Egyeztetési változat október 16.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Egyeztetési változat. 2006. október 16."

Átírás

1 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA ELEKTRONIKUS KÖZIGAZGATÁS OPERATÍV PROGRAM Egyeztetési változat október 16. Verzió: EKOP 2.2 Oldalszám összesen: 55

2 TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék Glosszárium Helyzetelemzés...6 Az operatív program földrajzi kiterjedése...6 Hatékonysági és minıségi problémák a közszolgáltatások elıállításában...6 Az elektronikus közszolgáltatások helyzete...7 A kormányzást és a belsı munkafolyamatokat támogató informatikai fejlettséget érintı megállapítások...13 A közép-magyarországi régió...16 A korábbi programok tapasztalatai...17 SWOT-elemzés Stratégia...20 Illeszkedés a stratégiai környezethez...20 A program cél- és prioritásrendszere...21 Horizontális célok érvényesülése...24 Illeszkedés más operatív programokhoz Prioritási tengelyek Prioritás: a közigazgatás és közigazgatási szolgáltatások belsı folyamatainak és szervezetének megújítása Prioritás: a közigazgatási szolgáltatásokhoz történı hozzáférést támogató infrastrukturális fejlesztések (szolgáltatások eljuttatása az ügyfelekhez) Prioritás: kiemelt fejlesztések Prioritás: Technikai Segítségnyújtás Pénzügyi tábla Az Európai Mezıgazdasági és Vidékfejlesztési Alap és az Európai Halászati Alap által finanszírozott intézkedésekkel való összefüggés AZ OPERATÍV PROGRAMOK VÉGREHAJTÓ RENDELKEZÉSEIHiba! A könyvjelzı nem létezik. 7.1 MENEDZSMENT... Hiba! A könyvjelzı nem létezik Stratégia és koordináció... Hiba! A könyvjelzı nem létezik Irányító Hatóság... Hiba! A könyvjelzı nem létezik Közremőködı szervezetek... Hiba! A könyvjelzı nem létezik Stratégiai irányítás és eszközei... Hiba! A könyvjelzı nem létezik Az OP lebonyolítása során használt eljárások... Hiba! A könyvjelzı nem létezik. 7.2 MONITORING és ÉRTÉKELÉS... Hiba! A könyvjelzı nem létezik Monitoring... Hiba! A könyvjelzı nem létezik Értékelés... Hiba! A könyvjelzı nem létezik. 7.3 Pénzügyi irányítás és ellenırzés... Hiba! A könyvjelzı nem létezik Igazoló Hatóság feladatai... Hiba! A könyvjelzı nem létezik Pénzügyi irányítás szabályai... Hiba! A könyvjelzı nem létezik. 2/55

3 7.3.3 Kedvezményezett részére történı kifizetés folyamata... Hiba! A könyvjelzı nem létezik Az Európai Uniós támogatások ellenırzése... Hiba! A könyvjelzı nem létezik. 7.4 Információ és nyilvánosság biztosítása... Hiba! A könyvjelzı nem létezik Tájékoztatással és nyilvánossággal kapcsolatos rendelkezésekhiba! A könyvjelzı nem létezik. 7.5 Horizontális elvek Környezeti fenntarthatóság és esélyegyenlıséghiba! A könyvjelzı nem létezik. 7.6 Az elektronikus adatközlésre vonatkozó rendelkezések a Bizottság és a tagállam között... Hiba! A könyvjelzı nem létezik Az adatszolgáltatás rendje... Hiba! A könyvjelzı nem létezik. 3/55

4 1. GLOSSZÁRIUM B2B B2C Back-office Vállalkozások között Vállalkozások és ügyfelek között Az ügyfelekkel közvetlen kapcsolatba nem kerülı szervezeti egység Egyablakos ügyintézés Különbözı szervezetekkel kapcsolatos, egy helyen történı ügyintézés e-kormányzat e-közigazgatás Elektronikus azonosítás Elektronikus ügyintézés Elektronikus ügyintézés (szolgáltatási) szintjei Elektronizálás Front-office G2B G2C G2E G2G IKT, illetve IT Információs társadalom Jó kormányzás Közigazgatás Információs és kommunikációs technológiák alkalmazása a központi közigazgatásban Információs és kommunikációs technológiák alkalmazása a közigazgatásban Olyan infokommunikációs technológia (pl. elektronikus kártya, digitális aláírás), mely egyértelmően, hitelesen és biztonságosan képes személyeket beazonosítani Távközlési csatornán (jellemzıen interneten) keresztül történı írásbeli ügyintézés Elsı szint: tájékoztatók tölthetıek le az ügyintézéshez, elektronikus formában Második szint: őrlapok tölthetıek le az ügyintézéshez, elektronikus formában Harmadik szint: a tájékoztatók és őrlapok elektronikusan kitölthetık és benyújthatók Negyedik szint: az ügyintézés teljes egészében elektronikus úton történik Elektronikusan tárolt, illetve továbbított információvá alakítás Az ügyfelekkel közvetlenül kapcsolatba kerülı szervezeti egység Állami szervek és vállalkozások között Állami szervek és ügyfelek között Állami szervek és alkalmazottak között Állami szervek között Információs és kommunikációs technológia Olyan társadalom, amelynek alapvetı erıforrása az információs és kommunikációs technológia Az Európai Bizottság értelmezése szerint a kormányzás akkor jó, ha az nyitott, partnerségi, felelıs, eredményes és koherens Az állami funkciók közül a szakpolitika-alkotási (pl. jogszabályok elıkészítése), jogalkalmazási, hatósági és végrehajtási feladatokat ellátó szervek összessége 4/55

5 Közigazgatási szerv Közigazgatási szolgáltatás Közös információs jószág Közösségi hozzáférés Központi adatbázisok Közszolgáltatás Közszolgáltatásokhoz történı hozzáférés Olyan állami szerv, amelyet szakpolitikai, jogalkotási és döntéselıkészítési, illetve hatósági, jogalkalmazási feladatok ellátására hoztak létre Közigazgatási szervek által végzett szolgáltatás Közpénzbıl elıállított vagy közérdekő információ Közpénzbıl finanszírozott, nyilvános informatikai hálózathasználati lehetıség Az állam által közpénzbıl fenntartott adatbázisok Olyan szolgáltatás, amelynek elérhetıségéért az állam felelısséget vállalt A közszolgáltatások tényleges igénybevételének lehetısége Szolgáltató állam Államfelfogás, amely szerint az állam feladata elsısorban közszolgáltatások nyújtása Tudásalapú társadalom Ügyfél Társadalom, amelynek alapvetı erıforrása az egyéni és közösségi tudás Állami vagy egyéb szervezettel kapcsolatba kerülı személy, illetve szervezet 5/55

6 2. HELYZETELEMZÉS AZ OPERATÍV PROGRAM FÖLDRAJZI KITERJEDÉSE Az Elektronikus Közigazgatás Operatív Program Magyarország egész területére terjed ki. Mint azt az Új Magyarország Fejlesztési Terv adatokkal alátámasztotta, a 1059/2003/EK rendeletet 1 módosító 1888/2005/EK rendeletben nevesített magyarországi régiók közül a középmagyarországi régió kivételével a többi hat régió egyikében sem érte el az egy fıre jutó GDP a releváns viszonyítási idıszakban az uniós átlag 75%-át, így azok a 1083/2006/EK rendelet értelmében a konvergencia célterület alá esnek. A közép-magyarországi régió túllépte a jelzett küszöböt, így a 1083/2006/EK rendelet szerinti regionális versenyképességi célterület alá tartozik. Tekintettel arra, hogy az operatív programban tervezett fejlesztések országos kihatásúak, továbbá e fejlesztések zöme úgy hajtható végre költséghatékonyan, ha azok már létezı rendszerekre épülnek, s e rendszerek központjai az ország fıvárosát is adó közép-magyarországi régióban találhatók, így jelen program Magyarország teljes területére kiterjed. HATÉKONYSÁGI ÉS MINİSÉGI PROBLÉMÁK A KÖZSZOLGÁLTATÁSOK ELİÁLLÍTÁSÁBAN Az elmúlt másfél évtizedben Magyarországon a társadalom és a gazdaság szereplıi megtanultak alkalmazkodni az egyre élesebb nemzetközi verseny követelményeihez. Ugyanakkor szinte változatlan formában és módon mőködik a közigazgatás és az önkormányzás másfél évtizede kialakult szervezete. Ennek következménye, hogy míg a magyar gazdaság egyre modernebb és versenyképesebb, a közszolgáltatások az igényekhez képest rossz minıségőek és hatékonyságúak, s azokat sok idıráfordítással és drágán lehet igénybe venni. 1. számú ábra: nemzetközi összehasonlító grafikonok a közszféra egészérıl, illetve a közigazgatásról Foglalkoztatottak a nemzetgazdaság egészéhez képest Kiadások a GDP-hez képest 30% 25% 20% 15% 10% 5% HU teljes közszféra HU közig EU-15 teljes közszféra EU-15 közig CZ teljes közszféra CZ közig Forrás: Eurostat 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% HU közig EU-15 közig CZ közig HU teljes közszféra EU-15 teljes közszféra CZ teljes közszféra Megjegyzés: a nemzetközi közszféra adatai az adósságtörlesztési ráfordításokat is tartalmazzák, míg a magyarok nem Forrás: magyar adatok PM, nemzetközi adatok Eurostat 1 Ez az uniós jogszabály határozza meg a statisztikai célú területi egységek nómenklatúráját (NUTS). 6/55

