Magyar Irodalmi Hírlevél

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Magyar Irodalmi Hírlevél"

Átírás

1 Magyar Irodalmi Hírlevél MAGYAR TITKOK: Bottal és bot nélkül. BRÓDY SÁNDOR ( ) Wass Albert: Elvásik a veres csillag.részlet Czike László : Digitális reinkarnáció BRÓDY SÁNDOR : Boldog emberek Babits Mihály: Miatyánk 1914 Kosztolányi Dezső: Téli alkony Csoóri Sándor kapta az MMA nagydíját Megjelent az Irodalmi Magazin Rabindranath Tagore: Áldozati énekek NOVEMBER NYOLCVANÖTÖDIK MEGJELENÉS 1

2 MAGYAR TITKOK REGÉNY XVI. Bottal és bot nélkül. Utamat folytatám ugyan a város felé, de a szép Börger Lenke nem ment ki fejemből; bárhová fordítám szemeimet, mindenütt csak csodaszép szemeit és igéző arczát látám. Azonban, ne gondolja ön, szép olvasónő, hogy szerelmes vagyok, oh, épen nem! Átugrottam én már a száz tű hosszát, következéskép nem igen lehete attól tartanom, hogy csak amúgy könnyedén komoly szerelembe essem. Csupán részvét, igen, felebaráti részvét volt azon indulat, mely keblemet ily élénk hevülésbe hozá. Eddig Móricz ügyében csak boszú és kalandvágy intézé lépteimet, most pedig érzém, hogy az elnyomatott ártatlanság ügyvédévé lettem, s itt akaratlanul az «Ördög naplója» jutott eszembe, s félig-meddig Robin de Boisnak kezdém magamat képzelni, ki az özvegy és árva vagyonát visszaszerzi; azon lényeges különbséggel mindazáltal, hogy én teljességgel nem vágytam a szép árva kezét birni, mert a szabadságot mindenek fölött szeretem. Gondolatim tömkelegéből lépések riasztának föl. Két férfi haladt el mellettem. Első tekintetre is látám, hogy politikusok, mert mind a kettő egyszerre beszélt, s az egyik igen gyorsan ment, mi miatt többször megbotlott a göröngyös úton, míg a másik nagyon is lassan lépegetett, minek következtében mind a kettő mindig meglehetősen egymás mellett maradt. Az egyik tehát rohanva, s a másik fontolva haladó, gondolám magamban és figyelmezni kezdék szavaikra, lépéseiket illő távolban követve. Barátom, - így szóla az, ki minduntalan megbotlott, - hiába törekszel engem becsületes szándékodról meggyőzni. De kérlek, hallgass meg legalább. Ugyan minek? Hiszen tudom, mit akarsz mondani. Okaitokat minden ember ismeri. Tehát czáfold meg állításomat. Ugyan minek? Hiszen a többség úgy sem hiszi okoskodásidat. Te tehát azt hiszed, hogy bot nélkül is kormányozhatni a parasztot? Nemcsak ezt hiszem, hanem egyenesen azt állítom, hogy bottal csak rontani lehet és javítani épen nem. Furcsa vagy te, barátom, hiszen egyszer saját szemeimmel láttam, hogy inasodat megverted. Igaz, de ebből épen nem következik ám, hogy helyesen cselekedtem. A mire egyes ember indulatának heve által ragadtatik, annak gyakorlására nem kell törvény által is engedelmet adni. Engedj egy kérdést, barátom. Tessék. Köteles-e a gyermek szüléinek szót fogadni? Igen. Hátha lopást vagy gyilkosságot parancsolnak neki? Akkor akkor nem tartozik nekik engedelmeskedni. Miért? Miért?! Mert ez rossz tett. Úgy! És mikép birja a gyermek megitélni, hogy jót vagy rosszat parancsoltak-e neki szüléi? Nem tagadom, hogy ez kissé bajos; de mire czélzasz e hasonlítással? A műveletlen ember itélőtehetsége is csak olyan, mint a gyermeké, s így erőszakos eszközt is kell ellenök használni, ha boldogulni akarunk velök. Oh, barátom, már ebben csakugyan szerfölött csalatkozol! Ez egészen más. Ily hangon huzamosb ideig folyt még e vita, s én már unni kezdém az egészet, mert többszöri tapasztalásból tudám, hogy a rohanók és fontolók soha nem szoktak egymás okainak engedni, habár bensőleg meggyőződnek is azok igazságáról. Már épen más ösvényre akarék térni, midőn oly nevet monda ki a fontoló, mely egész kiváncsiságomat ismét fölébreszté. Így szóla ugyanis társához: 2

3 Már bocsáss meg, barátom, de ti mindenesetre következetlenek vagytok, s tetteitek többnyire merőben ellenkeznek szavaitokkal. Ti, például, minden megyegyűlésen titkos szavazást sürgettek, s tisztújításon mégis ellenzitek gyakorlását, mert féltek, hogy méregdrágán vásárlott embereitek által cserben hagyattok; ti a nemzeti szinészet pártolásáról csevegtek, s magatok még országgyűlés alatt is német szinházba jártok, vagy német és franczia táncz által könnyítitek a haza gondjaitól megnehezült fejeiteket és e haszontalan mulatozásra sok ezret szórtok ki, míg a közhasznú vállalatokat fillérrel sem pártoljátok, s azok előmozdítására csak másokat szólítgattok föl; ti a magyar nyelv mellett legnagyobb indulatossággal harczoltok, fényesnél fényesb szókkal, s magatok még tanácskozási termeinkben is többnyire németül csevegtek egymással; ti a főnemességet úton-útfélen korholjátok, s mégis majd kibútok bőrötökből a nagy öröm és elragadtatás miatt, ha valamelyiknek társas körében herbatét szörpölhettek és a tejszínes hölgyekkel kártyázhattok; ti az egyházi jószágok világiasítását ugyancsak sürgetitek! De bezzeg szívesen ültök a vendégszerető egyházi férfiak asztalához; te magad pedig, ki annyira pártolod a nemzetiséget és annyit beszélsz a németek ellen, íme, most Börger Lenkét akarnád nőül venni, ki egyetlen szót sem tud magyarul! Elek, illik-e ez? És ugyan mért ne illenék? Hogyan?! Többi vádjaidra nem tartom érdemesnek a választ, s nincs is most kedvem hosszú politikai értekezés elmondására; az utolsóra nézve azonban azt mondom, hogy én a szép Lenkét szeretem, s legyen csak nőmmé, fogadom, hogy rövid idő alatt megmagyarosítom, s így nemcsak szívemnek, hanem még nemzetiségünknek is szolgálatot teszek. Oh, barátom, nagyon csalatkozol! Száz esetet tudok én, melyben a legderekabb magyar embert is elnémetesíté a német asszony. Úgy mind a száz férfi gyáva volt! Majd elválik! Hát mikor lesz már a menyegző? Bár rég átestem volna már rajta! De egy fiatal báró édeleg a lyány körül, s ez annyira hizeleg hiúságának, hogy ajánlatimra nem igen akar hallgatni. Báró? Igen, Dalmer báró. Nem ismerem. Porosznak mondja magát, igen bőven költ és mindennapos a háznál. Már úgy csakugyan nehéz lesz állásod. Annál édesb lesz a diadal. Ha lesz! Barátom, a valódi férfi soha nem retten vissza az akadályoktól. Hah, barátom, tekints csak oda! Semmi különöst nem látok. Dehogy nem! Íme, így dolgozik a műveletlen paraszt, midőn botot érez közelében. Előttünk napszámos tótokat pillanték meg, kik vetélkedő szorgalommal dolgoztak s néha félre tekintének a fölvigyázó botjára. Elek közönyösen szóla: Bizonyosan bot nélkül is dolgoznának. Fogadjunk, hogy nem. Nem bánom. Tíz aranyban. Áll. Most magához szólítá Elek barátja a felvigyázót s e szókat mondá neki: 3

