Twentieth-century American Women s Fiction. A Critical Introduction (London: M acm illan Press, 1999.)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Twentieth-century American Women s Fiction. A Critical Introduction (London: M acm illan Press, 1999.)"

Átírás

1 G uy R eynolds Twentieth-century American Women s Fiction. A Critical Introduction (London: M acm illan Press, 1999.) K á d á r J u d it Az amerikai irodalomtörténet-írás saját írónőivel egészen a huszadik század hatvanas éveiig mostohán bánt. Az individualizmusra épülő társadalom, az Amerikai álom megvalósulása, a vadon és a civilizáció, az indusztrializmus és pasztorális világának ellentéte köré épített, a férfiak által konstruált kánonból - egy-két másodvonalba tartozónak ítélt, deszexualizált írónő kivételével, m int W illa Cather vagy Edith Wharton - kimaradtak a nők. A nőmozgalom megerősödésével azonban létrejött a fem inista irodalom kritika, m elynek képviselői rám utattak a korábbi kánon egyoldalú férfiközpontúságára és m aszkulin elfogultságára, s egy női irodalmi hagyom ány létrehozásának szándékával sorra fedezték fel az elfeledett írónőket. A feminista irodalmárok Harold Bloom az apákkal szembeni férfi rivalizálásra épített esztétikájával a kollektív női testvériség ( collective sisterhood ) esztétikáját állították szembe. Az angol Guy Reynolds a női testvériség feminista elmélete helyett a genealógiára építi föl a huszadik századi amerikai női szépprózáról írt kötetét. Úgy véli, a genealógiai modell, bár szintén az intertextualitáson alapul, kevésbé merev, mivel egyszerre foglalja magában az egymáshoz tartozást és az ellenállást, az egymás nyomdokába lépő írónők közti hol elfogadó, hol kritikus viszonyt. A genealógiaként felfogott amerikai női irodalom vizsgálata során jobban kitűnnek vezérmotívumai: a szóbeli kultúra iránti vonzalom, a nem zeti, illetve etnikai identitás konstruálására tett kísérletek, a politikai elkötelezettség és a hibrid formák (regény, napló, útirajz, önéletrajz egy alkotáson belül történő) változatos alkalmazása. Bár a cam bridge-i professzor az 1890-es évektől a huszadik század utolsó évtizedéig mindössze harminc am erikai írónő, kizárólag prózai alkotásaival foglalkozik részletesen, a m agyar olvasó számára ennek az alaposan megrostált névsornak jó része is ismeretlen. Alice James, Charlotte Perkins Gilman vagy M axine Hong Kingston és Cynthia Ozick nevei még a 18 kötetes Világirodalmi Lexikonban sem találhatók meg: részint azért, mert a megfelelő kötetek még az amerikai kánon újraírása előtt jelentek meg, részint pedig m ert néhányan, mint az utóbbi két szerző a szerkesztés lezárta után, a 80-as években jelentkeztek műveikkel. A Reynolds monográfiájában elemzett alkotásokról - talán D juna Barnes N ightw ood (É jerdő) cím ű regényét leszámítva, melyet a pozsonyi K alligram

2 100 K ádár Judit Kiadó Szegedy-Maszák M ihály alapos kísérőtanulmányával 1994-ben adott ki - nemigen születtek magyar írások. A tény, hogy hazánkban az új amerikai női irodalmi kánon (ok), sőt a tárgyalt nőírók többsége is ismeretlen, arra késztetett, hogy Guy Reynolds könyvéről a szokásosnál nagyobb terjedelm ű ism ertetésben számoljak be. A tizenkilencedik század végi Amerikában alapvető fordulat ment végbe: a m unkára, m egtakarításra, polgári felelősségtudatra és önmegtagadásra épülő moralitás kultúrájától a konzumerizmus felé mozdult el a társadalom. A kor írói közül a változást többen mentális krízisként élték át. A Reynolds művének első fejezetében ( Betegágy, halálos ágy, szülőágy: terápia és írás az 1890-es években ) tárgyalt művek közül három - Alice James ( ) D iary-)t ( Napló, 1894), Charlotte Perkins Gilman ( ) a megújított amerikai kánon egyik alapszövegének számító The Yellow Wallp a p er ( A sárga tapéta, 1892) című elbeszélése és Kate Chopin ( ) regénye, az A wakening ( Az ébredés, 1899) - is a betegséget, neurózist állította középpontba. Az egyik első női utópia, a H erland (kb. A nők földje, 1915) szerzője, Gilman a The Yellow Wallpaperben dekonstruálta a viktoriánus realizmust; a házi angyal ideológiáját parodizáló, minimalista nyelvet használó mű új női diskurzust teremtett. Sarah Orne Jewett ( ) C ountry o f the Pointed Firs ( A csúcsos fenyők vidéke, 1896) című regénye a női közösséget a local colour jegyében, a rítusok, szokások bemutatásával ábrázolta, s ezzel elültette egy radikális esztétika m agjait : kijelölte a kereteit a háttérbe szorított, m arginalizált és jelentéktelen életek ábrázolásának (25). Chopin szintén az amerikai regionalizmushoz is sorolható, a családi élet és házasság hagyományos form áit élesen bíráló regénye az élhetű és beteljesedést hozó női kultúra hiányáról szól. Az A wakening New Orleansban, kreol környezetben élő fehér, középosztálybeli hősnője, Edna hiába próbálkozik egyénisége kibontakoztatásával: sem a házasságon kívüli szerelemben, sem a művészetben, sem a családban nem találja saját identitását. Chopin rendkívül radikális kritikájával szemben - Edna végül az öngyilkosságot választja - a korszak fekete írónői, Pauline Hopkins ( ) és Frances E. W. Harper ( ) a viktoriánus populáris regény hagyományait követő, a világos bőrű, vegyes származású hősök és hősnők élettörténeteit bemutató műveiben (C ontending Forces, Szembenálló erők, 1900, illetve Iola Leroy, 1892) az asszonyok viszont a szentimentalista családpolitika jegyében revitalizálják és megújítják a családot. A huszadik század elején az am erikai társadalm at két erős kulturális hatás érte: a bevándorlók hozta különféle kultúráké és a konzumerizmus feminizálódásáé. A ma multikulturalizmusnak nevezett jelenség újraformálta a nemzeti identitás, a haza fogalmát, a női vásárlókat m egcélzó fogyasztói tár

3 Modern Filológiai Közlemények V évfolyam, 1. szám 101 sadalom átalakította az otthont. Az otthon/haza újrateremtése című fejezetben Reynolds három olyan írónő m űveit tárgyalja, akik e gazdasági és társadalm i folyamatok részeseként hozzájárultak az otthon/haza jelentésének megváltozásához. A ném et zsidó származású G ertrude Stein ( ) párizsi em igráns m odernista íróként is az am erikai kultúra sajátos nem zeti vonásait tartotta szem előtt. Esztétikájában az újítás a hétköznapiság demokráciában felértékelt témájához kapcsolódik: avantgárd technikáját a szürke, köznapi, banális bem utatására használta ( T hree Lives, Három élet, 1909). Bár a korábban nosztalgikusnak tartott társadalm i regényeiért elmarasztalt, a közelmúltban rehabilitált Edith W hartont ( ) a női történetek és női öntudat szerzőjeként sokan mint proto-feminista írónőt tartják számon, Reynolds férfiúi szemszögéből inkább a férfi krízis és a női anyagiasság (szatirikus) regényírója. Műveiben a férfiak válságának oka egyrészt saját pénzügyi járatlanságuk, esetleg érdektelenségük, másrészt az anyagiakat mindenek fölé helyező női partnereik követelőző magatartása (Ethan From e, 1911, magyarul: 1968; The Custom o fth e C ountry, Az ország szokásai, 1913; Sum m er, N yár, 1917). Az egyszerű vidéki élet szépségeit dicsérő populista pasztoralizmussal szemben W harton N ew Englandje az elhagyott, pusztuló házak, az érzelmi felfordulás, feszültségek központjává vált családi otthonok színhelye. M ary Antin ( ) 1912-ben megjelent, nagy sikert aratott műve, a The P rom ised Land ( Az ígéret földje, 1912) a kora huszadik századi Amerika egyik divatos műfajának, a bevándorló önéletírásnak (immigrant autobiography) jeles alkotása. Az önmegvalósítási törekvéseik sikeréről beszámoló emigránsok írásai erősítették az am erikai kivételességbe, különlegességbe (American exceptionalism) vetett hitet, egyben a polgári létforma modelljéül szolgáltak; az egyén élete a nemzeti kultúra szimbólumává vált (59). Az oroszországi pogromok elől gyerekkorában szüleivel Am erikába m enekült Antin hangsúlyozza a kivételes lehetőségeket, amelyeket Amerika kínál egy tanulni vágyó fiatal lánynak, így életrajza akár kvázi-feminista nemzeti eposznak is tekinthető lenne. Az Am erikát az ígéret földjének tekintő optimista hitvallás azonban m a már iróniával olvasható, mert beárnyékolja írójuk életének narratívája: a The P rom ised L and után mindössze két másik művet jelentetett meg, korai kreativitását és elismertségét marginalitás és némaság követte (62). A Modernista földrajzok című fejezetbe azoknak a műveknek a szerzői kerültek, amelyek tágították a hagyományosan a női kultúra számára kijelölt teret. W illa Cather ( ) korábban nem szereplő helyszíneket (és időszakokat) választott regényeinek: Death C om es fó r the A rchbishop ( Az aranyszínű dóm, 1927, m agyarul: 1935) a tizenkilencedik századi M exikóban játszódik, a Shadows on the Rock, Árnyékok a sziklán, 1931, magyarul: 1937) a tizenhetedik századi Québecben. A művek földrajzi és történelmi m obilitásából következik, hogy Cather fő tém ája a kulturális transzmisz-

