Szentesi Hitelszövetkezet

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szentesi Hitelszövetkezet"

Átírás

1 1 Szentesi Hitelszövetkezet 6600 Szentes, Apponyi tér 12. Tel: (63) , Fax.: (63) Adószám: FIZETÉSI SZÁMLÁHOZ KAPCSOLÓDÓ HITELKERET-SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről a Szentesi Hitelszövetkezet (6600 Szentes, Apponyi tér 12. Cg..sz: , KSH. Törzsszám: ) továbbiakban Hitelszövetkezet, Másrészről:......, a továbbiakban: Adós, illetve számlatulajdonos (a továbbiakban együtt: Szerződő felek) között, alulírott helyen és időben az alábbi feltételek szerint: I. A szerződés tárgya 1. A Hitelszövetkezet.. napjától jelzőszámmal fizetési számlát (a továbbiakban számla) nyitott a Számlatulajdonos részére. 2. A Hitelszövetkezet a Számlatulajdonos eltérő rendelkezése hiányában a számla javára szóló megbízások szerinti összegeket e számlán írja jóvá. A Hitelszövetkezet az általa a Számlatulajdonos részére folyósított hitel törlesztésére benyújtott megbízások szerinti összegeket e számla terhére teljesíti. 3. A Hitelszövetkezet..-tól hitelkeretet tart a Számlatulajdonos rendelkezésére, egy erre a célra szolgáló hitel alszámlán. A hitelalszámla száma: A hitel típusa: fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret A hitel futamideje:.. A hitelkeret összege:.ft A hitelkeret lejárata:... A hitelkeret lejárati idejének utolsó napján az adós köteles az e szerződéssel szabályozott jogviszonyon alapuló összes fizetési kötelezettségének eleget tenni. Az adós által visszafizetendő teljes összeg az igénybe vett tőketartozás függvénye.

2 2 A hitelkeret lehívásának feltételei: A számlatulajdonos a hitelkeret-szerződés aláírásának napján aláírás után jogosult a hitelkeret lehívására, kivéve, ha a hitelkeret terhére igénybe vett hitel visszafizetésére a hitelszövetkezet ingatlanra bejegyzett jelzálogjog alapítását, vagy ingóra bejegyzett zálogjog alapítását írta elő, ebben az esetben - jelzálogjoggal biztosítani kívánt hitel esetén a hitelkeret vagy annak egy része lehívására a jelzálogjoggal terhelni kívánt ingatlan (ok) jelzálogjog bejegyzésére irányuló eljárás széljegyét tartalmazó tulajdoni lap (ok) bemutatását követően kerül sor - ingó fedezet mellett biztosított hitelkeret esetén az ingóságra kötött zálogszerződést tartalmazó közokirat aláírását követően kerül sor A hitelszövetkezettel szerződött hitelközvetítő megnevezése:. 4. A Hitelszövetkezet a 3. pontban megjelölt kereten belül a Számlatulajdonos külön rendelkezése nélkül hitelt folyósít a Számlatulajdonos részére kizárólag saját megbízásai teljesítésére akkor és annyiban, amennyiben a megbízás teljesítéséhez a Számlatulajdonos bankszámla követelése nem nyújt fedezetet. 5. A hitelkeret igénybevétele úgy történik, hogy a Hitelszövetkezet a hitelkeret terhére automatikusan teljesíti a jelen szerződés alapján az adós megbízását. 6. A számlán jóváírt összegek amennyiben meghaladják a tárgynapon teljesítendő fizetési megbízások szerinti összeget a Számlatulajdonos külön rendelkezése nélkül csökkentik az igénybe vett hitel összegét. Az adós jogosult a hitelkeret-szerződés alapján fennálló tartozását készpénzben a Hitelszövetkezet pénztárában, belföldi postautalvány, készpénz átutalási megbízás vagy átutalás igénybevételével is megfizetni. II. A szerződő felek jogai és kötelezettségei Kamat és járulékos költségek 7. A Számlatulajdonos a hitelkeret megnyitásától kezdődően a hitelkeret-szerződés fennállása (hatálya alatt) a hitelkeret igénybe nem vett összege után jelenleg évi. % rendelkezésre tartási jutalékot fizet. 8. Az adós a hitelkeret terhére ténylegesen igénybe vett hitel után ügyleti kamatot köteles fizetni, amelynek mértéke változó, a szerződés aláírásakor évi.. %. 9. Az ügyleti kamat mértéke változhat. A Hitelszövetkezet fenntartja magának a jogot és az Adós elfogadja a Hitelszövetkezetnek azt a jogát, hogy a pénzpiacon bekövetkező kamatváltozást a hitel kamatában érvényesítse. Adós tudomásul veszi, hogy a Hitelszövetkezet az előzőeken túlmenően is jogosult a hitel kamatlábát megváltoztatni, amennyiben az Adós banki kockázata megváltozik. Az ügyleti kamat megváltoztatásának feltételei:

3 3 A mindenkori, (ügyféltérben kifüggesztett, ill. a weblapon elérhető) Üzletszabályzat mellékletét képező Hitelezési üzletág általános szerződési feltételei 1.4. pontja részletezi a hiteldíj módosításának eljárási szabályait, a pontja részletezi a hiteldíj módosításának feltételeit és az azt esetlegesen kiváltó körülményeket. Ezen körülmények közül a legfontosabbak a: o a Hitelszövetkezet forrásszerzési, refinanszírozási költségeinek emelkedése o a jegybanki alapkamat emelkedése o tőke- és pénzpiaci kamatlábak emelkedése o a Hitelszövetkezet hitelezési és működési kockázati költségeinek emelkedése, különös tekintettel a lakossági kölcsönök kockázatának, illetve kockázati tényezőinek változására o az Ügyfél vagy Kezes hitelképességének csökkenése, adósminősítési besorolásának, fizetőképességének romlása A kamat, illetve kamatfelár módosítása során a Hitelszövetkezet kizárólag a Magyar Nemzeti Bank által közzétett (www.mnb.hu) kamatváltoztatási, illetve kamatfelárváltoztatási mutatót, vagy referencia-kamatlábat alkalmazza, melyről az Adóst jelen szerződés aláírását megelőzően is tájékoztatta. A Hitelszövetkezet által alkalmazott kamatváltoztatási, illetve kamatfelár-változtatási mutatók: Adós kijelenti, hogy a Hitelszövetkezet Üzletszabályzatának és vonatkozó Üzletági Szabályzatának, Általános Szerződési Feltételeinek (ÁSZF) tartalmát megismerte, az abban foglalt szerződési feltételeket a jelen szerződés tekintetében is magára nézve kötelezőnek ismeri el. Az ÁSZF rendelkezésit áttanulmányozta, az annak tartalmát minden tekintetben megértette. 9. A kamatláb változásról a Hitelszövetkezet az Adóst írásban értesíti. 10. A kamatfelszámítás időtartama a hitelkeret terhére ténylegesen igénybe vett kölcsön igénybe vétele napjától a hitel teljes visszafizetése napjáig tart. A kamat elszámolása és megfizetése eltérő megállapodás hiányában a Hitelszövetkezet mindenkori kamat-elszámolási rendje szerint, jelenleg minden hónap utolsó napján történik, ha pedig a kölcsön bármilyen ok miatt hónap közben jár le, a kölcsön lejáratával egyidejűleg válik esedékessé. Ha a kamatelszámolás napja bankszünnapra esik, az elszámolás a következő banki munkanapon válik esedékessé. A kamatot a hitelszövetkezet a hitelkeret terhére is elszámolhatja. Az így megfizetett kamat az adós hitelkeret terhére igénybe vett kölcsöntartozásának minősül. 11. Az adós a fizetési kötelezettsége fennállásának időtartama alatt köteles a hitelkeret által nem fedezett kamatokat, egyéb járulékokat az elszámolási napra folyamatosan a hitelszövetkezet rendelkezésére bocsátani. A Számlatulajdonos(ok) a kölcsönszerződéstől a szerződéskötés napjától számított tizennégy napon belül indokolás nélkül elállhat, ha a kölcsön folyósítására még nem került sor, továbbá a szerződéskötés napjától számított tizennégy napon belül díjmentesen felmondhatja a kölcsönszerződést, ha a kölcsön már kifolyósításra került. A Számlatulajdonos az elállásról (felmondásról) szóló nyilatkozatának elküldését követően haladéktalanul, de legkésőbb harminc napon belül köteles a felvett kölcsönösszeget és a

