3/2. Gyepükaján, Rákóczi u. 25. sz. alatti lakóház megvásárlásáról állásfoglalás

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "3/2. Gyepükaján, Rákóczi u. 25. sz. alatti lakóház megvásárlásáról állásfoglalás"

Átírás

1 ?GYEPÜKAJÁN TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Gyepükaján, Kossuth u.8. Szám: 584-7/ J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Gyepükaján Települési Önkormányzat Képviselő-testületének február 12-én órai kezdettel tartott nyilvános üléséről Az ülés helye: Kultúrotthon Gyepükaján Jelen vannak: Lovasi Attila polgármester Szita István alpolgármester Bakos Károlyné, Szöllősi Lajos és Vitai Pál önkormányzati képviselők Nagyné Soós Erzsébet körjegyző Takács Gyuláné jegyzőkönyvvezető Távolmaradását bejelentette: Benkő Miklós önkorm. képviselő Lakosság képviseletében: 1 fő gyepükajáni lakos Lovasi Attila polgármester: Köszöntötte a testületi ülésen megjelenteket. Megállapította, hogy a képviselő-testület tagjai közül 5 fő jelen van, a testület határozatképes, az ülést megnyitotta. Javaslatot tett az ülés napirendjére. Napirend: l./ Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, valamint a két ülés közötti fontosabb eseményekről 2./ Gyepükaján Települési Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 2/2009. sz. rendelet-tervezet megtárgyalása 3./ Vegyes ügyek 3/1. Községi könyvtár nyitvatartási idejének megállapítása 3/2. Gyepükaján, Rákóczi u. 25. sz. alatti lakóház megvásárlásáról állásfoglalás 3/3. Szennyvízcsatorna beruházáshoz előkészítő bizottság létrehozása Tájékoztató a./ Szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló rendelet módosításáról Előadó: Nagyné Soós Erzsébet körjegyző b./ Sümegi Kistérségi Többcélú Társulás ülésén elhangzottakról Előadó: Nagyné Soós Erzsébet körjegyző c./ Csatornaberuházási pályázat eredményéről, a beruházással kapcsolatos tennivalókról d./ Vegyesbolttal kapcsolatos lakossági észrevételekről

2 2 Gyepükaján Települési Önkormányzat Képviselő-testülete a javasolt napirendet 5 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúlag elfogadta NAPIREND TÁRGYALÁSA l./ Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, valamint a két ülés közötti fontosabb eseményekrő l Lovasi Attila polgármester szóbeli előterjesztése: 10/2008. sz. rendelettel vízdíj megállapításáról, a 12/2008. sz. rendelettel szemétszállítás díjának megállapításáról döntött a testület. A rendeletek kihirdetése megtörtént. 86/2008. sz. határozatával döntött a testület, hogy ismételten benyújtja pályázatát játszótér kialakítására. A rövid - két hetes határidő miatt ez nem történt meg. 89/2008. sz. határozattal döntött a testület a nyugdíjas találkozó szervezéséről, amely sikeresen lebonyolításra került. 96/2008. sz. határozattal a falugondnoki szolgálat létrehozásához gépjármű beszerzéséről döntöttek. A gépjármű megérkezett. 102/2008. sz. határozatával a testület megválasztotta a falugondnokot Trejer Gabriella személyében. Ezzel a szolgáltatással kapcsolatos még az a kötelezettségük, hogy a szolgálat működési engedélyét beszerezzék, annak azonban feltétele, hogy a megválasztott falugondnokot beiskolázzák a tanfolyamra. A szociális rendelet módosításának előkészítése folyamatban van, tájékoztató formájában a jelen testületi ülésen ad róla tájékoztatást Körjegyző Asszony. Hozzászólás: Nagyné Soós Erzsébet körjegyző: A falugondnoki szolgálattal kapcsolatosan tájékoztatta a testületet, hogy Nemeshany és Bodorfa községek szolgálatának engedélyezésekor még más volt a szabályozás, jelenleg már nem elegendő a tanfolyam elvégzésére vonatkozó szándéknyilatkozat, hanem igazolni kell a tanfolyami felvételt. Véleménye szerint fel kell venni alkalmazásba a megválasztott falugondnokot és be kell iskolázni. Lovasi Attila polgármester: Ez egy ördögi kör, mert működési engedély nélkül viszont nem lehet alkalmazni. Tehát jelenleg még nincs működési engedély, folyamatban van a tanfolyami lehetőség felkutatása. Az alkalmazást 3 hónapos próbaidővel kell indítani, ez alatt meg is gondolhatja magát a dolgozó. Tehát ez a téma folyamatosan napirenden van, de ez is meg fog oldódni. Gyepükaján Települési Önkormányzat Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatokról szóló jelentést jóváhagyólag tudomásul vette. 2./ Gyepükaján Települési Önkormányzat évi költségvetésérő l szóló 2/2009. sz. rendelet-tervezet megtárgyalása Jóváhagyott rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. Lovasi Attila polgármester: A rendelet-tervezetet a képviselők a meghívóval együtt kézhez

3 3 kapták. Néhány szóban kitért a fontosabb feladatokra, többek között a csatorna beruházás pályázati sikerével kapcsolatos tennivalókra. Elmondta továbbá, hogy az Észak-balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati Társulás keretében szervezett szemétszállítással kapcsolatos kiadások az idei évben is szerepelnek a költségvetésben, a feladat közel áll a megvalósuláshoz. Újságból értesült arról, hogy valószínűleg az idei évben már próbaüzemmel indul a hulladéklerakó- és feldolgozó hely. Röviden kifejtette a szociális törvényből adódó változásokkal kapcsolatos feladatokat, nagyon sok változás van, amelyekről reméli, hogy letisztulnak. Az orvosi ügyelet támogatására korábban kötött megállapodás alapján a támogatás inflációkövető, azonban az idei évre külön megállapodás alapján 2 %-os növekedéssel fogadták el a támogatási összegeket. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás átszervezés alatt áll, a jelen testületi ülésen Körjegyző Asszony fog tájékoztatást adni a valószínűsíthető változásokról. Az idei év elejére, mivel a szolgáltatást biztosító Megmentő KHT-vel nem volt megállapodásuk, nem jogosultak a normatív támogatásra. Javasolta, hogy a költségvetési rendelet elfogadását megelőzően a testület határozattal döntsön a Sümeg város gesztorságában működő Napfény Szociális Segítő Központ részére a különböző feladat-ellátásokhoz - Családsegítés, Támogató szolgálat, Házi segítségnyújtás, Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, Idősek Klubja szakfeladatokon - szükséges pénzösszegek biztosításáról. Ugyancsak döntést szükséges hozni a csabrendeki székhellyel működő Intézményi Társulás Gyermekjóléti Szolgálatatának 2009.évi költségvetéséről. Hozzászólás: Nagyné Soós Erzsébet körjegyző: Ismert, hogy a mozgókönyvtári feladatellátásban heti 6 óra könyvtári nyitva tartás kötelező. A közművelődési könyvtári tevékenység szakfeladaton ennek ellenére nem került tervezésre személyi juttatás. Ezzel kapcsolatban jegyezte meg továbbá, hogy a könyvtár nyitva-tartását is meg kell állapítani. Lovasi Attila polgármester: A hozzászólásra reagálva elmondta, a könyvtári feladatok jelenleg társadalmi munkavégzésben kerülnek ellátásra, a jelen ülésen vegyes ügyek keretében a nyitva-tartás megállapítását javasolta a képviselő-testületnek Javasolta, hogy az önkormányzat határozattal döntsön a Napfény Szociális Segítő Központ Sümeg, illetve a Közös Fenntartású Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Csabrendek által ellátott feladatokra szükséges pénzösszegek biztosításáról, majd ezt követően a évi költségvetésre előterjesztett rendelet-tervezetet a testület fogadja el. tartózkodás nélkül egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 13/2009. ÖKT. Gy. sz. H a t á r o z a t : Gyepükaján Települési Önkormányzat Képviselő-testülete a Sümeg székhellyel működő Szociális Intézményirányító Társulás által fenntartott Napfény Szociális Segítő Központ 2009.évi költségvetési tervével egyetért. Az Önkormányzat azoknak a szakfeladatoknak a működési kiadásaihoz, amelyeknek fenntartásában részt vesz, évben az alábbi költségvetési hozzájárulást biztosítja:

4 4 Szakfeladat Kiadások főösszege Egy főre jutó Önkormányzati eft hozzájárulás hozzájárulás összege Ft/fő eft Családsegítés ,1 (395 fő) 10 Támogató szolgálat ,18 (395 fő) 79 Házi segítségnyújtás ( 6 fő) -385 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás (18 fő) 0 Idősek Klubja (0 fő) 0 Képviselő-testület felkéri polgármestert, hogy a testület döntését polgármestere részére küldje meg. Sümeg város Felelős: Lovasi Attila polgármester Határidő: február 27. tartózkodás nélkül egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 14/2009. ÖKT. Gy. sz. H a t á r o z a t : Gyepükaján Települési Önkormányzat Képviselő-testülete a Csabrendek község székhellyel működő Családsegítő és Gyermekjóléti feladatokat ellátó Intézményi Társulás Gyermekjóléti Szolgálatának 2009.évi költségvetését E Ft bevétellel és E Ft kiadással elfogadja. A Szolgálat 2009.évi működéséhez a feladatellátásban résztvevő települések 400 Ft/0-17 éves korú lakosság összegű hozzájárulást biztosítanak. Nemeshany község Önkormányzata a fentiek alapján összhangban a Társulási Megállapodás 6.3 pontjával - 73 fő figyelembevételével 29 E Ft összegű hozzájárulást biztosít. Képviselő-testület felkéri polgármestert, hogy a testületi döntést tartalmazó jegyzőkönyvi kivonatot Csabrendek község Polgármestere részére küldje meg, és gondoskodjon a megállapított hozzájárulás két részletben - március 31. napjáig, illetve és szeptember 30.napjáig történő utalásáról. Felelős: Lovasi Attila polgármester Határidő: február 27.

5 tartózkodás nélkül egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotta: 2/2009. ÖNKORMÁNYZATI RENDELET 5 Gyepükaján Települési Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló rendelet-tervezetet az előterjesztés szerint jóváhagyta. és 2/2009. sz. alatt rendeletei közé iktatta. Képviselő-testület felkéri a Körjegyzőt, hogy a rendelet kihirdetéséről gondoskodjon. Felelős: Nagyné Soós Erzsébet körjegyző Határidő: február / Vegyes ügyek 3/1. Községi könyvtár nyitvatartási idejének megállapítása Lovasi Attila polgármester: A képviselők előtt ismert, hogy az önkormányzat csatlakozott a mozgókönyvtári feladat-ellátáshoz. Az ezzel kapcsolatos kötelezettségek közé tartozik - az elvárások szerinti - könyvtári nyitvatartási idő megállapítása. A jelenlegi kötelezettséget heti 6 óra nyitva-tartásban állapították meg, ennek meg kell felelni. Hozzászólások: Bakos Károlyné önkorm. képviselő: Véleménye szerint az elmúlt időszakban több olyan feladatvállalás történt az önkormányzat részéről, amelynek a következményei, kötelezettségei később tisztultak csak ki, ezek közé sorolja a mozgókönyvtári feladat-ellátásban való részvételt is. Mindezt arra alapozza, hogy egy ilyen kis településen a heti 6 óra könyvtári nyitva tartás szükségtelen, annak pénzügyi vonzatait felesleges kiadásnak tartja. Szita István alpolgármester: Egyetértett a hozzászólással. A könyvtáros tiszteletdíjának összegéről kért pontos tájékoztatást. Lovasi Attila polgármester: A évi költségvetésben nem került beépítésre összeg a könyvtáros megbízási díjára, mivel jelenleg társadalmi munkavégzésben megoldott ez a szolgáltatás. A nyár folyamán erre úgyis vissza kell térni, mert a megbízott könyvtáros Makainé Tóth Renáta gyes ideje lejár, az ő továbbiakra vonatkozó döntésének függvényében kell majd a testületnek döntenie. Javasolta, hogy a heti 6 órás nyitva-tartási idő biztosítására szerda és szombat órától óráig határozza meg a képviselő-testület a könyvtár nyitvatartási idejét. tartózkodás nélkül egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 15/2009. ÖKT. Gy. sz. H a t á r o z a t: Gyepükaján Települési Önkormányzat Képviselő-testülete a községi

6 6 könyvtár nyitva-tartási idejét - társadalmi munkában történő könyvtárosi ellátással - az alábbiak szerint határozza meg: Könyvtár nyitva-tartás: minden héten szerdán és szombaton órától óráig Képviselő-testület felkéri polgármestert, hogy a könyvtár nyitvatartási idejéről a lakosságot hirdetmény útján értesítse. Felelős: Lovasi Attila polgármester Határidő: február 20. 3/2. Gyepükaján, Rákóczi u. 25. sz. alatti lakóház megvásárlásáról állásfoglalás Lovasi Attila polgármester: A képviselőkkel már érintőlegesen tárgyalt róla, most ismételten tájékoztatta jelenlévőket, hogy a Rákóczi u. 25. sz. alatti lakóházból elköltöztek a lakók, az ingatlan tulajdonosa Brunner Ferenc devecseri lakos értékesíteni kívánja a lakóházat. A képviselőkkel történt előzetes egyeztetés alapján kérte egyetértésüket, hogy az ingatlan megvásárlására az önkormányzat nevében ajánlatot tegyen. Az eladásra vonatkozóan még nincs konkrét összegről tudomása, az eladóval történt telefonbeszélgetésen 300 eft körüli összegről esett szó. Hozzászólások: Vitai Pál önkorm. képviselő: Meg kell vásárolni az ingatlant, amennyiben az eladóval meg tudnak egyezni. A későbbiekben bizonyára értékesíteni is tudják. Bakos Károlyné önkorm. képviselő: A községben már több külföldi is vásárolt ingatlant, ismerősei is jelezték, hogy vevőket tudnának a Rákóczi utca 25. sz. alatti lakóházra, amennyiben a későbbiekben az önkormányzat által eladó lenne. Javasolta az ingatlan megvásárlását. tartózkodás nélkül egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 16/2009. ÖKT. Gy. sz. H a t á r o z a t : Gyepükaján Települési Önkormányzat Képviselő-testülete szándékát nyilvánítja ki a Gyepükaján, Rákóczi u. 25. sz. alatti lakóház megvásárlására. Képviselő-testület felhatalmazza polgármestert, hogy az ingatlan tulajdonosával vegye fel a kapcsolatot és jelezze vásárlási szándékát. A képviselő-testület a lakóház vásárlására - jelen ülésen elfogadott évi költségvetésében ezer forint vételárat biztosít. Felelős: Lovasi Attila polgármester Határidő: február 28.

