Tartalom. Gyógyszertár. a Magángyógyszerészek Országos Szövetségének Kiadványa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tartalom. Gyógyszertár. a Magángyógyszerészek Országos Szövetségének Kiadványa"

Átírás

1 Tartalom Tanulja a magyart a világ Aktuális Embert próbáló évek T/1668 történet Egészségügyi intézmény vagy kiskereskedés Magyarország az EU soros elnöke Tanulmány Célkeresztben az adherencia Korunk járványa a diabétesz Jelentôs munkajogi változások 2011-ben Adóváltozások Jegyzet Létrejöttek a megyei kormányhivatalok Miniszterek, ügyvédek, keresetek Deja vu Figyelmet kérünk Egészséges pénzügyek UniCredit Az IMS Health és a gyógyszerészek kapcsolata A kozmetikus tanácsolja Szem a lélek tükre Nyitott szemmel Nemzetközi és hazai sajtófigyelô Továbbképzés A Magángyógyszerészek Országos Szövetsége I. félévi rendezvény-naptára Gyógyszertár-mûködtetés Gyógyszertári menedzsment B III. Gyógyszertár a Magángyógyszerészek Országos Szövetségének Kiadványa Felelôs kiadó: dr. Mikola Bálint Szerkeszti a szerkesztô bizottság: dr. Feller Antal, dr. Herczeg János, Mátyásné dr. Simon Zsuzsa, dr. Mikola Bálint, dr. Samu Antal, dr. Sándor Árpád, dr. Schlégelné dr. Békefi Csilla, dr. Simon Kis Gábor, dr. Varga Imre A MOSZ címe: 1135 Budapest, Kerekes u. 9. V. em. 6. Telefon: ISSN Nyomdai elôkészítés: Recsi István Telefon: Nyomda: Innova 2000 Innovariant Nyomda Hirdetés felvétel: MOSZ Iroda Ára: 1000 Ft + 5% ÁFA Gyógyszertár X. évf. 1. szám 1

2 Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Tanulja a magyart újra a világ Térdig járunk a rohanó időben, Jövőnk sötét, néma kút, Mint koldus az éneklő esőben, Várjuk a prófétát, az igaz szavút. Bár koldus, ám nem három millió, De szép számmal akad, Próféták tették ezt, a néphez szólók, Nyomunkban csak szó és elhibázott tett maradt. Már tudjuk, hogy nem igazak ők, És hamis volt majd minden szavuk, A rend mi körénk hálót szőtt, Tett ellen bénította agyunk és karunk. Jöjjenek végre az igazat szólók, A nép által felkent próféták, S szóljon jövendölésük velünk és rólunk, Hogy általuk tanulja a magyart újra a világ. Sopron Herczeg János Károly Embert próbáló évek Nem túlzás azt állítanom, hogy az elmúlt négy esztendô volt az egyik legnehezebb idôszak a gyógyszerészet rendszerváltás utáni történetében. Hiszen mindazok a szakmai célkitûzések, gazdasági eredmények, polgári csírakezdetek kerültek ve szélybe, amelyeket másfél évtized alatt felépí - tettünk. Számos kritika el hangzott ar ról, hogy a nagy jó lét - ben és biztonságban elkényelmesedett a gyógyszerész társadalom, de azért ez nem igaz. Hiszen mindazok a nemzetközi tapasztalatokra is építô, a gyógyszerészetet fejlesztô célkitûzések ez alatt az idôszak alatt születtek, kristályosodtak és váltak evidenciává, amelyekre ma büszkék va - gyunk. Melyek is ezek? A gyógyszerellátás az egészségügyi ellátó rendszer részévé vált. Felértékelôdött a gyógyszerészi diploma, a koncepciózus oktatási/továbbképzési programoknak is köszönhetôen lényegesen javult a gyógyszerészek felkészültsége. Nyitottab - bakká váltunk, mind szakmai, mind gazdasági értelemben szélesedett a látókörünk, intellektusunk. Megismertük Európát és gondozási programjainkkal megismertettük magunkat is a világgal. Ma az ôszi GYOK deklaráltan a legnagyobb, nemzetközi részvételû egész - ségügyi rendezvény Magyarországon. Legyünk reálisak. Közelebb kerültünk az értelmiségi szerephez. A év végi események amellett, hogy behúzták a féket, a mo - tor leállításán is fáradoztak. Szerencsére eredménytelenül. A lendület lassult, de a célkitûzés és az erô megmaradt. Mára már csak rossz emlék az újbóli rendszerváltás elôtti közvetlen idôszak is, amikor az utolsó egészségügyi miniszter csak úgy mert szakmai kérdésben állást foglalni, ha elôbb megkérdezte telefonon az ak - korra már csak 0.8%-on álló liberális tömörülés illetékes prófétáját. Megbocsátani erény, feledni dôreség. Tény az, hogy sem egységes szakmai vélemény, sem Európai Bíró - sági ítélet nem volt képes megingatni téves elgondolásaiban a leköszönt kormányzatot. Ehhez egy új választásra és új politikai struktúrára volt szükség. Mindez Európa közepén történt, a XXI. században. Ezzel hozható összefüggésbe, hogy a MOSZ 2009 utolsó napjaiban dokumentáltan kinyilvánította, hogy nem óhajt tovább méltatlan szélmalomharcot folytatni a gyógyszerészet fejlesztése kérdésében a politikai irányítású szakmai kormányzati szereplôkkel. Innen indult tehát a évünk. A MOSZ már a parlamenti választások elôkészítô fázisában felvette és kiépítette a kapcsolatot az új, potenciális politikai vezetéssel és szakpolitikus gárdájával egyaránt. Konzultációk során elemzésekkel, tanulmányokkal illusztráltuk a gyógyszerészet területén tapasztalt kedvezôtlen jelenségeket. Inspiráló és szokatlan volt az a prob lémaérzékenység, az a fogadókészség amivel érvelésünk során találkoztunk. A jogalkotás útja a december 20-i szavazásig nem volt ugyan egyszerû, de az év elején megalapozott megállapodások még a gyógy szerészet rehabilitációja ellen irányuló, furfangos lobbymegnyilvánulások ellenére is többnyire ma már törvényben rögzített paragrafusok. Így lett december 20. a gyógyszerészet napja. Kísérletet teszek arra, hogy az új törvénynek a gyógyszerészet számára meghatározó egyes lényegi pozícióit, annak megfogalmazásával összefüggésben alkalmazott érvelésünkkel párhuzamosan mutassam be az olvasónak. Bízom abban, hogy a törvénykezési folyamatban így mindenki számára tetten érhetôvé válnak az összefüggések, valamint a szakmai érvelés és a józan politikai megfontolás harmóniája. Gyógyszerészet mint kereskedelem, vagy egészségügyi ellátás Az információtechnikai eszközrendszer civil alkalmazása rapid mó - don megnövelte az orvosdiagnosztikai lehetôségeket. Ma már az egészséges szervezetben is kimutathatóak a kóros elváltozások, a betegségcsírák, amelyek ellátása és kezelése hihetetlen mértékben megnövelte az egészségügyi ellátás költségeit. Ezzel is szoros összefüggésben fogalmazta meg az egészségpolitika az alapel - látás fejlesztése igényét, definitivitásra való törekvését. Az alap el - látás az a széles, racionális, humánus és költséghatékony pozíciója az egészségügyi ellátásnak, ahol a hozzáértô, szakértô személyzetet képessé kell tenni arra, hogy befejezetten gyógyítsa meg a beteget. Ehhez forrásokat, eszközöket és lehetôséget kell rendelni, hiszen csak így elôzhetô meg, hogy a beteg igénybe vegye az ellátó rendszer magasabb, és jóval drágább szintjeit. A gaz- Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális dasági fejlôdés szempontjából nélkülözhetetlen humánerôforrás sorsa ezen a ponton dôl el. A háziorvosi vizitek száma naponta , a házi gyermekorvosokat 45 ezren keresik fel, míg a gyógyszertárakba beteg lép be naponként. Az alapel - látás meghatározó gyógymódja (82%) a gyógyszeres terápia alkalmazása ( a gyógyszertár népegészségügyi találkozópont /Szócska M./, gyógyszertár nélkül nincs élhetô vidék /FIDESZ program/). Kutatások szerint a gyógyszeralkalmazás hatásfoka je - lenleg alig több, mint 50%, ez szerény becslés szerint is 100 milliárdos veszteség. Evidens tehát, hogy a gyógyszertár csak egész - ségügyi szolgáltató intézmény lehet, amelynek feladata a helyes és eredményes gyógyszeres terápia elôsegítése, követése, valamint részvétel a prevencióban és népegészségügyi programokban. Okafogyottá válnak tehát a korábban erôltetett áru-, fogyasztó-, piac-, verseny-, promóció-, gazdasági marketing fogalmak, hiszen a gyógyszeres terápia menedzselésérôl, megelôzésrôl és gondozási programokról szól a gyógyszerészi tevékenység. Az alapel - látás orvosi színtere jellemzôi a 15%-ban üres körzet, a 40%-ban 60 év feletti orvoskar, az alacsony jövedelmezôség okán alulreprezentált (20%) pályaválasztási motiváció. A gyógyszertár, a felkészült gyógyszerész igen sokat tud javítani az alapellátó team hatékonyságán, amelynek már tagja a védônô, a házigondozó és a népegészségügyi szakember is. A tulajdonról Ahhoz, hogy az alapellátás színvonalát, hatékonyságát és definitivitását célzó felelôs mûködtetés legyen elvárható, eszközöket és jogosítványt is kell biztosítani. Ennek az érvrendszernek a nagypolitikai elfogadása következtében lett az új törvényben a gyógyszertár ismét az egészségügyi ellátó rendszer része, s fogalmazódott meg egyértelmûen a menedzsment jogok kézbevételének szükségessége, s a gyógyszertárat mûködtetô gazdasági szervezetben a gyógyszerészi többségi tulajdon kötelezettsége. Ugyancsak ezzel összefüggésben született döntés a gyógyszergyárak, nagykereskedôk, patikaláncok, off-shore cégek tulajdonlásának kérdéseirôl, s a fúziótilalomról egyaránt. Figyelemreméltó, hogy azok a patikalán - cok, akiket Németországból már kitiltottak kívánnak nálunk teret nyer ni, és alkotmányossági aggályok felvetésével próbálkoznak. Európában ugyanezek a korszerû irányok. Mindezeket frappánsan fogalmazzák meg az Európai Közösségek Bíróságának a C- 531/ 06. számú ügyben, illetve a C-171/07. és C-172/07. számú egyesített ügyekben évben hozott döntései is, amelyek megala - pozását két esztendôn át összeállított, közel kétezer oldalas (!) ala - pos elemzés támaszt alá. A személyi jogról Az állami struktúra átalakítását követôen a jogelôd nélkül létesült és privatizált gyógyszertárak végezték a közvetlen lakossági gyógyszerellátást. Az állam Alkotmányban rögzített ellátási felelôssége gyógyszerügyi vonatkozását mérlegelve akkor úgy döntött, hogy megfelelô feltételekkel jogosítványt ad gyógyszerészeknek egész - ségügyi szolgáltatásuk vállalkozásban való mûködtetésére. Mint - egy az állam helyett, szabályozott környezetben és felelôsen vegyenek részt az ellátásban. Az ily módon korrektül kialakított személyes gyógyszertár-mûködtetési jog lágyult gyógyszertártól független alanyi joggá a évi Gyftv. következményeképpen, amelyet a mostani törvény helyreállított. Így a személyi jog a gyógyszertár vezetése mellett ismét annak mûködtetésére is kötelezi a gyógyszerészt, menedzseri feladatokat is el kell látnia. A gyógyszertárat mû - ködtetô társaságban az átmeneti idôszakban, a tulajdoni viszonyoktól függetlenül megkerülhetetlen lesz a személyi jogos véleménye szinte minden, a gyógyszertár szakmai mûködését érintô kérdésben (szerzôdések, gyógyszerbeszerzés, készletezés, szakszemélyzet). Ehhez komoly támogatást ad a törvény ( Az ezzel ellentétes intézkedés, megállapodás semmis ). Mindezzel szoros összefüggésben miután a személyi jog újra patikához kötött, ismét komoly gazdasági értéket is képvisel. A gyógyszertárak létesítésérôl Éljen a gyógyszerbiztonság Helyére került az utóbbi években elfogadhatatlan helyzetet okozó létesítési és engedélyezési eljárás. A 2006 évi törvénykezést követôen az ÁNTSZ-nek nem volt érdemi lehetôsége szakmai eszközökkel megakadályozni a gyógyszerbiztonságot is veszélyeztetetô, indokolatlan gyógyszertár létesítési rohamot. Népegészségügyi és szakmai szempontból megalapozott kezdeményezésre, ismét országosan meghirdetett pályázat útján lehet a jövôben gyógyszertárat létesíteni. A mûködtetés elnyerése során mérlegelésre kerül a szakmai és gazdasági biztonságra való törekvés, és vége a biankóban kiadott mûködési engedélyezéseknek. Egyértelmû az elhatározás az országosan egységes eljárásrendre is. Újra rögzítésre kerültek a geográfiai, a demográfiai kritériumok és népegészségügyi szempontok, hiszen az egészségügyi ellátórendszer biztonságos mûködésérôl szól ma a történet, nem a versenyhelyzetrôl. Mindezek a döntések már elôrevetítik egy új típusú, magas kompetenci - ájú és kôkemény szakhatóság felépítésének igényét és létjogosultságát. A kereskedelmi marketingrôl Tisztázni kívánom, hogy nem általában a marketing ellen emelte fel szavát a szakma. A marketing az egészségügyben is fontos és korszerû elem. Nem kívánatosak viszont a gyógyszerfogyasztásra buzdító kereskedelmi marketing elemek. Ezek kizárólag a profitszerzést támogatják, s nem az indokolt és helyes gyógyszeralkalmazásra ösztönöznek. A törvénymódosítás logikájába nem illeszthetô, betegcsalogató módszerek alkalmazása a jövôben a mûködési engedély megvonását vonja maga után. Egyértelmûen a szol - gáltatás marketing fejlesztését szolgálja viszont az intézkedés, amely a TB által nem támogatott készítménykör preferálásából származó gazdasági elônyt, az adott gyógyszertárban folytatott gyógyszerészi gondozási tevékenységbe forgatja vissza. A gyógyszerészi kamaráról Úgy gondolom, hogy a gyógyszerész karon belül nem volt abban vé - le ménykülönbség sohasem, hogy a hivatásrendi kamara nélkülözhe - tetlen. Az elmúlt 20 éves kamarai mûködési gyakorlat az, ami meg - osztotta a gyógyszerésztársadalmat. Kultúrállamokban a hivatás - rendi kamara a szakmai etika és a biztonság legfôbb ôre. Így kell, hogy legyen ez nálunk is. Hiszen evidens, hogy a jogkörnyezetben nem szabályozható kérdések betartására irányuló etikai követelményrendszer kialakítása az egészségügyben nélkülözhetetlen. A jelenleg benyújtott törvényjavaslat számos pozitív elem mellett azon - ban még mindig megfeledkezik arról, hogy a gyógyszerészeknek a kamarán kívül létezik más, tradicionális szakmai szervezete is. Így több feladatot indokolatlanul tervez magára vállalni az új köztestület. Feltehetôen ez azzal áll összefüggésben, hogy a kérdésben nem történt egyeztetés sem a Magyar Gyógyszerész tudo mányi Társasággal a képzés, szakképzés, továbbképzés tekintetében, sem a Magán - gyógy szerészek Országos Szövetségével a jogszabályi környezet alakítása, a gyógyszertár-mûködtetés szakmai és gazdasági kérdéseiben. Hiszem azt, hogy egy idôtálló és harmo nikus szakmai egyensúlyt, a jelenleginél jóval hatékonyabb ér dek artikulációt is segítô kamarai törvény végleges kialakítása során az eddig elmaradt egyeztetések még lefolytathatóak. Amennyiben a köz testület 2006-os lenullázásának idô pontja elôtti mûködési tapasz talatok nem épülnek be az új kamarai törvénybe, úgy hiszem tovább konzerváljuk a feszültségeket, amelyek potencírozó szinergizmus helyett a tisztázatlan párhuzamossá gok és rivalizálás okán, kedvezôtlen következményeket fognak eredményezni. Ez a jelenlegi építkezéshez, a most hatálybelépô új törvény elôkészítése során tanúsított együttmûködéshez is méltatlan, komoly történelmi felelôtlenség lenne. Dr. Mikola Bálint 2 Gyógyszertár X. évf. 1. szám Gyógyszertár X. évf. 1. szám 3

3 Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális A nagy történet Az egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Irományt tárgyaló bizottság Bizottság Tárgyalás jogcíme Bizottsági állapot Állapottípus Egészségügyi bizottság Elsô helyen kijelölt bizottságként bizottsági tárgyalás befejezve a biz. a tárgyalást lezárta Alkotmányügyi bizottság A Házszabály 107. (1) alapján bizottsági tárgyalás befejezve a biz. a tárgyalást lezárta Ifjúsági, szociális bizottság Kijelölt bizottság 79. (1) b) bizottsági tárgyalás befejezve a biz. a tárgyalást lezárta Önkormányzati és területf. bizottság Kijelölt bizottság 79. (1) b) bizottsági tárgyalás befejezve a biz. a tárgyalást lezárta Iromány adatai Típus törvényjavaslat Fôtípus törvényjavaslat Jelleg módosító Benyújtva Új/átdolgozott változat Átiktatott változat Régi irományszám Állapot kihirdetve Tárgyalási mód sürgôs Vezérszónoki tárgyalás igen Bizottsági állapot Kihirdetés száma CLXXIII MK száma 201 Kihirdetés dátuma Megjegyzés Módosító javaslatok benyújtási határideje ülésnap vége! Benyújtó(k) kormány(nemzeti erôforrás miniszter) Irományszöveg szöveges PDF Nem önálló indítványok összesítô Legutolsó nem önálló indítvány száma: 1668/75 Fôtípus Típus Érvényes Visszavonva Összesen bizottsági ajánlás biz. ajánlás általános vita 2 2 megkezdéséhez bizottsági ajánlás biz. ajánlás részletes vita 1 1 megkezdéséhez biz. ajánlás kiegészítô bizottsági ajánlás 1 1 biz. ajánlás bizottsági ajánlás záró vitához 1 1 a köztársasági egyéb elnöknek aláírásra megküldött törvény 1 1 szövege egyéb sürgôsségi javaslat 1 1 egyéb támogatott sor 1 1 egységes javaslat egységes javaslat 1 1 módosító kapcsolódó módosító javaslat módosító módosító javaslat módosító zárószavazás elôtti módosító javaslat 1 1 Iromány események Dátum Esemény Módosító/kapcs.mód Kapcsolódó Megjegyzés Felszólalás benyújtási határidô személy/bizottság az illetékes bizottság Önkormányzati és területkijelölve fejlesztési bizottság az illetékes bizottság Ifjúsági, szociális, családügyi kijelölve és lakhatási bizottság az illetékes bizottság kijelölve Egészségügyi bizottság :51:31 sürgôsség elfogadva 47/ az általános vita megkezdôdik 52/ az általános vita lezárva 52/ :06:42 részletes vitára bocsátás 57/ a részletes vita megkezdôdik 57/ a részletes vita lezárása 57/ határozathozatal módosítókról a záróvita megnyitása 61/ a záróvita lezárása 61/ :00:30 az önálló indítvány elfogadása 61/ :00:58 sürgôs kihirdetés kérése 61/ az OGY elnöke aláírja a köztársaság elnöke aláírja a Magyar Közlönyben kihirdetik Bizottsági események Dátum Bizottság Esemény Egészségügyi bizottság az illetékes bizottság kijelölve Ifjúsági, szociális bizottság az illetékes bizottság kijelölve Önkormányzati és területf. bizottság az illetékes bizottság kijelölve Önkormányzati és területf. bizottság általános vitára ajánlja Egészségügyi bizottság általános vitára ajánlja Ifjúsági, szociális bizottság általános vitára ajánlja Önkormányzati és területf. bizottság a módosítókat megtárgyalta Egészségügyi bizottság a módosítókat megtárgyalta Ifjúsági, szociális bizottság a módosítókat megtárgyalta Önkormányzati és területf. bizottság a kapcsolódó módosítókat megtárgyalta Egészségügyi bizottság a kapcsolódó módosítókat megtárgyalta Ifjúsági, szociális bizottság a kapcsolódó módosítókat megtárgyalta Alkotmányügyi bizottság koherenciazavarról tárgyal Alkotmányügyi bizottság a tárgyalást befejezte Egészségügyi bizottság a tárgyalást befejezte Ifjúsági, szociális bizottság a tárgyalást befejezte Önkormányzati és területf. bizottság a tárgyalást befejezte Szavazások az önálló irományról Dátum Szavazás oka Igen Nem Tart. Eredmény :51:31 sürgôsség elfogadva Elfogadott :06:42 részletes vitára bocsátás Elfogadott :00:30 az önálló indítvány elfogadása Elfogadott :00:58 sürgôs kihirdetés kérése Elfogadott Szavazás adatai Szavazási mód Listás Igen -ek száma 239 Nem -ek száma 55 Tartózkodások 33 Összes szavazat 327 Elfogadás Elfogadott Megjegyzés :00:30-i szavazás Szavazásra bocsátott indítványok Iromány Biz.aj. Pont Cím Benyújtók Szavazás Képviselô oka T/1668 kormány Az egyes egészségügyi az önálló (nemzeti tárgyú törvények indítvány erôforrás módosításáról elfogadása miniszter) Szavazatok képviselôcsoportok szerint Frakció Igen Nem Tart. Ig.táv. Távol Össz. Döntés Frakció elleni szavazat Fidesz % 1 0% 0 0% 2 1% 15 7% 225 Támogatja 1 MSZP 0 0% 42 72% 0 0% 0 0% 16 28% 58 Ellenzi 0 Jobbik 1 2% 0 0% 33 72% 2 4% 10 22% 46 Ellenzi 1 KDNP 31 84% 0 0% 0 0% 0 0% 6 16% 37 Támogatja 0 LMP 0 0% 10 67% 0 0% 2 13% 3 20% 15 Ellenzi 0 független 0 0% 2 50% 0 0% 1 25% 1 25% 4 Ellenzi 0 Összesen % 55 14% 33 9% 7 2% 51 13% Gyógyszertár X. évf. 1. szám Gyógyszertár X. évf. 1. szám 5

4 2011. Statisztikailag Információ Helyzetértékelés Vélemények Továbbképzés Aktualitások Fizesse elô 2011-ben is! Megújult tartalommal, tizedik évfolyamát indítja a közvetlen lakossági ellátásban dolgozó gyógyszerészek havi magazinja a Gyógyszertár. A MOSZ mértékadó szakmapolitikai kiadványa szerkesztôi 2011-ben is ellátják Önt egyedülállóan bemutatott ismeretekkel. Megrendelhetô: Magángyógyszerészek Országos Szövetsége 1135 Budapest, Kerekes u. 9. V. em. 6.,Telefon: Fax: Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Egészségügyi intézmény vagy kiskereskedés?! gyógyszer-kiskereskedelem alágazatba sorolódtak be a gyógyszertárak, miközben mi gyógyszerészek a gyógyszert különleges árunak tekintjük és az egészségügyi intézményekhez so - roljuk magunkat. Büszkék vagyunk rá, hogy az egészségügyi ellátáson belül a gyógyszertárak privatizációja sikerült legjobban, ugyanakkor a liberali zá - ciót a gyógyszerészi hivatás elleni merényletként éljük meg. Mi közben csak annyi történt, hogy a neoliberális gazdaságpolitikusok a kereskedelmi jellegét tolták elôtérbe a közforgalmú gyógyszerellátásnak annak minden nyûgével együtt (pl. fogyasztóvédelem), mi - közben az elônyeibôl (pl. szabad árképzés) természetesen nem részesedtünk. Válaszút elôtt áll a gyógyszerészi hivatás: az egészségügyi intézmény jelleget erôsítsük-e, ami nemcsak hiúsági kérdés, hanem egy sor szakmai, anyagi, gazdasági konzekvenciákkal is jár, vagy mi legyünk a kiskereskedelem diplomás elit rétege? Mindkettônek vannak elônyei és hátrányai, de a jelenlegi se-se állapot csak arra jó, hogy a politikai döntéshozók legalábbis eddig mindig azt a kártyát húzták elô, ami vélt vagy valós érdekeiket szolgálták (lásd pl. neoliberális ámokfutást a gyógyszerellátás teljes vertikumában, ami már a betegellátást veszélyeztette és amit arra való hivatkozással erôltettek ránk, hogy a gyógyszer közgazdasági - lag ugyanolyan áru, mint a mosópor). Az illetékes nyilatkozónak megbetegedése esetén mosóport kellene szednie, hogy rájöjjön a különbségre, természetesen közgazdaságilag. Miközben minden fejlett ország gyógyszerrel kapcsolatos jogszabályi rendelkezései a gyógyszer különleges áru jellegét hivatottak alátámasztani. Néhány példa a költségkorlátozásra a gyógyszergazdálkodásban Árcsökkentés, árbefagyasztás Referenciaárak Pozitív- vagy negatív listák (betegpénztár terhére engedélyezett vagy tiltott gyógyszer) Jegyzékbôl való törlés Emelt önrészesedés Generikumokkal való helyettesítés Felírási korlátozások A marketingkiadások ellenôrzése Költségvetési korlátok fokozása Profitkorlátozás az iparban Egész Európában Németország, Hollandia, Svédország Egész Európában Egyesült Királyság, Németország, Hollandia stb. Franciaország, Svédország, Belgium stb. Egyesült Királyság, Németország, Hollandia stb. Németország, Franciaország, stb. Hollandia stb. Franciaország Egyesült Királyság Költôi a kérdés: Melyik fejlett ország hozott a mosóporral kapcsolatosan ilyen vagy ehhez hasonló jogszabályi rendelkezéseket? Megállapítható tehát, hogy a gyógyszer közgazdaságilag is kü - lönleges áru! Nemcsak a gyógyszerellátás van átalakulóban, hanem az orvosi ellátás is. Nem is a privatizációra gondolok elsôsorban (bár érdekes lenne feltérképezni, hogy az egészségügyi ellátás mely területe in jelent meg a privát szféra), hanem arra a tényre, hogy minden fejlett országban az alapellátást fejlesztik a kórházi ellátás rovására. Az alapellátás egyetlen jelentôs terápiás fegyvere a gyógyszer, er go a gyógyszerellátást is fejleszteni kell és még jobban össze kell illeszteni az orvosi alapellátással a polipragmázia elkerülése és a de finitív ellátáshoz szükséges adekvát gyógyszerelés elérése érdekében. Ebbôl a szempontból tekintve tehát nem kérdéses, hogy az egész - ségügyi intézmények körébe tartoznak a gyógyszertárak, de akkor mit keresnek ezen a területen az agresszívabbnál agresszívabb reklám- és marketingfogások a szabad verseny erôltetése és a test - idegen kiszorítósdi?! Privatizáció ugyan megjelent az egészségügyi ellátás területén is, de ezek a gusztustalan marketing- és reklámeszközök nem kerültek bevetésre. Képzeljük csak el, ha egy magánklinika úgy hirdetné magát, hogy jöjjön hozzánk: fele pénzért kétszer akkora mellet varázsolunk Önnek vagy ha nálunk kétszer meg CT-zteti magát harmadszorra in - gyen CT-zzük magánrendelônkben. Ez a reklám- és marketingfelfogás kifejezetten disszonáns és visszataszító a betegek számára. Joggal! Ezzel szemben hogyan süllyedhetett odáig a magyar gyógyszerész tár sadalom, hogy akciózik, bónuszpontokat osztogat vagy készpénzért vásárolja a recepteket? Akkor mi is különbözteti meg a gyógyszer - tárat a benzinkúttól vagy bármilyen más kiskereskedelmi egységtôl? Hogyan higgyen nekünk a beteg, ha azt érzi, hogy rá akarunk sózni még valamit mindegy hogy mit, csak vegye és vigye?! A banánköztársasági státusz tipikus jelensége, hogy a primitív benn - szülöttel bármit meg lehet csinálni, legyen az beteg vagy gyógyszerész teljesen mindegy a külföldiek számára, mert hazánkban sajnos mindent ki lehet próbálni, bármilyen gusztustalan módszert is be lehet vezetni következmény nélkül, sôt még hálásak is érte a bennszülöttek. Rég meg kellett volna tanulni ezeket a módszereket, azért, hogy eredményesen tudjunk ellene védekezni. Pl. a marketing sem egy ördögtôl való találmány csak ismerni kell az alkalmazhatóság területeit. Az egészségügy területén pl. a szolgáltatásmarketing alkalmazható. Gyógyszertáraknak is ez irányba kell tudatosan továbbfejlôdnie és a jelenlegi hivatásunkhoz méltatlan reklám- és marketingfogásokat egyszer s mindenkorra be kell tiltani, ha tényleg egészségügyi intézményként kívánunk a továbbiakban mûködni. Dr. doc. Simon Kis Gábor Gyógyszertár X. évf. 1. szám 7