4 Barátom, mi ketten bizonyos fogadást tettünk, melynek végrehajtásához megkivántatik, hogy maga innen távozzék s csak két óra mulva térjen ismét vissza. Itt van e szolgálatért öt forint. De mondja meg a napszámosoknak, hogy két órára távoznia kell a városba. Néhány igen gyönge ellenvetés után megegyezett a fölvigyázó, mert hiszen a mai világban ugyan kit ne lehetne megvesztegetés által kötelessége ösvényéről eltávolítani! Távoztakor hangosan mondá a napszámosoknak, hogy szorgalmasan dolgozzanak, mert csak két óra mulva térhet hozzájuk ismét vissza. Ezután távozott s a két férfi a közeli bokrok mögé vonult, míg én, szinte közel hozzájuk, egy magas fa alá heveredtem. Alig tünt el látkörünkből a fölvigyázó, azonnal igen furcsa látvány kezdett előttünk kifejleni. A napszámosok letevék terhöket, nagyokat nyujtóztak, még nagyobbakat ásítottak, fejöket vakarták, pipájokra tüzet csiholtak, leguggoltak, tüzet élesztettek a földön, burgonyát kezdének sütni és lassanként igen mély s alkalmasint szerfölött érdekes beszélgetésbe merültek a tűz körül. Enyim a tíz arany! Nem tagadhatom. Meg vagy most már győződve, hogy bot nélkül... Ez semmit nem bizonyít, valamint egy fecske még nem jelent nyarat. Most ismét heves vitát kezdének a tüzes politikusok, én mindazonáltal csak ezt gondolám magamban: jó urak, valóban mindketten csalatkoztok. Az emberben mindig tisztelni kell az emberiséget, de azért minden ember iránt egyenlő bánásmódot gyakorlani csak akkor lehetne, ha mindnyájan egyenlő felfogással birnának; ezt pedig csak nevelés fejtheti ki századok alatt. Bizony furcsa! Vannak úgynevezett szabadelméűek, kik a botoztatást minden kivétel nélkül ellenzik, mondván, hogy azáltal barommá aljasíttatik az ember. Ej, kedves uraim, ti mondjátok ezt? Ti, kik embertársaitokat bizonyos czélok elérhetése végett leitatjátok és azáltal valódi barmokká aljasítjátok?! Ez az igazi bűn, mely szégyent áraszt a XIX-ik század fölvilágosult szabadelméű hőseire is! Én is azt hiszem, hogy a botoztatás barommá aljasít, de ebben csak bűnösek részesülnek: ti ellenben az ártatlan embereket változtatjátok barmokká, midőn érdekeitek előmozdítása végett barmokká részegítitek őket. És ez azután vajmi nagy különbség! Kissé kevesebbet kellene tehát most talán a bot ellen szónoklani, hanem inkább nevelni kellene a népet; ezt pedig ne várjátok mástól, hanem kezdjétek meg magatok, ti rohanók és fontolók s ne tegyétek embertársaitokat szándékosan barmokká és gazemberekké, midőn borral s pénzzel hazudozásra és vérengzésre kényszerítitek őket! E pillanatban lódobogás közelíte a város felől. Föltekintvén, egy díszes külsejű lovagot pillanték meg, pompás öltözetű csatlóssal; mindketten egyenesen a vízgyógyintézet melletti major felé vágtattak. Elek indulatosan szóla barátjához: Íme, Dalmer báró! Csinos ember! Most ismét Lenkéhez siet. Élesen szemügyre vevém a lovagot s ki képzelheti bámulásomat? Dalmer báróban Beattini grófra ismertem! Irta NAGY IGNÁCZ 4

