DERECSKE-LÉTAVÉRTESI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁSA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "DERECSKE-LÉTAVÉRTESI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁSA"

Átírás

1 DERECSKE-LÉTAVÉRTESI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁSA gazdasági szervezetének ÜGYRENDJE Készült: a többszörösen módosított 249/2000 (XII. 24.) Korm. rendelet előírásai alapján alapján.

2 Tartalom: 1. A gazdasági szervezet által ellátandó pénzügyi-gazdálkodási feladatok Költségvetés tervezésével összefüggő feladatok Előirányzat-felhasználás Saját hatáskörű előirányzat-módosítás Bevételek beszedése Finanszírozási teendők ellátása Munkafolyamatba épített ellenőrzési feladatok Üzemeltetés, fenntartás, működtetés Beruházás Vagyonhasználat, hasznosítás Munkaerő-gazdálkodás Készpénzkezelés Könyvvezetés és beszámolási kötelezettség, adatszolgáltatás Költségvetés tervezésével összefüggő feladatok A költségvetési koncepció A többcélú kistérségi társulás éves költségvetésének összeállítását megelőzően, annak előkészítéseként költségvetési koncepciót készít. A koncepció elkészítéséhez, összeállításához az érvényben lévő központi jogszabályok és a társulási döntések figyelembevételével át kell tekinteni: a társulás és a társuláshoz tartozó részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek következő költségvetési évre vonatkozó feladatait, kötelezettségeit, valamint a társulás bevételi forrásait. A költségvetési szervtől beszerzett, valamint a kistérségi irodában lévő információk alapján ki kell alakítani a társulás költségvetésének készítésének alapját képező költségvetési koncepciót. 2

3 A költségvetési koncepcióval kapcsolatban meg kell ismerni a pénzügyi bizottság véleményét. A költségvetési javaslatot úgy kell összeállítani, hogy az külön tartalmazza: az alap-előirányzatot, és az előirányzati többletet Az alap-előirányzat tartalma Az alap-előirányzat a tervévet megelőző év eredeti előirányzatának a szerkezeti változásokkal és szintre- hozásokkal módosított összege. Szerkezeti változásként kell szerepeltetni a következőket: - a megszűnő feladatok előirányzatainak éves szintű törlését, - a tervévet megelőző évben a társulás által a társulási költségvetés általános - és céltartaléka terhére engedélyezett- nem egyszeri jellegű - előirányzatok összegét, - a feladat átadás- átvételből, illetve megszüntetésből, korszerűsítésből adódó előirányzat- változásokat, - bevételi előirányzat változást, - kiemelt előirányzatok feladatstruktúra, többletbevétel miatti módosulást. Nem tekinthető szerkezeti változásnak az, az előirányzat változás, amelyet - a társulás által egyszeri jellegűnek minősített a társulási költségvetés általános és céltartaléka felhasználásakor, - egyszeri jelleggel engedélyezett a társulás az előző évi pénzmaradványa terhére. Szintre- hozást kell számításba venni a költségvetési évet megelőző évben nem teljes éven át ellátott, a költségvetésbe szerkezeti változásként beépült feladatok, finanszírozási kötelezettségek egész évi kiadási és bevételi előirányzatának megfelelő összegű kiegészítését. Előirányzat kiadási, bevételi többlet tartalma Az előirányzati kiadási és bevételi többlet a költségvetési évben jelentkező többletfeladatok ellátására, változatlan feladat mellett az ellátás színvonalának tartására, a mennyiségi és minőségi fejlesztésekre szolgál, amely lehet - egyszeri jellegű vagy - a következő év költségvetésébe beépülő. Az alap-előirányzati többlettel növelt összege a javasolt előirányzat, melyet a következők szerint kell levezetni: Előző évi eredeti előirányzat + Szerkezeti változások + - Bázis előirányzat + - Szintrehozás + - 3

