1.1. A Takarékszövetkezet az Adósnak.,-Ft, azaz.. forint kölcsönt nyújt.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1.1. A Takarékszövetkezet az Adósnak.,-Ft, azaz.. forint kölcsönt nyújt."

Átírás

1 KÖLCSÖNSZERZŐDÉS ingatlanfedezet mellett nyújtott, lakásvásárlási/építési/bővítési/felújítási/korszerűsítési/adósságkiváltó/szabad felhasználási célú hitelről amely létrejött egyrészről a Pilisvörösvár és Vidéke Takarékszövetkezet (cím: 2085 Pilisvörösvár, Fő út 130., cégjegyzékszám: , adószám: , statisztikai számjel: ), mint Kölcsönnyújtó (továbbiakban: Takarékszövetkezet), másrészről a/az: Családi és utóneve: Születési neve: Állandó lakcíme: Levelezési (kézbesítési) cím: Anyja neve: Állampolgársága: Születési hely, idő: Személyi azonosító: Személyi igazolvány száma: Adóazonosító jel: mint Adós (a továbbiakban: Adós) Családi és utóneve: Születési neve: Állandó lakcíme: Levelezési (kézbesítési) cím: Anyja neve: Állampolgársága: Születési hely, idő: Személyi azonosító: Személyi igazolvány száma: Adóazonosító jel: mint Adós (a továbbiakban: Adós) kölcsön nyújtása tárgyában, az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett: 1. A kölcsön összege, célja, futamideje, folyósítása 1.1. A Takarékszövetkezet az Adósnak.,-Ft, azaz.. forint kölcsönt nyújt. A kölcsön célja:..körzeti Földhivatal nyilvántartásában.helység, HRSZ alatt felvett, természetben a cím szám alatt található ingatlan megvásárlása/felújítása/bővítése/korszerűsítése. 1/13

2 A kölcsön célja:..körzeti Földhivatal nyilvántartásában.helység, HRSZ alatt felvett, természetben a cím szám alatt található ingatlanon lakóház építése. A kölcsönt a Takarékszövetkezet szabad felhasználási céllal nyújtja. A kölcsönt a Takarékszövetkezet hitelkiváltási céllal nyújtja. A kiváltásra kerülő kölcsön adatai: Kölcsönt nyújtó pénzintézet (a továbbiakban: pénzintézet) megnevezése: A hitelszerződés azonosító száma: Fennálló tartozás összege (dátum, deviza): Fennálló tartozás összege (dátum, forint): A kölcsön nyújtása az alábbi feltételekkel valósul meg: Kölcsön megnevezése: Kölcsön összege: A szerződéskötéskor induló éves ügyleti kamat: A szerződéskötéskor induló teljes hiteldíj mutató: Hitelfolyósítási díj (egyszeri) Futamidő (hónap)/törlesztőrészletek száma max.: Kölcsön lejárata: Kamatperiódus hossza, kezdete: A szerződéskötéskor az induló teljes ügyleti kamat évi.. %. A szerződéskötés napja szerinti kamatperiódusban érvényes három hónapos BUBOR 1 :. %, az induló kamatfelár: évi.. %. A kamatperiódus hossza 3 hónap, kezdete minden naptári negyedév első napja. A kamatperióduson belül a hitel kamata nem változik. Az ügyleti kamat mértéke a három hónapos BUBOR változásának hatására naptári negyedévenként, minden naptári negyedév első napján automatikusan változik. Az automatikus kamatváltozás során az új kamat a kamatváltozást megelőző hónap utolsó munkanapját megelőzően két nappal érvényes BUBOR mérték figyelembevételével kerül meghatározásra. A BUBOR mértéke a Takarékszövetkezet honlapján tekinthető meg. A kölcsön induló teljes hiteldíja tartalmazza az Adós által fizetendő, a jelen szerződés aláírásakor hatályos ügyleti kamatot, a hitelfolyósítási díjat, az ingatlan értékbecslésének díját, két helyszíni szemle díját, (építés/felújítás/korszerűsítés bővítési cél esetén ) az ingatlan nyilvántartási eljárás díját, az évi zárlati díjat, valamint a fizetésiszámla vezetés havi díját. Nem tartalmazza a Kölcsönszerződés megkötéséhez szükséges jelen pontban megfogalmazottak figyelembe vételével - közjegyzői díjat, a biztosítás díját, továbbá a kölcsön nem szerződésszerű 1 BUBOR: A budapesti bankközi forinthitel kamatláb, bankközi forintbetétekre számított átlagos éves kamatláb, melyet a Magyar Nemzeti Bank a honlapján tesz közzé. 2/13

3 törlesztése, valamint az Adós által kezdeményezett bármilyen szerződésmódosítás miatti díjakat, költségeket. Felek kijelentik, és kötelezik magukat arra, hogy bármely elszámolási vita, illetve takarékszövetkezeti igény kielégítés esetére, vagy a jelen okirat szerinti kölcsönből mindenkor fennálló kölcsön és egyéb tartozás mértékére, a folyósítás tényleges időpontja, a teljesítési kötelezettség lejárata megállapítása, valamint bármely egyéb a közvetlen bírósági végrehajtás céljából szükséges tény, adat megállapítása tekintetében ellenkező bizonyításig az Adós Takarékszövetkezetnél vezetett számlái, és a Takarékszövetkezet nyilvántartásai, könyvei alapján készült közjegyzői okiratba foglalt ténytanúsítványt fogadják el, mint közhiteles, aggálytalan tartalmú bizonyítékot. Ennek megfelelően a kölcsön és járulékai nem, vagy nem szerződés szerinti megfizetés esetén a végrehajtás alapjául szolgáló, mindenkor fennálló kölcsön-, és járuléktartozást, továbbá a fent hivatkozott tényeket jelen okirat mellett, az Adós Takarékszövetkezetnél vezetett számláiról, illetve a Takarékszövetkezet nyilvántartásai, könyvei alapján készült közjegyzői okiratba foglalt ténytanúsítvány tanúsítja, amelynek elfogadására a Felek jelen okirat aláírásával kötelezettséget vállalnak. 2. A kölcsön törlesztő részletének összege, esedékessége 2.1. Az Adós az 1. pontban megjelölt kölcsönösszeget minden hónap 01-én esedékessé váló részletekben a Takarékszövetkezetnél vezetett.. számú fizetési számlájáról köteles törleszteni. A törlesztő részlet az annuitás módszerével kerül meghatározásra, mely tartalmazza a tőkét, és a kamatot oly módon, hogy a kölcsön, valamint a kamat havonta esedékes része képezi a havi törlesztő részletet. Az első törlesztő részlet esedékességének időpontja a kölcsön folyósítását követő hónap első napja. Amennyiben ez a nap munkaszüneti napra esik, az esedékesség napja az ezt követő első banki munkanap. A hitel induló havi törlesztő részletének összege a szerződés aláírásakor :.,-Ft, azaz. forint. A három havi BUBOR változásának hatására naptári negyedévenként változó kamat mérték következében a kölcsön törlesztő részlete változhat. A törlesztő részlet üzleti évfordulókor felülvizsgálatra kerül és amennyiben a törlesztő részlet összege módosul, úgy a Takarékszövetkezet az Adóst levélben, írásban értesíti. A törlesztő részlet az üzleti évfordulókor sorra kerülő felülvizsgálat mellett továbbá módosulhat abban az esetben év közben is, ha a kamat 1 %-ot meghaladó mértékben változik az aktuális törlesztő részlet megállapításakor érvényes mértékhez képest. A részlet összege változhat továbbá abból az okból is, hogy nem kerül sor folyósításra a szerződéskötés hónapjában, és ezzel a törlesztési esedékességek száma csökken. A Takarékszövetkezetnél az üzleti évforduló minden év január 1. napja. Az Adós köteles gondoskodni arról, hogy a Takarékszövetkezetnél vezetett fizetési számlán a jelen Kölcsönszerződés szerinti mindenkori törlesztő részlet megfizetéséhez fedezetet biztosító összeg havi rendszerességgel rendelkezésre álljon. A havi törlesztő részletek a szerződésszerű teljesítés esetére érvényesítendő ügyleti kamat időarányos részét is magukban foglalják. Az utolsó törlesztő részlet esedékességekor a 3/13

4 kölcsönösszeg után járó, ezen időpontig kiegyenlítésre nem került kamat egy összegben válik esedékessé Az Adós a jelen szerződés aláírásával felhatalmazza a Takarékszövetkezetet, hogy esedékességkor a mindenkor esedékes törlesztő részletet a 2.1 pontban jelölt fizetési számláról külön megbízása nélkül leemelje. Továbbá felhatalmazza az Adós a Takarékszövetkezetet, hogy amennyiben a törlesztő részlet megfizetéséhez szükséges fedezet a fizetési számlán bármely okból nem áll rendelkezésre, a Takarékszövetkezet az esedékes, ki nem egyenlített törlesztő részlet összegét és a hátralékot, a jelen szerződéses rendelkezés alapján belátása szerinti időpontban leemelje az Adós bármely nála vezetett fizetési számlájáról. Az Adós a fizetési kötelezettségei teljesítése céljából felhatalmazza a Takarékszövetkezetet, hogy a Takarékszövetkezet a jelen pontba foglalt beszámítási jogát a Takarékszövetkezet tévedésének helyesbítését és a hatósági átutalási végzés alapján történő fizetési megbízásokat követően, de minden más fizetési megbízást megelőzően gyakorolja. 2.3 Adós tudomásul veszi, hogy a teljesített befizetések elsősorban késedelmi kamatra, a költségre, majd az ügyleti kamatra, és végül a tőketartozásra kerülnek elszámolásra Az Adós jogosult az előtörlesztésre a Hirdetményben közzétett mértékű Előtörlesztési díj egyidejű befizetése mellett. Amennyiben jogszabály határozza meg az adott konkrét előtörlesztési esetben alkalmazható Előtörlesztési díjmértéket, a Takarékszövetkezet nem állapíthat meg mindenkori hatályos Hirdetményében ezt meghaladó mértéket. Amennyiben az Adós nem kérte a Takarékszövetkezettől a törlesztés felfüggesztését, az előtörlesztés nem mentesíti az Adóst a szerződésben vállalt havi törlesztő részletek rendszeres megfizetése alól. Az előtörlesztés összegének elszámolásához az Adósnak írásbeli igénybejelentést kell benyújtania a Takarékszövetkezet részére. Az előtörlesztési igénybejelentésben az Adósnak szükséges rendelkeznie arról, hogy az előtörlesztés elszámolását követően fennmaradó tőketartozás újraütemezése során a törlesztő részlet csökkentését igényli-e (a futamidő változatlanul hagyása mellett), vagy a futamidő rövidítését (a törlesztő részlet változatlanul hagyása mellett). Előtörlesztés esetén a Hitelező jogosult előírni a Kölcsönszerződés, valamint az arról készült közokirat módosítását, amelynek költsége az Adóst terheli. A teljes tartozás kiegyenlítését követő 30 napon belül a hiteltartozás megszűnését igazoló elszámolást küld a Takarékszövetkezet az Adós részére A Takarékszövetkezet az egyes törlesztések, és egyéb fizetési kötelezettségek késedelmes teljesítése esetén, azok esedékessé válásától számítottan a jelen szerződésben kikötött kamaton felül a késedelem időtartamára az Általános Üzletszabályzatban meghatározott korlátok között késedelmi kamatot is jogosult felszámítani. 3. A kamatfelár, költség és díj megváltoztatása A felek megállapodása alapján az Adós számára hátrányosan kizárólag a szerződésben megállapított hitelkamat, kamatfelár, költség és díj módosítható egyoldalúan. Ha a szerződés egyoldalú módosításának alapjául szolgáló feltételek a hitelkamat, a kamatfelár, a költség vagy a 4/13