7 A teljes közszférán belül a közigazgatás szőkebb halmaza is gyakorlatilag változatlan nagyságú maradt az elmúlt években. Ez ugyanúgy igaz az EU-15 országaira, mint Magyarországra. A kettı összevetésébıl azonban kiderül, hogy míg a foglalkoztatottak tekintetében a magyar közigazgatás nagysága megfelel az EU-15-ök adatainak (bár kissé magasabb a V-4-ekéhez képest), addig a GDP-bıl ráfordított kiadások aránya magasabb az EU-15-ök átlagánál (s közel azonos a V-4- ekével), még akkor is, ha Magyarországon 2001 és 2004 között drasztikusan csökkent a közigazgatásra fordított kiadások GDP-ben kifejezett mértéke (5,5%-ról 3,8%-ra 2 ). A magyar közigazgatás arányaiban azonos létszámmal, ellenben arányaiban magasabb költséggel mőködik, tehát további költséghatékonysági tartalékokkal rendelkezik. A közszektort általában jellemzı trendek felvázolását követıen meg kell vizsgálni az operatív program szempontjából releváns közszolgáltatások, illetve a közigazgatási szolgáltatások állapotát, kiemelt tekintettel az infokommunikációs szempontokra. A hatékonysági problémák mellett a közszolgáltatások rendszerének minıségi kihívásokkal is szembe kell néznie: Az állampolgárok, illetve a vállalkozások igényei növekszenek, ami a felesleges adminisztráció csökkentése mellett a szükséges ügyintézés növekvı hatékonyságára vonatkozik. Az ügyfelek egyre inkább elvárják, hogy az adójukból győjtött állami forrásokat az érdekükben és minél hatékonyabban használják fel, s ehhez járul még az átláthatóság, a demokrácia és a részvétel lehetısége iránti fokozódó igény. A jogos elvárások mellett a befektetéseket, illetve a gazdaság hatékonyságát is jelentısen növelné egy gyors és megbízható ügyintézést biztosító közigazgatás. A befektetık úgy tartják, hogy Európában észak-nyugatról dél-keletre növekszik a bürokrácia, csökken a hatékonyság igaz, csökken a bérszínvonal is. A tılünk keletre, dél-keletre fekvı országok olcsóbb munkaerejébıl adódó versenyhátrányunkat ellensúlyozhatná a hatékony közigazgatás. A hatékonyságot és minıséget leginkább érintı terület az online elérhetı közszolgálati folyamatok és a belsı folyamatok elektronizáltsága. Mindkettı aránya ma viszonylag kicsi. Továbbá a közszolgáltatások és a közigazgatás eddigi, extenzív fejlesztésébıl is adódóan az infokommunikációs alkalmazásrendszerek heterogenitása és az adatbázisok erıs széttagoltsága is alapvetı hatással van mind a mőködés hatékonyságára, mind pedig a használat intenzitására. AZ ELEKTRONIKUS KÖZSZOLGÁLTATÁSOK HELYZETE A közigazgatásban használt informatikai rendszerek jelentıs része nem képes az általa kezelt adatokat az ügyfelek, illetve más szerv számára elérhetıvé tenni. Az, hogy a közszolgáltatások nyújtása szabályozott keretek között, közintézményekben zajlik, két problémát vet fel: 1. A meglévı, elavult programok és megoldások cseréjét az érintettek nem merik felvállalni, ebben egyáltalán nem is érdekeltek. A közhasznú tartalmak és szolgáltatások kínálata csekély, a szolgáltatások statikusak, kevéssé interaktívak és nem felhasználóbarátok. 2 Forrás: PM 7/55

8 2. Az elektronikus szolgáltatásokhoz nem kapcsolódik saját pénzügyi tervezési folyamat, a szolgáltatásból, az adatvagyonból származó bevételek és a kapcsolódó kiadások összekeverednek a mőködési költségvetéssel. Ezért az sem egyértelmő, hogy milyen adatokhoz, szolgáltatásokhoz való hozzáférés biztosítása térülne meg a társadalom, vagy akár az intézmény szintjén. A szolgáltatások kialakításánál pusztán az elıírásokra támaszkodnak az intézmények. A fenti két probléma oka alapvetıen a nem megfelelı szabályozás, valamint a magánszektorra jellemzı verseny és hatékonysági kényszer hiánya. Az elmúlt idıszakban a magyar közigazgatás lépéseket tett a nyilvánosság, s ezáltal az egyenlı esélyő, demokratikus információ-hozzáférés biztosítása és a közigazgatási szolgáltatások elektronizálása irányába. Korábban több szereplı között oszlott meg az elektronikus szolgáltatásokért való a kormányzati felelısség, de júliustól már a Miniszterelnöki Hivatalban összevontan jelennek meg ezen feladatok. Az elmúlt néhány évben több ponton tapasztalható elırehaladás. - A szolgáltató állammal összefüggı elektronikus szolgáltatásokat a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény (Ket.) tette állami feladattá, amelynek eredményeként felgyorsult az elektronikus szolgáltatások kiépítése. - Az Elektronikus Kormányzati Gerinchálózat (EKG) bázisán felépült a Központi Elektronikus Szolgáltató Rendszer, ami egyúttal biztosítja a kapcsolatot az EU intézményrendszere felé. - A kormányzati portálon keresztül elérhetı ügyfélkapu elindítása jelentıs lépésként értékelhetı, akárcsak az állampolgárok számára jól érzékelhetı egyes közigazgatásiönkormányzati folyamatelemek elektronizálása. A leggyakrabban elektronizált folyamatok közé tartoznak a helyi adózással és a vállalkozásokkal kapcsolatos hatósági ügyekkel kapcsolatos folyamatok. Az elérhetı szolgáltatások skálája ugyanakkor a statikus dokumentumtól az intelligens ellenırzést is biztosító formanyomtatványokig széles skálát ölelnek fel. - Komoly elırelépés tapasztalható az országos szintő adózás elektronizálása terén. Több vállalkozói szegmensben már kötelezı az elektronikus adóbevallás benyújtása. - Az európai elektronikus térben leggyakrabban keresett 20 (Magyarországon 27) közszolgáltatás kezdeti szintő elektronizálása megtörtént, s ma már a szolgáltatástípusok fele teljes körően el is intézhetı a Kormányzati Portálon keresztül. Ezzel a tagországok ezen szolgáltatások elérhetısége, elektronizáltsága alapján felállított rangsorában a középmezıny elejére kerültünk. 1. számú táblázat: a 20 alapvetı közszolgáltatás közül az online elérhetık aránya (százalékban) Magyarország EU EU Észtország Málta Csehország Lengyelország Forrás: Eurostat 8/55

9 Az elért eredmények azonban még nem elegendık, mert Magyarország mind az elektronikusan elérhetı ügytípusok számát, mind az elektronikusan teljes mértékben lebonyolítható ügyeket tekintve elmaradással küzd. Egy felmérés szerint 3 a vizsgált területi államigazgatási szervek szolgáltatásainak mintegy kétharmada nem érhetı el elektronikusan. Az elektronikus közszolgáltatások nyújtása csak puszta lehetıség marad, ha az ügyfelek nem tudnak élni vele. Márpedig Magyarországon ebbıl a szempontból kedvezıtlen a helyzet; a 15 év felettiek internet használatát tekintve Magyarország a 25 EU tagállam között a középmezıny alsó részében foglal helyet. 2. számú táblázat: az internetet hetente legalább egyszer használó személyek aránya (%) Magyarország EU EU Svédország Egyesült Királyság Szlovákia Olaszország Csehország Forrás: Eurostat Az Európai Bizottság évente figyelemmel kíséri, hogy a 20 alapvetı közszolgáltatás kapcsán milyen mértékő az elektronikusan lebonyolított kapcsolat. A vizsgált 28 európai ország sorában, 2006-ban Magyarország a 14. helyet foglalja el, ami igen nagy mértékő (9 helyezésnyi) elırelépést jelent az azt megelızı helyzethez képest. Az alábbiakban bemutatásra kerül, hogy ez a mélységi kínálat mennyire találkozik az ügyfelek keresletével. A bizonyos szegmensekben kötelezı elektronikus adóbevallás miatt az elektronikus közszolgáltatások vállalati használata mind összességében, mind az egyszerőbb szolgáltatások esetében meghaladja az európai átlagot (3. táblázat). Ugyanakkor azt is látni kell, hogy a magyar gazdasági szereplık az uniós átlaghoz képest kisebb mértékben használják ki a teljes körő elektronikus ügyintézésben rejlı lehetıségeket (2. ábra). 3. számú táblázat: a vállalkozásokon belül az e-kormányzati szolgáltatások vállalati felhasználóinak aránya EU EU Magyarország.. 45 Forrás: Eurostat 3 Forrás: Kopint Datorg, /55

