VÁSÁRHELYI. Gyerünk csak! flz oláh. Hódmezővásárhely, 1914 jaöttát 13. kedd* Ara 4 fífiér. X. évfolyam JI. szám.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "VÁSÁRHELYI. Gyerünk csak! flz oláh. Hódmezővásárhely, 1914 jaöttát 13. kedd* Ara 4 fífiér. X. évfolyam JI. szám."

Átírás

1 Hódmezővásárhely, 94 jöttát 3. kedd Ar 4 fífiér X. évfolym JI. szám. VÁSÁRHELYI Független Bíwkesítöség és kidóhivtl Kossuth-tér. Telefon : 87, Egyes szám ár 2 fillér, vsárnp és pici npokon 4 fillér Gyerünk csk! r politiki F ő s z e r k e s z t ő é s lptuljdonos: Kun Bél. k m r i l l helyett. Fellázítj elle nünk z oláhokt, horvátokt, szá lszokt, tótokt s m i k o r ezt vkmerőséget rjok olvssák, k k o r kifkdnk s u g y hzudnk, minth olvsnák. npilp. I Előfizetési ár helyben egész évre 0 íc., félévre á K Vidékre negyedévre "> K, Nyilttér petit sor 80 fillér H z urlkodói bölcsesség m megelégelné sok szennyet, mit Tisz és munkpárt Ismét ktonák állnk készenlét Szent István plástjár kent, ben főváros kszárnyáibn, kez Tisz tlán képviselővé se tud űi hngztos cikkét h e l y i félhi ná mgát újr megválszttni vtlos és vlósággl u j j o n g iieés lenne esetleg 35 oláh lett, h o g y m g y r prlmentet munkpárti kédvíselőből 35 s z u r o n y o k k l k e l l körültámogtni, h benne Tisz gyűlésre szólítj oláh nemzetiségi képviselő, triveit. A z t is füllenti jeles szé kiket már megszerzet kerüle teső, h o g y polgárság védelmére Irt: H p á t n y I s t v á n d r. teikből z u} kormánynk és kell k i r e n d e l n i közerőt. Lárikolozsvári egyetemi tnár. pártjánk sokkl nehezebb vol Öfári ez beszéd, hiszen polgárn kíbukttní, mint milyen Ságtól r e t t e g m m e l u k h d és Tisz pktálás z oláh kormg bőre védelmére ácsorogtt- tesekkel nem egyéb közönsé nehéz lett voln őket z ált szbdbn téli dermesztő ges mndátumvásárnál lános egyenlő, titkos válsztói u'degben szegény ktonákt T i munkpárt s z á m á r. joggl meg nem válszttni. s z Pist. D e zért nem kto De 35 kerületet visszszerez nák fgynk m e g, hnem Tisz Ugynz, mint midőn pálinkni z oláh középosztály külön mérést ígérnek nnk, ki bi ifgy be politikájávl együtt. érdekei és hzáruló tervei zonyos számú szvzót tudn munkpárti kolb terelni. szolgáltától z egész nemjet Ez d r á g pénzvilág j ő v o l t Frks Pál kijárt iílmérésí képviselete számár z uj kor b n k o k n k. H ngy bnkokengedéllyel szvztokt vásá mánynk, melyet Tisz pktu emeltek rátát egy fél százlék kl, kis bnkok túllicitálták őket rolt mgánk. Tisz István z m semmiképp sem fogn köt jegy egész százlékkl. M i k o r más oláhoknk igért főispánságok- ni, még mindég sokkl könyfél százlékkl emelkedett k kl kész mndátumokt vásá nyebb voln, mint visszdni mtláb, k k o r nálunk átszökött mgyr nemzetnek zokt z ítizen percent. M i k o r ztán szép rol munkpárt számár. Az értékeket, melyeket Tisz 35 erkölcsi szempontok mindkét Csendesen ereszkedett z h i r oláh képviselőnek munkpártíesetben egyformák. h e d t rát, nálunk észre se vették, ü g y h o g y m is, hiáb szállt n u l ságáért szándékozik oddobni. A képviselői megbízólevél fok lá hőmérő, tizenegyes per A pártkssz már nem nek névszerinti birtokosát Hn