5 díj csökkentését teszik lehetővé, a Takarékszövetkezet ezt a szerződéses kötelezettsége részeként az Adós javára érvényesíti. A kamatfelár változása 5-18 éves futamidejű hitelek esetében A kamatfelár mértéke változó. A kamatfelár 3 éves kamatfelár változási periódusonként változik. A kamatfelár első alkalommal a szerződéskötés naptári évét követő 4. naptári év első napján változik, majd minden 3. naptári év első napján módosul. Az első kamatfelár változás során a kamatfelár mértéke olyan mértékben nő vagy csökken, mint amilyen mértékben az MNB által a kamatfelár változtatást megelőző 120. napon az MNB által közzétett H4F3 típusú kamatfelár-változási mutató érték változik a szerződéskötés naptári évét követő év első napját megelőző 120. napon közzétett kamatváltozási mutató értékéhez képest. A további kamatfelár változás során a kamatfelár mértéke olyan mértékben nő vagy csökken, mint amilyen mértékben az MNB által a kamatfelár változtatást megelőző 120. napon az MNB által közzétett H4F3 típusú kamatfelár-változási mutató érték változik a legutolsó változás során figyelembe vett kamatváltozási mutató értékéhez képest. A kamatfelár változása éves futamidejű hitelek esetében A kamatfelár mértéke változó. A kamatfelár 5 éves kamatfelár változási periódusonként változik. A kamatfelár első alkalommal a szerződéskötés naptári évét követő 6. naptári év első napján változik, majd minden 5. naptári év első napján módosul. Az első kamatfelár változás során a kamatfelár mértéke olyan mértékben nő vagy csökken, mint amilyen mértékben az MNB által a kamatfelár változtatást megelőző 120. napon az MNB által közzétett H4F5 típusú kamatfelár-változási mutató érték változik a szerződéskötés naptári évét követő év első napját megelőző 120. napon közzétett kamatváltozási mutató értékéhez képest. A további kamatfelár változás során a kamatfelár mértéke olyan mértékben nő vagy csökken, mint amilyen mértékben az MNB által a kamatfelár változtatást megelőző 120. napon az MNB által közzétett H4F5 típusú kamatfelár-változási mutató érték változik a legutolsó változás során figyelembe vett kamatváltozási mutató értékéhez képest. A kamatváltozási-mutató emelkedése esetén a Takarékszövetkezet egyoldalú döntés alapján minden esetben jogosult a kamatfelár mértékét a mutató változás szerint lehetséges mértéknél kisebb mértékben emelni, vagy változatlanul hagyni. A Takarékszövetkezet a kamaton kívül az Adós terhére csak olyan költséget állapíthat meg és módosíthat - annak növekedésével arányosan az Adós számára hátrányosan, amelyet a szerződésben, illetve a szerződés elválaszthatatlan részét képező Általános Üzletszabályzatban, Általános Szerződési Feltételben és Hirdetményben tételesen meghatározott, és amely költség a szerződés megkötése, módosítása és az Adóssal való kapcsolattartás során közvetlenül az Adós érdekében, harmadik személy szolgáltatásával összefüggésben az Adósra áthárítható módon merült fel. A Takarékszövetkezet a kamaton kívül díj fizetését - ide nem értve a kölcsön folyósításához, a hitelkeret rendelkezésre tartásához, valamint az Adós általi előtörlesztéshez közvetlenül kapcsolódó költségei fejében a jogszabály szerint megállapítható díjat - a szerződésben tételesen rögzített módon, a szerződéskötéssel, a szerződés módosításával és megszüntetésével, valamint ügyviteli költségeivel összefüggésben köthet ki, és e díjat legfeljebb a Központi Statisztikai Hivatal által közzétett előző évi éves fogyasztói árindex mértékével emelheti. A Takarékszövetkezet a költséget annak felmerülésekor, a díjat pedig évente egy alkalommal, április 1. napjával hatályos időponttal módosíthatja. Az aktuális költségeket és díjakat a Takarékszövetkezet mindenkor hatályos Hirdetménye tartalmazza. 5/13

6 A Takarékszövetkezet a jelen szerződés aláírása után az Adós kérelmére végrehajtott minden módosítás esetén jogosult szerződésmódosítási díjat felszámolni és azt az Adós köteles a szerződésmódosítást megelőzően a Takarékszövetkezet pénztárába befizetni. Szerződésmódosítási díj mértéke a Takarékszövetkezet mindenkori hatályos Hirdetménye szerint kerül megállapításra. Amennyiben jogszabály határozza meg az adott konkrét szerződésmódosítási esetben alkalmazható szerződés módosítási díjmértéket, a Takarékszövetkezet nem állapíthat meg mindenkori hatályos Hirdetményében ezt meghaladó mértéket. A kamat, díj vagy költség egyoldalú módosításáról a Takarékszövetkezet az Általános Üzletszabályzatban meghatározott módon tájékoztatja az Adóst. 5. A kölcsön folyósítása Egyösszegű folyósítás esetén: 5.1. A Takarékszövetkezet a folyósítási feltételek maradéktalan teljesülése után 8, azaz nyolc munkanapon belül a kölcsön összegét egy összegben jóváírja az.. Adós Takarékszövetkezetnél vezetett.. számú számlájára. Több részletben történő folyósítás esetén : 5.1. A Takarékszövetkezet az egyes részfolyósítások esetén a folyósítási feltételek maradéktalan teljesülése után 8, azaz nyolc munkanapon belül a kölcsönt a Takarékszövetkezet műszaki ellenőre által meghatározott készültségi foknak megfelelően szakaszosan, de legfeljebb részletben folyósítja a.. Adós Takarékszövetkezetnél vezetett..számú számlájára. A helyszíni szemle díját az Adós a mindenkor hatályos Hirdetmény szerint köteles megfizetni A kölcsön folyósításának feltételei: - a folyósítási díj megfizetése - kölcsön- és jelzálogszerződés megkötése, A Fedezetértékelési szabályzat szerint szükséges egyoldalú tartozáselismerő nyilatkozatba, vagy a szerződés kétoldalú közokiratba foglalása: - a kölcsön- és jelzálogszerződés közjegyzői tartozáselismerő nyilatkozatba foglalása, az okirat Takarékszövetkezet részére történő benyújtása, a közjegyzői díj megfizetése az Adóst terheli, - a kölcsön- és jelzálogszerződés kétoldalú közjegyzői okiratba foglalása, a közjegyzői díj megfizetése az Adóst terheli, 6/13

7 Építés/felújítás/korszerűsítés/bővítés /szabadfelhasználás esetén minden esetben, valamint egyéb cél esetén, ha nem a hitelcéllal érintett ingatlan a biztosíték - az ingatlan nyilvántartásban a Takarékszövetkezet jelzálogjogának, és az ahhoz a kapcsolódó elidegenítési és terhelési tilalomnak határozattal történő bejegyzésének igazolása, Vásárlás cél esetén és hitelkiváltási cél esetén, amennyiben a hitellel érintett ingatlan biztosíték: - az ingatlan nyilvántartásban a Takarékszövetkezet jelzálogjogának, és az ahhoz a kapcsolódó elidegenítési és terhelési tilalomnak széljeggyel történő nyilvántartásba vételének igazolása - Vásárlási cél esetén, amennyiben a hitellel érintett ingatlan biztosíték: - átutalási megbízás benyújtása a Takarékszövetkezet részére az 5.1 pontban jelölt fizetési számlája terhére a jelen szerződés szerinti hitelösszegnek az 1.1 pontban megjelölt ingatlanra kötött adásvételi szerződésben a vételár kifizetési helyéül megjelölt fizetési számlára történő teljesítéséhez, - az 5.1 pontban jelölt fizetési számlán rendelkezésre kell állnia az eseti átutalás díjának megfizetéséhez szükséges fedezetnek, - az 5.1 pontban jelölt fizetési számlán nem állhat fenn várakozó megbízás (sorbanálló tétel). Adósságkiváltási cél esetén, amennyiben a biztosíték a kiváltásra kerülő hitelnél is fedezetként szolgált. : - A folyósítás feltétele a kiváltásra kerülő kölcsönt nyújtó pénzintézet nyilatkozatának benyújtása, amely tartalmazza az Adós kiváltásra kerülő Kölcsönszerződésből eredő teljes kötelezettség összegét, azt a - pénzintézet rendelkezése alatt álló - számlaszámot ahova a teljes hitelösszeg megfizetését teljesíteni kell, valamint azt, hogy a jelölt összeg megfizetését követő 15 napon belül a pénzintézet kiadja a javára bejegyzett jelzálog (elidegenítési és terhelési tilalom) törlésére vonatkozó engedélyező nyilatkozatot. - Amennyiben a pénzintézet végtörlesztési igazolása szerint a végtörlesztési teljesítési napot megelőzően esedékes fizetési kötelezettség áll fenn, szükséges ennek (ezek) határidőre történt teljesítésének igazolása fizetési számlakivonattal, - átutalási megbízás benyújtása a Takarékszövetkezet részére az 5.1 pontban jelölt fizetési számlája terhére a jelen szerződés szerinti hitelösszegnek az 1.1 pontban megjelölt ingatlanra kötött adásvételi szerződésben a vételár kifizetési helyéül megjelölt fizetési számlára történő teljesítéséhez, - az 5.1 pontban jelölt fizetési számlán rendelkezésre kell állnia az eseti átutalás díjának megfizetéséhez szükséges fedezetnek, - az 5.1 pontban jelölt fizetési számlán nem állhat fenn várakozó megbízás (sorbanálló tétel). - munkáltatói igazolás benyújtása Adós (munkabér/nyugdíj) jövedelmének a Takarékszövetkezetnél vezetett fizetési számlára történő utalásáról, 7/13