5 BRÓDY SÁNDOR ( ) Azon a magyar századfordulón, amely az irodalomban Adyék fellépését készítette elő, a legnagyobb hatású író Bródy Sándor volt. Harcos publicisztikában ő készíti elő Adyt, regényírásban ugyanúgy hat Móriczra, mint Krúdyra, a színpadon tőle tanul Móricz is, Molnár Ferenc is, Szomory Dezső is. Az utána következő nemzedék legkülönbféle hangvétele, hangütése közvetlenül vagy közvetve Bródy Sándorra vezethető vissza. Az irodalomtörténeti szokvány pedig úgy tartja nyilván, hogy vele kezdődik el minálunk a naturalizmus. Ez a megállapítás voltaképpen nem is igaz. A magyar naturalizmus Justh Zsigmonddal kezdődik, és nyomai vannak már Csiky Gergely egyes színjátékaiban is; Bródy viszont csak félig-meddig mondható naturalistának. Ha nagyon pontosak akarunk lenni, úgy mondhatjuk, hogy Bródy tulajdonképpen a romantika egyenes folytatása, aki elérkezik a századvég és a századforduló szecessziójához, miközben megilleti a naturalizmus is, hogy színezze művészetét, s mindezzel az előkészülettel szépprózában is, színpadi irodalomban is előkészíti a XX. század realizmusát. De aki mindezt így tudomásul veszi, még semmit sem tud Bródy Sándorról, a csillogó emberről, a nagyszerű stilisztáról, az élet és irodalom nagy sikereinek hőséről, aki végül is magára marad, s egy tőle merőben elidegenedett világban, korán megöregedve, kopottan, elhagyatottan hal meg egy kórházi ágyon. Alulról jött ember volt: egy egri zsidó foltozószabó fia, aki néptanítónak indult, de tanulmányait nem fejezte be; valójában mindvégig félművelt ember maradt, aki lángelmével pótolta tudományos és irodalmi ismereteinek hiányait; még németül sem tudott soha tisztességesen megtanulni, pedig annak idején az Osztrák-Magyar Monarchiának magyar polgársága és értelmisége úgyszólván kétnyelvű volt; felső úri osztálya pedig jobban tudott németül és franciául, mint magyarul. Bródy csak magyarul tudott, de magával hozta a nép nyelvét és a népdalok ritmikáját, ehhez hozzátanulta a Budapesten bontakozó világvárosi élet nyelvbeli városiasságát, és kialakított egy olyan szépirodalmi nyelvezetet, amely mellé még idősebb kortársai között is csak Mikszáthé állítható. Csakhogy Mikszáth finoman árnyalt irodalmi nyelve a múltak nagy összegezése, Bródyé azonban a jövendők nagy kezdeményezése. Ez tovább tudott fejlődni a népi hang felé Móricz Zsigmondig, a szecessziós stílusburjánzás felé Szomory Dezsőig és a próza költői töltöttsége felé Krúdy Gyuláig. A Budapestre érkező fiatal Bródyt a népdalok és népmesék után két irodalmi élmény ragadta meg végleges érvénnyel: Jókai áradó meseszövése, fordulatossága és szemléletessége még diákkorában, majd a közlelkesedés és közfelháborodás közepette világdivattá emelkedő Zola részletekben tobzódó, aprólékosságaiban is izgalmas, az élet riasztó mélységeibe mutató naturalizmusa. Zola olvastán maga is naturalista kívánt lenni, holott a naturalizmusból igazán azok a túlzások ragadták meg, amelyek Zolánál is romantikus hatások. Utólag is nagyon különösen hangzik, de meghökkentő volt a maga korában is, hogy programszerűen Jókai és Zola irodalmi örökségét akarta összeszőni. De valóban ezt csinálta, legalábbis írói sikereinek első évtizedében. Amikor egészen korai próbálkozások után, 1884-ben, a huszonegy éves fiatalembernek Nyomor című novelláskötete megjelent, feltűnést keltett az egész irodalomban. Ez a témavilág - a szegény embereké - majdnem új volt minálunk. Egészen új nem volt: éppen az idősödő Jókai fordul egyre nagyobb érdeklődéssel a nyomorúság kiszolgáltatottjai felé, ahogy Nyugaton Victor Hugo és Dickens áll ki a szegények igazsága mellett, jól mutatva, hogy a naturalizmus mennyire benne gyökeredzik a romantikában, és az igazi nagy romantikusok már eljutnak a naturalizmus közelébe. De a nemesi-polgári közönség Jókainál eltévelyedésnek tudja ezeket a kitérőket, még a divatos Csiky is megbukik, ha megközelíti a naturalizmust, s így Bródynál valami nagyon merészen újnak veszik tudomásul a zolai színezetű témákat. A fiatalabb nemzedékek egyszerre őbenne látják programadójukat. Ő pedig alkalmas arra, hogy irodalmi vezér legyen. Nem mellékes emberi-művészi kiállásának megértéséhez, hogy rendkívül szép férfi, aki igényt tart az élet minden diadalára, és olyan szenvedéllyel éli a sikereket is, a pillanatnyi csalódásokat is, hogy egy ízben hirtelen elkeseredésében pisztollyal mellbe lövi magát. Szerencsésen felgyógyul, és ez az öngyilkossági kísérlet is romantikus fényekkel veszi körül. 5

6 A szépirodalom mellett azonnal rákap az újságírásra. Kitűnő szeme és kitűnő stílusa pótolja mindiglen is hiányos műveltségét. Korántsem érti úgy a politikai összefüggéseket, mint majd nemsokára Ady; ismeretbeli felkészültségben meg sem közelíti sem a vele egy időben induló és vele jó barát Ambrus Zoltánt, sem a tudósnak is beillő nagy novellista Cholnoky Viktort. De mindezek mégis benne látják a tanítómestert, a publicisztikai példaképet. Harcias, szellemes, ötletgazdag. Csak úgy árad belőle az élőszó és az írás. A társaságokban ő az élet fejedelme, a haladni akaróknak ő diktálja az irodalmi divatot (de olykor még az öltözködési divatot is a feltűnni kívánók számára). Csak úgy önti novelláit és regényeit. Úgy törnek fel történetei és gondolatai, hogy alig győzi megfogalmazni. Ez az oka annak a nagy egyenetlenségnek, amely műveiben található. Jól megfér benne jó ízlés és pongyolaság, gondos szerkesztés és elnagyoltság, az irodalmi vezérség tudata és kigúnyolása mindannak, amit csinál. Egyénisége az irodalmi múltból leginkább Kisfaludy Károlyra emlékeztet: az is saját életét tékozló szép férfi volt; annál is elválaszthatatlan a műgond és a pongyolaság; annál is egységre lépett népies és városi; az is irodalmi vezér volt, és kedvtelve gúnyolta magamagát; róla is elmondhatjuk, amit Bródyról, hogy bár jó néhány maradandó művet alkotott, hatása sokkal jelentékenyebb, mint művei. Kisfaludy Károly szellemi atyja volt a romantikának és a reformkornak; Bródy szellemi atyja volt Ady nemzedékének és a forradalmak előkészítésének. Bródy néhány tucat novellája a műfaj klasszikusai közé számít. Hófehérke című regénye a Jókai-típusú romantika végső, maradandó szép alkotása; az Ezüst kecske és A nap lovagja jelentékeny realista regények: a századforduló polgári világának kritikai képei. A századforduló után pedig új kifejezési formáját találta meg a drámában. Itt is igen romantikus az indulás: a Hófehérke színpadi változata és a magyar múltat lírai-anekdotisztikusan idéző Királyidillek még kísérleti időszakot mutatnak. De a későbbi drámákban is marad sok romantikus elem (Lyon Lea, A szerető), de ezen az úton, a maga sajátos naturalista programjával mégis eljut a jelentékeny realista drámákig. A dadában - talán legjobb drámai műve ez - szembefordul a népszínművek avult szellemével úgy, hogy a népszínművek paraszti világát mutatja be a maga igazi nyomorúságában, ahol áruvá válik a szegény leány. Ebben a drámában van ereje Bródynak tragédiáig vinni azt, ami tragikus. Gorkij Éjjeli menedékhelyének sötét színei is érződnek ebben a drámában, amely a kifosztott, megalázott cselédlány végzetes történetével mond ítéletet a polgári világ fölött. Soha többé ilyen következetes nem tudott lenni, mert bár áhította az igazságot, de ugyanígy áhította a közönség tapsait is. A tanítónőt úgy írta meg, hogy két befejezése van: az egyik a polgári közönség szájíze szerint, a másik a saját jó ízlése szerint; az egyik happy endes, a másik kíméletlen kimenetelű; lehet válogatni, melyik színház hogyan akarja játszani. A medikus című dráma pedig két felvonáson keresztül bírálóan realista; itt is az eladott, a megvásárolt emberről van szó, de a harmadik felvonás hirtelen két boldog házassággal végződik. De azért ezek is jó drámák: nemzedékek tanultak belőlük színjátékot írni. Idáig tartott a dicsőség. Azután következtek a forradalmak évei. Bródy rokonszenvezett a forradalommal, de nem volt forradalmár, hogy melléjük álljon. Nem volt ellenforradalmár sem, hogy szembeszegüljön velük. Nem is volt útja tovább. Az ellenforradalomnak nem kellett, ezeknek túl forradalmár volt a nem titkolt rokonszenve; de a forradalmárok számára megfeneklett polgár volt, aki nem tudott velük tartani. Így hirtelenül magára maradt. Sohase gyűjtött pénzt, tehát rázuhant az anyagi gond. Megöregedett, megkopott. De még megírta végső remekét, a Rembrandtról szóló novellaciklust a megöregedett, megkopott, magára maradt művészről: egyik legszebb műve ez. Azután jött a kórház és a halál. Azóta klasszikusaink közt a helye. Hegedűs Géza Krupinszki Ilona Bánffy Dezső miniszterelnök így szólt Herczeg Ferenchez, aki akkoriban szabadelvűpárti képviselő volt: - Ugyan kérlek, mi lehet annak az oka, hogy az ellenzéki lapok mind érdekesek, a kormánypártiak mind csapnivalóan unalmasak? Herczeget, aki akkoriban is publicisztikai tevékenységet folytatott, bosszantotta ez a kérdés formájába bújtatott szemrehányás, és így válaszolt: - Az ok igen egyszerű, kegyelmes uram. Az ellenzéki lapokat a közönségnek írják, a kormánypártiakat teneked, kegyelmes uram. Bánffy Dezső sem volt többé kíváncsi Herczeg Ferenc véleményére. 6

