Magyar Könyvvizsgálói Kamara Oktatási Központ Kft. Kötelező továbbképzés 2013.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Magyar Könyvvizsgálói Kamara Oktatási Központ Kft. Kötelező továbbképzés 2013."

Átírás

1 Magyar Könyvvizsgálói Kamara Oktatási Központ Kft. Kötelező továbbképzés BIZONYLAT Számviteli bizonylat tartalma, könyvelése készpénzmozgáshoz, értékesítéshez, tulajdonosokkal szembeni követeléshez, kötelezettséghez kapcsolódva Előadó: Dr. Pavlik Lívia Rezsabek Angéla 1

2 Tartalom I. Általános kérdések II. Készpénzmozgás számviteli bizonylatai III. Értékesítés számviteli bizonylatai IV. Tulajdonosokkal szembeni követelések, kötelezettségek bizonylatai Pavlik Rezsabek Angéla 2

3 A számviteli bizonylat és a számla kapcsolata Számviteli bizonylat Sztv Számla Áfa tv. X. fejezet Pavlik Rezsabek Angéla 3

4 Mit??? Bizonylati elv és bizonylati fegyelem (Sztv ) Bizonylatot kell kiállítani minden gazdasági műveletről, eseményről, amely az eszközök, illetve az eszközök forrásainak állományát vagy összetételét megváltoztatja. Az összes bizonylat adatait a könyvviteli nyilvántartásokban rögzíteni kell. Csak szabályszerűen kiállított bizonylat alapján szabad adatokat bejegyezni. (valóságnak megfelelő, alaki és tartalmi követelményeknek megfelel.) Rezsabek Angéla 4

5 Mikor??? Bizonylati elv és bizonylati fegyelem (Sztv ) Pénzeszközöket érintő gazdasági események bizonylatainak adatait késedelem nélkül, készpénzforgalom esetén a pénzmozgással egyidejűleg, illetve bankszámla forgalomnál a hitelintézeti értesítés megérkezésekor, az egyéb pénzeszközöket érintő tételeket legkésőbb a tárgyhót követő hó 15-éig a könyvekben rögzíteni kell; Egyéb gazdasági események bizonylatait (kivéve, ha más jogszabály eltérő rendelkezést nem tartalmaz), legkésőbb a tárgynegyedévet követő hó végéig kell a könyvekben rögzíteni. Rezsabek Angéla 5

6 Számlakibocsátási kötelezettség Az adóalany köteles termékértékesítéséről, szolgáltatásnyújtásáról a termék beszerzője, szolgáltatás igénybevevője részére, kapott előlegéről, az előleget folyósító részére számla kibocsátásáról gondoskodni. Áfa törvény 159. (1) kivéve. Rezsabek Angéla 6

7 Mentesülés a számlakibocsátási kötelezettség alól- Áfa tv.165. A Közérdekű jellegére tekintettel adómentes tevékenységek esetén (85. (1)), Az egyéb sajátos jellegére tekintettel adómentes tevékenység esetén (86. (1)) feltéve, hogy gondoskodik olyan, az ügylet teljesítését tanúsító okirat kibocsátásáról, amely a Számviteli törvény rendelkezései szerint számviteli bizonylatnak minősül. Kp-s értékesítés esetén nyugtát állít ki. Rezsabek Angéla 7

8 24/1995. (XI. 22.) PM rendelet a számla, egyszerűsített számla és nyugta adóigazgatási azonosításáról, valamint a nyugta adását biztosító pénztárgép és taxaméter alkalmazásáról Nyomtatványként nyomdai úton előre előállított számla, nyugta 1) A nyomtatvány előállítója rendelkezik az állami adóhatóság sorszámtartományával 2) Forgalomba hozó a nyomtatvány beszerzőjének adószámát megőrzi 3) A nyomtatványt számlaként, nyugtaként felhasználó adóalany a nyomtatványt szigorú számadás alá vonja. Ennek keretében olyan nyilvántartást vezet, amely nyomtatvány fajtánként különkülön tartalmazza. Számítástechnikai eszköz útján előállított és papírra nyomtatott 1) számla abban az esetben alkalmas adóigazgatási azonosításra, ha szigorú számadás alá vonása úgy valósul meg, hogy a számla kibocsátására szolgáló számítástechnikai program kihagyás és ismétlés nélkül, folyamatosan biztosítja a sorszámozást. 2) A számla kibocsátójának a számlázó program olyan dokumentációjával kell rendelkeznie, amely tartalmazza a program működésére, használatára vonatkozó részletes leírást, valamint a program készítője vagy jogutódja által a számla kibocsátójának címzett írásos nyilatkozatát arról, hogy az maradéktalanul megfelel a vonatkozó jogszabályi előírásoknak. Rezsabek Angéla 8

9 Milyen nyilvántartást köteles vezetni a szigorú számadású bizonylatról? Olyan nyilvántartást, amely nyomtatványfajtánként különkülön tartalmazza: a nyomtatvány sorszámtartományát, az első sorszám (-tól) és az utolsó sorszám (-ig) megjelölésével, a nyomtatvány beszerzését igazoló számla sorszámát, a nyomtatvány beszerzésének keltét, a nyomtatvány felhasználásának időtartamát, az első felhasználás keltétől az utolsó felhasználás keltéig, a nyomtatvány kiselejtezésének keltét. 24/1995. (XI. 22.) PM rendelet 1/D. Rezsabek Angéla 9

10 A számla javítása helytelen kiállítás miatt A kibocsátó minden példányon a hibás adatot egy vonallal áthúzza, úgy, hogy alatta látszik a hibás adat majd a javítás dátumával leszignózza. NYOMDAI Minden példányon megjeleníti, hogy RONTOTT és újat állít ki. Számlá val egy tekintet alá eső okiratot állít ki. (Áfa tv (2) GÉPI Számítástechnikai eszköz útján előállított és papírra nyomtatott számla esetében Lesztorn ózza és újat állít ki. Számláv al egy tekintet alá eső okiratot állít ki. (Áfa tv (2) Rezsabek Angéla 10

11 Számlával egy tekintet alá eső okirat minimális adattartalma az okirat kibocsátásának kelte; az okirat sorszáma, amely az okiratot kétséget kizáróan azonosítja; hivatkozás arra a számlára, amelynek adattartalmát az okirat módosítja; a számla adatának megnevezése, amelyet a módosítás érint, valamint a módosítás természete, illetőleg annak számszerű hatása, ha ilyen van. Áfa törvény 170. (1) Rezsabek Angéla 11

12 A számla javítása utólagos engedmény, meghiúsult ügylet, hibás teljesítés miatt Mi legyen a javítás dokumentumán a teljesítési időpont? Ugyanaz, mint az eredetié ( kivéve, ha pont ezt kellett javítani). Ha nem engedi a gép visszadátumozni, akkor a kelet napja. NYOMDAI Számlával egy tekintet alá eső okiratot állít ki. (Áfa tv (2) GÉPI Számlával egy tekintet alá eső okiratot állít ki. (Áfa tv (2) Rezsabek Angéla 12

13 Eredeti számlában (teljesítéskor) Számlával egy tekintet alá eső okirat alapján Nincs számlával egy tekintet alá eső okirat Számviteli bizonylat alapján a felek közti szerződés/megállapodá s értelmében Közvetlen engedmény Aki adja: 91 / / 31 Aki kapja: 45 / Bekerülési érték 45 / 466 Aki adja: 91 / / 31 Aki kapja: 45 / Bekerülési érték 45 / Rabatt Előfordulhat. kezelése lásd. közvetlen engedmény Áfa tv. hatálya alá tartoznak Előfordulhat. kezelése lásd. közvetlen engedmény Aki adja: 86 / 38, /479 Aki kapja: 38,45 / 96 36/96 Nem tartozik az Áfa tv. hatálya alá. Skontó Előfordulhat. kezelése lásd. közvetlen engedmény Előfordulhat. kezelése lásd. közvetlen engedmény Csak a pénzmozgás, kompenzálás időpontjában Aki adja: 87 / 38, 31 3%-ig 88 / 38,31 3% felett Aki kapja: 38, 45 / 97 3 % -ig 38,45 / 97 3% felett Rezsabek Angéla 13