8 - az Adós köteles továbbá a 6. pontban szereplő ingatlanra vonatkozó teljes körű lakásbiztosítást kötni, és a Takarékszövetkezet részére benyújtani a biztosító által aláírt Fedezetigazolási nyilatkozatot a hitelbiztosítéki záradék bejegyzéséről (a Hitelező biztosítási összegen alapított zálogjogának biztosító általi nyilvántartásba vételéről). Amennyiben önerő szükséges: - A folyósítás több részletben történő folyósítás esetén: az első folyósítás feltétele. Ft összegű önerő felhasználásának helyszíni szemlével, vagy egyéb a Takarékszövetkezet által meghatározott módon történő történő igazolása; Adósságkiváltási cél esetén, amennyiben a biztosíték a kiváltásra kerülő hitelnél is fedezetként szolgáló ingatlan lesz : 5.3. Az Adós köteles a folyósítás napját követően, de legfeljebb 30 napon belül benyújtani a Takarékszövetkezet részére a hitelt nyújtó pénzintézet által kiadott törlési engedélyt, valamint igazolni, hogy az az illetékes földhivatalhoz benyújtásra került. Adós tudomásul veszi, hogy a Takarékszövetkezet a kölcsön folyósítását megtagadhatja, ha a Kölcsönszerződés megkötése után az Adós körülményeiben vagy a biztosíték értékében vagy érvényesíthetőségében olyan lényeges változás állt be, amely miatt a Kölcsönszerződés teljesítése többé nem elvárható, és az Adós felszólítás ellenére nem ad megfelelő biztosítékot. 6. A kölcsön biztosítéka 6.1. A kölcsönösszeg visszafizetésének biztosítékaként egy ingatlan esetén.. Adós és egyben Zálogkötelezett a jelen szerződés mellékletét képező Jelzálog szerződés alapján jelzálogjogot alapít a.. Földhivatal ingatlan nyilvántartásában belterület. helyrajzi szám alatt nyilvántartott, természetben a. szám alatt található ingatlanra és feltétlenül és visszavonhatatlanul hozzájárul ahhoz, hogy az ingatlan nyilvántartásba a Takarékszövetkezet jelzálogjoga /valamint ennek biztosítékaként elidegenítési és terhelési tilalom.,-ft, azaz forint összegű tőke és járulékai erejéig bejegyzésre kerüljön. Több ingatlan esetén.. Adós és egyben Zálogkötelezett a jelen szerződés mellékletét képező Egyetemleges Jelzálog szerződés alapján egyetemleges jelzálogjogot alapít a.. Földhivatal ingatlan nyilvántartásában belterület. helyrajzi szám alatt nyilvántartott, természetben a. szám alatt található, valamint a a.. Földhivatal ingatlan nyilvántartásában belterület. helyrajzi szám alatt nyilvántartott, természetben a. szám alatt található, 8/13

9 ingatlanra és feltétlenül és visszavonhatatlanul hozzájárul ahhoz, hogy az ingatlan nyilvántartásba a Takarékszövetkezet egyetemleges jelzálogjoga /valamint ennek biztosítékaként elidegenítési és terhelési tilalom.,-ft, azaz forint összegű tőke és járulékai erejéig bejegyzésre kerüljön. 6.2.Az Adós a jelen szerződés szerint biztosítékul szolgáló ingatlan(oka)t a kölcsön fennállásának időtartama alatt köteles karbantartani, lakásbiztosítást kötni, a Takarékszövetkezet kedvezményezetti minőségét a biztosítónál bejelenteni, s a biztosítás díját a Takarékszövetkezeten keresztül rendszeresen fizetni. Adós tudomásul veszi, hogy a lakásbiztosítási szerződést a jelen Szerződés szerinti tartozás fennállása alatt nem szüntetheti meg A biztosítékul szolgáló ingatlan(oka)t, vagy egyes részeit a Takarékszövetkezet előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül, a kölcsön teljes visszafizetése előtt az Adós sem elidegeníteni, sem megterhelni nem jogosult. A Takarékszövetkezet az elidegenítéshez való hozzájárulását jogosult új feltételek megállapításához kötni Adós kijelenti, hogy a 6.1. pontban megjelölt ingatlanban a tulajdonosok laknak/lakni fognak. a 6.1. pontban megjelölt ingatlant bérbe adják/bérbe fogják adni, és a bérleti díj nem haladja meg/nem fogja meghaladni a jelen Kölcsönszerződés szerinti havi törlesztő részlet 20%-át. nem állnak fenn az előzőek szerinti feltételek. (a megfelelő rész jelölendő). Amennyiben a jelen pont szerintiekben változás történik, az Adós 15 napon belül köteles írásbeli nyilatkozattal tájékoztatni a Takarékszövetkezetet. Adós tudomásul veszi, hogy pótfedezet nyújtási kötelezettsége keletkezik, ha a szerződéskötés idején nyújtott fedezet megsemmisül, vagy megrongálódik, illetve abban a fennálló tartozáshoz viszonyítva jelentős értékcsökkenés (avulás) következik be. A Takarékszövetkezetnek jogában áll a kölcsön futamideje alatt a hitel felülvizsgálati munka keretében az Adós jövedelmi, vagyoni helyzetét felülvizsgálni, a fedezet meglétét ellenőrizni. 7. Az Adós tájékoztatása A Takarékszövetkezet évente, a naptári év végén írásban tájékoztatja az Adóst a felszámított kamatok összegéről, a jóváírások összegéről és elszámolásáról, a fennálló kölcsöntartozásról. 8. A Kölcsönszerződés létrejötte és megszüntetése A jelen Kölcsönszerződés a Takarékszövetkezet és az Adósok általi aláírást követően lép hatályba. A Takarékszövetkezet jogosult a jelen Kölcsönszerződést azonnali hatállyal felmondani és a teljes kölcsöntartozást, járulékaival együtt lejárttá tenni, az Adós pedig köteles a felmondással esedékessé tett tartozást a felmondás közlésével egyidejűleg ha abban más határidő nem szerepel a Takarékszövetkezetnek megfizetni, ha bármely Adós súlyos szerződésszegést követ el. Súlyos szerződésszegésnek minősülnek különösen a Polgári Törvénykönyvről szóló évi V. törvény ( Ptk. ) 6:387. -ában valamint a jelen szerződésben, valamint az Üzletszabályzatban foglalt esetek, így különösen: - ha az Adós a jelen szerződésben foglalt bármely fizetési kötelezettségét nem teljesíti; vagy 9/13

10 - ha a bármely Adós valótlan adatot közöl; vagy - ha az Adós az Ingatlant a Takarékszövetkezet előzetes írásos hozzájárulása nélkül bérbe vagy használatba adja, illetve elidegeníti bármely jogcímen, vagy ezek bármelyikét megkísérli; vagy - ha az Adósnak a Takarékszövetkezetnél nyitott és a kölcsön törlesztésének alapjául szolgáló számlája(i) megszüntetésre kerül(nek); vagy - ha a jelen szerződéshez kapcsolódó bármely biztosítási szerződés bármely okból megszűnik; illetve ha a biztosítás díját az arra kötelezett nem, vagy csak részben fizeti meg, vagy e biztosítási szerződést valamely lényeges részében (pl. zálogjogosultak köre, kockázati kör, biztosítási összeg) a Takarékszövetkezetre hátrányos módon megváltoztatja; vagy - ha a Ptk. 6:387. -ában foglalt bármely egyéb felmondási ok bekövetkezik; vagy - ha a kölcsön fedezetéül szolgáló ingatlan állaga bármely okból tartósan romlik, vagy értéke tartósan csökken, és az Adós annak állagát nem állította helyre, vagy a kölcsön fedezetét pótfedezettel a Takarékszövetkezet bármely jelen szerződésben meghatározott okból történő írásos felszólításának kézhezvételét követő 30 napon belül nem egészíti ki megfelelően; vagy - ha a Kölcsön fedezetéül szolgáló bármely ingatlanra a Takarékszövetkezet előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül olyan jogot, vagy tényt jegyeznek be vagy a földhivatali nyilvántartásban széljeggyel igazolhatóan ilyennek bejegyzése folyamatban van, amely a Takarékszövetkezet kielégítési jogának lehetséges mértékét vagy igényérvényesítésének lehetséges időpontját a Takarékszövetkezet számára kedvezőtlenül befolyásolhatja (pl. végrehajtási jog, további jelzálogjog, perfeljegyzés); vagy - ha az Adós bármely más, jelen szerződésben vagy az Üzletszabályzatban foglalt, a Takarékszövetkezet által fontosnak minősített kötelezettségét megszegi. - Ha Adós a jelen szerződés alapján folyósított kölcsönt a céltól eltérően használta fel. Szabad felhasználási célú hitel esetén a fenti utolsó feltétel törlendő A fenti esetekben a Takarékszövetkezet jogosult a még nem folyósított kölcsön folyósítását felfüggeszteni, vagy megtagadni, vagy a Kölcsönszerződést azonnali hatállyal felmondani. A jelen szerződésben foglalt kötelezettségek egyetemlegesek, tehát a teljes követelés minden Adóssal szemben érvényesíthető. A követelés érvényesítésével kapcsolatos minden felmerülő költség Adóst terheli. Felmondás esetén a jelen szerződés alapján fennálló valamennyi követelés lejárttá válik, és megnyílik a Takarékszövetkezet kielégítési joga. Amennyiben a Takarékszövetkezet a felmondás jogával nem vagy nem azonnal élt, vagy a felmondást visszavonja, az nem jelenti azt, hogy a Takarékszövetkezet a felmondás jogáról, illetve a követelés érvényesítéséről lemondott volna. Felek rögzítik, hogy Adós is jogosult a jelen Kölcsönszerződés azonnali hatályú felmondására a Takarékszövetkezet súlyos szerződésszegése esetén, továbbá az Általános Üzletszabályzatban a fogyasztói hitelszerződésekre irányadó különös rendelkezésekben meghatározott esetekben. Az Adós a jelen szerződés aláírásával felhatalmazza a Takarékszövetkezetet, hogy a szerződés felmondása esetén a felmondás időpontjában még fennálló tartozásának összegével a Takarékszövetkezetnél vezetett bármely lakossági fizetési számláját külön megbízása nélkül, jelen szerződéses rendelkezés alapján megterhelje. Az Adós tudomásul veszi, hogy bármely a jelen szerződésben foglalt Adóst terhelő kötelezettség elmulasztása a szerződés azonnali hatályú felmondását vonhatja maga után. 9. Egyéb kikötések 10/13

