SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA"

Átírás

1 MARI JÁOS SZAPZİ ISOLA SZRVZI S MŐÖDSI SZABÁLYZAA Miskolc, április

2

3 ARALOMJGYZ 1. Az intézmény általános jellemzıi... 5 A Szervezeti és Mőködési Szabályzat célja, jogi alapja és hatálya... 5 A Szervezeti és Mőködési Szabályzat célja... 5 A Szervezeti és Mőködési Szabályzat jogi alapja... 5 A Szervezeti és Mőködési Szabályzat hatálya... 7 Az intézmény jellemzı jogállása és gazdálkodási módja, feladatai, jogosultságai... 8 Az intézmény jellemzı adatai... 8 ALAPÍÓ OIRA... 8 Melléklet a Martin János Szakképzı Iskola Alapító Okiratához A közoktatási intézmény jogállása és képviselete Az intézmény alapdokumentumai Az iskola egyes közösségeibıl szervezıdı testületek (szervezetek) mőködését meghatározó szabályok A mőködés rendje A tanév helyi rendje A tanév rendjének meghatározása Az intézmény nyitva tartása A tanítási napok rendje Az óraközi szünetek rendje Az intézményi felügyelet rendszabályai Az intézmény munkarendje A k intézményben való tartózkodása A közalkalmazottak munkarendje A pedagógusok munkarendje A nem pedagógus munkakörőek munkarendje A tanulók munkarendje A knek a nevelési-oktatási intézményben való benntartózkodás rendje Martin János Szakképzı Iskola Vezetı állású dolgozóinak és tantestületének fogadóórája A pedagógiai munka belsı ellenırzésének rendje A belépés és benntartózkodás rendje azok részére, akik nem állnak jogviszonyban a nevelési oktatási intézménnyel A k és a szervezeti egységek közötti kapcsolattartás rendje és formái Az alkalmazotti közösség és kapcsolattartásának rendje A tanulói közösség és kapcsolattartásuk rendje A k közötti feladatmegosztás, a szervezeti egységek közötti kapcsolattartás rendje Az intézmény szervezeti felépítése Az intézményvezetés A személye Az intézmény jogköre Az intézmény felelıssége A helyettesek személye A helyettesek jogköre és felelıssége A minıségügyi személye jogköre és felelıssége A ség A k kapcsolattartási rendje A k helyettesítésének rendje A k és az iskolaszék, szülıi szervezet közötti kapcsolattartás formája Az iskolaszék és az intézmény kapcsolattartásának rendje A k és a szülıi szervezet közötti kapcsolattartás formája

4 10. A nevelıtestület feladatkörébe tartozó ügyek átruházására vonatkozó rendelkezések A nevelıtestület és mőködési rendje A nevelıtestület A nevelıtestület feladatai és jogai Minıségügyi támogató szervezet feladata A nevelıtestület értekezletei A nevelıtestület döntései és határozatai Igazgatói hatáskörő fegyelmi bizottság evelıtestületi hatáskörő fegyelmi bizottság A nevelıtestület szakmai munkaközösségei A munkaközösségek célja A szakmai munkaközösségek feladatai Osztályfınöki munkaközösség, gyermek és ifjúságvédelem feladatai A munkaközösség k jogai és feladatai Az intézmény szakmai munkaközösségei Az egyes feladatok és jogkörök átadása Az osztályközösségek nevelıtestületi megítélése A nevelıtestület szakmai munkaközösségekre ruházott jogai Az intézmény szakmai csoportjainak, teamjeinek feladata: A pedagógusok A külsı kapcsolatok rendszere, formája és módja, beleértve a gyermekjóléti szolgálattal, valamint az iskola-egészségügyi ellátást biztosító egészségügyi szolgáltatóval való kapcsolattartást Az intézmény külsı kapcsolatainak rendszere A külsı kapcsolatok célja, formája és módja Rendszeres külsı kapcsolatok Az intézmény külsı kapcsolatait jelentı szervezetek emzetközi külföldi kapcsolatok: Az ünnepélyek, megemlékezések rendje, a hagyományok ápolásával kapcsolatos feladatok.. 81 A hagyományápolás tartalmi vonatkozásai Az intézmény hagyományos kulturális és ünnepi rendezvényei: Az iskolaszintő versenyek és szórakoztató rendezvények: Az intézmény jelkép, viselet, egyéb külsı jegy, mint hagyomány ápolásának, használatának leírása A tanév helyi rendje: A rendszeres egészségügyi felügyelet és ellátás rendje Az egészségügyi prevenció rendje Az egészséges életmódra nevelés Az iskola-egészségügyi ellátás rendje: Az intézményi védı, óvó elıírások Az iskola dolgozóinak feladatai a tanuló- és gyermekbaleset megelızésével kapcsolatosan A tanulók által nem vagy csak felügyelet mellett használható eszközök, gépek A tőzriadó tervben meg kell határozni: Az iskola dolgozóinak feladatai a tanulóbalesetek esetén A tanuló balesetek jelentési kötelezettségei Óvó-védı elıírások A rendkívüli esemény, bombariadó esetén szükséges teendık Azok az ügyek, amelyekben a szülıi szervezetet (közösséget) az SZMSZ véleményezési, egyetértési joggal ruházza fel A szülıi szervezetek Mindazok a kérdések, amelyek meghatározását jogszabály elıírja

5 3 Martin János Szakképzı Iskola Megosztás szabálya t a A tanulói jogviszony és következményei A tanulói jogviszony létesítése és feltételei A felvétel tanulmányi feltételei, a felvételi elbeszélgetés anulói jogviszony létesítése A beiratkozás A tanulók rendszeres tájékoztatásának rendje és formája A gyermek tanulói jogai és kötelességei A tanulmányokkal kapcsolatos vizsgakötelezettségek A tanulói jogviszony megszőnése A tanulói távolmaradás és annak igazolása A tankönyvellátás rendje A munkaidı-nyilvántartásra vonatkozó szabályok A munkaidı-nyilvántartás tartalma: A nyilvántartás vezetésének eljárási szabályai: A munkaidı-nyilvántartás vezetésének részletes szabályai A nyilvántartásba történı bejegyzés alapja, és az egyeztetı ellenırzés során felhasználható dokumentumok A nyilvántartás vezetésével kapcsolatos felelısség anítási idıkeret A tanítási idıkeret megállapításának, teljesítése kiszámításának menete: A nevelési-oktatási intézmény mőködésével összefüggı minden olyan kérdés, amelyet jogszabály rendelkezése alapján készített szabályzatban nem kell, illetve nem lehet szabályozni A tanulók dicsérete és jutalmazása A tanulókkal szembeni fegyelmezı intézkedések Az intézmény létesítményeinek és helyiségeinek használati rendje A tanórán kívüli foglalkozások szervezeti formái Rendszeres tanórán kívüli foglalkozások A tanórán kívüli foglalkozások rendje Iskola A tanórán kívüli foglalkozások formái: Az egyes tanórán kívüli foglalkozások jellemzıi: setenkénti tanórán kívüli foglalkozások Versenyek és bajnokságok anulmányi és közösségfejlesztı kirándulások ulturális intézmények látogatása gyéb rendezvények Sportkörök A könyvtár Felzárkóztató foglalkozások (korrepetálások) Hitoktatás anulószoba csoport A tanórán kívüli tevékenységek rendje Az étkezés rendje: A tanulószoba házirendjére vonatkozó további szabályok: A tanulószobás nevelı feladatai: A tanórán kívüli foglalkozások Munkaerı-piaci foglalkozások Integrációs képesség-kibontakoztató foglalkozások A felnıttoktatás formái