4 Alap -előirányzat + Előirányzat többlet + Tárgyévi javasolt előirányzat + A javasolt előirányzatok tekintetében ki kell mutatni egyrészt azokat az áthúzódó bevételeket, kiadásokat, amelyek a következő évi költségvetést illetően kötelezettséget jelentenek, továbbá a javasolt előirányzatok következő két évre várható kiadását. A költségvetési rendelettervezet összeállítása Az intézmények és a kistérségi iroda költségvetési javaslatai alapján a társulás költségvetési határozat-tervezetét a következő szerkezetben kell elkészíteni: a.) a társulás és a önállóan/részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek bevételei forrásonként, a pénzügyminiszter elemi költségvetés összeállítására vonatkozó tájékoztatójában rögzített főbb jogcím csoportonkénti részletezettségben ; b.) a működési, fenntartási előirányzatok önállóan és részben gazdálkodó költségvetési szervenként, intézményen belül kiemelt előirányzatonként részletezve; - a személyi jellegű juttatások, - a munkaadót terhelő járulékokat / társadalombiztosítási járulék + munkaadói járulék, - dologi jellegű kiadásokat, - az ellátottak pénzbeli juttatásait, - speciális célú támogatásokat. c.) a felújítási előirányzatokat célonként; d.) a felhalmozási kiadások feladatonként; e.) a kistérségi iroda költségvetési feladatonként, valamint külön tételben - az általános és, - a céltartalék; f.) éves létszámkeret önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervenként ; g.) a több éves kihatással járó feladatok előirányzatait éves bontásban ; h.) a működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten, de - a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve- együttesen egyensúlyban a határozat mellékletében be kell mutatni; i.) az év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről előirányzat-felhasználási ütemtervet; j.) elkülönítetten az európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, valamint a társuláson kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulások. 4

5 A költségvetési határozatnak mindezt a társulásra és költségvetési szerveire elkülönítetten és összesítve együttesen is tartalmazni kell. A társulási tanács a kiemelt előirányzatok körét ennél részletesebben is meghatározhatja. A költségvetési határozat előterjesztésekor a társulási tanács részére tájékoztatásul be kell mutatni a társulás összes bevételét, kiadását, finanszírozását pénzeszközeinek változását szöveges indokolással együtt. A társulási tanács által elfogadott és költségvetési határozatba foglalt, a költségvetési szervek számára kötelezően betartandó előirányzatokról - a határozat megküldésével - tájékoztatni kell az intézményeket. Elemi költségvetés összeállítása A tervezés második szakaszában a társulás költségvetési határozatában elfogadott kiemelt előirányzatok és szabályok szerint el kell készíteni a kistérségi iroda elemi költségvetését. Az államháztartás információs rendszere számára továbbítandó, részletes költségvetési előirányzatokat tartalmazó költségvetést a Pénzügyminisztérium által I.) Többcélú kistérségi társulási költségvetés megnevezésű nyomtatványgarnitúra űrlapjainak kitöltésével kell elkészíteni Előirányzat-felhasználás Az előirányzat felhasználás körében a szerv feladatai közé tartozik: - (a MÁK garnitúrának és a költésvetési rendeletnek megfelelő) számlaszám mélységű eredeti előirányzatok meghatározása, - az eredeti előirányzatok alapján az előirányzat-felhasználási ütemterv és a likviditási terv elkészítése, - az előirányzat-felhasználás során a kötelezettségvállalásokkal kapcsolatos nyilvántartások vezetése: - az 100 ezer forint alatti, előzetes írásbeli kötelezettségvállaláshoz nem kötött kifizetésekről, valamint, - az írásbeli kötelezettségvállalásokról, - az előirányzat-felhasználás során a kötelezettségvállalás, utalványozás, ellenjegyzés, érvényesítés jogkörének külön belső szabályzat szerinti bonyolítása, - szükség szerint az előirányzat-felhasználási ütemterv, valamint a likviditási terv módosítása Saját hatáskörű előirányzat-módosítás A szerv a saját hatáskörű előirányzat-módosítási feladatok körében köteles ellátni az alábbi részfeladatokat: 5

6 - a saját hatáskörű előirányzat módosítás érdekében (ha szükséges) előirányzatmódosítási javaslat kidolgozása, - költségvetési rendelet módosítás megfogalmazása, ehhez szükséges előterjesztés készítése, - az előirányzat módosítással kapcsolatos dokumentumok elkülönített gyűjtése Üzemeltetés, fenntartás, működtetés A szerv az üzemeltetési, fenntartási, működtetési feladatai között az alábbi kiemelt feladatokat látja el: - tervezi az üzemeltetési, fenntartási, működtetési kiadásokat, - javaslatot tesz ezen kiadások ésszerűsítésére, energia és költségtakarékos működtetésre törekszik, - az üzemeltetés, fenntartás, működtetés területén kötelezettséget vállal, - az épületek, gépek járművek karbantartása érdekében éves karbantartási tervet készít, - több éves felújítási javaslatot készít, megjelölve a saját erőből, illetve a más egyéb módon megoldható felújításokat Beruházás A szerv a beruházásokkal kapcsolatos feladatai során ellátja a következő teendőket: - kidolgozza a hosszú, közép, és rövid távú fejlesztési elképzeléseit, - adott beruházásokkal kapcsolatban beruházási számításokat végez, ellenőrizve a beruházás hatékonyságát, gazdaságosságát, a beruházással elérhető eredményeket, - adott beruházással kapcsolatban alternatívákat dolgoz ki, - beszerzi a beruházásokkal kapcsolatos előzetes ajánlatokat, költségvetéseket, - a beruházás megkezdése előtti eljárást, illetve a közbeszerzési törvény szerint jár el, - a beruházást tervezi az adott évi költségvetésben gondoskodik arról, hogy a beruházás a költségvetési határozatban megjelenjen, - a beruházással kapcsolatos kötelezettségvállalást nyilvántartásba veszi, - gondoskodik a beruházás lebonyolításáról, - a pénzügyi teljesítés előtt gondoskodik arról, hogy a beruházás teljesítését megfelelő szakember a szerv részéről igazolja (teljesítés igazolás), - az elkészült beruházást üzembe helyezi (üzembe-helyezési okmányt állítson ki), - az elkészült beruházást a kettős könyvvitel rendszerében nyilvántartja (főkönyvi számlán, és analitikus nyilvántartásban is). 6

