24. FEJEZET A projektek számviteli elszámolása

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "24. FEJEZET A projektek számviteli elszámolása"

Átírás

1 24. FEJEZET A projektek számviteli elszámolása Ebben a fejezetben az érdeklıdı megismerkedhet a Nemzeti Fejlesztési Terv célrendszeréhez kapcsolódó támogatások könyvviteli elszámolásával. A bemutatott számviteli megoldások átfogják a támogatások felhasználásának teljes számviteli rendszerét, amelyben az önkormányzatok végsı felhasználóként jelennek meg. Tekintettel arra, hogy a számviteli nyilvántartásokkal szemben támasztott egyik legfontosabb követelmény, hogy a gazdasági eseményeket, tranzakciókat teljeskörően rögzítsék, a számviteli rendszer tükrében is elénk tárulhat a strukturális alapok mőködési mechanizmusa. Az elszámolási rendszert azzal az igénnyel mutatjuk be, hogy alkalmas legyen a konkrét helyzetekre és feladatokra történı adaptálásra, illetve a változások, aktualitások befogadására. Mindezek jegyében bízunk abban, hogy olvasóink a számviteli feladatok, gyakorlati problémák megoldására is választ kapnak, illetve a fejezetben tett utalásokra is támaszkodva újabb információkhoz jutnak a támogatási rendszer, a gazdasági folyamatok és a számvitel összefüggéseirıl. A fejezet feldolgozása során a következı kérdésekre fog választ kapni: Milyen fı követelményeknek kell megfelelnie az európai uniós támogatások elszámolásának az államháztartás szervezeteinél? Melyek az államháztartás szervezetei a támogatások elszámolására is lehetıséget adó könyvvezetési és beszámolókészítési kötelezettségének fı vonásai? Hogyan épül fel az államháztartás szervezeteinek számviteli rendszere? Milyen sajátosságok nevesíthetık az államháztartás számvitelében? Hogyan épül fel a számvitel belsı szabályozottsága? Mire terjed ki a beszámolási kötelezettség az államháztartás szervezeteinél? Hogyan épül fel a beszámolási rendszer? Hogyan jelentek meg a strukturális alapokból nyújtott hazai és közösségi támogatások pénzeszközei a finanszírozásban részt vevı államháztartási szervezet számvitelében? 621

2 Hogyan kell elszámolni a finanszírozónál a strukturális alapokból megvalósuló támogatási program elılegének folyósítását? Hogyan kell elszámolni a végsı kedvezményezettnél a támogatási elıleg folyósítását? Hogyan érvényesül a közgazdasági és funkcionális osztályozás a strukturális alapok támogatásának elszámolásában? Mely számlákat kell alkalmazni a strukturális alapokból nyújtott támogatások elszámolására az államháztartás szervezetei számviteli rendszerében? Van-e kapcsolat a követelések és az EU-s támogatások elszámolása között? Kapnak-e szerepet az idegen pénzeszközök az EU-s támogatások nyilvántartásában? Milyen az elszámolás vertikális folyamatának rendje? Hogyan valósítható meg a kötelezettségvállalás nyilvántartása? Hol van jelen az EU-s támogatások elszámolása az éves költségvetési beszámolóban? Milyen információkat tartalmaz az Európai Uniós támogatási programokról a kiegészítı melléklet? Milyen könyvviteli feladatok, könyvelési tételek kapcsolódnak a strukturális alapokból érkezı támogatásokhoz, ha a projekttámogatási program elıleg nélkül valósul meg? Miben tér el a támogatás könyvviteli nyilvántartása, ha a támogatási program elıleggel valósul meg? Milyen könyvviteli feladatok, könyvelési tételek kapcsolódnak a strukturális alapokból származó támogatással megvalósuló projektek szabálytalan kifizetéseihez, ha a pénzügyi rendezés a tárgyévben megtörténik? Miben térnek el a könyvviteli feladatok, könyvelési tételek a strukturális alapokból származó támogatással megvalósuló projektek szabálytalan kifizetései tekintetében, ha a pénzügyi rendezés a tárgyévet követı költségvetési évben történik meg? Hogyan finanszírozzák a Kohéziós Alapból elnyert pályázatokat? 622

3 Milyen könyvviteli feladatok, könyvelési tételek kapcsolódnak a Kohéziós Alapból származó támogatásból megvalósuló projektek pénzügyi lebonyolításához? Milyen fı követelményeknek kell megfelelnie az európai uniós támogatások elszámolásának az államháztartás szervezeteinél? Az államháztartás szervezeteire vonatkozó számviteli szabályoknak ezt szolgálják a évi módosítások is tartalmazniuk kell azokat, amelyek alapján az érintett szervezetek teljesíteni tudják a különbözı EU-s támogatásokkal kapcsolatos könyvvezetési és beszámolási kötelezettségeiket. Ezt tükrözik a támogatási szerzıdések szerint támogatást nyújtó államháztartási szervezetre, illetve a kedvezményezett szervezet(ek)re vonatkozó pénzügyi lebonyolítási rendszerhez igazodó számviteli elıírások. Az EU-s támogatási programokban részt vevı, finanszírozó államháztartási szervezetnek az az uniós és a hazai államháztartási információs rendszer felé egyaránt van beszámolási, illetve ezt alátámasztó könyvvezetési kötelezettsége. Sajátos helyzetet teremt, hogy az EU-nak eredményszemlélető könyvvezetési és beszámolási kötelezettséget (speciális elszámolási árfolyamokkal), míg a hazai államháztartási információs rendszer számára módosított teljesítés szemlélető könyvvezetést és beszámolást kell teljesíteni. Meg kell jegyezni, hogy különbözı EU-s pénzügyi alapok, támogatási rendszerek mőködési mechanizmusa kisebb-nagyobb mértékben eltér egymástól amit a számviteli szabályozásnak is követni kell. A számviteli követelmények jogi szabályozásából számvitelrıl szóló évi C. tv. (Szt.) az elıbbiek miatt ki kell emelni az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló, többször módosított 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet (Vhr.), valamint az Európai Unió strukturális alapjai és Kohéziós Alap támogatásának fogadásához kapcsolódó pénzügyi lebonyolítási, számviteli és ellenırzési lebonyolítási rendjérıl szóló 233/2003. (XII. 16.) Korm. rendeletet év végéig. A támogatások fogadásához kapcsolódó pénzügyi lebonyolítási, számviteli és 623

4 ellenırzési rendszerek kialakításáról szóló 360/2004. (XII. 26.) Korm. rendelet január 1-tıl hatályos, rendelkezéseit ezen idıponttól kell alkalmazni. Az EU-támogatásokkal kapcsolatos számviteli szabályokat érintı további fontosabb jogszabályokat az 1. sz. melléklet tartalmazza. Melyek az államháztartás szervezetei a támogatások elszámolására is lehetıséget adó könyvvezetési és beszámolókészítési kötelezettségének fı vonásai? Az Szt. könyvvezetésére vonatkozó elıírásai az államháztartás szervezeteire, a sajátos tevékenység miatt nem alkalmazhatóak teljes körően. Az Szt. szerinti teljesítés szemlélet a költségvetés pénzforgalmi szemlélete miatt csak korlátozottan érvényesülhet. Ezért a Vhr. 8. -ának (1) bekezdésében foglaltak szerint az államháztartás szervezetei módosított teljesítés szemlélető kettıs könyvvitelt vezetnek, ami biztosítja az éves költségvetési beszámoló alátámasztottságát is. Ennek jegyében a könyvviteli nyilvántartásban a pénzforgalmi gazdasági mőveleteket, illetve ezeknek az eszközökre és forrásokra gyakorolt hatását folyamatosan, zárt rendszerben, míg az egyéb gazdasági mőveletek hatását legalább negyedévenként folyamatosan vezetett analitikus nyilvántartás adataiból készített összeállítások (feladások) alapján kell rögzíteni. Az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló hatályos kormányrendelet a számviteli törvény rendelkezéseit három csoportba sorolja aszerint, hogy azokat: az államháztartás szervezeteinek beszámoló készítéséhez, könyvvezetéséhez is alkalmazni kell, az államháztartás szervezeteinél a kormányrendeletben szabályozott eltérésekkel kell alkalmazni, az államháztartás szervezetei gazdálkodásuk sajátosságaira való tekintettel nem alkalmazzák. Az elıbbi csoportosításhoz tartozó szabályok kiegészülnek a csak az államháztartás szervezeteire jellemzı (érvényes) elıírásokkal. 624

5 Hogyan épül fel az államháztartás szervezeteinek számviteli rendszere? Az államháztartás viteléhez és az államháztartás mérlegének összeállításához szükséges információkat tartalmazó költségvetési beszámolók tartalmi azonosságát a költségvetési szervek számlakerete biztosítja. A számlakeret rendeltetését, célját általánosan az Szt. határozza meg, az államháztartás tekintetében a sajátos vonások figyelembevételével a Vhr. A számlakeret-tükörben szereplı fıkönyvi számlák négy fıcsoportba sorolhatók a következık szerint: állományi számlák, forgalmi számlák, elıirányzati számlák és technikai számlák. A fıkönyvi számlák csoportosítása meghatározó mind a költségvetési beszámoló, mind a könyvvezetés szempontjából. A költségvetési szervek könyveiben rögzített adatok két csoportba sorolhatók. Úgymint: pénzforgalmi gazdasági mőveletek adatai, illetve egyéb gazdasági események adatai. Az állományi számlák általában mérlegszámlák, aggregálás (összesítés és csoportosítás) után ezen számlák adataiból állítható össze a könyvviteli mérleg. Az elıirányzati és a forgalmi számlák tükrözik a gazdálkodáshoz kapcsolódó pénzügyi lehetıségeket (elıirányzatok) és azok pénzforgalmi teljesítését. Mint az elıirányzati, mind a teljesítési adatok szerepelnek a pénzforgalmi jelentésben. A (számviteli) könyvviteli nyilvántartásokba csak szabályszerően kiállított bizonylat alapján szabad adatokat bejegyezni, mégpedig úgy, hogy a könyvviteli nyilvántartás a pénzforgalmi gazdasági mőveleteket és ezeknek az eszközökre és forrásokra gyakorolt 625