11 9.1. Adós tudomásul veszi, hogy a kölcsön fedezetéül lekötött ingatlan forgalmi értéke évente felülvizsgálatra kerül. Az Adós vállalja, hogy amennyiben szükséges, úgy feltétel nélkül biztosítja az ingatlanba történő bejutást a Takarékszövetkezet meghatalmazott képviselőjének. Az ingatlanérték felülvizsgálatának költsége az Adóst terheli. A felülvizsgálatot a Takarékszövetkezet végzi, de három évente külső értékbecslőt bízhat meg. A Takarékszövetkezet által végzett felülvizsgálat esetén annak költsége nem haladhatja meg a Takarékszövetkezet vonatkozó mindenkori érvényes Hirdetményében a Műszaki ellenőrzési díj mértékét. Felek rögzítik, hogy a követelés elévülésére az általános szabályok az irányadóak, azonban megállapodnak abban, hogy az Adós nem teljesítése esetén a Takarékszövetkezet által az Adós részére küldött teljesítésre vonatkozó felszólítás az elévülési időt mindenkor megszakítja 9.2.Az Adós kötelezettséget vállal arra, hogy lakcíme, tartózkodási helye, munkahelye, illetve a jelen Kölcsönszerződés bevezető részében megjelölt személyes adatai megváltozását a Takarékszövetkezetnek haladéktalanul bejelenti Adós kötelezettséget vállal arra, hogy a (munkabér/nyugdíj) jövedelmét Adós Takarékszövetkezetnél vezetett fizetési számlájára utaltatja a jelen hitelszerződés megszűnéséig Az Adós kijelenti, hogy a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló évi CXII. törvény alapján adatait a Takarékszövetkezettel szemben nem tiltotta le, illetve jelen szerződéses jogviszony fennállása alatt nem tiltja le. Amennyiben fenti nyilatkozata nem felel meg a valóságnak, illetőleg a jelen Kölcsönszerződésen alapuló tartozás maradéktalan kiegyenlítését megelőzően adatait bármikor letiltja, a Takarékszövetkezet az erről történő tudomásszerzése esetén jogosult jelen Kölcsönszerződést azonnali hatállyal felmondani Az Adós ezennel hozzájárulását adja ahhoz, hogy a jelen Szerződés felmondása esetén a Takarékszövetkezettel szemben vállalt kötelezettségei teljesítéséhez szükséges személyi adatai az évi LXVI. Törvényben megjelölt szervek a Takarékszövetkezet írásbeli kérelmére kiszolgáltassák Az Adós kijelenti, hogy a Takarékszövetkezet A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének Tájékoztatója magánszemélyek részére a Központi Hitelinformációs Rendszerről c. dokumentumot a Kölcsönkérelmi nyomtatvány részeként rendelkezésre bocsátotta, azt a jelen szerződés megkötését és aláírását megelőzően megismerte, azt elolvasta és az abban foglaltakat megértette és tudomásul vette. Az Adósok kijelentik, hogy a jelen szerződés aláírását megelőzően a Takarékszövetkezet megismertette velük A központi hitelinformációs rendszerről szóló évi CXXII. törvény (KHR tv.) 10.. tartalmát, mely szerint a Takarékszövetkezet köteles tájékoztatást adni az általa, a KHR rendszeréből átvett személyükre és ügyleteikre vonatkozó - adatokról, és az abból a hitelképességükre vonatkozóan megállapítható következtetéseiről, valamint a Takarékszövetkezet szükség esetén köteles a hitelfelvétel kockázataira a hitel igénylők figyelmét felhívni. Az Adósok igazolják, hogy a Központi Hitelinformációs Rendszerből átvett adatokra, az azokból a hitelképességüket érintő következtetésekre, valamint a hitelfelvétel kockázataira vonatkozó tájékoztatást a Takarékszövetkezettől megkapták, azt megértették és tudomásul vették. Amennyiben az Adós jelen szerződésben vállalt fizetési kötelezettségének nem tesz eleget és a lejárt és meg nem fizetett tartozásának összege meghaladja a késedelembe esés időpontjában érvényes legkisebb összegű havi minimálbért és ezen minimálbérösszeget meghaladó késedelem folyamatosan, több mint kilencven napon keresztül fennállt, úgy a Takarékszövetkezet megküldi a Központi Hitelinformációs Rendszerbe az Adós adatait, valamint jelen Szerződésben az Adós által vállalt kötelezettségekre és az attól való eltérésre vonatkozó lényeges adatokat a központi 11/13

12 hitelinformációs rendszerről szóló évi CXXII. törvény 11. szerinti esetekben a melléklet II. fejezetének 1.1 pontja szerinti referenciaadatait A szerződő felek kölcsönösen elfogadják, hogy a jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Takarékszövetkezet valamennyi hitelt folyósító fiókjában megtekinthető, a hitelezés körében nyújtott hitelekre vonatkozó Általános Üzletszabályzatában, Általános Szerződés Feltételeiben melyekről az Adós kifejezetten nyilatkozik, hogy tartalmát megismerte -, valamint a Polgári Törvénykönyvben és a bankkölcsönökről szóló jogszabályokban foglaltak az irányadóak. Adós kijelenti, hogy a hivatkozott Általános Üzletszabályzat, Általános Szerződési Feltételek tartalmát ismeri, és az azokban foglalt rendelkezéseket magára kötelezőnek fogadja el. A Felek egyezően állapítják meg, hogy a jelen szerződés, az Általános Üzletszabályzat, az Általános Szerződési Feltételek és a Hirdetmények együttesen alkotják a jelzáloghitel szerződést. Az Adós részére a szerződéskötést megelőzően átadott Általános és Személyes Tájékoztató, a Hitelező aktuálisan érvényes lakossági jelzáloghitelekre vonatkozó és lakossági fizetési számlákra vonatkozó Hirdetménye a jelen szerződés részét képezi. Adós kijelenti, hogy e dokumentumok tartalmát ismeri, és az azokban foglaltakat elfogadja. Adós kijelenti továbbá, hogy a megkötendő Kölcsönszerződés tervezetét, a kölcsön prolongálásának várható költségét, nem teljesítés esetére a késedelmi kamat mértékét, és a kölcsönfelmondás feltételeit, a teljes futamidőre kiszámított kamatot, a hatályos hirdetmény szerinti THM-et, számításának módját és számítása során figyelembe nem vett egyéb költségeket és várható mértékét (így különösen a közjegyzői díj és a kölcsön folyósításához megkövetelt biztosítási díj meghatározását és várható összegét) - - megismerte, megértette és tudomásul vette. Tudomásul veszi továbbá azt a tájékoztatást, hogy a THM meghatározása a hatályos, vonatkozó jogszabály, a Takarékszövetkezet aktuális hirdetményében közzétett kondíciói / feltételei alapján került meghatározásra, és a feltételek / kondíciók változása esetén mértéke módosulhat, a hitel kamatkockázatát a THM nem tükrözi. Az Adós jelen szerződés aláírásával igazolja, hogy azokról a szerződési feltételekről, melyek jogszabály alapján válnak a szerződés részévé, a tájékoztatást megkapta. Adós tájékoztatást kapott arra vonatkozóan, hogy panaszával jogorvoslatért a területi gazdasági kamara mellett működő Békéltető Testülethez, a Magyar Nemzeti Bankhoz, a fogyasztóvédelmi hatósághoz, bírósághoz jogosult fordulni, továbbá a Kölcsönszerződésből eredő jogviták rendezése érdekében közvetítői eljárást jogosult igénybe venni. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy az Üzletszabályzat és Hirdetmény mindenkori, az e Kölcsönszerződés fennállása alatt bekövetkező módosulásai a Hirdetmény vonatkozásában minden külön jogcselekmény nélkül, az Üzletszabályzat vonatkozásában akkor válnak jelen szerződés részévé, ha annak tartalmát az Adós kifejezetten vagy ráutaló magatartással elfogadta. Ráutaló magatartással történő elfogadásnak tekintik a Felek, ha az érintett fél a megváltozott Üzletszabályzattal szemben annak közzétételétől számított 15 napon belül kifogást írásban a Takarékszövetkezet felé nem tesz. A jelen szerződés 4 eredeti, egymással mindenben megegyező példányban készült. Szerződő felek jelen szerződést közös elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt írják alá. 12/13

13 Kelt: Pilisvörösvár,. Kelt: Pilisvörösvár, Adós Személyi ig. száma:... Pilisvörösvár és Vidéke Takarékszövetkezet Adóstárs Személyi ig. száma: TANÚK: Név: Név:. Cím: 2085 Pilisvörösvár, Fő út 130. Cím: 2085 Pilisvörösvár, Fő út /13

FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS BETÉTFEDEZETTEL

FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS BETÉTFEDEZETTEL Iktatószám:../. FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS BETÉTFEDEZETTEL mely létrejött egyrészről Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet székhely: 3170 Szécsény, Rákóczi út 71. cégjegyzékszám:

Részletesebben

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Piaci feltételű hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a Hirdetmény módosítására a 2014. évi LXXVIII. törvény

Részletesebben

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Piaci feltételű hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a Hirdetményben a személyi hitel kamata változott a báziskamat

Részletesebben

31/2015. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről Érvényes: 2015.06.18-tól

31/2015. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről Érvényes: 2015.06.18-tól 31/2015. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről Érvényes: 2015.06.18-tól I. Fogyasztási célú hitelek (2015.02.01.) Az éves ügyleti kamat* (%) referenciakamatból és kamatfelárból áll. A referencia kamat

Részletesebben

FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS

FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Iktatószám:../. FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet székhely: 3170 Szécsény, Rákóczi út 71. cégjegyzékszám: 12-02-000365

Részletesebben

SZERZŐDÉS Lakossági folyószámlahitel Plusz szolgáltatás nyújtására

SZERZŐDÉS Lakossági folyószámlahitel Plusz szolgáltatás nyújtására Hitelszám/cjksz.:.. SZERZŐDÉS Lakossági folyószámlahitel Plusz szolgáltatás nyújtására Jelen folyószámlahitel keret szerződés létrejött egyrészről Pilisvörösvár és Vidéke Takarékszövetkezet.. Fiókja Cím:.