7 1.5. Vagyonhasználat, hasznosítás A vagyont az éves zárszámadáshoz csatolt vagyonkimutatásban be kell mutatni. A vagyonkimutatásban : a./ tételesen - értékben és mennyiségben - szerepeltetni kell l. ) a társulás tulajdonában és 2.) a kistérségi iroda, valamint 3.) az intézmények kezelésében lévő, értékben nyilvántartott immateriális javakat, tárgyi eszközöket, és befektetett pénzügyi eszközöket, b./ összevont értékben szerepeltetni kell a társulási vagyon részéét képező és - a kistérségi iroda, illetve - az intézmények kezelésében lévő készletek, valamint követelések, pénzügyi elszámolások értékét. A kistérségi irodában értékben nyilvántartott vagyontárgyakban bekövetkezett bárminemű változásról a vagyonkezelési, nyilvántartási feladatokat ellátó dolgozót értesíteni kell. A szerv feladata e tárgykörben, hogy: - A társulás vagyonát nyilvántartsa: - a főkönyvi könyvelésben, illetve annak részletezéseképpen az analitikus nyilvántartásban teljes körűen szerepeltesse mennyiségben és értékben, - a vagyonhasználat során a vagyonrendelet által előírt eljárási rendet betartsa, - a vagyonhasznosítás során a vagyonrendelet által rögzített eljárás feladatait kell végrehajtani Munkaerő-gazdálkodás A kistérségi iroda és Magyar Államkincstár Hajdú - Bihar Megyei Területi Igazgatósága közötti - létszám és bérgazdálkodásra vonatkozó - munkakapcsolatot a jelentős- felelős tart. A felelős továbbítja a Magyar Államkincstár Hajdú - Bihar Megyei Területi Igazgatóságához mindazokat a rendelkezéseke, jelentéseket, okmányokat, amelyek az illetmények, társadalombiztosítási ellátások és egyéb járandóságok folyósítására közvetlenül vagy közvetve kihatással vannak. A dolgozók személyi, családi és szolgálati adataiban bekövetkezett változásokat a Magyar Államkincstár Megyei Területi Igazgatóságához minden esetben be kell jelenteni 7

8 A jelentő- felelősnek - az itt nem érintett kérdésekben a Magyar Államkincstár Hajdú-Bihar Megyei Területi Igazgatósága által kialakított szabályok szerint kell eljárnia, - az adatközlés változásjelentés során a Magyar Államkincstár Területi Igazgatósága által rendszeresített nyomtatványokat kell alkalmazni. A létszám és bérgazdálkodásra vonatkozó naprakész nyilvántartásokat a jelentő- felelős vezeti Készpénzkezelés A szervnél a készpénzkezeléssel kapcsolatos feladatokat, a szerv házipénztár és pénzkezelési szabályzatában meghatározattak szerint kell ellátni Könyvvezetés és beszámolási kötelezettség, adatszolgáltatás A szervre vonatkozóan a könyvvezetési feladatok között el kell látni: - a kettős könyvelést: - az előirányzat számlák, valamint - a teljesítés számlák vonatkozásában; - az analitikus könyvelést. A könyvvezetési és beszámolási kötelezettséget a szerv a Számviteli szabályzataiban rögzített részletes szabályok szerint köteles teljesíteni. Az adatszolgáltatással kapcsolatos részletes szabályokat a szerv vonatkozásában is az SZMSZ, illetve annak mellékletei határozzák meg Könyvvezetés, beszámolási kötelezettség és adatszolgáltatás A számviteli nyilvántartások vezetése során érvényesíteni kell a számviteli törvény és az államháztartás szervezeti beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/ 2000 ( XII. 24.) számú Korm. rendeletben meghatározott alapelveket. Minden gazdasági eseményről, mely a társulás eszközeinek, illetve forrásainak állományát megváltoztatja, bizonylatot kell kiállítani. A számviteli nyilvántartásokba, csak szabályszerűen kiállított bizonylatok alapján lehet adatokat bejegyezni. A bizonylatokon az adatokat időtálló módon úgy kell rögzíteni, hogy azok a kötelező megőrzési határidőig olvashatók legyenek. 8