centet k e l l kiizzdnunk. U g y lát tud elég munkpárti ke tos Elemérnek, Rosenberg Igszik, régi kmtlábkr m i m á r rületet vásárolni, miót z csk kkor szállunk vissz, h nácznk, Frks Pálnk, Söpingyen osztják bnkáknk pénzt. kéz Sándornk hivják-e, hogy ellenzéki szemek figyelni kez -I példképpen z odígért egyik dik z állmi pénzeknek T i s z István j o b b n tenné, h megyét, Hunydmegyét ve pártksszáb csörgedezését. A kormányávl együtt tngo-tángyük, vgy Vlád Aurélnk, mgyr állm egységé COt lejtené, m i n t h o g y z országot Dmíán Vzulnk, M n í u ből letördelt lkotmány S világ csúfjává teszik. M e g b o t Gyulánk stb., z Tiszánk drbkákkl szándékozik (ránkozttőbb z sem voln, m i n t István. Az mi eljárásuk. D e hiáb is húzó teljesen mindegy. Aki nem fizetni T i s z doznk, vége csk z lesz, h o g y érzi pártkssz pénzének sz árát mindenképen mi, erdélyi l nemzet megtáncolttj őket. gát, z nem hllj meg kép ek fizetjük első sorbn. Pénz viselőházbn néki helyeslő sz ben ís mi fognók megdni T i Tisz Pistáról m e g lehet állpí vzt kíejtésbelí árnyltát sem. sz további urlmánk árát. tni, h o g y ngyon szívós. Bunkó Az oláh nyelvű elnyomott tö A legközelebbi válsztá vl is l i g lehetne g y o n v e r n i. A megnek is mindegy. De tlán sok költségesre zokt b ő r e ki vn m á r kellőleg cserez nem mindegy Hntosknk milliókt szánták, melye ve, máj át v n ittv. A r r k e l l ket z erdélyi földgáz ál számítni, h o g y őt is kétszer k e l l és Frks Páléknk. E s külö nösen nem mindegy z lmi monopóliumánk ele l t e m e t n i. Ezt nnyivl inkább meg kell vele tenni, m e r t ő zok egységes nemzeti mgyr p n m á z á s á é r t f o g n k közé ritk jómdrk közé tr kpni zsákmányoló állmnk. tozik, ki egy személyben két ná szindikátustól éppen ugy H mndátumokt z ál ció, összevont nevén: osztrákmint hogyn sószertlános, egyenlő és titkos vá mgyr. ződésért kptk milliókt lsztójog dná htlmi kény Mgyr Bnktól. Ezért Azt mondt Deák Ferenc, h o g y szerítés és nemzetiségi megfé mindenkit lehet pótolni. Lehet. lemlítés nélkül, válsztók kellett földgáz értékét szkér B e i g z o l ó d o t t ez m o s t is. A 48szbd elhtározásból Mní- tükül felfogdott m e r i k i bn szép eredményekkel dicseke senkik áltl előbb lebecsülhet d ő kmrillát, mely egész sereg uknk és Vjdáknk, z nem ni. Már pedig minden köbmé Nem, mert 35 rosszmájú, romlott szivü ember ggsztn. terrel, mi földgázát, Erdély ből állott, most pótolj Tisz egy mndátumot semmi esetre sem és minden fil m g. A kmrill fellázított elle kpnánk, mennyire most l ből elvezetnek, nünk horvátokt, tótokt, szer kusznk. Kpnánk tlán tízet. lérrel, mennyivel z előállí flz oláh Í beket Most T i s z elvégzi ezt tási árnál drágábbn dják od Erdély ipránk földgá zát, Erdélyt rbolják meg. Mert nemzetiségi kérdést ott hol megoldhtó, t. L z éhező és. munklklmt nem tláló népre nézve, leggyorsb bn virágzó ngyiprrl le het megoldni, melyhez min den egyében kívül, mi már régen megvolt, d kihsznált lnul hevert, z isteni gondvi selés most földgázát ís még dt. A nemzetiségi kérdés, nem egyéb, mint zoknk z elnyomottság, szegénysége és tudtlnság, kiknek nyomo rát nem mgyr állm elleni izgtásr