Tárgy: A Baranya Megye Közoktatásának Fejlesztéséért Közalapítvány évi közhasznúsági jelentése (2005bmkfk*)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tárgy: A Baranya Megye Közoktatásának Fejlesztéséért Közalapítvány 2005. évi közhasznúsági jelentése (2005bmkfk*)"

Átírás

1 Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Költségvetési és Gazdasági Bizottság Elnöke Szám: /2005. Melléklet: 3 db Előterjesztés a Költségvetési és Gazdasági Bizottság június 28-i ülésére Tárgy: A Baranya Megye Közoktatásának Fejlesztéséért Közalapítvány évi közhasznúsági jelentése (2005bmkfk*) Az előterjesztést készítette: Kaufmann Eszter vezető-tanácsos A Baranya Megyei Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2003.(VI.16.) Kgy. rendelet 4. számú mellékletében foglaltak alapján a Közgyűlés hatásköréből az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság hatáskörébe átruházott feladatként jelöli meg, hogy szakbizottság a Költségvetési Bizottság egyetértésével értékeli és elfogadja a közgyűlés által alapított, feladatkörébe tartozó közalapítványok rendszeres éves beszámolóját. A szakbizottság június 7-ei ülésén tárgyalta a Baranya Megye Közoktatásának Fejlesztéséért Közalapítvány (továbbiakban: Közalapítvány) évi közhasznúsági jelentése című előterjesztést. Ennek alapján a testület a 64/2006.(VI.7.) OKISB határozatában tudomásul vette a Közalapítvány közhasznúsági jelentésében foglaltakat, valamint az Ellenőrző Bizottság évi ellenőrzéseinek tapasztalatairól szóló tájékoztatót, illetve elfogadta a Közalapítvány évi beszámolóját. (1. számú melléklet) A szakbizottsági tárgyalást megelőzően a Közalapítvány Kuratóriuma május 23-án foglalkozott a szervezet évi tevékenységéről szóló közhasznúsági jelentésével (ami tartalmazza az adott évre vonatkozó szakmai tevékenység összegzését és értékelést), valamint a számviteli törvénynek megfelelő évi egyszerűsített éves (pénzügyi) beszámolóval (2. számú melléklet). A testület a jelentést és pénzügyi beszámolót a 9/2006. (V.23.) BMKFKK számú határozatban elfogadta. A szakmai tevékenységét átfogó tartalmi beszámoló alapján a közalapítvány 2005-ben - a megyei fejlesztési tervvel összhangban a közoktatási intézmények tárgyi feltételeinek javítására, az alapszolgáltatások fejlesztésére (iskolabusz vásárlására, valamint szakértői tevékenység díjazására), szakmai feladatok (mérések, értékelések, pedagógiai innovációk, nevelő-oktató munkát segítő rendezvények) támogatására írta ki pályázatát. A beérkezett 392 pályamunkából 310-et elfogadott és teljes vagy részbeni támogatási összeggel hagyott jóvá, míg 82 pályázatot elutasított. A pályázatokat összességében ezer forinttal támogatta, mely összeget a ezer forintos központi költségvetési forrásból biztosított. A központi pénzeszközből fennmaradó 669 ezer forintot a pályázatokkal kapcsolatos egyéb kiadásaira fordított, csak úgy, mint a Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata által nyújtott 500 ezer forintos támogatást is. Ezek a pénzeszközök teljes egészében a pályázatok szakértőinek és az ügyintézők díjaiként kerültek kifizetésre. Az alapító önkormányzatok szándékának, illetve az alapítói céloknak megfelelve, évben első alkalommal hirdetett a Közalapítvány a helyi, intézményi innovációk által felhalmozott tapasztalatok összegyűjtésére, a bevált módszerek terjesztésére, az adaptáció lehetőségének biztosítására pályázatot. A felhívásra 36 pályázat érkezett, melyek előértékelése januárjában már megtörtént, de a pályázatok végleges szakértése, illetve jóváhagyása a tervek szerint áthúzódik év második félévére.

2 2 A Közalapítvány közhasznúsági jelentésének vizsgálatát Fehérné dr. Kiss Katalin bejegyzett, független könyvvizsgáló (MKVK ig. sz ) ellenőrizte, véleményezte. A könyvvizsgálat során a Közalapítvány egyszerűsített éves beszámolóját, annak részleteit és tételeit, azok könyvelési és bizonylati alátámasztását tekintette át az érvényes Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokban és a könyvvizsgálatra vonatkozó jogszabályokban foglaltak alapján. Elvégezte a szervezet évre vonatkozó eredmény-kimutatásának és kiegészítő mellékletének átvilágítását is. A független könyvvizsgálói jelentés szerint az eszközök és a források egyező végösszege ezer forint, a mérleg szerinti eredmény ezer forint. A könyvvizsgálói záradék összegzésként megállapítja, hogy a Közalapítvány december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről megbízható és valós képet ad. A Közalapítvány közhasznúsági jelentésével a szakbizottság mellett működő szakértő is egyet értett, és javasolta eredményes tevékenységük elismerését (3. számú melléklet). Határozati javaslat: A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Költségvetési és Gazdasági Bizottsága a Baranya Megye Közoktatásának Fejlesztéséért Közalapítvány évi közhasznúsági jelentése című előterjesztést megtárgyalta, a közhasznúsági jelentésben foglaltakat tudomásul veszi. Határidő: a közlésre azonnal Felelős: Bimbó István, a bizottság elnöke Pécs, június 19. Bimbó István s.k.

