H E L Y I T A N T E R V

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "H E L Y I T A N T E R V"

Átírás

1 H E L Y I T A N T E R V OSZTÁLYFŐNÖKI évfolyam ÁLTALÁNOS TANTERVŰ ÉS KÖZNEVELÉSI TÍPUSÚ SPORTISKOLAI OSZTÁLYOK RÉSZÉRE Összeállította: Bilikné Niczinger Éva Az Érdi Batthyány felsős munkaközösségének vezetője Érd, Felülvizsgálva: Források: - a évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről; - a évi CXXIV. törvény, a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. tv módosítása alapján; - A kerettantervek kiadásának és jogállásának rendjéről szóló 51/2012. (XII. 21.) számú EM- MI rendelet 2. számú melléklete.

2 2 Bevezetés Az alapfokú nevelés-oktatás felső tagozatos szakasza szervesen folytatja az alsó tagozatos szakasz nevelő-oktató munkáját. Ez a szakasz a készségek és képességek fejlesztésével olyan pedagógiai munkát igényel, amelyben a tanulók tudásának, képességeinek, egész személyiségének fejlődése, fejlesztése áll a középpontban. Az általános iskola az 1 4. évfolyamokhoz hasonlóan az 5 8. évfolyamokon is együtt neveli a különböző érdeklődésű, eltérő értelmi, érzelmi, testi fejlettségű, képességű, motivációjú, szocializáltságú, kultúrájú tanulókat. Érdeklődésüknek, képességüknek és tehetségüknek megfelelően felkészíti őket a középfokú nevelés-oktatás szakaszában történő továbbtanulásra, illetve az iskolai nevelés-oktatás szakképesítés megszerzésére felkészítő szakaszára, összességében ezzel is támogatva a társadalomba való beilleszkedést. Nevelési-oktatási tevékenységével az iskola fejleszti a nevelési célok elérését támogató érzelmi, szociális és kognitív képességeket. Kiemelt figyelmet fordít az eredményes tanulás módszereinek, technikáinak elsajátíttatására, a tanuláshoz, a feladatokban való részvételhez szükséges kompetenciaterületek és koncentrációs képességek, akarati tulajdonságok fejlesztésére. Feladatának tekinti az egyéni adottságok, képességek megismerésén alapuló önismeret fejlesztését, a tanulók tanulási és társas motivációinak, önbizalmának növelését. Mindehhez előnyben részesíti az életszerű, valóságos problémák és feladathelyzetek teremtését az önkifejezéshez, az ismeretszerzéshez, a kísérletezéshez, a feladat- és problémamegoldáshoz. A sportiskola feladata az egész életen át tartó, testkulturális tevékenységprofil kialakítása. Ebben a szakaszban történik a tudatos pszichomotoros cselekvőképesség kompetenciájának megalapozása, az alapvető viselkedési minták kialakítása és alkalmazása a testnevelés eszközeivel. Mindehhez nélkülözhetetlen ismeretek, meggyőződések, értékítéletek kialakítása az ember biológiai létéről és pszichikai természetéről. Az egészséges életmódra való törekvésnek belső motivációvá kell válnia. Ebben az iskolatípusban az iskolai testnevelés aktívabb szerepet vállal az önkifejezésben, az önmegvalósításban. Az iskola valamennyi tanárának alapvető feladata oktató munkáján, tudományos ismereteket közvetítő tevékenységén túl, hogy erkölcsi, etikai ismeretek átadásával fejlessze a tanulók személyiségét. Az osztályfőnök közvetítő és személyiségfejlesztő tevékenységének alapvető célja a rábízott tanulók szociális készségeinek további alakítása, fejlesztése az iskola lehetőségeinek megfelelően, szoros összefüggésben a családdal. Célok, feladatok a gyermekközösség sokirányú tevékenységének fejlesztése; az együttes tevékenységben való részvétel képességének kibontakoztatása; a tanulók társas kapcsolatainak gazdagítása; a társak helyes megítélésére való nevelés; az emberi társas kapcsolatok létrejöttének feltételei, erre való felkészítés; az önismeret fejlesztése, az önnevelés megfelelő irányítása; az egyéni érdeklődés képességének fejlesztése, helyes útmutatás; az eredményes tanulás feltételeinek megismerése, a tanulás motívumainak fejlesztése; sajátos egyéni tanulási módszerek kialakítása; felkészítés a helyes családi életre; pályaorientáció, felkészítés a továbbtanulásra, helyes és reális iskolaválasztás; a munka szerepe az egyéni életben, a személyiség fejlődésében;

3 3 hazánk helye a nagyvilágban, Európában, tolerancia más népek, kultúrák iránt; a magyar népi hagyományok, szokások, a kulturális örökség, a magyar történelem és tudomány jeles egyéniségeinek megismertetése; természeti kincseink bemutatása, a környezet védelme; a testi higiénia, a helyes öltözködés, a megjelenés követelményei, illemszabályok bemutatása és átadása; az életkornak megfelelő szexuális felvilágosítás; az egészséges életmód; az egészségre ártalmas életmódok, szokások, szenvedélyek kialakulásának megelőzése; a kulturált szabadidőtöltés követelményei; helyes gazdálkodás az idővel. Természetesen évfolyamonként ugyanezek a célok és feladatok állnak alapvetően a középpontban, kiegészülve az életkornak és a tanulócsoport fejlettségi szintjének, érdeklődésének megfelelő sajátos témákkal. Ahány osztályfőnök, annyi koncepció, annyi terv létezik. Tehát az egyes évfolyamok fő témái megegyeznek, de évfolyamonként bővülnek, gazdagodnak. Kulcskompetenciák és kiemelt fejlesztési feladatok Kulcskompetenciák Anyanyelvi kommunikáció Idegen nyelvi kommunikáció Matematikai kompetencia Természettudományos, technikai és technológiai kompetencia Digitális kompetencia Szociális és állampolgári kompetencia (Személyközi, személyes) Kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia Esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség - Kulturális kompetencia A hatékony, önálló tanulás A tanulás tanítása Kognitív kompetencia Tudásszerző kompetencia Gondolkodási kompetencia Narratív kompetencia Kommunikatív kompetencia Kiemelt fejlesztési feladatok (a kulcskompetenciákra épülnek) Az erkölcsi nevelés Nemzeti öntudat, hazafias nevelés - Hon- és népismeret Állampolgárságra, demokráciára nevelés - Európai azonosságtudat egyetemes kultúra Önismeret és a társas kapcsolati kultúra fejlesztése - Énkép, önismeret A családi életre nevelés - Felkészülés a felnőttlét szerepeire A testi és lelki egészségre nevelés Felelősségvállalás másokért, önkéntesség

4 4 Fenntarthatóság, környezettudatosság - Környezettudatosságra nevelés Pályaorientáció Gazdasági és pénzügyi nevelés Médiatudatosságra nevelés A tanulás tanítása Alkalmazott módszerek ismeretek közlése megbeszélés, elemzés véleménycsere vita kiselőadás (tanulói) gyűjtőmunka élethelyzetek, szituációk tesztek előadás (tanári) magyarázat elbeszélés, leírás kérdezés (kérdve kifejtő módszer) szemléltetés projekt módszer terepmunka

5 Taneszközök, szemléltető eszközök oktatófilmek gyermekek részére készült kiadványok önismereti tesztek tanári szakkönyvek, kézikönyvek vizuális megjelenítők audioeszközök egyéb kiadványok, segédletek PC Óraszámok: óraszám/évfolyam 5. évfolyam 6. évfolyam 7. évfolyam 8. évfolyam Heti óraszám Évi óraszám Ellenőrzés, értékelés a formáló-segítő, humanisztikus értékelés domináljon, mely nem tartalmaz sem minősítést, sem osztályzást az értékelésben irányadó az iskolai házirendben megfogalmazott értékrend az önértékelésre legyen mindig lehetőség és fogadókészség az értékelés légköre legyen fesztelen, melyben a tévedés is vállalható Az osztályfőnöki munka jellegéből következik, hogy a továbbhaladás nincs feltételhez kötve, ezért nem kötődik semmiféle teljesítményhez. A sajátos nevelési igényű (SNI) tanulók nevelése-oktatása A beszédfogyatékos tanulók iskolai fejlesztésének elvei: Beszédfogyatékos az a tanuló, akinél veleszületett vagy szerzett idegrendszeri működési zavarok és a környezeti hatások következtében jelentős mértékű a beszédbeli akadályozottság. Ennek következtében átmeneti, illetve tartós zavarok léphetnek fel a nyelvi, kommunikációs és tanulási képességekben, a szociális kapcsolatok kialakításában. Az akadályozottság megmutatkozhat a beszédhangok helyes ejtésében, a beszédészlelés és a beszédmegértés zavaraiban, a beszédritmus sérülésében, a grafomotoros és vizuomotoros koordináció éretlenségében, valamint az általános beszédgyengeséggel együttjáró részképesség-kiesésben. A különböző jellegű diszfóniák, a hangadás kóros elváltozásai szintén a beszédfogyatékosság körébe sorolhatók. A beszédfogyatékos tanulónál a fentiek az egészen enyhe eltérésektől az érthetetlen beszédig minden változatban előfordulhatnak. A súlyos beszédfogyatékos tanulónál a kommunikációs nehézségek miatt különböző másodlagos pszichés eltérések magatartási zavar alakulhatnak ki. A fenti tünetek együttesen tanulási akadályozottságot is kiválthatnak (BTM). Amennyiben a beszédfogyatékosság a kisiskolás kor kezdetére tartósan fennmarad, a tanuló a továbbiakban is folyamatos gyógypedagógiai ellátásra szorul. Az iskolai oktatás, a pedagógi-