4 102 K ádár Judit szió volt. A posztkoloniális irodalmi nacionalizm us képviselőjeként úgy vélte, Amerika kulturális erejét a kultúrák (természetesen csak a nyugatiak) keveredésének köszönheti. Emellett mint nőíró Cather nem egyszerűen annyit tett, hogy a földrész meghódításáról szóló szövegek középpontjában lévő férfi alakját egy nőével cserélte föl: ő volt az, aki megteremtette a női amerikai táj ( womanly Am erican landscape ) nyelvezetét (75), s ezzel újraformálta a tradicionális realista narratívát. Djuna Barnes ( ) fent em lített művének, az 1936-ban megjelent N ightwoodnak helyszíne a korszak m odernista urbánus regényeiben ünnepelt sokszínű, polimorf, dekadens, modern európai városa, Párizs. Barnes regényében a főhős, a zsidó Guido Volkbein egyszerre komikus és tragikus alak, a modern bolygó zsidóé mellett a másik téma, a leszbikus szerelem ábrázolása azonban mentes az iróniától. A zsidó férfinak nincsenek sem gyökerei, sem hazája/otthona, s vágyai soha nem nyernek kielégülést, a leszbikus nőalak viszont m indent megkap, amire vágyik, még a tökéletes beteljesülést is megismerheti szeretője karjaiban. Az am erikai realizmust és puritanizmust a francia szürrealizmussal és pornográfiával szembeállító és keverő N ightwood így a női urbánus modernizmus, ám egyben a leszbikus antiszemitizmus regénye. A húszas évek végén, a harmincas évek elején az amerikai irodalomban m egjelent a baloldali, illetve a liberális politika iránt elkötelezett írók csoportja. A két háború közti társadalmi problémákat boncoló regény ( social problem növel, 4. fejezet) fehér baloldali és fekete modernista írónői nemcsak a tőzsdekrachhal, a gazdasági válsággal foglalkoztak, hanem a kulturális identitás és az etnicitás problémájával is. Zora Neale Hurston ( ) fekete patois -t, tájszólást használt, s olyan esztétika létrehozásán fáradozott, am ely a fehér liberális uralkodó osztálynak és az afrikai-amerikai közönségnek egyaránt szólt. A Their Eyes Were W atching God ( Szemük Istent nézte, 1937) cím ű, a vernakulárist a szürrealizmussal ötvöző regényében ugyanakkor folytatta a családi élet Kate Chopinnél kezdődött transzgresszív dekonstrukcióját: az unalom, az ellenszenv és a gyűlölet mint a családi élettel, a házassággal járó mindennapos érzések jelennek meg. Nella Larsent ( ) ma már az afrikai-amerikai kánon egyik központi regényírójaként tartják számon. Q uicksand ( Futóhomok, 1928) és a magukat fehérnek beállító, színes bőrű embereknek a fehér társadalomba való integrálódási törekvését ( passing ) ábrázoló P assing (1929) cím ű regényeinek témái: a mulattó alakja, a fekete női szexualitás, és a fekete nők boldogulását, önmegvalósítását illető keserű pesszimizmus. Bár kapcsolatban állt a Harlemi reneszánsz néven ismertté vált fekete irodalm i-kulturális mozgalom íróival, műveiből hiányzik a harlemiek utópikus reménytelisége. A Quicksand ugyan klasszikus viktoriánus narratíva, a félvér hősnőt a boldogságra találás helyett azonban csalódások sora éri, s a mű hangneme élesen szarkasztikus. A G uy Reynolds által a politikai-filozófiai thriller

5 M odern Filológiai Közlemények V. évfolyam, 1. szám 103 kategóriájába sorolt P assing azt a kérdést feszegeti, vajon az identitást abszolút m értékben meghatározza-e a bőrszín, vagy az egyén önm agára találhat a fajta-identitás figyelmen kívül hagyásával is. Hurston folklorikus idiómáival szemben Larsennél nyoma sincs a kisebbségi kultúra idiolektusának, szereplői középosztálybeli amerikai angolt beszélnek. A faji keveredést illetően Larsen mélységesen pesszimista, s e vonása alapján Reynolds úgy véli, hogy a politikailag elkötelezett írókén kívül egy másik (külön fejezetben nem tárgyalt) genealógiába is beletartozik: Gilmannel, Chopinnel, Sylvia Plath-szal és Susan Sontaggal együtt az irodalomtörténész szerint az írónőknek a polgári konvenciókat megvető, cinikus és néha nihilisztikus nézeteket valló csoportjába is besorolható (106). A Harlemi reneszánszban jelentős szerepet játszó Jessie Fauset ( ) politikai újságcikkeiben az európai kolonialista ideológiát támadta, kozmopolita kritikusként a fekete frankofón irodalom mal és az afrikai-am e rikai folklórral foglalkozott. Regényeinek témája - akárcsak Larsennél - a passing. Legjelentősebb műve, a konzumerizmust bíráló Plum B ún ( M a zsolás kalács, 1929) a városi fekete középosztály életét ábrázolja a szocialista realizmus néha didakticizmusba hajló eszközeivel. Fauseténél is didaktikusabb a prózája a Vörös Évtized elnevezéssel illetett harmincas évek egyik nyíltan elkötelezett marxista és internacionalista fehér írónőjének, Ágnes Smedleynek ( ), akinek számos művét m agyarra is lefordították - meglepő módon legtöbbüket a harm incas években. Önéletrajzi regénye a magyarul 1929-ben M agányos asszony, 1981-ben M agányosan címmel megjelent D aughter o f Earth (1929) egyszerre személyes hangú riport és dokumentatív jellegű, élesen polemikus narratíva: a John Reed-féle kom m unista politikai riportregény egyik jellegzetes am erikai példája. Az Oly sok a szörnyű regionális író, és a Dél tele van velük című fejezet azokat a sztereotípiákat cáfolja, m elyek szerint a nők főként a saját szórakozásuk kedvéért író, egyébként pedig elhallgattatott, elfeledett és marginalizált amatőrök. A kiválasztott írónők mindegyikére a sokoldalúság és sokhangúság a jellemző, s már életükben számon tartott értelmiségiként, mindnyájan a toliforgatásból éltek. A déli vernakuláris tradícióból merítő Eudora Welty ( ) kompozíciós technikáját a közvetett, az eltitkolt, az enigmatikus ábrázolás iránti vonzalma jellem zi. D ialógusai közt alig van összekötő anyag, egyes kritikusai szerint néha azt is nehéz megérteni, éppen mi történik. Összetett, gyakran tetőpont nélküli elbeszélései sokak szemében éppoly hitelesen és magas színvonalon ábrázolják a Dél világát, m int Hawthorne novellái a puritán New Englandét. Leghíresebb regénye, a D elta W edding ( Esküvő a deltavidéken, 1946) a M ississippi partján élő fekete közösség életének ábrázolásával a társadalom mélystruktúráit tárja fel, ahol a férfiak patriarchalizmusával szemben az igazán autentikus kultúrát a nők képviselik. Katherine Anne Porter ( ) az 1960-as években jelentkező poli

6 104 K ádár Judit tizáló nőírók, Susan Sontag és John Didion előfutára, világnézete azonban ellentmondásos: baloldalisága és antifasizmusa ellenére antiszemita és deszegregációellenes. Bár 1952-ben megjelent esszégyűjteménye (The Days B efore - A tovatűnt napok ) egyike volt az első próbálkozásoknak egy női szépírói hagyomány meghatározására, s talán leghíresebb novellájában - Pale H orse, Pale R ider (Fakó ló fak ó lovasa, 1939, magyarul: 1972) - a világháborús történet középpontjába a női szereplőt állítva megfordította a tipikus férfi narratíva hemingway-i sémáját, egészen a közelmúltig mint déli írót skatulyázták be. Szemléletmódjára, akárcsak Caroline Gordonéra ( ), nagy hatást gyakorolt a haladás- és tudományellenes, az iparosodást elvető, a hagyományok megőrzését legfontosabb célul kijelölő feudális, radikális-konzervatív Déli agráriánus (Southern A grarian) mozgalom. Gordon szinte minden alkotása az amerikai polgárháborúról szól, a férfias tém át azonban, mint például a N őne Shall Look Back ( Senki sem fog visszanézni, 1937) című regényében, nem női szemszögből ábrázolja: konzervativizmusa androgén klasszicizmusában is m egmutatkozik. Ennek a reakciós tradíciónak kiemelkedő képviselője Flannery O Connor ( ), aki fundamentalista római katolicizmusa szemszögéből a modernitás és a liberális hum anizm us eszméit ironikusan-szatirikusan ábrázolta. M iközben elbeszélései - például a R evelation ( Látom ás, 1964) - szinte csak a katolikus eszkatológia segítségével értelmezhetőek, úgy tűnik, mai kritikusai kísérletet tesznek, hogy megkonstruálják m űveinek világi olvasatát, m ely elismeri katolicizmusát, ám egyben a hidegháború időszakához kötődő írások politikai szubtextusát is értelmezi. A második világháborút közvetlenül követő időszak jellemző vonása, hogy megkérdőjelezte a nőknek az előző évtizedekben kivívott jogait. Marynia Farnham és Ferdinand Lundberg 1947-ben megjelent The M odern Wom an: The Last Sex ( A modern nő: az utolsó nem ) című rendkívül sikeres és nagy hatású művükben a fem inizm ust katasztrófának minősítették; középpontba a családot állították, s épp a család fenntartása érdekében hangsúlyozták, hogy a női szexualitás igazi kielégülést csak az anyaságban találhat. A radikalizmus a férfi irodalmat jellemezte - Jack Kerouac, William Borroughs és társaik azonban a vágyott függetlenséget éppen az általuk a női kultúrának tulajdonított konformizmus ellenében kívánták biztosítani. A korszak nőírói, Jane Bowles ( ), Elizabeth Hardwick (1916 ) és Jean Stafford ( ) e kultúrán belül cáfolták az otthonról és a nőkről alkotott sztereotípiákat. Bowles Two Serious Ladies ( Két komoly hölgy, 1943), Hardwick The G hostly L over ( A kísérteties szerető, 1945) és Stafford The M ountain Lion ( A pum a, 1947) című regényei Reynolds kifejezésével a diszfunkcionális realizm us alkotásai, amennyiben a családi életet m int az ism ételt krízisek és összeomlások diszfunkcionálissá vált helyszínét ábrázolják - gyakran fekete humorral, ám a realizmus eszköztárával. A fekete bőrű Ann Petry (1911-) The Street ( Az utca, 1946) című regénye a felszínen a fekete hősnő felemelkedésének lehetetlenségét bemutató,

