KÖLCSÖNSZERZŐDÉS lakáscélú Hitelintézeti kölcsönről

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KÖLCSÖNSZERZŐDÉS lakáscélú Hitelintézeti kölcsönről"

Átírás

1 6/e. sz. melléklet Kölcsönszerződés száma: 571 _- KÖLCSÖNSZERZŐDÉS lakáscélú Hitelintézeti kölcsönről amely, létrejött egyrészről kölcsönt folyósító Szatymaz és Vidéke Takarékszövetkezet (6763 Szatymaz, Dózsa Gy u 25-27, cégjegyzékszám: , statisztikai számjele: ) képviseletében eljáró (aláírók nevét, beosztását kiírni) (továbbiakban: Hitelintézet) másrészről, név:... szül. hely:... szül. idő:... adóazonosító szám:..., személyi szám: anyja neve:......személyi igazolvány száma:.. lakóhely: név:... szül. hely:... szül. idő: adóazonosító szám:...,személyi szám:.. anyja neve:... személyi igazolványszáma:.. lakóhely: mint Adós(ok), továbbiakban Adós név:... szül. hely:... szül. idő:... anyja neve:..... személyi igazolvány száma:.. lakóhely: név:... szül. hely:... szül. idő: anyja neve:... személyi igazolvány száma:.. lakóhely: mint Készfizető kezes(ek), (továbbiakban Készfizető kezes), illetve név:... szül. hely:... szül. idő:... anyja neve:..... személyi igazolvány száma:.. lakóhely: név:... szül. hely:... szül. idő: anyja neve:... személyi igazolvány száma:.. lakóhely: mint Haszonélvező(k), (továbbiakban Haszonélvező) a továbbiakban együttesen: Felek között a jelen szerződésben foglalt feltételekkel jött létre. 1. Alulírott Adós hozzájárulok a kölcsönszerződésben általam közölt személyes és különleges adataimnak a Központi Hitelinformációs Rendszerbe való felvételéhez. Kijelentem, hogy a hitelbírálat kérelmemre indult, az adatszolgáltatás önkéntes alapon történt A Hitelintézet... Ft, azaz... forint kölcsönt bocsát az Adós rendelkezésére a..... város/község... kerület..... utca... szám alatti, külterületű / belterületű,... helyrajzi számon. bejegyzett ingatlan (üdülő, hétvégi ház) vásárlása, építése, bővítése, korszerűsítése, felújítása, lakó- és üdülőtelek vásárlása.*. A kölcsön lejárata... év.... hó... nap. * A nem szükséges rész törlendő! Érvényes: től piaci kamatozású lakáshitel szerződés 1

2 Az Adós a kölcsönszerződéstől a szerződéskötés napjától számított tizennégy napon belül indokolás nélkül elállhat, ha a kölcsön folyósítására még nem került sor, továbbá a szerződéskötés napjától számított tizennégy napon belül díjmentesen felmondhatja a kölcsönszerződést, ha a kölcsön már kifolyósításra került. Az Adós a felmondásról szóló nyilatkozatának elküldését követően haladéktalanul, de legkésőbb harminc napon belül köteles a felvett kölcsönösszeget és a kölcsön folyósításának időpontjától a visszafizetés időpontjáig felszámítható, a szerződés szerint megállapított kamatot a Hitelintézetnek visszafizetni A Hitelintézet a kölcsönt az Adósnak az alábbi feltételek együttes teljesülése esetén folyósítja 10 naptári napon belül pénztári kifizetéssel vagy átutalással az Adós..számla számú számlájára, Adós számla számú számlájára a Hitelintézet javára a kölcsönszerződés biztosítására zálogjogi ranghelyre a jelzálogjogot, valamint e jelzálogjog biztosítására az elidegenítési és terhelési tilalmat a földhivatal határozattal bejegyezte és a javára forint és járulékai erejéig. kötelezettség fedezeteként alapított... a földhivatal határozattal törölte, és ezen ingatlan fedezeti biztonságát sértő változás az év hó.. napján kiállított és a jelen szerződés megkötéséhez alapul vett tulajdoni lap másolat szerinti állapothoz képest nem következett be valamint mindezt az Adós az érintett ingatlan 3, azaz három napnál nem régebbi tulajdoni lap másolatával a Hitelintézetnek igazolta, A jelzálogul lekötött ingatlanfedezet legalább tűz és elemi kár kockázatokra, legalább annak hitelbiztosítéki értéke összegéig, a Kölcsön és járulékai erejéig a vagyonbiztosítással biztosítva van és ezt az Adós a Hitelintézetnél a biztosítási kötvény bemutatásával igazolta A kölcsön ügyleti kamatának (referencia kamat + kamatfelár) százalékos mértéke üzleti évente változó. Az Adós tudomásul veszi, hogy az 1.1. pont szerint a Hitelintézet által nyújtott kölcsön induló hiteldíja az aláírás időpontjában az alábbiakból áll: Ügyleti kamat évi...%. (referencia kamat + kamatfelár) Folyósítási jutalék: % Szerződéskötési díj:.ft Hitelbírálati díja: Helyszíni szemle díja: Ingatlan nyilvántartási eljárási díja: Ügyleti Kamat, melynek évi mértéke a szerződéskötéskor hatályban lévő Hirdetmény alapján: 6 havi BUBOR referenciakamatláb... % +... % kamatfelár Kamatperiódus: megegyezik a naptári félévvel. Az ügyleti kamat a referencia kamatláb változásához igazodóan kamatperiódusonként változó, kamatperióduson belül rögzített. Az Ügyleti kamat mértéke az első kamatperiódusban évi % *referencia kamatláb alkalmazása esetén ** A nem kívánt rész törlendő! Érvényes: től piaci kamatozású lakáshitel szerződés 2

