SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA"

Átírás

1 MARI JÁOS SZAPZİ ISOLA SZRVZI S MŐÖDSI SZABÁLYZAA Miskolc, április

2

3 ARALOMJGYZ 1. Az intézmény általános jellemzıi... 5 A Szervezeti és Mőködési Szabályzat célja, jogi alapja és hatálya... 5 A Szervezeti és Mőködési Szabályzat célja... 5 A Szervezeti és Mőködési Szabályzat jogi alapja... 5 A Szervezeti és Mőködési Szabályzat hatálya... 7 Az intézmény jellemzı jogállása és gazdálkodási módja, feladatai, jogosultságai... 8 Az intézmény jellemzı adatai... 8 ALAPÍÓ OIRA... 8 Melléklet a Martin János Szakképzı Iskola Alapító Okiratához A közoktatási intézmény jogállása és képviselete Az intézmény alapdokumentumai Az iskola egyes közösségeibıl szervezıdı testületek (szervezetek) mőködését meghatározó szabályok A mőködés rendje A tanév helyi rendje A tanév rendjének meghatározása Az intézmény nyitva tartása A tanítási napok rendje Az óraközi szünetek rendje Az intézményi felügyelet rendszabályai Az intézmény munkarendje A k intézményben való tartózkodása A közalkalmazottak munkarendje A pedagógusok munkarendje A nem pedagógus munkakörőek munkarendje A tanulók munkarendje A knek a nevelési-oktatási intézményben való benntartózkodás rendje Martin János Szakképzı Iskola Vezetı állású dolgozóinak és tantestületének fogadóórája A pedagógiai munka belsı ellenırzésének rendje A belépés és benntartózkodás rendje azok részére, akik nem állnak jogviszonyban a nevelési oktatási intézménnyel A k és a szervezeti egységek közötti kapcsolattartás rendje és formái Az alkalmazotti közösség és kapcsolattartásának rendje A tanulói közösség és kapcsolattartásuk rendje A k közötti feladatmegosztás, a szervezeti egységek közötti kapcsolattartás rendje Az intézmény szervezeti felépítése Az intézményvezetés A személye Az intézmény jogköre Az intézmény felelıssége A helyettesek személye A helyettesek jogköre és felelıssége A minıségügyi személye jogköre és felelıssége A ség A k kapcsolattartási rendje A k helyettesítésének rendje A k és az iskolaszék, szülıi szervezet közötti kapcsolattartás formája Az iskolaszék és az intézmény kapcsolattartásának rendje A k és a szülıi szervezet közötti kapcsolattartás formája

4 10. A nevelıtestület feladatkörébe tartozó ügyek átruházására vonatkozó rendelkezések A nevelıtestület és mőködési rendje A nevelıtestület A nevelıtestület feladatai és jogai Minıségügyi támogató szervezet feladata A nevelıtestület értekezletei A nevelıtestület döntései és határozatai Igazgatói hatáskörő fegyelmi bizottság evelıtestületi hatáskörő fegyelmi bizottság A nevelıtestület szakmai munkaközösségei A munkaközösségek célja A szakmai munkaközösségek feladatai Osztályfınöki munkaközösség, gyermek és ifjúságvédelem feladatai A munkaközösség k jogai és feladatai Az intézmény szakmai munkaközösségei Az egyes feladatok és jogkörök átadása Az osztályközösségek nevelıtestületi megítélése A nevelıtestület szakmai munkaközösségekre ruházott jogai Az intézmény szakmai csoportjainak, teamjeinek feladata: A pedagógusok A külsı kapcsolatok rendszere, formája és módja, beleértve a gyermekjóléti szolgálattal, valamint az iskola-egészségügyi ellátást biztosító egészségügyi szolgáltatóval való kapcsolattartást Az intézmény külsı kapcsolatainak rendszere A külsı kapcsolatok célja, formája és módja Rendszeres külsı kapcsolatok Az intézmény külsı kapcsolatait jelentı szervezetek emzetközi külföldi kapcsolatok: Az ünnepélyek, megemlékezések rendje, a hagyományok ápolásával kapcsolatos feladatok.. 81 A hagyományápolás tartalmi vonatkozásai Az intézmény hagyományos kulturális és ünnepi rendezvényei: Az iskolaszintő versenyek és szórakoztató rendezvények: Az intézmény jelkép, viselet, egyéb külsı jegy, mint hagyomány ápolásának, használatának leírása A tanév helyi rendje: A rendszeres egészségügyi felügyelet és ellátás rendje Az egészségügyi prevenció rendje Az egészséges életmódra nevelés Az iskola-egészségügyi ellátás rendje: Az intézményi védı, óvó elıírások Az iskola dolgozóinak feladatai a tanuló- és gyermekbaleset megelızésével kapcsolatosan A tanulók által nem vagy csak felügyelet mellett használható eszközök, gépek A tőzriadó tervben meg kell határozni: Az iskola dolgozóinak feladatai a tanulóbalesetek esetén A tanuló balesetek jelentési kötelezettségei Óvó-védı elıírások A rendkívüli esemény, bombariadó esetén szükséges teendık Azok az ügyek, amelyekben a szülıi szervezetet (közösséget) az SZMSZ véleményezési, egyetértési joggal ruházza fel A szülıi szervezetek Mindazok a kérdések, amelyek meghatározását jogszabály elıírja

