Kitöltési útmutató a számú havi bevalláshoz

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kitöltési útmutató a 0501. számú havi bevalláshoz"

Átírás

1 Kitöltési útmutató a. számú havi bevalláshoz Az adózás rendjérõl szóló évi XCII. törvény (továbbiakban: Art.) 1. számú mellékletének I./A./3. pontjában meghatározott havi adóbevallás benyújtására kötelezett adózónak január 1-jétõl december 31-éig keletkezett adókötelezettségeit az államháztartással szemben havonta ezen a nyomtatványon a kell bevallani az illetékes elsõ fokú adóhatósághoz. tárgyhót követõ hó 20-áig A határidõig benyújtani elmulasztott bevallásokat is ezen a nyomtatványon kell pótolni legkésõbb a tárgyévet követõ év (2006.) január 31-éig, ezt követõ pótlás esetén a 32-es számú pótló bizonylatot kell alkalmazni. Azonosítás A bevallásban az azonosító adatokat a bevallási idõszak utolsó napjára vonatkozóan kell kitölteni. A borítólapon ügyintézõként annak a személynek a nevét kérjük feltüntetni, aki a bevallást összeállította és aki a bevallás esetleges javításába bevonható. (Ha a bevallást külsõ cég, vagy erre jogosult egyéb személy készítette, és a bevallás javításába bevonható, ügyintézõként az õ adatait kérjük közölni.) Az adóbevallást az adózónak kell aláírnia. Lehetõség van arra is, hogy a bevallást az adózó helyett az Art. 7. (1) (2) bekezdésében meghatározott képviselõje, meghatalmazottja írja alá. Ha a bevallást meghatalmazott írja alá, az Art. 7. (3) bekezdésében meghatározott, az adóhatósághoz bejelentett és a vonatkozó bevallás aláírására jogosult állandó meghatalmazott kivételével a meghatalmazást csatolnia kell az adóbevalláshoz, és ezt a borítólapon a kódkockában X-szel kell jelölni. Ilyen esetekben a meghatalmazás csatolása nélkül az adóbevallás érvénytelen! Ha a bevallást az Art. 7. (3) bekezdése szerinti, az adóhatósághoz bejelentett és a vonatkozó bevallás aláírására jogosult állandó meghatalmazott írja alá, úgy ezt a tényt a fõlapon a megfelelõ kódkockában X-szel kell jelölni. Felhívjuk a figyelmét, hogy az adóhatósághoz be nem jelentett, vagy az adóhatósághoz bejelentett, de bevallás aláírására nem jogosult állandó meghatalmazott által aláírt adóbevallás meghatalmazás csatolása nélkül érvénytelen, csak az adóhatósághoz bejelentett a vonatkozó bevallás aláírására jogosult állandó meghatalmazott esetén lehet a meghatalmazás bevalláshoz történõ csatolásától eltekinteni! A meghatalmazásnak tartalmaznia kell a kiállítás idõpontját valamint a meghatalmazott és a meghatalmazó mindazon adatait, amelybõl a meghatalmazó és a meghatalmazott személye egyértelmûen megállapítható. Az Art. 9. (1) bekezdése alapján az a külföldi vállalkozás, amely belföldi gazdasági tevékenységével összefüggésben gazdasági célú letelepedésre nem kötelezett, belföldi adókötelezettségeinek teljesítésére pénzügyi képviselõt bízhat meg, bizonyos esetekben a pénzügyi képviselõ megbízása kötelezõ. A pénzügyi képviselõ megbízása esetén az adóbevallás aláírására csak a pénzügyi képviselõ jogosult. Amennyiben a bevallást az adóhatósághoz bejelentett pénzügyi képviselõ írja alá, úgy ezt a tényt a bevallás borítólapjának megfelelõ kódkockájába X-szel kérjük jelölni. Adótanácsadó vagy adószakértõ ellenjegyzése is lehetõségként biztosított az Art. 31. (8) bekezdése alapján. Amennyiben az adózó adóbevallását adótanácsadóval vagy adószakértõvel ellenjegyezteti, úgy az ellenjegyzõ borítólapon feltüntetett adatait is kérjük pontosan kitölteni. Ha az ellenjegyzésre jogosult nem rendelkezik adószámmal, a magánszemély 10 poziciós adóazonosító jelét (balra zártan) kérjük szerepeltetni. Az ellenjegyzett hibás adóbevallás esetén a mulasztási bírságot az adóhatóság az adótanácsadó, az adószakértõ terhére állapítja meg. A borítólapon az AZONOSÍTÁS (B) blokkban, amennyiben a levelezési címnél a postafiók megadása történik, akkor a közterület jellegéhez Pf -et kell írni, a postafiók számát a házszám rovatba kell feltüntetni. A Felszámolás alatti idõszakra beadott bevallás kódja kódkockát csak a felszámolással érintett adózóknak kell kitölteni. A felszámolási eljárás alatti idõszakra vonatkozó adóbevallásnál a kódkockába 2 -t kell írni. Minden más esetben a kódkockát üresen kell hagyni. Ha a felszámolási eljárás bevallási idõszakon belül kezdõdik, akkor két adóbevallást kell az adózónak beadnia, a bevallási idõszak kezdõ napjától a felszámolás kezdõ idõpontját megelõzõ napig az erre a célra rendszeresített megszûnõ bevallást, a felszámolás kezdõ idõpontjától a bevallási idõszak végéig már ezt a nyomtatványt kell kitölteni, a kódkockába 2 -t kell írni. (Végelszámolási eljárás esetén is a fentiek az irányadók azzal, hogy azt a kódkockában jelölni nem szabad.) 3

