Nrö. g. A' FELS. R. TS A SZÁRNAK ÉS A. KIRÁLYNAK. Kolt Bétsben Januariumak 28 'dik napján 1794*.;.» efztendöban. Nagy Britannia.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Nrö. g. A' FELS. R. TS A SZÁRNAK ÉS A. KIRÁLYNAK. Kolt Bétsben Januariumak 28 'dik napján 1794*.;.» efztendöban. Nagy Britannia."

Átírás

1 Nrö. g. A' FELS. R. TS A SZÁRNAK ÉS A. KIRÁLYNAK KEGYELMES ÉNGEDELMSBÖL. Kolt Bétsben Januariumak 28 'dik napján 1794*.;.» efztendöban. Nagy Britannia. \ ülöirib'kuiömbféle környulállásoknak és tor* leneteknek fzele fúj a' német tengerről, a' Brittusnkról. Lord Fox az anti-ministerialis, avagy nem udvari réfznek bálvány-istene, mindennap több több követőket kap. Ügy hallatik, hogy őt' fogná a* nép az el kezdetlelendo Parlamehtomban" Seherifnek, az az, maga fzófzóllójának válafztani. (g). (g.) Serif avagy Scherif, eredetére nézve Arábiai Jzó, és jelent mind eredetért, mind mél-

2 Londonban még mostan is gyakran fzó vágyod az Anglus hajó seregnek Frantzia Orfzág földjere való ki fzállásáról, melly fzándékjokban fognak é boldogulni, avagy nem, a' következendő idő' fogja meg mutatni. Néhány mélly tudományú, és e' világ politica folyamattyának rejtekes kamarájába mellyen bé tekintő Anglusok illyetéa meg jegyzést tefznek, a' jelenvaló Frantzia revolutiőról : Hogyha, úgymondnak, eggy tfasingíonnya, Franklinnya, Gátese, és Ádámsa lett volna a' Frantzia nemzetnek; hogyha azamérikabelieknek példájukat követte, és tulajdon tartományait őrzötte, 's idegen fejedelmeknek birtokaira nem ásétozott volna hogyha erkőltsl jósággal és egyenes, fzivü'séggel elegyítette volna polgári alkotmányának réfzeit: egéfz Európa ellen fogagatossabban és hathatósabban védelmezhette vél; na magát. De mivel minden éggyházi és polgári erköltsbeli minérnüségek semmivé tétetett; bátor más idegen fejedelmek békét hadgyanak is nékiek, mindazáltal önnön magok fogják magókat el temetni. Éggy tetméfzetesen heves indulatú, könynyen gondolkozó, héjjábavalóságban gyakorlott, és búja nemzetet a' gyilkossághoz fzoktatni,, éppen annyi, mint magok közt éggymás öldöklésére oktató iskolákat" fundálni. A' tapafztalas bizonyittya, hogy az öldöklő' tudománynak tanítványai nem héjában töltötték abban való gyakoroltatásoknak idejét. Sokkal" fzabadabb a' gályán dolgozó rab a' vas bilintsben, mint Robtrtí' A pierre a' Jakobinusoknak óráló - izékében. tóságára nézve, nagy 'és nevezetes embert.-*. Torok Orfzágban Serifek/M?* neveztetnek^' hometnek leányától Jzármazott unokái, a *'* azzal külömbóztetnek meg Ű' tőbb TörökőMh hogy valamint V Török Csáfzár önnön mag"' "&r ök is, zöld. turbánt viselnek fejeiken. ' ' >

3 gályán vasban dolgozó rabnak élete a' törvényeknek védelme alatt vagyon ; ellenben Roberti' piere éppen nem hizelkédheti avval magának, hogy ö bátorságban lehetne a' Fr. cönstitutió mellett. Hát ugyan alább való tekéntetben voltának é hallanál a' nép előtt Brissót ^ Orléáns $ lé Brün^ Custine, Lüknef s. a. t.? mégis minémü vége léve mindnyájuknak? mit hafználtak magoknak és familiájoknak avval, hogy, XVI Lajos törvényes királyok ellen öfzve esküttenek? azt, hogy önnön magok is áldozáttyaivá lőnek a' dühösködő' népnek, örökségeik, pedig prédájává a', vért fzomjúhozó Jakobinusok klubjának. Tegyük fel* hogy nem sokára-békesség lefzeh * hát ugyan minemű következései fognak lenni a' küíömb-külömb-félé értelmekkel küfzködö fejeknek? miként fognak lé iáendesedrii a' vér-öntáshöz fzokótt kezek? -V. Frantzia Orfzdg:,. A' Magfür Kurír 5-dik darabjának 67-ík éi következett lapjain kezdettük Érd. Olvasóinkaí közleni azon iskolai igazgatásnak éá tanításnak íhődgyát,' mellyet a' -Frantzia N; Gyűlés az al* áóbb, avagy elementáris iskolákra nézve meg határozott* és ki hirdettetett & 4 Fr. tartományokban*. Most már annak el maradott tzikkelyeit ii kivánnyük élő adni. 7. Ái iskolákba küldéttetendő gyeririekéket fiai efzténdőn alól* és g efzténdőn felül nem lehet aí illyetén elementáris iskolákba küldeni z J H 2 Britanniában azok neveztetnek SerifekAc/r, «. kik a' Parlameritoirinak kezdetében fzófzóllökd válqfztátnák a' nemzet által, és ezek ai tilsú Párláimntbnibúh az Eloitlök:

4 sem pedig három efztendönek előtte ki nem le. het őket onnan venni. Mindenkor a'.bóinapnak első napján keüetik Őket az iskolákba bé adni, és mind az esztendejét, mind a' napját iskolákba lett bé Vitetéseknek fel kelletik jegyezni, 8- Az ollyatén atyák, anyák, tútorok,^ gondviselők, a' kik ezen fel tételeket bé tellyesiteni, és magzattyaikat 's gondviselésekre bízatott gyermekeket annak idejében az elementáris iskolákba bé vinni el múlatándják, elsőben is pénzbeli bírságra fognak büntettetni. Az illyetén pénzbeli bírság közönséges adajoknak eggy negyed téfzét foyja tenni. És hogy ha másodlzor is vétkezni tapafztaítatnak ezen közönséges törvény ellen, polgári jussaiktól 10 efztendöre meg foíztattatván, úgy fognak tartattatni, mint a' hazának ellenségei. 9. A' közönséges tanító férfiaknak és affzojóknak, sem afztalt, sem a' közönséges tani-'.áson kivül,-magános oktatást adni az ifjaknak í'zabad nem lefzen, és sem fzüleiktöl, sem gondviselőiktől, valameliy fzin alatt ajándékot el venni. Minden fertály efztendőben megfogjak tanításoknak jutalmát nyerni. 10. A' melly ifjak 2Ödik efztendejek előtt sem semmi tudományt és mesterséget, sem semmi hafznos kézi mesterséget nem tanultának, P? 1 " gári jussaikkal 10 efztendeig nem élhetnek. Hasonló büntetések.fog lenni az ollyatén fzüleknev és tútoroknak, a' kik ezen törvény ellen vétktf zéndenek., u. Ez az elementáris iskolákra nézve ho-' zattatott törvény az Örfzágnak minden ofztálvaiba kuidettessen meg, hogy annyival hamarább U-gyen annak'bé tellyesitetése.

5 ji7 A' felsőbb iskolákra nézve még ekkorig semmi sem határoztatott meg. A' közép iskolákra nézve (ecoles ventrales) fel létetett plánum pedig már munkában vagyon. Ezeket is fogjuk idejekbea Erd. Olvasóinkai közleni. Frantzia Orfzágnak egyébb nevezetes történeteit is méltó meg olvasnunk. Valamint Tulónnak, úgy Alsatziának viítza vétele is rendkívül való örömet fzerzett a'jakobinusoknak. Landaunak ostrom alól lett 'fel fzabadittatása múlt holnapnak utolsó napján adattatott Pár is vírosának tudtára, mellyen való örömökben azt végzettek a' Jacobinusok, hogy a' Landaui őriző seregeknek eggy fzerentsét kívánó levél küldet- -tessen. '- Január, első napján az Orátor fzékbe menvén fel Bárrerc, ekként kezdette befzédjét:,, A' War folyó vize mellett zengedezett győzedelmi kiáltásoknak hangja már most a' Rajna vizének partyairól is hozzánk érkezett valamiképen a' Fendei ofztályban, úgy éfzakon és délen is ellenségeinknek hólt testeiken fog a' Fr. köz társaság fel épülni. Az ellenségnek reguláris, seregei, fegyverben gyakorlatlan hadunk által verettettek viffza, kiket ellenségeink tsúfosan Carmaglonoknak, az az, hafzontalan, sohonnai gyűlevéfz népnek neveztenek. Tulón városának viítza vetélését seregeink hazájokhoz való nagy fzereteteknek, és bátorságoknak; Landaunak ostrom alól lett fel fzabadittatását pedig, az őrzői seregek álhatatossá^gának lulajdoniihattyuk. A' monarchiákban lévő történeteknek írói azt mondották, hogy a' Frantziáknak ellenségeikié való Ütéseknek tüze tsak eggy 's két fzempillantásig tartó. Larídau bizonyság, hogy álhatatosságok egyenlő bátor fzívekkel. Minekutánna F'ort- Louisnak bé zároltatását ki jelentette volna, eleven fzínekkel festette- le a' Frantziáknak múlt efztendóben. nyert gyözödelmeiket. Egyébb, úgymond, immár hátra nints, hanem hogy a' Pyreneus hegyek az elleiiségtö-l ki üresitessenek, hogy