3 A referencia kamatváltozás mértéke a Magyar Nemzeti Bank honlapján: oldalon megtekinthető. b) Kamatfelár: A 3 évet meghaladó futamidejű Jelzáloghitelek esetében a Hitelintézet jogosult a kamatfelárat 3 éves kamatperiódusokban - legfeljebb azonban a Kölcsön futamideje alatt 5 alkalommal -, a Magyar Nemzeti Bank által közzétett alábbi Kamatfelár-változtatási mutató alkalmazásával számított mértékig módosítani: *3 éven belüli hitel esetén: A mutató értéke fix nulla a hitel futamideje alatti kamatperiódusokban, azaz a kamatfelár végig fix marad. *3 éven túli hitel esetén A mutatónak 2 változata van a 3 éves (H4F éves futamidő esetén) és az 5 éves (H4F éves futamidő esetén) kamatperiódus, ahol a megegyező futamidejű hozamok értendők a képletben. *A fentiek közül a megfelelő kiválasztandó! A kamatfelár módosítására a Hitelező a referenciakamat kamatfordulójával egyidejűleg jogosult. A Kölcsön 3 éves kamatperiódusainak fordulónapjai ennek megfelelően: [ ] [ ] [ ] Amennyiben a kamatfelár-változtatási mutató alkalmazásával számított mérték a kamatfelár mértékének csökkentését teszi lehetővé, a csökkentést a Hitelintézet az Adós javára minden alkalommal érvényesíti. A kamatfelár változás mértéke a Magyar Nemzeti Bank honlapján: oldalon megtekinthető. Kamat és kamatfelár változás: A legfeljebb 3 éves futamidejű hitel annak teljes futamidejére a hitelszerződésben meghatározott referencia-kamatlábhoz kötött változó kamatozással és e hitel kamatfeltételei a fogyasztó számára hátrányosan egyoldalúan nem módosíthatók. A 3 évet meghaladó futamidejű hitel a szerződésben meghatározott referencia-kamatlábhoz kötött változó kamatozással és annak teljes futamidejére vagy legalább 3 éves kamatperiódusokban rögzített kamatfelárral nyújtható. A Szerződés kamatfeltételeinek módosítása esetén a Hitelintézet a kamatperiódus lejártát megelőző legalább 90 nappal feladott postai küldeményben, vagy más a Szerződésben meghatározott Tartós Adathordozón tájékoztatja az Adóst a) az új kamatperiódusban alkalmazott kamat vagy kamatfelár mértékéről, Érvényes: től piaci kamatozású lakáshitel szerződés 3

4 b) a módosítást követően fizetendő törlesztőrészletek várható összegéről, és ha ennek kapcsán a törlesztőrészletek száma vagy a törlesztés gyakorisága változik, ennek tényéről. Ezen hitelek utolsó kamatperiódusának időtartama 3 évnél rövidebb is lehet. A kamat és kamatfelár módosulást és módosítást a Hitelintézet a honlapján és hatályos Hirdetményeiben teszi közzé. Az ügyleti kamat módosulását a Hitelintézet az ügyféltérben kihelyezett Hirderményben, és honlapján teszi közzé. A Hitelintézet ügyleti kamatként a 6 havi BUBOR-t referencia kamatként alkalmazza és az Általános Szerződési Feltételekben foglaltak szerint határozza meg.* A kamatfelár mértékét a mindenkori aktuális hirdetmény tatralmazza. A kamatperiódus hossza: 6 hónap, ennek értelmében a Hitelintézet jelen kölcsönszerződés törlesztő részletét minden év január 1-én és július 1-én árazza át a 6 havi BUBOR változásának figyelembe vételével. A kamatszámítás kezdő időpontja a hitel folyósításának napja, utolsó napja a törlesztés jóváírását megelőző nap A kölcsön Hitelintézet által a 83/2010. (III. 25.) Korm. rendelet szerint - számított teljes hiteldíj mutatója (THM) a szerződéskötés időpontjában évi:.%. A THM tartalmazza - ezen időpontban hatályos - a kölcsön szerződésszerű törlesztése során az Adós által fizetendő hitelbírálati díjat*, ingatlan értékbecslési díjat**, helyszíni szemlék díját**, folyósítási díjat**, rendelkezésre tartási díjat**, ügyleti kamatot,**, ingatlan-nyilvántartási eljárás díját**, fizetési számla vezetés díjátamennyiben azt a Hitelintézet jelen szerződésben kikötötte**. Nem tartalmazza a kölcsönszerződés megkötéséhez szükséges a közjegyzői díjat**, az ingatlan vagyonbiztosítási díját. Nem tartalmazza továbbá a hitelcél nem szerződésszerű megvalósítása és a kölcsön nem szerződésszerű törlesztése (felszólítás díja, prolongálás díja, késedelmi kamat, felmondás díja, levelezési költség, ügyvédi) valamint az Adós által kezdeményezett bármilyen szerződésmódosítás miatti díjakat, költségeket Az Adós a kölcsönt 20 év....hó... napján kezdődő, és minden következő hó... napjáig esedékes részletekben tartozik törleszteni: A kölcsön induló ügyfél által fizetendő törlesztő részlete... Ft/hó. Az Adós a törlesztő részletet jelen kölcsönszerződés alapján szerződésszerű fizetés esetén.. alkalommal köteles megfizetni. Az Adós jelen szerződés megkötésekor érvényes kamat, költség, díj kondíciók szerződésszerű megfizetése esetén..ft, azaz forint összeget köteles a kölcsön törlesztése során összesen megfizetni a jelen feltételek szerint. Adós jogosult a kölcsönt a lejárat időpontja előtt is visszafizetni, a kifizetett költségek visszafizetésére azonban nem tarthat igényt. Nem szerződés szerinti teljesítése esetén a Hitelintézet az alábbi jogcímen számol fel díjakat, amelyet az Adós köteles megfizetni: a./ előtörlesztési díj: Érvényes: től piaci kamatozású lakáshitel szerződés 4

