A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének FK-I-FB-157/2012. számú, fogyasztóvédelmi bírság kiszabását és intézkedést tartalmazó határozata az

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének FK-I-FB-157/2012. számú, fogyasztóvédelmi bírság kiszabását és intézkedést tartalmazó határozata az"

Átírás

1 A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének FK-I-FB-157/2012. számú, fogyasztóvédelmi bírság kiszabását és intézkedést tartalmazó határozata az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe számára. A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (székhelye: 1013 Budapest, Krisztina krt. 39.; a továbbiakban: Felügyelet) által ( ) Ügyfél július 14-én érkeztetett kérelme alapján az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepénél (székhelye: 1138 Budapest, Váci út ; a továbbiakban: Fióktelep) folytatott fogyasztóvédelmi eljárásban Dr. Szász Károlynak, a Felügyelet elnökének felhatalmazása alapján az alábbi hozom: h a t á r o z a t o t I. A Felügyelet a Fiókteleppel szemben a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmára vonatkozó jogszabályi rendelkezés megsértése miatt a határozat kézhezvételének napjával megtiltja a jogsértő magatartás további folytatását. I/A. II. II/A. A Felügyelet a Fiókteleppel szemben a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló jogszabályi rendelkezések megsértése miatt forint azaz kettőszázezer forint fogyasztóvédelmi bírságot szab ki. A Felügyelet a Fióktelepnek a panaszkezelésre vonatkozó jogszabályi rendelkezések megsértése miatt a határozat kézhezvételének napjával megtiltja a jogsértő magatartás további folytatását. A Felügyelet a Fiókteleppel szemben a panaszkezelésre vonatkozó jogszabályi rendelkezések megsértése miatt forint azaz ötvenezer forint fogyasztóvédelmi bírságot szab ki. A kiszabott fogyasztóvédelmi bírságokat a határozat jogerőre emelkedésétől számított 30 napon belül kell a Felügyeletnek a Magyar Államkincstárnál vezetett számú számlájára - "fogyasztóvédelmi bírság" megjelöléssel, valamint a határozat számának feltüntetésével - befizetni. A fogyasztóvédelmi bírság önkéntes befizetésének elmaradása esetén a közigazgatási végrehajtás szabályai kerülnek alkalmazásra. A fogyasztóvédelmi bírság befizetésére meghatározott határidő elmulasztása esetén, a be nem fizetett bírságösszeg után késedelmi pótlék felszámolására kerül sor, melynek mértéke minden naptári nap után a felszámítás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének 365-öd része. A késedelmesen megfizetett késedelmi pótlék után nem számítható fel késedelmi pótlék. A késedelmi pótlékot a Felügyelet hivatkozott számú számlájára kell befizetni, a határozat számának feltüntetésével, késedelmi pótlék megjelöléssel. Ha a kötelezett a bírságfizetési kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, a fizetési kötelezettség haladéktalanul végrehajtásra kerül. A határozat ellen közigazgatási eljárás keretében fellebbezésnek nincs helye. Az ügyfél, illetve a kifejezetten rá vonatkozó rendelkezés tekintetében az eljárás egyéb résztvevője a határozat felülvizsgálatát a közléstől számított 30 napon belül jogszabálysértésre hivatkozással a Fővárosi Törvényszéktől keresettel kérheti. A keresetlevelet a Fővárosi

2 Törvényszéknek címezve a Felügyeletnél kell 3 példányban benyújtani vagy ajánlott küldeményként postára adni. A keresetlevél benyújtásának a határozat végrehajtására nincs halasztó hatálya. I n d o k o l á s Az Ügyfél július 14-én érkeztetett, július 28-án kiegészített, a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletéről szóló évi CLVIII. törvény (továbbiakban: Psztv.) 64. -ában meghatározott fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatására irányuló kérelemmel kereste meg a Felügyeletet, melyben a Fióktelep eljárását kifogásolta az alábbiak szerint. AZ ÜGYFÉL KÉRELME, A FOGYASZTÓVÉDELMI ELJÁRÁS MEGINDÍTÁSÁNAK INDOKA Ügyfél a beadványában előadta, hogy a Fióktelepnél vezeti lakossági folyószámláját január 26-án kelt levelében a Fióktelep tájékoztatta az Ügyfelet az ( ) akcióban való részvétel feltételeiről. Eszerint, ha az elkövetkező ( ) hónapon belül, de legkésőbb április 30-áig legalább ( ) Ft összértékű átutalás érkezik az Ügyfél Banknál vezetett számlájára, akkor az Ügyfél automatikusan egy kedvezményes utasbiztosításra jogosító kupont kap ajándékba, mely június 30-ig használható fel. A levél szerint amennyiben az Ügyfél Banknál nyilvántartott átlagegyenlege a következő ( ) hónap alatt, de legkésőbb április 30-ig ( ) forinttal növekszik az előző havihoz képest, akkor a Fióktelep egy ( ) forint értékű ajándékutalványt is küld az Ügyfél részére. Ügyfél kifogásolta, hogy teljesítette a Fióktelep által közölt akciós feltételeket, mégsem kapta meg az ajándékutalványt és a kupont. Ügyfél május 3-án elektronikus levelet küldött a Fióktelepnek az címre, melyben fent említett kifogásait leírta. A Fióktelep május 10-én elektronikus levélben válaszolt, amely azonban olvashatatlan karaktereket tartalmazott. Ügyfél július 4-én újabb elektronikus levelet írt a Fióktelep honlapján található ( címre, amelyben tájékoztatta a Fióktelepet, hogy a kapott válaszlevél olvashatatlan volt, valamint még mindig nem kapta meg az ajándékutalványt és a kupont. Erre az elektronikus levelére nem kapott választ. Ügyfél kifogásolta, hogy a Fióktelep I. megtévesztette azzal, hogy az általa meghirdetett akció feltételeinek teljesítése ellenére nem kapta meg az ajándékutalványt; II. megsértette-e a panaszkezelésre vonatkozó jogszabályokat azzal, hogy érdemben nem válaszolt a két elektronikus levelére. A Psztv. 64. (1) bekezdése alapján a Felügyelet kérelemre vagy hivatalból indított eljárás keretében ellenőrzi - a Psztv. 4. -ban meghatározott szolgáltatók által a szolgáltatás igénybevevőivel, azaz a fogyasztóval szemben tanúsítandó magatartásra vonatkozó kötelezettséget megállapító, a Psztv. 4. -ban felsorolt jogszabályokban előírt rendelkezéseknek (fogyasztóvédelmi rendelkezéseknek) - a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló évi XLVII. törvény (Fttv.) rendelkezéseinek, - a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló évi XLVIII. törvény (Grtv.) rendelkezéseinek és 2

