A honvédség, mint nagyfoglalkoztató jelenlétének hatása a kistérség munkaerõpiacára

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A honvédség, mint nagyfoglalkoztató jelenlétének hatása a kistérség munkaerõpiacára"

Átírás

1 A honvédség, mint nagyfoglalkoztató jelenlétének hatása a kistérség munkaerõpiacára Szabó István fõtörzsõrmester A Magyar Honvédség a sorozás szüneteltetésével az ország egyik legnagyobb tényleges foglalkoztatójává vált. Több ezer munkahelyet hozott létre, ami hozzájárul többek között a munkanélküli fiatalok számának csökkenéséhez, ezzel párhuzamosan azonban ki van téve a munkaerõpiac minden pozitív és negatív hatásának is. A honvédség átalakításával egy idõben megszûntek, illetve megalakultak a katonai szervezetek. Azokon a településeken (illetve körzetükben) ahol a honvédség alakulatai jelen vannak munkaerõ igényükkel meghatározó foglalkoztatóvá váltak. The Hungarian Army has become one of the largest employers in Hungary with the cessation of the draft. The Army has built up thousands of workplaces, which contributes to the decrease of unemployed youngsters but it is exposed to the positive and negative effects of manpower market as well. Army organisations were estabished and closed parallelly with the transformation of the army. In (and in the zone of) the settlements where the army is present, its corps have become determinative employers with their demand of manpower. Az ország majdnem minden nagyobb településén jelen lévõ laktanyák a rendszerváltás után folyamatosan megszûntek, illetve más helyõrségekbe diszlokáltak. A csaknem folyamatosnak nevezhetõ átalakítások eredményeként napjainkra csupán néhány katonai szervezet maradt hadrendben. A hivatásos haderõ kialakulásával egy idõben ezek az alakulatok az ország régióinak meghatározó foglalkoztatási egységei lettek. A következõkben szeretném bemutatni, hogy az MH 37. II. Rákóczi Ferenc Mûszaki Dandár jelenléte miként befolyásolja Szentes város és kistérsége munkaerõ-piaci jellemzõit. Mennyiben vannak jelen az alakulat (ezáltal a honvédség) munkaerõ szükségletének megfelelõ társadalmi célrétegek, illetve melyek azok az általános kihívások, amelyek a honvédség és a kistérség munkaerõpiacának kapcsolatát jellemzik. A nemzetközi és a hazai munkaerõpiac A munkaerõpiac nemzetközi változása általában kedvezõtlenül befolyásolták a fejlett és a felzárkózó országok foglalkoztatottságát. Az EU vezetõ országaiban a társadalom egyre növekvõ elöregedése a változó piacgazdaság és a globalizálódó világ- 151

2 gazdaság növekedési pályájának sajátosságai megváltoztatják a munkaerõpiac viselkedési szabályait, tartalmi és formai jegyeit. Megváltoznak a népesség egyes csoportjainak munkaerõpiaci részvételi arányai, hosszabb távon csökken a munkaerõpiaci résztvevõk, a foglalkoztatottak, ugyanakkor nõ a munkaerõpiaci nem résztvevõk, a gazdaságilag inaktívak aránya. A 20. század végén, a kilencvenes években Magyarországon és Európában is a tartós munkanélküliség volt a legnagyobb probléma. Átalakul a munka világa, alkalmazkodik a gazdasági élet a vállalkozások profitszempontjaihoz, modernizációs követelményeihez. Rugalmas foglalkoztatási formák, rugalmas munkaidõ rendszerek hódítanak, amelyek hatással vannak a munkaügyi kapcsolatokra, a szociális partnerség jellegére és minõségére. Megváltozik az egyes munkaerõpiaci rétegek helye és szerepe, munkaerõ-értékesítési stratégiája, karrierpályája, összességében a munkaerõpiac struktúrája. A hazai munkaerõpiac általánosságban hasonló kihívásokkal és problémákkal került szembe, mint az EU legtöbb tagállama. Külön kiemelendõ azonban, hogy a rendszerváltozás utáni gazdasági átalakulás és a mûködõ tõke beáramlása az ország különbözõ régióit máshogyan érintették. Az erõfeszítések ellenére az elmúlt évek során sem sikerült csökkenteni a munkaerõpiacon a rendszerváltást követõ idõszakban kialakult igen jelentõs regionális különbségeket. Ellenkezõleg, folytatódott az elmaradott térségek leszakadása és a magas munkanélküliségi, alacsony foglalkoztatási mutatókkal rendelkezõ helyi munkaerõpiacok helyzetének további romlása. Bár az utóbbi idõben változás következett be: a munkanélküliség és foglalkoztatás területi különbségei a megyék és kistérségek szintjén némileg csökkentek. A dél-alföld régió A régió egészében a gazdasági szerkezet egyoldalúsága figyelhetõ meg, ami az agrárgazdaság az ország többi régiójában mért arányához képest többszörös súlyát jelenti. Problémaként jelentkezik, hogy ez az agrárgazdaság, illetve a ráépülõ különbözõ gazdasági tevékenységet folytató egységek jelenlegi munkaerõpiaci hatása sokkal inkább a munkaerõ-kibocsátás, mint munkahely-teremtés ezáltal munkaerõ felvétel terén érvényesül. A régió megyéit a rendszerváltás utáni nagyobb állami beruházások elkerülték, vagy az ország nyugati feléhez képest olyan idõbeni csúszással érték el (az infrastrukturális beruházások tekintetében például az M5 autópálya is csupán a közelmúltban került olyan hosszúságban kiépítésre, amely bekapcsolta a régiót az ország vérkeringésébe), ami gyakorlatilag konzerválta a már meglévõ hátrányos helyzetet. A térségben jelen lévõ meghatározó gazdasági vállalkozások csaknem egésze nagyvállalat, a hozzájuk kapcsolódni képes kis- és középvállalkozások száma nem elég a gazdasági teljesítmény fokozására. 152

3 SZABÓ ISTVÁN: A honvédség, mint nagyfoglalkoztató jelenlétének hatása a kistérség munkaerõpiacára Szentes város és kistérsége Demográfiai adatok 1 A térség mind területi, mind lakónépességi adatok szempontjából megoszlik Szentes város és a kistelepülések között. Természetszerûleg a legnépesebb település Szentes fõs lakosságával. A lakónépesség 68,07%-a él városban, amely csak Szentes népességébõl adódik. Az állandó népesség év végén , év végén fõ volt. A térség népsûrûségi mutatója az országos átlag kb. fele: 56,46 fõ/km 2. ez az adat egyébként jól tükrözi az alföldi nagy kiterjedésû településhálózatokra jellemzõ viszonyokat, ahol számottevõ tanyavilág van. Ebbõl következik, hogy a térséget már 1986-ban tanyás térséggé nyilvánították. A tanyák többségének infrastrukturális állapota igen rossz és az ott élõk szociális segélynyújtásra vannak szorulva. Az említett tanyák kisebb része gazdasági célokat szolgál (a szilárd burkolatú utak mellett épült tanyák közül nem egy vált családi gazdaságok lakó és termelõ bázisává), azonban a lakhatást szolgáló tanyákban élõk többsége idõskorú, vagy létminimum alatt élõ gyermekes család. A térség a népsûrûségi mutató alapján alapvetõen vidéki kistérség kategóriába tartozik. Az utóbbi években a kistérségben felgyorsult a nyugdíjas korú lakosság arányának növekedése, ennek nem csak a fiatalság elvándorlása az oka, hanem a Derekegyházán és Nagymágocson mûködõ szociális intézmények. A fiatalok elvándorlásának oka, hogy fõként a már diplomával rendelkezõk nem találják meg a végzettségüknek megfelelõ szintû munkahelyet és a megélhetõségükhöz szükséges életszínvonalat a kistelepüléseken. A nemek aránya az állandó népességen belül az országos helyzetnek megfelelõen a nõk száma a magasabb. A házasságkötések száma csökkenõ tendenciát mutat, a válások száma magas, de emelkedés nem tapasztalható. A gyermekvállalási kedv alacsony, többnyire két gyermeket nevelnek a családok. A kistérség gazdasága A kistérség gazdasági élete, fejlettsége és lehetõségei szempontjából meghatározóak a jó termõtalajok, a napsütés és a geotermikus energiában való bõvelkedés. A mezõgazdasági jellegbõl adódóan a legkorábbi ipari létesítmények a mezõgazdasági termékek feldolgozásához kapcsolódtak és kapcsolódnak ma is. Az ipar és a kézmûvesség megjelenése két településen volt számottevõ, ez a két település Szentes és Szegvár. (mindkettõ történelmi háttérrel rendelkezik, Szentes ig Csongrád megye székhelye, Szegvár 1778-tól 1878-ig Csongrád vármegye székhelye volt). Mindkét településen ebben az idõben indult meg az iparosodás és ennek volt köszönhetõ a település fejlõdése. Napjainkban szinte csak Szentesen 1 Forrás: Szentes Kistérség Többcélú Társulás 153

