OMNIPACK KHT. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 1. A VÁLLALKOZÁS ISMERTETÉSE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "OMNIPACK KHT. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 1. A VÁLLALKOZÁS ISMERTETÉSE"

Átírás

1 1. A VÁLLALKOZÁS ISMERTETÉSE Az Omnipack Első Magyar Csomagolástechnikai Klaszter Közhasznú Társaság egy közhasznú szervezet, melyet áprilisában alapítottak, s mely 100% belföldi tulajdonú. A Társaság bejegyzett székhelye: A Társaság jegyzett/induló tőkéje Szeged, Fürj u. 92/B e Ft. A Társaságnál aláírásra jogosult személy: Dobronyi Tamás ügyvezető igazgató (1191. Budapest, Fő u. 21. III/9.) A társaság tulajdonosai: Névérték Tulajdonosi részarány (%) AMCO Kft CLB Packaging Kft CORVUS DESIGN Kft UgrinPack-Erdősi Kft Expert-Net Kft A Társaság az alábbi közhasznú tevékenységeket folytatja: Máshova nem sorolt, egyéb gazdasági szolgáltatás Közhasznú főtevékenység 2211 '03 Könyvkiadás 2213 '03 Időszaki kiadvány kiadása 2215 '03 Egyéb kiadás 2222 '03 Máshova nem sorolt nyomás 2223 '03 Könyvkötés 2224 '03 Nyomdai előkészítő tevékenység 2225 '03 Kisegítő nyomdai tevékenység 2233 '03 Számítógépes adathordozó sokszorosítása 6321 '03 Egyéb szárazföldi szállítást segítő tevékenység 6330 '03 Utazásszervezés 6340 '03 Szállítmányozás 1

2 7133 '03 Irodagép, számítógép kölcsönzése 7134 '03 Máshova nem sorolt egyéb gép kölcsönzése 7210 '03 Hardver-szaktanácsadás 7221 '03 Szoftver-kiadás 7222 '03 Egyéb szoftver -szaktanácsadás, -ellátás 7230 '03 Adatfeldolgozás 7240 '03 Adatbázis szolgáltatás, on-line kiadás 7260 '03 Egyéb számítástechnikai tevékenység 7310 '03 Műszaki kutatás, fejlesztés 7320 '03 Humán kutatás, fejlesztés 7413 '03 Piac- és közvélemény-kutatás 7414 '03 Üzletviteli tanácsadás 7440 '03 Hirdetés 7450 '03 Munkaerő-közvetítés 7485 '03 Titkári, fordítói tevékenység 7486 '03 Telefoninformáció 8042 '03 Máshova nem sorolt felnőtt- és egyéb oktatás 9002 '03 Hulladékgyűjtés, -kezelés 9111 '03 Vállalkozói érdekképviselet 9112 '03 Szakmai érdekképviselet 9133 '03 Máshova nem sorolt egyéb közösségi, társadalmi tevékenység A Társaságnál háromtagú Felügyelő Bizottság működik, melynek tagjai: 1) Józsáné Szabó Erzsébet 2) Nagy Eszter 3) Ugrin András A választott tisztségviselők juttatásban, tiszteletdíjban nem részesültek. E minőségbeli feladatukat önkéntes munkavégzés formájában látják el. 2

