Válogatott irodalmak, szakirodalmi összegzések

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Válogatott irodalmak, szakirodalmi összegzések"

Átírás

1 TÁMOP /1. Közösségi felzárkóztatás a mélyszegénységben élők integrációjáért Válogatott irodalmak, szakirodalmi összegzések a Peremhelyzetű és kirekesztett csoportokkal végzett szociális és közösségi munka c. képzés I. részéhez (1-3. modul) A képzési anyag a TÁMOP /1. Közösségi felzárkóztatás a mélyszegénységben élők integrációjáért program 1. komponensének keretében készült 2012-ben.

2 Tartalomjegyzék ELSŐ MODUL: I/1. Szociálpolitika vagy szegénypolitika... 3 Ferge Zsuzsa: Szegénység és bűnözés (Részletek)... 5 Ferge Zsuzsa: Rögös út a munkához Rimóc Község jegyzőjének levele a megyei rendőrfőkapitányhoz MÁSODIK MODUL: I/2. Szegénykultúra és etnicizálódás Szabó Zoltán: Cifra nyomorúság (Részletek) A hadifogoly levente. Evellei László visszaemlékezése (Részletek) Tausz Katalin: uradalmi cselédek (Részletek) Lakatos Menyhért: Füstös képek (Részletek) Pozsonyi Zoltán: Etnikus kultúra vagy a szegénység kultúrája? (Recenzió) Fleck Gábor, Virág Tünde: Most már innen menni kell (Ilonka néni) (Részletek) Ladányi János, Szelényi Iván: A kirekesztettség változó formái (Összefoglalás) Szuhay Péter: Cigány kultúra. (Részletek) HARMADIK MODUL: I/3. Fejlesztések és esélyegyenlőtlenség Csalog Zsolt: Cigánykérdés Magyarországon 1980 előtt (Részletek) Lakatos Elza: "Csak cigánytelepre ne!" Révész Sándor, Zolnay János: Ami történt, az a gettó csinosítgatása (Részletek) Csongor Anna, Kóródi Miklós: Fejlesztési támogatások hátrányos helyzetű településeken (Részletek) Zolnay János: Vákuumfalvak, vákuumiskolák (Részletek) Sain Mátyás (2009) A közösségi tervezés főbb jellemzői, lépései (Részletek) Területfejlesztési füzetek (3), Térségileg integrált fejlesztések (Részletek) Working paper on capturing the impact of Leader and of measures to improve quality of life in rural areas, (Részletek, fordítás) Robert Lukesh: The LAG-HANDBOOK, A guide through the stunning world of local action groups, (Részletek, fordítás)

3 ELSŐ MODUL I/1. Szociálpolitika vagy szegénypolitika Sziklai István: A szociálpolitika művelése egy szociálpolitikusi gondolkodás alapjai (Krémer Balázs: Bevezetés a szociálpolitikába. Napvilág Kiadó, Budapest 2009) Esély 2010/2. (Recenzió) A magyarországi szociálpolitika újkori felsőfokú oktatása az 1980-as évek végén indult. Bármily furcsa legyen is, az azóta eltelt több mint 25 év alat nem születet olyan összefoglaló mű, tankönyv, amely a szociálpolitika rendszerezet, alapos leírását adta volna: az alapoktól napjaink nemzetközi és hazai gondolkodóinak és gondolatainak ismertetéséig. Természetesen több megkerülhetetlen, alapvető munka, tanulmánykötet készült elegendő csak Zombori Gyula A szociálpolitika alapfogalmai című művére, vagy Ferge Zsuzsa Szociálpolitika és társadalom című munkájára gondolni, kifejezetten (felső)oktatási célú, a szociálpolitikába bevezetést nyújtó tankönyv azonban ez idáig nem születet. E szempontból mindenképpen hiánypótló Krémer Balázs műve. A kötet szerzője hosszú több mint évtizedes egyetemi oktatói gyakorlat al rendelkezik, melynek során sokakat (többek között e sorok íróját is) is megismertet e a szociálpolitika tárgyával. Emellet aktív résztvevője volt, s napjainkban is gyakorló szakembere a szociális terület formálásának. Mindezek azért fontosak, mert a Bevezetés a szociálpolitikába című könyvet mindkét múlt tapasztalata áthatja. Egyfelől az oktató, rendszerező, pontos meghatározásokra törekvő, egzakt, a mögöttes elméletet, az alapvető értékeket érthetően átadó (átadni törekvő) megfogalmazásaival; másfelől a gyakorló szakember praktikus kérdéseinek felvetésével, amely a csinálhatóság dilemmáinak, a semmi sincs úgy a terepen, mint az elmélet tipizált világában nézőpont megjelenítésével érhető tetten. A gyakorlatból vett példák elgondolkodtatóak, az egyes alfejezetek végén található Gondolkodjunk együtt! Beszéljük meg kérdései az ismeretek közös feldolgozását, alkalmasint számonkérését segítik. A szerző a több mint 500 oldalas könyv bevezetőjében így határozza meg célját: a szociálpolitika eléggé bonyolult és nehéz, ám ugyanakkor szép és izgalmas téma: ebbe akarja bevezetni olvasóját (15. o.). A könyv tehát arra vállalkozik, hogy bemutassa a gondolkodásmódokat, problémaértelmezéseket és megoldási módokat, megközelítéseket; méghozzá vitatkozóan, az ellene és mellet e szóló érvek sorakoztatásával. Ahogyan a könyv egyik lektora, Ferge Zsuzsa szavait idézi Krémer a könyv bevezetőjében: ez a könyv beszélgetős könyv képzeletbeli olvasóját maga elé, mellé ültetve a szerző egyszerre kíván ismeretet átadni, ugyanakkor vitára ingerelni, a hallgatót saját álláspontja megvizsgálására, átformálására késztetni. A könyv sokkal inkább szeminarizáló stílusú, semmint előadás, a dolgok kijelentése. Talán ennek tudható be, hogy nem ad megtanulható ( bemagolható ) definíciókat: arra a kérdésre, hogy mi a szociálpolitika, nincs meghatározás a könyvben. Ehelyett megközelítésmódokat, szűkebb és tágabb értelmezési kereteket olvashatunk. A könyv erénye, hogy gondolatébresztő, hogy élővé teszi a szociálpolitikusi hivatást, megmutatva annak (lehetséges) megközelítésmódjait, kérdéseit és válaszait, s bepillantást enged művelésének rejtelmeibe. A szerző vállaltan értékelkötelezett, s ezen (olyan egyetemes emberi értékek, mint a szolidaritás, igazságosság stb.) értékek talaján állva mutatja be a szellemi alapokat, jelentősebb gondolkodási hát erét, területének különféle témáit bemutatva az érem másik oldalát, a kritikákat is. Ugyanakkor hiányérzetet hagy a szálak elvarratlansága, a kész válaszok hiánya (s e hiány akkor sem lebecsülendő az ismeretátadás szempontjából, ha épp ez a cél: további ismeretszerzésre, kutató, elemző munkára való ösztönzés, a mindenkinek meg kell találnia saját válaszát elv képviselete). Nagyon jó az egyes meghatározó személyek portréit, s a róluk szóló, rövid ismertetést olvasni ezek segítik, közelebb hozzák a gondolatokat, a személyeket. Hasznos lett volna a könyvben ezen jelentősebb hazai és nemzetközi szaktekintélyek névsorát összegyűjteni, kereshető formában megadni, illetve fogalmak gyűjteményét melléjük rendelni akár a mű végére. Mindezek jobban forgathatóvá, taníthatóbbá tették volna a könyvet. A közölt táblázatok, ábrák segítik a megértést, ugyanakkor jó lett volna, ha a továbbgondolásra felszólító kérdések között olyanok is helyet kapnak, amelyek napjaink (további) fontos vitapontjai. Ezek gyakorlati kérdések (mint amilyen pl. a közteherviselés kérdése, az idősödő társadalom kihívása, vagy a romákkal szembeni előítélet és még hosszasan lehetne folytatni a sort). A kötet négy nagy fejezetből áll: az első a szociálpolitika eredetét és kereteit járja körül; a második a szociálpolitika alapfogalmairól szól; a harmadik a jóléti államok elmúlt évtizedek beli alakulását, átalakulását tárgyalja. A negyedik, befejező rész pedig kifejezetten a szociálpolitika művelésének 3

