Tisztítsuk ki szenny -es es ügyeinket!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tisztítsuk ki szenny -es es ügyeinket!"

Átírás

1 HÉTFİ: SZERDA: CSÜTÖRTÖK: XI. évfolyam 2. szám VÁROSUNK LAPJA február Ügyfélfogadási idő a Polgármesteri Hivatalban Tisztítsuk ki szenny -es es ügyeinket! 8-12 KEDD: , , PÉNTEK: ügyfélfogadás szünetel Felkérjük tisztelt Ügyfeleket az ügyfélfogadási rend betartására! Fogadó órák Vincze László országgyőlési képviselı február 14-én (szerdán) 14 órakor fogadóórát tart a Polgármesteri Hivatal tárgyalótermében. Kakas Béla polgármester új ügyfélfogadási ideje: minden héten szerdán 13 órától 17 óráig a Polgármesteri Hivatalban. Dr. Sümegi Sándor alpolgármester ügyfélfogadási ideje: minden héten kedden 9 órától 11 óráig a Polgármesteri Hivatal tárgyalótermében. A szennyvízberuházásról a lakossági fórumon hallhattak részleteket. Novák Gyula a Szegedi Víziközmő Fejlesztı és Mőködtetı Zrt. vezérigazgatója, Dr. Kormányos László Szatymaz polgármestere, Kakas Béla Sándorfalva polgármestere, Dr. Szécsi Géza a Fundamenta régióvezetıje és Makra Ákos az Optimum 2000 Kft. operatív vezetıje tájékoztatták a lakosságot. Részletek a oldalakon olvashatók. A Közéleti Klubban A Közéleti Klubban hallhatott legelıször tájékoztatást a lakosság a szennyvíz-pályázat részleteirıl, a további teendıkrıl. Kakas Béla polgármester ezen alkalmakkor kötetlenebb formában szeretné tartani a kapcsolatot a lakossággal. Minden hónap negyedik csütörtök- jén (a képviselı-testületi ülés napja után) 18 órai kezdettel a Polgár Polgár- mesteri Közéleti Klub keretében a Budai Sándor Mővelıdési Házban várja a polgármester az ügyfeleket. A következı Közéleti Klub idıpontja február 22.

2 2 Belügyek Mozgalmas ugyanakkor eredményes idıszak volt a január a képviselı-testület és a polgármester számára. Mozgalmas, mert három(!) testületi ülés is volt és féltucat szennyvízzel kapcsolatos tárgyalás. Másrészrıl eredményes, mert a napi feladatok mellett olyan döntések születtek, amelyek hosszútávon meghatározzák a Város jövıjét (ha a lakosság is úgy akarja és összefog), mint például a szennyvízberuházással kapcsolatos szerzıdések vagy az új jegyzı megválasztása. A január 10-én Szatymazon tartott rendkívüli közös testületi ülésen jelen volt Dr. Ratkai Imre, a Szeged és Térsége Területfejlesztési Önkormányzati Társulás elnöke, Dr. Szécsi Géza a Fundamenta regionális igazgatója és az OPTIMUM 2000 Kft. részérıl Dr. Gutay Zoltán igazgató és Makra Ákos operatív igazgató is. Három fontos döntés születetett: Sándorfalva és Szatymaz mellett Bordány, Forráskút, Üllés és Zsombó (a Homokháti Négyek) a szennyvíz-témában való együttmőködésre ahelyett, hogy új formációt hoztak volna létre, éltek a Kistérség nyújtotta ajánlattal és a Kistérség már létezı Infrastruktúra-fejlesztési és Idegenforgalmi Bizottságát választották az együttmőködés keretéül. Ennek a döntésnek két elınye van, egyfelıl az, hogy idıt nyertek azzal, hogy nem kellett egy új szervezetet létrehozni, a másik elıny, hogy a szennyvízpályázatunk elıkészítésében így segítségünkre lesz a nagy gyakorlattal rendelkezı kistérségi társulás is. A következı fontos döntés az volt, hogy a lakossági önerı összegyőjtésével a Fundamentát bízták meg. Ez a döntés sem volt elızmény nélküli. Ugyanis a Homokháti Négyek egy közös testületi ülésükön ajánlatra hívták fel az ország két vezetı lakástakarék-pénztárát, az OTP-t és a Fundamentát, amely alkalommal a versenybıl a Fundamenta került ki gyıztesen kedvezıbb ajánlata miatt (számlavezetési díj és a számlanyitási díj elengedése). A harmadik jelentıs döntés, hogy a lakástakarékpénztári szerzıdések megkötése és a víziközmő-társulat megalakítása körüli feladatokkal az OPTIMUM 2000 Kft-t bízták meg, azzal hogy a szerzıdéseket a Szatymaz és Vidéke Takarékszövetkezet munkatársai bonyolítják. A szennyvízberuházással kapcsolatban lévı cégek köre a Szegedi Víziközmő Mőködtetı és Fejlesztı Zrt.-vel (SzVMF) január 19-én kötött szerzıdéssel vált teljessé. A szerzıdéskötésre a szegedi Megyeháza dísztermében került sor, ahol mind a hat település polgármestere aláírta a szerzıdést. A következı testületi ülés január 18-án volt, amelyet megtisztelt jelenlétével Vincze László országgyőlési képviselı is. A képviselı-testület jóváhagyta az újonnan alakított két Kht. mőködéséhez szükséges vagyon biztosítására vonatkozó elıterjesztést. A döntés értelmében a Városüzemeltetési Kht. birtokába (és nem tulajdonába!) kerülnek azok az önkormányzati vagyontárgyak, amelyek a mőködéséhez kellenek és amikkel jó gazda módjára köteles bánni. A Kht-k rendelkezésére nem bocsátanak ingatlant, mivel elhelyezésük a Polgármesteri Hivatalban történik, kedvezményes bérleti díj ellenében. A Pallavicini Sándor Általános Iskola igazgatójának és a Pipacs Óvoda vezetıjének a Pénzügyi és területfejlesztési Bizottságon keresztül eljutatott javaslatára a testület jóváhagyta az ebédtérítési díjak elızetes beszedését a következı tanévtıl kezdıdıen. A határozat értelmében szeptemberétıl a térítési díjat mindig tárgyhó 5-ig kell befizetni és nem utólag. A január 18-i ülés újítása, hogy figyelembe veszi azt a tényt, hogy a bizottságok a testületi ülések közt is dolgoznak és nem csupán a képviselı-testületi ülés anyagával. Felmerülnek a bizottság részérıl is új ötletek, másfelıl a lakosság is eljuttatja hozzájuk észrevételeit, véleményét. Hogy a jövıben ezek az elképzelések ne vesszenek el, a testületi ülések külön napirendi pontja lesz majd a bizottságok javaslatainak megbeszélése. Így a néhai ötletet, gondolatot a végén tett követheti! Az egyik felvetés az Egészségügyi és Szociális Bizottság részérıl érkezett. Az észrevétel szerint 2007-ben a betegek költségei mellett a háziorvosok és az alapellátásban dolgozó orvosok terhei is nıttek. Az a társadalombiztosítási finanszírozásuk, ami már 5 éve nem változott, januártól még csökkent is. Sıt a társadalombiztosítás a korábban létezı amortizációs díjat is visszavonta, így a jövıben az elhasználódott gépek cseréjére nem lesz lehetıség. Az orvosok az önkormányzat kötelezı egészségügyi ellátási feladatát látják el, ezért szükséges, hogy az önkormányzat segítsen a terheik csökkentésében. Így felülvizsgálják majd a rendelık által fizetendı bérleti díjakat és próbálják racionalizálni az Egészségház mőködtetését (pl. főtés, világítás) is. A megnövekedett háziorvosi adminisztráció és az ebbıl fakadó növekvı várakozási idı orvoslására megvizsgálja az önkormányzat egy új, negyedik háziorvosi praxis nyitásának lehetıségét és folyamatát is. A másik felvetés a Mővelıdési, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság részérıl érkezett, melyben felhívták a testület figyelmét az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium által kiírt Országos Labdarúgópálya Létesítési Programra A k t í v é v k e z d é s a z ö n k o r m á n y z a t n á l (OLLÉ). A program mőfüves pályák létesítéshez biztosítana 15 éves kedvezményes hitelt önkormányzatok számára. Az tény, hogy a jelenlegi füves pályáink rossz állapotúak és balesetveszélyesek, tehát szükség lenne új pályákra. A mőfüves-pálya létesítése 120 millió Ft-ba kerülne, az éves karbantartása viszont olcsóbb, mint a füvesé, ráadásul jobban is terhelhetı, így ha bérbe adnánk a majdani új pályáinkat, azok még bevételt is terhelhetnének. Az elınyök és hátrányok mérlegelése után az a döntés született, hogy jelentkezzünk a programba, de mindennemő kötelezettségvállalás nélkül mindaddig, amíg nincs arra vonatkozóan információnk, hogy hosszú távon mi lehetne a gazdaságos döntés. Ezért jelentkezésünket a január 31-es határidı lejárta elıtt el is küldtük. Végül, de nem utolsó sorban az egyik legfontosabb januári döntésrıl, az új jegyzı kiválasztásáról. A jegyzıi posztra kiírt pályázat jelentkezési határideje január 17- én járt le. A január 18-i testületi ülés a polgármesterbıl, az alpolgármesterbıl valamint a négy bizottság elnökeibıl álló munkacsoportot hozott létre az alkalmas személy kiválasztásának elıkészítésére. A munkacsoport megvizsgálta a jelentkezéseket, a 8 jelentkezıbıl a pályázatát fenntartó 7-et meghallgatta és végül 3 személyt jutatott tovább a testület elé. A testületi meghallgatásra január 29-én került sor, amely alkalommal az új jegyzınek Dr. Nyerges Ildikót választották meg, aki a jegyzıi teendıket február 5-e óta látja el. Dr. Tülkös Mariann Közmeghallgatás A képviselı-testület a következı ülését február 14-én (szerdán) 15 órakor tartja a Budai Sándor Mővelıdi Házban. Az ülés közmeghallgatással kezdıdik, mely 17 óráig tart. Témája a szennyvízberuházás aktuális helyzete. A közmeghallgatáson a lakosok és a helyi szervezetek képviselıi közérdekő kérdéseket és javaslatokat tehetnek. A képviselı-testület ülése 17 óra- kor folytatódik, melynek napirendi pontjai: 1. polgármesteri beszámoló az utolsó képviselı-testületi ülés óta eltelt eseményekrıl, döntésekrıl; 2. a évi költségvetés elfogadása; 3. civil szervezetek fóruma; 4. a bizottságok jegyzıkönyvei és végül 5. javaslat a díszpolgári címre és egyéb helyi kitüntetésekre. A képviselı-testület vár minden érdeklıdıt!

3 2007. február Belügyek Bemutatkozik városunk új jegyzője 3 Tisztelt Sándorfalvi Lakosok! január 29.-én a Sándorfalvi Képviselıtestület szinte egyhangúlag engem szavazott meg Sándorfalva Jegyzıjének, mely nagy megtiszteltetés számomra. Ez alkalommal szeretnék önöknek egy rövid kis bemutatkozással élni magamról, hogy jobban megismerhessenek. Dr. Nyerges Ildikó a nevem, Szegeden születtem május 10.-én, mai napig Szegeden élek. A Tömörkény István Gimnáziumban érettségiztem, ezt követıen pedig Zalaegerszegen tanultam a Pénzügyi és Számviteli Fıiskolán, ahol üzemgazdász diplomát szereztem számviteli szakirányon és 1994 között az akkor még szegedi József Attila Tudományegyetemen jogi szakosító képzésen vettem részt, melynek eredményeként jogi szakokleveles üzemgazdász lettem. Mindeközben dolgoztam az Algyıi Takarékszövetkezetnél, mint pénzügyi elıadó, következı évben pedig az Országos Idén több szombaton is dolgozunk Már a korábbi években is megszokhattuk, hogy nemzeti ünnepeink környékén a hétvégéhez közel esı ünnepekkel úgynevezett hosszú hétvégék -ben lehet részünk. Ezzel természetesen együtt jár, hogy az ünnep és a hétvége közé esı munkanapokat egy, az ünnephez közeli szombaton kell ledolgoznunk. A Szociális és Munkaügyi Minisztérium rendelete alapján idén a naptár szerinti munkarendtıl való eltéréssel járó munkarend a következı: március 10., szombat-munkanap március 16., péntek-pihenınap április 21., szombat- munkanap április 30., hétfı- pihenınap október 20., szombat-munkanap október 22., hétfı-pihenınap október 27., szombat- munkanap november 2., péntek- pihenınap december 22., szombat- munkanap december 24., hétfı-pihenınap december 29., szombat - munkanap december 31., hétfı-pihenınap A rendelet nem érinti a megszakítás nélkül üzemelı és rendeltetése folytán a munkaszüneti napokon is mőködı munkáltatónál, illetve az ilyen jellegő munkakörben foglalkoztatott munkavállalók munkarendjét, illetve a lakossági ellátást végzı, valamint az általánostól eltérı munkaidı-beosztásban foglalkoztatott munkavállalók munkarendje szintén eltérhet a fentiektıl. Egészségbiztosítási Pénztárnál, mint közigazgatási elıadó. Ezeken a munkahelyeken gyakorlati tapasztalatokat szereztem mindazokról a dolgokról, amelyeket a fıiskolán elméletben tanultunk meg, de úgy éreztem, többre vagyok képes, még volna mit tanulni és tenni, ezért beiratkoztam a Szegedi Tudományegyetem Államés Jogtudományi Karára, jogász szakra. Ekkoriban minden területen ki szerettem volna próbálni magam, minél jobb munkahely megtalálása volt a cél: kereskedelmi asszisztensként a Szegedi Sütödék Vállalatnál termékbemutatókat szerveztem, a Dél-Autó Kft-nél értékesítıként kereskedelmi tapasztalatokra is szert tettem. Úgy gondoltam azonban, itt az ideje, hogy olyan helyen dolgozzam, ami megfelel annak a jövıképnek, amit elterveztem: pályázatot nyújtottam be a Nagykamarási Községi Önkormányzathoz a polgármesteri hivatal vezetésével megbízott jegyzıi állásra, melyen sikeresen szerepeltem, és 2 évig dolgoztam ezen a településen. Ekkor kerültem igazán szembe a jogászi pálya szerteágazó és sokoldalú területével, és a doktori cím megszerzése után átkerültem Üllésre tıl dolgoztam ebben a szép faluban. Olyan stratégiát dolgoztam ki magamban, amely a pályázatokra épít, amely terveket valósít meg, és a fejlıdést szolgálja. A kollegáktól önálló és szakmailag magas szinten való munkát vártam el, és egy profi csapat formálódott ki. Az önkormányzat pénzügyi forrásainak növekedését folyamatosan elértem a beadott pályázatok számának növelésével, így mára már ezek a pályázati bevételek igen jelentıs forrásai a helyi költségvetésnek. Ezt a stratégiát Sándorfalván is szeretném folytatni, annak érdekében, hogy ha mondhatom már így városunk minél gyorsabban és a lehetı legszebb képet mutatva fejlıdjön. Angol nyelven tárgyalóképes szinten beszélek, több hónapot töltöttem Angliában, szakmai tudásomat pedig Brüsszelben, az Európai Unió belsı hivatali mőködésének megismerésével, egy tanulmányút során fejlesztettem. Jogi és közigazgatási szakvizsgával rendelkezem, Európai Szakjogász képesítést szereztem a közelmúltban, mert úgy vélem, egyre fontosabb a helyi vezetık ilyen irányú ismerete. Feltehetik magukban a kérdést, hogy miért én kerültem ebbe a hivatali székbe. A leírtak alapján szakmailag alkalmasnak tartom magam a feladat ellátására, és ki szeretném emelni azt az elhivatottságot, pozitív hozzáállást ahhoz a feladathoz, mely feladathoz az önök által megválasztott képviselık szavazata és bizalma alapján jutottam el. Tudásomat folyamatosan aktualizálom - közbeszerzési szakreferensi képzésen veszek részt -, emberileg pedig mindig a jó kapcsolatok elérésére törekszem. Mint egy jó pedagógus: szigorú, de következetes vagyok magammal és másokkal szemben is. Toleranciámra és emberi együttérzı-képességemre mindenki számíthat. Bízom benne, hogy jó vezetıje leszek Sándorfalva Polgármesteri Hivatalának, mert annak a gyakorlatias embernek tartom magam, aki nem mondja, hogy a folyó szennyezett, hanem nekiáll megtisztítani. Üdvözlettel és tisztelettel: Dr. Nyerges Ildikó A KÉPVISELŐ-TESTÜLET BIZOTTSÁGAI Az új képviselı-testület munkáját 4 bizottság segíti az élet minden területén. A beszédes elnevezéső bizottságok a következık: Ügyrendi és Jogi Bizottság (elnök: Dr. Kurucsai Béla, alelnök: Pataki Zsuzsanna, tag: Kónya József); Pénzügyi és Területfejlesztési Bizottság (elnök: Sebestyén András, alelnök: Kónya József, tagjai: Ambrus László és Kalapács Zoltán, külsı tag: Sári György); Mővelıdési, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság (elnök: Nógrádi Erika, alelnök: Gonda László, tagjai: Gémes József és Szaniszló József, külsı tag: Katos Attila) és az Egészségügyi és Szociális Bizottság (elnök: Dr. Bertalan Zoltán, alelnök: Molnár Józsefné, tag: Gonda László, külsı tagjai: Dr. Nagymihály Sándor és Vári Istvánné).

