21. FEJEZET Projektkommunikáció, nyilvánosság - a tervezéstıl a végrehajtásig

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "21. FEJEZET Projektkommunikáció, nyilvánosság - a tervezéstıl a végrehajtásig"

Átírás

1 21. FEJEZET Projektkommunikáció, nyilvánosság - a tervezéstıl a végrehajtásig Az önkormányzatnak, mint egy fejlesztési projekt gazdájának a tervezés-programozástól kezdve a projektgeneráláson át a monitoringig tudatosan kell kommunikálnia. A tankönyvnek számos olyan fejezete van, ahol a kommunikáció kiemelt szerepet kap, más szervezetekkel történı kapcsolattartás formájában. Jelen fejezetnek nem célja ismét leírni a már kifejtett gondolatokat, ehelyett a kommunikáció másik fı irányára, a külsı kommunikációra koncentrál. A fejezetben tehát fıként a külsı kommunikáció uniós elvárásai, fı eszközei kerülnek bemutatásra, lehetıleg minél részletesebben. A kommunikációnak hatalmas elméleti szakirodalma van, ennek ismertetését nem tekintjük célnak, inkább a gyakorlati tudnivalókra kívánunk koncentrálni. A fejezet végére a következı kérdésekre kap választ: A projektkommunikációnak milyen irányai vannak? Hogyan történjen a belsı kommunikáció? Milyen legyen a projekt szervezetek közötti külsı kommunikációja? Miért kell tudatos kommunikációt folytatni a nyilvánosság irányába? Milyen konfliktusok alakulhatnak ki a projekt végrehajtása körül? Melyek a tipikus kommunikációs hibák? Milyen az Unió által is preferált elvei vannak a nyilvánossággal történı kommunikációnak, meggyızésnek? Milyen, a nyilvánossággal kapcsolatos követelmények vonatkoznak a Kedvezményezettre? Hogyan szabályozza a 1159/2000 rendelet a tájékoztatás és nyilvánosság szakmai eszközeinek alkalmazását? 527

2 A projektkommunikációnak milyen irányai vannak? A projektkommunikáció tág értelemben tudatos kapcsolattartást jelent: kapcsolattartást a projekt által érintett lakossággal, a lebonyolításban részt vevı intézményrendszerrel, a partnerszervezetekkel, az ellenırzést végzıkkel. Két különbözı irányát lehet elkülöníteni a projekttel kapcsolatos kommunikációnak. Belsı kommunikáció a szervezeten belüli kommunikáció Külsı kommunikáció a projektbe valamilyen módon aktívan bevont, illetve a lebonyolításban részt vállaló szereplık irányába történı kommunikáció. A külsı kommunikációt tovább bonthatjuk aszerint, hogy szervezetek, intézmények között zajlik-e, vagy pedig a széles nyilvánosságot célozza. A nyilvánossággal való kommunikáció általában egyirányú folyamat, egyirányú kapcsolattartás, egy aktív és egy passzív fél között zajló interakció. Ezzel szemben a szervezetek közti kommunikáció kétirányú, interaktív folyamat, visszacsatolásokkal. Az elızıhöz hasonló az a fajta megközelítés, miszerint a nyilvánosság irányába történı kommunikációnál nem határozható meg pontosan, hogy ki van a kommunikációs csatorna másik végén, míg a szervezetek közti kommunikációnál ez teljesen egyértelmő. Az alábbi (21.1) táblázatban rendezett formában áttekinthetı, hogy a stratégiai tervezéstıl kezdıdıen mely szakaszokban van kiemelt szerepe a kommunikációnak, és hogy ez szervezetek közötti vagy nyilvánosságot célzó kommunikációnak számít-e. 528

3 21.1. táblázat Kommunikációs feladatok a tervezéstıl a projekt lezárásáig (zárójelben a fejezetszámok, ahol bıvebb információ található) Megvalósítási szakaszok Helyzetfelmérés Stratégiai Helyzetelemzés tervezés Stratégiaalkotás Programozás Projektgenerálás Projekttervezés Pályázatírás Projekt végrehajtása Szervezetek közti kommunikáció Direkt információs tevékenység (9., 11.) Információ-győjtés, egyeztetések a partnerekkel (12.) Szakértıi konzultáció, GYIK (22.) GYIK, konzultáció a KSZ-szel. Nyilvánosság irányába zajló kommunikáció Igényfelmérés (3. fej.) Nyilvános információs tevékenység (11.) Nyilvánosság, publicitás Projekt megvalósítása Ellenırzés Monitoring Értékelés Negyedéves jelentések, szakértıi konzultáció, GYIK (25.) Az értékelési jelentés, mint a kommunikáció ideális alapja. (27.) 529

4 Mint a táblázatból látható, a stratégiai tervezéstıl kezdve a projektmonitoringig szinte minden szakaszban fontos szerep jut a kommunikációnak. A nyilvánosság irányába történı kommunikáció például a stratégiai tervezés során, az igényfelmérésnél kap kulcsfontosságú szerepet ennek módszereirıl a 3. fejezetben részletesen beszámoltunk. Ugyancsak központi helyet foglal el a nyilvánosság irányába történı kommunikáció a projektgenerálás során, amit pedig a 11. fejezet mutat be részletesen. Jelen fejezet a projektvégrehajtással kapcsolatos következı három kommunikációs témát öleli fel: 1. A belsı kommunikáció a projektvégrehajtás alatt 2. A külsı, szervezetek közötti kommunikáció a projektvégrehajtás alatt 3. A külsı, nyilvánosság irányába történı kommunikáció a projektvégrehajtás alatt. Hogyan történjen a belsı kommunikáció? A projekt belsı kommunikációja, azaz a projekt tervezésében résztvevı szakemberek közötti belsı információáramoltatás a hatékonyság egyik legfontosabb eszköze. A projektek tervezésénél elengedhetetlen feltétel a projektet tervezık, a különbözı szakterületek képviselıi, a gazdasági-pénzügyi oldalt képviselı szakértık és a döntéshozók közötti eredményes kapcsolattartás. A belsı kommunikáció azonban nem abból áll, hogy a fejlesztési folyamat során keletkezett összes plusz információt megosztjuk a projekt minden egyes szereplıjével. A jó kommunikálás sokkal inkább célzottságot kell tükrözzön, és azt, hogy az egyes információk az adott szakterület képviselıinek kerüljenek továbbításra. Ezáltal elkerülhetı, hogy a hatalmas információdömping közepette eltőnik a valóban lényeges és fontos információ. A legcélszerőbb tehát, ha az egyes szakterülethez kapcsolódó információáramlás csak az adott szakértı(k) és a projektet központilag összefogó projektgazda között történik, lehetıleg mindig írásos (illetve elektronikus) formában. Ennek megfelelıen a belsı kommunikáció több szintre osztódik, és többféle eszköze lehet: egyeztetések, megbeszélések, operatív döntések elıkészítése feljegyzések, tájékoztatások, jelentések 530

5 hírközlések, tudósítások konzorciumi egyeztetı megbeszélések Általános, az egész projektet érintı, ezáltal minden szereplıre vonatkozó információk megosztására, vagy közös döntések meghozatalára célszerő személyes egyeztetéseket szervezni. Az egyeztetések hatékonysága akkor biztosítható, ha azok jól elıkészített és megszervezett formában kerülnek megrendezésre. Az elızı fejezetben már jeleztük, hogy a megbeszélések akkor hatékonyak, ha az egyeztetés anyagait a résztvevık elızetesen megkapják. A mindenki számára alkalmas helyszín és idıpont kijelölése általában a legidıigényesebb folyamat, érdemes tehát az egyeztetés elhatározásától számított minimum egy sokszereplıs projekt esetén 1-2 hetes idıtartamon belüli idıpontban gondolkodni. Az egyeztetés irányított módon történjen: egy kijelölt személy vezesse, aki mintegy moderátorként felvezeti az egyeztetés témáját, vázolja az egyeztetés menetét és ennek betartása érdekében mindvégig irányítja, keretek között tartja az egyeztetést. Az írásos kapcsolattartás, valamint a rendszeres személyes egyeztetések elısegítik, hogy a projekttervezés szereplıi mindvégig naprakész, aktuális információkkal rendelkezzenek a projektrıl, és ennek tudatában folytassák a tervezést. Fontos, hogy a projekt tervszerinti elırehaladásáról, az esetlegesen jelentkezı problémákról a szervezet vezetıi, a konzorciumi partnerek tájékoztatást kapjanak. A projektmenedzsment kapcsán már említettük a belsı kommunikációs adatbázis felállításának és mőködtetésének fontosságát. Az adatbázis, valamint a munkaterv alapján alakíthatóak ki azon belsı szakértıi csoportok, akik egy adott tevékenységhez kapcsolódóan látnak el feladatokat. Érdemes itt is a projektadminisztrációnál említett tevékenységenkénti bontást alkalmazni: a közbeszerzési tevékenységhez kapcsolódóan kialakulhat a közbeszerzési csoport, mely magában foglalja a jogi és közbeszerzési szakértıt, a mőszaki specifikáció kidolgozóját és természetesen a projektmenedzsert. Innentıl kezdve a közbeszerzési tevékenységhez kapcsolódóan csak ezen csoport tagjai kommunikálnak egymással. A kutatási tevékenységhez kapcsolódóan jön létre a kutatási csoport, a kutatásvezetı, a kutatók, esetleg a külsı kérdezıbiztosok és a projektmenedzser részvételével. 531