3 KIVONAT 1. számú melléklet a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottsága június 7-ei ülésének jegyzőkönyvéből Tárgy: A Baranya Megye Közoktatásának Fejlesztésért Közalapítvány évi közhasznúsági jelentése 64/2006. (VI.7.) OKISB Határozat A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottsága A Baranya Megye Közoktatásának Fejlesztésért Közalapítvány évi közhasznúsági jelentése című előterjesztést megtárgyalta, a közhasznúsági jelentésben foglaltakat tudomásul veszi és a évi beszámolót elfogadja. Határidő: a közlésre: azonnal Felelős: Nyúlné Zátonyi Zita, a bizottság elnöke Kmf. Kumliné dr. Tormási Zsuzsanna jegyzőkönyvvezető Nyúlné Zátonyi Zita s.k. a bizottság elnöke

4 2. számú melléklet BARANYA MEGYE KÖZOKTATÁSÁNAK FEJLESZTÉSÉÉRT KÖZALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS Tartalma: a) Számviteli beszámoló (mérleg, eredmény-kimutatás) b) Költségvetési támogatás felhasználása c) Vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás d) Cél szerinti juttatások kimutatása e) A kapott támogatások kimutatása f) A vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értéke, illetve összege g) A közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló

5 2 a) Számviteli beszámoló (A 219/1998. (XII.30.) Kormány rendelet szerint) Mérleg Megnevezés Adatok (e Ft) ESZKÖZÖK BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 0 Immateriális javak 0 Tárgyi eszközök 0 Befektetett pénzügyi eszközök - Befektetett eszközök értékhelyesbítése - FORGÓESZKÖZÖK Készletek - Követelések - Értékpapírok - Pénzeszközök AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK ÖSSZESEN) SAJÁT TŐKE 7327 Jegyzett tőke 1000 Tőkeváltozás 6327 ebből tárgyévi eredmény - Értékelési tartalék 0 CÉLTARTALÉK 0 KÖTELEZETTSÉGEK 4353 Rövid lejáratú kötelezettségek 4353 Hosszú lejáratú kötelezettségek - PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK 620 FORRÁSOK (PASSZÍVÁK ÖSSZESEN) Eredmény-kimutatás Megnevezés Adatok (e Ft) A/ ÖSSZES KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE A közhasznú célra, működésre kapott támogatás a) alapítótól b) államháztartás más alrendszeréből 0 c) egyéb Pályázati úton elnyert támogatás - 3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel - 4. Tagdíjból származó bevétel - 5. Egyéb bevétel 4254 B/ VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE - 1. Nem cél szerinti (vállalkozási bevétel) - 2. Egyéb cél szerinti tevékenység bevétele -

6 3 C/ ÖSSZES BEVÉTEL D/ KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG KÖLTSÉGEI E/ VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG KÖLTSÉGEI - 1. Nem cél szerinti tevékenység költségei - 2. Egyéb cél szerinti tevékenység költségei - F/ ÖSSZES TEVÉKENYSÉG KÖLTSÉGEI G/ ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY 6098 H/ ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG - I/ TÁRGY ÉVI EREDMÉNY 6098 Tájékoztató adatok: 430 a) Személyi jellegű ráfordítások - bérköltség 0 - megbízási díjak tiszteletdíjak - - személyi jellegű egyéb költségek - - személyi jellegű költségek közterhei 88 b) Anyagjellegű ráfordítások 3383 c) Értékcsökkenési leírás 0 d) Egyéb költségek, ráfordítások - e) A szervezet által nyújtott támogatások ebből pályázati úton nyújtott támogatás b.) Költségvetési támogatás felhasználása Megnevezés Adatok (e Ft) Normatív állami támogatás Összesen c.) Vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás Megnevezés Adatok (e Ft) Saját tőke 7327 Induló tőke 1000 Induló tőke - - növekedésre ható tényezők - csökkenésre ható tényezők Tőketartalék 6327

7 4 d.) Cél szerinti juttatások kimutatása Megnevezés Adatok (e Ft) Magánszemélyeknek nyújtott pénzbeli támogatás - Magánszemélyeknek nyújtott természetbeni juttatások - Szervezeteknek nyújtott pénzbeli támogatások Óvodák higiénés feltételeinek javítására Alap- és középfokú nevelési-oktatási intézmény és ezek könyvtárai tárgyi feltételeinek javítására Szakszolgálatok és szakmai szolgáltatók feltételeinek 1164 javítására Társult önkormányzatok területéről tanköteleseket szállító, illetve körzeti feladatokat ellátó intézmények számára iskolabusz vásárlására Társulási formák működtetéséhez, kistérségen belüli 580 feladat-ellátáshoz szükséges szakértői tevékenység díjazásának támogatására A pedagógiai programban tervezett mérések, értékelések 820 lebonyolításának támogatására A pedagógiai innovációk megvalósításának támogatására 894 A nevelő-oktató munkát segítő rendezvények 3298 támogatására Szervezeteknek nyújtott természetbeni juttatások - Cél szerinti támogatás összesen e.) A kapott támogatások kimutatása Megnevezés Adatok (e Ft) Központi költségvetési szervtől kapott támogatás ebből: - működési támogatás egyéb cél szerinti támogatás Elkülönített állami pénzalaptól kapott támogatás - Helyi önkormányzattól kapott támogatás 500 Kisebbségi települési önkormányzattól kapott támogatás - Települési önkormányzatok társulásától kapott támogatás - Pályáztató - Magánszemélyek - Egyéni vállalkozók - Jogi személyiségű társaságok - Jogi személyiség nélküli társaságok - Közhasznú szervezetek - SZJA 1 %-a (APEH) - Egyéb kapott támogatás - Kapott támogatások összesen 82617

8 5 f.) A vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások értéke Megnevezés Adatok (e Ft) Kuratóriumi tagok - Munkabér - Tiszteletdíjak, megbízási díjak - Költségtérítések (útiköltség térítés) - Egyéb pénzbeli kifizetések - Természetbeni juttatások - Értékpapír juttatások - Kölcsön juttatások - Ellenőrző Bizottsági tagok Munkabér - Tiszteletdíjak, megbízási díjak - Költségtérítések (útiköltség térítés) - Egyéb pénzbeli kifizetések - Természetbeni juttatások - Értékpapír juttatások - Kölcsön juttatások - Tisztségviselőknek nyújtott támogatás összesen - g.) A közhasznú tevékenységéről szóló tartalmi beszámoló 1. A Közalapítvány működése 1.1. A Közalapítvány működésének feltételei évben A Közalapítvány általános ügydöntő és képviselő szervében, a Kuratórium személyi összetételében nem történt változás az elmúlt évhez képest. Ez mondható el a Közalapítvány működésének, kezelőszervezet tevékenységének ellenőrzésére létrehozott Ellenőrző Bizottság vonatkozásában is. Változás a Kuratórium és Ellenőrző Bizottság munkáját segítő és kiszolgáló kuratóriumi titkárságban következett be. A Baranya Megyei Önkormányzat - mint alapító szervezet - ugyanis kezdeményezte, hogy a Kuratórium munkáját szervező titkár a Baranya Megyei Önkormányzat Hivatalának kijelölt köztisztviselője legyen és a feladatellátásra történő kijelölésről a Kuratórium Elnöke véleményének kikérése után a Főjegyző gondoskodjon. Az indítványozott módosítást Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata (mint a másik alapító önkormányzat) elfogadta. Ezzel egyidejűleg szükségessé vált a Közalapítvány Szervezeti és Működési Szabályzatának pontosítása, ennek megfelelő aktualizálása. Így a titkári feladatokat ellátó személy jogállásának változásából és ezzel párhuzamosan az ugyancsak titkársági tag, a szakmai tanácsadó megbízással történő alkalmazásából adódó szervezeti és működési változások az alábbiak szerint összegezhetők: a Kuratórium munkáját szaktanácsadó segíti, (nem Elnöki, hanem kuratóriumi szaktanácsadó), az Elnök a titkár, a szaktanácsadó és a gazdaságvezető munkájának irányítója (nem gyakorol munkáltatói jogkört a titkár felett),

