1.1. A Takarékszövetkezet az Adósnak.,-Ft, azaz.. forint kölcsönt nyújt.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1.1. A Takarékszövetkezet az Adósnak.,-Ft, azaz.. forint kölcsönt nyújt."

Átírás

1 KÖLCSÖNSZERZŐDÉS ingatlanfedezet mellett nyújtott, lakásvásárlási/építési/bővítési/felújítási/korszerűsítési/adósságkiváltó/szabad felhasználási célú hitelről amely létrejött egyrészről a Pilisvörösvár és Vidéke Takarékszövetkezet (cím: 2085 Pilisvörösvár, Fő út 130., cégjegyzékszám: , adószám: , statisztikai számjel: ), mint Kölcsönnyújtó (továbbiakban: Takarékszövetkezet), másrészről a/az: Családi és utóneve: Születési neve: Állandó lakcíme: Levelezési (kézbesítési) cím: Anyja neve: Állampolgársága: Születési hely, idő: Személyi azonosító: Személyi igazolvány száma: Adóazonosító jel: mint Adós (a továbbiakban: Adós) Családi és utóneve: Születési neve: Állandó lakcíme: Levelezési (kézbesítési) cím: Anyja neve: Állampolgársága: Születési hely, idő: Személyi azonosító: Személyi igazolvány száma: Adóazonosító jel: mint Adós (a továbbiakban: Adós) kölcsön nyújtása tárgyában, az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett: 1. A kölcsön összege, célja, futamideje, folyósítása 1.1. A Takarékszövetkezet az Adósnak.,-Ft, azaz.. forint kölcsönt nyújt. A kölcsön célja:..körzeti Földhivatal nyilvántartásában.helység, HRSZ alatt felvett, természetben a cím szám alatt található ingatlan megvásárlása/felújítása/bővítése/korszerűsítése. 1/13

2 A kölcsön célja:..körzeti Földhivatal nyilvántartásában.helység, HRSZ alatt felvett, természetben a cím szám alatt található ingatlanon lakóház építése. A kölcsönt a Takarékszövetkezet szabad felhasználási céllal nyújtja. A kölcsönt a Takarékszövetkezet hitelkiváltási céllal nyújtja. A kiváltásra kerülő kölcsön adatai: Kölcsönt nyújtó pénzintézet (a továbbiakban: pénzintézet) megnevezése: A hitelszerződés azonosító száma: Fennálló tartozás összege (dátum, deviza): Fennálló tartozás összege (dátum, forint): A kölcsön nyújtása az alábbi feltételekkel valósul meg: Kölcsön megnevezése: Kölcsön összege: A szerződéskötéskor induló éves ügyleti kamat: A szerződéskötéskor induló teljes hiteldíj mutató: Hitelfolyósítási díj (egyszeri) Futamidő (hónap)/törlesztőrészletek száma max.: Kölcsön lejárata: Kamatperiódus hossza, kezdete: A szerződéskötéskor az induló teljes ügyleti kamat évi.. %. A szerződéskötés napja szerinti kamatperiódusban érvényes három hónapos BUBOR 1 :. %, az induló kamatfelár: évi.. %. A kamatperiódus hossza 3 hónap, kezdete minden naptári negyedév első napja. A kamatperióduson belül a hitel kamata nem változik. Az ügyleti kamat mértéke a három hónapos BUBOR változásának hatására naptári negyedévenként, minden naptári negyedév első napján automatikusan változik. Az automatikus kamatváltozás során az új kamat a kamatváltozást megelőző hónap utolsó munkanapját megelőzően két nappal érvényes BUBOR mérték figyelembevételével kerül meghatározásra. A BUBOR mértéke a Takarékszövetkezet honlapján tekinthető meg. A kölcsön induló teljes hiteldíja tartalmazza az Adós által fizetendő, a jelen szerződés aláírásakor hatályos ügyleti kamatot, a hitelfolyósítási díjat, az ingatlan értékbecslésének díját, két helyszíni szemle díját, (építés/felújítás/korszerűsítés bővítési cél esetén ) az ingatlan nyilvántartási eljárás díját, az évi zárlati díjat, valamint a fizetésiszámla vezetés havi díját. Nem tartalmazza a Kölcsönszerződés megkötéséhez szükséges jelen pontban megfogalmazottak figyelembe vételével - közjegyzői díjat, a biztosítás díját, továbbá a kölcsön nem szerződésszerű 1 BUBOR: A budapesti bankközi forinthitel kamatláb, bankközi forintbetétekre számított átlagos éves kamatláb, melyet a Magyar Nemzeti Bank a honlapján tesz közzé. 2/13

3 törlesztése, valamint az Adós által kezdeményezett bármilyen szerződésmódosítás miatti díjakat, költségeket. Felek kijelentik, és kötelezik magukat arra, hogy bármely elszámolási vita, illetve takarékszövetkezeti igény kielégítés esetére, vagy a jelen okirat szerinti kölcsönből mindenkor fennálló kölcsön és egyéb tartozás mértékére, a folyósítás tényleges időpontja, a teljesítési kötelezettség lejárata megállapítása, valamint bármely egyéb a közvetlen bírósági végrehajtás céljából szükséges tény, adat megállapítása tekintetében ellenkező bizonyításig az Adós Takarékszövetkezetnél vezetett számlái, és a Takarékszövetkezet nyilvántartásai, könyvei alapján készült közjegyzői okiratba foglalt ténytanúsítványt fogadják el, mint közhiteles, aggálytalan tartalmú bizonyítékot. Ennek megfelelően a kölcsön és járulékai nem, vagy nem szerződés szerinti megfizetés esetén a végrehajtás alapjául szolgáló, mindenkor fennálló kölcsön-, és járuléktartozást, továbbá a fent hivatkozott tényeket jelen okirat mellett, az Adós Takarékszövetkezetnél vezetett számláiról, illetve a Takarékszövetkezet nyilvántartásai, könyvei alapján készült közjegyzői okiratba foglalt ténytanúsítvány tanúsítja, amelynek elfogadására a Felek jelen okirat aláírásával kötelezettséget vállalnak. 2. A kölcsön törlesztő részletének összege, esedékessége 2.1. Az Adós az 1. pontban megjelölt kölcsönösszeget minden hónap 01-én esedékessé váló részletekben a Takarékszövetkezetnél vezetett.. számú fizetési számlájáról köteles törleszteni. A törlesztő részlet az annuitás módszerével kerül meghatározásra, mely tartalmazza a tőkét, és a kamatot oly módon, hogy a kölcsön, valamint a kamat havonta esedékes része képezi a havi törlesztő részletet. Az első törlesztő részlet esedékességének időpontja a kölcsön folyósítását követő hónap első napja. Amennyiben ez a nap munkaszüneti napra esik, az esedékesség napja az ezt követő első banki munkanap. A hitel induló havi törlesztő részletének összege a szerződés aláírásakor :.,-Ft, azaz. forint. A három havi BUBOR változásának hatására naptári negyedévenként változó kamat mérték következében a kölcsön törlesztő részlete változhat. A törlesztő részlet üzleti évfordulókor felülvizsgálatra kerül és amennyiben a törlesztő részlet összege módosul, úgy a Takarékszövetkezet az Adóst levélben, írásban értesíti. A törlesztő részlet az üzleti évfordulókor sorra kerülő felülvizsgálat mellett továbbá módosulhat abban az esetben év közben is, ha a kamat 1 %-ot meghaladó mértékben változik az aktuális törlesztő részlet megállapításakor érvényes mértékhez képest. A részlet összege változhat továbbá abból az okból is, hogy nem kerül sor folyósításra a szerződéskötés hónapjában, és ezzel a törlesztési esedékességek száma csökken. A Takarékszövetkezetnél az üzleti évforduló minden év január 1. napja. Az Adós köteles gondoskodni arról, hogy a Takarékszövetkezetnél vezetett fizetési számlán a jelen Kölcsönszerződés szerinti mindenkori törlesztő részlet megfizetéséhez fedezetet biztosító összeg havi rendszerességgel rendelkezésre álljon. A havi törlesztő részletek a szerződésszerű teljesítés esetére érvényesítendő ügyleti kamat időarányos részét is magukban foglalják. Az utolsó törlesztő részlet esedékességekor a 3/13