6 23. A diákönkormányzat, a diákképviselık, valamint az iskolai k közötti kapcsolattartás formája és rendje, a diákönkormányzat mőködéséhez szükséges feltételek biztosítása A diákönkormányzat és mőködése A diákönkormányzat szervezete A diákönkormányzat jogai A diákönkormányzat mőködési feltételei A diákönkormányzat és az intézmény közötti kapcsolattartás A mindennapi testedzés formái és az iskolai sportkör, valamint az iskola vezetése közötti kapcsolattartás formái és rendje Sportkörök Az iskolai könyvtár mőködési rendje Az iskolai könyvtár feladatai A könyvtáros tanár feladatai Az iskolai könyvtár szolgáltatásai Az intézményben végezhetı reklámtevékenység GAZDÁLODÁS I. A csoport feladatai: II. : III. Gazdálkodási elıadó: IV. Pénzügyi ügyintézı (pénztáros): V. Munkaköri leírások: VI. Az intézmény vezetése és a k feladatai: VII. Az intézmény gazdálkodásának rendje: VIII. Belsı ellenırzés: echnikai személyzet feladata: Az intézmény szervezetének felépítése AZ IZMY SZRVZI FLPÍS llenırzési folyamatok ellenırzési nyomvonala ervezéssel kapcsolatos ellenırzési nyomvonal folyamatábrája Végrehajtással kapcsolatos ellenırzési nyomvonal folyamatábrája llenırzési folyamatok ellenırzési nyomvonala A tervezéssel kapcsolatos ellenırzési nyomvonal A tervezéssel kapcsolatos ellenırzési nyomvonal az ellenırzési pontokkal és az ez ellenırzési feladatokkal A pénzügyi végrehajtással kapcsolatos ellenırzési nyomvonal felelısségi és információs szintekkel és az irányítási folyamat megadásával A pénzügyi végrehajtással kapcsolatos ellenırzési nyomvonal ellenırzési pontokkal és ellenırzési feladatokkal Határozatok Az elsı tanítási órát negyvenöt perccel korábban meg lehet kezdeni emdohányzó intézménnyé nyilvánítás gyéb rendelkezések érítési- és tandíj fizetésének rendje, tankönyvvásárlási támogatás SI tanulók fejlesztése Záró rendelkezések A Szervezetési és Mőködési Szabályzat mellékletei:

7 1. Az intézmény általános jellemzıi A Szervezeti és Mőködési Szabályzat célja, jogi alapja és hatálya A Szervezeti és Mőködési Szabályzat célja A Szervezeti és Mőködési Szabályzat meghatározza: az intézmény szervezeti felépítését, az intézmény mőködésének belsı rendjét, a belsı és külsı kapcsolatokra vonatkozó legfontosabb szabályokat, azokat a rendelkezéseket, amelyeket jogszabály nem utal más hatáskörbe. A Szervezeti és Mőködési Szabályzat az intézmény pedagógiai programjában rögzített cél- és feladatrendszer racionális és hatékony megvalósítását szabályozza. A kialakított és mőködtetett tevékenység-csoportok és folyamatok összehangolt kapcsolati és mőködési rendszerét tartalmazza. A Szervezeti és Mőködési Szabályzat jogi alapja 10/1994. (V. 13.) MM r. A pedagógiai szakmai szolgáltatásokat ellátó intézményekrıl és a pedagógiai szakmai szolgáltatásokban való közremőködés feltételeirıl 11/1994. évi (VI.8.) MM rendelet. A nevelési-oktatási intézmények mőködésérıl (módosítva a 16/1998. (IV. 8.) MM rendelettel, Magyar özlöny 1998/30. szám a 8/2000. (V. 24.) OM rendelettel, Magyar özlöny 2000/50. szám, a 4/2001. (I.26.) OM rendelettel, Magyar özlöny 9. szám, és a 29/2001. (VIII. 31.) OM rendelettel, Magyar özlöny 2001/95. szám) 138/1992. évi (X. 8.) ormányrendelet A közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. tv. végrehajtásáról a közoktatási intézményekben (Mővelıdési özlöny november szám) 138/1992. évi (X.8.) 7. (1) b. alapján orm. Rend. a jt végrehajtásáról. Az SZMSZ-ben köteles szabályozni az intézmény a munkaidı-nyilvántartás vezetésével kapcsolatos helyi rendet. 14/1994. (VI. 24.) MM r. A képzési kötelezettségrıl és a pedagógiai szakszolgálatokról, 16/2004. (V. 18.) OM GYISM Az iskolai sporttevékenységrıl szóló rendelet 5

8 17/2005. (II. 8.) orm. Rendelete A diákigazolványról. 177/1993. (XII.19.) orm.r. A közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. tv. végrehajtásáról a közoktatási intézményekben tárgyú 138/1992. (X. 8.) orm.r. módosításáról. (Magyar özlöny december szám) 193 /2003. (XI.26.) orm. R. A költségvetési szervek belsı ellenırzésérıl évi IV. törvény A Polgári örvénykönyvrıl évi XXII. örvény A Munka örvénykönyvérıl évi XXXVIII. örvény Az államháztartásról 1992.évi XXXIII. törvény 6 A közalkalmazottak jogállásáról (Magyar özlöny június szám) C. tv. A közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. tv. gyes rendelkezéseinek módosításáról (Magyar özlöny december szám) 1993.évi LXXIX. örvény A közoktatásról (Magyar özlöny (1998. augusztus 3.) Módosítva az évi CIV. törvénnyel az évi LXXXV. törvénynyel, az évi CXII. törvénnyel és az1999. évi LXVIII. örvénnyel) évi XLII. örvény A nemdohányzók védelmérıl és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól (4..(7)) évi XLII. tv. 4. (7) emdohányzók védelmérıl évi C. törvény A számvitelrıl évi XXXVII. örvény A tankönyvpiac rendjérıl LXI. v. A közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény módosítása értelmében évi (II.13.) ormányrendelet 217/1998. XII. 30. ormányrendelet 9., 10., /2004.(VIII.27) A közoktatásról szóló törvény végrehajtásáról Államháztartás mőködési rendjérıl OM. Rend. a tankönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjérıl. 243/2003. (XII. 17.) orm. r. emzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetésérıl és alkalmazásáról 202/2007. (VII.31.) ormányrendelettel módosított, egységes szerkezetbe foglalt szöveg. 249/2000. (XII.24.) orm. R. Az államháztartás szervezeti beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól

9 277/1997.évi (XII.22.) ormányrendelet 28/2000.(IX.21.) OM rendelet A pedagógus továbbképzésrıl Martin János Szakképzı Iskola 30/2004. (X.28.) OM rendelettel módosított 11/94. (VI. 8.) MM rendelet 37/2001. (X.12.) OM. rend. a katasztrófák elleni védekezés és a polgári védelem ágazati feladatairól (3..(2)) 5/1988. (II.17.) MM r. A központi mőhelyekrıl 5/1998. évi (II.8.) MM rendelet A tankönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjérıl 95/2004. (IV. 27.) orm. Rendelete A közalkalmazottakról szóló évi XXXIII. tv. Végrehajtásáról a közoktatási intézményekben, tárgyú 138/1992. (X. 8.) orm. r. módosításáról (Magyar özlöny 2004/57.szám) 17/2004. (V.20.) OM rendelet a kerettanterv kiadásának és jóváhagyásának rendjérıl 1/2006. (VI.29.) OM rendelet 17/2004. (V.20.) OM rendelet módosítása, amely a kerettanterv kiadásának és jóváhagyásának rendjérıl szól 1/2006. (II. 17.) OM rendelet az Országos épzési Jegyzékrıl és az Országos épzési Jegyzékbe történı felvétel és törlés eljárási rendjérıl 37/2003. (XII. 27.) OM rendelet az Országos épzési Jegyzékrıl A Szervezeti és Mőködési Szabályzat hatálya A Szervezeti és Mőködési Szabályzat és a mellékletét képezı egyéb szabályzatok betartása kötelezı érvényő az intézmény minden közalkalmazottjára és az intézménnyel szerzıdéses jogviszonyban állókra. A Szervezeti és Mőködési Szabályzatot az intézmény elıterjesztése után a nevelıtestület fogadja el az iskolaszék és a diákönkormányzat egyetértési jogának gyakorlása mellett. A szabályzat a fenntartó jóváhagyásával lép hatályba és határozatlan idıre szól. zzel egyidejőleg hatályon kívül kerül az elızı Szervezeti és mőködési szabályzat. 7

10 Az intézmény jellemzı jogállása és gazdálkodási módja, feladatai, jogosultságai Az intézmény jellemzı adatai A közoktatási intézmény neve, címe, típusa, alapfeladatai, speciális képzési formái, jogosítványai ALAPÍÓ OIRA Az intézmény neve: Martin János Szakképzı Iskola címe (székhelye): 3529 Miskolc, Áfonyás u. 18/a. telephelyei: 3529 Miskolc, Áfonyás u Miskolc, Áfonyás u Miskolc, apolcai u Miskolc, Szeretet u. 5. elefon: Fax: Honlap: -mail: Az intézmény típusa: agozat megnevezése: öbb célú, közös igazgatású oktatási intézmény, melyben évfolyamos szakiskola 1, 2 illetve 3 éves szakképzési évfolyammal speciális szakiskola és készségfejlesztı speciális szakiskola mőködik nappali tagozat Az intézmény alapító szerve: Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata (mint jogutód) címe: Miskolc, Városház tér 8. Az alapítás éve: 1952 Az intézmény fenntartója és felügyeleti Miskolc Megyei Jogú Város özgyőlése szerve: címe: Miskolc, Városház tér 8. Az intézmény OM azonosító száma: Az intézmény ÁOR besorolása és megnevezése: általános középfokú oktatás szakmai középfokú oktatás felnıtt és egyéb oktatás máshová nem sorolható felnıtt és egyéb oktatás oktatási szakmai tervezés, szakértések, szaktanácsadás (továbbképzések, tanfolyamok) pedagógiai tájékoztatás, pedagógus továbbképzés szervezése, tanulmányi és tehetséggondozó versenyek 8