5 Az Adós(ok) jelen kölcsönszerződés 1.1. pontja szerinti lejárata előtt élhet(nek) a kölcsön részleges vagy teljes előtörlesztésével. Jelen kölcsönszerződés alapján kifolyósított kölcsön előtörlesztése esetén a Hitelintézet jogosult az előtörlesztés miatt keletkező költségeinek megtérítésére. Lakáscélú jelzáloghitel esetében az érvényesített költségek mértéke nem haladhatja meg az előtörlesztett összeg 1%-át, kivéve, ha a részleges vagy teljes előtörlesztés részben vagy egészben más pénzügyi intézmény által folyósított kölcsönből történik. Nem illeti meg a Hitelintézetet az előző bekezdések szerinti költségtérítés, amennyiben az előtörlesztés visszafizetési biztosítékként kötött biztosítási szerződés alapján történt. Nem illeti meg a Hitelintézetet a költségtérítés a kölcsön teljes előtörlesztése (végtörlesztése) esetén, ha az Adós fennálló tartozása nem haladja meg az egymillió forintot és a megelőző tizenkét hónap alatt előtörlesztést nem teljesített. Lakáscélú jelzáloghitel előtörlesztése esetén nem illeti meg a Hitelintézetet költségtérítés a szerződés hatálybalépésétől számított huszonnégy hónapot követően teljesített első részleges, vagy teljes előtörlesztés (végtörlesztés) alkalmával, kivéve, ha a részleges vagy teljes előtörlesztés (végtörlesztés) részben vagy egészben más pénzügyi intézmény által folyósított kölcsönből történik, vagy ha az előtörlesztett összeg meghaladja a kölcsönszerződésben meghatározott kölcsönösszeg felét. Az előtörlesztés nem mentesíti az Adóst a szerződésben vállalt havi törlesztő részletek rendszeres megfizetése alól. b./ szerződés módosítási díj:.ft (hirdetmény szerint) Az Adós/ kérheti a hitel véglejáratának meghosszabbítását (prolongálás), amelyért a Hitelintézet a fennálló tőkére..ft-ot számol fel, prolongációs költség címén. 1.6 A jelen szerződésben rögzített kamatfelár, díj, költség Hitelintézet általi egyoldalú, Adós számára kedvezőtlen módosítására az ÁSZF 2. pontjában foglaltak az irányadók. 2. Az Adós tudomásul veszi, hogy a Kölcsönnyújtó a tőkerész, illetve a hiteldíj késedelmes fizetése esetén a hátralékos tartozás után az esedékesség napjától a késedelmes törlesztés napját megelőző napig az ügyleti kamaton felül évi 6% késedelmi kamatot számíthat fel a késedelem időtartamára. A Hitelintézet jelen kölcsönszerződés felmondását követő kilencvenedik napot követően az Adós nem teljesítése miatt késedelmi kamatot, költséget, díjat vagy jutalékot nem számít fel a felmondás napját megelőző napon érvényes ügyleti kamatot meghaladó összegben. 3. Adós tudomásul veszi, hogy a kölcsönt csak a jelen szerződés 1.1. pontjában rögzített célra használhatják fel, és azt a Kölcsönnyújtó a helyszínen is jogosult ellenőrizni, illetőleg annak bizonyítását az Adóstól bármilyen vonatkozó dokumentum - így különösen: adásvételi szerződés, tulajdoni lap, számlák bekérésével - igényelni. 4. A Kölcsönnyújtó üzleti évente postai úton térítésmentesen közli az Adóssal táblázatos formában a kölcsöntartozás összegét, a felszámított hiteldíjat, és az Adós által megfizetett egyéb felmerült díjakat. Határozott időtartamra vonatkozó tőketörlesztés esetén a Kölcsönnyújtó az Adós tartozásáról törlesztési táblázat formájában kivonatot küld költségmentesen. Amennyiben az Adós 8 napon belül írásban nem emel kifogást az elszámolás ellen, úgy azt a Felek kölcsönösen elfogadottnak tekintik. 5. Fedezetek 5.1. Az Adós a jelen Szerződés aláírásával feltétlen beleegyezését adja ahhoz, hogy a jelen Szerződés szerint igénybevett kölcsön és járulékai biztosítására a mindenkor fennálló kölcsöntartozás és Érvényes: től piaci kamatozású lakáshitel szerződés 5

6 járulékainak (kamat, késedelmi kamat, a követelés érvényesítése során felmerült költségek) mértékéig a Kölcsönnyújtó az 1.1. pontban megjelölt ingatlanra, a zálogtárgy helyrajzi száma:, Helyiség: (helyiség név, kerület,) fekvése: (belterület, külterület), nagysága:, megnevezése: (lakóház, udvar, tanya, művelési ágból kivont, stb), címe természetbeni címe:,.. utca.. szám, megjelölése:, a zálogjoggal terhelt tulajdoni hányad mértéke:.., tulajdonosa:.., zálogjogi ranghely:.jelzálogjogot és elidegenítési és terhelési tilalmat jegyeztessen be. Az Adós tudomásul veszi, hogy jelen szerződéssel alapított zálogjog és terhelési elidegenítési tilalom abban az esetben is változatlan tartalommal fennmarad, ha az ezzel biztosított kötelem kötelezettjének személyében változás áll be Az Adós a jelen Szerződés szerint jelzálogul lekötött ingatlan/oka/t a kölcsön fennállásának időtartama alatt köteles karban tartani, az ingatlanra építés alatt építés szerelési biztosítást, majd a használatba vételi engedély kiadása után legalább a fedezeti értéket elérő összegű vagyonbiztosítást kötni, a Kölcsönnyújtó kedvezményezetti minőségét a biztosítónál bejelenteni, s a biztosítás díját a Kölcsönnyújtón keresztül rendszeresen fizetni. Az Adós tudomásul veszi, hogy a vagyonbiztosítási szerződést a jelen Szerződés szerinti tartozás fennállása alatt nem szüntetheti meg. Az Adós tudomásul veszi, hogy a Kölcsönnyújtó a jogszabályban előírtaknak megfelelően jogosult a kölcsön futamideje alatt a lekötött ingatlan értékét értékbecslővel felülvizsgáltatni, melynek költségét Adós viseli Az Adós kötelezi magát, hogy a jelzálogjog fennállása álalt az ingatlan használatát, birtoklását a Adós körén kívül álló harmadik személynek - bármely jogcímen, akár időleges akár tartós jelleggel - csak a Hitelintézet előzetes hozzájárulásával engedi át, az ingatlan tulajdonát, vagy az ingatlanra vonatkozó bármely jogot nem pénzbeli betétként apport/ csak a Hitelintézet előzetes hozzájárulásával bocsátja gazdasági társaság rendelkezésére, továbbá az ingatlant bármely más módon csak a Hitelintézet előzetes hozzájárulásával terheli meg, valamint azt - közös tulajdon megszüntetését is beleértve - csak a Hitelintézet előzetes hozzájárulásával idegeníti el. Az Adós kötelezi magát annak tűrésére, hogy a jelzálogjog fennállása alatt a Hitelintézet a lekötött zálogtárgy meglétét, állapotát, rendeltetésszerű használatát, továbbá az Adóst e szerződés, valamint jogszabály alapján Adósi minőségükben terhelő kötelezettségek teljesítését - akár a helyszínen is - ellenőrizze. Ha a zálog romlása (akár a zálogtárgy állagromlása, akár egyéb ok folytán a zálogfedezet értékének csökkenése) a zálogból való kielégítést veszélyezteti, a Hitelintézet felhívására az Adós a felhívásban megszabott határidő alatt köteles a zálogfedezetet az eredeti értékére kiegészíteni, vagy a hitel összegét a fedezeti értékre csökkenteni. Amennyiben a Adóst a fenti felhívás ellenére a Hitelintézet által megszabott megfelelő határidő alatt a fedezetet az eredeti értékére nem egészíti ki, a Hitelintézet a zálogjoggal biztosított követelés lejárta hiányában is gyakorolhatja az e zálogszerződés alapján őt megillető kielégítési jogot Alulírott haszonélvező ellenérték kikötése nélkül lemondok az 1.1. pont, illetve 5.1. pont szerinti ingatlan/oka/t terhelő haszonélvezeti jogról Az Adós a következő egyéb biztosítékokat nyújtja : Érvényes: től piaci kamatozású lakáshitel szerződés 6

