Twentieth-century American Women s Fiction. A Critical Introduction (London: M acm illan Press, 1999.)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Twentieth-century American Women s Fiction. A Critical Introduction (London: M acm illan Press, 1999.)"

Átírás

1 G uy R eynolds Twentieth-century American Women s Fiction. A Critical Introduction (London: M acm illan Press, 1999.) K á d á r J u d it Az amerikai irodalomtörténet-írás saját írónőivel egészen a huszadik század hatvanas éveiig mostohán bánt. Az individualizmusra épülő társadalom, az Amerikai álom megvalósulása, a vadon és a civilizáció, az indusztrializmus és pasztorális világának ellentéte köré épített, a férfiak által konstruált kánonból - egy-két másodvonalba tartozónak ítélt, deszexualizált írónő kivételével, m int W illa Cather vagy Edith Wharton - kimaradtak a nők. A nőmozgalom megerősödésével azonban létrejött a fem inista irodalom kritika, m elynek képviselői rám utattak a korábbi kánon egyoldalú férfiközpontúságára és m aszkulin elfogultságára, s egy női irodalmi hagyom ány létrehozásának szándékával sorra fedezték fel az elfeledett írónőket. A feminista irodalmárok Harold Bloom az apákkal szembeni férfi rivalizálásra épített esztétikájával a kollektív női testvériség ( collective sisterhood ) esztétikáját állították szembe. Az angol Guy Reynolds a női testvériség feminista elmélete helyett a genealógiára építi föl a huszadik századi amerikai női szépprózáról írt kötetét. Úgy véli, a genealógiai modell, bár szintén az intertextualitáson alapul, kevésbé merev, mivel egyszerre foglalja magában az egymáshoz tartozást és az ellenállást, az egymás nyomdokába lépő írónők közti hol elfogadó, hol kritikus viszonyt. A genealógiaként felfogott amerikai női irodalom vizsgálata során jobban kitűnnek vezérmotívumai: a szóbeli kultúra iránti vonzalom, a nem zeti, illetve etnikai identitás konstruálására tett kísérletek, a politikai elkötelezettség és a hibrid formák (regény, napló, útirajz, önéletrajz egy alkotáson belül történő) változatos alkalmazása. Bár a cam bridge-i professzor az 1890-es évektől a huszadik század utolsó évtizedéig mindössze harminc am erikai írónő, kizárólag prózai alkotásaival foglalkozik részletesen, a m agyar olvasó számára ennek az alaposan megrostált névsornak jó része is ismeretlen. Alice James, Charlotte Perkins Gilman vagy M axine Hong Kingston és Cynthia Ozick nevei még a 18 kötetes Világirodalmi Lexikonban sem találhatók meg: részint azért, mert a megfelelő kötetek még az amerikai kánon újraírása előtt jelentek meg, részint pedig m ert néhányan, mint az utóbbi két szerző a szerkesztés lezárta után, a 80-as években jelentkeztek műveikkel. A Reynolds monográfiájában elemzett alkotásokról - talán D juna Barnes N ightw ood (É jerdő) cím ű regényét leszámítva, melyet a pozsonyi K alligram

2 100 K ádár Judit Kiadó Szegedy-Maszák M ihály alapos kísérőtanulmányával 1994-ben adott ki - nemigen születtek magyar írások. A tény, hogy hazánkban az új amerikai női irodalmi kánon (ok), sőt a tárgyalt nőírók többsége is ismeretlen, arra késztetett, hogy Guy Reynolds könyvéről a szokásosnál nagyobb terjedelm ű ism ertetésben számoljak be. A tizenkilencedik század végi Amerikában alapvető fordulat ment végbe: a m unkára, m egtakarításra, polgári felelősségtudatra és önmegtagadásra épülő moralitás kultúrájától a konzumerizmus felé mozdult el a társadalom. A kor írói közül a változást többen mentális krízisként élték át. A Reynolds művének első fejezetében ( Betegágy, halálos ágy, szülőágy: terápia és írás az 1890-es években ) tárgyalt művek közül három - Alice James ( ) D iary-)t ( Napló, 1894), Charlotte Perkins Gilman ( ) a megújított amerikai kánon egyik alapszövegének számító The Yellow Wallp a p er ( A sárga tapéta, 1892) című elbeszélése és Kate Chopin ( ) regénye, az A wakening ( Az ébredés, 1899) - is a betegséget, neurózist állította középpontba. Az egyik első női utópia, a H erland (kb. A nők földje, 1915) szerzője, Gilman a The Yellow Wallpaperben dekonstruálta a viktoriánus realizmust; a házi angyal ideológiáját parodizáló, minimalista nyelvet használó mű új női diskurzust teremtett. Sarah Orne Jewett ( ) C ountry o f the Pointed Firs ( A csúcsos fenyők vidéke, 1896) című regénye a női közösséget a local colour jegyében, a rítusok, szokások bemutatásával ábrázolta, s ezzel elültette egy radikális esztétika m agjait : kijelölte a kereteit a háttérbe szorított, m arginalizált és jelentéktelen életek ábrázolásának (25). Chopin szintén az amerikai regionalizmushoz is sorolható, a családi élet és házasság hagyományos form áit élesen bíráló regénye az élhetű és beteljesedést hozó női kultúra hiányáról szól. Az A wakening New Orleansban, kreol környezetben élő fehér, középosztálybeli hősnője, Edna hiába próbálkozik egyénisége kibontakoztatásával: sem a házasságon kívüli szerelemben, sem a művészetben, sem a családban nem találja saját identitását. Chopin rendkívül radikális kritikájával szemben - Edna végül az öngyilkosságot választja - a korszak fekete írónői, Pauline Hopkins ( ) és Frances E. W. Harper ( ) a viktoriánus populáris regény hagyományait követő, a világos bőrű, vegyes származású hősök és hősnők élettörténeteit bemutató műveiben (C ontending Forces, Szembenálló erők, 1900, illetve Iola Leroy, 1892) az asszonyok viszont a szentimentalista családpolitika jegyében revitalizálják és megújítják a családot. A huszadik század elején az am erikai társadalm at két erős kulturális hatás érte: a bevándorlók hozta különféle kultúráké és a konzumerizmus feminizálódásáé. A ma multikulturalizmusnak nevezett jelenség újraformálta a nemzeti identitás, a haza fogalmát, a női vásárlókat m egcélzó fogyasztói tár