4 4 kölcsön folyósításának időpontjától a visszafizetés időpontjáig felszámítható, a szerződés szerint megállapított kamatot a Hitelszövetkezetnek visszafizetni. 12. Amennyiben a hitelkeret az esedékes kamatokat már nem fedezi, úgy a hitelszövetkezet kényszerhitel formájában érvényesíti e követeléseit és a meg nem fizetett kamatot mint kamattartozást tarja nyilván. Az így elszámolt kamatokat a hitelszövetkezet jogosult tőkekövetelésként érvényesíteni. 13. Adós tudomásul veszi, hogy amennyiben jelen szerződés szerinti kölcsöntartozását és annak járulékait lejáratkor, illetve esedékességkor nem fizeti meg, a Hitelszövetkezet jogosult a meg nem fizetett kamatösszeg és tőke törlesztő részlet után a felek megállapodásán alapuló, évi..% mértékű késedelmi kamatot felszámítani. Az Adós tudomásul veszi, hogy az általa a késedelmesen teljesített befizetések először a költségekre, díjakra, majd a késedelmi kamatra, ezeket követően a lejárt és esedékes ügyleti kamatra, végül az esedékes tőketartozásra kerülnek elszámolásra. 14. A kölcsön folyósításával kapcsolatban felmerülő kiadások az Adóst terhelik, melyeknek megfizetése jelen szerződés aláírásával egyidejűleg válik esedékessé. A kölcsön folyósításával kapcsolatos költségek a hitelkamaton túl: - Rendelkezésre tartási jutalék: % - hitelbírálati díj: Ft - értékbecslés díja: Ft - KHR lekérdezés díja: Ft - Ingatlan-nyilvántartási eljárási díj: Ft III. A hitel visszafizetése és biztosítékai 15. Az Adós a törlesztő részletek folyamatos fizetése érdekében jogosult más számlája terhére felhatalmazó levéllel beszedési megbízást adni pénzforgalmi szolgáltatójánál a hitelszövetkezet, mint kedvezményezett javára. Ebben az esetben a hitelkeret-szerződés alapján fennálló követelés megfizettetése beszedési megbízással történik. 16. Az azonnali beszedési megbízás érvényesítéséhez szükséges felhatalmazó levél jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezi. 17. Ha az adós a jelen szerződésből eredő fizetési kötelezettségének annak esedékességekor nem tesz eleget, illetőleg beszedési megbízás kezdeményezésének lehetősége esetén a beszedés sikertelen marad, a hitelszövetkezet az adóssal szemben a fennálló pénzkövetelés megfizettetése érdekében közjegyzői vagy bírósági eljárást kezdeményez. 18. A Hitelszövetkezet a jelen szerződésben megjelölt, az Adóssal szemben fennálló követelése és járulékai biztosítékául a jelen szerződés. sz. mellékletét képező, alábbiakban megjelölt mellékkötelmek szolgálnak: Szerződés melléklete(i): Adós köteles a fedezetül felajánlott minden olyan ingatlanra, amelyen biztosítható épület áll, biztosítást kötni, annak díjfizetését a futamidő alatt folyamatosan fenntartani, és a