10 2. számú ábra: az elektronikus kormányzati szolgáltatások vállalati felhasználóinak aránya, a vállalkozások százalékában, az elektronikus kormányzati szolgáltatások típusa szerint 2005-ben EU25 EU15 Magyarország teljeskörő elektronikus ügyintézés infromációszerzés őrlapletöltés kitöltött őrlapok beküldése Forrás: Eurostat Az elektronikus kormányzati szolgáltatások egyéni felhasználóinak arányát tekintve szemben a vállalatival Magyarország lemaradása jelentıs mind az EU15-ökkel, mind az EU25- ökkel való összehasonlításban (4. sz. táblázat). E körben az érzékszervi képességeikben korlátozott felhasználók még további hozzáférési hátránnyal küzdenek. A felhasználás típusai szerinti bontás azonban egy további különbséget is jelez a vállalati felhasználókkal szemben: az egyéni felhasználók esetében a legegyszerőbb szolgáltatás, az információkeresés területén hangsúlyos a magyar lemaradás, bár sem az EU, sem a magyar adatok nem kedvezıek a szolgáltatás egyik szintjén sem (3. ábra). 4. számú táblázat: az elektronikus kormányzati szolgáltatásokat felhasználó személyek aránya az elmúlt 3 hónapban EU25-22 EU15-25 Magyarország Forrás: Eurostat A társadalmi felhasználás növekedésének egyik gátja, hogy a rendelkezésre álló alkalmazásokat sem a vállalkozások, sem pedig az állampolgárok nem ismerik széles körben, és nem rendelkeznek a használathoz szükséges készségekkel. Ráadásul az alkalmazások használata sem mindig egyszerő. A társadalmi felhasználás növekedését, s ezáltal az információs társadalom fejlıdését célzó elektronikus közigazgatási szolgáltatás- és tartalom-fejlesztést alapvetıen befolyásolja az intézmények, illetve a teljes intézményrendszer informatikai helyzete. A közigazgatási intézmények által használt alkalmazások színvonala és szerkezete eltérı. Az elérhetı adatok szerint az intranet-használat az államigazgatásban, illetve a nagyobb települések önkormányzatainál elterjedtebb. Bár az internet használata alapvetıen nem függ az intézmény méretétıl, felépítésétıl, így is közel 19 százalékpontos lemaradása van a kistelepülési önkormányzatoknak ezen a téren. 10/55

11 3. számú ábra: az elmúlt három hónapban internetet használó személyek által igénybe vett elektronikus közigazgatási szolgáltatások százalékos megoszlása 2005-ben EU25 EU15 Magyarország 0 információszerzés hivatalos őrlapok letöltése kitöltött őrlapok beküldése Forrás: Eurostat Általában megállapítható, hogy az infokommunikációs technológián alapuló alkalmazások integráltságának szintje alacsony, és nem terjedtek el a korszerő adatbáziskezelıalkalmazások. Számos esetben a korszerő technológia mellé nem társul a megfelelı felhasználási ismeret az alkalmazó részérıl. Ezen körülmények egyaránt negatívan befolyásolják a jelentıs kormányzati mőködési költségmegtakarítási potenciál kiaknázását, és az állampolgárok számára különösen vonzó ügyintézési hatékonyságnövekedést. Eközben az ellátandó feladatok mennyisége gyorsan növekszik. Az elmúlt években többek között éppen a gazdasági növekedés hatására az egy évben lebonyolított elsıfokú ügyek száma folyamatosan emelkedett, s mára megközelítette a 30 milliót. Az elektronikus közigazgatás kiépítését célzó eddigi programok eredményei magukon viselik az extenzív fejlesztés jegyeit. A nem átfogóan szabályozott, hanem egyedi-helyi igények alapján történt infokommunikációs fejlesztések párhuzamosságokhoz, szigetszerő, nem interoperábilis alkalmazások bevezetéséhez, esetenként áttekinthetetlen adatbázisszerkezet kialakulásához vezettek. Ennél fogva az eddig elért eredményekre építve ekormányzati portál, az önkormányzatok okmányirodáinak Internetes Közszolgáltató Rendszere (XR) és egyéb fejlesztések célszerő a közigazgatás intenzív, a hatékonyságot jobban szem elıtt tartó fejlesztése. Az elektronikus közigazgatás továbbfejlesztéséhez egy helyrıl vezérelt, világos stratégia által megalapozott központi programra van szükség, ami biztosítja a központilag kidolgozott szabványok átfogó alkalmazását. Ennek eredményeként egymással kommunikálni tudó alkalmazások jöhetnek létre. Az elektronikus megoldások terjedését az említetteken kívül további tényezık is akadályozzák: Mind a társadalomban, mind pedig a közszférában általános a bizalmatlanság az infokommunikációs technológiák alkalmazásával szemben. A változtatásokkal szemben nagy az ellenállás a közigazgatás különbözı szintjeinek szereplıi között, ami nehezíti az elektronizált közszféra kialakulását. Az állam nem proaktív az állampolgárok igényeinek kielégítésében, ezért a szolgáltatási szükségletek sincsenek jól meghatározva. Az információs társadalommal kapcsolatos jogalkotás lassúsága még a lehetséges programokat is lefékezi, miközben a technológia gyors fejlıdése miatt rugalmas 11/55

12 környezetre volna szükség. A szigorú központi, jogi szabályozási megoldás mőködésképtelensége ezen a területen jól érzékelhetı. A szélessávú internet-hozzáférés lehetısége széles körben megoldatlan, az elıfizetés drága. Ezért különösen nagy a jelentısége a közösségi hozzáférés lehetıségének, amit ma egyelıre az emagyarország pontok és a teleházak biztosítanak, több mint 3000 helyen. Más közösségi intézményekbıl azonban még hiányzik ez a szolgáltatás. Nem kapott kellı figyelmet az intézményi kultúra átalakítása, a közigazgatásban foglalkoztatottak felkészítése az elektronikus kormányzásra, adatkezelésre. Az eljárások nem standardizáltak a jelenlegi folyamatokat, így nem szabad elektronizálni. Hiányzik a koordináció az államigazgatási szervek különbözı területi szintjei között, továbbá az együttmőködés a kormányzat és az önkormányzatok között. Az állampolgárok bizonyos rétegeinek (nyugdíjasok, fogyatékkal élı emberek, vidéken élık) lehetıségei és tudásszintje a számítógép kezelés és az online ismeretek terén korlátot jelent az elektronikus ügyintézésben való részvételben. Alább röviden bemutatjuk az egyes fıbb közszolgáltatások korszerősítésénél jelentkezı speciális feladatokat. Az egészségügy területén az ágazatban mőködı információs rendszerek nem interoperabilisak, nem egységes nyilvántartások és kódrendszerek felhasználásával dolgoznak, a technológiai színvonal alacsony. Mindezek hatására a betegeknek gyakran indokolatlanul és nagy költséggel kell elutazniuk vagy sokat várakozniuk. Az egészségügy nem szolgáltat, hanem elvárja, hogy a társadalom igazodjon hozzá. A finanszírozás és ezen keresztüli hozzáférés szempontjából a szükséges fejlesztések egyik fontos eleme lesz az elektronikus egészségügyi kártya bevezetése. Már megkezdıdött az áttérés elıkészítése, mely folyamatot fel kell gyorsítani. Az Európai Unióban immár egyre szélesebb körben gyakorlattá váló egységes vészhelyzetkezelési modell Magyarországon még csak formálisan valósult meg. A veszélyhelyzet-kezelési feladatokat ellátó szervezetek között nem megfelelı az infokommunikációs kapcsolat. Nincs egységes bevetési, illetve tevékenység-irányítási rendszer, amely az adatbázisok és a speciális térinformatikai alkalmazások segítségével a veszélyhelyzet-kezelés során hatékony döntéselıkészítést és támogatást biztosítana. Ugyanígy nem megfelelı a bőnüldözı és hírszerzı szervek közötti információcserét biztosító infokommunikációs rendszer, amely ma papíralapú és lassú. Hiányzik a személyek és javak mozgását, a közlekedés és szállítás biztonságát garantáló komplex biztonsági háló (úti okmányok biometrikus elemekkel történı ellátása), valamint az igazságszolgáltatási szervezetek integrált információs rendszere. A rendırség több mint 100 alkalmazást üzemeltet, melyek 5-10 évvel ezelıtti technológián alapulnak. Az alkalmazások kiszolgálására 52 alkalmazás- és adatbázis szerver, 185 lokális hálózat áll rendelkezésre. Az egyes programrendszerek heterogén összképet mutatnak, emiatt sem a belsı (testületen belüli), sem a külsı (nemzetközi, rendvédelmi, közigazgatási) kompatibilitás nem vagy csak korlátozottan biztosítható. Az egyes szakterületeteken felgyülemlett vizsgálati adatok és eredmények tömege adatbázis hiányában nem kezelhetı, így gyakorlatilag értéktelen. A meglévı adatbázisokba kerülı adatok megbízhatósága az EU szakmai szervezetei által elvárt minıségellenırzési rendszerek hiánya miatt kérdéses. Magyarország nem képes eleget tenni a jelentkezı környezetvédelmi és élelmiszerciklus igényeknek és az EU-s követelményeknek. Az elektronikus térinformatikai agrárszolgáltatások esetében hiányoznak a technikai feltételek, a szakmai ismeretek és készségek. Az agrárlogisztika alkalmazásában az ágazat jelentıs lemaradásban van. Hiányzik a megfelelı IKT infrastruktúra, ennek következtében nehézségeket okoz az agrártermékek 12/55

