H E L Y I T A N T E R V

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "H E L Y I T A N T E R V"

Átírás

1 H E L Y I T A N T E R V OSZTÁLYFŐNÖKI évfolyam ÁLTALÁNOS TANTERVŰ ÉS KÖZNEVELÉSI TÍPUSÚ SPORTISKOLAI OSZTÁLYOK RÉSZÉRE Összeállította: Bilikné Niczinger Éva Az Érdi Batthyány felsős munkaközösségének vezetője Érd, Felülvizsgálva: Források: - a évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről; - a évi CXXIV. törvény, a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. tv módosítása alapján; - A kerettantervek kiadásának és jogállásának rendjéről szóló 51/2012. (XII. 21.) számú EM- MI rendelet 2. számú melléklete.

2 2 Bevezetés Az alapfokú nevelés-oktatás felső tagozatos szakasza szervesen folytatja az alsó tagozatos szakasz nevelő-oktató munkáját. Ez a szakasz a készségek és képességek fejlesztésével olyan pedagógiai munkát igényel, amelyben a tanulók tudásának, képességeinek, egész személyiségének fejlődése, fejlesztése áll a középpontban. Az általános iskola az 1 4. évfolyamokhoz hasonlóan az 5 8. évfolyamokon is együtt neveli a különböző érdeklődésű, eltérő értelmi, érzelmi, testi fejlettségű, képességű, motivációjú, szocializáltságú, kultúrájú tanulókat. Érdeklődésüknek, képességüknek és tehetségüknek megfelelően felkészíti őket a középfokú nevelés-oktatás szakaszában történő továbbtanulásra, illetve az iskolai nevelés-oktatás szakképesítés megszerzésére felkészítő szakaszára, összességében ezzel is támogatva a társadalomba való beilleszkedést. Nevelési-oktatási tevékenységével az iskola fejleszti a nevelési célok elérését támogató érzelmi, szociális és kognitív képességeket. Kiemelt figyelmet fordít az eredményes tanulás módszereinek, technikáinak elsajátíttatására, a tanuláshoz, a feladatokban való részvételhez szükséges kompetenciaterületek és koncentrációs képességek, akarati tulajdonságok fejlesztésére. Feladatának tekinti az egyéni adottságok, képességek megismerésén alapuló önismeret fejlesztését, a tanulók tanulási és társas motivációinak, önbizalmának növelését. Mindehhez előnyben részesíti az életszerű, valóságos problémák és feladathelyzetek teremtését az önkifejezéshez, az ismeretszerzéshez, a kísérletezéshez, a feladat- és problémamegoldáshoz. A sportiskola feladata az egész életen át tartó, testkulturális tevékenységprofil kialakítása. Ebben a szakaszban történik a tudatos pszichomotoros cselekvőképesség kompetenciájának megalapozása, az alapvető viselkedési minták kialakítása és alkalmazása a testnevelés eszközeivel. Mindehhez nélkülözhetetlen ismeretek, meggyőződések, értékítéletek kialakítása az ember biológiai létéről és pszichikai természetéről. Az egészséges életmódra való törekvésnek belső motivációvá kell válnia. Ebben az iskolatípusban az iskolai testnevelés aktívabb szerepet vállal az önkifejezésben, az önmegvalósításban. Az iskola valamennyi tanárának alapvető feladata oktató munkáján, tudományos ismereteket közvetítő tevékenységén túl, hogy erkölcsi, etikai ismeretek átadásával fejlessze a tanulók személyiségét. Az osztályfőnök közvetítő és személyiségfejlesztő tevékenységének alapvető célja a rábízott tanulók szociális készségeinek további alakítása, fejlesztése az iskola lehetőségeinek megfelelően, szoros összefüggésben a családdal. Célok, feladatok a gyermekközösség sokirányú tevékenységének fejlesztése; az együttes tevékenységben való részvétel képességének kibontakoztatása; a tanulók társas kapcsolatainak gazdagítása; a társak helyes megítélésére való nevelés; az emberi társas kapcsolatok létrejöttének feltételei, erre való felkészítés; az önismeret fejlesztése, az önnevelés megfelelő irányítása; az egyéni érdeklődés képességének fejlesztése, helyes útmutatás; az eredményes tanulás feltételeinek megismerése, a tanulás motívumainak fejlesztése; sajátos egyéni tanulási módszerek kialakítása; felkészítés a helyes családi életre; pályaorientáció, felkészítés a továbbtanulásra, helyes és reális iskolaválasztás; a munka szerepe az egyéni életben, a személyiség fejlődésében;

3 3 hazánk helye a nagyvilágban, Európában, tolerancia más népek, kultúrák iránt; a magyar népi hagyományok, szokások, a kulturális örökség, a magyar történelem és tudomány jeles egyéniségeinek megismertetése; természeti kincseink bemutatása, a környezet védelme; a testi higiénia, a helyes öltözködés, a megjelenés követelményei, illemszabályok bemutatása és átadása; az életkornak megfelelő szexuális felvilágosítás; az egészséges életmód; az egészségre ártalmas életmódok, szokások, szenvedélyek kialakulásának megelőzése; a kulturált szabadidőtöltés követelményei; helyes gazdálkodás az idővel. Természetesen évfolyamonként ugyanezek a célok és feladatok állnak alapvetően a középpontban, kiegészülve az életkornak és a tanulócsoport fejlettségi szintjének, érdeklődésének megfelelő sajátos témákkal. Ahány osztályfőnök, annyi koncepció, annyi terv létezik. Tehát az egyes évfolyamok fő témái megegyeznek, de évfolyamonként bővülnek, gazdagodnak. Kulcskompetenciák és kiemelt fejlesztési feladatok Kulcskompetenciák Anyanyelvi kommunikáció Idegen nyelvi kommunikáció Matematikai kompetencia Természettudományos, technikai és technológiai kompetencia Digitális kompetencia Szociális és állampolgári kompetencia (Személyközi, személyes) Kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia Esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség - Kulturális kompetencia A hatékony, önálló tanulás A tanulás tanítása Kognitív kompetencia Tudásszerző kompetencia Gondolkodási kompetencia Narratív kompetencia Kommunikatív kompetencia Kiemelt fejlesztési feladatok (a kulcskompetenciákra épülnek) Az erkölcsi nevelés Nemzeti öntudat, hazafias nevelés - Hon- és népismeret Állampolgárságra, demokráciára nevelés - Európai azonosságtudat egyetemes kultúra Önismeret és a társas kapcsolati kultúra fejlesztése - Énkép, önismeret A családi életre nevelés - Felkészülés a felnőttlét szerepeire A testi és lelki egészségre nevelés Felelősségvállalás másokért, önkéntesség