6 Az egyes csoportok elkülönítését célszerő már az adatbázisok kialakítása idején megtenni: az alap adatrögzítéseket követıen létrehozhatóak az csoportok (terjesztési listák), amelyek csak az adott csapatba tartozó szakértık adatait rögzítik. Az en történı kommunikáció ma már gyakorlatilag felváltja az összes klasszikus kommunikációs csatornát: szinte ugyanolyan gyors, mintha telefonon vagy személyesen beszélnénk valakivel, viszont magában hordozza az írásosság örök elvét: a szó elszáll, az írás megmarad. Az elektronikus kommunikáció rendkívüli módon felgyorsítja és hatékonnyá teszi az információáramlást. Milyen legyen a projekt szervezetek közötti külsı kommunikációja? Ahhoz, hogy a fejlesztési folyamat és a végeredményeként megszületı majd megvalósuló projekt külsı szervezetek, intézmények számára is ismertté, ezáltal támogathatóvá váljon, szükséges annak külsı kommunikációja is. Nem mindegy azonban, hogy kinek, mikor és milyen módon tesszük ismertté a projektet, fontos tehát, hogy tisztában legyünk azon szervezetekkel és kompetenciáikkal, amelyek képesek projektünk további életét befolyásolni, illetve felsıbb szervezetek felé csatornázni. A kész projekt megszületését és belsı elfogadtatását követıen érdemes nyilvános rendezvényt szervezni, ahová meghívást kaphatnak a kompetens szervezetek képviselıi is. A meghívotti kör összeállításánál legyünk figyelemmel arra, hogy kiket akarunk megcélozni a projekt bemutatásával, illetve mit szeretnénk ezzel elérni, mivel egy ilyen rendezvény nagymértékben képes befolyásolni projektünk további életét. A résztvevık potenciális köre kiterjed: pályázati kiírásban részt vevı intézményekre (minisztériumok, irányító hatóságok, közremőködı szervezetek); projektfinanszírozói intézményekre (szakmai befektetı társaságok, intézményi befektetık, kockázati tıkealapok, kedvezményes hiteleket biztosító intézetek); a régió olyan más szereplıire, amelyek a projektben hasznosan közremőködhetnek (gazdasági társaságok, civil szervezetek). 532

7 A projektgazda részérıl javasolt, hogy a rendezvényen a teljes tervezıi kör vegyen részt annak érdekében, hogy az adott szakterületre vonatkozó kérdéseket a legkompetensebb személyek tudják megválaszolni. Ezen rendezvények (workshopok, konferenciák stb.) akkor igazán sikeresek, ha alapos elıkészítettséget követıen kerülnek megrendezésre. Milyen lépéseket kell megtenni ennek elérése érdekében? A projektrıl készüljön egy látványos, részletes (de ne túl aprólékos!) bemutató anyag (slide show), amelynek segítségével a résztvevık információt kaphatnak a projekt alapelemeirıl. Az elıadó lehetıleg az ötlet szülıatyja legyen, aki pontosan tisztában van a projektötlettıl a projektig folyamat lépéseivel, valamint természetesen magával a projekttel. A rendezvény jellegétıl függıen adjunk lehetıséget a megjelenteknek véleményük közlésére is, érdemes tehát a rendezvény idıtartamát úgy tervezni, hogy az tartalmazzon kérdések-válaszok blokkot is. A bemutató anyagból célszerő kiadványokat, rövid információs brosúrát készíteni, amelyet a résztvevıknek szét lehet osztani a rendezvényt követıen, ezáltal biztosítjuk projektünk minél szélesebb körben történı ismertté tételét. Ilyen típusú bemutatkozó rendezvények idıtartama maximum fél napos lehet, ez elégséges idı arra, hogy a projekt bemutatható legyen, ugyanakkor a meghívott szervezetek képviselıi számára még éppen feláldozható az ismeretek átadásához szükséges idı. Ha a rendezvényünk sikeres és a meghívotti kör valóban eljön, nagyban megnövelhetı annak esélye, hogy a rendezvény után folyamatos és naprakész információkat kaphatunk az egyes intézményektıl, szervezetektıl, amelyek alapján tájékozódni tudunk pályázati lehetıségekrıl, netán befektetıi szándékokról. Korábban már említettük a programirányító intézményekkel történı kapcsolatfelvétel és folyamatos kapcsolattartás fontosságát. A 20. fejezetben szó esett már a projektindító napról, mint egy nagyon lényeges kommunikációs lépcsırıl, amelynek során személyes kapcsolatba 533

8 kerülhetünk a szerzıdést kötı, majd a monitoringot folytató és ellenırzést végzı intézmény képviselıivel, lehetıségünk nyílik kérdések feltevésére, a problémák megtárgyalására. A kapcsolattartás minıségét hően tükrözi a kedvezményezett szabályozott és csatornázott kommunikációja. Nagyon jó képet ad és rendkívül hasznos a kedvezményezett számára, ha a programirányító intézmények felé rendszeresen és aktívan kommunikál. A kommunikáció több területre terjed ki: írásos levelezés és telefonos kapcsolattartás útján történı folyamatos kommunikáció: kérdések feltevése, válaszok fogadása; kérések beküldése (például szerzıdésmódosítási kérelemmel kapcsolatos tanácsadás, módosítási kérelem elızetes leegyeztetése, formai-tartalmi követelményeknek való megfelelés tisztázása); elvárt adminisztratív feladatok teljesítése: fizetési kérelmek, negyedéves jelentések, közbeszerzési dokumentációk beküldése, válaszok a hiánypótlási felszólításokra; Közremőködı Szervezet által mőködtetett Internetes honlap rendszeres látogatása, a GyIK folyamatos figyelése. eseti személyes konzultációk folytatása témától függıen a közremőködı szervezet projektmenedzserével, az irányító hatóság képviselıjével, a monitoring szervezet szakmai vagy pénzügyi monitorozó szakértıjével, ritkább esetben a szakmai felügyelı hatóság szakemberével; részvétel a közremőködı szervezet által szervezett rendezvényeken: információs nap sorozat, projektindító nap sorozat, workshopok stb., amelyek újabb lehetıséget teremtenek a rövid személyes találkozásra a programirányító intézmények megjelent képviselıivel, valamint esélyt teremtenek a többi kedvezményezettel történı tapasztalatcserére; elızetesen leegyeztetett helyszíni monitoring-látogatás során rendelkezésre állás a szakmai monitorozó számára. 534

9 Egy projekt végrehajtása során számos nehézség, probléma merülhet fel, amelynek megoldásában a Kedvezményezett számít a közremőködı szervezet, illetve felsıbb szinten az egyéb szervezetek segítségére. Azonban ne felejtsük el, hogy ezen szervezetek számára nem csak a mi projektünkkel kapcsolatban adódnak feladatok, ezért lehetséges, hogy egy-egy kérdés, probléma, kérés megoldása több idıt vesz igénybe, mint ahogy azt mi tervezzük. Nem szerencsés, ha gyakran türelmetlenkedünk, naponta zaklatjuk a kijelölt kapcsolattartót. Nyilván számunkra rendkívül fontos a várt információ mihamarabbi megérkezése, ezt azonban ne úgy próbáljuk elérni, hogy egy-két napos határidın belül várjuk a sürgıs segítséget. Inkább idıben, a probléma felmerülését követıen azonnal jelezzük kérdésünket a közremőködı szervezet felé, elég idıt hagyva a kielégítı válasz megadásához. Gyakori kommunikációs probléma, hogy a kedvezményezettek nincsenek igazán tisztában azzal, hogy kérdésük kezelése pontosan melyik programirányító intézmény kompetenciája, melyik szervezet a végsı döntéshozó és az adott idıpontban éppen hol tart ügyük. Az információs nap sorozatokon minden esetben alaptéma a program szervezeti felépítése, a szereplık feladatainak és felelısségeinek ismertetése, ismételten igazolt tehát, miért fontos részt venni az ilyen rendezvényeken. A kedvezményezett közvetlen kapcsolatban tehát kizárólag a közremőködı szervezettel áll, a további szinteken történı kommunikációt a közremőködı szervezet maga bonyolítja. Újra kihangsúlyozható tehát a közremőködı szervezettel való jó és napi szintő kapcsolat fontossága, hiszen az ı pozitív, támogató hozzáállása nyilván befolyásolja a kérdés közvetítésének minıségét. A továbbiakban a nyilvánossághoz kapcsolódó külsı kommunikációt mutatjuk be. Miért kell tudatos kommunikációt folytatni a nyilvánosság irányába? 1) A projekt sikerességének biztosítása Már a projektötletben megfogalmazott célok részletezése, kibontása során figyelembe kell vennünk, hogy az ötletünk megvalósításában lehetnek aktívan érdekeltek, ellenérdekeltek, valamint lehetnek passzívan érintettek is. (Ezeket a szereplıket együttesen stakeholdereknek nevezi a szakirodalom.) A projekt sikeressége céljából az esetleges érdekellentéteket fel kell 535

10 oldani, és az érintettek körébıl minél több szövetségest kell szerezni. A szövetségesek akkor tudják elkötelezni magukat a projektötletünk mellett, ha az általunk megállapított célok világosak és egyértelmőek, azaz vállalhatók a számukra. A szövetségesek egy része aktív partnerré is válhat, aki már a tervezésben és majd a megvalósításban is tevékeny szerepet vállal, és a projekt kockázatainak egy részét is átvállalja. Lesznek ugyanakkor olyan érintettek, akiknek csak deklarált támogatására van szükségünk, tehát elsısorban az a lényeg, hogy ne ellenezzék a projektet (például környezetvédelmi hatóság). Ne feledkezzünk meg azokról sem, akik érdekében a fejlesztést elvégezni szeretnénk. A célcsoport jól kommunikált támogatása jelentıs érv a projektötlet fejlesztése mellett. Ha tehát a célokat kellı alapossággal definiáltuk, akkor különbözı, testre szabott kommunikációs csatornákon meg kell ismertetnünk a felsorolt szereplıkkel. A visszajelzések lehetıséget adnak a projektötlet céljainak további árnyalására, és ezáltal a projektötlet minıségének fejlesztésére. 2) Az önkormányzat, mint közfunkciót ellátó intézmény iránti bizalom megırzése Az önkormányzat speciális projektvégrehajtó olyan szempontból, hogy közpénzbıl gazdálkodik; azaz nem csak a projekt sikeres megvalósítása szükséges, hanem az is, hogy ezzel a sikerességgel a lakosság is tisztában legyen. 3) Az uniós forrásfelhasználás tényének publicitást adni Az Európai Unió számára alapvetı probléma, hogy az európai állampolgárok jelentıs része ma is távolinak érzi magától az EU-t, mint intézményt. Ez különösen igaz az új tagállamokra. Az Európai Bizottság ezért jogszabályi szinten szabályozta, hogy a kedvezményezettnek hogyan kell a nyilvánosság felé az uniós pénzek felhasználását bemutatni. Milyen konfliktusok alakulhatnak ki a projekt végrehajtása körül? 536