5 3 Martin János Szakképzı Iskola Megosztás szabálya t a A tanulói jogviszony és következményei A tanulói jogviszony létesítése és feltételei A felvétel tanulmányi feltételei, a felvételi elbeszélgetés anulói jogviszony létesítése A beiratkozás A tanulók rendszeres tájékoztatásának rendje és formája A gyermek tanulói jogai és kötelességei A tanulmányokkal kapcsolatos vizsgakötelezettségek A tanulói jogviszony megszőnése A tanulói távolmaradás és annak igazolása A tankönyvellátás rendje A munkaidı-nyilvántartásra vonatkozó szabályok A munkaidı-nyilvántartás tartalma: A nyilvántartás vezetésének eljárási szabályai: A munkaidı-nyilvántartás vezetésének részletes szabályai A nyilvántartásba történı bejegyzés alapja, és az egyeztetı ellenırzés során felhasználható dokumentumok A nyilvántartás vezetésével kapcsolatos felelısség anítási idıkeret A tanítási idıkeret megállapításának, teljesítése kiszámításának menete: A nevelési-oktatási intézmény mőködésével összefüggı minden olyan kérdés, amelyet jogszabály rendelkezése alapján készített szabályzatban nem kell, illetve nem lehet szabályozni A tanulók dicsérete és jutalmazása A tanulókkal szembeni fegyelmezı intézkedések Az intézmény létesítményeinek és helyiségeinek használati rendje A tanórán kívüli foglalkozások szervezeti formái Rendszeres tanórán kívüli foglalkozások A tanórán kívüli foglalkozások rendje Iskola A tanórán kívüli foglalkozások formái: Az egyes tanórán kívüli foglalkozások jellemzıi: setenkénti tanórán kívüli foglalkozások Versenyek és bajnokságok anulmányi és közösségfejlesztı kirándulások ulturális intézmények látogatása gyéb rendezvények Sportkörök A könyvtár Felzárkóztató foglalkozások (korrepetálások) Hitoktatás anulószoba csoport A tanórán kívüli tevékenységek rendje Az étkezés rendje: A tanulószoba házirendjére vonatkozó további szabályok: A tanulószobás nevelı feladatai: A tanórán kívüli foglalkozások Munkaerı-piaci foglalkozások Integrációs képesség-kibontakoztató foglalkozások A felnıttoktatás formái

6 23. A diákönkormányzat, a diákképviselık, valamint az iskolai k közötti kapcsolattartás formája és rendje, a diákönkormányzat mőködéséhez szükséges feltételek biztosítása A diákönkormányzat és mőködése A diákönkormányzat szervezete A diákönkormányzat jogai A diákönkormányzat mőködési feltételei A diákönkormányzat és az intézmény közötti kapcsolattartás A mindennapi testedzés formái és az iskolai sportkör, valamint az iskola vezetése közötti kapcsolattartás formái és rendje Sportkörök Az iskolai könyvtár mőködési rendje Az iskolai könyvtár feladatai A könyvtáros tanár feladatai Az iskolai könyvtár szolgáltatásai Az intézményben végezhetı reklámtevékenység GAZDÁLODÁS I. A csoport feladatai: II. : III. Gazdálkodási elıadó: IV. Pénzügyi ügyintézı (pénztáros): V. Munkaköri leírások: VI. Az intézmény vezetése és a k feladatai: VII. Az intézmény gazdálkodásának rendje: VIII. Belsı ellenırzés: echnikai személyzet feladata: Az intézmény szervezetének felépítése AZ IZMY SZRVZI FLPÍS llenırzési folyamatok ellenırzési nyomvonala ervezéssel kapcsolatos ellenırzési nyomvonal folyamatábrája Végrehajtással kapcsolatos ellenırzési nyomvonal folyamatábrája llenırzési folyamatok ellenırzési nyomvonala A tervezéssel kapcsolatos ellenırzési nyomvonal A tervezéssel kapcsolatos ellenırzési nyomvonal az ellenırzési pontokkal és az ez ellenırzési feladatokkal A pénzügyi végrehajtással kapcsolatos ellenırzési nyomvonal felelısségi és információs szintekkel és az irányítási folyamat megadásával A pénzügyi végrehajtással kapcsolatos ellenırzési nyomvonal ellenırzési pontokkal és ellenırzési feladatokkal Határozatok Az elsı tanítási órát negyvenöt perccel korábban meg lehet kezdeni emdohányzó intézménnyé nyilvánítás gyéb rendelkezések érítési- és tandíj fizetésének rendje, tankönyvvásárlási támogatás SI tanulók fejlesztése Záró rendelkezések A Szervezetési és Mőködési Szabályzat mellékletei:

7 1. Az intézmény általános jellemzıi A Szervezeti és Mőködési Szabályzat célja, jogi alapja és hatálya A Szervezeti és Mőködési Szabályzat célja A Szervezeti és Mőködési Szabályzat meghatározza: az intézmény szervezeti felépítését, az intézmény mőködésének belsı rendjét, a belsı és külsı kapcsolatokra vonatkozó legfontosabb szabályokat, azokat a rendelkezéseket, amelyeket jogszabály nem utal más hatáskörbe. A Szervezeti és Mőködési Szabályzat az intézmény pedagógiai programjában rögzített cél- és feladatrendszer racionális és hatékony megvalósítását szabályozza. A kialakított és mőködtetett tevékenység-csoportok és folyamatok összehangolt kapcsolati és mőködési rendszerét tartalmazza. A Szervezeti és Mőködési Szabályzat jogi alapja 10/1994. (V. 13.) MM r. A pedagógiai szakmai szolgáltatásokat ellátó intézményekrıl és a pedagógiai szakmai szolgáltatásokban való közremőködés feltételeirıl 11/1994. évi (VI.8.) MM rendelet. A nevelési-oktatási intézmények mőködésérıl (módosítva a 16/1998. (IV. 8.) MM rendelettel, Magyar özlöny 1998/30. szám a 8/2000. (V. 24.) OM rendelettel, Magyar özlöny 2000/50. szám, a 4/2001. (I.26.) OM rendelettel, Magyar özlöny 9. szám, és a 29/2001. (VIII. 31.) OM rendelettel, Magyar özlöny 2001/95. szám) 138/1992. évi (X. 8.) ormányrendelet A közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. tv. végrehajtásáról a közoktatási intézményekben (Mővelıdési özlöny november szám) 138/1992. évi (X.8.) 7. (1) b. alapján orm. Rend. a jt végrehajtásáról. Az SZMSZ-ben köteles szabályozni az intézmény a munkaidı-nyilvántartás vezetésével kapcsolatos helyi rendet. 14/1994. (VI. 24.) MM r. A képzési kötelezettségrıl és a pedagógiai szakszolgálatokról, 16/2004. (V. 18.) OM GYISM Az iskolai sporttevékenységrıl szóló rendelet 5

8 17/2005. (II. 8.) orm. Rendelete A diákigazolványról. 177/1993. (XII.19.) orm.r. A közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. tv. végrehajtásáról a közoktatási intézményekben tárgyú 138/1992. (X. 8.) orm.r. módosításáról. (Magyar özlöny december szám) 193 /2003. (XI.26.) orm. R. A költségvetési szervek belsı ellenırzésérıl évi IV. törvény A Polgári örvénykönyvrıl évi XXII. örvény A Munka örvénykönyvérıl évi XXXVIII. örvény Az államháztartásról 1992.évi XXXIII. törvény 6 A közalkalmazottak jogállásáról (Magyar özlöny június szám) C. tv. A közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. tv. gyes rendelkezéseinek módosításáról (Magyar özlöny december szám) 1993.évi LXXIX. örvény A közoktatásról (Magyar özlöny (1998. augusztus 3.) Módosítva az évi CIV. törvénnyel az évi LXXXV. törvénynyel, az évi CXII. törvénnyel és az1999. évi LXVIII. örvénnyel) évi XLII. örvény A nemdohányzók védelmérıl és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól (4..(7)) évi XLII. tv. 4. (7) emdohányzók védelmérıl évi C. törvény A számvitelrıl évi XXXVII. örvény A tankönyvpiac rendjérıl LXI. v. A közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény módosítása értelmében évi (II.13.) ormányrendelet 217/1998. XII. 30. ormányrendelet 9., 10., /2004.(VIII.27) A közoktatásról szóló törvény végrehajtásáról Államháztartás mőködési rendjérıl OM. Rend. a tankönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjérıl. 243/2003. (XII. 17.) orm. r. emzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetésérıl és alkalmazásáról 202/2007. (VII.31.) ormányrendelettel módosított, egységes szerkezetbe foglalt szöveg. 249/2000. (XII.24.) orm. R. Az államháztartás szervezeti beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól

9 277/1997.évi (XII.22.) ormányrendelet 28/2000.(IX.21.) OM rendelet A pedagógus továbbképzésrıl Martin János Szakképzı Iskola 30/2004. (X.28.) OM rendelettel módosított 11/94. (VI. 8.) MM rendelet 37/2001. (X.12.) OM. rend. a katasztrófák elleni védekezés és a polgári védelem ágazati feladatairól (3..(2)) 5/1988. (II.17.) MM r. A központi mőhelyekrıl 5/1998. évi (II.8.) MM rendelet A tankönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjérıl 95/2004. (IV. 27.) orm. Rendelete A közalkalmazottakról szóló évi XXXIII. tv. Végrehajtásáról a közoktatási intézményekben, tárgyú 138/1992. (X. 8.) orm. r. módosításáról (Magyar özlöny 2004/57.szám) 17/2004. (V.20.) OM rendelet a kerettanterv kiadásának és jóváhagyásának rendjérıl 1/2006. (VI.29.) OM rendelet 17/2004. (V.20.) OM rendelet módosítása, amely a kerettanterv kiadásának és jóváhagyásának rendjérıl szól 1/2006. (II. 17.) OM rendelet az Országos épzési Jegyzékrıl és az Országos épzési Jegyzékbe történı felvétel és törlés eljárási rendjérıl 37/2003. (XII. 27.) OM rendelet az Országos épzési Jegyzékrıl A Szervezeti és Mőködési Szabályzat hatálya A Szervezeti és Mőködési Szabályzat és a mellékletét képezı egyéb szabályzatok betartása kötelezı érvényő az intézmény minden közalkalmazottjára és az intézménnyel szerzıdéses jogviszonyban állókra. A Szervezeti és Mőködési Szabályzatot az intézmény elıterjesztése után a nevelıtestület fogadja el az iskolaszék és a diákönkormányzat egyetértési jogának gyakorlása mellett. A szabályzat a fenntartó jóváhagyásával lép hatályba és határozatlan idıre szól. zzel egyidejőleg hatályon kívül kerül az elızı Szervezeti és mőködési szabályzat. 7

