HONVÉD KÖZSZOLGÁLATI ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HONVÉD KÖZSZOLGÁLATI ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR"

Átírás

1 HONVÉD KÖZSZOLGÁLATI ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR Adószám: Székhely: 1135 Budapest Aba utca 4. Tel./Fax.: , HM , , KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 214. december 31. Budapest, 215. február 18. Póda Jenő ügyvezető igazgató Fodor Lajos Igazgatótanács elnöke

2 Tartalomjegyzék 1. A PÉNZTÁR BEMUTATÁSA Általános információk a pénztárról A Pénztár számviteli politikájának bemutatása A Pénztár amortizációs politikája A PÉNZTÁRI TAGLÉTSZÁM 214. ÉVI ALAKULÁSA A SZOLGÁLTATÁSOK ÉS A FEDEZETI TARTALÉKOT TERHELŐ EGYÉB KIFIZETÉSEK ALAKULÁSA A szolgáltatások és egyéb elszámolások alakulása a bázisévhez képest A szolgáltatások alakulása a tárgyévi tényadatok és az éves pénzügyi terv előirányzatai alapján A kifizetések elszámolásának módja A 214. ÉVI GAZDÁLKODÁST MEGHATÁROZÓ FŐBB TÉNYEZŐK A munkáltatói kötelezettségvállalások alakulása A pénztár működési tevékenységét meghatározó főbb tényezők, a 214/215 keresztféléves pénzügyi terv teljesülése Az önkéntes pénztár üzleti éveket átfogó, hosszú távú pénzügyi tervének teljesülése a ciklus első évében A PÉNZTÁR VAGYONI, PÉNZÜGYI ÉS JÖVEDELMI HELYZETÉNEK BEMUTATÁSA A pénztár eszközállományának bemutatása Az eszközállomány megoszlása és 214. évi állományváltozása mérlegcsoportonként és eszköztípusonként A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK Immateriális javak Tárgyi eszközök Befektetett pénzügyi eszközök B) FORGÓESZKÖZÖK Készletek Követelések Értékpapírok Pénzeszközök C) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK A pénztár forrásainak alakulása A forrásállomány megoszlása és 214. évi állományváltozása mérleg főcsoportonként

3 D) SAJÁT TŐKE A saját tőke alakulása mérleg főcsoportonként A működési eredmény és tartalék alakulása E) CÉLTARTALÉKOK A fedezeti céltartalék alakulása A működési céltartalék alakulása A likviditási céltartalék alakulása Meg nem fizetett tagdíjak tartaléka A céltartalékok állományának összesített alakulása F) Kötelezettségek Hosszú lejáratú kötelezettségek Rövid lejáratú kötelezettségek G) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK Bevételek és ráfordítások passzív időbeli elhatárolása AZ ÉVES BESZÁMOLÓHOZ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍTŐ, TÁJÉKOZTATÓ ADATOK A pénztár bérköltségeinek megoszlása állománycsoportonként Dolgozói juttatások A pénztár tisztségviselőinek tiszteletdíj- és létszám alakulása A pénztár alkalmazotti létszáma (fő) Egyéb kiegészítések az éves beszámolóhoz Jelentős események a mérlegfordulónapot követően A BEFEKTETÉSEK ALAKULÁSA

4 1. A PÉNZTÁR BEMUTATÁSA 1.1. Általános információk a pénztárról A Honvéd Közszolgálati Önkéntes Nyugdíjpénztár (továbbiakban: Pénztár) október 24- én határozatlan időre alakult, a Fővárosi Bíróság december 14-én kelt 11.Pk /1994. számú végzéssel vette nyilvántartásba. A pénztár tevékenységi engedélyének kiadására az Állami Pénztárfelügyelet március 6-i E/55/1994. számú határozatával került sor. A Pénztár jogi személy, az évi XCVI. törvény hatálya alá tartozó kiegészítő nyugdíjpénztár, mely a magánpénztári ágazat jogerős megszűnését kimondó január 22- én jogerőre emelkedett Fővárosi Törvényszéki határozatot követően kizárólag önkéntes nyugdíjpénztári tevékenységet folytat. A Pénztár tevékenységének székhelye: 1135 Budapest, Aba u. 4., a székhelyén kívül más telephellyel, fiókkal nem rendelkezik. A Pénztár korábbi zárt jellegéből adódóan tevékenységét alapvetően a védelmi ágazatnál dolgozók körére, valamint azok közvetlen hozzátartozóira kiterjedően végzi. A Pénztár főbb munkáltatói tagjai: Honvédelmi Minisztérium, Magyar Honvédség, Országos Rendőrfőkapitányság, Büntetés-Végrehajtás Országos Parancsnoksága, Információs Hivatal, Alkotmányvédelmi Hivatal, Nemzetbiztonsági Szakszolgálat. A Pénztár 213. január 1-jétől a közszolgálati szféra irányában történő nyitásról határozott, mellyel a korábbi zárt rendszerű, alapvetően a védelmi ágazathoz tartozó tagsági és támogatói bázisa szélesítésére törekszik. A Pénztár befektetett vagyonát 214-ben külső vagyonkezelőként a Concorde Alapkezelő Zrt. és október 1-jétől kezdődően az Equilor Alapkezelő Zrt. kezelte, a Pénztár emellett az állampapírok meghatározott hányadára saját vagyonkezelési tevékenységet is végez. A Pénztár vagyonának letétkezelését az előző évekhez hasonlóan a 214. évben is a Raiffeisen Bank végezte, a pénzintézet egyben a Pénztár folyószámla vezetési feladatait is ellátta A Pénztár számviteli politikájának bemutatása A Pénztár a vagyoni és pénzügyi helyzetére ható eseményekről a kettős könyvvitel rendszerében üzemgazdasági szemléletű számviteli nyilvántartást vezet. A könyvvezetés belső szabályait a Pénztár a törvényi előírásoknak megfeleltetett számviteli politikájának általános előírásai, valamint egyéb belső szabályzatai rögzítik (Eszközök és Források Értékelési Szabályzata, Számlarend és Számlatükör, Tartalékképzési Szabályzat). A pénztár számviteli politikájában, valamint a könyvvezetés és a beszámoló készítés során az alkalmazott értékelési elvekben, eljárásokban az előző évhez képest változás nem történt. A Pénztár elszámoló egységen alapuló befektetési- és elszámolási rendszert, a fedezeti tartalékon belül pedig választható (klasszikus, kiegyensúlyozott, növekedési, pénzpiaci) portfóliókat működtet. 4

5 A Pénztár a jogszabályi követelményekhez igazított szintetikus és analitikus nyilvántartásokat vezet, melyek egyeztetését a havi-, a negyedéves-, valamint az éves zárlat keretében rendszeresen elvégezte. A Pénztár az önkéntes nyugdíjpénztárak beszámoló készítési és könyvvezetési sajátosságairól szóló kormányrendeletekben formailag és tartalmilag kötelezően előírt mérleg és eredmény kimutatás készítésére kötelezett. A 214. üzleti évhez kapcsolódó éves beszámoló és eredmény kimutatás fordulónapja 214. december 31., a mérlegkészítés időpontja a tárgyévet követő év január 31. A Pénztár számviteli politikájának célja, hogy olyan számviteli rendszert működtessen, amely alapján megbízható és valós információkat tartalmazó éves beszámoló állítható össze, és amely számviteli rendszer egyidejűleg a Pénztár vezető testületei döntéseinek előkészítésére pontos információ bázisul szolgál. A pénztár megbízható és valós képet lényegesen befolyásoló hibának tekinti, ha a jelentős összegű hibák és hibahatások összevont értéke a nyugdíjszolgáltatási, illetve likviditási célú tartalékok értékét lényegesen, a hiba feltárásának évét megelőző üzleti év mérlegében kimutatott nyugdíjszolgáltatási illetve likviditási célú tartalékok együttes összegét 3 százalékkal megváltoztatja, és ezért a már közzétett a vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetre vonatkozó adatok megtévesztők A Pénztár amortizációs politikája A pénztár a beszámoló készítés és a könyvvezetés sajátosságairól szóló kormányrendelet 28. -a szerinti amortizációs kulcsok alapján számol el értékcsökkentést az üzembe helyezett, illetve használatba vett immateriális javak és tárgyi eszközök egyedi beszerzési értéke után. A pénztár a terv szerinti értékcsökkenés elszámolására a bruttó érték alapú, lineáris módszert alkalmazza. Az értékcsökkenési leírás elszámolása negyedévenként történik, az aktiválást követő negyedév első napjától kezdődően. A pénztár a kormányrendelet 28. -ának (5) bekezdésében foglalt lehetőségével élve a 1 ezer forint egyedi beszerzési érték alatti immateriális javak és tárgyi eszközök bekerülési értékét a használatbavételkor értékcsökkenési leírásként egy összegben költségként elszámolja. 2. A PÉNZTÁRI TAGLÉTSZÁM 214. ÉVI ALAKULÁSA A 214. év taglétszámváltozások a következőképpen alakultak: a pénztárba összesen fő lépett be, mely az elmúlt év azonos adatát (1.432 fő) 22 %-kal haladta meg. A pénztárból távozók (átlépők, szolgáltatást igénybevevők, kilépők, elhunytak) összlétszáma fő volt, mely az előző évi adatnál (1.564 fő) 14 %-kal magasabb. Összességében a 214. évet tehát mind a belépő-, mind a kilépő mozgások tekintetében a korábbi évekhez viszonyított mérsékelten növekvő aktivitás jellemezte. 5