3 Modern Filológiai Közlemények V évfolyam, 1. szám 101 sadalom átalakította az otthont. Az otthon/haza újrateremtése című fejezetben Reynolds három olyan írónő m űveit tárgyalja, akik e gazdasági és társadalm i folyamatok részeseként hozzájárultak az otthon/haza jelentésének megváltozásához. A ném et zsidó származású G ertrude Stein ( ) párizsi em igráns m odernista íróként is az am erikai kultúra sajátos nem zeti vonásait tartotta szem előtt. Esztétikájában az újítás a hétköznapiság demokráciában felértékelt témájához kapcsolódik: avantgárd technikáját a szürke, köznapi, banális bem utatására használta ( T hree Lives, Három élet, 1909). Bár a korábban nosztalgikusnak tartott társadalm i regényeiért elmarasztalt, a közelmúltban rehabilitált Edith W hartont ( ) a női történetek és női öntudat szerzőjeként sokan mint proto-feminista írónőt tartják számon, Reynolds férfiúi szemszögéből inkább a férfi krízis és a női anyagiasság (szatirikus) regényírója. Műveiben a férfiak válságának oka egyrészt saját pénzügyi járatlanságuk, esetleg érdektelenségük, másrészt az anyagiakat mindenek fölé helyező női partnereik követelőző magatartása (Ethan From e, 1911, magyarul: 1968; The Custom o fth e C ountry, Az ország szokásai, 1913; Sum m er, N yár, 1917). Az egyszerű vidéki élet szépségeit dicsérő populista pasztoralizmussal szemben W harton N ew Englandje az elhagyott, pusztuló házak, az érzelmi felfordulás, feszültségek központjává vált családi otthonok színhelye. M ary Antin ( ) 1912-ben megjelent, nagy sikert aratott műve, a The P rom ised Land ( Az ígéret földje, 1912) a kora huszadik századi Amerika egyik divatos műfajának, a bevándorló önéletírásnak (immigrant autobiography) jeles alkotása. Az önmegvalósítási törekvéseik sikeréről beszámoló emigránsok írásai erősítették az am erikai kivételességbe, különlegességbe (American exceptionalism) vetett hitet, egyben a polgári létforma modelljéül szolgáltak; az egyén élete a nemzeti kultúra szimbólumává vált (59). Az oroszországi pogromok elől gyerekkorában szüleivel Am erikába m enekült Antin hangsúlyozza a kivételes lehetőségeket, amelyeket Amerika kínál egy tanulni vágyó fiatal lánynak, így életrajza akár kvázi-feminista nemzeti eposznak is tekinthető lenne. Az Am erikát az ígéret földjének tekintő optimista hitvallás azonban m a már iróniával olvasható, mert beárnyékolja írójuk életének narratívája: a The P rom ised L and után mindössze két másik művet jelentetett meg, korai kreativitását és elismertségét marginalitás és némaság követte (62). A Modernista földrajzok című fejezetbe azoknak a műveknek a szerzői kerültek, amelyek tágították a hagyományosan a női kultúra számára kijelölt teret. W illa Cather ( ) korábban nem szereplő helyszíneket (és időszakokat) választott regényeinek: Death C om es fó r the A rchbishop ( Az aranyszínű dóm, 1927, m agyarul: 1935) a tizenkilencedik századi M exikóban játszódik, a Shadows on the Rock, Árnyékok a sziklán, 1931, magyarul: 1937) a tizenhetedik századi Québecben. A művek földrajzi és történelmi m obilitásából következik, hogy Cather fő tém ája a kulturális transzmisz-

