A honvédség, mint nagyfoglalkoztató jelenlétének hatása a kistérség munkaerõpiacára

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A honvédség, mint nagyfoglalkoztató jelenlétének hatása a kistérség munkaerõpiacára"

Átírás

1 A honvédség, mint nagyfoglalkoztató jelenlétének hatása a kistérség munkaerõpiacára Szabó István fõtörzsõrmester A Magyar Honvédség a sorozás szüneteltetésével az ország egyik legnagyobb tényleges foglalkoztatójává vált. Több ezer munkahelyet hozott létre, ami hozzájárul többek között a munkanélküli fiatalok számának csökkenéséhez, ezzel párhuzamosan azonban ki van téve a munkaerõpiac minden pozitív és negatív hatásának is. A honvédség átalakításával egy idõben megszûntek, illetve megalakultak a katonai szervezetek. Azokon a településeken (illetve körzetükben) ahol a honvédség alakulatai jelen vannak munkaerõ igényükkel meghatározó foglalkoztatóvá váltak. The Hungarian Army has become one of the largest employers in Hungary with the cessation of the draft. The Army has built up thousands of workplaces, which contributes to the decrease of unemployed youngsters but it is exposed to the positive and negative effects of manpower market as well. Army organisations were estabished and closed parallelly with the transformation of the army. In (and in the zone of) the settlements where the army is present, its corps have become determinative employers with their demand of manpower. Az ország majdnem minden nagyobb településén jelen lévõ laktanyák a rendszerváltás után folyamatosan megszûntek, illetve más helyõrségekbe diszlokáltak. A csaknem folyamatosnak nevezhetõ átalakítások eredményeként napjainkra csupán néhány katonai szervezet maradt hadrendben. A hivatásos haderõ kialakulásával egy idõben ezek az alakulatok az ország régióinak meghatározó foglalkoztatási egységei lettek. A következõkben szeretném bemutatni, hogy az MH 37. II. Rákóczi Ferenc Mûszaki Dandár jelenléte miként befolyásolja Szentes város és kistérsége munkaerõ-piaci jellemzõit. Mennyiben vannak jelen az alakulat (ezáltal a honvédség) munkaerõ szükségletének megfelelõ társadalmi célrétegek, illetve melyek azok az általános kihívások, amelyek a honvédség és a kistérség munkaerõpiacának kapcsolatát jellemzik. A nemzetközi és a hazai munkaerõpiac A munkaerõpiac nemzetközi változása általában kedvezõtlenül befolyásolták a fejlett és a felzárkózó országok foglalkoztatottságát. Az EU vezetõ országaiban a társadalom egyre növekvõ elöregedése a változó piacgazdaság és a globalizálódó világ- 151

2 gazdaság növekedési pályájának sajátosságai megváltoztatják a munkaerõpiac viselkedési szabályait, tartalmi és formai jegyeit. Megváltoznak a népesség egyes csoportjainak munkaerõpiaci részvételi arányai, hosszabb távon csökken a munkaerõpiaci résztvevõk, a foglalkoztatottak, ugyanakkor nõ a munkaerõpiaci nem résztvevõk, a gazdaságilag inaktívak aránya. A 20. század végén, a kilencvenes években Magyarországon és Európában is a tartós munkanélküliség volt a legnagyobb probléma. Átalakul a munka világa, alkalmazkodik a gazdasági élet a vállalkozások profitszempontjaihoz, modernizációs követelményeihez. Rugalmas foglalkoztatási formák, rugalmas munkaidõ rendszerek hódítanak, amelyek hatással vannak a munkaügyi kapcsolatokra, a szociális partnerség jellegére és minõségére. Megváltozik az egyes munkaerõpiaci rétegek helye és szerepe, munkaerõ-értékesítési stratégiája, karrierpályája, összességében a munkaerõpiac struktúrája. A hazai munkaerõpiac általánosságban hasonló kihívásokkal és problémákkal került szembe, mint az EU legtöbb tagállama. Külön kiemelendõ azonban, hogy a rendszerváltozás utáni gazdasági átalakulás és a mûködõ tõke beáramlása az ország különbözõ régióit máshogyan érintették. Az erõfeszítések ellenére az elmúlt évek során sem sikerült csökkenteni a munkaerõpiacon a rendszerváltást követõ idõszakban kialakult igen jelentõs regionális különbségeket. Ellenkezõleg, folytatódott az elmaradott térségek leszakadása és a magas munkanélküliségi, alacsony foglalkoztatási mutatókkal rendelkezõ helyi munkaerõpiacok helyzetének további romlása. Bár az utóbbi idõben változás következett be: a munkanélküliség és foglalkoztatás területi különbségei a megyék és kistérségek szintjén némileg csökkentek. A dél-alföld régió A régió egészében a gazdasági szerkezet egyoldalúsága figyelhetõ meg, ami az agrárgazdaság az ország többi régiójában mért arányához képest többszörös súlyát jelenti. Problémaként jelentkezik, hogy ez az agrárgazdaság, illetve a ráépülõ különbözõ gazdasági tevékenységet folytató egységek jelenlegi munkaerõpiaci hatása sokkal inkább a munkaerõ-kibocsátás, mint munkahely-teremtés ezáltal munkaerõ felvétel terén érvényesül. A régió megyéit a rendszerváltás utáni nagyobb állami beruházások elkerülték, vagy az ország nyugati feléhez képest olyan idõbeni csúszással érték el (az infrastrukturális beruházások tekintetében például az M5 autópálya is csupán a közelmúltban került olyan hosszúságban kiépítésre, amely bekapcsolta a régiót az ország vérkeringésébe), ami gyakorlatilag konzerválta a már meglévõ hátrányos helyzetet. A térségben jelen lévõ meghatározó gazdasági vállalkozások csaknem egésze nagyvállalat, a hozzájuk kapcsolódni képes kis- és középvállalkozások száma nem elég a gazdasági teljesítmény fokozására. 152

3 SZABÓ ISTVÁN: A honvédség, mint nagyfoglalkoztató jelenlétének hatása a kistérség munkaerõpiacára Szentes város és kistérsége Demográfiai adatok 1 A térség mind területi, mind lakónépességi adatok szempontjából megoszlik Szentes város és a kistelepülések között. Természetszerûleg a legnépesebb település Szentes fõs lakosságával. A lakónépesség 68,07%-a él városban, amely csak Szentes népességébõl adódik. Az állandó népesség év végén , év végén fõ volt. A térség népsûrûségi mutatója az országos átlag kb. fele: 56,46 fõ/km 2. ez az adat egyébként jól tükrözi az alföldi nagy kiterjedésû településhálózatokra jellemzõ viszonyokat, ahol számottevõ tanyavilág van. Ebbõl következik, hogy a térséget már 1986-ban tanyás térséggé nyilvánították. A tanyák többségének infrastrukturális állapota igen rossz és az ott élõk szociális segélynyújtásra vannak szorulva. Az említett tanyák kisebb része gazdasági célokat szolgál (a szilárd burkolatú utak mellett épült tanyák közül nem egy vált családi gazdaságok lakó és termelõ bázisává), azonban a lakhatást szolgáló tanyákban élõk többsége idõskorú, vagy létminimum alatt élõ gyermekes család. A térség a népsûrûségi mutató alapján alapvetõen vidéki kistérség kategóriába tartozik. Az utóbbi években a kistérségben felgyorsult a nyugdíjas korú lakosság arányának növekedése, ennek nem csak a fiatalság elvándorlása az oka, hanem a Derekegyházán és Nagymágocson mûködõ szociális intézmények. A fiatalok elvándorlásának oka, hogy fõként a már diplomával rendelkezõk nem találják meg a végzettségüknek megfelelõ szintû munkahelyet és a megélhetõségükhöz szükséges életszínvonalat a kistelepüléseken. A nemek aránya az állandó népességen belül az országos helyzetnek megfelelõen a nõk száma a magasabb. A házasságkötések száma csökkenõ tendenciát mutat, a válások száma magas, de emelkedés nem tapasztalható. A gyermekvállalási kedv alacsony, többnyire két gyermeket nevelnek a családok. A kistérség gazdasága A kistérség gazdasági élete, fejlettsége és lehetõségei szempontjából meghatározóak a jó termõtalajok, a napsütés és a geotermikus energiában való bõvelkedés. A mezõgazdasági jellegbõl adódóan a legkorábbi ipari létesítmények a mezõgazdasági termékek feldolgozásához kapcsolódtak és kapcsolódnak ma is. Az ipar és a kézmûvesség megjelenése két településen volt számottevõ, ez a két település Szentes és Szegvár. (mindkettõ történelmi háttérrel rendelkezik, Szentes ig Csongrád megye székhelye, Szegvár 1778-tól 1878-ig Csongrád vármegye székhelye volt). Mindkét településen ebben az idõben indult meg az iparosodás és ennek volt köszönhetõ a település fejlõdése. Napjainkban szinte csak Szentesen 1 Forrás: Szentes Kistérség Többcélú Társulás 153

4 vannak ipari létesítmények, meghatározó a villanyszerelési cikkgyártás, a gépgyártás és a fafeldolgozás. A kistérség gazdaságában azonban továbbra is a mezõgazdaság a meghatározó. Az ágazat domináns szerepe a gazdasági átalakulás során is megmaradt, a termelés, a feldolgozás és értékesítési szerkezete azonban átrendezõdött. A térség regisztrált vállalkozásainak a száma 2002-ben 3888 db, ebbõl mûködõ 2989 db (76,9%). A regisztrált vállalkozások 54,9%-a egyéni vállalkozó. Az ipari vállalkozások az építõipar, a gépipar, a bányászat, az energia és a fafeldolgozó ipar ( a mezõgazdasági termékfeldolgozás, élelmiszeripar) területén mûködik. A kereskedelem és a szolgáltató szektor döntõen a helyi igények kielégítésére korlátozódik. A korábban meghatározó könnyûipari ágazat súlyos gondokkal küzd Szentesen és Szegváron egyaránt. A szentesi ruhagyár felszámolásával a dolgozók munkanélkülivé váltak, szükséges lenne befektetõ bevonása a létesítmény fejlesztése és a foglalkoztatás érdekében. Az adatok jól mutatják a periférikus területeket, ahol a demográfiai adatok csak tetézik a megoldandó gondok és problémák sokaságát. A periférián elhelyezkedõ településeink egyik legnagyobb gondja a földrajzi elszigeteltség és az infrastruktúra hiánya. A kistérségben a külföldi tõke részaránya alacsony, a befektetések többsége állami forrásból származik. A mûködõ tõke beáramlásának nagysága az országos értéktõl elmarad, amely a megközelítés nehézségétõl, a terület elzártságéval magyarázható. Munkaerõpiaci jellemzõk A foglalkoztatottság Dél-alföldön az utóbbi években alig javult ( között 46,6%ról 47,0%ra; országos átlag szintén ebben az idõszakban:46,7%-ról 50,6%). A foglalkoztatási ráta Szentes térségében 50% alatti. Mivel a kistérség versenyképessége szempontjából nem csupán a rendelkezésre álló munkaerõ mennyisége, hanem minõsége is fontos szerepet tölt be érdemes megvizsgálnia, foglalkoztatottak legmagasabb iskolai végzettségét is. Sajnos a kistérség ebben a tekintetben sem az élmezõnyben található. Míg a foglalkoztatottak megyei átlaga az egyetemet és fõiskolát végzettek tekintetében 18,3%, addig a kistérségben ez a mutatószám12,6%. A munkanélküliségi ráta (regisztrált munkanélküliek) vonatkozásában 10,4%. A nem regisztrált munkanélküliek száma óvatos becslés alapján fõ közé tehetõ. Természetesen a helyzet a számok alapján súlyosabb képet mutat, mint az a valóságban létezik, ugyanis a mezõgazdaságban alkalmilag foglalkoztatottak száma valószínûleg igen magas. Az alkalmi munkavállalás új síkra helyezi a munkaviszony jellegét, amely továbbra sem javítja az álláskeresõk kirendeltségi statisztikáját. A kedvezõtlen helyzet legfõképpen általános okokkal magyarázhatók. A lejáró munkaszerzõdésekkel idõrõl idõre rendszerbe kerülõ álláskeresõk leginkább a 8 általános iskolát végzett segéd- és betanított munkakörben helyezhetõk el. Sajnálatos tény, hogy az elsõ munkahelyhez jutás is elhúzódik, így a pályakezdõk számának csökkenése a kedvezõ munkaerõ-piaci programok és lehetõségek ellenére is csak nagyon lassan valósul meg. 154