4 technikáit, dilemmáit, eszközeit veszi sorra. Zárásként pedig a további internetes kereséshez ad hasznos támpontokat Krémer Balázs, hazai és nemzetközi szakmai keresők, portálok felsorolásával, rövid leírást adva azokról. Az első fejezet elkalauzolja az olvasót a szociálpolitika társadalomtudományi, eszmetörténeti alapokhoz, megismertetve a racionális gondolkodással, mintegy bevezetve a szociális terület kérdésfelvetéseibe, a probléma-felvetéseinek alapjaiba. Érinti a modernitást, a társadalmi egyenlőtlenségek értelmezésének kialakulását, külön hangsúlyt helyezve a munkára, munkaerőpiacra, illetve pl. a kisebbségekre, a férfi nő kérdésre. Bemutatja a legfontosabb politikai ideológiákat (mint amilyen a szocializmus, a liberalizmus vagy a konzervativizmus). A fejezet végén a modernitás, modern állam és a szociálpolitika viszonyát elemzi, kitérve a jóléti állam kialakulására. A második fejezet az alapvető fogalmakról szól. Semmiképp sem adja a Zombori Gyula írta klasszikus mű átiratát, újraértelmezését ez nem is célja. A szociálpolitikai beavatkozások mellet i és elleni érveket sorakoztatja fel, majd a jóléti gazdasági alapjait boncolgatja. Ezt követően a különféle jóléti államok összehasonlításait veszi sorra, kitérve egy-egy típusalkotó államra (mint pl. az USA, Németország, skandináv államok), illetve külön Magyarországra, megpróbálva az utóbbi esetében nagyvonalakban értelmezni, bemutatni a szociálpolitikánk 1800-as évek végétől jelenkorig tartó főbb mozzanatait. E fejezetben tér ki a szerző a szociálpolitikára ható célokra és értékekre is. Bemutatja a jóléti újraelosztás csatornáit, szereplőit elemezve a különféle előnyöket, hátrányokat, kitérve a különféle finanszírozási formákra. Fontos részeket szán a jóléti kormányzás és adminisztráció, illetve az ellátások megszervezése témakörének. Mindezek után a szükségletekről, illetve a szegénységről szóló megközelítéseket, fogalmakat, mérési módokat taglalja levezetve ezekből a szociálpolitikai gyakorlatban tetten érhető nagyobb társadalmi szükségleteket, illetve a szegénység és a szegénység okait. Ezt követően a szociálpolitika támogatási típusait veszi sorra, bemutatva annak főbb fajtáit, típusait. A második fejezet záró részében a különféle politikákat (úgymint foglalkoztatáspolitika, egészségügy, lakás és településpolitika, oktatáspolitika) és a személyes szociális szolgáltatásokat írja le, bemutatva azok főbb jellemzőit, kapcsolatát a társadalmi egyenlőtlenségekkel, szükségletekkel. A harmadik középhaladóknak szánt fejezet a közelmúlt, az elmúlt év folyamatait, a jóléti államok változásait, illetve ennek tágabb összefüggéseit veszi sorra. A fejezetet a jóléti állam válságának bemutatásával, majd a kiutak vázolásával kezdi. Külön kitér a bérmunkából élők társadalmi integrációjának problémáira, illetve a jövedelmi egyenlőtlenségek átalakulására. Az államszocialista országok rendszerváltását leginkább Magyarország példáján keresztül szemlélteti. Ezt követően a szociálpolitika célcsoportjaiban bekövetkező változásokat veszi sorra. A szegénység változó csoportjain, illetve a társadalmi kirekesztés jelenségén túl kitér a szegénység átörökítésének folyamatára, részletesen elemezve a gyermekszegénység elleni küzdelem ügyét, a szegénység újratermelése ördögi körének megtörését. Túl ezen egy-egy részt szánt a szerző az idősödő társadalom és a tudásalapú társadalom jelenségeinek elemzésére. A jóléti társadalom válságjelenségének számbavételekor Krémer a gazdasági alapok válságán túl, a célcsoport változásán keresztül a támogatási rendszerek válságára is kitér. E helyütt a foglalkoztatási kényszerek és a munkára ösztönző megfontolások erősödését taglalja, nem feledkezve meg a két legnagyobb társadalombiztosítási ág a nyugdíj- és az egészségbiztosítás legégetőbb kérdéseiről (vagyis hogy e rendszerek hosszú távú fenntarthatósága és az ellátásaik, szolgáltatásaik megfelelő minőségi színvonala között egyre kiélezettebb a feszültség). E témából egyenesen levezethető általánosabban a jólét finanszírozásának kérdése. A csökkentő, átrendeződő állami bevételek és a jóléti redisztribúció változása új típusú állami, közpénzköltő módszereket hív életre. Mindezen válságjelenségek érintik magukat a szociális jogokat is. Ezek pedig gyakran következményei a különféle politikai eszmények, értékek változásainak. A könyvben ehelyütt mindenképp érdemes visszatekinteni az első fejezetben leírtakhoz: párhuzamosan olvasva e részeket, kirajzolódik a szociálpolitika és a közpolitika közötti kapcsolat, illetve ezen politikai értékek hosszú távon zajló változásainak sora. A harmadik fejezetben e helyütt kerül sor a civil társadalom szerepének, illetve a különféle új politikai ideológiáknak (mint amilyenek a neokonzervativizmus, a neoliberalizmus, a különféle zöldmozgalmak stb.) a jóléti rendszerekre adott reakcióinak elemzéseire. Értelemszerűen következik ezen folyamatokból a jólét biztosításában vállalandó felelősség, munkamegosztás újragondolása. E helyütt tisztáz olyan fogalmakat Krémer Balázs, mint a szubszidiaritás, vagy a vállalati társadalmi felelősségvállalás. A harmadik fejezet végéhez közeledve, a szociálpolitika alakításának viszonylag új aktoraként tér ki a nemzetközi szervezetek köztük kiemelten az Európai Unió szerepére a szerző. Ekkor a szociálpolitika, mint a nemzetállamok szuverenitásának egyik fontos eleme és a globalizáció, illetve a nemzetköziség (Uniós tagság) közötti feszültségre, ellentmondásra világít rá. A könyv negyedik utolsó fejezete napjaink szociálpolitikai technikáinak értelmezéséhez ad keretet. Szándéka szerint e rész a szociálpolitika csinálásához nyújt fogódzókat. Ennek sorában elsőként olyan gyakorlati elveket ír le, amelyek a támogatáspolitikai eszközök zsinórmértékét 4