4 vannak ipari létesítmények, meghatározó a villanyszerelési cikkgyártás, a gépgyártás és a fafeldolgozás. A kistérség gazdaságában azonban továbbra is a mezõgazdaság a meghatározó. Az ágazat domináns szerepe a gazdasági átalakulás során is megmaradt, a termelés, a feldolgozás és értékesítési szerkezete azonban átrendezõdött. A térség regisztrált vállalkozásainak a száma 2002-ben 3888 db, ebbõl mûködõ 2989 db (76,9%). A regisztrált vállalkozások 54,9%-a egyéni vállalkozó. Az ipari vállalkozások az építõipar, a gépipar, a bányászat, az energia és a fafeldolgozó ipar ( a mezõgazdasági termékfeldolgozás, élelmiszeripar) területén mûködik. A kereskedelem és a szolgáltató szektor döntõen a helyi igények kielégítésére korlátozódik. A korábban meghatározó könnyûipari ágazat súlyos gondokkal küzd Szentesen és Szegváron egyaránt. A szentesi ruhagyár felszámolásával a dolgozók munkanélkülivé váltak, szükséges lenne befektetõ bevonása a létesítmény fejlesztése és a foglalkoztatás érdekében. Az adatok jól mutatják a periférikus területeket, ahol a demográfiai adatok csak tetézik a megoldandó gondok és problémák sokaságát. A periférián elhelyezkedõ településeink egyik legnagyobb gondja a földrajzi elszigeteltség és az infrastruktúra hiánya. A kistérségben a külföldi tõke részaránya alacsony, a befektetések többsége állami forrásból származik. A mûködõ tõke beáramlásának nagysága az országos értéktõl elmarad, amely a megközelítés nehézségétõl, a terület elzártságéval magyarázható. Munkaerõpiaci jellemzõk A foglalkoztatottság Dél-alföldön az utóbbi években alig javult ( között 46,6%ról 47,0%ra; országos átlag szintén ebben az idõszakban:46,7%-ról 50,6%). A foglalkoztatási ráta Szentes térségében 50% alatti. Mivel a kistérség versenyképessége szempontjából nem csupán a rendelkezésre álló munkaerõ mennyisége, hanem minõsége is fontos szerepet tölt be érdemes megvizsgálnia, foglalkoztatottak legmagasabb iskolai végzettségét is. Sajnos a kistérség ebben a tekintetben sem az élmezõnyben található. Míg a foglalkoztatottak megyei átlaga az egyetemet és fõiskolát végzettek tekintetében 18,3%, addig a kistérségben ez a mutatószám12,6%. A munkanélküliségi ráta (regisztrált munkanélküliek) vonatkozásában 10,4%. A nem regisztrált munkanélküliek száma óvatos becslés alapján fõ közé tehetõ. Természetesen a helyzet a számok alapján súlyosabb képet mutat, mint az a valóságban létezik, ugyanis a mezõgazdaságban alkalmilag foglalkoztatottak száma valószínûleg igen magas. Az alkalmi munkavállalás új síkra helyezi a munkaviszony jellegét, amely továbbra sem javítja az álláskeresõk kirendeltségi statisztikáját. A kedvezõtlen helyzet legfõképpen általános okokkal magyarázhatók. A lejáró munkaszerzõdésekkel idõrõl idõre rendszerbe kerülõ álláskeresõk leginkább a 8 általános iskolát végzett segéd- és betanított munkakörben helyezhetõk el. Sajnálatos tény, hogy az elsõ munkahelyhez jutás is elhúzódik, így a pályakezdõk számának csökkenése a kedvezõ munkaerõ-piaci programok és lehetõségek ellenére is csak nagyon lassan valósul meg. 154

5 SZABÓ ISTVÁN: A honvédség, mint nagyfoglalkoztató jelenlétének hatása a kistérség munkaerõpiacára 1. ábra. A szentesi alakulatnál foglalkoztatottak állandó lakóhelyének eloszlása A munkaerõpiac kedvezõ lehetõségeit jelentik a szezonális és alkalmi jellegû munkák, amelyek csak átmeneti jelleggel javítanak a számadatokon. Az említett ideiglenes lehetõségek leginkább az építõipar, a mezõgazdaság, a vendéglátás és idegenforgalom, valamint a kereskedelem területén jellemzõ. A honvédség kistérségi jelenléte A honvédség kistérségi jelenléte az MH. 37. II. Rákóczi Ferenc Mûszaki Dandár tényleges állománya, illetve az alakulat Szentes város és kistérségében mûködõ vállalkozásokkal fenntartott társadalmi és gazdasági kapcsolataiban realizálódik. Az alakulat jelenlegi állománya 688 fõ 2. Amennyiben az alakulat állományában szolgálatot teljesítõk állandó lakhelyének elhelyezkedését vizsgáljuk megállapítható, hogy a munkavállalók 67%-a Szentes város és 40 km-es vonzáskörzetében él. Ezen állomány 79%-a az alakulatnál történõ munkavállalást megelõzõen is a fent említett kistérségben élt. A fennmaradó 21% (csaknem teljes egészében hivatásos állományú tiszt, illetve tiszthelyettes) pedig az ország különbözõ településeirõl költözött a helyõrségbe. Ezzel magyarázható tehát többek között az is, hogy a hon- 2 A szentesi kistérségre vonatkozóan, ugyanis a Hódmezõvásárhelyre diszlokált mûszaki zászlóalj már nem a kistérségben található 155