5 SZABÓ ISTVÁN: A honvédség, mint nagyfoglalkoztató jelenlétének hatása a kistérség munkaerõpiacára 1. ábra. A szentesi alakulatnál foglalkoztatottak állandó lakóhelyének eloszlása A munkaerõpiac kedvezõ lehetõségeit jelentik a szezonális és alkalmi jellegû munkák, amelyek csak átmeneti jelleggel javítanak a számadatokon. Az említett ideiglenes lehetõségek leginkább az építõipar, a mezõgazdaság, a vendéglátás és idegenforgalom, valamint a kereskedelem területén jellemzõ. A honvédség kistérségi jelenléte A honvédség kistérségi jelenléte az MH. 37. II. Rákóczi Ferenc Mûszaki Dandár tényleges állománya, illetve az alakulat Szentes város és kistérségében mûködõ vállalkozásokkal fenntartott társadalmi és gazdasági kapcsolataiban realizálódik. Az alakulat jelenlegi állománya 688 fõ 2. Amennyiben az alakulat állományában szolgálatot teljesítõk állandó lakhelyének elhelyezkedését vizsgáljuk megállapítható, hogy a munkavállalók 67%-a Szentes város és 40 km-es vonzáskörzetében él. Ezen állomány 79%-a az alakulatnál történõ munkavállalást megelõzõen is a fent említett kistérségben élt. A fennmaradó 21% (csaknem teljes egészében hivatásos állományú tiszt, illetve tiszthelyettes) pedig az ország különbözõ településeirõl költözött a helyõrségbe. Ezzel magyarázható tehát többek között az is, hogy a hon- 2 A szentesi kistérségre vonatkozóan, ugyanis a Hódmezõvásárhelyre diszlokált mûszaki zászlóalj már nem a kistérségben található 155

6 védség által a laktanyán belül, illetve kívül lévõ legénységi és tiszti szállókon összesen csupán 120 fõ kért elhelyezést. Mivel az alakulat tiszti, tiszthelyettesi állományában szolgálatot teljesítõk létszáma csupán kis eltérést mutat a hivatásos hadsereg magyarországi bevezetése elõtti és utáni állapotában, megállapítható, hogy a dandár legénységi beosztásaiban szolgáló munkavállalók döntõ többsége a vizsgált kistérségbõl toborzódott. Ez a megállapítás, illetve az a tény, hogy a laktanya 50 km-es körzeténél távolabb élõ katonák mindössze 24%-át teszik ki az állománynak, többek között alátámasztják a magyar lakosság alacsony mobilitási hajlandóságát is. A sorkatonaság megszûnésével elsõsorban az operatív szinten keletkezett munkaerõhiány, ezáltal munkaerõ-szükséglet. Ezeknek a legénységi beosztásoknak a száma 483 jelenleg az alakulatnál, amelynek 35%-a feltöltetlen. Bár a legénységi beosztások betöltésének törvényben rögzített iskolai követelménye 8 általános, mégis az alkalmazott technika fejlõdésével párhuzamosan egyre magasabb követelményszint jelenik meg az adott munkakörök betöltõivel szemben. Folyamatos az olyan beosztások körének bõvülése, amely speciális ismereteket igényel. Az általános megállapítás szerint a jelenlegi munkaerõ-piaci helyzetben a honvédség egészét vizsgálva túlnyomórészt az alacsony iskolai végzettségû hátrányos társadalmi helyzetû munkavállalók választják sok esetben szükségmegoldásként a honvédség legénységi beosztásait. A magas felsõ felvételi korhatár pedig többségében a munkaerõpiac veszteseit állítja hadrendbe. A honvédség számára legmegfelelõbb célkorosztály a éves minél magasabb végzettségû fiatalok csoportja. Ez az a korosztály, amely a kb. 6 8 éves szolgálatteljesítési idõ után viszonylag fiatalon, kerülhet vissza a civil munkaerõpiacra. Abban az esetben, ha a fenti táblázat kiemelt adatait összehasonlítjuk Szentes város és kistérsége szeptember havi regisztrált álláskeresõinek életkori megoszlásával, megállapíthatjuk, hogy a jelenleg feltöltetlen, illetve a természetes fluktuáció miatt megüresedett beosztások munkaerõ igénye elméletileg (természetesen csupán elméleti síkon, nem figyelembe véve a katonai szolgálatra, illetve az adott munkakör követelmények való megfelelést) a kistérség munkaerõ-kínálatából fedezhetõ lenne. Az ország munkaerõpiacára jellemzõ problémákkal küzd a kistérség munkaerõpiaca is. Kevés a vállalkozás ezáltal a munkahely is. Az állami szektor több helyen törtánõ indokolatlan felduzzasztása, majd az utóbbi idõben a köztisztviselõk és közalkalmazottak számának csökkenésével növekszik a munkanélküliség. Mindezek mellett a munkaerõpiacon hátrányos helyzetûek számának növekedése is súlyosbítja a meglévõ problémákat. A külföldi államok hadseregeihez hasonlóan a Magyar Honvédségre is jellemzõ, hogy az esetek többségében a munkaerõpiacon hátrányos helyzetûek választják az önkéntes szolgálatot. Ezek a csoportok: 156 A mûszaki dandár állományában szolgálók életkori megoszlása tiszt tiszthelyettes legénység

7 SZABÓ ISTVÁN: A honvédség, mint nagyfoglalkoztató jelenlétének hatása a kistérség munkaerõpiacára A pályakezdõ fiatalok Nemzetközi összehasonlításban a éves korosztályt tekintik fiatalnak, azonban a képzés meghosszabbítása miatt ez az életkor gyakorlatilag 30 éves korig elhúzódhat. A magyar munkaerõpiacon megjelenõ pályakezdõ fiatalok száma a felmérések alapján az utóbbi három évben fõrõl csaknem fõre emelkedett. Az adatokat tovább elemezve megállapíthatjuk azt is, hogy e csoporton belül az általános iskolai végzettségû, illetve a diplomás pályakezdõk száma emelkedett legnagyobb arányban. A diplomás pályakezdõk létszáma például az utóbbi években megduplázódott. A kistérség a pályakezdõire az alábbi táblázatban találunk adatokat. A foglalkoztatás lassú bõvülése, illetve az idõsebb korúak európai szinten történõ továbbfoglalkoztatása tovább rontja a fiatalok pályára lépési esélyeit. A honvédség számára a legnyilvánvalóbb célkorosztály viszont pontosan az ebben az életkorban lévõ fiatalok csoportja. Az életkorra jellemzõ fizikai és mentális adottságokon kívül talán legfontosabbként a vállalt katonai szolgálat utáni civil munkaerõpiacra fiatalon történõ visszaillesztésük esélyei e fiataloknak a legjobbak. A csoporton belül lévõ általános iskolai végzettséggel rendelkezõk számára megfelelõ lehet a képzettséget nem igénylõ beosztásokban való szolgálatteljesítés, viszont számukra elõrelépési, illetve karrier lehetõséget egyáltalán nem kínál a honvédség. A középfokú végzettségû, szakmával rendelkezõk azok, akik talán leginkább megtalálhatják számításukat a szervezeten belül, és legnagyobb eséllyel pályázhatnak a hivatásos állományba kerülésre. Ebbõl következik, hogy nem nehéz a honvédségi fehérgalléros munkakörökre ebbõl a célcsoportból jelentkezõket toborozni, mivel például a mûszaki jellegû szakmával jelentkezõk esetén még jelentõsebb munkaerõ-kereslet mellett sem könnyû elhelyezkedni, fõleg ha figyelembe vesszük, hogy a civil munkaerõpiacon a munkaerõ-kiválasztás egyik fõ szempontja a már meglévõ szakmai gyakorlat, ami az iskolapadból kikerülõ fiatalok esetében hiányzik. Szentesen jelenleg 5 középfokú oktatási intézmény található, melyekben jelenleg 2004 fõ tanul. Ez évente fõ végzõs pályakezdõt jelent (a végzettek szakterületenkénti megoszlása 2004-ben: 144 fõ gimnáziumi érettségi, 61 fõ informatika, 63 fõ kereskedelem, 60 fõ kertész, 35 menedzser asszisztens, 25 fõ hegesztõ-lakatos, 23 fõ szobafestõ, 13 fõ víz-gáz szerelõ, 12 fõ kõmûves, 10 fõ pénzügy-számviteli ügyintézõ, 4 fõ autószerelõ, 4 fõ varró, 2 fõ villanyszerelõ). Természetesen az iskola végeztével egy idõben nem minden fiatal válik munkavállalóvá. Egyre többen választják a továbbtanulás lehetõségét. A továbbtanulni nem szándékozók közül egyre többen próbálnak a fõvárosban vagy más (elsõsorban nyugat-magyarországi) nagyvárosokban munkát találni. A kistérségben maradó pályakezdõ fiataloknak elsõsorban a városban mûködõ négy nagyvállalt, illetve kis százalékuknak a város és környéke szolgáltatóipara adhat munkát. A diplomás pályakezdõk több szempontból is hátrányosan indulnak a katonai szolgálatuknak. Viszonylag korlátozott azon beosztások száma melyek olyan képzettséget igényelnek, amit honvédségi felsõoktatás nem termel ki. Itt fõleg a jogász és orvos fiatal diplomásoknak van lehetõsége érvényesülni. Abban az esetben, ha a pályakezdõ diplomás nem a fent említett szakterületek valamelyikén végzett leginkább csak az általános iskolai végzettséget igénylõ legénységi, vagy közalkalmazotti be- 157