5 5 biztosítótól a biztosítási jogviszony alapján fennálló összes követelését a hitelszövetkezetre engedményezni. Adós köteles a biztosítási díj befizetéséről szóló igazolást évente egyszer a Hitelszövetkezet részére megküldeni. E kötelezettségek megszegése súlyos szerződésszegésnek minősül. 19. Adós tudomásul veszi, hogy amennyiben a 8. pontban meghatározott ügyleti kamat fizetési kötelezettségével 90 napot meghaladó késedelembe esik, vagy a lejárati időt követő napra a jelen szerződés alapján őt terhelő összes fizetési kötelezettsége maradéktalan teljesítését elmulasztja, úgy a hitelszövetkezet jogosult a jelen szerződést egyoldalú nyilatkozattal azonnali hatállyal felmondani.. V. Vegyes rendelkezések 20. Adós tudomásul veszi, hogy jelen szerződés fennállása alatt más banktól, ill. hitelintézettől csak a Bank előzetes tájékoztatása mellett vehet igénybe kölcsönt, vagy köthet egyéb kötelezettségvállalással járó szerződést. Az adós fizetési késedelme esetén köteles megfizetni a felszólítások díját, a közjegyző, bíróság előtt folyó eljárások díját és illetékeit, ezekben az eljárásokban a hitelszövetkezet által igénybe vett jogi képviselő közjegyző, bíróság által megállapított munkadíját és költségtérítését, az esetlegesen igénybe vett ügygondnok díját, a hirdetményi kézbesítés költségét, a lakcímkutatás költségeit, a bírósági eljárásban megállapított perköltség részeként más eljárási költségeket (pl.: szakértői költség, cégkivonat illetéke, díja, tulajdoni lap díja, stb.) végrehajtási eljárás esetén a végrehajtást kérőt megillető költségeket, a végrehajtót megillető költségeket, (végrehajtási költségek esetén a végrehajtót megillető jutalék kivételével végrehajtási ügyenként). 21. Adós kötelezettséget vállal arra, hogy jogi, tulajdonosi és gazdasági helyzetének változásáról a Hitelszövetkezetet előzetesen értesíti. 22. A jelen szerződés 3., pontjaiban foglalt kötelezettségek nem teljesítése, valamint a szerződést biztosító mellékkötelmek megszegése jelen szerződés tekintetében súlyos szerződésszegésnek minősül, amely esetekben a Hitelszövetkezet jogosult a Polgári Törvénykönyv 6:387. -ában meghatározott azonnali felmondási jogokon kívül a lejárati határidőket módosítani, a még nem folyósított kölcsönök további folyósítását felfüggeszteni, vagy megtagadni. 23. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvben, a évi CLXII. törvényben, valamint a Szentesi Hitelszövetkezet mindenkori Általános Üzletszabályzatának és üzletági üzletszabályzatának rendelkezései az irányadók. 24. A Számlatulajdonos kijelenti, hogy a Hitelszövetkezet Üzletszabályzatának és vonatkozó Üzletági Szabályzatának, Általános Szerződési Feltételeinek (ÁSZF) tartalmát megismerte, az abban foglalt szerződési feltételeket a jelen szerződés tekintetében is magára nézve kötelezőnek ismeri el. Az ÁSZF rendelkezésit áttanulmányozta, az annak tartalmát minden tekintetben megértette. 25. Az Adós kötelezettséget vállal arra, hogy a Hitelszövetkezetet azonnal értesíti, ha a jelen szerződés fennállása alatt ellen csőd-, felszámolási- vagy végrehajtási eljárás indítása várható. 26. A Számlatulajdonos köteles a Hitelszövetkezetet haladéktalanul értesíteni bármely olyan körülményről, mely megakadályozhatja a kölcsön céljainak megvalósítását, vagy a jelen megállapodásban vállalt kötelezettségei teljesítését, és köteles megtenni minden szükséges