4 4 Fenntarthatóság, környezettudatosság - Környezettudatosságra nevelés Pályaorientáció Gazdasági és pénzügyi nevelés Médiatudatosságra nevelés A tanulás tanítása Alkalmazott módszerek ismeretek közlése megbeszélés, elemzés véleménycsere vita kiselőadás (tanulói) gyűjtőmunka élethelyzetek, szituációk tesztek előadás (tanári) magyarázat elbeszélés, leírás kérdezés (kérdve kifejtő módszer) szemléltetés projekt módszer terepmunka

5 Taneszközök, szemléltető eszközök oktatófilmek gyermekek részére készült kiadványok önismereti tesztek tanári szakkönyvek, kézikönyvek vizuális megjelenítők audioeszközök egyéb kiadványok, segédletek PC Óraszámok: óraszám/évfolyam 5. évfolyam 6. évfolyam 7. évfolyam 8. évfolyam Heti óraszám Évi óraszám Ellenőrzés, értékelés a formáló-segítő, humanisztikus értékelés domináljon, mely nem tartalmaz sem minősítést, sem osztályzást az értékelésben irányadó az iskolai házirendben megfogalmazott értékrend az önértékelésre legyen mindig lehetőség és fogadókészség az értékelés légköre legyen fesztelen, melyben a tévedés is vállalható Az osztályfőnöki munka jellegéből következik, hogy a továbbhaladás nincs feltételhez kötve, ezért nem kötődik semmiféle teljesítményhez. A sajátos nevelési igényű (SNI) tanulók nevelése-oktatása A beszédfogyatékos tanulók iskolai fejlesztésének elvei: Beszédfogyatékos az a tanuló, akinél veleszületett vagy szerzett idegrendszeri működési zavarok és a környezeti hatások következtében jelentős mértékű a beszédbeli akadályozottság. Ennek következtében átmeneti, illetve tartós zavarok léphetnek fel a nyelvi, kommunikációs és tanulási képességekben, a szociális kapcsolatok kialakításában. Az akadályozottság megmutatkozhat a beszédhangok helyes ejtésében, a beszédészlelés és a beszédmegértés zavaraiban, a beszédritmus sérülésében, a grafomotoros és vizuomotoros koordináció éretlenségében, valamint az általános beszédgyengeséggel együttjáró részképesség-kiesésben. A különböző jellegű diszfóniák, a hangadás kóros elváltozásai szintén a beszédfogyatékosság körébe sorolhatók. A beszédfogyatékos tanulónál a fentiek az egészen enyhe eltérésektől az érthetetlen beszédig minden változatban előfordulhatnak. A súlyos beszédfogyatékos tanulónál a kommunikációs nehézségek miatt különböző másodlagos pszichés eltérések magatartási zavar alakulhatnak ki. A fenti tünetek együttesen tanulási akadályozottságot is kiválthatnak (BTM). Amennyiben a beszédfogyatékosság a kisiskolás kor kezdetére tartósan fennmarad, a tanuló a továbbiakban is folyamatos gyógypedagógiai ellátásra szorul. Az iskolai oktatás, a pedagógi-

6 6 ai, logopédiai ellátás, valamint az egészségügyi rehabilitáció a beszédbeli akadályok jellegétől függ. Ezek az alábbiak szerint csoportosíthatók: megkésett beszédfejlődés, diszfázia, diszlália, orrhangzós beszéd, beszédritmus zavara (hadarás, dadogás), diszfónia, disarthria, mutizmus, diszlexia, diszgráfia, súlyos beszédészlelési és beszédmegértési zavar. A dadogás, a hadarás, a diszfónia serdülőkorban is jelentkezhet. Különös figyelmet érdemel ebben a korban a felnőtt beszédhang fokozatos kialakulásának óvó-segítő rendszere, ennek beépítése a pedagógiai teendők sorába. A beszédfogyatékos, beszéd- és nyelvi fejlődésben akadályozott tanulók iskolai fejlesztése: A beszédfogyatékos tanuló iskolai fejlesztésében, speciális nevelési igényeinek kielégítésében elsőbbséget kell biztosítani az ép beszélő környezetben integráltan történő oktatásnak a különleges gondozási igény feltételeivel is rendelkező többségi általános iskolában. Ez biztosíthatja a tanulók számára a felfelé nivellálást segítő pedagógiai környezetet. a) A beszédfogyatékos tanulók fejlesztésében törekedni kell a pszichológiai és fiziológiai tényezők összhangjára, a személyiség és a beszédműködés kölcsönhatására, funkcionális összefüggésrendszerére. b) A fejlesztés legyen tudatos és tervszerű, melynek során a beszéd állapotának felmérésétől a terápiás terv meghatározásán át a tudatos módszerválasztáson túl a komplexitás és a folyamatkövetés is megvalósul c) A módszerek megválasztásakor az életkor, a pszichikai sajátosságok, a beállítódás, az értelmi képesség, a beszédhiba típusának és súlyosságának, és a korrekció adott szakaszának figyelembevétele szükséges. d) A fejlesztésében meghatározó a sokoldalú percepciós fejlesztés, melynek során a kinesztéziás, a hallási, a látási, a beszédmozgási benyomások egymást erősítve fejlődnek. e) Fontos a transzferhatások tudatos kihasználása. Mivel a különböző beszédműveletek számos azonos, illetve közös elemből tevődnek össze, a fejlesztés a különböző átviteli megoldásokkal eredményesebbé tehető. f) A beszédfogyatékos tanulók nevelése, oktatása megköveteli az egyéni és csoportos foglalkozások változatos szervezeti kereteit. g) A súlyos beszédfogyatékos tanulók fejlesztése intenzív és folyamatos. h) A fejlesztést a szülők támogató együttműködése segíti. A terápiában - a minél gyorsabban automatizált jó beszédszint elérése érdekében - a tanulóval kommunikáló valamennyi felnőtt legyen partner. Az iskolai fejlesztés pedagógiai szakaszai Énkép, önismeret A személyiség fejlesztésében hangsúlyozott szerepet kap a szociális kapcsolatrendszer kommunikációs bázisa, a kommunikációs szándék tudatos megvalósítására nevelés. Információs és kommunikációs kultúra Az információszerzésben, tanulásban, szociális-kommunikációs fejlesztésben az informatikai eszközök segítő szerepe kiemelkedő. Tanulás Az informatikai eszközök tanulás során történő megfelelő és tudatos alkalmazásának különösen az írás- és olvasási nehézséggel küzdő tanulók esetében van kiemelt szerepe. Testi és lelki egészség A nevelésnek, oktatásnak átfogó képet kell nyújtania arról, hogy a tanuló miként viszonyuljon beszédfogyatékosságához. Kiemelt feladat a tanuló motiválása a beszédhibája leküzdésére,