8 osztásokra vehetõ fel. A legénységi beosztások esetében megjelenik a munkavállalói túlképzettség, és a diplomás minimálbér alatti jövedelem, míg a közalkalmazotti állomány esetében a még alacsonyabb bér és a létszámcsökkentések jelentenek problémát. A kistérségben jelenleg három olyan betöltetlen állás (közgazdász) van, amely fõiskolai, illetve egyetemi végzettséget igényel. Az alakulat állományában jelenleg 20 fõ felsõfokú végzettségû tiszthelyettes (12), illetve legénységi (8) állományú katona teljesít szolgálatot. A munkaügyi kirendeltség-vezetõ tájékoztatása alapján a kistérségben a felsõfokú végzetséggel rendelkezõ álláskeresõk leginkább pedagógus, jogász, illetve mezõgazdász végzettséggel rendelkeznek. Az utóbbira a kistérség földrajzi fekvése, míg az elsõ kettõre a Szegedi Tudományegyetem fõ képzési profilja a magyarázat. Mivel a honvédség jelenlegi sokak szerint torz rendfokozati aránya leginkább a felsõfokú végzettséghez kötött tiszti beosztások magas száma miatt alakult ki, kizárólag különleges esetekben van lehetõség tiszti rendfokozattal rendszeresített beosztásba kerülni. A dandárnál jelenleg 19 feltöltetlen tiszti beosztás van (ezekbõl 1 tábornoki, 3 fõtiszti rendfokozattal rendszeresített). A fenti okok miatt a kistérség azon diplomásai akik az önkéntes katonai szolgálat vállalását választják, tehát csupán legénységi beosztásokra szerzõdhetnek. A nõk Az utóbbi években a nõk munkaerõ-piaci mutatói kedvezõtlenebbül alakultak, mint a férfiakéi: némileg csökkent a foglalkoztatásuk és munkanélküliségi rátájuk is emelkedett. Ennek okai: a gazdasági szerkezet változása, (a nõket nagyobb arányban foglalkoztató könnyûipari ágazatok térvesztése); a gyermekgondozási ellátási formákat, túlnyomórészt nõk veszik igénybe, mint ahogy a betegek, idõsek ápolása, gondozása is döntõen a nõk feladata. Ez hozzájárul ahhoz, hogy a nõk gyakrabban szakítják meg munkaviszonyukat, évekre kikerülnek a munkaerõpiacról, és ez alatt készségeik megkopnak, ismereteik elavulnak. A késõbbi visszatérést megnehezíti a munkáltatók kisgyermekes anyákkal szembeni diszkriminációja is. A magasabb iskolai végzettségû nõk még több gyermek vállalása esetén is nagyobb sikerrel térnek vissza a munkaerõpiacra, mint alacsony iskolai végzettségû társaik. A kistérségben jelenleg fõként betanított, illetve szakmunkás végzettségû kifejezetten nõi munkavállalók számára megfelelõ állás van. Ezek különbözõ élelmiszeripari (baromfifeldolgozó), illetve textilipari (varrónõ) munkák. Utóbbi területen egyébként kistérségi szinten jelentõs a munkahelykínálat, azonban az egyik olyan terület ahová talán a viszonylag alacsony teljesítménybérezés hatására nehéz munkavállalót találni. A kereskedelemi végzettségûek az utóbbi idõben a kistérségben mûködésüket megkezdõ bevásárlóközpontok (TESCO,LIDL) munkaerõigényének köszönhetõen, nagy számban el tudtak helyezkedni. A szentesi munkaügyi kirendeltség adatait vizsgálva megállapítható, hogy a regisztrált álláskeresõk között a nemek közötti arány közel azonos (férfiak 54%, nõk 46%). A világ számos hadserege hosszú idõ óta alkalmaz nõi katonákat soraiban. A holland hadseregben elõször a második világháborúban jelentek meg a katonanõk, 158

9 SZABÓ ISTVÁN: A honvédség, mint nagyfoglalkoztató jelenlétének hatása a kistérség munkaerõpiacára sõt 1982-ig különleges rendeltetésû nõi alegységek is teljesítettek szolgálatot a hadseregekben. A Luxemburgi Európai Törvényszék 2000 januárjában kiadott állásfoglalása egyenlõ feltételek mellett, egyenlõ esélyeket biztosít a hölgyek számára a szolgálati elõmenetelhez. Ezen állásfoglalás ismeretében a legtöbb európai hadseregben alkotmánymódosítás után azonos feltételek mellett alkalmaznak nõi és férfi katonákat. A vizsgált dandárnál jelenleg 125 fõ nõi munkavállaló (18,1%) teljesít szolgálatot, különbözõ területeken és rendfokozatokkal. A áprilisi adatok szerint összesen 4039 szerzõdéses és hivatásos katonanõ teljesít szolgálatot a honvédség keretein belül (ez a létszám a honvédség összlétszámának körülbelül 16%-a). Hollandiában 7,3%, Írországban 1,6%, míg a francia hadseregben szolgálók 7%-a nõ (hazánk a katonanõk számát tekintve a NATO-tagállamok között az elsõ helyen áll). Bár a szakma elnõiesedése még nem kezdõdött meg, a felmérések önmagukért beszélnek. Kétségtelen tény, hogy a hadseregbe bekerülõ nõk a legtöbb esetben magasabb iskolai végzettséggel, képzettséggel rendelkeznek férfitársaiknál. Általános az érettségi bizonyítvány, de sok esetben diplomával rendelkezõ nõk keresnek boldogulást a hadseregben. Ugyanakkor ne feledkezzünk el arról, hogy leginkább a családalapítás küszöbén lévõ, egy-két éven belül szülni, gyermeket nevelni szándékozó korosztályról van szó és meglepõen magas az egy vagy több gyermekét egyedül nevelõ nõk száma is. A fent említett szempontok alapján tovább gondolkodva elképzelhetõ, hogy nagyobb számban fognak nõi munkavállalók beáramlani a hadseregbe kb. 6 8 éves idõtartamra, ami gyakorlatilag egy, illetve két gyermek megszülését felölelõ idõ. Ha ehhez hozzáadjuk a törvényben meghatározott gyermek betegsége esetén járó munkaidõ-kiesést is, az említett munkavállalói csoport effektív munkavégzésére csupán szûk idõintervallumban számíthat a munkáltató. Különös figyelmet érdemelnek ezek az adatok a NATO-mûveletekre felajánlott erõk esetében. Sok esetben a katona férj példáját követve vonul be a feleség is. Ennek motivátora leginkább az átmeneti vagy tartós munkanélküliség elkerülése. A szentesi alakulatnál szolgáló nõi munkavállalók többsége is valamilyen rokoni kapcsolatban áll aktív, illetve volt katonákkal (van példa egyébként arra is hogy egy azon család több generációja is a laktanyában dolgozik). Ez a tény az esetek túlnyomó többségében nem jelent problémát, viszont az alakulat egyre több alegysége kerül valamilyen nemzetközi feladatra felajánlásra és a jelenlegi törvényi szabályzók alapján mindinkább nehézzé válik számukra megfelelõ beosztás biztosítása. Bár a felmérések azt mutatják, hogy a csapatoknál szolgálatot teljesítõ katonanõkkel szembeni elvárások nem, vagy csak kis mértékben különböznek hasonló beosztásokban szolgáló férfitársaikétól, a törvényi szabályzók mégsem egyértelmûek, és ez több esetben vezet kisebb konfliktusok kialakulásához a vizsgált alakulatnál is. A haderõkben a nõk esélyegyenlõsége akkor válik fontossá, amikor már nemcsak azért húznak egyenruhát, mert úgy jobbak az anyagi kondíciók, hanem a valóságban is a férfiakkal azonos beosztásokat töltenek, vagy legalábbis tölthetnek be. (Ballainé Krikker Zsuzsanna) 3 3 Ballainé Krikker Zsuzsanna alezredes az MH Katonanõi Bizottság elnöke 159

10 Az idõsek Az 50 évesnél idõsebb foglalkoztatottak száma az utóbbi években emelkedett különösen a nyugdíj elõtti korcsoportokban, az éves nõk és éves férfiak esetében ugyanakkor némileg növekedett a munkanélküliségük is ugró év volt a nõk nyugdíjkorhatára szempontjából, ez hatással volt mind a foglalkoztatottak, mind a munkanélküliek számának alakulására. Az aktivitás javulása a nyugdíjkorhatár emelkedése mellett arra is visszavezethetõ, hogy a kilépõk helyére lépõ új korosztályoknak már magasabb a képzettségük, és így nagyobb a munkavállalási hajlandóságuk. Az utóbbi években tapasztalható, hogy a munkáltatók jobban megbecsülik tapasztalt dolgozóikat, mint korábban. Csupán koruk miatt nem küldik el idõsödõ dolgozóikat. Az új dolgozó felvételekor azonban a korszerû képzettségû, de már gyakorlattal is rendelkezõ fiatalokat részesítik elõnyben. A civil munkaerõpiacra lépett honvédség általánosságban viszonylag széles körben tudja alkalmazni a hátrányos helyzetû munkavállalók több csoportját. Azonban a szakma speciális jellege miatt egy bizonyos életkor elérése után már nem toboroz soraiba sem nõi, sem férfi munkavállalókat. A jelenlegi törvényi szabályzás 47 éves korban maximalizálta a katonai szolgáltra felvehetõ munkavállalók életkorát. Ha a nemzetközi gyakorlatot vesszük alapul már ez a felsõ felvételi korhatár a számukra felkínálható munkakörök tükrében talán magasnak tûnik. Nem feledkezhetünk meg azonban arról, hogy az ebbe a csoportba sorolható munkavállalók többsége megfelelõ szaktudású, több éves munkatapasztalattal rendelkezik. A kereslet-kínálat piaci ingadozása, és a sok estben ellehetetlenülõ kis és középvállalatok munkaerõ-leépítései folyamán munkanélkülivé vált, elsõsorban férfiak, sorolhatók ebbe a csoportba. Túlnyomó többségük családos egy, illetve több gyerekkel. Munkabírásuk és tapasztalatuk alapján értékes munkaerõ áramolhat velük a hadseregbe. A gyakorlati tapasztalatok szerint a munkához való viszonyulásuk, fegyelmük a legmegbízhatóbb katonák rétegébe emelik õket. Továbbképzésük, alkalmazhatóságuk viszont nehezebb, korlátozottabb és rövidebb idejû. Számukra egyértelmûen kizárólag átmeneti megoldásként jelentkezik a katonaság. A kistérségben az idõsebb korú munkavállalók száma magas. Számukra jelenleg nehéz, illetve csaknem lehetetlen egy bizonyos életkor felett bármilyen munkalehetõséget találni. Adódik ez az alapvetõen agrárberendezkedésû struktúrából, az agrárium, a hozzá kapcsolódó feldolgozó és értékesítési hálózat fentiekben már említett munkaerõ-kibocsátó helyzetébõl, amely egyenes következménye a térségi mezõgazdaság jelenlegi válságának. Tovább súlyosbítja az említett réteg hátrányát az alacsony mobilitási és innovációs hajlandóság. A kistérségben, szeptember hónapban nyilvántartott álláskeresõk 23%-a 46 évesnél idõsebb. A mûszaki dandár jelenlegi állományában 7 fõ 50. életévét betöltött munkavállaló áll alkalmazásban. Az említett munkavállalói csoport többsége közalkalmazotti jogviszonyban, a fennmaradó hányadot csaknem kizárólag magasabb beosztású fõtiszti, illetve zászlósi rendfokozatú katonák alkotják. Amennyiben az érvényben lévõ törvényi szabályzók (nyugdíjrendszer, szerzõdéses katonai szolgálat vállalásának életkori korlátai) nem változnak az idõskorúak katonai beosztásokban való foglalkoztatása egyre csökkenõ tendenciát fog mutatni. A közalkalmazotti állományt érin- 160

