A MEZŐGAZDASÁG. Készítette: Papp Miklós MEDOSZ Szövetség BUDAPEST

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A MEZŐGAZDASÁG. Készítette: Papp Miklós MEDOSZ Szövetség BUDAPEST"

Átírás

1 A MEZŐGAZDASÁG ÁGAZAT HELYZETÉNEK ÉRTÉKELÉSE, A SZOCIÁLIS PÁRBESZÉD LEHETŐSÉGEI Készítette: Papp Miklós MEDOSZ Szövetség BUDAPEST 2002

2 2 I. AZ ÁGAZAT JELLEGE, STRUKTÚRÁJA A mezőgazdaság az erdőgazdálkodással együtt a nemzetgazdasági ágak között sajátos termelési ág, mert a termelőtevékenységet nagymértékben befolyásolják a természeti tényezők. A termelési folyamatok alapvetően a termőföldhöz kötődnek. A termőföld különleges szerepet tölt be, mert nem csupán a munkavégzés színhelye, hanem a legalapvetőbb termelőeszköz is. A termelés földhöz kapcsolódó részének szerkezetét, kialakulását a környezeti tényezők jelentősen befolyásolják, de közöttük nem oksági kapcsolat, hanem kölcsönhatás áll fenn. További sajátosság, hogy a termelési időszak alatt biológiai folyamat megy végbe, amely meghatározza a termelőtevékenység eredményét. Mint ilyen, rengeteg objektív sajátossággal rendelkezik, amit teljesen megszüntetni nem, csak befolyásolni lehet. Ágazatok/alágazatok A mezőgazdaság, vadgazdálkodás és erdőgazdálkodás nemzetgazdasági ágba alapvetően azok a gazdálkodó szervezetek tartoznak, amelyek fő tevékenységként közvetlen fogyasztásra alkalmas termékeket, élelmiszer-alapanyagokat, továbbá nem élelmezési rendeltetésű mezőgazdasági és erdészeti jellegű termékeket hoznak létre. A statisztikai besorolás a tevékenységi elvet követi, azaz a besorolás alapja a gazdálkodó szervezetek főtevékenysége, amely alapvetően meghatározza működésük jellegét. Az A nemzetgazdasági ág két ágazatra oszlik, nevezetesen - mezőgazdaság, vadgazdálkodás és kapcsolódó szolgáltatások; - erdőgazdálkodási termelés és szolgáltatás. A mezőgazdaság, vadgazdálkodás és kapcsolódó szolgáltatások ágazat öt alágazatra oszlik, nevezetesen - növénytermelés és kertészet; - állattenyésztés; - vegyes gazdálkodás; - szolgáltatás; - vadgazdálkodás és kapcsolódó szolgáltatások. Az erdőgazdálkodási termelés és szolgáltatás két alágazatra oszlik, nevezetesen - erdőgazdálkodás; - erdőgazdálkodási szolgáltatás. A gyakorlatban az ágazat kifejezés azonossága ellenére más tartalmat takar a nemzetgazdasági ágazati rendszerben, és mást a mezőgazdasági ágazati tevékenységet csoportosító rendszerben. Az ipari tevékenységek pl. tisztábban elválaszthatók egymástól, így azok alapján a gazdálkodó szervezetek egyértelműen besorolhatók valamelyik szakágazatba, vagy alágazatba. A mezőgazdasági üzemek tevékenységük alapján nem sorolhatók külön-külön, pl. az ipari szakágazatoknak megfelelő csoportokba, mivel tevékenységük lényegében kiterjed a mezőgazdaság valamennyi ágazat fő csoportjára, döntő többségük vegyes gazdálkodású. De emellett a tiszta profilú, pl. csak szőlő- vagy gyümölcstermeléssel, vá-

3 3 sárolt takarmányra alapozott állattenyésztéssel foglalkozó gazdálkodó szervezetek is megtalálhatók. A gyakorlatban a mezőgazdaság helyett elterjedt szóhasználat az agrárgazdaság kifejezés, amely a fentieken túlmenően magába foglalja a B nemzetgazdasági ágba tartozó halászatot is. Vannak, akik ideértik az élelmiszeripart is, bár ilyenkor helyesebb az élelmiszergazdaság kifejezés használata. Az agrobiznisz már szélesebb kört foglal magába (az előzőeken túlmenően, a műtrágya- és növényvédőszer-gyártás, mezőgazdasági gép- és alkatrész-előállítás és forgalmazás, kutatás, oktatás stb.). Az ágazati szakszervezetek szerveződési területe alapszabályuk értelmében kiterjed az ún. agrárbiznisz egész területére, de tagságuk zöme az alapanyag-termelésben összpontosul. Reprezentativitásuk e területeken meghatározó. Ezért a tényfeltáró tanulmány erre a területre koncentrálódik. Ágazati szinten a szakszervezeteken belül a tagság nem a tevékenységi elv alapján szerveződik. Bár az alapszabály lehetővé teszi, rétegszervezetek alakítására nem volt igény. Az érdekkülönbségek ugyanis nem a fő tevékenységi csoportok, hanem részben a szervezeti, és részben a tulajdoni formák szerint jelentkeznek. Más érdekviszonyok jellemzik az egyéni vállalkozásokat, a magángazdálkodókat, és megint mások a társas vállalkozásokat. De a társas vállalkozásokon belül is speciális érdekek jellemzik a szövetkezeteket és a tartós állami tulajdonban levő gazdasági társaságokat. A munkaadói szervezeteknél már megjelent a szakágazatonkénti szerveződés, ami viszont még nem különült el, az, az árutermelő mezőgazdaság és a szociális jellegű mezőgazdaság. Szervezeti struktúra A rendszerváltást megelőzően a nagyüzemek (állami gazdaságok, termelőszövetkezetek) dominanciája jellemezte az ágazatot. Jelenleg a különböző gazdálkodási formák sokszínűsége a jellemző ben a KSH adatai szerint, a mezőgazdasági termelés döntő részét 130 állami gazdaság és mezőgazdasági termelőszövetkezet adta év végén a mezőgazdaság és erdőgazdálkodás területén a működő vállalkozások száma volt (2,5%-kal több mint 1999-ben). A működő szervezetek 68%-a (26.595) egyéni vállalkozás volt. A társas vállalkozás 68%-a (8.561) jogi személyiségű szervezet. A jogi személyiségű szervezetek közül a kft. (42%), a szövetkezet (15%) és csak 259 az rt. (2,1%). A jogi személyiség nélküli szervezetek száma 4.004, ezek 95%-a betéti társaság. A jogi személyiségű mezőgazdasági szervezeteket a kis létszámú vállalkozások dominanciája jellemzi. A maximum 9 főt foglalkoztató szervezetek száma volt, évhez viszonyítva, 8%-kal több. A vállalkozások több mint 90%-a 20 fő alatti. Privatizáció A rendszerváltást követően a termőföld tulajdonosi struktúrája alapvetően átalakult. A termőföld 88%-a magán-, 10%-a állami és 2%-a szövetkezeti tulajdonban van. Az erdőterületeknél 57% az állami, 42% a magán- és 1% a közösségi tulajdon.