9 Szigorú számadási kötelezettség alá kell vonni - a készpénz kezeléséhez, - jogszabály előírásai alapján meghatározott gazdasági eseményekhez kapcsolódó bizonylatokat / ideértve a számlát, az egyszerűsített számlát és a nyugtát is./, valamint, - minden olyan nyomtatványt, amelyért a nyomtatvány értékét meghaladó vagy a nyomtatványon szereplő névértéknek megfelelő ellenértéket kell fizetni, vagy amelynek az illetéktelen felhasználása visszaélésre adhat alkalmat. A kistérségi irodában szigorú számadású nyomtatványként kell kezelni - a készpénzcsekket, - kiadási és bevételi pénztárbizonylatot, - pénztárjelentést, - sorszámozott űrlapokat, - anyag be és kivételezési jegyeket, - menetleveleket, - étkezési utalványokat, - számlákat, egyszerűsített számlákat, Az e körbe tartozó nyomtatványok készletéről és felhasználásáról olyan nyilvántartást kell vezetni, amelyből a beszerzett és felhasznált mennyiség sorszáma, a készletváltozások időpontja megállapítható. A felhasználó köteles a nyomtatványokkal elszámolni / beleértve a rontott példányokat is /. A számviteli nyilvántartások vezetéséhez, a bizonylatok kezeléséhez részletes előírásokat a számlarend, valamint és bizonylati album szabályozza. Adatszolgáltatáshoz, beszámoló készítéséhez kapcsolódó feladatok Adatszolgáltatás a tartozás állomány alakulásáról A társulás, az önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek elismert tartozásállományukról- nemleges adat esetén is- havonta a tárgyhónapot követő 10-ig a költségvetési rendeletben meghatározottak szerint adatszolgáltatást köteles teljesíteni. Időközi költségvetési jelentés A társulás a költségvetési gazdálkodásának alakulásáról negyedévenként, a főkönyvi kivonat állományi számláinak adataiból összeállított mérlegjelentést kell készítenie a Korm. rendelet szerint. Az évközi mérlegjelentést az első és harmadik negyedévre vonatkozóan a tárgynegyedévet követő hónap 25-ig a második és a negyedik negyedévre vonatkozóan a féléves, illetve az éves beszámoló benyújtásának határidejével megegyezően kell a Magyar Államkincstár Hajdú-Bihar Megyei Területi Igazgatóságához benyújtani. 9

10 Költségvetés összeállításával kapcsolatos feladatok A kistérségi iroda az előirányzatok felhasználásáról és a gazdálkodásról az államháztartás szervezeti beszámolási és könyvvezetési kötelezettségéről szóló Kormány rendelet előírásai szerint féléves és éves beszámolót köteles készíteni. A beszámolót a Magyar Államkincstár Területi Igazgatósága által meghatározott határidőre kell elkészíteni, a Pénzügyminisztériumnak a költségvetési beszámoló elkészítésére vonatkozó tájékoztató figyelembevételével. A beszámolót a kistérségi iroda gazdasági ügyintézője állítja össze, füzet űrlapjainak kitöltésével. A féléves beszámoló tartalma A féléves beszámoló csak a költségvetés pénzügyi helyzetét mutatja be, mivel az eszközöket és forrásokat tartalmazó mérleg, valamint pénzmaradvány-kimutatás és eredmény kimutatás annak nem része. A féléves költségvetési beszámoló - pénzforgalmi jelentést és - az éves költségvetési beszámoló kiegészítő mellékletéből a pénzforgalom egyeztetését tartalmazza. A pénzforgalmi jelentés - az elemi költségvetéssel azonos formában és szerkezetben tartalmazza az eredeti és módosított bevételi és kiadási előirányzatokat, a ténylegesen befolyt bevételeket, a pénzfogalom nélküli bevételeket, a ténylegesen teljesített kiadásokat, a pénzforgalmat tevékenységenként és azon belül jogcímenként. A pénzforgalom egyeztetésénél a nyitó készlet / pénztárak és betétkönyvek, költségvetési bankszámlák, / állományából kiindulva a pénzforgalom változást, majd a záró pénzkészletet kell bemutatni. A féléves beszámolót a naptári év első félévéről június 30-i fordulónappal kell elkészíteni. Az éves beszámoló tartalma, beszámoló készítéssel kapcsolatos feladatok Az éves költségvetési beszámoló részei: - könyvviteli mérleg, - pénzforgalmi jelentés, - pénzmaradvány- kimutatás, - eredmény -kimutatás, - kiegészítő mellékletek. Az éves beszámolót a főkönyvi kivonat adataiból az év végi, december 31-i fordulónappal kell összeállítani. A főkönyvi kivonat összeállítása előtt a következő feladatokat kell elvégezni: - leltár készítése és átvezetése a könyvelés adatain, - az előirányzatok egyeztetése, - az év végi zárlati munkák elkészítése - a mérleg összeállítása a mérlegtételek értékelésével. 10

