Magyar Irodalmi Hírlevél

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Magyar Irodalmi Hírlevél"

Átírás

1 Magyar Irodalmi Hírlevél MAGYAR TITKOK: Bottal és bot nélkül. BRÓDY SÁNDOR ( ) Wass Albert: Elvásik a veres csillag.részlet Czike László : Digitális reinkarnáció BRÓDY SÁNDOR : Boldog emberek Babits Mihály: Miatyánk 1914 Kosztolányi Dezső: Téli alkony Csoóri Sándor kapta az MMA nagydíját Megjelent az Irodalmi Magazin Rabindranath Tagore: Áldozati énekek NOVEMBER NYOLCVANÖTÖDIK MEGJELENÉS 1

2 MAGYAR TITKOK REGÉNY XVI. Bottal és bot nélkül. Utamat folytatám ugyan a város felé, de a szép Börger Lenke nem ment ki fejemből; bárhová fordítám szemeimet, mindenütt csak csodaszép szemeit és igéző arczát látám. Azonban, ne gondolja ön, szép olvasónő, hogy szerelmes vagyok, oh, épen nem! Átugrottam én már a száz tű hosszát, következéskép nem igen lehete attól tartanom, hogy csak amúgy könnyedén komoly szerelembe essem. Csupán részvét, igen, felebaráti részvét volt azon indulat, mely keblemet ily élénk hevülésbe hozá. Eddig Móricz ügyében csak boszú és kalandvágy intézé lépteimet, most pedig érzém, hogy az elnyomatott ártatlanság ügyvédévé lettem, s itt akaratlanul az «Ördög naplója» jutott eszembe, s félig-meddig Robin de Boisnak kezdém magamat képzelni, ki az özvegy és árva vagyonát visszaszerzi; azon lényeges különbséggel mindazáltal, hogy én teljességgel nem vágytam a szép árva kezét birni, mert a szabadságot mindenek fölött szeretem. Gondolatim tömkelegéből lépések riasztának föl. Két férfi haladt el mellettem. Első tekintetre is látám, hogy politikusok, mert mind a kettő egyszerre beszélt, s az egyik igen gyorsan ment, mi miatt többször megbotlott a göröngyös úton, míg a másik nagyon is lassan lépegetett, minek következtében mind a kettő mindig meglehetősen egymás mellett maradt. Az egyik tehát rohanva, s a másik fontolva haladó, gondolám magamban és figyelmezni kezdék szavaikra, lépéseiket illő távolban követve. Barátom, - így szóla az, ki minduntalan megbotlott, - hiába törekszel engem becsületes szándékodról meggyőzni. De kérlek, hallgass meg legalább. Ugyan minek? Hiszen tudom, mit akarsz mondani. Okaitokat minden ember ismeri. Tehát czáfold meg állításomat. Ugyan minek? Hiszen a többség úgy sem hiszi okoskodásidat. Te tehát azt hiszed, hogy bot nélkül is kormányozhatni a parasztot? Nemcsak ezt hiszem, hanem egyenesen azt állítom, hogy bottal csak rontani lehet és javítani épen nem. Furcsa vagy te, barátom, hiszen egyszer saját szemeimmel láttam, hogy inasodat megverted. Igaz, de ebből épen nem következik ám, hogy helyesen cselekedtem. A mire egyes ember indulatának heve által ragadtatik, annak gyakorlására nem kell törvény által is engedelmet adni. Engedj egy kérdést, barátom. Tessék. Köteles-e a gyermek szüléinek szót fogadni? Igen. Hátha lopást vagy gyilkosságot parancsolnak neki? Akkor akkor nem tartozik nekik engedelmeskedni. Miért? Miért?! Mert ez rossz tett. Úgy! És mikép birja a gyermek megitélni, hogy jót vagy rosszat parancsoltak-e neki szüléi? Nem tagadom, hogy ez kissé bajos; de mire czélzasz e hasonlítással? A műveletlen ember itélőtehetsége is csak olyan, mint a gyermeké, s így erőszakos eszközt is kell ellenök használni, ha boldogulni akarunk velök. Oh, barátom, már ebben csakugyan szerfölött csalatkozol! Ez egészen más. Ily hangon huzamosb ideig folyt még e vita, s én már unni kezdém az egészet, mert többszöri tapasztalásból tudám, hogy a rohanók és fontolók soha nem szoktak egymás okainak engedni, habár bensőleg meggyőződnek is azok igazságáról. Már épen más ösvényre akarék térni, midőn oly nevet monda ki a fontoló, mely egész kiváncsiságomat ismét fölébreszté. Így szóla ugyanis társához: 2

3 Már bocsáss meg, barátom, de ti mindenesetre következetlenek vagytok, s tetteitek többnyire merőben ellenkeznek szavaitokkal. Ti, például, minden megyegyűlésen titkos szavazást sürgettek, s tisztújításon mégis ellenzitek gyakorlását, mert féltek, hogy méregdrágán vásárlott embereitek által cserben hagyattok; ti a nemzeti szinészet pártolásáról csevegtek, s magatok még országgyűlés alatt is német szinházba jártok, vagy német és franczia táncz által könnyítitek a haza gondjaitól megnehezült fejeiteket és e haszontalan mulatozásra sok ezret szórtok ki, míg a közhasznú vállalatokat fillérrel sem pártoljátok, s azok előmozdítására csak másokat szólítgattok föl; ti a magyar nyelv mellett legnagyobb indulatossággal harczoltok, fényesnél fényesb szókkal, s magatok még tanácskozási termeinkben is többnyire németül csevegtek egymással; ti a főnemességet úton-útfélen korholjátok, s mégis majd kibútok bőrötökből a nagy öröm és elragadtatás miatt, ha valamelyiknek társas körében herbatét szörpölhettek és a tejszínes hölgyekkel kártyázhattok; ti az egyházi jószágok világiasítását ugyancsak sürgetitek! De bezzeg szívesen ültök a vendégszerető egyházi férfiak asztalához; te magad pedig, ki annyira pártolod a nemzetiséget és annyit beszélsz a németek ellen, íme, most Börger Lenkét akarnád nőül venni, ki egyetlen szót sem tud magyarul! Elek, illik-e ez? És ugyan mért ne illenék? Hogyan?! Többi vádjaidra nem tartom érdemesnek a választ, s nincs is most kedvem hosszú politikai értekezés elmondására; az utolsóra nézve azonban azt mondom, hogy én a szép Lenkét szeretem, s legyen csak nőmmé, fogadom, hogy rövid idő alatt megmagyarosítom, s így nemcsak szívemnek, hanem még nemzetiségünknek is szolgálatot teszek. Oh, barátom, nagyon csalatkozol! Száz esetet tudok én, melyben a legderekabb magyar embert is elnémetesíté a német asszony. Úgy mind a száz férfi gyáva volt! Majd elválik! Hát mikor lesz már a menyegző? Bár rég átestem volna már rajta! De egy fiatal báró édeleg a lyány körül, s ez annyira hizeleg hiúságának, hogy ajánlatimra nem igen akar hallgatni. Báró? Igen, Dalmer báró. Nem ismerem. Porosznak mondja magát, igen bőven költ és mindennapos a háznál. Már úgy csakugyan nehéz lesz állásod. Annál édesb lesz a diadal. Ha lesz! Barátom, a valódi férfi soha nem retten vissza az akadályoktól. Hah, barátom, tekints csak oda! Semmi különöst nem látok. Dehogy nem! Íme, így dolgozik a műveletlen paraszt, midőn botot érez közelében. Előttünk napszámos tótokat pillanték meg, kik vetélkedő szorgalommal dolgoztak s néha félre tekintének a fölvigyázó botjára. Elek közönyösen szóla: Bizonyosan bot nélkül is dolgoznának. Fogadjunk, hogy nem. Nem bánom. Tíz aranyban. Áll. Most magához szólítá Elek barátja a felvigyázót s e szókat mondá neki: 3

4 Barátom, mi ketten bizonyos fogadást tettünk, melynek végrehajtásához megkivántatik, hogy maga innen távozzék s csak két óra mulva térjen ismét vissza. Itt van e szolgálatért öt forint. De mondja meg a napszámosoknak, hogy két órára távoznia kell a városba. Néhány igen gyönge ellenvetés után megegyezett a fölvigyázó, mert hiszen a mai világban ugyan kit ne lehetne megvesztegetés által kötelessége ösvényéről eltávolítani! Távoztakor hangosan mondá a napszámosoknak, hogy szorgalmasan dolgozzanak, mert csak két óra mulva térhet hozzájuk ismét vissza. Ezután távozott s a két férfi a közeli bokrok mögé vonult, míg én, szinte közel hozzájuk, egy magas fa alá heveredtem. Alig tünt el látkörünkből a fölvigyázó, azonnal igen furcsa látvány kezdett előttünk kifejleni. A napszámosok letevék terhöket, nagyokat nyujtóztak, még nagyobbakat ásítottak, fejöket vakarták, pipájokra tüzet csiholtak, leguggoltak, tüzet élesztettek a földön, burgonyát kezdének sütni és lassanként igen mély s alkalmasint szerfölött érdekes beszélgetésbe merültek a tűz körül. Enyim a tíz arany! Nem tagadhatom. Meg vagy most már győződve, hogy bot nélkül... Ez semmit nem bizonyít, valamint egy fecske még nem jelent nyarat. Most ismét heves vitát kezdének a tüzes politikusok, én mindazonáltal csak ezt gondolám magamban: jó urak, valóban mindketten csalatkoztok. Az emberben mindig tisztelni kell az emberiséget, de azért minden ember iránt egyenlő bánásmódot gyakorlani csak akkor lehetne, ha mindnyájan egyenlő felfogással birnának; ezt pedig csak nevelés fejtheti ki századok alatt. Bizony furcsa! Vannak úgynevezett szabadelméűek, kik a botoztatást minden kivétel nélkül ellenzik, mondván, hogy azáltal barommá aljasíttatik az ember. Ej, kedves uraim, ti mondjátok ezt? Ti, kik embertársaitokat bizonyos czélok elérhetése végett leitatjátok és azáltal valódi barmokká aljasítjátok?! Ez az igazi bűn, mely szégyent áraszt a XIX-ik század fölvilágosult szabadelméű hőseire is! Én is azt hiszem, hogy a botoztatás barommá aljasít, de ebben csak bűnösek részesülnek: ti ellenben az ártatlan embereket változtatjátok barmokká, midőn érdekeitek előmozdítása végett barmokká részegítitek őket. És ez azután vajmi nagy különbség! Kissé kevesebbet kellene tehát most talán a bot ellen szónoklani, hanem inkább nevelni kellene a népet; ezt pedig ne várjátok mástól, hanem kezdjétek meg magatok, ti rohanók és fontolók s ne tegyétek embertársaitokat szándékosan barmokká és gazemberekké, midőn borral s pénzzel hazudozásra és vérengzésre kényszerítitek őket! E pillanatban lódobogás közelíte a város felől. Föltekintvén, egy díszes külsejű lovagot pillanték meg, pompás öltözetű csatlóssal; mindketten egyenesen a vízgyógyintézet melletti major felé vágtattak. Elek indulatosan szóla barátjához: Íme, Dalmer báró! Csinos ember! Most ismét Lenkéhez siet. Élesen szemügyre vevém a lovagot s ki képzelheti bámulásomat? Dalmer báróban Beattini grófra ismertem! Irta NAGY IGNÁCZ 4

5 BRÓDY SÁNDOR ( ) Azon a magyar századfordulón, amely az irodalomban Adyék fellépését készítette elő, a legnagyobb hatású író Bródy Sándor volt. Harcos publicisztikában ő készíti elő Adyt, regényírásban ugyanúgy hat Móriczra, mint Krúdyra, a színpadon tőle tanul Móricz is, Molnár Ferenc is, Szomory Dezső is. Az utána következő nemzedék legkülönbféle hangvétele, hangütése közvetlenül vagy közvetve Bródy Sándorra vezethető vissza. Az irodalomtörténeti szokvány pedig úgy tartja nyilván, hogy vele kezdődik el minálunk a naturalizmus. Ez a megállapítás voltaképpen nem is igaz. A magyar naturalizmus Justh Zsigmonddal kezdődik, és nyomai vannak már Csiky Gergely egyes színjátékaiban is; Bródy viszont csak félig-meddig mondható naturalistának. Ha nagyon pontosak akarunk lenni, úgy mondhatjuk, hogy Bródy tulajdonképpen a romantika egyenes folytatása, aki elérkezik a századvég és a századforduló szecessziójához, miközben megilleti a naturalizmus is, hogy színezze művészetét, s mindezzel az előkészülettel szépprózában is, színpadi irodalomban is előkészíti a XX. század realizmusát. De aki mindezt így tudomásul veszi, még semmit sem tud Bródy Sándorról, a csillogó emberről, a nagyszerű stilisztáról, az élet és irodalom nagy sikereinek hőséről, aki végül is magára marad, s egy tőle merőben elidegenedett világban, korán megöregedve, kopottan, elhagyatottan hal meg egy kórházi ágyon. Alulról jött ember volt: egy egri zsidó foltozószabó fia, aki néptanítónak indult, de tanulmányait nem fejezte be; valójában mindvégig félművelt ember maradt, aki lángelmével pótolta tudományos és irodalmi ismereteinek hiányait; még németül sem tudott soha tisztességesen megtanulni, pedig annak idején az Osztrák-Magyar Monarchiának magyar polgársága és értelmisége úgyszólván kétnyelvű volt; felső úri osztálya pedig jobban tudott németül és franciául, mint magyarul. Bródy csak magyarul tudott, de magával hozta a nép nyelvét és a népdalok ritmikáját, ehhez hozzátanulta a Budapesten bontakozó világvárosi élet nyelvbeli városiasságát, és kialakított egy olyan szépirodalmi nyelvezetet, amely mellé még idősebb kortársai között is csak Mikszáthé állítható. Csakhogy Mikszáth finoman árnyalt irodalmi nyelve a múltak nagy összegezése, Bródyé azonban a jövendők nagy kezdeményezése. Ez tovább tudott fejlődni a népi hang felé Móricz Zsigmondig, a szecessziós stílusburjánzás felé Szomory Dezsőig és a próza költői töltöttsége felé Krúdy Gyuláig. A Budapestre érkező fiatal Bródyt a népdalok és népmesék után két irodalmi élmény ragadta meg végleges érvénnyel: Jókai áradó meseszövése, fordulatossága és szemléletessége még diákkorában, majd a közlelkesedés és közfelháborodás közepette világdivattá emelkedő Zola részletekben tobzódó, aprólékosságaiban is izgalmas, az élet riasztó mélységeibe mutató naturalizmusa. Zola olvastán maga is naturalista kívánt lenni, holott a naturalizmusból igazán azok a túlzások ragadták meg, amelyek Zolánál is romantikus hatások. Utólag is nagyon különösen hangzik, de meghökkentő volt a maga korában is, hogy programszerűen Jókai és Zola irodalmi örökségét akarta összeszőni. De valóban ezt csinálta, legalábbis írói sikereinek első évtizedében. Amikor egészen korai próbálkozások után, 1884-ben, a huszonegy éves fiatalembernek Nyomor című novelláskötete megjelent, feltűnést keltett az egész irodalomban. Ez a témavilág - a szegény embereké - majdnem új volt minálunk. Egészen új nem volt: éppen az idősödő Jókai fordul egyre nagyobb érdeklődéssel a nyomorúság kiszolgáltatottjai felé, ahogy Nyugaton Victor Hugo és Dickens áll ki a szegények igazsága mellett, jól mutatva, hogy a naturalizmus mennyire benne gyökeredzik a romantikában, és az igazi nagy romantikusok már eljutnak a naturalizmus közelébe. De a nemesi-polgári közönség Jókainál eltévelyedésnek tudja ezeket a kitérőket, még a divatos Csiky is megbukik, ha megközelíti a naturalizmust, s így Bródynál valami nagyon merészen újnak veszik tudomásul a zolai színezetű témákat. A fiatalabb nemzedékek egyszerre őbenne látják programadójukat. Ő pedig alkalmas arra, hogy irodalmi vezér legyen. Nem mellékes emberi-művészi kiállásának megértéséhez, hogy rendkívül szép férfi, aki igényt tart az élet minden diadalára, és olyan szenvedéllyel éli a sikereket is, a pillanatnyi csalódásokat is, hogy egy ízben hirtelen elkeseredésében pisztollyal mellbe lövi magát. Szerencsésen felgyógyul, és ez az öngyilkossági kísérlet is romantikus fényekkel veszi körül. 5

