Alistáli Értesítő. Úrjövet vagy Ádvent ideje Újból elkezdıdött egy új egyházi esztendı,

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Alistáli Értesítő. Úrjövet vagy Ádvent ideje Újból elkezdıdött egy új egyházi esztendı,"

Átírás

1 X.ÉVF./ december Alistáli Értesítő ALISTÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÉS A KÖZSÉGI HIVATAL INGYENES IDİSZAKOS TÁJÉKOZTATÓJA SCHENGEN - A MEGALÁZTATÁSOK VÉGE, VAGY ÚJABB VASFÜGGÖNY? Sok család, határon innen és egy, vagy akár két határon túl, ma is fájón emlékezik december 5-re, az újkori magyar történelem egyik szégyenletes napjára, amikor is a kettıs állampolgárságról szóló népszavazás megtagadta a határon túl élı magyarságot. Három évvel késıbb ismét nemzetpolitikai fordulatot hozott az év utolsó hónapja, melynek most legalább nyertesei is vannak: a december 21-én életbe lépı schengeni rendszernek köszönhetıen megszőnik az ellenırzés a szlovák-magyar határon, ami számunkra bizonyos értelemben változást jelent. December 21. után még egyszerőbb lesz a szlovákiai munkaerınek az átjárás - Gyırbe és a határ menti nagyvárosokba már eddig is sokan naponta ingáztak, ami a gazdasági kapcsolatok erısödését jelzi. Persze nem csak a felvidékiek használják ki a határok légiesülését. A bevásárlóturizmus mellett Magyarországon sokan számolnak a szlovák gazdaság nyújtotta elınyökkel, kihasználva az egységes 19 százalékos forgalmi és jövedelemadót, a kisvállalkozások egyszerőbb létrehozását. A kulturális rendezvények is sokkal gyorsabban elérhetıvé válnak. Azt hiszem sokan emlékszünk még azokra az évekre, amikor egy-egy zenekarra vagy elıadóra órákat várt a közönség, mert gondot okozott a határátlépés. Már csak a közlekedés újraélesztése hiányzik ahhoz, hogy a Duna és az Ipoly két partja újra átjárható legyen. Hidak kellenek tehát hidak a folyókon és a lelkekben. Bár évtizedeken át az internacionalista testvériséget hirdette a kormány, esélyt nem adott a kapcsolattartásra. Az es fordulat idején indult meg újra intenzívebben a néhai történelmi megyék testében a vérkeringés. Az uniós csatlakozás felgyorsította a folyamatokat. Gondoljunk viszont arra, hogy vannak magyarok, akiket Schengen (vagy az említett népszavazás) megint kirekesztetté tett. Bár Magyarország és Ukrajna kishatárforgalmi megállapodást kötött és a határ ötven kilométeres körzetében élık a schengeni vízumnál egyszerőbben kiváltható és olcsóbb okmány segítségével tudják tartani a kapcsolatot magyarországi rokonokkal, ám csak a megszabott sávban tartózkodhatnak. Hasonló egyezmény Magyarország és Szerbia között már nem született, a délvidéki magyar pártok nem támogatták a megállapodást. Nekik tehát marad a 35 euróba kerülı schengeni vízum. Kiváltásához utasbiztosítás szükséges, igazolni kell az utazás célját, tanulmányi út esetén befogadói nyilatkozatot és magyarországi szálláscímet is kérnek. A hosszú válságok után lassan feltápászkodó Szerbiában a magyarok hangulatát nem csak a leereszkedı schengeni vasfüggöny nyomasztja. A szerb belügyminisztérium megkezdte az üresen álló, javarészt külföldön élı magyarok tulajdonában álló ingatlanok összeírását. Bár a tárcavezetı tagadta, sokan attól tartanak, hogy Koszovó függetlenségének kikiáltása után esetleg északra menekülı szerbek betelepítését készítik elı. A magyarság történelmét megannyi sorstragédia árnyékolja. Viszont ezekbıl a tragédiákból és ıseink példamutatásából erıt merítve minduntalan képes volt megújulni. Reméljük, hogy így lesz ez korunkban is, és a délvidékieket kemény akaratuk megtartja hitükben, magyarságukban, melyrıl oly sokszor tettek tanúbizonyságot. (a.e.) Úrjövet vagy Ádvent ideje Újból elkezdıdött egy új egyházi esztendı, Szent Karácsony eljı... amelynek kezdete az úrjövet latinosan advent. Mai korunk embere számára röviden mit is jelent az úrjövet ideje és az advent szó? Adventus Domini Úr eljövetele, várása latin szóból származik. Jézus Krisztus eljövetelére készülünk, készülıdünk. A gallikán szertartásrend a 4. században honosította meg ezt az elnevezést, amely a karácsonyra való várakozást jelentette. Gyorsan elterjedt az összes krisztuskövetı egyházban, egyházközségben. A római adventi várakozás ideje az 5. században 6 hét volt Szent Márton ünnepét, búcsúját követıen. Majd 4 hétre zsugorodott 1570-ben. V. Piusz latinosan Pius azaz lefordítva Kegyes pápa tette kötelezıvé az egész katolikus egyház számára és mind a mai napig érvényben van. Mit jelent az adventi koszorú és a gyertyák milyen színőek legyenek? Az adventi koszorú kör alakú és Isten végtelenségét ábrázolja. A 4 gyertya az izraeliták profánul zsidók 4 ezer éves várakozását fejezik ki a Messiásra azaz Fölkentre akit görögül Krisztosznak nevezünk. A gyertyák színe a lila vagy viola szín az úrjövet 1.,2., és 4. vasárnapján. A 3. úrjöveti vasárnap színe az öröm és örvendezés színe a rózsaszín. A 3. gyertya rózsaszínő. Gaudete lat. azaz Örömvasárnap a neve. Sötétben járunk, hajnalra várunk (SzVU 13.), Krisztusra, Karácsonyra várunk. A várakozás Alistáli Értesítı 1.

