Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete március 25-i ülésére

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2010. március 25-i ülésére"

Átírás

1 Tárgy: Beszámoló a évi önkormányzati adózás tapasztalatairól Elıkészítette: dr. Csarnai Judit osztályvezetı Kiss Lászlóné ügyintézı Lászlóné Fodor Éva ügyintézı Medve Jánosné ügyintézı Szabó Sándorné ügyintézı Hatósági Osztály Véleményezı Pénzügyi Bizottság bizottság: Sorszám: III/3. Döntéshozatal módja: Egyszerő szótöbbség Tárgyalás módja: Nyilvános ülés Tisztelt Képviselı-testület! Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete március 25-i ülésére Minden év elsı felében beszámolót terjesztünk a Tisztelt Képviselı-testület elé az elızı évi önkormányzati adózás tapasztalatairól. Bár az éves költségvetésünkben az állami normatíváknál kisebb nagyságrendőek a helyi adóbevételek, mégis a helyi adók rendszere a települési önkormányzatok helyi közszolgálati feladatának megoldásához szükséges források megteremtésének egyik eszköze, különösen a jelenlegi finanszírozási helyzetben. Napjainkban a helyi adóbevételek rendszere egyre nagyobb szerepet kap mind az állami támogatások, pályázatok, mind hitel elnyerése esetében. I. Helyi adók rendszere és értékelése Békés Város Önkormányzatánál: 1. Kommunális jellegő adók: Magánszemélyek kommunális adója (mértéke 2004-ben 4.300,- Ft, 2005-ben 4.600,- Ft, 2006-ban Ft, 2007-ben és 2008-ban 8.000,- Ft, 2009-ben ,- Ft volt). A magánszemélyek kommunális adója január 1-jén került bevezetésre az Önkormányzat illetékességi területén. Az adó bevezetése során az adóalanyok részére az adóköteles ingatlanok pontos adataival ellátott adóbevallás került kiküldésre. A tulajdonosok adataiban történı változásokat folyamatosan követjük. Sok esetben problémát jelent az iratok kézbesítése, mivel az adóalanyok bejelentett lakcímükön nem tartózkodnak, tartózkodási helyük ismeretlen, elérhetıségükrıl (levelezési cím) bejelentést nem tesznek. A adóévben költségvetésünkben a kommunális adó tekintetében 70 millió Ft került betervezésre, és 49,5 millió Ft összegben került elıírásra az adó, míg a bevétel 71,2 millió Ft volt. A adóévben 8165 kommunális adó határozat készült (utólagos határozatokkal együtt). Az adóalanyok száma: fı volt. A kommunális adó megfizetése alól összesen 2077 fı került mentesítésre, ebbıl évben 140 fı azért, mert a 70. életévét betöltötte. 1

2 Jelentıs többletmunkát jelent továbbra is, hogy az adózók bevallási kötelezettségüket sok esetben csak felszólításra teljesítik, és jelentıs késéssel adják be bevallásukat ben, 227 esetben kellett felhívást kiküldeni a bevallási kötelezettség teljesítésének elmaradása miatt. Gondot okoz, hogy a fizetési morál egyre romló tendenciát mutat. Itt azonban különbséget kell tenni a fizetni nem tudók, illetve a nem akarók között. A fizetési hajlandóságot mutató rászorult adózók esetében évben 273 fizetési könnyítést engedélyezı határozat készült méltányosságból. Idegenforgalmi adó Békés város illetékességi területén évben került bevezetésre az idegenforgalmi adó, melynek mértéke tıl megkezdett vendégéjszakánként 200 Ft/fı. (A helyi adókról szóló évi C. törvény ezen adó mértékét 300 Ft/fıben maximálja vendégéjszakánként.) évben az adózók (fizetı vendéglátóhelyek) száma éves szinten 10 volt. A adóévben a költségvetésünkben forint idegenforgalmi adó került betervezésre. A beadott bevallások alapján az adó forint összegben került elıírásra (2008. évben forint összegben) a befizetésekbıl forint folyt be. Az idegenforgalmi adó bevezetésének és mőködésének legfıbb indoka az, hogy az állami költségvetés minden 1 forint adó után 2 forint támogatást fizet, feltéve, hogy az adóbevétel infrastrukturális, idegenforgalmi feladatok megvalósítására szolgál. Sok esetben problémát jelent a bevallások késedelmes benyújtása. 2. Helyi iparőzési adó Az önkormányzatoknak alapvetı feladata többek között a helyi közszolgáltatások biztosítása. E feladat ellátása érdekében a helyi adókról szóló évi C. törvény lehetıséget biztosít a helyi adópolitika kialakítására. Ezen törvény alapján az önkormányzat képviselı testülete rendelettel az illetékességi területén helyi adókat vezethet be. Az adókötelezettség kiterjedhet a helyi iparőzési adó bevezetésére. Önkormányzatunk május 1-jétıl vezette be a helyi iparőzési adót évben az adó mértéke az állandó jelleggel végzett iparőzési adó esetében 1,8 % volt, mely az elızı évivel megegyezı. (Törvény szerinti maximum érték 2%.) Az adó alapja a nettó árbevétel, csökkentve az eladott áruk beszerzési értékével, a közvetített szolgáltatások értékével, az anyagköltséggel. Az ideiglenes jelleggel végzett iparőzési tevékenység esetén az adó mérték 5.000,- Ft/nap. (Törvény szerinti maximum értékkel megegyezı.) A helyi iparőzési adó ezen formája az Önkormányzat illetékességi területén végzett építıipari tevékenységekre vonatkozik, mely gazdálkodó szervezeteknek nincs sem székhelye sem telephelye Békés városában. Az adó alanya a vállalkozó: egyéni vállalkozó, ıstermelı (melynek éves bevétele a 600 ezer forintot meghaladta), jogi személy és egyéb szervezet évi adóbevétel alakulása: évi tény 265,6 millió Ft évi terv 220,0 millió Ft évi tény 250,2 millió Ft Bázis %-ában: 94,2 % Terv %-ában: 119 % 2