5 Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Az Európai Unió bemutatása Az Európai Unió azzal a céllal jön létre, hogy véget vessen a szomszédos európai országok közötti ismétlôdô, véres hábo - rúknak, melyek közül a legrettenetesebb a második világháború volt re kézzelfogható közelségbe kerül az Európai Szénés Acélközösség létrehozása. Ez jelenti az elsô lépést az európai országok gazdasági és politikai egyesítése, a tartós béke biztosítása irányában. A közösség hat alapító tagállama: Belgium, Franciaország, Hollan - dia, Luxemburg, Németország és Olaszor - szág. Az ötvenes évek a Kelet és a Nyugat közötti hidegháború jegyében telnek ben aláírják a Római Szerzôdést, és ezzel létrejön az Európai Gazdasági Kö - zösség (EGK), más néven a közös piac. A hatvanas évek az ifjúsági kultúra születésének idôszaka. A világszerte tizenéves rajongók tömegeit vonzó beategyüttesek, elsôsorban a Beatles feltûnése hozzájárul a kulturális forradalom térhódításához, a generációs szakadék növekedéséhez. A gaz - dasági növekedés töretlen, amit az is elôsegít, hogy az EU-országok közötti kereske - delemben megszûnnek a vámok. Megegye - zés születik az élelmiszer-termelés közös szabályozásáról is, ezzel sikerül leküzdeni az élelmiszerhiányt; hamarosan már az élel miszer-felesleg okoz fejtörést má - jusát a párizsi diáktüntetések, a prágai ta - vasz teszik emlékezetessé, számos társadalmi és magatartásbeli változás forr össze a 68-as nemzedék nevével január 1-jén Dánia, Írország és Nagy-Britannia csatlakozik az Európai Unióhoz, és ezzel kilencre nô a tagállamok száma. Az októberi rövid, ám véres arab-izraeli háború eredményeként ener - giaválság és gazdasági nehézségek kö - szöntenek be Európában. Véget érnek az utolsó jobboldali diktatúrák Európában: 1974-ben Portugáliában megbukik a Sa - lazar-rezsim, a következô évben Spa nyol - országban meghal Franco tábornok. Az EU regionális politikája keretében megkezdik a munkahelyteremtést és az infrastruktúrafejlesztést célzó átutalások folyósítását Európa elmaradottabb területei számára. Növek - szik az Európai Parlament uniós ügyekben gyakorolt befolyása, és 1979-ben Európa polgárai elsô ízben választhatják meg közvetlenül európai parlamenti képviselôiket. A gdanski hajógyárban 1980 nyarán lezajlott sztrájk nyomán Európa, sôt az egész világ megismerkedik a lengyel Szolidaritás szakszervezet és vezetôje, Lech Walesa nevével ben Görögország csatlakozásával tízre bôvül az EU tagjainak száma; öt évvel késôbb Spanyolország és Portu - gália is belép az Unióba ban alá - írják az Egységes Európai Okmányt. Ez a szerzôdés fekteti le az alapját annak a nagyszabású, hatéves programnak, amelynek célja, hogy az európai integráció problémáit az uniós országok közötti kereskedelmi forgalom szabad áramlásának biztosításával, azaz az egységes piac létre - hozásával oldja meg. Sorsdöntô politikai átalakulások közepette november 9- én leomlik a berlini fal, 28 év után újra megnyílik a Kelet- és Nyugat-Német orszá - got elválasztó határ, a két ország hamarosan újraegyesül. A közép- és keleteurópai kommunista rendszerek bukásával Európa népei közelebb kerülnek egymáshoz ra megvalósul az egységes piac és a négy szabadság: az áruk, szolgáltatások, személyek és tôke szabad áramlása. A ki lencvenes években két újabb szerzôdés születik: 1993-ban az Európai Unióról szóló Maastrichti Szer zô - dés, 1999-ben az Amszterdami Szerzôdés. A közös európai problémák sorában megjelenik a környezetvédelem ügye, és felmerül, miként valósítható meg az együttes cselekvés a biztonság és a védelem területén ben három új taggal bôvül az Unió: csatlakozik Ausztria, Finnország és Svéd - ország. Egy apró luxemburgi település, Schengen adja a nevét annak a megállapodásnak, amelynek eredményeként fokozatosan megszûnik az útlevél-ellenôrzés az országok közötti személyforgalomban. Az euró válik számos európai polgár új fizetôeszközévé szeptember 11-én eltérített repülôgépek csapódnak New York és Washington épületeibe; ez a nap a terrorizmus elleni háború kezdetének jelképé - vé válik. Az EU országai fokozzák együttmûködésüket a bûnözés elleni harcban ben tíz újabb ország csatlakozik az EU-hoz. Nyolc közép- és kelet-európai or - szág Csehország, Észtország, Lengyel or - szág, Lettország, Litvánia, Magyarország, Szlovákia és Szlovénia csatlakozik az EUhoz. Ciprus és Málta is EU-taggá válik, Bulgária és Románia belépése pedig ben zárul. További tagjelöltek még Hor - vátország és Törökország. Európa politikai megosztottsága végérvényesen a múlté. Sokan úgy vélik, ideje alkotmányt adni Európának, ám mivel csöppet sem könnyû egyetérteni egy leendô alkotmány tartalmáról, folytatódik az Európa jövôjérôl szóló parázs vita. Tagországok Ausztria Belgium Bulgária Ciprus Cseh Köztársaság Dánia Észtország Finnország Franciaország Németország Görögország Magyarország Írország Olaszország Lettország Litvánia Luxemburg Málta Hollandia Lengyelország Portugália Románia A polgárok életkörülményeinek és életminôségének javításával a Foglalkoztatási, Szociálpolitikai, Egészségügyi és Fogyasz - tóvédelmi Tanács foglalkozik. A foglalkoztatási, a szociális és az egészségügyi politikák egyelôre a tagállamok hatáskörébe tartoznak, ugyanakkor az Európai Unió né - hány sajátos területen szabályozza a mini - mális szociális standardokat és az alapjogokat, közös célokat tûz ki, elemzi a nem - zeti szintû intézkedéseket, ajánlásokat tesz, valamint megteremti az esélyegyenlôség fel tételeit az EU valamennyi polgára szá - mára. A Tanács különös jelentôséget tulajdonít a fogyasztóvédelmi szabályozásnak, amely a légi utasok jogaitól kezdve a termékbiztonsági elôírásokig egyre több te rü - Szlovákia Szlovénia Spanyolország Svédország Egyesült Királyság Tagjelölt országok Horvátország Buvusioji Jugoslavijos Respublika Makedonija Törökország Izland Potenciális tagjelöltek Albania Bosznia-Hercegovina Koszovó (az ENSZ Biztonsági Tanács 1244-es határozata szerint) Montenegró Szerbia 2011 Magyarország az EU soros elnöke Foglalkoztatás, Szociálpolitika, Egészségügy és Fogyasztóvédelem (EPSCO) leten könnyíti az uniós állampolgárok mindennapjait. Minimális szociális standardok és alapjogok A foglalkoztatási, szociális és egészségügyi politikáért alapvetôen a tagállamok felelnek. Európai szinten a nemzeti politikákat minimális szociális standardok és alapjogok közösségi szabályozása támogatja (például: a nemek egyenjogúsága, a megkülönböztetés tilalma, a munkavállalók szabad mozgása, munkaegészségügy és munkavédelem, munkajog és munkafeltételek). Az uniós politikák lényeges része a nyílt koordinációs módszer, vagyis a tagállamok közös célokat fogalmaznak meg, amelyeket saját intézkedések révén valósítanak meg. Uniós szintû közös célokat határoztak meg a társadalmi befogadás (2000), a nyugdíjrendszerek (2001), egészségügy és idôsápolás (2004) terén. Foglalkoztatási és szociális politika A közösségi foglalkoztatási stratégiát az Európai Tanács ülésein dolgozták ki 1997 és 1999 között. Ezeken a csúcstalálkozókon az állam- és kormányfôk elkötelezték magukat a munkanélküliség elleni küzde - lem mellett. Az 1999-ben hatályba lépett Amszterdami Szerzôdésbe új hivatkozás került, amely szerint a foglalkoztatás növelése közös érdek és az Unió egyik fô célja. A foglalkoztatási politika az egyik alapeleme az új, tíz évre szóló uniós gazdasági és szociális stratégiának, az Európa 2020-nak is. Az európai szintû foglalkoztatási célok megvalósítását az Európai Szociális Alap munkahelyteremtô programok finanszírozásával támogatja. Az európai szociális politika jövôbeli irányát az Európai Bizottság 2008 júliusában körvonalazta, amikor elfogadta a Meg - újított Szociális Menetrendet. A 2009 vé - gén elfogadott Európa 2020 stratégia prioritásként határozta meg a befogadó társadalom létrehozását. Az EU hatásköre nem terjed ki a teljesen különbözô nemzeti társadalombiztosítási rendszerek harmonizálására. A szerepe inkább az, hogy összehangolja ezeket a rendszereket, és garantálja a már lefektetett jogokat, például a külföldi munkavállalók, a cserediákok és a turisták esetében. Egészségügyi együttmûködés Minden tagállam maga felel egészségügyi rendszere jó mûködéséért, ugyanakkor uniós szintû együttmûködés szükséges azokon a területeken, ahol az országok önállóan nem tudnak elég hatékonyan fellépni. Ami a közegészségügyet illeti, az EU a következô kulcsfontosságú területeken cselekszik: táplálkozás, túlsúlyosság elleni küzdelem, a dohányzás és másodlagos hatásainak csökkentése, együttmûködés a közegészségügyi veszélyek kérdéseiben, különbözô fertôzô betegségek AIDS, tu - ber kulózis, hepatitis B és C, szezonális és H1N1 influenza járványügyi nyomon kö - vetése, határon átívelô egészségügyi szol - gáltatások, az emberi szervek (vér, szövetek, sejtek) felhasználásának szigorú sza - bályozása. A közös egészségügyi politika nem kevésbé fontos része a gyógyszerészeti termékek egységes piacának megteremtése, amely nem csak az egészségvédelmet szolgálja, hanem a gyógyszeripar fejlôdését, a versenyképességet és a kutatást is ösztönzi. 8 Gyógyszertár X. évf. 1. szám Gyógyszertár X. évf. 1. szám 9

6 Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális A magyar elnökség prioritásai A Foglalkoztatási, Szociális, Egészségügyi és Fogyasztóvédelmi Tanács tevékenységét is alapvetôen meghatározza az Európa 2020 stratégia elindítása. Az Európa 2020 stratégia a munkahelyteremtésért A magyar elnökség javasolja a munkahelyteremtés szempontjainak megvitatását an - nak érdekében, hogy feltárhatóak legyenek azok a gazdaság- és foglalkoztatáspolitikai területek, amelyek koordinált fejlesztése számottevô munkahely-bôvülést eredményez. A Tanács elôkészíti a közös foglalkoztatási jelentést, ajánlásokat fogalmaz meg az Európa 2020 stratégia alapján kidolgozandó nemzeti intézkedési tervek értékeléséhez és határozatot fogad el a tagállamok foglalkoztatáspolitikáira vonatkozó iránymutatásokról. Kiemelt figyelmet fordít a magyar elnökség az Európa 2020 stratégia két úgynevezett zászlóshajó kezdeményezésére is ( Moz - gásban az ifjúság és Új készségek és munkahelyek ), amelyek a fiatal munkavállalók foglalkoztatásának javítását, valamint az oktatásból a munkába való átmenet megkönnyítését célozzák. A magyar elnökség munkája e téren szorosan kapcsolódik a spanyol-belga-magyar közös elnökségi programhoz, hiszen a fiatalok foglalkoztatása a trió átfogó témája. A magyar elnökség foglalkoztatással kapcsolatos fontos jogalkotási teendôje a munkavállalók elektromágneses sugárzással kapcsolatos kockázatok elleni védelmérôl szóló irányelv felülvizsgálata és a hat munkajogi irányelv tengerhajózási dolgozókra való kiterjesztésére is. Demográfiai kihívások, idôsödô társadalom Magyarország számára prioritás, hogy uniós szinten mind sokoldalúbb vita folyjon a demográfiai trendekrôl, különös tekintettel azokra a hatásokra, amelyeket a munka és a családi élet összeegyeztetése gyakorol a demográfiai folyamatokra. Az elnökség javaslatot kíván tenni arra, hogy az EU szen teljen egy Európai Évet a családoknak. A magyar elnökség ezért összpontosítani fog az idôsödô társadalommal kapcsolatos különbözô kezdeményezések támogatására. Magyarország támogatja a nemzedékek közötti szolidaritást elômozdító aktív idôsödés 2012-es európai évének meghirdetését. A magyar elnökség további prioritása a nôk és férfiak közötti egyenlôség stratégiájához kapcsolódó Európai Paktum megújítása. 10 Gyógyszertár X. évf. 1. szám A romák társadalmi, gazdasági integrációjának európai keretei A közös elnökségi programnak megfele - lôen a romák társadalmi és gazdasági in - tegrációjának fontosságát a trió elnökség a április 9-én elfogadott Cordobai Nyilatkozatban fektette le, egyúttal elkötelezte magát a téma folyamatos napirenden tartása mellett. A magyar elnökség a romák társadalmi integrációjának kérdését horizontális megközelítésben kívánja kezelni, és épít az elnökség alatt megrendezésre ke - rülô civil fórumok eredményeire is. Ma - gyarország meg kívánja szervezni a Roma Informális Kontaktcsoport ülését, illetve az Európai Roma Platformot is. A magyar el - nökség munkáját meghatározza továbbá az Európai Bizottság által kidolgozandó Tagállami Romabefogadási Stratégiák Eu - rópai Kerete, valamint az uniós és tagállami források integrációs célra történô felhasználásáról szóló jelentése. A magyar el - nökség célja, hogy az állam- és kormányfôk a júniusi csúcson megvitassák és megerôsítsék az európai roma keretstratégiát. Szociális védelem és társadalmi befogadás A szegénység elleni küzdelemmel összefüggésben kiemelkedô fontosságú a legkiszol - gáltatottabb helyzetben lévô csoportok és közösségek így például a roma lakosság, a fogyatékkal élôk és a munkaerôpiacról kiszorult személyek támogatása. Az el - nökség értékelni fogja a 2010-es Sze - génység elleni küzdelem európai évét, és megrendezésre kerül a szegénységben élôk 10. találkozója. Az Európa 2020 stratégia zászlóshajó kezdeményezéséhez ( Sze - gény ség elleni európai platform ) kapcsolód va a magyar elnökség kiemelten kívánja kezelni a gyermekszegénység kérdését, va - lamint a szeptember 3-i Marche en Famennes-i trió elnökségi nyilatkozattal és az Európai Bizottság tervezett ajánlásával összhangban a gyermekek jólétének elô - mozdítását. Az Európai Bizottság által a közötti idôszakra kidolgozott és az EU fo - gyatékosságügyi szakpolitikáját, prioritásait, cél- és eszközrendszerét meghatározó Eu - rópai Fogyatékosságügyi Stratégia kiemelt trió elnökségi és magyar prioritás. A trió el - nökség a Zaragozai Nyilatkozatban kötelezte el magát e téren a folyamatos munka mellett, amely Stratégiából kifolyólag a központi feladat a Fogyatékkal élô személyek jogairól szóló ENSZ Egyezmény mind szélesebb körû tagállami ratifikálása és végrehajtása. Fenntartható egészségügyi rendszerek A modern egészségügy elôtt olyan új kihívások állnak, mint az idôsödô népesség, az egészségügyi dolgozók és a betegek mobilitása, a technológiai fejlôdés és a nemzeti egészségügyi rendszerek fenntarthatósága. Ezekre tekintettel a magyar elnökség ösztönözni fogja a jövô egészségügyi rendszere - ibe való befektetést, az egészségügyi ellátás hatékonyságát növelô új modellek támogatá - sát; az egészségügyi humánerôforrás prob - lémák uniós szintû megközelítését, valamint az e-egészségügyi rendszerek fejlesztését. A magyar elnökség haladást kíván elérni a Bizottság által elôterjesztett jogszabályjavaslatokból álló gyógyszercsomag még nyitott elemei tekintetében. Magyar célkitûzés a vényköteles gyógyszereken feltüntetett be - tegtájékoztatásról szóló tervezettel kapcsolatos politikai megállapodás elérése. Az uniós polgárok egészségügyi biztonsága érdekében a magyar elnökség kiemelt figyelmet fordít az EU influenza pandémia felkészülési tervfelülvizsgálatára és a gyermekkori védôoltások határon átívelô aspektusaira. A magyar elnökség mérlegelni fog ja az EU Népegészségügyi Program jának jövôjét. Ér - tékelni fogja a mentális egész séggel kapcsolatos uniós és tagállami szintû kezdeményezéseket, valamint ösztönözni kívánja a gyermekek és a fiatalok egészséges életmódját. MOSZinfo É l e t m û d í j a s o k prof. dr. Nikolics Károly 1996 dr. Pap Endre 1996 dr. Lantosi István 1997 dr. Fodorné dr. Novák Alexandra 1997 prof. dr. Szász György 1998 dr. Mohr Tamás 1998 dr. Pávics László 1999 prof. dr. Erôs István 2000 dr. Simon Kis Gábor 2000 dr. Mikola Bálint 2001 dr. Écsy Zoltán 2002 dr. Komáry Kázmér 2002 prof. dr. Vincze Zoltán 2003 dr. Szabó Sándor 2003 dr. Hankó Zoltán 2004 prof. dr. Stájer Géza 2004 prof. dr. Dick R. Gourley 2005 dr. Samu Antal 2005 dr. Csejtei Mariann 2006 dr. Orbán István 2006 dr. Várszegi László 2006 prof. dr. Zalai Károly 2007 Mátyásné dr. Simon Zsuzsa 2007 dr. Váczi Józsefné 2008 dr. Baranyi Judit 2008 dr. Horváth Dénes 2009 dr. Varga Imre 2010