6 6 ai, logopédiai ellátás, valamint az egészségügyi rehabilitáció a beszédbeli akadályok jellegétől függ. Ezek az alábbiak szerint csoportosíthatók: megkésett beszédfejlődés, diszfázia, diszlália, orrhangzós beszéd, beszédritmus zavara (hadarás, dadogás), diszfónia, disarthria, mutizmus, diszlexia, diszgráfia, súlyos beszédészlelési és beszédmegértési zavar. A dadogás, a hadarás, a diszfónia serdülőkorban is jelentkezhet. Különös figyelmet érdemel ebben a korban a felnőtt beszédhang fokozatos kialakulásának óvó-segítő rendszere, ennek beépítése a pedagógiai teendők sorába. A beszédfogyatékos, beszéd- és nyelvi fejlődésben akadályozott tanulók iskolai fejlesztése: A beszédfogyatékos tanuló iskolai fejlesztésében, speciális nevelési igényeinek kielégítésében elsőbbséget kell biztosítani az ép beszélő környezetben integráltan történő oktatásnak a különleges gondozási igény feltételeivel is rendelkező többségi általános iskolában. Ez biztosíthatja a tanulók számára a felfelé nivellálást segítő pedagógiai környezetet. a) A beszédfogyatékos tanulók fejlesztésében törekedni kell a pszichológiai és fiziológiai tényezők összhangjára, a személyiség és a beszédműködés kölcsönhatására, funkcionális összefüggésrendszerére. b) A fejlesztés legyen tudatos és tervszerű, melynek során a beszéd állapotának felmérésétől a terápiás terv meghatározásán át a tudatos módszerválasztáson túl a komplexitás és a folyamatkövetés is megvalósul c) A módszerek megválasztásakor az életkor, a pszichikai sajátosságok, a beállítódás, az értelmi képesség, a beszédhiba típusának és súlyosságának, és a korrekció adott szakaszának figyelembevétele szükséges. d) A fejlesztésében meghatározó a sokoldalú percepciós fejlesztés, melynek során a kinesztéziás, a hallási, a látási, a beszédmozgási benyomások egymást erősítve fejlődnek. e) Fontos a transzferhatások tudatos kihasználása. Mivel a különböző beszédműveletek számos azonos, illetve közös elemből tevődnek össze, a fejlesztés a különböző átviteli megoldásokkal eredményesebbé tehető. f) A beszédfogyatékos tanulók nevelése, oktatása megköveteli az egyéni és csoportos foglalkozások változatos szervezeti kereteit. g) A súlyos beszédfogyatékos tanulók fejlesztése intenzív és folyamatos. h) A fejlesztést a szülők támogató együttműködése segíti. A terápiában - a minél gyorsabban automatizált jó beszédszint elérése érdekében - a tanulóval kommunikáló valamennyi felnőtt legyen partner. Az iskolai fejlesztés pedagógiai szakaszai Énkép, önismeret A személyiség fejlesztésében hangsúlyozott szerepet kap a szociális kapcsolatrendszer kommunikációs bázisa, a kommunikációs szándék tudatos megvalósítására nevelés. Információs és kommunikációs kultúra Az információszerzésben, tanulásban, szociális-kommunikációs fejlesztésben az informatikai eszközök segítő szerepe kiemelkedő. Tanulás Az informatikai eszközök tanulás során történő megfelelő és tudatos alkalmazásának különösen az írás- és olvasási nehézséggel küzdő tanulók esetében van kiemelt szerepe. Testi és lelki egészség A nevelésnek, oktatásnak átfogó képet kell nyújtania arról, hogy a tanuló miként viszonyuljon beszédfogyatékosságához. Kiemelt feladat a tanuló motiválása a beszédhibája leküzdésére,

7 7 ugyanakkor felkészítése az esetleges visszaesésekre, azok kezelésére, valamint arra, hogy a maradandó tünetekkel később is együtt tudjon élni. A helyi tantervben az egyes tantárgyak témaköreire, azok tartalmára és követelményeire vonatkozó kerettantervi ajánlások a tanulók egyéni adottságainak figyelembevételével érvényesíthetők. Ha a tanulót állapota akadályozza, akkor az Irányelvben megadott módosítások figyelembevételével javasolt a helyi tanterv elkészítése. Az egyes műveltségi területekre vonatkozó ajánlások: A műveltségi területhez kapcsolódó tananyagtartalmat, a fejlesztésre fordított időt a sérülés jellege, mélysége, prognózisa befolyásolhatja. A magyar nyelv és irodalom, a művészeti tantárgyak s ezen belül is a dráma és tánc tantárgy -, a testnevelés és sport, valamint az élő idegen nyelv fejlesztési feladatainak megvalósítása kíván nagyobb figyelmet, a beszédfogyatékosság típusától függően az egyes témakörök között hangsúlyeltolódások válhatnak szükségessé. Néhány szempont azonban általánosítható: - olvasás-, írástanítási módszerként beszédfogyatékos tanulók esetében a hangoztató-elemző, illetve a diszlexia-prevenciós olvasástanítási módszer ajánlott; - a súlyos beszédfogyatékos tanulók anyanyelvi fejlesztésében hosszabb begyakorlási, érési szakaszok tervezendők; - az anyanyelvi fejlesztés, gondozás a nevelés minden színterén és helyzetében, az oktatás teljes időtartama alatt központi szerepet játszik. - az osztályfőnöki tantárgy jó lehetőséget biztosít arra, hogy a beszédzavarokat a beszélgetések, az önismeret fejlesztése, a közös kommunikáció segítségével kezelje.

8 8 Témakörök Az iskolai nevelés (az osztályfőnöki órák) tartalmának témakörei 1. Énkép 2. Egészséges élet, közlekedés 3. Családi élet 4. Ember és társadalom 5. Műveltség 6. Szabadidő 7. Munkakultúra, pályaorientáció 8. Környezetkultúra 9. Haza, Európa és nagyvilág 10. Jövőkép Témakör Évfolyam Énkép Egészséges élet, közlekedés Családi élet Ember és társadalom Műveltség Szabadidő Munkakultúra, pályaorientáció Környezetkultúra Haza, Európa és a nagyvilág Jövőkép Aktuális témákra Heti óraszám Évi összes óraszám

9 9 Tananyag Évfolyam: 5. Tanítási hetek száma: 36 Évi összóraszám: 36 Heti óraszám: 1 Tematikus, összesített óraterv Sorszám Témakör Óraszám 1. Énkép 2 2. Egészséges élet, közlekedés Családi élet 3 4. Ember és társadalom 1 5. Műveltség 2 6. Szabadidő 2 7. Munkakultúra, pályaorientáció 2 8. Környezetkultúra 2 9. Haza, Európa és nagyvilág Jövőkép Aktuális témák 10 Összesen Témakör: Énkép (2óra) : 1.1. Az élet értelme - Milyen célokat tűzzünk ki magunk elé? - Legyenek-e távoli céljaink? - Hogyan érhetők el céljaink? - Mi az, amivel elégedettek vagytok, s mi az, amivel nem? 1.2. Milyenek az emberek? - Mi határozza meg, hogy jó vagy rossz az ember? - Mi a jóság alapja? 1.3. Milyen vagyok én? - Tudjátok-e, hogy melyek az előnyös tulajdonságaitok? - Hogyan ismeritek fel rossz tulajdonságaitokat? - Hogyan lehet a rossz tulajdonságokon változtatni? 1.4. Erkölcsi tulajdonságaink - Mit jelent a lelkiismeret? - Kinek volt már, kinek nem volt még lelkiismeret-furdalása? - Mit jelent az okosság, igazságosság, bátorság és önfegyelem?

10 Önnevelés, önmegvalósítás - Miért fontos, hogy megismerjük önmagunkat? - Kell-e önvizsgálatot tartani? - Kinek van már kialakult értékrendje? - Mire tanít meg a sport? 2. Témakör: Egészséges élet, közlekedés (10 óra) : 2.1. Egészség és egészségvédelem - Miért fontos az egészség és az egészségvédelem? - Mi a különbség az alábbi fogalmak között: torna testnevelés testi nevelés egészségnevelés? - Miért fontos a sport az ember életében? - Egészséges-e az élsport? - Hogyan szolgálja az egészségvédelmet az iskolaorvos és a háziorvos? - Milyen kötelező egészségügyi ellátásban részesültetek már? 2.2. A beteg ember, fertőző betegségek - Mi a betegség? - Mikor forduljunk orvoshoz? - Mi a teendő betegség esetén? - Milyen betegségeket tudtok felismerni? - Miért nem szabad eltitkolni, ha valami bajunk van? - Milyen gyermekbetegségeken estetek át? - Hogyan előzhetjük meg a fertőzéseket? - Milyen fertőző betegségeket ismersz? 2.3. Testkultúra - Mit jelent a testkultúra szó? - Mi a testi higiénia alapja? - Milyen tisztálkodó szereket ismertek? - Milyen felszerelések kellenek egy fürdőszobába? 2.4. Napirend pihenés alvás - Mi a napirend? - Milyen tényezők határozzák meg a napirendeteket? - Miért van szükségünk pihenésre? - Mi az alvás szerepe az emberi életben? 2.5. A táplálkozás - Mit nevezünk táplálkozásnak? - Mi a táplálkozás célja? - Melyek a legfontosabb tápanyagaink? - Miért szeretik az emberek a túlzott evés-ivást? - Mikor és hányszor együnk naponta? 2.6. Káros szenvedélyek - Milyen káros szenvedélyeket ismertek?

