Király Lajosné Bachmann Lili. ÉLMÉNYEINK Második rész ( ) Esküvık, unokák

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Király Lajosné Bachmann Lili. ÉLMÉNYEINK Második rész (1941-1968) Esküvık, unokák"

Átírás

1 Király Lajosné Bachmann Lili ÉLMÉNYEINK Második rész ( ) Esküvık, unokák

2 Tartalom Elıszó...1 Megnıttek a lányaink...2 Erdélyi utunk, Édesanyám hozzánk költözik...5 Arika eljegyzése...7 Sőrősödnek a fellegek...10 Hadszíntérré vált a Szalajka völgy Vihar után...17 Arika férjhez megy...22 Gondok és örömök. Látogatásom a romos Budapesten. Küzdelem az inflációval...24 Tervek, célok, szolgálatok - Veronka születése - Márta tragédiája...27 Béla érettségije - Samu-társaság - Jucika intézetbe kerül...31 Vidám, boldog nyár. Gábor születése. Laci soproni diák lesz. Ezüstlakodalom...34 Lajcsit áthelyezik Miskolcra - Búcsút kell vennünk a Szalajkától...35 A nagy fordulat - Elkezdjük a városi életet...37 András születése - Édesanyám halála - Pilisliget...39 Elsı miskolci nyarunk - Tapolcsányi konferencia - Erzsi Tiszakürtre kerül...41 Lakásmizéria - Újabb költözés...43 Ági születése - Laci és Erzsi sikerei - Péter dolgozni kezd...45 Konfirmáció, érettségi, eljegyzés - Operaelıadás Kékmezın...47 Erzsiék esküvıje - Balatoni nyaralás - Kati születése...49 Keresztelı, eljegyzés, esküvı...50 Lajcsi nyugdíjba megy - Tuki betegsége - Laciék esküvıje...53 Jánoska és Klárika születése - Kettıs keresztelı...54 Király Mama halála - Márti születése - Selmeci utazás...56 Az "ötvenhatos események"...58 Kisoroszi...60 Málnaszüret a szigetorrban - Ferike születése - Népek barátságának kertje...62 Újabb családi örömök és gondok...64 A forrásvölgyi tározó terve. Pesti utazások, kisunokák. Új tevékenységünk: a fordítás Samu-kirándulás - Familienfest...68 Tuki menyasszonysága és esküvıje - Két kontinensre szóló lakodalom...70 Mátrai kirándulás - Erzsi tanárnı lesz - Béláék jegyessége...73 Imike és Bandika születése - Vértesi Samutúra - Lakásátépítés Erzsiéknél...75 Béláék esküvıje - Tóni születése - Tátrai hegymászó túra - Költözködés...77 Lacika születése - Tukiék St. Catharines-be költöznek...79 Házkutatás - Zolika születése...81 Arikáék gondjai - Új feladatom: Zolika gondozása - Két meghívás...83 İseim hazájában...84 Repülés az óceán fölött - Boldog, szép kanadai nyaram...86 Hazatérés - Újabb gondok, tervek...89 Tátrai kirándulás - Tukiék itthoni látogatása...92 Laciék költözködése - Walti születése - Zolika élénk fantáziája...94 Tervezgetés nyárra - Jugoszláviai utazásunk...96 Bertiék látogatása - Veronka menyasszonysága és esküvıje...98 Izgalmas, gondokkal teli nyár. Gábor világgá megy. Szilvási Samu-túra. Lajcsi betegsége Péterék jegyessége és esküvıje - Erdélyi utazás Utószó Jegyzetek...110

3 Elıszó Mint már az elızı kötet elıszavában írtuk, Anyuka élményeinek elsı, lényegében házasságukig terjedı része a hét gyermek számára írt "Élményeink" elsı kötetében, Apuka szintén 1924 elejéig megélt élményei mellett jelent meg gépelt változatban. Késıbbi élményeit csak Apuka halála után írta meg, tíz kéziratos füzetben. Ari ezeket késıbb legépelte, és testvéreinek szétosztotta. Az elızı kötetben az 1941 nyaráig terjedı idıszakot dolgoztuk fel. A most elkészült utolsó "Élmények" kötet 1968 nyarával fejezıdik be. A késıbbi, Anyuka haláláig (1980) terjedı idıszakról az Utószóban írunk egészen röviden, néhány képpel kiegészítve. A kötet végén mellékeljük a Béla által szorgalmasan frissített Király-családfa legújabb változatát, amely a család 2004 szeptemberi állapotát rögzíti. Király Péter és Évi,

4 Megnıttek a lányaink Júniusban megint megdöbbentı fordulatot vett a háború; Hitler megtámadta a Szovjetuniót, és ebbe a hadjáratba belekényszerült Magyarország is. Egymásután jöttek a katonai behívások, sokan kaptak behívót a szilvásiak közül is. Milyen hálásak voltunk most Istennek, hogy Lajcsi sorsa úgy alakult annakidején, hogy nem kapott tiszti rangot, mivel két héttel a frontra érkezése után elfogták, és Szibériába hurcolták. A húszas években többen tanácsolták neki, hogy járjon utána a tiszti rangjának, hiszen már elıterjesztették fogságba esése elıtt, de ı erre nem volt hajlandó, mert azt mondta, hogy ez nem az ı érdeke, hanem a haza érdeke, hogy képzett tisztjei legyenek; ezért ı nem tesz ebben az ügyben egy lépést sem. És ez valóban Isten vezetése volt. Ha tiszt lett volna, akkor bizonyára behívták volna, hiszen Jáhn erdımester és Bründl, a gazdasági intézı idısebbek voltak Lajcsinál, mégis be kellett vonulniuk, mert tartalékos tisztek voltak. Szóval mi békésen élhettük családi életünket továbbra is, és a nyár folyamán megint több kedves családot nyaraltattunk. Eljöttek megint Hatolkayék, Sándor Károlyék, és még többen. Tóth Józsefék is Szilváson nyaraltak családostul, de nem nálunk, hanem a faluban. Gyakran kijöttek hozzánk, és nekem nagy öröm volt, hogy Bertával, Titu édesanyjával megismerkedhettem. Rögtön eszembe jutott, hogy mi valamikor régen már találkoztunk, amikor ı is még leány volt, Dessewffy Berta. Egy diákszövetséges teadélutánon részt vett, és felolvasott a saját elbeszéléseibıl. Meg is ajándékozott mindegyikünket elbeszéléseinek egy kötetével, ezt én meg is ıriztem. Megszerettük Titu testvéreit is, Babát és Arisztidet, aki Arika névre hallgatott. Lajcsi ıt aztán Tarikának nevezte el, hogy megkülönböztesse a mi Arikánktól. Titu és Arika között pedig meleg barátság szövıdött. A családi kirándulások során mindig együtt jártak, és sok beszélgetni valójuk volt egymással. És bennünk feltámadt a sejtelem, hogy ennek még komoly folytatása lesz. Letelt a vakáció, és most már csak három gyermekünknek kellett kirepülnie, Évike otthon maradt. Talált magának elég tennivalót a ház körül, és jól fel tudta használni mindazt, amit Putnokon tanult. Sokat segített a kertészkedésben és a nyaraltatásban. İ intézte például a levelezést, ami nem is volt könnyő, hiszen sokan jelentkeztek hozzánk nyaralásra, akiket el kellett utasítanunk helyszőke miatt. A bevásárlást is sokszor Évike intézte, biciklin járt le a faluba, amikor éppen a hintó nem állt rendelkezésünkre. Évi a kertben Többször beszéltünk arról Lajcsival, hogy ha teljesül a vágyunk, és megépül a tervezett lelki üdülı, ott Évike olyan munkakört találhat magának, ami élethivatásává válhat. De azért abba nem tudtam belenyugodni, hogy 17 éves korára már befejezettnek tekintse az iskoláztatását. Bíztattam ıt, hogy tanuljon tovább, tegyen különbözetit, hogy érettségizhessen. De neki ehhez nem volt kedve és energiája, mert közben egy olyan feladatot kapott, ami nagyon vonzotta. 2

