Szerző: dr. Sepsi Enikő Lektor: TÁMOP A/1-11/ INFORMÁCIÓ - TUDÁS ÉRVÉNYESÜLÉS

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szerző: dr. Sepsi Enikő Lektor: TÁMOP-4.1.2.A/1-11/1-2011-0091 INFORMÁCIÓ - TUDÁS ÉRVÉNYESÜLÉS"

Átírás

1 Szervezeti komnunikáció Belső kommunikáció a szervezeti kultúrák szempontjából Szerző: dr. Sepsi Enikő Lektor:

2 Bevezető Ebben az elektronikus tananyagban ön megismerkedhet a szervezetek belső kommunikációjának (más néven belső PR) folyamataival, zavaraival, valamint a szervezeti kultúratípusok és a belső kommunikáció összefüggéseivel. Megkívánt előismeret: a Szervezeti kommunikáció modul Szervezeti kultúrák c. témaköre, de érdemes továbbmenni a Szervezetfejlesztés és tréningek, a Kiválasztás és képzés, valamint az Erőforrás-elemzés témakörökre is.

3 Tartalom Első rész: Szervezeti metaforák Második rész: Szervezeti kultúrák Harmadik rész: Belső kommunikáció

4 Első rész Szervezeti metaforák

5 Első rész Szervezeti metaforák

6 Szervezetelméletek és paradigmák Két lényeges dimenzió mentén lehet az iskolákat megközelíteni: 1. a társadalomtudományokat episztemológiai, ontológiai, módszertani értelemben és az emberi természetre vonatkozóan objektívként vagy szubjektívként értelmező, 2. illetve a társadalmi status quot elfogadó és azt fenntartani kívánó vagy a változáspárti dimenziók alapján. 3. A két dimenzió négy paradigmát határoz meg: funkcionalista, interpretatív, radikális strukturalista, radikális humanista. Radikális változás Szubjektív Radikális humanista Radikális strukturalista Objektív Interpretatív Funkcionalista Rend

7 Morgan és a metaforák Morgan később a paradigmákat tovább bontja metaforákra. A szervezeteket metaforák segítségével értjük meg. Minden metafora a szervezetek egyfajta olvasata, amely bizonyos részeket hangsúlyoz, míg más részeket háttérben hagy. Minden szervezeti metafora kapcsolódik valamilyen paradigmához. a szervezetek gép metaforája a funkcionális paradigmához kötődik a biológiai vagy kultúrametaforákhoz hasonlóan. Az interpretatív paradigmára a nyelvi játékok és a dekonstrukció hozható példaként. A radikális strukturalista paradigma kapcsolódási pontja a szervezet mint az elnyomás eszközének metaforája. A radikális humanista paradigmához a platóni barlang metaforája társul. Morgan (1980): Paradigms, Metaphors and Puzzle Solving in Organization Theory, in: Critical Perspectives on Organization and Management, eds.: Smircich, Calás, Dartmouth Publishing Limited, Hants.

8 Metaforák Előfeltevések, hiedelmek, kész konstruktumok: metaforák Meghatározzák észlelésünket, gondolkodásunkat Hatásuk viselkedésünkre és problémamegoldásunkra

9 A szervezetek mint Gépek Bürokrácia Mechanisztikus működés Scientific management, One best way Pszichológiai börtönök Tudattalan vágyak és motivációk Hiedelmek, előfeltevések Alá- és fölérendeltség pszichológiai implikációi feszültségek, törés a kommunikációban Coaching, segítő tevékenységek Élő rendszerek Alkalmazkodás a környezethez, kiválasztódás; Szervezeti ökológia; A szervezet mint nyílt rendszer. Általános rendszerműködési elv nem határozható meg. A konkrét szituáció határozza meg az alkalmazható vezetői elveket és lehetőségeket. Általánosan ismert modellje a helyzettől függő vezetés. Kultúrák Nemzeti kultúra, szervezeti kultúra. Szubjektivitás, egyéni értelmezés, interpretatív szemlélet. A figyelem a szervezeti szokások és a rejtett kommunikációs áramlatok felé fordul. Védekezési lehetőség, informális hatalom a szervezet tagjai számára. Bele kell tanulni (saját múltjukat, szokásaikat is beviszik) Ezen belül: rétegkultúrák, szubkultúrák Regionális és országos kultúra eltérése A szervezetelmélet klasszikus sztorija: ázsiai kontextusban nem működött a nyugati szervezetforma (mert hiányzott a versenyszellem) Nemek és életkorok szerinti szubkultúra Információ-feldolgozó rendszerek Korlátozott racionalitás (Herbert Simon amerikai közgazdász): a profit és a hasznosság abszolút maximumára törekedni túl sok időt venne igénybe. A vásárló nem töltheti egész napját a legolcsóbb fejes saláta felkutatásával; egy vállalat sem költhet dollármilliókat ezer termékének árrugalmasságát meghatározó ökonometriai elemzésekre. Ehelyett, a vállalatok és a fogyasztók gyakran korlátozott racionalitás szerint cselekszenek. Ez azt jelenti, hogy rendszerint igyekeznek jó döntést hozni, és nem pazarolnak forrásokat a legjobb lehetőség felkutatására. (Samuelson, Paul A. - Nordhaus, Willam. D. [1997]: Közgazdaságtan, ford.: Atkári János, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest). Simon kutatásai során úgy találta, hogy a klasszikus döntéselmélet szokásos előfeltevései a valóságban csak igen ritkán teljesülnek, ezért bevezette a korlátozott racionalitás elvét. Eszerint a valóságban előforduló döntési szituációkban többnyire:nem ismerjük az összes lehetséges cselekvési változatot, hiányosan ismerjük a külső körülmények várható alakulását,nem tudjuk kiszámítani döntéseink minden következményét, jövőre vonatkozó ismereteink valójában csupán képzeletünk termékei. Herbert Simon szerint a korlátozott racionalitás körülményei között az intuitív racionalitás segíti a döntéshozót.