11 11 - Miért kell tartózkodni a káros szenvedélyektől? - Milyen egészségkárosító hatásuk vannak a káros szenvedélyeknek? 2.7. Közlekedés - A kerékpáros közlekedés szabályai - Közlekedési jelzések - Milyen tömegközlekedési eszközöket ismertek? - Hogyan közlekedjünk a hétköznapokban egyedül? 3. Témakör: Családi élet (3 óra) 3.1. A család - Van-e otthon házirend? - Van-e minden családtagnak kijelölt feladata? - Hogyan segítik egymást a családtagok? - Vannak-e a családotokban hagyományok? - Szoktatok-e a családban örömet szerezni egymásnak? 3.2. A szülők - Mit jelentenek a szülők a gyerek(ek) számára? - Mi a szülők szerepe a családban? - Fontos-e a szülők példamutatása? - Tudjátok-e, hogy hol dolgoznak a szüleitek? - Vannak-e a szüleiteknek céljaik? Melyek ezek? 3.3. Az anya szerepe a családban - Mi az anya szerepe a családban? - Miért az anya áll a család középpontjában? - Milyen feladatokat kell egy nőnek a munkáján kívül ellátnia? - Hogyan segíthetnek a családtagok (a férj, a gyerekek) az anyának? - Mikor van a nők napja? - Melyik napon köszöntjük az édesanyákat? 3.4. Gyerekek a családban - Miért fontos a szülők számára a gyermek? - Mindig öröm a gyermeknevelés? - Milyen családban öröm gyereknek lenni? - Milyen kötelességei vannak a gyereknek a családban? - Miért nem szeretik a gyerekek a rendet? - Miért jó, ha testvérünk van? - Mi mindenben tudnak segíteni egymásnak a testvérek? 3.5. A nagyszülőkről és az öregekről - Kinek élnek a nagyszülei? - Kik élnek együtt a nagyszülőkkel? - Jó-e, ha vannak nagyszüleink? Miért? - Miben segíthetnek a nagyszülők a családnak? - Mi a véleményetek az öregekről?

12 12 - Mit jelentenek a társadalom számára az öregek? - Tudnak-e alkotó, hasznos munkát végezni az öregek? 3.6. Szerelem - Mi a különbség szeretet és szerelem között? - Mi a kapcsolat szeretet és szerelem között? - Mi mindenbe lehet az ember szerelmes? - Korhoz van-e kötve a szerelem? 3.7. Házasság - Mit nevezünk házasságnak? - Mi a házasság értelme, célja? - Mit jelent az eljegyzés? - Milyen szokott lenni egy esküvő? 3.8. A barátság - Mit nevezünk barátságnak? - Miben különbözik a barátkozás a barátságtól? - Hogyan és miért jön létre barátság? - Kit választunk barátunknak? - Milyen az igazi barátság? - Miért romolhat meg egy barátság? 3.9. Család és iskola - Miben közösek a család és az iskola céljai? - Miért fontos a szülőknek tudniuk arról, mi történik az iskolában? - Miért fontos a pedagógusnak tudnia arról, mi történik a tanulóval otthon? - Hogyan tudja segíteni az iskolai oktatást a család? 4. Témakör: Ember és társadalom (1 óra) 4.1. Társadalom és állam - Mit nevezünk társadalomnak és államnak? - Mi Magyarország államformája? - Mik a nemzeti jelképeink? - A Nemzeti Hitvallás értelmezése 4.2. A polgár a polgári társadalom - Mit jelent a polgár szó? - Mit értünk polgárságon? 4.3. Magánélet közélet - Mit értünk magánéleten? - Mit jelent a közéletiség? - Nevezzünk meg közismert közéleti személyiségeket! 4.4. Társadalmi konfliktusok - Mi a fontosabb: lelki békénk vagy anyagi jólétünk megteremtése bármi áron?

13 13 - Mi a fontosabb: a pénz vagy a becsület? - Milyen konfliktusok forrása a gazdagság és szegénység, a munkanélküliség? 4.5. Vallás és társadalom - Mit nevezünk vallásnak? - Mi jellemezte a többistenhitű vallást? - Mi jellemző az egyistenhitre? - Milyen nagy vallásokat ismerünk? - Kit nevezünk vallásos embernek? 4.6. Gyermekvédelem és gyermekbűnözés - Mit jelent a gyermekvédelem? - Miért szorulnak a gyermekek és fiatalkorúak védelemre? - Milyen veszélyeknek vannak kitéve a gyermekek és a fiatalok? - Ismeritek-e az iskola gyermekvédelmi felelősét? - Mit értünk gyermekbűnözésen? - Kikből lesznek gyermekbűnözők? 4.7. Viselkedéskultúránk - Mit értünk viselkedésen? - Hallottatok-e már illemszabályokról? - Mit értünk kulturált viselkedésen? - Mit jelent az illedelmes és udvarias magatartás? - Mikor, hogyan köszönünk, mutatkozunk be, szólítjuk meg a jelenlevőket? 4.8. A rend - Mit nevezünk rendnek? - Miért kell a rend? - Mi a rend ellentéte? - Szeretitek-e a rendet? - Miért fontos az otthon és a környezet rendje? 5. Témakör: Műveltség (2 óra) 5.1. Műveltség művelődés - Mit értünk műveltségen? - Miért fontos a nemzet, a társadalom számára a műveltség, a művelődés? - Hogyan szerezhető meg a műveltség? - Mi jellemző a művelt emberre? - Mit ad az iskola? - Mit jelent az önművelés? 5.2. Anyanyelvi műveltségünk - Mit jelent az anyanyelvi műveltség? - Mit jelent az ösztönös nyelvhasználat? - Mi jellemzi a tudatos nyelvhasználatot? - Milyen a művelt ember beszéde, írása, olvasása? - Hogyan tanul az a diák, aki nem tud olvasni?

14 14 - Mit jelent a nyelvi durvaság? 5.3. Olvasáskultúránk és a könyvtár - Hány könyv található a családi könyvtárban? - Szerettek-e olvasni? - Nélkülözhető-e az olvasás az életben? - Milyen hátránnyal jár az analfabetizmus? - Mi a könyvtár jelentősége? - Hogyan kell viselkedni a könyvtárban? 5.4. A tanítás-tanulás kultúrája - Mit nevezünk tanulásnak? - Mit nevezünk tanításnak? - Mi mindent tanulunk meg otthon, a családban? - Miért van szükség iskolai tanulásra? - Miért fontos a tanítási órán a fegyelem és a figyelem? - Milyen feltételek szükségesek a tanuláshoz? - Van-e könnyű tanulás? - A tanulás tanítása 5.5. Feleltetés, értékelés, önértékelés - Hányféle feleltetési szokás van az iskolában? - Miért kell szóban felelni? - Miért előnyös az írásbeli felelet? - Szoktátok-e társaitok feleletét értékelni? - Miért nem szokott pontos lenni a tanulók önértékelése? - Milyen szempontok alapján értékelik a tanárok a feleleteiteket? 5.6. Vitakultúránk - Mit nevezünk vitának? - Miben különbözik a vita a vitatkozástól? - Mikor fajul veszekedéssé a vita? 5.7. Az ízlésről - Mit értünk ízlésen? - Lehet-e ízléses a hagyományos bútorzatú lakás? - Ízléses-e mindig a divatos holmi? - Mit nevezünk giccsnek? - Miért fontos a jó ízlés kialakítása? 6. Témakör: Szabadidő (2 óra) 6.1. Menjünk a szabadba! - Miért fontos minél többet tartózkodnunk a szabadban, a jó levegőn? - Ki szokott rendszeresen kirándulni, túrázni? 6.2. Sportoljunk! - Mit nevezünk sportnak?

15 15 - Mi a szabadidős sport, az amatőr sport és a versenysport között a különbség? - Hogyan éli meg az 5. osztályos tanuló azt, hogy sportiskolai osztályba jár? - Mit jelent sportiskolásnak lenni? 6.3. Menjünk múzeumba! - Mit nevezünk múzeumnak? - Miért létesülnek a múzeumok? - Ki járt már valamilyen múzeumban? 6.4. Énekeljünk! - Ki szeret és ki nem szeret énekelni? - Miért? - Mit ad, mit jelent az ének az ember számára? - Miért jobb együtt énekelni, mint egyedül? 6.5. A zenéről - Ki miért szereti a zenét? - Mit jelent, mit ad a zene az ember számára? - Ki milyen zenét szeret? 6.6. A táncról - Mi a tánc? - Elválasztható-e a zenétől, az énektől? - Szerettek-e táncolni? 7. Témakör: Munkakultúra, pályaorientáció (2 óra) 7.1. A munka szerepe az ember életében - Mit nevezünk munkának? - Miért kell dolgoznunk? - Miben közös és miben különbözik a játék, a tanulás, a munka? 7.2. A nők és a munka - Milyen feladatokra kell egy lánynak felkészülnie? - Hogyan lehetne megoldani, hogy az anyának, ha nem akar, ne kelljen dolgoznia? - Helyes-e ha ún. női munkáról beszélünk? 7.3. Pályaválasztás - Mi a pályaválasztás? - Mikor kerül a fiatal pályaválasztás elé? - Miért kezdődik már a kisgyermekkorban a művészeti vagy a sportbeli pályafutás? - Mikor dől el, hogy szellemi pályán vagy fizikai szakterületen fogunk dolgozni? 8. Témakör: Környezetkultúra (2 óra) 8.1. Az ember a természet része

16 16 - Mit értünk természeten? - Létezhet-e az ember az élő természet nélkül? - Ki a felelős a természet megóvásáért? 8.2. Környezetünk védelméről - Mit jelent a környezetvédelem? - Mit jelent a környezetvédelemben a megelőzés? - Betartják-e a tanulók az iskolai környezetvédelmi előírásokat? 8.3. A vízszennyezésről - Hányféle módon szennyezhetjük a vizeinket? - Mit tehetünk a vízszennyezés megelőzése, ill. csökkentése ellen? 8.4. A talajszennyezésről - Mikor és hogyan tűnt és tűnik el a termőtalaj; hogyan szennyeződik? - Mit lehetne tenni a környezetszennyezés megállítása érdekében? 8.5. A légszennyezésről - Milyen károkat, betegségeket okozhatnak a légszennyező anyagok? - Miképpen előzhető meg és csökkenthető a légszennyezés? 8.6. A fák - Mit jelent az ember számára a fa és az erdő? - Kinek melyik fa a kedvence? Miért? - Mit jelent a fák és az erdők védelme? 8.7. A lárma és a csend - Mikor kellemesek és mikor kellemetlenek a zajok? - Miért fontos a csend? - Mikor kívánjuk a csendet? 8.8. A tűz elleni védelemről - Milyen veszélyforrást jelent a tűz? - Mi a tűzoltóság telefonszáma? - Hogyan kell a tűzesetet jelenteni? 9. Témakör: Haza, Európa és a nagyvilág (1 óra) 9.1. Ország haza nemzet - Mit nevezünk országnak, államnak, nemzetnek? - Mit jelent számunkra a szülőföld, az anyanyelv? - Mit jelentenek számunkra a nemzeti hagyományok? - Határon túli magyarok - Mit jelent az EU-tagság az ország számára? 9.2. A keresztény Magyarországról - Mit jelent számotokra a keresztény Magyarország kifejezés? - Milyen keresztény hagyományok hatják át életünket?