6 Mindezen mozgások eredményeként a pénztár taglétszáma az év végére mindössze 24 fővel csökkent, mely nettó létszámváltozás az előző évinek (- 132 fő) töredéke, ily módon kedvező fordulatot jelez. Az önkéntes pénztár záró taglétszáma 214. december 31-én fő, mely éves átlagban,6 %-os csökkenést jelent a nyitó taglétszámhoz ( fő) viszonyítva. (Összehasonlításul: a 213. évi nettó létszámcsökkenés évi,34 % volt.) Az éven belüli adatok vizsgálata azt mutatja, hogy a 28-tól tartó folyamatos létszámfogyás megállt. Az éves összesített nettó létszámváltozás ugyan még negatív (-24 fő), mely főképpen az utolsó negyedévi létszámcsökkenésből adódott, önmagában azonban az I., II., és III. negyedév is egy-egy szerény mértékű, de éven belül folyamatosan javuló mértékű növekedést hozott. (Összehasonlításul: 214. I. negyedév: +16 fő, 214. II. negyedév: +19 fő,, 214. III. negyedév fő, 214. IV. negyedév -412 fő, mindösszesen 214. év: - 24 fő) Az adatokból látható, hogy az év utolsó negyedévében egy egyszeri negatív hatás érvényesült, melynek oka, hogy a pénztár a 214. évben nulla számlaegyenleggel rendelkező nemfizető tagok közül 52 fő kizárásáról intézkedett. Ezt az egyszeri létszámcsökkentő hatást kiszűrve a 214. évben elért nettó létszámváltozás +496 fő. A taglétszám alakulását jellemző folyamatok mögött látni kell, hogy az elmúlt években az aktív tagszervezésre irányuló eszköztár - mind humán erőforrás, mind anyagi ráfordítások tekintetében - jelentősen szűkült. A magánpénztári tevékenység megszűnése után az önálló önkéntes pénztár koncepcionális erősítését célzó törekvések súlypontjába egyre fokozottabban a közszolgálati nyitás lépett. Az adatok az elmúlt két üzleti évet jellemző pozitív tendencia folyamatosságát mutatják. A pénztár a 215. esztendőben a kedvező trend fennmaradására, ezen belül a taglétszám további lassú konszolidációjára, mindenekelőtt a közszolgálati nyitásra irányuló törekvések beérésére számít. A 214. évi taglétszám alakulását jogcímenként a következő táblázat mutatja be: Megnevezés Létszám (fő) Nyitó taglétszám ( ) Új belépő Más pénztárból átlépő 111 Szolgáltatást igénybevevők 381 Más pénztárba átlépők 53 Kilépők 777 Kizártak 52 Elhunytak 45 Nettó létszámváltozás -24 Záró taglétszám ( )

7 3. A SZOLGÁLTATÁSOK ÉS A FEDEZETI TARTALÉKOT TERHELŐ EGYÉB KIFIZETÉSEK ALAKULÁSA A pénztár 214. pénzügyi évében teljesített szolgáltatásainak és fedezeti tartalékot terhelő egyéb elszámolásainak jogcímenkénti megoszlását, valamint a bázisévhez viszonyított alakulását a következő táblázat mutatja be: 3.1. A szolgáltatások és egyéb elszámolások alakulása a bázisévhez képest Kifizetés jogcíme 213. év 214. év fő eft fő eft - Nyugdíjszolgáltatás Elhalálozás Átlépés Várakozási idő utáni kifizetés Összesen: A tárgyévben a fedezeti tartalékot terhelő kifizetési igények összesített esetszáma az előző évihez képest mintegy 5 %-kal csökkent, ezen belül a nyugdíjszolgáltatási igények száma jelentősebben, a várakozási idő utáni kifizetések száma mérsékeltebben csökkent. A fedezeti tartalékból kifizetett összegek teljes volumene az előző évhez képest szintén mintegy 1 %-os csökkenést mutat. A pénztár a 214. évben a 1 éves várakozási időt elérő igényjogosultak köréből összesen fő részére teljesített kifizetést, mely az előző évi adattól kb. 5 százalékos nagyságrenddel maradt el. Az elszámolások teljes összege eft-ot tett ki, melyből eft adóköteles tőkeösszegként, eft adómentes hozamként került kifizetésre. A tőke igénybevétel teljes kifizetéseken belüli részaránya (38 %) tovább csökkent, aránya a 213. évben 47 % volt. (Összehasonlításul: ugyanezen arány 212-ben még 66 % volt.) Az igénybejelentések esetben a tagsági jogviszony fenntartása mellett szóltak, 777 fő teljes elszámolást kért és tagságát megszüntetve a pénztárból kilépett. Ezen túlmenően a teljes tagsági időtartam alatti tagdíjnemfizetés miatt várakozási időn túli kizárásra került 52 fő. A növekvő igények ellenére is a várakozási idő utáni kifizetési volumen a tényleges jogosultságokhoz képest töredéknek tekinthető, amennyiben figyelembe vesszük a 213. évi beszámolóban prognosztizált adatokat: a 214. évben a 1 éves várakozási idő utáni kifizetésre jogosult pénztártagok várható száma fő volt, egyéni számlakövetelésük összege pedig az előző év végén meghaladta a 16,3 milliárd forintot. 7

8 Összességében megállapítható, hogy a várakozási idő utáni kifizetések közel negyede zárul a tagsági jogviszony megszüntetésével, azaz a pénztárból való kilépéssel, ami ugyan nem kevés, de örvendetes, hogy ez az arány évek óta viszonylag állandó A szolgáltatások alakulása a tárgyévi tényadatok és az éves pénzügyi terv előirányzatai alapján A 214/215. évi keresztféléves pénzügyi terv szolgáltatási kiadásainak megtervezésekor a pénztár a korábbi évek növekedési ütemének folytatódását valószínűsítette, ily módon a tervszámok a bázisévi tényadatokkal és a tárgyévi várakozásokkal összhangban kerültek meghatározásra. Az éves terv- és tényadatok összehasonlítása azt mutatja, hogy a tényleges szolgáltatási adatok mind az igénybevevők száma, mind a részükre kifizetett összegek éves volumene tekintetében jelentősen elmaradtak a tervezettől. A járadékszolgáltatást igénybe vevők száma, az új igénylések gyakorisága az előző évhez képest lényegesen nem változott, mivel a szolgáltatás-igénybevétel ezen formája továbbra sem igazán jellemző a tagság körében A kifizetések elszámolásának módja A pénztár az elszámoló egységen (ELSZE) alapuló elszámolási rend 29. január 1-i bevezetése óta az elszámolás fordulónapjának tekintett úgynevezett T napi árfolyamon számol el a tagokkal, a kifizetés összege legkésőbb a T+8. napon kerül tényleges kiutalásra. Az elszámolás és a kifizetés napja közötti időszakra hozam nem jár. 212-től kezdődően a kifizetések elszámolásával és teljesítésével kapcsolatos adminisztrációs és a pénzügyi költségeket - a járadék-szolgáltatások kivételével - a pénztár valamennyi elszámolástípusnál érvényesíti. A tagok részére nyújtott kifizetések (nyugdíjszolgáltatás, átlépés, haláleseti kifizetés, várakozási idő utáni kifizetés, tagi kölcsön folyósítás stb.) különféle eljárástecnikai díjait a pénztár a 214. évi (aktuális) költségviszonyoknak megfelelően aktualizálta. A módosítás legfőbb indokául az szolgált, hogy megnyílt a jogszabályi lehetőség a tagokkal való elektronikus kapcsolattartásra, mely a tagsági jogviszony során keletkező különféle elszámolási bizonylatok megküldésére is kiterjedhet, ily módon befolyásolva (jellemzően csökkentve) az eljárások fix költségeit (pl. levélpapír, boríték, postaköltség stb.) A költség továbbra is két összetevőből áll, azaz fix- és változó díjrészt tartalmaz, utóbbi a pénzügyi teljesítés összegének függvényében alakul. A költségátalány, azaz a díj fix része az indokolt, kalkulációval alátámasztott költségeket tartalmazza a következők szerint: 8

9 FIX KÖLTSÉGEK FIX KÖLTSÉGEK ELEKTRONIKUS Költségtényezők Ktg tényező egységköltsége Felhasználás Költség Átlépési kérelem kézhezvétele Bejövő levél iktatása (6 perc), ügykezelő 1285,12,1 129 Ft Ügyintézés (12 perc), szolgáltatási főelőadó 3265,71,2 653 Ft Összesen: 782 Ft Lezárás Elszámolási igazolás 14,22 Ft Ügyintézés (12 perc), szolgáltatási főelőadó 3265,71,2 653 Ft Kísérőlevél a pénztárnak 14,22 Ft Számlakivonat a tagnak 14,22 Ft Iktatás (6 perc), ügykezelő 1285,12 Ft Boríték 5,85 Ft Postai díj 115, Ft Összesen: 653 Ft Utalás Utalás előkészítés, utalás (6perc), PSZ főelőadó 39,71,1 39 Ft Összesen: 39 Ft Mindösszesen fix költség: Mindösszesen fix költség, kerekítve: Ft 1 8 Ft FIX KÖLTSÉGEK POSTAI Költségtényezők Ktg tényező egységköltsége Felhasználás Költség Átlépési kérelem kézhezvétele Bejövő levél iktatása (6 perc), ügykezelő 1285,12,1 129 Ft Ügyintézés (12 perc), szolgáltatási főelőadó 3265,71,2 653 Ft Összesen: 782 Ft Lezárás Elszámolási igazolás 14, Ft Ügyintézés (12 perc), szolgáltatási főelőadó 3265,71,2 653 Ft Kísérőlevél a pénztárnak 14,22 Ft Számlakivonat a tagnak 14,22 Ft Iktatás (6 perc), ügykezelő 1285,12 Ft Boríték 5, Ft Postai díj 115, Ft Összesen: 788 Ft 9

