Budapest, november

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Budapest, 2007. november"

Átírás

1 OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTER /2007. Tárgy: A külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló évi C. törvény hatálya alá tartozó ügyekben eljáró hatóságok kijelöléséről, valamint a nyilatkozattételi kötelezettség alá eső szolgáltatások felsorolásáról szóló kormányrendelet tervezete Budapest, november Készítette: Látta:

2 I. Tartalmi összefoglaló TERVEZET I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ Az Országgyűlés szeptember 10-ei ülésnapján elfogadta a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló évi C. törvény módosításáról szóló T/3030. számú törvényjavaslatot (2007. évi CX. törvény), mely október 20-án lépett hatályba. A törvénymódosítás célja a szakmai képesítések elismeréséről szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2005/36/EK irányelvének a magyar jogrendbe történő átültetése. Az Irányelv teljeskörű átültetéséhez azonban további kormányrendeleti és miniszteri rendeleti szintű jogszabály-alkotás szükséges. Az Elismerési törvénynek évi CX. törvény 8. -ával módosított 67. (1) bekezdése értelmében felhatalmazást kap a Kormány, hogy a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséért, valamint a hazai bizonyítványokról, oklevelekről és a hazai szakmai gyakorlatról szóló hatósági bizonyítvány kiállításáért felelős szervet vagy szerveket, az előzetes ellenőrzést végző hatóságot vagy hatóságokat, valamint a 4/A. -ban meghatározott információs szolgálatot vagy szolgálatokat rendeletben kijelölje, továbbá rendeletben állapítsa meg azon szolgáltatásnyújtások körét, amelyek esetében a szolgáltatásnyújtó a szolgáltatásnyújtást megelőzően írásbeli nyilatkozattételére kötelezett. A Kormányrendelet előkészítése során megkerestük a társminisztériumokat, hogy tegyenek javaslatot az eljáró hatóságok kijelölésére, valamint a fent meghatározott szolgáltatásokra. A beérkezett javaslatok nagy részében a minisztériumok az Elismerési törvény január 1. és január 1. között hatályos 4. (4) bekezdése szerinti hatáskörmegosztás fenntartására tettek javaslatot, mely értelmében egy adott szakképesítés (szakképzettség) európai uniós jog szerinti elismerése azon minisztérium, illetve háttérintézménye hatáskörébe tartozott, amely az elismerni kért szakképesítést vagy szakképzettséget tanúsító bizonyítvány vagy oklevél birtoklásához kötött szakma, hivatás, foglalkozás vagy munkakör gyakorlásának szabályozásáért felelős. A Korm. rendelet tervezetében a minisztériumoktól érkezett javaslatok figyelembe vételével kerültek az eljáró hatóságok meghatározásra. Azon szakmák vonatkozásában, ahol az adott szakma szabályozásáért felelős minisztérium nem úgy foglalt állást, hogy el kívánja látni ezt a hatáskört, illetve nem tett javaslatot valamely háttérintézmény, kamara kijelölésére, a továbbiakban is az Oktatási Hivatal kerül kijelölésre Készítette: Látta: 2

3 eljáró hatóságként. Az eljáró hatóságok között továbbra is az Oktatási Hivatal látja el a nemzeti információs központ feladatát. Az eljáró hatóságok rendszerének áttekintését a 2. számú mellékletben található táblázat segíti. Az előterjesztés másik eleme az Elismerési törvénynek a évi CX. törvénnyel módosított, a szabad szolgáltatásnyújtásról szóló X. fejezetéhez kapcsolódik. Az irányelv jelen előterjesztés keretében is megjelenő egyik újdonsága ugyanis, hogy az európai közösségi jog korábban csak azon szakmák (állatorvos, ápoló, építész, fogorvos, gyógyszerész, orvos és szülésznő) esetében tette lehetővé a határon átnyúló szolgáltatásokat, amelyeknek képzése harmonizált volt, azaz a minimális képzési követelményeket a közösségi jog ágazati irányelvei meghatározták, addig az új irányelv a határon átnyúló szolgáltatás lehetőségét a képzés harmonizációja nélkül valamennyi szabályozott szakmára kiterjeszti. II. Az előterjesztés szakmai hatásai Az előterjesztés a szakmai képesítések elismeréséről szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2005/36/EK irányelvét ülteti át részben a hazai szabályozásba. Az Irányelv mellékletei tartalmukra tekintettel alacsonyabb szintű jogszabályokban kerülnek átültetésre a magyar jogba, a korábbi irányelvek átültetésének gyakorlatával összhangban. Az Irányelv kettős céllal készült: orvosolni kívánja egyrészről a szakképesítések elismerésére vonatkozó szabályok ellenmondásaiból származó problémákat, másrészről az új Irányelvtől az európai munkaerőpiac további liberalizációja és az európai versenyképesség globális megerősödése várható. III. Az előterjesztés kapcsolódása az Európai Közösség joganyagához Az Európai Parlament és a Tanács 2005/36/EK irányelvét a szakmai képesítések elismeréséről az Európai Unió Hivatalos Lapjának szeptember 30-i számában hirdették ki. A hatályba léptető rendelkezés szerint az Irányelv a kihirdetést követő huszadik napon lépett hatályba. Az irányelv előírja, hogy az egyes tagállamoknak a hatálybalépést követő két éven belül azaz október 20-ig - kell az új normákkal összhangba hozniuk jogszabályaikat. Mind a 2005/36/EK irányelv, mind a jelen tervezet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK irányelvével összeegyeztethető szabályozást tartalmaz. Készítette: Látta: 3