5 adják: az eredményességet, hatásosságot, hatékonyságot, méltányosságot, a különféle egyéb mérlegelendő tényezőket érthetően, az alkalmazhatóság szempontjai szerint mutatja be. E sokat és sokszor hangoztatott (de biztosan nem elég széleskörűen alkalmazott) elvont fogalmakat közérthetően írja le nem hallgatva el azt sem, hogy különféle megoldások lehetnek, s nincs egyedül érvényes út. Ezt érzékletesen mutatja be, veszi sorra egy képzeletbeli idősellátás példáján. Tágítva az eszköztárat, s talán a napjainkra oly jellemező pályázati rendszerre, illetve projektvilágra reflektálva a stratégiai tervezés, illetve projektek, fejlesztési programok kapcsán szögez le alapfogalmakat, tesz megállapításokat a szerző. Sorra veszi a tervezés, a megvalósítás, illetve a nyomon követés, ellenőrzés lépéseit, át meg átszőve ezeket szociálpolitikai utalásokkal, az e területről vett valószínűleg a szerző saját tapasztalataival. E talajon állva tesz megállapításokat általánosságban a szociálpolitikai rendszerek átláthatóságára, kiszámíthatóságára nézvést, elsőlegesen az adminisztrációt téve kritikai elemzés tárgyává. Az utolsó része e fejezetnek, s így a könyvnek is, a szociálpolitika egészének helyzetét új megvilágításba helyezve annak produktív, a nemzetek gazdagságához való pozitív, hozzáadott értéket előállító mivoltát veszi számba. Ezen új szemponton túl a szerző noha maga is állítja, hogy ez milyen bizonytalan és kockázatos, a jövőbe tekintve megpróbál néhány, már ma is látható tendencia alapján, a várható társadalmi, gazdasági és politikai átrendeződések hatására a szociális problémák esetében is felvetni kérdéseket. Ezekből kiindulva a szociálpolitika kapcsán is megpróbálja a következményeket sorba rendezni. A sok bizonytalanság mellet mindenképpen elgondolkodtató, hogy az olvasó maga vajon miként látja ezeket, vajon ugyanezen következtetésekre jut(na)-e. A kötetek mintegy a zárszavát adó, utolsó rész fejezetcíme jellemző az egész mű hangvételére: Egy rossz hír, meg egy jó és ez a kető történetesen ugyanaz írja Krémer Balázs. Ha nem egy szociálpolitikai könyvről, hanem egy krimiről írnék ismertetőt, most azt mondanám, hogy e sorok olvasói vegyék kezükbe, olvassák el maguk, hogy megtudják miben is áll ez rossz-jó hír, én el nem árulom. A hír nem egyéb, mint az, hogy a szociálpolitika műveléséhez nem lehet receptet adni. Az ezen szakma műveléséhez bevezetőként szánt mű megteszi azt, amit megtehet, s amire az írója vállalkozó : bemutatja mindazon előzményeket, alapvető értékeket, fogalmakat, módszereket, technikákat, amelyek elengedhetetlenek ahhoz, hogy az ember tudatosan, s a lehető legjobban művelhesse e hivatást. Nem olyan bevezető ez, amely szép lassan, pontról pontra megmondja, mit és hogyan kell tenni, hanem olyan, amely megmozgat, vitatkozik önmagával és az olvasójával, gondolkodásra késztet. Hogy az egyértelműnek látszó dolgok új nézőpontot kapjanak, hogy a bevet, meg nem kérdőjelezett megoldások megkérdőjeleződjenek, máshogyan csinálódjanak. Arról szól ez a könyv, hogy szociálpolitikusként nézve a világot, mit és hogyan kell máshogy gondolnunk, tennünk azért, hogy megmaradjunk ugyanazon elvek és célok szolgálói, amikért elődeink is küzdöttek. Ferge Zsuzsa: Szegénység és bűnözés. Belügyi Szemle évf/22 sz. (Részletek) 3. Feltételes következtetések A vizsgált kérdést nagyon kiszélesítettem. Bűnözés és szegénység összefüggése helyett azt a problémát állítottam középpontba, hogy az élet minőségét meghatározó egyes tényezők változása milyen kapcsolatot mutat a társadalom széles értelemben vett anómiás állapotával, integráltságával illetve dezintegrálódásával. Válaszaim nem lehetnek egyértelműek. A továbbiak 20 legföljebb félig-igazolt hipotéziseknek tekinthetők azaz kicsit többek nyitott kérdésnél, kevesebbek igazolt állításnál A makro-struktúrák változása. A társadalom együvé tartozása, integráltsága a makro-folyamatok hatására a rendszerváltás óta tovább gyengült. Nőttek a társadalmi távolságok, megjelentek a civilizált társadalom normáival ellentétes jelenségek, a tartós munkanélküliség, a hajléktalanság. Gyengülnek azok a kollektív struktúrák, amelyek mint a mindenkit átfogó társadalombiztosítás, a munkához kapcsolódó jogok - a társadalmilag gyengébbeknek is méltóságot és biztonságot nyújtottak (Castel 1998). A kiszorulók számára egyelőre csökkennek a felemelkedés esélyei, azaz jövőjük, és gyermekeik jövője, bizonytalanná, kiszámíthatatlanná vált. Mindez rontja a társadalom minőségét (Beck 1997). Ezek a dezintegrálódási folyamatok további problémákat generálnak. 5

