1.1. A Takarékszövetkezet az Adósnak.,-Ft, azaz.. forint kölcsönt nyújt.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1.1. A Takarékszövetkezet az Adósnak.,-Ft, azaz.. forint kölcsönt nyújt."

Átírás

1 KÖLCSÖNSZERZŐDÉS ingatlanfedezet mellett nyújtott, lakásvásárlási/építési/bővítési/felújítási/korszerűsítési/adósságkiváltó/szabad felhasználási célú hitelről amely létrejött egyrészről a Pilisvörösvár és Vidéke Takarékszövetkezet (cím: 2085 Pilisvörösvár, Fő út 130., cégjegyzékszám: , adószám: , statisztikai számjel: ), mint Kölcsönnyújtó (továbbiakban: Takarékszövetkezet), másrészről a/az: Családi és utóneve: Születési neve: Állandó lakcíme: Levelezési (kézbesítési) cím: Anyja neve: Állampolgársága: Születési hely, idő: Személyi azonosító: Személyi igazolvány száma: Adóazonosító jel: mint Adós (a továbbiakban: Adós) Családi és utóneve: Születési neve: Állandó lakcíme: Levelezési (kézbesítési) cím: Anyja neve: Állampolgársága: Születési hely, idő: Személyi azonosító: Személyi igazolvány száma: Adóazonosító jel: mint Adós (a továbbiakban: Adós) kölcsön nyújtása tárgyában, az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett: 1. A kölcsön összege, célja, futamideje, folyósítása 1.1. A Takarékszövetkezet az Adósnak.,-Ft, azaz.. forint kölcsönt nyújt. A kölcsön célja:..körzeti Földhivatal nyilvántartásában.helység, HRSZ alatt felvett, természetben a cím szám alatt található ingatlan megvásárlása/felújítása/bővítése/korszerűsítése. 1/13

2 A kölcsön célja:..körzeti Földhivatal nyilvántartásában.helység, HRSZ alatt felvett, természetben a cím szám alatt található ingatlanon lakóház építése. A kölcsönt a Takarékszövetkezet szabad felhasználási céllal nyújtja. A kölcsönt a Takarékszövetkezet hitelkiváltási céllal nyújtja. A kiváltásra kerülő kölcsön adatai: Kölcsönt nyújtó pénzintézet (a továbbiakban: pénzintézet) megnevezése: A hitelszerződés azonosító száma: Fennálló tartozás összege (dátum, deviza): Fennálló tartozás összege (dátum, forint): A kölcsön nyújtása az alábbi feltételekkel valósul meg: Kölcsön megnevezése: Kölcsön összege: A szerződéskötéskor induló éves ügyleti kamat: A szerződéskötéskor induló teljes hiteldíj mutató: Hitelfolyósítási díj (egyszeri) Futamidő (hónap)/törlesztőrészletek száma max.: Kölcsön lejárata: Kamatperiódus hossza, kezdete: A szerződéskötéskor az induló teljes ügyleti kamat évi.. %. A szerződéskötés napja szerinti kamatperiódusban érvényes három hónapos BUBOR 1 :. %, az induló kamatfelár: évi.. %. A kamatperiódus hossza 3 hónap, kezdete minden naptári negyedév első napja. A kamatperióduson belül a hitel kamata nem változik. Az ügyleti kamat mértéke a három hónapos BUBOR változásának hatására naptári negyedévenként, minden naptári negyedév első napján automatikusan változik. Az automatikus kamatváltozás során az új kamat a kamatváltozást megelőző hónap utolsó munkanapját megelőzően két nappal érvényes BUBOR mérték figyelembevételével kerül meghatározásra. A BUBOR mértéke a Takarékszövetkezet honlapján tekinthető meg. A kölcsön induló teljes hiteldíja tartalmazza az Adós által fizetendő, a jelen szerződés aláírásakor hatályos ügyleti kamatot, a hitelfolyósítási díjat, az ingatlan értékbecslésének díját, két helyszíni szemle díját, (építés/felújítás/korszerűsítés bővítési cél esetén ) az ingatlan nyilvántartási eljárás díját, az évi zárlati díjat, valamint a fizetésiszámla vezetés havi díját. Nem tartalmazza a Kölcsönszerződés megkötéséhez szükséges jelen pontban megfogalmazottak figyelembe vételével - közjegyzői díjat, a biztosítás díját, továbbá a kölcsön nem szerződésszerű 1 BUBOR: A budapesti bankközi forinthitel kamatláb, bankközi forintbetétekre számított átlagos éves kamatláb, melyet a Magyar Nemzeti Bank a honlapján tesz közzé. 2/13

3 törlesztése, valamint az Adós által kezdeményezett bármilyen szerződésmódosítás miatti díjakat, költségeket. Felek kijelentik, és kötelezik magukat arra, hogy bármely elszámolási vita, illetve takarékszövetkezeti igény kielégítés esetére, vagy a jelen okirat szerinti kölcsönből mindenkor fennálló kölcsön és egyéb tartozás mértékére, a folyósítás tényleges időpontja, a teljesítési kötelezettség lejárata megállapítása, valamint bármely egyéb a közvetlen bírósági végrehajtás céljából szükséges tény, adat megállapítása tekintetében ellenkező bizonyításig az Adós Takarékszövetkezetnél vezetett számlái, és a Takarékszövetkezet nyilvántartásai, könyvei alapján készült közjegyzői okiratba foglalt ténytanúsítványt fogadják el, mint közhiteles, aggálytalan tartalmú bizonyítékot. Ennek megfelelően a kölcsön és járulékai nem, vagy nem szerződés szerinti megfizetés esetén a végrehajtás alapjául szolgáló, mindenkor fennálló kölcsön-, és járuléktartozást, továbbá a fent hivatkozott tényeket jelen okirat mellett, az Adós Takarékszövetkezetnél vezetett számláiról, illetve a Takarékszövetkezet nyilvántartásai, könyvei alapján készült közjegyzői okiratba foglalt ténytanúsítvány tanúsítja, amelynek elfogadására a Felek jelen okirat aláírásával kötelezettséget vállalnak. 2. A kölcsön törlesztő részletének összege, esedékessége 2.1. Az Adós az 1. pontban megjelölt kölcsönösszeget minden hónap 01-én esedékessé váló részletekben a Takarékszövetkezetnél vezetett.. számú fizetési számlájáról köteles törleszteni. A törlesztő részlet az annuitás módszerével kerül meghatározásra, mely tartalmazza a tőkét, és a kamatot oly módon, hogy a kölcsön, valamint a kamat havonta esedékes része képezi a havi törlesztő részletet. Az első törlesztő részlet esedékességének időpontja a kölcsön folyósítását követő hónap első napja. Amennyiben ez a nap munkaszüneti napra esik, az esedékesség napja az ezt követő első banki munkanap. A hitel induló havi törlesztő részletének összege a szerződés aláírásakor :.,-Ft, azaz. forint. A három havi BUBOR változásának hatására naptári negyedévenként változó kamat mérték következében a kölcsön törlesztő részlete változhat. A törlesztő részlet üzleti évfordulókor felülvizsgálatra kerül és amennyiben a törlesztő részlet összege módosul, úgy a Takarékszövetkezet az Adóst levélben, írásban értesíti. A törlesztő részlet az üzleti évfordulókor sorra kerülő felülvizsgálat mellett továbbá módosulhat abban az esetben év közben is, ha a kamat 1 %-ot meghaladó mértékben változik az aktuális törlesztő részlet megállapításakor érvényes mértékhez képest. A részlet összege változhat továbbá abból az okból is, hogy nem kerül sor folyósításra a szerződéskötés hónapjában, és ezzel a törlesztési esedékességek száma csökken. A Takarékszövetkezetnél az üzleti évforduló minden év január 1. napja. Az Adós köteles gondoskodni arról, hogy a Takarékszövetkezetnél vezetett fizetési számlán a jelen Kölcsönszerződés szerinti mindenkori törlesztő részlet megfizetéséhez fedezetet biztosító összeg havi rendszerességgel rendelkezésre álljon. A havi törlesztő részletek a szerződésszerű teljesítés esetére érvényesítendő ügyleti kamat időarányos részét is magukban foglalják. Az utolsó törlesztő részlet esedékességekor a 3/13