2 készületet is jelent. Igyekszünk méltók lenni ahhoz, aki jön, és aki velünk marad, s a miénk marad. A díszek a koszorún a jócselekedeteket jelentik, amelyek igazi bőnbánatra indítanak bennünket. Lelkileg fölkészülünk arra, hogy Jézus tiszta szívünkben születhessék meg karácsonykor. Egyáltalán nem fontos nagy értékő ajándékkal várakozni és ilyent vásárolni, hanem sajátos belsı világunk, a lélek világának kitárulkozása a végtelen és szeretı Lélekre, Istenre a legfontosabb feladatunk. Elég a csoki vagy szükséges ruházat esetleg játék vagy más mindennapi cikk, amellyel meglepjük egymást, és Jézus ezt hozza nekünk Szentkarácsony napján. A szeretet adni akar és ad. Jézus küldetése maga a hozzánk szóló szeretet. Sohasem szabad drága fölösleges kiadásokba bocsátkoznunk, hisz Isten nem azt szeretné tılünk. İ csak egy istállóban szegényen született meg és az élet gyızelme fontosabb ma mindennél. Az Élet legyızi a Halált! A Születés, Krisztusszületés ünnepe a belsı világunk ünnepévé válik. Olyanokká lehetünk, amilyenek szeretnénk lenni és nem a Gonosz (Sátán) hatalmába és szolgálatába szegıdni vagy a saját elképzeléseink szerint élni, hanem Isten elképzelése és tervei szerinti életet kéne kezdenünk. Szeretetéletet! A gyónás a katolikusoknál a lélek tisztítása - jelzi és kifejezi a belsı fölkészülést. Jó karácsonyunk és áldott karácsonyunk csak akkor lesz, ha fölkészülünk rá, és akkor Szentkarácsonyunk is lesz. Szentkarácsony,mint ünnep. A régi betlehemes szokások és Betlehem állítása, Jézus Krisztus (gör. Jeszosz Krisztosz) megelevenítése a legalapvetıbb hagyományaink közé tartoznak. Ma már az egyes községek, sıt protestáns, azaz reformáció egyházai is állítanak Betlehemet templomaikban vagy közterületen, amelyet Szent Ferenc testvér terjesztett el. Karácsony nem csupán keresztény ünnep volt, hanem ısi télforduló ünnep is. Mára Krisztusszületés ünnepévé vált és mindennapi életünk részévé. A karácsony szavunk eredetérıl: A Karácsony szavunkra 2 magyarázat is lehetséges. A magyarok kerecsensólymának (turul madár) röptetése - kerecsen, kerecseny a betővel magát az ünnepet fejezte ki és nem a sólymokat. Az ünnep egyidıs a rovásírásunkkal. A karácsony ünnepét és ünneplését Kb és 7508 évesre becsülik a források. A másik magyarázat a kracsuny ünneplése a horvátoknál, szerbeknél. De lehetséges, hogy ez magyar hatásra került be a nyelvükbe vagy saját szavuk és ünnepük volt, amely szóban hasonlított. Mindenkinek áldott és boldog karácsonyi ünnepeket kívánok! Mgr. Horváth Róbert atya Adj vért... ments meg három életet! Bizonyára sokak számára ismert a szlogen, amivel véradásra hívják az embereket. Legtöbben azonban csak akkor szembesülünk ennek fontosságával, amikor saját vagy hozzátartozónk élete KINCS Fák, virágok, csodálatos rétek, Meséljétek el, mily szép az élet! Mondjátok el mindazt a titkot, kerül veszélybe. Mit bárki tud, csak én nem A Vöröskereszt számára a véradás népszerősítése, és az akciók szervezése tudok. állandó, tartós munkát igénylı megbízatás. Ebbıl a munkából a Vöröskereszt Szarvasok, ızek, vagy helyi szervezete is kiveszi a részét. barnamedvék, Már túl vagyunk az idei csoportos véradásainkon, de ez nem ok arra, hogy ne Súgjátok meg miért jó a lét! tegyünk egy röpke visszapillantást az elmúlt idıszak eredményeire. Személy Táruljatok ki, mint megannyi szerint nem szívesen választom el egyik napot, hetet, hónapot, évet a másiktól, hisz virág, a betegek sem határidıre várják a segítséget, hanem állapotuk szerint, egész éven Mutassátok meg a szépséget, át folyamatosan. Mégis jó örülni a sikernek, amit az elvégzett munka csodát! eredményezett, olyan jó köszönetet mondani mindazoknak, akik segítettek - a Napok, holdak, ezernyi véradóknak, szervezıknek, a támogatóknak s az együttmőködıknek. Ehhez pedig bolygók, kénytelenek vagyunk kivágni az idı végtelenségébıl mérlegelésre egy kis Látjátok ti onnan a valót? szakaszt. Persze, hiszen ti mindent Idén március 20-án kilencen, július 31-én tizenkilencen és november 21-én éreztek, tizenhárman vettek részt a szervezett véradáson. Több véradónk egyénileg volt Fájdalmat, örömet, szeretetet. vért adni, de volt, hogy az alistáli rászorultak családtagjainak kérésére siettek Emberek! Élık, holtak és segítségül véradóink. Szervezetünk a községi hivatallal karöltve november 25-én szenvedık, véradóünnepélyt rendezett. Hálánkat szerény ajándékkal és oklevéllel fejeztük ki, Lebbentsétek el szememrıl hiszen ık azok, akik vért ajándékoznak, legtöbbször ismeretlen embertársaink a kendıt! egészségének helyreállítása, vagy életének megmentése céljából. Ösztönzi ıket Borítsatok fátylat oly keserő a vágy, hogy a betegek gyógyulásába vetett reményének kiteljesedését segítsék, múltamra, hogy a hozzátartozók, barátok, ismerısök szeretteiket egészségesen visszakapják. Vessetek égı parazsat V é r a d ó i n k : Agh Árpád, Bereczky István, Bereczky Veronika, új véradó, bánatomra. Bugár Sándor - ezüst Jánsky érdemrendet kapott, Bugár Béla - arany Jánsky Anya, Apa s kedves Barátaim, érdemrendet kapott, Csémi Károly, Csémi Tibor, Csémi Tímea, Czikhardt Gyula, Ti is tudjátok mi az igazi kincs. Dohorák János, Gaál Nóra, Horváth Noémi, Hromada Alfréd, Krajcsovics Mária - Adjátok egy pillanatra nekem! bronz Jánsky érdemrendet kapott, Kristóf Enikı, Kurtas Milán, Madi József, Meglátjátok, én is boldog Mrhal Jiří, Nagy György, Nagy István József - új véradó, Ifj. Nagy Tibor - új leszek. véradó, Ifj.Olléh Péter - új véradó, Rácz László, Reiter Tamás, Szabó Kovács És nem kísért a múlt, csak Beáta, Takács Tihamér. İk azok, akik érzik és tudják, hogy többek lesznek a jövı lesz majd. azáltal, hogy karjukat nyújtják. Köszönjük nekik! Engem többé sosem láttok Tervezett csoportos véradások idıpontja ban: március 26., július 23., szomorúan. november 11. Az autóbusz a véradások idıpontjának reggelén 7,30 órakor indul Mert tudni fogom, hogy mi a helyi egészségügyi központ elıl. Megáll az alistáli Jednota üzlet és a magyar tannyelvő alapiskola elıtt is. Minden régi és új véradót szeretettel várunk. (Horváth K.) 2. Alistáli Értesítı