14 Nem elhatárolás / (1) Egyéb rövid lejáratú kötelezettségként kell kimutatni különösen a munkavállalókkal, a költségvetéssel, az önkormányzatokkal kapcsolatos elszámolásokat, a jogerős határozattal előírt kötelezettségeket, valamint a 81. (5) bekezdése szerinti utólag adott engedmény miatti kötelezettség összegét is. 81 (5) Egyéb ráfordításként kell kimutatni az üzleti évhez kapcsolódó, szerződésen alapuló - konkrét termékhez, anyaghoz, áruhoz, szolgáltatásnyújtáshoz közvetve kapcsolódó, nem számlázott - utólag adott (fizetendő) engedmény szerződés szerinti összegét. Rezsabek Angéla

15 Nem elhatárolás / (6) Egyéb követelésként kell kimutatni a munkavállalói tartozást, a visszatérítendő adót, az igényelt, de még nem teljesített támogatást, továbbá a 77. (7) bekezdése szerinti utólag kapott engedmény miatti követelés összegét is. 77 (7) Egyéb bevételként kell kimutatni az üzleti évhez kapcsolódó, szerződésen alapuló - konkrét termékhez, anyaghoz, áruhoz, szolgáltatásnyújtáshoz közvetve kapcsolódó, nem számlázott - utólag kapott (járó) engedmény szerződés szerinti összegét. Rezsabek Angéla

16 8 évig Bizonylatok megőrzési kötelezettsége Elektronikus elektronikusan Papír alapú papíron Papír alapú elektronikusan..biztosítja az eredeti bizonylat összes adatának késedelem nélküli előállítását, folyamatos leolvashatóságát, illetve kizárja az utólagos módosítás lehetőségét. Számviteli törvény 169 (6) Rezsabek Angéla 16

17 Bizonylatok megőrzési kötelezettsége Megfelel, ha excel táblában való könyvelés? - igen A főkönyvi könyvelés, az analitikus nyilvántartások és a bizonylatok adatai közötti egyeztetés és ellenőrzés lehetőségét, függetlenül az adathordozók fajtájától, a feldolgozás (kézi vagy gépi) technikájától, logikailag zárt rendszerrel biztosítani kell. Számviteli törvény 165 (4) Rezsabek Angéla 17

18 Tartalom I. Általános kérdések II. Készpénzmozgás számviteli bizonylatai III. Értékesítés számviteli bizonylatai IV. Tulajdonosokkal szembeni követelések, kötelezettségek bizonylatai Pavlik Rezsabek Angéla 18

19 Pénztár bevételi, kiadási bizonylat A pénzmozgást alátámasztó bizonylat tartalmát a számviteli politika előírásai alapján kell meghatározni. Minimum tételek: Sorszám Pénzmozgás kelte Pénzkezelést végző személy aláírása Rezsabek Angéla 19

20 Bizonylat Pénztárjelentés, pénztárkönyv könyvelés Pavlik Rezsabek Angéla 20

21 Pénzkezelési szabályzat kötelező tartalmi elemei a pénzkezelés személyi és tárgyi feltételei, felelősségi szabályai, a pénzforgalom (készpénzben, illetve bankszámlán történő) lebonyolításának rendje, a készpénzben és a bankszámlán tartott pénzeszközök közötti forgalom, a készpénzállományt érintő pénzmozgások jogcímeiről és eljárási rendje, a napi készpénz záró állomány maximális mértéke, a készpénzállomány ellenőrzésekor követendő eljárás, az ellenőrzés gyakorisága, a pénzszállítás feltételei, a pénzkezeléssel kapcsolatos bizonylatok rendje, pénzforgalommal kapcsolatos nyilvántartási szabályok Számviteli törvény 14 (8) Rezsabek Angéla 21

22 KÉSZPÉNZ KORLÁT Art. 38. Pénzforgalmi számlanyitásra kötelezett adózók között ugyanazon szerződés alapján teljesített, egy hónapon belül kifizetés legfeljebb 1,5 millió Ft értékben lehet készpénzben. Art. 2. Egy szerződés? Több szerződés??? RENDELTETÉSSZERŰ JOGGYAKORLÁS ELVÉBE belefér-e. Mulasztási bírság: az értékhatár feletti rész 20%-a Decemberi módosítás alapján mind a két oldalon meg kell fizetni a 20%-ot, amikor az adóhivatal határozatban megállapítja a mulasztási bírságot mind a két oldalon. Rezsabek Angéla 22

23 Számla Egyszerűsített adattartalmú számla Kézi Nyugta Gépi CSAK számviteli bizonylat Rezsabek Angéla 23

24 Pénztárgép használatára vonatkozó kötelezettség Meghatározott vállalkozások csak pénztárgéppel tehetnek eleget nyugta-kibocsátási kötelezettségüknek. Ilyenek például: a taxi szolgáltatást nyújtó adóalanyok, a gyógyszertárak, a legtöbb kiskereskedelmi egység, a legtöbb vendéglátóegység,.. 1. számú melléklet a 24/1995. (XI. 22.) PM rendelethez (hatályon kívül helyezte a 3/2013-as NGM rendelet: Pénztárgépek és taxaméterek műszaki követelményeiről. ) Rezsabek Angéla 24

25 Nyugtakibocsátási kötelezettség Abban az esetben, ha mentesül a számlakibocsátási kötelezettség alól, köteles a termék beszerzője, szolgáltatás igénybevevője részére nyugta kibocsátásáról gondoskodni. (kp-s értékesítés és a vevő nem kér számlát (Áfa tv (1)b.)) Nyugta helyett az adóalany számla kibocsátásáról is gondoskodhat. Ebben az esetben mentesül a külön jogszabályban előírt gépi kiállítású nyugtakibocsátási kötelezettség alól. Áfa tv (1) (2) Rezsabek Angéla 25

26 Elszámolásra kiadott összeg A szokásjog alapján igen sok cégnél alkalmazzák a jelképes visszavétel tételeit elszámoltatásnál. Mi a teljes visszavett összeg bizonylata? És mi a valóság alapja? És hol a valódiság elve? Rezsabek Angéla 26

27 Elszámolásra kiadott előleg Előleg kiadása Előlegből felhasznált összeg Előlegből felhaszn. összeg áfa tartalma Fel nem használt összeg visszavételezése Rezsabek Angéla 27

28 Elszámolásra adott előleg - időkorlát..a külföldi kiküldetésre, külszolgálatra tekintettel adott előleg, elszámolásra kiadott összeg, feltéve, hogy annak a kifizetővel való elszámolása a visszaérkezést követő 30 napon belül megtörténik Szja 72 n) Rezsabek Angéla 28

29 Devizában kiadott előleg esetén a beszerzett BeszbBbBeszergeser eszköz vagy igénybevett szolgáltatás bekerülési értéke Felhasznált valuta teljesítéskori napi árfolyama (számviteli politika alapján) Felhasznált valuta könyv szerinti árfolyama (számviteli politika alapján) Pavlik Rezsabek Angéla 29