3 2. SZÁMVITELI POLITIKA a) Az elszámolás alapja A Társaság egyszerűsített éves beszámolót készít, ennek megfelelően a kettős könyvvitel szabályai szerint vezeti könyveit. A beszámoló készítésének időpontja a tárgyévet követő év 03. hó 31. napja. Az éves beszámoló a magyar számviteli törvénnyel összhangban, a bekerülési költség elvének alkalmazásával készült. A Társaság A típusú mérleget készít. A Társaság összköltség A típusú eredménykimutatást készít. Az éves beszámoló adatai a megjegyzett kivételektől eltekintve ezer forintban értendők. b) A számviteli politika főbb elemei A Társaság rögzítette számviteli politikájában, hogy a vállalkozás folytatásának elvéből kiindulva biztosítani kell a (teljesség, valódiság, világosság, összemérés, folytonosság, következetesség, óvatosság, bruttó elszámolás, egyedi értékelés, az időbeli elhatárolás, a tartalom elsődlegessége a formával szemben, a lényegesség és a költség-haszon összevetés) számviteli alapelvek érvényesülését. Jelentős összegű hibának számít, ha a hiba feltárásának évében a különböző ellenőrzések során - ugyanazon évet érintően - megállapított hibák, hibahatások eredményt, saját tőkét növelő-csökkentő értékének együttes (előjeltől független) összege meghaladja az ellenőrzött üzleti év mérleg-főösszegének 2 százalékát, illetve ha a mérleg-főösszeg 2 százaléka meghaladja az 500 millió forintot, akkor az 500 millió forint. A jelentős összegű hibákat a mérlegben és az eredménykimutatásban külön oszlopban kell kimutatni. Lényegesnek minősül a beszámoló szempontjából minden olyan információ, amelynek elhagyása vagy téves bemutatása befolyásolja a felhasználók döntéseit. Az éves beszámoló aláírására Dobronyi Tamás ügyvezető igazgató (1191. Budapest, Fő u. 21. III/9.) jogosult. c) Immateriális javak Az immateriális javak beszerzési költségen halmozott értékcsökkenéssel csökkentve, az ismert piaci értéküknél nem magasabb értéken kerülnek kimutatásra. Az értékcsökkenés kiszámítása a lineáris módszer alkalmazásával történik. Az 100 ezer Ft alatti egyedi beszerzési értékű imm. javak azonnali leírását választotta a Kht. 3

4 d) Tárgyi eszközök A tárgyi eszközök a mérlegben beszerzési költségen halmozott értékcsökkenéssel csökkentve kerülnek kimutatásra. (Cégünk nem készít saját előállítású tárgyi eszközt). Az értékcsökkenés kiszámítása a lineáris módszer alkalmazásával történik, az eszközök értékének a várható hasznos élettartam alatt történő leírásához szükséges értékcsökkenési kulcsok alapján. Az eszközök várható hasznos élettartama az alábbiak szerint alakul: Az Omnipack Kht.-nél a terv szerinti értékcsökkenés elszámolásánál a hasznos élettartam végén várható maradványértékkel csökkentett bekerülési értékből kell kiindulni. Hasznos élettartam: az az időszak, amely alatt az amortizálható eszközt a gazdálkodó időarányosan vagy teljesítményarányosan az eredmény terhére elszámolja. Maradványérték: a rendeltetésszerű használatbavétel, az üzembe helyezés időpontjában - a rendelkezésre álló információk alapján, a hasznos élettartam függvényében - az eszköz meghatározott, a hasznos élettartam végén várhatóan realizálható értéke. Nulla lehet a maradványérték, ha annak értéke valószínűsíthetően nem jelentős. Maradványérték nagysága: Az eszköz maradványértékét az egyedi értékelés elve alapján a hasznos élettartam végére számított eszköz, üzembehelyezésének időpontjában fellelhető hasonló korú eszköz piaci értéke alapján határozzuk meg. Ha az eszköznek a hasznos élettartam végén várhatóan realizált értéke nem jelentős, akkor a maradványértéket nullának tekintjük. Nem jelentős a maradványérték, ha annak értéke a beszerzési érték 10 %-át, vagy ha az kevesebb, mint 100 eft, akkor a 100 eft-ot nem éri el. Nem jelentős akkor sem, ha az eszköz csak eredeti rendeltetésétől megfosztva (szétszedve), vagy hulladékként értékesíthető, továbbá, ha az eszköz várhatóan nem lesz értékesíthető. Szoftverek és számítástechnikai eszközök esetében a maradványérték minden esetben nulla forint. Értékcsökkenés elszámolása: Terv szerinti értékcsökkenést a már rendeltetésszerűen használatba vett, üzembe helyezett immateriális javak, tárgyi eszközök után kell elszámolni addig, amíg azokat rendeltetésüknek megfelelően használják. Az 100 ezer Ft alatti egyedi beszerzési értékű tárgyi eszközök azonnali leírását választotta a Kht. e) Befektetett pénzügyi eszközök A Kht. nem rendelkezik befektetett pénzügyi eszközökkel. f) Készletek A Kht. készlettel nem rendelkezik. 4