6 védség által a laktanyán belül, illetve kívül lévõ legénységi és tiszti szállókon összesen csupán 120 fõ kért elhelyezést. Mivel az alakulat tiszti, tiszthelyettesi állományában szolgálatot teljesítõk létszáma csupán kis eltérést mutat a hivatásos hadsereg magyarországi bevezetése elõtti és utáni állapotában, megállapítható, hogy a dandár legénységi beosztásaiban szolgáló munkavállalók döntõ többsége a vizsgált kistérségbõl toborzódott. Ez a megállapítás, illetve az a tény, hogy a laktanya 50 km-es körzeténél távolabb élõ katonák mindössze 24%-át teszik ki az állománynak, többek között alátámasztják a magyar lakosság alacsony mobilitási hajlandóságát is. A sorkatonaság megszûnésével elsõsorban az operatív szinten keletkezett munkaerõhiány, ezáltal munkaerõ-szükséglet. Ezeknek a legénységi beosztásoknak a száma 483 jelenleg az alakulatnál, amelynek 35%-a feltöltetlen. Bár a legénységi beosztások betöltésének törvényben rögzített iskolai követelménye 8 általános, mégis az alkalmazott technika fejlõdésével párhuzamosan egyre magasabb követelményszint jelenik meg az adott munkakörök betöltõivel szemben. Folyamatos az olyan beosztások körének bõvülése, amely speciális ismereteket igényel. Az általános megállapítás szerint a jelenlegi munkaerõ-piaci helyzetben a honvédség egészét vizsgálva túlnyomórészt az alacsony iskolai végzettségû hátrányos társadalmi helyzetû munkavállalók választják sok esetben szükségmegoldásként a honvédség legénységi beosztásait. A magas felsõ felvételi korhatár pedig többségében a munkaerõpiac veszteseit állítja hadrendbe. A honvédség számára legmegfelelõbb célkorosztály a éves minél magasabb végzettségû fiatalok csoportja. Ez az a korosztály, amely a kb. 6 8 éves szolgálatteljesítési idõ után viszonylag fiatalon, kerülhet vissza a civil munkaerõpiacra. Abban az esetben, ha a fenti táblázat kiemelt adatait összehasonlítjuk Szentes város és kistérsége szeptember havi regisztrált álláskeresõinek életkori megoszlásával, megállapíthatjuk, hogy a jelenleg feltöltetlen, illetve a természetes fluktuáció miatt megüresedett beosztások munkaerõ igénye elméletileg (természetesen csupán elméleti síkon, nem figyelembe véve a katonai szolgálatra, illetve az adott munkakör követelmények való megfelelést) a kistérség munkaerõ-kínálatából fedezhetõ lenne. Az ország munkaerõpiacára jellemzõ problémákkal küzd a kistérség munkaerõpiaca is. Kevés a vállalkozás ezáltal a munkahely is. Az állami szektor több helyen törtánõ indokolatlan felduzzasztása, majd az utóbbi idõben a köztisztviselõk és közalkalmazottak számának csökkenésével növekszik a munkanélküliség. Mindezek mellett a munkaerõpiacon hátrányos helyzetûek számának növekedése is súlyosbítja a meglévõ problémákat. A külföldi államok hadseregeihez hasonlóan a Magyar Honvédségre is jellemzõ, hogy az esetek többségében a munkaerõpiacon hátrányos helyzetûek választják az önkéntes szolgálatot. Ezek a csoportok: 156 A mûszaki dandár állományában szolgálók életkori megoszlása tiszt tiszthelyettes legénység

7 SZABÓ ISTVÁN: A honvédség, mint nagyfoglalkoztató jelenlétének hatása a kistérség munkaerõpiacára A pályakezdõ fiatalok Nemzetközi összehasonlításban a éves korosztályt tekintik fiatalnak, azonban a képzés meghosszabbítása miatt ez az életkor gyakorlatilag 30 éves korig elhúzódhat. A magyar munkaerõpiacon megjelenõ pályakezdõ fiatalok száma a felmérések alapján az utóbbi három évben fõrõl csaknem fõre emelkedett. Az adatokat tovább elemezve megállapíthatjuk azt is, hogy e csoporton belül az általános iskolai végzettségû, illetve a diplomás pályakezdõk száma emelkedett legnagyobb arányban. A diplomás pályakezdõk létszáma például az utóbbi években megduplázódott. A kistérség a pályakezdõire az alábbi táblázatban találunk adatokat. A foglalkoztatás lassú bõvülése, illetve az idõsebb korúak európai szinten történõ továbbfoglalkoztatása tovább rontja a fiatalok pályára lépési esélyeit. A honvédség számára a legnyilvánvalóbb célkorosztály viszont pontosan az ebben az életkorban lévõ fiatalok csoportja. Az életkorra jellemzõ fizikai és mentális adottságokon kívül talán legfontosabbként a vállalt katonai szolgálat utáni civil munkaerõpiacra fiatalon történõ visszaillesztésük esélyei e fiataloknak a legjobbak. A csoporton belül lévõ általános iskolai végzettséggel rendelkezõk számára megfelelõ lehet a képzettséget nem igénylõ beosztásokban való szolgálatteljesítés, viszont számukra elõrelépési, illetve karrier lehetõséget egyáltalán nem kínál a honvédség. A középfokú végzettségû, szakmával rendelkezõk azok, akik talán leginkább megtalálhatják számításukat a szervezeten belül, és legnagyobb eséllyel pályázhatnak a hivatásos állományba kerülésre. Ebbõl következik, hogy nem nehéz a honvédségi fehérgalléros munkakörökre ebbõl a célcsoportból jelentkezõket toborozni, mivel például a mûszaki jellegû szakmával jelentkezõk esetén még jelentõsebb munkaerõ-kereslet mellett sem könnyû elhelyezkedni, fõleg ha figyelembe vesszük, hogy a civil munkaerõpiacon a munkaerõ-kiválasztás egyik fõ szempontja a már meglévõ szakmai gyakorlat, ami az iskolapadból kikerülõ fiatalok esetében hiányzik. Szentesen jelenleg 5 középfokú oktatási intézmény található, melyekben jelenleg 2004 fõ tanul. Ez évente fõ végzõs pályakezdõt jelent (a végzettek szakterületenkénti megoszlása 2004-ben: 144 fõ gimnáziumi érettségi, 61 fõ informatika, 63 fõ kereskedelem, 60 fõ kertész, 35 menedzser asszisztens, 25 fõ hegesztõ-lakatos, 23 fõ szobafestõ, 13 fõ víz-gáz szerelõ, 12 fõ kõmûves, 10 fõ pénzügy-számviteli ügyintézõ, 4 fõ autószerelõ, 4 fõ varró, 2 fõ villanyszerelõ). Természetesen az iskola végeztével egy idõben nem minden fiatal válik munkavállalóvá. Egyre többen választják a továbbtanulás lehetõségét. A továbbtanulni nem szándékozók közül egyre többen próbálnak a fõvárosban vagy más (elsõsorban nyugat-magyarországi) nagyvárosokban munkát találni. A kistérségben maradó pályakezdõ fiataloknak elsõsorban a városban mûködõ négy nagyvállalt, illetve kis százalékuknak a város és környéke szolgáltatóipara adhat munkát. A diplomás pályakezdõk több szempontból is hátrányosan indulnak a katonai szolgálatuknak. Viszonylag korlátozott azon beosztások száma melyek olyan képzettséget igényelnek, amit honvédségi felsõoktatás nem termel ki. Itt fõleg a jogász és orvos fiatal diplomásoknak van lehetõsége érvényesülni. Abban az esetben, ha a pályakezdõ diplomás nem a fent említett szakterületek valamelyikén végzett leginkább csak az általános iskolai végzettséget igénylõ legénységi, vagy közalkalmazotti be- 157