6 3.2. A szabadság hozadéka A rendszerváltás igazi nyeresége a szabadság, és ennek vannak anómiacsökkentő hozadékai. Bármennyire felpuhult ugyanis az előző diktatúra, a személyes szabadságokat mindenképpen korlátozta, a spontán társadalmi mozgásokat lefojtotta. Az új szabadságoknak tudom be azt, hogy a politikai kontroll, a lefojtottság és az ebből fakadó szorongások és feszültségek gyakorlatilag megszűntek, s ez befolyásolja az egyének viselkedését. Úgy tűnik, mintha az egyénben felhalmozódó feszültségek ma a korábbinál kevésbé vezetnének önromboláshoz vagy önpusztításhoz. Jó esetben feltehető lett volna, hogy a diktatúra okozta elfojtások és feszültségek úgy olvadnak el a szabadság hatására, hogy egészében csökken az anómia szintje. Tudjuk, hogy nem ez történt Új vagy növekvő anómiák A rendszerváltással járó megrázkódtatások az anómia szintjét úgy növelték, hogy az a korábbinál rosszabb helyzetet teremtett. Az abszolút szegénység és relatív 21megfosztottság egyaránt nőttek. Erősödött az embereket egymással szembefordító verseny a szűkös forrásokért, vagy előnyök megtartásáért. Nemcsak arról van szó, hogy a vesztesek száma jóval nagyobb, mint a nyerteseké, hanem arról is, hogy mindkét helyzetet mély társadalmi igazságtalanságként élik meg a vesztesek (vagy a nem-nyertesek). Ezek mindig olyan feszültségforrások, amelyek potenciálisan normasértések felé hajtanak. Hatásukat erősíti egyfelől az ország belső értékválsága, másrészt az, hogy a globalizálódó piacgazdaság gigantikus versenyében az erkölcsi értékeknek egyre kevesebb hely jut. Mindez sokféle anómiát erősített föl. (Létfenntartó normasértések) A szegényedés, létbizonytalanság hatására nőtt a megélhetési bűnözés, és valószínűleg ennél nagyobb mértékben azok a jelenségek, amelyek az ilyen vétségek környezetét bővítik. Azaz egyfelől terjedhetnek fél-kriminális vagy pre-kriminális viselkedések (például a segélyezési szabályok szükségszerű kijátszása, vagy az adóssághalmozás), másrészt több százezer gyermek jelenét és jövőjét veszélyezteti elsősorban a szegénység, másodsorban a szétzilálódó család. (Együttélést károsító normasértések) A relatív depriváció, a normagyengülés különös erővel hajtja fel a társadalmi együttélés békéjét veszélyeztető öncélúan romboló, vagy intoleranciából, előítéletekből táplálkozó magatartásokat általában, az ilyen jellegű bűnözést különösen. Az ilyen cselekményeket nem annyira a szűkölködés, mint a gyűlölködés, szebben szólva a ressentiment mozgatja. Talán nem is annyira az anyagi nyereségre, mint a rend megsértésére törnek, melynek létjogosultságát tagadják. A cselekmények tényleges súlyuknál sokkal nagyobb szorongást keltenek, mert nem várt irányból, nem várt céllal történnek. Az elkövetők nem a legelesettebbek, hanem a félúton megrekedők vagy lecsúszók. A jelenség nem elsősorban a szegényedéssel, hanem közvetlenül a társadalmi dezintegrálódással, illetve a jövőtlenséggel van összefüggésben Van-e felelős? Nagy társadalmi folyamatokért vagy az emberi természetért senki nem tehető személyesen felelőssé. Ha azonban a kvázi-intencionalitás fogalmának van valamelyes értelme, akkor mégis csak vannak megfogható hatóerők azon társadalmi megroppanások mögött, amelyek az egész világon erősödnek, s amelyek a mi régiónkban talán a széles körben tapasztaltnál gyorsabban hatnak, illetve mert volt lerombolni való rombolnak. Nem sötét hatalmak összeesküvéséről van szó. Sokkal inkább arról, hogy a piac funkcióinak és működési feltételeinek oly fontos és kívánatos visszaállítása nem csak piacgazdaságot, hanem piaci társadalmat (Currie 1991) eredményezett. A piac ebbe az irányba mozdult el ott is, ahol a piac, az állam, és a civil társadalom korábban hasznosan korlátozták egymást. Az elmozdulást a globalizálódás erősítette, a globális verseny elkerülhetetlennek állította be. Ennek veszélyeit és kárait sokak mellett a piacellenességgel aligha vádolható Soros György is érzékletesen mutatja be (1997). Nálunk e globális kihívások azért is tudtak oly erősen hatni, mert a civil társadalom még nem épült fel, a demokráciadeficittel működő állam pedig még nem találta meg helyét és feladatát. Az európai (talán nem kizárólag a nyugat-európai) társadalmakban az utolsó néhány száz évben végbement egy civilizációs folyamat. Ennek fontos elemei (Elias 1982, 1987), hogy a külső kényszereket belsők váltották fel; hogy erősebb lett az önkontroll; a nagyobb rendezettség, biztonság és kiszámíthatóság iránti igény; s hogy miközben az állam monopolizálta az erőszak eszközeit, pacifikálódott a mindennapi élet. Így alakulhattak ki azok az intézmények és érintkezési formák, amelyek lehetővé tették az együttélést a mind sűrűbb, mind szövevényesebb, mind kevesebb transzcendens tekintélyt elismerő, sok feszültséggel terhes modern társadalmakban. Ahhoz, hogy ez a civilizáció mindenkit átfogjon, elengedhetetlenné vált, hogy a korábbi civilizáló ágensek mellé belépjen az állam. Mert ha a civilizáció elvben mindenkié is, magától nem jut el mindenkihez. Itt nincs lehetőségem arra, hogy részletesen beszéljek a civilizáció törékenységéről és korlátairól, arról, amit Elias már könyve írásakor, 1938-ban sejtett, a civilizált viselkedés páncélja igen hamar szétpattanna, ha valamiféle társadalmi változás nyomán ismét akkora bizonytalanság, a veszélyek olyan kiszámíthatatlansága törne ránk, mint egykor... (1987:832). A 6