5 g) Értékpapírok Az Omnipack Kht. nem foglalkozik értékpapírokkal, s várhatóan a következő évben sem fog beszerezni sem befektetési, sem forgatási céllal. h) Külföldi pénzeszközben felmerülő ügyletek elszámolása A külföldi pénzértékre szóló követelés, kötelezettség forintértékének meghatározásakor az alábbiak szerint járunk el: a valutát, devizát a számlavezető pénzintézet (CIB Bank) által közzétett, hivatalos deviza középárfolyamon kell forintra átszámítani. A pénzügyi teljesítés és az ügylet felmerülésének időpontjában érvényes árfolyam különbözetéből adódó árfolyamnyereség vagy veszteség az eredménykimutatásban kerül kimutatásra ban nem volt külföldi pénzeszközben felmerülő ügylet. i) Árbevétel Az értékesítés nettó árbevétele a teljesítés időpontjában kerül elszámolásra. j) Céltartalékok A 2006-os év folyamán a Kht. céltartalékot nem képzett. k) Társasági adó A társasági adó a tárgyévben érvényes adó jogszabályok alapján kerül az eredménykimutatásban elszámolásra. Cégünknek a 2006-os év folyamán társasági adó fizetési kötelezettsége nem keletkezett. 5

6 3. PÉNZÜGYI HELYZET ÉS LIKVIDITÁS A mérleg fordulónapja után nem zajlott le olyan esemény, amely jelentősen befolyásolja a Társaság december 31-i beszámolóját. Az Omnipack Kht. vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzete az alábbi mutatókkal jellemezhetőek: Befektetett eszközök aránya = (Befektetett eszközök./ Eszközök összesen) x 100 = 51,71% (2005: 35,3%). Ez a mutató kifejezi, hogy a társaság összes eszközéből 51,71%-ot tesznek ki a befektetett eszközök. Befektetett eszközök fedezete = (Saját tőke / Befektetett eszközök) x 100 = 48,98% (2005: 253,01%). Ez kifejezi, hogy az összes befektetett eszközt 48,98%-ban fedezi a saját tőke. Tőkeerősség = ( Saját tőke / Mérlegfőösszeg ) x 100 = 25,33% (2005: 89,3%). A saját forrás aránya 25,33%, mely azt jelenti, hogy az összes eszköz 25%-át fedezi saját forrással a társaság. Likviditási mutató = ( Forgóeszközök / Rövid lejáratú kötelezettségek ) x 100 = 27,7% (2005: 731,36%), mely kifejezi, hogy a társaság forgóeszközei a rövid lejáratú kötelezettségek közel 30%-át fedezik.. Likviditási gyorsráta = ( Pénzeszközök / Rövid lejáratú kötelezettségek ) = 0,02 (2005: 0,92). A társaság pénzeszközei a rövid lejáratú kötelezettségek 2%-át biztosítja. Tőkearányos jövedelmezőség = ( Adózott eredmény / Saját tőke ) x 100 =59,71 (2005: 6,25%). A mutató javult az 2005 évihez képest. 6