4 4 Tímár Zoltán városüzemeltetési igazgató Engedjék meg, hogy néhány mondatban bemutatkozzam Önöknek október 26-án születtem Szegeden. Gyermekkoromban rokoni kapcsolatok révén nagyon sok hétvégét itt töltöttem Sándorfalván, ezért nagyon sok kellemes élményem kapcsolódik a városhoz. Szegedrıl évben családommal együtt kiköltöztem Szatymaz közigazgatási területére a tanyavilágba. A tanya néhány száz méterre van Sándorfalvától, ezért mindennapjaimat itt töltöm Önök között. A fent említettek nagymértékben hozzájárultak ahhoz, hogy több álláslehetıség közül a Városüzemeltetési KHT ügyvezetı igazgatói pozícióját vállaljam el. A döntésemhez azonban a legfontosabb dolog az volt, hogy a felkínált álláslehetıség nagy kihívást, és alkotótevékenységet jelent számomra. Középiskolai tanulmányaim befejezését követıen az Állatorvos-tudományi Egyetem ÁTF karán végeztem, majd szaporodásbiológusi szakmérnöki diplomát szereztem. A mezıgazdaság akkor kezdıdı válságos helyzete miatt a szakmában elhelyezkedni nem tudtam, ezért az APEH Csongrád Megyei Igazgatósága által felkínált revizori státuszt fogadtam el, és a Magánszemélyek Adóosztályán állatorvosok és mezıgazdasági vállalkozók adóellenırzésével foglalkoztam. A megfelelı gyakorlat megszerzését követıen, az ÁFA és Támogatások Kiutalás Elıtti Ellenırzési Osztályára kerültem mint fırevizor, és nagy építési beruházások áfa visszaigénylésének ellenırzésével foglalkoztam, mintegy öt évig. Az APEH-ot követıen sikeres pályázatot nyújtottam be a Földmővelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Csongrád Megyei FM Hivatalába, és lettem Csongrád megye vezetı falugazdásza. A Minisztérium az APEH-os ellenırzési gyakorlatomnak köszönhetıen felkért a mezıgazdaságot érintı ellenırzési osztály felépítésére, amely sikeresen megtörtént, ezáltal az ország többi megyéjében is az általam felépített osztályséma alapján kezdett el mőködni az ellenırzés. Országunk, amikor belépett az Európai Unióban akkor létrejött az Unió által akkreditált Mezıgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal, ahol december 31-ig köztisztviselıi jogviszonyban álltam, mint vezetı helyszíni ellenır. Ez számomra elırelépést jelentett, hiszen regionális hivatal révén a három megye mezıgazdaságát, élelmiszeriparát, valamint önkormányzatának Európai Uniós pályázatainak helyszíni ellenırzésének vezetését végeztem. Belügyek A társaságnak két fı tevékenységi területe lesz, az egyik a közhasznú tevékenység, a másik pedig a vállalkozói tevékenység. A létrehozott társaság 100%-ban önkormányzati tulajdonban van. A közhasznú tevékenység alatt a várost érintı utak, járdák, csapadékvíz elvezetésére szolgáló csatornák tisztántartása, közkifolyó kutak karbantartása, parkrendezés - parkkarbantartás, buszváró pavilonok tisztántartása, állagának - funkciójának megfelelı fenntartása, télen a szükséges hó eltakarítás, csúszás mentesség megteremtése. Az önkormányzatok vállalkozói tevékenységet a törvényi szabályozás miatt nem végezhetnek, ezért más városokban már öt - tíz évvel ezelıtt létrehozták a Városüzemeltetési társaságokat, ezáltal vállalkozói tevékenységüknek teret nyitva. A jövıt illetıen fel szeretnék építeni egy olyan profitorientált, stabil gazdasági alapokon nyugvó és gazdaságilag növekvı tendenciát mutató társaságot, amely a város, az önkormányzat, és a lakosság szolgálatában áll. Természetesen ez egy folyamat, amely nem megy egyik hónapról a másikra, más városok KHT-it tanulmányozva arra a megállapításra jutottam, hogy tíz-tizenöt évvel járnak elıttünk a vállalkozói tevékenység tekintetében. Én azt gondolom, hogy nem szabad türelmetlennek lenni, ki kell közösen várnunk azt, hogy mi is egy pár év múlva olyan nyereséget produkáló társaságként mőködhessünk, mint más magyarországi kis- és nagyvárosok hasonló KHT-i. A Tisztelt képviselı testületnek is megígértem, és ugyanezt teszem Önöknek is, hogy a társaság leendı munkatársait elsısorban sándorfalvi lakosokból fogom alkalmazni, így a társaságnak fontos szerepe lesz a jövıt illetıen a munkahelyteremtésben. Az Európai Unió igen komoly pénzügyi hátteret biztosít különbözı támogatási jogcímek formájában országunknak. Én azt gondolom ezzel kapcsolatban, hogy városunk az utolsó órában van, hogy ezeket a pénzügyi forrásokat kihasználja, hiszen más falvak, városok ezeket már az elmúlt években megtették, ezáltal igen komoly fejlıdésen mentek keresztül. Ilyen fejlıdésen kell, hogy a Városüzemeltetési KHT is átessen, hiszen jelen pillanatban igen régi és elavult gépparkkal rendelkezik, amellyel hatékony és költségtakarékos tevékenységet folytatni nem, vagy csak igen nehezen lehet. Városüzemeltetési KHT. A társaság mőködésénél az elıbb említett két alapelvet a munkaidı hatékony kihasználását, és a költségtakarékosságot tartom elsıdleges szempontnak. Jelenleg a korszerőtlen gépparkot kisebbre, és az EU-s elvárásoknak megfelelı korszerőbb gépparkra szeretném a jövıt illetıen átalakítani pályázati pénzekbıl. Az elızı munkahelyeim lehetıséget biztosítottak, hogy sok európai kis- és nagyvárosa elutazhassak, ezáltal betekintést nyerhessek, hogy Európában milyen környezetben élnek az emberek. Én a városokat mindig a zöldövezetük alapján ítéltem meg, hiszen az emberek kellemes és jó közérzetét ebben a rohanó világban véleményem szerint a növények, a városokba költözı madarak, és a tisztaság határozza meg. Nagyon fontos szerepet szánok a város tisztaságának és környezetvédelmének, ezáltal nagyon szeretném megvalósítani azt, hogy minél nagyobb legyen a város zöldövezete, parkjainak nagysága. Az óvodákat és iskolát bevonni olyan közös programba, mint például madárodúk, madáretetık készítése és kihelyezése a város különbözı pontjaira, ezáltal az országban elsıként létrehozni a madárbarát város címet. A KHT felépítését követıen célom, hogy minden hónapban az Önök részére fogadóórát tartsak, mellyel azt szeretném elérni, hogy személyesen és kölcsönösen megismerkedjünk, és az információt cseréljünk a várost érintı pozitív és negatív észrevételekrıl. A fent leírtak véleményem szerint nem csak rajtam és kollégáimon fognak múlni, hanem Önökön is, hiszen ezeket együtt és összefogva tudjuk megvalósítani, közösen tudunk egy olyan Európai Uniós kisvárosban élni, melynek gyermekeink és unokáink is részesei lesznek. Tisztelettel kérem Önöket, hogy munkánkat segítség és várom az ötletadó gondolatokat, melyeket közösen meg fogunk valósítani. Tímár Zoltán ügyvezetı igazgató A kht. elsı feladatai között a hivatal udvarának a rendezése volt.

5 2007. február Belügyek 5 P Á L Y Á Z A T Ezúton hívja fel Sándorfalva vállalkozói figyelmét a következı, az ÚMFT keretében meghirdetett vissza nem térítendı támogatású pályázati lehetıségekre A Gazdaságfejlesztési Operatív Program keretében Mikro- és kisvállalkozások technológia fejlesztése (GOP /B) Pályázható támogatás: 1-5 millió Ft Komplex vállalati technológia fejlesztés kis- és középvállalkozások számára (GOP /B) Pályázható támogatás: 5-50 millió Ft Mindkét pályázat esetében a támogatási arány: max. 30%. Pályázhatnak: gazdasági társaságok, szövetkezetek, egyéni vállalkozók Amelyek: - Legalább két lezárt üzleti évvel rendelkeznek - Legutolsó lezárt beszámoló alapján saját tıkéjük nem negatív - Egy foglalkoztatottra esı nettó árbevétele (vagy adóalapba esı nettó árbevétele, vagy egyéni vállalkozók esetében az adóalapba beszámított bevétele a legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámolója alapján nem érte el legalább a 4 millió forintot, - Legutolsó lezárt évének nettó árbevétele 5%-nál nagyobb mértékben nem csökkent az utolsó elıttihez képest. A pályázónak vállalnia kell, hogy a pályázat benyújtását megelızı évtıl kezdve a projekt befejezésének évéig a pályázó éves nettó árbevétele, vagy egyéni vállalkozók esetében az adóalapba beszámított bevétele összesen 20%-nál nagyobb mértékben nem csökken. A Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Munkahelyi képzések támogatása mikro- és kisvállalkozások számára (TÁMOP-2.1.3/07/1) Pályázható támogatás: 1-25 millió Ft A támogatás mértéke: max 80%. Pályázhatnak: egyéni vállalkozók, jogi személyiségő gazdasági társaságok, jogi személyiséggel nem rendelkezı gazdasági társaságok, szövetkezetek, Amelyek: - utolsó jóváhagyott, utolsó beszámoló vagy SZJA-/EVA bevallás alapján meghatározott nettó árbevételének vagy bevételének kevesebb, mint 50%-át teszi ki mezıgazdasági tevékenység - Legutolsó lezárt beszámoló alapján saját tıkéjük nem negatív - Jogerıs bírósági bejegyzése a pályázat benyújtásakor egy évnél régebbi. A fenti és a késıbbiekben megjelenı pályázatok elkészítéséhez igény szerint további információkat és segítséget nyújtunk! Kocsis Zoltán városfejlesztési igazgató vagyok, Békéscsabán születtem 1969-ben. A József Attila Tudományegyetemen szereztem diplomát matematikafilozófia szakon, majd a Pénzügyi és Számviteli Fıiskolán szak-közgazda másoddiplomát. 8 éve foglalkozom pályázatokkal a legkülönbözıbb területeken úgy mint vállalkozásfejlesztés, terület és településfejlesztés, kutatás-fejlesztés, civil szervezetek, célzott támogatás. Jelenleg a Sándorfalva Város- és Vállalkozásfejlesztı, Pályázati Tanácsadó Köz- hasznú Társaság ügyvezetıje vagyok. Ez a név bár hosszú, fontossági sorrendben határozza meg azokat a célokat, amelyek megvalósításáért az önkormányzat megalapította a szervezetet. A fejlesztés szó itt két feladatot takar: az elsı a városfejlesztési koncepciójának, a Pallavicini tervnek részletes kidolgozása, döntéstámogató tanulmányok elkésztése, egyeztetések a hatóságokkal, partnerekkel. A másik feladatkör a fejlesztések forrásának elıteremtése, ami legtöbb esetben pályázatokon keresztül történik. Hadd térjek ki egy, az önkormányzatokat folyamatosan terhelı problémára. A városban élık joggal gondolhatják, hogy a megoldandó problémák a mőködés, a mindennapi élet területén jelentkeznek: a közigazgatásban, a szociális juttatásokban, a közlekedésben, az iskolák, az óvodák, vagy az egészségügy mőködtetésében. Az ígért és remélt Európai Uniós források kevés kivételtıl eltekintve viszont csak fejlesztésre, beruházásra költhetık. Ha pályázatot nyerünk, és beruházások valósulnak meg: egy kibıvített iskola, egy sportcsarnok, egy új kulturális centrum, vagy bármi más, amire pályázni lehet, ezek mőködtetése újabb költségekkel terheli az önkormányzatot. Ezért igen komoly, körültekintı és gondos tervezést igénylı feladat az, hogy azok a fejlesztések valósuljanak meg, és olyan módon, amelyek összességükben nem csökkentik, hanem növelik a város bevételeit és ezáltal mőködıképességét. A fenti döntések meghozatala Sándorfalva választott képviselıinek, és polgármesterének joga és feladata, a vezetésem alatt álló kht. dolga pedig az, hogy ıket mindenben segítse, a jó döntéshez szükséges információkat biztosítsa és a manapság rendkívül bonyolult pályázati adminisztrációt lebonyolítsa. Így szolgálja a várost. Kocsis Zoltán ügyvezetı igazgató

6 február 15-tıl háromszáz forint háziorvosi vizitdíjat (ideértve a fogorvosi alapellátásért fizetett vizitdíjat), szakorvosi vizitdíjat kell fizetni. A fekvıbeteg gyógyintézeti ellátásért fizetendı kórházi napidíj összege ellátási naponként szintén 300 Ft. A vizitdíjat járóbeteg ellátás esetén a kezelés megkezdéséig (kivételsürgıs szükség) míg fekvıbeteg szakellátás esetén a kórházi napidíjat távozáskor kell megfizetni. A fizetéskor kiállított 2 példányú nyugtának vagy számlának tartalmaznia kell a beteg nevét, TAJ-számát a befizetés összegét a befizetés jogcímének megjelölését (háziorvosi vizitdíj, szakorvosi vizitdíj, vagy kórházi napidíj) a befizetés módját a kiállító egészségügyi szolgáltató nevét, címét, a teljesítés idıpontját és a számla ill. nyugat sorszámát. A betegúttól való eltérés esetén emelt összegő vizitdíj fizetendı, ha a beteg: - a háziorvosi ellátást saját kezdeményezésére nem a rendelıben, hanem más külsı helyszínen vesz igénybe (600 Ft ), - nem a választott háziorvosánál, nem sürgıs ellátást vesz igénybe (600 Ft ), - ügyeleti ellátást indokolatlanul vesz igénybe azaz nem áll fenn az Eütv ának i) pontja szerinti sürgıs szükség (1.000 Ft ), - csak beutalóval igénybe vehetı járóbeteg-szakellátást beutaló nélkül, vagy nem a beutaló szerinti egészségügyi szolgáltatónál vesz igénybe (600 Ft). Részleges térítést kell fizetni a biztosítottnak, ha pl. a fekvıbeteg-gyógyintézeti ellátást, beutaló nélkül vagy a beutalási rendtıl eltérıen kívánja igénybe venni, kivéve az Eütv. 3..-ának i) pontja szerinti sürgıs szükség körébe tartozó - külön jogszabályban megnevezett - ellátásokat. Nem kell vizitdíjat illetıleg kórházi napidíjat fizetni a katasztrófa-egészségügy, kötelezı népegészségügyi ellátások, sürgısségi vagy kötelezı gyógykezelésnek minısülı esetek, a járványügyi tevékenység, meghatározott szőrıvizsgálatok, valamint terhesgondo-zás, a gyermekágyas anyák gondozása és a szülészeti ellátás esetében. Hajléktalanoknak, ha a külön jogszabály alapján a hajléktalanok ellátására létrehozott és finanszírozott háziorvosnál, valamint az általa kiállított beutaló alapján más egészségügyi szolgáltatónál veszi igénybe az ellátást. Mentesség jár a 18. életévüket be nem töltötteknek is. Kitekintı A v i z i t é s n a p i d í j r ó l A fentieken túl, vizitdíj és kórházi napidíj-fizetési kötelezettség alól mentes: a rosszindulatú daganatos betegségben szenvedı betegek oki és tüneti kezelése, vesebetegek dialízis kezelése és az azzal összefüggı vizsgálatok, a véralvadás rendszerének veleszületett betegségeiben szenvedık ellátása, cukorbetegség kezelése, véradással összefüggı vizsgálatok, szerv- és szövetátültetésre várók, valamint szerv-és szövetátültetésen átesettek gondozása, HIV fertızés és AIDS betegség kezelése, szkizofrénia, szkizoaffektív pszichózis, súlyos depresszió, súlyos bipoláris szindróma kórképek kezelése. Az egészségügyi szolgáltatónak kötelezı kifüggeszteni jól látható helyen - a díjfizetésrıl szóló tájékoztatót. A tájékoztatónak tartalmaznia kell a fizetendı vizitdíj, illetve kórházi napidíj mértékét, a fizetés lehetséges módjait, a fizetés helyét. A fizetés szempontjából alkalomnak, vagyis vizitnek számít minden orvosbeteg találkozás, amely diagnosztikai ill. gyógyító célú. Amennyiben a biztosított ugyanazon egészségügyi szolgáltatónál egy nap több járóbeteg-szakellátást vesz igénybe, a vizitdíjat csak egyszer kell megfizetni. Nem számít külön alkalomnak, ezért nem kell külön vizitdíjat fizetni az orvos által rendelt, de nem az orvos által végzett ellátásért injekciós, infúziós kúráért, kötözésért, fürdıgyógyászati ellátás részét képezı kezelésért, gyógytorna kezelésért, fizikoterápiás kezelésért. A biztosítottnak a nyugtákat illetve a számlákat össze kell győjtenie, mivel ezek szolgálnak igazolásként a visszatérítésnél. A 21. alkalomtól fizetett vizitdíj összege a helyi önkormányzatoktól (jegyzıtıl) visszaigényelhetık. Figyelem, az emelt összegő vizitdíj nem viszszaigényelhetı, de beszámít a 20 alkalomba! Tóth Csilla Elszámolási nyilatkozat január 1-tıl a háziorvosi ellátást, ill. fogászati alapellátást nyújtó egészségügyi szolgáltató a biztosítottat magyar nyelven, közérthetıen megfogalmazott elszámolási nyilatkozatban tájékoztatja a biztosított által igénybe vett ellátásról, a fizetendı vizitdíj összegérıl, az ellátásért fizetendı külön jogszabály szerinti térítési díjról, amennyiben az ellátás igénybevételének feltétele. A járóbeteg-szakellátást nyújtó szolgáltató - szintén 2008-tól - az elszámolási nyilatkozatban tájékoztatja a biztosítottat az igénybe vett ellátásról (OENOkóddal együtt), az igénybevett ellátásért az egészségbiztosítási finanszírozás keretében külön jogszabály alapján igényelhetı legmagasabb finanszírozási összeg mértékérıl, a fizetendı vizitdíj összegérıl, az ellátásért fizetendı külön jogszabály szerinti térítési díjról, amenynyiben az az ellátás igénybevételének feltétele. Már ez év február 15-tıl a kórházi fekvıbeteg elbocsátáskor is magyar nyelvő elszámolási nyilatkozatot kell kézhez kapnia a betegnek. A nyilatkozatban szintén tájékoztatni kell a beteget az igénybe vett ellátásról (BNO-és HBCs kóddal együtt), ennek az egészségbiztosítási finanszírozás keretében külön jogszabály alapján igényelhetı legmagasabb finanszírozási összeg mértékérıl, az ellátási napok számáról és ez alapján a biztosított által fizetendı kórházi napidíj összegérıl, valamint az ellátásért fizetendı külön jogszabály szerinti térítési díjról, amennyiben az az ellátás igénybevételének feltétele. A biztosítottnak az elszámolási nyilatkozat mindkét példányának aláírásával igazolnia kell, hogy az abban megnevezett ellátást igénybe vette. Az aláírt elszámolási nyilatkozat egyik példányát a biztosított betegnek át kell adni, a másik példányt az egészségügyi szolgáltató a biztosított egészségügyi dokumentációjának részeként köteles megırizni. Az egészségügyi szolgáltató 2 tanú által aláírt nyilatkozattal igazolhatja, ha a biztosított be nem jelentett távozása vagy állapota miatt nem tudta aláírattatni, és azt a biztosított helyett külön jogszabályban foglaltak (1997. évi CLIV. törvény 16. -ának (1)- (2) bekezdés) szerint aláírásra jogosult személy sem írta alá.

7 2007. február Orvosi beutaló nélkül is igénybe vehető szakorvosi rendelések: A biztosított orvosi beutalás nélkül is jogosult igénybe venni a szakorvosi rendelı által nyújtott bırgyógyászati, nıgyógyászati, urológiai, pszichiátriai és addiktológiai, fül-orr-gégészeti, szemészeti, általános sebészeti, baleseti sebészeti és onkológiai szakellátást. Orvosi beutalás szabályozása: Az orvosi beutalásra vonatkozó szabályokat is rögzíti a többször módosított évi LXXXIII. törvény. A biztosított ellátását nem tagadhatja meg a beutaló szerinti egészségügyi szolgáltató, továbbá az a szolgáltató, amely a beutaló orvos elızetes jelzése alapján az ellátást vállalta. A biztosított területi ellátására nem kötelezett szolgáltató az ellátást csak akkor tagadhatja meg, ha területi ellátási kötelezettségő feladatainak folyamatos ellátását a területen kívüli betegek fogadása veszélyezteti, és az ellátásra az egészségbiztosító által lekötött szabad kapacitással nem rendelkezik. Üdülési csekk rászorulóknak A Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány évi pályázati kiírása várhatóan ez év februárjában jelenik meg. A szociálisan rászorultak, alacsony jövedelemmel rendelkezı nyugdíjasok, fogyatékkal élık, nagycsaládosok számíthatnak támogatásra idén is üdülési csekk formájában. A pályázati feltételekrıl, és a benyújtáshoz szükséges adatlapról a honlapon tájékozódhatnak majd (akinek nincs Internetelérési lehetısége, az önkormányzat Szociális Irodáján érdeklıdhet). Az Alapítvány a tavalyi évben közel 225 ezer szociálisan rászoruló személyt összesen 7,8 milliárd Ft értékben támogatott. ( Forrás: ) Kitekintı M I T T Á M O G A T Orvosi rehabilitáció keretében társadalombiztosítási támogatással a következı gyógyászati ellátások vehetık igénybe: a)fürdıgyógyászati ellátások: aa)gyógyvizes gyógymedence/ ideértve a hévízi tófürdıt is/, ab)gyógyvizes kádfürdı, ac)iszappakolás, ad)súlyfürdı, ae)szénsavas fürdı, af)orvosi gyógymasszázs, ag)víz alatti vízsugármasszázs, ah)víz alatti csoportos gyógytorna, ai)komplex fürdıgyógyászati ellátás, b)18 éves kor alatti csoportos gyógyúszás, mint egyéb rehabilitációs célú gyógyászati ellátás. Hol lehet igénybe venni a fenti ellátásokat? Orvosi rehabilitációt nyújtó egészségügyi szolgáltatónál, továbbá külön jogszabály szerinti gyógyfürdınek nem minısülı közfürdıben, illetve gyógyfürdıben vehetı igénybe. Komplex fürdıgyógyászati ellátás társadalombiztosítási támogatással közfürdıben nem vehetı igénybe. A jogszabály szerint társadalombiztosítási támogatással igénybe vehetı gyógyászati ellátást annál a szolgáltatónál lehet rendelni, amelyik a megyei egészségbiztosítási pénztárral gyógyászati ellátások társadalombiztosítással történı nyújtására kötött érvényes szerzıdéssel rendelkezik. Mit értünk komplex fürdıgyógyászati ellátás alatt? A komplex fürdıgyógyászati ellátás négy különbözı gyógyászati ellátás/ a fentiekben leírt aa)-ah) alpontok szerinti/ és a jogszabályban felsorolt fizikoterápiás kezelések /pl. csoportos gyógytorna, diadinamic, iontoforézis, galvánkezelések stb./ közül a gyógyfürdı szakorvosa által meghatározott ellátásfajtából áll. Hogyan rendelhetık a gyógyászati ellátások? A gyógyászati ellátások rendelésére jogosult orvosok körét és a rendelésre vonatkozó orvosszakmai szabályokat az 5/2004.(XI.19.)EüM rendelet 5-6. számú mellékletei tartalmazzák. Ellátások rendelhetık krónikus reumatológiai, ortopédiai, traumatológiai, neuro- T Á M O G A T A T B? Hasznos információk a társadalombiztosítási támogatással igénybe vehetı gyógyászati ellátásokról 7 lógiai betegségek és perifériás érbetegségek rehabilitációs kezelése céljából. A jogszabály mellékletébıl kiderül, hogy a gyógyászati ellátásokra reumatológus és/vagy fizioterápiás szakorvos, mozgásszervi rehabilitációs szakorvos, ortopéd szakorvos, traumatológus szakorvos (kizárólag traumatológiai indikáció esetén) utalhatja be a beteget. 18 éves kor alatti csoportos gyógyúszás elrendelésére a hivatkozott rendelet 6. számú mellékletében rögzített szakorvosok illetve javaslataik alapján a házi gyermekorvos jogosult. A tb-támogatott gyógyászati ellátások vonalkódos orvosi vénnyel és két példányban kitöltött kezelılapon rendelhetık. Mennyi idı áll rendelkezésre a rendelt ellátás igénybe vételére? A vény kiállításának napjától számított 30 napon belül meg kell kezdeni. A vény a gyógyászati ellátás igénybe vételének megkezdésétıl számítva fürdıgyógyászati ellátások esetében 8 hétig, csoportos gyógyúszás esetében 26 hétig érvényes. Évente hány kúrát lehet elrendelni? A betegség jellegétıl függetlenül naptári évenként két kúra vehetı igénybe. A kúra keretén belül a gyógyászati ellátások többsége kombináltan is, míg a komplex fürdıgyógyászati ellátás és a 18 éves kor alatti csoportos gyógyúszás kizárólag önállóan vehetı igénybe. Egy kúrán belül a komplex fürdıgyógyászati ellátás legfeljebb 15 alkalomra, baleseti vagy mőtéti utókezelés esetén legfeljebb 20 alkalomra rendelhetı (60, illetve 80 kezelésbıl állhat összesen). A többi fürdıgyógyászati ellátás közül legfeljebb négy különbözı fajta rendelhetı, ellátásfajtákként 15 alkalomra( a kúra az azt alkotó ellátásfajták számának megfelelıen 15,30,45 vagy 60 kezelés lehet). A gyógyászati ellátást rendelı orvos orvosszakmailag indokolt esetben a kúrát alkotó egyes ellátások keretében igénybe vehetı kezelések számát az elızı keretektıl eltérıen is meghatározhatja, de az ellátásfajták tekintetében nem lehet kevesebb, mint 6 és nem lehet több, mint 20 alkalom. A kúra keretén belül a gyermekek csoportos gyógyúszás hetente kétszer egy kezelést jelent, a kúra összesen legfeljebb 52 kezelésbıl állhat, és 26 hétig tarthat. Mennyit kell fizetni az ellátásokért? Az egyes ellátásokhoz egységesen 85 százalékos a támogatás mértéke, kivéve a gyerekek csoportos gyógyúszását, melynek teljes költségét a társadalombiztosítás finanszírozza. A beteg által fizetendı díj összege eltérı attól függıen, hogy országos, körzeti vagy helyi minısítéső gyógyfürdıkben végzik a kezelést. Tóth Csilla