7 6. Alulírott Készfizető kezes egyetemleges készfizető kezességet vállalok az Adós által a jelen Szerződés alapján felvett mindenkor fennálló kölcsön és járulékai összegéig. 7 Az adós felhatalmazza a Hitelintézetet arra, hogy amennyiben a lejáratkor a kölcsöntartozását és járulékait nem fizeti meg, a mindenkor hatályos pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló törvényben megjelölt előnyösen rangsorolt megbízások teljesítésének sorrendjét követően, de minden más fizetési megbízást megelőzően a lejárt kölcsön összegével és járulékaival bármelyik, a Hitelintézetnél vezetett fizetési számláját beszedési megbízás alkalmazásával megterhelje. Az Adós a következő pénzintézeteknél rendelkezik fizetési számlával: Az Adós kötelezettséget vállal arra, hogy a számlavezető hitelintézet által elfogadott formában a Hitelintézet részére a jelen szerződés megkötésével egyidejűleg általa aláírva átadja a fenti számlák ellen beszedési megbízás benyújtására felhatalmazó - jelen hitel és járulékainak teljes megfizetéséig az Adós által egyoldalúan vissza nem vonható - nyilatkozatait. A beszedési megbízás érvényesítésére felhatalmazó - jelen hitel és járulékainak teljes megfizetéséig Adós által egyoldalúan vissza nem vonható - nyilatkozatok e szerződése elválaszthatatlan részét, mellékletét képezik A felhatalmazó nyilatkozatot a Hitelintézet küldi meg az Adós számláját vezető hitelintézethez. A Hitelintézet felhívja az Adós és készfizető kezes figyelmét, hogy amennyiben a lejárt tartozást a megadott határidőben nem fizeti meg, a Hitelintézet minden, törvényes eszközt igénybe vehet a követelés behajtása érdekében, különösen bírósági végrehajtást kezdeményezhet, - amelynek költségei jelentősen növelik a fennálló tartozás összegét - dönthet a követelés értékesítéséről. Ezen eljárások eredményeként az Adós és készfizető kezes a vállalt kötelezettség és a nyújtott biztosíték jellegétől függően ingatlanát, ingó vagyontárgyait, vagy akár teljes vagyonát elveszítheti. 8. Az Adós köteles az építést, bővítése, korszerűsítése, felújítása, illetve lakó- és üdülőtelek vásárlása esetén befejezni... év,... hónapjáig, melynek igazolására a használatbavételi engedélyt az illetékes hatóság általi kibocsátást követő 30 napon belül a Hitelintézetnek köteles bemutatni. 9. A Kölcsönnyújtó a jelen Szerződést jogosult felmondani és a fennálló kölcsöntartozásnak a felmondásról szóló értesítés kézbesítésétől számított 15 napon belüli visszafizetését követelni, ha az Adós: a) jelen szerződésben foglalt bármely kötelezettségének nem tenne eleget, továbbá ha a kölcsönigénylésen, támogatás-igénylésen vagy mellékletein valótlan adatokat közölt, b) a kölcsönösszeget részben, vagy egészben a jelen szerződésben foglaltaktól eltérő módon és célra, nem rendeltetésszerűen használja fel, c) a kölcsön felhasználásának ellenőrzését bármi módon akadályozná, vagy meghiúsítaná, d) vagyoni helyzetének romlása, vagy fedezet elvonására irányuló magatartás veszélyeztetné a kölcsön visszafizetését. e.)10 %-os fedezetromlás esetén az Adóst fedezet kiegészítési kötelezettség terheli. A fedezetkiegészítési kötelezettség adóst az adóstárs vagy Készfizető kezes esetleges elhalálozása esetén is terheli. Érvényes: től piaci kamatozású lakáshitel szerződés 7