6 fonde, Valenciai és Quesnoy viffza vétettéssensk,.'és hogy London, melly az egéfz világon uralkojjni akart, illendőképen meg büntettessen. Négy holnapokig tartotta magát a' Landaui őrizet,miiiekutánna 25 ezer bombák hányattattak volna abba bé. Annyira nevekedett már ottan az éhség, hogy három héttől fogva ló, matska, sót egér húst kellett a' lakosoknak enni, kényért is korpából és zabból siitöttenek magoknak,'éggy font nádtnézet go, eggy ludat 100 livránál alább nem lehetett meg venni. Eggy Landaui kenyér sütő, kinek házát eggy bomba fel gyújtotta, nem gondolván örökségének yefzedelmével, a' < fegyveres ház tüzének oltására futott, igy fzólván: Ji é hajlékom eggy magános emberinek jófzága,.én.}* dig egéfzlen a' ír. köz társaságnak tulajdona vagyok. IHyetén kérkedő befzédjei után, következendő végzéseket hozatott' a' íí. Gyűléssel: -1. A' Rajna- és Mosel 'mellett táborozó seregei és Landau városa érdemessé tették magokat a'ha; fza iránt. 2.. Adják tudtára a' ÍJ. biztosok a <N. Gyűlésnek azoknak a' vitézeknek neveiket, a -kik hadi virtusaik által magokat meg kú'lömbó, telték. _ 3. Ofztpgassanak ki közöttök polga" meg jutalmaztatást. 4. Jegyeztessék felp kárt, mellyet Landaunak, és annak környék nek lakosai fzenvedtek az ostromló ellenség «natt. 5. A' fellyebb említett kenyér sütőneí "toeveris jegyezzék fel, és küidgyék meg a p < -Gyűlésnek. Az ifjú Custine, néhai gvillotiniroztatott <> tme Generálnak fia, 25 efztendos, a' ki enne*' előtte a' királyné ' lovas regementében kapitw' Dümurier alatt Berlini követ, onnan lett'vdzu* terese után LucknerMaresal Generál adjuta 054 -vala, sok tanúbizonyságok által meg gyözettei yen arról, hogy 8 V Fr. nemzet külső és bei»» ellenségeivel éggyet értett, és minden úton pw donazon iparkodott volna, hogy azoknak S?! menetelt kéfzittsen a' Frantzia köz tar$í-

7 nagaanrangm Síig tartományaiba való bé menetelre, ezen folyó holnapnak 4-ik napján Lukner Marsallai éggyütt, a' ki hasonló vétkekkel vádoltatott, halálra sententziáztatott a' revolutioaalis fzék által. Az utolsóbb fzületésére nézve Bavarus, és 72 efztendós ember volt, a' ki a' hét efztendei háborúban eggy Hannóverai corpust commandirozott, azon háborúnak végződése után pedig mint Generál Lájtinánt, Frantzia fzolgálatba lépett által, és 1792 efztendóben a' Frantzia Rajna és éfzaki ármádiát kormányozta. A' Talonban lévő N. biztosoknak későbbi jelentések fzerént, 250 Spanyol a/tzonyoknál, 250 Anglusoknál és Spanyoloknál többen maradtanak Tulonban, sem idejek, sem módjok nem lévén a' hajókra való menetelre. Az ispotályokban is 2000 beteg és sebes katonáknál több maradt az éggyesült seregek közzül. A 5 kikötp helyben lévő viz tele volt a' vízbe fúlladott embereknek hólt testeikkel. A' vízbe hólt és le vágattatott embereknek fzámát állig lehet meg fzámlálni. 20 ezer lakosnál többen hagyták eí honnyaikat, és réfz fzerént Angliába és Spanyol Qrí'zágba, réfz fzerént pedig Szárdiniába és ííápolyba kőltöztenek. Dec. 24-dik napján 133 ember, kik réfz fzerént Talont -lakosok, réfz fzerént katonák voltának, lövettettek agyon a- tábor előtt, hasonló ki menetele volt 15 hajós tifztnek. A' Spanyol és Anglus vitorlák még sem fzedettek le az ott maradott hajókról, mellyet azért miveltek a' patrióták, hogy az eleséges idegen hajók oda menvén keleptzéjekbe keritessenek, a' miathogy 10 hajónál több került illyen módon már körmök közé. Az azokon lévő idegen hajósok rabságra vitettek, a' közöttök lévő Frantziák pedig mindeq törvény tétel nélkül agyon lövöldöztettek. Annyira gyűlölik Pith Anglus ministert Frantzia Jakobinusok, hogy egynéhány várpsok. han meg égettették a' képét. A' Tiilónb^{ k{

8 "128 költözött Kojalistáknak hátra maradott jófzágok két millióra betsüitetik, ebből, és a' N. Gyűlés által rendeltetetett eggy millióból minden Tulón alatt'vitézkedett katonának 100 livrája jutott, eggyaránt ofztatván fel mind a' tifztek, mind a' köz emberek közt a' jutalom. A' Spanyolok 9 Fr. hajót égetteuek ottan meg, az Angiusok pedig 4-et vittenek el magokkal. Ezen kártételnek ki pótolására azt végzetté a' N. Gyűlés, hogy minden Fr. KÖz. Társasághoz tartozó kikötő helyekben annyi hajók Jíéfzittessenek, a' mennyit a' kikötő hely magában bé foglalhat, a' melylyekhez való matérialékat a' déli ofztályokban lévő N. biztosoknak kelletik meg fzerezni. Minden közelebb fekvő ofztályokban lakó kőmivesek tartóznak Tulónba menni, és az ott lévő kikötő.helyet, és nemzeti épületeket meg jobbítani. - Sok imitt amott el íiéíledeít Rojalisták él fogattattak, -és 200-nal többen ölettettek meg közzfr lök. Bcestiába érkezvén Tulón viítza vétetéscnek híre,, az egéfz ottan lévő Bt-antzia flottaigyu ropogtatásokkal nyilatkoztatta ki azon.való. oromét. Minap'azt a' végzést hozta a' N. Gyűlés, hogy minden ostrom alá vétetett városokban lévő lakosoknak eleségek, pénzek, ruíiájor, s. a. t. közönséges hafzonra fordíttasson, 's ég/ealoképen- ofztattasson fel a' benn lévő lakosok közt. Sic vos non vobis nidificatis avej'% sie voí non vobis mellijicates apes, > ' Nanteseen, Angersben, Anoenisben, ( P!Ct3 ' viumnak és Kis Britanniának városaiban ).a. 1 ""/ 1 ' ra fzaporodott a' tömlötzökre hányattatott fzerefltsétlen Rojnlistáknak fzámok, hogy a-zoknak rn e lövöldöztetések és gviliotiniroztatások sok }W lopott el. Mellyre nézve] hogy annyival konf nyebfaen 's hamarább ki végeztessenek e' világból, hajókra rakatnak, a' Libris folyó vizén i e bo'sattatoak.-.'a ágyú golyóbisok által el suiylyeíztetnek. Hány fzáz ezer embert me* - f c m, eméfztett immár ez a' conofz Frantzia r e v 0 " Jytto! -

9 A' Bétsi udvari újság többek közt igy ír Frantzia Örfzágnak jelenvaló állapottyáról: A' Rojalistáknak vefzedelmekről való hírekkel tele vágynak a' Párisi levelek. Talmont hertzeg eggy nevezetes feje a' királyt kívánó seregnek Fougeres alatt, Büzot ex deputátus, ennekejötte a' Calvadósi ofztályoak Fiscalis procurátora el fogattatván Parisba vitettek, az utolsóbb, kinek fejére már annakelötte jutalom tétetett, minden processus nélkül gvillotiniroztatott. A' Rojalistáknak fzéllyel lett fizettetések után, igen sok tolvajok tartózkodnak imitt amott az erdőkben^ és sók erőfzakos tolvajságót vifznek végbe; de azt is utánna tefzi a' Bétsi udvari újság, hogy ezen hirek nem hitelesek, mivel a' közelebb való tudósítások fzerént, a'rojalistáknak armadája reá megyén fzáz ezerre. Eggy fzép anekdotát olvasunk eggy közönséges levélből, hogy tudnillik a' Rojalisták közt fzólgáló parafztok el hitették azt magokkal, hogyha fziotén meg ölettetnek is a' vallásért és királyért viselt hadakozásban, harmad, nap múl- ván ismét felfognának támadni. Éggy éggyügyii parafzt: all'zony, ebbeli bizodalomban lévén, az ütközetben el esett férjét haza vitte, 's harmadnap múlván, a' midőn t. i. ideje vala fel táma r dásának, nagy vendégséget kéfzitett, hogy a' más világon való bujdosásában el lankadt férjét jól meg vendégelhesse. Szomfzéd affsonya történetből hozzá menvén, tudakozza fzorgalmatosságának okát, mellyre a' házi gazdaffzony azt felelte, hogy férjének fel támadását várná, 's annak fzamára- sütne 's főzne, fzomfzéd affzonya kamarájában el rejtetett férjének testét meg nézni ment, 's felette el ájult a' büffzödött fzag miatt. A' fzegény özvegy affzony héjában várakozván mind a' meg határozott harmadik, mind a' következett" napokon férjének fel támadása után, végtére azzal vigafztalta magát, hogy férje nem a' kegyelemnek állapattyában halván meg, efztendövel azután fogna fel támadni, addig pedig meg

10 ?22 tifztittatui gyakorlott bűneitől. Hasonló anekdotát hallottam Brandenburgiában laktomban a'hétefztendőkig tartott háborúban meg hólt Orofz katonákról. Ezekkel is cl vala hitettetve, hogyha Némít Orfzágban agyon fognák magokat lövettetni, a- vagy vágattatni, hazájokban bizonyossan fel fognának támadni; a' minthogy hiteles embe.eknek fzájjaikból hallottam, hogy a' fzegény orofzok minden irtódzás nélki'il mentenek a' más világra, és akármelly vefzedelemben forgottanak is, sem nem hátráltanak, sem pardont nem kívántak magoknak adattatni. Hadi Történetek és Környülállások. - Az udvari hadi Cancellária által múlt Izombaton közönségessé tétetett jelentésben a'vagyoni hogy e' folyó holnapnak 9-dik napján 600 lovas Frantzia ment a' sürü ködnek kedvezése alatt le Cateau és St. Bénin közt állott tábori ör-allóink ellen, 's viítza is tolta azokat, a' kik leg közelebb lévő vigyázatokhoz vonván 's. kaptsolván magokat, olly derekasan vitézkedtenek', hogy kenteiének voltak amazok meg fordulni, s elébb állani, a' melly vélek való kis tsatáw' tsak eggy magyar hufzár hólt meg, 's eggy est' 1 sebbe.. - Jan. n-dik napján kőit levelében azt uj» Koburg hertzeg, hogy Cambray, Bouchain, Slrlecux vidékén nagyon öregbedik a' Fr. set* geknek fzámok, és hogy minden kéfziileteiko 01 azt lehet sajdítani, hogy Denaing 's JJouchy» ei ' lett feküvo. Ör-álló seregeinkre akarnak tsapn ' fognak é fel-tételekben boldogulni avagy nem, mutattya a' következendő idő. Monsbál iratik, hogy e' folyó hólnapn 3 9-dtk napján, kemény ágyú ropogás hallattat" 1 -