7 Wass Albert: Elvásik a veres csillag Nehány hétre rá Mózsi építeni kezdett valamit fönt az erdő sűrűjében. A baltacsattogás, kalapácsolás lehallatszott a házig. De mivel ő nem beszélt róla, az asszony se kérdezett semmit. A gyerek akkor már lejárt az iskolába. Virradatkor indult alá, délire való batyuval a vállán s estére került csak vissza. Így ő semmit se tudott arról, amit az apja mívelt. De annál többet tudott arról, ami a faluban történt. Az új tanító arról beszélt a gyerekeknek, hogy iparosítani kell az országot, mert csak úgy láthatják igazi hasznát a szocializmusnak. Gyára lesz a falunak, hamarosan újságolta kicsi Mózsi egyik este csöndérek terelik munkába a falut, mert buták ám a népek, azt mondja a tanító úr, s nem tudják, mi jó nekik. Aztán elmondta, amit odalent hallott. Hogy előbb gyűlést hívtak össze a tanító meg a jegyző, s elmagyarázták azoknak, akik ott voltak, hogy ha a község részt vesz a pártprogramban, akkor a nagy Sztálin hazaereszti majd hálából a férfiakat. Így aztán rögtön utána való napon valami hatvanan is eljöttek a báró hajdani botgyárához, többnyire asszonyok ugyan, de azért szépen kitakarították az épületet, s a ledőlt fal fölépítéséhez is hozzákezdtek. A második nap is voltak még vagy húszan De a harmadik reggel már csak két öregember jött el, akik még az életüket is odaadták volna azért, hogy otthon láthassák újra a fiaikat. Mikor a jegyző kiment, hogy megnézze a munkát, csak Zabulikot meg Piripókot találta a fal építésénél, cigány Plundrást meg a tetőn. S a két öregembert, akik egyébre se voltak jók, csak malterkeverésre. Hol vannak a többiek? förmedt rá a jegyző Zabulikra, nem megmondtam én, hogy házról házra járjon minden reggel? Jártam én vonta meg Zabulik a vállát rosszkedvűen. S mit mondanak? kérdezte a jegyző. Azt, hogy ingyért eleget dolgoztak már felelte a párt elnöke, s hogy a régi világban napszámot fizetett a gyár, pedig akkor a bárónak dolgozott. Most, hogy a mienk, kétszer annyit kellene fizessen, ezt mondja mindenki. A jegyző elvörösödött mérgében. Miből fizessen? üvöltött a hajdani kertészre előbb jövedelem kell legyen, csak azután jöhet a fizetség. Előbb munka kell, csak azután lehet jövedelem. Magyarázza meg nekik. Sok buta paraszt. A bárótól megmentődtek. Nincs napszám többé, csak jövedelem van. Érti? Én értem morogta Zabulik, meggyőződés nélkül, de ezeknek hiába mondom. A jegyző káromkodott s elment. Egy idő múlva Piripók is abbahagyta a faltapasztást, s a cigány is lemászott a tetőről. Fizetés nélkül dolgozik az ördög morogta a cigány, tőlem megeheti a jegyző a maga kommunizmusát. De amikor a kastélybeli holmit osztogatták, akkor jó volt párttagnak lenni, mi? förmedt reá a hajdani kertész, bosszúsan. Azt a nehány rongyos bársonyszéket akár ma visszahozhatom, ha kell magának feleselt vissza Plundrás, sze cafat az már mind. Ha azt hiszik, hogy a világ végéig ingyért dolgozom maguknak, akkor elment az eszük. Azzal otthagyta Zabulikot meg a gyárat. Én is be kell hordjam a télire való fámat morogta a félszemű, s ő is eloldalgott. Zabulik még babrált ott egy ideig a két vénemberrel, délben aztán ő is hazament. Másnap már senki se jelent meg a gyárnál. A jegyző ráparancsolt a csendőrőrmesterre, hogy gondoskodjon munkásokról. Az őrmester aztán meg is tette a magáét. Letartóztatott tizenhat asszonyt s nyolc öregembert, egy éjszaka ott tartotta őket a kastély pincéjébe zárva, s másnap reggel kivitte őket a gyárhoz. Azóta aztán, ha lassan is, de halad a munka s a tanító szerint októberre megindulhat a gyár, fejezte be a gyerek a mesélést. Akkor már szeptember derekán jártak. A törökbúza zöld volt még ugyan, de már keményedett a magja ügyesen. Esténként pirítani lehetett bükkfaláng fölött. Egy héttel későbben Mózsi újra levitt két nyulat a komisszárnak, hogy melegen tartsa azért a barátságot. Hallom, hogy gyáruk lesz vetette oda a szót, miután a nyulakkal végeztek. Lesz üzem, lesz, Mózsika dicsekedett ragyogó ábrázattal a köpcös, lesz dicsőség falunak, bizony! Pénz is lesz? kíváncsiskodott Mózsi. 7