4 IV. A várható társadalmi hatások Az előterjesztés tárgyát képező irányelvi szabályozás rugalmasabb elismerési rendszere és kevesebb komitológiai bizottságot létrehozó szabályai egyszerűbbé teszik az elismerési eljárást és hozzájárul a jogterület kedvezőbb áttekinthetőségéhez. Az irányelv megalkotásának az volt a célja, hogy egy egységesebb, rugalmasabb és átláthatóbb általános rendszert hozzon létre a jelenlegi, számos, olykor egymást ismétlő vagy éppenséggel egymásnak is ellentmondó, az esetjogot is segítségül hívó irányelvi szabályozás helyett. V. A várható költségkihatások Figyelemmel arra, hogy a külföldről érkező bizonyítványok és oklevelek elismerésének szervezeti rendszere, az eljáró hatóságok személyi állományának kialakítása az elmúlt években már megtörtént, így az új jogszabály-tervezet költségvetési többletet nem igényel. VI. Kapcsolódás más kormány-előterjesztéshez A döntés nem kapcsolódik más, előkészítés alatt álló kormány-előterjesztéshez. VII. Kapcsolódás a kormányprogramhoz Az előterjesztés kapcsolódik a kormányprogram Biztonságos köztársaság című fejezetében meghatározott azon célkitűzéshez, miszerint a Kormány célja az európai uniós integráció elmélyítése. Az európai közösségi jog implementálása is ezzel a szándékkal történik. VIII. Megjegyzések Az előterjesztés nem tartozik a műszaki tartalmú jogszabálytervezeteknek az Európai Bizottsággal és az Európai Unió tagállamaival való egyeztetéséről szóló 94/2004. (IV. 27.) Korm. rendelet, illetőleg a kereskedelem, illetve az áruk szabad áramlása akadályaival kapcsolatos egyes értesítési és bejelentési eljárások végrehajtásáról szóló 44/2004. (III. 16.) Korm. rendelet hatálya alá. Készítette: Látta: 4

5 Kérjük a Kormányt, hogy az előterjesztést fogadja el. Budapest, november Dr. Hiller István oktatási és kulturális miniszter Készítette: Látta: 5

6 HATÁROZATI JAVASLAT A Kormány megtárgyalta és elfogadta a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló évi C. törvény hatálya alá tartozó ügyekben eljáró hatóságok kijelöléséről, valamint a nyilatkozattételi kötelezettség alá eső szolgáltatások felsorolásáról szóló kormányelőterjesztést és elrendeli a mellékletben szereplő kormányrendeletnek a Magyar Közlönyben történő kihirdetését. Készítette: Látta: 6

7 1. számú melléklet a /2007. számú előterjesztéshez A Kormány /2007. (.) r e n d e l e t e A külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló évi C. törvény hatálya alá tartozó ügyekben eljáró hatóságok kijelöléséről, valamint a nyilatkozattételi kötelezettség alá eső szolgáltatások felsorolásáról A Kormány az Alkotmány 35. (2) bekezdésében megállapított eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alkotmány 40. (3) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva, valamint a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló évi C. törvény 67. (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja: 1. (1) A Kormány a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló évi C. törvény (a továbbiakban: Etv.) 4. -ában meghatározott információs szolgálatként, továbbá a a (2)-(4) bekezdésben foglalt kivétellel a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséért felelős hatóságként, valamint a hazai bizonyítványokról, oklevelekről és a hazai szakmai gyakorlatról szóló hatósági bizonyítvány kiállításáért felelős szervként az Oktatási Hivatalt jelöli ki. (2) Az Etv. Harmadik része hatálya alá tartozó hatósági eljárásokban a Kormány elismerésért, valamint hatósági bizonyítvány kiállításáért felelős hatóságként a) az egészségügyi miniszter hatáskörébe tartozó szabályozott szakmák esetében az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatalt; b) a szociális és munkaügyi miniszter hatáskörébe tartozó szabályozott szakmák esetében a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézetet, c) a pénzügyminiszter hatáskörébe tartozó szabályozott szakmák esetében a Pénzügyminisztériumot; d) a gazdasági és közlekedési miniszter hatáskörébe tartozó szabályozott szakmák esetében a Gazdasági és Közlekedési Minisztériumot, Készítette: Látta: 7