11 A projektek megvalósítása körüli konfliktusoknak a következı, általánosnak mondható jellemzıi vannak: sokszereplıs konfliktushelyzetek; érzelmi túlfőtöttség jellemezhet egyes szereplıket; eltérı értékítélet. Ezek eredményeképpen könnyen lehet, hogy mire a felek eljutnának az egyezkedésig, addigra egymást gyakran már ellenségként kezelik, és a megoldás helyett a legyızés és elutasítás kerül elıtérbe. 1 A tudatos külsı kommunikáció, a nyilvánosság tudatos kezelése tehát ahhoz is szükséges, hogy az érintettek érdemi tárgyalási helyzetbe jussanak el. Melyek a tipikus kommunikációs hibák? A projektvégrehajtás körüli konfliktusok kialakulása az eddigi tapasztalatok alapján számos különbözı kommunikációs tényezıre vezethetı vissza. Az alábbiakban szerkesztett esettanulmány formájában mutatjuk be ezeket. Az ismertetett eseménysor a pest megyei hulladéklerakó létesítése körüli konfliktus, mely több szempontból ideális vizsgálati alap: önkormányzatok által kezdeményezett projektrıl van szó, sokszereplıs konfliktus (minisztériummal, környezetvédıvel és vállalkozóval), a nyilvánosság szerepe kulcsfontosságúvá vált a projekt megvalósítása során (a népszavazási kezdeményezések miatt), uniós pénzek felhasználása forgott veszélyben, és a szereplık jelentıs kommunikációs hibákat vétettek. 2 1 Közösségi részvétel a hulladékgazdálkodási döntéshozatalban. EMLA Környezeti Management és Jog Egyesület. Szerk. Kovács József és Sándor Csaba. Budapest, o. 2 Az alábbi eseménysor bemutatása Fiedler Ágnes: Sok hulladék, sok pénz címő cikkének (Magyar Narancs július 6-i szám) szerkesztett változata alapján történik. A tankönyv nem vállal felelısséget a tények valóságtartalmáért, azokat csupán ideális példának tekinti a kommunikáció témaköréhez. 537

12 Gyorsan telnek a hulladéklerakó gödrök, és legalább ilyen gyorsan szaporodnak az illegális szeméttelepek Pest megyében. Nemcsak a fıvárosnak vannak elhelyezési gondjai, hanem a kis falvak között is állandó feszültségforrás a hulladék: kinek a szemete hova, mennyiért kerüljön. A helyzet rendezésére alapította meg elején tíz önkormányzat az Észak-Kelet Pest Megyei Regionális Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulást, amelyhez néhány hónap múlva további nyolc falu csatlakozott. Az alulról induló kezdeményezés kiválóan illett a Környezetvédelmi Minisztérium (KVM) terveibe is. ( ) A minisztérium kihasználta a falvak szervezkedését, és arra buzdította ıket, hogy pályázzanak az ISPA uniós elıcsatlakozási alaphoz. ( ) Hulladékbiznisz Egy korszerő, EU-szabványnak megfelelı szeméttelep építése ugyanolyan beruházás, mint bármilyen ipari létesítmény: munkahelyeket teremt, évi milliós adóbevételt jelent a helyi önkormányzatnak, ami az állandóan forráshiányos kistelepüléseknek valóságos aranybánya lehet. Állami segítségre is igényt tarthat az a település, amelyik befogadja a környékbeli szemetet. ( ) A hulladékkezelı 1. HIBA: Az állítólagos hátrányokkal szembeni érvelés, a pozitívumok hangsúlyozása helyett. Általános jelenség, hogy a nyilvánosság felé történı kommunikációban az állítólagos negatívumokkal szemben érvelnek. Ez, még sikeressége esetén is, csak az ellenzık számát csökkenti, de nem növeli a támogatók számát, különösen az aktív támogatottságot. A helyi népszavazások elıtt az önkormányzatok a szeméttelepek EU-konform tisztaságára helyezték a hangsúlyt, amivel az ellenérzéseket csökkenthették de ez nem volt elég arra, hogy pozitív hozzáállásra, támogatásra motiváljon. 538

13 cégek többnyire állami és uniós támogatásból felépítik a lerakó és feldolgozó üzemeket, és szemétszállítási díj fejében összegyőjtik a környék hulladékát. A kölcsönös érdekek hamar összehozták a feleket: egy nagy hulladékkezelı cég, az XY Kft., rentábilis beruházást szimatolva, rögtön megkörnyékezte a társulást, és tárgyalásokat kezdeményezett a polgármesterekkel, akik közül többen is el tudtak volna képzelni egy nagy regionális lerakót saját településük határában. Végül Püspökszilágyban állapodtak meg, és az akkori polgármester, E.R. rögtön fel is kínált egy telket megvételre az XY Kft-nek ( ). A helyi lakosság azonban furcsállni kezdte a nagy sietséget, és tájékoztatást követelt. A Duna-Ipoly Nemzeti Park szintén jelezte, hogy alaposabb környezetvédelmi vizsgálódásra volna szükség. Tavaly májusban végül népszavazáson utasította el Püspökszilágy lakossága a hulladéklerakót, mégpedig elsöprı többséggel. A nem várt fordulat megrémítette a minisztériumot, de nem akadályozta meg abban, hogy egy nappal az elutasító népszavazás után elküldjék Brüsszelbe a terveket, változatlanul Püspökszilágyot jelölve meg. A pályázat sikeres lett: novemberben 6,6 milliárd forintnyi 2. HIBA: Az érintettek nem azonos módon, illetve nem megfelelı idıben történı tájékoztatása. Ugyancsak általános hiba, hogy a projektre vonatkozó tájékoztatásból egyes érintettek kimaradnak, vagy pedig a döntéshozatal után történik csak meg a nyilvánosság bevonása. Ez már önmagában bizalmatlanságot szül az érintettek körében, azt az érzetet kelti, hogy a döntéshozatalban részt vevık valamilyen információt nem szívesen osztanak meg velük. Különösen káros azt kivárni, amíg a közvélemény tájékoztatást követel, hiszen ezek után minden információ puszta magyarázkodásnak tőnik, és hiteltelenné válik. 539

14 támogatás jött össze, amelybıl 3 milliárdot ad Brüsszel, 2,4 milliárdot a magyar költségvetés, 1,2 milliárdot pedig a települések állnának önrészként. A projekt azonban már több sebbıl vérzett: nem volt helyszín, és a 99 önkormányzat látszatszövetsége szertefoszlott, amikor az önrész befizetése napirendre került. ( ) A társulás egyik alapítója, Szıd önkormányzata azonban úgy döntött: menti, ami menthetı, és gyorsan beugrott Püspökszilágy helyére. Szıdi Fiaskó Eleinte úgy tőnt, Szıd ideális választás: a környezetvédelmi vizsgálat alkalmasnak találta a helyszínt, még a forgalmat se növelték volna számottevıen a hulladékszállító teherautók, mivel egy rövid összekötı út megépítésével elkerülték volna a falut. A kivitelezı cég hozzá is látott a képviselı-testület meggyızéséhez: a modern, biztonságos technológiával érveltek, és Ausztriába vitték a képviselıket hulladékfeldolgozó-nézıbe. A falu vezetése igent mondott, leginkább az adóbevételek reményében. A község negyvenmilliós hiánnyal küzd, a hulladékcentrum befogadásával ebbıl jócskán le lehetne faragni érvelt a polgármester a képviselık elıtt, akiket nem volt nehéz 3. HIBA: Az érdekek különbözıségének negligálása A konfliktusok kommunikáción keresztüli megoldása nem azt jelenti, hogy megpróbáljuk nem észrevenni az eltérı érdekeket. A projektvégrehajtás során nem kell elfedni a nyilvánosság elıl azt a tényt, hogy a profitorientált vállalkozás elsırendő célja saját jövedelmezıségének javítása, ami nem egyezik az önkormányzat elsırendő céljával, a lakosság életszínvonalának javításával. Általános hiba, hogy az érdekek egyezésének látszatát kívánják kelteni a felek, pedig önmagában az érdekek különbözısége nem probléma, amennyiben azok összehangolását a projekt biztosítja. 4. HIBA: Tematizálás Az önkormányzatnak elıbb kell a kényes témákat felvetnie, mint hogy azt mások tegyék meg. A viták tematizálásával magyarázkodás helyett hiteles meggyızı kampányt lehet folytatni. 540

15 meggyızni. Annál inkább a lakosságot: a falu vezetıi úgy vélték, hogy a társadalmi tájékoztatást el lehet intézni egy lakossági közmeghallgatással, amire aztán négy-öt ember ment csak el. Néhány lelkes helyi környezetvédı azonban heves ellenkampányba kezdett. Egymást érték a falugyőlések, ahol a hulladéklerakó veszélyeire hívták fel legtöbbször túlzó módon a figyelmet. Úgy érezték a lakosok, hátuk mögött döntötték el, hogy a nyakunkra hordja a többi falu a szemetjét H. L. polgármester nem tudott mit kezdeni a kialakult helyzettel: hiába kérte a minisztériumtól, hogy segítsenek egy szakszerő, érthetı, reálisan érvelı elıadás megszervezésében, a társadalmi tájékoztatást teljesen rá bízták. Otthagytak a legnagyobb bajban értékelt utólag H.L. Nem volt más választás, mint népszavazást kiírni március közepére, amin a helyiek hatalmas többsége elutasította a hulladéklerakót. A szıdiek heves ellenállása futótőzként terjedt végig a többi településen: ha ık elutasították, a többi faluban is gyanakvással fogadják majd a beruházást. A polgármesterek, bár tudják, hogy egy biztonságos lerakó gazdaságilag sokat lendítene a térségen, saját pozíciójuk 5. HIBA: A szakmai információk nem megfelelı módon történı tálalása Gyakori hiba, hogy a közölt információk nem egyértelmőek, vagy pedig nehezen értelmezhetıek a célcsoport számára. Nem javasolt például a szakkifejezések gyakori használata, és a szakmaiságra való túlságosan erıs hivatkozás is visszatetszı lehet. (Nem az nyugtatja meg a lakosságot, hogy a hivatalos elıírásoknak a projekt keretében létrehozott létesítmény megfelel, hanem hogy számukra nem jelent-e az valamilyen veszélyt, kockázatot.) Mindig szem elıtt kell tartani a közérthetıséget. 541