7 Tanulmány Tanulmány Tanulmány Tanulmány Tanulmány Tanulmány Tanulmány Tanulmány Tanulmány Tanulmány Tanulmány Tanulmány Célkeresztben az adherencia I. rész Az adherenciára irányuló beavatkozások hatékonyságának növelése nagyobb hatással lehet a népesség egészségére, mint az egyes gyógyszeres kezelések javítása (WHO) A betegek eredményes kezelésének javítása a közvetlen lakossági ellátásban dolgozó gyógyszerészek közremûködésével Európában Egy olyan idôben, amikor egyszerre kapnak hangot olyan nézetek, mint a Pharmageddon vagyis a gyógyszerfelírási járvány és a betegek gyógyszeres alulkezelése, miközben a gyógyszerkassza milliárdokat emészt fel, érdemes megvizsgálni, hogyan áll a racionális gyógyszeralkalmazás és a betegek pontos terápiakövetése tá - mogatására irányuló egészségpolitika. Egy közelmúltban történt felmérés hazánkban is alapvetô hiányosságokat tárt fel a kérdésben, amikor alig több, mint 50%-osra becsüli a gyógyszeralkalmazás egészségnyereség vonzatú hatékonyságát az alapellátásban. Az adherencia (pontos betartás), compliance (együttmûködés) és per - sistencia (kitartás, állhatatosság) fogalmakat egyaránt használ ják an - nak definiálására, hogy milyen mértékben követi a beteg a vényköteles (vagy megfelelô indikációjú OTC) gyógyszereinek elôírásait. Vannak azonban lényeges eltérések a három fogalom között. Az adherencia azt jelzi, hogy a ke - zelés céljait a beteg és az egészségügyi szakember megvitatja és egyezteti. A kifejezés interaktív és együttmûködô kapcsolatot tételez fel, és fi - gyelembe veszi a beteg részvételének szerepét saját állapotának irányításában. A hibák és a sikerek közösek. A compliance az a mérték, mennyire követi a páciens az egészségügyi szakemberek által adott tanácsokat (pl. a gyógyszerszedésre vonatkozó információ, életmód változtatás). A ki - fejezés magában foglal egyfajta szófogadás-alapú megközelítést, melyben a szakember elôír egy egyoldalú és passzív formulát, amit a páciensnek végre kell hajtani. Ezért amikor non-compliance lép fel, azt a páciens hibájának tekintik. A persistencia fogalmát annak jellemzésére használják, vajon a páciens folyamatosan alkalmazza-e az elôírt gyógyszert. A terápia be nem tartásának költségei kalkulálhatóak egyrészt a gyógyszer használatának mellôzése vagy nem megfelelô használata miatt bekövetkezô további kezelések vagy hospitalizáció, másrészt erôforrás pazarlás a felírt és a TB büdzsé és magánkiadás által megosztva finanszírozott gyógyszer fel-nem-használása tekintetében. Jelenleg a következô adatokkal kell szembesülnünk: Évente 194,500 haláleset az EU-ban rossz gyógyszeradagolás és az elôírások be nem tartása (non-adherence) miatt. A nonadherence becsült költsége az EU-ban évi 1.25 Md. Az elégtelen adherencia évente összesen 177 Md $ közvetlen és közvetett egészségügyi kiadást okozott az USA-ban. A betegek non-adherenciája a gyógyszeriparnak több mint 30 Md $ elmulasztott bevételt jelent (Datamonitor). A betegek adherenciájának 5%-os javulása millió $ be - vétel növekedést okoz. A fentieket figyelembe véve egyértelmû, hogy az adherenciára több figyelmet kell fordítani és nem lehet elválasztani a racionális gyógyszeralkalmazás általános alapelveitôl. Az egészségügyi szak - mák és intézmények összehangolt tevékenységére van szükség, Ez egyfelôl egészségnyereség/veszteség, másfelôl gazdaságossági kérdés. Döntô fontosságú a megfelelô egyensúly az egész ség-, szociális- és gazdaságpolitika között. A cselekvéseket egy világos jövôképbe kell beágyazni. A siker kulcsfontosságú tényezôje a terápiás adherencia javításában az összes érintett szereplô (a betegtôl a politikáig) hozzájárulásának figyelembe vétele. Nyil vánvaló, hogy a szakemberek aktív közremûködése, fôként a gyógy sze - részeké, alapvetô fontosságú. Meg kell vizsgálni a gyógyszerészek lehetôségeit a betegek terápiás adhereciájának javításában általánosságban de különösen a krónikus terápiákban. A gyógyszerek legnagyobb alkalmazói csoportját az idôsek jelentik. Az egészséges öregedésre különös hangsúlyt kell fektetni, ami nem egyszerûen az élet meghosszabbítását jelenti. Képessé kell tenni az idôseket arra, hogy teljes értékû tagjai legyenek a társadalomnak, és megbirkózzanak az öregedés folyamatával, amivel mindannyiunknak szembe kell nézni. A gyógyszerészeknek döntô szerepük van az emberek egészségének és jó közérzetének megôrzésében. Azzal, hogy megbízható és egyénre szabott információt nyújtanak az idôseknek, biztosítani tudják a nekik elôírt gyógyszeres kezelés pontos betartását, és tájékoztatást kapnak az OTC szerek lehetséges kölcsönhatásairól is. Mivel a gyógyszerészek elsô vonalbeli szereplôk, ösztönözni tud - ják pácienseiket az egészségesebb életmódra, valamint arra, hogy proaktívak legyenek egészségük megôrzésében. Útmutatást és se - gít séget tudnak nyújtani, hogy legyôzzék a depresszióhoz, a nemkívánatos mellékhatásokhoz, a demenciához, a bizalmatlansághoz vagy aggodalomhoz fûzôdô ellenérzéseiket. A krónikus betegsé- gek, mint a magas vérnyomás vagy diabetes, segíthetnek a páciensnek megérteni az egész életükön át tartó kezelés pontos betartásának fontosságát azért, hogy elkerüljék az életfunkciók romlását. Miközben aggályos, hogy a kezelés pontos betartásának elégtelensége és a túlfogyasztás növeli az egészségügyi kiadásokat, még inkább problematikus ezek negatív hatása az idôsek életminôségére jó közérzetére és ennek következményeire. A gyógyszeralkalmazás gyakorisága az életkor elôrehaladtával növekszik. Az idôseket segíteni kell, hogy legyenek tisztában a nem megfelelô gyógyszeralkalmazás és az alul/túlfogyasztás következményeivel, valamint a mellékhatásokkal. Döntô fontosságú, hogy a páciensek, orvosaik és a gyógyszerészek együttmûködjenek az idôs emberek által használt gyógyszerekrôl nyújtott megbízható információk nyújtásában. A lehetô legtöbbet meg kell tenniük azért, hogy az idôsek gondosan betartsák a kezelés elôírásait. A népesség rapid öregedésével és a nagyon idôs, dementált és/vagy felügyeletre szoruló emberek egyre magasabb száma miatt aggályos, hogy közülük egyre többen nem jutnak hozzá közvetlenül a gyógyszerészek által nyújtott alapvetô információszolgáltatáshoz. Az adherencia és a beteg javulása Mi a beteg egészség-nyeresége? Általánosságban az egészség-nyereség a beteg egészségi állapotának közvetlen javulása, amit az egészségügyi ellátó rendszerrel való kapcsolata következtében ér el. A betegnek a gyógyszerhasználattal összefüggô specifikus egészség-nyeresége három fô csoportba sorolható: gazdasági elônyök pl. hospitalizáció, orvosi vizit, munkából való kiesés, gyógyszerfelírás területei, klinikai elônyök pl. tünetek, diagnózis, gyógyszer mellékhatások, gyógyszer kölcsönhatások kérdései, humán elônyök pl. beteg elégedettség, egészséggel összefüggô életminôség, valamely kezelés preferálása egy másikkal szemben. Ezt a három szempontot holisztikusan kell tekinteni. Például a megjavult klinikai állapot eredményezhet alacsonyabb kiadást, de humán eredményként növelheti az elégedettséget is az ellátó rendszer irányában. Összességében a javuló gyógyszer adherencia pozitív hatású lesz mindhárom tényezôre. Annak ellenére, hogy a szakemberek igyekeznek minden tényezôt javítani, a páciens részvétele és együttmûködése alapvetôen meghatározó a siker elérésében. Mi a terápiás adherencia? A WHO megfogalmazásában az adherencia az a mérték, amenynyire egy adott személy viselkedése gyógyszerszedése, diéta betartása és/vagy életmód változtatások végrehajtása megfelel az egészségügyi ellátást nyújtó szolgáltató által adott ajánlásoknak. A gyógyszer adherenciát általában a gyógyszer tényleges alkalmazásának a terápiás utasításhoz viszonyított %-ában fejezik ki. Egy páciensnek, aki pl. 60%-os adherenciát mutat az orális antidiabetikum vonatkozásában, hiányzó adagja van. Szándékosan gyógyszerelési szabadságot ad magának, vagyis rövid periódusokat, amikor tudatosan nem vesz be gyógyszert, de késôbb újra szándékában áll bevenni. A 60% és a 80% adherencia között a különbség szignifikáns lehet. Bár a cél ideálisan a 100%, bizonyos esetekben a 80% és100% közötti alacsonyabb érték is elfogadható, ám javítani kell. Más esetekben azonban ez a szint a betegnek magas szintû kockázatot jelenthet. Pl. a béta-blokkolót csökkentô beteg 4.5-szeres kockázatnak teszi ki magát ischemiás szívbetegséggel szemben. HIV-fertôzôttek körében elengedhetetlen a ma gas - szintû adherencia (90% 95%) a virális rezisztencia megelôzésére és az egészség-nyereség javítására. Tények és számok az alacsony adherenciáról. A gyógyszerek nem lesznek hatékonyak, ha a betegek nem veszik be ôket, vagy nem tartják be a kezelési elôírásokat. Még a fejlett országokban is a krónikus betegségben szenvedôknek csupán 50%-a tartja be a terápiás elôírásokat. Becslések szerint a páciensek 20% 30%-a nem tartja be a gyógyító vagy tüneteket enyhítô gyógyszerelési elôírásokat, és 30% 40% nem tartja be a betegség megelôzô terápiás elôírásokat. Krónikus betegségek gyógyszereinél az adherencia 50%. Minden évben milliók szenvednek gyógyszerrel összefüggô morbiditástól és mortalitástól a non-adherencia következtében. Az USA-ban folytatott vizsgálat állítja, hogy a non-adherencia, kü - lönösen a gyógyszerszedésben és az életmód változtatásban, közvetlenül okozhatja az egészségügyi kiadások további növekedését. Az USA-ban 11% 20%-ra (idôseknél 30%-ra) becsülik a non-ad - herencia miatti kórházi kezelések, sürgôsségi ellátások és a megismételt orvosi vizitek arányát, ennek becsült éves költsége 100 Md $. Évente hozzávetôleg 125,000 haláleset következik be non-adherencia miatt. Ténylegesen a nem megfelelô terápiás adherencia drámai mértékû közegészségügyi problémává vált, ami a fejlett országok számára egyre nyilvánvalóbb. Az UK-ban tények támasztják alá,hogy a non-adherencia miatti egészségügyi kiadások 2004-ben kb. 12 millió -ra becsülhetôk. 9- bôl 1 háztartásban (11%) legalább egy olyan vényköteles gyógyszer található, amelyre a páciensnek már nincs szüksége. A gyógyszer pazarlás vesztesége a teljes gyógyszerkiadás 2.3%-a Egy másik példa Portugáliából, ahol az egy vényre kiadott gyógyszerre jutó gyógyszerpazarlás 2006-ban 4.44 volt, melynek 60.1%-át a társadalombiztosítás fizette. A terápiás adherencia javítása Egy gyógyszer, függetlenül attól, hogy vényköteles vagy nem, értékes és fontos technológia, ami hatékonyan mûködik, de nem képes csodákat tenni. Alkalmazásakor megfelelôen számításba kell venni az elônyöket és a kockázatokat, valamint a költség-hatékonyságot egyaránt. Ezek fontos alapelvek, amelyeket be kell tartani ahhoz, hogy elônyökhöz jussunk a gyógyszeralkalmazásból és biztosítsuk a hozzáférhetôséget. Kutatások igazolják, hogy a beteg saját be - tegségére és terápiájára vonatkozó megértésének a felmérése, a ke - zelés elônyeinek kommunikációja, a beteg készségének megítélé se, hogy mennyire hajlandó az elôírásokat betartani, és az együtt - mûködés bármilyen akadályának megvitatása, szignifikánsan javít - ja a páciens terápiás adherenciáját. Ezen a területen a legértékesebb a közvetlen lakossági ellátásban dolgozó gyógyszerész szerepe. Valójában a gyógyszerésznek a beteggel való közvetlen és gyakori kontaktusa, könnyû elérhetôsége és a gyógyszerelésben szerzett kiemelkedô tapasztalata révén kulcsszerepe van az ellátó rendszeren belül arra, hogy hatékonyan járuljon hozzá bármilyen beavatkozás sikeréhez, amely a páciens terápiás adherenciáját egészségi állapota javítása érdekében befolyásolja. 12 Gyógyszertár X. évf. 1. szám Gyógyszertár X. évf. 1. szám 13

8 Tanulmány Tanulmány Tanulmány Tanulmány Tanulmány Tanulmány Tanulmány Tanulmány Tanulmány Tanulmány Tanulmány Tanulmány Túlzott leegyszerûsítés az a gondolat, hogy a gyógyszerész csak a gyógyszer betegnek történô expediálásáért felelôs. Messze nem írja le mindazt, amit a gyógyszerészek végeznek a lakossági ellátás szintjén. A gyógyszerész praxisában gyógyszerészi gondozást végez, és biztosítja, hogy megfelelô terápiás eredményt érjenek el a kiadott gyógyszerrel. Általánosságban ezt oly módon teszi, hogy lehetôséget biztosít a páciens oktatására és informálására, monitoroz olyan paramétereket, mint a vérnyomás, irányítja a gyógyszerelést, felbecsüli a terápiás adherenciát, és azonosítja azokat a helyzeteket, amikor más szakemberhez kell irányítani a beteget. Speciálisabban, a közforgalmú gyógyszertár szintjén az elmúlt évtizedekben számos kezdeményezés és tevékenység valósult meg a terápiás adherencia javítása és a beteg optimális terápiás eredményeinek elérése érdekében. Ezek többé-kevésbé szisztematikus megközelítések, melyeket részben a kormányok is felismertek, és nemzeti stratégiájuk részévé tették a betegek állapotának javítása és az egészségügyi kiadások megtakarítása céljából. Érdemes a világszerte teret nyert, gyógyszerelést felülvizsgáló programokra felhívni a figyelmet. Klinikai szinten a módszer hatékonynak bizonyult a terápia optimalizálásában, javította az eredményeket, csökkentette a gyógyszerrel összefüggô problémák valószínûségét, és a pazarlást. A vizsgálatok valójában a gyógyszerészek természetes szerepének tekinthetôk, mivel ôk együtt alkalmazzák klinikai ismereteiket (azaz a terápia ismeretét és a beteggel való konzultációt) a technikai ismeretekkel (kínálat, termékismeret), és ez a kombináció egyedül náluk teljesül. A gyógyszerelési vizsgálati modell nagyon összetett. A pácienssel készülô interjúval kezdôdik, a gyógyszerelés felmérésével, az orvossal és a házi ápolónôvérrel történô egyeztetéssel folytatódik, a laboreredmények értékelésével zárul. Végezetül a gyógyszerész riportot készít a betegrôl, amely segíti az orvos döntéshozatalát. Svéd kutatási eredmények igazolják, hogy az idôsek gyógyszerelését felülvizsgáló programok 12,4-rôl 10,7-re csökkentették a be - szedett gyógyszerek átlagos számát. Az egy páciensre jutó átlagos gyógyszerköltség szintén csökkent évi 1488 SEK (kb.160 ) mértékben. Dániában végzett kutatások szerint az idôskorúak gyógyszerelését szisztematikusan felülvizsgáló programok évi 50 millió megtakarítást eredményeznének. Az UK-ban a gyógyszerelési vizsgálatok részei az NHS szerzôdésnek, felismerve a közforgalmú gyógyszerész lehetôségeit ezen a területen. Finnországban ben egy idôs betegeket felmérô, gyógyszerészek által végzett gyógyszerelési vizsgálatot indítottak a közforgalmú gyógyszertárakban. Franciaországban a gyógyszerészek 2007-ben bevezették a gyógyszerelési nyilvántartást. Ez egy minden páciensre kiterjedô központi adatbázis, amely tartalmazza a számára bármely francia gyógyszertárban kiadott gyógyszert. Az adatbázis alapján a gyógyszerész monitorozni tudja a beteg által szedett összes készítményt, képes felismerni és elkerülni a lehetséges gyógyszer által okozott (iatrogén) betegségeket és a redundáns, párhuzamos kezeléseket. A gyógyszerész tájékoztatni tudja az orvost a beteg aktuális gyógyszerelésérôl (beleértve a vényköteles és nem vényköteles gyógyszereket). Ausztriában a Gyógyszerelési Biztonsági Öv (MSB) az elsô lépés a magas szintû e-health szolgáltatások irányába, amely egyéni gyógyszerelési adatokon alapul, és minden a rendszerbe bekapcsolódó patika számára elérhetô. A project része egy központi gyógyszerelési adatbázis, és egy betegkövetô szoftver. A program alapvetôen a gyógyszer adherenciát ellenôrzi. Az adagolás, terápiás kategória és napi bevitel adatai alapján a gyógyszerész meg tudja állapítani az inkonzisztenciát. A rendszer figyelmeztet, ha a patika legutóbbi felkeresése óta túl sok vagy túl kevés napi adag fogyott. A páciens hozzáférése az egyéni egészségbiztosítási e-kártyával történik. Hosszútávú terápiák Krónikus az a betegség, amely folyamatos, maradandó károsodást okoz, irreverzibilis patológiai elváltozás idézi elô. A páciens rehabilitációja speciális tréninget, hosszú idôszakon keresztül felügyeletet, megfigyelést vagy gondozást igényel. A krónikus betegségek magas költségeket és óriási terhet rónak az egyénre, családjukra, az ellátó rendszerre és a társadalomra. A csökkenô munkabíráson keresztül jelentôs gazdasági kihatásai is vannak. Számos tanulmány mutatja ki, hogy krónikus betegségben mint pl. asztma, diabetes, elhízás vagy HIV/AIDS a betegek rendszerint nem tartják be a terápiájukat. Gyakran a szakemberek túlbecsülik a páciensek adherenciáját. Ahogyan a WHO hangsúlyozza, az adherenciára irányuló beavatkozások hatékonyságának növelése nagyobb ha - tással lehet a népesség egészségére, mint az egyes gyógyszeres kezelések javítása. A krónikus betegségek esetében, ahol a gyógyszerelést hosszú, vagy korlátlan ideig kell alkalmazni, az adherencia gyakran hat hónap után esik vissza szignifikánsan, különösen a tünetmentes betegségeknél, mint a magas vérnyomás, hyperlipidemia, osteoporosis, vagy a kardiovaszkuláris betegségek. Ez azért következik be, mert a páciens úgy érzi, minden rendben, nincs fájdalom, nincs kimerültség, nincs köhögés. A tünetek hiánya miatt a páciensek könnyen elveszítik a szükséges figyelmeztetést, ami emlékezteti ôket a gyógyszer bevételére. A gyógyszerész közremûködésének része az is, hogy ne csupán figyelmeztesse a pácienst a gyógyszer bevételére, de közösen találjanak módot arra, hogyan segítsék a pácienst magát emlékeztetni a gyógyszer bevételére. A hosszan tartó olyan terápiák esetében, ahol az állapot progresszív és nem gyógyítható, a páciensek hajlamosak abbahagyni a gyógyszerszedést, ahogyan elveszítik benne a hitüket. Ezekben az esetekben alapvetô fontosságú a gyógyszerész közbeavatkozása, hogy elmagyarázza, a további kezelés segíthet lelassítani a funkcionális hanyatlást és a páciens számára több értékes idôt ad a család körében. A gyógyszerésznek képesnek kell lennie arra, hogy elmagyarázza a gyógyszer bevételének elônyeit és kockázatait úgy, hogy a páciens megalapozott döntést hozzon, és bátorítást kapjon a szükséges lépések megtételére. A hosszan tartó a non-adherencia kialakulásához hozzájáruló másik tényezô lehet az a tény, hogy bizonyos adagolási technikák, mint az inzulin injekció vagy az inhaler használata, a pácienstôl olyan magabiztosságot és kész sé - get kíván meg, amit néha nehéz elérni. Itt szintén lényeges a gyógyszerész közremûködése a páciens betanításában a gyógyszer be - adására szolgáló eszköz használatára. Fontos szerepet játszik ebben, hogy ne csupán biztosítva legyen a gyógyszer helyes be - adása, de erôsítse a beteget a saját betegsége menedzselésében is. Folytatjuk! a PGEU munkaanyaga alapján összeállította Dr. Bartal Éva Korunk járványa a diabétesz Korunk egyik érdekes paradoxona az, hogy míg az orvostudomány szédületes fejlôdésen megy keresztül, addig az egész - ségügy csak nehezen tud megbirkózni azok kal a betegségekkel, amelyek a legtöbb halálesetet okozzák: szív- és érrendszeri betegségek, daganatok, allergiák, anyag csere zavarok, degeneratív idegrendszeri problémák és még tovább sorolhatnánk a többi gyilkos kórt. Ugyanakkor ezek a megbetegedések a legtöbb természeti népnél ismeretlenek, viszont megfigyelték, hogy amint ezek az emberek civilizált környezetbe kerülnek akár úgy, hogy elhagyják eredeti élôhelyüket, akár a mo - dern nyugati civilizáció áldásaiban ré - sze sülnek, körükben is felütik fejüket ugyanezek a betegségek. Logikusnak tûnik tehát, hogy az emberiséget sújtó megbetegedések zöme életmódfüggô és így nagyon könnyen befolyásolható sokszor már az életvezetés minimális megváltoztatásával is. Ez a tétel maximálisan vonatkozik korunk egyik dinamikusan terjedô szinte már nép betegségnek számító kórjára, a diabetes mellitusra közkeletû nevén a cukorbetegségre is. A 19. század elején a regisztrált cukorbetegek száma csupán néhány tízezerre rú - gott. Napjainkban a feltételezett latens diabéteszeseket is tekintetbe véve közel másfél millió cukorbeteggel számolhatunk. Szédü - letes a fejlôdés. Ennek a bajnak két formája ismert: a ritkább sokszor már fiatalkorban is észlelt elsôdleges, úgynevezett I típusú, és a nálánál sokkal gyakoribb II típusú diabétesz. Az elôbbi mindenképpen szakorvos által indukált insulin kezelést igényel, míg az utóbbi terápiájában sokszor az étrend optimalizálása, a magas glikémiás indexû szénhidrá - tok elhagyása, a rendszeres fizikai aktivitás elkezdése, a lelki problémák rendezése is elegendônek bizonyulhat (ugyanakkor min - dezek a teendôk hasznosak lehetnek az I típusú cukorbetegség kiegészítô kezelésében is). Ha ezek a beavatkozások kevésnek tûnnek, hatékony étrend kiegészítôk szedése, majd késôbb gyógyszeres terápia jöhet szóba. Felhívnám a figyelmet arra, hogy cukorbetegségre való hajlam, pozitív családi kórelôzmények, elhízás, terhességgel öszszefüggô vércukor emelkedés, nagy magzat szülése, illetve bizonyos, gyakrabban elôforduló tünetek gyakori szájszárazság, bôrviszketés, gyakoribb vizelés, nehezen leadható súly, szédülés, idôsebb korban elô forduló zavartság, és a többi esetén gondoljunk cukorbaj lehetôségére is, és feltétlenül vizsgáljuk ki a pacienst. Végsô fokon mai életvezetésünk mellett szinte mindenki potenciális cukorbeteg, tehát megelôzésképpen mindenkinek érdemes néhány apró finomítást elvégezni életmódján: mellôzni a finomított szénhidrá - tokat (édességek, fehér lisztbôl készült pékáruk, tészták), növelni a zöldségfélék, alacsony glikémiás indexû gabonafélék fo - gyasztási arányát, több kalóriamentes fo - lya dékot fogyasztani, napi perc ak - tív, személyre szabott testmozgást végezni és végül, de nem utolsó sorban mind kiegészítô terápia, mind megelôzésképpen célzott és jó minôségû, komplex étrend kiegészítôt kellene fogyasztani. Korunk korszerû étrend kiegészítôi az organikus, természetes alapanyagú, komplex, egyidejûleg több egymás pozitív hatását elônyösen javító komponenst magukba fog laló készítmények. Ezek közül is kiemelkedik a Magán gyógy - szerészek Országos Szövetségének ajánlásával mi több aktív közremûködésével forgalomba hozott Diabé komplex, mely természetes alapanyagok organikus kom - plexe és amelyik megfelelô életvezetés és az egészséges életmódra vonatkozó orvosi ajánlások betartása esetén hatékonyan képes hozzájárulni a cukorbetegség megelôzéséhez és kiegészítô terápiájához. Alkotórészei közül ki kell emelni a népi gyógyászat több évezredes megfigyelésén alapuló Momordica (balzsamkörte) gyümölcsének kivonatát, mely hatékonyan támogatja a máj, epe és hasnyálmirigy egészséges mûködését, komplex hatóanyag tartalma pedig hozzájárul a vércukorszint normalizálásához. A benne levô króm optima - lizálja, és hatékonyabbá teszi a szénhidrát és zsíranyagcserét. A diabétesz következtében a szervezetben fellépô károsan foko - zott oxidációs folyamatok gátlásához nagymértékben hozzájárul a készítményben le vô antioxidánsok gazdag bevitele is. A Diabé komplexben jelenlevô C-vitamin, magnézium és cink ugyanis védik a szervezetet a szabadgyökök káros hatásaitól, és hatékonyan támogatják, optimalizálják az immunrendszer mûködését. Cukorbetegségben és az ezt megelôzô állapotokban kerülnünk kell a vércukorszint szélsôséges ingadozását, mert ez a tényezô felelôs elsôsorban azokért a szövôdményekért, amelyek a diabétesz igazi veszélyét jelentik: megvakulás, veseelégtelenség, agyi és szív katasztrófák és még sorolhatnám ennek a néma gyilkosnak a cukorbajnak a fenyegetéseit. Amennyiben be - tartjuk az egészséges életmódra vonatkozó szabályokat, és alkalmazzuk a hatékony ét - rend kiegészítés komplex tapasztalataiból ere dô tanításokat, lényegesen csökkenthetjük ennek az alattomos kórnak a veszélyeit. Dr. Bakanek György Sportorvos, életvezetési tanácsadó Summa Pharma tudományos szakértô 14 Gyógyszertár X. évf. 1. szám Gyógyszertár X. évf. 1. szám 15