4 4 A szövetkezetek átalakulását követően a szövetkezeti közös vagyon üzletrész formájában a volt és a jelenlegi tagok, alkalmazottak tulajdonába ment át. A privatizációra kijelölt állami mezőgazdasági vagyon több mint 90%-a új tulajdonoshoz került. 28 volt állami gazdaság maradt tartós állami tulajdonban december 31-ig. Közülük 2001-ben értékesítésre lett kijelölve 18 gazdasági társaság. A külföldi tőke jelenléte a mezőgazdaságban elenyésző. Mivel külföldiek termőföld tulajdonjogát a jelenleg érvényes szabályozás szerint nem szerezhetik meg. A becslések szerint, 5 ezer milliárd Ft-os termőföldvagyon kevés külföldi tőkét vonzott. A mezőgazdaság tulajdonosi tőkeszerkezetén belül kb. 8-10% részarányt képvisel a külföldi tulajdonú tőke. A beruházások kb. 5%-a valósul meg külföldi tőkéből, ami a lecsökkent beruházási részesedésen belül elenyésző. Foglalkoztatás A KSH munkaerő-felmérése alapján, 2000-ben a mezőgazdaságban az erdőgazdálkodással együtt a foglalkoztatottak száma 251,7 ezer fő volt, 9,6%-kal kevesebb mint 1999-ben. 10 év alatt a mezőgazdaságban foglalkoztatottak háromnegyede, közel 700 ezer fő vesztette el a munkahelyét. Az ágazatban a legnagyobb foglalkoztatók még mindig a társas vállalkozások, ezen belül is a tartós állami tulajdonban levő gazdasági társaságok, a magángazdaságok átlagosan 4 főt foglalkoztatnak. A magángazdaságok zöme családi munkaerőre alapoz, idegen munkaerőt nem, vagy csak alkalmi jelleggel foglalkoztatnak. Annak ellenére, hogy az ágazatban a foglalkoztatottak száma folyamatosan csökken, nagyarányú a feketemunka-végzés. Szakértői becslések szerint a Magyarországon végzett összes feketemunka 40%-a mezőgazdasági jellegű. Az alkalmazásban állók számának alakulása (4 főnél többet foglalkoztató vállalkozások) a munkaerő-felméréshez hasonló tendenciát követ ben a munkaügyi statisztika által megfigyelt körben 132,7 ezer főt foglalkoztattak, 8,4%-kal kevesebbet mint 1999-ben. Nemzetgazdasági szinten ugyanebben az időszakban az alkalmazásban állók létszáma 27 ezer fővel növekedett. Az alkalmazásban állók 78%-a fizikai foglalkozású, legerőteljesebben e kategóriában csökken a létszám. 10 év alatt minden 5 fizikai munkahelyből 4, a szellemi munkahelyek esetében minden 3 munkahelyből 2 szűnt meg. Az ágazat foglalkoztatásban betöltött szerepe azonban nagyobb, mint ami a munkaügyi statisztikában regisztráltak számából következik. A KSH által kimutatott 251,7 ezer fővel szemben nagyobb foglalkoztatási arány valószínűsítető, mert figyelmen kívül hagyja azt az 1,2 millió fő őstermelőt, akiknek több mint 10%-a e tevékenységük után adót fizet. A családi gazdaságokban dolgozókat, mivel nem tekintik magukat foglalkoztatottnak, szintén nem regisztrálják. Szakértői becslések alapján, az ágazatban foglalkoztatottak száma ezer főre becsülhető. A mezőgazdaságban foglalkoztatottak 7,2%-a felsőfokú, 50,4%-a középfokú, 42,4%-a csak általános iskolai végzettséggel rendelkezik. Az iskolai végzettség szerinti meg-

5 5 oszlás kedvezőbb arányokat mutat mint a 90-es évtized eleji, aminek oka, hogy az ágazatból zömmel a végzettség nélküliek váltak munkanélkülivé. A versenyszféra ágait tekintve, az agrárágazatban foglalkoztatottak átlagkeresete a legalacsonyabbak közé tartozik. A teljes munkaidőben foglalkoztatottak bruttó átlagkeresete 2000-ben nem érte el a 60 ezer forintot. A bruttó havi átlagkereset az évi Ft-ról 2000-ben Ft-ra emelkedett, tíz év alatt 531%-kal. Ugyanezen idő alatt nemzetgazdasági szinten a keresetek Ft-ról Ft-ra 652%-kal növekedtek. A nettókereset 2000-ben a mezőgazdaságban Ft, a nemzetgazdaság átlagában Ft volt. A keresetek reálértéke 2000-ben nemzetgazdasági szinten 1,5%-kal nőtt, a mezőgazdaságban 0,8%-kal csökkent. Tíz év alatt a keresetek reálértéke nemzetgazdasági szinten 12%-kal, a mezőgazdaságban 28,4%-kal csökkent. A mezőgazdaságban a keresetek nemzetgazdasági átlaghoz viszonyított lemaradása a jövedelemolló folyamatosan nyílik. A bruttókeresetek 1990-ben a mezőgazdaságban csak 17,0%-kal, Ft-tal maradtak el a nemzetgazdasági átlagtól, 2000-ben már 32,4%-kal. A lemaradás abszolút értékben Ft volt, 11,4%-kal nagyobb mint a minimálbér ( Ft) összege. Az ágazat gazdasági helyzete Magyarország természeti adottságai rendkívül kedvezőek a mezőgazdasági termelés számára. Az ország 9,3 millió hektáros területéből, a KSH adatai szerint, május 31-én ezer ha volt a mezőgazdasági terület. A termőterület amely a mezőgazdasági területből, továbbá az erdők, nádasok, halastavak területéből áll ezer ha volt. A termőterület meghatározó hányada (58,4%) szántóföld, a gyep 13,6%-kal, a szőlő- és gyümölcsültetvények, kertek 3,9%-kal részesednek. Az ország 18,9%-át erdő borítja (1.760 ezer ha). A termőterület folyamatosan csökken, a művelésből kivont terület nagysága 2000-ben megközelítette az 1,6 millió hektárt. A termőterület csökkenésének oka részben az urbanizációs folyamatok erősödése, részben a rosszabb minőségű földek művelésből való kivonása. Az Európai Unióhoz viszonyítva, a mezőgazdasági terület aránya 57%-kal, a szántóterületé 39%-kal magasabb, az erdősültség viszont 43%-kal alacsonyabb. A rendszerváltást követően a tulajdonviszonyok alapvetően átrendeződtek. Jelenleg a termőföld 88%-a magán-, 10%-a állami és 2%-a szövetkezeti tulajdonban van. Az állami tulajdonú földterület kisebb hányadát a tartósan állami tulajdonban levő agrártársaságok, nagyobb részét az ugyancsak tartós állami tulajdonban levő erdőgazdaságok használják. A faállománnyal borított ezer ha erdőterület 57%-a van állami, 42%-a magán-, és mindössze 1%-a közösségi tulajdonban. A mezőgazdasági birtokstruktúra rendkívül elaprózott. A évi Általános Mezőgazdasági Összeírás (ÁMÖ) adatai szerint a földtulajdonosok száma 2,2 millió fő, egy földtulajdonosra átlagban 3,65 ha termőterület, illetve 2,4 ha szántóterület jut. Magyarország lakosságának közel 40%-a vidéken él. A vidéken élők nagy többsége, több mint 2 millió fő (a népesség több mint 20%-a) folytat valamilyen mezőgazdasági

