POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON FAX:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103"

Átírás

1 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON FAX: Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, március 25. Dr. Pavlek Tünde jegyző E L Ő T E R J E S Z T É S Siófok Város Képviselő-testületének április havi ülésére Tárgy: a Siófok, Jókai parkban található nyilvános illemhely bérlet útján történő hasznosítása Előterjesztő: Dr. Balázs Árpád polgármester Összeállította: Polgármesteri Kabinet Tárgyalta: Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság

2 Tisztelt Képviselő-testület! március 17. napján került sor az értékesítésre és bérbeadásra meghirdetett ingatlanok pályázati anyagának bontására. A bérbeadásra meghirdetett Siófok, Jókai parkban található nyilvános illemhelyre vonatkozóan három darab pályázat érkezett. A pályázatokat a következő személyek adták be: Dűhné Pintér Julianna (1073 Budapest, Kertész utca 43.), Takács Mihály László (8653 Ádánd, Etelköz utca 21.), valamint Lakatos Roland (8600 Siófok, Tessedik Sámuel utca 14.). Lakatos Roland pályázati anyaga nem felelt meg a pályázati kiírásban foglaltaknak, mert azt nem az előírt tartalommal nyújtotta be és az induló helyiségbér egy havi összegének megfelelő pályázati díjat sem fizette meg. Dűhné Pintér Julianna és Takács Mihály László pályázati anyaga megfelelt. Mivel kettő darab érvényes pályázat érkezett fenti helyiségbérletre vonatkozóan, így szükséges volt licittárgyalást tartani. Siófok Város Önkormányzatának az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről szóló 3/1994. (II.17.) sz. rendeletének 37. (4) bekezdése értelmében a pályázat nyertese az a pályázó, aki a pályázati tárgyaláson a legmagasabb összegű bérleti díj megfizetését vállalja. A licittárgyalásról készült jegyzőkönyv alapján Dűhné Pintér Julianna bérleti ajánlata volt a legmagasabb: ő Ft + ÁFA bérleti díjat ajánlott fel havonta. Ő és a férje több éve szórakozóhelyek illemhelyeinek takarításával foglalkoznak. Referenciáik között szerepelnek az alábbi helyek: Holdudvar, Rio, Le Bistro, Retro Presszó, Fészek Klub, Unique és Wonderland március 25. napján jelezte egy személy, hogy az ő ismerőse (Gőzse Istvánné) is meg kívánja pályázni a nyilvános illemhely bérletére kiírt pályázatot, mert az a márciusi ingatlanhirdetésben is megjelent, amelynek a beadási határideje április 14. napja. Az illető jelezte az is, hogy a jogszabályellenes eljárás miatt kártérítési igényt fognak előterjeszteni Siófok Város Önkormányzatával szemben. Ez azért fordult elő, mert az ingatlanhirdetés leadásának határideje minden hónap elején van, míg az előző havi ingatlanhirdetés pályázati beadási határideje a következő hónap közepére esik. Tehát Siófok Város Önkormányzata fenti helyiségre vonatkozóan azért adta le újra a hirdetést, mert az előző havi ingatlanhirdetés pályázati beadási határideje később volt, mint a leadás határideje és mivel ezt a helyiséget május hónapban ki kell nyitni, szükséges volt újra meghirdetni, mert előfordulhatott volna az is, hogy nem érkezik be pályázat március hónapban vagy a beadott pályázat/ok érvénytelen/ek, illetve eredménytelen/ek lesznek. Az előterjesztés mellékletét képezi: - pályázati kiírás; - Dűhné Pintér Julianna pályázata, Budapest Főváros Kormányhivatalának VII. kerületi Hivatala Okmányirodájának igazolása az egyéni vállalkozók nyilvántartásáról és a befizetési pénztárbizonylat;