11 pdá nem meítze, de hol, és minemű ki menetellel, még ekkorig sem tudhattyuk; Ugyan onnan jött levelekből olvassuk, hogy egéfz erejeket Rysjel vidékére húzzák a' kakasok, a'hová immár 4000 sántz-ásók is érkeztének. Popering környékén gyakran ki üt az ellenség, és a' mi fzemei éléibe akad, él prédállya. i Jan. 7-dikén eggy Lokeven nevű Austr. Flandriai helységre rohantak, a' templomot ki pufztitották, a' házakat felprédálták, :'s végtére onnan leit ki menetelekkel még is gyújtották., Hanem bezzeg tromfot trom- -fal ütöttenek a' Hannoveránusok is, mivel bé tsapván á' Frantzia helységekbe, öt vagy hat falut egéfzlen fel prédáltak. Mindenütt, viflza vervén az Austriai seregek a'frantzia külső vigyázatokat,, már most Flimmesben tanyáznak, melly által minden Ryssel és Dovay közt való éggyesség két felé fzakafztatott. A' felső Rhenanusi kerületben fekvő Austriai, seregeknek táborában, e' folyó holnapnak 19-dik napján kőit levélben a' vagyon a' többek közt fel jegyeztetve, hogy minekütánna a' Frantziák rend* kívül váló kéfzületeket tettének volna Fort-Louisinak ostromlása iránt, az ottan lévő Austriai kormányozó Laurer Generál - Major, az előtt harmad nappal, éjjeli 9 és 11 óra közt a* várat ki iiresitette, minden erősségeit le rontatta, már annakelötte minden magazinumot, hadi eízközöket és fzerfzámokat a' Rajna vizén által vitetvén. Meilyről viradtakor tudósitatván a' Frantziák, a' hafzna vehetetlen erősséget ismét el foglalták. Frantzia Generál Loche segédje el fogattatván a' mieink által, azt vallotta, hogy semmi egyébb fel tételek nem volt a' Frantzia seregeknek Német Birodalomba lett bé ütésekben, hanemhogy azon tartományokat ki pufztittsá.k, 's alkalmatlanokká tegyék arra, hogy az éggyesült seregek ottan jövő tavafzon tábort" üthessenek,

12 Manhejm vidékől azt jrja eggy velem levelezi? vitéz barátom, hogy azalatt, migimitt amott satztzolnak, és pufztitanak a' Frantziák, más réfzröl Germerslieim és Spejer vidékén keménnyen hí sántzollyák magokat. Olafz Orfzágból is az a' hir érke'zett legközelebb hozzánk, hogy 10 ezer emberre valókvár-. télyt kéfzitettek a' Frantziák a' Nizzai Grófságban, azoknak a' seregeknek bé fogadásokra, a' mellyék Tulón alól a' Szardíniái király ellen kiildettettek a'n. Gyűlés által. Az onnan és Sabaudiából ki költözött lakosoknak örökségeik el a- dattatnak, még pedig drága árron, úgy hogy, á' melly jófzííg 3 's négy ezer livrára betsültetett, tíz 's tizenkét ezer livrán is el ment. Elegyes Tudósítások., Cs. K. Generál Beaulieu óooo főből álló sereget vitt Trier városának fedezésére. Az egeíz Treviri válafztó Fejedelemségben lévő lakosok fegyvert fogtak hazájoknak oltalmazására. J* nuariusnak első hetében fegyveres lakos gyüllött e' végre öfzve, és hogyha a' fzükseg kívánni fogja, még éggy, sőt két annyi is kiálltat. A' Cohlentzi Káptalan minden fziikségtejed ezüstét a' pénz-verő műhelybe küldötte, és a háború "alatt semmi interest nem kíván maganaj 1 fizettetni. _ A' Brunsvigiai uralkodó hertzeg, a'- Prussiai hadakozó seregeknek fő kormány 0 ' zója sok új flintát küldött Koblentzbe, a' végre,. hogy a' lakosok közt ki ofztattassanak.. Kreuczenachba bé menvén a' Frantzia pa"^' ta^.eregekj, ^gen kegyetlenül bántak a' lakosodkai, pistolokat, és bajonétákat tartván a' ráfiaknak, affzonyoknak, és hajadonoknak & e] l' lyeikre, minden pénzektől, zseb óráiktól, "* z ' pökjók tsattaitól, köntöseiktől, s. a. t. meg

13 tofták őket. Ennekfelette a' kormányozó Frantzia Generál 300 hordó bórt, 80 ezer font kenyeret, fzénát, abrakot, és tűzi fát a' mennyi fzü'k- séges, és három millió livrát parantsolt magának adattatni, a' bórt minden haladék nélkül, a' kényeret pedig 24, óra alatt, hozzá tévén ezt is, hogyha nem fognak engedelmeskedni, az egéfz várost pórrá égetteti. Manheimi levelek fzerént, beteg ágyban fekfzik Gróf Wurmser Schveczingenben. Sievers Örofz követnek Pétersburgba lett viffza hivattatása nagy nyúghatatlanságba ejtette a' Lengye) Orfzági Senátorokat, és a' mint a* fzéí fúj, újjobban közönséges Gyüllés fog Varsó? vidban tartattatni. Úgy hallatik, hogy Dügommier Fr. Generál, sí" Talonnál diadalmaskodott patrióta seregek közül 15 ezer embert vitt a'spanyolok ellen, a? kik Perpignant erös ostrom alá akarták zárni, mellyben sokkal elóbb.boldogulhatnának, hogyha az éggyesült Spanyol és Anglus hajó seregek, melylyek Langvedociától nem meffze láttattanak, oda bé férkezhetnének. Volksheimban, a' Moguntziai V. Fejedelemségnek éggyik városkájában három fzáfz dragonyos eggy egéfz escadron Frantziát ki üzö'tt elmés találmánya által, t. i.. a* nevezett helység.^ nek alsó réfzéhez nyargalván, nagy lármát tsináltak, kiáltoztak, intettek, mintha ugyan egéfz escadron követte volna őket, mellyen meg fzeppenvén a' kakasok, sebes vágtatva ki nyargaltak a' városból, mellyel egéfzlen fel akartak prédálni. A' múlt efztendei táborozásban sokat fzenvedett, és meg kevesedett Száfz regementek helyett, újjabb regementek fognak Saxóniából a' Rajna vize mellé marsirozni.

14 1 2 Ó' Az Angliai fóidmivelés mesterségnek gyafi" iitatására fel állitatott tudós Társaság paraotso- kapott a' rninisteriumtól, hogy az Orfzág Íatot nak minden környékeiben lévő földmive'ésnek.j és termékenységnek állapattyát fzorossan jegyezné fel j a' mellyböl által lehessen látni, meílyit birtokos lakos fizethet több adót 4 melíyik kenf sebbett Még eddig minden külömbség nélkül i sillinget ( eggy Silling te/zen Angliában 26 és fél krajtzárt) kelletett eggy hóid földtől fizetni, még pedig a' főidnek minémüségére való tekintet nélkül. Ügy gondolkodik Pitfi minister, hogy ez eggy jó kút-fő fog lenni, mellyböl a' jelenvaló háborúnak.foltatásárá elegendő hadi költséget lehet ki meritenl A' selyem fabrikánsok eggy közönséges i»; stantziát irtanak az Angliai fzép nemnek, mezben azon esedeztenek $ hogy a' jelenvaló hábo'1 alatt mindnyájan t a' kiktől tsak lehetséges, lyem köntösöket viséllyenek, másként koldulásra fognak a' melyem mívesek' jutni. Éz'eni esedező levélnek volt is foganattya mivel a' kiwlj né neve napján minden fő dámák selyem köntosökben jelentenek meg az udvarnál. Magyar Orfzág; Aradoh 3 dik Jari Szokásban vagy j az itten körül belől fekvő német helységekben nevezetes napok előtt való napnak estéjén Jo^ dözniv a' melly roííz fzökás imitt amott sok rq fzat okozott immár. Itt is égy gyermek a' w 3,. nak kezéből ki vévén a' puskát, tulajdon kezet lőtte, mert fzéllyel fzakadváü a' p"uska, fzéllyel n " ta a' gyermek kezét, nem tudatik még él é vágj nem, mivel olly erek fzakafztattak el, a' meny böl folyó vért nem lehet el állítani. Nagy meg rémülést okozott az ide.vak ^ kosok közt az a' hir, a' melly azt hinti v»

15 mindnyájunknak füleibe, hogy az ide jövö.'frantzia foglyok pestisesek-volnának. De már most mind ez a' roífz hir, mind az áital okoztatott félelem meg fzünt, mivel azt írják Temesvárról, hogy 50p.oda vitetett Frantzia rabok közzül kettőnél több meg nem hólt, 's azok is pedig hofzfzas betegségeik után. Dunán túl való kerületből, Vj-esküttetés a' tó közbül. módja. (Farsangi darab) Éggy parafztnak minteggy 23 efztendős ílj* annyira meg fzeretett eggy körülötte fzolgálo leányt, hogy a' házassági fzövetséget néki meg ígérné. Ezt meg halván az ifjú apja, el anynyira örvendett rajta, hogy fel tette magában a* fzerelmeseknek meg esküttetéseket. Soká tárta utánnok való leselkedése után tsak ugyan végbe vitte a? öreg fzándékát. Mert midőn hallaná, hogy a' leány korán reggel naponként fijának háló fzobájába menne, meg húzta magát eggy éjt fzaka a' konyhának fzegeletében, hogy a' fia semmit sem tudna felöle; de a' több lakosoknak meg. mondotta 's kérte is őket, hogy kiáltására néki gyertyát gyújtanának. Reggel tehát minteggy hajnal tájban megy a' leány, kotzogatja a' fzeretöje ajtaját, ki is.fel kél ágyából; 's az ajtót ki nyitja. Erre bé nyitja az ajtót az Öreg após is, jó reggelt kivan fijának, ki is ijedtében állig tudta el fogadni apja köfzöntését. Az öreg az ajtótól meffze nem ment, hogy a' madarat ne talám ki fzalafztaná, fzaglafz, kérdi a' fijától, ki volna még véle a' fzobában ; mert ő idegen fzagot érezne. Az ifjú mentegeti ugyan magát, mondván, hogy senki sem volna; de az öreg, ámbátor setét volt is, nem hagyta magát meg vakítani, kiált a' lakosoknak, hogy néki gyertyát gyújtanának. Az ifjú éfzre vévén az apja-gyanakodását, a' leányt ki akarván a' fzobábói fzöktetni, kérte ötet, hogy ne tsinálna lármát, 's ne költené fel

16 12S az álmos embereket, majd inkább maga gyújtana gyertyát. De az após úgymond, tsak maradj tc itt benn, hifzem ök nem fognak azért haragudni. El hozzák a' gyertyát, a' kályha megett meg látja, a' leányt, 's igy fzóll hozzá, hát te mit tsináifz illy korán a' fiamnál; de jó hogy itt vagy, úgymond, mert imé fzámodra fölöstökömet hoztam. El kezrli tehát a' nálla lévő korbátstsal verni; és mind addig verte, mig a' fija a' kezében lévő korbítsot meg nem fogta, mondván, hogy az apja ne bántaná a' leányt. Szót fogad az öreg ; mert a* leány helyett a' fiját fogta elől, 's mind addígr verte, mig meg nem esküdött, hogy a' leányraez után jó fzemmel soha sem nézne. Elől fogta, ismét a' leányt; azt is mind addig forgatta; mig az is meg esküdött, hogy eztán a' fiját fzint ol!/ igen "fogja gyűlölni, mint eddig fzerette. Igy"' hát az esküvő meg leve pap nélkül; a' ízerelefl gyúmöltse pedig még azon nap piros és kék» nekkel virágozott sürüen, mind a' két fzerelmesnek hátán. U. J. Nem sokára ofztán neve napja" esveü az új-módi meg esküdt vőlegénynek, eggy «> al valaki jelenlétében bé toppan az ajtón előbbi fwrelmetesse, hogy fzeretett mátkáját meg kb'fxo»' tené. Ez azomban tsak két fzóval reá emlékez; teté hajdani esküvésére. El pirul a' leány, «megy, és mérgében úgy bé tsapja az ajtót, bog azólta, állig hifzem hogy kerefztül nem vx^ előbbi fzeretőjét. Jobbítások. Az ez előtt való újság darabnak >9 d'j* S,/ raban e' fzó helyett vezérekkel, olvasói kell 1 rekkel.