10 Második rész Szervezeti kultúrák

11 Szervezeti kultúra A szervezet több személy tevékenységének ésszerű koordinációja valamely közös, kinyilvánított szándék vagy cél megvalósítására a munkamegosztás és a tevékenységi körök megosztása, a tekintély és a felelősség hierarchia alapján létrejött konstruktum. Előzetes ismeretek: A szervezeti kultúrák c. témakör Tartalma: 1. munkakörrel vagy a szervezettel való azonosulás 2. egyén vagy csoportközpontúság 3. humán orientáció 4. belső függés függetlenség 5. erős vagy gyenge kontroll 6. kockázatvállalás kockázatkerülés 7. teljesítményorientáció 8. konfliktustűrés konfliktuskerülés 9. cél (eredmény) eszköz (folyamat) orientáció 10. nyílt rendszer (külső) zárt (belső) rendszer 11. rövid vs. hosszú távú időorientáció

12 A szervezeti kultúra szintjei A kultúrának (jéghegy) vannak láthatatlan (értékek, feltevések, hiedelmek, érzések, attitűdök), felszín alatti jegyei, de vannak látható (felszín feletti) megjelenési formái Ceremóniák, szertartások Történetek, sztorik, legendák, mítoszok Nyelvezet, szakzsargon Szimbólumok, öltözködés, külső megjelenés

13 A szervezeti kultúra szintjei Látható, manifeszt szint A külvilág számára is érzékelhető szervezeti viselkedési formák A szervezeti zsargon (írott és beszélt) Az iroda berendezése Öltözködési szabályok Viselkedési normák, munkahelyi hangulat Tudatosan megérthető szint Tudattalanul létező szint A napi, megismerhető működés A szervezet életével kapcsolatos történetek, anekdoták, mítoszok Szervezeti értékek, morális elvek Szabályok Ünnepek Attitűdök, filozófiai megfontolások Akarattól független szint; megismerhető, de nagyon nehezen változtatható, mert az egyéni meggyőződésen alapul Egyéni alapértékek, életfelfogások A dolgozók alapkarakter-vonásai Vezetői alapattitűdök Az emberi kapcsolatok jellemzői A szintek megismerése által megismerhetők a szervezet erős és gyenge pontjai. Szervezeti változások akkor eredményesek, ha a szervezet mindhárom szintjén végbemennek (gyakori kudarc: csak a látható szinten mennek végbe). Ezért a szervezetfejlesztés során személyi változások is lehetnek: a változás akadályozói távoznak vagy más szerepet kapnak A sikertelen szervezet-átalakítások mögött gyakran a személyiség és ezek viszonyrendszere áll.

14 Szervezeti kultúra-típusok Támogató kultúrák melyben a felső vezetés elgondolásai és értékrendje fokozottan jelenik meg; Ellenkultúrák melyek a felső vezetés által hangoztatott és képviselt értékek ellenzői, a szervezeten belüli ellenállás fő bázisai Semleges szubkultúrák amelyek se nem erősítik, se nem gyengítik a szervezeti kultúra és a felső vezetés erőterét.