3 - az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló évi CVIII. törvény (Ektv.) rendelkezéseinek betartását, és eljár e rendelkezések pénzügyi szervezetek általi megsértése esetén. A FOGYASZTÓVÉDELMI ELJÁRÁS SORÁN MEGÁLLAPÍTOTT TÉNYÁLLÁS, JOGSZABÁLYI KÖRNYEZET, A TÉNYÁLLÁS MINŐSÍTÉSE I. A TISZTESSÉGTELEN KERESKEDELMI GYAKORLAT TILALMÁNAK MEGSÉRTÉSÉRE VONATKOZÓ KÉRELEM ELBÍRÁLÁSA I.1. Tényállás A Felügyelet /2011. iktatószámú végzésében foglalt felhívására a Fióktelep a szeptember 19-én kelt levelében tájékoztatta a Felügyeletet, hogy június 15-étől visszavonásig terjedő időszakra a bankszámla aktív használatára felhívó kampányt hirdetett meg azon ( ) bankszámla tulajdonosok részére, akiknek számláján már legalább ( ) hónapja nem volt forgalom. A részvételi szabályzat szerint a kampányban való részvételre azok jogosultak, akiknél a kampányra vonatkozó megkeresés napját követő ( ) hónapon belül a bankszámlára legalább egy alkalommal ( ) Ft összértékű átutalás érkezik, vagy a bankszámla átlagegyenlegét a kampányra vonatkozó megkeresést követő ( ) hónap alatt ( ) forinttal növelik, valamint regisztrálnak a kampányban való részvételhez. A kampány feltételeit teljesítők egy ( ) forint értékű könyvutalványt; valamint a kampány időszaka alatt beváltható, ( ) % kedvezmény igénybevételére jogosító utasbiztosítási kupont kaptak. A Fióktelep január 25-én telefonon kereste meg az Ügyfelet a kampányban való részvétellel kapcsolatban, majd a január 26-án kelt levélben is tájékoztatta. A Fióktelep nyilatkozata szerint az Ügyfél eleget tett az előírt feltételeknek, azonban adminisztratív hiba folytán nem került bele a kedvezményekre jogosult személyek listájába, így a könyvutalványt és az utasbiztosítási kupont nem kapta meg. A Fióktelep a Felügyelet megkeresése alapján felülvizsgálta a listát, és szeptember 19- én kiküldte az Ügyfél részére az ( ) forint értékű könyvutalványt, valamint az utasbiztosítási kupon igénybevételéhez szükséges kódszámot, továbbá az okozott kellemetlenségre tekintettel még egy ( ) forint értékű könyvutalványt is. I.2. Jogszabályi környezet A fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló évi XLVII. törvény (továbbiakban: Fttv.) 3. -a az alábbiak szerint rendelkezik: 3. (1) Tilos a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat. (2) Tisztességtelen az a kereskedelmi gyakorlat, a) amelynek alkalmazása során a kereskedelmi gyakorlat megvalósítója nem az ésszerűen elvárható szintű szakismerettel, illetve nem a jóhiszeműség és tisztesség alapelvének megfelelően elvárható gondossággal jár el (a továbbiakban: szakmai gondosság követelménye), és b) amely érzékelhetően rontja azon fogyasztó lehetőségét az áruval kapcsolatos, a szükséges információk birtokában meghozott tájékozott döntésre, akivel kapcsolatban alkalmazzák, illetve akihez eljut, vagy aki a címzettje, és ezáltal a fogyasztót olyan ügyleti döntés 3