3 FALUFEJLESZTÉS KÉPEKBEN ÉS AZ ELKÖVETKEZİ ÉVEK TERVEIBEN Örömmel tudatjuk lakosainkkal, hogy az Alistáli Értesítı utolsó számának megjelenése óta néhány tervet már megvalósulva, képekben mutathatunk be. Ahhoz, hogy mindez valóra váljon 2007-ben 17 ülést tartottunk, tehát a tervezett 10 mellett 7-szer rendkívüli testületi ülésen tárgyaltuk meg a képviselıkkel a teendıket lépésrıl lépésre. Elsı elvégzett beruházásunk a szabadtéri színpad volt, melyet a falunapon adtunk át a kultúra és szórakozás kedvelıinek. Terven felül elkészült hozzá a nézıtér is hála Molnár Tibor mérnöknek, a helyi szövetkezet elnökének, aki megértéssel fogadta, hogy a betonplacc árát csak a költségvetési eszközök felszabadítása után téríthette meg a falu. Lakosságunk régi álma volt, hogy az utcák elnevezése és a falutérkép elkészítése után információs táblák is jelezzék a fontosabb útkeresztezıdésekben a középületek útirányát. Hét ilyen oszlopot helyeztünk el, melyeken 52 tábla segíti a falu vendégeinek tájékozódását. Tovább folytatódik a játszótér alakítása a Hunyadi Mátyás utcán. A játékok elhelyezését a villany- és vízvezeték lefektetése elızte meg. İszre elkészült a park megvilágítása, az év végére pedig megérkeztek a modern, minden biztonsági elıírásnak megfelelı játékok. Jövıre szeretnénk a játszóteret tovább csinosítani - kihasználva a most már meglévı vízvezetéket, szociális helyiségeket, szökıkutat, új padokat fogunk elhelyezni. Nagyobb befektetést igényel egy kispálya megépítése, de szeretnénk, ha ezzel is bıvíthetnénk a szabadidıs sport lehetıségeit. A képviselık többszöri tárgyalás után jóváhagyták, hogy elkezdjük a járdák építését méghozzá azokon a szakaszokon, ahol a tulajdonviszonyok rendezetlensége miatt nem tudunk uniós pénzeszközökhöz jutni. Így esett a választás az Erdıhát utcára, ahol sem a járda, sem az út nem volt olyan állapotban, hogy a gyalogosok esıs idı esetén közlekedni tudjanak. Az európai szociális alap támogatásával munkahelyet hoztunk létre a hulladékosztályozó telephelyen, ezáltal új gépeket, szerszámokat vásárolhattunk. Befejeztük az épület villamosítását, és elkezdtük a szelektált győjtést. Sajnos, még sok megoldásra váró feladat van, hogy a létesítmény az elvárásoknak megfelelıen mőködhessen pl megfelelı utat kell építenünk (ebben ismét a tulajdonviszonyok rendezetlen állapota az akadály), további panelokat lesz szükséges lerakni a tartályok elhelyezéséhez, tereprendezési munkákat kell végezni. Legfontosabb a komposztáló megépítése lenne, amihez a környezetvédelmi alapból szeretnénk uniós pénzekhez jutni (persze, ha a telket is rendezni tudjuk hozzá). Sajnos a éves idıszakra Szlovákiának ítélt pénzcsomag merítése ez idáig nem kezdıdhetett meg. Az elsı évben Szlovákia a nemzeti strukturális keret megváltoztatásán dolgozott. Decemberben végre az összes program szabályzata elfogadásra került, így reméljük, hogy elkezdıdhet a pályázatok benyújtása, hiszen már elkészültek a járdák tervrajzai, beleértve a Komáromi utat is, az utcák felújításának tervrajzai, valamint a 3x9 bérlakáshoz építkezési engedéllyel is rendelkezünk. Lakásépítési programunk keretében rövid idın belül, az idıjárástól függıen, lerakjuk az öröklakások alapjait. Folyamatban van még a szabadtéri búcsúztató helyek megépítése a temetıkben és a szociális otthon tervrajzainak elkészítése, mellyel a képviselık szintén egyetértettetek. Hosszabb távú terveinket Alistál Község szociális és gazdasági fejlesztési terveibe foglaltuk. A terjedelmes anyag a lakosság számára nyomtatásban, a községi hivatalban, elektronikus formában a község honlapján olvasható. Alistáli Értesítı 3.

4 Augusztus 17-én a falunap megnyitóján tiszteletbeli polgárokat avattunk Csóka Viola (Ibolyka), Szikhart Lajos és Szikhart Zsuzsanna személyében, akiknek tevékenységét, oktató nevelı munkáját nem kell bemutatni falunkban, mert minden korosztály elıtt tiszteletnek örvendenek. A tankönyvekben megírt tudásanyagon felül kultúránk szeretetére, emberségre a sport szeretetére nevelték sok-sok éven keresztül az alistáli iskola diákjait. Ma egyikük sem él falunkban, másutt töltik nyugdíjas éveiket, mégis mindig szívesen látott vendégek Alistál jeles ünnepein és egyszerő hétköznapjain egyaránt. Ezt a kötıdést fejezte ki az önkormányzat, mikor az Alistál Tiszteletbeli Polgára címet adományozta nekik, hiszen szeretnénk, ha egy kicsit mindig falunk polgárainak éreznék magukat. Az új szabadtéri színpad felavatása után augusztus 17-én a Pop-rock fesztiválon felcsendülı régi és új slágerekkel indult a falunapi szórakozás. Fellépett az Faktorial-X, Last Blues Band, G2, Big Man Band és a HaddElhadd zenekar. Sajnos a hirtelen szelesre fordult idı többeket elriasztott, pedig igazán jó volt a hangulat. Reméljük, hogy jövıre jobb idıben és nagyobb létszámban tudunk majd igazi rock and roll hangulatot teremteni a sportpályán. A falunap délutáni mősorait a Budapesti Utcaszínház Lúdas Matyi címő elıadásával nyitotta meg. Fazekas Mihály mőve könnyed elıadásmódban, az utcai színjátszás minden elınyét kihasználva tárult a nézıközönség elé. A mővészek elıadásukat pónifogaton hirdették a falu utcáiban, afféle vásári hangulatban. Múltunkról a jelennek újabb könyv készül az alistáliak történelmét bemutató sorozatban ben Alistál, Felistál és Tınye fejlıdését mutattuk be 1911-tıl ig. A könyv ezúttal nagyon rövid idıszakot ölel fel, amelyet az elızı rész is tartalmazott, de stílusában teljesen másképp. Az es években végrehajtott kényszerkitelepítések áldozatainak szomorú történeteit szeretnénk összegyőjteni, az átélık elbeszélése alapján, talán az utolsó pillanatban. Hiszen a kitelepítést megélık sokan gyerekek voltak. Akik érett felnıttek voltak, azokból sajnos már nagyon kevés van az élık sorában. Kérünk tehát mindenkit, akinek, emlékei, ismeretei, okiratai vagy fényképei vannak a deportációval kapcsolatosan, osszák meg a könyv szerkesztıivel, hogy átadhassuk az utókornak. Jelentkezni lehet a községi hivatalban. A falunapon a további jó hangulatot a mővészeti iskola diákjai, a lévai néptáncosok, a Csallóköz legjobb nótaénekesei és a párkányi Dilitrió biztosították. Volt még utcai emlékfutás, polgármesteri labdarúgó kupa és kerékpáros ügyességi verseny is. A gyerekek két hatalmas légvárnak örvedezhettek. Az egész nap folyamán Szigeti Dezsı és Drevenka Árpád biztosították a hangosítást, valamint az esti bálban talpalávalót. November 17-én a kultúrközpontban nagy sikert aratott a nótaest, melyen olyan neves hazai és magyarországi elıadókat hallhattunk élıben, mint Bokor János, Hatvani Kiss Gyöngyi, Leblanc Gyızı, Fejıs Jenı, Tóth Éva, Patkoló Anikó, Kosáry Judit és Bielikné Dóka Zsuzsa. December 7-én a mővelıdési központ a legkisebbeknek kedveskedett, amikor elhozta nekik a Mikulást. A Mikulás érkezését két kis kedves bábelıadás elızte meg az Aranykert bábegyüttes elıadásában. 4. Alistáli Értesítı