9 6 a Kuratórium titkárának, illetve a Kuratórium szaktanácsadójának feladat- és hatásköre módosult: A Kuratórium titkára a Kuratórium döntés-előkészítő, javaslattevő, végrehajtó- és adminisztratív szerve. Munkáját a Kuratórium elnökének irányításával végzi. a) A Kuratórium ülésein tanácskozási joggal vesz részt. b) A Kuratórium elnöke által meghatározott körben és módon képviselheti a Közalapítványt. c) Feladat- és hatásköre: Segíti a Kuratórium munkáját, részt vesz döntéseinek előkészítésében, A Közalapítvány céljainak megvalósítására a Kuratórium munkájának korszerűsítésére javaslatokat fogalmaz meg, A szervezési és adminisztratív teendők ellátása, különös tekintettel az ülések előkészítésére és megszervezésére, a jegyzőkönyvek elkészítésére, a határozatok nyilvántartásának biztosítására; A döntések előkészítése során előterjesztések készítése, A Kuratórium döntéseinek figyelemmel kísérése, a határozatnak megfelelő végrehajtása vagy végrehajtatása, A Kuratórium munkájával, az ülésekkel, valamint egyéb szervezési és adminisztratív teendőkkel kapcsolatos adatok számítógépes nyilvántartása, tárolása, karbantartása, Az alapítók, a Kuratórium és/vagy az elnök által kért témakörben írásbeli tájékoztató, háttéranyag összeállítása, Iratkezelés és -nyilvántartás biztosítása (levelezések, összesítések, iktatás stb.), A beérkezett pályázati anyagok feldolgozása, rendszerezése, A pályázatok nyilvánosságának biztosítása, a tájékoztatás megszervezése, A pályázati szerződések előkészítése, A pályázati támogatások elszámolásainak összesítése előkészítése az ellenőrzésre jogosult szervek felé, Kapcsolattartás a pályázói intézményfenntartókkal és intézményvezetőkkel, valamint más megyék közalapítványaival. A Kuratórium szaktanácsadója a) A szaktanácsadó a Kuratórium döntés-előkészítő és javaslattevő szerve. Munkáját a Kuratórium elnökének irányításával végzi. b) A Kuratórium ülésein tanácskozási joggal vesz részt. c) A Kuratórium elnöke által meghatározott körben és módon képviselheti a Közalapítványt. d) Feladata különösen: A Közalapítvány céljainak megvalósítására, a Kuratórium munkájának korszerűsítésére javaslatok megfogalmazása, A pályázati kiíráshoz érkező javaslatok összegyűjtése, Szakértői testület működtetése, a szakértői javaslatok összegyűjtése, egyeztetése és a Kuratórium elé terjesztése, A pályázat megvalósításának folyamatos segítése, A támogatások célszerinti és szakszerű felhasználásának figyelemmel kísérése, A titkár munkájának folyamatos segítése. A fenti változások február 10-től léptek életbe.

10 7 A Közalapítvány működési feltételeit évben is a Baranya Megyei Önkormányzat biztosította, ami összességében közel ezer forint közvetett támogatásként számszerűsíthető: térítésmentes irodahelyiség használat, az irodahelyiség közműköltségeinek finanszírozása, a titkársági munka költségeinek (telefon, posta, stb.) fedezése, a Kuratórium üléseinek lebonyolításához szükséges feltételek megteremtése, internet hozzáférési hely biztosítása A kuratóriumi munka évben A Kuratórium alapvető feladata a Közalapítvány vagyonának az alapítók akaratának megfelelő kezelése és a Közalapítvány céljára fordítása. Ennek keretében ütemezi a közalapítványi célokkal összhangban álló támogatásokat, megállapítja a támogatásra felhasználható éves pénzügyi keretet, meghatározza a pályázatok témakörét és feltételeit, elbírálja a beérkezett pályázatokat. A Kuratórium a fenti feladatok megvalósítására 2005-ben négy ülést tartott: február 10-én, május 18-án, szeptember 13-án, illetve december 6-án. A testületi összejövetelek a évre jóváhagyott munkaterv szerinti ütemezéssel és tartalommal kerültek lebonyolítására. Az üléseken 21 határozat született. Az érdemi döntések több esetben hosszas vita után, de - három kivételtől eltekintve egyhangú szavazati aránnyal született meg. A napirendek kapcsolódtak a közalapítványi működés törvényi előírásaihoz, valamint az alapítói célok, feladatok megvalósításához. Ennek megfelelően tárgyalta a Kuratórium a beszámolókat, az elszámolásokat, a költségvetést, a feladat- és pénzügyi tervet, a munkatervet; valamint a pályázatok formájában nyújtott támogatásokkal kapcsolatos témákat: jóváhagyta az aktuális pályázati kiírásokat; kijelölte, felkérte és megbízta a pályázati témák közoktatási szakértőit; döntött a pályázatok elbírálásához szükséges Szakértői értékelő lap elfogadásáról, a pályázati támogatás elosztásáról, az intézményi pályázati programok konkrét finanszírozásáról. Kiemelten foglalkozott a támogatási szerződések pontosításával, a pályázatok tapasztalataival. Új elemként jelent meg a közoktatás fejlesztését célzó és a pedagógiai innovációt támogató módszertani pályázatok meghirdetése Az Ellenőrző Bizottság tevékenysége évben Az Ellenőrző Bizottság feladata a Kuratórium munkájának folyamatos figyelemmel kísérése, melynek során betekintési, jelentéskérési, vizsgálat kezdeményezési jogköre van, illetve képviselője részt vehet a testület ülésein. Az Ellenőrző Bizottság a feladatait az elmúlt évben két ülésen (augusztus 25-én és november 22-én) teljesítette. Az első ülésen a évi pályázati támogatások elszámolásának tapasztalatairól, a évi pályázati szerződés tervezetéről, valamint a évi ellenőrzés tervezett területéről, módjáról tárgyalt. Az első napirendi pont alatt a csoportosított elszámolási típushibák alapján az EB javaslatokat fogalmazott meg az ügydöntő szervnek. Nevezetesen: azokban az esetekben, ahol a pályázó intézmény nem számolt el a pályázati támogatással és a vállalt önrésszel sem, javasolta a évi pályázatból való kizárást, és az elnyert támogatás visszafizetését, azokban az esetekben, ahol a pályázó intézmény nem számolt el az önrésszel, javasolta a évi pályázatból való kizárást,