15 Harmadik rész Belső kommunikáció

16 A stratégiai humán erőforrás-menedzsment és a belső kommunikáció (belső PR) összefüggései A stratégiai humán erőforrásmenedzsment (EEM) célja, a korábbi személyügyi funkcióhoz képest (PM), hogy hozzájáruljon a tartós szervezeti versenyképességhez/versenyelőnyhöz. A költséghatékonyság helyett az eredményesség kerül a középpontba. A stratégiaalkotás és a megvalósítás során az EEM vezetők partnerek lesznek, koordináló és integráló szerepet töltenek be. Tervezik és szervezik a támogató tevékenységeket: 1. Core competency: a mi alapvető hozzáértésünk, alapvető képességünk, a SWOT analízis első lépése. Tekintse meg a KRE BTK és a Semmelweis Egyetem C-SWOT analízisét! 1. controlling, audit 2. benchmarking: elemzési és tervezési eszköz, összehasonlítás a versenytársak legjobbjaival) Ezáltal az EEM-nek pénzügyi felelőssége is van a tulajdonosok felé. 4. Részt vesz a belső kommunikáció szervezésében, melynek fontos része a stratégiai célok eléréséhez szükséges szervezeti kultúra tudatosítása, elterjesztése, a beilleszkedés segítése, a szervezeti magatartási normák közvetítése, az együttműködés javítása fejlesztéssel, tréningekkel. L. a Szervezeti kommunikáció modul Szervezetfejlesztés és tréningek, továbbá Kiválasztás és képzés, illetve az Erőforrás-elemzés c. témaköreit.

17 A szervezeti kommunikáció irányai és csatornái Az információcserének két iránya van: a külső (extern) és a belső (intern) kommunikáció. A csatornái lehetnek formálisak és informálisak (ahogy a szervezetek két fő fajtája is). A formális kommunikációt centralizált vagy decentralizált módon lehet működtetni. A kommunikációs csatornák rendszerint hálózatot alkotnak, amelyek centralizáltak vagy decentralizáltak aszerint, van-e középpontjukban egy személy vagy nincs. Az informális hálózat erősítheti, de gyengítheti is a hivatalos struktúrákat, ezért fontos, milyen információhoz jut: jótékony vagy kártékony, igaz vagy hamis. A szervezetekben vertikális és horizontális kommunikációs hálózat működik: a vertikálisban felfelé és lefelé áramolnak a hírek, a horizontálisban a szervezeti hierarchiában azonos szinten levő egységek között. A hierarchikus szervezetekben a vertikális, az informális szervezetekben a horizontális belső kommunikáció erősebb.

18 A belső kommunikáció eszközei intézményi belső médiumok megjelenései (újságok, televíziók, rádiók, honlapok, intranet) kihelyezett beltéri médiumok (belső táblák, kijelzők, poszterek, belső bannerek) alternatív médiumok (közösségi oldalak: IWIW, Facebook, Twitter, MySpace, MSN, blogok) események (vezetői fórumok, vezetői látogatások, szakmai workshopok, konferenciák, továbbképzések, tréningek (l. Szervezetfejlesztés és tréningek, valamint a Leadership, változásvezetés c. témaköröket), protokolláris rendezvények); Belső kampányok (játék, naptár, versenyek, dolgozóknak meghirdetett önkéntes pályázatok, önkéntes családi nap: az OTP példáját filmen tekintheti meg). direkt marketing (levelezőlisták, belső hírlevelek). Eltérő szervezettípusok más és más belső kommunikációs csatornákat részesítenek előnyben.

19 A szervezeti kommunikáció zavarai Zavart ( zajt ) okozhat az információ torzulása, az információ egy részének elhagyása, a túl sok információ, a rossz időzítés, a befogadás készségének hiánya. A zavart keltheti a hír küldője, vevője és a környezet egyaránt. Magatartási eredetű zajok: érzelmi, csoportdinamikai; a küldő szándékából származó; a fogadó észleléséből, értelmezéséből eredő; a visszacsatolás során felmerülő zajok A zavarok elháríthatók, megelőzhetők, de soha nem küszöbölhetők ki teljesen Szervezetek évezredek óta léteznek, a szervezetek kommunikációjának modelljei és elméletei azonban a XIX. század végén, a XX. század elején jelentek meg. A szervezeti modelleket azonban nem lehet sematikusan alkalmazni. Ezt a tendenciát fejezi ki az adhokrácia szó, amely a környezeti változásokhoz való rugalmas alkalmazkodást jelenti. A mai szervezeteknek rugalmasnak kell lenniük: nem ragaszkodhatnak sémákhoz a kommunikációban sem.