4 kölcsönösszeg után járó, ezen időpontig kiegyenlítésre nem került kamat egy összegben válik esedékessé Az Adós a jelen szerződés aláírásával felhatalmazza a Takarékszövetkezetet, hogy esedékességkor a mindenkor esedékes törlesztő részletet a 2.1 pontban jelölt fizetési számláról külön megbízása nélkül leemelje. Továbbá felhatalmazza az Adós a Takarékszövetkezetet, hogy amennyiben a törlesztő részlet megfizetéséhez szükséges fedezet a fizetési számlán bármely okból nem áll rendelkezésre, a Takarékszövetkezet az esedékes, ki nem egyenlített törlesztő részlet összegét és a hátralékot, a jelen szerződéses rendelkezés alapján belátása szerinti időpontban leemelje az Adós bármely nála vezetett fizetési számlájáról. Az Adós a fizetési kötelezettségei teljesítése céljából felhatalmazza a Takarékszövetkezetet, hogy a Takarékszövetkezet a jelen pontba foglalt beszámítási jogát a Takarékszövetkezet tévedésének helyesbítését és a hatósági átutalási végzés alapján történő fizetési megbízásokat követően, de minden más fizetési megbízást megelőzően gyakorolja. 2.3 Adós tudomásul veszi, hogy a teljesített befizetések elsősorban késedelmi kamatra, a költségre, majd az ügyleti kamatra, és végül a tőketartozásra kerülnek elszámolásra Az Adós jogosult az előtörlesztésre a Hirdetményben közzétett mértékű Előtörlesztési díj egyidejű befizetése mellett. Amennyiben jogszabály határozza meg az adott konkrét előtörlesztési esetben alkalmazható Előtörlesztési díjmértéket, a Takarékszövetkezet nem állapíthat meg mindenkori hatályos Hirdetményében ezt meghaladó mértéket. Amennyiben az Adós nem kérte a Takarékszövetkezettől a törlesztés felfüggesztését, az előtörlesztés nem mentesíti az Adóst a szerződésben vállalt havi törlesztő részletek rendszeres megfizetése alól. Az előtörlesztés összegének elszámolásához az Adósnak írásbeli igénybejelentést kell benyújtania a Takarékszövetkezet részére. Az előtörlesztési igénybejelentésben az Adósnak szükséges rendelkeznie arról, hogy az előtörlesztés elszámolását követően fennmaradó tőketartozás újraütemezése során a törlesztő részlet csökkentését igényli-e (a futamidő változatlanul hagyása mellett), vagy a futamidő rövidítését (a törlesztő részlet változatlanul hagyása mellett). Előtörlesztés esetén a Hitelező jogosult előírni a Kölcsönszerződés, valamint az arról készült közokirat módosítását, amelynek költsége az Adóst terheli. A teljes tartozás kiegyenlítését követő 30 napon belül a hiteltartozás megszűnését igazoló elszámolást küld a Takarékszövetkezet az Adós részére A Takarékszövetkezet az egyes törlesztések, és egyéb fizetési kötelezettségek késedelmes teljesítése esetén, azok esedékessé válásától számítottan a jelen szerződésben kikötött kamaton felül a késedelem időtartamára az Általános Üzletszabályzatban meghatározott korlátok között késedelmi kamatot is jogosult felszámítani. 3. A kamatfelár, költség és díj megváltoztatása A felek megállapodása alapján az Adós számára hátrányosan kizárólag a szerződésben megállapított hitelkamat, kamatfelár, költség és díj módosítható egyoldalúan. Ha a szerződés egyoldalú módosításának alapjául szolgáló feltételek a hitelkamat, a kamatfelár, a költség vagy a 4/13