(III.)? *7. K'árnyülálláfoh Ez a' jelenvaló idö'nek azon meg -gyújtott Lármafája

(III.)? *7. K'árnyülálláfoh Ez a' jelenvaló idö'nek azon meg -gyújtott Lármafája (III.)? *7 Hadi - K'árnyülálláfoh Ez a' jelenvaló idö'nek azon meg -gyújtott Lármafája, mellynek égéséré ma nem tsak egéfz Éut, hanem - a* Világnak más határaiban lakók-is vigyázó fzemekkel tekintgetnek.-.

Részletesebben

inro 52. A'FELS. R.TSÁSZ ÁRNAK ÉS A. KIRÁLYNAK. KEGYELMES ENGEDELMES ÖL. Költ Hátiban Decembernek 27-dik napján 1703. efztendöben.

inro 52. A'FELS. R.TSÁSZ ÁRNAK ÉS A. KIRÁLYNAK. KEGYELMES ENGEDELMES ÖL. Költ Hátiban Decembernek 27-dik napján 1703. efztendöben. inro 52. A'FELS. R.TSÁSZ ÁRNAK ÉS A. KIRÁLYNAK. KEGYELMES ENGEDELMES ÖL. Költ Hátiban Decembernek 27-dik napján 1703. efztendöben. Lengyel Orfzág. últ holnapnak 23 dik napján végződött cl a' Grodnói gyüíes,

Részletesebben

TSÁSZARI «KIRÁLYI FELSÉG'

TSÁSZARI «KIRÁLYI FELSÉG' TSÁSZARI «KIRÁLYI FELSÉG' ENGEDÜLMÉYEL *safs-~'ií>-«íass»- (80 Költ Béísb.en, Szent Jakab - Havának (Júliusnak) öó-.dik napján, 1793-dik EfztendÖben. Hadi Környülállások* i^fddjii'k a 9 meg-ígértt helyes,

Részletesebben

(XXXIII.) fze- ^'eken hirtelen meg-betegedve'n, midőn femmikép- nem gyógyíthatnák, Nikolfzburgban hagyaték olly

(XXXIII.) fze- ^'eken hirtelen meg-betegedve'n, midőn femmikép- nem gyógyíthatnák, Nikolfzburgban hagyaték olly (XXXIII.) Indílt BÉTSBÖL' Szereián 2f. Ayríl. i 7 S 7, Elegyes Tudásítáfok. nem gyógyíthatnák, Nikolfzburgban hagyaték olly 1)511 ^8gél, e] ho gy ha meg-gyógy úlna, hilldenék vifzfza. tsb e. Minthogy a'

Részletesebben

A' ROMAI TSASZARIÍíS AP. KIRÁLYI FELS&G NEK KEGYELMES ENGEDELMÉVEL.

A' ROMAI TSASZARIÍíS AP. KIRÁLYI FELS&G NEK KEGYELMES ENGEDELMÉVEL. 395 A' ROMAI TSASZARIÍíS AP. KIRÁLYI FELS&G NEK KEGYELMES ENGEDELMÉVEL. hiúit BíZTSBÖL Kernen 27. fúr'rucj:.^ *>,.j^ \okat fzollani, és kevefset mondani minden oíto- ^ baságok felett való leg-nagyobb oflobasag

Részletesebben

f p Tr^ ~r~t'':( 3.Vj;?r r- r -. - 1

f p Tr^ ~r~t'':( 3.Vj;?r r- r -. - 1 f p Tr^ ~r~t'':( 3.Vj;?r r- r -. - 1 N r o 2 5. Á* FELS. R. fsászárnar ÉS Ái KIRÁLYNAK. KEGYELMES ENGEDELMÉBŐL... Költ Bétsben Mártziusnak 28 dik napján 1794. cj'ztsndöbcn.. Török Birodalom. fényes Pórtáj

Részletesebben

ENGEDELMÉVEL, *'» "»» < *^iw#fifc»»w>

ENGEDELMÉVEL, *'» »» < *^iw#fifc»»w> 4 ENGEDELMÉVEL, *'» "»» < *^iw#fifc»»w>?«' «Költ BftsbeH % Szent Jakab-Havánák (Júliufi* pak) 27-dik napján, 1^92* * TsáSzát-Eotpnázásrmk igén pompás^ és örvendetes Xnnep-napjához, nem alkalmaztatta hozzája

Részletesebben

Nro ió. -A' FELS. R. TSASZÁRNAK ÉS A. KIRÁLYNAK, KEGYELMES ENGED ELMÉR ÖL. Lengyel Orfzág.

Nro ió. -A' FELS. R. TSASZÁRNAK ÉS A. KIRÁLYNAK, KEGYELMES ENGED ELMÉR ÖL. Lengyel Orfzág. Nro ió. -A' FELS. R. TSASZÁRNAK ÉS A. KIRÁLYNAK, KEGYELMES ENGED ELMÉR ÖL. Kőit Bétsbon Augustusnak 23-dik napján 1793- efztendöb Lengyel Orfzág. Y%Á ern ok nélkül vonogatlak magokat a' Lcn- ^ gyei király,

Részletesebben

Arany János FELLÁZADTUNK-E MI MAGYAROK?

Arany János FELLÁZADTUNK-E MI MAGYAROK? Arany János FELLÁZADTUNK-E MI MAGYAROK? A népeknek természet szerint való jussa van a szabadsághoz, éppen úgy, mint a halnak a vízhez, a madárnak a levegőéghez, mert szabadság nélkül az ember nem is Isten

Részletesebben

TSÁSZÁRI ÉS KIRÁLYI FELSÉG* ENGEDELMÉVEL. Nro 21. Ko'H Eétííben^ Böjtmás Havának (Mártziusnak) 25-dik napján Lj<}6*d\h Efztendóbea,

TSÁSZÁRI ÉS KIRÁLYI FELSÉG* ENGEDELMÉVEL. Nro 21. Ko'H Eétííben^ Böjtmás Havának (Mártziusnak) 25-dik napján Lj<}6*d\h Efztendóbea, A' TSÁSZÁRI ÉS KIRÁLYI FELSÉG* ENGEDELMÉVEL. Nro 21. Ko'H Eétííben^ Böjtmás Havának (Mártziusnak) 25-dik napján Lj

Részletesebben

CSÁSZÁRI ÉS KIRÁLYI FELSÉG 1 ENGED ELMÉVEU. iöé. Nrö. Máit Béisbeh; Böjt-eío Havának (FebruáriÜSÜÍJL) 3-dik áapján igoi-dlk Efeiendobeiü.

CSÁSZÁRI ÉS KIRÁLYI FELSÉG 1 ENGED ELMÉVEU. iöé. Nrö. Máit Béisbeh; Böjt-eío Havának (FebruáriÜSÜÍJL) 3-dik áapján igoi-dlk Efeiendobeiü. CSÁSZÁRI ÉS KIRÁLYI FELSÉG 1 ENGED ELMÉVEU A s Nrö iöé Máit Béisbeh; Böjt-eío Havának (FebruáriÜSÜÍJL) 3-dik áapján igoi-dlk Efeiendobeiü B é t ss műit hetén, Ím. jetikén*.láxehbürg* fcóí Budára indult

Részletesebben

(XIV.) ' fzárnyan járó hívek fzerént irhattyuk, hogy

(XIV.) ' fzárnyan járó hívek fzerént irhattyuk, hogy (XIV.) A Itt van mind Fazakájlól. ' fzárnyan járó hívek fzerént irhattyuk, hogy ennekutánna a' F. Monátkha parantsolatjárá»nden próba ki-állott Bbrbéliyök, a' Doktorokkal * Syógyittásnak ugyan azoii törvénye

Részletesebben

BÉKÉS MEGYÉBEN. írta: OLÁH ANDOR (Doboz) 13 Orvostörténeti Könyvtár közi.

BÉKÉS MEGYÉBEN. írta: OLÁH ANDOR (Doboz) 13 Orvostörténeti Könyvtár közi. AZ ELSŐ JENNER-FËLE BÉKÉS MEGYÉBEN HIMLŐOLTÁSOK írta: OLÁH ANDOR (Doboz) "Tioboz község egészségügyének történetét dolgozzuk fel. Anyag- * J gyűjtés közben érdekes bejegyzésre bukkantunk a dobozi református

Részletesebben

Indult Szeredán T S JB'ö L.

Indult Szeredán T S JB'ö L. Indult Szeredán T S JB'ö L. 2. "fan. 1787. TTól fel - nyissátok a' fzemeteket'. egy Európának oj} fzemfedél alatt lévő abrázattyát visgáíó Párisi.Frjiident igy kiálta-fel a' napokban. Egéfz Európa méroferpenyöben

Részletesebben

Nro 36. -\ A'FELS. R. TSÁ SZÁRÍT A K ÉS A ; KIRÁLYKÁÉ :KEGYELMES, ENQEDELMÉB ÖL 4

Nro 36. -\ A'FELS. R. TSÁ SZÁRÍT A K ÉS A ; KIRÁLYKÁÉ :KEGYELMES, ENQEDELMÉB ÖL 4 Nro 36. -\ A'FELS. R. TSÁ SZÁRÍT A K ÉS A ; KIRÁLYKÁÉ :KEGYELMES, ENQEDELMÉB ÖL 4, ' Költ Béisbén Qbtabethek 31 -dik napján iygii /; '; " ",; efztcndöben. ;Í íi^agy.britanniái J^ y Öct. io ik napján/köít

Részletesebben

Nro, 7. A FELS. CSÁSZÁRNAK ÉS A. KIRÁLYN AK KEGYELMES ENGEDELMÉBÖL. índúlt R étib ől, Pénteken Julius 22 ik napján ' Béts.