13 versenyképes piacra juttatása. Mindez csökkenti az ágazat jövedelemtermelı- és versenyképességét. A hazánkban mőködı egységes ingatlan-nyilvántartási rendszer nemzetgazdasági szinten az egyik legfontosabb, mivel Magyarország összes ingatlanának tulajdonjogi, egyéb jogi (pl. jelzálog), földvédelmi és földhasználati információit közhitelesen tárolja, és változásait vezeti. Az elmúlt évek jelentıs fejlıdése mellett megjelentek olyan hiányosságok, melyek a szolgáltatások minıségét jelentıs mértékben ronthatják. Alapvetı fogyatékosság például az adatok rendelkezésre állási ideje. A földhivatali adatbázisok üzemeltetési és biztonsági okok miatt csak a 8 órás munkaidıben érhetık el a jelenlegi internetes szolgáltatások számára. A korszerő földnyilvántartási információ szolgáltatás biztosításához, a gazdasági tervezéshez szükséges földhivatali adatokat központi helyzető adattárház típusú adatbázisba kell szervezni. Ennek hiányában nem lehetséges a központi ingatlan-nyilvántartási adatbázis és más egyéb, kormányzati szintő adatbázisok (pl. a Központi Lakcím Nyilvántartás, KÖNYV) logikai összekapcsolása. Az elektronikus adórendszer két irányból kezdte meg szolgáltatásainak kialakítását. A nagy adózók számára saját, e célra kialakított, az elektronikus aláírás törvényi szabályozásába csak korlátozottan illeszkedı, elektronikus aláírással hitelesített, teljes körő elektronikus kommunikációt biztosító rendszer jött létre. Ez a rendszer folyamatosan bıvül, és ebben az évben már adózót szolgál ki. Ezzel párhuzamosan az adóbevallások lényegesen gyorsabb kitöltését lehetıvé tevı letölthetı nyomtatványkitöltı és ellenırzı programokat fejlesztettek ki ben már az összes adózó 49%-a, illetve a vállalkozások, egyéni vállalkozók 63%-a töltötte le az adóbevalláshoz alkalmazható nyomtatványokat az internetrıl. E számok is azt mutatják, hogy az adózással kapcsolatos szolgáltatások az EU többi tagállamához hasonlóan nálunk is a legkeresettebbek közé tartoznak. A fejlesztések azonban akkor válhatnak igazán az állampolgárok mindennapját megkönnyítı rendszerré, ha megvalósul az elektronikus aláírás, valamint a befizetések elektronikus úton történı lebonyolításának lehetısége. Az okmányirodai rendszer ügyfélkapcsolati oldalának kifejlesztésével a Kormányzati Portálon keresztül létrejött a hatóság és az ügyfél közötti, önkéntes megállapodáson nyugvó elektronikus ügyindítási lehetıség. E fejlesztések révén a jogszabályok módosítása nélkül vált elindíthatóvá több ügytípus, melyek azonban nem tartoznak az állampolgárok és a vállalkozások által leginkább keresett ügyek közé. A rendszer ugyanakkor lehetıséget nyújt arra is, hogy az ügyfél az okmányirodában elintézhetı bármely ügy intézése céljából az interneten keresztül idıpontot foglaljon az okmányiroda ügyintézıjénél. Az ügyfélazonosítás rendszerének törvényi szabályozásával és a fizetési rendszer kialakításával jelentısen bıvíthetı a szolgáltatási kör, rövidtávon elsısorban az EU 20 szolgáltatása közé tartozó ügyekben. A KORMÁNYZÁST ÉS A BELSİ MUNKAFOLYAMATOKAT TÁMOGATÓ INFORMATIKAI FEJLETTSÉGET ÉRINTİ MEGÁLLAPÍTÁSOK Az OECD 2006-os jelentése 4 az alábbi fı megállapításokat tette a kormányzati e-kormányzás politikával kapcsolatban. Magyarország sikeresen fejlesztette az Európai Unió eeurope programja által figyelt 20 szolgáltatást, eredményesen üzembe állította a kormányzati gerinchálózatot, valamint az ügyfélkaput, ami által rendelkezésre áll a szükséges elektronikus infrastruktúra, továbbá biztosított az osztott szolgáltatások esetleges nyújtásának módja. 4 OECD E-government project, Preliminary findings: OECD peer review of E-Government in Hungary, 2006 június. 13/55

14 Az e-kormányzati fejlesztésekben nem tisztázott a vezetı szerep, az irányítás a központi kormányzat számos intézménye között oszlik meg. Noha a központi kormányzat indított egyes közös projekteket, kevés példa van a horizontális együttmőködésre, és az ily módon biztosított gördülékeny szolgáltatásra. A vonatkozó erıfeszítéseket túlságosan jogi szemlélet vezérli, melyben a központi kormányzati intézmények, valamint a kormányzat alsóbb szintjei számára ugyan elıírás, hogy végrehajtsák az e-kormányzati kezdeményezéseket, azonban mindezt anélkül, hogy összehangolnák a végrehajtáshoz szükséges pénzügyi és emberi erıforrásokat, a szükséges készségeket és az intézkedések ütemezését. Több jel is utal rá, hogy a kormányzat úgy tekint az államigazgatás reformjára és az e-kormányzás kifejlesztésére, mint két egymástól független vállalkozásra. Úgy értelmezi az IKT-k közigazgatáson belüli fejlesztését és mőködtetését, mint az ügyfelek online szolgáltatásokkal való kiszolgálását, nem pedig úgy, mint a közszektor folyamatai és a kormányzat és az állampolgárok közötti viszony átalakításához szükséges modernizációs intézkedéssorozat egyik összetevıjét. Az elektronikus kormányzati beruházásokat hatékonyan kell megvalósítani. Az e- kormányzás sikeres megvalósítása érdekében a magyar kormányzatnak felül kellene vizsgálnia az e-kormányzati beruházásokról alkotott képét üzleti esettanulmányok és a vállalati architektúrák megismerésével, valamint fejlesztenie kellene a végrehajtást az értékelés és monitoring eszközeivel. A évi közigazgatási informatikai adatfelmérés eredményeirıl szóló jelentés az alábbi fıbb megállapításokat tette: A legfıbb hiányosság az informatikai stratégia és az informatikai terv hiánya. A vizsgált szervezetek harmada, sıt a minisztériumok fele nem rendelkezett informatikai stratégiával, illetve tervvel. A szervezetek nagy része nem ismeri, vagy nem alkalmazza a kormányzati intézmények informatikai stratégiájának készítésérıl szóló ajánlást, így a rendelkezésre álló informatikai stratégiák is igen eltérı képet mutatnak. Az elmúlt években a felhasznált informatikai keretek összege kis mértékő csökkenı tendenciát mutatott. Ennek elsıdleges oka az elmúlt idıszakban végrehajtott költségtakarékossági intézkedések hatása, ami természetesen az informatikai fejlesztéseket is jelentısen érintette. A jövıt illetıen azonban már ismét emelkedés prognosztizálható. A projektek száma ugyan várhatóan jelentısen visszaesik, azonban ez a tendencia kismértékben már az elızı években is megfigyelhetı volt. E folyamat eredményeképpen a keretek növekedésével párhuzamosan az egy projektre jutó érték jelentısen emelkedik. Jól érzékelhetı tehát a projektek koncentrálódásának tendenciája. Hasonló koncentráltság figyelhetı meg a projekteket megvalósító intézmények tekintetében is: a keretek nagyobb része feletti rendelkezés egy viszonylag szők intézményi körhöz kapcsolható. Ez a szők intézményi kör rendelkezik az összes informatikai keret 65-75%-ával, és jól érzékelhetı, hogy az intézményi koncentráció évrıl évre lassan növekszik, azaz ezen viszonylag szők intézményi körhöz tartozó intézmények együttes keretösszege fokozatosan bıvül a többi intézmény keretösszegének stagnálása mellett. Az informatikai fejlesztések jelentıs része tehát egy aránylag szőkebb intézményi körhöz kötıdik. A projektek célját illetıen is átrendezıdés figyelhetı meg a fejlesztésekre költött kereteken belül. Szembetőnı az informatikai eszközök kategória arányának változása az elmúlt idıszakban, a korábbi csökkenés után ismét növekvı tendencia figyelhetı meg. A hálózatok fejlesztésének részesedése fokozatosan csökkenı arányt mutat, az internet terület 14/55

