A transzferárakhoz kapcsolódó adózási kérdések Magyarországon

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A transzferárakhoz kapcsolódó adózási kérdések Magyarországon"

Átírás

1 A transzferárakhoz kapcsolódó adózási kérdések Magyarországon Kerényi Máté Fülöp március

2 KOLCHIS Kft Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS, A TÉMA AKTUALITÁSA TUDOMÁNYOS HÁTTÉR ARM S LENGTH ELV ÉS GLOBÁLIS FORMULA A SZOKÁSOS PIACI ÁR MEGHATÁROZÁSÁRA ALKALMAZHATÓ MÓDSZEREK BEMUTATÁSA Összehasonlító árak módszere Viszonteladási árak módszere Költség és jövedelem módszer Egyéb módszerek Nyereségmegosztásos módszerek (profit split method) Ügyleti nettó nyereségen alapuló módszer (transactional net margin method) AZ ARM S LENGTH ELV MAGYARORSZÁGI ALKALMAZÁSA TRANSZFERÁR-NYILVÁNTARTÁS Mely társaságok kötelezettek transzferár-nyilvántartás készítésére Mely társaság nem minısül kisvállalkozásnak Mely társaságokat kell kapcsolt vállalkozásnak tekintenünk? A szerzıdés minısítése a felek viszonya alapján A transzferár-nyilvántartással kapcsolatos határidık Nyilvántartás tartalma Az összevont nyilvántartás készítésének kritériumai Egyszerősített nyilvántartás készítésének lehetıségei Egyszerősített nyilvántartás tartalma Összehasonlító adatok, adatbázisok Összehasonlító árak módszeréhez alkalmazott adatbázisok A viszonteladási árak módszeréhez, a költség és jövedelem módszerhez, valamint az ügyleti nettó nyereségen alapuló módszerhez alkalmazott adatbázisok HATÓSÁGI ÁRMEGÁLLAPÍTÁS APA A szokásos piaci ár meghatározására irányuló eljárások fajtái, ezek elınyei, hátrányai A hatósági ármegállapítás folyamata, szabályai A hatósági ármegállapítás elutasítása A határozat módosítása, fellebbezések Ellenırzés az eljárás ideje alatt, és önellenırzés A TRANSZFERÁRAZÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ ADÓHATÓSÁGI SZANKCIÓK Bejelentési kötelezettség Mulasztási bírság A mulasztási bírság csökkentésének lehetısége Bizonyítási teher Elsıdleges módosítás Másodlagos módosítás A TRANSZFERÁRAZÁSSAL ÉS A SZOKÁSOS PIACI ÁRELVVEL KAPCSOLATBAN FELMERÜLT MINDEDDIG TISZTÁZATLAN KÉRDÉSEK Mely adók alapjának meghatározásánál kell figyelembe venni a szokásos piaci árat A jogerıs határozat vagy a transzferár-nyilvántartás felhasználásának kérdése A cost sharing kérdése Veszteséges ügyletek kérdése Nem ismerjük kapcsolt vállalkozásainkat Versenyeztetést követıen a legolcsóbb ár elfogadása NEMZETKÖZI KITEKINTÉS, FEJLİDÉSI VONALAK A SZOLGÁLTATÁSOKHOZ KAPCSOLÓDÓ AKTUÁLIS KÉRDÉSEK EURÓPAI UNIÓS TRANSZFERÁR-DOKUMENTÁCIÓ EU TPD A RECESSZIÓ HATÁSA A TRANSZFERÁRAZÁSRA... 50

3 KOLCHIS Kft A KOCKÁZATKEZELÉS TERÜLETE FUNKCIONÁLIS ANALÍZIS AZ ADATBÁZISOK HASZNÁLHATÓSÁGA VESZTESÉGES ÜGYLETEK KÉRDÉSE A RECESSZIÓ ELİTT MEGHATÁROZOTT ÁR ALKALMAZÁSÁNAK KÉRDÉSEI A PIACI ÁRRA VONATKOZÓ VÁRAKOZÁSOK A RECESSZIÓ HATÁSA AZ APA-RA AZ ADÓHATÓSÁG FELELİSSÉGE ÖSSZEFOGLALÁS... 56

4 KOLCHIS Kft Bevezetés, a téma aktualitása Az elmúlt évtizedek robbanásszerő fejlıdésében kiemelt szerephez jutottak a multinacionális vállalatcsoportok. Becslések szerint a világkereskedelem 60%-a vállalatcsoportokon belül valósul meg, ami jelentısen veszélyezteteti a nemzeti adóalapokat. Habár a probléma feloldására már korábban is voltak kezdeményezések, csak a kilencvenes évek közepére tehetı a transzferárazás, mint a nemzetközi adózás egy kicsiny, de annál hangsúlyosabb területének születése. A transzferárazás azóta gyorsan cseperedett, és kamasz korát elérve egyre több problémát okoz kitalálóinak, alkalmazóinak. A gondok megoldásának nehézségét egy többszintő, soktényezıs ellenérdekeltségi háló okozza. A világ összes megtermelt jövedelemébıl azok az államok részesednek nagyobb mértékben, amelyek a profit kimenekítésének megakadályozására gyorsan, más országoknál szigorúbb szabályokat és ellenırzési gyakorlatot léptetnek életbe. Mindez a jogalkotás területén kapkodáshoz vezet. Nem csak a különféle országok, de az egy országban mőködı más-más adóhatóságok is ellenérdekeltek lehetnek, mivel sok esetben egymás rovására képesek csak pótlólagos jövedelemhez jutni. 1 Végül, a hatóságok és az adózók nyilvánvaló szembenállása mellett a legtöbb vállalatcsoportban felfedezhetı a csoporttagok között feszülı, a nagyobb profit kimutatására irányuló érdek is. A fent bemutatott helyzetet napjainkban tovább bonyolítja az amerikai jelzálogpiaci válság globális recesszióvá fejlıdése, amely a transzferárazás legmélyebb alapjaihoz való visszanyúlást követeli meg az érdekeltektıl. A nemzetközi adózás e kicsiny szeletére specializálódott tanácsadóként tanulmányom céljának nem tőzhetek ki mást, mint a területhez kapcsolódó, mindeddig feloldatlan ellentmondások bemutatását, és olyan kérdések felvetését, amelyek segítséget nyújthatnak a transzferárazással foglalkozó szakemberek szemléletének tágításában. Tanulmányom elsı fejezeteiben a transzferárazás kialakulásának hátterét, a hagyományos nemzetközi szabályozást, és a szokásos piaci ár meghatározásának módszereit mutatom be. 1 A vámhatóság ellenérdekelt a jövedelemadókat vizsgáló adóhatósággal, hiszen a vámhatóság célja a beszerzett (importált) áru magas piaci értékének megállapítása, míg ez csökkenti a társaság piaci értéken számított jövedelemtermelı képességét.