10 Költségtényezők Ktg tényező egységköltsége Felhasználás Költség Utalás előkészítés, utalás (6perc), PSZ főelőadó 39,71,1 39 Ft Összesen: 39 Ft Mindösszesen fix költség: Mindösszesen fix költség, kerekítve: 1 96 Ft 2 Ft FIX KÖLTSÉGEK ADÓMENTES ELEKTRONIKUS Költségtényezők Ktg tényező egységköltsége Felhasználás Költség Bejövő kérelem iktatása (6 perc), ügykezelő 1285,12,1 129 Ft Ügyintézés (15 perc), szolgáltatási főelőadó 3265,71,3 816 Ft Elszámolás + jövedelemigazolás 14,22 Ft Boríték 5,85 Ft Postai díj 115, Ft Összesen: 945 Ft Igazolás Iktatás (6 perc) ügykezelő 1285,12, Ft Összesen: Ft Utalás Utalás előkészítés, utalás (6 perc), PSZ főelőadó 39,71,1 39 Ft Összesen: 39 Ft Mindösszesen fix költség: Mindösszesen fix költség, kerekítve: Ft 1 3 Ft FIX KÖLTSÉGEK ADÓMENTES POSTAI Költségtényezők Ktg tényező egységköltsége Felhasználás Költség Bejövő kérelem iktatása (6 perc), ügykezelő 1285,12,1 129 Ft Ügyintézés (15 perc), szolgáltatási főelőadó 3265,71, Ft Elszámolás 14, Ft Boríték 5, Ft Postai díj 115, Ft Összesen: 1 8 Ft Igazolás Iktatás (6 perc) ügykezelő 1285,12, Ft Összesen: Ft 1

11 Utalás Utalás előkészítés, utalás (6 perc), PSZ főelőadó 39,71,1 39 Ft Összesen: 39 Ft Mindösszesen fix költség: Mindösszesen fix költség, kerekítve: 1 47 Ft 1 5 Ft FIX KÖLTSÉGEK ADÓKÖTELES POSTAI Költségtényezők Ktg tényező egységköltsége Felhasználás Költség Bejövő kérelem iktatása (6 perc), ügykezelő 1285,12,1 129 Ft Ügyintézés (15 perc), szolgáltatási főelőadó 3265,71,3 816 Ft Elszámolás + jövedelemigazolás 14, Ft Boríték 5, Ft Postai díj 115, Ft Összesen: 1 94 Ft Igazolás Iktatás (6 perc) ügykezelő 1285,12, Ft Összesen: Ft Utalás Utalás előkészítés, utalás (6 perc), PSZ főelőadó 39,71,1 39 Ft Összesen: 39 Ft Mindösszesen fix költség: Mindösszesen fix költség, kerekítve: Ft 1 5 Ft A felszámított költségekből a pénztárnak a 214. év során mindösszesen eft díjbevétele keletkezett, mely 3 %-kal kevesebb az előző évinél. 4. A 214. ÉVI GAZDÁLKODÁST MEGHATÁROZÓ FŐBB TÉNYEZŐK 4.1. A munkáltatói kötelezettségvállalások alakulása Pénztárunk ágazati sajátosságainál fogva a pénztártagság zöme a védelmi szférához tartozó nagy munkáltatókhoz kötődik. Az egyéni fizetők állománya összesen kb. 2 %-ot tesz ki. A pénztár jellemzően határozatlan időre szóló szerződést köt a hozzájárulást vállaló munkáltatókkal, mely évente meghosszabbításra kerül. A pénztár legnagyobb munkáltatói tagjai továbbra is a Honvédelmi Minisztérium, a Magyar Honvédség és háttérintézményei, a Belügyminisztérium, illetve a polgári titkosszolgálatok szervezetébe tartoznak. 11

12 A 214. évben az ágazati munkáltatói körbe tartozó foglalkoztatók körében számottevő változás nem történt. A támogatást nyújtó munkáltatói kör stabil hátteret jelent a pénztár működéséhez. A következő táblázat a legjelentősebb munkáltatói tagok 214. évi megállapodásaiban rögzített kötelezettségvállalásait foglalja össze a 214. december 31-i állapot szerint: Munkáltató megnevezése Tag által fizetett Önkéntes pénztári tagdíj Munkáltatói hozzájárulás HM-MH 1 % 4.2 Ft/fő/hó ORFK 2 % *cafeteria Büntetés-végrehajtás 2 % *cafeteria Katasztrófavédelem 1 % *cafeteria Nemzetbiztonsági Szakszolgálat 2 % *cafeteria Alkotmányvédelmi Hivatal 2 % *cafeteria Információs Hivatal 1 % 4 % Nemzeti Adó- és Vámhivatal 1 % *cafeteria *Cafeteria: a munkavállaló által meghatározott mértékű juttatás A pénztár vagyoni és jövedelmi helyzetét érintő változás a 214. évben nem történt. Az előző év második negyedévétől kezdődően átalakult a legnagyobb munkáltató (Honvédelmi Minisztérium) támogatási rendszere, 213. április 1-jétől a korábbi (az alapilletmény 2 %-a) helyett a támogatás mértéke 4.2 Ft/fő/hó fix összegű hozzájárulásra módosult. Ez az összeg a munkáltató által nyújtott hozzájárulás 1 főre jutó korábbi átlagát meghaladja, ennek ellenére a választható béren kívüli juttatások éves összegére vonatkozó törvényi korlát miatt mely a 213. évi központi költségvetésről szóló 212. évi CCIV. törvény 53. (2) bekezdése alapján a közalkalmazottak, köztisztviselők 213. évi cafeteria keretét bruttó 2 Ft/fő összegben maximálja - az év előrehaladtával a felső korlát fokozatos elérése miatt a folyó tagdíjbevételek mérsékelt ütemben folyamatosan csökkennek. Az ágazati foglalkoztatók szervezett kereteik között jelentősen segítik a pénztár munkáját a tagok informálásának területén, támogatják a kihelyezett ügyfélszolgálatok működtetését, esetenként szóróanyagok elhelyezésével hívják fel a figyelmet a pénztár tevékenységére. Nagy szerepe van a munkáltatóknak a pályakezdők pénztár felé irányításában, illetve a szakmai érdekképviseletekkel történő együttműködés alakításában. Az ágazati munkáltatók szerződéses kötelezettségvállalásaiban a pénztár számára sajnos kedvezőtlen változást jelent a cafeteria rendszer előtérbe kerülése. A beszámolás évében a munkáltatói kötelezettségvállalások teljesülése a pénztár alapszabályával összhangban, a foglalkoztatókkal kötött szerződéses feltételek szerint alakultak. A munkáltatók bevallási, adatszolgáltatási, illetve tagdíjfizetési kötelezettségeiknek határidőben rendre eleget tettek. Általánosságban elmondható, hogy a stabil foglalkoztatói háttérből adódóan kiemelkedő a tagdíjfizetési fegyelem. A pénztár foglalkoztatókkal való kapcsolattartása, együttműködése a gyakorlatban jól működik, az esetleges problémák megoldásában hatékony és eredményes. 12

13 4.2. A pénztár működési tevékenységét meghatározó főbb tényezők, a 214/215 keresztféléves pénzügyi terv teljesülése Az önkéntes pénztár működési- és kiegészítő vállalkozási tevékenységének alakulását az éves terv- és tényadatok tükrében a következő táblázat mutatja be: Megnevezés (adatok eft-ban) 214. Terv* Tény Működési tagdíj és egyéb bevételek Működési költségek és ráfordítások Szokásos működési tevékenység eredménye Működési célú befektetések eredménye Kiegészítő vállalkozási tevékenység eredménye - - Működési és kiegészítő vállalkozási tevékenység eredménye összesen: * 214. éves tervadat = 213/214. évi keresztféléves pénzügyi terv utolsó két negyedévi előirányzat keresztféléves pénzügyi terv első két negyedévi előirányzat A 213. évi jogszabályváltozások következtében az éves pénzügyi tervezés a naptári évhez igazodó üzleti évektől elvált és a továbbiakban a tárgyév július 1-jétől tárgyévet követő június 3-ig tartó egy éves időtartamot fogja át. A terv- és tényadatok összehasonlítása azt mutatja, hogy a pénztár a tervezettet jelentősen meghaladó pozitív működési eredménnyel zárta a 214. évi gazdálkodását. Az eredmény összetevőit vizsgálva az látható, hogy a tervhez viszonyított többlet elsősorban a kiadásokban elért megtakarításoknak köszönhető. Kedvezően értékelhető, hogy az egypénztáras működési modellre való visszatérés miatt a működési kiadásokban markáns tervtény eltérések nem tapasztalhatók. A befektetések hozama jelentősen visszaesett, mind a tervhez mind az előző évhez képest, mivel a betétlekötésekből a korábbi magasabb kamatszint mellett realizálható hozam elérésére a 214. évben már nem nyílt lehetőség, így a pénztár évközben a működési és likviditási tartalék külső vagyonkezelésbe történő átadásáról döntött. A vagyon kihelyezésére 214. július 1-jétől 54 millió forintos induló tőkével került sor Az önkéntes pénztár üzleti éveket átfogó, hosszú távú pénzügyi tervének teljesülése a ciklus első évében A 214. április 29-i küldöttközgyűlésen elfogadott, három éves intervallumot átfogó pénzügyi terv főbb mutatószámait az adott üzleti évre vonatkozóan a következő táblázat foglalja össze: 13