4 kölcsönösszeg után járó, ezen időpontig kiegyenlítésre nem került kamat egy összegben válik esedékessé Az Adós a jelen szerződés aláírásával felhatalmazza a Takarékszövetkezetet, hogy esedékességkor a mindenkor esedékes törlesztő részletet a 2.1 pontban jelölt fizetési számláról külön megbízása nélkül leemelje. Továbbá felhatalmazza az Adós a Takarékszövetkezetet, hogy amennyiben a törlesztő részlet megfizetéséhez szükséges fedezet a fizetési számlán bármely okból nem áll rendelkezésre, a Takarékszövetkezet az esedékes, ki nem egyenlített törlesztő részlet összegét és a hátralékot, a jelen szerződéses rendelkezés alapján belátása szerinti időpontban leemelje az Adós bármely nála vezetett fizetési számlájáról. Az Adós a fizetési kötelezettségei teljesítése céljából felhatalmazza a Takarékszövetkezetet, hogy a Takarékszövetkezet a jelen pontba foglalt beszámítási jogát a Takarékszövetkezet tévedésének helyesbítését és a hatósági átutalási végzés alapján történő fizetési megbízásokat követően, de minden más fizetési megbízást megelőzően gyakorolja. 2.3 Adós tudomásul veszi, hogy a teljesített befizetések elsősorban késedelmi kamatra, a költségre, majd az ügyleti kamatra, és végül a tőketartozásra kerülnek elszámolásra Az Adós jogosult az előtörlesztésre a Hirdetményben közzétett mértékű Előtörlesztési díj egyidejű befizetése mellett. Amennyiben jogszabály határozza meg az adott konkrét előtörlesztési esetben alkalmazható Előtörlesztési díjmértéket, a Takarékszövetkezet nem állapíthat meg mindenkori hatályos Hirdetményében ezt meghaladó mértéket. Amennyiben az Adós nem kérte a Takarékszövetkezettől a törlesztés felfüggesztését, az előtörlesztés nem mentesíti az Adóst a szerződésben vállalt havi törlesztő részletek rendszeres megfizetése alól. Az előtörlesztés összegének elszámolásához az Adósnak írásbeli igénybejelentést kell benyújtania a Takarékszövetkezet részére. Az előtörlesztési igénybejelentésben az Adósnak szükséges rendelkeznie arról, hogy az előtörlesztés elszámolását követően fennmaradó tőketartozás újraütemezése során a törlesztő részlet csökkentését igényli-e (a futamidő változatlanul hagyása mellett), vagy a futamidő rövidítését (a törlesztő részlet változatlanul hagyása mellett). Előtörlesztés esetén a Hitelező jogosult előírni a Kölcsönszerződés, valamint az arról készült közokirat módosítását, amelynek költsége az Adóst terheli. A teljes tartozás kiegyenlítését követő 30 napon belül a hiteltartozás megszűnését igazoló elszámolást küld a Takarékszövetkezet az Adós részére A Takarékszövetkezet az egyes törlesztések, és egyéb fizetési kötelezettségek késedelmes teljesítése esetén, azok esedékessé válásától számítottan a jelen szerződésben kikötött kamaton felül a késedelem időtartamára az Általános Üzletszabályzatban meghatározott korlátok között késedelmi kamatot is jogosult felszámítani. 3. A kamatfelár, költség és díj megváltoztatása A felek megállapodása alapján az Adós számára hátrányosan kizárólag a szerződésben megállapított hitelkamat, kamatfelár, költség és díj módosítható egyoldalúan. Ha a szerződés egyoldalú módosításának alapjául szolgáló feltételek a hitelkamat, a kamatfelár, a költség vagy a 4/13

5 díj csökkentését teszik lehetővé, a Takarékszövetkezet ezt a szerződéses kötelezettsége részeként az Adós javára érvényesíti. A kamatfelár változása 5-18 éves futamidejű hitelek esetében A kamatfelár mértéke változó. A kamatfelár 3 éves kamatfelár változási periódusonként változik. A kamatfelár első alkalommal a szerződéskötés naptári évét követő 4. naptári év első napján változik, majd minden 3. naptári év első napján módosul. Az első kamatfelár változás során a kamatfelár mértéke olyan mértékben nő vagy csökken, mint amilyen mértékben az MNB által a kamatfelár változtatást megelőző 120. napon az MNB által közzétett H4F3 típusú kamatfelár-változási mutató érték változik a szerződéskötés naptári évét követő év első napját megelőző 120. napon közzétett kamatváltozási mutató értékéhez képest. A további kamatfelár változás során a kamatfelár mértéke olyan mértékben nő vagy csökken, mint amilyen mértékben az MNB által a kamatfelár változtatást megelőző 120. napon az MNB által közzétett H4F3 típusú kamatfelár-változási mutató érték változik a legutolsó változás során figyelembe vett kamatváltozási mutató értékéhez képest. A kamatfelár változása éves futamidejű hitelek esetében A kamatfelár mértéke változó. A kamatfelár 5 éves kamatfelár változási periódusonként változik. A kamatfelár első alkalommal a szerződéskötés naptári évét követő 6. naptári év első napján változik, majd minden 5. naptári év első napján módosul. Az első kamatfelár változás során a kamatfelár mértéke olyan mértékben nő vagy csökken, mint amilyen mértékben az MNB által a kamatfelár változtatást megelőző 120. napon az MNB által közzétett H4F5 típusú kamatfelár-változási mutató érték változik a szerződéskötés naptári évét követő év első napját megelőző 120. napon közzétett kamatváltozási mutató értékéhez képest. A további kamatfelár változás során a kamatfelár mértéke olyan mértékben nő vagy csökken, mint amilyen mértékben az MNB által a kamatfelár változtatást megelőző 120. napon az MNB által közzétett H4F5 típusú kamatfelár-változási mutató érték változik a legutolsó változás során figyelembe vett kamatváltozási mutató értékéhez képest. A kamatváltozási-mutató emelkedése esetén a Takarékszövetkezet egyoldalú döntés alapján minden esetben jogosult a kamatfelár mértékét a mutató változás szerint lehetséges mértéknél kisebb mértékben emelni, vagy változatlanul hagyni. A Takarékszövetkezet a kamaton kívül az Adós terhére csak olyan költséget állapíthat meg és módosíthat - annak növekedésével arányosan az Adós számára hátrányosan, amelyet a szerződésben, illetve a szerződés elválaszthatatlan részét képező Általános Üzletszabályzatban, Általános Szerződési Feltételben és Hirdetményben tételesen meghatározott, és amely költség a szerződés megkötése, módosítása és az Adóssal való kapcsolattartás során közvetlenül az Adós érdekében, harmadik személy szolgáltatásával összefüggésben az Adósra áthárítható módon merült fel. A Takarékszövetkezet a kamaton kívül díj fizetését - ide nem értve a kölcsön folyósításához, a hitelkeret rendelkezésre tartásához, valamint az Adós általi előtörlesztéshez közvetlenül kapcsolódó költségei fejében a jogszabály szerint megállapítható díjat - a szerződésben tételesen rögzített módon, a szerződéskötéssel, a szerződés módosításával és megszüntetésével, valamint ügyviteli költségeivel összefüggésben köthet ki, és e díjat legfeljebb a Központi Statisztikai Hivatal által közzétett előző évi éves fogyasztói árindex mértékével emelheti. A Takarékszövetkezet a költséget annak felmerülésekor, a díjat pedig évente egy alkalommal, április 1. napjával hatályos időponttal módosíthatja. Az aktuális költségeket és díjakat a Takarékszövetkezet mindenkor hatályos Hirdetménye tartalmazza. 5/13

6 A Takarékszövetkezet a jelen szerződés aláírása után az Adós kérelmére végrehajtott minden módosítás esetén jogosult szerződésmódosítási díjat felszámolni és azt az Adós köteles a szerződésmódosítást megelőzően a Takarékszövetkezet pénztárába befizetni. Szerződésmódosítási díj mértéke a Takarékszövetkezet mindenkori hatályos Hirdetménye szerint kerül megállapításra. Amennyiben jogszabály határozza meg az adott konkrét szerződésmódosítási esetben alkalmazható szerződés módosítási díjmértéket, a Takarékszövetkezet nem állapíthat meg mindenkori hatályos Hirdetményében ezt meghaladó mértéket. A kamat, díj vagy költség egyoldalú módosításáról a Takarékszövetkezet az Általános Üzletszabályzatban meghatározott módon tájékoztatja az Adóst. 5. A kölcsön folyósítása Egyösszegű folyósítás esetén: 5.1. A Takarékszövetkezet a folyósítási feltételek maradéktalan teljesülése után 8, azaz nyolc munkanapon belül a kölcsön összegét egy összegben jóváírja az.. Adós Takarékszövetkezetnél vezetett.. számú számlájára. Több részletben történő folyósítás esetén : 5.1. A Takarékszövetkezet az egyes részfolyósítások esetén a folyósítási feltételek maradéktalan teljesülése után 8, azaz nyolc munkanapon belül a kölcsönt a Takarékszövetkezet műszaki ellenőre által meghatározott készültségi foknak megfelelően szakaszosan, de legfeljebb részletben folyósítja a.. Adós Takarékszövetkezetnél vezetett..számú számlájára. A helyszíni szemle díját az Adós a mindenkor hatályos Hirdetmény szerint köteles megfizetni A kölcsön folyósításának feltételei: - a folyósítási díj megfizetése - kölcsön- és jelzálogszerződés megkötése, A Fedezetértékelési szabályzat szerint szükséges egyoldalú tartozáselismerő nyilatkozatba, vagy a szerződés kétoldalú közokiratba foglalása: - a kölcsön- és jelzálogszerződés közjegyzői tartozáselismerő nyilatkozatba foglalása, az okirat Takarékszövetkezet részére történő benyújtása, a közjegyzői díj megfizetése az Adóst terheli, - a kölcsön- és jelzálogszerződés kétoldalú közjegyzői okiratba foglalása, a közjegyzői díj megfizetése az Adóst terheli, 6/13

