SZAKDOLGOZAT Borics Kata 2014

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZAKDOLGOZAT Borics Kata 2014"

Átírás

1 SZAKDOLGOZAT Borics Kata 2014

2

3

4

5 BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Kar A fogyasztói magatartás jellemzőinek vizsgálata a kisgyermekes családok utazási szokásaiban Konzulens: Dr. Nagy Adrienne adjunktus Készítette: Borics Kata turizmus-vendéglátás szak nappali tagozat 2014

6 1 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés A fogyasztói magatartás Fogyasztói magatartás meghatározása A vásárlási döntési folyamat bemutatása Trendek A család A család szociológiai meghatározása A családok helyzete Magyarországon Házasságkötések növekedése és annak hatása a turizmusra Késői gyermekvállalás és hatása a turizmusra A fogyasztói magatartást befolyásoló utazási döntések a családon belül A nők és a férfiak szerepe a családok utazási döntéseiben Gyerekek szerepe a családok utazási döntéseiben A magyarok utazási szokásai szekunder forrás alapján A Csak én csoport utazási szokásainak jellemzői Mindent a gyermekért csoport utazásainak jellemzője A gyermek= Útitárs csoport utazási szokásainak jellemzői Primer kutatás bemutatása A kérdőív kiértékelése Demográfiai jellemzők Utazási szokásokhoz kapcsolódó kérdések Jövedelmi helyzethez kapcsolódó kérdések Az utazásból való kimaradás okával kapcsolatos kérdések A primer kutatásom megállapításai Az utazási irodák családbarát kínálata interjú alapján Összegzés Hipotézisek értékelése Zárszó Irodalomjegyzék Táblázat- és Ábrajegyzék Melléklet... 49

7 2 1. Bevezetés Borics Kata vagyok a Budapesti Gazdasági Főiskola (BGF) turizmusvendéglátás szakos hallgatója. Már egészen kiskorom óta vonzottak az idegen országok, és csodálva tekintettem az utazási irodában dolgozó referensekre, akik annyi információval és tudásanyaggal, tapasztalattal rendelkeztek egy országról, területről. Ekkor jutottam arra az elhatározásra, hogy az idegenforgalom területén folytatok tanulmányokat. A BGF-es tanulmányaim alatt ismerkedtem meg közelebbről az utazási irodák és az utazásszervezés rejtelmeivel. Szakirányomnak megfelelően a 960 órás szakmai gyakorlatomat is egy utazási irodában, Egerben, az Eger Travel-ben töltöttem. Feladataim közé tartozott az en érkező ajánlatkérések megválaszolása, illetve az utak személyes értékesítése. Ahhoz, hogy mind ben, mind személyesen az utasok igényeit maximálisan ki tudjam elégíteni és egy megfelelő ajánlatot készítsek számukra ismernem kellett, hogy döntési folyamataikban mely tényezők játszanak fontos szerepet. Különösen a gyermekekkel utazók, családosok tekintetében jelentett nagy előnyt a célirányos személyes kommunikáció terén, ha ismertem néhány tényezőt azok közül, amelyek a fogyasztói magatartásukban, utazási szokásaikban jelentős szerepet játszottak. A keresgélés közben azonban számos kérdés felmerült, hiszen más volt az igénye az anyukának, az apukának és a gyermekeknek is. Természetesen partnerirodáink kínálatában számos családoknak szóló akció, utazási csomag volt elérhető, így igyekeztünk mindig a legmegfelelőbbet kiválasztani. Ezért jutottam arra a következtetésre, hogy szakdolgozatomban a magyar kisgyermekes családok utazáshoz kapcsolódó fogyasztói magatartását vizsgálom meg, illetve azt, hogy ezen szokásaikra hogyan építenek az utazási irodák kínálat terén. Témám több szempontból aktuális. Bár a fogyasztói magatartás kutatása egy egészen új keletű tudományág, gazdaságpszichológiai kutatása az 1950-es években kezdődött (Kozma B. 2000), mára a turizmus marketing fő tevékenységei közé nőtte ki magát, melynek segítségével könnyebben meghatározhatóvá válnak az alkalmazandó marketing eszközök és a marketing mix. A turizmus rendszerén belül a fogyasztói magatartás kutatása a marketing atyja Kotler - által felállított 7 O

8 3 modellen 1 alapszik. Ahhoz, hogy a fogyasztók igényeit ki tudjuk elégíteni, ismernünk kell a vásárlói magatartásukat, a döntési folyamatuk alatt felhasznált információk milyenségét és mennyiségét. A kutatásom aktualitását mutatja az is, hogy a Nemzeti Turizmusfejlesztési koncepció ( ) is külön alfejezetben tárgyalja a turizmus kiemelt szerepét a társadalomban, miszerint: a családbarát jelleg a turizmus esetében egyaránt vonatkozik a termékfejlesztésre (szálláshelyek, attrakciók családosok igényei mentén, azt figyelembe véve történő kialakítása); illetve a foglalkoztatásra is, a gyermekvállalást ösztönző (pl. kisgyermekes szülők számára részmunkaidős foglalkoztatási megoldások biztosítása), atipikus formák kialakításával. (Nemzeti turizmusfejlesztési koncepció p.17.) A 2008-as válság hatására a turizmus szektor fejlődése megtorpant, melyben nagy szerepet játszott az is, hogy a családosoknak nem állt rendelkezésükre elegendő diszkrecionális jövedelem, amit kirándulásra, nyaralásra fordíthattak volna. Most a recesszió után újra fejlődésnek indult ez az ágazat, így kaptak ismét lehetőségek a családok is, hogy nyaralni menjenek. Erre alapozva egyre több utazási iroda kínál kifejezetten ennek a szegmensnek kedvező áron ajánlatokat, esetleges kedvezményeket. Véleményem szerint fontos manapság ennek az egyre bővülő szegmensnek az igényeivel foglalkozni, kifejezetten amennyiben utazási irodai szakemberek vagyunk. Ezen kívül, ahogyan arra a későbbiekben kitérek a nemzetközi világszervezetek, mint az ETC 2 és az UNWTO 3 is foglalkoznak ezzel a szakterülettel, sőt trendkutatás szempontjából 2030-ra készítenek előrejelzéseket is. Ez adja tehát témám aktualitását is. A dolgozatom megírása során több kutatási módszer került alkalmazásra, hogy minél több szempontból, minél átfogóbb képet kapjak a témát illetően. Kutatásomban a kvantitatív módszert választottam, amely során egyaránt felhasználtam primer és szekunder információkat is. Szekunder kutatásom során leginkább a Turizmus Bulletin fogyasztói szokásokat vizsgáló cikkének információira, valamint fogyasztói magatartással és utazási szokással, szociológiával kapcsolatos szakirodalomra támaszkodtam. Szakirodalmak közül dolgozatom 1 7 O modell: A fogyasztói piac vizsgálata során a marketing szakemberek a következő 7 kérdésre keresik a választ: kik a vevők (Occupants), mit vásárolnak (Objects), miért vásárolnak (Objectives), ki vesz részt a vásárlásban (Organizations), hogyan (Operations), mikor (Occasions), és hol (Outlets) vásárolnak? 2 ETC: (European Travel Commission): Európai Turisztikai Bizottság 3 UNWTO (United Nation s World Tourism Organization): ENSZ Nemzetközi Világszervezet

9 4 megírása során Törőcsik Mária, valamint Andorka Rudolf könyvei szolgáltak forrásként. Ezen kívül igénybe vettem a Központi Statisztikai Hivatal által készített adattáblákat is. Primer kutatásom során pedig készítettem egy általam összeállított kérdőívet, amelyet kizárólag kisgyermeket (0-14év) nevelőkkel töltettem ki, az általuk leggyakrabban látogatott helyeken pl. iskolák, játszóházak környékén, valamint különböző online fórumokon. A kérdőív kitöltése véletlenszerű kiválasztáson és önkéntes válaszadáson alapult, így mintám nem reprezentatív. Az életkor alapú szegmentációnál ötös korosztást alkalmaztam a marketing szokásainak megfelelően. Kérdőívem szeptember 24. és november 2. között volt nyilvánosan elérhető. A megkérdezetteket utazási motivációikról, szokásaikról kérdeztem, azonban nem volt elhanyagolható az a kérdéskör sem, hogy amennyiben valaki nem utazik el, akkor az utazását kiváltja-e valamivel, illetve ha az utazás rövidül, milyen pótcselekvések veszik át a helyét? A kérdőívek kiértékelése során a statisztikában alkalmazott arányszámokat, valamit a Csuprov 4 és Cramer 5 féle asszociációs együtthatókat alkalmaztam. Dolgozatom végén a kvalitatív kutatási módszerek közül az interjút választottam, amely során a Quaestour iroda, utazási tanácsadója - Hudeczné Balogh Erzsébet reagált a kérdőívem eredményeire. Kutatásom célja tehát, egyrészről összefoglalni azon tudományos kutatások eredményét, amelyek a magyar családok utazási szokásaival és az azokat befolyásoló döntési tényezőkkel foglalkoznak. Másrészről pedig a vizsgálat eredményeképpen ezekről egy átfogó képet kapva a kínálati oldal informálása abban, hogy a fogyasztók igényeit, döntéshozatalukban leginkább szerepet játszó tényezőket megismerjék és így a legmegfelelőbb marketingeszköz kiválasztásával őket jelen esetben a magyar családokat igényeiknek megfelelően, minél nagyobb mértékben kielégítsék. Az említett célcsoport megnyerése szélesebb értelemben az egész magyar piac hatékonyabb, alaposabb marketingmunkájához hozzájárulhat. H 1 : Dolgozatom alapfeltevése, hogy a vizsgált csoport tagjai egyáltalán nem, vagy csak nagyon ritkán választják a last minute utazásokat. H 2 : Második hipotézisem, hogy a kisgyermekes családok ismerik és ki is használják az utazási irodák, kifejezetten nekik kínált szolgáltatásait, csomagjait. 4 Csuprov féle asszociációs együttható: a sztochasztikus kapcsolatok vizsgálatának egyik módszere, melyet akkor alkalmazunk, ha a vizsgált két ismérv közül legalább az egyik nem alternatív. 5 Cramer mutató:ha a két mennyiségi ismérvet tartalmazó táblában az oszlopok száma nagyobb, mint a sorok száma, akkor a Csuprov féle asszociációs együttható helyett a Cramer mutatót használjuk.