4 102 K ádár Judit szió volt. A posztkoloniális irodalmi nacionalizm us képviselőjeként úgy vélte, Amerika kulturális erejét a kultúrák (természetesen csak a nyugatiak) keveredésének köszönheti. Emellett mint nőíró Cather nem egyszerűen annyit tett, hogy a földrész meghódításáról szóló szövegek középpontjában lévő férfi alakját egy nőével cserélte föl: ő volt az, aki megteremtette a női amerikai táj ( womanly Am erican landscape ) nyelvezetét (75), s ezzel újraformálta a tradicionális realista narratívát. Djuna Barnes ( ) fent em lített művének, az 1936-ban megjelent N ightwoodnak helyszíne a korszak m odernista urbánus regényeiben ünnepelt sokszínű, polimorf, dekadens, modern európai városa, Párizs. Barnes regényében a főhős, a zsidó Guido Volkbein egyszerre komikus és tragikus alak, a modern bolygó zsidóé mellett a másik téma, a leszbikus szerelem ábrázolása azonban mentes az iróniától. A zsidó férfinak nincsenek sem gyökerei, sem hazája/otthona, s vágyai soha nem nyernek kielégülést, a leszbikus nőalak viszont m indent megkap, amire vágyik, még a tökéletes beteljesülést is megismerheti szeretője karjaiban. Az am erikai realizmust és puritanizmust a francia szürrealizmussal és pornográfiával szembeállító és keverő N ightwood így a női urbánus modernizmus, ám egyben a leszbikus antiszemitizmus regénye. A húszas évek végén, a harmincas évek elején az amerikai irodalomban m egjelent a baloldali, illetve a liberális politika iránt elkötelezett írók csoportja. A két háború közti társadalmi problémákat boncoló regény ( social problem növel, 4. fejezet) fehér baloldali és fekete modernista írónői nemcsak a tőzsdekrachhal, a gazdasági válsággal foglalkoztak, hanem a kulturális identitás és az etnicitás problémájával is. Zora Neale Hurston ( ) fekete patois -t, tájszólást használt, s olyan esztétika létrehozásán fáradozott, am ely a fehér liberális uralkodó osztálynak és az afrikai-amerikai közönségnek egyaránt szólt. A Their Eyes Were W atching God ( Szemük Istent nézte, 1937) cím ű, a vernakulárist a szürrealizmussal ötvöző regényében ugyanakkor folytatta a családi élet Kate Chopinnél kezdődött transzgresszív dekonstrukcióját: az unalom, az ellenszenv és a gyűlölet mint a családi élettel, a házassággal járó mindennapos érzések jelennek meg. Nella Larsent ( ) ma már az afrikai-amerikai kánon egyik központi regényírójaként tartják számon. Q uicksand ( Futóhomok, 1928) és a magukat fehérnek beállító, színes bőrű embereknek a fehér társadalomba való integrálódási törekvését ( passing ) ábrázoló P assing (1929) cím ű regényeinek témái: a mulattó alakja, a fekete női szexualitás, és a fekete nők boldogulását, önmegvalósítását illető keserű pesszimizmus. Bár kapcsolatban állt a Harlemi reneszánsz néven ismertté vált fekete irodalm i-kulturális mozgalom íróival, műveiből hiányzik a harlemiek utópikus reménytelisége. A Quicksand ugyan klasszikus viktoriánus narratíva, a félvér hősnőt a boldogságra találás helyett azonban csalódások sora éri, s a mű hangneme élesen szarkasztikus. A G uy Reynolds által a politikai-filozófiai thriller

5 M odern Filológiai Közlemények V. évfolyam, 1. szám 103 kategóriájába sorolt P assing azt a kérdést feszegeti, vajon az identitást abszolút m értékben meghatározza-e a bőrszín, vagy az egyén önm agára találhat a fajta-identitás figyelmen kívül hagyásával is. Hurston folklorikus idiómáival szemben Larsennél nyoma sincs a kisebbségi kultúra idiolektusának, szereplői középosztálybeli amerikai angolt beszélnek. A faji keveredést illetően Larsen mélységesen pesszimista, s e vonása alapján Reynolds úgy véli, hogy a politikailag elkötelezett írókén kívül egy másik (külön fejezetben nem tárgyalt) genealógiába is beletartozik: Gilmannel, Chopinnel, Sylvia Plath-szal és Susan Sontaggal együtt az irodalomtörténész szerint az írónőknek a polgári konvenciókat megvető, cinikus és néha nihilisztikus nézeteket valló csoportjába is besorolható (106). A Harlemi reneszánszban jelentős szerepet játszó Jessie Fauset ( ) politikai újságcikkeiben az európai kolonialista ideológiát támadta, kozmopolita kritikusként a fekete frankofón irodalom mal és az afrikai-am e rikai folklórral foglalkozott. Regényeinek témája - akárcsak Larsennél - a passing. Legjelentősebb műve, a konzumerizmust bíráló Plum B ún ( M a zsolás kalács, 1929) a városi fekete középosztály életét ábrázolja a szocialista realizmus néha didakticizmusba hajló eszközeivel. Fauseténél is didaktikusabb a prózája a Vörös Évtized elnevezéssel illetett harmincas évek egyik nyíltan elkötelezett marxista és internacionalista fehér írónőjének, Ágnes Smedleynek ( ), akinek számos művét m agyarra is lefordították - meglepő módon legtöbbüket a harm incas években. Önéletrajzi regénye a magyarul 1929-ben M agányos asszony, 1981-ben M agányosan címmel megjelent D aughter o f Earth (1929) egyszerre személyes hangú riport és dokumentatív jellegű, élesen polemikus narratíva: a John Reed-féle kom m unista politikai riportregény egyik jellegzetes am erikai példája. Az Oly sok a szörnyű regionális író, és a Dél tele van velük című fejezet azokat a sztereotípiákat cáfolja, m elyek szerint a nők főként a saját szórakozásuk kedvéért író, egyébként pedig elhallgattatott, elfeledett és marginalizált amatőrök. A kiválasztott írónők mindegyikére a sokoldalúság és sokhangúság a jellemző, s már életükben számon tartott értelmiségiként, mindnyájan a toliforgatásból éltek. A déli vernakuláris tradícióból merítő Eudora Welty ( ) kompozíciós technikáját a közvetett, az eltitkolt, az enigmatikus ábrázolás iránti vonzalma jellem zi. D ialógusai közt alig van összekötő anyag, egyes kritikusai szerint néha azt is nehéz megérteni, éppen mi történik. Összetett, gyakran tetőpont nélküli elbeszélései sokak szemében éppoly hitelesen és magas színvonalon ábrázolják a Dél világát, m int Hawthorne novellái a puritán New Englandét. Leghíresebb regénye, a D elta W edding ( Esküvő a deltavidéken, 1946) a M ississippi partján élő fekete közösség életének ábrázolásával a társadalom mélystruktúráit tárja fel, ahol a férfiak patriarchalizmusával szemben az igazán autentikus kultúrát a nők képviselik. Katherine Anne Porter ( ) az 1960-as években jelentkező poli

