DUNAFERR "Foglalkoztatásért" Acélalapítvány

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "DUNAFERR "Foglalkoztatásért" Acélalapítvány"

Átírás

1 DUNAFERR "Foglalkoztatásért" Acélalapítvány KÉPZÉSI TÁMOGATÁSOKRA VONATKOZÓ SZABÁLYZATA Elfogadva: december 20. Hatályba lépett: december 20. után felvett alapítványi támogatottak esetében.

2 A képzési kérelem elbírálásának, megkötésének és végrehajtásának menete A pályaorientációs beszélgetés kapcsán jelentkezik a képzési szándék A konkrét oktatás kiválasztása Az alapítványi szabályzásról való tájékozódás A konkrét oktatás meghatározása, oktatási intézmény kiválasztása és a feltételek megismerése A foglalkoztatóval való egyeztetés a munkaidő és a költségek kérdéséről A támogatottal való egyeztetés a költségekről, szabadidőről és az elvárásokról A képzési együttműködési megállapodás tervezetének elkészítése Bizottságok tárgyalják a tervezetet nem igen Kuratórium tárgyalja a tervezetet nem igen A képzési együttműködési megállapodás megkötése és végrehajtása

3 A képzési kérelem elbírálásának elvei Az Előkészítő bizottság elbírálási tevékenységének alapelvei: A kérelmek elbírálásánál előnyt élveznek azok az képzések, melyek: - már meglevő munkatapasztalatra épülnek, - megváltozott egészségi állapot miatt indokolt szakmaváltást jelentenek, - érettségit, első diplomát, első szakmát adnak, - konkrét elhelyezkedési lehetőséget jelentenek, vagy nagyban növelik az elhelyezkedési esélyeket. A mentor által végzett pályaorientáció folyamata A pályaorientáció célja: A támogatott segítése, szakmai életútjának kialakítására vonatkozó döntése megalapozásában. Képességeinek, adottságainak, tudásának, lehetőségeinek figyelembevételével, a munkaerőpiaci igényekhez igazodóan, a lehető legszélesebb információnyújtással támogatni a pályaválasztását. Fejleszteni a támogatott önbizalmát, önállóságát, felelősségvállalását, erősíteni motivációját, szakmaérdeklődését, a szakmai beváláshoz szükséges kompetenciáit. A pályaorientáció folyamata: A pályaorientáció az Életút program keretében egyéni tanácsadói beszélgetések, illetve tréning keretek között zajlik. A pályaorientáció elemei: - állapotfelmérés (személyes, munkatapasztalatot, végzettséget, kompetenciákat, egészségügyi, - mentális, - szociális, családi helyzetre, motivációra vonatkozó adatok begyűjtése), - önismeret fejlesztés, ( reális énkép kialakítása, fejlesztése, készség és tudás/tanulási adottságok a választott szakma gyakorlásához szükséges készség-, tudás követelmények összehangolhatósága), - jövőtervezés (tapasztalatok értékelése a jövőkép alakításához), - pályaismeret (az egyes szakmák követelményrendszerének, jellemzőinek megismerése) - a pályához szükséges képzés körülményeinek, feltételeinek megismerése.