Nro, 7. A FELS. CSÁSZÁRNAK ÉS A. KIRÁLYN AK KEGYELMES ENGEDELMÉBÖL. índúlt R étib ől, Pénteken Julius 22 ik napján ' Béts. Nro, 7. A FELS. CSÁSZÁRNAK ÉS A. KIRÁLYN AK KEGYELMES ENGEDELMÉBÖL. índúlt R étib ől, Pénteken Julius 22 ik napján ' i8">3-ía ejitendöben. Béts. jauftriának azon hegyei között, a mellyek köz. zül a Wien

Részletesebben

f SÁSZÁRI * KIRÁLYI FELSÉG*

f SÁSZÁRI * KIRÁLYI FELSÉG* f SÁSZÁRI * KIRÁLYI FELSÉG* " khgkdklmtvtl,, Km Beisáert, 7ünkfost - Hivihak '(Májusnak). 13-dik; mp)ín 9 1794-dik EíiteiídÖben, J-iandrécj Vámban, áz dstrom-kfczdetkor 7 ezer főből állott a' Frantzk Őrizet;

Részletesebben

Nro 30, A' FELS. R. TSASZARNAK ÉS A. KIRÁLYNAK. Bétsbsn Júniusnak ag-dik napján 1793. efztendöben: ' Britanniai

Nro 30, A' FELS. R. TSASZARNAK ÉS A. KIRÁLYNAK. Bétsbsn Júniusnak ag-dik napján 1793. efztendöben: ' Britanniai Nro 30, A' FELS. R. TSASZARNAK ÉS A. KIRÁLYNAK KEGYELMES ENGEDELMÉBÖL: Bétsbsn Júniusnak ag-dik napján 1793. efztendöben: ' T agy Britanniai fi[ égulta azon iparkodik az Angliai ministerium,- mitsoda úton

Részletesebben

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI CSALÁD- ÉS IRODALOMTÖRTÉNETI OKMÁNYOK A NAGYBÁNYAI ÁLLAMI LEVÉLTÁRBAN

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI CSALÁD- ÉS IRODALOMTÖRTÉNETI OKMÁNYOK A NAGYBÁNYAI ÁLLAMI LEVÉLTÁRBAN Balogh Béla SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI CSALÁD- ÉS IRODALOMTÖRTÉNETI OKMÁNYOK A NAGYBÁNYAI ÁLLAMI LEVÉLTÁRBAN Az Állami Levéltárak nagybányai fiókja gyakorlatilag 1953-ban mint tartományi levéltár létesült.

Részletesebben

Amint ment, mendegélt egy nagy királyi városon keresztül, meglátta a folyosóról a király a nagy betűket s leküldte inasát, hogy nézné meg, mi van

Amint ment, mendegélt egy nagy királyi városon keresztül, meglátta a folyosóról a király a nagy betűket s leküldte inasát, hogy nézné meg, mi van Százat egy ütéssel Egyszer volt, hol nem volt, volt a világon egy mesterlegény, kinek se égen, se földön nem volt egyebe egy rongyos garasánál. Elindult ő vándorolni. A mint ment, mendegélt hegyen völgyön

Részletesebben

Vasárnapi Újság - A magyar koronázási jelvények

Vasárnapi Újság - A magyar koronázási jelvények 2011 május 22. Flag 0 Értékelés kiválasztása Még Givenincs Vasárnapi értékelve Újság Give Vasárnapi Újság Give Vasárnapi Újság Mérték Give Vasárnapi Újság Give Vasárnapi Újság - 1/5 2/5 3/5 4/5 5/5 Folyó

Részletesebben

(XLix.) A' ROMAI TSASZARI ÉS AP. KIRÁLYI FELSÉGi NEK KEGYELMES ENGEDELMÉVEL. 27. Júniusban i?&g P

(XLix.) A' ROMAI TSASZARI ÉS AP. KIRÁLYI FELSÉGi NEK KEGYELMES ENGEDELMÉVEL. 27. Júniusban i?&g P (XLix.) m A' ROMAI TSASZARI ÉS AP. KIRÁLYI FELSÉGi NEK KEGYELMES ENGEDELMÉVEL. Indáit BÉTSBÖL Szombaton 27. Júniusban i?&g P DiJ d B E T S. A ' F. Tsáfzárnak mobani állapotjárói moft-i/s tsak annyit tudunk,

Részletesebben

Gábor Áron, a székely ágyúhős

Gábor Áron, a székely ágyúhős Hankó Vilmos Gábor Áron, a székely ágyúhős 1848 novemberében már egész Erdély elveszett a magyar ügyre nézve. Enyed, Torda, Dés, Szamosújvár után Kolozsvár is elesett. A székely tábort Marosvásárhelyen

Részletesebben

Kösd össze az összeillı szórészeket!

Kösd össze az összeillı szórészeket! há tor gyöngy tás mor kás fu ház ál rom á mos sá rus szo dály moz szít szom széd ol vad pond ró dí ves da dony ned rál süly lyed tom na ka bog ge gár bál dol lo bol bun bát bár da bo be kar pa e ca koc

Részletesebben

A' mi mofloha nyelvünkén k'üít Európai Leveleknek minden rend-néíkal való rövid Summája.

A' mi mofloha nyelvünkén k'üít Európai Leveleknek minden rend-néíkal való rövid Summája. A' mi mofloha nyelvünkén k'üít Európai Leveleknek minden rend-néíkal való rövid Summája. "ÜT* zen folyó, az Afzfzonyok' váltózd terroéfóetéves: JLu teflvér Április, moll a' leg - kellemetefebb, majd a'

Részletesebben

Ilyen igazán haladó tevékenykedése az 1831. évi kolerajárvány idején kifejtett munkássága, és evvel Váradi valódi értéke is lemérhető.

Ilyen igazán haladó tevékenykedése az 1831. évi kolerajárvány idején kifejtett munkássága, és evvel Váradi valódi értéke is lemérhető. Váradi Sámuel (1773 1857) Nagyenyed város és Alsó Fehér vármegye egykori orvosának rövid életrajza és haladó szellemű tevékenysége az 1831. évi kolerajárvány idején Váradi Sámuel 1773-ban született Nagyenyeden.

Részletesebben

A legszebb mesék Mátyás királyról

A legszebb mesék Mátyás királyról A legszebb mesék Mátyás királyról Roland Tartalomjegyzék Mátyás király és a kolozsvári bíró / 4 Egyszer volt Budán kutyavásár / 8 Mátyás király és a huszár / 12 Mátyás király és a százesztendős ember /

Részletesebben

A' ROMAI TSÁSZÁRI ÉS AP. KIRÁLYI FELSÉGNEK KEGYELMES ENGEDELMÉVEL. t Indult BETSBÖL Szombaton 11. január. 1788-

A' ROMAI TSÁSZÁRI ÉS AP. KIRÁLYI FELSÉGNEK KEGYELMES ENGEDELMÉVEL. t Indult BETSBÖL Szombaton 11. január. 1788- ( I V ). kt A' ROMAI TSÁSZÁRI ÉS AP. KIRÁLYI FELSÉGNEK KEGYELMES ENGEDELMÉVEL. t Indult BETSBÖL Szombaton 11. január. 1788- Á félben fzakafztott F, Hertzegi Lakadatmi Tzere* moniáhnak és Pompáknak b'óvebb

Részletesebben

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions Tenor 1 Tenor 2 Bariton Bass Trumpet in Bb 1 Trumpet in Bb 2 Trombone Percussions Organ 136 Con Dolore Tube bell X. Nikodémus: Mer - re vagy, Jé - zus, hol ta - lál - lak? Mu-tass u - tat az út - ta- lan

Részletesebben

Ezt mondja a Seregeknek Ura: Gondoljátok meg jól a ti útaitokat! (Agg 1,7)

Ezt mondja a Seregeknek Ura: Gondoljátok meg jól a ti útaitokat! (Agg 1,7) Ezt mondja a Seregeknek Ura: Gondoljátok meg jól a ti útaitokat! (Agg 1,7) U r a m, s z e r e t n é k k é s z l e n n i o r s z á g o d e l j ö v e t e l é r e! A legszebb tulajdonságok 15. Az előre gondolkodásról

Részletesebben

Nro. 13. , KEGYELMES ENGEDELMÍBÖL.

Nro. 13. , KEGYELMES ENGEDELMÍBÖL. Nro. 13. A' FELS. CSÁSZÁRNAK ÍS A., KEGYELMES ENGEDELMÍBÖL. KIRÁLYNAK Indúli BétibSi, Kedden Airguftus 15 - ik napjín J#05 - ik eí'ztenáiiben. A' B é c s. Cs. K. fegyveres feregekrlél ^ penzión volt Gen.

Részletesebben

A* FELS. R. TSÁSZ ÁRNAK ÉS A. KIRÁLYNAK KEGYELMES ENGEDELMÉBÖL; Költ Bétsben Februáriusnak ig-dik napján 1796 dik f... ejztendöben.,, B é t s.

A* FELS. R. TSÁSZ ÁRNAK ÉS A. KIRÁLYNAK KEGYELMES ENGEDELMÉBÖL; Költ Bétsben Februáriusnak ig-dik napján 1796 dik f... ejztendöben.,, B é t s. f N r o. 15.. A* FELS. R. TSÁSZ ÁRNAK ÉS A. KIRÁLYNAK KEGYELMES ENGEDELMÉBÖL; Költ Bétsben Februáriusnak ig-dik napján 1796 dik f... ejztendöben.,, B é t s. Néhai 77 Leopald kegyes Csáfzár és Király rövid

Részletesebben

B) Mintafeladatok. Középszint szöveges, kifejtendő, elemző feladat

B) Mintafeladatok. Középszint szöveges, kifejtendő, elemző feladat B) Mintafeladatok Középszint szöveges, kifejtendő, elemző feladat 1. FELADAT Az alábbi források az Oszmán Birodalom hadseregéről és kormányzatáról szólnak. A források és saját ismeretei alapján mutassa

Részletesebben

A róka és a farkas. Ahogy ment-mendegélt a két kis báránynyal, eccer csak eleibe állott egy farkas.