9 Tanulmány Tanulmány Tanulmány Tanulmány Tanulmány Tanulmány Jelentôs munkajogi változások 2011-ben A részmunkaidôs foglalkoztatáshoz kapcsolódó kedvezmény A munkaadót járulékkedvezmény illeti meg, ha a gyermekgondozási szabadságról viszszatérô munkavállaló munkakörét közvetlenül a visszatérését követôen a gyermekgondozási szabadságról visszatérô munkavállaló és emellett a munkavállaló gyermekgon dozási szabadságának idôtartama alatt e munkavállaló munkakörének ellátására lé - tesített munkaviszonyban foglalkoztatott munkavállaló, vagy a lejártát követôen vele azonos vagy hasonló munkakör ellátására létesített munkaviszonyban foglalkoztatott munkavállaló heti órás részmunka - idôs munkaviszony keretében látják el. Fontos, hogy csak azon munkavállaló után vehetô igénybe a kedvezmény aki a gyermekgondozási szabadság ideje alatt terhességi-gyermekágyi segélyben, gyermekgondozási segélyben vagy gyermekgondozási díjban részesült. A kedvezmény amelyhez semmilyen kártyát sem kell kiváltani azt jelenti, hogy a munkaadó mindkét munkavállaló után a 27 százalékos társadalombiztosítási járulék helyett 20 százalékos mértékû társadalombiztosítási járulék fizetésére kötelezett (amelybôl a nyugdíjbiztosítási járulék 18 százalék, az egész - ségbiztosítási és munkaerô-piaci járulék pe - dig 2 százalék). A kedvezmény havonta a minimálbér kétszereséig érvényesíthetô. Ugyanabban a munkakörben foglalkoztatott munkavállalók után járulékkedvezmény csak abban az esetben jár, ha a gyermekgondozási szabadságról visszatérô munka - vállaló munkába állását követôen leg alább 1 évig fennállnak. A kedvezmény leg fel jebb azonban 3 évig jár. A járulékkedvezmény a munkaadót csak abban az esetben illeti meg, ha a létszámát a részmunkaidôs foglalkoztatás kezdetét megelôzô hónap átlagos statisztikai állományi létszámához képest növeli, és azt a részmunkaidôs foglalkoztatás idôtartama alatt nem csökkenti. Nem minôsül az állományi létszám csökkentésének, ha a létszám olyan munkavállalóval csökken, aki a) a statisztikai elôírások szerint nem tartozik az átlagos statisztikai állományi létszámba, vagy b) munkaviszonyát rendes vagy rendkívüli felmondással szüntette meg. A járulékkedvezmény kedvezményezett mun kavállalónként legfeljebb a kötelezô legkisebb munkabér kétszeresének megfelelô járulékalap után érvényesíthetô. Ezzel párhuzamosan a családok támogatásáról törvény módosítására benyújtott törvényjavaslat maximum heti 30 órás munkavégzést tesz lehetôvé GYES mellett. GYES melletti munka 2011-tôl ismét 3 évessé válik a GYES (viszszamenôlegesen is, tehát a április 30-át követôen született gyermekek szüleire is kiterjesztve), viszont ezzel párhuzamosan módosulnak a GYES melletti munkavégzés szabályai. Az említett törvénymódosítás alapján a GYESben részesülô személy 2011-tôl keresô tevékenységet a gyermek egyéves koráig nem folytathat, a gyermek egyéves kora után heti harminc órát meg nem haladó idôtartamban folytathat, vagy idôkorlátozás nélkül, ha a munkavégzés az otthonában történik. A GYES-t igénybe vevô nagyszülô vonatkozásában viszont a korábbinál megengedôbb lesz a szabály, hiszen ô a gyermek hároméves kora után az eddigi 20 helyett szintén 30 órás idôtartamban folytathat az - zal, hogy idôkorlátozás nélkül dolgozhat, amennyiben a munkát otthonában végzi. A kiskorú szülô gyermekének GYES-ben ré - szesülô gyámja továbbra is idôkorlátozás nélkül folytathat keresôtevékenységet. A gyermeknevelési támogatásban (GYET-ben) részesülô személy kereseti tevékenységet ugyancsak heti harminc órát meg nem haladó idôtartamban folytathat (szemben az ed - digi napi néggyel), vagy idôkorlátozás nélkül, ha a munkavégzés otthonában történik. A GYES-ben részesülô örökbefogadó szülô keresô tevékenységet heti harminc órát meg nem haladó idôtartamban folytathat. Az örökbefogadó szülô GYES-re való jo - gosultsága a javaslat egyik új eleme: mely szerint a 10 évesnél fiatalabb gyermek örök befogadása esetén a szülô valamelyike 6 hónap GYES-t vehet igénybe. Amennyiben tehát a törvényjavaslat a jelen - legi formájában kerül elfogadásra, abból egyenesen következik, hogy a jelenleg tel - jes munkaidôben foglalkoztatott GYES-ben részesülô munkavállalóknak jövôre döntenie kell: vagy teljes munkaidôben dolgozik tovább, de lemond a GYES-rôl, vagy pedig részmunkaidôben alkalmazzák és tovább folyósítják mellette ellátását. Kölcsönzött munkaerô, munkaerô kölcsönzés: Évek óta ismert megoldás a munkavállalók egyébként igen jelentôs jogainak csorbítására a munkaerô-kölcsönzés. Ennek az anomáliának a kiküszöbölését szolgálja az Eu - rópai Unió irányelve, amely legkésôbb 2011 decemberétôl jelentôsen szigorít a kölcsön - zés eddig tagállami belátástól függô feltételein. A részletes szabályozás megjelenése elôtt a kirendelés intézménye volt az amellyel hasonló célt lehetett elérni. A Munka törvénykönyve 2001 elôtti szabályai sem idôtartamban, sem a tulajdonos személyére tekintettel nem korlátozták a kirendelést, így munkaviszony létesítése helyett a munkaerô kirendelôtôl történô bérlése nem csak átmeneti megoldást jelenthetett. Az eredeti elképzelés nem lett volna rossz, azonban a leleményes magyar ember itt is megtalálta a kiskaput. A munkaerô-kölcsönzést bevezetô jogszabály módosítás indokolása kifejezetten hangsúlyozta a kölcsönzés ideiglenes jellegét, a rövid idôtartamú, átmeneti munkaerô-igény kielégítését. A jogalkotás azonban megint alul maradt a leleményekkel szemben, hiszen a kölcsönzés tételes törvényi szabályozása pontatlan, visszaélésre alkalmas volt. Az eredeti koncepciótól fényévekre, a határozatlan idejû munkaviszony egyenértékû alternatívájaként került az Mt-be. Azóta sincs olyan szabály, amely meghatározná, hogy milyen okok ból, illetve milyen idôtartamra lehet mun kaerôt kölcsönözni. Másrészt a kölcsön - zött és a kölcsönbevevô saját munkavállalói között a foglalkoztatás feltételei vonatkozásában egyáltalán nem rendelkezik az Mt. az egyenlô bánásmód követelményérôl. Ez a helyzet fog megváltozni az uniós irány - elv jogszabályba építése következtében, amikor is megváltoztatja azt a jelenlegi sza - Tanulmány Tanulmány Tanulmány Tanulmány Tanulmány Tanulmány bá lyozást, amely nem akadályozza meg, hogy a munkaerô-kölcsönzést ne a határozatlan idejû, tartós és átmenetinek nem minôsülô munkaviszonyok kiváltására használják fel december 5 ig minden kölcsönzô cég nek át kell vennie az EK (Európai Uniós Kölcsönzési Irányelv) Irányelvet, ami azt je - lenti, hogy a kikölcsönzés csak ideiglenes lehet. Nem kölcsönözhetnek tartósan, több hónapra, vagy évekre munkavállalókat egy céghez, hanem csak helyettesítéses vagy ideiglenes munkakörre. Az elfogadott do - kumentum szerint a kölcsönzés meghatáro - zott idôre valósulhat meg. Rendkívüli helyzetekben, átmeneti idôszakokra, vagyis ru - galmas keretek között tegye lehetôvé a foglalkoztatást. Ezen irányelv a kölcsönzött munkavállalókat védô olyan keretet hoz lét - re, amely megkülönböztetéstôl mentes, te - hát védi a kölcsönzött dolgozók jogait. Változások léptek életbe a nyugdíjrendszer területén is január 1-jétôl Az új szabályok szerint 40 év munkaviszony után minden nô nyugdíjba mehet Januártól az öregségi teljes nyugdíjra jogo - sult az életkortól függetlenül az a nô is, aki legalább 40 év jogosultsági idôvel rendelkezik. A jogosultsági idôbe azonban itt a keresô tevékenységgel járó biztosítási vagy azzal egy tekintet alá esô jogviszonynyal szerzett szolgálati idô, valamint a gyermekneveléssel szerzett szolgálati idô legfeljebb 8 évig számít bele. A tanulással töltött idôt a kedvezményes nyugdíjba vo - nuláskor nem számítják be és a munkanélküli ellátásban töltött idôt sem. A kormány az elfogadott törvények alapján belekezd a nyugdíjrendszer megváltoztatásába is. Megszûnik a kötelezô magánnyugdíj-pénztári tagság, és ezzel együtt a munkavállalók választhatnak, hogy az ál - lami nyugdíjrendszer tagjai lesznek, vagy önkéntes alapon magánnyugdíj-pénztárba fizetnek be. Az, aki önkéntes magánnyugdíj-pénztári tag szeretne maradni, január 31-ig kell nyilatkoznia errôl és munkáltatóját is értesítenie kell. Az állami nyugdíjrendszerbe visszalépôknek az állam garantálja az egyéni számlavezetést, az esetleges reálhozam adómentességét, és a magánnyug - díj-pénztárnál keletkezett veszteség kompenzálását. Dr. Borsy János Januári változások I. Adóváltozások ben egykulcsos lesz a személyi jöve - de lemadó. 16%-ra csökken az adó mértéke, de összevonandó jövedelmeknél (munkabér, megbízási díj) az adó alapja továbbra is a TB járulékkal növelt jövede - lem (azaz a bruttó jövedelem 127%-ára kell 16% adót számítani, ez tehát 20.32% adó jelent az összevonandó jövedelmek esetében). Az alacsonyabb összevonandó jövedelmek esetén az adójóváírás megmarad, de mér - téke csökken, az érvényesíthetôségi sávokat azonban széthúzták. Havi max. 12,100 forint lehet, és évi 3,960,000 forint fölött (havi 330,000 forint) megszûnik. A családi kedvezmény teljesen átalakul. Ezt a kedvezményt nem az adóból, hanem az összevonandó jövedelmek adóalapjából lehet igénybe venni. Ezentúl már egy gyerek után is igénybe vehetô, és jö - vedelemkorlátja nincs. Az alapszabály változatlanul az, hogy a családi pótlékra jo - gosult eltartott után lehet igénybe venni. Egy- és két kedvezményezett eltartott esetében havonta gyermekenként 62,500 forinttal lehet csökkenteni az adóalapot, három és több eltartott esetén havonta és eltartottanként 206,500 forint adóalap csökkentés vehetô igénybe. A kedvezményt a házastár - sak együtt, megosztva is igénybe vehetik. Változik az ingatlan bérbeadásából származó jövedelmek adózása. Ha nem egyéni vállalkozóként ad valaki bérbe épületet, lakást, akkor megszûnik az a korábbi szabály, hogy ezen jövedelem 25%-a az adó. Az ingatlan bérbedadásból származó jövedelem 2011-tôl csak összevonandó jövedelemként adózik. Két lehetôség van: vagy a bevételbôl 10%-os költséghányadot lehet levonni, vagy tételes költségelszámolást alkalmaznak. Az így kialakuló jövedelem 127%-a az adóalap, ami után 16% személyi jövedelemadót kell fizetni. (Nem változik az ehhez kapcsolódó egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség). A külön adózó jövedelmek 2011-ben 16% adómértékkel adóznak, így például a kamat, osztalék, árfolyamnyereség. Az eddig természetbeni juttatásként is - mert jövedelmek adózása is változik. Ezen túl béren kívüli juttatásokat illetve bé ren kívüli juttatásnak nem minôsülô juttatá sokat különböztetünk meg, az ezeken kívüli minden más természetbeni juttatást összevonandó jövedelemként adókötelesek. A kedvezôbb kategória a béren kívüli juttatások, me lyek a következôk: üdülési csekk (személyenként évente a minimálbért ( forint) meg nem haladó összegben), (hideg-meleg) étkezési csekk, havonta leg feljebb forint, Széchényi pihenôkártya, legfeljebb forint évente (ezt a kormány a ké sôbbiekben rendeletben szabályozza), internet szolgáltatás legfeljebb havonta forint összegben, iskolakezdési támogatás, gyermekenként legfeljebb a minimálbér 30%-ig forintig, helyi utazási bérlet, iskolarendszerû képzés munkáltató által átvállalt összege, legfeljebb a minimálbér 2.5-szereséig ez forint évente, a munkáltató által az önkéntes nyugdíjpénztárba átutalt összeg, legfeljebb a minimálbér 50%-áig (ez forint havonta), a munkáltató által az önkéntes kölcsönös egészségpénztárba átutalt havi hozzájárulás a minimálbér 30%-ig (ez forint havonta). A fentiek a társas vállalkozás személyesen közremûködô tagjainak is nyújthatók, de az egyéni vállalkozók ilyen kedvezményekkel nem élhetnek. A béren kívüli juttatások után az adót a mun káltató fizeti. A juttatás 119%-a minôsül adóalapnak, és ez után 16% adót fizet a munkáltató (azaz a tényleges adó 19,04%). Ezen juttatások után TB járulékot vagy egészségügyi hozzájárulást (EHO-t) nem kell fizetni. A természetbeni juttatások másik kategóriája az ún. béren kívülinek nem mi - nô sülô egyes meghatározott juttatások, melyek a következôk: minden, az elôzôekben felsorolt béren kí vüli juttatás limit felett adott része ide tartozik a hivatali, üzleti utazáshoz kapcsolódó étkezés és más adóköteles bevétel a cégtelefon használata a csoportos életbiztosítás a reprezentáció, üzleti ajándék adóköteles része (ha az nem minôsül adóalap növelô tételnek a társasági adóban) 16 Gyógyszertár X. évf. 1. szám Gyógyszertár X. évf. 1. szám 17

10 Tanulmány Tanulmány Tanulmány Tanulmány Tanulmány Tanulmány a reprezentációnak nem minôsülô vendéglátás, ha nem állapítható meg a juttatásban részesülô magánszemély által szerzett bevétel a minimálbér 1%-át (780 forintot) meg nem haladó értékû szóróajándék A béren kívülinek nem minôsülô egyes meghatározott juttatások adóalapja a juttatás értékének 119%-a, és ennek adója 16%. Emellett 27% EHO fizetési kötelezettség is felmerül, melynek alapja az szja adóalap (azaz a 119%-kal bruttósított jövedelem). Így végeredményben 51,14% a tényleges adó- és járulékteher ebben az esetben. A fentieken túlmenôen adott minden egyéb juttatás az összevonandó jövede - lem szabályai szerint adózik A személyi jövedelemadó rendszerben a 16%-os adóulcs alól egy kivétel van: az egyéni vállalkozók, akiknél a társasági adóhoz hasonlóan 10% adót kell fizetni az 500 millió forintot meg nem haladó adóalap után, az adóalap 500 millió forint feletti része után az adó 19%. A járulékszabályokban lényeges változás a korábban elmondott részmunkaidôs foglalkoztatáshoz kapcsolódó járulékkedvezményen túlmenôen az, hogy az egyé - ni nyugdíjjárulék 2011-ben 10%-ra nôtt. Nyugdíjrendszeri változások Maradjunk magánnyugdíjpénztár ta gok, vagy lépjünk át az állami nyugdíjrendszerbe? A kérdés eddig elsôsorban érzelmi-politikai síkon mozgott, pedig a december 13-án elfogadott szabályok szerint január 31-ig dönteni kell: maradunk vagy átlépünk? A rossz döntéssel tényleges anyagi veszteséget okozhatunk magunknak. A kérdés még szakemberek számára is bonyolult, és a legtöbb honlapon az olvasható, hogy igazából az adott magánszemély személyes körülményei alapján lenne eldönthetô, de ezzel a tanáccsal a nyugdíjhoz nem értôk sokat nem tudnak kezdeni, és érzôdik a levegôben egy rendkívül nagy bizonytalanság. Néhány érvet összegyûjtöttünk, amik segíthetnek a kérdés mérlegelésében: a. Sokan nem tudják, hogy a jelenlegi rendszerben is az állam fizeti a nyugdíj 75%- át és csak 25%-ot fizet a magánnyugdíjpénztár. Tehát a nyugdíj döntô többsége eddig is az államtól jött. Ha marad ma - gánnyugdíjpénztári tag, akkor elveszíti az állami nyugdíjat. Ekkor a kérdés úgy hangzik, hogy mit nyerhet azzal, ha ezen 25% mellett tart ki és veszni hagyja az állami 75%-ot. b. Ha a magánnyugdíjpénztár tagja ma - rad, akkor nem csak az állami nyugdí - jat veszíti el, hanem ezen felül további veszteség, hogy a munkáltatóként befizetendô 24% nyugdíjjárulékkal szemben nem kap semmilyen szolgáltatást. Azaz a jö vôben 10% nyugdíjjárulékot fizet a ma gánnyugdíjpénztárnak, és 24%-ot az államnak, de ez utóbbi adóként mû - ködik. Ha ugyanolyan nyugdíjszolgáltatást szeretne, mint amit az állami nyugdíjrendszer nyújt, akkor további 30% nyug díjjárulékot kellene önként befizetni egy önkéntes nyugdíjpénztárba, vagy bármilyen más megtakarítási formába, ráadásul a nettó jövedelmem - bôl. Ez nyilvánvalóan nem eléggé költséghatékony. c. A vállalkozók általában nem a nyugdíjjárulék maximumáig fizetik a járulékot, hanem inkább alacsony összeg után (jellemzôen a minimálbér kétszerese után). Ez arra mutat, hogy inkább kényszer számukra a nyugdíjjárulék, és más akkumulációs lehetôségekkel párosítva több lábon állva alakítják ki a nyugdíjas évek finanszírozását. Esetükben állítható, hogy a magánnyugdíj rendszerében való ma - radás az elôzô pontban elmondottak alapján is veszteséget jelent. Kivéve, ha negatív várakozásaik vannak (lásd i. pont), mert ekkor a negatív várakozások felülírnak mindent és a hosszú távú saját akkumuláció válik fô stratégiává. d. 13 éve van magánnyugdíjpénztári rendszer. A nyugdíjszámítás alapja 1988-tól a nyugdíjba vonulás napjáig tartó idôszak, azaz 9 évet az állami rendszer ismerne el teljes mértékben, ezen 9 év alatt (1988 és 1997 között) a magánnyugdíjpénztár semmilyen fedezetet nem ad középkorúak és nyugdíj elôtt állók esetében ez jelentôs veszteség. Ezért is jelezték azt a magánnyugdíjpénztári rendszer bevezetésekor, hogy 1957 elôt ti születettek esetében kérdéses, érdemes-e egyáltalán belépni. De ez a bi - zonytalanság még az között születettek esetében is fennáll. e. A fentiek alapján biztosan szûkül a ma - gánnyugdíjpénztári választék, elképzelhe tô, hogy csak egy-két magánnyugdíjpénz tár marad (ha marad). A magánnyugdíjpénztár mûködésére rendelkezésre álló forrás az eddigi 4,5%-os jutalék, ami 0,9%-ra csökken, a vagyonkezelési költség az eddigi 0,7%-ról 0,2%-ra: ezek bôl kell a magánnyugdíjpénztár - nak a költségeit kigazdálkodnia. Ez kis taglétszám mellett fenntarthatatlan mûködést je lent, tehát a magánnyugdíjpénztárak összeolvadása várható. Esetleg a ma gán nyugdíjpénztárak és az önkéntes nyugdíjpénztárak összeolvadása is elképzelhetô. f. Várható, hogy inkább a nyugdíjmegtaka - rításhoz hasonló, de kevésbé kötött, hoszszabb távú megtakarítási formák nép sze - rûsége ugrásszerûen megnô a magánnyugdíjpénztári megtakarításhoz képest. g. Ha valakinek megvan a minimális szolgálati ideje január 31-ig, akkor az ehhez kötôdô jogosultságok nem vesznek el, azaz akkor is kap az állami nyugdíjrendszerbôl nyugdíjat, ha marad ma - gánnyugdíjpénztári tag. Ugyanakkor a 2011 utáni idôszak kiesik a nyugdíjszámításból, ez tehát veszteség számára. h. A magánnyugdíjpénztárnál elônyként jelentkezik, hogy az oda befizetett járulék a felhalmozási idôszakban örökölhetô. Az állami rendszerben is van egyfajta örökölhetôségi elem: az özvegyi nyug - díj, de ez mértékében lényegesen korlátozottabb és csak az özvegy jogo sult rá. i. Negatív várakozások esetében, vagyis ha nem bízik az állami nyugdíjrendszerben, ha nem bízik a nyugdíjrendszer finanszírozhatóságában, ha arra számít, hogy jelentôsen szûkül a szolgáltatás, mire nyugdíjba lép (pl. a nyugdíjkorhatár emelésével), ha nem bízik abban, hogy megérjük a nyugdíjkorhatárt, ha úgy gondolja, hogy nyugdíj nem lesz meghatározó eleme a nyugdíjas évek finanszírozásának, akkor veszteségek árán is hajlandó a biztosabbnak tartott magánnyugdíjpénztári rendszerben maradni. De felmerül a kérdés, hogy ekkor egyáltalán kell-e a rendszerben maradni? Részben igen, rész ben nem. Vagyis megtartja a ma - gán nyugdíjpénztári tagságot, mert nem lehet kilépni teljesen a rendszerbôl (közben lehetséges, hogy a pénztár önkéntes pénztárrá alakul vagy abba olvad be) és a többlet megtakarításait nem ebbe, ha - nem rendszerfüggetlen megtakarításokba tanácsos helyezni. j. Mindemellett gondot jelent, hogy a sza - bályozás nem tekinthetô alaposan ki munkáltnak és fôként idôtállónak, esetleg fenntarthatónak sem. Ez az optimális megoldás bizonytalanságát kétségtelenül növeli. k. Számítások: Nyugdíjkalkulátor ugyan néhány honlapon már megjelent, de általában nem érthetô a számítás logikája, a tesztelésük során hibás végeredmények is adódtak és sok esetben a honlapot létrehozó szer vezet által preferált értékek felé tendálnak a végeredmények. Független és megbízható nyugdíjkalkulátorral a cikk írásáig még nem találkoztunk. A fenti érvek alapján azonban nagyon nagy bizonytalansággal az a következtetés adódik, hogy nincs a rendszerben olyan személy, akinek megérné a magánnyugdíj rendszerében maradni. Vállalkozók esetében ez még inkább igaz, mivel esetükben a felosztható vállalkozói jövedelmet csökkenti a 24%-os adóként mûködô nyugdíjjárulék, ami - ért cserébe semmilyen szolgáltatást nem kap. Hangsúlyozzuk, hogy a fenti következtetések csak akkor állják meg a helyüket, ha legalább 10 éves nyugdíjban töltött idôt feltételezünk és a negatív várakozások nem erôsek. Ezen túlmenôen figyelembe kell venni, hogy bármilyen vélemény csak nagy bizonytalansággal alakítható ki. Szmicsek Sándor adó- és járulékszakértô a Mazars Kft üzlettársa 18 Gyógyszertár X. évf. 1. szám