10 Az intézmény jellemzı jogállása és gazdálkodási módja, feladatai, jogosultságai Az intézmény jellemzı adatai A közoktatási intézmény neve, címe, típusa, alapfeladatai, speciális képzési formái, jogosítványai ALAPÍÓ OIRA Az intézmény neve: Martin János Szakképzı Iskola címe (székhelye): 3529 Miskolc, Áfonyás u. 18/a. telephelyei: 3529 Miskolc, Áfonyás u Miskolc, Áfonyás u Miskolc, apolcai u Miskolc, Szeretet u. 5. elefon: Fax: Honlap: -mail: Az intézmény típusa: agozat megnevezése: öbb célú, közös igazgatású oktatási intézmény, melyben évfolyamos szakiskola 1, 2 illetve 3 éves szakképzési évfolyammal speciális szakiskola és készségfejlesztı speciális szakiskola mőködik nappali tagozat Az intézmény alapító szerve: Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata (mint jogutód) címe: Miskolc, Városház tér 8. Az alapítás éve: 1952 Az intézmény fenntartója és felügyeleti Miskolc Megyei Jogú Város özgyőlése szerve: címe: Miskolc, Városház tér 8. Az intézmény OM azonosító száma: Az intézmény ÁOR besorolása és megnevezése: általános középfokú oktatás szakmai középfokú oktatás felnıtt és egyéb oktatás máshová nem sorolható felnıtt és egyéb oktatás oktatási szakmai tervezés, szakértések, szaktanácsadás (továbbképzések, tanfolyamok) pedagógiai tájékoztatás, pedagógus továbbképzés szervezése, tanulmányi és tehetséggondozó versenyek 8

11 Az intézmény szakágazati besorolása és megnevezése: fogyatékos tanulók nappali rendszerő általános mőveltséget megalapozó iskolai oktatása fogyatékos tanulók nappali rendszerő szakképesítés megszerzésére felkészítı oktatása nappali rendszerő szakképesítés megszerzésére felkészítı iskolai oktatás szakmai középfokú oktatás nappali rendszerő általános mőveltséget megalapozó iskolai oktatás pedagógiai szakszolgálat, gyógytestnevelés napközi otthoni és tanulószobai ellátás iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás intézményi vagyon mőködtetése közoktatási intézményben végzett kiegészítı tevékenységek közoktatási intézményekben végzett vállalkozási tevékenységek oktatási szakmai tervezés, szakértés, szaktanácsadás (továbbképzések, tanfolyamok) pedagógiai tájékoztatás, pedagógus továbbképzés, tanulmányi és tehetséggondozó versenyek iskolai intézményi étkeztetés Alaptevékenysége: - Sajátos nevelési igényő tanulók oktatása, nevelése - Beszédfogyatékosság: - beszéd- és nyelvi nehézséggel küzdı tanulók oktatása, nevelése - rzékszervi fogyatékos: - hallási fogyatékos tanulók iskolai oktatása, nevelése - látási fogyatékos tanulók iskolai oktatása, nevelése - esti mozgáskorlátozott: - mozgáskorlátozott tanulók iskolai oktatása, nevelése - mozgásfogyatékos tanulók iskolai oktatása, nevelése - anulásban akadályozott tanulók iskolai oktatása, nevelése - rtelmileg akadályozott tanulók iskolai oktatása, nevelése - Autista tanulók iskolai oktatása, nevelése - Halmozottan sérült tanulók iskolai oktatása, nevelése - anulásban tartósan, súlyosan akadályozott(dyslexia, dysgraphia, dyscalculia, mutizmus, hyperkinetikus vagy kórus aktivitászavar) tanulók iskolai oktatása, nevelése - A megismerı funkciók, vagy a viselkedés fejlıdésének organikus okra vissza nem vezethetı tartós és súlyos rendellenességgel kezelt tanulók fejlesztése. - rtelmi és más fogyatékos tanulók integrált iskolai oktatása, nevelése - Agrár szakterületen: mezıgazdaság és élelmiszeripar szakmacsoportban, mőszaki szakterületen: gépészet; faipar; informatika; könnyőipar; nyomdaipar; építészet; vegyipar; elektronikaelektrotechnika; közlekedés szakmacsoportban, humán szakterületen: egyéb szolgáltatás; mővészet, közmővelıdés, kommunikáció szakmacsoportban -szolgáltatási szakterületen: vendéglátásidegenforgalom, kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció; ügyvitel szakmacsoportban szakiskolai nevelés és oktatás, általános mőveltséget megalapozó képzéssel, pályaorientáció, szakmai elıkészítı és szakmai alapozó ismeretek átadásával, gyakorlati oktatással. 9