7 Építés/felújítás/korszerűsítés/bővítés /szabadfelhasználás esetén minden esetben, valamint egyéb cél esetén, ha nem a hitelcéllal érintett ingatlan a biztosíték - az ingatlan nyilvántartásban a Takarékszövetkezet jelzálogjogának, és az ahhoz a kapcsolódó elidegenítési és terhelési tilalomnak határozattal történő bejegyzésének igazolása, Vásárlás cél esetén és hitelkiváltási cél esetén, amennyiben a hitellel érintett ingatlan biztosíték: - az ingatlan nyilvántartásban a Takarékszövetkezet jelzálogjogának, és az ahhoz a kapcsolódó elidegenítési és terhelési tilalomnak széljeggyel történő nyilvántartásba vételének igazolása - Vásárlási cél esetén, amennyiben a hitellel érintett ingatlan biztosíték: - átutalási megbízás benyújtása a Takarékszövetkezet részére az 5.1 pontban jelölt fizetési számlája terhére a jelen szerződés szerinti hitelösszegnek az 1.1 pontban megjelölt ingatlanra kötött adásvételi szerződésben a vételár kifizetési helyéül megjelölt fizetési számlára történő teljesítéséhez, - az 5.1 pontban jelölt fizetési számlán rendelkezésre kell állnia az eseti átutalás díjának megfizetéséhez szükséges fedezetnek, - az 5.1 pontban jelölt fizetési számlán nem állhat fenn várakozó megbízás (sorbanálló tétel). Adósságkiváltási cél esetén, amennyiben a biztosíték a kiváltásra kerülő hitelnél is fedezetként szolgált. : - A folyósítás feltétele a kiváltásra kerülő kölcsönt nyújtó pénzintézet nyilatkozatának benyújtása, amely tartalmazza az Adós kiváltásra kerülő Kölcsönszerződésből eredő teljes kötelezettség összegét, azt a - pénzintézet rendelkezése alatt álló - számlaszámot ahova a teljes hitelösszeg megfizetését teljesíteni kell, valamint azt, hogy a jelölt összeg megfizetését követő 15 napon belül a pénzintézet kiadja a javára bejegyzett jelzálog (elidegenítési és terhelési tilalom) törlésére vonatkozó engedélyező nyilatkozatot. - Amennyiben a pénzintézet végtörlesztési igazolása szerint a végtörlesztési teljesítési napot megelőzően esedékes fizetési kötelezettség áll fenn, szükséges ennek (ezek) határidőre történt teljesítésének igazolása fizetési számlakivonattal, - átutalási megbízás benyújtása a Takarékszövetkezet részére az 5.1 pontban jelölt fizetési számlája terhére a jelen szerződés szerinti hitelösszegnek az 1.1 pontban megjelölt ingatlanra kötött adásvételi szerződésben a vételár kifizetési helyéül megjelölt fizetési számlára történő teljesítéséhez, - az 5.1 pontban jelölt fizetési számlán rendelkezésre kell állnia az eseti átutalás díjának megfizetéséhez szükséges fedezetnek, - az 5.1 pontban jelölt fizetési számlán nem állhat fenn várakozó megbízás (sorbanálló tétel). - munkáltatói igazolás benyújtása Adós (munkabér/nyugdíj) jövedelmének a Takarékszövetkezetnél vezetett fizetési számlára történő utalásáról, 7/13

8 - az Adós köteles továbbá a 6. pontban szereplő ingatlanra vonatkozó teljes körű lakásbiztosítást kötni, és a Takarékszövetkezet részére benyújtani a biztosító által aláírt Fedezetigazolási nyilatkozatot a hitelbiztosítéki záradék bejegyzéséről (a Hitelező biztosítási összegen alapított zálogjogának biztosító általi nyilvántartásba vételéről). Amennyiben önerő szükséges: - A folyósítás több részletben történő folyósítás esetén: az első folyósítás feltétele. Ft összegű önerő felhasználásának helyszíni szemlével, vagy egyéb a Takarékszövetkezet által meghatározott módon történő történő igazolása; Adósságkiváltási cél esetén, amennyiben a biztosíték a kiváltásra kerülő hitelnél is fedezetként szolgáló ingatlan lesz : 5.3. Az Adós köteles a folyósítás napját követően, de legfeljebb 30 napon belül benyújtani a Takarékszövetkezet részére a hitelt nyújtó pénzintézet által kiadott törlési engedélyt, valamint igazolni, hogy az az illetékes földhivatalhoz benyújtásra került. Adós tudomásul veszi, hogy a Takarékszövetkezet a kölcsön folyósítását megtagadhatja, ha a Kölcsönszerződés megkötése után az Adós körülményeiben vagy a biztosíték értékében vagy érvényesíthetőségében olyan lényeges változás állt be, amely miatt a Kölcsönszerződés teljesítése többé nem elvárható, és az Adós felszólítás ellenére nem ad megfelelő biztosítékot. 6. A kölcsön biztosítéka 6.1. A kölcsönösszeg visszafizetésének biztosítékaként egy ingatlan esetén.. Adós és egyben Zálogkötelezett a jelen szerződés mellékletét képező Jelzálog szerződés alapján jelzálogjogot alapít a.. Földhivatal ingatlan nyilvántartásában belterület. helyrajzi szám alatt nyilvántartott, természetben a. szám alatt található ingatlanra és feltétlenül és visszavonhatatlanul hozzájárul ahhoz, hogy az ingatlan nyilvántartásba a Takarékszövetkezet jelzálogjoga /valamint ennek biztosítékaként elidegenítési és terhelési tilalom.,-ft, azaz forint összegű tőke és járulékai erejéig bejegyzésre kerüljön. Több ingatlan esetén.. Adós és egyben Zálogkötelezett a jelen szerződés mellékletét képező Egyetemleges Jelzálog szerződés alapján egyetemleges jelzálogjogot alapít a.. Földhivatal ingatlan nyilvántartásában belterület. helyrajzi szám alatt nyilvántartott, természetben a. szám alatt található, valamint a a.. Földhivatal ingatlan nyilvántartásában belterület. helyrajzi szám alatt nyilvántartott, természetben a. szám alatt található, 8/13

9 ingatlanra és feltétlenül és visszavonhatatlanul hozzájárul ahhoz, hogy az ingatlan nyilvántartásba a Takarékszövetkezet egyetemleges jelzálogjoga /valamint ennek biztosítékaként elidegenítési és terhelési tilalom.,-ft, azaz forint összegű tőke és járulékai erejéig bejegyzésre kerüljön. 6.2.Az Adós a jelen szerződés szerint biztosítékul szolgáló ingatlan(oka)t a kölcsön fennállásának időtartama alatt köteles karbantartani, lakásbiztosítást kötni, a Takarékszövetkezet kedvezményezetti minőségét a biztosítónál bejelenteni, s a biztosítás díját a Takarékszövetkezeten keresztül rendszeresen fizetni. Adós tudomásul veszi, hogy a lakásbiztosítási szerződést a jelen Szerződés szerinti tartozás fennállása alatt nem szüntetheti meg A biztosítékul szolgáló ingatlan(oka)t, vagy egyes részeit a Takarékszövetkezet előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül, a kölcsön teljes visszafizetése előtt az Adós sem elidegeníteni, sem megterhelni nem jogosult. A Takarékszövetkezet az elidegenítéshez való hozzájárulását jogosult új feltételek megállapításához kötni Adós kijelenti, hogy a 6.1. pontban megjelölt ingatlanban a tulajdonosok laknak/lakni fognak. a 6.1. pontban megjelölt ingatlant bérbe adják/bérbe fogják adni, és a bérleti díj nem haladja meg/nem fogja meghaladni a jelen Kölcsönszerződés szerinti havi törlesztő részlet 20%-át. nem állnak fenn az előzőek szerinti feltételek. (a megfelelő rész jelölendő). Amennyiben a jelen pont szerintiekben változás történik, az Adós 15 napon belül köteles írásbeli nyilatkozattal tájékoztatni a Takarékszövetkezetet. Adós tudomásul veszi, hogy pótfedezet nyújtási kötelezettsége keletkezik, ha a szerződéskötés idején nyújtott fedezet megsemmisül, vagy megrongálódik, illetve abban a fennálló tartozáshoz viszonyítva jelentős értékcsökkenés (avulás) következik be. A Takarékszövetkezetnek jogában áll a kölcsön futamideje alatt a hitel felülvizsgálati munka keretében az Adós jövedelmi, vagyoni helyzetét felülvizsgálni, a fedezet meglétét ellenőrizni. 7. Az Adós tájékoztatása A Takarékszövetkezet évente, a naptári év végén írásban tájékoztatja az Adóst a felszámított kamatok összegéről, a jóváírások összegéről és elszámolásáról, a fennálló kölcsöntartozásról. 8. A Kölcsönszerződés létrejötte és megszüntetése A jelen Kölcsönszerződés a Takarékszövetkezet és az Adósok általi aláírást követően lép hatályba. A Takarékszövetkezet jogosult a jelen Kölcsönszerződést azonnali hatállyal felmondani és a teljes kölcsöntartozást, járulékaival együtt lejárttá tenni, az Adós pedig köteles a felmondással esedékessé tett tartozást a felmondás közlésével egyidejűleg ha abban más határidő nem szerepel a Takarékszövetkezetnek megfizetni, ha bármely Adós súlyos szerződésszegést követ el. Súlyos szerződésszegésnek minősülnek különösen a Polgári Törvénykönyvről szóló évi V. törvény ( Ptk. ) 6:387. -ában valamint a jelen szerződésben, valamint az Üzletszabályzatban foglalt esetek, így különösen: - ha az Adós a jelen szerződésben foglalt bármely fizetési kötelezettségét nem teljesíti; vagy 9/13