8 e) a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter hatáskörébe tartozó szabályozott szakmák esetében a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Vidékfejlesztési, Képzési és Szaktanácsadási Intézetét; f) az önkormányzati és területfejlesztési miniszter hatáskörébe tartozó szabályozott szakmák esetében fa) építésügyi, valamint településrendezési és területrendezési szakterületen az fb)-fc) pontban meghatározott kivétellel első fokon a Budapesti és Pest megyei Mérnöki Kamarát, másodfokon a Magyar Mérnöki Kamarát, fb) építészmérnöki oklevelekre vonatkozó hatósági eljárások tárgyában első fokon a Budapesti Építész Kamarát, másodfokon a Magyar Építész Kamarát, fc) felvonó és mozgólépcső szerelő-karbantartó, valamint felvonó és mozgólépcső ellenőri tevékenység esetén első fokú hatóságként az Építésügyi és Minőségellenőrző Innovációs Kht-t. másodfokon az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztériumot, fd) lakásügy, valamint sport szakterületen az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztériumot, fe) katasztrófavédelem, tűzoltóság, valamint polgári védelem szakterületen az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságot jelöli ki. (3) Az Etv. IV. fejezete hatálya alá tartozó hatósági eljárásokban a Kormány az egészségügyi miniszter hatáskörébe tartozó szabályozott szakmák esetében az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatalt, a szociális és munkaügyi miniszter hatáskörébe tartozó szabályozott szakmák esetében a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézetet, a gazdasági és közlekedési miniszter hatáskörébe tartozó szabályozott szakmák esetében a Gazdasági és Közlekedési Minisztériumot jelöli ki elismerési hatóságként. (4) A Kormány az Etv. 41. (1) bekezdése szerinti előzetes ellenőrzést végző hatóságként az egészségügyi miniszter hatáskörébe tartozó szabályozott szakmák esetében az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatot, a pénzügyminiszter hatáskörébe tartozó szabályozott szakmák esetében a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletét, az önkormányzati és területfejlesztési miniszter hatáskörébe tartozó szabályozott szakmák esetében a Budapesti és Pest megyei Mérnöki Kamarát jelöli ki. 2. (1) E rendelet melléklete határozza meg azon szolgáltatásnyújtások körét, amelyek esetében a szolgáltatásnyújtó az Etv. 40. (1) bekezdése alapján a szolgáltatásnyújtást megelőzően írásbeli nyilatkozattételre kötelezett. (2) Azon egészségügyi szolgáltatások körét, amelyek az (1) bekezdés szerint előzetes bejelentés kötelesek, külön jogszabály határozza meg. 3. Készítette: Látta: 8

9 Az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatalról szóló 295/2004. (X. 28.) Korm. rendelet 2. (2) bekezdésének a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: [A Kormány a Hivatalt jelöli ki a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló évi C. törvény (a továbbiakban: Etv.)] a) IV. fejezete szerinti bármely egészségügyi tevékenység végzésére jogosító bizonyítvány és oklevél elismerésére, 4. (1) E rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba. (2) E rendelet a szakmai képesítések elismeréséről szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2005/36/EK irányelve 7. cikkének, valamint 56. cikke (3)-(4) bekezdésének való megfelelést szolgálja. Budapest, november Gyurcsány Ferenc miniszterelnök Készítette: Látta: 9

10 Melléklet a../2007. ( ) Korm. rendelethez Előzetes bejelentés alá eső szolgáltatások Sorszám Szakmagyakorlási jogosultsággal végezhető tevékenység megnevezése 1. Építészeti-műszaki tervezői tevékenység 2. Építésügyi műszaki szakértői tevékenység 3. Felelős műszaki vezetői tevékenység 4. Építési műszaki ellenőr tevékenység 5. Felvonó- és mozgólépcső ellenőri tevékenység 6. Felvonó és mozgólépcső szerelő-karbantartó tevékenység 7. Településtervezési tevékenység 8. Területrendezési tervezési tevékenység 9. Pénzügyi szolgáltatások 10. Befektetési szolgáltatások 11. Biztosítási tevékenység Készítette: Látta: 10