15 stabilizálódni látszik, ugyanakkor a stratégiai tervezés és az audit területen fokozatos növekedés tapasztalható. A szoftver területen egy jelentıs bıvülést követıen erıs visszaesés figyelhetı meg. Az ügyvitel kategóriánál pedig a szoftver kategóriával pont ellentétes arányváltozásokat tapasztalható, visszaesését követıen igen számottevı lesz a súlya a projektcélok között. A fenti megállapítások is jelzik, hogy a kormányzati szolgáltatások és a mőködési hatékonyság tekintetében még nagy tartalékok vannak. Az is megállapítható, hogy az elsıdleges problémákat ma már nem az infrastruktúra és a források hiánya jelenti, hanem a szervezés, az intézményi ellenérdekek és a szervek elégtelen együttmőködési készsége. A közelmúltig hiányzott a program formájában megnyilvánuló kormányzati elkötelezettség is. A magyar államigazgatás által kínált elektronikus szolgáltatások bıvítése, illetve fejlesztése kapcsán komoly különbségek észlelhetıek mind a mennyiséget, mind a színvonalat illetıen. Ennek csökkentéséhez szükség van a szabályozási oldal szerepének növelésére. Amennyiben sikerül összkormányzati szinten is megvalósítani a központi koordinációt, akkor az intézményi e- kormányzati stratégiák és tervek a lehetı leghatékonyabb módon határozzák majd meg a kialakítandó e-szolgáltatások körét és tartalmát, a szükséges szabályozást, az informatikai hátteret, az egyéni és szervezeti tudásmenedzsmentet és a szükséges uniós együttmőködést. Míg a központi közigazgatás elektronikus szolgáltatói helyzete viszonylag egységes, az önkormányzatok sokkal heterogénebb képet mutatnak. Ez alól az okmányirodák jelentik a kivételt, mert egységes elveken és hálózatokon alapuló szolgáltatást csak ık biztosítanak. Az interneten keresztül jelenleg 38 ügytípusban van lehetıség ügyintézés kezdeményezésére és idıpontfoglalásra végére valamennyi okmányiroda bekapcsolódott az ezt biztosító számítástechnikai hálózatba. A legtöbb önkormányzatnak jelenleg nincs érvényben lévı, informatikai fejlesztési terveket is tartalmazó, közös e-közigazgatás bevezetési stratégiája, és a kistérségi szintő stratégiakészítés iránti igény is csak az elmúlt években alakult ki. E nélkül pedig nem vagy nehezen tudnak eredményes fejlesztéseket megvalósítani, vagy állami és EU-s pályázatokon részt venni ben az önkormányzatok csaknem mindegyike rendelkezett legalább egy számítógéppel, az ellátottság mértéke a hazai önkormányzatokat tekintve 96% 5. A számítógéppel rendelkezı önkormányzatok 44%-ában van belsı számítógépes hálózat (LAN), ami 10 százalékpontos növekedést 2003-hoz képest végére elıreláthatólag a számítógépet használó önkormányzatok 48%-ánál mőködik majd LAN hálózat. A nyílt forráskódú szoftverek használata 2003 óta nagymértékben növekedett az önkormányzati szférában, de még ma sem számít túlságosan elterjedtnek. A számítógéppel rendelkezık 27%- ánál van rá példa, szemben a 2004-es 14%-os, valamint a 2003-as 9%-os használati aránnyal. A számítógéppel rendelkezı önkormányzatok 63%-a használ elektronikus bankszámlakezelı rendszert, 2004 óta 14 százalékponttal nıtt az ilyen megoldást használó önkormányzatok aránya. Elektronikus dokumentumkezelı rendszert a számítógépet használó önkormányzatok 13%-a használ. Az elektronikus dokumentumkezelés a nagyobb önkormányzatokat sem jellemzi átlag feletti mértékben, a városi önkormányzatok között is csak 15% az ilyen rendszerrel rendelkezık aránya. Az elektronikus dokumentumkezelés területén a 2006-os évben komoly elırelépés várható, mivel a számítógépet használó önkormányzatok 4%-a szándékozik a következı 12 hónapban valamilyen rendszert bevezetni. 5 Forrás: Az önkormányzatok IKT használata és elektronikus szolgáltatásai országosan, reprezentatív felmérés magyarországi önkormányzati hivatalok körében, 2005 december 15/55

16 2005 végén az önkormányzati hivatalok 92%-a rendelkezett valamilyen internet-hozzáféréssel, ami az összes önkormányzat körében 7 százalékpontos növekedést jelent 2003 óta. Az internethozzáférések terén az önkormányzatok körében is megindult a minıségi csere, a szélessávú kapcsolatok elterjedése: az önkormányzati hivatalok 53%-a rendelkezik szélessávú hozzáféréssel. A számítógéppel rendelkezı önkormányzatok 59%-a rendelkezik saját honlappal (az internet-hozzáféréssel ellátott önkormányzatok 61%-a, az összes önkormányzat 57%-a), ami összesen mintegy 1800 darab önkormányzati weboldalt jelent. Azonban a honlapok néhány kivételtıl eltekintve nem akadálymentesek. Az önkormányzati weblapok 22%-áról tölthetık le nyomtatványok. A községi önkormányzatok honlapjainak 13%-áról, a nagyközségi weboldalaknak 46%-áról, a városi önkormányzati honlapok 56%-áról, míg a nagyvárosok honlapjainak 80%-áról tölthetı le valamilyen őrlap. Azon önkormányzatok aránya, amelyeknél weboldalról letöltött őrlapok elektronikus formában is benyújthatók, mindössze 2%. Az informatikai biztonsági megoldások közül a vírusirtó szoftverek a legelterjedtebbek, a számítógéppel rendelkezı önkormányzatok 92%-a alkalmaz ilyen szoftvereket, ami 8 százalékpontos növekedés 2004-hez képest. A második leggyakoribb biztonsági megoldás a tőzfal, amelyet az önkormányzatok 60%-a használ, és csaknem ugyanekkora az adatokról biztonsági mentést készítık aránya (55%). Az elektronikus aláírást használók aránya 4%. Az önkormányzatok valamivel több, mint egyötöde (21%) találkozott az elmúlt 12 hónap során valamilyen informatikai biztonsági problémával, szemben a 2004-es 42%-kal ben az önkormányzatok folyó informatikai kiadásai 11%-kal emelkedtek a 2004-es 1,5 milliárd forinthoz képest. A kiadásokon belül az informatikai szolgáltatások képviselték a legnagyobb részt, összesen 0,6 milliárd forintot fordítottak erre az önkormányzatok. Megjegyzendı, hogy igen nagy tételt jelentenek a vezetékes telefonnal kapcsolatos kiadások, amelyek 3,68 milliárd forintra rúgtak 2004-ben, és 3,52 milliárd forintot jelentettek 2005-ben ben a számítógépet használó önkormányzatok 23%-ánál vett részt legalább egy vezetı beosztású munkavállaló informatikai továbbképzésben, az egyéb beosztású alkalmazottak képzésére az önkormányzatok 35%-ánál volt példa. Az összes önkormányzat 5%-ánál használnak távoktatási megoldásokat az alkalmazottak képzéséhez. A KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓ Az eddig leírtak alapvetıen igazak a közép-magyarországi régió közigazgatására is azzal a különbséggel, hogy a régió speciális helyzete miatt a problémák súlya is másnak tekinthetı. A régióban él a lakosság csaknem egyharmada, s mivel itt található az ország fıvárosa, így az ország közszolgáltatásait kiszolgáló központi egységek is itt vannak telepítve. A régió által megtermelt jövedelem csaknem fele közvetlenül a közszolgáltatások formájában kerül elıállításra. A régió gazdaságában ezért a közszolgáltatási profil súlya nagy, és az is marad. Budapest az országos szintő közszolgáltatások központja, és a közigazgatási hierarchia csúcsa. Ennek megfelelıen az önkormányzati tevékenységet nem számítva Budapesten igen jelentıs a back-office típusú kormányzati tevékenységek kiterjedése is. Mindez azt jelenti, hogy a régió elektronikus közszolgáltatásainak és állami háttérfolyamatainak fejlesztésében igen nagy potenciál rejlik: a nagymérető, komplex államszervezési projektek megvalósítására; az államháztartás folyamatainak nagymértékő racionalizálására, és hatékonyságuk javítására; az egyablakos, gördülékeny, belsı állami együttmőködéseken alapuló szolgáltatások létrehozására. 16/55