5 díj csökkentését teszik lehetővé, a Takarékszövetkezet ezt a szerződéses kötelezettsége részeként az Adós javára érvényesíti. A kamatfelár változása 5-18 éves futamidejű hitelek esetében A kamatfelár mértéke változó. A kamatfelár 3 éves kamatfelár változási periódusonként változik. A kamatfelár első alkalommal a szerződéskötés naptári évét követő 4. naptári év első napján változik, majd minden 3. naptári év első napján módosul. Az első kamatfelár változás során a kamatfelár mértéke olyan mértékben nő vagy csökken, mint amilyen mértékben az MNB által a kamatfelár változtatást megelőző 120. napon az MNB által közzétett H4F3 típusú kamatfelár-változási mutató érték változik a szerződéskötés naptári évét követő év első napját megelőző 120. napon közzétett kamatváltozási mutató értékéhez képest. A további kamatfelár változás során a kamatfelár mértéke olyan mértékben nő vagy csökken, mint amilyen mértékben az MNB által a kamatfelár változtatást megelőző 120. napon az MNB által közzétett H4F3 típusú kamatfelár-változási mutató érték változik a legutolsó változás során figyelembe vett kamatváltozási mutató értékéhez képest. A kamatfelár változása éves futamidejű hitelek esetében A kamatfelár mértéke változó. A kamatfelár 5 éves kamatfelár változási periódusonként változik. A kamatfelár első alkalommal a szerződéskötés naptári évét követő 6. naptári év első napján változik, majd minden 5. naptári év első napján módosul. Az első kamatfelár változás során a kamatfelár mértéke olyan mértékben nő vagy csökken, mint amilyen mértékben az MNB által a kamatfelár változtatást megelőző 120. napon az MNB által közzétett H4F5 típusú kamatfelár-változási mutató érték változik a szerződéskötés naptári évét követő év első napját megelőző 120. napon közzétett kamatváltozási mutató értékéhez képest. A további kamatfelár változás során a kamatfelár mértéke olyan mértékben nő vagy csökken, mint amilyen mértékben az MNB által a kamatfelár változtatást megelőző 120. napon az MNB által közzétett H4F5 típusú kamatfelár-változási mutató érték változik a legutolsó változás során figyelembe vett kamatváltozási mutató értékéhez képest. A kamatváltozási-mutató emelkedése esetén a Takarékszövetkezet egyoldalú döntés alapján minden esetben jogosult a kamatfelár mértékét a mutató változás szerint lehetséges mértéknél kisebb mértékben emelni, vagy változatlanul hagyni. A Takarékszövetkezet a kamaton kívül az Adós terhére csak olyan költséget állapíthat meg és módosíthat - annak növekedésével arányosan az Adós számára hátrányosan, amelyet a szerződésben, illetve a szerződés elválaszthatatlan részét képező Általános Üzletszabályzatban, Általános Szerződési Feltételben és Hirdetményben tételesen meghatározott, és amely költség a szerződés megkötése, módosítása és az Adóssal való kapcsolattartás során közvetlenül az Adós érdekében, harmadik személy szolgáltatásával összefüggésben az Adósra áthárítható módon merült fel. A Takarékszövetkezet a kamaton kívül díj fizetését - ide nem értve a kölcsön folyósításához, a hitelkeret rendelkezésre tartásához, valamint az Adós általi előtörlesztéshez közvetlenül kapcsolódó költségei fejében a jogszabály szerint megállapítható díjat - a szerződésben tételesen rögzített módon, a szerződéskötéssel, a szerződés módosításával és megszüntetésével, valamint ügyviteli költségeivel összefüggésben köthet ki, és e díjat legfeljebb a Központi Statisztikai Hivatal által közzétett előző évi éves fogyasztói árindex mértékével emelheti. A Takarékszövetkezet a költséget annak felmerülésekor, a díjat pedig évente egy alkalommal, április 1. napjával hatályos időponttal módosíthatja. Az aktuális költségeket és díjakat a Takarékszövetkezet mindenkor hatályos Hirdetménye tartalmazza. 5/13

6 A Takarékszövetkezet a jelen szerződés aláírása után az Adós kérelmére végrehajtott minden módosítás esetén jogosult szerződésmódosítási díjat felszámolni és azt az Adós köteles a szerződésmódosítást megelőzően a Takarékszövetkezet pénztárába befizetni. Szerződésmódosítási díj mértéke a Takarékszövetkezet mindenkori hatályos Hirdetménye szerint kerül megállapításra. Amennyiben jogszabály határozza meg az adott konkrét szerződésmódosítási esetben alkalmazható szerződés módosítási díjmértéket, a Takarékszövetkezet nem állapíthat meg mindenkori hatályos Hirdetményében ezt meghaladó mértéket. A kamat, díj vagy költség egyoldalú módosításáról a Takarékszövetkezet az Általános Üzletszabályzatban meghatározott módon tájékoztatja az Adóst. 5. A kölcsön folyósítása Egyösszegű folyósítás esetén: 5.1. A Takarékszövetkezet a folyósítási feltételek maradéktalan teljesülése után 8, azaz nyolc munkanapon belül a kölcsön összegét egy összegben jóváírja az.. Adós Takarékszövetkezetnél vezetett.. számú számlájára. Több részletben történő folyósítás esetén : 5.1. A Takarékszövetkezet az egyes részfolyósítások esetén a folyósítási feltételek maradéktalan teljesülése után 8, azaz nyolc munkanapon belül a kölcsönt a Takarékszövetkezet műszaki ellenőre által meghatározott készültségi foknak megfelelően szakaszosan, de legfeljebb részletben folyósítja a.. Adós Takarékszövetkezetnél vezetett..számú számlájára. A helyszíni szemle díját az Adós a mindenkor hatályos Hirdetmény szerint köteles megfizetni A kölcsön folyósításának feltételei: - a folyósítási díj megfizetése - kölcsön- és jelzálogszerződés megkötése, A Fedezetértékelési szabályzat szerint szükséges egyoldalú tartozáselismerő nyilatkozatba, vagy a szerződés kétoldalú közokiratba foglalása: - a kölcsön- és jelzálogszerződés közjegyzői tartozáselismerő nyilatkozatba foglalása, az okirat Takarékszövetkezet részére történő benyújtása, a közjegyzői díj megfizetése az Adóst terheli, - a kölcsön- és jelzálogszerződés kétoldalú közjegyzői okiratba foglalása, a közjegyzői díj megfizetése az Adóst terheli, 6/13