7 7 3/3. Szennyvízcsatorna beruházáshoz el ő készítő bizottság létrehozása Lovasi Attila polgármester szóbeli előterjesztése: Elmondta, hogy a szennyvízberuházás kapcsán nagyon sok döntést kell majd beruházó önkormányzatoknak meghozni, annak érdekében, hogy minden jogszerűen és határidőre megtörténjen. Így az elsők között ki kell választani a közbeszerzési szakértőt ; el kell dönteni, hogy kikészíti a részletes megvalósíthatósági tanulmányt és a költség-hasznon elemzést, ami a pályázat 2.fordulójának dokumentációjához tartozik; ki kell választani projekt-menedzsmentet; ki kell írni a közbeszerzési ajánlat tételi felhívásokat, mind a kiviteli tervek mind a kivitelezés tekintetében. Az ajánlatok bekérése, illetve a testületi döntés megalapozott előkészítése érdekében szükséges egy előkészítő bizottság megválasztása, aki ezt a feladatot elvégzi. Javasolja a beruházásban érintett testületek polgármesterei és a körjegyzőasszony alkossák ezt a teamot. Az előkészítő bizottság mint a neve is mutatja nem veszi át a döntéshozó szerepét, csupán az előkészítő munkát vállalja fel. Javasolta a testületnek, hogy ezt az 5 személyt bízzák meg a beruházás kapcsán felmerülő előkészítő feladatok elvégzésével. Kérte a képviselők véleményét az elhangzottakkal kapcsolatban. Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. tartózkodás nélkül egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 17/2009. ÖKT.Gy. sz. H a t á r o z a t Gyepükaján Települési Önkormányzat Képviselő-testülete a Káptalanfa, Bodorfa, Gyepükaján és Nemeshany községek közös beruházásában megvalósuló szennyvízberuházás döntés Előkészítő Bizottságába az alábbi személyeket választja meg: Csordás Gáspár Káptalanfa község polgármestere Freili Béla Bodorfa község polgármestere Lovasi Attila Gyepükaján község polgármestere Kiss József Attila Nemeshany község polgármestere Nagyné Soós Erzsébet körjegyző. A képviselő-testület felkéri az Előkészítő Bizottságot, hogy végezze el a beruházás megvalósításában közreműködők kiválasztásának előkészítő feladatait és tegyen javaslatot megalapozott testületi döntésekre. Felelős: Bizottság tagjai Határidő: november 30. Tájékoztató a./ Szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló rendelet módosításáról tájékoztatás

8 8 Nagyné Soós Erzsébet körjegyző: A szociális törvénnyel érintett területeken történt változások az önkormányzat szociális rendeletének módosítását teszik szükségessé. A módosításra 6 hónap áll rendelkezésre, és mivel jó néhány dolog még nem tisztult le, javasolta, hogy a rendelet módosításával várjanak ki egy időszakot. Szinte minden területen történt változás, néhány gondolatban a legfontosabb változásokat ismertette. Nagymértékben megváltozott a munkanélküliek ellátásának szabályozása. Az aktív korúak részére a múlt év végéig megállapítható rendszeres szociális segély családi segélyként került megállapításra, ez az idei évtől megszűnt. A rendszeres segély megállapításának a lehetősége a továbbiakban a segélyezettek egy szűk körére terjed ki, mégpedig az egészségkárosodottak, az 55 év feletti munkanélküliek, valamint a l4 év alatti gyermeket egyedülálló szülőként nevelők részére. Az előbbi körön kívüli munkaképes korúak részére a jövőben az úgynevezett RÁT /rendelkezésre állási támogatás/ kerül megállapításra. Ebbe a körbe tartozó munkaképes korú személy közcélú munkavégzésben foglalkoztatható, sőt az önkormányzat legalább 90 munkanapig köteles évente foglalkoztatni, az egyéb időszakokban havi Ft támogatást állapítanak meg részére. Ez a kör lesz a legnagyobb a munkanélküliek körében, így a szervezett foglalkoztatás lebonyolításához közfoglalkozási tervet is kell készíteni, amit az önkormányzatoknak el kell fogadniuk, mivel ennek a tervnek a megléte alapján jogosultak az önkormányzatok a támogatásokra. A támogatásokról szólva elmondta, a RÁT címén kifizetett összeg 80 %-a, a rendszeres szociális segély 90 %-a, a közcélú foglalkoztatás 95 %-a, valamint a közcélú foglalkoztatottak után kifizetett járulékok 50 %-a igényelhető vissza állami támogatásként. Ez a lehetőség felülről nyitott, tehát felső kerethatár nincs megállapítva. Fontos változás még, hogy míg korábban a munkanélküliek ellátásának megállapításakor az igénybejelentést megelőző három hónap jövedelmét kellett figyelembe venni a jogosultság vizsgálatakor, addig a jelen szabályozás szerint egy, a kérelem benyújtását megelőző havi jövedelem vizsgálata szükséges. Információi szerint lehetőség van arra, hogy a kistérségi társulást megbízzák a közmunka szervezésével, ember foglalkoztatása esetén lehetőség van egy személy alkalmazására. Mint bevezetőjében is említette, ismételten elmondta, a még nem tisztázódott feladatok megismerése végett a szociális rendelet későbbiekben történő módosítását tartja célszerűnek. Hozzászólás: Lovasi Attila polgármester: Megköszönte Körjegyző Asszony tájékoztatóját és kérte, hogy a szociális rendelet módosítására vonatkozó tervezetet 6 hónapon belül terjessze az önkormányzat elé. b./ Sümegi Kistérségi Többcélú Társulás ülésén elhangzottakról tájékoztatás Nagyné Soós Erzsébet körjegyző: A testületi ülés napján délután kistérségi társulási ülésen vettek részt Sümegen a térség polgármesterei és a jegyzők. Az elhangzottakról rövid tájékoztatást adott az alábbiak szerint: Mint ismert, a házi segítségnyújtás, családsegítés, illetőleg a jelzőrendszeres segítségnyújtás feladatait kistérségi körben oldották meg az idén év elejétől, a feladatok költségvetése beépült az önkormányzatok költségvetésébe. A korábbi években a fenti feladatokra biztosított normatíva fenntartotta magát a szolgáltatást,