6 hatását a valóságnak megfelelıen, folyamatosan, zárt rendszerben, áttekinthetıen mutassa be. Az egyéb gazdasági mőveleteknek, eseményeknek az eszközökben és forrásokban bekövetkezett hatását a könyvviteli nyilvántartásban legalább negyedévenként a folyamatosan vezetett analitikus nyilvántartásokból készített összesítı bizonylat (feladás) alapján kell rögzíteni. Milyen sajátosságok nevesíthetık az államháztartás számvitelében? Az államháztartás, így az önkormányzatok és intézményeik számvitelének fontosabb sajátosságai a következık: Minden egyes gazdasági eseményhez kapcsolódik a fıkönyvi könyvelésben az elıirányzat, illetve az elıirányzat-teljesítés rögzítése. A Vhr. kötelezıen elıírja a használandó számlatükröt, amelynek felépítése a következı: 1. számlaosztály: Befektetett eszközök 2. számlaosztály: Készletek, követelések, értékpapírok 3. számlaosztály: Pénzügyi elszámolások 4. számlaosztály: Források (passzívák) 5. számlaosztály: Kiadások elıirányzata és elıirányzat teljesítése (közgazdasági osztályozás szerint: személyi juttatások, munkaadókat terhelı járulékok, dologi kiadások készletbeszerzések, szolgáltatások, különféle dologi kiadások, egyéb folyó kiadások, szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások, társadalombiztosítási pénzbeli ellátások, különféle elszámolások.) 6. számlaosztály: Közvetett (általános) kiadások: karbantartó részlegek kiadásai, egyéb kisegítı részlegek kiadásai, szakmai egészségügyi, oktatási, kulturális, múzeumi egységek, kutatási tevékenység kiadásai, szakágazatok közvetett kiadásai, épületek fenntartásának kiadásai, nemzetközi támogatási programok kiadásai, vállalkozói részlegek közvetett kiadásai, központi irányítás kiadásai. 7. számlaosztály: Tevékenységek kiadási elıirányzata és elıirányzat teljesítése (funkcionális osztályozás szerint: alaptevékenységek, finanszírozási mőveletek, vállalkozási tevékenység kiadási elıirányzata és elıirányzat teljesítése.) 626

7 8. számlaosztály: Nemzetgazdasági elszámolások (foglalt) 9. számlaosztály: Bevételek elıirányzata és elıirányzat teljesítése (közgazdasági és funkcionális osztályozás szerint: intézményi mőködési bevételek, önkormányzatok sajátos mőködési bevételei, felhalmozási és tıkejellegő bevételek, központi költségvetésbıl kapott költségvetési támogatás, társadalombiztosítási alapok, az elkülönített állami pénzalapok sajátos folyó bevételei, pénzforgalom nélküli bevételek; alaptevékenység, illetve vállalkozási tevékenység szakfeladatainak bevételi elıirányzata és teljesítése, alap- és vállalkozási tevékenység közötti pénzforgalom nélküli bevételek elszámolásának, valamint a finanszírozási mőveletek bevételi elıirányzata és teljesítése) 0. számlaosztály: Nyilvántartási számlák: befektetett eszközök, készletek, követelések, pénzügyi elszámolások, kötelezettségek, kiadások, kötelezettségvállalások nyilvántartási számlája, illetve ellenszámlája. Hogyan épül fel a számvitel belsı szabályozottsága? A számviteli politika keretében kell továbbá szabályozni azt, hogy a számviteli elszámolás és az értékelés szempontjából az államháztartás szervezete mit tekint lényegesnek, nem lényegesnek, továbbá jelentıs összegnek, nem jelentıs összegnek. Így többek között rögzítendı, mi tekintendı figyelembe veendı szempontnak: a megbízható és valós összkép kialakítását befolyásoló lényeges információk tekintetében; a kisértékő tárgyi eszközök, vagyoni értékő jogok és szellemi termékek minısítésénél; az értékcsökkenés összegének alap- és vállalkozási tevékenység közötti megosztásánál,, az alap- és vállalkozási tevékenységet terhelı elızetesen felszámított általános forgalmi adó megosztásánál; az általános kiadások megosztási módszerének kiválasztásánál; a raktári készletek leltározása során az eltérések kompenzálásánál és a káló elszámolásánál; a terven felüli értékcsökkenés elszámolása tekintetében; 627

8 befektetett eszközök piaci értéken történı értékelése esetén az eszközök piaci értéke és könyv szerinti értéke közötti különbözet jelentıs összegének meghatározásánál. Amennyiben az államháztartás szervezete az értékcsökkenés elszámolása során él a kormányrendeletben biztosított lehetıséggel, akkor a számviteli politikájában meg kell határoznia azon eszközök körét, amelyek esetében az értékcsökkenést a várható használati idı alapján számolja el, valamint a várható használati idı megállapítására vonatkozó szabályokat. A számviteli politika részeként az államháztartás szervezetének szabályoznia kell a beszerzett, illetve elıállított immateriális jószág, tárgyi eszköz üzembe helyezése dokumentálásának szabályait. A számviteli politika keretében ki kell jelölni a mérlegkészítés idıpontját, vagyis a költségvetési évet követı idıszakban azt az idıpontot figyelembe véve a költségvetési beszámoló elkészítésének határidejét, ameddig az értékelési feladatokat el kell végezni, illetve a költségvetési évre vonatkozóan a könyvekben helyesbítések végezhetık. A számviteli politika keretében el kell készíteni: az eszközök és a források leltározási és leltárkészítési szabályzatát, az eszközök és források értékelésének szabályozását, azoknál az eszközöknél, illetve forrásoknál, ahol az Szt. és a rendelet választási lehetıséget ad, továbbá ahol az államháztartás szervezetének sajátos eszközei, illetve forrásai indokolják, a rendszeresen végzett termékértékesítés és szolgáltatásnyújtás tekintetében az önköltségszámítás rendjére vonatkozó belsı szabályzatot, figyelembe véve az államháztartás mőködési rendjérıl szóló kormányrendelet vonatkozó elıírásait is, valamint a pénzkezelési szabályzatot. Mire terjed ki a beszámolási kötelezettség az államháztartás szervezeteinél? A beszámolási kötelezettség kiterjed s költségvetési elıirányzatok alakulásának és azok teljesítésének, 628

9 a vagyoni, pénzügyi és létszámhelyzetnek, a költségvetési feladatmutatók és normatívák alakulásának bemutatására, továbbá a költségvetési támogatások elszámolására. A beszámolás és a gazdálkodás egyes elemei összhangjának megismerését segíti elı a 2., 7. és a 8. fejezet elolvasása. Hogyan épül fel a beszámolási rendszer? Az elemi beszámoló fı részei: a könyvviteli mérleg, a pénzforgalmi jelentés, a pénzmaradvány- és eredménykimutatás, illetve a kiegészítı melléklet. A költségvetési beszámoló részei könyvviteli mérleg Éves költségvetési beszámoló pénzforgalmi jelentés pénzmaradványkimutatás, eredménykimutatás pénzforgalmi jelentés pénzforgalmi egyeztetés Féléves költségvetési beszámoló kiegészítı melléklet (A fejezet gazdálkodásáról szóló éves és féléves költségvetési beszámolója különkülön tartalmazza az igazgatásának intézményi éves és féléves költségvetési beszámolóját, 629

10 valamint a szakmai, illetve az EU integráció fejezeti kezeléső elıirányzatok gazdálkodásáról készített összesített éves és féléves költségvetési beszámolót. Az utóbbi külön a szakmai, külön az EU integráció fejezeti kezeléső elıirányzatok tekintetében az adott évi költségvetési törvény szerint a fejezet kezelésében lévı valamennyi fejezeti kezeléső elıirányzat adatait tartalmazza.) Hogyan jelentek meg a strukturális alapokból nyújtott hazai és közösségi támogatások pénzeszközei a finanszírozásban részt vevı államháztartási szervezet számvitelében? A finanszírozásban részt vevı központi költségvetési szerveket, fejezetek számviteli rendszerében a strukturális alapból érkezı támogatások pénzeszközei a támogatási program fejezeti kezeléső elıirányzat-felhasználási keretszámláján jelennek meg. A projektek finanszírozása részletesebben a 15. fejezetben található. A forrásgazda az Európai Unióból érkezı közösségi támogatásokhoz és a hozzájuk járuló hazai forrásokhoz (központi költségvetési támogatásokból) kapcsolódó pénzforgalmi gazdasági események hatását a költségvetési törvény elfogadott fejezeti kezeléső elıirányzatonkénti tagolásban köteles elkülönítetten elszámolni és nyilvántartani a fıkönyvi és az analitikus nyilvántartásaiban. A strukturális alapok támogatásához kapcsolódó pénzforgalmi gazdasági események elszámolásához a fıkönyvi könyveléshez a fejezeti kezeléső elıirányzat-felhasználási keretszámlát operatív programonként, prioritásonként meg kell bontani. Az elkülönített elszámolási kötelezettség abban az esetben is fennáll, ha a Magyar Államkincstárba valamely operatív programhoz tartozó intézkedések lebonyolítását csak egy kijelölt szervezet (irányító hatóság vagy közremőködı szervezet) végzi. A fejezeti kezeléső elıirányzat-felhasználási keretszámla és a hozzá kapcsolódó lebonyolítási számlák lehetıvé teszik, hogy az elıirányzatokért felelıs forrásgazda, továbbá a pénzügyi lebonyolítást végzı irányító hatóságok és közremőködı szervezetek egyaránt zárt, követhetı rendszerben, teljes körően rögzíthessék az adott prioritás, illetve intézkedés pénzforgalmát (nemzeti és közösségi támogatás szerint). Az elıirányzat-felhasználási keretszámla alkalmazásánál figyelemmel kell lenni a következıkre: 630