7 7 ugyanakkor felkészítése az esetleges visszaesésekre, azok kezelésére, valamint arra, hogy a maradandó tünetekkel később is együtt tudjon élni. A helyi tantervben az egyes tantárgyak témaköreire, azok tartalmára és követelményeire vonatkozó kerettantervi ajánlások a tanulók egyéni adottságainak figyelembevételével érvényesíthetők. Ha a tanulót állapota akadályozza, akkor az Irányelvben megadott módosítások figyelembevételével javasolt a helyi tanterv elkészítése. Az egyes műveltségi területekre vonatkozó ajánlások: A műveltségi területhez kapcsolódó tananyagtartalmat, a fejlesztésre fordított időt a sérülés jellege, mélysége, prognózisa befolyásolhatja. A magyar nyelv és irodalom, a művészeti tantárgyak s ezen belül is a dráma és tánc tantárgy -, a testnevelés és sport, valamint az élő idegen nyelv fejlesztési feladatainak megvalósítása kíván nagyobb figyelmet, a beszédfogyatékosság típusától függően az egyes témakörök között hangsúlyeltolódások válhatnak szükségessé. Néhány szempont azonban általánosítható: - olvasás-, írástanítási módszerként beszédfogyatékos tanulók esetében a hangoztató-elemző, illetve a diszlexia-prevenciós olvasástanítási módszer ajánlott; - a súlyos beszédfogyatékos tanulók anyanyelvi fejlesztésében hosszabb begyakorlási, érési szakaszok tervezendők; - az anyanyelvi fejlesztés, gondozás a nevelés minden színterén és helyzetében, az oktatás teljes időtartama alatt központi szerepet játszik. - az osztályfőnöki tantárgy jó lehetőséget biztosít arra, hogy a beszédzavarokat a beszélgetések, az önismeret fejlesztése, a közös kommunikáció segítségével kezelje.

8 8 Témakörök Az iskolai nevelés (az osztályfőnöki órák) tartalmának témakörei 1. Énkép 2. Egészséges élet, közlekedés 3. Családi élet 4. Ember és társadalom 5. Műveltség 6. Szabadidő 7. Munkakultúra, pályaorientáció 8. Környezetkultúra 9. Haza, Európa és nagyvilág 10. Jövőkép Témakör Évfolyam Énkép Egészséges élet, közlekedés Családi élet Ember és társadalom Műveltség Szabadidő Munkakultúra, pályaorientáció Környezetkultúra Haza, Európa és a nagyvilág Jövőkép Aktuális témákra Heti óraszám Évi összes óraszám

9 9 Tananyag Évfolyam: 5. Tanítási hetek száma: 36 Évi összóraszám: 36 Heti óraszám: 1 Tematikus, összesített óraterv Sorszám Témakör Óraszám 1. Énkép 2 2. Egészséges élet, közlekedés Családi élet 3 4. Ember és társadalom 1 5. Műveltség 2 6. Szabadidő 2 7. Munkakultúra, pályaorientáció 2 8. Környezetkultúra 2 9. Haza, Európa és nagyvilág Jövőkép Aktuális témák 10 Összesen Témakör: Énkép (2óra) : 1.1. Az élet értelme - Milyen célokat tűzzünk ki magunk elé? - Legyenek-e távoli céljaink? - Hogyan érhetők el céljaink? - Mi az, amivel elégedettek vagytok, s mi az, amivel nem? 1.2. Milyenek az emberek? - Mi határozza meg, hogy jó vagy rossz az ember? - Mi a jóság alapja? 1.3. Milyen vagyok én? - Tudjátok-e, hogy melyek az előnyös tulajdonságaitok? - Hogyan ismeritek fel rossz tulajdonságaitokat? - Hogyan lehet a rossz tulajdonságokon változtatni? 1.4. Erkölcsi tulajdonságaink - Mit jelent a lelkiismeret? - Kinek volt már, kinek nem volt még lelkiismeret-furdalása? - Mit jelent az okosság, igazságosság, bátorság és önfegyelem?

10 Önnevelés, önmegvalósítás - Miért fontos, hogy megismerjük önmagunkat? - Kell-e önvizsgálatot tartani? - Kinek van már kialakult értékrendje? - Mire tanít meg a sport? 2. Témakör: Egészséges élet, közlekedés (10 óra) : 2.1. Egészség és egészségvédelem - Miért fontos az egészség és az egészségvédelem? - Mi a különbség az alábbi fogalmak között: torna testnevelés testi nevelés egészségnevelés? - Miért fontos a sport az ember életében? - Egészséges-e az élsport? - Hogyan szolgálja az egészségvédelmet az iskolaorvos és a háziorvos? - Milyen kötelező egészségügyi ellátásban részesültetek már? 2.2. A beteg ember, fertőző betegségek - Mi a betegség? - Mikor forduljunk orvoshoz? - Mi a teendő betegség esetén? - Milyen betegségeket tudtok felismerni? - Miért nem szabad eltitkolni, ha valami bajunk van? - Milyen gyermekbetegségeken estetek át? - Hogyan előzhetjük meg a fertőzéseket? - Milyen fertőző betegségeket ismersz? 2.3. Testkultúra - Mit jelent a testkultúra szó? - Mi a testi higiénia alapja? - Milyen tisztálkodó szereket ismertek? - Milyen felszerelések kellenek egy fürdőszobába? 2.4. Napirend pihenés alvás - Mi a napirend? - Milyen tényezők határozzák meg a napirendeteket? - Miért van szükségünk pihenésre? - Mi az alvás szerepe az emberi életben? 2.5. A táplálkozás - Mit nevezünk táplálkozásnak? - Mi a táplálkozás célja? - Melyek a legfontosabb tápanyagaink? - Miért szeretik az emberek a túlzott evés-ivást? - Mikor és hányszor együnk naponta? 2.6. Káros szenvedélyek - Milyen káros szenvedélyeket ismertek?