14 Megnevezés 214. évi terv (a pü. tervből) 214. évi tény Átlagos taglétszám (fő) Tagdíjbevétel (eft/év) Egy főre jutó átlagos havi tagdíj (Ft/fő/hó) Befektetett pénztári vagyon (eft) Egy főre jutó pénztári vagyon (Ft/fő) Szolgáltatási kiadások (eft) Várakozási idő utáni kifizetés (eft) Fedezeti tartalék záró állománya Működési költség (eft/év) Működési eredmény (eft/év) Működési tartalék záró állománya Infláció (%) 2% -,9 % Fedezeti tartalék nettó hozamráta (%) 3,35% Klasszikus 7,16 % Kiegyensúlyozott 6,59% Növekedési 6,4% Az elfogadott ( éves) pénzügyi terv paramétereit és főbb adatait a következő táblázat foglalja össze: Megnevezés Évek Záró létszám (fő) Költség infláció (%) 2,% 2,% 2,% Fed. tart. bruttó hozamráta (%) 5,65% 5,59% 5,49% Műk. tart. bruttó hozamráta (%) 3,35% 3,6% 3,4% Lik. tart. bruttó hozamráta (%) 3,68% 3,6% 3,4% Működési tart. bev. (eft) Működési tart. kiad. (eft) Működési tart. eredm. (eft) Fedezeti tart. bev. (eft) Fedezeti tart. kiad. (eft) Fedezeti tart. eredm. (eft) Likviditási tart. bev. (eft) Likviditási tart. kiad. (eft) Likviditási tart. eredm. (eft)

15 Az önkéntes nyugdíjpénztári tevékenység rövid- és középtávú jövőjét meghatározó feltételrendszer összetettsége folytán az előirányzatok tartalmazhatnak bizonytalan pontokat, ugyanakkor az óvatosság elvének figyelembe vételével készült becsléseken alapulnak. Az összevetés alapján a terv- és tényadatok között már az első évben is jelentősebb eltérések láthatók, de az eltérések iránya a pénztár gazdálkodását és vagyoni-jövedelmi helyzetét meghatározó legfőbb mutatók (fedezeti tartalék, átlagos taglétszám, egy főre jutó vagyon, működési eredmény) mindegyikére nézve pozitív. 5. A PÉNZTÁR VAGYONI, PÉNZÜGYI ÉS JÖVEDELMI HELYZETÉNEK BEMUTATÁSA 5.1. A pénztár eszközállományának bemutatása A pénztár mérleg főösszegének 214. december 31-ei mérleg szerinti értéke eft. A pénztár a 214. év során eft vagyonnövekedést realizált, mely átlagosan 6 %-os növekedésnek felel meg. Az eszközvagyon alakulása a bázisévhez képest: Megnevezés Mérlegfőösszeg Az eszközvagyon alakulása mérleg főcsoportonként: Sor Mérleg főcsoport E11 Befektetett eszközök E12 Forgóeszközök E13 Aktív időbeli elhatárolások Eszközök(aktívák) összesen: Az eszközállomány megoszlása és 214. évi állományváltozása mérlegcsoportonként és eszköztípusonként 15

16 A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK Immateriális javak Az immateriális javak bruttó értékében, elszámolt értékcsökkenésében, valamint nettó értékében történt tárgyévi változásokat a következő táblázatok adatai foglalják össze: Adatok Ft-ban Megnevezés Bruttó érték változása Nyitó állomány Növekedés Csökkenés Záró állomány Vagyoni értékű jog Szellemi termék Immateriális javak összesen: Megnevezés Értékcsökkenés változása Adatok Ft-ban Nyitó állomány Növekedés Csökkenés Záró állomány Vagyoni értékű jog Szellemi termék Immateriális javak összesen: Adatok Ft-ban Megnevezés Nettó érték ( ) Bruttó érték Értékcsökkenés Nettó érték Vagyoni értékű jog Szellemi termék Immateriális javak összesen: Az immateriális javak bruttó értéke, értékcsökkenése és nettó értéke az évközi operációs rendszer beszerzésekből, továbbá döntően a 214. december 31-i értéknappal végrehajtott selejtezésből adódóan módosult. Az eszközcsoportot érintő selejtezés kizárólag a már nullára íródott eszközöket érintette, a bruttó érték és az értékcsökkenés kivezetése szempontjából Ft-os csökkenést eredményezett. 16

17 Tárgyi eszközök A pénztár tárgyi eszköz vagyonának mérleg szerinti nettó értéke a mérleg fordulónapján eft, melynek megoszlását rendeltetés szerint a következő táblázat adatai foglalják össze: Adatok Ft-ban Megnevezés Összeg Tartós befektetési célú ingatlanok értéke Tartós befektetési célú ingatlanok értékelési különbözete Tartós befektetési célú ingatlanok könyv szerinti értéke Működtetett ingatlanok, kapcsolódó vagyoni értékű jogok Gépek, berendezések, felszerelések, járművek Működési célú tárgyi eszközök Tárgyi eszközök mindösszesen A tárgyi eszközök bruttó értékében, elszámolt értékcsökkenésében, valamint nettó értékében történt tárgyévi változásokat a következő táblázatok adatai foglalják össze: Megnevezés Működtetett ingatlanok és kapcs. vagyoni értékű jog Tartós befektetési célú ingatlanok Ügyviteli és számítástechnikai gépek Nyitó állomány Bruttó érték változása Növekedés Csökkenés Adatok Ft-ban Záró állomány Kisértékű ügyviteli és számítástechnikai gépek Egyéb gépek Egyéb kisértékű gépek Járművek Gépek, berendezések és járművek összesen Tárgyi eszközök összesen :

18 Megnevezés Nyitó állomány Értékcsökkenés változása Növekedés Csökkenés Adatok Ft-ban Záró állomány Működtetett ingatlanok és kapcs. vagyoni értékű jog Tartós befektetési célú ingatlanok Ügyviteli és számítástechnikai gépek Kisértékű ügyviteli és számítástechnikai gépek Egyéb gépek Egyéb kisértékű gépek Járművek Gépek, berendezések és járművek összesen Tárgyi eszközök összesen : Adatok Ft-ban Megnevezés Bruttó érték Értékcsökkenés Nettó érték ( ) Működtetett ingatlanok és kapcs. vagyoni ért.jog Tartós befektetési célú ingatlanok Ügyviteli és számítástechnikai gépek Kisértékű ügyviteli és számítástechnikai gépek Egyéb gépek Egyéb kisértékű gépek Járművek Gépek, berendezések és járművek összesen Tárgyi eszközök nettó értéke összesen : Tárgyi eszközök értékelési különbözetének záró állománya: Tárgyi eszközök mérleg szerinti nettó értéke:

19 Működési célú tárgyi eszközök A működési célú tárgyi eszközök 214. évi állomány változásai kisebb volumenű számítástechnikai gép beszerzésekből, továbbá 1 db személygépkocsi értékesítéséből származnak. A használaton kívüli, vagy elrongálódott, elavult gépek, berendezések, és felszerelések selejtezésére 214. december 31-i értéknappal került sor. Az új eszközök aktivált beszerzési értéke eft-tal növelte, a selejtezés 5.74 eft-tal, 1 db gépkocsi értékesítése pedig eft-tal csökkentette a bruttó érték állományt. Tartós befektetési célú ingatlanok A tartós befektetési ingatlanok állományát érintően a tárgyévben az előző évi mérleg fordulónapján kimutatott állományhoz képest változás nem történt, a fedezeti tartalékon belül a kiegyensúlyozott portfólió befektetését képező eszközcsoport 214. december 31-én továbbra is egyetlen befektetési elemet tartalmaz, egy soproni építési telekingatlant. A pénztár piaci értéken kimutatott befektetési célú ingatlanvagyona 214. december 31-én jóval a törvényben előírt befektetési korlát alatt maradva az önkéntes pénztár fedezeti céltartalékán belül a kiegyensúlyozott portfólió befektetéseinek 1,5 %-át teszi ki. A tartós befektetési célú ingatlan portfolió beszerzési értéke eft volt, a beszerzési értékhez kapcsolódóan a pénztár az előző évi mérleg fordulónapján eft összegű negatív értékelési különbözetet tartott nyilván. A 214. évben a tartós befektetési célú ingatlanvagyonhoz kapcsolódóan a pénztár beruházást nem eszközölt és a bruttó értéket befolyásoló egyéb esemény sem történt. Az ingatlan kizárólag földterületből áll, felépítményt nem tartalmaz, így értékcsökkenés elszámolására sem került sor. Mindezek alapján a tartós befektetési célú ingatlanok záró nyilvántartási értéke az előző évi mérleghez képest változatlan, összege eft. A pénztár a mérleg fordulónapjára (214. december 31.) vonatkozóan az ingatlan-portfolióban szereplő ingatlanra vonatkozóan megbízást adott a korábbi értékbecslés felülvizsgálatára és az aktuális piaci érték meghatározására. Az ingatlan értékbecslése a vonatkozó jogszabályi előírásokkal összhangban megtörtént. A KoncZeller Kft. által elvégzett értékelés az előző üzleti év végén kimutatott piaci értéket a mérlegfordulónapra vonatkozóan eft-ra emelte, mely 214. december 31-i értéknapra 2.6 eft pozitív értékelési különbözet elszámolását tette szükségessé. A pénztár ingatlanbefektetési törekvése továbbra is a kínálati ár növekedésének kivárására irányul (elsősorban az egyben történő értékesítés szándékából adódóan), azonban kedvező fizetési kondíciók esetén a részenkénti, telkenkénti eladás lehetősége sem kizárt Befektetett pénzügyi eszközök A pénztár hosszú lejáratú, tartós befektetést képező eszközvagyona 214. december 31-én eft volt, mely az előző év azonos adatával összehasonlítva 6,4 %-os csökkenést mutat. 19

20 A befektetett pénzügyi eszközök alakulása a bázisévhez képest: Megnevezés III. Befektetett pénzügyi eszközök A befektetett pénzügyi eszközök alakulása mérlegcsoportonként: Megnevezés E 113 Befektetett pénzügyi eszközök E 1131 Egyéb tartós részesedések E 1132 Egyéb tartósan adott kölcsön E Kötvények E Állampapírok E Jelzáloglevél E 1134 E 1135 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete A befektetett pénzügyi eszközök között kimutatott értékpapírok felhalmozott kamatot is tartalmazó piaci értéke eft volt, melynek összetételét a következő táblázat mutatja be: Befektetési forma megnevezése Beszerzési érték Értékelési különbözet Piaci érték ( ) Egyéb tartós részesedések Egyéb tartósan adott kölcsön Vállalati és hitelintézeti kötvények Állampapírok Jelzáloglevél Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok Befektetett pénzügyi eszközök összesen: A portfolió összetételén belül az egyes eszköztípusok részarányában lényeges elmozdulás nem történt az előző évhez képest. 2

- ÉVES JELENTÉS (Önkéntes nyugdíjpénztár) A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki!

