Alistáli Értesítő. Úrjövet vagy Ádvent ideje Újból elkezdıdött egy új egyházi esztendı,

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Alistáli Értesítő. Úrjövet vagy Ádvent ideje Újból elkezdıdött egy új egyházi esztendı,"

Átírás

1 X.ÉVF./ december Alistáli Értesítő ALISTÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÉS A KÖZSÉGI HIVATAL INGYENES IDİSZAKOS TÁJÉKOZTATÓJA SCHENGEN - A MEGALÁZTATÁSOK VÉGE, VAGY ÚJABB VASFÜGGÖNY? Sok család, határon innen és egy, vagy akár két határon túl, ma is fájón emlékezik december 5-re, az újkori magyar történelem egyik szégyenletes napjára, amikor is a kettıs állampolgárságról szóló népszavazás megtagadta a határon túl élı magyarságot. Három évvel késıbb ismét nemzetpolitikai fordulatot hozott az év utolsó hónapja, melynek most legalább nyertesei is vannak: a december 21-én életbe lépı schengeni rendszernek köszönhetıen megszőnik az ellenırzés a szlovák-magyar határon, ami számunkra bizonyos értelemben változást jelent. December 21. után még egyszerőbb lesz a szlovákiai munkaerınek az átjárás - Gyırbe és a határ menti nagyvárosokba már eddig is sokan naponta ingáztak, ami a gazdasági kapcsolatok erısödését jelzi. Persze nem csak a felvidékiek használják ki a határok légiesülését. A bevásárlóturizmus mellett Magyarországon sokan számolnak a szlovák gazdaság nyújtotta elınyökkel, kihasználva az egységes 19 százalékos forgalmi és jövedelemadót, a kisvállalkozások egyszerőbb létrehozását. A kulturális rendezvények is sokkal gyorsabban elérhetıvé válnak. Azt hiszem sokan emlékszünk még azokra az évekre, amikor egy-egy zenekarra vagy elıadóra órákat várt a közönség, mert gondot okozott a határátlépés. Már csak a közlekedés újraélesztése hiányzik ahhoz, hogy a Duna és az Ipoly két partja újra átjárható legyen. Hidak kellenek tehát hidak a folyókon és a lelkekben. Bár évtizedeken át az internacionalista testvériséget hirdette a kormány, esélyt nem adott a kapcsolattartásra. Az es fordulat idején indult meg újra intenzívebben a néhai történelmi megyék testében a vérkeringés. Az uniós csatlakozás felgyorsította a folyamatokat. Gondoljunk viszont arra, hogy vannak magyarok, akiket Schengen (vagy az említett népszavazás) megint kirekesztetté tett. Bár Magyarország és Ukrajna kishatárforgalmi megállapodást kötött és a határ ötven kilométeres körzetében élık a schengeni vízumnál egyszerőbben kiváltható és olcsóbb okmány segítségével tudják tartani a kapcsolatot magyarországi rokonokkal, ám csak a megszabott sávban tartózkodhatnak. Hasonló egyezmény Magyarország és Szerbia között már nem született, a délvidéki magyar pártok nem támogatták a megállapodást. Nekik tehát marad a 35 euróba kerülı schengeni vízum. Kiváltásához utasbiztosítás szükséges, igazolni kell az utazás célját, tanulmányi út esetén befogadói nyilatkozatot és magyarországi szálláscímet is kérnek. A hosszú válságok után lassan feltápászkodó Szerbiában a magyarok hangulatát nem csak a leereszkedı schengeni vasfüggöny nyomasztja. A szerb belügyminisztérium megkezdte az üresen álló, javarészt külföldön élı magyarok tulajdonában álló ingatlanok összeírását. Bár a tárcavezetı tagadta, sokan attól tartanak, hogy Koszovó függetlenségének kikiáltása után esetleg északra menekülı szerbek betelepítését készítik elı. A magyarság történelmét megannyi sorstragédia árnyékolja. Viszont ezekbıl a tragédiákból és ıseink példamutatásából erıt merítve minduntalan képes volt megújulni. Reméljük, hogy így lesz ez korunkban is, és a délvidékieket kemény akaratuk megtartja hitükben, magyarságukban, melyrıl oly sokszor tettek tanúbizonyságot. (a.e.) Úrjövet vagy Ádvent ideje Újból elkezdıdött egy új egyházi esztendı, Szent Karácsony eljı... amelynek kezdete az úrjövet latinosan advent. Mai korunk embere számára röviden mit is jelent az úrjövet ideje és az advent szó? Adventus Domini Úr eljövetele, várása latin szóból származik. Jézus Krisztus eljövetelére készülünk, készülıdünk. A gallikán szertartásrend a 4. században honosította meg ezt az elnevezést, amely a karácsonyra való várakozást jelentette. Gyorsan elterjedt az összes krisztuskövetı egyházban, egyházközségben. A római adventi várakozás ideje az 5. században 6 hét volt Szent Márton ünnepét, búcsúját követıen. Majd 4 hétre zsugorodott 1570-ben. V. Piusz latinosan Pius azaz lefordítva Kegyes pápa tette kötelezıvé az egész katolikus egyház számára és mind a mai napig érvényben van. Mit jelent az adventi koszorú és a gyertyák milyen színőek legyenek? Az adventi koszorú kör alakú és Isten végtelenségét ábrázolja. A 4 gyertya az izraeliták profánul zsidók 4 ezer éves várakozását fejezik ki a Messiásra azaz Fölkentre akit görögül Krisztosznak nevezünk. A gyertyák színe a lila vagy viola szín az úrjövet 1.,2., és 4. vasárnapján. A 3. úrjöveti vasárnap színe az öröm és örvendezés színe a rózsaszín. A 3. gyertya rózsaszínő. Gaudete lat. azaz Örömvasárnap a neve. Sötétben járunk, hajnalra várunk (SzVU 13.), Krisztusra, Karácsonyra várunk. A várakozás Alistáli Értesítı 1.

2 készületet is jelent. Igyekszünk méltók lenni ahhoz, aki jön, és aki velünk marad, s a miénk marad. A díszek a koszorún a jócselekedeteket jelentik, amelyek igazi bőnbánatra indítanak bennünket. Lelkileg fölkészülünk arra, hogy Jézus tiszta szívünkben születhessék meg karácsonykor. Egyáltalán nem fontos nagy értékő ajándékkal várakozni és ilyent vásárolni, hanem sajátos belsı világunk, a lélek világának kitárulkozása a végtelen és szeretı Lélekre, Istenre a legfontosabb feladatunk. Elég a csoki vagy szükséges ruházat esetleg játék vagy más mindennapi cikk, amellyel meglepjük egymást, és Jézus ezt hozza nekünk Szentkarácsony napján. A szeretet adni akar és ad. Jézus küldetése maga a hozzánk szóló szeretet. Sohasem szabad drága fölösleges kiadásokba bocsátkoznunk, hisz Isten nem azt szeretné tılünk. İ csak egy istállóban szegényen született meg és az élet gyızelme fontosabb ma mindennél. Az Élet legyızi a Halált! A Születés, Krisztusszületés ünnepe a belsı világunk ünnepévé válik. Olyanokká lehetünk, amilyenek szeretnénk lenni és nem a Gonosz (Sátán) hatalmába és szolgálatába szegıdni vagy a saját elképzeléseink szerint élni, hanem Isten elképzelése és tervei szerinti életet kéne kezdenünk. Szeretetéletet! A gyónás a katolikusoknál a lélek tisztítása - jelzi és kifejezi a belsı fölkészülést. Jó karácsonyunk és áldott karácsonyunk csak akkor lesz, ha fölkészülünk rá, és akkor Szentkarácsonyunk is lesz. Szentkarácsony,mint ünnep. A régi betlehemes szokások és Betlehem állítása, Jézus Krisztus (gör. Jeszosz Krisztosz) megelevenítése a legalapvetıbb hagyományaink közé tartoznak. Ma már az egyes községek, sıt protestáns, azaz reformáció egyházai is állítanak Betlehemet templomaikban vagy közterületen, amelyet Szent Ferenc testvér terjesztett el. Karácsony nem csupán keresztény ünnep volt, hanem ısi télforduló ünnep is. Mára Krisztusszületés ünnepévé vált és mindennapi életünk részévé. A karácsony szavunk eredetérıl: A Karácsony szavunkra 2 magyarázat is lehetséges. A magyarok kerecsensólymának (turul madár) röptetése - kerecsen, kerecseny a betővel magát az ünnepet fejezte ki és nem a sólymokat. Az ünnep egyidıs a rovásírásunkkal. A karácsony ünnepét és ünneplését Kb és 7508 évesre becsülik a források. A másik magyarázat a kracsuny ünneplése a horvátoknál, szerbeknél. De lehetséges, hogy ez magyar hatásra került be a nyelvükbe vagy saját szavuk és ünnepük volt, amely szóban hasonlított. Mindenkinek áldott és boldog karácsonyi ünnepeket kívánok! Mgr. Horváth Róbert atya Adj vért... ments meg három életet! Bizonyára sokak számára ismert a szlogen, amivel véradásra hívják az embereket. Legtöbben azonban csak akkor szembesülünk ennek fontosságával, amikor saját vagy hozzátartozónk élete KINCS Fák, virágok, csodálatos rétek, Meséljétek el, mily szép az élet! Mondjátok el mindazt a titkot, kerül veszélybe. Mit bárki tud, csak én nem A Vöröskereszt számára a véradás népszerősítése, és az akciók szervezése tudok. állandó, tartós munkát igénylı megbízatás. Ebbıl a munkából a Vöröskereszt Szarvasok, ızek, vagy helyi szervezete is kiveszi a részét. barnamedvék, Már túl vagyunk az idei csoportos véradásainkon, de ez nem ok arra, hogy ne Súgjátok meg miért jó a lét! tegyünk egy röpke visszapillantást az elmúlt idıszak eredményeire. Személy Táruljatok ki, mint megannyi szerint nem szívesen választom el egyik napot, hetet, hónapot, évet a másiktól, hisz virág, a betegek sem határidıre várják a segítséget, hanem állapotuk szerint, egész éven Mutassátok meg a szépséget, át folyamatosan. Mégis jó örülni a sikernek, amit az elvégzett munka csodát! eredményezett, olyan jó köszönetet mondani mindazoknak, akik segítettek - a Napok, holdak, ezernyi véradóknak, szervezıknek, a támogatóknak s az együttmőködıknek. Ehhez pedig bolygók, kénytelenek vagyunk kivágni az idı végtelenségébıl mérlegelésre egy kis Látjátok ti onnan a valót? szakaszt. Persze, hiszen ti mindent Idén március 20-án kilencen, július 31-én tizenkilencen és november 21-én éreztek, tizenhárman vettek részt a szervezett véradáson. Több véradónk egyénileg volt Fájdalmat, örömet, szeretetet. vért adni, de volt, hogy az alistáli rászorultak családtagjainak kérésére siettek Emberek! Élık, holtak és segítségül véradóink. Szervezetünk a községi hivatallal karöltve november 25-én szenvedık, véradóünnepélyt rendezett. Hálánkat szerény ajándékkal és oklevéllel fejeztük ki, Lebbentsétek el szememrıl hiszen ık azok, akik vért ajándékoznak, legtöbbször ismeretlen embertársaink a kendıt! egészségének helyreállítása, vagy életének megmentése céljából. Ösztönzi ıket Borítsatok fátylat oly keserő a vágy, hogy a betegek gyógyulásába vetett reményének kiteljesedését segítsék, múltamra, hogy a hozzátartozók, barátok, ismerısök szeretteiket egészségesen visszakapják. Vessetek égı parazsat V é r a d ó i n k : Agh Árpád, Bereczky István, Bereczky Veronika, új véradó, bánatomra. Bugár Sándor - ezüst Jánsky érdemrendet kapott, Bugár Béla - arany Jánsky Anya, Apa s kedves Barátaim, érdemrendet kapott, Csémi Károly, Csémi Tibor, Csémi Tímea, Czikhardt Gyula, Ti is tudjátok mi az igazi kincs. Dohorák János, Gaál Nóra, Horváth Noémi, Hromada Alfréd, Krajcsovics Mária - Adjátok egy pillanatra nekem! bronz Jánsky érdemrendet kapott, Kristóf Enikı, Kurtas Milán, Madi József, Meglátjátok, én is boldog Mrhal Jiří, Nagy György, Nagy István József - új véradó, Ifj. Nagy Tibor - új leszek. véradó, Ifj.Olléh Péter - új véradó, Rácz László, Reiter Tamás, Szabó Kovács És nem kísért a múlt, csak Beáta, Takács Tihamér. İk azok, akik érzik és tudják, hogy többek lesznek a jövı lesz majd. azáltal, hogy karjukat nyújtják. Köszönjük nekik! Engem többé sosem láttok Tervezett csoportos véradások idıpontja ban: március 26., július 23., szomorúan. november 11. Az autóbusz a véradások idıpontjának reggelén 7,30 órakor indul Mert tudni fogom, hogy mi a helyi egészségügyi központ elıl. Megáll az alistáli Jednota üzlet és a magyar tannyelvő alapiskola elıtt is. Minden régi és új véradót szeretettel várunk. (Horváth K.) 2. Alistáli Értesítı