30 Valutapénztár állománya Könyv szerinti árfolyam Elszámolásra kiadott összeg Napi árfolyam Elköltött összeg Számla teljesítés napján Elszámolás napján 1000 EURO 280 Ft/EURO 1000 EURO 300 Ft/EURO 800 EURO 296 Ft/EURO 285 Ft/EURO Rezsabek Angéla 30

31 Amennyiben rögzíti a számviteli politikában, hogy a valutapénztárból történő beszerzéseket a felhasznált valuta könyv szerinti értékén veszi állományba: Valutapénztár állománya 1000 EURO Könyv szerinti árfolyam 280 Ft/EURO * * *280 Rezsabek Angéla 31

32 Amennyiben nem rögzíti a számviteli politikában, hogy a valutapénztárból történő beszerzéseket a felhasznált valuta könyv szerinti értékén veszi állományba:!!!!!nem JAVASLOM, nem egyezik a Sztv. általános devizás értékelési szabályaival!!!!!! * * * * * * * * *15 Rezsabek Angéla 32

33 Napidíj, ha forintban adjuk Lehetne ilyen egyszerű a könyvelés devizás esetben is, de nem az oka??? Előlegként kiadott összeg Személyi jellegű egyéb kifizetés (előleg számfejtése) Személyi jövedelemadó levonása Munkavállalói járulékok elszámolása Előleg átvezetése Munkáltatói járulékok elszámolása Rezsabek Angéla 33

34 Napidíj A Számviteli törvényben az áfa árfolyamához való igazítás már szerepel, de a személyi jövedelemadó árfolyamához való igazítás még nem. Ebből következően a napidíj szja tartalmát, a személyi jellegű egyéb kifizetést és a valutapénztár csökkenését más-más árfolyamon kell forintra átszámítanunk. Rezsabek Angéla 34

35 Napidíj szja árfolyam A magánszemély - választása szerint - az adóelőleg, adó megállapításához a bevétel, illetve a kiadás forintra történő átszámítására a bevétel megszerzése napját megelőző hónap, illetve a kiadás teljesítésének napját megelőző hónap 15. napján érvényes MNB hivatalos devizaárfolyamot kell használni évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról ( továbbiakban SZJA törvény) 6. b) Rezsabek Angéla 35

36 A valutapénztárból ( 100*280) befizetés történik a deviza betétszámlára. Napi MNB árfolyam: 305 Ft/EUR, Napi ker. bank : * * * 25 Rezsabek Angéla 36

37 A devizaszámláról (100* 290) forintra átváltás történik. Napi MNB árfolyam: 305 Ft/Euro, Napi ker. bank : Ftt/Euro * * * 14 Rezsabek Angéla 37

38 A devizaszámláról (100* 290) CHF-re átváltás történik. Kapunk 120 CHF t. Napi MNB árfolyam: 308 Ft/EUR, 252 Ft/CHF Napi ker. bank : , EUR 100* CHF * Rezsabek Angéla 38

39 Valutából (100* 300) beszerzés történik. Napi MNB árfolyam: 305 Ft/EUR, Napi ker. bank : * 300 Rezsabek Angéla 39

40 Valutából (100* 300) anyagbeszerzés történik. Napi MNB árfolyam: 305 Ft/EUR, Napi ker. bank : (Az előző jobb megoldás, az Sztv. Devizás értékelési szabályai értelmében!!!) * * *5 Rezsabek Angéla 40

41 Tartalom I. Általános kérdések II. Készpénzmozgás számviteli bizonylatai III. Értékesítés számviteli bizonylatai IV. Tulajdonosokkal szembeni követelések, kötelezettségek bizonylatai Pavlik Rezsabek Angéla 41

42 Kiállítás dátuma: január 10. SZÁMLA Teljesítés napja: január 18. Fizetési határidő: január 18. Érték : Gazdasági teljesítés : december Számla alapján!!! T391 / K T 52 / T311 / K T52 / T311 / K T311 / K / / 454 Rezsabek Angéla 27

43 Kiállítás dátuma: január 10. SZÁMLA Teljesítés napja: január 18. Fizetési határidő: január 18. Érték : Gazdasági teljesítés : december 11- január 10. Arányosan????? re a könyvelés???? Számviteli bizonylat alapján!!! T391 / K T 52 / T311 / K T52 / T311 / K T311 / K / / 454 Rezsabek Angéla 25

44 SZÁMLA Tartalmi és formai elemei a termék értékesítőjének, szolgáltatás nyújtójának neve* és címe*; a termék értékesítőjének, szolgáltatás nyújtójának adószáma*, amely alatt a termék értékesítését, szolgáltatás nyújtását teljesítette; a számla sorszáma, amely a számlát kétséget kizáróan azonosítja; valamint a termék beszerzőjének, szolgáltatás igénybevevőjének neve*, adószáma* és címe; Rezsabek Angéla 44

45 * rövidített név csak abban az esetben fogadható el, ha a cégbírósághoz (egyéni vállalkozó esetén az önkormányzathoz) bejelentették!!! A számlán postacím, postafiókcím megjelölése önmagában nem elegendő ( nem tilos, de nem elég) Név, cím változás esetén a közzétételtől számítva csak a módosított adat fogadható el. Rezsabek Angéla 45

46 *Adószám - - Törzsszám, ez szolgál azonosításra, ennek minden esetben stimmelnie kell Megye kód alanyi adómentes kizárólag tárgyi mentes -nek jelentkezett kizárólag mezőgazdasági különös adózási jogállású áfa alanynak nem minősülő egyéb adózó normal áfa- alany eva alany Rezsabek Angéla 46

47 Milyen esetben kötelező a vevő adószámát feltüntetni ( Áfa tv.169 d, pont)? A vevő az adó fizetésére kötelezett Belföldi fordított adózás alá eső ügylet Közösségen belüli termékértékesítés A terméket beszerző, szolgáltatást igénybe vevő adóalanyra az áthárított adó a Ft-ot eléri vagy meghaladja. Rezsabek Angéla 47

48 SZÁMLA Tartalmi és formai elemei a számla kibocsátásának Kelte TELJESÍTÉS csak akkor kötelező, ha nem esik egybe a számla kiállításával Fizetési határidő nem kötelező törvényi elem Rezsabek Angéla 48

49 Gazdasági események teljesítési időpontja az Áfa tv. szerint Általános szabályok 55. (1) Az adófizetési kötelezettséget annak a ténynek a bekövetkezése keletkezteti, amellyel az adóztatandó ügylet tényállásszerűen megvalósul (a továbbiakban: teljesítés). 56. A fizetendő adót ha e törvény másként nem rendelkezik a teljesítéskor kell megállapítani. 58. (1) Termék értékesítése, szolgáltatás nyújtása esetében, ha a felek részletfizetésben vagy határozott időre szóló elszámolásban állapodtak meg, teljesítés az ellenérték megtérítésének esedékessége, amelyre az adott részlet vagy elszámolás vonatkozik. (pl. operatív lízing) Rezsabek Angéla 49

50 Számla kelte: április 10. TELJESÍTÉS : március 28. Általános szabályok szerinti ügyletek Fizetési határidő: április 15. Számla kelte: TELJESÍTÉS : Fizetési határidő: április április április 15. Tényleges gazdasági teljesítés: március Nem kötelező a számlán feltüntetni a számviteli teljesítést, de az ügylethez kapcsolódóan valamilyen számviteli bizonylaton kötelező feltüntetni. Szt. 167 d) a bizonylat kiállításának időpontja, illetve - a gazdasági művelet jellegétől, időbeni hatályától függően - annak az időpontnak vagy időszaknak a megjelölése, amelyre a bizonylat adatait vonatkoztatni kell (a gazdasági művelet teljesítésének időpontja, időszaka); Rezsabek Angéla 50