5 KOLCHIS Kft Ezt követıen gyakorlati tapasztalataimat segítségül hívva mélyreható vizsgálatnak vetem alá a hazai szabályozást, és feltárom azokat az ellentmondásokat, amelyek megnehezítik a szabályok mindennapi alkalmazását. A negyedik fejezetben az olvasó betekintést nyer a transzferárazás legfontosabb nemzetközi fejlıdési tendenciáiba és megismerheti azokat az ütközési területeket, amelyek a fejlıdést leginkább hátráltatják. Végül, az ötödik fejezet célja feltárni, és javaslatot tenni azoknak az új transzferáras problémáknak a megoldására, amelyeket a pénzügyi válság reálgazdaságba történı átgyőrőzése fog okozni.

6 KOLCHIS Kft Tudományos háttér A transzferárazás születése az OECD Modellegyezmény 9. cikkének 1. bekezdéséhez köthetı, amely szerint Amennyiben két kapcsolt vállalkozás egymás közötti kereskedelmi vagy pénzügyi kapcsolataiban olyan feltételeket teremt, vagy köt ki, amelyek különböznek a független vállalkozások között alkalmazott feltételektıl, úgy az a nyereség, amelyet a vállalkozások egyike e feltételek nélkül elért volna, azonban e feltételek miatt nem realizált, az érintett vállalkozás nyereségéhez hozzászámítható, és ennek megfelelıen megadóztatható. E paragrafus tette szükségessé az Adóügyi Bizottság összehívását annak érdekében, hogy megalkotásra kerüljön egy, a szokásos piaci árelv használatában, segítséget nyújtó ajánlás ben megjelent a Transzferárképzés és multinacionális vállalkozások címő jelentés, amelynek július 13-án jóváhagyott, átdolgozott változatát ma már a világ országainak többsége, mint a transzferárazás bibliáját tartja számon. A Transzferár irányelvek a multinacionális vállalkozások és az adóhatóságok számára címő (a továbbiakban OECD irányelvekként hivatkozott) kiadvány részei évrıl évre felülvizsgálásra, és szükség esetén kiegészítésre kerülnek. Az elsı két kiegészítés márciusában jelent meg. Ezek egyike az immateriális javakhoz kapcsolódó transzferár kérdésekkel foglalkozott, míg a másik a csoporton belüli szolgáltatásokra vonatkozó különleges szempontokat helyezte górcsı alá augusztusában az Adóügyi Bizottság elfogadta az irányelvek költséghozzájárulási megállapodásokról szóló kiegészítését, amelyet októberében újabb lényeges elemmel, az adóhatósági ármegállapításokra vonatkozó ajánlásokkal egészített ki. Az ezredforduló után a fejlıdés addigi vonala megváltozott. Az ajánlások alkalmazásának elterjedésével, valamint az iránymutatások nemzeti jogba való beillesztésével a nagyobb adóbevételek megszerzéséért versenyfutás kezdıdött az egyes országok adóhatóságai között. Mindez hozzájárul a gyakorlati alkalmazásból fakadó tapasztalatok bıvüléséhez, és helyenként visszacsatolásként szolgál a nemzeti jogszabályok, és végsı soron az OECD szakembereinek munkájához. Habár dolgozatom késıbbi fejezetei a jogszabályi hátteret és a szabályok gyakorlati alkalmazását egyaránt bemutatják és célomhoz mérten igyekszem vázolni a köztük húzódó ellent-

7 KOLCHIS Kft mondásokat biztosan állíthatom, hogy a terület fejlıdését megalapozó OECD irányelvek belsı koherenciájuknak köszönhetıen megfelelı alapot adnak a transzferárazás fejlıdésének. Ezt felismerve az OECD tagországai mellett mára egyre több állam épít be jogszabályi rendszerébe a szokásos piaci ár elvén alapuló szabályozást, ami oda vezethet, hogy a szokásos piaci ár elve uralkodóvá válik a világon, és mint egységesen alkalmazott rendszer, hosszú távon meghatározza a nemzetközi adózás fejlıdését Arm s length elv és Globális formula A világ országai jelenleg két csoportra oszthatók az alapján, hogy a határon átívelı ügyletek adóztatását milyen elvek alapján képzelik el. Az OECD tagországok, és a transzferárszabályokat újonnan bevezetı országok elsısorban a szokásos piaci ár elvét követik, amely kimondja, hogy egy multinacionális vállalatcsoport valamely tagjának adóalapját a szokásos piaci ár figyelembe vételével kell megállapítani. Ezzel szemben néhány állam (köztük az Amerikai Egyesült Államokkal) elfogadja a globális formula alkalmazását, amelynek lényege, hogy a vállalatcsoport egyes tagjai egy elıre meghatározott elvek szerint lefektetett szabályrendszernek megfelelıen olyan képletet alakítanak ki, amely alapján meghatározható, hogy az egyes csoporttagok a székhelyüket biztosító országban mekkora jövedelem után adóznak. Tekintettel arra, hogy a globális formula alkalmazása egyes országokban túladóztatáshoz, más országokban aluladóztatáshoz vezet, valamint lehetetlenné teszi a nemzeti adóalapok kedvezı adózású országokba történı átvándorlásának megakadályozását, az OECD a globális formula alkalmazását elutasítja A szokásos piaci ár meghatározására alkalmazható módszerek bemutatása A szokásos piaci ár meghatározásának módszereit az OECD irányelvek, mint ajánlást tartalmazzák, amely ajánlást a tagországoknak be kell építeniük saját jogrendszerükbe. Az OECD irányelvek második fejezete írja le a hagyományos módszereket így az összehasonlító füg-

