Kitöltési útmutató a számú havi bevalláshoz

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kitöltési útmutató a 0501. számú havi bevalláshoz"

Átírás

1 Kitöltési útmutató a. számú havi bevalláshoz Az adózás rendjérõl szóló évi XCII. törvény (továbbiakban: Art.) 1. számú mellékletének I./A./3. pontjában meghatározott havi adóbevallás benyújtására kötelezett adózónak január 1-jétõl december 31-éig keletkezett adókötelezettségeit az államháztartással szemben havonta ezen a nyomtatványon a kell bevallani az illetékes elsõ fokú adóhatósághoz. tárgyhót követõ hó 20-áig A határidõig benyújtani elmulasztott bevallásokat is ezen a nyomtatványon kell pótolni legkésõbb a tárgyévet követõ év (2006.) január 31-éig, ezt követõ pótlás esetén a 32-es számú pótló bizonylatot kell alkalmazni. Azonosítás A bevallásban az azonosító adatokat a bevallási idõszak utolsó napjára vonatkozóan kell kitölteni. A borítólapon ügyintézõként annak a személynek a nevét kérjük feltüntetni, aki a bevallást összeállította és aki a bevallás esetleges javításába bevonható. (Ha a bevallást külsõ cég, vagy erre jogosult egyéb személy készítette, és a bevallás javításába bevonható, ügyintézõként az õ adatait kérjük közölni.) Az adóbevallást az adózónak kell aláírnia. Lehetõség van arra is, hogy a bevallást az adózó helyett az Art. 7. (1) (2) bekezdésében meghatározott képviselõje, meghatalmazottja írja alá. Ha a bevallást meghatalmazott írja alá, az Art. 7. (3) bekezdésében meghatározott, az adóhatósághoz bejelentett és a vonatkozó bevallás aláírására jogosult állandó meghatalmazott kivételével a meghatalmazást csatolnia kell az adóbevalláshoz, és ezt a borítólapon a kódkockában X-szel kell jelölni. Ilyen esetekben a meghatalmazás csatolása nélkül az adóbevallás érvénytelen! Ha a bevallást az Art. 7. (3) bekezdése szerinti, az adóhatósághoz bejelentett és a vonatkozó bevallás aláírására jogosult állandó meghatalmazott írja alá, úgy ezt a tényt a fõlapon a megfelelõ kódkockában X-szel kell jelölni. Felhívjuk a figyelmét, hogy az adóhatósághoz be nem jelentett, vagy az adóhatósághoz bejelentett, de bevallás aláírására nem jogosult állandó meghatalmazott által aláírt adóbevallás meghatalmazás csatolása nélkül érvénytelen, csak az adóhatósághoz bejelentett a vonatkozó bevallás aláírására jogosult állandó meghatalmazott esetén lehet a meghatalmazás bevalláshoz történõ csatolásától eltekinteni! A meghatalmazásnak tartalmaznia kell a kiállítás idõpontját valamint a meghatalmazott és a meghatalmazó mindazon adatait, amelybõl a meghatalmazó és a meghatalmazott személye egyértelmûen megállapítható. Az Art. 9. (1) bekezdése alapján az a külföldi vállalkozás, amely belföldi gazdasági tevékenységével összefüggésben gazdasági célú letelepedésre nem kötelezett, belföldi adókötelezettségeinek teljesítésére pénzügyi képviselõt bízhat meg, bizonyos esetekben a pénzügyi képviselõ megbízása kötelezõ. A pénzügyi képviselõ megbízása esetén az adóbevallás aláírására csak a pénzügyi képviselõ jogosult. Amennyiben a bevallást az adóhatósághoz bejelentett pénzügyi képviselõ írja alá, úgy ezt a tényt a bevallás borítólapjának megfelelõ kódkockájába X-szel kérjük jelölni. Adótanácsadó vagy adószakértõ ellenjegyzése is lehetõségként biztosított az Art. 31. (8) bekezdése alapján. Amennyiben az adózó adóbevallását adótanácsadóval vagy adószakértõvel ellenjegyezteti, úgy az ellenjegyzõ borítólapon feltüntetett adatait is kérjük pontosan kitölteni. Ha az ellenjegyzésre jogosult nem rendelkezik adószámmal, a magánszemély 10 poziciós adóazonosító jelét (balra zártan) kérjük szerepeltetni. Az ellenjegyzett hibás adóbevallás esetén a mulasztási bírságot az adóhatóság az adótanácsadó, az adószakértõ terhére állapítja meg. A borítólapon az AZONOSÍTÁS (B) blokkban, amennyiben a levelezési címnél a postafiók megadása történik, akkor a közterület jellegéhez Pf -et kell írni, a postafiók számát a házszám rovatba kell feltüntetni. A Felszámolás alatti idõszakra beadott bevallás kódja kódkockát csak a felszámolással érintett adózóknak kell kitölteni. A felszámolási eljárás alatti idõszakra vonatkozó adóbevallásnál a kódkockába 2 -t kell írni. Minden más esetben a kódkockát üresen kell hagyni. Ha a felszámolási eljárás bevallási idõszakon belül kezdõdik, akkor két adóbevallást kell az adózónak beadnia, a bevallási idõszak kezdõ napjától a felszámolás kezdõ idõpontját megelõzõ napig az erre a célra rendszeresített megszûnõ bevallást, a felszámolás kezdõ idõpontjától a bevallási idõszak végéig már ezt a nyomtatványt kell kitölteni, a kódkockába 2 -t kell írni. (Végelszámolási eljárás esetén is a fentiek az irányadók azzal, hogy azt a kódkockában jelölni nem szabad.) 3

2 A bevallásban csak azokat a tárgyhavi kötelezettségeket szabad feltüntetni, amelyeket az adózónak pénzügyileg az állami adóhatóság által vezetett számlákkal szemben kell rendeznie és amelyekre jogszabály, illetve az adóhatóság nem írja elõ külön bevallási nyomtatvány benyújtását, (mint pl.: áfa, vagy szerencsejáték-szervezõk játékadó-bevallása). Azoknál az adóknál, ahol van visszaigénylés lehetõsége (pl. a kulturális járulék, munkáltatónak munkavállalóval történõ elszámolásból eredõ személyi jövedelemadó) a negatív adóval kapcsolatos rendelkezés külön (17. számú átvezetési és kiutalási kérelem a folyószámlán mutatkozó túlfizetéshez) nyomtatványon tehetõ meg. Amennyiben a bevallás kitöltéséig a hivatkozott jogszabályok módosításra kerülnek, úgy ezekre is figyelemmel kell lenni. Az önellenõrzéssel feltárt kötelezettségek a bevallásban nem szerepeltethetõk, azokat a sz. Bevallás az önellenõrzéssel történt helyesbítésrõl nyomtatványon kell bevallani. Az adóellenõrzés jogerõs határozatával elõírt tételeket sem szabad a havi bevallásban szerepeltetni. A bevallásba az adatokat az elõnyomott ezer forint szöveg figyelembevételével, ezer forintra kerekítve kell bejegyezni. Figyelem! A bevallás kitöltõ-ellenõrzõ programja az APEH internetes honlapján (www.apeh.hu) megtalálható, onnan letölthetõ. A társadalombiztosítási járulékokra vonatkozó általános tudnivalók A biztosítási és a járulékfizetési kötelezettségrõl, a fizetésre kötelezettek körérõl, a járulékok mértékérõl stb., a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetérõl szóló évi LXXX. törvény (a továbbiakban: Tbj.), valamint a Tbj. végrehajtásáról szóló 195/1997. (XI. 5.) Kormányrendelet (a továbbiakban: R.) rendelkezik. A Tbj. szerinti néhány fogalom ismertetése és jogszabályi helye: Ki minõsül foglalkoztatónak (Tbj. 4. a) pont) Ki minõsül biztosítottnak (Tbj. 5. ) Kire nem terjed ki a biztosítás (Tbj. 11. ) Járulékalapot képezõ jövedelem (Tbj. 4. k) pont) Járulékalapot nem képezõ jövedelem (Tbj. 21. ) Milyen járulék fizetésére kötelezett a foglalkoztató és a biztosított (Tbj. 18. ) A járulékok fajtái és mértéke (Tbj. 19. ) A foglalkoztató társadalombiztosítási járulék fizetési kötelezettsége (Tbj. 20. ) A biztosítottat terhelõ egyéni járulék, a nyugdíjjárulék felsõ határa (Tbj. 24., 31. ) A társadalombiztosítási járulékot, melynek mértéke 29 százalék, nem lehet egy sorban bevallani, azt meg kell osztani a Nyugdíjbiztosítási Alapnak járó 18, illetõleg az Egészségbiztosítási Alapnak járó 11 százalékra. Hasonlóan elkülönítve kell a biztosítottaktól levont járulékokra vonatkozó bevallásnak is eleget tenni, ezért a levont 8,5 (magánnyugdíj-pénztár tagja esetében 0,5), illetve a 4 százalék egy sorban történõ bevallása nem lehetséges. A járulékokra vonatkozó sorok ( sorig) kitöltésekor az összegeket úgy kell bejegyezni, hogy a negatív ( ) elõjelet mindig ki kell írni! [Ilyen eset elõfordulhat, pl.: a többletként levont nyugdíjjárulék elszámolásakor (visszaadásakor)]. A pozitív elõjelet kiírni nem kell! Az egészségbiztosítási járuléknak az elõzõ évhez hasonlóan továbbra sincs felsõ határa. Abban az esetben, ha valakinek egyidejûleg több biztosítással járó jogviszonya van, mindegyik jogviszonyából származó (járulékalapot képezõ) jövedelme után felsõ határ nélkül 4 százalékos mértékû egészségbiztosítási járulékot fizet, ha a foglalkoztatása egyik jogviszonyában sem éri el a heti 36 órát. Amennyiben a foglalkoztatás bármelyik jogviszonyban eléri a heti 36 órát, a további jogviszonyokból származó járulékalapot képezõ juttatások után nem kell egészségbiztosítási járulékot fizetni. A nyugdíjjárulék (és magánnyugdíj-pénztár tagja vonatkozásában a tagdíj) megfizetése esetében változatlanul érvényesül a járulékfizetési felsõ határ. Amennyiben valakinek egyidejûleg több biztosítással járó jogviszonya van, mindegyik jogviszonyából származó és nyugdíjjárulék alapot képezõ jövedelme együttes figyelembevételével nyugdíjjárulékot (a magánnyugdíj-pénztár tagja tagdíjat) köteles fizetni, legfeljebb azonban a járulékfizetési felsõ határig. Ezt a felsõ határt évre a Magyar Köztársaság költségvetésérõl 4