6 6 tevékenységet. Közülük 835 ezer fő nem éri el a minimális birtokméretet, 677 ezren 1 ha alatti területen gazdálkodnak (az összes termőterület 7%-án), és 809 ezren 10 ha alatti területen gazdálkodnak. Valamivel több mint 48 ezren művelnek hektár nagyságú területet. Mindössze en gazdálkodnak 100 hektár feletti területen. Az összeírt gazdaságok 97%-ának van termőterülete. A magán-földtulajdonosok többsége nem maga műveli földterületét, hanem bérbe adja. A megművelt földterület 60%-a bérelt, így a földtulajdon és a földhasználat lényegesen eltér egymástól. A mezőgazdasági terület 22,4%-át vállalatok, gazdasági társaságok, 18%-át szövetkezetek, 53,3%-át egyéni gazdálkodók művelik. Az évi rendszerváltást követő általános gazdasági visszaesés a mezőgazdaságot is sújtotta, sőt, hangsúlyosabb volt, mint a nemzetgazdaság más ágaiban. A mezőgazdasági termelés között 34%-kal csökkent, ugyanezen időszak alatt a nemzetgazdaság össztermelése csak kb. 20%-kal csökkent. A termeléscsökkenés mélypontja 1993, amikor egy év alatt 12% volt a visszaesés. Ennek eredményeként a növénytermelés az 1959-es, az állattenyésztés az 1970-es, a mezőgazdasági össztermelés pedig az 1967-es évi szintet érte el. A termelés ezt követően között emelkedett, amit ban kisebb csökkenés, 1999-ben stagnálás, 2000-ben nagyarányú viszszaesés követett. Miközben a nemzetgazdaság többi ágazata az elmúlt években már túljutott a holtponton, és tartós növekedési pályára állt, addig a mezőgazdaság az az egyetlen ágazat, amelyik érdemben nem tudott elmozdulni az 1990-es évek elején kialakult mélypontról. A kedvező természeti és ökológiai adottságaink ellenére, az agrárgazdaság részaránya a nemzetgazdaság egészével összevetve az egyes évek közötti kisebb-nagyobb ingadozásokkal, de folyamatos csökkenést mutat ben az ágazat részesedése a GDP-ből meghaladta a 12%-ot, a munkaerő 17,5%- át foglalkoztatta, az exportból 23%-kal, a beruházásokból pedig 9%-kal részesedett ben a GDP-ből való részesedése már csak 4% körüli, a munkaerő 6,5%-át foglalkoztatta, az exportból 7%-kal, a beruházásokból pedig 3%-kal részesedett. Az 1997-ben összehívott Nemzeti Agrár-kerekasztal résztvevői pártok, érdekképviseletek egyhangúlag elfogadták a nemzeti agrárprogram téziseit. A Parlament elfogadta az évi XCIV. törvényt az agrárágazat fejlesztéséről. A törvény rögzíti, hogy az agrárgazdaság a nemzetgazdaság kiemelten fejlesztendő területe. Részben pénzügyi, részben jogi garanciákat kíván nyújtani arra, hogy az agrárgazdaság fejlesztésére a GDP növekedésével arányos költségvetési támogatás kerüljön biztosításra, hangsúlyozza a vidék lakosságmegtartó képességének erősítésében a mezőgazdaság szerepét, jelentőségét, a mezőgazdasági termelők életkörülményeinek javítását, az agrárolló zárását, más nemzetgazdasági ághoz viszonyított esélyegyenlőség biztosítását az arányos tőke- és munkajövedelem megszerzésében. Előírta a kormányzat számára középtávú agrárstratégia elkészítését és a Parlament elé terjesztését, a földművelésügyi kormányzat számára pedig középszintű érdekegyeztető fórum működtetését.

7 7 Az agrártörvény főbb célkitűzései az évekhez hasonlóan, 2000-ben sem teljesültek. A nemzetgazdasági GDP 1998-ben 5,1%-kal, 1999-ben 4,5%-kal, 2000-ben 5,2%-kal nőtt, ezzel szemben a mezőgazdaságban előállított GDP 1998-ban 1,5%-kal, 1999-ben 1,8%-kal, 2000-ben 3,5%-kal csökkent. A mezőgazdasági termelés 1998-ban 1%-kal csökkent, 1999-ben stagnált, 2000-ben pedig 7%-kal esett vissza. Az ágazat dollárban számított exportárbevétele 1998-ban 3%-kal, 1999-ben 16,7%- kal, 2000-ben további 2,3%-kal csökkent. A felvásárlási árak növekedése 1998-ban és 1999-ben alatta maradt az inflációnak (1998-ban 2,8%, 1999-ben 2,6% volt az árszínvonal növekedés, és szélesre nyílt az agrárolló) ben igaz, szélsőséges áringadozások mellett az árak 22,5%-kal emelkedtek, amit azt eredményezte, hogy az utóbbi öt évben először záródott az agrárolló. Ez azt eredményezte, hogy tíz év alatt kb. 340 milliárd Ft-nyi jövedelem áramlott ki az ágazatból. A kormányzat a mai napig nem terjesztette a Parlament elé az ágazat középtávú stratégiáját. A termelők nagy része, tudatos agrárpolitika hiányában, csupán a túlélésre törekedve gazdálkodik. Az ágazatnak csak egy része képes igazodni a felhasználói igényekhez. Nem sikerült működőképes agrárpiaci rendtartást kialakítani, emiatt hektikusan ingadoznak az agrártermékek árai. Túltermelési válságok és termékhiányok váltakoznak. Évek óta tartó jövedelmi válság van az ágazatban. A mezőgazdasági vállalkozások adózás előtti eredménye 1997-ben 21,9, 1998-ban 24,9 milliárd Ft volt ben 6,3 milliárd Ft veszteséggel zárta az évet az ágazat ben 8,8 milliárd Ft nyereség mellett a vállalkozások 54%-a zárta veszteséggel az évet. Az alapanyag-termelésben érdekelt vállalkozások árbevétele 2000-ben csak 12%-kal nőtt annak ellenére, hogy a termelői árak növekedése éves szinten 22,5% volt. A nemzetgazdaságban a tőkearányos jövedelem 15%, a mezőgazdaságban csak 3%. A jövedelemhiány állandósulásához hozzájárult a leegyszerűsödött termelési szerkezet, a nem mezőgazdasági jellegű tevékenységek kiválása, a többlábon állás gyengülése. A válság mélységére utal, hogy nem figyelhető meg az ún. kistermékek növekedése, ami egyúttal az alkalmazkodóképesség hiányát is jelzi. A termelői árak ilyen mérvű emelkedése sem biztosított elég forrást a korábban elmaradt fejlesztések és az éves amortizáció pótlására. Tíz év alatt kb. 1,2 milliárd Ft öszszegű beruházás maradt el az ágazatban óta a mezőgazdasági beruházások nemcsak reálértéken, hanem folyóáron számolva is csökkentek. A termelő-beruházások volumene 2000-ben mindössze 40%-a volt az 1990 évinek. Az alacsony jövedelmezőség miatt a befektetők számára nem vonzó terep az ágazat. Mindezek következtében a mezőgazdaság eszközállománya elöregedett. Az elégtelen források miatt a műszaki-technikai eszközrendszer nem újul meg a szükséges ütemben. Az erőgépek átlagos használati ideje évre tehető, fo-