5 Akkoriban szervezték meg a népfıiskolai tanfolyamokat a falusi ifjúság értelmi és hitbeli továbbképzése céljából. Úgy az evangélikus, mint a református egyház keretében rendeztek ilyen tanfolyamokat. Kiss B. Júlia, a Református Leányegyesület titkára felkérte Évikét, hogy mőködjön közre azon a hathetes tanfolyamon, amelyet İrszentmiklóson fognak rendezni újév után. Évikének az lesz a feladata, hogy a háztartástant tanítsa a lányoknak elméletben és gyakorlatban amellett vállalja a háztartás vezetését is, és vegyen részt a lelki munkában is, áhítatok és bibliaórák tartásában. Évike szívesen vállalta mindezt, és nagy buzgalommal elkezdett készülni a tanításra; újból átvette mindazt, amit a háztartásról, kertészetrıl és baromfitenyésztésrıl tanultak, és óravázlatokat készített, kiválogatva mindazokat az ismereteket, amelyeket a falusi leányok felhasználhatnak. Így aztán nem maradt ideje egyéb tantárgyakra, pedig én szerettem volna vele foglalkozni, hogy irodalmi, történelmi, matematikai téren is tovább képezze magát. Az ısz folyamán történt az is, hogy üzenetet kaptunk Orbán József lelkésztıl, aki az egyik helybeli asztalosnak a fia volt. Azt kérdezte, nem bánnánk-e, ha a mi Évikénkhez komoly szándékkal közeledne. Ez nagyon meglepett bennünket, és egy kicsit elszorult a szívem; hát így eljárt az idı, hogy a mi kislányaink már kezdenek kinıni a gyereksorból, és feltünedeznek a láthatáron a vılegényjelöltek? Eszembe jutott, hogy az "És lámpást adott kezembe az Úr" címő regény hısnıje, Abbie miként fohászkodott hasonló alkalmakkor: "Édes jó Istenem, állítsd meg az idıt!" Hát én is ilyesmit éreztem, nem csak ez egyszer, hanem többször is. Nekünk Orbán Józsi ellen nem lett volna kifogásunk, mert komoly, hívı lélek volt, és mint lelkész is kiváló; Baselben tanult egy évig ösztöndíjjal. De a feltétel az lett volna, hogy Évi szíve megszólaljon, ez pedig nem történt meg. Orbán Józsi többször eljött látogatóba, ebben az évben, s a késıbbiekben is. Elbeszélgettek egymással, de Évi nem tudott felmelegedni. Igaz, hogy a korkülönbség is elég nagy volt, tíz év. Arika ellenben Pesten többször összejött Tituval, és mind melegebb lett köztük a barátság. Ünnep volt Arika számára, amikor egy-egy vasárnapra meghívta ıt a kedves Tóth család. Karácsonyra ismét hazajöttek a diákgyerekeink, újév után pedig megkezdıdött Évike számára a komoly munka az ırszentmiklósi szeretetházban, ahol vagy huszonöt falusi leányt győjtöttek össze erre a hathetes népfıiskolai tanfolyamra. Egy szilvási leányka is részt vett ezen, Kiss Rózsika, Herminke unokahúga. Nagyon ügyesen állították össze a tanmenetet, hogy a leányok elméleti és gyakorlati ismereteket sajátítsanak el, emellett erısödjenek és mélyüljenek a lelki életben. Évike volt a konyhafınök, a lányok felváltva segédkeztek. Sajnos Évinek az a terve, hogy megtanítja a lányokat a vitaminos fızésre, nem egészen sikerült, mert akkor már éreztette hatását a háború, nehéz volt az élelmiszerek beszerzése. Zöldséghez és gyümölcshöz egyébként se lehetett egykönnyen jutni tél közepén. Az a tél rendkívül kemény volt, elıfordult os hideg is. A legnagyobb baj az volt, hogy a kályhák kritikán aluliak voltak a szeretetházban; füstöltek, minduntalan kormolni kellett. A konyhai tőzhelyeknek sem volt huzatja, hosszú órákig tartott, amíg valami megfıtt. Sokat küszködtek a leányok, de szerencsére a vidám kedélyük nem hagyta el ıket. Évi is hısiesen tőrte a hideget, de sajnos, a jobb lábán olyan erıs fagyás keletkezett, hogy egészen megvörösödött és hónapokig fájt a lábszára, pedig kenegette fagykenıccsel. Mindezen kellemetlenségek ellenére nagyon kedves emlékei maradtak Évinek errıl az elsı népfıiskolai tanfolyamról. Igen meleg kapcsolatba került a fogékony lelkő falusi leányokkal, azok nagyon ragaszkodtak hozzá, és késıbb is sokszor írtak neki, tanácsot kértek tıle, vagy feltárták problémáikat. 3