3 FALUFEJLESZTÉS KÉPEKBEN ÉS AZ ELKÖVETKEZİ ÉVEK TERVEIBEN Örömmel tudatjuk lakosainkkal, hogy az Alistáli Értesítı utolsó számának megjelenése óta néhány tervet már megvalósulva, képekben mutathatunk be. Ahhoz, hogy mindez valóra váljon 2007-ben 17 ülést tartottunk, tehát a tervezett 10 mellett 7-szer rendkívüli testületi ülésen tárgyaltuk meg a képviselıkkel a teendıket lépésrıl lépésre. Elsı elvégzett beruházásunk a szabadtéri színpad volt, melyet a falunapon adtunk át a kultúra és szórakozás kedvelıinek. Terven felül elkészült hozzá a nézıtér is hála Molnár Tibor mérnöknek, a helyi szövetkezet elnökének, aki megértéssel fogadta, hogy a betonplacc árát csak a költségvetési eszközök felszabadítása után téríthette meg a falu. Lakosságunk régi álma volt, hogy az utcák elnevezése és a falutérkép elkészítése után információs táblák is jelezzék a fontosabb útkeresztezıdésekben a középületek útirányát. Hét ilyen oszlopot helyeztünk el, melyeken 52 tábla segíti a falu vendégeinek tájékozódását. Tovább folytatódik a játszótér alakítása a Hunyadi Mátyás utcán. A játékok elhelyezését a villany- és vízvezeték lefektetése elızte meg. İszre elkészült a park megvilágítása, az év végére pedig megérkeztek a modern, minden biztonsági elıírásnak megfelelı játékok. Jövıre szeretnénk a játszóteret tovább csinosítani - kihasználva a most már meglévı vízvezetéket, szociális helyiségeket, szökıkutat, új padokat fogunk elhelyezni. Nagyobb befektetést igényel egy kispálya megépítése, de szeretnénk, ha ezzel is bıvíthetnénk a szabadidıs sport lehetıségeit. A képviselık többszöri tárgyalás után jóváhagyták, hogy elkezdjük a járdák építését méghozzá azokon a szakaszokon, ahol a tulajdonviszonyok rendezetlensége miatt nem tudunk uniós pénzeszközökhöz jutni. Így esett a választás az Erdıhát utcára, ahol sem a járda, sem az út nem volt olyan állapotban, hogy a gyalogosok esıs idı esetén közlekedni tudjanak. Az európai szociális alap támogatásával munkahelyet hoztunk létre a hulladékosztályozó telephelyen, ezáltal új gépeket, szerszámokat vásárolhattunk. Befejeztük az épület villamosítását, és elkezdtük a szelektált győjtést. Sajnos, még sok megoldásra váró feladat van, hogy a létesítmény az elvárásoknak megfelelıen mőködhessen pl megfelelı utat kell építenünk (ebben ismét a tulajdonviszonyok rendezetlen állapota az akadály), további panelokat lesz szükséges lerakni a tartályok elhelyezéséhez, tereprendezési munkákat kell végezni. Legfontosabb a komposztáló megépítése lenne, amihez a környezetvédelmi alapból szeretnénk uniós pénzekhez jutni (persze, ha a telket is rendezni tudjuk hozzá). Sajnos a éves idıszakra Szlovákiának ítélt pénzcsomag merítése ez idáig nem kezdıdhetett meg. Az elsı évben Szlovákia a nemzeti strukturális keret megváltoztatásán dolgozott. Decemberben végre az összes program szabályzata elfogadásra került, így reméljük, hogy elkezdıdhet a pályázatok benyújtása, hiszen már elkészültek a járdák tervrajzai, beleértve a Komáromi utat is, az utcák felújításának tervrajzai, valamint a 3x9 bérlakáshoz építkezési engedéllyel is rendelkezünk. Lakásépítési programunk keretében rövid idın belül, az idıjárástól függıen, lerakjuk az öröklakások alapjait. Folyamatban van még a szabadtéri búcsúztató helyek megépítése a temetıkben és a szociális otthon tervrajzainak elkészítése, mellyel a képviselık szintén egyetértettetek. Hosszabb távú terveinket Alistál Község szociális és gazdasági fejlesztési terveibe foglaltuk. A terjedelmes anyag a lakosság számára nyomtatásban, a községi hivatalban, elektronikus formában a község honlapján olvasható. Alistáli Értesítı 3.

4 Augusztus 17-én a falunap megnyitóján tiszteletbeli polgárokat avattunk Csóka Viola (Ibolyka), Szikhart Lajos és Szikhart Zsuzsanna személyében, akiknek tevékenységét, oktató nevelı munkáját nem kell bemutatni falunkban, mert minden korosztály elıtt tiszteletnek örvendenek. A tankönyvekben megírt tudásanyagon felül kultúránk szeretetére, emberségre a sport szeretetére nevelték sok-sok éven keresztül az alistáli iskola diákjait. Ma egyikük sem él falunkban, másutt töltik nyugdíjas éveiket, mégis mindig szívesen látott vendégek Alistál jeles ünnepein és egyszerő hétköznapjain egyaránt. Ezt a kötıdést fejezte ki az önkormányzat, mikor az Alistál Tiszteletbeli Polgára címet adományozta nekik, hiszen szeretnénk, ha egy kicsit mindig falunk polgárainak éreznék magukat. Az új szabadtéri színpad felavatása után augusztus 17-én a Pop-rock fesztiválon felcsendülı régi és új slágerekkel indult a falunapi szórakozás. Fellépett az Faktorial-X, Last Blues Band, G2, Big Man Band és a HaddElhadd zenekar. Sajnos a hirtelen szelesre fordult idı többeket elriasztott, pedig igazán jó volt a hangulat. Reméljük, hogy jövıre jobb idıben és nagyobb létszámban tudunk majd igazi rock and roll hangulatot teremteni a sportpályán. A falunap délutáni mősorait a Budapesti Utcaszínház Lúdas Matyi címő elıadásával nyitotta meg. Fazekas Mihály mőve könnyed elıadásmódban, az utcai színjátszás minden elınyét kihasználva tárult a nézıközönség elé. A mővészek elıadásukat pónifogaton hirdették a falu utcáiban, afféle vásári hangulatban. Múltunkról a jelennek újabb könyv készül az alistáliak történelmét bemutató sorozatban ben Alistál, Felistál és Tınye fejlıdését mutattuk be 1911-tıl ig. A könyv ezúttal nagyon rövid idıszakot ölel fel, amelyet az elızı rész is tartalmazott, de stílusában teljesen másképp. Az es években végrehajtott kényszerkitelepítések áldozatainak szomorú történeteit szeretnénk összegyőjteni, az átélık elbeszélése alapján, talán az utolsó pillanatban. Hiszen a kitelepítést megélık sokan gyerekek voltak. Akik érett felnıttek voltak, azokból sajnos már nagyon kevés van az élık sorában. Kérünk tehát mindenkit, akinek, emlékei, ismeretei, okiratai vagy fényképei vannak a deportációval kapcsolatosan, osszák meg a könyv szerkesztıivel, hogy átadhassuk az utókornak. Jelentkezni lehet a községi hivatalban. A falunapon a további jó hangulatot a mővészeti iskola diákjai, a lévai néptáncosok, a Csallóköz legjobb nótaénekesei és a párkányi Dilitrió biztosították. Volt még utcai emlékfutás, polgármesteri labdarúgó kupa és kerékpáros ügyességi verseny is. A gyerekek két hatalmas légvárnak örvedezhettek. Az egész nap folyamán Szigeti Dezsı és Drevenka Árpád biztosították a hangosítást, valamint az esti bálban talpalávalót. November 17-én a kultúrközpontban nagy sikert aratott a nótaest, melyen olyan neves hazai és magyarországi elıadókat hallhattunk élıben, mint Bokor János, Hatvani Kiss Gyöngyi, Leblanc Gyızı, Fejıs Jenı, Tóth Éva, Patkoló Anikó, Kosáry Judit és Bielikné Dóka Zsuzsa. December 7-én a mővelıdési központ a legkisebbeknek kedveskedett, amikor elhozta nekik a Mikulást. A Mikulás érkezését két kis kedves bábelıadás elızte meg az Aranykert bábegyüttes elıadásában. 4. Alistáli Értesítı