11 Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Létrejöttek a megyei kormányhivatalok Az Országgyûlés november 16-án fogadta el azt a törvényt, amely alapján január 1-jén feláll a fôvárosi és a 19 megyei kormányhivatal. A hatalmas szervezeti integrációban részt vesznek a területi igaz - ságügyi hivatalok, a megyei mezôgazdasági szakigazgatási hivatalok, a földhivatalok, a regionális egészségbiztosítási pénztárak, a regionális nyugdíjbiztosítási igazgatóságok, a regionális munkaügyi központok, a regionális munkaügyi felügyelôségek, a regionális munkavédelmi felügyelôségek, a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság regionális felügyelôségei, a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal regionális irodái, az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szol gálat regionális intézetei, a Magyar Ke res - kedelmi Engedélyezési Hivatal mérésügyi és mûszaki biztonsági hatóságai, a Nemzeti Közlekedési Ható - ság regionális igazgatóságai, valamint az Oktatási Hi vatal regionális igazgatóságai. Nem lehet kormány - megbízott helyi önkormányzati képviselô, fôvárosi, me - gyei közgyûlés tagja, polgármester, megyei közgyûlés elnöke, fôpolgármester, alpolgármester, megyei közgyûlés alelnöke, fôpolgármester-helyettes, kisebbségi önkormányzat elnöke és kisebbségi önkormányzati képviselô. Orbán Viktor miniszterelnök december 23-án az Or - szágház Vadász Termében nevezte ki a ja nuár 1-jén létrejövô fôvárosi és 19 megyei kormányhivatal vezetôjét, a kormánymegbízottakat. Eszerint Budapesten Pesti Imre, Bács-Kiskunban Ke ré - nyi János, Baranyában Hargitai János, Békésben Erdôs Norbert, Borsod-Abaúj-Zemplénben Demeter Er - vin, Csongrádban B. Nagy László, Fejérben Dorkota Lajos, Gyôr-Moson-Sopronban Széles Sándor, Hajdú- Biharban Rácz Róbert, Hevesben Horváth László, Jász- Nagykun-Szolnokban Lengyel Györgyi, Komárom- Esztergomban Czunyiné Bertalan Judit, Nógrádban Szabó Sándor, Pest megyében Tarnai Richárd, So - mogyban Juhász Tibor, Szabolcs-Szatmár-Beregben Vin nai Gyôzô, Tolnában Tóth Ferenc, Vasban Ha - rangozó Bertalan, Veszprémben Kovács Zoltán, Zalában pedig Rigó Csaba Balázs lett a kormányhivatal vezetôje. Szabó Erika, a közigazgatási és igazságügyi tárca államtitkára a kinevezési okmányok átadása és az eskütétel után elmondta, hogy az új vezetôk kettôs feladatot látnak el. Egyrészt a kormány célkitûzéseit fogják területi szinten megvalósítani, másrészt nekik kell elvégezniük a nagy szervezeti integrációt. A rendszer takarékosabb, hatékonyabb és olcsóbb lesz, de 2011-ben ez még nem valósul meg teljeskörûen. Több ezer jogszabályt át kell vizsgálni, hogy kiszûrjék a bürokratikus elemeket. 20 Gyógyszertár X. évf. 1. szám MOSZinfo Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Déja vu A világtörténelem legsúlyosabb inflációja zúdult ban az országra: bô egy év alatt az akkori hivatalos pénzünk, a pengô értéke od, azaz 41,9 trilliomod részére csökkent. Ez napi át - lagban 207 százalékos pénzromlást jelentett. Ez természetesen csak az átlag. A pénzügyi katasztrófa nem egyenletes ütemben szakadt az országra. A háború miatt viszszaesett a termelés, kivéve a nem lakossági szükségletekre épülô hadianyaggyártást. Áruhiány állt elô, az állam a termelés és a fogyasztás után is kevesebb adóbevételhez jutott, mint amennyi a mûködéséhez szükséges volt. Ezért a kiadásokhoz fedezet nélküli pénz kibocsátásával igyekezett megteremteni a forrásokat, azonban a pénz mögött egyre kevesebb áru állt, és ez a tény megnövelte az árakat. Elôbb lassan, majd egyre gyorsabban kezdett romlani a pénz. A forgalomban lévô bankjegyek mennyisége 1944 végére a háború elôtti érték 26-szorosára növekedett, 1945-ben pedig egy év alatt 62-szeresére. A nemzetgazdaság pénzügyi vezetôi érez - ték a veszélyt, és késleltetô intézkedéseket hoztak. Ilyen volt 1945-ben a bankjegydézsma, amely azt jelentette, hogy egyegy címletet azzal tettek érvényessé, ha értékének háromszorosába kerülô bélyeget ragasztottak rá. (Természetesen így egyegy árucikk ára a korábbinak a négyszeresére nôtt.) Aztán már ez sem segített januárjában bevezették az adópengôt, amely kezdetben csak egy viszonyszám volt, amelyet egy meghatározott fo - gyasztói kosár figyelembevételével az áremelkedésekbôl számítottak ki. Az adót adó - pengôben rótták ki, de pengôben kellett megfizetni a pénzromlás mértéknek megfelelôen. Ha valamely jövedelem után száz forint adópengônyi adót vetettek ki, és ez az index 2 volt, akkor 200 pengô adót kellett megfizetni, ha 10, akkor 1000-et. Az adóbevételek növekedni kezd tek. Aztán késôbb ez a rendszer felborult, az adópengô májusra fizetôeszközként is teljesen felváltotta a pengôt. Így most már az inflálódott tovább. Az 1946-os hiperinfláció A hiperinfláció okai egyszerûek. A háborúban vesztes ország romokban hevert a szovjet megszállási övezetben. A termelôkapacitások jelentôs része használhatatlanná vált, eladható áru nem volt, a nemzetközi pénzpiacokon pedig nem lehetett hitelhez jutni, hiszen nagy volt a magya - rokkal szemben, illetve a politikai helyzet miatt kialakult bizalmatlanság. Az állam viszont valahogy kénytelen volt fedezni a költségeit. Mit tehetett: pénzt nyomtatott. Ennek persze nyilvánvalóan nem volt meg a fedezete, így a bizalmatlanság megállíthatatlanul tovább erôsödött. A kincstár bevételei is csökkentek, hiszen az egyre gyorsabb infláció miatt a kalkulált adóbevételek elértéktelenedtek, s még a ko ráb - biaknál is kevésbé voltak képesek fedezni az állam kiadásait. Ez még feljebb hajtotta a pénzromlási hullámot, hiszen a jegybank egyre több pénzt és egyre nagyobb címleteket dobott a piacra. A pénzt közvetítôként használó üzleti folyamatok teljesen leépültek, a pénzben tartott vagyonok megsemmisültek. A kezdetben lassú infláció amelyhez ha - sonló lejátszódott az elsô világháború után is (ennek éppen a pengô bevezetése vetett véget 1926-ban) késôbb egyre gyorsult, 1946 nyarára már exponenciálisan nôtt. Így elôbb bevezették a milpengôt, majd a bilpengôt vagy B. pengôt, ami azt jelentette, hogy a fizetôeszköz egysége egymillió, illetve egybillió pengô lett. Júniusban hozták forgalomba a világ legnagyobb névleges értékû papírpénzét, a százmillió billió (10 a huszadik hatványon) pengôs bankjegyet. Erre még rádobtak egy lapáttal, kinyomtatták, de már nem hozták forgalomba az egymilliárd billió értékû, azaz ezer trilliósat (10 a hu szonegyediken). Mondani sem kell, hogy ez a példátlan pénzromlás összezilálta a még meglévô gazdasági életet is. A gyorsuló infláción élcelôdtek a vicclapok, karikatúrán örökítve meg, hogy a kereskedô óránként nyúl be a kirakatba, és az árcédulán áthúzza a számot, majd a kétszeresét írja rá. Ka - barémonológban mondatonként szerepelt a zsír újabb és újabb, egyre nagyobb összegû kilónkénti ára. S a végsô mondat közben is ugrott egyet, hiszen a monológ így fejezôdött be: Bizony, tavaly még sen ki sem gondolta, hogy manapság százezer pengôre emelkedik a zsír ára, mert ma már ennyibe kerül fél kiló zsír. Vetkôztetô lett a rablóból Aztán hamar az emberek arcára fagyott a mosoly. A bérbôl és fizetésbôl élôk, azok közül is leginkább a közszféra dolgozói szívták meg a legjobban mai kifejezés sel élve. Míg az ipari üzemek legalább saját termékeikkel fizethették ki dolgozóikat, akik aztán elcserélhették azokat más üzemek termékeire, a tanárok, tisztviselôk egyre romló pénzben kapták meg a fizetésüket. Leg - kevésbé a vidék népét érintette az in flá ció, hiszen akkoriban falun a petróleumon, a gyufán és a són kívül minden élelmiszert megtermeltek, még vásznat is szôttek. Vi - rág zásnak indult a cserekereskedelem, élelmiszert adtak iparcikkért, késôbb aranyért is, hiszen azt nem lehetett megenni. A falusiak városra, a városiak falura utaztak, a zsúfoltság miatt gyakran a vo - nat tetején, hogy kicseréljék árucikkeiket. Az éhezô városi lakosság kénytelen volt különbözô értéktárgyait a vidékrôl felutazó, batyuzók által hozott élelmiszerekre váltani. Sokan lerongyolódtak, lyukas ci - pô ben, éhesen jártak be fûtetlen, betört ablakú munkahelyükre. Nem véletlen, hogy az árrobbanás-soro - zat a közbiztonságot is lerontotta. Mivel szinte értelmetlenné vált a rablók obligát felszólítása: Pénzt vagy életet!, olyan új elkövetési módok ütötték fel a fejüket, mint a vetkôztetés. A rablót korabeli meghonosodott elnevezésével: vetkôztetôt nem érdekelte áldozatának pénztárcája, ellenben többi ruhadarabja nagyon is: azok leve tésére és átadására kényszerítette azo - kat, akik útjába kerültek. De sokszor fosztották ki a vonatokon sokszor a vo nat tetején csereberére utazó embereket is. A forint bevezetése A gazdasági élet vezetôinek elsô számú cél - ja volt az infláció megfékezése, amely csakis új pénz, a forint megteremtésével si ke rül - hetett augusztus elsején jött ki az új fizetôeszköz, a forint. Egy forint (négyszázezerquadrillió) pengôvel lett egyenlô. A pénzváltás áldozatokkal is járt. Az új pénzben meghatározott bérek a háború elôtti reálkeresetek százalékát tették ki. Cserébe viszont megszûnt az áruhiány, újra lehetett élelmiszert, iparcikkeket vásárolni a boltokban és az árak vágtató emelkedése megszûnt. A gazdasági vezetés a forint védelme érdekében mesterségesen elôidézett pénzszûkével támogatta a folyamatot: nagyon vigyáztak arra, hogy ne kerüljön a kelleténél több pénz a forgalomba, és igyekeztek hatósági lépésekkel is kordában tartani az árakat. Szigorú börtönbüntetéssel, sôt, olykor kivégzéssel is fenyegették a spekulánsokat, valutázókat. Az intézkedések eredményeként túlsúlyba került az árukínálat és egyszerre megszûnt az inflációra jellemzô féktelen áruvásárlás. A forintvaluta megszilárdításában a fent említett intézkedések mellett nagy szerepet játszott, hogy részleges fedezetként szerepelt a Magyar Nemzeti Bank 30 tonnányi monetáris aranykészlete is, amelyet a ma - gyar állam kérésére augusztus 6-án szállítottak vissza az amerikaiak. (Ez a szállítmány 28,8 tonna 2663 darab aranyrúdból, 1,5 tonna különféle aranypénzbôl és 20 kilogramm aranygranulátumból állt. Az akkori hivatalos árfolya mon számolva 374 millió forintnak vagy 32 millió amerikai dollárnak felelt meg.) A forintnak megállapították ugyan az arany - tartalmát 1 kilogramm színarany forintot ért, de a lakosság számára már nem adták meg a lehetôséget az esetleges beváltásra, az aranytartalom elsôsorban a külföldi fizetôeszközökhöz mért árfolyam kialakításában számított mérvadónak. (x) Gyógyszertár X. évf. 1. szám 21

12 Figyelmet kérünk Figyelmet kérünk Figyelmet kérünk Figyelmet kérünk Egészséges pénzügyek Teljes körû pénzügyi kiszolgálás gyógyszerészeknek Az egészség minden pénzt megér talán nincs olyan ember, aki még nem fogalmazta meg ezt a mondatot. A gyakorló patikusok, orvosok pedig azt is látják, hogy valóban milyen bonyolult pénzügyi apparátus szükséges egy egészségügyi vállalkozás mûködtetéséhez. Török Esztert, az UniCredit Bank kisvállalati szegmensének vezetôjét arról kérdeztük, milyen banki eszközökkel szolgálják ki az egészségüggyel foglalkozó ügyfeleket. A hozzánk forduló gyógyszertáraknak, pa tikusoknak teljes körû pénzügyi kiszolgálást nyújtunk, de ezen is túllépve szakértô pénzügyi partnerévé szeretnénk válni ügyfeleinknek. A folyószámlától kezdve a lekötött betéten át a különféle hitelekig számos olyan terméket kínálunk számukra, amelyet kifejezetten az ô igényeik alapján fejlesztettünk ki. Az ember azt gondolná, hogy egy vállalkozás profilja nem befolyásolja, hogy mi - lyen bankszámlát nyisson. Pedig dehogynem! Egy ügyesen kialakított és megválasztott számlacsomaggal az ügyfél sokat spórolhat költségekben is, idôben is. Tisztában vagyunk vele, hogy a patikákban végzett felelôsségteljes munka nagy precizitást, sok adminisztrációt és többszörös ellenôrzést igényel a patikusok részérôl, s ez bizony rengeteg idôbe kerül. Ezért például a gyógyszertáraknak kínált Patika számlacsomagunkat úgy alkottuk meg, hogy a bankolás egyszerûbbé és gyorsabbá váljon, így több idô juthat a vásárlókra. Ez a számlacsomag illeszkedik a gyógyszertárak pénzügyi igényeihez. Ráadásul a számlanyitás díjmentes, a kedvezô havi díj pedig tartalmaz havonta há - rom ingyenes forintátutalást is elektronikus banki rendszeren keresztül. A napi pénzügyek intézésében manapság egyre fontosabb az is, hogy milyen gyorsan és hogyan lehet készpénzhez jutni, vagy vá - sárolni. Azaz társul-e az egyes számlákhoz, számlacsomagokhoz bankkártya? Patika számlacsomagunk magában foglal egy nemzetközi Corporate Maestro bankkártyát, melynek kibocsátói díját elsô igénylés esetén elengedjük. Külön kiemelném, hogy betéti bankkártyáinkkal ügyfeleink díjmentesen vehetnek fel készpénzt Magyar országon és további 17 országban az UniCredit Cso - port bankjaihoz tartozó több mint 19 ezer készpénzkiadó automatából. Ügyfeleink havi díj nélkül használhatják a Telefonbank és In - ternet Banking szolgáltatásainkat is. Van e megoldásuk a manapság gyakran emlegetett likviditási problémák kezelésére? Természetesen erre is gondoltunk, mivel tudjuk, hogy minden vállalkozás életében adódhatnak váratlan helyzetek, és ez rugalmasságot kíván ügyfeleinktôl is és tôlünk is, akik kiszolgáljuk ôket. Átmeneti likviditási problémák kezelésére például az elôbb említett számlacsomaghoz kérhetô folyószámlahitelünket ajánljuk. Ezt legalább egy éve mûködô patikák igényelhetik egy évre, ám ez a lejáratkor egyszerûsített bírálat alapján meghosszabbítható. A hitelkeret összege maximum az átlagos havi OEP-tôl befolyó árbevétel 100 százaléka lehet. Ez a hitelünk bármikor igénybe vehetô, lehívása és visszafizetése automatikus, az igénybevételéhez tárgyi fedezet nem szükséges. Kamatot csak a ténylegesen felhasznált hitelösszeg után, napi kamatszámítással, havonta utólag kell fizetni. Ügyfeleink bankkártyájukkal azonnal hozzáférhetnek a hitelkerethez és az ingyenesen rendelkezésükre bocsátott elektronikus csatornák bármelyikén azonnal rendelkezhetnek bankszámlájuk felett. Ön szerint mi szükséges egy egészségügyi vállalkozás sikerességéhez? A legfontosabb a professzionális szakmai munka, illetve a hosszú távú bizalom kialakítása a betegekkel, páciensekkel. Gyógy - szerészekkel beszélgetve hamar kiderül, hogy a technikai felszereltség ma már a patikák sikeres mûködésének is kulcsfontosságú eleme. Patikafelújításhoz a beruházási hitelek széles palettáját kínáljuk ügyfeleink számára. Bankunknál a támogatott és kedvezményes beruházási hitelek széles köre elérhetô, amelyek közül kiemelném a különféle egészségügyi beruházási hitelcélokra is felvehetô MFB Vállalkozásfej - lesz tési hitelt. Az is fontos, hogy a betegek nemcsak az új, hatékony gyógyszereket keresik, hanem a vásárlás, fizetés során is igénylik a korszerû megoldásokat. Jó, ha a nagyobb forgalmú patikában van ügyfélhívó állomás, és ma már elengedhetetlen, hogy a C-vitaminért bankkártyával is fizethessünk. Apropó, bankkártyás fizetés: biztosítanak POS-terminálokat is? Ez ma már alapvetô igény az ügyfeleink részérôl, igen. A POS terminálok által a ki - szolgálás kényelmes, biztonságos, ráadásul már egészségpénztári kártya elfogadásával is biztosítjuk ezt a lehetôséget Ban - kunk az egészségpénztári kártya elfogadási szolgáltatást külön díj nélkül biztosítja ügyfelei részére. De kínálunk még ennél is modernebb fizetési módot: az UniCreditnél a magyar piacon az elsôk között már a PayPass elektronikus fizetési lehetôség is elérhetô. Az ezt kínáló POS terminál legfôbb elônye a gyorsaság: ugyanis fizetéskor a vásárló kártyáját nem szükséges el - kérni és a terminálon lehúzni, hanem elég, ha a vevô a vásárlási összeg ellenôrzése után a PayPass kártyáját pár másodpercig közel tartja a kártyaolvasóhoz. Tényleg teljes körûen foglalkoznak a patikákkal, de mi a helyzet a gyógyszerészekkel? Természetesen a gyógyszerészeket ma - gán személyként lakossági termékeinkkel is kiszolgáljuk, Premium Banking ügyfélként pedig egyedi ajánlatokat nyújtunk nekik. Hová forduljon az, aki igénybe venné a Patika számlacsomagot, a rugalmas folyószámlahitelt vagy az UniCredit más szol - gáltatását? Forduljanak bizalommal kisvállalati tanácsadóinkhoz országos hálózatunk bankfiókjaiban. Kollégáink készséggel segítenek a hozzájuk forduló érdeklôdôknek, legyen szó vállalkozásuk pénzügyeinek intézésérôl vagy az egyéni ügyféligények kiszolgálásáról. Munkatársaink a es telefonszámon is szívesen adnak felvilá - gosítást. (X) Figyelmet kérünk Figyelmet kérünk Figyelmet kérünk Figyelmet kérünk Az IMS Health és a gyógyszerészek kapcsolata Az IMS Health a világvezetô piackutató és tanácsadó cégei közé tartozik, több mint 55 éves gyógyszeripari tapasztalattal rendelkezik. A cég jelenleg több mint 100 országban van jelen. A céget 1954-ben Bill Frohlich és David Dubow alapította Intercontinental Marketing Services (IMS) néven. A cég kül detéseként megfogalmazta, hogy a gyógyszeripar számára olyan új in - formációt szolgáltat, amely a gyógyszeripari cégek taktikai és stratégiai döntéseit segíti elô. A 70-es és 80-as évek a további terjeszkedésrôl szólt, számos gyógyszeriparban érdekelt cég felvásárlása történt, valamint Amerikában, Auszt ráli - ában, Európában terjeszkedett tovább a cég re több mint 57 országban volt jelen, és éves bevétele elérte a 170 millió dollárt. A cég Magyarországon a 90-es évek közepe óta van jelen, a portfóliójának alapját képzik a gyógyszeripari adatbázisok, valamint az értékesítési hatékonyságnövelés területén nyújtott tanácsadás. Kiemelt partnereink és alapszolgáltatásaink Az IMS számára kulcsfontosságú, hogy megbízható, pontos adatszolgáltatást biztosítson mind beszállító partnerei, mind ügyfelei számára. Ennek érdekében külön csapat dolgozik az adatszolgáltatói, valamint ügyfél oldalon. Adatszolgáltató partnereinkkel együttmûködve törekszünk arra, hogy a gyógyszeripar számára a piaci változásokat követve újabb és újabb elemzési lehetôségeket kínáljunk, amely partnereink üzleti döntéseit támogatja. A dinamikusan változó patikai piac számos gazdasági kihívást tartogat a gyógyszerészek számára. Célunk, hogy a patikákkal mint kiemelt adatszolgáltatói partnereinkkel közös elônyökön alapuló kapcsolatot építsünk ki. A rendelkezésünkre álló hatalmas adatkincs és szakértôink több éves szakmai tapasztalata lehetôvé teszi, hogy a gyógyszeripar bármelyik szereplôje számára olyan elemzéseket készítsünk, amelyekre támaszkodva hatékony piaci mûködés biztosítható. Az IMS Health magyarországi adatgyûjtése patikák, nagykereskedôk, valamint orvosok bevonásával történik. Alapszolgáltatásaink közé tartozik a nagykereskedôk által kiszállított patikai és kórházi csatornára történô adatok gyûjtése, amely segítségével a tel - jes etikus és vény nélküli piac forgalmát lehet követni heti, havi szinten, akár országosan, akár területi bontásban (IMS Sales Dataview, IMS OTC Data - view, Sales Analyzer). Orvos adatbázisaink a cégek promóciós aktivitásait, valamint receptfelírásai szokásait vizsgálja. Különbözô szakterületektôl ne - gyedéves szinten gyûjtünk információt a két fenti területrôl, amelynek segítségével monitorozható, hogy az egyes gyógyszergyártók mennyi promóciós erôforrást allokálnak bizonyos szakterületekre, csatornákra (Promotional Dataview); valamint mérjük az orvos panel segítségével, hogy mennyi re - cept képzôdik adott termékbôl országos szinten (Medical Dataview). Gyógyszertárak és az IMS kapcsolata PharmaTrend 2008 májusában tettük elérhetôvé a gyógyszeripari vállalatok számára a patikai értékesítések nyomon követésére vonatkozó PharmaTrend (PTR) szol - gáltatásunkat, mely az IMS keretein belül Európa számos országában már régóta megtalálható cégünk palettáján. A bevezetést, hosszas tervezési folyamat elôzte meg, hiszen korábban Magyarországon ilyen típusú rendszer nem létezett. A kialakításkor két fontos szempont lebegett a szemünk elôtt: Adatok biztonságos kezelése, hogy a panelünkben résztvevô gyógyszer - tárak ne váljanak beazonosíthatóvá Rendszeres adatszolgáltatás gyors és egyszerû legyen, ne okozzon semmilyen fennakadást a gyógyszertár mûködésében Jelenleg közel 450 patikával van együttmûködési szerzôdésünk, mely a tel - jes univerzum ~ 18%-a. Ez a panel országosan reprezentatív, s ezen adatokat extrapolálva épül fel az IMS PharmaTrend szolgáltatása. Az adatok továbbításában a szoftverházak segítik a munkánkat. A patikai számítógépes rendszerbe épített automatizált modul egyszerûen és megbízhatóan továbbítja az információkat az IMS felé, anélkül, hogy a feszített mindennapos munkában a gyógyszerészeknek ez fennakadást okozna. A panelpatikák hetente egyszer (általában hétfôn vagy kedd délelôtt) szolgáltatnak adatokat, mely az elôzô heti eladásokat tartalmazzák. Milyen információkat gyûjt az IMS a gyógyszertárakból? Termékek értékesítése darabban és értékben Aktuális fogyasztói árak Heti zárókészletek Az elmúlt közel három évben rengeteg tapasztalatot szereztünk az együttmûködésben. Az objektivitást elôtérbe helyezve hisszük, hogy az általunk biztosított adatokkal nem csak a gyógyszercégek mûködhetnek eredményesebben, hanem a gyógyszertárak elvárásainak is igyekszünk megfelelni. Külön öröm számunkra, hogy az eltelt idôszak alatt nem volt precedens arra, hogy gyógyszerészek panasszal fordultak volna hozzánk, vagy adatainkból patikák beazonosíthatóvá váltak volna. A kezdeti fenntartások az idô elôrehaladtál eltûntek, és büszkék vagyunk arra, hogy rendkívül stabil panellel rendelkezünk. Nagyon kevés patika lépett ki a szerzôdésbôl az eddig eltelt idôszak alatt újabb mérföldkô lesz cégünk életében, ugyanis terveink között szerepel a meglevô patikai panelünk bôvítése. A külföldi példák mellett immáron a magyarországi gyakorlat is azt mutatja, hogy a patikai eladások nyomon követésének a jelentôsége egyre nô. Meglátásunk szerint az ezen nyugvó feldolgozott piaci információkból nem csupán a gyógyszercégek, de az ellátási rendszer többi szereplôje is nagy mértékben tudnak profitálni. A 2011-es év egyik fô feladata számunkra, hogy a partnerpatikákkal még több fórumon keresztül tudjuk tartani a kapcsolatot, melyeken az IMS-nél meglevô tudást és információt ötvözve nyújtsunk gazdasági szemléletû támogatást. Mit tudunk a gyógyszerészeknek nyújtani? Általános tendencia nem csupán a gyógyszeriparban, hogy a piaci szereplôk tényeken alapuló információk alapján hoznak meg racionális döntéseket. Magyarországon sokáig a nagykereskedôk kiszállításai határozták meg a vállalatok értékesítési- és marketing-stratégiáját. A PharmaTrend által közvetlenül lemérhetô, hogy a fogyasztó milyen készítményeket választ az ôt érô hatások eredményeként. Jelenleg a gyógyszerészek rengeteg információt ki tudnak nyerni a szoftverházak által biztosított számítógépes rendszerbôl. Ez alapján rendelnek, készleteznek, figyelik a terápiás-területeken, hatóanyagokon belüli készítmények eladását, árrését. Pontos nyilvántartáson keresztül látható, hogy a patikába betérô fogyasztó mikor és mit vásárolt. A hiányzó láncszem itt az, hogy a tendenciák nem vetíthetôek ki a környezetben található patikákra. Nem látszik a környezô patikák teljesítménye. Ezért, a jelenlegi paneltag gyógyszertárak az IMS-tôl ¼-évente egy részletes visszajelzést kapnak a gyógyszeripar piaci tendenciáiról. Ezen ke - resztül kiértékelhetô, akár hatóanyagonként is, az egyes terápiás területeken belül található márkák értékesítése, és relativizálhatóvá válik a patikánk teljesítménye. Adatvédelmi szempontból az adatokat csakis régiós (késôbb megyei) szinten tudjuk biztosítani, elkerülvén egyes patikák beazonosíthatóságát. Összességében, a piaci folyamatok megértése segíthet a készletezés optimalizálásában, így a gyógyszertár hatékonyabb mûködésében. Az OTC készítményekre vonatkozóan kiemelten fontos a fogyasztói ár szerepe. Elemzéseinken keresztül elérhetôvé válik, hogy a vezetô vény nélkül kapható készítmények között miként alakultak az értékesítések a környezetünkben. Ennek ismerete az akciók kialakításában, tervezésében lehetnek lényegesek. Riportjainkban szintén kitérünk arra szintén hatásterületenként, hogy az új készítmények közül melyek azok a márkák, akik nagyobb el - adásokat tudnak generálni. Összefoglalva, a fô célunk azon ismeretek átadása a gyógyszerészek felé, melyeket a 90-es évek közepe óta felhalmoztunk. Bízunk benne, hogy külsôs partnerként, objektív szemlélettel felvértezve, hasznos információkkal tudjuk segíteni a hazai gyógyszerész társadalmat. Szepesházi Zsolt General Manager Austria & Hungary 22 Gyógyszertár X. évf. 1. szám Gyógyszertár X. évf. 1. szám 23