3 szóló évi CXXXV. törvény naptári napi forint, egész évre számítva ( )= forint összegben határozta meg. A biztosított mindaddig köteles nyugdíjjárulékot (tagdíjat) fizetni, illetõleg a foglalkoztató a nyugdíjjárulék alapot képezõ jövedelmeibõl a nyugdíjjárulékot (magánnyugdíj-pénztár tagja esetén a tagdíjat) levonni, amíg a biztosított nem nyilatkozik, hogy a nyugdíjjárulék alapot képezõ juttatásai együttesen elérték a járulékfizetés felsõ határát. Fontos! Ezen a bevallási nyomtatványon az egyéni vállalkozó saját járulékait nem vallhatja be! A foglalkoztatónak minõsülõ havi bevallás benyújtására kötelezett egyéni vállalkozó az általa foglalkoztatott biztosítottak (alkalmazottak, segítõ családtagok stb.) járulékait vallja be ezen a nyomtatványon. Az egészségügyi hozzájárulásra vonatkozó általános tudnivalók Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettségrõl, a fizetésre kötelezettek körérõl az egészségügyi hozzájárulásról szóló évi LXVI. törvény (a továbbiakban: Eho tv.) rendelkezik. Az egészségügyi hozzájárulást az egészségügyi szolgáltatások finanszírozásához szükséges források kiegészítése érdekében kell fizetni. Az egészségügyi hozzájárulás százalékosan és tételesen meghatározott adó jellegû fizetési kötelezettség. A százalékos mértékû egészségügyi hozzájárulást az Eho tv ai, míg a tételes egészségügyi hozzájárulást az Eho tv ai alapján kell bevallani és megfizetni. 01. sor: Személyi jövedelemadó összesen Számlaszám: APEH Személyi jövedelemadó bevételi számla Ebben a sorban kell feltüntetni a személyi jövedelemadóról szóló évi CXVII. törvény (a továbbiakban Szja tv.) alapján a magánszemélyektõl levont adóelõleg, adó, valamint az Szja tv. alapján a kifizetõt terhelõ személyi jövedelemadó együttes összegét. Személyi jövedelemadó elõlegnek minõsül a magánszemélytõl levont, a munkáltatóra vonatkozó szabályok szerint megállapított, a magánszemély helyett megfizetett adóelõleg is. A személyi jövedelemadó összesített összege kizárólag akkor lehet negatív ( ) elõjelû, ha a 05. sorban lévõ összeg figyelembevételével az összesítés is negatív ( ) adatot eredményez. Az ide beírt összegnek meg kell egyeznie a 02., 03., és a 09. sorba írt adatok összegével. 02. sor: Munkáltatóra vonatkozó szabályok szerint levont adóelõleg Ebben a sorban kell feltüntetni a 01. sor összegébõl kiemelve az adózó által foglalkoztatott alkalmazottak, illetve tagok részére az Szja tv. alapján munkaviszonyból, illetõleg a személyes közremûködés ellenértékeként kifizetett tagsági jogviszonyból származó jövedelemnek minõsülõ kifizetésekbõl a munkáltató (társaság) által levont, a magánszemély helyett megfizetett személyi jövedelemadó elõleget. Itt kell szerepeltetni az Szja tv. alapján más bérjövedelemnek minõsülõ kifizetésekbõl levont adóelõleget is. 03. sor: Kifizetõre vonatkozó szabályok szerint levont adó, adóelõleg Ebben a sorban kell feltüntetni a 01. sor összegébõl kiemelve az Szja. tv. alapján a kifizetõre vonatkozó szabályok szerint megállapított, levont adót, adóelõleget. A kifizetõi szabályok szerint levont adó, adóelõleg kötelezettség összesített összegében kizárólag akkor szerepelhet negatív elõjelû adat, ha a tényleges osztalék megállapított adója kevesebb, mint az osztalékelõleg kifizetésekor levont adó összege. 04. sor: Árfolyamnyereségbõl levont adó Ebbe a sorba a 03. sor összegébõl kiemelve az árfolyamnyereségbõl levont forrásadót kell beírni. 05. sor: Az osztalékból levont, elszámolt adó Ebben a sorban kell szerepeltetni a 03. sor összegébõl az osztalékkal összefüggõ adófizetési kötelezettséget. Ebben a sorban negatív számot kizárólag abban az esetben lehet feltüntetni, ha a tényleges osztalék megállapított adója kevesebb, mint az osztalékelõleg kifizetésekor levont adó összege. 06. sor: Az osztalékelõlegbõl levont adó Ebben a sorban kell szerepeltetni a 03. sor összegébõl a magánszemély(ek)nek kifizetett osztalékelõlegbõl levont forrásadót. 07. sor: Társasházaknak kifizetett jövedelembõl levont forrásadó Ebben a sorban kell feltüntetni a 03. sorból kiemelve az Szja tv 75. (6) bekezdése alapján a társasház részére kifizetett jövedelembõl levont személyi jövedelemadót. A kifizetõnek kell megállapítania, levonnia az adót többek között a társasházi közös tulajdonban álló helyiség kifizetõ részére történõ bérbeadásából származó jövedelembõl. 5

4 08. sor: Az egyéb jogcímen levont személyi jövedelemadó Ebben a sorban kell szerepeltetni a 03. sorból a sorokban nem nevesített jövedelmekbõl levont adóelõleg, adó együttes összegét. Ebben a sorban kell feltüntetni többek között az összevont adóalapba tartozó jövedelmekbõl, a kisösszegû kifizetésekbõl levont adó adóelõleg összegét is. 09. sor: A kifizetõt terhelõ személyi jövedelemadó Ebben a sorban kell szerepeltetni a 01. sor összegébõl az Szja tv /A. -ok, a 74/A., valamint a 76. szerint a kifizetõt terhelõ összes személyi jövedelemadó kötelezettséget. 10. sor: Reprezentáció, üzleti ajándék utáni 44%-os adó Ebben a sorban kell kimutatni a 09. sor összegébõl a reprezentáció és a 10 ezer forint egyedi értéket meg nem haladó értékû üzleti ajándék miatti, az Szja tv. 69. (8) bekezdése szerinti személyi jövedelemadó-kötelezettség összegét. A reprezentáció és a 10 ezer forint egyedi értéket meg nem haladó üzleti ajándékok adóköteles része után az adókötelezettséget évi egy alkalommal kell teljesíteni. Az adókötelezettség alá esõ érték után az adót az adóévben (üzleti évben) elszámolt összes bevétel megállapításának hónapjának kötelezettségeként kell bevallani. Amennyiben az adózónak a évi bevételét, illetve ennek alapján az adót május 31-éig kell megállapítani, akkor a évi. számú nyomtatványon május hónapra a 10. soron vallja be az adókötelezettségét. Értelemszerûen a naptári évtõl eltérõ üzleti évet választott adózók is évente egy alkalommal teljesítik kötelezettségüket az elszámolt éves bevétel megállapítása hónapjának kötelezettségeként. Az egyéni vállalkozónak a decemberi kötelezettségek között kell szerepeltetni a reprezentáció és a 10 ezer forint egyedi értéket meg nem haladó üzleti ajándék utáni személyi jövedelemadó összegét. 11. sor: A természetbeni juttatások után a kifizetõt terhelõ személyi jövedelemadó Ebben a sorban kell szerepeltetni a 09. sorból az Szja tv ában tételesen felsorolt természetbeni juttatások kivéve a reprezentáció és üzleti ajándék utáni, a kifizetõt terhelõ 44 százalékos adót. 12. sor: Cégautó adó Ebben a sorban kell szerepeltetni a 09. sorból az Szja. tv. alapján a cégautó miatt a kifizetõt terhelõ személyi jövedelemadó-kötelezettség összegét. 13. sor: Más, a kifizetõt terhelõ személyi jövedelemadó Ebben a sorban kell kimutatni a 09. sorból a kamatkedvezménybõl származó jövedelem utáni, az adómentes kifizetések korlátozására tekintettel keletkezõ kifizetõt terhelõ 44 százalékos személyi jövedelemadót, valamint az adóköteles nyeremény utáni személyi jövedelemadót is. 14. sor: Önkormányzat által fizetendõ 33, illetõleg 8 százalékos adó Ebben a sorban kell az önkormányzatoknak a 09. sorból feltüntetni az Szja tv. 74/A. -a alapján fizetendõ személyi jövedelemadó kötelezettségét. 15. sor: Munkáltatóként levont személyi jövedelemadó évi különbözete Ebben a sorban a munkáltatónak a dolgozóval kapcsolatos, a évvel összefüggõ személyi jövedelemadó-elszámolásából származó különbözetet [Art. 1. sz. melléklet I/B/3/f pont] kell feltüntetni. Ha a számított összeg kötelezettség, azt az elõjel külön feltüntetése nélkül, ha visszaigénylés, akkor ( ) elõjellel kell szerepeltetni. Ezt az öszszeget a 01. és 02. sor nem tartalmazhatja. 16. sor: A hitelintézetek és a pénzügyi vállalkozások különadójának elõlege Számlaszám: APEH Hitelintézetek és pénzügyi vállalkozások különadója bevételi számla Ebben a sorban kell feltüntetni a hitelintézetek és a pénzügyi vállalkozások különadójáról szóló évi CII. törvény 3. (1), (3) bekezdésében meghatározott adóalap szerint megállapított különadó elõlegét. A 3. (1) bekezdés alapján megállapított pozitív kamatkülönbözet szerinti adóalap 6%-át, a (3) bekezdés alapján megállapított pozitív adózás elõtti eredmény szerinti adóalap 8%-át. Felhívjuk a figyelmet, hogy az adózás elõtti eredmény alapján történõ adóalap megállapítását csak abban az esetben választhatja, ha az errõl szóló nyilatkozatát (0529/Ny) határidõben benyújtotta az adóhatósághoz. Az 5. (1) bekezdése szerint az elsõ három negyedévre a negyedévet követõ hónap 20. napjáig kell az adóelõleget megállapítani, bevallani és megfizetni. Az éves bevallásra kötelezett, valamint a naptári évtõl eltérõ üzleti évet választó adózónak a 0529/PK bevallást kell benyújtaniuk. Nem kell a különadót megfizetni annak a szövetkezeti hitelintézetnek, amely: az egyes pénz- és tõkepiaci tárgyú törvények módosításáról szóló évi LXIV. törvény 278. (1) bekezdésének hatálya alá esik, és 6

5 saját tõkéje az adóévet megelõzõ adóévben nem éri el a kétszázötven millió forintot, és az adóévre vonatkozóan tagjainak részesedést nem állapít meg. 17. sor: Gumiabroncsok környezetvédelmi termékdíja Számlaszám: APEH Gumiabroncsok környezetvédelmi termékdíja bevételi számla Ebben a sorban kell feltüntetni a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról szóló évi LVI. törvényben meghatározott termékek közül a gumiabroncsokat terhelõ környezetvédelmi termékdíj összegét. 18. sor: Csomagolás környezetvédelmi termékdíja Számlaszám: APEH Csomagolás környezetvédelmi termékdíja bevételi számla Ebben a sorban kell feltüntetni a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról szóló évi LVI. törvényben meghatározott termékek közül a csomagolást terhelõ környezetvédelmi termékdíj összegét. A termékdíj fizetésére a csomagolást végzõ a kötelezett, amennyiben azt a csomagolóeszköz gyártója nem vállalja át. 19. sor: Hûtõberendezések és hûtõközegek környezetvédelmi termékdíja Számlaszám: APEH Hûtõberendezések és hûtõközegek környezetvédelmi termékdíja bevételi számla Ebben a sorban kell feltüntetni a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról szóló évi LVI. törvényben meghatározott termékek közül a hûtõberendezéseket és hûtõközegeket terhelõ környezetvédelmi termékdíj összegét. 20. sor: Akkumulátorok környezetvédelmi termékdíja Számlaszám: APEH Akkumulátorok környezetvédelmi termékdíja bevételi számla Ebben a sorban kell feltüntetni a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról szóló évi LVI. törvényben meghatározott termékek közül az akkumulátorokat terhelõ környezetvédelmi termékdíj összegét. 21. sor: Egyéb kõolajtermékek környezetvédelmi termékdíja Számlaszám: APEH Egyéb kõolajtermékek környezetvédelmi termékdíja bevételi számla Ebben a sorban kell feltüntetni a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról szóló évi LVI. törvényben meghatározott egyéb kõolajtermékeket terhelõ környezetvédelmi termékdíj összegét. 22. sor: Hígítók és egyéb oldószerek környezetvédelmi termékdíja Számlaszám: APEH Hígítók és egyéb oldószerek környezetvédelmi termékdíja bevételi számla Ebben a sorban a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról szóló évi LVI. törvényben meghatározott hígítók és egyéb oldószerek után visszaigényelhetõ környezetvédelmi termékdíj összegét kell szerepeltetni. Ebbe a sorba a évi CIII. törvény 16. (3) bekezdése alapján csak azok írhatnak december 31-éig negatív adatot, akik közvetlen anyagként december 31-éig beszerzett termékdíjas terméket használták fel. 23. sor: Reklámhordozó papírok környezetvédelmi termékdíja Számlaszám: APEH Reklámhordozó papírok környezetvédelmi termékdíja bevételi számla Ebben a sorban a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról szóló évi LVI törvényben meghatározott reklámhordozó papírokat terhelõ környezetvédelmi termékdíj összegét kell feltüntetni. 24. sor: Elektromos és elektronikai berendezések környezetvédelmi termékdíja Számlaszám: APEH Elektromos és elektronikai berendezések környezetvédelmi termékdíja bevételi számla A évi CIII. törvénnyel módosított a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról szóló évi LVI. évi törvény január 1-jétõl hatályos 2. (3) bekezdés g) pontjában meghatározott elektromos és elektronikai berendezéseket terhelõ környezetvédelmi termékdíj összegét kell ebben a sorban feltüntetni. 25. sor: Munkaadói járulék Számlaszám: APEH Munkaadói járulék bevételi számla Ebben a sorban a foglalkoztatás elõsegítésérõl és a munkanélküliek ellátásáról szóló évi IV. törvény 40. (1) bekezdése alapján meghatározott munkaadói járulékkötelezettséget kell szerepeltetni. 7