Részletesebben

FORINT ALAPÚ FOGYASZTÁSI (SZEMÉLYI) KÖLCSÖNSZERZŐDÉS (óvadék nélküli esetben és óvadék esetén is)

FORINT ALAPÚ FOGYASZTÁSI (SZEMÉLYI) KÖLCSÖNSZERZŐDÉS (óvadék nélküli esetben és óvadék esetén is) Kölcsönszerződés száma: FORINT ALAPÚ FOGYASZTÁSI (SZEMÉLYI) KÖLCSÖNSZERZŐDÉS (óvadék nélküli esetben és óvadék esetén is) amely létrejött egyrészről a Jászárokszállás és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet

Részletesebben

Állami kamattámogatott hitelek

Állami kamattámogatott hitelek AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Állami kamattámogatott hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy az államilag támogatott lakáscélú hitelek kamatai

Részletesebben

Állami kamattámogatott hitelek

Állami kamattámogatott hitelek AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Állami kamattámogatott hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy az államilag támogatott lakáscélú hitelek kamatai

Részletesebben

Állami kamattámogatott hitelek

Állami kamattámogatott hitelek AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Állami kamattámogatott hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy az államilag támogatott lakáscélú hitelek kamatai

Részletesebben

FORINT ALAPÚ ÉVEN TÚLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS

FORINT ALAPÚ ÉVEN TÚLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Iktatószám:../. FORINT ALAPÚ ÉVEN TÚLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet székhely: 3170 Szécsény, Rákóczi út 71. cégjegyzékszám: 12-02-000365 statisztikai

Részletesebben

FOGYASZTÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS ingatlanfedezet nélkül

FOGYASZTÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS ingatlanfedezet nélkül FOGYASZTÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS ingatlanfedezet nélkül amely létrejött egyrészről Veresegyház és Vidéke Takarékszövetkezet (2112 Veresegyház, Fő út 53., cégjegyzékszám: 13-02-050250, KSH szám: 10045277 6419

Részletesebben

HIRDETMÉNY BG Finance Zrt. Aktuálisan értékesíthető termékek Hirdetménye

HIRDETMÉNY BG Finance Zrt. Aktuálisan értékesíthető termékek Hirdetménye Hatályos: 2015. április 15-től visszavonásig 1 1 Lakáscélú hitelek (1) 1.1 HUF alapú lakáscélú hitelek HIRDETMÉNY BG Finance Zrt. Aktuálisan értékesíthető termékek Hirdetménye Kamatláb = Referencia Kamatláb

Részletesebben

ABAÚJ TAKARÉK Takarékszövetkezet Adószám: 10043622-2-05 Pénzforgalmi számlaszám: 11500119-10001909 Cégjegyzékszám: 05-02-000186

ABAÚJ TAKARÉK Takarékszövetkezet Adószám: 10043622-2-05 Pénzforgalmi számlaszám: 11500119-10001909 Cégjegyzékszám: 05-02-000186 ABAÚJ TAKARÉK Takarékszövetkezet Adószám: 10043622-2-05 Pénzforgalmi számlaszám: 11500119-10001909 Cégjegyzékszám: 05-02-000186 HIRDETMÉNY - LAKOSSÁGI HITELEK Érvényes: 2015. január 1-től A Takarékszövetkezet

Részletesebben

AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet 3346 Bélapátfalva, Május 1. u. 2/a. 3/9. Lakossági Devizahitelezés Üzletszabályzata

AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet 3346 Bélapátfalva, Május 1. u. 2/a. 3/9. Lakossági Devizahitelezés Üzletszabályzata AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet 3346 Bélapátfalva, Május 1. u. 2/a. 3/9. Lakossági Devizahitelezés Üzletszabályzata TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1. 1. Alkalmazási kör... 3 2. A

Részletesebben

HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI HITELEK Érvényes: 2014. január 1-től

HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI HITELEK Érvényes: 2014. január 1-től ABAÚJ TAKARÉK Takarékszövetkezet Adószám: 10043622-2-05 Pénzforgalmi számlaszám: 11500119-10001909 Cégjegyzékszám: 05-02-000186 HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI HITELEK Érvényes: 2014. január 1-től Fizetési számla

Részletesebben

KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI

KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI Takarékszövetkezet/Bank (a továbbiakban Hitelintézet) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI Hatálybalépés napja: 2011. április 1. A Király Hitel elengedhetetlen szerződéskötési feltétele,

Részletesebben

HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI HITELEK

HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI HITELEK ABAÚJ TAKARÉK Takarékszövetkezet Adószám: 10043622-2-05 Pénzforgalmi számlaszám: 11500119-10001909 Cégjegyzékszám: 05-02-000186 HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI HITELEK Érvényes: 2013. február 20-tól Fizetési számla

Részletesebben

SZEMÉLYI KÖLCSÖN. Lakossági ügyfelek részére. I. Alapkondíciók. Kölcsöncélok

SZEMÉLYI KÖLCSÖN. Lakossági ügyfelek részére. I. Alapkondíciók. Kölcsöncélok Lakossági Hitelek kondíciói Érvényes: 2015. november 16 -tól/től visszavonásig SZEMÉLYI KÖLCSÖN Lakossági ügyfelek részére I. Alapkondíciók Sberbank a munkahelyen programban igénylő munkavállalók részére

Részletesebben

JELZÁLOGSZERZŐDÉS INGATLANRA

JELZÁLOGSZERZŐDÉS INGATLANRA JELZÁLOGSZERZŐDÉS INGATLANRA Szerződés száma: amely létrejött egyrészről az ERSTE BANK HUNGARY ZRT. (székhely: 1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., cégjegyzékszám: Fővárosi Bíróság Cg. 01-10-041054, statisztikai

Részletesebben

AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet. Takarék folyószámlahitel és Takarék személyi kölcsön esetén alkalmazott kondíciók

AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet. Takarék folyószámlahitel és Takarék személyi kölcsön esetén alkalmazott kondíciók AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet Takarék folyószámlahitel és Takarék személyi kölcsön esetén alkalmazott kondíciók Kihirdetve: 2015. augusztus 24. Érvényes: 2015. augusztus 25. Jelen dokumentum nem

Részletesebben

A JELZÁLOGFEDEZET MELLETT NYÚJTOTT LAKOSSÁGI HITELEKRŐL

A JELZÁLOGFEDEZET MELLETT NYÚJTOTT LAKOSSÁGI HITELEKRŐL RÉTKÖZ TAKARÉKSZÖVETKEZET KISVÁRDA HIRDETMÉNY A JELZÁLOGFEDEZET MELLETT NYÚJTOTT LAKOSSÁGI HITELEKRŐL OTTHONTEREMTÉSI JELZÁLOGHITEL ÚJ LAKÁS ÉPÍTÉSÉRE, VÁSÁRLÁSÁRA (1 ÉVES REFERENCIA-KAMATLÁB PERIÓDUS)

Részletesebben

HIRDETMÉNY a 2015. április 1-től igényelt fogyasztói deviza

HIRDETMÉNY a 2015. április 1-től igényelt fogyasztói deviza HIRDETMÉNY a 2015. április 1-től igényelt fogyasztói deviza LAKÁSCÉLÚ VAGY SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGKÖLCSÖN nyújtásához A Kölcsön összege: 5.000 EUR 50.000 EUR A Kölcsön devizaneme: EURO (a folyósítás

Részletesebben

Lakossági hitelek. Hitelfolyósítás során alkalmazott díjak, jutalékok, kamatok 2013. augusztus 1-től

Lakossági hitelek. Hitelfolyósítás során alkalmazott díjak, jutalékok, kamatok 2013. augusztus 1-től Lakossági hitelek Hitelfolyósítás során alkalmazott díjak, jutalékok, kamatok 2013. augusztus 1-től Kamat mértékek: 3 havi BUBOR ( 2013.07.01.-2013.09.30.) 4,20 % Referenciakamat Kamattámogatott lakáshitelhez

Részletesebben

Lakossági fizetési számla hitelkeret szerződés

Lakossági fizetési számla hitelkeret szerződés Fiók/Kirendeltség: Iktatószám: Lakossági fizetési számla hitelkeret szerződés mely létrejött egyrészről a Kéthely és Vidéke Takarékszövetkezet székhelye: 8700 Marcali, Rákóczi u. 16. cégbírósági nyilvántartás:

Részletesebben

68/2014. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről Érvényes: 2014.07.14-től

68/2014. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről Érvényes: 2014.07.14-től 68/201. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről Érvényes: 201.07.1-től I. Fogyasztási célú hitelek (2012.0.01.) Éves kamat éves kezelési költség egyszeri kezelési költség 1. Személyi hitelek 100.000-500.000,-Ft

Részletesebben

Hirdetmény. Lakossági számlahitelek és fogyasztási hitelek kamatairól, kondícióiról. Csak az új szerződésekre

Hirdetmény. Lakossági számlahitelek és fogyasztási hitelek kamatairól, kondícióiról. Csak az új szerződésekre Hirdetmény Lakossági számlahitelek és fogyasztási hitelek kamatairól, kondícióiról I. Lakossági folyószámlahitel Érvényes: 2015. április 9. Közzétéve: 2015. április 9. Csak az új szerződésekre Igényelhető

Részletesebben

A BG Magyarország Lízing Zrt. meglévő portfoliójában lévő elszámolással és forintosítással* érintett termékek HIRDETMÉNYE

A BG Magyarország Lízing Zrt. meglévő portfoliójában lévő elszámolással és forintosítással* érintett termékek HIRDETMÉNYE Hatályos: 2015. július 8-tól visszavonásig 1 A BG Magyarország Lízing Zrt. meglévő portfoliójában lévő elszámolással és forintosítással* érintett termékek HIRDETMÉNYE 1 Lakáslízing Kamatláb = Referencia

Részletesebben

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA HIRDETMÉNYE

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA HIRDETMÉNYE Kölcsönszerződés 2.sz. függeléke SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2011. július 01. A Király Hitel elengedhetetlen

Részletesebben

FOGYASZTÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS

FOGYASZTÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS A kölcsön száma: 7. sz. melléklet FOGYASZTÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről a Tiszavasvári Takarékszövetkezet, székhelye: 4440 Tiszavasvári, Kossuth út 1. cégjegyzék száma: 15-02-050265,

Részletesebben

FOGYASZTÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS ingatlanfedezettel

FOGYASZTÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS ingatlanfedezettel Hatályos: 2015. február 1-jétől.. szerződésszám FOGYASZTÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS ingatlanfedezettel amely létrejött egyrészről Veresegyház és Vidéke Takarékszövetkezet (2112 Veresegyház, Fő út 53., cégjegyzékszám:

Részletesebben

BORSOD TAKARÉK TAKARÉKSZÖVETKEZET

BORSOD TAKARÉK TAKARÉKSZÖVETKEZET BORSOD TAKARÉK TAKARÉKSZÖVETKEZET EU-2. számú ELNÖKI UTASÍTÁS 6/1. számú Hirdetmény a lakossági hitelek esetén alkalmazott kondíciókról Hatályba lépési idő: 2013. február 01. Hatályba léptető határozat:

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Lombard hitelhez

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Lombard hitelhez A kölcsön száma: 3. sz. melléklet KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Lombard hitelhez Amely a Tiszavasvári Takarékszövetkezet, székhelye: 4440 Tiszavasvári, Kossuth út 1. cégjegyzék száma: 15-02-050265, adószáma: 10045655-2-15,

Részletesebben

FOGYASZTÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS EGYEDI RÉSZ 1 (SZTENDERD KLASSZIKUS)

FOGYASZTÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS EGYEDI RÉSZ 1 (SZTENDERD KLASSZIKUS) A kölcsön nyilvántartási száma: A kölcsönt folyósító kirendeltség neve és címe: FOGYASZTÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS EGYEDI RÉSZ 1 (SZTENDERD KLASSZIKUS) A szerződő felek, egyrészről a Rétköz Takarékszövetkezet