8 8 Az óvodás gyermekek logopédiai kezeléséről Az általános iskolai nevelés és oktatás arra a feltételezésre épül, hogy az elsı osztályt kezdı gyermek birtokában van mindazon készségeknek és képességeknek, amelyek az alapvetı kultúrtechnikák (olvasás, írás, számolás) elsajátítását lehetıvé teszik. Ezek egyike az anyanyelvi készség. Sándorfalván a 2005/2006. tanévtıl kezdıdıen a logopédiai ellátást a Szegedi Kistérség és Gazdaságfejlesztési Tanácsadó és Szolgáltató Közhasznú Társaság szervezi és a helyszínen biztosítja. Tehát a szolgáltatás a gyermek nevelési intézményébe, megszokott környezetébe házhoz jön, sem a gyermeknek, sem a szülınek nem kell utaznia. A tanév elsı heteiben történik a nagycsoportosok (indokolt esetben a középsısök) artikuláció-vizsgálata, mely alapján a logopédus elkészíti a rászoruló gyermekek 3-5 fıs csoportba osztását. A beszédterápia nem kötelezı, viszont ingyenes. A kezelésnek csak akkor van értelme, eredmény csak abban az esetben várható, ha a szülı (nem az óvónı!) a gyermekkel legalább napi öt percben a naponkénti gyakorlás elengedhetetlen a szakember által a gyermek füzetébe beírt játékos feladatokat otthon begyakorolja, hisz a logopédus a következı foglalkozás anyagát erre építi. Amennyiben a gyermek hibás beszéddel kezdi az elsı osztályt, elıre vetíthetı az iskolai teljesítmény (olvasás-, írás) zavara, melynek másodlagosan pszichés következményei is lehetnek. A diszlexia (olvasászavar), diszgráfia (írászavar) kezelése ekkor azonban már sokkal nehezebb, mint óvodás korban ezen problémák fı okának, a helytelen beszédnek a gyermek nagycsoportos életkorában - a logopédus, a gyerek és az ıt támogató család elengedhetetlenül közös munkája eredményeként történı kijavítása. Bálint Zsuzsanna gyógypedagógus-logopédus, közoktatási szakértı, Logopédiai Intézet Vezetı Rendelı: 6724 Szeged, Beretzk Péter u. 8. Telefon: 62/ , 30/ Intézményi körkép Sándorfalva város bölcsıdéje több mint 50 éve végzi a családban nevelkedı hónapos gyermekek szakszerő nevelését- gondozását. A Széchenyi utca 20 szám alatti épület eredetileg családi háznak épült, Dr Bod Árpád körzeti orvos lakásaként és rendelıjeként funkcionált tól kisebb átalakítások után mőködik az intézmény, 2000 évtıl az Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény részeként. Jelenleg 20 férıhelyre, 26 a felvett gyerekek száma. Nyitvatartási idı: 6-17 óra. A gyermekek felvétele egész évben folyamatosan történik, a várólistánkra mindenkit felírunk. Az új gyermekek szeptember hónaptól fokozatosan jönnek, év közben új gyermeket csak akkor tudunk fogadni ha valaki kimarad. A bölcsıdébe kerülés feltételei: Bejelentett sándorfalvi lakcím Munkáltatói igazolás Gyermekorvosi igazolás a fertızés mentességrıl A dolgozó kollektíva célja, hogy a gyermekek nyugodtan, szeretetben, tevékenyen töltsék napjaikat. A szakszerő nevelést, gondozást csecsemı és kisgyermekgondozó végzettséggel rendelkezı gondozónık biztosítják. A gyermekek beilleszkedését segíti: Az anyás beszoktatási rendszer (kb. 2 hét) Saját gondozónı rendszer Bemutatkozik a bölcsőde Családlátogatás Rendszeres szülıcsoportos beszélgetés A korcsoportnak megfelelı étkeztetés biztosítása érdekében saját konyhát üzemeltetünk, így a korszerő táplálkozáson túl az egyéni diétás igényeket is ki tudjuk elégíteni. Konyhánk a 2003 évi felújításnak köszönhetıen HACCP rendszerben mőködik. Az elhelyezési feltételeket nagymértékben javította a 2006 nyarán elvégzett épület felújítás. Kicserélıdött az épület tetıszerkezete, kapuja, megoldásra került a csapadékvíz elvezetés, teljes- külsı belsı festés történt. Mára barátságos, szép környezetben tudjuk gondozni a gyerekeket. Játékkészletünk mind a játszószobákban, mind az udvaron korszerő, megfelelı. A játékok vásárlásához nyújtott támogatást ezúton is szeretnénk a szülıknek megköszönni. Nagy örömünkre szolgál továbbá, hogy a szülık valamennyi ünnepségünkön (karácsony, anyák napja, gyermeknap stb.) részt vesznek, figyelemmel kísérik gyermekük fejlıdését. Következı rendezvényünk február 16- án (péntek) de.10 órakor kezdıdı farsangi ünnepség, melyre szeretettel várjuk az érdeklıdıket. A zenés, játékos délelıttön a bátrabbak a szülık által készített jelmezekbe öltöznek, a félénkebb gyerekek megelégszenek a játékos arcfestéssel, farsangi szemüvegekkel. A bölcsıdei farsang elengedhetetlen kelléke a Kecskemétiné Marika által sütött farsangi fánk. Vári Istvánné EESZI vezetı

9 2007. február Intézményi körkép Farsangolás az iskolában 9 Egy XVII. századbeli ismeretlen szerzıjő krónika a következıképpen vélekedik a farsangról: "Az ördögnek szánt ünnep ez, az esztendınek olyan idıszaka, amikor az emberi bolondságok elementáris erıvel törnek elı. S úgy tetszik, mintha az emberek szégyellnék kicsapongásaikat, ezért rejtik el ábrázatukat álorca alá..." De valójában mit is ünneplünk, vagy netán valamitıl búcsúzunk? A farsang évszázadok óta tartó, évenként ismétlıdı ünnepsorozat, mely a vízkereszt napjától a húsvétot megelızı negyvennapos nagyböjt kezdetéig tart. Vidámsággal kezdıdik és böjttel ér véget. A farsang a tél és a tavasz küzdelmének szimbolikus megjelenítése is egyben, a tél búcsúztatása és a tavasz várásának ünnepe. A farsangi népszokások is a tavasz közeledtét jelzik. Ilyenek a kormozás, busójárás, téltemetés - melyek a tél mint gonosz előzését jelképezték. a farsangi ételek készítését. A farsang utolsó napját jelölı húshagyókedd elnevezés is a hús elhagyását, a böjt kezdetét jelzi. Amikor elérkezett húshagyó éjféle, megkondult a harang, jelezve, hogy vége a farsangnak. Abbahagyták a mulatozást. A hívı katolikusok ettıl a naptól kezdve húsvét vasárnapjáig nem ettek húst és zsíros ételeket azért, hogy az emberek teljesen megtisztult testtel és lélekkel várják a közelgı keresztény ünnepet, a húsvétot. A Pallavicini Sándor Általános Iskola hagyományaihoz híven ez évben is megrendezi farsangi mulatságait a következı idıpontokban: 1. és 3. évfolyam-február és 4. évfolyam-február évfolyam-március 1. Az alsó tagozatos tanulók egyéni jelmezeiket mutathatják be. A felsı tagozatos diákok programja a nyolcadik osztályosok nyitótáncával kezdıdik, majd az osztályok csoportosan jelmezbemutatót tartanak. A bálon bálhercegnıt és herceget választanak a diákok, s a rendezvény vidám, táncos SU- LI-BULI-val zárul. Bár a diákfarsang ma már nem emlékeztet a hagyományos népszokásokra, de a tavasz várása és a vidámságra, jóságra való törekvés jellemzi a mai diákságot, s az iskola idei farsangi ünnepét is. Vágvölgyi Attila igazgató F a r s a n g i k é s z ü l ő d é s a z ó v o d á b a n Nemrég múlt el a karácsonyi készülıdés. Peregnek a napok A küszöbén állunk a következı nagy ünnepnek, a farsangnak, ami az ovis gyermekeknek szintén nagy öröm. Mint tudjuk a farsang a tél búcsúztatását a tavasz várását jelenti De hogy is van ez? - Már nyílik a hóvirág Még hó sem esett, szánkózni sem tudtunk Nem is volt tél és már el is kell búcsúztatnunk? ezek a kérdések foglalkoztatják az ovisokat. Szerencsére tél ide, tél oda, ık minden évben ugyanúgy várják a vidám forgatagot. A nagyobbak ısz óta tervezgetik, titkolóznak, hogy ki minek öltözik, a kisebbek csak azt tudják, hogy egy nagyon varázslatos, meglepetésekkel teli nap közeledik! A jeles napot lázas készülıdés elızi meg. Szebbnél szebb lampionokat, farsangi füzéreket, maskarákat alkotnak a szorgos gyermek és felnıtt kezek. Számolgatják mennyi hozzávaló kell, hogy annyi fánkot tudjunk sütni és még sok-sok apró tennivaló, amely még nagyobb örömmé teszi az együttkészülıdést, melynek koronája a farsangi mulatság napja. S mikor érkezik el ez a különleges alkalom? I. sz. óvodában Február 9-én egy artista csoport farsangi mutatványos mősorral vendégeskedik az óvodában. Február 22-én a Nyuszi csoport nyitja a farsangot, a Szülıket szeretettel várjuk. Február 23-án Maci és Katica csoport közösen mulatozik. Ezen a napon a hagyományaiknak megfelelıen Kisze-bábot égetnek, hogy előzzék a telet! II. sz. óvodában Február 20. (kedd) nyílt nap a Pillangó csoportban. Szeretettel várjuk a szülıket. Február 22. (csütörtök) farsang a Mókus és pillangó csoportnak közösen. Az ünneplés a szülık jelenléte nélkül lesz, de az élményeket, a szép jelmezeket megörökítjük. Hagyomány a fánk sütése. Szorgos kező nagymamák, anyukák (Török Marci, Fischer Ádám) segítkeznek a tészta elkészítésében, a gyerekek a fánk szaggatásában veszik ki részüket. Minden évben tartogatunk a gyerekek számára meglepetést, az idén mi felnıttek leszünk a hét törpe. Jelmezes bemutatkozás, csemegézés, mulatság után kiszebáb égetésével, kikiáltókkal búcsúztatjuk a telet. IV. sz. óvodában Február 23- án a Méhecske, Napocska, Süni csoport együtt rendezi meg a jelmezes parádét. Mihály Sándorné óvodavezetı

10 10 Ajánló SÁNDORFALVA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA tisztelettel meghívja Önöket a február 25-én ( vasárnap ) órakor a Budai Sándor Mővelıdési Házban megrendezésre kerülı TAVASZI SZERENÁD címő KOMOLYZENEI KONCERTRE. A mősorban fellépnek: Kosztándi Iván hegedőmővész, a Szegedi Szimfonikus Zenekar koncertmestere Natali Gorbunova hárfamővész Szegedi Szimfonikus Zenekar Fúvósötöse: Szabó Norbert (fuvola), Steiler Tamár (oboa), Tamás Péter (klarinét), Beházi Gyula (fagott), Kálmán János (kürt) A belépés ingyenes. Várunk mindenkit nagy tisztelettel! Információ: Budai Sándor Mővelıdési Ház és Petıfi Emlékkönyvtár Telefon/fax: 62/ A Sándorfalva Városüzemeltetési Kht. az alábbi munkatársakat keres 1 fı kertészmérnöki végzettségő munkaerıt a város parktervezési és parkgondozási feladatainak szakmai irányítására. Elvárások: egyetemi, fıiskolai végzettség számítógépes ismeret dísznövényszak elınyt jelent B kategóriás jogosítvány 1 fı kertész végzettségő munkaerıt a város parkgondozási feladatainak végrehajtására. Elvárások: szakirányú középfokú végzettség dísznövényszak elınyt jelent B kategóriás jogosítvány Fényképes önéletrajzok, a képesítést igazoló bizonyítványok fénymásolatának megküldése: 6762 Sándorfalva, Szabadság tér 1. Sándorfalva Városüzemeltetési Kht. címére. Telefonon érdeklıdni : 06/ Tímár Zoltán ügyvezetı igazgatónál lehet. Nagy tisztelettel meghívjuk Önt és kedves családját február 09-én (pénteken) órára a Budai Sándor Mővelıdési Házba Csonka János festımővész kiállításának megnyitójára. Megnyitja: Kakas Béla, Sándorfalva polgármestere A kiállítás megtekinthetı: február ig Hétfıtıl péntekig: 9-18 óráig Szombat: 9-14 óráig, Vasárnap: 9-12 óráig A Sándorfalvi Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény szeretettel meghív minden érdeklıdıt az iskola mővészeti bemutatóira NÉPTÁNC CITERA február óra SZÍNJÁTÉK - MAZSORETT február óra I. csoport 17 óra II. csoport TÁRSASTÁNC február óra KIS ZENÉSZEK HANGVERSENYE február óra KÉPZİMŐVÉSZETI KIÁLLÍTÁS február óra A rendezvények helyszíne a Budai Sándor Mővelıdési Ház. Hirdessen nálunk! Színesebb újságban, olcsó tarifákkal! Egész A/4-es oldal csak forint, fél oldal Ft, negyed oldal 8.000,- Ft, ennél kisebbek 4 ill forintok. Az árak az Áfát tartalmazzák! Hirdetési ügyben érdeklıdhet a polgármesteri hivatal titkárságán Burunkai Zsoltnénál , ill. a szerkesztıség elérhetıségein. Fizetés a lap megjelenése elıtt a Polgármesteri Hivatal Pénztárában! Kedvezmény!!! Amennyiben Ön egy évig (12 alkalommal) rendszeresen hirdet, csak 10 db árát kell fizetnie! Részletek fenti helyeken!

11 2007. február Szenny -es ügyeink EGYÜTT KELL VÁLLALNUNK! - KÖZÖS ÉRDEKÜNK! 11 A szennyvíz-beruházással kapcsolatosan lakossági fórumokon, illetve a Kisbíró hasábjain tájékoztattuk a lakosságot. A sikeres fórumok megtartása után rögtön elkezdıdött a Víziközmő Társulat létrehozása. A kiküldött tájékoztató alapján a meghirdetett lakossági ügyintézési idıpontokban lapzártáig már az ingatlantulajdonosok több mint fele belépett! A beruházás megvalósításához elengedhetetlenül szükséges a Víziközmő Társulat létrehozása! Ehhez az ingatlantulajdonosok 67%-ának a belépése szükséges. A többi belterületi ingatlanra ez kötelezıvé válik. Záros határidın belül, de még van lehetıség kedvezménnyel belépni a Víziközmő Társulatba! A lakáselıtakarékossági szerzıdést ebben a finanszírozási rendszerben csak a meghirdetett idıpontokban lehet megkötni! Akinek már van Fundamenta szerzıdése, annak is jelentkeznie kell, mert azt a célnak megfelelıen módosítani, aktualizálni szükséges. Akik valamilyen okból a meghirdetett idıpontokban nem tudtak megjelenni, azok számára február 17-én és 18-án PÓTNAP-ot tartunk! Ekkor még lehet lakás-elıtakarékossági szerzıdést kötni! Ekkor van lehetıség a Társulathoz egyéb módon is csatlakozni! Helyszín: Budai Sándor Mővelıdési Ház Idıpontok: február 16. péntek 8-19 óráig február 17. szombat 8-19 óráig február 18. vasárnap 8-17 óráig Az ügyintézés során 4 fajta iratot kell aláírni: - elızetes szándéknyilatkozat, mely szerint egyetért a Víziközmő Társulat létrehozásával - mivel a társulat küldöttek útján fog mőködni, érdekeik képviseletével meghatalmazzák ıket - az ingatlan tulajdonosa nyilatkozatot tesz az érdekeltségi hozzájárulás megfizetésének módjáról - zárolási nyilatkozat, mely szerint az összeget a társulat javára lehet felhasználni Az érdekeltségi hozzájárulás megfizetése lehetséges az alábbi három módon: - lakás-takarékpénztári betétszámla nyitásával, havi 1990,-Ft befizetéssel 8 éves idıtartamra - lakás-takarékpénztári betétszámla megkötésével, egyösszegő ,- Ft befizetéssel - a társulat számlájára ,- Ft egyösszegő megfizetésével (Az elsı két esetben a takarékossági cél miatt, az állam a befizetés mellett 30 %-kal támogatja a megtakarítást, ezért lehetséges, hogy így kevesebbet kell fizetni) Az ügyintézéshez hozza magával: - személyi igazolványát, lakcímkártyáját, (kiskorú születési anyakönyvi kivonatát) - adóazonosító jelét, - az ingatlan helyrajzi számát, - lakás-takarékpénztári szerzıdést (ha rendelkezik vele). Az érdekeltségi hozzájárulást a víziközmő társulat megalakulásáig, legkésıbb májusig kell megfizetni, a részletfizetés áprilistól kezdıdik. MOST MÉG VAN LEHETİSÉG A KEDVEZMÉNYRE! Amennyiben nem jelennek meg a fenti idıpontokban sem, úgy csak az egyszeri, ,- Ft összegben történı megfizetésre lesz lehetıség, és válik kötelezıvé!