8 10. Amennyiben az Adós(ok) fizetési kötelezettségüknek nem tud(nak) eleget tenni, fizetési haladékot, vagy a futamidő meghosszabbítását kérheti. A futamidő meghosszabbításáért a Hitelintézet nem jogosult semmilyen, általa megállapított mértékű díjat, jutalékot vagy költséget felszámítani, amennyiben a futamidő meghosszabbítására öt éven belül nem került sor. A Hitelintézet az Adós(ok)nak a fizetési haladék törlesztés - összegére a Hirdetményben meghatározott díjat számítja fel. 11. A Hitelintézet a kölcsönszerződés felmondását követő kilencvenedik napot követően az Adós nem teljesítése miatt késedelmi kamatot, költséget, díjat vagy jutalékot nem számíthat fel a felmondás napját megelőző napon érvényes ügyleti kamatot és kezelési költséget meghaladó összegben. 12. Az Adós és a készfizető kezes a jelen Szerződésből folyó kötelezettsége egyetemleges. A kölcsönnel kapcsolatban küldött írásbeli értesítések bármelyik Adós kezéhez joghatályosan kézbesíthetők. Adós és Készfizető kezes már most rögzítik, hogy küldeményeiket az alábbi címre, címre kérik továbbítani: Adós és készfizető kezes tudomásul veszi, hogy az itt megadott adatokban bekövetkezett változást haladéktalanul köteles bejelenteni. Ennek elmulasztásából eredő károkért a Hitelintézet felelősséget nem vállal. Készfizető Kezes a jelen szerződés aláírásával kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben az Adós a jelen szerződésen alapuló fizetési kötelezettségét határidőben, esedékességkor nem teljesíti, az esedékesség napját követően a Hitelintézet ezirányú felszólítására, az abban megjelölt határidőn belül az Adós szerződésszerűen kiegyenlítésre nem került tartozását megfizeti a Hitelintézet javára. Amennyiben a Készfizető Kezes elégíti ki részben vagy egészben a Hitelintézet követelését az Adós helyett, a követelés az azt biztosító és kezességvállalást megelőzően keletkezett jogokkal, valamint a végrehajtási joggal együtt, a kielégítés erejéig, a Készfizető Kezesre száll át. A Készfizető Kezes tudomásul veszi azt a tényt, hogy a jelen szerződésben foglalt fizetési napok és/vagy fizetési napokon fizetendő összegek módosulhatnak a jelen szerződésben és az ÁSZF-ben meghatározott esetekben. A jelen szerződés megszűnik és a Készfizető Kezes szabadul kötelezettsége alól, amennyiben az Adós a jelen szerződésből eredő kötelezettségeinek teljes egészében eleget tett. 13. Az Adós, készfizető kezes kötelezettséget vállal arra, hogy személyes adataik megváltozását a Kölcsönnyújtónak 5 napon belül bejelenti. 14. Az Adós és a készfizető kezes kijelenti, hogy az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011 évi CXII törvény alapján nyilvántartott adatait a Kölcsönnyújtóval szemben nem tiltotta le, illetve jelen szerződéses jogviszony fennállása alatt nem tiltja le. Amennyiben a fenti nyilatkozatuk nem felel meg a valóságnak, illetve a kölcsönszerződésen alapuló tartozás maradéktalan kiegyenlítését megelőzően adatait bármikor letiltja, a Hitelintézet jogosult jelen kölcsönszerződést azonnali hatállyal felmondani. Az Adós és készfizető kezes ezennel hozzájárulását adja ahhoz, hogy a jelen Szerződés felmondása esetén a Hitelintézettel szemben vállalt kötelezettségei teljesítéséhez szükséges személyi adatait az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011 évi CXII törvényben megjelölt szervek a Kölcsönnyújtó írásbeli kérelmére kiszolgáltassák. A Hitelintézet jelen szerződést jogosult azonnali hatállyal felmondani és a fennálló kölcsöntőke tartozásnak és járulékainak egyösszegű visszafizetését követelni a Ptk. 6:387 -ában meghatározott alábbi esetekben: Érvényes: től piaci kamatozású lakáshitel szerződés 8

9 a) az adós körülményeiben lényeges kedvezőtlen változás állt be, és az adós felszólítás ellenére nem ad megfelelő biztosítékot; b) a kölcsönnek a szerződésben meghatározott célra való fordítása lehetetlen, vagy az adós a kölcsönösszeget nem erre a célra használja fel; c) az adós a hitelezőt megtévesztette, és ez a szerződés megkötését vagy annak tartalmát befolyásolta; d) az adós a fizetőképességére vonatkozó, valamint a kölcsön fedezetével, biztosítékával vagy céljának megvalósulásával kapcsolatos vizsgálatot akadályozza; e) az adós fedezet elvonására irányuló magatartása veszélyezteti a kölcsön visszafizetésének lehetőségét; f) a kölcsönre nyújtott biztosíték értéke vagy érvényesíthetősége jelentősen csökkent, és azt az adós a hitelező felszólítására nem egészíti ki; vagy g) az adós a kölcsönszerződés alapján fennálló fizetési kötelezettsége teljesítésével késedelembe esik, és mulasztását felszólításra sem pótolja. h) A hitelező jogosult a kölcsönszerződést az adós megfelelő biztosíték adására történő felszólítása nélkül felmondani, ha nyilvánvaló, hogy az adós megfelelő biztosíték nyújtására nem képes. A Hitelintézet a hitelszerződés felmondását az Adósnak, a Kezesnek és a személyes Adósnak nem minősülő Zálogkötelezettnek is megküldi. 15. A banküzemi tevékenység biztonságának emelése céljából az Adós hozzájárul a jelen Szerződésben foglalt személyes adatainak a központi hitelinformációs rendszerbe történő felvételéhez. A Hitelintézet a központi hitelinformációs rendszerbe az Adós adatait, valamint jelen Szerződésben az Adós által vállalt kötelezettségekre és az attól való eltérésre vonatkozó lényeges adatokat a Központi Hitelinformációs Rendszerről szóló évi CXXII. törvény 5., és 11 szerinti esetekben és tartalommal küldi meg. Az adós és / és készfizető kezes(ek) tudomásul veszi(k), hogy a Hitelintézet a központi hitelinformációs rendszerbe átadja annak a természetes személynek a Központi Hitelinformációs Rendszerről szóló évi CXXII. törvény 12. szerinti esetekben és tartalommal az adatait, aki a hitelszerződés megkötésének kezdeményezése során valótlan adatokat közöl, hamis vagy hamisított okiratot használ, ha mindez okirattal bizonyítható. Az adós kijelenti, hogy a jelen szerződés elválaszthatatlan mellékleteit képező Nyilatkozat Központi Hitelinformációs Rendszerben történő adatkezelésről, valamint Ügyféltájékoztató a Központi Hitelinformációs Rendszerrel kapcsolatos tudnivalókról (természetes személy ügyfél részére) dokumentumokat átvette, és annak tartalmát megismerte. Adósok ezen szerződés aláírásával is elismerik, hogy a Hitelintézet jelen szerződés tervezetét a szerződés kötést megelőzően...nappal (minimum 7 nappal korábban az Ügyfél rendelkezésére kell bocsátani a tervezetet.)rendelkezésükre bocsátotta. 16. Egyebekben a Hitelintézet és az Adós között létrejött fizetési számla szerződésben, a Kölcsönnyújtó üzletszabályzatában, a lakáscélú jogszabályokban, a bankhitelre vonatkozó jogszabályokban és a Polgári Törvénykönyvben foglaltak az irányadók. Az Adós és a Készfizető kezes kijelenti, hogy az ügyleti kamat a kezelési költség, az egyéb költségek, a teljes hitel díjmutató valamint a kölcsön összege és e szerződés egyéb feltételeinek meghatározása és e szerződésben történő feltüntetése, az általuk történő aláírást megelőzően megtörtént. Kijelentik továbbá, hogy e szerződést, a jogszabályok szerint számukra kötelezően rendelkezésre bocsátandó adatoknak és a feltételeknek a Hitelintézet által történő rendelkezésre bocsátása után, Érvényes: től piaci kamatozású lakáshitel szerződés 9