12 évfolyamon elıkészít a szakképzésbe való bekapcsolódásra. - A tankötelezettség megszőnése után a szakképzési évfolyamon az OJ-ben és a fejlesztési tervben meghatározottak i szakmákban és képzési idıben felkészít szakmai vizsgára. - Biztosítja a tanköteles korú enyhe fokban és középsúlyos értelmi fogyatékos tanulók évfolyamos oktatását, nevelését, ennek keretében felkészít alapvizsgára, illetve az alapfokú iskolai végzettség megszerzésére. - Speciális szakiskolai oktatás keretében felkészít szakmai vizsgára az OJ-ben szereplı speciális szakmákban, illetve a munkába álláshoz, az életkezdéshez szükséges ismereteket nyújt. - tógondozás keretében nyomon követi, hatékonyan segíti a szakképzettséget szerzett fiatalok nyílt munkaerıpiacon való elhelyezkedését. - észségfejlesztı speciális szakiskolai oktatás keretében biztosítja az életkezdéshez való felkészülést, a munkába állást lehetıvé tevı egyszerő betanulást igénylı munkafolyamatok elsajátítását OJ szakmákban. A Munkahelyi Gyakorlat (MHGY) Program mőködtetésével segíti az értelmi sérült fiatalok integrált munkavállalását, ezzel erısítve a társadalmi esélyegyenlıséget az elfogadást A tanulókat felkészíti az integrált, nyílt munkaerı-piaci foglalkoztatásra. - Felzárkóztató oktatás - Gyógypedagógiai konduktív nevelési, oktatási feladatok ellátása. - A tanórai foglalkozásokon túl kötelezı egészségügyi és pedagógiai célú rehabilitációs, rehabilitációs tanórai foglalkozásokat biztosít a t.-ben meghatározott idıkeretben. - tnikai kisebbségi integrációs feladatok ellátása - Szakmai vizsgák szervezése - A képesség-kibontakoztató felkészítés - Az integrációs felkészítés, nevelés és oktatás - A kizárólag magyar nyelven folyó roma kisebbségi nappali rendszerő nevelés-oktatás 10

13 - A tanulók érdeklıdése, igénye nem kötelezı (választható) tanórai foglalkozásokat szervez, felzárkóztatás, fejlesztés, tehetséggondozás, speciális kiegészítı ismeretek átadása céljából a t.-ben meghatározott idıkeretben - Szervezett intézményi étkeztetés - Bejáró tanulók ellátása - Felnıttképzés - ulturális, egyéb szabadidıs és egészségfejlesztı feladatok ellátása Martin János Szakképzı Iskola Az intézménybe felvehetı maximális tanulólétszám: nappali tagozaton: 1044 fı Az intézmény jogállása: Önállóan gazdálkodó, elıirányzataival teljes jogkörrel rendelkezı helyi önkormányzati költségvetési intézmény Az intézmény mőködési területe: Miskolc város és vonzáskörzete Az intézmény je: Alaptevékenységet kiegészítı, végezhetı tevékenysége: Miskolc Megyei Jogú Város özgyőlése által nyilvános pályázat útján határozott idıre megbízott igazgató - Iskolarendszeren kívüli oktatás - Helyiségek, eszközök bérbeadása - anfolyamok szervezése - Az oktatás során elıállított termékek értékesítése Az intézmény kiegészítı tevékenysége az alapfeladatok ellátását nem veszélyeztetheti. Az intézmény az állami feladatok ellátása mellett vállalkozási tevékenységet nem folytat. A feladatellátást szolgáló ingatlan vagyon: A hrsz.-on m 2 területő ingatlanon lévı iskolaépület és mőhely, a hrsz.-on m 2 területő ingatlanon lévı iskolaépület, valamint a hrsz.-on m 2 területő ingatlanon lévı Iskolaépület, és a 45519hrsz on 603m2 ingatlanon lévı óvodaépület. 11

14 A vagyon feletti rendelkezı: Miskolc Megyei Jogú Város özgyőlése Az intézmény rendelkezési jogosultsága kiterjed a kezelésében lévı ingatlan és ingó vagyon rendeltetésszerő használatára, üzemeltetésére, továbbá helyiségeinek és eszközeinek tartós és eseti bérbeadására. ulajdonosi jogok és kötelezettségek (elidegenítés, megterhelés) tekintetében a mindenkor hatályos közgyőlési rendelet kell eljárni. Hatályba lépés ideje: január 1. Záradék: Az Alapító Okiratot Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának özgyőlése a IX-191/16.909/2007 sz. határozatával elfogadta. Az alapító okirat kelte: Miskolc, december 13. Melléklet a Martin János Szakképzı Iskola Alapító Okiratához Az Országos épzési Jegyzékrıl (OJ) szóló, többször módosított 7/1993. (XII.30.) MüM rendelet, az 1/2006. (II. 17.) OM rendelet az Országos épzési Jegyzékrıl és az Országos épzési Jegyzékbe történı felvétel és törlés eljárási rendjérıl szóló többször módosított rendelet, valamint az intézmény pedagógiai ezen belül a szakképzési évfolyam, szakmai programja alapján az iskola az alábbi szakképesítések körében készíthet fel iskolarendszerő szakmai vizsgára: Régi OJ kifutóban oktatható szakmák: özépsúlyos értelmileg akadályozottaknak sorszám Szakma megnevezése Azonosító szám épzési idı 1. Papírtermék-készítés 24112/2001 sz 2 2. ézi rongyszınyeg és lábtörlı szövı 24112/2001 sz 2 3. extil és fonalmentı munkák 2689/3/2006.III Agyagtárgy készítı 2684/4/2006.III Csomagolási munkák 2846/16/ akarítói munka, takarítói kisegítı munka 2846/18/ ézi cirokseprőkötı 11049/21/ onyhai munka, konyhai kisegítı 2846/17/ munka 9. Zöldségtermelıpalántanevelı 2846/19/ Parkápoló 1149/22/ év 12