8 osztásokra vehetõ fel. A legénységi beosztások esetében megjelenik a munkavállalói túlképzettség, és a diplomás minimálbér alatti jövedelem, míg a közalkalmazotti állomány esetében a még alacsonyabb bér és a létszámcsökkentések jelentenek problémát. A kistérségben jelenleg három olyan betöltetlen állás (közgazdász) van, amely fõiskolai, illetve egyetemi végzettséget igényel. Az alakulat állományában jelenleg 20 fõ felsõfokú végzettségû tiszthelyettes (12), illetve legénységi (8) állományú katona teljesít szolgálatot. A munkaügyi kirendeltség-vezetõ tájékoztatása alapján a kistérségben a felsõfokú végzetséggel rendelkezõ álláskeresõk leginkább pedagógus, jogász, illetve mezõgazdász végzettséggel rendelkeznek. Az utóbbira a kistérség földrajzi fekvése, míg az elsõ kettõre a Szegedi Tudományegyetem fõ képzési profilja a magyarázat. Mivel a honvédség jelenlegi sokak szerint torz rendfokozati aránya leginkább a felsõfokú végzettséghez kötött tiszti beosztások magas száma miatt alakult ki, kizárólag különleges esetekben van lehetõség tiszti rendfokozattal rendszeresített beosztásba kerülni. A dandárnál jelenleg 19 feltöltetlen tiszti beosztás van (ezekbõl 1 tábornoki, 3 fõtiszti rendfokozattal rendszeresített). A fenti okok miatt a kistérség azon diplomásai akik az önkéntes katonai szolgálat vállalását választják, tehát csupán legénységi beosztásokra szerzõdhetnek. A nõk Az utóbbi években a nõk munkaerõ-piaci mutatói kedvezõtlenebbül alakultak, mint a férfiakéi: némileg csökkent a foglalkoztatásuk és munkanélküliségi rátájuk is emelkedett. Ennek okai: a gazdasági szerkezet változása, (a nõket nagyobb arányban foglalkoztató könnyûipari ágazatok térvesztése); a gyermekgondozási ellátási formákat, túlnyomórészt nõk veszik igénybe, mint ahogy a betegek, idõsek ápolása, gondozása is döntõen a nõk feladata. Ez hozzájárul ahhoz, hogy a nõk gyakrabban szakítják meg munkaviszonyukat, évekre kikerülnek a munkaerõpiacról, és ez alatt készségeik megkopnak, ismereteik elavulnak. A késõbbi visszatérést megnehezíti a munkáltatók kisgyermekes anyákkal szembeni diszkriminációja is. A magasabb iskolai végzettségû nõk még több gyermek vállalása esetén is nagyobb sikerrel térnek vissza a munkaerõpiacra, mint alacsony iskolai végzettségû társaik. A kistérségben jelenleg fõként betanított, illetve szakmunkás végzettségû kifejezetten nõi munkavállalók számára megfelelõ állás van. Ezek különbözõ élelmiszeripari (baromfifeldolgozó), illetve textilipari (varrónõ) munkák. Utóbbi területen egyébként kistérségi szinten jelentõs a munkahelykínálat, azonban az egyik olyan terület ahová talán a viszonylag alacsony teljesítménybérezés hatására nehéz munkavállalót találni. A kereskedelemi végzettségûek az utóbbi idõben a kistérségben mûködésüket megkezdõ bevásárlóközpontok (TESCO,LIDL) munkaerõigényének köszönhetõen, nagy számban el tudtak helyezkedni. A szentesi munkaügyi kirendeltség adatait vizsgálva megállapítható, hogy a regisztrált álláskeresõk között a nemek közötti arány közel azonos (férfiak 54%, nõk 46%). A világ számos hadserege hosszú idõ óta alkalmaz nõi katonákat soraiban. A holland hadseregben elõször a második világháborúban jelentek meg a katonanõk, 158

9 SZABÓ ISTVÁN: A honvédség, mint nagyfoglalkoztató jelenlétének hatása a kistérség munkaerõpiacára sõt 1982-ig különleges rendeltetésû nõi alegységek is teljesítettek szolgálatot a hadseregekben. A Luxemburgi Európai Törvényszék 2000 januárjában kiadott állásfoglalása egyenlõ feltételek mellett, egyenlõ esélyeket biztosít a hölgyek számára a szolgálati elõmenetelhez. Ezen állásfoglalás ismeretében a legtöbb európai hadseregben alkotmánymódosítás után azonos feltételek mellett alkalmaznak nõi és férfi katonákat. A vizsgált dandárnál jelenleg 125 fõ nõi munkavállaló (18,1%) teljesít szolgálatot, különbözõ területeken és rendfokozatokkal. A áprilisi adatok szerint összesen 4039 szerzõdéses és hivatásos katonanõ teljesít szolgálatot a honvédség keretein belül (ez a létszám a honvédség összlétszámának körülbelül 16%-a). Hollandiában 7,3%, Írországban 1,6%, míg a francia hadseregben szolgálók 7%-a nõ (hazánk a katonanõk számát tekintve a NATO-tagállamok között az elsõ helyen áll). Bár a szakma elnõiesedése még nem kezdõdött meg, a felmérések önmagukért beszélnek. Kétségtelen tény, hogy a hadseregbe bekerülõ nõk a legtöbb esetben magasabb iskolai végzettséggel, képzettséggel rendelkeznek férfitársaiknál. Általános az érettségi bizonyítvány, de sok esetben diplomával rendelkezõ nõk keresnek boldogulást a hadseregben. Ugyanakkor ne feledkezzünk el arról, hogy leginkább a családalapítás küszöbén lévõ, egy-két éven belül szülni, gyermeket nevelni szándékozó korosztályról van szó és meglepõen magas az egy vagy több gyermekét egyedül nevelõ nõk száma is. A fent említett szempontok alapján tovább gondolkodva elképzelhetõ, hogy nagyobb számban fognak nõi munkavállalók beáramlani a hadseregbe kb. 6 8 éves idõtartamra, ami gyakorlatilag egy, illetve két gyermek megszülését felölelõ idõ. Ha ehhez hozzáadjuk a törvényben meghatározott gyermek betegsége esetén járó munkaidõ-kiesést is, az említett munkavállalói csoport effektív munkavégzésére csupán szûk idõintervallumban számíthat a munkáltató. Különös figyelmet érdemelnek ezek az adatok a NATO-mûveletekre felajánlott erõk esetében. Sok esetben a katona férj példáját követve vonul be a feleség is. Ennek motivátora leginkább az átmeneti vagy tartós munkanélküliség elkerülése. A szentesi alakulatnál szolgáló nõi munkavállalók többsége is valamilyen rokoni kapcsolatban áll aktív, illetve volt katonákkal (van példa egyébként arra is hogy egy azon család több generációja is a laktanyában dolgozik). Ez a tény az esetek túlnyomó többségében nem jelent problémát, viszont az alakulat egyre több alegysége kerül valamilyen nemzetközi feladatra felajánlásra és a jelenlegi törvényi szabályzók alapján mindinkább nehézzé válik számukra megfelelõ beosztás biztosítása. Bár a felmérések azt mutatják, hogy a csapatoknál szolgálatot teljesítõ katonanõkkel szembeni elvárások nem, vagy csak kis mértékben különböznek hasonló beosztásokban szolgáló férfitársaikétól, a törvényi szabályzók mégsem egyértelmûek, és ez több esetben vezet kisebb konfliktusok kialakulásához a vizsgált alakulatnál is. A haderõkben a nõk esélyegyenlõsége akkor válik fontossá, amikor már nemcsak azért húznak egyenruhát, mert úgy jobbak az anyagi kondíciók, hanem a valóságban is a férfiakkal azonos beosztásokat töltenek, vagy legalábbis tölthetnek be. (Ballainé Krikker Zsuzsanna) 3 3 Ballainé Krikker Zsuzsanna alezredes az MH Katonanõi Bizottság elnöke 159