engedi fölhsználni A T i s z -félé pktum nem nyitj meg g y á r d kpuit zok élőtf z oláh prsztok előtt, kiknek földjét z oláh fiskális pörölte el felében z oláh benk, felében mg számár. A Tisz-féle pk tum nem kergeti el m fele kezeti oláh néptnítók százit, kik még írni-olvsni sem tud nk, hogy helyükbe állmi in tézetekben képzett, oláhul ís jól tudó néptnítókt ültessen. És z oláh születésű szolgbí ró, még kegyetlenebb ostor lesz népnek, mint mgyr szolgbíró, ki különben leg több helyen épp oly jól beszél oláhul, mint Mníu Gyul vgy Vjd Sándor mgyrul. Hogy mit várht sját véré ből vló szolgbírótól, zt z oláh pór ís ngyon jól tudj ki békén meg húzz m gyrrl egy járombn z igát, de különben nem sejti, mi z nemzetiségi kérdés. Néh npján hsonló ítéletet sját kö zéposztály felől müveit oláh tól ís hllni. Egy fitl, oláh nynyelvű orvos irt nekem nemrégen, kinek tőlem mái sem várni, sem trtni vlój nem volt: Inkább lennék mgyrnk kutyáj mint z oláhnk gzdáj. Aki áltlános emberi szem pontokból igzságosnk tlál ná ís, hogy z oláh többségű Krssószörényben, Hunyádb, Alsófehérbén Töfdárnyos!

2 94. jnuár 3. VÁSÁRHELYI REGGEÜ ÚJSÁG 2. bn és Besztercenszódbn oláhok "kezére kerüljön köz igzgtás, z nézze meg előbb z oláh nép nyomorát odát Oláhországbn. Akkor, h vn szíve, z emberiség szent nevében fog tiltkozni ellene, hogy olák közigzgtási tiszt viselőket szbdítsnk rá z oláhnyelvü mgyrokr, kik minden tudtlnságuk, minden szegénységük és minden jogt lnságuk mellett is prdicsom sorsbn élnek z oláhországí prszthoz képest. H Mníu, Vjd, Vlád és Míhlí urk ezt tgdni merik, kkor mer jék eltgdni néhány év előttivilágrszóló oláh prsztláz dást is és zt sok forron gást, melyek odát prszt ság körében meg sem szűnnek. Hát mi, h egyébért nem is kellene tiltkoznunk Tisz pktálásá ellen, mely egyránt árulás mindkét részen, tiltko zunk már csk zért is, hogy Mgyrországnk öt vármegyé jében ne legyen még pártosbb, népnyuzóbb és romlottbb közigzgtás, hogy ne legyen még koldusbb nép, hogy ne legyen még szánlmsbb s pópáknk még inkább ki szolgálttv közokttásügy fészke nyomornk, tudt lnságnk és elkölcsí züllésnek, ostorozv pálinkától, vérbjtól és tüdövésztőí Károly király ngyobb örömére, kinek kepe máris nnyi oláhnyelvü mgyr prszt viskójánk f lát ékesíti. Gzernin Ottokár gondoskodik ról, hogy Buk restből olcsón küldjék el belő le legújbb oljnyomtokt. És Tisz István mjd, ugy-e bár gondoskodni fog ról, hogy viszonzásul moldvi csángó prszt tiszt szobácskájánk flán meg ott legyen Ferencz József mgyr király képe B i zony nem fog gondoskodni. Igz-e, Csk oláht. A k i dirrekt csk rr vigyázzon, hogy z oláhoknk m i n den jól menjen. Iflz-e, ftoj? két oláh állmtitkárt kpunk? Az vád is elhngzott, hogy belügyminisztériumbn és k u l tuszminisztériumbn egy-egy oláh állmtitkárt neveznek k i. Tehát re pülünk nemzet sirj felé. Külön mgyr őrszemeket nem kpunk. már mint Igz-e, lio$$ z oldft gitátorok hogy szolgbirák é s Tfsz bozzájdrnldstol Ro jegyzők fele oláh l e s z? máni miniszterelnökétől Az vád is elhngzott, hogy hol z oláhok többségben vnnk, kértek fiozzájárlást ott közigzgtási hivtlnokok pktumhoz? fele oláh lesz. Ilyen