10 5 H 3 : A harmadik állításom a fogyasztói magatartást befolyásoló tényezőkkel áll kapcsolatban, mégpedig a biztonságérzettel. Feltételezésem szerint, az kisgyermekes családok a magasabb kategóriájú, gyermekbarát szálláshelyeket kedvelik leginkább. Előzetes utánajárásom alapján, bár a fogyasztói szokásokról, illetve az utazási szokásokról összességében rengeteg kutatás született már, véleményem szerint a kifejezetten a kisgyermekkel utazók körében felmerülő fogyasztói magatartásokat Magyarországon ez idáig célirányosan még igen kevés kutatás érintette. Kutatásom célul tűzte ki tehát e szegmens vásárlói magatartásának és üdülési szokásinak összefüggéseit feltárni, természetesen időbeli és anyagi korlátok miatt, a teljesség igénye nélkül.

11 6 2. A fogyasztói magatartás 2.1 Fogyasztói magatartás meghatározása A fogyasztói magatartás vizsgálata 1968-tól számít hazánkban önálló kutatási területnek, amely természetesen számos más tudományágat is ötvöz pl. pszichológia, szociológia. (Dr. Szántó Szilvia Marketing alapjai előadás, 2012) A magyarországi marketingszakma figyelme a 90-es évek közepén fordult erőteljesen afelé, hogy a fogyasztás és a magatartás kapcsolatát vizsgálják. (weboldal1) A fogyasztói magatartás az emberek azon viselkedése, amely javak és szolgáltatások vásárlásában, használatában, valamint a vásárlás tervezésében jut kifejezésre. (Engel-Kollat-Blackwell, 1968 idézi Dr. Szántó Sz., 2010 p. 45) A fogyasztói magatartás alapkérdéseit vizsgálva felállíthatjuk az úgynevezett 7O modellt, melynek összetevői: - Kik alkotják a piacot? (occupants) - Ki vesz részt, ki fontos a döntésben? (organisation) - Mit vásárolnak a termékkel? (objects) - Milyen kritériumok alapján választanak? (objectives) - Hogyan vásárolnak? (operations) - Hol vásárolnak? (outlets) - Mikor vásárolnak? (occasions) A vásárlási döntést meghatározó tényezők mindig az adott környezetbe épülnek, tértől és időtől nem függetleníthetők. A folyamat egyrészt a belső adottságok, lelki folyamatok hatására kialakított válaszreakcióként értelmezhető, de gyakoribb, hogy a vásárlás a környezet ingereire adott válasz. (Hoffmeister-Tóth- Töröcsik, 1996 p.114.)

12 7 1. ábra A fogyasztói döntések modellje Forrás: Dr. Szántó Szilvia Marketing alapjai előadás, 2012 A fogyasztói döntések modellje is mutatja, hogy a fogyasztókra ható körülmények milyen válaszreakciót váltanak ki és ezek milyen eredményhez vezetnek. A marketing szakma álláspontja szerint általánosan elfogadott, hogy a fogyasztók vásárlási döntését 4 tényező befolyásolhatja, melyeket az alábbiakban Dr. Szántó és Hinora (2010) művének alapján mutatok be. A kulturális jellemzők közé sorolhatók a szubkulturális tényezők. Ilyen pl. nemzetiséghez, népcsoporthoz való tartozás. A másik három befolyásoló tényező szorosan kapcsolódik a kutatásomhoz, hiszen a társadalmi jellemzők közül az elsődleges referenciacsoport a család. A családban felnőve tanulja meg a gyermek az alapvető normákat, szerepeket. Az orientációs család az, amelyikben felnövünk, és ahol a mintákat látjuk, ám az általános vásárlási magatartást közvetlenebbül határozzák meg az ún. saját család tagjai (vagyis a házastársak és gyerekek). A fogyasztói magatartás kutatásának alapvető feladata ezen tényezők figyelembe vételével elérni a vásárló elégedettségét és lojalitását. A személyes befolyásoló tényezők közül kiemelném a nemi hovatartozást, hiszen ahogyan arra a későbbiek folyamán is kitérek majd a női szerepek kiemelkedőek a vásárlási döntés befolyásolásában. Ezen kívül nagy szerepet kap még a fogyasztó kora, családi életciklusa és a rendelkezésére álló diszkrecionális jövedelem is. Végül a pszichológiai tényezők is nagy szerepet kapnak, melyek közül a motivációt tartom a legfontosabbnak. Ez a tényező a magyar családok utazási

13 8 szokásaiban is kiemelkedő szerepet játszik. Ezen kívül jelentősek még a gondolkodásmód, észlelés, hiedelmek és a sztereotípiák is. Fontos azonban megjegyezni, hogy egyidejűleg akár több tényező is alakíthatja a fogyasztó magatartását, befolyásolhatja őt a döntési folyamata közben. 2.2 A vásárlási döntési folyamat bemutatása A vásárlási döntések egyéni rendszere az, ami a vásárlói habitusban a meglehetős gyakorisággal jelentkező döntési algoritmusokból írható le. (Törőcsik M., 2011 p.424) Mivel dolgozatomban egy bizonyos szegmens kisgyermekes családok utazásaikhoz kapcsolódó fogyasztói magatartásait vizsgálom, fontosnak tartom bemutatni, hogy a végleges döntés meghozatala közben, milyen szakaszok figyelhetők meg, hiszen ennek ismerete és helyes alkalmazása akár az üzleti siker kulcsa is lehet. Ez igen fontos azon cégek számára, akik a fogyasztók döntéseit szisztematikusan saját javukra kívánják befolyásolni. (Törőcsik M., 2011 p.424) Dolgozatom szempontjából fontosnak tartom a vásárlás folyamatszakaszának bemutatását, mert a későbbiek folyamán az egyes tényezők fontos szerepet játszanak majd. Problémafelismerés A probléma felismerése valójában eltérés a valós és a kívánt állapot között, vagyis egy szükséglet felmerülése. Ahhoz, hogy a fogyasztót motiváljuk a probléma megoldására fontos a valós és a kívánt állapot közötti diszkrepancia nagysága. (Hofmeister-Tóth Á., 2008) A problémafelismerést a következő tényezők válthatják ki: - valami hiányának konstatálása, - nem megfelelő készlet - változások következtek be a vásárló helyzetében, - jövedelmi viszonyokban beállt változások, - kínálat oldali marketingaktivitás érzékelhetősége, - új, termék/szolgáltatás megjelenése a piacon (Törőcsik M., 2010)

14 9 Információgyűjtés Ahhoz, hogy megalapozott döntést hozhassunk, szükségünk van az információkeresésre. A keresés során külső, illetve belső forrásokra is támaszkodhatunk. Külső források lehetnek például a személyes források, vagyis a család, barátok, ismerősök véleménye, a kereskedelmi források, mint az internet, reklám vagy az eladó maga. Ezen kívül fontos szerepet tölt be a harmadik fél általi jelentés is, pl. teszteredmények, cikkek. Nielsen 2012-es kutatása szerint 10 magyar fogyasztóból 6 mondja el a véleményét, tapasztalatait az interneten. Legtöbbjük pedig számos dologban támaszkodik a világhálóra. A top 5-ben található az utazás, üdülés is. Természetesen hagyatkozhat a fogyasztó saját tapasztalataira, ismereteire, emlékeire is, ezeket nevezzük belső információs forrásoknak. (Dr. Szántó Sz., 2010) Értékelés A harmadik lépés - az információgyűjtés után - a felállított alternatívák értékelése bizonyos kritériumok alapján. Ezek a kritériumok azon tulajdonságok összességét jelentik, amelyeket a vásárló egy adott termékben, szolgáltatásban keres a fogyasztói probléma megoldására. Ezen kritériumok ismerete fontos a szakemberek számára, hiszen ez alapján dönt a fogyasztó. A legfontosabbak ezek közül pl. ár, minőség, presztízs, stílus stb. (Hofmeister-Tóth Á, 2008) A fogyasztók az értékelésnél a kompenzációs és nem kompenzációs csoportba tartozó szabályokat vehetik figyelembe. A leggyakrabban előforduló szabály a nem kompenzációs döntési szabályok csoportjába tartozó lexikografikus szabály. A szabály szerint a vásárló a kritériumokat legelőször fontossági sorrendbe rakja, majd kiválasztja az ezt legjobban teljesítő alternatívákat, míg végül egyetlen márka marad. (Hana-Wozniak 2000 idézi Hofmeister-Tóth Á., 2008, p. 304) Döntés A folyamat következő állomása a vásárlási döntés meghozatala. Az utazás kiválasztásánál is a döntéseknek két típusát különböztetjük meg. Előre tervezett vásárlásnak nevezzük, amikor a vásárló csak előzetes információgyűjtés után vásárol. Ebben az esetben az információszerzés és a vásárlás között akár napok is eltelhetnek. Előfordulhat azonban, hogy a vásárló bizonyos

15 10 hatások, befolyásoló tényezők hatására azonnal vásárol. Ezt nevezzük impulzusvásárlásnak, amelyben a vásárlási folyamat szakaszai nem válaszhatók el. (Dr. Szántó Sz., 2010) Amennyiben kifejezetten az utazás területére koncentrálunk, elmondhatjuk, hogy az ilyen jellegű döntéseinket leginkább társadalmi és pszichológiai tényezők befolyásolják. Ezeket, a kifejezetten utazási döntésekhez kapcsolódó tényezőket Sirakaya és Woodside (2004) négy fő részre osztotta. Ezek közül az első a belső tényezők csoportja, melybe többek között a kockázatkezelés és az információkeresési szokások tartoznak. Második csoportot a külső tényezők alkotják, melyekhez a desztinációkhoz kapcsolódó tényezők tartoznak, melyek esetleg korlátozhatják az utazást, például az ár. A harmadik csoportba a tervezett utazás jellegét sorolták, melybe beletartozik, hogy milyen messze van az adott úti cél, milyen közlekedési eszközzel utazik, csoportosan vagy egyénileg, illetve, hogy milyen hosszú az utazás időtartama. Az utolsó csoportot az úttal kapcsolatos élmények alkotják. Ide sorolható az út hangulata, az úton kialakult összkép, valamint a végső értékelés is. Döntés utáni magatartás Fontos tudni, hogy a folyamat a döntéssel, vásárlással még nem zárult le. Marketingszakemberek számára lényeges elemezni, hogy a vásárlók mennyire elégedettek a termékkel. Dr. Szántó Szilvia és Hinora Ferenc (2010) álláspontja szerint, amennyiben a vásárló elvárásainak megfelel a termék, akkor elégedett lesz, és valószínűleg újra vásárol. Azonban ha a termék eltér az elvárásoktól, akkor egyfajta feszültségérzet ún. disszonancia alakulhat ki. Ezt a problémát a vevőgondozással igyekeznek megoldani, melynek során feltárják az elégedetlenség okait és új információkat gyűjtenek a termékmódosításhoz. 2.3 Trendek Ahhoz, hogy megfelelő marketig stratégiát és kiváló árualapot hozzunk piacra, ismernünk kell a keresletet. Erre legalkalmasabb kutatás, ha a fogyasztói magatartás legújabb trendjeit vizsgáljuk, így szolgáltatásainkat, termékeinket a gazdasági és szociális tényezők figyelembe vételével alakíthatjuk.