2 A bevallásban csak azokat a tárgyhavi kötelezettségeket szabad feltüntetni, amelyeket az adózónak pénzügyileg az állami adóhatóság által vezetett számlákkal szemben kell rendeznie és amelyekre jogszabály, illetve az adóhatóság nem írja elõ külön bevallási nyomtatvány benyújtását, (mint pl.: áfa, vagy szerencsejáték-szervezõk játékadó-bevallása). Azoknál az adóknál, ahol van visszaigénylés lehetõsége (pl. a kulturális járulék, munkáltatónak munkavállalóval történõ elszámolásból eredõ személyi jövedelemadó) a negatív adóval kapcsolatos rendelkezés külön (17. számú átvezetési és kiutalási kérelem a folyószámlán mutatkozó túlfizetéshez) nyomtatványon tehetõ meg. Amennyiben a bevallás kitöltéséig a hivatkozott jogszabályok módosításra kerülnek, úgy ezekre is figyelemmel kell lenni. Az önellenõrzéssel feltárt kötelezettségek a bevallásban nem szerepeltethetõk, azokat a sz. Bevallás az önellenõrzéssel történt helyesbítésrõl nyomtatványon kell bevallani. Az adóellenõrzés jogerõs határozatával elõírt tételeket sem szabad a havi bevallásban szerepeltetni. A bevallásba az adatokat az elõnyomott ezer forint szöveg figyelembevételével, ezer forintra kerekítve kell bejegyezni. Figyelem! A bevallás kitöltõ-ellenõrzõ programja az APEH internetes honlapján (www.apeh.hu) megtalálható, onnan letölthetõ. A társadalombiztosítási járulékokra vonatkozó általános tudnivalók A biztosítási és a járulékfizetési kötelezettségrõl, a fizetésre kötelezettek körérõl, a járulékok mértékérõl stb., a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetérõl szóló évi LXXX. törvény (a továbbiakban: Tbj.), valamint a Tbj. végrehajtásáról szóló 195/1997. (XI. 5.) Kormányrendelet (a továbbiakban: R.) rendelkezik. A Tbj. szerinti néhány fogalom ismertetése és jogszabályi helye: Ki minõsül foglalkoztatónak (Tbj. 4. a) pont) Ki minõsül biztosítottnak (Tbj. 5. ) Kire nem terjed ki a biztosítás (Tbj. 11. ) Járulékalapot képezõ jövedelem (Tbj. 4. k) pont) Járulékalapot nem képezõ jövedelem (Tbj. 21. ) Milyen járulék fizetésére kötelezett a foglalkoztató és a biztosított (Tbj. 18. ) A járulékok fajtái és mértéke (Tbj. 19. ) A foglalkoztató társadalombiztosítási járulék fizetési kötelezettsége (Tbj. 20. ) A biztosítottat terhelõ egyéni járulék, a nyugdíjjárulék felsõ határa (Tbj. 24., 31. ) A társadalombiztosítási járulékot, melynek mértéke 29 százalék, nem lehet egy sorban bevallani, azt meg kell osztani a Nyugdíjbiztosítási Alapnak járó 18, illetõleg az Egészségbiztosítási Alapnak járó 11 százalékra. Hasonlóan elkülönítve kell a biztosítottaktól levont járulékokra vonatkozó bevallásnak is eleget tenni, ezért a levont 8,5 (magánnyugdíj-pénztár tagja esetében 0,5), illetve a 4 százalék egy sorban történõ bevallása nem lehetséges. A járulékokra vonatkozó sorok ( sorig) kitöltésekor az összegeket úgy kell bejegyezni, hogy a negatív ( ) elõjelet mindig ki kell írni! [Ilyen eset elõfordulhat, pl.: a többletként levont nyugdíjjárulék elszámolásakor (visszaadásakor)]. A pozitív elõjelet kiírni nem kell! Az egészségbiztosítási járuléknak az elõzõ évhez hasonlóan továbbra sincs felsõ határa. Abban az esetben, ha valakinek egyidejûleg több biztosítással járó jogviszonya van, mindegyik jogviszonyából származó (járulékalapot képezõ) jövedelme után felsõ határ nélkül 4 százalékos mértékû egészségbiztosítási járulékot fizet, ha a foglalkoztatása egyik jogviszonyában sem éri el a heti 36 órát. Amennyiben a foglalkoztatás bármelyik jogviszonyban eléri a heti 36 órát, a további jogviszonyokból származó járulékalapot képezõ juttatások után nem kell egészségbiztosítási járulékot fizetni. A nyugdíjjárulék (és magánnyugdíj-pénztár tagja vonatkozásában a tagdíj) megfizetése esetében változatlanul érvényesül a járulékfizetési felsõ határ. Amennyiben valakinek egyidejûleg több biztosítással járó jogviszonya van, mindegyik jogviszonyából származó és nyugdíjjárulék alapot képezõ jövedelme együttes figyelembevételével nyugdíjjárulékot (a magánnyugdíj-pénztár tagja tagdíjat) köteles fizetni, legfeljebb azonban a járulékfizetési felsõ határig. Ezt a felsõ határt évre a Magyar Köztársaság költségvetésérõl 4