4 meghozatalára készteti, amelyet egyébként nem hozott volna meg (a továbbiakban: a fogyasztói magatartás torzítása), vagy erre alkalmas. (3) A (2) bekezdés értelmében tisztességtelen különösen az a kereskedelmi gyakorlat, amely megtévesztő (6. és 7. ) vagy agresszív (8. ). Az Fttv. 6. (1) bekezdése szerint: Megtévesztő az a kereskedelmi gyakorlat, amely valótlan információt tartalmaz, vagy valós tényt - figyelemmel megjelenésének valamennyi körülményére olyan módon jelenít meg, hogy megtéveszti vagy alkalmas arra, hogy megtévessze a fogyasztót az alábbiak közül egy vagy több tényező tekintetében és ezáltal a fogyasztót olyan ügyleti döntés meghozatalára készteti, amelyet egyébként nem hozott volna meg, vagy erre alkalmas: b) az áru lényeges jellemzői, így különösen bg)az adott célra való alkalmassága, a használatától várható eredmények, előnyei tekintetében. Az Fttv. 2. h) pontja szerint az ügyleti döntés a fogyasztó arra vonatkozó döntése, hogy kössön-e, illetve hogyan és milyen feltételek mellett kössön szerződést, továbbá hogy gyakorolja-e valamely jogát az áruval kapcsolatban. I.3. A tényállás minősítése A Felügyelet a fogyasztóvédelmi eljárás során megállapította, hogy a Fióktelep az ( ) bankszámla tulajdonosok számára meghirdette a könyvutalvánnyal és az utasbiztosítás árából kedvezményre jogosító kupon elnyerésével járó promóciós kampányát, melyről az Ügyfelet telefonon és levélben is tájékoztatta. A vizsgálat során a Felügyelet azt is megállapította, hogy a Fióktelep által a kampányban előírt feltételek teljesítése esetén elérhető kedvezményekről az Ügyfél részére küldött tájékoztatás alkalmas volt arra, hogy Ügyfél ügyleti döntését befolyásolja, azaz az Ügyfelet arra ösztönözze, hogy a Fióktelep ( ) bankszámla aktív használatára biztató kampányban részt vegyen, az ott meghirdetett feltételeket teljesítse, az Ügyfél bankszámláján jóváírás történjen. Az Ügyfél a kérelemben úgy nyilatkozott, hogy kifejezetten a kedvezmények elérése érdekében kezdett pénzt utalni illetve befizetni bankszámlájára. Ezt támasztja alá Ügyfél ( ) pénzforgalmi jelzőszámú, a Fióktelep által a Felügyelet rendelkezésére bocsátott bankszámla forgalmi kimutatás, amely szerint a kampányidőszakon belül, február 1-je és április 30-a között a kamatokat leszámítva összesen ( ) alkalommal történt jóváírás az Ügyfél bankszámláján. A Felügyelet azt is megállapította mint erről a Fióktelep is nyilatkozott hogy az Ügyfél a könyvutalvány és az ajándékutalvány elnyeréséhez szükséges feltételeket teljesítette, azaz jogosulttá vált a kedvezményekre. A Felügyelet a fogyasztóvédelmi eljárás során azt is megállapította a felek egybehangzó nyilatkozata alapján hogy az Ügyfél nem kapta meg sem a könyvutalványt, sem az utasbiztosítás árából kedvezményre jogosító kupont. A Fióktelep nyilatkozata szerint az Ügyfél adminisztrációs hibából eredően nem került bele a feltételek teljesítését figyelő leválogatásba, ezért nem kapta meg a részvételi szabályzatban felsorolt kedvezményeket. A Fióktelep azon magatartásával, hogy a meghirdetett kedvezmény ígérete ellenére az Ügyfél részére nem biztosította a folyószámlán teljesült átutaláshoz/befizetéshez kapcsolódó 4