16 11 Törőcsik Mária szerint a trendek az életünk kereteinek átalakulását, a szokásaink, viselkedésünk változásait jelzik. A trendek alakítják az értékrendünket, a prioritásokat, így hatással vannak döntéseinkre. (weboldal 2) A trendkutatásra minden esetleges problémája mellett is szükség van, hiszen az élesedő verseny, a globalizálódás, a tőkekoncentráció fokozódása miatt, a fogyasztók, a vásárlók magatartásának, jövőbeni mozgásuknak feltárására még ha az csak valószínűsíthető módon ragadható is meg elementáris az igény a döntések kockázatának csökkentése miatt. (Disch, idézi Törőcsik M p.25) Törőcsik kiemelte ennek a tudományágnak a jelentőségét a szegmentáció kialakításában is, ugyanis ezek alapjául szolgálhatnak új szegmentációs célcsoportok feltárásárának. Ennek segítségével kisebb csoportok létrehozása válik lehetségessé és az így szegmentált csoportok számára termékeket, szolgáltatásokat lehet kifejleszteni. Ezek az ún. trendy csoportok kisebbek, mint a klasszikus csoportok, azonban nagy hatást gyakorolnak rájuk, hiszen újjá formálják azokat. (weboldal 3) A trendek alakulásával számos nemzetközi turisztikai szervezet kutatói foglalkoznak. Ezek közül az általános fogyasztói trendek közül az utazáshoz köthető előrejelzéseket szeretném bemutatni az UNWTO 6 és az ETC 7 információi alapján. Mivel dolgozatom az utazáson kívüli fogyasztói trendeket nem kutatja, így azokkal nem kívánok részletesebben foglalkozni. A nemzetközi turizmus keresleti trendjei: - az utazók össze akarják egyeztetni a karriert, családot és a kikapcsolódást is, ám ez időbeosztási problémákba ütközik, így az utazások hossza megrövidülhet - az eddigi természeti katasztrófák, háborúk, politikai és gazdasági problémák miatt az utazások során kiemelt szerepet kap a biztonság, - a szabadidő iparága egyre nagyobb szerepet játszik, - a fogyasztói döntésekben kiemelt szerepet kapnak az etikát, emberi jogokat, demokráciát érintő kérdések, - növekvő árérzékenység van jelen mind az üzleti, mind a szabadidős utazók körében, így a szolgáltatóknak csak körültekintő árképzéssel érhetnek el sikereket, 6 UNWTO (United Nation s World Tourism Organization): ENSZ Nemzetközi Világszervezet 7 ETC (European Travel Commission): Európai Turisztikai Bizottság

17 12 - megváltozhat továbbá az utazások iránya, az eddigi északról-dél felé utazást felválthatja a nyugatról kelet felé vezető utazás - szezonalitást tekintve nő a szezonon kívüli utak száma - Gazdasági prosperitás 8 és megfizethetőség: az elmúlt húsz évben a növekvő jövedelmek és a csökkenő árak az utazások iránti kereslet növekedéséhez vezettek. Ez a folyamat jelezhető előre a növekvő küldő piacokon (pl. Kína, India és Kelet-Európa), - Elérhetőség: a technológia és a légi közlekedés fejlődésének köszönhetően megkönnyítette az utazás megszervezését és megvalósítását. A világháló elterjedésével elérhetővé vált az áruk és szolgáltatások gyors összehasonlítása. - Globalizáció és verseny: a globalizációnak köszönhetően szélesedik a lehetőségek skálája, a verseny pedig nagyobb értéket teremt. (Nemzeti Turizmusfejlesztési Koncepció ) A nemzetközi turizmus kínálati trendjei 2030-ra Ian Yeoman 9 szerint: - új desztinációk lépnek a piacra pl. India, Kína, Törökország - az ágazat legfőbb nyertese Kína lesz, de ide sorolható még Törökország, Makaó, Ausztrália és Malajzia is - a legnagyobb vesztes Európa lesz (2030-ra a piaci részesedése 13 %-át veszíti el) - a desztinációk közötti és a bevetett marketingeszközök közötti verseny erősödik - a kínálati oldalon hiteles, etikus és fenntartható desztinációmárkák jelenlétére van szükség (Nemzeti Turizmusfejlesztési Koncepció ) - a digitalizáció fejlődésének köszönhetően és az új interaktív technológiák elterjedésének köszönhetően a web 2.0-t felváltja a web 3.0, vagyis míg a web 2.0 idején a közösségi oldalak, tartalommegosztás, wikipedia domináltak és ezek szerkesztésében mindenki részt vehetett - addig a web 3.0 esetében, bár a végső felhasználó még mindig az ember marad, de a tartalommegosztást, közösségi oldalakat és aktuális cikkeket az elektronikus ügynökök, vagyis a robottitkárok olvassák helyettünk (weboldal 4) 8 prosperitás: boldogulás, siker, jólét 9 Ian Yeoman: turisztikai jövőkutató

18 13 A Cetelem Körkép 2011-ben végzett nemzetközi kutatásában 13 Európai országban vizsgálta a fogyasztói trendek változását, köztük Magyarországon is. Sajnos a magyar fogyasztókra továbbra is a pesszimizmus a jellemző, bár ennek mértéke egyre kisebb. Ezt a pesszimizmust mutatja az is, hogy a fogyasztók közérzetére vonatkozó kérdésben átlagosan 4,3 pontra értékelték saját országukat a megkérdezettek (1-től 10-ig terjedő skálán), míg Magyarországon ez az érték 3,6 volt. A kutatásból kiderült az is, hogy a legnagyobb generációs különbségek hazánkban figyelhetők meg. A közérzet javulását mutatja azonban, hogy hazánkban úgy, mint az európai országok többségében a fogyasztói hajlandóság meghaladja a megtakarítási szándékot. A kutatásból kiderült továbbá, hogy az európai fogyasztók élményekre vágynak, ezért leginkább szórakozásra, utazásra költenek. Mivel a magyar vásárlók vékonyabb pénztárcával indulnak útnak, így a vásárlási tervek valamivel elmaradnak az európai átlagtól, ezzel egyidejűleg azonban ugyanolyan igényekkel rendelkeznek. (weboldal 5)

19 14 3. A család 3.1 A család szociológiai meghatározása A következő fejezetem Andorka R. (2006) könyvének 11. fejezetére épül. A szociológia a társadalmunkat társadalmi intézményekre osztja, amelyek közül a legfontosabb a család, mellyel egy kiemelt ága a családszociológia foglalkozik. Ezt a megállapítást már a marketing területén, az ún. referenciacsoportok tárgyalásánál is megismerhettük. Kutatásomat tekintve éppen ezért fontosnak tartom, hogy több tudományág szempontjából is megvizsgáljam, milyen sajátosságokkal rendelkezik a szegmens, amellyel foglalkozom. Családnak nevezzük a szociológiában az olyan együtt élő kiscsoportot, amelyeknek tagjait vagy házassági kapcsolat, vagy leszármazás, más szóval vérségi (kivételes esetben örökbefogadási) kapcsolat köti össze. (Andorka R p.394) A statisztika definíciója szerint azonban csak a szülő(k) és a velük egy háztartásban élő, nem házas gyermekek számíthatók a családhoz. Ennek alapján a statisztika 3 családtípust különböztet meg: házaspár, házaspár gyerekkel, egy szülő gyerekkel, amelyeket más néven családmagnak is nevezhetünk. Fontos azonban, hogy tisztában legyünk vele, hogy míg a család egy jogi fogalom, addig a közgazdaságtanban a háztartás elnevezés a használatos, amennyiben gazdasági aktivitásukat vizsgáljuk. Andorka R. (2006 p. 395) megfogalmazása szerint a háztartások az együtt lakó és a megélhetési költségeket megosztó, együtt fogyasztó (együtt étkező, tartós javakat közösen használó) emberek csoportja, akik általában, de nem szükségképpen rokonok. Így különböztethetünk meg egy, két, három, valamint háromnál több nemzedék tagjaiból álló háztartásokat. 3.2 A családok helyzete Magyarországon A 2011-es népszámlálás adatai alapján látható, hogy bár a családok száma hozzávetőlegesen 5%-os csökkenést mutat az előző 2001-es népszámláláshoz viszonyítva -, még mindig jelentős arányt képviselnek (lásd 1. táblázat). Az adatok alapján kiszámolható, hogy a családok mintegy 66%-a gyermekes család, így egy jelentős keresletet generálhatnak a turizmus piacán is. Kutatásom szempontjából fontos figyelembe venni azonban, hogy az összes családon belül milyen arányban vannak az olyan családok, ahol kisgyermek van. A