3 A bevétel csökkenését az adómérték 1,9 %-ról 1,8 %-ra történı csökkentésével magyarázhatjuk valamint az adómentes adóalap 300 ezer forintról 600 ezer forintra történı emelésével. A bevétel alakulására viszont pozitívan hatottak az önkormányzat területén folyó beruházások. A vállalkozások élnek a társasági adó törvényben biztosított kedvezmények alkalmazásával, mely szerint a megfizetett helyi iparőzési adó csökkenti a társasági adó alapot. İstermelık iparőzési adó elıírásának alakulása: évben: 24 fı Ft évben: 379 fı Ft évben: 440 fı Ft Egyéni vállalkozók száma: év 119 fı új 169 fı megszőnt 826 fı összesen év 77 fı új 111 fı megszőnt 792 fı összesen Ideiglenes jellegő iparőzési adó bevétel: év tény Ft évi tény Ft Bázis %-ában: 80 % A bevétel csökkenése az önkormányzati beruházások következı évre történı áthúzódásával indokolhatók. Iparőzési adónemben hozott határozatok: 2008 évben db határozat, évben: 2245 db határozat készült. Adóalanyok száma: évben 1715 fı, melybıl 419 ıstermelı és 140 non-profit szervezet, évben 1772 fı, melybıl 459 ıstermelı és 193 non-profit szervezet. Mentes adóalanyok: A helyi adórendeletünk alapján mentesül a helyi iparőzési adó megfizetése alól a vállalkozó abban az évben, amikor a vállalkozás szintő adóalapja nem haladja meg a 600 ezer forintot évben: 273 fı évben: 236 fı Bázis %-ában: 86.4 % A gazdasági szabályzók változása kapcsán növekedtek a költségek, járulékok melyek következményeként csökkent a vállalatok eredményessége, de az iparőzési adóalapot ezen növekmények nem csökkentik, így a vállalkozás szintő adóalap növekszik. Végrehajtási munkák: Köztartozások átjelentése az APEH felé: évben: fı Ft évben: fı Ft Az APEH pl. ÁFA, Állami támogatás, SZJA visszafizetéskor a köztartozásokat levonja és utalja önkormányzatunknak. A társas vállalkozások esetében Békés Megyei Bíróságnál 2 esetben kezdeményeztünk felszámolási eljárást, illetve 31 esetben jelentkeztünk be a felszámolási eljárásba. 3

