Országos Sportegészségügyi Intézet Dr. Soós Ágnes Fıigazgató Levelezési cím: cím: Tel.: Fax.: SZÁMVITELI POLITIKA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Országos Sportegészségügyi Intézet Dr. Soós Ágnes Fıigazgató Levelezési cím: e-mail cím: Tel.: Fax.: SZÁMVITELI POLITIKA"

Átírás

1 Országos Sportegészségügyi Intézet Dr. Soós Ágnes Fıigazgató 1123 Budapest, Alkotás u. 48 Levelezési cím: 1525 Bp Pf cím: Tel.: (1) Fax.: (1) SZÁMVITELI POLITIKA Hatálybalépés idıpontja: december 01. Jóváhagyta: Dr. Soós Ágnes Fıigazgató fıorvos

2 Tartalomjegyzék 1 I. A SZÁMVITELI POLITIKA CÉLJA A számviteli politika célja...3 II. AZ INTÉZMÉNY TEVÉKENYSÉGÉNEK BEMUTATÁSA Az Intézmény főbb azonosító adatai, feladatai...4 III. A SZÁMVITELI ALAPELVEK ÉRVÉNYESÜLÉSE A SZÁMVITELI POLITIKA KIALAKÍTÁSÁBAN...5 IV. A KÖLTSÉGVETÉSI TERVEZÉS,ADATSZOLGÁLTATÁS,BESZÁMOLÁSI REND...8 V.JELENTŐS ÖSSZEGŰ ELTÉRÉS, JELENTŐS, NEM JELENTŐS ÖSSZEGŰ...13 HIBA, MEGBÍZHATÓ ÉS VALÓS KÉPET BEFOLYÁSOLÓ HIBA...13 VI. AZ ESZKÖZÖK ES FORRÁSOK MINŐSÍTÉSÉNEK SZEMPONTJAI...14 VII. AZ ÁLTALANOS KIADÁSOK MEGOSZTÁSI MÓDSZEREI...21 VIII. ANALITIKUS NYILVÁNTARTÁSOK...22 IX. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK...25 II...28 A beszerzés, előállítás költség-előirányzatára és üzembe helyezésére vonatkozó adatok...28 Megismerési nyilatkozat /29

3 SZÁMVITELI POLITIKA A szabályzat összeállításának alapját képezik a következı jogszabályok: A számvitelrıl szóló évi C törvény Az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló, módosított 249/2000. (XII.24.) Korm. Rendelet Az államháztartás mőködési rendjérıl szóló 217/1998 (XII.30.) Korm. Rendelet Az általános forgalmi adóról szóló évi CXXVII. Törvény A számla, egyszerősített számla és nyugta adóigazgatási azonosításáról szóló 24/1995 (XI.22.) PM rendelet Az 1 és 2 forintos címlető érmék bevonása következtében szükséges kerekítés szabályairól szóló évi III. törvény I. A SZÁMVITELI POLITIKA CÉLJA 1. A számviteli politika célja A számviteli politika célja, hogy rögzítse azokat a számvitelrıl szóló, módosított évi C. törvény (sztv.) végrehajtására vonatkozó elıírásokat, eljárásokat, módszereket, amelyek biztosítják az intézményünk sajátosságainak, adottságainak, körülményeinek leginkább megfelelı számviteli rendszer kialakítását, illetve mőködését. Számviteli politikánk a számviteli törvényben megfogalmazott alapelvekre és értékelési eljárásokra épül, de figyelembe veszi intézményünk sajátosságait is. Ahol az Sztv. és Vhr. választási lehetıséget biztosít, ott a számviteli politikában meghatározásra került az alkalmazandó eljárás. A számviteli politikához kapcsolódóan egyes tevékenységek részletes elıírásait külön szabályzatok rögzítik, melyek a következık: a számlarend, az eszközök és források leltárkészítési és leltározási szabályzata, az eszközök és a források értékelési szabályzata, az önköltségszámítás rendjére vonatkozó szabályzat, a pénzkezelési és letétek kezelésére vonatkozó szabályzat, belsı ellenırzési szabályzat 3/29

4 II. AZ INTÉZMÉNY TEVÉKENYSÉGÉNEK BEMUTATÁSA 1. Az Intézmény fıbb azonosító adatai, feladatai Neve: Országos Sportegészségügyi Intézet Székhelye: 1123 Budapest. Alkotás u. 48. Gazdálkodási formája. Önállóan gazdálkodó költségvetési szerv Alaptevékenysége Egészségügyi tevékenység Alaptevékenység ellátásával összefüggı szakfeladatok Aktív fekvöbeteg ellátás Rehabilitációt, utókezelést és gondozást jelentı fekvıbeteg ellátás Krónikus fekvıbeteg ellátás Járóbetegek gondozóintézeti ellátása Foglalkozás egészségügyi ellátás Járóbetegek szakorvosi ellátása Az alaptevékenységhez kapcsolódó kiegészítı tevékenysége Egyéb szálláshely szolgáltatás Vállalkozási tevékenysége: Nincs A költségvetési szerv kapcsolata az adóhatósággal Az intézmény az általános forgalmi adóról szóló évi CXXVII. törvény alapján alanya az ÁFA-nak. - adóigazgatási azonosító szám: általános forgalmi adó visszaigénylése: Arányosítással. 4/29

5 III. A SZÁMVITELI ALAPELVEK ÉRVÉNYESÜLÉSE A SZÁMVITELI POLITIKA KIALAKÍTÁSÁBAN A folytonosság elve Az intézet profiljából következıen is a folyamatos mőködést kell szem elıtt tartani a számvitel megszervezésében és végzésében is. A következetesség elvéhez kapcsolódva egyrészt azt jelenti, hogy a költségvetési év nyitó adatainak meg kell egyezniük az elızı költségvetési év megfelelı záró adataival, másrészt azt, hogy az egymást követı költségvetési években az eszközök és források értékelése, az eredmény számbavétele általában nem változik. Ha az elızı költségvetési év értékelési, számbavételi elveit a törvényben és a számviteli politikában szabályozott módon intézményünk megváltoztatja, akkor a változtatást, elıidézı tényezıket, azok számszerősített hatásait a kiegészítı mellékletben külön be kell mutatni. A teljesség elve A számvitelnek minden pénzügyi, gazdálkodási eseményt rögzíteni kell. Az államháztartási törvény alapján a beszámoló fordulópontja december 31. Az alapelvek figyelembe vétele mellett a könyvvitelben rögzíteni kell valamennyi gazdasági eseményt, amelynek az eszközökre és a forrásokra, illetve a tárgyévi eredményre gyakorolt hatását a beszámolóban be kell mutatni a törvény, a Vhr., illetve a jelen számviteli politikában elıírtak szerint. Ide kell sorolni azokat a gazdasági eseményeket is, amelyek az adott üzleti évre vonatkoznak, amelyek egyrészt a mérleg fordulónapját követıen, de még a mérleg elkészítését megelızıen váltak ismertté, másrészt azokat is, amelyek a mérleg fordulónapjával lezárt üzleti év gazdasági eseményeibıl erednek, a mérleg fordulónapja elıtt még nem következtek be, de a mérleg elkészítését megelızıen ismertté váltak. Biztosítani kell, hogy a gazdasági események könyvelésének alapját képezı, az adott üzleti évre vonatkozó bizonylatok hiánytalanul, hézagmentesen feldolgozásra kerüljenek. A pénzforgalmi adatok könyvelését a gazdasági események megjelenését követıen, míg a készletekben, követelésekben, kötelezettségekben bekövetkezett változásokat negyedévente kell könyvelni. A valódiság elve A pénzügyi folyamatokat megfelelı bizonylatolással kell alátámasztani, hogy a késıbbiekben is ellenırizhetı legyen a folyamat valódisága, célszerősége. A bizonylatokat az elıírásoknak megfelelıen kell vezetni és a kifizetési, bevételezési, egyéb pénzügyi mőveletek elrendelése mellett kell tárolni. A mérleg tételeit leltárral kell alátámasztani, melynek elıírásait a Leltárkezelési Szabályzat tartalmazza. A leltárban az eszközöket, a kötelezettségeket az intézményünk által mindenkor hatályos értékelési szabályzatban leírt értékelési elvek, módszerek alapján 5/29

6 kell értékelni. A készletek, vagyontárgyak értékelésének az érvényes jogszabályoknak meg kell felelni, alul, ill. túlértékelni tilos. A világosság elve A pénzügyi bizonylatokat úgy kell vezetni, hogy egyértelmő, világos legyen az esemény. A pénzügyi nyilvántartásnak, beszámolónak rendezettnek, a számviteli szabályzat szerint elkészítettnek, érthetınek kell lenni. Az olyan tételeket, amelyek az érthetıséget elısegítik, a kiegészítı mellékletben be kell mutatni. A fıkönyvi könyvelésnek az analitikus nyilvántartáshoz áttekinthetıen kell kapcsolódnia. A következetesség elve Az egymást követı években a kialakított számviteli politikát következetesen alkalmazni kell. Az összehasonlíthatóság érdekében a beszámoló tartalma és formája, valamint az azt alátámasztó könyvvezetés állandó kell, hogy legyen. Amennyiben a tárgyévi adatok nem hasonlíthatók össze az elızı évi adatokkal, akkor ezt a kiegészítı mellékletben meg kell jegyezni és indokolni. A vállalkozás folytatásának elve Intézményünknél a vállalkozás folytatásának elve azt jelenti, hogy az intézmény folytatja tevékenységét, vagyonát, anyagi eszközeit ennek érdekében veszi számba, mérlegét a vele szemben támasztott követelményeket, tervezi és biztosítja az azok teljesítéséhez szükséges feltételeket. Az alapelv magában foglalja a szerkezeti változások megfigyelésének szükségességét is. Amennyiben a mőködés feltételeiben valamilyen változás következik be, akkor az adott idıpontban, az adott körülmények melletti, jogszabályban, valamint a jelen számviteli politikában elıírt értékelést kell alkalmazni. Az összemérés elve Az adott idıszak eredményének meghatározásakor a tevékenységek adott idıszaki teljesítéseinek elismert bevételeit és a bevételekkel szembeállítható kiadásait, ráfordításait kell számításba venni. Bevételként kell kezelni és elszámolni a tárgyévben ténylegesen befolyt bevételeket. Az adott idıszak ráfordításait a ténylegesen teljesített kiadások jelentik. Az eredményt, (a pénzmaradványt), a tárgyévi bevételek és kiadások különbözete alapján kell megállapítani. Az óvatosság elve A pénzügyi teljesítés érdekében sem szabad túlértékelni a folyamatokat, a kockázatot reálisan figyelembe kell venni. A kintlévıségeket behajthatóság szempontjából értékelni kell. Az elıírások szerinti értékcsökkenést minden esetben el kell számolni. 6/29