11 2. számú melléklet a /2007. számú előterjesztéshez A külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló évi C. törvényben (Etv.) meghatározott elismerési ügyekben eljáró, Kormány által kijelölt hatóságok Elismerési eljárás megnevezése I. fokú hatóság II. fokú hatóság 1. minden olyan eljárás, amely nem tartozik a 2-7. pontban felsorolt elismerési eljárások közé 2. az egészségügyi miniszter hatáskörébe tartozó szabályozott szakmáknak az Etv. Harmadik része és IV. fejezete szerinti elismerési eljárásai 3. a szociális és munkaügyi miniszter hatáskörébe tartozó szabályozott szakmáknak az Etv. Harmadik része és IV. fejezete szerinti elismerési eljárásai 4. a gazdasági és közlekedési miniszter hatáskörébe tartozó szabályozott szakmáknak az Etv. Harmadik része és IV. fejezete szerinti elismerési eljárásai 5. a pénzügyminiszter hatáskörébe tartozó szabályozott szakmáknak az Etv. Harmadik része szerinti elismerési eljárásai 6. a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter hatáskörébe tartozó szabályozott szakmáknak az Etv. Harmadik része szerinti elismerési eljárásai Oktatási Hivatal Magyar Ekvivalencia és Információs Központ Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Pénzügyminisztérium Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Vidékfejlesztési, Képzési és Szaktanácsadási Intézete Oktatási és Kulturális Miniszter Egészségügyi miniszter Szociális és munkaügyi miniszter Gazdasági és Közlekedési Miniszter Pénzügyminiszter Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium 7. az önkormányzati és területfejlesztési miniszter hatáskörébe tartozó szabályozott szakmáknak az Etv. Harmadik része szerinti elismerési eljárásai Készítette: Látta: 11

12 7.1. építésügyi, valamint településrendezési és területrendezési szakterületen (7.2. és 7.3. pontban meghatározott kivétellel) Budapesti és Pest megyei Mérnöki Kamara Magyar Kamara Mérnöki 7.2. építészmérnöki oklevelek Budapesti Építész Kamara 7.3. felvonó és mozgólépcső szerelőkarbantartó, Építésügyi és valamint felvonó és Minőségellenőrző mozgólépcső ellenőri tevékenység Innovációs Kht 7.4. lakásügy és sport szakterületen Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium 7.5. katasztrófavédelem, tűzoltóság, valamint polgári védelem szakterületen Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Magyar Építész Kamara Önkormányzati Területfejlesztési Miniszter Önkormányzati és Területfejlesztési Miniszter - és Az Etv. Harmadik része hatálya alá tartozó elismerési eljárások: az Európai Unió valamely tagállamában és az Európai Unió valamely polgára által szerzett, képzést tanúsító okiratok elismerése Az Etv. Negyedik fejezete hatálya alá tartozó elismerési eljárások: alap-, közép- és felsőfokú szakképesítések elismerése (nem európai uniós jog szerint) Készítette: Látta: 12