4 A 2009-es évben 7 fı esetében kezdeményeztük a vállalkozói igazolvány visszavonását. A végrehajtási munka során 260 db végrehajtási értesítıt, 234 db inkasszót, 21 db letiltást bocsátottunk ki. Jelzálogjogot 10 esetben jegyeztettünk be, mely a végrehajtási idıt meghosszabbítja. A bevallások elmulasztási miatt mulasztási bírságot szabtunk ki, illetve határidıhöz kötve duplájára növelt mulasztási bírság lett elıírva 7 esetben. A 2009-es évben 144 esetben szabtunk ki mulasztási bírságot forint összegben, melybıl megfizetésre került forint. A pótlékot, mulasztási bírságot január 1-tıl külön számlaszámon kell nyilvántartani. Önkormányzatunk a tıketartozás egyösszegő megfizetése esetén az adózó vagyoni, szociális helyzetére való tekintettel él a jogszabály adta lehetıségével, mely lehetıvé teszi a pótlék tartozás mérséklését, illetve elengedését. Az adóbevétel teljesítése csak a végrehajtási munka fokozásával teljesíthetı. Sajnálatos körülmény, hogy egyre több gazdasági társaság kerül felszámolási eljárás alá, körbetartozások és alvállalkozói szerzıdések nem teljesítése miatt. Egyre gyakrabban jelennek meg fantom cégek az önkormányzat illetékességi területén, ismeretlen címen, vagy az ország más régiójából helyezik át székhelyüket vagy telephelyüket adóelkerülés végett. Az állami adóhatóság és önkormányzatunk sem tudja e változásokat követni, mivel ezen adónemben az önadózás elve érvényesül és az adózók jó része nem tesz eleget az adózás rendjérıl szóló évi CXII. törvény (továbbiakban: Art.) által elıírt 15 napon belüli változás bejelentési kötelezettségének. Az ıstermelık az iparőzési adófizetési kötelezettséget nehezen értik meg. Többen a veszteséges tevékenységre, illetve az értékesítési piac hiányára hivatkozva nem tettek eleget ezen kötelezettségüknek. A végrehajtási munka a második félévi adófizetési kötelezettség teljesítése után (szeptember 15. után) kezdıdik. Az elmúlt évben az iparőzési adónemben a végrehajtási munka kezdetén ,- Ft adóhátralék mutatkozott. Ez novemberben ,- Ftra, majd december elején ,- Ft-ra, év végére pedig ,- Ft-ra csökkent. (2008. évben ugyanez ,- Ft volt.) Minden évben több vállalkozó és gazdasági társaság fordul hatóságunk felé részletfizetési és fizetési halasztási kérelemmel esedékes adójuk vagy adótartozásuk rendezése ügyében évben 27 esetben érkezett ilyen kérelem adóhatóságunkhoz. Részletfizetés, illetve fizetési halasztás engedélyezése esetében az elmúlt évben több alkalommal éltünk az Art. biztosította azon eszközzel, mely szerint amennyiben valószínősíthetı, hogy a követelés kielégítése veszélyben van, az adóhatóság biztosítási intézkedésként végzéssel elrendeli meghatározott dolgok dologi zárlatát. A biztosítási intézkedés célja nem a követelés kielégítése, hanem olyan helyzet megteremtése, amely biztosítja, hogy késıbb a követelés kielégíthetı legyen. A fentiek biztosítása céljából 10 esetben gépjármővek törzskönyvét foglaltuk le, így biztosítva az adó megfizetését. Ezen eszközzel a közeljövıben is élni kívánunk. Összegezve az iparőzési adó bevétel 5,8 %-al csökkent a évihez viszonyítva. (15,4 millió Ft-tal). Önkormányzatunk a helyi adózással kapcsolatosan értesítést küld ki az elsı és második félévi adófizetési kötelezettségrıl. Az Art. szerint csak egyszeri folyószámla egyenleg értesítést ír elı, de önként vállalt feladatként az I. félévi adófizetési kötelezettségekrıl is küldünk ki tájékoztatást valamint a befizetéshez szükséges csekkeket. 4

5 Bevallási nyomtatványok és tájékoztatók megtalálhatók az önkormányzat honlapján internet címen. Az elektronikus úton történı kitöltés évre valósult meg, de az elektronikus úton történı beadás kialakítása még várat magára. Jelentıs többletmunkát eredményeznek a jogszabályi változásokból adódó feladatok: - Az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény rendelkezése alapján a közvetett támogatásokat így az adókedvezményeket is a mérlegbeszámolóhoz, a költségvetési terv készítéséhez adónemenként, névszerinti bontásban, összegszerően kimutatásban csatolni kell. (Melléklet szerint.) - Az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségérıl szóló 317/2009. (XII. 29.) Kormányrendelet módosítása alapján a költségvetési beszámolóhoz csatolni kell a helyi adókkal és adók módjára behajtandó köztartozásokkal kapcsolatos követelések értékelését is. - 29/2009. (XII. 4.) PM rendelet az önkormányzati adóhatóságok által rendszeresítendı bevallási, bejelentési nyomtatványok tartalmáról rendelkezik. - a Magyar Köztársaság évi költségevetésérıl szóló évi CXXX. törvény az önkormányzatokat megilletı megosztott bevételekrıl iparőzési adóerıképesség rendelkezik. Továbbra is az alábbi jellemzı hibák fordulnak elı a bevallásoknál: - a bevallási nyomtatványokat nem írják alá, - a bevallási nyomtatványok kiegészítı lapjai nincsenek kitöltve, - számszaki hibát tartalmaznak, - nem a kitöltési útmutatóban leírtak szerint töltik ki a bevallást, - a megfizetett adóelıleget elfelejtik beírni, - az adóalap megosztás nem a jogszabálynak megfelelıen történik A gazdasági szabályzók változásai súlyos terhet rónak a vállalkozásokra, melynek következtében egyre romlik az adózók fizetı képessége és az adóbeszedés hatékonysága évben bekövetkezı változások az iparőzési adónemben: A közteherviselés rendszerének átalakításáról szóló évi LXXVII. törvény többszöri adatszolgáltatást ír elı az önkormányzatoknak, melyet elektronikus úton az APEH által közzétett nyomtatványon kell teljesíteni, mely nem kevés feladattal jár. Több száz oldalas adatszolgáltatást kell teljesíteni elıírt határidıre melyet az APEH az utolsó napokban tesz közzé. Az iparőzési adóval összefüggı hatásköröket január 1-tıl az állami adóhatóság gyakorolja. Ez azt jelenti, hogy a január 1-jét megelızı éveket érintı adókötelezettségeket az adózók az önkormányzati adóhatósághoz teljesítik, illetve az ezzel kapcsolatos feladatokat az önkormányzati adóhatóságok látják el. Átmeneti rendelkezésként azonban a március 16-án esedékes adóelılegeket az önkormányzati adóhatóságnak kell megfizetni, az állami adóhatóság ezt megfizetettnek tekinti és a különbözet végrehajtását az önkormányzati adóhatóságok hatáskörébe utalja. Ezen rendelkezés (keresztféléves bevallásra történı átalakítás) az adózók és önkormányzatunk részérıl rengeteg megválaszolatlan, szabályozatlan kérdést vetett fel. Ennek tisztázása érdekében több alkalommal megkerestük az APEH Dél-alföldi Regionális Igazgatóság régió igazgatóját is. A évi adóbevétel meghatározása szinte lehetetlen, a gazdasági szabályzók igen súlyos terhet rónak mind a magán személyekre, mind a vállalkozókra, gazdasági társaságokra, ıstermelıkre egyaránt. Az értékesítési piac beszőkülése, az egyre növekedı termelési 5