3 - Lakatos Roland pályázata; - Takács Mihály László pályázata; - licittárgyalásról készült jegyzőkönyv; - bérleti szerződés tervezete. A Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság álláspontját a Képviselő-testület ülésén a bizottság elnöke szóban ismerteti. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, alakítsa ki álláspontját, hozza meg döntését az előterjesztés tárgyában. Határozati javaslatok: Siófok Város Képviselő-testülete az előterjesztésben foglaltakat megtárgyalta és az alábbi határozatokat hozta: 1., A Képviselő-testület a Siófok, Jókai parkban található nyilvános illemhelyet Dűhné Pintér Julianna részére hasznosítja bérlet útján május 01. napjától kezdődően határozatlan időtartamra Ft + ÁFA bérleti díj + közüzemi díjak/hó összegért. Felhatalmazza a polgármestert a bérleti szerződés megkötésére, valamint annak aláírására. Felelős: Dr. Balázs Árpád polgármester Határidő: értelem szerint 2., A Képviselő-testület Lakatos Rolandnak a Siófok, Jókai parkban található nyilvános illemhelyre vonatkozóan benyújtott pályázatát érvénytelennek nyilvánítja. Felelős: Dr. Balázs Árpád polgármester Határidő: értelem szerint 3., A Képviselő-testület Takács Mihály Lászlónak a Siófok, Jókai parkban található nyilvános illemhelyre vonatkozóan benyújtott eredménytelennek nyilvánítja. Felelős: Dr. Balázs Árpád polgármester Határidő: értelem szerint Siófok, március 25. Dr. Balázs Árpád polgármester

4 Bérleti szerződés mely létrejött egyrészről Siófok Város Önkormányzata 8600 Siófok, Fő tér 1., (adószám: , KSH számjel: , képviselő: Dr. Balázs Árpád polgármester), mint Bérbeadó, másrészről Dűhné Pintér Julianna 1073 Budapest, Kertész utca 43. (adószám: , nyilvántartási szám: , statisztikai számjel: ), mint Bérlő között az alulírt helyen és időben az alábbi feltételek szerint: 1. Bérbeadó bérbe adja, Bérlő pedig bérbe veszi Siófok Város Önkormányzat Képviselő-testületének /2014.(IV.10.) számú határozata alapján május 01. napjától határozatlan időtartamra Siófok Város Önkormányzata tulajdonában álló Siófok, Jókai parkban található nyilvános illemhelyet (siófoki 6727 hrsz.). A helyiség alapterülete kb. 21 m2, amely 3 egységből áll: kezelői részleg, női és férfi részleg. 2. Felek a bérleti díjat havi Ft + ÁFA összegben határozzák meg, melyet Bérlő köteles Bérbeadónak az Erste Bank Hungary Zrt. Siófoki Fiókja által kezelt költségvetési elszámolási számlájára megfizetni minden hónap 10. napjáig. A bérleti díj nem foglalja magában a közüzemi díjakat, melyeket a Bérlő a közműszolgáltatók felé köteles teljesíteni. Amennyiben Bérlő a bérleti díj vagy a közművek díjainak megfizetésével késedelembe esik, úgy a jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő mértékű késedelmi kamatot köteles Bérbeadónak megfizetni. 3. Bérlő kötelezettséget vállal az alábbiakra: - Az illemhely működtetéséhez szükséges mindennemű feltételt, beleértve a műszaki, általános karbantartási munkálatokat (évente egyszeri alkalommal a tisztasági meszelés, szerelvények javítása, dugulás-elhárítás, belső falak fertőtlenítő meszelése a szükséges területen) Bérlő saját maga köteles biztosítani és az ezekkel kapcsolatos költségeket viselni, ezen költségeket Bérlő még jogalap nélküli gazdagodás címén sem érvényesítheti az Önkormányzattal szemben és a bérleti díjba sem számítható be. - Bérlő köteles a közüzemi szolgáltatókkal közvetlen jogviszonyt létesíteni és a közüzemi díjakat a szolgáltatóknak megfizetni. - Bérlő saját költségén köteles biztosítani az illemhely üzemeltetéséhez szükséges takarítószereket és eszközöket. - Bérlő köteles a bérlemény tárgyát képező ingatlant rendeltetésszerűen használni, állagát megóvni, folyamatosan tisztántartani, a bérleti jogviszony megszűnésekor vagy megszüntetésekor a bérleményt tiszta, kiürített, rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban Bérbeadó birtokába bocsátani. Bérlő az általa okozott károkat köteles megtéríteni. - Bérlő köteles az ÁNTSZ vagy egyéb szervek ellenőrzései során feltárt hiányosságokat pótolni és az ellenőrzést végző szervezetek által kötelezően előírt feltételeket a megadott határidőn belül saját költségén teljesíteni. 4. Az illemhely üzemeltetése során Bérlő az alábbiak szerinti nyitva tartási időt köteles alkalmazni: között 09:00 20:00 óráig között 08:00 24:00 óráig