13 Indokolás Jelenleg a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismerését az európai közösségi jog szintjén számos ágazati és néhány általános irányelv szabályozza. Magyarországon ezt a joganyagot a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismerésről szóló évi C. törvény ültette át a hazai jogrendbe. Az Európai Bizottság egységesíteni kívánta a széttagolt joganyagot, s az irányelvek gyakorlati tapasztalatait felhasználva egy korszerű, egységes irányelvtervezetet készített. Ezen tervezet alapján alkották meg a szakmai képesítések elismeréséről szóló, 2005/36/EK irányelvet, amelynek előkészítésében a magyar Kormány képviselői előbb megfigyelőként, majd Magyarországnak az Európai Unióhoz történt csatlakozása után teljes jogú tagként vettek részt. Az irányelvtervezetet az Európai Bizottság március 7-én nyújtotta be az Európai Parlamentnek, majd több mint hároméves egyeztetés és tárgyalás eredményeként az Európai Parlament szavazását követően június 6-án az Európai Unió Tanácsa is elfogadta. Az Irányelv jelentős részének átültetése a magyar jogrendbe a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló évi C. törvény módosításáról szóló évi CX. törvénnyel történt meg, melyet az Országgyűlés szeptember 10-ei ülésnapján fogadott el. Az Irányelv teljes-körű átültetéséhez azonban további jogszabályalkotás szükséges. Az Elismerési törvénynek a évi CX. törvény 8. -ával módosított 67. (1) bekezdése értelmében felhatalmazást kap a Kormány, hogy a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséért, valamint a hazai bizonyítványokról, oklevelekről és a hazai szakmai gyakorlatról szóló hatósági bizonyítvány kiállításáért felelős szervet vagy szerveket, az előzetes ellenőrzést végző hatóságot vagy hatóságokat, valamint a 4/A. -ban meghatározott információs szolgálatot vagy szolgálatokat rendeletben kijelölje, továbbá rendeletben állapítsa meg azon szolgáltatásnyújtások körét, amelyek esetében a szolgáltatásnyújtó a szolgáltatásnyújtást megelőzően írásbeli nyilatkozattételére kötelezett. 1. Hatáskörmegosztás Az Elismerési törvény hatálybalépésétől, január 1-től január 1-ig terjedő időszakban a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismerésével, valamint a hazai bizonyítványokról, oklevelekről és a hazai szakmai gyakorlatról szóló hatósági bizonyítványok kiállításával kapcsolatos, az Elismerési törvényben meghatározott feladatok ellátása főszabály szerint a Magyar Ekvivalencia és Információs Központ hatáskörébe tartozott. (A Központ január 1-jéig az Oktatási és Kulturális Minisztériumban működött, jelenleg az Oktatási Hivatal részeként működik.) A külföldi bizonyítványok és oklevelek által tanúsított szakképesítés és szakképzettség európai uniós jog szerinti elismerése azon minisztérium, illetve háttérintézménye hatáskörébe tartozott, amely az elismerni kért szakképesítést vagy szakképzettséget tanúsító bizonyítvány vagy oklevél birtoklásához kötött szakma, hivatás, foglalkozás vagy munkakör gyakorlásának szabályozásáért felelős. Ehhez hasonlóan, az Elismerési törvény korábbi 4. (4) bekezdésében meghatározott hatáskörmegosztás szerint a külföldi bizonyítványok által tanúsított szakképesítésnek a törvény IV. fejezete szerinti elismerése, ha törvény vagy kormányrendelet másként nem Készítette: Látta: 13

14 rendelkezett, a szakmai és vizsgáztatási követelményrendszer meghatározására jogosított miniszter által irányított minisztérium vagy a miniszter által kijelölt hatóság hatáskörébe tartozott. A kormányzati szervezetalakítással összefüggő törvénymódosításokról évi CIX. törvény a és a Kormány kapott felhatalmazást arra, hogy az eljáró hatóságokat rendeletben kijelölje, amely különböző rendeletekben történt meg. Az Irányelv átültetéséhez kapcsolódóan azonban időszerű az eljáró hatóságok áttekintése és egységesen, egy kormányrendelet keretében történő kijelölése. Mindezen előzményekre figyelemmel a jogszabályalkotást megelőzően megkerestük a minisztériumokat, hogy tegyenek javaslatot az általuk szabályozott szakmák tekintetében az eljáró hatóságra. A beérkezett javaslatokat a Korm. rendelet előkészítésekor az alábbi kivétellel - figyelembe vettük. A megkeresés nyomán a minisztériumok egy része a korábban létező, fent ismertetett hatáskörmegosztás fenntartását javasolta, míg a minisztériumok más része jellemzően ahol nem fordulnak elő nagy számban elismerési tárgyú hatósági ügyek az általuk szabályozott szakmák tekintetében az Oktatási Hivatalt javasolta eljáró hatóságként kijelölni. A tervezetben megfogalmazott hatáskörmegosztás ezeket a javaslatokat tükrözik, azaz az Oktatási Hivatal hatáskörébe azon szabályozott szakmák esetében tartozik az elismerési eljárás, ahol a jogszabály nem jelöl ki más szervet. Emellett, a korábbiakhoz hasonlóan, a különböző eljáró hatóságok között az Oktatási Hivatal látja el a nemzeti információs központ feladatát. 2. Határon átnyúló szolgáltatások A hatáskörmegosztás kérdése mellett a Korm. rendelet másik szabályozási területe a határon átnyúló szolgáltatásokhoz kapcsolódik. Az európai közösségi jog korábban csak azon szakmák (állatorvos, ápoló, építész, fogorvos, gyógyszerész, orvos és szülésznő) esetében tette lehetővé a határon átnyúló szolgáltatásokat, amelyeknek képzése harmonizált volt, azaz a minimális képzési követelményeket a közösségi jog ágazati irányelvei meghatározták. A 2005/36/EK irányelv ezzel szemben a határon átnyúló szolgáltatás lehetőségét a képzés harmonizációja nélkül valamennyi szabályozott szakmára kiterjeszti. Egy adott tagállamnak az Európai Közösség valamely tagállamában törvényesen letelepedett állampolgára ideiglenes és eseti alapon bármely másik tagállamban eredeti szakmai címét használva szolgáltatást nyújthat anélkül, hogy el kellene ismertetnie a képesítését. A fogadó tagállam azonban előírhatja, hogy a szolgáltatást nyújtó a szolgáltatásnyújtás megkezdése előtt tegyen nyilatkozatot, és azt évente újítsa meg. A fogadó tagállam a szolgáltatást nyújtani kívánótól azt is megkövetelheti, hogy az első szolgáltatást megelőzően nyújtson be bizonyos, az irányelvben felsorolt, például a szolgáltatást nyújtó nemzetiségére, törvényes letelepedésére és a szakmai képesítéseire vonatkozó iratokat. Amennyiben a fogadó tagállam pro forma regisztrációt követel meg az illetékes szakmai szervezetnél, ennek automatikusan kell megtörténnie. Olyan szakmák esetében, amelyeknek közegészségügyi vagy közbiztonsági vonatkozásai vannak, és nem esnek automatikus Készítette: Látta: 14