16 védelmében kétszer is meggondolják, hogy jelentkezzenek-e a projektre. ( ) Menteni a menthetıt A szeméttelep megépítésére alig két év maradt, és még a helyszín sincs meg. Az uniós pályázatok utófinanszírozási rendszere alapján csak a megvalósult beruházásokat fizetik ki utólag, így a pénzt nem kell visszafizetni, de ha a sorozatos malırök miatt elvész a támogatás, nem egykönnyen kerül újra sorra a térség az uniós kasszánál. A KVM érzelmi húrokat pengetve elsısorban a saját és az ország presztízsveszteségével próbál érvelni, amikor egy új helyszín reményében a polgármestereknél puhatolódzik. ( ) Vállalkozó kedvő települések az elızmények ellenére is akadnak. A legújabb fejlemények szerint Kartal és Kosd képviselı-testülete is felajánlkozott, már folyamatban vannak a környezetvédelmi vizsgálatok, és július 21-én a kosdiak szavaznak a hulladéklerakóról. Akárhogy is dönt a falu, abban biztosak lehetnek: a minisztérium és a hulladékos cégek keblükre ölelik a kezdeményezést. 6. HIBA: Magasabb értékekre történı hivatkozás Nem érdemes túlságosan hangoztatni, hogy a projekt Magyarország érdekeivel összhangban van, nemzeti célt szolgál stb. Az elızı pontokkal együtt ez sem feltétlenül hat ıszinte érvként a lakosság irányába, különösen ha olyan szereplı pl. a projektben részt vevı vállalkozás hangoztatja, akinek egyértelmően saját motivációi vannak a projekt kapcsán. Az érdekeinket nem szabad szégyellni. 542

17 Az esettanulmányt még hosszan lehetne folytatni, ugyanis a két fenti esetet még számos helyi népszavazás követte, melyeken sorra elbukott az uniós finanszírozású projekt végrehajtása. A fentieken kívül még további kommunikációs hibákat is fel lehet sorolni: 7. HIBA: Nem eléggé konkrét pozitívumok A lakosság irányába azt kell világossá tenni, hogy mik a konkrét, egyértelmően realizálható elınyök a település számára. Minél inkább kézzelfoghatóak a pozitív hatások, és minél jobban meghatározható, hogy melyik érintett hogyan tud abból részesülni, annál nagyobb az esélye annak, hogy az aktív ellenzıkkel szemben aktív támogatói kört is sikerül kialakítani. 8. HIBA: A másik fél tiszteletben tartásának elmulasztása Nem szabad a másik fél véleményét lebecsülni, mert az megnehezíti a késıbbi kompromisszum elérését. Ügyelni kell arra, hogy a vitázó felek egyikének se kelljen vereségként értékelnie a megegyezést. 9. HIBA: Egyoldalú szakmai vélemény A szakértık bevonása sok esetben visszafele sül el, ha azt csak az egyik fél hívja. Az érintettek által egyöntetően elismert szaktekintély véleménye szükséges a konfliktus csökkentéséhez, a nyilvánosság meggyızéséhez. 10. HIBA: Vita helyett diktálás A vita tárgyát nem szabad eldöntött tényként kezelni, amihez mintha csak utólag kérné az önkormányzat a lakosság beleegyezését, mert az nem a valódi civil részvétel érzetét erısíti, hanem azt, hogy az önkormányzat valamit a lakosságra rá akar erıltetni. Milyen az Unió által is preferált elvei vannak a nyilvánossággal történı kommunikációnak, meggyızésnek? A nyilvánossággal való kommunikáció, mint a fenti példák is mutatják, nem feltétlenül megy könnyen, fel kell rá készülni. Az Európai Uniónak is gondot jelent az, hogy az európai 543

18 állampolgárok nem érzik a mindennapjaikban az EU jelenlétét ez gyengíti az Unió iránti érdeklıdést, az ehhez kapcsolatos témákba való beleszólás igényét, végsı soron tehát az uniós szervek közösségi kontrollját. Az uniós bürokrácia számára az Európai Parlament választásain tapasztalt alacsony részvételi arányok szolgáltatnak erre a tendenciára bizonyságot. Logikusan merült fel, hogy a strukturális alapok által finanszírozott projektek legyenek az Unió zászlóvivıi, melyek az EU mindennapokban való jelenlétét reprezentálják. Így jött létre a közti pénzügyi periódusra vonatkozó 1159/2000 Rendelet. (Ismertetése késıbb.) A nyilvánossággal való kapcsolattartás az Unió és a tagállamok helyi szervei között is téma lett, belsı workshopokra került sor ebben a témában, ahol best practice -eket próbáltak kialakítani. 3 Végül egyes régiók kezdeményezésére a DG Regio 2002-ben felállított egy bizottságot (Structural Fund Information Team), mely kiadta a Gyakorlati tájékoztatási útmutató a 2000 és 2006 közötti strukturális alapokhoz címő kézikönyvét. Ebben öt általános elvet sorolnak fel az ideális kommunikációs stratégia kialakításához: 1. Helyezd magad a fogadó fél helyébe! Azokra a kérdésekre válaszolj, melyek bennük felmerülnek. 2. Maradj egyszerő és konkrét! 3. Az üzenetednek legyen célcsoportja! Mindig tartsd szem elıtt, hogy az aktuális üzenetet pontosan kihez is szeretnéd eljuttatni. 4. Használj egyszerre különbözı információs csatornákat! 5. Vidd házhoz az üzenetedet! A negatív példákat felsoroló esettanulmány után illendı egy pozitív esetet is bemutatni, mely a fenti elveket sikeresen ötvözte: 4 a hulladéklerakó kapcsán lefolytatott hetedik (!) helyi 3 Megtalálhatóak a következı címen: 4 Közösségi részvétel a hulladékgazdálkodási döntéshozatalban. EMLA Környezeti Management és Jog Egyesület. Szerk. Kovács József és Sándor Csaba. Budapest,

19 népszavazás ugyanis sikerrel járt, Valkó község lakossága igent mondott az uniós projektre (mintegy 50%-os részvétel mellett, és 70% feletti támogatottsággal.) A beruházás Valkóra vonzása a képviselı testületben merült fel. A falu önkormányzata felemelkedést, de legalábbis jó üzletet remélt a beruházás befogadásától. A lakosság támogatásának megnyerésére aktív kampányt indítottak. Valkón az önkormányzat különszámot jelentetett meg a Valkó Hangja címő újságból, amelyben pontról pontra ismertették a lerakó megépítése mellett szóló érveket. Az érdeklıdıket pedig különbusszal szállították a két éve mőködı, Érdhez közeli pusztazámori lerakóhoz, hogy az emberek a népszavazás elıtt a saját szemükkel gyızıdjenek meg arról, mennyire veszélyes/veszélytelen a környezetére egy modern létesítmény. Ezen felül pedig 300 darabban sokszorosítottak egy tizenöt perces videofilmet a modern hulladéklerakók mőködésérıl, amit a képviselık személyesen vittek ki a családoknak. A beruházás elfogadására szintén indokot szolgál az a tény, hogy Valkón egy év múlva letelik a jelenlegi hulladéklerakó, amely korszerőtlen, súlyosan szennyezi a környezetet, ráadásul csupán néhány száz méterre van a község óvodájától. A kijelölt helyszín négy-öt kilométerre fekszik a falu szélétıl. Ez a 200 hektáros terület mezıgazdasági mővelésre alkalmatlan. Különbözı csatornák Maradj konkrét! Koncentrálj a célcsoportodra! Különbözı csatornák Vidd házhoz az üzeneted! 545

20 A fenti, szerkesztett esettanulmány remélhetıleg segít abban, hogy az elméleti hibalehetıségek mellett az Olvasó lássa, milyen konkrét, gyakorlati hibákat kell elkerülni és eszközöket kell alkalmazni a nyilvánossággal történı kapcsolattartás során. Amire, tegyük hozzá, a legkevésbé sem csak helyi népszavazási kezdeményezés esetén van szükség. Az önkormányzat számára alapvetı kulcskérdés, hogy a végrehajtott projekt az önkormányzatot választó lakosság körében pozitívumként jelenik-e meg. Milyen, a nyilvánossággal kapcsolatos követelmények vonatkoznak a Kedvezményezettre? Mint fentebb említésre került, az Európai Unió által is társfinanszírozott projektekre igen komoly nyilvánossági és tájékoztatási kötelezettségek vonatkoznak. Nyilván mindannyian találkoztunk már nagy infrastrukturális beruházások (pl. vasútfelújítás, útépítés) mellett nagy hirdetıtáblákkal, amelyek azt jelzik, hogy a projektet az Európai Unió is támogatta, de ugyanúgy szembesülhettünk már az uniós zászlóval különbözı kiadványok oldalain is. Meg kell értenünk, hogy az Unió szeretne minél közelebb kerülni a polgárokhoz, így számára kiemelten fontos, hogy az emberek megismerhessék és érezhessék, mindennapjaik során is találkozhatnak az EU-val. Nem szabad elfelejtenünk azonban egy másik nagyon fontos követelményt sem: a folyamatos tájékoztatás, a projekt végrehajtása során mindvégig jelenlévı nyilvánosság lehetıvé teszi a polgárok számára, hogy átláthatóvá váljék a közpénzek felhasználása. A programok és projektek végrehajtása során alkalmazandó tájékoztatási és nyilvánossági követelményeket a Bizottság, mint már említettük, az 1159/2000 EK rendeletében szabályozza. ( A tagállamok által végrehajtandó, az információra és nyilvánosságra vonatkozó intézkedések a strukturális alapokkal kapcsolatosan.) Ez a rendelet kiegészíti a strukturális alapokra vonatkozó általános rendelkezéseket tartalmazó 1260/1999 EK rendeletet. Mint a címébıl is látszik, elsısorban a tagállami intézményrendszere vonatkozik, azon belül is elsısorban az irányító hatóságokra. A tájékoztatási és nyilvánossági rendelet fıbb pontjai: Kommunikációs cselekvési terv készítése A finanszírozás bemutatása és átláthatóvá tétele Tájékoztatásért és nyilvánosságért felelıs személyek meghatározása 546

KEDVEZMÉNYEZETTEK ALAPVETİ TÁJÉKOZTATÁSI KÖTELEZETTSÉGEI. Új Magyarország Fejlesztési Terv

KEDVEZMÉNYEZETTEK ALAPVETİ TÁJÉKOZTATÁSI KÖTELEZETTSÉGEI. Új Magyarország Fejlesztési Terv KEDVEZMÉNYEZETTEK ALAPVETİ TÁJÉKOZTATÁSI KÖTELEZETTSÉGEI Új Magyarország Fejlesztési Terv A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósulnak

Részletesebben

Nyilvánossági Útmutató

Nyilvánossági Útmutató Nyilvánossági Útmutató Készült az EGT/ Norvég Finanszírozási Mechanizmus keretében a magyar környezet- és természetvédelmi céllal létrejött társadalmi szervezetek támogatása, a Második Nemzeti Környezetvédelmi