3 szóló évi CXXXV. törvény naptári napi forint, egész évre számítva ( )= forint összegben határozta meg. A biztosított mindaddig köteles nyugdíjjárulékot (tagdíjat) fizetni, illetõleg a foglalkoztató a nyugdíjjárulék alapot képezõ jövedelmeibõl a nyugdíjjárulékot (magánnyugdíj-pénztár tagja esetén a tagdíjat) levonni, amíg a biztosított nem nyilatkozik, hogy a nyugdíjjárulék alapot képezõ juttatásai együttesen elérték a járulékfizetés felsõ határát. Fontos! Ezen a bevallási nyomtatványon az egyéni vállalkozó saját járulékait nem vallhatja be! A foglalkoztatónak minõsülõ havi bevallás benyújtására kötelezett egyéni vállalkozó az általa foglalkoztatott biztosítottak (alkalmazottak, segítõ családtagok stb.) járulékait vallja be ezen a nyomtatványon. Az egészségügyi hozzájárulásra vonatkozó általános tudnivalók Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettségrõl, a fizetésre kötelezettek körérõl az egészségügyi hozzájárulásról szóló évi LXVI. törvény (a továbbiakban: Eho tv.) rendelkezik. Az egészségügyi hozzájárulást az egészségügyi szolgáltatások finanszírozásához szükséges források kiegészítése érdekében kell fizetni. Az egészségügyi hozzájárulás százalékosan és tételesen meghatározott adó jellegû fizetési kötelezettség. A százalékos mértékû egészségügyi hozzájárulást az Eho tv ai, míg a tételes egészségügyi hozzájárulást az Eho tv ai alapján kell bevallani és megfizetni. 01. sor: Személyi jövedelemadó összesen Számlaszám: APEH Személyi jövedelemadó bevételi számla Ebben a sorban kell feltüntetni a személyi jövedelemadóról szóló évi CXVII. törvény (a továbbiakban Szja tv.) alapján a magánszemélyektõl levont adóelõleg, adó, valamint az Szja tv. alapján a kifizetõt terhelõ személyi jövedelemadó együttes összegét. Személyi jövedelemadó elõlegnek minõsül a magánszemélytõl levont, a munkáltatóra vonatkozó szabályok szerint megállapított, a magánszemély helyett megfizetett adóelõleg is. A személyi jövedelemadó összesített összege kizárólag akkor lehet negatív ( ) elõjelû, ha a 05. sorban lévõ összeg figyelembevételével az összesítés is negatív ( ) adatot eredményez. Az ide beírt összegnek meg kell egyeznie a 02., 03., és a 09. sorba írt adatok összegével. 02. sor: Munkáltatóra vonatkozó szabályok szerint levont adóelõleg Ebben a sorban kell feltüntetni a 01. sor összegébõl kiemelve az adózó által foglalkoztatott alkalmazottak, illetve tagok részére az Szja tv. alapján munkaviszonyból, illetõleg a személyes közremûködés ellenértékeként kifizetett tagsági jogviszonyból származó jövedelemnek minõsülõ kifizetésekbõl a munkáltató (társaság) által levont, a magánszemély helyett megfizetett személyi jövedelemadó elõleget. Itt kell szerepeltetni az Szja tv. alapján más bérjövedelemnek minõsülõ kifizetésekbõl levont adóelõleget is. 03. sor: Kifizetõre vonatkozó szabályok szerint levont adó, adóelõleg Ebben a sorban kell feltüntetni a 01. sor összegébõl kiemelve az Szja. tv. alapján a kifizetõre vonatkozó szabályok szerint megállapított, levont adót, adóelõleget. A kifizetõi szabályok szerint levont adó, adóelõleg kötelezettség összesített összegében kizárólag akkor szerepelhet negatív elõjelû adat, ha a tényleges osztalék megállapított adója kevesebb, mint az osztalékelõleg kifizetésekor levont adó összege. 04. sor: Árfolyamnyereségbõl levont adó Ebbe a sorba a 03. sor összegébõl kiemelve az árfolyamnyereségbõl levont forrásadót kell beírni. 05. sor: Az osztalékból levont, elszámolt adó Ebben a sorban kell szerepeltetni a 03. sor összegébõl az osztalékkal összefüggõ adófizetési kötelezettséget. Ebben a sorban negatív számot kizárólag abban az esetben lehet feltüntetni, ha a tényleges osztalék megállapított adója kevesebb, mint az osztalékelõleg kifizetésekor levont adó összege. 06. sor: Az osztalékelõlegbõl levont adó Ebben a sorban kell szerepeltetni a 03. sor összegébõl a magánszemély(ek)nek kifizetett osztalékelõlegbõl levont forrásadót. 07. sor: Társasházaknak kifizetett jövedelembõl levont forrásadó Ebben a sorban kell feltüntetni a 03. sorból kiemelve az Szja tv 75. (6) bekezdése alapján a társasház részére kifizetett jövedelembõl levont személyi jövedelemadót. A kifizetõnek kell megállapítania, levonnia az adót többek között a társasházi közös tulajdonban álló helyiség kifizetõ részére történõ bérbeadásából származó jövedelembõl. 5