Részletesebben

KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI

KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI Hatálybalépés napja: 2012. január 1. Érvényes: visszavonásig. A 2011. április 1. napján hatályba lépett azonos című dokumentum jelen dokumentum hatályba

Részletesebben

LAKOSSÁG RÉSZÉRE NYÚJTOTT HITELEK FŐBB KONDÍCIÓI ÉS KÖLTSÉGEI

LAKOSSÁG RÉSZÉRE NYÚJTOTT HITELEK FŐBB KONDÍCIÓI ÉS KÖLTSÉGEI LAKOSSÁG RÉSZÉRE NYÚJTOTT HITELEK FŐBB KONDÍCIÓI ÉS KÖLTSÉGEI Érvényes: 2015. január 1. LAKOSSÁGI SZEMÉLYI HITEL IGÉNYBEVÉTELI LEHETŐSÉGEK, KAMAT ÉS KÖLTSÉG FELTÉTELEK Érvényes: 2015. január 1. naptól

Részletesebben

RÉTKÖZ TAKARÉKSZÖVETKEZET KISVÁRDA HIRDETMÉNY A LAKOSSÁGI FOGYASZTÁSI HITELEKRŐL, FOLYÓSZÁMLAHITELRŐL

RÉTKÖZ TAKARÉKSZÖVETKEZET KISVÁRDA HIRDETMÉNY A LAKOSSÁGI FOGYASZTÁSI HITELEKRŐL, FOLYÓSZÁMLAHITELRŐL RÉTKÖZ TAKARÉKSZÖVETKEZET KISVÁRDA HIRDETMÉNY A LAKOSSÁGI FOGYASZTÁSI HITELEKRŐL, FOLYÓSZÁMLAHITELRŐL ÉRVÉNYES: 2015. április 1-től 1 JELENLEG ÉRTÉKESÍTETT KÖLCSÖNÖK: Érvényes a 2015. február 02-től befogadott

Részletesebben

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET)

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) 1. sz. melléklet SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) TAKARÉK CLASSIC ÉS CLASSIC PRÉMIUM SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2011. január 01. 1 1. Takarék Classic Személyi

Részletesebben

Hitelkeret szerződés számlahitelhez

Hitelkeret szerződés számlahitelhez Hitel számlaszám:. mely létrejött egyrészről a BORSOD TAKARÉK Takarékszövetkezet székhely: 3441 Mezőkeresztes, Dózsa Gy. u. 37. cégjegyzékszám: 05-02-000282 cégbírósági nyilvántartás: Miskolci Törvényszék

Részletesebben

H I R D E T M É NY. Lakossági fizető számlához kapcsolódó hitelkeret

H I R D E T M É NY. Lakossági fizető számlához kapcsolódó hitelkeret Lakossági fizető számlához kapcsolódó hitelkeret Érvényes 2013. augusztus 1-től Kamat (évi) 22% havonta Késedelmi kamat (évi) 10% Folyósítási jutalék 1% min 1500,- Ft késedelmes teljesítés esetén havonta

Részletesebben

36/2015. számú Hirdetmény ingatlanfedezettel nyújtott hitelekről (2015.07.01.)

36/2015. számú Hirdetmény ingatlanfedezettel nyújtott hitelekről (2015.07.01.) 36/2015. számú Hirdetmény ingatlanfedezettel nyújtott hitelekről (2015.07.01.) I. Piaci hitelek ingatlanfedezettel, egyenletes törlesztéssel (2015.02.01-től nyújtott kölcsönök) Kamatfelárak: Éves ügyleti

Részletesebben

e.)*adminisztrációs díj: a futamidő alatt, a mindenkori kölcsöntartozás összege után, a törlesztőrészlettel

e.)*adminisztrációs díj: a futamidő alatt, a mindenkori kölcsöntartozás összege után, a törlesztőrészlettel K&H Bank Zrt. 1051 Budapest, Vigadó tér 1. Telefon: (06 1) 328 9000, (06 30) 761 9000 Fax: (06 1) 328 9696 www.kh.hu bank@kh.hu hirdetmény Jelzáloglevél kamattámogatásos hitel kondíciókról érvényes a 12/2001

Részletesebben

HIRDETMÉNY. A Bak és Vidéke Takarékszövetkezet hivatalos tájékoztatója. a központi lakossági hiteltermékek

HIRDETMÉNY. A Bak és Vidéke Takarékszövetkezet hivatalos tájékoztatója. a központi lakossági hiteltermékek HIRDETMÉNY A Bak és Vidéke Takarékszövetkezet hivatalos tájékoztatója a központi lakossági hiteltermékek esetén alkalmazott kondíciókról, díjakról, költségekről és ezek teljesítési rendjéről Érvényes:

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Érvényes: 2014. augusztus 18.

HIRDETMÉNY. Érvényes: 2014. augusztus 18. 8700 Marcali, Rákóczi u. 16. 1 HIRDETMÉNY Érvényes: 2014. augusztus 18. Jelen HIRDETMÉNY tájékoztatás, mely megfelel a 2013.évi CCXXXVII tv. a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról, XIII. Fejezet

Részletesebben

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA HIRDETMÉNYE

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA HIRDETMÉNYE Kölcsönszerződés 2.sz. függeléke SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2012. január 01. A Király Hitel elengedhetetlen

Részletesebben

HIRDETMÉNY TAKARÉK KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY. Hatálybalépés napja: 2015.július 1.

HIRDETMÉNY TAKARÉK KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY. Hatálybalépés napja: 2015.július 1. HIRDETMÉNY TAKARÉK KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2015.július 1. Jelen Hirdetmény a 2015. április 01. napját követően befogadott Takarék Kiváltó Hitel kapcsán alkalmazott kondíciókat tartalmazza.

Részletesebben

TAKARÉKOKOS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA ÉS HITEL FŐBB KONDÍCIÓI

TAKARÉKOKOS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA ÉS HITEL FŐBB KONDÍCIÓI Szabolcs Takarékszövetkezet (a továbbiakban Hitelintézet) TAKARÉKOKOS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA ÉS HITEL FŐBB KONDÍCIÓI Hatálybalépés napja: 2013. április 1. Érvényes: visszavonásig. A 2013. január 1. napján

Részletesebben

HITELSZERZŐDÉS bankszámla-hitelkeret igénybevételéhez A szerződő felek

HITELSZERZŐDÉS bankszámla-hitelkeret igénybevételéhez A szerződő felek 14. sz. melléklet Cenzúraszám: HITELSZERZŐDÉS bankszámla-hitelkeret igénybevételéhez A szerződő felek: egyrészről a Rétköz Takarékszövetkezet (cím: 4600 Kisvárda, Szent László út 68, cégjegyzékszám: 15-02-050264

Részletesebben

Bankszámla hitelkeret szerződés

Bankszámla hitelkeret szerződés Bankszámla hitelkeret szerződés amely létrejött egyrészről a Hajdúdorog és Vidéke Takarékszövetkezet hajdú.. egysége.cím Felügyeleti hatóság: Magyar Nemzeti Bank székhelye: 1054 Budapest, Szabadság tér

Részletesebben

Iktatószám: Kölcsönszám: Hitelszámla száma: CB határozatszám:

Iktatószám: Kölcsönszám: Hitelszámla száma: CB határozatszám: Iktatószám: Kölcsönszám: Hitelszámla száma: CB határozatszám: K Ö L C S Ö N S Z E R ZŐDÉS egységes területalapú támogatás és ahhoz kapcsolódó kiegészítő nemzeti támogatás megelőlegezésére A szerződő felek

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS a Takarékszövetkezet által nyújtott fogyasztási célú kölcsönhöz

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS a Takarékszövetkezet által nyújtott fogyasztási célú kölcsönhöz A kölcsön száma:... Hitelszámla száma: 55100... -... KÖLCSÖNSZERZŐDÉS a Takarékszövetkezet által nyújtott fogyasztási célú kölcsönhöz amely létrejött egyrészről a BORSOD TAKARÉK Takarékszövetkezet - továbbiakban:

Részletesebben

HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY. Hatálybalépés napja: 2016. január 1.

HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY. Hatálybalépés napja: 2016. január 1. HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016. január 1. Jelen Hirdetmény a 2015. december 21. 2016. május 15. között befogadott Takarék Forint Kiváltó Hitel kapcsán alkalmazott

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS a Takarékszövetkezet által lakásépítés céljára nyújtott kölcsönhöz

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS a Takarékszövetkezet által lakásépítés céljára nyújtott kölcsönhöz A kölcsön száma:... Hitel számlaszám: 55100... -... KÖLCSÖNSZERZŐDÉS a Takarékszövetkezet által lakásépítés céljára nyújtott kölcsönhöz amely létrejött egyrészről a BORSOD TAKARÉK Takarékszövetkezet -

Részletesebben

Devizakiváltó hitel Már nem igényelhető!

Devizakiváltó hitel Már nem igényelhető! Devizakiváltó hitel Már nem igényelhető! Hitel célja: Lakóingatlannal fedezett, deviza alapú hitel kiváltása. Hitel összege: 1.000.000 30.000.000 HUF A maximális finanszírozási arány nem haladhatja meg

Részletesebben

Hitelkeret szerződés Lakossági fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret igénybevételéhez

Hitelkeret szerződés Lakossági fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret igénybevételéhez Hitelkeret szerződés Lakossági fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret igénybevételéhez mely létrejött egyrészről a Szabadszállás és Vidéke Takarékszövetkezet székhelye: 6080 Szabadszállás, Kálvin tér

Részletesebben

2. Kamatok, díjak, költségek

2. Kamatok, díjak, költségek Kondíciós lista az elszámolással és forintosítással érintett KDB Bank által kezelt lakáscélú és szabadfelhasználású jelzálog kölcsönügyletekre vonatkozóan /magánszemélyek részére/ 1. A kölcsön feltételei:

Részletesebben

H I R D E T M É NY. MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ SZEMÉLYI KÖLCSÖN TERMÉKEKRE VONATKOZÓAN Hatálybalépés napja: 2015.02.02.

H I R D E T M É NY. MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ SZEMÉLYI KÖLCSÖN TERMÉKEKRE VONATKOZÓAN Hatálybalépés napja: 2015.02.02. H I R D E T M É NY MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ SZEMÉLYI KÖLCSÖN TERMÉKEKRE VONATKOZÓAN Hatálybalépés napja: 2015.02.02. 1 1. Személyi kölcsön A kölcsön összege: 300.000 Ft 2 000 000,- Ft A kölcsön

Részletesebben

NEM FORGALMAZOTT HITELEK FŐBB KONDÍCIÓI ÉS KÖLTSÉGEI

NEM FORGALMAZOTT HITELEK FŐBB KONDÍCIÓI ÉS KÖLTSÉGEI NEM FORGALMAZOTT HITELEK FŐBB KONDÍCIÓI ÉS KÖLTSÉGEI Érvényes: 2015. július 1. 1 DEVIZAKIVÁLTÓ HITEL FŐBB KONDÍCIÓI 2012. március 1-től nem igényelhető! Forint alapú Devizakiváltó Hitel kondíciói: A kölcsön

Részletesebben

47/2014. számú Hirdetmény ingatlanfedezettel nyújtott hitelekről (2014.04.06.)