6 költségek, az építıipari körbetartozások, a felszámolási és csıdeljárási eljárások jellemzıen befolyásolják az adófizetési morált. II. Önkormányzatoknak átengedett központi adókkal kapcsolatos adóhatósági feladatok értékelése 1. Gépjármőadó A gépjármőadó megállapítása a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Hivatala által szolgáltatott adatok alapján történik. Az éves adóztatás alapját képezı adatok közlése minden év január 31. napjáig történik, ezt követıen pedig az adókötelezettséget érintı évközi változásokról havonta történik adatszolgáltatás. Az adókötelezettséget érintı változásokról a tavalyi évben 3001 db határozat készült. A évtıl a személygépkocsik és a motorkerékpárok után fizetendı gépjármőadó a vagyontárgy értékét jobban kifejezı módon, a gépjármő hajtómotorjának kw-ban meghatározott teljesítményéhez és a jármő gyártási évéhez igazodik. A gépjármőadóról szóló évi LXXXII. törvény (továbbiakban: Gjt.) alapján, a személygépkocsik és motorkerékpárok esetében a gyártási évben, és az azt követı 3 naptári évben 300 Ft/kW, a gyártási évet követı 4-7. naptári évben 260 Ft/kW, a gyártási évet követı naptári évben 200 Ft/kW, a gyártási évet követı naptári évben 160 Ft/kW a gyártási évet követı 16. évtıl pedig 120 Ft/kW az adó mértéke. Ez a differenciált adómérték a törvény szerinti adóalap-változás következményeként az értékesebb gépkocsi után a magasabb, míg a kevésbé értékes gépkocsik után alacsonyabb adószint érvényesül. Teljesítmény alapján adóztatott gépjármővek: Személy gépkocsi: db ,- Ft Motorkerékpár: 338 db ,- Ft Az adó alapja az autóbusz, a nyergesvontató, a lakópótkocsi esetében a hatósági nyilvántartásban szereplı saját tömege, a tehergépjármővek esetében a saját tömeg növelve a terhelhetıség 50 %-ával. Az adó mértéke az adóalap minden megkezdett 100 kg-ja után forint. Önsúly, illetve korrigált súly alapján adóztatott gépjármővek: Autóbusz: 23 db Ft Vontató: 51 db Ft Lakókocsi: 7 db Ft Tehergépkocsi: 777 db Ft Pótkocsi: 734 db Ft A Gjt. tételesen meghatározza az adómentességre jogosultak körét ben az alábbi jogcímek alapján mentesítésre került összesen 465 db gépjármő. 6