5 ÜNNEPI VISSZATEKINTÉS Születésnapot ünnepeltünk november 24-én. Volt mire emlékezni, volt mihez visszanyúlni, volt mibıl erıt meríteni. 45 évvel ezelıtt nyitotta meg kapuit a tanulni vágyók elıtt a jelenlegi iskola épülete január 20. pirosbetős ünneppé vált a falu apraja-nagyja számára. Benépesültek az új, korszerő alapiskola tantermei. Az épületben szertárak és kémiai szaktanterem is helyt kapott. Igaz, még mindig szükség volt a délutáni váltásra, hiányzott a tornaterem, iskolai tanmőhely, és az étkezde is a régi épületek egyikében kapott helyet. A korszerősítés az oktató-nevelı munka minıségében is visszatükrözıdött. A pedagógusok törekedtek az új, hatékony pedagógiai módszerek elsajátítására és alkalmazására, hogy általuk megszerettessék és megkönnyítsék az egyre bıvülı tananyag befogadását. Az 1963/64-es tanévtıl Csala Lajos lett az iskola igazgatója, aki 10 évig volt az intézmény élén. Az igazgatóhelyettes már az 1959/60-as tanévtıl kezdve Bock József volt, aki közben szinte megszállottként oktatta a kémiát, és a diákok százait készítette fel a kémiai olimpiászokra. A fiatal iskolavezetık irányítása alatt iskolánk a dunaszerdahelyi járás iskoláinak élvonalába került. Minden pedagógus tudása legjavát adta. Tantárgybizottságok alakultak, szakkörökben dolgoztak. A tanulmányi, sport és kulturális jellegő versenyeken mindig az élmezınyben végeztek diákjaink tól ismét változás történt az iskolavezetés élén Écsi Ilona személyében. Vezetése alatt is megırizte, sıt tovább öregbítette hírnevét az Alistáli Magyar Tannyelvő Alapiskola. Az igazgatóhelyettes két év kihagyással továbbra is Bock József volt. Az említett 2 tanévben Baffi Balázs volt az igazgatóhelyettes. Iskolánk közben beépült a falu életébe. Képzett szakembereket adott, vállalta a nemzetiségi kultúra ápolását, gazdagabbá tette az ifjúság életét. Téli estéken a tantermek benépesültek színjátszókkal vagy néptáncot ropó, éneklı fiatalokkal. A pedagógusok ott voltak a község minden rendezvényén. Az iskola megizmosodott, felnıtté vált. Közben 2 új létesítménnyel gazdagodott. A község vezetése, szülık és iskolabarátok hatékony összmunkája által felépült a tornaterem, majd az étterem. Az iskola gazdagodása, szépülése újabb lendületet adott az itt dolgozó pedagógusoknak, alkalmazottaknak és természetesen a diákoknak is. Az oktató nevelı munka színvonalának emelése és új pedagógiai módszerek meismerése érdekében már 1984-ben baráti kapcsolatot létesítettünk a gyırszentiváni Váci Mihály Általános Iskolával. Évente bemutató órákon találkozunk és a szakmai ismereteken kívül, szoros baráti kötelékek erısítik iskoláinkat egészen napjainkig szeptemberétıl Szikhart Lajos vette át az iskola irányítását a nyugállományba vonuló Écsi Ilonától. Munkáját továbbra is Bock József igazgatóhelyettes segítette ben, a magyar iskolák újraindításának 50. évfordulóján Emlékeink és jelenünk címmel évkönyvben emlékeztünk iskolánk történetének egy dicsı korszakára. Ugyanekkor a tanítók fájával tisztelegtünk iskolánk egykori pedagógusai emlékének, akik már a túlvilági élet világítólámpásai. A 2001/2002-es tanévet új iskolavezetés nyitotta meg. A nyugállományba vonult Szikhart Lajos helyére Mgr. Kázmér Éva került, mint a kiírt pályázat gyıztese. Iskolánkon két igazgatóhelyettes, Mgr. Vendégh Emília és Mgr. Horváth Éva tevékenykedtek, akik a jogalanyisággal járó többletmunkában és az iskolavezetésben segítettek. Mára a 45 éves jubileumát ünneplı új iskolaépület kívül-belül teljesen megújult, megszépült. Elkészült a félbehagyott iskolai létesítmény, melyben helyet kapott 2 napközis osztály, iskolakönyvtár, számítógépes terem, valamint a mővészeti alapiskola. Így iskolánk minden igényt kielégítı oktatási intézménnyé vált. Bízom benne, hogy az Alistáli Magyar Tannyelő Alapiskola nem észrevétlenül élte, és éli életét, hanem emlékeket, értékeket emel magának mőködése által. Az értékeket megırizni, fejleszteni és továbbadni pedig kötelességünk. Mélységes tisztelettel, megbecsüléssel köszönöm minden pedagógus odaadó munkáját, akik valaha is szülıfalum iskolájában hintették a tudás magvait. Végezetül kívánom, hogy a jubiláló iskola további életét kísérje szerencse és siker, övezze tisztelet és megbecsülés. (Kelo Éva) A mővészeti alapiskola ünnepi koncertsorozata decemberben: December 6-án Mikulás-napi kiskoncert a legifjabb diákok elıadásában. December 14-én Kodály Zoltán emlékmősor keretében: Oros Márta zongorahangverseny, adventi koncert a mővészeti alapiskola tanárainak és a református gyülekezet Te Deum Laudamus kórusának közremőködésével, az iskola képzımővészeti szakot végzett diákjainak kiállítása.. December 19-én karácsonyi hangverseny az iskola diákjainak elıadásában Alistáli Értesítı 5.