6 A szépirodalom mellett azonnal rákap az újságírásra. Kitűnő szeme és kitűnő stílusa pótolja mindiglen is hiányos műveltségét. Korántsem érti úgy a politikai összefüggéseket, mint majd nemsokára Ady; ismeretbeli felkészültségben meg sem közelíti sem a vele egy időben induló és vele jó barát Ambrus Zoltánt, sem a tudósnak is beillő nagy novellista Cholnoky Viktort. De mindezek mégis benne látják a tanítómestert, a publicisztikai példaképet. Harcias, szellemes, ötletgazdag. Csak úgy árad belőle az élőszó és az írás. A társaságokban ő az élet fejedelme, a haladni akaróknak ő diktálja az irodalmi divatot (de olykor még az öltözködési divatot is a feltűnni kívánók számára). Csak úgy önti novelláit és regényeit. Úgy törnek fel történetei és gondolatai, hogy alig győzi megfogalmazni. Ez az oka annak a nagy egyenetlenségnek, amely műveiben található. Jól megfér benne jó ízlés és pongyolaság, gondos szerkesztés és elnagyoltság, az irodalmi vezérség tudata és kigúnyolása mindannak, amit csinál. Egyénisége az irodalmi múltból leginkább Kisfaludy Károlyra emlékeztet: az is saját életét tékozló szép férfi volt; annál is elválaszthatatlan a műgond és a pongyolaság; annál is egységre lépett népies és városi; az is irodalmi vezér volt, és kedvtelve gúnyolta magamagát; róla is elmondhatjuk, amit Bródyról, hogy bár jó néhány maradandó művet alkotott, hatása sokkal jelentékenyebb, mint művei. Kisfaludy Károly szellemi atyja volt a romantikának és a reformkornak; Bródy szellemi atyja volt Ady nemzedékének és a forradalmak előkészítésének. Bródy néhány tucat novellája a műfaj klasszikusai közé számít. Hófehérke című regénye a Jókai-típusú romantika végső, maradandó szép alkotása; az Ezüst kecske és A nap lovagja jelentékeny realista regények: a századforduló polgári világának kritikai képei. A századforduló után pedig új kifejezési formáját találta meg a drámában. Itt is igen romantikus az indulás: a Hófehérke színpadi változata és a magyar múltat lírai-anekdotisztikusan idéző Királyidillek még kísérleti időszakot mutatnak. De a későbbi drámákban is marad sok romantikus elem (Lyon Lea, A szerető), de ezen az úton, a maga sajátos naturalista programjával mégis eljut a jelentékeny realista drámákig. A dadában - talán legjobb drámai műve ez - szembefordul a népszínművek avult szellemével úgy, hogy a népszínművek paraszti világát mutatja be a maga igazi nyomorúságában, ahol áruvá válik a szegény leány. Ebben a drámában van ereje Bródynak tragédiáig vinni azt, ami tragikus. Gorkij Éjjeli menedékhelyének sötét színei is érződnek ebben a drámában, amely a kifosztott, megalázott cselédlány végzetes történetével mond ítéletet a polgári világ fölött. Soha többé ilyen következetes nem tudott lenni, mert bár áhította az igazságot, de ugyanígy áhította a közönség tapsait is. A tanítónőt úgy írta meg, hogy két befejezése van: az egyik a polgári közönség szájíze szerint, a másik a saját jó ízlése szerint; az egyik happy endes, a másik kíméletlen kimenetelű; lehet válogatni, melyik színház hogyan akarja játszani. A medikus című dráma pedig két felvonáson keresztül bírálóan realista; itt is az eladott, a megvásárolt emberről van szó, de a harmadik felvonás hirtelen két boldog házassággal végződik. De azért ezek is jó drámák: nemzedékek tanultak belőlük színjátékot írni. Idáig tartott a dicsőség. Azután következtek a forradalmak évei. Bródy rokonszenvezett a forradalommal, de nem volt forradalmár, hogy melléjük álljon. Nem volt ellenforradalmár sem, hogy szembeszegüljön velük. Nem is volt útja tovább. Az ellenforradalomnak nem kellett, ezeknek túl forradalmár volt a nem titkolt rokonszenve; de a forradalmárok számára megfeneklett polgár volt, aki nem tudott velük tartani. Így hirtelenül magára maradt. Sohase gyűjtött pénzt, tehát rázuhant az anyagi gond. Megöregedett, megkopott. De még megírta végső remekét, a Rembrandtról szóló novellaciklust a megöregedett, megkopott, magára maradt művészről: egyik legszebb műve ez. Azután jött a kórház és a halál. Azóta klasszikusaink közt a helye. Hegedűs Géza Krupinszki Ilona Bánffy Dezső miniszterelnök így szólt Herczeg Ferenchez, aki akkoriban szabadelvűpárti képviselő volt: - Ugyan kérlek, mi lehet annak az oka, hogy az ellenzéki lapok mind érdekesek, a kormánypártiak mind csapnivalóan unalmasak? Herczeget, aki akkoriban is publicisztikai tevékenységet folytatott, bosszantotta ez a kérdés formájába bújtatott szemrehányás, és így válaszolt: - Az ok igen egyszerű, kegyelmes uram. Az ellenzéki lapokat a közönségnek írják, a kormánypártiakat teneked, kegyelmes uram. Bánffy Dezső sem volt többé kíváncsi Herczeg Ferenc véleményére. 6

7 Wass Albert: Elvásik a veres csillag Nehány hétre rá Mózsi építeni kezdett valamit fönt az erdő sűrűjében. A baltacsattogás, kalapácsolás lehallatszott a házig. De mivel ő nem beszélt róla, az asszony se kérdezett semmit. A gyerek akkor már lejárt az iskolába. Virradatkor indult alá, délire való batyuval a vállán s estére került csak vissza. Így ő semmit se tudott arról, amit az apja mívelt. De annál többet tudott arról, ami a faluban történt. Az új tanító arról beszélt a gyerekeknek, hogy iparosítani kell az országot, mert csak úgy láthatják igazi hasznát a szocializmusnak. Gyára lesz a falunak, hamarosan újságolta kicsi Mózsi egyik este csöndérek terelik munkába a falut, mert buták ám a népek, azt mondja a tanító úr, s nem tudják, mi jó nekik. Aztán elmondta, amit odalent hallott. Hogy előbb gyűlést hívtak össze a tanító meg a jegyző, s elmagyarázták azoknak, akik ott voltak, hogy ha a község részt vesz a pártprogramban, akkor a nagy Sztálin hazaereszti majd hálából a férfiakat. Így aztán rögtön utána való napon valami hatvanan is eljöttek a báró hajdani botgyárához, többnyire asszonyok ugyan, de azért szépen kitakarították az épületet, s a ledőlt fal fölépítéséhez is hozzákezdtek. A második nap is voltak még vagy húszan De a harmadik reggel már csak két öregember jött el, akik még az életüket is odaadták volna azért, hogy otthon láthassák újra a fiaikat. Mikor a jegyző kiment, hogy megnézze a munkát, csak Zabulikot meg Piripókot találta a fal építésénél, cigány Plundrást meg a tetőn. S a két öregembert, akik egyébre se voltak jók, csak malterkeverésre. Hol vannak a többiek? förmedt rá a jegyző Zabulikra, nem megmondtam én, hogy házról házra járjon minden reggel? Jártam én vonta meg Zabulik a vállát rosszkedvűen. S mit mondanak? kérdezte a jegyző. Azt, hogy ingyért eleget dolgoztak már felelte a párt elnöke, s hogy a régi világban napszámot fizetett a gyár, pedig akkor a bárónak dolgozott. Most, hogy a mienk, kétszer annyit kellene fizessen, ezt mondja mindenki. A jegyző elvörösödött mérgében. Miből fizessen? üvöltött a hajdani kertészre előbb jövedelem kell legyen, csak azután jöhet a fizetség. Előbb munka kell, csak azután lehet jövedelem. Magyarázza meg nekik. Sok buta paraszt. A bárótól megmentődtek. Nincs napszám többé, csak jövedelem van. Érti? Én értem morogta Zabulik, meggyőződés nélkül, de ezeknek hiába mondom. A jegyző káromkodott s elment. Egy idő múlva Piripók is abbahagyta a faltapasztást, s a cigány is lemászott a tetőről. Fizetés nélkül dolgozik az ördög morogta a cigány, tőlem megeheti a jegyző a maga kommunizmusát. De amikor a kastélybeli holmit osztogatták, akkor jó volt párttagnak lenni, mi? förmedt reá a hajdani kertész, bosszúsan. Azt a nehány rongyos bársonyszéket akár ma visszahozhatom, ha kell magának feleselt vissza Plundrás, sze cafat az már mind. Ha azt hiszik, hogy a világ végéig ingyért dolgozom maguknak, akkor elment az eszük. Azzal otthagyta Zabulikot meg a gyárat. Én is be kell hordjam a télire való fámat morogta a félszemű, s ő is eloldalgott. Zabulik még babrált ott egy ideig a két vénemberrel, délben aztán ő is hazament. Másnap már senki se jelent meg a gyárnál. A jegyző ráparancsolt a csendőrőrmesterre, hogy gondoskodjon munkásokról. Az őrmester aztán meg is tette a magáét. Letartóztatott tizenhat asszonyt s nyolc öregembert, egy éjszaka ott tartotta őket a kastély pincéjébe zárva, s másnap reggel kivitte őket a gyárhoz. Azóta aztán, ha lassan is, de halad a munka s a tanító szerint októberre megindulhat a gyár, fejezte be a gyerek a mesélést. Akkor már szeptember derekán jártak. A törökbúza zöld volt még ugyan, de már keményedett a magja ügyesen. Esténként pirítani lehetett bükkfaláng fölött. Egy héttel későbben Mózsi újra levitt két nyulat a komisszárnak, hogy melegen tartsa azért a barátságot. Hallom, hogy gyáruk lesz vetette oda a szót, miután a nyulakkal végeztek. Lesz üzem, lesz, Mózsika dicsekedett ragyogó ábrázattal a köpcös, lesz dicsőség falunak, bizony! Pénz is lesz? kíváncsiskodott Mózsi. 7

8 Dombi elvtárs arca elsötétedett. Te vagy mint többi. Mindig gondolsz pénz. Buta kapitalista világ tanította téged. Munkásnak kell öntudat. Dicsőség. Hogy termelje sokat, többet, mint kapitalista világ! Pénz nem kell? Kapja termelésből igazságos rész. Amit termeli, az lesz övé. Aha bólintott Mózsi, a botgyár botot csinál, s így hát aki dolgozik a botgyárban, azt pénz helyett bottal fizetik. Kezdem már érteni ezt a szociálizmust. Az jó, az nagyon jó örvendezett a köpcös, majd mikor megindul gyár, csinálunk nagy ünnep. Mindenki eszik, mindenki iszik s egész falu örvendez. Te hozol nekem jó pálinka, igen? Mit te nevezel víz, fenyővíz, he? Mózsi elgondolkodva nézte a komisszárt. Az olyasmi kisüstön készül felelte óvatosan. Neked van kisüst, nem? S ha van, akkor mit szól hozzá a törvény? érdeklődött Mózsi. A komisszár legyintett. Én megvagyok törvény. Nép szereti pálinka. Kommunista Párt szereti nép. Kommunista Párt szereti tied pálinka. Te nem félsz. Én nem vigyorgott Mózsi megkönnyebbülten, Isten megáldja hát s a többit bízza reám. Azzal billentett egyet a kalapján s már ment is. Otthon derűs arccal lépett a házba. Lesz malac tavaszra hirdette meg az újságot, s ha Isten megsegít, bárány is. Mi történt? meresztette el Rozáli a szemét. Elmennek a muszkák? kíváncsiskodott a gyerek. Odáig még nem jutottunk vallotta be Mózsi, de holnaptól kezdheted a borókagyűjtést. Engedélyezték az üstöt? örvendett meg az asszony, s már látta is magában a sok jó holmit, ami újra utat lel a hegyre, cserében a borókaszeszért. Félhivatalosan felelte Mózsi titokzatosan, s többet aztán nem tudtak kivenni belőle. Az ősz haladt a maga útján, az éjszakák egyre hűvösebbek lettek s az asszony meg a gyerek járták a hegyet boróka után, amikor csak lehetett. Mózsi rendbetette az üstöt ott fönt a Medvevágás bozótjában, kijavította a kaliba födelét is s megfoltozta a vályúkat, melyek a forrás jó hideg vizét odahozták az üsthöz. Közben zörögni kezdett a törökbúza levele is, s egy vasárnap reggel odaszólt Mózsi a fiának. Ideje jött, hogy elővegyük a disznólábakat. A gyerek előhozta a csűrből a négy kiszáradt lábat. Mózsi kezébe vett kettőt, s elkezdte velök bökdösni az udvar földjét. Arasznyira egymástól, szép egyenes sorban. Aztán fölegyenesedett s megkérdezte a fiát. Ha nem láttál volna engem, mit gondolnál? Hogy egy disznó járt az udvaron vigyorgott a gyerek. Akkor jó nyugodott meg Mózsi, mondd meg anyádnak, hogy hozza a zsákokat le a törökbúzához. Estig huszonöt zsákot töltöttek meg szép érett törökbúza csövekkel. Rozáli s a gyerek törték a törökbúzát, s Mózsi cipelte föl egyenként a tele zsákokat az erdőbe, s hozta vissza üresen. Az erdő felé eső részt törték, részben mivel az látszott érettebbnek, részben pedig a célszerűség miatt. Éjszaka szép telehold volt, s így Mózsi elhatározta, hogy vacsora után folytatják a munkát. részlet 8