10 - ha a bármely Adós valótlan adatot közöl; vagy - ha az Adós az Ingatlant a Takarékszövetkezet előzetes írásos hozzájárulása nélkül bérbe vagy használatba adja, illetve elidegeníti bármely jogcímen, vagy ezek bármelyikét megkísérli; vagy - ha az Adósnak a Takarékszövetkezetnél nyitott és a kölcsön törlesztésének alapjául szolgáló számlája(i) megszüntetésre kerül(nek); vagy - ha a jelen szerződéshez kapcsolódó bármely biztosítási szerződés bármely okból megszűnik; illetve ha a biztosítás díját az arra kötelezett nem, vagy csak részben fizeti meg, vagy e biztosítási szerződést valamely lényeges részében (pl. zálogjogosultak köre, kockázati kör, biztosítási összeg) a Takarékszövetkezetre hátrányos módon megváltoztatja; vagy - ha a Ptk. 6:387. -ában foglalt bármely egyéb felmondási ok bekövetkezik; vagy - ha a kölcsön fedezetéül szolgáló ingatlan állaga bármely okból tartósan romlik, vagy értéke tartósan csökken, és az Adós annak állagát nem állította helyre, vagy a kölcsön fedezetét pótfedezettel a Takarékszövetkezet bármely jelen szerződésben meghatározott okból történő írásos felszólításának kézhezvételét követő 30 napon belül nem egészíti ki megfelelően; vagy - ha a Kölcsön fedezetéül szolgáló bármely ingatlanra a Takarékszövetkezet előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül olyan jogot, vagy tényt jegyeznek be vagy a földhivatali nyilvántartásban széljeggyel igazolhatóan ilyennek bejegyzése folyamatban van, amely a Takarékszövetkezet kielégítési jogának lehetséges mértékét vagy igényérvényesítésének lehetséges időpontját a Takarékszövetkezet számára kedvezőtlenül befolyásolhatja (pl. végrehajtási jog, további jelzálogjog, perfeljegyzés); vagy - ha az Adós bármely más, jelen szerződésben vagy az Üzletszabályzatban foglalt, a Takarékszövetkezet által fontosnak minősített kötelezettségét megszegi. - Ha Adós a jelen szerződés alapján folyósított kölcsönt a céltól eltérően használta fel. Szabad felhasználási célú hitel esetén a fenti utolsó feltétel törlendő A fenti esetekben a Takarékszövetkezet jogosult a még nem folyósított kölcsön folyósítását felfüggeszteni, vagy megtagadni, vagy a Kölcsönszerződést azonnali hatállyal felmondani. A jelen szerződésben foglalt kötelezettségek egyetemlegesek, tehát a teljes követelés minden Adóssal szemben érvényesíthető. A követelés érvényesítésével kapcsolatos minden felmerülő költség Adóst terheli. Felmondás esetén a jelen szerződés alapján fennálló valamennyi követelés lejárttá válik, és megnyílik a Takarékszövetkezet kielégítési joga. Amennyiben a Takarékszövetkezet a felmondás jogával nem vagy nem azonnal élt, vagy a felmondást visszavonja, az nem jelenti azt, hogy a Takarékszövetkezet a felmondás jogáról, illetve a követelés érvényesítéséről lemondott volna. Felek rögzítik, hogy Adós is jogosult a jelen Kölcsönszerződés azonnali hatályú felmondására a Takarékszövetkezet súlyos szerződésszegése esetén, továbbá az Általános Üzletszabályzatban a fogyasztói hitelszerződésekre irányadó különös rendelkezésekben meghatározott esetekben. Az Adós a jelen szerződés aláírásával felhatalmazza a Takarékszövetkezetet, hogy a szerződés felmondása esetén a felmondás időpontjában még fennálló tartozásának összegével a Takarékszövetkezetnél vezetett bármely lakossági fizetési számláját külön megbízása nélkül, jelen szerződéses rendelkezés alapján megterhelje. Az Adós tudomásul veszi, hogy bármely a jelen szerződésben foglalt Adóst terhelő kötelezettség elmulasztása a szerződés azonnali hatályú felmondását vonhatja maga után. 9. Egyéb kikötések 10/13

11 9.1. Adós tudomásul veszi, hogy a kölcsön fedezetéül lekötött ingatlan forgalmi értéke évente felülvizsgálatra kerül. Az Adós vállalja, hogy amennyiben szükséges, úgy feltétel nélkül biztosítja az ingatlanba történő bejutást a Takarékszövetkezet meghatalmazott képviselőjének. Az ingatlanérték felülvizsgálatának költsége az Adóst terheli. A felülvizsgálatot a Takarékszövetkezet végzi, de három évente külső értékbecslőt bízhat meg. A Takarékszövetkezet által végzett felülvizsgálat esetén annak költsége nem haladhatja meg a Takarékszövetkezet vonatkozó mindenkori érvényes Hirdetményében a Műszaki ellenőrzési díj mértékét. Felek rögzítik, hogy a követelés elévülésére az általános szabályok az irányadóak, azonban megállapodnak abban, hogy az Adós nem teljesítése esetén a Takarékszövetkezet által az Adós részére küldött teljesítésre vonatkozó felszólítás az elévülési időt mindenkor megszakítja 9.2.Az Adós kötelezettséget vállal arra, hogy lakcíme, tartózkodási helye, munkahelye, illetve a jelen Kölcsönszerződés bevezető részében megjelölt személyes adatai megváltozását a Takarékszövetkezetnek haladéktalanul bejelenti Adós kötelezettséget vállal arra, hogy a (munkabér/nyugdíj) jövedelmét Adós Takarékszövetkezetnél vezetett fizetési számlájára utaltatja a jelen hitelszerződés megszűnéséig Az Adós kijelenti, hogy a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló évi CXII. törvény alapján adatait a Takarékszövetkezettel szemben nem tiltotta le, illetve jelen szerződéses jogviszony fennállása alatt nem tiltja le. Amennyiben fenti nyilatkozata nem felel meg a valóságnak, illetőleg a jelen Kölcsönszerződésen alapuló tartozás maradéktalan kiegyenlítését megelőzően adatait bármikor letiltja, a Takarékszövetkezet az erről történő tudomásszerzése esetén jogosult jelen Kölcsönszerződést azonnali hatállyal felmondani Az Adós ezennel hozzájárulását adja ahhoz, hogy a jelen Szerződés felmondása esetén a Takarékszövetkezettel szemben vállalt kötelezettségei teljesítéséhez szükséges személyi adatai az évi LXVI. Törvényben megjelölt szervek a Takarékszövetkezet írásbeli kérelmére kiszolgáltassák Az Adós kijelenti, hogy a Takarékszövetkezet A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének Tájékoztatója magánszemélyek részére a Központi Hitelinformációs Rendszerről c. dokumentumot a Kölcsönkérelmi nyomtatvány részeként rendelkezésre bocsátotta, azt a jelen szerződés megkötését és aláírását megelőzően megismerte, azt elolvasta és az abban foglaltakat megértette és tudomásul vette. Az Adósok kijelentik, hogy a jelen szerződés aláírását megelőzően a Takarékszövetkezet megismertette velük A központi hitelinformációs rendszerről szóló évi CXXII. törvény (KHR tv.) 10.. tartalmát, mely szerint a Takarékszövetkezet köteles tájékoztatást adni az általa, a KHR rendszeréből átvett személyükre és ügyleteikre vonatkozó - adatokról, és az abból a hitelképességükre vonatkozóan megállapítható következtetéseiről, valamint a Takarékszövetkezet szükség esetén köteles a hitelfelvétel kockázataira a hitel igénylők figyelmét felhívni. Az Adósok igazolják, hogy a Központi Hitelinformációs Rendszerből átvett adatokra, az azokból a hitelképességüket érintő következtetésekre, valamint a hitelfelvétel kockázataira vonatkozó tájékoztatást a Takarékszövetkezettől megkapták, azt megértették és tudomásul vették. Amennyiben az Adós jelen szerződésben vállalt fizetési kötelezettségének nem tesz eleget és a lejárt és meg nem fizetett tartozásának összege meghaladja a késedelembe esés időpontjában érvényes legkisebb összegű havi minimálbért és ezen minimálbérösszeget meghaladó késedelem folyamatosan, több mint kilencven napon keresztül fennállt, úgy a Takarékszövetkezet megküldi a Központi Hitelinformációs Rendszerbe az Adós adatait, valamint jelen Szerződésben az Adós által vállalt kötelezettségekre és az attól való eltérésre vonatkozó lényeges adatokat a központi 11/13