11 Az intézmény szakágazati besorolása és megnevezése: fogyatékos tanulók nappali rendszerő általános mőveltséget megalapozó iskolai oktatása fogyatékos tanulók nappali rendszerő szakképesítés megszerzésére felkészítı oktatása nappali rendszerő szakképesítés megszerzésére felkészítı iskolai oktatás szakmai középfokú oktatás nappali rendszerő általános mőveltséget megalapozó iskolai oktatás pedagógiai szakszolgálat, gyógytestnevelés napközi otthoni és tanulószobai ellátás iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás intézményi vagyon mőködtetése közoktatási intézményben végzett kiegészítı tevékenységek közoktatási intézményekben végzett vállalkozási tevékenységek oktatási szakmai tervezés, szakértés, szaktanácsadás (továbbképzések, tanfolyamok) pedagógiai tájékoztatás, pedagógus továbbképzés, tanulmányi és tehetséggondozó versenyek iskolai intézményi étkeztetés Alaptevékenysége: - Sajátos nevelési igényő tanulók oktatása, nevelése - Beszédfogyatékosság: - beszéd- és nyelvi nehézséggel küzdı tanulók oktatása, nevelése - rzékszervi fogyatékos: - hallási fogyatékos tanulók iskolai oktatása, nevelése - látási fogyatékos tanulók iskolai oktatása, nevelése - esti mozgáskorlátozott: - mozgáskorlátozott tanulók iskolai oktatása, nevelése - mozgásfogyatékos tanulók iskolai oktatása, nevelése - anulásban akadályozott tanulók iskolai oktatása, nevelése - rtelmileg akadályozott tanulók iskolai oktatása, nevelése - Autista tanulók iskolai oktatása, nevelése - Halmozottan sérült tanulók iskolai oktatása, nevelése - anulásban tartósan, súlyosan akadályozott(dyslexia, dysgraphia, dyscalculia, mutizmus, hyperkinetikus vagy kórus aktivitászavar) tanulók iskolai oktatása, nevelése - A megismerı funkciók, vagy a viselkedés fejlıdésének organikus okra vissza nem vezethetı tartós és súlyos rendellenességgel kezelt tanulók fejlesztése. - rtelmi és más fogyatékos tanulók integrált iskolai oktatása, nevelése - Agrár szakterületen: mezıgazdaság és élelmiszeripar szakmacsoportban, mőszaki szakterületen: gépészet; faipar; informatika; könnyőipar; nyomdaipar; építészet; vegyipar; elektronikaelektrotechnika; közlekedés szakmacsoportban, humán szakterületen: egyéb szolgáltatás; mővészet, közmővelıdés, kommunikáció szakmacsoportban -szolgáltatási szakterületen: vendéglátásidegenforgalom, kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció; ügyvitel szakmacsoportban szakiskolai nevelés és oktatás, általános mőveltséget megalapozó képzéssel, pályaorientáció, szakmai elıkészítı és szakmai alapozó ismeretek átadásával, gyakorlati oktatással. 9

12 évfolyamon elıkészít a szakképzésbe való bekapcsolódásra. - A tankötelezettség megszőnése után a szakképzési évfolyamon az OJ-ben és a fejlesztési tervben meghatározottak i szakmákban és képzési idıben felkészít szakmai vizsgára. - Biztosítja a tanköteles korú enyhe fokban és középsúlyos értelmi fogyatékos tanulók évfolyamos oktatását, nevelését, ennek keretében felkészít alapvizsgára, illetve az alapfokú iskolai végzettség megszerzésére. - Speciális szakiskolai oktatás keretében felkészít szakmai vizsgára az OJ-ben szereplı speciális szakmákban, illetve a munkába álláshoz, az életkezdéshez szükséges ismereteket nyújt. - tógondozás keretében nyomon követi, hatékonyan segíti a szakképzettséget szerzett fiatalok nyílt munkaerıpiacon való elhelyezkedését. - észségfejlesztı speciális szakiskolai oktatás keretében biztosítja az életkezdéshez való felkészülést, a munkába állást lehetıvé tevı egyszerő betanulást igénylı munkafolyamatok elsajátítását OJ szakmákban. A Munkahelyi Gyakorlat (MHGY) Program mőködtetésével segíti az értelmi sérült fiatalok integrált munkavállalását, ezzel erısítve a társadalmi esélyegyenlıséget az elfogadást A tanulókat felkészíti az integrált, nyílt munkaerı-piaci foglalkoztatásra. - Felzárkóztató oktatás - Gyógypedagógiai konduktív nevelési, oktatási feladatok ellátása. - A tanórai foglalkozásokon túl kötelezı egészségügyi és pedagógiai célú rehabilitációs, rehabilitációs tanórai foglalkozásokat biztosít a t.-ben meghatározott idıkeretben. - tnikai kisebbségi integrációs feladatok ellátása - Szakmai vizsgák szervezése - A képesség-kibontakoztató felkészítés - Az integrációs felkészítés, nevelés és oktatás - A kizárólag magyar nyelven folyó roma kisebbségi nappali rendszerő nevelés-oktatás 10

13 - A tanulók érdeklıdése, igénye nem kötelezı (választható) tanórai foglalkozásokat szervez, felzárkóztatás, fejlesztés, tehetséggondozás, speciális kiegészítı ismeretek átadása céljából a t.-ben meghatározott idıkeretben - Szervezett intézményi étkeztetés - Bejáró tanulók ellátása - Felnıttképzés - ulturális, egyéb szabadidıs és egészségfejlesztı feladatok ellátása Martin János Szakképzı Iskola Az intézménybe felvehetı maximális tanulólétszám: nappali tagozaton: 1044 fı Az intézmény jogállása: Önállóan gazdálkodó, elıirányzataival teljes jogkörrel rendelkezı helyi önkormányzati költségvetési intézmény Az intézmény mőködési területe: Miskolc város és vonzáskörzete Az intézmény je: Alaptevékenységet kiegészítı, végezhetı tevékenysége: Miskolc Megyei Jogú Város özgyőlése által nyilvános pályázat útján határozott idıre megbízott igazgató - Iskolarendszeren kívüli oktatás - Helyiségek, eszközök bérbeadása - anfolyamok szervezése - Az oktatás során elıállított termékek értékesítése Az intézmény kiegészítı tevékenysége az alapfeladatok ellátását nem veszélyeztetheti. Az intézmény az állami feladatok ellátása mellett vállalkozási tevékenységet nem folytat. A feladatellátást szolgáló ingatlan vagyon: A hrsz.-on m 2 területő ingatlanon lévı iskolaépület és mőhely, a hrsz.-on m 2 területő ingatlanon lévı iskolaépület, valamint a hrsz.-on m 2 területő ingatlanon lévı Iskolaépület, és a 45519hrsz on 603m2 ingatlanon lévı óvodaépület. 11