7 M odern Filológiai Közlemények V évfolyam, 1. szám 105 politikai tiltakozást megfogalmazó fikció, ugyanakkor a családi élet pszichopatológiája is. Az 1940-es években a női irodalom - bár az írónők nem tartották magukat radikálisnak, sőt Stafford és Hardwick élesen bírálta a feministákat - az 1960-as évek slogenjét jelezte előre: a személyes az politikai (149). Bár az eddig sorolt, többnyire ismeretlenül csengő női nevek alátám asztják a feltételezést: a m agyarországi am erikanisták egyelőre még nem jutottak el odáig, hogy a hazai közönséggel megismertessék az új női kánonba a régebbi korokból bevett írónők műveit, a könyvkiadóknak és fordítóknak hála, a közelmúlt kortárs irodalm át az érdeklődők nagyobb sikerrel kísérhetik figyelemmel. A Reynolds könyvének hetedik, M i történik A m erikában című fejezetében tárgyalt mindhárom írónő ismert Magyarországon. Sylvia Plath ( ), Susan Sontag (1933-), Joyce Carol Oates (1938-) írásainak közös vonása a realizmus kereteinek tágítása. Plath The B ell J á r (Az üvegbura, 1963, m agyarul: 1971) cím ű ikonikus regényében a századközép ironikus szlengjének segítségével újraírta, és a beteg (női) psziché ábrázolása felé tágította az egyes szám első személyű, M ark Twain H uck leberry F in n jéb ő l és J. D. Salinger Z ab hegyez őjéb ől ismert kamaszkrízis-regényt. M íg Plath a nőiességet m int társadalm i konstrukciót vizsgálta, Oates korai alkotásaiban a férfiasság -ot, a férfi krízist ábrázolta. O n B ox ing ( Az ökölvívásról, 1987) című művében újraírta az am erikai irodalm i hagyom ányban Hemingway óta jelen lévő agresszív bokszoló (sportoló) alakját. Újabb műveiben - mint például az 1991-ben megjelent The Rise o f Life on Earth ( Az élet eredete a Földön ) cím ű, gótikus elem eket felhasználó kisregényében - a szélsőséges helyzetekbe sodródó, a társadalom peremére szorult városi nő sorsának ábrázolása felé fordult. D eklarált feminizmusa ellenére Susan Sontag a The B en efa ctor ( A jótevő, 1963) és a D eath K it ( Halálkészlet, 1967, magyarul: 1989) című műveiben is férfi narrátor segítségével írta le egy-egy válságba jutott férfi belső világát. A The Volcano L over ( A vulkán szerelmese, 1992, magyarul: 1994) a történelmi románcos regény átpolitizált változata; Reynolds szerint a mű végén egy női forradalmár elbeszélő szerepeltetésével a történelmi regény baloldali (lukácsi) elm életét feminizálta. Kötetének utolsó, nyolcadik fejezetében ( Széppróza/mesék a falunak ) Reynolds három, az közötti, általa radikálisan kommunitáriánus -nak nevezett időszakban jelentkező afrikai-amerikai, kínai-amerikai és zsidó kisebbségi kultúrához kötődő írónő m űveit tárgyalja. Bár m indegyikük használja a posztmodern technikákat, a régi kultúrákhoz, tradíciókhoz kötődésük, és igényük miatt, hogy azokat a jelenbe kapcsolják, a cambridge-i irodalomtörténész szerint indokoltabb a kommunitáriánus ( comm unitarian ) szó használata. A fekete írónők közül 1993-ban Nobel-díjjal elsőként kitüntetett Tóni M orrison (1931 ) az afrikai-am erikai közösség történetének egy-egy fő ál

8 106 K ádár Judit lomását ábrázoló regényeiben a fekete családok dezintegrálódását, szegregálódását elemzi (közülük az angol irodalomtörténész kettőt emel ki: The Bluest Eye, A legkékebb szem, 1970; B eloved, Szerelmetes gyermekem, 1987). Maxine Hong Kingston The Woman W arrior - M em oirs o f a Girlhood A m ong Ghosts ( A női katona - a leánykor emlékei szellemek között, 1976) című, anekdotákból, visszaemlékezésből, népmesékből szőtt műve az ősi kínai és az új, kaliforniai világ anyagát ötvözi. Szellemeknek a kínai közösség tagjai a nyugatiakat hívják, az elnevezés az Új világban szerzett bizarr, szürreális tapasztalataikra - és az asszim iláció problém ájára utal. Kingston a teljes asszimiláció helyett az egymással kapcsolatba lépő kultúrák nyitottságát tartja kívánatosnak, C ynthia Ozick a judaizm us hum anista szemléletének, a jó és rossz közötti különbségtétel képességének kíván az irodalom világában újra teret biztosítani. The M essiah o f Stockholm ( A stockholmi messiás, 1987) című regényében Lars Andemening, a svéd újságíró azt képzeli, hogy egy, a nácik által meggyilkolt lengyel-zsidó író fia. A látomásos elemeket, a meseszerűt Ozick - gyakran a komikum érdekében - ötvözi a realizmussal: amikor például Lars megtalálja apja A M essiás című regényének elveszett kéziratát, úgy érzi magát, mintha egy angyallal közösülne, akinek a szárnyai égnek (217). A huszadik század utolsó negyedében a múltban néprajzi, antropológiai alapokra épülő am erikai női széppróza a közösség mágikus hitvilágát is beépítette: M orrison, Kingston, Ozick a mágikus realizmus irányzatának képviselői. Guy Reynolds törekvésének következtében - hogy írásaik és szemléletmódjuk egymásból való leszármazása, genealógiája alapján írja meg az amerikai női széppróza huszadik századi történetét - számos jelentős nőíró óhatatlanul kim aradt. Bizonyára a témához képest szűk terjedelem is hozzájárult, hogy szó sem esik például a nálunk is jól ismert Carson M ccullersről ( ), pedig egyébként beleférhetett volna a genealógia déli ágába. Valószínűleg a leszárm azástani szempontnak esett viszont áldozatul Anne Beattie (1947-), aki nem kapcsolható a multikulturalizmus problémái iránt fogékony mágikus realista írónők genealógiai ágához, mivel a posztmodernen belüli másik irányzat, a minimalizmus jeles századvégi képviselője. Egy éppen formálódó hagyomány esetében a kérdés, hogy ki tartozzék bele, m indig is viták tárgyát képezte. Reynolds könyve bevallottan is szubjektív vállalkozás, amely azonban gazdagságánál és árnyaltságánál fogva méltó a m agyarországi amerikanisták figyelm ére.