12 hitelinformációs rendszerről szóló évi CXXII. törvény 11. szerinti esetekben a melléklet II. fejezetének 1.1 pontja szerinti referenciaadatait A szerződő felek kölcsönösen elfogadják, hogy a jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Takarékszövetkezet valamennyi hitelt folyósító fiókjában megtekinthető, a hitelezés körében nyújtott hitelekre vonatkozó Általános Üzletszabályzatában, Általános Szerződés Feltételeiben melyekről az Adós kifejezetten nyilatkozik, hogy tartalmát megismerte -, valamint a Polgári Törvénykönyvben és a bankkölcsönökről szóló jogszabályokban foglaltak az irányadóak. Adós kijelenti, hogy a hivatkozott Általános Üzletszabályzat, Általános Szerződési Feltételek tartalmát ismeri, és az azokban foglalt rendelkezéseket magára kötelezőnek fogadja el. A Felek egyezően állapítják meg, hogy a jelen szerződés, az Általános Üzletszabályzat, az Általános Szerződési Feltételek és a Hirdetmények együttesen alkotják a jelzáloghitel szerződést. Az Adós részére a szerződéskötést megelőzően átadott Általános és Személyes Tájékoztató, a Hitelező aktuálisan érvényes lakossági jelzáloghitelekre vonatkozó és lakossági fizetési számlákra vonatkozó Hirdetménye a jelen szerződés részét képezi. Adós kijelenti, hogy e dokumentumok tartalmát ismeri, és az azokban foglaltakat elfogadja. Adós kijelenti továbbá, hogy a megkötendő Kölcsönszerződés tervezetét, a kölcsön prolongálásának várható költségét, nem teljesítés esetére a késedelmi kamat mértékét, és a kölcsönfelmondás feltételeit, a teljes futamidőre kiszámított kamatot, a hatályos hirdetmény szerinti THM-et, számításának módját és számítása során figyelembe nem vett egyéb költségeket és várható mértékét (így különösen a közjegyzői díj és a kölcsön folyósításához megkövetelt biztosítási díj meghatározását és várható összegét) - - megismerte, megértette és tudomásul vette. Tudomásul veszi továbbá azt a tájékoztatást, hogy a THM meghatározása a hatályos, vonatkozó jogszabály, a Takarékszövetkezet aktuális hirdetményében közzétett kondíciói / feltételei alapján került meghatározásra, és a feltételek / kondíciók változása esetén mértéke módosulhat, a hitel kamatkockázatát a THM nem tükrözi. Az Adós jelen szerződés aláírásával igazolja, hogy azokról a szerződési feltételekről, melyek jogszabály alapján válnak a szerződés részévé, a tájékoztatást megkapta. Adós tájékoztatást kapott arra vonatkozóan, hogy panaszával jogorvoslatért a területi gazdasági kamara mellett működő Békéltető Testülethez, a Magyar Nemzeti Bankhoz, a fogyasztóvédelmi hatósághoz, bírósághoz jogosult fordulni, továbbá a Kölcsönszerződésből eredő jogviták rendezése érdekében közvetítői eljárást jogosult igénybe venni. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy az Üzletszabályzat és Hirdetmény mindenkori, az e Kölcsönszerződés fennállása alatt bekövetkező módosulásai a Hirdetmény vonatkozásában minden külön jogcselekmény nélkül, az Üzletszabályzat vonatkozásában akkor válnak jelen szerződés részévé, ha annak tartalmát az Adós kifejezetten vagy ráutaló magatartással elfogadta. Ráutaló magatartással történő elfogadásnak tekintik a Felek, ha az érintett fél a megváltozott Üzletszabályzattal szemben annak közzétételétől számított 15 napon belül kifogást írásban a Takarékszövetkezet felé nem tesz. A jelen szerződés 4 eredeti, egymással mindenben megegyező példányban készült. Szerződő felek jelen szerződést közös elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt írják alá. 12/13

13 Kelt: Pilisvörösvár,. Kelt: Pilisvörösvár, Adós Személyi ig. száma:... Pilisvörösvár és Vidéke Takarékszövetkezet Adóstárs Személyi ig. száma: TANÚK: Név: Név:. Cím: 2085 Pilisvörösvár, Fő út 130. Cím: 2085 Pilisvörösvár, Fő út /13

FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS BETÉTFEDEZETTEL

FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS BETÉTFEDEZETTEL Iktatószám:../. FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS BETÉTFEDEZETTEL mely létrejött egyrészről Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet székhely: 3170 Szécsény, Rákóczi út 71. cégjegyzékszám:

Részletesebben

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Piaci feltételű hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a Hirdetmény módosítására a 2014. évi LXXVIII. törvény

Részletesebben

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Piaci feltételű hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a Hirdetményben a személyi hitel kamata változott a báziskamat

Részletesebben

31/2015. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről Érvényes: 2015.06.18-tól

31/2015. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről Érvényes: 2015.06.18-tól 31/2015. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről Érvényes: 2015.06.18-tól I. Fogyasztási célú hitelek (2015.02.01.) Az éves ügyleti kamat* (%) referenciakamatból és kamatfelárból áll. A referencia kamat

Részletesebben

21/2016. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről ( előtt nyújtott hitelek) Hatályos: től

21/2016. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről ( előtt nyújtott hitelek) Hatályos: től 21/2016. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről (2015.11.15-előtt nyújtott hitelek) Hatályos: 2016.04.01-től I.A) Fogyasztási célú hitelek (2015.07.15-től) Az éves ügyleti kamat 1 (%) referenciakamatból

Részletesebben

74/2015. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről ( előtt nyújtott hitelek)

74/2015. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről ( előtt nyújtott hitelek) 74/205. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről (205..5-előtt nyújtott hitelek) I.A) Fogyasztási célú hitelek (205.07.5-től) Az éves ügyleti kamat (%) referenciakamatból és kamatfelárból áll. A referencia

Részletesebben

FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS

FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Iktatószám:../. FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet székhely: 3170 Szécsény, Rákóczi út 71. cégjegyzékszám: 12-02-000365

Részletesebben

SZERZŐDÉS Lakossági folyószámlahitel Plusz szolgáltatás nyújtására

SZERZŐDÉS Lakossági folyószámlahitel Plusz szolgáltatás nyújtására Hitelszám/cjksz.:.. SZERZŐDÉS Lakossági folyószámlahitel Plusz szolgáltatás nyújtására Jelen folyószámlahitel keret szerződés létrejött egyrészről Pilisvörösvár és Vidéke Takarékszövetkezet.. Fiókja Cím:.

Részletesebben

FORINT ALAPÚ FOGYASZTÁSI (SZEMÉLYI) KÖLCSÖNSZERZŐDÉS (óvadék nélküli esetben és óvadék esetén is)

FORINT ALAPÚ FOGYASZTÁSI (SZEMÉLYI) KÖLCSÖNSZERZŐDÉS (óvadék nélküli esetben és óvadék esetén is) Kölcsönszerződés száma: FORINT ALAPÚ FOGYASZTÁSI (SZEMÉLYI) KÖLCSÖNSZERZŐDÉS (óvadék nélküli esetben és óvadék esetén is) amely létrejött egyrészről a Jászárokszállás és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet

Részletesebben

Állami kamattámogatott hitelek

Állami kamattámogatott hitelek AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Állami kamattámogatott hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy az államilag támogatott lakáscélú hitelek kamatai

Részletesebben

Állami kamattámogatott hitelek

Állami kamattámogatott hitelek AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Állami kamattámogatott hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy az államilag támogatott lakáscélú hitelek kamatai

Részletesebben

SZEMÉLYI KÖLCSÖN. Lakossági ügyfelek részére. I. Alapkondíciók. Kölcsöncélok

SZEMÉLYI KÖLCSÖN. Lakossági ügyfelek részére. I. Alapkondíciók. Kölcsöncélok Lakossági ek kondíciói Érvényes: 2016. november 29 -tól/től visszavonásig SZEMÉLYI KÖLCSÖN Lakossági ügyfelek részére I. Alapkondíciók THM1 2 THM2 2 Sberbank a munkahelyen programban igénylő munkavállalók

Részletesebben

FOGYASZTÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS ingatlanfedezet nélkül

FOGYASZTÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS ingatlanfedezet nélkül FOGYASZTÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS ingatlanfedezet nélkül amely létrejött egyrészről Veresegyház és Vidéke Takarékszövetkezet (2112 Veresegyház, Fő út 53., cégjegyzékszám: 13-02-050250, KSH szám: 10045277 6419

Részletesebben

Állami kamattámogatott hitelek

Állami kamattámogatott hitelek AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Állami kamattámogatott hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy az államilag támogatott lakáscélú hitelek kamatai

Részletesebben

FORINT ALAPÚ ÉVEN TÚLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS

FORINT ALAPÚ ÉVEN TÚLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Iktatószám:../. FORINT ALAPÚ ÉVEN TÚLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet székhely: 3170 Szécsény, Rákóczi út 71. cégjegyzékszám: 12-02-000365 statisztikai

Részletesebben

SZABADFELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOG FEDEZET MELLETT NYÚJTOTT FOGYASZTÁSI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

SZABADFELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOG FEDEZET MELLETT NYÚJTOTT FOGYASZTÁSI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY SZABADFELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOG FEDEZET MELLETT NYÚJTOTT FOGYASZTÁSI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja: 2017.04.01.-től befogadott kérelmek esetén A Kis-Rába menti Takarékszövetkezet a Szabadfelhasználású

Részletesebben

SZABADFELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOG FEDEZET MELLETT NYÚJTOTT FOGYASZTÁSI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

SZABADFELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOG FEDEZET MELLETT NYÚJTOTT FOGYASZTÁSI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY SZABADFELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOG FEDEZET MELLETT NYÚJTOTT FOGYASZTÁSI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja: 2016.10.01.-től befogadott kérelmek esetén A Kis-Rába menti Takarékszövetkezet a Szabadfelhasználású

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA. Lakossági Hitelek kondíciói

KONDÍCIÓS LISTA. Lakossági Hitelek kondíciói KONDÍCIÓS LISTA Lakossági Hitelek kondíciói A/6/2016 Érvényben: 2016. július 1.-től H i t e l e k Éves kamat % Kezelési ktg. % THM% Fogyasztási jellegű hitelek: Takarék Személyi Kölcsön 30/2016. sz. Hirdetmény