6 26. sor: Munkavállalói járulék Számlaszám: APEH Munkavállalói járulék bevételi számla Ebbe a sorba a foglalkoztatás elõsegítésérõl és a munkanélküliek ellátásáról szóló évi IV. törvény 41. -a alapján fizetendõ munkavállalói járulékkötelezettséget kell beállítani. 27. sor: Játékadó Számlaszám: APEH Játékadó bevételi számla Ebben a sorban a szerencsejáték szervezésérõl szóló évi XXXIV. törvény szerinti játékadót kell szerepeltetni. (Ez a sor nem tartalmazhatja a pénznyerõ automaták utáni havi bevallású játékadó-kötelezettséget, azt a számú nyomtatványon kell bevallani, és a játékautomata nyilvántartásba vételéhez kapcsolódó éves bevallású játékadót, amelyet a számú nyomtatványon kell bevallani.) 28. sor: Kulturális járulék Számlaszám: APEH Nemzeti kulturális járulék beszedési számla Ebben a sorban a Nemzeti Kulturális Alapprogramról szóló évi XXIII. törvény alapján fizetendõ kulturális járulékkötelezettség összegét kell szerepeltetni. Ebben a sorban negatív elõjellel kizárólag az építtetõ, illetve a kivitelezõ szerepeltethet visszaigényelhetõ összeget az említett törvény 5/B. (5) (6) bekezdésében foglaltak miatt. 29. sor: Rehabilitációs hozzájárulás Számlaszám: APEH Rehabilitációs hozzájárulás beszedési számla Ebben a sorban a foglalkoztatás elõsegítésérõl és a munkanélküliek ellátásáról szóló évi IV. törvény (Flt.) 41/A. és 42/A. -aiban meghatározott módon számított rehabilitációs hozzájárulás elõlegének összegét kell beállítani a március, június és szeptember havi bevallások sorába. Rehabilitációs hozzájárulásra az a munkaadó köteles, akinél a tárgyévi átlagos statisztikai állományi létszám a 20 fõt meghaladja, és az általa foglalkoztatott megváltozott munkaképességû személyek száma nem éri el a tárgyévi átlagos statisztikai állományi létszám 5 százalékát. A hozzájárulás éves összege a kötelezõ foglalkoztatási szintbõl hiányzó létszám és a rehabilitációs hozzájárulás mértékének szorzata. A rehabilitációs hozzájárulás évi mértéke forint/fõ. 30. sor: Szakképzési hozzájárulás Számlaszám: APEH Szakképzési hozzájárulás beszedési számla Ebben a sorban a szakképzési hozzájárulásról és a képzési rendszer fejlesztésének támogatásáról szóló évi LXXXVI. törvény alapján fizetendõ szakképzési hozzájárulás elsõ félévi elõlegkötelezettség összegét kell szerepeltetni a június havi bevallásban. A naptári évtõl eltérõ üzleti évet választott adózónak az éves elszámolású szakképzési hozzájárulási kötelezettségérõl, ha a mérlegforduló napja az elsõ félévre esik január 1-jétõl az áttérés napjáig nem ezt, hanem a számú adóbevallást kell(ett) benyújtania az adóévet követõ év második hó 15. napjáig. Amennyiben ezt követõen az áttérés napjától az ötödik hónap utolsó napjáig a fenti idõszakra még szakképzési hozzájárulási kötelezettség keletkezik (mert az áttérést megelõzõ idõszak bérköltsége terhére jutalom kifizetés történt), azt a 0529/Ü nyomtatványon kell bevallani. Az áttérés napjától az üzleti év I. félévi elõlegkötelezettségét ezen a -es bevalláson az adóév hatodik hónapjára kell bevallani és az adóév hetedik hónap 20. napjáig kell megfizetni. Az elõleg- és az éves nettó kötelezettség különbözetét az adóévet követõ év második hó 15. napjáig kell majd bevallani a 0505 sz. bevalláson. Az az adózó, aki évet megelõzõen választott naptári évtõl eltérõ üzleti évet, annak az üzleti évének a hatodik hónapjára kell az I. félévi elõlegkötelezettséget ebbe a sorba beállítani. Az elõleg- és a tényleges kötelezettség különbözetét a 44/Ü nyomtatványon kell bevallania, az üzleti év mérlegforduló napját követõ második hó 15. napjáig, amennyiben az dec. 31-ig esedékes.] 31. sor: Eximbank Rt. egyéb befizetési kötelezettsége Számlaszám: APEH Egyéb kötelezettségek bevételi számla Ebben a sorban az Eximbank Rt.-nek a 16/1998. (V. 20) PM rendelet 4. -ának (5) bekezdése szerinti befizetési kötelezettséget kell szerepeltetni. 32. sor: Piacrajutási támogatás visszafizetése Számlaszám: APEH Piacrajutási támogatás megtérülése költségvetési számla Ebben a sorban a közraktározási részvénytársaságoknak, valamint a közraktározásról szóló évi XLVIII. törvény szerinti rendeletek alapján meghatározottaknak kell a fel nem használt támogatás visszafizetési kötelezettségét, illetve a jogosulatlanul igényelt támogatás visszafizetési kötelezettségét szerepeltetni. 8

7 33. sor: Nyugdíjbiztosítási Alapot megilletõ járulékok Számlaszám: Nyugdíjbiztosítási Alapot megilletõ bevételek beszedési számla Ebbe a sorba a 34. sortól a 41. sorig beírt számok összesített összegét kell feltüntetni. 34. sor: Foglalkoztatót terhelõ nyugdíjbiztosítási járulék (18%) Ebbe a sorba a foglalkoztatót terhelõ, a biztosított részére a biztosítási kötelezettséggel járó jogviszony alapján kifizetett (elszámolt) járulékalapot képezõ jövedelem után kiszámított nyugdíjbiztosítási járulék összegét kell beírni. A biztosítás megszûnését követõen, utólag kifizetett (elszámolt) járulékalapot képezõ jövedelem után kiszámított nyugdíjbiztosítási járulékot is ebben a sorban kell feltüntetni (Tbj , ). 35. sor: Munkanélküli ellátás után fizetett nyugdíjbiztosítási járulék (18%) Figyelem! Ezt a sort csak munkanélküli ellátást folyósító szerv töltheti ki! Az ellátást folyósító szerv a keresetpótló juttatás, a munkanélküli járadék, a nyugdíj elõtti munkanélküli segély, álláskeresést ösztönzõ juttatás együttes összege után kiszámított nyugdíjbiztosítási járulék összegét tünteti fel ebben a sorban (Tbj , 22. ). 36. sor: Biztosított foglalkoztatottak nyugdíjjáruléka (8,5%) Ebbe a sorba a biztosítottnak a tárgyhónapban kifizetett (juttatott) társadalombiztosítási járulékalapot képezõ jövedelem ide nem értve az Szja. törvény 69. -a szerinti természetbeni juttatás értékét után megállapított nyugdíjjárulék összegét kell feltüntetni. Ebbe a sorba kizárólag a társadalombiztosítási nyugdíj hatálya alá tartozó személyek nyugdíjjáruléka írható be, itt kell feltüntetni a levont nyugdíjjárulék összegét akkor is, ha a kifizetésre utólag, a biztosítás megszûnését követõ idõpontban kerül sor (Tbj , 24., , 31. ). 37. sor: Munkanélküli ellátásból fizetett nyugdíjjárulék (8,5%) Ebbe a sorba csak a munkanélküli ellátást folyósító szerv írhat adatot! Kizárólag a társadalombiztosítási nyugdíj hatálya alá tartozó munkanélkülitõl levont nyugdíjjárulék összege írható a sorba (Tbj , 26. ). 38. sor: Gyed, gyes, gyet, ápolási díj után fizetett nyugdíjjárulék (8,5%) Ebbe a sorba kizárólag a társadalombiztosítási nyugdíj hatálya alá tartozó személytõl levont nyugdíjjárulék összegét kell beírni. (Tbj , 26. ). 39. sor: Biztosított foglalkoztatottak nyugdíjjáruléka (0,5%) Ebbe a sorba kizárólag a magánnyugdíj-pénztár tagjától levont nyugdíjjárulék összegét kell feltüntetni. Ebbe a sorba kell feltüntetni a levont nyugdíjjárulék összegét akkor is, ha a kifizetésre utólag, a biztosítás megszûnését követõ idõpontban kerül sor (Tbj , 24., , 31. ). 40. sor: Munkanélküli ellátásból fizetett nyugdíjjárulék (0,5%) Figyelem! Ebbe a sorba csak a munkanélküli ellátást folyósító szerv közölhet adatot! A magánnyugdíj-pénztári tagtól (munkanélkülitõl) levont nyugdíjjárulékot kell beírni (Tbj , 26. ). 41. sor: Gyed, gyes, gyet, ápolási díj után fizetett nyugdíjjárulék (0,5%) Ebben a sorban a díjban, segélyben, támogatásban részesülõ, magánnyugdíj-pénztári tagoktól levont nyugdíjjárulék összegét kell beírni (Tbj , 26. ). 42. sor: Egészségbiztosítási Alapot megilletõ járulékok összesen Számlaszám: Egészségbiztosítási Alapot megilletõ bevételek beszedési számla Ebbe a sorba a 43-tól 46. sorig beírt számok összesített adatát kell feltüntetni. 43. sor: Foglalkoztatót terhelõ egészségbiztosítási járulék (11%) Ebbe a sorba a foglalkoztatót terhelõ, a biztosított részére a biztosítási kötelezettséggel járó jogviszony alapján kifizetett (elszámolt) járulékalapot képezõ jövedelem után kiszámított egészségbiztosítási járulék összegét kell beírni. A biztosítás megszûnését követõen, utólag kifizetett (elszámolt) járulékalapot képezõ jövedelem után kiszámított egészségbiztosítási járulékot is ebben a sorban kell feltüntetni (Tbj , ). 44. sor: Munkanélküli ellátás után fizetett egészségbiztosítási járulék (11%) Figyelem! Ebbe a sorba csak munkanélküli ellátást folyósító szerv írhat adatot! A keresetpótló juttatás, a munkanélküli járadék és a nyugdíj elõtti munkanélküli segély, álláskeresését ösztönzõ juttatás összege után kiszámított, foglalkoztatót terhelõ egészségbiztosítási járulék összegét kell beírni (Tbj , 22. ). 45. sor: Biztosított foglalkoztatottak egészségbiztosítási járuléka (4%) Ebbe a sorba a biztosítottnak a tárgyhónapban kifizetett (juttatott) társadalombiztosítási járulékalapot képezõ jövedelem ide nem értve az Szja törvény 69. -a szerinti természetbeni juttatás értékét után megállapított egészségbiztosítási járulék összegét kell feltüntetni. Ebbe a sorba kell feltüntetni a levont egészségbiztosítási járulék összegét akkor is, ha a kifizetésre utólag, a biztosítás megszûnését követõ idõpontban kerül sor (Tbj , 24., , ). 9