7 háborúk, Auschwitz és a Gulág ilyen, a társadalmak egészét érintő decivilizációs tragédiák. Európa ma talán jobban felkészült az ilyen katasztrófák elkerülésére, mint korábban. Ám minden országban érzékelhető az az igazi baj, hogy ez a folyamat nem közös sors. Nem mindenkit sujtó kataklizma, csak egyes nem véletlenszerűen kijelölődő egyének és csoportok sorsa. Az új paradigmában a civilizációs vívmányok már csak azoknak járnak vagy jutnak, akik meg tudják azt maguknak szerezni. A többiek az összetartó pántokon kívülre kerülnek. E többiek pedig azok lesznek, akik legkésőbb kerültek be a civilizációs áramba, akiknél a feltételek még nem közeledtek eléggé a normához, akiknél nem volt elég idő, hogy a külső kényszerek bensővé váljanak. S ami lefoszlik róluk, vagy amitől kényszerűen megfosztódnak, az nem csak a külsődleges szokások halmaza, hanem az együvé tartozás tudata, s mindaz, ami normákban, viselkedésben, értékekben ezzel jár (Ferge 1998). A történelem kényszerei folytán az állam külső és belső rendfenntartó, gazdasági infrastruktúrát építő, majd jóléti gondoskodó funkciói mellé beléptek a civilizáló funkciók. Az állam mai visszavonulása voltaképp csak a két utolsó funkcióból való visszavonulást jelenti. Ilyen módon a társadalom dezintegrálódásának oka is, következménye is a civilizációs folyamat megfordulása. Ez olyan decivilizációs folyamatokat indít el, amelyek közvetlenül csak a társadalom rosszabb helyzetű csoportjait érintik. Az ő decivilizált életformájuk és cselekedeteik, azaz a vagyon elleni és az öncélú erőszak elszaporodása révén viszont a többiek is veszélyeztetté válnak. A jobb helyzetűek saját védelmükben a rendőri funkciók újabb erősítése felé szorítják az államot, s a rossz kör folytatódik. A bűnözés növekedése tehát nem (csak) önmagában baj. Jelzője a társadalom dezintegrálódásának is, s egyre inkább egy decivilizációs folyamat kezdetének is. Ezt a folyamatot nehéz lesz megállítani vagy megfordítani nemzeti és nemzetközi civil erők, és az állam civilizatórikus szerepének újragondolása nélkül. Ferge Zsuzsa: Rögös út a munkához. Népszabadság, április 13. A Szociális és Munkaügyi Minisztérium honlapján április 7-én délelőtt jelent meg a munkanélküli-ellátások újraszabályozásának több törvényt módosító tervezete. A javaslat nyilvános egyeztetése teljes négy napig tart. A módosítások kevés kivétellel (járulékkedvezmény a segélyezettet foglalkoztatónak) kedvezőtlenül érintik a munkanélküliek többségét, olykor pedig az önkormányzatokat is. A deklarált - természetesen helyeslendő - cél a munkára ösztönzés, a munkaerőpiachoz közelítés. Az eszközök sajátosak. Többek között: a háromhavonta kötelező 15 nap közfoglalkozatáson kívül minden más beilleszkedési segítség megszűnik; a munkanélküliségi biztosítási ellátás szinte megszűnik (a járadék ideje alatt is kötelező a közfoglalkoztatás); a szabálysértések (pl. feketemunka) örökre kizárhatnak a segélyezésből; ha egy önkormányzat nem tud közfoglalkoztatást szervezni (ami kis és szegény falvakban könynyen megeshet), nem kap a költségvetéstől fedezetet a segélyekre. Be kellene látnunk, hogy a munkaerőpiacunkról évekkel ezelőtt kiszorult, azóta jórészt falusi gettókba kényszerült százezrek "aktivizálása" nem olyan feladat, amely néhány kormányrendelettel megoldható volna. A kapitalizmus egyik legmélyebb ellentmondásáról van szó. Az újonnan kibontakozó tőkés rendszer felszabadította az embert a korábbi személyi kötöttségek alól. Létrehozta a tulajdon, a munka, a szerződés szabadságát, sőt, azt az államot is, amely a személyek életét és tulajdonuk biztonságát mások erőszakos támadási kísérleteivel szemben megvédi. A megélhetést a szabad tulajdon és a szabad munka volt hivatva biztosítani. A tulajdonos szerződik a szabadon mozgó, céhek vagy jobbágyi kötelékek alól felszabadult munkással, és tulajdonát tőkeként működteti. Ez az elrendezés, úgy tűnt, meg tudja oldani a munkátlan szegények kérdését. A jog új szellemének és a szolidaritás elvének megfelelően tehát újra lehetett fogalmazni a szegénykérdést. "Minden embernek joga van a megélhetéshez" - idéz Robert Castel egy 1790-es dokumentumból. A segély nem egyszerűen jog, hanem "minden társadalom szent és megtagadhatatlan tartozása" - azaz, és ez vadonatúj megoldás, nem kisközösségi, hanem állami feladat. Csak hát persze a tartozás csak akkor áll fenn, ha a szegény nem munkaképes. "A munkára képes szegények megsegítésének módja nem lehet más, csak a munka" - amely szabadon elérhető. A kimondott feltételezés az volt, hogy munkát mindig lehet találni. A kereslet-kínálat közötti egyensúlyhiány lehetősége általában sem épülhetett be eme feltörekvő, optimista kor szemléletébe. Különösen nem a munkaerő-kereslet és -kínálat súlyos, mennyiségi vagy minőségi egyensúlyhiánya. Evidensnek tűnt, hogy aki munkaképes és nem dolgozik, az csak parazita lehet. Vele szemben már jogos mindenféle megtorlás, hiszen nem ártatlan áldozat, mint volt a kötött munka idején. A munkanélküliséget mint társadalmi jelenséget és közgazdasági kategóriát csak a XIX. század végén ismerik fel, és a XX. század első felében kezd "kockázatként" beépülni a társadalombiztosításba. Addig pedig folytatódik a munkaképes, de munkát nem találó szegények bűnözőként vagy legalábbis önhibásként kezelése, megmaradnak a dologházak, folyik a megalázó és minimálisan sem elégséges segélyek osztogatása. A XX. század első évtizedeiben kezdődött meg a közgazdasági összefüggések vizsgálata is. A munkaerőpiaci egyensúlyhiány 7