4 Alkalmassági vizsgálat Az alkalmassági vizsgálat célja: Az alkalmassági vizsgálatok célja annak tisztázása, hogy a betöltendő, illetve a betöltött munkakör vagy a választott szakma nem veszélyezteti-e a leendő vagy tényleges munkavállaló egészségét és testi épségét, nem befolyásolja-e kedvezőtlenül az egészségi állapotát, nem jelent-e veszélyt az utódai testi és szellemi fejlődésére. A vizsgálatokkal tisztázni kell azt is, hogy a munkavállaló az egészségi állapota révén nem veszélyezteti-e az adott munkakörben mások egészségét (idetartozik a járványügyi érdekből kiemelt munkakörök betöltéséhez szükséges alkalmasság elbírálása is). Az alkalmassági vizsgálattal tisztázható az is, hogy a munkavállaló az adottságai révén nem okoz-e balesetet, nem jelent-e balesetveszélyt, tisztázható, hogy esetleges betegsége mellett a munkakörében nem szorul-e rendszeres foglalkozás-egészségügyi gondozásra továbbá az életkora (fiatalkorúak, időskorúak) vagy élettani állapota (terhesség) nem változtatta-e meg az adott munkakörre vonatkozó alkalmasságát. A szakmai alkalmasság (pályaalkalmasság) foglalkozás-egészségügyi vizsgálata során tisztázni kell, hogy személyi adottságai és egészségi állapota alapján a leendő munkavállaló képes-e a választott szakma elméletének elsajátítására és gyakorlatának megtanulására. Az Életút programmal összefüggő előzetes alkalmassági vizsgálat folyamata: A vizsgálat szorosan kapcsolódik az Életút programban található, a képzéssel elérhetővé váló munkakör, munkahely betöltésével. A képzés és a munkakör betöltése feltételekhez kötött folyamatok rendszere. Amennyiben a választott képzés vagy munkakör alkalmassági vizsgálatot igényel, úgy a támogatottnak a képzést megelőzően alkalmassági vizsgálaton kell részt vennie. A vizsgálat történhet a támogatási szerződés aláírása előtti, a pályaorientáció folyamata közben és a támogatási időszak alatt is. Számát tekintve a támogatott által kiválasztott munkakörök vagy képzések valamennyiére is irányulhat. Dunaújváros, december 20. Klyuchkin Serhiy sk. a Kuratórium elnöke

5 1. számú Melléklet Képzési együttműködési megállapodás amely létrejött, a DUNAFERR Foglalkoztatásért Acélalapítvány Alapító Okirata és kapcsolódó szabályzatai alapján, Név: DUNAFERR Foglalkoztatásért Acélalapítvány Cím: 2400 Dunaújváros, Vasmű tér 1-3., mint támogató, és Név: Anyja neve: Szül hely, idő: Lakcím: mint támogatott között a mai napon, az alábbi feltételekkel: 1. A támogatott kötelezettséget vállal arra, hogy év hó nap napjától kezdődően beiratkozik az elnevezésű oktatási intézménybe, elnevezésű szakra/tagozatra/képzésre. Tanulmányait legjobb tudása szerint folytatja és az előírt tanulmányi idő elteltével, legkésőbb év hó napjáig képesítést szerez. 2. A támogatott kötelezi magát arra, hogy a jelen megállapodásban vállalt tanulmányi és vizsga kötelezettségeinek a legjobb tudása szerint, időben eleget tesz, és minden időszaki vizsgát / szemesztert követő, a vizsgaidőszak lejártát követően 15 napon belül vizsgabizonyítványát vagy vizsgáinak sikeres befejezéséről igazolást a támogatónak bemutatja. 3. Az 1.-es pontban említett képzés az alábbi kritériumokkal rendelkezik, és költségekkel jár: Kezdete: Tanfolyami díj: Vége: Tankönyv költség: Óraszám: Vizsgadíj: Elfoglaltság: Szervező: Napszak: Helyszín: Szemeszterek száma: 4. A támogató, a támogatott tanulmányi ideje alatt, a tanulmányok elvégzéséhez szükséges költségek közül az alábbiakat téríti meg közös megállapodás alapján: Tandíj: Vizsgadíj: Támogató Támogatott