9 9 ingyen igénybe lehetett venni. Az idei évtől megszűnt a normatíva, a szolgáltatás fenntartására Sümeg város nyújtott be pályázatot 8,5 mft-os nagyságrendben. Ha a benyújtott pályázat nem nyer, akkor meg kell gondolni a Napfény Szociális Támogató Szolgálat fenntartását. A házi segítségnyújtást 2009-től biztosítja Gyepükaján önkormányzata is, tiszteletdíjas alkalmazásban. A jelzőrendszeres segítségnyújtásban változások történtek, eddig a Megmentő KHT biztosította a szolgáltatást, azonban a szerződést azonnali hatállyal felmondta a Társulási Tanács, mivel a KHT a kiegészítő normatíva hiányában nem tudja felvállalni a szolgáltatás biztosítását. Ennek következtében az önkormányzatnak kb 400 eft-ot vissza kell majd fizetnie. Ezekkel a dolgokkal korábban kellett volna foglalkozni, jelenleg megint Tűzoltómunka jelleggel történtek a döntések. Dokumentációs hiányosságok fellelhetőek a KHT működésére vonatkozóan, és annak ellenére, hogy jó irányúnak tűnt az együttműködés, valószínűsíthető, hogy a térség önkormányzatai áldozatokká váltak. Eléggé nyilvánvalónak tűnik az is, hogy a Megmentő KHT, amely egy országos kiterjedésű szervezet, valószínűleg bírói utat vesz majd igénybe a jogai érvényesítéséhez. Úgy nyilatkoztak, hogy a szolgáltatást ellátják az önkormányzatok nélkül is. Mivel a működési engedélyük a jelzőrendszeres és a házi segítségnyújtásra is kiterjed, elképzelhető, hogy a házi segítségnyújtást is biztosítják. Eléggé tanácstalannak bizonyultak a Társulási Tanács résztvevői, de a fentiekre vonatkozó döntéseket a helyi testületek sem biztos, hogy megfelelően hozták volna meg. Hozzászólás: Bakos Károlyné önkorm. képviselő: Mint egy előzőleg már tárgyalt napirendnél, ismételten elmondta, véleménye szerint a kistérségi tájékoztatás időnként nem kielégítő, a nem megfelelő tájékoztatás, illetőleg a késői intézkedés miatt jégre vezetik az önkormányzatokat. Lovasi Attila polgármester: Az előbbiekben említett feladat-ellátás jórészt pályázati eszközökből valósult meg. Megszüntetése esetén valószínűsíthető, hogy pénzügyi kötelezettségeket is keletkeztet az önkormányzatok számára. Amikor a jelzőrendszeres szolgáltatás beindult, azon voltak, hogy minél több rászorult igényelje, most pedig nem lehet tudni a további sorsukat. A házi segítségnyújtás biztosításánál az l:3 arányra tekintettel - l8 készülék van kint a lakosságnál - legalább 6 személyt kell gondozni. Ezt a jelen helyzetben a Napfény Szociális Segítő Szolgálat két személy megbízásos jogviszonyban való alkalmazásával oldja meg, napi 2-2 óra megbízással. A megbízottak Hoffmann Istvánné és Markóczi Éva. Bízik abban, hogy tevékenységükkel az ellátottak megelégedésére lesznek. A Megmentő KHT tevékenységével kapcsolatosan elmondta, a legnagyobb baj az idős emberekkel, hogy nagyon bizalmatlanok. Ha ezekhez az idős emberekhez még ismeretlen emberek közelednek a szolgáltatás biztosítása révén, a bizalmatlanságuk véleménye szerint fokozódik. Megköszönte Körjegyző Asszony tájékoztatását. Reméli, hogy a most még tisztázatlan dolgok előbb-utóbb letisztulnak. c./ Csatornaberuházási pályázat eredményérő l, a beruházással kapcsolatos tennivalókról tájékoztatás

10 10 Lovasi Attila polgármester: A csatornaberuházásra benyújtott pályázat több éves próbálkozás után sikeresnek bizonyult. A pályázaton több mint 498 mft-ot nyertek az önkormányzatok. A teljes beruházási költség 704 mft, a különbözetet a lakossági befizetésekből és az önkormányzati befizetésekből kell biztosítani. A lakossági hozzájárulások ingatlanonként 250 eft-os összeggel kerültek tervezésre, a tulajdonosok jó része az évekkel ezelőtti szervezésben kezdeményezett lakástakarék-pénztári számlanyitással már előre takarékoskodott. Ez egy jó döntésnek bizonyult, hiszen a megtakarításokon elég magas 30 % - az állami támogatás, így az ő esetükben már biztosított a hozzájárulás összege. A pályázat két fordulós, a jelenlegi döntés az I. forduló eredménye, a II. fordulóra a nyár folyamán kerül sor, de az idő rövidsége miatt a beruházással kapcsolatosan már vannak tennivalók. Gondot jelenthet a hozzájárulás azoknak a tulajdonosoknak, akik nem vállalták fel ezt a fajta gyűjtögetést, azonban a beruházást mindenképpen meg kellene oldani. Nagyon rövid idő áll rendelkezésre, a pályázati döntés értelmében december 3l-ig próbaüzemmel kell befejezni a beruházást. Hozzászólások: Nagyné Soós Erzsébet körjegyző: A sikeres pályázat nagyon sok munka elvégzésére kötelez bennünket. Elsősorban a lakosság támogatottságának a felmérése szükséges, ennek 67 %-os szintet kell elérni. Ha ez összejön a lakosság részéről, akkor a csatorna-beruházáshoz való hozzájárulás a lakosság illetve az ingatlan-tulajdonosok teljes körére kötelezővé válik. Azoknál az ingatlanoknál, ahol nincs a telken lakóház, illetve a lakóházas ingatlan nem rendelkezik vízvezetékkel, nem támogatott a beruházás, tehát azt saját erőből kell megvalósítani. Az utak helyreállításánál csak sávos felületű helyreállítási költség szerepel a beruházási költségek között, személy szerint azonban a teljes burkolati helyreállítást szorgalmazza, azonban ezt a pénzügyi lehetőségek nem biztosítják. A beruházásra érvényes rövid határidőt még az is befolyásolja, hogy a Devecser-Sümeg közötti szakasz burkolat-felújítása - szintén pályázati támogatottsággal - szintén napirenden van, melynek az elszámolási határideje azonos a csatorna-beruházás próbaüzemi határidejéhez, tehát december 31. Ez a körülmény magával hozza azt, hogy a két projektet össze kell hangolni, mégpedig oly módon, hogy ahol a közutat érinti a csatorna nyomvonal, ott még az idén meg kell építeni a csatornát, így jövőre már az utat építheti a beruházó. A már többször említett határidőben tehát meg kell hogy épüljön a szennyvíz-tisztító telep, a teljes rendszer, és a próbaüzem 6 hónapos időtartamban 70 %-os igénybevétellel működjön. Vitai Pál önkorm. képviselő: A csatorna-beruházás pályázati támogatottságának örülni kell, de egyben aggodalmat is jelent, hogy az egyre nehezebben élő családok hogyan tudják megvalósítani. Bakos Károlyné önkorm. képviselő: Tudomása szerint környezet-terhelési díj megfizetésére lesznek kötelezettek azok, akik a csatorna-beruházást követően nem veszik azt igénybe. Lovasi Attila polgármester: Ez a pályázati összeg nagyon nagy segítség lenne a feladat megvalósulásához, amennyiben azonban a 67 %-os lakossági támogatottság nem jön össze, ezt az összeget elveszítik. Költségek akkor is jelentkeznek ezzel a beruházással kapcsolatban, ha nem valósul meg, mivel a tervezés, pályázatírás költségeit mindenképpen ki kell fizetni. Ennek a nagyságrendje több millió forintos összeget jelenthet.

11 11 A lakosság körében a felmérés hamarosan sorra kerül. Fentiekre tekintettel kérte a képviselőket, hogy a lakosság körében pozitívan álljanak a tájékoztatáshoz. d./ Vegyesbolttal kapcsolatos lakossági észrevételek Lovasi Attila polgármester: A helyi vegyesbolt rendszertelen nyitva-tartására korábban is érkezett lakossági jelzés. Ismételten szóltak állampolgárok, hogy az üzletben meg nem engedhető tevékenységet folytatnak. Hozzászólás: Nagyné Soós Erzsébet körjegyző: A körjegyző, mint 1 fokú kereskedelmi hatóság, jogosult az üzlet működésének vizsgálatára. Ezt jelezés nélkül is megtehetné ha erre idő volna de így jelzés alapján ki fog menni helyszíni ellenőrzésre. Bakos Károlyné önkorm. képviselő: Kérte, hogy folytassanak le ellenőrzést a vegyesboltban, mivel a reggeli és esti órákban szeszes-ital fogyasztás folyik. A lakók panaszkodnak, hogy a meg nem engedett tevékenység irritáló, kérte ennek kivizsgálását. Lovasi Attila polgármester: Az üzlet dolgozói nem tudják a kialakult helyzetet kezelni, kérte Körjegyző Asszonyt, hogy egy ellenőrzés kapcsán hívják fel figyelmüket a szabálytalanságokra. Gyepükaján Települési Önkormányzat Képviselő-testülete az elhangzott tájékoztatókat jóváhagyólag tudomásul vette. Bejelentés: Bakos Károlyné önkorm. képviselő: A háziorvosra ismételten panaszkodik a lakosság, hogy nem tartja be a gyepükajáni rendelési időt. Ez jórészt abból is adódik, hogy a rendelési idő előtti napon általában ügyeletet vállal Sümegen, így jókora időelcsúszással kezdődik a rendelés, vagy egyáltalán nem is rendel a községben. Nagyné Soós Erzsébet körjegyző: Ő már több alkalommal kezdeményezte, hogy a háziorvos irányába történjen jelzés a felvetődő problémákkal kapcsolatban, hiszen ha csak egymásnak mondjuk el, attól sok minden nem változik. Ez az egészségügyi alapellátást fenntartók kötelessége lenne, nagyobb odafigyelés lenne szükséges, mert a betegek itt tehetetlenek. Mivel több tárgy nem volt, polgármester megköszönte a megjelenést, és a testületi ülést órakor bezárta. Kmf. Lovasi Attila polgármester Nagyné Soós Erzsébet körjegyző