20 A belső kommunikáció összefüggései a szervezeti kultúrával egy egyetemi példa (KRE) Minden szervezeti kultúra-típushoz s működést optimalizáló, adekvát belső kommunikációs rendszert kell kialakítani. Példaként a hallgatók számára könnyen érthető szervezeti példán, a mindennapi környezetüket jelentő Egyetemen keresztül tekintjük át a belső kommunikációs rendszer kialakításának főbb területei és lépéseit. A szervezet gondoskodik képzési programjainak és a tevékenységeinek hatékony működtetését biztosító információk szisztematikus gyűjtéséről, elemzéséről és felhasználásáról. A minőségbiztosítási információs rendszer az alábbiakra terjed ki: a hallgatók előmenetelére és teljesítményükre, a munkaerő-piaci alkalmazhatóságukra, a képzési programokkal való megelégedettségükre, az oktatói teljesítményekre, a hallgatói populáció egészére, irányultságára, pályaképére, a rendelkezésre álló tanulási erőforrásokra és ezek költségeire, az Egyetem kulcsfontosságú teljesítménymutatóira. Az adminisztrációs folyamatokat felülvizsgálva olyan folyamatábrákat alakít ki az Egyetem, s fogadtat el az érintett dolgozókkal, amelyek lehetővé teszik a gyors, megbízható információáramlást, a vezetőség naprakész információkkal való ellátását a hatékony döntéshozás és munka érdekében.

21 A szervezet felépítését leíró eszköz, az organogram Az orgranogram a szervezettípusról szóló legvázlatosabb kép, a szervezeti kultúra vizsgálatának első lépéseként ezt érdemes tanulmányozni. A példaként használt KRE BTK organogramja így néz ki:

22 A belső kommunikációt szabályozó eljárásrendek és szabályzatok A vezetés a működési folyamatok felülvizsgálatát követően olyan eljárásokat és szabályozásokat vezet be, amelyek a működési folyamatok, az adatszolgáltatás elvárt rendjét, az ebben érintettek jogosultsági és felelősségi körét egyértelműen meghatározzák. Ezeket eljárási utasítások formájában továbbítják a munkavállalók felé. A felelősségi körök és kompetenciák egyértelmű lehatárolását követően lehetségessé válik az egyes területek működéséhez kapcsolódó, azok eredményességét kimutató adatok, értékelések bekérése, a trendek nyomon követése (teljesítményértékelés, controlling). Az Egyetem tanulmányi, ügyviteli, gazdasági tevékenységeit koordináló munkatársai így naprakész adatokat szolgáltatnak a működés főbb területeiről. Az informatikai háttér fejlesztése e tekintetben kulcsfontosságú. Szabályozást igénylő ügyviteli területek: Dokumentumkezelés szabályai; Szerződések kötésének eljárásrendje; Megbízási szerződések elkészítésének, teljesítések igazolásának eljárásrendje; Tanulmányok adminisztrációjának rendje, a tanszéki és tanulmányi ügyintézői kompetenciák kettéválasztása (pl. órameghirdetés, jegybeírás, tárgyfelvétel, tárgyleadás, kreditátvitel stb.); A hallgatói jelentkezések, költségtérítések kiírásának és begyűjtésének eljárásrendje; a Neptun-ETR adattisztítása; a FIR adatbázis teljessé tétele.

23 Vezetői információs rendszer Az adminisztrációs folyamatok korszerűsítésének köszönhetően az Egyetem tanulmányi, ügyviteli, gazdasági tevékenységeit jellemző adatokbiztonsággal lekérhetők, a vezetés számára napi szinten rendelkezésre állnak. A legfontosabb mutatók: Az oktatói és kutatói kar létszáma, foglalkoztatásának típusa, minősítettsége; Hallgatói létszámadatok (felvettek-végzettek, lemorzsolódottak, aktív-passzív, államilag támogatott és költségtérítéses); Hallgatói eredmények; ETR adatok; Infrastruktúra adatai, épület, tantermek, kapacitás kihasználtsága; Oktatói óraterhelések, okt. kapacitás kihasználtsága; Könyvtár, informatika állománya; Gyakorlóhelyek; Tanulástámogatási eszközök, hallgatói szolgáltatások adatai; Oktatók tudományos aktivitásának adatai (publikációs adatbázis, éves jelentések); Oktatói munka hallgatói véleményezése; Hallgatói elégedettség mérése; Dolgozói elégedettség mérése; Szakok éves jelentése. A belső információs rendszer által szolgáltatott adatok alapján zajlik a stratégiai tervezés, az éves minőségpolitikai célok kijelölése és a konkrét intézkedési tervek megfogalmazása.