11 Az év végi zárlati munkák keretében elvégzendő feladatok: -a bankszámlák egyenlegének egyeztetése a december havi utolsó bankszámlakivonat adataival, -a pénztárjelentések december havi utolsó adatainak egyeztetése a főkönyvi pénztár számla adataival - a decemberben kifizetett bérek elszámolása a feladás napján, - a bevételek és kiadások könyvelése december 31-ig szakfeladatonként, -a leltárral megállapított készletek, követelése / adósok, vevők, egyéb követelések / és kötelezettségek / szállítók, hitelezők/ - állomány változásának elszámolása a tőke változással szemben, - a pénzforgalmi jelentés elkészítését követően az állományi és forgalmi számlák átvezetése az állományi számlákra a tőke- változással egyidejűleg történő elszámolással, - az értékcsökkenések elszámolása, - felhalmozási célú átutalások és bevételek átvezetése a Költségvetési bevételek és kiadások számlára, - a Költségvetési bevételek és kiadások átvezetése a Költségvetési tartalék számlákra Az előzőekben leírtakon túl a beszámoló részét képezi továbbá a normatív állami hozzájárulásokkal való elszámolás. A normatív állami hozzájárulással való elszámolás érdekében a tényleges mutatószámokról az intézményeknek írásban az intézményvezető által aláírt adatot kell szolgáltatni. Az intézmények által szolgáltatott adatokat ellenőrizni kell. A tényleges mutatószámokra vonatkozó adatszolgáltatás határidejét úgy kell kialakítani, hogy annak ellenőrzése a beszámoló elkészítéséig megtörténjen. Zárszámadás A zárszámadási rendelet tervezet elkészítéséért a jegyző felelős. A zárszámadást az összehasonlíthatóság érdekében a költségvetési határozattal azonos szerkezetben kell összeállítani. A zárszámadáskor a társulási tanács részére tájékoztatásul be kell mutatni a társulás összes bevételét, kiadását, finanszírozását és pénzeszközeinek változását, szöveges indokolással együtt és a mérleget. A társulás zárszámadásának összeállításával kapcsolatban az intézményeknek adatszolgáltatási kötelezettségük van. A gazdálkodás rendjét meghatározó belső szabályzatok készítésére, tartalmára vonatkozó előírások A kistérségi irodánál a gazdálkodás viteléhez a következő szabályzatokat kell elkészíteni és folyamatosan karbantartani: - a számlarend, - számviteli politika, 11