8 KOLCHIS Kft getlen árak módszerét, a viszonteladási árak módszerét és a költség és haszon módszert, míg a harmadik fejezet bemutat néhány olyan egyéb módszert, amelyek alkalmazása ugyan megköveteli a hagyományos módszerek elvetését, mégis képes valamilyen szintő bizonyossággal meghatározni a szokásos piaci árat. Az alábbiakban az egyes módszerek használatára vonatkozó OECD ajánlások, az ezekre vonatkozó törvényi szabályok, és a módszerekhez kapcsolódó ellentmondások kerülnek bemutatásra Összehasonlító árak módszere Az összehasonlítható független árak módszere amelyre a magyar jogszabályok, mint összehasonlító árak módszere hivatkoznak az ellenırzött ügylet során átadott eszközért vagy szolgáltatásért felszámított árat összeveti egy összehasonlítható független ügyletben hasonló körülmények között átadott eszközért vagy szolgáltatásért felszámított árral. 2 E definíciót olvasva felmerül a kérdés, hogy mikor összehasonlítható két ügylet. Az OECD e kérdésre is létrehozta ajánlását, amely szerint az alábbi két feltétel valamelyikének teljesülése szükséges az összehasonlíthatóság kimondásához. az összehasonlítandó ügyletek vagy az adott ügyleteket bonyolító vállalkozások közti különbségek (ha vannak különbségek egyáltalán) egyike sem érintheti lényegesen a szabadpiaci árat, vagy meglehetısen pontos helyesbítések végezhetık az ilyen különbségek torzító hatásának kiküszöbölésére. 3 E két feltétel fennállását az a transzferár-nyilvántartásban elvégzett funkcionális analízis hivatott vizsgálni, amely a torzító hatások kiküszöbölését jelentı árkorrekció használatát is megalapozza. A nemzetközi gyakorlat és a hazai szabályozás legtöbbet hivatkozott eltérése is az összehasonlító árak módszeréhez kapcsolódik. Mert míg a társasági adóról szóló törvény nem állít fel 2 OECD irányelvek OECD irányelvek 2.7

9 KOLCHIS Kft sorrendet az egyes hagyományos módszerek alkalmazását illetıen, addig a transzferár irányelvek kimondják, hogy Amennyiben lehetséges összehasonlítható független ügyletek felkutatása, az összehasonlító független árak módszere a legközvetlenebb és legmegbízhatóbb módja a szokásos piaci árelv alkalmazásának. Következésképpen ilyen esetekben az összehasonlító független árak módszere elınyt élvez minden egyéb módszerrel szemben. 4 Az összehasonlító árak módszerének alkalmazása vitathatatlan elınyei ellenére sok esetben gondot okoz. Az ellenırzött (kapcsolt felek között megvalósult) ügylet, és a vele összehasonlítani kívánt független ügylet az esetek többségében olyan jelentıs eltérést mutat, ami már kiigazításokkal is igen nehezen kezelhetı. A módszer másik gyenge pontja, hogy sok esetben gondot jelent az összehasonlító árak beszerzése. A probléma feloldására az OECD irányelvek bemutatják a módszerhez kapcsolódóan felhasználható adatok körét, megszerzési lehetıségüket. Az ajánlás az összehasonlító adatokat két csoportra bontja: Külsı összehasonlító árakról akkor beszélünk, amikor az ellenırzött ügylet szokásos piaci árát a vállalatcsoporttól független társaságok között megvalósult hasonló ügylet alapján kívánjuk meghatározni. Tekintettel azonban arra, hogy a független vállalatok között megvalósult ügyletek részletei minden esetben üzleti titoknak minısülnek, ilyen információk nyilvános adatként csak a legritkább esetekben állnak rendelkezésünkre. Belsı összehasonlító árakról akkor beszélhetünk, ha az ellenırzött ügyletben résztvevı vállalkozások valamelyike független féllel is köt hasonló tartalmú szerzıdést. Ilyen esetekben a független felek között megkötött szerzıdés adatai felhasználhatók az ellenırzött ügylet szokásos piaci árának meghatározására. 4 OECD irányelvek 2.7

10 KOLCHIS Kft Viszonteladási árak módszere A szokásos piaci ár meghatározására alkalmazandó, másodikként tárgyalt módszer a viszonteladási árak módszere. E módszer szerint a szokásos piaci ár az eszköznek, szolgáltatásnak független felek felé változatlan formában történı értékesítése során alkalmazott ár, csökkentve a viszonteladó költségeivel és a szokásos haszonnal. 5 A viszonteladási árak módszere tehát a magyar jogszabályok szerint kizárólag azokban az esetekben alkalmazható, amikor egy adott ellenırzött ügylet keretében beszerzett termék változatlan formában kerül továbbértékesítésre. Amint azonban az alábbi idézetbıl látjuk, az OECD irányelv utalást tesz arra, hogy a megvásárolt termék beépítése jelentıs átalakítása esetén is alkalmazható a viszonteladási árak módszere. A megfelelı viszonteladási árrést akkor a legegyszerőbb meghatározni, ha a viszonteladó nem növeli jelentısen a termék értékét. Ezzel szemben nehezebb lehet a viszonteladási árak módszerének alkalmazása a szokásos piaci ár megállapításához, ha az újbóli értékesítés elıtt a terméken további feldolgozást végeznek, vagy oly módon építik be egy összetettebb termékbe, hogy a termék beolvad egy másik termébe, vagy besorolása megváltozik. 6 A viszonteladási árak módszerét a gyakorlatban nem a törvénynek megfelelı módon használjuk. A törvény ugyanis a fentiekben leírt módon azt mondja ki, hogy a független féllel szemben érvényesített eladási árból kiindulva, visszafelé számolva kell a szokásos piaci árat meghatározni. A szokásos piaci árat aztán össze kell vetni az alkalmazott árral, és szükség esetén ennek megfelelıen kell módosítani a jövedelemadók alapját. 5 Tao. 18. (2) b) 6 OECD irányelvek 2.22

11 KOLCHIS Kft Piaci eladási ár Elvárt hozam és Felmerült költségek Piaci beszerzési ár Független felek Kapcsolt felek 1. ábra: A viszonteladási árak módszerének elméleti mőködése (saját ábra) A fenti technikával szemben a viszonteladási árak módszerén alapuló transzferárnyilvántartások készítésének gyakorlata az, hogy nem a visszafelé kalkulált beszerzési ár kerül összehasonlításra az ellenırzött ügyletben alkalmazott árral, hanem az áruk továbbértékesítésével foglalkozó vállalat ügyleten elért bruttó jövedelmezısége kerül összehasonlításra a hasonló piacon mőködı társaságok bruttó jövedelmezıségével. Ebben az esetben tehát abból a feltételezésbıl indulunk ki, hogy ha a társaság jövedelmezısége megfelel az iparági átlagnak, akkor az áruk beszerzési ára sem térhetett el a piaci ártól. (A jövedelmezıségi adatok meghatározásához a fejezetben bemutatásra kerülı adatbázisok valamelyikét használhatjuk.) A fent bemutatott vegytiszta kereskedelmi tevékenységen kívül sokszor felmerül a kérdés, hogy mi a teendı akkor, ha a társaság nem csak kereskedik az adott áruval, de be is építi azt saját termékébe (esetleg továbbfejleszti azt), netán még szolgáltatásokat is ad el vele. Ilyen esetekben törekedni kell arra, hogy más hagyományos módszerrel igazoljuk az alkalmazott ár szokásos piaci voltát. Más megoldás hiányában azonban végsı mentsvárként lehetıség van az OECD irányelv fent bemutatott rendelkezésére hivatkozva a viszonteladási árak módszerét kiterjeszteni, és mélyreható költség- és funkcióelemzést követıen e módszer alapján meghatározni a szokásos piaci árat. A viszonteladási árak módszerének alkalmazása az ügylet tárgyát jelentı termékek összehasonlíthatóságának sokkal kisebb fokát kívánja meg, mint az összehasonlító árak módszere.