8 lehetőségét Keynes elmélete igazolta. A neoklasszikus közgazdaságtan és a neoliberális ideológia dominanciájának visszatérése ezt a felismerést is egyelőre felülírta: a közgazdasági törvényszerűség helyét ismét a szegényekkel szembeni ideológiai és politikai elutasítás, ha nem gyűlölség foglalja el. És most itt állunk egy jó kétszáz éve vissza-visszatérő paradoxonnal. Tudomány és tapasztalat szerint a piac működése vezethet súlyos egyensúlyhiányokhoz. (Az USAból kiinduló mostani hitelválság csak újabb bizonyíték erre.) A kereslet és kínálat megbomlott egyensúlya a munkaerőpiacon tömegeket tehet, tesz, tett feleslegessé. A munkaerőpiac globális átrendeződésével a probléma súlya egyelőre nő. És mégis megpróbáljuk egyéni felelősségként kezelni a munkátlanságot. Erről szól az "Út a munkához" program. A munkanélküliség "társadalmi tény", de az állam beavatkozása ezúttal is segíthet valamit. Minthogy a munkahiány mérhetetlen sok baj gyökere, kevés olyan fontos közcél van, mint a munkátlanok számának csökkentése, a legálisan foglalkoztatottak számának növelése. Emellett az állam dolga volt a bajbajutottak, adott esetben a munkájukat, jövedelmüket elvesztők segítése. Szavakban, deklaráltan valóban ezek az új program elsődleges céljai: aktivizálás, a segély biztosítása a nem aktivizálhatóknak. Ténylegesen sokkal bizonytalanabb vagyok. A program megfogalmazói elég jól tudják, mekkora a baj mind a munkaerőpiaci lehetőségek, mind az ellátások színvonala táján. A munkaerőpiaccal kapcsolatban elhangzik, hogy "az elmúlt két évtizedben drasztikusan csökkent az alacsony képzettséget igénylő munka iránti igény, miközben "a népességen belül alig csökkent a kizárólag ilyen munkára képesek aránya." "Évről évre gyarapszik az iskolázatlan, vagy hiányos iskolázottságú fiatal felnőttek csoportja, akik soha nem dolgoztak, reményük sincs a munkába állásra". E körben "jelentős a romák aránya, irányukban a munkaadók diszkriminációja is csökkenti a keresletet". A segélyezettek kétharmada a 47 leghátrányosabb helyzetű kistérségben él, ahol se munka, se tisztességes közlekedés. Az ellátásokról tudható, hogy a regisztrált munkanélküliek száma évek óta 400 ezer fő körül van. Vannak, akik álláskeresési támogatásra jogosultak, több mint harmaduk ezer fő, illetve család - rendszeres szociális segélyt kap. A nyilvántartott személyek csaknem egyharmada pedig nem kap semmiféle ellátást. Arról a mostani előterjesztések nem szólnak, hogy az ellátatlanságon kellene-e változtatni. Arról sem, hogy a segélyezés vagy a nagyon alacsony jövedelem milyen életfeltételeket tesz lehetővé. Saját szegénykutatásainkból tudjuk, hogy a kereső nélküli családok jövedelme mintegy százalékkal alacsonyabb azokénál, ahol legalább egy kereső van. De azt is tudjuk, hogy ha van egy kereső, az még nem oldja meg a helyzetet: a szegény családok több mint felében, a gyerekes szegények 65 százalékában van kereső. A szűkösség mégis riasztó. Csak példaként: az alsó jövedelmi harmadban élők között (idősek nélkül) az összes család 40, a három-, és többgyerekesek 50, a romák 60 százaléka eladósodott. A program két problémára akar választ adni: a foglalkoztatás növelésre általában, és a segélyen lévők foglalkoztatás növelésére különösen. Az első törekvés a hagyományos aktív munkaerőpiaci eszközöket használja, a második egy ettől elszakadónak tekintett "új" stratégiát, a workfare-t, magyarul munkára kötelezést. A foglalkoztatás növelésére a kormányzati előterjesztés egy új valóságos "aktívizáló" eszközt tartalmaz. A depressziós régiókban csökkenti a munkáltatói terheket, ha valaki segélyezettnek ad munkát. A többi aktív eszközről most nincs szó. Évek óta számos hazai vagy EU-s finanszírozású program létezik, többek között vállalkozásösztönzések, képzések, vagy ideiglenes (tranzit) foglalkoztatás. Ezek jók is lehetnének, ám eddig többnyire vitatható vagy kevéssé ismert a hatásuk. Eddig sem az átképzésre, sem a bérjárulékokra költött évi milliárd nem növelte a munkahelyek számát. (Nyílt titok, hogy az átképzések egyértelmű nyertesei a képzők.) Igaz, az újonnan képzettek egy része elhelyezkedett - csak közben ugyanennyi kevésbé képzett meg kiszorult a piacról. Volt számos, 2-3 évig sikeresen működő munkahelyteremtő projekt is - például óvodai roma dajka, iskolai roma pedellus és hasonló programok. Szükség is volt rájuk, hasznosak is voltak, munkát is teremtettek. Csak túlnyomó részük a projekt lejártakor összeomlott. A rendszeres segélyen lévők munkára fogásának új módszerei részben elgondolkodtatóak, részben riasztóak. Munkára késztetés természetesen eddig is folyt. Ez volt a "segély helyett munkát" program óta eddig is csak az kaphatott rendszeres segélyt, aki vállalta, hogy folyamatosan és aktívan együttműködik a kijelölt intézménnyel, illetve elvállalja a számára felajánlott és megfelelő munkát. Ez is már az Európa-szerte divatossá vált workfare szemléletet tükrözte. A munkára képeseknél az együttműködés kötelező időszakos közfoglalkoztatást jelentett. A munkát nem vállalótól a segélyt is meg kellett vonni. (Az utóbbi években már a segélyezettek közel 60 százalékának jutott valamilyen közmunka, de többségüknek maximum 3-4 hónapnyi.) A többieknél a segély feltétele az önkormányzati családsegítővel, szociális munkásokkal való együttműködés volt. Ott, ahol az önkormányzat erre valamennyi forrást adott, ez volt az egyik legsikeresebb "visszaillesztő" program. A források azonban soha nem voltak elégségesek, és most inkább szűkülnek. A családsegítő szolgálatok a települések harmadában hiányoznak, általában alulfinanszírozottak, kevés a szakképzett munkatárs. A nagy munkanélküliségű régiókban egy-egy szociális szakembernek leépült munkanélkülibe kellett volna aprólékos munkával lelket öntenie. Mindent egybevetve, az eddigi munkára késztető programok nem mondhatók 8

Szegénység és bűnözés. - illetve van-e dezintegrációs és decivilizációs veszély

Szegénység és bűnözés. - illetve van-e dezintegrációs és decivilizációs veszély Ferge Zsuzsa Szegénység és bűnözés - illetve van-e dezintegrációs és decivilizációs veszély (Bűnügyi Szemle számára) Könnyelműség volt elfogadnom a Belügyi Szemle főszerkesztőjének felkérését, hogy írjak

Részletesebben

Válogatott irodalmak, szakirodalmi összegzések. I. részéhez

Válogatott irodalmak, szakirodalmi összegzések. I. részéhez TÁMOP 5.1.3.-09/1. Közösségi felzárkóztatás a mélyszegénységben élők integrációjáért program szakmai koordinációja Válogatott irodalmak, szakirodalmi összegzések Az adósságcsapda és a mélyszegénység c.