11 11 - Miért kell tartózkodni a káros szenvedélyektől? - Milyen egészségkárosító hatásuk vannak a káros szenvedélyeknek? 2.7. Közlekedés - A kerékpáros közlekedés szabályai - Közlekedési jelzések - Milyen tömegközlekedési eszközöket ismertek? - Hogyan közlekedjünk a hétköznapokban egyedül? 3. Témakör: Családi élet (3 óra) 3.1. A család - Van-e otthon házirend? - Van-e minden családtagnak kijelölt feladata? - Hogyan segítik egymást a családtagok? - Vannak-e a családotokban hagyományok? - Szoktatok-e a családban örömet szerezni egymásnak? 3.2. A szülők - Mit jelentenek a szülők a gyerek(ek) számára? - Mi a szülők szerepe a családban? - Fontos-e a szülők példamutatása? - Tudjátok-e, hogy hol dolgoznak a szüleitek? - Vannak-e a szüleiteknek céljaik? Melyek ezek? 3.3. Az anya szerepe a családban - Mi az anya szerepe a családban? - Miért az anya áll a család középpontjában? - Milyen feladatokat kell egy nőnek a munkáján kívül ellátnia? - Hogyan segíthetnek a családtagok (a férj, a gyerekek) az anyának? - Mikor van a nők napja? - Melyik napon köszöntjük az édesanyákat? 3.4. Gyerekek a családban - Miért fontos a szülők számára a gyermek? - Mindig öröm a gyermeknevelés? - Milyen családban öröm gyereknek lenni? - Milyen kötelességei vannak a gyereknek a családban? - Miért nem szeretik a gyerekek a rendet? - Miért jó, ha testvérünk van? - Mi mindenben tudnak segíteni egymásnak a testvérek? 3.5. A nagyszülőkről és az öregekről - Kinek élnek a nagyszülei? - Kik élnek együtt a nagyszülőkkel? - Jó-e, ha vannak nagyszüleink? Miért? - Miben segíthetnek a nagyszülők a családnak? - Mi a véleményetek az öregekről?

12 12 - Mit jelentenek a társadalom számára az öregek? - Tudnak-e alkotó, hasznos munkát végezni az öregek? 3.6. Szerelem - Mi a különbség szeretet és szerelem között? - Mi a kapcsolat szeretet és szerelem között? - Mi mindenbe lehet az ember szerelmes? - Korhoz van-e kötve a szerelem? 3.7. Házasság - Mit nevezünk házasságnak? - Mi a házasság értelme, célja? - Mit jelent az eljegyzés? - Milyen szokott lenni egy esküvő? 3.8. A barátság - Mit nevezünk barátságnak? - Miben különbözik a barátkozás a barátságtól? - Hogyan és miért jön létre barátság? - Kit választunk barátunknak? - Milyen az igazi barátság? - Miért romolhat meg egy barátság? 3.9. Család és iskola - Miben közösek a család és az iskola céljai? - Miért fontos a szülőknek tudniuk arról, mi történik az iskolában? - Miért fontos a pedagógusnak tudnia arról, mi történik a tanulóval otthon? - Hogyan tudja segíteni az iskolai oktatást a család? 4. Témakör: Ember és társadalom (1 óra) 4.1. Társadalom és állam - Mit nevezünk társadalomnak és államnak? - Mi Magyarország államformája? - Mik a nemzeti jelképeink? - A Nemzeti Hitvallás értelmezése 4.2. A polgár a polgári társadalom - Mit jelent a polgár szó? - Mit értünk polgárságon? 4.3. Magánélet közélet - Mit értünk magánéleten? - Mit jelent a közéletiség? - Nevezzünk meg közismert közéleti személyiségeket! 4.4. Társadalmi konfliktusok - Mi a fontosabb: lelki békénk vagy anyagi jólétünk megteremtése bármi áron?

13 13 - Mi a fontosabb: a pénz vagy a becsület? - Milyen konfliktusok forrása a gazdagság és szegénység, a munkanélküliség? 4.5. Vallás és társadalom - Mit nevezünk vallásnak? - Mi jellemezte a többistenhitű vallást? - Mi jellemző az egyistenhitre? - Milyen nagy vallásokat ismerünk? - Kit nevezünk vallásos embernek? 4.6. Gyermekvédelem és gyermekbűnözés - Mit jelent a gyermekvédelem? - Miért szorulnak a gyermekek és fiatalkorúak védelemre? - Milyen veszélyeknek vannak kitéve a gyermekek és a fiatalok? - Ismeritek-e az iskola gyermekvédelmi felelősét? - Mit értünk gyermekbűnözésen? - Kikből lesznek gyermekbűnözők? 4.7. Viselkedéskultúránk - Mit értünk viselkedésen? - Hallottatok-e már illemszabályokról? - Mit értünk kulturált viselkedésen? - Mit jelent az illedelmes és udvarias magatartás? - Mikor, hogyan köszönünk, mutatkozunk be, szólítjuk meg a jelenlevőket? 4.8. A rend - Mit nevezünk rendnek? - Miért kell a rend? - Mi a rend ellentéte? - Szeretitek-e a rendet? - Miért fontos az otthon és a környezet rendje? 5. Témakör: Műveltség (2 óra) 5.1. Műveltség művelődés - Mit értünk műveltségen? - Miért fontos a nemzet, a társadalom számára a műveltség, a művelődés? - Hogyan szerezhető meg a műveltség? - Mi jellemző a művelt emberre? - Mit ad az iskola? - Mit jelent az önművelés? 5.2. Anyanyelvi műveltségünk - Mit jelent az anyanyelvi műveltség? - Mit jelent az ösztönös nyelvhasználat? - Mi jellemzi a tudatos nyelvhasználatot? - Milyen a művelt ember beszéde, írása, olvasása? - Hogyan tanul az a diák, aki nem tud olvasni?