8 8 lyamatosan növekszik. Az állattartó telepek kihasználtsága 60-70% körüli. Az elmaradt felújítások miatt kiesik a korszerűnek mondható eszközarány. A korábbi nagyüzemek eszközállományának egy része az új üzemstruktúrában nem hasznosul, állaguk erősen leromlott, vagy lepusztult. A szükséges korszerűsítési munkák nagy része elmaradt, ezért pl. az állattartó telepek minden vonatkozásban felújításra szorulnak. Folytatódott a gazdálkodó szervezetek eladósodása ben az eszközállomány 48%-át terhelték kötelezettségek, romlott a likviditás. A mezőgazdasági termelők hitelállománya mintegy 300 milliárd Ft. Ennek közel 40-40%-a éven belüli és éven túli forgóeszközhitel. Az adósság döntő többsége csak a napi működés minimális feltételeit biztosítja. Az ágazat egyes fő tevékenységcsoportjainak termelése eltérően alakult. A mezőgazdasági termékek évi termelése évi változatlan áron 7%-kal csökkent, ezen belül az állattenyésztés 1,1%-kal nőtt, a növénytermelés és a kertészet több mint 12%-kal csökkent. A növénytermelésben a meghatározó a gabonafélék termelése (vetésterületi aránya 50-60% körül alakul). A termelés mennyisége a 90-es évek eleji évi millió tonnáról 2000-re 10 millió alá csökkent. Búzából az utóbbi öt év második, kukoricából az első legkisebb termését sikerült betakarítani. A növénytermelés egészét tekintve, széles termelői körben romlott a termelés színvonala. Bár évben természeti csapások is sújtották az ágazatot (árvíz, belvíz, aszálykár), a jövedelemhiány miatt csökkent a növényvédőszer-felhasználás, az indokoltnál kisebb arányú a géppel végzett munka, háttérbe szorult az öntözés és a talajvédelem, alacsony a műtrágya-felhasználás. Mindezek következtében alacsonyabbak és hullámzanak a termésátlagok. A főbb növények átlaghozamai az Európai Unió átlagához képest, búzánál 61%, kukoricánál 69%, napraforgónál 98%, burgonyánál 66%, zöldségféléknél 50-70%. A gyümölcsterületünk korösszetétele kedvezőtlen, fajtaösszetétele korszerűtlen. A szőlőültetvények területének csökkenése megállt, de sok a gondozatlan, elhagyott terület, az ültetvényállomány elöregedett, ingadozó és alacsony az átlaghozam, a minőségi borszőlőfajták aránya nem éri el az 50%-ot. Az állattenyésztésben a juh és baromfi kivételével, minden állatfaj létszáma csökkent. A szarvasmarha állomány december 1-jén 805 ezer db volt, a sertésállomány 5 millió db alá csökkent. Mindkét állatfaj létszáma fele a tíz évvel ezelőttinek. A vágóállat-tenyésztés stagnál, csökkent a tojás- és a gyapjútermelés; csupán a tehéntejtermelés növekszik folyamatosan, de a jelenlegi 2 milliárd literes termelés is csak 20%-a a tíz évvel ezelőttinek. A kedvezőtlen folyamatok egyik legsúlyosabb következménye, hogy továbbgyengült az ágazat eltartó-képessége, mert a kieső bevételek egy részét a termelők a termelőfelhasználások csökkentésével, más részét kényszerű vagyonfeléléssel, a foglalkoztatás további csökkentésével kompenzálták. Az agrártámogatások összege az elmúlt években elmaradt mind a reálértéktől, mind a GDP arányos növekedésétől. Az évi költségvetési támogatások reálértékének