4 08. sor: Az egyéb jogcímen levont személyi jövedelemadó Ebben a sorban kell szerepeltetni a 03. sorból a sorokban nem nevesített jövedelmekbõl levont adóelõleg, adó együttes összegét. Ebben a sorban kell feltüntetni többek között az összevont adóalapba tartozó jövedelmekbõl, a kisösszegû kifizetésekbõl levont adó adóelõleg összegét is. 09. sor: A kifizetõt terhelõ személyi jövedelemadó Ebben a sorban kell szerepeltetni a 01. sor összegébõl az Szja tv /A. -ok, a 74/A., valamint a 76. szerint a kifizetõt terhelõ összes személyi jövedelemadó kötelezettséget. 10. sor: Reprezentáció, üzleti ajándék utáni 44%-os adó Ebben a sorban kell kimutatni a 09. sor összegébõl a reprezentáció és a 10 ezer forint egyedi értéket meg nem haladó értékû üzleti ajándék miatti, az Szja tv. 69. (8) bekezdése szerinti személyi jövedelemadó-kötelezettség összegét. A reprezentáció és a 10 ezer forint egyedi értéket meg nem haladó üzleti ajándékok adóköteles része után az adókötelezettséget évi egy alkalommal kell teljesíteni. Az adókötelezettség alá esõ érték után az adót az adóévben (üzleti évben) elszámolt összes bevétel megállapításának hónapjának kötelezettségeként kell bevallani. Amennyiben az adózónak a évi bevételét, illetve ennek alapján az adót május 31-éig kell megállapítani, akkor a évi. számú nyomtatványon május hónapra a 10. soron vallja be az adókötelezettségét. Értelemszerûen a naptári évtõl eltérõ üzleti évet választott adózók is évente egy alkalommal teljesítik kötelezettségüket az elszámolt éves bevétel megállapítása hónapjának kötelezettségeként. Az egyéni vállalkozónak a decemberi kötelezettségek között kell szerepeltetni a reprezentáció és a 10 ezer forint egyedi értéket meg nem haladó üzleti ajándék utáni személyi jövedelemadó összegét. 11. sor: A természetbeni juttatások után a kifizetõt terhelõ személyi jövedelemadó Ebben a sorban kell szerepeltetni a 09. sorból az Szja tv ában tételesen felsorolt természetbeni juttatások kivéve a reprezentáció és üzleti ajándék utáni, a kifizetõt terhelõ 44 százalékos adót. 12. sor: Cégautó adó Ebben a sorban kell szerepeltetni a 09. sorból az Szja. tv. alapján a cégautó miatt a kifizetõt terhelõ személyi jövedelemadó-kötelezettség összegét. 13. sor: Más, a kifizetõt terhelõ személyi jövedelemadó Ebben a sorban kell kimutatni a 09. sorból a kamatkedvezménybõl származó jövedelem utáni, az adómentes kifizetések korlátozására tekintettel keletkezõ kifizetõt terhelõ 44 százalékos személyi jövedelemadót, valamint az adóköteles nyeremény utáni személyi jövedelemadót is. 14. sor: Önkormányzat által fizetendõ 33, illetõleg 8 százalékos adó Ebben a sorban kell az önkormányzatoknak a 09. sorból feltüntetni az Szja tv. 74/A. -a alapján fizetendõ személyi jövedelemadó kötelezettségét. 15. sor: Munkáltatóként levont személyi jövedelemadó évi különbözete Ebben a sorban a munkáltatónak a dolgozóval kapcsolatos, a évvel összefüggõ személyi jövedelemadó-elszámolásából származó különbözetet [Art. 1. sz. melléklet I/B/3/f pont] kell feltüntetni. Ha a számított összeg kötelezettség, azt az elõjel külön feltüntetése nélkül, ha visszaigénylés, akkor ( ) elõjellel kell szerepeltetni. Ezt az öszszeget a 01. és 02. sor nem tartalmazhatja. 16. sor: A hitelintézetek és a pénzügyi vállalkozások különadójának elõlege Számlaszám: APEH Hitelintézetek és pénzügyi vállalkozások különadója bevételi számla Ebben a sorban kell feltüntetni a hitelintézetek és a pénzügyi vállalkozások különadójáról szóló évi CII. törvény 3. (1), (3) bekezdésében meghatározott adóalap szerint megállapított különadó elõlegét. A 3. (1) bekezdés alapján megállapított pozitív kamatkülönbözet szerinti adóalap 6%-át, a (3) bekezdés alapján megállapított pozitív adózás elõtti eredmény szerinti adóalap 8%-át. Felhívjuk a figyelmet, hogy az adózás elõtti eredmény alapján történõ adóalap megállapítását csak abban az esetben választhatja, ha az errõl szóló nyilatkozatát (0529/Ny) határidõben benyújtotta az adóhatósághoz. Az 5. (1) bekezdése szerint az elsõ három negyedévre a negyedévet követõ hónap 20. napjáig kell az adóelõleget megállapítani, bevallani és megfizetni. Az éves bevallásra kötelezett, valamint a naptári évtõl eltérõ üzleti évet választó adózónak a 0529/PK bevallást kell benyújtaniuk. Nem kell a különadót megfizetni annak a szövetkezeti hitelintézetnek, amely: az egyes pénz- és tõkepiaci tárgyú törvények módosításáról szóló évi LXIV. törvény 278. (1) bekezdésének hatálya alá esik, és 6