Szám: 584-8/2009. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Gyepükaján Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. március 5-ei nyilvános testületi üléséről

Szám: 584-8/2009. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Gyepükaján Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. március 5-ei nyilvános testületi üléséről GYEPÜKAJÁN TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8473. Gyepükaján, Kossuth u. 8. Szám: 584-8/2009. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Gyepükaján Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. március 5-ei

Részletesebben

3./ Házi szociális gondozás feladatellátás biztosítása a településen Előadó: Lovasi Attila polgármester

3./ Házi szociális gondozás feladatellátás biztosítása a településen Előadó: Lovasi Attila polgármester GYEPÜKAJÁN TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8473. Gyepükaján, Kossuth u. 8. Szám:.../2010. 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Gyepükaján Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. május 6-án

Részletesebben

Bodorfa Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. május 27-én 18 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről

Bodorfa Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. május 27-én 18 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről BODORFA TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE Szám: 1 JEGYZŐKÖNYV Bodorfa Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. május 27-én 18 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről Az ülés helye:

Részletesebben

A testület 5 szavazattal - ellenszavazat és tartózkodás nélkül- egyhangúlag a javasolt napirendet elfogadta. N A P I R E N D

A testület 5 szavazattal - ellenszavazat és tartózkodás nélkül- egyhangúlag a javasolt napirendet elfogadta. N A P I R E N D NEMESHANY TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám:.../2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Nemeshany Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 30-án 8 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült a Bodorfa Település Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. szeptember 27-én 15 órakor megtartott nyilvános üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült a Bodorfa Település Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. szeptember 27-én 15 órakor megtartott nyilvános üléséről. BODORFA TELEPÜLÉS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 395-.../2012. 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült a Bodorfa Település Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. szeptember 27-én 15 órakor megtartott

Részletesebben

Készült: Egeralja község képviselő-testületének 2013. július 8-án 19 óra 30 perctől megtartott testületi üléséről.

Készült: Egeralja község képviselő-testületének 2013. július 8-án 19 óra 30 perctől megtartott testületi üléséről. Községi Képviselő-testület Egeralja Szám: 231-8/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egeralja község képviselő-testületének 2013. július 8-án 19 óra 30 perctől megtartott testületi üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V NEMESHANY TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám:...../2010. 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Nemeshany Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. január 13-án 17 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

Művelődési Ház tanácskozó terme, Lesenceistvánd

Művelődési Ház tanácskozó terme, Lesenceistvánd LESENCEISTVÁND TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8319 Lesenceistvánd, Kossuth L. u. 145. Ügyiratszám: 166-1/2009. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: Jelen vannak: Tanácskozási joggal:

Részletesebben

19/2011. sz. Készült: 2 példányban.. példány

19/2011. sz. Készült: 2 példányban.. példány 165 19/2011. sz. Készült: 2 példányban.. példány 2011. november 29-én 14 00 órai kezdettel megtartott ülésének a.) jegyzőkönyve b.) 104-120/2011.(XI.29.) határozata c.) 9-10/2011.(XII.07.) önkormányzati

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Vázsnok Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. március 22. napján tartott testületi üléséről. Testületi ülés helye: Sásd, Városháza tanácskozóterme Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2008. november 27-i üléséről Jelen vannak: 1./ Tóth Ferencné polgármester 2./ dr. Berecz Botond alpolgármester 3./ Kárpáti Hajnalka képviselő 4./ dr. Milvius Lóránt képviselő

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Mezőszilas Község Önkormányzatának. 2013. április 29-én, 17 00 órai kezdettel megtartott nyílt képviselő-testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Mezőszilas Község Önkormányzatának. 2013. április 29-én, 17 00 órai kezdettel megtartott nyílt képviselő-testületi üléséről. Sorszám:.../2013. Ikt.szám:.../2013. JEGYZŐKÖNYV Mezőszilas Község Önkormányzatának 2013. április 29-én, 17 00 órai kezdettel megtartott nyílt képviselő-testületi üléséről. Napirendi pontok: 1./ Az önkormányzat

Részletesebben

Készült Gyepükaján Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 20-án 17.00 órai kezdettel megtartott közmeghallgatásáról

Készült Gyepükaján Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 20-án 17.00 órai kezdettel megtartott közmeghallgatásáról GYEPÜKAJÁN TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 1 Szám:.../2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Gyepükaján Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 20-án 17.00 órai kezdettel

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Mezőszilas község önkormányzat Képviselő-testületének 2007. október 29-én tartott üléséről. Ülés helye: Mezőszilas községháza Jelen vannak: Magyar József polgármester, Borza

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzati Képviselőtestület 8296 Monostorapáti Száma: 273-6/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Monostorapáti község Önkormányzati Képviselőtestületének 2012. május 29- én /kedden/ 18.00 órai kezdettel

Részletesebben

Szuha Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2012.(VIII.27.) J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

Szuha Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2012.(VIII.27.) J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 9/2012.(VIII.27.) J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: 2012. augusztus 27.-én a községi önkormányzat tanácstermében tartott üléséről. Jelen vannak: - Szuha község polgármestere: Tóth Zoltán István - 4 fő települési

Részletesebben

2013. január 24. napján megtartott nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. Az ülésen hozott rendeletek és határozatok:

2013. január 24. napján megtartott nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. Az ülésen hozott rendeletek és határozatok: Gomba Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 24. napján megtartott nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Az ülésen hozott rendeletek és határozatok: 1/2013. (I. 25.) önkormányzati

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Somlóvásárhely Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Szám: 317-13/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Somlóvásárhely Községi Önkormányzat Képviselőtestületének

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Napirendi pontok:

JEGYZŐKÖNYV. Napirendi pontok: Rábakecöl Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2012. szám JEGYZŐKÖNYV Készült: a rábakecöli polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2012. május 21-én (hétfőn) 18,00 órakor megtartott képviselő-testületi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 2008. október 30-i üléséről Jelen vannak: l./ Tóth Ferencné polgármester 2./ dr. Berecz Botond alpolgármester 3./ Dudás Béla képviselő

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Nemeshany Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 16-án 17 órakor megtartott nyilvános üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Nemeshany Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 16-án 17 órakor megtartott nyilvános üléséről NEMESHANY TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8471 Nemeshany, Petőfi u. 85. Szám:.../2010. 1 JEGYZŐKÖNYV Nemeshany Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 16-án 17 órakor megtartott

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzati Képviselőtestület 8296 Monostorapáti Száma: 183-1/2009. J e g y z ő k ö n y v Készült: Monostorapáti község Önkormányzati Képviselőtestületének 2009. február 11-én /szerdán/ 18.00 órai kezdettel

Részletesebben

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. november 4-én (csütörtök) 10.05 órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről.