7 A bruttó elszámolás elve A beszámoló valódisága megköveteli a bruttó elszámolás elvének szigorú betartását, ami azt jelenti, hogy a bevételek a kiadásokat, illetve a kiadások a bevételeket nem csökkenthetik, a követeléseket és a tartozásokat az elszámolás során nem szabad összevonni. Az egyedi értékelés elve Az eszközöket és a kötelezettségeket a könyvvezetés és a beszámolókészítés során egyedileg kell rögzíteni és értékelni. Sajátosan érvényesülhet az egyedi értékelés elve a tartalom elsıdlegessége a formával szemben, a lényegesség, a költség-haszon összevetése számviteli alapelvek alkalmazásakor, és a következı esetekben: terven felüli értékcsökkenés elszámolásánál, ha a könyv szerinti érték tartósan és jelentısen magasabb, mint a piaci érték, értékvesztés elszámolásánál, ha a könyv szerinti érték és a piaci érték különbözete tartósnak mutatkozik és jelentıs összegő, vevınként, adósonként a kisösszegő követeléseknél, ahol százalékos arányban is lehet értékvesztést elszámolni, a készleteknél az egyedileg megállapított értékvesztés helyett a könyv szerinti érték arányában is meghatározható az értékvesztés az általunk kialakított készletcsoportoknál. A tartalom elsıdlegessége a formával szemben elve Az éves beszámolóban az üzleti tranzakciók bemutatása azok közgazdasági tartalma alapján történik. Ennek érdekében a számviteli elszámolás során a szerzıdéseket, a megállapodásokat valós tartalmuk alapján kell megítélni és nem azok elnevezése, jogi formája szerint. A lényegesség elve A beszámolóban minden olyan információnak szerepelnie kell, ami a kórház megítélése szempontjából fontos. Olyan információt, ami a kórház téves megítéléséhez, ill. téves döntéshez vezet, elhallgatni, a beszámolóból kihagyni nem szabad. Az intézménynél lényegesnek minısül minden olyan információ, amelynek elhagyása vagy téves bemutatása befolyásolhatja a felhasználóknak a beszámoló alapján hozott gazdasági döntéseit. A költség-haszon összevetésének elve Ez a követelmény azt jelenti, hogy az információból származó elınyöknek lehetıleg meg kell haladniuk az információ nyújtás költségeit. A központi szervek, felügyeleti szervek felé az adatszolgáltatás azonban minden esetben kötelezı. A költség-haszon összevetésének elvét alkalmazni kell minden olyan esetben, amikor egy gazdasági esemény, egy üzleti tranzakció számviteli, 7/29

8 vagy más költségei indokolatlanul meghaladják az abból származó bevételeket [pl. behajthatatlannak kell minısíteni mindazon követeléseket, amelyeket eredményesen nem lehet érvényesíteni, mert érvényesítésük veszteséget eredményez vagy növeli a már meglévı veszteséget]; illetve annak eldöntéséhez, hogy a többletinformáció arányban áll-e a ráfordított költségekkel. Az idıbeli elhatárolás elve Intézményünk ezen alapelvet könyvvezetési sajátosságaiból adódóan nem alkalmazhatja. IV. A KÖLTSÉGVETÉSI TERVEZÉS,ADATSZOLGÁLTATÁS,BESZÁMOLÁSI REND Költségvetési tervezés Az intézmény költségvetési javaslata alap-elıirányzatból és elıirányzati többletbıl áll. A költségvetési tervezési nyomtatvány kitöltése, illetve az elıirányzatok kialakítása a kitöltési útmutató tartalmi meghatározása szerint történik. A kórház a költségvetési javaslat összeállításához a felügyeleti szervtıl tájékoztatást kap: az általános és kötelezıen érvényesítendı tervezési követelményekrıl, módszerekrıl, elıírásokról; bevételi és kiadási keretszámokról; a keretszámokhoz igazodóan, a szakmai követelményeknek megfelelıen szükséges feladatokról; a tervezés évében megvalósult elıirányzat-változásoknak a tervezés irányszámaiban való számbavételi lehetıségérıl, ill. módjáról. A költségvetési javaslat összeállításakor - a felügyeleti szerv által meghatározott keretszámok alapján - meg kell tervezni mindazokat a bevételeket és kiadásokat, amelyek forrásuktól függetlenül a kórház feladataival kapcsolatosak, és jogszabályon, szerzıdési megállapodáson alapulnak, a tapasztalatok alapján rendszeresen elıfordulnak, eseti jelleggel várhatóak. A költségvetésben a bevételi és kiadási elıirányzatok fı összegének meg kell egyeznie. A felügyeleti szerv az intézmény költségvetését a költségvetési dokumentáció aláírásával és visszaküldésével állapítja meg. 8/29

9 Adatszolgáltatás, beszámolási rend A költségvetés végrehajtásáról havonta pénzforgalmi jelentést kell készíteni. A jelentésben a költségvetési elıirányzatok módosításáról, a módosított elıirányzatról és azok teljesítésérıl kell számot adni. A kórház költségvetési beszámolási kötelezettségének a felügyeleti szerv által megküldött - a számviteli torvényben elıírt - nyomtatványokon és határidıre éves és féléves beszámoló készítésével tesz eleget, valamint teljesítés szemlélető pénzforgalmi kettıs könyvvitelt vezet. Intézményünk könyveit forintban, magyar nyelven vezeti, beszámolóját ezer forintban, magyar nyelven készíti el. Az éves költségvetési beszámoló négy fı részbıl áll: - a könyvviteli mérleg, - a pénzforgalmi kimutatás, - a pénzmaradvány és eredmény kimutatás, - a kiegészítı melléklet. A kiegészítı melléklet számszaki részbıl, valamint szöveges indoklásból áll. Beszámoló készítésével kapcsolatos határidık: Havi zárlati kimutatás: az elsı negyedévrıl április 6-ig, továbbiakban minden tárgyhónapot követı hónap 6-ig kell elkészíteni. A havi zárlattal megegyezı idıközi költségvetési jelentés 0 I-III. hónapokról április 10-ig 0 I-VI hónapokról július 10-ig 0 I-IX hónapokról október 10-ig 0 I-XII hónapokról a költségvetési évet követı év január 10-ig Idıközi mérlegjelentés negyedévente az alábbiak szerint: 0 I. negyedévrıl április 17-ig 0 II. negyedévrıl július 17-ig 0 III. negyedévrıl október 16-ig 0 IV. negyedévrıl gyorsjelentés a költségvetési évet követı február 5-ig, majd másodszor az éves beszámolóval megegyezıen és egyidejőleg 9/29

10 Féléves beszámoló fordulónapja június 30. A beszámoló elkészítéséhez szükséges információkat (vevıi visszaigazolások, számlák stb) július 10-ig fogadja az Intézmény Éves beszámoló fordulónapja december 31. A beszámoló elkészítéséhez szükséges információkat (vevıi visszaigazolások, számlák stb) január 30-ig fogadja az Intézmény. Könyvviteli zárlati feladatol A könyvviteli zárlat egyrészt azoknak a gazdasági mőveleteknek az elszámolását jelenti, amelyeket hó végén, negyedév végén és év végén kell elvégezni a könyvviteli számlák zárása elıtt, másrészt jelenti a fıkönyvi számlák adatairól készített kimutatások elkészítését. Havi zárlati feladatok a havi jövedelmek elszámolása, a jövedelmeket terhelı adók és járulékok megállapítása, az általános forgalmi adó elszámolása, fıkönyvi kivonat készítése, pénzforgalmi kimutatás elkészítése. Havi egyeztetési feladatok pénztárszámla egyenlegének egyeztetése a pénztárnapló záró adatával, a bankszámlák egyenlegeinek egyeztetése a hónap utolsó napi bankkivonatokkal, a bérek, juttatások, a jövedelmeket terhelı adó és TB járulék címen kifizetett, illetve jelentett havi összegek egyeztetése a havi bérösszesítıvel, az elszámolási számla és pénztár, valamint bankszámlák közötti átvezetések egyeztetése, a pénzforgalmi sorokon kimutatott havi kiadások és bevételek összegeinek egyeztetése a bank- és pénztárszámlák forgalmával. a készletek analitikus nyilvántartásának és a fıkönyvi könyvelés adatainak egyeztetése Negyedévi egyeztetési feladatok A havi egyeztetési feladatokon kívül az elılegszámlák egyenlegének egyeztetése az analitikus nyilvántartásokkal, a lakásépítési számla forgalmának egyeztetése a személyenkénti kölcsön nyilvántartással, a beruházási-, felújítási számlák egyeztetése a kapcsolódó analitikus nyilvántartásokkal, a tárgyi eszközök analitikus nyilvántartásának és a fıkönyvi könyvelés 10/29

11 adatainak egyeztetése a kötelezettségek és követelések állományát negyedévente analitikus nyilvántartásból készített összesítı bizonylat (pénzügy modul), feladás alapján meg kell állapítani és az állományváltozásnak megfelelıen a különbözetet rögzíteni, kell a megfelelı fıkönyvi számlán tıkeváltozásként a követeléseket adósok, vevık, munkavállalókkal szembeni követelések, és egyéb követelések tagolásban kell kimutatni. Félév végi zárlati feladatok A havi, illetve negyedévi zárlati feladatokon kívül a közvetett kiadások felosztása és átvezetése a szakfeladatok számláira, féléves költségvetési beszámoló elkészítése. Év végi zárlati feladatok A havi, illetve negyedévi zárlati feladatokon kívül leltározás az eszközök és készletek részletezı analitikus nyilvántartásai alapján az esetleges eltérések rendezése, az éves értékcsökkenés elszámolása, a készletek záró- és nyitóállomány különbözetének könyvelése, követelések záró- és nyitóállomány különbözetének könyvelése, a kötelezettségek záró- és nyitóállomány különbözetének könyvelése, a közvetett kiadások felosztása és átvezetése a szakfeladatok számláira, a forgalmi számlák egyenlegének átvezetése az állományi számlákra, a 494. számla egyenlegének átvezetése a számlára, a fıkönyvi számlák zárása közgazdasági és funkcionális osztályozás szerint, az év végi költségvetési beszámoló elkészítése. Év végi egyeztetési feladatok A havi és negyedévi egyeztetési feladatokon túlmenıen az állami költségvetéssel szembeni elszámolási kötelezettségek, egyéb elszámolások egyeztetése, a december havi hóközi kifizetésének egyeztetése, a függı, átfutó, kiegyenlítı rendezetlen tételekrıl részletezı kimutatás elkészítése, a lakáskölcsön felhasználásáról és törlesztésérıl kimutatás készítése. 11/29