Részletesebben

Projektmenedzsment Szervezet Szervezeti és Mőködési Szabályzat

Projektmenedzsment Szervezet Szervezeti és Mőködési Szabályzat SAJÓSZENTPÉTER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Projektmenedzsment Szervezet Szervezeti és Mőködési Szabályzat 2009 Tartalomjegyzék 1. A szervezet feladat- és hatásköre... 3 2. Szervezet felépítése... 4 3. A tagok

Részletesebben

Közbeszerzési Útmutató Pályázók/kedvezményezettek részére

Közbeszerzési Útmutató Pályázók/kedvezményezettek részére Közbeszerzési Útmutató Pályázók/kedvezményezettek részére Közbeszerzési kötelezettség A támogatás megítélése esetén a Projekt megvalósításába bevonandó kivitelezıt, szállítót, tanácsadót, szolgáltatót,

Részletesebben

ció Mátrai Melinda Nemzetközi projektmenedzser Nemzetközi projektek menedzselése szeminárium Debrecen, 2009. augusztus 17.

ció Mátrai Melinda Nemzetközi projektmenedzser Nemzetközi projektek menedzselése szeminárium Debrecen, 2009. augusztus 17. European Union Co-financed by the ERDF Made possible by the INTERREG IVC programme Külsı és s belsı projektkommunikáci ció Mátrai Melinda Nemzetközi projektmenedzser Nemzetközi projektek menedzselése szeminárium

Részletesebben

A kedvezményezettek tájékoztatással és nyilvánossággal kapcsolatos kötelezettségei

A kedvezményezettek tájékoztatással és nyilvánossággal kapcsolatos kötelezettségei A kedvezményezettek tájékoztatással és nyilvánossággal kapcsolatos kötelezettségei 1159/2000/EK rendelet Pályázati dokumentáció melléklete (Útmutató a nyilvánosságról és tájékoztatásról) és Támogatási

Részletesebben

(2) Az 1260/1999/EK rendelet 34. cikk (1) bekezdésének h) pontja előírja, hogy a

(2) Az 1260/1999/EK rendelet 34. cikk (1) bekezdésének h) pontja előírja, hogy a A BIZOTTSÁG 2000. május 30-i 1159/2000/EK RENDELETE a strukturális alapok által nyújtott támogatásokra vonatkozóan a tagállamok által teendő, a tájékoztatásra és a nyilvánosságra vonatkozó intézkedésekről

Részletesebben

Részvételi és szponzorációs ajánlat

Részvételi és szponzorációs ajánlat Részvételi és szponzorációs ajánlat Elsı Önkormányzati Projektbörze és Szakmai Konzultáció Budapest, 2010. március 31. Az európai uniós fejlesztési források elnyerése érdekében készült Integrált Városfejlesztési

Részletesebben

Projekttervezés alapjai

Projekttervezés alapjai Projekttervezés alapjai Langó Nándor 2009. október 10. Közéletre Nevelésért Alapítvány A stratégiai tervezés folyamata Külsı környezet elemzése Belsı környezet elemzése Küldetés megfogalmazása Stratégiai

Részletesebben

A MAGYAR SZÁMVITELI STANDARDJAVASLATOK KIALAKÍTÁSÁNAK RÉSZLETES ELJÁRÁSI RENDJE módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

A MAGYAR SZÁMVITELI STANDARDJAVASLATOK KIALAKÍTÁSÁNAK RÉSZLETES ELJÁRÁSI RENDJE módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva A MAGYAR SZÁMVITELI STANDARDJAVASLATOK KIALAKÍTÁSÁNAK RÉSZLETES ELJÁRÁSI RENDJE módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 1. (1) A magyar számviteli standardokról, azok értelmezéseirıl és a kapcsolódó

Részletesebben

Nemzetközi projektmenedzsment. Balázsy Eszter, csoportvezetı ÉARFÜ Nonprofit Kft. 2009. augusztus 17.

Nemzetközi projektmenedzsment. Balázsy Eszter, csoportvezetı ÉARFÜ Nonprofit Kft. 2009. augusztus 17. Nemzetközi projektmenedzsment Balázsy Eszter, csoportvezetı ÉARFÜ Nonprofit Kft. 2009. augusztus 17. Nemzetközi pályázatok: miben más? Hosszú elıkészítés, egyeztetés Partnerek száma 10-15 is lehet Kommunikáció

Részletesebben

KÉPZİI FELHÍVÁS. Tárgy Ifjúsággal és ifjúságszakmában foglalkozó képzık szemináriuma

KÉPZİI FELHÍVÁS. Tárgy Ifjúsággal és ifjúságszakmában foglalkozó képzık szemináriuma KÉPZİI FELHÍVÁS Tárgy Ifjúsággal és ifjúságszakmában foglalkozó képzık szemináriuma Kiíró NCSSZI Fiatalok Lendületben Programiroda és M. S Concord Tanácsadó és Szolgáltató Bt. Határidı 2013. április 15.

Részletesebben

Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság, Pénzügyi Bizottság. Békés Város Képviselı-testülete 2011. május 26-i ülésére

Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság, Pénzügyi Bizottság. Békés Város Képviselı-testülete 2011. május 26-i ülésére Tárgy: Beszámoló Békés város nemzetközi kapcsolatairól, pályázat benyújtása testvérvárosi kapcsolatok elmélyítésére Elıkészítette: Hajdu Lívia PR referens Véleményezı bizottság: Oktatási, Kulturális és

Részletesebben

A CIVIL ÉS A VÁLLALKOZÓI SZFÉRÁVAL KIALAKÍTHATÓ KAPCSOLATOK MEGSZERVEZÉSÉNEK FOLYAMATA

A CIVIL ÉS A VÁLLALKOZÓI SZFÉRÁVAL KIALAKÍTHATÓ KAPCSOLATOK MEGSZERVEZÉSÉNEK FOLYAMATA A CIVIL ÉS A VÁLLALKOZÓI SZFÉRÁVAL KIALAKÍTHATÓ KAPCSOLATOK MEGSZERVEZÉSÉNEK FOLYAMATA ÁR-07 1. AZ CÉLJA Kialakítani egy olyan szabályozott folyamatot, mely egy éves időcikluson belül tartalmazza és feldolgozza

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. május 22-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Vincent Auditor Számviteli Szolgáltató és Tanácsadó Kft. 2011.

Részletesebben

2012. szeptember 13. napján tartandó. Rádpusztai idegenforgalmi centrum fejlesztéséhez benyújtandó támogatáshoz kapcsolódó együttmőködési megállapodás

2012. szeptember 13. napján tartandó. Rádpusztai idegenforgalmi centrum fejlesztéséhez benyújtandó támogatáshoz kapcsolódó együttmőködési megállapodás Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. Ügyiratszám: 3499/2012. Sorszám: 6. E LİTERJESZTÉS Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2012. szeptember 13.

Részletesebben

Munkaerı megtartást támogató marketing belsı kommunikációs stratégia

Munkaerı megtartást támogató marketing belsı kommunikációs stratégia Munkaerı megtartást támogató marketing belsı kommunikációs stratégia Dr. Kópházi Andrea Ph.D egyetemi docens, Humán-szakfelelıs NYME Közgazdaságtudományi Kar, Sopron Vezetés-szervezési és Marketing Intézet

Részletesebben

Nonprofit szervezeti menedzsment területek

Nonprofit szervezeti menedzsment területek XX/a. Nonprofit szervezeti menedzsment területek a Társadalmi Megújulás Operatív Program Civil szervezeteknek szolgáltató, azokat fejlesztı szervezetek támogatása c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-5.5.3/08/2

Részletesebben

KÉPZİI FELHÍVÁS. Cím: 1134 Budapest, Tüzér u. 33-35. Tel.: +36 (1) 237-6700 Fax: +36 (1) 237-6760 www.yia.hu www.eurodesk.hu

KÉPZİI FELHÍVÁS. Cím: 1134 Budapest, Tüzér u. 33-35. Tel.: +36 (1) 237-6700 Fax: +36 (1) 237-6760 www.yia.hu www.eurodesk.hu KÉPZİI FELHÍVÁS Tárgy Megérkezés utáni képzés (4 alkalom) Félidıs értékelı találkozó (4 alkalom) (6 hónapnál hosszabb önkéntes szolgálat esetében) Kiíró NCSSZI Fiatalok Lendületben Programiroda és a Konszenzus

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. április 10-én megtartott rendkívüli ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. április 10-én megtartott rendkívüli ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 4/2012. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. április 10-én megtartott rendkívüli ülésérıl Határozat száma: 39-41. TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK: 39/2012.(IV.10.)

Részletesebben

Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás HATÁROZAT ... ...

Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás HATÁROZAT ... ... Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás...... HATÁROZAT Szám: 7/2009. (III.16.) BTT határozat Tárgy: A Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás Társulási Tanács Közbeszerzési szabályzatának elfogadása A Bakonyi

Részletesebben

INFORMÁCIÓS ÉS ÜGYFÉLSZOLGÁLATI REND

INFORMÁCIÓS ÉS ÜGYFÉLSZOLGÁLATI REND INFORMÁCIÓS ÉS ÜGYFÉLSZOLGÁLATI REND 1. oldal összesen a(z) 7 oldalból KÉSZÍTETTE : Megyeri Stefánia MÓDOSÍTÁSRA KÖTELEZETT : IGEN/NEM VERZIÓ : 1 ÁLLAPOT : Végleges DOKUMENTUM DÁTUMA : 2009. október 1.

Részletesebben

ÚMFT, projekt kiválasztási eljárások. Magyar Természetvédık Szövetsége Mőhelymunka MB tagok számára - 2008. 05. 16.