helyeken tehát M z vád hngzott el, hogy tiz oláh komitácsi, kikkel Tisz pktumtárgylást folytt, Tisz tud távl Bukrestbe utztk, hogy ott Mjoresku román miniszterelnökkel tárgyljnk és pktumhoz tná csit kérjék, Igz-e ez, vgy n e m? H igz : mgyr ember-e Tisz István? Mgyrországi oláh komitácsikkl egyezkedik Románi m i niszterelnökének hozzájárulását k i kérve és megszerezve! H Mgyr országon még voln prlment, nem kellene-e ezért Tiszát vád lá helyezni? Igz-e, nogg koliciő ltt ro mán népiskolák!0!é elhe lyezett mgjr címereket leszedik? Ez vád is elhngzott m, 894ben még Horvátországbn is kö zös hdsereg ktonbndáj rkt fel mgyr címert hivtl fölé. Most direkt mgyr területen is le szedik cimert z iskolák homlok ztáról? Igze, noj z oláh telepítés sz bd lesz, mjr telepítős tilos lesz? Az vád is elhngzott, hogy kormány nem fogj zvrni z oláhok birtokpolitikáját, mellyel kikolbolitják mgyrokt birto kikból, viszont pedig mgyr bir tokpolitik teljesen megszűnik. {Te hát z ltruist bnk ezentúl elv ből fogj munkpárti képviselők pósit 000 holds birtokkl e l látni.) Sőt, idehllgsson minden m g y r! ugy hngzik vád, hogy mgyr királyi földmivelési minisztérium fogj ezentúl z oláh birtokpolitikái kiszolgálni Igz-e, hoflx z oláh nfelvet kö íiogs minden futó odffem ggr zépiskolákbn tntárgyid! állmi népiskolábn oláfi lesz ínngsir károm krják tenni, mint minő most nőmet? lsó osztálybn? M z vád hngzóit el, hogy Tisz.oláh pktum szerint minden helységben, hol 60 százlék oláh lkik, z iskol fnnyelve három első osztálybn oláh lesz. Igz-e ez. vgy n e m? Hiszen ez zt jelentené, hogy Mgyrország egyhfodrésze végleg eloíáhosodik. Mgyr állmi pénzen etoláhosodik. oláhul tárgyln. No de ezt nem viselné el olyn ember, Gerő kpitány! Ez vőd is elhngzott, Teháí fiáink kötelesek lesznek megtnulni oláhul. Mgyrországon lknk és nincs szükségük z oláh szór, de kötelesek lesznek megtnulni oláhul; mert máskülönben Tiszát Bécsből is elcspják, idelennt se lenne mgyr többsége. Tnuljon meg Tisz mg oláhul, h ugy tetszik neki z oláh szó f Igz~e, hogy oláh lesz bíróság t á r g y l á s i nyelve? Az vád hngzott el m. hogy hol lkosság fele román, ott bíróság tárgylási nyelve román lesz. Vgyis h Gerő kpitánynk vlmi polgári peré kdn Er délyben egy oláh emberrel, kkor Gerő kpitánynyl mgyr birő mgyr ember k i lesz zárv hivtlok feléből. Jól értsük m e g : nem Oláhországről, hnem Mgyr országról vn sző. Itt z oláh min denütt lehet jegyző és szolgbíró, mgyr nem lehet z mindenütt. Igze, hogy r o m á n izgtókt többé nem foghtják perbe? Ez vád is elhngzott. Igz hogy teletömik szájukt, hogy hllgssnk. De jöhetnek helyükbe más szélső elemek, kik izgtni fognk. Azt el kell lürni. De kkor minek pktálunk elülről, h hátul ról szbd lesz mgyrt leütni? Egészen bizonyos, hogy h régi gitátorok ilyen jól járnk, hogy kövér pktumot kpnk, kkor uj gitátorok jönnek helyükbe, k i k szintén el krják érni pktum vjskenyerét Ezekkel szemben mgyr állm előre leköti kezeit? Igz-e, hogy z uj hjdudorogi püspökséget revizió lá veszik? Ezt nem is kérdezzük, erről m gunk tudjuk, hogy igz. Khuen ltt megszervezték hjdudorogi görögkiholikus mgyr püspökséget, de nem elég