5 előnyöket (könyvutalvány, utasbiztosítás árából kedvezményre jogosító kupon), a Fióktelep nem teljesítette az Ügyfélnek tett ígéretét. A Fióktelep tevékenysége során nem az ésszerűen elvárható szakismerettel és gondossággal járt el. A Fióktelep kampányában ígért, de utólag a Fióktelep hibájából nem szolgáltatott kedvezmények érzékelhetően rontották az Ügyfél lehetőségét a szükséges információk birtokában meghozott tájékozott döntésre. A Felügyelet /2011. iktatószámú végzésében foglalt felhívására a Fióktelep a december 29-én és január 6-án kelt válaszleveleiben tájékoztatta a Felügyeletet, hogy a bankszámla aktiválási kampányban december 1-jéig összesen ( ) számlatulajdonos jelezte részvételi szándékát, akik közül ( )-an utasbiztosítási kuponra, ( )-en könyvutalványra váltak jogosulttá. Az utasbiztosítási kuponra jogosultak közül ( )-an dátum beállítási hiba miatt nem kapták meg időben a kedvezményt. A Fióktelep nyilatkozata szerint a kuponok kiküldésére a Felügyeletnek adott válaszokkal egy időben került sor. A könyvutalványt egyedül az Ügyfél nem kapta meg időben. A Felügyelet a Fióktelep fenti nyilatkozatára is figyelemmel megállapította, hogy a Fióktelep a könyvutalvány és az utasbiztosítási díjból adott kedvezmény ígéretével az Fttv. 6. (1) bekezdés b) pont bg) alpontján keresztül megvalósította az Fttv. 3. (1) bekezdésében tiltott tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot, amikor előnyök ígérete mellett az Ügyfelet a bankszámláival kapcsolatos befizetésre ösztönözte, melynek ellenében nem került sor az ígért előnyök biztosítására. II. A PANASZKEZELÉS VIZSGÁLATA II.1. Tényállás Az Ügyfél május 3-án elektronikus levelet küldött a Fióktelepnek az címre, melyben sérelmezte, hogy nem kapott utalványt. Ügyfél nyilatkozata szerint a Fióktelep május 10-én, szintén elektronikus úton küldött válasza olvashatatlan volt. A Fióktelep elküldte a Felügyelet részére a május 10-én küldött elektronikus válaszlevelét olvasható formában. A levélben a Fióktelep arról tájékoztatta Ügyfelet, hogy a könyvutalványt június hónapban juttatják el részére. Mivel az utalvány nem érkezett meg, az Ügyfél július 4-én újabb elektronikus levelet írt a Fióktelep honlapján található ( címre, amelyben tájékoztatta a Fióktelepet, hogy a kapott válaszlevél olvashatatlan volt, valamint még mindig nem kapta meg az ajándékutalványt és a kupont. A Fióktelep nyilatkozata szerint az Ügyfél által július 4-én küldött második elektronikus levelére adminisztrációs hiba miatt nem válaszolt. II.2. Jogszabályi környezet A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló évi CXII. törvény (a továbbiakban: Hpt.) 215/B. (1) és (7) bekezdései szerint: 215/B. (1) A pénzügyi intézmény és a pénzforgalmi intézmény biztosítja, hogy az ügyfél a pénzügyi intézmény és a pénzforgalmi intézmény magatartására, tevékenységére vagy 5

6 mulasztására vonatkozó panaszát szóban (személyesen, telefonon) vagy írásban (személyesen vagy más által átadott irat útján, postai úton, telefaxon, elektronikus levélben) közölhesse. 215/B. (7) A pénzügyi intézmény és a pénzforgalmi intézmény az írásbeli panasszal kapcsolatos, indokolással ellátott álláspontját a panasz közlését követő harminc napon belül megküldi az ügyfélnek. II.3. A tényállás minősítése A Felügyelet a Fióktelep panaszkezelési eljárása kapcsán megállapította, hogy a Hpt. 215/B. (7) bekezdése arra kötelezi a Fióktelepet, hogy az Ügyfél panaszbeadványára 30 napos határidőn belül adjon választ, a panasszal kapcsolatos indokolt álláspontjának ismertetésével. A Felügyelet a beszerzett iratok és a Fióktelep nyilatkozatai alapján a fogyasztóvédelmi eljárás során megállapította, hogy a Fióktelep Ügyfél június 4-én elektronikus levél formájában küldött panaszbeadványát nem válaszolta meg, ezzel a Fióktelep megsértette a Hpt. 215/B. (7) bekezdéseiben foglaltakat. A Fióktelep nyilatkozata szerint a május 3-i panaszra a május 10-én küldött elektronikus üzenetében válaszolt, az Ügyfél nyilatkozata szerint viszont a megküldött válasz olvashatatlan volt. a Felügyelet megállapította, hogy a Fióktelep május 10-én küldött válaszlevele olvashatóságának, technikai paramétereinek utólagos ellenőrzésére jelen fogyasztóvédelmi eljárás keretében nincs lehetőség. III. A FELÜGYELET ÁLTAL ALKALMAZOTT INTÉZKEDÉSEK A Psztv. 71. (1) bekezdése szerint: Ha a Felügyelet megállapítja a fogyasztóvédelmi rendelkezések vagy a fogyasztóvédelmi ellenőrzés során hozott határozatának megsértését, a 61. (4) bekezdés a), c) és e)-i) pontjában felsoroltak figyelembevételével és az arányosság követelményének szem előtt tartásával az alábbi jogkövetkezményeket alkalmazza: c) megtiltja a jogsértő magatartás további folytatását, f) fogyasztóvédelmi bírságot szabhat ki. III.1. A jogsértés további folytatásának megtiltása Mindezek alapján a határozat rendelkező részének I. pontjában foglaltak szerint a Felügyelet a Fióktelepnek megtiltotta, hogy a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmára vonatkozó jogszabályi rendelkezés megsértése útján folytasson forgalmat növelő kampánytevékenységet. A Felügyelet a határozat rendelkező részének II. pontjában foglaltak szerint a Fióktelepnek megtiltotta a jogsértő magatartás további folytatását, annak érdekében, hogy a tevékenysége során a továbbiakban legyen tekintettel a panaszkezeléssel kapcsolatos jogszabályi rendelkezésekre. III.2. A fogyasztóvédelmi bírság kiszabása A Felügyelet a határozat rendelkező részének I/A pontjában a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot tiltó Fttv. rendelkezéseinek megsértése miatt a Fiókteleppel szemben a jogsértés súlya, továbbá az eset összes körülményei figyelembevételével forint összegű fogyasztóvédelmi bírság kiszabásáról határozott. 6