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY A Mohácsi Takarék Bank Zrt. a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt az alábbi feltételek szerint nyújtja: Takarék Személyi Kölcsön célja: A Takarék Személyi Kölcsön standard

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA. Lakossági Hitelek kondíciói

KONDÍCIÓS LISTA. Lakossági Hitelek kondíciói KONDÍCIÓS LISTA Lakossági Hitelek kondíciói A/3/2017 Érvényben: 2017. március 1.-től H i t e l e k Éves kamat % Kezelési ktg. % THM% Fogyasztási jellegű hitelek: Takarék Személyi Kölcsön 5/2017. sz. Hirdetmény

Részletesebben

HIRDETMÉNY BG Finance Zrt. Aktuálisan értékesíthető termékek Hirdetménye

HIRDETMÉNY BG Finance Zrt. Aktuálisan értékesíthető termékek Hirdetménye Hatályos: 2015. április 15-től visszavonásig 1 1 Lakáscélú hitelek (1) 1.1 HUF alapú lakáscélú hitelek HIRDETMÉNY BG Finance Zrt. Aktuálisan értékesíthető termékek Hirdetménye Kamatláb = Referencia Kamatláb

Részletesebben

HIRDETMÉNY AKCIÓS LAKÁSÉPÍTÉSI ÉS -VÁSÁRLÁSI KÖLCSÖN nyújtásához

HIRDETMÉNY AKCIÓS LAKÁSÉPÍTÉSI ÉS -VÁSÁRLÁSI KÖLCSÖN nyújtásához HIRDETMÉNY AKCIÓS LAKÁSÉPÍTÉSI ÉS -VÁSÁRLÁSI KÖLCSÖN nyújtásához Hatályba lépés napja: 2016. július 2. összege: 100.000,- Ft 20.000.000,- Ft futamideje: 13 hónap 300 hónap Az alkalmazott Referencia-kamatláb:

Részletesebben

Állami kamattámogatott hitelek

Állami kamattámogatott hitelek AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Állami kamattámogatott hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy az államilag támogatott lakáscélú hitelek kamatai

Részletesebben

Állami kamattámogatott hitelek

Állami kamattámogatott hitelek AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Állami kamattámogatott hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy az államilag támogatott lakáscélú hitelek kamatai

Részletesebben

HIRDETMÉNY a fogyasztói forint alapú SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGKÖLCSÖN nyújtásához

HIRDETMÉNY a fogyasztói forint alapú SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGKÖLCSÖN nyújtásához HIRDETMÉNY a fogyasztói forint alapú SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGKÖLCSÖN nyújtásához Hatályba lépés napja: 2017. január 3. A Kölcsön összege: 1.000.000,- Ft 10.000.000,- Ft A Kölcsön futamideje: 18 hónap

Részletesebben

ABAÚJ TAKARÉK Takarékszövetkezet Adószám: 10043622-2-05 Pénzforgalmi számlaszám: 11500119-10001909 Cégjegyzékszám: 05-02-000186

ABAÚJ TAKARÉK Takarékszövetkezet Adószám: 10043622-2-05 Pénzforgalmi számlaszám: 11500119-10001909 Cégjegyzékszám: 05-02-000186 ABAÚJ TAKARÉK Takarékszövetkezet Adószám: 10043622-2-05 Pénzforgalmi számlaszám: 11500119-10001909 Cégjegyzékszám: 05-02-000186 HIRDETMÉNY - LAKOSSÁGI HITELEK Érvényes: 2015. január 1-től A Takarékszövetkezet

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.03.21. Jelen Hirdetmény a 2016. március 21. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. augusztus 31-ig befogadott Takarék Forint

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY A Borotai Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsönt az alábbi feltételek szerint

Részletesebben

HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI HITELEK Érvényes: 2014. január 1-től

HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI HITELEK Érvényes: 2014. január 1-től ABAÚJ TAKARÉK Takarékszövetkezet Adószám: 10043622-2-05 Pénzforgalmi számlaszám: 11500119-10001909 Cégjegyzékszám: 05-02-000186 HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI HITELEK Érvényes: 2014. január 1-től Fizetési számla

Részletesebben

AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet 3346 Bélapátfalva, Május 1. u. 2/a. 3/9. Lakossági Devizahitelezés Üzletszabályzata

AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet 3346 Bélapátfalva, Május 1. u. 2/a. 3/9. Lakossági Devizahitelezés Üzletszabályzata AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet 3346 Bélapátfalva, Május 1. u. 2/a. 3/9. Lakossági Devizahitelezés Üzletszabályzata TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1. 1. Alkalmazási kör... 3 2. A

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN, valamint FIX TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY április 1-től

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN, valamint FIX TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY április 1-től Nyírbélteki Körzeti Takarékszövetkezet 4372 Nyírbéltek, Kossuth u. 16. Engedélyszám: 837/1997/F. számú határozat Engedély kelte: 1997. november 27. TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.05.06. Jelen Hirdetmény a 2016. május 6. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. június 30-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó

Részletesebben

KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI

KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI Takarékszövetkezet/Bank (a továbbiakban Hitelintézet) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI Hatálybalépés napja: 2011. április 1. A Király Hitel elengedhetetlen szerződéskötési feltétele,

Részletesebben

HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI HITELEK

HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI HITELEK ABAÚJ TAKARÉK Takarékszövetkezet Adószám: 10043622-2-05 Pénzforgalmi számlaszám: 11500119-10001909 Cégjegyzékszám: 05-02-000186 HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI HITELEK Érvényes: 2013. február 20-tól Fizetési számla

Részletesebben

JELZÁLOGSZERZŐDÉS INGATLANRA

JELZÁLOGSZERZŐDÉS INGATLANRA JELZÁLOGSZERZŐDÉS INGATLANRA Szerződés száma: amely létrejött egyrészről az ERSTE BANK HUNGARY ZRT. (székhely: 1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., cégjegyzékszám: Fővárosi Bíróság Cg. 01-10-041054, statisztikai

Részletesebben

LAKOSSÁG RÉSZÉRE NYÚJTOTT HITELEK FŐBB KONDÍCIÓI ÉS KÖLTSÉGEI

LAKOSSÁG RÉSZÉRE NYÚJTOTT HITELEK FŐBB KONDÍCIÓI ÉS KÖLTSÉGEI GYÖNGYÖS-MÁTRA Takarékszövetkezet 3200 Gyöngyös, Magyar út 1. 1 em 7. Telefon: 37/505-220, Fax: 37/505-225 email: kozpont@gyongyosmatra.tksz.hu, www.gyongyosmatratakarek.hu Nyilvántartó bíróság: Egri Törvényszék

Részletesebben

HIRDETMÉNY a 2015. április 1-től igényelt fogyasztói deviza

HIRDETMÉNY a 2015. április 1-től igényelt fogyasztói deviza HIRDETMÉNY a 2015. április 1-től igényelt fogyasztói deviza LAKÁSCÉLÚ VAGY SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGKÖLCSÖN nyújtásához A Kölcsön összege: 5.000 EUR 50.000 EUR A Kölcsön devizaneme: EURO (a folyósítás

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja: 2017. 01. 16. A a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsönt az alábbi feltételek

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.05.17. Jelen Hirdetmény a 2016. január 01. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. június 30-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Érvényes: január 16-tól

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Érvényes: január 16-tól TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Érvényes: 2017. január 16-tól A 3A Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsönt

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.07.01. Jelen Hirdetmény a 2015. december 15. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. augusztus 31-ig befogadott Takarék Forint

Részletesebben

SZEMÉLYI KÖLCSÖN. Lakossági ügyfelek részére. I. Alapkondíciók. Kölcsöncélok

SZEMÉLYI KÖLCSÖN. Lakossági ügyfelek részére. I. Alapkondíciók. Kölcsöncélok Lakossági Hitelek kondíciói Érvényes: 2015. november 16 -tól/től visszavonásig SZEMÉLYI KÖLCSÖN Lakossági ügyfelek részére I. Alapkondíciók Sberbank a munkahelyen programban igénylő munkavállalók részére

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.03.21. Jelen Hirdetmény a 2016. március 21. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2017. január 31-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.09.01. Jelen Hirdetmény a 2015. december 7- napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. november 30-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.07.01. Jelen Hirdetmény a 2016. 01.01. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. augusztus 31-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó

Részletesebben

HIRDETMÉNY. 2. Takarék Személyi Kölcsön és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsön központilag meghatározott főbb kondíciói

HIRDETMÉNY. 2. Takarék Személyi Kölcsön és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsön központilag meghatározott főbb kondíciói HIRDETMÉNY 2. Takarék Személyi Kölcsön és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsön központilag meghatározott főbb kondíciói A,,Rábaközi Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt és Kiváltó Takarék

Részletesebben

Lakossági fizetési számla hitelkeret szerződés

Lakossági fizetési számla hitelkeret szerződés Fiók/Kirendeltség: Iktatószám: Lakossági fizetési számla hitelkeret szerződés mely létrejött egyrészről a Kéthely és Vidéke Takarékszövetkezet székhelye: 8700 Marcali, Rákóczi u. 16. cégbírósági nyilvántartás:

Részletesebben

AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet. Takarék folyószámlahitel és Takarék személyi kölcsön esetén alkalmazott kondíciók

AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet. Takarék folyószámlahitel és Takarék személyi kölcsön esetén alkalmazott kondíciók AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet Takarék folyószámlahitel és Takarék személyi kölcsön esetén alkalmazott kondíciók Kihirdetve: 2015. augusztus 24. Érvényes: 2015. augusztus 25. Jelen dokumentum nem