9 M odern Filológiai Közlemények V évfolyam, 1. szám 107 A m agyarul m egjelent művek jegyzéke: Barnes, D Éjerdő. Pozsony: Kalligram. Ford. Széky János. Cather, W Az aranyszínű dóm. Budapest: Szent István Társulat. Ford. Pogány Kázmér. Cather, W Árnyékok a sziklán. Budapest: Franklin Társulat. Ford. Boldizsár Iván. Plath, S Üvegbura. Budapest: Európa. Ford.Tandori Dezső. Porter, K. A Fakó ló fakó lovasa. In: Uő. Elbeszélések és kisregények. Budapest: Európa. Ford. Róna Ilona. Smedley, A Magányos asszony. Életem története. Budapest: Pantheon. Ford. Dormándi László. Smedley, A Magányosan. Budapest: Kossuth. Ford. Dormándi László. Sontag, S Halálkészlet. Budapest: Európa. Ford. László Zsófia. Sontag, S A vulkán szerelmese. Budapest: Európa. Ford. Szili József. Wharton, E Ethan Frome. In: A szomorú kávéház balladája. Amerikai kisregények. Budapest: Európa. Ford. Göncz Árpád. SIMIGNÉ FENYŐ SAROLTA BEVEZETÉS AZ ALKALMAZOTT NYELVÉSZETI TERMINOLÓGIÁBA F ela datok alk alm azott n y elv ész et szak os h allga tók sz ám ára Miskolc: Start Rehabilitációs V állalat Sátoraljaújhelyi Nyomda ISBN M egvásárolható vagy m egrendelhető: Takács Zoltánná ME BTK A lkalm azott N yelvészeti Tanszék M iskolc-egyetem város 3515 Tel: , / E-m ail: silver.uni-m iskolc.hu

TNTeF (2013) 3.1 155 Bollobás Enikő. Egy képlet nyomában. Karakterelemzések az amerikai és a magyar irodalomból. Budapest: Balassi Kiadó, 2012. Kartonált. 236 oldal. ISBN 978-963-506-655-1 Bollobás Enikő

Részletesebben

Helikon Irodalomtudományi Szemle tematikus számok jegyzéke

Helikon Irodalomtudományi Szemle tematikus számok jegyzéke Helikon Irodalomtudományi Szemle tematikus számok jegyzéke 1955 1962 Vegyes tartalmú számok 1963 1. sz. A komplex összehasonlító kutatások elvi kérdései 2. sz. Nemzetközi Összehasonlító Konferencia (Budapest,

Részletesebben

A NŐI GÓTIKUS REGÉNYRŐL

A NŐI GÓTIKUS REGÉNYRŐL EGY MŰFAJ FELTÁMADÁSA ÉS ÁTALAKULÁSA A NŐI GÓTIKUS REGÉNYRŐL Szalay Edina: A nő többször. Neogótika és női identitás a mai észak-amerikai regényben, Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 2002 VARGA ISTVÁN

Részletesebben

OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA IRODALOM TANTÁRGYBÓL 2013-2014 9-12. ÉVFOLYAM

OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA IRODALOM TANTÁRGYBÓL 2013-2014 9-12. ÉVFOLYAM OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA TANTÁRGYBÓL 9-12. ÉVFOLYAM A felsorolásban megjelölt, a tankönyvben elemzett irodalmi művek (versek, novellák és regények ismerete, azok elolvasása) kötelező. A vizsga

Részletesebben

Érettségi témakörök és tételek magyar irodalom 12. C

Érettségi témakörök és tételek magyar irodalom 12. C Érettségi témakörök és tételek magyar irodalom 12. C 1. Tétel : Hagyomány és újítás Petőfi Sándor tájleíró költészetében 2. Tétel : Arany János a tragikus alkatú balladaköltő 3. Tétel : Látomásos szimbolizmus

Részletesebben

HÍRES SZERZŐK TITKOS ÉLETE

HÍRES SZERZŐK TITKOS ÉLETE HÍRES SZERZŐK TITKOS ÉLETE 4 HÍRES SZERZŐK TITKOS ÉLETE A fordítás alapja: Robert Schnakenberg: Secret Lives of Great Authors: What Your Teachers Never Told You About Famous Novelists, Poets, and Playwrights.

Részletesebben

Új földrajzi irányzatok 5. Posztmodern geográfiák, Timár Judit

Új földrajzi irányzatok 5. Posztmodern geográfiák, Timár Judit Új földrajzi irányzatok 5. Posztmodern geográfiák, Timár Judit Egyetemi docens DE Társadalomföldrajzi és Területfejlesztési Tanszék (MTA Közgazdasági és Regionális Kutatóközpont) 5600 Békéscsaba, Szabó

Részletesebben

PESTI BÖLCSÉSZ AKADÉMIA

PESTI BÖLCSÉSZ AKADÉMIA PESTI BÖLCSÉSZ AKADÉMIA 2014/2015 őszi szemeszter (Budapest, ELTE BTK, Ifjúsági épület III. 1.) 2014. szeptember 29., hétfő 2014. szeptember 25., csütörtök* 18.30 Spiró György: Fogság Pethő Anita 18.00

Részletesebben

A realizmus fogalma 1.

A realizmus fogalma 1. A realizmus A realizmus A romantikával egyidejűleg XIX. sz. elejétől a századforduló időszakáig terjedt el az európai festészetben, irodalomban. Az 1850-1870 közötti két évtizedben a legjelentősebb. Az

Részletesebben

VIZUÁLIS KULTÚRA. Vizuális kultúra emelt szintű érettségi felkészítő. 11. évfolyam. A vizuális nyelvi elemek adott technikának

VIZUÁLIS KULTÚRA. Vizuális kultúra emelt szintű érettségi felkészítő. 11. évfolyam. A vizuális nyelvi elemek adott technikának VIZUÁLIS KULTÚRA Vizuális kultúra emelt szintű érettségi felkészítő 11. évfolyam Heti 2 óra Évi 72 óra 1.1. Vizuális nyelv 1.1.1. A vizuális nyelv alapelemei - Vonal - Sík- és térforma - Tónus, szín -

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból

Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból 2016-2017 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott témakörökből,

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Tanszék. Nők az irodalomban 1.

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Tanszék. Nők az irodalomban 1. SYLLABUS I. Intézmény neve Kar Szak Tantárgy megnevezése Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Tanszék Nők az irodalomban 1. A tantárgy típusa

Részletesebben

A SAPIENTIA SZERZETESI HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA BIBLIATUDOMÁNYI TANSZÉKÉNEK KIADVÁNYAI. A d o r já n i Z o l t á n. Jób testamentuma

A SAPIENTIA SZERZETESI HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA BIBLIATUDOMÁNYI TANSZÉKÉNEK KIADVÁNYAI. A d o r já n i Z o l t á n. Jób testamentuma A SAPIENTIA SZERZETESI HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA BIBLIATUDOMÁNYI TANSZÉKÉNEK KIADVÁNYAI A d o r já n i Z o l t á n Jób testamentuma B e v e z e t é s f o r d í t á s j e g y z e t e k Adorjáni Zoltán Jób testamentuma

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból 2015-2016

Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból 2015-2016 Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból 2015-2016 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott témakörökből,

Részletesebben

Elsők és utolsók : elbeszélések. Médea és gyermekei

Elsők és utolsók : elbeszélések. Médea és gyermekei Ljudmilla Ulickaja művei a Debreceni Városi Könyvtár fiókkönyvtáraiban Daniel Stein, tolmács Központi Olvasóterem Elsők és utolsók : elbeszélések Petőfi Emlékkönyvtár Kukockij esetei Benedek Elek Könyvtár

Részletesebben

2013/2014 őszi és tavaszi szemeszter (Budapest, ELTE BTK)

2013/2014 őszi és tavaszi szemeszter (Budapest, ELTE BTK) PESTI BÖLCSÉSZ AKADÉMIA KULTÚRÁRA AKADVA 2013/2014 őszi és tavaszi szemeszter (Budapest, ELTE BTK) 2013. november 4., hétfő 18.00 A kétnyelvűségtől a többnyelvűségig I. Kétnyelvűség. Előny vagy hátrány?

Részletesebben

Károlyi Mihály Magyar Spanyol Tannyelvű Gimnázium SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉTELEK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOMBÓL C

Károlyi Mihály Magyar Spanyol Tannyelvű Gimnázium SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉTELEK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOMBÓL C Károlyi Mihály Magyar Spanyol Tannyelvű Gimnázium SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉTELEK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOMBÓL 2015 13.C Hári Andrea (HA) Vámosné Polyák Krisztina (VPK) 2015 SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉTELSOR MAGYAR

Részletesebben

Közösségek és célcsoportok konstruálása. dr. Szöllősi Gábor, szociálpolitikus, PTE BTK Szociális Munka és Szociálpolitika Tanszék

Közösségek és célcsoportok konstruálása. dr. Szöllősi Gábor, szociálpolitikus, PTE BTK Szociális Munka és Szociálpolitika Tanszék Közösségek és célcsoportok konstruálása dr. Szöllősi Gábor, szociálpolitikus, PTE BTK Szociális Munka és Szociálpolitika Tanszék Mottó: Az emberek úgy viszonyulnak a hétköznapi világ jelenségeihez, amilyennek

Részletesebben

4. Állapítsd meg, melyik helyesírási alapelv érvényesül a következő szavak helyesírásakor:

4. Állapítsd meg, melyik helyesírási alapelv érvényesül a következő szavak helyesírásakor: 1. Milyen szófajúak az alábbi szavak? olvasva szépség hihetetlen forr leírt (szöveg) ott győri rögtön nézelődő hivatkozván 2. Írjad le helyesen az alábbi szavak melléknévképzős származékait! Arany János

Részletesebben

TÖRTÉNELEM MESTERKÉPZÉSI SZAK MINTATANTERVE NAPPALI TAGOZAT Érvényes a 2016/2017. tanévtől

TÖRTÉNELEM MESTERKÉPZÉSI SZAK MINTATANTERVE NAPPALI TAGOZAT Érvényes a 2016/2017. tanévtől Felvétele Kreditpont Követelmény típusa Heti óraszám Ajánlott félév Felvétel típusa Meghirdető tanszék/intézet TÖRTÉNELEM MESTERKÉPZÉSI SZAK MINTATANTERVE NAPPALI TAGOZAT Érvényes a 2016/2017. tanévtől

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2016-2017 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

Pályázati hírlevél 1. évfolyam - 5. szám 2013. február 11. Hallgatók számára

Pályázati hírlevél 1. évfolyam - 5. szám 2013. február 11. Hallgatók számára Pályázati hírlevél 1. évfolyam - 5. szám 2013. február 11. Hallgatók számára Retextil termékfejlesztői pályázat Kreatív termékötlet-pályázat textil újrahasznosítás témában Pályázni olyan termékötletekkel

Részletesebben

Az osztályozó vizsga követelményei. Szakközépiskola IRODALOM

Az osztályozó vizsga követelményei. Szakközépiskola IRODALOM Az osztályozó vizsga követelményei Szakközépiskola IRODALOM Az irodalom tantárgy osztályozó vizsgáján az osztályzat kialakítása az egységes követelmények szerint történik (40%-tól elégséges). Írásbeli

Részletesebben

Tóth Endre: A Pápai Református Egyházmegye története című műve, mint az egyházmegyetörténet írás modellje

Tóth Endre: A Pápai Református Egyházmegye története című műve, mint az egyházmegyetörténet írás modellje Dienes Dénes Tóth Endre: A Pápai Református Egyházmegye története című műve, mint az egyházmegyetörténet írás modellje Nincs könnyű helyzetben az, aki meg akar felelni a címből következő elvárásoknak.