6 A Szlovák Kyokushin Szövetség alistáli karateklubjának versenyzıi október 6-án részt vettek a Muzslán megrendezett szlovák katabajnokságon. Eredmények: arany - Domonkos Emese, ezüst - Černý Dávid, Kosár László, Mrhal Jiří, bronz - Bögi Levente. Karatékáink részt vettek a szliácsi és bısi edzıtáborokban és az osztrák kata és kumitebajnokságon (Černý Dávid kategóriájának bronzérmese lett). Mrhal Jirko, Kosár László valamint Krajcsovics Ferenc a párkányi 24 órás edzésbıl is kivették részüket. (forrás: Turisztikai tábor augusztus 6-12-ig turisztikai tábort szerveztünk iskoláskorú gyerekek részére. A jó idınek köszönhetıen minden nap gazdag programot tudtunk biztosítani a 39 résztvevı gyermeknek. Már több éve nagyszerő helyszínnek bizonyul a tallósi kastély, melynek igazgatónıje a személyezettel együtt minden kényelmünket bebiztosítja. Az idei év sikere a tallósi romagyerekekkel vívott futballmérkızésnek volt, amit a gyerekek nagyon élveztek. Természetesen most sem maradt el a Karaoke-verseny, és fürdés is volt a közeli tóban. Biciklizés közben a deáki strandon is megálltunk egy kis frissítı pancsolásra. Köszönet mindazoknak, akik a tábor szervezését segítették:, az Obuv Paula somorjai vállalkozásnak, Rásó Katalin magánvállalkozónak, Takács Renátának, aki az egészségügyi szolgálatot vállalta, valamint a tábort támogató szülıknek. A gyerekek felügyeletét, eszközök szállítását Mgr. Bartalos Erzsébet és Mayer András biztosították. Köszönet még Rıth Imrének a lovaglásért és a dunaszerdahelyi turistaklubnak a csónakázás megszervezéséért. Jövıre remélhetıleg ismét találkozunk! A tábor iránt érdeklıdık jelentkezhetnek a községi hivatalban. (Lırincz Magdaléna, táborvezetı) Az egyéves fennállását ünneplı ALI-BI túrakerékpáros klub a rövid idı alatt sok-sok feledhetetlen élménnyel és több mint km-rel gazdagodott. Utolsó beszámolónk óta sőrősödtek az események. Saját szervezéső túrákon és mások rendezésében meghirdetett kerékpárutakon vettünk részt. A legemlékezetesebbek: Csallóköztúra 50 és 90 km-es távon a dunaszerdahelyi KT Rodina szervezésében. Malomvölgy túra - egy 90 km-es kört tettünk a festıi szépségő Malomvölgybe (Gerecse hegység). Odafelé a dombbal, visszafelé pedig a széllel kellett megbirkózni, ennek ellenére nagyon nagy élmény volt az út az ırsújfalusi MaMa-Trek csapattal. Július túra a Kis-Duna vízimalmai körül. 2 napos túra gútai táborozással. A táv 171 valamint 107 km volt. Ezúttal a 40 fokos hıség jelentette a legnagyobb kihívást. Augusztus 23 Moravský Bikemaraton terepverseny az út is lehet cél jelszó alatt. Sajnos a nagyobb költségek miatt csak kevesen tudtunk részt venni a távolabb megrendezett, de igencsak adrenalinszint-növelı versenyen. Szőcs Ervin és Szőcs Dani a verseny helyszínére is kerékpáron érkezett, persze egy jól szervezett csapatban, ahol a feleségek biztosították a biztonsági kíséretet. Augusztus 18-án a Nagymegyeri Szent István Király Teljesítménytúrán Szőcs Éva a 90 km-es távon 1., ugyanitt junior kategóriában Kálmán Ákos II. helyezett lett. Valkai György a mezıny legidısebb teljesítıjeként kapott díjat. Szeptember 2-án 6 tagunk tiltakozó akción vett részt a pozsonyi Vaskutacskánál az erdıvédelmi törvény korlátozásai ellen. Szeptember 8. II. Kis- Duna túra Eperjesre. Szeptember 15. İszi Lion. A tavaszi felfedezı túra után ismét a csicsói holtág felfedezése az ıszi színeiben. A két szeptemberi túrán kiemelkedı teljesítményt nyújtottak legifjabb bringásaink Csizmadia Évike és Virág valamint Bognár Boglárka.Szeptember Búcsi szüreti túra 30 résztvevıvel, ebbıl 22-en a teljes távot teljesítették Alistál és Búcs között, ami a két nap alatt 160 km. Szállásunk a már kicsit hővös ıszi éjszakára a búcsi Emese panzióban volt. Hála Szobi Eszter vendéglátónknak, megtekinthettük a Strassburgba készített felvidéki népviseleti győjteményét. Aki tudni akarja, hogy mi történt még velünk az elmúlt idıszakban, bıvebb leírást a oldalon talál sok-sok képpel feltöltve. (ALI-BI PT vez.) 6. Alistáli Értesítı