5 között 09:00 17:00 óráig Az üzemeltetés ideje alatt tiszta felsőruházat viselése kötelező. 5. Amennyiben erőszakos külső behatás miatt bárminemű kár éri a felépítményt, Bérlő azonnal köteles jelezni Bérbeadó felé. 6. Bérlő az illemhely használatáért díjat szedhet, amelynek max. összege a 200 Ft/alkalom összeget nem haladhatja meg, 14 év alatti gyermektől az illemhely használatáért díj nem szedhető. 7. Bérlő tudomásul veszi, hogy Bérbeadó vagy megbízottja a létesítmény működését időszakosan ellenőrzi. 8. A bérleményben figyelemmel a végzett, illetve folytatott tevékenységre, a megelőző tűzvédelmi előírások betartása, a tűzvédelmi eszközök biztosítása, az ellenőrzések elvégeztetése Bérlő feladatát képezik. 9. A 2., 3., 4., 6., 13. és 15. pontban megfogalmazott tilalmak és kikötések megszegése azonnali felmondási ok Bérbeadó részéről, amelyre Bérbeadó Bérlő figyelmét ezen szerződés aláírásakor kiemelten felhívja. 10. Bérlő kötelezettséget vállal arra, hogy a nemzeti vagyonról szóló évi CXCVI. törvény 11. (11) bekezdésében foglaltakat betartja, azaz a hasznosításra vonatkozó szerződésben előírt beszámolási, nyilvántartási, adatszolgáltatási kötelezettségét teljesíti; az ingatlant a szerződési előírásoknak és a tulajdonosi rendelkezéseknek, valamint a meghatározott hasznosítási célnak megfelelően használja; a hasznosításban a hasznosítóval közvetlen vagy közvetett módon jogviszonyban álló harmadik félként kizárólag természetes személyek vagy átlátható szervezetek vesznek részt. 11. Bérlő a bérleti időtartam lejártakor, illetve Bérbeadó felmondása esetén 15 napon belül feltétel nélkül köteles az ingatlant kiürített, rendeltetésszerű, használatra alkalmas állapotban a tartozékokkal együtt Bérbeadó részére birtokba adni. 12. Az ingatlan birtokbaadására Felek által előzetesen egyeztetett időpontban kerül sor. 13. Bérlő az ingatlant kizárólag nyilvános illemhelyként üzemeltetheti, sőt köteles üzemeltetni a bérleti jogviszony időtartama alatt, azt további használatra/hasznosításra másnak kizárólag Bérbeadó hozzájárulásával engedheti át. 14. Bérlő tudomásul veszi, hogy ezen bérleti jogviszony fennállása alatt Siófok város közigazgatási területén folytatott bármely tevékenységének reklámozását (plakátok, hirdetőtáblák kihelyezése) közterületen csak a Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal engedélyével végezheti. 15. Bérlő Bérbeadó hozzájárulása nélkül a bérleményben és a bérlemény homlokzatán semminemű építési, átalakítási és felújítási munkát nem végezhet. 16. Amennyiben a bérlet időtartama alatt Bérlő a bérleményben bármilyen átalakítási, felújítási munkálatokat végez, úgy a bérleti jogviszony megszűnésekor azok megtérítését semmilyen, még jogalap nélküli gazdagodás jogcímén sem követelheti Bérbeadótól. 17. Bérlő kötelezettséget vállal arra, hogy a bérleményre május 31. napjáig felelősség-és vagyonbiztosítást köt. Amennyiben Bérlő a biztosítási szerződés megkötését elmulasztja, úgy Bérbeadó esetleges káreseményből eredő kárát Bérlő felróható magatartásra tekintet nélkül köteles teljes egészében megtéríteni. 18. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben Szerződő Felek a Ptk., az évi LXXVIII. tv., valamint Siófok Város Önkormányzatának 3/1994.(II.17.) sz. rendeletében foglaltakat tekintik magukra nézve kötelezőnek. 19. Jelen szerződésből eredő esetleges jogvitáik eldöntésére Szerződő Felek a Siófoki Járásbíróság kizárólagos illetékességében állapodnak meg. Ezen szerződést Felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal minden megegyezőt helybenhagyólag aláírják.