7 Építés/felújítás/korszerűsítés/bővítés /szabadfelhasználás esetén minden esetben, valamint egyéb cél esetén, ha nem a hitelcéllal érintett ingatlan a biztosíték - az ingatlan nyilvántartásban a Takarékszövetkezet jelzálogjogának, és az ahhoz a kapcsolódó elidegenítési és terhelési tilalomnak határozattal történő bejegyzésének igazolása, Vásárlás cél esetén és hitelkiváltási cél esetén, amennyiben a hitellel érintett ingatlan biztosíték: - az ingatlan nyilvántartásban a Takarékszövetkezet jelzálogjogának, és az ahhoz a kapcsolódó elidegenítési és terhelési tilalomnak széljeggyel történő nyilvántartásba vételének igazolása - Vásárlási cél esetén, amennyiben a hitellel érintett ingatlan biztosíték: - átutalási megbízás benyújtása a Takarékszövetkezet részére az 5.1 pontban jelölt fizetési számlája terhére a jelen szerződés szerinti hitelösszegnek az 1.1 pontban megjelölt ingatlanra kötött adásvételi szerződésben a vételár kifizetési helyéül megjelölt fizetési számlára történő teljesítéséhez, - az 5.1 pontban jelölt fizetési számlán rendelkezésre kell állnia az eseti átutalás díjának megfizetéséhez szükséges fedezetnek, - az 5.1 pontban jelölt fizetési számlán nem állhat fenn várakozó megbízás (sorbanálló tétel). Adósságkiváltási cél esetén, amennyiben a biztosíték a kiváltásra kerülő hitelnél is fedezetként szolgált. : - A folyósítás feltétele a kiváltásra kerülő kölcsönt nyújtó pénzintézet nyilatkozatának benyújtása, amely tartalmazza az Adós kiváltásra kerülő Kölcsönszerződésből eredő teljes kötelezettség összegét, azt a - pénzintézet rendelkezése alatt álló - számlaszámot ahova a teljes hitelösszeg megfizetését teljesíteni kell, valamint azt, hogy a jelölt összeg megfizetését követő 15 napon belül a pénzintézet kiadja a javára bejegyzett jelzálog (elidegenítési és terhelési tilalom) törlésére vonatkozó engedélyező nyilatkozatot. - Amennyiben a pénzintézet végtörlesztési igazolása szerint a végtörlesztési teljesítési napot megelőzően esedékes fizetési kötelezettség áll fenn, szükséges ennek (ezek) határidőre történt teljesítésének igazolása fizetési számlakivonattal, - átutalási megbízás benyújtása a Takarékszövetkezet részére az 5.1 pontban jelölt fizetési számlája terhére a jelen szerződés szerinti hitelösszegnek az 1.1 pontban megjelölt ingatlanra kötött adásvételi szerződésben a vételár kifizetési helyéül megjelölt fizetési számlára történő teljesítéséhez, - az 5.1 pontban jelölt fizetési számlán rendelkezésre kell állnia az eseti átutalás díjának megfizetéséhez szükséges fedezetnek, - az 5.1 pontban jelölt fizetési számlán nem állhat fenn várakozó megbízás (sorbanálló tétel). - munkáltatói igazolás benyújtása Adós (munkabér/nyugdíj) jövedelmének a Takarékszövetkezetnél vezetett fizetési számlára történő utalásáról, 7/13

8 - az Adós köteles továbbá a 6. pontban szereplő ingatlanra vonatkozó teljes körű lakásbiztosítást kötni, és a Takarékszövetkezet részére benyújtani a biztosító által aláírt Fedezetigazolási nyilatkozatot a hitelbiztosítéki záradék bejegyzéséről (a Hitelező biztosítási összegen alapított zálogjogának biztosító általi nyilvántartásba vételéről). Amennyiben önerő szükséges: - A folyósítás több részletben történő folyósítás esetén: az első folyósítás feltétele. Ft összegű önerő felhasználásának helyszíni szemlével, vagy egyéb a Takarékszövetkezet által meghatározott módon történő történő igazolása; Adósságkiváltási cél esetén, amennyiben a biztosíték a kiváltásra kerülő hitelnél is fedezetként szolgáló ingatlan lesz : 5.3. Az Adós köteles a folyósítás napját követően, de legfeljebb 30 napon belül benyújtani a Takarékszövetkezet részére a hitelt nyújtó pénzintézet által kiadott törlési engedélyt, valamint igazolni, hogy az az illetékes földhivatalhoz benyújtásra került. Adós tudomásul veszi, hogy a Takarékszövetkezet a kölcsön folyósítását megtagadhatja, ha a Kölcsönszerződés megkötése után az Adós körülményeiben vagy a biztosíték értékében vagy érvényesíthetőségében olyan lényeges változás állt be, amely miatt a Kölcsönszerződés teljesítése többé nem elvárható, és az Adós felszólítás ellenére nem ad megfelelő biztosítékot. 6. A kölcsön biztosítéka 6.1. A kölcsönösszeg visszafizetésének biztosítékaként egy ingatlan esetén.. Adós és egyben Zálogkötelezett a jelen szerződés mellékletét képező Jelzálog szerződés alapján jelzálogjogot alapít a.. Földhivatal ingatlan nyilvántartásában belterület. helyrajzi szám alatt nyilvántartott, természetben a. szám alatt található ingatlanra és feltétlenül és visszavonhatatlanul hozzájárul ahhoz, hogy az ingatlan nyilvántartásba a Takarékszövetkezet jelzálogjoga /valamint ennek biztosítékaként elidegenítési és terhelési tilalom.,-ft, azaz forint összegű tőke és járulékai erejéig bejegyzésre kerüljön. Több ingatlan esetén.. Adós és egyben Zálogkötelezett a jelen szerződés mellékletét képező Egyetemleges Jelzálog szerződés alapján egyetemleges jelzálogjogot alapít a.. Földhivatal ingatlan nyilvántartásában belterület. helyrajzi szám alatt nyilvántartott, természetben a. szám alatt található, valamint a a.. Földhivatal ingatlan nyilvántartásában belterület. helyrajzi szám alatt nyilvántartott, természetben a. szám alatt található, 8/13