9 Czike László Digitális reinkarnáció Előszó Emlékeznek, úgy 1968 tájékán a Halálfejesek című amerikai filmre, csak 18 éven felülieknek? Kádár János pár hét után betiltatta. Jó oka volt rá. A jövőbe látott szigorúan Kádár János koponyáját ismeretlen tettesek ellopták. Negyven centiméteres átmérőjű vájatot ástak vagy fúrtak az öreg sírban fekvő koporsóhoz, hogy hozzáférjenek a fejhez. Gyilkos és áruló szent földben nem nyugodhat! írták fel a halottgyalázók a Munkásmozgalmi Pantheon falára. Félrevezetésül, hogy szimpla és profán sírrongálásnak álcázzák aljas, valójában mint majd látjuk - okkult rituális célú tettüket. Ezt csak profik csinálhatták, semmiképpen nem profánok! Heteket töltöttem az interneten, hogy összeszedjek mindent, ami segíthet az eligazodásban, mi és miért történhetett valójában? Miközben dokumentumokat, képeket, videókat kerestem s találtam, egyre jobban elszörnyülködtem: ilyen rafinált, ilyen aljas lenne az ember? Aki kedvet kap hozzá, járja végig az utamat, nyomjelzőket bőven hagytam a szövegben. Azt hiszem, hátborzongató Ma már itt, Magyarországon is bármikor, bármi megtörténhet. Kékszakállú vára Az alternatív történelem lényege a kettős rendeltetés. Minden dolognak és történésnek kettős jelentése, funkciója van: egy fedőcélú, látszat-értelmezés és egy rejtett valódi. Egy felszíni, aktuális-publikus, illetve egy titkos örökérvényű, természetfeletti. Az analógia alkalmazásával megérthetjük, mi is a háttérhatalom. Gondoljunk például az emberi személyiség káini kettős természetére, amelyet Jákob és Ézsau bibliai története is megörökít. Barátod ma még szembemosolyog veled, s holnap tán, titkon régóta melengetett hátsó szándékát megvalósítva, hirtelen hátbadöf. Előre bocsátom: a téma, amelybe ezennel belefogtunk rendkívüli módon összetett, bonyolult; erőteljes szintetizáló és elvonatkoztató készséget igényel, úgyhogy aki eddigi életében nem jutott el a kétágú (egyidejűleg kettős, kétirányú, párhuzamos, parallel, szimbolikus, alternatív, stb.) gondolkodásmód elsajátításáig, az, kérem, itt és most hagyja abba fejtegetésem olvasását. Csak elpocsékolt idő. A jelen tanulmány ugyanis nem egy állatkerti séta története. Másrészt viszont: a kulcs, amelyet most olvasóm kezébe nyújtok általános sperhakni, amely minden titkos ajtót feltár. Ez a világ, amelyben amúgyis a Kékszakállú Herceg vára. Aki nem ismeri a paprikáskrumpli rostélyos) alkotóelemeit és ételreceptjét, az nem tud paprikáskrumplit megfeszül se. Más. Az internet ugyebár egy szabad felhasználású inóceán. Ámde aki nem ismeri, hogy mit, hol és hogyan keressen, aki nem szisztematikus keresés módszereit és kulcsszavait, az sosem találja meg a teket tölthet a számítógépe előtt, akkor sem fog megtanulni, megérteni valóságos élünk (serpenyős főzni, mégha formációs ismeri a lényeget hesemmit. Használjátok hát a rejtélyek kulcsát, egészséggel! Ismerjétek meg az elveszett/ellopott koponyák halottgyalázóit! Fejnélküli lovas 9

10 A köznapi beszédben rengeteg olyan szót, kifejezést, szóképet, metaforát használunk, amelynek sokszor a használt jelentésével sem vagyunk tisztában, nemhogy az átvitt értelmű szakrálissal, amely talán mondanom sem kell! pedig az eredeti, az igazán fontos jelentés, szemben a hétköznapival, mely csak praktikus napi célokat, mármint a mindennapok operatív kommunikációját szolgálja. Ilyenekre gondolok, mint: fejvesztve menekül, fejetlenség, fej- és jószágvesztés, fejvesztés terhe alatt, vagy épp az angolszász mondavilágból ismert fejnélküli lovag rémes, legendás alakja. Vagy: hogy a fejsze (a pallos) immár a fák gyökerére vettetett. A fejünket ma is könnyen elveszíthetjük mindkét értelemben A guillotine-t egy okkult francia találta ki, s nem egyszerűen csak a kivégzések technikai eszköztárát szaporítandó, hanem hogy viszonylag könnyen lehessen híres emberek koponyáihoz jutni. A múlt, a jelen és a jövő a felszín és a háttér egyszerre, együtt munkál bennünk; még akkor is, ha merő tudatlanságból, makacsul egy dimenzióban kívánjuk látni ezt a matrjoska-világot. Test és lélek a perc és az örökkévalóság alkalmi egysége vagyunk csak. Fej és koponya Nyilvánvaló, hogy emberi életünk központi testrésze a fej; amely minden gondolat, ötlet, terv vagy irányadó utasítás természetes forrása, kommunikációs és operatív cselekvő központja. (Megjegyzendő, hogy ámbár az emberi tudat székhelye az agy, amely mint az idegrendszer centruma, a fejünkben foglal helyet érzelmeink, s különösképpen a hitünk testi szerve a szív, amely egyben a transzcendens lelki funkciók gyakorlója is.) A fej miután a gazdatest elporladt megmaradó ereklyéje a koponya, amelyet idegen szóval golgotának is nevezhetünk. Jézus Krisztust a Golgotán, a Koponyák Hegyén feszítették keresztre 2000 éve a rómaiak Milyen emberi, az Isten elsőszülött közé elbújtatva. kévé szentelték, A magyar Zelnik József, templomos nagymester Leonardo evangéliuma című okkult history-fiction zugboncnok Leonardo, az ördög Mefisztofelésszel értelmében felboncolja a Jézus Krisztust, hogy megtalálják a szervi attributumát, mielőtt mélységesen emberi az a gondolat, lázadó fia." - írja több tucat levágott Amikor Gerbert de Aurillacot megeskették: nem imád titokban Testamen könyvében a kötött alkuja megfeszített feltámadás feltámadna. hogy a Sátán fej grafikái Rheims érsefejet A levágott fejet a Baphomet nevű bálvány (a szó a Mohamed név nyelvileg elfuserált, templomos változata) szimbólumát, melyet egyes szakértők a lefejezett Keresztelő Szent János johannita kultuszából eredeztetnek ma már főként politikai ellenfelek, s a másként gondolkodók rémisztgetésére használják csak templomos szabadkőművesek. A fejnélküli lovas ma már Britanniában sem kísért. Ám pl. a Várhegy kazamatái, a rendszerváltás páncélszekrényei, egyes internetes jegyzőkönyvek ma is koponyákkal és lábszárcsontokkal, olykor csonthiányos csontvázakkal vannak teli. A testtől elvált vagy elválasztott koponyák sokmindenre alkalmasak vö. pl. Mária Magdolna koponyájának dél-franciaországi kultuszával! -, amit az afrikai őserdők (a szubogók) vudu rituáléi és a délamerikai indiánok máig fennmaradt, inka és azték eredetű varázslatai alapján leginkább fekete mágiának nevezhetünk. A varázslók s az elvarázsolt népek hite szerint a halott ember koponyája megfelelő rituálé keretében egyaránt felhasználható a halott szellemi kisugárzásának erősítésére, vagy gyengítésére attól függően, hogy a megrendelő hatalom a törzsfőnök vagy a törzsi varázsló épp mit tart politikailag korrektnek, illetve kívánatosnak. Ma is sziklaszilárdan hiszik, hogy a halott szelleme a gazdatest halála, lebomlása után is a koponyában marad, kommunikálni lehet vele, sőt, a fekete mágia amely egy sajátos, okkult interface 10

11 eszközeivel a halott minden tudása, egykor megszerzett exkluzív élettapasztalata tetszés szerint lehívható, s átmenthető egy fogadó szellem koponyájába, ily módon újrahasznosítva régmúlt idők immáron elfeledett ismereteit, tárgyi tudását és rendszerszemléletét. Aki iszik a halott koponyájából, az megszerzi az elhalt minden tudását, ismeretét, élettapasztalatát így tartja a varázslók ősi hite. Bizonyos szertartások révén az is elérhető, hogy az elhalt szelleme (mint donor) egész személyiségében átköltözzék a kijelölt befogadó élő személy koponyájába, ehhez természetesen mindkét személy kölcsönös beleegyezése szükségeltetik. Akár fúzió, akár megkettőződés az eredmény, gyakorlatilag megvalósul a reinkarnáció. Az ősi népek nem hisznek a spontán reinkarnációban ehelyett ők maguk valósítják meg, rituális szertartásaik gyakorlása során. A rituálé egy ritka technikai-anyagi eszköz jelenlétét is igényli. A kristálykoponyák rejtélye (az alább említett idézeteivel) mű A Kristálykoponyák rejtélye című könyv szerzői - Chris Morton és Ceri Louise Thomas - egy ősi amerikai legenda nyomait járják körül, mely szerint létezik 13 átlagos emberi méretű kristálykoponya, amely képes a beszédre, s fontos információkat tartalmaznak az emberiség eredetéről, a világegyetem rejtélyeiről. De ez a tudás csak akkor válik számunkra is hozzáférhetővé, ha mindegyik előkerül, és egybegyűjtik őket, ehhez azonban az emberiségnek el kell érnie bizonyos fejlettségi szintet. Több ilyen kristálykoponya azonban máris előkerült. Mindegyiknek rejtélyes az eredete, és valamennyit paranormális tevékenységekről és hihetetlen szellemi vagy gyógyító hatalmakról, képességekről szóló történetek lengik körül. A mindentudás edényei Tudni akarjátok az eredetét a tárolóedénynek, amelyet ti kristálykoponyának hívtok... Sok-sok évezreddel ezelőtt alkották, egy magasabb intelligencia képviselői. Egy olyan civilizáció tagjai, amely megelőzte azokat, akiket ti majáknak hívtok. (A maják és számos más törzs is, a koponyák őrzőjének vallja magát.) A civilizációnk akkoriban már sokkal fejlettebb volt, mint a tiétek most. Ez a tárolóedény tartalmazza sokak elméjét, és az egy elmét. Nem az általatok fizikainak nevezett eljárás útján készült. Jelenlegi formájába a gondolat hatalma öntötte... A világ java része, amit mi teremtettünk, a szellem erejével jött létre. A szellem teremti meg az anyagot. Ti is meg fogjátok mindezt érteni, és a kristálytechnológia a maga teljességében is rendelkezésére fog állni azoknak, akik megértik, hogy a kristály az élő anyag, és hogy a szellem az anyag szerves része. Ez az edény azért kristályosodott ki, mert neked, a három dimenzió által behatároltan, szükséged van a látásra, a hallásra és a tapintásra. A formája megkönnyíti, hogy az elméhez csatlakozzék, anélkül, amit ti személyiségnek hívtok. Ti azonban tisztelitek a személyiséget, a fejet, az agy keretét, így az edény ebben a formában őrzésre és oltalomra talált a korok során. Az edény földi életének hossza esztendő volt; generációról generációra örökítették, csiszolták homokkal és szőrrel, így sértetlen maradhatott. Az atlanti civilizáció További edények fognak előkerülni, számosan vannak még; miután sem egyetlen ember, sem egyetlen szellem nem birtokolhatja az összes tudást. Az edények mindegyike tartalmazza az információt, hol található meg a többi. Egy váratlanul kerül majd elő a régióból, amit ti Dél-Amerikának hívtok, egy másikat pedig akkor találtok meg, amikor az általatok Atlantisznak hívott, elveszett civilizáció újra felmerül előttetek. Amikor valamennyi tárolóedény újra együtt lesz, bámulatos tudásnak lesztek a birtokosaivá: a fény és a hang lesz a kulcs. Amikor a megfelelő rezgést előállítjátok, megkaptok minden információt, amelyre szükségetek van. De az idő még nem jött el. Még mindig vannak olyanok, melyek még formát sem nyertek; s mások, melyek biztonságban pihennek az óceánok mélyén. Ma még túl veszélyes lenne az embernek birtokolnia ezt az információt; túl korai lenne az evolúció szempontjából, mert az emberiség még mindig a pusztítás eszközeinek fejlesztésére tör. Rátok akartuk hagyományozni az egység koncepcióját, de a ti elmétek ma is csak a széthúzást kutatja. Ahogyan ti mondjátok: aki keres, az talál. 11