6 Siófok, március Siófok Város Önkormányzata képviseletében Dr. Balázs Árpád polgármester Bérbeadó Dűhné Pintér Julianna egyéni vállalkozó Bérlő... Dr. Pavlek Tünde jegyző jogi ellenjegyző

7 PÁLYÁZATI KIÍRÁS Siófok Város Önkormányzatának tulajdonát képező, a Siófok, Jókai parkban (6727 hrsz.) található önkormányzati nyilvános illemhely bérletére 1. A bérlet határozatlan időtartamra szól. 2. Az ingatlan alapterülete: kb. 21 m2. 3. Egyéb jellemzői: - az ingatlan 3 egységből áll: kezelői részleg, női és férfi részleg. 4. Pályázni jogosult: minden magánszemély, aki az általa megjelölt tevékenység folytatásához szükséges érvényes vállalkozói igazolvánnyal rendelkezik; gazdasági társaság, amelynek alapító okiratában vagy társasági szerződésében a megjelölt tevékenység szerepel, illetve bejegyzés alatt áll és a pályázatban szereplő feltételeket vállalja. 5. Szerződéskötési feltételek: - A bérleti díj megfizetése minden hónap 10. napjáig. - Az illemhely működtetéséhez szükséges mindennemű feltételt, beleértve a műszaki, általános karbantartási munkálatokat (évente egyszeri alkalommal a tisztasági meszelés, szerelvények javítása, dugulás-elhárítás, belső falak fertőtlenítő meszelése a szükséges területen) a Bérlő saját maga köteles biztosítani és az ezekkel kapcsolatos költségeket viselni, ezen költségeket Bérlő még jogalap nélküli gazdagodás címén sem érvényesítheti az Önkormányzattal szemben és a bérleti díjba sem számítható be. - A vízellátó rendszer beüzemelésével kapcsolatos költségek Bérlőt terhelik. - Bérlő köteles a közüzemi szolgáltatókkal közvetlen jogviszonyt létesíteni és a közüzemi díjakat a szolgáltatóknak megfizetni. - Bérlő saját költségén köteles biztosítani az illemhely üzemeltetéséhez szükséges takarítószereket és eszközöket. - Bérlő köteles a bérlemény tárgyát képező ingatlant rendeltetésszerűen használni, állagát megóvni, folyamatosan tisztántartani, a bérleti jogviszony megszűnésekor vagy megszüntetésekor a bérleményt tiszta, kiürített, rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban Bérbeadó birtokába bocsátani. Bérlő az általa okozott károkat köteles megtéríteni. - Bérlő kötelezettséget vállal arra, hogy a bérleményre vagyonbiztosítást köt. Amennyiben Bérlő a biztosítási szerződés megkötését elmulasztja, Bérbeadó esetleges káreseményekből eredő kárát a Bérlő felróható magatartására tekintet nélkül köteles teljes egészében megtéríteni. - Bérlő az ingatlant kizárólag nyilvános illemhelyként üzemeltetheti, sőt köteles üzemeltetni a bérleti jogviszony időtartama alatt, azt további használatra/hasznosításra másnak kizárólag Bérbeadó hozzájárulásával engedheti át. - Az illemhely üzemeltetése során Bérlő az alábbiak szerinti nyitva tartási időt köteles alkalmazni: között 09:00 20:00 óráig között 08:00 24:00 óráig