15 elismerés alá, a fogadó tagállam az arányosság elvének keretein belül előzetesen ellenőrizheti a szolgáltatást nyújtó szakmai képesítéseit. Azokban az esetekben, amelyekben a szolgáltatást a letelepedés szerinti tagállam eredeti szakmai címét használva nyújtják, a fogadó tagállam illetékes hatóságai a szolgáltatást nyújtó számára meghatározott adatok közlését írhatják elő. Az Elismerési törvény 67. (1) bekezdésében foglalt felhatalmazásnak megfelelően, a minisztériumok javaslatai alapján kerültek a Korm. rendelet mellékletében azon szolgáltatások meghatározásra, amelyek esetében a szolgáltatásnyújtó a szolgáltatásnyújtást megelőzően írásbeli nyilatkozattételére kötelezett. Készítette: Látta: 15

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2005/36/EK IRÁNYELVE (2005. szeptember 7.) a szakmai képesítések elismeréséről. (HL L 255, 30.9.2005, o.

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2005/36/EK IRÁNYELVE (2005. szeptember 7.) a szakmai képesítések elismeréséről. (HL L 255, 30.9.2005, o. 2005L0036 HU 01.01.2007 001.001 1 Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért B AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2005/36/EK IRÁNYELVE

Részletesebben

Az ingatlanvállalkozás-felügyeleti hatóságok

Az ingatlanvállalkozás-felügyeleti hatóságok Ket képzés ÁROP-2009/2.2.7. A projekt az Európai Unió támogatásával, és az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg Az ingatlanvállalkozás-felügyeleti hatóságok Az üzletszerűen végzett

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. (közigazgatási egyeztetés)

ELŐTERJESZTÉS. (közigazgatási egyeztetés) Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KVVM/KJKF/1304/2009. Az 1992. évi LXIII. törvény 19/A. rendelkezései

Részletesebben

T/4767. számú törvényjavaslat. egyes, a felsőoktatás szabályozására vonatkozó törvények módosításáról

T/4767. számú törvényjavaslat. egyes, a felsőoktatás szabályozására vonatkozó törvények módosításáról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/4767. számú törvényjavaslat egyes, a felsőoktatás szabályozására vonatkozó törvények módosításáról Előadó: Balog Zoltán emberi erőforrások minisztere Budapest, 2015. május 2015.

Részletesebben

1. Az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet módosítása

1. Az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet módosítása MAGYAR KÖZLÖNY 2012. évi 168. szám 27931 19. Az Európai Unió jogának való megfelelés 39. E rendelet az Európai Unió mûködésérõl szóló szerzõdés 106. cikke (2) bekezdésének az általános gazdasági érdekû

Részletesebben

Az ingatlanvállalkozás-felügyeleti hatóságok

Az ingatlanvállalkozás-felügyeleti hatóságok Ket képzés ÁROP-2009/2.2.7. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg Az ingatlanvállalkozás-felügyeleti hatóságok Az üzletszerűen végzett ingatlanközvetítői,

Részletesebben

Tansegédlet a Ket.-novellával összefüggő jogszabály-változásokhoz a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi igazgatás területén

Tansegédlet a Ket.-novellával összefüggő jogszabály-változásokhoz a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi igazgatás területén Ket képzés ÁROP-2009/2.2.7. A projekt az Európai Unió támogatásával, és az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg Tansegédlet a Ket.-novellával összefüggő jogszabály-változásokhoz a környezetvédelmi,

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 108. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 108. szám MAGYAR KÖZLÖNY 108. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. július 23., csütörtök Tartalomjegyzék 198/2015. (VII. 23.) Korm. rendelet Egyes, a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismerését szabályozó

Részletesebben

2001. évi C. törvény. a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet

2001. évi C. törvény. a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet 2001. évi C. törvény a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I. Fejezet AZ ELISMERÉS ÉS A HONOSÍTÁS KÖZÖS SZABÁLYAI A törvény hatálya 1. (1) E törvény hatálya

Részletesebben

Budapest, 2008. április

Budapest, 2008. április Gazdasági és Közlekedési Minisztérium GKM/223/ /2008. a vásárokról és a piacokról szóló kormányrendeletről Budapest, 2008. április 1 EGYEZTETÉSI LAP A) Állami szervek MeH MeH jogi és közigazgatási Államtitkár

Részletesebben

DFT-HUNGÁRIA. Dr. Hubai Ágnes. közérthető közbeszerzés. Szakkönyv a 2009. áprilisában módosított közbeszerzési törvényről 2009.