12 Már megkezdtétek a különválást, de nem lesz tovább. Vágyatok a széthúzásra elvezet a pusztulásotokhoz. Mert a széthúzás megsemmisülés és halál. Máris érezzük a szétválás befolyását az erőszakban, egyre több az erőszak ezen a bolygón. Erőszak az ember ellen, erőszak a természet ellen, erőszak a Föld ellen. Azóta a Föld bolygó globális elitje minden tudományos eszközével és felhalmozott-koncentrált erőforrásaival lázasan keresi a megfelelő rezgés-generátort, amely a jelzett frekvenciát állítaná elő. Ez most hirtelen fontosabbá vált a Szent Grál, Jézus Krisztus sírja, a Frigyláda (frekvencia-generátor vagy mannagyártó automata?) a manna (monoatomos, kristályszerkezetű arany), stb. felfedezésénél, vagy a Világegyetem, az űr meghódításánál. Mert a kristálykoponya fontosabb lehet, mint a Bölcsek Köve. Az atlantisziak üzenete Megértjük, ismerni akarod az emberiség eredetét. El akarjuk hát mondani neked, hogy a saját eredeted formája a gondolat volt, és hogy felfelé kell vetned a tekintetedet, nem lefelé. A kezdetei annak, amit ti a saját civilizációtoknak hívtok, több mint évre nyúlnak vissza: ti Atlantisznak hívjátok. A mi civilizációnk számos bizonyítéka még mindig az óceán mélyén nyugszik. Bimini közelében máris történtek felfedezések. Újabb felfedezések lesznek Dél-Amerikában, Ausztráliában és Egyiptomban. Amit ti a sivatagoknak hívtok, ott bukkantok a tudás legjavára. De civilizációnk nyomaira fogtok bukkanni a legtöbb szárazföldön is, és sok található a tengerek alatt, különösen az óceánok mélyén, amit ti Atlantinak és Indiainak hívtok, valamint a Holt-tengernek nevezett hely alatt. A Föld felszínének közelében, felfedezésre várva, megtalálhatók a mi civilizációnk maradványai. Ezek a felfedezések zavaróak lesznek és diszharmóniát fognak okozni, de szükségetek van rájuk, hogy csökkentsék a széthúzást. Számos felfedezés még nem érett meg. Csak azokat engedhetjük meg nektek, amelyek nem taszítanak a teljes pusztulásba benneteket. Mi másik világból érkeztünk a Földre. Egy másik dimenzióból érkeztünk a ti dimenziótokba. Tapasztalni jöttünk, mert szükségünk volt a sűrűség megtapasztalására. Az élet a Földön még csak primitív formában létezett, de mi fizikai alakot öltöttünk, ami számotokra is felismerhető. Nem akartunk mi mást, mint megtapasztalni az anyagi sűrűséget - tudást és megvilágosodást hozni közétek. Számtalan relikviánk, és tudásunk sok bizonyítéka található meg elszórtan a kontinenseken és tengerekben. Még mindig számosan vannak közöttetek, akik tudni akarják a mi helyünket a ti világegyetemetekben. Még mindig ragaszkodtok ahhoz az elképzelésetekhez, hogy a harmadik dimenzióból jöttünk, és képtelenek vagytok elfogadni, hogy léteznek más dimenziók is, túl a hozzávetőleges tér-idő relativitáson. Az idő lényegi valója nem más, mint illúzió. Az időt valójában egy magasabb rendű intelligencia alkotta, mint az agy és a testi funkciók feletti kontroll egy formáját. Ez ideiglenes oltalom az anyag hirtelen lebomlása ellen, de mint ilyen, alapjában véve nem is létezik. Jóllehet a testen és az agyon túl létezik, az idő az anyag teremtése. A gondolat időtlen. Az idő, mint mechanizmus, csakis az anyagra és a kurrens elmére, a tudatra vonatkozik s nem a gondolatra vagy a szellemre -, hogy a harmadik dimenzió kötelékén, és az általatok Földnek nevezett kis planéta határain belül tartson. Arra ösztönzünk benneteket, hogy fedezzétek fel az igazságot, annak megértését, hogy az elme képes a megértésre, és nem szükségképpen az agy. Az idő számotokra számokban ölt testet. Mi azt közöljük veletek, hogy a számoknak és az időnek nincs mélysége. Ezeket pusztán beleprogramozták a jelenkori elmébe, mint védelmet, csak hogy az idő és a tér korlátain belül tartsanak benneteket. Vannak funkciók, melyek nem az elméhez tartoznak, hanem sokkal inkább az agyhoz. Ezek valójában az agy diszfunkciói, melyek feladata benneteket a háromdimenziós fizikai világhoz kötni. A viszonylagosságok, mint a számok, az idő és a tér, az agy azon funkciói, melyek csak a harmadik dimenzióhoz kapcsolódnak. A jelenkori elmétek foglyul tart benneteket a térben és időben, az anyagi és fizikai valóság foglyaként, melyet ti realitás -nak hívtok. De az idő káprázatának fenn kell még maradnia egy ideig. Azért jöttünk el, hogy figyelmeztessünk, az elszakadás máris megkezdődött. A pusztulás máris a kezdetét vette. Az elszakadás gondolatisága gyökeret vert, és máris súlyos események vették kezdetüket. Számotokra, primitív tudásotokkal, máris olyan dolgok kezdődtek el, amelyek visszafordíthatatlanok. A tudósaitok játszadozásával vette kezdetét, akik elhajlították a hang-és a fényhullámokat, amit ti az atmoszférátok részecskéinek neveztek. Észre fogjátok venni, hogy mennyi pusztító hullám csapódik bolygótok felszínébe. Az atmoszférába történő folyamatos beavatkozásotok egyre több pusztulást fog okozni: szokatlanul szélsőségesen változó időjárási viszonyokat, gyors, gyökeres klimatikus átalakulást, sőt, még a szárazföldek jelentős elmozdulását is. A civilizációtok durván félreértette a fényt, a hangot és az anyagot. Ezért van az, hogy csak annyit fedeztetek fel belőle, amennyi a legközelebb esik hozzátok. De a tudósaitok és a kormányaitok még mindig olyan játékokkal játszanak, amelyeket nem értenek. 12

13 A fénnyel és a hanggal játszanak, azzal, amit ti részecskéknek és sugárzásnak hívtok, és a pusztulásba taszítanak. De miután a reakció nem azonnali, és nincs nyilvánvalóan a közeletekben, addig fogjátok mindezt folytatni, amíg az egész bolygótok el nem pusztul. Ahogyan azt már elmondtuk, a jelenkori elmétek nem keres mást, csak a különválást. A vágyatok a különválásra értsd: az individualizálódásra nem vezet el máshová, csak a társadalom atomizálódásához, széteséséhez, vagyis a teljes pusztulásotokhoz. Mert ez ugyanaz az elme, mely az Özönvizet is okozta, és a szárazföldek korábbi pusztulását. (Megjegyzésem: a szcientológia ezt reaktív elmének hívja.) A globális (le)pusztulás ismét elkezdődött. Máris érezhető a széthúzás növekvő befolyása a világotokban. De ti még most sem vagytok mindennek tudatában, mert ti magatok éltetitek. Mi azonban elmondjuk nektek, hogy a Föld nagy változások előtt áll. A bolygótok maga is meg fog változni, ahogyan az időjárás is, és ahogyan minden más is, amit a Földről jelen pillanatban tudtok. Változások lesznek (megjegyzésem: vannak!) a Földön az emberi életformában, a flórában és a faunában, a szárazföldön és a tengerekben, magában, az atmoszférában. Nagy horderejű, általános és globális katasztrófa fog bekövetkezni. A katasztrófa már el is kezdődött. Rá fogtok jönni, hogy egyre több halál férkőzik az életetekbe a bolygótokon. Rá fogtok jönni, hogy ami a földben növekszik, óriási változásokat fog okozni, és látni fogjátok, hogy amit elvetettetek, mennyi halállal fog kikelni. Hatalmas pusztulást fogtok látni a sugárzás - ahogyan ti neveznétek - által, ami a bolygótokra tör. A vizeitek felmelegszenek, és a szárazföld el fog tűnni a hullámok alatt. A földtömegek eltűnnek, a tengerek, az óceánok szintje pedig felemelkedik. Hatalmas szakadás lesz a Földön, mely a Föld belsejéből ered. A Föld mágneses pólusai felcserélődnek, a magnetoszféra máris mozgásban van. A Föld ketté fog válni. Egy elektromágneses kisülés halad a Földből az atmoszférába, ahol a szennyezettség jelei máris megjelentek. Ezt teszitek a Földdel a negatív energiáitokkal. folytatódik majd BOLDOG EMBEREK Mégis van boldogság a világon, ha nekem nincs is jó kedvem. És nincs igaza azoknak, kik mind csak arról írnak történeteket, hogy ez az élet csupa nyomor és küszködés, szerencsétlenség, kínlódás, rettenetes állapot s mégis - semmi. Aminthogy nincs igazságok ama világéletükben mindig jóllakott uraknak, kik magukkal és sorsukkal elégedetten, nem tudják felfogni, miért panaszkodnak az emberek, hisz ők jól érzik magokat! És összekapcsolván párnás kezeiket gyomruk felett, tartanak kenetteljes előadást a pesszimizmus hiú haszontalanságáról és a vidám bölcselés egészséges voltáról... Terrorizálják a sötéten írókat is, mondván: hazudtok! hamisítjátok az életét - aszfalttal... És vannak esetek, amikor a poéta megrémül és csakugyan hazudni kezd - boldog emberekről. De az én történetem boldog emberekről - nem hazugság. I. Én is szegény ember vagyok, a rokonaim is jórészt szegény emberek, de ezek nem tartanak engem szegénynek és ha nem járok hozzájok, mindegyre azt mondják:»volnánk csak gazdagok!«nem sok rokoni szeretet van bennem, de van annyi hiúság, hogy inkább eljárok, nehogy azt mondják, hogy a nyomorúságuk miatt kerülöm őket. Sőt tavaly négy hónapig egy unokatestvéremnél laktam, mert szemrehányást tett, hogy a hónapos szobája üres, bár vannak a fővárosban ember rokonai, akik eljönnének hozzá lakni, ha nem félnének a szegénységtől... Pedig ők, a Fiala-család, nem is voltak éppen szegények. És ha nem nyolc, hanem csak két gyermekük lett volna, egészen jómódban élhetnek vala. 13

14 A férfi, a családfő úgy is meg volt elégedve a dolgokkal. Komolyan állította és hitte, hogy: A legjobb koszt a világon az övék. Nekik van a fővárosban a legjobb lakásuk. Az ő gyermekeik a legjobbak, a legszebbek és a legokosabbak. A felesége kitűnően finom asszony s ha nem lett volna olyan kitűnően az, most már milliomos lehetne. És hogy a császár sem alszik olyan ágyban, mint ő. Mindez állításokban kevés volt az igazság, mégsem merném Fialára rámondani, hogy hazug ember volt. Ő maga elhitte, amit mondott és ebédjének egy tál főzelékje, az erzsébetvárosi ház két kicsiny oduja, a rossz és ízetlen gyermekek, a szegénységben is kényeskedő feleség, tarkahuzatú, tollatlan ágynemű - mind, mind az övé volt és nem a másé. Az asszony az én rokonságom, de azért a férfihoz húzódtam inkább. Sőt vonzott is ez a különös ember, kiben nem volt irígység, mert hiányzott belőle az összehasonlító képesség. Aztán a mestersége is tetszett nekem; sáfrányárus cégnek volt az utazója. Ilyen ember is, legfeljebb, ha egymillió között akad - egy. De neki már az apja is az volt és a legnagyobb fiát is annak nevelte. Így történt, hogy az egész család meg volt győződve a sáfrány kiváló fontosságáról, talán a nélkül el sem képzelhették az életet; azonban azt biztosan tudom, hogy az egész lakásban a vörös fűszer émelyítő illata terjedt el, valamint a kisebb gyermekeik mindig egy doboz sáfrányt vittek ajándékba a tanítójuknak.»férjem nagyon tevékeny ember az üzletben és tekintély a szakmájában«, - mondá Fialáné. Fiala pedig így szólt:»jobban szeretem a feleségemet, mint a császárnét, bizony Isten jobban. Ő a Radics-családban mindig a legfinomabb volt.«amikor velem beszélt és mikor még nem laktam ott, mindig hozzátette ezt is:»most egy drága könyvet járat, lexikont, azt olvassa!«és diadalmasan mosolygott. Később, amikor már ott laktam, akkor is sokszor szóbahozta ezt a könyvet, de csak így:»a könyv!«ez neki egy egész könyvtár volt, minthogy minden, ami az ő tulajdona, akármilyen értéktelen s kicsi legyen is, értékre, nagyságra rettenetesen megnőtt szemeiben. Egy pipa - pipatórium és egy forint a zsebében ezres bankó. Mind e boldogsághoz hozzájárult még az is, amit e két mondásban szokott kifejezni:»engem nagyon szeretnek az emberek.ha én akarom, hát az a vasút, mely most indul Szolnokról, megáll félúton és nem tud tovább menni, mert az én Istenem kegyes én hozzám!«mindazonáltal a sáfrány-utazó nem volt elbizakodott, sem fanatikus babonás, csak boldog ember. Azon a napon, amikor behurcolkodtam, éppen baj volt a cseléddel, kinek nem imponáltak a családfő hatalmas illúziói és gorombáskodott az asszonnyal, a bérét kérte és amikor ezt nem kapta meg, fenyegetődzött a policájjal.»csak menjen, - mondta az asszony - hanem azért még megveri magát az Isten, mert amit én kértem még, mindazt megtette!«ez nem volt valami közönséges átkozódás; a leány megdöbbent, elhallgatott, a könyvvel játszó kis gyermekek ijedten néztek anyjukra, mintha arra kérnék:»nem, mégse bántsad a szegény Marit!«Ugyanilyen nyilatkozatot hallottam aztán minden napon. Pedig az asszony nem volt valami különös vallásos. Nem igen imádkozott, templomba nagy ritkán járt. Hanem azzal egészen tisztában látszott lenni, hogy minden történendők elvégezvék előre. És mert őt és családját különösen kegyeli az Isten, hát ő rá és családjára nézve oda fenn jó és kellemes végzések hozattak. Mindez elveiért nem is volt valami nagy barátja az energiának. A nappal felerészét fekve töltötte. Fél évig sem ment ki az utcára és ha a gyerekek ruhájáról leszakadt a gomb, azt fel nem varrta. 14