17 Témakör: Jövőkép (1 óra) Múltunk és jelenünk - Kinek mit jelent a múlt? - Milyen tudományok foglalkoznak a múlttal? - Milyennek látjátok hazánk állapotát, helyzetét ma? - Mit lehet és kell tenni annak érdekében, hogy biztosabbá tegyük a jövőnket? Egyéni jövőképünk - Mi a jövőkép? - Mennyiben egyeztethetők össze álmaink a jövőképünkkel? Hazánk jövőképéről - Ki mit ért nemzeti jövőképen? - Kik váltják valóra a távolabbi jövőképet? Mi lesz az iskola után? - Milyen elképzelései, céljai vannak, lehetnek az általános iskolába járó tanulónak? Gazdálkodj okosan! - Mit értünk gazdálkodáson? - Fontos-e a testi adottságainkkal, az egészségünkkel, az energiánkkal gazdálkodni? - Mit jelent a pazarlás? A küzdelem értelme - Milyen célokért érdemes küzdeni? - Miért szükséges küzdeni a nemzetért, a szülőföldért? - Kiért, miért kész áldozatot hozni az ember?

18 18 Évfolyam: 6. Tanítási hetek száma: 36 Évi összóraszám: 36 Heti óraszám: 1 Tematikus, összesített óraterv Sorszám Témakör Óraszám 1. Énkép 2 2. Egészséges élet, közlekedés Családi élet 3 4. Ember és társadalom 1 5. Műveltség 2 6. Szabadidő 2 7. Munkakultúra, pályaorientáció 2 8. Környezetkultúra 2 9. Haza, Európa és nagyvilág Jövőkép Aktuális témák 10 Összesen Témakör: Énkép (2 óra) : 1.1. Az élet értelme Milyen céljaitok vannak? Mit nevezünk szellemi, lelki értékeknek? Vannak-e távoli céljaitok? Hogyan lehet ezeket elérni? 1.2. Milyenek az emberek? Mi a jóság? Szülhet-e a szeretet szeretetet? Mit szül a durvaság? 1.3. Milyen vagyok én? Milyenek a testi adottságaink? Milyenek a lelki szellemi tulajdonságaink? Mikor jellemes az ember? Mikor jellemtelen? 1.4. Erkölcsi tulajdonságaink Mit nevezünk erkölcsnek? Mi az erény és mi a bűn? Összefügg-e az erkölcs a műveltséggel? 1.5. Önnevelés, önmegvalósítás

19 19 Milyen értékrendet kívántok követni? Eltérhet-e a lányok és a fiúk értékrendje? Eltérhetnek-e a lányok és a fiúk céljai? Miképpen tudjuk a céljainkat elérni? 2. Témakör: Egészséges élet, közlekedés (10 óra) : 2.1. Egészség és egészségvédelem Mire terjed ki az egészségnevelés? Mit jelent Iuvenalis közmondássá lett megállapítása: Ép testben ép lélek? 2.2. A beteg ember, fertőző betegségek Minek kell lennie a házi patikában? Mikor forduljunk orvoshoz? Milyen fertőző betegségeket ismerünk? Mik okozhatnak járványt? Hogyan előzhetőek meg a fertőzések? 2.3. Testkultúra Mit értünk testfejlesztésen? Miért nem szabad az izomfejlesztést túlzásba vinni? Melyek a testedzés legegyszerűbb formái? Mindennapos testnevelés - testedzés 2.4. Napirend pihenés alvás Mikor helyes a napirendünk? A testi vagy a szellemi fáradtságot lehet hamarabb kipihenni? Mit jelent az aktív pihenés? Mitől függ az alvás mélysége és ideje? 2.5. A táplálkozás Miért van a szervezetnek tápanyagokra szüksége? Milyen tényezők határozzák meg a táplálékbevitel mennyiségét? Mi a tartós éhezés következménye? Fontos-e, hogy milyen módon, milyen körülmények között eszünk? Mikor eszik nálatok együtt a család? Hogyan étkezzen egy sportoló? 2.6. Káros szenvedélyek - dohányzás Miért dohányoznak az emberek? Melyek a dohányzás ártalmai? Mit tehetünk a dohányzás visszaszorítása érdekében? Kik érdekeltek a dohányzás elterjesztésében? Milyen dohányzással kapcsolatos törvényeink vannak?

20 Közlekedés Milyen KRESZ-szabályokat ismertek? Veszélyhelyzetek kialakulása Mik az alapvető elsősegély-nyújtási szabályok? 3. Témakör: Családi élet (3 óra) 3.1. A család Mi a család szerepe? Mi tartja össze a családot? Mit jelent a családi demokrácia? Ki szokott ellenkezni a szüleivel? Ismerik-e a szüleitek a barátaitokat? Milyen konfliktusforrások találhatók a családi életben? Milyen konfliktusokat teremthet a rossz tanulás? 3.2. A szülők Mikor mondható a szülőkről, hogy jó szülők? Milyenek legyenek a szüleink? Ki tartja példaképének a szüleit? Miért? Vannak-e a szüleiteknek céljaik? Melyek ezek? 3.3. Az anya szerepe a családban Mit jelent az anyaság? Hivatás-e az anyaság? Szeretnél-e anya/apa lenni? Mi a nők családi, társadalmi szerepe? 3.4. Gyerekek a családban Milyen legyen a szülők és gyerekek közti kapcsolat? Összekapcsolható-e a szigorúság a szeretettel? Ugyanazt jelenti-e a szigorúság és a következetesség? Számít-e hogy a testvéreitek milyen korúak és milyen neműek? 3.5. A nagyszülőkről és az öregekről Mi a szerepe a nagyszülőknek a családban? Ha élnek a nagyszüleitek, hogyan tartjátok a kapcsolatot velük? Szerettek/szeretnétek-e együtt élni a nagyszüleitekkel? Mikor kezdődik az öregség? Szerintetek van-e boldog öregkor? 3.6. Szerelem Miért lesz szerelmes az ember? Mi a szerelem titka? Miért és mikor erőforrás a szerelem? Mi az igazi szerelem lényege?

H E L Y I T A N T E R V

H E L Y I T A N T E R V H E L Y I T A N T E R V OSZTÁLYFŐNÖKI 5.-8. évfolyam ÁLTALÁNOS TANTERVŰ ÉS KÖZNEVELÉSI TÍPUSÚ SPORTISKOLAI OSZTÁLYOK RÉSZÉRE Összeállította: Bilikné Niczinger Éva Az Érdi Batthyány felsős munkaközösségének

Részletesebben

Tanmenetek. November 1. Õszinteség, titoktartás 2. Az egészséges étrend

Tanmenetek. November 1. Õszinteség, titoktartás 2. Az egészséges étrend Tanmenetek Minden évfolyamon heti egy órában (évi 36) terveztük meg a NAT és a kerettanterv tartalmainak megfeleltetett témákat. Mivel az egyes nevelési témák évfolyamonként visszatérnek, mindig az osztályhoz

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM

OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM OSZTÁLYFŐNÖKI 607 CÉLOK ÉS FELADATOK - Az osztályfőnöki munka célja a személyiségfejlesztés, az osztályközösség formálása, a különböző nevelési hatások integrálása.

Részletesebben

Az osztályfőnöki tanmenet 5-6. évfolyam

Az osztályfőnöki tanmenet 5-6. évfolyam Az osztályfőnöki tanmenet 5-6. évfolyam Az osztályfőnöki óra az emberi élet olyan területeivel foglalkozik, mint a helyes, erkölcsös magatartás, udvarias viselkedés, konfliktusmegoldás, környezettudatos

Részletesebben

H E L Y I T A N T E R V

H E L Y I T A N T E R V H E L Y I T A N T E R V TANULÁSMÓDSZERTAN 5.-6. évfolyam KÖZNEVELÉSI TÍPUSÚ SPORTISKOLAI OSZTÁLYOK RÉSZÉRE Összeállította: Bilikné Niczinger Éva Az Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola felsős munkaközösségének

Részletesebben

Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás. 2. Tantervtípusok; NAT-ok

Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás. 2. Tantervtípusok; NAT-ok Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás 2. Tantervtípusok; NAT-ok TANTERV: Az iskolai műveltség foglalata, közvetítő eszköz a kultúra és az iskola, a kultúra képviselői és a tanárok között (. o (Báthory

Részletesebben

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék I. FEJEZET: AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 1. 1. Anyagi és személyi feltételek... 1. 2. Küldetésnyilatkozat... 2. 3. A pedagógiai program jogszabályi háttere... 3. 4. Az iskola hivatalos adatai...