jól, mert igy m gyr kimrdt belőle. Most revizó l á vetik z egyházmegyét, de kimrdt mgyrt nem nem cstolják hozzá, Igz-e, hogy oláh biztosok kü8> detnek ki minden minisztériumb? Az is vád. hogy minden m gyr minisztériumb egy-egy oláh komitácsi küldetik k i, k i ott ellen őrzi Tisz pktumánk pontos keresztülvitelét. K i }s küldte voln z oláh komité Goldis Lászlót. Tehát: mgyr Hz kp egy oláh felügyelő-bizottságot, Természetes, hogy ezek nem fog n k esküt tenni mgyr lkot mányr vgy mgyr tőrvények re, mint többi miniszteriumbeli tevékenykedő, ő k törvények felett fognk állni, mint igzi oláh őr szemek felosztásr előkészítendő Mgyr Állm területén. igz-e, hogy z oláhok hivtl ból h r m i n c képviselői á l l á s t fognk kpni? A z vád is elhngzott, hogy Ti sz z oláhoknk 30 kerületeiét biztosit. Hiszen lehet több is, de kezdetnek ez is elég, különösen, h mgyr állm grntálj. Szegény mgyrok! Mennyi pénzt, mennyi hzugságot és mennyi fej beverést és veretest kell áldozniuk egy-gy mndátumért. A z oláhok pedig hrminc drbot hivtlbői kpnk. Ez kijár nekik mint bére seknek konvenció. Még be is fognk lépni munkpártb, d& egyházi és kulturális ügyekben, tehát oláh nemzetiségi ügyek ben fentrtják szbd kezüket. Esr zt jelenti, hogy mgyr ügyekben segítik Tiszát többi mgyr ellen, ezzel szemben nekik, szbd zük" lesz Tisz-párt keretébe, z oláh kérdésekben viszont Tiszi segítené őket többi mgyr ellen. H mindez nem egészen igy igz, mondj meg Tisz, m i z igz, terjessze z egész tárgylási ny got nemzet elé, hogy z döntsön. Mlőirtmenti Ikosofc védekezése. A z ellen iz u j nép jogellenes sz bályrendelet ellen, melyet vá rosi tnács és egy pár városty' j ó k r t b ó l v g y tlán újévi jándékul tlált k i dülőuk m e n t i lkosok megnyomoritásár, legszigorúbbn t i l t k o z o m dülőu t m e n t i lkosság nevében is. Ez szbályrendelet ebben formájá bn nem vihető keresztül, nem fe lel m e g z igzságos köztehervise lésnek, m e r t h o g y z országút m e l l e t t i lkosok u g y n n n y i t fizes senek, m i n t dülőutmentiek és z előbbiek semmi utmunkáltokt ne teljesítsenek, z utóbbik m e g utászi teendők elvégzésére kény szeríttessenek: ez nem felel m e g ' felvilágosodottságnk. A szegény, dülőutmentiek u g y tűnnek fel, m i n t v l m i rbszolgák, m e r t mig] ők robotmunkát végeznek, d d i g z országutmentiek pipáznk vgy, kszinóznk és h ez szbályren delet cskugyn megvlósul, k k o r már ennek z évnek is m e g lesz szörnyszülötté. Azonbn nem hiszem, h o g y megszülessen, hiszen ezen dülőutk munkált' elsősorbn is mérnöki ügyosz tályr vár elintézés végett, m e r t hisz éz óriási munkált. Szerintem! sokkl helyesebben cselekedne ; tnács, h e l ő b b dülőutk helyes! és egyenes irányát hozná rendbe, s h m j d m e g lesz mindenütt helyes, egyenes irány, kkor lehet további munkáltokról be szélni, de k k o r se most tervbe^ vett u t i p r o g m m l, met ez ebben formábn nem helyes, se nem' igzságos közteherviselés, már, p e d i g cskis ennek szempontnk! betrtásávl lehet lkosságr terheket róni. A csomó s;:.'''iit o t t keli b o n t o g t n i, h o g y z útdót egyenlepn f e l kellene emelni, er re zonbn m i sivár gzdsági viszonyok legcsekélyebb reményi se nyújtnk, h o g y k i lehetne v i n n i, úgyis m e g lett m á r m i g y á s z t jelképező m r o k n y i földünk teherr e l róv m é g m u l t év f o l y m á n.. I t t, ugy, látszik, Kovács tyánké nk intő szvi készülnek betelje. sedni..'