7 Az állattartás ábécéje Szlovákiában az állattenyésztést és az ebtartást külön törvények szabályozzák. A községek saját rendelkezést csak a törvény korlátain belül hozhatnak, de ez nem jelenti, hogy a falunak nem okoz problémát a helytelen állattartás. Sajnos az állattenyésztés falunkban gyakran szomszédjogi és a birtokháborítási szabályokba ütközik, amit elsısorban a községi hivatalban szeretnének megoldani az érintettek. A helytelen állattartás sokféle szabálysértés következménye lehet. Leggyakoribb az építkezési jogszabályok ignorálása tehát az ól vagy istálló használata nincs e célból engedélyezve (kolaudálva), ezért gyakran nem is felel meg a követelményeknek, pl. a legközelebbi lakott épülettıl való távolsága miatt. Továbbá a higiéniai elıírások hiánya, a rágcsálók irtásának elmulasztása is lehet a szomszédok háborúskodásának alapja. Amennyiben a szomszédok egymás nyugalmát a helytelen állattartással zavarnák, fordulhatnak a községi hivatalhoz, mint állami építkezésfelügyeleti szervhez, a helyi állatorvoshoz, mint állategészségügyi szervhez vagy a regionális közegészségügyi hivatalhoz. Anyagi kár okozása esetén a bíróság illetékes dönteni. A következı jogszabályok alapvetı kötelességei az állattartóknak: Az állatot az állattartással érintett közvetlen szomszédok nyugalmának zavarása (zaj, bőz stb.) nélkül kell tartani, úgy, hogy az állat más testi épségét, egészségét ne veszélyeztesse, anyagi kárt ne okozzon se személynek, se közösségnek. Állat csak zárt területen (elkerített udvaron) tartható. Az állatok elhelyezésére szolgáló létesítményeket, illetve azok helyiségeit (ólakat, ketreceket) - szükség szerint (legalább naponta) takarítani kell! Az ebeket a tulajdonosai úgy kötelesek tartani szükség esetén megkötve, körbekerített (megfelelı mozgási lehetıséget biztosítva) helyen hogy azok elkóborolni, közterületre felügyelet nélkül kijutni ne tudjanak. Bekerítetlen ingatlanon ebet szabadon tartani tilos! Az eb tulajdonosának kötelessége gondoskodni arról, hogy az a tartási helyét, illetve az ingatlan határait ne hagyhassa el. Ha az ebtulajdonos nem szándékozik ebét vagy szaporulatát tovább tartani, köteles elhelyezésérıl gondoskodni. Az ebeket kötelezı veszettség elleni védıoltással ellátni! Ebazonosítás céljából az ebet számozott bilétával kell ellátni. A bilétát az ebtartó köteles az eb nyakán rögzíteni. A biléta a községi hivatalban az ebadó térítése után váltható ki. Az ebtartó a sorszámozott biléta elvesztése, megsemmisülése, megrongálódása esetén köteles azt haladéktalanul a községi hivatalban jelenteni, amely annak pótlásáról gondoskodik. pórázon is), ahol azt tiltótábla jelzi! (k.h.) Tilos az ebet olyan helyre vezetni (akár Nagyszüleink idejében kevesebb hulladék keletkezett a Kevesebb hulladék...jobb környezet családok mindennapi élete során, mint ma, és az a környezet számára sem jelentett veszélyt. Ma a hulladék sok olyan összetevıt tartalmaz,amely vagy nem bomlik le a természetben,vagy veszélyes arra. Ezért a hulladékot kezelni kell. Begyőjtik, elszállítják és hasznosítják, vagy ilyen lehetıség hiányában ártalmatlanítják a hulladékot. A háztartásban szétválogatott hulladékból az ipar ismét terméket tud gyártani és a közszolgáltatónak kevesebb hulladékot kell elszállítania a kukából. A hasznosítható hulladékok - papír,üveg, mőanyag, fémek, - ipari feldolgozása révén az ország ásványi kincsei tovább tartanak és a hulladéklerakók és égetık kapacitását sem terheli ez a mennyiség. A zöldhulladékból a talaj javításához használható komposzt keletkezik. Mindenkinek ki kell vennie a részét a hulladék kezelésébıl. A hulladékgyőjtı-udvarba magunknak kell elvinnünk a hasznosítható vagy veszélyes hulladékainkat. Az üveget nem szükséges a telephelyre vinni, a győjtıpontokon elhelyezett edényekbe lehet helyezni. A mőanyag flakonokat zsákokban szállítjuk el a házak elıl, ahova a meghirdetett idıpontban lehet kirakni. PET flakonok szedése 2008-ban: január 16., február 27., április 2., május 14., június 18., július 23., augusztus 27., október 8., november 12., december 17. A telephely nyitvatartása: téli idıszámítás alatt hétfıtıl szombatig: , nyáron óráig. Leadható hulladék: üveg, papír, akkumulátor, gumiabroncs, használt elektromos háztartási berendezés, mőanyag, építkezési törmelék (max 1 m 3 ). A szállítók függvényében késıbbiekben többféle hulladékot szeretnénk szelektálni. A hulladékkeletkezés megelızésének lehetséges módja: Vásárlási szokásainktól függıen a háztartásunkban keletkezı hulladék mennyisége megduplázódhat, ha az elırecsomagolt, nem betétdíjas termékeket részesítjük elınyben. Figyeljünk oda az általunk vásárolt termékek csomagolására! A háztartási hulladék kb.30%-a ún. zöldhulladék, amely szelektíven győjtve biológiai lebomlási folyamat eredményeként talajjavító anyaggá válik. A folyamat befolyásolható, és kellı nedvesség valamint oxigén biztosítása mellett - hıtermelıdés közben - alakul át a hulladék humusszá. Komposztáljuk a kerti és konyhai hulladékot! Alistáli Értesítı 7.

Polgármesteri tájékoztató

Polgármesteri tájékoztató 2 ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 2011. december Polgármesteri tájékoztató Tisztelt Boldogházi Lakosok! A naptári év végéhez közeledve az alábbi rövid összefoglalót készítettem az év eseményeirıl. Az önkormányzatok

Részletesebben

Helyhatósági választások

Helyhatósági választások Az önkormányzatok független idıszaki kiadványa 2010. szeptember Helyhatósági választások A Helyi Választási Bizottságok nyilvántartásba vették a településeinken induló polgármester és egyéni listás települési

Részletesebben

CSÁTALJAI HÍREK ÖNKORMÁNYZATI HÍREK NÉMET KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT BURSA HUNGARICA

CSÁTALJAI HÍREK ÖNKORMÁNYZATI HÍREK NÉMET KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT BURSA HUNGARICA 2008. OKTÓBER X. ÉVF 3-4. SZÁM (43-44.) CSÁTALJAI HÍREK Csátalja Község Önkormányzatának Lapja ÖNKORMÁNYZATI HÍREK BURSA HUNGARICA Csátalja Község Önkormányzata 2009. évre ezennel meghirdeti a Bursa Hungarica

Részletesebben

ALISTÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÉS A KÖZSÉGI HIVATAL INGYENES IDŐSZAKOS TÁJÉKOZTATÓJA

ALISTÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÉS A KÖZSÉGI HIVATAL INGYENES IDŐSZAKOS TÁJÉKOZTATÓJA XIII. évf./1 2010. október Alistáli Értesítő ALISTÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÉS A KÖZSÉGI HIVATAL INGYENES IDŐSZAKOS TÁJÉKOZTATÓJA Bizonyára többen hiányolták már az Alistáli Értesítőt, ami több okból kifolyólag

Részletesebben

Kiszombori szeretetcsomag - jótékonysági akció

Kiszombori szeretetcsomag - jótékonysági akció K SZOMBOR H RADÓ XX. évfolyam 2011. 5. szám K I S Z O M B O R K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K I N F O R M Á C I Ó S L A P J A A TARTALOMBÓL Kiszombori szeretetcsomag - jótékonysági akció 2.