8 46. sor: Társas vállalkozók baleseti járuléka (5%) Ebben a sorban a társas vállalkozás a kiegészítõ tevékenységet folytatónak minõsülõ társas vállalkozó után, a személyes közremûködés alapján kifizetett (elszámolt) járulékalapot képezõ jövedelem után kiszámított baleseti járulék összegét tünteti fel. A személyes közremûködés megszûnését követõen kifizetett (elszámolt) járulékalapot képezõ jövedelem után kiszámított baleseti járulék összegét is ebben a sorban kell feltüntetni (Tbj. 19., 36. ). 47. sor: Egészségügyi hozzájárulás százalékos Számlaszám: Egészségügyi hozzájárulás beszedési számla Ebben a sorban a százalékos mértékû egészségügyi hozzájárulási kötelezettséget kell feltüntetni. Százalékos mértékû egészségügyi hozzájárulást kell fizetni az adóévben juttatott (megszerzett) az Szja törvény szerinti az összevont adóalapba tartozó jövedelemnél az adóelõleg megállapításánál figyelembe vett összeg után. Jellemzõen ilyen jövedelmek: az egyéb jövedelem, a díjazás ellenében munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony keretében (bedolgozói, megbízási, vállalkozási jellegû jogviszonyban, segítõ családtagként, választott tisztségviselõként) megszerzett jövedelmek abban az esetben, ha a személyesen munkát végzõ személy tárgyhavi járulékalapot képezõ jövedelme nem éri el a tárgyhónapot megelõzõ hónap elsõ napján érvényes minimálbér havi összegének 30 százalékát, illetve naptári napokra annak harmincad részét, felhasználási, hasznosítási, használati szerzõdés alapján a vagyoni értékû jog ellenértékeként kifizetett díjazás, a külön adózó jövedelmek közül: a természetbeni juttatások adóalapként meghatározott értéke, azonban az Szja törvény 69. -ának (7) bekezdése rendelkezései szerint számított összeg után az egészségügyi hozzájárulást nem kell megfizetni, a kamatkedvezménybõl származó jövedelem, egyösszegû járadékmegváltás, kisösszegû kifizetések, ha a természetes személy a társadalombiztosítási szabályok szerint nem biztosított, vagy külön törvény szerint nem minõsül alkalmi munkavállalónak. Mentes a százalékos egészségügyi hozzájárulás fizetése alól az a jövedelem, természetbeni juttatás, amely után a fennálló biztosítási jogviszonyra tekintettel a társadalombiztosítási szabályok szerint járulékfizetési kötelezettség keletkezik. E rendelkezés alkalmazásában a biztosítási jogviszony alapján fennálló járulékfizetéssel azonos elbírálás alá esik a baleseti járulék fizetésére fennálló kötelezettség is. Ebben a sorban kell bevallani az egyszerûsített bevallási nyilatkozat tételére jogosult mezõgazdasági õstermelõ, családi gazdálkodó, illetve a családi gazdaság tagja 15 százalékos mértékû egészségügyi hozzájárulását. Annak a tételes költségelszámolást választó mezõgazdasági õstermelõnek, családi gazdálkodónak, illetve családi gazdaság tagjának, aki a munkáltatója felé az NY63/2004. számú bevallást helyettesítõ (egyszerûsített) nyilatkozaton közli a mezõgazdasági õstermelésbõl származó bevételét és az elõlegként befizetett egészségügyi hozzájárulás összegét, a munkáltatója köteles az egészségügyi hozzájárulás különbözetet megállapítani, bevallani és megfizetni. A munkáltatónak meg kell állapítania a százalékos mértékû egészségügyi hozzájárulás összegét, amely a mezõgazdasági õstermelésbõl származó bevétel 5 százalékának a 15 százaléka. Az adóelõleg megfizetésére nem kötelezett magánszemély a százalékos mértékû egészségügyi hozzájárulást nem köteles negyedévente megállapítani és megfizetni. Amennyiben a magánszemély e jogcímen teljesített befizetést, a megállapított egészségügyi hozzájárulás összegébõl le kell vonni az igazoltan befizetett elõlegek összegeit. Igazolásként kell elfogadni azokat a befizetési bizonylatokat (csekkeket), amelyekrõl a munkavállaló azt nyilatkozza, hogy azok évi 15 százalékos mértékû egészségügyi hozzájárulás címen kerültek befizetésre. A befizetési bizonylatokat csak abban az esetben lehet igazolásként elfogadni, ha azokon a befizetést az APEH es egészségügyi hozzájárulás számlaszámra teljesítették. A megállapított egészségügyi hozzájárulás összegébõl le kell vonni az elõlegként befizetett egészségügyi hozzájárulás összegét, a fennmaradó különbözetet a munkáltató a jövedelemadó hátralék levonására vonatkozó szabályok szerint vallja be és fizeti meg. A bevallást olyan összeg(ek)ben kell teljesíteni, amilyen összeg(ek)ben a különbözetet, illetõleg a különbözet részleteit a munkáltató a munkabérbõl levonja. A bevallás hónapja(i) az(ok) az elszámolási hónap(ok), amely(ek)ben az egészségügyi hozzájárulás különbözet egészét vagy egy részét a munkabérbõl levonták. 10

9 A százalékos mértékû egészségügyi hozzájárulás összegének nem képezi alapját többek között: a táppénz, baleseti táppénz, terhességi-gyermekágyi segély, gyermeknevelési támogatás, gyermekgondozási díj, az adóterhet nem viselõ járandóság, a magánnyugdíj-pénztár és az önkéntes kölcsönös biztosítópénztár által szolgáltatásként kifizetett összeg, a kedvezményezett részére a magánnyugdíjról és a magánnyugdíj-pénztárakról szóló évi LXXXII. törvény 28. (1) bekezdés a) pontja alapján fizetett összeg, az önkéntes kölcsönös biztosítópénztár megszûnése esetén a tag részére teljesített adóköteles pénztári kifizetés, valamint a volt pénztártagnak a társadalombiztosítási nyugdíjrendszerbe történõ visszalépése miatt visszafizetett magánnyugdíj-pénztári tagdíj kiegészítés, a kifizetõ által megállapított és folyósított társadalombiztosítási ellátás, valamint a szociális ellátásnak nem a kifizetõt terhelõ összege, az Szja tv. 7. -a (2) bekezdésének a) pontjában meghatározott kifizetõ által az önkéntes kölcsönös biztosítópénztárba a tag javára havonta fizetett tagdíj összegének az a része, amelyet az Szja tv. 7. (1) bekezdésének ka) kc) pontja értelmében a jövedelem kiszámításánál nem kell figyelembe venni, továbbá az önkéntes kölcsönös biztosítópénztár által a magánszemély javára jóváírt támogatói adomány, az iskolai szövetkezet és az iskolai szövetkezeti csoport nappali tagozatos tanuló, hallgató tagjának az iskolai szövetkezet, illetve az iskolai szövetkezeti csoport tevékenységében kifejtett személyes közremûködéséért a törvény hatálybalépését követõen kapott ellenszolgáltatás. 48. sor: a 47. sorból: egészségügyi hozzájárulás (százalékos) az üzleti ajándék, reprezentáció címén keletkezõ adóköteles jövedelem után Ebbe a sorba a 47. sor összegébõl kizárólag az üzleti ajándék, reprezentáció címén keletkezõ adóköteles jövedelem után fizetendõ százalékos mértékû egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettséget kell beírni. Az Szja törvény 69. -ának (7) bekezdése rendelkezései szerint számított adómentes összeg után az egészségügyi hozzájárulást nem kell megfizetni. A vállalatok, szervek, szervezetek által az Szja törvény 69. (8) bekezdése szerinti üzleti ajándék és reprezentációként adott termék és nyújtott szolgáltatás után a százalékos mértékû egészségügyi hozzájárulás elszámolásának a hónapja az a hónap, amelyben az adóévre megállapított összes adókötelezettséget meg kell állapítani, ennek a határideje a tárgyévet követõ év május 31-e, kivéve az eltérõ üzleti évet választó vállalkozások, amelyeknél a határidõ a mérleg benyújtására elõírt utolsó nap. A fentiek alapján a bevallások elkészítésénél az általános elszámolási hónap a tárgyévet követõ május hónap, azaz a havi bevallásban május hónapnál kell a kötelezettséget szerepeltetni. Az általános befizetési határidõ június 12-e. 49. sor: Tételes egészségügyi hozzájárulás a teljes munkaidõben foglalkoztattak után Számlaszám: Egészségügyi hozzájárulás beszedési számla Ebben a sorban az Eho tv. 6. -a alapján a tételes egészségügyi hozzájárulási kötelezettséget kell feltüntetni, melynek összege január 1-jétõl havi 3 450, naptári naponként 115 forint november 1-jétõl havi 1 950, naptári naponként 65 forint. (Eho tv ). Figyelem! Ez a sor csak a teljes munkaidõben foglalkoztatottak utáni tételes egészségügyi hozzájárulást tartalmazhatja! A tételes összegû egészségügyi hozzájárulás elsõdlegesen a kifizetõt terheli a természetes személlyel fennálló, jogszabályban meghatározott jogviszonyok alapján. A tételes egészségügyi hozzájárulást a kifizetõvel fennálló munkaviszony (ide értve az országgyûlési képviselõt is), közalkalmazotti, közszolgálati, bírósági, ügyészségi szolgálati jogviszony, igazságügyi alkalmazotti szolgálati jogviszony, valamint a fegyveres erõk, a rendvédelmi szervek, a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok hivatásos állományának szolgálati jogviszonya, a fegyveres erõk szerzõdéses, tartalékos állományának jogviszonya. Ha e jogviszonyban a foglalkoztatás a teljes munkaidõnél rövidebb idõben (részmunkaidõ) történik, a tételes egészségügyi hozzájárulás összege a teljes munkaidõ és a részmunkaidõ arányában, legfeljebb azonban 50 százalékos mértékben csökkentett összege, amelyet az 50. sorban kell feltüntetni, tagi jogviszony (ide nem értve a szövetkezeti tagi jogviszonyt), ha ennek alapján a tag a kifizetõ tevékenységében személyesen közremûködik, bedolgozói, megbízási, vállalkozási jellegû szerzõdésen alapuló, valamint a segítõ családtagi jogviszony, ha a természetes személy e jogviszonyból származó jövedelme eléri a tárgyhónapot megelõzõ hónap elsõ napján érvényes minimálbér havi összegének 30 százalékát, illetõleg naptári napokra számítva annak harmincad részét, választott tisztségviselõi jogviszony (ideértve a helyi önkormányzati, kisebbségi önkormányzati képviselõt is), ha a választott tisztségviselõ e tevékenységébõl származó jövedelme eléri a tárgyhónapot megelõzõ hónap elsõ napján érvényes minimálbér havi összegének harminc százalékát, illetõleg naptári napokra számítva annak harmincad részét, 11