13 Sajtófigyelô Sajtófigyelô Sajtófigyelô Sajtófigyelô Sajtófigyelô Szem a lélek tükre Tudományos bizonyítást nyert, hogy szemünk valóban a lelkünk tükre! De ahogy lelki-, úgy egészségi állapotunkról is árulkodik a szemünk. Elárulja szokásainkat, hogy mennyire törôdünk vele és nem utolsó sorban a non-verbális kommunikáció legpontosabb jeleit a szem adja. Az arc bôrének vastagsága 1-1,6 mm, míg a szem körül a bôr vastagsága 0,3-0,36 mm. A szem munkáját 22 izom végzi és naponta kb. százezerszer pislogunk. Az alsó és a felsô szemhéjak nem tartalmaznak zsírszövetet, ezért itt jelennek meg leghamarabb a ráncok. Ezért indokolt a szem korai, 25 éves korban megkezdett preventív ápolása. A három leggyakoribb szem körüli bôr - probléma, mellyel kozmetikushoz fordulunk: 1. A karikás szem a véredények vérbôségét jelzi, ez lehet veleszületett, de kialakulhat fáradtság, betegség, stressz hatására. Amennyiben nem betegség áll a karikás szem hátterében, halványító, kifejezetten karikás szemre készült szemápoló krémet használjunk és világos színû korrektorral fedjük el a sötét karikákat. 2. A táskás szem, ha nem örökletes, általában a nyirokkeringés lassúságának, a nyirok pangásának a következménye. Az úgynevezett reggeli táskák a fekvô helyzet és az izomnyugalom hatására jönnek létre és ébredés után 1-2 órával leapadnak. Természetesen ez a folyamat felgyorsítható, ha a szokásos szemápoló krémünket a hûtôszekrényben tartjuk, a hideg krém ön - magában csökkenti az ödémát. Gyors segítséget nyújtanak a hideg borogatások és a jégmaszkok. 3. A szarkalábak kialakulásánál is több tényezô játszik szerepet, így például a bôrtípus, elôsegíti az intenzív arcmimika, a stressz, az alkohol, a túlzott napozás, a nem megfelelô ápolás és a hiúság, vagyis a szemüveg nem viselése is nagyban hozzájárul a szarkalábak el - mélyüléséhez. Amit minden szemápoló krémeknek tud - nia kell: a meglévô ráncokat feltölteni, az új ráncok kialakulását megakadályozni, láthatatlan védôfilmet képezni a bôrön, tartalmazzon UV-szûrôt, ne irritálja a szemet. Használhatunk egyszerre 2 féle szemápoló krémet is, gyakori az egy tégelyen be - lül, nap és félhold alakú osztott belsô, így mást használunk az alsó, illetve a felsô szemhéjra. Az alsó szemhéjra krémet, míg a felsô, mozgó szemhéjra a kevésbé vastag textúrájú gélt. A kozmetikában a szemkontúr javítására sokféle eljárás alkalmazható, néhány ezek közül: tápláló speciális szemkontúr masszázs, feltöltô kollagén-elasztinos modellázs maszk, kisimító oxigénes matrigél maszk, hidratáló aloe verás gumimaszk. A megfelelôen hidratált és ápolt szemen jól mutat a minimál-smink, mely nappali vi - seletre ideális. Könnyen elkészíthetô és jó megjelenést biztosít. 1. vékonyan felvisszük a korrektort az alsó szemhéjra, a felsô szemhéjra használjunk olyan három az egyben pasztellszínû szemhéjfestéket, amely mint egy korrektor elfedi a bôrhibákat, színt, csillogást ad és még tartósan hidratál is. 2. barna, vagy szürke szemceruzával a szemzugtól indulva és fokozatosan vastagítva, a felsô szempillák tövénél hú - zunk egy kontúrt, melyet a szem színének megfelelôen szürke, barna, vagy lila szemhéjpúderrel elbársonyosítunk. Az alsó szemkontúr keveseknek áll jól, egy bizonyos kor után pedig kifejezetten öregít. 3. szempillaspirállal bánjunk bátran, ez - zel kiemeljük a felsô szempillákat, alul csak akkor használjuk a spirált, ha szép egyenletesek a pilláink. 4. a hajunk színétôl egy árnyalattal sötétebb ceruzával megformázzuk a szemöldököt. A szemöldök bekeretezi az arcot, így fontos szerepe van. Formája igazodik a szem formájához és hosszúságához. A szemsminknek szinte láthatatlannak kell lennie! A jó sminknél elôször a szemet ves z- szük észre és csak utána a kozmetikázást. Minden Kedves Olvasónak ragyogó, szép szemeket kívánok ezekben a téli szürke napokban. Barabás Éva Nemzetközi és hazai sajtófigyelô Nyitott szemmel! Minden második alkalmazott túlórázik A német gyógyszertári alkalmazottak szakszervezetének (Adexa) legutóbbi felmérése szerint a dolgozók közel 80%-a elégedett munkahe - lyé vel. Az elégedetlenek többnyire fizetésüket keveslik. A túlórákra vo - nat kozó kérdések azonban jelentôsen árnyalják a képet. A dolgozók több mint fele rendszeresen túlórázik, 42% csak alkalmanként kényszerül tovább dolgozni. A gyógyszertári szakszervezet ismét felhívta a figyelmet, hogy a gyógyszertárakban a túlóra elrendelése elsôsorban az elôre nem tervezhetô igénybevételre adható rugalmas alkalmazkodás és nem a tartós munkaerô csökkentés lehetôsége. A gyógyszerészeknek a prevencióban kiemelt szerep jut. Phillip Rösler német egészségügyi miniszter egy konferencián újabb reformlépéseket jelentett be. A prevenciót illetôen a szakminiszter jelentôs szerepet szán a gyógyszerészeknek. Véleménye szerint a napi 4 millió (!) gyógyszerész-beteg találkozó sok mindenre felhatalmazhatja a patikusokat, hiszen a gyógyszerész nem csak kereskedô hanem egészségügyi szakember is. (Nincs egészségpolitikus a világon aki a fentieket már ne mondta volna. Az új német gyógyszertörvény egyébként ismét jelentôs forrásokat von ki az ágazatból. /a szerz.megj./) Újra razziáznak a gyógyszercégeknél. Uniós versenyjogi tisztviselôk razziáztak több gyógyszergyár központi irodaházában. Alapos gyanú szerint a multinacionális cégek törvénytelen eszközökkel próbálták megakadályozni, hogy originális termékük generikus másolata piacra kerülhessen. A cégek neveit egyelôre nem hozzák nyilvánosságra. Egy jól értesült hírügynökség (dapd) azonban tudni véli, hogy az egyik érintett az AstraZeneca protonpumpa gátlója, a Nexium lehet. Az originális termék védettsége ugyanis hamarosan lejár, ezért a cég új indikációkat keres a jól teljesítô (4,8 milliárd forgalom/év) gyógyszerének. A hírek szerint a Nexiumot Aspirinnel kombinálnák és mint új eredeti gyógyszert hoznák forgalomba. Ebben az esetben a piacra váró Nexium másolatok egy jó darabig nem je - lenthetnek konkurenciát a gyógyszermultinak. Különadó sújtja a patikaláncokat Az EU-elnökség átvétele mellett negatív hírek is érkeznek Magyar - országról. Még karácsony elôtt több európai konszern tiltakozott, hogy Orbán Viktor kormánya ún. különadót vezetett be. Az évente kirótt közel 1,3 milliárd eurónyi adó elsôsorban német, osztrák és francia cégeket érinthet. Az adó az országban mûködô, döntôen külföldi tulajdonban lévô patika hálózatokat is érinti. Az adó alsó határát 500 millió forint nettó éves árbevételben (kb. 2 millió euró) állapították meg. A különadó elsôsorban a kereskedelmi, energetikai és telekommunikációs cégeket érinti. A gyógyszer nagykereskedelmi vállalkozásokat az adó többszörösen is sújtja, hiszen a magyarországi patikaláncokat a TEVA, a Phoenix és a Hungaropharma kontrollálja. Még decemberben megérkezett az illetékes Európai Bizottsághoz az európai vállalatok vezetôinek tiltakozó levele. A cégvezetôk kérik, hogy Magyarország ellen az Unió mihamarabb indítson eljárást és érje el, hogy a továbbiakban a külföldi cégeket ne hozza a magyar kormány hátrányba. A szokatlanul heves tiltakozás hátterében persze az is állhat, nehogy más állam is kövesse a magyar példát. Románia (is) megregulázza a gyógyszerpiacot A román kormány a közeli jövôben hivatkozva az uniós bírósági döntésekre deliberalizálja gyógyszer kiskereskedelmi piacát. Az új ala - pítású patikák esetében életbe lép az idegen- és többes tulajdonlás ti - lalma. A patika alapításoknál a továbbiakban elsôsorban közegész - ségügyi szempontok érvényesülnek. A román szakminiszter, Cseke Attila meg kívánja akadályozni, hogy a patikák mûködtetését a nagyvállalatok kereskedelmi és profitérdekei irányítsák. (2010 nyarán eljárás indult egy patikalánc ellen, mert egyik patikájukban hetekig a takarítószemélyzet expediálta a gyógyszereket). A jövôben az új létesítésû patikák többségi tulajdonosa kizárólag az ott dolgozó gyógyszerész(ek) lehetnek. A kisebbségi tulajdon birtokosa akár valamilyen gyógy szerészi egyesület, vagy társaság is lehet. A miniszter szerint a patikát vissza kell szolgáltatni jogos tulajdonosának a gyógyszerésznek. Egy patikára minimum 3000 lakos kell, hogy jusson, a szomszédos patika nem lehet 500 méteren belül. Kórházak közelében két patika közötti távolság 100 méterre csökkenhet, de az új patikának éjjel-nappal a betegek rendelkezésére kell állnia. Mivel az elmúlt idôszakban gyakorlatilag a meglévô szabályozást is sokan gátlástalanul kijátszották, a miniszter megígérte: felülvizsgáltatja az elmúlt két hónapban tömegével alapított patikák engedélyeit. Ahol törvénytelenséget tapasz - talnak, ott a patikát azonnal bezárják. A 334 éves Rats-Apotheke végleg bezár 334 év és 62 nap után, 2010 december 31-én Haldensleben-ben (Magdeburg közelében) végleg bezárni kényszerült a Rats-Apotheke. A tulajdonos Dr. Rainer Dunkel gyógyszerész Úr,aki közel 30 évig vezette a patikát, nyugdíjba vonul. Évekig kereste az utódot, de sajnos nem akadt jelentkezô. Érdeklôdô több is volt, de a helyiség bérleti díját a forgalom nem fedezi. Dunkel a patikát még a DDR idôkben, pontosan 1982-ben kapta az államtól. A két német állam egyesítésekor, a patika mûködtetésének jogát megvásárolhatta, de furcsa módon a korábban privatizált épületegyüttes tulajdonosai a gyógyszertári ingatlant végül is egy hamburgi gyógyszerésznek adták el. Mivel tavaly a patika adásvétele meghíúsult, Dunkel anyagi helyzete is kedvezôtlenebbé vált. Az 1676 október 30-án kelt oklevelet, melyben a király en - gedélyezi a patika megalapítását Dunkel Úr legalább megtarthatta. ÁNTSZ: szabálytalanságok az étrend-kiegészítôknél Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat ellenôrei és részben más hatóságok ellenôrei is vizsgálták az étrend-kiegészítôket december 15-én és 16-án. A két nap alatt az ÁNTSZ ellenôrei 493 forgalmazó helyen készítményt vizsgáltak. A készítmények vizsgálata során 96 termék ellen emeltek kifogást. Az ellenôrzések, a ké - szítmények forgalmazásának legfontosabb, illetve hatósági szempontból legkritikusabb helyszíneire, továbbá a potencia-növelésre, mellméret növelésére, teljesítmény-fokozásra, testtömeg-csökkentésre (fogyókúrás szerek), vércukorszint-csökkentésre ajánlott, valamint az OÉTI honlap - ján zöld pipával nem jelzett készítményekre terjedtek ki. A legtöbb hiányosságot a nem megfelelô jelölés miatt állapították meg, de több esetben volt szükség a forgalmazó helyen a termékek zárolására, és a for - galmazó székhelye szerint illetékes ÁNTSZ értesítésére a további intézkedések megtétele érdekében. Nyáron hatvanötféle étrend-kiegészítô forgalmazását tiltották meg, mivel a készítmények szteroid illetve szteroid-szerû összetevôt tartalmaztak. Forrás: MedicalOnline (2010. december 21.) Egészségügyi változások Jogalkotási dömping volt az egészségügyben is az év utolsó heteiben, a legtöbb változás az orvosokat és a patikusokat érinti. Mégsem kell vizsgát tenniük az infúzió bekötéséhez az ápolóknak, és a jövôben csak a 75 év alattiakra vonatkozik, hogy kötelezô továbbképzés keretében kell megújítani szakmai tudásukat. Megszûnik a kezelésekrôl szóló kötelezô elszámolási nyilatkozat. A kormányzat szerint a biztosí- Nyíregyházán, forgalmas út mentén igényesen bútorozott gyógyszertár bérbe kiadó, vagy a bútor eladó. Telefon: Gyógyszertár X. évf. 1. szám Gyógyszertár X. évf. 1. szám 25

14 Sajtófigyelô Sajtófigyelô Sajtófigyelô Sajtófigyelô Sajtófigyelô tottak nehezen tudják értelmezni az elszámolási nyilatkozatot, miközben a szolgáltató számára mindez felesleges és megterhelô kötelezettség. Ezért eltörölték, a jövôben csak a beteg kifejezett kérésére kell ezt kinyomtatniuk az orvosoknak. A kórházak a jövôben kérhetnek térítési díjat úgynevezett extra szolgáltatásaikért például az egészségbiztosító által nem finanszírozott ellátásokért, vagy kényelmi szolgáltatásokért a betegek által így megfizetett összeg az intézmény saját bevétele lesz. A betegek számára húsbavágó lehet, hogy a jövôben a gyógyszertárak nem adhatják tovább a nagykereskedôktôl kapott árkedvezményeket, magyarul megszûnnek az akciós, így esetenként olcsóbbá váló termékek a patikában. Forrás: Népszabadság (2011. január 3.) Kezdôdnek a patikai gondok Levélben fordult a Magyar Gyógyszerészi Kamara budapesti szervezete több nagykereskedôhöz, fizetési halasztást kérve. Indoklásként az áll a dokumentumban, hogy az Országos Egészségpénztár a gyógyszertárak részére ötnapos csúszással utalta át a tb-támogatások összegét. A váratlan helyzet a gyógyszertárak és a gyógyszernagykereskedôk kapcsolatában is zavart okoz. Az ágazatból származó információink szerint viszont az ilyen csúszások korántsem annyira ritkák, hogy különleges körülményekrôl lehetne beszélni.a mostani jelenség annak tükrében lehet nagyon aggasztó, hogy az újonnan hozott törvény szerint a jövôben kizárólag a gyógyszerészeknek kell menedzselniük az ilyen és hasonló helyzeteket. Ôk lehetnek ugyanis a patikák tulajdonosai és vezetôi. A gyógyszerészeknek elôször 25 százalékos tulajdoni hányadot kell elérniük, többségbe kerülésük pedig 2017-tôl lesz kötelezô (Napi Gazdaság, december 29.), de az elôírások hatására nyilvánvalóan folyamatosan szorulnak háttérbe az egyéb például nagykereskedôi, illetve tôkeerejüknél fogva láncokat is üzemeltetni ké - pes tulajdonosok. Forrás: Napi Gazdaság (2011. január 5.) Asztmagyógyszerek: az ombudsman szerint visszás a támogatás Azonos tünetekkel küzdô betegek számára azonos feltételek mellett egyenlô esélyû hozzáférést kell biztosítani a szükséges gyógykészítményekhez írja közleményében az állampolgári jogok országgyûlési biztosa. Szabó Máté ezt azzal kapcsolatban fogalmazta meg, hogy kiderült, van olyan gyógyszer, amelynek ártámogatása nem jár bizonyos kor felettieknek, így ugyanazért a készítményért a fiatalabbaknak mindössze 300 forintot, míg a 45 évnél idôsebbeknek több mint 100 ezer forintot kell fizetniük. Forrás: hirszerzo.hu (2011. január 6.) Millióan vesztik életüket hamis gyógyszerektôl A nemzetközi szinten forgalomba kerülô gyógyszerek százaléka, az interneten kínált készítmények több mint 50 százaléka lehet hamisítvány. A US Pharmacist fôszerkesztôjének, A hamis gyógyszerek valódiak címû írását idézi friss bejegyzésében a Secure Pharma Chain blogja. A cikk ôszintén taglalja a gyógyszerhamisítás veszélyeit, miközben a probléma kezelését sürgeti. Egyes becslések szerint a hamis gyógyszerek évente egymillió ember halálát okozzák világszerte. Ennek és a fentebb ismertetett adatok okán rendkívül fontos, hogy az egészségügyi szakemberek felhívják a betegek figyelmét a problémára, figyelmeztessék ôket az internetes vásárlás veszélyeire, és minden körülmények között óvatosságra intsék a fogyasztókat. Forrás: HENT Hírlevél (2011. január 9.) Kamarai törvényjavaslat: az elnökök csodálkoznak A korábban közöltekhez képest más módon és más változatban nyújtották be az egészségügyben kötelezô kamarai tagság visszaállításáról szóló törvényjavaslatot nyilatkozta a három érintett kamara elnöke az MTI-nek. Elmondásuk szerint október óta többször is egyeztetett a törvény kapcsán a Magyar Orvosi Kamara (MOK), a Magyar Gyógy sze - részi Kamara (MGYK), a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara (MESZK), a Nemzeti Erôforrás Minisztérium, valamint a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium, azonban az utolsó, december közepére ígért egyeztetés valamilyen oknál fogva elmaradt, és nem az a szöveg került benyújtásra, amelyet korábban megismerhettek a kamarák. (Az még csak hagyján, hogy az elnökök csodálkoznak, de akiket be sem vontak a több hónapos egyeztetésbe pl. MOSZ, amely 20 éves civil szervezet közel ezer tagja fogja 80%-ban eltartani a kamarát, vagy MGYT mennyire csodálkozhat?! (szerk.)). Forrás: Weborvos (2011. január 9.) Az összeállítást készítették: Dr. Pintér László és Dr. Horváth Csaba Továbbkézés Továbbkézés Továbbkézés Továbbkézés Továbbkézés A Magángyógyszerészek Országos Szövetségének elsô félévére akkreditált továbbképzései Szabadon választható továbbképzések január 29. Budapest március 4-6. Siófok Kötelezô, szinten tartó továbbképzés május Budapest Gyógyszertár-mûködtetés március 04 (péntek) Boehringer Ingelheim akkreditált továbbképzés Kardio-metabolikus szindróma program aktualitások akkreditált továbbképzés március 05 (szombat) Egészségpolitika szakmapolitika a évi CLXXIII. tv. után Gyógyszer-kereskedelem Szakhatósági és finanszírozási kapcsolatrendszerek évi adó és munkajogi környezet Tulajdonosi szerepkör és likviditás március 06 (vasárnap) MOSZ beszámoló közgyûlése Gyógyszerészi szerepvállalás a gyermekgyógyászatban szabadon választható továbbképzés, 16 pont Gyógyszertár-mûködtetés szabadon választható továbbképzés, 18 pont Gyógyszeres Terápia Menedzsment V. Geriátria kötelezô szinten tartó továbbképzés, 36 pont március Siófok Hotel Azúr Programelôzetes Beköszöntô Tisztelt Kolleganôk és Kollega Urak! Kitüntetett figyelem övezi a Magángyógyszerészek Országos Szövetsége 16. alkalommal megrendezésre kerülô Gyógyszertár-mûködtetés konferenciáját. Érthetô az érdeklôdés, hiszen sajátos rendszerváltás érhetô tetten a gyógyszerellátás területén. A évben meghirdetett liberalizációs környezetet ebben az évben új törvény által meghatározott jogi keretek között, ismét a szakmai dominancia uralja. A számunkra meghatározóan fontos létesítési-, mûködési-, tulajdonosi- és egyes szakmai kérdésekben rendre megváltozott feltételek mellett ismét lehetôségünk nyílik a gyógyszerészet további fejlesztésére. Természetesen a piaci-kereskedelmi orientáció jegyében eltelt négy esztendô számos sérülést és sok területen helyrehozhatatlan károkat okozott. Ezeknek a felszámolására, és a korábbi célkitûzések jelen környezetben való folytatására dolgozunk ki közösen módszereket. Ezzel összefüggésben kormányzati részvétellel tervezzük áttekinteni az egészségügy megújítása programját, a gyógyszerészet népegészségügyi szerepének felépítését. Kiemelkedôen fontosnak tartjuk a gyógyszeres terápia menedzsment és a gyógyszerészi gondozási, az Egészséget a gyógyszertárból programok kiteljesítését egyaránt. A többségi tulajdonosi szerepkör realizálása és a napi likviditási gondok okán célszerû megvizsgálni gazdasági és kereskedelmi kapcsolatrendszereinket. Ehhez hívtuk tettestársként a gyógyszer-nagykereskedôket, a banki szektor vezetôit, társasági jogászt és adóügyi szakértôt. Gondoljuk át közösen helyzetünket, ismerjük meg lehetôségeinket és jelöl - jük ki a célkitûzésekhez vezetô utakat. Ehhez a munkához hívom valamenynyi gyógyszerész kollegámat, és a gyógyszertár-mûködtetésben részt vevô szervezetek képviselôit. A márciusi találkozásig üdvözlettel: Dr. Mikola Bálint elnök 26 Gyógyszertár X. évf. 1. szám Gyógyszertár X. évf. 1. szám 27

15 Budapest templomai I. Kedves keresztrejtvény fejtôk! Elôször is engedjék meg, hogy mindannyijuknak nagyon boldog, sikerekben gazdag Új Esztendôt kí - vánjak. Új év, új téma. Az elmúlt év Világjáró sorozatát 2011-ben fôváro - sunk, Budapest nagy múltú templomainak bemutatásával váltjuk fel. Ez alkalommal három történelmi épület nevét fejthetik meg rejtvényünkben. Az elsô megfejteni va - ló épületet a belvárosban találják meg. Ennek a gótikus-ba - rokk stílusú templomnak az elôdje a tatár - járás idején elpusz - tult templom helyére épült, mely egy szent - élykörüljárós csarnok - templom, ami a török idôkben elôbb me - cset ként szolgált, majd rommá vált. A Pauer György vezette barokk újjáépítés során a hajót egyterûvé alakították, mellé kápolnákká bôvítve. A mellékkápolnában helyezték el Pest város és Nagyrévi Endre plébános reneszánsz szentségházait az évbôl, valamint Kultsár István síremlékét, melyet Ferenczy István készített. A temp lom nevét a függôleges 1-es sorban találják meg. A következôkben egy evangélikus templom nevét kell megfejteni, ez a klasszicista é - pület a város egyik nagy terén található. 2 évig katonai raktárnak használták, csak 1811-ben szentelték fel. A mai fô - homlokzatot a nagyméretû dór pillérekkel és az alacsony timpanonnal Hild József alakította ki 1856-ban. Efölött kisharang torony volt, amelyet 1875-ben lebontottak. Belsô terében emeletes karzat látható 1820-ból. Itt keresztelték meg Kossuth Lajos fiait. Mellette látható az evangélikus múzeum ritka értékû mûalkotásokkal. A templom nevét a vízszintes 2-es sorban találják. Mai utolsó helyszínünk szintén a város szívében található Ludwig Förster tervei alapján épült romantikus stílusú zsinagóga. Két homlokzati tornya hagymasisakos, közöttük rózsaablak. Az oromzaton a mózesi törvénytáblák láthatók. Há rom - hajós csarnoktemplom. Belsô tartószerkezete öntött vasból készült. A tóraszekrény és a szószék Feszl Frigyes elgondolása orientalizáló stílusban. A megfejtés a függôleges 2-es sorban találják. Vízszintes 2. Megfejtés 11. Elhalmoz 13. Opusz 14. papa, kedves kék rajzfilm figura 15. Lehel régies neve 16. -nek párja 19. Az összes tekebábút ledönti 21. A tûz átlukasztja 23. ZLG 25. Nagyon pici 26. a kerítés fölé viszi tekintetét 27. Lovon ülô ember 29. Teher - gépkocsi 30. YL 31. Ôr 32. Az arany vegyjele 33. Madárlak a fán 35. Igyekvô 37. Soros átviteli forma a számítástechnikában (gyorsabb, mint az USB) 39. OTS 40. Angol hajó! 42. fincsi 44. Német igen 45. Magad 46. Arzén vegyjele 47. A ló hátsó része 49. Megfelelô 50. Kacat 53. Az amerikai katonai rendészet rövidítése 54. Lángol 55. Tüzet megszüntetô 56. Járom 58. IN 60. Rosso, forma 1-es istálló 62. Apai nagybácsi fele - sé ge népiesen 65. Portugál légitársaság 67. Ôrlô üzem 68. Vi - lág hírû angol zenekar Függôleges 1. Megfejtés 2. Megfejtés 3. EN 4. Megvizsgál 5. Tartó 6. Sértetlen 7. Information Technology 8. EÖT 9. Egy kifejezetten a grafikus processzorokhoz kifejlesztett gyors memóriafajt 10. Ha - sogat 12. Gyümölcs nedv 17. Német cégrövidítés 18. Ketté met - szette 20. Község Borsod-Abaúj-Zemplén megyében 22. Hideg évszak 23. A fekete lovas 24. Ápolatlan kert 27. LTO 28. Azonos betûk 31. A mondat eleme 34. A karatéban jelentése rang 36. Kiütés 38. Férjezett nôt 40. -be párja 41. Elemi rész 43. Ko - bold 44. Indiai sport, életforma 47. Szavak elôtagjaként jelentése: növényi 48. re párja 49. Jógát mûvelô 51. Üres sál! 52. Tisztított vaj 57. Oh mio! 58. Járom 59. Ének 60. Kopasz 61. Ledôlt épület maradványa 63. Mutató szó 64. AE 65. Üres táp! 66. PO A helyes megfejtést beküldôk között könyvajándékot sorsoljuk ki. Beküldési cím: MOSZ (1135 Budapest, Keresek u. 9.) Az elôzô havi keresztrejtvényünk nyertese: Berta Gábor 7100 Szekszárd, Kandó K. u Gyógyszertár X. évf. 1. szám