6 Február második felében került haza Évike, akkor már közeledett a tavasz, el lehetett kezdeni a veteményeskert tervezését, vetımagvak beszerzését, stb. Szóval találhatott magának munkát bıven a mi Évikénk. Márciusban néhány heti üdülésre eljött hozzánk egy fiatal leány, akit a szegedi lelkész ajánlott be hozzánk. Mellhártyagyulladás után erdei levegıre volt szüksége. Kedves modora volt, és hívı leánynak mondta magát, de idıvel rájöttünk, hogy nem egészen ıszinte. Úgy mutatkozott be, mint orvosnı; de késıbb megtudtuk, hogy csak laboránsnı. Még a húsvéti vakációban is nálunk maradt, az ünnepek után utazott haza. A húsvéti szünetre persze Arika is hazajött, meg Béla és Laci is. Nagy meglepetés ért bennünket, amikor Arika egy húsvéti képeslapot kapott Titutól, és azt megmutatta nekünk, tanácsot kérve, hogy mit válaszoljon rá. A képet Titu maga rajzolta. Két nyuszit ábrázolt a kép, s az egyik egy szál szénát, a másik egy szalmaszálat cipel egy épülı házikóhoz. A kép mellett egy nagy kérdıjel. Arika megmagyarázta ezt a képrejtvényt úgy látszik, már beszéltek róla Tituval. Azt akarta megtudakolni Titu, hogy széna-e, vagy szalma. Erre Lajcsi azt indítványozta Arikának: a válaszához mellékelve rajzoljon néhány szál zöld füvet, és írja hozzá: "Egyelıre még csak fő." Ezt ı meg is írta, és Tituék nagyon örültek ennek, remélték, hogy a főbıl széna lesz. Én pedig ismét azt éreztem, amit Abbie, az amerikai családanya: "Édes Istenem, állítsd meg az idıt!" De az idı nem állt meg, mindig újabb és újabb eseményeket hozott. Ezúttal kellemetlenségeket, gondot és aggódást. Húsvét után megtudtuk az egri fıorvostól aki többször jött Marcsekékkal együtt a Szalajkába kirándulni hogy a vendégünknek, Kovács Irénnek a mellhártyagyulladása tuberkulotikus természető volt. Nagy lelkiismeretlenség volt tehát tıle, hogy eljött egy hétgyermekes családhoz anélkül, hogy ezt közölte volna! Milyen szörnyő érzés volt számunkra, amikor úgy 8-10 nappal húsvét után a gyermekeink egymásután elkezdtek köhögni! Pedig közben két vendéggyerek is jött hozzánk, Kiss Gézának, a kákicsi lelkésznek a leánykái. A nagyobbik leány, Gizike súlyos skarláton esett át a télen, és ez a szívére ment, ezért ajánlották neki az erdei levegın való üdülést. Vele jött a kishúga, Ági is. Hát ez még súlyosbította a felelısségünket. Mi lesz, ha a gyerekeink valami tébécés fertızést kaptak Iréntıl, és a vendéggyerekekre is átragad valami? Borzasztó volt éjszakákon át a gyerekek nehéz, kínos köhögését hallgatni. Hívtuk a doktort, de egyelıre ı sem tudott semmi biztosat mondani. Néhány nap múlva újra eljött, és akkor már felismerte a gyerekek ugató köhögésén, hogy ez szamárköhögés. Ebben az esetben ez nagy megkönnyebbülést jelentett nekünk. Örültünk, hogy "csak" szamárköhögés és nem rosszabb! Valószínőleg a húsvéthétfıi locsolkodó gyerekek valamelyike lehetett szamárköhögıs, de ezt senki nem sejtette. Szegény Erzsike, Jucika és a kis Péterke sokat kínlódott éjszakánként a köhögéssel, mely hányásba ment át. Akárhányszor át kellett húznom éjszaka az ágyukat. A vendég kislányok közül szerencsére csak Ági kapta meg, Gizike már régebben átesett rajta. Újabb ijedtség volt, amikor május közepén sürgönyt kaptunk Aszódról, hogy Jeszenszky Tibi aki akkor vallástanár volt az aszódi gimnáziumban Egerbe fogja vinni Lacit 4

7 röntgenvizsgálatra. Én is odautaztam a megadott idıpontra, és amint találkoztunk, és Laci köhögését meghallottam, azonnal rájöttem, hogy ez is szamárköhögés. Az orvos is igazolta ezt, de miután megröntgenezte Lacit, azt is megállapította, hogy a gyerek tüdıgyulladáson esett át. Érdekes, hogy az intézeti orvos nem vette észre sem a szamárköhögést, sem a tüdıgyulladást; csak torokgyulladás ellen kezelte a gyereket, de miután a hıemelkedések nem akartak megszőnni, mégis elküldte röntgenre. Így hát hazavittem szegény kis Lacikámat, otthon legalább jó levegın lehetett. Voltaképpen örülnünk kellett, hogy májusban jött ez a betegség, és nem ısszel vagy télen. Így sokat enyhített a gyerekek állapotán, hogy egész nap kint lehettek a szabadban. Lacikával együtt most már öt szamárhurutos gyerekünk volt. Micsoda koncerteket rendeztek ezek szegénykék éjszakánként! Napközben pedig folyt a tanulás. Lacit is tanítottam természetesen, nem akartuk, hogy elveszítse az iskolaévet. Gizikét és Ágit is elıkészítettem magánvizsgára, azonkívül Erzsit és Jucit. A faluból is járt hozzám egy jómódú gazdának a fia, Czakó Pista, aki a polgárit végezte magánúton. Júniusban eljött a vizsgák ideje, és a hat tanítványom közül öt tiszta jelesre vizsgázott. Czakó Pista is jó bizonyítványt kapott, csak nem csupa jelest. Így végzıdött életemnek ez a nehéz idıszaka. És a betegségbıl is kilábaltak a gyerekek hála Istennek, amikor letelt az obligát hat hét. Érdekes, hogy amikor Béluska hazakerült az aszódi intézetbıl, akkor kiderült, hogy ı is pontosan hat hétig köhögött, de láza nem volt, és egy napot sem mulasztott az iskolából. Nyilván ez is szamárköhögés volt, de viszonylag enyhe. És az internátusban nem vette észre senki, csak az az idısebb nı, aki a konyhát vezette, de ırá nem hallgatott senki. Erdélyi utunk, Édesanyám hozzánk költözik Nem is említettem még, hogy elızı nyáron, 1941-ben Lajcsi elvitte a két fiút, Bélát és Lacit Erdélybe. Lajcsinak üzleti elintéznivalói is voltak a csúsztatóval kapcsolatban, de emellett egy szép körutat is tettek Erdélyben, megnézték a Gyilkos tavat és a Békás szorost, Tusnádot, Borszéket, Szovátát és végül Kolozsvárt. Olyan nagy gyönyörőségüket lelték a sok természeti szépségben, hogy Lajcsi elhatározta: a következı nyáron nekem kell Erdélybe mennem a két nagylányunkkal. Kínálkozott is erre egy kitőnı alkalom, mert meghívtak bennünket a Református Leányszövetségnek Erdélyben, a Gyilkos tónál tartandó konferenciájára. Erre persze örömmel jelentkeztünk, csak az volt a kérdés, hogyan tudnak engem az otthoniak két hétig nélkülözni. Akkor már elhatároztuk, hogy szegény édesanyámat aki már igen nehezen bírta a háborús nehézségeket, fıleg a sorban állást magunkhoz vesszük, hogy maradjon állandóan nálunk, legalább is addig, amíg ez a háborús nyomorúság tart. De neki még sok elintéznivalója volt otthon, úgyhogy nem tudott még július végére eljönni, amikor a mi elutazásunk esedékes volt. De Lajcsi a szokott könnyedségével erre is tudott megoldást: két kis nyaralóvendéget, Évát és Iduskát, akik mindössze 13 évesek voltak, nevezte ki gazdasszonyoknak, hogy ık irányítsák a háztartást, és állapítsák meg mindennap az étlapot addig, amíg Mama megérkezik. Ezen aztán Mama megbántódott, nem értette meg eléggé, hogy Lajcsi célja itt fıleg a két kislány nevelése volt, hogy felelısségérzetet ébresszen bennük. Ezekrıl a kis házi incidensekrıl mi csak utólag értesültünk. Elindultunk július végén a nagy útra. Úgy emlékszem, reggel indultunk, és késı este érkeztünk meg Gyergyószentmiklósra; ott aludunk, és másnap autóbusszal mentünk a Gyilkos tó melletti Kupás völgybe; ott volt az ifjúsági turistaháznak használt nagy hodály, amelyben minket elszállásoltak. Elég primitív 5