ÚMFT, projekt kiválasztási eljárások. Magyar Természetvédık Szövetsége Mőhelymunka MB tagok számára - 2008. 05. 16. ÚMFT, projekt kiválasztási eljárások Magyar Természetvédık Szövetsége Mőhelymunka MB tagok számára - 2008. 05. 16. TARTALOMJEGYZÉK I. Rövid áttekintés az ÚMFT programozási rendszerérıl II. Projekt kiválasztási

Részletesebben

gfejlesztési si Konferencia

gfejlesztési si Konferencia Szerb-magyar Regionális Gazdaságfejleszt gfejlesztési si Konferencia Innovációt t segítı eszközök k a Dél-alfD alföldi ldi RégiR gióban Dr. Molnár István Igazgató Szeged, 2009. 10. 20. BEMUTATKOZIK A DA-RIÜ

Részletesebben

Elmaradott vidéki térségek fejlesztése

Elmaradott vidéki térségek fejlesztése Elmaradott vidéki térségek fejlesztése Varga Péter 2010. november 12. Tokaj Kik és miért akarják fejleszteni az elmaradott térségeket? Mert ott élı emberek életkörülményeik javítása érdekében fejleszteni

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város J e g y zıjétıl 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. 32/311-683 E-mail: jegyzo@salgotarjan.hu

Salgótarján Megyei Jogú Város J e g y zıjétıl 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. 32/311-683 E-mail: jegyzo@salgotarjan.hu Szám: 15355/2009. Salgótarján Megyei Jogú Város J e g y zıjétıl 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. 32/311-683 E-mail: jegyzo@salgotarjan.hu Javaslat a 252/2005.(X.27.) Öh. sz. határozattal jóváhagyott Salgótarján

Részletesebben

2009.10.02. Projektmenedzsment 2009.09.19. Projekt elırehaladás

2009.10.02. Projektmenedzsment 2009.09.19. Projekt elırehaladás 2009.10.02. Projektmenedzsment 2009.09.19. Projekt elırehaladás 1 2009.10.02. EMIR bemutatása Egységes Monitoring Információs Rendszer Egyes pályázatok írása Pályázati projektek menedzselésének nyomon

Részletesebben

a Képviselı-testület 2010. április 28-án tartandó ülésére

a Képviselı-testület 2010. április 28-án tartandó ülésére E lıterjesztés a Képviselı-testület 2010. április 28-án tartandó ülésére Tárgy: Városi Bölcsıde infrastrukturális fejlesztése, kapacitás bıvítés címő pályázat kapcsán projektmenedzser/pénzügyi lebonyolító

Részletesebben

KISKÖRE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATAL. Szervezetfejlesztés Kisköre Város Polgármesteri Hivatalában ÁROP-1.A.2.

KISKÖRE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATAL. Szervezetfejlesztés Kisköre Város Polgármesteri Hivatalában ÁROP-1.A.2. KISKÖRE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATAL Szervezetfejlesztés Kisköre Város Polgármesteri Hivatalában ÁROP-1.A.2./A-2008-0163 A PROJEKT LEÍRÁSA Kisköre, 2010. március 31. A projekt az Európai Unió

Részletesebben

7. számú melléklet KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett

7. számú melléklet KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett 7. számú melléklet KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett Építı közösségek Közmővelıdési intézmények az élethosszig tartó tanulásért címő pályázathoz

Részletesebben

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE SZERVEZETFEJLESZTÉSI FELMÉRÉS BELSİ ELLENİRZÉS KÉZIRAT

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE SZERVEZETFEJLESZTÉSI FELMÉRÉS BELSİ ELLENİRZÉS KÉZIRAT V I AD O R O K Ö Z I G A Z G A T Á S F E J L E S Z T É S I T A N Á C S A D Ó É S S Z O L G Á L T A T Ó K F T. 82 30 B A L A T O N F Ü R E D, V A J D A J. U. 3 3. +36 (3 0 ) 55 5-9 09 6 A R O P.PA L Y A

Részletesebben

KÖRNYEZETI INFORMÁCIÓK III.

KÖRNYEZETI INFORMÁCIÓK III. KÖRNYEZETI INFORMÁCIÓK III. A HULLADÉKGAZDÁLKODÁS ÁLTALÁNOS JELLEMZİI Magyarországon évente közel 104 millió tonna hulladék képzıdik, melybıl kb. 4 millió tonna a települési szilárd hulladék, és kb. 20

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minıségirányítási Eljárás 1. melléklet ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. április 19-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Halmi

Részletesebben

Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl

Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete a Magyar

Részletesebben

A TÁMOP 3. 3. 2.- 08/2 pályázat keretében képzési és mentori szolgáltatás ellátására benyújtott ajánlati dokumentációról

A TÁMOP 3. 3. 2.- 08/2 pályázat keretében képzési és mentori szolgáltatás ellátására benyújtott ajánlati dokumentációról 2.számú melléklet SZAKMAI ZSŐRI ÉRTÉKELÉSE A TÁMOP 3. 3. 2.- 08/2 pályázat keretében képzési és mentori szolgáltatás ellátására benyújtott ajánlati dokumentációról Ajánlattevı: Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok

Részletesebben

Tárgy: Pályázatok benyújtása TÁMOP keretein belül megjelent pályázati konstrukciókra

Tárgy: Pályázatok benyújtása TÁMOP keretein belül megjelent pályázati konstrukciókra BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. Szám:./2012. Elıkészítı: Ján Krisztina ELİTERJESZTÉS A Képviselı-testület 2012. július 26-i ülésére Tárgy: Pályázatok

Részletesebben

SALGÓTARJÁNI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM

SALGÓTARJÁNI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM SALGÓTARJÁNI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM Preambulum Az aláíró felek fontos feladatnak tartják a salgótarjáni kistérség társadalmi-gazdasági fejlıdésének támogatását a humánerıforrás fejlesztésével

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT-OT

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT-OT Szeged Megyei Jogú Város Idısügyi Tanácsa (továbbiakban: IT) figyelemmel a létrehozása óta eltelt idı tapasztalataira, a korábbi és 2003-ban elfogadott Szervezeti és Mőködési Szabályzatát visszavonja és

Részletesebben

Társadalmi Megújulás Operatív Program. 2009-2010. évi akcióterve

Társadalmi Megújulás Operatív Program. 2009-2010. évi akcióterve Társadalmi Megújulás Operatív Program 7. és 9. prioritás: Technikai segítségnyújtás 2009-2010. évi akcióterve 2009. augusztus 31. I. Prioritás bemutatása 1. Prioritás tartalma Prioritás rövid tartalma

Részletesebben

11. FEJEZET Projektgenerálás

11. FEJEZET Projektgenerálás 11. FEJEZET Projektgenerálás Jelen fejezet a projektgenerálás bemutatásával foglalkozik, mely sok szempontból a 2.-4. fejezet folytatásának tekinthetı. Mint ugyanis a fejezetbıl kiderül, a projektgeneráló

Részletesebben

KOMMUNIKÁCIÓS TERV. Tét Város Polgármesteri Hivatalának komplex szervezetfejlesztése ÁROP-1.A.2/A-2008-0068

KOMMUNIKÁCIÓS TERV. Tét Város Polgármesteri Hivatalának komplex szervezetfejlesztése ÁROP-1.A.2/A-2008-0068 KOMMUNIKÁCIÓS TERV Tét Város Polgármesteri Hivatalának komplex szervezetfejlesztése 1. Helyzetelemzés Tét Város Önkormányzatának legfontosabb szerve a képviselő-testület, amely az önkormányzat működésével,

Részletesebben

A Web-alapú tudásbázis a logisztika és kereskedelem területén (WebLogTrade) projekt bemutatása

A Web-alapú tudásbázis a logisztika és kereskedelem területén (WebLogTrade) projekt bemutatása A Web-alapú tudásbázis a logisztika és kereskedelem területén (WebLogTrade) projekt bemutatása Típus: Leonardo da Vinci projekt Innovációtranszfer Fıpályázó: TÜV Rheinland Akademie GmbH, Berlin, Németország

Részletesebben

Pécel Város Önkormányzatának Jegyzıje 2119 Pécel, Kossuth tér 1. Tel: 28/452-745, 452-751; Fax: 28/452-755 e-mail: jegyzo@pecel.hu

Pécel Város Önkormányzatának Jegyzıje 2119 Pécel, Kossuth tér 1. Tel: 28/452-745, 452-751; Fax: 28/452-755 e-mail: jegyzo@pecel.hu Pécel Város Önkormányzatának Jegyzıje 2119 Pécel, Kossuth tér 1. Tel: 28/452-745, 452-751; Fax: 28/452-755 e-mail: jegyzo@pecel.hu Iktatószám: SZ/706/16/2009 ELİTERJESZTÉS a 2010. évre vonatkozó Éves i

Részletesebben

KOMMUNIKÁCIÓS TERV. RADNÓTI MIKLÓS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 7633Pécs, Esztergár Lajos út 6. OM 027423. Tartalma

KOMMUNIKÁCIÓS TERV. RADNÓTI MIKLÓS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 7633Pécs, Esztergár Lajos út 6. OM 027423. Tartalma RADNÓTI MIKLÓS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 7633Pécs, Esztergár Lajos út 6. OM 027423 KOMMUNIKÁCIÓS TERV Tartalma 1. A kommunikációs terv célja 2. Hatókör 3. A kommunikáció felelősei 4. A kommunikáció

Részletesebben

- Szervezeti felépítés, hatáskörök és felelısségek (beleértve az irányító- és a kis projekt

- Szervezeti felépítés, hatáskörök és felelısségek (beleértve az irányító- és a kis projekt 3. Melléklet: A Svájci-Magyar Együttmőködési Program keretében mőködı Pályázati Alapok, a Projekt Elıkészítési Alap, a Technikai Segítségnyújtás Alap, és az Ösztöndíj Alap Szabályzata és Eljárásrendje

Részletesebben

TÁMOGATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ FŐBB TUDNIVALÓK

TÁMOGATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ FŐBB TUDNIVALÓK ÁROP SZERVEZETFEJLESZTÉSI PROJEKTEK TÁMOGATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ FŐBB TUDNIVALÓK GŐRI MELINDA MINISZTERELNÖKSÉG IRÁNYÍTÓHATÓSÁG TÁMOGATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ FŐBB TUDNIVALÓK Cél : Pályázatban foglalt tartalom megvalósítása

Részletesebben

Szervezetfejlesztés Tótvázsony Község Polgármesteri Hivatalában Tanácsadói javaslatok A programban közremőködık által megfogalmazott feladatok

Szervezetfejlesztés Tótvázsony Község Polgármesteri Hivatalában Tanácsadói javaslatok A programban közremőködık által megfogalmazott feladatok Szervezetfejlesztés Tótvázsony Község Polgármesteri Hivatalában Tanácsadói javaslatok A programban közremőködık által megfogalmazott feladatok Készítették: Salamon Hugó és Molnár Zsolt, a KONETT Team tanácsadói

Részletesebben

T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGY

T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGY ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 99. MELLÉKLET: - db TÁRGY: Beszámoló a "Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának mőködésének átvilágítása és szervezetfejlesztésének megvalósítása" c.