Részletesebben

A nevelés-oktatás tervezése I.

A nevelés-oktatás tervezése I. A nevelés-oktatás tervezése I. Pedagógia I. Neveléselméleti és didaktikai alapok NBÁA-003 Hunyady Györgyné M. Nádasi Mária (2004): Pedagógiai tervezés. Pécs, Comenius Bt. Kotschy Beáta (2003): Az iskolai

Részletesebben

Társadalomismeret. Hogyan tanítsunk az új NAT szerint? Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó Zrt. Králik Tibor fejlesztő

Társadalomismeret. Hogyan tanítsunk az új NAT szerint? Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó Zrt. Králik Tibor fejlesztő Nem az számít, hány könyved van, hanem az, hogy milyen jók a könyvek. SENECA Hogyan tanítsunk az új NAT szerint? Társadalomismeret Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó Zrt. Králik Tibor fejlesztő 1

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) A kompetencia - Szakértelem - Képesség - Rátermettség - Tenni akarás - Alkalmasság - Ügyesség stb. A kompetenciát (Nagy József nyomán) olyan ismereteket,

Részletesebben

Osztályfőnöki 5. - 8. évfolyam

Osztályfőnöki 5. - 8. évfolyam Osztályfőnöki 5. - 8. évfolyam 5. évfolyam ök Önismeret 6 Együtt élünk 4 A drog fogalma, hatásai 1 Személyes biztonság: jogaim, kötelességeim 2 Tanulási szokások 5 Szabad felhasználás 4 Összesen: 36 6.

Részletesebben

Helyi tanterv 2013/2014 tanévtől felmenő rendszerben Testnevelés és sport. 5.-8. évfolyam Célok és feladatok

Helyi tanterv 2013/2014 tanévtől felmenő rendszerben Testnevelés és sport. 5.-8. évfolyam Célok és feladatok Helyi tanterv 2013/2014 től felmenő rendszerben Testnevelés és sport 5.-8. évfolyam Célok és feladatok Gyakorlati tudásanyag Az iskolai testnevelés és sport célja, hogy a tanulók életkori sajátosságaihoz,

Részletesebben

Témakörök az idegen nyelvi érettségihez

Témakörök az idegen nyelvi érettségihez Témakörök az idegen nyelvi érettségihez TÉMAKÖR 1. Személyes vonatkozások, család 2. Ember és társadalom Középszint A vizsgázó személye, életrajza, életének fontos állomásai (fordulópontjai) Családi élet,

Részletesebben

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM Szeresd az egészséged, mert ez a jelen. Védd a kisgyermeket, mert ő a jövő. őrizd a szüleid egészségét! merta múlton épül föl a jelen és a jövő. Bárczy Gusztáv 2 Tartalom 1. Egészséges

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET

OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET 11. évfolyam 2014/2015 Osztályfőnök: Osztály: Nyíregyháza, 2014. szeptember 01. Készítette: Salamonné Bíró Beáta (OFMK. vez.) Engedélyezte:. intézményvezető helyettes SZEPTEMBER

Részletesebben

SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ANGOL NYELVBŐL

SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ANGOL NYELVBŐL SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ANGOL NYELVBŐL Az érettségi vizsga tartalmi részét az alább felsorolt témakörök képezik, azaz a feladatok minden vizsgarészben tematikusan ezekre épülnek. Ez a lista az érettségi

Részletesebben

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda Küldetésünk: A gyermek személyiségének fejlesztése családias környezetben Alapítás: 2012-ben az Audi Hungaria Iskola Intézményegységeként Két, 25-25 fős vegyes korosztályú csoport Egész napos felügyelet

Részletesebben

Gyógypedagógiai alapismeretek témakörei

Gyógypedagógiai alapismeretek témakörei Gyógypedagógiai alapismeretek témakörei 1. A gyógypedagógia fogalma, értelmezése (tárgya, célja, feladatai, integráció, szegregáció) 2. A fogyatékosság fogalma, kritériumai és területei (normalitás, okok,

Részletesebben

4. Az egyes évfolyamokon tanított tantárgyak, kötelező és választható tanórai foglalkozások,

4. Az egyes évfolyamokon tanított tantárgyak, kötelező és választható tanórai foglalkozások, 4. Az egyes évfolyamokon tanított tantárgyak, kötelező és választható tanórai foglalkozások, ezek óraszámai 4.1 A műveltségterületek és tantárgyak viszonya: Műveltségi területek / Tantárgyak 1-4. 5. 6.

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET

OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET Szakiskola 10. évfolyam 2013/2014 Osztályfőnök: Osztály: Nyíregyháza, 2013. szeptember 01. Készítette: Salamonné Bíró Beáta (OFMK. vez.) Engedélyezte:. igazgatóhelyettes 1. Szervezési

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja Tartalomjegyzék Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja I. Előszó a felülvizsgált Pedagógiai programhoz...3 II. Bevezetés...4 1. Az intézmény múltja...8 1.1. A mérki iskola

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér:

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér: A PEDAGÓGIAI PROGRAM Törvényi háttér: ÁTDOLGOZÁSA 2011. évi CXC törvény a köznevelésről 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

Részletesebben

Óra Téma Didaktikai feladatok Fejlesztési területek Munkaformák, szemléltetés, eszközök

Óra Téma Didaktikai feladatok Fejlesztési területek Munkaformák, szemléltetés, eszközök TANMENET 2014/2015. TANÉV Tantárgy: OSZTÁLYFŐNÖKI Osztály: 9KNy/A Veszprém Készítette: nna Vetési Albert Gimnázium, Heti óraszám 1 Éves óraszám 40 (36 X 1 + 4 óra évkezdés) Tankönyv -------- Óra Téma Didaktikai

Részletesebben

Az egészséges életre nevelés. Dr. Nyéki Lajos 2015

Az egészséges életre nevelés. Dr. Nyéki Lajos 2015 Az egészséges életre nevelés Dr. Nyéki Lajos 2015 Bevezetés A tanulási idő fokozatos növekedése, a munkahelyeken a szellemi munka túlsúlyba kerülése, a mozgásszegény, ülő életmód egyre többször okoz neurotikus

Részletesebben

PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA

PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA AZ ÉRSEKVADKERTI PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA PROGRAMJA OM azonosító: 032189 Intézményi azonosító: 112008 Készítette: Fábián Attila igazgató 2013 Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK...2 1. BEVEZETŐ...4 2.

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

Erzsébethelyi Általános Iskola Békéscsaba, Madách u. 2 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015.

Erzsébethelyi Általános Iskola Békéscsaba, Madách u. 2 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. Erzsébethelyi Általános Iskola Békéscsaba, Madách u. 2 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. 1 TARTALOM ISKOLÁNKRÓL... 4 1. NEVELÉSI PROGRAM... 5 1.1. ISKOLÁNKBAN FOLYÓ NEVELŐ ÉS OKTATÓ MUNKA CÉLJAI, FELADATAI, ESZKÖZEI,

Részletesebben

MISKOLCI MAGISTER GIMNÁZIUM ETIKA TANMENET

MISKOLCI MAGISTER GIMNÁZIUM ETIKA TANMENET MISKOLCI MAGISTER GIMNÁZIUM ETIKA TANMENET Készítette: Varga Enikő 1 EMBER-ÉS TÁRSADALOMISMERET, ETIKA Célok és feladatok Az etika oktatásának alapvető célja, hogy fogalmi kereteket nyújtson az emberi

Részletesebben

EGÉSZSÉGNAP. 2013. június 12.

EGÉSZSÉGNAP. 2013. június 12. TÁMOP-3.1.4-12/2-2012-0821 Hunyadi János Evangélikus Óvoda és Általános Iskola pályázata az innovatív iskolák fejlesztése című konstrukcióra EGÉSZSÉGNAP 2013. június 12. TÁMOP-3.1.4-12/2-2012-0821 EGÉSZSÉGNAP

Részletesebben

A beszéd- és kommunikációs készség felmérése és fontosabb rehabilitációs eljárások. Vég Babara Dr. Vekerdy-Nagy Zsuzsanna

A beszéd- és kommunikációs készség felmérése és fontosabb rehabilitációs eljárások. Vég Babara Dr. Vekerdy-Nagy Zsuzsanna A beszéd- és kommunikációs készség felmérése és fontosabb rehabilitációs eljárások Vég Babara Dr. Vekerdy-Nagy Zsuzsanna FÜGGETLEN ÉLET (önmegvalósítás, önrendelkezés, önállóság) mobilitás kommunikáció

Részletesebben

A Zrínyi Ilona Gimnázium pedagógiai programja

A Zrínyi Ilona Gimnázium pedagógiai programja A Zrínyi Ilona Gimnázium pedagógiai programja Nevelési terv Miskolc, 2013. 1 1. Küldetésnyilatkozat Iskolánk, a Zrínyi Ilona Gimnázium, Miskolc város és környékének elismert, népszerű és eredményesen működő

Részletesebben

Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés)

Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés) Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés) 1/12 Kitöltői adatok statisztikái: 1. Kérjük, gondolja végig és értékelje azt, hogy a felsorolt állítások közül melyik mennyire igaz. A legördülő menü

Részletesebben

Osztályfőnöki tevékenység

Osztályfőnöki tevékenység Osztályfőnöki tevékenység 9-14. évfolyam Az osztályfőnöki óra sajátos funkciókkal rendelkező tantervi egység. Az osztályfőnök és osztálya kötetlen együttlétére szánt intézményes keret, melynek jellege

Részletesebben

GYARMATI DEZSŐ SPORT ÁLTALÁNOS ISKOLA MISKOLC

GYARMATI DEZSŐ SPORT ÁLTALÁNOS ISKOLA MISKOLC GYARMATI DEZSŐ SPORT ÁLTALÁNOS ISKOLA MISKOLC PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015 Tartalomjegyzék Az iskola nevelési programja... 5 1. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, értékei, céljai,

Részletesebben

HORVÁTH MIHÁLY GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAM. Érvényes: 2015. szeptember 1-től. Elfogadta a Horváth Mihály Gimnázium nevelőtestülete

HORVÁTH MIHÁLY GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAM. Érvényes: 2015. szeptember 1-től. Elfogadta a Horváth Mihály Gimnázium nevelőtestülete HORVÁTH MIHÁLY GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAM Érvényes: 2015. szeptember 1-től Elfogadta a Horváth Mihály Gimnázium nevelőtestülete a 2015. augusztus 31-én tartott értekezletén Jóváhagyta: Tóth Tamás József

Részletesebben

Budapest, 2014. Tevékenységünk minden percében látnunk kell a jövőt és a célt is, különben minden igyekezetünk értelmetlen és hiábavaló marad.