5 ÜNNEPI VISSZATEKINTÉS Születésnapot ünnepeltünk november 24-én. Volt mire emlékezni, volt mihez visszanyúlni, volt mibıl erıt meríteni. 45 évvel ezelıtt nyitotta meg kapuit a tanulni vágyók elıtt a jelenlegi iskola épülete január 20. pirosbetős ünneppé vált a falu apraja-nagyja számára. Benépesültek az új, korszerő alapiskola tantermei. Az épületben szertárak és kémiai szaktanterem is helyt kapott. Igaz, még mindig szükség volt a délutáni váltásra, hiányzott a tornaterem, iskolai tanmőhely, és az étkezde is a régi épületek egyikében kapott helyet. A korszerősítés az oktató-nevelı munka minıségében is visszatükrözıdött. A pedagógusok törekedtek az új, hatékony pedagógiai módszerek elsajátítására és alkalmazására, hogy általuk megszerettessék és megkönnyítsék az egyre bıvülı tananyag befogadását. Az 1963/64-es tanévtıl Csala Lajos lett az iskola igazgatója, aki 10 évig volt az intézmény élén. Az igazgatóhelyettes már az 1959/60-as tanévtıl kezdve Bock József volt, aki közben szinte megszállottként oktatta a kémiát, és a diákok százait készítette fel a kémiai olimpiászokra. A fiatal iskolavezetık irányítása alatt iskolánk a dunaszerdahelyi járás iskoláinak élvonalába került. Minden pedagógus tudása legjavát adta. Tantárgybizottságok alakultak, szakkörökben dolgoztak. A tanulmányi, sport és kulturális jellegő versenyeken mindig az élmezınyben végeztek diákjaink tól ismét változás történt az iskolavezetés élén Écsi Ilona személyében. Vezetése alatt is megırizte, sıt tovább öregbítette hírnevét az Alistáli Magyar Tannyelvő Alapiskola. Az igazgatóhelyettes két év kihagyással továbbra is Bock József volt. Az említett 2 tanévben Baffi Balázs volt az igazgatóhelyettes. Iskolánk közben beépült a falu életébe. Képzett szakembereket adott, vállalta a nemzetiségi kultúra ápolását, gazdagabbá tette az ifjúság életét. Téli estéken a tantermek benépesültek színjátszókkal vagy néptáncot ropó, éneklı fiatalokkal. A pedagógusok ott voltak a község minden rendezvényén. Az iskola megizmosodott, felnıtté vált. Közben 2 új létesítménnyel gazdagodott. A község vezetése, szülık és iskolabarátok hatékony összmunkája által felépült a tornaterem, majd az étterem. Az iskola gazdagodása, szépülése újabb lendületet adott az itt dolgozó pedagógusoknak, alkalmazottaknak és természetesen a diákoknak is. Az oktató nevelı munka színvonalának emelése és új pedagógiai módszerek meismerése érdekében már 1984-ben baráti kapcsolatot létesítettünk a gyırszentiváni Váci Mihály Általános Iskolával. Évente bemutató órákon találkozunk és a szakmai ismereteken kívül, szoros baráti kötelékek erısítik iskoláinkat egészen napjainkig szeptemberétıl Szikhart Lajos vette át az iskola irányítását a nyugállományba vonuló Écsi Ilonától. Munkáját továbbra is Bock József igazgatóhelyettes segítette ben, a magyar iskolák újraindításának 50. évfordulóján Emlékeink és jelenünk címmel évkönyvben emlékeztünk iskolánk történetének egy dicsı korszakára. Ugyanekkor a tanítók fájával tisztelegtünk iskolánk egykori pedagógusai emlékének, akik már a túlvilági élet világítólámpásai. A 2001/2002-es tanévet új iskolavezetés nyitotta meg. A nyugállományba vonult Szikhart Lajos helyére Mgr. Kázmér Éva került, mint a kiírt pályázat gyıztese. Iskolánkon két igazgatóhelyettes, Mgr. Vendégh Emília és Mgr. Horváth Éva tevékenykedtek, akik a jogalanyisággal járó többletmunkában és az iskolavezetésben segítettek. Mára a 45 éves jubileumát ünneplı új iskolaépület kívül-belül teljesen megújult, megszépült. Elkészült a félbehagyott iskolai létesítmény, melyben helyet kapott 2 napközis osztály, iskolakönyvtár, számítógépes terem, valamint a mővészeti alapiskola. Így iskolánk minden igényt kielégítı oktatási intézménnyé vált. Bízom benne, hogy az Alistáli Magyar Tannyelő Alapiskola nem észrevétlenül élte, és éli életét, hanem emlékeket, értékeket emel magának mőködése által. Az értékeket megırizni, fejleszteni és továbbadni pedig kötelességünk. Mélységes tisztelettel, megbecsüléssel köszönöm minden pedagógus odaadó munkáját, akik valaha is szülıfalum iskolájában hintették a tudás magvait. Végezetül kívánom, hogy a jubiláló iskola további életét kísérje szerencse és siker, övezze tisztelet és megbecsülés. (Kelo Éva) A mővészeti alapiskola ünnepi koncertsorozata decemberben: December 6-án Mikulás-napi kiskoncert a legifjabb diákok elıadásában. December 14-én Kodály Zoltán emlékmősor keretében: Oros Márta zongorahangverseny, adventi koncert a mővészeti alapiskola tanárainak és a református gyülekezet Te Deum Laudamus kórusának közremőködésével, az iskola képzımővészeti szakot végzett diákjainak kiállítása.. December 19-én karácsonyi hangverseny az iskola diákjainak elıadásában Alistáli Értesítı 5.

6 A Szlovák Kyokushin Szövetség alistáli karateklubjának versenyzıi október 6-án részt vettek a Muzslán megrendezett szlovák katabajnokságon. Eredmények: arany - Domonkos Emese, ezüst - Černý Dávid, Kosár László, Mrhal Jiří, bronz - Bögi Levente. Karatékáink részt vettek a szliácsi és bısi edzıtáborokban és az osztrák kata és kumitebajnokságon (Černý Dávid kategóriájának bronzérmese lett). Mrhal Jirko, Kosár László valamint Krajcsovics Ferenc a párkányi 24 órás edzésbıl is kivették részüket. (forrás: Turisztikai tábor augusztus 6-12-ig turisztikai tábort szerveztünk iskoláskorú gyerekek részére. A jó idınek köszönhetıen minden nap gazdag programot tudtunk biztosítani a 39 résztvevı gyermeknek. Már több éve nagyszerő helyszínnek bizonyul a tallósi kastély, melynek igazgatónıje a személyezettel együtt minden kényelmünket bebiztosítja. Az idei év sikere a tallósi romagyerekekkel vívott futballmérkızésnek volt, amit a gyerekek nagyon élveztek. Természetesen most sem maradt el a Karaoke-verseny, és fürdés is volt a közeli tóban. Biciklizés közben a deáki strandon is megálltunk egy kis frissítı pancsolásra. Köszönet mindazoknak, akik a tábor szervezését segítették:, az Obuv Paula somorjai vállalkozásnak, Rásó Katalin magánvállalkozónak, Takács Renátának, aki az egészségügyi szolgálatot vállalta, valamint a tábort támogató szülıknek. A gyerekek felügyeletét, eszközök szállítását Mgr. Bartalos Erzsébet és Mayer András biztosították. Köszönet még Rıth Imrének a lovaglásért és a dunaszerdahelyi turistaklubnak a csónakázás megszervezéséért. Jövıre remélhetıleg ismét találkozunk! A tábor iránt érdeklıdık jelentkezhetnek a községi hivatalban. (Lırincz Magdaléna, táborvezetı) Az egyéves fennállását ünneplı ALI-BI túrakerékpáros klub a rövid idı alatt sok-sok feledhetetlen élménnyel és több mint km-rel gazdagodott. Utolsó beszámolónk óta sőrősödtek az események. Saját szervezéső túrákon és mások rendezésében meghirdetett kerékpárutakon vettünk részt. A legemlékezetesebbek: Csallóköztúra 50 és 90 km-es távon a dunaszerdahelyi KT Rodina szervezésében. Malomvölgy túra - egy 90 km-es kört tettünk a festıi szépségő Malomvölgybe (Gerecse hegység). Odafelé a dombbal, visszafelé pedig a széllel kellett megbirkózni, ennek ellenére nagyon nagy élmény volt az út az ırsújfalusi MaMa-Trek csapattal. Július túra a Kis-Duna vízimalmai körül. 2 napos túra gútai táborozással. A táv 171 valamint 107 km volt. Ezúttal a 40 fokos hıség jelentette a legnagyobb kihívást. Augusztus 23 Moravský Bikemaraton terepverseny az út is lehet cél jelszó alatt. Sajnos a nagyobb költségek miatt csak kevesen tudtunk részt venni a távolabb megrendezett, de igencsak adrenalinszint-növelı versenyen. Szőcs Ervin és Szőcs Dani a verseny helyszínére is kerékpáron érkezett, persze egy jól szervezett csapatban, ahol a feleségek biztosították a biztonsági kíséretet. Augusztus 18-án a Nagymegyeri Szent István Király Teljesítménytúrán Szőcs Éva a 90 km-es távon 1., ugyanitt junior kategóriában Kálmán Ákos II. helyezett lett. Valkai György a mezıny legidısebb teljesítıjeként kapott díjat. Szeptember 2-án 6 tagunk tiltakozó akción vett részt a pozsonyi Vaskutacskánál az erdıvédelmi törvény korlátozásai ellen. Szeptember 8. II. Kis- Duna túra Eperjesre. Szeptember 15. İszi Lion. A tavaszi felfedezı túra után ismét a csicsói holtág felfedezése az ıszi színeiben. A két szeptemberi túrán kiemelkedı teljesítményt nyújtottak legifjabb bringásaink Csizmadia Évike és Virág valamint Bognár Boglárka.Szeptember Búcsi szüreti túra 30 résztvevıvel, ebbıl 22-en a teljes távot teljesítették Alistál és Búcs között, ami a két nap alatt 160 km. Szállásunk a már kicsit hővös ıszi éjszakára a búcsi Emese panzióban volt. Hála Szobi Eszter vendéglátónknak, megtekinthettük a Strassburgba készített felvidéki népviseleti győjteményét. Aki tudni akarja, hogy mi történt még velünk az elmúlt idıszakban, bıvebb leírást a oldalon talál sok-sok képpel feltöltve. (ALI-BI PT vez.) 6. Alistáli Értesítı