9 ingatlanra és feltétlenül és visszavonhatatlanul hozzájárul ahhoz, hogy az ingatlan nyilvántartásba a Takarékszövetkezet egyetemleges jelzálogjoga /valamint ennek biztosítékaként elidegenítési és terhelési tilalom.,-ft, azaz forint összegű tőke és járulékai erejéig bejegyzésre kerüljön. 6.2.Az Adós a jelen szerződés szerint biztosítékul szolgáló ingatlan(oka)t a kölcsön fennállásának időtartama alatt köteles karbantartani, lakásbiztosítást kötni, a Takarékszövetkezet kedvezményezetti minőségét a biztosítónál bejelenteni, s a biztosítás díját a Takarékszövetkezeten keresztül rendszeresen fizetni. Adós tudomásul veszi, hogy a lakásbiztosítási szerződést a jelen Szerződés szerinti tartozás fennállása alatt nem szüntetheti meg A biztosítékul szolgáló ingatlan(oka)t, vagy egyes részeit a Takarékszövetkezet előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül, a kölcsön teljes visszafizetése előtt az Adós sem elidegeníteni, sem megterhelni nem jogosult. A Takarékszövetkezet az elidegenítéshez való hozzájárulását jogosult új feltételek megállapításához kötni Adós kijelenti, hogy a 6.1. pontban megjelölt ingatlanban a tulajdonosok laknak/lakni fognak. a 6.1. pontban megjelölt ingatlant bérbe adják/bérbe fogják adni, és a bérleti díj nem haladja meg/nem fogja meghaladni a jelen Kölcsönszerződés szerinti havi törlesztő részlet 20%-át. nem állnak fenn az előzőek szerinti feltételek. (a megfelelő rész jelölendő). Amennyiben a jelen pont szerintiekben változás történik, az Adós 15 napon belül köteles írásbeli nyilatkozattal tájékoztatni a Takarékszövetkezetet. Adós tudomásul veszi, hogy pótfedezet nyújtási kötelezettsége keletkezik, ha a szerződéskötés idején nyújtott fedezet megsemmisül, vagy megrongálódik, illetve abban a fennálló tartozáshoz viszonyítva jelentős értékcsökkenés (avulás) következik be. A Takarékszövetkezetnek jogában áll a kölcsön futamideje alatt a hitel felülvizsgálati munka keretében az Adós jövedelmi, vagyoni helyzetét felülvizsgálni, a fedezet meglétét ellenőrizni. 7. Az Adós tájékoztatása A Takarékszövetkezet évente, a naptári év végén írásban tájékoztatja az Adóst a felszámított kamatok összegéről, a jóváírások összegéről és elszámolásáról, a fennálló kölcsöntartozásról. 8. A Kölcsönszerződés létrejötte és megszüntetése A jelen Kölcsönszerződés a Takarékszövetkezet és az Adósok általi aláírást követően lép hatályba. A Takarékszövetkezet jogosult a jelen Kölcsönszerződést azonnali hatállyal felmondani és a teljes kölcsöntartozást, járulékaival együtt lejárttá tenni, az Adós pedig köteles a felmondással esedékessé tett tartozást a felmondás közlésével egyidejűleg ha abban más határidő nem szerepel a Takarékszövetkezetnek megfizetni, ha bármely Adós súlyos szerződésszegést követ el. Súlyos szerződésszegésnek minősülnek különösen a Polgári Törvénykönyvről szóló évi V. törvény ( Ptk. ) 6:387. -ában valamint a jelen szerződésben, valamint az Üzletszabályzatban foglalt esetek, így különösen: - ha az Adós a jelen szerződésben foglalt bármely fizetési kötelezettségét nem teljesíti; vagy 9/13

10 - ha a bármely Adós valótlan adatot közöl; vagy - ha az Adós az Ingatlant a Takarékszövetkezet előzetes írásos hozzájárulása nélkül bérbe vagy használatba adja, illetve elidegeníti bármely jogcímen, vagy ezek bármelyikét megkísérli; vagy - ha az Adósnak a Takarékszövetkezetnél nyitott és a kölcsön törlesztésének alapjául szolgáló számlája(i) megszüntetésre kerül(nek); vagy - ha a jelen szerződéshez kapcsolódó bármely biztosítási szerződés bármely okból megszűnik; illetve ha a biztosítás díját az arra kötelezett nem, vagy csak részben fizeti meg, vagy e biztosítási szerződést valamely lényeges részében (pl. zálogjogosultak köre, kockázati kör, biztosítási összeg) a Takarékszövetkezetre hátrányos módon megváltoztatja; vagy - ha a Ptk. 6:387. -ában foglalt bármely egyéb felmondási ok bekövetkezik; vagy - ha a kölcsön fedezetéül szolgáló ingatlan állaga bármely okból tartósan romlik, vagy értéke tartósan csökken, és az Adós annak állagát nem állította helyre, vagy a kölcsön fedezetét pótfedezettel a Takarékszövetkezet bármely jelen szerződésben meghatározott okból történő írásos felszólításának kézhezvételét követő 30 napon belül nem egészíti ki megfelelően; vagy - ha a Kölcsön fedezetéül szolgáló bármely ingatlanra a Takarékszövetkezet előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül olyan jogot, vagy tényt jegyeznek be vagy a földhivatali nyilvántartásban széljeggyel igazolhatóan ilyennek bejegyzése folyamatban van, amely a Takarékszövetkezet kielégítési jogának lehetséges mértékét vagy igényérvényesítésének lehetséges időpontját a Takarékszövetkezet számára kedvezőtlenül befolyásolhatja (pl. végrehajtási jog, további jelzálogjog, perfeljegyzés); vagy - ha az Adós bármely más, jelen szerződésben vagy az Üzletszabályzatban foglalt, a Takarékszövetkezet által fontosnak minősített kötelezettségét megszegi. - Ha Adós a jelen szerződés alapján folyósított kölcsönt a céltól eltérően használta fel. Szabad felhasználási célú hitel esetén a fenti utolsó feltétel törlendő A fenti esetekben a Takarékszövetkezet jogosult a még nem folyósított kölcsön folyósítását felfüggeszteni, vagy megtagadni, vagy a Kölcsönszerződést azonnali hatállyal felmondani. A jelen szerződésben foglalt kötelezettségek egyetemlegesek, tehát a teljes követelés minden Adóssal szemben érvényesíthető. A követelés érvényesítésével kapcsolatos minden felmerülő költség Adóst terheli. Felmondás esetén a jelen szerződés alapján fennálló valamennyi követelés lejárttá válik, és megnyílik a Takarékszövetkezet kielégítési joga. Amennyiben a Takarékszövetkezet a felmondás jogával nem vagy nem azonnal élt, vagy a felmondást visszavonja, az nem jelenti azt, hogy a Takarékszövetkezet a felmondás jogáról, illetve a követelés érvényesítéséről lemondott volna. Felek rögzítik, hogy Adós is jogosult a jelen Kölcsönszerződés azonnali hatályú felmondására a Takarékszövetkezet súlyos szerződésszegése esetén, továbbá az Általános Üzletszabályzatban a fogyasztói hitelszerződésekre irányadó különös rendelkezésekben meghatározott esetekben. Az Adós a jelen szerződés aláírásával felhatalmazza a Takarékszövetkezetet, hogy a szerződés felmondása esetén a felmondás időpontjában még fennálló tartozásának összegével a Takarékszövetkezetnél vezetett bármely lakossági fizetési számláját külön megbízása nélkül, jelen szerződéses rendelkezés alapján megterhelje. Az Adós tudomásul veszi, hogy bármely a jelen szerződésben foglalt Adóst terhelő kötelezettség elmulasztása a szerződés azonnali hatályú felmondását vonhatja maga után. 9. Egyéb kikötések 10/13