Részletesebben

Berczeli. Ahogy Sajó Sándor pályadíjverse mondja: - szelleme az idık szellemébe árad, és az utódokban

Berczeli. Ahogy Sajó Sándor pályadíjverse mondja: - szelleme az idık szellemébe árad, és az utódokban Berczeli Ön a Berczeli Napló 101. számát tartja a kezében. XII. évfolyam 1. szám, 2007. január-június június 2007. május 13-án került sor Nyíregyházán a Bessenyei-szobornál a Bessenyei - társaság által

Részletesebben

2009. december. Boldogházi Hírek

2009. december. Boldogházi Hírek 2009. december 1 2 ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 2009. december A 2009-es évet a változások évének is nevezhetjük falunkban, Jászboldogházán, hiszen a település és az itt lakók életét meghatározó, szolgálatukban

Részletesebben

2 2009. október K R Ó N I K A. Beszámoló Önkormányzatunk életérıl

2 2009. október K R Ó N I K A. Beszámoló Önkormányzatunk életérıl 2 2009. október K R Ó N I K A Beszámoló Önkormányzatunk életérıl Augusztus 20-án nagysikerő ünnepi mősorral, koncerttel és tőzijátékkal ünnepeltük Szent István királyunkat és településünk várossá nyilvánítását.

Részletesebben

Európai Uniós forrásból kerül felújításra a Petıfi tér Kartal településen

Európai Uniós forrásból kerül felújításra a Petıfi tér Kartal településen Európai Uniós forrásból kerül felújításra a Petıfi tér Kartal településen Projekt címe: Petıfi tér felújítása, a településkép megújítása A Könyves Kálmán Nyugdíjas Egyesület 2011 novemberében pályázatot

Részletesebben

Leányvári Újság. Leinwarer Zeitung. Beköszönı

Leányvári Újság. Leinwarer Zeitung. Beköszönı Leányvári Újság Leinwarer Zeitung AZ ÖNKORMÁNYZAT LAPJA Beköszönı I/1-2. szám 2006. október-november A 2006. október 16.-i alakuló ülését a 2006. október 1.-i Önkormányzati Választásokon mandátumot szerzett

Részletesebben

A TARTALOMBÓL. Jászboldogháza Község idıszakos lapja 2012. OKTÓBER

A TARTALOMBÓL. Jászboldogháza Község idıszakos lapja 2012. OKTÓBER Jászboldogháza Község idıszakos lapja POLGÁRMESTERI H I V A T A L 5144 Jászboldogháza Rákóczi u. 27. Tel.: 06 (57) 460-023 faluujsag@jaszboldoghaza.hu www.jaszboldoghaza.hu 2012. OKTÓBER 13. ÉVFOLYAM 5.

Részletesebben

MÉGIS A 2010-BEN MEGVÁLASZTOTT EGYHÁZKÖZSÉGI KÉPVISELİ-TESTÜLET TAGJAI ÉS PÓTTAGJAI

MÉGIS A 2010-BEN MEGVÁLASZTOTT EGYHÁZKÖZSÉGI KÉPVISELİ-TESTÜLET TAGJAI ÉS PÓTTAGJAI Urunk! MÉGIS Kérünk, adj tehetséget, lelki és testi erıt, hogy közösségünket és templomunkat a Te dicsıségedre felépíthessük! Különszám - 2010. augusztus A PÁTYI KATOLIKUS KÖZÖSSÉG LAPJA www.ude.hu Amit

Részletesebben

KÖRÖSLADÁNYI HÍRMONDÓ

KÖRÖSLADÁNYI HÍRMONDÓ KÖRÖSLADÁNYI HÍRMONDÓ KÖRÖSLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK DÍJTALAN, KÖZÉRDEKŐ INFORMÁCIÓS LAPJA XX. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2009. SZEPTEMBER Lapszámunk tartalmából: - Miért is áll újra Körösladányban az Erzsébet-emlék?

Részletesebben

I. Érmelléki Néptánc Találkozó

I. Érmelléki Néptánc Találkozó XXII. évf. 11. (186.) szám 2013. november http://letavertes.hu http://letahirek.blog.hu iwiwen és facebookon - letahirek@gmail.com 2013. december 14. én, szombat este 17 órától Nagytemplomunkban (Károlyi

Részletesebben

Levél Önkormányzatának idıszaki lapja

Levél Önkormányzatának idıszaki lapja Levél Önkormányzatának idıszaki lapja A Képviselı-testület a 2013. február 28-i ülésén egyhangúlag, 6 igen szavazattal megalkotta Levél Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 1/2013 (III. 01.) önkormányzati

Részletesebben

AZ ELMÚLT IDİSZAK ESEMÉNYEIRİL

AZ ELMÚLT IDİSZAK ESEMÉNYEIRİL 2 Zsámboki Krónika Kedves Zsámbokiak! Az eltelt hónapokban Önkormányzatunk több rendeletet is módosított. Változott a Hulladékgazdálkodási, a Szociális és a Költségvetési rendelet. Testületi üléseinken

Részletesebben

NYIRlevél. Tisztelt Nyirádiak! Kedves Olvasóink!

NYIRlevél. Tisztelt Nyirádiak! Kedves Olvasóink! NYIRlevél XI. évfolyam 4. szám 2009 december Tisztelt Nyirádiak! Kedves Olvasóink! Közeledik az év vége, s átgondoljuk tetteinket, értékeljük tevékenységeinket. Az önkormányzat is ezt teszi, vagy tette

Részletesebben

Kiskarácsony NAGYKARÁCSONY

Kiskarácsony NAGYKARÁCSONY Karácsony Kiskarácsony NAGYKARÁCSONY Vajon, mitıl kicsi és mitıl nagy? Ahány ember, annyi választ lehetne találni e kérdésre. Mi úgy vagyunk neveltetve, hogy vannak az életünkben nagy, fontos dolgok, és

Részletesebben

Németh Gabriella: Zsoltár. Az önkormányzatok független idıszaki kiadványa (junius)

Németh Gabriella: Zsoltár. Az önkormányzatok független idıszaki kiadványa (junius) Az önkormányzatok független idıszaki kiadványa (junius) DÖNTÉS SZÜLETETT Balatonszemes Községi Önkormányzatának Képviselı-testülete 100/2010 (V.21) Balatonıszödön a 43/2010 (V.26) határozatával döntött