12 Az intézmény szempontjából egyéb l é n y e g e s információk Az éves beszámolóban kimutatott eszközök, és források meglétének biztosítását szolgáló legfıbb dokumentumnak kell tekinteni a tételes, mennyiségi és értékadatokat is tartalmazó leltárt. Az esetleges eltéréseket (beleértve a leltári többleteket is) minden esetben rögzíteni kell a számviteli nyilvántartásban. A költségvetési gazdálkodás során az intézmény eszközeirıl és azok állományában bekövetkezett változásokról folyamatosan részletezı nyilvántartást vezet mennyiségben és értékben. A mérlegtételek alátámasztására, a mérleg fordulónapjára vonatkozó részletezı nyilvántartásokat kell készíteni. A fıkönyvi könyvelés, a befektetett eszközök és a használt, illetve használatban lévı egyéb eszközök analitikus nyilvántartása számítógépes programmal történik. Mind az alap mind a kiegészítı tevékenységünket az alapító okiratban foglaltak keretein belül végezhetjük. Olyan feladatot nem lehet végezni, amelyet az alapító okirat nem tartalmaz. Minden gazdasági mőveletrıl, eseményrıl, amely az eszközök, illetve az eszközök forrásainak állományát vagy összetételét megváltoztatja, bizonylatot kell kiállítani. A gazdasági mőveletek (események) folyamatát tükrözı összes bizonylat adatait a könyvviteli nyilvántartásokban rögzíteni kell. A számviteli (könyvviteli) nyilvántartásokba csak szabályszerően kiállított bizonylat alapján szabad adatokat bejegyezni. Szabályszerő az a bizonylat, amely az adott gazdasági mőveletre (eseményre) vonatkozóan a könyvvitelben rögzítendı és a más jogszabályban elıírt adatokat a valóságnak megfelelıen, hiánytalanul tartalmazza, megfelel a bizonylat általános alaki és tartalmi követelményeinek, és amelyet - hiba esetén - elıírásszerően javítottak. A bizonylatok feldolgozási rendjének kialakításakor figyelembe kell venni a következıket: a pénzeszközöket érintı gazdasági mőveletek, események bizonylatainak adatait késedelem nélkül, készpénzforgalom esetén a pénzmozgással egyidejőleg, illetve bankszámla forgalomnál a hitelintézeti értesítés megérkezésekor, az egyéb pénzeszközöket érintı tételeket legkésıbb a tárgyhót követı hó 15-éig a könyvekben rögzíteni kell; az egyéb gazdasági mőveletek, események bizonylatainak adatait a gazdasági mőveletek, események megtörténte után, negyedévenként, a negyedévet követı hónap 20.-ig kell a 12/29

13 könyvekben rögzíteni, valamennyigazdasági eseményrıl a utalványrendeletet kell készíteni, a kötelezettségvállalás, utalványozás, érvényesítés, ellenjegyzés rendjét meghatározó szabályzatban foglaltak szerint. Az utalványrendeletet az eredeti bizonylathoz tőzve kell irattározni, illetve megırizni. A számviteli politikáért való felelısség A számviteli politika fıbb irányainak meghatározásáért, az elkészítéséért és a elkészült számviteli politika jóváhagyásáért, annak végrehajtásáért az intézmény vezetıje a felelıs. Átruházott hatáskörben a felelısség a következık szerint kerül megosztásra: a számviteli politikában meghatározott feladatok irányításáért, végrehajtásáért a Gazdasági Igazgató felelıs. a számviteli politika összeállításáért a könyvelés rendjének kialakításáért, szabályozásának elkészítéséért a Pénzügyi Osztályvezetı felelıs. V.JELENTİS ÖSSZEGŐ ELTÉRÉS, JELENTİS, NEM JELENTİS ÖSSZEGŐ HIBA, MEGBÍZHATÓ ÉS VALÓS KÉPET BEFOLYÁSOLÓ HIBA Jelentıs összegő eltérés: ha az eszközök év végi értékelése során a könyv szerinti érték és a piaci érték közötti különbözet összege meghaladja az itt rögzített mértéket: a) Minden esetben jelentıs összegőnek kell tekinteni a különbözetet, ha az immateriális javak, a tárgyi eszközök, az üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott eszközök Tv. 53. (1) bekezdés a) pontja szerinti terven felüli értékcsökkenése meghaladja a 30. (2)-(6) bekezdése alapján meghatározott éves terv szerinti értékcsökkenést vagy a forintot, b) Minden esetben jelentıs összegőnek kell tekinteni a különbözetet, ha a készleteknél az értékvesztés összege meghaladja a bekerülési érték (a nyilvántartásba vételi érték) 20%-át vagy a forintot. c) Minden esetben jelentıs összegőnek kell tekinteni a különbözetet, ha a követeléseknél (ideértve a vevıkkel, adósokkal, a hitelintézetekkel, pénzügyi vállalkozásokkal szembeni követeléseket, a kölcsönként, az elılegként adott összegeket) az értékvesztés összege meghaladja a bekerülési érték (a nyilvántartásba vételi érték) 20%-át vagy a forintot. 13/29

14 Jelentıs összegő hiba: Jelentıs összegő hiba: Minden esetben jelentıs összegő a hiba, ha a hiba megállapításának évében az ellenırzések során - ugyanazon évet érintıen - megállapított hibák, hibahatások saját tıkét és tartalékokat növelıcsökkentı értékének együttes (elıjeltıl független) összege meghaladja az ellenırzött költségvetési év mérleg fıösszegének 2 százalékát, illetve ha a mérleg fıösszeg 2 százaléka meghaladja a 100 millió forintot, akkor a 100 millió forint. Nem jelentıs összegő hiba: Nem jelentıs összegő hiba, ha a hiba megállapításának évében, a különbözı ellenırzések során, egy adott költségvetési évet érintıen (évenként külön-külön) feltárt hibák és hibahatások - saját tıkét és a tartalékokat növelı-csökkentı - értékének együttes (elıjeltıl független) összege nem haladja meg a jelentıs összegő hiba 2.2. pont szerinti értékhatárát. Megbízható és valós képet lényegesen befolyásoló hiba Megbízható és valós képet lényegesen befolyásoló hiba, ha a jelentıs összegő hibák és hibahatások összevont értéke a saját tıke és a tartalékok együttes értékét lényegesen - a számviteli politikában meghatározott módon és mértékben - megváltoztatja, és emiatt a MÁK és az Egészségügyi Minisztérium részére leadott - a vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetre vonatkozó - adatok megtévesztıek. Minden esetben a megbízható és valós képet lényegesen befolyásoló hibának kell tekinteni, ha a megállapítások következtében a hiba megállapításának évét megelızı költségvetési év mérlegében kimutatott saját tıke és tartalékok együttes értéke legalább 10 százalékkal változik (nı vagy csökken). VI. AZ ESZKÖZÖK ES FORRÁSOK MINİSÍTÉSÉNEK SZEMPONTJAI Az eszközök bekerülési értékének meghatározásánál alapelvként a számviteli törvényben és a Vhr.-ben foglalt elıírásokat kell alkalmazni. Eszközök Immateriális javak Az immateriális javak között a mérlegben a nem anyagi eszközök értékét kell kimutatni az alábbi tagolásban: 1) Vagyoni értékő jogok 2) Szellemi termékek 3) Immateriális javakra adott elılegek 14/29

15 4) Immateriális javak értékhelyesbítése Vagyoni értékő jogok Vagyoni értékő jogként azokat a megszerzett jogokat kell kimutatni, amelyek nem kapcsolódnak ingatlanhoz, nem tartoznak a szellemi termékek közé. Ilyenek különösen: a bérleti jog, a használati jog, a koncessziós jog, licencek, valamint az ingatlanhoz nem kapcsolódó egyéb jogok. Vagyoni értékő jogként kell állományba venni és kimutatni azokat a szoftvereket is amelyeknek beszerzéséhez felhasználói, kezelıi jogosultság kapcsolódik, a tulajdonost megilletı jogokkal a szoftver fejlesztıje rendelkezik. Szellemi termékek Szellemi termékek közé sorolandók: a találmány, az iparjogvédelemben részesülı javak közül a szabadalom és az ipari minta, a tulajdon és rendelkezési joggal együtt átadott szerzıi jogvédelemben részesülı szoftver termékek, az egyéb szellemi alkotások, a jogvédelemben nem részesülı, de titkossága révén monopolizált javak közül a know- how és gyártási eljárás, a védjegy, függetlenül attól, hogy használatba vették-e azokat vagy sem. Immateriális javakra adott elılegek Az immateriális javakra adott elılegként kell kimutatni az ilyen címen a szállítóknak átutalt - a levonható elızetesen felszámított általános forgalmi adót nem tartalmazó - összeget. Immateriális javak értékhelyesbítése Intézményünk az immateriális javaknál nem alkalmaz értékhelyesbítést. Tárgyi eszközök A tárgyi eszközöket az alábbi bontásban kell részletezni: 1) Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékő jogok 2) Gépek, berendezések és felszerelések 3) Jármővek 4) Beruházások, felújítások 5) Beruházásokra adott elılegek 6) Tárgyi eszközök értékhelyesbítése Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékő jogok Az ingatlanok között kell kimutatni a rendeltetésszerően használatba vett földterületet és minden olyan anyagi eszközt, amelyet a földdel tartós kapcsolatban létesítettek. Az ingatlanok közé sorolandó: 15/29