12 KOLCHIS Kft Ebbıl kifolyólag hasonlóan a következı fejezetben bemutatásra kerülı költség és jövedelem módszerhez alkalmazási területe is sokkal kiterjedtebb Költség és jövedelem módszer Az OECD irányelvekben Cost plus method -nak nevezett, a hazai jogszabályokban költség és jövedelem módszerként hivatkozott módszer alkalmazása során a kapcsolt félnek, a kapcsolt ügyletben értékesített termék vagy szolgáltatás önköltségéhez adják hozzá a független ügyleteknél alkalmazott haszonkulcsot. A költség és jövedelem módszer tehát a társaság felmerülı költségeibıl kiindulva, azokat egy megfelelı költségarányos haszonnal növelve határozza meg a szokásos piaci árat. A módszer nagyban hasonlít a viszonteladási árak módszeréhez, azonban arra az esetre alkalmazható, amikor a vállalatcsoport független felektıl szerzi be a tevékenységéhez szükséges erıforrásokat és anyagokat, majd ezek felhasználása után termékét kapcsolt viszonyban levı partnerének értékesíti tovább. Piaci eladási ár Elvárt hozam és Felmerült költségek + Piaci beszerzési ár Független felek Kapcsolt felek 2. ábra: A költség és jövedelem módszer mőködése (saját ábra) A költség és jövedelem módszer, csakúgy, mint a viszonteladási árak módszere, összehasonlító árak módszerénél kevésbé igényli az összehasonlító ügylet tárgyát jelentı termék vagy szolgáltatás nagyfokú hasonlóságát. E módszer keretében is inkább a funkciók ellátásért cse-

13 KOLCHIS Kft rébe a piac által biztosított nyereséget vizsgáljuk, nem annyira az ügylet keretében értékesített termék pontos jellemzıit. A viszonteladási árak módszeréhez hasonlóan e módszer gyakorlati alkalmazása is eltér valamelyest az elméleti háttértıl. Transzferár-nyilvántartások készítésekor, amikor elsıdleges célunk annak bizonyítása, hogy az ellenırzött ügyletben alkalmazott ár a piaci ár, sok esetben nem az eladási árakat hasonlítjuk össze, hanem azt vizsgáljuk, hogy a társaság adott termékek gyártásán (kereskedelmén) elért jövedelmezısége megfelel-e az iparági átlagnak. A költség és jövedelem módszer különösen hasznos olyan esetekben, amikor az ellenırzött ügylet szolgáltatásnyújtást foglal magában. Ilyenkor a szolgáltatás nyújtásánál felmerült költségekbıl és az érvényesített szolgáltatási díjból meghatározzuk az ügylet jövedelmezıségét, amelyet összevetve az adott szolgáltatástípus iparágában elvárt jövedelmezıséggel megállapítható, hogy a kapcsolt felek között megvalósult ellenırzött ügyletben a szokásos piaci árat alkalmazták-e. Habár a gyakorlat azt mutatja, hogy a jövedelmezıségre vonatkozóan összehasonlító adatokat elsısorban a késıbbi fejezetekben bemutatásra kerülı adatbázisokból nyerhetünk, az OECD irányelv szerint minden esetben vizsgálnunk kell, hogy a vizsgálat középpontjában álló társaság saját mőködésébıl nyerhetık-e ilyen típusú összehasonlító adatok. Belsı adatok felhasználásával ugyanis kiküszöbölhetık az adatbázisban szereplı társaságok hatékonyságkülönbségére visszavezethetı eltérések. Az összehasonlító független árak módszeréhez hasonlóan mind a költség és jövedelem módszer esetében, mind a viszonteladási árak módszere esetében vizsgálnunk kell, hogy az összehasonlítandó ügyletek vagy az adott ügyleteket bonyolító vállalkozások közötti különbségek érintik-e szabadpiaci költségarányos hasznot. Amennyiben igen, e módszerek csak akkor alkalmazhatók, ha megközelítıen pontos helyesbítések végezhetık a különbségek lényeges hatásainak kiküszöbölésére. A költség és jövedelem módszerben rejlı egyik legtöbbet hivatkozott ellentmondás az angol Cost plus method félrefordításából adódik. Az OECD irányelv hivatalos fordítása szerint költség és haszon módszerrıl, míg a társasági adóról szóló törvény szerint költség és jövedelem módszerrıl beszélhetünk. Habár a három módszer tartalmilag ugyanaz, mégis a nüánsznyinak látszó különbség a hazai jogalkalmazók és különösen az APEH revizorainak fejében