5 saját tõkéje az adóévet megelõzõ adóévben nem éri el a kétszázötven millió forintot, és az adóévre vonatkozóan tagjainak részesedést nem állapít meg. 17. sor: Gumiabroncsok környezetvédelmi termékdíja Számlaszám: APEH Gumiabroncsok környezetvédelmi termékdíja bevételi számla Ebben a sorban kell feltüntetni a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról szóló évi LVI. törvényben meghatározott termékek közül a gumiabroncsokat terhelõ környezetvédelmi termékdíj összegét. 18. sor: Csomagolás környezetvédelmi termékdíja Számlaszám: APEH Csomagolás környezetvédelmi termékdíja bevételi számla Ebben a sorban kell feltüntetni a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról szóló évi LVI. törvényben meghatározott termékek közül a csomagolást terhelõ környezetvédelmi termékdíj összegét. A termékdíj fizetésére a csomagolást végzõ a kötelezett, amennyiben azt a csomagolóeszköz gyártója nem vállalja át. 19. sor: Hûtõberendezések és hûtõközegek környezetvédelmi termékdíja Számlaszám: APEH Hûtõberendezések és hûtõközegek környezetvédelmi termékdíja bevételi számla Ebben a sorban kell feltüntetni a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról szóló évi LVI. törvényben meghatározott termékek közül a hûtõberendezéseket és hûtõközegeket terhelõ környezetvédelmi termékdíj összegét. 20. sor: Akkumulátorok környezetvédelmi termékdíja Számlaszám: APEH Akkumulátorok környezetvédelmi termékdíja bevételi számla Ebben a sorban kell feltüntetni a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról szóló évi LVI. törvényben meghatározott termékek közül az akkumulátorokat terhelõ környezetvédelmi termékdíj összegét. 21. sor: Egyéb kõolajtermékek környezetvédelmi termékdíja Számlaszám: APEH Egyéb kõolajtermékek környezetvédelmi termékdíja bevételi számla Ebben a sorban kell feltüntetni a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról szóló évi LVI. törvényben meghatározott egyéb kõolajtermékeket terhelõ környezetvédelmi termékdíj összegét. 22. sor: Hígítók és egyéb oldószerek környezetvédelmi termékdíja Számlaszám: APEH Hígítók és egyéb oldószerek környezetvédelmi termékdíja bevételi számla Ebben a sorban a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról szóló évi LVI. törvényben meghatározott hígítók és egyéb oldószerek után visszaigényelhetõ környezetvédelmi termékdíj összegét kell szerepeltetni. Ebbe a sorba a évi CIII. törvény 16. (3) bekezdése alapján csak azok írhatnak december 31-éig negatív adatot, akik közvetlen anyagként december 31-éig beszerzett termékdíjas terméket használták fel. 23. sor: Reklámhordozó papírok környezetvédelmi termékdíja Számlaszám: APEH Reklámhordozó papírok környezetvédelmi termékdíja bevételi számla Ebben a sorban a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról szóló évi LVI törvényben meghatározott reklámhordozó papírokat terhelõ környezetvédelmi termékdíj összegét kell feltüntetni. 24. sor: Elektromos és elektronikai berendezések környezetvédelmi termékdíja Számlaszám: APEH Elektromos és elektronikai berendezések környezetvédelmi termékdíja bevételi számla A évi CIII. törvénnyel módosított a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról szóló évi LVI. évi törvény január 1-jétõl hatályos 2. (3) bekezdés g) pontjában meghatározott elektromos és elektronikai berendezéseket terhelõ környezetvédelmi termékdíj összegét kell ebben a sorban feltüntetni. 25. sor: Munkaadói járulék Számlaszám: APEH Munkaadói járulék bevételi számla Ebben a sorban a foglalkoztatás elõsegítésérõl és a munkanélküliek ellátásáról szóló évi IV. törvény 40. (1) bekezdése alapján meghatározott munkaadói járulékkötelezettséget kell szerepeltetni. 7

6 26. sor: Munkavállalói járulék Számlaszám: APEH Munkavállalói járulék bevételi számla Ebbe a sorba a foglalkoztatás elõsegítésérõl és a munkanélküliek ellátásáról szóló évi IV. törvény 41. -a alapján fizetendõ munkavállalói járulékkötelezettséget kell beállítani. 27. sor: Játékadó Számlaszám: APEH Játékadó bevételi számla Ebben a sorban a szerencsejáték szervezésérõl szóló évi XXXIV. törvény szerinti játékadót kell szerepeltetni. (Ez a sor nem tartalmazhatja a pénznyerõ automaták utáni havi bevallású játékadó-kötelezettséget, azt a számú nyomtatványon kell bevallani, és a játékautomata nyilvántartásba vételéhez kapcsolódó éves bevallású játékadót, amelyet a számú nyomtatványon kell bevallani.) 28. sor: Kulturális járulék Számlaszám: APEH Nemzeti kulturális járulék beszedési számla Ebben a sorban a Nemzeti Kulturális Alapprogramról szóló évi XXIII. törvény alapján fizetendõ kulturális járulékkötelezettség összegét kell szerepeltetni. Ebben a sorban negatív elõjellel kizárólag az építtetõ, illetve a kivitelezõ szerepeltethet visszaigényelhetõ összeget az említett törvény 5/B. (5) (6) bekezdésében foglaltak miatt. 29. sor: Rehabilitációs hozzájárulás Számlaszám: APEH Rehabilitációs hozzájárulás beszedési számla Ebben a sorban a foglalkoztatás elõsegítésérõl és a munkanélküliek ellátásáról szóló évi IV. törvény (Flt.) 41/A. és 42/A. -aiban meghatározott módon számított rehabilitációs hozzájárulás elõlegének összegét kell beállítani a március, június és szeptember havi bevallások sorába. Rehabilitációs hozzájárulásra az a munkaadó köteles, akinél a tárgyévi átlagos statisztikai állományi létszám a 20 fõt meghaladja, és az általa foglalkoztatott megváltozott munkaképességû személyek száma nem éri el a tárgyévi átlagos statisztikai állományi létszám 5 százalékát. A hozzájárulás éves összege a kötelezõ foglalkoztatási szintbõl hiányzó létszám és a rehabilitációs hozzájárulás mértékének szorzata. A rehabilitációs hozzájárulás évi mértéke forint/fõ. 30. sor: Szakképzési hozzájárulás Számlaszám: APEH Szakképzési hozzájárulás beszedési számla Ebben a sorban a szakképzési hozzájárulásról és a képzési rendszer fejlesztésének támogatásáról szóló évi LXXXVI. törvény alapján fizetendõ szakképzési hozzájárulás elsõ félévi elõlegkötelezettség összegét kell szerepeltetni a június havi bevallásban. A naptári évtõl eltérõ üzleti évet választott adózónak az éves elszámolású szakképzési hozzájárulási kötelezettségérõl, ha a mérlegforduló napja az elsõ félévre esik január 1-jétõl az áttérés napjáig nem ezt, hanem a számú adóbevallást kell(ett) benyújtania az adóévet követõ év második hó 15. napjáig. Amennyiben ezt követõen az áttérés napjától az ötödik hónap utolsó napjáig a fenti idõszakra még szakképzési hozzájárulási kötelezettség keletkezik (mert az áttérést megelõzõ idõszak bérköltsége terhére jutalom kifizetés történt), azt a 0529/Ü nyomtatványon kell bevallani. Az áttérés napjától az üzleti év I. félévi elõlegkötelezettségét ezen a -es bevalláson az adóév hatodik hónapjára kell bevallani és az adóév hetedik hónap 20. napjáig kell megfizetni. Az elõleg- és az éves nettó kötelezettség különbözetét az adóévet követõ év második hó 15. napjáig kell majd bevallani a 0505 sz. bevalláson. Az az adózó, aki évet megelõzõen választott naptári évtõl eltérõ üzleti évet, annak az üzleti évének a hatodik hónapjára kell az I. félévi elõlegkötelezettséget ebbe a sorba beállítani. Az elõleg- és a tényleges kötelezettség különbözetét a 44/Ü nyomtatványon kell bevallania, az üzleti év mérlegforduló napját követõ második hó 15. napjáig, amennyiben az dec. 31-ig esedékes.] 31. sor: Eximbank Rt. egyéb befizetési kötelezettsége Számlaszám: APEH Egyéb kötelezettségek bevételi számla Ebben a sorban az Eximbank Rt.-nek a 16/1998. (V. 20) PM rendelet 4. -ának (5) bekezdése szerinti befizetési kötelezettséget kell szerepeltetni. 32. sor: Piacrajutási támogatás visszafizetése Számlaszám: APEH Piacrajutási támogatás megtérülése költségvetési számla Ebben a sorban a közraktározási részvénytársaságoknak, valamint a közraktározásról szóló évi XLVIII. törvény szerinti rendeletek alapján meghatározottaknak kell a fel nem használt támogatás visszafizetési kötelezettségét, illetve a jogosulatlanul igényelt támogatás visszafizetési kötelezettségét szerepeltetni. 8