8 szállás volt; még szalmát sem tudtak nekünk adni, mert ott a hegyek között nem volt kapható, hanem fenyıgallyakon kellett aludnunk. Nem is hinné az ember, hogy ez milyen rugalmas fekhely! Hogy egy kicsit szúrós, ezen úgy lehetett segíteni, hogy egyik takarónkat a lepedınk alá tettük. Mindez nekünk új és érdekes volt, valamint az is, hogy mosdásra a kristálytiszta hegyi patak szolgált. A fızés a szabadban történt. A kényelmetlenségért kárpótolt bennünket a gyönyörő vadregényes környezet. És maga a konferencia nagyon érdekes volt, és sok lelki kinccsel gazdagított bennünket. Kiss B. Júlia volt a lelke, szervezıje az egésznek, és olyan elıadóink voltak, mint Szikszai Béni és Ecsedy Aladár. A bibliaköri munka kisebb csoportokban folyt, én is vezettem egy csoportot. Kedvesek voltak a fogékony lelkő falusi lányok, akik az ország különbözı vidékeirıl győltek össze; voltak vagy kilencvenen. Szabad idınkben sétáltunk, kirándulásokat tettünk a gyönyörő vidéken. Felmásztunk az 1300 méter magas Kiscohárdra, körüljártuk a Gyilkos tavat, de a legcsodálatosabb az a kirándulás volt, amelyet a Békás szoros zordon sziklái közé tettünk, és végigmentünk a szők szoroson a sebesen rohanó, zúgó, tajtékzó hegyi patak mentén. A konferencián részt vett Göbel Tina is, a misszionáriusnı, aki már két éve tartózkodott hazánkban, és elég szépen megtanult magyarul. Olyan boldogok voltunk abban az áldott közösségben, hogy egyáltalán nem izgattak bennünket az apróbb kellemetlenségek: például, hogy az éles hegyi levegı beáradt éjszakánként az üveg nélküli ablakokon, hogy reggel néha csak négy fok volt nulla felett, és hogy a kosztunk elég szőkös volt, mert az élelmiszer beszerzése nagyon nehéz volt ott. Tejet egyáltalán nem kaphattunk, kenyerünk csak annyi volt, amennyit magunkkal vittünk; de azért az adott körülményekhez képest a mi Júliánk nagyon ügyesen vezette a konyhát. A konferencia után még maradt néhány napunk, hogy Évikével és Arikával egy kis körutat tegyünk Erdélyben. Megnéztük Tusnádot és a csodaszép Szent Anna tavat, azután egy hegygerincen átkelve egy szép székely faluba, Bikszádra jutottunk. Ott egy kedves székely parasztasszony felöltöztette Évikét és Arikát székely népi ruhába, hogy lefényképezhessük ıket. Tusnádon aludtunk, azután útra keltünk Kolozsvár felé, ahol már vártak bennünket a kedves Schnellerék, akiket már régen nem láttunk. Schneller Károly a miskolci jogakadémiáról a szegedi egyetemre került, majd Erdély felszabadulásakor Kolozsvárra. Szeretettel fogadtak bennünket, és miután az éjszaka folyamán kipihentük az utazás fáradalmait bizony jólesett rendes ágyban aludni a fenyıgallyak után! körülvezettek minket a városban, és megmutatták Kolozsvár nevezetességeit. Kolozsvárott 6