7 4. KIEGÉSZÍTÉS A BESZÁMOLÓ ADATAIHOZ Választott mérleg formátum: Választott eredménykimutatás: A típusú. összköltség eljárással A típusú Immateriális javak Az immateriális javak értéke év közben az alábbiak szerint alakult: Terven felüli értékcsökkenés nem került elszámolásra Tárgyi eszközök A tárgyi eszközök értéke év közben az alábbiak szerint alakult: A Társaság befejezetlen beruházásának értéke december 31-én eft Lízingelt eszközök A Társaság tárgyi eszköz állományt nem működtetett pénzügyi lízing szerződések keretében. 7

8 4.4. Követelések Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból december 31. december 31. Határidőn belüli követelések Határidőn túli követelések 630 Tartozik oldalú kötelezettség átsorolása (Áfa) Egyéb követelése cégünknek én 45 eft volt Pénzeszközök Cégünk pénztárának és bankszámlájának egyenlegeit a következő táblázat tartalmazza: 4.6. Aktív időbeli elhatárolás Aktív időbeli elhatárolás a 2006 év folyamán eft volt, melyből eft az elnyert GVOP pályázat 2006-os évet érintő támogatása Saját tőke A saját tőkén belüli változások során a következők voltak: 8

9 4.8. Kötelezettségek december 31. december 31. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból Rövid lejáratú kölcsön Egyéb kötelezettség (természetbeni szja, eho) Passzív időbeli elhatárolások 2006-ban 324 eft passzív időbeli elhatárolást képzett a Kht. a tárgyévben kiszámlázott, de a 2007-es évet érintő árbevételre Nettó árbevétel A tárgyév során társaságunk eft belföldi árbevételt szerzett, s egyéb bevételei eftot tettek ki, mely a GVOP-től pályázati úton elnyert összeg Költségek költségnemenkénti megbontása, egyéb ráfordítás december 31. december 31. Anyagköltség 6 2 Igénybe vett anyagjellegű szolgáltatások Egyéb szolgáltatások értéke Eladott áruk beszerzési értéke 0 0 Eladott (közvetített) szolgáltatások Anyag jellegű ráfordítások összesen Személyi jellegű ráfordítások összesen Értékcsökkenési leírás Költségek összesen Egyéb ráfordításként eft-ot számolt el társaságunk a tárgyév folyamán, melyből 982 eft a természetbeni juttatások (üzletember találkozó) utáni 44%-os személyi jövedelemadó Adózás A társaságnak 2006 évi működése során társasági adókötelezettsége nem keletkezett, mert a eft-os nyeresége közhasznú tevékenységből származik. 9

10 A Társaságnál az Adóhatóság teljes körű adóvizsgálatot nem folytatott le, ezért a vonatkozó adóévet követő 5 éven belül bármikor vizsgálhatja a könyveket és nyilvántartásokat. A Társaság vezetőségének nincs tudomása olyan körülményről, amelyből a Kht-nek jelentős adókötelezettsége vagy bírsága származhatna. Budapest, március 31. Dobronyi Tamás Ügyvezető igazgató 10

RSM DTM Audit Kft. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 1. A VÁLLALKOZÁS ISMERTETÉSE

RSM DTM Audit Kft. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 1. A VÁLLALKOZÁS ISMERTETÉSE 1. A VÁLLALKOZÁS ISMERTETÉSE Az RSM DTM Audit Korlátolt Felelősségű Társaságot (a Társaság ) Kozma Attila Mihály és az RSM DTM Hungary Zrt alapította február 18-án DTM Audit Korlátolt Felelősségű Társaság

Részletesebben

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) 2012. december 31. adatok E Ft-ban. Sorszám módosí- A tétel megnevezése

A MÉRLEG Eszközök (aktívák) 2012. december 31. adatok E Ft-ban. Sorszám módosí- A tétel megnevezése 14125979-9603-113-18 1/2. oldal Statisztikai számjel 18-09-107574 Cégjegyzék száma "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) 2012. december 31. adatok E Ft-ban Előző Sorszám módosí- év(ek) A tétel megnevezése Előző

Részletesebben

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET A ZUGLÓI CSEREPES KULTURÁLIS NON-POFIT KFT.