6 104 K ádár Judit tizáló nőírók, Susan Sontag és John Didion előfutára, világnézete azonban ellentmondásos: baloldalisága és antifasizmusa ellenére antiszemita és deszegregációellenes. Bár 1952-ben megjelent esszégyűjteménye (The Days B efore - A tovatűnt napok ) egyike volt az első próbálkozásoknak egy női szépírói hagyomány meghatározására, s talán leghíresebb novellájában - Pale H orse, Pale R ider (Fakó ló fak ó lovasa, 1939, magyarul: 1972) - a világháborús történet középpontjába a női szereplőt állítva megfordította a tipikus férfi narratíva hemingway-i sémáját, egészen a közelmúltig mint déli írót skatulyázták be. Szemléletmódjára, akárcsak Caroline Gordonéra ( ), nagy hatást gyakorolt a haladás- és tudományellenes, az iparosodást elvető, a hagyományok megőrzését legfontosabb célul kijelölő feudális, radikális-konzervatív Déli agráriánus (Southern A grarian) mozgalom. Gordon szinte minden alkotása az amerikai polgárháborúról szól, a férfias tém át azonban, mint például a N őne Shall Look Back ( Senki sem fog visszanézni, 1937) című regényében, nem női szemszögből ábrázolja: konzervativizmusa androgén klasszicizmusában is m egmutatkozik. Ennek a reakciós tradíciónak kiemelkedő képviselője Flannery O Connor ( ), aki fundamentalista római katolicizmusa szemszögéből a modernitás és a liberális hum anizm us eszméit ironikusan-szatirikusan ábrázolta. M iközben elbeszélései - például a R evelation ( Látom ás, 1964) - szinte csak a katolikus eszkatológia segítségével értelmezhetőek, úgy tűnik, mai kritikusai kísérletet tesznek, hogy megkonstruálják m űveinek világi olvasatát, m ely elismeri katolicizmusát, ám egyben a hidegháború időszakához kötődő írások politikai szubtextusát is értelmezi. A második világháborút közvetlenül követő időszak jellemző vonása, hogy megkérdőjelezte a nőknek az előző évtizedekben kivívott jogait. Marynia Farnham és Ferdinand Lundberg 1947-ben megjelent The M odern Wom an: The Last Sex ( A modern nő: az utolsó nem ) című rendkívül sikeres és nagy hatású művükben a fem inizm ust katasztrófának minősítették; középpontba a családot állították, s épp a család fenntartása érdekében hangsúlyozták, hogy a női szexualitás igazi kielégülést csak az anyaságban találhat. A radikalizmus a férfi irodalmat jellemezte - Jack Kerouac, William Borroughs és társaik azonban a vágyott függetlenséget éppen az általuk a női kultúrának tulajdonított konformizmus ellenében kívánták biztosítani. A korszak nőírói, Jane Bowles ( ), Elizabeth Hardwick (1916 ) és Jean Stafford ( ) e kultúrán belül cáfolták az otthonról és a nőkről alkotott sztereotípiákat. Bowles Two Serious Ladies ( Két komoly hölgy, 1943), Hardwick The G hostly L over ( A kísérteties szerető, 1945) és Stafford The M ountain Lion ( A pum a, 1947) című regényei Reynolds kifejezésével a diszfunkcionális realizm us alkotásai, amennyiben a családi életet m int az ism ételt krízisek és összeomlások diszfunkcionálissá vált helyszínét ábrázolják - gyakran fekete humorral, ám a realizmus eszköztárával. A fekete bőrű Ann Petry (1911-) The Street ( Az utca, 1946) című regénye a felszínen a fekete hősnő felemelkedésének lehetetlenségét bemutató,