12 12 A Szegedi Víziközmű Működtető és Fejlesztő Zrt. rövid bemutatása A társaság jogelıdje 1994-ben alakult meg Városi Vízügyi Beruházási Kft. néven a Szegedi Vízmővek és Fürdık Vállalat 4 részre válásakor. Késıbb a névváltoztatáskor a tulajdonosi szerkezet is átalakult. Ma a fı tulajdonos Szeged Város Önkormányzata, kisebbségi tulajdonosok: Deszk, Kübekháza, Tiszasziget, Újszentiván Önkormányzatai. Tevékenységi körünk jellemzıen ivóvíz, szennyvíz, csapadékvíz beruházások tervezése, pályázatok írása, közbeszerzések lebonyolítása és a kivitelezés mőszaki ellenırzése. Az elmúlt 3 évben jelentısebb munkáink: Szeged város szennyvízcsatornázása és szennyvíztisztító telep fejlesztése 21 milliárd Ft; Szentes város szennyvízcsatornázása 5 ütemben 4,2 milliárd Ft; Deszk - Kübekháza - Tiszasziget - Újszentiván csatornázása 2,8 milliárd Ft; Mindszent, Székkutas, Kistelek csatornahálózat és tisztító telep tervezése. Létszámunk 10 fı, ebbıl 5 fı mérnök, 1 fı informatikus, 1 fı közgazdász végzettségő. Társaságunk MSZ EN ISO 9001 : 2001 szabvány szerinti minısítéssel rendelkezik: mőszaki tervezésre, lebonyolításra és mőszaki ellenırzésre is. Novák Gyula vezérigazgató Kedves Olvasók! Amint láthatják, folyamatosan formálódik újságunk. E számban az aktualitások fıbb szerepet kaptak: a legfontosabb szennyvízkérdés mellett, a februári ünneprıl, a helyi farsangi szokásokról kérdeztem meg az intézményvezetıket. Köszönöm, hogy eleget tettek felkérésemnek. Továbbra is várom az újsággal kapcsolatos véleményüket, kritikájukat, javaslataikat! Elérhetıségünk: Katosné Tilda (20) Katos Attila (20) tıl az internetrıl letölthetık színesben a megjelent lapszámok! A weblapon a Kisbíró menüpont alatt elérhetı pdf formátumban. Katosné Kószó Matild felelıs szerkesztı Szenny -es ügyeink Elızmények: 2004 évben 6 település (Bordány - Forráskút - Sándorfalva - Szatymaz - Üllés - Zsombó) megkereste társaságunkat azzal a kéréssel, hogy a szennyvízcsatornázás és szennyvíztisztítás tervezésében szakmai tapasztalatainkat kívánják hasznosítani. Az eltelt idıszak alatt féle változatot készítettünk a probléma megoldására. (pl. közös tisztító telep, Algyıre vezetés, Szegedre történı bevezetés, stb.) Az Önkormányzatok azt a változatot tartották hosszú távon kezelhetınek, ha a 6 településen 2 db közel egyforma mérető telep épül és az üzemeltetés, így a szennyvíz díjának megállapítása is a saját kezükben marad. A jelenlegi szabályozás szerint a KO- HÉZIÓS ALAP pályázathoz a minimális peremfeltételek a következık: meg kell felelniük a 26/2002. (II.27.) Kormány rendelet elıírásainak a Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési és - tisztítási Megvalósítási programmal összefüggı szennyvízelvezetési agglomerációk lehatárolásáról; az Önkormányzatoknak un. Közmőtársulást kell létrehozniuk; a szennyvíztisztító telep területének a beruházó tulajdonában kell lennie, a lakosság 80 % - os rákötését a polgármesternek és a jegyzınek kell szavatolnia és az önerıt biztosítani kell saját, vagy lakossági forrásból. (Ezt a célt szolgálja a Társulat alapítása). A tervezett 6 település létesítményeinek mőszaki paraméterei: építendı gerincvezetékek hossza: 162km; építendı bekötıvezetékek hossza: 84km; ellátott ingatlanok száma: 7.692db; ellátott lakosszám a KSH évi adatai alapján: fı. Sándorfalvára tervezett létesítményeinek mőszaki paraméterei: építendı gerincvezetékek hossza: 53km; építendı bekötıvezetékek hossza: 34km; ellátott ingatlanok száma: 2.904db; ellátott lakosszám a KSH évi adatai alapján 8096 fı. Szennyvíztisztító telepek: Forráskút közigazgatási területén: ~1400 m 3 /nap kapacitású (Bordány - Forráskút - Üllés - Zsombó települések szennyvizeit tisztítja) Szatymaz közigazgatási területére: ~1400 m 3 /nap kapacitású (Szatymaz, Sándorfalva települések szennyvizeit tisztítja) A szennyvízelvezető rendszerről A tervezett szennyvízrendszer és tisztító telepek rövid leírása : A csatornahálózat gravitációs, elválasztó rendszerő (kizárólag szennyvíz vezethetı a csatornába csapadékvíz nem). A gerincvezetékek és bekötések anyaga KG- PVC csı, az átemelık nyomócsövei KPE anyagból készülnek. Minden belterületi ingatlant rákötünk a hálózatra akár lakott, akár nem. A telekhatáron belül 1,0 méterre épül meg a házi tisztító akna betonból, zöldsávban könnyített,- kapubejáróban erısített - fedlappal. Az akna telek felıli belsı oldalába elıre elhelyezett mőanyag csonk kerül védısapkával lezárva, ahová a lakosok ráköthetnek a mőszaki átadást követıen 3 hónapon belül. A szennyvízátemelık biofilterrel felszereltek, ami a szaghatást aktív szőrıjével kiküszöböli. Az átemelık közterületen lesznek elhelyezve, bennük 2-2 db szivattyú üzemel. Üzemeltetésük a majdani szolgáltató feladata lesz. A csatornák tisztítását is a szolgáltató végzi a házibekötı aknáig. A beruházásban szerepel az elektromos ellátás és irányítástechnika kiépítése, a vezetékek lefektetése, a szennyvíztisztító telepek megépítése a házibekötések építése és a burkolatok helyreállítása is. A szennyvíztisztító telepek egyedileg méretezett SBR típusú, biológiai tisztítási technológiájú szennyvíztisztító rendszerek. Jellemzıjük a nagy pufferálási térfogat, alacsony szervesanyag terhelés, stabilizált eleveniszap, rugalmas alkalmazkodó képesség az alul,- illetve túlterhelésre. A kibocsátott, tisztított víz minısége 1 - es tisztítási fokozatú, az Európai Uniós elıírásoknak megfelelı minıségő. A szennyvíztisztító rendszer valamennyi létesítménye vagy terepszint alatt, vagy zárt épületben helyezkedik el. A terepszint feletti falak és a födém hıszigeteléssel rendelkeznek. Az építmény tervezett külsı mérete 33 x 27 méter. A telepen védı erdısávot telepítünk. A víztelenített szennyvíziszap az engedéllyel rendelkezı Szegedi Környezetgazdálkodási Kht. kezelésében lévı, Sándorfalvi úti lerakó telepre kerül, tisztító telepenként évente kb.: 600 m 3 mennyiségben. Novák Gyula

13 2007. február Szenny -es ügyeink Csatorna márpedig kell! Az ókori rómaiaknak a következı mondása volt: Navigare necessere est! (Hajózni márpedig kell!) Ez alatt annyit értettek, hogy akit tenger vesz körül, annak élnie kell a hajózás lehetıségével; röviden a lehetıségeket, fıleg a nagyokat, ki kell használni! Sándorfalvának a tengere most a csatornázás, nekünk ezt a lehetıséget kötelességünk kihasználni! Sok kedvezı körülmény állt most össze azért, hogy csatornánk legyen. Már csak az a felismerés szükséges, hogy észrevegyük: rajtunk múlik, most egy irányba kell mennünk! Mik a kedvezı körülmények?! Az egyik az, hogy a terveket készítı cég, az SzVMF most nem kér tervezési díjat, csak ha megnyertük a pályázatot. Vagyis neki legalább akkora érdeke a pályázati pénzek elnyerése, mint nekünk, hisz ık már komoly munkát tettek bele a tervezésbe. Így biztosan azon lesznek, hogy olyan tervek készüljenek, amik megfelelnek a pályázati kiírásnak! A másik üdvös dolog az, hogy az Európai Unió most támogatja a szennyvízberuházást. A nyertes pályázó beruházásának 80 %-át fedezi, amihez a Magyar Állam további 10 %-kal járul hozzá, így a lakosságnak csak a beruházás 10 %-át kell finanszíroznia. Az Európai Uniós támogatásért csak akkor adhatunk be pályázatot, ha a lakosság 80 %-a lakástakarék-pénztári szerzıdést köt és csatlakozik a víziközmő-társulathoz. Ekkor az elbírálók számára is nyilvánvaló lesz, hogy valóban akarjuk a csatornát és, hogy meglesz a lakossági önrész is. Ha nem érjük el a 80 %-ot és így nem veszünk részt a pályázaton, nemcsak kimaradunk, hanem lemaradunk! 2015-tıl minden településnek kötelezı lesz a csatornázás megvalósítása, de akkor már az Európai Unió nem fog támogatást adni erre a célra, így az egészet önerıbıl kell megvalósítani, ami körülbelül Ft-ot jelent ingatlanonként. Másfelıl ha nekünk 2015-ben is elég a csatorna, akkor elveszítjük a beruházás nyújtotta elınyt: a fejlıdés lehetıségét! Hisz akkor már nem lesz újdonság, ha egy város csatornával ellátott! A harmadik mozzanat a víziközmőtársulat rejlı elıny kiaknázása! A beruházás szinte bizonyosan nem valósítható meg hitelfelvétel nélkül! A víziközmőtársulat számára pedig a jogszabályok kamat-támogatást biztosítanak. Ennek értelmében mikor a társulat felveszi a hitelt, a törlesztést az elsı öt évben úgy támogatják, hogy a kamat 70 %-át elengedik, így a hitelünknek csak 3 %-os kamata lesz. Ráadásul a hitelfelvételnél bármely bank számára elegendı garanciát jelent a lakosság lakástakarékpénztárszerzıdés állománya, hisz így biztosított számára a visszafizetés. A negyedik kedvezı körülmény a lakástakarék-pénztárszerzıdés. Az elmúlt bı évtizedben az önkormányzatok nagy beruházást nem valósítottak meg nélküle. A miértre a következı a válasz. Az állam minden év végén a lakástakarék-pénztári számlára befizetett összeghez tesz 30 % vissza-nem térítendı támogatást, és ez az egész összeg 3 %-os betéti kamaton kamatozik. A lehetséges életképes és megbízható lakástakarék-pénztárak közül azért a Fundamentát választotta a képviselı-testület, mert ı adta a legkedvezıbb ajánlatot a versenyben. Eszerint nem kell szerzıdéskötési díjat fizetni, ami egyébként Ft lenne és elengedte a számlavezetési díjat is, ami 180 Ft/hó (8 évre számítva Ft Ft = Ft). A lakossági hozzájárulás megfizethetı: Ft havi társulati hozzájárulás befizetésével a beruházás javára zárolt 8 éves lakás-takarékpénztári betétszámlára VAGY Ft egyösszegő befizetéssel lakástakarékpénztári-szerzıdés megkötése mellett VAGY Ft egyösszegő befizetéssel a társulat számlájára lakás-takarékpénztári szerzıdés megkötése nélkül. Tehát minden azt segíti, hogy Sándorfalvának csatornája legyen, már csak a mi összefogásunk hiányzik! Dr. Tülkös Mariann Ovis ballagás 13 Sokszor felmerül a kérdés, hogy hogyan is adjuk el magunkat, városunkat? Az elsı megállapítások mindig, hogy az erısségeinket határozzuk meg, s ezek megtartása mellett javítsuk a gyengeségeinket. Sándorfalvát is így lehetne vonzóbbá tenni. Milyen erıssége is van a városnak? Legfontosabb, hogy még élnek a családias hagyományok, itt az emberek nagy része nem szórakozóhelyekre jár, hanem egy-egy családi ünnep alkalmával összehívja a szők vagy tágabb családot, és roskadó asztal mellett ünnepel, sokszor zeneszóval. Így van ez az általános iskolai ballagásnál, de így van ez már az óvodainál is. A gyerekeknek is az a legnagyobb ünnep, ha az unokatestvéreivel, nagyszüleivel együtt ünneplik, születésnapját vagy ballagását. Ezt szeretnék a most ballagó nagycsoportosok többségénél is a IV. sz. óvodában. Ezért kérték a szülık, hogy az évzárót ne vasárnap délután tartsák, hanem, a másik két tagóvodához hasonlóan, szombaton. A tagóvoda tantestülete sajnos csak részben tett eleget e kérésnek, vasárnap délután helyett péntek délutánra tették az ünnepet. Az eredeti idıponthoz képest ez valóban sokkal jobb, de szeretett ovónénink mégis pironkodott emiatt. Konkrétan nem indokolták döntésüket, bár már két éve probléma, hogy vasárnap délután kevesen vannak az évzárón. A vezetıség a szülıkre hárította a felelısségét, hiába mondták a szülık, hogy nem megfelelı az idıpont sem a gyermek, sem a család számára. Végsı elkeseredettségükben a szülık egy része arra kért, hogy ha a lehet, tolmácsoljam ezt a Kisbíróban, hisz ez helyi probléma. Ezzel nem az ellentéteket szeretnék szítani, hanem remélik, hogy a szülık többségének véleményét valóban figyelembe veszik, úgy ahogy az a pedagógiai programjukban szerepel. Bízva a kedvezı döntésben: a süni csoportosok szülei Fotók Az újságban szereplı fényképeket a hivatalról és fórumokról Tímár Zoltán és Katosné Kószó Matild készítette. A többit a cikkeket írók készítették, vagy hozták, amit köszönünk szépen! ka

14 14 Kérdések és válaszok Szenny -es ügyeink A szennyvízberuházás jelenlegi helyzetérıl a szórólapokon kiértesítettek szerint Lakossági Fórumokon tájékozódhattak. Itt Novák Gyula a beruházás mőszaki részérıl, Szécsi Géza a Fundamenta által biztosított lehetıségekrıl, Makra Ákos a lakossági teendıkrıl tájékoztatott. A beruházást hat szegedi kistérségi település öszszefogva valósítja meg, a pályázatot közösen készítik, s együtt nyújtják be az Európai Uniós elvárásoknak megfelelıen. A pályázathoz szükséges tervek elkészültek részletek az elızı oldalon olvashatók, a benyújtásig a lakossági önrészrıl kell nyilatkozni, ezt már több településen megtették. A benyújtás feltétele, hogy a lakosok 80%-a nyilatkozzon, hogy a cél megvalósítása érdekében létre kívánja hozni a Víziközmő Társulatot, s ehhez biztosítja az érdekeltségi hozzájárulást. Ennek megfizetése a Társulat megalakulása (március 15.) után május 31-ig szükséges egy összegben vagy a Fundamenta segítségével részletekben április hónaptól. A lakáselıtakarékossági szerzıdéssel biztosított részletfizetési lehetıség azonban csak a Társulat megalakulásáig áll fenn, s a hirdetett idıpontokban és helyszínen köthetı. Várják a lakosság jelentkezését! Íme azok a legfontosabb kérdések, amelyek a lakosság részérıl felmerültek: Mikor kell megfizetni az érdekeltségi hozzájárulást, most csak nyilatkozni kell, s a pénzt elég a beruházás kezdetekor befizetni? A Víziközmő Társulat megalakulásáig, 2007 május 31-ig kell a hozzájárulást megfizetni. Aki nem nyilatkozik, annak nem kell megfizetnie az érdekeltségi hozzájárulást? A hozzájárulást Minden ingatlanra meg kell fizetni, ha az ingatlantulajdonosok 2/3- a támogatja a beruházást, a többiekre kötelezıvé válik. Ha az ingatlantulajdonosok többsége megalakította a víziközmő társulatot, akkor a késıbb belépıknek is lesz lehetısége az érdekeltségi hozzájárulás megfizetésekor lakás-elıtakarékossági szerzıdést kötni, s a javasolt konstrukcióban? Nem! Ez a lehetıség csak záros határideig áll fenn, a Társulat megalakulása elıtt. Utána saját erıbıl kell ezt az összeget finanszírozni. Ha egy ingatlannak több tulajdonosa van, kinek kell megfizetni? A tulajdon arányában vagy egyetemlegesen? Az érdekeltségi hozzájárulást a tulajdonoson kívül más is megfizetheti, pl hozzátartozó, haszonélvezı, lakó, s ezáltal élhet a kedvezményes részletfizetéssel is. Amenynyiben azonban nem nyilatkozik a megfizetés módjáról, a tartozás, egyéb köztartozások módjára lesz behajtható. Ha valakinek több ingatlana van, mindegyik után külön meg kell fizetni az érdekeltségi hozzájárulást? Igen! Az érdekeltségi hozzájárulást belterületi ingatlanonként kell megfizetni. Késıbbiekben telek kialakításakor is kötelezı lesz megfizetni ezt a hozzájárulást? Igen, de ekkor már az állami támogatás nem vehetı igénybe, így sokkal drágább lesz a bekötés. Társasházban, ahol egy ingatlanon több lakás van, külön-külön meg kell fizetni? Igen! Minden külön lakásra külön érdekeltségi hozzájárulást kell fizetni. Ha az ingatlantulajdonos nem tudja megfizetni pl kiskorú, akkor más nevére is vagy csak a tulajdonosok nevére lehet Fundamentát kötni? Bárki megkötheti az ingatlanra a kedvezményes elıtakarékossági szerzıdést, nem vizsgálják, hogy tulajdonos-e. Akinek az ingatlana megosztható, hányszor kell megfizetni a hozzájárulást? Ha jelenleg egy helyrajzi számon szerepel csak egyszer. Minden külön helyrajzi számú házra kötelezı, sıt ha késıbb tervezik az ingatlan megosztását, érdemes azt megtenni és külön megfizetni a hozzájárulást, mert ezzel az ingatlan értéke növekedni fog esetleges értékesítése esetén. Külterületi ingatlanokhoz bevezetik-e a szennyvízcsatornát, többet kell-e fizetniük? Most lehetıség nyílik a külterületen lakóknak, hogy a beruházás keretein belül házi szennyvíztisztító berendezést építsenek ki. A milliós beruházást azonban az érdekeltségi hozzájárulás megfizetése esetén megvalósul. A belterületi ingatlanokra biztosított pénzügyi feltételek mellett. A késıbbiekben azt a lehetıséget nem tudjuk biztosítani! A kivitelezéskor meddig épül ki a rendszer, a házi bekötéseket tartalmazza- e a beruházás? Az ingatlan határán belül 1 m-re épül a házi tisztító akna. A bekötéseket a lakás és a tisztító akna között - a lakók építik, építtetik ki, azt nem kell terveztetni. A már meglévı szikkasztóból lehet a vezetni a szennyvizet? Nem, közvetlenül a lakásból kijövı vezetéket kell bekötni a tisztító aknához. Meg kell - e szüntetni a szikkasztót? Igen! Hová kell és lehet elhelyezni a házi tisztító aknát? A telekhatártól 1 méterre bárhol az elıírt védıtávolságok betartásával, amelyek: épülettıl 1,5 méter; vízvezetéktıl, gázvezetéktıl 1 méter. Védıcsıben ennél lehet kevesebb is. Kötelezı-e a rácsatlakozás? Belterületen igen, külterületen nem. Külterületen egyedi tisztító épülhet-e? Igény szerint igen, a lakosság ugyanannyit fizet, mint belterületen. Mennyi a támogatás aránya? A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium szóbeli tájékoztatása alapján a legvalószínőbben a 90 % támogatás elérhetı. Milyenek lesznek az útburkolatok a csatornaépítést követıen? A kivitelezınek a jelenleg szilárd burkolattal ellátott utakat teljes szélességben le kell aszfaltozni, a többi utat az eredeti állapotnak megfelelıen kell helyreállítani. A vízvezetéket keresztezheti-e a csatorna? Igen, mert különbözı magasságban futnak. Ahol még nincs kövesút, ott a beruházás tartalmazza az aszfaltozást, és kell-e érte külön fizetni a lakosságnak? Nincs rá lehetıség, csak a meglévı utak rekonstrukcióját támogatja az EU. Van-e biztosíték, hogy megépül a beruházás, vagy elutasítják, mint az elızıt, s ekkor mit tehetünk a pénzünkkel? A biztosítékok a következık: - Az Európai Uniós elıírás szerint 2015-ig meg kell építeni a szennyvízrendszert, a környezetvédelmi szempontok elıtérbe kerültek az Unióban. - A regionális beruházás 6 települést, 8 ezer ingatlant, körülbelül 25 ezer lakost érint, az EU elsısorban a kistérségi beruházásokat támogatja, mint ez is. - A beruházó cég referenciája, már nyert kistérségi beruházást, Szegeden kivitelezett is. - A lakás-elıtakarékosság 8 év múlva jár le, ekkora meg kell, hogy valósuljon a beruházás. Ha mégsem valósul meg a beruházás: - A víziközmő társulat más, profiljának megfelelı beruházást is vállalhat (de csak az ingatlan tulajdonos jóváhagyásával). Pl.: csapadékvíz, belvíz elvezetés, ivóvíz minıségjavítás, -kezelés, -bekötések stb. - Az ingatlan tulajdonos által befizetett pénz saját nevükre szóló betétszámlára kerül, amivel a beruházás elmaradása esetén saját maguk rendelkeznek. kkm