10 azok birtokában és ismeretében kötötték meg. Adós és a Készfizető kezes kijelentik, hogy a Magatartási Kódex előírása szerint a szerződéskötés előtti hitelezői magatartás általános elvei szerint a Hitelintézet részéről teljes körű tájékoztatásuk megtörtént 17. A Hitelintézet és az Adós a közöttük létrejött szerződésekből eredő jogviták peren kívüli rendezésére törekszenek. Amennyiben ez nem vezet eredményre, úgy független békéltető testülethez fordulhatnak (Csongrád megyei Kereskedelmi és Iparkamara, 6721 Szeged, Párizsi krt 8-12). valamint tájékoztatást kaphat a fogyasztóvédelemért felelős miniszter által vezetett minisztérium honlapján, mely az adós részére elérhető. 18. Az Adós tudomásul veszi, hogy jelen Szerződést közokiratba szükséges foglalni és a közjegyzői díj fizetését vállalja Az Adós/ok/ és készfizető kezes(ek) egybehangzóan kijelent/ik/ hogy teljesen cselekvőképes nagykorú magyar állampolgár/ok/, a kölcsönadó kijelenti, hogy a Szegedi Törvényszék Cégbíróságán bejegyzett Hitelintézet, aki/k/nek szerződéskötési joga és képessége semminemű korlátozás alá sem esik. 23. A szerződő felek az Általános Szerződési Feltételeket és a Hirdetményt megismerték, továbbá kijelenti(k), hogy a Hitelintézet jelen szerződés aláírásával egyidejűleg tájékoztatást adott a mindenkor aktuális Hirdetmény és Általános üzletszabályzat közzétételének módjáról és helyéről. Jelen szerződésből származó jogviták kapcsán a pertárgy értékének függvényében a Szegedi Járásbíróság, illetve a Szegedi Törvényszék kizárólagos illetékességét kötik ki a felek. Adós panasszal élhet a Hitelintézettel szemben Felügyeleténél. A Felügyeleti hatóság neve és székhelye: Magyar Nemzeti Bank (MNB)1013Budapest, Krisztina krt. 39.Levélcím: 1525 Budapest BKKP, Pf.:172, honlap: A jelen szerződést a felek elolvasták és annak tartalmát, mint akaratukkal mindenben egyezőt jóváhagyólag sajátkezűleg írták alá, valamint a szerződés aláírásával egyidejűleg annak egy példányát átvették. Az Adós, a készfizető kezes aláírásával igazolja, hogy a Hitelintézet üzletszabályzatában foglaltakat megismerte és elfogadta, valamint az Általános Szerződési Feltételekben foglaltakat megismerte, annak egy példányát átvette. Adós/ok és készfizető kezes/ek elismerik, hogy a jelen kölcsön szerződés elválaszthatatlan részét képező alábbi mellékleteket megismerte(ék) a kölcsönszerződés aláírásával egyidejűleg átvette/ék. Jelen kölcsön szerződés elválaszthatatlan mellékletei: 1. számú melléklet: Nyilatkozat Központi Hitelinformációs Rendszerben történő adatkezelésről 2. számú melléklet: Ügyféltájékoztató a Központi Hitelinformációs Rendszerrel kapcsolatos tudnivalókról (természetes személy ügyfél részére) 3. számú melléklet: Általános szerződési feltételek 4. számú melléklet: Adatvédelmi nyilatkozat Kelt: Szatymaz és Vidéke Takarékszövetkezet kölcsönadó képviseletében eljáró Érvényes: től piaci kamatozású lakáshitel szerződés 10

11 Adós* Adós* Készfizető kezes* Készfizető kezes*... Haszonélvező*... Haszonélvező* Előttünk, mint tanuk előtt: Név:..... Lakóhely:. Név:..... Lakóhely:. *Megjegyzés: Valamennyi aláíró nevét - az aláíráson túlmenően - nyomtatott betűvel is ki kell írni, és minden oldalt alá kell írni a feleknek. A Hitelintézet nevében a cégjegyzők esetében a beosztásuk is feltüntetendő. Érvényes: től piaci kamatozású lakáshitel szerződés 11

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Lakossági fogyasztási kölcsönhöz Szerződés szám:..

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Lakossági fogyasztási kölcsönhöz Szerződés szám:.. KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Lakossági fogyasztási kölcsönhöz Szerződés szám:.. Amely létrejött egyrészről a PILLÉR Takarékszövetkezet ( székhelye: 6782 Mórahalom Millenniumi sétány 1. szám Cégjegyzékszám: 06-02-000014,

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS. Takarékszövetkezet által jelzálogjog fedezete mellett nyújtott kölcsönökhöz. Szerződésszám: 569 -.

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS. Takarékszövetkezet által jelzálogjog fedezete mellett nyújtott kölcsönökhöz. Szerződésszám: 569 -. KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Takarékszövetkezet által jelzálogjog fedezete mellett nyújtott kölcsönökhöz. Szerződésszám: 569 -. Amely létrejött egyrészről a PILLÉR Takarékszövetkezet (székhelye: 6782 Mórahalom Millenniumi

Részletesebben

Duna Takarék Bank Zrt. által kötött szerződés mintaszövege Jelzálogalalú lakáscélú forintkölcsön

Duna Takarék Bank Zrt. által kötött szerződés mintaszövege Jelzálogalalú lakáscélú forintkölcsön 1. oldal KÖLCSÖNSZERZŐDÉS (Jelzálogalapú lakáscélú forintkölcsön) amely létrejött egyrészről: a DUNA TAKARÉK BANK Zrt. (székhelye: 9022 Győr, Árpád út 93., adószáma: 24719018-2-44, statisztikai számjele:

Részletesebben

Kölcsönszerződés forint alapú Szabad Felhasználású Jelzáloghitelhez

Kölcsönszerződés forint alapú Szabad Felhasználású Jelzáloghitelhez Kölcsönszerződés forint alapú Szabad Felhasználású Jelzáloghitelhez A szerződő felek (a továbbiakban: Felek), egyrészről: Nyírbélteki Körzeti Takarékszövetkezet, mint kölcsönnyújtó székhelye:4372 Nyírbéltek,

Részletesebben

Duna Takarék Bank Zrt. által kötött szerződés mintaszövege Jelzálogalapú szabad felhasználású forint kölcsönszerződés

Duna Takarék Bank Zrt. által kötött szerződés mintaszövege Jelzálogalapú szabad felhasználású forint kölcsönszerződés 1. oldal KÖLCSÖNSZERZŐDÉS (Jelzálogalapú szabad felhasználású forintkölcsön) amely létrejött egyrészről: a DUNA TAKARÉK BANK Zrt. (székhelye: 9022 Győr, Árpád út 93., adószáma: 24719018-2-44, statisztikai

Részletesebben

Jászárokszállás és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet 5123 Jászárokszállás, Árpád tér 2.