16 Magángyógyszerészek Országos Szövetsége X. évf. 1. szám január

17 Magángyógyszerészek Országos Szövetsége Missziós nyilatkozat A Magángyógyszerészek Országos Szövetsége 1991-ben a gyógyszerészek civil szervezôdése során jött létre a gyógy szerészet új ars poeticajának megfogalmazása, a gyógy sze részi hivatás fej lesz tése és társadalmi megbecsülése elômozdítása érdekében. Érdekérvényesítô tevékenységünket a nemzetközi szakmai folyamatokra is fi gye - lemmel tény szerû adatokra, elemzésekre és következtetésekre támaszkodva, a gyógy szerészet stratégiai érdekeit szem elôtt tartva végezzük. Kiegyensúlyozott kapcsolatot alakítottunk ki és tartunk fenn a mindenkori állami-, szakmai irá nyítás vezetôivel, egészségügyi- és civil szervezetekkel egyaránt. Filozófiánk homlokterébe tartozik a magángyógyszer tárak mûködési feltételeinek javítása, a kiszá mítható szakmai-, gazdasági- és jogi környezet megteremtése. Kiemelkedôen fontosnak tartjuk a gyógyszerpiac sze rep lôivel, a gyógyszergyártók és nagy kereskedôk szer ve zeteivel való érdekazonosság hangsúlyozását, a har - mo nikus szakmai és gazdasági együttmûködést. Tudatosan törekszünk a gyógyszerészi érdekek megfogalmazására, tagságunk tájékozott sá gá nak növelésére, felkészültségének javítására. Célkitûzésünk a gyógyszertárak szakmai-, gazdasági-, jogi- érdek érvényesí tésé - nek és az egyéni érdekérvé nye sítésnek ma gas szintre való fejlesztése. Törekszünk a gyógyszerészet társadalmi presztizse növelésére, a szakmai szolgáltatások szín vonala eme lésére. Fontosnak tartjuk a betegek életminôsége javítását, a gyógy szerész gyógy szerterápiás tanács adó szerepének nö velését, a betegorientált gyógyszerészet elterjesz tését. Elôsegítjük a gyógyszerészeti szakterületek érdek érvé nyesítési gyakorlata harmonizációját, felvállalva a gyógy szertárak és azok mûködtetésével összefüggô kérdések képviseletét. SZÖVETSÉG A MAGÁNGYÓGYSZERÉSZETÉRT GYÓGYSZERTÁRI MENEDZSMENT3 Helyszínek: Miskolc március (szombat-vasárnap) Szeged április (szombat-vasárnap) Békéscsaba április (szombat-vasárnap) Pécs május (szombat-vasárnap) Budapest I. május (szombat-vasárnap) Szombathely szeptember (szombat-vasárnap) Budapest II. szeptember (szombat-vasárnap Szolnok október (szombat-vasárnap) Nyíregyháza október (szombat-vasárnap) Veszprém november (szombat-vasárnap) Budapest III. november (szombat-vasárnap) A továbbképzô tanfolyam az akkreditációs bizottság döntése alapján részvétel esetén 15 kreditpont értékû, sikeres tesztvizsgával együttesen 30 kreditpont értékû. A képzés bonyolításával a Simon Patika Bt. foglalkozik (Címe: 1149 Bp., Nagy Lajos király útja 158.) Részvételi díj: 9 750,- Ft tanfolyamdíj + az egyetemi elektronikus pontelszámolási költség: 500,- Ft. A számlát a tanfolyam végén kapják meg a hallgatók. Információ: Bihari Erzsébet tel/fax: , , illetve Takács Gézáné dr. tel: JELENTKEZÉSI LAP Gyógyszertári menedzsment év A továbbképzés választott helyszíne: Jelentkezô neve: Leánykori név: Mûködési nyilvántartási száma: Jelölje meg, melyik egyetemen tartják nyilván továbbképzéseit! Debreceni Egyetem Semmelweis Egyetem Szegedi Egyetem Pécsi Egyetem Levelezési cím Címzés: Ir. szám, város, utca: Telefon: Számlázási adatok Számla címzés: Ir. szám, város, utca: Fizetési mód: Átutalás Készpénz A részvételi feltételeket elfogadom, magamra nézve kötelezônek tartom, a tandíj határidôre való befizetésérôl gondoskodom. Kelt: aláírás Beküldési cím: Simon Patika Bt., 1149 Budapest, Nagy Lajos király útja 158. Tel./fax: A jelentkezési lap szabadon sokszorosítható! Kedvezô-e a magángyógyszerészet számára az új törvény? Csak abban az esetben, ha tudatosan felkészülünk alkalmazására, hogy soha többé ne fordulhasson elô egy neoliberális ámokfutás a gyógyszerügy területén. E célból szerveztük meg az ez évi, kötelezôen választható továbbképzésünket. A gyógyszerészet paradigma váltása Health Promoting Pharmacy (elôadó: Dr. Simon Kis Gábor) A lakosság kb. egyharmada egészséges, vagy an - nak tartja magát. Kiaknázatlan terület a közforgalmú gyógyszerellátás szempontjából, mert ezekkel az emberekkel az egészségügyi ellátás egyáltalán nem foglalkozik, ugyanakkor jelentôs hányaduk megfordul a gyógyszertárakban, vagy a banális tüneteire vesz valamilyen szert, vagy mint szívességi gyógyszerbeszerzô, több-kevesebb rendszerességgel jár a patikába. Népegészségügyi programnak megfelelôen be kell cserkésznünk ôket hogy az egész - ségük minél tovább meg is maradjon. E célt szolgál - ja a Health Promoting Pharmacy. Egészségpolitika (elôadó: Dr. Mikola Bálint) Szemléletváltás van az egészségpolitikában. Ha ko - molyan vesszük és nemcsak az óhajok szintjén állít - juk, hogy a gyógyszerellátás az egészségügyi ellátás szerves része, akkor a gyógyszerészeknek naprakész ismeretekkel kell rendelkezniük az egészségpolitika minden rezdülésérôl, és minden olyan témához be kell csatlakoznunk az egészségügyön belül, ahol a mi interdiszciplináris tudásunk a betegellátás érdekében hasznosítható. A szakmai felelôsség jogszabályi, erkölcsi, etikai vonatkozásai (elôadó: Dr. Sándor István) A törvényi változások lehetôséget teremtettek a személyi jogos gyógyszerész társadalom számára, de egyúttal veszélyeket is rejtenek magukban, elsôsorban megjelenô alsóbb rendû jogszabályok formájában. Elsôrendû feladatunk és kötelességünk minden ránk vonatkozó jogszabály figyelemmel kisérése és erkölcsi, etikai vonatkozásainak lemodellezése, an - nak érdekében, hogy soha többé ilyen neoliberális ámokfutás ne következhessen be hazánkban. Lehetôség, vagy nyûg? Minôségbiztosítás (elôadó: Dr. Samu Antal) Ha a fejlett országokban minden rendben lenne az ellátás minôségével, nem esne ennyi szó, és nem je - lenne meg ennyi rendelkezés a minôségbiztosításról és újabban a minôségirányításról. Kétségtelen, hogy nônek az adminisztrációs terhek, de ez a biztonságot szolgálja mind a betegek, mind a szakemberek vonatkozásában. Saját jól felfogott érdekünk is te hát a minôségbiztosítás bevezetése és tudatos mûvelése. Epidemiológia és a gyógyszeres terápia menedzsment (elôadó: Prof. Dr. Vincze Zoltán) A gyógyszer különleges áru! Ez abban is megnyilvánul, hogy a gyógyszerellátásnak mikroszinten, (azaz egy-egy patika szintjén) és makroszinten, tehát országos méretekben is figyelemmel kell kísérnie az epidemiológiai adatokat és változásokat annak érdekében, hogy megfelelô színvonalon történhessen a gyógyszeres terápia menedzsment. Ez egyúttal egy újfajta kapcsolatrendszer kiépítését is igényli az alapellátás orvostársadalma és a közforgalomban dolgozó gyógyszerészek között. Kérjük, hogy a mellékelt jelentkezési lap ki töl - tésével és visszaküldésével jelezze rész vételi szándékát. Tisztelettel: Dr. Simon Kis Gábor s.k. egyetemi docens

Mit tudunk az Európai Unióról? 3.rész

Mit tudunk az Európai Unióról? 3.rész 2009 július 22. Flag 0 Értékelés kiválasztása nincs Give Mit értékelve tudunk az Európai Mérték Még 1/5 2/5 3/5 4/5 5/5 Tájékoztatás/ismeret hiányból fakad az EU-szkepticizmus? A magyar lakosságnak vajon

Részletesebben

Mit tudunk az Európai Unióról? 4.rész

Mit tudunk az Európai Unióról? 4.rész 2009 július 23. Flag 0 Értékelés kiválasztása nincs Give Mit értékelve tudunk az Európai Mérték Még 1/5 2/5 3/5 4/5 5/5 Tájékoztatás/ismeret hiányból fakad az EU-szkepticizmus? A magyar lakosságnak vajon

Részletesebben

Menü. Az Európai Unióról dióhéjban. Továbbtanulás, munkavállalás

Menü. Az Európai Unióról dióhéjban. Továbbtanulás, munkavállalás Az Európai Unióról dióhéjban Továbbtanulás, munkavállalás Dorka Áron EUROPE DIRECT - Pest Megyei Európai Információs Pont Cím: 1117 Budapest Karinthy F. utca 3. Telefon: (1) 785 46 09 E-mail: dorkaa@pmtkft.hu

Részletesebben

HOGYAN TOVÁBB IRÁNYVÁLTÁS A FOGLALKOZTATÁSPOLITIKÁBAN

HOGYAN TOVÁBB IRÁNYVÁLTÁS A FOGLALKOZTATÁSPOLITIKÁBAN HOGYAN TOVÁBB IRÁNYVÁLTÁS A FOGLALKOZTATÁSPOLITIKÁBAN DR. CZOMBA SÁNDOR államtitkár Nemzetgazdasági Minisztérium 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 76,3 74,1 72,9 71,4 71,0 Forrás: Eurostat TARTÓS LEMARADÁS

Részletesebben

2010. FEBRUÁR 11-12., SEVILLA A TANÁCSADÓ FÓRUM NYILATKOZATA AZ ÉLELMISZER-FOGYASZTÁSRÓL SZÓLÓ PÁNEURÓPAI FELMÉRÉSRŐL

2010. FEBRUÁR 11-12., SEVILLA A TANÁCSADÓ FÓRUM NYILATKOZATA AZ ÉLELMISZER-FOGYASZTÁSRÓL SZÓLÓ PÁNEURÓPAI FELMÉRÉSRŐL 2010. FEBRUÁR 11-12., SEVILLA A TANÁCSADÓ FÓRUM NYILATKOZATA AZ ÉLELMISZER-FOGYASZTÁSRÓL SZÓLÓ PÁNEURÓPAI FELMÉRÉSRŐL MI SZEREPEL AZ ÉTLAPON EURÓPÁBAN? AZ ÉLELMISZER-FOGYASZTÁSRÓL SZÓLÓ PÁNEURÓPAI FELMÉRÉS

Részletesebben

Gyógyszertári betegellátás minőségi kritériumai nemzetközi kitekintés. Egészségügyi ellátórendszerünk kihívásai, gyógyszerészet útkeresése

Gyógyszertári betegellátás minőségi kritériumai nemzetközi kitekintés. Egészségügyi ellátórendszerünk kihívásai, gyógyszerészet útkeresése Gyógyszertári betegellátás minőségi kritériumai nemzetközi kitekintés. Dr. Hankó Balázs (Semmelweis Egyetem, Gyógyszerésztudományi Kar, Gyógyszerügyi Szervezési Intézet) Egészségügyi ellátórendszerünk

Részletesebben

Felkérjük a Tanácsot, hogy vizsgálja meg a szöveget annak érdekében, hogy általános megközelítést lehessen elérni a határozati javaslatról.

Felkérjük a Tanácsot, hogy vizsgálja meg a szöveget annak érdekében, hogy általános megközelítést lehessen elérni a határozati javaslatról. Conseil UE Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2016. november 10. (OR. en) Intézményközi referenciaszám: 2016/0186 (COD) 13660/16 LIMITE FELJEGYZÉS Küldi: Címzett: az Állandó Képviselők Bizottsága (I. rész)

Részletesebben

A közúti közlekedésbiztonság helyzete Magyarországon

A közúti közlekedésbiztonság helyzete Magyarországon A közúti közlekedésbiztonság helyzete Magyarországon Prof. Dr. Holló Péter KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. kutató professzor Széchenyi István Egyetem egyetemi tanár Tartalom 1. A hazai közúti

Részletesebben

Történelem adattár. 11. modul A JELENKOR. Elérhetőségek Honlap: Telefon: +3620/

Történelem adattár. 11. modul A JELENKOR. Elérhetőségek Honlap:    Telefon: +3620/ Történelem adattár A JELENKOR 11. modul Elérhetőségek Honlap: www.tanszek.com Email: info@tanszek.com Telefon: +3620/409-5484 Tartalomjegyzék Fogalmak... 2 Európai integráció Globalizáció, globális világ...2

Részletesebben

Egészség: a betegség vagy fogyatékosság hiánya, a szervezet funkcionális- és anyagcsere hatékonysága

Egészség: a betegség vagy fogyatékosság hiánya, a szervezet funkcionális- és anyagcsere hatékonysága Egészség: a betegség vagy fogyatékosság hiánya, a szervezet funkcionális- és anyagcsere hatékonysága Kincses (2003): Az egészség az egyén biológiai működése, valamint a kora és neme szerint elérhető és/vagy

Részletesebben

42. Kultúra keretprogram: változik, hogy változatlan maradjon?

42. Kultúra keretprogram: változik, hogy változatlan maradjon? 42. Kultúra keretprogram: változik, hogy változatlan maradjon? Kultúra keretprogram: változik, hogy változatlan maradjon? 2000. óta létezik az Európai Unió egységes kultúratámogató programja. A korábbi

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek III. EU ismeretek. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek III. EU ismeretek. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek III. EU ismeretek KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Az EU intézményei 138.lecke Az intézményrendszer általános jellemzői Az Európai

Részletesebben

A közlekedésbiztonság helyzete Magyarországon

A közlekedésbiztonság helyzete Magyarországon A közlekedésbiztonság helyzete Magyarországon Prof. Dr. Holló Péter KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. kutató professzor Széchenyi István Egyetem egyetemi tanár A közlekedésbiztonság aktuális

Részletesebben

Az Európai Unió. Az Európai Unió zászlaja 1986-ban kezdték használni az Európai zászlót az Európai Közösségek jelképeként. Az Unió tagállamai

Az Európai Unió. Az Európai Unió zászlaja 1986-ban kezdték használni az Európai zászlót az Európai Közösségek jelképeként. Az Unió tagállamai Az Európai Unió Az Unió jelmondata: In varietate concordia (magyarul: Egység a sokféleségben) Himnusza: Örömóda Az Európai Unió zászlaja 1986-ban kezdték használni az Európai zászlót az Európai Közösségek

Részletesebben

A változatos NUTS rendszer

A változatos NUTS rendszer Nomenclature of Territorial Units for Statistics GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR, GÖDÖLLŐ A változatos NUTS rendszer Péli László RGVI Statisztikai Célú Területi Egységek Nomenklatúrája, 1970-es évek

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓRÓL SZÓLÓ SZERZŐDÉS ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ MŰKÖDÉSÉRŐL SZÓLÓ SZERZŐDÉS

AZ EURÓPAI UNIÓRÓL SZÓLÓ SZERZŐDÉS ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ MŰKÖDÉSÉRŐL SZÓLÓ SZERZŐDÉS AZ EURÓPAI UNIÓRÓL SZÓLÓ SZERZŐDÉS ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ MŰKÖDÉSÉRŐL SZÓLÓ SZERZŐDÉS P a t r o c i n i u m - k i a d v á n y W e r b ő c z y - s o r o z a t Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi

Részletesebben

A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program véleményezése

A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program véleményezése A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program véleményezése FÖK: A program egyike a legjobban kidolgozott anyagoknak. Tekintve az EU-források felhasználásában rejlő kockázatokat, az operatív program hangsúlyát

Részletesebben

EURÓPAI VÁLASZTÁSOK Választások előtti közvélemény-kutatás - Első fázis Első eredmények: Az európai átlag és a főbb tendenciák országok szerint

EURÓPAI VÁLASZTÁSOK Választások előtti közvélemény-kutatás - Első fázis Első eredmények: Az európai átlag és a főbb tendenciák országok szerint Kommunikációs Főigazgatóság C. Igazgatóság - Kapcsolat a polgárokkal KÖZVÉLEMÉNY-FIGYELŐ EGYSÉG EURÓPAI VÁLASZTÁSOK 2009 2009/05/27 Választások előtti közvélemény-kutatás - Első fázis Első eredmények:

Részletesebben

Közlekedésbiztonsági trendek az Európai Unióban és Magyarországon

Közlekedésbiztonsági trendek az Európai Unióban és Magyarországon Közlekedésbiztonsági trendek az Európai Unióban és Magyarországon Prof. Dr. Holló Péter, az MTA doktora KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. kutató professzor Széchenyi István Egyetem, Győr egyetemi

Részletesebben

2006.12.26. Elgépiesedő világ, vagy humanizált technológia

2006.12.26. Elgépiesedő világ, vagy humanizált technológia Elgépiesedő világ, vagy humanizált technológia Az emberi szenvedés kalkulusai Az utóbbi 15 évben lezajlott a kettős átmenet A társadalmi intézményrendszerekbe vetett bizalom csökken Nem vagyunk elégedettek

Részletesebben

Cselekvési forgatókönyvek és a társadalmi gazdasági működés biztonsága - A jó kormányzás: új, intézményes megoldások -

Cselekvési forgatókönyvek és a társadalmi gazdasági működés biztonsága - A jó kormányzás: új, intézményes megoldások - Dr. Kovács Árpád egyetemi tanár, a Magyar Közgazdasági Társaság elnöke Cselekvési forgatókönyvek és a társadalmi gazdasági működés biztonsága - A jó kormányzás: új, intézményes megoldások - 1 Államhatalmi

Részletesebben

FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013

FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013 FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013 Nem-formális tanulás? Informális tanulás Formális tanulás Nem-formális tanulás 2 Fiatalok Lendületben Program számokban Elızmény: Ifjúság 2000-2006 Program Idıtartam:

Részletesebben

RESTREINT UE. Strasbourg, COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date

RESTREINT UE. Strasbourg, COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date EURÓPAI BIZOTTSÁG Strasbourg, 2014.7.1. COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date 23.7.2014 Javaslat A TANÁCS RENDELETE a 2866/98/EK rendeletnek az euró litvániai

Részletesebben

KONZULTÁCIÓ A TÁRSASÁGOK BEJEGYZETT SZÉKHELYÉNEK MÁSIK TAGÁLLAMBA HELYEZÉSÉRŐL Konzultáció a Belső Piaci és Szolgáltatási Főigazgatóság szervezésében

KONZULTÁCIÓ A TÁRSASÁGOK BEJEGYZETT SZÉKHELYÉNEK MÁSIK TAGÁLLAMBA HELYEZÉSÉRŐL Konzultáció a Belső Piaci és Szolgáltatási Főigazgatóság szervezésében KONZULTÁCIÓ A TÁRSASÁGOK BEJEGYZETT SZÉKHELYÉNEK MÁSIK TAGÁLLAMBA HELYEZÉSÉRŐL Konzultáció a Belső Piaci és Szolgáltatási Főigazgatóság szervezésében Bevezetés Előzetes megjegyzés: Az alábbi dokumentumot

Részletesebben

(Kötelezően közzéteendő jogi aktusok)

(Kötelezően közzéteendő jogi aktusok) 2006.4.27. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 114/1 I (Kötelezően közzéteendő jogi aktusok) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 629/2006/EK RENDELETE (2006. április 5.) a szociális biztonsági rendszereknek

Részletesebben

7655/14 ek/agh 1 DG B 4A

7655/14 ek/agh 1 DG B 4A AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2014. március 12. (14.03) (OR. en) 7655/14 SOC 194 FELJEGYZÉS Küldi: Címzett: Tárgy: a Tanács Főtitkársága a delegációk A szociális helyzet az EU-ban A Tanács következtetései

Részletesebben

8. KÖLTSÉGVETÉS-MÓDOSÍTÁSI TERVEZET A ÉVI ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉSHEZ SAJÁT FORRÁSOK EURÓPAI ADATVÉDELMI BIZTOS

8. KÖLTSÉGVETÉS-MÓDOSÍTÁSI TERVEZET A ÉVI ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉSHEZ SAJÁT FORRÁSOK EURÓPAI ADATVÉDELMI BIZTOS EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.10.19. COM(2015) 545 final 8. KÖLTSÉGVETÉS-MÓDOSÍTÁSI TERVEZET A 2015. ÉVI ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉSHEZ SAJÁT FORRÁSOK EURÓPAI ADATVÉDELMI BIZTOS HU HU Tekintettel: az Európai

Részletesebben

Tisztelt Ügyfelünk! 1) Biztosítási jogviszony az EGT tagállamban végzett kereső tevékenység alapján

Tisztelt Ügyfelünk! 1) Biztosítási jogviszony az EGT tagállamban végzett kereső tevékenység alapján Tisztelt Ügyfelünk! Tájékoztatjuk, hogy a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 2009. január 1-től hatályos 80. (5) bekezdése értelmében a Közösségi rendelet vagy a

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek III. EU ismeretek. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek III. EU ismeretek. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek III. EU ismeretek KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Az európai integráció történeti áttekintése 137. lecke Schuman-tervezet Az

Részletesebben

Mit jelent számomra az Európai Unió?

Mit jelent számomra az Európai Unió? Mit jelent számomra az Európai Unió? Az Európai Unió egy 27 tagállamból álló gazdasági és politikai unió. Európa szomszédos országainak háborús kapcsolata érdekében jött létre a legsűrűbben lakott régió,

Részletesebben

Lőrik Eszter projekt koordinátor. Országos Egészségfejlesztési Intézet. 2010. december 2.

Lőrik Eszter projekt koordinátor. Országos Egészségfejlesztési Intézet. 2010. december 2. Lőrik Eszter projekt koordinátor Országos Egészségfejlesztési Intézet 2010. december 2. Az ENWHP bemutatása Miért fontos a lelki egészségfejlesztés a munkahelyeken? A kampány: céljai és résztvevői menete

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, június 6. (10.06) (OR. en) 9803/05 SAN 99

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, június 6. (10.06) (OR. en) 9803/05 SAN 99 AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2005. június 6. (10.06) (OR. en) 9803/05 SAN 99 TÁJÉKOZTATÓ FELJEGYZÉS Küldi: a Főtitkárság Címzett: a delegációk Előző dok. sz.: 9181/05 SAN 67 Tárgy: A Tanács következtetései

Részletesebben

ALSCHER TAMÁS VASÚTSZABÁLYOZÁSI ISMERETEK

ALSCHER TAMÁS VASÚTSZABÁLYOZÁSI ISMERETEK ALSCHER TAMÁS VASÚTSZABÁLYOZÁSI ISMERETEK JOGSZABÁLYOK ÉS INTÉZMÉNYEK VASÚTSZABÁLYOZÁSI ISMERETEK MINDENNEK A KEZDETE XVI. század bányászati célú lóvasúti vontatás fa nyompálya 1760 Anglia; első vaspálya

Részletesebben

Egészség: Készülünk a nyaralásra mindig Önnél van az európai egészségbiztosítási kártyája?

Egészség: Készülünk a nyaralásra mindig Önnél van az európai egészségbiztosítási kártyája? MEMO/11/406 Brüsszel, 2011. június 16. Egészség: Készülünk a nyaralásra mindig Önnél van az európai kártyája? Nyaralás: álljunk készen a váratlan helyzetekre! Utazást tervez az EU területén, Izlandra,

Részletesebben

A nem állami nyugdíjrendszerek európai szabályozása

A nem állami nyugdíjrendszerek európai szabályozása A nem állami nyugdíjrendszerek európai szabályozása Párniczky Tibor IX. Pénztárkonferencia - Eger - 2006. november 8.-9. Tájékoztató Melyik Európa? A szabályozás területeiről Tagok jogai Intézményi szabályozás

Részletesebben

hatályos:

hatályos: 1886/2016. (XII. 28.) Korm. határozat az Egészséges Magyarország 2014 2020 Egészségügyi Ágazati Stratégia 2017 2018 évekre vonatkozó cselekvési tervéről A Kormány hatályos: 2016.12.28 - a) elfogadja az

Részletesebben

A magyar gazdaságpolitika elmúlt 25 éve

A magyar gazdaságpolitika elmúlt 25 éve X. Régiók a Kárpát-medencén innen és túl Nemzetközi tudományos konferencia Kaposvár, 2016. október 14. A magyar gazdaságpolitika elmúlt 25 éve Gazdaságtörténeti áttekintés a konvergencia szempontjából

Részletesebben

A megállapodás 3. cikkében hivatkozott lista I. RÉSZ

A megállapodás 3. cikkében hivatkozott lista I. RÉSZ 404 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Anhänge Ungarisch (Normativer Teil) 1 von 89 A. MELLÉKLET A megállapodás 3. cikkében hivatkozott lista I. RÉSZ AZ EGT-MEGÁLLAPODÁSBAN HIVATKOZOTT AZOK A JOGI

Részletesebben

2006. június 1., csütörtök: FOGLALKOZTATÁS ÉS SZOCIÁLPOLITIKA

2006. június 1., csütörtök: FOGLALKOZTATÁS ÉS SZOCIÁLPOLITIKA AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2006. május 30. (30.05) (OR. en) 9806/06 OJ/CONS 31 SOC 271 SAN 149 CONSOM 43 TERVEZETT NAPIREND Küldi: Az EURÓPAI UNIÓ TANÁCSÁNAK (FOGLALKOZTATÁS, SZOCIÁLPOLITIKA, EGÉSZSÉGÜGY

Részletesebben

A magyar gazdaság főbb számai európai összehasonlításban

A magyar gazdaság főbb számai európai összehasonlításban A magyar gazdaság főbb számai európai összehasonlításban A Policy Solutions makrogazdasági gyorselemzése 2011. szeptember Bevezetés A Policy Solutions a 27 európai uniós tagállam tavaszi konvergenciaprogramjában

Részletesebben

Mire, mennyit költöttünk? Az államháztartás bevételei és kiadásai 2003-2006-ban

Mire, mennyit költöttünk? Az államháztartás bevételei és kiadásai 2003-2006-ban Mire, mennyit költöttünk? Az államháztartás bevételei és kiadásai 2003-2006-ban Kiadások változása Az államháztartás kiadásainak változása (pénzforgalmi szemléletben milliárd Ft-ban) 8 500 8 700 9 500

Részletesebben

A megállapodás 3. cikkében hivatkozott lista I. RÉSZ

A megállapodás 3. cikkében hivatkozott lista I. RÉSZ A. MELLÉKLET A megállapodás 3. cikkében hivatkozott lista I. RÉSZ AZ EGT-MEGÁLLAPODÁSBAN HIVATKOZOTT AZOK A JOGI AKTUSOK, AMELYEKET A 2003. ÁPRILIS 16-I CSATLAKOZÁSI OKMÁNY MÓDOSÍTOTT Az EGT-megállapodás

Részletesebben

187. sz. Keretegyezmény a munkavédelemről

187. sz. Keretegyezmény a munkavédelemről 187. sz. Keretegyezmény a munkavédelemről A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet Általános Konferenciája, Amelyet a Nemzetközi Munkaügyi Hivatal Igazgató Tanácsa hívott össze Genfbe, és amely 2006. május 31-én

Részletesebben

ERASMUS Roadshow Külföldi ösztöndíjak bemutatása február 23.