8 között 09:00 17:00 óráig - Az üzemeltetés ideje alatt tiszta felsőruházat viselése kötelező. - Bérlő az illemhely használatáért díjat szedhet, amelynek max. összege a 200 Ft/alkalom összeget nem haladhatja meg, 14 év alatti gyermektől az illemhely használatáért díj nem szedhető. - Bérlő köteles az ÁNTSZ vagy egyéb szervek ellenőrzései során feltárt hiányosságokat pótolni és az ellenőrzést végző szervezetek által kötelezően előírt feltételeket a megadott határidőn belül saját költségén teljesíteni. 6. Igényelt minimum bérleti díj összege: Ft + ÁFA/hó 7. A pályázatnak tartalmaznia kell: - a pályázó személyi adatait; - a pályázó elérhetőségét (telefon, cím); - egyéni vállalkozó esetén a vállalkozói igazolvány másolatát; - gazdasági társaság esetében az alapító okirat vagy a társasági szerződés másolatát; - ajánlatot a bérleti díj összegére; - a pályázati díj ( Ft + ÁFA) megfizetését igazoló feladóvevény (csekken történő befizetés esetén) vagy átutalási megbízás másolatát; - nyilatkozatot arra nézve, hogy pályázó a bérletnél az önkormányzat hatályos rendeleteit betartja és a pályázati felhívásban foglaltakat vállalja; - nyilatkozatot arra nézve, hogy pályázatnyertesség esetén 8 napon belül szerződést köt. A pályázatokat zárt borítékban Pályázat a Jókai parkban található önkormányzati nyilvános illemhely bérletére felirattal kell benyújtani két példányban (egy eredeti és egy másolati példány). Amennyiben a két példány között ellentmondás van, a kiíró az eredeti pályázatban foglaltakat tekinti érvényesnek. A borítékon cégjelzés nem lehet. Amennyiben a pályázat hiányos vagy önmagával ellentmondásos, kiíró azt érvénytelennek nyilvánítja. Az ingatlannal kapcsolatos előírásokról és feltételekről a pályázónak az illetékes hatóságokkal és a Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal illetékes osztályaival egyeztetnie szükséges. 8. A pályázat beadásának határideje: március 17. (hétfő) 9 00 óra Helye: Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal Polgármesteri Kabinet 8600 Siófok, Fő tér 1. I. emelet 106. iroda

9 9. Pályázati díj összege: Ft + ÁFA, amely összeget Siófok Város Önkormányzata Erste Bank Hungary Zrt számú költségvetési elszámolási számlájára kell megfizetni és amely összeg a pályázat nyertese által fizetendő bérleti díjba beszámításra kerül, a többi pályázó részére pedig a pályázati tárgyalástól számított 8 napon belül visszafizetésre kerül. A pályázatok elbírálása Siófok Város Önkormányzata Képviselő-testületének hatáskörébe tartozik. A döntésről a pályázókat írásban értesítjük. Azonos tartalmú pályázatok esetén a Kiíró pályázati tárgyalást tart. A pályázat nyertese az a pályázó, aki a pályázati tárgyaláson a legmagasabb összegű bérleti díj megfizetését vállalja. Azonos feltételek esetén a legalább 1 éve siófoki lakóhellyel rendelkező pályázók előnyben részesülnek. A tárgyalás helye és időpontja: március :30 Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal Polgármesteri Kabinet 8600 Siófok, Fő tér 1. I. emelet 106. iroda Idegen nyelvű pályázat esetén magyar nyelvű fordítás mellékelése szükséges. Az elbírálás a magyar nyelvű változat alapján történik. A Kiíró külön indokolás nélkül jogosult a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítani. Siófok, február 13. Dr. Balázs Árpád s.k. polgármester