Részletesebben

(Augusztus) Kisasszony hava ÚJKENYÉR hava (Szeptember) Szent Mihály hava FÖLDANYA hava LAKITELEKI ÚJSÁG ALAPÍTO TTA: LEZSÁK SÁNDOR, 19 8 9-BEN

(Augusztus) Kisasszony hava ÚJKENYÉR hava (Szeptember) Szent Mihály hava FÖLDANYA hava LAKITELEKI ÚJSÁG ALAPÍTO TTA: LEZSÁK SÁNDOR, 19 8 9-BEN XXVI. évfolyam 8. szám (Augusztus) Kisasszony hava ÚJKENYÉR hava (Szeptember) Szent Mihály hava FÖLDANYA hava 2014. augusztus szeptember Ára: 150 Ft LAKITELEKI ÚJSÁG Szurkoljunk együtt Alexáért! ALAPÍTO

Részletesebben

DR. BALOGH IMRE EMLÉKPÁLYÁZAT

DR. BALOGH IMRE EMLÉKPÁLYÁZAT DR. BALOGH IMRE EMLÉKPÁLYÁZAT 2007 ÖNKÉNTES TŐZOLTÓ EGYESÜLETEK, TŐZOLTÓSÁGOK FEJLİDÉSE, JELENLEGI HELYZETE ÉS LEHETSÉGES JÖVİBENI SZEREPÜK BEMUTATÁSA A TŐZOLTÁS MENTÉS TERÜLETÉN MAGYARORSZÁGON Készítette:

Részletesebben

Az emberi természet lényege abban a sok ezernyi kis jótettben gyökerezik, amelyek meghatározzák mindennapjainkat.

Az emberi természet lényege abban a sok ezernyi kis jótettben gyökerezik, amelyek meghatározzák mindennapjainkat. Jászboldogháza Község idıszakos lapja P O L G Á R M E S T E R I H I V A T A L 5144 Jászboldogháza Rákóczi u. 27. Tel.: 06 (57) 460-023 faluujsag@jaszboldoghaza.hu www.jaszboldoghaza.hu 2012. JÚLIUS 13.

Részletesebben

KRÓNIKA A februári Önkormányzati Híradó megjelenése óta történt fontosabb eseményekrıl. A féligazság fele hazugság

KRÓNIKA A februári Önkormányzati Híradó megjelenése óta történt fontosabb eseményekrıl. A féligazság fele hazugság 2 2011. március KRÓNIKA A februári megjelenése óta történt fontosabb eseményekrıl. Február 23-án ülésezett a Szociális és a Közmővelıdési Bizottság. Február 24-én Az Ökovíz Kft. közgyőlése volt Cegléden.

Részletesebben

Berczeli. XII. évfolyam 2. szám, 2007. július. Ön a Berczeli Napló 102. számát tartja a kezében.

Berczeli. XII. évfolyam 2. szám, 2007. július. Ön a Berczeli Napló 102. számát tartja a kezében. Berczeli Ön a Berczeli Napló 102. számát tartja a kezében. XII. évfolyam 2. szám, 2007. július Az idén már 8.(!) alkalommal szervezi meg a Tiszabercelért Egyesület ezt az országhatárokon túl is ismert

Részletesebben

Ti magatok is, mint élı kövek, épüljetek fel lelki házzá I. Péter 2, 5 BEHARANGOZÓ

Ti magatok is, mint élı kövek, épüljetek fel lelki házzá I. Péter 2, 5 BEHARANGOZÓ A MÁTÉSZALKA KOSSUTH TÉRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG ÉS A KÁLVIN JÁNOS REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÍRMONDÓJA II. ÉVFOLYAM 4. SZÁM REFORMÁCIÓ İSZI HÁLAADÁS Ti magatok is, mint élı kövek, épüljetek fel lelki

Részletesebben

Berczeli. Augusztus 2. (vasárnap) 9.00 óra (Ulti csapatverseny) Jelentkezés: 06/20 358-6390 16.00 órától. Augusztus 7. (Péntek) IV. Ifjúsági Találkozó

Berczeli. Augusztus 2. (vasárnap) 9.00 óra (Ulti csapatverseny) Jelentkezés: 06/20 358-6390 16.00 órától. Augusztus 7. (Péntek) IV. Ifjúsági Találkozó Berczeli Ön a Berczeli Napló 115. számát tartja a kezében. XIV. évfolyam 2. szám, 2009. július Augusztus 1. (szombat) 20.00 óra Gátszínház a Tisza-parton: Kassai Thália Színház : Imádok férjhez menni zenés

Részletesebben

A IX. Világtalálkozó elé...

A IX. Világtalálkozó elé... XII. évfolyam 7. szám (139. lapszám) Elek Város közéleti lapja 2008. július 30. A IX. Világtalálkozó elé... Kedves vendégeink határon innen és túl, kedves Eleki lakosok! Elek Város Önkormányzata nevében

Részletesebben

Apáczai a mi iskolánk három generáción át

Apáczai a mi iskolánk három generáción át Lászlófi Viola Apáczai a mi iskolánk három generáción át 2011. augusztus 21., Nyíregyháza Apáczai a mi iskolánk három generáción át Keresve keresd az alkalmat, hogy vagy magad tanulhass, vagy másokat taníthass!

Részletesebben

(NOVEMBER) Szent András hava, Õszutó, Enyészet hava LAKITELEKI ÚJSÁG ALAPÍTO TTA: LEZSÁK SÁNDOR,

(NOVEMBER) Szent András hava, Õszutó, Enyészet hava LAKITELEKI ÚJSÁG ALAPÍTO TTA: LEZSÁK SÁNDOR, XXV. évfolyam 11. szám (NOVEMBER) Szent András hava, Õszutó, Enyészet hava 2013. november 25. Ára: 120 Ft LAKITELEKI ALAPÍTO TTA: LEZSÁK SÁNDOR, 19 8 9-BEN Magyar Kanizsai Udvari Kamaraszínház társulatának

Részletesebben

Rólunk, nekünk... A Vadmadárkórház rajzpályázat sukorói nyertesének, Beta Emesének rajza. Címe: A költés IDŐSZAKOSAN MEGJELENŐ MAGAZIN 2012 ŐSZ - TÉL

Rólunk, nekünk... A Vadmadárkórház rajzpályázat sukorói nyertesének, Beta Emesének rajza. Címe: A költés IDŐSZAKOSAN MEGJELENŐ MAGAZIN 2012 ŐSZ - TÉL IDŐSZAKOSAN MEGJELENŐ MAGAZIN 2012 ŐSZ - TÉL Rólunk, nekünk... A Vadmadárkórház rajzpályázat sukorói nyertesének, Beta Emesének rajza. Címe: A költés Önkormányzati hírek Állattartási szabályok Szeretettel

Részletesebben