11 9.1. Adós tudomásul veszi, hogy a kölcsön fedezetéül lekötött ingatlan forgalmi értéke évente felülvizsgálatra kerül. Az Adós vállalja, hogy amennyiben szükséges, úgy feltétel nélkül biztosítja az ingatlanba történő bejutást a Takarékszövetkezet meghatalmazott képviselőjének. Az ingatlanérték felülvizsgálatának költsége az Adóst terheli. A felülvizsgálatot a Takarékszövetkezet végzi, de három évente külső értékbecslőt bízhat meg. A Takarékszövetkezet által végzett felülvizsgálat esetén annak költsége nem haladhatja meg a Takarékszövetkezet vonatkozó mindenkori érvényes Hirdetményében a Műszaki ellenőrzési díj mértékét. Felek rögzítik, hogy a követelés elévülésére az általános szabályok az irányadóak, azonban megállapodnak abban, hogy az Adós nem teljesítése esetén a Takarékszövetkezet által az Adós részére küldött teljesítésre vonatkozó felszólítás az elévülési időt mindenkor megszakítja 9.2.Az Adós kötelezettséget vállal arra, hogy lakcíme, tartózkodási helye, munkahelye, illetve a jelen Kölcsönszerződés bevezető részében megjelölt személyes adatai megváltozását a Takarékszövetkezetnek haladéktalanul bejelenti Adós kötelezettséget vállal arra, hogy a (munkabér/nyugdíj) jövedelmét Adós Takarékszövetkezetnél vezetett fizetési számlájára utaltatja a jelen hitelszerződés megszűnéséig Az Adós kijelenti, hogy a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló évi CXII. törvény alapján adatait a Takarékszövetkezettel szemben nem tiltotta le, illetve jelen szerződéses jogviszony fennállása alatt nem tiltja le. Amennyiben fenti nyilatkozata nem felel meg a valóságnak, illetőleg a jelen Kölcsönszerződésen alapuló tartozás maradéktalan kiegyenlítését megelőzően adatait bármikor letiltja, a Takarékszövetkezet az erről történő tudomásszerzése esetén jogosult jelen Kölcsönszerződést azonnali hatállyal felmondani Az Adós ezennel hozzájárulását adja ahhoz, hogy a jelen Szerződés felmondása esetén a Takarékszövetkezettel szemben vállalt kötelezettségei teljesítéséhez szükséges személyi adatai az évi LXVI. Törvényben megjelölt szervek a Takarékszövetkezet írásbeli kérelmére kiszolgáltassák Az Adós kijelenti, hogy a Takarékszövetkezet A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének Tájékoztatója magánszemélyek részére a Központi Hitelinformációs Rendszerről c. dokumentumot a Kölcsönkérelmi nyomtatvány részeként rendelkezésre bocsátotta, azt a jelen szerződés megkötését és aláírását megelőzően megismerte, azt elolvasta és az abban foglaltakat megértette és tudomásul vette. Az Adósok kijelentik, hogy a jelen szerződés aláírását megelőzően a Takarékszövetkezet megismertette velük A központi hitelinformációs rendszerről szóló évi CXXII. törvény (KHR tv.) 10.. tartalmát, mely szerint a Takarékszövetkezet köteles tájékoztatást adni az általa, a KHR rendszeréből átvett személyükre és ügyleteikre vonatkozó - adatokról, és az abból a hitelképességükre vonatkozóan megállapítható következtetéseiről, valamint a Takarékszövetkezet szükség esetén köteles a hitelfelvétel kockázataira a hitel igénylők figyelmét felhívni. Az Adósok igazolják, hogy a Központi Hitelinformációs Rendszerből átvett adatokra, az azokból a hitelképességüket érintő következtetésekre, valamint a hitelfelvétel kockázataira vonatkozó tájékoztatást a Takarékszövetkezettől megkapták, azt megértették és tudomásul vették. Amennyiben az Adós jelen szerződésben vállalt fizetési kötelezettségének nem tesz eleget és a lejárt és meg nem fizetett tartozásának összege meghaladja a késedelembe esés időpontjában érvényes legkisebb összegű havi minimálbért és ezen minimálbérösszeget meghaladó késedelem folyamatosan, több mint kilencven napon keresztül fennállt, úgy a Takarékszövetkezet megküldi a Központi Hitelinformációs Rendszerbe az Adós adatait, valamint jelen Szerződésben az Adós által vállalt kötelezettségekre és az attól való eltérésre vonatkozó lényeges adatokat a központi 11/13

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS HITELKIVÁLTÁSRA magánszemélyek részére lakáscélú felhasználásra

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS HITELKIVÁLTÁSRA magánszemélyek részére lakáscélú felhasználásra Szerződés száma: KÖLCSÖNSZERZŐDÉS HITELKIVÁLTÁSRA magánszemélyek részére lakáscélú felhasználásra amely létrejött egyrészről az ERSTE BANK HUNGARY ZRT. (székhely: 1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., cégjegyzékszám:

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS magánszemélyek részére lakásvásárlás céljára

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS magánszemélyek részére lakásvásárlás céljára Szerződés száma: KÖLCSÖNSZERZŐDÉS magánszemélyek részére lakásvásárlás céljára amely létrejött egyrészről az ERSTE BANK HUNGARY ZRT. (székhely: 1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., cégjegyzékszám: Fővárosi

Részletesebben

FORINT ALAPÚ FOGYASZTÁSI (SZEMÉLYI) KÖLCSÖNSZERZŐDÉS (óvadék nélküli esetben és óvadék esetén is)

FORINT ALAPÚ FOGYASZTÁSI (SZEMÉLYI) KÖLCSÖNSZERZŐDÉS (óvadék nélküli esetben és óvadék esetén is) Kölcsönszerződés száma: FORINT ALAPÚ FOGYASZTÁSI (SZEMÉLYI) KÖLCSÖNSZERZŐDÉS (óvadék nélküli esetben és óvadék esetén is) amely létrejött egyrészről a Jászárokszállás és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS a Takarékszövetkezet által felújítási-korszerűsítési célra nyújtott kölcsönhöz

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS a Takarékszövetkezet által felújítási-korszerűsítési célra nyújtott kölcsönhöz A kölcsön száma:... Hitel számlaszám: 55100... -... KÖLCSÖNSZERZŐDÉS a Takarékszövetkezet által felújítási-korszerűsítési célra nyújtott kölcsönhöz amely létrejött egyrészről a BORSOD TAKARÉK Takarékszövetkezet

Részletesebben

Duna Takarék Bank Zrt. által kötött szerződés mintaszövege Jelzálogalapú szabad felhasználású forint kölcsönszerződés

Duna Takarék Bank Zrt. által kötött szerződés mintaszövege Jelzálogalapú szabad felhasználású forint kölcsönszerződés 1. oldal KÖLCSÖNSZERZŐDÉS (Jelzálogalapú szabad felhasználású forintkölcsön) amely létrejött egyrészről: a DUNA TAKARÉK BANK Zrt. (székhelye: 9022 Győr, Árpád út 93., adószáma: 24719018-2-44, statisztikai