DFT-HUNGÁRIA. Dr. Hubai Ágnes. közérthető közbeszerzés. Szakkönyv a 2009. áprilisában módosított közbeszerzési törvényről 2009. DFT-HUNGÁRIA Dr. Hubai Ágnes közérthető közbeszerzés Szakkönyv a 2009. áprilisában módosított közbeszerzési törvényről 2009. www.e kozbeszerzes.hu. dr. Hubai ágnes: Közérthető Közbeszerzés Szakkönyv a

Részletesebben

Szerző: Mátyus Mihály (prezentáció) További közreműködők: Löffler Marianne, Pádár Tivadar, Schindler Rózsa, Simonics István

Szerző: Mátyus Mihály (prezentáció) További közreműködők: Löffler Marianne, Pádár Tivadar, Schindler Rózsa, Simonics István Szerző: Mátyus Mihály (prezentáció) További közreműködők: Löffler Marianne, Pádár Tivadar, Schindler Rózsa, Simonics István Szakmai lektor: Birher Nándor Felnőttképzési szakértők továbbképzése, az új jogforrások

Részletesebben

TERVEZET. a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény módosításáról

TERVEZET. a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény módosításáról IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM IRM/AJFO/634/2008. TERVEZET a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény módosításáról Budapest, 2008. augusztus

Részletesebben

192/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az egyes építésügyi szakmagyakorlási tevékenységekről

192/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az egyes építésügyi szakmagyakorlási tevékenységekről Opten Törvénytár Opten Kft. I. 192/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 192/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az egyes építésügyi szakmagyakorlási tevékenységekről A 2011.01.01. óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék

Részletesebben

A TANÁCS 2009/50/EK IRÁNYELVE

A TANÁCS 2009/50/EK IRÁNYELVE 2009.6.18. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 155/17 IRÁNYELVEK A TANÁCS 2009/50/EK IRÁNYELVE (2009. május 25.) a harmadik országbeli állampolgárok magas szintű képzettséget igénylő munkavállalás céljából

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére BELÜGYMINISZTER../../BM Az 1992. évi LXIII. törvény 19/A. rendelkezései szerint NEM NYILVÁNOS. Készült 2011....-án. ELŐTERJESZTÉS a Kormány részére a települési önkormányzat hivatásos tűzoltóság, önkormányzati

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 58. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. május 15., kedd. Tartalomjegyzék. 95/2012. (V. 15.) Korm. rendelet

MAGYAR KÖZLÖNY. 58. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. május 15., kedd. Tartalomjegyzék. 95/2012. (V. 15.) Korm. rendelet MAGYAR KÖZLÖNY MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. május 15., kedd 58. szám Tartalomjegyzék 95/2012. (V. 15.) Korm. rendelet 96/2012. (V. 15.) Korm. rendelet 97/2012. (V. 15.) Korm. rendelet 98/2012. (V.

Részletesebben

IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTER

IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTER IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTER TERVEZET ELŐTERJESZTÉS a Kormány részére az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló törvény koncepciójáról Budapest, 2007. április TARTALOMJEGYZÉK Vezetői összefoglaló

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 43. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. március 25., csütörtök. Tartalomjegyzék. 74/2010. (III. 25.) Korm.

MAGYAR KÖZLÖNY. 43. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. március 25., csütörtök. Tartalomjegyzék. 74/2010. (III. 25.) Korm. MAGYAR KÖZLÖNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. március 25., csütörtök 43. szám Tartalomjegyzék 74/2010. (III. 25.) Korm. rendelet 75/2010. (III. 25.) Korm. rendelet 76/2010. (III. 25.) Korm.