7 Az állattartás ábécéje Szlovákiában az állattenyésztést és az ebtartást külön törvények szabályozzák. A községek saját rendelkezést csak a törvény korlátain belül hozhatnak, de ez nem jelenti, hogy a falunak nem okoz problémát a helytelen állattartás. Sajnos az állattenyésztés falunkban gyakran szomszédjogi és a birtokháborítási szabályokba ütközik, amit elsısorban a községi hivatalban szeretnének megoldani az érintettek. A helytelen állattartás sokféle szabálysértés következménye lehet. Leggyakoribb az építkezési jogszabályok ignorálása tehát az ól vagy istálló használata nincs e célból engedélyezve (kolaudálva), ezért gyakran nem is felel meg a követelményeknek, pl. a legközelebbi lakott épülettıl való távolsága miatt. Továbbá a higiéniai elıírások hiánya, a rágcsálók irtásának elmulasztása is lehet a szomszédok háborúskodásának alapja. Amennyiben a szomszédok egymás nyugalmát a helytelen állattartással zavarnák, fordulhatnak a községi hivatalhoz, mint állami építkezésfelügyeleti szervhez, a helyi állatorvoshoz, mint állategészségügyi szervhez vagy a regionális közegészségügyi hivatalhoz. Anyagi kár okozása esetén a bíróság illetékes dönteni. A következı jogszabályok alapvetı kötelességei az állattartóknak: Az állatot az állattartással érintett közvetlen szomszédok nyugalmának zavarása (zaj, bőz stb.) nélkül kell tartani, úgy, hogy az állat más testi épségét, egészségét ne veszélyeztesse, anyagi kárt ne okozzon se személynek, se közösségnek. Állat csak zárt területen (elkerített udvaron) tartható. Az állatok elhelyezésére szolgáló létesítményeket, illetve azok helyiségeit (ólakat, ketreceket) - szükség szerint (legalább naponta) takarítani kell! Az ebeket a tulajdonosai úgy kötelesek tartani szükség esetén megkötve, körbekerített (megfelelı mozgási lehetıséget biztosítva) helyen hogy azok elkóborolni, közterületre felügyelet nélkül kijutni ne tudjanak. Bekerítetlen ingatlanon ebet szabadon tartani tilos! Az eb tulajdonosának kötelessége gondoskodni arról, hogy az a tartási helyét, illetve az ingatlan határait ne hagyhassa el. Ha az ebtulajdonos nem szándékozik ebét vagy szaporulatát tovább tartani, köteles elhelyezésérıl gondoskodni. Az ebeket kötelezı veszettség elleni védıoltással ellátni! Ebazonosítás céljából az ebet számozott bilétával kell ellátni. A bilétát az ebtartó köteles az eb nyakán rögzíteni. A biléta a községi hivatalban az ebadó térítése után váltható ki. Az ebtartó a sorszámozott biléta elvesztése, megsemmisülése, megrongálódása esetén köteles azt haladéktalanul a községi hivatalban jelenteni, amely annak pótlásáról gondoskodik. pórázon is), ahol azt tiltótábla jelzi! (k.h.) Tilos az ebet olyan helyre vezetni (akár Nagyszüleink idejében kevesebb hulladék keletkezett a Kevesebb hulladék...jobb környezet családok mindennapi élete során, mint ma, és az a környezet számára sem jelentett veszélyt. Ma a hulladék sok olyan összetevıt tartalmaz,amely vagy nem bomlik le a természetben,vagy veszélyes arra. Ezért a hulladékot kezelni kell. Begyőjtik, elszállítják és hasznosítják, vagy ilyen lehetıség hiányában ártalmatlanítják a hulladékot. A háztartásban szétválogatott hulladékból az ipar ismét terméket tud gyártani és a közszolgáltatónak kevesebb hulladékot kell elszállítania a kukából. A hasznosítható hulladékok - papír,üveg, mőanyag, fémek, - ipari feldolgozása révén az ország ásványi kincsei tovább tartanak és a hulladéklerakók és égetık kapacitását sem terheli ez a mennyiség. A zöldhulladékból a talaj javításához használható komposzt keletkezik. Mindenkinek ki kell vennie a részét a hulladék kezelésébıl. A hulladékgyőjtı-udvarba magunknak kell elvinnünk a hasznosítható vagy veszélyes hulladékainkat. Az üveget nem szükséges a telephelyre vinni, a győjtıpontokon elhelyezett edényekbe lehet helyezni. A mőanyag flakonokat zsákokban szállítjuk el a házak elıl, ahova a meghirdetett idıpontban lehet kirakni. PET flakonok szedése 2008-ban: január 16., február 27., április 2., május 14., június 18., július 23., augusztus 27., október 8., november 12., december 17. A telephely nyitvatartása: téli idıszámítás alatt hétfıtıl szombatig: , nyáron óráig. Leadható hulladék: üveg, papír, akkumulátor, gumiabroncs, használt elektromos háztartási berendezés, mőanyag, építkezési törmelék (max 1 m 3 ). A szállítók függvényében késıbbiekben többféle hulladékot szeretnénk szelektálni. A hulladékkeletkezés megelızésének lehetséges módja: Vásárlási szokásainktól függıen a háztartásunkban keletkezı hulladék mennyisége megduplázódhat, ha az elırecsomagolt, nem betétdíjas termékeket részesítjük elınyben. Figyeljünk oda az általunk vásárolt termékek csomagolására! A háztartási hulladék kb.30%-a ún. zöldhulladék, amely szelektíven győjtve biológiai lebomlási folyamat eredményeként talajjavító anyaggá válik. A folyamat befolyásolható, és kellı nedvesség valamint oxigén biztosítása mellett - hıtermelıdés közben - alakul át a hulladék humusszá. Komposztáljuk a kerti és konyhai hulladékot! Alistáli Értesítı 7.

8 KÖZSÉGI RENDİRSÉGGEL VÉDETT TELEPÜLÉS Alistálon az önkormányzat határozata alapján július 1-tıl mőködik a községi rendırség. Az alapszabályzat szerint két rendır végzi a szolgálatokat. Fı feladataink közé tartozik a rendfenntartás, a lakosság és a közvagyon védelme. Felügyeljük a környezetvédelmi elıírások, a közúti közlekedés szabályai és a helyi érvényő rendeletek betartását. Már az elsı naptól fokozott ellenırzést tartunk a Komáromi úton, ahol a 315/1996 sz. törvény alapján sok esetben büntetıcédulát írtunk ki helytelen parkolásért. A büntetettek között nem volt egyetlen alistáli lakos sem. Intézkedésünk célja a balesetek megelızése. Éppen ezért tartunk naponta szolgálatot az alapiskolánál is. További célunk a lopás és csalás bőntettének megelızése, leleplezése. Egy kerékpár-eltulajdonítás esetében az elkövetıt 30 percen belül elfogtuk, és a kerékpár visszakerült eredeti tulajdonosához. A kultúr- és sportközpont parkolójában megakadályoztuk egy gépkocsi feltörését és esetleges eltulajdonítását, az elkövetıt a helyszínen fogtuk el. Kiszorítottuk a faluból az illegális, házaló árusokat. Segítséget nyújtottunk exekúciók végrehajtásánál, jogtalan lakásfoglalás esetében kilakoltatást végeztünk, segítettük a mentıs munkáját egy polgár szociális otthonba való szállításánál. Közbeléptünk családi vitában, ahol szóban figyelmeztettük a bántalmazót. A nyilvános rendezvényeken, köztük a falunapon is, éjszakai szolgálatokat tartottunk, felügyeltük a bálozók, diszkózók, szórakozók biztonságát. Fokozott figyelmet szentelünk a kiskorúaknak, felügyeljük a szórakozóhelyeken az alkohol és dohánytermékek árusítását, játékautomaták használatát. Sajnos, nemcsak a vendéglıkben jutnak alkoholhoz a fiatalok. Volt, amikor a község parkjában kellett véget vetnünk a kiskorúak italozásának. Gyakori a környezetszennyezés - akár illegális hulladéklerakással vagy égetéssel. Az elkövetık minden esetben eleget tettek a felszólításnak, és abbahagyták környezetszennyezı tevékenységüket. Kollégám elsıként érkezett a helyszínre, mikor bejelentették a falu határában egy holttest maradványainak megtalálását. Bebiztosítottuk a kóbor ebek befogását. Figyelemmel kísérjük a faluban a gyanús személyek, gépkocsik mozgását. Rendszerint ellenırzést tartunk a temetıkben, temetéskor felügyeljük a parkoló gépkocsikat, biztosítjuk a gyalogátkelést a temetık irányába. Szükség esetén kapcsolatba lépünk az állami rendırséggel, így tudjuk fokozni egymás munkájának hatékonyságát Alistál lakossága védelmének érdekében. (Alexander Juríček, parancsnok) Köszöntjük az újszülötteket: Nagy Márk, Bodó Rebeka, Torma Dávid, Bíró Leila, Hegyi Attila, Kálmán Bálint, Halász Bálint Búcsúzunk az elhunytaktól Nagy Lenke (1929), Bábics Dezsı (1927), Rajczy Ilona (1926), Szabó Margit (1925), Madi Eszter (1909), Németh Lajos (1919), Lengyel Gizella (1920), Szamaránszky Ilona (1922), Rásó Tamás (1977), Agh Mária (1952), Soóky Raimund (2007), Mazúr Vendel (1909), Takács Gabriella (1931), Bálint Ilona (1914) Mégis Az emberek esztelenek, következetlenek és magukba fordulnak, mégis szeresd ıket! Ha jót teszel, megvádolnak, hogy önzés és hátsó gondolat vezérli cselekedeted, mégis, tégy jót! Ha sikeres vagy, hamis barátokat és igazi ellenségeket nyersz, mégis érj célt! A jó, amit teszel, holnap már feledésbe megy, mégis tedd a jót! A becsületesség és az ıszinteség sebezhetıvé tesz, mégis légy becsületes és nyílt! Az embereknek szükségük van a segítségre,de, ha segítesz, támadás érhet, mégis segíts! A legjobbat add a világnak, amid csak van, s ha verést kapsz cserébe, mégis a legjobbat add a világnak, amid csak van! ( Teréz Anya) Kiadja : Alistál Község Önkormányzata, hat. sz. 37, 38/1994. Szerkeszti Alistáli Községi Hivatal és az ÖK szerkesztıbizottsága: Domonkos Zsuzsanna, Kelo Éva, Kristóf Enikı, Sátor Zoltán. Példányszám: 630. Nyomda: Valeur Kft. Dunazserdahely Cím: Dolný Štál, ulica Mateja Korvína, Hunyadi Mátyás utca 676/2, tel.: , fax: , 8. Alistáli Értesítı honlap:

Boldog újesztendıt kedves Tótiak!