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET A ZUGLÓI CSEREPES KULTURÁLIS NON-POFIT KFT. KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET A ZUGLÓI CSEREPES KULTURÁLIS NON-POFIT KFT 2012 december 31-ei fordulónapra készített egyszerűsített éves beszámolójához Zuglói Cserepes Kft A társaság története A Zuglói Cserepes

Részletesebben

EREDMÉNY KIMUTATÁS. 2013. I. félévi

EREDMÉNY KIMUTATÁS. 2013. I. félévi E G Y E K I S Z Ö G H A T Á R N O N P R O F I T K F T. Fő út 3. 4069 - Egyek Tel. / Fax: 06 52 378 023 E.mail.:szoghatar@bicomix.hu Egyeki Szöghatár Nonprofit Kft. Cégjegyzékszám.: 09 09-016545 EGYSZERŰSÍTETT

Részletesebben

MÁV SZIMFONIKUSOK ZENEKARI ALAPÍTVÁNY

MÁV SZIMFONIKUSOK ZENEKARI ALAPÍTVÁNY Kiegészítő melléklet a 2012.évi beszámolóhoz A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva. Budapest, 2013. május 15. I. Általános rész 1. A szervezet főbb adatai Neve: MÁV Szimfonikusok

Részletesebben

ÁLLAMADÓSSÁG KEZELŐ KÖZPONT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Éves beszámoló a 2011. január 1. és a 2011. december 31. közötti üzleti évről

ÁLLAMADÓSSÁG KEZELŐ KÖZPONT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Éves beszámoló a 2011. január 1. és a 2011. december 31. közötti üzleti évről Tartalomjegyzék I.FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS... 2 II.MÉRLEG ( E Ft)... 3 III.EREDMÉNYKIMUTATÁS... 5 IV.A KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET... 6 1.A VÁLLALKOZÁS ISMERTETÉSE... 6 2.SZÁMVITELI POLITIKA... 9 3.AZ

Részletesebben

ÁLLAMADÓSSÁG KEZELŐ KÖZPONT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Éves beszámoló a 2009. január 1. és a 2009. december 31. közötti üzleti évről

ÁLLAMADÓSSÁG KEZELŐ KÖZPONT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Éves beszámoló a 2009. január 1. és a 2009. december 31. közötti üzleti évről Tartalomjegyzék I.FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS... 2 II.MÉRLEG ( E Ft)... 3 III.EREDMÉNYKIMUTATÁS... 5 IV.A KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET... 6 1.A VÁLLALKOZÁS ISMERTETÉSE... 6 2.SZÁMVITELI POLITIKA... 9 3.AZ

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 1 8 2 1 5 0 4 1-1 - 0 2 A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 2011. év Pécsi Operáért Alapítvány 7621 Pécs, Perczel u. 17. Kelt: Pécs, 2012. 05. 30....

Részletesebben

Bp. VI.,Szent Család Temp.Felúj. és a Kat. Hitokt. Tám.Alapítvány KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012.

Bp. VI.,Szent Család Temp.Felúj. és a Kat. Hitokt. Tám.Alapítvány KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012. Adószám: 18061488-1-42 Bp. VI.,Szent Család Temp.Felúj. és a Kat. Hitokt. Tám.Alapítvány KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012. Fordulónap: 2012. december 31. Beszámolási időszak: Budapest, 2013. 05.07. 2012. jan.