15 »Az ember ne is dicsekedjék, csak menjen, ha viszik a végzetek!«- mondá és nem rémült meg, amikor a férje megbetegedett, még pedig abban a bajban, mely annak minden testvérét megölte.»nem lehet az, hogy testvérei sorsára jusson, nyolc gyermeke van neveletlen,«- szólt az asszony.»nem lehet, hogy én most még itt hagyjam a családomat,«- mondá a férfi és kigázolt a bajból, melyet minden orvos halálosnak hitt.»rendkívüli eset!«- konstatálták az orvosok. Fiala úr nem hal meg, amíg élni akar, - jegyezte meg a sáfrány-utazó - és hatalmas hitében megerősödve, még boldogabban ölelte meg feleségét,»a legszebbet, a legjobbat, a legfinomabbat«az egész világon, egy sovány, szűkvállú, nagyarcú, rosszfogú szőkés asszonyt, aki úgy hagyta magát megölelni, mint azon a napon, amikor feleségévé lett; félénk odaengedéssel, zavart mosollyal. Egy cseppegő petróleumlámpás - mely füstölt is - világította meg a jelenetet. A gyerekek veszekedtek, ki kapott több szemet a vacsorára hozott cseresznyéből. A legnagyobb fiú békétlenkedék, hogy ő nem fog minden este túrót enni. A kályhában nem volt ma befűtve, de az ágyakat már megvetették. Nyolc ágy egy szobában: igaz, hogy az egyik még csak bölcső, de abban állt összekuporodva a legutolsó kis Fiala, a hároméves. A cseléd bekiabált a konyhából:»menjen a ténsasszony húsért, én nem hozok többé hitelbe, holnap se megyek!«én is beszóltam a szobámból, mert a két kis leány nagyon hangos énekszóval emlegette, hogy:»poniatovszki nincsen a csatáján«... Ez volt a környezet. Az este - emlékszem - nagyon hangos vita folyt, mert a családfő erőnek-erejével bort akart hozatni és engem is invitált, menjek be majd kvaterkázni. De nem hozatott, mert a tizennégy krajcár a reggeli tejre kellett. II. Viták néha voltak. A gyerekek bántották a»könyvet«, a legnagyobbik leány vasárnap - kivonulva a konyhába - varrt, még tizenegy órakor nem volt pénz piacra, a háziúr felmondott a gyerekek miatt, adót kellett fizetni, az asszony kesztyűket vásárolt megint, az utazó tévesen inkasszált pénzeket... És mert tökéletes boldogság még sem lehet ezen a földön, néha betegek is voltak. Sőt tavaly márciusban az asszony nagyon veszélyesen megbetegedett. Nem volt pénzök orvosra és orvosságra és a kétségbeesés egy pillanatra megjelent, hogy fanyar orcával a képükbe nevessen. Akkor kellett találkozni az ügynöknek egy fiatal orvossal, aki így szólt hozzá: - Van-e betege? - Az van, de pénzem nincs. - Az nem baj. Én friss erővel vagyok és ki fogom gyógyítani azt a beteget - ingyen. Csak azt kívánom, hogy jártában, keltében a vidéken és itt emlegesse, hogy ismer egy kitűnő, egy nagy, egy híres orvost... Az orvos megvolt, mert úgy rendelteték, hanem a beteg nem akart gyógyulni és bár se ő nem érezte, sem a férj elhinni, felfogni nem tudta, közeledék a végekhez. Az ételt látni sem bírta, a hústól meg éppen rettegett. Engem behivatott és kezdett visszaemlékezni előttem. Hogy kikkel járt tánciskolába. Mikor az uszodába járt és a nagy bodzafák virágoztak, az az illat most az orrában van. Amikor Gyöngyösön laktak, estélyt rendeztek egyszer. Nagy sár volt és a leányoknak különkülön harisnyát kellett adnia... Az úri leányok az egész városban egyedül csak ő vele társalogtak.»milyen szépen kezdődött a dolog!«mondá a szegény asszony és határozatlan, de csillámos fényű szemeit meglegelteté gyermekein és közel hajolva hozzám, így szólt:»ebből a Bélából - csudálatos ész - alighanem nagy festő lesz. Nézzed azt a leányt, láttál már szebbet? Az férjhez adja magát, annak nem kell hozomány. Az a két kettős gyerek, öt évesek és kész férfiak. Ilyenek kellenek az életben. Aztán a legnagyobbik. Még húszéves sincs és már huszonöt forint fizetése van. 15

16 Ideadja mind, nagy könnyebbségemre van. Szeretik az üzletben és nagy pénzeket bíznak rá. Néha ötszáz forintot is küldenek vele a postára.«iii. Azok a nagy összegek, melyeket a legnagyobb fiú vitt a postára, gyakorta szerepeltek, mint a családi beszélgetések tárgyai. Maga a fiú nem szeretett se erről, se másról beszélni, Kristófnak hívták s csakugyan úgy viselte magát, mint ahogy ez a komoly név megkívánja. Hallgatag, zsémbes, sajnálta magától és mástól az ételt is és egyszer, amikor sajtot tálaltak fel vacsora után, egy egész hétig nem szólt az anyjához. Ez emlékezetes vacsorán én is ott voltam, mert az a legnagyobbik leány eljegyzésével volt egybekötve. A nagy Ágnes egy aranyműves menyasszonya, akit Dóra Arisztidnek hívtak, alighanem rác volt - szemöldöke, bajusza csodálatosan sűrű és fekete - de nem nézett ki belőle valami sok jó. Fiala ez estén csakugyan bort is hozatott, az asszony egyszer sem nyögött s a gyerekek olyan mohósággal ettek, hogy nem volt módjukban sem a lengyel, sem a magyar himnuszból énekelni kisebb-nagyobb részleteket. - A nagy Ágnes szólt: - Arisztid beteszi az ujságba az eljegyzést. Arisztid mondá: - Igen és pedig belől a lapban. - Jegyeket nem is nyomat hát külön? - De igen, azt is. A jegyesek boldogan néztek egymásra. Fiala emlegette a császárnét, akit nem szeret úgy, mint a feleségét. A fiúknak meg kellett mutatni a könyvet. Az aranyműves igen helyeselte, hogy ilyesmi legyen a házban. Tizenkettő után jutottunk a vacsora végére. Az aranyműves ekkor ajánlotta magát. Ágnes kikísérte a lépcsőházig s amíg kint volt a legnagyobb fiú szüleihez fordulva csendesen így szólott: - Honnan fogjátok azt az ötszáz forintot megkeresni, amit Dórának az Ágnessel ígértetek? - Meglesz! - szólt a sáfrányutazó büszkén. - Honnan? - Az Isten kezembe fogja adni épp akkor, amikorra kell. - És ha nem? - Nem, - nem lehet. - Lehet és akkor az aranyműves nem esküszik. Tovább mit beszéltek, nem hallgattam, nem tudom. Csak azt tudom, hogy az esküvő előtt, reggelen olvastam az ujságban ezt a hírt:»fiala Kristóf főnökének egy ötszáznegyven forintos levelével eltünt. Keresik.«És hogy az esküvő napján engem hívtak be tanunak, akkor, midőn Dóra Arisztidnek az ötszáz forint hozományt odaadták. Halványan az is rémlik most szemeim előtt, hogy egy híres ügyvédet is láttam aznap reggelén Fiala házában. A fiú ellen a rendőrségi körözést pedig megszüntették még az nap, akkor úgy gondoltam: az apa kiegyezkedett a fiú főnökeivel és kötelezte magát részletekben törleszteni a Kristóf által elsikkasztott pénzt. Úgy is lesz bizonnyal, most is látom néha a hallgatag Kristófot; katona, már számvivő őrmester is. 16

17 IV. Amikor a nagy Ágnes esküdött Dóra Arisztiddel, már nem laktam ott, hanem az esküvőre s az esküvő után a lakomára elmentem. Az ebédnél az asztalfőn ült Fialáné. Az arcáról lemosolygott a boldogság és büszkeség, mert lánya férjhez megy, de egyszersmind e boldog mosolygásban - mint víz tiszta tükrében a rideg, szürke, rút téli felhő - ott tükröződött a halál előre vetődő árnyéka. De sem ő, sem senki nem látta azt, amit boldog emberek nem is szoktak látni soha, mert a veszedelem színe ismeretlen szemeinknek és a halál rettenetes árnyékát illúziók verőfénye födi tekintetök elől. Fiala újra bort hozatott. Nagyon dícsérte az étkeket. A gyermekek lázasan ettek és a nagy Ágnes Dóra Arisztiddal együtt olyan boldog volt, mint Fiala és Fialáné a nászuk napján....este lett, amint elkerültem tőlük. Ágnes és férje egy-két perccel ment el előttem, a gyerekek hangos sírása, éneklése, nevetése közepette. Zaj volt minden bizonnyal. És ez a zaj eszembe juttatta, amint a méhek rajt eresztenek ki magukból. Egy félholt asszony volt előttem: haldoklásában is boldog, mert hitte, hogy még második unokáját is meg fogja látni. Egy életkedvvel teli asszony ment ki előttem folytatni azt, amit boldog emberek elkezdtek. Élni, csak élni és gyermeket nevelni. BRÓDY SÁNDOR Babits Mihály Miatyánk 1914 Miatyánk ki vagy a mennyekben, harcokban, bűnökben, szennyekben, rád tekint árva világod: a te neved megszenteltessék, a te legszebb neved: Békesség! Jöjjön el a te országod. Véres a földünk, háború van, kezed sujtását sejtjük, uram, s mondjuk, de nyögve, szomorúan, add, hogy mondhassuk könnyebben --: Legyen meg a te akaratod! mint angyalok mondják mennyekben. Előtted uram, a hon java, s hulljon a lomb, csak éljen a fa: de vajon a legkisebb lombot nem őrzi-e atyai gondod? nem leng-e az utolsó fürtön is áldva miképpen mennyekben, azonképpen itt a földön is? 17

18 Megráztál, nem lehet szörnyebben, már most ami fánkon megmaradt őrizd meg őszig a bús gallyat: mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és gyermekeinket növeld békére: ha bűn, hogy lábunk ma vérbe csúszik meg: értük az! Bocsásd meg a mi bűneinket, miképpen mi is megbocsátunk ellenünk vétetteknek: a gaz tied, büntetni: mienk csak az, hogy védelmezzük a mieinket! És ne vigy a kísértetbe minket, hogy ártatlanságunk tudatát, mint drága páncélos inget őrizzük meg bár véresen, hogy át ne hasadjon sohasem. Jaj, aki ellenünk mozdul: megvívunk, készen, bármi csatát, de szabadíts meg a gonosztul, mert tiéd az ország, kezedbe tette le sorsát, s te vagy a legnagyobb erősség: ki neveden buzdul, bármennyit küzd és vérez, előbb vagy utóbb övé lesz a hatalom és a dicsőség. 18

19 Kosztolányi Dezső: Téli alkony Aranylanak a halvány ablakok Küzd a sugár a hamvazó sötéttel, fönn a tetőn sok vén kémény pöfékel, a hósík messze selymesen ragyog. Beszélget a kályhánál a család, a téli alkony nesztelen leszállott. Mint áldozásra készülő leányok, csipkés ruhába állanak a fák. A hazatérő félve, csöndesen lép, retteg zavarni az út szűzi csendjét, az ébredő nesz álmos, elhaló. S az ónszín égből, a halk éjszakában táncolva, zengve és zenélve lágyan, fehér rózsákként hull alá a hó. Csoóri Sándor kapta az MMA nagydíját Először adták át a Magyar Művészeti Akadémia (MMA) díjait: a köztestület életműdíját Dávid Katalin művészettörténész vehette át az MMA kedd esti budapesti díjátadó ünnepségén, a betegsége miatt távolmaradó Csoóri Sándor író pedig a szervezet nagydíját kapta meg. Az első díjazottak minősítik magát a díjat is; Dávid Katalin és Csoóri Sándor is mércét állítanak a további díjazottak elé - mondta az elismerések átadása előtt az emberi erőforrások minisztere. Balog Zoltán hangsúlyozta: két olyan alkotóról van szó, akinek az életműve a nemzet felemelkedését, megmaradását szolgálta. Az MMA-ról szólva a miniszter kiemelte, hogy a magyar művészet és művészek méltók és érdemesek arra, hogy saját akadémiájuk legyen, amelyre "fényes jövő vár". Fekete György, az MMA elnöke elmondta: "a sorsukat, tehetségüket, szívósságukat, egész életművüket nekünk ajándékozókat" kívánják díjazni a két elismeréssel, hiszen "semmire sincs akkora szükség, mint (...) nagy formátumú példákra". Az MMA döntése nem ítélkezés, hanem józan választás, a kortársak méltó megbecsülése - fűzte hozzá Fekete György. Dávid Katalin az MMA minden tagjának köszönetet mondott, hiszen az akadémia közgyűlése szavazta meg számára az életműdíjat. A művészettörténész - miután megemlékezett az akadémia alapítójáról, az őt egykor az MMA-ba meghívó Makovecz Imréről - elmondta, maradtak még számára témák, amelyek kutatása és publikálása folyamatban van, majd bejelentette: elkezdett dolgozni emlékiratain is. Csoóri Sándornak a napokban Fekete György személyesen adja majd át az MMA nagydíját. Az MMA május 31-i közgyűlésén határozott arról, hogy évente egy életműdíjat és egy nagydíjat adományoz a magyar szellemi élet kiemelkedő személyiségeinek. Az életműdíjjal 6 millió, a nagydíjjal 4 millió forint jutalom jár. 19

20 Megjelent az Irodalmi Magazin Egyedülálló irodalomtörténeti magazin kiadását kezdte meg a Magyar Napló Kiadó. A nagyközönségnek szánt, gazdagon illusztrált kiadvány első számának témája a 110 éve született Illyés Gyula élete és munkássága. Az Irodalmi Magazin tematikus ismeretterjesztő kiadvány, s mindig egy-egy klasszikus szerzőt, irodalomtörténeti korszakot vagy kulturális jelenséget ismerhet meg belőlük az olvasó. Az első szám témája a 110 éve született Illyés Gyula. Jövőre két új szám megjelenését tervezi a kiadó, 2014-től pedig negyedévessé válik az Irodalmi Magazin, melynek szerkesztői Oláh János főszerkesztő mellett Kardeván Lapis Gergely és Réger Ádám irodalomtörténészek. A grafikai szerkesztés Szita Barnabás munkája. A 136 oldalas első szám sokféle irodalmi csemegével szolgál: Illyés humoráról tesz tanúbizonyságot nevezetes recenziója a korabeli budapesti telefonkönyvről, de a szerkesztők nem feledkeztek meg Illyés és József Attila közös szonettjátékáról sem. A lap tartalmazza tizenöt mai magyar író és költő személyes vallomását Illyésről, találhatók benne cikkek Illyés kapcsolatáról Babits Mihállyal, József Attillával, Szabó Lőrinccel, Bernáth Auréllal, a fotókon túl látható benne egy csokorra való rajz és festmény köztük karikatúra is Illyésről, a lap Novum rovatában pedig kiadatlan Illyés-szövegek is olvashatók. Tartalomjegyzék Az alábbi linken kikereshető, hogy melyik az Önhöz legközelebb eső hírlapáruda, ahol kapható az Irodalmi Magazin: Rabindranath Tagore: Áldozati énekek 32. Akik e világban szeretnek, minden eszközzel biztosan meg akarnak tartani maguknak. De másként van a dolog a te szereteteddel, mely pedig nagyobb, mint az övék, s mégis te szabadságomat meghagyod. Ők sohase mernek magamra hagyni, attól tartva, hogy megfeledkezem róluk: nap nap után múlik, s te, Uram, nem vagy látható. Ha nem szólítgatlak imáimban, ha nem őrizlek benn szívemben, a te irántam való szereteted mégiscsak vár az én szeretetemre. A Magyar Irodalmi Hírlevelet szerkeszti: Fenyvesi Miklós 20

Mozgókép. Lekció: Mt 6, 25-34/Textus: Eszter 1-2 2015. október 18.