Részletesebben

Információtartalom vázlata. Az egyiptomi művészet korszakai és általános jellemzői; feladata, célja

Információtartalom vázlata. Az egyiptomi művészet korszakai és általános jellemzői; feladata, célja 1. Ön a szakterületén belül felkérést kap egy mű elkészítésére az ókori egyiptomi művészet Mutassa be az egyiptomi művészet korszakait, az építészet, szobrászat és festészet stílusjegyeit, jellegzetességeit!

Részletesebben

Osztályvizsga Évfolyam: 12. Írásbeli Időtartam 240p Próbaérettségi

Osztályvizsga Évfolyam: 12. Írásbeli Időtartam 240p Próbaérettségi A TANULMÁNYOK ALATTI VIZSGÁK MAGYAR IRODALOMBÓL A tanulmányok alatti vizsgák szerkezete és az értékelés elvei Osztályozóvizsga Írásbeli Szóbeli Időtartam 60p 10p Aránya az értékelésnél 70% 30% A vizsga

Részletesebben

Munkamegosztás a mai családban

Munkamegosztás a mai családban Munkamegosztás a mai családban Előszó A témaválasztás időszerű, a családalapítás háttérbe szorulóban, Európára jellemző az öregedő társadalom A kormányok fontos társadalomfejlesztési programokat indítanak,

Részletesebben

Osztályozó/Javító vizsga témakörei TÖRTÉNELEMBŐL. 40% fölött elégséges 20-40% között szóbeli vizsga 20% alatt elégtelen

Osztályozó/Javító vizsga témakörei TÖRTÉNELEMBŐL. 40% fölött elégséges 20-40% között szóbeli vizsga 20% alatt elégtelen Osztályozó/Javító vizsga témakörei TÖRTÉNELEMBŐL Írásbeli vizsga: teszt + esszé (60 perc) 40% fölött elégséges 20-40% között szóbeli vizsga 20% alatt elégtelen I. Az ókori kelet 9. évfolyam Mezopotámia

Részletesebben

OTTHONOS OTTHONTALANSÁG

OTTHONOS OTTHONTALANSÁG SZÉNÁSI ZOLTÁN OTTHONOS OTTHONTALANSÁG Fehér Renátó: Garázsmenet Hatvany Lajos az egész háború utáni nemzedék dokumentumának nyilvánította nem egy ízben»a kései korok számára«" - írta József Attila nevezetes

Részletesebben

TÉLETEK K S TEREOT O ÍPI P ÁK K iv an n a k é k pe p n?

TÉLETEK K S TEREOT O ÍPI P ÁK K iv an n a k é k pe p n? ELŐÍTÉLETEK SZTEREOTÍPIÁK Ki van a képen? Előzetes megállapítás Egyediségünkben rejlik erőnk egyik forrása: nincs két ember, aki tökéletesen egyforma lenne... Mivel nem pontosan egyformán szemléljük a

Részletesebben

APÁK, FIÚK. Vajdovics Zsuzsanna

APÁK, FIÚK. Vajdovics Zsuzsanna APÁK, FIÚK Vajdovics Zsuzsanna Lénárd Sándor író, költő, fordító és orvos (1910 1972) élete az örökös újrakezdés jegyében telt el: háromszor cserélt hazát és nyelvet, amikor az első világháború után szülővárosából,

Részletesebben

Analógiák és eltérések szövevénye

Analógiák és eltérések szövevénye Thomka Beáta Irodalomtörténeti Közlemények (ItK) 117(2013) Analógiák és eltérések szövevénye Sőtér István komparatista módszeréről Az európai önismeret és a közös hagyományát őrző művelődéstörténet megbecsülése

Részletesebben

A dolgok arca részletek

A dolgok arca részletek 1 Bakonyi István: A dolgok arca Arcképvázlat Pék Pálról Nagykanizsa, Czupi Kiadó Pannon Tükör, 2007. A dolgok arca részletek Pék Pál 1939. július 26-án született Nagykanizsán. A szülőhely mindmáig lakóhelye

Részletesebben

Kultúrára akadva. Pesti Bölcsész Akadémia. Az ELTE BTK nyitott egyeteme 2013/2014. őszi félév. Kurzusaink:

Kultúrára akadva. Pesti Bölcsész Akadémia. Az ELTE BTK nyitott egyeteme 2013/2014. őszi félév. Kurzusaink: Az ELTE BTK Doktoranduszai bemutatják: Kurzusaink: Pesti Bölcsész Akadémia Kultúrára akadva Az ELTE BTK nyitott egyeteme 2013/2014. őszi félév A kétnyelvűségtől a többnyelvűségig Labancz Linda Perge Gabriella

Részletesebben

Dr. Halász László az MTA doktora, tudományos tanácsadó

Dr. Halász László az MTA doktora, tudományos tanácsadó Dr. Halász László az MTA doktora, tudományos tanácsadó Szociálpszichológiai Osztály Tel.: közvetlen: 279 6091 mellék: 6091 VH.1. emelet 119. szoba E-mail cím: mailto:halasz[kukac]mtapi[pont]hu PUBLIKÁCIÓK

Részletesebben

AKárpát-medencében élõk munkaerõpiaci helyzete és az õket érõ

AKárpát-medencében élõk munkaerõpiaci helyzete és az õket érõ CSÁKÓ MIHÁLY Az ezredforduló munkaerõpiaci kihívásai a Kárpát-medencében 1 Bevezetés: a kérdés, jelentõsége, megközelítése AKárpát-medencében élõk munkaerõpiaci helyzete és az õket érõ kihívások két szempontból

Részletesebben

1. tétel a.) Az ókori Kelet művészete: Egyiptom, Mezopotámia, Asszíria és Perzsia

1. tétel a.) Az ókori Kelet művészete: Egyiptom, Mezopotámia, Asszíria és Perzsia MŰVÉSZETTÖRTÉNET SZIGORLATI TÉTELSOR érvényes 2010. márciusától A. tételsor 1. tétel a.) Az ókori Kelet művészete: Egyiptom, Mezopotámia, Asszíria és Perzsia 2. tétel b.) Égei kultúra: Kréta, Knosszosz

Részletesebben

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA 6. évfolyam

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA 6. évfolyam SZÖVEGÉRTÉS-SZÖVEGALKOTÁS RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA 6. évfolyam TANULÓI MUNKAFÜZET Készítette: Molnár Krisztina 3 Az angyali üdvözlet Három festmény A KIADVÁNY KHF/4531-13/2008 ENGEDÉLYSZÁMON 2008. 12.

Részletesebben

Migrációs kihívások a multikulturalizmus vége?

Migrációs kihívások a multikulturalizmus vége? Migrációs kihívások a multikulturalizmus vége? Glied Viktor egyetemi oktató / kutató Pécsi Tudományegyetem IDResearch Szolnok, 2012. december 4. A migráció 220-230 millió migráns (40-50 millió illegális

Részletesebben

Könyvember; könyv és ember

Könyvember; könyv és ember Könyvember; könyv és ember Havasréti József: Szerb Antal, Bp., Magvető, 2013, 728 l. Lassanként szállóigévé válik (bölcsész) baráti körömben: monográfiát kéne írni, micsoda kihívás, milyen hálás műfaj.