7 A Felügyelet a határozat rendelkező részének II/A pontjában a Hpt. által előírt válaszadási határidőre vonatkozó jogszabályi rendelkezések megsértése miatt a Fiókteleppel szemben a jogsértés súlya, továbbá az eset összes körülményei figyelembevételével forint összegű fogyasztóvédelmi bírság kiszabásáról határozott. A Psztv. 71. (1) bekezdése szerint, ha a Felügyelet megállapítja a fogyasztóvédelmi rendelkezések vagy a fogyasztóvédelmi ellenőrzés során hozott határozatának megsértését, a 61. (4) bekezdés a), c) és e)-i) pontjában felsoroltak figyelembevételével és az arányosság követelményének szem előtt tartásával fogyasztóvédelmi bírságot szabhat ki. A Psztv. 72. (1) bekezdésének a) pontja alapján a fogyasztóvédelmi bírság összege a számvitelről szóló törvény hatálya alá tartozó, százmillió forintot meghaladó éves nettó árbevétellel rendelkező szervezet vagy személy esetében tizenötezer forinttól az éves nettó árbevételének öt százalékáig, de legfeljebb százmillió forintig, illetve a fogyasztók széles körének jelentős vagyoni hátránnyal fenyegető helyzetet okozó jogsértés esetén legfeljebb kétmilliárd forintig terjedhet. A Felügyelet tevékenységének a Psztv. 1. (3) bekezdésének e) pontjában rögzített egyik célja a pénzügyi szervezetek által nyújtott szolgáltatásokat igénybevevők érdekeinek a védelme. A Psztv. 64. (1) bekezdésének a) és b) pontjában meghatározott fogyasztóvédelmi rendelkezések megsértésének közös jellemzője, hogy azok minden esetben magukban hordozzák a pénzügyi szervezetek fogyasztónak minősülő ügyfelei érdekének sérelmét, illetve annak lehetőségét. A Felügyelet tevékenységének fenti céljára tekintettel határozottan kíván fellépni minden olyan, a fogyasztóvédelmi ellenőrzési eljárásaiban tapasztalt vagy egyéb módon tudomására jutott magatartással szemben, amely sérti vagy alkalmas arra, hogy sértse a pénzügyi szervezet ügyfeleinek érdekeit. A Felügyelet az előbbiek alapján amellett, hogy a jogsértő magatartás további folytatását megtiltó fogyasztóvédelmi intézkedést is alkalmazta, a Fiókteleppel szemben a fogyasztóvédelmi rendelkezések jövőbeli maradéktalan érvényesülésének kikényszerítése érdekében fogyasztóvédelmi bírság kiszabását is szükségesnek tartotta. A Felügyelet a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat megállapításakor, a jogsértés súlyát illetően figyelembe vette, hogy a megsértett jogszabályi rendelkezés a fogyasztókkal szembeni eljárással kapcsolatban fogalmaz meg alapvető előírásokat, amelyek az ügyfeleknek az ügyleti döntésükkel kapcsolatos választási szabadságát védelmezik. A fogyasztó szempontjából rendkívül fontos, hogy az adott termék, vagy szolgáltatás jellemzőire, így az azzal kapcsolatos feltételekre és kedvezményekre vonatkozóan pontos, valós információkkal rendelkezzen. A Fióktelep azzal, hogy az Ügyfelet előnyök ígérete mellett a bankszámlájára vonatkozó befizetésre, illetve átutalásra ösztönözte, az Ügyfelet ügyleti döntése meghozatalában befolyásolta, így tájékoztatása alkalmas volt a fogyasztói döntés torzítására. A megvalósított jogsértést tilalmazó rendelkezés mögött jelentős ügyféli (fogyasztói) érdek húzódik meg, vagyis az, hogy a Fióktelepnek eljárása során megfelelő körültekintést és gondosságot kell gyakorolnia abban a tekintetben, hogy az Ügyfél (fogyasztó) a felelős döntéshez szükséges információkkal megfelelő időben rendelkezzen annak érdekében, hogy ügyleti döntését valamennyi lényeges körülményre tekintettel hozza meg. A jelen esetben a Fióktelep e körültekintést mulasztotta el gyakorolni, amellyel az Ügyfél (fogyasztó) tájékoztatáshoz, és végső soron vagyoni érdekei védelméhez fűződő jogát sértette meg. A Felügyelet a bírság összegének megállapításakor súlyosítóként vette figyelembe, hogy a Fióktelep, a Felügyelet eljárásának megindításáig az Ügyfélen kívül további ( ) számlatulajdonos részére sem juttatta el a kampány feltételeinek teljesítése alapján jogszerűen járó utasbiztosítási kupont. 7