Részletesebben

HITELSZERZŐDÉS Lakossági szabadfelhasználású jelzálogkölcsönhöz

HITELSZERZŐDÉS Lakossági szabadfelhasználású jelzálogkölcsönhöz HITELSZERZŐDÉS Lakossági szabadfelhasználású jelzálogkölcsönhöz Hitelszám: Iktatószám: amely létrejött egyrészről Név: Születési név: Lakcím: Adóazonosító jel: Azonosító okmány típusa: Azonosító okmány

Részletesebben

Duna Takarék Bank Zrt. által kötött szerződés mintaszövege Jelzálogalalú lakáscélú forintkölcsön

Duna Takarék Bank Zrt. által kötött szerződés mintaszövege Jelzálogalalú lakáscélú forintkölcsön 1. oldal KÖLCSÖNSZERZŐDÉS (Jelzálogalapú lakáscélú forintkölcsön) amely létrejött egyrészről: a DUNA TAKARÉK BANK Zrt. (székhelye: 9022 Győr, Árpád út 93., adószáma: 24719018-2-44, statisztikai számjele:

Részletesebben

FOGYASZTÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS ingatlanfedezettel

FOGYASZTÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS ingatlanfedezettel Hatályos: 2015. február 1-jétől.. szerződésszám FOGYASZTÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS ingatlanfedezettel amely létrejött egyrészről Veresegyház és Vidéke Takarékszövetkezet (2112 Veresegyház, Fő út 53., cégjegyzékszám:

Részletesebben

FORINT ALAPÚ SZEMÉLYI KÖLCSÖN SZERZŐDÉS

FORINT ALAPÚ SZEMÉLYI KÖLCSÖN SZERZŐDÉS KINIZSI BANK Zrt. FORINT ALAPÚ SZEMÉLYI KÖLCSÖN SZERZŐDÉS Szerződésszám:.. FORINT ALAPÚ SZEMÉLYI KÖLCSÖN SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Kinizsi Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság Rövidített

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS. Takarékszövetkezet által jelzálogjog fedezete mellett nyújtott kölcsönökhöz. Szerződésszám: 569 -.

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS. Takarékszövetkezet által jelzálogjog fedezete mellett nyújtott kölcsönökhöz. Szerződésszám: 569 -. KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Takarékszövetkezet által jelzálogjog fedezete mellett nyújtott kölcsönökhöz. Szerződésszám: 569 -. Amely létrejött egyrészről a PILLÉR Takarékszövetkezet (székhelye: 6782 Mórahalom Millenniumi

Részletesebben

HITELSZERZŐDÉS jelzálogfedezettel biztosított hitelcélhoz kötött

HITELSZERZŐDÉS jelzálogfedezettel biztosított hitelcélhoz kötött Füzes Takarék Szövetkezeti Hitelintézet Fiók Kölcsönszám:.. Okiratszám:. HITELSZERZŐDÉS jelzálogfedezettel biztosított hitelcélhoz kötött 1.) Szerződő felek adatai Amely létrejött egyrészről a Füzes Takarék

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS FOGYASZTÓKNAK NYÚJTOTT FORINT ALAPÚ 3 ÉVEN BELÜLI LEJÁRATÚ SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGKÖLCSÖNHÖZ

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS FOGYASZTÓKNAK NYÚJTOTT FORINT ALAPÚ 3 ÉVEN BELÜLI LEJÁRATÚ SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGKÖLCSÖNHÖZ KÖLCSÖN IKTATÓSZÁMA:. KÖLCSÖNSZERZŐDÉS FOGYASZTÓKNAK NYÚJTOTT FORINT ALAPÚ 3 ÉVEN BELÜLI LEJÁRATÚ SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGKÖLCSÖNHÖZ 1. Szerződő felek (a továbbiakban: Felek): 1.1. Hitelező: Neve:

Részletesebben

FOGYASZTÓI JELZÁLOG KÖLCSÖNSZERZŐDÉS (felhasználási célhoz nem kötött, 3 éven túli lejáratú)

FOGYASZTÓI JELZÁLOG KÖLCSÖNSZERZŐDÉS (felhasználási célhoz nem kötött, 3 éven túli lejáratú) FOGYASZTÓI JELZÁLOG KÖLCSÖNSZERZŐDÉS (felhasználási célhoz nem kötött, 3 éven túli lejáratú) 1. Szerződő felek: 1.1. Hitelező Cégneve: Hajós és Vidéke Takarékszövetkezet Székhelye: 6344 Hajós, Rózsa u.

Részletesebben

Kölcsönszerződés jelzálogjoggal biztosított szabad felhasználású kölcsönhöz

Kölcsönszerződés jelzálogjoggal biztosított szabad felhasználású kölcsönhöz Kölcsönszerződés száma: [*] Kölcsönszerződés jelzálogjoggal biztosított szabad felhasználású kölcsönhöz mely létrejött egyrészről a Polgári Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhelye: 4090 Polgár,

Részletesebben

Kölcsönszerződés Fogyasztóknak nyújtott forint alapú lakáscélú/nem lakáscélú 1 kölcsönhöz

Kölcsönszerződés Fogyasztóknak nyújtott forint alapú lakáscélú/nem lakáscélú 1 kölcsönhöz Kölcsönszerződés Fogyasztóknak nyújtott forint alapú lakáscélú/nem lakáscélú 1 kölcsönhöz 6. sz. melléklet Amely egyrészről a Tiszavasvári Takarékszövetkezet (cím: 4440. Tiszavasvári, Kossuth út 1. cégjegyzékszám:

Részletesebben

Hiteliktatószám: A szerződő felek, egyrészről:

Hiteliktatószám: A szerződő felek, egyrészről: A végleges szerződésből minden lábjegyzet törlendő! Kölcsönszerződés ingatlan jelzálogjoggal biztosított, fogyasztóknak, szabad felhasználású hitel kiváltására nyújtott kölcsönhöz A szerződő felek, egyrészről:

Részletesebben

Kölcsönszerződés forint alapú Szabad Felhasználású Jelzáloghitelhez

Kölcsönszerződés forint alapú Szabad Felhasználású Jelzáloghitelhez Kölcsönszerződés forint alapú Szabad Felhasználású Jelzáloghitelhez A szerződő felek (a továbbiakban: Felek), egyrészről: Nyírbélteki Körzeti Takarékszövetkezet, mint kölcsönnyújtó székhelye:4372 Nyírbéltek,