7 33. sor: Nyugdíjbiztosítási Alapot megilletõ járulékok Számlaszám: Nyugdíjbiztosítási Alapot megilletõ bevételek beszedési számla Ebbe a sorba a 34. sortól a 41. sorig beírt számok összesített összegét kell feltüntetni. 34. sor: Foglalkoztatót terhelõ nyugdíjbiztosítási járulék (18%) Ebbe a sorba a foglalkoztatót terhelõ, a biztosított részére a biztosítási kötelezettséggel járó jogviszony alapján kifizetett (elszámolt) járulékalapot képezõ jövedelem után kiszámított nyugdíjbiztosítási járulék összegét kell beírni. A biztosítás megszûnését követõen, utólag kifizetett (elszámolt) járulékalapot képezõ jövedelem után kiszámított nyugdíjbiztosítási járulékot is ebben a sorban kell feltüntetni (Tbj , ). 35. sor: Munkanélküli ellátás után fizetett nyugdíjbiztosítási járulék (18%) Figyelem! Ezt a sort csak munkanélküli ellátást folyósító szerv töltheti ki! Az ellátást folyósító szerv a keresetpótló juttatás, a munkanélküli járadék, a nyugdíj elõtti munkanélküli segély, álláskeresést ösztönzõ juttatás együttes összege után kiszámított nyugdíjbiztosítási járulék összegét tünteti fel ebben a sorban (Tbj , 22. ). 36. sor: Biztosított foglalkoztatottak nyugdíjjáruléka (8,5%) Ebbe a sorba a biztosítottnak a tárgyhónapban kifizetett (juttatott) társadalombiztosítási járulékalapot képezõ jövedelem ide nem értve az Szja. törvény 69. -a szerinti természetbeni juttatás értékét után megállapított nyugdíjjárulék összegét kell feltüntetni. Ebbe a sorba kizárólag a társadalombiztosítási nyugdíj hatálya alá tartozó személyek nyugdíjjáruléka írható be, itt kell feltüntetni a levont nyugdíjjárulék összegét akkor is, ha a kifizetésre utólag, a biztosítás megszûnését követõ idõpontban kerül sor (Tbj , 24., , 31. ). 37. sor: Munkanélküli ellátásból fizetett nyugdíjjárulék (8,5%) Ebbe a sorba csak a munkanélküli ellátást folyósító szerv írhat adatot! Kizárólag a társadalombiztosítási nyugdíj hatálya alá tartozó munkanélkülitõl levont nyugdíjjárulék összege írható a sorba (Tbj , 26. ). 38. sor: Gyed, gyes, gyet, ápolási díj után fizetett nyugdíjjárulék (8,5%) Ebbe a sorba kizárólag a társadalombiztosítási nyugdíj hatálya alá tartozó személytõl levont nyugdíjjárulék összegét kell beírni. (Tbj , 26. ). 39. sor: Biztosított foglalkoztatottak nyugdíjjáruléka (0,5%) Ebbe a sorba kizárólag a magánnyugdíj-pénztár tagjától levont nyugdíjjárulék összegét kell feltüntetni. Ebbe a sorba kell feltüntetni a levont nyugdíjjárulék összegét akkor is, ha a kifizetésre utólag, a biztosítás megszûnését követõ idõpontban kerül sor (Tbj , 24., , 31. ). 40. sor: Munkanélküli ellátásból fizetett nyugdíjjárulék (0,5%) Figyelem! Ebbe a sorba csak a munkanélküli ellátást folyósító szerv közölhet adatot! A magánnyugdíj-pénztári tagtól (munkanélkülitõl) levont nyugdíjjárulékot kell beírni (Tbj , 26. ). 41. sor: Gyed, gyes, gyet, ápolási díj után fizetett nyugdíjjárulék (0,5%) Ebben a sorban a díjban, segélyben, támogatásban részesülõ, magánnyugdíj-pénztári tagoktól levont nyugdíjjárulék összegét kell beírni (Tbj , 26. ). 42. sor: Egészségbiztosítási Alapot megilletõ járulékok összesen Számlaszám: Egészségbiztosítási Alapot megilletõ bevételek beszedési számla Ebbe a sorba a 43-tól 46. sorig beírt számok összesített adatát kell feltüntetni. 43. sor: Foglalkoztatót terhelõ egészségbiztosítási járulék (11%) Ebbe a sorba a foglalkoztatót terhelõ, a biztosított részére a biztosítási kötelezettséggel járó jogviszony alapján kifizetett (elszámolt) járulékalapot képezõ jövedelem után kiszámított egészségbiztosítási járulék összegét kell beírni. A biztosítás megszûnését követõen, utólag kifizetett (elszámolt) járulékalapot képezõ jövedelem után kiszámított egészségbiztosítási járulékot is ebben a sorban kell feltüntetni (Tbj , ). 44. sor: Munkanélküli ellátás után fizetett egészségbiztosítási járulék (11%) Figyelem! Ebbe a sorba csak munkanélküli ellátást folyósító szerv írhat adatot! A keresetpótló juttatás, a munkanélküli járadék és a nyugdíj elõtti munkanélküli segély, álláskeresését ösztönzõ juttatás összege után kiszámított, foglalkoztatót terhelõ egészségbiztosítási járulék összegét kell beírni (Tbj , 22. ). 45. sor: Biztosított foglalkoztatottak egészségbiztosítási járuléka (4%) Ebbe a sorba a biztosítottnak a tárgyhónapban kifizetett (juttatott) társadalombiztosítási járulékalapot képezõ jövedelem ide nem értve az Szja törvény 69. -a szerinti természetbeni juttatás értékét után megállapított egészségbiztosítási járulék összegét kell feltüntetni. Ebbe a sorba kell feltüntetni a levont egészségbiztosítási járulék összegét akkor is, ha a kifizetésre utólag, a biztosítás megszûnését követõ idõpontban kerül sor (Tbj , 24., , ). 9