. ő ugynis fizetésjvitásom kpcsán m u l t évben felemelte intő szvát, (hogy csk u g y djunk h vn m i t, bból m é g ne djunk, mi nincs. ; Mégis megtörtént, h o g y több -; ség megdt fizetésjvitást r r, m i nem v o l t és jelenleg még) m sincs. A z t hittük nyáron, h o g y most m á r m i n d e n lesz bő ven, p e d i g ez nem u g y áll. M e g vont tőlünk z egek u r htá sos esőt. B á r m o s t is voln sároá utunk és szép zöld őszi vetésünk, kkor; csk n e m esnénk kéltségbe,

3 3. VÁSÁRHELYI REGGELI ÚJSÁG még tlán h z utkt boronálni Is kellene. Azért tehát én és mátyáshlmi lutérdekeltek kérjük tekintetes tnácsot, h o g y vegye le npi rendről ezen utügyet. T e g y ü k ezt m é g behtóbb tnulmányozás tár g y á v á, h o g y j ó l feldolgozv lkos sunk és hozzunk város lkossá g ngy egyetemének megelé gedésére szbályrendeletet, k k o r tlán m e g f o g felelni várkozás nk. szerencsétlen b é r e s mellén o l y sú lyos ütést kpott, h o g y zót ál lndó vérzése vn, i g y állpot életveszélyes. Friedlánder Pál Vd'r. z esetről jelentést tett rendőrségnek, h o l megindították vizsgáltot nnk megállpítás céljából, hogy, ter hel-e vlkit felelősség. A szerencsétlen béres most szü leinek lkásán részesül gondos ápolásbn. M i g d o l o g tnácskozásr ke rül, d d i g is gondolkozzunk fe lette. Kiváló tisztelettel: Csempészekéi lógtk. Kenéz Ljos th. biz. tg. árvizbélgegeftet. A h e l y b e l i post gilis felügye lőjétől z lábbi sorok közlésére kérettünk f e l : A jótékonycélokr kibocsájíott árvizbélyegek, melyek ne mes célját már v o l t lklmunk egy izben hngozttni, még m i n d i g nem j u t o t t k o l y mérv ben f o r g l o m b, mint zt.vlóbn humánus cél m e g é r Üemli. fl Ú j b ó l felkérjük postát Igénybe vevő közönséget, h o g y tekintettel nemes célr, m á r szeretett városunk hirneve ér dekében is megmozdulv, vásá r o l j u n k i l y árvizbélyeget, m e r t m i n d e n fillérrel j ó t teszünk s zt p á r fillért o l y helyre jut ttjuk, h o l z áldást hoz. Ú j b ó l felkérjük tehát t. ngyközönséget, h o g y e tekin tetben egymás között is meg mozdulv, lelkesíteni s ered ményt szitui ne terheltessék. Sorim közzétételéért f o g d j t. Szerkesztő u r kiváló tisztele t e m és köszönetem igz kifeje zését. N g y Kálmán Királyszék-utc 3., O p r i á n János. Királyszék-utc 7. és A r n y Sándor Glmb utc 20. szám ltti lkosok f. hó 8-án g o n d o l t k egy merészet s elindultk egy kis finánc nem látt dohány után. M á g o c s r mentek el fentneve zett polgárok s m i k o r jól megr kodtk búvl, örömmel, m e g f i nom leveles dohánynyl, elindul tk hzfelé. Éppen rról beszél gettek, h o g y m i l y e n örömet fog nk okozni városbn z urk nk, m i k o r két csendőrrel tlál koztk szembe. A csendőrök z o r d o n fiuk, rá szóltk m g y r o k r : M i vn zsákbn b á t y? M j d megnézik, kiáltott elkeseredetten z egyik, erre el dobták