11 SZABÓ ISTVÁN: A honvédség, mint nagyfoglalkoztató jelenlétének hatása a kistérség munkaerõpiacára tõ országos szintû létszámleépítés hatására ebben az állománykategóriában sem várható belátható idõn belül az idõskorúak tömeges foglalkoztatása. Mindezek alapján valószínûsíthetõ, hogy a professzionális haderõ megalakulása és feltöltése folyamán szerephez (munkalehetõséghez) jutott idõsebb korosztály alkalmazása néhány év eltelte után (amennyiben a honvédség számára szükséges célcsoport tekintetében a munkaerõpiaci kínálat bõvül) egyre inkább háttérbe szorul, megvalósíthatóvá válik a felvételi korhatár alacsonyabbra tétele, így már a középkor második harmadában lévõ munkavállalók számára sem, vagy csupán korlátozott számban kínál majd munkalehetõséget a hadsereg. Az etnikai kisebbséghez tartozók Mérvadó szakértõi becslések szerint hazánkban a cigány népesség száma jelenleg mintegy ezer fõre tehetõ. A csökkenõ nem-roma népességgel szemben létszámuk nõ, és a demográfiai elõrejelzések szerint a következõ 50 évben népességen belüli arányuk a jelenlegi 5%-ról 11%-ra emelkedik. A kistérségre vonatkozóan a cigány kisebbség az állandó népességhez viszonyítva 5,6%. Valamennyi foglalkoztatási mutatójuk lényegesen rosszabb, mint a többségi társadalomé. Ennek számos, egymást erõsítõ oka van: alacsony iskolai végzettség; lemaradó térségekben történõ koncentráció; munkaerõ-piaci diszkrimináció. Foglalkoztatottsági szintjük durván a fele, munkanélküliségi rátájuk három-ötszöröse, az egy keresõre jutó eltartottak aránya háromszorosa a nem cigány lakosságénak. Az állandósuló, immár több mint egy évtizedes munkanélküliség miatt egyre szélesebb körben fenyeget a munkanélküli lét normává rögzülésének veszélye. 4 Az eddigi hazai és külföldi tapasztalatok alapján a szerzõdéses katonai szolgálatra jelentkezõk között a honvédelmi tárca számít a hátrányos helyzetû réteg, így a romák megjelenésére is. Az évente megrendezésre kerülõ pályára irányító roma tábor önkéntes szolgálatra vállalására ösztönzõ hatása a kistérségben egyelõre nem érezteti hatását. Bár az alakulatnál a roma munkavállalókkal kapcsolatos felmérések nem készültek, megállapításom szerint számuk alacsony, többségében középiskolai végzettségûek, rendezett családi háttérrel (jellemzõen nem a kistérségben bejelentett állandó lakóhellyel) rendelkeznek. Alacsony iskolai végzettségûek Évente nagy számban lépnek a munkaerõpiacra az iskolájukat idõ elõtt befejezõ, ezáltal képzetlen fiatal férfiak és nõk. Mivel a legénységi beosztások betöltésének végzettségi követelménye a befejezett általános iskola, (természetesen az alsó szolgálatvállalási életkor betöltése után) az ebbe a rétegbe tartozók sok esetben választják az önkéntes szolgálatot. Természetesen az iskolapad viszonylag korai elhagyásának 4 Jelentés a foglalkoztatási helyzetrõl, FMM,

12 sokszor beilleszkedési vagy magatartási okai lelhetõk fel, ezért sajnos sokan hamar lemorzsolódnak így számukra csak életük rövid epizódjaként jelentkezik az önkéntes szolgálat. A szentesi alakulat viszonylag nagy számban rendelkezik különbözõ végzettséget, illetve elõképzettséget nem igénylõ beosztásokkal (hidász, motorcsónak kezelõ) ezért alkalmazásuk biztosított lehet. Különös odafigyelést igényel ez a csoport, mivel túlnyomórészt rossz szociális körülmények között élõ családok tagjai, ahol a látott, tanult minta nem mindig tereli és tartja megfelelõ irányban õket, ezért hamar kiszolgáltatott helyzetbe kerülnek a munkaerõpiacon. Ebbõl fakadhat a sok esetben öntörvényû és irányíthatatlan mivoltuk, ezért az e rétegbe tartozókat a lehetõségekhez mérten legfiatalabb életkorukban kell a szervezetbe csábítani. Nem hagyhatjuk figyelmen kívül továbbá azt sem, hogy általánosságban rövid periódusokra terveznek, így egy bár szûkebb idõintervallumú, de pillanatnyi helyzetükre nézve kecsegtetõbb munkalehetõség hatására rövid idõ alatt kilépnek a szervezetbõl. Természetesen adott esetben alkalmazásuk korlátja lehet azok a körükben (többszörösen hátrányos helyzetükbõl adódóan) már viszonylag fiatal korban jelentkezõ egészségügyi problémák, amelyek kizárják a katonai szolgálatra való alkalmasságukat. Kistérségi álláskeresõk viszonylatában nem sokukra számíthat a honvédség, ugyanis a Hungerit Zrt. baromfifeldolgozó üzeme, illetve a környékbeli mezõgazdasági kis és középvállalkozások idénymunka kínálata felszívja az ebbe a rétegbe tartozókat. A regisztrált álláskeresõk 0,86%-a rendelkezik 8 általános iskolánál kevesebb, míg 27,74%-uk befejezett alapfokú végzettséggel. A mûszaki dandár 19 fõ jelenleg alapfokú végzettségû munkavállalót alkalmaz. Az õ továbbképzésük sok esetben a személyes érdektelenség hiánya miatt nehézkes (tapasztalataink szerint csaknem kizárólagosan a különbözõ jármûkategóriákra érvényes vezetõi engedélyek megszerzésének lehetõségeit keresik). Évrõl évre emelkedik azoknak a megváltozott munkaképességû személyeknek a száma, akik felkeresik a munkaügyi szervezet kirendeltségeit, információért, állásajánlatért, vagy bizonyos szolgáltatások igénybevételének szándékával. Kistérségi viszonylatban kedvezõnek mondható a fogyatékkal élõk foglalkoztatása, mivel több vállalkozás is foglalkoztat fogyatékkal élõket. Hasonlóan az idõs korú munkavállalók helyzetéhez a honvédség speciális jellegére, illetve feladataira tekintettel az ebben a munkavállalói csoportban lévõk számára katonai vonalon nem tud beosztást biztosítani. A honvédség jelenléte természetesen nem csupán közvetlenül, ténylegesen a laktanyában foglalkoztatottak vonatkozásában gyakorol hatást a kistérség munkaerõpiacára, hanem közvetve, jelen esetben az alakulattal kapcsolatban álló vállalkozások tekintetében is. Bár a közbeszerzési törvény és a HM KÁT rendelete értelmében a gazdasági kapcsolatok alakulat szinten szigorú korlátok közé vannak szorítva. A szigorú szabályok következtében a kistérségben mûködõ kis- és középvállalkozások gyakorlatilag nem jelentenek versenytársat a központi beszerzésekre pályázó nagyvállalatoknak. Tovább nehezíti a helyzetet a honvédségi teljesítések (30 nap fizetési határidõ) hosszú határideje is. Természetesen kisebb összegû beszerzések kistérségi szinten is történnek, azonban ezek volumene nem gyakorolt különösebb hatást a helyzetre (a jelenleg érvényben lévõ közbeszerzési törvény bevezetése elõtt volt olyan vállalkozás, amely a honvédségi megrendelések kielégítése céljából akár több munkahelyet is teremtett). 162

13 SZABÓ ISTVÁN: A honvédség, mint nagyfoglalkoztató jelenlétének hatása a kistérség munkaerõpiacára A honvédség a sorkatonaság megszüntetésével egyre több szolgáltatást vásárol a civil szférából. Bár ezeket a szerzõdéseket központi szinten kötik, a helyõrségekben mûködõ különbözõ õrzés-védelmi és üzemeltetési feladatokra helyi szinten toboroznak vállalkozásokat. Ezáltal legalább fõ munkavállaló elhelyezkedése válik lehetségessé, többnyire a laktanya napi életét, üzemeltetését biztosító elsõsorban szakmunkások illetve biztonsági õrök körébõl. Összegzés Munkám során bemutattam Szentes város és kistérsége munkaerõpiaci helyzetét, illetve a meglévõ adatok és személyes lehetõségeim alapján a honvédség, mint a kistérségben is jelen lévõ nagyfoglalkoztató helyi munkaerõpiacra gyakorolt hatását. Az önkéntességi alapon vállalt hadkötelezettség bevezetésével egy idõben a honvédség szerves részévé vált a hazai munkaerõpiacnak. A munkaerõpiacra teljes egészében kilépõ honvédségnek a váltás idején több problémával is szembesülnie kellett. A professzionális haderõvé alakulás során a nagy létszámú sorozott hadseregbõl kellett egy kisebb, finanszírozhatóbb, ugyanakkor hatékony, a feladatait ellátni képes szervezetet kialakítani. A csökkenõ létszám és a profiltisztítás miatt több szolgáltatást vásárol a honvédség a polgári életbõl. Ezáltal nõtt a kistérségi a munkahelyek száma, ami pozitív hatást gyakorol a helyi vállalkozói szférára, így közvetve a régióra és természetesen az államháztartásra is. A vizsgált kistérség a dél-alföld régió része, ahol a természeti adottságok, illetve a tradíciók elsõsorban mezõgazdasági foglalkoztatást tesznek lehetõvé. A rendszerváltás óta ez a mezõgazdaság azonban komoly problémákkal küzd, így munkaerõ-kibocsátása magas. A mezõgazdaságból kiáramló többnyire alacsony iskolázottságú, alacsony mobilitási hajlamú munkavállalók nehezen találnak számukra megfelelõ munkalehetõséget. A kistérségben mûködõ, elsõsorban mezõgazdaságból származó termékfeldolgozásra szakosodott könnyûipari vállalatok, döntõ hányada megszûnt, illetve minimális foglalkoztatást képes biztosítani. Bár a régió legnagyobb megmaradt feldolgozó vállalata (Hungerit Zrt.) megközelítõleg 1500 fõs munkaerõ igénye jelentõs felvevõpiac, a szeptember havi felmérések több mint másfélezer regisztrált munkanélkülit mutatnak. A honvédség jelenleg itt állomásozó mûszaki dandárja Szentes város, tágabb értelemben a kistérségben a kialakult munkaerõpiaci helyzetre közvetlen és közvetett módon hatással van, meghatározó szerepet tölt be. Olyan országokat vizsgálva, amelyek önkéntes haderõrendszerre építve biztosítják védelmüket és nemzetközi érdekeiket megállapítható, hogy nagy számban vannak jelen katonáik között a hátrányos helyzetûek csoportjába tartozó munkavállalók. Nincs ez másképp hazánk hadseregében sem. A kistérségben élõ hátrányos helyzetûek csoportját vizsgálva megállapítható: Viszonylag nagyszámban vannak jelen a pályakezdõ fiatalok, akik a legmegfelelõbb célkorosztály a honvédség számára. Köztük is szembetûnõ a magas végzettségûek kistérségi aránya. Szintén magas a munkahelyet keresõk nõk száma, és bár közel 20%-ban vannak jelen a laktanyában, helyzetük külön szabályzást igényelne. 163