14 A vagyon feletti rendelkezı: Miskolc Megyei Jogú Város özgyőlése Az intézmény rendelkezési jogosultsága kiterjed a kezelésében lévı ingatlan és ingó vagyon rendeltetésszerő használatára, üzemeltetésére, továbbá helyiségeinek és eszközeinek tartós és eseti bérbeadására. ulajdonosi jogok és kötelezettségek (elidegenítés, megterhelés) tekintetében a mindenkor hatályos közgyőlési rendelet kell eljárni. Hatályba lépés ideje: január 1. Záradék: Az Alapító Okiratot Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának özgyőlése a IX-191/16.909/2007 sz. határozatával elfogadta. Az alapító okirat kelte: Miskolc, december 13. Melléklet a Martin János Szakképzı Iskola Alapító Okiratához Az Országos épzési Jegyzékrıl (OJ) szóló, többször módosított 7/1993. (XII.30.) MüM rendelet, az 1/2006. (II. 17.) OM rendelet az Országos épzési Jegyzékrıl és az Országos épzési Jegyzékbe történı felvétel és törlés eljárási rendjérıl szóló többször módosított rendelet, valamint az intézmény pedagógiai ezen belül a szakképzési évfolyam, szakmai programja alapján az iskola az alábbi szakképesítések körében készíthet fel iskolarendszerő szakmai vizsgára: Régi OJ kifutóban oktatható szakmák: özépsúlyos értelmileg akadályozottaknak sorszám Szakma megnevezése Azonosító szám épzési idı 1. Papírtermék-készítés 24112/2001 sz 2 2. ézi rongyszınyeg és lábtörlı szövı 24112/2001 sz 2 3. extil és fonalmentı munkák 2689/3/2006.III Agyagtárgy készítı 2684/4/2006.III Csomagolási munkák 2846/16/ akarítói munka, takarítói kisegítı munka 2846/18/ ézi cirokseprőkötı 11049/21/ onyhai munka, konyhai kisegítı 2846/17/ munka 9. Zöldségtermelıpalántanevelı 2846/19/ Parkápoló 1149/22/ év 12

15 épzési idı 11. erménybetakarító M-SSZ Gyümölcsösláda és raklapkészítı 11049/20/ Munkahelyi Gyakorlat Program Munkavállalói ismeretek MSSZ11 nyhe fokban értelmi fogyatékos, tanulásban akadályozottaknak sorszám Szakma megnevezése Azonosító szám épzési idı 14. erékpárszerelı Varrómunkás Lakástextilvarró, -javító Szobafestı-mázoló és tapétázó Asztalos Asztalosipari szerelı Fatömegcikk és eszközgyártó árpitos önyvkötı asszisztens Szınyegszövı Bırtárgykészítı Száraztészta-készítı erti munkás Mezı munkás Dísznövénytermelı züstkalászos gazda Zöldség- és főszernövény-termelı Parkgondozó Virágkötı Gyógynövény ismerı és termelı Gyorsétkeztetési eladó ABC eladó v 13

16 Mozgáskorlátozottaknak sorszám Szakma OJ szám épzési idı 36. alapos és sapkakészítı Bırdíszmőves Cipıfelsırész-készítı Órás Fazekas Optikai-üvegcsiszoló Szíjgyártó-nyerges extiljáték-készítı Cipıjavító Falusi vendéglátó v Látássérülteknek sorszám Szakma OJ szám épzési idı v 46. Számítógép-kezelı (-használó) Gyékény-, szalma-, csuhéj-tárgykészítı Szınyegszövı Fazekas erámiakészítı Virágkötı Hallássérülteknek sorszám Szakma OJ szám épzési idı 52. Asztalos árpitos Számítógép-kezelı (-használó) Varrómunkás önyvkötı asszisztens Burkoló Filmnyomó és kendıfestı Szíjgyártó-nyerges Száraztészta-készítı Mezı munkás Dísznövénykertész v 14

17 özponti programok sorszám Szakma megnevezése Azonosító szám épzési idı v 63. Fazekas erámiakészítı Szınyegszövı osárfonó és fonottbútor-készítı Bırtárgykészítı Bıripari varrómunkás Cipıjavító Csipkekészítı ézi és gépi hímzı extiljáték-készítı ıiruha-készítı Varrómunkás Lakástextilvarró,-javító erékpárszerelı önyvkötı asszisztens Asztalosipari szerelı Famőves Fajátékkészítı Famegmunkáló Fatömegcikk és eszközgyártó árpitos Burkoló ımőves Számítógép-kezelı (-használó) Dísznövénytermelı Virágkötı Dísznövény és zöldségtermesztı erti munkás Zöldség- és főszernövény-termelı Parkgondozó Száraztészta-készítı Mézeskalács-készítı eksz- és ostyagyártó Sütıipari munkás

18 Az 1/2006. (II. 17.) OM rendelet alapján, szeptember 1-jétıl tervezett iskolarendszerő képzési kínálat az új OJ a szakiskolai és a speciális helyzető tanulók számára sorszám 1. Szakképesítés megnevezése OJ száma eramikus épi kézmőves elágazás Csipkekészítı elágazás Fajátékkészítı elágazás Famőves elágazás Fazekas elágazás Gyékény-, szalma- és csuhéjtárgykészítı 8. elágazás ézi és gépi hímzı elágazás osárfonó és fonottbútor készítı elágazás Szınyegszövı elágazás akács extilmőves elágazás éziszövı Optikai üvegcsiszoló Órás épzési idı 2 év év Burkoló óra év Festı, mázoló és tapétázó óra év ımőves óra év Bırdíszmőves óra év Cipész, cipıkészítı, cipıjavító óra 21. alapos, sapka- és kesztyőkészítı óra 22. Szabó elágazás Férfiszabó év 24. elágazás ıi szabó óra év Szíjgyártó és nyerges óra év Bútorasztalos óra év pületasztalos óra év árpitos óra év önyvkötı óra 30. Motor- és kerékpárszerelı év 31. elágazás erékpárszerelı óra 2 év 2 év 2 év 3 év 16

19 sorszám Szakképesítés épzési OJ száma megnevezése idı év Irodai asszisztens óra 33. elefonos és elektronikus 1 év ügyfélkapcsolati asszisztens 800 óra 34. Bolti eladó év 35. elágazás lelmiszer- és vegyi áru eladó óra 36. elágazás Zöldség-gyümölcs eladó Virágkötı, -berendezı, 2 év virágkereskedı 2000 óra 38. Panziós, falusi vendéglátó óra év Szakács óra év Dísznövénykertész óra év Gazda óra 42. ertész év lágazás Zöldségtermesztı óra 44. Parképítı és fenntartó 2 év technikus 2000 óra 45. desipari termékgyártó év év Pék-cukrász óra Adaptált szakmai programok középsúlyos értelmileg akadályozott tanulók számára sorszám Megnevezés Azonosító szám 1. Papírtermék készítı 24112/ ézirongyszınyeg és lábtörlı szövı 24111/ extil és fonalmentı munkák 2689/3/2006.III Agyagtárgy készítı 2684/4/2006.III Csomagolási munkák 2846/16/ onyhai munka, konyhai kisegítı munka 2846/17/ akarítói munka, takarítói kisegítı munka 2846/18/ Zöldségtermelı-palántanevelı 2846/19/ Parkápoló 1149/22/ Gyümölcsösláda és raklapkészítı 11049/20/ ézi cirokseprőkötı 11049/21/ erménybetakarító M-SSZ Munkahelyi Gyakorlat Program Munkavállalói ismeretek a gyakorlatban MSSZ11 17

20 Új osztályok, szakmacsoportokon belül indítható szakmák és évfolyamszámok meghatározásáról a fenntartó a tanév szervezésének idıszakában dönt. Hatályba lépés ideje: 2008 január 1. Záradék: Az Alapító Okiratot Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának özgyőlése a IX-191/16.909/2007 sz. határozatával elfogadta. Miskolc, december

Szervezeti és Működési Szabályzat ISZTI

Szervezeti és Működési Szabályzat ISZTI Szervezeti és Működési Szabályzat Innovációs Szakképző, Továbbképző Iskola Központ és Gimnázium ISZTI OM azonosító: 100 534 Készítette: Boldog István, igazgató Tartalom 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2. A

Részletesebben

Szám: VI. 866-2/2010. Alapító Okirat

Szám: VI. 866-2/2010. Alapító Okirat Szám: VI. 866-2/2010. Alapító Okirat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése és Szedres Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 9.

Részletesebben

Szám: VI. 869-2/2010. Alapító Okirat

Szám: VI. 869-2/2010. Alapító Okirat Szám: VI. 869-2/2010. Alapító Okirat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése és Szálka Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 9.

Részletesebben

A l a p í t ó O k i r a t

A l a p í t ó O k i r a t A Kartal Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a Könyves Kálmán Általános Iskola 2173. Kartal, Iskola tér 1. számára a 1992. december 4-én kiadott, a 17/2000.(IV.6.), a 38/2004.(III.11.), a 82/2007.(VIII.30.),

Részletesebben

Javaslat az Illyés Gyuláné Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratának módosítására

Javaslat az Illyés Gyuláné Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratának módosítására Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Tel.: (32) 312-570; (32) 417-255 Szám: 27983/2007. Javaslat az Illyés Gyuláné Óvoda,

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA A SZILÁGYI ERZSÉBET ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2008. 2 I. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZİI... 4 1. A Szervezeti és Mőködési Szabályzat (SZMSZ) célja, jogi alapja és hatálya...4

Részletesebben

A l a p í t ó O k i r a t

A l a p í t ó O k i r a t 1 A Kartal Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a Játéksziget Napköziotthonos Óvoda 2173. Kartal, Ady Endre út 60-62. számára a 1992. december 4-én kiadott, a 65/2005. /VII.21./, a 82/2007/VIII.