12 - eszközök és források értékelési szabályzata, - leltárkészítési és leltározási szabályzat, - a bizonylati rend és bizonylati album, - felesleges vagyontárgyak hasznosításának, selejtezésének szabályzata. A szabályzatokat a jogszabályi valamint a kistérségi iroda feladataiban bekövetkezett változásokat követő 90 napon belül aktualizálni kell. Bevételek beszedése A bevételeket a szabályzatokban rögzítetteknek megfelelően kell beszedni. Finanszírozás rendje A személyi juttatásokat nettó módon, a működéshez szükséges összeget a likviditási tervnek megfelelően kell biztosítani. Munkafolyamatba épített ellenőrzési feladatok Átfogja a gazdálkodó szervezet tevékenységének egészét. Eredményessége jelentősen befolyásolja a szervezettséget, minőséget, tevékenységet, hatékonyságot. Folyamatai: - a költségvetési előirányzatok felhasználásának és módosításának folyamatos ellenőrzése, - a számviteli rend és bizonylati fegyelem vizsgálata, - a pénztár és pénzkezelés szabályosságának vizsgálata, - létszám és bérgazdálkodás, eszközgazdálkodás, a karbantartási, felújítási munkák a vagyonvédelem folyamatos figyelemmel kísérése, - a konkrét munkafolyamatokba épülő tevékenységet, ellenőrzési pontokat a munkaköri leírásokban kell megjeleníteni. Munkaköri leírások - amelyek tartalmazzák a gazdálkodással összefüggő feladatokat, hatásköröket, az egyes folyamatok lebonyolításának rendjét, - a kötelezettségvállalással, érvényesítéssel, utalványozással, ellenjegyzéssel, szakmai igazolással kapcsolatos feladatokat. Közbeszerzésekre vonatkozó előírások Figyelemmel kell kísérni a közbeszerzésekről szóló évi CXXIX. törvény előírásait. A szabályzat hatálya Ezen szabályzat január 2-án lép hatályba, s egyidejűleg hatályát veszti a korábbi szabályozás. A szabályzat hatálya kiterjed a társulásra és az önálló/részben önálló költségvetési intézményeire is. 12

Ü G Y R E N D TISZALÖK VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL GAZDASÁGI SZERVEZETÉNEK GAZDÁLKODÁSSAL ÖSSZEFÜGGŐ FELADATAIRA

Ü G Y R E N D TISZALÖK VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL GAZDASÁGI SZERVEZETÉNEK GAZDÁLKODÁSSAL ÖSSZEFÜGGŐ FELADATAIRA TISZALÖK VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL Ü G Y R E N D TISZALÖK VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL GAZDASÁGI SZERVEZETÉNEK GAZDÁLKODÁSSAL ÖSSZEFÜGGŐ FELADATAIRA Érvényes: 2006. december

Részletesebben

GAZDASÁGI SZERVEZET ÜGYRENDJE. Tét Város Polgármesteri hivatal részére

GAZDASÁGI SZERVEZET ÜGYRENDJE. Tét Város Polgármesteri hivatal részére GAZDASÁGI SZERVEZET ÜGYRENDJE Tét Város Polgármesteri hivatal részére Tét Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Tét város Polgármesteri hivatal ügyrendje G A Z D A S Á G I S Z E R V E Z E T Ü G Y R

Részletesebben

Pénzügyi és gazdálkodási felelősségvállalás szabályozottságának javítása

Pénzügyi és gazdálkodási felelősségvállalás szabályozottságának javítása Ercsi polgármesteri hivatal szervezetfejlesztése című ÁROP 1.A.2/A-2008-0116. számon regisztrált európai uniós projekt szervezetfejlesztési feladatok ellátása keretében Pénzügyi és gazdálkodási felelősségvállalás

Részletesebben

Ü G Y R E N D. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA Agrártudományi Kutatóközpont

Ü G Y R E N D. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA Agrártudományi Kutatóközpont MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA Agrártudományi Kutatóközpont Ü G Y R E N D A Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományi Kutatóközpont Pénzügyi Számviteli és Humánpolitikai Osztálya gazdálkodással összefüggő

Részletesebben

GAZDASÁGI SZERVEZET ÜGYRENDJE

GAZDASÁGI SZERVEZET ÜGYRENDJE GAZDASÁGI SZERVEZET ÜGYRENDJE Hévízgyörki Polgármesteri Hivatal 2192 Hévízgyörk Kossuth L.u.124. GAZDASÁGI SZERVEZET Ü G Y R E N D J E Hatályos: 2013. április 1 -től 2 Ü G Y R E N D A Hévízgyörki Polgármesteri

Részletesebben

NYÁRLŐRINC. 2010. évtől

NYÁRLŐRINC. 2010. évtől NYÁRLŐRINC község önkormányzatának SZÁMVITELI POLITIKÁJA a pénzügyi-gazdálkodási szabályzatokkal 2010. évtől Nyárlőrinc Községi Önkormányzat POLGÁRMESTERI HIVATALA MINT KÖLTSÉGVETÉSI SZERV A számvitelről

Részletesebben

Kerekegyháza Város Polgármesteri Hivatal. Gazdasági szervezetének ÜGYRENDJE

Kerekegyháza Város Polgármesteri Hivatal. Gazdasági szervezetének ÜGYRENDJE Kerekegyháza Város Polgármesteri Hivatal Gazdasági szervezetének ÜGYRENDJE Készült: Az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet /továbbiakban: Ámr./ 17. (5) bekezdése

Részletesebben

Számlarend. Önállóan működő és gazdálkodó. Alapfokú Köznevelési Intézményeket Működtető Központ SZÁMLAREND. Érvényes: 2013.