6 Szállásköltség: Utazási költség: Tankönyv: Az itt nem említett költségeket a támogatott téríti meg! A támogatott tudomásul veszi, hogy a tankönyv térítés esetén csak olyan készpénzfizetési számlát fogad el a támogató, amelyen fel van tüntetve a tankönyv, szakkönyv szerzője és a könyv(ek) címe is és vevőként a támogató van feltüntetve. Sikertelen vizsga esetén a támogató a pótvizsgadíjat nem téríti meg, azt a támogatottnak kell fizetnie. 5. A támogató követelheti a ténylegesen nyújtott támogatásnak (tandíj, vizsgadíj, utazási költség, tankönyv jegyzet) megfelelő összeg visszatérítését és a visszatérítési kötelezettség beálltától számítva a visszatérítés napjáig a késedelembe esés napját megelőző félév utolsó napját megelőző napon érvényes jegybanki alapkamatnak megfelelő összegű késedelmi kamat megfizetését, ha a támogatott neki felróhatóan súlyos szerződésszegést követ el. Súlyos szerződésszegésnek minősül különösen, ha a támogatott a képzésre előírt óraszám 10%-át meghaladóan igazolatlanul hiányzik; ha a képzés kimeneti követelményének teljesítése azért marad el, mert a támogatott a vizsgán igazolatlanul nem jelenik meg. A felek megállapodnak abban, hogy a súlyos szerződésszegés fennállásának megállapítása a támogató kuratóriumának jogköre. 6. Támogatott a megállapodás súlyos megszegése esetén az őt terhelő visszatérítési kötelezettségéről a támogató írásban értesíti. 7. A támogatott mentesül a megállapodásban vállalt kötelezettségek teljesítése alól, ha a támogató e képzési megállapodásban rögzített kedvezményeket és feltételeket nem biztosítja, vagy egyéb lényeges szerződésszegést követ el. 8. Egyéb megállapodások:... A jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó jogszabályok az irányadóak. A megállapodás tartalmát a támogató és a támogatott közös megegyezéssel írásban módosíthatják. Jelen megállapodás a DUNAFERR Foglalkoztatásért Acélalapítvány Képzési támogatására vonatkozó szabályzat című dokumentumban foglalt pontokkal együtt érvényes. A jelen megállapodás 2 példányban készült, melyből 1 példányt a támogató, 1példányt a támogatott kap. Dátum: Támogató Támogatott

7 2. számú MELLÉKLET Képzések esetében maximalizált támogatási keretek Tandíj, vizsgadíj, utazási költség, szállásköltség, tankönyvköltség, stb. Abban az esetben, ha az Előkészítő bizottság javaslatára a Kuratórium támogatja az alapítványi támogatottat képzése elvégzésében, akkor a támogatás mértéke a képzés teljes összege. Kivétel ez alól a nyelvtanfolyamok és felsőfokú képzés. Nyelvtanfolyamok esetében Minden olyan nyelvtanfolyam, amelynek kimenete az adott tanfolyam szintjével megegyező oklevél, vizsgabizonyítvány megszerzésével zárul, azt az Acélalapítvány 100%-ban támogatja. Olyan esetekben, amelyek ismeretfelújító, orientáló, stb. jellegű képzések azokat az alábbi módon támogatja: Alapfokú nyelvi képzési szint esetén: 200 órát és 1000 Ft/órát támogat. Középfokú nyelvi képzési szint esetén: 300 órát és 1000 Ft/órát támogat. Felsőfokú nyelvi képzési szint: nem támogatható. Felsőfokú képzés Felsőfokú képzés esetében az alapítvány csak a tandíjat és útiköltséget támogatja 100%-os mértékben. A támogatás feltétele, hogy a támogatott a támogatás kifizetésének időpontjában alapítványi támogatott legyen.

FELNŐTTKÉPZÉSI SZERZŐDÉS

FELNŐTTKÉPZÉSI SZERZŐDÉS ikt.szám: /2015 amely létrejött FELNŐTTKÉPZÉSI SZERZŐDÉS egyrészről: az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. (székhely: 1122 Budapest, Maros utca 19-21.; cégjegyzékszám: 01-09-921734; adószám:

Részletesebben

KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS. A Külügyminisztériumban munkaviszonyban álló munkavállalókra vonatkozóan 2004.

KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS. A Külügyminisztériumban munkaviszonyban álló munkavállalókra vonatkozóan 2004. KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS A Külügyminisztériumban munkaviszonyban álló munkavállalókra vonatkozóan 2004. 2 TARTALOMJEGYZÉK I. RÉSZ A KSZ hatályára, hatályba lépésére és hatályban tartására vonatkozó szabályok

Részletesebben

Hátrányos helyzetű munkavállalók foglalkoztatása

Hátrányos helyzetű munkavállalók foglalkoztatása EGYÜTT A MUNKAERŐPIAC FEJLESZTÉSÉÉRT ALAPÍTVÁNY Hátrányos helyzetű munkavállalók foglalkoztatása Munkaerőpiaci információk 2011. E G Y Ü T T A M U N K A E R Ő P I A C F E J L E S Z T É S É É R T A L A

Részletesebben

Felnőttképzési Szerződés. amely létrejött

Felnőttképzési Szerződés. amely létrejött Képzőhely: Terápia az Állatokért Alapítvány Képzés megnevezése: kutya-fizioterapeuta képzés Képzés nyilvántartásba vételi száma: **** Képzés helyszíne: SzIE ÁOTK, 1078 Budapest, István u.2. Képzés ideje:

Részletesebben

2011. december 26. - 2012. január 8. MAGYAR KÖZLÖNY 160. szám 2011. december 27. 39 154 oldal 2011. évi CLXXXVII. törvény A szakképzésrõl 3.

2011. december 26. - 2012. január 8. MAGYAR KÖZLÖNY 160. szám 2011. december 27. 39 154 oldal 2011. évi CLXXXVII. törvény A szakképzésrõl 3. 2011. december 26. - 2012. január 8. MAGYAR KÖZLÖNY 160. szám 2011. december 27. 39 154 oldal 2011. évi CLXXXVII. törvény A szakképzésrõl 3.oldal MAGYAR KÖZLÖNY 160. szám 2011. december 27. 39 249 oldal

Részletesebben

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS A Diplomamentő program keretében megvalósuló nyelvvizsgára felkészítő képzésben történő részvétel kapcsán

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS A Diplomamentő program keretében megvalósuló nyelvvizsgára felkészítő képzésben történő részvétel kapcsán Pályázati felhívás 1. számú melléklet TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS A Diplomamentő program keretében megvalósuló nyelvvizsgára felkészítő képzésben történő részvétel kapcsán amely létrejött egyrészről az Országos

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a helyi vállalkozások munkahelyteremtő támogatására

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a helyi vállalkozások munkahelyteremtő támogatására PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a helyi vállalkozások munkahelyteremtő támogatására Füzesgyarmat Város Önkormányzata célul tűzte ki, hogy támogatja új munkahelyek létrehozását és ezáltal a város foglalkoztatottsági

Részletesebben

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS A Diplomamentő program keretében megvalósuló nyelvvizsgára felkészítő képzésben történő részvétel kapcsán

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS A Diplomamentő program keretében megvalósuló nyelvvizsgára felkészítő képzésben történő részvétel kapcsán Pályázati felhívás 1. számú melléklet TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS A Diplomamentő program keretében megvalósuló nyelvvizsgára felkészítő képzésben történő részvétel kapcsán amely létrejött egyrészről az Országos

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Roma szakkollégiumok támogatása c. pályázati felhívásához

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Roma szakkollégiumok támogatása c. pályázati felhívásához PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Roma szakkollégiumok támogatása c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP 4.1.1.D-12/2/KONV 1 Tartalom A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE...4 A1.

Részletesebben

TÁMOP 5.4.1. Szociális és gyermekvédelmi szabályozó rendszer kidolgozása pillér. Utógondozói ellátás

TÁMOP 5.4.1. Szociális és gyermekvédelmi szabályozó rendszer kidolgozása pillér. Utógondozói ellátás 1/78 TÁMOP 5.4.1. Szociális és gyermekvédelmi szabályozó rendszer kidolgozása pillér Utógondozói ellátás Készült a TÁMOP 5.4.1.-08/1-2009-0002 projekt azonosító számú A szociális szolgáltatások modernizációja,