Részletesebben

LAKOSSÁG RÉSZÉRE NYÚJTOTT HITELEK FŐBB KONDÍCIÓI ÉS KÖLTSÉGEI

LAKOSSÁG RÉSZÉRE NYÚJTOTT HITELEK FŐBB KONDÍCIÓI ÉS KÖLTSÉGEI GYÖNGYÖS-MÁTRA Takarékszövetkezet 3200 Gyöngyös, Magyar út 1. 1 em 7. Telefon: 37/505-220, Fax: 37/505-225 email: kozpont@gyongyosmatra.tksz.hu, www.gyongyosmatratakarek.hu Nyilvántartó bíróság: Egri Törvényszék

Részletesebben

A JELZÁLOGFEDEZET MELLETT NYÚJTOTT LAKOSSÁGI HITELEKRŐL

A JELZÁLOGFEDEZET MELLETT NYÚJTOTT LAKOSSÁGI HITELEKRŐL RÉTKÖZ TAKARÉKSZÖVETKEZET KISVÁRDA HIRDETMÉNY A JELZÁLOGFEDEZET MELLETT NYÚJTOTT LAKOSSÁGI HITELEKRŐL OTTHONTEREMTÉSI JELZÁLOGHITEL ÚJ LAKÁS ÉPÍTÉSÉRE, VÁSÁRLÁSÁRA (1 ÉVES REFERENCIA-KAMATLÁB PERIÓDUS)

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN FIX TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS AKCIÓS HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN FIX TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS AKCIÓS HIRDETMÉNY KIVÁLTÓ FIX ÉS AKCIÓS HIRDETMÉNY A 3A Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsönt az alábbi feltételek szerint nyújtja: Kölcsön célja: A Takarék Személyi

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.05.07. Jelen Hirdetmény a 2015. december 14. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. június 30-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY (JAVASOLT HIRDETMÉNY MINTA) Hatálybalépés napja 2016.07.01. Jelen Hirdetmény a 2015. december napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. augusztus 30-ig befogadott

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.09.01. Jelen Hirdetmény a 2016.08.31. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016.11.30-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó Hitel

Részletesebben

Lakossági hitelek. Hitelfolyósítás során alkalmazott díjak, jutalékok, kamatok 2013. augusztus 1-től

Lakossági hitelek. Hitelfolyósítás során alkalmazott díjak, jutalékok, kamatok 2013. augusztus 1-től Lakossági hitelek Hitelfolyósítás során alkalmazott díjak, jutalékok, kamatok 2013. augusztus 1-től Kamat mértékek: 3 havi BUBOR ( 2013.07.01.-2013.09.30.) 4,20 % Referenciakamat Kamattámogatott lakáshitelhez

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja: január 01.

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja: január 01. Szarvas és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet 5540 Szarvas, Szabadság út 30. Telefon +36 66 312 100 Fax +36 66 312 577 E-mail kozpont@szarvastksz.hu www.szarvastksz.hu Cégjegyzékszám 04-02-000342, Gyulai

Részletesebben

Lakossági szabad felhasználású jelzáloghitel hirdetmény

Lakossági szabad felhasználású jelzáloghitel hirdetmény Lakossági szabad felhasználású jelzáloghitel hirdetmény Érvényes: 2017. január 1-től Jelzálog fedezete mellett nyújtott, felhasználási célhoz nem kötött forintalapú jelzáloghitel magánszemélyek részére,

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.12.01. Jelen Hirdetmény a 2017. január 31-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó Hitel kapcsán alkalmazott kondíciókat tartalmazza. Takarék

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Borotai Takarékszövetkezet Hatálybalépés napja 2016.12.01 Jelen Hirdetmény a 2015.07.01 napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2017. január 31-ig befogadott

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.05.17. Jelen Hirdetmény a 2016. május 17. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. június 30-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó

Részletesebben

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA HIRDETMÉNYE

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA HIRDETMÉNYE Kölcsönszerződés 2.sz. függeléke SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2011. július 01. A Király Hitel elengedhetetlen

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY 2017. január 16-tól Az Endrőd és Vidéke Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt az alábbi feltételek szerint nyújtja: Kölcsön célja: A Takarék Személyi

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016. október 01. Jelen Hirdetmény a 2016. január 1. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. november 30-ig befogadott Takarék Forint

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2017.01.01. Jelen Hirdetmény a 2016. december 31. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2017. január 31-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó

Részletesebben

68/2014. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről Érvényes: 2014.07.14-től

68/2014. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről Érvényes: 2014.07.14-től 68/201. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről Érvényes: 201.07.1-től I. Fogyasztási célú hitelek (2012.0.01.) Éves kamat éves kezelési költség egyszeri kezelési költség 1. Személyi hitelek 100.000-500.000,-Ft

Részletesebben

Hirdetmény. Lakossági számlahitelek és fogyasztási hitelek kamatairól, kondícióiról. Csak az új szerződésekre

Hirdetmény. Lakossági számlahitelek és fogyasztási hitelek kamatairól, kondícióiról. Csak az új szerződésekre Hirdetmény Lakossági számlahitelek és fogyasztási hitelek kamatairól, kondícióiról I. Lakossági folyószámlahitel Érvényes: 2015. április 9. Közzétéve: 2015. április 9. Csak az új szerződésekre Igényelhető

Részletesebben

FOGYASZTÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS

FOGYASZTÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS A kölcsön száma: 7. sz. melléklet FOGYASZTÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről a Tiszavasvári Takarékszövetkezet, székhelye: 4440 Tiszavasvári, Kossuth út 1. cégjegyzék száma: 15-02-050265,

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja: 2017. április 6. A Szerencs és Környéke Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi t és Kiváltó Takarék

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Lombard hitelhez

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Lombard hitelhez A kölcsön száma: 3. sz. melléklet KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Lombard hitelhez Amely a Tiszavasvári Takarékszövetkezet, székhelye: 4440 Tiszavasvári, Kossuth út 1. cégjegyzék száma: 15-02-050265, adószáma: 10045655-2-15,

Részletesebben

TAKARÉK CLASSIC ÉS CLASSIC PRÉMIUM SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE

TAKARÉK CLASSIC ÉS CLASSIC PRÉMIUM SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet (a továbbiakban Hitelintézet) TAKARÉK CLASSIC ÉS CLASSIC PRÉMIUM SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2011. október 1. 1. Takarék Classic Személyi Kölcsön

Részletesebben

A BG Magyarország Lízing Zrt. meglévő portfoliójában lévő elszámolással és forintosítással* érintett termékek HIRDETMÉNYE

A BG Magyarország Lízing Zrt. meglévő portfoliójában lévő elszámolással és forintosítással* érintett termékek HIRDETMÉNYE Hatályos: 2015. július 8-tól visszavonásig 1 A BG Magyarország Lízing Zrt. meglévő portfoliójában lévő elszámolással és forintosítással* érintett termékek HIRDETMÉNYE 1 Lakáslízing Kamatláb = Referencia

Részletesebben

FOGYASZTÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS ingatlanfedezettel

FOGYASZTÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS ingatlanfedezettel Hatályos: 2015. február 1-jétől.. szerződésszám FOGYASZTÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS ingatlanfedezettel amely létrejött egyrészről Veresegyház és Vidéke Takarékszövetkezet (2112 Veresegyház, Fő út 53., cégjegyzékszám:

Részletesebben

FOGYASZTÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS EGYEDI RÉSZ 1 (SZTENDERD KLASSZIKUS)

FOGYASZTÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS EGYEDI RÉSZ 1 (SZTENDERD KLASSZIKUS) A kölcsön nyilvántartási száma: A kölcsönt folyósító kirendeltség neve és címe: FOGYASZTÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS EGYEDI RÉSZ 1 (SZTENDERD KLASSZIKUS) A szerződő felek, egyrészről a Rétköz Takarékszövetkezet

Részletesebben

BORSOD TAKARÉK TAKARÉKSZÖVETKEZET

BORSOD TAKARÉK TAKARÉKSZÖVETKEZET BORSOD TAKARÉK TAKARÉKSZÖVETKEZET EU-2. számú ELNÖKI UTASÍTÁS 6/1. számú Hirdetmény a lakossági hitelek esetén alkalmazott kondíciókról Hatályba lépési idő: 2013. február 01. Hatályba léptető határozat:

Részletesebben

HIRDETMÉNY Lakossági Jelzáloghitel Hatályos: től

HIRDETMÉNY Lakossági Jelzáloghitel Hatályos: től HIRDETMÉNY Lakossági Jelzáloghitel Hatályos 2016.03.21-től Az Ügyleti kamat mértékének és összetevőinek adatai/alakulása Kamatok Megnevezés Piaci kamatozású forint hitel lakáscélra Piaci kamatozású forint

Részletesebben

RÉTKÖZ TAKARÉKSZÖVETKEZET KISVÁRDA HIRDETMÉNY A LAKOSSÁGI FOGYASZTÁSI HITELEKRŐL, FOLYÓSZÁMLAHITELRŐL

RÉTKÖZ TAKARÉKSZÖVETKEZET KISVÁRDA HIRDETMÉNY A LAKOSSÁGI FOGYASZTÁSI HITELEKRŐL, FOLYÓSZÁMLAHITELRŐL RÉTKÖZ TAKARÉKSZÖVETKEZET KISVÁRDA HIRDETMÉNY A LAKOSSÁGI FOGYASZTÁSI HITELEKRŐL, FOLYÓSZÁMLAHITELRŐL ÉRVÉNYES: 2015. április 1-től 1 JELENLEG ÉRTÉKESÍTETT KÖLCSÖNÖK: Érvényes a 2015. február 02-től befogadott

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja: 2016.09.01. Jelen Hirdetmény a 2016. január 01. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. november 30-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó

Részletesebben

KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI

KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI Hatálybalépés napja: 2012. január 1. Érvényes: visszavonásig. A 2011. április 1. napján hatályba lépett azonos című dokumentum jelen dokumentum hatályba

Részletesebben

Hitelkeret szerződés számlahitelhez

Hitelkeret szerződés számlahitelhez Hitel számlaszám:. mely létrejött egyrészről a BORSOD TAKARÉK Takarékszövetkezet székhely: 3441 Mezőkeresztes, Dózsa Gy. u. 37. cégjegyzékszám: 05-02-000282 cégbírósági nyilvántartás: Miskolci Törvényszék

Részletesebben

BORSOD TAKARÉK Takarékszövetkezet HIRDETMÉNY Önkormányzati hitelek esetén alkalmazott kondíciókról Hatályos: szeptember 1.