Számlarend. Önállóan működő és gazdálkodó. Alapfokú Köznevelési Intézményeket Működtető Központ SZÁMLAREND. Érvényes: 2013. Önállóan működő és gazdálkodó SZÁMLAREND Érvényes: 2013. január 01-től 1 TARTALOMJEGYZÉK Számlarend ELŐSZÓ... 4 I. SZÁMLAREND célja, tartalma, KÖVETELMÉNYRENDSZERE... 4 1. A Számlarend célja... 4 2. A

Részletesebben

NYÁRLŐRINC. 2009. évre

NYÁRLŐRINC. 2009. évre NYÁRLŐRINC község önkormányzatának SZÁMVITELI POLITIKÁJA a pénzügyi-gazdálkodási szabályzatokkal 2009. évre Nyárlőrinc Községi Önkormányzat POLGÁRMESTERI HIVATALA MINT KÖLTSÉGVETÉSI SZERV A számvitelről

Részletesebben

Az intézmény analitikus nyilvántartási rendszerének sajátosságai

Az intézmény analitikus nyilvántartási rendszerének sajátosságai A kötelezettségvállalásokról év közben analitikus nyilvántartást kell vezetni. A gazdasági műveletek, illetve események hatását a kötelezettségvállalások folyamatosan vezetett analitikus nyilvántartásból

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA NYÍREGYHÁZA

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA NYÍREGYHÁZA NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA NYÍREGYHÁZA SZÁMVITELI POLITIKA (a Gazdálkodási szabályzat 1. sz. melléklete) 2012. JÚNIUS 26. TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ...3 1. Bevezető rendelkezések...3 2. A Főiskola tevékenységének

Részletesebben

Tartalomjegyzék I. A szabályzat célja... 3 II. Az intézmények jogállása... 5 III. A költségvetés tervezése... 7 IV. Létszám- és bérgazdálkodás... 11 V. Állami vagyonnal való gazdálkodás... 11 VI. Kötelezettségvállalás

Részletesebben

Számviteli politika (Hatályos 2012 04.01 SZÁMVITEL POLITIKA SZÁMLAREND SZÁMLATÜKÖR

Számviteli politika (Hatályos 2012 04.01 SZÁMVITEL POLITIKA SZÁMLAREND SZÁMLATÜKÖR SZÁMVITEL POLITIKA SZÁMLAREND SZÁMLATÜKÖR 1 A költségvetési szerv gazdálkodásának bemutatása A szerv megnevezése: Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezet A szerv székhelye (címe): 5000 Szolnok

Részletesebben

217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet. az államháztartás működési rendjéről. I. Fejezet A RENDELET HATÁLYA

217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet. az államháztartás működési rendjéről. I. Fejezet A RENDELET HATÁLYA 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet az államháztartás működési rendjéről A Kormány az államháztartásról szóló - többször módosított - 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 124. -a (2) bekezdésének

Részletesebben

JELENTÉS Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodásának átfogó ellenőrzéséről

JELENTÉS Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodásának átfogó ellenőrzéséről JELENTÉS Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodásának átfogó ellenőrzéséről 0355 2003. december 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.3 Átfogó Ellenőrzések Főcsoport Iktatószám:

Részletesebben

VÁROSKÖZPONTI KÖZOKTATÁSI FŐIGAZGATÓSÁG, ÓVODA ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

VÁROSKÖZPONTI KÖZOKTATÁSI FŐIGAZGATÓSÁG, ÓVODA ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA VÁROSKÖZPONTI KÖZOKTATÁSI FŐIGAZGATÓSÁG, ÓVODA ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM azonosító: 030532 TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 7 1.1. Az intézményi SZMSZ jogszabályi

Részletesebben

4/2003. (III. 31.) ORFK utasítás

4/2003. (III. 31.) ORFK utasítás 4/2003. (III. 31.) ORFK utasítás a Rendőrség Gazdálkodási Szabályzata kiadásáról, egységes szerkezetben a módosításáról szóló 12/2005. (VII. 26.) ORFK utasítással Szám: 5-1/4/2003. TÜK 5-1/12/2005. TÜK

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium személyügyi hírei 3304

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium személyügyi hírei 3304 HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2012. május 11., péntek 21. szám Tartalomjegyzék I. Utasítások 34/2012. (V. 11.) HM utasítás a belföldi reprezentációról szóló 83/2004.

Részletesebben

249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet. az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól. A rendelet hatálya

249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet. az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól. A rendelet hatálya 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól A Kormány az államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII.