- ÉVES JELENTÉS (Önkéntes nyugdíjpénztár) A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki! PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE 73O - ÉVES JELENTÉS (Önkéntes nyugdíjpénztár) Vonatkozási idő : 2 0 1 1 0 1 -tól (év / hónap / nap) 2 0 1 0 1 2 3 1 -ig (év / hónap / nap) Kitöltés dátuma: 2 0 1

Részletesebben

73OME MÉRLEG-Eszközök

73OME MÉRLEG-Eszközök Sorszám Sorkód Megnevezés 73OME MÉRLEG-Eszközök c d e f g h z 001 73OME1 ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN 10 179 214 0 10 179 214 11 041 882 0 11 041 882 E 002 73OME11 A) Befektetett eszközök 5 810 0 5 810

Részletesebben

- ÉVES JELENTÉS (Önkéntes nyugdíjpénztár) A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki!

- ÉVES JELENTÉS (Önkéntes nyugdíjpénztár) A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki! PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE 73O - ÉVES JELENTÉS (Önkéntes nyugdíjpénztár) Vonatkozási idő : 2 5 0 1 0 1 -tól (év / hónap / nap) 2 5 1 2 3 1 -ig (év / hónap / nap) Kitöltés dátuma: 2 5 0 3 2

Részletesebben

OTP Quantum Kiegészítő Nyugdíjpénztár. 2005. december 31-i éves beszámolójához

OTP Quantum Kiegészítő Nyugdíjpénztár. 2005. december 31-i éves beszámolójához 1 Kiegészítő melléklet OTP Quantum Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2005. december 31-i éves beszámolójához Az OTP Quantum Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2005. évi Mérlege az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztárak beszámoló

Részletesebben

Postás Kiegészítő Nyugdíjpénztár Hirdetménye

Postás Kiegészítő Nyugdíjpénztár Hirdetménye Postás Kiegészítő Nyugdíjpénztár Hirdetménye Székhely: Budapest, XIII., Lehel utca 10/a 1540 Budapest Igazgatótanács Elnöke: Kövesdi Ferencné Ellenőrző Bizottság Elnöke: dr. Morvay Miklós Tagjai: Kállay

Részletesebben

OFFICIUM Országos Nyugdíjpénztár 4400 Nyíregyháza Korányi Frigyes út 12 3/323 18794872 Mérleg 2014 évről Eszközök

OFFICIUM Országos Nyugdíjpénztár 4400 Nyíregyháza Korányi Frigyes út 12 3/323 18794872 Mérleg 2014 évről Eszközök OFFICIUM Országos Nyugdíjpénztár 4400 Nyíregyháza Korányi Frigyes út 12 3/323 18794872 Mérleg 2014 évről Eszközök Megnevezés ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN A) Befektetett I. Immateriális javak 1. Vagyoni

Részletesebben

Bajtársi Egyesületek Országos Szövetsége Szöveges kiegészítő melléklete a 2014. évi beszámolóhoz Budapest, 2015.03.12 a szervezet képviselője 1 K I E G É S Z Í T Ő M E L L É K L E T 2014. I. Általános

Részletesebben

A nyugdíjpénztár tevékenységét az Állami Pénztár Felügyelet E/307/97. számú határozatával 1997. november hónapban engedélyezte.

A nyugdíjpénztár tevékenységét az Állami Pénztár Felügyelet E/307/97. számú határozatával 1997. november hónapban engedélyezte. Kiegészítés A Herendi Porcelánmanufaktúra Rt. Fehér Arany Nyugdíjpénztára 2005. évi éves beszámolójáról készített független könyvvizsgálói jelentéshez Veszprém, 2006. április 5. 1.) A megbízás tárgya Társaságunk

Részletesebben

Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület Kiegészítő melléklete a 2012. évi beszámolóhoz /Adatok: ezer Ft -ban/

Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület Kiegészítő melléklete a 2012. évi beszámolóhoz /Adatok: ezer Ft -ban/ 1. oldal Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület Kiegészítő melléklete a 2012. évi beszámolóhoz /Adatok: ezer Ft -ban/ I. Általános rész 1./ Általános háttérinformációk Bakony és Balaton Keleti

Részletesebben

A HONVÉD ÖNKÉNTES ÉS MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁR KÖZZÉTÉTELE

A HONVÉD ÖNKÉNTES ÉS MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁR KÖZZÉTÉTELE 1 A HONVÉD ÖNKÉNTES ÉS MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁR KÖZZÉTÉTELE Az Mpt. 70. (6)-(8) bekezdése, a 222/2000. (XII.19.) Kormányrendelet 50.. (1) bekezdése, a 223/2000. (XII.19.) Kormányrendelet 50.. (1) bekezdése,

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 2013.02.07-2013.12.31. egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. március 31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 2013.02.07-2013.12.31. egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. március 31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 213.2.7-213.12.31 egyszerűsített éves beszámolójához 213. március 31. a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A

Részletesebben

73OME MÉRLEG-Eszközök

73OME MÉRLEG-Eszközök Időszak: 2013.01.01.-2013.12.31. Allianz Hungária Nyugdíjpénztár (18080966) Sorszám PSZÁF kód Megnevezés Előző évi Megállapított eltérések (+, -) Előző évi felülvizsgált Tárgyévi Megállapított eltérések

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet 1 Kiegészítő melléklet a Balzsam Egészségpénztár i éves beszámolójához A pénztár 2001. május 5-én alakult, tevékenységét az ország egész területén a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete engedélyével

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. egyszerűsített éves beszámolójához. 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője)

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. egyszerűsített éves beszámolójához. 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. 2014 egyszerűsített éves beszámolójához 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A cég teljes neve: Alapítás időpontja:

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012.01.01 2012.12.31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012.01.01 2012.12.31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012.01.01 2012.12.31. Az EQUILOR FINE ART Műkincs-Kereskedelmi és Tanácsadó Korlátolt felelősségű társaság 2006. június 26-án kelt Társasági Szerződéssel, határozatlan időtartamra

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: Törvényszék: Bejegyző határozat száma: Nyilvántartási szám: 18191705-1-42 01 Fővárosi Törvényszék PK 60540 /2006/ 01/ / Barankovics István Alapítvány 1078 Budapest, István utca 44 2012 Fordulónap:

Részletesebben

73MA Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége

73MA Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége 73MA Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége beszámoló beszámoló 001 73MA01 Tagok által fizetett tagdíj 0 0 0 6 0 6 002 73MA02 Meg nem fizetett tagdíjak miatt tartalékképzés (-) 0 0 0 6 0 6 003

Részletesebben

a 2012. évi A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához

a 2012. évi A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához a 2012. évi A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához Győr, 2013. április 25. ph. vállalkozás vezetője Jelen kiegészítő melléklet tartalmazza mindazon

Részletesebben

TEMPO Önkéntes Nyugdíjpénztár

TEMPO Önkéntes Nyugdíjpénztár TEMPO Önkéntes Nyugdíjpénztár TEMPO ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS KIEGÉSZÍTŐ NYUGDÍJPÉNZTÁR ÜZLETI JELENTÉS 2014. ÉV T A R T A L O M J E G Y Z É K 1. ÁLTALÁNOS ÉRTÉKELÉS... 3 2. A TEMPO NYUGDÍJPÉNZTÁR BEVÉTELEINEK

Részletesebben

73EA Eredménykimutatás - Fedezeti alap

73EA Eredménykimutatás - Fedezeti alap Előző évi beszámoló Tárgyévi beszámoló c d e f g h 001 73EA01 Tagok által fizetett tagdíj 1150286 0 1150286 1105814 0 1105814 002 73EA02 Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás 934065 0 934065 784303 0 784303

Részletesebben

PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE. A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki!

PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE. A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki! 73E PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE - ÉVES BESZÁMOLÓ (Önkéntes kölcsönös egészség pénztár) Vonatkozási idő : 2 0 0 6 0 1 0 1 -tól (év / hónap / nap) 2 0 0 6 1 2 3 1 -ig (év / hónap / nap) Kitöltés

Részletesebben

73OA Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége

73OA Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége 001 73OA01 Tagok által fizetett tagdíj 673 0 673 779 0 779 002 73OA02 Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás 755 0 755 1,001 0 1,001 003 73OA03 Meg nem fizetett tagdíjak miatt 304 0 304 359 0 359 004 73OA04 Utólag

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK (KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET) a 2011. április 30-i fordulónapra elkészített, a tevékenységet lezáró egyszerűsített éves beszámolóhoz

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK (KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET) a 2011. április 30-i fordulónapra elkészített, a tevékenységet lezáró egyszerűsített éves beszámolóhoz Balassagyarmat Foglalkoztatási Nonprofit Közhasznú Kft 2660 Balassagyarmat Cégjegyzékszám: 1209006301 Óváros tér 15. TÁJÉKOZTATÓ ADATOK (KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET) a 2011. április 30i fordulónapra elkészített,

Részletesebben

JELEN ÖNSEGÉLYEZŐ PÉNZTÁR 2007. évi mérlegbeszámolójához

JELEN ÖNSEGÉLYEZŐ PÉNZTÁR 2007. évi mérlegbeszámolójához KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET a JELEN ÖNSEGÉLYEZŐ PÉNZTÁR 2007. évi mérlegbeszámolójához A JELEN Önsegélyező Pénztár (6722. Szeged, Kölcsey u. 1-3.) - alapításának időpontja: 2004. január 27. - a bírósági bejegyzés

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés 2013 Magyar Magánbőrgyógyászok Közhasznú Egyesülete (MMKE) 8000 Székesfehérvár Palotai út 8/b Közhasznúsági jelentés részei: 1. Számviteli beszámoló 2. Költségvetési támogatás felhasználása

Részletesebben

2012.ÉV KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ Kiegészítő melléklete

2012.ÉV KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ Kiegészítő melléklete Alapítvány a cukorbetegekért 8200. Veszprém Ádám Iván u. 1. 2012.ÉV KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ Kiegészítő melléklete Veszprém, 2013. április 26. Reichardt Béláné alapítvány képviselője I.