11 ha az irányító hatóság az operatív programokhoz tartozó pénzügyi lebonyolítási feladatokra több közremőködı szervezetet is kijelöl, a kincstárban legalább közremőködı szervenként fejezeti kezeléső elıirányzat-felhasználási keretszámlát kell nyitni, az irányító hatóság, illetve a pénzügyi lebonyolítást végzı közremőködı szervezet által a lebonyolítási számláról a kifizetı hatóság engedélyezését követıen a végsı kedvezményezett részére átutalt támogatásrész a post-rata rendszerő finanszírozás miatt csak a fejezeti kezeléső elıirányzat-felhasználási keretszámlára kerülhet (mivel a támogatásrészt csak a felhasználás idıpontjában lehet költségvetési kiadásként és bevételként elszámolni). A kifizetı hatóság által a végsı kedvezményezettek részére engedélyezett uniós támogatásrész folyósítását így a forrásgazda könyveiben el kell számolni, a fejezeti kezeléső elıirányzat-felhasználási keretszámlán keresztül kell vezetni a jogosulatlan vagy szabálytalan felhasználáshoz kapcsolódó pénzforgalmat, valamint az árfolyam-különbözetbıl év végén adódó nyereséget, illetve veszteséget, a forráslehívás alapján az irányító hatóság lebonyolítási számlájára átutalt összeget a fejezeti kezeléső elıirányzat-felhasználási keretszámlán egészen addig átfutó kiadásként kell elszámolni, míg az irányító hatóság lebonyolítási számlájáról a végsı kedvezményezettnek át nem utalták a támogatást, s ezáltal a könyvekben a végleges kiadási jogcím is rögzíthetıvé válik. A forrásgazda-fejezet nyilvántartási, beszámolási kötelezettségét az e számlák felett más szervezetnek biztosított rendelkezési jog nem befolyásolja. Hogyan kell elszámolni a finanszírozónál a strukturális alapokból megvalósuló támogatási program elılegének folyósítását? Az elılegek elszámolásánál a folyósítás következı lehetıségeire, szabályaira kell figyelemmel lenni: A finanszírozó szervezetek a strukturális alapokból megvalósuló egyes operatív programok meghatározott intézkedéseinél a végsı kedvezményezettnek támogatási program-elıleget folyósíthatnak. 631

12 A pénzügyi lebonyolítást végzı közremőködı szervezet az elıleget csak az érintett intézkedés költségvetési törvénybe szereplı nemzeti forrás terhére utalhatja át a végsı kedvezményezettnek (EU-s támogatás ugyanis még átmenetileg sem finanszírozhatja a költségvetés hiányát). A kifizetı hatóságtól az EU-s támogatási rész lehívása csak akkor kezdeményezhetı, ha a végsı kedvezményezett a pénzügyi lebonyolítást végzı szervezetnek benyújtotta a kifizetett szállítói számlákat, s azok alapján a támogatási szerzıdés szerinti felhasználás igazolható. Amikor az irányító hatóság vagy közremőködı szervezet részérıl támogatási elıleg kiutalására kerül sor, azt a tárgyidıszakban végleges költségvetési kiadásként kell elszámolni. A támogatási program elılegére történt pénzeszközátadás-elıirányzat folyósításának kimutatására mivel még nincsenek mögöttük tényleges támogatási program szerinti kiadások elkülönített alszámlát kell alkalmazni. A finanszírozó szervezetnél ugyanakkor az ilyen elıleget mint támogatási program elılege miatti követelését az egyéb követelések között kell kimutatni, a tıkeváltozásokkal szemben. A végsı kedvezményezett támogatási elıleggel történı elszámolását (vagy részben elszámolását) a megfelelı pénzeszközátadás-elıirányzat teljesítési számlák közötti átrendezéssel végleges, elszámolt kiadásként kell kimutatni. Ezzel egyidejőleg a támogatási program elılege miatt az egyéb követelések között kimutatott növekedéseket csökkenteni kell a tıkeváltozással szemben. Ha a támogatási program elılegével a végsı kedvezményezett csak a tárgyévet követı évben számol el és a megfelelı támogatási program elılegére történt pénzeszközátadáselıirányzat teljesítése számláról a megfelelı pénzeszközátadás-elıirányzat teljesítés számlára már nem történhet pénzforgalom nélküli átvezetés, akkor csak a követelések között kimutatott támogatási program elılegszámla egyenlegét kell csökkenteni a tıkeváltozással szemben. Amennyiben a végsı kedvezményezett a támogatási program elılegével nem számol el, s visszafizetési kötelezettsége keletkezik, akkor a támogatási program elılegének el nem számolt összegét a támogatási program elılegének visszatérüléseként pénzeszközátvételelıirányzat teljesítéseként (ugyanis költségvetési bevételként) kell nyilvántartásba venni. 632

13 Hogyan kell elszámolni a végsı kedvezményezettnél a támogatási elıleg folyósítását? Mivel a támogatási program elılege kizárólag nemzeti forrás terhére utalható, indokolt a fokozott megfigyelés és elszámolás biztosítása érdekében elkülönített célelszámolási számlán kezelni. A támogatási szerzıdésben vállalt kötelezettségek megvalósítása során felmerült a támogatási céllal összefüggı kiadásokat a végsı kedvezményezett közvetlenül az elkülönített célelszámolási számláról fizeti ki. Ezzel egyidejőleg az egyéb rövid lejáratú kötelezettségek között kell nyilvántartásba venni az eredményszemlélető elszámolással való egyeztetés érdekében a támogatási program elılege miatti kötelezettséget. A támogatási program elılegeként nyilvántartott kötelezettséget akkor lehet kivezetni a könyvviteli nyilvántartásból, ha a végsı kedvezményezett által elszámolásra benyújtott kifizetett szállítói számlák elfogadását az irányító hatóság, közremőködı szervezet írásban visszaigazolja. Amennyiben az elszámolásra benyújtott számlák teljes összege nem volt elfogadható szerzıdés szerinti teljesítésnek, úgy az el nem fogadott összeg tovább nem minısülhet a támogatott program elılegének. Az értesítés alapján a be nem fogadott számlák értékének megfelelı összeget a végsı kedvezményezett köteles visszafizetni saját forrásból az elkülönített célelszámolási számlára. Lényeges nyilvántartási szempont, hogy az elkülönített elszámolási számla egyenlege mindig a támogatott program, a támogatási szerzıdésben vállalt feladat megvalósítására átutalt, fel nem használt támogatás összegét mutassa a végsı kedvezményezettnél. Hogyan érvényesül a közgazdasági és funkcionális osztályozás a strukturális alapok támogatásának elszámolásában? A finanszírozásban részt vevı szervezetek és a végsı kedvezményezett a strukturális alapokból nyújtott támogatásokkal kapcsolatos kiadásokat: közgazdasági osztályozás, azaz kiadási jogcímek szerint, illetve funkcionális (szakfeladatok szerinti) osztályozásban egyaránt elszámolják. 633

14 Az EU-s, így a strukturális alapokból nyújtott támogatásokkal finanszírozott kiadásokat funkcionálisan elıször a közvetett (általános) kiadások között (a 6. számlaosztályban) kell elszámolni, s csak ezt követıen vezethetık át az államháztartás szervezete megfelelı szakfeladatára (a 7. számlaosztály). A 6. számlaosztályban a 66. Nemzetközi támogatási programok számlacsoportban kell kimutatni támogatási programonként a teljesített nemzeti és EU-s kiadásokat. E kiadásokat a Strukturális alapok támogatásainál legalább intézkedésenként, a Kohéziós Alap támogatásainál projektenként kötelezı részletezni, mégpedig úgy, hogy abból kitőnjön a fejlesztési, illetve a mőködési célú felhasználás is. A számlák további részletezésével vagy az analitikus nyilvántartási rendszerben biztosítani kell a támogatások EU-s és nemzeti részbontását, illetve a saját forrás terhére történı felhasználások megállapítását is. Mely számlákat kell alkalmazni a strukturális alapokból nyújtott támogatások elszámolására az államháztartás szervezetei számviteli rendszerében? Az Ámr. tartalmazza az EU-s támogatások fogadásához kapcsolódó sajátos gazdálkodási szabályokat. Az EU támogatások finanszírozásában résztvevı államháztartási szervezetekre vonatkozóan rögzítették, hogy mind az EU-s támogatásokat, mind a hozzákapcsolódó hazai költségvetési forrásokat a végsı kedvezményezettek részére pénzeszköz átadásként kell elszámolni. A finanszírozás lebonyolításához pedig bevezették a finanszírozáshoz szükséges új kincstári elszámolási számlákat (az EU támogatással kapcsolatos lebonyolítási számlákat, illetve a pénzforgalmi megelılegezési számlák). Az államháztartás szervezetei könyvvezetési kötelezettségérıl szóló kormányrendelet általános követelményként tartalmazza a következıket: - A nemzetközi támogatási programok elszámolásai számlacsoportban kell kimutatni a finanszírozásban részt vevı központi költségvetési szerveknek, fejezet(ek)nek a költségvetésükben lévı fejezeti kezeléső elıirányzatok közül az Európai Unióból érkezı támogatásokhoz és a hozzájuk kapcsolódó hazai forrásokhoz kapcsolódó pénzforgalmi gazdasági események hatását fejezeti kezeléső elıirányzatonkénti tagolás szerint, valamint a nemzetközi támogatási programok megelılegezési számláit. A számlacsoport számlái között elkülönítetten kell megjeleníteni az I. Nemzeti Fejlesztési Tervhez (NFT-1), a II. 634