14 14 - Mit jelent a nyelvi durvaság? 5.3. Olvasáskultúránk és a könyvtár - Hány könyv található a családi könyvtárban? - Szerettek-e olvasni? - Nélkülözhető-e az olvasás az életben? - Milyen hátránnyal jár az analfabetizmus? - Mi a könyvtár jelentősége? - Hogyan kell viselkedni a könyvtárban? 5.4. A tanítás-tanulás kultúrája - Mit nevezünk tanulásnak? - Mit nevezünk tanításnak? - Mi mindent tanulunk meg otthon, a családban? - Miért van szükség iskolai tanulásra? - Miért fontos a tanítási órán a fegyelem és a figyelem? - Milyen feltételek szükségesek a tanuláshoz? - Van-e könnyű tanulás? - A tanulás tanítása 5.5. Feleltetés, értékelés, önértékelés - Hányféle feleltetési szokás van az iskolában? - Miért kell szóban felelni? - Miért előnyös az írásbeli felelet? - Szoktátok-e társaitok feleletét értékelni? - Miért nem szokott pontos lenni a tanulók önértékelése? - Milyen szempontok alapján értékelik a tanárok a feleleteiteket? 5.6. Vitakultúránk - Mit nevezünk vitának? - Miben különbözik a vita a vitatkozástól? - Mikor fajul veszekedéssé a vita? 5.7. Az ízlésről - Mit értünk ízlésen? - Lehet-e ízléses a hagyományos bútorzatú lakás? - Ízléses-e mindig a divatos holmi? - Mit nevezünk giccsnek? - Miért fontos a jó ízlés kialakítása? 6. Témakör: Szabadidő (2 óra) 6.1. Menjünk a szabadba! - Miért fontos minél többet tartózkodnunk a szabadban, a jó levegőn? - Ki szokott rendszeresen kirándulni, túrázni? 6.2. Sportoljunk! - Mit nevezünk sportnak?

15 15 - Mi a szabadidős sport, az amatőr sport és a versenysport között a különbség? - Hogyan éli meg az 5. osztályos tanuló azt, hogy sportiskolai osztályba jár? - Mit jelent sportiskolásnak lenni? 6.3. Menjünk múzeumba! - Mit nevezünk múzeumnak? - Miért létesülnek a múzeumok? - Ki járt már valamilyen múzeumban? 6.4. Énekeljünk! - Ki szeret és ki nem szeret énekelni? - Miért? - Mit ad, mit jelent az ének az ember számára? - Miért jobb együtt énekelni, mint egyedül? 6.5. A zenéről - Ki miért szereti a zenét? - Mit jelent, mit ad a zene az ember számára? - Ki milyen zenét szeret? 6.6. A táncról - Mi a tánc? - Elválasztható-e a zenétől, az énektől? - Szerettek-e táncolni? 7. Témakör: Munkakultúra, pályaorientáció (2 óra) 7.1. A munka szerepe az ember életében - Mit nevezünk munkának? - Miért kell dolgoznunk? - Miben közös és miben különbözik a játék, a tanulás, a munka? 7.2. A nők és a munka - Milyen feladatokra kell egy lánynak felkészülnie? - Hogyan lehetne megoldani, hogy az anyának, ha nem akar, ne kelljen dolgoznia? - Helyes-e ha ún. női munkáról beszélünk? 7.3. Pályaválasztás - Mi a pályaválasztás? - Mikor kerül a fiatal pályaválasztás elé? - Miért kezdődik már a kisgyermekkorban a művészeti vagy a sportbeli pályafutás? - Mikor dől el, hogy szellemi pályán vagy fizikai szakterületen fogunk dolgozni? 8. Témakör: Környezetkultúra (2 óra) 8.1. Az ember a természet része

16 16 - Mit értünk természeten? - Létezhet-e az ember az élő természet nélkül? - Ki a felelős a természet megóvásáért? 8.2. Környezetünk védelméről - Mit jelent a környezetvédelem? - Mit jelent a környezetvédelemben a megelőzés? - Betartják-e a tanulók az iskolai környezetvédelmi előírásokat? 8.3. A vízszennyezésről - Hányféle módon szennyezhetjük a vizeinket? - Mit tehetünk a vízszennyezés megelőzése, ill. csökkentése ellen? 8.4. A talajszennyezésről - Mikor és hogyan tűnt és tűnik el a termőtalaj; hogyan szennyeződik? - Mit lehetne tenni a környezetszennyezés megállítása érdekében? 8.5. A légszennyezésről - Milyen károkat, betegségeket okozhatnak a légszennyező anyagok? - Miképpen előzhető meg és csökkenthető a légszennyezés? 8.6. A fák - Mit jelent az ember számára a fa és az erdő? - Kinek melyik fa a kedvence? Miért? - Mit jelent a fák és az erdők védelme? 8.7. A lárma és a csend - Mikor kellemesek és mikor kellemetlenek a zajok? - Miért fontos a csend? - Mikor kívánjuk a csendet? 8.8. A tűz elleni védelemről - Milyen veszélyforrást jelent a tűz? - Mi a tűzoltóság telefonszáma? - Hogyan kell a tűzesetet jelenteni? 9. Témakör: Haza, Európa és a nagyvilág (1 óra) 9.1. Ország haza nemzet - Mit nevezünk országnak, államnak, nemzetnek? - Mit jelent számunkra a szülőföld, az anyanyelv? - Mit jelentenek számunkra a nemzeti hagyományok? - Határon túli magyarok - Mit jelent az EU-tagság az ország számára? 9.2. A keresztény Magyarországról - Mit jelent számotokra a keresztény Magyarország kifejezés? - Milyen keresztény hagyományok hatják át életünket?

17 Témakör: Jövőkép (1 óra) Múltunk és jelenünk - Kinek mit jelent a múlt? - Milyen tudományok foglalkoznak a múlttal? - Milyennek látjátok hazánk állapotát, helyzetét ma? - Mit lehet és kell tenni annak érdekében, hogy biztosabbá tegyük a jövőnket? Egyéni jövőképünk - Mi a jövőkép? - Mennyiben egyeztethetők össze álmaink a jövőképünkkel? Hazánk jövőképéről - Ki mit ért nemzeti jövőképen? - Kik váltják valóra a távolabbi jövőképet? Mi lesz az iskola után? - Milyen elképzelései, céljai vannak, lehetnek az általános iskolába járó tanulónak? Gazdálkodj okosan! - Mit értünk gazdálkodáson? - Fontos-e a testi adottságainkkal, az egészségünkkel, az energiánkkal gazdálkodni? - Mit jelent a pazarlás? A küzdelem értelme - Milyen célokért érdemes küzdeni? - Miért szükséges küzdeni a nemzetért, a szülőföldért? - Kiért, miért kész áldozatot hozni az ember?