11 8 azokban az esetekben, ahol a pályázó intézmény határidőn túl számolt el a támogatással, javasolta a évi pályázatból való kizárást, azokban az esetekben, ahol a pályázó intézmény a támogatást határidőn túl használta fel, javasolta a évi pályázatból való kizárást, és a finanszírozási időn kívül felhasznált támogatás visszatérítését, azokban az esetekben, ahol a pályázó intézmény kevesebb támogatási összeggel számolt el, javasolta a hiány visszafizetését, azokban az esetekben, ahol a pályázó intézmény elszámolása nem volt összhangban a pályázati programmal (vagyis más célra fordították a támogatást, illetve annak egy részét), javasolta a kritikus részösszeg visszafizetését. A javaslatok összességében 27 pályázó intézményt érintettek, melyet a Kuratórium a szeptember 13-ai ülésén a évi pályázatok elbírálásakor figyelembe is vett. Az EB a pályáztatás és elszámolás tapasztalataira tekintettel, valamint a korábbi pályázati szerződést alapul véve, kezdeményezte a szerződés módosítását. Annak 4. pontjában A pályázó által vállalt határidőt követő 15 napon belül -re indítványozta a pénzügyi elszámolás határidejének megállapítását. Továbbá ismételten felhívta a Kuratórium figyelmét arra, hogy továbbra is szerepeltesse a pályázati adatlapon az adott program más pályázati vagy egyéb forrásból történő támogatások feltüntetését. Javaslatként fogalmazódott meg ún. késedelmi díj bevezetése (azoknál a pályázóknál, akik késnek az elszámolással), de ezzel az ügydöntő szervezet nem értett egyet és a javaslatot elutasította. Az EB az augusztusi ülésén határozta meg az évre vonatkozó ellenőrzés célterületét: a Közalapítvány évi gazdálkodás, pénzügyi iratai kezelésének áttekintését. Az éves ellenőrzés egybeesett a bizottság második ülésével, ahol a Közalapítvány évi gazdálkodása főbb iratainak vizsgálatára is sor került. Az EB áttekintette a évi pénzügyi mérleget, a közhasznúsági jelentést és a könyvvizsgálói záradékot. Betekintést nyert a Közalapítvány adatszolgáltatási kötelezettségével kapcsolatos iratokba, a házipénztár kezelésének dokumentumába, a kettős könyvelés módszerébe, a vagyongazdálkodási dokumentációba, valamint a szakértőknek elkészített adóigazolásokba. A rendelkezésre bocsátott anyagokat összevetette az alapító okiratban, a szervezeti és működési szabályzatban, valamint a hatályos gazdálkodási és pénzkezelési követelményekkel összevetve megállapította, hogy a Közalapítvány évi gazdálkodása megfelel az elvárásoknak. A vizsgálat eredményeként a Kuratóriumnak a Pénzkezelési Szabályzat elkészíttetését és jóváhagyását fogalmazta meg, különös tekintettel az átláthatóság, a követhetőség és a nyilvánosság követelményeinek biztosítására. 2. A Közalapítvány tevékenysége A Közalapítvány tevékenységét alapvetően determináló tényezők: az alapító önkormányzatok elvárásai: a Közalapítvány alapító okiratában megjelölt célok, feladatok, a közalapítványi tevékenység és gazdálkodás jogszabályi környezete az adott évben, és ennek függvényében az anyagi lehetőségek, az Oktatási Minisztérium által adott évre megfogalmazott irányelvek, útmutatások.

12 9 A Közalapítvány alapító okirata szerint a szervezet alapvető célja a közoktatási feladatok megszervezéséhez szükséges önkormányzati döntések előkészítését szolgáló, feladatellátási, intézményhálózat működtetési és fejlesztési tervben jóváhagyott körzeti, térségi és országos feladatok támogatása. A célok megvalósulását a Közalapítvány vagyonából, valamint bevételeiből finanszírozza: a központi költségvetési törvényben megállapított támogatási összegből, az alapító önkormányzatok támogatásából, és más bevételekből (kamatbetét, pályázati díj). A célokhoz rendelt feladatokat pályázati eljárás keretében, a megye közoktatási intézményei és azok fenntartói számára nyújtott támogatásokkal, rajtuk keresztül valósítja meg. A évi költségvetésről szóló évi CXXXV. törvény 8. számú mellékletének 2.) pontja szerint a Közalapítvány forintban részesült, normatív, kötött felhasználású támogatásban részesült, mely összeg 98 %-át a megyei fejlesztési tervvel összefüggő szakmai fejlesztési, működtetési, üzemeltetési célokra, feladatokra kellett fordítani. A kitűzött feladatok lebonyolításához (pályázati kiírás, kiértékelés, a támogatás folyósítása és egyéb szervezési feladatok) a támogatás maximum 2%-át lehetett csak felhasználni. A felhasználására vonatkozóan feladat- és ehhez kapcsolódó pénzügyi tervet kellett készítenie, amely az elszámolás alapját adta. A közalapítvány működtetését más (saját) forrásokból kellett biztosítani. Ez (az elmúlt évekhez képest is csökkenő) központi költségvetési támogatás, valamint a kamatbevételt determináló forintérték árfolyamfolyamának kedvezőtlen változása miatt a Közalapítvány számára nélkülözhetetlenné vált az alapító önkormányzatok támogatása. Az önkormányzatok közvetett, illetve közvetlen úton támogatták az elmúlt évben a civil szervezetet. Egyrészt Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a város évi költségvetéséről szóló 3/2005.(02.15.) számú önkormányzati rendelete 11. számú melléklete, kiemelt előirányzatának általános tartaléka terhére, valamint a Költségvetési Bizottság 279/2005. (11.16.) számú, illetve az Oktatási Bizottság 18/2005.(03.03.) számú határozata értelmében évben a Közalapítvány részére 500 ezer forint vissza nem térítendő támogatást biztosított az alapítvány működési költségeinek fedezetére. Másrészt a Baranya Megyei Önkormányzat biztosított közvetett támogatást a Közalapítvány működéséhez az 1.1. pontban leírtak szerint. A törvényi kötelezettségek, az alapítók céljainak és az anyagi lehetőségek figyelembe vételével végezte évben a Közalapítvány tevékenységét, pályázati úton támogatva a megye közoktatásának fejlesztését. 3. A évi pályázati programok I. pályázat A pályázat célja: a közoktatási feladatok ellátásához szükséges fenntartói döntések teljesítését szolgáló intézményhálózat működtetési és a megyei, a megyei jogú városi fejlesztési tervben jóváhagyott körzeti, térségi és országos feladatok, szakmai programok támogatása. A pályázati támogatás pénzügyi alapja: a Magyar Köztársaság évi költségvetéséről szóló törvény alapján a Közalapítvány központi támogatás ezer forint, melyből ezer forint fordítható egyszeri, vissza nem térítendő támogatásként a pályázatok megvalósítására. A pályázat meghirdetése: február 21.