24 Az információhoz való differenciált hozzáférés A munkavállalók információval való ellátottságát a kompetenciakörök határozzák meg, az intézményi adatokhoz a Szervezeti és Működési Szabályzatban, az Iratkezelési Szabályzatban és az Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzatban meghatározott módon férhetnek hozzá. Az Egyetem ugyanakkor gondoskodik a munkavállalók tájékoztatásáról a törvényben előírt módon, de oktatói, munkavállalói fórumokkal és belső hírlevéllel is segíti az információ áramlását: egy, az egyetemikari eseményekről, pályázati lehetőségekről hírt adó hallgatói hírlevéllel a diákok és egy, az aktuális személyi és jogszabályi változásokról is beszámoló oktatói, munkavállalói hírlevéllel. Létrehoztunk egy elektronikus felület, ahol az Egyetem munkavállalói a Szenátus és a Kari Tanácsok határozatait, a rektori, dékáni és stratégiai igazgatói körleveleket és utasításokat archivált módon megtalálják (www.kre.hu/utasitas).

25 A belső kommunikáció egyéb összefüggései a szervezeti kultúrával és a vezetési stílussal A szervezeten belüli kommunikáció, akárcsak minden közvetlen emberi kommunikáció, egyszerre zajlik racionális és nem racionális szinteken, az akarom-nem akarom dimenziók mentén. Sajátos belső kommunikációs színezetet ad a szakirodalomban selyemzsinór síknegyedként említett Akarjuk mi ezt igazán? típusú vezetői kédés, melyre aligha érdemes igennel válaszolni, vagy az udvari bolond jelenségként ismeretes Jó ez nekünk, főnök? Jó bizony! kommunikációs technika, melyek a hatalommal való megbírkozás két végletét, de mégis összefüggő példáit adják. Tudniillik ezek s sajátos kommunikációs megoldások a képes beszéd, a politikai cselekvés tipikus színtereit jelentik. A szervezeti etikához, vagyis a szervezet működésének morális mozzanataihoz tartozik a világos, egyértelmű belső komnunikáció, mely az ellenkultúrák kialakulásának vagy felszámolásának leghatékonyabb eszköze, a támogató kultúra kialakítása felé tett első lépés. Ebben a dimenzióban értelmezhető leginkább a belső kommunikáció területén a vezetés és spiritualitás összefüggése. Tomka János Bőgel György 2011: Vezetés egykor és most. A Biblia és a menedzsment, Nemzeti Tankönyvkiadó.

26 Szakirodalom Bakacsi Gyula et alii 2000: Stratégiai emberi erőforrás-menedzsment, Budapest, KJK Kerszöv. Garreth Morgan 2006: Images of Organizations, Sage Publications Inc. Online elérhetőség: onepage&q&f=false Morgan (1980): Paradigms, Metaphors and Puzzle Solving in Organization Theory, in: Critical Perspectives on Organization and Management, Smircich, Calás, Dartmouth Publishing Limited, Hants. Online elérhetőség: d=70&uid=4&sid= Nemeskéri Gyula Fruttus István Levente 2001: Az emberi erőforrás fejlesztésének módszertana, Budapest, Ergofit. Nemeskéri Gyula Pataki Csilla 2008: A HR gyakorlata, Budapest, Ergofit. Tomka János Bőgel György 2011: Vezetés egykor és most. A Biblia és a menedzsment, Nemzeti Tankönyvkiadó.

27 Ikonok Ikonok vissza a legelejére Ugrás a tartalomjegyzékre Hallgatható médiaanyag Film média Külső forrás (pl. csatolt pdf) Külső web forrás Kérdések feladatok Fontos anyagrész

EMBERI ERŐFORRÁS MENEDZSMENT EEM (Human Recources Management HRM) HUMÁN KONTROLLING

EMBERI ERŐFORRÁS MENEDZSMENT EEM (Human Recources Management HRM) HUMÁN KONTROLLING EMBERI ERŐFORRÁS MENEDZSMENT EEM (Human Recources Management HRM) Emberi erőforrás menedzsment HRM bemutatása, funkciói (munkakörelemzés, -értékelés, szervezeti kultúra, emberi erőforrás stratégia és tervezés,

Részletesebben

A szervezeti kultúra mint összetartó, integráló erő egy virtuális szervezet mindennapjaiban

A szervezeti kultúra mint összetartó, integráló erő egy virtuális szervezet mindennapjaiban Budapesti Corvinus Egyetem Gazdálkodástudományi Kar Vezetéstudományi Intézet A szervezeti kultúra mint összetartó, integráló erő egy virtuális szervezet mindennapjaiban A Magyar Elektronikus Könyvtár Készítette:

Részletesebben

Személyes vezetés Egyetemi jegyzet

Személyes vezetés Egyetemi jegyzet 2011 Személyes vezetés Egyetemi jegyzet Dr. Komor Levente Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Társadalomtudományi Intézet Tartalomjegyzék 1. A változó vezetés felfogás... 4 1.1 A

Részletesebben

MIT JELENT A SZERVEZETI KULTÚRA?