Budapest, 2014. Tevékenységünk minden percében látnunk kell a jövőt és a célt is, különben minden igyekezetünk értelmetlen és hiábavaló marad. A Budapesti Kolping Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Sportgimnázium PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Tevékenységünk minden percében látnunk kell a jövőt és a célt is, különben minden igyekezetünk értelmetlen

Részletesebben

A természetismeret munkaközösség munkaterve

A természetismeret munkaközösség munkaterve A természetismeret munkaközösség munkaterve A munkaközösség tagjai: Stankovicsné Soós Mária biológia-technika szakos nevelő, intézményvezetőhelyettes Csiszár Attila földrajz-testnevelés szakos nevelő Györéné

Részletesebben

Német nyelv évfolyam

Német nyelv évfolyam Német nyelv 4-8. évfolyam 4. évfolyam Éves órakeret 92,5 + 37 Heti óraszám: 2,5 + 1 Témakörök Óraszám Az én világom, bemutatkozás 10 Én és a családom: a család bemutatása 12 Az iskolám: az osztályterem

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET

OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET Miskolci Magister Gimnázium OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET 2013/2014-es tanév 11. osztály Készítette : Berecz Mária OSZTÁLYFŐNÖKI MUNKATERV Az osztályfőnöki órák tematikája illeszkedik iskolánk nevelési koncepciójába

Részletesebben

Görgetegi Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.

Görgetegi Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Görgetegi Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. 2014 Tartalomjegyzék Oldal Iskolánkról 2 Az iskola nevelési programja 3 1.Küldetésnyilatkozat 3 2.Pedagógiai alapelvek 3 3.Az iskolában folyó nevelő

Részletesebben

BIOLÓGIA-EGÉSZSÉGTAN. 7.-8. évfolyam

BIOLÓGIA-EGÉSZSÉGTAN. 7.-8. évfolyam H E L Y I T A N T E R V BIOLÓGIA-EGÉSZSÉGTAN 7.-8. évfolyam ÁLTALÁNOS TANTERVŰ ÉS KÖZNEVELÉSI TÍPUSÚ SPORTISKOLAI OSZTÁLYOK RÉSZÉRE Összeállította: Kőnigné Ferencz Zsuzsanna Az Érdi Batthyány Sportiskolai

Részletesebben

Iskolai közösségi szolgálat - az iskolák és a fogadó intézmények közötti kapcsolat módszertana

Iskolai közösségi szolgálat - az iskolák és a fogadó intézmények közötti kapcsolat módszertana Iskolai közösségi szolgálat - az iskolák és a fogadó intézmények közötti kapcsolat módszertana Szentendre, 2013. október 28. Dr. Bodó Márton Fogalma Nemzeti köznevelési törvény A közösségi szolgálat: szociális,

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM...

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM... Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM I. BEVEZETŐ... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM II. NEVELÉSI PROGRAM... HIBA! A KÖNYVJELZŐ

Részletesebben

A tételsor a 27/2016. (IX. 16.) EMMI rendeletben foglalt szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye alapján készült. 2/33

A tételsor a 27/2016. (IX. 16.) EMMI rendeletben foglalt szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye alapján készült. 2/33 A vizsgafeladat megnevezése: A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység a szakmai és vizsgakövetelmények alapján összeállított, a vizsgázó számára előre kiadott komplex szóbeli tételsor alapján

Részletesebben

A tartalmi szabályozás változásai

A tartalmi szabályozás változásai A tartalmi szabályozás változásai Technika, életvitel és gyakorlat Kovács Október A tanév itt kezdődik! 2012. augusztus 31. NAT Műveltségi területek 1. Magyar nyelv és irodalom 2. Idegen nyelvek 3. Matematika

Részletesebben

TÁMOP 5.3.1 Munkába lépés Zárókonferencia Tréningek, klubfoglalkozások a projektben

TÁMOP 5.3.1 Munkába lépés Zárókonferencia Tréningek, klubfoglalkozások a projektben TÁMOP 5.3.1 Munkába lépés Zárókonferencia Tréningek, klubfoglalkozások a projektben 2011. január 27. Kommunikációs és csoportépítő tréning 3x6 óra Célok: - a csoporttagok beilleszkedésének csoportba és

Részletesebben

Pedagógiai program. Hatvani Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola 3000 Hatvan Balassi Bálint út 17.

Pedagógiai program. Hatvani Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola 3000 Hatvan Balassi Bálint út 17. 2015 Pedagógiai program Hatvani Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola 3000 Hatvan Balassi Bálint út 17. 1 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 6 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei,

Részletesebben

Mosolyt az arcokra! Tanoda

Mosolyt az arcokra! Tanoda Mosolyt az arcokra! Tanoda NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAM Készült: 2013. augusztus 08. Készítette: Nagy Anikó szakmai vezető I. Alapelvek 1 I.1. Tanodai célok megfogalmazása A Tanoda biztosítja minden gyermek

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM NEVELÉSI PROGRAM

PEDAGÓGIAI PROGRAM NEVELÉSI PROGRAM PEDAGÓGIAI PROGRAM NEVELÉSI PROGRAM Szent István Körúti Általános Iskola és Speciális Szakiskola OM: 036045 Jászberény 2015. Hinni benne, hogy képes növekedni, akarni, hogy előre haladjon. Bolondul remélni:

Részletesebben

OM 037007 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PEDAGÓGIAI PROGRAM

OM 037007 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PEDAGÓGIAI PROGRAM 1 Erkel Ferenc Ének-Zenei : 06-89/313-201 Általános Iskola és Egységes fax: 06-89/324-007 Pedagógia Szakszolgálat : erkelsuli@yahoo.com 8500 Pápa, Korona u.29. : www.erkelsuli.hu OM 037007 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

54 761 02 0010 54 01 Gyermekotthoni asszisztens Gyermekgondozó-nevelő

54 761 02 0010 54 01 Gyermekotthoni asszisztens Gyermekgondozó-nevelő A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

SZAKMAI GYAKORLATOK SZERVEZÉSE COMENIUS CAMPUS MELLÉKLET AZ ÚTMUTATÓHOZ T A N Í T Ó SZAK GYAKORLATVEZETŐK és HALLGATÓK RÉSZÉRE 3.

SZAKMAI GYAKORLATOK SZERVEZÉSE COMENIUS CAMPUS MELLÉKLET AZ ÚTMUTATÓHOZ T A N Í T Ó SZAK GYAKORLATVEZETŐK és HALLGATÓK RÉSZÉRE 3. SZAKMAI GYAKORLATOK SZERVEZÉSE COMENIUS CAMPUS MELLÉKLET AZ ÚTMUTATÓHOZ T A N Í T Ó SZAK GYAKORLATVEZETŐK és HALLGATÓK RÉSZÉRE 3. félév tanegység: Pedagógiai megfigyelés 1. - Fókuszban a tanuló (kiscsoportos

Részletesebben

ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA PEDAGÓGIA ISMERETEK EMELT SZINTŰ SZÓBELI VIZSGA MINTAFELADATOK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK

ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA PEDAGÓGIA ISMERETEK EMELT SZINTŰ SZÓBELI VIZSGA MINTAFELADATOK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK 06. OKTÓBER PEDAGÓGIA ISMERETEK EMELT SZINTŰ SZÓBELI VIZSGA MINTAFELADATOK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK 06. OKTÓBER. tétel Mutassa be a pedagógia fogalmát, célját, tárgyát, feladatát! (Témakör: Általános pedagógia)

Részletesebben

Helyi tanterv. Osztályfőnöki

Helyi tanterv. Osztályfőnöki Helyi tanterv Osztályfőnöki A fejlesztési területek nevelési célok a teljes iskolai nevelési-oktatási folyamat közös értékeit jelenítik meg, így áthatják e pedagógiai folyamatok egészét. E területek összhangban

Részletesebben

Készítette: Szabó Balázs, Csatári Nóra, Orosz Enikő, Czuppon Anett

Készítette: Szabó Balázs, Csatári Nóra, Orosz Enikő, Czuppon Anett Tanmenet 2016/17. Tanév Tantárgy: Osztályfőnöki Osztály: 9. évfolyam (A, B, C, D) Készítette: Szabó Balázs, Csatári Nóra, Orosz Enikő, Czuppon Anett Vetési Albert Gimnázium, Veszprém Heti óraszám: 1 Éves

Részletesebben

AVASI GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015-ÖS TANÉV. Általános kerettantervű képzés, emelt szintű nyelvoktatással (Tagozatkód: 13)

AVASI GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015-ÖS TANÉV. Általános kerettantervű képzés, emelt szintű nyelvoktatással (Tagozatkód: 13) AVASI GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015-ÖS TANÉV Cím: 3524 Miskolc, Klapka Gy. u. 2. OM kód: 029264 Telefon: 46/562-289; 46/366-620 E-mail: titkarsag@avasi.hu Honlap: www.avasi.hu I. A 2014/2015.