7 M odern Filológiai Közlemények V évfolyam, 1. szám 105 politikai tiltakozást megfogalmazó fikció, ugyanakkor a családi élet pszichopatológiája is. Az 1940-es években a női irodalom - bár az írónők nem tartották magukat radikálisnak, sőt Stafford és Hardwick élesen bírálta a feministákat - az 1960-as évek slogenjét jelezte előre: a személyes az politikai (149). Bár az eddig sorolt, többnyire ismeretlenül csengő női nevek alátám asztják a feltételezést: a m agyarországi am erikanisták egyelőre még nem jutottak el odáig, hogy a hazai közönséggel megismertessék az új női kánonba a régebbi korokból bevett írónők műveit, a könyvkiadóknak és fordítóknak hála, a közelmúlt kortárs irodalm át az érdeklődők nagyobb sikerrel kísérhetik figyelemmel. A Reynolds könyvének hetedik, M i történik A m erikában című fejezetében tárgyalt mindhárom írónő ismert Magyarországon. Sylvia Plath ( ), Susan Sontag (1933-), Joyce Carol Oates (1938-) írásainak közös vonása a realizmus kereteinek tágítása. Plath The B ell J á r (Az üvegbura, 1963, m agyarul: 1971) cím ű ikonikus regényében a századközép ironikus szlengjének segítségével újraírta, és a beteg (női) psziché ábrázolása felé tágította az egyes szám első személyű, M ark Twain H uck leberry F in n jéb ő l és J. D. Salinger Z ab hegyez őjéb ől ismert kamaszkrízis-regényt. M íg Plath a nőiességet m int társadalm i konstrukciót vizsgálta, Oates korai alkotásaiban a férfiasság -ot, a férfi krízist ábrázolta. O n B ox ing ( Az ökölvívásról, 1987) című művében újraírta az am erikai irodalm i hagyom ányban Hemingway óta jelen lévő agresszív bokszoló (sportoló) alakját. Újabb műveiben - mint például az 1991-ben megjelent The Rise o f Life on Earth ( Az élet eredete a Földön ) cím ű, gótikus elem eket felhasználó kisregényében - a szélsőséges helyzetekbe sodródó, a társadalom peremére szorult városi nő sorsának ábrázolása felé fordult. D eklarált feminizmusa ellenére Susan Sontag a The B en efa ctor ( A jótevő, 1963) és a D eath K it ( Halálkészlet, 1967, magyarul: 1989) című műveiben is férfi narrátor segítségével írta le egy-egy válságba jutott férfi belső világát. A The Volcano L over ( A vulkán szerelmese, 1992, magyarul: 1994) a történelmi románcos regény átpolitizált változata; Reynolds szerint a mű végén egy női forradalmár elbeszélő szerepeltetésével a történelmi regény baloldali (lukácsi) elm életét feminizálta. Kötetének utolsó, nyolcadik fejezetében ( Széppróza/mesék a falunak ) Reynolds három, az közötti, általa radikálisan kommunitáriánus -nak nevezett időszakban jelentkező afrikai-amerikai, kínai-amerikai és zsidó kisebbségi kultúrához kötődő írónő m űveit tárgyalja. Bár m indegyikük használja a posztmodern technikákat, a régi kultúrákhoz, tradíciókhoz kötődésük, és igényük miatt, hogy azokat a jelenbe kapcsolják, a cambridge-i irodalomtörténész szerint indokoltabb a kommunitáriánus ( comm unitarian ) szó használata. A fekete írónők közül 1993-ban Nobel-díjjal elsőként kitüntetett Tóni M orrison (1931 ) az afrikai-am erikai közösség történetének egy-egy fő ál

8 106 K ádár Judit lomását ábrázoló regényeiben a fekete családok dezintegrálódását, szegregálódását elemzi (közülük az angol irodalomtörténész kettőt emel ki: The Bluest Eye, A legkékebb szem, 1970; B eloved, Szerelmetes gyermekem, 1987). Maxine Hong Kingston The Woman W arrior - M em oirs o f a Girlhood A m ong Ghosts ( A női katona - a leánykor emlékei szellemek között, 1976) című, anekdotákból, visszaemlékezésből, népmesékből szőtt műve az ősi kínai és az új, kaliforniai világ anyagát ötvözi. Szellemeknek a kínai közösség tagjai a nyugatiakat hívják, az elnevezés az Új világban szerzett bizarr, szürreális tapasztalataikra - és az asszim iláció problém ájára utal. Kingston a teljes asszimiláció helyett az egymással kapcsolatba lépő kultúrák nyitottságát tartja kívánatosnak, C ynthia Ozick a judaizm us hum anista szemléletének, a jó és rossz közötti különbségtétel képességének kíván az irodalom világában újra teret biztosítani. The M essiah o f Stockholm ( A stockholmi messiás, 1987) című regényében Lars Andemening, a svéd újságíró azt képzeli, hogy egy, a nácik által meggyilkolt lengyel-zsidó író fia. A látomásos elemeket, a meseszerűt Ozick - gyakran a komikum érdekében - ötvözi a realizmussal: amikor például Lars megtalálja apja A M essiás című regényének elveszett kéziratát, úgy érzi magát, mintha egy angyallal közösülne, akinek a szárnyai égnek (217). A huszadik század utolsó negyedében a múltban néprajzi, antropológiai alapokra épülő am erikai női széppróza a közösség mágikus hitvilágát is beépítette: M orrison, Kingston, Ozick a mágikus realizmus irányzatának képviselői. Guy Reynolds törekvésének következtében - hogy írásaik és szemléletmódjuk egymásból való leszármazása, genealógiája alapján írja meg az amerikai női széppróza huszadik századi történetét - számos jelentős nőíró óhatatlanul kim aradt. Bizonyára a témához képest szűk terjedelem is hozzájárult, hogy szó sem esik például a nálunk is jól ismert Carson M ccullersről ( ), pedig egyébként beleférhetett volna a genealógia déli ágába. Valószínűleg a leszárm azástani szempontnak esett viszont áldozatul Anne Beattie (1947-), aki nem kapcsolható a multikulturalizmus problémái iránt fogékony mágikus realista írónők genealógiai ágához, mivel a posztmodernen belüli másik irányzat, a minimalizmus jeles századvégi képviselője. Egy éppen formálódó hagyomány esetében a kérdés, hogy ki tartozzék bele, m indig is viták tárgyát képezte. Reynolds könyve bevallottan is szubjektív vállalkozás, amely azonban gazdagságánál és árnyaltságánál fogva méltó a m agyarországi amerikanisták figyelm ére.