20 15 Központi Statisztikai Hivatal népszámlálási eredményei alapján a kérdőívemben is kisgyermeknek minősültek a 0-14 éves gyermekek. A kategorizálásnál fontos szerepet játszott, hogy az ilyen korú gyermekkel rendelkező családok az összes gyermekes család közül jelentős részt képviselnek, amit az alábbi táblázatban is megfigyelhetünk. 1. táblázat A családok családösszetétel és a 15 évesnél fiatalabb gyermekek száma szerint Családösszetétel évesnél fiatalabb gyermekkel Nincs ilyen korú gyermek Nincs gyermek Összesen 2001 Házaspár Élettársi kapcsolat Házaspár és élettársi kapcsolat együtt Egy szülő gyermekkel együtt Összesen Házaspár Élettársi kapcsolat Házaspár és élettársi kapcsolat együtt Egy szülő gyermekkel együtt Összesen Forrás: KSH, 2011 (weboldal 6) Amint az a táblázatból is kiderül a kisgyermekes kategóriába soroltak adják a családok összes létszámának több mint felét bár a 2001-es évhez képest ez a szám is csökkenő tendenciát mutat. Ez is azt bizonyítja, hogy jelentős számú fogyasztói szegmenssel állunk szemben, akikre építve, akár egy szálláshely, akár egy utazási iroda nyereséget realizálhat, ha igényeiket megfelelően kielégíti. Amennyiben gazdasági aktivitásukról beszélünk már nem, mint család, hanem mint háztartás vizsgáljuk őket. Ilyen megközelítésből láthatjuk, hogy a családháztartások gazdasági aktivitásukat tekintve a 2011-es népszámlálás adatai szerint a 2001-es bázishoz képest növekvő tendenciát mutatnak, vagyis nőtt a

21 16 foglalkoztatottak száma. Ennek turizmusra gyakorolt hatása is pozitív kimenetelű lehet, hiszen így növekszik azoknak a száma, akiknek elegendő diszkrecionális jövedelem áll rendelkezésükre az utazáshoz. Ezt igazolják a KSH kiadványában megjelent 2014-es adatok is, melyek szerint a belső fogyasztás héttizedét a háztartások adják. Tájékoztatnak továbbá arról is, hogy a háztartások tényleges fogyasztása első félévében 1,5%-kal nőtt az előző év azonos időszakához képest. (weboldal 7) Házasságkötések növekedése és annak hatása a turizmusra A Központi Statisztikai Hivatal Magyarország 2013 c. kiadványában úgy nyilatkozott, hogy a házasságkötések száma növekvő tendenciát mutat. Ez a szám 2010-ben volt a legalacsonyabb, azóta folyamatosan növekszik. A házasságkötések száma 2013-ban az előző évihez viszonyítva 2%-kal nőtt (weboldal 8), míg júliusáig 4,7%-kal növekedett az előző év azonos időszakához képest. (weboldal 7). 2. táblázat Házasságkötések számának változása Időszak januárjúlius Házasságkötések száma Forrás: KSH; weboldal 15 alapján saját szerkesztés A házasságkötések növekedése a turizmus piacán is pozitív hatásokat kelthet, keresletet generál, hiszen ezzel együtt növekszik a nászutat utazási irodában foglalók száma is. A nászút talán a legnagyobb presztízsű utazások közé tartozik, hiszen általában csak egyszer adatik meg az életben és erre akár egy tetemesebb összeget is rászánnak a párok. Erre a célra számos utazási iroda már külön nászutas katalógust is készített, sőt a legújabb trendek szerint lehetőség van akár arra is, hogy Balin, Thaiföldön vagy akár a Maldív szigeteken rendezzék meg a polgári esküvőt. A Fodor s Travel ország lakóinak trendjeit figyelembe véve felállította a Top 10 legnépszerűbb nászutas desztinációt, ezek a következők:(weboldal 9) 10 Fodor s Travel: New York-i központú szervezet, amely világszerte több, mint 700 csapat segítségével gyűjt utazási információkat, valamint ír útikönyveket is.

AZ INTERNET SZEREPE A FELSŐOKTATÁSI BEISKOLÁZÁSI MARKETINGBEN, ILLETVE AZ INTÉZMÉNYVÁLASZTÁSI FOLYAMATBAN

AZ INTERNET SZEREPE A FELSŐOKTATÁSI BEISKOLÁZÁSI MARKETINGBEN, ILLETVE AZ INTÉZMÉNYVÁLASZTÁSI FOLYAMATBAN AZ INTERNET SZEREPE A FELSŐOKTATÁSI BEISKOLÁZÁSI MARKETINGBEN, ILLETVE AZ INTÉZMÉNYVÁLASZTÁSI FOLYAMATBAN Bányai Edit, PhD Dudás Katalin, PhD III. Felsőoktatási Marketing Konferencia, Pécs, 2010. október

Részletesebben

Eredményes értékesítés.

Eredményes értékesítés. Eredményes értékesítés. Egy belföldi vidéki wellness szálloda kínált kedvezményes, belföldi utazási lehetőséget. A szolgáltatás értékesítésénél a kedvező ár volt a motiváció. Az esettanulmány jól szemlélteti,

Részletesebben

Marketing kommunikáció Bor és gasztroturizmus menedzser szakirányú továbbképzés Eger, 2014.november 14.

Marketing kommunikáció Bor és gasztroturizmus menedzser szakirányú továbbképzés Eger, 2014.november 14. Marketing kommunikáció Bor és gasztroturizmus menedzser szakirányú továbbképzés Eger, 2014.november 14. Marketing A fogalom 1. vállalati tevékenység piaca szolgáltatások 2. filozófia Szemléletmód A vállalat

Részletesebben

Demográfiai turisztikai célcsoportok. Demográfiai turisztikai célcsoportok. Korszerkezet 2012.02.18. EU27 termékenységi ráta (Eurostat)

Demográfiai turisztikai célcsoportok. Demográfiai turisztikai célcsoportok. Korszerkezet 2012.02.18. EU27 termékenységi ráta (Eurostat) 1 Demográfiai turisztikai célcsoportok Demográfiai turisztikai célcsoportok Kor Fiatalok 60+ Családi állapot Családosok Egyedülállók Korszerkezet Európára a népesség elöregedése jellemző 3 2.5 EU27 termékenységi

Részletesebben

Turizmus rendszerszintű megközelítése

Turizmus rendszerszintű megközelítése 01.0.17. Turizmus rendszerszintű megközelítése Formádi Katalin formadi@turizmus.uni-pannon.hu A turizmus a szereplők tevékenységeiből és kapcsolataiból felépülő rendszer Az egyes szereplők egyedi döntéseik

Részletesebben

Szervezetfejlesztés Bugyi Nagyközség Önkormányzatánál az ÁROP 3.A.2-2013-2013-0033 számú pályázat alapján

Szervezetfejlesztés Bugyi Nagyközség Önkormányzatánál az ÁROP 3.A.2-2013-2013-0033 számú pályázat alapján Szervezetfejlesztés Bugyi Nagyközség Önkormányzatánál az ÁROP 3.A.2-2013-2013-0033 számú pályázat alapján A közszolgáltatásokról végzett átfogó lakossági elégedettség és igényfelmérés eredményeinek összefoglalása

Részletesebben

Alba Radar. 22. hullám. Nyaralási tervek

Alba Radar. 22. hullám. Nyaralási tervek Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 22. hullám Nyaralási tervek 201. július 03. Készítette: Bokros Hajnalka bokros.hajnalka@echomail.hu www.echoinn.hu 1 A kutatás háttere

Részletesebben

Kérdőív értékelés 76% 1. ábra

Kérdőív értékelés 76% 1. ábra Kérdőív értékelés Az adatfelmérést a Petőfi Sándor Művelődési Sportház és Könyvtár olvasói töltötték ki 0- ben. Önkéntesen ember töltötte ki a kérdőívet teljes anonimitás mellett. A kérdőív célcsoportja

Részletesebben

Nemzeti és európai identitás az Iránytű Intézet 2014. márciusi közvélemény-kutatásának tükrében

Nemzeti és európai identitás az Iránytű Intézet 2014. márciusi közvélemény-kutatásának tükrében Nemzeti és európai identitás az Iránytű Intézet 2014. márciusi közvélemény-kutatásának tükrében Közvélemény-kutatásunk március 21-25. között zajlott 1000fő telefonos megkeresésével. A kutatás mintája megyei

Részletesebben

S atisztika 2. előadás

S atisztika 2. előadás Statisztika 2. előadás 4. lépés Terepmunka vagy adatgyűjtés Kutatási módszerek osztályozása Kutatási módszer Feltáró kutatás Következtető kutatás Leíró kutatás Ok-okozati kutatás Keresztmetszeti kutatás

Részletesebben

Időskori turizmus trendjei és célcsoport elvárások

Időskori turizmus trendjei és célcsoport elvárások Időskori turizmus trendjei és célcsoport elvárások Dr. BALOGH Zoltán Nemzetközi Ügyek Csoport vezetője Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. Civil együttműködési hálózat kialakítása

Részletesebben

A szürkemarha-szalámitól a fotóstúrákig termékfejlesztési trendek az ökoturizmusban

A szürkemarha-szalámitól a fotóstúrákig termékfejlesztési trendek az ökoturizmusban A szürkemarha-szalámitól a fotóstúrákig termékfejlesztési trendek az ökoturizmusban Pénzes Erzsébet Turizmus Tanszék Pannon Egyetem, Veszprém Magyar Nemzeti Parkok Hete szakmai nap, 2013. június 7. Hortobágy

Részletesebben

Alba Radar. 11. hullám

Alba Radar. 11. hullám Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 11. hullám A Videoton labdarúgócsapat megítélése a székesfehérvári lakosok körében 2012. január 25. Készítette: Németh A. Violetta nemetha.violetta@echomail.hu

Részletesebben

JÁRÁSI ESÉLYTEREMTŐ PROGRAMTERV ÉS HELYZETELEMZÉS

JÁRÁSI ESÉLYTEREMTŐ PROGRAMTERV ÉS HELYZETELEMZÉS JÁRÁSI ESÉLYTEREMTŐ PROGRAMTERV ÉS HELYZETELEMZÉS Pályázó: Tét Város Önkormányzata Készítette: BFH Európa Projektfejlesztő és Tanácsadó Kft. Alvállalkozó: Magyar Tudományos Akadémia Közgazdaság- és Regionális

Részletesebben

Mindenki a WEB2-őn? A KutatóCentrum villámkutatása 2011. január

Mindenki a WEB2-őn? A KutatóCentrum villámkutatása 2011. január Mindenki a WEB2-őn? A KutatóCentrum villámkutatása 2011. január KutatóCentrum 102 Budapest, Margit krt. /b Tel.:+ (1) 09. Fax: + (1) 09. A felmérésről Ha tíz évvel ezelőtt valakit megkérdeztünk volna,

Részletesebben

A nagycsaládos mégis. A NOE tagság vizsgálatának tanulságai. Bálity Csaba bality.csaba@mental.usn.hu

A nagycsaládos mégis. A NOE tagság vizsgálatának tanulságai. Bálity Csaba bality.csaba@mental.usn.hu A nagycsaládos mégis A NOE tagság vizsgálatának tanulságai Bálity Csaba bality.csaba@mental.usn.hu Válságban vagy változóban a család? 1. Értékrend és normák változása 2. Gazdasági tényezők 3. Családpolitikai

Részletesebben

STATISZTIKAI TÜKÖR 2014/126. A népesedési folyamatok társadalmi különbségei. 2014. december 15.