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103

POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2013. július 16. Dr. Pavlek Tünde jegyző

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ. nyilvános pályázatot hirdet

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ. nyilvános pályázatot hirdet PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ nyilvános pályázatot hirdet a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának kizárólagos tulajdonát képező és a Ferencvárosi

Részletesebben

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014. február 14. Dr. Pavlek Tünde

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ. nyilvános pályázatot hirdet

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ. nyilvános pályázatot hirdet PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ nyilvános pályázatot hirdet a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata kizárólagos tulajdonát képező és a Ferencvárosi Intézmény

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE Készült a 2015. június 24. napján tartandó képviselő-testületi ülésre Készítette: dr. Köles Zsuzsanna vagyonhasznosítási és jogi referens Tárgy:

Részletesebben

Jelentkezési lap magánszemélyek (egyéni vállalkozók) számára

Jelentkezési lap magánszemélyek (egyéni vállalkozók) számára 1. számú melléklet Jelentkezési lap magánszemélyek (egyéni vállalkozók) számára A pályázó neve: Postacíme: Telefonszáma: Fax száma: E-mail címe: Honlap címe: Számlavezető bankjának neve: Bankszámla-száma:

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/481-1/2014/I. Üi.: dr. Vass Zoltán Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Tárgy: Pályázat kiírása a József Attila u

Részletesebben

RÖGTÖN JÖVÖK! KEDVEZMÉNYES HELYISÉGPÁLYÁZAT

RÖGTÖN JÖVÖK! KEDVEZMÉNYES HELYISÉGPÁLYÁZAT RÖGTÖN JÖVÖK! KEDVEZMÉNYES HELYISÉGPÁLYÁZAT PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Budapest XVIII. és a XXI. kerületei által meghirdetett üres üzlethelyiségek kedvezményes bérletére Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc

Részletesebben

a Békéscsaba, Szabadság tér 1-3. szám alatti ingatlan bérbeadásához

a Békéscsaba, Szabadság tér 1-3. szám alatti ingatlan bérbeadásához Ref. szám: NÜ-004/3/2010. AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ a Békéscsaba, Szabadság tér 1-3. szám alatti ingatlan bérbeadásához I. Ajánlati felhívás 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefonszáma: Békéscsaba Vagyonkezelő

Részletesebben

A beérkezett pályázatok bírálatáról a Képviselő-testület a soron következő rendes ülésén dönt.

A beérkezett pályázatok bírálatáról a Képviselő-testület a soron következő rendes ülésén dönt. F E L H Í V ÁS NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA bérbeadás útján, egyben történő hasznosításra meghirdeti a tulajdonában lévő Kállai Kettős tér 1. szám alatt található Városháza elnevezésű ingatlanában kialakított

Részletesebben

Javaslat a Salgótarján, Játszó út 2. 4/1 szám alatti lakás műterem céljára történő bérbeadására

Javaslat a Salgótarján, Játszó út 2. 4/1 szám alatti lakás műterem céljára történő bérbeadására 14253058 S algó Vagyon Kft. Salgótarján SV/2.411-2/2015 Javaslat a Salgótarján, Játszó út 2. 4/1 szám alatti lakás műterem céljára történő bérbeadására Tisztelt Közgyűlés! Salgótarján Megyei Jogú Város