8 Dombi elvtárs arca elsötétedett. Te vagy mint többi. Mindig gondolsz pénz. Buta kapitalista világ tanította téged. Munkásnak kell öntudat. Dicsőség. Hogy termelje sokat, többet, mint kapitalista világ! Pénz nem kell? Kapja termelésből igazságos rész. Amit termeli, az lesz övé. Aha bólintott Mózsi, a botgyár botot csinál, s így hát aki dolgozik a botgyárban, azt pénz helyett bottal fizetik. Kezdem már érteni ezt a szociálizmust. Az jó, az nagyon jó örvendezett a köpcös, majd mikor megindul gyár, csinálunk nagy ünnep. Mindenki eszik, mindenki iszik s egész falu örvendez. Te hozol nekem jó pálinka, igen? Mit te nevezel víz, fenyővíz, he? Mózsi elgondolkodva nézte a komisszárt. Az olyasmi kisüstön készül felelte óvatosan. Neked van kisüst, nem? S ha van, akkor mit szól hozzá a törvény? érdeklődött Mózsi. A komisszár legyintett. Én megvagyok törvény. Nép szereti pálinka. Kommunista Párt szereti nép. Kommunista Párt szereti tied pálinka. Te nem félsz. Én nem vigyorgott Mózsi megkönnyebbülten, Isten megáldja hát s a többit bízza reám. Azzal billentett egyet a kalapján s már ment is. Otthon derűs arccal lépett a házba. Lesz malac tavaszra hirdette meg az újságot, s ha Isten megsegít, bárány is. Mi történt? meresztette el Rozáli a szemét. Elmennek a muszkák? kíváncsiskodott a gyerek. Odáig még nem jutottunk vallotta be Mózsi, de holnaptól kezdheted a borókagyűjtést. Engedélyezték az üstöt? örvendett meg az asszony, s már látta is magában a sok jó holmit, ami újra utat lel a hegyre, cserében a borókaszeszért. Félhivatalosan felelte Mózsi titokzatosan, s többet aztán nem tudtak kivenni belőle. Az ősz haladt a maga útján, az éjszakák egyre hűvösebbek lettek s az asszony meg a gyerek járták a hegyet boróka után, amikor csak lehetett. Mózsi rendbetette az üstöt ott fönt a Medvevágás bozótjában, kijavította a kaliba födelét is s megfoltozta a vályúkat, melyek a forrás jó hideg vizét odahozták az üsthöz. Közben zörögni kezdett a törökbúza levele is, s egy vasárnap reggel odaszólt Mózsi a fiának. Ideje jött, hogy elővegyük a disznólábakat. A gyerek előhozta a csűrből a négy kiszáradt lábat. Mózsi kezébe vett kettőt, s elkezdte velök bökdösni az udvar földjét. Arasznyira egymástól, szép egyenes sorban. Aztán fölegyenesedett s megkérdezte a fiát. Ha nem láttál volna engem, mit gondolnál? Hogy egy disznó járt az udvaron vigyorgott a gyerek. Akkor jó nyugodott meg Mózsi, mondd meg anyádnak, hogy hozza a zsákokat le a törökbúzához. Estig huszonöt zsákot töltöttek meg szép érett törökbúza csövekkel. Rozáli s a gyerek törték a törökbúzát, s Mózsi cipelte föl egyenként a tele zsákokat az erdőbe, s hozta vissza üresen. Az erdő felé eső részt törték, részben mivel az látszott érettebbnek, részben pedig a célszerűség miatt. Éjszaka szép telehold volt, s így Mózsi elhatározta, hogy vacsora után folytatják a munkát. részlet 8

9 Czike László Digitális reinkarnáció Előszó Emlékeznek, úgy 1968 tájékán a Halálfejesek című amerikai filmre, csak 18 éven felülieknek? Kádár János pár hét után betiltatta. Jó oka volt rá. A jövőbe látott szigorúan Kádár János koponyáját ismeretlen tettesek ellopták. Negyven centiméteres átmérőjű vájatot ástak vagy fúrtak az öreg sírban fekvő koporsóhoz, hogy hozzáférjenek a fejhez. Gyilkos és áruló szent földben nem nyugodhat! írták fel a halottgyalázók a Munkásmozgalmi Pantheon falára. Félrevezetésül, hogy szimpla és profán sírrongálásnak álcázzák aljas, valójában mint majd látjuk - okkult rituális célú tettüket. Ezt csak profik csinálhatták, semmiképpen nem profánok! Heteket töltöttem az interneten, hogy összeszedjek mindent, ami segíthet az eligazodásban, mi és miért történhetett valójában? Miközben dokumentumokat, képeket, videókat kerestem s találtam, egyre jobban elszörnyülködtem: ilyen rafinált, ilyen aljas lenne az ember? Aki kedvet kap hozzá, járja végig az utamat, nyomjelzőket bőven hagytam a szövegben. Azt hiszem, hátborzongató Ma már itt, Magyarországon is bármikor, bármi megtörténhet. Kékszakállú vára Az alternatív történelem lényege a kettős rendeltetés. Minden dolognak és történésnek kettős jelentése, funkciója van: egy fedőcélú, látszat-értelmezés és egy rejtett valódi. Egy felszíni, aktuális-publikus, illetve egy titkos örökérvényű, természetfeletti. Az analógia alkalmazásával megérthetjük, mi is a háttérhatalom. Gondoljunk például az emberi személyiség káini kettős természetére, amelyet Jákob és Ézsau bibliai története is megörökít. Barátod ma még szembemosolyog veled, s holnap tán, titkon régóta melengetett hátsó szándékát megvalósítva, hirtelen hátbadöf. Előre bocsátom: a téma, amelybe ezennel belefogtunk rendkívüli módon összetett, bonyolult; erőteljes szintetizáló és elvonatkoztató készséget igényel, úgyhogy aki eddigi életében nem jutott el a kétágú (egyidejűleg kettős, kétirányú, párhuzamos, parallel, szimbolikus, alternatív, stb.) gondolkodásmód elsajátításáig, az, kérem, itt és most hagyja abba fejtegetésem olvasását. Csak elpocsékolt idő. A jelen tanulmány ugyanis nem egy állatkerti séta története. Másrészt viszont: a kulcs, amelyet most olvasóm kezébe nyújtok általános sperhakni, amely minden titkos ajtót feltár. Ez a világ, amelyben amúgyis a Kékszakállú Herceg vára. Aki nem ismeri a paprikáskrumpli rostélyos) alkotóelemeit és ételreceptjét, az nem tud paprikáskrumplit megfeszül se. Más. Az internet ugyebár egy szabad felhasználású inóceán. Ámde aki nem ismeri, hogy mit, hol és hogyan keressen, aki nem szisztematikus keresés módszereit és kulcsszavait, az sosem találja meg a teket tölthet a számítógépe előtt, akkor sem fog megtanulni, megérteni valóságos élünk (serpenyős főzni, mégha formációs ismeri a lényeget hesemmit. Használjátok hát a rejtélyek kulcsát, egészséggel! Ismerjétek meg az elveszett/ellopott koponyák halottgyalázóit! Fejnélküli lovas 9