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 5. Jogszabályban meghatározott közfeladata, szakágazati besorolása:

ALAPÍTÓ OKIRAT. 5. Jogszabályban meghatározott közfeladata, szakágazati besorolása: ALAPÍTÓ OKIRAT Arnót község Önkormányzati Képviselő-testülete és Sajópálfala község Önkormányzati Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38. (1) bekezdése, az államháztartásról

Részletesebben

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. június 24-i ülésére

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. június 24-i ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés Elnöke Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. június 24-i ülésére Tárgy: Egyetértés az oroszlányi Benedek Elek Egységes Gyógypedagógiai Módszertani

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT

A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT 1. A költségvetési szerv hivatalos neve: Fekete István Általános Iskola és Szakiskola A költségvetési szerv székhelye: 2230 Gyömrő,

Részletesebben

Gubody Ferenc Szakképző Iskola. OM azonosító: 201038

Gubody Ferenc Szakképző Iskola. OM azonosító: 201038 Gubody Ferenc Szakképző Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata OM azonosító: 201038 A szabályzat érvényes: 2013. április 2-től 1 Tartalomjegyzék Tartalom 1 Tartalomjegyzék... 2 2 A Szervezeti és Működési

Részletesebben

Címe: 3525 Miskolc, Városház tér 8. Az intézmény közfeladata: közoktatási feladat ellátása 4 és 5 évfolyamos szakközépiskola 1 és 2 éves

Címe: 3525 Miskolc, Városház tér 8. Az intézmény közfeladata: közoktatási feladat ellátása 4 és 5 évfolyamos szakközépiskola 1 és 2 éves VI-178/3026/2012. sz. határozat melléklete 15. sz. melléklet ALAPÍTÓ OKIRAT (Egységes szerkezetben) Jelen alapító okiratot Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.

Részletesebben

BKF Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola. Szervezeti és Működési Szabályzata

BKF Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola. Szervezeti és Működési Szabályzata A BKF Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata - 1 - I. Általános rendelkezések 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat (a továbbiakban SZMSZ) célja és jogszabályi alapja:

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Kiszombor Nagyközség Polgármesterétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz.: 22-154/2011. Tárgy: Dózsa György Általános Iskola alapító okiratának módosítása

Részletesebben

MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT

MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT Nyilvántartási szám: K/31205/2/2009/II. MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 198 /1993. (II. 9.) sz. határozatával

Részletesebben

2 éves szakképzési évfolyammal. esti-levelező tagozat Felvehető maximális tanulói létszám: nappali tagozaton: 650 fő

2 éves szakképzési évfolyammal. esti-levelező tagozat Felvehető maximális tanulói létszám: nappali tagozaton: 650 fő VI-169/3026/2012. sz. határozat melléklete 6. sz. melléklet ALAPÍTÓ OKIRAT (Egységes szerkezetben) Jelen alapító okiratot Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.

Részletesebben

A Szent István Egyházi Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium 6900 Makó, Szent István tér

A Szent István Egyházi Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium 6900 Makó, Szent István tér A Szent István Egyházi Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium 6900 Makó, Szent István tér 14-16. A L A P Í T Ó O K I R A T Á N A K M Ó D O S Í T Á S A (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) A

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 9450/2010. Elıterjesztés - a Képviselı-testületnek - a II. Rákóczi Ferenc

Részletesebben

MUNKAKÖRI LEÍRÁS. részére OM:.. 1. A munkahely pontos megnevezése: Élı Forrás Alapfokú Mővészeti Iskola

MUNKAKÖRI LEÍRÁS. részére OM:.. 1. A munkahely pontos megnevezése: Élı Forrás Alapfokú Mővészeti Iskola 1. számú melléklet OM: 202920 MUNKAKÖRI LEÍRÁS részére OM:.. 1. A munkahely pontos megnevezése: Élı Forrás Alapfokú Mővészeti Iskola 2. A kinevezı szerv neve: Élı Forrás Alapfokú Mővészeti Iskola 3. A

Részletesebben

Kapuvár Térségi Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat Alapító Okirata a módosításokkal egységes szerkezetben

Kapuvár Térségi Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat Alapító Okirata a módosításokkal egységes szerkezetben Kapuvár Térségi Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat Alapító Okirata a módosításokkal egységes szerkezetben Kapuvár Város Önkormányzat Képviselı-testülete a költségvetési szervek jogállásáról és

Részletesebben

HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA

HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 88., 90. és 92. -a, valamint a közoktatásról

Részletesebben

MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA RÁBATAMÁSI

MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA RÁBATAMÁSI MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA (2009. szeptember 1.-tıl) RÁBATAMÁSI Rábatamási Község Önkormányzata az államháztartásról

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. augusztus 28-i ülésére

ELİTERJESZTÉS A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. augusztus 28-i ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKÉTİL ELİTERJESZTÉS A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. augusztus 28-i ülésére Tárgy: Egyetértés a társulásban fenntartott Pedagógiai Szakszolgálat (Nyergesújfalu)

Részletesebben

KÖRZETI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA RÁBATAMÁSI ALAPÍTÓ OKIRATA

KÖRZETI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA RÁBATAMÁSI ALAPÍTÓ OKIRATA KÖRZETI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA RÁBATAMÁSI ALAPÍTÓ OKIRATA Rábatamási Község Önkormányzata az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv., a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. és a költségvetési

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT Egységes szerkezetben a január 30-i, illetve a szeptember 1-jei, valamint a július 1-jei módosítással

ALAPÍTÓ OKIRAT Egységes szerkezetben a január 30-i, illetve a szeptember 1-jei, valamint a július 1-jei módosítással ALAPÍTÓ OKIRAT Egységes szerkezetben a 2008. január 30-i, illetve a 2008. szeptember 1-jei, valamint a 2009. július 1-jei módosítással Tatárszentgyörgy Község Önkormányzata, az 1990. évi LXV. törvény 8.

Részletesebben

Tárgy : Alapító Okirat módosítása elfogadása

Tárgy : Alapító Okirat módosítása elfogadása Sz: 33/2013.(V.28.) Tárgy : Alapító Okirat módosítása elfogadása HATÁROZAT Karancsalja község Önkormányzat Képviselı testülete dönt arról, hogy a Karancskeszi község Önkormányzat Képviselı testületével

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. (A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 2011. december 19-én)

ALAPÍTÓ OKIRAT. (A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 2011. december 19-én) ALAPÍTÓ OKIRAT (A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 2011. december 19-én) Halimba, Nyirád, Szıc Önkormányzatok Képviselı Testületei a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Tv. 9..-a,

Részletesebben

inárcsi Tolnay Lajos Általános Iskola

inárcsi Tolnay Lajos Általános Iskola SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY az inárcsi Tolnay Lajos Általános Iskola 2365 Inárcs, Tolnay Lajos út 1. Szervezeti és Működési Szabályzatáról Készítette: Szegedi György közoktatási szakértő SZ024539 2011. április

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (Egységes szerkezetbe foglalt)

ALAPÍTÓ OKIRAT (Egységes szerkezetbe foglalt) ALAPÍTÓ OKIRAT (Egységes szerkezetbe foglalt) 5/A.sz. melléklet Az intézmény elnevezése: Az intézmény rövid neve: Az intézmény rövidített neve: Közgazdasági Szakközépiskola Közgazdasági Szakközépiskola

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minıségirányítási Eljárás 1. melléklet ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. június 28-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Halmi

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FİISKOLA EÖTVÖS JÓZSEF GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM ALAPÍTÓ OKIRAT

NYÍREGYHÁZI FİISKOLA EÖTVÖS JÓZSEF GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM ALAPÍTÓ OKIRAT NYÍREGYHÁZI FİISKOLA EÖTVÖS JÓZSEF GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM ALAPÍTÓ OKIRAT 1. Az intézmény neve: Nyíregyházi Fıiskola Eötvös József Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium. Az intézmény rövidített

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A költségvetési szerv neve: Bajna-Epöl-Nagysáp Intézményfenntartó Társulás. 2. Rövid neve: B-E-N Intézményfenntartó Társulás

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A költségvetési szerv neve: Bajna-Epöl-Nagysáp Intézményfenntartó Társulás. 2. Rövid neve: B-E-N Intézményfenntartó Társulás ALAPÍTÓ OKIRAT Epöl Község Önkormányzatának képviselı-testülete, Bajna Község Önkormányzatának Képviselı-testülete és Nagysáp Község Önkormányzatának Képviselı-testülete az államháztartásról szóló 1992.