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. november 4-én (csütörtök) 10.05 órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről. Szám: 1/1-193/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. november 4-én (csütörtök) 10.05 órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

20/2007 A Községi Önkormányzat Képviselő -testületének 2007. szeptember 26-án, hangfelvétellel rögzített ülésen felvett jegyzőkönyv határozatainak

20/2007 A Községi Önkormányzat Képviselő -testületének 2007. szeptember 26-án, hangfelvétellel rögzített ülésen felvett jegyzőkönyv határozatainak Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Jászalsószentgyörgy, F ő út 53/a. 20/2007 A Községi Önkormányzat Képviselő -testületének 2007. szeptember 26-án, hangfelvétellel rögzített ülésen felvett jegyzőkönyv

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Gönyű Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 9071 Gönyű, Kossuth L. u. 67. Szám: 46-17/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2011. november 23-án 15.00 órakor a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Somlóvásárhely Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Szám: Svh/62-2/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Somlóvásárhely Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült Gomba Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2008. november 13-án 15 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Jelen voltak: jelenléti ív alapján Üdvözölte az ülésen

Részletesebben

Fertőd Város Képviselő-testülete

Fertőd Város Képviselő-testülete Fertőd Város Képviselő-testülete 9/2013. SZÁMÚ J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2013. március 27. napján megtartott R E N D E S K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T I Ü L É S É R Ő L Készült: 3 példányban 1 Fertőd Város

Részletesebben

Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. szeptember 29-én megtartott ülésének. T á r g y s o r o z a t a

Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. szeptember 29-én megtartott ülésének. T á r g y s o r o z a t a Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. szeptember 29-én megtartott ülésének a, jegyzőkönyve b, tárgysorozata c, határozatai: 88-95 d, rendelete: 8-9 T á r g y s o r o z a t a 1.)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Psz/59/23/2014.

JEGYZŐKÖNYV. Psz/59/23/2014. Psz/59/23/2014. JEGYZŐKÖNYV a Pusztaszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 19-én megtartott rendes, nyilvános üléséről 92/2014. (XI.19.) sz. Képviselőtestületi Határozat

Részletesebben

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. SZEPTEMBER 26-I SORON KÖVETKEZŐ NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. SZEPTEMBER 26-I SORON KÖVETKEZŐ NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. SZEPTEMBER 26-I SORON KÖVETKEZŐ NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 9/2011. (IX. 27.) önkormányzati rendelet 2011. évi költségvetéséről szóló

Részletesebben

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Cím: 8582 Farkasgyepű, Petőfi Sándor u. 42. Tel/fax: (89)584-200 e-mail: onkormanyzat@farkasgyepu.hu Szám: 6/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Farkasgyepű

Részletesebben

Somlóvásárhely Község Önkormányzata 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 88-236-001, e-mail: hivatal@somlovasarhely.hu

Somlóvásárhely Község Önkormányzata 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 88-236-001, e-mail: hivatal@somlovasarhely.hu Somlóvásárhely Község Önkormányzata 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 88-236-001, e-mail: hivatal@somlovasarhely.hu Szám: Svh/62-8/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Somlóvásárhely Községi

Részletesebben

Jegyzőkönyv Vajta Község Képviselőtestületének 2012. április 25-én 15.00 órakor megtartott rendes nyilvános testületi üléséről

Jegyzőkönyv Vajta Község Képviselőtestületének 2012. április 25-én 15.00 órakor megtartott rendes nyilvános testületi üléséről Jegyzőkönyv Vajta Község Képviselőtestületének 2012. április 25-én 15.00 órakor megtartott rendes nyilvános testületi üléséről Jelen vannak: Térmeg György Csonka Csaba Dr.Jaskó Sándor Vinklár László polgármester

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Atkár Általános Iskolai Napközi Otthon Étterme

JEGYZŐKÖNYV. Atkár Általános Iskolai Napközi Otthon Étterme JEGYZŐKÖNYV Készült: Atkár község önkormányzata Képviselőtestületének 2007. március 14.-én 16.57 órai kezdettel megtartott üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Távolmaradását: bejelentette: Atkár Általános

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 14-én megtartott nyílt üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 14-én megtartott nyílt üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Helye: 2013. február 14-én megtartott nyílt üléséről Polgármesteri Hivatal emeleti tanácskozó terem Jelen vannak: Bechtold Tamás, Ádám Zsuzsanna al, Artai Balázs képviselő, Csókás

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szatymaz Község Képviselő-testületének 2010. november 24. napján, a Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtárban (Szatymaz, Dózsa Gy. u. 42.) megtartott nyílt testületi üléséről. Napirendi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szentgyörgyvölgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 24-én (kedden) 15,30 órai kezdettel a szentgyörgyvölgyi művelődési házban megtartott rendes nyilvános

Részletesebben

8296 Monostorapáti, Petőfi u. 123. 8296 Hegyesd, Zrínyi u. 1. 8294 Kapolcs, Kossuth u. 62. 8293 Vigántpetend, Kossuth u. 34. J e g y z ő k ö n y v

8296 Monostorapáti, Petőfi u. 123. 8296 Hegyesd, Zrínyi u. 1. 8294 Kapolcs, Kossuth u. 62. 8293 Vigántpetend, Kossuth u. 34. J e g y z ő k ö n y v Önkormányzati Képviselőtestület Önkormányzati Képviselőtestület 8296 Monostorapáti, Petőfi u. 123. 8296 Hegyesd, Zrínyi u. 1. Önkormányzati Képviselőtestület Önkormányzati Képviselőtestület 8294 Kapolcs,

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2014. április 28.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2014. április 28-án 15.00 órakor megtartott

Részletesebben

H O M O K B Ö D Ö G E

H O M O K B Ö D Ö G E Szám: 263-11/2012. H O M O K B Ö D Ö G E Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. október 24. napján 18 óra 30 perckor megtartott képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 2 Homokbödöge

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS LAKÁSÜGYI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-839 Telefon: (66) 452-252

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Képviselő-testület Hegymagas J e g y z ő k ö n y v Készült Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 17-én 16.00 órai kezdettel tartott rendkívüli nyilvános üléséről. Az ülés

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Önkormányzat Kapolcs. Száma: 94-15/2010.

JEGYZŐKÖNYV. Önkormányzat Kapolcs. Száma: 94-15/2010. Önkormányzat Kapolcs Száma: 94-15/2010. JEGYZŐKÖNYV Készült: Kapolcs község Önkormányzata Képviselőtestülete 2010. november 24-én 16.00 órai kezdettel megtartott üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri

Részletesebben

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 13/2012. sz. jegyzőkönyve. a 2012. december 03-án megtartott üléséről

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 13/2012. sz. jegyzőkönyve. a 2012. december 03-án megtartott üléséről NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 13/2012. sz. jegyzőkönyve a 2012. december 03-án megtartott üléséről 2 3 Jegyzőkönyv Készült: Nemti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. december

Részletesebben

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete Szám: M. /2013. Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8449 Magyarpolány, Dózsa György utca 6. Tel/Fax: 88/503-820 email: hivatal@magyarpolany.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Magyarpolány

Részletesebben

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete Szám: M.28- /2012. Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8449 Magyarpolány, Dózsa György utca 6. Tel/Fax: 88/503-820 email: hivatal@magyarpolany.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Magyarpolány

Részletesebben

Fazekas Tibor polgármester megköszönte a falugondnoki beszámolót, majd megkérdezte van-e valakinek hozzászólása, észrevétele.