10 A köznapi beszédben rengeteg olyan szót, kifejezést, szóképet, metaforát használunk, amelynek sokszor a használt jelentésével sem vagyunk tisztában, nemhogy az átvitt értelmű szakrálissal, amely talán mondanom sem kell! pedig az eredeti, az igazán fontos jelentés, szemben a hétköznapival, mely csak praktikus napi célokat, mármint a mindennapok operatív kommunikációját szolgálja. Ilyenekre gondolok, mint: fejvesztve menekül, fejetlenség, fej- és jószágvesztés, fejvesztés terhe alatt, vagy épp az angolszász mondavilágból ismert fejnélküli lovag rémes, legendás alakja. Vagy: hogy a fejsze (a pallos) immár a fák gyökerére vettetett. A fejünket ma is könnyen elveszíthetjük mindkét értelemben A guillotine-t egy okkult francia találta ki, s nem egyszerűen csak a kivégzések technikai eszköztárát szaporítandó, hanem hogy viszonylag könnyen lehessen híres emberek koponyáihoz jutni. A múlt, a jelen és a jövő a felszín és a háttér egyszerre, együtt munkál bennünk; még akkor is, ha merő tudatlanságból, makacsul egy dimenzióban kívánjuk látni ezt a matrjoska-világot. Test és lélek a perc és az örökkévalóság alkalmi egysége vagyunk csak. Fej és koponya Nyilvánvaló, hogy emberi életünk központi testrésze a fej; amely minden gondolat, ötlet, terv vagy irányadó utasítás természetes forrása, kommunikációs és operatív cselekvő központja. (Megjegyzendő, hogy ámbár az emberi tudat székhelye az agy, amely mint az idegrendszer centruma, a fejünkben foglal helyet érzelmeink, s különösképpen a hitünk testi szerve a szív, amely egyben a transzcendens lelki funkciók gyakorlója is.) A fej miután a gazdatest elporladt megmaradó ereklyéje a koponya, amelyet idegen szóval golgotának is nevezhetünk. Jézus Krisztust a Golgotán, a Koponyák Hegyén feszítették keresztre 2000 éve a rómaiak Milyen emberi, az Isten elsőszülött közé elbújtatva. kévé szentelték, A magyar Zelnik József, templomos nagymester Leonardo evangéliuma című okkult history-fiction zugboncnok Leonardo, az ördög Mefisztofelésszel értelmében felboncolja a Jézus Krisztust, hogy megtalálják a szervi attributumát, mielőtt mélységesen emberi az a gondolat, lázadó fia." - írja több tucat levágott Amikor Gerbert de Aurillacot megeskették: nem imád titokban Testamen könyvében a kötött alkuja megfeszített feltámadás feltámadna. hogy a Sátán fej grafikái Rheims érsefejet A levágott fejet a Baphomet nevű bálvány (a szó a Mohamed név nyelvileg elfuserált, templomos változata) szimbólumát, melyet egyes szakértők a lefejezett Keresztelő Szent János johannita kultuszából eredeztetnek ma már főként politikai ellenfelek, s a másként gondolkodók rémisztgetésére használják csak templomos szabadkőművesek. A fejnélküli lovas ma már Britanniában sem kísért. Ám pl. a Várhegy kazamatái, a rendszerváltás páncélszekrényei, egyes internetes jegyzőkönyvek ma is koponyákkal és lábszárcsontokkal, olykor csonthiányos csontvázakkal vannak teli. A testtől elvált vagy elválasztott koponyák sokmindenre alkalmasak vö. pl. Mária Magdolna koponyájának dél-franciaországi kultuszával! -, amit az afrikai őserdők (a szubogók) vudu rituáléi és a délamerikai indiánok máig fennmaradt, inka és azték eredetű varázslatai alapján leginkább fekete mágiának nevezhetünk. A varázslók s az elvarázsolt népek hite szerint a halott ember koponyája megfelelő rituálé keretében egyaránt felhasználható a halott szellemi kisugárzásának erősítésére, vagy gyengítésére attól függően, hogy a megrendelő hatalom a törzsfőnök vagy a törzsi varázsló épp mit tart politikailag korrektnek, illetve kívánatosnak. Ma is sziklaszilárdan hiszik, hogy a halott szelleme a gazdatest halála, lebomlása után is a koponyában marad, kommunikálni lehet vele, sőt, a fekete mágia amely egy sajátos, okkult interface 10

Ching Hai Legfelsőbb Mester szavai Hsihu Központ, Formoza, 1990. május 30. 84. magazin 43. old. (eredetileg kínaiul)

Ching Hai Legfelsőbb Mester szavai Hsihu Központ, Formoza, 1990. május 30. 84. magazin 43. old. (eredetileg kínaiul) Ching Hai Legfelsőbb Mester szavai Hsihu Központ, Formoza, 1990. május 30. 84. magazin 43. old. (eredetileg kínaiul) 1 Most már az özönvíz ideje elmúlt. Noé már nyolcszáz évet élt, és sok fia volt, valószínűleg

Részletesebben

Derek és Ruth Prince. Isten, a házasságszerző

Derek és Ruth Prince. Isten, a házasságszerző Derek és Ruth Prince Isten, a házasságszerző A fordítás az alábbi kiadás alapján készült: DEREK PRINCE with RUTH PRINCE God is a matchmaker Chosen Books 1986 Fleming H. Revell Compani Old Tappan New Jersey

Részletesebben

Veronika meg akar halni

Veronika meg akar halni Paulo Coelho Veronika meg akar halni ATHENAEUM 2000 KIADÓ Paulo Coelho, 1998 A fordítás alapjául szolgáló mű: Veronika Decidé Morrer. Rio de Janeiro, 1998, Editora Objetiva A könyv a Sant Jordi Asociados

Részletesebben

MÁSODIK RÉSZ MINDEN, AMIT AZ UNIVERZUMRÓL TUDNI SZERETNÉL...