Részletesebben

Mórahalom város Képviselıtestülete 4/1994. (III. 11.) Ör rendelet a Közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény helyi végrehajtásáról *

Mórahalom város Képviselıtestülete 4/1994. (III. 11.) Ör rendelet a Közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény helyi végrehajtásáról * Mórahalom város Képviselıtestülete 4/1994. (III. 11.) Ör rendelet a Közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény helyi végrehajtásáról * A Képviselıtestület a helyi Önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

1.sz. függelék A MEDGYESSY FERENC GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA. Alapító okirata. OM azonosító:

1.sz. függelék A MEDGYESSY FERENC GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA. Alapító okirata. OM azonosító: 1.sz. függelék A MEDGYESSY FERENC GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA Alapító okirata OM azonosító: 031202 Sorszám: B/76. ALAPÍTÓ OKIRAT 1. A költségvetési szerv neve: Medgyessy Ferenc Gimnázium és

Részletesebben

A NYÍREGYHÁZI FİISKOLA KTI EURÓPAI ÜZLETI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS SZAKKÖZÉPISKOLÁJA SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A NYÍREGYHÁZI FİISKOLA KTI EURÓPAI ÜZLETI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS SZAKKÖZÉPISKOLÁJA SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA A NYÍREGYHÁZI FİISKOLA KTI EURÓPAI ÜZLETI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS SZAKKÖZÉPISKOLÁJA SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rendelkezések 3 II. A mőködés rendje 8 III. A pedagógiai munka

Részletesebben

KISZOMBORI MIKROTÉRSÉG KARÁTSON EMÍLIA NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA ALAPÍTÓ OKIRATA (Egységes szerkezet)

KISZOMBORI MIKROTÉRSÉG KARÁTSON EMÍLIA NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA ALAPÍTÓ OKIRATA (Egységes szerkezet) KISZOMBORI MIKROTÉRSÉG KARÁTSON EMÍLIA NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA ALAPÍTÓ OKIRATA (Egységes szerkezet) 1. Az intézmény neve: Törzsszáma: 2. Az intézmény székhelye: Tagintézményei: 3. Az intézmény alapító szerve:

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezet)

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezet) ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezet) A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37. (5) bekezdésében és az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. (1), (3) bekezdéseiben

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS M KÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS M KÖDÉSI SZABÁLYZAT Soproni Német Nemzetiségi Általános Iskola Deutsche Nationalitätenschule Ödenburg 9400 Sopron, Feny tér 1. SZERVEZETI ÉS M KÖDÉSI SZABÁLYZAT Sopron, 2013. március Barilichné Tóth Rita igazgató Tartalom

Részletesebben

FARKAS EDIT RÓMAI KATOLIKUS

FARKAS EDIT RÓMAI KATOLIKUS FARKAS EDIT RÓMAI KATOLIKUS SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM KESZTHELY Módosításokkal egységes szerkezeíbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRAT Eredeti alapító okirat kelte: 1991.07.11. 1992.06.18. 1994.06.03. 1997.09.01.

Részletesebben

Sárospatak Város Jegyzıjétıl

Sárospatak Város Jegyzıjétıl Sárospatak Város Jegyzıjétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 10545/2011. Elıterjesztés - a képviselı-testületnek - a II. Rákóczi Ferenc

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/ Kiszombor Nagyközség Polgármesterétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz.: 22-172/2011. Tárgy: Alapító okiratok módosítása Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának

Részletesebben

Általános Iskola. Neumann János SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATÁNAK KIEGÉSZÍTÉSE A MUNKAIDİ-NYILVÁNTARTÁS VEZETÉSI SZABÁLYAIRÓL

Általános Iskola. Neumann János SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATÁNAK KIEGÉSZÍTÉSE A MUNKAIDİ-NYILVÁNTARTÁS VEZETÉSI SZABÁLYAIRÓL A Neumann János Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATÁNAK KIEGÉSZÍTÉSE A MUNKAIDİ-NYILVÁNTARTÁS VEZETÉSI SZABÁLYAIRÓL Készítette: Bakos István Hatályos: 2006.09.01. 2 1. Általános rendelkezések

Részletesebben

PERBÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ALAPÍTÓ OKIRAT ISKOLA

PERBÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ALAPÍTÓ OKIRAT ISKOLA PERBÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ALAPÍTÓ OKIRAT ISKOLA Perbál Község Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelkezésre álló dokumentumok és a Magyar Köztársaság 2008. évi CV. törvény 2..(2) bekezdése és a 4.

Részletesebben

A Polgármesteri Hivatal ügyrendje

A Polgármesteri Hivatal ügyrendje Módosítva a 219/2012. (VIII. 29.) számú határozattal bezárólag. A Polgármesteri Hivatal ügyrendje Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvényben,

Részletesebben

A Petıfi Sándor Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium diákönkormányzatának Szervezeti és Mőködési Szabályzata

A Petıfi Sándor Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium diákönkormányzatának Szervezeti és Mőködési Szabályzata A Petıfi Sándor Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium diákönkormányzatának Szervezeti és Mőködési Szabályzata Ezen Szervezeti és Mőködési Szabályzat a Petıfi Sándor Római Katolikus Általános Iskola

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A költségvetési szerv neve: Újszászi Általános Iskola, Óvoda, Bölcsıde, Pedagógiai Szakszolgálat Nevelési Központ

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A költségvetési szerv neve: Újszászi Általános Iskola, Óvoda, Bölcsıde, Pedagógiai Szakszolgálat Nevelési Központ ALAPÍTÓ OKIRAT Újszász Város Önkormányzata Képviselı-testülete a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. tv. 2. (2) bekezdése, a közoktatásról szóló többször módosított

Részletesebben

Tárgy: A Baka István Általános Iskola alapító okirat módosításának véleményezése

Tárgy: A Baka István Általános Iskola alapító okirat módosításának véleményezése Elıterjesztés a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2012. július 3-i ülésére Tárgy: A Baka István Általános Iskola alapító okirat módosításának véleményezése Elıterjesztı: Dr. Józan-Jilling Mihály

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata KIVONAT. a Képviselı-testület 2014. február 27-i rendkívüli ülésének jegyzıkönyvébıl. Kihagyva a kihagyandókat!

Lajosmizse Város Önkormányzata KIVONAT. a Képviselı-testület 2014. február 27-i rendkívüli ülésének jegyzıkönyvébıl. Kihagyva a kihagyandókat! Lajosmizse Város Önkormányzata KIVONAT a Képviselı-testület 2014. február 27-i rendkívüli ülésének jegyzıkönyvébıl Kihagyva a kihagyandókat! 17/2014. (II. 27.) ÖH. A Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos

Részletesebben

Szinyei Merse Pál Gimnázium egységes szerkezetbe foglalt módosított alapító okirata (a változások aláhúzott félkövér dőlt jelöléssel szerepelnek)

Szinyei Merse Pál Gimnázium egységes szerkezetbe foglalt módosított alapító okirata (a változások aláhúzott félkövér dőlt jelöléssel szerepelnek) B U D A P E S T F Ő V Á R O S V I. K E R Ü L E T T E R É Z V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T A Szinyei Merse Pál Gimnázium egységes szerkezetbe foglalt módosított alapító okirata (a változások aláhúzott

Részletesebben

PILIS NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERI HIVATAL Ü G Y R E N D J E

PILIS NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERI HIVATAL Ü G Y R E N D J E 7. sz. függelék a rendelet 40.. (11) és 43.. (10) bekezdéséhez PILIS NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERI HIVATAL Ü G Y R E N D J E A Képviselı-testület egységes hivatalt hoz létre - Polgármesteri Hivatalelnevezéssel,

Részletesebben

HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA

HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény 38. (1) bekezdése, az államháztartásról

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT Nyilvántartási szám: ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 200/1993. (II. 9.) határozatával jóváhagyott, a Budapest Főváros X. kerület

Részletesebben

Tamási Áron Általános Iskola és Német Két Tannyelvű Gimnázium Alapító Okiratának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege

Tamási Áron Általános Iskola és Német Két Tannyelvű Gimnázium Alapító Okiratának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege 2/a. számú melléklet Tamási Áron Általános Iskola és Német Két Tannyelvű Gimnázium Alapító Okiratának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege (A Budapest Főváros XII. kerületi Önkormányzat

Részletesebben

esti-levelező tagozat iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás Felvehető maximális tanulói létszám: nappali tagozaton:1044 fő

esti-levelező tagozat iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás Felvehető maximális tanulói létszám: nappali tagozaton:1044 fő VI-174/3026/2012. sz. határozat melléklete 11. sz. melléklet ALAPÍTÓ OKIRAT (Egységes szerkezetben) Jelen alapító okiratot Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.