14 KOLCHIS Kft azt a tévhitet alakította ki, hogy a költségeket minden esetben meg kell haladniuk bevételnek. Ennek azonban több helyen is, így például a 7.36-os bekezdésében is ellentmond az OECD irányelv Egyéb módszerek A hazai törvényi szabályozás az OECD irányelv 3.1-es pontjával összhangban kimondja, hogy egyéb módszerek csak abban az esetben használhatók a szokásos piaci ár meghatározására, ha a hagyományos módszerek önmagukban már nem megbízhatóan, vagy kivételesen egyáltalán nem alkalmazhatóak. A nemzetközi szervezet ajánlásában kitér az ügyleti nyereségen alapuló módszerek bemutatására, amelyek közül a két leglényegesebbet nevesíti, és alkalmazásuk szabályait is ismerteti. A nyereségmegosztásos módszerek és a nettó ügyleti nyereségen alapuló módszerek egyike sem ad olyan nagyfokú bizonyosságot a szokásos piaci ár kérdésében, mint a hagyományos módszerek. Az alábbiakban e nevesített egyéb módszerek kerülnek bemutatásra Nyereségmegosztásos módszerek (profit split method) Azokban az esetekben, amikor az ügyletek szorosan összefonódnak, elıfordulhat, hogy elkülönült kezelésük korlátokba ütközik. Ilyen esetekben független vállalkozásoknak megvan a lehetıségük közös vállalat létrehozására, és a nyereség társasági szerzıdésben foglalt arányok szerinti megosztására. A nyereségmegosztásos módszer célja, hogy kiküszöbölje a kapcsolt ügyletben teremtett vagy kikötött különleges feltételek nyereségre gyakorolt hatását. Célja továbbá olyan nyereségmegosztás meghatározása, amelyre a független vállalkozások az ügyletben való részvétel során számítottak volna. 7 A módszer keretében elıször meg kell vizsgálni az ellenırzött ügyletbıl fakadóan, közösen elért nyereséget. A két vagy több cég nyereségét általában üzemi szinten érdemes összesíteni, majd az így összesített profitot fel kell osztani az egyes vállalkozások között. A felosz- 7 OECD irányelvek 3.5

15 KOLCHIS Kft tás mikéntjére az OECD irányelvek két módszert nevesítenek, ugyanakkor nem vetik el más allokációs mechanizmusok alkalmazását sem: A hozzájárulás-elemzésnek nevezett felosztási metódus lényege, hogy a kapcsolt vállalkozások együttesen elért nyereségét az egyes vállalkozások által ellátott funkciók értékének arányában osztja fel. Az egyes társaságok által ellátott funkciókat a fıszabálynak megfelelıen a funkcionális analízis keretében kell vizsgálni és kimutatni. Az elvégzett feladatok, a viselt költségek és kockázatok szétbontását követıen lehetıleg piaci információkra támaszkodva meg kell határozni az egyes funkciók értékét, majd ezeknek megfelelıen fel kell osztani a nyereséget a két kapcsolt vállalkozás között. Azokban az esetekben, amikor nincs lehetıség az elvégzett feladatok piaci értékéhez való viszonyításra például azért, mert az adott feladat ellátásara független felek nem vállalkoznának, becsléssel kell megállapítani az egyes funkciók értékét, illetve a nyereségbıl hozzájuk kapcsolódó részt. A másik, OECD irányelvekben bemutatott nyereségmegosztásos módszer a reziduális nyereségelemzés. E módszer a közösen elért nyereséget két lépcsöben osztja fel. Elsı lépésként minden egyes résztvevıhöz hozzárendeli azt a nyereséget, amely az általa elvégzett ügylettípusoknak megfelelı alaphozamot részére biztosítja, majd ezt követıen az ügylet különleges feltételeit figyelembe véve meghatározza azt, hogy a fennmaradó nyereséget a társaságok milyen arányban osztanák fel egymás között, amennyiben független félként viselkednének. Az elsıdleges nyereségfelosztást követıen, a fennmaradó nyereség megosztásánál különösen fontos vizsgálni, hogy mely társaság milyen immateriális javakkal járult hozzá az üzlet sikeréhez, illetve a társaságok ha független felek lettek volna milyen alkupozíciót tudtak volna kiharcolni maguknak az elızetes ártárgyalások során. A nyereségmegosztásos módszereknek két jellemzı elınyt tulajdonít a szakirodalom. A technika alkalmazhatóságát elısegíti, hogy általában nem közvetlenül támaszkodik szigorúan öszszehasonlítható ügyletekre, így összehasonlítható piac hiányában is alkalmazható. A piaci adatok közvetett alkalmazása hozzásegít ahhoz, hogy a speciális nem piaci körülmények figyelembe vételével a szokásos piaci árat megközelítıen jól tudjuk megbecsülni. A nyereségmegosztás másik elınye, hogy jelentısen lecsökkenti annak esélyét, hogy valamely résztvevıhöz túlzottan magas, vagy valószínőtlenül alacsony hasznot telepít.

16 KOLCHIS Kft A nyereségmegosztásos módszer hátránya szoros összefüggésben van azzal az elınyével, amely szerint a piaci adatokra más módszerekhez képest kevésbé támaszkodik. Ez ugyanis a szubjektív elemek elıtérbe helyezıdését okozza, amivel alkalmassá válik a módszer a jövedelemátcsoportosítások alátámasztására. Az egyszerően leírható módszer alkalmazásának másik hátrányát az alkalmazás nehézsége okozza, mivel mind a külföldi vállalatoktól megszerzendı információ (bevételek, költségek, funkciók, kockázatok) begyőjtése, mind ennek közös alapra vetítése és értékelése jelentıs erıforrásokat emészthet föl. A nyereségmegosztásos módszerrel kapcsolatosan érdekes kérdést jelent, hogy alkalmazható-e olyan esetekben, amikor az ügylet mindkét fél számára veszteséges. Véleményem szerint amelyet az OECD irányelvek szellemisége alátámaszt a módszer ilyen esetekben is alkalmazható. A veszteségek felosztásának legjobb módját a reziduális nyereségmegosztás biztosítja. Ilyen esetben elsıként meg kell határozni az egyes vállalatok által, tevékenységi körüknek megfelelıen elvárható nyereséget, majd a végzett funkciók figyelembe vételével ezt addig kell csökkenteni, amíg a két vállalat ügyleti eredménye ki nem adja az együttesen elért veszteséget. A nyereségmegosztásos módszerek alkalmazására igen ritkán kerül sor, gyakorlati jelentıségük igen csekély Ügyleti nettó nyereségen alapuló módszer (transactional net margin method) Az ügyleti nettó nyereségen alapuló módszerek egy meghatározott ügylet vagy ügyletcsoport megfelelı alapra vetített nettó nyereségét vizsgálják, és ezt hasonlítják össze az ügylet független piacán elérhetı nettó nyereség mértékével. Az ügyleti nettó nyereségen alapuló módszer tehát hasonlóan mőködik, mint a költség és jövedelem módszer, illetve a viszonteladási árak módszere, a különbség mindössze a jövedelmezıségi szint meghatározásában rejlik. Míg a költség és jövedelem-, illetve a viszonteladási árak módszere bruttó nyereséget vizsgál, addig az itt bemutatott módszer valamilyen magasabb szintő (közvetett költségeket is magá-