15 Nemzeti Fejlesztési Tervhez (NFT-2) kapcsolódó fejezeti kezeléső elıirányzatfelhasználási keretszámlákat. (A fejezet nyilvántartási, beszámolási kötelezettségét nem érinti, ha ezen számlák felett más szervezet számára rendelkezési jogot biztosít. Ebben az esetben a fejezeti kezeléső elıirányzat-felhasználási keretszámláról annak lebonyolítási számlájára átutalt összeget mindaddig átfutó kiadásként kell elszámolni, amíg a lebonyolítási számláról a végsı kedvezményezett felé átutalásra nem kerül a végleges támogatás és így végleges költségvetési kiadási jogcímen is elszámolhatóvá válik.) E számlacsoportban kerül elkülönítetten elszámolásra azon pénzeszközök változásához kapcsolódó gazdasági események hatása is, melyekhez a mindenkori költségvetési törvény szerint a nemzetközi támogatási programokra megelılegezési hitel igénybe vehetı. - A strukturális alapok támogatásához kapcsolódó pénzforgalmi gazdasági események elszámolását a fıkönyvi könyvelésben legalább a fejezeti kezeléső elıirányzat-felhasználási keretszámla operatív programonként, prioritásonkénti megbontásával kell biztosítani. A strukturális alapokból nyújtott támogatások elszámolása során a programba tartozó fejezeti kezeléső elıirányzat számla lebonyolítási számláit kötelezı továbbrészletezni az NFT-1 esetében operatív programonként, prioritásonként, intézkedésenként, az NFT-2 esetében operatív programonként, prioritásonként. A lebonyolítási számláknak kivéve a kedvezményezett által beutalt saját erı összegét -, mivel csak a technikai lebonyolítást szolgálják, év végén nem maradhat egyenlegük. (Egyenlegüket a zárlati mőveletek elvégzése elıtt át kell vezetni a megfelelı elıirányzat-felhasználási keretszámlákra.) A Nemzetközi támogatási programok számlacsoportban kell kimutatni támogatási programonként köztük a strukturális alapok felhasználását a teljesített nemzeti és EU-s kiadásokat. A kiadásokat a strukturális alapok támogatásainál legalább intézkedésenként kötelezı részletezni. A kiadásokat úgy kell részletezni, hogy abból kitőnjön a fejlesztési, illetve mőködési célú 635

16 felhasználás is. A számlák további részletezésével vagy analitikus nyilvántartás keretében biztosítani kell, hogy a támogatások és a saját forrás terhére történt felhasználások is megállapíthatók legyenek. Az államháztartás mőködési rendjérıl szóló kormányrendelet szerint az EU-s támogatások elıirányzatainak felhasználását minden esetben pénzeszközátadásként kell rendezni. Ezt alkalmazni kell azokra az esetekre is, amikor mindkét fél (az átadó és az átvevı egyaránt) államháztartási szervezet. Az EU-s támogatásokkal kapcsolatos bevételek és kiadások az elıbbiek miatt halmozódást eredményeznek az államháztartás információs rendszerében, ami azonban az év zárása során korrigálandó. A strukturális alapokból nyújtott támogatások felhasználásával kapcsolatos gazdasági események elszámolására az adott tranzakció jellegéhez, tartalmához igazodóan kell alkalmazni a számviteli kormányrendelet mellékletében felsorolt fıkönyvi számlákat. Ezek közül a strukturális alapok nevesítetten a következı számlakörben jelennek meg: - a Nemzetközi támogatási programok elszámolásai (34.) számlacsoportban 342. NFT-1-hez tartozó támogatási programok elszámolási számlái Az elıirányzat-felhasználási keretszámlán, illetve az ehhez kapcsolódó részletezı számlákon kell elszámolni a strukturális alapokból (és a Kohéziós Alapból) érkezı fejezeti kezeléső elıirányzatként megtervezett hazai és közösségi támogatások realizálódását. Abban az esetben, ha a program lebonyolításában több közremőködı szervezet vesz részt, a Magyar Államkincstárban legalább közremőködı szervezetenként elıirányzat-felhasználási keretszámlát kell nyitni. A forrásgazda (a Miniszterelnöki Hivatal) a közösségi forrásokat és a kapcsolódó nemzeti forrásokat fejezeti kezeléső elıirányzatonkénti tagolásban tartja nyilván a fıkönyvi és az analitikus nyilvántartásban. A strukturális alapokkal kapcsolatos gazdasági eseményeket, azok könyvviteli elszámolását/nyilvántartását tovább kell részletezni: 636

VII. Fejezet. Könyvviteli zárlat. 1. A könyvviteli zárási feladatok

VII. Fejezet. Könyvviteli zárlat. 1. A könyvviteli zárási feladatok VII. Fejezet Könyvviteli zárlat Az Intézménynél a könyvviteli zárlat meghatározott időszakonként, illetve a költségvetési év végén a folyamatos könyvelés teljessé tétele érdekében végzett: - kiegészítő,

Részletesebben

A költségvetés tervezésének ellenırzési nyomvonala

A költségvetés tervezésének ellenırzési nyomvonala A költségvetés tervezésének ellenırzési nyomvonala Fejlesztési többletigények összeállítása Saját bevételek körének tervévre történı kialakítása 0998. (XII.30.) fejezet tervezési szabályai SZMSZ 7/998.

Részletesebben

VII. Fejezet. Könyvviteli zárlat. 1. A könyvviteli zárási feladatok. A zárlati és egyeztetési feladatokról általában

VII. Fejezet. Könyvviteli zárlat. 1. A könyvviteli zárási feladatok. A zárlati és egyeztetési feladatokról általában VII. Fejezet Könyvviteli zárlat A könyvviteli zárlat meghatározott időszakonként, illetve a költségvetési év végén a folyamatos könyvelés teljessé tétele érdekében végzett: - kiegészítő, - helyesbítő,

Részletesebben

Az intézmény analitikus nyilvántartási rendszerének sajátosságai

Az intézmény analitikus nyilvántartási rendszerének sajátosságai A kötelezettségvállalásokról év közben analitikus nyilvántartást kell vezetni. A gazdasági műveletek, illetve események hatását a kötelezettségvállalások folyamatosan vezetett analitikus nyilvántartásból

Részletesebben

Jelentés Dávod Község Önkormányzatának 2009. évi egyszerősített éves költségvetési beszámolójáról

Jelentés Dávod Község Önkormányzatának 2009. évi egyszerősített éves költségvetési beszámolójáról Jelentés Dávod Község Önkormányzatának 2009. évi egyszerősített éves költségvetési beszámolójáról Elvégeztem Dávod Község Önkormányzatának 2009. évi egyszerősített éves költségvetési beszámolójának könyvvizsgálatát.

Részletesebben

A költségvetési és zárszámadási rendeletek mellékleteinek tartalmi követelményei

A költségvetési és zárszámadási rendeletek mellékleteinek tartalmi követelményei 10. számú melléklet A költségvetési és zárszámadási rendeletek mellékleteinek tartalmi követelményei Az államháztartásról szóló többszörösen módosított 1992. évi XXXVIII. törvény, az Államháztartás mőködési

Részletesebben

9. Év végén leltározás alapján kell a követelések állományát megállapítani, majd értékelni.