Részletesebben

Struktúra és szegénység 1

Struktúra és szegénység 1 Ferge Zsuzsa Megjelent: Struktúra és szegénység (2006) In: Kovách Imre (szerk.) Társadalmi metszetek érdekek és hatalmi viszonyok, invidualizáció. Napvilág Kiadó. 479-500 Struktúra és szegénység 1 Nem

Részletesebben

Az Országgyűlés.../2007. (...) OGY. h a t á r o z a t a. a Legyen Jobb a Gyerekeknek. Nemzeti Stratégiáról, 2007-2032

Az Országgyűlés.../2007. (...) OGY. h a t á r o z a t a. a Legyen Jobb a Gyerekeknek. Nemzeti Stratégiáról, 2007-2032 Az Országgyűlés.../2007. (...) OGY h a t á r o z a t a a Legyen Jobb a Gyerekeknek Nemzeti Stratégiáról, 2007-2032 Az Országgyűlés eleget téve a Magyar Köztársaság kötelezettségvállalásainak, a nemzetközi

Részletesebben

Vágóképek rögzítve. Tartalomjegyzék. Bevezetés 3 1. Helyzetkép a gyerekes családokról 5 1.1. Szegénység 5 1.2. Jövedelem 6

Vágóképek rögzítve. Tartalomjegyzék. Bevezetés 3 1. Helyzetkép a gyerekes családokról 5 1.1. Szegénység 5 1.2. Jövedelem 6 Vágóképek rögzítve A Legyen jobb a gyerekeknek Nemzeti Stratégia és egyéb, a szegénységben vagy annak közelében élők életminőségét és életesélyeit befolyásoló szabályozási változások, intézkedések hatásainak

Részletesebben

civil jelentés a Gyerekesélyekről, 2012 2013

civil jelentés a Gyerekesélyekről, 2012 2013 civil jelentés a Gyerekesélyekről, 2012 2013 Civil jelentés A gyerekesélyekről, 2012 2013 Budapest, 2014 A kötet megjelenését az Emberi Erőforrások Minisztériuma, Emberi Erőforrás Támogatáskezelő segítette.

Részletesebben

civil jelentés a Gyerekesélyekről, 2011

civil jelentés a Gyerekesélyekről, 2011 civil jelentés a Gyerekesélyekről, 2011 GYEREKESÉLY KÖZHASZNÚ EGYESÜLET Civil jelentés A gyerekesélyekről, 2011»GYERE«Budapest, 2012 A Civil jelentés elkészítését, kiadását és internetes megjelenését

Részletesebben

Szociális törvénykezés a rendszerváltás óta 1

Szociális törvénykezés a rendszerváltás óta 1 TANULMÁNYOK FERGE ZSUZSA Szociális törvénykezés a rendszerváltás óta 1 A magyar változások háttere: a posztmodern paradigmaváltás" A rendszerváltás idejére már világszerte felerősödtek a neoliberális és

Részletesebben

ELLENÁLLÓ EGYENLŐTLENSÉGEK (A mai egyenlőtlenségek természetrajzához)

ELLENÁLLÓ EGYENLŐTLENSÉGEK (A mai egyenlőtlenségek természetrajzához) Ferge Zsuzsa 1 Elhangzott 2005. április 21-én ELLENÁLLÓ EGYENLŐTLENSÉGEK (A mai egyenlőtlenségek természetrajzához) 1. Mi szól az egyenlőtlenségek csökkentése mellett? A magyar társadalom legégetőbb problémájának

Részletesebben

(A mai egyenlőtlenségek természetrajzához) 1. Mi szól az egyenlőtlenségek csökkentése mellett?

(A mai egyenlőtlenségek természetrajzához) 1. Mi szól az egyenlőtlenségek csökkentése mellett? Megjelent: Esély 2005/4, 3-41 Ferge Zsuzsa 1, 2 Ellenálló egyenlőtlenségek (A mai egyenlőtlenségek természetrajzához) 1. Mi szól az egyenlőtlenségek csökkentése mellett? A magyar társadalom legégetőbb

Részletesebben

FELEMELKEDÉS KÖZÖS ERŐVEL: A TARTÓS MÉLYSZEGÉNYSÉG CSÖKKENTÉSE CÉLHOZ KÖTÖTT TÁMOGATÁSOK RÉVÉN

FELEMELKEDÉS KÖZÖS ERŐVEL: A TARTÓS MÉLYSZEGÉNYSÉG CSÖKKENTÉSE CÉLHOZ KÖTÖTT TÁMOGATÁSOK RÉVÉN FELEMELKEDÉS KÖZÖS ERŐVEL: A TARTÓS MÉLYSZEGÉNYSÉG CSÖKKENTÉSE CÉLHOZ KÖTÖTT TÁMOGATÁSOK RÉVÉN ZÁRÓJELENTÉS 2012. MÁRCIUS 12. A tanulmányt a TÁRKI Társadalomkutatási Intézet Zrt. és a Budapest Szakpolitikai

Részletesebben

A munkaerőpiac peremén lévők és a költségvetés

A munkaerőpiac peremén lévők és a költségvetés levelezési cím 1112 Budapest, Budaörsi út 45. telefon + 361-309-2652 e-mail kti@krtk.mta.hu A munkaerőpiac peremén lévők és a költségvetés Készítette: Bakó Tamás, Cseres-Gergely Zsombor, Kálmán Judit,

Részletesebben

FELEMELKEDÉS KÖZÖS ERŐVEL: A TARTÓS MÉLYSZEGÉNYSÉG CSÖKKENTÉSE CÉLHOZ KÖTÖTT TÁMOGATÁSOK RÉVÉN

FELEMELKEDÉS KÖZÖS ERŐVEL: A TARTÓS MÉLYSZEGÉNYSÉG CSÖKKENTÉSE CÉLHOZ KÖTÖTT TÁMOGATÁSOK RÉVÉN FELEMELKEDÉS KÖZÖS ERŐVEL: A TARTÓS MÉLYSZEGÉNYSÉG CSÖKKENTÉSE CÉLHOZ KÖTÖTT TÁMOGATÁSOK RÉVÉN MELLÉKLET A ZÁRÓJELENTÉSHEZ HÁTTÉRTANULMÁNYOK ZÁRÓJELENTÉS 2012. MÁRCIUS 12. TARTALOMJEGYZÉK 1. HÁTTÉRTANULMÁNY:

Részletesebben

Megegyezés. Magyarország megújításának lehetséges irányáról

Megegyezés. Magyarország megújításának lehetséges irányáról Megegyezés Magyarország megújításának lehetséges irányáról Az alábbi írás javaslat Magyarországnak arra, hogy merre menjen a következő években. Cselekvést szolgáló terv, de több annál. Azt is bemutatom,

Részletesebben

FERGE ZSUZSA ELSZABADULÓ EGYENLŐTLENSÉGEK ÁLLAM, KORMÁNYOK, CIVILEK

FERGE ZSUZSA ELSZABADULÓ EGYENLŐTLENSÉGEK ÁLLAM, KORMÁNYOK, CIVILEK TÁRSADALOMPOLITIKAI OLVASÓKÖNYVEK FERGE ZSUZSA ELSZABADULÓ EGYENLŐTLENSÉGEK ÁLLAM, KORMÁNYOK, CIVILEK Budapest, 2000 A Hilscher Rezső Szociálpoltikai Egyesület és az ELTE Szociológiai Intézet Szociálpolitikai

Részletesebben

A szakképzés története

A szakképzés története Hallgatói segédanyag a III./1. tematikai egységhez A szakképzés története 1. A szakképzés az elmúlt években mind hazai, mind pedig nemzetközi viszonylatban jelentős átalakuláson ment keresztül a megváltozott