16 1) a földterület, 2) a telek, a telkesítés, 3) az épület, az épületrész, 4) az egyéb építmény, 5) az ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékő jogok. Az ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékő jogok a földhasználat, a haszonélvezet és használat, a bérleti jog, a szolgalmi jog, az ingatlanok rendeltetésszerő használatának elıfeltételét jelentı hozzájárulások megfizetése alapján szerzett használati jog, valamint az ingatlanhoz kapcsolódó egyéb jogok. Gépek, berendezések, felszerelések és jármővek A gépek, berendezések, és felszerelések között kell kimutatni a rendeltetésszerően használatba vett, üzembe helyezett, az intézmény feladatellátását biztosító aktivált egészségügyi, oktatási, híradástechnikai, környezetvédelmi, kutatási célú, számítás- és ügyvitel-technikai, valamint az itt felsorolt, bérbe vett eszközökön végzett és aktivált beruházásokat, felújításokat. Jármővek Jármővek között kell kimutatni a rendeltetésszerően használatba vett, üzembe helyezett forgalmi rendszámmal ellátott közúti jármőveket, a személy- és áruszállító eszközöket, valamint az itt felsorolt eszközökön, bérbe vett jármőveken végzett és aktivált beruházásokat, felújításokat. Beruházások, felújítások A beruházások, felújítások között kell kimutatni a rendeltetésszerően használatba nem vett, üzembe nem helyezett eszközök bekerülési értékét, továbbá a már használatba vett tárgyi eszközökön végzett bıvítéssel, rendeltetésváltozással, átalakítással, élettartam- növeléssel, felújítással összefüggı munkák - még nem aktivált - bekerülési értékét. Beruházásokra adott elıleg Beruházásokra adott elılegként kell kimutatni a beruházási szállítónak, importbeszerzésnél az importálást végzı vállalkozónak, az ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékő jog eladójának ilyen címen átutalt összeget. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése Intézményünk a tárgyi eszközöknél nem alkalmaz értékhelyesbítést. Befektetett pénzügyi eszközök Tartósan adott kölcsön Egyéb tartósan adott kölcsönként kell kimutatni az államháztartáson 16/29

17 kívülre, illetve belülre ideiglenesen éven túli lejárattal átadott pénzeszközöket. Egyéb hosszú lejáratú követelések Egyéb hosszú lejáratú követelésként kell kimutatni az éven túli részletre, illetve halasztott fizetéssel történı értékesítés miatti követeléseket. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése Intézményünk a befektetett pénzügyi eszközöknél nem alkalmaz értékhelyesbítést. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, vagyonkezelésbe vett eszközök Üzemeltetésre, kezelésre átadott, vagyonkezelésbe vett eszközként kell kimutatniuk az intézménynek azokat a tulajdonában lévı, de nem befektetett pénzügyi eszközök között kimutatható tárgyi eszközöket, amelyeket nem az intézmény üzemeltet, hanem ezek üzemeltetését, mőködtetését, kezelését más gazdálkodó szervre bízta. Az üzemeltetésre, kezelésre átadott, vagyonkezelésbe vett eszközök számlacsoportban elkülönítetten kell kimutatni az átadott eszközök, illetve átvett eszközök bruttó értékét és értékcsökkenését. Az üzemeltetésre, kezelésre átadott, vagyonkezelésbe vett eszközöket a mérlegben, az alábbi bontásban kell részletezni: 1) Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök 2) Vagyonkezelésbe adott eszközök 3) Vagyonkezelésbe vett eszközök 4) Az üzemeltetésre, kezelésre átadott, vagyonkezelésbe vett eszközök értékhelyesbítése Az üzemeltetésre, kezelésre átadott, vagyonkezelésbe vett eszközök értékhelyesbítése Intézményünk az üzemeltetésre, kezelésre átadott, vagyonkezelésbe vett eszközöknél nem alkalmaz értékhelyesbítést. Értékcsökkenés, visszaírás elszámolásának szabályai Lineáris értékcsökkenési leírás elszámolása Az év közben állományba vett (üzembe helyezett) immateriális javak, tárgyi eszközök és üzemeltetésre, kezelésre átadott, vagyonkezelésbe vett eszközök lineáris értékcsökkenésének elszámolása az üzembe helyezés, használatba vétel elsı napjától, negyedévenként idıarányosan történik, a következı leírási kulcsok alapján: alapítás- átszervezés, illetve kísérlet-fejlesztés aktvált értéke 20% 17/29

18 vagyoni értékő jog 16% szellemi termék 33% épületek és kapcsolódó vagyoni értékő jogok 2% építmények és kapcsolódó vagyoni értékő jogok 3% gépek, berendezések és felszerelések, kivéve számítástechnikai és ügyvitel-technikai eszközök 14,5% számítástechnikai és ügyvitel-technikai eszközök 33% jármővek 20% Nem számolható el értékcsökkenés a földterület, a telek bekerülési (beszerzési) értéke után és az üzembe nem helyezett beruházásoknál, valamint a már teljesen (0-ig) leírt immateriális javaknál, tárgyi eszközöknél. Nem szabad értékcsökkenést elszámolni a képzımővészeti alkotásoknál, illetve egyéb eszköznél, amely értékébıl a használat során sem veszít, illetve amelynek értéke - különleges helyzetébıl, egyedi mivoltából adódóan - évrıl évre nı. Értékcsökkenést a már rendeltetésszerően használatba vett, üzembe helyezett immateriális javak, tárgyi eszközök, üzemeltetésre, kezelésre átadott, vagyonkezelésbe vett eszközök után kell elszámolni addig, amíg azokat rendeltetésüknek megfelelıen használják. Azon immateriális javaknál, ahol a szerzıdés eltérı idıtartamot jelöl meg, mint az elıírt leírási kulcsok alapján számított használati idı, ott a várható használati idı tekintetében a szerzıdés szerinti idıtartamot és az ennek megfelelı leírási kulcsot kell alapul venni. Terven felüli értékcsökkenési leírás elszámolása Terven felüli értékcsökkenést kell az immateriális jószágnál, a tárgyi eszköznél elszámolni akkor, ha az immateriális jószág, a tárgyi eszköz (ide nem értve a beruházást) könyv szerinti értéke tartósan és jelentısen magasabb, mint ezen eszköz piaci értéke, kivéve a törzsvagyon körébe tartozó eszközök. a szellemi termék, a tárgyi eszköz (ideértve a beruházást is) értéke tartósan lecsökken, mert a szellemi termék, a tárgyi eszköz (ideértve a beruházást is) a tevékenység változása miatt feleslegessé vált, vagy megrongálódás, megsemmisülés, illetve hiány következtében rendeltetésének megfelelıen nem használható, illetve használhatatlan, a vagyoni értékő jog a szerzıdés módosulása miatt csak korlátozottan vagy egyáltalán nem érvényesíthetı. Értékesítés céljából a tárgyi eszközt átsorolják a készletek közé. A fentiekben foglaltak szerint az érték csökkentését olyan mértékig kell 18/29

19 végrehajtani, hogy az immateriális jószág, a tárgyi eszköz, a b e ruházás használhatóságának megfelelı, a mérlegkészítéskor érvényes (ismert) piaci értéken szerepeljen a mérlegben. Amennyiben az immateriális jószág, a tárgyi eszköz, a beruházás rendeltetésének megfelelıen nem használható, illetve használhatatlan, megsemmisült vagy hiányzik, azt az immateriális javak, a tárgyi eszközök, a beruházások közül - a terven felüli értékcsökkenés elszámolása után - ki kell vezetni. Terven felüli értékcsökkenés elszámolásának bizonylataként a körülmények leírásával, az okok megnevezésével, valamint az eszközök azonosító adatainak pontos megjelölésével jegyzıkönyvet kell készíteni. Terven felüli értékcsökkenés elszámolása esetében az eszköz továbbra is állományba marad. A terven felüli értékcsökkenés elszámolásának idıpontja A terven felüli értékcsökkenést abban az esetben, ha mennyiségi és értékbeni változáshoz kapcsolódik (pl. káresemény, hiány, kiselejtezés, stb.), negyedévenként kell elszámolni. Ez vonatkozik a visszaírásra is. Az értékbeni változás miatti terven felüli értékcsökkenést csak év végén kell elszámolni. Terven felüli értékcsökkenés visszaírása Abban az esetben, ha a terven felüli értékcsökkenési leírások miatt az immateriális javak, tárgyi eszközök könyv szerinti értéke alacsonyabb ezen eszközök eredeti bekerülési értékénél, és a terven felüli 18 értékcsökkenés okai már nem, illetve csak részben állnak fenn, az a már elszámolt terven felüli értékcsökkenés összegének csökkentésével az eszközt a terv szerinti értékcsökkenés figyelembevételével meghatározott nettó értékre a saját tökével szemben vissza kell értékelni (visszaírás). Vagyonkezelésbe adott eszközök év végi értékelése A vagyonkezelésbe adott eszközök év végi értékelése során el kell számolni a vagyonkezelı adatszolgáltatásában szereplı tárgyévi vagyonváltozások hatását is. Immateriális jószág, tárgyi eszköz üzembe helyezésének dokumentálása Mind a saját elıállítási, mind a külsı szállítótól beszerzett immateriális jószág és tárgyi eszköz üzembe helyezésérıl (használatbavételérıl) a szabályzat 1. sz. mellékletét képezı tartalommal üzembe helyezési okmányt kell kiállítani. Az üzembe helyezési okmánynak következı adatokat kell tartalmaznia: Nyilvántartás éve 19/29

20 Eszköz megnevezése és azonosító száma Iktatószám Üzembe helyezési okmány kelte, száma Állományba-vételi bizonylat száma A beruházás megvalósításának módja Az eszköz üzemeltetésének helye Az üzembe helyezés idıpontja Az üzembe helyezés megtörténtének dokumentálásáért a Mőszaki Osztály vezetıje, a számítástechnikai eszközök vonatkozásában az Informatikai és Controlling osztály vezetıje a felelıs. Az üzembe helyezési okmányokról évszámmal ellátott nyilvántartást kell vezetni a szabályzat 2. sz. mellékletében található tartalommal. Az 100 ezer forint alatti kis értékő vagyoni értékő jogok, szellemi termékek, tárgyi eszközök elszámolásának szabályai A kis értékő vagyoni értékő jogok, szellemi termékek, valamint a kis értékő tárgyi eszközök bekerülési értékét dologi kiadásként egy összegben kell elszámolni. A költségvetési év végéig használatba nem vett (raktáron lévı) kis értékő eszközöket a mérlegben a beruházások között kell kimutatni. A kis értékő eszközökrıl a bizonylati szabályzatban meghatározott elıírások szerint mennyiségi nyilvántartást kell vezetni. Értékvesztés elszámolása, annak visszaírása Amennyiben Intézményünk mérlegében szereplı eszközeinek piaci értéke tartósan és jelentısen alacsonyabb, mint a könyvszerinti érték, így a különbözetet értékvesztésként kell elszámolni, ha az eltérés tartós és jelentıs összegő. Értékvesztés az alábbi esetekben számolandó el: Beruházásokra, felújításokra adott elılegeknél, ha annak teljesítése nem vagy csak részben történik meg Vásárolt készleteknél, ha a beszerzési ár alacsonyabb, mint a raktáron lévı készlet nyilvántartási értéke. Követelések esetében a visszafizetés határideje lejárt, a követelés érvénytelenítése bizonytalanná válik. A követeléseket az Eszközök és Források értékelési szabályzatában meghatározott elvek alapján kell értékelni. Minden esetben jelentıs összegőnek tekintjük a követelés értékvesztését, 20/29

Erzsébeti Fúvósok és Ütősök Egyesülete

Erzsébeti Fúvósok és Ütősök Egyesülete 18236741-9001-529-01 Statisztikai számjel 18236741-1-43 Adószám Erzsébeti Fúvósok és Ütősök Egyesülete Kiegészítő melléklet a 2013. évi egyszerűsített beszámolóhoz Budapest, 2014. május 25. a Egyesület

Részletesebben

A költségvetés tervezésének ellenırzési nyomvonala

A költségvetés tervezésének ellenırzési nyomvonala A költségvetés tervezésének ellenırzési nyomvonala Fejlesztési többletigények összeállítása Saját bevételek körének tervévre történı kialakítása 0998. (XII.30.) fejezet tervezési szabályai SZMSZ 7/998.