9 Rövid volt az idı, indulnunk kellett hazafelé. Kissé megkarcsúsodva, de boldogan érkeztünk meg szalajkai otthonunkba. Bezzeg volt mit mesélnünk az élményeinkrıl! Távollétünk alatt érkezett meg hozzánk a kedves Sörösné Losoncról három kislányával. Megleveleztük már elızıleg ezt a nyaralást, de csak most volt alkalmunk megismerkedni. Hamarosan összemelegedtünk, és tartós barátságot kötöttünk. Egy-kettıre vége lett a nyárnak, és kezdıdtek megint az iskolai gondok. Erzsike is középiskolás lett. Most már nem lett volna értelme Pest felé orientálódnunk, hiszen Mamát állandó jelleggel magunknál akartuk tartani. Így tehát elhatároztuk, hogy a miskolci Tóth Pál gimnáziumba íratjuk be ıt magántanulónak. Arikát pedig beadtuk a Veres Pálné gimnázium internátusába, én kísértem el. Nagyon jó hírő internátus volt ez, tudtuk, hogy jó helyen lesz Arika. De azért elszorult a szívem, amikor bevezettek a leányok hálótermébe, és ott Arika megpróbált kinézni az ablakon. Hullámos üvegbıl volt az ablak, nyilván azért, hogy a lányok ne kukucskálhassanak ki az utcára. Arika vágyakozva tekintett ki, amikor a homályos üvegen át a távolban megpillantott egy zöldellı fát egészen elmosódottan. A Villányi úti lakásból mégis csak szép kilátás nyílt a Gellérthegyre és a Sashegyre, de itt egészen rabnak érezhette magát. Csak az adott némi bíztató reményt, hogy vasárnaponként talán kiengedik majd Tituékhoz. Otthon megkezdtem Erzsivel a gimnáziumi tanulást, Jucikával pedig a második elemit. Péterke is szépen fejlıdött, okosodott, közeledett már a hároméves születésnapja. Nagyon eleven, huncut kis gyerek volt, eredeti mondásai voltak, úgyhogy sokat szórakoztunk rajta. Például egy ködös, hideg novemberi napon sétálni mentem vele az erdıbe, és hallottuk a varjak károgását. "Miért mondja a varjú, hogy kár-kár?" kérdezte Péterke. "Talán azért, mert hideg van, közeleg a tél" feleltem. "Akkor nyáron mit mond a varjú? Azt, hogy jó-jó-jó?" kérdezte Péter egészen logikusan. Édesanyámnak most Péter lett a kedvence, gondjaiba vette, és sokat foglalkozott vele. Talán túlságosan el is kényeztette; de nem baj, legalább volt ami felvidítsa, és örömmel töltse el a szívét, előzze a szomorúságát. Arika eljegyzése December elején meglepetve olvastuk Arikánk levelébıl, hogy ık Tituval már komolyan tervezgetik az eljegyzést. Titu azt szeretné, ha már eljegyzett menyasszonyának tekinthetné Arikát, és a szülıknek is ez volt a kívánsága, hogy már családtagnak tekinthessék Arikát, és ezen a címen hívhassák meg minden vasárnap. Mi ugyan kissé korainak tartottuk a dolgot, hiszen Arika még 17 éves sem volt, de mivel Titut nagyon szerettük és becsültük, és láttuk, hogy fiatal kora ellenére komoly, teljesen megbízható, férfias jellem, beleegyeztünk abba, hogy hamarosan meglegyen az eljegyzés, de az volt a kívánságunk, hogy esküvıre egyelıre ne gondoljanak; az ráér akkor, amikor Arika húszéves lesz. Nem is lehetett másképp, hiszen Titu is még diák volt, a harmadik évfolyamot végezte a teológián. December 30-ra tőztük ki az eljegyzés idejét, de elhatároztuk, hogy egészen csendben, szők családi körben tartjuk meg. Így is lett. Karácsony után jött el Titu az édesanyjával, és csak néhány napot töltöttek nálunk. 30-án estefelé bibliaórával kezdtük meg a bensıséges kis családi ünnepünket. Isten áldását kértük az ifjú párra, és Lajcsi felhúzta mindkettıjük ujjára a jegygyőrőt, amelyet Titu már elızıleg beszerzett. Aztán a virággal díszített, ünnepélyesen megterített asztalhoz ültünk, és vidám hangulatban megvacsoráztunk. Közben Péterke 7

10 elszavalta a Paszuly Pista és Fuszulyka Julka mennyegzıjérıl szóló verset, amelyet megtanítottunk neki a képeskönyvbıl. Egyelıre még titokban tartottuk az eljegyzést, mert attól tartottunk, hogy az intézetben kellemetlensége lesz Arikának, ha az igazgatónı rajtunk kívül álló személytıl tudja meg a dolgot. Ezért a karácsonyi vakáció elteltével én magam kísértem Arikát az intézetbe, és egyenest Haitsch Ilonához, a gimnázium igazgatónıjéhez mentünk, hogy kellıképpen megvilágítva elmondjuk neki a dolgot. De hiába vigyáztunk a titoktartásra, mert ı elızıleg már két oldalról hallott Arika eljegyzésérıl. Tituék ugyanis, nehogy az iskolai szabályok ellen vétsenek, engedélyt kértek Szınyi Sándor fıigazgatótól aki nekünk egyébként jó ismerısünk volt. Még más részrıl is hallott Ilona az eléjegyzésrıl ez nagyon jellemzı arra, hogy miképpen terjednek a hírek. Az aszódi evangélikus internátus egyik szobalánya véletlenül meghallotta, amint Jeszenszky Tibi aki, mint vallástanár ott étkezett ebéd közben a tanárokkal beszélt, és megemlítette Arika eljegyzését. A szobalány édesanyja pedig Haitsch Ilona édesapjánál volt szakácsnı ott Aszódon. Ilyen kerülı úton tudta meg az igazgatónı a hírt. Egyébként nagyon megértı volt, hiszen ı mindig szeretı figyelemmel kísérte Arika fejlıdését, és értékelte költıi tehetségét. Amikor elmondtuk neki, hogy milyen lelkülető a vılegényjelölt és az egész Tóth család, akkor rokonszenvvel hallgatta elbeszélésünket; csak azt kérte, hogy az osztályban ne hordja Arika a győrőt, mert feltőnést keltene. És még külön intette Arikát, hogy a tanulásban most még jobban igyekezzék haladni, mint eddig. "Hiszen most már elıtted van a cél mondta ez neked szárnyakat kell, hogy adjon!" Persze az osztálytársnık elıtt hiába próbálta volna Arika titkolni a dolgot, mert amint belépett az osztályba, már körülvették a lányok: "Hallottuk, hogy menyasszony vagy. Igaz ez? Jaj, de izgalmas!" Szóval ık is hallották már valami rejtélyes forrásból. A jegygyőrőt nem hordta Arika az iskolában, hanem átadta Titunak, és csak vasárnaponként hordta, amikor náluk volt. Az internátus igazgatónıje, Teri néni, nagyon mővelt, korrekt, de kissé régimódi nı volt, aki szigorúan ragaszkodott az illemszabályokhoz. Természetesen nem engedte meg, nem is engedhette, hogy bármelyik leány fiatalember kíséretében hagyja el az intézetet, amikor vasárnapi kimenırıl volt szó. Arikáért rendszerint Titu édesanyja, vagy nıvére jött el vasárnap délelıtt, és kísérte vissza este. De egyszer mégis bemutatták Titut a szigorú Teréz néninek; és neki mindjárt az volt a benyomása, hogy ezzel a szolid, komoly fiatalemberrel elengedheti Arikát. S azontúl majdnem minden vasárnap Titu jött Arikáért, s a lányok irigykedve nézhették ıt az ablakból, amint egy fiatalember karján hagyja el az intézetet. Februárban én megint Pestre utaztam, hogy részt vegyek a Pro Christo Diákszövetség téli konferenciáján. Erre már régóta nem volt alkalmam. A délutáni és esti elıadásokra Arikával és Tituval együtt mentem, ıket is nagyon érdekelte a konferencia. Akkoriban nagy hatással volt a diákokra Karácsony Sándor a, és élénk eszmecserék, olykor viták alakultak ki az ı elıadásaival kapcsolatban. Voltak, akik helytelenítették, hogy Karácsony Sándor többet beszél irodalmi témákról, mint az evangéliumról. De ı az írók és költık mőveiben és az egész magyar kultúrában azt kutatta, hogy mennyiben mutatkozik meg az evangélium hatása, és hogy kik azok az írók és költık, akik valóban a Lélek ihletése alatt írtak. Azon a télen Évike ismét az ırszentmiklósi népfıiskolán mőködött közre, mégpedig két tanfolyamon; karácsony elıtt is volt egy hathetes tanfolyam, és újév után is. Engem pedig tavasszal Miskolcra hívtak, hogy a polgári iskolás leányok csendes napjain elıadásokat tartsak és eszmecseréket vezessek. Némi szorongással fogtam hozzá, mert több mint 200 kislányhoz a Karácsony Sándorról ( ) Apuka Élményeinek 2. kötetében van részletes végjegyzet. 8