Boldog újesztendıt kedves Tótiak! Káptalantóti Önkormányzat lapja /a Megyei Önkormányzat támogatásával/ VI. évfolyam 1. szám Boldog újesztendıt kedves Tótiak! Óév búcsúztatásaként szeretném megragadni az alkalmat és megköszönni minden

Részletesebben

Alistáli Értesítő. május

Alistáli Értesítő. május XI.ÉVF./.ÉVF./1. 2008 május Alistáli Értesítő ALISTÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÉS A KÖZSÉGI HIVATAL INGYENES IDİSZAKOS TÁJÉKOZTATÓJA Épül, szépül a falu ez akár fıcíme is lehetne az Alistáli Értesítı 2008-ban

Részletesebben

X. Madzagfalvi Napok 2008. szeptember 5-6-7.

X. Madzagfalvi Napok 2008. szeptember 5-6-7. Madzagfalvi Hírmondó BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓJA A VÁROSHÁZI KRÓNIKA KÜLÖNSZÁMA WWW.BEKESVAROS.HU INGYENES 2008. AUGUSZTUS XI. ÉVFOLYAM 4.SZÁM X. Madzagfalvi Napok 2008. szeptember 5-6-7. Tisztelt

Részletesebben

Tárgy: Lajosmizse város 2012. évi kulturális rendezvénynaptárának elfogadása. Intézményirányító és Településfejlesztési Iroda.

Tárgy: Lajosmizse város 2012. évi kulturális rendezvénynaptárának elfogadása. Intézményirányító és Településfejlesztési Iroda. Elıterjesztés 12. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. március 29-i ülésére Tárgy: Lajosmizse város 2012. évi kulturális rendezvénynaptárának elfogadása Az elıterjesztést készítette:

Részletesebben

Csólyospálos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 8/2004.(VI.25.) KT. számú rendelete az állattartás szabályairól

Csólyospálos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 8/2004.(VI.25.) KT. számú rendelete az állattartás szabályairól Csólyospálos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 8/2004.(VI.25.) KT. számú rendelete az állattartás szabályairól (8/2012.(V.31.) rendelettel módosítva) (Egységes szerkezetbe szedve) Csólyospálos

Részletesebben

TÁMOP-3.1.4-08/1-2009-0019. Egészségnap órarend. Háztartási balesetek megelőzése 04.terem. A nemi élet kockázatai 103.terem

TÁMOP-3.1.4-08/1-2009-0019. Egészségnap órarend. Háztartási balesetek megelőzése 04.terem. A nemi élet kockázatai 103.terem Egészségnap órarend 9/a 014.terem 9/b 014. terem 9/c 10/a Szív, ér és 10/b Szív, ér és 10/c 11/a játék, játék, játék, játék, 11/c játék, játék, 07.terem 12/b Elsősegély 016.terem 12/c 07.terem Elsősegély

Részletesebben

Sajtoskál község Önkormányzat Képviselı-testületének. 9 / 2004./ X II. 28. / számú rendelete

Sajtoskál község Önkormányzat Képviselı-testületének. 9 / 2004./ X II. 28. / számú rendelete Sajtoskál község Önkormányzat Képviselı-testületének 9 / 2004./ X II. 28. / számú rendelete A települési szilárd hulladékra vonatkozó kötelezı közszolgáltatásról /EGYSÉGES SZERKEZET/ Sajtoskál község Önkormányzatának

Részletesebben

Alistáli Értesítő. Gyırbe került a. Tervek és feladatok az új választási idıszakban. X.ÉVF./1. 2007 június

Alistáli Értesítő. Gyırbe került a. Tervek és feladatok az új választási idıszakban. X.ÉVF./1. 2007 június X.ÉVF./1. 2007 június Alistáli Értesítő. Gyırbe került a ALISTÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÉS A KÖZSÉGI HIVATAL INGYENES IDİSZAKOS TÁJÉKOZTATÓJA Tervek és feladatok az új választási idıszakban Az Alistáli Értesítı

Részletesebben

CSÖRÖG KÖZSÉG KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 12/2003.(VI.26.) számú rendelete az állatok tartásáról

CSÖRÖG KÖZSÉG KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 12/2003.(VI.26.) számú rendelete az állatok tartásáról CSÖRÖG KÖZSÉG KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 12/2003.(VI.26.) számú rendelete az állatok tartásáról Csörög Község Képviselı-testülete az Önkormányzatokról szóló 1990.évi LXV. törvény 16..(1) bekezdésében kapott

Részletesebben

Bödõk, Ilona b: 1947 in Csicsó Mad. Nagy, Tibor "Dr" b: 1946 in Mad m: 1976. Nagy, Szabolcs "állatorvos Dr" b: 1976 in Mad

Bödõk, Ilona b: 1947 in Csicsó Mad. Nagy, Tibor Dr b: 1946 in Mad m: 1976. Nagy, Szabolcs állatorvos Dr b: 1976 in Mad Nagy, Vilma b: 1911 in Csicsó d: 2005 in Csicsó anyja Pálffy Vilma Fél Antal d.u. Bödõk, Pál b: 1905 in Csicsó m: 1947 d: 1965 in Csicsó anyja Kollár M.Bödõk Ksz.Tarcsi Géza, Balá gy.k.sz. Beke Károly

Részletesebben

Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat munkaterve a 2011-2012-es tanévre

Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat munkaterve a 2011-2012-es tanévre ADY ENDRE ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS PESTERZSÉBETI PEDAGÓGIAI INTÉZET 1204 Budapest, Ady Endre u. 98. Tel/fax: 284-01-38; Tel.: 421-07-71 Email: pepe20@pepint.sulinet.hu Honlap: www.pepint.hu Pesterzsébeti Ifjúsági

Részletesebben

XII. évfolyam, 2. szám Úny Község Önkormányzatának Kiadványa 2008. július

XII. évfolyam, 2. szám Úny Község Önkormányzatának Kiadványa 2008. július ÚNYI ÚJSÁG XII. évfolyam, 2. szám Úny Község Önkormányzatának Kiadványa 2008. július T A R T A L O M Fejezetek Úny község történelmébıl Óvodai hírek Iskolai hírek Testületi Tallózó Anyakönyvi hírek Berhidai

Részletesebben

Révfülöpi Nyár 2008. JÚNIUS

Révfülöpi Nyár 2008. JÚNIUS Révfülöpi Nyár 2008. JÚNIUS 2008. június 14. szombat 18 óra RAFFAY BÉLA szobrászművész kiállításának megnyitója a Tóparti Galériában (Révfülöp, Halász utca 6.). A kiállítást megnyitja: Kancsal Károly,

Részletesebben

Gratulálunk a gyerekeknek a szép eredményekhez, és reméljük, hogy jövőre is ilyen szép számmal jelentkeznek majd tanulóink erre a versenyre!

Gratulálunk a gyerekeknek a szép eredményekhez, és reméljük, hogy jövőre is ilyen szép számmal jelentkeznek majd tanulóink erre a versenyre! Sikerek 2013/2014: Iskolánkban nagyon népszerű a Bendegúz Levelezős Verseny. Az idén is több diákunk jutott el a Tatán megrendezett megyei fordulóba, ahonnan nagyon szép helyezésekkel tértek haza. Bencz

Részletesebben

Várpalota Város Önkormányzatának szociális szolgáltatástervezési koncepciója

Várpalota Város Önkormányzatának szociális szolgáltatástervezési koncepciója Várpalota Város Önkormányzatának szociális szolgáltatástervezési koncepciója 2004. november 2 T a r t a l o m Bevezetés 3 I. HELYZETKÉP 4 I.1. Várpalota város társadalmi, gazdasági helyezte 4 II. A SZOCIÁLIS

Részletesebben

2012 évi tájékoztató a Nagylétai Református Egyházközség Szociális Szolgáltató Központja munkájáról

2012 évi tájékoztató a Nagylétai Református Egyházközség Szociális Szolgáltató Központja munkájáról A beszámolót a Képviselıtestület 108/2012. (IX.25.) Öh. számú határozattal elfogadta. NAGYLÉTAI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG 2012 évi tájékoztató a Nagylétai Református Egyházközség Szociális Szolgáltató Központja

Részletesebben

BÁRKA HÍRMONDÓ. Tartalom. Tavaszköszöntı. 2008 Tavasz, I. ÉVFOLYAM, 2. SZÁM Mevisz 1085 Üllıi út 24., www.mevisz.hu BEKÖSZÖNTİ

BÁRKA HÍRMONDÓ. Tartalom. Tavaszköszöntı. 2008 Tavasz, I. ÉVFOLYAM, 2. SZÁM Mevisz 1085 Üllıi út 24., www.mevisz.hu BEKÖSZÖNTİ 2008 Tavasz, I. ÉVFOLYAM, 2. SZÁM Mevisz 1085 Üllıi út 24., www.mevisz.hu BEKÖSZÖNTİ Itt a várva várt tavasz! Újjáéled a természet, virágba borul minden. Húsvét új erejével elkezd lüktetni az élet, amely

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 30/2012. (X.01.) önkormányzati rendelete az állatok tartásáról

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 30/2012. (X.01.) önkormányzati rendelete az állatok tartásáról Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének /12. (X.01.) önkormányzati rendelete az állatok tartásáról Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

Részletesebben

MÉGIS HAVAZÁS. Tiszta, csendes hópihécskék Szálldogálnak le a földre: Zizegésük halk zenéjét Elhallgatnám mindörökre Én az ember.