10 a munkanélküli járadék, a keresetpótló juttatás vagy az álláskeresését ösztönzõ juttatás folyósítása, a munkanélküliek jövedelempótló támogatásának folyósítása alapján kell megfizetni. Nem kell megfizetni a tételes egészségügyi hozzájárulást többek között: a táppénz, baleseti táppénz, terhességi-gyermekágyi segély, gyermekgondozási díj, gyermekgondozási segély, a gyermeknevelési támogatás folyósítása alatt, a keresõképtelenség (ide nem értve a betegszabadságot), a fizetés nélküli szabadság, az igazolatlan távollét idõtartama, valamint a munkavégzési (szolgálatteljesítési) kötelezettség alóli mentesítés idõtartama alatt, kivéve, ha a mentesítés idejére munkabér- (illetmény-), távolléti-díj fizetés történt, az ápolási díj, folyósítása alatt, kivéve, ha a folyósításban részesülõ az ellátás folyósítása alatt munkát végez, a három évesnél fiatalabb gyermek gondozása, a gyermekgondozási segélyben részesülõ munkavállaló tizennégy évesnél fiatalabb gyermeke gondozása, valamint a 12 évesnél fiatalabb beteg gyermek otthoni ápolása céljából igénybe vett fizetés nélküli szabadság idõtartama alatt, a fogvatartás idõtartama alatt az ötven év feletti tartósan munkanélküli személy foglalkoztatása esetén. a 6. (4) bekezdésében meghatározott azon személy után, aki a Tbj ában említett közösségi rendelet, illetõleg nemzetközi egyezmény hatálya alá tartozik. 50. sor: Tételes egészségügyi hozzájárulás a részmunkaidõben foglalkoztatottak után Ha a munkaviszonyban történõ foglalkoztatás a teljes munkaidõnél rövidebb munkaidõben (részmunkaidõ) történik, a tételes egészségügyi hozzájárulás összege a teljes összegnek a teljes munkaidõ és részmunkaidõ arányában, legfeljebb azonban 50 százalékos mértékben csökkentett összege. Ebben a sorban kell feltüntetni a részmunkaidõ idejével arányosan megállapított tételes egészségügyi hozzájárulás összegét. 55. sor: Ellenõrzõ szám Ez a sor kizárólag a kitöltött sorok ellenõrzésére szolgál. A beírt sorok összesített adatait kell feltüntetni. Tájékoztató adatok Tájékoztató adatként kérjük a bevallásban szerepeltetni a évi, és az ezt megelõzõ években osztalékként nevesített jövedelembõl a magánszemélyek részére a évben ténylegesen kifizetett összeg adóját. 56. sor: az összes magánszemély osztalékából levont adót kell feltüntetni, amely nem tartalmazhatja a évben kifizetett osztalékelõleg és a véglegessé vált osztalék különbözetének adóját. 57. sor: 56. sorban lévõ összeget meg kell bontani az 57. sorban a belföldi magánszemélyek, az 58. sorban a külföldi magánszemélyek részére kifizetett osztalékból levont forrásadóra. 59. sor: A külföldi magánszemélyek forrásadójának összegébõl, az 58. sorból kérjük kiemelni az 59. sorban az Európai Unió külföldi tagállamaiban illetõséggel bíró magánszemélyeknek kifizetett osztalékból levont forrásadót. [Az Európai Unió tagállamai (a Magyar Köztársaság kivételével): Ausztria, Belgium, Ciprus, Csehország, Dánia, Észtország, Finnország, Franciaország, Görögország, Hollandia, Írország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Luxemburg, Málta, Nagy- Britannia, Németország, Olaszország, Portugália, Spanyolország, Svédország, Szlovákia, Szlovénia.] Adó- és Pénzügyi Ellenõrzési Hivatal 12

11 Kitöltési útmutató a. számú havi bevalláshoz 13

Kitöltési útmutató a 0506. számú bevalláshoz

Kitöltési útmutató a 0506. számú bevalláshoz Kitöltési útmutató a. számú bevalláshoz Az adózás rendjérõl szóló 2003. évi XCII. törvény (továbbiakban Art.) 33. (5) bekezdésében foglaltak alapján az elõtársaságoknak azokról az adókról és járulékokról,

Részletesebben

Kitöltési útmutató a 0202. számú évközi (negyedévi) bevalláshoz

Kitöltési útmutató a 0202. számú évközi (negyedévi) bevalláshoz Kitöltési útmutató a. számú évközi (negyedévi) bevalláshoz Az adózás rendjérõl szóló többször módosított 1990. évi XCI. törvény (továbbiakban Art.) 1. számú mellékletének II/1. a) pontjában meghatározott

Részletesebben

Útmutató a 0471-01-03 számú bevallási lap kitöltéséhez

Útmutató a 0471-01-03 számú bevallási lap kitöltéséhez Útmutató a 0471-01-03 számú bevallási lap kitöltéséhez A 0471-01-03. számú bevallási lap az államháztartással szembeni egyes adó- és járulékkötelezettségek bevallására szolgál. A havi és az évközi (negyedéves)

Részletesebben

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi szolgáltatások finanszírozásához szükséges források kiegészítése érdekében egészségügyi hozzájárulást kell fizetni. Az egészségügyi hozzájárulás

Részletesebben

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi szolgáltatások finanszírozásához szükséges források kiegészítése érdekében egészségügyi hozzájárulást kell fizetni. Az egészségügyi hozzájárulás

Részletesebben

Kitöltési útmutató a 06081. számú bevalláshoz

Kitöltési útmutató a 06081. számú bevalláshoz Kitöltési útmutató a 06081. számú bevalláshoz Az adózás rendjéről szóló törvény egyes rendelkezéseinek alkalmazásáról és módosításáról, valamint egyes törvények módosításáról szóló 2005. évi CLXIII. törvény

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. a 0203. számú bevalláshoz

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. a 0203. számú bevalláshoz KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a 0203. számú bevalláshoz 2 0203 KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a 0203-as nyomtatványhoz Az adózás rendjérõl szóló többször módosított 1990. évi XCI. törvény (továbbiakban Art.) 1. számú mellékletének

Részletesebben

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi szolgáltatások finanszírozásához szükséges források kiegészítése érdekében egészségügyi hozzájárulást kell fizetni. Az egészségügyi hozzájárulás

Részletesebben

A különadó. Kire nem vonatkozik a minimum járulékalap. Új járulék kedvezmények július 1- jétől. A minimum járulék-alap II. A minimum járulék-alap I.

A különadó. Kire nem vonatkozik a minimum járulékalap. Új járulék kedvezmények július 1- jétől. A minimum járulék-alap II. A minimum járulék-alap I. A minimum járulék-alap I. A járulék és egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség várható változásai 2007. január 1-jétől 2006. december 15. A munkaviszonyban álló biztosított foglalkoztatója a társadalombiztosítási

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A számú bevalláshoz

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A számú bevalláshoz KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 0605. számú bevalláshoz Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (továbbiakban Art.) 1. számú mellékletében foglaltak alapján a havi és az évközi adóbevallás benyújtására

Részletesebben

Or«Ággyülés Hivatala. irornányszám :

Or«Ággyülés Hivatala. irornányszám : irornányszám : Or«Ággyülés Hivatala Érkezett : 2005 O KT 0 5. Országgyűlési Képviselő Módosító javaslat Dr. Szili Katalinnak az Országgyűlés elnökének Helyben Tisztelt Elnök Asszony! A házszabály 94. (1)

Részletesebben

1998. évi LXVI. Törvény az egészségügyi hozzájárulásról

1998. évi LXVI. Törvény az egészségügyi hozzájárulásról 1998. évi LXVI. Törvény az egészségügyi hozzájárulásról Az egészségügyi szolgáltatásokra szolidaritási elv alapján jogosultak ellátásai pénzügyi fedezetének biztosítása és az arányos közteherviselés elvének

Részletesebben

A százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulás alapjának megállapítása

A százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulás alapjának megállapítása EHO 2012: az egészségügyi hozzájárulás bevallása 2012-ben - ADÓBEVALLÁS 2014 - Adó 2014 - Adó 1 sz EHO 2012: az egészségügyi hozzájárulás bevallása 2012-ben, EHO (egészségügyi hozzájárulás) fizetési kötelezettség

Részletesebben

Az egyéni vállalkozó saját járulék és egészségügyi hozzájárulása

Az egyéni vállalkozó saját járulék és egészségügyi hozzájárulása Az egyéni vállalkozó saját járulék és egészségügyi hozzájárulása (a 0543-02-es lap kitöltése) Ezt a bevallási lapot annak az egyéni vállalkozónak kell benyújtania, aki a 2005. évben az egyszerûsített vállalkozói

Részletesebben

HAVI BEVALLÁS. a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról, valamint a szakképzési hozzájárulásról

HAVI BEVALLÁS. a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról, valamint a szakképzési hozzájárulásról 1308A HAVI BEVALLÁS a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról, valamint a szakképzési hozzájárulásról Nemzeti Adóés Vámhivatal Benyújtandó az illetékes alsó fokú

Részletesebben

HAVI BEVALLÁS. a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról

HAVI BEVALLÁS. a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról 1108A HAVI BEVALLÁS a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról Nemzeti Adóés Vámhivatal Benyújtandó az illetékes alsó fokú állami adóhatósághoz Hibásnak minősített

Részletesebben

1998. évi LXVI. törvény az egészségügyi hozzájárulásról

1998. évi LXVI. törvény az egészségügyi hozzájárulásról 1998. évi LXVI. törvény az egészségügyi hozzájárulásról Az egészségügyi szolgáltatásokra szolidaritási elv alapján jogosultak ellátásai pénzügyi fedezetének biztosítása és az arányos közteherviselés elvének

Részletesebben

MAGÁNSZEMÉLYENKÉNTI ÖSSZESÍTŐ 1308M

MAGÁNSZEMÉLYENKÉNTI ÖSSZESÍTŐ 1308M 38M MAGÁNSZEMÉLYENKÉNTI ÖSSZESÍTŐ a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról, valamint a szakképzési hozzájárulásról Az adózó adószáma adóazonosító jele neve (elnevezése)

Részletesebben

HAVI BEVALLÁS. a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról, valamint a szakképzési hozzájárulásról

HAVI BEVALLÁS. a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról, valamint a szakképzési hozzájárulásról 1508A HAVI BEVALLÁS a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról, valamint a szakképzési hozzájárulásról Nemzeti Adóés Vámhivatal Benyújtandó az állami adóhatósághoz

Részletesebben

MAGÁNSZEMÉLYENKÉNTI ÖSSZESÍTŐ 1308M

MAGÁNSZEMÉLYENKÉNTI ÖSSZESÍTŐ 1308M 1308M MAGÁNSZEMÉLYENKÉNTI ÖSSZESÍTŐ a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról, valamint a szakképzési hozzájárulásról Az adózó adószáma adóazonosító jele neve (elnevezése)