13 10 A pályázat témakörei, illetve célcsoportjai: A/ A tárgyi feltételek javításának támogatása A/a: Óvodák higiénés feltételeinek javítása Pályázat nyújthattak be óvodák az étkezési, tisztálkodási feltételek javítására, a szükséges eszközök beszerzésére. A/b: Valamennyi alap- és középfokú nevelési intézmény és ezek könyvtárai tárgyi feltételeinek javítása Pályázat nyújthattak be alap- és középfokú nevelési intézmények a taneszköz- és felszerelési jegyzékben szereplő, még hiányzó eszközök, felszerelések beszerzésére. A/c: Szakszolgálatok és szakmai szolgáltatók feltételeinek javítása Pályázat nyújthattak be a szolgáltatások színvonalának emelését segítő eszközök beszerzésére. A pályázatnak nem volt feltétele önrész biztosítása. B/ Alapszolgáltatások fejlesztésének támogatása a kistérségekben B/a: Társult önkormányzatok területéről tanköteleseket szállító, illetve körzeti feladatokat ellátó intézmények számára iskolabusz vásárlása Pályázatot nyújthattak be azok a társult önkormányzatok, illetve azok a körzeti feladatot ellátó intézmények, akik működési területén lévő közoktatási intézménybe bejáró tanulók aránya meghaladja a tanulólétszám 20 %-át. Maximális támogatási összeg: a beszerzési ár 50%-a. B/b: Társulási formák működtetéséhez, kistérségen belüli feladat-ellátáshoz szükséges szakértői tevékenység díjazásának támogatása Pályázatot nyújthattak be közoktatási intézmény fenntartását társulási formában ellátó önkormányzatok közösen. Maximális támogatási összeg: 200 ezer Ft. A pályázatnak nem volt feltétele önrész biztosítása, kivéve: B/a. pontnál (iskolabusz). C/ Szakmai feladatok támogatása C/a: A pedagógiai programban tervezett mérések, értékelések lebonyolításának támogatása Pályázatot nyújthattak be önálló pedagógiai programmal rendelkező óvodák, általános és középiskolák. Támogatás a mérések előkészítésére (szakmai anyagok beszerzése, pedagógusok felkészítése) és lebonyolítására (külső segítség igénybevétele) volt kérhető. Maximális támogatási összeg: mérésenként 100 ezer Ft. C/b: A pedagógiai innovációk megvalósításának támogatása Pályázatot nyújthattak be valamennyi nevelés-oktatási intézmény, melynek pedagógiai programjában illetve munkatervében szerepel önfejlesztő program. Maximális támogatási összeg: 200 ezer Ft. C/c: A nevelő-oktató munkát segítő rendezvények támogatása Pályázatot nyújthattak be valamennyi nevelés-oktatási intézmény a pedagógiai, nevelési programjában vagy munkatervében szereplő, illetve több intézményt érintő rendezvény lebonyolítására. Maximális támogatási összeg: 150 ezer Ft. A pályázatnak nem volt feltétele önrész biztosítása. A pályázati díj: a megpályázott összeg 1 %-a.

14 11 A pályázat benyújtásának határideje: április 30. A pályázati felhívásra beérkezett pályázatok száma: 392 db. A Kuratórium döntése a pályázati támogatásokról: - időpont: szeptember határozat szám: 14/2005.(IX.13.) sz. BMKFKK határozat A Kuratórium valamennyi támogatási célterület esetén nyilvános pályázati úton döntött. A döntés előtt a kiírásokra beérkezett pályázatokhoz testületi ülésen jelölte ki az aktuális országos közoktatási szakértői lista alapján az adott témakörök szakértőit, figyelembe véve a szakirányultságot, valamint az érdekképviseletet. A felkért és megbízott szakértők a pályázati kiírás, és a Kuratórium által meghatározott szakértési szempontok előírásai, illetve a jóváhagyott szakértői lap kérdéssora alapján értékelték (pontozták) a pályázatokat, valamint megfogalmazták véleményüket a program támogathatóságáról. Minden esetben ezek figyelembe vételével határozott a Kuratórium. A pályázati döntésről minden érdekelt intézményt tájékoztatott, az eredményekről szóló összesítőt a Palatábla című havonta megjelenő megyei szaklapban, valamint az alapító önkormányzatok és saját honlapján tette közzé, biztosítva ezzel a nyilvánosságot. A nyertes intézményekkel a szerződés megkötése: október 30-ig. A támogatások kiutalása a szerződések megkötése után folyamatosan történt december 31-ig a kötelezettséggel terhelt maradvány összege forint volt. A pályázati programra biztosított és a ténylegesen felhasznált összeg közötti különbség 701 ezer forint, mely összeget a Kuratórium a kamatbevételek terhére finanszírozta. A pályázati témakörök a beérkező pályázatok számának függvényében az alábbiakban összegezhetők: Téma szerint A beérkezett pályázatok száma (db) Ebből elutasított (db) Ebből elfogadott (db) A/a A/b A/c B/a B/b C/a C/b C/c Összesen:

15 12 Pályázatok száma (db) Intézmény típusok szerint: A/a A/b A/c B/a B/b C/a C/b C/c Össz: Óvodák: Általános iskolák: Gimnáziumok: Szakközépiskolák: Szakiskolák: Többfunkciós intézmények: Művészeti intézmények: Kollégiumok: Szakszolgálatok: Önkormányzatok: Összesen: Intézmény jellege szerint: A/a A/b A/c B/a B/b C/a C/b C/c Össz: Intézmény: Intézményfenntartó: Összesen: Feladatellátás jellege sz.: A/a A/b A/c B/a B/b C/a C/b C/c Össz: Helyi feladatot ellátó: Térségi feladatot ellátó: Intézménytársulás: Összesen: Település nagysága sz.: A/a A/b A/c B/a B/b C/a C/b C/c Össz: Megyei jogú város: Város: lakoson felüli település: Kistelepülés: Összesen: Térségi besorolás alapján: A/a A/b A/c B/a B/b C/a C/b C/c Össz: Pécs és vonzáskörzete: Bóly, Mohács és vonzáskr.: Komló és vonzáskörzete: Pécsvárad és vonzáskörzete: Sásd és vonzáskörzete: Sellye és vonzáskörzete: Siklós és vonzáskörzete: Szentlőrinc és vonzáskr.: Szigetvár és vonzáskörzete: Összesen:

16 13 A pályázati témakörök a támogatások függvényében az alábbiakban összegezhetők: Támogatottság (ezer forint) Intézmény típusok szerint: A/a A/b A/c B/a B/b C/a C/b C/c Össz: Óvodák: Általános iskolák: Gimnáziumok: Szakközépiskolák: Szakiskolák: Többfunkciós intézmények: Művészeti intézmények: Kollégiumok: Szakszolgálatok: Önkormányzatok: Összesen: Intézmény jellege szerint: A/a A/b A/c B/a B/b C/a C/b C/c Össz: Intézmény: Intézményfenntartó: Összesen: Feladatellátás jellege sz.: A/a A/b A/c B/a B/b C/a C/b C/c Össz: Helyi feladatot ellátó: Térségi feladatot ellátó: Intézménytársulás: Összesen: Település nagysága sz.: A/a A/b A/c B/a B/b C/a C/b C/c Össz: Megyei jogú város: Város: lakoson felüli település: Kistelepülés: Összesen: Térségi besorolás alapján: A/a A/b A/c B/a B/b C/a C/b C/c Össz: Pécs és vonzáskörzete: Bóly, Mohács és vonzáskr.: Komló és vonzáskörzete: Pécsvárad és vonzáskörzete: Sásd és vonzáskörzete: Sellye és vonzáskörzete: Siklós és vonzáskörzete: Szentlőrinc és vonzáskr.: Szigetvár és vonzáskörzete: Összesen:

17 14 II. pályázat A pályázat célja: a helyi, intézményi innovációk által felhalmozott tapasztalatok összegyűjtése, a bevált módszerek terjesztése, az adaptáció lehetőségének biztosítása. A pályázat meghirdetése: október (Új Dunántúli Napló, Palatábla, közalapítványi honlap) A pályázat célcsoportjai: a közoktatási intézményekben dolgozó pedagógusok, intézményi és intézményközi munkaközösségek, szakmai- és szakszolgálatok munkatársai. A pályázat témakörei: Élethosszig tartó tanulás megalapozása a kulcskompetenciák fejlesztése révén (alapvető képességek fejlesztésének gyakorlata, korszerű tanulásirányítási módszerek, tanulói aktivitást növelő pedagógiai eljárások stb.). Esélyegyenlőtlenség mérséklése (integrált nevelésben alkalmazott módszerek, választott foglalkozások speciális módszerei, a különböző fogyatékkal élő gyermekek más területen fellelhető tehetsége kutatásának, fejlesztésének gyakorlati megvalósítása stb.). Eredményes nevelési eljárások folyamatának bemutatása. Tantárgyközi kapcsolatok felismertetésének módszerei. Modulok tartalmainak oktatási módszerei. Információs és kommunikációs technológiák hatékony alkalmazása. Pályaválasztást segítő korszerű módszerek bemutatása. Az intézmény minőségfejlesztési programja alapján megvalósult újszerű és követhető megoldások stb. A pályázati díj: - A pályázat benyújtásának határideje: november 30. A pályázati felhívásra beérkezett pályázatok száma: 36 db tantárgyak tanítása-tanulása 13 darab az élethosszig tartó tanulás 8 darab egyedi projektek terjesztése 7 darab esélyegyenlőség növelése, integrált nevelés 5 darab minőségfejlesztési programok 3 darab óvodafejlesztés 1 darab évben a témavázlatok elbírálására került sor (21/2005.(XII.6.) BMKFKK határozat), mely alapján a nyertes pályázatok kidolgozása, illetve értékelése csak 2006-ban esedékes. A Közalapítvány évi működése és tevékenysége ahogy az elmúlt években is összhangban állt a megyei fejlesztési tervvel, megfelelt az alapító önkormányzatok szándékainak, az ehhez rendelt céloknak és hozzákapcsolt feladatoknak, valamint a jogszabályi követelményeknek. Pécs, május 5. dr. Újvári Jenő a Kuratórium Elnöke