18 18 Évfolyam: 6. Tanítási hetek száma: 36 Évi összóraszám: 36 Heti óraszám: 1 Tematikus, összesített óraterv Sorszám Témakör Óraszám 1. Énkép 2 2. Egészséges élet, közlekedés Családi élet 3 4. Ember és társadalom 1 5. Műveltség 2 6. Szabadidő 2 7. Munkakultúra, pályaorientáció 2 8. Környezetkultúra 2 9. Haza, Európa és nagyvilág Jövőkép Aktuális témák 10 Összesen Témakör: Énkép (2 óra) : 1.1. Az élet értelme Milyen céljaitok vannak? Mit nevezünk szellemi, lelki értékeknek? Vannak-e távoli céljaitok? Hogyan lehet ezeket elérni? 1.2. Milyenek az emberek? Mi a jóság? Szülhet-e a szeretet szeretetet? Mit szül a durvaság? 1.3. Milyen vagyok én? Milyenek a testi adottságaink? Milyenek a lelki szellemi tulajdonságaink? Mikor jellemes az ember? Mikor jellemtelen? 1.4. Erkölcsi tulajdonságaink Mit nevezünk erkölcsnek? Mi az erény és mi a bűn? Összefügg-e az erkölcs a műveltséggel? 1.5. Önnevelés, önmegvalósítás

19 19 Milyen értékrendet kívántok követni? Eltérhet-e a lányok és a fiúk értékrendje? Eltérhetnek-e a lányok és a fiúk céljai? Miképpen tudjuk a céljainkat elérni? 2. Témakör: Egészséges élet, közlekedés (10 óra) : 2.1. Egészség és egészségvédelem Mire terjed ki az egészségnevelés? Mit jelent Iuvenalis közmondássá lett megállapítása: Ép testben ép lélek? 2.2. A beteg ember, fertőző betegségek Minek kell lennie a házi patikában? Mikor forduljunk orvoshoz? Milyen fertőző betegségeket ismerünk? Mik okozhatnak járványt? Hogyan előzhetőek meg a fertőzések? 2.3. Testkultúra Mit értünk testfejlesztésen? Miért nem szabad az izomfejlesztést túlzásba vinni? Melyek a testedzés legegyszerűbb formái? Mindennapos testnevelés - testedzés 2.4. Napirend pihenés alvás Mikor helyes a napirendünk? A testi vagy a szellemi fáradtságot lehet hamarabb kipihenni? Mit jelent az aktív pihenés? Mitől függ az alvás mélysége és ideje? 2.5. A táplálkozás Miért van a szervezetnek tápanyagokra szüksége? Milyen tényezők határozzák meg a táplálékbevitel mennyiségét? Mi a tartós éhezés következménye? Fontos-e, hogy milyen módon, milyen körülmények között eszünk? Mikor eszik nálatok együtt a család? Hogyan étkezzen egy sportoló? 2.6. Káros szenvedélyek - dohányzás Miért dohányoznak az emberek? Melyek a dohányzás ártalmai? Mit tehetünk a dohányzás visszaszorítása érdekében? Kik érdekeltek a dohányzás elterjesztésében? Milyen dohányzással kapcsolatos törvényeink vannak?

20 Közlekedés Milyen KRESZ-szabályokat ismertek? Veszélyhelyzetek kialakulása Mik az alapvető elsősegély-nyújtási szabályok? 3. Témakör: Családi élet (3 óra) 3.1. A család Mi a család szerepe? Mi tartja össze a családot? Mit jelent a családi demokrácia? Ki szokott ellenkezni a szüleivel? Ismerik-e a szüleitek a barátaitokat? Milyen konfliktusforrások találhatók a családi életben? Milyen konfliktusokat teremthet a rossz tanulás? 3.2. A szülők Mikor mondható a szülőkről, hogy jó szülők? Milyenek legyenek a szüleink? Ki tartja példaképének a szüleit? Miért? Vannak-e a szüleiteknek céljaik? Melyek ezek? 3.3. Az anya szerepe a családban Mit jelent az anyaság? Hivatás-e az anyaság? Szeretnél-e anya/apa lenni? Mi a nők családi, társadalmi szerepe? 3.4. Gyerekek a családban Milyen legyen a szülők és gyerekek közti kapcsolat? Összekapcsolható-e a szigorúság a szeretettel? Ugyanazt jelenti-e a szigorúság és a következetesség? Számít-e hogy a testvéreitek milyen korúak és milyen neműek? 3.5. A nagyszülőkről és az öregekről Mi a szerepe a nagyszülőknek a családban? Ha élnek a nagyszüleitek, hogyan tartjátok a kapcsolatot velük? Szerettek/szeretnétek-e együtt élni a nagyszüleitekkel? Mikor kezdődik az öregség? Szerintetek van-e boldog öregkor? 3.6. Szerelem Miért lesz szerelmes az ember? Mi a szerelem titka? Miért és mikor erőforrás a szerelem? Mi az igazi szerelem lényege?

Kerettanterv Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, felső tagozat, 5 8. évfolyam

Kerettanterv Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, felső tagozat, 5 8. évfolyam Kerettanterv Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, felső tagozat, 5 8. évfolyam Célok, feladatok Az alapfokú nevelés-oktatás felső tagozatos szakasza szervesen folytatja az alsó tagozatos szakasz nevelő-oktató

Részletesebben

A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓK SZÁMÁRA. Enyhén értelmi fogyatékos tanulók integrált nevelése, oktatása 1-8. OSZTÁLY

A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓK SZÁMÁRA. Enyhén értelmi fogyatékos tanulók integrált nevelése, oktatása 1-8. OSZTÁLY A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓK SZÁMÁRA Enyhén értelmi fogyatékos tanulók integrált nevelése, oktatása 1-8. OSZTÁLY 2 TARTALOMJEGYZÉK A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓK ISKOLAI OKTATÁSÁNAK IRÁNYELVE...