MÉGIS HAVAZÁS. Tiszta, csendes hópihécskék Szálldogálnak le a földre: Zizegésük halk zenéjét Elhallgatnám mindörökre Én az ember. MÉGIS Alapíttatott azzal a céllal, hogy közösségünk erısödjön, egymásnak ily módon is lelki támaszt nyújthassunk és a mindenkori eseményekrıl hírt adjunk. HAVAZÁS Tiszta, csendes hópihécskék Szálldogálnak

Részletesebben

Az idvezítı kegyelem

Az idvezítı kegyelem Bibliaolvasás: Titus 2,11-14 Alapige: Titus 2,11 Elhangzott: 2008. december 14-én Advent harmadik vasárnapján A Az idvezítı kegyelem dvent harmadik vasárnapja van, miképpen egy évvel ezelıtt is. Ha Isten

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. június 25-i ülésére

E L İ T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. június 25-i ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E VI. 1228 /2009 E L İ T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. június 25-i ülésére Tárgy: A Komárom-Esztergom Megyei Napok programja

Részletesebben

Gyertyafény csillagfény

Gyertyafény csillagfény Gyertyafény csillagfény Adventtıl karácsonyig 3 hetet meghaladó projekt a Gyulai Alapfokú Közoktatási Intézmény 5. Sz. Általános Iskola és Sportiskola Tagintézményében 2009. november 29 december 22-ig

Részletesebben

29/2008. ( XI. 25.) KKÖT

29/2008. ( XI. 25.) KKÖT Kiszombor Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 29/2008. ( XI. 25.) KKÖT rendelete a települési szilárd hulladékkezeléssel kapcsolatos közszolgáltatás ellátásáról /Egységes szerkezet/ Kiszombor Község

Részletesebben

6/1996. /IV.30./ sz. önk.rendelet az EBTARTÁSRÓL. A rendelet hatálya 1..

6/1996. /IV.30./ sz. önk.rendelet az EBTARTÁSRÓL. A rendelet hatálya 1.. 6/1996. /IV.30./ sz. önk.rendelet az EBTARTÁSRÓL A rendelet hatálya 1.. Ez a rendelet Város1 Nagyközség közigazgatási területén tartott ebek tulajdonosaira, továbbá az ebek felügyeletével megbízott más

Részletesebben

Hidegség Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2006.(I. 25.) önkormányzati rendelete. az ebtartás szabályairól

Hidegség Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2006.(I. 25.) önkormányzati rendelete. az ebtartás szabályairól Hidegség Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2006.(I. 25.) önkormányzati rendelete az ebtartás szabályairól Hidegség Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

2./ Rendezvények biztosításában való részvétel: ( A teljesség igénye nélkül )

2./ Rendezvények biztosításában való részvétel: ( A teljesség igénye nélkül ) Sárospataki Polgárır Egyesület 2012. évi beszámolója Egyesületünk 2004. június 4-én alakult. Taglétszámunk 31 fı. A 31 fıbıl 15 fı alapító tag. Megalakulásunk óta nagyon sok energiát fordítottunk arra,

Részletesebben

A rendezvény neve, jellege. szervezıje. Egyesülete Püspökladányi Határok nélkül Egyesület

A rendezvény neve, jellege. szervezıje. Egyesülete Püspökladányi Határok nélkül Egyesület A rendezvény ideje A rendezvény neve, jellege A rendezvény szervezıje A rendezvény helyszíne 2011. február 9. 90 éves a Vöröskereszt ifjúsági szervezete 2011. február 11. Látássérültek farsangi rendezvénye,

Részletesebben

Beszámoló a XVII. Gyıri és III. Kisalföldi Levéltári Napról

Beszámoló a XVII. Gyıri és III. Kisalföldi Levéltári Napról Beszámoló a XVII. Gyıri és III. Kisalföldi Levéltári Napról A Magyar Nemzeti Levéltár Gyır-Moson-Sopron Megye Gyıri Levéltára, a Magyar Nemzeti Levéltár Gyır-Moson-Sopron Megye Soproni Levéltára, a MOKK

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS Hónap Február Rendezvény megnevezése 08. Katolikus bál 15. KISZE báb égetés Alapítványi Ház Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Alapítvány 20/283-2013 15. Ovis farsang 22. Zenés farsangi

Részletesebben

A csábi plébániaközösség lapja 1. szám 2008. HÚSVÉT

A csábi plébániaközösség lapja 1. szám 2008. HÚSVÉT A csábi plébániaközösség lapja 1. szám 2008. HÚSVÉT Miért keresitek az élõt a holtak között? Nincs itt, föltámadott! (Lk 24, 5-6) A húsvét reggelén üresen talált sír a feltámadás megkérdıjelezhetetlen

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének 53/2004.(XI.30.) Kgy. rendelete az egyes helyi közszolgáltatások ellátásáról (Egységes szerkezetben)

Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének 53/2004.(XI.30.) Kgy. rendelete az egyes helyi közszolgáltatások ellátásáról (Egységes szerkezetben) Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének 53/2004.(XI.30.) Kgy. rendelete az egyes helyi közszolgáltatások ellátásáról (Egységes szerkezetben) Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése a hulladékgazdálkodásról

Részletesebben

A zenekarnak köztartozása nincs, pályázataival elszámol. Köszönettel és Tisztelettel: Kovács Zsolt karnagy. Szekszárd, 2011. január 30.

A zenekarnak köztartozása nincs, pályázataival elszámol. Köszönettel és Tisztelettel: Kovács Zsolt karnagy. Szekszárd, 2011. január 30. SZ M J V Önkormányzata Mővelıdési Osztály 7100 Szekszárd, Béla tér 8. Majnay Gábor Osztályvezetı Úr részére Tisztelt Osztályvezetı Úr! Bemutatás: A zenekar 1988-ban alakult az akkori Liszt Ferenc Zeneiskola

Részletesebben

Sárospatak Város Alpolgármesterétıl

Sárospatak Város Alpolgármesterétıl Sárospatak Város Alpolgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu Tisztelt Képviselı-testület! ELİTERJESZTÉS - a Képviselı-testületnek

Részletesebben

Jászszentandrás: közösségi helyiség kialakítása falusi szálláshelyen

Jászszentandrás: közösségi helyiség kialakítása falusi szálláshelyen Jászszentandrás: közösségi helyiség kialakítása falusi szálláshelyen Családias légkörre, tiszta levegıre, minıségi szolgáltatásokra, barátságos emberekre vágyik? Ha ilyen elképzelései vannak a nyugodt

Részletesebben

Kiadó: Baranya Természeti Értékeiért Alapítvány. Szöveg: Bank László. Lektor: Dr. Szép Tibor. Nyomda: Borgisz-Print Kft.

Kiadó: Baranya Természeti Értékeiért Alapítvány. Szöveg: Bank László. Lektor: Dr. Szép Tibor. Nyomda: Borgisz-Print Kft. Baranya Természeti Értékeiért Alapítvány FECSKEVÉDELMI PROGRAM www.baranyamadar.hu A TERMÉSZET SZOLGÁLATÁBAN İszi fecskegyülekezés (Fotó: Losonczi Lajos) Kiadó: Baranya Természeti Értékeiért Alapítvány

Részletesebben

2010. évi helyszínek. Kecskemét-Matkó

2010. évi helyszínek. Kecskemét-Matkó Kecskemét-Matkó Lakosok száma: - Az esemény idıpontja: 2010.04.15 Helyszín: Óvoda Helybéli ismeretszerzık száma: 9 fı Segítı önkéntesek száma: 4 fı (Magyar Telekom munkatárs) Tiszabábolna Lakosok száma:

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV 2009. MÁRCIUS 15-ÉN MEGTARTOTT ÜNNEPI ÜLÉSÉRİL

JEGYZİKÖNYV 2009. MÁRCIUS 15-ÉN MEGTARTOTT ÜNNEPI ÜLÉSÉRİL Esztergom Város Polgármesteri Hivatala 2501 Esztergom, Széchenyi tér 1. Pf. 92. 6771-2/2009. JEGYZİKÖNYV ESZTERGOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2009. MÁRCIUS 15-ÉN MEGTARTOTT ÜNNEPI ÜLÉSÉRİL

Részletesebben

Hírlevél. Közel a csillag

Hírlevél. Közel a csillag RÉPCESZEMEREI Hírlevél IV. évfolyam, 2. szám 2008. December Közel a csillag A csillag közelít. Lángoló csóvája fényesen hasítja az égbolt fekete palástját. A világ, mint forró nyáron tikkadt föld az esıt,

Részletesebben

Víz, Zene, Virág Fesztivál Egyesület. 2006. évi Közhasznú jelentése

Víz, Zene, Virág Fesztivál Egyesület. 2006. évi Közhasznú jelentése A Víz, Zene, Virág Fesztivál Egyesület 26. évi Közhasznú jelentése 1. Általános rész A társaság neve Víz, Zene, Virág Fesztivál Egyesület A társaság rövid neve Víz, Zene, Virág Fesztivál Egyesület Székhelye

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK. Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne. Tamási Áron

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK. Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne. Tamási Áron TARCSAI HÍRADÓ Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne. Tamási Áron 2011. március INGYENES ÖNKORMÁNYZATI INFORMÁCIÓS LAP 11. évfolyam 2. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK A képviselõ-testület

Részletesebben

2010/2011-es tanév GRATULÁLUNK!