Részletesebben

DANUBIUS Gyógyüdülők Országos Egészségpénztára

DANUBIUS Gyógyüdülők Országos Egészségpénztára DANUBIUS Gyógyüdülők Országos Egészségpénztára Üzleti jelentés 2013 Általános rész A Pénztár az Önkéntes, Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szólótörvény hatálya alá tartozó egészségpénztár. A Pénztár alakulásának

Részletesebben

A Bizalom Nyugdíjpénztár Igazgatótanácsának

A Bizalom Nyugdíjpénztár Igazgatótanácsának BIZALOM Önkéntes Nyugdíjpénztár Székhely:1146 Budapest, Borostyán u. 1/b. Adószám: 18061457-1-42 Bankszámlaszám: K&H Bank 10200964-20221713 Tel./Fax: (06) 1-351-4843 Tel.: (06) 1-351-0372 Honlap: www.bizalompenztar.hu

Részletesebben

EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK

EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK FŐKÖNYVI KIVONAT 2013.01.01-2013.12.31 Psalmus Humanus Egyesület - 2013 Forgalom Fők.szám Megnevezés Tartozik Követel 1 14 3 31 36 38 381 384 39 392 4 41 45 454 463 464 471 474 49 5 51 143 145 149 1491

Részletesebben

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2014. május 29. A társaság bemutatása A Comenius Angol-Magyar Két

Részletesebben

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2015. május 29. A társaság bemutatása A Comenius Angol-Magyar Két

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés 2011 Magánorvosok Országos Szövetsége (MAOOSZ) 1135 Budapest, Kerekes utca 9. 5/7. Közhasznúsági jelentés részei: 1. Számviteli beszámoló 2. Költségvetési támogatás felhasználása

Részletesebben

Központban az elszámoló egység avagy 2008. évi számviteli és egyes befektetési rendeleti változások. Szűcs József főosztályvezető-helyettes PSZÁF

Központban az elszámoló egység avagy 2008. évi számviteli és egyes befektetési rendeleti változások. Szűcs József főosztályvezető-helyettes PSZÁF Központban az elszámoló egység avagy 2008. évi számviteli és egyes befektetési rendeleti változások Szűcs József főosztályvezető-helyettes PSZÁF Számviteli rész Témavázlat általános számviteli változások

Részletesebben

Amerikaiak a Magyarokért Alapítvány. 2011. évi Közhasznúsági jelentés

Amerikaiak a Magyarokért Alapítvány. 2011. évi Közhasznúsági jelentés Amerikaiak a Magyarokért Alapítvány 2011. évi Közhasznúsági jelentés Címe: 1065 Budapest, Bajcsy Zsilinszky u. 9. Bírósági végzés száma: 61194 Statisztikai száma: 18023099-9499-569-01 Közhasznúság fokozata:

Részletesebben

75EA1 Fedezeti tartalék

75EA1 Fedezeti tartalék Nagyságrend: forint 001 75EA11 Nyitó állomány 530 623,00 644 115,00 645 754,00 627 653,00 002 75EA12 Bevételek összesen 501 345,00 493 619,00 392 802,00 492 089,00 1 879 855,00 003 75EA121 Tagdíjbevétel

Részletesebben

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév II. évfolyam Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014 II. félév 1. feladat (lekötött tartalék meghatározása, osztalékkal kapcsolatos számítások, saját tőke mérlegrészlet

Részletesebben

Postás ~ Kiegészítő Nyugdíj pénztár

Postás ~ Kiegészítő Nyugdíj pénztár Postás ~ Kiegészítő Nyugdíj pénztár Engedély száma: E-278196 2014.07.01-2015.06.30 időszak Elfogadó közgyűlés időpontja: 20 14.05.27 A pénztár közgyűlése által elfogadva: I ~MQÁd~ -t~~---~ 2014.05.27.

Részletesebben

Hajós Alfréd Általános Iskola Alapítvány Kiegészítő melléklet 2011.

Hajós Alfréd Általános Iskola Alapítvány Kiegészítő melléklet 2011. Adószám: 18715792-1-13 Bíróság: Budapest Környéki Törvényszék Bírósági végzés: 4.13.PK.60.034/2007/4 Statisztikai számjel: Fordulónap: december 31. Beszámolási időszak: január 01- december 31. Gödöllő,

Részletesebben

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET TÁMASZ IDŐSEK OTTHONA BALATONFŰZFŐ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2012. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET TÁMASZ IDŐSEK OTTHONA BALATONFŰZFŐ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2012. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET TÁMASZ IDŐSEK OTTHONA BALATONFŰZFŐ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2012. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ Általános rész: A vállalkozás megnevezése: TÁMASZ Idősek Otthona

Részletesebben

Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület. 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31

Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület. 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31 A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek Egyszerűsített éves beszámolója Kelt: Budapest 2012.április 21. egyéb szervezet vezetője Statisztikai

Részletesebben

Környe-Bokod Takarékszövetkezet Statisztikai számjel: 10044874-6419-122-11. MÉRLEG 2014. év. ESZKÖZÖK (aktívák)

Környe-Bokod Takarékszövetkezet Statisztikai számjel: 10044874-6419-122-11. MÉRLEG 2014. év. ESZKÖZÖK (aktívák) ESZKÖZÖK (aktívák) 1. Pénzeszközök 251 412 559 074 2. Állampapírok 6 846 664 0 4 900 163 a) forgatási célú 6 846 664 4 900 163 b) befektetési célú 0 0 2/A. Állampapírok értékelési különbözete 3. Hitelintézetekkel

Részletesebben

3. A mérleghez és az eredmény kimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések

3. A mérleghez és az eredmény kimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések HALADÁS REGIONÁLIS ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR SZOMBATHELY KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET 1. A Nyugdíjpénztár bemutatása Név: "HALADÁS" Regionális Önkéntes Nyugdíjpénztár Alapítás: 1995. március 10. Taglétszám: 2005.

Részletesebben

DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. Székesfehérvár, 2014. május 29.

DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. Székesfehérvár, 2014. május 29. DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 2013 EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2014. május 29. A társaság bemutatása A Dél-balatoni Idegenforgalmi

Részletesebben

ÜZLETI JELENTÉS TEST-VÉR MAGÁNBIZTOSÍTÓ EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2009.

ÜZLETI JELENTÉS TEST-VÉR MAGÁNBIZTOSÍTÓ EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2009. ÜZLETI JELENTÉS TEST-VÉR MAGÁNBIZTOSÍTÓ EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2009. TARTALOMJEGYZÉK 1. A PÉNZTÁR VAGYONI, PÉNZÜGYI, JÖVEDELMI HELYZETE, VÁRHATÓ FEJLŐDÉS... 3 2. A MÉRLEG FORDULÓNAPJA UTÁN BEKÖVETKEZETT LÉNYEGES

Részletesebben

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére 1. Az egyszerűsített éves beszámoló készítése lehetőségének meghatározása: A vállalkozás 2006. október 1-jével kezdte meg előtársaságként működését, a társaságot a cégbíróság október 31.-vel jegyezte be,

Részletesebben

Pénzügyi előirányzatok mérlege

Pénzügyi előirányzatok mérlege Remeteszőlős Község Önkormányzat 1.1. melléklet a.../2015. (...) önkormányzati rendelethez Pénzügyi előirányzatok mérlege 1. sz. táblázat Bevételek Ezer forintban Bevételi jogcím Eredeti előirányzat Módosított

Részletesebben

Tartalékképzési Szabályzat

Tartalékképzési Szabályzat Honvéd Közszolgálati Önkéntes Nyugdíjpénztár Székhely: 1135 Budapest Aba utca 4. Levelezési cím: 1397 Budapest, Pf.: 528. Tartalékképzési Szabályzat A Tartalékképzési Szabályzatot a Honvéd Közszolgálati

Részletesebben

KIEGÉSZÍT MELLÉKLET. Mérték Médiaelemz M hely Közhasznú Nonprofit Kft. 2014.01.01-2014.12.31. egyszer sített éves beszámolójához. 2015. május 18.