A róka és a farkas. Ahogy ment-mendegélt a két kis báránynyal, eccer csak eleibe állott egy farkas. A róka és a farkas Vót, hol nem vót, heted hét országon is túl, de még az operenciás tengeren is túl, hol a kis kurta farkú malac túr, vót eccer egy róka. Vót ennek a rókának két báránnyó. Csált 1 magánok

Részletesebben

ˆ PERESZLÉNYI ERIKA masszázságy '

ˆ PERESZLÉNYI ERIKA masszázságy ' ˆ PERESZLÉNYI ERIKA masszázságy ' H ov a t e t s z i k mo st me n n i? A re n d e lő b e n v o l t a m a le le t e ké r t, mo st me g me g y e k a kö r ze t i o r v o s h o z, h o g y me g b e s zé l j

Részletesebben

SÁRVÁR VÁROS POLGÁRMESTERE

SÁRVÁR VÁROS POLGÁRMESTERE SÁRVÁR VÁROS POLGÁRMESTERE 9600 Sárvár, Várkerület u. 2. Pf. 78. Fax.: 95/320-230, Tel.:95/ 523-100 Előterjesztés Sárvár Város közterületeinek a felülvizsgálatához a központi címregiszter kialakításához

Részletesebben

Wass Albert - Kicsi Anna sírkeresztje

Wass Albert - Kicsi Anna sírkeresztje Wass Albert - Kicsi Anna sírkeresztje Elmondom, hadd tudja meg végre a világ kicsi Anna igaz történetét. A falu neve, ahol mindez történt, Mezőbölkény, és a falu szélén van egy ócska, düledező gabonás,

Részletesebben

Benedek Elek Melyik ér többet?

Benedek Elek Melyik ér többet? Benedek Elek Melyik ér többet? Arra, arra, lefelé, egy kicsit felfelé, Tiszán túl, Dunán túl, hol a kurta farkú tarka malac túr, volt egyszer egy király s annak három fia. Mikor mind a három fiú annyira

Részletesebben

Nro. 53. A' F E L S. R. CSÁSZÁRNAK ÉS A. K IR Á L Y N A K KEGYELM ES EN GEDELM ÉBÖL.

Nro. 53. A' F E L S. R. CSÁSZÁRNAK ÉS A. K IR Á L Y N A K KEGYELM ES EN GEDELM ÉBÖL. Nro. 53. A' F E L S. R. CSÁSZÁRNAK ÉS A. K IR Á L Y N A K KEGYELM ES EN GEDELM ÉBÖL. Kőit Bétsóen Kedden Dectmterrusk 3 1-ik napján t 1799-t i ejztendőben. B é t S. ö tö d naptól fogva o lly keményen viseli

Részletesebben

Honnyi Levelek,..Tudósítások,,és-Egyebek,

Honnyi Levelek,..Tudósítások,,és-Egyebek, Honnyi Levelek,..Tudósítások,,és-Egyebek, Nró, 5. ' / A' Magyar Kurír 5-ik darabjához. B é t s. Egy ide való híres Orvos Doctor Golis Ltopold AntalVr, a' ki a' gyermekeknek orvoslásában való szerentse'je're

Részletesebben

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút 1 1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút És lőn abban az időben, hogy Abimélek és Pikhól annak hadvezére megszólíták Ábrahámot mondván: Az Isten van te veled mindenben, a mit cselekszel. Mostan azért

Részletesebben

Nro. 29. A 5 FELS. R, TSASZÁRNAK ÉS A. KIRÁLYNAK KEGYELMÉS ENGEDELMÉBÖL; Mi Bétsbéti Aptüisnek 8-dik napján 1796-dik efztendoben.

Nro. 29. A 5 FELS. R, TSASZÁRNAK ÉS A. KIRÁLYNAK KEGYELMÉS ENGEDELMÉBÖL; Mi Bétsbéti Aptüisnek 8-dik napján 1796-dik efztendoben. Nro. 29. A 5 FELS. R, TSASZÁRNAK ÉS A. KIRÁLYNAK KEGYELMÉS ENGEDELMÉBÖL; Mi Bétsbéti Aptüisnek 8-dik napján 1796-dik efztendoben. Batáviai Respublika.. xjcter Pálnak lelketlen testé 1 ő ember által vite->

Részletesebben

MAGYAR MÜSA, 0. _ Kök Bétsbet* 24, Nóvemberbefí i?87é. aí* Magyar Miifánaí btvitéfiré at ín Muj&m ezzel Kedveshdik / JD* /FI

MAGYAR MÜSA, 0. _ Kök Bétsbet* 24, Nóvemberbefí i?87é. aí* Magyar Miifánaí btvitéfiré at ín Muj&m ezzel Kedveshdik / JD* /FI / ', I IMIIM I III - " " ' *" " "" '-"»» - «,1 -ii n» MAGYAR MÜSA,, "ih.imiii I- *' "I P" ni í lf. I -I l " I li Élj 0. _ Kök Bétsbet* 24, Nóvemberbefí i?87é aí* Magyar Miifánaí btvitéfiré at ín Muj&m

Részletesebben

KOSSUTH LAJOS IRODALMI HA GYA TÉKA

KOSSUTH LAJOS IRODALMI HA GYA TÉKA KOSSUTH LAJOS IRODALMI HA GYA TÉKA MAGYAR Nemzeti Múzeum és Kossuth Lajos örökösei közt a turini remete irodalmi hagyatéka tárgyában 1894 december elsején Budapesten kötött adás-vételi szerződés értelmében

Részletesebben

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

Kedves Olvasó! Tisztelettel köszöntöm Önt hírlevelünk karácsonyi, 2010/11. számában! 2010. december 204

Kedves Olvasó! Tisztelettel köszöntöm Önt hírlevelünk karácsonyi, 2010/11. számában! 2010. december 204 Kedves Olvasó! Tisztelettel köszöntöm Önt hírlevelünk karácsonyi, 2010/11. számában! 2010. december 204 (SERBÁN ANDRÁS igaz székely ember emlékének) Karácsonyi történet Mi, gyerekek, nagyon vártuk az első

Részletesebben

H r ö. í i. A* FELSi CSÁSZÁRNAK ÉS A.; KIRÁLYNAK KEGYELMES ENGEDELMÉBÖL.

H r ö. í i. A* FELSi CSÁSZÁRNAK ÉS A.; KIRÁLYNAK KEGYELMES ENGEDELMÉBÖL. i... -.. T m f u J I,. > l l i.i 1.ui.w. l l.. l l jg H r ö. í i. A* FELSi CSÁSZÁRNAK ÉS A.; KIRÁLYNAK KEGYELMES ENGEDELMÉBÖL. Iiidúlt Bélsböl, Keddéli Februárius 5 - ik napján 1805-ik efztendöbeni jat

Részletesebben

Részletek Bethlen Gábor naplójából, azokból az időkből, amikor a hitről írt

Részletek Bethlen Gábor naplójából, azokból az időkből, amikor a hitről írt Részletek Bethlen Gábor naplójából, azokból az időkből, amikor a hitről írt Bejegyzés 1607. január. 5. Bocskai István (igen tisztelt példaképem) valláskülönbség nélkül egyesítette a magyar nemzet szabadságának

Részletesebben

A debrői kertek alatt (gyermekjáték / Heves vm.) A kazári piacon Bábi, Bábi, de beteg (gyermekjáték)... 2

A debrői kertek alatt (gyermekjáték / Heves vm.) A kazári piacon Bábi, Bábi, de beteg (gyermekjáték)... 2 Tartalom A debrői kertek alatt (gyermekjáték / Heves vm.)... 2 A kazári piacon... 2 Bábi, Bábi, de beteg (gyermekjáték)... 2 Búbb bújj zöld ág (magyar népdal)... 2 Elfogyott a krumplileves... 3 Elvesztettem

Részletesebben

XX. L E V É L. Költ Komáromban Sz. Mihály-Havának 5. Napján. ÁERON. Levegő-égben való útazás' le írásának folytatása.

XX. L E V É L. Költ Komáromban Sz. Mihály-Havának 5. Napján. ÁERON. Levegő-égben való útazás' le írásának folytatása. ( ) V 3 5 XX. L E V É L. Költ Komáromban Sz. Mihály-Havának 5. Napján. ÁERON. Levegő-égben való útazás' le írásának folytatása. IH^zer hét fzáz nyóltzvart negyedik Efzt., 4. Jun. Fkufatlt Úr és Tibiéné

Részletesebben

' NrOw '2,6. ; A' FELS. R. TSÁSZÁRNAK ÉS A. KIRÁLYNAK! KEGYELMES ENGEDELMÉBÖL. Kőit Bétsben Mártíusnak 20-dik napján 1796-dik. efztendőben.

' NrOw '2,6. ; A' FELS. R. TSÁSZÁRNAK ÉS A. KIRÁLYNAK! KEGYELMES ENGEDELMÉBÖL. Kőit Bétsben Mártíusnak 20-dik napján 1796-dik. efztendőben. ' NrOw '2,6. ; A' FELS. R. TSÁSZÁRNAK ÉS A. KIRÁLYNAK! KEGYELMES ENGEDELMÉBÖL. Kőit Bétsben Mártíusnak 20-dik napján 1796-dik efztendőben. B é t s, Innen nem igen meffze bé megy egy esméretlenembera'kortsmába,

Részletesebben

Jerome Murphy O Connor PÁL TÖRTÉNETE. A jó harcot. megharcoltam, a pályát. végigfutottam, hitemet. megtartottam.

Jerome Murphy O Connor PÁL TÖRTÉNETE. A jó harcot. megharcoltam, a pályát. végigfutottam, hitemet. megtartottam. Jerome Murphy O Connor PÁL TÖRTÉNETE A jó harcot megharcoltam, a pályát végigfutottam, hitemet megtartottam. 1 A KORAI ÉVEK A tarzuszi Pál büszke volt származására. Kétszer is di - csekszik vele. A Filippi

Részletesebben

Költ Béísbenn, Sz* György Harának.'Áprilisiiik 9-dik napján x8oo-dik Efxteadőbtn* : - . M éts:

Költ Béísbenn, Sz* György Harának.'Áprilisiiik 9-dik napján x8oo-dik Efxteadőbtn* : - . M éts: Költ Béísbenn, Sz* György Harának.'Áprilisiiik 9-dik napján x8oo-dik Efxteadőbtn*. M éts: : - ** Génuai földnek, Génua, Városa 9 eránnyá* ban esti tenger-parti,? s nem külömben a* neve-* zett Városnak

Részletesebben

A» FELS. CSÁSZÁR, ÉS AP. KTRÁLY KEGYELMES ENGEDELMÉBÔL. IndúU І»і»ЬйІ, fíni-ken IVerrober ei-dik n«pjin, igio-ií íiitendőb-n.