2010/2011-es tanév GRATULÁLUNK! MŐVÉSZETOKTATÁS 2010/2011-es tanév GRATULÁLUNK! II. Látványtánc Európa - bajnokságot 2011. június 3-5-ig rendezték meg Kaposváron. Perdülı táncegyüttesünk is bejutott az Európa - bajnokságra, az országos

Részletesebben

Felsıörsi Hírmondó. szervezett megemlékezést. Elsıként a téli hóeltakarításra és síkosság-mentesítésre

Felsıörsi Hírmondó. szervezett megemlékezést. Elsıként a téli hóeltakarításra és síkosság-mentesítésre Felsıörsi Hírmondó IX. évfolyam 8. szám 2006. november A képviselıtestület kiadványa TARTALOMJEGYZÉK A testületi ülésen történt 1 Az iskola hírei 2 Mindenszentek 2 A Teleházban történt októberben A Káli-medencében

Részletesebben

Határidı: a döntést követı 5 munkanapon belül Felelıs: Dr. Benkovics Gyula polgármester. Pécel, 2009. április 17. Dr.

Határidı: a döntést követı 5 munkanapon belül Felelıs: Dr. Benkovics Gyula polgármester. Pécel, 2009. április 17. Dr. Iktatószám: SZ/338/4/2009 Tisztelt Képviselı-testület! P é c e l V á r o s Ö n k o r m á n y z a t P o l g á r m e s t e r é tıl 2119 Pécel, Kossuth tér 1. Tel: 28/452-745, 452-751; Fax: 28/452-755 WEB:

Részletesebben

7 éves 2 1. 9 éves 12 1. 11 éves 2 1. 13 éves 1 7. 15 éves 0 9. Ifjúsági 5 8

7 éves 2 1. 9 éves 12 1. 11 éves 2 1. 13 éves 1 7. 15 éves 0 9. Ifjúsági 5 8 2013_02_23_Focigala_beszamolo Beszámoló az I. Kiskunlacházi Focigáláról, a Kun László Kupáról 2013. február 23. Egy nappal a Focigála után bizonyossággal kijelenthetjük, érdemes volt az eseményt megrendezni.

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK NEMZETISÉGI, ÜGYRENDI ÉS ELLENİRZÉSI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt.sz.: I. 240-10/2012. Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-808

Részletesebben

Fiatalokkal dolgozol? Szeretnél lehetıséget teremteni a szervezetetekben / intézményetekben lévı fiataloknak arra,

Fiatalokkal dolgozol? Szeretnél lehetıséget teremteni a szervezetetekben / intézményetekben lévı fiataloknak arra, Projektmenedzsment a nemzetközi ifjúsági projektekben 90 órás képzés fiatalokkal foglalkozó szakemberek számára nemzetközi projektmenedzsment témakörben A képzés szervezıje: NCSSZI Mobilitás Országos Ifjúsági

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT NÉMANN VALÉRIA ÁLTALÁNOS ISKOLA GÁDOROS 2 I. rész ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az intézmény elnevezése: Némann Valéria Általános Iskola székhelye: 5932 Gádoros, Iskola u.

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v N A P I R E N D E T :

J e g y z ı k ö n y v N A P I R E N D E T : J e g y z ı k ö n y v Készült: Pereszteg Község Önkormányzati képviselı-testületének 2010. június 14-én tartott testületi ülésén. Jelen vannak: Práznek József polgármester, Zambóné Németh Ilona jegyzı,

Részletesebben

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselı-testületének. 30/2004. (VIII. 19.) r e n d e l e t e. a helyi hulladékgazdálkodási tervrıl

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselı-testületének. 30/2004. (VIII. 19.) r e n d e l e t e. a helyi hulladékgazdálkodási tervrıl Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselı-testületének 30/2004. (VIII. 19.) r e n d e l e t e a helyi hulladékgazdálkodási tervrıl Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselı-testülete a hulladékgazdálkodásról

Részletesebben

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 203/2013.(XII. 18.) KT. számú HATÁROZAT: Képviselő testülete úgy határoz, hogy a 2014. évi városi

Részletesebben

-2- Felsorolta az esemény kapcsán felmerült költségeket, amelyek kifizetését kérte a képviselıktıl elfogadásra. H A T Á R O Z A T

-2- Felsorolta az esemény kapcsán felmerült költségeket, amelyek kifizetését kérte a képviselıktıl elfogadásra. H A T Á R O Z A T Békéscsaba Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzata 5600 Békéscsaba, Szabadság tér 11-17. Ikt.sz.: I. 290-10/2014. J E G Y Z İ K Ö N Y V (Tekintettel az ülés hangfelvételen történt rögzítésére,

Részletesebben

Települési Rendezvény Naptár 2009.

Települési Rendezvény Naptár 2009. Települési Rendezvény Naptár Időpont Rendezvény megnevezése A rendezvény helyszíne február 14. február 21. március 15. 18 órakor március 21. április 4. 10 órától Iskolai farsangi bál A rendezvényszervező

Részletesebben

Március 15-ét ünnepeltük. Több mint 7 millió forintos pályázati siker. Kiállításra invitálunk. Gróf Széchényi István halálára emlékezünk

Március 15-ét ünnepeltük. Több mint 7 millió forintos pályázati siker. Kiállításra invitálunk. Gróf Széchényi István halálára emlékezünk Felelıs kiadó: Nagycenk Nagyközség Önkormányzata Március 15-ét ünnepeltük Több mint 7 millió forintos pályázati siker Telt házzal, nagy érdeklıdés közepette zajlott a március 15-i ünnepség a Községháza

Részletesebben

MÉGIS. Kertész Imre atya emlékére

MÉGIS. Kertész Imre atya emlékére MÉGIS A legjobbat add a világnak, amid csak van, s ha verést kapsz érte cserébe, MÉGIS A LEGJOBBAT ADD A VILÁGNAK, AMID CSAK VAN! ( a calcuttai gyermekotthon faláról ) Kertész Imre atya emlékére Kertész

Részletesebben

A szerkesztôség e-mail címe: kultura.derekegyhaz@gmail.com Telefon: 06 20/258-55-11 december 14. (péntek) 18:00 Derekegyházi Horgász Egyesület taggyűlése Könyvtár TOP lista - november 1. Kristin Cashore:

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2005. Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2005. Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 1 SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2005. Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 2 A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvényben, valamint végrehajtási rendeleteiben foglaltak érvényre jutása,

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. nyilvános ülésérıl. 2014. április 17.

JEGYZİKÖNYV. nyilvános ülésérıl. 2014. április 17. Ügyszám: 9-31/2014. JEGYZİKÖNYV nyilvános ülésérıl 2014. április 17. Szıc 2014 1 Jegyzıkönyv Készült: Az ülés helye: nyilvános ülésérıl Szıci Mővelıdési Ház Szıc, Kossuth L. u. 41. Az ülés idıpontja: 2014.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő testület 2015. december 18-i nyilvános ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő testület 2015. december 18-i nyilvános ülésére 8. NAPIREND Ügyiratszám: 1/566-9/2015. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő testület 2015. december 18-i nyilvános ülésére Tárgy: Előkészítette: Megtárgyalja: Tapolca Város Önkormányzata Képviselő testületének 2016.

Részletesebben

Az ÖKO-Pannon Kht. oktatási programja. Haraszti Beáta oktatási referens 2007. Február 28.

Az ÖKO-Pannon Kht. oktatási programja. Haraszti Beáta oktatási referens 2007. Február 28. Az ÖKO-Pannon Kht. oktatási programja Haraszti Beáta oktatási referens 2007. Február 28. Hasznosítási célkitőzések az EU és hazánk szabályozása alapján Általános hasznosítási arány 60% Anyagában 55% Anyagfajtánként

Részletesebben

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@axelero.

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@axelero. Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@axelero.hu 13960/2006. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak Város

Részletesebben

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2009. augusztus 31.

Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2009. augusztus 31. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2009. augusztus 31. Az ülésen hozott rendelet és határozatok száma és tárgya: 26/2009.(VIII.31.) ÖH Felsılajos község közrend-és közbiztonsági

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. a Bőnmegelızési Tanács egy éves munkájáról. Készítette: Dombi György Bőnmegelızési Tanács elnöke

BESZÁMOLÓ. a Bőnmegelızési Tanács egy éves munkájáról. Készítette: Dombi György Bőnmegelızési Tanács elnöke BESZÁMOLÓ a Bőnmegelızési Tanács egy éves munkájáról Készítette: Dombi György Bőnmegelızési Tanács elnöke 1 A rendırségrıl szóló 1994. évi XXXIV. törvény 10. (1) bekezdése szerint az önkormányzatok közbiztonsággal

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V 1 Szeghalom Város Polgármesteri Hivatala Szeghalom, Szabadság tér 4-8., T.: 371-611. 1696-4/2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Szeghalom Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. április 30-án

Részletesebben

A PÉRI ÖVEGES JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA

A PÉRI ÖVEGES JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA A PÉRI ÖVEGES JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2004. TARTALOMJEGYZÉK 1 AZ INTÉZMÉNY ADATLAPJA... 5 2 AZ ISKOLA HELYZETE... 6 2.1 A FÖLDRAJZI, TÁRSADALMI KÖRNYEZET... 6 2.2 AZ ISKOLA BELSİ ÁLLAPOTA,

Részletesebben

A Radnóti Miklós Közgazdasági Szakközépiskola Diákönkormányzatának éves program tervezete a 2010/2011-es tanévre

A Radnóti Miklós Közgazdasági Szakközépiskola Diákönkormányzatának éves program tervezete a 2010/2011-es tanévre A Radnóti Miklós Közgazdasági Szakközépiskola Diákönkormányzatának éves program tervezete a -es tanévre Osztályterem-díszítı verseny A -es tanévben a Diákönkormányzat bevezeti a pontozásos rendszerő osztályterem-díszítı

Részletesebben

A dizájner drogok megjelenésének sajátosságai Szekszárdon. Készítette: Schatz Enikı

A dizájner drogok megjelenésének sajátosságai Szekszárdon. Készítette: Schatz Enikı A dizájner drogok megjelenésének sajátosságai Szekszárdon Készítette: Schatz Enikı Kutatásom célja, hogy betekintést nyerjek a serdülıkori devianciák legaggasztóbb szegmensébe, a drogfogyasztásba. Célom

Részletesebben

Herceg Batthyány Fülöp Gimnázium és Általános Iskola

Herceg Batthyány Fülöp Gimnázium és Általános Iskola Herceg Batthyány Fülöp Gimnázium H Á Z I R E N D 2008 Készítette: Lászlóné Kovács Márta Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések 3 1.2. A házirend nyilvánosságával kapcsolatos szabályok 3 1.3. Az intézmény

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. május 13-i ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. május 13-i ülésére Elıterjesztés 8. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. május 13-i ülésére Tárgy: A 2009. évi Környezetvédelmi Nap program-tervezetének elfogadása Az elıterjesztést készítette: Földházi

Részletesebben

./.. (...) 10/1999. (III.31.)