MÁSODIK RÉSZ MINDEN, AMIT AZ UNIVERZUMRÓL TUDNI SZERETNÉL... MÁSODIK RÉSZ MINDEN, AMIT AZ UNIVERZUMRÓL TUDNI SZERETNÉL... Ha a fizikusok által elért eredményeket e kissé talán szokatlan gondolatmenettel párosítjuk, olyan világképet kapunk eredményül, ami nagymértékben

Részletesebben

XX. évfolyam 10. szám 2013. október

XX. évfolyam 10. szám 2013. október ... tükrözhessem, mint a víg tengerszem a hajnal ifjú fényeit. Gyermek-kedvvel ámuljak a fényeken, Rózsa legyen tövisek közt életem, piros rózsa, virágozzak ékesen. Rózsakertek öntözője, légy velem. Ellankasztó

Részletesebben

Bölcsesség gyöngyszemek Válogatás Ching Hai Legfelsőbb Mester beszédeiből IDŐSZAKOSAN MEGJELENŐ SPIRITUÁLIS LAP 31. SZÁM 2003. 08. 30.

Bölcsesség gyöngyszemek Válogatás Ching Hai Legfelsőbb Mester beszédeiből IDŐSZAKOSAN MEGJELENŐ SPIRITUÁLIS LAP 31. SZÁM 2003. 08. 30. Bölcsesség gyöngyszemek Válogatás Ching Hai Legfelsőbb Mester beszédeiből IDŐSZAKOSAN MEGJELENŐ SPIRITUÁLIS LAP 31. SZÁM 2003. 08. 30. Ching Hai Legfelsőbb Mester Hsihu, Formosa, 1989. március 11. 91.

Részletesebben

Ember! te nem tudod, neked Mily sokkal tartozom:

Ember! te nem tudod, neked Mily sokkal tartozom: Téma Szerző Illusztráció Ablak Gyímesi Ferenc Ablak. Ablakok. Mintha rebbenés nélkül szemekbe tekintenénk, amikor rájuk nézünk. Két világ között állanak. Az egyikből a másikba néznek át és a másikból az

Részletesebben

Magyar Irodalmi Hírlevél

Magyar Irodalmi Hírlevél Magyar Irodalmi Hírlevél» Béke és rokonság a kinajokkal Reményik Sándor: Ó,régi versek NAGY IGNÁCZ: Magyar titkok B. Radó Lili : Lelki tusa Rózsás János: Egy emlékmű sorstörténete Wass Albert: Magyar karácsony

Részletesebben

Feri bácsi 2004. május 1-jén éjjel két órakor halt meg, négy éve tartó kideríthetetlen eredetű csuklás következtében.

Feri bácsi 2004. május 1-jén éjjel két órakor halt meg, négy éve tartó kideríthetetlen eredetű csuklás következtében. E l ő s z ó FERI BÁCSI! Alacsony, kicsit köpcös alkatú ember volt, akinek a szemében mindig ott bujkált egy kis vidám, huncut csillogás. Nemrég egy fiatal közösségbeli testvérem sóhajtott fel: Milyen kár,

Részletesebben

KATHLEEN McGOWAN AZ IMA EREJE. A hétköznapi csodákért

KATHLEEN McGOWAN AZ IMA EREJE. A hétköznapi csodákért KATHLEEN McGOWAN AZ IMA EREJE A hétköznapi csodákért Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved; Jöjjön el a te országod; legyen meg a te akaratod, mint a mennyben úgy a földön is. A

Részletesebben

A SZENTLÉLEK PLÉBÁNIA KÖZÖSSÉGI LAPJA SZATMÁRNÉMETI, 2010. NOVEMBER A TEMPLOMSZENTELÉS 16. ÉVFORDULÓJA. Merlás Tibor - plébános

A SZENTLÉLEK PLÉBÁNIA KÖZÖSSÉGI LAPJA SZATMÁRNÉMETI, 2010. NOVEMBER A TEMPLOMSZENTELÉS 16. ÉVFORDULÓJA. Merlás Tibor - plébános Életem egyik nagy álma vált valóra, amikor október 26-án kora hajnalban útra keltem, hogy Weingartent érintve Stuttgartban csatlakozzam a 45 fős zarándok csoporthoz. Ez alkalommal az úticél Szentföld volt.

Részletesebben

ANTHONY DE MELLO: ÉBREDJ TUDATÁRA!

ANTHONY DE MELLO: ÉBREDJ TUDATÁRA! ANTHONY DE MELLO: ÉBREDJ TUDATÁRA! BEVEZETŐ RIPORT Bár akkor már több írása is megjelent magyarul, Anthony de Mello nevére és munkáira külföldi barátaim hívták fel a figyelmemet. A könyvet, melynek magyar

Részletesebben

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2 2011 / 5 Beteg voltam s a kórházból egy rehabilitációs intézetbe kerültem. Ott voltak súlyos és kevésbé súlyos betegek. Ennélfogva a viselkedések is különbözőek

Részletesebben

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2009./4. szám Mindig szeret a barát, de testvérré a nyomorúságban válik. Péld 17,17 A vidám szív a legjobb orvosság, a bánatos lélek pedig a csontokat is

Részletesebben

Abba, Atya! AZ ATYA GYERMEKEI. 2 AZ ATYA GYERMEKEI Kármel 2009/6. Kármel 2009/6

Abba, Atya! AZ ATYA GYERMEKEI. 2 AZ ATYA GYERMEKEI Kármel 2009/6. Kármel 2009/6 Újra ránk köszönt a Karácsony, Urunk születését ünnepeljük. Figyelmünk a Megváltóra és áldott Szüleire irányul. Egy Családra, ahol befogadják Istent; minden új és meglepetésszerû megnyilatkozásával. Ünneplésünk

Részletesebben

TESTVÉREKNEK A J Á N D É K TESTVÉREKTŐL. 2012. KARÁCSONYÁN (Új folyam X. kötet) Elmélkedések, előadások, tanulmányok, beszámolók

TESTVÉREKNEK A J Á N D É K TESTVÉREKTŐL. 2012. KARÁCSONYÁN (Új folyam X. kötet) Elmélkedések, előadások, tanulmányok, beszámolók TESTVÉREKNEK A J Á N D É K TESTVÉREKTŐL 2012. KARÁCSONYÁN (Új folyam X. kötet) Elmélkedések, előadások, tanulmányok, beszámolók TARTALOM I. Elmélkedések Csizovszki Zsóka: Ha Jézussal üldögélek 3 Csizovszki

Részletesebben

könnyû dolgunk van, mert Krisztus maga ad magyarázatot a példázathoz, így nem marad más hátra, minthogy közelebbrõl

könnyû dolgunk van, mert Krisztus maga ad magyarázatot a példázathoz, így nem marad más hátra, minthogy közelebbrõl A KÁROLYI GÁSPÁR TEOLÓGIAI ÉS MISSZIÓI INTÉZET LAPJA VI. ÉVFOLYAM, 27. SZÁM, 2003. SZEPTEMBER A MAGVETÉS VISZONTAGSÁGAI ADAKOZÁS ENGEM IS MEGTALÁLT... FOGSÁG ÉS SZABADSÁG... KÁLVIN JÁNOS (1.) ISTEN SZENTSÉGE

Részletesebben

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA. 2010./2. szám. Mit keresitek a holtak között az élőt? Nincs itt, hanem feltámadt.