Mozgókép. Lekció: Mt 6, 25-34/Textus: Eszter 1-2 2015. október 18. Mozgókép Lekció: Mt 6, 25-34/Textus: Eszter 1-2 2015. október 18. Kedves Testvérek! Sokszor érzi az ember, hogy egy prédikációban jó tanácsokat kap, példamutatást, utat, amin járni lehet, iránymutatást,

Részletesebben

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút 1 1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút És lőn abban az időben, hogy Abimélek és Pikhól annak hadvezére megszólíták Ábrahámot mondván: Az Isten van te veled mindenben, a mit cselekszel. Mostan azért

Részletesebben

Önmeghaladás, életcélok, jóllét

Önmeghaladás, életcélok, jóllét PÁL FERENC Önmeghaladás, életcélok, jóllét A lélektani és spirituális dimenziók összefüggései Néhány alkalommal találkoztam Gyökössy Bandi bácsival. Többek között, amikor a papnevelõ intézetbe jártam,

Részletesebben

A mi fánk. "Fa nélkül egy fillért sem ér a táj, S üres a fa, ha nincs rajta madár. Én azt hiszem, nem kelne föl a nap,

A mi fánk. Fa nélkül egy fillért sem ér a táj, S üres a fa, ha nincs rajta madár. Én azt hiszem, nem kelne föl a nap, A mi fánk "Fa nélkül egy fillért sem ér a táj, S üres a fa, ha nincs rajta madár. Én azt hiszem, nem kelne föl a nap, Ha nem lennének fák és madarak." (Horváth Imre) 2013.04.30. 1-2. óra Magyar nyelv és

Részletesebben

Buddha pedig azt mondta a tanítványainak:

Buddha pedig azt mondta a tanítványainak: Buddha egy fa alatt ült, és a tanítványainak magyarázott. Odament hozzá egy férfi, és beleköpött az arcába. Buddha megtörölte az arcát, és visszakérdezett: - És most?akarsz még mondani valamit? A férfi

Részletesebben

Keresd meg az alábbi bibliai eredetű szólások, kifejezések, szállóigék jelentését, majd kapcsolj hozzá egy művészeti alkotást (szerző és cím) is!

Keresd meg az alábbi bibliai eredetű szólások, kifejezések, szállóigék jelentését, majd kapcsolj hozzá egy művészeti alkotást (szerző és cím) is! A Biblia A LEGISMERTEBB IRODALMI MŰ Keresd meg az alábbi bibliai eredetű szólások, kifejezések, szállóigék jelentését, majd kapcsolj hozzá egy művészeti alkotást (szerző és cím) is! kifejezés, szállóige

Részletesebben

Ki és miért Ítélte Jézust halálra?

Ki és miért Ítélte Jézust halálra? Ki és miért Ítélte Jézust halálra? A kérdés nem oly egyszerű, mint az ember fölületes elgondolás után hiszi, mert az evangéliumirók nem voltak jelen a történteknél, csak másoktól hallották a történet folyamatát

Részletesebben

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com Korrektúra: Egri Anikó 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 3 Az összefogás döbbenetes ereje... 4 Depressziós helyett bajnok... 6 Na

Részletesebben

Csillag-csoport 10 parancsolata

Csillag-csoport 10 parancsolata Csillag-csoport 10 parancsolata 1. Nagyon jól érezd magad mindig, mert ilyen hely nem lesz több a világon. (Panka) 2. Próbálj meg normálisan viselkedni, hogy ne legyenek rád dühösek. (Vince) 3. Kitartóan

Részletesebben

NYUGALOMBA LÉPÉSKOR MONDOTT PAPI BÚCSÚBESZÉD. *)

NYUGALOMBA LÉPÉSKOR MONDOTT PAPI BÚCSÚBESZÉD. *) NYUGALOMBA LÉPÉSKOR MONDOTT PAPI BÚCSÚBESZÉD. *) 2. Kor. 18, 11. Végezetre Atyámfiai, legyetek jó egészségben, épüljetek, vigasztaltassatok meg, egy értelemben legyetek, békeségben lakjatok, és a szeretetnek

Részletesebben

- Kézirat. Budapest, 1980. -

- Kézirat. Budapest, 1980. - V É R T E S S Z Ő L Ő S I L A K O D A L O M. Lánczos Zoltán. - Kézirat. Budapest, 1980. - V É R T E S S Z Ő L Ő S I L A K O D A L O M. Lánczos Zoltán. - Kézirat. Budapest, 1980. - - 2 - Vértesszőlős lakói

Részletesebben

VIZSGÁLJÁTOK MEG A LELKEKET!

VIZSGÁLJÁTOK MEG A LELKEKET! Pasarét, 2012. augusztus 30. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza VIZSGÁLJÁTOK MEG A LELKEKET! Alapige: 1János 4,1 Szeretteim, ne higgyetek minden léleknek, hanem vizsgáljátok meg a lelkeket,

Részletesebben

Első szín (Osztályterem, a diákok ülnek, dr Wieser a hitoktató vezetésével folyik az óra) Rövid, de velős! Durva bűn a lopás?

Első szín (Osztályterem, a diákok ülnek, dr Wieser a hitoktató vezetésével folyik az óra) Rövid, de velős! Durva bűn a lopás? DRÁMAJÁTÉK TINIKNEK Vári Lili: A KULCS A történet egy vallási középiskolában játszódik. Szereplők: Tanár dr Wieser Tanár Brown Diákok: Jim, Larry, Jeff, Tom és Matthew Első szín (Osztályterem, a diákok

Részletesebben

Szelíd volt-e Jézus és szelídséget hirdetett-e?

Szelíd volt-e Jézus és szelídséget hirdetett-e? Szelíd volt-e Jézus és szelídséget hirdetett-e? Jézust szelídnek tartjuk. Ilyennek mutatja a házasságtörő asszonynak az esete. Meg akarják kövezni, de Jézus megmentette ettől. A keresztfán kéri az Atyát,

Részletesebben

Andersen meséi AZ ÖREG UTCAI LÁMPÁS

Andersen meséi AZ ÖREG UTCAI LÁMPÁS Andersen meséi AZ ÖREG UTCAI LÁMPÁS Hallottad-e már az öreg utcai lámpás történetét? Igaz, nem éppen vidám história, de azért egyszer végighallgathatod. Volt egyszer egy jóravaló, öreg utcai lámpás, aki

Részletesebben

Szeretet volt minden kincsünk

Szeretet volt minden kincsünk Szeretet volt minden kincsünk Azt mondják, mindenkinek meg van írva a sorskönyvében az élete. Mindenkinek ki van jelölve z út, mint a kerti ösvény, szélekkel, jelekkel, hogy ne lehessen letérni róla. Van

Részletesebben

- E szerint elégedett vagy? - Több, - boldog. Boldog! Milyen különösen hangzott ez a szó, ebben a dohosszagú, szegényes, díván nélküli odúban.

- E szerint elégedett vagy? - Több, - boldog. Boldog! Milyen különösen hangzott ez a szó, ebben a dohosszagú, szegényes, díván nélküli odúban. A SZERELEMRŐL Tavaly, június elején abban a kisvárosban voltam, ahol születtem. A városban most is az a sajátságos csend, mintha halottak közt járnék. Két hét alatt beteltem vele, kivágytam belőle, akárhová,

Részletesebben

Ötven egész esztendővel a csokoládés uzsonna után kezdődik Magdaléna két életének tulajdonképpeni története... *****

Ötven egész esztendővel a csokoládés uzsonna után kezdődik Magdaléna két életének tulajdonképpeni története... ***** Ötven egész esztendővel a csokoládés uzsonna után kezdődik Magdaléna két életének tulajdonképpeni története... ***** Ezüst gyertyatartók fénye mellet egy fiatal férfi hajol íróasztala fölé. Az arca márványfehér,

Részletesebben

Ha megpróbálnám elmagyarázni, miért irigyelték és ugyanakkor gyűlölték a kétéves, vagyis két esztendőt folyamatosan leszolgáló sorkatonák a nyulakat,

Ha megpróbálnám elmagyarázni, miért irigyelték és ugyanakkor gyűlölték a kétéves, vagyis két esztendőt folyamatosan leszolgáló sorkatonák a nyulakat, Ha megpróbálnám elmagyarázni, miért irigyelték és ugyanakkor gyűlölték a kétéves, vagyis két esztendőt folyamatosan leszolgáló sorkatonák a nyulakat, akkor azzal kezdeném, hogy a nyulak tizenegy hónap

Részletesebben

VERASZTÓ ANTAL AKIKKEL AZ ÉLET TÖRTÉNIK

VERASZTÓ ANTAL AKIKKEL AZ ÉLET TÖRTÉNIK VERASZTÓ ANTAL AKIKKEL AZ ÉLET TÖRTÉNIK A következő történet szereplői közül példaként egy olyan helybéli embert állíthatunk, akit a neve miatt mindenki Bokor Mihálynak szólított, és akiről semmi rosszat

Részletesebben

Akárki volt, Te voltál!

Akárki volt, Te voltál! Mindenkinek annyi baja van, az annyi bajnak annyi baja van, hogy annyi baj legyen. A. E. Bizottság: Vaníliaálomkeksz Előszövegelés De sok gyerekfilmet meg kellett néznem a gyerekeimmel! Micsoda időpocsékolás

Részletesebben

E D V I N Írta Korcsmáros András

E D V I N Írta Korcsmáros András E D V I N Írta Korcsmáros András A színen a Fiú, aki egy padon ül, majd előveszi a telefonját. Szia! Én vagy az, Dávid! Most hallasz? Nem? Na és most? Nagyszerű! Minden rendben. Nem, nincs baj. Éppen ebédszünetem

Részletesebben

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG)

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy Igen? Kérlek, ne zavarj, imádkozom. De te megszólítottál! Én, Téged megszólítottalak? Biztos, hogy nem! Csak imádkozom:

Részletesebben

5 perc frontális Csomagolópapír, 1.sz. mell.

5 perc frontális Csomagolópapír, 1.sz. mell. Tantárgy: szövegértés,- szövegalkotás Időkeret:2x45 perc Korosztály: 1. évfolyam Az óra célja: testtudat fejlesztése, térérzékelés tudatosítása, sajátmozgásérzék ápolása, figyelem tartósságának megteremtése,

Részletesebben

Pasarét, 2014. november 6. (csütörtök) Horváth Géza. PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu ELMARADT BŰNBÁNAT

Pasarét, 2014. november 6. (csütörtök) Horváth Géza. PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu ELMARADT BŰNBÁNAT Pasarét, 2014. november 6. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza ELMARADT BŰNBÁNAT Alapige: Lukács 11,37-54 Beszéd közben egy farizeus arra kérte őt, hogy ebédeljen nála. Jézus bement,

Részletesebben

V i c z i á n Á k o s. Halálos haszonszerzés

V i c z i á n Á k o s. Halálos haszonszerzés V i c z i á n Á k o s Halálos haszonszerzés Nem is emlékszem, hogy mikor aludtam ilyen jót, igaz nem volt több hat óránál, de ennyit ritkán alszom. Nyújtózkodtam egy hatalmasat, majd felkeltem az ágyból,

Részletesebben

Hitman TANDORI DEZSÕ. 14 tiszatáj

Hitman TANDORI DEZSÕ. 14 tiszatáj 14 tiszatáj TANDORI DEZSÕ Hitman Hitman nincs a szótárban, a szótárban nincs. De hát ember nem ad lónak olyan nevet, hogy Úgy Jól Ötvenen Túl. Nem ad, öreg, lónak ember olyan nevet, hogy... mondom. Mondja

Részletesebben

Stendhal VÖRÖS ÉS FEHÉR

Stendhal VÖRÖS ÉS FEHÉR Stendhal VÖRÖS ÉS FEHÉR Stendhal Vörös és fehér Lucien Leuwen Fordította ILLÉS ENDRE 2010 Fapadoskonyv.hu Kft. honlap: www.fapadoskonyv.hu e-mail: info@fapadoskonyv.hu Borító: Rimanóczy Andrea ELSŐ RÉSZ

Részletesebben

A megváltás története, I. rész

A megváltás története, I. rész A megváltás története, I. rész A megváltás története című írásaink olyan sorozatot alkotnak, amelyek a bűnbeeséstől kezdve Isten Fia emberré lételéig végigkísérik Isten küzdelmét az ember megváltásáért.