STATISZTIKAI TÜKÖR 2014/126. A népesedési folyamatok társadalmi különbségei. 2014. december 15. STATISZTIKAI TÜKÖR A népesedési folyamatok társadalmi különbségei 214/126 214. december 15. Tartalom Bevezető... 1 1. Társadalmi különbségek a gyermekvállalásban... 1 1.1. Iskolai végzettség szerinti különbségek

Részletesebben

Kommunikációs és promóciós eszközök a beiskolázási marketingben. Készítette: Duga Zsófia PTE-KTK PhD hallgató PTE-ÁOK PR referens 2010. Október 22.

Kommunikációs és promóciós eszközök a beiskolázási marketingben. Készítette: Duga Zsófia PTE-KTK PhD hallgató PTE-ÁOK PR referens 2010. Október 22. Kommunikációs és promóciós eszközök a beiskolázási marketingben Készítette: Duga Zsófia PTE-KTK PhD hallgató PTE-ÁOK PR referens 2010. Október 22. 1.Mi is az a beiskolázási marketingtevékenység? A felsőoktatási

Részletesebben

E-Shopping Report 2011 Internetes vásárlási trendek Magyarországon

E-Shopping Report 2011 Internetes vásárlási trendek Magyarországon Internetes vásárlási trendek Magyarországon Kutatási ismertető 2011. augusztus KutatóCentrum 1024 Budapest, Margit krt. 5/b Tel.:+36 (1) 373 09 36. Fax: +36 (1) 373 09 54. Eredmények, 2011 Az elmúlt egy

Részletesebben

Az orosz piacban rejlő turisztikai lehetőségek Szegedi Andrea képviselet-vezető Magyar Turizmus Zrt. moszkvai képviselete

Az orosz piacban rejlő turisztikai lehetőségek Szegedi Andrea képviselet-vezető Magyar Turizmus Zrt. moszkvai képviselete Az orosz piacban rejlő turisztikai lehetőségek Szegedi Andrea képviselet-vezető Magyar Turizmus Zrt. moszkvai képviselete Oroszország! A gazdasági növekedés a válságig az orosz középosztály megerősödését

Részletesebben

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 A jogi és igazgatási képzési terület diplomásainak munkaerő piaci helyzete Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. által végzett, Diplomás pályakövetés

Részletesebben

A marketing tevékenység megszervezése a sepsiszentgyörgyi kis- és közepes vállalatok keretében

A marketing tevékenység megszervezése a sepsiszentgyörgyi kis- és közepes vállalatok keretében 531 JEGYZETLAPOK Domokos Ernő Krájnik Izabella A marketing tevékenység megszervezése a sepsiszentgyörgyi kis- és közepes vállalatok keretében A kolozsvári Babeş Bolyai Tudományegyetem sepsiszentgyörgyi

Részletesebben

KÖZVÉLEMÉNY-KUTATÁS KIÉRTÉKELÉSE

KÖZVÉLEMÉNY-KUTATÁS KIÉRTÉKELÉSE Monori ivóvízminőség javításának műszaki előkészítése (KEOP-7.1.0/11-2011-0026) KÖZVÉLEMÉNY-KUTATÁS KIÉRTÉKELÉSE Monor Város Önkormányzata 2200 Monor, Kossuth Lajos u. 78-80. TARTALOMJEGYZÉK 1. A KÉRDŐÍV...

Részletesebben

Újvári Ágnes nemzetközi hálózati igazgató Magyar Turizmus ZRt.

Újvári Ágnes nemzetközi hálózati igazgató Magyar Turizmus ZRt. A főbb küldőterületek előrejelzései, piaci várakozások 2006. Újvári Ágnes nemzetközi hálózati igazgató Magyar Turizmus ZRt. A nemzetközi turizmus középtávú tendenciái 2005-ben minden korábbinál szívesebben

Részletesebben

A magyar lakosság belföldi és külföldi utazásai 2013-ban

A magyar lakosság belföldi és külföldi utazásai 2013-ban Budapest, 2014. március 17. A magyar lakosság belföldi és külföldi utazásai 2013-ban A KSH keresletfelmérésének adatai alapján 1. A magyar lakosság többnapos belföldi utazásai 2013-ban 2013-ban a magyar

Részletesebben

A magyar és nemzetközi turizmus jelenlegi trendjei és hatásai a hazai idegenforgalmi szegmensben

A magyar és nemzetközi turizmus jelenlegi trendjei és hatásai a hazai idegenforgalmi szegmensben A magyar és nemzetközi turizmus jelenlegi trendjei és hatásai a hazai idegenforgalmi szegmensben Turizmus Akadémia, Sopron Glázer Tamás vezérigazgató-helyettes 2015. szeptember 9. Trendek és tendenciák

Részletesebben

A mintában szereplő határon túl tanuló diákok kulturális háttérre

A mintában szereplő határon túl tanuló diákok kulturális háttérre Fényes Hajnalka: A Keresztény és a beregszászi II. Rákóczi Ferenc diákjai kulturális és anyagi tőkejavakkal való ellátottsága Korábbi kutatásokból ismert, hogy a partiumi régió fiataljai kedvezőbb anyagi

Részletesebben

Tevékenység: Lakossági igényfelmérés szolgáltatás eredményeinek a hasznosítása. Dokumentum: Tanácsadói dokumentum ÁROP-1.A.

Tevékenység: Lakossági igényfelmérés szolgáltatás eredményeinek a hasznosítása. Dokumentum: Tanácsadói dokumentum ÁROP-1.A. Tevékenység: Lakossági igényfelmérés szolgáltatás eredményeinek a hasznosítása Dokumentum: Tanácsadói dokumentum ÁROP-1.A.5-2013-2013-0102 Államreform Operatív Program keretében megvalósuló Szervezetfejlesztés

Részletesebben

A vizsgált időszak számos ponton hozott előrelépést, illetve változást az előző év, hasonló időszakához képest:

A vizsgált időszak számos ponton hozott előrelépést, illetve változást az előző év, hasonló időszakához képest: 2010. június 1. TÁJÉKOZTATÓ a Magyarországon 2010 első negyedévében megrendezett nemzetközi rendezvényekről A Magyar Turizmus Zrt. Magyar Kongresszusi Irodája 2010-ben is kiemelt feladatának tartja, hogy

Részletesebben

Személyes pénzügyek tervezése (Az életpálya pénzügyi tervezése) Kovács Norbert Gyõr, 2008.01.30.

Személyes pénzügyek tervezése (Az életpálya pénzügyi tervezése) Kovács Norbert Gyõr, 2008.01.30. Személyes pénzügyek tervezése (Az életpálya pénzügyi tervezése) Kovács Norbert Gyõr, 2008.01.30. Az elõadás menete Mit értünk emberi életpálya alatt? Hogyan értelmezzük az emberi életpályát pénzügyi szemléletben?

Részletesebben

2012.02.17. A turizmus meghatározása és szereplői. A turizmus meghatározása és szereplői 1 A turizmus meghatározása és szereplői

2012.02.17. A turizmus meghatározása és szereplői. A turizmus meghatározása és szereplői 1 A turizmus meghatározása és szereplői 202.02.7. Bevezetés a turizmusba Formádi Katalin Pannon Egyetem, Turizmus Tanszék formadi@turizmus.uni-pannon.hu Nyaralás Kikapcsolódás Hegyvidék Síelés Vakáció Tengerpart Kultúrák megismerése Nyelvtanulás

Részletesebben

DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉS A PANNON EGYETEMEN 2010-2012-BEN ABSZOLUTÓRIUMOT SZERZETT HALLGATÓK VIZSGÁLATA

DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉS A PANNON EGYETEMEN 2010-2012-BEN ABSZOLUTÓRIUMOT SZERZETT HALLGATÓK VIZSGÁLATA DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉS A PANNON EGYETEMEN 2010-2012-BEN ABSZOLUTÓRIUMOT SZERZETT HALLGATÓK A MÓDSZERTAN Telefonos megkérdezés központilag előírt kérdőív alapján Adatfelvétel ideje: 2013. November 20014.

Részletesebben

TURIZMUS ÉS REGIONALITÁS

TURIZMUS ÉS REGIONALITÁS A magyarországi turisztikai régiók vendégforgalma 2002-ben 1 Kiss Kornélia Sulyok Judit kapacitása 2002-ben 2 Magyarországon 3377 kereskedelmi szálláshely mûködött, összesen 77 155 szobával és 335 163

Részletesebben

Négy napra megy nyaralni a magyar

Négy napra megy nyaralni a magyar Négy napra megy nyaralni a magyar Még mindig a magyar tenger a legnépszerűbb belföldi úti cél ez derült ki a Szállásvadász.hu friss turisztikai felméréséből, amelyben több mint 18 ezer hazai utazót kérdeztek

Részletesebben

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY A magyar lakosság utazási szokásai 2012-ben 1 A Magyar Turizmus Zrt. megbízásából készített kutatás alapján összeállította: Mester Tünde 2 A Magyar Turizmus Zrt. megbízásából a M.Á.S.T. Piac- és Közvélemény-kutató

Részletesebben

A család a fiatalok szemszögéből. Szabó Béla

A család a fiatalok szemszögéből. Szabó Béla A család a fiatalok szemszögéből Szabó Béla Témakörök A mai családok a számok tükrében Fiatalok családdal kapcsolatos attitűdjei Iskolai teljesítmény és a család Internet és család Összefoglalás, konklúziók

Részletesebben

Egy még vonzóbb Budapestért

Egy még vonzóbb Budapestért Egy még vonzóbb Budapestért Dudás Krisztina marketingigazgató Magyar Turizmus Zrt. 2011. május 4. Kedvező piaci trendek A trendek nekünk dolgoznak Növekvő népszerűségnek örvendenek Rövid utazások Közeli