A» FELS. CSÁSZÁR, ÉS AP. KTRÁLY KEGYELMES ENGEDELMÉBÔL. IndúU І»і»ЬйІ, fíni-ken IVerrober ei-dik n«pjin, igio-ií íiitendőb-n. Nro. 47. ás 48. A» FELS. CSÁSZÁR, ÉS AP. KTRÁLY KEGYELMES ENGEDELMÉBÔL. IndúU І»і»ЬйІ, fíni-ken IVerrober ei-dik n«pjin, igio-ií íiitendőb-n. '.,. B é t t. Cs. K. Felsége kegyelmesen méltóztatott az' 6

Részletesebben

Az aranyhal Illusztrálta: Szabó Enikő

Az aranyhal Illusztrálta: Szabó Enikő Benedek Elek Az aranyhal Illusztrálta: Szabó Enikő Egyszer volt, hol nem volt, az Óperenciás-tengeren túl, a hármas üveghegyen is túl, túlonnan túl Megálljatok csak, nem jól kezdettem Hát: volt egyszer

Részletesebben

" FELá. R. TSASZÁRNAK ÉÉ A. KIRÁLYNAK KEGYELMES ENGEDELMÉBÖLi -

 FELá. R. TSASZÁRNAK ÉÉ A. KIRÁLYNAK KEGYELMES ENGEDELMÉBÖLi - A " FELá. R. TSASZÁRNAK ÉÉ A. KIRÁLYNAK KEGYELMES ENGEDELMÉBÖLi - Kiilt Bétsbeh Májasnak 3-dik napján \jt)6~ik efztendoben. j j Nagy Britannia: JC\ -londoni K. udvarnak Helvetus Cantonokiiv» ^ v o te llves

Részletesebben

Az Este, az Éjfél meg a Hajnal lakodalma

Az Este, az Éjfél meg a Hajnal lakodalma Az Este, az Éjfél meg a Hajnal lakodalma Magyar népmese Illusztrációk: Szabó Enikő Egy királynak volt három leánya, akik már nagyra felnőttek, és mégsem eresztette őket atyjuk a napvilágra. Egyszer a legöregebbik

Részletesebben

Jusztin a szobába lép, sürgősen és kíváncsian, körülnéz, három lépést tesz előre, aztán megáll és csodálkozik.

Jusztin a szobába lép, sürgősen és kíváncsian, körülnéz, három lépést tesz előre, aztán megáll és csodálkozik. Jusztin a szobába lép, sürgősen és kíváncsian, körülnéz, három lépést tesz előre, aztán megáll és csodálkozik. Mi az? Kit keres? kérdi Csiba. Az asztal mellől feláll, és kezét fölemeli. Jusztin mereven

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS!

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! LVII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 1-120. OLDAL 2007. január 9. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1113 FT FELHÍVÁS! Fel hív juk tisz telt Ol va só ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán köz zé

Részletesebben

Híres Komárom be van véve Klapka György a fővezére Büszkén kiáll a csatatérre Hajrá huszárok! Utánam előre! 02. Százados úr sejehaj

Híres Komárom be van véve Klapka György a fővezére Büszkén kiáll a csatatérre Hajrá huszárok! Utánam előre! 02. Százados úr sejehaj 01 Klapka induló Föl-föl vitézek a csatára A Szent Szabadság oltalmára Mennydörög az ágyú csattog a kard Ez lelkesíti a magyart Föl-föl látjátok lobogómat Indulj vidáman robogó had Édes hazánkért hősi

Részletesebben

Költ B/tséén^ Szent Öyörgy'Haváoak (Ap* - '. riüsaek) 24-dik.űápj'an:^' 1792*.'.. ^*'

Költ B/tséén^ Szent Öyörgy'Haváoak (Ap* - '. riüsaek) 24-dik.űápj'an:^' 1792*.'.. ^*' KÍR AL Y í : "~F E.JL'S É G* " ENGE.MLMÉVEL i^f^i Költ B/tséén^ Szent Öyörgy'Haváoak (Ap* - '. riüsaek) 24-dik.űápj'an:^' 1792*.'.. ^*' rip ' ' '" : - jt *

Részletesebben

(XXXV.) 281. hiúit BETSÜÖL Szeredán 3. Május.: 1787.

(XXXV.) 281. hiúit BETSÜÖL Szeredán 3. Május.: 1787. (XXXV.) 281 hiúit BETSÜÖL Szeredán 3. Május.: 1787. Ekkléfiai Történetei* jmpttdenejv előtt tudva vagyon,' hogy a* lí-dífc a 2 Söfef közönséges Kerefztyéni-füredelme után, 6 j^^odó R. Kathólika Vallást

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. jú li us 8., szerda TARTALOMJEGYZÉK Oldal 95. szám 2009. évi LXXVII. tör vény A köz te her vi se lés rend sze ré nek át ala kí tá sát cél zó tör - vénymódosításokról...

Részletesebben

Busáné Jordán Judit. Okosító. szó-ta-go-ló. Olvasás-írás munkafüzet 5-10 éves gyermekek számára

Busáné Jordán Judit. Okosító. szó-ta-go-ló. Olvasás-írás munkafüzet 5-10 éves gyermekek számára Busáné Jordán Judit Okosító szó-ta-go-ló Olvasás-írás munkafüzet 5-10 éves gyermekek számára 1. Kedves Gyerekek, s okosodásotokat segítő Felnőttek! Játszva, mégis kreatívan gondolkodva, olvasni és írni

Részletesebben

Nro, 23. A' FELS.' AUSTR. CSÁSZÁR, ÉS AP. KIRÁLY "> KEGYELMES ENGEDELMÉBÖL./,

Nro, 23. A' FELS.' AUSTR. CSÁSZÁR, ÉS AP. KIRÁLY > KEGYELMES ENGEDELMÉBÖL./, Nro, 23. A' FELS.' AUSTR. CSÁSZÁR, ÉS AP. KIRÁLY "> KEGYELMES ENGEDELMÉBÖL./, la'd< Bétsböl, Péntekért Martzi'us 18-ciik riápjáajj '' i, i 0S'ik eszt«ndöberi. folyó Böjtmás Havának 15-ii napján, azaub-

Részletesebben

Nro. 21. A' FELS. AUSTR. CSÁSZÁR, ÉS AP; KIRÁLY : KEGYELMES ENGEDELM.ÉBOL. Becs.

Nro. 21. A' FELS. AUSTR. CSÁSZÁR, ÉS AP; KIRÁLY : KEGYELMES ENGEDELM.ÉBOL. Becs. Nro. 21. A' FELS. AUSTR. CSÁSZÁR, ÉS AP; KIRÁLY : KEGYELMES ENGEDELM.ÉBOL. Indult BétsbSl, Pénteken, Martzius ll-dik napján,', ígos-üf esztendőben. Becs. A ^emes Magyar Hazánk fzeretettnádorispánjat, Lovafgág

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Ésaiás a jövőbe lát

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Ésaiás a jövőbe lát A Biblia gyermekeknek bemutatja Ésaiás a jövőbe lát Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Jonathan Hay Átírta : Mary-Anne S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Ésaiás a jövőbe lát

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Ésaiás a jövőbe lát A Biblia gyermekeknek bemutatja Ésaiás a jövőbe lát Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Jonathan Hay Átírta : Mary-Anne S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org

Részletesebben

1. Területek rajzolása, megnevezése 35 pont

1. Területek rajzolása, megnevezése 35 pont 1. Területek rajzolása, megnevezése 35 pont 1 1. ábra: A Partium területe Bethlen Gábor halálakor. Rajzolja be a Partiumot alkotó területrészeket piros határvonalakkal, és írja be a területek neveit! 2.

Részletesebben

A cigánysoron se felejtenek 2008. October 10.

A cigánysoron se felejtenek 2008. October 10. A cigánysoron se felejtenek 2008. October 10. A minap fekete csuklyások sorozatot lõttek és Molotov-koktélokat dobtak a tarnabodi faluszélen négy házra. Az idõs lakók nem sérültek meg. Még aznap délelõtt

Részletesebben

Költ Bét sh en, Boldog AÍSzony-Havának. ( Janii áriusnak.) -24-diK -napján,,179 2. Béts.

Költ Bét sh en, Boldog AÍSzony-Havának. ( Janii áriusnak.) -24-diK -napján,,179 2. Béts. Költ Bét sh en, Boldog AÍSzony-Havának. ( Janii áriusnak.) -24-diK -napján,,179 2. Béts. A * / "'-' ' Sl műltt Vasárnap tartatott, Ferentz Fö.Herv vtzeg* kedves Hitvese*, és liat, héti Leánykája 5 közönségesen

Részletesebben

Kobány Mihály: MENNIYBEN HASZNÁLHATÓ A DR. KISS ÁRON, PÉTERFY SÁNDOR, PÓSA LAJOS ÉS TIHANYI ÁGOST ÁLTAL SZERKESZTETT VERSESKÖNYV ÓVÓDÁINKBAN!

Kobány Mihály: MENNIYBEN HASZNÁLHATÓ A DR. KISS ÁRON, PÉTERFY SÁNDOR, PÓSA LAJOS ÉS TIHANYI ÁGOST ÁLTAL SZERKESZTETT VERSESKÖNYV ÓVÓDÁINKBAN! Kobány Mihály: MENNIYBEN HASZNÁLHATÓ A DR. KISS ÁRON, PÉTERFY SÁNDOR, PÓSA LAJOS ÉS TIHANYI ÁGOST ÁLTAL SZERKESZTETT VERSESKÖNYV ÓVÓDÁINKBAN! * Ennek a műnek értékét, becsét, használhatóságát egyes lapjaink

Részletesebben

Megfogta kést, aszondja: - Fenség az ország feje, ugye? - Igen. Mégfogta a fejit odateszi: - Tessék! A méltóságos asszony, ugyé, az még a nyaka, ára

Megfogta kést, aszondja: - Fenség az ország feje, ugye? - Igen. Mégfogta a fejit odateszi: - Tessék! A méltóságos asszony, ugyé, az még a nyaka, ára A KAKASOK ELOSZTÁSA A Mátyás királynak, ugye, nem vót családja. Ugye, vót neki két nevelt íija meg két nevelt lánya. No majd, ugye, az egyik bácsinak égy szegíny kis faluba ugyé, vót égy kakassá, még tizénkét

Részletesebben

SZKC 103_01 MOTÍVUMOK KÜLÖNBÖZŐ KULTÚRÁKBAN I.

SZKC 103_01 MOTÍVUMOK KÜLÖNBÖZŐ KULTÚRÁKBAN I. SZKC 103_01 MOTÍVUMOK KÜLÖNBÖZŐ KULTÚRÁKBAN I. Madarak négy égtáj meséiben 103_D.indb 3 2007.08.30. 11:39:00 103_D.indb 4 2007.08.30. 11:39:05 TANULÓI MOTÍVUMOK KÜLÖNBÖZŐ KULTÚRÁKBAN I. 3. ÉVFOLYAM 5 D1

Részletesebben

Nro. 4. A' FELS. CSÁSZÁR, ÉS AP. KIRÁLY KEGYELMES ENGEDELMÉBŐL. eaitendobea. B é t s.