8 A panaszkezelésre vonatkozó jogszabályi rendelkezés megsértésekor a Felügyelet figyelembe vette, hogy a megsértett jogszabályi rendelkezés a fogyasztók jogérvényesítéshez fűződő jogával kapcsolatban fogalmaz meg alapvető előírást akkor, amikor a panasztétel lehetővé tételével, illetőleg az arra adandó válaszadási határidővel kapcsolatosan szabályozza a Fióktelep magatartását. A fogyasztói jogérvényesítéssel kapcsolatos panaszbeadvány időben megfelelő módon történő kezelése alapján kerülhet az Ügyfél mihamarabb abba a helyzetbe, hogy az igényével kapcsolatosan a pénzügyi szervezet álláspontját megismerje, illetőleg döntsön arról, hogy mely további jogérvényesítési eszközt kíván igénybe venni. A Felügyelet a fentiek szerint határozatában számot adott azon körülményekről, amelyek alapján indokoltnak és szükségesnek tartotta fogyasztóvédelmi bírság kiszabását. A határozatot a Felügyelet a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény (továbbiakban: Ket.) 71. (1) bekezdése alapján, a Psztv. 4. (1) bekezdés a)-r) pontjában, valamint a aiban biztosított hatáskörében eljárva hozta meg. A késedelmi pótlék Felügyelet általi felszámításának lehetőségét a Ket a biztosítja. A közigazgatási végrehajtás szabályainak a Felügyelet által kiszabott bírság kapcsán való alkalmazási lehetősége a Psztv. 46. (1) bekezdésén, valamint a Ket (1) bekezdésének a) pontján alapul. A határozat elleni jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ket (1) bekezdés d) pontján, a 100. (2) bekezdésén, 109. (1) bekezdésén, 110. (1) bekezdésén, valamint a polgári perrendtartásról szóló évi III. törvény (Pp.) 326. (7) bekezdésén, a 327. (1)-(2) bekezdésén és 330. (2) bekezdésén alapul. A határozat a Ket (1) bekezdés c) pontja értelmében a közlés napjával jogerős. Budapest, január 27. dr. Kolozsi Sándor s.k., a PSZÁF ügyvezető igazgatója 8

h a t á r o z a t o t

h a t á r o z a t o t A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének FK I 50083/2011. számú, fogyasztóvédelmi intézkedést tartalmazó határozata az ERSTE Bank Hungary Zrt. számára A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (székhelye:

Részletesebben

Telefon: 428-2600/1327 E-mail: fenyvesim@mnb.hu Telefax: 428-2536 Iktatószám: PFE/65-6/2012 HATÁROZAT

Telefon: 428-2600/1327 E-mail: fenyvesim@mnb.hu Telefax: 428-2536 Iktatószám: PFE/65-6/2012 HATÁROZAT Szigetvári Takarékszövetkezet Ügyintéző neve: Fenyvesi Miklós Telefon: 428-2600/1327 E-mail: fenyvesim@mnb.hu Telefax: 428-2536 Pécs Iktatószám: PFE/65-6/2012 Bajcsy-Zsilinszky út. 7. Hivatkozási szám:

Részletesebben

Alsónémedi és Vidéke Takarékszövetkezet. Alsónémedi Fő út 66/a 2351. Tárgy: Felhívás intézkedések megtételére, valamint bírság kiszabása

Alsónémedi és Vidéke Takarékszövetkezet. Alsónémedi Fő út 66/a 2351. Tárgy: Felhívás intézkedések megtételére, valamint bírság kiszabása Alsónémedi és Vidéke Takarékszövetkezet Alsónémedi Fő út 66/a 2351 Tárgy: Felhívás intézkedések megtételére, valamint bírság kiszabása Az Alsónémedi és Vidéke Takarékszövetkezetnél (székhelye: 2351 Alsónémedi,

Részletesebben

adatkezelése H A T Á R O Z A T

adatkezelése H A T Á R O Z A T Ügyszám: NAIH-826-13/2014/H. Tárgy: termékbemutató adatkezelése H A T Á R O Z A T A... (a továbbiakban: Kötelezett) (...) által folytatott jogellenes adatkezelést megtiltom azáltal, hogy elrendelem adatkezelési

Részletesebben

Levélcím: Telefon: Fax: Ügyszám: Vj/075/2012. Iktatószám: TEVA Magyarország Zrt. v é g z é s t.

Levélcím: Telefon: Fax: Ügyszám: Vj/075/2012. Iktatószám:  TEVA Magyarország Zrt. v é g z é s t. 1054 Budapest, Alkotmány u. 5. Levélcím: 1245, Budapest 5. Pf. 1036 Telefon: (06-1) 472-8865, Fax: (06-1) 472-8860 Ügyszám: Vj/075/2012. Iktatószám: Vj/075-42/2012. A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa

Részletesebben

h a t á r o z a t o t.

h a t á r o z a t o t. 1054 Budapest, Alkotmány u. 5. Levélcím: 1391 Budapest 62. Pf. 211 Telefon: (06-1) 472-8865, Fax: (06-1) 472-8860 Ügyszám: Vj/75/2013. Iktatószám: Vj/75-084/2013. Betekinthető! A Gazdasági Versenyhivatal

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT. Hatályba lépés dátuma: 2013. szeptember 30.