Részletesebben

Közszolgálati Szabályzat KÖZSZOLGÁLATI SZABÁLYZAT

Közszolgálati Szabályzat KÖZSZOLGÁLATI SZABÁLYZAT KÖZSZOLGÁLATI SZABÁLYZAT A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (továbbiakban: Kttv.) 75. (5) bekezdésében foglalt felhatalmazásra hivatkozással az egységes közszolgálati szabályzatát

Részletesebben

17. szám 125. évfolyam 2010. május 28. TARTALOM

17. szám 125. évfolyam 2010. május 28. TARTALOM 17. szám 125. évfolyam 2010. május 28. ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TARTALOM Utasítások 30/2010. (V. 28. MÁV Ért. 17.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói utasítás a MÁV

Részletesebben

1993. évi LXXIX. törvény. a közoktatásról I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény szabályozási köre. Alapelvek

1993. évi LXXIX. törvény. a közoktatásról I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény szabályozási köre. Alapelvek 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról A Magyar Köztársaság Alkotmányában meghatározott művelődéshez való jog esélyegyenlőség alapján való gyakorlásának biztosítása, a lelkiismereti meggyőződés szabadságának

Részletesebben

TANULÓSZERZŐDÉSSEL és EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁSSAL

TANULÓSZERZŐDÉSSEL és EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁSSAL MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA Gyakorlati képzés TANULÓSZERZŐDÉSSEL és EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁSSAL a munka világában BUDAPEST 2015 A szakmai anyagot készítette: Kajdy József Lektorálta és szerkesztette:

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Továbbtanulást erősítő kezdeményezések támogatása című pályázati felhívásához

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Továbbtanulást erősítő kezdeményezések támogatása című pályázati felhívásához PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Továbbtanulást erősítő kezdeményezések támogatása című pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP- 3.3.10.B-12 1 Tartalom A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE...

Részletesebben

Ösztöndíjas szerződés

Ösztöndíjas szerződés Ösztöndíjas szerződés amely létrejött egyrészről a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Székhely: 1051 Budapest, Nádor u.32. Adószám: ÁHT azonosító: Statisztikai számjele: Képviselője: Bankszámlaszám:

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Egészségügyi Főiskolai Kar. Hallgatók részére juttatható támogatások és a hallgatók által fizetendő díjak egységes szabályzata

Pécsi Tudományegyetem Egészségügyi Főiskolai Kar. Hallgatók részére juttatható támogatások és a hallgatók által fizetendő díjak egységes szabályzata Pécsi Tudományegyetem Egészségügyi Főiskolai Kar Hallgatók részére juttatható támogatások és a hallgatók által fizetendő díjak egységes szabályzata Hatályos: 2005. november 29-től A felsőoktatásról szóló,

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT III. RÉSZ HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER SOPRON 2010 TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET... 5 A HALLGATÓK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI... 5 A hallgatói

Részletesebben

ZSIGMOND KIRÁLY FŐISKOLA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER

ZSIGMOND KIRÁLY FŐISKOLA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER ZSIGMOND KIRÁLY FŐISKOLA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER 2011. augusztus 1. TARTALOMJEGYZÉK I. RÉSZ ÁLTALÁNOS RÉSZ... 3 I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 A Hallgatói Követelményrendszer hatálya...

Részletesebben

MINI PROJEKT MŰKÖDÉSI KÉZIKÖNYV. az NYDOP-3.1.1/B-09-1f-2011-0001 azonosító számú, Szociális városrehabilitáció Győr-Újváros területén című

MINI PROJEKT MŰKÖDÉSI KÉZIKÖNYV. az NYDOP-3.1.1/B-09-1f-2011-0001 azonosító számú, Szociális városrehabilitáció Győr-Újváros területén című MINI PROJEKT MŰKÖDÉSI KÉZIKÖNYV az NYDOP-3.1.1/B-09-1f-2011-0001 azonosító számú, Szociális városrehabilitáció Győr-Újváros területén című városrehabilitációs projekt keretében elkülönített Programalap