Részletesebben

Nyílt levél OV-nak, Magyarország még miniszterelnökének. Az orbán-öszödi beszédmód Kedves bölcs vezérem! Bár 2010-ben elvből nem rád szavaztam, de én

Nyílt levél OV-nak, Magyarország még miniszterelnökének. Az orbán-öszödi beszédmód Kedves bölcs vezérem! Bár 2010-ben elvből nem rád szavaztam, de én Nyílt levél OV-nak, Magyarország még miniszterelnökének. Az orbán-öszödi beszédmód Kedves bölcs vezérem! Bár 2010-ben elvből nem rád szavaztam, de én is elhittem mindazt, amit előtte 8 éven át hirdettél.

Részletesebben

Gegus Ida: LILIOM KIRÁLYKISASSZONY

Gegus Ida: LILIOM KIRÁLYKISASSZONY Gegus Ida: LILIOM KIRÁLYKISASSZONY Volt egyszer a világon egy király, akit a népe nagyon szeretett. Csak egy búsította az ország népét. A király hallani sem akarta, amikor arról beszéltek neki, hogy ültessen

Részletesebben

szabad-e adót fizetni a császárnak, vagy nem? (Mk.12;14,) A Hang tanítványi közössége munkája.

szabad-e adót fizetni a császárnak, vagy nem? (Mk.12;14,) A Hang tanítványi közössége munkája. szabad-e adót fizetni a császárnak, vagy nem? (Mk.12;14,) A Hang tanítványi közössége munkája. 2011 1 Bokor-porta 2011.10.06. Márk, 12, 12-17. 12. és keresték, hogyan fogják meg de féltek a (nép) tömegtől,

Részletesebben

ISTEN NEM HALOTT! JÉZUS NEM HAL MEG SOHASEM!

ISTEN NEM HALOTT! JÉZUS NEM HAL MEG SOHASEM! Dr. Egresits Ferenc ISTEN NEM HALOTT! JÉZUS NEM HAL MEG SOHASEM! Kérdések és megfontolások Jézus passiója kapcsán az irgalmasság évében. - Az esetleges párhuzamok és áthallások nem a véletlen művei! -

Részletesebben

ÚJABB RÁGALOM HORTHY MIKLÓS KORMÁNYZÓ ELLEN. Hiteles tanúk cáfolata. Interjú Horthy Istvánnéval

ÚJABB RÁGALOM HORTHY MIKLÓS KORMÁNYZÓ ELLEN. Hiteles tanúk cáfolata. Interjú Horthy Istvánnéval Lehet-e? ÚJABB RÁGALOM HORTHY MIKLÓS KORMÁNYZÓ ELLEN Hiteles tanúk cáfolata Interjú Horthy Istvánnéval A közelmúltban a Jobbik néven ismert, de általam kezdettől ártalmas és értelmetlen képződménynek nevezett

Részletesebben

George Varga: Az öregember és a farkas (részlet)

George Varga: Az öregember és a farkas (részlet) Angyalka élményei B. Kis János, Orosz T. Csaba, Gwendoline Welsh, Poczai Péter, George Varga, J. Simon Aranka 2013 Publio kiadó Minden jog fenntartva Szerkesztette: Publio Kiadó Kft. George Varga: Az öregember

Részletesebben

Wittinger László: Passiójáték

Wittinger László: Passiójáték Wittinger László: Passiójáték I. (AZ UTOLSÓ VACSORA) ELSŐ APOSTOL: Íme, Mester, elkészítettük az ételt, ahogyan kérted! JÉZUS: Vágyva vágytam arra, hogy a húsvéti bárányt veletek együtt fogyasszam el.

Részletesebben

Üzenet. A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 18. szám, 2009. Máj. 3. Kedves Testvéreim!

Üzenet. A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 18. szám, 2009. Máj. 3. Kedves Testvéreim! Üzenet A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 18. szám, 2009. Máj. 3. Kedves Testvéreim! Vala pedig a farizeusok közt egy ember, a neve Nikodémus, a zsidók főembere: Ez jöve Jézushoz

Részletesebben

Kata. Megvagyok mondja. Kimegyünk? Á, jó itt.

Kata. Megvagyok mondja. Kimegyünk? Á, jó itt. Kata Az egyik budapesti aluljáró, metróbejárat előtt találkozunk, azt mondta, itt szokta napjainak nagy részét tölteni. Mocsok van, bűz és minden tele hajléktalanokkal. Alszanak dobozokon, koszos rongyokon,

Részletesebben

A dolgok arca részletek

A dolgok arca részletek 1 Bakonyi István: A dolgok arca Arcképvázlat Pék Pálról Nagykanizsa, Czupi Kiadó Pannon Tükör, 2007. A dolgok arca részletek Pék Pál 1939. július 26-án született Nagykanizsán. A szülőhely mindmáig lakóhelye

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

Kedves Olvasó! Tisztelettel köszöntöm Önt hírlevelünk karácsonyi, 2010/11. számában! 2010. december 204

Kedves Olvasó! Tisztelettel köszöntöm Önt hírlevelünk karácsonyi, 2010/11. számában! 2010. december 204 Kedves Olvasó! Tisztelettel köszöntöm Önt hírlevelünk karácsonyi, 2010/11. számában! 2010. december 204 (SERBÁN ANDRÁS igaz székely ember emlékének) Karácsonyi történet Mi, gyerekek, nagyon vártuk az első

Részletesebben

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Pasarét, 2014. február 2. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Lekció: ApCsel 4,23-31 Alapige: Zsolt 124,8 A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette

Részletesebben

Boldogságóra. munkafüzet. 6-10 éveseknek. Bagdi Bella - Petőné Honvári Jolán

Boldogságóra. munkafüzet. 6-10 éveseknek. Bagdi Bella - Petőné Honvári Jolán Bagdi Bella - Petőné Honvári Jolán Boldogságóra munkafüzet 6-10 éveseknek Boldogságóra munkafüzet 6-10 éveseknek Írta: Bagdi Bella, Petőné Honvári Jolán Szerkesztette: Feledi Eszter Illusztráció: Tarjányi

Részletesebben

Márai Sándor. Magyar borok. A bor férfidolog, csendesen kell beszélni róla. Leghelyesebben egy pohár

Márai Sándor. Magyar borok. A bor férfidolog, csendesen kell beszélni róla. Leghelyesebben egy pohár Márai Sándor Magyar borok bor mellett. A bor férfidolog, csendesen kell beszélni róla. Leghelyesebben egy pohár Ha megöregszem pincét akarok, ezt már szilárdan elhatároztam. Semmi mást nem akarok az élettől.

Részletesebben

KI-KICSODA? MÁRK EVANGÉLIUMA 8:27;29

KI-KICSODA? MÁRK EVANGÉLIUMA 8:27;29 MÁRK EVANGÉLIUMA 8:27;29 2011. március 6. 10 00 Mályinka 1. Gyülekező ének: 489. d. 1. v.: Örök élet reggele, fény a véghetetlen fényből 2. Köszöntés: Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi Atyánktól,

Részletesebben

Erasmus Albiban (Franciaország)

Erasmus Albiban (Franciaország) Erasmus Albiban (Franciaország) Prunariu Andrea PPKE-JÁK 2012 Előzmények Tavaly, 2011 szeptemberében az iskola meghirdetett egy pótjelentkezést a tavaszi félévre az Erasmus keretein belül. Mivel már egy

Részletesebben

Amint ment, mendegélt egy nagy királyi városon keresztül, meglátta a folyosóról a király a nagy betűket s leküldte inasát, hogy nézné meg, mi van

Amint ment, mendegélt egy nagy királyi városon keresztül, meglátta a folyosóról a király a nagy betűket s leküldte inasát, hogy nézné meg, mi van Százat egy ütéssel Egyszer volt, hol nem volt, volt a világon egy mesterlegény, kinek se égen, se földön nem volt egyebe egy rongyos garasánál. Elindult ő vándorolni. A mint ment, mendegélt hegyen völgyön

Részletesebben

VII. A reformkor és a magyar romantika irodalmából

VII. A reformkor és a magyar romantika irodalmából VII. A reformkor és a magyar romantika irodalmából 1. Miben különbözik a közép- és kelet-európai népek romantikája a nyugat-európaitól? 2. Mi volt Herder jóslata a magyarságról? 3. Mely irodalmi-kulturális

Részletesebben

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Pasarét, 2012. július 1. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Alapige: Galata 4,4-7 De amikor eljött az idő teljessége, Isten elküldte Fiát, aki asszonytól

Részletesebben

Mit keresitek az élőt a holtak között

Mit keresitek az élőt a holtak között Isten szeretete csodálatosan ragyogott Jézusból. - Olyan tisztán, hogy emberi életek változtak meg általa. - Akik találkoztak Jézussal, s engedték, hogy megérintse őket az Ő szeretete, azok elkezdtek vágyakozni

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 3. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Visszaküldési határidő: Elérhető pontszám: 67p. 2014. november 17. Kedves

Részletesebben

Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.

Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert nem azért küldte az Isten az ő Fiát a világra, hogy kárhoztassa

Részletesebben

Szomjúság az élő víz mellett

Szomjúság az élő víz mellett Szomjúság az élő víz mellett Egy prédikációban elég nehéz tud lenni, mikor megpróbálod kielégíteni mindenki igényét. A felnőtt korú Krisztusban élőét, aki kemény eledelre vágyik, a tejen élő kiskorút,

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek bemutatja. 60/6. Történet.

A Biblia gyermekeknek bemutatja. 60/6. Történet. A Biblia gyermekeknek bemutatja Jákób, a csaló Írta : Edward Hughes Illusztrálta : M. Maillot; Lazarus Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Átírta : M. Kerr; Sarah S. 60/6. Történet www.m1914.org Bible

Részletesebben

Műszaki szerkesztés, tipográfia: Dr. Pétery Kristóf ISBN 978-963-607-611-5. Mercator Stúdió, 2009

Műszaki szerkesztés, tipográfia: Dr. Pétery Kristóf ISBN 978-963-607-611-5. Mercator Stúdió, 2009 A magyar irodalom és kultúra örökbecsű értékeinek ápolása, terjesztése érdekében az Országos Széchenyi Könyvtárral együttműködve kiadja a Mercator Stúdió. Felelős kiadó a Mercator Stúdió vezetője Műszaki

Részletesebben

Jézus órája János evangéliumában

Jézus órája János evangéliumában MICHAEL FIGURA Jézus órája János evangéliumában 1. A HELY- ÉS IDÔMEGHATÁROZÁS FONTOSSÁGA JÁNOS EVANGÉLIUMÁBAN A kánai menyegzôrôl szóló perikópában (2,1 11), amely a világosság olvasójának második titka,

Részletesebben

2014. október - november hónap

2014. október - november hónap 2014. október - november hónap Téma: A Lélek gyümölcse 5. hét Szeretet 2014. szeptember 30., kedd Tapasztald meg Isten szeretetét Ige: Drágának tartalak, és becsesnek (Ézsaiás 43,4) Max Lucado: Értékes

Részletesebben

Most akartam éppen letenni a kalapomat. Hogyan tegyem le az ön dicséretei után? Ön azt gondolná, hogy leénekelte a fejemről.

Most akartam éppen letenni a kalapomat. Hogyan tegyem le az ön dicséretei után? Ön azt gondolná, hogy leénekelte a fejemről. GYORSVONATON Budapest A vonat öt perc múlva indul. Ma alig van utazó: az idő borongós. Lehet, hogy esik is. Az én kocsimban egy fiatal házaspár ül. A szomszéd fülkében foglaltak helyet. Ahogy bepillantottam,

Részletesebben

JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET

JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET I. évfolyam 3. szám szeptember, október Akarod hallani a jó hírt? Mindennek Királya Mindennek Királya, az Istennek Fia, égnek, földnek Ura Akinek véd minket a karja tőlünk

Részletesebben

a Madách Könyvkiadó főszerkesztőjéhez

a Madách Könyvkiadó főszerkesztőjéhez A fekete özvegy levele a Madách Könyvkiadó főszerkesztőjéhez Tisztelt Főszerkesztő Úr! Karácsony szent ünnepére megvásároltam az Ön beosztottjának, Grendel Lajos úrnak, leendő férjem egykori barátjának

Részletesebben

A legszebb mesék Mátyás királyról

A legszebb mesék Mátyás királyról A legszebb mesék Mátyás királyról Roland Tartalomjegyzék Mátyás király és a kolozsvári bíró / 4 Egyszer volt Budán kutyavásár / 8 Mátyás király és a huszár / 12 Mátyás király és a százesztendős ember /

Részletesebben

Szép karácsony szép zöld fája

Szép karácsony szép zöld fája Móra Ferenc Szép karácsony szép zöld fája Illusztrációk: Szabó Enikő Nyolcéves voltam, a harmadik elemibe jártam, és először léptem a közszereplés terére. A közszereplés tere az öreg templomunk volt. Úri

Részletesebben

ALEA, az eszkimó lány. Regény

ALEA, az eszkimó lány. Regény ANAUTA ALEA, az eszkimó lány Regény 2011 Előszó Amit ebben a könyvben elmondok, az nem kitalálás. Nagy részét apámtól, Jorgkétől hallottam gyerekkoromban. Viharos téli estéken sokszor kértem, hogy meséljen

Részletesebben

http://webovoda.blogspot.com/

http://webovoda.blogspot.com/ http://webovoda.blogspot.com/ B e t l e h e m e s j á t é k Szereplők: Király, szolga, Mária, József, egy paraszt család (akiknél a betlehemes játszódik), a betlehemet vivők, angyalok, pásztorok. Az egész

Részletesebben

Wass Albert - Kicsi Anna sírkeresztje

Wass Albert - Kicsi Anna sírkeresztje Wass Albert - Kicsi Anna sírkeresztje Elmondom, hadd tudja meg végre a világ kicsi Anna igaz történetét. A falu neve, ahol mindez történt, Mezőbölkény, és a falu szélén van egy ócska, düledező gabonás,

Részletesebben

CSELEKEDJ! Bevezetés. 1 Majd szólt a tanítványaihoz is: Volt egy gazdag ember, akinek volt egy sáfára. Ezt bevádolták nála,