Részletesebben

Tartalom BEVEZETŐ I. A FÖLFEDEZŐK ÉS A GYARMATOSÍTÓK KORÁNAK IRODALMA. Amerikai indián szóbeliség. Háttér. Teremtés- és eredettörténetek

Tartalom BEVEZETŐ I. A FÖLFEDEZŐK ÉS A GYARMATOSÍTÓK KORÁNAK IRODALMA. Amerikai indián szóbeliség. Háttér. Teremtés- és eredettörténetek Tartalom BEVEZETŐ I. A FÖLFEDEZŐK ÉS A GYARMATOSÍTÓK KORÁNAK IRODALMA Amerikai indián szóbeliség Teremtés- és eredettörténetek A fölfedezők írásai A fölfedezők legfontosabb szövegeinek kronológiája Úti

Részletesebben

Rieder Gábor. A magyar szocreál festészet története 1949 1956. Ideológia és egzisztencia

Rieder Gábor. A magyar szocreál festészet története 1949 1956. Ideológia és egzisztencia Rieder Gábor A magyar szocreál festészet története 1949 1956. Ideológia és egzisztencia PhD disszertáció tézisei Eötvös Loránd Tudományegyetem Művészettörténet-tudományi Doktori Iskola A doktori iskola

Részletesebben

Családfa. Apa. Anya. Adler Mátyás 1897 1944. Adler Mátyásné (szül. Pollák Etel) 1895 1944. Házastárs. Testvérek. Interjúalany. Pudler János 1921 1999

Családfa. Apa. Anya. Adler Mátyás 1897 1944. Adler Mátyásné (szül. Pollák Etel) 1895 1944. Házastárs. Testvérek. Interjúalany. Pudler János 1921 1999 Családfa Apai nagyapa Apai nagyanya Anyai nagyapa Anyai nagyanya Adler? Nincs adat Pollák? Pollák?-né?? 1837 1942 (szül.?)? 1911 Apa Adler Mátyás 1897 1944 Anya Adler Mátyásné (szül. Pollák Etel) 1895

Részletesebben

Októberi új könyveinkből

Októberi új könyveinkből Októberi új könyveinkből. Agota Kristof: Tegnap- A szörny Budapest, Cartaphilus Kiadó Kft. 2012 Agota Kristof e kötetében egy rövidsége ellenére is igencsak megrázó regény és négy a magyar közönség számára

Részletesebben

Érintsd meg a Holdat!

Érintsd meg a Holdat! Gárdonyi-emlékév, 2013 Érintsd meg a Holdat! rejtvényfüzet 1. forduló Gárdonyi Géza születésének 150. évfordulója alkalmából hívunk, hogy játsszatok velünk! Az első fordulóban Gárdonyi Géza életével, a

Részletesebben

Vajda János 1827-1897 Versek: Húsz év múlva. Műfaj: Harminc év múlva. Ellentétre épül: Műfaj: Realizmus Jelentése: Tipikus realista téma:

Vajda János 1827-1897 Versek: Húsz év múlva. Műfaj: Harminc év múlva. Ellentétre épül: Műfaj: Realizmus Jelentése: Tipikus realista téma: Vajda János 1827-1897 Pesten született, szülei hamar meghaltak. Nagybátya neveli. Petőfi a példaképe. Részt vesz a 48-as forradalomban. Beáll katonának, önkéntes honvéd, utána hadnagy lesz. Forradalom

Részletesebben

1. Magyarországi reneszánsz Janusz Pannoniusz költészete. 2. Mikszáth Kálmán és a dzsentri

1. Magyarországi reneszánsz Janusz Pannoniusz költészete. 2. Mikszáth Kálmán és a dzsentri 1 1. 2. 3. 4. 5., 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15., (,»;, ;,...) 16. 17. 18.,, 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. (, ) 26.. 27.,, 28. (, ) 29. 30., 31. 32. 33. 34. '' '' 35. 36. 37., 38., 39., Santa Maria

Részletesebben

Kisebbségi és többségi identitáselemek a Volkan-elmélet tükrében. Mirnics Zsuzsanna Nacsa Nella

Kisebbségi és többségi identitáselemek a Volkan-elmélet tükrében. Mirnics Zsuzsanna Nacsa Nella Kisebbségi és többségi identitáselemek a Volkan-elmélet tükrében Mirnics Zsuzsanna Nacsa Nella Az identitás megőrzése, mint sajátos kisebbségi jellemző A kisebbségi identitás része a lényegesnek ítélt

Részletesebben

BEVEZETÉS A PSZICHOLÓGIÁBA

BEVEZETÉS A PSZICHOLÓGIÁBA BEVEZETÉS A PSZICHOLÓGIÁBA Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszékén, az ELTE Közgazdaságtudományi Tanszék, az

Részletesebben

Futó viszonyok, tartós kapcsolatok - a fiatalok párkapcsolatai napjainkban. Tóth Olga MTA Szociológiai Intézet PTE Illyés Gyula Főiskolai Kar

Futó viszonyok, tartós kapcsolatok - a fiatalok párkapcsolatai napjainkban. Tóth Olga MTA Szociológiai Intézet PTE Illyés Gyula Főiskolai Kar Futó viszonyok, tartós kapcsolatok - a fiatalok párkapcsolatai napjainkban Tóth Olga MTA Szociológiai Intézet PTE Illyés Gyula Főiskolai Kar Megváltozott házasságkötési szokások Magyarországon (Ezer hajadonra

Részletesebben

Bartha Eszter. Egy megkésett párbeszéd? E. P. Thompson újraolvasása

Bartha Eszter. Egy megkésett párbeszéd? E. P. Thompson újraolvasása Bartha Eszter Egy megkésett párbeszéd? E. P. Thompson újraolvasása Edward P. Thompson: Az angol munkásosztály születése. Budapest: Osiris, 2007 A némiképp elcsépeltnek hangzó alcím ezúttal legalább a könyv

Részletesebben

A családi háttér és az iskolai utak eltérései

A családi háttér és az iskolai utak eltérései 13 Szanyi-F. Eleonóra A családi háttér és az iskolai utak eltérései Az alábbi cikk első része egy, e folyóiratban korábban megjelent írás (Hiányszakmát tanuló végzős szakiskolások; ÚPSz 211/6) folytatása.

Részletesebben

Női pálya a karrierben tanulmány eredmények Hatodik rész. Dolgozó nők a magánéletben

Női pálya a karrierben tanulmány eredmények Hatodik rész. Dolgozó nők a magánéletben Női pálya a karrierben tanulmány eredmények Hatodik rész Dolgozó nők a magánéletben A válaszolók 52%-a gyermektelen, 19-19%-nak egy vagy két gyermeke van, legkevesebben (1%) a 3-nál több gyermekes családanyák

Részletesebben

TÉZISEK. HARRY POTTER HÉT ARCA: J. K. Rowling regénysorozatának hét irodalomelméleti megközelítése

TÉZISEK. HARRY POTTER HÉT ARCA: J. K. Rowling regénysorozatának hét irodalomelméleti megközelítése TÉZISEK HARRY POTTER HÉT ARCA: J. K. Rowling regénysorozatának hét irodalomelméleti megközelítése J. K. Rowling tíz évig írta regénysorozatát, így egy utolsó szegletéig jól átgondolt művel van dolgunk.

Részletesebben

SYLLABUS. DF DD DS DC megnevezése X II. Tantárgy felépítése (heti óraszám) Szemeszter

SYLLABUS. DF DD DS DC megnevezése X II. Tantárgy felépítése (heti óraszám) Szemeszter SYLLABUS I. Intézmény neve Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Kar Bölcsészettudományi Kar Szak Német nyelv és irodalom Német nyelv és irodalom Magyar nyelv és irodalom Angol nyelv és irodalom Német/román

Részletesebben

Tematika. FDB 2208 Művelődéstörténet I. (ID 2551 Egyetemes művelődéstörténet)

Tematika. FDB 2208 Művelődéstörténet I. (ID 2551 Egyetemes művelődéstörténet) Tematika FDB 2208 Művelődéstörténet I. (ID 2551 Egyetemes művelődéstörténet) 1. hét: Az emberiség őstörténete, az őskor művészete 2. hét: Az ókori Közel-Kelet 3. hét: Az ókori Egyiptom 4. hét: A minósziak

Részletesebben

GAZDASÁGI ANTROPOLÓGIA

GAZDASÁGI ANTROPOLÓGIA GAZDASÁGI ANTROPOLÓGIA GAZDASÁGI ANTROPOLÓGIA Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TátK Közgazdaságtudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi

Részletesebben

Engelberth István főiskolai docens BGF PSZK

Engelberth István főiskolai docens BGF PSZK Engelberth István főiskolai docens BGF PSZK Politológia 2. I. Politikai rendszer funkciói II. A politikai rendszer elemei 2013. I. Politikai rendszer funkciói 1) A társadalom felé 2) A politikai rendszeren

Részletesebben

2 A MAGYAR STILISZTIKA A KEZDETEKTÕL A XX. SZÁZAD VÉGÉIG

2 A MAGYAR STILISZTIKA A KEZDETEKTÕL A XX. SZÁZAD VÉGÉIG 1 SZATHMÁRI ISTVÁN A MAGYAR STILISZTIKA A KEZDETEKTÕL A XX. SZÁZAD VÉGÉIG 2 A MAGYAR STILISZTIKA A KEZDETEKTÕL A XX. SZÁZAD VÉGÉIG 3 SEGÉDKÖNYVEK A NYELVÉSZET TANULMÁNYOZÁSÁHOZ XXXIX. SZATHMÁRI ISTVÁN

Részletesebben

REFLEXIÓK A JOGBÖLCSELET OKTATÁSÁRÓL, RENDSZERVÁLTÁSON INNEN ÉS TÚL VARGA CSABA TISZTELETÉRE. SZILÁGYI PÉTER egyetemi tanár (ELTE ÁJK)

REFLEXIÓK A JOGBÖLCSELET OKTATÁSÁRÓL, RENDSZERVÁLTÁSON INNEN ÉS TÚL VARGA CSABA TISZTELETÉRE. SZILÁGYI PÉTER egyetemi tanár (ELTE ÁJK) 085_180_2011_3.qxd 2011.11.03. 16:06 Page 85 Iustum Aequum Salutare VII. 2011/3. 85 91. REFLEXIÓK A JOGBÖLCSELET OKTATÁSÁRÓL, RENDSZERVÁLTÁSON INNEN ÉS TÚL VARGA CSABA TISZTELETÉRE SZILÁGYI PÉTER egyetemi

Részletesebben

lljk. számú előterjesztés

lljk. számú előterjesztés lljk. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Budapest X. kerület, 144. utca elnevezésének Albert Camus utcára

Részletesebben

Egység. Egység. Tartalom. Megjegyzés. Az egység jelentősége, jellemzői és különböző megjelenései. Az egység szerepe ebben a műben.