7 Mentesített gépjármővek jogcím alapján: Költségvetési szerv: 41 db ,- Ft Társadalmi szervezet: 21 db ,- Ft Mozgáskorlátozott: 430 db ,- Ft Az E betőjelő ideiglenes rendszámtáblával ellátott személyszállító gépjármővek után 8.000,- Ft míg a tehergépjármővek után ,- Ft adót kell fizetni. A P betőjelő ideiglenes rendszámtábla kiadása esetén ,- Ft adót kell fizetni. Ideiglenes rendszám kiadása miatt 4 esetben került sor határozathozatalra, összesen ,- Ft értékben A 2009-as adóévre költségvetésünkben 120 millió forint bevétellel számoltunk. Az éves elıírás 115,2 millió forint volt, melybıl befizetésre került 112,6 millió forint. Az adóbevétel teljesítése érdekében, a végrehajtási munka során: esetben került sor forgalomból való kivonásra, - 22 esetben jelzálog bejegyzésére Földhivatali megkeresés útján, esetben inkasszó benyújtására, esetben végrehajtási értesítésre, esetben letiltásra. Bankszámla adatokat pénzintézetektıl 647 fı esetében kértünk. Munkahelyre vonatkozó adatkérést az OEP-tıl 315 személy esetében kezdeményeztünk. Részletfizetés vagy fizetési halasztás engedélyezésére 19 esetben került sor az adózás rendjérıl szóló évi XCII. törvény rendelkezései alapján. 2. Termıföld bérbeadásából származó jövedelem A magánszemélyek földhaszon-bérbeadásból származó jövedelem adóztatása január hó 1. napjától került az önkormányzati adóhatóság hatáskörébe. A 2009-es költségvetésünkbe ezen adónem jelentéktelen mértéke miatt bevételként nem került megtervezésre. A tavalyi befizetés összege 7.071,- Ft, az adóalanyok száma 1 fı volt. Mindezek oka, hogy január 1-jétıl mentesül az adó alól a termıföld-bérbeadásából származó bevétel, ha a termıföld haszonbérbeadása alapjául szolgáló, határozott idıre kötött megállapodás (szerzıdés) alapján a haszonbérlet idıtartama az 5 évet eléri. Mint ahogy várható volt, sok ilyen szerzıdést kötöttek, és még több ilyen hosszú távú szerzıdés fog köttetni. 3. Talajterhelési díj Talajterhelési díjat annak az ingatlan-tulajdonosnak/kibocsátónak kell fizetni, aki a mőszakilag rendelkezésre álló közcsatornára nem köt rá, és helyi vízgazdálkodási hatósági, illetve vízjogi engedélyezés hatálya alá tartozó szennyvízelhelyezést ideértve a szennyvíztározót is alkalmaz. A törvényi szabályozás szerint az önkormányzat a beszedett talajterhelési díjat a környezetvédelmi alapjában elkülönítve köteles kezelni, környezetvédelmi célok megvalósításához. A talajterhelési díj kiszámítása az egységdíj (120 Ft/m3) és a területérzékenységi szorzó alapján történik (városunkban a területérzékenységi szorzó 1,5). A törvény szerint 2009-ben a évi vízfogyasztás szerint kiszámított talajterhelési díjnak a 90 %-át kellett megfizetni. 7

8 2009-ben 102 db bevallás érkezett. A fizetési kötelezettség összege ,- Ft, míg a tényleges befizetés ,- Ft volt. III. A helyi adóhatóság hatáskörébe tartozik az alábbi díjakkal, járulékokkal kapcsolatos ügyintézés is: Mezııri járulék: A Polgármesteri Hivatal Adócsoportja második félévétıl kapta meg a mezııri járulékkal kapcsolatos feladatok ellátását. A mezııri járulék fizetése bevallás alapján történik. Általános probléma, hogy nem nevezik meg a tényleges földhasználót. A mezııri járulék adók módjára behajtandó köztartozásnak minısül, ami azt jelenti, hogy végrehajtásra csak az 5.000,- Ft feletti tételeket lehet átadni, így sok esetben csak több éves tartozásokat lehet behajtani, ha azok idıközben nem évültek el. Belterületi mezııri járulék: Járulékfizetık száma: Terv: Tényleges befizetés 1245 fı ,- Ft ,- Ft Külterületi mezııri járulék: Járulékfizetık száma: Terv: Tényleges befizetés Összesen: 508 fı ,- Ft ,- Ft ,- Ft A mezııri járulékkal kapcsolatos ügyintézés során gyakori probléma a belterület és külterület értelmezése, a leggyakrabban elıforduló kérdés, hogy a lakcímkártyán külterület szerepel és még is fizetni kell járulékot. A másik gyakori probléma, hogy ha lakott ingatlan van a zártkerten, akkor hogyan és milyen jogcímen kell fizetni. Nagyon sokszor elıfordul, hogy az ügyfelek a változásokat nem jelentik be, és ez több évre visszamenıleg érint fizetési kötelezettséget. IV. A végrehajtási munkák értékelése A korábbi évekhez hasonlóan utolsó hónapjaiban is a helyi adóbevételek gépjármő és magánszemélyek kommunális adója beszedése érdekében az irodai úton történı behajtási cselekményeken kívül a személyes megkereséseket is nagy számban alkalmazni kellett. Ennek eredményként az esetek kisebb hányadában azonnali kiegyenlítést nyert a hátralék. Az esetek többségében azonban, a részletfizetési kedvezmény következtében, 8