Részletesebben

KISKANIZSA KULTURÁLIS EGYESÜLET NAGYKANIZSA, HAJGATÓ S. u. 1. A Számviteli Törvénynek a C. számú törvénnyel módosított változata

KISKANIZSA KULTURÁLIS EGYESÜLET NAGYKANIZSA, HAJGATÓ S. u. 1. A Számviteli Törvénynek a C. számú törvénnyel módosított változata KISKANIZSA KULTURÁLIS EGYESÜLET 8800 NAGYKANIZSA, HAJGATÓ S. u. 1. A Számviteli Törvénynek a 2000. C. számú törvénnyel módosított változata 2001. január 01-től hatályos, ennek megfelelően az Egyesület

Részletesebben

VII. Fejezet. Könyvviteli zárlat. 1. A könyvviteli zárási feladatok

VII. Fejezet. Könyvviteli zárlat. 1. A könyvviteli zárási feladatok VII. Fejezet Könyvviteli zárlat Az Intézménynél a könyvviteli zárlat meghatározott időszakonként, illetve a költségvetési év végén a folyamatos könyvelés teljessé tétele érdekében végzett: - kiegészítő,

Részletesebben

Jelentés Dávod Község Önkormányzatának 2009. évi egyszerősített éves költségvetési beszámolójáról

Jelentés Dávod Község Önkormányzatának 2009. évi egyszerősített éves költségvetési beszámolójáról Jelentés Dávod Község Önkormányzatának 2009. évi egyszerősített éves költségvetési beszámolójáról Elvégeztem Dávod Község Önkormányzatának 2009. évi egyszerősített éves költségvetési beszámolójának könyvvizsgálatát.

Részletesebben

13. A tartalom elsődlegessége a formával szemben elve. 14. Az időbeli elhatárolás elve

13. A tartalom elsődlegessége a formával szemben elve. 14. Az időbeli elhatárolás elve Az egyedi értékelés elve sajátos érvényesülésére figyelmet kell szentelni a számviteli törvény végrehajtási rendeletének 31/A. -a szerinti egyszerűsített értékelési eljárás alá vont követelések esetében.

Részletesebben

ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT

ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT Városi Művelődési Központ Veszprém Hatályba lép 2014. január 7-től. A Városi Művelődési Központ eszközeinek és forrásainak értékelési szabályzatát a számvitelről szóló 2000. évi C.

Részletesebben

Az intézmény analitikus nyilvántartási rendszerének sajátosságai

Az intézmény analitikus nyilvántartási rendszerének sajátosságai A kötelezettségvállalásokról év közben analitikus nyilvántartást kell vezetni. A gazdasági műveletek, illetve események hatását a kötelezettségvállalások folyamatosan vezetett analitikus nyilvántartásból

Részletesebben

VII. Fejezet. Könyvviteli zárlat. 1. A könyvviteli zárási feladatok. A zárlati és egyeztetési feladatokról általában

VII. Fejezet. Könyvviteli zárlat. 1. A könyvviteli zárási feladatok. A zárlati és egyeztetési feladatokról általában VII. Fejezet Könyvviteli zárlat A könyvviteli zárlat meghatározott időszakonként, illetve a költségvetési év végén a folyamatos könyvelés teljessé tétele érdekében végzett: - kiegészítő, - helyesbítő,

Részletesebben

Könyvviteli zárlat és a nyitás, valamint a hibák javítása

Könyvviteli zárlat és a nyitás, valamint a hibák javítása VII. Fejezet Könyvviteli zárlat és a nyitás, valamint a hibák javítása 1. A könyvviteli zárási feladatok A Intézménynél a könyvviteli zárlat meghatározott időszakonként, illetve a költségvetési év végén

Részletesebben

Számviteli politika. Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás SZÁMVITELI POLITIKA. Érvényes: 2010.

Számviteli politika. Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás SZÁMVITELI POLITIKA. Érvényes: 2010. Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás SZÁMVITELI POLITIKA Érvényes: 2010. január 1-tıl 1 TARTALOMJEGYZÉK I. A SZÁMVITELI POLITIKA CÉLJA, TARTALMA... 3 II. A SZÁMVITELI

Részletesebben

PATIKA ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR

PATIKA ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR PATIKA ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET 2007. ÉV 2008. ÁPRILIS 30. 1. Általános kiegészítések A pénztár mőködési formája: kiegészítı egészségpénztár Alapítás idıpontja: 1999. november

Részletesebben

Számviteli szabályozás

Számviteli szabályozás Dr. Pál Tibor 2012.09.10. Számviteli szabályozás 2. ELŐADÁS SZÁMVITELI ALAPELVEK SZÁMVITELI POLITIKA Számviteli alapelvek Az alapelvek szükségessége A megbízható és valós összkép igénye Számviteli Számvitel

Részletesebben

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI RÉSZJELENTÉS. Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat I-III. negyedévi költségvetés teljesítésének átvilágításáról

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI RÉSZJELENTÉS. Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat I-III. negyedévi költségvetés teljesítésének átvilágításáról FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI RÉSZJELENTÉS Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat 2009. I-III. negyedévi költségvetés teljesítésének átvilágításáról (Jelentés az évközi pénzügyi információk átvilágításáról)

Részletesebben

V. sz. melléklet 22. pontja APOR VILMOS KATOLIKUS FİISKOLA FELESLEGES VAGYONTÁRGYAK HASZNOSÍTÁSÁNAK ÉS SELEJTEZÉSÉNEK SZABÁLYZATA

V. sz. melléklet 22. pontja APOR VILMOS KATOLIKUS FİISKOLA FELESLEGES VAGYONTÁRGYAK HASZNOSÍTÁSÁNAK ÉS SELEJTEZÉSÉNEK SZABÁLYZATA V. sz. melléklet 22. pontja APOR VILMOS KATOLIKUS FİISKOLA FELESLEGES VAGYONTÁRGYAK HASZNOSÍTÁSÁNAK ÉS SELEJTEZÉSÉNEK SZABÁLYZATA Az Apor Vilmos Katolikus Fıiskola (Fıiskola) kezelésében lévı felesleges

Részletesebben

Az analitikus (részletező) nyilvántartások formája, tartalma, vezetésének módja

Az analitikus (részletező) nyilvántartások formája, tartalma, vezetésének módja IV. Fejezet Az analitikus (részletező) nyilvántartások formája, tartalma, vezetésének módja 1. A IV. Fejezet 3. Az 1. számlaosztály részletező nyilvántartásaira vonatkozó közös szabályok cím alatti részének

Részletesebben

2462 Martonvásár Jókai u. 16. 2015.

2462 Martonvásár Jókai u. 16. 2015. SZAMKÓ SZÁMVITELI BT 2462 Martonvásár Jókai u. 16. 2015. Jogszabályi alap: 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet (Áhsz.) 284/2014. (XI. 20.) Korm. rendelet (Áhsz. módosítása) 38/2013. (IX. 19.) NGM rendelet

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. március 23-i ülésére

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. március 23-i ülésére 5. E L İ T E R J E S Z T É S Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. március 23-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének /2011. ( ) önkormányzati rendelete

Részletesebben

KSH számjel: Cégjegyzék szám: Szılısgyörökért Közösségi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET

KSH számjel: Cégjegyzék szám: Szılısgyörökért Közösségi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET KSH számjel: 14476464-9499-113-14 Cégjegyzék szám: 14 09 308489 Szılısgyörökért Közösségi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET a 2008. évi egyszerősített éves beszámolóhoz I. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

A számviteli törvényben megfogalmazott alapelvek és azok érvényesülése a gazdálkodásban

A számviteli törvényben megfogalmazott alapelvek és azok érvényesülése a gazdálkodásban II. Fejezet A számviteli törvényben megfogalmazott alapelvek és azok érvényesülése a gazdálkodásban A Számviteli törvényben és a végrehajtására kiadott Kormányrendeletben megfogalmazott számviteli alapelvek:

Részletesebben

KIEGÉSZÍT MELLÉKLET. Mérték Médiaelemz M hely Közhasznú Nonprofit Kft. 2014.01.01-2014.12.31. egyszer sített éves beszámolójához. 2015. május 18.