MIT JELENT A SZERVEZETI KULTÚRA? MIT JELENT A SZERVEZETI KULTÚRA? A szervezetek elvileg végtelen sokféle magatartással válaszolhatják meg a kihívásokat, gyakorlatilag azonban csak eggyel: választaniuk kell a lehetőségek közül. A választás

Részletesebben

VEZETŐI FELADATOK ÉS SZEREPEK A

VEZETŐI FELADATOK ÉS SZEREPEK A VEZETŐI FELADATOK ÉS SZEREPEK A vezetés olyan komplex feladat, amelyben a vezető irányítja azt a folyamatot, amely révén a szervezet realizálja céljait, küldetését, biztosítja a résztevékenységek összhangját.

Részletesebben

Szerző: Dr. Balogh Eszter Lektor: TÁMOP-4.1.2.A/1-11/1-2011-0091 INFORMÁCIÓ - TUDÁS ÉRVÉNYESÜLÉS

Szerző: Dr. Balogh Eszter Lektor: TÁMOP-4.1.2.A/1-11/1-2011-0091 INFORMÁCIÓ - TUDÁS ÉRVÉNYESÜLÉS A szervezeti struktúra vizsgálata A tananyag alcíme Szerző: Dr. Balogh Eszter Lektor: Bevezető A tananyag célja, hogy áttekintést adjon a szervezeti struktúra elemzésének néhány szociológiai szempontjáról.

Részletesebben

Kontrolling az egészségügyben e-book Belicza Éva, Lám Judit

Kontrolling az egészségügyben e-book Belicza Éva, Lám Judit TÁMOP-4.1.2/A/1-11/1-2011-0015 Egészségügyi Ügyvitelszervező Szakirány: Tartalomfejlesztés és Elektronikus Tananyagfejlesztés a BSc képzés keretében Kontrolling az egészségügyben e-book Belicza Éva, Lám

Részletesebben

Geoinformatika menedzsment

Geoinformatika menedzsment Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építőmérnöki Kar Földmérő- és Térinformatikai mérnök mesterszak Geoinformatika menedzsment BMEEOAFMFT4 Oktatási segédlet Tantárgyfelelős: Dr. Rózsa Szabolcs

Részletesebben

I. MODUL. Az emberi erőforrás menedzsment fogalma és modellje. Fejlesztő: PATAKI Csilla D.A.R. DEZVOLTARE ANTREPRENORIALĂ ÎN 3 REGIUNI

I. MODUL. Az emberi erőforrás menedzsment fogalma és modellje. Fejlesztő: PATAKI Csilla D.A.R. DEZVOLTARE ANTREPRENORIALĂ ÎN 3 REGIUNI I. MODUL Az emberi erőforrás menedzsment fogalma és modellje Fejlesztő: PATAKI Csilla D.A.R. DEZVOLTARE ANTREPRENORIALĂ ÎN 3 REGIUNI Tartalomjegyzék Az emberi erőforrás menedzsment tartalma... 3 A stratégiai

Részletesebben

Szerző: Dr. Sepsi Enikő és Dr. Siba Balázs Lektor: Dr. Domschitz Mátyás TÁMOP-4.1.2.A/1-11/1-2011-0091 INFORMÁCIÓ - TUDÁS ÉRVÉNYESÜLÉS

Szerző: Dr. Sepsi Enikő és Dr. Siba Balázs Lektor: Dr. Domschitz Mátyás TÁMOP-4.1.2.A/1-11/1-2011-0091 INFORMÁCIÓ - TUDÁS ÉRVÉNYESÜLÉS Szervezeti kommunikáció 4. Szervezetfejlesztés és tréningek unit Szerző: Dr. Sepsi Enikő és Dr. Siba Balázs Lektor: Dr. Domschitz Mátyás Bevezető Ebben az elektronikus tananyagban ön megismerkedhet a magatartástudományi

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSSZERVEZÉS

VÁLLALKOZÁSSZERVEZÉS VÁLLALKOZÓI KÉSZSÉGEK FEJLESZTÉSE A KÖZÉPFOKÚ ÉS FELSŐOKTATÁSBAN Phare HU0105-03-01-0029 Horgászbotot, ne halat! - Dinamikus vállalkozói perspektíva VÁLLALKOZÁSI ISMERETEK II. Vállalkozásmenedzsment blokk

Részletesebben

ÁROP 2.2.21 Tudásalapú közszolgálati előmenetel

ÁROP 2.2.21 Tudásalapú közszolgálati előmenetel ÁROP 2.2.21 Tudásalapú közszolgálati előmenetel ISBN 978-615-5491-15-3 Kompetencia alapú emberi erőforrás gazdálkodás szerző: Dr. Szabó Szilvia PhD. lektorálta: Dr. Szakács Gábor CSc. Nemzeti Közszolgálati