KIEGÉSZÍT MELLÉKLET. Mérték Médiaelemz M hely Közhasznú Nonprofit Kft. 2014.01.01-2014.12.31. egyszer sített éves beszámolójához. 2015. május 18. KIEGÉSZÍT MELLÉKLET a Mérték Médiaelemz M hely Közhasznú Nonprofit Kft. 214.1.1-214.12.31 egyszer sített éves beszámolójához 215. május 18. a vállalkozás vezet je (képvisel je) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A cég

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő és Jogkezelő Egyesület. Éves beszámolójához. 2013 május 09. a vállalkozás vezetője (képviselője)

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő és Jogkezelő Egyesület. Éves beszámolójához. 2013 május 09. a vállalkozás vezetője (képviselője) KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő és Jogkezelő Egyesület 2012 Éves beszámolójához 2013 május 09 a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő

Részletesebben

Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest

Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest Mérlegzárás éve 2005 o 1 - o 9-6 9 4 4 4 2 Cégjegyzék szám Mérlegzárás dátuma

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 2011. december 31-i közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 2011. december 31-i közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 2011. december 31-i közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához A Műegyetemi Ifjúsági Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. (továbbiakban:

Részletesebben

Sentinel Olimpiai Taekwondo Sportegyesület

Sentinel Olimpiai Taekwondo Sportegyesület Sentinel Olimpiai Taekwondo Sportegyesület Szöveges kiegészítő melléklete a 2014. évi beszámolóhoz Budapest, 2015. 07.03.... a szervezet képviselője 2 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014. I. Általános rész A szervezet

Részletesebben

MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET

MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET Székhely: 7623 Pécs, Köztársaság tér 2. Adószám: 11017897-2-02 KSH: 11017897-6419-122-02 Cg.: 02-02-060334 Honlap: www.mvhsz.hu ELŐTERJESZTÉS A 2. NAPIRENDI PONTHOZ Beszámoló

Részletesebben

Tartalékképzési Szabályzat

Tartalékképzési Szabályzat "H O N V É D" Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár 1135 Budapest Aba utca 4. Tel./Fax.: 329-6651, HM 269-77, 268-79, 269-37 Tartalékképzési Szabályzat Önkéntes Nyugdíjpénztár A Tartalékképzési Szabályzatot

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013.01.01 2013.12.31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013.01.01 2013.12.31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013.01.01 2013.12.31. Az EQUILOR FINE ART Műkincs-Kereskedelmi és Tanácsadó Korlátolt felelősségű társaság 2006. június 26-án kelt Társasági Szerződéssel, határozatlan időtartamra

Részletesebben

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük.

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. ESZKÖZÖK (aktívák) Előző év Tárgyév A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 79 260 72 655 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 10

Részletesebben

2006. január 1-jétől a szolgáltatások költségeinek elszámolása elsődlegesen költségviselőkre, költséghelyekre történő könyvelés esetén

2006. január 1-jétől a szolgáltatások költségeinek elszámolása elsődlegesen költségviselőkre, költséghelyekre történő könyvelés esetén 2006. január 1-jétől a szolgáltatások költségeinek elszámolása elsődlegesen költségviselőkre, költséghelyekre történő könyvelés esetén 71. Szolgáltatás költségei 1/231. 4. 81 82. Belföldi értékesítés közvetlen

Részletesebben

ÜZLETI JELENTÉS TEST-VÉR MAGÁNBIZTOSÍTÓ EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2010.

ÜZLETI JELENTÉS TEST-VÉR MAGÁNBIZTOSÍTÓ EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2010. TEST-VÉR Egészségpénztár Cím: 1119 Budapest, Hengermalom út 6/C, 2/39. Tel: (1) 361-4901 Tel/fax: (+ 36 1) 385-8586 Levelezési cím: 1509 Bp., Pf.5. Ingyen hívható: (+36 80) 20 44 73 Honlap: www.tvep.hu

Részletesebben

TARTALOM. Budapest, 2011. június 27. Ára: 6890 Ft 8. szám A MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁRAK ÉS AZ ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁRAK KÖZLEMÉNYEI

TARTALOM. Budapest, 2011. június 27. Ára: 6890 Ft 8. szám A MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁRAK ÉS AZ ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁRAK KÖZLEMÉNYEI Budapest, 2011. június 27. Ára: 6890 Ft 8. szám TARTALOM A MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁRAK ÉS AZ ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁRAK KÖZLEMÉNYEI A magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról szóló 1997. évi LXXXII. törvény

Részletesebben

MÉRLEG. KSH: 10047808-6419-122-05 Cg.:05-02-000250 Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet

MÉRLEG. KSH: 10047808-6419-122-05 Cg.:05-02-000250 Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z é s 2013.év 2014.év a. b. d. d. ESZKÖZÖK ( AKTÍVÁK ) 01. 1.Pénzeszközök 634 459 587 900 02. 2.Állampapírok 1 959 141 1 928 700 03. a) forgatási célú 1 856

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Az Érdi Városi Televízió és Kulturális Nonprofit Kft. 2011 évre vonatkozó Egyszerűsített Éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Az Érdi Városi Televízió és Kulturális Nonprofit Kft. 2011 évre vonatkozó Egyszerűsített Éves beszámolójához A Kft. rövid bemutatása : KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Az Érdi Városi Televízió és Kulturális Nonprofit Kft. 2011 évre vonatkozó Egyszerűsített Éves beszámolójához A társaságot, mint egyszemélyes Kft.-t Érd Város

Részletesebben

Tárgy : Szentes Városellátó Nkft. 2015. I. negyedéves beszámolója Témafelelős: Varga Sándor Mell. : 2015 I. negyedéves mérleg Ikt. sz.

Tárgy : Szentes Városellátó Nkft. 2015. I. negyedéves beszámolója Témafelelős: Varga Sándor Mell. : 2015 I. negyedéves mérleg Ikt. sz. Szentes Városellátó Nonprofit Kft. 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Tárgy : Szentes Városellátó Nkft. 2015. I. negyedéves beszámolója Témafelelős: Varga Sándor Mell. : 2015 I. negyedéves mérleg Ikt. sz. :

Részletesebben

www.szamviteltanar.hu

www.szamviteltanar.hu ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG A változat Eszközök (aktívák) 200X. december 31. adatok E Ft-ban Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) módosításai Tárgyév a b c d e 1 A. Befektetett eszközök 2 I. IMMATERIÁLIS

Részletesebben

Példa az eszközök és források értékelésében jelentkező hibák elszámolására

Példa az eszközök és források értékelésében jelentkező hibák elszámolására Példa az eszközök és források értékelésében jelentkező hibák elszámolására Egy vállalkozásnál az önellenőrzés keretében hibát tártak fel 2008. március 12-én (a 2007. évi mérlegkészítés napját megelőzően).

Részletesebben

Erste Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár önkéntes nyugdíjpénztári ágazat Üzleti jelentés a 2012. évről

Erste Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár önkéntes nyugdíjpénztári ágazat Üzleti jelentés a 2012. évről Erste Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár önkéntes nyugdíjpénztári ágazat Üzleti jelentés a 2012. évről I. Pénztár szervezete és kapcsolatai Változások az Igazgatótanácsban és Ellenőrző Bizottságban Az Igazgatótanács

Részletesebben

Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel

Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel Ügyfél neve Mérlegkészítés helye Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel Budapest Mérlegzárás éve 25 O 1-1 O - O 4 4 8 4 1 Cégjegyzék szám Mérlegzárás

Részletesebben

Kiegészítő melléklet az Egyszerűsített éves beszámolóhoz 2010.01.01.-2010.12.31.

Kiegészítő melléklet az Egyszerűsített éves beszámolóhoz 2010.01.01.-2010.12.31. Adószám: 18617450-1-11 Bírósági bejegyzés száma: PK.65050/2008 Ister-Granum Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttműködési Csoportosulás 2500 Esztergom, Széchenyi tér 1. Kiegészítő melléklet az

Részletesebben

75EB1 Fedezeti tartalék

75EB1 Fedezeti tartalék Sorszám PSZÁF kód Megnevezés 001 75EB11 Év 2015 2016 2017 002 75EB111 Nyitó állomány 2 433 343,00 645 754,00 843 301,00 003 75EB112 Bevételek összesen 1 891 592,00 1 892 993,00 1 922 028,00 5 706 613,00

Részletesebben

217/2000. (XII. 11.) Korm. rendelet. a Pénztárak Garancia Alapja éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól

217/2000. (XII. 11.) Korm. rendelet. a Pénztárak Garancia Alapja éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól 217/2000. (XII. 11.) Korm. rendelet a Pénztárak Garancia Alapja éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Tv.)

Részletesebben

DANUBIUS Szálloda és Gyógyüdülő Rt. Egészségpénztára

DANUBIUS Szálloda és Gyógyüdülő Rt. Egészségpénztára DANUBIUS Szálloda és Gyógyüdülő Rt. Egészségpénztára 1051 Budapest, Szent István tér 11. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2004. 1 Az EGÉSZSÉGPÉNZTÁR bemutatása A Pénztár az Önkéntes, Kölcsönös Biztosító Pénztárakról

Részletesebben

PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE. A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki!

PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE. A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki! 73E PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE - ÉVES BESZÁMOLÓ (Önkéntes kölcsönös egészség pénztár) Vonatkozási idő : 2 0 0 4 0 1 0 1 -tól (év / hónap / nap) 2 0 0 4 1 2 3 1 -ig (év / hónap / nap) Kitöltés

Részletesebben

SEM IX. Városfejlesztő Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2011. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓHOZ

SEM IX. Városfejlesztő Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2011. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓHOZ SEM IX. Városfejlesztő Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2011. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓHOZ Budapest, 2012. március 28. 1. SZÁMVITELI POLITIKA A SEM IX. Városfejlesztő Zrt. könyveit és nyilvántartásait a Számviteli

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2011

Közhasznúsági jelentés 2011 Adószám: 19011211-2-13 Bejegyző szerv: Fővárosi Bíróság Regisztrációs szám: 378 Magyar Pulmonológiai Alapítvány 2045 Törökbálint, Munkácsy Mihály út 70 2011 Fordulónap: 2011. december 31. Beszámolási időszak:

Részletesebben

A MAGYAR ÚSZÓ SZÖVETSÉG 2012. ÉVI KÖZHASZNÚ JELENTÉSE

A MAGYAR ÚSZÓ SZÖVETSÉG 2012. ÉVI KÖZHASZNÚ JELENTÉSE A MAGYAR ÚSZÓ SZÖVETSÉG 2012. ÉVI KÖZHASZNÚ JELENTÉSE Készítette: Dr. Király Eszter Gazdasági vezető Budapest, 2013. április Tartalomjegyzék I. A Magyar Úszó Szövetség mint Kiemelten közhasznú egyéb szervezet

Részletesebben

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! .