Részletesebben

BÉRLETI ÉS ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS

BÉRLETI ÉS ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS BÉRLETI ÉS ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről az Újbuda Prizma Közhasznú Nonprofit Kft. székhely: 1113 Budapest, Hamzsabégi út 60. cégjegyzékszám: 01-09-913256 adószám: 21185023-2-43 statisztikai

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Siófok Város Képviselő-testületének 2012. szeptember havi ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Siófok Város Képviselő-testületének 2012. szeptember havi ülésére SIÓFOK VÁROS POLGÁRMESTERE 8600 SIÓFOK, Fő tér 1. Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelel. Siófok, 2012. szeptember 12. Dr. Pavlek Tünde jegyző E L Ő T E R J E S Z T É S Siófok Város Képviselő-testületének

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 47/2001. (2002. I. 2.) 1 RENDELETE 2

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 47/2001. (2002. I. 2.) 1 RENDELETE 2 ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 47/2001. (2002. I. 2.) 1 RENDELETE 2 A TULAJDONÁBAN ÁLLÓ NEM LAKÁS CÉLJÁRA SZOLGÁLÓ HELYISÉGEK BÉRBEADÁSÁNAK FELTÉTELEIRŐL A 25/2002. (X. 22.) 3, A

Részletesebben

A képviselő-testület 2015. január 19-i rendkívüli ülésén hozott döntések:

A képviselő-testület 2015. január 19-i rendkívüli ülésén hozott döntések: A képviselő-testület 2015. január 19-i rendkívüli ülésén hozott döntések: 1/2015. Kth. 1. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete legfeljebb 829.652 Ft önerőt biztosít az energianövény termesztés

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ. nyilvános pályázatot hirdet

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ. nyilvános pályázatot hirdet PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Ferencvárosi nyilvános pályázatot hirdet a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának kizárólagos tulajdonát képező és a Ferencvárosi által üzemeltetett az alábbiakban

Részletesebben

Pályázati dokumentáció. Nagykőrös, Széchenyi tér 21. emeleti 255 m 2 -es helyiségek

Pályázati dokumentáció. Nagykőrös, Széchenyi tér 21. emeleti 255 m 2 -es helyiségek Pályázati dokumentáció Nagykőrös, Széchenyi tér 21. emeleti 255 m 2 -es helyiségek 1. Pályázat benyújtásának módja: A bérletre vonatkozó pályázati ajánlatokat zárt, cégjelzés nélküli borítékban, Széchenyi

Részletesebben

7/2004. (III. 16.) sz. rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN ÁLLÓ LAKÁSOK ÉS HELYISÉGEK BÉRLETÉRE VONATKOZÓ EGYES SZABÁLYOKRÓL

7/2004. (III. 16.) sz. rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN ÁLLÓ LAKÁSOK ÉS HELYISÉGEK BÉRLETÉRE VONATKOZÓ EGYES SZABÁLYOKRÓL Isaszeg *Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 14/2004. (V. 20.), a 1/2005. (I. 20.), és a 2/2006.(I.18.), 33/2009.(XI.20.), 24/2011.(VIII.12.), 11/2012.(III.28.) rendeletekkel módosított 7/2004.

Részletesebben

RÉSZLETES PÁLYÁZATI KIÍRÁS. A Budapest IX. ker. Fővám tér 11-12.szám alatti BÁLNA épületben lévő helyiségek eseti hasznosítására

RÉSZLETES PÁLYÁZATI KIÍRÁS. A Budapest IX. ker. Fővám tér 11-12.szám alatti BÁLNA épületben lévő helyiségek eseti hasznosítására RÉSZLETES PÁLYÁZATI KIÍRÁS A Budapest IX. ker. Fővám tér 11-12.szám alatti BÁLNA épületben lévő helyiségek eseti hasznosítására 1. Kiíró Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt. (BFVK Zrt.), (székhelye:

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ. nyilvános pályázatot hirdet

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ. nyilvános pályázatot hirdet PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Ferencvárosi nyilvános pályázatot hirdet a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának kizárólagos tulajdonát képező és a Ferencvárosi által üzemeltetett az alábbiakban