6 6 intézkedést ezek elhárítása érdekében. A Hitelszövetkezet a havi számlakivonat megküldésével tájékoztatja a számlatulajdonost a évi clxii tv. 19. (3) bekezdésében foglalt adatokról. 27. A felek jogviszonyára Magyarország joga az irányadó. 28. A jelen szerződés magyar nyelven íródott, és jogvita esetén a magyar nyelvű szöveg rendelkezései az irányadóak. 29. Felek rögzítik, hogy egymásnak küldött postai küldeményeiket a jelen Szerződésben rögzített székhelyre, illetőleg az adós (kezesei, adóstársai, zálogkötelezettek) által a szerződés megkötésekor megadott címre kötelesek megküldeni, kivéve azt az esetet, ha a másik fél írásban más címet ad meg akár székhelyként, akár levelezési- vagy lakcímként. A Szerződésben feltüntetett, illetőleg a később írásban megadott más cím helyett megadott más címre küldött ajánlott, tértivevényes postai küldeményt a feladás napját követő 5. munkanapon Felek akkor is kézbesítettnek tekintik, ha a küldemény nem kereste, elköltözött, címzett ismeretlen, címzett elégtelen, címzett nem vette át, megszűnt jelzéssel, illetve bármilyen olyan hivatalos postai közléssel érkezik vissza a feladóhoz, amely közlés szerint a kézbesítés a másik fél által megadott címen sikertelen volt. 30. A Számlatulajdonos/ok/ tudomásul veszik, hogy a Hitelszövetkezet a Központi Hitelinformációs Rendszerbe átadja annak a természetes személynek a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló, többször módosított évi CXXII. Törvény 14. szerinti esetekben és tartalommal az adatait, aki a hitelszerződés megkötésének kezdeményezése során valótlan adatokat közöl, hamis vagy hamisított okiratot használ, ha mindez okirattal bizonyítható. Számlatulajdonos/ok/ elismerik, hogy a Hitelszövetkezet mint referenciaadat-szolgáltató a központi hitelinformációs rendszerrel kapcsolatos adatátadási és adatkezelési szabályairól készült írásos dokumentum egy-egy példányát a szerződés megkötése előtt átvették, megismerték, az abban foglalt tájékoztatást tudomásul vették. Alulírottak elismerik, hogy a Hitelszövetkezet a évi CXXII. Törvényben foglalt tájékoztatási kötelezettségének eleget tett. 31. A jelen szerződésből eredő jogviták peren kívüli rendezésére felek más szervezet, hatóság eljárásnak külön nyilatkozattal nem vetik magukat alá. 32. A felügyeleti hatóság neve, székhelye: Magyar Nemzeti Bank, 1013 Budapest, Krisztina krt. 39. Ezt a szerződést felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, helybenhagyólag írják alá. Szentes,..

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS. A kölcsön összege, igénybevétele, lejárata

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS. A kölcsön összege, igénybevétele, lejárata Szentesi Hitelszövetkezet 6600 Szentes, Apponyi tér 12. Tel: (63) 510-195, Fax.: (63) 444-574 Adószám:11098137-1-06 80600017-..../.. KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Mely létrejött egyrészt.. (Szentes, 1966.11.28., születési

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS. Takarékszövetkezet által jelzálogjog fedezete mellett nyújtott kölcsönökhöz. Szerződésszám: 569 -.

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS. Takarékszövetkezet által jelzálogjog fedezete mellett nyújtott kölcsönökhöz. Szerződésszám: 569 -. KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Takarékszövetkezet által jelzálogjog fedezete mellett nyújtott kölcsönökhöz. Szerződésszám: 569 -. Amely létrejött egyrészről a PILLÉR Takarékszövetkezet (székhelye: 6782 Mórahalom Millenniumi

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Lakossági fogyasztási kölcsönhöz Szerződés szám:..