17 A KORÁBBI PROGRAMOK TAPASZTALATAI A Magyar Kormány 2000-ben fogadta el a Nemzeti Információs Társadalom Stratégiát. Ennek a rövid távú stratégiának a legfıbb érdeme, hogy felismerte Magyarország hátrányát és a felzárkózás szükségletét. A hosszú távú, átfogó stratégiai célkitőzéseket a 2003 novemberében elfogadott Magyar Információs Társadalom Stratégia (MITS) fogalmazta meg. A MITS célrendszere két pilléren nyugszik; ezek a tág értelemben vett folyamatok korszerősítése, illetve a front-office szolgáltatások modernizálása. Ennek megfelelıen dolgozták ki az ágazati stratégiákat, így az e-kormányzat stratégiáját is. A stratégia célkitőzéseit és a célok elérésére rendelt eszközöket az Európai Unió célkitőzéseivel összhangban, az eeurope akciótervek szem elıtt tartásával határozták meg, hogy bekapcsolódhassunk a Közösség eeurope megvalósítását szolgáló programjaiba, illetve, hogy az Unió strukturális alapjainak forrásai bevonhatók legyenek a hazai információs társadalom építésébe. A MITS céljait megvalósító programok csak részeredményeket értek el, melyek nem álltak össze egy átfogó stratégiának megfelelı, sikeresen fókuszált fejlesztéssé. Az elektronikus közigazgatás kiépítésénél az adott intézményi struktúrából is adódó párhuzamosságok miatt a források egy része nem hatékonyan került felhasználásra. Az I. NFT keretében a területet érintı legfontosabb intézkedések a Gazdasági Versenyképesség Operatív Program részeként jelentek meg. Az operatív program 4.3 intézkedése a MITS Tartalom és Szolgáltatások beavatkozási területe Közigazgatás fıirányának megvalósítására jött létre. Az intézkedés két komponense: az önkormányzatok információ szolgáltató tevékenységének fejlesztése és az önkormányzati adatvagyon másodlagos hasznosítása. A tapasztalatok szerint csak gyenge koherencia figyelhetı meg közöttük. A jelzett intézkedés értékelésénél látni kell, hogy a célcsoport fejlesztési elképzelései nehezen mérhetık, mert a célirányos támogatások igényt teremtenek, és nem igényt elégítenek ki. A célcsoport szükségleteit és fejlesztési elképzeléseit tompítja, valamint a megvalósítás kockázatát nagyban növeli a támogatási intenzitás 87,5%-os mértéke. Mindkét pályázat esetében gondot okozott, hogy az önkormányzatok az esetek többségében úgy pályáztak a különbözı rendszerek megvalósítására, hogy nem voltak tisztában azzal az adatvagyonnal, aminek a felhasználásához a pályázatokban a projektek definiálva lettek. A projekttervben elıbb megjelent az informatikai rendszer megvásárlása, és csak ezt követte az adatvagyon felmérése, és az arra alapuló önkormányzati adatvagyon hasznosítási koncepció kialakítása. Ennek elsıdleges oka, hogy a pályázók többségének pénzügyi helyzete addig nem engedte meg egy költséges adatvagyon felmérés elvégzését, amíg a pályázati támogatás bizonytalan volt. Az elsı komponens esetében a megcélzott szolgáltatási szint általában a második vagy a harmadik, ami teljesíthetınek tőnik. A pályázók a negyedik szintő szolgáltatást több okból is teljesíthetetlennek tartják: a jogi szabályozás tele van ellentmondásokkal, nincsenek sem hazai, sem nemzetközi tapasztalatok, az informatikai megoldások egyáltalán nem vagy csak nehezen integrálhatóak, a beszállítói oldalon sincs még meg a megfelelı tudás. Említést érdemel a Gazdasági Versenyképesség Operatív Program MOST2 projektje is, mely a vakokat és a gyengén látókat szolgáló informatikai alkalmazások fejlesztésére irányul. Meg kell említeni továbbá a Humánerıforrás-fejlesztése Operatív Program 4.4. számú intézkedését, melynek keretében az egészségügyi informatikában az elmaradott területeken megindult az egységesítés. Ennek célja, hogy kialakítsa az egészségügyi informatikai szabványokat, és ezáltal megteremtse az egészségügyi intézmények közötti interoperabilitást. 17/55

18 Az említett intézkedések hatásainak értékelése azt mutatja, hogy a hivatali szinten széttagolt intézmények esetében a projektek a szervezet munkájára vannak közvetlen befolyással, míg a lakosság földrajzi elszigeteltsége esetében a hatások a felhasználói oldalról is jelentkeznek. Az idıbeli dimenziót is figyelembe véve megállapítható, hogy míg a hivatali mőködés hatékonyságában bekövetkezı változás a rendszer, vagy a rendszer egyes moduljainak üzembe helyezését követıen elég gyorsan érzékelhetı, addig a lakosságra gyakorolt hatások feltehetıen több év múlva jelennek csak meg. A megvalósítás jelenlegi állapotában költségcsökkentési hatás még nem jelentkezik, továbbá a várható fenntartási és üzemelési költségek tekintetében sem egyértelmő a megítélés. Az önkormányzati hivatalok a belsı mőködési hatékonyság növekedésére számítanak, azonban egyre inkább az látszik, hogy a megnövekedett feladatmennyiséget csak ezáltal fogják tudni ellátni. A fejlesztésektıl mind a hivatalon belüli, mind a kifelé irányuló kommunikáció gyorsulását és hatékonyságát várják, amit alátámaszt a hivatalok dolgozóinak informatikai képzettségében, hozzáállásában bekövetkezett pozitív változás is. Közvetett hatásként egyértelmően az ügyfél elégedettség-növekedését remélik, de egyelıre nincsen mőködı rendszer, amit értékelni lehetne. A tervezés elısegítette a folyamatok ésszerősítését, a rendszer mőködése pedig biztosítani fogja az átláthatóságot és ellenırizhetıséget. A bevezetésre került rendszerek társadalmi, gazdasági és környezeti hatásai hosszabb távon, az üzemeltetés folyamán válnak érzékelhetıvé. Ehhez azonban az önkormányzatok felkészültségén túl többek között az elektronikus aláírások technikai és jogszabályi hátterének megteremtése, valamint a lakossági internet felhasználók és az elektronikus ügyintézést elfogadók számának jelentıs növekedése is szükséges. Összegzésként kijelenthetı, hogy a GVOP és pályázati kiírások teljesítették eredeti céljaikat (önkormányzatok információ-szolgáltató tevékenységének fejlesztése, illetve az önkormányzati adatvagyon másodlagos hasznosítása), illetve a prioritás átfogó célját, az E- közigazgatás fejlesztését. SWOT-ELEMZÉS Erısségek közigazgatási hagyományok, szabályozott, jogállami mőködés kiegyensúlyozottan mőködı intézményrendszer alaptémákban képzett személyi állomány, magas a felsıfokú végzettségőek aránya (különösen jogászok és informatikusok terén) kialakultak a közigazgatási minıségfejlesztés alapjai létezı e-közigazgatási megoldások, az önkormányzatok szintjén is néhány területen általánossá vált az ágazati elektronikus rendszerek használata (pl. adózás, egészségügyi szolgáltatók) kiépült a központi kormányzati gerinchálózat és a kormányzati portál Gyengeségek ügyfélközpontúság helyett ágazati, hivatal-központú mőködés az információs társadalom lehetıségeit ki nem használó szemlélet, illetve mőködés egyoldalúan jogalkotás- és jogszabályközpontú mőködés szigetszerő alkalmazások nem naprakész, nem kellı mélységő és rossz szerkezető a szolgáltatások alapját képezı közérdekő adatvagyon a szervezeti kultúra erısen hierarchikus, a munkavégzési folyamatok nem kellıen standardizáltak az információs társadalommal kapcsolatos jogalkotás lassúsága a fejlesztések korlátjává válhat esetleges toborzás, nagymértékő 18/55

19 kiépült integrált ügyintézési központok (okmányirodák) az EU által kiemelt 20 közszolgáltatás informatizálása jelentıs részben megtörtént kontraszelekció monitoring és ellenırzés alacsony szintje, az egyéni felelısség hiánya a stratégiai szemlélet és tervezés, valamint a hatásvizsgálatok hiánya a közigazgatás sem az állam, sem az ügyfelek erıforrásaival nem bánik takarékosan a meglévı e-közigazgatási rendszerek nem elég komplexek, nem fednek le több fontos ügykört, és használatuk kifejezetten alacsony a rendszerek használatának (így az azonosításnak) hiányzik az egységes kerete Lehetıségek az információs társadalom és a növekvı társadalmi igények kikényszerítik a közigazgatás átalakulását az informatikai technológiák gyors ütemben fejlıdnek (pl. hamarosan általánosan használható helyfüggetlen technológiák és döntéstámogató rendszerek) az informatika lehetıségeinek kihasználása, ezáltal a hatékonyság, az átláthatóság növelése, a költségek csökkentése a civil feladat-átvállalás, illetve a partnerség kiterjesztése az OECD és az Európai Unió kormányzati követelményeinek való megfelelés, illetve más országok jó gyakorlatának a megismerése kialakuló nemzetközi (EU-s) szolgáltatási adatcsere uniós támogatások megnyílása a közigazgatás fejlesztése érdekében a fejlesztések csökkentik a területi esélyegyenlıtlenséget, és növelik a fogyatékkal élı emberek lehetıségeit is Veszélyek ellenérzések az információs társadalommal, illetve ennek igazgatási használatával szemben a kétharmados törvények túlsúlya és a politikai konszenzus hiánya megakadályozhatja az optimális megoldások bevezetését az adatvédelmi jogszabályok gátolhatják az interoperabilitást és az optimális megoldások megvalósítását a globalizáció és a növekvı migráció miatt egyre nehezebben kezelhetı igazgatási kérdések az információs társadalom kulturális korlátai, illetve a kialakuló digitális szakadék korlátozza a potenciális felhasználók számát a közigazgatás politikai érzékenysége miatt több irányból befolyásolják a programot, nem alakul ki az egységes irányítás 19/55