14 Az alacsony iskolai végzettségûek elhelyezkedési esélyei sem kielégítõek a kistérségben, de többségük halmozottan hátrányos helyzetû, hosszú távú alkalmazásuk (legtöbbször saját döntésük alapján) nem megoldott. Hasonlóan az országos tendenciákhoz az idõskorúak foglalkoztatása kistérségi szinten is megoldatlan. Külön probléma a társadalom elöregedése. Az idõskorúak honvédségi alkalmazása szintén egyre inkább kiszorulóban van. A kisebbségek, helyi szinten a roma lakosság nagy hányada szintén többszörösen hátrányos helyzetû. A honvédség pályára irányítási programja ellenére a szentesi laktanyában csupán kis létszámban vannak jelen. Az alakulat jelenlétének közvetett hatása a vásárolt szolgáltatások, illetve a napi mûködést biztosító kis értékû beszerzések által realizálódik. Az így keletkezett fõs foglalkoztatás is kedvezõ hatást gyakorol a kistérség munkaerõpiacára. A megtartás terén meglévõ problémák döntõ többsége összhonvédségi szinten értelmezhetõ, az alakulat megtartó képességére csupán az emberi kapcsolatok terén lehet befolyása a vezetõ állománynak. A határozott idejû munkaszerzõdések lejártával a kistérség munkaerõpiacára nagy számban visszalépõk elhelyezkedése probléma lehet, amelyek megelõzése tárcaközi együttmûködést igényelhet. Ahhoz, hogy a honvédség vonzó munkahelyként jelenjen meg a munkaerõpiacon mindenképpen szükséges egy jól szervezett és összehangolt külsõ és belsõ PR munka is. Ha a szervezetben dolgozó és onnan kiválók által közvetített üzenet pozitív, akkor nem csupán átmeneti megoldásként, vagy menekülési útként fog megjelenni az önkéntes szolgálat vállalása. FELHASZNÁLT IRODALOM 1. Hadtudományi tájékoztató 2003/1 Tanulmányok-cikkek az önkéntes haderõrõl és az áttérés elõkészítésérõl HM Oktatási és Tudományszervezõ Fõosztály 2. Dr. Krizbai János: Gondolatok az önkéntes haderõrõl (Tanulmány) Humán Szemle XIX. Évfolyam 2003/3. szám 3. Rosemarie Heckmann: Nõk az Európai Unió fegyveres erõinél. Az egyszerû katona nõtõl a dandártábornokig (fordította: Dr. Lits Gábor) Humán Szemle XVIII. évfolyam 2002/4. szám 4. Dávid János: Az önkéntes hivatásos hadsereg létrehozásának munkaerõ kínálati lehetõségei és problémái Humán Szemle XIX. Évfolyam 2003/1. szám 5. Kovács Zoltán: Az önkéntes haderõ megtartóképességének néhány aspektusa a Magyar Honvédségben Humán Szemle XXI. évfolyam, 2005/2. szám 6. Mónus Miklós: Hölgyek Lajtán innen Lajtán túl Humán Szemle XXI. évfolyam, 2005/2. szám 7. Vastag László: Romák a haderõben (Egy konferencia az elõitéletesség csökkentéséért) Humán Szemle XXI. évfolyam, 2005/1. szám 8. Vargáné Ittes Mária: Nõk a honvédségben (riport) Virágcsokros fegyverszünet Riport az MH Katõnanõi Bizottság elnökével Magyar Honvéd XVII. Évf. 9. szám március 3. p Prof.dr. Szabó János: A társadalom megváltozott viszonya az önkéntes haderõhöz Hegedûs Henrik: Globalizáció és a humántõke gazdasági felértékelõdése Szabó István Honvédség-munkaerõpiac Diplomadolgozat PTE FEEK Konzulens: Dr. Krisztián Béla

10. A mai magyar társadalom helyzete. Kovács Ibolya szociálpolitikus

10. A mai magyar társadalom helyzete. Kovács Ibolya szociálpolitikus 10. A mai magyar társadalom helyzete Kovács Ibolya szociálpolitikus Népességi adatok Magyarország népessége 2014. január 1-jén 9 877 365 fő volt, amely 1981 óta a születések alacsony, és a halálozások

Részletesebben

- 1 - Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Munkaügyi Központ Sátoraljaújhelyi Kirendeltség TÁJÉKOZTATÓ. a munkanélküliség városi, térségi alakulásáról

- 1 - Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Munkaügyi Központ Sátoraljaújhelyi Kirendeltség TÁJÉKOZTATÓ. a munkanélküliség városi, térségi alakulásáról - 1 - Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Munkaügyi Központ i Kirendeltség TÁJÉKOZTATÓ a munkanélküliség városi, térségi alakulásáról, 2006. május 31. Napjaink gyorsan változó világában a munkahely megszerzése

Részletesebben

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében 2013. augusztus - 2015. augusztus

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében 2013. augusztus - 2015. augusztus A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN 2015. AUGUSZTUS 2015. augusztus 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának nyilvántartásában 8.581 álláskereső szerepelt, amely

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA Munkaerő-piaci helyzetkép Csongrád megye 2013. április 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-551 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA Munkaerő-piaci helyzetkép Csongrád megye 2012. december 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-551 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA Munkaerő-piaci helyzetkép Csongrád megye 2013. március 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-551 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

Munkahely, megélhetőségi tervek

Munkahely, megélhetőségi tervek Munkahely, megélhetőségi tervek Tartalom Szerbia/Vajdaság munkaerő-piaca A fiatalok munkaerő-piaci helyzete A magyar fiatalok továbbtanulással kapcsolatos meglátásai empirikus kutatás A magyar fiatalok

Részletesebben

MUNKAERŐ-PIACIÉS MIGRÁCIÓSVÁLTOZÁSOK

MUNKAERŐ-PIACIÉS MIGRÁCIÓSVÁLTOZÁSOK MUNKAERŐ-PIACIÉS MIGRÁCIÓSVÁLTOZÁSOK A SZLOVÁK-MAGYAR HATÁR MENTI RÉGIÓ MAGYAROLDALÁN(2007ÉS2014 KÖZÖTT) LIII. KÖZGAZDÁSZ VÁNDORGYŰLÉS MISKOLC, 2015. SZEPTEMBER 4. A szlovák-magyar határmenti migráció/slovensko-maďarská

Részletesebben

Nők a foglalkoztatásban

Nők a foglalkoztatásban projekt Munkáltatói fórum 2011. 10.11. Budapest Nők a foglalkoztatásban Kőrösi Regina Nők foglalkoztatásban az UNIÓ-ban A nők és férfiak közötti esélyegyenlőség alapvető jog és az Európai Unió közös alapelve

Részletesebben

Munkaerő-piaci folyamatok (2007/2008)

Munkaerő-piaci folyamatok (2007/2008) Munkaerő-piaci folyamatok (2007/2008) Dr. Teperics Károly egyetemi adjunktus E-mail: teperics@puma.unideb.hu Foglalkoztatottság, gazdasági aktivitás 4. 208.700 fő van jelen a munkaerőpiacon (15-64) Aktivitási

Részletesebben

Munkahely, megélhetőségi tervek. Szlávity Ágnes. MTT, Szabadka, 2006. február 22.

Munkahely, megélhetőségi tervek. Szlávity Ágnes. MTT, Szabadka, 2006. február 22. Munkahely, megélhetőségi tervek Szlávity Ágnes MTT, Szabadka, 2006. február 22. Tartalom Vajdaság munkaerő-piacának bemutatása A fiatalok munkaerő-piaci helyzete A magyar fiatalok továbbtanulással kapcsolatos

Részletesebben

A megyei és a kiskunmajsai munkanélküliség jellemzői

A megyei és a kiskunmajsai munkanélküliség jellemzői A megyei és a kiskunmajsai munkanélküliség jellemzői Bács-Kiskun megyében, 2015 januárjában egy év távlatában csökkent a nyilvántartott álláskeresők száma 1456 fővel (5,6%-kal). A nyilvántartott álláskeresők

Részletesebben

Foglalkoztatás- és szociálpolitika

Foglalkoztatás- és szociálpolitika Foglalkoztatás- és szociálpolitika Munkanélküliség 2008/09 I. félév Dr. Teperics Károly egyetemi adjunktus E-mail: teperics@puma.unideb.hu Gazdaságilag aktív nem aktív népesség A gazdaságilag aktív népesség

Részletesebben

Mérés módja szerint: Időtáv szerint. A szegénység okai szerint

Mérés módja szerint: Időtáv szerint. A szegénység okai szerint Szegénység Fogalma: Az alacsony jövedelem és az ebből fakadó hátrányok HIÁNY (tárgyi, információs, pszichés, szociális következmények) Mérés módja szerint: Abszolút szegénység létminimum (35-45 e Ft) Relatív

Részletesebben

Nógrád megye munkaerő-piaci helyzete napjainkban

Nógrád megye munkaerő-piaci helyzete napjainkban Nógrád megye munkaerő-piaci helyzete napjainkban Előadó: Zagyiné Honti Éva Igazgató-helyettes Szervezetünkről Nemzetgazdasági Minisztérium Közigazgatási Minisztérium Foglalkoztatási Hivatal Kormányhivatal

Részletesebben

A munkaerő-piac fontosabb jelzőszámai a Közép-magyarországi régióban 2010. május

A munkaerő-piac fontosabb jelzőszámai a Közép-magyarországi régióban 2010. május Pályázathoz anyagok a TÁMOP 4.1.1/AKONV2010-2019 Munkaerőpiaci alkalmazkodás fejlesztése 1/b képzéskorszerűsítési alprojekt Munkaerőpiaci helyzetkép II. negyedév Negyed adatok régiókra bontva 2010. 1.

Részletesebben

Munkaerő-piaci folyamatok az Észak-Alföldön (2007/2008)

Munkaerő-piaci folyamatok az Észak-Alföldön (2007/2008) Munkaerő-piaci folyamatok az Észak-Alföldön (2007/2008) Dr. Teperics Károly egyetemi adjunktus E-mail: teperics@puma.unideb.hu A tartós álláskeresők aránya nő 2005: 24,5%, 2007: 28,3% a tartósan álláskeresők

Részletesebben

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 A jogi és igazgatási képzési terület diplomásainak munkaerő piaci helyzete Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. által végzett, Diplomás pályakövetés

Részletesebben

Felsőoktatási intézmények tevékenységének minőségi dimenziói c. párbeszéd konferenciához

Felsőoktatási intézmények tevékenységének minőségi dimenziói c. párbeszéd konferenciához Felsőoktatási intézmények tevékenységének minőségi dimenziói c. párbeszéd konferenciához Bács-Kiskun Megyei Munkaügyi Központ Busch Irén Baja, 2005. szeptember 13. www.bacsmmk.hu,, e-mail: bacsmmk@lab

Részletesebben

Menni vagy maradni? Előadó: Fülöp Gábor, HKIK főtitkár. Eger, 2012. szeptember 28.