BORSOD TAKARÉK Takarékszövetkezet HIRDETMÉNY Önkormányzati hitelek esetén alkalmazott kondíciókról Hatályos: szeptember 1. BORSOD TAKARÉK Takarékszövetkezet HIRDETMÉNY Önkormányzati hitelek esetén alkalmazott kondíciókról Tartalom 1. ÖNKORMÁNYZATOK ÉVEN BELÜLI HITELEI... 3 1.1. Önkormányzatok részére nyújtott éven belüli eseti

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja: 2017.01.01. Jelen Hirdetmény a 2016. december 31. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2017. január 31-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY GYÖNGYÖS-MÁTRA Takarékszövetkezet 3200 Gyöngyös, Magyar út 1. 1. em 7. Telefon 37/505-220, Fax 37/505-225 email kozpont@gyongyosmatra.tksz.hu, www.gyongyosmatratakarek.hu Nyilvántartó bíróság Egri Törvényszék

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY A hirdetésben szereplő három vagy több gyermekes családok otthonteremtési kamattámogatása Magyarország Kormánya által nyújtott támogatás. Hatálybalépés napja 2016.12.01.

Részletesebben

Állami kamattámogatott hitelek

Állami kamattámogatott hitelek AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Állami kamattámogatott hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy az államilag támogatott lakáscélú hitelek kamatai

Részletesebben

BOROTAI TAKARÉKSZÖVETKEZET LAKOSSÁGI HITEL-TERMÉKISMERTETŐ

BOROTAI TAKARÉKSZÖVETKEZET LAKOSSÁGI HITEL-TERMÉKISMERTETŐ BOROTAI TAKARÉKSZÖVETKEZET LAKOSSÁGI HITEL-TERMÉKISMERTETŐ TARTALOM SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGHITEL (Forint alapú!) HATÁLYOS 2016.04.01-től visszavonásig Szabad Felhasználású Jelzáloghitel A kölcsön

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Érvényes: 2014. augusztus 18.

HIRDETMÉNY. Érvényes: 2014. augusztus 18. 8700 Marcali, Rákóczi u. 16. 1 HIRDETMÉNY Érvényes: 2014. augusztus 18. Jelen HIRDETMÉNY tájékoztatás, mely megfelel a 2013.évi CCXXXVII tv. a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról, XIII. Fejezet

Részletesebben

36/2015. számú Hirdetmény ingatlanfedezettel nyújtott hitelekről (2015.07.01.)

36/2015. számú Hirdetmény ingatlanfedezettel nyújtott hitelekről (2015.07.01.) 36/2015. számú Hirdetmény ingatlanfedezettel nyújtott hitelekről (2015.07.01.) I. Piaci hitelek ingatlanfedezettel, egyenletes törlesztéssel (2015.02.01-től nyújtott kölcsönök) Kamatfelárak: Éves ügyleti

Részletesebben

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET)

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) 1. sz. melléklet SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) TAKARÉK CLASSIC ÉS CLASSIC PRÉMIUM SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2011. január 01. 1 1. Takarék Classic Személyi

Részletesebben

KORÁBBAN ÉRTÉKESÍTETT SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS REFERENCIAKAMAT HIRDETMÉNY

KORÁBBAN ÉRTÉKESÍTETT SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS REFERENCIAKAMAT HIRDETMÉNY Lakossági Hitelek kondíciói Érvényes: 2016. április 11 -tól/től visszavonásig KORÁBBAN ÉRTÉKESÍTETT SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS REFERENCIAKAMAT HIRDETMÉNY Magánszemélyek részére 2013. július 22-től befogadott

Részletesebben

HIRDETMÉNY TAKARÉK KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY. Hatálybalépés napja: 2015.július 1.

HIRDETMÉNY TAKARÉK KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY. Hatálybalépés napja: 2015.július 1. HIRDETMÉNY TAKARÉK KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2015.július 1. Jelen Hirdetmény a 2015. április 01. napját követően befogadott Takarék Kiváltó Hitel kapcsán alkalmazott kondíciókat tartalmazza.

Részletesebben

HIRDETMÉNY. A Bak és Vidéke Takarékszövetkezet hivatalos tájékoztatója. a központi lakossági hiteltermékek

HIRDETMÉNY. A Bak és Vidéke Takarékszövetkezet hivatalos tájékoztatója. a központi lakossági hiteltermékek HIRDETMÉNY A Bak és Vidéke Takarékszövetkezet hivatalos tájékoztatója a központi lakossági hiteltermékek esetén alkalmazott kondíciókról, díjakról, költségekről és ezek teljesítési rendjéről Érvényes:

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.április 01. Jelen Hirdetmény a 2016. április 01. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. május 15-ig befogadott Takarék Forint

Részletesebben

TAKARÉKOKOS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA ÉS HITEL FŐBB KONDÍCIÓI

TAKARÉKOKOS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA ÉS HITEL FŐBB KONDÍCIÓI Szabolcs Takarékszövetkezet (a továbbiakban Hitelintézet) TAKARÉKOKOS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA ÉS HITEL FŐBB KONDÍCIÓI Hatálybalépés napja: 2013. április 1. Érvényes: visszavonásig. A 2013. január 1. napján

Részletesebben

LAKOSSÁG RÉSZÉRE NYÚJTOTT HITELEK FŐBB KONDÍCIÓI ÉS KÖLTSÉGEI

LAKOSSÁG RÉSZÉRE NYÚJTOTT HITELEK FŐBB KONDÍCIÓI ÉS KÖLTSÉGEI LAKOSSÁG RÉSZÉRE NYÚJTOTT HITELEK FŐBB KONDÍCIÓI ÉS KÖLTSÉGEI Érvényes: 2015. január 1. LAKOSSÁGI SZEMÉLYI HITEL IGÉNYBEVÉTELI LEHETŐSÉGEK, KAMAT ÉS KÖLTSÉG FELTÉTELEK Érvényes: 2015. január 1. naptól

Részletesebben

iktatószámú értékpapír-kölcsön. szerződés 1. sz. melléklete

iktatószámú értékpapír-kölcsön. szerződés 1. sz. melléklete iktatószámú értékpapír-kölcsön. szerződés 1. sz. melléklete Alulírott név:.. születési név: szül. helye, ideje:..,..év..hónap nap anyja születési neve:... lakcíme:. levelezési címe: személyazonosító okmányának

Részletesebben

e.)*adminisztrációs díj: a futamidő alatt, a mindenkori kölcsöntartozás összege után, a törlesztőrészlettel

e.)*adminisztrációs díj: a futamidő alatt, a mindenkori kölcsöntartozás összege után, a törlesztőrészlettel K&H Bank Zrt. 1051 Budapest, Vigadó tér 1. Telefon: (06 1) 328 9000, (06 30) 761 9000 Fax: (06 1) 328 9696 www.kh.hu bank@kh.hu hirdetmény Jelzáloglevél kamattámogatásos hitel kondíciókról érvényes a 12/2001

Részletesebben

TAKARÉKOKOS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA ÉS HITEL HIRDETMÉNYE

TAKARÉKOKOS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA ÉS HITEL HIRDETMÉNYE Kölcsönszerződés 2.sz. függeléke Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet/Bank (a továbbiakban Hitelintézet) TAKARÉKOKOS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA ÉS HITEL HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2013. január 1. Érvényes:

Részletesebben

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA HIRDETMÉNYE

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA HIRDETMÉNYE Kölcsönszerződés 2.sz. függeléke SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2012. január 01. A Király Hitel elengedhetetlen

Részletesebben

HITELSZERZŐDÉS bankszámla-hitelkeret igénybevételéhez A szerződő felek

HITELSZERZŐDÉS bankszámla-hitelkeret igénybevételéhez A szerződő felek 14. sz. melléklet Cenzúraszám: HITELSZERZŐDÉS bankszámla-hitelkeret igénybevételéhez A szerződő felek: egyrészről a Rétköz Takarékszövetkezet (cím: 4600 Kisvárda, Szent László út 68, cégjegyzékszám: 15-02-050264

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2017.01.01. Jelen Hirdetmény a 2016. december 31. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2017. január 31-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó

Részletesebben