zsákokt s futásnk eredtek. A csendőrök se voltk restek, fogták m g u k t s ddig üldözték z tyfikt árkon-bokr o n keresztül, m i g összefogdosták z egész társságot s bekísérték őket dohányostól együtt lki nyár. Természetesen ezzel még nem fejeződött be dolog, m e r t pol gárok ellen csempészet m i t t indí tották m e g z eljárást s m e g is fogják őket büntetni. Hódi I m r e pt. felügyelő hiv, vezető Szerencsétlenség fngán. fí béres trgédiáj. Súlyos és végzetessé válhtó Szerencsétlenség történt npok bn T á r k á n y Bálint M l o m - u t ic 7. szám ltti gzdálkodó pol gártársunk tnyáján G ö ö n t K á r o l y tizenhét éves béressel. A szerencsétlenség részleteiről hidósitónk z lábbikt j e l e n t i : G ö l l ö n t Károly tizenhét éves béres, kinek szülei Szőlő-utc. sz. ltt lknk, T á r k á n y Bálint gzdálkodónál m i n t béres v n l klmzásbn. Göllönt Károly npokbn l o v k t veziette ki. t n y udvrán lévő vályúhoz ittás céljából. A z ittás közben lovk m e g b o k r o sodtk, Göllönt minden erejét megfeszítve igyekezett, h o g y szilj pripákt megfékezze, zon b n ez nem sikerült, sőt lovk joly szerencsétlenül rántották béiresre vályút, h o g y fején és mel lén súlyosn megsérülve, eszmé letlenül terült el földön. A szerencsétlenséget rögtön [észrevették, bérest kocsir.tet ték, behozták városb, elvitték Friedlánder P á l d r. orvoshoz, k i első segítségben részesítette. A t H Mtíen segéd. N g y Sándor jóhirü kovács mestert, kinek Mkói-utc 3. sz. ltt vn f o r g l m s üzlete, ér zékeny módon károsított meg egyik lklmzottj. A z eset részleteiről tudósítónk z lábbikt í r j : N g y Sándor kovácsmester l klmzásábn állott C s p ó Ká r o l y szolnoki illetőségű lktos segéd. N g y Sándor.vsárnp dél után feleségével együtt eltávozott otthonról, háznál csk C s p ó Károly m r d t. Délután négy ö r lehetett, m i k o r N g y Sándorék eltávoztk otthonról. Alig hldhttk szomszéd házig, C s p ói Károly g o n d o l t egyet s munkáb kezdett. A vkmerő ember kifeszítette szob jtját, feltúrt, felhányt min dent, még, z ágynemüeket is k i dobált földre. A szlmzsák lt zután megtlált, mit ke resett. O t t v o l t N g y Sándorné pénztárcáj 23 k o r o n 03 fillér r e l terhelve. A pénzt zsebredugt s szétnézett. H o p p! g o n d o l t pénz hez r u h is k e l l! A g o n d o l t o t tett követte; le ksztott gzdáj l i g viselt r u háját, felhúzt, m j d gzdáj u j csizmáját is mgához vette, zután tükör elé állt s o t t illegette mfiát Még, hiányzik.vlmi, mormogt. Ezt v l m i t is megtlált'. Ez v l m i egy ezüst ó r v o l t lánc cl és e g y. nykbvló selyem kendő. M i k o r i g y rendben v o l t, fogt mgát és szépen elpárolgott l kásból.. A lopást késő este vették észre Ngyék, rögtön jelentést tettek rendőrségnek, h o l megindították nyomozást, vkmerő betörőt zonbn nem tudták m é g kézrekeriteni. A n n y i t megállpított rendőr ség, h o g y Cspó késő este kör töltés felé sétált, vlószinü, h o g y elutzott. A rendőrség szomszé dos városok htóságit értesítette szökésről. Cspó vlószínűleg kodik, m e r t egy Szőnyi Mihály névre szóló munkkönyvet is el lopott. Elrendelték boncolási. T r g i k u s eset játszódott