Menni vagy maradni? Előadó: Fülöp Gábor, HKIK főtitkár. Eger, 2012. szeptember 28. Menni vagy maradni? Ki fog itt dolgozni 15 év múlva? Előadó: Fülöp Gábor, HKIK főtitkár Eger, 2012. szeptember 28. 1 A HKIK az ezres nagyságrendű vállalati kapcsolatai alapján az alábbi területeken érzékel

Részletesebben

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 A képzési terület diplomásainak munkaerő piaci helyzete Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft., a Diplomás pályakövetés 2009 2010 kutatási program

Részletesebben

Rövid távú munkaerőpiaci előrejelzés és konjunktúra kutatás 2007. SZEPTEMBER - OKTÓBER

Rövid távú munkaerőpiaci előrejelzés és konjunktúra kutatás 2007. SZEPTEMBER - OKTÓBER SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM FOGLALKOZTATÁSI ÉS SZOCIÁLIS HIVATAL MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA GAZDASÁG- ÉS VÁLLALKOZÁSELEMZŐ INTÉZET kirendeltség kódja adatszolgáltató sorszáma Rövid távú

Részletesebben

Munkaerőpiaci támogatási rendszer Magyarországon

Munkaerőpiaci támogatási rendszer Magyarországon Munkaerőpiaci i rendszer Magyarországon Támogatás Feltételek Célcsoport formája mértéke % időtartama (hó) továbbfoglalkoztatá si kötelezettség nettó létsz. növelési kötelezettség felmond tilalom mindenkire

Részletesebben

Rövid távú munkaerő-piaci előrejelzés és konjunktúra kutatás

Rövid távú munkaerő-piaci előrejelzés és konjunktúra kutatás SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM FOGLALKOZTATÁSI ÉS SZOCIÁLIS HIVATAL MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA GAZDASÁG- ÉS VÁLLALKOZÁSELEMZŐ INTÉZET kirendeltség kódja adatszolgáltató sorszáma Rövid távú

Részletesebben

HOGYAN TOVÁBB IRÁNYVÁLTÁS A FOGLALKOZTATÁSPOLITIKÁBAN

HOGYAN TOVÁBB IRÁNYVÁLTÁS A FOGLALKOZTATÁSPOLITIKÁBAN HOGYAN TOVÁBB IRÁNYVÁLTÁS A FOGLALKOZTATÁSPOLITIKÁBAN DR. CZOMBA SÁNDOR államtitkár Nemzetgazdasági Minisztérium 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 76,3 74,1 72,9 71,4 71,0 Forrás: Eurostat TARTÓS LEMARADÁS

Részletesebben

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 Az képzési terület diplomásainak munkaerő piaci helyzete Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft., a Diplomás pályakövetés 2009 2010 kutatási program

Részletesebben

TÁMOP 1.1.2 A hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása (Decentralizált programok a konvergencia régiókban) Szakmai Nap

TÁMOP 1.1.2 A hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása (Decentralizált programok a konvergencia régiókban) Szakmai Nap TÁMOP 1.1.2 A hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása (Decentralizált programok a konvergencia régiókban) Szakmai Nap Csongrád Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja 2013. április 8. TÁMOP

Részletesebben

Heves megye középfokú oktatási intézményeiben végzett felmérések eredményei

Heves megye középfokú oktatási intézményeiben végzett felmérések eredményei Észak-magyarországii Regiionálliis Munkaügyii Központ Egrii Regiionálliis Kiirendelltsége Heves megye középfokú oktatásii iintézményeiiben végzett fellmérés eredményeii 2007. év Heves megye középfokú oktatási

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ BÉKÉS MEGYE NÉPEGÉSZSÉGÜGYI HELYZETÉRŐL

TÁJÉKOZTATÓ BÉKÉS MEGYE NÉPEGÉSZSÉGÜGYI HELYZETÉRŐL NÉPEGÉSZSÉGÜGYI FŐOSZTÁLY TÁJÉKOZTATÓ BÉKÉS MEGYE NÉPEGÉSZSÉGÜGYI HELYZETÉRŐL 2015. november 2. Tartalomjegyzék Fogalmak... 4 Demográfia népesség, népmozgalom, foglalkoztatottság... 6 Halálozás (mortalitás)

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAERŐPIACI POLITIKÁK MAGYARORSZÁGON

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAERŐPIACI POLITIKÁK MAGYARORSZÁGON ÁTMENETI GAZDASÁGOKKAL FOGLALKOZÓ EGYÜTTMŰKÖDÉSI KÖZPONT MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM NÉPJÓLÉTI MINISZTÉRIUM ORSZÁGOS MŰSZAKI INFORMÁCIÓS KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR SZOCIÁLIS ÉS MUNKAERŐPIACI POLITIKÁK MAGYARORSZÁGON

Részletesebben

A szakképz lat rben. Hajdúszoboszl. szoboszló,2007.december 14

A szakképz lat rben. Hajdúszoboszl. szoboszló,2007.december 14 A szakképz pzés és s felnőttk ttképzés s hatása a foglalkoztatásra, az Állami Foglalkoztatási Szolgálat lat új j szerepkörben rben Hajdúszoboszl szoboszló,2007.december 14 1 A képzés és foglalkoztatás

Részletesebben

Tamási Ildikó NMKH Munkaügyi Központja. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001

Tamási Ildikó NMKH Munkaügyi Központja. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 Foglalkoztatást bővítő és munkahelymegtartó támogatási lehetőségek Tamási Ildikó NMKH Munkaügyi Központja Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 A vállalkozások száma 18000

Részletesebben

Nők munkaerő-piaci helyzete - esélyek és veszélyek Budapesten Simonyi Ágnes Budapest, 2012 február 28

Nők munkaerő-piaci helyzete - esélyek és veszélyek Budapesten Simonyi Ágnes Budapest, 2012 február 28 Nők munkaerő-piaci helyzete - esélyek és veszélyek Budapesten Simonyi Ágnes Budapest, 2012 február 28 Átgondolandó A nők foglalkoztatási helyzetének fővárosi sajátosságai - esélyek Női munkanélküliség

Részletesebben

A fogyatékosság és foglalkoztatás Írországban

A fogyatékosság és foglalkoztatás Írországban A fogyatékosság és foglalkoztatás Írországban Áttekintés A férfiak részvétele a munkában Összehasonlító adatok (Népszámlálás 2002) 100 80 60 40 egyéb fogyatékosok 20 0 20-24 25-34 35-44 45-54 55-64 A nők

Részletesebben

KORMÁNYZATI KEZDEMÉNYEZÉSEK, A FIATALOK MUNKAERŐ-PIACI HELYZETE. SZOMBATHELY, 2013. október 17.

KORMÁNYZATI KEZDEMÉNYEZÉSEK, A FIATALOK MUNKAERŐ-PIACI HELYZETE. SZOMBATHELY, 2013. október 17. KORMÁNYZATI KEZDEMÉNYEZÉSEK, A FIATALOK MUNKAERŐ-PIACI HELYZETE SZOMBATHELY, 2013. október 17. Az egy főre jutó bruttó hazai termék a Nyugat-Dunántúlon Egy főre jutó bruttó hazai termék Megye, régió ezer

Részletesebben

A fiatalok munkavállalási hajlandóságával kapcsolatos statisztikai adatok másodelemzése

A fiatalok munkavállalási hajlandóságával kapcsolatos statisztikai adatok másodelemzése TÁMOP-1.4.5-12/1.-2012-0002 " Fejér megyei foglalkoztatási paktum támogatása A fiatalok munkavállalási hajlandóságával kapcsolatos statisztikai adatok másodelemzése 2015. január 12. Készítette: Domokos

Részletesebben

Galasi Péter: Fiatal diplomások életpálya-vizsgálata

Galasi Péter: Fiatal diplomások életpálya-vizsgálata Galasi Péter: Fiatal diplomások életpálya-vizsgálata (elektronikus verzió, készült 2006-ban) A tanulmány eredetileg nyomtatásban megjelent: Galasi Péter (2002) Fiatal diplomások életpálya-vizsgálata :

Részletesebben

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETE, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A SZAKKÉPZETT MUNKAERŐRE

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETE, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A SZAKKÉPZETT MUNKAERŐRE ÉSZAK-ALFÖLDI RÉGIÓ JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETE, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A SZAKKÉPZETT MUNKAERŐRE Miskó Istvánné főigazgató Észak-alföldi Regionális Munkaügyi Központ Nyíregyháza 28.

Részletesebben

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Tervezet 5.0 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Tervezet 5.0 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Tervezet 5.0 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló Prioritás A prioritás vonatkozó specifikus céljai: A prioritáshoz kapcsolódó

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL 2013. DECEMBER

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL 2013. DECEMBER TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL Megnevezés A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK FŐBB ADATAI 2013.. Változás az előző hónaphoz képest Változás az előző évhez képest Főben %-ban

Részletesebben

EU 2020 és foglalkoztatás

EU 2020 és foglalkoztatás EU 2020 és foglalkoztatás EU 2020 fejlesztési stratégia egyik kiemelkedő célkitűzése a foglalkoztatási kapacitás növelése. A kijelölt problémák: munkaerő-piaci szegmentáció képzési kimenetek és munkaerő-piaci

Részletesebben

központi programok Pályakezdők Ösztöndíjas Foglalkoztatási Programja) és a kapcsolódó gyakorlati tapasztalatok összegzése

központi programok Pályakezdők Ösztöndíjas Foglalkoztatási Programja) és a kapcsolódó gyakorlati tapasztalatok összegzése A KSZK részvételével megvalósuló központi programok (Roma Diplomások Programja Pályakezdők Ösztöndíjas Foglalkoztatási Programja) és a kapcsolódó gyakorlati tapasztalatok összegzése dr. Barta Zsuzsanna

Részletesebben

BROADINVEST ÉPÍTŐIPARI SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI KFT. Gépbeszerzés a Broadinvest Kft-nél

BROADINVEST ÉPÍTŐIPARI SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI KFT. Gépbeszerzés a Broadinvest Kft-nél BROADINVEST ÉPÍTŐIPARI SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI KFT. Gépbeszerzés a Broadinvest Kft-nél Szakmai anyag a Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájából a Térségi és helyi

Részletesebben

TÁMOP 1.1.2-11/1-2012-0001 A hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása (Decentralizált programok a konvergencia régiókban)

TÁMOP 1.1.2-11/1-2012-0001 A hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása (Decentralizált programok a konvergencia régiókban) A hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása (Decentralizált programok a konvergencia régiókban) Vállalkozói Fórum Csongrád Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja 2014. október 21. Az Európai

Részletesebben

Partnerségi konferencia a helyi foglalkoztatásról

Partnerségi konferencia a helyi foglalkoztatásról Partnerségi konferencia a helyi foglalkoztatásról KEREKASZTAL BESZÉLGETÉSEK ÖSSZEFOGLALÁSA 2010. március 9. Kistérségi együttműködés a helyi gazdasági és foglalkoztatási potenciál erősítésére Projektazonosító:

Részletesebben

OSAP Bér- és létszámstatisztika. Vezetõi összefoglaló

OSAP Bér- és létszámstatisztika. Vezetõi összefoglaló OSAP 1626 Bér- és létszámstatisztika Vezetõi összefoglaló 2003 Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet Vezetői összefoglaló Az OSAP 1626/02 nyilvántartási számú bérstatisztika adatszolgáltatóinak köre a

Részletesebben

KAPITÁNY ZSUZSA MOLNÁR GYÖRGY VIRÁG ILDIKÓ HÁZTARTÁSOK A TUDÁS- ÉS MUNKAPIACON

KAPITÁNY ZSUZSA MOLNÁR GYÖRGY VIRÁG ILDIKÓ HÁZTARTÁSOK A TUDÁS- ÉS MUNKAPIACON KAPITÁNY ZSUZSA MOLNÁR GYÖRGY VIRÁG ILDIKÓ HÁZTARTÁSOK A TUDÁS- ÉS MUNKAPIACON KTI IE KTI Könyvek 2. Sorozatszerkesztő Fazekas Károly Kapitány Zsuzsa Molnár György Virág Ildikó HÁZTARTÁSOK A TUDÁS- ÉS

Részletesebben

JELENTÉS. Középiskolát végzett diákok helyzete - 2012-2013 -

JELENTÉS. Középiskolát végzett diákok helyzete - 2012-2013 - - 0 - HMTJ 25 /2015 Ikt. szám:1855/27.01.2015 JELENTÉS Középiskolát végzett diákok helyzete - 2012-2013 - Előterjesztő: Elemző Csoport www.judetulharghita.ro www.hargitamegye.ro www.harghitacounty.ro HU