51 SZÁMLA Tartalmi és formai elemei Az értékesített termék megnevezése, annak jelölésére a számlakibocsátásra kötelezett választása alapján az e törvényben alkalmazott vtsz., továbbá mennyisége vagy a nyújtott szolgáltatás megnevezése, annak jelölésére a számlakibocsátásra kötelezett választása alapján az e törvényben alkalmazott SZJ, továbbá mennyisége, feltéve, hogy az természetes mértékegységben kifejezhető; Rezsabek Angéla 51

52 i) az adó alapja, továbbá az értékesített termék adó nélküli egységára vagy a nyújtott szolgáltatás adó nélküli egységára, ha az természetes mértékegységben kifejezhető, valamint az alkalmazott árengedmény, feltéve, hogy azt az egységár nem tartalmazza; j) az alkalmazott adó mértéke; 82. (1) 8 Az adó mértéke az adó alapjának 27 százaléka. (2) 8 A 3. számú mellékletben felsorolt termékek, szolgáltatások esetében az adó mértéke az adó alapjának 5 százaléka. (3) 8 A 3/A. számú mellékletben felsorolt termékek, szolgáltatások esetében az adó mértéke az adó alapjának 18 százaléka. k) az áthárított adó, kivéve, ha annak feltüntetését e törvény kizárja; Rezsabek Angéla 52

53 Számla kibocsátásának időbeli korlátja: Az adóalany a számla kibocsátásáról legkésőbb a) a teljesítésig, b) előleg fizetése esetében a fizetendő adó megállapításáig, de legfeljebb az attól számított ésszerű időn belül köteles gondoskodni. Ésszerű idő a) Közösségen belüli ügylet esetében a teljesítés hónapját követő hónap 15. napján belüli, b) Készpénzes ügylet és előleg esetén haladéktalanul c) Egyéb esetben15 napon belüli Áfa tv.163. (1) Rezsabek Angéla 53

54 Számla adattartalmára vonatkozó egyszerűsítés keretében nem kötelező: az adó alapja, továbbá az értékesített termék adó nélküli egységára vagy a nyújtott szolgáltatás adó nélküli egységára, ha az természetes mértékegységben kifejezhető, valamint az alkalmazott árengedmény, feltéve, hogy azt az egységár nem tartalmazza; az alkalmazott adó mértéke; Helyette: a juttatott vagyoni előny pénzben kifejezett összegét úgy kell tekinteni, mint amely fizetendő adót is tartalmaz, annak megállapításához 21,26 százalékot, 4,76 százalékot, 15,25 százalékot kell alkalmazni. Rezsabek Angéla 54

55 SZÁMLA Ft Ft Ft 10% garanciális visszatartás szerződés szerint Fizetendő összeg: Ft Rezsabek Angéla 55

56 Garanciális visszatartás A jóteljesítési garanciális visszatartás nem minősül engedménynek. Sem áfa szempontjából sem eredmény szempontjából nem jelent adóalap csökkentő tételt. Mit javasoljunk, ha nem bírja el a vállalkozás fizetőképessége??? Jelentkezzen be pénzforgalmi áfa hatálya alá! Jelentkezzen be KIVA hatálya alá! Rezsabek Angéla 56

57 PÉNZFORGALMI ELSZÁMOLÁS Az az adóalany, aki (amely) a) a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló évi XXXIV. törvény (a továbbiakban: Kkv.) rendelkezései szerint a tárgy naptári év első napján kisvállalkozás, vagy annak minősülne, ha a Kkv. hatálya alá tartozna, és b) gazdasági céllal belföldön telepedett le, gazdasági célú letelepedés hiányában pedig lakóhelye vagy szokásos tartózkodási helye van belföldön, továbbá c) nem áll csőd- vagy felszámolási eljárás hatálya alatt, jogosult az e fejezetben meghatározottak szerint pénzforgalmi elszámolást választani, kivéve, ha alanyi adómentességben részesül Áfa tv. 196/B. (1) Rezsabek Angéla 57

58 Pénzforgalmi áfa elszámolás számlázásra gyakorolt hatása Pénzforgalmi áfa elszámolást választó cég döntésének Szállítójára NINCS Hatása Hatása Vevőjére Van Pavlik A pénzforgalmi áfa elszámolást választó cég választását a kibocsátott számláján köteles feltüntetni!!! Az áfa levonására a számla pénzügyi rendezése után van joga!!! Rezsabek Angéla 58

59 Bizonylaton történő feltüntetés Kötelező a pénzforgalmi elszámolás kifejezést feltüntetni. Áfa tv. 169 h) Nem hat a pénzforgalmi bejelentkezés: Fordított adó - normál szabály Területi hatályon kívüli ügylet normál szabály Termékimport normál Saját beruházás normál Rezsabek Angéla 59

60 Pénzforgalmi Áfa - Kimenő számla könyvelése Eladási ár ÁFA Egyéb rövid lejáratú 27 kötelezettség Pénzügyi teljesítés ÁFA fizetendőként kimutatás 4 Egyéb rövid lejáratú kötelezettség Rezsabek Angéla 60

61 Pénzforgalmi Áfa - Bejövő számla könyvelése Vétel ár ÁFA Pénzügyi teljesítés ÁFA levonásba helyezése 3/4. Egyéb köv./köt /4. Egyéb köv/köt. 27 Rezsabek Angéla 61

62 Devizás tételek bekerülési értékének meghatározása Általános szabály alapján gazdasági teljesítés napján érvényes SZP rögzített árfolyam: MNB Deviza átlag Indoklás mellett: deviza eladási, deviza vételi. Választhatja, hogy követelés kötelezettség bekerülése esetén az Áfa tv. kapcsolódó előírásai szerinti árfolyammal számol. Választhatja, hogy valutában történő kiegyenlítés esetén beszerzett termék, illetve a szolgáltatás értéke az ellenértékként fizetett valuta könyv szerinti árfolyamán kerül átszámításra. Kivételek: Forintért vásárolt valuta, deviza: amennyi forintot adtam érte. Barter ügylet Devizás váltó Korábban már láttuk!!!! Rezsabek Angéla 62

63 MI Számla kelte: március 2. ( MNB: 295,11 Eladási: 300) SZÁMLA 1. eset Teljesítés napja : március 19. (MNB: 305,4) Számla befogadó mennyi áfa-t helyezhet levonásba??? 270 EURO * 300 = Ft!!!, helyett csak Ft Fizetési határidő: március 19. (MNB: 305,4) EURO 270 EURO EURO Áfa tartalom: Ft Gazdasági teljesítés : február (február ,25) A vállalkozás bejelentette a NAV-nál, hogy áfa átszámítás tekintetében kívánja az MNB árfolyamot alkalmazni. A vállalkozás a számviteli politikájában az MNB árfolyam alkalmazását választotta és a követelések, kötelezettségek átszámításánál az ÁFA törvény által meghatározott árfolyamot alkalmazza. A számla befogadója nem jelentette be a NAV-nál, hogy áfa átszámítás tekintetében kívánja az MNB árfolyamot alkalmazni. Rezsabek Angéla 63

64 MI Számla kelte: március 2. (MNB: 295,11 ) Eladási: 300) SZÁMLA 2. eset Teljesítés napja : március 19. (MNB: 305,4) Számla befogadó mennyi áfa-t helyezhet levonásba??? 270 EURO * 295,11 = Ft!!! Fizetési határidő: március 19. (MNB: 305,4) EURO 270 EURO EURO Áfa tartalom: Ft Gazdasági teljesítés : február (február ,25) A vállalkozás nem jelentette be a NAV-nál, hogy áfa átszámítás tekintetében kívánja az MNB árfolyamot alkalmazni. A vállalkozás a számviteli politikájában az MNB árfolyam alkalmazását választotta, de a követelések, kötelezettségek átszámításánál az ÁFA törvény által meghatározott árfolyamot alkalmazza. A számla befogadója bejelentette a NAV-nál, hogy áfa átszámítás tekintetében kívánja az MNB áfolyamot alkalmazni. Rezsabek Angéla 64