10 Az idõsek Az 50 évesnél idõsebb foglalkoztatottak száma az utóbbi években emelkedett különösen a nyugdíj elõtti korcsoportokban, az éves nõk és éves férfiak esetében ugyanakkor némileg növekedett a munkanélküliségük is ugró év volt a nõk nyugdíjkorhatára szempontjából, ez hatással volt mind a foglalkoztatottak, mind a munkanélküliek számának alakulására. Az aktivitás javulása a nyugdíjkorhatár emelkedése mellett arra is visszavezethetõ, hogy a kilépõk helyére lépõ új korosztályoknak már magasabb a képzettségük, és így nagyobb a munkavállalási hajlandóságuk. Az utóbbi években tapasztalható, hogy a munkáltatók jobban megbecsülik tapasztalt dolgozóikat, mint korábban. Csupán koruk miatt nem küldik el idõsödõ dolgozóikat. Az új dolgozó felvételekor azonban a korszerû képzettségû, de már gyakorlattal is rendelkezõ fiatalokat részesítik elõnyben. A civil munkaerõpiacra lépett honvédség általánosságban viszonylag széles körben tudja alkalmazni a hátrányos helyzetû munkavállalók több csoportját. Azonban a szakma speciális jellege miatt egy bizonyos életkor elérése után már nem toboroz soraiba sem nõi, sem férfi munkavállalókat. A jelenlegi törvényi szabályzás 47 éves korban maximalizálta a katonai szolgáltra felvehetõ munkavállalók életkorát. Ha a nemzetközi gyakorlatot vesszük alapul már ez a felsõ felvételi korhatár a számukra felkínálható munkakörök tükrében talán magasnak tûnik. Nem feledkezhetünk meg azonban arról, hogy az ebbe a csoportba sorolható munkavállalók többsége megfelelõ szaktudású, több éves munkatapasztalattal rendelkezik. A kereslet-kínálat piaci ingadozása, és a sok estben ellehetetlenülõ kis és középvállalatok munkaerõ-leépítései folyamán munkanélkülivé vált, elsõsorban férfiak, sorolhatók ebbe a csoportba. Túlnyomó többségük családos egy, illetve több gyerekkel. Munkabírásuk és tapasztalatuk alapján értékes munkaerõ áramolhat velük a hadseregbe. A gyakorlati tapasztalatok szerint a munkához való viszonyulásuk, fegyelmük a legmegbízhatóbb katonák rétegébe emelik õket. Továbbképzésük, alkalmazhatóságuk viszont nehezebb, korlátozottabb és rövidebb idejû. Számukra egyértelmûen kizárólag átmeneti megoldásként jelentkezik a katonaság. A kistérségben az idõsebb korú munkavállalók száma magas. Számukra jelenleg nehéz, illetve csaknem lehetetlen egy bizonyos életkor felett bármilyen munkalehetõséget találni. Adódik ez az alapvetõen agrárberendezkedésû struktúrából, az agrárium, a hozzá kapcsolódó feldolgozó és értékesítési hálózat fentiekben már említett munkaerõ-kibocsátó helyzetébõl, amely egyenes következménye a térségi mezõgazdaság jelenlegi válságának. Tovább súlyosbítja az említett réteg hátrányát az alacsony mobilitási és innovációs hajlandóság. A kistérségben, szeptember hónapban nyilvántartott álláskeresõk 23%-a 46 évesnél idõsebb. A mûszaki dandár jelenlegi állományában 7 fõ 50. életévét betöltött munkavállaló áll alkalmazásban. Az említett munkavállalói csoport többsége közalkalmazotti jogviszonyban, a fennmaradó hányadot csaknem kizárólag magasabb beosztású fõtiszti, illetve zászlósi rendfokozatú katonák alkotják. Amennyiben az érvényben lévõ törvényi szabályzók (nyugdíjrendszer, szerzõdéses katonai szolgálat vállalásának életkori korlátai) nem változnak az idõskorúak katonai beosztásokban való foglalkoztatása egyre csökkenõ tendenciát fog mutatni. A közalkalmazotti állományt érin- 160

11 SZABÓ ISTVÁN: A honvédség, mint nagyfoglalkoztató jelenlétének hatása a kistérség munkaerõpiacára tõ országos szintû létszámleépítés hatására ebben az állománykategóriában sem várható belátható idõn belül az idõskorúak tömeges foglalkoztatása. Mindezek alapján valószínûsíthetõ, hogy a professzionális haderõ megalakulása és feltöltése folyamán szerephez (munkalehetõséghez) jutott idõsebb korosztály alkalmazása néhány év eltelte után (amennyiben a honvédség számára szükséges célcsoport tekintetében a munkaerõpiaci kínálat bõvül) egyre inkább háttérbe szorul, megvalósíthatóvá válik a felvételi korhatár alacsonyabbra tétele, így már a középkor második harmadában lévõ munkavállalók számára sem, vagy csupán korlátozott számban kínál majd munkalehetõséget a hadsereg. Az etnikai kisebbséghez tartozók Mérvadó szakértõi becslések szerint hazánkban a cigány népesség száma jelenleg mintegy ezer fõre tehetõ. A csökkenõ nem-roma népességgel szemben létszámuk nõ, és a demográfiai elõrejelzések szerint a következõ 50 évben népességen belüli arányuk a jelenlegi 5%-ról 11%-ra emelkedik. A kistérségre vonatkozóan a cigány kisebbség az állandó népességhez viszonyítva 5,6%. Valamennyi foglalkoztatási mutatójuk lényegesen rosszabb, mint a többségi társadalomé. Ennek számos, egymást erõsítõ oka van: alacsony iskolai végzettség; lemaradó térségekben történõ koncentráció; munkaerõ-piaci diszkrimináció. Foglalkoztatottsági szintjük durván a fele, munkanélküliségi rátájuk három-ötszöröse, az egy keresõre jutó eltartottak aránya háromszorosa a nem cigány lakosságénak. Az állandósuló, immár több mint egy évtizedes munkanélküliség miatt egyre szélesebb körben fenyeget a munkanélküli lét normává rögzülésének veszélye. 4 Az eddigi hazai és külföldi tapasztalatok alapján a szerzõdéses katonai szolgálatra jelentkezõk között a honvédelmi tárca számít a hátrányos helyzetû réteg, így a romák megjelenésére is. Az évente megrendezésre kerülõ pályára irányító roma tábor önkéntes szolgálatra vállalására ösztönzõ hatása a kistérségben egyelõre nem érezteti hatását. Bár az alakulatnál a roma munkavállalókkal kapcsolatos felmérések nem készültek, megállapításom szerint számuk alacsony, többségében középiskolai végzettségûek, rendezett családi háttérrel (jellemzõen nem a kistérségben bejelentett állandó lakóhellyel) rendelkeznek. Alacsony iskolai végzettségûek Évente nagy számban lépnek a munkaerõpiacra az iskolájukat idõ elõtt befejezõ, ezáltal képzetlen fiatal férfiak és nõk. Mivel a legénységi beosztások betöltésének végzettségi követelménye a befejezett általános iskola, (természetesen az alsó szolgálatvállalási életkor betöltése után) az ebbe a rétegbe tartozók sok esetben választják az önkéntes szolgálatot. Természetesen az iskolapad viszonylag korai elhagyásának 4 Jelentés a foglalkoztatási helyzetrõl, FMM,