9 M odern Filológiai Közlemények V évfolyam, 1. szám 107 A m agyarul m egjelent művek jegyzéke: Barnes, D Éjerdő. Pozsony: Kalligram. Ford. Széky János. Cather, W Az aranyszínű dóm. Budapest: Szent István Társulat. Ford. Pogány Kázmér. Cather, W Árnyékok a sziklán. Budapest: Franklin Társulat. Ford. Boldizsár Iván. Plath, S Üvegbura. Budapest: Európa. Ford.Tandori Dezső. Porter, K. A Fakó ló fakó lovasa. In: Uő. Elbeszélések és kisregények. Budapest: Európa. Ford. Róna Ilona. Smedley, A Magányos asszony. Életem története. Budapest: Pantheon. Ford. Dormándi László. Smedley, A Magányosan. Budapest: Kossuth. Ford. Dormándi László. Sontag, S Halálkészlet. Budapest: Európa. Ford. László Zsófia. Sontag, S A vulkán szerelmese. Budapest: Európa. Ford. Szili József. Wharton, E Ethan Frome. In: A szomorú kávéház balladája. Amerikai kisregények. Budapest: Európa. Ford. Göncz Árpád. SIMIGNÉ FENYŐ SAROLTA BEVEZETÉS AZ ALKALMAZOTT NYELVÉSZETI TERMINOLÓGIÁBA F ela datok alk alm azott n y elv ész et szak os h allga tók sz ám ára Miskolc: Start Rehabilitációs V állalat Sátoraljaújhelyi Nyomda ISBN M egvásárolható vagy m egrendelhető: Takács Zoltánná ME BTK A lkalm azott N yelvészeti Tanszék M iskolc-egyetem város 3515 Tel: , / E-m ail: silver.uni-m iskolc.hu

Irodalom. Tankönyv. Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet

Irodalom. Tankönyv. Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Irodalom Tankönyv Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet A kiadvány megfelel az 51/2012. (XII.21.) EMMI rendelet 5. sz. melléklet: Kerettanterv a gimnáziumok 5 12. évfolyama számára 5.2.01. továbbá a 6. sz.

Részletesebben

Constantes et variations du récit durassien. Gaál Boglárka Diána Francia nyelv és irodalom, végzett PE BTK

Constantes et variations du récit durassien. Gaál Boglárka Diána Francia nyelv és irodalom, végzett PE BTK Constantes et variations du récit durassien Gaál Boglárka Diána Francia nyelv és irodalom, végzett PE BTK Dr. Tegyey Gabriella, egyetemi docens PE BTK, Francia Nyelv és Irodalom Tanszék Amint azt a cím

Részletesebben

Apaszerep Norvégiában

Apaszerep Norvégiában JO/ RGEN LORENTZEN Apaszerep Norvégiában (részletek) Jo/rgen Lorentzen 1956-ban született Norvégiában. Irodalomtörténész, diplomamunkájában a Hamsun, Strindberg és Garborg mûveiben fellelhetõ férfi- és

Részletesebben

Fantasztikum és a borzongás-esztétika a romantika világirodalmában. Ács Zsuzsanna Magyar nyelv és irodalom, IV. évfolyam KRE BTK

Fantasztikum és a borzongás-esztétika a romantika világirodalmában. Ács Zsuzsanna Magyar nyelv és irodalom, IV. évfolyam KRE BTK Fantasztikum és a borzongás-esztétika a romantika világirodalmában Ács Zsuzsanna Magyar nyelv és irodalom, IV. évfolyam KRE BTK Dr. Hermann Zoltán, egyetemi adjunktus KRE BTK, Klasszikus Magyar Irodalom

Részletesebben

Kulturális (ön)reflexivitás Virginia Woolf harmincas évekbeli regényeiben

Kulturális (ön)reflexivitás Virginia Woolf harmincas évekbeli regényeiben Séllei Nóra Kulturális (ön)reflexivitás Virginia Woolf harmincas évekbeli regényeiben Akadémiai doktori értekezés tézisei Debreceni Egyetem Angol-Amerikai Intézet Angol Irodalmi Tanszék 2011 I. Problémafelvetés:

Részletesebben

Részlet Kollarits Krisztina: A régi ház és a lerombolt ház. Tormay Cécile kísérlete a konzervatív értékek védelmére. PhD-dolgozat. 2008.

Részlet Kollarits Krisztina: A régi ház és a lerombolt ház. Tormay Cécile kísérlete a konzervatív értékek védelmére. PhD-dolgozat. 2008. Részlet Kollarits Krisztina: A régi ház és a lerombolt ház. Tormay Cécile kísérlete a konzervatív értékek védelmére. PhD-dolgozat. 2008. kézirat 6.1. A Napkelet indulása 6.1.1. Megváltozott szellemi környezet

Részletesebben

Annus Irén SZTE Amerikanisztika Tanszék, TNT Család és nemzetépítés: A valós és elképzelt közösségek politikai összekapcsolásának lehetőségei

Annus Irén SZTE Amerikanisztika Tanszék, TNT Család és nemzetépítés: A valós és elképzelt közösségek politikai összekapcsolásának lehetőségei Annus Irén SZTE Amerikanisztika Tanszék, TNT Család és nemzetépítés: A valós és elképzelt közösségek politikai összekapcsolásának lehetőségei Foucault szerint a modernizmus felemelkedésével a 18. század

Részletesebben

A női és a test/iség

A női és a test/iség A női és a test/iség az előadások összefoglalója 2008. szeptember 19 20. Szeged, SZTE BTK, Konferenciaterem Panel Anyaság és szexualitás JOÓ MÁRIA, FRIEDRICH JUDIT, ZSADÁNYI EDIT BARÁT ERZSÉBET (moderátor)

Részletesebben

KONYVHET. Paraszti családregény másként. Beszélgetés Bánki Évával. Interjú Vladimír Párallal. Tarján Tamás Profán asszonyglóriák

KONYVHET. Paraszti családregény másként. Beszélgetés Bánki Évával. Interjú Vladimír Párallal. Tarján Tamás Profán asszonyglóriák KONYVHET VIII. ÉVFOLYAM 14. SZÁM 2004. JÚLIUS 8 22. www.konyv7.hu 184 FT KULTURÁLIS KÉTHETILAP Tarján Tamás Profán asszonyglóriák Háttér Kiadó Balogh Anikó Írófaggató Ágoston Vilmos Interjú Vladimír Párallal

Részletesebben

Magyar Képzőművészeti Egyetem Doktori Iskola

Magyar Képzőművészeti Egyetem Doktori Iskola Magyar Képzőművészeti Egyetem Doktori Iskola ELKÖTELEZETTSÉG ÉS AUTONÓMIA Lehetőségnapló a szituácionistáktól Jacques Rancière-ig DLA értekezés Erhardt Miklós Leadás: 2009. április 20. Témavezető: Dr.