9. Év végén leltározás alapján kell a követelések állományát megállapítani, majd értékelni. 5. Amennyiben a szerv nem rendelkezik olyan nyilvántartási rendszerrel, melynek használatával egyegy gazdasági esemény hatása egyszerre jelenhet meg mind a főkönyvi, mind az analitikus nyilvántartásban,

Részletesebben

Könyvviteli zárlat és a nyitás, valamint a hibák javítása

Könyvviteli zárlat és a nyitás, valamint a hibák javítása VII. Fejezet Könyvviteli zárlat és a nyitás, valamint a hibák javítása 1. A könyvviteli zárási feladatok A Intézménynél a könyvviteli zárlat meghatározott időszakonként, illetve a költségvetési év végén

Részletesebben

1. Az adósság és az önkormányzat által nyújtott hitelek állományának kimutatása

1. Az adósság és az önkormányzat által nyújtott hitelek állományának kimutatása BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/2006.(II. 17.) KT számú rendelete az önkormányzat költségvetésének elıterjesztésekor, illetıleg a zárszámadáskor a képviselı-testület részére tájékoztatásul bemutatandó

Részletesebben

A főkönyvi könyvelés és az analitikus nyilvántartás kapcsolata

A főkönyvi könyvelés és az analitikus nyilvántartás kapcsolata VI. Fejezet A főkönyvi könyvelés és az analitikus nyilvántartás kapcsolata Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Kormányrendelet (továbbiakban Kormányrendelet) több helyen is hivatkozik

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. március 23-i ülésére

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. március 23-i ülésére 5. E L İ T E R J E S Z T É S Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. március 23-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének /2011. ( ) önkormányzati rendelete

Részletesebben

2462 Martonvásár Jókai u. 16. 2015.

2462 Martonvásár Jókai u. 16. 2015. SZAMKÓ SZÁMVITELI BT 2462 Martonvásár Jókai u. 16. 2015. Jogszabályi alap: 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet (Áhsz.) 284/2014. (XI. 20.) Korm. rendelet (Áhsz. módosítása) 38/2013. (IX. 19.) NGM rendelet

Részletesebben

PATIKA ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR

PATIKA ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR PATIKA ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET 2007. ÉV 2008. ÁPRILIS 30. 1. Általános kiegészítések A pénztár mőködési formája: kiegészítı egészségpénztár Alapítás idıpontja: 1999. november

Részletesebben

2006. évi költségvetési beszámoló szöveges indoklása. 1.1. A fejezet felügyeletét ellátó szerv neve, törzskönyvi azonosító száma, honlapjának címe

2006. évi költségvetési beszámoló szöveges indoklása. 1.1. A fejezet felügyeletét ellátó szerv neve, törzskönyvi azonosító száma, honlapjának címe 2006. évi költségvetési beszámoló szöveges indoklása 1. Feladatkör, tevékenység 1.1. A fejezet felügyeletét ellátó szerv neve, törzskönyvi azonosító száma, honlapjának címe Költségvetési szerv megnevezése:

Részletesebben

Kadarkút Város Önkormányzatának. 3/2006.(II. 13.) rendelete

Kadarkút Város Önkormányzatának. 3/2006.(II. 13.) rendelete Kadarkút Város Önkormányzatának 3/2006.(II. 13.) rendelete az önkormányzat költségvetésének elıterjesztésekor, illetıleg a zárszámadáskor a képviselı-testület részére tájékoztatásul bemutatandó mérlegek

Részletesebben

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI RÉSZJELENTÉS. Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat I-III. negyedévi költségvetés teljesítésének átvilágításáról

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI RÉSZJELENTÉS. Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat I-III. negyedévi költségvetés teljesítésének átvilágításáról FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI RÉSZJELENTÉS Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat 2009. I-III. negyedévi költségvetés teljesítésének átvilágításáról (Jelentés az évközi pénzügyi információk átvilágításáról)

Részletesebben

1. sz. melléklet EGYÜTTMŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

1. sz. melléklet EGYÜTTMŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS EGYÜTTMŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 1. sz. melléklet amely létrejött Hajdúdorog Város Önkormányzat Képviselı-testülete, mint az önállóan mőködı és gazdálkodó Hajdúdorog Városi Polgármesteri Hivatal irányító szerve,

Részletesebben

MÉRLEG-SZÁMLA ÖSSZEFÜGGÉSEK

MÉRLEG-SZÁMLA ÖSSZEFÜGGÉSEK SZÁMVITELI POLTIKIKA 3. SZÁMÚ MELLÉKLETE BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI ELLÁTÓ SZERVEZET 1139. Budapest, XIII., Hajdú utca 29. MÉRLEG-SZÁMLA ÖSSZEFÜGGÉSEK TARTALOMJEGYZÉK 1. NYITÓ,

Részletesebben

Kimutatás az önkormányzati vagyon 2006-2009. közötti változásáról

Kimutatás az önkormányzati vagyon 2006-2009. közötti változásáról 1. számú melléklet Kimutatás a költségvetés teljesítésének alakulásáról 2006-2009. Sorszám Megnevezés ezer Ft Tény Tény Változás 2 006 2 009 %-a 1 2 01. Személyi juttatások 549 306 537 139-2,2% 02. Munkaadókat

Részletesebben

T 1, 2, 3, 4, 5 számlaosztályok előirányzat számlái. K 496 Előirányzatok zárlati elszámolása. K 496 Előirányzatok zárlati elszámolása

T 1, 2, 3, 4, 5 számlaosztályok előirányzat számlái. K 496 Előirányzatok zárlati elszámolása. K 496 Előirányzatok zárlati elszámolása Az év végi zárlati tételek könyvelési rendje 1. Előirányzat számlák zárása a) kiadási előirányzatok közgazdasági osztályozás szerint T 1, 2, 3, 4, 5 számlaosztályok előirányzat számlái K 496 Előirányzatok

Részletesebben

249/2000. (XII.24.) KORM. RENDELETET MÓDOSÍTÓ 369/2011. (XII.31.) KORM. RENDELET

249/2000. (XII.24.) KORM. RENDELETET MÓDOSÍTÓ 369/2011. (XII.31.) KORM. RENDELET 249/2000. (XII.24.) KORM. RENDELETET MÓDOSÍTÓ 369/2011. (XII.31.) KORM. RENDELET 2012. február 15. Pécs ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK Megnevezések pontosítása nemzetiségek miatt 1, 7 nemzeti vagyon 24 (1) Elemi

Részletesebben

Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 12/2009. (IX. 15.) számú rendelete

Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 12/2009. (IX. 15.) számú rendelete Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 12/2009. (IX. 15.) számú rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetésérıl szóló 2/2009. (II. 12.) számú rendelet módosításáról Sajtoskál Községi

Részletesebben

Államháztartási mérlegképes könyvelő Azonosítószám: 54 344 02 0001 54 01

Államháztartási mérlegképes könyvelő Azonosítószám: 54 344 02 0001 54 01 Államháztartási mérlegképes könyvelő Azonosítószám: 54 344 02 0001 54 01 2153-06 Számviteli, elemzési, ellenőrzési ismeretek alkalmazása az államháztartásban Az államháztartás szervezetei beszámolási és

Részletesebben

SZÁMLA ÖSSZEFÜGGÉSEK

SZÁMLA ÖSSZEFÜGGÉSEK SZÁMVITELI POLITIKA 3. SZ. MELLÉKLETE BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYMŰKÖDTETŐ ÉS FENNTATÓ KÖZPONT 1139 Budapest, XIII., Hajdú utca 29. SZÁMLA ÖSSZEFÜGGÉSEK HATÁLYBA LÉPÉSE: 2013.01.01.

Részletesebben

KÖNYVVIZSGÁLÓI ÉRTÉKELÉS, JELENTÉS. Tiszaújváros Önkormányzat I. félévi költségvetési beszámolójának felülvizsgálatáról

KÖNYVVIZSGÁLÓI ÉRTÉKELÉS, JELENTÉS. Tiszaújváros Önkormányzat I. félévi költségvetési beszámolójának felülvizsgálatáról KÖNYVVIZSGÁLÓI ÉRTÉKELÉS, JELENTÉS Tiszaújváros Önkormányzat 2009. I. félévi költségvetési beszámolójának felülvizsgálatáról 2009. augusztus KÖNYVVIZSGÁLÓI ÉRTÉKELÉS Tiszaújváros Önkormányzata 2009. I.

Részletesebben

Erzsébeti Fúvósok és Ütősök Egyesülete

Erzsébeti Fúvósok és Ütősök Egyesülete 18236741-9001-529-01 Statisztikai számjel 18236741-1-43 Adószám Erzsébeti Fúvósok és Ütősök Egyesülete Kiegészítő melléklet a 2013. évi egyszerűsített beszámolóhoz Budapest, 2014. május 25. a Egyesület

Részletesebben

MÁK PF.II. program Készült: 2014.09.09 11 óra 30 perc 1.Lap Központi költségvetési szervek 2004. évi beszámolója (2004.2. idıszak)

MÁK PF.II. program Készült: 2014.09.09 11 óra 30 perc 1.Lap Központi költségvetési szervek 2004. évi beszámolója (2004.2. idıszak) MÁK PF.II. program Készült: 2014.09.09 11 óra 30 perc 1.Lap Szükített lista elölapja 2014.09.09-án 11:29:57-kor készített szőkítés szempontjai Őrlap 01, 38, 98 MÁK PF.II. program Készült: 2014.09.09 11

Részletesebben

A főkönyvi könyvelés és az analitikus nyilvántartás kapcsolata

A főkönyvi könyvelés és az analitikus nyilvántartás kapcsolata VI. Fejezet A főkönyvi könyvelés és az analitikus nyilvántartás kapcsolata Az Intézmény vonatkozásában a főkönyvi könyvelés melletti analitikus nyilvántartás szükségességének indoklása a korábbiakban már

Részletesebben

Költségvetési számvitel, könyvvezetés szabályai

Költségvetési számvitel, könyvvezetés szabályai Költségvetési számvitel, könyvvezetés szabályai 1 JOGSZABÁLYI HÁTTÉR A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet (módosította: az államháztartás

Részletesebben

- a nyilvántartás mellett el kell helyezni a kölcsönszerződés másolatát is,

- a nyilvántartás mellett el kell helyezni a kölcsönszerződés másolatát is, - a nyilvántartás mellett el kell helyezni a kölcsönszerződés másolatát is, - a kölcsön törlesztésekre vonatkozóan alkalmazni kell a Bevételek analitikus nyilvántartási füzetét, mely segítségével nyomon

Részletesebben

MTA Nyelvtudományi Intézet 2011. évi szöveges beszámoló

MTA Nyelvtudományi Intézet 2011. évi szöveges beszámoló MTA Nyelvtudományi Intézet 2011. évi szöveges beszámoló Szervezeti változások 2011. évben szervezeti változás az Intézetben nem volt. Gazdálkodási környezet alakulása, pozitív, negatív hatások Az Intézet

Részletesebben

Kiosztós anyag. Társulási Tanácsának 2014. június 26-i ülésére

Kiosztós anyag. Társulási Tanácsának 2014. június 26-i ülésére Kiosztós anyag Lajosmizse és Felsılajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsának 214. június 26-i ülésére Tárgy: Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás 214. évi

Részletesebben

Sajószentpéter Városi Önkormányzat Polgármestere

Sajószentpéter Városi Önkormányzat Polgármestere Sajószentpéter Városi Önkormányzat Polgármestere Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 50/A. (4) bekezdésében meghatározottak alapján az önkormányzat vagyoni, pénzügyi helyzetérıl, valamint

Részletesebben

Kiegészítı melléklet 2010.