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT. Hatályba lépés dátuma: 2013. szeptember 30. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Hatályba lépés dátuma: 2013. szeptember 30. Tartalomjegyzék 0. A SZABÁLYZATBAN TALÁLHATÓ FŐBB FOGALMAK... 3 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 3 1.1. A SZABÁLYZAT CÉLJA... 4 1.2. ALAPELVEK...

Részletesebben

Tárgy: személyes adatok kezelése az az EOS KSI Kft. tevékenysége során H A T Á R O Z A T

Tárgy: személyes adatok kezelése az az EOS KSI Kft. tevékenysége során H A T Á R O Z A T Ügyszám: NAIH-6254-19/2012/H. Tárgy: személyes adatok kezelése az az EOS KSI Kft. tevékenysége során H A T Á R O Z A T Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. 300 000 Ft, azaz Háromszázezer forint adatvédelmi bírság. 100 000 Ft, azaz Százezer forint adatvédelmi bírság

H A T Á R O Z A T. 300 000 Ft, azaz Háromszázezer forint adatvédelmi bírság. 100 000 Ft, azaz Százezer forint adatvédelmi bírság Ügyszám: NAIH-6372-14/2012/H. Tárgy: Nyereményjáték adatkezelése H A T Á R O Z A T Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.)

Részletesebben

A K ÉS TÁRSAI MEGOLDÁS Kft.t (székhelye: 7632 Pécs, Tolsztoj u. 2., adószáma: 11540531-2-02, a továbbiakban: vállalkozás) arra.

A K ÉS TÁRSAI MEGOLDÁS Kft.t (székhelye: 7632 Pécs, Tolsztoj u. 2., adószáma: 11540531-2-02, a továbbiakban: vállalkozás) arra. Iktatószám: Tárgy: BAO/001/00567-0001/2014 Kötelezésre szóló határozat A K ÉS TÁRSAI MEGOLDÁS Kft.t (székhelye: 7632 Pécs, Tolsztoj u. 2., adószáma: 11540531-2-02, a továbbiakban: vállalkozás) arra Kötelezem,

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

ÜZLETSZABÁLYZAT a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Santander Consumer Finance Pénzügyi Vállalkozás Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1027 Budapest, Kapás u. 6-12.) ÜZLETSZABÁLYZAT a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Készült: a hitelintézetekről

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Jelen szabályzatot a Tompa és Vidéke Takarékszövetkezet Igazgatósága a 7/2011-2/5 b.2 számú határozattal elfogadta, mely 2011. március 1 napjától hatályos, egyben a korábbi szabályzat

Részletesebben

Tájékoztató az APEH bírságolási gyakorlatáról

Tájékoztató az APEH bírságolási gyakorlatáról Tájékoztató az APEH bírságolási gyakorlatáról Az APEH szankcionálási tevékenysége során adóhatósági szankcióként többek között adóbírságot, illetőleg mulasztási bírságot szabhat ki. A jogszabálysértések

Részletesebben

h a t á r o z a t o t.

h a t á r o z a t o t. V E R S E N Y T A N Á C S Vj/056-53/2012. Nyilvános változat A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa a V. I. ügyvezető által képviselt Multi Webshop Kft. (Budapest) és a Cs. Gy. ügyvezető által

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Fegyvernek és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Az Általános Üzletszabályzatot az Igazgatóság a.. számú határozatával aktualizálta, és egységes szerkezetbe foglalta. Hatályos:

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT. Hatályba lépés dátuma: 2014. október 08.

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT. Hatályba lépés dátuma: 2014. október 08. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Hatályba lépés dátuma: 2014. október 08. Tartalomjegyzék 0. A SZABÁLYZATBAN TALÁLHATÓ FŐBB FOGALMAK... 3 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 4 1.1. A SZABÁLYZAT CÉLJA... 4 1.2. ALAPELVEK...

Részletesebben

V E R S E N Y T A N Á C S

V E R S E N Y T A N Á C S V E R S E N Y T A N Á C S Vj/012-017/2011. A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a dr. S. A. ügyvéd (Sátori és Lutter Ügyvédi Iroda) által képviselt Lidl Magyarország Kereskedelmi Bt. (Budapest) ellen

Részletesebben

Vagyonőr. vállalkozói vagyonbiztosítási feltételek. Hatályos: 2014. március 15. Nysz.: 16360

Vagyonőr. vállalkozói vagyonbiztosítási feltételek. Hatályos: 2014. március 15. Nysz.: 16360 Vagyonőr vállalkozói vagyonbiztosítási feltételek Hatályos: 2014. március 15. Nysz.: 16360 Tartalomjegyzék Ügyféltájékoztató és a biztosítási szerződésre vonatkozó általános rendelkezések...5 I. A biztosítóra

Részletesebben

Tájékoztató az APEH bírságolási gyakorlatáról

Tájékoztató az APEH bírságolási gyakorlatáról Tájékoztató az APEH bírságolási gyakorlatáról Az APEH szankcionálási tevékenysége során adóhatósági szankcióként többek között adóbírságot, illetőleg mulasztási bírságot szabhat ki. A jogszabálysértések

Részletesebben

HATÁROZAT. A határozatban foglaltak végrehajtásáról a teljesítési határidő leteltét követően haladéktalanul értesítse a Hatóságot.