./.. (...) 10/1999. (III.31.) SÁROSPATAK VÁROS KÉPVISELİ- TESTÜLETÉNEK./.. (...) számú rendelete a helyi közmővelıdés szabályozására címő a 10/1999. (III.31.) számú rendelet módosításáról Sárospatak Város Képviselı-testülete a muzeális

Részletesebben

Óvodai házirend. az óvodával jogviszonyban álló minden alkalmazottra a gyermekekre a szülıkre 4. A házirend területi hatálya kiterjed:

Óvodai házirend. az óvodával jogviszonyban álló minden alkalmazottra a gyermekekre a szülıkre 4. A házirend területi hatálya kiterjed: I: A házirend célja. Óvodai házirend l. A gyermeki jogok és kötelezettségek szülı általi gyakorlásával, a gyermekek óvodai életrendjével kapcsolatos intézményi rendelkezések megállapítása, a szülıkkel

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK 27/2007.(IX.25.) KGY. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK 27/2007.(IX.25.) KGY. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK 27/2007.(IX.25.) KGY r e n d e l e t e a temetıkrıl és a temetkezési tevékenységrıl (egységes szerkezetben a 11/2008.(III.4.) KGY és a 50/2008.(XI.25.) KGY rendelettel)

Részletesebben

Beszámoló a Heuréka számválaszos matematikaversenyről

Beszámoló a Heuréka számválaszos matematikaversenyről Beszámoló a Heuréka számválaszos matematikaversenyről A Nyíregyházi Fıiskola Matematika és Informatika Intézete egy új matematikaversenyt rendezett a középiskolák 9 12. osztályosai számára, a HEURÉKA számválaszos

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 32. 8500 PÁPA, Fı utca 12. Tel.: 89/324-585 Fax.: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu E L İ T E R J E S Z T É S a Képviselıtestület 2009. áprilisi ülésére Tárgy: Pápa Város

Részletesebben

HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÖKOISKOLA MUNKATERVE. 2015/2016. tanév

HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÖKOISKOLA MUNKATERVE. 2015/2016. tanév HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÖKOISKOLA MUNKATERVE 2015/2016. tanév Készítette: biolológia-földrajz szakos tanár tanító Debrecen,2015. szeptember 2 ÖKO MUNKACSOPORT TAGJAI tanár Munkacsoport vezető tanító

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu E l ı t e r j e s z t é s - a Képviselı-testületnek Közmővelıdési Megállapodás

Részletesebben

a László Mária tanító néni adventi koszorú készítő délutánja: a Fancsali Adélka-Leilla tanító néni karácsonyi és húsvéti kézműves délutánjai:

a László Mária tanító néni adventi koszorú készítő délutánja: a Fancsali Adélka-Leilla tanító néni karácsonyi és húsvéti kézműves délutánjai: KAPCSOLATAINK Számomra minden kisgyermek csoda. És mindegy, hogy szép vagy eláll a kisfüle, mindegy, hogy csillagszemű vagy kancsal egy picit kisgyermek, tehát csoda. Esendő és kiszolgáltatott. Óvjuk és

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Kaposmérı Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 2014. május 27-én megtartott soron következı ülésérıl Jelen vannak: Berecz Pál képviselı Dr. Árva-Lóky Zsófia képviselı

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Nyáregyháza Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2006. április 18. napján délután 16.00 órai kezdettel megtartott soron következı, nyilvános ülésérıl, Nyáregyháza,

Részletesebben

HÁZIREND Tartalom 1. Bevezetı rendelkezések ---------------------------------------------------------------------------------- 3

HÁZIREND Tartalom 1. Bevezetı rendelkezések ---------------------------------------------------------------------------------- 3 HÁZIREND Tartalom 1. Bevezetı rendelkezések---------------------------------------------------------------------------------- 3 1.1 Az intézmény adatai --------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

A Gárdonyi Kórus 2012. évi megvalósított szakmai tevékenységének bemutatása

A Gárdonyi Kórus 2012. évi megvalósított szakmai tevékenységének bemutatása A Gárdonyi Kórus 2012. évi megvalósított szakmai tevékenységének bemutatása A Szekszárdi Gárdonyi Zoltán Református Együttes 1994-ben alakult. Az énekkart Nagytisztelető Lemle Zoltán Csokonai Vitéz Mihály

Részletesebben

Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki térségekbe beruházó Európa MEGHÍVÓ

Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki térségekbe beruházó Európa MEGHÍVÓ MEGHÍVÓ Vámosgálfalva Önkormányzata tisztelettel meghívja a Vámos Települések Szövetségének tag önkormányzatait és minden kedves érdeklődőt a 2010. június 4 6 án megrendezésre kerülő Vámos Települések

Részletesebben

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.)

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) 2008/2009-es tanév Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) Iskolánk tanulói az országos döntőben az alábbi eredményeket érték el. Fliszár Tímea (12.B osztály)

Részletesebben

Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2012. (II.29.) rendelete

Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2012. (II.29.) rendelete Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2012. (II.29.) rendelete a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás kötelező igénybe vételéről és a szelektív hulladékgyűjtésről

Részletesebben

Debrecen, 2015. szeptember

Debrecen, 2015. szeptember A SVETITS KATOLIKUS ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM ÖKOISKOLA MUNKATERVE 2015/2016-OS TANÉV Készítette: Dr. Juhászné Rippert Teodóra Debrecen, 2015. szeptember AZ ÖKO MUNKACSOPORT TAGJAI

Részletesebben

Balatonendréd község Önkormányzata Képviselő-testületének

Balatonendréd község Önkormányzata Képviselő-testületének Balatonendréd község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2000. (IX.l4,.) önkormányzati rendeletet Az állattartásról. 1 Módosította a 12/2012. (V.30.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2012. május 30.

Részletesebben

Rendezvénynaptár 2015.

Rendezvénynaptár 2015. Rendezvénynaptár 2015. Hónap Nap Időpont Program Helyszín Szervező Január 18. 15 00 Magyar Kultúra Napja Művelődési Ház Művelődési Ház 30. közgyűlése Művelődési Ház Február 13. Tűzoltó közgyűlés Művelődési

Részletesebben

Múzeumok İszi Fesztiválja a Karacs Ferenc Múzeumban. 2009. október 1.- 2009. november 15.

Múzeumok İszi Fesztiválja a Karacs Ferenc Múzeumban. 2009. október 1.- 2009. november 15. Múzeumok İszi Fesztiválja a Karacs Ferenc Múzeumban 2009. október 1.- 2009. november 15. Programjaink: Október 1. (csütörtök) 17 óra Múzeumok İszi Fesztiváljának megnyitója és a Zene világnapja alkalmából

Részletesebben

Versenyeredmények 2013-2014-es tanév

Versenyeredmények 2013-2014-es tanév Versenyeredmények 2013-2014-es tanév Gárdonyi Géza területi matematikaverseny (Ács) A versenyen évfolyamonként egy-egy tanuló vett részt. 4. évfolyam Nagy Adél 6. évfolyam Kocsis Anett 8. évfolyam Kelemen

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2012. augusztus 9-én 8 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésérıl. Az ülés helye: Városháza tanácskozó terme Jelen vannak:

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/27. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján a Képviselı-testület

Részletesebben

30/2004. (VII. 1.) RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN LÉVİ KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL ÉS RENDJÉRİL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

30/2004. (VII. 1.) RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN LÉVİ KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL ÉS RENDJÉRİL EGYSÉGES SZERKEZETBEN ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 30/2004. (VII. 1.) RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN LÉVİ KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL ÉS RENDJÉRİL A 14/2005. (III. 23.), A 45/2005. (X. 28.), A

Részletesebben

Áprilisi jeles napok

Áprilisi jeles napok Káptalantóti Önkormányzat lapja VIII. évfolyam 3. szám Áprilisi jeles napok Április 12. Gyula napja, az esztendı századik napja, ezért száznapnak is nevezik. A délvidéken féregőzı nap, a nagytakarítás,

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Kaposmérı Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 2013. november 05-én megtartott rendkívüli ülésérıl Jelen vannak: Pap József alpolgármester Dr. Árva-Lóky Zsófia képviselı

Részletesebben

Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2011. március 28.

Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2011. március 28. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2011. március 28. Az ülésen hozott rendelet, és határozatok száma és tárgya: Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének

Részletesebben

83/2004. (VI. 4.) GKM rendelet. a közúti jelzőtáblák megtervezésének, alkalmazásának és elhelyezésének követelményeiről

83/2004. (VI. 4.) GKM rendelet. a közúti jelzőtáblák megtervezésének, alkalmazásának és elhelyezésének követelményeiről 83/2004. (VI. 4.) GKM rendelet a közúti jelzőtáblák megtervezésének, alkalmazásának és elhelyezésének követelményeiről A közúti közlekedésrıl szóló 1988. évi I. törvény 48. -a (3) bekezdése b) pontjának

Részletesebben

Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság, Pénzügyi Bizottság. Békés Város Képviselı-testülete 2011. május 26-i ülésére

Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság, Pénzügyi Bizottság. Békés Város Képviselı-testülete 2011. május 26-i ülésére Tárgy: Beszámoló Békés város nemzetközi kapcsolatairól, pályázat benyújtása testvérvárosi kapcsolatok elmélyítésére Elıkészítette: Hajdu Lívia PR referens Véleményezı bizottság: Oktatási, Kulturális és

Részletesebben

Hónap Rendezvény megnevezése Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Február

Hónap Rendezvény megnevezése Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Február Hónap Rendezvény megnevezése Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Február 09. Terápiás foglalkozás (kutyával) Alapítványi Ház 09. Katolikus bál 13. Hamvazószerda Katolikus templom 16. KISZE

Részletesebben

LEGÁNYI NORBERT FİAPÁT ÉS AZ OBLÁTUSSÁG

LEGÁNYI NORBERT FİAPÁT ÉS AZ OBLÁTUSSÁG Várszegi Asztrik OSB LEGÁNYI NORBERT FİAPÁT ÉS AZ OBLÁTUSSÁG Az oblátusintézmény végigkíséri a szerzetesség történetét, korszakonként más és más hagyományt alakítva ki magának. Az obláció Istennek adott

Részletesebben