20 3. STRATÉGIA ILLESZKEDÉS A STRATÉGIAI KÖRNYEZETHEZ Az Új Magyarország Fejlesztési Terv célja a tartós növekedés elısegítése és a foglalkoztatás bıvítése. Ennek elérése érdekében a fejlesztési terv hat fejlesztési prioritást jelöl meg. Ezek egyike az államreform megvalósítása. A magyar állam a növekedés és foglalkoztatás számára alapvetıen az állami funkciók ellátása által, közvetetten biztosítja a feltételeket. Ugyanakkor az államcéloknak megfelelıen közvetlenül is befolyásolja a gazdasági fejlıdést. Az állami szerepvállalás minısége és hatékonysága hatással van mind az üzleti környezetre, a vállalatok versenyképességére, mind pedig a lakosság életminıségére. Az állami feladatok közül meghatározó az adminisztratív/közszolgáltatási terület: az igazgatás központi és helyi szintjei, valamint a közösségi javak és szolgáltatások nyújtása. Az operatív program tárgya mindezeknek a modern kor igényeinek megfelelı, az információs társadalom lehetıségeire is építı fejlesztése. A hangsúlyos területek megnevezésével ki kell jelölni azokat a szolgáltatásokat és igazgatási funkciókat, melyeket a program fejlesztései megcéloznak. Az adminisztratív kapacitások bıvítésével elsısorban az Európai Szociális Alap által finanszírozott Államreform Operatív Program foglalkozik, a jelen operatív program hatóköre pedig az elektronikus közszolgáltatásokra irányul. Ennek megfelelıen az operatív program finanszírozási eszköze az Európai Regionális Fejlesztési Alap. Jelen operatív program magában foglalja a közigazgatás és igazságszolgáltatás mőködésének, eljárásainak, folyamatainak, szolgáltatásainak az infokommunikációs technológiát kihasználó modernizációját, továbbá az infokommunikációs eszközökön keresztül nyújtható közszolgáltatás közös elemeként az ügyfelek azonosítását biztosító beavatkozásokat. A közszolgáltatások egyéb infokommunikációs fejlesztéseit más operatív program tartalmazza. Mindeközben kiemelt figyelmet szükséges fordítani az interoperabilitás megteremtésére. Az operatív program a Közösségi Stratégiai Iránymutatások A növekedést szolgáló tudás és innováció fejlesztése elnevezéső iránymutatásának végrehajtását szolgálja az információs társadalom fejlesztésével, konkrétan a közszolgáltatások hatékonyságának növelése által. Az operatív program közvetlenül a Nemzeti Akcióprogram 8. iránymutatásához kapcsolódik (az infokommunikációs technológiák elterjedésének és használatának ösztönzése és a teljes információs társadalom kiépítése), azon belül is az IKT alkalmazása a közigazgatás és a közszolgáltatások területén, digitális tartalmak, az IKT tartalom iparág fejlesztése, a hálózati információ-biztonság és interoperabilitás megteremtése, valamint a szélessávú infrastruktúra kiépítésének és használatának megteremtése elnevezéső akciók megvalósítását segíti. Az operatív program közvetett módon a Nemzeti Akcióprogram számos egyéb akcióját támogatja, elsısorban az üzleti környezet vonatkozásában. A programban meghatározott beavatkozásokat az érvényes hazai stratégiákkal (pl. MITS) összhangban dolgoztuk ki, a fejlesztési elképzelések illesztése stratégiai szinten folyamatos. A program tartalmilag összhangban áll az i2010: Európai Információs Társadalom a növekedésért és foglalkoztatásért kezdeményezéssel, különös tekintettel annak az e- kormányzásra vonatkozó részeivel. Szükséges jelezni, hogy az uniós normákkal összhangban nagy súlyt kell fektetni a digitális tartalmak akadálymentességére. 20/55

A magyar információs társadalom fejlıdése az elmúlt tíz évben: intézményépítés, infrastruktúrafejlesztés

A magyar információs társadalom fejlıdése az elmúlt tíz évben: intézményépítés, infrastruktúrafejlesztés A magyar információs társadalom fejlıdése az elmúlt tíz évben: intézményépítés, infrastruktúrafejlesztés és kultúraváltás MAGYAR ORSZÁGJELENTÉS 1998-2008 Készítette az a BME Információs Társadalom- és

Részletesebben

E-közigazgatás az Európai Unióban

E-közigazgatás az Európai Unióban E-közigazgatás az Európai Unióban Szerzı: Molnár Szilárd Budapest, 2007. július A tananyag megírását és kiadását támogatta: Az Európai Bizottság támogatást nyújtott ennek a projektnek a költségeihez. Ez

Részletesebben

IT-mentor. Best experiences EQUAL A/016. Befogadást az Információs Társadalomba - Most!! Az informatikai szektor, mint munkaadó

IT-mentor. Best experiences EQUAL A/016. Befogadást az Információs Társadalomba - Most!! Az informatikai szektor, mint munkaadó IT-mentor Az informatikai szektor, mint munkaadó EQUAL A/016 Best experiences Befogadást az Információs Társadalomba - Most!! Az életminıség, digitális esélyegyenlıség és a társadalmi megújulás Magyarországa

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR A doktori iskola vezetıje: Dr. UDOVECZ GÁBOR MTA doktora, egyetemi tanár Témavezetı: Dr. PIROS MÁRTA Fıiskolai tanár AZ ISKOLARENDSZEREN

Részletesebben

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. március 4-i rendkívüli ülésére

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. március 4-i rendkívüli ülésére 2. Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. március 4-i rendkívüli ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzatának középtávú (2009-2015) informatikai stratégiája, informatikai

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FİISKOLA KÜLKERESKEDELMI FİISKOLAI KAR

BUDAPESTI GAZDASÁGI FİISKOLA KÜLKERESKEDELMI FİISKOLAI KAR BUDAPESTI GAZDASÁGI FİISKOLA KÜLKERESKEDELMI FİISKOLAI KAR GAZDASÁGDIPLOMÁCIA SZAK NAPPALI TAGOZAT EXPORT-IMPORT MENEDZSMENT SZAKIRÁNY A HAZAI KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK GAZDASÁGI VERSENYKÉPESSÉGÉT NÖVELİ

Részletesebben

NETEN A HIVATAL. Közérthetően az e-közigazgatásról. Tájékoztató kiadvány közszolgálati tisztviselők részére

NETEN A HIVATAL. Közérthetően az e-közigazgatásról. Tájékoztató kiadvány közszolgálati tisztviselők részére NETEN A HIVATAL Közérthetően az e-közigazgatásról Tájékoztató kiadvány közszolgálati tisztviselők részére TARTALOMJEGYZÉK I. II. III. IV. V. VI. Bevezetés Az e-közigazgatás helye, szerepe, jelentősége

Részletesebben

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Informatikai Stratégiája

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Informatikai Stratégiája Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Informatikai Stratégiája 2009. október ÁROP 1.A.2/A-2008-01171 jel projektje Tartalomjegyzék 1. Bevezet, vezeti összefoglaló... 3 2. A jelenlegi helyzet bemutatása...

Részletesebben

Körmend Város Önkormányzatának Informatikai Stratégiája

Körmend Város Önkormányzatának Informatikai Stratégiája Körmend Város Önkormányzatának Informatikai Stratégiája Egyeztetési változat! 2010. október ÁROP- 1.A.2/A-2008-0236 jelű projektje Tartalomjegyzék 1. Bevezető, vezetői összefoglaló... 3 2. A jelenlegi

Részletesebben

Az Európai Uniós támogatások, pályázatkészítés és projektmenedzsment

Az Európai Uniós támogatások, pályázatkészítés és projektmenedzsment Szlovénia-Magyarország-Horvátország Szomszédsági Program 2004-2006 keretében megvalósult INTERREG III/A Az egyetemi innovációs transzfer potenciál elısegítése a határmenti régiók KKV-i felé Baranya Megyei

Részletesebben

Az NSRK 2011-2013-as akcióterveinek környezeti vizsgálata

Az NSRK 2011-2013-as akcióterveinek környezeti vizsgálata Környezeti, Gazdasági, Technológiai, Kereskedelmi Szolgáltató és Fejlesztési Zrt. Az NSRK 211-213-as akcióterveinek környezeti vizsgálata II. A Gazdaságfejlesztés Operatív Program, valamint a regionális

Részletesebben

Az észt információs társadalom fejlıdése az 1990-es évek óta

Az észt információs társadalom fejlıdése az 1990-es évek óta Az észt információs társadalom fejlıdése az 1990-es évek óta Szerzı: Tarmo Kalvet, PRAXIS Center for Policy Studies, tarmo@praxis.ee Tallinn, 2007 A jelentés megírását és kiadását támogatta: Az Európai

Részletesebben

NEMZETI STRATÉGIAI JELENTÉS A SZOCIÁLIS VÉDELEMRİL ÉS A TÁRSADALMI ÖSSZETARTOZÁSRÓL 2008-2010

NEMZETI STRATÉGIAI JELENTÉS A SZOCIÁLIS VÉDELEMRİL ÉS A TÁRSADALMI ÖSSZETARTOZÁSRÓL 2008-2010 NEMZETI STRATÉGIAI JELENTÉS A SZOCIÁLIS VÉDELEMRİL ÉS A TÁRSADALMI ÖSSZETARTOZÁSRÓL 2008-2010 Tartalom Bevezetı... 3 1. Közös áttekintés... 4 1.1. Helyzetelemzés... 4 1.2. Átfogó stratégiai megközelítés...