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! . Eredménykimutatás A FORRÁS Zrt. (továbbiakban: Társaság) 2009. december 31-i főkönyvi kivonatának forgalmi adatai (forintban). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül

Részletesebben

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2015. 07. 02. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 15EB 02 15EB 15EB/A 15EB/M/A1 15EB/M/A2 15EB/E

Részletesebben

SAVARIA REHAB-TEAM SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS FOGLALKOZTATÁSI Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. 2010. évi módosított üzleti terve

SAVARIA REHAB-TEAM SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS FOGLALKOZTATÁSI Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. 2010. évi módosított üzleti terve SAVARIA REHAB-TEAM SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS FOGLALKOZTATÁSI Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. 2010. évi módosított üzleti terve 2010. évi módosított bevételi tervezet eft-ban I/1.számú melléklet 2010.

Részletesebben

Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulása Lejárat és eszközök szerinti bontásban (e/ft-ban)

Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulása Lejárat és eszközök szerinti bontásban (e/ft-ban) ... évi költségvetéséről Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulása Lejárat és eszközök szerinti bontásban (e/ft-ban) 5. sz. melléklet Sorszám Felvétel Lejárat Hitel állomány december 31-én

Részletesebben

CÉLTARTALÉK KÉPZÉSI SZABÁLYZAT. CIB Nyugdíjpénztár

CÉLTARTALÉK KÉPZÉSI SZABÁLYZAT. CIB Nyugdíjpénztár CÉLTARTALÉK KÉPZÉSI SZABÁLYZAT CIB Nyugdíjpénztár 2011 Bevezetés Jelen céltartalék képzési szabályzat célja, hogy szabályozza a CIB Önkéntes és Kölcsönönös Nyugdíjpénztár esetében a céltartalékképzésre

Részletesebben

HOZAMFELOSZTÁSI SZABÁLYZAT. CIB Nyugdíjpénztár

HOZAMFELOSZTÁSI SZABÁLYZAT. CIB Nyugdíjpénztár HOZAMFELOSZTÁSI SZABÁLYZAT CIB Nyugdíjpénztár 2011 Hozamfelosztási Szabályzat Ezen szabályzat célja az, hogy egyértelmően és világosan meghatározza a Pénztár által elért hozamoknak a tagok egyéni, illetve

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Kiegészítő melléklet 1. Általános összefoglalás A kiegészítő melléklet a BJB-Sysem Kereskedelmi és Szolgáltató KFT 2013. január 1-től 2013. december 31-ig terjedő időszak üzleti tevékenységéről készült.

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló. Reáltax Gazdasági Tanácsadó Kft. 2045 Törökbálint, Ady Endre utca 5.

Egyszerűsített éves beszámoló. Reáltax Gazdasági Tanácsadó Kft. 2045 Törökbálint, Ady Endre utca 5. Statisztikai számjel: 10802827-6920-113-13 Cégjegyzék száma: 13-09-094656 Reáltax Gazdasági Tanácsadó Kft 2045 Törökbálint, Ady Endre utca 5. 2014. december 31. Törökbálint, 2015. január 30. 1 Reáltax

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: Cégbíróság: Cégjegyzék szám: 23749720-2-41 FŐVÁROSI BÍRÓSÁG CÉGBÍRÓSÁGA 01-09-976467 KÖVETKEZŐ OPCIÓ STATÉGIAI TANÁCSADÓ KFT 1028 Budapest, ÚJSOR UTCA 1 2011 Fordulónap: Beszámolási időszak: 2011.

Részletesebben

Sirius Állat és Természetvédelmi Alapítvány. 2012. évi KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. (2030 Érd, Júlia u. 49.)

Sirius Állat és Természetvédelmi Alapítvány. 2012. évi KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. (2030 Érd, Júlia u. 49.) Sirius Állat és Természetvédelmi Alapítvány 2012. évi KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 1. A alapítvány rövid bemutatása: Tevékenység kezdete: 2005.02.17 Székhelye: 2030 Érd, Júlia u. 49. A beszámoló aláírására jogosult:

Részletesebben

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 1 2 0 5 2 5 8 5-6 8 1 0-1 1 4-0 1 Statisztikai szám 0 1-1 0-0 4 2 8 5 0 cégjegyzékszám XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Mérleg : - Eszközök - Források Eredmény-kimutatás

Részletesebben

Statisztikai számjel: 23024216-6420-114-01 Cégjegyzék szám: 01-10-046833. BVK Holding Zrt. MÉRLEG Eszközök (aktívák)

Statisztikai számjel: 23024216-6420-114-01 Cégjegyzék szám: 01-10-046833. BVK Holding Zrt. MÉRLEG Eszközök (aktívák) MÉRLEG Eszközök (aktívák) 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sorok) 55 999 937-103 742 764 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03. - 09. sorok) 2 029-3 942 03. Alapítás- átszervezés aktivált értéke - - 04.

Részletesebben

Önálló Főiskolai Közalapítvány 19096988-1-07. 2013. évi. Közhasznúsági jelentése és kiegészítő melléklete

Önálló Főiskolai Közalapítvány 19096988-1-07. 2013. évi. Közhasznúsági jelentése és kiegészítő melléklete Önálló Főiskolai Közalapítvány 19096988-1-07 2013. évi Közhasznúsági jelentése és kiegészítő melléklete 8000 Székesfehérvár, Városház tér 1 Önálló Főiskolai Közalapítvány adószám: 19096988-1-27 Oldal 1

Részletesebben

Cash flow-kimutatás. A Cash flow-kimutatás tartalma

Cash flow-kimutatás. A Cash flow-kimutatás tartalma Cash flow-kimutatás Az éves beszámoló kiegészítő mellékletének tartalmaznia kell legalább a számviteli törvény által előírt, a 7. számú melléklet szerinti tartalmú cash flow-kimutatást is. Az egyszerűsített

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 1022 Budapest, Ribáry u. 10. Adószáma: 18273689-1-41 Statisztikai számjel: 18273689-9499-569-01 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2012. évi egyszerűsített beszámolóhoz A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek

Részletesebben

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 1 9 2 8 3 6 7 4-1 - 2 0 adó 6 0. 0 4 8 / 2 0 0 8 4 cégjegyzék a a vállalkozás neve 8790 Zalaszentgrót Dózsa György u. 9. a vállalkozás címe, telefona EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ a kettős könyvitelt vezető

Részletesebben

2014. évi. Éves beszámoló. Beszámolási időszak: 2014.01.01-2014.12.31.

2014. évi. Éves beszámoló. Beszámolási időszak: 2014.01.01-2014.12.31. 0 1-1 0-0 4 4 1 7 6 a vállalkozás megnevezése 1027 Budapest, Kapás u. 6-12. 452-5780 a vállalkozás címe, telefonszáma 2014. évi Beszámolási időszak: 2014.01.01-2014.12.31. 0 1-1 0-0 4 4 1 7 6 2 1 "A" EREDMÉNYKIMUTATÁSA

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: Törvényszék: Bejegyző határozat száma: Nyilvántartási szám: 18191705-1-42 01 Fővárosi Törvényszék 12 PK 60.540/2006/ 01/03/60540 Barankovics István Alapítvány 1078 Budapest, István utca 44 2013

Részletesebben

- ÉVES JELENTÉS (Önkéntes nyugdíjpénztár) A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki!

- ÉVES JELENTÉS (Önkéntes nyugdíjpénztár) A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki! 73O PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE - ÉVES JELENTÉS (Önkéntes nyugdíjpénztár) Vonatkozási idő : 2 5 0 1 0 1 -tól (év / hónap / nap) 2 5 1 2 3 1 -ig (év / hónap / nap) Kitöltés dátuma: 2 6 0 1 2

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 2012 év Tüttő János Nótaklub Közhasznú Egyesület egyéb szervezet megnevezése 8800 Nagykanizsa, Munkás u. 1/B címe

Részletesebben

PARKOLÓ-GAZDA Kft. Éves beszámoló. 2010. év. 8900 Zalaegerszeg, Rákóczi F. u. 10-22. 12701227-5221-113-20 Statisztikai számjel

PARKOLÓ-GAZDA Kft. Éves beszámoló. 2010. év. 8900 Zalaegerszeg, Rákóczi F. u. 10-22. 12701227-5221-113-20 Statisztikai számjel 12701227-5221-113-20 Statisztikai számjel 20-09-065082 Cégjegyzék száma PARKOLÓ-GAZDA Kft. 8900 Zalaegerszeg, Rákóczi F. u. 10-22. Éves beszámoló 2010. év Oldal 1 12701227-5221-113-20 Statisztikai számjel

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló A EREDMÉNYKIMUTATÁSA (összköltség eljárással) adatok E Ft-ban

Egyszerűsített éves beszámoló A EREDMÉNYKIMUTATÁSA (összköltség eljárással) adatok E Ft-ban 2 4 7 3 4 1 9 0 4 7 5 9 1 1 3 1 0 Statisztikai számjel 1 0-0 9-0 3 4 2 7 4 3 1 Cégjegyzék száma Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2013. 12. 31. (év, hó, nap ) Egyszerűsített éves beszámoló A EREDMÉNYKIMUTATÁSA

Részletesebben

Térségi Hulladék-Gazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság Nyíregyháza, Bokréta u. 22. Éves beszámoló mérlege - "A"

Térségi Hulladék-Gazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság Nyíregyháza, Bokréta u. 22. Éves beszámoló mérlege - A Adószám: Cégbíróság: Cégjegyzék szám: 13992013-2-15 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság mint Cégbíróság 15-09-071642 2007.év Térségi Hulladék-Gazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság Nyíregyháza,

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. ÉVRE VIGADÓ KULTURÁLIS ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT KFT.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. ÉVRE VIGADÓ KULTURÁLIS ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT KFT. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. ÉVRE VIGADÓ KULTURÁLIS ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT KFT.. ügyvezető Monor, 2014.02.28. 1/6 2013.ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A cég neve: VIGADÓ KULTURLÁSI ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT

Részletesebben