18 3. számú melléklet Sz a k v é l e m é ny a Baranya Megye Közoktatásának Fejlesztéséért Közalapítvány 2005.évi közhasznúsági jelentéséről A közalapítvány 2005.évben a központi költségvetés - a korábbi időszakhoz képest csökkenő Ft-os támogatásából és az alapító önkormányzatok pénz és közvetett támogatásából tudta működési feltételeit biztosítani. Javaslom, hogy a kuratórium kutasson fel más bevételi forrásokat is / pl. a megyében működő gazdasági szervezetek, az SZJA 1 %-a felajánlása...stb./. A kiadások a költségvetési törvény előírásainak megfelelően alakultak, a kötött felhasználású normatív támogatás 98 %-át a megyei fejlesztési tervvel összefüggő szakmai fejlesztési, működtetési, üzemeltetési célokra, feladatokra használták fel. A évi pályázati kiírás széleskörű előzetese egyeztetés követően született meg. A 3 pályázati program 8 témája a legfontosabb szakmai feladatra fókuszált. Változatlanul pályázati téma maradt a működési feltételek javítása /kiemelten sikeres volt az óvodák higiénés feltételeinek javítását célzó kezdeményezés /, de a pedagógiai innovációk támogatása is előtérbe került. A Kuratórium és az Ellenőrző Bizottság munkája tervszerű és folyamatos, az elszámolási rendet szigorúan betartatják. A Szervezeti és Működési Szabályzatban az aktuális változások átvezetésre kerültek. A közalapítvány gazdálkodása, szakmai működése mindenben megfelel a törvényi előírásoknak. Eredményes tevékenységük elismerést érdemel. A közhasznú jelentés elfogadását javaslom. Pécs, május 3l. Kolics Pál bizottsági szakértő

E l ő t e r j e s z t é s a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Művelődési, Kisebbségi, Ifjúsági és Sport Bizottságának 2007. május 23-i ülésére

E l ő t e r j e s z t é s a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Művelődési, Kisebbségi, Ifjúsági és Sport Bizottságának 2007. május 23-i ülésére Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Művelődési, Kisebbségi, Ifjúsági és Sport Bizottságának Elnöke Szám: 1105-2/2007. Melléklet: 3 db E l ő t e r j e s z t é s a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése

Részletesebben

JELENTÉS. az Európai Összehasonlító Kisebbségkutatások Közalapítvány gazdálkodásának ellenőrzéséről. 0913 2009. június

JELENTÉS. az Európai Összehasonlító Kisebbségkutatások Közalapítvány gazdálkodásának ellenőrzéséről. 0913 2009. június JELENTÉS az Európai Összehasonlító Kisebbségkutatások Közalapítvány gazdálkodásának ellenőrzéséről 0913 2009. június 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.1. Szabályszerűségi Ellenőrzési

Részletesebben

JELENTÉS. a Betegjogi, Ellátottjogi és Gyermekjogi Közalapítvány gazdálkodásának ellenőrzéséről. 0720 2007. július

JELENTÉS. a Betegjogi, Ellátottjogi és Gyermekjogi Közalapítvány gazdálkodásának ellenőrzéséről. 0720 2007. július JELENTÉS a Betegjogi, Ellátottjogi és Gyermekjogi Közalapítvány gazdálkodásának ellenőrzéséről 0720 2007. július 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.1. Szabályszerűségi Ellenőrzési Főcsoport

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. MÁRCIUS 16-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. MÁRCIUS 16-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. MÁRCIUS 16-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 334-5 /2006. MELLÉKLETEK: 5 DB TÁRGY: Tájékoztató a Baranya Megyei Önkormányzat és a civil szervezetek

Részletesebben

RENDELET HATÁROZAT MELLÉKLETEK

RENDELET HATÁROZAT MELLÉKLETEK 2005. február 25. 3. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 5/2005. (II. 25.) Kgy. Baranya Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetéséről 2 HATÁROZAT 12/2005. (II. 17.) Kgy. Baranya Megyei Önkormányzat

Részletesebben

JELENTÉS. a Magyar Mozgókép Közalapítványnak juttatott költségvetési támogatás felhasználásának ellenőrzéséről. 0624 2006. július

JELENTÉS. a Magyar Mozgókép Közalapítványnak juttatott költségvetési támogatás felhasználásának ellenőrzéséről. 0624 2006. július JELENTÉS a Magyar Mozgókép Közalapítványnak juttatott költségvetési támogatás felhasználásának ellenőrzéséről 0624 2006. július 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.1. Szabályszerűségi

Részletesebben

Magyar Orvosi Kamara Tolna Megyei Területi Szervezet ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA

Magyar Orvosi Kamara Tolna Megyei Területi Szervezet ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA Magyar Orvosi Kamara Tolna Megyei Területi Szervezet ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA I. Szervezeti, személyzeti adatok 1. 2. ADAT A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon-

Részletesebben

a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. június 12-i ülésére

a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. június 12-i ülésére Szám: 02/225-14/2008. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu ELÕTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu Szám: 14/144-5/2011. ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2007.

Közhasznúsági jelentés 2007. Adószám: 18013629-2-41 Bejegyző szerv: Fővárosi Bíróság Regisztrációs szám: 1691 Magyar Protestáns Tanulmányi Alapítvány 1121 Budapest, Eötvös út 35. Közhasznúsági jelentés 2007. Budapest, 2008. május

Részletesebben

dr. Paksi Piroska Forrástérkép a civil elképzelésekhez A közigazgatási outsourcing finanszírozási oldala

dr. Paksi Piroska Forrástérkép a civil elképzelésekhez A közigazgatási outsourcing finanszírozási oldala dr. Paksi Piroska Forrástérkép a civil elképzelésekhez A közigazgatási outsourcing finanszírozási oldala Bevezetés Jelen cikk célja, hogy bepillantást engedjen a civil szervezetek számára nyitvaálló pályázati

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE XV. (XLIII.) évfolyam 1. szám 2005. február 23. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE TARTALOM I. SZEMÉLYI RÉSZ 2/2005. (II. 17.) MÖK határozat: Biróné Bognár Ágnes, a Kabóca Bábszínház igazgatói

Részletesebben

Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. Közhasznú beszámolója

Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. Közhasznú beszámolója Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. Közhasznú beszámolója 2009 Székesfehérvár, 2010. március 31. 1 Tartalomjegyzék Közhasznú beszámoló... 3 I. Számviteli beszámoló...

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: 2009. augusztus 28-án, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: 2009. augusztus 28-án, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről Jegyzőkönyv Készült: 2009. augusztus 28-án, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről Az ülés helye: Megyeháza II. emeleti Barkóczy terme Eger, Kossuth Lajos u. 9. sz. Jelen voltak: Ambrus Zoltán, Asztalos Dezsőné,

Részletesebben

JELENTÉS. a Nemzeti Civil Alapprogramból civil szervezeteknek juttatott költségvetési támogatások ellenőrzéséről. 0635 2006.