15 épzési idı 11. erménybetakarító M-SSZ Gyümölcsösláda és raklapkészítı 11049/20/ Munkahelyi Gyakorlat Program Munkavállalói ismeretek MSSZ11 nyhe fokban értelmi fogyatékos, tanulásban akadályozottaknak sorszám Szakma megnevezése Azonosító szám épzési idı 14. erékpárszerelı Varrómunkás Lakástextilvarró, -javító Szobafestı-mázoló és tapétázó Asztalos Asztalosipari szerelı Fatömegcikk és eszközgyártó árpitos önyvkötı asszisztens Szınyegszövı Bırtárgykészítı Száraztészta-készítı erti munkás Mezı munkás Dísznövénytermelı züstkalászos gazda Zöldség- és főszernövény-termelı Parkgondozó Virágkötı Gyógynövény ismerı és termelı Gyorsétkeztetési eladó ABC eladó v 13

16 Mozgáskorlátozottaknak sorszám Szakma OJ szám épzési idı 36. alapos és sapkakészítı Bırdíszmőves Cipıfelsırész-készítı Órás Fazekas Optikai-üvegcsiszoló Szíjgyártó-nyerges extiljáték-készítı Cipıjavító Falusi vendéglátó v Látássérülteknek sorszám Szakma OJ szám épzési idı v 46. Számítógép-kezelı (-használó) Gyékény-, szalma-, csuhéj-tárgykészítı Szınyegszövı Fazekas erámiakészítı Virágkötı Hallássérülteknek sorszám Szakma OJ szám épzési idı 52. Asztalos árpitos Számítógép-kezelı (-használó) Varrómunkás önyvkötı asszisztens Burkoló Filmnyomó és kendıfestı Szíjgyártó-nyerges Száraztészta-készítı Mezı munkás Dísznövénykertész v 14

17 özponti programok sorszám Szakma megnevezése Azonosító szám épzési idı v 63. Fazekas erámiakészítı Szınyegszövı osárfonó és fonottbútor-készítı Bırtárgykészítı Bıripari varrómunkás Cipıjavító Csipkekészítı ézi és gépi hímzı extiljáték-készítı ıiruha-készítı Varrómunkás Lakástextilvarró,-javító erékpárszerelı önyvkötı asszisztens Asztalosipari szerelı Famőves Fajátékkészítı Famegmunkáló Fatömegcikk és eszközgyártó árpitos Burkoló ımőves Számítógép-kezelı (-használó) Dísznövénytermelı Virágkötı Dísznövény és zöldségtermesztı erti munkás Zöldség- és főszernövény-termelı Parkgondozó Száraztészta-készítı Mézeskalács-készítı eksz- és ostyagyártó Sütıipari munkás

18 Az 1/2006. (II. 17.) OM rendelet alapján, szeptember 1-jétıl tervezett iskolarendszerő képzési kínálat az új OJ a szakiskolai és a speciális helyzető tanulók számára sorszám 1. Szakképesítés megnevezése OJ száma eramikus épi kézmőves elágazás Csipkekészítı elágazás Fajátékkészítı elágazás Famőves elágazás Fazekas elágazás Gyékény-, szalma- és csuhéjtárgykészítı 8. elágazás ézi és gépi hímzı elágazás osárfonó és fonottbútor készítı elágazás Szınyegszövı elágazás akács extilmőves elágazás éziszövı Optikai üvegcsiszoló Órás épzési idı 2 év év Burkoló óra év Festı, mázoló és tapétázó óra év ımőves óra év Bırdíszmőves óra év Cipész, cipıkészítı, cipıjavító óra 21. alapos, sapka- és kesztyőkészítı óra 22. Szabó elágazás Férfiszabó év 24. elágazás ıi szabó óra év Szíjgyártó és nyerges óra év Bútorasztalos óra év pületasztalos óra év árpitos óra év önyvkötı óra 30. Motor- és kerékpárszerelı év 31. elágazás erékpárszerelı óra 2 év 2 év 2 év 3 év 16

19 sorszám Szakképesítés épzési OJ száma megnevezése idı év Irodai asszisztens óra 33. elefonos és elektronikus 1 év ügyfélkapcsolati asszisztens 800 óra 34. Bolti eladó év 35. elágazás lelmiszer- és vegyi áru eladó óra 36. elágazás Zöldség-gyümölcs eladó Virágkötı, -berendezı, 2 év virágkereskedı 2000 óra 38. Panziós, falusi vendéglátó óra év Szakács óra év Dísznövénykertész óra év Gazda óra 42. ertész év lágazás Zöldségtermesztı óra 44. Parképítı és fenntartó 2 év technikus 2000 óra 45. desipari termékgyártó év év Pék-cukrász óra Adaptált szakmai programok középsúlyos értelmileg akadályozott tanulók számára sorszám Megnevezés Azonosító szám 1. Papírtermék készítı 24112/ ézirongyszınyeg és lábtörlı szövı 24111/ extil és fonalmentı munkák 2689/3/2006.III Agyagtárgy készítı 2684/4/2006.III Csomagolási munkák 2846/16/ onyhai munka, konyhai kisegítı munka 2846/17/ akarítói munka, takarítói kisegítı munka 2846/18/ Zöldségtermelı-palántanevelı 2846/19/ Parkápoló 1149/22/ Gyümölcsösláda és raklapkészítı 11049/20/ ézi cirokseprőkötı 11049/21/ erménybetakarító M-SSZ Munkahelyi Gyakorlat Program Munkavállalói ismeretek a gyakorlatban MSSZ11 17