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA. 2010./2. szám. Mit keresitek a holtak között az élőt? Nincs itt, hanem feltámadt. A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2010./2. szám Mit keresitek a holtak között az élőt? Nincs itt, hanem feltámadt. Lk 24,5-6 2 2010 / 2 Keresztény családba születtem. Nagyon szerettem a szüleimet,

Részletesebben

NÉMETH KATALIN GYÓGYÍTANI KÜLDÖTT AZ ÚR. Második kötet

NÉMETH KATALIN GYÓGYÍTANI KÜLDÖTT AZ ÚR. Második kötet NÉMETH KATALIN GYÓGYÍTANI KÜLDÖTT AZ ÚR Második kötet 1 VI. Pál pápa Őszentsége 1966. október 14-i döntésében úgy rendelkezett, hogy a rendkívüli természetfeletti jelenségek közlését nem szükséges Nihil

Részletesebben

Szerkesztõk: Dicsõ Zsolt, Gulya István, Jankovics Zoltán. Szerkesztõség: 7100 Szekszárd, Palánki u. 3/a Tel.: 06-74/ 414-780

Szerkesztõk: Dicsõ Zsolt, Gulya István, Jankovics Zoltán. Szerkesztõség: 7100 Szekszárd, Palánki u. 3/a Tel.: 06-74/ 414-780 p a d Irodalmi és Mûvészeti Folyóirat Szerkesztõk: Dicsõ Zsolt, Gulya István, Jankovics Zoltán Szerkesztõség: 7100 Szekszárd, Palánki u. 3/a Tel.: 06-74/ 414-780 VII. évfolyam 1. szám 2003. Lapunk megjelenését

Részletesebben

Ching Hai Legfelsőbb Mester. Az azonnali megvilágosodás kulcsa. ingyenes kiadvány

Ching Hai Legfelsőbb Mester. Az azonnali megvilágosodás kulcsa. ingyenes kiadvány Ching Hai Legfelsőbb Mester Az azonnali megvilágosodás kulcsa ingyenes kiadvány Mi, Ching Hai Legfelsőbb Mester tanítványai átéltük azokat a megpróbáltatásokat, amelyek a végső igazság keresése közben

Részletesebben

A REMÉNYSÉGBEN LEGYETEK DERŰSEK

A REMÉNYSÉGBEN LEGYETEK DERŰSEK BEKÖSZÖNTŐ Keresztény öröm Egy csillogó szemű, mosolygós gyerek arcképét tenném ide a Beköszöntő helyére, kommentár nélkül. Mivel ez nem áll módomban, könyvekből pedig nem szeretnék szemezgetni, így a

Részletesebben

MAGYARORSZÁGI EVANGÉLIUMI TESTVÉRKÖZÖSSÉG LAPJA 2011 / 7

MAGYARORSZÁGI EVANGÉLIUMI TESTVÉRKÖZÖSSÉG LAPJA 2011 / 7 A MAGYARORSZÁGI EVANGÉLIUMI TESTVÉRKÖZÖSSÉG HAVILAPJA 2013/5 MAGYARORSZÁGI EVANGÉLIUMI TESTVÉRKÖZÖSSÉG LAPJA 2011 / 7 Mi a lényeg? A v legény az esküv napját idejében el készítette az utolsó részletig.

Részletesebben

Lehner Ella: Világvége Világbéke 2011.

Lehner Ella: Világvége Világbéke 2011. Lehner Ella: Világvége Világbéke 2011. Lehner Ella Világvége Világbéke 2011. Budapest Lehner Ella: Világvége Világbéke 2011. ELŐSZÓ MAGÁNKIADÁS Borító: Az író festménye és elképzelése Nyomdai előkészítés:

Részletesebben

Magyar Irodalmi Hírlevél

Magyar Irodalmi Hírlevél Magyar Irodalmi Hírlevél Wass Albert: Karácsonyi mese Jókai és Wass Albert a legnépszerűbb magyar írók Az indiánok világától Erdélyig vivő történet Szerte e hazában mondom a verseket Igaz Élet Istenben

Részletesebben

Nagyobb mozdulat (Kisregény)

Nagyobb mozdulat (Kisregény) A Remsey Agnes Nagyobb mozdulat (Kisregény) Készült a Magyar Hitel Bank Művészeti Alapítvány és a Gödöllői Művésztelep Alapítvány támogatásával Városi Múzeum, Gödöllő 1992 Kiadja a gödöllői Városi Múzeum

Részletesebben

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2014./2. szám.én Én vagyok a jó pásztor, én ismerem az enyéimet, és az enyéim ismernek engem... és én életemet adom a juhokért. Jn 10,14-15b 2 2014 / 2 Március

Részletesebben

TARTALOM. Bevezetés...4 Ching Hai Legfelsõbb Mester rövid életrajza...8

TARTALOM. Bevezetés...4 Ching Hai Legfelsõbb Mester rövid életrajza...8 TARTALOM 1 TARTALOM Bevezetés...4 rövid életrajza.....8 A túlvilág rejtélye.........16 elõadása 1992. június 26. ENSZ New York Beavatás: a Quan Yin módszer...61 Az öt szabály...64 Miért legyünk vegetáriánusok?...66

Részletesebben

GYÜLEKEZETI HÍRADÓ. És lesz az igazság műve békesség, és az igazság gyümölcse nyugalom és biztonság mindörökké.

GYÜLEKEZETI HÍRADÓ. És lesz az igazság műve békesség, és az igazság gyümölcse nyugalom és biztonság mindörökké. IDŐSZAKOSAN MEGJELENŐ TÁJÉKOZTATÓ 2013/ IV. NEGYEDÉV 50. SZÁM GYÜLEKEZETI HÍRADÓ És lesz az igazság műve békesség, és az igazság gyümölcse nyugalom és biztonság mindörökké. TARTALOM: Békesség, békesség

Részletesebben

Új élet Krisztusban. 2 JÉZUS FELTÁMADÁSA JÓHÍRÉNEK HIRDETÉSE... Kármel 2010/2-3. Kármel 2010/2-3 JÉZUS FELTÁMADÁSA JÓHÍRÉNEK HIRDETÉSE...

Új élet Krisztusban. 2 JÉZUS FELTÁMADÁSA JÓHÍRÉNEK HIRDETÉSE... Kármel 2010/2-3. Kármel 2010/2-3 JÉZUS FELTÁMADÁSA JÓHÍRÉNEK HIRDETÉSE... a minden új. Új technika, új módszer, új tartalom, új forma, új csomagolás, új kivitelezés, új, új, új Majd egy üzenet ezt mondja: ha az egyik áruházban minden héten mindig leáraznak, akkor miért nem adnak

Részletesebben