65 1. Eset szerint Szolgáltatás kiszámlázása és kiegyenlítés a forintos bankszámlára ( árfolyam: 304,5-307,5/EURO) *295,11 (kelt) Ft *295, Ft *295, Ft *304, Ft Ft Rezsabek Angéla 65

66 Szolgáltatás kiszámlázása és kiegyenlítés a deviza bankszámlára ( árfolyam: 304,5-307,5/EURO) *295, Ft *295, Ft *295, Ft *305,4 (MNB) Ft Ft Rezsabek Angéla 66

67 Előlegbekérő Pénzmozgás Számla A számla, nem előzheti meg a pénzmozgást!!!! Pavlik Rezsabek Angéla 67

68 MI ElŐLEGSZÁMLA EURO EURO EURO 2700 EURO * 290 Ft/EURO = Ft Rezsabek Angéla 68

69 SZÁMLA EURO EURO EURO Előleg levonás: EURO EURO EURO Fizetendő: EURO EURO EURO EURO *280 = Rezsabek Angéla 69

70 A vállalkozás számvitel és áfa tekintetében is az MNB árlyamot választotta, a számviteli politikájában rögzítette az áfa árfolyamához történő igazodást Befolyt előleg * Befolyt előleg átvez * Befolyt előleg fiz. áfa 2.700* Kiszámlázott árbev: * Kiszámlázás áfa-ja: * Előleg levonása * Előlegen árfolyamkül * Előleg áfa átvez. 2700* Előleg áfa árfolyamkül *10 Rezsabek Angéla 70

71 SZÁMLA MI Számla március 2. ( 295,11 ) kelte: Teljesítés napja : március 19. (305,4) Fizetési határidő: március 19. (305,4) Áfa tartalom: Ft (ezek szerint az eladó is MNB árf. Jelentett be a NAV-nál) Gazdasági teljesítés : február ( 296,25) EURO 270 EURO EURO A vállalkozás bejelentette a NAV-nál, hogy áfa átszámítás tekintetében kívánja az MNB árfolyamot alkalmazni. A vállalkozás a számviteli politikájában az MNB árfolyam alkalmazását választotta és a követelések, kötelezettségek átszámításánál az ÁFA törvény által meghatározott árfolyamot alkalmazza. Rezsabek Angéla 71

72 Szolgáltatás igénybe vétele és kiegyenlítés a devizabetétszámláról ( árfolyam 270 Ft/EURO) *295, Ft *295, Ft *295, Ft * Ft Ft Rezsabek Angéla 72

73 Szolgáltatás igénybe vétele és kiegyenlítés a forintos bankszámláról ( árfolyam: 304,5-307,5/EURO) *295, Ft *295, Ft *295, Ft *307, Ft Ft Rezsabek Angéla 73

74 Kompenzálás követelés 2.000EURO*300 Ft/euro kötelezettség 2.000EURO*310 Ft/euro EURO kompenzálására kerül sor * 310 Nem barter ügylet!!! * * 10 Rezsabek Angéla 74

75 Értékesítésből származó követelés fordulónapi értékelése, ennek bizonylati alátámasztása Rezsabek Angéla 75

76 Ingyen adott érték Követelést adok ingyen Behajthatatlan Elévült Bíróság előtt nem behajtható Kapcsolt felekre még visszatérünk! Nem TAO alap növelő tétel!!! Elengedem: KAPCSOLT ha az adózó olyan külföldi személlyel vagy magánszemélynek nem minősülő belföldi személlyel szemben fennálló követelését engedi el, amellyel kapcsolt vállalkozási viszonyban áll, Elengedem: 1. magánszemély javára történik, vagy 2. NEM KAPCSOLT ha az adózó olyan külföldi személlyel vagy magánszemélynek nem minősülő belföldi személlyel szemben fennálló követelését engedi el, amellyel kapcsolt vállalkozási viszonyban nem áll, TAO alap növelő tétel!!! Rezsabek Angéla Nem TAO alap növelő tétel!!!

77 Az adózás előtti eredményt növeli: az adóévben követelésre (kivéve hitelintézetnél és pénzügyi vállalkozásnál a pénzügyi szolgáltatásból, befektetési szolgáltatási tevékenységből származó és befektetési vállalkozásnál a befektetési szolgáltatási tevékenységből származó követelést) elszámolt értékvesztés összege Tao tv 8 gy, a behajthatatlan követelésnek nem minősülő, adóévben elengedett követelés, kivéve 1. ha a követelés elengedése magánszemély javára történik, vagy 2. ha az adózó olyan külföldi személlyel vagy magánszemélynek nem minősülő belföldi személlyel szemben fennálló követelését engedi el, amellyel kapcsolt vállalkozási viszonyban nem áll, (független külföldi személy és belföldi nem magánszemély) Tao. tv. 8 h, Lásd. Előző dia Adózás előtti eredményt csökkenti: a követelésre az adóévben visszaírt értékvesztés, a követelés bekerülési értékéből a behajthatatlanná vált rész, valamint a követelés átruházásakor, kiegyenlítésekor, beszámításakor elszámolt bevétel, de legfeljebb a nyilvántartott értékvesztés. Tao tv. 7 n) behajthatatlan követelés: a számvitelről szóló törvény szerinti behajthatatlan követelés, valamint azon követelés bekerülési értékének 20 százaléka, amelyet a fizetési határidőt követő 365 napon belül nem egyenlítettek ki, kivéve, ha a követelés elévült vagy bíróság előtt nem érvényesíthető Tao tv. e, 4/a.

78 Követelés Vigyázat az adóalap korrekcióval!!! Eredeti követelés : 100 (tegyük fel, hogy 365 napon túli) Értékvesztés : 30 (adósminősítés alapján) Ráfordításként csökkentette az eredményt: 30 Adózás előtti eredményt növelő tétel: 30 Adózás előtti eredményt csökkentő tétel: 20 Következő évben befolyik a követelés teljes összege. Bevételként növeli az eredményt: 30 Adózási szempontól adóalap csökkentő: 10!!! Rezsabek Angéla 78

79 Követelés Vigyázat!!! Nyilvántartott értékvesztés (előző példában: 10): a követelésekre a számviteli előírások alapján elszámolt és adózás előtti eredménynövelésként figyelembe vett értékvesztés (előző példában: 30) csökkentve az adózás előtti eredmény csökkentéseként számításba vett összeggel (előző példában: 20) Tao tv Rezsabek Angéla 79

80 316. követelés 1000 EURO*310 Ft/euro A vállalkozás döntése alapján 30% értékvesztést számol el a követelésre. Fordulónapon a számviteli politika alapján szükséges árfolyam: 290 Ft/euro ÉV a könyv szerinti árfolyamon!!! 300* Követelés év végi átértékelése 1.000* ÉV év végi átértékelése 300 * 20 Rezsabek Angéla 80

81 Tartalom I. Általános kérdések II. Készpénzmozgás számviteli bizonylatai III. Értékesítés számviteli bizonylatai IV. Tulajdonosokkal szembeni követelések, kötelezettségek bizonylatai Rezsabek Angéla 81

82 1000 EURO kölcsönt nyújt a vállalkozás hosszú távra. Devizaszámla adatai: *270 MNB : 301 Ft/EURO Ker. bank árfolyam: * * * 31 Rezsabek Angéla 82