12 sokszor beilleszkedési vagy magatartási okai lelhetõk fel, ezért sajnos sokan hamar lemorzsolódnak így számukra csak életük rövid epizódjaként jelentkezik az önkéntes szolgálat. A szentesi alakulat viszonylag nagy számban rendelkezik különbözõ végzettséget, illetve elõképzettséget nem igénylõ beosztásokkal (hidász, motorcsónak kezelõ) ezért alkalmazásuk biztosított lehet. Különös odafigyelést igényel ez a csoport, mivel túlnyomórészt rossz szociális körülmények között élõ családok tagjai, ahol a látott, tanult minta nem mindig tereli és tartja megfelelõ irányban õket, ezért hamar kiszolgáltatott helyzetbe kerülnek a munkaerõpiacon. Ebbõl fakadhat a sok esetben öntörvényû és irányíthatatlan mivoltuk, ezért az e rétegbe tartozókat a lehetõségekhez mérten legfiatalabb életkorukban kell a szervezetbe csábítani. Nem hagyhatjuk figyelmen kívül továbbá azt sem, hogy általánosságban rövid periódusokra terveznek, így egy bár szûkebb idõintervallumú, de pillanatnyi helyzetükre nézve kecsegtetõbb munkalehetõség hatására rövid idõ alatt kilépnek a szervezetbõl. Természetesen adott esetben alkalmazásuk korlátja lehet azok a körükben (többszörösen hátrányos helyzetükbõl adódóan) már viszonylag fiatal korban jelentkezõ egészségügyi problémák, amelyek kizárják a katonai szolgálatra való alkalmasságukat. Kistérségi álláskeresõk viszonylatában nem sokukra számíthat a honvédség, ugyanis a Hungerit Zrt. baromfifeldolgozó üzeme, illetve a környékbeli mezõgazdasági kis és középvállalkozások idénymunka kínálata felszívja az ebbe a rétegbe tartozókat. A regisztrált álláskeresõk 0,86%-a rendelkezik 8 általános iskolánál kevesebb, míg 27,74%-uk befejezett alapfokú végzettséggel. A mûszaki dandár 19 fõ jelenleg alapfokú végzettségû munkavállalót alkalmaz. Az õ továbbképzésük sok esetben a személyes érdektelenség hiánya miatt nehézkes (tapasztalataink szerint csaknem kizárólagosan a különbözõ jármûkategóriákra érvényes vezetõi engedélyek megszerzésének lehetõségeit keresik). Évrõl évre emelkedik azoknak a megváltozott munkaképességû személyeknek a száma, akik felkeresik a munkaügyi szervezet kirendeltségeit, információért, állásajánlatért, vagy bizonyos szolgáltatások igénybevételének szándékával. Kistérségi viszonylatban kedvezõnek mondható a fogyatékkal élõk foglalkoztatása, mivel több vállalkozás is foglalkoztat fogyatékkal élõket. Hasonlóan az idõs korú munkavállalók helyzetéhez a honvédség speciális jellegére, illetve feladataira tekintettel az ebben a munkavállalói csoportban lévõk számára katonai vonalon nem tud beosztást biztosítani. A honvédség jelenléte természetesen nem csupán közvetlenül, ténylegesen a laktanyában foglalkoztatottak vonatkozásában gyakorol hatást a kistérség munkaerõpiacára, hanem közvetve, jelen esetben az alakulattal kapcsolatban álló vállalkozások tekintetében is. Bár a közbeszerzési törvény és a HM KÁT rendelete értelmében a gazdasági kapcsolatok alakulat szinten szigorú korlátok közé vannak szorítva. A szigorú szabályok következtében a kistérségben mûködõ kis- és középvállalkozások gyakorlatilag nem jelentenek versenytársat a központi beszerzésekre pályázó nagyvállalatoknak. Tovább nehezíti a helyzetet a honvédségi teljesítések (30 nap fizetési határidõ) hosszú határideje is. Természetesen kisebb összegû beszerzések kistérségi szinten is történnek, azonban ezek volumene nem gyakorolt különösebb hatást a helyzetre (a jelenleg érvényben lévõ közbeszerzési törvény bevezetése elõtt volt olyan vállalkozás, amely a honvédségi megrendelések kielégítése céljából akár több munkahelyet is teremtett). 162

13 SZABÓ ISTVÁN: A honvédség, mint nagyfoglalkoztató jelenlétének hatása a kistérség munkaerõpiacára A honvédség a sorkatonaság megszüntetésével egyre több szolgáltatást vásárol a civil szférából. Bár ezeket a szerzõdéseket központi szinten kötik, a helyõrségekben mûködõ különbözõ õrzés-védelmi és üzemeltetési feladatokra helyi szinten toboroznak vállalkozásokat. Ezáltal legalább fõ munkavállaló elhelyezkedése válik lehetségessé, többnyire a laktanya napi életét, üzemeltetését biztosító elsõsorban szakmunkások illetve biztonsági õrök körébõl. Összegzés Munkám során bemutattam Szentes város és kistérsége munkaerõpiaci helyzetét, illetve a meglévõ adatok és személyes lehetõségeim alapján a honvédség, mint a kistérségben is jelen lévõ nagyfoglalkoztató helyi munkaerõpiacra gyakorolt hatását. Az önkéntességi alapon vállalt hadkötelezettség bevezetésével egy idõben a honvédség szerves részévé vált a hazai munkaerõpiacnak. A munkaerõpiacra teljes egészében kilépõ honvédségnek a váltás idején több problémával is szembesülnie kellett. A professzionális haderõvé alakulás során a nagy létszámú sorozott hadseregbõl kellett egy kisebb, finanszírozhatóbb, ugyanakkor hatékony, a feladatait ellátni képes szervezetet kialakítani. A csökkenõ létszám és a profiltisztítás miatt több szolgáltatást vásárol a honvédség a polgári életbõl. Ezáltal nõtt a kistérségi a munkahelyek száma, ami pozitív hatást gyakorol a helyi vállalkozói szférára, így közvetve a régióra és természetesen az államháztartásra is. A vizsgált kistérség a dél-alföld régió része, ahol a természeti adottságok, illetve a tradíciók elsõsorban mezõgazdasági foglalkoztatást tesznek lehetõvé. A rendszerváltás óta ez a mezõgazdaság azonban komoly problémákkal küzd, így munkaerõ-kibocsátása magas. A mezõgazdaságból kiáramló többnyire alacsony iskolázottságú, alacsony mobilitási hajlamú munkavállalók nehezen találnak számukra megfelelõ munkalehetõséget. A kistérségben mûködõ, elsõsorban mezõgazdaságból származó termékfeldolgozásra szakosodott könnyûipari vállalatok, döntõ hányada megszûnt, illetve minimális foglalkoztatást képes biztosítani. Bár a régió legnagyobb megmaradt feldolgozó vállalata (Hungerit Zrt.) megközelítõleg 1500 fõs munkaerõ igénye jelentõs felvevõpiac, a szeptember havi felmérések több mint másfélezer regisztrált munkanélkülit mutatnak. A honvédség jelenleg itt állomásozó mûszaki dandárja Szentes város, tágabb értelemben a kistérségben a kialakult munkaerõpiaci helyzetre közvetlen és közvetett módon hatással van, meghatározó szerepet tölt be. Olyan országokat vizsgálva, amelyek önkéntes haderõrendszerre építve biztosítják védelmüket és nemzetközi érdekeiket megállapítható, hogy nagy számban vannak jelen katonáik között a hátrányos helyzetûek csoportjába tartozó munkavállalók. Nincs ez másképp hazánk hadseregében sem. A kistérségben élõ hátrányos helyzetûek csoportját vizsgálva megállapítható: Viszonylag nagyszámban vannak jelen a pályakezdõ fiatalok, akik a legmegfelelõbb célkorosztály a honvédség számára. Köztük is szembetûnõ a magas végzettségûek kistérségi aránya. Szintén magas a munkahelyet keresõk nõk száma, és bár közel 20%-ban vannak jelen a laktanyában, helyzetük külön szabályzást igényelne. 163