Jászárokszállás és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet 5123 Jászárokszállás, Árpád tér 2. Jászárokszállás és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet 5123 Jászárokszállás, Árpád tér 2. Ügyintéző: Hitelszám: K Ö L C S Ö N S Z E R Z Ő D É S egyéb lakáscélú takarékszövetkezeti kölcsönhöz amely a Jászárokszállás

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Személyi kölcsönhöz

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Személyi kölcsönhöz Hitelszerződés száma: Ügyintéző: KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Személyi kölcsönhöz amely létrejött egyrészről a Szabolcs Takarékszövetkezet (4400. Nyíregyháza Országzászló tér 4. cégjegyzékszáma: Cégjegyzék szám: 15-02-050272,

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS. lakáscélú, piaci kamatozású kölcsönről

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS. lakáscélú, piaci kamatozású kölcsönről AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet Székhely: 3346 Bélapátfalva, Május 1. út 2/a., Pf.:1. Telefon: 36/554-370 Fax: 36/554-371 Üzleti központ, postacím: 3300 Eger Katona tér 7-9.,Pf.: 227, Telefon: 36/514-520

Részletesebben

Takarékszövetkezet kirendeltsége: < kirendeltség> Tel.: / - Kölcsönszerződés jelzálog típusú lakossági kölcsön folyósítására @szegvartakarek.hu Kölcsönszám: 572 - amely létrejött egyrészről:

Részletesebben

HITELSZERZŐDÉS jelzálogfedezettel biztosított hitelcélhoz kötött

HITELSZERZŐDÉS jelzálogfedezettel biztosított hitelcélhoz kötött Füzes Takarék Szövetkezeti Hitelintézet Fiók Kölcsönszám:.. Okiratszám:. HITELSZERZŐDÉS jelzálogfedezettel biztosított hitelcélhoz kötött 1.) Szerződő felek adatai Amely létrejött egyrészről a Füzes Takarék

Részletesebben

Kölcsönszerződés Természetes személy részére jelzálogjog fedezete mellett nyújtott kölcsönhöz

Kölcsönszerződés Természetes személy részére jelzálogjog fedezete mellett nyújtott kölcsönhöz Kölcsönszerződés Természetes személy részére jelzálogjog fedezete mellett nyújtott kölcsönhöz 3. sz. melléklet Hiteliktatószám: Készítette: Ellenőrizte:.. A szerződő felek, egyrészről: a Sajóvölgye Takarékszövetkezet

Részletesebben

AGRIA BÉLAPÁTFALVA TAKARÉKSZÖVETKEZET

AGRIA BÉLAPÁTFALVA TAKARÉKSZÖVETKEZET AGRIA BÉLAPÁTFALVA TAKARÉKSZÖVETKEZET Székhely: 3346 Bélapátfalva, Május 1. út 2/a., Pf.:1. Telefon: 36/554-370 Fax: 36/554-371 Üzleti központ, postacím: 3300 Eger Katona tér 7-9.,Pf.: 227, Telefon: 36/514-520

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS a Takarékszövetkezet által felújítási-korszerűsítési célra nyújtott kölcsönhöz

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS a Takarékszövetkezet által felújítási-korszerűsítési célra nyújtott kölcsönhöz A kölcsön száma:... Hitel számlaszám: 55100... -... KÖLCSÖNSZERZŐDÉS a Takarékszövetkezet által felújítási-korszerűsítési célra nyújtott kölcsönhöz amely létrejött egyrészről a BORSOD TAKARÉK Takarékszövetkezet

Részletesebben

Kölcsönszerződés. Kéthely és Vidéke Takarékszövetkezet 8700 Marcali Rákóczi u. 16. Jelzálogtípusú bankkölcsönhöz (Szabad felhasználású hitel)

Kölcsönszerződés. Kéthely és Vidéke Takarékszövetkezet 8700 Marcali Rákóczi u. 16. Jelzálogtípusú bankkölcsönhöz (Szabad felhasználású hitel) Hiteliktatószám:. Engedélyszám: Kölcsönszerződés Jelzálogtípusú bankkölcsönhöz (Szabad felhasználású hitel) A szerződő felek (a továbbiakban: Felek), egyrészről: Kéthely és Vidéke Takarékszövetkezet, mint

Részletesebben

Kölcsönszerződés lakosság részére nyújtandó piaci kamatozású Lakáscélú hitelhez

Kölcsönszerződés lakosság részére nyújtandó piaci kamatozású Lakáscélú hitelhez Kölcsön iktatószám: / Kölcsönszerződés lakosság részére nyújtandó piaci kamatozású Lakáscélú hitelhez A szerződő felek (a továbbiakban: Felek), egyrészről: a Tiszafüred és Vidéke Takarékszövetkezet, székhelye:

Részletesebben

Kölcsönszerződés fogyasztóknak nyújtott lakáscélú fogyasztási kölcsönhöz / szabad felhasználású jelzáloggal fedezett fogyasztási kölcsönhöz

Kölcsönszerződés fogyasztóknak nyújtott lakáscélú fogyasztási kölcsönhöz / szabad felhasználású jelzáloggal fedezett fogyasztási kölcsönhöz 1 Rónasági Kirendeltsége Szerződésszám: Kölcsönszerződés fogyasztóknak nyújtott lakáscélú fogyasztási kölcsönhöz / szabad felhasználású jelzáloggal fedezett fogyasztási kölcsönhöz A szerződő felek, egyrészről:

Részletesebben

FOGYASZTÓI JELZÁLOG KÖLCSÖNSZERZŐDÉS (felhasználási célhoz nem kötött, 3 éven túli lejáratú)

FOGYASZTÓI JELZÁLOG KÖLCSÖNSZERZŐDÉS (felhasználási célhoz nem kötött, 3 éven túli lejáratú) FOGYASZTÓI JELZÁLOG KÖLCSÖNSZERZŐDÉS (felhasználási célhoz nem kötött, 3 éven túli lejáratú) 1. Szerződő felek: 1.1. Hitelező Cégneve: Hajós és Vidéke Takarékszövetkezet Székhelye: 6344 Hajós, Rózsa u.