Kiegészítı melléklet 2010. Adószám: 14843008-2-13 Cégbíróság: Pest Megyei Bíróság Cégjegyzék szám: 13-09-130253 Budakeszi Városfejlesztési és Városüzemeltetési Kft 2092 Budakeszi, Szél utca 25 2010. Fordulónap: 2010. december 31.

Részletesebben

Új államháztartási számvitel Hajdics Antónia Államháztartási Szabályozási Főosztály Számviteli Osztály Nemzetgazdasági Minisztérium

Új államháztartási számvitel Hajdics Antónia Államháztartási Szabályozási Főosztály Számviteli Osztály Nemzetgazdasági Minisztérium Új államháztartási számvitel Hajdics Antónia Államháztartási Szabályozási Főosztály Számviteli Osztály Nemzetgazdasági Minisztérium Hajdics Antónia-NGM 1 1 Támogatások és ellátások számviteli elszámolása

Részletesebben

Dusnok Község Önkormányzata Képviselı-testületének 4/2013. (III.4.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról

Dusnok Község Önkormányzata Képviselı-testületének 4/2013. (III.4.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról Dusnok Község Önkormányzata Képviselı-testületének 4/2013. (III.4.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról Dusnok Község Önkormányzatának Képviselı-testülete

Részletesebben

Költségvetési rendelet őrlapjainak összefüggései:

Költségvetési rendelet őrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet őrlapjainak összefüggései: 2013. évi eredeti elıirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 10 sora = 2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYMŰKÖDTETŐ ÉS FENNTARTÓ KÖZPONT 1139 Budapest, XIII., Béke tér 1. SZÁMLAREND

BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYMŰKÖDTETŐ ÉS FENNTARTÓ KÖZPONT 1139 Budapest, XIII., Béke tér 1. SZÁMLAREND BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYMŰKÖDTETŐ ÉS FENNTARTÓ KÖZPONT 1139 Budapest, XIII., Béke tér 1. SZÁMLAREND HATÁLYBA LÉPÉSE: 2015.03.31. KÉSZÍTETTE: JÓVÁHAGYTA: Fülöpné Nagy Andrea

Részletesebben

ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT

ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT Városi Művelődési Központ Veszprém Hatályba lép 2014. január 7-től. A Városi Művelődési Központ eszközeinek és forrásainak értékelési szabályzatát a számvitelről szóló 2000. évi C.

Részletesebben

E l ı t e r j e s z t é s

E l ı t e r j e s z t é s Kéthely Község Önkormányzatának POLGÁRMESTERE 8713 Kéthely, Ady Endre u. 1. Ügyiratszám: 1109/2015. 2. számú elıterjesztés E l ı t e r j e s z t é s az Önkormányzat 2014. évi költségvetését megállapító

Részletesebben

KIEGÉSZITÖ MELLÉKLET A 2008. évi beszámolóhoz

KIEGÉSZITÖ MELLÉKLET A 2008. évi beszámolóhoz Biztonság 2014 Kereskedelmi és Szolgáltató Kft Cégjegyzék száma 8500 Pápa, Második utca 25. 1 9 0 9 5 1 0 0 3 5 KIEGÉSZITÖ MELLÉKLET A 2008. évi beszámolóhoz Általános összefoglalás A kiegészítı melléklet

Részletesebben

MTA Nyelvtudományi Intézet 2009. évi szöveges beszámoló

MTA Nyelvtudományi Intézet 2009. évi szöveges beszámoló MTA Nyelvtudományi Intézet 2009. évi szöveges beszámoló Szervezeti változások 2009. évben szervezeti változás az Intézetben nem volt. A gazdasági vezetı személyében történt változás. Az elızı gazdasági

Részletesebben

Kiegészítı melléklet 2011.

Kiegészítı melléklet 2011. Adószám: 18007679-1-43 Bírósági határozat száma: PK 68.298/1992 Nyilvántartási szám: 2923 SEGÉLY HELYETT ESÉLY ALAPÍTVÁNY 2011. Fordulónap: 2011. december 31. Beszámolási idıszak: 2011. január 01. - 2011.

Részletesebben

Az ÓBUDAI EGYETEM NORMATÍV KUTATÁSTÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSI SZABÁLYZATA

Az ÓBUDAI EGYETEM NORMATÍV KUTATÁSTÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSI SZABÁLYZATA 1. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Mőködési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Mőködési Rend 18. függelék Az ÓBUDAI EGYETEM NORMATÍV KUTATÁSTÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSI SZABÁLYZATA BUDAPEST, 2010.

Részletesebben

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET évi. egyszerősített éves beszámolóhoz. Nézımővészeti Nonprofit Kft Budapest Baross u.77. Adószám:

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET évi. egyszerősített éves beszámolóhoz. Nézımővészeti Nonprofit Kft Budapest Baross u.77. Adószám: 1082 Budapest Baross u.77. Adószám: 14674291-2-42 Cégjegyzékszám: 01-09-914657 KSH: 14674291900111301 KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET 2013. évi egyszerősített éves beszámolóhoz Budapest, 2014.05.28. A közzétett adatok

Részletesebben

2014. évi elıirányzat KIADÁSOK

2014. évi elıirányzat KIADÁSOK Költségvetési rendelet őrlapjainak összefüggései: 2014. évi elıirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3.

Részletesebben

K Ö Z H A S Z N Ú J E L E N T É S

K Ö Z H A S Z N Ú J E L E N T É S Egészséges Lélek, Egészs. Élet Alapítvány 2500 Esztergom, Áfonyás utca 1. K Ö Z H A S Z N Ú J E L E N T É S a 2009. december 31i KÖZHASZNÚ egyszerősített beszámolóhoz Keltezés: Esztergom, 2010. május 24.

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc A könyvviteli rendszer működése 52. lecke A KÖNYVVEZETÉS (KÖNYVVITEL)

Részletesebben

13. A tartalom elsődlegessége a formával szemben elve. 14. Az időbeli elhatárolás elve

13. A tartalom elsődlegessége a formával szemben elve. 14. Az időbeli elhatárolás elve Az egyedi értékelés elve sajátos érvényesülésére figyelmet kell szentelni a számviteli törvény végrehajtási rendeletének 31/A. -a szerinti egyszerűsített értékelési eljárás alá vont követelések esetében.

Részletesebben

Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 6/2011. (V.10.) önkormányzati rendelete a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról

Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 6/2011. (V.10.) önkormányzati rendelete a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 6/2011. (V.10.) önkormányzati rendelete a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Beszámoló a Székesfehérvári Regionális Vállalkozásfejlesztési. Alapítvány 2008. évi gazdálkodásáról. Székesfehérvár, 2009. április 20.

Beszámoló a Székesfehérvári Regionális Vállalkozásfejlesztési. Alapítvány 2008. évi gazdálkodásáról. Székesfehérvár, 2009. április 20. Beszámoló a Székesfehérvári Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány 2008. évi gazdálkodásáról Székesfehérvár, 2009. április 20. A Székesfehérvári Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány 2008.

Részletesebben

Könyvviteli szolgáltatást végzők továbbképzésének tematikája

Könyvviteli szolgáltatást végzők továbbképzésének tematikája Nemzetgazdasági Minisztérium Könyvviteli szolgáltatást végzők továbbképzésének tematikája Államháztartási szakterület 2015. A tematika összeállítói Hajdics Antónia Amália (1. Fejezet) Dr. Vedres Attila

Részletesebben

Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás Társulási Tanácsának február 11-i ülésére

Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás Társulási Tanácsának február 11-i ülésére Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás Társulási Tanácsának 2015. február 11-i ülésére Tárgy: Javaslat a Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás

Részletesebben

Főkönyvi kivonat nyersmérleg A könyvviteli zárlat során elvégzendő feladatok havi zárlathoz

Főkönyvi kivonat nyersmérleg A könyvviteli zárlat során elvégzendő feladatok havi zárlathoz 3.) Sorolja fel a könyvviteli zárlati teendőket! Ismertese a főkönyvi kivonat fogalmát, tartalmát és egyezőségeit! Mutassa be a mérleg és eredményszámlák zárását, a nyitást és a nyitás utáni rendező tételeket!