Tápióság Tápiószentmárton. Általános Iskola. Kubinyi Ágoston Általános Iskolája

Tápióság Tápiószentmárton. Általános Iskola. Kubinyi Ágoston Általános Iskolája Tápióság Tápiószentmárton Általános Iskola Kubinyi Ágoston Általános Iskolája Szervezeti és Mőködési Szabályzat OM azonosító: 201219 Készítette: Kiss Erika igazgató Tartalomjegyzék 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...

Részletesebben

A Várkerti Általános Iskola, Szakiskola és Tagiskolái SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A Várkerti Általános Iskola, Szakiskola és Tagiskolái SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Várkerti Általános Iskola, Szakiskola és Tagiskolái SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 Tartalomjegyzék 1. AZ SZMSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI, HATÁLYA... 4 BEVEZETİ... 4 1.1. A SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI

Részletesebben

A Várkerti Általános Iskola, Szakiskola és Tagiskolái SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A Várkerti Általános Iskola, Szakiskola és Tagiskolái SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Várkerti Általános Iskola, Szakiskola és Tagiskolái SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 Tartalomjegyzék 1. AZ SZMSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI, HATÁLYA...4 BEVEZETİ...4 1.1. A SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Részletesebben

A Táncsics Mihály Közgazdasági, Ügyviteli, Kereskedelmi és Vendéglátó-ipari Szakközépiskola és Szakiskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A Táncsics Mihály Közgazdasági, Ügyviteli, Kereskedelmi és Vendéglátó-ipari Szakközépiskola és Szakiskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Táncsics Mihály Közgazdasági, Ügyviteli, Kereskedelmi és Vendéglátó-ipari Szakközépiskola és Szakiskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA érvényes 2014. szeptember 9-től 1 A szervezeti és működési szabályzat

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA A HORVÁTH ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA 30/2007.(III.29.) sz. Képviselı-testületi határozattal jóváhagyott változat 2 1. SZMSZ általános rendelkezései, az SZMSZ hatálya 1/1.

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat. Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium

Szervezeti és működési szabályzat. Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium Szervezeti és működési szabályzat Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium Érvényes: 2013. április 01-től Ph.. Igazgató Tartalom Szervezeti és működési szabályzat... 3 Az intézmény általános

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Az intézmény tevékenységei... 7 Az intézmény jogállása, gazdálkodási jogköre:... 8 Az intézmény mőködési területe:...

TARTALOMJEGYZÉK. Az intézmény tevékenységei... 7 Az intézmény jogállása, gazdálkodási jogköre:... 8 Az intézmény mőködési területe:... TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 1 A SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI, A SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT HATÁLYA... 4 AZ ISKOLA ALAPADATAI... 6 Az intézmény tevékenységei...

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Vásárhelyi Pál Építőipari és Környezetvédelmi - Vízügyi Szakközépiskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. március 26. TARTALOMJEGYZÉK I. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ) CÉLJA, JOGI ALAPJA

Részletesebben

Szervezeti és Mőködési Szabályzat

Szervezeti és Mőködési Szabályzat MAROSHEGYI ÓVODA SZÉKESFEHÉRVÁR, RÁDIÓ U.1. Szervezeti és Mőködési Szabályzat Hatálya kiterjed a Maroshegyi Óvoda minden dolgozójára 2. oldal Bevezetı Az intézmény a jogszabályi elıírásoknak megfelelendı

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Magyar Máltai Szeretetszolgálat Károly Róbert Kereskedelmi, Vendéglátóipari, Közgazdasági, Idegenforgalmi Szakközépiskola és Szakiskola Gyöngyös Szervezeti és Működési Szabályzat 2 Tartalomjegyzék I. BEVEZETÉS...

Részletesebben

Domokos Pál Péter Általános Iskola 1119. Budapest, Sopron utca 50. Szervezeti és Működési Szabályzat 2013.

Domokos Pál Péter Általános Iskola 1119. Budapest, Sopron utca 50. Szervezeti és Működési Szabályzat 2013. 1 Domokos Pál Péter Általános Iskola 1119. Budapest, Sopron utca 50. Szervezeti és Működési Szabályzat 2013. 2 Tartalom AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI... 6 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ)

Részletesebben

1993. évi LXXIX. törvény. a közoktatásról I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény szabályozási köre

1993. évi LXXIX. törvény. a közoktatásról I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény szabályozási köre A mővelıdéshez való jog esélyegyenlıség alapján való gyakorlásának biztosítása, a lelkiismereti meggyızıdés szabadságának és a vallásszabadságnak, a hazaszeretetre nevelésnek a közoktatásban való érvényesülése,

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014. Terézvárosi Kereskedelmi és Közgazdasági Szakközépiskola és Szakiskola Székhely: 1064 Budapest VI. Szondi utca 41. Tel: +36 1 332 5771 Fax: +36 1 332 1362 Telephely:

Részletesebben

Szandaszőlősi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola (035883) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013.