15 2007. február Krónika Welness élmények Mórahalmon A hadijelentés a történtekrıl szőkszavúan csak így írta le az eseményt: A Donnál hısiesen harcoló II. Magyar Hadsereg megsemmisült. Hogy valójában mit is jelentett e szomorú esemény, az egészen mást tudatosított a kevés túlélıben és az itthoniakban. A csata elızménye már elıtte ısszel elkezdıdött, mert az orosz csapatok elkezdték bekeríteni az ott állomásozó német és magyar csapatokat. Amikor bezárult a győrő, olyan óriási mennyiségő fegyvert és lıszert halmoztak fel, mely talán a többi harctéren összesen sem volt. És annyi katonát, amely létszámban is sokszorosa volt a mieinknek. Csak az idıpont volt kérdéses, hogy mikor támadnak. Mikor támadják meg a legyengült, élelemhez alig jutó embercsapatot, amely sem fegyverzetben, sem lıszerben, sem öltözetben nem volt egyenrangú ellenfél. A lövészárkok menedéke kevés volt a védekezéshez, és a mínusz 40 fokos hideg szinte lebénította a hiányos ruházatú katonákat. Az elızmények egyértelmően jelezték a Családommal együtt úgy döntöttünk, hogy a két ünnep között elmegyünk pihenni, hiszen a nyári tengerparti nyaralás testet-lelket felüdítı hatása elmúlt, azóta megállás nélkül dolgoztunk, elfáradtunk. Pihenésünk helyszínéül Homokország fıvárosát választottuk. Egyrészt azért, hogy az utazás idıt rabló fáradalmait kiküszöböljük, másrészt mozgásszervi problémáink kezelésére a helyi gyógyfürdı gyógyvize kiválóan alkalmas. Megérkeztünk az otthonos Thermál Panzióba és elfoglaltuk szobánkat. Az egyedi arculatú szobánkban telefon, színes televízió, minibár és szobaszéf valamint biomatracos ágyak és a szokásos szobabarendezések szolgálták kényelmünket. A fürdıszobában fürdıköpenyek és hajszárító állt rendelkezésünkre. Szállodai szobánkból fürdıköpenyben naponta többször is átsétáltunk a panziót és a fürdıt összekötı ajtón keresztül az Erzsébet Mórahalmi Gyógyfürdıbe. A szálloda vendégeként térítésmentesen használhattuk a gyógymedencéket, tanmedencét valamint az infra- és finn szaunát. Ezen téli idıszakban öt medence (szabadtéri melegvizes gyógy-élménymedence, fedett tanmedence, és három fedett gyógyvizes medence) áll a gyógyulni vágyók rendelkezésére. A 39,5 fokos alkáli-hidrogén-karbonátos, jódos gyógyvíz a gerincbetegek, a reumás és ízületi gyulladásos megbetegedésekben szenvedık számára kedvezı hatású. A fürdı gyógyászati részlegén 35 fajta kezelést tudnak nyújtani. Welness részlegen különbözı vízi és szárazföldi kondicionáló tornák mellett a szépségápolás minden területével kényeztetik az ide látogatókat. Wellness szolgáltatásoknál 13 fajta maszszázs, 9 fajta arckezelés, 6 féle cellulit kezelés, 2 féle szauna, a szépségápolás tekintetében pedig 4 kezelés közül választhatunk igényeinknek megfelelıen. A fürdı 6 féle Welness csomagot is összeállított, amelyek közül szabadon választhat a pihenésre, kényeztetésre vágyó vendég. Mi valóban kipihentük pár nap alatt a dolgos hétköznapok fáradalmait és megtapasztaltuk a gyógyvíz és szauna kedvezı hatásait, melyet minden pihenni és gyógyulni vágyónak ajánlok. Itt tartózkodásunk alatt nem csak a fürdızés nyújtott kellemes élményt, hanem a panzióból megközelíthetı Varga Csárda által biztosított kulináris élvezet is. A csárda készítette a szálló vendégei részére a svédasztalos reggelit, ami minden eset- 6 4 é v e a D o n n á l várható katasztrófát, amely be is következett. A támadás óriási erejő tüzérségi bevetéssel kezdıdött. Minden irányból hatalmas erejő lövegek csapódtak be és öltek meg minden élı embert, aki győrőn belül volt. Nem volt kegyelem. Aki véletlen csoda folytán megmenekült, azt gyalogsági rohamban ölték meg. Akik megmenekültek, azok a fı csapatoktól távolabb voltak, ellátó vagy egészségügyi feladatok ellátására rendelve. İk viszont hadifoglyok lettek, megtapasztalva a rabvilág minden borzalmát, munkatáborokat, éhezve, fázva, megalázva. ÍGY VESZETT EL MAGYAR - TÖBBSÉGÉBEN FIATAL EMBER - ÉRTELMETLENÜL! Az itthoniak is megszenvedték a háborút. Családok maradtak apa nélkül, sokszor 4-5 gyerekkel. A mindennapi kenyér szőkös kis darabjával. Folt hátán foltos, mindenféle ruhában. A legnagyobb veszteség: az apa nevelıi példa elmaradása, az apai szeretet hiánya, a családi élet egészének képe, mely a nemzet jövıjét hivatott biztosítani. Nagyon sokan veszítették el jövendıbeli párjukat, szerelmüket, soha nem pótolhatóan. A szív ellent tud mondani minden érvnek, talán látszólag megbékélni, de lefelejteni, soha azt a szeretı kedvest. 15 ben kifogástalan magyar (mórahalmi) é- telminıséget jelentett. Ennek alapján úgy döntöttünk, hogy itt tartózkodásunk teljes ideje alatt itt ebédelünk és vacsorázunk. A felszolgálás a környezet és a választható ételek minısége kiváló volt. Sétáink során az itt élı emberekkel beszélgettünk és megtapasztaltuk azt is, hogy a település lakói barátságosak és elızékenyek az itt tartózkodó vendégekkel. Kellemesen feltöltıdtünk. Kívánom Önöknek, hogy orvosuk véleményének kikérése mellett, (tb-támogatással vagy anélkül) élvezhessék e közeli település gyógyfürdı szolgáltatatásait addig is, míg Sándorfalván hasonló fürdı és welness szolgáltatás meg nem valósul a Pallavicini Tervben foglaltak szerint. Tóth Csilla Aki legszívesebben nem ment volna túl a falu határán se, hisz itt találta volna meg a boldogságát. Kevesen jöttek haza a háborúból. Emberi roncsként, ezernyi betegséggel. A fizikai fájdalmakon túl olyan lelki sérülésekkel, melyek soha nem gyógyultak meg. Néha egy két szóval beszéltek a történtekrıl, de többnyire hallgattak, mert azokat a borzalmakat, évek múlva sem akarták még egyszer átélni. A 60 éves évfordulón, az emlékmisén még néhányan éltek és ott voltak. Katonásan összeálltak, majd összeborultak, könynyezve megölelték egymást, azzal a semmi máshoz nem hasonlítható szeretettel, melyet csak azok érezhetnek egymás iránt, akik úgy tartoznak össze, mint az isteni csoda kivételezett személyei. Elmondták a rabok imáját, melyet hallgatni is döbbenet volt, átélni még inkább! Benne a nemzet iránti hőség, és a remény, a hazatérés örök reménye! Mi a tiszteletünket emlékezésünkkel fejezhetjük ki a legıszintébben és azzal, hogy kiegészítjük az alsó temetıben lévı emlékoszlopon a hısi halált halt emberek, sándorfalviak névsorát azokkal, akik a mi községünkért, értünk haltak meg, feláldozva legdrágább kincsüket: ÉLETÜKET. Ennyit meg kell, hogy tegyünk értük! Siska Antal

16 16 Ismét eltelt egy év, engedjék meg, hogy egy néhány mondatot írjak az eltelt esztendırıl, kirándulásainkról, döntéseinkrıl, terveinkrıl. Februárban megtartottuk a Közgyőlésünket, melyen megtárgyaltuk és elfogadtuk a 2005-ös év Költségvetését, Programját. Megtárgyaltuk a 2006-os év Program- és Költségvetés tervezetét. Március 15-én Nemzeti ünnepünk alkalmából Koszorúzáson vettünk részt. Egyesületünk számára a múlt esztendı jól indult, ugyanis áprilisban felvették egyesületünket a MEOSZ Tagegyesületei közé. Április 10-én Parlamenti látogatást szerveztünk tagjaink és hozzátartozóik számára, ezen a napon gyönyörő tavaszias napsütéses idı volt. Délután egy kellemes séta közepette meglátogattuk, és gyönyörködtünk az új Nemzeti Színházban és közvetlen környezetében. Kellemesen elfáradva, szép emlékekkel búcsuztunk a fıvárostól. Szintén április hónapban megtartottuk az Esélyegyenlıségi Napot, és az 1 éves évfordulónkat a Mővelıdési Házban, melyen a Alapfokú Mővészeti Iskola tanulói ünnepi mősorát láthattuk. Minden fellépınek egy kis ajándékot adtunk, köszönetül. Május 1-én résztvettünk Rúzsán egy Halászlé fızıversenyen, ahol Egyesületünk az elıkelı 2. helyezést érte el. Május 30-án Gyulai gyógyfürdı kirándulást szerveztünk, melyet pihenéssel és fürdéssel, majd Vár látogatással fejeztünk be. Résztvettünk Sándorfalva városnapi rendezvényein. Fızıversenyre is benevezett Egyesületünk, ahol a zsőri, igen humánusan értékelte a résztvevı csapatokat. Mivel egyforma díjat kapott mindenki. Augusztus hónapban az összejövetelünket, összekötöttük egy családias hangulatú fızéssel. A finom tárcsás zöldségfélékkel ízesített csirke után, görögdinynyét fogyasztottunk. Oldott hangulat és kedves társalgás közben mindenki, jól érezte magát. Vasúttal elutaztunk és megnéztük a Debreceni Virágkarnevált is, immáron sokadszorra, de még mindig nagyon tetszett. Szeptember második felében a MEOSZ szervezésében kiutaztunk Ausztriába Welsbe, az Integra Gyógyászati segédeszközök Nemzetközi Kiállítására. Errıl az útról nagyon sok hasznos ötlettel, élménnyel gazdagodva tértünk haza. Altenhofba a Mozgáskorlátozottak falujában tettünk látogatást, tapasztalat Krónika A Kékszivárvány egy éve cserén vettünk részt. Ez a falu 30 éve mőködik már, az Igazgató Úr tájékoztatója alapján. Láthattuk az ott élı halmozottan sérült embereket, munka és pihenés közben. Jó volt látni az ott élık lelkesedését, a környezetük számára hasznossá válni akarásukat. Nagyon megható volt. Októberben Harkányban 3 napos kirándulást szerveztünk. Voltunk gyógyfürdıben és elmentünk meglátogatni a Siklósi Vármúzeumot is. Feledhetetlen élményekben részesültünk. Ezek az utazások hasznosak, ugyanis egyre jobban megismerjük egymást, összekovácsolódunk, és nem csak betegségekkel, hétköznapi gondjainkkal, problémáinkal foglalkozunk, hanem tervezzük a legközelebbi közös kirándulásunkat. Október 23-án Sándorfalva város, közös színvonalas Koszorúzási ünnepségén mi is képviseltük Egyesületünket. Október 19-én az Idısek Világnapja ünnepi rendezvényén Mi is részt vettünk. Novemberben az egészséghét rendezvényeire, vizsgálataira sokan elmentünk. Minden hónap MÁSODIK péntekén tartjuk összejöveteleinket, ahol megbeszéljük a következı idıszak feladatait, teendıit. Nagy örömünkre taglétszámunk folyamatosan növekszik. Február 1-tıl, minden héten kedden és csütörtökön 9-11 óra között Fogadó órát tartunk (Sándorfalva, Kis krt. 14.), melyre mindenkit szeretettel várunk. Elmondhatom sok érdeklıdı van, megpróbálok segíteni, információt nyújtani. Mert van az a mondás Törödni, csak tettekkel lehet. Én a magam részérıl eddig is mindent megtettem, minden jó ötletnek, tervnek nagyon örülök és annak megvalósítására maximálisan törekszem. Együttmőködı partnereinkkel és támogatóinkkal, Polgármesteri Hivatallal közösen szeretnénk a továbbiakban is, egy ember központú életviteli formát kialakítani. Ismételten szeretnénk megköszönni mindenkinek az egész éves munkáját, segítségét, Jó egészséget kívánok, mindenkinek! Bata Szilveszterné Egyesület Elnöke OKLEVÉL A LEGHATÁKONYABBAKNAK Sándorfalvi civil szervezetek a Parlagfőmentes Magyarországért A Parlagfőmentes Magyarországért Tárcaközi Bizottság végén budapesti záró rendezvényén kitüntetı oklevéllel jutalmazta az ország legjobban dolgozó civil szervezeteit, akik saját lakhelyükön kimagaslóan teljesítettek a parlagfő mentesítés területén. Az ÁNTSZ Csongrád Megyei Szervezete a több éven át tartó eredményes szervezésért és munkájáért Csongrád megyébıl két szervezetet javasolt jutalmazásra: a szegedi CSEMETE Természet- és Környezetvédelmi Egyesületet és a sándorfalvi Sándorfalvi Kulturális Egyesületet. A helyi civil szervezetek közös munkájának eredményét, a dicsérı oklevelet Sipos György, a Sándorfalvi Városszépítı és Környezetvédı Egyesület elnöke vette át a Földmővelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztériumban. A Sándorfalvi Kulturális Egyesület nevében ezúton is köszönöm a Sándorfalvi Nyugdíjasok Egyesület, a Lila Akác Nyugdíjas Egyesület, a Sándorfalvi Városszépítı és Környezetvédı Egyesület tagságának és a rendezvényeken résztvevı sándorfalvi lakosoknak a településünkért végzett társadalmi, önkéntes munkáját. Pataki Zsuzsanna, a Sándorfalvi Kulturális Egyesület elnöke Tisztelt Sándorfalviak! Ezúton szeretnénk megkérni Önöket, hogy a személyi jövedelemadójuk 1 %- ának felajánlásával Egyesületünk mőködését támogassák. Adószám: A kedvezményezett neve: "Kékszivárvány" Mozgáskorlátozott Egyesület Egyesületünk nevében köszönönettel: Bata Szilveszterné egyesületi elnök Triesz Mihályné titkár Horváth Zoltán elnökségi tag, pénztáros

17 2007. február A keresztség kiszolgáltatásához általában mindig szükséges egy keresztszülı, aki vállalja azt a feladatot, hogy segít a szülıknek vállalt kötelességük teljesítésében vagy teljesen átvállalja ezt a kötelezettséget, ha szükséges. A keresztszülıi tisztség kialakulása. Az elsı századokban üldözték a keresztényeket a Római Birodalomban. Csak katakombákban vehettek részt közös Istentiszteleten. Csak azokat engedték le e helyekre, akikért kezességet vállalt egy keresztény, hogy nem áruló. Akiket mint felnıtt tanítottak, hogy majd bizonyos idıvel megkereszteljenek. Ezek a kezesek kisérték a katakombákba ıket.. Amikor a gyermek keresztelés elterjedt, akkor pedig a szülık általuk akarták biztosítani gyermekük vallásos nevelését ha esetleg ık meghalnak. Az elnevezés is keresztszülı azt sugallja mintha második szülı volna a kijelölt személy. Általában a rokonság vagy barátok közül választották s ez nagy megtiszteltetés volt számukra. Mivel azonban egyházi tisztség, ezért a keresztény közösség feltételekhez köti ennek a tisztségnek lehetıségét. A keresztszülı feladata. Felelısséget vállal a keresztelés alkalmával tett ígéretért. Tudnunk kell, hogy a keresztségben örök sorsunk a tét. Nincs nagyobb Kapcsolatok Tájékoztatás a keresztszülői tisztséget vállalóknak dolog az életben, mint hogy egy ember megismerje életében Isten szeretetét, naponként átélje jelenlétét, és tudja hol keresse İt. A keresztszülık kötelessége éppen az, hogy a gyermeket támogassák lelki fejlıdésében. Tanítsák és biztassák, hogy a keresztény élet gyakorlatait elsajátítsa. Ez természetesen csakis példamutatással lehet és nem erıszakkal. A jó keresztszülı elsısorban elkötelezett keresztény, aki maga is élete legfıbb javának tartja, hogy Isten örök életre hívta el ıt s ezt az Azoknak, akik fıiskolán, egyetemen tanulnak, már talán nem kell bemutatnunk a könyvtárközi kölcsönzés lehetıségét, szeretnénk azonban felhívni rá mindenki figyelmét. Az ország legjelentısebb szakkönyvtáraiból, felsıoktatási könyvtáraiból, valamint a megyei könyvtárakból néhány éve létrejött az Országos Dokumentumellátó Rendszer (röviden ODR). E rendszer célja, hogy megteremtse az egyenlı esélyeket azoknak is, akik falvakban, kisvárosokban laknak, ezért nagykönyvtárak számukra nehezen elérhetık. Az ODR egy a fent említett könyvtárak állományát tartalmazó -- számítógépes adatbázis. Ha olvasóink olyan könyvet kérnek tılünk, ami a mi könyvtárunkban nincs meg, felajánljuk a könyvtárközi kölcsönzés lehetıségét. Megnézzük az ODR-adatbázis-ban ha megtaláljuk a kért könyvet, azt is meg tudjuk nézni, melyik könyvtárból érdemes elkérni, hiszen azt is látjuk, hogy a kért könyvbıl ott hány példány van, illetve azok ki vannak-e kölcsönözve. Idénre egy szépséghibája lett ennek a rendszernek: a minisztérium sajnos nem finanszírozza már meg a kért könyvek visszaküldésének postaköltségét, így azt a kérı olvasónak kell kifizetnie. Még így is sokan úgy gondolják, olcsóbb és kényelmesebb megoldás ez, mint valamelyik szegedi nagykönyvtárba bemenni, beiratkozni, ott megkeresni a könyvet. És még az sem biztos, hogy ott megtalálható! Készséggel állunk tehát továbbra is minden olvasónk rendelkezésére! DVD-k, hangos könyvek a könyvtárban A Petıfi Emlékkönyvtár azt a célt tőzte ki maga elé, hogy megpróbál azokhoz a fiatalokhoz is szólni, akik nem nagyon szeretnek olvasni, ezért számukra megpróbáltatás egy kötelezı olvasmány elolvasása. Szeretnénk azon olvasóinknak is segíteni, akik gyengébben látnak, és akikre oly keveset gondolnak a könyvkiadók: kevés a nagybetővel nyomtatott (Öregbetős) könyv. Megjelenik viszont számos kötelezı olvasmány, valamint a magyar irodalom klasszikus alkotásainak többsége CDlemezen, hangos könyvként. Könyvtárunk az elmúlt évben elkezdte győjteni a kötelezı olvasmányokat, valamint az alapmőveltséghez tartozó klasszikus regényeket ezen a hordozón. Célunk, hogy minden általános és középiskolai kötelezı olvasmány, valamint a Nagy könyvjátékban szerepelt értékes irodalmi mővek 17 örömét kívánja megosztani másokkal keresztgyermekével is. Amíg a keresztelésnél a hit hiánya és a keresztségi ígéret (vallásos nevelés) elhanyagolása kizáró ok, addig a keresztszülıi tisztségnél több kizáró ok is van! Ki lehet keresztszülı? Az, aki 1 meg van keresztelve és volt elsıáldozó 2 18 éves 3 katolikus vallású 4 saját gyermeke meg van keresztelve 5 saját gyermekét járatja hittanra 6 tagja az Egyházközségnek (egyházi hozzájárulás) 7 részt vesz a keresztelési megbeszéléseken (A házasságot külön meg kell beszélni!) Természetesen ezeket lehet pótolni (kivéve a 3 pont) s akkor megnyílik az út a tisztség vállalásához. Ha nem a saját plébániáján lenne keresztszülı, akkor a saját plébániájától engedélyt kell hozni, ahol a fent említetteket ellenırzik. Megtisztelı és szép feladat, amikor valakit megbíznak a szülık saját gyermekük jövıjének alakításában az Isten színe elıtt. De ezt nagyon komolyan kell venni, mert Isten kéri számon attól, aki vállalja. Laczkó Ferenc, plébános Könyvtárközi kölcsönzés az egyszerű és kényelmes megoldás hozzáférhetıek legyenek hangos könyvként, neves színmővészek tolmácsolásában is. Jelenleg a következı mővek találhatók meg könyvtárunkban: Molnár Ferenc: A Pál utcai fiúk, Gárdonyi Géza: Egri csillagok, Szabó Magda: Abigél, Petıfi Sándor: János vitéz, Ottlik Géza: Iskola a határon, Gogol: A köpönyeg. Szintén múlt évben kezdtük győjteni a DVD-filmeket is. Ezzel az új győjteményrésszel is hasonló céljaink vannak, mint a hangos könyvekkel kiegészítve azzal, hogy itt gondolunk a legkisebbekre is. Igyekszünk a Magyar Televízió legjobb, legsikeresebb rajzfilmjeit megvásárolni ne maradjanak ki a mai gyerekek sem pl. a Futrinka utca lakói, vagy Mazsola és Manócska kalandjaiból. Vásároljuk ezenkívül a kötelezı olvasmányokat, valamint a mára klasszikusnak számító filmeket is. Ízelítıül néhány cím jelenlegi kínálatunkból: Bálint Ágnes: Mazsola és Tádé, Csukás István: Pom-Pom meséi, Mihályfy Sándor: Indul a bakterház, Jewison, Norman: Jézus krisztus szupersztár, Fejér Tamás: Tüskevár, Zsurzs Éva: A fekete város, Várkonyi Zoltán: A kıszívő ember fiai, Szemes Mihály: Kincskeresı kisködmön. Hív a könyvtár továbbra is mindenkit! Pasinszkiné Komjáthy Éva