Részletesebben

Helyi tanterv MELLÉKLET. Intézményünk helyi tantervének jogszabályi keretei:

Helyi tanterv MELLÉKLET. Intézményünk helyi tantervének jogszabályi keretei: Intézményünk helyi tantervének jogszabályi keretei: Helyi tanterv MELLÉKLET - 2011.évi CXC törvény nemzeti köznevelésről 6. számú Melléklete - 110/2012.(VI.4.) Kormányrendelet a Nemzeti Alaptanterv kiadásáról,

Részletesebben

Pedagógiai program. Lánycsóki Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola OM 027302

Pedagógiai program. Lánycsóki Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola OM 027302 2013 Pedagógiai program Lánycsóki Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola OM 027302 1 Tartalom Köszöntő...4 Küldetésünk...5 1. Az intézmény nevelési programja...7 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai

Részletesebben

INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZAKISKOLA TANMENET. Osztályközösség-építő Program tantárgy. 9. évfolyam

INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZAKISKOLA TANMENET. Osztályközösség-építő Program tantárgy. 9. évfolyam INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZAKISKOLA TANMENET Osztályközösség-építő Program tantárgy 9. évfolyam Tanítási hetek száma: 36 Heti óraszám: 1 Éves óraszám: 36 Jóváhagyta: Boros

Részletesebben

Pedagógusok az egészségért konferencia október 3.

Pedagógusok az egészségért konferencia október 3. Pedagógusok az egészségért konferencia 2014. október 3. Belső (M)órarend A Budapest XVI. Kerületi Móra Ferenc Általános Iskola Egészségfejlesztési programja bemutatja: Dátán Attila Tartalom Előzmények,

Részletesebben

Pedagógiai Program. Győri Móra Ferenc Általános Iskola és Szakközépiskola

Pedagógiai Program. Győri Móra Ferenc Általános Iskola és Szakközépiskola Ikt.szám: 604/2015. Pedagógiai Program Győri Móra Ferenc Általános Iskola és Szakközépiskola 1. rész Nevelési program 2. rész Helyi tanterv 3. rész Szakmai program Győr, 2015. Csengeri Mária igazgató 1

Részletesebben

Névadónk élete, hazánk történelmében betöltött kiemelkedő szerepe, állhatatos hazaszeretete, a nemzet szabadságáért, függetlenségéért való

Névadónk élete, hazánk történelmében betöltött kiemelkedő szerepe, állhatatos hazaszeretete, a nemzet szabadságáért, függetlenségéért való Névadónk élete, hazánk történelmében betöltött kiemelkedő szerepe, állhatatos hazaszeretete, a nemzet szabadságáért, függetlenségéért való küzdelme máig szóló példát adnak nekünk. Azt szeretnénk, hogyha

Részletesebben

Az osztályfőnöki órák helyi tanterve

Az osztályfőnöki órák helyi tanterve Az osztályfőnöki órák helyi tanterve A fejlesztési területek nevelési célok a teljes iskolai nevelési-oktatási folyamat közös értékeit jelenítik meg, így áthatják e pedagógiai folyamatok egészét. E területek

Részletesebben

SCHOOL OF BUSINESS ZALAEGERSZEG ÜZLETI SZAKKÉPZŐ ISKOLA. Érvényes: 2015. szeptember 01.-től PEDAGÓGIAI PROGRAM. Vörösné Grünvald Anna intézményvezető

SCHOOL OF BUSINESS ZALAEGERSZEG ÜZLETI SZAKKÉPZŐ ISKOLA. Érvényes: 2015. szeptember 01.-től PEDAGÓGIAI PROGRAM. Vörösné Grünvald Anna intézményvezető 8900 ZALAEGERSZEG, Rákóczi u. 4-8. Érvényes: 2015. szeptember 01.-től PEDAGÓGIAI PROGRAM Vörösné Grünvald Anna intézményvezető 8900 ZALAEGERSZEG, Rákóczi u. 4-8. www.uzletizala.hu ; zalaegerszeg@sob.hu

Részletesebben

Pedagógiai program. Hatvani Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola 3000 Hatvan Balassi Bálint út 17.

Pedagógiai program. Hatvani Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola 3000 Hatvan Balassi Bálint út 17. 2013 Pedagógiai program Hatvani Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola 3000 Hatvan Balassi Bálint út 17. 1 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 5 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei,

Részletesebben

Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról /

Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról / Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról / A gyermek, a tanuló jogai és kötelességei II. fejezet 10 (3) A gyermeknek tanulónak joga, hogy a) képességeinek, érdeklődésének,

Részletesebben

Arany János Általános Iskola Pedagógiai programjának melléklete

Arany János Általános Iskola Pedagógiai programjának melléklete Pedagógiai programjának melléklete SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓK FEJLESZTŐ PROGRAMJA 2013. TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezető... 3 2. Alapelvek, célok az SNI tanulók ellátásában... 3 2.1. Alapelvek... 4 2.2.

Részletesebben

Sarkadi Általános Iskola

Sarkadi Általános Iskola Sarkadi Általános Iskola Pedagógiai Programja 2015. 0 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 3 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei... 3 1.1.1. Az nevelő-oktató munkánk sajátos pedagógiai

Részletesebben

Neumann János Általános Iskola. Pedagógiai Program

Neumann János Általános Iskola. Pedagógiai Program Neumann János Általános Iskola Pedagógiai Program Tartalomjegyzék I. NEVELÉSI PROGRAM... 3 1. Az iskolában folyó nevelő - oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai... 4

Részletesebben

Pedagógiai program. Eötvös József Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Tiszaújváros 2013.

Pedagógiai program. Eötvös József Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Tiszaújváros 2013. Pedagógiai program Eötvös József Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Tiszaújváros 2013. TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés... 5 I. NEVELÉSI PROGRAM... 11 1. Az iskolában folyó nevelő oktató munka pedagógiai

Részletesebben

A munka világával kapcsolatos tulajdonságok, a kulcskompetenciák

A munka világával kapcsolatos tulajdonságok, a kulcskompetenciák Zachár László A munka világával kapcsolatos tulajdonságok, a kulcskompetenciák HEFOP 3.5.1. Korszerű felnőttképzési módszerek kidolgozása és alkalmazása Tanár-továbbképzési alprogram Szemináriumok Budapest

Részletesebben

MUNKATERV A Zichy utcai tagiskola felső tagozata 2010/2011 Készítette:

MUNKATERV A Zichy utcai tagiskola felső tagozata 2010/2011 Készítette: MUNKATERV A Zichy utcai tagiskola felső tagozata 2010/2011 Készítette: Magashegyi Ferencné Munkaközösség vezető I. Bevezetés Az oktatásban kiemelt szerep jut azon kompetenciák fejlesztésének, melyek az

Részletesebben

Tevékenység. Tartalom/ Idő. Tanulói munkaformák és. Eszközök (perc) módszerek. az óra menete. 5 Bevezetés a pályaválasztás témakörébe

Tevékenység. Tartalom/ Idő. Tanulói munkaformák és. Eszközök (perc) módszerek. az óra menete. 5 Bevezetés a pályaválasztás témakörébe Óraterv Dátum: 05. december 0, december Pedagógus neve: P. Nagy Judit, Ötvös Erika Műveltségi terület: Humán Tantárgy: Osztályfőnöki Osztály: /A, /B Témakör: Pályaválasztás Az óra típusa: Rendszerező óra

Részletesebben

Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola. Tanulásmódszertan HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY

Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola. Tanulásmódszertan HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola Tanulásmódszertan HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY KÉSZÍTETTE: Molnárné Kiss Éva MISKOLC 2015 Összesített óraterv A, Évfolyam 5. 6. 7. 8. Heti 1 0,5 óraszám Összóraszám

Részletesebben

Varga Attila. E-mail: varga.attila@ofi.hu

Varga Attila. E-mail: varga.attila@ofi.hu Az ökoiskolaság, a környezeti nevelés helye a megújult tartalmi szabályozásban - Nemzeti alaptanterv és kerettantervek Varga Attila Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet E-mail: varga.attila@ofi.hu Nemzetközi

Részletesebben

A MEZŐKÖVESDI SZÉCHENYI ISTVÁN KATOLIKUS SZAKKÉPZŐ ISKOLA

A MEZŐKÖVESDI SZÉCHENYI ISTVÁN KATOLIKUS SZAKKÉPZŐ ISKOLA A MEZŐKÖVESDI SZÉCHENYI ISTVÁN KATOLIKUS SZAKKÉPZŐ ISKOLA Mezőkövesd, Gróf Zichy János út 18. Tel/Fax: 49/505-280, e-mail: szechenyi@mezokovesd.t-online.hu Honlap: www.szechenyi-mk.sulinet.hu OM: 201 750

Részletesebben

Évfolyam 1. 2. 3. 4. Óraszám 1 1 1 1

Évfolyam 1. 2. 3. 4. Óraszám 1 1 1 1 SPORTÁGVÁLASZTÓ 1-4. évfolyam Évfolyam 1. 2. 3. 4. Óraszám 1 1 1 1 A tantárgy tanulásának legfontosabb feladata és ja, hogy a gyermekeket megismertesse a sportolási kel, bepillantást nyújtson a sport világába,

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A SZENT GELLÉRT KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM KOLLÉGIUM

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A SZENT GELLÉRT KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM KOLLÉGIUM A SZENT GELLÉRT KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM (5500. Gyomaendrőd, Selyem út 109/2.) OM: 028300 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015. 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETŐ 11. o. Az intézmény küldetésnyilatkozata

Részletesebben

Polgár Judit Sakk Alapítvány SAKKPALOTA Program: Tehetségfejlesztő Sakk kerettanterv - NAT

Polgár Judit Sakk Alapítvány SAKKPALOTA Program: Tehetségfejlesztő Sakk kerettanterv - NAT Pedagógiai program módosítása Helyi tanterv 63. oldal 1. 2. 64.oldal 3. Az alábbiakkal egészül ki ( kiegészítés aláhúzással különül el ) 1. Iskolánk helyi tanterve az emberi erőforrások minisztere által

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A GUBODY FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA (2700 Cegléd, Alkotmány utca 7-9.) OM száma: 201038 CEGLÉD 2015 Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... 7 NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... 7 I.