47/2014. számú Hirdetmény ingatlanfedezettel nyújtott hitelekről (2014.04.06.) 47/2014. számú Hirdetmény ingatlanfedezettel nyújtott hitelekről (2014.04.06.) I. Piaci hitelek ingatlanfedezettel, egyenletes törlesztéssel (2012.07.16-tól nyújtott kölcsönök) Kamatfelárak: Kamat* ( =

Részletesebben

K Ö L C S Ö N S Z E R Z Ő D É S,

K Ö L C S Ö N S Z E R Z Ő D É S, Ikt. szám: -20...- Lakossági fizetési számla száma: -.. K Ö L C S Ö N S Z E R Z Ő D É S, Amely létrejött egyfelől a SAVARIA Takarékszövetkezet (cégjegyzékszáma: 18-02-000131., statisztikai jelzőszáma:

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ Hitelkiváltási célra, ingatlanfedezet mellett igénybe vehető akciós kölcsön (2015. 03.02-2015.03.31)

TÁJÉKOZTATÓ Hitelkiváltási célra, ingatlanfedezet mellett igénybe vehető akciós kölcsön (2015. 03.02-2015.03.31) TÁJÉKOZTATÓ Hitelkiváltási célra, ingatlanfedezet mellett igénybe vehető akciós kölcsön (2015. 03.02-2015.03.31) A Pilisvörösvár és Vidéke Takarékszövetkezet akciós kondíciók mellet nyújt hitelt jelzálog

Részletesebben

Dél-Zalai Egyesült Takarékszövetkezet 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 21.

Dél-Zalai Egyesült Takarékszövetkezet 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 21. Dél-Zalai Egyesült Takarékszövetkezet 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 21. 14/a. sz. melléklet hiteliktatószám mely létrejött egyrészről a HITELKERET SZERZŐDÉS Számlahitelkeret igénybevételéhez Dél-Zalai

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. Mértéke. Kamattámogatás. Bruttó kamat* Állami kiegészítő kamattámogatásos lakóingatlan korszerűsítési kölcsön esetén

H I R D E T M É N Y. Mértéke. Kamattámogatás. Bruttó kamat* Állami kiegészítő kamattámogatásos lakóingatlan korszerűsítési kölcsön esetén H I R D E T M É N Y MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ FORINT ALAPÚ LAKÁSCÉLÚ KAMATTÁMOGATÁSOS KÖLCSÖN KAMAT, DÍJ-, és KÖLTSÉGTÉTELEIRŐL Érvényes 2015.08.01-től KAMATTÁMOGATOTT HITEL 134/2009. (VI.23) Kormányrendelet

Részletesebben

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET)

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) Kölcsönszerződés 2.sz. függeléke SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) TAKARÉKOKOS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA ÉS HITEL HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2012. október 1. Érvényes: visszavonásig.

Részletesebben

Duna Takarék Bank Zrt. által kötött szerződés mintaszövege Jelzálogalapú nem lakáscélú forint kölcsönszerződés

Duna Takarék Bank Zrt. által kötött szerződés mintaszövege Jelzálogalapú nem lakáscélú forint kölcsönszerződés 1. oldal KÖLCSÖNSZERZŐDÉS () amely létrejött egyrészről: a DUNA TAKARÉK BANK Zrt. (székhelye: 9022 Győr, Árpád út 93., adószáma: 24719018-2-44, statisztikai számjele: 24719018-6419-114-08, cégjegyzékszáma:

Részletesebben

HITEL HIRDETMÉNY önkormányzati ügyfelek részére 1. 1 A 2015. november 01-től szerződött ügyletekre

HITEL HIRDETMÉNY önkormányzati ügyfelek részére 1. 1 A 2015. november 01-től szerződött ügyletekre HITEL HIRDETMÉNY 1 1 A 2015. november 01-től szerződött ügyletekre 1 Tartalom 1. Fogalomtár...3 2. Rulírozó-, és folyószámlahitel (VRULIROZÓ; VFOLYÓSZLA)...5 3. Rövid lejáratú hitel (éven belüli) (FORGÓÉBEL1;

Részletesebben

hiteliktatószám Hitelkeret szerződés Takarék Classic Számlahitelkeret igénybevételéhez

hiteliktatószám Hitelkeret szerződés Takarék Classic Számlahitelkeret igénybevételéhez hiteliktatószám Hitelkeret szerződés Takarék Classic Számlahitelkeret igénybevételéhez mely létrejött egyrészről a Pannon Takarék Bank Zrt. székhelye: 2900 Komárom, Igmándi u. 45. nyilvántartva a Tatabányai

Részletesebben

Hitelszerződés fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret igénybevételéhez

Hitelszerződés fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret igénybevételéhez Hitelszerződés fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret igénybevételéhez Hitelszerződés száma: [*] mely létrejött egyrészről a Polgári Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhelye: 4090 Polgár, Hősök

Részletesebben

.. számú fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret-szerződés. . sz. módosítása

.. számú fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret-szerződés. . sz. módosítása számú fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret-szerződés Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet székhely: 3170 Szécsény, Rákóczi út 71 cégjegyzékszám: 12-02-000365 statisztikai számjel: 10116058-6419-122-12

Részletesebben

PIACI KAMATOZÁSÚ LAKÁSCÉLÚ HITELEK KAMAT- ÉS DÍJ HIRDETMÉNY. Hatályos: 2015.02.02-től visszavonásig

PIACI KAMATOZÁSÚ LAKÁSCÉLÚ HITELEK KAMAT- ÉS DÍJ HIRDETMÉNY. Hatályos: 2015.02.02-től visszavonásig PIACI KAMATOZÁSÚ LAKÁSCÉLÚ HITELEK KAMAT- ÉS DÍJ HIRDETMÉNY Hatályos: 2015.02.02-től visszavonásig 1 1. Szabolcs OTTHON piaci kamatozású lakáscélú hitel A kölcsön összege: 500.000 Ft - 25.000.000 Ft A

Részletesebben

mint adós II. (a továbbiakban: Adós II.) (Adós I. és Adós II. a továbbiakban együttesen: Adós),

mint adós II. (a továbbiakban: Adós II.) (Adós I. és Adós II. a továbbiakban együttesen: Adós), Szerződés száma: Hitelszámla száma: SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről, a Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 22. cégjegyzékszám: 10-02-020168 Kirendeltsége:

Részletesebben

INGATLANFEDEZET MELLETT NYÚJTOTT JELZÁLOG TÍPUSÚ HITELEK KAMAT- ÉS DÍJ HIRDETMÉNY. Hatályos: 2015.02.02-től

INGATLANFEDEZET MELLETT NYÚJTOTT JELZÁLOG TÍPUSÚ HITELEK KAMAT- ÉS DÍJ HIRDETMÉNY. Hatályos: 2015.02.02-től INGATLANFEDEZET MELLETT NYÚJTOTT JELZÁLOG TÍPUSÚ HITELEK KAMAT- ÉS DÍJ HIRDETMÉNY Hatályos: 2015.02.02-től 1 SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOG KÖLCSÖN KAMAT, DÍJ-, és KÖLTSÉGTÉTELEIRŐL Érvényes 2015.02.02.

Részletesebben

HIRDETMÉNY AEGON Magyarország Hitel Zrt. Személyi Prémium kölcsöne

HIRDETMÉNY AEGON Magyarország Hitel Zrt. Személyi Prémium kölcsöne HIRDETMÉNY AEGON Magyarország Hitel Zrt. Személyi AEGON Magyarország Hitel Zrt. Információs vonal: +36/40-400-800 1091 Budapest, Üllői út 1. www.aegonhitel.hu Érvényes 2015. március 31-től VÁLTOZÁSOK ÁLTOZÁSOK:

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS a Takarékszövetkezet által felújítási-korszerűsítési célra nyújtott kölcsönhöz

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS a Takarékszövetkezet által felújítási-korszerűsítési célra nyújtott kölcsönhöz A kölcsön száma:... Hitel számlaszám: 55100... -... KÖLCSÖNSZERZŐDÉS a Takarékszövetkezet által felújítási-korszerűsítési célra nyújtott kölcsönhöz amely létrejött egyrészről a BORSOD TAKARÉK Takarékszövetkezet

Részletesebben

Takarék Folyószámlahitel

Takarék Folyószámlahitel mely létrejött egyrészről a hiteliktatószám: Takarék Folyószámlahitel Folyószámlahitel-keret szerződés Fogyasztó Ügyfél számára Folyószámlahitel-keret igénybevételéhez...[ Hitelintézet neve] székhelye:

Részletesebben

ÉRVÉNYES KAMATOK. - egyéb építési bankhitel /felújít/ 2.- 13.- 15.06-18.06 2012.03.31.-ig folyósított hitelekre érvényes

ÉRVÉNYES KAMATOK. - egyéb építési bankhitel /felújít/ 2.- 13.- 15.06-18.06 2012.03.31.-ig folyósított hitelekre érvényes Nyírbélteki Takarékszövetkezet 4372.Nyírbéltek,Kossuth u.16. ÉRVÉNYES KAMATOK Eng.szám:36/1990.05.14. egysz.kez.költs. kamat Hiteldíj mutató Új folyósításu hitelek kamata: % / év % /év várható % 2005.

Részletesebben

Alulírott (szül. hely, idő, a.n., személyigazolvány száma: )

Alulírott (szül. hely, idő, a.n., személyigazolvány száma: ) Tisztlelt ügyfelünk! Tájékoztatjuk, hogy a 2011. október 11. napján hatályba lépett, a központi hitelinformációs rendszerről szóló 2011. évi CXXII. törvény (továbbiakban: KHR tv.) értelmében a központi

Részletesebben

Otthonteremtési kamattámogatásos használt lakásvásárlási hitel

Otthonteremtési kamattámogatásos használt lakásvásárlási hitel Otthonteremtési kamattámogatásos használt lakásvásárlási hitel Érvényes: 2016.08.01-től Fix, 1 éves kamatperiódus Kamatozás Ügyleti (bruttó) kamat* 1/6 Adósok által fizetendő kamat** Ügyleti év Az első

Részletesebben

Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet Hirdetmény Lakossági hitelek kondíciói és költségei Érvényesség: 2015. január 1.

Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet Hirdetmény Lakossági hitelek kondíciói és költségei Érvényesség: 2015. január 1. Közzététel napja: 2014.12.16 Jelen Hirdetmény 2015. január 1-től lép hatályba. Az újonnan meghirdetett kamat-, díj- és költségelemek valamint az aktuális teljes hiteldíj mutató (THM) értékek sötét háttérrel

Részletesebben

A KISKUN TAKARÉKSZÖVETKEZET, MINT FÓKUSZ TAKARÉKSZÖVETKEZETBE BEOLVADÓ JOGELŐD ÁLTAL 2015. NOVEMBER 30-IG FORGALMAZOTT LAKOSSÁGI HITEL TERMÉKEK

A KISKUN TAKARÉKSZÖVETKEZET, MINT FÓKUSZ TAKARÉKSZÖVETKEZETBE BEOLVADÓ JOGELŐD ÁLTAL 2015. NOVEMBER 30-IG FORGALMAZOTT LAKOSSÁGI HITEL TERMÉKEK A KISKUN TAKARÉKSZÖVETKEZET, MINT FÓKUSZ TAKARÉKSZÖVETKEZETBE BEOLVADÓ JOGELŐD ÁLTAL 2015. NOVEMBER 30-IG FORGALMAZOTT LAKOSSÁGI HITEL TERMÉKEK HIRDETMÉNYEI 2 KISKUN TAKARÉKSZÖVETKEZET HIRDETMÉNY A KISKUN

Részletesebben

hiteliktatószám Hitelkeret szerződés Számlahitelkeret igénybevételéhez

hiteliktatószám Hitelkeret szerződés Számlahitelkeret igénybevételéhez hiteliktatószám Hitelkeret szerződés Számlahitelkeret igénybevételéhez mely létrejött a egyrészről KISKUN Takarékszövetkezet székhelye: 6100 Kiskunfélegyháza, Gorkij u. 4. cégbírósági nyilvántartás: Kecskeméti

Részletesebben

Hivatkozással az FHB Nyrt. Lakossági Hitelezési Üzletszabályzatára, alulírott

Hivatkozással az FHB Nyrt. Lakossági Hitelezési Üzletszabályzatára, alulírott 1. számú melléklet FHB Nyrt.1132. Budapest, Váci út 20. Banki érkeztetés: Tárgy: Bejelentéshez kötött előtörlesztési bejelentő Tisztelt Cím! Hivatkozással az FHB Nyrt. Lakossági Hitelezési Üzletszabályzatára,

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. MÉG ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ, DE MÁR NEM FOLYÓSÍTHATÓ KÖLCSÖNÖK KONDÍCIÓI KAMAT, DÍJ-, és KÖLTSÉGTÉTELEIRŐL. jegybanki alapkamat + 3 %

H I R D E T M É N Y. MÉG ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ, DE MÁR NEM FOLYÓSÍTHATÓ KÖLCSÖNÖK KONDÍCIÓI KAMAT, DÍJ-, és KÖLTSÉGTÉTELEIRŐL. jegybanki alapkamat + 3 % H I R D E T M É N Y MÉG ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ, DE MÁR NEM FOLYÓSÍTHATÓ KÖLCSÖNÖK KONDÍCIÓI KAMAT, DÍJ-, és KÖLTSÉGTÉTELEIRŐL 1. SZABOLCS viharkár hitel 2010 Érvényes: 2010.06.23. jegybanki alapkamat + 3 % Folyósítási

Részletesebben

1. FOGYASZTÁSI KÖLCSÖN THM* 25,59-25,99 % (500.000,- Ft hitelösszegre, 3 éves lejáratra számítva)

1. FOGYASZTÁSI KÖLCSÖN THM* 25,59-25,99 % (500.000,- Ft hitelösszegre, 3 éves lejáratra számítva) Ügyleti kamat évi Éven belül: Éven túl: Egyszeri KISKUN TAKARÉKSZÖVETKEZET HIRDETMÉNY A KISKUN Takarékszövetkezetnél alkalmazott lakossági forint hitelek kondícióiról Érvényes: 2014. július 10. napjától

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. Mértéke. Bruttó kamat* Kamattámogatás 4,8810% 0,0000% 4,8810%

H I R D E T M É N Y. Mértéke. Bruttó kamat* Kamattámogatás 4,8810% 0,0000% 4,8810% H I R D E T M É N Y MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ FORINT ALAPÚ LAKÁSCÉLÚ KAMATTÁMOGATÁSOS KÖLCSÖN KAMAT, DÍJ-, és KÖLTSÉGTÉTELEIRŐL Érvényes 2015.01.05-től KAMATTÁMOGATOTT HITEL 134/2009. (VI.23) Kormányrendelet

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS JELZÁLOG KÖLCSÖNHÖZ

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS JELZÁLOG KÖLCSÖNHÖZ KÖLCSÖNSZERZŐDÉS JELZÁLOG KÖLCSÖNHÖZ Rakamaz és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet Cenzúraszám: Kölcsönszám: amely létrejött egyrészről a Rakamaz és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet (4465. Rakamaz Szent

Részletesebben

Lakossági fizetési számla hitelkeret szerződés

Lakossági fizetési számla hitelkeret szerződés Lakossági fizetési számla hitelkeret szerződés mely létrejött a Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet... kirendeltsége (... cím, cégjegyzékszám: 15-02-050268) - a továbbiakban: Takarékszövetkezet és...(a számlatulajdonos

Részletesebben

BORSOD TAKARÉK Takarékszövetkezet HIRDETMÉNY Önkormányzati hitelek esetén alkalmazott kondíciókról Hatályos: 2015. január 01.

BORSOD TAKARÉK Takarékszövetkezet HIRDETMÉNY Önkormányzati hitelek esetén alkalmazott kondíciókról Hatályos: 2015. január 01. HIRDETMÉNY Önkormányzati hitelek esetén alkalmazott kondíciókról TARTALOMJEGYZÉK 1. ÖNKORMÁNYZATOK ÉVEN BELÜLI HITELEI... 3 1.1. Önkormányzatok részére nyújtott éven belüli eseti hitel 3 1.2. Önkormányzatok

Részletesebben

STANDARD ÉS JOKER SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE

STANDARD ÉS JOKER SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE Rakamaz Takarék (a továbbiakban Hitelintézet) STANDARD ÉS JOKER SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2010. június 11. 1 1. Joker Személyi Kölcsön kondíciói: A kölcsön összege 50 000 Ft és

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. MÉG ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ, DE MÁR NEM FOLYÓSÍTHATÓ KÖLCSÖNÖK KONDÍCIÓI KAMAT, DÍJ-, és KÖLTSÉGTÉTELEIRŐL. jegybanki alapkamat + 3 %

H I R D E T M É N Y. MÉG ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ, DE MÁR NEM FOLYÓSÍTHATÓ KÖLCSÖNÖK KONDÍCIÓI KAMAT, DÍJ-, és KÖLTSÉGTÉTELEIRŐL. jegybanki alapkamat + 3 % H I R D E T M É N Y MÉG ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ, DE MÁR NEM FOLYÓSÍTHATÓ KÖLCSÖNÖK KONDÍCIÓI KAMAT, DÍJ-, és KÖLTSÉGTÉTELEIRŐL 1. SZABOLCS viharkár hitel 2010 Érvényes: 2010.06.23. jegybanki alapkamat + 3 % Folyósítási

Részletesebben

1. FOGYASZTÁSI KÖLCSÖN THM* 20,87 % (500.000,- Ft hitelösszegre, 3 éves lejáratra számítva) 2,5 % Takarékszövetkezetnél számlával rendelkező ügyfél

1. FOGYASZTÁSI KÖLCSÖN THM* 20,87 % (500.000,- Ft hitelösszegre, 3 éves lejáratra számítva) 2,5 % Takarékszövetkezetnél számlával rendelkező ügyfél Ügyleti kamat évi Éven belül: Éven túl: Egyszeri KISKUN TAKARÉKSZÖVETKEZET HIRDETMÉNY A KISKUN Takarékszövetkezetnél alkalmazott lakossági forint hitelek kondícióiról Érvényes: 2014. június 25. napjától

Részletesebben

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE. Már nem igényelhető hitelek

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE. Már nem igényelhető hitelek AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Már nem igényelhető hitelek 1 Tartalomjegyzék 1. Már nem igényelhető deviza alapú jelzáloghitelek 3 2. Már nem igényelhető személyi hitelek 6 3.) Már nem igényelhető

Részletesebben

A Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet hirdetménye lakossági ügyfelek részére nyújtható hitelekről

A Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet hirdetménye lakossági ügyfelek részére nyújtható hitelekről A Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet hirdetménye lakossági ügyfelek részére nyújtható hitelekről Érvényes: 2015. április 22-től I. Hitelekre vonatkozó általános díjtételek Díjtétel megnevezése Mértéke Hiteligérvény

Részletesebben

H I R D E T M É N Y MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ SZEMÉLYI HITEL

H I R D E T M É N Y MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ SZEMÉLYI HITEL H I R D E T M É N Y MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ SZEMÉLYI HITEL Személyi Kölcsön: A kölcsön összege: 300.000 Ft - 2.000 000,- Ft Futamidő: 12-72 hó Hatálybalépés napja: 2012. 07. 01. életbiztosítás

Részletesebben

Hirdetmény. Érvényes 2015.04.01-től

Hirdetmény. Érvényes 2015.04.01-től Hirdetmény Az otthonteremtési kamattámogatásával nyújtott lakáscélú kölcsönök kondícióiról valamint A fiatalok, valamint többgyermekes családok kamattámogatott lakáscélú kölcsöneinek kondícióiról és A

Részletesebben

Takarék Személyi Kölcsönszerződés Fogyasztó Ügyfél számára

Takarék Személyi Kölcsönszerződés Fogyasztó Ügyfél számára Takarék Személyi Kölcsönszerződés Fogyasztó Ügyfél számára A szerződő felek, egyrészről: Hévíz és Vidéke Takarékszövetkezet székhelye: 8380 Hévíz, Széchenyi u. 66. cégjegyzék száma: 20-02-050059 Cégbíróság:

Részletesebben

Tájékoztató a központi hitelinformációs rendszerről (továbbiakban: KHR)

Tájékoztató a központi hitelinformációs rendszerről (továbbiakban: KHR) 5. sz. melléklet Kérjük az alábbi Tájékoztatást figyelmesen olvassa el! Tájékoztató a központi hitelinformációs rendszerről (továbbiakban: KHR) I. A KHR-be történő adattovábbítás célja: A központi hitelinformációs

Részletesebben

HIRDETMÉNY AEGON Magyarország Hitel Zrt. Személyi Prémium kölcsöne

HIRDETMÉNY AEGON Magyarország Hitel Zrt. Személyi Prémium kölcsöne HIRDETMÉNY AEGON Magyarország Hitel Zrt. Személyi AEGON Magyarország Hitel Zrt. Információs vonal: +36/40-400-800 1091 Budapest, Üllői út 1. www.aegonhitel.hu Érvényes 2016. január 01-től VÁLTOZÁSOK: VÁLTOZNAK

Részletesebben