KIEGÉSZÍT MELLÉKLET. Mérték Médiaelemz M hely Közhasznú Nonprofit Kft. 2014.01.01-2014.12.31. egyszer sített éves beszámolójához. 2015. május 18. KIEGÉSZÍT MELLÉKLET a Mérték Médiaelemz M hely Közhasznú Nonprofit Kft. 214.1.1-214.12.31 egyszer sített éves beszámolójához 215. május 18. a vállalkozás vezet je (képvisel je) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A cég

Részletesebben

A számviteli törvényben megfogalmazott alapelvek és azok érvényesülése a gazdálkodásban

A számviteli törvényben megfogalmazott alapelvek és azok érvényesülése a gazdálkodásban II. Fejezet A számviteli törvényben megfogalmazott alapelvek és azok érvényesülése a gazdálkodásban A Számviteli törvényben és a végrehajtására kiadott Kormányrendeletben megfogalmazott számviteli alapelvek:

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. egyszerűsített éves beszámolójához. 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője)

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. egyszerűsített éves beszámolójához. 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. 2014 egyszerűsített éves beszámolójához 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A cég teljes neve: Alapítás időpontja:

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 2013.02.07-2013.12.31. egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. március 31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 2013.02.07-2013.12.31. egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. március 31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 213.2.7-213.12.31 egyszerűsített éves beszámolójához 213. március 31. a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A

Részletesebben

GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT

GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT KİBÁNYA SPORT CLUB 1105 Bp. Ihász utca 24. GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT Kelt: Budapest 2006. május 09. Egyesület elnöke P.h. A szabályzat hatálya A Kıbánya Sport Club (továbbiakban: Egyesület ) Gazdálkodási

Részletesebben

GYULA ÉS KÖRNYÉKE TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS SZÁMVI- TELI POLITIKÁJA. Érvényes: 2011. június 30-tól

GYULA ÉS KÖRNYÉKE TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS SZÁMVI- TELI POLITIKÁJA. Érvényes: 2011. június 30-tól GYULA ÉS KÖRNYÉKE TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS SZÁMVI- TELI POLITIKÁJA Érvényes: 2011. június 30-tól 1 I. A SZÁMVITELI POLITIKA CÉLJA, TARTALMA A számviteli politika célja, hogy rögzítse azokat a számvitelről

Részletesebben

SZÁMVITELI SZABÁLYZAT

SZÁMVITELI SZABÁLYZAT Dél-kelet Magyarországon működő M E N T Á L H I G I É N É S E G Y E S Ü L E T 5601 Békéscsaba, Pf. 303. Fenntartó székhelye és telephelye: 5630 Békés, Borosgyán u. 1/1. T/Fax: 06/66/643-991 E-mail: menta@internet-x.hu

Részletesebben

MÁK PF.II. program Készült: 2014.09.09 11 óra 30 perc 1.Lap Központi költségvetési szervek 2004. évi beszámolója (2004.2. idıszak)

MÁK PF.II. program Készült: 2014.09.09 11 óra 30 perc 1.Lap Központi költségvetési szervek 2004. évi beszámolója (2004.2. idıszak) MÁK PF.II. program Készült: 2014.09.09 11 óra 30 perc 1.Lap Szükített lista elölapja 2014.09.09-án 11:29:57-kor készített szőkítés szempontjai Őrlap 01, 38, 98 MÁK PF.II. program Készült: 2014.09.09 11

Részletesebben

Kiegészítő melléklet. Szakképz.az Emb. és Áll.kh Alapitvány

Kiegészítő melléklet. Szakképz.az Emb. és Áll.kh Alapitvány A tevékenységét 2010-ben kezdte meg. A társaság alaptevékenysége:. A vállalkozás közhasznú alapitványként működik, a törzstőke nagysága 200 ezer Ft. Székhelye: 7100 Szekszárd Rákóczi utca 41. A társaság

Részletesebben

a(z) RICH SPORT EGYESÜLET 2008.12.31 fordulónapi egyszerősített mérlegbeszámolójához I. Általános rész

a(z) RICH SPORT EGYESÜLET 2008.12.31 fordulónapi egyszerősített mérlegbeszámolójához I. Általános rész 1 1. A társaság bemutatása I. Általános rész Székhely: 1135 Budapest, Fáy u. 81-83. Cégjegyzék-szám: 9pk60649/1997/9 Statisztikai szám: 18086869-9311-521-01 Tevékenységi körök: TEÁOR Tevékenység megnevezése

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ Rivalda Stúdió Közh.Nonp. Kft 1055 Budapest Stollár Béla utca 12/C KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2016. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ Beszámolási időszak: 2016. január 01. - 2016. december 31. A beszámoló

Részletesebben

1. sz. melléklet EGYÜTTMŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

1. sz. melléklet EGYÜTTMŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS EGYÜTTMŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 1. sz. melléklet amely létrejött Hajdúdorog Város Önkormányzat Képviselı-testülete, mint az önállóan mőködı és gazdálkodó Hajdúdorog Városi Polgármesteri Hivatal irányító szerve,

Részletesebben

- forgóeszközök között kimutatott pénzeszközök analitikus nyilvántartása,

- forgóeszközök között kimutatott pénzeszközök analitikus nyilvántartása, - forgóeszközök között kimutatott pénzeszközök analitikus nyilvántartása, - pénzeszközök analitikus nyilvántartása, - idegen pénzeszközök analitikus nyilvántartása, - végleges pénzeszközátadás államháztartáson

Részletesebben

Kiegészítı melléklet és Közhasznú jelentés A FEHÉRVÁR TRAVEL KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY. 2011. évi. Egyéb szervezetek közhasznú beszámolójához

Kiegészítı melléklet és Közhasznú jelentés A FEHÉRVÁR TRAVEL KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY. 2011. évi. Egyéb szervezetek közhasznú beszámolójához Kiegészítı melléklet és Közhasznú jelentés A FEHÉRVÁR TRAVEL KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY 2011. évi Egyéb szervezetek közhasznú beszámolójához 1. Az alapítvány bemutatása Jogszabályi háttérként a beszámoló, ezen

Részletesebben

AZ ÓBUDAI EGYETEM SZÁMVITELI POLITIKÁJA

AZ ÓBUDAI EGYETEM SZÁMVITELI POLITIKÁJA 4. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 16. függelék, 1. melléklete AZ ÓBUDAI EGYETEM SZÁMVITELI POLITIKÁJA Budapest, 2012. szeptember TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Határozati javaslat melléklete

Határozati javaslat melléklete Határozati javaslat melléklete I. Számviteli beszámoló Általános rész A MUNKÁCSY-TRILÓGIÁÉRT KÖZALAPÍTVÁNY tevékenységét 2001-ben kezdte meg. A közalapítvány célja kulturális tevékenység, a kulturális

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 19215422-9120-331-16 Statisztikai számjel ----------------- Cégjegyzék száma A vállalkozás megnevezése: PEDAGÓGUS SZAKSZERVEZET A vállalkozás címe, telefonszáma: 5000 Szolnok, Baross út 20. 3/20. 2011.

Részletesebben

Dusnok Község Önkormányzata Képviselı-testületének 4/2013. (III.4.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról

Dusnok Község Önkormányzata Képviselı-testületének 4/2013. (III.4.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról Dusnok Község Önkormányzata Képviselı-testületének 4/2013. (III.4.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról Dusnok Község Önkormányzatának Képviselı-testülete

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS Egyesület 4026 Debrecen Garay utca 5. Adószám: 19117908-2-09 Nyilvántartási szám: Pk.60527 KSH: 19117908-9240-331-09 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2012. évi egyszerősített éves beszámolóhoz Debrecen, 2012.05.08.

Részletesebben

inközponti Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZÁMVITELI POLITIKA Jóváhagyva: 2003. április 17.

inközponti Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZÁMVITELI POLITIKA Jóváhagyva: 2003. április 17. inközponti Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZÁMVITELI POLITIKA Jóváhagyva: 2003. április 17. A Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület számviteli politikáját a számvitelről

Részletesebben

SZÁMLA ÖSSZEFÜGGÉSEK

SZÁMLA ÖSSZEFÜGGÉSEK SZÁMVITELI POLITIKA 3. SZ. MELLÉKLETE BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYMŰKÖDTETŐ ÉS FENNTATÓ KÖZPONT 1139 Budapest, XIII., Hajdú utca 29. SZÁMLA ÖSSZEFÜGGÉSEK HATÁLYBA LÉPÉSE: 2013.01.01.

Részletesebben

MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE

MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE SZÁMVITELI POLITIKA Érvényes: 2011. január 02. Aktualizálva: 2012. január 02. Készítette: Újhelyiné Bukta Mónika Jóváhagyta: Bukta László elnök A számviteli politika

Részletesebben

- a nyilvántartás mellett el kell helyezni a kölcsönszerződés másolatát is,

- a nyilvántartás mellett el kell helyezni a kölcsönszerződés másolatát is, - a nyilvántartás mellett el kell helyezni a kölcsönszerződés másolatát is, - a kölcsön törlesztésekre vonatkozóan alkalmazni kell a Bevételek analitikus nyilvántartási füzetét, mely segítségével nyomon

Részletesebben

Kiegészítı melléklet 2013.

Kiegészítı melléklet 2013. Bács-Kiskun Megyei Vadászszövetség 6000 Kecskemét, Rákóczi út 9. 1/5 Adószám: 19044462-1-03 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 7342 Mágocs Szabadság u.39. Adószám: 25372508-1-02 Cégjegyzékszám: 02-09-081782 KSH: 25372508749057202 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2015. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz Mágocs, 2016.04.30 A közzétett adatok

Részletesebben

Napsugár Otthon Lakóiért Alapítvány. Kiegészítő melléklet. A Számviteli törvény szerint egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolójához. 2013.

Napsugár Otthon Lakóiért Alapítvány. Kiegészítő melléklet. A Számviteli törvény szerint egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. Bírósági bejegyzés: PK.60.144/2003/4. Napsugár Otthon Lakóiért Alapítvány Kiegészítő melléklet A Számviteli törvény szerint egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolójához 2013. év Kistelek, 2014.március

Részletesebben

MÉRLEG-SZÁMLA ÖSSZEFÜGGÉSEK

MÉRLEG-SZÁMLA ÖSSZEFÜGGÉSEK SZÁMVITELI POLTIKIKA 3. SZÁMÚ MELLÉKLETE BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI ELLÁTÓ SZERVEZET 1139. Budapest, XIII., Hajdú utca 29. MÉRLEG-SZÁMLA ÖSSZEFÜGGÉSEK TARTALOMJEGYZÉK 1. NYITÓ,

Részletesebben

Ister-Granum Korlátolt Felelısségő Európai Területi Együttmőködési Csoportosulás

Ister-Granum Korlátolt Felelısségő Európai Területi Együttmőködési Csoportosulás 1 2. Melléklet az Ister-Granum Korlátolt Felelısségő Európai Területi Együttmőködési Csoportosulás Számviteli politikájához Ister-Granum Korlátolt Felelısségő Európai Területi Együttmőködési Csoportosulás

Részletesebben

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET. Dózsa Lakásszövetkezet

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET. Dózsa Lakásszövetkezet KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET a Dózsa Lakásszövetkezet 2011. évi egyszerősített éves beszámolójához I. ÁLTALÁNOS KIEGÉSZÍTÉSEK 1) Céginformációk Egyesület neve: Dózsa Lakásszövetkezet Székhelye: 2800 Tatabánya,

Részletesebben

A főkönyvi könyvelés és az analitikus nyilvántartás kapcsolata

A főkönyvi könyvelés és az analitikus nyilvántartás kapcsolata VI. Fejezet A főkönyvi könyvelés és az analitikus nyilvántartás kapcsolata Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Kormányrendelet (továbbiakban Kormányrendelet) több helyen is hivatkozik

Részletesebben

A BUDAPESTI MŐSZAKI FİISKOLA SZÁMVITELI POLITIKÁJA

A BUDAPESTI MŐSZAKI FİISKOLA SZÁMVITELI POLITIKÁJA 3. verzió A Budapesti Mőszaki Fıiskola Szervezeti és Mőködési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Mőködési Rend 16. függelék 1. melléklet A BUDAPESTI MŐSZAKI FİISKOLA SZÁMVITELI POLITIKÁJA BUDAPEST,

Részletesebben

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET. Az Ifj. Gróf Andrássy Gyula Alapítvány Közhasznú Szervezet 2010. évi egyszerősített éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET. Az Ifj. Gróf Andrássy Gyula Alapítvány Közhasznú Szervezet 2010. évi egyszerősített éves beszámolójához KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET Az Ifj. Gróf Andrássy Gyula Alapítvány Közhasznú Szervezet 2010. évi egyszerősített éves beszámolójához A kiegészítı mellékletet az alábbi szerkezettel és a számviteli törvényben elıírt

Részletesebben

Kiegészítı melléklet 2010.