Nro. 4. A' FELS. CSÁSZÁR, ÉS AP. KIRÁLY KEGYELMES ENGEDELMÉBŐL. eaitendobea. B é t s. Nro. 4. A' FELS. CSÁSZÁR, ÉS AP. KIRÁLY KEGYELMES ENGEDELMÉBŐL. Indult Bétsböl Kedden Jauuártus 14-ik napján isi2-»k eaitendobea. B é t s. ébány napoktól fogva igen keményen viseli magát az ó'sz_szakállú

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek bemutatja. A gazdag ember és a szegény ember

A Biblia gyermekeknek bemutatja. A gazdag ember és a szegény ember A Biblia gyermekeknek bemutatja A gazdag ember és a szegény ember Írta : Edward Hughes Illusztrálta : M. Maillot és Lazarus Átírta : M. Maillot és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta :

Részletesebben

.Nro* 13. A' FELSÉGES CSÁSZÁR ÉS APOSTOLI KIRÁLY KE^;,,,^ GYELMES SNGEDELMEBOL. ;,

.Nro* 13. A' FELSÉGES CSÁSZÁR ÉS APOSTOLI KIRÁLY KE^;,,,^ GYELMES SNGEDELMEBOL. ;, .Nro* 13. A' FELSÉGES CSÁSZÁR ÉS APOSTOLI KIRÁLY KE^;,,,^ GYELMES SNGEDELMEBOL. ;, Indult Bétsből PéntekenAugustus 1 3-dik napján, 1813-dik esztendőben. Háborús Környülállások. A; folyó esztendőben Július

Részletesebben

Ez 46,1-24 A fejedelem és az áldozatok rendje

Ez 46,1-24 A fejedelem és az áldozatok rendje Ez 46,1-24 A fejedelem és az áldozatok rendje Ezt mondja az Úr Isten: A belső pitvar kapuja, mely keletre néz, zárva legyen a dologtevő hat napon, szombatnapon pedig nyissák ki, és újhold napján is nyissák

Részletesebben

A legszebb magyar állatmesék

A legszebb magyar állatmesék A legszebb magyar állatmesék Roland Tartalomjegyzék A lompos medve...4 A mezei nyúl és a sündisznó...8 A kakas és a pipe... 12 Sündisznócska lovagol... 14 A kolbász, a béka és az egér... 18 A tréfás farkas...

Részletesebben

A KIS KAKAS MEG A TÖRÖK CSÁSZÁR N é p m e s e

A KIS KAKAS MEG A TÖRÖK CSÁSZÁR N é p m e s e A KIS KAKAS MEG A TÖRÖK CSÁSZÁR N é p m e s e Élt egyszer egy szegény asszony, Semmije se volt, ha mondom! Se kenyere, se garasa, Csak egy kedves kis kakasa. A kis kakas a szeméten Kipir-kapar, kutat éhen.

Részletesebben

Gegus Ida: LILIOM KIRÁLYKISASSZONY

Gegus Ida: LILIOM KIRÁLYKISASSZONY Gegus Ida: LILIOM KIRÁLYKISASSZONY Volt egyszer a világon egy király, akit a népe nagyon szeretett. Csak egy búsította az ország népét. A király hallani sem akarta, amikor arról beszéltek neki, hogy ültessen

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú li us 5., kedd 92. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: LXX. tv. A fog lal koz ta tás elõ se gí té sé rõl és a mun ka nél kü li ek el lá tá sá ról szóló 1991.

Részletesebben

EVALUARE NAŢIONALĂ LA FINALUL CLASEI A II-A ALTERNATIVA EDUCAŢIONALĂ WALDORF. Citit. Școli și secții cu predare în limba maghiară maternă TEST 1

EVALUARE NAŢIONALĂ LA FINALUL CLASEI A II-A ALTERNATIVA EDUCAŢIONALĂ WALDORF. Citit. Școli și secții cu predare în limba maghiară maternă TEST 1 EVALUARE NAŢIONALĂ LA FINALUL CLASEI A II-A 2015 ALTERNATIVA EDUCAŢIONALĂ WALDORF Citit Școli și secții cu predare în limba maghiară maternă TEST 1 Judeţul/ sectorul... Localitatea... Şcoala... Numele

Részletesebben

hogy ezzel a szultánt János ellen fordítja. I. Ferdinánd

hogy ezzel a szultánt János ellen fordítja. I. Ferdinánd Az előzményekről 1526 augusztusában Mohácsnál a Szulejmán szultán vezette törökök megverték a magyar sereget. A csatában odaveszett a magyar király, II. Lajos is. A csata után Szulejmánnak 12 nap is elegendő

Részletesebben

Dr. D a n c s ó Mária Éva: Szeretnék erre a pontra kitérve kérdezni, hogy a járóbeteg szakellátás összeségében, a bőrgyógyászatra is vonatkozik?

Dr. D a n c s ó Mária Éva: Szeretnék erre a pontra kitérve kérdezni, hogy a járóbeteg szakellátás összeségében, a bőrgyógyászatra is vonatkozik? 51 bevezetésre javasoljuk a kórház igazgatójának. Ezen belül a 17/b. pont javaslati forma. A határozati javaslat egyértelmű határozott állásfoglalás, abban az esetben, ha a testület e mellett dönt, hogy

Részletesebben

*tá. i.-nro 31. .1 i" A' FELS. R. TSASZARNAK ÉS A. KIRÁLYNAK KEGYELMES ENGEDELMŰ.BÖL.

*tá. i.-nro 31. .1 i A' FELS. R. TSASZARNAK ÉS A. KIRÁLYNAK KEGYELMES ENGEDELMŰ.BÖL. l i.-nro 31. A' FELS. R. TSASZARNAK ÉS A. KIRÁLYNAK KEGYELMES ENGEDELMŰ.BÖL. ; Költ Bétsben Octobernek i 4.-dik napján 1794*' -j építendőben., Feh. Ts. K. Hadi Cancelldria által, múlt Szómbaton ki hirdettetett

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 3. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Visszaküldési határidő: Elérhető pontszám: 67p. 2014. november 17. Kedves

Részletesebben

SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS!

SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS! SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS! Urunk, Jézus Krisztus, te azt mondtad:,,ahol ketten-hárman összejönnek az én nevemben, ott vagyok köztük.'' És az egyház így énekel:,,ahol

Részletesebben

MÁRCIUS BÖJTMÁS HAVA TAVASZELŐ KIKELET HAVA - bölénytor (fák) hava

MÁRCIUS BÖJTMÁS HAVA TAVASZELŐ KIKELET HAVA - bölénytor (fák) hava MÁRCIUS BÖJTMÁS HAVA TAVASZELŐ KIKELET HAVA - bölénytor (fák) hava A hónap régi magyar (katolikus) neve Böjtmás hava. Ez az elnevezés arra utal, hogy március a böjt második hónapja. A nagyböjt java többnyire

Részletesebben

Boldog születésnapot! Egy éves a Szövétnek

Boldog születésnapot! Egy éves a Szövétnek A TARJÁNI, HÉREGI ÉS BAJNAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETEK HÍRLEVELE II. évfolyam 11. szám 2009. november Az én lábamnak szövétneke a te igéd, és ösvényemnek világossága. Boldog születésnapot! Egy éves a Szövétnek

Részletesebben

M A G X A R K U R I R.

M A G X A R K U R I R. ....... ' ~ ; M A G X A R K U R I R. -Indáit BécsböltPériteken, Januárius' ii-ídikén, 1827. Franczia Ország. Végzete azon beszédnek, mellyet Pair és Státusminister C h a t e aubri a n d a' Pair-kamarában,

Részletesebben

ÚJABB RÁGALOM HORTHY MIKLÓS KORMÁNYZÓ ELLEN. Hiteles tanúk cáfolata. Interjú Horthy Istvánnéval

ÚJABB RÁGALOM HORTHY MIKLÓS KORMÁNYZÓ ELLEN. Hiteles tanúk cáfolata. Interjú Horthy Istvánnéval Lehet-e? ÚJABB RÁGALOM HORTHY MIKLÓS KORMÁNYZÓ ELLEN Hiteles tanúk cáfolata Interjú Horthy Istvánnéval A közelmúltban a Jobbik néven ismert, de általam kezdettől ártalmas és értelmetlen képződménynek nevezett

Részletesebben

A gazdag ember és a szegény ember

A gazdag ember és a szegény ember A Biblia gyermekeknek bemutatja A gazdag ember és a szegény ember Írta : Edward Hughes Illusztrálta : M. Maillot és Lazarus Átírta : M. Maillot és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta :

Részletesebben

A gróf Károlyi Sándor által 1714-ben kiadott szőlő privilégiuma, törvénye és rendtartása.

A gróf Károlyi Sándor által 1714-ben kiadott szőlő privilégiuma, törvénye és rendtartása. A gróf Károlyi Sándor által 1714-ben kiadott szőlő privilégiuma, törvénye és rendtartása. Én n.-károlyi gróf Károlyi Sándor, nemes Szakmár vármegyének FeŐIspánnya, Felséges Vldik Cárol Császár és Magyarországi

Részletesebben

Elmúlt idők levelezése

Elmúlt idők levelezése Elmúlt idők levelezése (folytatás) A következő században a XVII.-ben leveleink kifejezésmódja cifrábbá, díszesebbé válik. Hogyha ritka volt is az olyan hosszadalmas köszöntő, mint a Zrínyi Katáé, most

Részletesebben

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete 26734 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2008/193. szám A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról

Részletesebben

Juhász Gyula: Húsvétra

Juhász Gyula: Húsvétra Röjtökmuzsaj Önkormányzatának lapja IX. évfolyam 1. szám 2016. március Juhász Gyula: Húsvétra Köszönt e vers, te váltig visszatérő Föltámadás a földi tájakon, Mezők smaragdja, nap tüzében égő, Te zsendülő

Részletesebben

A három biciklis leugrik az udvaron. A biciklit begurítják a pitarba. - No, most már szakadhat akár a vízözön is! Bent a csárda csendes.

A három biciklis leugrik az udvaron. A biciklit begurítják a pitarba. - No, most már szakadhat akár a vízözön is! Bent a csárda csendes. A HORTOBÁGYI ORGONA Hirtelen beborult az ég, mintha egy óriás hamuszínű ponyvával vonták volna be. A Hortobágy síkján hűvös fuvallat száguldott végig. A távolban morgott már a zivatar. A kocsiúton három

Részletesebben