18 18 Kapcsolatok Együtt élni egy alkoholistával Sándorfalván történt. A megszokott úton jöttem haza este egy családlátogatásról. Sötét volt már. A kocsiban kellemes zene szólt, én pedig már elıre örültem feleségem és gyerekeim társaságának. Egyszer csak a semmibıl elém toppant egy felismerhetetlen, alaktalan tárgy. A másodperc töredéke alatt félrerántottam a kormányt, fékcsikorgás, stop. Kiszálltam, hogy megnézzem, mi történt. Egy az öntudatlanság határáig lerészegedett polgártársunk kecmergett ki az árokból és esett utolsó erejével az úttestre. Én pedig néhány centire álltam meg a fejétıl. Amikor hazaértem, tajtékoztam az indulatoktól. Hogy képzeli ez a jellemtelen, önmagán uralkodni nem tudó!? És ha most elütöttem volna, akkor az én lelkiismeretem legyen egy életre megbélyegezve az ı felelıtlensége miatt!? Talán efféléket mondhattam, amikor a feleségem egy új szempontot idézett elém: Igen, bizonyára igazad van. De gondolj csak bele, hogy ıt is hazavárják. İ érte is aggódnak. És mit élhetnek át azok a szerencsétlenek, akiknek ı az apja, és a férje? És valóban: Mit élhetnek át ezek az emberek nap mint nap? A legtöbb statisztikai kimutatás azokról szól, akik valamilyen függıség rabjai. Az esetek döntı többségében az alkohol képezi a szenvedély tárgyát, második helyen állnak a különbözı kábítószerek, végül pedig a gyógyszerfüggıség érintettjeit veszik számba (a legtöbb kimutatás csak ezekkel a függıségekkel foglalkozik, mintha a dohányzás, vagy a kávéfogyasztás teljesen kifogásolhatatlan, és normális velejárója lenne a mindennapi életnek). Érdekes módon azonban a legkevesebb felmérés és tanulmány szól azokról az emberekrıl, akik arra vannak kárhoztatva, hogy együtt éljenek egy szenvedélybeteggel. Pedig ezek száma az alkoholisták és más függıségek rabjai számának többszörösére tehetı (szülık, gyermekek, partner). A szenvedélybetegek partnerei nagyon nehéz helyzetben vannak. Egyfelıl óriási nyomást kell elviselniük a függıséggel és annak következményeivel való állandó szembesülés miatt, másrészt pedig sokukat még felelıssé is teszi a környezetük a partner függıségének kialakulásáért. Jóllehet minden függıség és minden élethelyzet más, vannak olyan tényezık, amelyeket a legtöbb hozzátartozó átél és megtapasztal: 1. Mivel a szenvedélybetegek döntı többsége férfi, a legtöbb szenvedıalany a nık közül kerül ki. Ugyanakkor, a nık sokkal ritkábban válnak el a férjük függısége miatt, mint ahogyan azt a férfiak teszik hasonló helyzetben. 2. Azokban a házasságokban, amelyekben valamelyik fél szenvedélybeteg, jelentısen gyakoribbak a konfliktusok, mosolyszünetek és válások. A függıség következményei (anyagi nyomás, magyarázkodás a partner botrányos viselkedése miatt, stb.) jelentıs pszichés nyomást jelentenek, amelyeket az érintett nem minden esetben tud feldolgozni. 3. A szenvedélybeteg fél gyakran zsarolja partnerét céljai eléréséhez. ( Ha ezt, vagy azt megteszed, abbahagyom az ivást. Ha, ezt vagy azt nem teszed meg, még többet fogok inni. ) 4. Szenvedélybeteg férfiak partnerei gyakran vannak kitéve pszichikai, fizikai, vagy szexuális erıszaknak. Társ-függıség A szenvedélybetegségek kutatásában viszonylag új fogalom a társ-függıség, amely olyan magatartásformákat jelöl, amelyekkel a hozzátartozó segíti a beteget önpusztító szenvedélye gyakorlásában és így maga is (közvetetten, vagy közvetlenül) a függıség rabjává válik. Ennek a magatartásnak általában az éretlen problémamegoldó képesség, vagy önértékelési hiányosságok állnak a hátterében. Gyakori tevékenységek, amelyekkel a feleségek segítik férjeiket a függıség gyakorlásában és fenntartásában: 1. Együtt ivás a férjjel. 2. A férj ivásának, elnézése, figyelmen kívül hagyása. A feleség úgy viselkedik, mintha minden rendben lenne. 3. Az ivás negatív következményeinek kiegyengetése (például kimagyarázása a gyerekek, vagy a fınök elıtt). 4. A szenvedélybeteg férj védelmezése a kritika és a konfrontáció elıl. Mit tehetek? 1. Ne tegyen semmit, amivel támogatja partnerét a szenvedély gyakorlásában és ne adja meg neki azt az érzést, hogy amit tesz, az teljesen normális és elfogadható. 2. Keressen fel olyan helyeket, ahol szakszerően foglalkoznak szenvedélybetegekkel és ösztönözze partnerét, hogy kérjen segítséget. Támogassa ıt minden lépésében, amelyet a függıséggel való szakítás érdekében tesz. Vegyen észre és jutalmazzon meg (dicsérettel, elismeréssel, a kedvenc ételével, vagy bármi mással amirıl tudja, hogy örömet szerez neki) minden sikerét, még ha egészen kis sikerrıl is van szó. 3. Ne mentegesse mások elıtt, hagyja hogy maga vállaljon felelısséget a tetteiért. 4. Nem kell mindent szó nélkül elhordoznia. Lehet, hogy nem minden esetben alkalmazható ez a mondat, de sokat használhat ha átgondolja: Minden ember azt érdemli, amit eltőr. 5. Az önre nehezedı nyomás feldolgozására keressen fel önsegítı köröket, ahol más érintettekkel is találkozhat és megbeszélhetik egymás tapasztalatait, sikereit és nehézségeit. Ha nincs ilyen kör a közelében, akkor ez jó alkalom lehet arra, hogy kezébe vegye a kezdeményezést és felkeressen hasonló helyzető embereket. 6. Sokat segíthet a feldolgozásban az is, ha tapasztalatait továbbadja valamilyen prevenciós foglalkozás keretében (például osztályfınöki óra, ifjúsági foglalkozás, stb.). Ez nem csak önnek jelenthet megkönnyebbülést, hanem másoknak is segíthet vele, hogy idıben felismerjék a függıségben rejlı szenvedést és fájdalmat. 7. Ha partnerével a függıség miatt annyira megromlott a kapcsolata, hogy egyedül nem tudják helyre hozni, kérjenek ehhez is külsı segítséget. Egyre több lelkigondozó, pszichológus és lelkipásztor kínál fel ilyen szolgáltatást, de fordulhat pár- vagy családterapeutához is. És ha most visszagondolok emberünkre, akit a cikk elején mutattam be az Olvasónak akkor eszembe jut egy ókori bölcselet, amely ma is töretlen aktualitással szól hozzánk: Kinek jaj? Kinek fáj? Kivel veszekednek? Kinek van gondja? Kit vernek véresre hiába? Kinek zavaros a szeme? Azoknak, akik bor mellett mulatnak Ne nézd a bort, hogyan vöröslik, hogyan gyöngyözik a pohárban. Bizony simán lecsúszik az! De végül megcsíp, mint a kígyó, megmar, mint a vipera. Szemed zavaros dolgokat lát, te magad pedig össze-vissza beszélsz. (Példabeszédek 23,29-33) Mihalec Gábor lelkigondozó

19 február 14. /Közmeghallgatás/ - A évi költségvetési és fejlesztési rendelet megalkotása és jóváhagyása Meghívottak: Általános iskola igazgatója, Óvoda vezetıje, Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény vezetıje, Budai Sándor Mővelıdési Ház és Petıfi Emlékkönyvtár igazgatója, Munkahelyi érdekképviseletek vezetıi - Civil szervezetek fóruma Együttmőködési megállapodások elıkészítése Meghívottak: Civil szervezetek április A évi költségvetési és fejlesztési rendelet végrehajtásának megtárgyalása Meghívottak: Intézményvezetık, Munkahelyi érdekképviseletek vezetıi - Az oktatási finanszírozási rendszer hatásai szeptemberi létszámok meghatározása Meghívottak: Óvodavezetı Iskolaigazgató - Városnapi rendezvények meghatározása - Díszpolgári cím és egyéb kitüntetések odaítélése május Pályázat kiírása óvodavezetı állásra - Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról Eseménynaptár június Sándorfalva környezetvédelmi helyzete, értékelés és feladat meghatározás Meghívottak: Kiskunsági Nemzeti Park, ATIKÖTEVIFE, DALERD Erdészet, Honvédelmi Minisztérium, Sándorfalvi Városszépítı és Környezetvédı Egyesület - Városnap értékelése ISKOLAI ESEMÉNYEK augusztus Tájékoztató a évi költségvetési és fejlesztési rendelet idıarányos végrehajtásáról - A polgármesteri hivatal átszervezésének értékelése és a további feladatok meghatározása október Tájékoztató az önkormányzat kintlévıségeirıl november Tájékoztató a évi költségvetési rendelet teljesítésérıl évi költségvetési koncepció évi ellenırzési terv elfogadása december évi települési rendezvények tervezetének tárgyalása - Árak és adók évi mértékének meghatározása évi munkaterv megvitatása és elfogadása A PEDAGÓGIAI PROGRAM áttekintése munkaközösségi szinten Február között Javaslatok leadása írásban: Február 15. SZAKMAI ELİADÁS Tantestületi értekezlet: Február 14., óra Pedagógusok teljesítményértékelési rendszere, Hang- és fényterápia az oktatásban ÓVODA ISKOLA ÁTMENET: Február 7. Kastély épület 17 óra Óvónık és Tanítók szakmai találkozója a minıségfejlesztési csop. szervezésében A testület évi munkaterve GYÓGYÚSZÁS szervezése csoportos szakorvosi vizsgálat: Február óra - 10 fı, Február óra - 20 fı, Február 8. 8 óra - 10 fı Szülıi értekezlet befizetés: Február óra Biológia terem Iskolai fényképezés EGYÉNI KÉPEK készítése, (elızetes felmérés írásban) Február 12. Kastély tornaszoba 8 órától (idırendi beosztás készítése) Zrínyi Ilona megyei matematika verseny: Február 23. Makkosházi Ált. Isk. ÖSSZEVONT SZÜLİI ÉRTEKEZLET:tájékoztató a 4. évfolyam osztályba sorolásának módjáról Február 19. Építık iskola, 17 órától FARSANGI RENDEZVÉNYEK :1.,3. évfolyam Február óra tornaterem 2., 4. évfolyam Február óra, tornaterem, 5-8. évfolyam Március 1. ISKOLAI BÁL cél: játszótér felújítása, iskolai rádió fejlesztése Március 3. TANTESTÜLETI ÉRTEKEZLET Pedagógiai Program módosítása Március 5. Óvodai programok A farsangokon kívül e hónapra tervezett óvodai események: Szülıi értekezletek az elsı félév értékelése, nagycsoportos szülık tájékoztatása az iskolaérettségrıl. Február elején: Óvoda-iskola átmenetrıl szakmai megbeszélés a tanítókkal, melyet már több éve közösen végez a két tantestület. Március óra Budai Sándor Mővelıdési Házban: Tavaszi zsongás hagyományos Tavaszváró hangversenyünk, melyen fellép az összes nagycsoportos gyermek. A rendezvényünkre szeretettel várjuk az érdeklıdı szülıket! Nagyböjti lelkigyakorlat Március 8 csütörtök, 9 péntek, 10 szombat este 18 órakor A lelkigyakorlat vezetıje: GYULAY ENDRE PÜSPÖK úr lesz. Helyesbítés A Mária-napi búcsú szeptember 16-án lesz Sándorfalva város évi rendezvénytervében, melyet a Mővelıdési Ház nyújtott be a testület elé, s az elfogadta, a Mária-napi búcsú helytelenül szerepelt. Sok olvasó jelezte ezt, és a plébános úr is megerısítette, hogy a búcsú és a szentmise szeptember 16-án lesz. A tévedésért elnézést kérünk! ESÉLY A JÖVİNEK, ESÉLY A GYERMEKEKNEK, ESÉLY AZ ISKOLÁSOKNAK! TÁMOGASSA ADÓJÁNAK 1%- VAL A SÁNDORFALVI ÁLTALÁ- NOS ISKOLÁS GYERMEKEKÉRT KÖZALAPÍTVÁNYT! KÖSZÖNJÜK! Ez az Ön hirdetésé- nek a helye

20 20 Hírözön Szemészeti Magánrendelés Dr. Skribek Ákos szemész szakorvos, egyetemi tanársegéd A rendelés során a legkorszerőbb szemészeti vizsgáló eszközökkel teljes körő szemészeti vizsgálatot végzünk, mint szürkehályog, zöldhályog szőrése, magas vérnyomás és cukorbetegség okozta szemészeti eltérések felismerése. Korhoz kötött gyermekszemészeti vizsgálatok, közel és távollátás korrekciója egyaránt rendelési profilunk körébe tartozik. A kiszőrt betegségek kezelése, kiegészítı vizsgálatok elvégzése, szükség szerint a mőtétek elvégzése a klinikai háttér birtokában megoldott. A rendelés ideje alatt optika is mőködik, ahol a felírt szemüvegek kiváltására azonnal lehetıség van. Rendelés helye: Sándorfalva, Felszabadulás u.15. Dr. Sümegi Sándor rendelıje Rendelés ideje: minden héten kedden 16 óra 30-tól 18 óra 30-ig. Bejelentkezés telefonon: vagy személyesen a rendelési idıben lehetséges KÉRJÜK, HOGY SZEMÉSZETI PANASZÁVAL BIZALOMMAL FORDULJON HOZZÁNK! Családi események Házasság Születések Dömötör Jánosnak és Margit Zsuzsannának Magdolna Beatrix, Táborosi Mihálynak és Horváth Szilviának Marcell, Tóth Ferencnek és Andó Henriettnek Sára Bernadett, Gora Károlynak és Hegedős Andreának Károly, Szécsi Tamásnak és Konkoly Krisztinának Szabina Sára nevő gyermeke született. Gratulálunk! Apró Mihály+ és Erdei Rozália, Tari János és Vetró Julianna 50. házassági évfordulóját ünnepelte Jó egészséget, hosszú, boldog életet kívánunk! Elhalálozás Kokavecz János (Iskola u. 73.), Varga Lajosné (dr. Bod Árpád u. 18.), Hegedős János (Kishomokköz u. 2.), Gémes József (Csongrádi u. 74.), Fajka Péter (Kıvágó d. 3240), Molnár József (Csibafa szılık), Németh Lajosné (Árpád u. 30.) elhunytak. Nyugodjanak békében! Autóbusz menetrend december 10-tıl Szegedrıl - Sándorfalvára Mezıgép felé X 5.25 M 5.45 M 6.05 I 6.20 M M 6.45 I M13.05 X M13.45 M M14.45 I15.05 X15.25 I M16.25 M16.40 I M D Szegedrıl - Szatymazon át - Sándorfalvára M M 7.15 Z 8.20 X10.45 M14.20 T14.45 O14.45 D16.00 M X22.45 Sándorfalva aut.vt-tıl Szegedre Mezıgép felé M M 5.o8 I 5.28 X 5.53 Z 6.10 M 6.13 M 6.33 I 6.48 D 6.53 O 7.05 M I M X13.53 M14.13 M14.20 M M15.21 M15.53 I I M Sándorfalváról - Szatymazon át - Szegedre 4.35 M X12.55 M14.55 T M X Sándorfalváról Szatymaz vasútállomáshoz M 5.40 Szatymaz vasútállomástól Sándorfalvára M 5.50 T - tanév tartama alatt munkanapokon, I - iskolai elıadási napon, M - munkanapokon (hétfı-péntek), X - vasárnap és ünnepnap kivételével naponta, D - szombat kivételével naponta, Z - szabadés munkaszüneti napokon (szombat-vasárnap-ünnepnap), + - vasárnap és ünnepnap, O szombaton

21 2007. február Hírözön 21 SERES ÉS FIA AUTÓSISKOLA Sándorfalva, Orgona u. 41. Tel.: 06-30/ / OKÉV: / tanfolyam alatt akár 2 jogosítványt is szerez- het! Motorkerékpár és B kategóriás személygépkocsi (elmélet) tanfolyam indul Sándorfalván! Elegendı létszám esetén oktatás a sándorfalvi Pallavicini Sándor Általános Iskolában. Hitel ügyintézés és részletfizetési lehetıség. Korrekt tájékoztatás, háztól házig szállítás. AKCIÓ! AKCIÓ! AKCIÓ! Elméleti oktatás ingyenes Könyvet biztosítunk Oktatás helyben Folyamatosan indítjuk tanfolyamainkat! M-ÜZLETHÁZ Sándorfalva, Alkotmány krt. 12. ARANY, EZÜST ÉKSZER KÉSZÍTÉS, JAVÍTÁS, FELÚJÍTÁS ÓRA, SZÍJ, CSAT, ELEM MÁSODY DÁNIEL ötvös NYITVATARTÁS: kedd, csütörtök, szombat 9-13 Elırehozott NİK NAPJA AKCIÓ! Február hónapban minden hölgy részére megrendelt aranyékszer munkadíjából a cég ajándéka: 10 % kedvezmény!! Uraim! Gondoljunk a Hölgyekre is! Kérem, ne feledjék, az aranyékszer még mindig: örök érték és tartós örömforrás! FIGYELEM!!! Mőanyag nyílászárókat /3,4,5,6 kamrás kivitelben/ Árnyékolástechnikai kiegészítıket, kiváló minıségben és árban forgalmazunk. Beépítés rövid határidıvel! Felmérés, szaktanácsadás INGYENES!!! Tel.:06/30/ /30/ CSATORNATISZTÍTÁST, DUGULÁSELHÁRÍTÁST VÁLLAL! GYURICZA ISTVÁN Cím: Kistelek, Vágóhíd u. 2. Tel.: 06-30/ /egész nap/ MEGHÍVÓ Az évi I. törvényben és a Sándorfalva és Vidéke Általános Fogyasztási Értékesítı és Beszerzı Szövetkezet /Sándorfalva, Szabadság tér 2./ Alapszabályában foglaltaknak megfelelıen az ÁFÉSZ Igazgatósága meghívja a tagtársat, illetve kívülálló üzletrész tulajdonost a március 5. /hétfı/ I. körzet, március 6. /kedd/ II. körzet, március 7. /szerda/ III. körzet este 18 órakor tartandó r é s z k ö z g y ő l é s é r e. A részközgyőlés helye: I-II Körzet Fehér Akác Vendéglı Sándorfalva, Dózsa Gy u. 38. III. Körzet Nyárfás Vendéglı Dóc, Alkotmány u. 16. Napirendi pontok: 1. Tájékoztató az ÁFÉSZ évi gazdálkodásáról, tevékenységérıl. 2. Tájékoztató a évi fıbb üzletpolitikai célkitőzésrıl. 3. Küldöttválasztás megüresedett küldötti helyre. 4. Egyebek. Amennyiben a részközgyőlés a fenti idıpontban nem határozatképes, úgy a meghirdetett napirenddel ugyanezen a napon késıbbi idıpontra órára a részközgyőlést ismételten összehívjuk. Ismételt összehívás esetén a részközgyőlés a megjelent tagok számára tekintet nélkül határozatképes. A kívülálló üzletrész tulajdonosok tanácskozási joggal vehetnek részt a részközgyőlésen. Sándorfalva és Vidéke ÁFÉSZ Igazgatósága

JEGYZŐKÖNYV. KÉSZÜLT: Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 26-án 15,00 órai kezdettel tartott soros, nyilvános ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. KÉSZÜLT: Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 26-án 15,00 órai kezdettel tartott soros, nyilvános ülésén. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 26-án 15,00 órai kezdettel tartott soros, nyilvános ülésén. A TESTÜLETI ÜLÉS HELYE: A Polgármesteri Hivatal díszterme.