Kiegészítı melléklet 2010. Adószám: 14843008-2-13 Cégbíróság: Pest Megyei Bíróság Cégjegyzék szám: 13-09-130253 Budakeszi Városfejlesztési és Városüzemeltetési Kft 2092 Budakeszi, Szél utca 25 2010. Fordulónap: 2010. december 31.

Részletesebben

Számviteli Politikája

Számviteli Politikája TESTNEVELÉSI EGYETEM Számviteli Politikája Eszközök és források értékelési szabályzata Budapest 2015.04.23. TARTALOM I.FEJEZET A szabályzat célja... 3 1. A Szabályzat elkészítése, módosítása... 3 II.FEJEZET

Részletesebben

Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület Kiegészítő melléklete a 2012. évi beszámolóhoz /Adatok: ezer Ft -ban/

Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület Kiegészítő melléklete a 2012. évi beszámolóhoz /Adatok: ezer Ft -ban/ 1. oldal Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület Kiegészítő melléklete a 2012. évi beszámolóhoz /Adatok: ezer Ft -ban/ I. Általános rész 1./ Általános háttérinformációk Bakony és Balaton Keleti

Részletesebben

SZÁMVITELI POLITIKÁJA /SZÁMLATÜKÖRREL/

SZÁMVITELI POLITIKÁJA /SZÁMLATÜKÖRREL/ SZÉCHENYI ISTVÁN TÉRSÉGI INTEGRÁLT SZAKKÉPZŐ KÖZPONT - MISKOLC SZÁMVITELI POLITIKÁJA /SZÁMLATÜKÖRREL/ HATÁLYOS: 2011. JÚLIUS 01. Jóváhagyta: Dr. Kavecsánszki Gyula mint a Széchenyi István Térségi Integrált

Részletesebben

Példa az eszközök és források értékelésében jelentkező hibák elszámolására

Példa az eszközök és források értékelésében jelentkező hibák elszámolására Példa az eszközök és források értékelésében jelentkező hibák elszámolására Egy vállalkozásnál az önellenőrzés keretében hibát tártak fel 2008. március 12-én (a 2007. évi mérlegkészítés napját megelőzően).

Részletesebben

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET évi. egyszerősített éves beszámolóhoz. Nézımővészeti Nonprofit Kft Budapest Baross u.77. Adószám:

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET évi. egyszerősített éves beszámolóhoz. Nézımővészeti Nonprofit Kft Budapest Baross u.77. Adószám: 1082 Budapest Baross u.77. Adószám: 14674291-2-42 Cégjegyzékszám: 01-09-914657 KSH: 14674291900111301 KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET 2013. évi egyszerősített éves beszámolóhoz Budapest, 2014.05.28. A közzétett adatok

Részletesebben

Szociális Intézmények Országos Szövetsége BIZONYLATI REND

Szociális Intézmények Országos Szövetsége BIZONYLATI REND Szociális Intézmények Országos Szövetsége BIZONYLATI REND 1. A könyvvezetés módja A Szövetség egyszeres könyvvitelre kötelezett. Az egyszeres könyvvitelt keretében a Szövetség a kezelésében, a használatában,

Részletesebben

Az Egyesület bejegyzett székhelye :1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. Iratőrzés helye: 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3.

Az Egyesület bejegyzett székhelye :1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. Iratőrzés helye: 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. 1. A SPORTEGYESÜLET ISMERTETÉSE Az Egyesület bejegyzett székhelye :1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. Iratőrzés helye: 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. 2. SZÁMVITELI POLITIKA a) Az elszámolás alapja

Részletesebben

FELCSÚTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZÁMVITELI POLITIKÁJA. Hatályos: 2013. március 1-jétől.

FELCSÚTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZÁMVITELI POLITIKÁJA. Hatályos: 2013. március 1-jétől. FELCSÚTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZÁMVITELI POLITIKÁJA Hatályos: 2013. március 1-jétől. I. A SZÁMVITELI POLITIKA CÉLJA, TARTALMA A számviteli politika célja, hogy rögzítse azokat a számvitelről szóló

Részletesebben

Ügyiratszám: 639-4/2014. SZÁMVITELI POLITIKA

Ügyiratszám: 639-4/2014. SZÁMVITELI POLITIKA Ügyiratszám: 639-4/2014. SZÁMVITELI POLITIKA Csetényi Közös Önkormányzati Hivatal SZÁMVITELI POLITIKA Hatályos: 2014. március 1 -től I. 2 A SZÁMVITELI POLITIKA CÉLJA, TARTALMA A számviteli politika célja,

Részletesebben

2012.ÉV KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ Kiegészítő melléklete

2012.ÉV KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ Kiegészítő melléklete Alapítvány a cukorbetegekért 8200. Veszprém Ádám Iván u. 1. 2012.ÉV KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ Kiegészítő melléklete Veszprém, 2013. április 26. Reichardt Béláné alapítvány képviselője I.

Részletesebben

9. Év végén leltározás alapján kell a követelések állományát megállapítani, majd értékelni.

9. Év végén leltározás alapján kell a követelések állományát megállapítani, majd értékelni. 5. Amennyiben a szerv nem rendelkezik olyan nyilvántartási rendszerrel, melynek használatával egyegy gazdasági esemény hatása egyszerre jelenhet meg mind a főkönyvi, mind az analitikus nyilvántartásban,

Részletesebben

Magyar Asztronautikai Társaság. Kiegészítő melléklet a évi egyszerűsített éves beszámolóhoz

Magyar Asztronautikai Társaság. Kiegészítő melléklet a évi egyszerűsített éves beszámolóhoz I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. A TÁRSASÁG BEMUTATÁSA A Magyar Asztronautikai Társaság (a továbbiakban Társaság"), melynek székhelye 1044 Budapest, Ipari Park utca 10. főtevékenységként szakmai érdekképviseletet

Részletesebben

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET évi. egyszerősített éves beszámolóhoz. Nézımővészeti Nonprofit Kft Budapest Baross u.77. Adószám:

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET évi. egyszerősített éves beszámolóhoz. Nézımővészeti Nonprofit Kft Budapest Baross u.77. Adószám: 1082 Budapest Baross u.77. Adószám: 14674291-2-42 Cégjegyzékszám: 01-09-914657 KSH: 14674291900111301 KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET 2014. évi egyszerősített éves beszámolóhoz Budapest, 2015.05.31. A közzétett adatok

Részletesebben

Kiegészítő melléklet az Egyszerűsített éves beszámolóhoz 2010.01.01.-2010.12.31.

Kiegészítő melléklet az Egyszerűsített éves beszámolóhoz 2010.01.01.-2010.12.31. Adószám: 18617450-1-11 Bírósági bejegyzés száma: PK.65050/2008 Ister-Granum Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttműködési Csoportosulás 2500 Esztergom, Széchenyi tér 1. Kiegészítő melléklet az

Részletesebben

2008.üzleti évrıl KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET. 2009.április 29.

2008.üzleti évrıl KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET. 2009.április 29. "Tömöttvár 2007" Közhasznú Nonprofit KFT 4900 Fehérgyarmat,Tömöttvár út 5-7 2008.üzleti évrıl KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET 2009.április 29. I. Általános rész l ) CÉGINFORMÁCIÓS ADATOK a) A cég neve: "Tömöttvár

Részletesebben

K I E G É S Z Í TŐ MELLÉKLET

K I E G É S Z Í TŐ MELLÉKLET K I E G É S Z Í TŐ MELLÉKLET A TAIKO Hungary Japándob Egyesület 2012. évi egyszerűsített beszámolójához Megyei nyilvántartási szám: 14784 / 2012 Országos nyilvántartásbeli azonosító: 879 / 2012 Budapest,

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM SZÁMVITELI POLITIKA SOPRON 2015 HATÁLYOS: 2015. VII. 22-TŐL 1. Bevezetı A számvitelrıl szóló 2000. évi C. törvény, valamint az államháztartás számvitelérıl szóló 4/2013. (I.

Részletesebben

Szélessáv Közhasznú Alapítvány

Szélessáv Közhasznú Alapítvány 1 Szélessáv Közhasznú Alapítvány Kiegészitı melléklet : a 2012.01.01-tıl 2012.12.31-ig tartó üzleti évrıl készített közhasznú egyszerősített éves beszámolójához I. ÁLTALÁNOS JELLEGŐ KIEGÉSZÍTÉSEK a) A

Részletesebben

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET. A PÉCS/SOPIANAE ÖRÖKSÉG NONPROFIT KFT évi egyszerősített éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET. A PÉCS/SOPIANAE ÖRÖKSÉG NONPROFIT KFT évi egyszerősített éves beszámolójához KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A PÉCS/SOPIANAE ÖRÖKSÉG NONPROFIT KFT. 2010. évi egyszerősített éves beszámolójához 2.oldal 1./ A vállalkozás bemutatása: A társaság cégneve: Pécs/Sopianae Örökség Nonprofit Korlátolt

Részletesebben

Kadarkút Város Önkormányzatának. 3/2006.(II. 13.) rendelete

Kadarkút Város Önkormányzatának. 3/2006.(II. 13.) rendelete Kadarkút Város Önkormányzatának 3/2006.(II. 13.) rendelete az önkormányzat költségvetésének elıterjesztésekor, illetıleg a zárszámadáskor a képviselı-testület részére tájékoztatásul bemutatandó mérlegek

Részletesebben

ÁLLAMHÁZTARTÁSI SZÁMVITEL A GYAKORLATBAN 9.