Kitöltési útmutató a 06081. számú bevalláshoz

Kitöltési útmutató a 06081. számú bevalláshoz Kitöltési útmutató a 06081. számú bevalláshoz Az adózás rendjéről szóló törvény egyes rendelkezéseinek alkalmazásáról és módosításáról, valamint egyes törvények módosításáról szóló 2005. évi CLXIII. törvény

Részletesebben

1998. évi LXVI. Törvény az egészségügyi hozzájárulásról

1998. évi LXVI. Törvény az egészségügyi hozzájárulásról 1998. évi LXVI. Törvény az egészségügyi hozzájárulásról Az egészségügyi szolgáltatásokra szolidaritási elv alapján jogosultak ellátásai pénzügyi fedezetének biztosítása és az arányos közteherviselés elvének

Részletesebben

Kitöltési útmutató a 06583-as számú bevalláshoz

Kitöltési útmutató a 06583-as számú bevalláshoz Tisztelt Adózó! Kitöltési útmutató a 06583-as számú bevalláshoz Személyi jövedelemadó szempontjából Ezt a bevallást annak az egyéni vállalkozónak kell kitöltenie, aki - az adóévben a tevékenységét megszünteti,

Részletesebben

Kitöltési útmutató a 0908 számú havi bevalláshoz

Kitöltési útmutató a 0908 számú havi bevalláshoz Kitöltési útmutató a 0908 számú havi bevalláshoz Jogszabályi háttér: az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (továbbiakban: Art.) a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (továbbiakban:

Részletesebben

Kitöltési útmutató a 0908 számú havi bevalláshoz

Kitöltési útmutató a 0908 számú havi bevalláshoz Kitöltési útmutató a 0908 számú havi bevalláshoz Jogszabályi háttér: az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (továbbiakban: Art.) a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (továbbiakban:

Részletesebben

Kitöltési útmutató a 1008 számú havi bevalláshoz

Kitöltési útmutató a 1008 számú havi bevalláshoz Kitöltési útmutató a 1008 számú havi bevalláshoz Jogszabályi háttér: az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (továbbiakban: Art.) a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (továbbiakban:

Részletesebben

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi szolgáltatások finanszírozásához szükséges források kiegészítése érdekében egészségügyi hozzájárulást kell fizetni. Az egészségügyi hozzájárulás

Részletesebben

Kitöltési útmutató a 1108 számú havi bevalláshoz

Kitöltési útmutató a 1108 számú havi bevalláshoz Kitöltési útmutató a 1108 számú havi bevalláshoz Jogszabályi háttér: az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (továbbiakban: Art.), a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (továbbiakban:

Részletesebben

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi szolgáltatások finanszírozásához szükséges források kiegészítése érdekében egészségügyi hozzájárulást kell fizetni. Az egészségügyi hozzájárulás

Részletesebben

Kitöltési útmutató a 1058-as számú bevalláshoz

Kitöltési útmutató a 1058-as számú bevalláshoz Kitöltési útmutató a 1058-as számú bevalláshoz Jogszabályi háttér A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény

Részletesebben

Kitöltési útmutató a 1458 számú bevalláshoz

Kitöltési útmutató a 1458 számú bevalláshoz Kitöltési útmutató a 1458 számú bevalláshoz Jogszabályi háttér A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény

Részletesebben

Kitöltési útmutató a 1208 számú havi bevalláshoz

Kitöltési útmutató a 1208 számú havi bevalláshoz Kitöltési útmutató a 1208 számú havi bevalláshoz Jogszabályi háttér: az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (továbbiakban: Art.), a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (továbbiakban:

Részletesebben

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi szolgáltatások finanszírozásához szükséges források kiegészítése érdekében egészségügyi hozzájárulást kell fizetni. Az egészségügyi hozzájárulás

Részletesebben

1997. évi LXXX. törvény a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről 1

1997. évi LXXX. törvény a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről 1 1997. évi LXXX. törvény a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről 1 I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A törvény célja 1. E törvény célja,

Részletesebben

ÚTMUTATÓ a 2004. évi b típusú Nyugdíjbiztosítási Egyéni Nyilvántartó Lap kiállításához