Részletesebben

HAVI BEVALLÁS. a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról, valamint a szakképzési hozzájárulásról

HAVI BEVALLÁS. a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról, valamint a szakképzési hozzájárulásról 1508A HAVI BEVALLÁS a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról, valamint a szakképzési hozzájárulásról Nemzeti Adóés Vámhivatal Benyújtandó az állami adóhatósághoz

Részletesebben

Magán-nyugdíjpénztári nyugdíjpénztári tagság Tagságra kötelezett pályakezdő: 1. az a természetes személy, aki az július 1-je 1 és december

Magán-nyugdíjpénztári nyugdíjpénztári tagság Tagságra kötelezett pályakezdő: 1. az a természetes személy, aki az július 1-je 1 és december A járulékfizetési kötelezettséget érintő 2008. évi fontosabb változások Széll Zoltánné előadása Magán-nyugdíjpénztári nyugdíjpénztári tagság Tagságra kötelezett pályakezdő: 1. az a természetes személy,

Részletesebben

JÖVEDELEMNYILATKOZAT

JÖVEDELEMNYILATKOZAT JÖVEDELEMNYILATKOZAT A Személyi adatok 1. Az ellátást igénylő neve: (Leánykori név: 2. Az ellátást igénylő bejelentett lakóhelyének címe: 3. Az ellátást igénylő tartózkodási helyének címe: 4. Ha az ellátást

Részletesebben

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi szolgáltatások finanszírozásához szükséges források kiegészítése érdekében egészségügyi hozzájárulást kell fizetni. Az egészségügyi hozzájárulás

Részletesebben

Adatlap 2013. b c d. 1. A munkaviszonyból származó rendszeres bérjövedelem érdekképviseleti tagdíj nélkül:

Adatlap 2013. b c d. 1. A munkaviszonyból származó rendszeres bérjövedelem érdekképviseleti tagdíj nélkül: Adatlap 213 a munkáltatótól (társas vállalkozástól, polgári jogi társaságtól) származó jövedelemről, az adó és adóelőleg levonásáról a munkaviszony (tagsági viszony) megszűnésekor Felhívjuk szíves figyelmét

Részletesebben

Kitöltési útmutató a nulla értékadatú bevallás kiváltásáról szóló NY jelű Nyilatkozathoz

Kitöltési útmutató a nulla értékadatú bevallás kiváltásáról szóló NY jelű Nyilatkozathoz Kitöltési útmutató a nulla értékadatú bevallás kiváltásáról szóló NY jelű Nyilatkozathoz Törvényi háttér Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) A társadalombiztosítás

Részletesebben

Kitöltési útmutató a 2015. évre kiállítandó Adatlaphoz, a magánszemély munkaviszonyának (tagsági viszonyának) megszűnésekor

Kitöltési útmutató a 2015. évre kiállítandó Adatlaphoz, a magánszemély munkaviszonyának (tagsági viszonyának) megszűnésekor Kitöltési útmutató a 2015. évre kiállítandó Adatlaphoz, a magánszemély munkaviszonyának (tagsági viszonyának) megszűnésekor Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (továbbiakban: Art.) 46. (5)

Részletesebben

HAVI BEVALLÁS. a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról. Benyújtandó az illetékes elsőfokú adóhatósághoz

HAVI BEVALLÁS. a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról. Benyújtandó az illetékes elsőfokú adóhatósághoz 0708A HAVI BEVALLÁS a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal Benyújtandó az illetékes elsőfokú adóhatósághoz 0A0001C A javítani

Részletesebben

A foglalkoztató a biztosítottnak a tárgyhónapban kifizetett (juttatott) járulékalapot képezõ jövedelme alapján köteles a járulékok összegét

A foglalkoztató a biztosítottnak a tárgyhónapban kifizetett (juttatott) járulékalapot képezõ jövedelme alapján köteles a járulékok összegét Kitöltési útmutató Az adózás rendjérõl szóló többször módosított 1990. évi XCI. törvény (továbbiakban Art.) 23. (6) bekezdésében foglaltak alapján az elõtársaságoknak azokról az adókról és járulékokról,

Részletesebben

ügyvezetésnek minősül vezető tisztségviselői Vezető tisztségviselő csak természetes személy lehet a társasággal, testületeivel,

ügyvezetésnek minősül vezető tisztségviselői Vezető tisztségviselő csak természetes személy lehet a társasággal, testületeivel, A gazdasági társaságokról szóló 2006. IV szerint nek minősül a társaság irányításával összefüggésben szükséges mindazon döntések meghozatala, amelyek vagy a társasági szerződés alapján nem tartoznak a

Részletesebben

A gazdasági társaságok vezető tisztségviselőinek jogviszonya, biztosítási és járulékfizetési kötelezettsége 2010.05.07.

A gazdasági társaságok vezető tisztségviselőinek jogviszonya, biztosítási és járulékfizetési kötelezettsége 2010.05.07. A gazdasági társaságok vezető tisztségviselőinek jogviszonya, biztosítási és járulékfizetési kötelezettsége 2010.05.07. [Gt. 21., 22. (1)-(2) bekezdés, Tbj. 5. (1) bekezdés a) és g) pontja, Eho 3. (1)

Részletesebben

Adónaptár 2006. 2006. január

Adónaptár 2006. 2006. január Adónaptár 2006 2006. január jan. 12. jan. 15. (jan. 16.) jan. 20. az igazoláson szereplő, a kifizető által le nem vont adó, adóelőleg megfizetése a magánszemély, az egyéni vállalkozó, a mezőgazdasági őstermelő

Részletesebben

TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS december 12. Előadó: Lakiné Szkiba Judit

TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS december 12. Előadó: Lakiné Szkiba Judit TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS 2014 2013. december 12. Előadó: Lakiné Szkiba Judit Családi járulékkedvezmény Jogosultak: Az Szja tv. szerinti családi kedvezmény érvényesítésére jogosult biztosított, és a családi

Részletesebben

2015. június 22. Előadó: dr. Sümegi Nóra

2015. június 22. Előadó: dr. Sümegi Nóra 2015. június 22. Előadó: dr. Sümegi Nóra Az 1952. október 10-én született 25 év szolgálati idővel rendelkező egyéni vállalkozó 2015. április 11-én öregségi nyugdíj megállapítása iránti kérelmet terjesztett

Részletesebben

HAVI BEVALLÁS. a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról

HAVI BEVALLÁS. a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról 1108A HAVI BEVALLÁS a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról Nemzeti Adóés Vámhivatal Benyújtandó az illetékes alsó fokú állami adóhatósághoz Hibásnak minősített

Részletesebben

Társadalombiztosítás, szociális hozzájárulási adó, egészségügyi hozzájárulás 2017-es változásai

Társadalombiztosítás, szociális hozzájárulási adó, egészségügyi hozzájárulás 2017-es változásai Társadalombiztosítás, szociális hozzájárulási adó, egészségügyi hozzájárulás 2017-es változásai Dr. Kiss Mariann Bővül a biztosítottak köre a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról

Részletesebben

A százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulás

A százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulás 1998. évi LXVI. törvény az egészségügyi hozzájárulásról1 Az egészségügyi szolgáltatásokra szolidaritási elv alapján jogosultak ellátásai pénzügyi fedezetének biztosítása és az arányos közteherviselés elvének

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a 0507-es bevalláshoz

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a 0507-es bevalláshoz KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a 0507-es bevalláshoz Tisztelt Adózó! Ebben a bevallásban kell az államháztartással szemben a 2005. évben fennálló és az állami adóhatóság hatáskörébe tartozó adó- és járulékkötelezettségeirôl

Részletesebben

Szja bevallás a 2012-es évről

Szja bevallás a 2012-es évről Szja bevallás a 2012-es évről Önkéntes pénztári adójóváírás és önkéntes pénztári adóköteles kifizetés esetén 132. sor: Az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztárba befizetett összeg utáni rendelkezési jogosultság

Részletesebben

Járulékok, biztosítási kötelezettség

Járulékok, biztosítási kötelezettség Járulékok, biztosítási kötelezettség 1. Kérdés: Egy Magyarországon bejegyzett betéti társaság beltagja - aki a társaság tevékenységében személyesen közreműködik - román állampolgár, Romániában van munkaviszonyból

Részletesebben

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi szolgáltatások finanszírozásához szükséges források kiegészítése érdekében egészségügyi hozzájárulást kell fizetni. Az egészségügyi hozzájárulás

Részletesebben

BEVALLÁS. az elmulasztott személyi jövedelemadó, egészségügyi hozzájárulás és járulék bevallásának pótlására

BEVALLÁS. az elmulasztott személyi jövedelemadó, egészségügyi hozzájárulás és járulék bevallásának pótlására Adó- és Pénzügy i Ellenőrzési Hiv atal HIVATAL (A) 0436 BEVALLÁS az elmulasztott személyi jövedelemadó, egészségügyi hozzájárulás és járulék bevallásának pótlására Benyújtandó 1 példányban az illetékes

Részletesebben

A Tbj. törvény 2010. évi változása

A Tbj. törvény 2010. évi változása A Tbj. törvény 2010. évi változása A 2010. január 1-jétıl megszerzett jövedelmekre és fizetési kötelezettségekre kell alkalmazni. A 19. (1) és (3) bekezdését a 2010. január 1-jétıl megszerzett jövedelmekre

Részletesebben

Be nem jelentett alkalmazott foglalkoztatásának jogkövetkezményei

Be nem jelentett alkalmazott foglalkoztatásának jogkövetkezményei Be nem jelentett alkalmazott foglalkoztatásának jogkövetkezményei Készítette: Nagy László főosztályvezető NAV Észak-Budapesti Adóigazgatósága A társadalombiztosítási (biztosított) bejelentési kötelezettséget

Részletesebben

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi szolgáltatások finanszírozásához szükséges források kiegészítése érdekében egészségügyi hozzájárulást kell fizetni. Az egészségügyi hozzájárulás

Részletesebben

A 10/2007 (II. 27.) 1/2006 (II. 17.) OM

A 10/2007 (II. 27.) 1/2006 (II. 17.) OM A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

TB, EHO, SZOCHO változások 2015. Zahoránszki Szilvia

TB, EHO, SZOCHO változások 2015. Zahoránszki Szilvia TB, EHO, SZOCHO változások 2015. Zahoránszki Szilvia Társadalombiztosítás Járulékalapot képező jövedelem: / Tbj. 4. k) pont/ 1. a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

MAGÁNSZEMÉLYENKÉNTI ÖSSZESÍTŐ a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról. Tamás Sándor.