Részletesebben

Magyar irodalmi fogalomtár

Magyar irodalmi fogalomtár Magyar irodalmi fogalomtár az érettségihez Tartalomjegyzék Irodalmi alapfogalmak...3 Az irodalom médiumai...8 Esztétikai minőségek, hangnem, modalitás...11 Poétikai alapfogalmak...13 Az epika műneme...13

Részletesebben

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR SZOCIOLÓGIA DOKTORI ISKOLA. Ságvári Bence. Kultúra és gazdaság

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR SZOCIOLÓGIA DOKTORI ISKOLA. Ságvári Bence. Kultúra és gazdaság EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR SZOCIOLÓGIA DOKTORI ISKOLA Ságvári Bence Kultúra és gazdaság Az értékek szerepe a gazdasági fejlődésben Elmélet és empíria Doktori disszertáció Témavezető

Részletesebben

IRODALMI ÉS MŰVÉSZETI FOLYÓIRAT. Fejezetek a cseh irodalomból

IRODALMI ÉS MŰVÉSZETI FOLYÓIRAT. Fejezetek a cseh irodalomból IRODALMI ÉS MŰVÉSZETI FOLYÓIRAT Fejezetek a cseh irodalomból BEKE MÁRTON: Bevezetés a Jelenkor cseh összeállításához 121 LADISLAV KLÍMA: Minden, ami jó, frappáns és szokatlan"(egy eretnek filozófus világító

Részletesebben

Inkább figyeld talán az irodalmat Írások Veres András 70. születésnapjára

Inkább figyeld talán az irodalmat Írások Veres András 70. születésnapjára Inkább figyeld talán az irodalmat Írások Veres András 70. születésnapjára r e c i t i Inkább figyeld talán az irodalmat Írások Veres András 70. születésnapjára Szerkesztette Jeney Éva Kálmán C. György

Részletesebben

Az egyházi társadalmi nyilvánosság szerkezetváltozása Nôk a református egyházban a 19 20. század fordulóján

Az egyházi társadalmi nyilvánosság szerkezetváltozása Nôk a református egyházban a 19 20. század fordulóján 41 Az egyházi társadalmi nyilvánosság szerkezetváltozása Nôk a református egyházban a 19 20. század fordulóján A tanulmány a nyilvánosság-elméletek alapján azt mutatja be, hogy miként változott a nők szerepe

Részletesebben

Tematika, program, absztraktok

Tematika, program, absztraktok IDENTITÁSOK ÉS VÁLTÁSOK Interdiszciplináris szümpózium az MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpontjában 2012. december 6 7. Hely: MTA BTK Zenetudományi Intézet, Bartók Terem Budapest, I. Táncsics Mihály utca

Részletesebben

Szexuális kultúra, színház, cenzúra a 19. századvégi Budapesten Egy értelmiségi tiltakozás és a sajtó

Szexuális kultúra, színház, cenzúra a 19. századvégi Budapesten Egy értelmiségi tiltakozás és a sajtó 63 Balázs Eszter Szexuális kultúra, színház, cenzúra a 19. századvégi Budapesten Egy értelmiségi tiltakozás és a sajtó A tanulmány egy 19. századvégi magyar értelmiségi petíció sajtóvisszhangját vizsgálva

Részletesebben

A vég(telen) örök körforgása. Krasznahorkai László: Sátántangó. Szekeres Nikoletta Magyar összehasonlító irodalomtudomány, IV. II.

A vég(telen) örök körforgása. Krasznahorkai László: Sátántangó. Szekeres Nikoletta Magyar összehasonlító irodalomtudomány, IV. II. A vég(telen) örök körforgása. Krasznahorkai László: Sátántangó Szekeres Nikoletta Magyar összehasonlító irodalomtudomány, IV. II. évfolyam SZTE BTK Dr. Virág Zoltán, egyetemi docens SZTE BTK, Modern Magyar

Részletesebben

Irodalomtörténeti Közlemények 200. CX. évfolyam. szám

Irodalomtörténeti Közlemények 200. CX. évfolyam. szám (ItK), 111(2007). SZALAI ANNA ELSÜLLYEDT KÖZÖSSÉGEK KRÓNIKÁSA, UJVÁRI PÉTER Pályavázlat * Ujvári Péter neve a (Magyar) Zsidó lexikon szerkesztőjeként máig megtalálható a zsidó témájú tanulmányok, kötetek

Részletesebben

1944 a szociológiában akadémiai szociológia és antiszemitizmus magyarországon 1

1944 a szociológiában akadémiai szociológia és antiszemitizmus magyarországon 1 Szabari Vera 1944 a szociológiában akadémiai szociológia és antiszemitizmus magyarországon 1 DOI: 10.18030/socio.hu.2015.2.50 Absztrakt Az első világháború végétől egy átalakuló és egyre erősödő antiszemitizmus