Részletesebben

1. sz. melléklet EGYÜTTMŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

1. sz. melléklet EGYÜTTMŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS EGYÜTTMŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 1. sz. melléklet amely létrejött Hajdúdorog Város Önkormányzat Képviselı-testülete, mint az önállóan mőködı és gazdálkodó Hajdúdorog Városi Polgármesteri Hivatal irányító szerve,

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az 1992. évi XXXVIII. törvény 87. és 90 -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az 1992. évi XXXVIII. törvény 87. és 90 -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: ALAPÍTÓ OKIRAT A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az 1992. évi XXXVIII. törvény 87. és 90 -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: Szász Márton Általános Iskola,

Részletesebben

Gárdonyi Géza Általános Iskola Alapító okirata

Gárdonyi Géza Általános Iskola Alapító okirata Gárdonyi Géza Általános Iskola Alapító okirata - egységes szerkezetben a módosításokkal - Magyargéc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete és Sóshartyán Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Módosító Okirat. Marcali, Barcs, Kadarkút, Nagyatád Szakképzés-szervezési Társulás. Az intézmény alapítóinak/fenntartóinak neve és címe:

Módosító Okirat. Marcali, Barcs, Kadarkút, Nagyatád Szakképzés-szervezési Társulás. Az intézmény alapítóinak/fenntartóinak neve és címe: 1 3. számú melléklet Módosító Okirat Marcali Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Polgármesteri Hivatal által végzett felülvizsgálat alapján indokoltnak tartja, hogy a Marcali, Barcs, Kadarkút,

Részletesebben

ÉLTES MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA, DIÁKOTTHON, EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY

ÉLTES MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA, DIÁKOTTHON, EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRAT 1.1. Az intézmény neve: ÉLTES MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA, DIÁKOTTHON, EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY ÉS PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. I. A pedagógusok végzettsége, szakképzettsége, feladatköre 2011/12-es tantárgyfelosztás szerint:

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. I. A pedagógusok végzettsége, szakképzettsége, feladatköre 2011/12-es tantárgyfelosztás szerint: KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 32/2008.(XI.24.) a nevelési oktatási intézményekrıl szóló OKM rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Móra Ferenc Általános Iskola és Óvoda Igazgató:

Részletesebben

Derkovits Gyula Általános Iskola

Derkovits Gyula Általános Iskola B U D A P E S T F Ő V Á R O S V I. K E R Ü L E T T E R É Z V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T A Derkovits Gyula Általános Iskola Egységes szerkezetbe foglalt módosított alapító okirata (a változások aláhúzott

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 120. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Javaslat a Városi Bölcsıde alapító okiratának módosítására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK 2009.

Részletesebben

Szervezeti és Mőködési Szabályzat

Szervezeti és Mőködési Szabályzat Szervezeti és Mőködési Szabályzat Békési Kistérségi Általános Iskola, Alapfokú Mővészeti Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Összeállította: Farkas Lászlóné igazgató 1 TARTALOMJEGYZÉK I. RÉSZ ÁLTALÁNOS

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A költségvetési szerv Neve: Szivárvány Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Székhelye: 7570 Barcs, Széchenyi u. 2.

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A költségvetési szerv Neve: Szivárvány Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Székhelye: 7570 Barcs, Széchenyi u. 2. ALAPÍTÓ OKIRAT 1. A költségvetési szerv Neve: Szivárvány Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Székhelye: 7570 Barcs, Széchenyi u. 2. 2. Jogszabályban meghatározott közfeladata: A helyi önkormányzatokról

Részletesebben

1. Az intézmény neve: Ságújfalu Körzeti Általános és Alapfokú Művészeti. 2. Az intézmény székhelye: 3162 Ságújfalu, Kossuth út 134.

1. Az intézmény neve: Ságújfalu Körzeti Általános és Alapfokú Művészeti. 2. Az intézmény székhelye: 3162 Ságújfalu, Kossuth út 134. Ságújfalu és Kishartyán Községek Önkormányzatainak Képviselő-testületei az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv., valamint a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény alapján, az általuk alapított

Részletesebben

TREFORT TÉRI ÓVODA ALAPÍTÓ OKIRATA

TREFORT TÉRI ÓVODA ALAPÍTÓ OKIRATA A /2008. (VI. 26.) Kgy határozat melléklete TREFORT TÉRI ÓVODA ALAPÍTÓ OKIRATA I. Általános rendelkezések A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 9. (4) bekezdése, az államháztartásról szóló

Részletesebben

Mikrotérségi Általános Művelődési Központ Beled Alapító Okirata

Mikrotérségi Általános Művelődési Központ Beled Alapító Okirata Mikrotérségi Általános Művelődési Központ Beled Alapító Okirata Beled Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9.. /4/ bekezdésében foglalt felhatalmazása

Részletesebben

Alapító Okirat. b) Székhelye: 2660 Balassagyarmat-Nyírjes, Nyírjespuszta 5. Pf. 102.

Alapító Okirat. b) Székhelye: 2660 Balassagyarmat-Nyírjes, Nyírjespuszta 5. Pf. 102. Alapító Okirat A Nemzeti Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány Szakképző Iskolája, Speciális Szakiskolája és Kollégiuma 1997. július 31-i, többször módosított Alapító Okirata a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért

Részletesebben

BAKTAY ERVIN GIMNÁZIUM ALAPÍTÓ OKIRATA

BAKTAY ERVIN GIMNÁZIUM ALAPÍTÓ OKIRATA Dunaharaszti Város Önkormányzata BAKTAY ERVIN GIMNÁZIUM ALAPÍTÓ OKIRATA 1 Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 8. (4) és (5) bekezdésében nyert felhatalmazás alapján

Részletesebben

A /2011.(V.25.) számú határozat 1/A melléklete 4-170/3/2011. ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás

A /2011.(V.25.) számú határozat 1/A melléklete 4-170/3/2011. ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás A /2011.(V.25.) számú határozat 1/A melléklete 4-170/3/2011. ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás Herend Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Herendi Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 4-170/2/2011.

Részletesebben

37/2010. (IV. 29.) Kgy. határozat

37/2010. (IV. 29.) Kgy. határozat 37/2010. (IV. 29.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat fenntartásában működő középfokú közoktatási intézmények alapító okiratainak módosítása 1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése az irányításában

Részletesebben

Alapító okirat. 1/ A költségvetési szerv neve: KINCSKERESŐ Általános Művelődési Központ. 2./ Székhelye: 8651 Balatonszabdi, Vak Bottyán u. 96.