Részletesebben

Álláskeresés. Aktív. Passzív. Munkaügyi kirendeltség Álláshirdetések böngészése Újságban Neten Mindenhol Ismerősök mozgósítása

Álláskeresés. Aktív. Passzív. Munkaügyi kirendeltség Álláshirdetések böngészése Újságban Neten Mindenhol Ismerősök mozgósítása Aktív Passzív Munkaügyi kirendeltség Álláshirdetések böngészése Újságban Neten Mindenhol Ismerősök mozgósítása Bejelentkeztem a munkanélküli központban szóltam anyámnak Megfelelő állásajánlat Jogi értelmezés

Részletesebben

! "! # $ $ % " $ & "

! ! # $ $ %  $ & ! "! # $ $% " $ & " 60 50 40 30 20 10 0 1950 1952 1954 1956 1958 1960 1962 1964 1966 1968 1970 1972 1974 1976 1978 1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 % A mezgazdaságban dolgozók

Részletesebben

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Irányelvek a kiemelt célcsoportok (hátrányos helyzető munkavállalók) számára biztosítható támogatásokra A Dél-dunántúli régió a hátrányos helyzető munkavállalók

Részletesebben

A szakképző iskolát végzettek iránti kereslet várható alakulása a kutatás koncepciójának bemutatása, új elemek ismertetése

A szakképző iskolát végzettek iránti kereslet várható alakulása a kutatás koncepciójának bemutatása, új elemek ismertetése A szakképző iskolát végzettek iránti kereslet várható alakulása a kutatás koncepciójának bemutatása, új elemek ismertetése Tóth István János, PhD tudományos főmunkatárs, MTA KRTK KTI ügyvezető, MKIK GVI

Részletesebben

2.2.1 Foglalkoztatottság, munkanélküliség

2.2.1 Foglalkoztatottság, munkanélküliség 2.2.1 Foglalkoztatottság, munkanélküliség A kilencvenes években a több évtizedes szünet után tömegesen jelentkező munkanélküliség, az ország területi társadalmi folyamatainak meghatározó elemévé vált.

Részletesebben

ZÁRÓRENDEZVÉNY. Pécs és Kistérsége Foglalkoztatási Megállapodás. Az Ifjúsági Garancia Program lehetőségei. Sasvári Gábor igazgató-helyettes

ZÁRÓRENDEZVÉNY. Pécs és Kistérsége Foglalkoztatási Megállapodás. Az Ifjúsági Garancia Program lehetőségei. Sasvári Gábor igazgató-helyettes ZÁRÓRENDEZVÉNY Pécs és Kistérsége Foglalkoztatási Megállapodás Az Ifjúsági Garancia Program lehetőségei Sasvári Gábor igazgató-helyettes Pécs, 2014. december 11. A GDP alakulása Az ipari termelés volumenindexe

Részletesebben

Foglalkoztatási támogatások 2011-ben Jáger László

Foglalkoztatási támogatások 2011-ben Jáger László Foglalkoztatási támogatások 2011-ben Jáger László kirendeltségvezető Támogatások Foglalkoztatás bővítését elősegítő bértámogatás Pályakezdők munkatapasztalat szerzés támogatása Mobilitási támogatás MKKv

Részletesebben

Életreval(l)ó Hajdúhadházi térségben élő hátrányos helyzetű, inaktív nők komplex önálló életvitelre való felkészítése TÁMOP-5.3.

Életreval(l)ó Hajdúhadházi térségben élő hátrányos helyzetű, inaktív nők komplex önálló életvitelre való felkészítése TÁMOP-5.3. Életreval(l)ó Hajdúhadházi térségben élő hátrányos helyzetű, inaktív nők komplex önálló életvitelre való felkészítése TÁMOP-5.3.1-C-09/2-2010-0102 PÁLYÁZÓ: Segítők Innovatív Közössége Közhasznú Egyesület

Részletesebben

Teremts esélyt magadnak és másoknak!

Teremts esélyt magadnak és másoknak! Néhány szó a mikrovállalkozásokról a SEED Alapítvány kutatásai és empirikus tapasztalatai tükrében Horváth Anna, SEED Alapítvány 2008. június 26., Budapest Teremts esélyt magadnak és másoknak! Vállalkozások

Részletesebben

Előterjesztést készítette és előterjeszti: Hegedűs Ferenc polgármester FOGLALKOZTATÁS BŐVÍTÉSÉNEK LEHETŐSÉGE A TÁMOP-1.1.2-11/1 PROJEKT KERETÉBEN

Előterjesztést készítette és előterjeszti: Hegedűs Ferenc polgármester FOGLALKOZTATÁS BŐVÍTÉSÉNEK LEHETŐSÉGE A TÁMOP-1.1.2-11/1 PROJEKT KERETÉBEN RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette és előterjeszti: Hegedűs Ferenc polgármester

Részletesebben

Tájékoztató a munkaadói támogatásokról. Ujhelyi Zita osztályvezető Befektetés Ösztönzési és Szolgáltatási Osztály

Tájékoztató a munkaadói támogatásokról. Ujhelyi Zita osztályvezető Befektetés Ösztönzési és Szolgáltatási Osztály Tájékoztató a munkaadói támogatásokról Ujhelyi Zita osztályvezető Befektetés Ösztönzési és Szolgáltatási Osztály Szolgáltatások Lehetőségek munkaadók számára munkaerő-piaci információk nyújtása Közvetítés

Részletesebben

Perifériára szorulva: Társadalmi jól-lét deficit egy halmozottan hátrányos kistérség példáján

Perifériára szorulva: Társadalmi jól-lét deficit egy halmozottan hátrányos kistérség példáján TÁRSADALMI KONFLIKTUSOK - TÁRSADALMI JÓL-LÉT ÉS BIZTONSÁG - VERSENYKÉPESSÉG ÉS TÁRSADALMI FEJLŐDÉS TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0069 C. KUTATÁSI PROJEKT Perifériára szorulva: Társadalmi jól-lét deficit

Részletesebben

EGER DEMOGRÁFIAI FOLYAMATAINAK ELEMZÉSE ÉS ELŐREJELZÉSE (összegzés) 1995-2024

EGER DEMOGRÁFIAI FOLYAMATAINAK ELEMZÉSE ÉS ELŐREJELZÉSE (összegzés) 1995-2024 CSALÁDSEGÍTŐ INTÉZET 3300 EGER, KERTÉSZ ÚT 3. TELEFON / FAX: 06-36/784-825 E-mail: csaladsegito.intezet@upcmail.hu Web: csskeger.hu EGER DEMOGRÁFIAI FOLYAMATAINAK ELEMZÉSE ÉS ELŐREJELZÉSE (összegzés) 1995-2024

Részletesebben

Közép-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ

Közép-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ Közép-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ Fővárosi Munkaügyi Központ + Pest Megyei Munkaügyi Központ = KMRMK 1082 Budapest, Kisfaludy u. 11. : 303-0722, fax: 303-0717 22 kirendeltség a Közép-magyarországi

Részletesebben

A szakképzés átalakítása

A szakképzés átalakítása A szakképzés átalakítása Kihívások és válaszok Dr. Czomba Sándor foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkár Nemzetgazdasági Minisztérium Kihívások 2 A munkaerőpiac Foglalkoztatottság Foglalkoztatási

Részletesebben

A MUNKAKÉPESSÉG MEGŐRZÉSE ÉS FEJLESZTÉSE

A MUNKAKÉPESSÉG MEGŐRZÉSE ÉS FEJLESZTÉSE TÁMOP-2.4.8-12/1-2012-0001 A munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése, a munkaügyi ellenőrzés fejlesztése A MUNKAKÉPESSÉG MEGŐRZÉSE ÉS Előadó: dr. Kudász Ferenc Szakorvos Országos Tisztifőorvosi Hivatal

Részletesebben

Egy lehetséges megoldás a legális foglalkoztatás növelésére

Egy lehetséges megoldás a legális foglalkoztatás növelésére Egy lehetséges megoldás a legális foglalkoztatás növelésére Szolgáltatási csekk (utalvány) rendszer Belgiumban Mi a probléma? Alacsony a foglalkoztatás, elsősorban a képzettséggel nem rendelkezők esetében

Részletesebben

Esélyegyenlőségi terv

Esélyegyenlőségi terv Esélyegyenlőségi terv 2013.07.18-tól visszavonásig érvényes (Jelen esélyegyenlőségi terv egységes szerkezetbe foglalt belső dokumentum, összhangban a KMOP-1.5.2-2008-0020 azonosítószámú pályázati projekt

Részletesebben

A munkaerőpiaci helyzet Magyarországon

A munkaerőpiaci helyzet Magyarországon A munkaerő-piac és a felnőttképzési programok Dr. Benkei-Kovács Balázs Phd egyetemi adjunktus ELTE PPK A munkaerőpiaci helyzet Magyarországon Év Foglalkoztatottak Munkanélküliek Gazdaságilag aktívak Gazdaságilag

Részletesebben

MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA

MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA J/17702. számú JELENTÉS a foglalkoztatás helyzetéről és a foglalkoztatás bővítését szolgáló lépésekről Előadó: Csizmár Gábor foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi miniszter Budapest,

Részletesebben

FEJÉR MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETE, TÁMOGATÁSI LEHETŐSÉGEK. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.

FEJÉR MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETE, TÁMOGATÁSI LEHETŐSÉGEK. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1. FEJÉR MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETE, TÁMOGATÁSI LEHETŐSÉGEK Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 A MEGYE FŐBB FOGLALKOZTATÁSI MUTATÓI 2012. IV. NEGYEDÉVBEN A KSH munkaerő-felmérés

Részletesebben

A szociális hozzájárulási adóból 2013-ban érvényesíthető adókedvezmények

A szociális hozzájárulási adóból 2013-ban érvényesíthető adókedvezmények A szociális hozzájárulási adóból 2013-ban érvényesíthető adókedvezmények A munkaviszonyban foglalkoztatott személyek utáni fizetendő adó megállapításánál a számított adót (27%) e törvény külön rendelkezése

Részletesebben

TÁMOP 1.1.2 A hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása /Decentralizált programok a konvergencia régiókban/

TÁMOP 1.1.2 A hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása /Decentralizált programok a konvergencia régiókban/ TÁMOP 1.1.2 A hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása /Decentralizált programok a konvergencia régiókban/ Gyula, 2013. október 17. Készítette: Szabó Imre Békés Megyei Kormányhivatal Szeghalmi

Részletesebben

A Magyarországon megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) külföldön fognak dolgozni:

A Magyarországon megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) külföldön fognak dolgozni: A Magyarországon megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) külföldön fognak dolgozni: % Nem Kor Családi állapot Férfi Nő éves korig - év - év - év -

Részletesebben

Tájékoztatás a támogatási formákra való jogosultságról:

Tájékoztatás a támogatási formákra való jogosultságról: Tájékoztatás a támogatási formákra való jogosultságról: Bérpótló juttatás: A Nemzeti Közfoglalkoztatási Program keretében az aktív korú nem foglalkoztatott személyek részére megállapított rendelkezésre

Részletesebben

A Csehországban megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) Ausztriában fognak dolgozni:

A Csehországban megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) Ausztriában fognak dolgozni: A Csehországban megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) Ausztriában fognak dolgozni: % Nem Kor Családi állapot Férfi Nő éves korig - 5 év - 5 év -