Részletesebben

Paternális beavatás az írásbeliségbe avagy nemiszerep sztereotípiák a kisiskolások kötelező olvasmányaiban

Paternális beavatás az írásbeliségbe avagy nemiszerep sztereotípiák a kisiskolások kötelező olvasmányaiban 52 TANULMÁNYOK Hódosy Annamária Szegedi Tudományegyetem Paternális beavatás az írásbeliségbe avagy nemiszerep sztereotípiák a kisiskolások kötelező olvasmányaiban Az általános iskola alsó tagozatában kiadott

Részletesebben

szemle Lajos Iván élete és halála *

szemle Lajos Iván élete és halála * [ ] szemle 276 Lajos Iván élete és halála * Nagy Töhötöm és Ugrin József 1942-ben Erdélyben (Magyar Nemzeti Múzeum Történeti Fényképtár) Lajos Iván (1906 1949) pécsi tankerületi tanügyi fogalmazó neve

Részletesebben

A PUSZTA ANALITIKUSA AVAGY EGY ENFANT TERRIBLE A TEGNAP VILÁGÁBÓL SZUMMER CSABA

A PUSZTA ANALITIKUSA AVAGY EGY ENFANT TERRIBLE A TEGNAP VILÁGÁBÓL SZUMMER CSABA A PUSZTA ANALITIKUSA AVAGY EGY ENFANT TERRIBLE A TEGNAP VILÁGÁBÓL SZUMMER CSABA Erôs Ferenc: Kultuszok a pszichoanalízis történetében Egy Ferenczi-monográfia vázlata Jószöveg Mûhely Kiadó, Budapest, 2004.

Részletesebben

A mi tendenciáink SZAKKOLLÉGIUMI TANULMÁNYOK, 2. HATVANI ISTVÁN SZAKKOLLÉGIUM DEBRECENI EGYETEM TUDOMÁNYEGYETEMI KAROK

A mi tendenciáink SZAKKOLLÉGIUMI TANULMÁNYOK, 2. HATVANI ISTVÁN SZAKKOLLÉGIUM DEBRECENI EGYETEM TUDOMÁNYEGYETEMI KAROK A mi tendenciáink SZAKKOLLÉGIUMI TANULMÁNYOK, 2. HATVANI ISTVÁN SZAKKOLLÉGIUM DEBRECENI EGYETEM TUDOMÁNYEGYETEMI KAROK SZERKESZTETTE: DOROGI ZOLTÁN URI DÉNES MIHÁLY A mi tendenciáink SZAKKOLLÉGIUMI TANULMÁNYOK,

Részletesebben

Buda Béla. Szexuális viselkedés

Buda Béla. Szexuális viselkedés Buda Béla Szexuális viselkedés Buda Béla dr. 2002 ISBN 963 8089 41 5 ANIMULA KIADÓ Honlap: www.animula.hu Szerkesztõség és könyvesbolt: 1026 Budapest, Bimbó út 184. Rendelés interneten: mail@animula.hu

Részletesebben

FORDULAT ZÖLD ÉS ETIKAI KÖZGAZDASÁGTAN 2002 NYÁR. A Társdalomelméleti Kollégium Szakmai Folyóirata

FORDULAT ZÖLD ÉS ETIKAI KÖZGAZDASÁGTAN 2002 NYÁR. A Társdalomelméleti Kollégium Szakmai Folyóirata FORDULAT A Társdalomelméleti Kollégium Szakmai Folyóirata ZÖLD ÉS ETIKAI KÖZGAZDASÁGTAN 2002 NYÁR Fordulat 2002 nyár Készült az Aula Kiadó nyomdájában 150 példányban Szerkesztő: Orbán Gábor, Szabó Adrienne

Részletesebben

Zsidók és zsidóság neves történészek 1945 előtti munkáiban 1

Zsidók és zsidóság neves történészek 1945 előtti munkáiban 1 Halmos Károly Zsidók és zsidóság neves történészek 1945 előtti munkáiban 1 DOI: 10.18030/socio.hu.2015.2.24 Absztrakt Egy elfogadott eszmetörténeti közelítési mód szerint az eszmék az őket hordozó nyelven

Részletesebben

Modernitás, modernizmus és identitásválság: a fin de siècle Budapest

Modernitás, modernizmus és identitásválság: a fin de siècle Budapest GYÁNI GÁBOR Modernitás, modernizmus és identitásválság: a fin de siècle Budapest Carl Schorske egy elsőként negyven éve megjelent tanulmányában a városnak az európai gondolkodás újkori történetében elfoglalt,

Részletesebben

Vásárhelyi Antal. Főművek nélkül Courbet Frankfurtban Régi dicsőségünk A költőiség határtalansága és a szabadság technikái Kentridge öt témája

Vásárhelyi Antal. Főművek nélkül Courbet Frankfurtban Régi dicsőségünk A költőiség határtalansága és a szabadság technikái Kentridge öt témája hungart könyvsorozat Vásárhelyi Antal 2011. nárcius XXII. évf. 3. szám www.uj-muveszet.hu - HU ISSN 08662185 ára 695 Ft 11003 9 770886 218004 Főművek nélkül Courbet Frankfurtban Régi dicsőségünk A költőiség

Részletesebben

Felébredt ez a nép... 1

Felébredt ez a nép... 1 Binder Mátyás: Felébredt ez a nép... 1 A magyarországi romák/cigányok etnikai nemzeti önszerveződési folyamatairól I. Bevezetés Az európai politikatörténet legutóbbi kétszáz éve a nemzetállamok és nemzetek

Részletesebben