Egység. Egység. Tartalom. Megjegyzés. Az egység jelentősége, jellemzői és különböző megjelenései. Az egység szerepe ebben a műben. Tartalom Az egység jelentősége, jellemzői és különböző megjelenései. Az egység szerepe ebben a műben. Megjegyzés Az egység a mű egyik alapelve. Fogalmát, különböző megjelenéseit több téma tárgyalja a műben,

Részletesebben

A házasság társadalom által elismert és jóváhagyott szexuális közösség két ember között. házaspárt házaspárt gyermekkel egy szülőt gyermekkel

A házasság társadalom által elismert és jóváhagyott szexuális közösség két ember között. házaspárt házaspárt gyermekkel egy szülőt gyermekkel CSALÁDTÖRTÉNELEM Családnak nevezzük a szociológiában az olyan együtt élő kiscsoportokat, amelynek tagjait vagy házassági kapcsolat, vagy leszármazás, más szóval rokoni, vérségi (kivételes esetben örökbefogadási)

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babeş-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Történelem és Filozófia 1.3 Intézet Magyar Filozófiai Intézet 1.4 Szakterület Filozófia

Részletesebben

A barátom azt mondta, hogy azért nem bolond Iglbauer, csak idegbeteg volt. De ha három évig kezelték, gondoltam, akkor mégiscsak bolond lesz.

A barátom azt mondta, hogy azért nem bolond Iglbauer, csak idegbeteg volt. De ha három évig kezelték, gondoltam, akkor mégiscsak bolond lesz. A barátom azt mondta, hogy azért nem bolond Iglbauer, csak idegbeteg volt. De ha három évig kezelték, gondoltam, akkor mégiscsak bolond lesz. Mindenesetre írtam neki egy lapot, s egy szép napon megjelent

Részletesebben

A 17. századi francia klasszicizmus

A 17. századi francia klasszicizmus A 17. századi francia klasszicizmus A 17. század közepén Franciaországban új stílus: a klasszicizmus (classis = osztály; classicus = első osztályba tartozó) Jellemzi: az antikvitás tisztelete és követése,

Részletesebben

Mester Béla: Szabadságunk születése

Mester Béla: Szabadságunk születése balázs péter Mester Béla: Szabadságunk születése A modern politikai közösség antropológiája Kálvin Jánostól John Locke-ig. Budapest, argumentum kiadó Bibó istván szellemi műhely, 2010. Balog iván, dénes

Részletesebben

Családfa. Legmann Rudolfné (szül. König Róza) 1878 1925. Izsák Sámuelné (szül. Simon Regina) 1864 1944. Izsák Sámuel? 1914. Legmann Rudolf 1856 1938

Családfa. Legmann Rudolfné (szül. König Róza) 1878 1925. Izsák Sámuelné (szül. Simon Regina) 1864 1944. Izsák Sámuel? 1914. Legmann Rudolf 1856 1938 Családfa Apai nagyapa Apai nagyanya Anyai nagyapa Anyai nagyanya Izsák Sámuel? 1914 Izsák Sámuelné (szül. Simon Regina) 1864 1944 Legmann Rudolf 1856 1938 Legmann Rudolfné (szül. König Róza) 1878 1925

Részletesebben

Lev Tolsztoj. Anna Karenina

Lev Tolsztoj. Anna Karenina Lev Tolsztoj Anna Karenina Lev Tolsztoj Az orosz irodalomnak kiemelkedő nagysága, regényeinek nagy részét megfilmesítették. Úgy gondolom, hogy az erkölcsi világszemléletéről, a tolsztojánizmusról is muszáj

Részletesebben

Várostörténet. 3. forduló. Kecskemét városának legrégebbi oktatási intézményéhez kapcsolódik a következő feladat.

Várostörténet. 3. forduló. Kecskemét városának legrégebbi oktatási intézményéhez kapcsolódik a következő feladat. Várostörténet 3. forduló Kecskemét városának legrégebbi oktatási intézményéhez kapcsolódik a következő feladat. 1. Egészítsd ki a szöveget! Az iskola híres kegyesrendi, más néven iskola. megalapítása gróf.

Részletesebben

Szarka Károly Csontig, velőig Távolsági szerelem a Rózsavölgyi Szalonban

Szarka Károly Csontig, velőig Távolsági szerelem a Rózsavölgyi Szalonban Szarka Károly 2013. 11. 20. Csontig, velőig Távolsági szerelem a Rózsavölgyi Szalonban Lehetne ez akár egyszerű romantikus történet is. Egy férfi és egy nő telefonon ismerkednek meg, aztán a kettejük közötti

Részletesebben

MUNKÁCSY MIHÁLY (1844-1900) KRISZTUS-TRILÓGIA: KRISZTUS PILÁTUS ELŐTT, 1881 GOLGOTA, 1884 ECCE HOMO! 1896

MUNKÁCSY MIHÁLY (1844-1900) KRISZTUS-TRILÓGIA: KRISZTUS PILÁTUS ELŐTT, 1881 GOLGOTA, 1884 ECCE HOMO! 1896 MUNKÁCSY MIHÁLY (1844-1900) KRISZTUS-TRILÓGIA: KRISZTUS PILÁTUS ELŐTT, 1881 GOLGOTA, 1884 ECCE HOMO! 1896 KRISZTUS PILÁTUS ELŐTT, 1881. Olaj, vászon, 417 x 636 cm Jelzés jobbra lent: Munkácsy (eredetileg:

Részletesebben

BA Magyar szak I. évfolyam

BA Magyar szak I. évfolyam 9.00-10.00 BEZETÉS A NYELVTUDOMÁNYBA EA. BTMAN101 Kollár Krisztián Ferdinandy 10.00-12.00 FONETIKA EA. BATMAN102 Kabán Annamária Ferdinandy 14.00-16.00 FILOZÓFIATÖRTÉNET EA. BTSBN001X01 Gáspár Csaba XXXV.

Részletesebben

A fekete-piros versek költője Kányádi Sándorról

A fekete-piros versek költője Kányádi Sándorról POMOGÁTS BÉLA 1934-ben született Buda - pesten. Irodalomtörténész, a Vigilia szerkesztőbizottságának tagja. Legutóbbi írását 2010. 12. számunkban közöltük. A fekete-piros versek költője Kányádi Sándorról

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM EGYETEMI ÉS NEMZETI KÖNYVTÁR PUBLIKÁCIÓK

DEBRECENI EGYETEM EGYETEMI ÉS NEMZETI KÖNYVTÁR PUBLIKÁCIÓK Jelölt: Bódán Zsolt Neptun kód: RELP6C Doktori Iskola: Történelemi és Néprajzi Doktori Iskola Iktatószám: DEENKÉTK/401/2014. Tételszám: Tárgy: PhD Publikációs Lista A PhD értekezés alapjául szolgáló közlemények

Részletesebben

Dénes Zsófia. Úgy ahogy volt és

Dénes Zsófia. Úgy ahogy volt és Dénes Zsófia Úgy ahogy volt és DÉNES ZSÓFIA Úgy ahogy volt és 2011 Fapadoskonyv.hu Kft. Dénes Zsófia jogutódja Az én nyelvem a tükrözések nyelve. Nyelv, amelyen fehér kőtükrömmel lemásolom a láthatót.

Részletesebben

TÁNC ÉS DRÁMA 612 TÁNC ÉS DRÁMA 5. ÉVFOLYAM

TÁNC ÉS DRÁMA 612 TÁNC ÉS DRÁMA 5. ÉVFOLYAM TÁNC ÉS DRÁMA 612 TÁNC ÉS DRÁMA 5. ÉVFOLYAM TÁNC ÉS DRÁMA 613 CÉLOK ÉS FELADATOK A Tánc és dráma tantárgy tanterve nem elméleti ismeretek tanítását helyezi a középpontba, hanem a drámajáték eszköztárának

Részletesebben

Tematika. FDB 2209 Művelődéstörténet II. ID 2562 Magyar művelődéstörténet (Fejezetek a magyar művelődéstörténetből)

Tematika. FDB 2209 Művelődéstörténet II. ID 2562 Magyar művelődéstörténet (Fejezetek a magyar művelődéstörténetből) Tematika FDB 2209 Művelődéstörténet II. ID 2562 Magyar művelődéstörténet (Fejezetek a magyar művelődéstörténetből) 1. hét: A magyar művelődés korai szakaszai 2. hét: A magyarok és a IX-X. századi Európa

Részletesebben

Merítés a KUT-ból IV. GADÁNYI JENŐ. (1896 1960) festőművész emlékkiállítása. HAAS GALÉRIA, Budapest 2000. május 11-től június 10-ig

Merítés a KUT-ból IV. GADÁNYI JENŐ. (1896 1960) festőművész emlékkiállítása. HAAS GALÉRIA, Budapest 2000. május 11-től június 10-ig Merítés a KUT-ból IV. GADÁNYI JENŐ (1896 1960) festőművész emlékkiállítása HAAS GALÉRIA, Budapest 2000. május 11-től június 10-ig A kis zugokat szeretem, mert a részekben azonosul a világ. Kerülő úton,

Részletesebben

ANGLISZTIKA. Oldal 1

ANGLISZTIKA. Oldal 1 KÓD TÍPUS TANTÁRGY NEVE KORÁBBI TANTÁRGY NEVE (EKVIVALENS TÁRGY) KREDIT KÖVETELMÉNY JELLEG (EA/SZEM/GYAK) FELELŐS TANSZÉK félév1 TT160 törzs A társadalomtudomány alapjai (filozófiai, társadalmi ismeretek)

Részletesebben

Szóbeli tételek. Irodalom. 9.évfolyam. I. félév. 2. Homéroszi eposzok: Iliász. Az eposz fogalma, trójai mondakör, Akhilleusz alakja, központi téma.