Részletesebben

Dr. Mózes Ervin címzetes főjegyző. Tájékoztató a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról

Dr. Mózes Ervin címzetes főjegyző. Tájékoztató a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról Előterjesztő: Dr. Mózes Ervin címzetes főjegyző Iktatószám: 01/11.879/2016. Tárgy: Tájékoztató a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról Melléklet: 5 db határozati javaslat 4 db feladatellátási

Részletesebben

HIRDETMÉNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ELNÖKE KITŐZTE AZ ORSZÁGGYŐLÉSI KÉPVISELİK 2010. ÉVI VÁLASZTÁSÁT.

HIRDETMÉNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ELNÖKE KITŐZTE AZ ORSZÁGGYŐLÉSI KÉPVISELİK 2010. ÉVI VÁLASZTÁSÁT. KISZOMBORI - XIX. évfolyam HÍRADÓ 2010. 1. szám (jan-febr.) K I S Z O M B O R N A G Y K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K I N F O R M Á C I Ó S L A P J A HIRDETMÉNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ELNÖKE

Részletesebben

K i v o n a t. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 2015. december... napján tartott soros (nyílt) ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 2015. december... napján tartott soros (nyílt) ülésének jegyzőkönyvéből K i v o n a t Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 2015. december... napján tartott soros (nyílt) ülésének jegyzőkönyvéből.../2015. (XII....) Kgy. sz. H a t á r o z a t A Közgyűlés megtárgyalta Dr. Botka

Részletesebben

amely készült Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése Ifjúsági és Sportbizottsága 2012. április 27-én (péntek) 10.00 órakor tartott rendkívüli ülésérıl

amely készült Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése Ifjúsági és Sportbizottsága 2012. április 27-én (péntek) 10.00 órakor tartott rendkívüli ülésérıl 8401-4 J E G Y Z İ K Ö N Y V amely készült Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése Ifjúsági és Sportbizottsága 2012. április 27-én (péntek) 10.00 órakor tartott rendkívüli ülésérıl Jelen voltak: Dr. Szentgyörgyi

Részletesebben

9/2016. (II. 05.) önkormányzati rendelet 1. A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról

9/2016. (II. 05.) önkormányzati rendelet 1. A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról 9/2016. (II. 05.) önkormányzati rendelet 1 A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alaptörvény 32.

Részletesebben

2006. évi CXV. törvény egyes, az egészségügyet érintő törvényeknek az egészségügyi reformmal kapcsolatos módosításáról

2006. évi CXV. törvény egyes, az egészségügyet érintő törvényeknek az egészségügyi reformmal kapcsolatos módosításáról 2006. évi CXV. törvény egyes, az egészségügyet érintő törvényeknek az egészségügyi reformmal kapcsolatos módosításáról A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény módosítása

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Ügyiratszám: I/248/2013. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1106 Budapest, Maglódi út 8. 2013 Készítette: Zsemlye Istvánné óvodavezető 2 Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDSÉI SZABÁLYZAT

Részletesebben

SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓ

SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓ Parád Nagyközségi Önkormányzat 3240 Parád, Kossuth Lajos út 91. Tel.: 36/544-072, Fax: 36/364-525 Email: parad@t-online.hu SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓ 2007. 2 Bevezetı Szociális szolgáltatástervezési

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A KAPUVÁRI III-AS SZÁMÚ HÁZIORVOSI RENDELŐ TEVÉKENYSÉGÉRŐL

BESZÁMOLÓ A KAPUVÁRI III-AS SZÁMÚ HÁZIORVOSI RENDELŐ TEVÉKENYSÉGÉRŐL BESZÁMOLÓ A KAPUVÁRI III-AS SZÁMÚ HÁZIORVOSI RENDELŐ TEVÉKENYSÉGÉRŐL Házhelyi rendelő A rendelő Kapuvár Házhely-alközpontjában helyezkedik el, iskolafogászati rendelővel közös épületben. Mátyás király

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA BARANGOLÓ ÓVODA 2017 PÓCSMEGYER, TÁNCSICS u. 26. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Kelt: 2006. január 24. Készítette: Papp István Lőrincné Danyi Zsuzsánna óvodavezető A közoktatásról szóló többször módosított

Részletesebben

Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály. A megváltozott munkaképességű személyek ellátásai

Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály. A megváltozott munkaképességű személyek ellátásai Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály A megváltozott munkaképességű személyek ellátásai 2013 1 Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális és Családügyért Felelős

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Kulturális Bizottságának 2011. szeptember 7-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Kulturális Bizottságának 2011. szeptember 7-i ülésére Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke Szám: 638-3/2011. Melléklet: 1 db. ELŐTERJESZTÉS a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Kulturális Bizottságának 2011. szeptember 7-i ülésére Tárgy: Baranya

Részletesebben

43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet. az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történ ő finanszírozásának részletes szabályairól

43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet. az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történ ő finanszírozásának részletes szabályairól A jogszabály mai napon hatályos állapota 2009.04.02 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történ ő finanszírozásának részletes szabályairól A kötelez

Részletesebben

1. Háttérinformációk. 1.1 Bevezetés

1. Háttérinformációk. 1.1 Bevezetés 1. Háttérinformációk 1.1 Bevezetés 2002/2003 folyamán a brit Munka- és Nyugdíjügyi Minisztérium valamint a magyar Munkaügyi és Foglalkoztatáspolitikai Minisztérium közös támogatásával kísérleti program

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Nyúl Község Önkormányzatának 2016. évi költségvetési koncepciója A Képviselő-testület 2015. november 24.-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Nyúl Község Önkormányzatának 2016. évi költségvetési koncepciója A Képviselő-testület 2015. november 24.-i ülésére ELŐTERJESZTÉS Nyúl Község Önkormányzatának 2016. évi költségvetési koncepciója A Képviselő-testület 2015. november 24.-i ülésére Tisztelt Képviselő-testület! Az egyes törvényeknek a költségvetési tervezéssel,

Részletesebben

SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS

SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS ÁLTAL FENNTARTOTT INTÉZMÉNYEK ÉS 100% TULAJDONÚ GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK SZOCIÁLIS ALAPELLÁTÁSÁNAK VIZSGÁLATA Készítette: Kanyik Csaba Szollár Zsuzsa Dr. Szántó Tamás Szombathely,

Részletesebben

41/2014. (VI. 30.) EMMI rendelet egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról 1

41/2014. (VI. 30.) EMMI rendelet egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról 1 41/2014. (VI. 30.) EMMI rendelet egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról 1 hatályos: 2014.07.01-2014.07.02 Tartalom: 1. Az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához

Részletesebben

PÉNZBELI ELLÁTÁSOKBAN BEKÖVETKEZETT VÁLTOZÁSOK 2015.

PÉNZBELI ELLÁTÁSOKBAN BEKÖVETKEZETT VÁLTOZÁSOK 2015. PÉNZBELI ELLÁTÁSOKBAN BEKÖVETKEZETT VÁLTOZÁSOK 2015. JOGSZABÁLYI HÁTTÉR 1997. LXXXIII. törvény a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól, 217/1997. (XII.1) kormányrendelet a kötelező egészségbiztosításról

Részletesebben

Szabályzat. a Keszthelyi Városi Kórházban térítés ellenében igénybe vehető egészségügyi szolgáltatásokról. Érvényes: 2007.

Szabályzat. a Keszthelyi Városi Kórházban térítés ellenében igénybe vehető egészségügyi szolgáltatásokról. Érvényes: 2007. Szabályzat a Keszthelyi Városi Kórházban térítés ellenében igénybe vehető egészségügyi szolgáltatásokról Érvényes: 2007. december 22-től Jóváhagyta: dr. Radics Sándor megbízott főigazgató Készítette: Kertész

Részletesebben

Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről (Biatorbágy Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésének indokolása)

Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről (Biatorbágy Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésének indokolása) Város Polgármestere 251 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 6 23 31-174/213, 242 Fax: 6 23 31-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzata

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2002. március 7-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2002. március 7-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2002. március 7-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Tárgy: Egy orvos egy rendelő kialakítására jóváhagyott keretösszeg maradvány felosztása

Részletesebben

GONDOZÁSI KÖZPONT IDŐSEK OTTHONA SZAKMAI PROGRAMJÁNAK ÉS HÁZIRENDJÉNEK MÓDOSÍTÁSA

GONDOZÁSI KÖZPONT IDŐSEK OTTHONA SZAKMAI PROGRAMJÁNAK ÉS HÁZIRENDJÉNEK MÓDOSÍTÁSA ELŐTERJESZTÉS MEDGYESEGYHÁZA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. MÁJUS 27-ÜLÉSÉNEK BEJELENTÉSEK NAPIRENDI PONTJÁHOZ GONDOZÁSI KÖZPONT IDŐSEK OTTHONA SZAKMAI PROGRAMJÁNAK ÉS HÁZIRENDJÉNEK MÓDOSÍTÁSA Tisztelt

Részletesebben

Tavaszi Kiállítás és Fesztivál. Tavaszi nagytakarítás. Kedves Vértesszőlősiek!

Tavaszi Kiállítás és Fesztivál. Tavaszi nagytakarítás. Kedves Vértesszőlősiek! Tavaszi Kiállítás és Fesztivál Április 25-én szombaton és 26-án vasárnap ismét megrendezésre kerül a Sportcsarnokban a Tavaszi Kiállítás és Fesztivál. A szokásos termék- és árubemutatókon kívül állandó

Részletesebben

HASZNOS TUDNIVALÓK. a 2016. január 1-től érvényes egyes fixösszegű ellátásokról, adó- és tb-törvények fontosabb változásairól

HASZNOS TUDNIVALÓK. a 2016. január 1-től érvényes egyes fixösszegű ellátásokról, adó- és tb-törvények fontosabb változásairól HASZNOS TUDNIVALÓK a 2016. január 1-től érvényes egyes fixösszegű ellátásokról, adó- és tb-törvények fontosabb változásairól A munkajog területén 2014 2015 2016 Minimálbér (Ft/hó) bruttó összege 101.500,-

Részletesebben

Egervár Község Önkormányzata KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

Egervár Község Önkormányzata KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Egervár Község Önkormányzata KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyta: Egervár Község Önkormányzati Képviselőtestülete 2012. március hónap 29. napján tartott ülésén 30/2012.(III.29.) számú határozatával. 1

Részletesebben

Vizitdíj - Kérdések és válaszok

Vizitdíj - Kérdések és válaszok Vizitdíj - Kérdések és válaszok ÁLTALÁNOS KÉRDÉSEK Miért van szükség vizit- és napidíjra? Az egészségügy eddig sem volt ingyenes. Fizettünk érte járulékainkkal tisztán és hálapénzzel feketén. Miért kell

Részletesebben

Balatonkeresztúr Község Polgármesterétıl 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email.

Balatonkeresztúr Község Polgármesterétıl 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email. Balatonkeresztúr Község Polgármesterétıl 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email.hu M E G H Í V Ó Balatonkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Hétszínvirág Baptista Óvoda

Hétszínvirág Baptista Óvoda Hétszínvirág Baptista Óvoda Seregélyes, Templom köz 1. Hétszínvirág Baptista Óvoda SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014. Tartalom I. FEJEZET... 5 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 1.1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

N Y I L V Á N O S Á R V E R É S I D O K U M E N T Á C I Ó a Budapest XIII. kerület Váci út 171. szám alatti, 26070 hrsz-ú, 2115 m² telekterületű

N Y I L V Á N O S Á R V E R É S I D O K U M E N T Á C I Ó a Budapest XIII. kerület Váci út 171. szám alatti, 26070 hrsz-ú, 2115 m² telekterületű N Y I L V Á N O S Á R V E R É S I D O K U M E N T Á C I Ó a Budapest XIII. kerület Váci út 171. szám alatti, 26070 hrsz-ú, 2115 m² telekterületű ingatlan értékesítésére 2 P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem (PTE) Általános Orvostudományi Karán (ÁOK) folyó doktori (PhD) képzés és doktori (PhD) fokozat-odaítélés szervezeti és m

A Pécsi Tudományegyetem (PTE) Általános Orvostudományi Karán (ÁOK) folyó doktori (PhD) képzés és doktori (PhD) fokozat-odaítélés szervezeti és m A Pécsi Tudományegyetem (PTE) Általános Orvostudományi Karán (ÁOK) folyó doktori (PhD) képzés és doktori (PhD) fokozat-odaítélés szervezeti és működési szabályzata (ÁOK Doktori Szabályzat) PÉCS 2015 2

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ a felcsúti új Faluház megépítése tárgyú, a Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja szerinti, hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárásra TARTALOMJEGYZÉK ÚTMUTATÓ

Részletesebben

Kalocsa Város Óvodája és Bölcsődéje 2015/2016. nevelési év Munkaterv

Kalocsa Város Óvodája és Bölcsődéje 2015/2016. nevelési év Munkaterv Kalocsa Város Óvodája és Bölcsődéje 2015/2016. nevelési év Munkaterv OM azonosító: 027488 Készítette: Katus Györgyné Kalocsa, 2015. október Iktatószám: 463/O/2015. Tartalom ÉVES ÓVODAI MUNKATERV 2015/2016...

Részletesebben

LAKITELEK ÖNKORMÁNYZATA. GONDOZÁSI KÖZPONT 6065 Lakitelek, Béke u. 20. IDŐSEK OTTHONA HÁZIREND

LAKITELEK ÖNKORMÁNYZATA. GONDOZÁSI KÖZPONT 6065 Lakitelek, Béke u. 20. IDŐSEK OTTHONA HÁZIREND LAKITELEK ÖNKORMÁNYZATA GONDOZÁSI KÖZPONT 6065 Lakitelek, Béke u. 20. IDŐSEK OTTHONA HÁZIREND 2015 TARTALOMJEGYZÉK B e v e z e t ő I. A házirend célja... 2 II. A házirend hatálya... 3 III. A házirend nyilvánossága...

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 43/2007. (XII. 14.) Ökt. rendelete

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 43/2007. (XII. 14.) Ökt. rendelete Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 43/2007. (XII. 14.) Ökt rendelete A KÖTELEZŐ HULLADÉKKEZELÉSI KÖZSZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉNEK SZABÁLYAIRÓL Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 2. A tulajdonosi jogok gyakorlása

1. A rendelet hatálya. 2. A tulajdonosi jogok gyakorlása Sülysáp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2011. (IV. 20.) önkormányzati rendelete az önkormányzati lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről és elidegenítéséről EGYSÉGES

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete. k ö z m e g h a l l g a t á s t

M E G H Í V Ó. Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete. k ö z m e g h a l l g a t á s t M E G H Í V Ó Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete k ö z m e g h a l l g a t á s t tart szelektív hulladékgyűjtés témában. A közmeghallgatás helye:

Részletesebben

Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 27. napján 18 órakor megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv

Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 27. napján 18 órakor megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv Szám: 235-13/2015. B A K O N Y J Á K Ó Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 27. napján 18 órakor megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv Bakonyjákó

Részletesebben

A Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA

A Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA A Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA Tartalomjegyzék I. Általános Szabályok 4 1. Alapfogalmak, értelmező rendelkezések 4 2. Üzletszabályzat hatálya, a Hitelintézet és az

Részletesebben

AZ 50 ÉV FELETTI ÁLLÁSKERESŐK ELHELYEZKEDÉSÉT SEGÍTŐ TÁMOGATÁSI RENDSZER MAGYARORSZÁGON, BARANYA MEGYÉBEN

AZ 50 ÉV FELETTI ÁLLÁSKERESŐK ELHELYEZKEDÉSÉT SEGÍTŐ TÁMOGATÁSI RENDSZER MAGYARORSZÁGON, BARANYA MEGYÉBEN AZ 50 ÉV FELETTI ÁLLÁSKERESŐK ELHELYEZKEDÉSÉT SEGÍTŐ TÁMOGATÁSI RENDSZER MAGYARORSZÁGON, BARANYA MEGYÉBEN Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara Pécs, 2013. Tartalomjegyzék: 1. Az 50 év felettiek munkaerő-piaci

Részletesebben

SZABÁLYZAT A MISKOLCI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI KAR

SZABÁLYZAT A MISKOLCI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI KAR SZABÁLYZAT A MISKOLCI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI KAR FELADATAIRA ÉS MŰKÖDÉSI RENDJÉRE MISKOLC, 2015. 1.1.12. SZ. SZABÁLYZAT A MISKOLCI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI KAR FELADATAIRA ÉS MŰKÖDÉSI RENDJÉRE A SZENÁTUS 44/2015.

Részletesebben

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testületének. 21/2014. (X.30.) sz. önkormányzati rendelete

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testületének. 21/2014. (X.30.) sz. önkormányzati rendelete PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testületének 21/2014. (X.30.) sz. önkormányzati rendelete A KÉPVISELŐ TESTÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL 1 (változtatásokkal egységes szerkezetbe foglalt

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Pilis Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének 2005. február 23-án 16 órai kezdettel megtartott ülésérıl Jelen vannak: - Csikós János polgármester - Tóth Tibor alpolgármester

Részletesebben

Orbánhegyi Óvodák HÁZIREND. Készítette: Imrikné Krébecz Anita Érvényes: 2015.09.01.

Orbánhegyi Óvodák HÁZIREND. Készítette: Imrikné Krébecz Anita Érvényes: 2015.09.01. Orbánhegyi Óvodák HÁZIREND Készítette: Imrikné Krébecz Anita Érvényes: 2015.09.01. Az Orbánhegyi Óvodák házirendje az alábbi törvényeknek megfelelően készült: 2011.évi CXC köznevelési törvény továbbiakban:

Részletesebben

ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/1994.(V.5.) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről (A módosításokkal

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. 2007. december. Nemzeti Kapcsolattartó, a Támogatási forrást nyújtó alap: Pályázati kapcsolattartó, támogatásközvetítı szervezet:

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. 2007. december. Nemzeti Kapcsolattartó, a Támogatási forrást nyújtó alap: Pályázati kapcsolattartó, támogatásközvetítı szervezet: PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Az EGT/ Norvég Finanszírozási Mechanizmus keretében a magyar környezet- és természetvédelmi céllal létrejött társadalmi szervezetek támogatása, a Második Nemzeti Környezetvédelmi Program

Részletesebben

J E GY Z İ K Ö NY V. Az ülés helye: VMJV Polgármesteri Hivatalának (Veszprém, Óváros tér 9.) II. emelet 206-os terme.

J E GY Z İ K Ö NY V. Az ülés helye: VMJV Polgármesteri Hivatalának (Veszprém, Óváros tér 9.) II. emelet 206-os terme. J E GY Z İ K Ö NY V Közgyőlésének Városstratégiai és Városmarketing Bizottsága 2013. január 24-én 8,00 órai kezdettel megtartott rendes nyilvános ülésérıl Az ülés helye: VMJV Polgármesteri Hivatalának

Részletesebben

A Gógánfai Fekete István Általános Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzata 2013. március 31.

A Gógánfai Fekete István Általános Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzata 2013. március 31. 1 A Gógánfai Fekete István Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata 2013. március 31. 2 TARTALOMJEGYZÉK A szervezeti és működési szabályzat általános rendelkezései, a szervezeti és működési

Részletesebben

2006. évi 13. szám 2006. augusztus 4. T A R T A L O M J E G Y Z É K. Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI K Ö Z L E M ÉN Y

2006. évi 13. szám 2006. augusztus 4. T A R T A L O M J E G Y Z É K. Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI K Ö Z L E M ÉN Y DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E 2006. évi 13. szám 2006. augusztus 4. T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI 135/2006. (VI. 29.) Ö.h. A Városok,

Részletesebben

A PÉTÁV Pécsi Távfűtő Kft. Üzletszabályzata 2006. júl. 1-től 2013. aug. 15-ig.

A PÉTÁV Pécsi Távfűtő Kft. Üzletszabályzata 2006. júl. 1-től 2013. aug. 15-ig. A PÉTÁV Pécsi Távfűtő Kft. Üzletszabályzata 2006. júl. 1-től 2013. aug. 15-ig. Bevezetés A PÉTÁV Pécsi Távfűtő Korlátolt Felelősségű Társaság (PÉTÁV Kft.) a felhasználók tájékoztatása, a szolgáltatási

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Sajóivánka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 30-án, 16:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Községháza

Részletesebben

Pilis Nagyközség Önkormányzatának Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója. Tartalomjegyzék. Bevezetés...2. o.