17 KOLCHIS Kft ban foglaló) jövedelmezıséget hasonlít össze az iparági átlaggal, és ebbıl következtet az ellenırzött ügyletekben alkalmazott ár szokásos piaci mértékére. Az ügyleti nettó nyereségen alapuló módszerek alkalmazásának egyik elınye, hogy szemben a hagyományos módszerekben alkalmazott bruttó jövedelmezıségekkel amelyek piaci tartománya a független felek által végzett funkciók sokszínősége miatt nagymértékben ingadozik a nettó nyereség csak kisebb kilengéseket, így szőkebb piaci jövedelmezıségi tartományt mutat. A módszer gyakorlati alkalmazását nagyban könnyíti, hogy szemben a nyereségmegosztásos módszerrel elegendı csak az ellenırzött ügyletben résztvevı egyik vállalkozás pénzügyi adatait ismerni, így nem ütközünk falba sem a szükséges adatok megszerzésénél, sem ezek összehasonlíthatóvá tétele közben. Az ügyleti nettó nyereségen alapuló módszer hátránya, hogy a magasabb jövedelmezıségi szint vizsgálata elfedheti az árképzésbıl és a vállalati mőködés hatékonyságából fakadó tényezık ellentétes hatását. Mindemellett hátrányként tekintenek egyesek arra, hogy a módszer alkalmazásához elegendı csak az egyik vállalat mőködését és az ellenırzött ügylethez kapcsolódó belsı folyamatait feltérképezni, ami bizonytalanságban hagy minket a másik vállalat által elvégzett tevékenységekkel és a hozzá telepített haszonnal kapcsolatban. A tanácsadói gyakorlatban e módszert különösen gyakran alkalmazzák, mivel a nyilvános adatbázisokból szinte minden típusú ügyletre vonatkozóan ki lehet nyerni összehasonlítható adatokat. A transzferár irányelvekben bemutatott, fent részletezett ügyleti nyereségen alapuló módszerek mellett lehetıség van egyedi módszerek kidolgozására is. Ezek azonban nem mondhatnak ellent az irányelvekben foglalt elveknek.

18 KOLCHIS Kft Az arm s length elv magyarországi alkalmazása Az OECD irányelv megjelenését követıen, elsıként az 1996-ban megszavazott társasági adóról és osztalékadóról szóló törvény paragrafusai között találunk a transzferárak hazai kezelésére vonatkozó utalást. A 18. kimondja, hogy kapcsolt ügyletben, a szokásos piaci ártól eltérı árak alkalmazása esetén a feleknek korrigálniuk kell illetve korrigálhatják társasági adójuk alapját úgy, mintha minden ügyletük a szokásos piaci áron valósult volna meg. E törvényben már ismertetésre kerülnek a szokásos piaci ár meghatározására használható módszerek, amelyek a fordításból fakadó eltéréseken kívül a kötelezıen alkalmazandó sorrendiségben különböznek az OECD által javasoltaktól. A fejezetben leírtaknak megfelelıen, az OECD irányelv a hagyományos módszerek közül is kiemeli az összehasonlító árak módszerét, amelyet a legnagyobb bizonyosságot jelentı módszernek tekint. A törvény ugyanakkor csak azt írja elı, hogy egyéb módszerek alkalmazása esetén bizonyítania kell az adózónak, hogy a hagyományos módszerek egyike sem alkalmas a szokásos piaci ár meghatározására. 8 Az adózás rendjérıl szóló törvény (továbbiakban: Art.) január 1-jétıl hatályos módosítása jelentette a szokásos piaci ár elvének mélyebb integrálását a hazai adórendszerbe. A törvény újonnan hatályba lépett kiegészítése adózási alapelvként tartalmazza, hogy a szokásos piaci ártól eltérı szerzıdési feltételeket alkalmazó kapcsolt vállalkozások ügyleteit adózási szempontból a szokásos piaci ár alapulvételével kell minısíteni. 9 (A 2005-öt követı jogértelmezési vitáknak ennek az azóta módosított paragrafusnak a hivatkozásával vetett véget az adóhatóság, így egyértelmővé vált, hogy nem csak a társasági adó, de a késıbb bevezetett különadó alapját is módosítaniuk kell a feleknek.) A szokásos piaci ár elvének az Art.-ba történı beépítését követıen hosszú éveknek kellett eltelniük, míg végül olyan szabályozási rendszer lépett életbe, amely az OECD irányelv elıírásaival összhangban valóban garantálni hivatott a határokon átnyúló jövedelemmozgatás megfékezését. Ennek elsı lépését a társasági és osztalék adóról szóló törvény január 1-jén 8 Tao. 18. (2) d) 9 Art. 1. (8)

Transzferárazás avagy a szokásos piaci ár meghatározása a gyakorlatban. A szokásos piaci ár meghatározására alkalmazható módszerek

Transzferárazás avagy a szokásos piaci ár meghatározása a gyakorlatban. A szokásos piaci ár meghatározására alkalmazható módszerek Transzferárazás avagy a szokásos piaci ár meghatározása a gyakorlatban II. A szokásos piaci ár meghatározására alkalmazható módszerek A szokásos piaci ár meghatározásának módszerei az OECD transzferár

Részletesebben

Transzferárazás avagy a szokásos piaci ár meghatározása a gyakorlatban. A transzferár-nyilvántartások készítésére vonatkozó szabályok Magyarországon

Transzferárazás avagy a szokásos piaci ár meghatározása a gyakorlatban. A transzferár-nyilvántartások készítésére vonatkozó szabályok Magyarországon Transzferárazás avagy a szokásos piaci ár meghatározása a gyakorlatban I. A transzferár-nyilvántartások készítésére vonatkozó szabályok Magyarországon A szokásos piaci ártól eltérő szerződési feltételeket

Részletesebben

Transzferárazás és dokumentációs kötelezettség

Transzferárazás és dokumentációs kötelezettség Transzferárazás és dokumentációs kötelezettség Magyar Könyvvizsgálói Kamara Komárom-Esztergom Megyei Szervezete Jancsa-Pék Judit LL.M. Tatabánya Hotel Árpád azási, mint bizonytalanság csökkentı eljárás

Részletesebben

Ajánló. Beköszöntı. Jancsa-Pék Judit. Kerényi Máté Fülöp. H. Nagy Mária. Elnökségi tag. Elnökségi tag. Tagozati elnök. Cikkek, tanulmányok

Ajánló. Beköszöntı. Jancsa-Pék Judit. Kerényi Máté Fülöp. H. Nagy Mária. Elnökségi tag. Elnökségi tag. Tagozati elnök. Cikkek, tanulmányok Adótanácsadók Egyesülete Nemzetközi Adó Tagozat Beköszöntı December, az évzárás, a visszatekintés és egyben a jövı tervezésének idıszaka. Engedjétek meg, hogy évzáró lapszámunk bevezetıjében mi is ezt