11 kellett beszélnem arról, hogy az evangélium hogyan ad útmutatást a gyakorlati életünkre. Talán nem mindegyik vett részt szívvel-lélekkel a konferencián, de mindenesetre voltak köztük fogékony lelkőek. Ilyen békés tevékenységben folyt a mi életünk ugyanakkor, amikor a harctéren tragikus események zajlottak le. A Don-kanyarnál súlyos vereséget szenvedett a német és magyar hadsereg, és kénytelen volt visszavonulni. Közben sok-sok magyar élet veszett oda a távoli harctéren, és sokan kerültek fogságba. A mi barátaink közül Vályi Béla, a fiatal tanító tőnt el a harc forgatagában. Felesége, Mancika megdöbbent, amikor a hivatalos jelentést megkapta a férje eltőnésérıl; de erıs lélekkel viselte a csapást, és rendületlenül bízott abban, hogy Béla nem halt meg. Késıbb beigazolódott, hogy valóban így volt; nem halt meg, hanem fogságba került; de sajnos vagy két évvel késıbb a fogolytáborban tífuszban meghalt. De egyelıre Manci bízott abban, hogy férje még hazajön valamikor; összeszedte minden lelkierejét és elhatározta, hogy majd megkeresi a maga és három gyermeke kenyerét; elvégzi magánúton a tanítóképzıt, amit a második osztály után abbahagyott valamikor, hogy férjhez mehessen. És valóban hozzálátott nagy energiával a tanuláshoz, le is tette aztán késıbb a képesítıt, és derekasan helytállt a pedagógusi hivatásban, így tudta felnevelni gyermekeit. A tavasz folyamán már nagyon kellett igyekeznem a gyerekek tanításával; Ezsikén és Jucikán kívül Nagy Pityukát is tanítottam. A család akkor már Kunhegyesen lakott, de Pityunak nem tett jót az alföldi levegı, ezért néhány hónapra hozzánk adták üdülésre és erısödésre. İ a negyedik elemit végezte akkor; az iskolaév végén hazament, és szépen levizsgázott. Már akkor elhatározta, hogy festımővész lesz a. A mi Jucikánk a második elemit végezte akkor, de nem túl nagy buzgalommal. Még mindig a lovak, ökrök és tehenek érdekelték ıt legjobban, név szerint ismert minden lovat és ökröt, amelyik csak megfordult a Szalajkában. Magyarázta nekünk, hogy mindegyiknek más arca van. A tyúkokkal is megbarátkozott, amikor rájött, hogy azokat is be lehet sorolni a lókategóriákba. A vörösbarna tyúkokat "pejtyúknak" nevezte, a kendermagosokat "vasderesnek", a világos színőeket "almásderesnek". A tehénistállóba is gyakran ellátogatott, és nagyon megszerette az új üszıborjúnkat, amelyet azért vettünk meg, hogy felneveljük fejıstehénnek, mert szimmentáli fajta volt. A magánvizsgán aztán felsültünk a mi Jucikánkkal, mert amikor Vilma néni környezetismeretbıl kérdezte ki ıt, felszólította, hogy mondja el Szilvásvárad nevezetességeit. A Pallavicini kastélyt és a református templomot kellett volna mondania Jucinak, de mivel hallgatott, Vilma a kérdve kifejtı módszerhez folyamodott, és megkérdezte: "Ha valaki vendég jönne hozzátok, mit mutatnál meg neki?" "Hát az új tinónkat!" felelte Jucika. (Szilvásváradon az üszıt is tinónak nevezik.) Azután elmentünk Miskolcra Erzsikét levizsgáztatni. Jucikát is magunkkal vittük, hogy megismerje Miskolcot. Szabó Daniék láttak minket vendégül Hejıcsabán. Amikor a városban járkáltunk, Jucika minden útelágazásnál megkérdezte: "Most cselıre megyünk, vagy hajszra?" Akkoriban ugyanis nagyon beleélte magát a ló és ökör frazeológiába. Erzsike szépen levizsgázott, Arika, Béla és Laci pedig hazajött az intézetbıl vakációra. Nem is említettem még, hogy az iskolaév vége elıtt, áldozócsütörtökön, Aszódra utaztunk, a Késıbb Nagy B. István néven lett festımővész, és Somogyi-Tóth Zsuzsi férjeként a családba is bekerült. 9

Király Lajosné Bachmann Lili ÉLMÉNYEINK Elsı rész (1898-1941)

Király Lajosné Bachmann Lili ÉLMÉNYEINK Elsı rész (1898-1941) Király Lajosné Bachmann Lili ÉLMÉNYEINK Elsı rész (1898-1941) Gyermekkor Leánykor Anyaság Tartalom Elıszó...1 Legrégibb emlékeim...2 Környezetem...4 Családunk...5 Iskolai életem...12 Csúnya az élet?...15

Részletesebben

Pecznyík Pál. Egy zarándok éneke. Ébredés Alapítvány Pécel, 2001.

Pecznyík Pál. Egy zarándok éneke. Ébredés Alapítvány Pécel, 2001. Pecznyík Pál Egy zarándok éneke Ébredés Alapítvány Pécel, 2001. Ébredés Alapítvány 2001 Minden jog fenntartva. All rights reserved. Kiadja az Ébredés Alapítvány Levélcím: 2119 Pécel, Pf. 17 Telefon: (28)

Részletesebben

MANNA. 90 éves. a Budai Baptista Gyülekezet. Otthonom. X. évf. 11. sz. A Budai Baptista Gyülekezet lapja 2014. november MANNA. 2014.