Részletesebben

Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei. Gazdasági ügyrendje. a gazdasági szervezet gazdálkodással összefüggő feladataira

Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei. Gazdasági ügyrendje. a gazdasági szervezet gazdálkodással összefüggő feladataira Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei Gazdasági ügyrendje a gazdasági szervezet gazdálkodással összefüggő feladataira Jóváhagyta: Pelle József igazgató Hatályos: az aláírás napjától Érvényes

Részletesebben

AZ ÓBUDAI EGYETEM GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZATA

AZ ÓBUDAI EGYETEM GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZATA 4. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 16. függelék AZ ÓBUDAI EGYETEM GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZATA BUDAPEST, 2013. december TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 19. szám. A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2012. április 27., péntek. Tartalomjegyzék. I.

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 19. szám. A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2012. április 27., péntek. Tartalomjegyzék. I. HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2012. április 27., péntek 19. szám Tartalomjegyzék I. Utasítások 18/2012. (IV. 27.) BM utasítás a Belügyminisztérium fejezet költségvetési

Részletesebben

Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 71/2013. (III.6.) önkormányzati határozata. Napirend megállapítása

Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 71/2013. (III.6.) önkormányzati határozata. Napirend megállapítása Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 71/2013. (III.6.) önkormányzati határozata Napirend megállapítása 1.) Az önkormányzat 2013. évi költségvetése Előadó : Dr. Fekete Zoltán polgármester

Részletesebben

Apátfalva Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal SZÁMLAREND. Érvényes: 2011. január 1. Jóváhagyta:... költségvetési szerv vezetője

Apátfalva Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal SZÁMLAREND. Érvényes: 2011. január 1. Jóváhagyta:... költségvetési szerv vezetője Apátfalva Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal SZÁMLAREND Érvényes: 2011. január 1. Jóváhagyta:... költségveti szerv vezetője 1 TARTALOMJEGYZÉK I. II. SZÁMLAREND CÉLJA, TARTALMA... 5 1. A számlarend

Részletesebben

BIZONYLATI SZABÁLYZAT

BIZONYLATI SZABÁLYZAT NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA NYÍREGYHÁZA BIZONYLATI SZABÁLYZAT (a Gazdálkodási szabályzat 9. sz. melléklete) Elfogadva 2009. április 7-én 2 1. Általános rész A Nyíregyházi Főiskola bizonylati rendjét a számvitelről

Részletesebben

1992. évi XXXVIII. TÖRVÉNY az államháztartásról. I. fejezet Általános rendelkezések Alapvetõ rendelkezések

1992. évi XXXVIII. TÖRVÉNY az államháztartásról. I. fejezet Általános rendelkezések Alapvetõ rendelkezések http://www.sztaki.hu/providers/torvenytar/jog_19/jog_1936.htm 2004. 02. 09. 1992. évi XXXVIII. TÖRVÉNY az államháztartásról Az Országgyûlés annak érdekében, hogy az államháztartási rendszer újraszabályozásával

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A Polgármesteri Hivatal jogállása és irányítása 1. 2,7,10,13,15,23

I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A Polgármesteri Hivatal jogállása és irányítása 1. 2,7,10,13,15,23 Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2007. (VI. 1. ) rendeletének módosítása Budakeszi Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzatáról (Egységes szerkezetben

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM BIZONYLATI SZABÁLYZAT

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM BIZONYLATI SZABÁLYZAT NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM BIZONYLATI SZABÁLYZAT SOPRON 2013 TARTALOMJEGYZÉK Bizonylati elv, számviteli bizonylatok... 3 A bizonylatokkal szemben támasztott követelmények... 3 A bizonylatok fajtái...

Részletesebben

Az államháztartás új számviteli rendszerének bevezetése. 1. Az államháztartási számvitel megújításának szükségessége

Az államháztartás új számviteli rendszerének bevezetése. 1. Az államháztartási számvitel megújításának szükségessége Az államháztartás új számviteli rendszerének bevezetése (előadás anyag) Az előadás anyagának alapja a: Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet (MK. 6. szám) és annak módosítását

Részletesebben

Jánoshida Község Önkormányzati Képviselő-testületének 3/2010.(II.15.) önkormányzati r e n d e l e t e

Jánoshida Község Önkormányzati Képviselő-testületének 3/2010.(II.15.) önkormányzati r e n d e l e t e Jánoshida Község Önkormányzati Képviselő-testületének 3/2010.(II.15.) önkormányzati r e n d e l e t e Jánoshida Község Önkormányzatának 2010. évi költségvetéséről Jánoshida Község Önkormányzati Képviselő-testülete

Részletesebben