MAGÁNSZEMÉLYENKÉNTI ÖSSZESÍTŐ a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról. Tamás Sándor. 1008M MAGÁNSZEMÉLYENKÉNTI ÖSSZESÍTŐ a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról Az adózó adószáma adóazonosító jele neve (elnevezése) Káta Parképítő Kft. A magánszemély

Részletesebben

Az adatszolgáltatás kitöltésével és benyújtásával kapcsolatos általános tudnivalók

Az adatszolgáltatás kitöltésével és benyújtásával kapcsolatos általános tudnivalók 1 A nyugdíjat, illetve rehabilitációs járadékot 1, korhatár előtti ellátást, szolgálati járandóságot, balettművészeti életjáradékot, átmeneti bányászjáradékot 2 (továbbiakban együtt: járadékot) folyósító

Részletesebben

ADÓZÁSI KÉZIKÖNYVEK A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS JÁRULÉKAI ÉS PÉNZBELI ELLÁTÁSAI

ADÓZÁSI KÉZIKÖNYVEK A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS JÁRULÉKAI ÉS PÉNZBELI ELLÁTÁSAI ADÓZÁSI KÉZIKÖNYVEK A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS JÁRULÉKAI ÉS PÉNZBELI ELLÁTÁSAI Budapest, 2008 Szerzők: A B fejezet dr. Jurányi Benedekné C fejezet Tóth Liboriuszné Lektorálta: Walchné Kremlicska Katalin Sorozatszerkesztő:

Részletesebben

A munkáltató az adatszolgáltatást a tárgyévet követő év január 31-éig (2015. február 2-áig) köteles teljesíteni. 3

A munkáltató az adatszolgáltatást a tárgyévet követő év január 31-éig (2015. február 2-áig) köteles teljesíteni. 3 Kitöltési útmutató a 14K37 jelű, a munkáltató adatszolgáltatása az általa munkavállalónak lakáscélú felhasználásra hitelintézet vagy a kincstár közvetítésével nyújtott kölcsön 2014. évben elengedett összegéről

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA EGYSÉGES JAVASLAT

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA EGYSÉGES JAVASLAT A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/16103/20. számú EGYSÉGES JAVASLAT a mezőgazdasági termelők nyugdíj előtti támogatásának bevezetéséhez kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslat zárószavazásához

Részletesebben

Az átmeneti szabályok szerint három adózói csoport

Az átmeneti szabályok szerint három adózói csoport Az elektronikus adó- és járulékbevallások szabályai 2006-2007 dr Zsohár Istvánné Az Art. 31. (2) bekezdése szerinti bevallás benyújtására kötelezett minden kifizető és munkáltató (ideértve az egyéni vállalkozónak

Részletesebben

Az egyéni vállalkozó átalányadózása

Az egyéni vállalkozó átalányadózása Átalányadó és szja 2012: az átalányadózás és adóbevallás új szabályai 2012-től. Az átalányadózásra vonatkozó szabályokat a személyi jövedelemadó törvény 50 56. -ai tartalmazzák. Az átalányadót a következő

Részletesebben

bizottsági módosító javaslato t

bizottsági módosító javaslato t i rw Irornáays.;i. 5/M 2 9 Érkezett : 2011 DE ' 1 5. Az Országgy ű lés Számvev ő széki és költségvetés i bizottsága Bizottsági módosító javasla t Kövér László úrnak az Országgyűlés elnökéne k Helyben Tisztelt

Részletesebben

Az adatszolgáltatást a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal az adóévet követő év január 31-éig (2015. február 2-áig) köteles teljesíteni.

Az adatszolgáltatást a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal az adóévet követő év január 31-éig (2015. február 2-áig) köteles teljesíteni. Kitöltési útmutató a 14K83 jelű, a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal adatszolgáltatása az általa a magánszemélynek kifizetett támogatásokról elnevezésű nyomtatványhoz Jogszabályi háttér: - A személyi

Részletesebben

HAVI BEVALLÁS. a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról

HAVI BEVALLÁS. a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról 208A HAVI BEVALLÁS a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról Nemzeti Adóés Vámhivatal Benyújtandó az illetékes alsó fokú állami adóhatósághoz Hibásnak minősített

Részletesebben

A kisadózó vállalkozások tételes adója szerinti adózás előnyei

A kisadózó vállalkozások tételes adója szerinti adózás előnyei A kisadózó vállalkozások tételes adója szerinti adózás előnyei A kisadózó vállalkozások tételes adója (kata) egy olyan kedvező adózási módot jelent, amely a vállalkozások meghatározott köre számára összehasonlítva

Részletesebben

Adatlap Budapest, János utca 55. Budapest, Bíbor utca 22

Adatlap Budapest, János utca 55. Budapest, Bíbor utca 22 Adatlap 212 A munkáltatótól (társas vállalkozástól, polgári jogi társaságtól) származó jövedelemről, az adó és adóelőleg levonásáról a munkaviszony (tagsági viszony) megszűnésekor Felhívjuk szíves figyelmét

Részletesebben

Adatlap 2012. A munkáltató (kifizető) neve:... címe: adószáma: A dolgozó (tag) neve:...

Adatlap 2012. A munkáltató (kifizető) neve:... címe: adószáma: A dolgozó (tag) neve:... Adatlap 2012 A munkáltatótól (társas vállalkozástól, polgári jogi társaságtól) származó jövedelemről, az adó és adóelőleg levonásáról a munkaviszony (tagsági viszony) megszűnésekor Felhívjuk szíves figyelmét

Részletesebben

Az adatszolgáltatás kitöltésével és benyújtásával kapcsolatos általános tudnivalók

Az adatszolgáltatás kitöltésével és benyújtásával kapcsolatos általános tudnivalók Kitöltési útmutató a 14K50 jelű, a hitelintézet és a kincstár adatszolgáltatása a vissza nem térítendő munkáltatói támogatások 2014. évi kifizetéséről elnevezésű nyomtatványhoz Jogszabályi háttér: - A

Részletesebben

Az adatszolgáltatás kitöltésével és benyújtásával kapcsolatos általános tudnivalók

Az adatszolgáltatás kitöltésével és benyújtásával kapcsolatos általános tudnivalók 1 Kitöltési útmutató a 14K89 jelű, a nyugdíjat illetve rehabilitációs járadékot 1, korhatár előtti ellátást, szolgálati járandóságot, balettművészeti életjáradékot, átmeneti bányászjáradékot 2 (továbbiakban

Részletesebben

Adatlap b c d. 1. A munkaviszonyból származó rendszeres bérjövedelem érdekképviseleti tagdíj nélkül:

Adatlap b c d. 1. A munkaviszonyból származó rendszeres bérjövedelem érdekképviseleti tagdíj nélkül: Adatlap 213 a munkáltatótól (társas vállalkozástól, polgári jogi társaságtól) származó jövedelemről, az adó és adóelőleg levonásáról a munkaviszony (tagsági viszony) megszűnésekor Felhívjuk szíves figyelmét

Részletesebben

Útmutató. az SZJA- bevalláshoz

Útmutató. az SZJA- bevalláshoz Útmutató az SZJA- bevalláshoz Utmutató A magánszemély által értékpapír-kölcsönzés díjaként megszerzett összeg egésze jövedelemnek minõsül. Az értékpapír-kölcsönzésbõl származó jövedelem után az adó mértéke

Részletesebben

Termékértékesítés bevételeinek bizonylatolása, foglalkoztatás lehetőségei. Készítette: Beke Ibolya

Termékértékesítés bevételeinek bizonylatolása, foglalkoztatás lehetőségei. Készítette: Beke Ibolya Termékértékesítés bevételeinek bizonylatolása, foglalkoztatás lehetőségei Készítette: Beke Ibolya 1 Üzleti jellegű termékértékesítés adóköteles tevékenység A gazdasági tevékenység elemei: üzletszerűség;

Részletesebben

A munkáltató az adatszolgáltatást a tárgyévet követő év január 31-éig (2015. február 2-áig) köteles teljesíteni. 3

A munkáltató az adatszolgáltatást a tárgyévet követő év január 31-éig (2015. február 2-áig) köteles teljesíteni. 3 Kitöltési útmutató a 14K37 jelű, a munkáltató adatszolgáltatása az általa munkavállalónak lakáscélú felhasználásra hitelintézet vagy a kincstár közvetítésével nyújtott kölcsön 2014. évben elengedett összegéről

Részletesebben

kukta.hu Tbj Járulékalapot képező jövedelem: Tbj. 4. k) pont 2. alpont helyébe

kukta.hu Tbj Járulékalapot képező jövedelem: Tbj. 4. k) pont 2. alpont helyébe kukta.hu Tbj. 2015. 1. Járulékalapot képező jövedelem: Tbj. 4. k) pont 2. alpont helyébe 2014. 12. 31-ig az 1.) alpont szerinti jövedelem hiányában a munkaszerződésben meghatározott alapbér, ha a munkát

Részletesebben

Járulék, egészségügyi hozzájárulás, szociális hozzájárulási adó 2015.

Járulék, egészségügyi hozzájárulás, szociális hozzájárulási adó 2015. Járulék, egészségügyi hozzájárulás, szociális hozzájárulási adó 2015. Járulékalapot képező jövedelem Az Szja tv. szerint összevont adóalapba tartozó önálló és nem önálló tevékenységből származó bevételből

Részletesebben

Személyi jövedelemadó és családi kedvezmény Dr. Andrási Jánosné NAV Központi hivatal

Személyi jövedelemadó és családi kedvezmény Dr. Andrási Jánosné NAV Központi hivatal Személyi jövedelemadó és családi kedvezmény 2014 Dr. Andrási Jánosné NAV Központi hivatal Nyugdíjbiztosítási szerződés utáni rendelkezési jogosultság A nyugdíjbiztosítási szerződés (fogalmát az Szja tv.

Részletesebben

A legfontosabb éves bevallások

A legfontosabb éves bevallások A legfontosabb éves bevallások 1353. bevallás A 2013. adóévről szóló 1353 számú bevallási nyomtatvány: a személyi jövedelemadó, az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás, az egészségügyi hozzájárulás,

Részletesebben

VÁLTOZÁS A JÁRULÉK-, EHO-, SZOCHO KÖTELEZETTSÉGBEN

VÁLTOZÁS A JÁRULÉK-, EHO-, SZOCHO KÖTELEZETTSÉGBEN VÁLTOZÁS A JÁRULÉK-, EHO-, SZOCHO KÖTELEZETTSÉGBEN A BIZTOSÍTÁSI KÖTELEZETTSÉG ALÓL KIZÁRT SZEMÉLYI KÖR BŐVÜLÉSE 2015. január 1-jétől nem terjed ki a biztosítási kötelezettség az Szja tv. 1/B. hatálya

Részletesebben

Az, aki a gazdasági tevékenységet saját nevében és kockázatára haszonszerzés céljából, üzletszerűen végző

Az, aki a gazdasági tevékenységet saját nevében és kockázatára haszonszerzés céljából, üzletszerűen végző IPARŰZÉSI ADÓ ( nyomtatvány ) Adókötelezettség: Adóköteles Szerencs Város illetékességi területén állandó vagy ideiglenes jelleggel végzett v állalkozási tevékenység (a továbbiakban: iparűzési tevékenység).

Részletesebben

Tájékoztatás a helyi iparűzési adóbevallásokról 2010.01.15. 2010. január 1-jétől a helyi iparűzési adóval összefüggő hatásköröket a 2010.