9 elsıdlegesen a következı adóévben realizálódik a bevétel, úgy, mint a nyugdíj és a munkáltatói letiltások esetében. A végrehajtási eljárások során a kiküldött adó végrehajtási értesítık száma db, míg a kiadott letiltások száma 530 db. Az önkormányzat bevételeit képezik még az egyéb bevételek, melyek a rendırségi, vám-és pénzügyırségi szabálysértési és helyszíni bírságok kiszabását követı be nem fizetett adók módjára történı átadását jelenti. Ezek az átadott tételek évrıl évre a mennyiségi gyarapodás következtében növekvı feladatot jelentenek. Ennek indoka az Art ának változása, mely szerint a helyszíni bírság a 3.000,- Ft-ot eléri vagy meghaladja, adók módjára kell behajtani. (5.000,- Ft feletti összeg volt évben.) A behajtásra átadott ügyek nagymértékben olyan személyeket érintenek, akik a társadalom hátrányos helyzető, szegényebb rétegeibıl kerülnek ki, így nem csak a bírságok befizetése jelent problémát, hanem a kivetett helyi adók befizetése is. A behajtás során ezen személyek a szabálysértési bírságok esetében igen gyakran vállalják azt a lehetıséget, hogy a pénzbüntetést átváltsák közmunkára. A végrehajtás eredményességét és annak folyamatát nagyban akadályozza, hogy az elmarasztalt személyek fellelése, elérhetıségük megszerzése külön utánajárást igényel (pl.: a népesség nyilvántartó segítségével). A fentieken túl a behajtás sikerességét jelentısen meghatározza a jövedelem, lefoglalható ingóság, valamint az említett elérhetıség hiánya. Ügyiratszám: A végrehajtási ügyek: (4.619 db) - Letiltások, - Adó végrehajtási értesítık, - Behajthatatlanság, - Behajtásra áttett tartozások. Adók módjára behajtandó ügyek: (6.852 db) - Helyszíni bírság, - Szabálysértési bírság, - Idegen bevételek, - Jelzálog bejegyzések. A bírságok behajtása mellett az adócsoport feladata a Polgármesteri Hivatal más osztályain keletkezett hátralékos tartozások beszedése is (pl: csatorna beruházás, mezııri járulék, megelılegezett gyermektartás, saját bírságok), valamint az idegen tartozások melyek nem képezik az önkormányzat bevételeit beszedése és átutalása a jogosult részére (pl.: társintézmények, földhivatalok, Országos Munkaügyi Felügyelıség, MÁK, Munkaügyi Központ). Az adócsoport az adóbevételek gyarapítása mellett 2009-ben más hatósági feladatokat is végzett, költségmentességre vonatkozó igazolások kiállítása, adó-és értékbizonyítványok elkészítése (végrehajtói eljárások, hagyatéki eljárások, gyámhatósági eljárások, banki hitelfelvételek, APEH eljárások esetében; 399 alkalommal). 9

10 V. Összegzés A fentiek alapján az adóbevétel alakulása (adatok millió ft-ban): Tervezett Tény Kommunális adó Gépjármőadó Iparőzési adó Bírság, pótlék 4 5 Egyéb, szabálysértés, helysz.birs. 2 4 Talajterhelés 0,5 1 Idegenforgalmi adó 0,5 0,6 Összesen: ,6 Összegezve a költségvetési tervben meghatározott adóbevételi terv teljesítésre került. Az Önkormányzat saját és sajátos bevételeinek 57 %-át adják az adóbevételek. Sajnos a fizetési morál egyre romlik, egyre több végrehajtási cselekményt kell foganatosítani. Fokozni kell a helyszíni megkereséseket a hatékonyság növelése érdekében. A fizetési kedvezmények igénybevételének lehetıségét szélesebb körben ismertetni kell. Kérem a határozati javaslat elfogadását. Határozati javaslat: Békés Város Képviselı-testülete a évi helyi adózás tapasztalatairól szóló beszámolót elfogadja. Felelıs: Határidı: Dr. Heinerné Dr. Kecskés Aranka jegyzı értelem szerint Békés, március 16. Dr. Heinerné Dr. Kecskés Aranka jegyzı.. Pénzügyi ellenjegyzı 10

11 Melléklet Adatok ezer Ft-ban Békés Város Önkormányzat évi tényleges közvetett támogatásai A támogatás kedvezményezettje Adóalapkedv. utáni adókedv. Adókedvezmény Összesen (csoportonként) Jogcíme (jellege) Összege Jogcíme (jellege) Összege Magánszemélyek kommunális adója Mentesség 70 év feletti Önkéntes tőzoltó Helyi iparőzési adó 300Ft alatti adóalap 590 Összesen:

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. március 28-i ülésére

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. március 28-i ülésére Tárgy: Beszámoló a 2012. évi önkormányzati adózás tapasztalatairól Előkészítette: Tárnok Lászlóné jegyző, Váczi Julianna osztályvezető, Véleményező bizottság: Adócsoport munkatársai Pénzügyi Bizottság

Részletesebben

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2014. március 27-i ülésére

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2014. március 27-i ülésére Tárgy: Beszámoló a 2013. évi önkormányzati adózás tapasztalatairól Előkészítette: Tárnok Lászlóné jegyző, Váczi Julianna osztályvezető, Véleményező bizottság: Gazdasági Osztály munkatársai Pénzügyi Bizottság

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Beszámoló a helyi adózás tapasztalatairól. Szám:2953-.. /2011. Készült: A Képviselő-testület 2011. október 25-i soros ülésére.

ELŐTERJESZTÉS. Beszámoló a helyi adózás tapasztalatairól. Szám:2953-.. /2011. Készült: A Képviselő-testület 2011. október 25-i soros ülésére. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala 2351 Alsónémedi, Fı u. 58. Tel: 29/337-101, fax: 29/337-250 alsonemedi@upcmail.hu, www.alsonemedi.hu Szám:2953-.. /2011. ELŐTERJESZTÉS Készült:

Részletesebben

Sárospatak Város Jegyzıje. B e s z á m o l ó - a Képviselı-testületnek az adóztatásról

Sárospatak Város Jegyzıje. B e s z á m o l ó - a Képviselı-testületnek az adóztatásról Sárospatak Város Jegyzıje 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu B e s z á m o l ó - a Képviselı-testületnek az adóztatásról Tisztelt Képviselı-testület!