Részletesebben

TARTALOM. ÁROP 1.2.18 Szervezetfejlesztési Program

TARTALOM. ÁROP 1.2.18 Szervezetfejlesztési Program TARTALOM 1. BEVEZETŐ... 4 2. A CAF MODELL JELENTŐSÉGE, FELÉPÍTÉSE ÉS MŰKÖDÉSE... 5 3. A CAF MODELL GYAKORLATI ALKALMAZÁSÁNAK MENETE... 7 4. AZ ADOTTSÁGOK ÉRTÉKELÉSE... 9 1. KRITÉRIUM: VEZETÉS... 10 1.1.

Részletesebben

Az Informatikai és Hírközlési Minisztérium megbízásából

Az Informatikai és Hírközlési Minisztérium megbízásából Az információs társadalom tudástranszfer innovatív módjai Az Informatikai és Hírközlési Minisztérium megbízásából MTA Információtechnológiai Alapítvány 2003 A tanulmány készítéséért felelős vezető A tanulmány

Részletesebben

Szikszó Város Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése

Szikszó Város Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése Szikszó Város Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése ÁROP-1.A.2./A-2008-0198 A.2 Belső kapcsolatok felülvizsgálata az ügyvitelhez kapcsolódva Helyzetértékelés és javaslattétel 2011. I. Tartalomjegyzék

Részletesebben

Stratégiai tervezés a szociális munkában

Stratégiai tervezés a szociális munkában Stratégiai tervezés a szociális munkában 1 2 Kőnig Éva (szerk.) Stratégiai tervezés a szociális munkában Debrecen, 2011 3 A kiadvány a Debreceni Egyetem Szociológia és Szociálpolitika Tanszéke, valamint

Részletesebben

Szent István Egyetem. Gödöllő. Gazdaság-és Társadalomtudományi kar. Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola

Szent István Egyetem. Gödöllő. Gazdaság-és Társadalomtudományi kar. Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola Szent István Egyetem Gödöllő Gazdaság-és Társadalomtudományi kar Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola A SZERVEZETI BELSŐ KOMMUNIKÁCIÓ RENDSZERÉNEK KORSZERŰ KIALAKÍTÁSA DOKTORI (PHD) ÉRTEKEZÉS

Részletesebben

UJHELYI MÁRIA AZ EMBERI ERŐFORRÁS MENEDZSMENT ÉS FEJLESZTÉS, VALAMINT A SZERVEZETFEJLESZTÉS KAPCSOLATA

UJHELYI MÁRIA AZ EMBERI ERŐFORRÁS MENEDZSMENT ÉS FEJLESZTÉS, VALAMINT A SZERVEZETFEJLESZTÉS KAPCSOLATA UJHELYI MÁRIA AZ EMBERI ERŐFORRÁS MENEDZSMENT ÉS FEJLESZTÉS, VALAMINT A SZERVEZETFEJLESZTÉS KAPCSOLATA 1 VEZETÉSI ÉS SZERVEZÉSI TANSZÉK TÉMAVEZETŐ: DR. BRANYICZKI IMRE A BÍRÁLÓ BIZOTTSÁG NÉVSORA: 2 BUDAPESTI

Részletesebben

DR. SZEGHEGYI ÁGNES EMBERI ERŐFORRÁS MENEDZSMENT TÁVOKTATÁS C TANTERV

DR. SZEGHEGYI ÁGNES EMBERI ERŐFORRÁS MENEDZSMENT TÁVOKTATÁS C TANTERV DR. SZEGHEGYI ÁGNES EMBERI ERŐFORRÁS MENEDZSMENT TÁVOKTATÁS C TANTERV Tartalomjegyzék ELŐSZÓ... 8 1 EMBERI ERŐFORRÁS MENEDZSMENT, MINT STRATÉGIAI TÉNYEZŐ... 10 1.1 MENEDZSMENT DEFINÍCIÓJA, FELADATA, FUNKCIÓI...