Részletesebben

A menedzsmentdíjak és komplex szolgáltatások kezelése a transzferárazásban

A menedzsmentdíjak és komplex szolgáltatások kezelése a transzferárazásban A menedzsmentdíjak és komplex szolgáltatások kezelése a transzferárazásban 2009. november 18 Akkor találtam ki, hogy átfogó tanulmányt írok valami olyanról, amiről nem illik írni Édesapám szerint elég

Részletesebben

A szokásos piaci ár meghatározásával összefüggő önálló nyilvántartás

A szokásos piaci ár meghatározásával összefüggő önálló nyilvántartás Ha transzferár-nyilvántartás mintánkra word formátumban tart igényt, kérem írjon egy e-mailt az info@kolchis.hu címre, és mi örömmel elküldjük Önnek. A szokásos piaci ár meghatározásával összefüggő önálló

Részletesebben

Transzferár nyilvántartás minta

Transzferár nyilvántartás minta Transzferár nyilvántartás minta Társaság neve Dokumentált év Készítés időpontja: Felülvizsgálat időpontja: Tartalomjegyzék 1. Vezetői összefoglaló... 3 2. A Társaság transzferár képzési gyakorlata... 3

Részletesebben

A SZOKÁSOS PIACI ÁR MEGHATÁROZÁSÁVAL ÖSSZEFÜGGŐ NYILVÁNTARTÁSI KÖTELEZETTSÉG JELENTŐSÉGE AZ ELLENŐRZÉSEK SORÁN

A SZOKÁSOS PIACI ÁR MEGHATÁROZÁSÁVAL ÖSSZEFÜGGŐ NYILVÁNTARTÁSI KÖTELEZETTSÉG JELENTŐSÉGE AZ ELLENŐRZÉSEK SORÁN A SZOKÁSOS PIACI ÁR MEGHATÁROZÁSÁVAL ÖSSZEFÜGGŐ NYILVÁNTARTÁSI KÖTELEZETTSÉG JELENTŐSÉGE AZ ELLENŐRZÉSEK SORÁN I. Bevezetés Az adóellenőrzések elsődleges feladata a jogszabályokban előírt adózói kötelezettségek

Részletesebben

Téma ajánló. II. évfolyam 1. szám / 2012. április. Cikkek és tanulmányok. H.Nagy Mária. Kalmár Emőke. Kerényi Máté Fülöp. dr.

Téma ajánló. II. évfolyam 1. szám / 2012. április. Cikkek és tanulmányok. H.Nagy Mária. Kalmár Emőke. Kerényi Máté Fülöp. dr. Elektronikus szaklap / hírlevél II. évfolyam 1. szám / 2012. április Téma ajánló Cikkek és tanulmányok Magyar munkavállalók, külföldről származó, nem önálló jövedelmének adókötelezettsége H.Nagy Mária

Részletesebben

A transzferár-nyilvántartások készítésének új szabályai

A transzferár-nyilvántartások készítésének új szabályai A transzferár-nyilvántartások készítésének új szabályai Október 16-án kihirdetésre került a transzferár-nyilvántartás készítési kötelezettségről szóló új PM rendelet, melynek egyes egyszerűsítő rendelkezéseit

Részletesebben

Transzferár 2012. Siegler Zsófia Senior manager BDO Magyarország Tanácsadó Kft.

Transzferár 2012. Siegler Zsófia Senior manager BDO Magyarország Tanácsadó Kft. Transzferár 2012. Siegler Zsófia Senior manager BDO Magyarország Tanácsadó Kft. AZ ELŐADÁS KIEMELT TERÜLETEI SZOKÁSOS PIACI ÁR A KAPCSOLÓDÓ KORREKCIÓK KAPCSOLT VÁLLALKOZÁSOK SZOKÁSOS PIACI ÁR ELVE (nyilvántartás

Részletesebben

napi munkába járás és hazautazás a közigazgatási határon belül, a lakóhely vagy tartózkodási hely, valamint a munkavégzés helye

napi munkába járás és hazautazás a közigazgatási határon belül, a lakóhely vagy tartózkodási hely, valamint a munkavégzés helye TARTALOM KÖLTSÉGTÉRÍTÉS ADÓELLENÕRZÉS 1 SINKA JÚLIA: A munkába járással kapcsolatos költségek megtérítése 10 DR. MOHAI KÁROLY: Kapcsolt vállalkozások közötti áralkalmazás ellenõrzése SZOKÁSOS PIACI ÁR

Részletesebben

Beköszöntı. Ajánló. Bízva a közös munka sikerében Barátsággal, Jancsa-Pék Judit. Kerényi Máté Elnökségi tag. H. Nagy Mária.

Beköszöntı. Ajánló. Bízva a közös munka sikerében Barátsággal, Jancsa-Pék Judit. Kerényi Máté Elnökségi tag. H. Nagy Mária. Adótanácsadók Egyesülete Nemzetközi Adó Tagozat Beköszöntı 2011. március 29-én megalakult az Adótanácsadók Egyesületének Nemzetközi Adó Tagozata. Ez csupán egy hír, de számunkra, akik azon dolgoztunk,

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FİISKOLA KÜLKERESKEDELMI FİISKOLAI KAR

BUDAPESTI GAZDASÁGI FİISKOLA KÜLKERESKEDELMI FİISKOLAI KAR BUDAPESTI GAZDASÁGI FİISKOLA KÜLKERESKEDELMI FİISKOLAI KAR GAZDASÁGDIPLOMÁCIA SZAK NAPPALI TAGOZAT EXPORT-IMPORT MENEDZSMENT SZAKIRÁNY A HAZAI KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK GAZDASÁGI VERSENYKÉPESSÉGÉT NÖVELİ

Részletesebben

PhD Fekete István. Kockázatelemzés és controlling

PhD Fekete István. Kockázatelemzés és controlling PhD Fekete István Kockázatelemzés és controlling 1. A bizonytalanság, a kockázat és a kockázatmenedzsment fogalma. A kockázat típusai. Bármely feladat megoldásának egyik lényegi sajátossága a bizonytalanságok

Részletesebben

Társasági adó változásai 2009. és 2010.