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Lakossági fogyasztási kölcsönhöz Szerződés szám:.. KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Lakossági fogyasztási kölcsönhöz Szerződés szám:.. Amely létrejött egyrészről a PILLÉR Takarékszövetkezet ( székhelye: 6782 Mórahalom Millenniumi sétány 1. szám Cégjegyzékszám: 06-02-000014,

Részletesebben

FOGYASZTÁSI (személyi) KÖLCSÖNSZERZŐDÉS változó kamatozású kölcsönhöz

FOGYASZTÁSI (személyi) KÖLCSÖNSZERZŐDÉS változó kamatozású kölcsönhöz Általános üzletszabályzat mellékletek II. rész FOGYASZTÁSI (személyi) KÖLCSÖNSZERZŐDÉS változó kamatozású kölcsönhöz 16. sz. melléklet amely létrejött egyrészről a Nyúl és Vidéke Takarékszövetkezet cím:

Részletesebben

FOGYASZTÁSI (személyi) KÖLCSÖNSZERZŐDÉS változó kamatozású kölcsönhöz

FOGYASZTÁSI (személyi) KÖLCSÖNSZERZŐDÉS változó kamatozású kölcsönhöz Általános üzletszabályzat mellékletek II. rész FOGYASZTÁSI (személyi) KÖLCSÖNSZERZŐDÉS változó kamatozású kölcsönhöz 16. sz. melléklet amely létrejött egyrészről a Nyúl és Vidéke Takarékszövetkezet cím:

Részletesebben

Duna Takarék Bank Zrt. által kötött szerződés mintaszövege Lakossági személyi kölcsön futamidő alatt fix kamatozással

Duna Takarék Bank Zrt. által kötött szerződés mintaszövege Lakossági személyi kölcsön futamidő alatt fix kamatozással 1. oldal KÖLCSÖNSZERZŐDÉS (futamidő alatt fix kamatozású személyi kölcsönhöz) Szerződő felek, egyrészről: neve:.. születési neve: szül. helye, ideje:... anyja neve: lakóhelyének címe: személyi azonosító

Részletesebben

LAKOSSÁGI FOLYÓSZÁMLAHITEL-SZERZŐDÉS (fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret-szerződés)

LAKOSSÁGI FOLYÓSZÁMLAHITEL-SZERZŐDÉS (fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret-szerződés) Szerződésszám:.. LAKOSSÁGI FOLYÓSZÁMLAHITEL-SZERZŐDÉS (fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret-szerződés) amely létrejött egyrészről a Kinizsi Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság (rövidített elnevezése:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő hitel vagy kölcsönszerződéshez Hatálybalépés napja: 2015.03.21. A jelen Általános Szerződési Feltétel (továbbiakban:

Részletesebben

BANKSZÁMLA HITELKERET-SZERZŐDÉS (fogyasztó részére, hatályos: 2015.02.01-től)

BANKSZÁMLA HITELKERET-SZERZŐDÉS (fogyasztó részére, hatályos: 2015.02.01-től) BANKSZÁMLA HITELKERET-SZERZŐDÉS (fogyasztó részére, hatályos: 2015.02.01-től) 1. Szerződő felek: 1.1. Hitelező: Cégneve: Hajós és Vidéke Takarékszövetkezet Székhelye: 6344 Hajós, Rózsa u. 2. Levelezési

Részletesebben

HITELSZERZŐDÉS Lakossági szabadfelhasználású jelzálogkölcsönhöz

HITELSZERZŐDÉS Lakossági szabadfelhasználású jelzálogkölcsönhöz HITELSZERZŐDÉS Lakossági szabadfelhasználású jelzálogkölcsönhöz Hitelszám: Iktatószám: amely létrejött egyrészről Név: Születési név: Lakcím: Adóazonosító jel: Azonosító okmány típusa: Azonosító okmány

Részletesebben

Hatálybalépés napja: 2015. február 1.