9 9 tartását és GDP-arányos növekedését tekintve, az évi támogatási keret már csak a reálérték-tartásnak felelt meg ben a helyzet továbbromlott. Az eredeti költségvetési előirányzat a reálérték-tartásnak még megfelelt, de a teljesülés nominálisan is csökkenést mutat, ami nemhogy javította volna, de inkább rontotta az ágazat esélyegyenlőségét a tőke- és munkajövedelmek tekintetében. Az EU-hoz közelítő adó- és járulékrendszer kialakításában sem történt érdemi előrelépés, sőt, az ágazat relatív adóterhelése továbbnőtt. Az eltartó-képesség csökkenése azt eredményezte, hogy tíz év alatt közel 700 ezer munkahely szűnt meg az ágazatban. A létszámcsökkenés folyamatos, az utóbbi években üteme felgyorsult. Éves átlagban 8-10 ezer munkahely szűnik meg az ágazatban, miközben nemzetgazdasági szinten a foglalkoztatás színvonala növekszik. Az ágazatból elbocsátottak többsége munkanélküli lett. A falvakat különösen az elmaradott térségekben évek óta magas munkanélküliség, alacsony foglalkoztatási szint jellemzi. A munkahelyüket vesztettek kevesebb mint 10%-a volt képes önálló vállalkozás létrehozására; egy része inkább csak kényszervállalkozónak tekinthető, legnagyobb részük azonban teljesen elveszítette egzisztenciáját. A megmaradt mezőgazdasági üzemek a kedvezőtlen térségekben az egyetlen foglalkoztatók, de manapság már nem tudják segíteni a települések infrastruktúrájának működtetését, egyre inkább háttérbe szorul a nyugdíjasokról való gondoskodás is. A vidéki lakosság jó része csak a fekete- vagy szürkegazdaságban jut bizonytalan megélhetéshez, így legális foglalkoztatás hiányában társadalombiztosítási ellátásban már jelenleg sem részesülnek, a jövőben pedig az öregségi nyugellátásból is kiesve, elviselhetetlen mértékű szociális bizonytalanságnak néznek elébe. Pedig a 6,5%-os foglalkoztatási arány a földterületi és természeti adottságainkat tekintve nem mondható magasnak, sőt, megfelelő jövedelempozíciók esetén, még növelhető is lenne ben Magyarországon egy mezőgazdasági foglalkoztatottra 21,8 ha, Hollandiában 8,2 ha jutott. Az ágazat jövedelmi helyzete tükröződik az ágazatban foglalkoztatottak kereseti viszonyaiban is. A nagyarányú létszámleépítés nem párosult a foglalkoztatottak jövedelmi viszonyainak javításával, mert az így felszabaduló bértömeg a veszteségeket finanszírozta. A teljes munkaidőben foglalkoztatottak bruttó átlagkeresete 2000-ben nem érte el a 60 ezer Ft-ot. Az alkalmazásban állók több mint 40%-ának keresete 40 ezer Ft alatt maradt. A nemzetgazdasági átlaghoz viszonyított kereset-lemaradás az évi 17%-ról 2000-re 33%-ra nőtt. A kereseti színvonal alakulását negatívan befolyásolta, hogy a minimálbér bevezetése az agrárágazatban 1992-től hónapokkal eltért a nemzetgazdaságétól. Az azonos időpontú bevezetést csak január 1-től sikerült elérni. Az erdőgazdálkodás bruttó termelési értéke 2000-ben mintegy 50 milliárd Ft volt, a nemzetgazdaságon belül 0,3%-nál kisebb részarányt képvisel. Az ágazatban foglalkoztatottak száma nem éri el a 12 ezer főt a tendencia a mezőgazdasághoz hasonlóan folyamatosan csökkenő. Az erdőgazdálkodás éves tevékenységét alapvetően az erdőtörvényben foglaltaknak megfelelően végzi.

10 10 Az erdő területe alapján a szántó után a második legnagyobb művelési ág. Az ország területének 18,9%-át borítja erdő. A rendszerváltás következtében Magyarországon újra megjelent a magántulajdon az erdőgazdálkodásban. A privatizáció során mintegy 700 ezer hektár került magántulajdonba, elsődlegesen a szövetkezetek és a volt állami gazdaságok erdőterületei kerültek új tulajdonosokhoz. Az állami erdőgazdaságok továbbra is tartós állami tulajdonban vannak. A magánerdő-tulajdonosok száma 2000-ben kb. 271 ezer fő volt. A fajlagos erdőtulajdon 1,5 hektár, ami a magánerdő-területek elaprózódottságára utal. A működésképtelen struktúra a magánerdők területének 40-45%-a. Az erdőgazdálkodás multifunkcionális tevékenység, egyszerre szolgál gazdasági, védelmi és jóléti célokat. A magyarországi erdők 80%-a gazdasági, 15%-a védelmi és 5%-a közjóléti célokat szolgál. Az erdőterület évente 8-10 ezer hektár új erdő telepítésével növekszik, az összes favagyon 330 millió köbmétert tesz ki. A bruttó fakitermelés 2000-ben 7,3 millió köbméter volt. Az állami erdészeti részvénytársaságok 2000-ben 47 milliárd Ft nettó árbevételt értek el, 19%-kal többet mint 1999-ben. Az adózás előtti eredmény 1,7 milliárd Ft, előző évhez viszonyítva 7%-kal csökkent. Az árbevétel-arányos jövedelmezőség 3,9%-os. Az alacsony jövedelmezőség ellenére, az ágazat kevés támogatásban részesül. Nem megoldott a közcélú feladatokat és infrastrukturális célokat szolgáló fejlesztések finanszírozása. Az erdőgazdaságban az átlagkereset 2000-ben 70,5 ezer Ft volt, amely itt is a nemzetgazdasági átlag alatt van, de a kereseti lemaradás a mezőgazdasággal szemben csupán 20%. Az EU-hoz való csatlakozás, és annak várható hatásai Az Európai Unióhoz való csatlakozásunk nem csupán egy önmagában vett cél, hanem eszköz a mezőgazdasági és vidékfejlesztési céljaink eléréséhez. A magyar mezőgazdaság csatlakozásának fő céljai: - az ágazat modernizálása és szerkezetátalakítása, a termelés versenyképességének és jövedelmezőségének növelése; - a vidéki népesség életkörülményeinek javítása; - teljes jogú tagként, a Közös Agrárpolitika (CAP) előnyeiből való részesedés. Az EU-tagság feltételezett előnyei: - várhatóan szélesebb körben lehet értékesíteni a magyar agrártermékeket, azok könnyebben kerülhetnek be az EU piacára; - hozzájutunk az EU, mezőgazdaságot finanszírozó, pénzügyi alapjaihoz; - teljes jogú tagság esetén, a magyar mezőgazdaság is része lenne az EU Közös Agrárpolitikájának. A csatlakozási tárgyalások március 31-én kezdődtek meg Magyarország és az EU között. A magyar mezőgazdasági tárgyalási álláspont november 29én került átadásra. A tárgyalások során el kívánjuk érni, hogy Magyarországon átmenet nélkül