Tájékoztatás a helyi iparűzési adóbevallásokról 2010.01.15. 2010. január 1-jétől a helyi iparűzési adóval összefüggő hatásköröket a 2010. Tájékoztatás a helyi iparűzési adóbevallásokról 2010.01.15. 2010. január 1-jétől a helyi iparűzési adóval összefüggő hatásköröket a 2010. január 1-től kezdődő adóéveket érintően az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési

Részletesebben

Családi járulékkedvezmény

Családi járulékkedvezmény Családi járulékkedvezmény 24/A. (1) Az Szja tv. szerinti családi kedvezmény érvényesítésére jogosult biztosított és - a családi kedvezményt megosztással érvényesít ő- biztosított házastársa, élettársa

Részletesebben

HAVI BEVALLÁS. a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról

HAVI BEVALLÁS. a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról 1108A HAVI BEVALLÁS a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról Nemzeti Adóés Vámhivatal Benyújtandó az illetékes alsó fokú állami adóhatósághoz Hibásnak minősített

Részletesebben

DTM Hungary Accounting Intelligence

DTM Hungary Accounting Intelligence AZ OSZTALÉKFIZETÉSSEL KAPCSOLATOS SZÁMVITELI TUDNIVALÓK Kedves Ügyfelünk! Noha a nem magánszemélyek részére kifizetett osztalék 2006. január 1-jétől adómentesség alá tartozik, a magánszemély tulajdonosok

Részletesebben

Az egyéni vállalkozók 2001. évi saját jogú járulékbevallása (0153-14-es lap kitöltése)

Az egyéni vállalkozók 2001. évi saját jogú járulékbevallása (0153-14-es lap kitöltése) ÚTMUTATÓ A 2001. ÉVI ADÓBEVALLÁSHOZ 101 Az egyéni vállalkozók 2001. évi saját jogú járulékbevallása (0153-14-es lap kitöltése) A járulékkötelezettségre vonatkozó tudnivalók A biztosítási és járulékfizetési

Részletesebben

A háztartási munkára létesített munkavégzés szabályai

A háztartási munkára létesített munkavégzés szabályai A háztartási munkára létesített munkavégzés szabályai A természetes személyek között háztartási munkára létesített munkavégzésre irányuló jogviszony szabályairól 2010. augusztus 15. napjától a 2010. évi

Részletesebben

1. A kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) összege: órabér alkalmazása esetén

1. A kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) összege: órabér alkalmazása esetén Mi mennyi 2005-ben? 1. A kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) összege: hetibér alkalmazása esetén napibér alkalmazása esetén órabér alkalmazása esetén 13.120,-Ft 2.624,-Ft 328,-Ft (a 327/2004. (XII.

Részletesebben

Példák a személyi jövedelemadó kiszámítására

Példák a személyi jövedelemadó kiszámítására Példák a személyi jövedelemadó kiszámítására 191-192 Hol tartunk? Természetbeni juttatások Adók és közterhek Ingóság értékesítése Árfolyamnyereség Kamat Osztalék 2012/2013. II. félév 72-83 Miről lesz szó?

Részletesebben

nemzetközi pénzforgalomban alkalmazandó a NAV adóztatási tevékenységével összefüggő számlaszámok IBAN számlaszámok 2013.

nemzetközi pénzforgalomban alkalmazandó a NAV adóztatási tevékenységével összefüggő számlaszámok IBAN számlaszámok 2013. Az adózók költségvetéssel szembeni kötelezettségeinek és juttatási igényeinek lebonyolítására a nemzetközi pénzforgalomban alkalmazandó, a NAV adóztatási tevékenységével összefüggő számok (IBAN számok)

Részletesebben

A háztartási munkára létesített munkavégzés szabályai

A háztartási munkára létesített munkavégzés szabályai A háztartási munkára létesített munkavégzés szabályai A természetes személyek között háztartási munkára létesített munkavégzésre irányuló jogviszony szabályairól 2010. augusztus 15. napjától a 2010. évi

Részletesebben

A háztartási munkára létesített munkavégzés szabályai 2010. augusztus 15. napjától

A háztartási munkára létesített munkavégzés szabályai 2010. augusztus 15. napjától A háztartási munkára létesített munkavégzés szabályai 2010. augusztus 15. napjától A természetes személyek között háztartási munkára létesített munkavégzésre irányuló jogviszony szabályairól 2010. augusztus

Részletesebben

Tbj. és végrehajtási rendeletének változásai magánnyugdíjat érintő kérdésekben 2004. Szakmai konzultáció. 2004. február 25. Varga Éva 2004. 02. 25.

Tbj. és végrehajtási rendeletének változásai magánnyugdíjat érintő kérdésekben 2004. Szakmai konzultáció. 2004. február 25. Varga Éva 2004. 02. 25. Tbj. és végrehajtási rendeletének változásai magánnyugdíjat érintő kérdésekben 2004 Szakmai konzultáció 2004. február 25. Varga Éva 2004. 02. 25. 1 1. Jogszabályok A társadalombiztosítás ellátásaira és

Részletesebben

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy január 1-jétől valamennyi egészségügyi szolgáltató ellenőrzi a betegek jogviszonyát.

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy január 1-jétől valamennyi egészségügyi szolgáltató ellenőrzi a betegek jogviszonyát. TÁJÉKOZTATÓ Tisztelt Páciensünk! Felhívjuk szíves figyelmét, hogy 2008. január 1-jétől valamennyi egészségügyi szolgáltató ellenőrzi a betegek jogviszonyát. Tájékoztatásul alább felsoroljuk a teljesség

Részletesebben

ÖNELLENŐRZÉSI LAP a 2013. év havi Beszedett Idegenforgalmi Adó helyesbítéséhez

ÖNELLENŐRZÉSI LAP a 2013. év havi Beszedett Idegenforgalmi Adó helyesbítéséhez ÖNELLENŐRZÉSI LAP a 2013. év havi Beszedett Idegenforgalmi Adó helyesbítéséhez Adózó neve: Székhelye: Telephelye: Levelezési címe: Adószám: Adóazonosító jel: Statisztikai számjel: Nyilvántartási száma:

Részletesebben

Rehabilitációs hozzájárulás

Rehabilitációs hozzájárulás Tájékoztató a rehabilitációs hozzájárulás mértékéről, illetve a statisztikai állományi létszám megállapítására vonatkozó új szabályról A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló

Részletesebben

Az egyéni vállalkozók 2004. évi saját jogú járulékbevallása (0453-10-es lap kitöltése)

Az egyéni vállalkozók 2004. évi saját jogú járulékbevallása (0453-10-es lap kitöltése) ÚTMUTATÓ A 2004. ÉVI ADÓBEVALLÁSHOZ 101 Az egyéni vállalkozók 2004. évi saját jogú járulékbevallása (0453-10-es lap kitöltése) A járulékkötelezettségre vonatkozó tudnivalók A biztosítási és járulékfizetési

Részletesebben

Tájékoztató a lakossági betéti termékek kamatjövedelme után fizetendő kamatadóról és egészségügyi hozzájárulásról KAMATJÖVEDELMEK UTÁN FIZETENDŐ KAMATADÓ A Személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII.

Részletesebben

MAGÁNSZEMÉLYENKÉNTI ÖSSZESÍTŐ a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról

MAGÁNSZEMÉLYENKÉNTI ÖSSZESÍTŐ a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról 0708M MAGÁNSZEMÉLYENKÉNTI ÖSSZESÍTŐ a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról 0A0001C Az adózó adószáma adóazonosító jele neve (elnevezése) 001A 002A Próba (csak

Részletesebben

MÁGOCS NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 15/2002. (XII. 31.), 16/2007. (XII. 22.) és 14/2008. (XII. 01.) rendeleteivel módosított

MÁGOCS NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 15/2002. (XII. 31.), 16/2007. (XII. 22.) és 14/2008. (XII. 01.) rendeleteivel módosított MÁGOCS NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2002. (XII. 31.), 16/2007. (XII. 22.) és 14/2008. (XII. 01.) rendeleteivel módosított 1/1999. (II. 01.) rendelete a helyi iparűzési adóról (a módosításokkal

Részletesebben

adóazonosító számát. Az Art. 31. (2) bekezdésében meghatározott bevallás teljesítésére irányuló választás nem vonható vissza.

adóazonosító számát. Az Art. 31. (2) bekezdésében meghatározott bevallás teljesítésére irányuló választás nem vonható vissza. 2005. évi CLXIII. törvény az adózás rendjéről szóló törvény egyes rendelkezéseinek alkalmazásáról és módosításáról, valamint egyes adótörvények módosításáról Az adózás rendjéről szóló törvény egyes rendelkezéseinek

Részletesebben

A háztartási munkára létesített munkavégzés szabályai

A háztartási munkára létesített munkavégzés szabályai A háztartási munkára létesített munkavégzés szabályai A természetes személyek között háztartási munkára létesített munkavégzésre irányuló jogviszony szabályairól 2010. augusztus 15. napjától a 2010. évi

Részletesebben

Társadalombiztosítási változások 2011.

Társadalombiztosítási változások 2011. Társadalombiztosítási változások 2011. A./ Járulékmértékek Foglalkoztatói járulék Változatlanul 27 százalék, felső határ nélkül. Belső megoszlása továbbra is ugyanaz: 24 százalék a nyugdíjbiztosítási,

Részletesebben

1. Kft. ügyvezető megbízásban, nem tag a) van díj de nem éri el a minimálbér 30 százalékát

1. Kft. ügyvezető megbízásban, nem tag a) van díj de nem éri el a minimálbér 30 százalékát 1. Kft. ügyvezető megbízásban, nem tag a) van díj de nem éri el a minimálbér 30 százalékát Szocho 27 %, Járulék 0 b) eléri a minimálbér 30 százalékát 10 % nyugdíjjárulék, 4 % természetbeni, 3 % pénzbeli,

Részletesebben

A társadalombiztosítás fedezetére fizetendő járulékok, szociális hozzájárulási adó és egészségügyi hozzájárulás szabályainak módosítása 2014.

A társadalombiztosítás fedezetére fizetendő járulékok, szociális hozzájárulási adó és egészségügyi hozzájárulás szabályainak módosítása 2014. A társadalombiztosítás fedezetére fizetendő járulékok, szociális hozzájárulási adó és egészségügyi hozzájárulás szabályainak módosítása 2014. Biztosítottak körben bekövetkező változás 1. 2014. január 1-jétől

Részletesebben

19/1991. (XI. 14.) Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselőtestületének rendelete a kommunális adóról

19/1991. (XI. 14.) Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselőtestületének rendelete a kommunális adóról 19/1991. (XI. 14.) Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselőtestületének rendelete a kommunális adóról Mód: 22/1992.(XII.23), 21/1993. (XI. 25.), 32/1995.(XII.28.),24/1999.(XII.16.), 41/2002.(XII.12.)

Részletesebben

Jogszabályi háttér. Az adatszolgáltatás kötelezettje és tárgya

Jogszabályi háttér. Az adatszolgáltatás kötelezettje és tárgya Kitöltési útmutató a 13K97 jelű, a tartós befektetésből származó 2013. évi jövedelemről a kifizető által teljesítendő adatszolgáltatásra szolgáló nyomtatványhoz Jogszabályi háttér - Az adózás rendjéről

Részletesebben

NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL. Elfogadó nyugta FIRST CHOICE HUNGARY KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG. KR érkeztetési szám

NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL. Elfogadó nyugta FIRST CHOICE HUNGARY KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG. KR érkeztetési szám NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL Elfogadó nyugta Adóazonosító 22908078 VPID Adózó neve FIRST CHOICE HUNGARY KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG NAV iktatószám 1084356334 KR érkeztetési szám 518124715201501121519470999

Részletesebben

NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL. Elfogadó nyugta A-LOGIC INVEST BEFEKTETÉSI ÉS VAGYONKEZELŐ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL. Elfogadó nyugta A-LOGIC INVEST BEFEKTETÉSI ÉS VAGYONKEZELŐ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL Elfogadó nyugta Adóazonosító 13647744 VPID Adózó neve A-LOGIC INVEST BEFEKTETÉSI ÉS VAGYONKEZELŐ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG NAV iktatószám 1041289019 KR érkeztetési szám

Részletesebben