Pilis Nagyközség Önkormányzatának Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója. Tartalomjegyzék. Bevezetés...2. o. 1 Pilis Nagyközség Önkormányzatának Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója Tartalomjegyzék Bevezetés...2. o. I. Pilis Nagyközség szociális helyzetképe...2-5.o. II. Pilis Nagyközség szociális feladat

Részletesebben

I. FEJEZET BEVEZETİ. I.1. A koncepció szükségessége

I. FEJEZET BEVEZETİ. I.1. A koncepció szükségessége I. FEJEZET BEVEZETİ A Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény 70/E. -a deklarálja alapvetı állampolgári jogként a szociális biztonsághoz való jogot, amely szerint az állampolgárok

Részletesebben

MOZDONYVEZETŐK, VASÚTÜZEMI DOLGOZÓK SEGÉLYEZŐ EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA

MOZDONYVEZETŐK, VASÚTÜZEMI DOLGOZÓK SEGÉLYEZŐ EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA MOZDONYVEZETŐK, VASÚTÜZEMI DOLGOZÓK SEGÉLYEZŐ EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA Az MVDSE 115. Közgyűlése által 2015. november 19. napján és 2016. március 11. napján elfogadott és a Polgári Törvénykönyvről szóló

Részletesebben

4. Szociális rászorultak részére adomány osztása, valamint karácsonyi támogatásról szóló rendelet módosítása és egységes szerkezetben való elfogadása

4. Szociális rászorultak részére adomány osztása, valamint karácsonyi támogatásról szóló rendelet módosítása és egységes szerkezetben való elfogadása KABA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 4183 Kaba, Szabadság tér 1. sz. : 54/523-100 Fax: 54/522-013 E-mail: polgarmester@kaba.hu A helyi önkormányzat érvényre juttatja a népfelség elvét, helyi közügyekben kifejezi

Részletesebben

A Kollektív Szerződés hatálya 1. 2. Nem terjed ki a Kollektív Szerződés hatálya az Mt. 208. (1) (2) bekezdései szerinti vezető állású munkavállalóra.

A Kollektív Szerződés hatálya 1. 2. Nem terjed ki a Kollektív Szerződés hatálya az Mt. 208. (1) (2) bekezdései szerinti vezető állású munkavállalóra. A MÁV Zrt. határozatlan időtartamra szóló, Kollektív Szerződése (egységes szerkezetben a 2013. július 1. napjától hatályos módosításokkal) 2 A felek megállapodnak abban, hogy a Kollektív Szerződés időbeli

Részletesebben

Együttműködési megállapodás

Együttműködési megállapodás Együttműködési megállapodás 50/2012. (II. 23.) Kt. határozat melléklete Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala, valamint az önállóan működő költségvetési szerv

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Miskolci Petőfi Sándor Középiskolai Fiúkollégiuma OM azonosító: 039237 Székhelye: 3527 Miskolc, Bajcsy-Zsilinszky E. u. 33. Szervezeti és Működési Szabályzat Készítette:

Részletesebben

Semmelweis Egyetem Napköziotthonos Óvodája HÁZIREND

Semmelweis Egyetem Napköziotthonos Óvodája HÁZIREND Semmelweis Egyetem Napköziotthonos Óvodája 1089 Budapest, Elnök utca 4. OM: 034394 HÁZIREND Intézmény OM - azonosítója: 034394 Készítette: Plézerné Tósoki Anikó m.b.vezető Legitimációs eljárás - Az érvényességet

Részletesebben

Minőségbiztosítási Kézikönyv

Minőségbiztosítási Kézikönyv Minőségbiztosítási Kézikönyv Jelen Kézikönyv a Balogh Oktató Kft. tulajdona. Továbbadása, sokszorosítása előzetes írásos engedély nélkül nem megengedett. 2016 Nyilvántartási szám: 05-0247-04 Felnőttképzési

Részletesebben

Bordány Község Ifjúságpolitikai Koncepciójának felülvizsgálata

Bordány Község Ifjúságpolitikai Koncepciójának felülvizsgálata Bordány Község Ifjúságpolitikai Koncepciójának felülvizsgálata Készítette: A koncepció felülvizsgálata a Mobilitás támogatásával készült. Pályázati azonosító: IFJ-BM-04-A-0028 2005. június Tartalomjegyzék

Részletesebben

PÁLYÁZAT OM 034501. A KIMBI ÓVODA (1121 Bp. Tállya u. 22.) ÓVODAVEZETŐI ÁLLÁSÁRA. Készítette: Gallina Ilona

PÁLYÁZAT OM 034501. A KIMBI ÓVODA (1121 Bp. Tállya u. 22.) ÓVODAVEZETŐI ÁLLÁSÁRA. Készítette: Gallina Ilona OM 034501 PÁLYÁZAT A KIMBI ÓVODA (1121 Bp. Tállya u. 22.) ÓVODAVEZETŐI ÁLLÁSÁRA Készítette: Gallina Ilona 1 2014. Alkossa meg a gyermek a tudást, ne készen kapja! A kész tudás szükségtelenné teszi, hogy

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz.: 22-16/2013. Tárgy: Háziorvosok feladat-ellátási szerződései Mell.: szerződés-tervezet

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó A POLGÁRMESTERI HIVATAL 2012. ÉVI MUNKÁJÁRÓL

T Á J É K O Z T A T Ó A POLGÁRMESTERI HIVATAL 2012. ÉVI MUNKÁJÁRÓL TÉGLÁS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐJÉTŐL 4243 TÉGLÁS, KOSSUTH U. 61. sz. T Á J É K O Z T A T Ó A POLGÁRMESTERI HIVATAL 2012. ÉVI MUNKÁJÁRÓL A hivatal látja el az önkormányzatnak, illetve a jegyzőnek jogszabályokban

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata Nemesnádudvar-Érsekhalma Német Nemzetiségi Általános Iskola a 2013 Tartalom 1. Általános rendelkezések... 4 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja... 4 1.2. Az SZMSZ célja és

Részletesebben

KERKAFALVA TELEPÜLÉS ESÉLYEGYENLİSÉGI PROGRAMJA 2013-2018

KERKAFALVA TELEPÜLÉS ESÉLYEGYENLİSÉGI PROGRAMJA 2013-2018 KERKAFALVA TELEPÜLÉS ESÉLYEGYENLİSÉGI PROGRAMJA 2013-2018 Tartalom Helyi Esélyegyenlıségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 10 Célok... 10 A Helyi

Részletesebben

217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet. Általános rendelkezések

217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet. Általános rendelkezések A jogszabály 2010. április 2. napon hatályos állapota 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet a kötelezı egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról A kötelezı egészségbiztosítás

Részletesebben

A TATÁRSZENTGYÖRGYI HÉTSZÍNVIRÁG NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA ÉS KONYHA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A TATÁRSZENTGYÖRGYI HÉTSZÍNVIRÁG NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA ÉS KONYHA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A TATÁRSZENTGYÖRGYI HÉTSZÍNVIRÁG NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA ÉS KONYHA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2 Tartalomjegyzék I.ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 I.1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja, jogi

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT SZABADKÍGYÓS. 2015. november

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT SZABADKÍGYÓS. 2015. november SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT SZABADKÍGYÓS 2015. november 1 TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rendelkezések 1. A szervezeti és működési szabályzat célja 2. Alapelvek 3. Az intézmény

Részletesebben

GOP-2008-2.1.4 KMOP-2008-1.2.4

GOP-2008-2.1.4 KMOP-2008-1.2.4 I. Projekt adatlap a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program Környezetközpontú technológia fejlesztés c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: GOP-2008-2.1.4 KMOP-2008-1.2.4

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 2013. október 18-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 2013. október 18-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 2013. október 18-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Tárgy: Sürgősségi indítvány napirendre vétele A közgyűlés 17 igen, egyhangú

Részletesebben

vállalkozó (52. 26. pont) e)17

vállalkozó (52. 26. pont) e)17 e)17 a 26.152 vállalkozó: a egyéni az A 170/2011.(VI.21.) számú képviselı-testületi határozat: a.) Balatonkeresztúr Község Önkormányzati Képviselı-testülete a helyi adórendelet felülvizsgálatára vonatkozó

Részletesebben

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Zalavári Óvoda

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Zalavári Óvoda SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Zalavári Óvoda 2013. Tartalom Általános rendelkezések 3 A célja 3 A jogszabályi alapjai 3 A A hatálya 3 1 Az intézmény általános jellemzői 4 1.1 Az óvoda legfontosabb

Részletesebben

Jogszabályváltozások és aktualitások a csatornaszolgáltatásban. Közmű Akadémia 2014.06.17

Jogszabályváltozások és aktualitások a csatornaszolgáltatásban. Közmű Akadémia 2014.06.17 Jogszabályváltozások és aktualitások a csatornaszolgáltatásban Közmű Akadémia 2014.06.17 Előadás témái Csőtörések / vízelfolyások kezelése Locsolási kedvezmények Ingatlanon belüli bővítések Elektronikus

Részletesebben

KABA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 4183 Kaba, Szabadság tér 1. sz. : 54/523-100 Fax: 54/522-013 E-mail: polgarmester@kaba.

KABA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 4183 Kaba, Szabadság tér 1. sz. : 54/523-100 Fax: 54/522-013 E-mail: polgarmester@kaba. KABA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 4183 Kaba, Szabadság tér 1. sz. : 54/523-100 Fax: 54/522-013 E-mail: polgarmester@kaba.hu A helyi önkormányzat érvényre juttatja a népfelség elvét, helyi közügyekben kifejezi

Részletesebben

A MAGYAR MEZİGAZDASÁGI MÚZEUM JOGÁLLÁSA, ALAPADATA

A MAGYAR MEZİGAZDASÁGI MÚZEUM JOGÁLLÁSA, ALAPADATA I. FEJEZET A MAGYAR MEZİGAZDASÁGI MÚZEUM JOGÁLLÁSA, ALAPADATA 1. A Magyar Mezıgazdasági Múzeum jogállása 1.1. A Magyar Mezıgazdasági Múzeum (a továbbiakban: Múzeum) a vidékfejlesztési miniszter által irányított,

Részletesebben

A KÖZÖS FENNTARTÁSÚ NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA BORZAVÁR-PORVA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A KÖZÖS FENNTARTÁSÚ NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA BORZAVÁR-PORVA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A KÖZÖS FENNTARTÁSÚ NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA BORZAVÁR-PORVA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 Tartalomjegyzék 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1.2.Az SZMSZ hatálya... 4 1.3.Az SZMSZ felülvizsgálatának módja...

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült:

JEGYZŐKÖNYV. Készült: JEGYZŐKÖNYV Készült: Gyula Város Polgármesteri Hivatal Ovális tárgyaló termében (5700.Gyula, Petőfi tér.3.) 2012. február 15-én 09.30 órakor kezdődő a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási

Részletesebben

I. a.) a település lakosságszáma 2010. január 1-én 1.000 fő feletti

I. a.) a település lakosságszáma 2010. január 1-én 1.000 fő feletti 102/2012.(V.11.)HÖ. sz. határozat Hajdúhadház Város Önkormányzatának képviselő-testülete megtárgyalta Az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 2012. évi támogatására vonatkozó igény

Részletesebben

Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék Központi Szervezeti Egység Szakmai program

Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék Központi Szervezeti Egység Szakmai program Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék Központi Szervezeti Egység Szakmai program I. A Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék általános Szakmai programja II. A Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék tagintézményeinek

Részletesebben

Ásotthalom Község Önkormányzata Gondozási Központ V e z e t ő j é t ő l

Ásotthalom Község Önkormányzata Gondozási Központ V e z e t ő j é t ő l Ásotthalom Község Önkormányzata Gondozási Központ V e z e t ő j é t ő l 6783 Ásotthalom, Felszabadulás u. 2-6. Telefonközpont: 62/291-556; Telefon/Fax: 62/291-085 13/2008 Témafelelős: Dr. Csúcs Áron Ikt.

Részletesebben

IPARTESTÜLETEK REGIONÁLIS SZÖVETSÉGE. ALAPSZABÁLY módosításokkal

IPARTESTÜLETEK REGIONÁLIS SZÖVETSÉGE. ALAPSZABÁLY módosításokkal IPARTESTÜLETEK REGIONÁLIS SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLY módosításokkal 1 I. Általános rendelkezések 1.1. A Szövetség neve: Ipartestületek Regionális Szövetsége A Szövetség rövidített neve: IRSZ Az Alapszabályban:

Részletesebben

Ápolás Extra Egyesület

Ápolás Extra Egyesület Ápolás Extra Egyesület Az Ápolás Extra Egyesület közgyűlése alapszabályát a következőkben állapítja meg: ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az Egyesület neve: Ápolás Extra Egyesület Az Egyesület székhelye: 6766

Részletesebben

KERTVÁROS" GYÁLI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA

KERTVÁROS GYÁLI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA KERTVÁROS" GYÁLI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA 3. sz. melléklet A Gyáli kistérség társult önkormányzatai a helyi önkormányzatok társulásáról és együttmőködésérıl szóló

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ az Egészségügyi szolgáltatások fejlesztése / Kistérségi járó beteg szakellátó központok fejlesztése, alap-, járóbeteg szakellátás korszerűsítése a komplex programmal kezelendő

Részletesebben

M E G H Í V Ó N A P I R E N D:

M E G H Í V Ó N A P I R E N D: M E G H Í V Ó Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. február 14-én /csütörtökön/ 16.00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal nagytermében /Sárvár, Várkerület 3. II.em./ ülést tart, amelyre

Részletesebben

ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. Értékesítésre kerülı földterületek: Magyar Állam tulajdoni hányada. A teljes ingatlan terület

ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. Értékesítésre kerülı földterületek: Magyar Állam tulajdoni hányada. A teljes ingatlan terület ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY a Magyar Nemzeti Vagyonkezelı Zrt. (1133 Budapest, XIII. Pozsonyi út 56.) a továbbiakban Kiíró, a Nemzeti Földalap vagyoni körébe tartozó földterületek értékesítési szabályzata vonatkozó

Részletesebben

2. számú napirendi pont előterjesztése Báta Község Önkormányzat Gazdasági, Pénzügyi és Ügyrendi Bizottságának 2013. október 30.

2. számú napirendi pont előterjesztése Báta Község Önkormányzat Gazdasági, Pénzügyi és Ügyrendi Bizottságának 2013. október 30. 3. számú napirendi pont előterjesztése Báta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 30.-i ülésére 2. számú napirendi pont előterjesztése Báta Község Önkormányzat Gazdasági, Pénzügyi és

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Készült, 2012. december 12-én a Pallavicini Kastély Vadásztermében a Pénzügyi- és Településfejlesztési Bizottság rendkívüli ülésérıl.

Jegyzıkönyv. Készült, 2012. december 12-én a Pallavicini Kastély Vadásztermében a Pénzügyi- és Településfejlesztési Bizottság rendkívüli ülésérıl. Jegyzıkönyv Készült, 2012. december 12-én a Pallavicini Kastély Vadásztermében a Pénzügyi- és Településfejlesztési Bizottság rendkívüli ülésérıl. A jegyzıkönyv mellékletei: - Meghívó a 2012. december 12-i

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2013. január 23-án 14 órakor kezdődő ülésére az Új Városháza Üléstermébe.

M E G H Í V Ó. 2013. január 23-án 14 órakor kezdődő ülésére az Új Városháza Üléstermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 386-122 (66) 283-288 Web site:

Részletesebben

A VASVÁRI FICÁNKOLÓ ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A VASVÁRI FICÁNKOLÓ ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A VASVÁRI FICÁNKOLÓ ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. Tartalomjegyzék I. Általános rendelkezések... 4 1. A költségvetési szerv neve, székhelye, telephelye, alapítása... 4 2. A költségvetési

Részletesebben

I. Fejezet Az adómegállapítás joga és az adókötelezettség

I. Fejezet Az adómegállapítás joga és az adókötelezettség 1 / 39 2016.03.29. 10:35 1990. évi C. törvény a helyi adókról 2016.01.01 2016.12.31 60 1990. évi C. TÖRVÉNY a helyi adókról Hazánkban a demokratikus választással létrejöttek az önszervező helyi hatalomgyakorlás

Részletesebben

II. modul Civil szervezetek gazdálkodása, könyvvezetési, beszámolási és adózási szabályok

II. modul Civil szervezetek gazdálkodása, könyvvezetési, beszámolási és adózási szabályok CIVIL SZERVEZETEK MEGÚJULÓ MŰKÖDÉSI KÖRNYEZETE TANANYAG kézirat II. modul Civil szervezetek gazdálkodása, könyvvezetési, beszámolási és adózási szabályok Írta: Gottgeisl Rita Láng Noémi Készült az Emberi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült 2011. március 16. napján Hunya Község Önkormányzata Képviselő-testületének soron következő üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült 2011. március 16. napján Hunya Község Önkormányzata Képviselő-testületének soron következő üléséről. Hunya Község Képviselő-testülete H u n y a 5/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2011. március 16. napján Hunya Község Önkormányzata Képviselő-testületének soron következő üléséről. Az ülés helye: Körjegyzőség

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: 2013. szeptember 11-én a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott rendkívüli Képviselő-testületi ülésről

J e g y z ő k ö n y v. Készült: 2013. szeptember 11-én a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott rendkívüli Képviselő-testületi ülésről Szám: 10/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. szeptember 11-én a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott rendkívüli Képviselő-testületi ülésről Jelen vannak: Katona Imre polgármester

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 119-1/2007.(VI. 11.) számú. h a t á r o z a t a. a 169/2006. (VI. 28.) számú határozat visszavonásáról

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 119-1/2007.(VI. 11.) számú. h a t á r o z a t a. a 169/2006. (VI. 28.) számú határozat visszavonásáról NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 119-1/2007.(VI. 11.) számú h a t á r o z a t a a 169/2006. (VI. 28.) számú határozat visszavonásáról A Közgyűlés az előterjesztést megtárgyalta és a 169/2006.

Részletesebben

GYÓGYÍR XI. NONPROFIT Kft. 1117 Budapest, Fehérvári út 12. Központ: +36-1-279 2100 titkárság: +36-1- 279 2180 fax: +36-1-279 2176 e-mail:

GYÓGYÍR XI. NONPROFIT Kft. 1117 Budapest, Fehérvári út 12. Központ: +36-1-279 2100 titkárság: +36-1- 279 2180 fax: +36-1-279 2176 e-mail: Statisztikai számjel: 21814097-8621-571-01 Cégjegyzék száma: 01-09-913332 Gyógyír XI. Egészségügyi Szolgáltató Kft. Kiegészítő melléklet Budapest, 2012. április 24. P.H... dr. Kóti Tamás ügyvezető igazgató

Részletesebben

Ikrény Mikrotérség Gyermekjóléti Szolgáltatást Ellátó Intézménye Ikrény, Vasútsor utca 6. Szakmai Program. 2012. február 7. Kocsisné Gerencsér Ildikó

Ikrény Mikrotérség Gyermekjóléti Szolgáltatást Ellátó Intézménye Ikrény, Vasútsor utca 6. Szakmai Program. 2012. február 7. Kocsisné Gerencsér Ildikó Ikrény Mikrotérség Gyermekjóléti Szolgáltatást Ellátó Intézménye Ikrény, Vasútsor utca 6. Szakmai Program 2012. február 7. Kocsisné Gerencsér Ildikó 1 A Gyermekjóléti Szolgálatot Ellátó Mikrotérségi Társulási

Részletesebben

N Y I L V Á N O S Á R V E R É S I D O K U M E N T Á C I Ó a. Budapest XIII. kerület Róbert Károly krt. 52. szám alatti,

N Y I L V Á N O S Á R V E R É S I D O K U M E N T Á C I Ó a. Budapest XIII. kerület Róbert Károly krt. 52. szám alatti, N Y I L V Á N O S Á R V E R É S I D O K U M E N T Á C I Ó a Budapest XIII. kerület Róbert Károly krt. 50. szám alatti, 27493 hrsz-ú, 977 m² területű, és a Budapest XIII. kerület Róbert Károly krt. 52.

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2010. május 27-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2010. május 27-i ülésére Tárgy: Közszolgáltatási szerződés módosítása Sorszám: IV/5 Előkészítette: Gál András osztályvezető Ilyés Péter környezetvédelmi referens Műszaki Osztály Véleményező Pénzügyi Bizottság bizottság: Döntéshozatal

Részletesebben