ÁLLAMHÁZTARTÁSI SZÁMVITEL A GYAKORLATBAN 9. ÁLLAMHÁZTARTÁSI SZÁMVITEL A GYAKORLATBAN 9. 1 2015. Január 8. TÉMAKÖRÖK: 1. Számviteli változások 2014. évre - Áhsz. Módosítások - 38/2013. NGM rendeletet érint módosítások 2. Az egyes rlapok egyez ségei

Részletesebben

Budapest-Kelenföldi Evangélikus Egyházközség 4/2002. (XI. 26.) szabályrendelet az egyházközségben történı leltározásról, értékelésrıl és selejtezésrıl

Budapest-Kelenföldi Evangélikus Egyházközség 4/2002. (XI. 26.) szabályrendelet az egyházközségben történı leltározásról, értékelésrıl és selejtezésrıl Budapest-Kelenföldi Evangélikus Egyházközség 4/2002. (XI. 26.) szabályrendelet az egyházközségben történı leltározásról, értékelésrıl és selejtezésrıl (2002. november 26-tól hatályos változat) A Magyarországi

Részletesebben

1. SZÁMLAOSZTÁLY: BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

1. SZÁMLAOSZTÁLY: BEFEKTETETT ESZKÖZÖK Számlatükör 1. SZÁMLAOSZTÁLY: BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 11. Immateriális javak 111 Alapításátszervezés aktivált értéke 112 Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 113 Vagyon értékő jogok 114 Szellemi termékek

Részletesebben

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET. Dózsa Lakásszövetkezet

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET. Dózsa Lakásszövetkezet KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET a Dózsa Lakásszövetkezet 2012. évi egyszerősített éves beszámolójához I. ÁLTALÁNOS KIEGÉSZÍTÉSEK 1) Céginformációk Egyesület neve: Dózsa Lakásszövetkezet Székhelye: 2800 Tatabánya,

Részletesebben

Adószám: Musical-re hangolva Egyesület Várpalota, Felsőinkám u. 7. Kiegészítő melléklet május 22.

Adószám: Musical-re hangolva Egyesület Várpalota, Felsőinkám u. 7. Kiegészítő melléklet május 22. Adószám: 198380843-1-19 Musical-re hangolva Egyesület 8100 Várpalota, Felsőinkám u. 7. Kiegészítő melléklet 2014. május 22. 1. Általános jellemzők Cégadatok Név: Musical-re hangolva Egyesület Adószáma:

Részletesebben

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ Magyar Credit Management Szövetség 1112 Budapest, Eper utca 33. Adószám: 18208605-1-43 Nyilvántartási száma: 14175 EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2012.12.31 Készült a FORINT-Soft Kft. Kiegészítő mellékletszerkesztő

Részletesebben

Szélessáv Közhasznú Alapítvány

Szélessáv Közhasznú Alapítvány 1 Szélessáv Közhasznú Alapítvány Kiegészitı melléklet : a 2009.01.01-tıl 2009.12.31-ig tartó üzleti évrıl készített közhasznú egyszerősített éves beszámolójához I. ÁLTALÁNOS JELLEGŐ KIEGÉSZÍTÉSEK a) A

Részletesebben

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2014. május 29. A társaság bemutatása A Comenius Angol-Magyar Két

Részletesebben

Bajtársi Egyesületek Országos Szövetsége Szöveges kiegészítő melléklete a 2014. évi beszámolóhoz Budapest, 2015.03.12 a szervezet képviselője 1 K I E G É S Z Í T Ő M E L L É K L E T 2014. I. Általános

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal Szervezeti Működési Szabályzata 2) melléklete 1) függeléke. Csanyteleki Polgármesteri Hivatal

Polgármesteri Hivatal Szervezeti Működési Szabályzata 2) melléklete 1) függeléke. Csanyteleki Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Hivatal Szervezeti Működési Szabályzata 2) melléklete 1) függeléke Csanyteleki Polgármesteri Hivatal S Z Á M V I T E L I P O L I T I K Á J A Készült a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény

Részletesebben

Pallas 70. A tárgyi eszközök értékcsökkenésének elszámolása: lásd 15. tétel

Pallas 70. A tárgyi eszközök értékcsökkenésének elszámolása: lásd 15. tétel 16.) Ismertesse a tárgyi eszközök fogalmát, csoportosítsa a tárgyi eszközöket! Mutassa be a tárgyi eszközök főkönyvi és analitikus nyilvántartását, és az értékelésük szabályait! Sorolja fel az állományváltozások

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 7633 Pécs, Kőrösi Csoma Sándor utca 7/A. Adószám: 18503962-1-02 Cégjegyzékszám: Pk-.6-0.026/2013 KSH: 18503962-9499-569-02 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz Pécs, 2014.03.18.

Részletesebben

Közhasznú beszámoló kiegészítő melléklet

Közhasznú beszámoló kiegészítő melléklet Csákvár Jövőjéért Közalapítvány 8083 Csákvár, Széchenyi u. 8. Adószám: 18490073-1-07 Pk.62.843/1999/2 2011 Közhasznú beszámoló kiegészítő melléklet Csákvár, 2012. május 02. Készítette: Kántorné Szarka

Részletesebben

K I E G É S Z Í TŐ MELLÉKLET

K I E G É S Z Í TŐ MELLÉKLET K I E G É S Z Í TŐ MELLÉKLET A TAIKO Hungary Japándob Egyesület 2015. évi egyszerűsített beszámolójához Megyei nyilvántartási szám: 14784 / 2012 Országos nyilvántartásbeli azonosító: 879 / 2012 Budapest,

Részletesebben

Kimutatás az önkormányzati vagyon 2006-2009. közötti változásáról

Kimutatás az önkormányzati vagyon 2006-2009. közötti változásáról 1. számú melléklet Kimutatás a költségvetés teljesítésének alakulásáról 2006-2009. Sorszám Megnevezés ezer Ft Tény Tény Változás 2 006 2 009 %-a 1 2 01. Személyi juttatások 549 306 537 139-2,2% 02. Munkaadókat

Részletesebben

Fiatalok a Kultúráért Közhasznú Egyesület

Fiatalok a Kultúráért Közhasznú Egyesület FAKULT Egyesület 2023 Dunabogdány, Hegy u.7. Fiatalok a Kultúráért Közhasznú Egyesület S Z Á M V I T E L I P O L I T I K A Dunabogdány, 2009. május 20. SZÁMVITELI POLITIKA Tóth László FAKULT Egyesület

Részletesebben

Államháztartási mérlegképes könyvelő Azonosítószám: 54 344 02 0001 54 01

Államháztartási mérlegképes könyvelő Azonosítószám: 54 344 02 0001 54 01 Államháztartási mérlegképes könyvelő Azonosítószám: 54 344 02 0001 54 01 2153-06 Számviteli, elemzési, ellenőrzési ismeretek alkalmazása az államháztartásban Az államháztartás szervezetei beszámolási és

Részletesebben

A 1.. Bp., : ker. út... sz.

A 1.. Bp., : ker. út... sz. A honlapon fellelhető információkat a VIKTÓRIA TÁRSASHÁZ RENDSZER, mint társasház-kezelési modell dokumentációinak felhasználásával dolgoztuk fel. A rendszer dokumentáció fejlesztése folyamatos és a mindenkori

Részletesebben

A költségvetési és zárszámadási rendeletek mellékleteinek tartalmi követelményei

A költségvetési és zárszámadási rendeletek mellékleteinek tartalmi követelményei 10. számú melléklet A költségvetési és zárszámadási rendeletek mellékleteinek tartalmi követelményei Az államháztartásról szóló többszörösen módosított 1992. évi XXXVIII. törvény, az Államháztartás mőködési

Részletesebben

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2015. május 29. A társaság bemutatása A Comenius Angol-Magyar Két

Részletesebben

Főkönyvi kivonat nyersmérleg A könyvviteli zárlat során elvégzendő feladatok havi zárlathoz

Főkönyvi kivonat nyersmérleg A könyvviteli zárlat során elvégzendő feladatok havi zárlathoz 3.) Sorolja fel a könyvviteli zárlati teendőket! Ismertese a főkönyvi kivonat fogalmát, tartalmát és egyezőségeit! Mutassa be a mérleg és eredményszámlák zárását, a nyitást és a nyitás utáni rendező tételeket!

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 1 3 6 2 0 2 7 5 6 0 2 4 1 1 3 0 1 0 1-0 9-8 6 4 6 9 7 a vállalkozás megnevezése 1196 BUDAPEST KISFALUDY UTCA 181. a vállalkozás címe, telefonszáma 2005.12.09.-2005.12.31. Egyszerűsített éves beszámoló

Részletesebben

MUNKAMEGOSZTÁSI MEGÁLLAPODÁS

MUNKAMEGOSZTÁSI MEGÁLLAPODÁS MUNKAMEGOSZTÁSI MEGÁLLAPODÁS amely létrejött Hajdúnánási Gazdasági Ellátó Intézmény (4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 6.) (továbbiakban: GEI), mint önállóan mőködı és gazdálkodó költségvetési szerv, valamint

Részletesebben

a 2012. évi A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához

a 2012. évi A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához a 2012. évi A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához Győr, 2013. április 25. ph. vállalkozás vezetője Jelen kiegészítő melléklet tartalmazza mindazon

Részletesebben

Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 6/2011. (V.10.) önkormányzati rendelete a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról

Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 6/2011. (V.10.) önkormányzati rendelete a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 6/2011. (V.10.) önkormányzati rendelete a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: 19560942-1-06 Bírósági bejegyzés száma: Pk.60.013/2009./4.,5. Ligetszépe Szociális Alapítvány 6600 Szentes, Kováts Károly utca 3. Telefon: 63/850-020 Kiegészítő melléklet 2015. január 1. 2015.

Részletesebben

Gigahertz Hungary Kft 2008 december 31-i Egyszerűsített beszámolójának. Kiegészítő melléklete.

Gigahertz Hungary Kft 2008 december 31-i Egyszerűsített beszámolójának. Kiegészítő melléklete. Gigahertz Hungary Kft 2008 december 31-i Egyszerűsített beszámolójának Kiegészítő melléklete. I. Általános rész: 1. A vállalkozás bemutatása: A társaság cégneve: Gigahertz Hungary Korlátolt Felelősségű

Részletesebben