Fazekas Tibor polgármester megköszönte a falugondnoki beszámolót, majd megkérdezte van-e valakinek hozzászólása, észrevétele. J E G Y ZŐKÖNYV Készült Vázsnok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december 8. napján tartott közmeghallgatásáról. Testületi ülés helye: Vázsnok, Faluház Vázsnok, Római u. 14. Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. augusztus 30- án 15 órakor kezdődő rendkívüli testületi üléséről Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó

Részletesebben

Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8409 Úrkút, Rákóczi u. 45. 031. E-mail:jegyzourkut@vnet.hu... J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8409 Úrkút, Rákóczi u. 45. 031. E-mail:jegyzourkut@vnet.hu... J E G Y Z Ő K Ö N Y V Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8409 Úrkút, Rákóczi u. 45. Tel.:88/230-003, 003, 88/507-031. 031. E-mail:jegyzourkut@vnet.hu...... Szám:32-15/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Úrkút Község Önkormányzati

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kósáné Szakonyi Zsuzsanna

Jegyzőkönyv. Kósáné Szakonyi Zsuzsanna Jegyzőkönyv Készült: Pécsely Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november 28-án, 17:00 órai kezdettel megtartott közmeghallgatással egybekötött Képviselő-testületi üléséről, a pécselyi Kultúrházban.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzati Képviselőtestület 8296 Monostorapáti Száma: 113-2/2010. J e g y z ő k ö n y v Készült: Monostorapáti község Önkormányzati Képviselőtestületének 2010. február 15- én /hétfőn/ 17.00 órai kezdettel

Részletesebben

2013. február 14. napján megtartott nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. Az ülésen hozott rendeletek és határozatok:

2013. február 14. napján megtartott nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. Az ülésen hozott rendeletek és határozatok: Gomba Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 14. napján megtartott nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Az ülésen hozott rendeletek és határozatok: 5/2013. (II. 15.) önkormányzati

Részletesebben

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Cím: 8582 Farkasgyepű, Petőfi Sándor u. 42. Tel/fax: (89)584-200 e-mail: onkormanyzat@farkasgyepu.hu Szám:5/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Farkasgyepű

Részletesebben

LESENCEISTVÁND TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

LESENCEISTVÁND TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE LESENCEISTVÁND TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ügyiratszám: 166-10/2009. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: Lesenceistvánd Települési Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. szeptember

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Szám: D-20-12 /2014. J e g y z ő k ö n y v Készült: Oroszi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 12-én 17 órai kezdettel megtartott alakuló üléséről. Ülés helye: Képviselő-testület hivatala

Részletesebben

2. Napirendi pont: Az önkormányzat 2013. évi költségvetésének elfogadása

2. Napirendi pont: Az önkormányzat 2013. évi költségvetésének elfogadása 1/2013.(II.14.) ÖKT. Zákányszék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. február hó 14. napján megtartott rendes ülésének jegyzőkönyve. N a p i r e n d: 1. Napirendi pont: Beszámoló a két ülés

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Kazár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 20-án megtartott nyílt üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Kazár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 20-án megtartott nyílt üléséről. Kazár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 3127 Kazár, Tanács út 1. Tel/fax.: 32/341-333 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kazár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 20-án megtartott

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 15/I/2009. J e g y z ő k ö n y v Készült a Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. augusztus 26-án /szerda/ 16 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 2011. február 10-én megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 2011. február 10-én megtartott üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 2011. február 10-én megtartott üléséről Jelen vannak: 1./ Bechtold Tamás polgármester 2./ Ádám Zsuzsanna alpolgármester 3./ Artai Balázs

Részletesebben

Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV

Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV JEGYZŐKÖNYV Szám: 5/2014. Készült Pápateszér Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. április 28-án 18 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Pápateszér, Petőfi u. 17. Jelen

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Szentiványi Jánosné óvodavezető

JEGYZŐKÖNYV. Szentiványi Jánosné óvodavezető JEGYZŐKÖNYV Készült: 2015. október 19-én a Latinovits Zoltán Művelődési Ház tanácskozó termében 16 órakor kezdődő nyilvános üléséről. Jelen vannak: Takács József polgármester Boór Miklós alpolgármester

Részletesebben

Készült: Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testülete által 2013. április 3-án (szerdán) 17 órakor megtartott rendkívüli nyilvános üléséről.

Készült: Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testülete által 2013. április 3-án (szerdán) 17 órakor megtartott rendkívüli nyilvános üléséről. Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testülete 8294. Kapolcs, Kossuth u.62. Tel: 87/437-029. Száma: 118-5/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testülete által 2013.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. március 17-én megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. március 17-én megtartott üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 4/2015. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. március 17-én megtartott üléséről Határozatok száma: 10-13. Rendelet száma: 6-8. 1 TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Szatymaz Község Képviselő-testületének 2011. június 24. napján megtartott nyílt üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Szatymaz Község Képviselő-testületének 2011. június 24. napján megtartott nyílt üléséről. J e g y z ő k ö n y v Szatymaz Község Képviselő-testületének 2011. június 24. napján megtartott nyílt üléséről. Napirendi pontok: 1. Szenvedélybetegek gyermek és felnőtt rehabilitációs centruma Előadó:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: 2011. november 21-én (hétfő) 16 órakor megtartott munkaterv szerinti ülésén, a Művelődési Házban. Jelen vannak: Pintérné Kanyó Judit polgármester Bárány Erzsébet jegyző Báránkó

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V

J E G Y Z Õ K Ö N Y V J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 2008. december 11-én 14.00 órai kezdettel megtartott nyílt ülésérõl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 27-én 18 órakor megtartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 27-én 18 órakor megtartott üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 314-4/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2009. március 26-i üléséről Jelen vannak: 1./ Tóth Ferencné polgármester 2./ dr. Berecz Botond alpolgármester 3./ Csókás Zsolt képviselő 4./ Kárpáti Hajnalka képviselő 5./

Részletesebben

Szám: 334/2013. N é m e t b á n y a

Szám: 334/2013. N é m e t b á n y a Szám: 334/2013. N é m e t b á n y a Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 31. napján 9 órakor megtartott Képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv Németbánya Község Önkormányzat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült 2014. május 14-én a röjtökmuzsaji Faluház tanácskozó termében, a helyi Képviselőtestület

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült 2014. május 14-én a röjtökmuzsaji Faluház tanácskozó termében, a helyi Képviselőtestület Röjtökmuzsaj község Önkormányzata RÖJTÖKMUZSAJ Röjtöki u. 193. 9451. (Tel.: 99/544-052) 1-5/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2014. május 14-én a röjtökmuzsaji Faluház tanácskozó termében, a helyi Képviselőtestület

Részletesebben

A képviselı-testület a javaslatot 4 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a következık szerint:

A képviselı-testület a javaslatot 4 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a következık szerint: 1 BAZSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 8352 BAZSI, Fİ U. 91. T/F: 87/352-201. Szám: 40-28/2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Bazsi Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. április 14-én 17.00 órakor kezdıdött

Részletesebben

Palotás Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 14/a. számú nyilvános ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

Palotás Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 14/a. számú nyilvános ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Palotás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/a. számú nyilvános ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: Palotás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. július 30-án megtartott nyilvános

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Alsóörs község Önkormányzat képviselő-testület 2015. november 24-én 16.30 órai kezdettel megtartott nyílt üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Alsóörs község Önkormányzat képviselő-testület 2015. november 24-én 16.30 órai kezdettel megtartott nyílt üléséről ALSÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE Szám: 14/2015. JEGYZŐKÖNYV Készült: Alsóörs község Önkormányzat képviselő-testület 2015. november 24-én 16.30 órai kezdettel megtartott nyílt üléséről Az

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. 2013. március 7. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok együttes képviselő-testületi üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. 2013. március 7. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok együttes képviselő-testületi üléséről. Halmaj Község Képviselő-testülete EGYÜTTES NYÍLT Szám: 7-5/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: 2013. március 7. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok együttes képviselő-testületi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. május 3-án megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. május 3-án megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. május 3-án megtartott üléséről. Az ülés helye: Városi Könyvtár Vadász utcai rendezvényterme (Dózsa György út 15/a)