Részletesebben

A közfoglalkoztatási csapda

A közfoglalkoztatási csapda A közfoglalkoztatási csapda A közfoglalkoztatási csapda A Magyar Szegénységellenes Hálózat jelentése a közfoglalkoztatottak hátterérôl, helyzetérôl és lehetôségeirôl Magyar Szegénységellenes Hálózat Budapest

Részletesebben

A cigányság megítélése Nak környékén

A cigányság megítélése Nak környékén Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar Szociológiai Intézet Szociológia BA A cigányság megítélése Nak környékén Témavezető tanár: Daróczi Gergely óraadó A szakdolgozat készítője: Kovárczi

Részletesebben

Felhasznált és ajánlott irodalom

Felhasznált és ajánlott irodalom Felhasznált és ajánlott irodalom Térségfejlesztők a szegénység elleni küzdelemben Térségfejlesztők a szegénység elleni küzdelemben Módszertani útmutató Készült a Közösségi felzárkóztatás a mélyszegénységben

Részletesebben

Gyermekszegénység programok

Gyermekszegénység programok ÁGOSTON László GYÔRI Gábor KOLLÁNYI Zsófia TORNAI István Gyermekszegénység programok Legjobb gyakorlatok 2006. október Tartalom 4 BEVEZETÔ 10 SZOCIÁLPOLITIKÁK ÉS SZOCIÁLIS MODELLEK 10 11 12 13 Egyesült

Részletesebben

2011 ver. 10. Nemzeti Szociálpolitikai Koncepció. Munkaanyag. A Kormány álláspontját nem tükrözi.

2011 ver. 10. Nemzeti Szociálpolitikai Koncepció. Munkaanyag. A Kormány álláspontját nem tükrözi. 2011 ver. 10. Nemzeti Szociálpolitikai Koncepció 2011 2020 Munkaanyag. A Kormány álláspontját nem tükrözi. Nemzeti Szociálpolitikai Koncepció 2011 2020 Készítette: Czibere Károly Sziklai István Mester

Részletesebben

Küzdelem a szegénység és a társadalmi kirekesztés ellen 1. kötet Esettanulmány Magyarországról

Küzdelem a szegénység és a társadalmi kirekesztés ellen 1. kötet Esettanulmány Magyarországról Nemzetközi Munkaügyi Hivatal Közép- és Keleteurópai Iroda, Budapest Küzdelem a szegénység és a társadalmi kirekesztés ellen 1. kötet Esettanulmány Magyarországról FERGE ZSUZSA TAUSZ KATALIN DARVAS ÁGNES

Részletesebben

DARVAS Ágnes TAUSZ Katalin. Gyermekszegénység. 2006. október

DARVAS Ágnes TAUSZ Katalin. Gyermekszegénység. 2006. október DARVAS Ágnes TAUSZ Katalin Gyermekszegénység 2006. október Tartalom 4 BEVEZETÉS MIÉRT FONTOS TÉMA A GYERMEKSZEGÉNYSÉG? 10 10 12 GYERMEKJÓLLÉT, GYERMEKSZEGÉNYSÉG A gyermek a jóléti államban Hét állítás

Részletesebben

Ferge Zsuzsa: Kétsebességű Magyarország 1. A fogalmak kihívásai

Ferge Zsuzsa: Kétsebességű Magyarország 1. A fogalmak kihívásai 1 Ferge Zsuzsa: Kétsebességű Magyarország 1 A fogalmak kihívásai (Kirekesztés) Ha jól tudom, ez az első, az EU csatlakozási folyamat során szervezett nemzetközi szeminárium Magyarországon kirekesztés és

Részletesebben

A GYERMEKSZEGÉNYSÉG ELLENI KÜZDELEM ÁLLÁSA 2008-BAN

A GYERMEKSZEGÉNYSÉG ELLENI KÜZDELEM ÁLLÁSA 2008-BAN 7 A GYERMEKSZEGÉNYSÉG ELLENI KÜZDELEM ÁLLÁSA 2008-BAN Bass László, Darvas Ágnes, Farkas Zsombor, Ferge Zsuzsa (MTA KTI Gyermekprogram Iroda) Vezetői összefoglaló A Nemzeti Stratégia induló éve 2007 volt.

Részletesebben

Az Európai Foglalkoztatási Stratégia és a magyar foglalkoztatáspolitika

Az Európai Foglalkoztatási Stratégia és a magyar foglalkoztatáspolitika Az Európai Foglalkoztatási Stratégia és a magyar foglalkoztatáspolitika A Kopint-Datorg Konjunktúra Kutatási Alapítvány konferenciája, 2005. április 28. A Kopint-Datorg Konjunktúra Kutatási Alapítvány

Részletesebben

KÖZELKÉP JÓLÉTI ELLÁTÁSOK ÉS MUNKAKÍNÁLAT. Szerkesztette Cseres-Gergely Zsombor és Scharle Ágota

KÖZELKÉP JÓLÉTI ELLÁTÁSOK ÉS MUNKAKÍNÁLAT. Szerkesztette Cseres-Gergely Zsombor és Scharle Ágota KÖZELKÉP JÓLÉTI ELLÁTÁSOK ÉS MUNKAKÍNÁLAT Szerkesztette Cseres-Gergely Zsombor és Scharle Ágota közelkép 1. Jóléti ellátások, munkakínálati hatások és szabályozási gyakorlat (Cseres-Gergely Zsombor Scharle

Részletesebben

KIKET ÉS MIT SZOLGÁL A 100 LÉPÉS PROGRAM? ELLENTMONDÁSOS ELÕRELÉPÉSEK 1

KIKET ÉS MIT SZOLGÁL A 100 LÉPÉS PROGRAM? ELLENTMONDÁSOS ELÕRELÉPÉSEK 1 7_kotet_egesz_cdre.qxd 2006. 10. 18. 11:35 Page 128 128 Ferge Zsuzsa KIKET ÉS MIT SZOLGÁL A 100 LÉPÉS PROGRAM? ELLENTMONDÁSOS ELÕRELÉPÉSEK 1 Mögöttes meggondolások A 2004 õszén hivatalba lépõ miniszterelnök

Részletesebben

Szegénység és szociális feszültségek

Szegénység és szociális feszültségek Szegénység és szociális feszültségek - Politikai Megbékélés Beszélgetéssorozat III. - 2013. június Tartalomjegyzék 1. Szegénység és egyenlőtlenség Magyarországon... 3 1.1. Szegények száma és aránya...

Részletesebben

TÁRKI TÁRSADALOMPOLITIKAI TANULMÁNYOK 8.

TÁRKI TÁRSADALOMPOLITIKAI TANULMÁNYOK 8. TÁRKI TÁRSADALOMPOLITIKAI TANULMÁNYOK 8. Róbert Péter Nagy Ildikó: ÚJRAELOSZTÓ ÁLLAM VAGY ÖNGONDOSKODÓ POLGÁR? A TÁRKI Társadalompolitikai Tanulmányok: fontos közpolitikai témákat tűz napirendre tényszerű,

Részletesebben