Részletesebben

Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Adószám: 23395778-2-42 Cégbíróság: Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság Cégjegyzék szám: 01-09-963641 Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 1061

Részletesebben

Értelmes Élet Alapítvány Számviteli politika

Értelmes Élet Alapítvány Számviteli politika Értelmes Élet Alapítvány Számviteli politika Készítette: Máténé Csikós Zsuzsanna elnök Hatályba lép: 2010.01.05-én Készült: 4 eredeti példányban Kapják: 1. Alapítvány elnöke 2. könyvelő 3. házi pénztáros

Részletesebben

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2012. ÉVI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Készült: Budapest, 2013. április 30. Az éves beszámolót összeállította: dr. Palatka Lívia vezérigazgató

Részletesebben

Független Könyvvizsgálói Jelentés

Független Könyvvizsgálói Jelentés MorálAudit Kft. 5309. Berekfürdő, Búzavirág u. 24. 1075. Budapest, Wesselényi u. 12. II/1. Tel.: +36 30 2070 735 email: moral.audit@gmail.com Független Könyvvizsgálói Jelentés a MAHART Magyar Hajózási

Részletesebben

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2015. május 29. A társaság bemutatása A Comenius Angol-Magyar Két

Részletesebben

Ferencvárosi Szociális Foglalkoztató- és Ellátó kiemelten közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Ferencvárosi Szociális Foglalkoztató- és Ellátó kiemelten közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Ferencvárosi Szociális Foglalkoztató- és Ellátó kiemelten közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2011. évi Éves beszámoló Kiegészítő melléklete A kiegészítő melléklet a Ferencvárosi Szociális

Részletesebben

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2015. 07. 01. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 15EB 01 15EB 15EB/A 15EB/M/A1 15EB/M/A2 15EB/M/A3

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A Tudás-Vár Nonprofit Kft 2014. évi Beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A Tudás-Vár Nonprofit Kft 2014. évi Beszámolójához KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2014. évi Beszámolójához I. I/1. Általános rész A vállalkozás bemutatása 1. A cég elnevezése: Tudás-Vár Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Korlátolt Felelősségű Társaság 2.

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A. KÖR 2004 Informatikai Nonprofit Kft. 2014. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A. KÖR 2004 Informatikai Nonprofit Kft. 2014. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2014. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ I. I/1. Általános rész A vállalkozás bemutatása 1. A cég elnevezése: 2. A cég rövidített elnevezése: KÖR 2004 Nonprofit Kft 3. A cég székhelye: 1113 Budapest,

Részletesebben

A MADÁCH SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT. 2012. JANUÁR

A MADÁCH SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT. 2012. JANUÁR KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A MADÁCH SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT. 2012. JANUÁR 1-től 2012. DECEMBER 31-ig TARTÓ ÜZLETI ÉVÉRŐL Budapest, 2013. március 19. Szirtes Tamás ügyvezető igazgató Tartalom Tartalom:... 1 I.

Részletesebben

2013. ÉVI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

2013. ÉVI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2013. ÉVI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Készült: Budapest, 2014. április 10. Az éves beszámolót összeállította: dr. Palatka Lívia vezérigazgató

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2012.12.31. HAJDÚ RENT Kft. 4026 Debrecen, Bethlen utca 6-8. Adószám: 14354429-2-09. Cégjegyzékszám: 09-09-015132

ÉVES BESZÁMOLÓ 2012.12.31. HAJDÚ RENT Kft. 4026 Debrecen, Bethlen utca 6-8. Adószám: 14354429-2-09. Cégjegyzékszám: 09-09-015132 HAJDÚ RENT Kft 4026 Debrecen, Bethlen utca 6-8. Adószám: 14354429-2-09 Cégjegyzékszám: 09-09-015132 KSH: 14354429-6820-113-09 ÉVES BESZÁMOLÓ 2012.12.31 Készült a FORINT-Soft Kft. Kiegészítő melléklet szerkesztő

Részletesebben

Éves beszámoló. BORSOD VOLÁN Személyszállítási Zrt. a vállalkozás megnevezése. 3527 Miskolc, József A. u. 70. Tel.: 06-46/515-015