Részletesebben

II. TANTÁRGYI TANTERVEK

II. TANTÁRGYI TANTERVEK II. TANTÁRGYI TANTERVEK AZ ALAPFOKÚ NEVELÉS-OKTATÁS ALAPOZÓ ÉS FEJLESZTŐ SZAKASZÁRA (5-8. évfolyam) A 11/2008, (II.8.)OKM rendelettel módosított 17/2004. (V.20.) OM rendelet 1. számú mellékletével kiadott

Részletesebben

Hatályba lépés ideje: 2013. december 21.

Hatályba lépés ideje: 2013. december 21. Szentpáli István Kereskedelmi és Vendéglátó Szakközépiskola és Szakiskola Pedagógiai programja Hatályba lépés ideje: 2013. december 21. Lásd a kereskedelemben a vendéget, a vendéglátásban a kereskedelmet!

Részletesebben

Kompetencia alapú óvodai programcsomag. Projektzáró TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0096 DE OEC Óvoda 2010.06.21.

Kompetencia alapú óvodai programcsomag. Projektzáró TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0096 DE OEC Óvoda 2010.06.21. Kompetencia alapú óvodai programcsomag Projektzáró TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0096 DE OEC Óvoda 2010.06.21. Kompetencia alapú képzés fogalma Kompetencia alapú képzésen az ismereteken alapuló, de a készségek,

Részletesebben

Logopédiai tevékenység a Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálatban

Logopédiai tevékenység a Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálatban MLSZSZ Konferencia, 213.nov.16. Logopédiai tevékenység a Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálatban Mosányi Emőke megbízott főigazgató Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat JOGSZABÁLYOK 211. évi CXC. tv. a nemzeti

Részletesebben

Segédanyag: Szabó Kálmán: Osztályfőnöki kézikönyv Témavázlatok Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest 2001. Fejlesztési területek

Segédanyag: Szabó Kálmán: Osztályfőnöki kézikönyv Témavázlatok Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest 2001. Fejlesztési területek Tantárgy: Osztályfőnöki Készítette: Glatzné Gyömörei Irén Évfolyam: 13. Vetési Albert Gimnázium, Veszprém Heti óraszám: 1 Éves óraszám: 32 Tankönyv: Segédanyag: Szabó Kálmán: Osztályfőnöki kézikönyv vázlatok

Részletesebben

HELYI TANTÁRGYI RENDSZER. OSZTÁLYFŐNÖKI Évfolyam: 5-8.

HELYI TANTÁRGYI RENDSZER. OSZTÁLYFŐNÖKI Évfolyam: 5-8. EMBER ÉS TÁRSADALOM Tantárgy: (helyi) Évfolyam: 5-8. Óraszámok Tantárgy Óraszám évfolyamonként 5. 6. 7. 8. Osztályfőnöki 1 1 1 1 Éves óraszám 36 36 36 36 Témakörök Fejlesztési területek 5. 6. 7. 8. Közösségformálás

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET

OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET 12. B szakközépiskolai osztály 2014/2015 Osztályfőnök: Osztály: Nyíregyháza, 2014. szeptember 01. Készítette: Salamonné Bíró Beáta (OFMK. vez.) Engedélyezte:. intézményvezető helyettes

Részletesebben

Pedagógiai Program 2013

Pedagógiai Program 2013 Pedagógiai Program 2013 Boglári Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Hatályos: 2013. szeptember 1-től, 2018. augusztus 31-ig 1 1. Az iskola nevelési programja... 3 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai

Részletesebben

T A R T A L O M III. NEVELÉSI PROGRAM

T A R T A L O M III. NEVELÉSI PROGRAM T A R T A L O M I. Az iskola adatai, jogállása 6 II. Helyzetelemzés 7 1. Társadalmi környezet 7 2. Tárgyi feltételek 7 3. A humán erőforrás 8 III. NEVELÉSI PROGRAM 1. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka

Részletesebben

Általános rehabilitációs ismeretek

Általános rehabilitációs ismeretek Tantárgy összefoglaló Tantárgy megnevezése Tantárgy képzési céljai A képzés célok részletesebb kifejtése: Általános rehabilitációs ismeretek A tanuló elsajátítsa a rehabilitáció modern szemléletét, ismerje

Részletesebben

TEMATIKUS EGYSÉG: Év eleji teendők, statisztikák. TEMATIKUS EGYSÉG: erkölcsi nevelés (2 óra)

TEMATIKUS EGYSÉG: Év eleji teendők, statisztikák. TEMATIKUS EGYSÉG: erkölcsi nevelés (2 óra) Tantárgy: Osztályfőnöki órák Készítette: Szarkáné Gáspár Andrea, Kádár Judit, Imreh László, Nyerges Eszter Osztály: X. évfolyam Vetési Albert Gimnázium, Veszprém Heti óraszám: 1 Éves óraszám: 36 Segédanyagok:

Részletesebben

NEVELÉSI PROGRAM 2013.

NEVELÉSI PROGRAM 2013. NEVELÉSI PROGRAM 2013. A Gyermekekről...Gyermekeitek nem a ti gyermekeitek. Ők az Élet önmaga iránti vágyakozásának fiai és leányai. Általatok éreznek, de nem belőletek. És bár véletek vannak, nem birtokaitok.

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM Péczeli József Általános és Alapfokú Művészeti Iskola

PEDAGÓGIAI PROGRAM Péczeli József Általános és Alapfokú Művészeti Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM Péczeli József Általános és Alapfokú Művészeti Iskola Péczeli József Általános és Alapfokú Művészeti Iskola 3630 Putnok, Gárdonyi Géza út 1 Tel: (48) 430-189 Tel/Fax: 531-014 E-mail:

Részletesebben

Az erkölcstan tantárgy tananyaga 1. évfolyam

Az erkölcstan tantárgy tananyaga 1. évfolyam Az erkölcstan tantárgy tananyaga 1. évfolyam Tematikai egység címe Az én világom Társaim Ők és én Közvetlen közösségeim A család és a gyerekek Tágabb közösségeim A lakóhelyi közösség A környező világ A

Részletesebben

Egészségedre! Káros szenvedélyek és egészséges életmód megismerése. Kompetenciaterület: Szociális és életviteli kompetencia 10.

Egészségedre! Káros szenvedélyek és egészséges életmód megismerése. Kompetenciaterület: Szociális és életviteli kompetencia 10. Egészségedre! Káros szenvedélyek és egészséges életmód megismerése Kompetenciaterület: Szociális és életviteli kompetencia 10. évfolyam Programcsomag: Felkészülés a felnőtt szerepekre A modul szerzője:

Részletesebben

Pályázati azonosító: TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0136. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés-innovatív intézményekben.

Pályázati azonosító: TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0136. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés-innovatív intézményekben. Pályázati azonosító: TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0136 Pályázat címe: Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés-innovatív intézményekben. Pályázó neve: Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Pályázó címe:

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Óbudai Nagy László Általános Iskola. 1032 Budapest, Zápor utca 90. (székhely) 1035 Budapest, Váradi utca 15/b.

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Óbudai Nagy László Általános Iskola. 1032 Budapest, Zápor utca 90. (székhely) 1035 Budapest, Váradi utca 15/b. PEDAGÓGIAI PROGRAM Óbudai Nagy László Általános Iskola 1032 Budapest, Zápor utca 90. (székhely) 1035 Budapest, Váradi utca 15/b. (telephely) Nevelőtestületi elfogadás dátuma: 2013. március 25. Fenntartói

Részletesebben

Pedagógiai Program Szentgotthárd és Kistérsége Oktatási Intézmény 1

Pedagógiai Program Szentgotthárd és Kistérsége Oktatási Intézmény 1 Pedagógiai Program Szentgotthárd és Kistérsége Oktatási Intézmény 1 2. számú melléklet A nehézség nem az új eszmék kialakításában rejlik, hanem a régiektől való megszabadulásban. (John Maynard Keynes közgazdász)

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI HALLÁSSÉRÜLT TANULÓK SZÁMÁRA. 5.- 8. évfolyam

OSZTÁLYFŐNÖKI HALLÁSSÉRÜLT TANULÓK SZÁMÁRA. 5.- 8. évfolyam OSZTÁLYFŐNÖKI HALLÁSSÉRÜLT TANULÓK SZÁMÁRA 5.- 8. évfolyam Általános célok és feladatok Önálló életvitelhez szükséges személyiségjegyek kialítása. A közösségi magatartás alapjain lerása, folyamatos fejlesztése.

Részletesebben

BEISKOLÁZÁS 2014/2015

BEISKOLÁZÁS 2014/2015 BEISKOLÁZÁS 2014/2015 Az iskola jellege, célkitűzése: Gimnáziumunkban az általános műveltséget megalapozó, kétszintű érettségi vizsgára, felsőfokú iskolai tanulmányok megkezdésére, valamint a munkába állásra

Részletesebben