Társasági adó változásai 2009. és 2010. Társasági adó változásai 2009. és 2010. Legutóbb módosította: 2008. évi LXXXI. törvény az egyes adó- és járuléktörvények módosításáról (Módtv.) 2009. évi LXXVII. törvény a közteherviselés rendszerének

Részletesebben

P R O T I T A S K F T. T R A N S Z F E R Á R K A L A U Z

P R O T I T A S K F T. T R A N S Z F E R Á R K A L A U Z 1.) KKV A Tao. tv. szerint a transzferár dokumentálási kötelezettség nem vonatkozik kisvállalkozásokra. 1996. évi LXXXI. tv. / Tao. tv. 18. (5) Az adóév utolsó napján kisvállalkozásnak nem minősülő gazdasági

Részletesebben

Kapcsolt ügyletek kockázata, a transzferár dokumentációi, adózási vonatkozásai. Siklós Márta

Kapcsolt ügyletek kockázata, a transzferár dokumentációi, adózási vonatkozásai. Siklós Márta Kapcsolt ügyletek kockázata, a transzferár dokumentációi, adózási vonatkozásai Siklós Márta 2009. 09. 03-04. MKVK XVII. Országos Könyvvizsgálói Konferenciája Balatonalmádi Áttekintés Jogszabályi háttér

Részletesebben

A nonprofit szervezetek számvitele és adózása

A nonprofit szervezetek számvitele és adózása Debreceni Egyetem Közgazdaságtudományi Kar A nonprofit szervezetek számvitele és adózása Készítette: Szilágyiné Tóth Szilvia Belsı konzulens: Dr. Bács Zoltán egyetemi docens Külsı konzulens: Virágné Tóth

Részletesebben

Adóhatósági állásfoglalások

Adóhatósági állásfoglalások Adóhatósági állásfoglalások A rendkívül rövid, ugyanakkor tág kereteket biztosító törvényi szabályozás értelmezését egyre több adóhatósági állásfoglalás egészíti ki. 2008/13. Adózási kérdés a kapcsolt

Részletesebben

Az adóalap csökkentés szokásos piaci ára Hát erre is figyelni kell?!

Az adóalap csökkentés szokásos piaci ára Hát erre is figyelni kell?! Az adóalap csökkentés szokásos piaci ára Hát erre is figyelni kell?! A társasági adó törvény 2014-től lehetőséget nyújt arra, hogy egy cég a kapcsolt vállalkozása által elszámolt kutatás-fejlesztési tevékenységéhez

Részletesebben

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI REGIONÁLIS VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI ALAPÍTVÁNY. Hasznos ismeretek mikro- és kisvállalkozások számára

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI REGIONÁLIS VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI ALAPÍTVÁNY. Hasznos ismeretek mikro- és kisvállalkozások számára KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI REGIONÁLIS VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI ALAPÍTVÁNY Hasznos ismeretek mikro- és kisvállalkozások számára A kiadványt készítette a Komárom-Esztergom Megyei Regionális Vállalkozásfejlesztési

Részletesebben

Tartalomjegyzék. I. rész - A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozásának meghatározása és a szabályozás keretei

Tartalomjegyzék. I. rész - A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozásának meghatározása és a szabályozás keretei Tartalomjegyzék I. rész - A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozásának meghatározása és a szabályozás keretei 1. A pénzmosás meghatározása 2. A terrorizmus finanszírozásának meghatározása 3. A pénzmosás

Részletesebben

2006. évi IV. törvény. a gazdasági társaságokról

2006. évi IV. törvény. a gazdasági társaságokról 2006. évi IV. törvény a gazdasági társaságokról A törvény célja, hogy korszerő jogi keretek biztosításával támogassa a magyar piacgazdaság további erısödését, a nemzetgazdaság jövedelemtermelı képességének

Részletesebben

2007. évi CXXVII. törvény indokolása. az általános forgalmi adóról

2007. évi CXXVII. törvény indokolása. az általános forgalmi adóról Általános indokolás Az áfáról szóló alaptörvény közel másfél évtizede született olyan idıben és körülmények között, amikor hazánk még nem volt az Európai Unió tagállama. Az idıközi módosítások nyomán a

Részletesebben

Filyó Janka. Kkv-k számviteli beszámolási rendszere 1

Filyó Janka. Kkv-k számviteli beszámolási rendszere 1 Filyó Janka Kkv-k számviteli beszámolási rendszere 1 TM 35.sz. mőhelytanulmány BCE VÁLLALATGAZDASÁGTAN INTÉZET VERSENYKÉPESSÉG KUTATÓ KÖZPONT 1 A mőhelytanulmány a TÁMOP-4.2.1.B-09/1/KMR-2010-0005 azonosítójú

Részletesebben

KISZERVEZÉSI TEVÉKENYSÉG INFORMÁCIÓ BIZTONSÁGI KÉRDÉSEINEK ELEMZÉSE

KISZERVEZÉSI TEVÉKENYSÉG INFORMÁCIÓ BIZTONSÁGI KÉRDÉSEINEK ELEMZÉSE A PÉNZINTÉZETI KISZERVEZÉSI TEVÉKENYSÉG INFORMÁCIÓ BIZTONSÁGI KÉRDÉSEINEK ELEMZÉSE A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete az általa kiszabott bírságokból befolyt Felügyeletnél maradó összeg terhére,

Részletesebben

2013.03.25. BIZONYLAT. Rezsabek Angéla 1. A számviteli bizonylat és a számla kapcsolata. Számviteli bizonylat. Számla.

2013.03.25. BIZONYLAT. Rezsabek Angéla 1. A számviteli bizonylat és a számla kapcsolata. Számviteli bizonylat. Számla. BIZONYLAT Rezsabek Angéla 1 A számviteli bizonylat és a számla kapcsolata Számviteli bizonylat Számla Rezsabek Angéla 2 1 Számviteli bizonylat kötelezı tartalmi elıírása Mikor kell bizonylatot kiállítani?

Részletesebben

Módszertani útmutató költség-haszon elemzéshez

Módszertani útmutató költség-haszon elemzéshez Módszertani útmutató költség-haszon elemzéshez 1 Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Módszertani útmutató költség-haszon elemzéshez KEOP támogatáshoz 2009. március Készítette: a COWI Magyarország Kft. Módszertani

Részletesebben

A nemzetközi adózás vállalatgazdasági problémakörei

A nemzetközi adózás vállalatgazdasági problémakörei Mőhelytanulmányok Vállalatgazdaságtan Intézet 1093 Budapest, Fıvám tér 8., 1828 Budapest, Pf. 489 (+36 1) 482-5424, fax: 482-5567, www.uni-corvinus.hu/vallgazd A nemzetközi adózás vállalatgazdasági problémakörei

Részletesebben