Részletesebben

Észak-alföldi Informatikai Klaszter. Tartalomjegyzék

Észak-alföldi Informatikai Klaszter. Tartalomjegyzék ÉSZAK-ALFÖLDI INFORMATIKAI KLASZTER 2009. AUGUSZTUS Tartalomjegyzék ÉSZAK-ALFÖLDI INFORMATIKAI KLASZTER... 1... 1 1. Vezetıi összefoglaló... 4 2. Bevezetés... 6 2.1. A stratégiai terv céljai... 6 2.2.

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁS ÉS KÖZSZOLGÁLTATÁS- FEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM (KÖFOP) 2014-2020

KÖZIGAZGATÁS ÉS KÖZSZOLGÁLTATÁS- FEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM (KÖFOP) 2014-2020 KÖZIGAZGATÁS ÉS KÖZSZOLGÁLTATÁS- FEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM (KÖFOP) 2014-2020 2.6verzió 2014-2020 Tervezet 2014. június7. CCI Cím Közigazgatás- és Közszolgáltatás Fejlesztési Operatív Program Verzió

Részletesebben

Közös vállalkozás- és üzletfejlesztési hálózat megvalósíthatósági tanulmánya

Közös vállalkozás- és üzletfejlesztési hálózat megvalósíthatósági tanulmánya Good neighbours creating common future Közös vállalkozás- és üzletfejlesztési hálózat megvalósíthatósági tanulmánya SME Network CB-HU-SRB/0901/211/009 Mórahalom-Magyarkanizsa, 2011 The project is co-financed

Részletesebben

Magyar Információs Társadalom Stratégia

Magyar Információs Társadalom Stratégia Magyar Információs Társadalom Stratégia Magyar Információs Társadalom Stratégia Preambulum A Magyar Információs Társadalom Stratéga létrehozásának okai, céljai A Magyar Köztársaság Kormányának határozata

Részletesebben

Pályázatírás Közbeszerzési alapismeretek

Pályázatírás Közbeszerzési alapismeretek Szlovénia-Magyarország-Horvátország Szomszédsági Program 2004-2006 keretében megvalósult INTERREG III/A Az egyetemi innovációs transzfer potenciál elősegítése a határmenti régiók KKV-i felé Baranya Megyei

Részletesebben

Budapesti Agglomeráció Területfejlesztési Koncepciója és Stratégiai Programja. Végsı változat 2007. július

Budapesti Agglomeráció Területfejlesztési Koncepciója és Stratégiai Programja. Végsı változat 2007. július Budapesti Agglomeráció Területfejlesztési Koncepciója és Stratégiai Programja Végsı változat 2007. július 1 Jelen szakértıi anyag a Budapesti Agglomerációs Fejlesztési Tanács megbízásából készült Szakértıi

Részletesebben

GYERMEKSZEGÉNYSÉG ELLENI NEMZETI PROGRAM RÖVID PROGRAM. 2006. március. Gyermekszegénység Elleni Nemzeti Program Rövid Program

GYERMEKSZEGÉNYSÉG ELLENI NEMZETI PROGRAM RÖVID PROGRAM. 2006. március. Gyermekszegénység Elleni Nemzeti Program Rövid Program GYERMEKSZEGÉNYSÉG ELLENI NEMZETI PROGRAM RÖVID PROGRAM 1 Tartalom 1. A GYERMEKSZEGÉNYSÉG CSÖKKENTÉSE A TÁRSADALOM KÖZÖS ÜGYE ÉS FELELİSSÉGE... 2 1.1. KIINDULÓ MEGGONDOLÁSOK... 2 1.2. A CÉLRENDSZERRİL -

Részletesebben

H/9965. számú országgyőlési határozati javaslat. a Nemzeti Ifjúsági Stratégiáról

H/9965. számú országgyőlési határozati javaslat. a Nemzeti Ifjúsági Stratégiáról MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA H/9965. számú országgyőlési határozati javaslat a Nemzeti Ifjúsági Stratégiáról Elıadó: Dr. Herczog László szociális és munkaügyi miniszter Budapest, 2009. június Az Országgyőlés

Részletesebben

MAGYAR VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI HÁLÓZAT KONZORCIUM NONPROFIT KFT.

MAGYAR VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI HÁLÓZAT KONZORCIUM NONPROFIT KFT. 1 2 Magyar Nemzeti Jelentés a vállalkozói környezetrıl (a nemi egyenlıség tükrében) Készítette: Magyar Vállalkozásfejlesztési Hálózat Konzorcium 3 4 Tartalomjegyzék Vezetıi összefoglaló... 7 1. Bevezetés...

Részletesebben

A pénzügyi-számviteli tervezés és a controlling összefüggései és gyakorlata (Különös tekintettel a kis- és középvállalkozásokra)

A pénzügyi-számviteli tervezés és a controlling összefüggései és gyakorlata (Különös tekintettel a kis- és középvállalkozásokra) NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR GAZDASÁGI FOLYAMATOK ELMÉLETE ÉS GYAKORLATA DOKTORI ISKOLA PÉNZÜGYI ALPROGRAM A pénzügyi-számviteli tervezés és a controlling összefüggései és gyakorlata

Részletesebben

Országos Hulladékgazdálkodási Terv 2009-2014.

Országos Hulladékgazdálkodási Terv 2009-2014. Országos Hulladékgazdálkodási Terv 2009-2014. (OHT-II.) Szakmai előkészítő anyag 2009. TARTALOMJEGYZÉK 2 TARTALOMJEGYZÉK 3 BEVEZETÉS A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény (Hgt.) tervezésrıl

Részletesebben

Új Magyarország Vidékfejlesztési Stratégiai Terv (2007-2013)

Új Magyarország Vidékfejlesztési Stratégiai Terv (2007-2013) FÖLDMŐVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM Új Magyarország Vidékfejlesztési Stratégiai Terv (2007-2013) Budapest 2006. október. Tartalomjegyzék A SZÖVEGBEN HASZNÁLT RÖVIDÍTÉSEK... 3 BEVEZETÉS...

Részletesebben

Országos Hulladékgazdálkodási Terv 2009-2014.

Országos Hulladékgazdálkodási Terv 2009-2014. Országos Hulladékgazdálkodási Terv 2009-2014. (OHT-II.) 2009. TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 BEVEZETÉS... 6 STRATÉGIAI ALAPOK ÉS KERETEK... 7 1. A HULLADÉKGAZDÁLKODÁS ÁLTALÁNOS HELYZETE ÉS ÁTFOGÓ

Részletesebben

A nonprofit szektor mőködése és ellenırzése

A nonprofit szektor mőködése és ellenırzése Önkormányzati és Területi Ellenırzési Igazgatóság Fejlesztési és Módszertani Intézet A nonprofit szektor mőködése és ellenırzése Tanulmány 2003. december Kutatásvezetık: Dr. Báger Gusztáv egyetemi tanár

Részletesebben

A TÁRSADALMI BŐNMEGELİZÉS NEMZETI STRATÉGIÁJA

A TÁRSADALMI BŐNMEGELİZÉS NEMZETI STRATÉGIÁJA 1 Melléklet a 115/2003. (X. 28.) OGY. határozathoz A TÁRSADALMI BŐNMEGELİZÉS NEMZETI STRATÉGIÁJA 2 Tartalom 1. A BŐNMEGELİZÉS A TÁRSADALOM KÖZÜGYE... 3 2. HELYZETELEMZÉS A bőnözés helyzete Magyarországon...

Részletesebben

Az e-közigazgatás fejlődése és fejlesztésének lehetőségei az idősödő társadalomban

Az e-közigazgatás fejlődése és fejlesztésének lehetőségei az idősödő társadalomban Az e-közigazgatás fejlődése és fejlesztésének lehetőségei az idősödő társadalomban Információs Társadalom- és Trendkutatásért Alapítvány 2009 A program a Miniszterelnöki Hivatal támogatásával, az emagyarország

Részletesebben

Tápiómenti Területfejlesztési Társulás. Verzió: 2.0. Készült: 2004. május. PDF created with pdffactory Pro trial version www.pdffactory.

Tápiómenti Területfejlesztési Társulás. Verzió: 2.0. Készült: 2004. május. PDF created with pdffactory Pro trial version www.pdffactory. Tápiómenti Területfejlesztési Társulás 2004 2006 Verzió: 2.0. Készült: 2004. május TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezető 4 1.1. A stratégia kidolgozásában alkalmazott módszertan 5 1.1.1. Az alkalmazott tervezési

Részletesebben