Éves beszámoló. BORSOD VOLÁN Személyszállítási Zrt. a vállalkozás megnevezése. 3527 Miskolc, József A. u. 70. Tel.: 06-46/515-015 1 1 0 6 6 3 0 3 4 9 3 1 1 1 4 0 5 Statisztikai számjel 0 5-1 0-0 0 0 1 0 6 Cégjegyzék száma BORSOD VOLÁN Személyszállítási Zrt. a vállalkozás megnevezése 3527 Miskolc, József A. u. 70. Tel.: 06-46/515-015

Részletesebben

MAGYAR OKLEVELES ADÓSZAKÉRTŐK EGYESÜLETE

MAGYAR OKLEVELES ADÓSZAKÉRTŐK EGYESÜLETE 1 2 4 4 8 3 4 4-9 1 1 2-5 2 9-0 5 Statisztikai számjel MAGYAR OKLEVELES ADÓSZAKÉRTŐK EGYESÜLETE 1051 BUDAPEST SAS U 25. Kiegészítő melléklet 2013 Fordulónap: 2013.12.31. Beszámolási idószak: 2013.01.01-2013.12.31.

Részletesebben

Kiegészítő melléklet 2013

Kiegészítő melléklet 2013 Adószám: 23969973-2-05 Cégbíróság: B.A.Z. Megyei Cégbíróság Cégjegyzék szám: 05-09-024327 3515 Miskolc - Egyetemváros, Egyetem utca 2. 2013 Fordulónap: 2013. december 31. Beszámolási időszak: 2013. január

Részletesebben

Független Könyvvizsgálói Jelentés

Független Könyvvizsgálói Jelentés Ernst & Young Kft. Ernst & Young Ltd. H-1132 Budapest Váci út 20. 1399 Budapest 62. Pf.632, Hungary Tel: +36 1 451 8100 Fax: +36 1 451 8199 www.ey.com/hu Cg. 01-09-267553 Független Könyvvizsgálói Jelentés

Részletesebben

Óbudai Sport és Szabadidő Nonprofit Kft. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. december 31.

Óbudai Sport és Szabadidő Nonprofit Kft. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. december 31. 1. ÁLTALÁNOS HÁTTÉRINFORMÁCIÓK Az Óbudai Sport és Szabadidő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságot ( Társaság ) az 2007. szeptember 26-i alapító okirattal alapították. A társaságot a Cégbíróságon a

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET II. fejezet KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A Hatvani Volán Zrt. 2012. évi gazdálkodásáról Hatvan, 2013. május 17. Hatvani Volán Zrt. Kiegészítő melléklet 2012. 2 I. ÁLTALÁNOS RÉSZ I. A. A VÁLLALKOZÁS ÉS A SZÁMVITELI

Részletesebben

MILLENÁRIS TUDOMÁNYOS KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG É V E S B E S Z Á M O L Ó

MILLENÁRIS TUDOMÁNYOS KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG É V E S B E S Z Á M O L Ó MILLENÁRIS TUDOMÁNYOS KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG (korábban Millenáris Tudományos Kulturális Közhasznú Társaság 2008.03.31.-ig) 1024 Budapest, Kis Rókus u. 16-20. 2011.

Részletesebben

Szabad Tér Színház Nonprofit Kft. 2014. január 1-től 2014. december 31. időszakára vonatkozó mérleg és eredmény-kimutatás kiegészítő melléklete

Szabad Tér Színház Nonprofit Kft. 2014. január 1-től 2014. december 31. időszakára vonatkozó mérleg és eredmény-kimutatás kiegészítő melléklete Szabad Tér Színház Nonprofit Kft. 2014. január 1-től 2014. december 31. időszakára vonatkozó mérleg és eredmény-kimutatás kiegészítő melléklete I. ÁLTALÁNOS RÉSZ a) A társaság rövid bemutatása 1) A Szabad

Részletesebben

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ Magyar Credit Management Szövetség 1112 Budapest, Eper utca 33. Adószám: 18208605-1-43 Nyilvántartási száma: 14175 EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2012.12.31 Készült a FORINT-Soft Kft. Kiegészítő mellékletszerkesztő

Részletesebben