11 11 érvényesüljön az EU Közös Agrárpolitikája és annak szabályozórendszere. Egyenlő jogú tagként kívánjuk agrárgazdaságunkat integrálni, azaz a minket megillető jogoknak, és a minket terhelő kötelezettségeknek egyensúlyban kell lenniük. A mezőgazdaság csatlakozását nehezíti, hogy idetartozik a közösségi joganyag közel fele, az egyes szakterületek pedig rendkívül részletesen és bonyolultan szabályozottak. A magyar mezőgazdaság jövőjét alapvetően befolyásoló témákról eddig még nem folytak tárgyalások. Nehezíti a helyzetet, hogy az EU még nem hozta nyilvánosságra hivatalos álláspontját. Az egyik sarkalatos kérdés a közösségi támogatások és kedvezmények igénybevétele, a másik a termelés mennyiségét korlátozó intézkedések, és a támogatások alapját képező kvóták bázisának meghatározása. E kérdésekben számunkra csak olyan szabályozás fogadható el, amely nem hozza hátrányos helyzetbe a termelőket, lehetővé teszi a mezőgazdaság fejlődését, az EU-követelményekhez való alkalmazkodását. Magyarország EU-csatlakozási folyamatának jelenlegi állása alapján, csak nagy bizonytalansággal lehet véleményt mondani a csatlakozás agrárgazdaságra gyakorolt, várható következményeiről. Ennek nem mond ellent, hogy évi integrálódást feltételezve, csökken a felkészülésre rendelkezésre álló idő. Az Agrárgazdasági Kutató és Informatikai Intézet (AKII) 60 terméket felölelő szimulációs modellje alapján, kompenzációs támogatások nélkül, az összes mezőgazdasági termelés volumene 1%-kal bővülne. A növénytermelés 2-2,5 százalékkal növekedne, az állattenyésztés nagy differenciáltsággal kis mértékben (0,2%-kal) csökkenne. Tehát lényegében érdektelenné teszi a termelőket a csatlakozásban. A kompenzációs támogatások igénybevétele mellett, a termelés 7%-kal növekszik (növénytermesztés 12-13%-kal, az állattenyésztés alig 1%-kal). Az Európai Unióhoz való csatlakozásunk ágazatra gyakorolt hatása függ: - milyen mértékben leszünk úrrá a jelenlegi válságon, sikerül-e a mezőgazdaságot is tartós növekedési pályára állítani; - milyen mértékben tudjuk a műszaki-technikai színvonalat korszerűsíteni, milyen mértékben tudjuk pótolni az elmaradt fejlesztéseket; - milyen lesz a csatlakozás időpontjában az ágazat tényleges versenyképessége, azaz hogyan alakul a birtokviszonyok rendezése, a földtulajdon és földhasználat alakulása, a jövedelmezőség javítása, az agrártámogatások célirányossága, s nem utolsósorban, - a tárgyalásokon elért eredményektől. Bár az EU végleges álláspontja még nem ismert, az előzetes megnyilatkozások alapján arra lehet következtetni, hogy az EU igen kemény feltételekkel lesz csak hajlandó új tagokat felvenni. A felvételre váró országok így Magyarország mezőgazdaságában az EU álláspontja szerint 4-5 millió felesleges munkavállaló van, akiket nem tudja és nem is akarja támogatni. Ezért hosszabb esetleg 10 éves átmenetet is lehetségesnek tart az agrártámogatások teljes körű kifizetésére, feltéve ha az érintett országok átalakítják mező-

12 12 gazdaságukat. Magyarország évi 2 millió Euro agrár- és vidékfejlesztési támogatást kapna a jelenlegi szabályozás szerint, de az új feltételekkel évi milliárd Ft támogatástól esne el. Ez viszont a vidéki Magyarország jövőjét tekintve évtizedekre meghatározó, új helyzetet teremthet, egyúttal felveti a csatlakozás várható hatásainak átértékelését, újragondolását. Ha a magyar mezőgazdaságban a jelenlegi tendenciák érvényesülnek az elkövetkező években, azaz semmit sem nyer vissza elveszett jövedelempozíciójából, akkor folytatódik a leépülés, és a gazdálkodók nagy tömege nem nyertese, hanem vesztese lesz az EU-csatlakozásnak. A többlettámogatásokhoz azonban társadalmi közmegegyezés kell, különben az egészségügy, az oktatás stb. úgy érezheti, hogy tőle vették el a pénzt. A csatlakozás ágazataink piaci és jövedelmezőségi viszonyait alapvetően pozitívan fogja érinteni. A versenyesélyeket a szakmai munka színvonala, a termékpályák korszerűsítése, az együttműködések, a növénytermesztés és az állattenyésztés közötti optimális (50-50%-os) arány kialakítása dönti el. Az egységes belső piac egyúttal egzisztenciális kihívást is jelent. Nagy jelentősége van annak, hogy milyen arányban leszünk képesek igénybe venni, és a mezőgazdasági fejlesztéseknek alárendelni az előcsatlakozási EU-alapokat (SAPARD, ISPA). A mezőgazdaságban azzal kell számolni hosszú távon, hogy - az ágazat nemzetgazdaságon belüli aránya továbbcsökken; - a foglalkoztatottak száma várhatóan továbbcsökken, jobb esetben stagnál; - az egyéni gazdaságok száma csökken, növekszik a birtokkoncentráció, beindul a földpiac; - a táji adottságoknak megfelelő földhasználat alakul ki; - a mezőgazdasági termelés szempontjából kedvezőtlen adottságú térségekben átalakul a földhasználat szerkezete; - a termőterület, ezen belül a szántóterület aránya csökken a rossz minőségű földek mezőgazdasági termelésből való kivonásával, és más művelési ágban való hasznosításával (erdő); - állatfajonként differenciált mértékben növekszik az állatállomány, s nem utolsósorban, - javul az ágazat jövedelemtermelő és eltartó képessége, növekszik a termelők jövedelme, a foglalkoztatottak keresete. Erdőgazdálkodás Az Európai Uniónak nincs kidolgozott és elfogadott egységes erdészeti politikája. Az erdő- és fagazdaságot illetően a másodlagosság elve érvényesül. A tagországok maguk alakítják ki erdészeti politikájukat az EU erdészeti stratégiájának figyelembevételével. E területen az alábbiakat kell figyelembe venni: - az EU erdészeti stratégiája olyan alapelveket tartalmaz, amelyekhez a magyar erdészeti politika egyetértően alkalmazkodik; - a versenypolitika, szabadságjogok, környezetvédelem előírásai ugyancsak nem ellentétesek a magyar erdészeti politikával.

A társadalmi párbeszéd, szociális partnerség

A társadalmi párbeszéd, szociális partnerség A társadalmi párbeszéd, szociális partnerség A MEZŐGAZDASÁGBAN ÁGAZATI ÖSSZEFOGLALÓ TANULMÁNY Készítette: Szeremi Lászlóné Budapest, 2002. Január 31. 2 A TÁRSADALMI PÁRBESZÉD, SZOCIÁLIS PARTNERSÉG A MEZŐGAZDASÁGBAN

Részletesebben

A MEZŐGAZDASÁGBAN. ágazati megalapozó tanulmány

A MEZŐGAZDASÁGBAN. ágazati megalapozó tanulmány TÁRSADALMI PÁRBESZÉD, SZOCIÁLIS PARTNERSÉG A MEZŐGAZDASÁGBAN HU 0104-01, Az autonóm társadalmi párbeszéd megerősítése projekt ágazati megalapozó tanulmány Készítette: Dr. Filipsz László 2 A TÁRSADALMI

Részletesebben

Új Magyarország Vidékfejlesztési Program

Új Magyarország Vidékfejlesztési Program Új Magyarország Vidékfejlesztési Program Budapest 2007. február 7. Rövidítések AK AVF AVHGA AVOP ÁE BAT BÉSZ CMEF EEA EHA EiC EK EMOGA EMVA ENAR ERFA ESZA EU EUME ÉTT FÖVÉT FVM GDP HACS HOPE HVK HVI ICT

Részletesebben

Bevezetés. a beruházásban

Bevezetés. a beruházásban Bevezetés A MOSZ IV. Kongresszusa óta eltelt időszakban az agrárgazdaságban egymással ellentétes változások zajlottak. Az európai uniós csatlakozás számos folyamatot felerősített, illetve néhány újat is

Részletesebben

Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium JELENTÉS. az agrárgazdaság 2007. évi helyzetéről. Budapest, 2008. augusztus

Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium JELENTÉS. az agrárgazdaság 2007. évi helyzetéről. Budapest, 2008. augusztus Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium JELENTÉS az agrárgazdaság 2007. évi helyzetéről Budapest, 2008. augusztus TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés... 5 1. Az élelmiszergazdaság helye a nemzetgazdaságban...