Részletesebben

A tételek nappali és levelező tagozaton

A tételek nappali és levelező tagozaton ZÁRÓVIZSGA TÉMAKÖRÖK Turizmus-vendéglátás BA alapszak 2013/2014. tanév I. félév A tételek 1. A turizmus fogalmi meghatározása és fejlődéstörténete. A turizmus legfontosabb világtendenciái, Európa turizmusának

Részletesebben

TANÍTÓK ELMÉLETI ÉS MÓDSZERTANI FELKÉSZÍTÉSE AZ ERKÖLCSTAN OKTATÁSÁRA CÍMŰ 30 ÓRÁS PEDAGÓGUS TOVÁBBKÉPZŐ PROGRAM

TANÍTÓK ELMÉLETI ÉS MÓDSZERTANI FELKÉSZÍTÉSE AZ ERKÖLCSTAN OKTATÁSÁRA CÍMŰ 30 ÓRÁS PEDAGÓGUS TOVÁBBKÉPZŐ PROGRAM E4/VI/2/2012. TANÍTÓK ELMÉLETI ÉS MÓDSZERTANI FELKÉSZÍTÉSE AZ ERKÖLCSTAN OKTATÁSÁRA CÍMŰ 30 ÓRÁS PEDAGÓGUS TOVÁBBKÉPZŐ PROGRAM ELÉGEDETTSÉGI KÉRDŐÍVEINEK ÖSSZEGZÉSE Tanfolyam időpontja: 2012. október 12

Részletesebben

Piac és tényezıi. Ár = az áru ellenértéke pénzben kifejezve..

Piac és tényezıi. Ár = az áru ellenértéke pénzben kifejezve.. Piac és tényezıi TÉMAKÖR TARTALMA - Piac és tényezıi - Piacok csoportosítása - Piaci verseny, versenyképesség - Nemzetgazdaság - Gazdasági élet szereplıi PIAC A piac a kereslet és a kínálat találkozási

Részletesebben

SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK

SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK GAZDÁLKODÁSI ÉS MENEDZSMENT SZAKOS HALLGATÓK SZÁMÁRA 2013 Figyelem!!! A szakdolgozat készítésére vonatkozó szabályokat a hallgatónak a témát kijelölő kari sajátosságok figyelembe

Részletesebben

Marketing mix. Marketing-orientált árazás 2012.02.25. Értékajánlat

Marketing mix. Marketing-orientált árazás 2012.02.25. Értékajánlat Marketing mix Partnerek Értékajánlat Pozícionálás Márkaépítés Referenciacsoportok Szolgáltató Fogyasztó Termék Árazás Értékesítés Versenytársak Reklám gyüttfogyasztók Árazás Ár Áron egy termék vagy szolgáltatás

Részletesebben

10. A mai magyar társadalom helyzete. Kovács Ibolya szociálpolitikus

10. A mai magyar társadalom helyzete. Kovács Ibolya szociálpolitikus 10. A mai magyar társadalom helyzete Kovács Ibolya szociálpolitikus Népességi adatok Magyarország népessége 2014. január 1-jén 9 877 365 fő volt, amely 1981 óta a születések alacsony, és a halálozások

Részletesebben

Torma Dorisz 2012. május 29. Kaposvári Egyetem, Gazdaságtudományi Kar Marketing és Kereskedelem Tanszék

Torma Dorisz 2012. május 29. Kaposvári Egyetem, Gazdaságtudományi Kar Marketing és Kereskedelem Tanszék Torma Dorisz 2012. május 29. Kaposvári Egyetem, Gazdaságtudományi Kar Marketing és Kereskedelem Tanszék Konzulens: Dr. Szente Viktória Egyetemi docens Dr. Szakály Zoltán Egyetemi docens In-store minden

Részletesebben

Osztozni a sikerekben vezetői juttatások

Osztozni a sikerekben vezetői juttatások Osztozni a sikerekben vezetői juttatások 2004 A kutatás a Dimenzió Csoport megbízásából készült. Dr. Füzesi Zsuzsanna, Busa Csilla, Dr. Tistyán László, Brandmüller Teodóra fact@sfact.com www.sfact.com

Részletesebben

Győr város lakóinak kulturális fogyasztási szokásai

Győr város lakóinak kulturális fogyasztási szokásai Győr város lakóinak kulturális fogyasztási szokásai Széchenyi István Egyetem, Marketing és Menedzsment Tanszék Empirikus kutatás Térszerkezet, gazdasági potenciál, munkaerőpiac, innováció, humán szolgáltatások,

Részletesebben

A beruházások döntés-előkészítésének folyamata a magyar feldolgozóipari vállalatoknál

A beruházások döntés-előkészítésének folyamata a magyar feldolgozóipari vállalatoknál A beruházások döntés-előkészítésének folyamata a magyar feldolgozóipari vállalatoknál Szűcsné Markovics Klára egyetemi tanársegéd Miskolci Egyetem, Gazdálkodástani Intézet vgtklara@uni-miskolc.hu Tudományos

Részletesebben

Vukovich György Harcsa István: A magyar társadalom a jelzőszámok tükrében

Vukovich György Harcsa István: A magyar társadalom a jelzőszámok tükrében Vukovich György Harcsa István: A magyar társadalom a jelzőszámok tükrében (elektronikus verzió, készült 2006-ban) A tanulmány eredetileg nyomtatásban megjelent: Vukovich György Harcsa István (1998): A

Részletesebben

Alba Radar. 20. hullám

Alba Radar. 20. hullám Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 20. hullám Adományosztási hajlandóság a Fehérváriak körében - ÁROP 1.1.14-2012-2012-0009 projekt keretén belül - 2013. december 17. Készítette:

Részletesebben

Magyarország kerékpáros nagyhatalom és Budapest minden kétséget kizáróan elbringásodott: egyre többen és egyre gyakrabban ülnek nyeregbe a fővárosban

Magyarország kerékpáros nagyhatalom és Budapest minden kétséget kizáróan elbringásodott: egyre többen és egyre gyakrabban ülnek nyeregbe a fővárosban Magyarország kerékpáros nagyhatalom és Budapest minden kétséget kizáróan elbringásodott: egyre többen és egyre gyakrabban ülnek nyeregbe a fővárosban 2014. június 30. A Magyar Kerékpárosklub legfrissebb,

Részletesebben

Output menedzsment felmérés. Tartalomjegyzék

Output menedzsment felmérés. Tartalomjegyzék Összefoglaló Output menedzsment felmérés 2009.11.12. Alerant Zrt. Tartalomjegyzék 1. A kutatásról... 3 2. A célcsoport meghatározása... 3 2.1 Célszervezetek... 3 2.2 Célszemélyek... 3 3. Eredmények...

Részletesebben

Értékesítések (összes, geográfiai -, ügyfelenkénti-, termékenkénti megoszlás)

Értékesítések (összes, geográfiai -, ügyfelenkénti-, termékenkénti megoszlás) Saját vállalkozás Értékesítések (összes, geográfiai -, ügyfelenkénti-, termékenkénti megoszlás) Piaci részesedés Haszonkulcs Marketing folyamatok Marketing szervezet Értékesítési/marketing kontrol adatok

Részletesebben

A telephely létszámadatai:

A telephely létszámadatai: Országos kompetenciamérés értékelése - matematika 2011. 2011. tavaszán kilencedik alkalommal került sor az Országos kompetenciamérésre. A kompetenciamérés mind anyagát, mind a mérés körülményeit tekintve

Részletesebben

Bevezető milyen információkkal rendelkezik a magyar lakosság ezekről a termékkategóriákról Módszertan:

Bevezető milyen információkkal rendelkezik a magyar lakosság ezekről a termékkategóriákról Módszertan: Bevezető A Szinapszis Kft. a Magyar Gyógyszerészi Kamarával együttműködve piackutatást kezdeményezett, amelynek célja annak feltárása, milyen szerepe van a gyógyszernek illetve az egyéb, gyógyhatású, étrend-kiegészítő

Részletesebben

Mohamed Aida* 58% 27% 42% EGYÉNI STRESSZLELTÁRA. (valós eredmény kitalált névvel) STRESSZHATÁSOK EGÉSZSÉGI ÁLLAPOT SZOKÁSOK /JELLEMZŐK

Mohamed Aida* 58% 27% 42% EGYÉNI STRESSZLELTÁRA. (valós eredmény kitalált névvel) STRESSZHATÁSOK EGÉSZSÉGI ÁLLAPOT SZOKÁSOK /JELLEMZŐK Mohamed Aida* EGYÉNI STRESSZLELTÁRA (valós eredmény kitalált névvel) STRESSZHATÁSOK 100-66% 65-36% 35-0% 27% EGÉSZSÉGI ÁLLAPOT 0-35% 36-65% 66-100% 42% SZOKÁSOK /JELLEMZŐK 0-35% 36-65% 66-100% 58% Cégnév:

Részletesebben

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY. Halassy Emõke A magyar lakosság és a vízi, a vízparti, valamint a gyógyés wellness-turizmus kapcsolata 2

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY. Halassy Emõke A magyar lakosság és a vízi, a vízparti, valamint a gyógyés wellness-turizmus kapcsolata 2 tartalom PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY Halassy Emõke A magyar lakosság és a vízi, a vízparti, valamint a gyógyés wellness-turizmus kapcsolata 2 TURIZMUS ÉS REGIONALITÁS Dr. Rátz Tamara Dr. Michalkó Gábor A

Részletesebben

AZ EGYSZÜLŐS CSALÁDDÁ VÁLÁS TÁRSADALMI MEGHATÁROZOTTSÁGA 2 BEVEZETÉS DOI: 10.18030/SOCIO.HU.2013.3.22

AZ EGYSZÜLŐS CSALÁDDÁ VÁLÁS TÁRSADALMI MEGHATÁROZOTTSÁGA 2 BEVEZETÉS DOI: 10.18030/SOCIO.HU.2013.3.22 MONOSTORI JUDIT 1 AZ EGYSZÜLŐS CSALÁDDÁ VÁLÁS TÁRSADALMI MEGHATÁROZOTTSÁGA 2 DOI: 10.18030/SOCIO.HU.2013.3.22 BEVEZETÉS Az családokról való ismereteink bizonyos dimenziók vonatkozásában igen gazdagok.