Részletesebben

CAF 2013 modell FEJLESZTÉSI MÓDSZERTAN Szervezeti önértékeléshez kapcsolódó módszertani útmutató

CAF 2013 modell FEJLESZTÉSI MÓDSZERTAN Szervezeti önértékeléshez kapcsolódó módszertani útmutató CAF 2013 modell FEJLESZTÉSI MÓDSZERTAN Szervezeti önértékeléshez kapcsolódó módszertani útmutató 2013. április 30. Készítette: A 6/A. Minőségmenedzsment CAF 2013 modell módszertani kézikönyve munkacsoport

Részletesebben

Bevezető STRATÉGIAI ISMERET EMBERI ISMERET

Bevezető STRATÉGIAI ISMERET EMBERI ISMERET 3 Bevezető A menedzsmentet általában, mint az emberi közösségekben, a közös célra irányuló munka megszervezésével, a problémák megoldásával és az együttműködés biztosításával kapcsolatos tevékenységeket

Részletesebben

Tartalom 1. Bevezetés... 3 1.1. A Műszaki Kar általános bemutatása... 3 1.2. A Műszaki Kar működési környezete... 5 1.3. Kari célrendszer... 8 1.4.

Tartalom 1. Bevezetés... 3 1.1. A Műszaki Kar általános bemutatása... 3 1.2. A Műszaki Kar működési környezete... 5 1.3. Kari célrendszer... 8 1.4. Tartalom 1. Bevezetés... 3 1.1. A Műszaki Kar általános bemutatása... 3 1.2. A Műszaki Kar működési környezete... 5 1.3. Kari célrendszer... 8 1.4. A Műszaki Kar szervezetfejlesztési folyamata... 9 2.

Részletesebben

Az iskolák belső világa

Az iskolák belső világa A gyakorlati pedagógia néhány alapkérdése Az iskolák belső világa Bábosik István Golnhofer Erzsébet Hegedűs Judit Hunyady Györgyné M. Nádasi Mária Ollé János Szivák Judit Bölcsész Konzorcium 2006 Kiadta

Részletesebben

2011.03.23. Vállaltok Külső és belső kommunikációja (PR) szeminárium. A szervezet és környezetének kapcsolata

2011.03.23. Vállaltok Külső és belső kommunikációja (PR) szeminárium. A szervezet és környezetének kapcsolata A szervezet és környezetének kapcsolata Vállaltok Külső és belső kommunikációja (PR) szeminárium Emberi erőforrások szak 2010 2011 es tanév II. félév Oktató: Dr. Csáfor Hajnalka főiskolai docens Szervezet

Részletesebben

Tematikus összefoglaló a gazdasági tevékenységek ellenőrzéséhez

Tematikus összefoglaló a gazdasági tevékenységek ellenőrzéséhez Dr. Túróczi Imre Tematikus összefoglaló a gazdasági tevékenységek ellenőrzéséhez Szolnoki Főiskola Szerző: Dr. Túróczi Imre Lektor: Dr. Kovács Árpád ISBN 978-963-89339-3-5 Szolnok, 2011. Előszó Tisztelt

Részletesebben

Szerző: Lázár Imre Lektor: TÁMOP-4.1.2.A/1-11/1-2011-0091 INFORMÁCIÓ - TUDÁS ÉRVÉNYESÜLÉS

Szerző: Lázár Imre Lektor: TÁMOP-4.1.2.A/1-11/1-2011-0091 INFORMÁCIÓ - TUDÁS ÉRVÉNYESÜLÉS IT kommunikáció Szerző: Lázár Imre Lektor: Bevezető Ebben az elektronikus tananyagban az információs technológia formáit, a társadalomra, a szervezeti kommunikációra és a szervezeti életre gyakorolt hatását

Részletesebben

Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM. Készítette: Busák István igazgató

Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM. Készítette: Busák István igazgató Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Készítette: Busák István igazgató E G E R 2011 Tartalomjegyzék BEVEZETŐ 3 A minőségirányítás törvényi háttere

Részletesebben

Dr. Benkő János. Korrupciós kockázatelemzés és kezelés

Dr. Benkő János. Korrupciós kockázatelemzés és kezelés Dr. Benkő János Korrupciós kockázatelemzés és kezelés 1 Nem a legerősebb fajok képesek a túlélésre, és nem is a legintelligensebbek, hanem azok, amelyek a leginkább képesek reagálni a változásokra. Charles

Részletesebben

III. Felsőoktatási Marketing Konferencia. 2010. október 21-22. Konferencia CD

III. Felsőoktatási Marketing Konferencia. 2010. október 21-22. Konferencia CD III. Felsőoktatási Marketing Konferencia 2010. október 21-22. Konferencia CD III. Felsőoktatási Marketing Konferencia Konferencia CD Pécs, 2010. Kiadja a Pécsi Tudományegyetem Pécs, Vasvári Pál u. 4. Tel./Fax:

Részletesebben

HAMPEL GYÖRGY KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR

HAMPEL GYÖRGY KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR 0 DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS HAMPEL GYÖRGY KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR 2011 1 2 KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR Vállalatgazdasági és Szervezési Tanszék A doktori iskola vezetője: DR. UDOVECZ

Részletesebben