MANNA. 90 éves. a Budai Baptista Gyülekezet. Otthonom. X. évf. 11. sz. A Budai Baptista Gyülekezet lapja 2014. november MANNA. 2014. MANNA X. évf. 11. sz. A Budai Baptista Gyülekezet lapja 90 éves a Budai Baptista Gyülekezet Otthonom Otthonom a templom. Ajtaján belépve mindig hazaérek. Ismerősen csendül fülembe az ének. Mintha minden

Részletesebben

Elıszó. Írta: HORVÁTH LAJOSNÉ BAÁN EMÍLIA. Tudok ölelni múltat a jelenben, És akarom ölelni a jövıt /Sík Sándor/

Elıszó. Írta: HORVÁTH LAJOSNÉ BAÁN EMÍLIA. Tudok ölelni múltat a jelenben, És akarom ölelni a jövıt /Sík Sándor/ Írta: HORVÁTH LAJOSNÉ BAÁN EMÍLIA Tudok ölelni múltat a jelenben, És akarom ölelni a jövıt /Sík Sándor/ Elıszó Három ok vezetett arra, amikor elhatároztam kis falunk krónikájának megírását. Az egyik ok,

Részletesebben

Karácsonyi Krisztus-képek

Karácsonyi Krisztus-képek Manna III. évf. 13. szám A Budai Baptista Gyülekezet lapja Áldott karácsonyi ünnepeket és kegyelemteljes újesztendőt kívánunk minden kedves Olvasónknak! Te mit tennél? Ha lenne egyetlen fiad, S szeretnéd

Részletesebben

Polcz Alaine ASSZONY A FRONTON. Egy fejezet életemből. Szépirodalmi Könyvkiadó Budapest

Polcz Alaine ASSZONY A FRONTON. Egy fejezet életemből. Szépirodalmi Könyvkiadó Budapest Polcz Alaine ASSZONY A FRONTON Egy fejezet életemből Szépirodalmi Könyvkiadó Budapest A háború nem könnyű. A házasság sem. Megpróbálom elmondani Neked, hogyan volt, mert egyszer már el kell mondanom. A

Részletesebben

2 3 4 Bevezetı Dunaújvárosról nem könnyő feladat írni. Ezt a csaknem hat évtizedes várost sokféleképpen értékelik. Születését viszont egységesen, a semmibıl nıtt ki. Ahogy a régi feljegyzések is írják,

Részletesebben

Msgr Varga Béla. 1903. február 18-án jött világra elsıszülött fiúk, aki a keresztségben a Béla nevet kapta.

Msgr Varga Béla. 1903. február 18-án jött világra elsıszülött fiúk, aki a keresztségben a Béla nevet kapta. Msgr Varga Béla Élt egy kis magyar faluban, Börcsön egy házaspár. Paraszti családból származtak mindketten. Somogyi Mária és Varga Ferenc kevéske hozománnyal, de szorgalommal és becsülettel vágtak neki

Részletesebben

K I Á L T S. A győzelmes hit. Mit Kiáltsak? Az İskeresztyén Apostoli Egyház Lapja 2007/8

K I Á L T S. A győzelmes hit. Mit Kiáltsak? Az İskeresztyén Apostoli Egyház Lapja 2007/8 K I Á L T S Mit Kiáltsak? Minden test fő és minden szépsége mint a mezı virága! Megszáradt a fő, elhullt a virág, de Istenünk beszéde mindörökre megmarad. Az İskeresztyén Apostoli Egyház Lapja 2007/8 A

Részletesebben

MANNA. Karácsony-éjjel. Karácsony elrablása. Áldott karácsonyt és boldog új évet kívánunk!

MANNA. Karácsony-éjjel. Karácsony elrablása. Áldott karácsonyt és boldog új évet kívánunk! IX. évf. 12. szám A Budai Baptista Gyülekezet lapja Áldott karácsonyt és boldog új évet kívánunk! Karácsony-éjjel Karácsony-éjjel szól az üzenet: E bűnös világba Krisztus született. Lejött értem, érted

Részletesebben

JOACHIM KLEEMANN MISSZIÓI

JOACHIM KLEEMANN MISSZIÓI Kedves Olvasóink! A fiam múlt héten letette a pilótavizsgát, és hamarosan munkába áll, mesélte az egyik édesanya a fülem hallatára a másiknak. Hangjában hallatszott, mennyire büszke a fiára. Beszélgetõtársa

Részletesebben

...mindnyájan egyféleképpen szóljatok, és ne legyenek közöttetek szakadások, hanem ugyanazzal a meggyőződéssel igazodjatok egymáshoz. 1Kor.

...mindnyájan egyféleképpen szóljatok, és ne legyenek közöttetek szakadások, hanem ugyanazzal a meggyőződéssel igazodjatok egymáshoz. 1Kor. 2013. Szeptember...mindnyájan egyféleképpen szóljatok, és ne legyenek közöttetek szakadások, hanem ugyanazzal a meggyőződéssel igazodjatok egymáshoz. 1Kor. 1,10 ÖSSZHANG A Rákoscsabai Református Egyházközség

Részletesebben

Ficsor Károly. Elrejtett kincs V. 10. Gyızelem az Úr Jézusban

Ficsor Károly. Elrejtett kincs V. 10. Gyızelem az Úr Jézusban Ficsor Károly Elrejtett kincs V. 10. Gyızelem az Úr Jézusban Orgovány 2011 ISBN 978-963-87025-8-6 Borító és tördelés: Ficsor Donát A 4H / Magyar Misszió támogatásával kiadja az Örömhír Alapítvány 6077

Részletesebben

Szerkeszti: Sóskuti Zoltán, Kelemen Zoltán; Lektorálta: Szabados Ádámné; Kiadja: Bp. Rákoskeresztúri Református Egyházközség;

Szerkeszti: Sóskuti Zoltán, Kelemen Zoltán; Lektorálta: Szabados Ádámné; Kiadja: Bp. Rákoskeresztúri Református Egyházközség; VII. évf. 12. szám 2013. Szerkeszti: Sóskuti Zoltán, Kelemen Zoltán; Lektorálta: Szabados Ádámné; Kiadja: Bp. Rákoskeresztúri Református Egyházközség; Ajánló jelen számunkból: Sóskuti Zoltán: Gyönyörködök

Részletesebben

2010. JÚNIUS-JÚLIUS X. ÉVFOLYAM 90-91. SZÁM. Nyári kavalkád

2010. JÚNIUS-JÚLIUS X. ÉVFOLYAM 90-91. SZÁM. Nyári kavalkád MIX A METODISTA IFJÚSÁGI KÖZÖSSÉGEK SZÖVETSÉGÉNEK HAVILAPJA ÁRA: 500 FORINT 2010. JÚNIUS-JÚLIUS HTTP://MIX.METODISTA.HU X. ÉVFOLYAM 90-91. SZÁM Nyári kavalkád 2010 Kitört az idei nyár. Ebbıl sajnos egyelıre