Részletesebben

Kölcsönszerződés Fogyasztóknak nyújtott forint alapú lakáscélú/nem lakáscélú 1 kölcsönhöz

Kölcsönszerződés Fogyasztóknak nyújtott forint alapú lakáscélú/nem lakáscélú 1 kölcsönhöz Kölcsönszerződés Fogyasztóknak nyújtott forint alapú lakáscélú/nem lakáscélú 1 kölcsönhöz 6. sz. melléklet Amely egyrészről a Tiszavasvári Takarékszövetkezet (cím: 4440. Tiszavasvári, Kossuth út 1. cégjegyzékszám:

Részletesebben

Duna Takarék Bank Zrt. által kötött szerződés mintaszövege Lakossági személyi kölcsön futamidő alatt fix kamatozással

Duna Takarék Bank Zrt. által kötött szerződés mintaszövege Lakossági személyi kölcsön futamidő alatt fix kamatozással 1. oldal KÖLCSÖNSZERZŐDÉS (futamidő alatt fix kamatozású személyi kölcsönhöz) Szerződő felek, egyrészről: neve:.. születési neve: szül. helye, ideje:... anyja neve: lakóhelyének címe: személyi azonosító

Részletesebben

FORINT ALAPÚ SZEMÉLYI KÖLCSÖN SZERZŐDÉS

FORINT ALAPÚ SZEMÉLYI KÖLCSÖN SZERZŐDÉS KINIZSI BANK Zrt. FORINT ALAPÚ SZEMÉLYI KÖLCSÖN SZERZŐDÉS Szerződésszám:.. FORINT ALAPÚ SZEMÉLYI KÖLCSÖN SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Kinizsi Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság Rövidített

Részletesebben

Kölcsönszerződés forint alapú Takarék Classic Szabad Felhasználású Jelzáloghitelhez

Kölcsönszerződés forint alapú Takarék Classic Szabad Felhasználású Jelzáloghitelhez Hiteliktatószám: 14. sz. melléklet Kölcsönszerződés forint alapú Takarék Classic Szabad Felhasználású Jelzáloghitelhez A szerződő felek (a továbbiakban: Felek), egyrészről: Szigetvári Takarékszövetkezet

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS FOGYASZTÓKNAK NYÚJTOTT FORINT ALAPÚ 3 ÉVEN BELÜLI LEJÁRATÚ SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGKÖLCSÖNHÖZ

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS FOGYASZTÓKNAK NYÚJTOTT FORINT ALAPÚ 3 ÉVEN BELÜLI LEJÁRATÚ SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGKÖLCSÖNHÖZ KÖLCSÖN IKTATÓSZÁMA:. KÖLCSÖNSZERZŐDÉS FOGYASZTÓKNAK NYÚJTOTT FORINT ALAPÚ 3 ÉVEN BELÜLI LEJÁRATÚ SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGKÖLCSÖNHÖZ 1. Szerződő felek (a továbbiakban: Felek): 1.1. Hitelező: Neve:

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS FELHASZNÁLÁSI CÉLHOZ NEM KÖTÖTT JELZÁLOGHITELHEZ

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS FELHASZNÁLÁSI CÉLHOZ NEM KÖTÖTT JELZÁLOGHITELHEZ Szerződés száma: Hitelszámla száma: KÖLCSÖNSZERZŐDÉS FELHASZNÁLÁSI CÉLHOZ NEM KÖTÖTT JELZÁLOGHITELHEZ mely létrejött egyrészről, a Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér

Részletesebben

Jelen ÁSZSZ hatálya a fogyasztóknak a Takarék Kiváltó Hitel termék keretében nyújtott jelzáloghitelekre terjed ki.

Jelen ÁSZSZ hatálya a fogyasztóknak a Takarék Kiváltó Hitel termék keretében nyújtott jelzáloghitelekre terjed ki. Üzletszabályzat melléklet Hiteliktatószám:.....sz. szerződés 1. számú függeléke Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak forintban - lakáscélú és szabad felhasználású forintosított hitel kiváltására

Részletesebben

Hatálybalépés napja: 2015. február 1.

Hatálybalépés napja: 2015. február 1. Kölcsönszám: ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő jelzáloghitel szerződésekhez (lakáscélú jelzálogkölcsönök, jelzálogfedezet mellett nyújtott szabad

Részletesebben

[Kirend.vezető név] [Kirend.ügyintéző] Adós Adós Kirend.vezető Kirend.ügyintéző

<adós neve> <adós neve> [Kirend.vezető név] [Kirend.ügyintéző] Adós Adós Kirend.vezető Kirend.ügyintéző Bakonyvidéke Takarékszövetkezet Kirendeltsége Kölcsönszám: iktatószám Ügyintéző: Cenzúraszám: FOGYASZTÁSI (SZEMÉLYI) KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről

Részletesebben

Kölcsönszerződés. ingatlanon alapított jelzálogjog fedezete mellett, piaci kamatozással

Kölcsönszerződés. ingatlanon alapított jelzálogjog fedezete mellett, piaci kamatozással Kölcsönszerződés ingatlanon alapított jelzálogjog fedezete mellett, piaci kamatozással amely létrejött egyrészről DRB Dél-Dunántúli Regionális Bank Zrt. Székhely: Cégjegyzékszáma: 02-10-060351 Adószáma:

Részletesebben

Hiteliktatószám:...sz. szerződés 1. számú függeléke

Hiteliktatószám:...sz. szerződés 1. számú függeléke Hiteliktatószám:.....sz. szerződés 1. számú függeléke Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak forintban - lakáscélú és szabad felhasználású forintosított hitel kiváltására - nyújtott, jelzáloggal

Részletesebben

Fogyasztási (személyi) kölcsönszerződés

Fogyasztási (személyi) kölcsönszerződés Fogyasztási (személyi) kölcsönszerződés A hitel ikt. száma:.. /.. A hitel száma:..... Készítette aláírás:... Készítette név:... Ellenőrizte aláírás:.. Ellenőrizte név:.. Engedélyezte:...... Engedélyező

Részletesebben

Fogyasztási (személyi) kölcsönszerződés (Készült az 2013. évi CCXXXVII. törvény alapján)

Fogyasztási (személyi) kölcsönszerződés (Készült az 2013. évi CCXXXVII. törvény alapján) Fogyasztási (személyi) kölcsönszerződés (Készült az 2013. évi CCXXXVII. törvény alapján) A kölcsön ikt. száma:.../ Készítette:... Ellenőrizte:... amely létrejött egyrészről a Sajóvölgye Takarékszövetkezet

Részletesebben