CSELEKEDJ! Bevezetés. 1 Majd szólt a tanítványaihoz is: Volt egy gazdag ember, akinek volt egy sáfára. Ezt bevádolták nála, CSELEKEDJ! 1 Majd szólt a tanítványaihoz is: Volt egy gazdag ember, akinek volt egy sáfára. Ezt bevádolták nála, hogy eltékozolja a vagyonát. 2 Ezért előhívatta, és így szólt hozzá: Mit hallok rólad? Adj

Részletesebben

Vérfolyásos hívő gondolkozás (mód)otok megújulásával alakuljatok át harc az elménkben dől el

Vérfolyásos hívő gondolkozás (mód)otok megújulásával alakuljatok át harc az elménkben dől el Vérfolyásos hívő Róm 12:1 Kérlek titeket testvérek, Isten irgalmára, adjátok oda a testeteket Isten számára élő, szent, és neki tetsző áldozatul, ez legyen a ti ésszerű, igeszerű istentiszteletetek, 12:2

Részletesebben

Séta a szülőfalumban. Beder Beáta V. osztályos tanuló

Séta a szülőfalumban. Beder Beáta V. osztályos tanuló Séta a szülőfalumban Egy szép napon elmentünk a barátnőmmel sétálni a szülőfalumban. Az Erzsébet parkban megmutattam az emlékművet, a református templomot meg a nyári színpadot. _ Te, nagyon szereted a

Részletesebben

Himmler Zsófia VARJÚFIVÉREK. Népmese-dramatizációk gyermekbábcsoportoknak. Himmler Zsófia Csemadok Művelődési Intézete, Dunaszerdahely

Himmler Zsófia VARJÚFIVÉREK. Népmese-dramatizációk gyermekbábcsoportoknak. Himmler Zsófia Csemadok Művelődési Intézete, Dunaszerdahely Himmler Zsófia VARJÚFIVÉREK Népmese-dramatizációk gyermekbábcsoportoknak Himmler Zsófia Csemadok Művelődési Intézete, Dunaszerdahely Forrás: Gyurcsó István Alapítvány Füzetek 14., Dunaszerdahely, 1999

Részletesebben

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3)

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Szentségek vételére felkészítő kiadvány. Kiadja: Szent József Plébánia. Cím: 8800 Nagykanizsa Ady E. 15. Felelős kiadó és szerkesztő: Váron István. E-mail: varonistvan@gmail.com

Részletesebben

Helyi emberek kellenek a vezetésbe

Helyi emberek kellenek a vezetésbe Varga László Helyi emberek kellenek a vezetésbe Ön szerint minek köszönhető, hogy az hetvenes-nyolvanas években egy sokszínű és pezsgő kulturális élet tudott létrejönni Kecskeméten? Milyen szerepe volt

Részletesebben

Pasarét, 2008. március 16. (virágvasárnap) Cseri Kálmán SIRÁNKOZUNK VAGY SÍRUNK?

Pasarét, 2008. március 16. (virágvasárnap) Cseri Kálmán SIRÁNKOZUNK VAGY SÍRUNK? Pasarét, 2008. március 16. (virágvasárnap) Cseri Kálmán SIRÁNKOZUNK VAGY SÍRUNK? Alapige: Lk 19, 41-48 Amikor közelebb ért Jézus, és meglátta a várost, sírt. Így szólt: "Bár felismerted volna ezen a napon

Részletesebben

Annus szobalányként dolgozott,

Annus szobalányként dolgozott, Annus döntése Annus szobalányként dolgozott, akkor már majdnem 10 éve, amikor az asszonya váratlan ajánlattal állt elő. Kedves Annuskám, tudja mennyire szeretjük magát, a férjem és én is. Családtagnak

Részletesebben

SCHUMANN CHAMISSO. Frauenliebe und Leben. Asszonyszerelem, asszonysors

SCHUMANN CHAMISSO. Frauenliebe und Leben. Asszonyszerelem, asszonysors SCHUMANN CHAMISSO Frauenliebe und Leben Op. 42 Asszonyszerelem, asszonysors Frauenliebe und leben Asszonyszerelem, asszonysors Op.42 1. Mióta láttam őt, vaknak hiszem magam, Bárhová is nézek, csak őt látom;

Részletesebben

Karácsony A szeretet ünnepe?

Karácsony A szeretet ünnepe? A TARJÁNI, HÉREGI ÉS BAJNAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETEK HÍRLEVELE II. évfolyam 12. szám 2009. december Az én lábamnak szövétneke a te igéd, és ösvényemnek világossága. Karácsony A szeretet ünnepe? Ha az autók

Részletesebben

ŐRIZZ, URAM! Lekció: 1Sámuel 24,1-9

ŐRIZZ, URAM! Lekció: 1Sámuel 24,1-9 Pasarét, 2011. szeptember 4. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza ŐRIZZ, URAM! Lekció: 1Sámuel 24,1-9 Alapige: 1Sámuel 26,23-25 Az Úr mindenkinek megfizet a maga igazsága és hűsége szerint, mert

Részletesebben

www.tantaki.hu Oldal 1

www.tantaki.hu Oldal 1 www.tantaki.hu Oldal 1 Problémacsillapító szülőknek Hogyan legyen kevesebb gondom a gyermekemmel? Nagy Erika, 2012 Minden jog fenntartva! Jelen kiadványban közölt írások a szerzői jogról szóló 1999. évi

Részletesebben

AZ AJÁNDÉK. Alapige: 2. Korinthus 9,15 Hála legyen Istennek az Ő kimondhatatlan ajándékáért!

AZ AJÁNDÉK. Alapige: 2. Korinthus 9,15 Hála legyen Istennek az Ő kimondhatatlan ajándékáért! Pasarét, 2012. december 25. (karácsony) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza AZ AJÁNDÉK Lekció: Máté 2,1-12 Alapige: 2. Korinthus 9,15 Hála legyen Istennek az Ő kimondhatatlan ajándékáért! Imádkozzunk! Mennyei

Részletesebben

Megcélozni a legszebb álmot, Komolyan venni a világot, Mindig hinni és remélni, Így érdemes a földön élni.

Megcélozni a legszebb álmot, Komolyan venni a világot, Mindig hinni és remélni, Így érdemes a földön élni. Ajánlás A családtörténet feltárása hidat épít múlt és jövõ között, összeköti a nemzedékeket oly módon, ahogyan azt más emléktárgyak nem képesek. Azok a változások, melyek korunk szinte minden társadalmában

Részletesebben

BÁRÁNYI KÁROLY ÉLETMÜVE

BÁRÁNYI KÁROLY ÉLETMÜVE BÁRÁNYI KÁROLY ÉLETMÜVE A C S JÓZSEF Az ötvenéves munkásságra visszatekintő művész tavaly októberben a párizsi X. Internacionális Szalonban állított ki, és bronzérmet kapott. Ugyancsak tavaly megkapta

Részletesebben

Horváth Szabolcs. Visszatapsolva MÁSODIK VERSKÖTET

Horváth Szabolcs. Visszatapsolva MÁSODIK VERSKÖTET Horváth Szabolcs Visszatapsolva MÁSODIK VERSKÖTET Lenni Egy kis tréning sosem árthat meg, Így egy rossz papíron nevezlek, Téged, kit oly nagyon kedvellek, S el nem engedlek. De látod, így néz ki szobám,

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Énekeljünk!... 66

TARTALOMJEGYZÉK. Énekeljünk!... 66 TARTALOMJEGYZÉK Előszó... 6 1. Ismerjük meg egymást!... 8 2. Magyar reformátusok vagyunk... 10 3. Ismerkedés a Bibliával... 12 4. Isten teremtette a világot... 14 5. Isten teremtette az embert... 18 6.

Részletesebben

Én Istenem! Miért hagytál el engem?

Én Istenem! Miért hagytál el engem? Édes Illat Én Istenem! Miért hagytál el engem? Sóhajtotta Jézus, miközben a fakereszten felfüggesztve, vércseppek csöpögtek végig a testén. És akkor, nem lélegzett többet. Nem, te voltál minden reményem!

Részletesebben

AZ ÉLET KENYERE. Énekek: 323,6; 326,2.4-5; 328

AZ ÉLET KENYERE. Énekek: 323,6; 326,2.4-5; 328 Pasarét, 2015. december 20. (vasárnap) családi karácsony PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Takaró János AZ ÉLET KENYERE Énekek: 323,6; 326,2.4-5; 328 Alapige: János 6,32-35 Jézus pedig így válaszolt nekik:

Részletesebben

éjszakán szólította magához a mi kegyelmes mennyei édes Atyánk így: Jövel, hozzám, édes Gyermekem! Amikor vasárnap szokás szerint szeretettel

éjszakán szólította magához a mi kegyelmes mennyei édes Atyánk így: Jövel, hozzám, édes Gyermekem! Amikor vasárnap szokás szerint szeretettel A te bizonyságaid én gyönyörűségem, és én tanácsadóim. Lelkem a porhoz tapad; eleveníts meg engem a te ígéreted szerint. Útaimat elbeszéltem előtted és te meghallgattál engem; taníts meg a te rendeléseidre!

Részletesebben

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ 2 SZENT BERNÁT

Részletesebben

Bata Mária BIBLIAÓRÁK 7. RÉSZ BÁBEL ÉS ÁBRAHÁM

Bata Mária BIBLIAÓRÁK 7. RÉSZ BÁBEL ÉS ÁBRAHÁM Bata Mária BIBLIAÓRÁK 7. RÉSZ BÁBEL ÉS ÁBRAHÁM 2. www.ujteremtes.hu Bábel és Ábrahám története Az egész földnek egy nyelve és egyféle beszéde volt. 1Móz. 11:1 El tudod-e képzelni milyen lenne az, ha mindenki

Részletesebben

DEREK PRINCE. Isten Gyülekezetének Újrafelfedezése

DEREK PRINCE. Isten Gyülekezetének Újrafelfedezése DEREK PRINCE Isten Gyülekezetének Újrafelfedezése Bevezető - A Derek Prince Ministries ismertetője Az 1930-as években, a történet szerint, megcsörrent a telefon az igazgatói irodában, abban a washingtoni

Részletesebben

VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) Horváth Géza. Lekció: Márk 10.

VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) Horváth Géza. Lekció: Márk 10. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT Lekció: Márk 10. Alapige: Márk 10,45 Mert az Emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak,

Részletesebben

A Mennyország, Isten gyönyör otthona

A Mennyország, Isten gyönyör otthona A Biblia gyermekeknek bemutatja A Mennyország, Isten gyönyör otthona Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Lazarus Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Átírta : Sarah S. 60/60. Történet www.m1914.org Bible

Részletesebben

Bányai Tamás. A Jóság völgye

Bányai Tamás. A Jóság völgye Bányai Tamás A Jóság völgye - Nem sikerült - suttogta Ria alig hallhatóan. - Azt hiszem senkinek sem fog sikerülni. Gézu értetlenül és csodálkozva nézett rá. A kötés alatt mintha kikerekedett volna egy

Részletesebben

ISTEN IGAZI CSODÁJA. Pasarét, 2014. augusztus 10. (vasárnap) Horváth Géza. Lekció: 2Királyok 4,1-7

ISTEN IGAZI CSODÁJA. Pasarét, 2014. augusztus 10. (vasárnap) Horváth Géza. Lekció: 2Királyok 4,1-7 Pasarét, 2014. augusztus 10. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza ISTEN IGAZI CSODÁJA Lekció: 2Királyok 4,1-7 Alapige: 2Királyok 4,1-2 Egyszer egy prófétatanítvány felesége így kiáltott

Részletesebben

A HECSEDLI MEG A POSTÁS

A HECSEDLI MEG A POSTÁS SZEMLE 13 T. Ágoston László A HECSEDLI MEG A POSTÁS Hecsedli. Várjuk a postást mondta Bányai, az író, és letette a kagylót. Régi, jól bevált, mondhatni egyezményes szövegük volt ez Zsengellérrel, a költővel

Részletesebben

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde.

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Pasarét, 2013. október 24. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza A LÉLEK KARDJA Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Imádkozzunk! Hálaadással

Részletesebben

Híres metodisták 3. Metodisták a misszióban

Híres metodisták 3. Metodisták a misszióban Híres metodisták 3. Metodisták a misszióban James Fraser (1886-1938) Senki nem vette észre, milyen királyi küzdelem folyik a könyvtár sarkában ülő fiatalember szívében. Azon a délutánon már harmadszor

Részletesebben

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Kislányként sok álmom volt. Embereknek szerettem volna segíteni, különösen idős, magányos embereknek. Arrol

Részletesebben

Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN

Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN 1 Újpest-Belsőváros 2008. 03. 02. Juhász Emília Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN Olvasandó (lectio): 2 Móz 13,1-10 Alapige (textus): 2 Móz 13,8-9 És mondd el fiaidnak azon a napon: Amiatt történik

Részletesebben

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013.

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. Dezső Ilona Anna: Máglya (50x40 cm, vászon, olaj zsűrizett) A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. A BARÁTOK VERSLISTA KIADVÁNYA SZERETET és SZEX Szex nélkül lehet élni, de szeretet nélkül nem. (Dobrosi

Részletesebben

Kemény Zsigmond: Szerelem és hiúság

Kemény Zsigmond: Szerelem és hiúság Kemény Zsigmond: Szerelem és hiúság Kemény Zsigmond Szerelem és hiúság (Részlet) Regény (Részlet) Fapadoskonyv.hu Kft. Fapadoskonyv.hu Kft. honlap: www.fapadoskonyv.hu e-mail: info@fapadoskonyv.hu Borító:

Részletesebben

magát. Kisvártatva Vakarcs, a kutya is csatlakozott hozzájuk. Kedveskedve hol a Papa, hol meg az unoka lábaira fektette meleg tappancsait.

magát. Kisvártatva Vakarcs, a kutya is csatlakozott hozzájuk. Kedveskedve hol a Papa, hol meg az unoka lábaira fektette meleg tappancsait. Göncölszekér M ári szólt asszonyához Pista, te csak maradj az ágyban, próbálj meg aludni. Ez a szegény lánygyerek folyton köhög. Nem hagy téged aludni. Nem tudsz pihenni. Lehet, hogy a komámnak lesz igaza.

Részletesebben