Részletesebben

Kormány Margit Egy kisgyermek háborúi

Kormány Margit Egy kisgyermek háborúi Kormány Margit Egy kisgyermek háborúi Személyes emlékek a II. világháborúról - 2-1941. A kassai bombázás Azon a nyáron Édesapámnak, aki katonatiszt volt, részt kellett vennie Kassán egy nyári továbbképzésen,

Részletesebben

Emlékezés Mindszenty bíboros édesanyjára

Emlékezés Mindszenty bíboros édesanyjára PPEK 443 Vecsey József: Emlékezés Mindszenty bíboros édesanyjára Vecsey József Emlékezés Mindszenty bíboros édesanyjára mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom

Részletesebben

Ficsor Károly. Élet a Kősziklán. Hogyan kapta vissza és élte életét Ficsór Ottó egy tragikus baleset után

Ficsor Károly. Élet a Kősziklán. Hogyan kapta vissza és élte életét Ficsór Ottó egy tragikus baleset után Ficsor Károly Élet a Kősziklán Hogyan kapta vissza és élte életét Ficsór Ottó egy tragikus baleset után Orgovány 2012 ISBN 978-615-5140-03-7 Borító és tördelés: Ficsor Donát Kiadja az Örömhír Alapítvány

Részletesebben

Az Úr új élettel ajándékozott meg

Az Úr új élettel ajándékozott meg Az Úr új élettel ajándékozott meg Molnár Béláné vagyok. Első házasságomból 1985-ben váltam el. Egyedül maradtam három fiúgyermekkel. Összeroppantam, kilátástalannak láttam a helyzetem, nem tudtam mit kezdeni

Részletesebben

Nehéz kérdés. Bizonytalan helyzetekben kitől szoktál tanácsot kérni? S ha kaptál, az értékét lemérni: a gyakorlatban milyen messzire viheted?

Nehéz kérdés. Bizonytalan helyzetekben kitől szoktál tanácsot kérni? S ha kaptál, az értékét lemérni: a gyakorlatban milyen messzire viheted? A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2007./2. szám Nehéz kérdés Bizonytalan helyzetekben kitől szoktál tanácsot kérni? S ha kaptál, az értékét lemérni: a gyakorlatban milyen messzire viheted?

Részletesebben

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2007./3. szám

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2007./3. szám A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2007./3. szám Még a fának is van reménysége: ha kivágják, újból kihajt, és nem fogynak el hajtásai. Még ha elvénül is a földben gyökere, ha elhal is a porban

Részletesebben

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2 2011 / 5 Beteg voltam s a kórházból egy rehabilitációs intézetbe kerültem. Ott voltak súlyos és kevésbé súlyos betegek. Ennélfogva a viselkedések is különbözőek

Részletesebben

vitéz Detre Gyula László Történelem közelről

vitéz Detre Gyula László Történelem közelről vitéz Detre Gyula László Történelem közelről Antológia Kiadó Lakitelek, 2007 vitéz Detre Gyula László TÖRTÉNELEM KÖZELRÕL Ajánlom családomnak, édesapámnak, v. Detre Gyula állami népiskolai tanító 50 éves

Részletesebben

SZÁMŐZETÉSBEN SZABADON. a tibeti DALAI LÁMA önéletírása

SZÁMŐZETÉSBEN SZABADON. a tibeti DALAI LÁMA önéletírása SZÁMŐZETÉSBEN SZABADON a tibeti DALAI LÁMA önéletírása FORDÍTOTTA HORVÁTH Z. ZOLTÁN SZERKESZTETTE SÁRI LÁSZLÓ SZÁMŐZETÉSBEN SZABADON a tibeti DALAI LÁMA önéletírása ÍRÁS KIADÓ Budapest A mő eredeti címe:

Részletesebben

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2009./5. szám...hisszük, hogy Jézus meghalt és feltámadt, az is bizonyos, hogy Isten az elhunytakat is előhozza Jézus által, vele együtt. 1.Thessz 4,14 2

Részletesebben

Cseri Kálmán. Család. Az interjút készítette: Fekete Zsuzsa Budapest, 2011. október-december Szerkesztette: Kádár Judit

Cseri Kálmán. Család. Az interjút készítette: Fekete Zsuzsa Budapest, 2011. október-december Szerkesztette: Kádár Judit Cseri Kálmán Az interjút készítette: Fekete Zsuzsa Budapest, 2011. október-december Szerkesztette: Kádár Judit Család Nagyszülők, dédszülők A nagyszüleimmel kapcsolatban alig van emlékem. A szüleim viszonylag

Részletesebben

FÉBÉ diakonissza testvérek emlékezései. Sztehlo Gábor gyermekotthonaiban végzett szolgálatukról. 1944-48 között. Taschner Erzsébet (Napsugár)

FÉBÉ diakonissza testvérek emlékezései. Sztehlo Gábor gyermekotthonaiban végzett szolgálatukról. 1944-48 között. Taschner Erzsébet (Napsugár) FÉBÉ diakonissza testvérek emlékezései Sztehlo Gábor gyermekotthonaiban végzett szolgálatukról 1944-48 között Taschner Erzsébet (Napsugár) "Amennyiben megcselekedtétek eggyel az én legkisebb atyámfiai

Részletesebben

Kunszentmártontól Kolozsvárig (1951 1962)

Kunszentmártontól Kolozsvárig (1951 1962) Kunszentmártontól Kolozsvárig (1951 1962) Kitelepítés 1951. június 20-án reggel szüleim megkapták a kitelepítési végzést. Nem mondhatnám, hogy várták volna de nagyon is számítani lehetett rá. Akkor már

Részletesebben

A TARTALOMBÓL. Jászboldogháza Község idıszakos lapja 2012. OKTÓBER

A TARTALOMBÓL. Jászboldogháza Község idıszakos lapja 2012. OKTÓBER Jászboldogháza Község idıszakos lapja POLGÁRMESTERI H I V A T A L 5144 Jászboldogháza Rákóczi u. 27. Tel.: 06 (57) 460-023 faluujsag@jaszboldoghaza.hu www.jaszboldoghaza.hu 2012. OKTÓBER 13. ÉVFOLYAM 5.

Részletesebben

Én + Te = Mi III / 3 EGYMÁST ÁTÖLELVE 21 év története

Én + Te = Mi III / 3 EGYMÁST ÁTÖLELVE 21 év története 157 Én + Te = Mi III / 3 EGYMÁST ÁTÖLELVE 21 év története 158 EGYMÁST ÁTÖLELVE 21 év története A tartalomból 1./ Előzmények a régmúltban 1944-1955. 2./ Előzmények a közelmúltban 1956. augusztus 6-tól 3./

Részletesebben