Részletesebben

Szociális párbeszéd a kereskedelemben

Szociális párbeszéd a kereskedelemben Szociális párbeszéd a kereskedelemben A KSH besorolás szerint a G jelű nemzetgazdasági ág megnevezése: Kereskedelem, járműjavítás. (Az előző szabályozáshoz képest lényeges változás, hogy a korábban belkereskedelemhez

Részletesebben

A helyi közüzemi szolgáltatási ágazat helyzete Magyarországon, az érdekvédelem feladatait meghatározó környezeti tényezők... 2

A helyi közüzemi szolgáltatási ágazat helyzete Magyarországon, az érdekvédelem feladatait meghatározó környezeti tényezők... 2 1 Tartalomjegyzék A helyi közüzemi szolgáltatási ágazat helyzete Magyarországon, az érdekvédelem feladatait meghatározó környezeti tényezők... 2 A település üzemeltetési ágazat tevékenységi jellemzői...

Részletesebben

SZOCIÁLIS PÁRBESZÉD A KERESKEDELEMBEN 1

SZOCIÁLIS PÁRBESZÉD A KERESKEDELEMBEN 1 SZOCIÁLIS PÁRBESZÉD A KERESKEDELEMBEN 1 ( Az autonóm társadalmi párbeszéd megerősítése c. PHARE projekt megrendelésére készült ágazati összegző tanulmány) Az ágazat definíciója, határai A Kereskedelem,

Részletesebben

Új Magyarország Vidékfejlesztési Program. Budapest, 2007. szeptember. (nem lektorált)

Új Magyarország Vidékfejlesztési Program. Budapest, 2007. szeptember. (nem lektorált) Új Magyarország Vidékfejlesztési Program Budapest, 2007. szeptember (nem lektorált) 1 Új Magyarország Vidékfejlesztési Program Budapest, 2007. szeptember 2 TARTALOM 1. A VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAM CÍME...

Részletesebben

M ű h e l y t a n u l m á n y o k

M ű h e l y t a n u l m á n y o k MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA VILÁGGAZDASÁGI KUTATÓINTÉZET M ű h e l y t a n u l m á n y o k 64. szám 2004. november Somai Miklós A MAGYAR MEZŐGAZDASÁG ÁTALAKULÁSA I. BIOLÓGIAI ALAPOK, STRUKTÚRAVÁLTÁS, TERMELŐI

Részletesebben

Vidékfejlesztési Minisztérium JELENTÉS. az agrárgazdaság 2010. évi helyzetéről. Budapest, 2011. augusztus

Vidékfejlesztési Minisztérium JELENTÉS. az agrárgazdaság 2010. évi helyzetéről. Budapest, 2011. augusztus Vidékfejlesztési Minisztérium JELENTÉS az agrárgazdaság 2010. évi helyzetéről Budapest, 2011. augusztus TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés... 7 I. ÉLELMISZERGAZDASÁG... 11 1. Az élelmiszergazdaság nemzetgazdasági

Részletesebben

A magyar mezõgazdaság és az Európai Unió

A magyar mezõgazdaság és az Európai Unió A magyar mezõgazdaság és az Európai Unió Bevezetés 2 Az Európai Unió Közös Agrárpolitikája (KAP) 3 Magyar uniós agrárkapcsolatok 11 A csatlakozási tárgyalások 12 A magyar agrárgazdaság helyzete, a tagság

Részletesebben

VEGYIPARI FELTÉRKÉPEZŐ TANULMÁNY. Munkavállalói oldal. Budapest, 2002. január

VEGYIPARI FELTÉRKÉPEZŐ TANULMÁNY. Munkavállalói oldal. Budapest, 2002. január VEGYIPARI FELTÉRKÉPEZŐ TANULMÁNY Munkavállalói oldal Budapest, 2002. január Készítette: Tóth Mihály 2 TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezető. II. III. IV. Előzmények. A projekt első fázisának munkavállalói nézőpontból

Részletesebben

a villamosenergia-iparban megvalósuló európai és a magyarországi szociális párbeszéd, valamint a kollektív szerződések elemzéseinek bemutatására

a villamosenergia-iparban megvalósuló európai és a magyarországi szociális párbeszéd, valamint a kollektív szerződések elemzéseinek bemutatására Kézikönyv a villamosenergia-iparban megvalósuló európai és a magyarországi szociális párbeszéd, valamint a kollektív szerződések elemzéseinek bemutatására A kiadványt szerkesztette és az összehasonlító

Részletesebben

EU VIDÉKFEJLESZTÉSI POLITIKÁJA ERDŐ- ÉS FAGAZDÁLKODÁS

EU VIDÉKFEJLESZTÉSI POLITIKÁJA ERDŐ- ÉS FAGAZDÁLKODÁS EU VIDÉKFEJLESZTÉSI POLITIKÁJA ERDŐ- ÉS FAGAZDÁLKODÁS FVM KÉPZÉSI ÉS SZAKTANÁCSADÁSI INTÉZET BUDAPEST, 2005 EU VIDÉKFEJLESZTÉSI POLITIKÁJA ERDŐ- ÉS FAGAZDÁLKODÁS Szerzők: Dr. Gerencsér Kinga Dr. Jáger

Részletesebben

Az Észak-Alföldi Régió

Az Észak-Alföldi Régió Az Észak-Alföldi Régió 1. Bevezetés A kutatási eredmények elemzéséhez elengedhetetlen az Észak-Alföldi Régió bemutatása, megismerése. Célunk a régió olyan aspektusú vizsgálata, mely tematikájában és hatásában

Részletesebben

A Postás Szakszervezet Beszámolója

A Postás Szakszervezet Beszámolója Postásokkal, postásokért, felelôsen! A Postás Szakszervezet Beszámolója IV. Kongresszus 2005. november 24 26. Foglalkoztatási és szociális biztonság, bérfelzárkóztatás! Tartalomjegyzék Bevezetés...2 I.