Hatálybalépés napja: 2015. február 1. Általános Üzletszabályzat 9. sz. melléklete ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő szerződéshez (Személyi Kölcsön, Jelzáloghitel és Folyószámla Hitelkeret

Részletesebben

FORINT ALAPÚ SZEMÉLYI KÖLCSÖN SZERZŐDÉS

FORINT ALAPÚ SZEMÉLYI KÖLCSÖN SZERZŐDÉS KINIZSI BANK Zrt. FORINT ALAPÚ SZEMÉLYI KÖLCSÖN SZERZŐDÉS Szerződésszám:.. FORINT ALAPÚ SZEMÉLYI KÖLCSÖN SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Kinizsi Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság Rövidített

Részletesebben

Általános üzletszabályzat mellékletei III. rész. 20. sz. melléklet

Általános üzletszabályzat mellékletei III. rész. 20. sz. melléklet Általános üzletszabályzat mellékletei III. rész 20. sz. melléklet 20/a. számú melléklet Hiteliktatószám: K Ö L C S Ö N S Z E R Z Ő D É S Beruházási hitelhez amely egyrészről a Nyúl és Vidéke Takarékszövetkezet

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI SZABÁLYOK Fogyasztóknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI SZABÁLYOK Fogyasztóknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében Hiteliktatószám: sz. szerződés 1. számú függeléke ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI SZABÁLYOK Fogyasztóknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében A fenti hiteliktatószámú hitelügyletre vonatkozó egyedi szerződésben

Részletesebben

BANKSZÁMLA HITELKERET-SZERZŐDÉS (fogyasztó részére)

BANKSZÁMLA HITELKERET-SZERZŐDÉS (fogyasztó részére) BANKSZÁMLA HITELKERET-SZERZŐDÉS (fogyasztó részére) 1. Szerződő felek 1.1. Hitelező: Cégneve: Tompa és Vidéke Takarékszövetkezet Székhelye: 6422. Tompa, Szabadság tér 16. Levelezési címe: 6422. Tompa Szabadság

Részletesebben

Dél-Zalai Egyesült Takarékszövetkezet 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 21.

Dél-Zalai Egyesült Takarékszövetkezet 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 21. Dél-Zalai Egyesült Takarékszövetkezet 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 21. Hiteliktatószám: sz. szerződés 1. sz. függeléke ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel

Részletesebben

Dél-Zalai Egyesült Takarékszövetkezet 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 21.

Dél-Zalai Egyesült Takarékszövetkezet 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 21. Dél-Zalai Egyesült Takarékszövetkezet 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 21. Hiteliktatószám: sz. szerződés 1. sz. függeléke ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Személyi kölcsönhöz

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Személyi kölcsönhöz Hitelszerződés száma: Ügyintéző: KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Személyi kölcsönhöz amely létrejött egyrészről a Szabolcs Takarékszövetkezet (4400. Nyíregyháza Országzászló tér 4. cégjegyzékszáma: Cégjegyzék szám: 15-02-050272,

Részletesebben

Takarék Személyi Kölcsön

Takarék Személyi Kölcsön 1. sz. függeléke Takarék Személyi Kölcsön ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő szerződéshez Hatálybalépés napja: 2015.08.01. A jelen ÁSZF magában

Részletesebben

FOGYASZTÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS ingatlanfedezettel

FOGYASZTÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS ingatlanfedezettel Hatályos: 2015. február 1-jétől.. szerződésszám FOGYASZTÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS ingatlanfedezettel amely létrejött egyrészről Veresegyház és Vidéke Takarékszövetkezet (2112 Veresegyház, Fő út 53., cégjegyzékszám:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK FOGYASZTÓNAK NYÚJTOTT HITEL / KÖLCSÖN ÜGYLETEK ESETÉBEN

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK FOGYASZTÓNAK NYÚJTOTT HITEL / KÖLCSÖN ÜGYLETEK ESETÉBEN Hatályos: 2015. február 1. napjától A.....sz. szerződés... számú melléklete ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK FOGYASZTÓNAK NYÚJTOTT HITEL / KÖLCSÖN ÜGYLETEK ESETÉBEN A Környe-Bokod Takarékszövetkezet (továbbiakban:

Részletesebben

Duna Takarék Bank Zrt. által kötött szerződés mintaszövege Jelzálogalapú szabad felhasználású forint kölcsönszerződés