83 1000 EURO kölcsönt nyújt a vállalkozás hosszú távra a forint számlájáról. MNB : 301Ft / EURO Ker. bank árfolyam: * * * 2 Rezsabek Angéla 83

84 A kölcsön után 50 EURO kamatot kap a forint bankszámlájára / deviza bankszámlájára. MNB : 301Ft / EURO Ker. bank árfolyam: * *301 Rezsabek Angéla 84

85 Tulajdonosnak adott kölcsön, mint követelés kamatának kezelése Vállalkozás esetén Magánszemély esetén Szokásos piaci ár alapján Mi a helyzet, ha kapcsolt féllel szembeni a követelés az adott kölcsön miatt? Magánszeméllyel szemben fennálló követelésére: jegybanki alapkamat + 5% (Szja kötelező előírása a kamatszedés!!!) Rezsabek Angéla 85

86 A kölcsönök után számítandó kamat Hol a határ? Magánszeméllyel szemben fennálló követelésére a jegybanki alapkamat + 5%. Nem lehet ennél alacsonyabb? Ha a kifizető bizonyítja, hogy a szokásos piaci kamat ennél alacsonyabb, akkor a szokásos piaci kamat. A kamatkedvezmény összege a jövedelem? Nem. Ennek szorzója 1,19. Mely naphoz kapcsolódva keletkezik az adófizetési kötelezettség? adóév utolsó napjához ha a követelés az adóévben megszűnt, akkor a megszűnés napjára Szja tv.72. (1) Rezsabek Angéla 86

87 A jegybanki alapkamat alakulása december 21-től 7,00% nap augusztus 29-től 6,75% nap szeptember 26-tól 6,50% nap október 31-től 6,25% nap november 28-tól 6,00% nap december 19-től 5,75% nap Január 30-tól 5,50 % Rezsabek Angéla 87

88 A kölcsönök után számítandó kamat Magánszemélynek nyújtott kölcsön után kamatot kell felszámítani. 38/ 97 39/ 97 10mFt-ra számolva Ft Amennyiben nem történik meg a kamat felszámítása a kamatkülönbözet után szja-t és eho-t kell fizetni. Alap= * 1,19 = Ft 55/ 462 Szja Ft 55/ 463 EHO Ft Rezsabek Angéla 88

89 Kölcsön kamata kapcsolt vállalkozások között Amennyiben a kapcsolt vállalkozások egymás közötti szerződésükben, megállapodásukban (általános forgalmi adó nélkül számítva) magasabb vagy alacsonyabb ellenértéket alkalmaznak annál, mint amilyen ellenértéket független felek összehasonlítható körülmények esetén egymás között érvényesítenek vagy érvényesítenének (a továbbiakban: szokásos piaci ár), a szokásos piaci ár és az alkalmazott ellenérték alapján számított különbözetnek megfelelő összeggel az adózó köteles módosítani a társasági adó alapját. Tao tv. 18. (1) Rezsabek Angéla 89

90 A kapcsolt viszony meghatározása A kapcsolt vállalkozási viszony a szerződéskötéskor minősítendő. [PM Jövedelemadók főosztálya 1635/2008. APEH Ügyfélkapcsolati és Tájékoztatási főosztály /2008.] Rezsabek Angéla 90

91 Tulajdonostól kapott kölcsön kamata fizetendő kamat Kamat jár Ptk (1) bek. Kapcsolt vállalkozástól elvárt kamat a szokásos piaci kamat. Magánszemélynek kötelezően előírt kamat mérték nincs. Rezsabek Angéla 91

92 Jegyzett tőke leszállítása a tőkekivonással megvalósított jegyzett tőke leszállításához kapcsolódó - a jegyzett tőke leszállításával arányos - tőketartalék-kivonás összegét, a tőkekivonással megvalósított jegyzett tőke leszállításához kapcsolódó - a jegyzett tőke leszállításával arányos - eredménytartalékkivonás összegét, Szt. 36 (2) c, 37 (2) f Rezsabek Angéla 92

93 Jegyzett tőke leszállítása 80% (Alapító okirat módosítás) Jegyzett tőke: e Ft Tőketartalék: eft Eredménytartalék: e Ft Lekötött tartalék: eft 411 / e Ft 412/ eft 413 / e Ft eft Rezsabek Angéla 93

94 Tőkeleszállítás tőkekivonással a gazdasági társaságnál a jegyzett tőkének tőkekivonással történő leszállításakor a bevont részvények, üzletrészek, vagyoni betétek ellenében átadott vásárolt és saját termelésű készletek - általános forgalmi adót nem tartalmazó - számlázott, a létesítő okiratban, annak módosításában, illetve az arra jogosult testület határozatában rögzített értékének összegét, Szt. 72 4(c) Rezsabek Angéla 94

95 Tőkeleszállítás tőkekivonással Jegyzett tőke Tőketartalék Eredménytartalék 81, Készlet kivezetés Elfogadott érték Áfa Összevezetés Behozott vagyon összegén felüli rész Szja EHO Rezsabek Angéla 95

96 Osztalékelőleg Két, egymást követő számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása közötti időszakban ha a társasági szerződés (az alapszabály) azt megengedi a taggyűlés (közgyűlés) osztalékelőleg fizetéséről akkor határozhat, ha a korrigált saját tőke osztalékelőleg kifizetés után sem csökken a jegyzett tőke alá. Az osztalékelőleg fizetése során a közbenső mérlegben foglaltakat a közbenső mérleg fordulónapját követő hat hónapon belül lehet figyelembe venni. Osztalékelőleg a mérleg fordulónapját követő hat hónapon belül a számviteli törvény szerinti beszámoló alapján is fizethető. Gt. 133., 221. (1) Rezsabek Angéla 96

97 Osztalékelőlegből levont szja Az osztalékelőleget és annak adóját a kifizetés évéről szóló adóbevallásban tájékoztató adatként kell feltüntetni, a jóváhagyott kifizetett osztalékot, a levont, megfizetett adót az osztalékot megállapító beszámoló elfogadásának évéről szóló adóbevallásban - az osztalékelőlegből levont, megfizetett adót levont adóként figyelembe véve - kell bevallani. Szja 65 (3) Rezsabek Angéla 97

98 Osztalékelőleg Kifizetés 840 (700) szja 160 (160) !!!???? EHO???? 0 (140) Osztalékelőírás Jóváhagyott osztalék 1000 Osztalék- osztalékelőleg összevezetés Előleg átvezetése / 36. Köv!! 463???? EHO???? 0 (140) 0 Rezsabek Angéla 98

99 Osztalékelőleg nem válik osztalékká adott kölcsön, ami után a magánszemély tulajdonost az szja tv. értelmében kamat terheli A kamatkedvezményből származó jövedelem adóalapja a kamatkedvezmény 1,19- szerese... Lásd. Korábban! Az osztalékelőleg kifizetésének adóévére az osztalékadó-előleg alapján keletkező kamatkedvezményből származó jövedelmet a kifizető a beszámoló elfogadásának napján állapítja meg, egyebekben az előző rendelkezések szerint jár el. Szja 72 (2) Rezsabek Angéla 99

100 Ft Ft Osztalékelőleg visszafizetésre kerül Ft Ft (Szja) XXXXX (EHO) YYYYYY Rezsabek Angéla 100

101 Forintban jóváhagyott osztalék devizában történő kifizetése 1. a jóváhagyott forint érték deviza összegre átszámítása 2. szja és eho számítása 3. maradék összeg árfolyamkülönbözete Rezsabek Angéla 101