14 Az alacsony iskolai végzettségûek elhelyezkedési esélyei sem kielégítõek a kistérségben, de többségük halmozottan hátrányos helyzetû, hosszú távú alkalmazásuk (legtöbbször saját döntésük alapján) nem megoldott. Hasonlóan az országos tendenciákhoz az idõskorúak foglalkoztatása kistérségi szinten is megoldatlan. Külön probléma a társadalom elöregedése. Az idõskorúak honvédségi alkalmazása szintén egyre inkább kiszorulóban van. A kisebbségek, helyi szinten a roma lakosság nagy hányada szintén többszörösen hátrányos helyzetû. A honvédség pályára irányítási programja ellenére a szentesi laktanyában csupán kis létszámban vannak jelen. Az alakulat jelenlétének közvetett hatása a vásárolt szolgáltatások, illetve a napi mûködést biztosító kis értékû beszerzések által realizálódik. Az így keletkezett fõs foglalkoztatás is kedvezõ hatást gyakorol a kistérség munkaerõpiacára. A megtartás terén meglévõ problémák döntõ többsége összhonvédségi szinten értelmezhetõ, az alakulat megtartó képességére csupán az emberi kapcsolatok terén lehet befolyása a vezetõ állománynak. A határozott idejû munkaszerzõdések lejártával a kistérség munkaerõpiacára nagy számban visszalépõk elhelyezkedése probléma lehet, amelyek megelõzése tárcaközi együttmûködést igényelhet. Ahhoz, hogy a honvédség vonzó munkahelyként jelenjen meg a munkaerõpiacon mindenképpen szükséges egy jól szervezett és összehangolt külsõ és belsõ PR munka is. Ha a szervezetben dolgozó és onnan kiválók által közvetített üzenet pozitív, akkor nem csupán átmeneti megoldásként, vagy menekülési útként fog megjelenni az önkéntes szolgálat vállalása. FELHASZNÁLT IRODALOM 1. Hadtudományi tájékoztató 2003/1 Tanulmányok-cikkek az önkéntes haderõrõl és az áttérés elõkészítésérõl HM Oktatási és Tudományszervezõ Fõosztály 2. Dr. Krizbai János: Gondolatok az önkéntes haderõrõl (Tanulmány) Humán Szemle XIX. Évfolyam 2003/3. szám 3. Rosemarie Heckmann: Nõk az Európai Unió fegyveres erõinél. Az egyszerû katona nõtõl a dandártábornokig (fordította: Dr. Lits Gábor) Humán Szemle XVIII. évfolyam 2002/4. szám 4. Dávid János: Az önkéntes hivatásos hadsereg létrehozásának munkaerõ kínálati lehetõségei és problémái Humán Szemle XIX. Évfolyam 2003/1. szám 5. Kovács Zoltán: Az önkéntes haderõ megtartóképességének néhány aspektusa a Magyar Honvédségben Humán Szemle XXI. évfolyam, 2005/2. szám 6. Mónus Miklós: Hölgyek Lajtán innen Lajtán túl Humán Szemle XXI. évfolyam, 2005/2. szám 7. Vastag László: Romák a haderõben (Egy konferencia az elõitéletesség csökkentéséért) Humán Szemle XXI. évfolyam, 2005/1. szám 8. Vargáné Ittes Mária: Nõk a honvédségben (riport) Virágcsokros fegyverszünet Riport az MH Katõnanõi Bizottság elnökével Magyar Honvéd XVII. Évf. 9. szám március 3. p Prof.dr. Szabó János: A társadalom megváltozott viszonya az önkéntes haderõhöz Hegedûs Henrik: Globalizáció és a humántõke gazdasági felértékelõdése Szabó István Honvédség-munkaerõpiac Diplomadolgozat PTE FEEK Konzulens: Dr. Krisztián Béla

SZAKDOLGOZAT. Dianné Kissimon Erzsébet 2008.

SZAKDOLGOZAT. Dianné Kissimon Erzsébet 2008. SZAKDOLGOZAT Dianné Kissimon Erzsébet 2008. BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR Külgazdasági szak Levelező tagozat Export-import menedzsment szakirány A FOGLALKOZTATÁSRA ÉS A MUNKANÉLKÜLISÉGRE

Részletesebben

MÓDSZERTANI ÖSSZEFOGLALÓ

MÓDSZERTANI ÖSSZEFOGLALÓ Az egész életen át tartó tanulás fejlesztése az intézmények közötti nemzetközi együttműködéssel TÁMOP-2.2.4.-08/1-2009-0012 MÓDSZERTANI ÖSSZEFOGLALÓ 1. Munkaerő-piac szakképzés - felnőttképzés Szemere

Részletesebben

Egyeztetett dokumentum. Készült a ROP-3.2.1.-2004-10-0001/31 számú szerződés keretében

Egyeztetett dokumentum. Készült a ROP-3.2.1.-2004-10-0001/31 számú szerződés keretében NÓGRÁD MEGYE FOGLALKOZTATÁSI STRATÉGIÁJA Egyeztetett dokumentum Készült a ROP-3.2.1.-2004-10-0001/31 számú szerződés keretében A Nógrád megye foglalkoztatási stratégiája című dokumentum elkészítésében

Részletesebben

Munkaerőpiaci helyzetkép Magyarországon és Romániában

Munkaerőpiaci helyzetkép Magyarországon és Romániában Rákó Erzsébet- Szűcs Enikő Munkaerőpiaci helyzetkép Magyarországon és Romániában www.hungary romania cbc.eu www.huro cbc.eu A kiadvány a HURO-1001/268/2.3.1. Határmenti együttműködés erő- sítése a szociális

Részletesebben

FELNŐTTOKTATÁS ÉS TÁRSADALMI HÁTRÁNY ROMÁNIA ÉS MAGYARORSZÁG HATÁRMENTI RÉGIÓJÁBAN. Flóra Gábor Fürj Zoltán Győrbíró András - Szilágyi Györgyi

FELNŐTTOKTATÁS ÉS TÁRSADALMI HÁTRÁNY ROMÁNIA ÉS MAGYARORSZÁG HATÁRMENTI RÉGIÓJÁBAN. Flóra Gábor Fürj Zoltán Győrbíró András - Szilágyi Györgyi FELNŐTTOKTATÁS ÉS TÁRSADALMI HÁTRÁNY ROMÁNIA ÉS MAGYARORSZÁG HATÁRMENTI RÉGIÓJÁBAN Flóra Gábor Fürj Zoltán Győrbíró András - Szilágyi Györgyi Célrendszer és prioritások Az ET 2000-es lisszaboni értekezlete

Részletesebben

Partnerség határok nélkül

Partnerség határok nélkül A Munkaerő-piaci képzési programok hátrányos helyzetűek számára Beregszászon és Miskolcon c. projekt során készült és alkalmazott helyzetfeltárás, tapasztalatok, javaslatok és tréningmódszerek Szerkesztette:

Részletesebben

A magyar-szerb határmenti térség társadalmi integrációs ágazati stratégiájának megalapozó dokumentuma

A magyar-szerb határmenti térség társadalmi integrációs ágazati stratégiájának megalapozó dokumentuma INNOAXIS A határ, mint innovációs megújulási tengely A magyar-szerb határmenti térség társadalmi integrációs ágazati stratégiájának megalapozó dokumentuma INNOAXIS PROJECT Hungary-Serbia IPA Cross-border

Részletesebben

Köveskál Község Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programja (2013 2018)

Köveskál Község Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programja (2013 2018) Köveskál Község Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programja (2013 2018) 2013. december Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Demográfiai helyzet...

Részletesebben

Balatonrendes Község Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programja (2013 2018)

Balatonrendes Község Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programja (2013 2018) Balatonrendes Község Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programja (2013 2018) 2013. szeptember Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Demográfiai

Részletesebben

Kővágóörs Község Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programja (2013 2018)

Kővágóörs Község Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programja (2013 2018) Kővágóörs Község Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programja (2013 2018) 2013. augusztus Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Demográfiai helyzet...

Részletesebben

TÁMOP-3.3.10.B-12 HELYZETELEMZÉS INTÉZMÉNYI HELYZETELEMZÉS. A TÁMOP-3.3.10. B-12 pályázathoz a Kunszentmártoni Gimnázium és Szakképző Iskolában

TÁMOP-3.3.10.B-12 HELYZETELEMZÉS INTÉZMÉNYI HELYZETELEMZÉS. A TÁMOP-3.3.10. B-12 pályázathoz a Kunszentmártoni Gimnázium és Szakképző Iskolában TÁMOP-3.3.10.B-12 HELYZETELEMZÉS INTÉZMÉNYI HELYZETELEMZÉS A TÁMOP-3.3.10. B-12 pályázathoz a Kunszentmártoni Gimnázium és Szakképző Iskolában Kunszentmárton 2013. K u n s z e n t m á r t o n i G i m n

Részletesebben

Balatonhenye Község Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programja (2013 2018)

Balatonhenye Község Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programja (2013 2018) Balatonhenye Község Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programja (2013 2018) 2013. december Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Demográfiai helyzet...

Részletesebben

Cserti Csapó Tibor - Orsós Anna. Mélyszegénység gyermekszegénység - a cigányok/romák helyzete és esélyegyenlősége

Cserti Csapó Tibor - Orsós Anna. Mélyszegénység gyermekszegénység - a cigányok/romák helyzete és esélyegyenlősége Cserti Csapó Tibor - Orsós Anna Mélyszegénység gyermekszegénység - a cigányok/romák helyzete és esélyegyenlősége BEVEZETÉS A mindennapokban a szegénység fogalmát a legkülönfélébb jelentéstartalommal használjuk.