Részletesebben

Környezet és Energia Operatív Program. Akcióterv

Környezet és Energia Operatív Program. Akcióterv Környezet és Energia Operatív Program 8. prioritás: Technikai segítségnyújtás Akcióterv 2009-2010 2009. január 8. I. Prioritás bemutatása 1. Prioritás tartalma Prioritás rövid tartalma (max. 500 karakter)

Részletesebben

A vállalkozói aktivitás ösztönzésének támogatása KÓDSZÁM: KKC-2008-A

A vállalkozói aktivitás ösztönzésének támogatása KÓDSZÁM: KKC-2008-A A vállalkozói aktivitás ösztönzésének támogatása KÓDSZÁM: KKC-2008-A 1) A támogatás célja a vállalkozói és/vagy a pénzügyi kultúra erısítése a vállalkozói ismeretek bıvítése Pályázható részcélok: A) A

Részletesebben

A BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI ÁLLAMIGAZGATÁSI KOLLÉGIUM Ü G Y R E N D J E

A BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI ÁLLAMIGAZGATÁSI KOLLÉGIUM Ü G Y R E N D J E A BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI ÁLLAMIGAZGATÁSI KOLLÉGIUM Ü G Y R E N D J E A fıvárosi, megyei közigazgatási hivatalokról szóló 214/2010. (VII. 9.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 19. (1) bekezdésének

Részletesebben

hirdetési lehetıséget Városi Televízióval civil szervezet bejelentett székhelyéül iratszekrényt számítástechnikai képzés munkerı-piaci

hirdetési lehetıséget Városi Televízióval civil szervezet bejelentett székhelyéül iratszekrényt számítástechnikai képzés munkerı-piaci Salgótarján Megyei Jogú Város A l p o l g á r m e s t e r é tıl 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Tel.: (32) 314-668 Szám: 14945/2009. Javaslat a Nógrád Megyei Civil Szolgáltató Központot mőködtetı Mozgáskorlátozottak

Részletesebben

Tájékoztatási és nyilvánossági előírások Az EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmusok 2009 2014 es időszaka

Tájékoztatási és nyilvánossági előírások Az EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmusok 2009 2014 es időszaka Tájékoztatási és nyilvánossági előírások Az EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmusok 2009 2014 es időszaka 1. Cél A Nemzeti Kapcsolattartó, a Program Operátorok és a Projektgazdák valamennyi tájékoztatást

Részletesebben

Projektszerzıdés. és a..

Projektszerzıdés. és a.. Projektszerzıdés Mely létrejött egyrészrıl a Zalai Falvakért Egyesület, 8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi u. 10., adószám: 19269830-1-20, képviseli Guitprechtné Molnár Erzsébet, a továbbiakban szolgáltató

Részletesebben

A Munkaügyi Közvetítıi és Döntıbírói Szolgálat Szervezeti, Mőködési és Eljárási Szabályzata

A Munkaügyi Közvetítıi és Döntıbírói Szolgálat Szervezeti, Mőködési és Eljárási Szabályzata A Munkaügyi Közvetítıi és Döntıbírói Szolgálat Szervezeti, Mőködési és Eljárási Szabályzata (az Országos Érdekegyeztetı Tanács 2008. július 04. jóváhagyta) 1. / A szervezet megnevezése: Munkaügyi Közvetítıi

Részletesebben

VI. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program

VI. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program VI. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Anti-diszkriminációs programok támogatása a médiában c. pályázati felhívásához B komponenséhez A diszkrimináció csökkentésének

Részletesebben

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2011. január 27-i ülésére

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2011. január 27-i ülésére Tárgy: Tájékoztató a közfoglalkoztatás új rendszerérıl Elıkészítette: Tárnok Lászlóné jegyzı Véleményezı bizottság: Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottság, Pénzügyi Bizottság Sorszám:

Részletesebben

Balatoni Integrációs és Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft.

Balatoni Integrációs és Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. Balatoni Integrációs és Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. A Balatoni Integrációs Kft. fő feladatai a régió jövőjét szolgáló fejlesztési dokumentumok elkészítése, megvalósulásukat segítő projektfejlesztési,

Részletesebben

Önkormányzati kötvénykibocsátások Magyarországon: tapasztalatok és lehetıségek

Önkormányzati kötvénykibocsátások Magyarországon: tapasztalatok és lehetıségek Széchenyi István Egyetem Multidiszciplináris Társadalomtudományi Doktori Iskola Kovács Gábor Önkormányzati kötvénykibocsátások Magyarországon: tapasztalatok és lehetıségek Doktori értekezés- tervezet Konzulens:

Részletesebben

Csuhány Bence Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat Heves megyei referens. Parád,2013 március 26.

Csuhány Bence Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat Heves megyei referens. Parád,2013 március 26. Csuhány Bence Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat Heves megyei referens Parád,2013 március 26. MNVH megalakulása, jogszabályi háttér 1698/2005 EK rendelet 1060/2008. (IX.19.) Korm. határozat 131/2008. (X. 1.)

Részletesebben

KÖZLEMÉNY a KEOP-5.1.0 és KEOP-5.2.0 pályázatok módosításáról

KÖZLEMÉNY a KEOP-5.1.0 és KEOP-5.2.0 pályázatok módosításáról KÖZLEMÉNY a KEOP-5.1.0 és KEOP-5.2.0 pályázatok módosításáról A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség felhívja a tisztelt pályázók figyelmét, hogy a 2007. szeptember 18-án megjelent KEOP-5.1.0 Energetikai hatékonyság

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, 2009. december 8. 17024/1/09 REV 1 (hu)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, 2009. december 8. 17024/1/09 REV 1 (hu) AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2009. december 8. 17024/1/09 REV 1 (hu) CO EUR-PREP 3 JAI 896 POLGEN 229 FELJEGYZÉS Küldi: az elnökség Címzett: az Általános Ügyek Tanácsa / az Európai Tanács Elızı dok.

Részletesebben

TÁMOP 1.3.1 07/1-2008-0002 A FOGLALKOZTATÁSI SZOLGÁLAT FEJLESZTÉSE AZ INTEGRÁLT MUNKAÜGYI ÉS SZOCIÁLIS RENDSZER RÉSZEKÉNT

TÁMOP 1.3.1 07/1-2008-0002 A FOGLALKOZTATÁSI SZOLGÁLAT FEJLESZTÉSE AZ INTEGRÁLT MUNKAÜGYI ÉS SZOCIÁLIS RENDSZER RÉSZEKÉNT TÁMOP 1.3.1 07/1-2008-0002 A FOGLALKOZTATÁSI SZOLGÁLAT FEJLESZTÉSE AZ INTEGRÁLT MUNKAÜGYI ÉS SZOCIÁLIS RENDSZER RÉSZEKÉNT 1.1.5 Szolgáltatási akkreditáció modellezése alprojekt Záró tanulmány 2011. 11.

Részletesebben

A területfejlesztés intézményrendszere

A területfejlesztés intézményrendszere A területfejlesztés intézményrendszere 10. elıadás Regionális politika egyetemi tanár Törvény a területfejlesztésrıl és rendezésrıl (1996. XXI: tv. (III.20.)) Alapelvek és feladatok Alapelv: felkészülni

Részletesebben

Az elıterjesztést készítette: tanácsos Önkormányzati Iroda. Közbeszerzési Bizottság Ügyrendi és Sport Bizottság

Az elıterjesztést készítette: tanácsos Önkormányzati Iroda. Közbeszerzési Bizottság Ügyrendi és Sport Bizottság Elıterjesztés 3. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2014. április 29-i ülésére Tárgy: A Mizse KC önerı támogatás iránti kérelme az új sportcsarnok építéséhez Az elıterjesztést készítette:

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minıségirányítási Eljárás 1. melléklet ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. április 24-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat pályázat

Részletesebben

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 2. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 2. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI 11/2008. (II.13.) kt. határozat: A 2008. február 13-ai ülés napirendjének elfogadása. 12/2008. (II.13.)

Részletesebben

Mindezek figyelembevételével Tengelic Község Önkormányzatának 2015. évi belsı ellenırzési terve a következıket tartalmazza.

Mindezek figyelembevételével Tengelic Község Önkormányzatának 2015. évi belsı ellenırzési terve a következıket tartalmazza. Melléklet a. /2014. (XII. 16.) kt. határozathoz Tengelic Község Önkormányzatának 2015. évi belsı ellenırzési terve A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény, az államháztartásról

Részletesebben

HIDASNÉMETI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE SZERVEZETFEJLESZTÉSI FELMÉRÉS KÖLTSÉGVETÉS KÉZIRAT

HIDASNÉMETI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE SZERVEZETFEJLESZTÉSI FELMÉRÉS KÖLTSÉGVETÉS KÉZIRAT InterMap Térinformatikai Tanácsadó Iroda 1037 Budapest, Viharhegyi út 19/c. Tel.: 06-1-212-2070, 06-1-214-0352, Fax: 06-1-214-0352 Honlap: www.intermap.hu, e-mail: info@intermap.hu HIDASNÉMETI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2012.

KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2012. KOMMUNIKÁCIÓS TERV Tanulj tőlünk- Tanulunk tőled! TÁMOP 3.1.7-11/2-2011-140 KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2012. A kommunikáció tervezése része a TÁMOP 3.1.7 projekt szakmai tervezésének. A szakmai feladatok alapján

Részletesebben

a Miskolc Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának 11. számú módosításának jóváhagyására.

a Miskolc Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának 11. számú módosításának jóváhagyására. A 103/2011.(V.19.) KT határozat melléklete a Miskolc Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának 11. számú módosításának jóváhagyására. 1. A Társulási Megállapodás I. fejezetének /Általános

Részletesebben

Új szereplı a közlekedésfejlesztésben: a Budapesti Közlekedési Központ

Új szereplı a közlekedésfejlesztésben: a Budapesti Közlekedési Központ CATCH-MR Dissemination Workshop Budapest, 2011. május 9. Új szereplı a közlekedésfejlesztésben: a Budapesti Közlekedési Központ Kerényi László Sándor fıosztályvezetı Budapesti Közlekedési Központ Tartalom

Részletesebben

A testületi szerv döntéshozatalának eljárási szabályai:

A testületi szerv döntéshozatalának eljárási szabályai: 2. Tevékenységre, mőködésre vonatkozó adatok Közzétételi egység: Döntéshozatal, ülések A testületi szerv döntéshozatalának eljárási szabályai: A képviselı-testület döntéshozatalának eljárási szabályait

Részletesebben

2009.10.02. Projektmenedzsment 2009.09.18. Nyert a pályázat! Mit is akartunk megvalósítani? Hogyan akartuk megvalósítani?