Részletesebben

Nyomtatott könyvek és elektronikus könyvek

Nyomtatott könyvek és elektronikus könyvek Nyomtatott könyvek és elektronikus könyvek Kérdőíves kutatás az e-könyv olvasási szokásokról Készítette a Társadalomkutatási Intézet Zrt. a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala, a Hamisítás Elleni Nemzeti

Részletesebben

A párkapcsolat-formálódás és -felbomlás néhány társadalmi meghatározója

A párkapcsolat-formálódás és -felbomlás néhány társadalmi meghatározója Szerepváltozások A párkapcsolat-formálódás és -felbomlás néhány társadalmi meghatározója Bukodi Erzsébet Az utóbbi néhány évtizedben a modern társadalmak legtöbbjében a házasság nélküli együttélés deviáns

Részletesebben

0062-06 MARKETING ÉS PR ALAPISMERETEK TÉTELSOR

0062-06 MARKETING ÉS PR ALAPISMERETEK TÉTELSOR 1. A mellékelt források felhasználásával mutassa be a marketing gondolkodás fejlődését! Hasonlítsa össze a termelésorientált és a marketingorientált vállalkozást! Milyen lépéseket kell tenni a marketinges

Részletesebben

A Hungarikumok jelene és jövője területi aspektusból

A Hungarikumok jelene és jövője területi aspektusból Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Regionális Gazdaságtani és Vidékfejlesztési Intézet A Hungarikumok jelene és jövője területi aspektusból Készítette: Némediné Dr. Kollár Kitti, adjunktus Gödöllő, 2014.

Részletesebben

A turisztikai kis- és középvállalkozások helyzete és lehetőségei Mi van az étlapon?

A turisztikai kis- és középvállalkozások helyzete és lehetőségei Mi van az étlapon? Turizmus törvény Széchenyi Pihenőkártya Utazási irodák Idegenvezetők Éttermek Szakember utánpótlás Dohányzási tilalom Szállodák Kiemelt attrakciók Közterület foglalás Turistabuszok parkolása Információ

Részletesebben

HOGYAN JELEZHETŐ ELŐRE A

HOGYAN JELEZHETŐ ELŐRE A HOGYAN JELEZHETŐ ELŐRE A MUNKATÁRSAK BEVÁLÁSA? A BELSŐ ÉRTÉKELŐ KÖZPONT MÓDSZEREI ÉS S BEVÁLÁSVIZSG SVIZSGÁLATA Budapest, 2010.03.25. PSZE HR Szakmai nap Előadó: Besze Judit BÉK módszergazda. 1/28 BEVÁLÁS

Részletesebben

MARKETINGTERV 2014 mellékletek

MARKETINGTERV 2014 mellékletek Magyar turizmus zrt. MARKETINGTERV 2014 mellékletek Tartalom 1. Részletes helyzetelemzés 2 1.1. A turizmus jelentősége Magyarországon...................................................................

Részletesebben

Családpolitikai aktualitások 2010 MAKACS konferencia

Családpolitikai aktualitások 2010 MAKACS konferencia Családpolitikai aktualitások 2010 MAKACS konferencia Nemzeti Erőforrás Minisztérium Családpolitikai Főosztály Demográfiai helyzetkép Magyarország lakossága 10 millió alatt Termékenységi ráta 1,35 2050-re

Részletesebben

DIGITAL CONNECTED CONSUMER 2012 MADHOUSE-GfK HUNGÁRIA. 2012. szeptember

DIGITAL CONNECTED CONSUMER 2012 MADHOUSE-GfK HUNGÁRIA. 2012. szeptember DIGITAL CONNECTED CONSUMER 2012 MADHOUSE-GfK HUNGÁRIA 2012. szeptember ÖSSZEFOGLALÓ 2 A 18-49 rendszeresen internetezők több mint harmada (37%) rendelkezik okostelefonnal, vagyis a kérdőív definíciója

Részletesebben

Alba Vélemény Radar 1. - GYORSJELENTÉS -

Alba Vélemény Radar 1. - GYORSJELENTÉS - Alba Vélemény Radar 1. Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron - GYORSJELENTÉS - Lakossági vélemények a népesedési problémákról 2010. június 21. Készítette: Ruff Tamás truff@echomail.hu

Részletesebben

Az idősek infokommunikációs eszközökkel való ellátottsága és az eszközhasználattal kapcsolatos attitűdje

Az idősek infokommunikációs eszközökkel való ellátottsága és az eszközhasználattal kapcsolatos attitűdje Az idősek infokommunikációs eszközökkel való ellátottsága és az eszközhasználattal kapcsolatos attitűdje Készítette: Faragó Judit 2005. november-december Az Inforum immár harmadszor rendezte meg az Unoka-Nagyszülő

Részletesebben

TURIZMUSMENEDZSMENT. Fogyasztói magatartás a hazai utazási szolgáltatások piacán 1 44 TURIZMUS BULLETIN XIII. ÉVFOLYAM 4. SZÁM. 1.

TURIZMUSMENEDZSMENT. Fogyasztói magatartás a hazai utazási szolgáltatások piacán 1 44 TURIZMUS BULLETIN XIII. ÉVFOLYAM 4. SZÁM. 1. Fogyasztói magatartás a hazai utazási szolgáltatások piacán 1 Szerzők: dr. Neulinger Ágnes 1 Kelemen Kata 2 dr. Simon Judit 3 dr. Hofmeister Tóth Ágnes 4 Kutatási projektünkben a hazai lakosság utazással

Részletesebben

Nehéz évre számíthat az utazási szakma is. Interjú Csákány Csabával, a TUI Magyarország Kft. igazgatójával

Nehéz évre számíthat az utazási szakma is. Interjú Csákány Csabával, a TUI Magyarország Kft. igazgatójával Nehéz évre számíthat az utazási szakma is. Interjú Csákány Csabával, a TUI Magyarország Kft. igazgatójával A pénzügyi válság és az azt követő gazdasági megszorítások miatt visszaestek a turizmus fejlődésével

Részletesebben

KUTATÁSMÓDSZERTAN 4. ELŐADÁS. A minta és mintavétel

KUTATÁSMÓDSZERTAN 4. ELŐADÁS. A minta és mintavétel KUTATÁSMÓDSZERTAN 4. ELŐADÁS A minta és mintavétel 1 1. A MINTA ÉS A POPULÁCIÓ VISZONYA Populáció: tágabb halmaz, alapsokaság a vizsgálandó csoport egésze Minta: részhalmaz, az alapsokaság azon része,

Részletesebben

Otthontérkép, segít a döntésben! 2012. április 25. 2012.04.25.

Otthontérkép, segít a döntésben! 2012. április 25. 2012.04.25. Otthontérkép, segít a döntésben! 2012. április 25. 1 Az FHB Otthontérkép már most további információkkal bővül! A 2012. április 16-án bemutatott Otthontérkép alkalmazás újabb statisztikai adatokkal került

Részletesebben

A partneri elégedettség és igény elemzése

A partneri elégedettség és igény elemzése Szentistváni Általános Művelődési Központ Baja A partneri elégedettség és igény elemzése (szülők és tanulók) 211 Készítette: MICS 1 Bevezetés A mérés amely egyéb, mint a kísérletező személy kölcsönhatása

Részletesebben

Humán szükségletek alakulása

Humán szükségletek alakulása Humán szükségletek alakulása Lakossági felmérés eredményei Széchenyi István Egyetem, Szociális Tanulmányok Tanszék MTA KRTK RKI NYUTO Zárókonferencia Széchenyi István Egyetem, 2014. szeptember 25-26 A

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskola

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskola Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskola Az alumni szolgáltatások szerepe és az egyetemek versenyképessége Doktori értekezés tézisei Készítette:

Részletesebben

A lovassportban versenyzők szakágak, nemek és életkor szerinti elemzése

A lovassportban versenyzők szakágak, nemek és életkor szerinti elemzése Bardóczky Veronika A lovassportban versenyzők szakágak, nemek és életkor szerinti elemzése 2015. március 25. Tartalom 1. Összefoglaló... 1 2. Módszertan... 2 3. Eredmények... 4 3.1. Díjlovaglás... 4 3.2.

Részletesebben

2010 őszi piackutatás eredményei PartyBor

2010 őszi piackutatás eredményei PartyBor 2010 őszi piackutatás eredményei PartyBor A kutatás célja A felmérés kérdéskörei: Kik vettek részt a rendezvényeken? Hogyan alakulnak borfogyasztási szokásaik? Milyen gyakran fogyasztanak bort? Hol fogyasztanak

Részletesebben

Új utak az értékesítésben avagy mikor váltja be az online értékesítés a hozzá fűzött reményeket?

Új utak az értékesítésben avagy mikor váltja be az online értékesítés a hozzá fűzött reményeket? Új utak az értékesítésben avagy mikor váltja be az online értékesítés a hozzá fűzött reményeket? Kővári Zoltán V. MABISZ NEMZETKÖZI BIZTOSÍTÁSI KONFERENCIA, 2014. november 6. Online értékesítés eredményei

Részletesebben

SZÓBELI VIZSGATÉTELEK. 55 7872 01 Idegenforgalmi szakmenedzser

SZÓBELI VIZSGATÉTELEK. 55 7872 01 Idegenforgalmi szakmenedzser SZÓBELI VIZSGATÉTELEK 55 7872 01 Idegenforgalmi szakmenedzser SZÁLLÁSHELY-SZERVEZŐ, MENEDZSELŐ SZAKMAI ISMERETEK 1. Ismertesse az új szállodai beruházást megelőző szakmai előkészítő, információs munkát,

Részletesebben

A társadalomkutatás módszerei I. Outline. A mintaválasztás A mintaválasztás célja. Notes. Notes. Notes. 13. hét. Daróczi Gergely. 2011. december 8.