Alapító okirat. 1/ A költségvetési szerv neve: KINCSKERESŐ Általános Művelődési Központ. 2./ Székhelye: 8651 Balatonszabdi, Vak Bottyán u. 96. Alapító okirat Balatonszabadi és Siójut községek Önkormányzatainak i a rendelkezésre álló dokumentumok alapján, a többször módosított 1992.évi XXXVIII. törvény az államháztartásról 1990. évi LXV. törvény

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben)

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben) Melléklet a 283/2010. (VII. 13.) sz. Ökt. határozathoz ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben) A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37. (5) bekezdésében foglaltak, az államháztartás működési rendjéről

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Kedves Kollégák! Az iskolai dokumentumok (SzMSz, házirend, pedagógiai program, továbbképzési program, továbbképzési program, éves munkaterv, tantárgyfelosztás stb.) ellenőrzése során előfordult, hogy a

Részletesebben

Javaslat. Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott Általános Mővelıdési Központ átszervezésére és alapító okiratának módosítására

Javaslat. Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott Általános Mővelıdési Központ átszervezésére és alapító okiratának módosítására Szám: 45951/2006. Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Tel.: (32) 312-570; (32) 417-255 Javaslat Salgótarján Megyei Jogú

Részletesebben

T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT

T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat a rendelkezésére álló dokumentumok alapján az 1891. évben nem megállapítható

Részletesebben

Határidő: 2011. július 3. Felelős: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Dr. Imre László megyei főjegyző

Határidő: 2011. július 3. Felelős: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Dr. Imre László megyei főjegyző 116/2011. (VI. 23.) MÖK határozat 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 2/A. (3) bekezdésében és a 93. (1) bekezdésében biztosított jogkörében

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 12184/2009. Elıterjesztés - a Képviselı-testületnek - a Vay Miklós Szakképzı

Részletesebben

Alapító okirat (egységes szerkezetben)

Alapító okirat (egységes szerkezetben) Alapító okirat (egységes szerkezetben) 1.) Az intézmény neve: Návay Lajos Általános Iskola Rövid neve: NLAI Törzsszáma: 638090 2.) Az intézmény székhelye: 6922 Földeák, Zárda u. 18-20. 3.) Az intézmény

Részletesebben

Terézvárosi Általános Iskola és Magyar-angol, Magyar-német Két Tannyelvű Általános Iskola, Pedagógiai Szolgáltató Központ

Terézvárosi Általános Iskola és Magyar-angol, Magyar-német Két Tannyelvű Általános Iskola, Pedagógiai Szolgáltató Központ B U D A P E S T F Ő V Á R O S V I. K E R Ü L E T T E R É Z V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T A Terézvárosi Általános Iskola és Magyar-angol, Magyar-német Két Tannyelvű Általános Iskola, Pedagógiai Szolgáltató

Részletesebben

H a t á r o z a t t e r v e z e t NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2012. ( ) h a t á r o z a t a

H a t á r o z a t t e r v e z e t NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2012. ( ) h a t á r o z a t a H a t á r o z a t t e r v e z e t NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2012. ( ) h a t á r o z a t a Patay István Általános Iskola alapítói okiratáról Módosító Okirat Nyírmada Város Önkormányzat

Részletesebben

INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA

INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA 51. sz. melléklet a 86/2011. (V.31..) számú határozathoz INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (4) bekezdése, az

Részletesebben

SZŐLŐSKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA, DIÁKOTTHON ÉS GYERMEKEK ÁTMENETI OTTHONA ALAPÍTÓ OKIRATA

SZŐLŐSKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA, DIÁKOTTHON ÉS GYERMEKEK ÁTMENETI OTTHONA ALAPÍTÓ OKIRATA 31.sz. melléklet a 10/2010. (1.18.) számú határozathoz SZŐLŐSKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA, DIÁKOTTHON ÉS GYERMEKEK ÁTMENETI OTTHONA ALAPÍTÓ OKIRATA A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (4)

Részletesebben

Esztergom Város Polgármestere

Esztergom Város Polgármestere Esztergom Város Polgármestere 35/2005.02.10. A határozati javaslatok elfogadásához egyszerű többség szükséges. Előterjesztés a Képviselő-testület 2005. február 10-ei ülésére a közoktatási intézmények szervezeti

Részletesebben

11/2008. (II. 21.) Kgy. határozat

11/2008. (II. 21.) Kgy. határozat 11/2008. (II. 21.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat Radnóti Miklós Szakközép- és Szakiskolája, Kollégiuma (Mohács) alapító okiratának módosítása 1 A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a

Részletesebben

Alapító okirat. Alaptevékenysége: 852010 Alapfokú oktatás

Alapító okirat. Alaptevékenysége: 852010 Alapfokú oktatás Alapító okirat Berhida Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. (1) bekezdés g) pontja, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. -a,

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. szeptember 29-i ülésére

ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. szeptember 29-i ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés Alelnökétıl ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. szeptember 29-i ülésére Tárgy: A 2012/2013-as tanév elıkészítéséhez kapcsolódó fenntartói intézkedések

Részletesebben

Adatlap. 1. Általános felvételi eljárásban felvételi vizsgát tartanak: igen nem (Kérem aláhúzni a megfelelı választ!)

Adatlap. 1. Általános felvételi eljárásban felvételi vizsgát tartanak: igen nem (Kérem aláhúzni a megfelelı választ!) Adatlap 1. Általános felvételi eljárásban felvételi vizsgát tartanak: igen nem Ha igen, akkor: Központi írásbeli vizsgát tartanak: - 8 évfolyamos képzésre jelentkezıknek igen nem - 4 (5) évfolyamos képzésre

Részletesebben

JAVASLAT. Pásztó Városi Önkormányzat Általános Iskola Alapító Okiratának módosítására

JAVASLAT. Pásztó Városi Önkormányzat Általános Iskola Alapító Okiratának módosítására VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-155 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-71 /2010. JAVASLAT Pásztó Városi Önkormányzat Általános Iskola Alapító Okiratának módosítására

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 249/2003. (X. 1.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 249/2003. (X. 1.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 249/2003. (X. 1.) számú h a t á r o z a t a a 2003/2004-es tanév indításával kapcsolatos feladatok módosításáról A Közgyűlés 1./ az előterjesztést megtárgyalta

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minıségirányítási Eljárás 1. melléklet ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. július 24-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Grassalkovich

Részletesebben

Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés E l n ö k e. Elıterjesztés VI. 460-5/2009. A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. november 26-ai ülésére

Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés E l n ö k e. Elıterjesztés VI. 460-5/2009. A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. november 26-ai ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés E l n ö k e VI. 460-5/2009. Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. november 26-ai ülésére Tárgy: Alapító okiratok módosítása Elıterjesztı: Dr. Völner

Részletesebben

151/2011. (VIII. 16.) MÖK

151/2011. (VIII. 16.) MÖK 151/2011. (VIII. 16.) MÖK határozat 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 2/A. (3) bekezdésében és a 93. (1) bekezdésében biztosított jogkörében

Részletesebben

KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA

KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA Dunaharaszti Város Önkormányzata KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA 1 Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 8. (4) és (5) bekezdésében nyert felhatalmazás

Részletesebben

Illéssy Sándor Baptista Szakközépiskola és Szakiskola módosításokkal szerkesztett alapító okirata

Illéssy Sándor Baptista Szakközépiskola és Szakiskola módosításokkal szerkesztett alapító okirata Illéssy Sándor Baptista Szakközépiskola és Szakiskola módosításokkal szerkesztett alapító okirata Hatályos: 2014. szeptember 1-től 1 Alapító okirat A Baptista Szeretetszolgálat Egyházi Jogi Személy a nemzeti

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. (Segédanyag) PEST MEGYEI KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZET 1052 BUDAPEST, VÁROSHÁZ U. 7. TEL./FAX: 06 1 318-6806, 317-6436

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. (Segédanyag) PEST MEGYEI KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZET 1052 BUDAPEST, VÁROSHÁZ U. 7. TEL./FAX: 06 1 318-6806, 317-6436 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (Segédanyag) 1052 BUDAPEST, VÁROSHÁZ U. 7. TEL./FAX: 06 1 318-6806, 317-6436 A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. tv. hatályba lépésével

Részletesebben

1.1. Az intézmény neve: Kırösi Csoma Sándor Gimnázium, Szakközép-, Szakképzı Iskola és Kollégium

1.1. Az intézmény neve: Kırösi Csoma Sándor Gimnázium, Szakközép-, Szakképzı Iskola és Kollégium A L A P Í T Ó O K I R A T - t e r v e z e t 1.1. Az intézmény neve: Kırösi Csoma Sándor Gimnázium, Szakközép-, Szakképzı Iskola és Kollégium 1.2. Az intézmény rövidített neve: 2. OM azonosító: 031209 KİRÖSI

Részletesebben

KIVONAT. Határozat. Kmf. polgármester

KIVONAT. Határozat. Kmf. polgármester Lajosmizse Város Önkormányzata Kihagyva a kihagyandókat! KIVONAT a Képviselı-testület 2012. szeptember 13-i ülésének jegyzıkönyvébıl 144/2012. (IX. 13.) ÖH. A Fekete István Általános Iskola, Kollégium

Részletesebben

A L A P Í T Ó OKIRAT

A L A P Í T Ó OKIRAT A L A P Í T Ó OKIRAT (egységes szerkezetbe foglalt) 1.) Az intézmény megnevezése: Zalakomári Általános Iskola Az intézmény székhelye: 8752 Zalakomár, Tavasz u. 15. Az intézmény törzsszáma: 666600 Az intézmény

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: ALAPÍTÓ OKIRAT 16. sz. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: Medgyaszay István

Részletesebben