2009.10.02. Projektmenedzsment 2009.09.18. Nyert a pályázat! Mit is akartunk megvalósítani? Hogyan akartuk megvalósítani? Projektmenedzsment 2009.09.18. Nyert a pályázat! Mit is akartunk megvalósítani? Hogyan akartuk megvalósítani? 1 Nyertes pályázat Sikeres projekt Projekt egy konkrét cél érdekében egységes menedzsment irányítása

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének január 10-i rendkívüli ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének január 10-i rendkívüli ülésére Elıterjesztés 1. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. január 10-i rendkívüli ülésére Tárgy: Együttmőködési megállapodás megkötése Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatával a TIOP-1.2.1/A-12/1

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Sátoraljaújhely Város Önkormányzata valamint Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala - mint ajánlatkérı - közbeszerzési eljárásai elıkészítésének, lefolytatásának

Részletesebben

Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet Pályázatkezelı Rendszere (NCSSZI-PR) Általános Szerzıdési Feltételek (ÁSZF)

Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet Pályázatkezelı Rendszere (NCSSZI-PR) Általános Szerzıdési Feltételek (ÁSZF) Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet Pályázatkezelı Rendszere (NCSSZI-PR) Általános Szerzıdési Feltételek (ÁSZF) 1) Fogalmak: a) Pályázatkezelı: Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet b) Felhasználó:

Részletesebben

KÉPZÉSI PROGRAM. Helység: BUDAPEST Irányítószám: 1 0 2 5 Megye: - Helység: Budapest Irányítószám: 1 0 2 5 Utca /

KÉPZÉSI PROGRAM. Helység: BUDAPEST Irányítószám: 1 0 2 5 Megye: - Helység: Budapest Irányítószám: 1 0 2 5 Utca / KÉPZÉSI PROGRAM I. A KÉPZÉSI PROGRAMOT MEGVALÓSÍTÓ ADATAI I. 1. A képzési programot megvalósító adatai: Név: KONSZENZUS ALAPÍTVÁNY BUDAPESTI SZERVEZETE Helység: BUDAPEST Irányítószám: 1 0 2 Megye: - Utca

Részletesebben

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0055 azonosító számú Projekt II. fordulója megvalósítására létrehozott 1 Sándorfalva-Szatymaz Szennyvíz-, Csatorna Beruházó ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA (Sándorfalva

Részletesebben

Határon átnyúló együttmőködés a TÁMOP 2. prioritása keretében

Határon átnyúló együttmőködés a TÁMOP 2. prioritása keretében Határon átnyúló együttmőködés a TÁMOP 2. prioritása keretében A TÁMOP 2. prioritás tartalma A gazdaság és a munkaerıpiac változása folyamatos alkalmazkodást kíván meg, melynek legfontosabb eszköze a képzés.

Részletesebben

Pomáz Város Önkormányzatának Szabályzata a településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggı partnerségi egyeztetés általános szabályairól

Pomáz Város Önkormányzatának Szabályzata a településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggı partnerségi egyeztetés általános szabályairól A 36/2013. (IV. 23.) önkormányzati határozat melléklete Pomáz Város Önkormányzatának Szabályzata a településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggı partnerségi egyeztetés általános szabályairól

Részletesebben

Miért lehet a Balaton régió TDM mintarégió Magyarországon. Rosta Sándor és Dani Barbara

Miért lehet a Balaton régió TDM mintarégió Magyarországon. Rosta Sándor és Dani Barbara Miért lehet a Balaton régió TDM mintarégió Magyarországon Rosta Sándor és Dani Barbara Balatoni Regionális Idegenforgalmi Bizottság MT Zrt. Balatoni Regionális Marketing Igazgatóság TDM rendszer célja

Részletesebben

Közlekedés Operatív Program keretében megvalósuló. A térségi elérhetıség javítása. prioritás. támogatására. Elıkészítési konstrukció.

Közlekedés Operatív Program keretében megvalósuló. A térségi elérhetıség javítása. prioritás. támogatására. Elıkészítési konstrukció. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK ÚTMUTATÓJA a Közlekedés Operatív Program keretében megvalósuló A térségi elérhetıség javítása prioritás támogatására Elıkészítési konstrukció Kódszám: KÖZOP-2008-3.3. A projektek

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S E L İ T E R J E S Z T É S mely készült Ordacsehi Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2014. október 1 - i rendkívüli nyilvános testületi ülésére az Tárgy: napirendi pont mellékletei 1. sz. napirendi

Részletesebben

TÁMOGATÁSI MEGÁLLAPODÁS

TÁMOGATÁSI MEGÁLLAPODÁS TÁMOGATÁSI MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészrıl Budakeszi Város Önkormányzata (2092 Budakeszi, Fı utca 179.; törzsszáma: 390022000; adószáma: 15390022-2-13; képviseli: dr. Csutoráné dr. Gyıri Ottília

Részletesebben

KOHÉZIÓS POLITIKA 2014 ÉS 2020 KÖZÖTT

KOHÉZIÓS POLITIKA 2014 ÉS 2020 KÖZÖTT A KOHÉZIÓS POLITIKA LÁTHATÓSÁGÁNAK GARANTÁLÁSA: TÁJÉKOZTATÁSI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS SZABÁLYOK A 2014-2020 KÖZÖTTI IDŐSZAKRA KOHÉZIÓS POLITIKA 2014 ÉS 2020 KÖZÖTT Az EU kohéziós politikájának következő, 2014

Részletesebben

V Á L L A L K O Z Ó I S Z E R ZİDÉS

V Á L L A L K O Z Ó I S Z E R ZİDÉS V Á L L A L K O Z Ó I S Z E R ZİDÉS amely létrejött egyrészrıl Sárospatak Város Önkormányzat (3950 Sárospatak, Kossuth L. u. 44.) képviseletében Aros János polgármester mint Megbízó, másrészrıl az ATALA

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program A szakképzés és felnıttképzés infrastruktúrájának átalakítása konstrukció keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program A szakképzés és felnıttképzés infrastruktúrájának átalakítása konstrukció keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program A szakképzés és felnıttképzés infrastruktúrájának átalakítása konstrukció keretében a TISZK rendszerhez kapcsolódó infrastrukturális fejlesztések

Részletesebben

Partnerségi Egyeztetési Szabályzat módosítása. zárt ülés

Partnerségi Egyeztetési Szabályzat módosítása. zárt ülés Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala 2351 Alsónémedi, Fı u. 58. Tel: 29/337-101, fax: 29/337-250 alsonemedi@upcmail.hu, www.alsonemedi.hu Szám: 133-../2014. ELİTERJESZTÉS Készült:

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu E l ı t e r j e s z t é s - a Képviselı-testületnek a 2010. II. félévi

Részletesebben

Elıterjesztés a Képviselı-testület 2010. május 26-án tartandó ülésére

Elıterjesztés a Képviselı-testület 2010. május 26-án tartandó ülésére Elıterjesztés a Képviselı-testület 2010. május 26-án tartandó ülésére Tárgy: Városi Bölcsıde infrastrukturális fejlesztése, kapacitás bıvítés címő pályázat kapcsán nyilvánosság tájékoztatása feladat tárgyban

Részletesebben

A Végrehajtás Operatív Program as akcióterve december

A Végrehajtás Operatív Program as akcióterve december 1. számú melléklet A Végrehajtás Operatív Program 2011-13-as akcióterve 2010. december 1. Prioritás: A támogatások felhasználásáért felelıs központi és horizontális intézmények mőködtetése és fejlesztése

Részletesebben

RÉSZISMERETI KÉPZÉSEK. Felsıoktatás-pedagógia és felsıoktatás-menedzsment témájú

RÉSZISMERETI KÉPZÉSEK. Felsıoktatás-pedagógia és felsıoktatás-menedzsment témájú Felsıoktatás-pedagógia és felsıoktatás-menedzsment témájú RÉSZISMERETI KÉPZÉSEK Tájékoztató a ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar neveléstudományi MA szak felsıoktatás-pedagógia szakirányán induló Felsıoktatás-pedagógia,

Részletesebben

A Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság Ügyvezetõ Bizottsága (Management Committee) ügyrendje

A Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság Ügyvezetõ Bizottsága (Management Committee) ügyrendje A Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság Ügyvezetõ Bizottsága (Management Committee) ügyrendje Az Ügyvezetõ Bizottság (a továbbiakban: ÜB) ügyrendje 1. A Magyar Telekom Nyrt. Ügyvezetõ

Részletesebben

A CODEX Tızsdeügynökség és Értéktár Zártkörően Mőködı Részvénytársaság. Javadalmazási Politikájának Szabályzata

A CODEX Tızsdeügynökség és Értéktár Zártkörően Mőködı Részvénytársaság. Javadalmazási Politikájának Szabályzata A CODEX Tızsdeügynökség és Értéktár Zártkörően Mőködı Részvénytársaság Javadalmazási Politikájának Szabályzata Hatálybalépés idıpontja: 2011.06.01. [jóváhagyta az igazgatóság: /2011.06.09/03. számú, 2011.06.09.

Részletesebben

Területi tervezés, programozás és monitoring

Területi tervezés, programozás és monitoring Területi tervezés, programozás és monitoring 8. elıadás Regionális politika egyetemi tanár A területi tervezés fogalma, jellemzıi Területi tervezés: a közösségi beavatkozás azon módja, amikor egy területrendszer

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ. ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. március 27-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA:

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ. ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. március 27-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: ME 01 Minıségirányítási Eljárás 1. melléklet ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. március 27-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Grassalkovich

Részletesebben

Projekt státuszjelentés (PSJ)

Projekt státuszjelentés (PSJ) Projekt státuszjelentés (PSJ) A dokumentum a projekt mőszaki és pénzügyi készültségét mutatja be, felsorolja a tárgyidıszakban elvégzett feladatokat, felmerült problémákat, változtatásokat, eli az elırehaladást,

Részletesebben

Natura 2000 területek hatékonyabb kezelésének megvalósítása

Natura 2000 területek hatékonyabb kezelésének megvalósítása Natura 2000 területek hatékonyabb kezelésének megvalósítása (BEtter management and implementation of NATURa 2000 sites) Lenhoffer Andrea, Egerszegi Zita Balatoni Integrációs Közhasznú Nonprofit Kft. Debrecen,

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének május 13-i ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének május 13-i ülésére 4. Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. május 13-i ülésére Tárgy: Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás által a 15/2009. (IV.2.) OKM rendelet 8. alapján benyújtandó

Részletesebben