Részletesebben

Költségvetési szervek kötelezettségvállalásának. utalványozás, pénzügyi ellenjegyzés, érvényesítés, teljesítés igazolás

Költségvetési szervek kötelezettségvállalásának. utalványozás, pénzügyi ellenjegyzés, érvényesítés, teljesítés igazolás Költségvetési szervek kötelezettségvállalásának módszertana, utalványozás, pénzügyi ellenjegyzés, érvényesítés, teljesítés igazolás 2017. február 8. Győrffi Dezső Miskolci Egyetem 1 Kötelezettségvállalás

Részletesebben

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET évi. egyszerősített éves beszámolóhoz. Nézımővészeti Nonprofit Kft Budapest Baross u.77. Adószám:

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET évi. egyszerősített éves beszámolóhoz. Nézımővészeti Nonprofit Kft Budapest Baross u.77. Adószám: 1082 Budapest Baross u.77. Adószám: 14674291-2-42 Cégjegyzékszám: 01-09-914657 KSH: 14674291900111301 KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET 2014. évi egyszerősített éves beszámolóhoz Budapest, 2015.05.31. A közzétett adatok

Részletesebben

1. Megismertetni a hallgatókat a Mérleg eszköz tételeire vonatkozó általános számviteli szabályokkal.

1. Megismertetni a hallgatókat a Mérleg eszköz tételeire vonatkozó általános számviteli szabályokkal. 2 A tantárgy képzési-oktatási célkitőzései: 1. Megismertetni a hallgatókat a Mérleg eszköz tételeire vonatkozó általános számviteli szabályokkal. 2. Elsajátíttatni a hallgatókkal a hatályos Számviteli

Részletesebben

Alisca Rekultivációs Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának 2015. február 11-i ülésére

Alisca Rekultivációs Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának 2015. február 11-i ülésére Alisca Rekultivációs Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának 2015. február 11-i ülésére Tárgy: Javaslat az Alisca Rekultivációs Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2015.

Részletesebben

KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNY

KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNY Magyar Tudományos Akadémia Közgazdaságtudományi Intézet KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNY 2006. Budapest, 2006. március 08. 2 2006. évi költségvetési alapokmány 1. Azonosító adatok Felügyeleti szerv: Magyar Tudományos

Részletesebben

MTA Nyelvtudományi Intézet 2012. évi szöveges beszámoló

MTA Nyelvtudományi Intézet 2012. évi szöveges beszámoló MTA Nyelvtudományi Intézet 2012. évi szöveges beszámoló Szervezeti változások 2012. évben szervezeti változás az Intézetben nem volt. Gazdálkodási környezet alakulása, pozitív, negatív hatások Az Intézet

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek beszámolója 1 8 1 7 3 5 0 3-1 - 4 2 Adószám A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek beszámolója 2 0 0 2 év MAZSIHISZ Szeretetkórházért Közhasznú alapítvány egyéb szervezet megnevezése 1145 Budapest, Amerikai

Részletesebben

Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsának 2015. február 2-i ülésére

Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsának 2015. február 2-i ülésére Elıterjesztés sorszáma: 2. Melléklet: 2 db ELİTERJESZTÉS Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsának 2015. február 2-i ülésére Tárgy: A Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó

Részletesebben

Mindezek figyelembevételével Tengelic Község Önkormányzatának 2015. évi belsı ellenırzési terve a következıket tartalmazza.

Mindezek figyelembevételével Tengelic Község Önkormányzatának 2015. évi belsı ellenırzési terve a következıket tartalmazza. Melléklet a. /2014. (XII. 16.) kt. határozathoz Tengelic Község Önkormányzatának 2015. évi belsı ellenırzési terve A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény, az államháztartásról

Részletesebben

KISKANIZSA KULTURÁLIS EGYESÜLET NAGYKANIZSA, HAJGATÓ S. u. 1. A Számviteli Törvénynek a C. számú törvénnyel módosított változata

KISKANIZSA KULTURÁLIS EGYESÜLET NAGYKANIZSA, HAJGATÓ S. u. 1. A Számviteli Törvénynek a C. számú törvénnyel módosított változata KISKANIZSA KULTURÁLIS EGYESÜLET 8800 NAGYKANIZSA, HAJGATÓ S. u. 1. A Számviteli Törvénynek a 2000. C. számú törvénnyel módosított változata 2001. január 01-től hatályos, ennek megfelelően az Egyesület

Részletesebben

Nemzetgazdasági Minisztérium

Nemzetgazdasági Minisztérium Nemzetgazdasági Minisztérium MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ a kincstári körbe tartozók költségvetési elıirányzatai évközi módosításával, átcsoportosításával kapcsolatos nyilvántartások vezetésének rendjérıl Az államháztartásról

Részletesebben

Kiegészítı melléklet 2013.

Kiegészítı melléklet 2013. Adószám: 18007679-1-43 Bírósági határozat száma: PK 68.298/1992 Nyilvántartási szám: 2923 SEGÉLY HELYETT ESÉLY ALAPÍTVÁNY 2013. Fordulónap: 2013. december 31. Beszámolási idıszak: 2013. január 01. - 2013.

Részletesebben

A felhalmozási és tőkejellegű bevételekre vonatkozó előírások. A központi költségvetésből kapott költségvetési támogatásokra vonatkozó előírások

A felhalmozási és tőkejellegű bevételekre vonatkozó előírások. A központi költségvetésből kapott költségvetési támogatásokra vonatkozó előírások A felhalmozási és tőkejellegű bevételekre vonatkozó előírások 1. A felhalmozási és tőkejellegű bevételek számlacsoport számláin kell kimutatni a befektetett eszközök értékesítéséből származó bevételeket

Részletesebben

Bevezető, információk a segédlet használatához

Bevezető, információk a segédlet használatához Bevezető, információk a segédlet használatához A segédlet az államháztartásban felmerülő egyes gyakoribb gazdasági események kötelező elszámolási módjáról szóló 38/2013. (IX. 19.) NGM rendelet XIII. fejezete

Részletesebben

"HUNCUTKA" Alapítvány a pomázi I-es óvodáért Egyszerősített éves beszámolója 2011. év

HUNCUTKA Alapítvány a pomázi I-es óvodáért Egyszerősített éves beszámolója 2011. év 18676415-1-13 Statisztikai számjel vagy adószám Cím: 2013,Pomáz,József Attila u.4. "HUNCUTKA" Alapítvány a pomázi I-es óvodáért Egyszerősített éves beszámolója 2011. év A közzétett adatok könyvvizsgálattal

Részletesebben

1/2015. (I.27.) számú rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

1/2015. (I.27.) számú rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről TÁT VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 1/2015. (I.27.) számú rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. (1) bekezdésében

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. Hajdúsági Többcélú Kistérségi Társulás és munkaszervezetének vagyonátadási javaslatáról

ELİTERJESZTÉS. Hajdúsági Többcélú Kistérségi Társulás és munkaszervezetének vagyonátadási javaslatáról Összeállította: Kalapos Zoltánné Elıterjesztette: Csige Tamás ELİTERJESZTÉS Hajdúsági Többcélú Kistérségi Társulás és munkaszervezetének vagyonátadási javaslatáról Tisztelt Polgármester Úr(ak)! A Hajdúsági

Részletesebben

CÉLTARTALÉK KÉPZÉSI SZABÁLYZAT. CIB Nyugdíjpénztár

CÉLTARTALÉK KÉPZÉSI SZABÁLYZAT. CIB Nyugdíjpénztár CÉLTARTALÉK KÉPZÉSI SZABÁLYZAT CIB Nyugdíjpénztár 2011 Bevezetés Jelen céltartalék képzési szabályzat célja, hogy szabályozza a CIB Önkéntes és Kölcsönönös Nyugdíjpénztár esetében a céltartalékképzésre

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. október 29-i ülésére

ELİTERJESZTÉS KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. október 29-i ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. október 29-i ülésére Tárgy: Finanszírozási szerzıdés kötése a Váci Egyházmegyével Elıterjesztı: dr. Völner

Részletesebben

3. Itt kell továbbá kimutatni az adó- és illetékbeszedésekből származó elszámolásokat, a letétek elszámolását.

3. Itt kell továbbá kimutatni az adó- és illetékbeszedésekből származó elszámolásokat, a letétek elszámolását. - amelynek rendeltetése tisztázatlan, vagy - olyan feladat ellátásával kapcsolatos, amelynek bevételi előirányzata - ide nem értve a nem társadalombiztosítási alapokat terhelő ellátásokat - nem szerepel

Részletesebben

A 2014. évi számviteli változásokkal kapcsolatos ellenırzési feladatok. Ivacs Balázs 2013. december 11.

A 2014. évi számviteli változásokkal kapcsolatos ellenırzési feladatok. Ivacs Balázs 2013. december 11. A 2014. évi számviteli változásokkal kapcsolatos ellenırzési feladatok Ivacs Balázs 2013. december 11. 1 1 Jogszabályi elıírások Az államháztartás számvitelérıl szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet új

Részletesebben

NYÍRMÁRTONFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTİL BESZÁMOLÓ

NYÍRMÁRTONFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTİL BESZÁMOLÓ NYÍRMÁRTONFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTİL BESZÁMOLÓ Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat 2008. évi gazdálkodásáról TISZTELT KÉPVISELİ-TESTÜLET! Az Államháztartásról szóló, többször módosított

Részletesebben

Számlarend. Alkalmazási kör: Füzesgyarmat Város Önkormányzata valamennyi költségvetési szerve

Számlarend. Alkalmazási kör: Füzesgyarmat Város Önkormányzata valamennyi költségvetési szerve Számlarend Alkalmazási kör: Füzesgyarmat Város Önkormányzata valamennyi költségvetési szerve Számlarend Tartalomjegyzék I. Általános rész... 1 1. A Számlarend célja... 1 2. A Számlarenddel szembeni követelmények...