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM AGRÁRTUDOMÁNYI CENTRUM AGRÁRGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI KAR SZÁMVITELI ÉS PÉNZÜGYI TANSZÉK

DEBRECENI EGYETEM AGRÁRTUDOMÁNYI CENTRUM AGRÁRGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI KAR SZÁMVITELI ÉS PÉNZÜGYI TANSZÉK DEBRECENI EGYETEM AGRÁRTUDOMÁNYI CENTRUM AGRÁRGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI KAR SZÁMVITELI ÉS PÉNZÜGYI TANSZÉK MULTIDISZCIPLINÁRIS TÁRSADALOMTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA Doktori iskolavezető: Dr. Szabó Gábor

Részletesebben

ÁGAZATI HELYZETÉNEK ELEMZÉSE

ÁGAZATI HELYZETÉNEK ELEMZÉSE A SZOCIÁLIS PÁRBESZÉD ÁGAZATI HELYZETÉNEK ELEMZÉSE LÉGI KÖZLEKEDÉS MUNKAADÓ OLDAL Készítette: Csuport Antal Tartalomjegyzék Bevezetés 3 1. A légi közlekedési ágazat jellemzése 3 1.1. Az ágazat strukturája,

Részletesebben

Komplex fenntartható gazdaságfejlesztési intézkedések a Mecsek-Völgység-Hegyhát Egyesület működési területén. Mecsek-Völgység-Hegyhát Egyesület

Komplex fenntartható gazdaságfejlesztési intézkedések a Mecsek-Völgység-Hegyhát Egyesület működési területén. Mecsek-Völgység-Hegyhát Egyesület Komplex fenntartható gazdaságfejlesztési intézkedések a Mecsek-Völgység-Hegyhát Egyesület működési területén Mecsek-Völgység-Hegyhát Egyesület 2009 Tartalomjegyzék Bevezetés 3 Az Európai Uniós dokumentumok

Részletesebben

Magyarország közép- és hosszú távú élelmiszeripari fejlesztési stratégiája 2014-2020 2015.4.23.

Magyarország közép- és hosszú távú élelmiszeripari fejlesztési stratégiája 2014-2020 2015.4.23. Magyarország közép- és hosszú távú élelmiszeripari fejlesztési stratégiája 2014-2020 2015.4.23. 2015.4.23. TARTALOMJEGYZÉK 1 VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 3 1.1 A magyar élelmiszeripar helye, helyzete... 5 1.2

Részletesebben

FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM

FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM Új Magyarország Vidékfejlesztési Stratégiai Terv (2007-2013) Budapest 2007. január Tartalomjegyzék A szövegben használt rövidítések... 3 Bevezetés... 4

Részletesebben

A TÁMOGATÁSOK ÉS A LIKVIDITÁS ÖSSZEFÜGGÉSEINEK VIZSGÁLATA A BÉKÉS MEGYEI MEZŐGAZDASÁGI VÁLLALKOZÁSOKRA

A TÁMOGATÁSOK ÉS A LIKVIDITÁS ÖSSZEFÜGGÉSEINEK VIZSGÁLATA A BÉKÉS MEGYEI MEZŐGAZDASÁGI VÁLLALKOZÁSOKRA GAZDÁLKODÁS ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS A TÁMOGATÁSOK ÉS A LIKVIDITÁS ÖSSZEFÜGGÉSEINEK VIZSGÁLATA A BÉKÉS MEGYEI MEZŐGAZDASÁGI VÁLLALKOZÁSOKRA Készítette: Kelle Veronika

Részletesebben

Egyetemi doktori (PhD) értekezés tézisei

Egyetemi doktori (PhD) értekezés tézisei Egyetemi doktori (PhD) értekezés tézisei A TÁRSAS VÁLLALKOZÁSOK ÉS AZ EGYÉNI GAZDASÁGOK GAZDASÁGI SZEREPÉNEK VÁLTOZÁSA, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL AZ ÁLLATTENYÉSZTÉSRE Harangi-Rákos Mónika Témavezetők: Dr. Popp

Részletesebben

A Szálláshely szolgáltatás, vendéglátás, turizmus ágazat helyzetének értékelése, a szociális párbeszéd lehetőségei - munkaadói részanyag -

A Szálláshely szolgáltatás, vendéglátás, turizmus ágazat helyzetének értékelése, a szociális párbeszéd lehetőségei - munkaadói részanyag - Autonóm társadalmi párbeszéd erősítése PHARE program előkészítése A Szálláshely,, turizmus ágazat helyzetének értékelése, a szociális párbeszéd lehetőségei - munkaadói részanyag - Készítette: Kovács László

Részletesebben

Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki területekbe beruházó Európa Az Európai Unió és a Magyar Köztársaság támogatásával

Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki területekbe beruházó Európa Az Európai Unió és a Magyar Köztársaság támogatásával Dr. Mikó Zoltán: Agrár-, és vidékfejlesztési igazgatás 2008. 2008. július Bevezetés Hazánk agrárgazdasága, és ezzel együtt az agrár-, és vidékfejlesztési igazgatása 2004. évi EU csatlakozás óta jelentős

Részletesebben

VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAM 3.0 2014-2020

VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAM 3.0 2014-2020 VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAM 3.0 2014-2020 VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAM (VP) TERVEZET VP 3.0. VERZIÓ AZ EURÓPAI MEZŐGAZDASÁGI VIDÉKFEJLESZTÉSI ALAP (EMVA) FORRÁSAINAK FELHASZNÁLÁSÁRA SFC FELTÖLTÉSRE ALKALMAS DOKUMENTUMVÁLTOZAT

Részletesebben

A magyarországi felnőttképzés

A magyarországi felnőttképzés A magyarországi felnőttképzés Készült a Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium megbízásából Budapest, 2004. január Professzorok Háza Felsőoktatási Kutatóintézet 2 Összeállította: Györgyi Zoltán

Részletesebben

A CSALÁDI GAZDASÁGOK PÉNZÜGYI HELYZETÉNEK ELEMZÉSE JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYÉBEN

A CSALÁDI GAZDASÁGOK PÉNZÜGYI HELYZETÉNEK ELEMZÉSE JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYÉBEN SZENT ISTVÁN EGYETEM GÖDÖLLŐ DOKTORI (PHD) ÉRTEKEZÉS A CSALÁDI GAZDASÁGOK PÉNZÜGYI HELYZETÉNEK ELEMZÉSE JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYÉBEN Készítette: Baranyi Aranka Gödöllő 2003 A doktori iskola megnevezése:

Részletesebben

1. Aktív és preventív intézkedések a munkanélküliek és az inaktívak számára... 8. 2. Munkahelyteremtés és vállalkozás... 12

1. Aktív és preventív intézkedések a munkanélküliek és az inaktívak számára... 8. 2. Munkahelyteremtés és vállalkozás... 12 NEMZETII FOGLALKOZTATÁSII AKCIIÓTERV MAGYARORSZÁG 2004 TARTALOM BEVEZETÉS... V I. GAZDASÁGI ÉS SZAKPOLITIKAI KONTEXTUS... 3 1. Gazdasági helyzet...3 2. Főbb munkaerő-piaci tendenciák... 4 2.1. A jelenlegi

Részletesebben