Részletesebben

A meghirdetett nem lakás céljára szolgáló helyiségekre vonatkozó kötelezettségek, illetve feltételek

A meghirdetett nem lakás céljára szolgáló helyiségekre vonatkozó kötelezettségek, illetve feltételek Pályázat nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti jogának megszerzésére 2014. október 15. Sárisáp Község Önkormányzata nyilvános pályázatot hirdet az önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező nem

Részletesebben

Pályázati felhívás. A Műcsarnok Nonprofit Kft. (a továbbiakban: kiíró) (1146 Budapest, Dózsa György út 37.)

Pályázati felhívás. A Műcsarnok Nonprofit Kft. (a továbbiakban: kiíró) (1146 Budapest, Dózsa György út 37.) www.mucsarnok.hu www.kunsthalle.hu Pályázati felhívás A Műcsarnok Nonprofit Kft. (a továbbiakban: kiíró) (1146 Budapest, Dózsa György út 37.) az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X.4.)

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Tartalom

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Tartalom PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Tartalom I. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK... 2 1. A pályázat kiírója... 2 2. A pályázat célja... 2 3. A pályázat benyújtásának helye és módja... 2 4. A pályázat benyújtásának határideje... 3

Részletesebben

1/2015. (I.9.) Kt. határozat

1/2015. (I.9.) Kt. határozat 1/2015. (I.9.) Kt. határozat Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. évi belső ellenőrzési feladatok ellátását az 145/2014.(XI.25.) Kt. határozat mellékletét képező tartalommal (20

Részletesebben

Helyiségbérleti szerződés minta

Helyiségbérleti szerződés minta Helyiségbérleti szerződés minta ( Bérbeadó jelen helyiségbérleti szerződés minta indoklás nélküli megváltoztatásának jogát fenntartja.) amely szerződés létrejött egyrészről a Palota Holding Ingatlan- és

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. február 23-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. február 23-i ülésére Tárgy: A Békés Városi Önkéntes Tűzoltó Egyesület kérelme Előkészítette: Holopné dr. Sztrein Beáta Gazdálkodási Osztály Véleményező Pénzügyi Bizottság bizottság: Sorszám: IV/6 Döntéshozatal módja: Egyszerű

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 46. számú melléklete. Szabályzat a szerződéskötés rendjéről a Pécsi Tudományegyetemen

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 46. számú melléklete. Szabályzat a szerződéskötés rendjéről a Pécsi Tudományegyetemen A Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 46. számú melléklete Szabályzat a szerződéskötés rendjéről a Pécsi Tudományegyetemen Pécs 2011. Hatályos: 2013. november 14. napjától 1 Preambulum...

Részletesebben

PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ. A Móricz Zsigmond Színház Nonprofit Kft. Nyíregyháza, Bessenyei tér 13. alatti

PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ. A Móricz Zsigmond Színház Nonprofit Kft. Nyíregyháza, Bessenyei tér 13. alatti PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ A Móricz Zsigmond Színház Nonprofit Kft. Nyíregyháza, Bessenyei tér 13. alatti büfé-konyha és kiszolgáló helyiségei, nézőtéri büfé, valamint felszereléseik együttes bérbeadására

Részletesebben

Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 3/2012. (II.17.) önkormányzati rendelete. (módosításokkal egységes szerkezetben) I.

Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 3/2012. (II.17.) önkormányzati rendelete. (módosításokkal egységes szerkezetben) I. Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2012. (II.17.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletének, valamint elidegenítésének szabályairól (módosításokkal

Részletesebben

az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükre vonatkozó szabályokról

az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükre vonatkozó szabályokról Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2006. (III.31.) önkormányzati rendelete a 9/2008. (II. 29.), a 22/2009. (XI.25.), a 27/2009. (XII.04.), a 2/2011. (I.31.), 8/2012. (II.27.), a 21/2013.(IX.03.),

Részletesebben