Szandaszőlősi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola (035883) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. Szandaszőlősi Általános és Alapfokú (035883) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. Szervezeti és működési szabályzat 2/67 TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 I.1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata A NÉRI SZENT FÜLÖP KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA (1161 Budapest, Béla u.23.) OM: 035100 Szervezeti és Működési Szabályzata Jóváhagyta: Budapest, 2013. év hónap nap. Fenntartó TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezető...

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat META-DON BOSCO Szakközépiskola Budapest, 2013

Szervezeti és Működési Szabályzat META-DON BOSCO Szakközépiskola Budapest, 2013 Szervezeti és Működési Szabályzat META-DON BOSCO Szakközépiskola Budapest, 2013 META-Don Bosco Szakközépiskola SZMSZ 1 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 A Szervezeti és Működési Szabályzat célja, jogi

Részletesebben

A KISPESTI ERKEL FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A KISPESTI ERKEL FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A KISPESTI ERKEL FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Budapest, 2013. TARTALOM 2 Oldal I. rész: Általános rendelkezések 4 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja, jogi alapja

Részletesebben

Budaörsi 1. Számú Általános Iskola

Budaörsi 1. Számú Általános Iskola Budaörsi 1. Számú Általános Iskola Tartalom 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 1.1 A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja... 4 1.2 A szervezeti és működési szabályzat elfogadása, jóváhagyása,

Részletesebben

SZEMERE BERTALAN SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

SZEMERE BERTALAN SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZEMERE BERTALAN SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T Elfogadta: az intézmény nevelőtestülete 2013. március 20-án Jóváhagyta: Szabó András

Részletesebben

Neumann János Számítástechnikai Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata 2013. Tartalomjegyzék

Neumann János Számítástechnikai Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata 2013. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék Az intézmény adatai... 5 Az ellátandó alaptevékenységek megjelölése... 5 Szakágazati besorolása... 5 Alap szakfeladata... 5 További szakfeladatai... 5 Alap, illetve speciális feladatai...

Részletesebben

SZEGEDI IPARI, SZOLGÁLTATÓ SZAKKÉPZŐ ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA

SZEGEDI IPARI, SZOLGÁLTATÓ SZAKKÉPZŐ ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZEGEDI IPARI, SZOLGÁLTATÓ SZAKKÉPZŐ ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA A nevelőtestület 2009. augusztus 28-án az SZMSZ-t elfogadta. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Oktatási Bizottsága a./2009. ( ) számú határozatával

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A DUNAKESZI BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM azonosító: 037313 Dunakeszi 2013 TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET... 6 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 6 1.1 A szervezeti és működési

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Wesley János Gyógypedagógiai Óvoda,Fejlesztő nevelés- oktatást Végző Iskola, Speciális Szakiskola Orosháza 5900 Pacsirta u. 1. sz. OM: 202952 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014. 1 Tartalomjegyzék:

Részletesebben

A Petőfi Sándor Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata

A Petőfi Sándor Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata A Petőfi Sándor Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék...1 I. rész...3 Általános rendelkezések...3 1/a Az SZMSZ célja:...3 1/b Az SZMSZ jogszabályi alapjai:...3

Részletesebben

9. Ünnepélyek, megemlékezések rendje, az iskolai hagyományok 32 ápolása 9.1. A pedagógusok jutalmazása és kitüntetése 32

9. Ünnepélyek, megemlékezések rendje, az iskolai hagyományok 32 ápolása 9.1. A pedagógusok jutalmazása és kitüntetése 32 Tartalomjegyzék 1. A célja és feladata 2 2. A alapjául szolgáló jogszabályok 2 3. Az SZMSZ általános rendelkezései, az SZMSZ hatálya 2 4. Az intézmény meghatározása az Alapító Okirat szerint 3 5. Az intézmény

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Budapest XIX. kerület Gábor Áron Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készült: 2013. Tartalomjegyzék: 1. AZ SZMSZ CÉLJA... 4 1.1. A szabályzat tartalma és hatálya... 4 1.1.1. A szabályzat

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS M KÖDÉSI SZABÁLYZAT I. RÉSZ. a./ A szervezeti és m ködési szabályzat /a továbbiakban: SZMSZ

SZERVEZETI ÉS M KÖDÉSI SZABÁLYZAT I. RÉSZ. a./ A szervezeti és m ködési szabályzat /a továbbiakban: SZMSZ SZERVEZETI ÉS M KÖDÉSI SZABÁLYZAT I. RÉSZ Általános rendelkezések l. A szervezeti és m ködési szabályzat célja, jogszabályi alapja a./ A szervezeti és m ködési szabályzat /a továbbiakban: SZMSZ határozza

Részletesebben

Szigethalmi Széchenyi István Általános Iskola

Szigethalmi Széchenyi István Általános Iskola Szigethalmi Széchenyi István Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzat 2013. június Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 3 1.1. Az SZMSZ célja, tartalma... 3 1.2. Jogszabályi háttér... 4 1.3. Az SZMSZ

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Éltes Mátyás Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Szervezeti és Működési Szabályzat Tatabánya 2008 Tartalom I. BEVEZETÉS

Részletesebben

Debreceni Bárczi Gusztáv

Debreceni Bárczi Gusztáv Debreceni Bárczi Gusztáv Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Debreceni Bárczi Gusztáv Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Általános Iskola, Speciális

Részletesebben