Duna Takarék Bank Zrt. által kötött szerződés mintaszövege Jelzálogalapú szabad felhasználású forint kölcsönszerződés 1. oldal KÖLCSÖNSZERZŐDÉS (Jelzálogalapú szabad felhasználású forintkölcsön) amely létrejött egyrészről: a DUNA TAKARÉK BANK Zrt. (székhelye: 9022 Győr, Árpád út 93., adószáma: 24719018-2-44, statisztikai

Részletesebben

Duna Takarék Bank Zrt. által kötött szerződés mintaszövege Hűség folyószámla hitelkeret-szerződés

Duna Takarék Bank Zrt. által kötött szerződés mintaszövege Hűség folyószámla hitelkeret-szerződés 1. oldal HITELKERET SZERZŐDÉS Lakossági fizetési számlához kapcsolódó hűség folyószámla hitel Szerződő felek egyrészről neve:.. születési neve: szül. helye, ideje:... anyja neve: lakóhelyének címe: személyi

Részletesebben

HITELSZERZŐDÉS jelzálogfedezettel biztosított hitelcélhoz kötött

HITELSZERZŐDÉS jelzálogfedezettel biztosított hitelcélhoz kötött Füzes Takarék Szövetkezeti Hitelintézet Fiók Kölcsönszám:.. Okiratszám:. HITELSZERZŐDÉS jelzálogfedezettel biztosított hitelcélhoz kötött 1.) Szerződő felek adatai Amely létrejött egyrészről a Füzes Takarék

Részletesebben

Hatályos: 2015. 02. 01.-től

Hatályos: 2015. 02. 01.-től Hatályos: 2015. 02. 01.-től Iktatószám:.. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI SZABÁLYOK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő forint hitel/kölcsön szerződéshez A fenti hitel iktatószámú hitelügyletre

Részletesebben

Duna Takarék Bank Zrt. által kötött szerződés mintaszövege Jelzálogalalú lakáscélú forintkölcsön

Duna Takarék Bank Zrt. által kötött szerződés mintaszövege Jelzálogalalú lakáscélú forintkölcsön 1. oldal KÖLCSÖNSZERZŐDÉS (Jelzálogalapú lakáscélú forintkölcsön) amely létrejött egyrészről: a DUNA TAKARÉK BANK Zrt. (székhelye: 9022 Győr, Árpád út 93., adószáma: 24719018-2-44, statisztikai számjele:

Részletesebben

Fogyasztási kölcsönszerződés

Fogyasztási kölcsönszerződés Füzes Takarék Szövetkezeti Hitelintézet.. Fiók Kölcsönszám:.. Okiratszám: Fogyasztási kölcsönszerződés 1.) Szerződő felek adatai Amely létrejött egyrészről a Füzes Takarék Szövetkezeti Hitelintézet (székhely:

Részletesebben

Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében. Hatálybalépés napja: 2015. február 1.

Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében. Hatálybalépés napja: 2015. február 1. Hiteliktatószám:.....sz. szerződés 1. számú függeléke Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében Hatálybalépés napja: 2015. február 1. A fenti hiteliktatószámú

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) Fogyasztóknak nyújtott fogyasztási kölcsön típusú forint kölcsön ügyletek esetében

Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) Fogyasztóknak nyújtott fogyasztási kölcsön típusú forint kölcsön ügyletek esetében Hiteliktatószám:.....sz. szerződés 1. számú függeléke Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) Fogyasztóknak nyújtott fogyasztási kölcsön típusú forint kölcsön ügyletek esetében Hatályos:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI SZABÁLYOK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő szerződéshez. Hatálybalépés napja: 2015. február 1.

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI SZABÁLYOK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő szerződéshez. Hatálybalépés napja: 2015. február 1. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI SZABÁLYOK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő szerződéshez Hatálybalépés napja: 2015. február 1. A jelen ÁSZSZ magában foglalja a Hitelintézet és az Ügyfél

Részletesebben