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Közösségi Akciók

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Közösségi Akciók MNP-III-PA/01/2 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Közösségi Akciók Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat, mint Közvetítő Szervezet pályázatot hirdet a Budapest-Józsefváros, Magdolna Negyed Program

Részletesebben

Karancsalja Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2009. (IV.23.) rendelete a szociális ellátások rendjéről

Karancsalja Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2009. (IV.23.) rendelete a szociális ellátások rendjéről Karancsalja Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2009. (IV.23.) rendelete a szociális ellátások rendjéről A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban

Részletesebben

TÁMOGATÁSI (ÖSZTÖNDÍJ) SZERZŐDÉS

TÁMOGATÁSI (ÖSZTÖNDÍJ) SZERZŐDÉS TÁMOGATÁSI (ÖSZTÖNDÍJ) SZERZŐDÉS amely az alulírott helyen és napon jött létre egyrészről 1. a BOM a Magyar Sportért Közhasznú Alapítvány (1125 Budapest, Béla király út 29/A, képviseli: Bóta Kinga, főtitkár)

Részletesebben

Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2011. (II. 22.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátások helyi szabályozásáról

Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2011. (II. 22.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátások helyi szabályozásáról Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2011. (II. 22.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról a módosításáról szóló 17/2011. (X. 25.), 3/2012. (I. 24.), 6/2012.

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ AZ ÁLLÁSKERESÉST TÁMOGATÓ ELLÁTÓ ÉS A FOGLALKOZTATÁST ELŐSEGÍTŐ RENDSZEREKRŐL

TÁJÉKOZTATÓ AZ ÁLLÁSKERESÉST TÁMOGATÓ ELLÁTÓ ÉS A FOGLALKOZTATÁST ELŐSEGÍTŐ RENDSZEREKRŐL TÁJÉKOZTATÓ AZ ÁLLÁSKERESÉST TÁMOGATÓ ELLÁTÓ ÉS A FOGLALKOZTATÁST ELŐSEGÍTŐ RENDSZEREKRŐL 2009. 1 2009. február 2 Szerző: Felelős kiadó: Tóth Mihály Magyar Vegyipari, Energiaipari és Rokon Szakmákban Dolgozók

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 5. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzata

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 5. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzata A Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 5. számú melléklete A Pécsi Tudományegyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzata Pécs, 2007 A Pécsi Tudományegyetem (továbbiakban: Egyetem) Szenátusa

Részletesebben

GARABONCIÁS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

GARABONCIÁS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2014 GARABONCIÁS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA TÉRÍTÉSI DÍJ SZABÁLYZATA 1 A Garabonciás Alapfokú Művészeti Iskola térítési díj és tandíj fizetési szabályzata Általános rendelkezések 2 A 229/2012. (VIII. 28.)

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS A KAPOS VOLÁN Zrt. ajánlatkérő a Kbt. Harmadik rész szerinti, nemzeti értékhatárokat elérő értékű hirdetmény közzététele nélküli közbeszerzési eljárás keretében ajánlattételre hívja

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. a Kormány részére. a szociális foglalkoztatás engedélyezéséről és költségvetési támogatásának szabályairól

ELŐ TERJESZTÉS. a Kormány részére. a szociális foglalkoztatás engedélyezéséről és költségvetési támogatásának szabályairól IFJÚSÁGI, CSALÁDÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINISZTER FOGLALKOZTATÁSPOLITIKAI ÉS MUNKAÜGYI MINISZTER Szám: 9476-1/2006. TERVEZET ELŐ TERJESZTÉS a Kormány részére a szociális foglalkoztatás engedélyezéséről

Részletesebben

A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁNAK MELLÉKLETE A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM TANULMÁNYI- ÉS VIZSGASZABÁLYZATA 1

A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁNAK MELLÉKLETE A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM TANULMÁNYI- ÉS VIZSGASZABÁLYZATA 1 A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁNAK MELLÉKLETE A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM TANULMÁNYI- ÉS VIZSGASZABÁLYZATA 1 A Pécsi Tudományegyetem (továbbiakban: Egyetem) Szenátusa az Egyetemi

Részletesebben