Részletesebben

Ifjúsági munkanélküliség: a probléma jellemzése, eddigi intézkedések hatása, további teendők

Ifjúsági munkanélküliség: a probléma jellemzése, eddigi intézkedések hatása, további teendők Dr. Gere Ilona Ifjúsági munkanélküliség: a probléma jellemzése, eddigi intézkedések hatása, további teendők Az Európai Unió foglalkoztatási irányvonalainak 1. pontja az ifjúsági munkanélküliség elleni

Részletesebben

Kékkút Község Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programja (2013 2018)

Kékkút Község Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programja (2013 2018) Kékkút Község Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programja (2013 2018) 2013. december Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Demográfiai helyzet...

Részletesebben

Humánerõforrásfejlesztési. Operatív Program. 2004 2006 Magyar Köztársaság. CCI No.: 2003 HU 05 1 PO 001

Humánerõforrásfejlesztési. Operatív Program. 2004 2006 Magyar Köztársaság. CCI No.: 2003 HU 05 1 PO 001 Humánerõforrásfejlesztési Operatív Program 2004 2006 Magyar Köztársaság CCI No.: 2003 HU 05 1 PO 001 Humánerõforrás-fejlesztési Operatív Program 2004 2006 Magyar Köztársaság CCI No.: 2003 HU 05 1 PO 001

Részletesebben

KOVAI MELINDA ZOMBORY MÁTÉ: A MAGYARORSZÁGI ROMA NÉPESSÉG FOGLALKOZTATOTTSÁGA - SZAKIRODALMI KISMONOGRÁFIA -

KOVAI MELINDA ZOMBORY MÁTÉ: A MAGYARORSZÁGI ROMA NÉPESSÉG FOGLALKOZTATOTTSÁGA - SZAKIRODALMI KISMONOGRÁFIA - KOVAI MELINDA ZOMBORY MÁTÉ: A MAGYARORSZÁGI ROMA NÉPESSÉG FOGLALKOZTATOTTSÁGA - SZAKIRODALMI KISMONOGRÁFIA - Tartalom I. A ROMA NÉPESSÉG DEMOGRÁFIAI HELYZETE ÉS JELLEMZŐI... 3 I.1. A ROMA NÉPESSÉG LÉLEKSZÁMA...

Részletesebben

A foglalkozási rehabilitáció középtávú stratégiája a nemzeti és közösségi irányelvek mentén

A foglalkozási rehabilitáció középtávú stratégiája a nemzeti és közösségi irányelvek mentén A foglalkozási rehabilitáció középtávú stratégiája a nemzeti és közösségi irányelvek mentén Szerző: Kovács Anikó Készült: Az NPM Új Közmenedzsment Tanácsadó és Szolgáltató Betéti Társaság, valamint a PDCA

Részletesebben

Az Észak-Alföldi Régió

Az Észak-Alföldi Régió Az Észak-Alföldi Régió 1. Bevezetés A kutatási eredmények elemzéséhez elengedhetetlen az Észak-Alföldi Régió bemutatása, megismerése. Célunk a régió olyan aspektusú vizsgálata, mely tematikájában és hatásában

Részletesebben

A FOGYATÉKKAL ÉLÓ NÉPESSÉG HELYZETE BÉKÉS MEGYÉBEN (KSH 2004.) - MELLÉKLET

A FOGYATÉKKAL ÉLÓ NÉPESSÉG HELYZETE BÉKÉS MEGYÉBEN (KSH 2004.) - MELLÉKLET A FOGYATÉKKAL ÉLÓ NÉPESSÉG HELYZETE BÉKÉS MEGYÉBEN (KSH 2004.) - MELLÉKLET A FOGYATÉKKAL ÉLŐK HELYZETE BÉKÉS MEGYÉBEN A NÉPSZÁMLÁLÁSI ADATOK TÜKRÉBEN A fogyatékos emberek a magyar társadalom egyik leghátrányosabb

Részletesebben

FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉSI STRATÉGIA

FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉSI STRATÉGIA FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉSI STRATÉGIA 1. A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS 1.1. A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS FOGALMA A fenntartható fejlődés a tágan értelmezett életminőség javulását szolgálja, ezért a természeti erőforrásokkal

Részletesebben

A fiatalok munkaerő-piaci helyzete A munkaerő-felmérés alap-, illetve a 2010. IV. negyedévi kiegészítő felvétele alapján

A fiatalok munkaerő-piaci helyzete A munkaerő-felmérés alap-, illetve a 2010. IV. negyedévi kiegészítő felvétele alapján A fiatalok munkaerő-piaci helyzete A munkaerő-felmérés alap-, illetve a 2010. IV. negyedévi kiegészítő felvétele alapján Központi Statisztikai Hivatal 2011. október Tartalom BEVEZETŐ...2 1. A FIATALOK

Részletesebben

Gazsó Ferenc: Nemzedéki orientációk instabil társadalmi környezetben

Gazsó Ferenc: Nemzedéki orientációk instabil társadalmi környezetben Nyékiné Katona Hedvig - Püspökladány Város Önkormányzata Az államszocializmusból az ismeretlenbe haladó magyar társadalom fiatal nemzedékének ez idáig nem adatott meg a rendszerváltáshoz fűződő reményeinek

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program

Helyi Esélyegyenlőségi Program Helyi Esélyegyenlőségi Program Bodrogkeresztúr Község Önkormányzata 2013 2018. Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)...3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 7 Célok...

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata. 2013. június 6.

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata. 2013. június 6. Helyi Esélyegyenlőségi Program Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. június 6. 1 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés... 4 A település bemutatása... 4 A Helyi Esélyegyenlőségi Program (továbbiakban: HEP)

Részletesebben

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJA Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése 362/ 2013 (VI.27.) határozatával elfogadva TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés... 2 1. Jogszabályi háttér bemutatása...

Részletesebben

H A D T U D O M Á N Y I S Z E M L E

H A D T U D O M Á N Y I S Z E M L E A MUNKANÉLKÜLISÉG FAJTÁI ÉS MEGJELENÉSI FORMÁJA MAGYARORSZÁGON 2005 ÉS 2009 KÖZÖTT TYPES AND FORMS OF UNEMPLOYMENT IN HUNGARY BETWEEN 2005-2009 Minden társadalmi forma mozgatórugója és fenntartója a munka,

Részletesebben

A FOGYATÉKOS EMBEREK HELYZETE* DR. TAUSZ KATALIN DR. LAKATOS MIKLÓS

A FOGYATÉKOS EMBEREK HELYZETE* DR. TAUSZ KATALIN DR. LAKATOS MIKLÓS A FOGYATÉKOS EMBEREK HELYZETE* DR. TAUSZ KATALIN DR. LAKATOS MIKLÓS A 2001. évi népszámlálás felvételi programjában fontos témaként szerepelt a fogyatékosság kérdése, mely az ún. érzékeny adatok közé tartozik.

Részletesebben

MUNKAERŐPIACI TÜKÖR 2000

MUNKAERŐPIACI TÜKÖR 2000 MUNKAERŐPIACI TÜKÖR 2000 Az évkönyvsorozat szerkesztõbizottsága Fazekas Károly igazgatóhelyettes, MTA Közgazdaságtudományi Kutatóközpont Köllõ János tudományos fõmunkatárs, MTA Közgazdaságtudományi Kutatóközpont

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA. 2007. június

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA. 2007. június NEMZETI FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉSI STRATÉGIA 2007. június Verzió: NFFS 3.2 Oldalszám összesen: 64 Jóváhagyta: Dr. Vági Márton Nemzeti Fenntartható Fejlődési Stratégia 1. A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS...3 1.1. A

Részletesebben