102 Osztalék kifizetése devizában Ft jóváhagyott osztalékot a tulajdonosok devizában kívánják felvenni márciusban. Napi árfolyamok: MNB : 300 Ft / EURO Ker. bank Devizabetétszámla egyenlege: Euro (285Ft/euro) Február 15-én az MNB árfolyam: 292,13 Ft/E Rezsabek Angéla 102

103 Osztalék kifizetése devizában Ft jóváhagyott osztalékot a tulajdonosok devizában kívánják felvenni márciusban. Napi árfolyamok: MNB : 300 Ft / EURO Ker. bank: Ft/Euro Devizabetétszámlán szereplő érték * Február 15-én az MNB árfolyam: 292,13 Ft/Eur Ft / 302 = ,58 EURO ,58 * 0,16 * 292,13 Ft/EURO = Ft ,58 * 0,14 *292,13 Ft / EURO = Ft ( több magánszemély ) Rezsabek Angéla 103

104 Ft / 302 = ,58 EURO (euróban járó osztalék összege a napi eladási árfolyam mellett) ,58 * 0,16 * 292,13 Ft/EURO = Ft (szja) ,58 * 0,14 *292,13 Ft / EURO = Ft (eho, több magánszemély ) 493! Osztalékelőleg (33112,58 Euro 302 Ft-os napi (jav) eladási árfolyamon márciusban) Ft 5298eur*292,13 (febr. 15-ei árf.) Ft 4636eur*292,13 (febr. 15-ei árf.) Ft 33112,58*0,7 =23178,8 Euro (netto, kifizetendő osztalék) 23178,8eur*285 Ft/Euro (dev. Betét árf.) Ft Keletkező árfolyamkülönbözet Rezsabek Angéla 104

105 Adatszolgáltatási kötelezettség Az ügyvezetőnek írásban nyilatkoznia kell a taggyűlésnek arról, hogy a kifizetés nem veszélyezteti a társaság fizetőképességét, illetve a hitelezők érdekeinek érvényesülését. A nyilatkozat megtételének elmulasztásával történő kifizetéssel, illetve valótlan nyilatkozat tételével okozott károkért az ügyvezető a vezető tisztségviselőkre vonatkozó általános rendelkezések szerint felel. Az ügyvezető köteles a nyilatkozatot 30 napon belül a cégbírósághoz elektronikus úton benyújtani. A bejelentés nem jár illetékfizetési és közzétételi kötelezettséggel. Gt. 131 (3) Rezsabek Angéla 105

106 Tőkére történő befizetés forintra átszámított összege eltér a bejegyzett összegtől Kevesebb a befizetett összeg Nagyobb a befizetett összeg Követelésként kell kimutatni a tulajdonosokk al szemben A tulajdonosok társasági szerződésben lerögzített kijelentése alapján tőketartalék Visszafizetésre kerül a tulajdonosok felé A tulajdonosok lemondanak róla: rendkívüli bevétel Rezsabek Angéla

2013.03.25. BIZONYLAT. Rezsabek Angéla 1. A számviteli bizonylat és a számla kapcsolata. Számviteli bizonylat. Számla.

2013.03.25. BIZONYLAT. Rezsabek Angéla 1. A számviteli bizonylat és a számla kapcsolata. Számviteli bizonylat. Számla. BIZONYLAT Rezsabek Angéla 1 A számviteli bizonylat és a számla kapcsolata Számviteli bizonylat Számla Rezsabek Angéla 2 1 Számviteli bizonylat kötelezı tartalmi elıírása Mikor kell bizonylatot kiállítani?

Részletesebben

Magyar Könyvvizsgálói Kamara Oktatási Központ Kft. Kötelező továbbképzés 2013. Támogatások

Magyar Könyvvizsgálói Kamara Oktatási Központ Kft. Kötelező továbbképzés 2013. Támogatások Magyar Könyvvizsgálói Kamara Oktatási Központ Kft. Kötelező továbbképzés 2013. Támogatások TÁMOGATÁSOK ÉS EGYÉB BERUHÁZÁSÖSZTÖNZŐ, BERUHÁZÁS FINANSZÍROZÓ GAZDASÁGI TÉTELEK SZÁMVITELI ELSZÁMOLÁSA ELŐADÓ:

Részletesebben

GYAKORLATI SZÁMVITELI KÉRDÉSEK

GYAKORLATI SZÁMVITELI KÉRDÉSEK GYAKORLATI SZÁMVITELI KÉRDÉSEK 2014. 1 GYAKORLATI SZÁMVITELI KÉRDÉSEK 1990. évi C. törvény a helyi adókról = Htv. 2006. évi IV.törvény a gazdasági társaságokról = Gt. 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről

Részletesebben

Változások a számlázásban 2014. július 1-től

Változások a számlázásban 2014. július 1-től Változások a számlázásban 2014. július 1-től I. A számla, illetve nyugta kibocsátására irányadó szabályok Áfa tv. X. fejezet 159-178. -ok Számlakibocsátási kötelezettség Főszabály: Az adóalany köteles

Részletesebben

18. A számla, nyugta kibocsátásának alapvető szabályai 2010.

18. A számla, nyugta kibocsátásának alapvető szabályai 2010. 18. A számla, nyugta kibocsátásának alapvető szabályai 2010. A számlázásra vonatkozó előírásokat az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: áfatörvény), valamint az e

Részletesebben

2002. évi XLIII. törvény. I. Fejezet. A törvény hatálya Az egyszerűsített vállalkozói adó. Az adó alanya

2002. évi XLIII. törvény. I. Fejezet. A törvény hatálya Az egyszerűsített vállalkozói adó. Az adó alanya 2002. évi XLIII. törvény az egyszerűsített vállalkozói adóról Az Országgyűlés az egyszerűsített adó-megállapítási és beszedési szabályok alkalmazása érdekében azon kisvállalkozások számára, amelyeknél

Részletesebben

2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról* I. FEJEZET A TÖRVÉNY HATÁLYA ÉS ALAPVETÕ RENDELKEZÉSEI

2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról* I. FEJEZET A TÖRVÉNY HATÁLYA ÉS ALAPVETÕ RENDELKEZÉSEI 23374 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 136. szám 2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról* Az Országgyûlés abból a meggyõzõdésbõl kiindulva, hogy

Részletesebben

18. A számla, nyugta kibocsátásának alapvető szabályai 2013.

18. A számla, nyugta kibocsátásának alapvető szabályai 2013. 18. A számla, nyugta kibocsátásának alapvető szabályai 2013. A számlázásra vonatkozó előírásokat meghatározóan az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfa tv.), valamint

Részletesebben

2012. évi CXLVII. Törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról

2012. évi CXLVII. Törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról 2012. évi CXLVII. Törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról Az Országgyűlés abból a meggyőződésből kiindulva, hogy a kiegyensúlyozott gazdasági növekedés záloga és egyben

Részletesebben

a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról

a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/7954. számú törvényjavaslat a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról Előadó: Dr. Matolcsy György nemzetgazdasági miniszter Budapest, 2012. július 1 2012.