A társadalomkutatás módszerei I. Outline. A mintaválasztás A mintaválasztás célja. Notes. Notes. Notes. 13. hét. Daróczi Gergely. 2011. december 8. A társadalomkutatás módszerei I. 13. hét Daróczi Gergely Budapesti Corvinus Egyetem 2011. december 8. Outline 1 célja 2 Alapfogalmak 3 Mintavételi eljárások 4 További fogalmak 5 Mintavételi hiba számítása

Részletesebben

VÁLLALATGAZDASÁGTAN II. Döntési Alapfogalmak

VÁLLALATGAZDASÁGTAN II. Döntési Alapfogalmak Vállalkozási VÁLLALATGAZDASÁGTAN II. Tantárgyfelelős: Prof. Dr. Illés B. Csaba Előadó: Dr. Gyenge Balázs Az ökonómiai döntés fogalma Vállalat Környezet Döntések sorozata Jövő jövőre vonatkozik törekszik

Részletesebben

A 2012 KARÁCSONYI, SZILVESZTERI IDŐSZAK HATÁSA A BUDAPESTI, ILLETVE A VIDÉKI SZÁLLODÁK TELJESÍTMÉNYÉRE

A 2012 KARÁCSONYI, SZILVESZTERI IDŐSZAK HATÁSA A BUDAPESTI, ILLETVE A VIDÉKI SZÁLLODÁK TELJESÍTMÉNYÉRE A KARÁCSONYI, SZILVESZTERI IDŐSZAK HATÁSA A BUDAPESTI, ILLETVE A VIDÉKI SZÁLLODÁK TELJESÍTMÉNYÉRE A Xellum Kft. által rendelkezésre bocsátott adatok alapján az MSZÉSZ elemzést készített arról, hogyan alakult

Részletesebben

A fapados légitársaságok térnyerésének és a MALÉV megszűnésének hatása turizmusunkra

A fapados légitársaságok térnyerésének és a MALÉV megszűnésének hatása turizmusunkra A fapados légitársaságok térnyerésének és a MALÉV megszűnésének hatása turizmusunkra Dr. Jandala Csilla rektor-helyettes, Turizmus Tanszék vezetője MSZÉSZ Közgyűlés Eger, 2012. november 22. Világ Európa

Részletesebben

Munkatársi elégedettségvizsgálat eredményei 2008.

Munkatársi elégedettségvizsgálat eredményei 2008. Munkatársi elégedettségvizsgálat eredményei 2008. Vizsgálat tárgya: munkatársi elégedettség Kutatás módszere: 1-5-ig megválaszolható zárt típusú kérdéseket tartalmazó önkitöltős kérdőív (papíralapú) Adatfelvétel

Részletesebben

TÁMOP-6.1.6-14/1-2015-0001 AZ EGÉSZSÉGTUDATOS MAGATARTÁSRA VONATKOZÓ KÉRDŐÍVES FELMÉRÉS EREDMÉNYE

TÁMOP-6.1.6-14/1-2015-0001 AZ EGÉSZSÉGTUDATOS MAGATARTÁSRA VONATKOZÓ KÉRDŐÍVES FELMÉRÉS EREDMÉNYE TÁMOP-6.6-14/1-2015-0001 AZ EGÉSZSÉGTUDATOS MAGATARTÁSRA VONATKOZÓ KÉRDŐÍVES FELMÉRÉS EREDMÉNYE Európai Szociális Alap A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság (NFH) TÁMOP-6.6-14/1-2015-0001 azonosító számú,

Részletesebben

MTA GYEP Iroda. A Munkaerő-felmérés 15 évének tanulságai a gyermekes családok szempontjából 1,2. 1. Bevezetés és összefoglalás

MTA GYEP Iroda. A Munkaerő-felmérés 15 évének tanulságai a gyermekes családok szempontjából 1,2. 1. Bevezetés és összefoglalás MTA GYEP Iroda A Munkaerő-felmérés 15 évének tanulságai a gyermekes családok szempontjából 1,2 1. Bevezetés és összefoglalás A Munkaerő felmérés amelyet a KSH negyedévenként végez nemzetközi megállapodások

Részletesebben

Munkahely, megélhetőségi tervek. Szlávity Ágnes. MTT, Szabadka, 2006. február 22.

Munkahely, megélhetőségi tervek. Szlávity Ágnes. MTT, Szabadka, 2006. február 22. Munkahely, megélhetőségi tervek Szlávity Ágnes MTT, Szabadka, 2006. február 22. Tartalom Vajdaság munkaerő-piacának bemutatása A fiatalok munkaerő-piaci helyzete A magyar fiatalok továbbtanulással kapcsolatos

Részletesebben

Rohamosan terjed az online vásárlás Könyv, számítógép és ruházati cikk a magyar toplista élén

Rohamosan terjed az online vásárlás Könyv, számítógép és ruházati cikk a magyar toplista élén Rohamosan terjed az online vásárlás Könyv, számítógép és ruházati cikk a magyar toplista élén Budapest, 2008. január 29. A magyar internet-használók 82 százaléka vásárolt már valamit a világhálón. Legtöbben

Részletesebben

Fizetési trendek a magyarországi nemzetközi vállalatoknál

Fizetési trendek a magyarországi nemzetközi vállalatoknál Fizetési trendek a magyarországi nemzetközi vállalatoknál Megbízható bérezési adatok a DUIHK 2014 es Bérezési Tanulmányában Jövőre átlagosan négy százalékkal szeretnék a külföldi vállalatok munkavállalóik

Részletesebben

A BEVÁSÁRLÓTURIZMUS AKTUÁLIS TENDENCIÁI A ROMÁN-MAGYAR HATÁR MENTÉN

A BEVÁSÁRLÓTURIZMUS AKTUÁLIS TENDENCIÁI A ROMÁN-MAGYAR HATÁR MENTÉN A BEVÁSÁRLÓTURIZMUS AKTUÁLIS TENDENCIÁI A ROMÁN-MAGYAR HATÁR MENTÉN NAGY EGON BABEŞ-BOLYAI TUDOMÁNYEGYETEM KOLOZSVÁR MAGYAR FÖLDRAJZI INTÉZET TÓTH JÓZSEF EMLÉKKONFERENCIA 214, MÁRCIUS 18, PÉCS Bevezető

Részletesebben

A pálinka vásárlási döntést befolyásoló tényezők Dr. Fodor Mónika, főiskolai docens Dr. Totth Gedeon, főiskolai tanár

A pálinka vásárlási döntést befolyásoló tényezők Dr. Fodor Mónika, főiskolai docens Dr. Totth Gedeon, főiskolai tanár A pálinka vásárlási döntést befolyásoló tényezők Dr. Fodor Mónika, főiskolai docens Dr. Totth Gedeon, főiskolai tanár Wessling Pálinka konferencia 2014. Május 21. Budapest A kutatás módszertana (1) Kvalitatív

Részletesebben

Alba Radar. 18. hullám. Az iskolai közösségi szolgálat megítélése

Alba Radar. 18. hullám. Az iskolai közösségi szolgálat megítélése Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 18. hullám Az iskolai közösségi szolgálat megítélése - ÁROP 1.1.14-2012-2012-0009 projekt keretén belül - 2013. június 17. Készítette:

Részletesebben

Témakörök az idegen nyelvi érettségihez

Témakörök az idegen nyelvi érettségihez Témakörök az idegen nyelvi érettségihez TÉMAKÖR 1. Személyes vonatkozások, család 2. Ember és társadalom Középszint A vizsgázó személye, életrajza, életének fontos állomásai (fordulópontjai) Családi élet,

Részletesebben

Tájékozódás és vásárlás a magyar internetezők körében. Összefoglaló

Tájékozódás és vásárlás a magyar internetezők körében. Összefoglaló Tájékozódás és a magyar internetezők körében Összefoglaló Tájékozódás és online és offline Termékenként és termékkategóriánként Tájékozódás és termékenként (1./2) Online tájékozódás Online tájékozódás

Részletesebben

CAMPUS HUNGARY ÖSZTÖNDÍJPROGRAM B2 (KONVERGENCIA RÉGIÓ)

CAMPUS HUNGARY ÖSZTÖNDÍJPROGRAM B2 (KONVERGENCIA RÉGIÓ) CAMPUS HUNGARY ÖSZTÖNDÍJPROGRAM B2 (KONVERGENCIA RÉGIÓ) ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS A MÁSODIK ÉS HARMADIK PÁLYÁZATI CIKLUSBAN ÖSSZEFOGLALÓ A kutatás háttere, módszertan A Campus Hungary ösztöndíjban részesülők hazaérkezésüket

Részletesebben

A TURISZTIKAI TERMÉKFEJLESZTÉS HELYI SAJÁTOSSÁGAI VÍZPARTI TELEPÜLÉSEKEN

A TURISZTIKAI TERMÉKFEJLESZTÉS HELYI SAJÁTOSSÁGAI VÍZPARTI TELEPÜLÉSEKEN A TURISZTIKAI TERMÉKFEJLESZTÉS HELYI SAJÁTOSSÁGAI VÍZPARTI TELEPÜLÉSEKEN Sulyok Judit (vezető kutató, Magyar Turizmus Zrt. / doktorjelölt, SZE Regionális- és Gazdaságtudományi Doktori Iskola) Turizmus

Részletesebben

Utazási szokások mérése a rendszerváltás előtt és napjainkban

Utazási szokások mérése a rendszerváltás előtt és napjainkban Utazási szokások mérése a rendszerváltás előtt és napjainkban Vasas Ádám Eszterházy Károly Főiskola Turizmus-vendéglátás szak Dr. habil. Kovács Tibor főiskolai docens, EKF GTI Turizmus Tanszék Áttekintés

Részletesebben

A válság mint lehetőség felsővezetői felmérés

A válság mint lehetőség felsővezetői felmérés A válság mint lehetőség felsővezetői felmérés Sajtótájékoztató Budapest, 2009. október 29. Ez a dokumentum a sajtótájékoztatóra meghívott résztvevők használatára készült. A dokumentumban szereplő összes

Részletesebben

Erőteljes növekedést mutat az Online Kiskereskedelmi Index

Erőteljes növekedést mutat az Online Kiskereskedelmi Index SAJTÓKÖZLEMÉNY - azonnal közölhető 2014. szeptember 2. Erőteljes növekedést mutat az Online Kiskereskedelmi Index Az online kiskereskedelem hat legnagyobb szektora az év első hat hónapjában, együttesen

Részletesebben

Új módszertan a kerékpározás mérésében

Új módszertan a kerékpározás mérésében Új módszertan a kerékpározás mérésében Megváltoztattuk reprezentatív kutatásunk módszertanát, mely 21 márciusa óta méri rendszeresen a magyarországi kerékpárhasználati szokásokat. Ezáltal kiszűrhetővé

Részletesebben