Részletesebben

Balatonszabadi Község Önkormányzata Az egyszerűsített mérleg előírt tagolása 2011.év. Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai

Balatonszabadi Község Önkormányzata Az egyszerűsített mérleg előírt tagolása 2011.év. Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai Az mérleg előírt tagolása ESZKÖZÖK Előző évi eltérések +- Tárgyévi beszámoló eltérések +- A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 2 114 617 2 114 617 1 953 461 1 953 461 I. Immateriális javak 731 731 1 193 1 193 II. Tárgyi

Részletesebben

Az államháztartás új számviteli rendszeréről néhány gondolat. Az államháztartás új számvitele 2

Az államháztartás új számviteli rendszeréről néhány gondolat. Az államháztartás új számvitele 2 Az államháztartás új számviteli rendszeréről néhány gondolat Az államháztartás új számvitele 2 Jogszabályi háttere: A 307/2013. (VIII.14.) Kormányrendelettel módosított 4/2013. (I.11.) Kormányrendelet.

Részletesebben

Alapítványi beszámoló WOPPAA Alapítvány a Nemzetközi Közbeszerzési Kultúra Terjesztéséért. 2011. december 31.

Alapítványi beszámoló WOPPAA Alapítvány a Nemzetközi Közbeszerzési Kultúra Terjesztéséért. 2011. december 31. Alapítványi beszámoló WOPPAA Alapítvány a Nemzetközi Közbeszerzési Kultúra Terjesztéséért 2011. december 31. 1. WOPPAA Alapítvány a Nemzetközi Közbeszerzési Kultúra Terjesztéséért Egyszerősített éves beszámoló

Részletesebben

LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE KIVONAT

LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE KIVONAT LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE KIVONAT LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2011. ÁPRILIS 26-ÁN MEGTARTOTT SOROS ÜLÉSÉNEK JEGYZİKÖNYVÉBİL B4 8/2011. (IV.26.) Ör. számú

Részletesebben

Az analitikus (részletező) nyilvántartások formája, tartalma, vezetésének módja

Az analitikus (részletező) nyilvántartások formája, tartalma, vezetésének módja IV. Fejezet Az analitikus (részletező) nyilvántartások formája, tartalma, vezetésének módja 1. A IV. Fejezet 3. Az 1. számlaosztály részletező nyilvántartásaira vonatkozó közös szabályok cím alatti részének

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS az egyéb szervezetmegnevezése az egyéb szervezet címe, telefonszáma 2011 évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. 01. 01. - 2011 12. 31. 1. Számviteli beszámoló ( közhasznú egyszerősített beszámoló) a) Mérleg

Részletesebben

Kockázatok a költségvetési szervek gazdálkodási és számviteli elszámolásaiban

Kockázatok a költségvetési szervek gazdálkodási és számviteli elszámolásaiban SZAMKÓ SZÁMVITELI BT 2462 Martonvásár Jókai u. 16. Kockázatok a költségvetési szervek gazdálkodási és számviteli elszámolásaiban Mit érdemes a belső ellenőrzésnek vizsgálnia 2016. október 17. " A törvényt

Részletesebben

AZ ÓBUDAI EGYETEM SZÁMVITELI POLITIKÁJA

AZ ÓBUDAI EGYETEM SZÁMVITELI POLITIKÁJA 4. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 16. függelék, 1. melléklete AZ ÓBUDAI EGYETEM SZÁMVITELI POLITIKÁJA Budapest, 2012. szeptember TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Könyvviteli szolgáltatást végzők továbbképzésének tematikája

Könyvviteli szolgáltatást végzők továbbképzésének tematikája Nemzetgazdasági Minisztérium Könyvviteli szolgáltatást végzők továbbképzésének tematikája Államháztartási szakterület Nem költségvetési szervnél foglalkoztatott mérlegképes könyvelők számára 2013. 1 A

Részletesebben

A Somogy Megyei Közgyűlés. 6/2015.(V.8.) önkormányzati rendelete. a Somogy Megyei Önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról

A Somogy Megyei Közgyűlés. 6/2015.(V.8.) önkormányzati rendelete. a Somogy Megyei Önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról A Somogy Megyei Közgyűlés 6/2015.(V.8.) önkormányzati rendelete a Somogy Megyei Önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról A Somogy Megyei Közgyűlés az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti

Részletesebben

2012 Elemi költségvetés

2012 Elemi költségvetés A fejezet megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 324809 1091 03 02/01 264967 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 2012......

Részletesebben

PÁLYÁZATOK KÖNYVVIZSGÁLATA I.

PÁLYÁZATOK KÖNYVVIZSGÁLATA I. PÁLYÁZATI AUDIT PÁLYÁZATOK KÖNYVVIZSGÁLATA I. Elkülönített pályázati dokumentáció: eredeti bizonylatok, kifiz. kérelem sorrendjében, egyértelműen, beazonosíthatóan A könyvvizsgáló rendelkezésére kell bocsátani

Részletesebben

Határozati javaslat melléklete

Határozati javaslat melléklete Határozati javaslat melléklete I. Számviteli beszámoló Általános rész A MUNKÁCSY-TRILÓGIÁÉRT KÖZALAPÍTVÁNY tevékenységét 2001-ben kezdte meg. A közalapítvány célja kulturális tevékenység, a kulturális

Részletesebben

GÁBORJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (IV.25) önkormányzati rendelete a évi pénzügyi terv végrehajtásáról

GÁBORJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (IV.25) önkormányzati rendelete a évi pénzügyi terv végrehajtásáról GÁBORJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (IV.25) önkormányzati rendelete a pénzügyi terv végrehajtásáról Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.

Részletesebben

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET AZ 2012. ÉVI

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET AZ 2012. ÉVI 1 KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET AZ ISTER-GRANUM KORLÁTOLT FELELİSSÉGŐ EURÓPAI TERÜLETI EGYÜTTMŐKÖDÉSI CSOPORTOSULÁS 2012. ÉVI EGYSZERŐSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ Esztergom, 2013. március 23. A közzétett adatok könyvvizsgálattal

Részletesebben

MUNKAMEGOSZTÁSI MEGÁLLAPODÁS

MUNKAMEGOSZTÁSI MEGÁLLAPODÁS MUNKAMEGOSZTÁSI MEGÁLLAPODÁS amely létrejött Hajdúnánási Gazdasági Ellátó Intézmény (4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 6.) (továbbiakban: GEI), mint önállóan mőködı és gazdálkodó költségvetési szerv, valamint

Részletesebben

IAS 20. Állami támogatások elszámolása és az állami közreműködés közzététele

IAS 20. Állami támogatások elszámolása és az állami közreműködés közzététele IAS 20 Állami támogatások elszámolása és az állami közreműködés közzététele A standard célja A kapott állami támogatások befolyással vannak a gazdálkodó egység vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetére.

Részletesebben

Abádszalók Város Képviselőtestületének. 6/2010. ( III.18. ) rendelete

Abádszalók Város Képviselőtestületének. 6/2010. ( III.18. ) rendelete Abádszalók Város Képviselőtestületének 6/2010. ( III.18. ) rendelete AbádszalókVáros Önkormányzata költségvetési és zárszámadási rendelete tartalmának, mellékleteinek és szöveges indoklásának meghatározásáról

Részletesebben

I. Alternatív finanszírozási stratégiák Sopron, október 3

I. Alternatív finanszírozási stratégiák Sopron, október 3 I. Alternatív finanszírozási stratégiák Sopron, 2012. október 3 TÁMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0019 A Kaposvári Egyetem tudományos képzési tevékenységeinek és szakmai műhelyeinek fejlesztése Számvitel az államháztartásban

Részletesebben

GESZT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELİ-TESTÜLETE 5/2010. (II. 17.) KT. SZ. RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLT- SÉGVETÉSÉRİL

GESZT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELİ-TESTÜLETE 5/2010. (II. 17.) KT. SZ. RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLT- SÉGVETÉSÉRİL GESZT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELİ-TESTÜLETE 5/2010. (II. 17.) KT. SZ. RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI KÖLT- SÉGVETÉSÉRİL Geszt Község Önkormányzatának Képviselı-testülete - az államháztartásról

Részletesebben

Berzék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014. (V.5.) önkormányzati rendelete a évi zárszámadásról

Berzék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014. (V.5.) önkormányzati rendelete a évi zárszámadásról Berzék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014. (V.5.) önkormányzati rendelete a 2013. évi zárszámadásról Berzék Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

Részletesebben

V. sz. melléklet 28. pontja KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSI SZABÁLYZAT

V. sz. melléklet 28. pontja KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSI SZABÁLYZAT V. sz. melléklet 28. pontja KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSI SZABÁLYZAT Az utasítás hatálya: a.) alanyi vonatkozásában kiterjed az Apor Vilmos Katolikus Fıiskola (továbbiakban: Fıiskola) Szervezeti és Mőködési Szabályzatában

Részletesebben

Kiegészítő melléklet. Szakképz.az Emb. és Áll.kh Alapitvány

Kiegészítő melléklet. Szakképz.az Emb. és Áll.kh Alapitvány A tevékenységét 2010-ben kezdte meg. A társaság alaptevékenysége:. A vállalkozás közhasznú alapitványként működik, a törzstőke nagysága 200 ezer Ft. Székhelye: 7100 Szekszárd Rákóczi utca 41. A társaság

Részletesebben