Részletesebben

Az egyszerűsített vállalkozói adó legfontosabb szabályai

Az egyszerűsített vállalkozói adó legfontosabb szabályai Az egyszerűsített vállalkozói adó legfontosabb szabályai Az egyszerűsített vállalkozói adó (továbbiakban: eva) az általános forgalmi adóval együtt számítva 25 millió forintot meg nem haladó éves bevételt

Részletesebben

Rezsabek Angéla SAJÁT TŐKE PROBLÉMÁK AZ ÚJ PTK. TÜKRÉBEN

Rezsabek Angéla SAJÁT TŐKE PROBLÉMÁK AZ ÚJ PTK. TÜKRÉBEN 1 SAJÁT TŐKE PROBLÉMÁK AZ ÚJ PTK. TÜKRÉBEN 2013. ÉVI V. TÖRVÉNY A POLGÁRI TÖRVÉNYKÖNYVRŐL 3:161. [A törzstőke és a törzsbetét fogalma és mértéke] (1) A törzsbetét a tag vagyoni hozzájárulása. A tagok törzsbetétei

Részletesebben

2002. évi XLIII. törvény. az egyszerűsített vállalkozói adóról1

2002. évi XLIII. törvény. az egyszerűsített vállalkozói adóról1 2002. évi XLIII. törvény az egyszerűsített vállalkozói adóról1 Az Országgyűlés az egyszerűsített adó-megállapítási és beszedési szabályok alkalmazása érdekében azon kisvállalkozások számára, amelyeknél

Részletesebben

2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati

2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati 2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról 2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról Az Országgyűlés

Részletesebben

Kisadózó vállalkozások tételes adójáról KATA

Kisadózó vállalkozások tételes adójáról KATA a kiegyensúlyozott gazdasági növekedés záloga és egyben a társadalmi jólét forrása egyfelől az értékteremtő munka, másfelől a vállalkozások, kiemelten a kis-és közepes vállalkozások adózási feltételeinek

Részletesebben

Néhány tudnivaló az árajánlatokhoz:

Néhány tudnivaló az árajánlatokhoz: LEADER rendelet 2013: Néhány tudnivaló az árajánlatokhoz: (6) Ha az ügyfél valamely kiadási tételéhez kapcsolódóan árajánlatot csatol be a támogatási kérelméhez vagy a kifizetési kérelméhez, a támogatásra

Részletesebben

A számla, nyugta kibocsátásának alapvető szabályai 2014.

A számla, nyugta kibocsátásának alapvető szabályai 2014. A számla, nyugta kibocsátásának alapvető szabályai 2014. A számlázásra vonatkozó előírásokat meghatározóan az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfa tv.), valamint

Részletesebben

2012. évi CXLVII. törvény. a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról. I. Fejezet

2012. évi CXLVII. törvény. a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról. I. Fejezet Hatályos: 2013. 01. 02-től 2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról Az Országgyűlés abból a meggyőződésből kiindulva, hogy a kiegyensúlyozott gazdasági

Részletesebben

c) a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról és annak végrehajtásáról szóló uniós rendeletek alapján külföldön biztosított személynek

c) a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról és annak végrehajtásáról szóló uniós rendeletek alapján külföldön biztosított személynek 2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról 1 Az Országgyűlés abból a meggyőződésből kiindulva, hogy a kiegyensúlyozott gazdasági növekedés záloga és egyben

Részletesebben

18. A számla, nyugta kibocsátásának alapvető szabályai 2012.

18. A számla, nyugta kibocsátásának alapvető szabályai 2012. 18. A számla, nyugta kibocsátásának alapvető szabályai 2012. A számlázásra vonatkozó előírásokat az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfa-törvény), valamint az

Részletesebben

2012. évi CXLVII. törvény. a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról1

2012. évi CXLVII. törvény. a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról1 2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról1 Az Országgyűlés abból a meggyőződésből kiindulva, hogy a kiegyensúlyozott gazdasági növekedés záloga és egyben

Részletesebben

TÁRSASÁG A SZABADSÁGJOGOKÉRT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET SZÁMLAREND ÉS BIZONYLATOLÁSI ELJÁRÁSOK SZABÁLYZATA. Budapest, 2013. 11. 04.

TÁRSASÁG A SZABADSÁGJOGOKÉRT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET SZÁMLAREND ÉS BIZONYLATOLÁSI ELJÁRÁSOK SZABÁLYZATA. Budapest, 2013. 11. 04. TÁRSASÁG A SZABADSÁGJOGOKÉRT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET SZÁMLAREND ÉS BIZONYLATOLÁSI ELJÁRÁSOK SZABÁLYZATA Budapest, 2013. 11. 04. A SZÁMLAREND TARTALMAZZA: - Minden alkalmazásra kijelölt számla számlajelét (

Részletesebben

I. Fejezet A TÖRVÉNY HATÁLYA ÉS ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEI

I. Fejezet A TÖRVÉNY HATÁLYA ÉS ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEI 2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról1 Az Országgyűlés abból a meggyőződésből kiindulva, hogy a kiegyensúlyozott gazdasági növekedés záloga és egyben

Részletesebben

Kisadózó vállalkozások tételes adójáról KATA

Kisadózó vállalkozások tételes adójáról KATA a kiegyensúlyozott gazdasági növekedés záloga és egyben a társadalmi jólét forrása egyfelől az értékteremtő munka, másfelől a vállalkozások, kiemelten a kis-és közepes vállalkozások adózási feltételeinek

Részletesebben

Az egyszerűsített vállalkozói adó 2015. évi legfontosabb szabályai

Az egyszerűsített vállalkozói adó 2015. évi legfontosabb szabályai Az egyszerűsített vállalkozói adó 2015. évi legfontosabb szabályai Az egyszerűsített vállalkozói adó (továbbiakban: eva) az általános forgalmi adóval együtt számítva 30 millió forintot meg nem haladó éves

Részletesebben

Az egyszerűsített vállalkozói adó 2012. évi legfontosabb szabályai

Az egyszerűsített vállalkozói adó 2012. évi legfontosabb szabályai Az egyszerűsített vállalkozói adó 2012. évi legfontosabb szabályai Az egyszerűsített vállalkozói adó (továbbiakban: eva) az általános forgalmi adóval együtt számítva 30 millió forintot meg nem haladó éves

Részletesebben

OTP ORSZÁGOS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 1051 BUDAPEST, MÉRLEG UTCA 4. EGÉSZSÉGSZÁMLA KEZELÉSI SZABÁLYZAT

OTP ORSZÁGOS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 1051 BUDAPEST, MÉRLEG UTCA 4. EGÉSZSÉGSZÁMLA KEZELÉSI SZABÁLYZAT OTP ORSZÁGOS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 1051 BUDAPEST, MÉRLEG UTCA 4. EGÉSZSÉGSZÁMLA KEZELÉSI SZABÁLYZAT HATÁLYOS 2015. ÁPRILIS 1. 1 TARTALOMJEGYZÉK ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK... 3 1. A SZABÁLYZAT JOGSZABÁLYI HÁTTERE...

Részletesebben

Az egyszerűsített vállalkozói adó 2014. évi legfontosabb szabályai

Az egyszerűsített vállalkozói adó 2014. évi legfontosabb szabályai Az egyszerűsített vállalkozói adó 2014. évi legfontosabb szabályai Az egyszerűsített vállalkozói adó (továbbiakban: eva) az általános forgalmi adóval együtt számítva 30 millió forintot meg nem haladó éves

Részletesebben

ÖNKÖLTSÉG SZÁMÍTÁSI SZABÁLYZAT

ÖNKÖLTSÉG SZÁMÍTÁSI SZABÁLYZAT Dél-kelet Magyarországon működő M E N T Á L H I G I É N É S E G Y E S Ü L E T Fenntartó székhelye és telephelye: 5630 Békés, Borosgyán u. 1/1. T/Fax: 06/66/643-991 E-mail: menta.bekes@igmail.com Honlap:

Részletesebben

A számla, nyugta kibocsátásának alapvető szabályai 2015.

A számla, nyugta kibocsátásának alapvető szabályai 2015. A számla, nyugta kibocsátásának alapvető szabályai 2015. A számlázásra vonatkozó előírásokat meghatározóan az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfa tv.), valamint

Részletesebben