Szóbeli tételek. Irodalom. 9.évfolyam. I. félév. 2. Homéroszi eposzok: Iliász. Az eposz fogalma, trójai mondakör, Akhilleusz alakja, központi téma. 9.évfolyam 1. Mi a Biblia? Két fő része? Ismertessen egy-egy történetet részletesen! 2. Homéroszi eposzok: Iliász. Az eposz fogalma, trójai mondakör, Akhilleusz alakja, központi téma. 3. Homéroszi eposzok:

Részletesebben

T. Ágoston László 70. születésnapjára

T. Ágoston László 70. születésnapjára T. Ágoston László 70. születésnapjára A Magyar Írószövetség és a Hungarovox Kiadó és a jelenlévő vendégek T. Ágoston László író 70. születésnapját köszöntötte 2012. október 11. (csütörtök) 18 órakor a

Részletesebben

XIX. Kosztolányi Dezső

XIX. Kosztolányi Dezső XIX. Kosztolányi Dezső 1. Hol, mikor született és halt meg a Kosztolányi Dezső? 2. Hol, milyen tanulmányokat folytatott? 3. Milyen kapcsolat fűzte a következő személyekhez? Ady Endre: Babits Mihály: Brenner

Részletesebben

Alapozó ismeretek A tanegység Köv. Tanóra Előfeltétel Kredit

Alapozó ismeretek A tanegység Köv. Tanóra Előfeltétel Kredit Szak megzése: Anglisztika alapszak Az oklevélben szereplő szakképzettség megzése: Anglisztika alapszakos bölcsész Tagozat: Levelező Alapozó ismeretek LBB_AN171K2 Bevezetés a kommunikációelméletbe K 9 2

Részletesebben

Bérkülönbségtől a szerepelvárásokig: mik a magyar nők és férfiak problémái?

Bérkülönbségtől a szerepelvárásokig: mik a magyar nők és férfiak problémái? Bérkülönbségtől a szerepelvárásokig: mik a magyar nők és férfiak problémái? Az Integrity Lab elemzése Összefoglaló A nemek közti bérkülönbséget tartja a legnagyobb egyenlőtlenségi problémának a magyar

Részletesebben

AZ ÁGY Megjelenítések a XX. századi és kortárs művészetben

AZ ÁGY Megjelenítések a XX. századi és kortárs művészetben Magyar Képzőművészeti Egyetem Doktori Iskola AZ ÁGY Megjelenítések a XX. századi és kortárs művészetben DLA értekezés tézisei Takács Szilvia 2011 Témavezető: Előd Ágnes DLA Egyetemi adjunktus 1. A kutatási

Részletesebben

Budai ófár. szült, akárcsak a padok. Külön érdemes szólni a csillárokról. Egyszerűségükbe is feltűnően szépek.

Budai ófár. szült, akárcsak a padok. Külön érdemes szólni a csillárokról. Egyszerűségükbe is feltűnően szépek. Budai ófár 2013. november bet jelent. A kerek évfordulót köszöntő sorokkal szubjektív érzéseinket kívánjuk közreadni. A Duna felől nézve alig-alig lehet észrevenni, pedig naponta tízezrek pillantanak rá

Részletesebben

Útjelző(k) a társadalomtörténet-írás dzsungelében

Útjelző(k) a társadalomtörténet-írás dzsungelében Figyelő Kiss Zsuzsanna Útjelző(k) a társadalomtörténet-írás dzsungelében Bódy Zsombor Ö. Kovács József (szerk.): Bevezetés a társadalomtörténetbe. Budapest, Osiris, 2003. 641 o. Nehéz a Bevezetés a társadalomtörténetbe

Részletesebben

Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2.

Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2. Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2. A konferencia harminchárom előadója a következő intézmények oktatója vagy

Részletesebben

BA Magyar szak I. évfolyam

BA Magyar szak I. évfolyam BA Magyar szak I. évfolyam 10.00-12.00 LEÍRÓ MAGYAR SZÓFAJTAN, ALAKTAN BTMAN203 Kabán Annamária nyelvész könyvtár 12.00-13.00 Fonetika szem. BTMAN111 Kecskés Judit XXVIII. 12.00-14.00 Régi magyar irodalomtörténet

Részletesebben

ÁRPÁS KÁROLY Katona József Bánk Bánja

ÁRPÁS KÁROLY Katona József Bánk Bánja ÁRPÁS KÁROLY Katona József Bánk Bánja Gondolatok tanítás közben 1 Katona József alkotását nemcsak azért választottam, mert középiskolai tanár vagyok, hanem azért is, mert sokat foglalkoztam az alkotás

Részletesebben

KOLLÉGISTÁK A FELSŐOKTATÁSBAN

KOLLÉGISTÁK A FELSŐOKTATÁSBAN KUTATÁS KÖZBEN Gábor Kálmán KOLLÉGISTÁK A FELSŐOKTATÁSBAN HIGHER EDUCATION STUDENTS IN DORMITORIES No. 272 ESEARCH RESEARCH A Felsőoktatási Kutatóintézet a magyar oktatásügy átfogó problémáinak tudományos

Részletesebben

I. Az értekezés célkitűzése, a téma körülhatárolása

I. Az értekezés célkitűzése, a téma körülhatárolása I. Az értekezés célkitűzése, a téma körülhatárolása A dolgozatban az antik szerelmi regény egyik képviselőjének, Kharitónnak Khaireas és Kallirhoé című regényét vesszük vizsgálat alá. A mű Kr. e I. század

Részletesebben

A magyar irodalmi nyelv és stílus kérdései (Székesfehérvár: Kodolányi János Főiskola, 2001. 104 pp.)

A magyar irodalmi nyelv és stílus kérdései (Székesfehérvár: Kodolányi János Főiskola, 2001. 104 pp.) Szathmári István A magyar irodalmi nyelv és stílus kérdései (Székesfehérvár: Kodolányi János Főiskola, 2001. 104 pp.) B o d n á r Ildikó 2001 tavaszán az ELTE BTK akkori, Pesti Barnabás utcai épületében

Részletesebben

A rendszer ilyenfajta működése azzal a következménnyel járt, hogy a budapesti lakosok mind az egyazon lakásra pályázók egymással szemben, mind az

A rendszer ilyenfajta működése azzal a következménnyel járt, hogy a budapesti lakosok mind az egyazon lakásra pályázók egymással szemben, mind az Nagy Ágnes: Állampolgár a lakáshivatalban: politikai berendezkedés és hétköznapi érdekérvényesítés, 1945 1953 (Budapesti lakáskiutalási ügyek és társbérleti viszályok) Kérdésfeltevés Az 1945-től Budapesten

Részletesebben

megnevezése: Anglisztika alapszak Az oklevélben szereplő szakképzettség Anglisztika alapszakos bölcsész Levelező Tagozat: Alapozó ismeretek

megnevezése: Anglisztika alapszak Az oklevélben szereplő szakképzettség Anglisztika alapszakos bölcsész Levelező Tagozat: Alapozó ismeretek Szak megzése: Az oklevélben szereplő szakképzettség megzése: Tagozat: Anglisztika alapszak Anglisztika alapszakos bölcsész Levelező Alapozó ismeretek LBB_AN171K2 Bevezetés a kommunikációelméletbe K 9 2

Részletesebben

CURRICULUM VITAE. Bakó Boglárka

CURRICULUM VITAE. Bakó Boglárka CURRICULUM VITAE Bakó Boglárka 1970 Brassó Tanulmányok 1990-1992 Kossuth Lajos Tudományegyetem, magyar-történelem szak 1991-1997 Eötvös Lóránd Tudományegyetem, kulturális antropológia-magyar szak 1996

Részletesebben

ŐSZI FILMNAP 2010. Október 14. Október 7. angol film. Ideje: 95 perc Rendezte: Lone Scherfig Szereplők: Carey Mulligan, Peter Sarsgaard.

ŐSZI FILMNAP 2010. Október 14. Október 7. angol film. Ideje: 95 perc Rendezte: Lone Scherfig Szereplők: Carey Mulligan, Peter Sarsgaard. ŐSZI FILMNAP 2010 Október 7. A bombák földjén amerikai film Készült: 2008 Ideje: 131 perc Rendezte: Kathryn Bigelow Szereplők: Jeremy Renner, Christopher Sayegh, Ralph Fiennes Kathryn Bigelow A bombák

Részletesebben