JELENTÉS. a Nemzeti Civil Alapprogramból civil szervezeteknek juttatott költségvetési támogatások ellenőrzéséről. 0635 2006. JELENTÉS a Nemzeti Civil Alapprogramból civil szervezeteknek juttatott költségvetési támogatások ellenőrzéséről 0635 2006. szeptember 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.1. Szabályszerűségi

Részletesebben

JELENTÉS a Hungária Televízió Közalapítvány és a Duna Televízió Rt. működésének ellenőrzéséről

JELENTÉS a Hungária Televízió Közalapítvány és a Duna Televízió Rt. működésének ellenőrzéséről JELENTÉS a Hungária Televízió Közalapítvány és a Duna Televízió Rt. működésének ellenőrzéséről 0408 2004. április 2. Államháztartás Központi Szintjét Ellenőrző Igazgatóság 2.3. Átfogó Ellenőrzési Főcsoport

Részletesebben

Önkormányzatának Közlönye

Önkormányzatának Közlönye 2008. április 24. XVIII. ÉVFOLYAM 4. SZÁM HEVES MEGYE Önkormányzatának Közlönye I. Személyi rész 2 II. Önkormányzati rendeletek 3 III. Közgyűlési határozatok 15 IV. Közlemény, tájékoztató 17 V. Hirdetmény

Részletesebben

Az OM Alapkezelő Igazgatóság 2005. évi Gazdálkodási beszámolójának szöveges indokolása

Az OM Alapkezelő Igazgatóság 2005. évi Gazdálkodási beszámolójának szöveges indokolása Az OM Alapkezelő Igazgatóság 2005. évi Gazdálkodási beszámolójának szöveges indokolása Törzskönyvi azonosító száma: 15329969 Honlap címe: www.omai.hu Hunya Balázs mb. főigazgató dr. Kapuvári Béla gazdasági

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2013. december 20-i ülésének 11. számú napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2013. december 20-i ülésének 11. számú napirendi pontja Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2013. december 20-i ülésének 11. számú napirendi pontja Beszámoló a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2013. évi tevékenységéről Előadó: dr. Bartos

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. ÁPRILIS 22-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. ÁPRILIS 22-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. ÁPRILIS 22-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 235-112/2009. MELLÉKLETEK: 22+9 DB TÁRGY: A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének../2009. (IV.) Kgy.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Szám: 02/79-11/2007. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

JELENTÉS. a közoktatásban résztvevő nonprofit szervezetek költségvetési támogatásának ellenőrzéséről. 1204 2012. február

JELENTÉS. a közoktatásban résztvevő nonprofit szervezetek költségvetési támogatásának ellenőrzéséről. 1204 2012. február JELENTÉS a közoktatásban résztvevő nonprofit szervezetek költségvetési támogatásának ellenőrzéséről 1204 2012. február Állami Számvevőszék Iktatószám: V-3006-150/2011. Témaszám: 1017 Vizsgálat-azonosító

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója 1 8 6 7 4 8 6 0 9 4 9 9 5 2 9 1 3 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) Alapítvány a Néptánchagyományok Ápolásáért egyéb szervezet megnevezés 2084 Pilisszentiván, Táncsics u. 29. az egyéb

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2005. ÁPRILIS 28-I ÜLÉSÉRE. dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2005. ÁPRILIS 28-I ÜLÉSÉRE. dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2005. ÁPRILIS 28-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 186-16/2005. MELLÉKLETEK: 27 DB TÁRGY: A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének /2005. ( ) Kgy. rendelete

Részletesebben

JELENTÉS. az Antall József Alapítvány 2006-2007. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről. 0848 2008. december

JELENTÉS. az Antall József Alapítvány 2006-2007. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről. 0848 2008. december JELENTÉS az Antall József Alapítvány 2006-2007. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről 0848 2008. december 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.1. Szabályszerűségi Ellenőrzési

Részletesebben

JELENTÉS. a közoktatási intézményeket fenntartó non-profit szervezetek normatív hozzájárulásának és támogatásának ellenőrzéséről. 0835 2008.

JELENTÉS. a közoktatási intézményeket fenntartó non-profit szervezetek normatív hozzájárulásának és támogatásának ellenőrzéséről. 0835 2008. JELENTÉS a közoktatási intézményeket fenntartó non-profit szervezetek normatív hozzájárulásának és támogatásának ellenőrzéséről 0835 2008. október 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.1.

Részletesebben

Megyei Jogú Város Önkormányzatának. 2012. évi 9. szám 2012. április 26. I. kötet T A R T A L O M J E G Y Z É K. Szám Tárgy Oldal

Megyei Jogú Város Önkormányzatának. 2012. évi 9. szám 2012. április 26. I. kötet T A R T A L O M J E G Y Z É K. Szám Tárgy Oldal DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E 2012. évi 9. szám 2012. április 26. I. kötet T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK

Részletesebben

Élő Kövek Alapítvány 8056 Bakonycsernye Dózsa Gy. út 1. 2013. évi Közhasznúsági jelentése

Élő Kövek Alapítvány 8056 Bakonycsernye Dózsa Gy. út 1. 2013. évi Közhasznúsági jelentése Élő Kövek Alapítvány 8056 Bakonycsernye Dózsa Gy. út 1. 2013. évi Közhasznúsági jelentése Bakonycsernye 2014..május 14. Szabó János elnök Közhasznúsági jelentése a 2013-as esztendőről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ

Részletesebben

2013. évi Kiegészítő melléklet

2013. évi Kiegészítő melléklet GYULASPORT SPORTLÉTESÍTMÉNYEKET MŰKÖDTETŐ UTANPÓTLÁS NEVELŐ SPORTISKOLA, SPORTSZERVEZŐ ÉS SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 5700. Gyula, Ajtóssy Albert u. 2-10. 2013. évi Kiegészítő

Részletesebben

JELENTÉS az Új Kézfogás Közalapítvány gazdálkodásának ellenőrzéséről

JELENTÉS az Új Kézfogás Közalapítvány gazdálkodásának ellenőrzéséről JELENTÉS az Új Kézfogás Közalapítvány gazdálkodásának ellenőrzéséről 2001. november 0136 Az ellenőrzés végrehajtásáért felelős: Dr. Lóránt Zoltán számvevő igazgató Az ellenőrzést vezette: Balázs Andrásné

Részletesebben