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 31-én tartott rendkívüli üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 31-én tartott rendkívüli üléséről. Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6076 Ágasegyháza, Szent István tér 1. Web: http://agasegyhaza.hu Tel.:76/388-211 Fax: 76/388-387 E-mail: pmstrh@t-online.hu 2/2014. Jegyzőkönyv Készült:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 2010. október 28-i üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 2010. október 28-i üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 2010. október 28-i üléséről Jelen vannak: l./ Bechtold Tamás polgármester 2./ Ádám Zsuzsanna alpolgármester 3./ Artai Balázs képviselő 4./

Részletesebben

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu V Á R O S L Ő D K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T E Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu Szám: 7/2011. J E G Y Z Ő

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Polgárdi Város Képviselő-testület 2007. november 27. napján 14.00 órakor megtartott ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Polgárdi Város Képviselő-testület 2007. november 27. napján 14.00 órakor megtartott ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült Polgárdi Város Képviselő-testület 2007. november 27. napján 14.00 órakor megtartott ülésén. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal alagsori terme Jelen vannak: Borbély István polgármester,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2013. április 25-én a Szajol község Önkormányzata Képviselő-testülete nyilvános ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2013. április 25-én a Szajol község Önkormányzata Képviselő-testülete nyilvános ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2013. április 25-én a Szajol község Önkormányzata Képviselő-testülete nyilvános ülésén. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal önkormányzati tanácskozó helyisége Jelen vannak:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A jelenléti íven feltüntetett meghívottak közül megjelent:

Jegyzőkönyv. A jelenléti íven feltüntetett meghívottak közül megjelent: Jegyzőkönyv Készült: Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének, a Szegvári Közös Önkormányzati Hivatal tanácskozó termében 2015. március 12-én tartott rendkívüli nyílt üléséről. Jelen voltak:

Részletesebben

Ellend községi Önkormányzat képviselı-testületének JEGYZİKÖNYVE

Ellend községi Önkormányzat képviselı-testületének JEGYZİKÖNYVE Ellend községi Önkormányzat képviselı-testületének 2/2007.számú JEGYZİKÖNYVE Készült, Ellend községi Önkormányzat képviselı-testületének az ellendi polgármesteri hivatalban 2007.február 14-én 17:00 órakor

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2009. július 30-án 14 órakor tartott rendes, nyílt ülésérıl. Az ülés helye: Városháza tanácskozóterme Jelen vannak: Bogdán

Részletesebben

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu V Á R O S L Ő D K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T E Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu Szám: 21/2013. J E G Y Z

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jobb Gyula, Posch János alpolgármesterek Árva Helga jegyző Fekete Ágota, Oberrecht Tamás, Veress Sándor képviselők

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jobb Gyula, Posch János alpolgármesterek Árva Helga jegyző Fekete Ágota, Oberrecht Tamás, Veress Sándor képviselők J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Kulcs Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. március 28-án 16.30 órakor tartott nyílt testületi ülésén. Jelen vannak: Igazoltan távol: Jobb Gyula, Posch János alpolgármesterek

Részletesebben

Sonkád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. március 26-án megtartott nyilvános ülésének

Sonkád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. március 26-án megtartott nyilvános ülésének Községi Polgármestertől S o n k á d 11-2/2009. Sonkád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. március 26-án megtartott nyilvános ülésének a) jegyzőkönyve, b) tárgysorozata, c) rendeletei: 6/2009.

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V 1 J E G Y Z İ K Ö N Y V Mely készült: Bakonykuti Önkormányzat Képviselı Testületének 2008. szeptember 15-én 9.00 órakor megtartott nyilvános testületi ülésérıl. Az ülés helye: Községháza 8046 Bakonykúti,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A Képviselő-testület 4 igen szavazattal Lévai Ede Józsefné képviselő asszonyt jegyzőkönyv hitelesítőnek megválasztotta.

JEGYZŐKÖNYV. A Képviselő-testület 4 igen szavazattal Lévai Ede Józsefné képviselő asszonyt jegyzőkönyv hitelesítőnek megválasztotta. JEGYZŐKÖNYV Készült a Szentesi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. március 4. napján 9 óra 30 perckor a Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Konferencia termében megtartott nyílt

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A javaslattal a testület egyetértve 5 igen szavazattal az alábbi napirendet fogadja el:

JEGYZŐKÖNYV. A javaslattal a testület egyetértve 5 igen szavazattal az alábbi napirendet fogadja el: Bak község Önkormányzati Képviselő-testülete 8945 Bak, Rákóczi u. 2/a. JEGYZŐKÖNYV Készült: Bak község Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. november 27. napján a Baki Körjegyzőség épületében (8945

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. június 28-án 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. június 28-án 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 152-18/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Készült: Mezőszilas község önkormányzatának 2005. február 14-én tartott képviselőtestületi üléséről.

Készült: Mezőszilas község önkormányzatának 2005. február 14-én tartott képviselőtestületi üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült: Mezőszilas község önkormányzatának 2005. február 14-én tartott képviselőtestületi üléséről. Ülés helye: Mezőszilas községháza Jelen vannak: Kiss Géza polgármester, Horváthné

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Napirendi pontok: 1.) Tájékoztató a rendőrség munkájáról Előadó: Kiss Zoltán kapitányságvezető, Rendőrkapitányság Kapuvár

JEGYZŐKÖNYV. Napirendi pontok: 1.) Tájékoztató a rendőrség munkájáról Előadó: Kiss Zoltán kapitányságvezető, Rendőrkapitányság Kapuvár Beled Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2011. szám JEGYZŐKÖNYV Készült: a beledi polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2011. június 30-án (csütörtökön) 16,00 órakor megtartott képviselő-testületi

Részletesebben

Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2010. január 28-án megtartott nyílt üléséről

Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2010. január 28-án megtartott nyílt üléséről Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2010. január 28-án megtartott nyílt üléséről 2.Napirend: Nevelési-oktatási intézmény Szervezeti Működési Szabályzatának és házirendjének módosítása (Az írásos előterjesztés

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Felvéve: Az ülés helye: Jelen vannak: Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. február 15. napján 14:00 órai kezdettel megtartott soron következő üléséről. Kőröshegyi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Szólád Község Képviselőtestületének 2010. február 2. napján tartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Szólád Község Képviselőtestületének 2010. február 2. napján tartott üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült Szólád Község Képviselőtestületének 2010. február 2. napján tartott üléséről. Jelen vannak: Vörös Gyula polgármester, Paréj István alpolgármester, Bognár Csaba, Fülöpné Kenyér Andrea,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Vámosgyörk Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 4-én 17.00 órakor tartott üléséről. Jelen vannak: Gedei Zoltán polgármester Hám László alpolgármester Endrész

Részletesebben

N A P I R E N D N A P I R E N D T Á R G Y A L Á S A. 1./ Beszámoló az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

N A P I R E N D N A P I R E N D T Á R G Y A L Á S A. 1./ Beszámoló az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról Öcs Község Önkormányzati Képviselı-testülete Szám: 2-8 /2012. J e g y z ı k ö n y v Készült: Öcs Község Önkormányzati Képviselı-testülete 2012. május 30-án tartott testületi ülésérıl. Az ülés helye: Faluház,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2010. szeptember 23-i ülésén

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2010. szeptember 23-i ülésén Polgármesteri Hivatal Titkárság Szarvas, Szabadság u. 25-27. JEGYZŐKÖNYV Készült: Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2010. szeptember 23-i ülésén Jelen vannak: Babák Mihály polgármester

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Előszállás Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2015. október 21- én 17,00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott rendes, nyílt

Részletesebben