ERASMUS Roadshow Külföldi ösztöndíjak bemutatása február 23. ERASMUS Roadshow Külföldi ösztöndíjak bemutatása 2016. február 23. Erasmus Plus program Az Európai Bizottság 2014-2020 közötti programja Magában foglalja a korábbi Erasmus programokat (mobilitás, közös

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁG I MINISZTÉRIUM MINISZTER

NEMZETGAZDASÁG I MINISZTÉRIUM MINISZTER J/'.251/1... É eze 2C12 '.!OV 2 Q, NEMZETGAZDASÁG I MINISZTÉRIUM MINISZTER Iktatószám: NGM/23483 (2012) Válasz K/912S. számú írásbeli kérdésre»mit jelent a Miniszter Ur legújabb ötlete az önfinanszírozó

Részletesebben

TERVEZET A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM TERVEZET

TERVEZET A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM TERVEZET KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM KvVM/KJKF/471/2008. TERVEZET a biológiai biztonságról szóló, Nairobiban, 2000. május 24-én aláírt és a 2004. évi

Részletesebben

Szakszervezeti tisztségviselők munkaidő-kedvezménye Európában

Szakszervezeti tisztségviselők munkaidő-kedvezménye Európában Magyar Szakszervezetek Országos Szövetsége www.mszosz.hu Szakszervezeti tisztségviselők munkaidő-kedvezménye Európában A munkavállalói érdekképviseletek a legtöbb országban kedvezményeket élveznek a működésüket

Részletesebben

Munkaidő-szab{lyoz{s Európ{ban A Policy Solutions közpolitikai h{ttérelemzése az Európai Unió egyes tag{llamainak munkaidő-szab{lyoz{s{ról

Munkaidő-szab{lyoz{s Európ{ban A Policy Solutions közpolitikai h{ttérelemzése az Európai Unió egyes tag{llamainak munkaidő-szab{lyoz{s{ról Munkaidő-szab{lyoz{s Európ{ban A Policy Solutions közpolitikai h{ttérelemzése az Európai Unió egyes tag{llamainak munkaidő-szab{lyoz{s{ról 2011. augusztus Vezetői összefoglaló A munkaidőre vonatkozó szabályozás

Részletesebben

Az Otthonteremtési Program hatásai

Az Otthonteremtési Program hatásai Az Otthonteremtési Program hatásai NEMZETI MINŐSÉGÜGYI KONFERENCIA 2016. szeptember 16. Balogh László Pénzügypolitikáért Felelős Helyettes Államtitkár Nemzetgazdasági Minisztérium 2016. Szeptember 16.

Részletesebben

MELLÉKLET. a következőhöz: Módosított javaslat a Tanács határozata

MELLÉKLET. a következőhöz: Módosított javaslat a Tanács határozata EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.9.6. COM(2016) 552 final ANNEX 2 MELLÉKLET a következőhöz: Módosított javaslat a Tanács határozata az egyrészről az Amerikai Egyesült Államok, másrészről az Európai Unió

Részletesebben

III. évfolyam projektmunka: Betegek terápiás nyomonkövetése együttműködésben a háziorvossal december 5.

III. évfolyam projektmunka: Betegek terápiás nyomonkövetése együttműködésben a háziorvossal december 5. III. évfolyam projektmunka: Betegek terápiás nyomonkövetése együttműködésben a háziorvossal 2015. december 5. 1. Projektmunka A) Orális antikoaguláns(k vitamin antagonista: acenocumarol, warfarin), VAGY

Részletesebben

BULGÁRIÁNAK ÉS ROMÁNIÁNAK AZ EURÓPAI UNIÓHOZ TÖRTÉNŐ CSATLAKOZÁSÁRÓL FOLYTATOTT TÁRGYALÁSOK

BULGÁRIÁNAK ÉS ROMÁNIÁNAK AZ EURÓPAI UNIÓHOZ TÖRTÉNŐ CSATLAKOZÁSÁRÓL FOLYTATOTT TÁRGYALÁSOK BULGÁRIÁNAK ÉS ROMÁNIÁNAK AZ EURÓPAI UNIÓHOZ TÖRTÉNŐ CSATLAKOZÁSÁRÓL FOLYTATOTT TÁRGYALÁSOK Brüsszel, 2005. március 31. (OR. en) AA 1/2/05 REV 2 CSATLAKOZÁSI SZERZŐDÉS: TARTALOMJEGYZÉK JOGI AKTUSOK ÉS

Részletesebben

Engelberth István főiskolai docens BGF PSZK

Engelberth István főiskolai docens BGF PSZK Engelberth István főiskolai docens BGF PSZK Gazdaságföldrajz Kihívások Európa előtt a XXI. században 2013. Európa (EU) gondjai: Csökkenő világgazdasági súly, szerep K+F alacsony Adósságválság Nyersanyag-

Részletesebben

Környezetvédelmi Főigazgatóság

Környezetvédelmi Főigazgatóság Környezetvédelmi Főigazgatóság Főbiztos: Stavros Dimas Főigazgató: Mogens Peter Carl A igazgatóság: Kommunikáció, Jogi Ügyek & Polgári Védelem B igazgatóság: A Természeti Környezet Védelme Osztály: Természetvédelem

Részletesebben

A kohéziós politika és az energiaügy kihívásai: az Európai Unió régiói eredményeinek ösztönzése

A kohéziós politika és az energiaügy kihívásai: az Európai Unió régiói eredményeinek ösztönzése IP/08/267 Brüsszel, 2008. február 20. A kohéziós politika és az energiaügy kihívásai: az Európai Unió régiói eredményeinek ösztönzése Danuta Hübner, a regionális politikáért felelős európai biztos ma bemutatta,

Részletesebben

Gyógyszerészi gondozás

Gyógyszerészi gondozás Gyógyszerészi gondozás A Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság (MGYT) a Magyar Gyógyszerész Kamara (MGYK) a Magángyógyszerészek Országos Szövetsége (MOSZ) a Gyógyszertár-tulajdonosok Egyesülete (GYTE)

Részletesebben

Az EU gazdasági és politikai unió

Az EU gazdasági és politikai unió Brüsszel 1 Az EU gazdasági és politikai unió Egységes piacot hozott létre egy egységesített jogrendszer révén, így biztosítva a személyek, áruk, szolgáltatások és a tőke szabad áramlását. Közös politikát

Részletesebben

TÁRSADALMI SZÜKS KSÉGLETEK. MST, Balatonfüred 13.

TÁRSADALMI SZÜKS KSÉGLETEK. MST, Balatonfüred 13. TÁRSADALMI SZÜKS KSÉGLETEK SZOCIÁLIS VÉDELMI V RENDSZEREK MST, Balatonfüred 2006. október 12-13. 13. ÁLTALÁNOS MEGKÖZEL ZELÍTÉS A szociális védelem v meghatároz rozása Társadalmi szüks kségletek Nemzetközi

Részletesebben

Agrárgazdaságunk jelene és jövője az EU tagság tükrében

Agrárgazdaságunk jelene és jövője az EU tagság tükrében Agrárgazdaságunk jelene és jövője az EU tagság tükrében Kapronczai István 52. KÖZGAZDÁSZ-VÁNDORGYŰLÉS Nyíregyháza, 2014. szeptember 4-6. Az induló állapot Kérdés: Felkészült agrárgazdasággal csatlakoztunk

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.8.9. C(2016) 5091 final A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A kötelezettségszegési eljárások keretében a Bizottság által a Bíróságnak javasolt rögzített összegű és kényszerítő bírságok

Részletesebben

Semmelweis Egyetem Gyógyszerésztudományi Kar kötelező szintentartó továbbképzése megújított tartalommal és formában

Semmelweis Egyetem Gyógyszerésztudományi Kar kötelező szintentartó továbbképzése megújított tartalommal és formában Semmelweis Egyetem Gyógyszerésztudományi Kar kötelező szintentartó továbbképzése megújított tartalommal és formában 2015.10.10. - Közvetlen lakossági gyógyszerellátás Praktikus ismeretek Október 31-én

Részletesebben

ADÓVERSENY AZ EURÓPAI UNIÓ ORSZÁGAIBAN

ADÓVERSENY AZ EURÓPAI UNIÓ ORSZÁGAIBAN ADÓVERSENY AZ EURÓPAI UNIÓ ORSZÁGAIBAN Bozsik Sándor Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar pzbozsi@uni-miskolc.hu MIRŐL LESZ SZÓ? Jelenlegi helyzetkép Adóverseny lehetséges befolyásoló tényezői Az országklaszterek

Részletesebben

Nemzetközi Szponzorálás Irányelvei. 2015. április 1. Amway

Nemzetközi Szponzorálás Irányelvei. 2015. április 1. Amway Nemzetközi Szponzorálás Irányelvei 2015. április 1. Amway Nemzetközi Szponzorálás Irányelvei Ez a irányelv minden olyan európai piacra vonatkozik, ahol az Amway 2015. április 1-én saját leányvállalatai

Részletesebben

Amit a zöld beszerzésről tudni kell. Bevezetés. Varga Katalin Energiaklub Budapest, 2013. december 11.

Amit a zöld beszerzésről tudni kell. Bevezetés. Varga Katalin Energiaklub Budapest, 2013. december 11. Amit a zöld beszerzésről tudni kell Bevezetés Varga Katalin Energiaklub Budapest, 2013. december 11. Tartalom Az Energiaklubról A zöld beszerzés definíciója A zöld beszerzés előnyei Buy Smart+ projekt

Részletesebben

TÁMOP-5.3.2-12/1-2012-0001

TÁMOP-5.3.2-12/1-2012-0001 FogLak projekt2 Az utcán élő hajléktalan személyek társadalmi visszailleszkedésének, sikeres munkaerő-piaci integrációjának megalapozása TÁMOP-5.3.2-12/1-2012-0001 A projekt célja Az utcán élő hajléktalan

Részletesebben

A fizetésimérleg-statisztika és a külföld számla új közvetlen adatgyűjtési rendszere november 29., Magyar Statisztikai Társaság

A fizetésimérleg-statisztika és a külföld számla új közvetlen adatgyűjtési rendszere november 29., Magyar Statisztikai Társaság A fizetésimérleg-statisztika és a külföld számla új közvetlen adatgyűjtési rendszere 2010. november 29., Magyar Statisztikai Társaság Sisakné dr. Fekete Zsuzsanna Magyar Nemzeti Bank Statisztika Fizetésimérleg-statisztika

Részletesebben

A BELGA KIRÁLYSÁG, A BOLGÁR KÖZTÁRSASÁG, A CSEH KÖZTÁRSASÁG, A DÁN KIRÁLYSÁG, A NÉMETORSZÁGI SZÖVETSÉGI KÖZTÁRSASÁG, AZ ÉSZT KÖZTÁRSASÁG, ÍRORSZÁG,

A BELGA KIRÁLYSÁG, A BOLGÁR KÖZTÁRSASÁG, A CSEH KÖZTÁRSASÁG, A DÁN KIRÁLYSÁG, A NÉMETORSZÁGI SZÖVETSÉGI KÖZTÁRSASÁG, AZ ÉSZT KÖZTÁRSASÁG, ÍRORSZÁG, JEGYZŐKÖNYV AZ EURÓPAI UNIÓRÓL SZÓLÓ SZERZŐDÉSHEZ, AZ EURÓPAI UNIÓ MŰKÖDÉSÉRŐL SZÓLÓ SZERZŐDÉSHEZ ÉS AZ EURÓPAI ATOMENERGIA-KÖZÖSSÉGET LÉTREHOZÓ SZERZŐDÉSHEZ CSATOLT, AZ ÁTMENETI RENDELKEZÉSEKRŐL SZÓLÓ

Részletesebben

A Kormány. /2012. ( ) Korm. rendelete. az Országos Népegészségügyi Intézetről

A Kormány. /2012. ( ) Korm. rendelete. az Országos Népegészségügyi Intézetről A Kormány /2012. ( ) Korm. rendelete az Országos Népegészségügyi Intézetről A Kormány az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdése szerinti eredeti jogalkotó hatáskörében, a 4. tekintetében a kötelező egészségbiztosítás

Részletesebben

A magyar uniós elnökség és a régiók jövője című konferencia. 2009. május 21-22. Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola

A magyar uniós elnökség és a régiók jövője című konferencia. 2009. május 21-22. Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola Hol tart az Európai Unió a többszintű kormányzás intézményrendszerének kiépítésében Dr. Szalay András EU Régiók Bizottsága tagja Veszprémi önkormányzati képviselő A magyar uniós elnökség és a régiók jövője

Részletesebben

Lisszaboni folyamat. 2005- részjelentés: nem sikerült, új célok

Lisszaboni folyamat. 2005- részjelentés: nem sikerült, új célok Gyermekszegénység EU szociális modell célok, értékek, közös tradíció közös érdekek a gazdaságpolitikát és szociálpolitikát egységes keretben kezeli társadalmi biztonság szociális jogok létbiztonság garantálása

Részletesebben

6/a. számú melléklet a 32/2004. (IV. 26.) ESzCsM rendelethez 1

6/a. számú melléklet a 32/2004. (IV. 26.) ESzCsM rendelethez 1 6/a. számú melléklet a 32/2004. (IV. 26.) ESzCsM rendelethez 1 Képviselő cég neve, címe:... Beadás dátuma: (OEP tölti ki) Ügyintéző neve, elérhetősége:... Munkahelyi telefon (fax, e-mail, mobiltel.):...

Részletesebben

Az én Európám. Készítette: Majláth Norbert

Az én Európám. Készítette: Majláth Norbert Az én Európám Készítette: Majláth Norbert Európa Európa Földünk egyik kontinense, amelynek határai nyugaton az Atlanti-óceán, északon a Jegestenger, keleten az Urál hegység, az Urál folyó és a Kaszpi-tenger,

Részletesebben

Országos Érdekegyeztető Tanács első félévi munkaprogramja. Plenáris ülésen megvitatásra javasolt program

Országos Érdekegyeztető Tanács első félévi munkaprogramja. Plenáris ülésen megvitatásra javasolt program Országos Érdekegyeztető Tanács 2007. első félévi munkaprogramja 2. számú melléklet I. Plenáris ülésen megvitatásra javasolt program Január 2007. évi bértárgyalások a keresetnövelés éves mértékéről ( OÉT)

Részletesebben

ZÁRÓOKMÁNY. FA/TR/EU/HR/hu 1

ZÁRÓOKMÁNY. FA/TR/EU/HR/hu 1 ZÁRÓOKMÁNY FA/TR/EU/HR/hu 1 FA/TR/EU/HR/hu 2 I. A ZÁRÓOKMÁNY SZÖVEGE 1. ŐFELSÉGE A BELGÁK KIRÁLYA, A BOLGÁR KÖZTÁRSASÁG ELNÖKE, A CSEH KÖZTÁRSASÁG ELNÖKE, ŐFELSÉGE DÁNIA KIRÁLYNŐJE, A NÉMETORSZÁGI SZÖVETSÉGI

Részletesebben

v e r s e n y k é p e s s é g

v e r s e n y k é p e s s é g anyanyelv ápolása kulturális tevékenysége k gyakorlása művészi alkotás szabadsága v e r s e n y k é p e s s é g közös társadalmi szükségletek ellátása K Ö Z K U L T Ú R A közkulturális infrastruktúra működése

Részletesebben

TANÁRKÉPZÉS: AZ ÁLTALÁNOS ISKOLAI TANÁROK KÉPZÉSÉNEK HELYZETE ÉS KILÁTÁSAI EURÓPÁBAN

TANÁRKÉPZÉS: AZ ÁLTALÁNOS ISKOLAI TANÁROK KÉPZÉSÉNEK HELYZETE ÉS KILÁTÁSAI EURÓPÁBAN EURÓPAI PARLAMENT BELSŐ POLITIKÁK FŐIGAZGATÓSÁGA B. TEMATIKUS OSZTÁLY: STRUKTURÁLIS ÉS KOHÉZIÓS POLITIKÁK KULTÚRA ÉS OKTATÁS TANÁRKÉPZÉS: AZ ÁLTALÁNOS ISKOLAI TANÁROK KÉPZÉSÉNEK HELYZETE ÉS KILÁTÁSAI EURÓPÁBAN

Részletesebben

Az EU kohéziós politikájának 25 éve ( ) Dr. Nagy Henrietta egyetemi docens, dékánhelyettes SZIE GTK RGVI

Az EU kohéziós politikájának 25 éve ( ) Dr. Nagy Henrietta egyetemi docens, dékánhelyettes SZIE GTK RGVI Az EU kohéziós politikájának 25 éve (1988-2013) Dr. Nagy Henrietta egyetemi docens, dékánhelyettes SZIE GTK RGVI A kohéziós politika jelentősége Olyan európai közjavakat nyújt, amit a piac nem képes megadni

Részletesebben

A Régiók Bizottsága tagjainak kinevezési folyamata. A tagállamokban alkalmazott eljárás

A Régiók Bizottsága tagjainak kinevezési folyamata. A tagállamokban alkalmazott eljárás A Régiók Bizottsága tagjainak kinevezési folyamata A tagállamokban alkalmazott eljárás ÖSSZEFOGLALÓ Az Európai Unióról szóló szerzıdés célkitőzései között szerepel az, hogy a szerzıdı felek tovább viszik

Részletesebben

Az EUREKA és a EUROSTARS program

Az EUREKA és a EUROSTARS program Az EUREKA és a EUROSTARS program Mészáros Gergely vezető-tanácsos 2014.03.13. Az EUREKA program 1985-ben létrehozott kormányközi együttműködés, Cél: Az európai ipar termelékenységének és világpiaci versenyképességének

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGY FINANSZÍROZÁSA: FORRÁSALLOKÁCIÓ

AZ EGÉSZSÉGÜGY FINANSZÍROZÁSA: FORRÁSALLOKÁCIÓ AZ EGÉSZSÉGÜGY FINANSZÍROZÁSA: FORRÁSALLOKÁCIÓ Módszerek: 1. Fejkvóta, 2. Költségvetési korlát, 3. Kórházi napok díjazása, 4. Szolgáltatásfinanszírozás, 5. Esetfinanszírozás A forrásallokáció két vezérelve:

Részletesebben

Határtalan adózás ott fizetsz ahol keresel? IX. Elektronikus Kereskedelem Konferencia 2012. május 3.

Határtalan adózás ott fizetsz ahol keresel? IX. Elektronikus Kereskedelem Konferencia 2012. május 3. Határtalan adózás ott fizetsz ahol keresel? IX. Elektronikus Kereskedelem Konferencia 2012. május 3. E-kereskedelem: hol kell adóznom, kell adóznom? E-kereskedelmi tevékenység adózása komplex terület,

Részletesebben

Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár a jogviszony-ellenőrzés változásairól, és a külföldön biztosítottak magyarországi egészségügyi ellátásáról

Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár a jogviszony-ellenőrzés változásairól, és a külföldön biztosítottak magyarországi egészségügyi ellátásáról Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár tájékoztatója a jogviszony-ellenőrzés változásairól, és a külföldön biztosítottak magyarországi egészségügyi ellátásáról (Sajtóanyag 2009. június 25.) A kötelező

Részletesebben

Az információs társadalom európai jövőképe. Dr. Bakonyi Péter c. Főiskolai tanár

Az információs társadalom európai jövőképe. Dr. Bakonyi Péter c. Főiskolai tanár Az információs társadalom európai jövőképe Dr. Bakonyi Péter c. Főiskolai tanár Tartalom Lisszaboni célok és az információs társadalom Az eeurope program félidős értékelése SWOT elemzés Az információs

Részletesebben

Az egészség nemzeti érték helyzetünk nemzetközi nézőpontból

Az egészség nemzeti érték helyzetünk nemzetközi nézőpontból Az egészség nemzeti érték helyzetünk nemzetközi nézőpontból Prof. Dr. Orosz Éva egyetemi tanár ELTE Egészség-gazdaságtani Kutatóközpont vezetője, az OECD szakértője Alapvető kérdések Merre tart Európa?

Részletesebben

Központi Statisztikai Hivatal

Központi Statisztikai Hivatal Központi Statisztikai Hivatal Korunk pestise az Európai Unióban Míg az újonnan diagnosztizált AIDS-megbetegedések száma folyamatosan csökken az Európai Unióban, addig az EuroHIV 1 adatai szerint a nyilvántartott

Részletesebben

(Hirdetmények) KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOK EURÓPAI PARLAMENT

(Hirdetmények) KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOK EURÓPAI PARLAMENT 2010.5.7. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 119 A/1 V (Hirdetmények) KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOK EURÓPAI PARLAMENT PE/123/S SZÁMÚ ÁLLÁSHIRDETÉS IGAZGATÓ (AD 14-es besorolási fokozat) JOGI SZOLGÁLAT INTÉZMÉNYI

Részletesebben

Tájékoztatás a SPARK programról

Tájékoztatás a SPARK programról Hoippj^j Bnln jjjjkkk Társadalompolitikai Programok Értékelésének Támogatása Európában Tájékoztatás a SPARK programról Scharle Ágota/Váradi Balázs Vezető kutató, Budapest Szakpolitikai Elemző Intézet Hélène

Részletesebben

SZERVEZETI HATÉKONYSÁG FEJLESZTÉSE AZ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÓRENDSZERBEN TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK KIALAKÍTÁSA TÁMOP 6.2.5 B

SZERVEZETI HATÉKONYSÁG FEJLESZTÉSE AZ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÓRENDSZERBEN TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK KIALAKÍTÁSA TÁMOP 6.2.5 B SZERVEZETI HATÉKONYSÁG FEJLESZTÉSE AZ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÓRENDSZERBEN TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK KIALAKÍTÁSA TÁMOP 6.2.5 B KONFERENCIA AZ EGÉSZSÉGESEBB EGÉSZSÉGÜGYÉRT 2015 06 30 TÁMOP-6.2.5-B-13/1-2014-0001

Részletesebben

Buy Smart+ A zöld beszerzés előnyei

Buy Smart+ A zöld beszerzés előnyei Buy Smart+ A zöld beszerzés előnyei Budapest, 2013. október 30. Zöld beszerzés villásreggeli Varga Katalin, Energiaklub Tartalom Az Energiaklubról A zöld beszerzés definíciója A zöld beszerzés előnyei

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek III. EU ismeretek. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek III. EU ismeretek. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek III. EU ismeretek KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Jogforrások, költségvetés 139. lecke A közösségi jog Az EGK Szerződésnek

Részletesebben

NŐI KARRIER KORHATÁR NÉLKÜL

NŐI KARRIER KORHATÁR NÉLKÜL NŐI KARRIER KORHATÁR NÉLKÜL Ferenczi Andrea elnök Magyar Női Karrierfejlesztési Szövetség elnökségi tag Older Women Network Europe AZ ÖREGEDÉS MŰVÉSZETE Nyíregyházi Gerontológiai Napok IV. Nemzetközi Konferencia

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA. az euró Litvánia általi, 2015. január 1-jén történő bevezetéséről

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA. az euró Litvánia általi, 2015. január 1-jén történő bevezetéséről EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.6.4. COM(2014) 324 final 2014/0170 (NLE) Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA az euró Litvánia általi, 2015. január 1-jén történő bevezetéséről HU HU INDOKOLÁS 1. A JAVASLAT HÁTTERE

Részletesebben

AZ ORSZÁGGYŰLÉS JÚLIUS 6-I (HÉTFŐI) RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉNEK NAPIRENDJE

AZ ORSZÁGGYŰLÉS JÚLIUS 6-I (HÉTFŐI) RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉNEK NAPIRENDJE AZ ORSZÁGGYŰLÉS 2015. JÚLIUS 6-I (HÉTFŐI) RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉNEK NAPIRENDJE 2015. július 6-án 10 15 órai állapot szerint JÚLIUS 6. HÉTFŐ üléskezdés: 9 00 óra határozathozatalok: legkorábban: 9 50 órától (napirend

Részletesebben

A magyarországi közbeszerzések átláthatósága

A magyarországi közbeszerzések átláthatósága A magyarországi közbeszerzések átláthatósága Ligeti Miklós Transparency International Magyarország info@transparency.hu miklos.ligeti@transparency.hu Közbeszerzések a számok tükrében Közbeszerzések összértéke

Részletesebben

A hozzáadott érték adó kötelezettségekből származó adminisztratív terhek

A hozzáadott érték adó kötelezettségekből származó adminisztratív terhek A hozzáadott érték adó kötelezettségekből származó adminisztratív terhek 15.02.2006-15.03.2006 A beállított feltételeknek 589 felel meg a(z) 589 válaszból. Jelölje meg tevékenységének fő ágazatát. D -

Részletesebben

Kitöltési útmutató az E-adatlaphoz V1.2

Kitöltési útmutató az E-adatlaphoz V1.2 Kitöltési útmutató az E-adatlaphoz V1.2 Változás jegyzék Módosítás dátuma Módosítás jellege Érintett oldalak 2014.10.03 Változás 4. oldal 2014.12.10 Kiegészítés 3. oldal 2. ú melléklet Leírás NYOMT_AZON

Részletesebben

GERONTOLÓGIA. Dr. SEMSEI IMRE. 4. Társadalomi elöregedés megoldásai. Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar

GERONTOLÓGIA. Dr. SEMSEI IMRE. 4. Társadalomi elöregedés megoldásai. Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar GERONTOLÓGIA 4. Társadalomi elöregedés megoldásai Dr. SEMSEI IMRE Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar A keynes-i elvek alapján felépülő jóléti rendszerek hosszú évtizedekig sikeresek voltak, hiszen univerzálissá

Részletesebben

32. NEVES Betegbiztonsági Fórum

32. NEVES Betegbiztonsági Fórum 32. NEVES Betegbiztonsági Fórum Best of BELLA II. - Az akkreditációs program betegbiztonságot támogató legjobb gyakorlatai: A szakmai protokollok szerinti tevékenység lehetőségei és korlátai 2015. december

Részletesebben

Postai liberalizáció szakszervezeti tapasztalatok. 2011. szeptember 29. Választmány dr. Berta Gyula

Postai liberalizáció szakszervezeti tapasztalatok. 2011. szeptember 29. Választmány dr. Berta Gyula Postai liberalizáció szakszervezeti tapasztalatok 2011. szeptember 29. Választmány dr. Berta Gyula 3. postai irányelv (2008/6/EK) Az EU egyik legfontosabb célkitűzése az egységes belső piac megteremtése

Részletesebben