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS (SZEMÉLYI KÖLCSÖN NYÚJTÁSÁRÓL)

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS (SZEMÉLYI KÖLCSÖN NYÚJTÁSÁRÓL) KÖLCSÖNSZERZŐDÉS (SZEMÉLYI KÖLCSÖN NYÚJTÁSÁRÓL) Hitelszám: Iktatószám: amelyet egyrészről az Örkényi Takarékszövetkezet (Székhely: 2377 Örkény, Kossuth L. u. 34/A, Statisztikai számjel: «HEAD/F_FIRMKSH»,

Részletesebben

Takarékszövetkezet kirendeltsége: < kirendeltség> Tel.: / - Kölcsönszerződés jelzálog típusú lakossági kölcsön folyósítására @szegvartakarek.hu Kölcsönszám: 572 - amely létrejött egyrészről:

Részletesebben

Kölcsönszerződés. Kéthely és Vidéke Takarékszövetkezet 8700 Marcali Rákóczi u. 16. Jelzálogtípusú bankkölcsönhöz (Szabad felhasználású hitel)

Kölcsönszerződés. Kéthely és Vidéke Takarékszövetkezet 8700 Marcali Rákóczi u. 16. Jelzálogtípusú bankkölcsönhöz (Szabad felhasználású hitel) Hiteliktatószám:. Engedélyszám: Kölcsönszerződés Jelzálogtípusú bankkölcsönhöz (Szabad felhasználású hitel) A szerződő felek (a továbbiakban: Felek), egyrészről: Kéthely és Vidéke Takarékszövetkezet, mint

Részletesebben

Duna Takarék Bank Zrt. által kötött szerződés mintaszövege Lakossági személyi kölcsön futamidő alatt fix kamatozással

Duna Takarék Bank Zrt. által kötött szerződés mintaszövege Lakossági személyi kölcsön futamidő alatt fix kamatozással 1. oldal KÖLCSÖNSZERZŐDÉS (futamidő alatt fix kamatozású személyi kölcsönhöz) Szerződő felek, egyrészről: neve:.. születési neve: szül. helye, ideje:... anyja neve: lakóhelyének címe: személyi azonosító

Részletesebben

Kölcsönszerződés Otthonteremtési kamattámogatásos lakáscélú kölcsönhöz

Kölcsönszerződés Otthonteremtési kamattámogatásos lakáscélú kölcsönhöz Kölcsönszerződés Otthonteremtési kamattámogatásos lakáscélú kölcsönhöz amely egyrészről a BORSOD TAKARÉK Takarékszövetkezet (cím: 3441 Mezőkeresztes, Dózsa György út 37., cégjegyzékszám: 05-02-000282,

Részletesebben

Kölcsönszerződés. ingatlanon alapított jelzálogjog fedezete mellett, piaci kamatozással

Kölcsönszerződés. ingatlanon alapított jelzálogjog fedezete mellett, piaci kamatozással Kölcsönszerződés ingatlanon alapított jelzálogjog fedezete mellett, piaci kamatozással amely létrejött egyrészről DRB Dél-Dunántúli Regionális Bank Zrt. Székhely: Cégjegyzékszáma: 02-10-060351 Adószáma:

Részletesebben

Oberbank Forint alapú hitelszerződés (hitelkiváltás és szabad felhasználás céljára)

Oberbank Forint alapú hitelszerződés (hitelkiváltás és szabad felhasználás céljára) Oberbank Forint alapú hitelszerződés (hitelkiváltás és szabad felhasználás céljára) amely létrejött egyrészről az Oberbank AG Magyarországi Fióktelep székhely: 1062 Budapest, Váci út 1-3. cégjegyzékszám:

Részletesebben

Fogyasztói kölcsönszerződés jelzálogfedezettel Felhasználási célhoz nem kötött, 3 éven belüli

Fogyasztói kölcsönszerződés jelzálogfedezettel Felhasználási célhoz nem kötött, 3 éven belüli Fogyasztói kölcsönszerződés jelzálogfedezettel Felhasználási célhoz nem kötött, 3 éven belüli A hitel ikt. száma: A hitel száma: Készítette: Ellenőrizte; Engedélyezte: 1. Szerződő felek: 1.1. Hitelező:

Részletesebben

Kölcsönszerződés forint alapú Takarék Classic Szabad Felhasználású Jelzáloghitelhez

Kölcsönszerződés forint alapú Takarék Classic Szabad Felhasználású Jelzáloghitelhez Hiteliktatószám: 14. sz. melléklet Kölcsönszerződés forint alapú Takarék Classic Szabad Felhasználású Jelzáloghitelhez A szerződő felek (a továbbiakban: Felek), egyrészről: Szigetvári Takarékszövetkezet

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Személyi kölcsönhöz

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Személyi kölcsönhöz Hitelszerződés száma: Ügyintéző: KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Személyi kölcsönhöz amely létrejött egyrészről a Szabolcs Takarékszövetkezet (4400. Nyíregyháza Országzászló tér 4. cégjegyzékszáma: Cégjegyzék szám: 15-02-050272,

Részletesebben

Fogyasztási (személyi) kölcsönszerződés

Fogyasztási (személyi) kölcsönszerződés Iktatószám: Kölcsönszám: Hitelszámla száma: CB határozatszám: Fogyasztási (személyi) kölcsönszerződés Amely létrejött egyrészről a mint kölcsönnyújtó székhelye: 8380 Hévíz, Széchenyi u. 66. cégjegyzék

Részletesebben

Szerződésszám: 1013 Budapest, Krisztina körút 39. sz. Fiók Címe: (a továbbiakban: Bank),

Szerződésszám: 1013 Budapest, Krisztina körút 39. sz. Fiók Címe: (a továbbiakban: Bank), Szerződésszám: Kölcsönszerződés Piaci kamatozású ingatlanvásárlási hitel amely létrejött egyrészről: Dél-Dunántúli Takarék Bank Zrt. Székhely: 7400 Kaposvár, Berzsenyi D. u. 44. Cégjegyzékszáma: 14-10-300294

Részletesebben

Kölcsönszerződés lakosság részére nyújtandó piaci kamatozású Lakáscélú hitelhez

Kölcsönszerződés lakosság részére nyújtandó piaci kamatozású Lakáscélú hitelhez Kölcsön iktatószám: / Kölcsönszerződés lakosság részére nyújtandó piaci kamatozású Lakáscélú hitelhez A szerződő felek (a továbbiakban: Felek), egyrészről: a Tiszafüred és Vidéke Takarékszövetkezet, székhelye:

Részletesebben