Részletesebben

1. sz. melléklet. Sajátos nevelési igényű tanulók oktatásának-nevelésének sérülés-specifikus elvei

1. sz. melléklet. Sajátos nevelési igényű tanulók oktatásának-nevelésének sérülés-specifikus elvei Sajátos nevelési igényű tanulók oktatásának-nevelésének sérülés-specifikus elvei Mozgáskorlátozott tanulók iskolai fejlesztésének elvei A mozgás minden kisgyermek tapasztalatszerzési lehetőségére hatással

Részletesebben

A BLASKOVICH JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A BLASKOVICH JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A BLASKOVICH JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Hatálybalépésének ideje:... p.h. Igazgató 1 TARTALOM A., NEVELÉSI PROGRAM.. 4. I. Pedagógiai alapelveink és céljaink 4. II. Az iskolában folyó nevelő-oktató

Részletesebben

CSEMŐI LADÁNYI MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS NYÁRSAPÁTI TAGINTÉZMÉNYÉNEK PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

CSEMŐI LADÁNYI MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS NYÁRSAPÁTI TAGINTÉZMÉNYÉNEK PEDAGÓGIAI PROGRAMJA CSEMŐI LADÁNYI MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS NYÁRSAPÁTI TAGINTÉZMÉNYÉNEK PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2014 Tartalomjegyzék 1 Figyelembe vett jogszabályok... 4 2 Helyzetelemzés... 4 3 Az intézményekben folyó nevelő-oktató

Részletesebben

DIÓSGYŐRI SZENT FERENC RÓMAI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA

DIÓSGYŐRI SZENT FERENC RÓMAI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA DIÓSGYŐRI SZENT FERENC RÓMAI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013 Tartalomjegyzék Bevezető gondolatok 3. oldal 1 Az intézmény nevelési programja 6. oldal 1.1. Az iskolai nevelés-oktatás alapvető

Részletesebben

A SZENT GELLÉRT KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM

A SZENT GELLÉRT KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM A SZENT GELLÉRT KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM (5500. Gyomaendrőd, Selyem út 109/2.) OM: 028300 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2014. 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezető 1.1. A pedagógiai program célja,

Részletesebben

A Dobozi Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A Dobozi Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A Dobozi Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2014 Tartalomjegyzék Nevelési program 3 Pedagógiai alapelveink 4 Az iskolában folyó nevelő- és oktató munka céljai, feladatai, eszközei, eljárásai 8 Kulcskompetenciák

Részletesebben

HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM

HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2 TARTALOM BEVEZETŐ 1. Jogszabályi háttér 5.o. 2. Az intézmény alaptevékenységéről 6.o. AZ ISKOLA KÜLDETÉSNYILATKOZATA A) NEVELÉSI PROGRAM I. Pedagógiai

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM OM 037767 KIK 123001. A pedagógiai program módosítását a nevelőtestület 2015. június 26-án jóváhagyta.

PEDAGÓGIAI PROGRAM OM 037767 KIK 123001. A pedagógiai program módosítását a nevelőtestület 2015. június 26-án jóváhagyta. KLIK Érdi Tankerület Százhalombattai 1. Számú Általános Iskola 2440 Százhalombatta, Damjanich út 24. Telefon/fax:23/354-192, 23/359-845 E-mail: titkarsag@egyesiskola.hu 2 PEDAGÓGIAI PROGRAM OM 037767 KIK

Részletesebben

A TANULÁSI KUDARCNAK KITETT TANULÓK FELZÁRKÓZTATÁSÁT SEGÍTŐ PROGRAM

A TANULÁSI KUDARCNAK KITETT TANULÓK FELZÁRKÓZTATÁSÁT SEGÍTŐ PROGRAM A TANULÁSI KUDARCNAK KITETT TANULÓK FELZÁRKÓZTATÁSÁT SEGÍTŐ PROGRAM Elsődleges feladat a tanulási kudarcok felismerése egyéni szűréssel. Célja azoknak a részképesség-zavaroknak a feltárása, amelyek jelenléte

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014.

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. PEDAGÓGIAI PROGRAM B U D A P E S T XIV. K E RÜ L E T I HUNYAD I JÁNOS ÁLTALÁN O S ISKOL A 2014. 1 INTÉZMÉNYI ADATOK Hivatalos elnevezése: Budapest XIV. Kerületi Hunyadi János Általános Iskola Az intézmény

Részletesebben

- TELEKI BLANKA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM - 2013. szeptember 01. PEDAGÓGIAI PROGRAM TELEKI BLANKA ÁLTALÁNOS ISKOLA

- TELEKI BLANKA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM - 2013. szeptember 01. PEDAGÓGIAI PROGRAM TELEKI BLANKA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM TELEKI BLANKA ÁLTALÁNOS ISKOLA Füzesabonyi Remenyik Zsigmond Középiskola, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Teleki Blanka Tagiskolája 3390. Füzesabony, Szabadság út 33. titkárság:

Részletesebben

A DÓZSA GYÖRGY ÁLTALÁNOS ISKOLA. Szilágyi Erzsébet Tagintézménye. Érvényes: 2013. szeptember 1. napjától

A DÓZSA GYÖRGY ÁLTALÁNOS ISKOLA. Szilágyi Erzsébet Tagintézménye. Érvényes: 2013. szeptember 1. napjától A DÓZSA GYÖRGY ÁLTALÁNOS ISKOLA és Szilágyi Erzsébet Tagintézménye P E D A G Ó G I A I P R O G R A M J A Érvényes: 2013. szeptember 1. napjától 1 T A R T A L O M J E G Y Z É K Tartalomjegyzék B E V E Z

Részletesebben

P E D A G Ó G I A I P R O G R A M

P E D A G Ó G I A I P R O G R A M HAJÓS MISKE DRÁGSZÉL TÁRSULT ÁLTALÁNOS ISKOLA P E D A G Ó G I A I P R O G R A M I. NEVELÉSI PROGRAM II. HELYI TANTERV 2013. I. NEVELÉSI PROGRAM 2. oldal Tartalomjegyzék: 1. Az iskola nevelési programja...

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A HERMAN OTTÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS MUNKÁCSY MIHÁLY ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 1 Tartalom Bevezető 4 Helyzetelemzés 5 Az iskola nevelési programja 9 1. A nevelő-oktató

Részletesebben

Erzsébethelyi Általános Iskola Békéscsaba, Madách u. 2 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014.