Részletesebben

A Slovakiabán megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) külföldön fognak dolgozni:

A Slovakiabán megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) külföldön fognak dolgozni: A Slovakiabán megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) külföldön fognak dolgozni: % Nem Kor Családi állapot Férfi Nő éves korig - év - év - év - év

Részletesebben

Társadalmi Megújulás Operatív Program Esélyegyenlőségi célcsoportok a gazdaságban megváltozott munkaképességűek integrációja a munkaerőpiacon

Társadalmi Megújulás Operatív Program Esélyegyenlőségi célcsoportok a gazdaságban megváltozott munkaképességűek integrációja a munkaerőpiacon PÁLYÁZAT Program neve: Támogatás szakmai iránya: Program kódja Megvalósítandó cél: Társadalmi Megújulás Operatív Program Esélyegyenlőségi célcsoportok a gazdaságban megváltozott munkaképességűek integrációja

Részletesebben

A fogyatékos munkavállalók tapasztalatai - EBH kutatások 2010-2013

A fogyatékos munkavállalók tapasztalatai - EBH kutatások 2010-2013 TÁMOP-5.5.5/08/1 A diszkrimináció elleni küzdelem a társadalmi szemléletformálás és hatósági munka erősítése A fogyatékos munkavállalók tapasztalatai - EBH kutatások 2010-2013 Szabados Tímea 2013. December

Részletesebben

Foglalkoztatás munkaerő-piac a Gödöllői kistérségben. Vass István főigazgató Közép-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ

Foglalkoztatás munkaerő-piac a Gödöllői kistérségben. Vass István főigazgató Közép-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ Foglalkoztatás munkaerő-piac a Gödöllői kistérségben. Vass István főigazgató Közép-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ Közép-magyarországi régió 1996. 1997. Közép-magyarországi régió lakónépességének

Részletesebben

Regionális jó gyakorlatok az innovatív foglalkoztatás terén

Regionális jó gyakorlatok az innovatív foglalkoztatás terén Regionális jó gyakorlatok az innovatív foglalkoztatás terén Surányi Beatrix projekt menedzser Miskolc, 2010. október 21. Tel.: +36 46 503 770, Fax: +36 46503779 E-mail: eminnov@eminnov.huweblap: www.norria.hu

Részletesebben

Vállalkozói aktivitás, vállalkozásfejlesztés az érintett régióban ill. Magyarországon

Vállalkozói aktivitás, vállalkozásfejlesztés az érintett régióban ill. Magyarországon Vállalkozói aktivitás, vállalkozásfejlesztés az érintett régióban ill. Magyarországon Dr. Imreh Szabolcs Dr. Lukovics Miklós docens Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar Szeged, 2011. október 26.

Részletesebben

Az építőipar 2012.évi teljesítménye. Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége

Az építőipar 2012.évi teljesítménye. Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége Az építőipar 2012.évi teljesítménye Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége Az építőipari termelés alakulása 2012-ben is folytatódott az építőipari termelés 2006 óta tartó csökkenése Az építőipar egésze

Részletesebben

Fónai Mihály Filepné Nagy Éva EGY MEGYEI ROMAKUTATÁS FÕBB EREDMÉNYEI Szabolcs-Szatmár-Bereg megye *

Fónai Mihály Filepné Nagy Éva EGY MEGYEI ROMAKUTATÁS FÕBB EREDMÉNYEI Szabolcs-Szatmár-Bereg megye * Szociológiai Szemle 2002/3. 91 115. FónaiMihály FilepnéNagyÉva EGYMEGYEIROMAKUTATÁSFÕBBEREDMÉNYEI Szabolcs-Szatmár-Beregmegye * Akutatáscéljaéskörülményei Atanulmánybanbemutatottkutatásra1999 2000-benkerültsoraSzabolcs-Szatmár-

Részletesebben

Átalakuló társadalomúj folyamatok és következmények a megyékben. L. Rédei Mária, D.Sc.

Átalakuló társadalomúj folyamatok és következmények a megyékben. L. Rédei Mária, D.Sc. Átalakuló társadalomúj folyamatok és következmények a megyékben L. Rédei Mária, D.Sc. Miből élünk jövőre? És Hosszútávon? XIX. Országos Urbanisztikai Konferencia, 2013. 04.17-19. Mosonmagyaróvár Megállapítható

Részletesebben

A sérült gyermeket nevelő nők munkaerő-piaci helyzete. Kutatás Integrált szemléletű szolgáltatás - Érzékenyítés

A sérült gyermeket nevelő nők munkaerő-piaci helyzete. Kutatás Integrált szemléletű szolgáltatás - Érzékenyítés A sérült gyermeket nevelő nők munkaerő-piaci helyzete Kutatás Integrált szemléletű szolgáltatás - Érzékenyítés Megvalósítók MOTIVÁCIÓ ALAPÍTVÁNY Fogyatékos és megváltozott munkaképességű emberek esélyegyenlősége

Részletesebben

S z e n t e s. Tisztelt Képviselő-testület!

S z e n t e s. Tisztelt Képviselő-testület! Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete S z e n t e s Tisztelt Képviselő-testület! Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 112/2009.(V.29.) Kt. számú határozatával döntött arról, hogy

Részletesebben

Az egészségügyben, gazdasági műszaki területen dolgozók foglalkoztatási adatainak felmérése 2013.

Az egészségügyben, gazdasági műszaki területen dolgozók foglalkoztatási adatainak felmérése 2013. Az egészségügyben, gazdasági műszaki területen dolgozók foglalkoztatási adatainak felmérése 2013. Készítette az Egészségügyi Gazdasági Vezetők Egyesülete Ezúton szeretnénk köszönetet mondani azoknak az

Részletesebben

Tartalomjegyzék HARMADIK RÉSZ ESETTANULMÁNYOK ÉS EMPIRIKUS FELMÉRÉSEK

Tartalomjegyzék HARMADIK RÉSZ ESETTANULMÁNYOK ÉS EMPIRIKUS FELMÉRÉSEK Tartalomjegyzék HARMADIK RÉSZ ESETTANULMÁNYOK ÉS EMPIRIKUS FELMÉRÉSEK (I) A pénzügyi integráció hozadékai a világgazdaságban: Empirikus tapasztalatok, 1970 2002.................................... 13 (1)

Részletesebben

Foglalkoztatáspolitika 2005. Csizmár Gábor miniszter. III. Országos Távmunka (e-munka) Konferencia. 2004. december 9.

Foglalkoztatáspolitika 2005. Csizmár Gábor miniszter. III. Országos Távmunka (e-munka) Konferencia. 2004. december 9. Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium Foglalkoztatáspolitika 2005 Csizmár Gábor miniszter III. Országos Távmunka (e-munka) Konferencia 2004. december 9. Az Európai Foglalkoztatási Stratégia

Részletesebben

TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK

TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK 2011. július 18., hétfő TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK Az üzleti infrastruktúra és a befektetési környezet fejlesztése- ipari parkok, iparterületek és inkubátorházak támogatása

Részletesebben

11.3. A készségek és a munkával kapcsolatos egészségi állapot

11.3. A készségek és a munkával kapcsolatos egészségi állapot 11.3. A készségek és a munkával kapcsolatos egészségi állapot Egy, a munkához kapcsolódó egészségi állapot változó ugyancsak bevezetésre került a látens osztályozási elemzés (Latent Class Analysis) használata

Részletesebben

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 A természettudomány képzési terület diplomásainak munkaerő piaci helyzete Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. által készített, Diplomás pályakövetés

Részletesebben

KÉRDŐÍV A SZEMÉLYES INFORMÁCIÓGYŰJTÉSHEZ

KÉRDŐÍV A SZEMÉLYES INFORMÁCIÓGYŰJTÉSHEZ SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM FOGLALKOZTATÁSI ÉS SZOCIÁLIS HIVATAL MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA GAZDASÁG- ÉS VÁLLALKOZÁSELEMZŐ INTÉZET kirendeltség kódja adatszolgáltató sorszáma KÉRDŐÍV A SZEMÉLYES

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM Foglalkoztatás Versenyképes munkaerő Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 5-6. prioritás Nemzetgazdasági Minisztérium Munkaerőpiaci Programok Főosztály Foglalkoztatáspolitikai

Részletesebben

Fehérvári Anikó. A magyarországi szakképzés a. tükrében. MTA TÁRKI TUDOK konferencia 2011. március 3.

Fehérvári Anikó. A magyarországi szakképzés a. tükrében. MTA TÁRKI TUDOK konferencia 2011. március 3. Fehérvári Anikó A magyarországi szakképzés a legfrissebb kutatási adatok tükrében MTA TÁRKI TUDOK konferencia 2011. március 3. A téma Foglalkoztathatóság Intézményrendszer Forrás: TÁMOP-3.1.1-08/1-2008-0002

Részletesebben

A munkaügyi központ szerepe a hátrányos helyzetű emberek felzárkóztatásában

A munkaügyi központ szerepe a hátrányos helyzetű emberek felzárkóztatásában A munkaügyi központ szerepe a hátrányos helyzetű emberek felzárkóztatásában Előadó: Pákozdi Szabolcs igazgató Tatabánya, 2012. október 31 Társadalmi, gazdasági folyamatok megyénkben Második legintenzívebben

Részletesebben

KE éss Etnikai Kisebbségek Érdekeit KépviselK

KE éss Etnikai Kisebbségek Érdekeit KépviselK CEKÉKE KE Cigányok éss Etnikai Kisebbségek Érdekeit KépviselK pviselőegyesület HEFOP/2004/2.3.1.-1. ȞHátr trányos helyzetűemberek emberek alternatív v munkaerő- piaci képzk pzése éss foglalkoztatása ˇ

Részletesebben

Foglalkoztathatóság ösztönzése és a vállalati alkalmazkodóképesség fejlesztései. a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 5.

Foglalkoztathatóság ösztönzése és a vállalati alkalmazkodóképesség fejlesztései. a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 5. Foglalkoztathatóság ösztönzése és a vállalati alkalmazkodóképesség fejlesztései a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 5. prioritásában 2014. május 28. I. Európai Szociális Alapból tervezett

Részletesebben

TÁMOP-1.4.1-11/1-2012-0019

TÁMOP-1.4.1-11/1-2012-0019 Társadalmi Megújulás Operatív Program Közösségi feladatokhoz kapcsolódó munkaerő-piaci programok támogatása című pályázati felhívásához a konvergencia régiók területén Kódszám: TÁMOP-1.4.1-11/1 Hátrányos

Részletesebben

A munkaügyi kirendeltségekkel történő kapcsolatfelvétel, valamint a munkáltatók részéről elérhető kedvezmények és támogatások

A munkaügyi kirendeltségekkel történő kapcsolatfelvétel, valamint a munkáltatók részéről elérhető kedvezmények és támogatások CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA A munkaügyi kirendeltségekkel történő kapcsolatfelvétel, valamint a munkáltatók részéről elérhető kedvezmények és támogatások Szeged, 2013. április 8.

Részletesebben

NŐI KARRIER KORHATÁR NÉLKÜL

NŐI KARRIER KORHATÁR NÉLKÜL NŐI KARRIER KORHATÁR NÉLKÜL Ferenczi Andrea elnök Magyar Női Karrierfejlesztési Szövetség elnökségi tag Older Women Network Europe AZ ÖREGEDÉS MŰVÉSZETE Nyíregyházi Gerontológiai Napok IV. Nemzetközi Konferencia

Részletesebben