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 37. MELLÉKLET: - TÁRGY: Beszámoló a 2014. évi adóigazgatási feladatok ellátásáról és a befolyt bevételekrıl E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Jegyzıjétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax.: 62/525-090/13 mell. E-mail: phkiszombor@vnet.hu

Kiszombor Nagyközség Jegyzıjétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax.: 62/525-090/13 mell. E-mail: phkiszombor@vnet.hu Kiszombor Nagyközség Jegyzıjétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax.: 62/525-090/13 mell. E-mail: phkiszombor@vnet.hu 22-156/2010. Tárgy: A 2010. évi adóbevételek alakulása, valamint Ügyintézı:

Részletesebben

11. Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 20-i ülésére. Tárgy: A jegyző beszámolója az adóztatásról

11. Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 20-i ülésére. Tárgy: A jegyző beszámolója az adóztatásról 11. Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 20-i ülésére Tárgy: A jegyző beszámolója az adóztatásról Az előterjesztést készítette: Mezeiné Hrubos Henriette adócsoport

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A HELYI ADÓZTATÁSRÓL

BESZÁMOLÓ A HELYI ADÓZTATÁSRÓL BESZÁMOLÓ A HELYI ADÓZTATÁSRÓL Tisztelt Képviselő-testület! A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1.. (1) bekezdése rendelkezik arról, hogy e törvény felhatalmazása alapján az Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó. Pétfürdő Nagyközség Képviselő-testületének. 2015. április 23-ai ülésére

T Á J É K O Z T A T Ó. Pétfürdő Nagyközség Képviselő-testületének. 2015. április 23-ai ülésére 85/2015. T Á J É K O Z T A T Ó Pétfürdő Nagyközség Képviselő-testületének 2015. április 23-ai ülésére Tárgy: Tájékoztató a 2014. évi adóztatásról és az adóbevételek alakulásáról Előterjesztő: Jánosiné

Részletesebben

Előterjesztés 11. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 21-i ülésére

Előterjesztés 11. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 21-i ülésére Előterjesztés 11. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 21-i ülésére Tárgy: A jegyző beszámolója az adóztatásról Az előterjesztést készítette: Mezeiné Hrubos Henriette adócsoport

Részletesebben

Hatósági ügyek. Eljáró osztály, leírás megtalálható: Igazgatási Osztály Lakásügyek

Hatósági ügyek. Eljáró osztály, leírás megtalálható: Igazgatási Osztály Lakásügyek Hatósági ügyek Ügy megnevezése A lakáscélú állami támogatások igénybevételéhez szükséges jegyzıi igazolás kiadása A nevelési-oktatási intézmények alapdokumentumainak (nevelési/pedagógiai program, szervezeti

Részletesebben

10. Előterjesztés Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 16-i ülésére. Tárgy: A jegyző beszámolója az adóztatásról

10. Előterjesztés Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 16-i ülésére. Tárgy: A jegyző beszámolója az adóztatásról 10. Előterjesztés Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 16-i ülésére Tárgy: A jegyző beszámolója az adóztatásról Az előterjesztést készítette: Gazsó Krisztina adó és pénzügyi

Részletesebben

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐJE. ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2015. május 27-i ülésére

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐJE. ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2015. május 27-i ülésére KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐJE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)- 507-132 Fax: (28)-470-357 Nyílt ülésen tárgyalandó ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2015. május 27-i ülésére Tárgy:

Részletesebben

Az Art személyi hatálya

Az Art személyi hatálya Adózás rendje Területi hatály 1. Székhellyel, telephellyel rendelkezı gazdasági tevékenységet folytató jogi személy 2. Lakóhellyel rendelkezı magánszemély 3. Vagyonnal rendelkezı vagy bevételt elérı magánszemély,

Részletesebben

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI REGIONÁLIS VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI ALAPÍTVÁNY. Hasznos ismeretek mikro- és kisvállalkozások számára

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI REGIONÁLIS VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI ALAPÍTVÁNY. Hasznos ismeretek mikro- és kisvállalkozások számára KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI REGIONÁLIS VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI ALAPÍTVÁNY Hasznos ismeretek mikro- és kisvállalkozások számára A kiadványt készítette a Komárom-Esztergom Megyei Regionális Vállalkozásfejlesztési

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com B E S Z Á M O L Ó

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com B E S Z Á M O L Ó 1 FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 6096/2014. 9. B E S Z Á M O L Ó a Képviselő-testülethez a helyi

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 75. MELLÉKLET: 1 TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének /2012. ( ) önkormányzati rendelete az építményadóról (t e r v e z e t) E L İ T E R J E S Z T É

Részletesebben

1990. évi C. törvény. a helyi adókról

1990. évi C. törvény. a helyi adókról Hazánkban a demokratikus választással létrejöttek az önszervezı helyi hatalomgyakorlás szervezeti kereteit megteremtı önkormányzatok. A települési önkormányzatok alapvetı feladata a közhatalom helyi közügyekben

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Alcsútdoboz Település Önkormányzata. Képviselő-testületének. 2013. szeptember hó 25. napjára összehívott ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Alcsútdoboz Település Önkormányzata. Képviselő-testületének. 2013. szeptember hó 25. napjára összehívott ülésére ELŐTERJESZTÉS Alcsútdoboz Település Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember hó 25. napjára összehívott ülésére 3. napirendi pont Beszámoló az önkormányzati adóigazgatással kapcsolatos feladatok

Részletesebben

Eger Megyei Jogú Város önkormányzati adóiról (2014. január 1-2014. szeptember 30.)