Részletesebben

Budapest, 2013. július

Budapest, 2013. július EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERE KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTER SZÁM: 34610-4/2013-JSZOC A 2011. évi CXII. törvény 27. (5)-(7) bekezdése szerint NEM NYILVÁNOS. Készült 2013. július 24-én E L Ő T E

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI HÍRLEVÉL 2012. ÉVI KÜLÖNSZÁM ÖNKORMÁNYZATI TUDÁSTÁR. Tartalom

ÖNKORMÁNYZATI HÍRLEVÉL 2012. ÉVI KÜLÖNSZÁM ÖNKORMÁNYZATI TUDÁSTÁR. Tartalom ÖNKORMÁNYZATI HÍRLEVÉL ÖNKORMÁNYZATI HÍRLEVÉL 2012. ÉVI KÜLÖNSZÁM ÖNKORMÁNYZATI TUDÁSTÁR Tartalom Módszertani segédlet az önkormányzatok számára... 2 A helyi önkormányzatok társulásairól szóló szabályozás

Részletesebben

SZEMÉLYEK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK SZABAD MOZGÁSA, A DIPLOMÁK ÉS A SZAKKÉPZETTSÉGEK ELISMERÉSE

SZEMÉLYEK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK SZABAD MOZGÁSA, A DIPLOMÁK ÉS A SZAKKÉPZETTSÉGEK ELISMERÉSE IPOSZ EMBLÉMA EU EMBLÉMA 3 SZEMÉLYEK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK SZABAD MOZGÁSA, A DIPLOMÁK ÉS A SZAKKÉPZETTSÉGEK ELISMERÉSE EU CSATLAKOZÁSRA FELKÉSZÍTŐ PROGRAMOK KISVÁLLALKOZÁSOKNAK IPOSZ TANANYAG SOROZAT BUSINESS

Részletesebben

A Kormány 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelete az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről

A Kormány 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelete az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 119. szám 64089 (13) Az R2. 22. (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: (A Hivatal a szakképesítésekkel összefüggő feladatai keretében) b) kiadásra

Részletesebben

a mágneses játékok által jelentett veszélyekről szóló figyelmeztetés e játékokon való feltüntetéséről

a mágneses játékok által jelentett veszélyekről szóló figyelmeztetés e játékokon való feltüntetéséről EZ A A MINISZTÉRIUM ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM Iktatószám: a mágneses játékok által jelentett veszélyekről szóló figyelmeztetés e játékokon való feltüntetéséről

Részletesebben

JOGSZABÁLYOK. L. ÉVFOLYAM, 18. SZÁM Ára: 714 Ft 2006. OKTÓBER 5. TARTALOM. (2) A Ktv. 17. (2) bekezdés c) pontja helyébe a következõ

JOGSZABÁLYOK. L. ÉVFOLYAM, 18. SZÁM Ára: 714 Ft 2006. OKTÓBER 5. TARTALOM. (2) A Ktv. 17. (2) bekezdés c) pontja helyébe a következõ L. ÉVFOLYAM, 18. SZÁM Ára: 714 Ft 2006. OKTÓBER 5. TARTALOM oldal JOGSZABÁLYOK 2006. évi LXXII. törvény a közszférában foglalkoztatottak jogviszonyáról szóló törvények módosításáról... 1857 4/2006. (VII.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. BELÜGYMINISZTER NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTER BM/5561/2014. A 2011.évi CXII. törvény 27. (5)-(7) bekezdésének

Részletesebben

5. A Magyar Gyógyszerész Kamaráról szóló 1994. évi LI. törvény módosítása 6.

5. A Magyar Gyógyszerész Kamaráról szóló 1994. évi LI. törvény módosítása 6. 2001. évi LXX. Törvény az egészségügyet, a gyógyszerellátást, a szociális ellátást érintő egyes törvények jogharmonizációs célú, valamint a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII.

Részletesebben

Törvénytervezet a turizmusról SZAKMAI VITAIRAT

Törvénytervezet a turizmusról SZAKMAI VITAIRAT Törvénytervezet a turizmusról SZAKMAI VITAIRAT 2011. május 1. számú melléklet az NGM/ 4927/ /2011. számú kormány-előterjesztéshez 2011. évi törvény a turizmusról Az Országgyűlés, elismerve a turizmus nemzetgazdasági

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI KÖZLÖNY

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI KÖZLÖNY II. ÉVFOLYAM 5. szám 2010. május 28. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI KÖZLÖNY A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA Szerkesztõség: Szociális tárgyú közlemények esetén: 1054 Budapest, Hold u. 1. Telefon:

Részletesebben

2003. évi CXXIX. törvény a közbeszerzésekről Hatályos: 2010. szeptember 15-étől hatályos

2003. évi CXXIX. törvény a közbeszerzésekről Hatályos: 2010. szeptember 15-étől hatályos 2003. évi CXXIX. törvény a közbeszerzésekről Hatályos: 2010. szeptember 15-étől hatályos A törvény egységes szerkezetbe foglalt változatát a Közbeszerzések Tanácsa Titkársága készítette, nem minősül hivatalos

Részletesebben