Erzsébethelyi Általános Iskola Békéscsaba, Madách u. 2 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. Erzsébethelyi Általános Iskola Békéscsaba, Madách u. 2 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. 1 TARTALOM ISKOLÁNKRÓL... 4 1. NEVELÉSI PROGRAM... 5 1.1. ISKOLÁNKBAN FOLYÓ NEVELŐ ÉS OKTATÓ MUNKA CÉLJAI, FELADATAI, ESZKÖZEI,

Részletesebben

Újpesti Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Pedagógiai Program NEVELÉSI PROGRAM

Újpesti Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Pedagógiai Program NEVELÉSI PROGRAM NEVELÉSI PROGRAM I. PREAMBULUM Az iskola hivatalos neve: Újpesti Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Az iskola fenntartója: KLIK Budapesti IV. kerületi Tankerülete Működési

Részletesebben

EÖTVÖS JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYEGYSÉG

EÖTVÖS JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYEGYSÉG Reményhír Középiskola, Szakképző Iskola, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium EÖTVÖS JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYEGYSÉG PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013 1 Tartalom 1. Iskolánk jövőképe- Az iskola küldetése...

Részletesebben

Pedagógiai Program. Mottó: Az iskola dolga, hogy megtanítassa velünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat,

Pedagógiai Program. Mottó: Az iskola dolga, hogy megtanítassa velünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat, Tarczy Lajos Általános Iskola Székhely: 8500 Pápa, Jókai u. 18. Tel./Fax: 89/324-350 Telephely: 8500 Pápa, Jókai u. 37. E-mail: tarczy@papa.hu; tarczy1@tarczy-papa.sulinet.hu Honlap: www.tarczypapa.hu

Részletesebben

Vörösmarty Mihály Általános Iskola (1064 Budapest, Vörösmarty utca 49.) OM száma: 034904 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013.

Vörösmarty Mihály Általános Iskola (1064 Budapest, Vörösmarty utca 49.) OM száma: 034904 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. Vörösmarty Mihály Általános Iskola (1064 Budapest, Vörösmarty utca 49.) OM száma: 034904 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. Tartalomjegyzék Az iskola Alapító Okirata (kivonat)... 5 Vörösmarty Mihály Általános

Részletesebben

Pedagógiai program. Bársony-Hunyadi Általános Iskola Miskolc

Pedagógiai program. Bársony-Hunyadi Általános Iskola Miskolc Pedagógiai program 2013 Bársony-Hunyadi Általános Iskola Miskolc 2 Tartalom 1.Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, értékei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai... 5 1.1. Iskolánk

Részletesebben

A KLIK Miskolc Tankerület selyemréti általános és MAgyAr-ANgol két TANíTásI Nyelvű IskolA 048053 Pedagógiai Programja (Nevelési Terv)

A KLIK Miskolc Tankerület selyemréti általános és MAgyAr-ANgol két TANíTásI Nyelvű IskolA 048053 Pedagógiai Programja (Nevelési Terv) PEDAGÓGIAI PROGRAM Miskolc, 2013.március 31. 1 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 3 1.1 Az iskola arculata... 5 1.2 A nevelő-oktatómunka tartalma... 8 1.3 Iskolánk küldetésnyilatkozata... 10 2. Az Iskola

Részletesebben

Széchenyi Zsigmond Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

Széchenyi Zsigmond Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Széchenyi Zsigmond Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA "Csak az tanítson, aki már eleget tanult." (gróf Széchenyi Zsigmond) 2014. 1 TARTALOM A SZÉCHENYI ZSIGMOND ÁLTALÁNOS

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM Arany János Általános Iskola és Szakiskola Eger, Iskola u. 3. Fax: 36/412-149; Email:

PEDAGÓGIAI PROGRAM Arany János Általános Iskola és Szakiskola Eger, Iskola u. 3. Fax: 36/412-149; Email: PEDAGÓGIAI PROGRAM Arany János Általános Iskola és Szakiskola Eger, Iskola u. 3. Fax: 36/412-149; Email: aranyiszi@ajaisz.sulinet.hu 1 Tartalomjegyzék I) BEVEZETŐ... 3 II) AZ ISKOLA JOGI STÁTUSZA... 5

Részletesebben

Szent József Katolikus Általános Iskola

Szent József Katolikus Általános Iskola Szent József Katolikus Általános Iskola Kiskunhalas OM:027803 Pedagógiai Program Nevelési Program 2010. október Tartalomjegyzék 1. Bevezető... 2 1.1 Az iskola küldetésnyilatkozata... 2 1.2 Az iskola létrehozásának

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI ÓRÁK Célok és feladatok

OSZTÁLYFŐNÖKI ÓRÁK Célok és feladatok OSZTÁLYFŐNÖKI ÓRÁK Célok és feladatok Az iskola a különböző érdeklődésű, eltérő értelmi, érzelmi, testi fejlettségű, képességű, motivációjú, szocializáltságú, kultúrájú gyerekeket együtt neveli. Érdeklődésüknek,

Részletesebben

Iskolánkról. Az iskola rövid története

Iskolánkról. Az iskola rövid története 1 Csak boldog gyermekből lehet boldog felnőtt, s csak ezekből lehet boldog ország, boldog nemzet /Kodály Zoltán/ Iskolánkról Az iskola rövid története A Pedagógiai Program megalkotásával iskolánk - a többi

Részletesebben

Pedagógiai Program 1

Pedagógiai Program 1 Pedagógiai Program 1 PEDAGÓGIAI PROGRAM Berettyóújfalui József Attila Általános Iskola 2013. 2 TARTALOM I. Bevezető... 7 1. Helyzetelemzés... 7 1.1. A környezet... 7 1.2. Az intézmény múltjáról... 7 1.2.1.

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Bethlen Gábor Szakközépiskola 2013.

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Bethlen Gábor Szakközépiskola 2013. PEDAGÓGIAI PROGRAM Bethlen Gábor Szakközépiskola 2013. 2 BEVEZETŐ RÉSZ... 7 1 AZ ISKOLA ARCULATA... 7 1.1 Az iskola rövid története... 7 1.2 Az iskolai hagyományok... 7 1.3 Képzési kínálat... 8 2 AZ ISKOLA

Részletesebben