Eger Megyei Jogú Város önkormányzati adóiról (2014. január 1-2014. szeptember 30.) Eger Megyei Jogú Város önkormányzati adóiról (2014. január 1-2014. szeptember 30.) 1 Adóbevételek alakulása Az év első 9 hónapjának pénzügyi bevételeinek nagysága olyan szintet ért el, hogy azzal az éves

Részletesebben

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. május 31-i ülésére

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. május 31-i ülésére 19. Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. május 31-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Polgármesteri Hivatalának beszámolója a 2011. évben végzett munkájáról Az elıterjesztést

Részletesebben

Tisztelt Ügyfeleink! Kedves Barátaink!

Tisztelt Ügyfeleink! Kedves Barátaink! Tisztelt Ügyfeleink! Kedves Barátaink! Eddigi szokásunktól eltérıen már az óév utolsó napjaiban kiadjuk a 2008. január 1-jétıl bekövetkezı fontosabb adóváltozásokról szóló tájékoztatónkat. Ennek elsıdleges

Részletesebben

Előterjesztés Sióagárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 09-én tartandó rendkívüli ülésére 7. számú napirendi pont

Előterjesztés Sióagárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 09-én tartandó rendkívüli ülésére 7. számú napirendi pont Előterjesztés Sióagárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 09-én tartandó rendkívüli ülésére 7. számú napirendi pont Tárgy: Beszámoló a helyi adóztatásról Előterjesztő és előadó:

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2010. évi állandó jellegő iparőzési tevékenység utáni iparőzési adóbevallási nyomtatványhoz

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2010. évi állandó jellegő iparőzési tevékenység utáni iparőzési adóbevallási nyomtatványhoz KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2010. évi állandó jellegő iparőzési tevékenység utáni iparőzési adóbevallási nyomtatványhoz A HELYI IPARŐZÉSI ADÓBEVALLÁS BENYÚJTÁSÁRA KÖTELEZETTEK KÖRE Az adóbevallás benyújtására

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/940-1/2014/I Üi.: Dr. Pósa Zsuzsanna Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete MAKÓ ELŐTERJESZTÉS-RENDELETTERVEZET Tárgy: A 2014. évi adóbevételek

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ Eger Megyei Jogú Város Önkormányzati Adóhatóságának Folyószámla-egyenleg Értesítıjéhez

TÁJÉKOZTATÓ Eger Megyei Jogú Város Önkormányzati Adóhatóságának Folyószámla-egyenleg Értesítıjéhez TÁJÉKOZTATÓ Eger Megyei Jogú Város Önkormányzati Adóhatóságának Folyószámla-egyenleg Értesítıjéhez 2014. Tisztelt Egri Polgárok! Tisztelt Egerben mőködı vállalkozások! 1 2014. március elejétıl kerülnek

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATI ADÓIRÓL ÉS AZ ELÉRT ADÓBEVÉTELEKRŐL (2014. ÉV)

TÁJÉKOZTATÓ EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATI ADÓIRÓL ÉS AZ ELÉRT ADÓBEVÉTELEKRŐL (2014. ÉV) TÁJÉKOZTATÓ EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATI ADÓIRÓL ÉS AZ ELÉRT ADÓBEVÉTELEKRŐL (2014. ÉV) 1 ÖNKORMÁNYZATI ADÓBEVÉTELEK ALAKULÁSA A háromnegyed éves zárás pénzügyi eredménye már előre vetítette, hogy

Részletesebben

BESZÁMOLÓ SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL (ZÁRSZÁMADÁS) 2010. április

BESZÁMOLÓ SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL (ZÁRSZÁMADÁS) 2010. április S A J Ó S ZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNY Z A T Elıterjesztı: Dr. Faragó Péter Polgármester Készítette: Dr. Márton Kinga Jegyzı BESZÁMOLÓ SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL

Részletesebben

Tájékoztatás helyi adóügyekkel kapcsolatban

Tájékoztatás helyi adóügyekkel kapcsolatban Tájékoztatás helyi adóügyekkel kapcsolatban Az önkormányzati adóhatóság a helyi adók (magánszemélyek kommunális adója, iparűzési adó) valamint a gépjárműadó és talajterhelési díj tekintetében biztosítja

Részletesebben

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS P O L G Á R M E S T E R E

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS P O L G Á R M E S T E R E ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS P O L G Á R M E S T E R E Iktatószám:18899/2015. ELŐTERJESZTÉS Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 2015. április 30-ai ülésére Szöveges beszámoló Érd Megyei Jogú Város 2014. évi zárszámadásához,

Részletesebben