HATÁROZAT. A határozatban foglaltak végrehajtásáról a teljesítési határidő leteltét követően haladéktalanul értesítse a Hatóságot. Ügyiratszám. NAIH-2818-18/2013/H Ügyintéző: Tárgy: saját követeléskezelés HATÁROZAT Az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe (a továbbiakban: Kötelezett) (1138 Budapest, Váci út 135-139. D-C. ép.)

Részletesebben

h a t á r o z a t o t

h a t á r o z a t o t V E R S E N Y T A N Á C S Vj-182/2007/41. A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a dr. B. V. jogi főelőadó által képviselt Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Nyrt. (Budapest), valamint a dr.

Részletesebben

Szimba. tanuló balesetbiztosítás feltételei (TANF14) Hatályos: 2014. szeptember 1. Nysz.: 16201

Szimba. tanuló balesetbiztosítás feltételei (TANF14) Hatályos: 2014. szeptember 1. Nysz.: 16201 Szimba tanuló balesetbiztosítás feltételei (TANF14) Hatályos: 2014. szeptember 1. Nysz.: 16201 Tartalomjegyzék Ügyféltájékoztató és a biztosítási szerződésre vonatkozó általános rendelkezések...4 I. A

Részletesebben

h a t á r o z a t o t.

h a t á r o z a t o t. 1054 Budapest, Alkotmány u. 5. Levélcím: 1391 Budapest 62. Pf.: 211. Telefon: (06-1) 472-8865, Fax: (06-1) 472-8860 Ügyszám: Vj/067/2013. Iktatószám: Vj/067-22/2013. A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa

Részletesebben

FIX HITEL PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÓ Zártkörűen Működő Részvénytársaság

FIX HITEL PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÓ Zártkörűen Működő Részvénytársaság A FIX HITEL PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÓ Zártkörűen Működő Részvénytársaság ÜZLETSZABÁLYZATA ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Módosítva: 2014. március 16. A FIX HITEL Zrt. Üzletszabályzata A FIX HITEL Pénzügyi

Részletesebben

Házőrző otthon- és életmód-biztosítási feltételek. Hatályos: 2014. december 13-ától. Nysz.: 17471

Házőrző otthon- és életmód-biztosítási feltételek. Hatályos: 2014. december 13-ától. Nysz.: 17471 Házőrző otthon- és életmód-biztosítási feltételek Hatályos: 2014. december 13-ától Nysz.: 17471 Tartalomjegyzék Ügyféltájékoztató és a biztosítási szerződésre vonatkozó általános rendelkezések....6 I.

Részletesebben

1/2011. sz. Igazgatósági szabályzat Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Fogyasztóvédelem és ügyfélpanasz kezelés rendjéről. 5. sz.

1/2011. sz. Igazgatósági szabályzat Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Fogyasztóvédelem és ügyfélpanasz kezelés rendjéről. 5. sz. 1/2011. sz. Igazgatósági szabályzat Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Fogyasztóvédelem és ügyfélpanasz kezelés rendjéről 5. sz. módosítás SOPRON BANK BURGENLAND ZRT Előterjesztő: Jogi osztály

Részletesebben

Á L T A L Á N O S Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T

Á L T A L Á N O S Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T SZABADSZÁLLÁS ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET Á L T A L Á N O S Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T Jelen Üzletszabályzatot az Igazgatóság az 51/2011.08.01. határozattal egységes szerkezetben elfogadta. A szabályzat

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. 500.000 Ft, azaz ötszázezer forint adatvédelmi bírság

H A T Á R O Z A T. 500.000 Ft, azaz ötszázezer forint adatvédelmi bírság Ügyszám: NAIH-1257-14/2014/H. Tárgy: Követeléskezelés megbízási jogviszony alapján H A T Á R O Z A T Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

A kereskedelmi tevékenység végzésének feltételei

A kereskedelmi tevékenység végzésének feltételei A kereskedelmi tevékenység végzésének feltételei Dr. Ádám Gabriella Katalin osztályvezető Hatósági és Jogi Főosztály Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság 2012. április 25. Eljárási jogosultság A fogyasztóvédelmi

Részletesebben

Házőrző. otthon- és életmód-biztosítási feltételek. Hatályos: 2014. március 15-étől. Nysz.: 16499

Házőrző. otthon- és életmód-biztosítási feltételek. Hatályos: 2014. március 15-étől. Nysz.: 16499 Házőrző otthon- és életmód-biztosítási feltételek Hatályos: 2014. március 15-étől Nysz.: 16499 Tartalomjegyzék Ügyféltájékoztató és a biztosítási szerződésre vonatkozó általános rendelkezések...6 I. A

Részletesebben