ÚTMUTATÓ a 2004. évi b típusú Nyugdíjbiztosítási Egyéni Nyilvántartó Lap kiállításához ÚTMUTATÓ a 2004. évi b típusú Nyugdíjbiztosítási Egyéni Nyilvántartó Lap kiállításához Általános tudnivalók A Nyugdíjbiztosítási Egyéni Nyilvántartó Lap (a továbbiakban: nyilvántartó lap) kiállítását a

Részletesebben

Kitöltési útmutató a 1343. számú bevalláshoz Jogszabályi háttér Általános tudnivalók

Kitöltési útmutató a 1343. számú bevalláshoz Jogszabályi háttér  Általános tudnivalók Kitöltési útmutató a 1343. számú bevalláshoz az egyszerűsített vállalkozói adóról, az egyéni vállalkozó járulékairól, az általános forgalmi adóról, a szakképzési hozzájárulásról, a társasági adókötelezettségről

Részletesebben

TÁRSAS VÁLLALKOZÁSOK, TÁRSAS VÁLLALKOZÓK JÁRULÉK- ÉS EGÉSZSÉGÜGYI HOZZÁJÁRULÁS FIZETÉSÉNEK ALAPVETŐ SZABÁLYAI

TÁRSAS VÁLLALKOZÁSOK, TÁRSAS VÁLLALKOZÓK JÁRULÉK- ÉS EGÉSZSÉGÜGYI HOZZÁJÁRULÁS FIZETÉSÉNEK ALAPVETŐ SZABÁLYAI TÁRSAS VÁLLALKOZÁSOK, TÁRSAS VÁLLALKOZÓK JÁRULÉK- ÉS EGÉSZSÉGÜGYI HOZZÁJÁRULÁS FIZETÉSÉNEK ALAPVETŐ SZABÁLYAI I. JÁRULÉK 1. Társas vállalkozás, társas vállalkozó meghatározása A társas vállalkozás kifejezést

Részletesebben

Kitöltési útmutató a 1543. számú bevalláshoz Jogszabályi háttér

Kitöltési útmutató a 1543. számú bevalláshoz Jogszabályi háttér Kitöltési útmutató a 1543. számú bevalláshoz az egyszerűsített vállalkozói adóról, az egyéni vállalkozó járulékairól, az általános forgalmi adóról, a szakképzési hozzájárulásról, a társasági adókötelezettségről

Részletesebben

Kitöltési útmutató a 1558 számú bevalláshoz

Kitöltési útmutató a 1558 számú bevalláshoz Kitöltési útmutató a 1558 számú bevalláshoz Jogszabályi háttér A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény

Részletesebben

1997. évi LXXX. törvény

1997. évi LXXX. törvény 1997. évi LXXX. törvény a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetérõl, egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 195/1997. (XI. 5.) Korm.

Részletesebben

Kitöltési útmutató a 1401-es számú bevallási nyomtatványhoz

Kitöltési útmutató a 1401-es számú bevallási nyomtatványhoz Jogszabályi háttér Kitöltési útmutató a 1401-es számú bevallási nyomtatványhoz - Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) - A szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi

Részletesebben

Egészségügyi hozzájárulás

Egészségügyi hozzájárulás 7. cím Egészségügyi hozzájárulás 4551 1. fejezet Az egészségügyi hozzájárulás működése, jellemzői 4553 Az egészségügyi hozzájárulásról az 1998. évi LXVI. törvény (a továbbiakban: Eho-tv.) rendelkezik.

Részletesebben

MUNKAANYAG. Máger Dóra. Alkalmazottakkal és vállalkozóval kapcsolatos ismeretek, bevallások, bejelentések. A követelménymodul megnevezése:

MUNKAANYAG. Máger Dóra. Alkalmazottakkal és vállalkozóval kapcsolatos ismeretek, bevallások, bejelentések. A követelménymodul megnevezése: Máger Dóra Alkalmazottakkal és vállalkozóval kapcsolatos ismeretek, bevallások, bejelentések A követelménymodul megnevezése: Pénzügyi feladatok A követelménymodul száma: 1969-06 A tartalomelem azonosító

Részletesebben

1997. évi LXXX. törvény

1997. évi LXXX. törvény 1997. évi LXXX. törvény a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről, egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 195/1997. (XI. 5.) Korm.

Részletesebben

Kitöltési útmutató a 1358 számú bevalláshoz

Kitöltési útmutató a 1358 számú bevalláshoz Kitöltési útmutató a 1358 számú bevalláshoz Jogszabályi háttér A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény

Részletesebben

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi szolgáltatások finanszírozásához szükséges források kiegészítése érdekében egészségügyi hozzájárulást kell fizetni. Az egészségügyi hozzájárulás

Részletesebben

1997. évi LXXX. törvény. a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről. I.

1997. évi LXXX. törvény. a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről. I. 1997. évi LXXX. törvény a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A törvény célja 1. E törvény célja,

Részletesebben

1997. évi LXXX. törvény

1997. évi LXXX. törvény A jogszabály mai napon hatályos állapota 1997. évi LXXX. törvény a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről, egységes szerkezetben a végrehajtásáról

Részletesebben

1997. évi LXXX. törvény

1997. évi LXXX. törvény 1997. évi LXXX. törvény a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről, egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 195/1997. (XI. 5.) Korm.

Részletesebben

TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JÁRULÉKOK MAGYARORSZÁGON VARGA ZOLTÁN *

TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JÁRULÉKOK MAGYARORSZÁGON VARGA ZOLTÁN * Sectio Juridica et Politica, Miskolc, Tomus XXVIII. (2010). pp. 523-554 TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JÁRULÉKOK MAGYARORSZÁGON Bevezető VARGA ZOLTÁN * A Tbj. 1. alapján a törvény célja, hogy az egyéni felelősség

Részletesebben