le v sárnpr virrdó éjszk H e g e d ű s Sándor Glmb-utc 3. sz. ltti gzdálkodó polgártársunk házánál. A t r g i k u s esetről tudósítónk következő részleteket j e l e n t i : Hegedűs Sándor polgártársunk házár négy hónppl ezelőtt rászállott góly. A T e r e m t ő bőven osztott áldását, Hegedüsné két egészséges gyermeknek dott éle tet. - :! ' A z pró kis csecsemőket zót féltő g o n d d l ápolták, m é g szél től is óvták. Szombton este lefektették két kis csecsemőt bölcsőbe, reg gelre zután kétségbeesetten t psztlt Hegedüsné, h o g y f i u, négy hónpos F e r i gyerek meg vn hlv. Rögtön kihívták S z p p n o s Mihály d r. orvost, k i zonbn csk bekövetkezett hlált t u d t konsttálni ;vlószinü, hogy kis csecsemő éjszk d d i g f o r g o t t, m i g lélegzetét pár n elszoritott s beállott fuldás. Szppnos Mihály d r. örvös, m i v e l hlál ok megállpíthtó nem v o l t, jelentést tett z esetről rendőrségnek, h o l elrendelték kis hull felboncolását. A bonco lás m délután lesz, e k k o r f o g k i derülni, h o g y m i v o l t hát hlál közvetlen ok. Értesítés, Tisztelettel értesítem n. é. gz dközönséget, hogy ki elsőrendű szárz fából, szilárd készítésű Kocsit ibr isárii, keresse fel Blog István kovács-mester, I. ker. Pálfyrutc 2 szám. Kész kocsik ' rktái,á{ hol állndón tlálj legjobb é? legolcsóbb kész uj kocsikt. Hsz nált kocsikt Becserél. Megrende léseket gyorsn és pontosn készít. J Ő csládból vló fiuk tnoncnk felvétetnek. Tisztelettel Blog István kovács-mester, I. ker. Pálfy-utc 2 szám. 275 Drám Szentes! mgét esstefltáf Ü csládi perptvr vége. Vsárnp délután öt és ht ór között Szentesi-utc 93. szám ltti ház félreeső helyén golyót röpített gyáb V r g Mihály tizennyolc éves npszámos, öz-v. V r g ' Istvánné Kisrludy-utc 42.. szám ltti lkos fi. Az öngyilkossági eset részletéi re vontkozólg lábbikt jelenti tudósítónk: V r g Mihály tizennyolc éves npszámos Kisflucli-utc 42. sz-, ltti házbn együtt lkott öz'veg.v, édes nyjávl, V r g Istvánnév l s nénjével, k i z urától kü lönválv él. A csládot. V r g Mihály t r t o t t, teljesen z ő ke resményére voltk utlv. Ennek tudtábn V r g Mihály néni; jó szemmel nézte, h o g y nénje álln dón vendéget lát mgánál s,z ő keresményét zzl eteti ít\. T ö b b s z ö r t i l t k o z o t t is ez ellen, de minden hiábvló voít, csk úgy. teltek, multk npok, m i n i.-ez előtt. Vsárnp délben Vrg-áék' há zánál heves csládi jelenetek j á t szódtk le. A fitl csládfentrtó kereken kijelentette, h o g y nénjé nek távozni kell háztól,- m e r i máskülönben bj lesz. A perpt vr o l y n tüzes volt, h o g y V r g Mihály egy kést kpott fel,, ez zel krt mgát mellbe szúrni, zonbn s ó g o r megkdályozt s elvette tőle gyilkos szerszámot. E b é d, Után V r g Mihály el távozott háztót. Egész 'déíütán z utcán ődöngött, estefelé, lehe tett ö t ór, elment B r i c s í s renc brátjához, ki Szentesi-utc 93. szám ltt lkik. Bricsáéknál o t t voltk Z b Mihály és K p o c s i István legé nyek, k i k előtt feltűnt 'belépő V r g Mihály izgtott volt. M e g is kérdezték: H á t neked m i bjod, ' i n t e t t v g y u g y elkeseredve? H g y j t o k engem! T o v á b b fggtták, mire igy. szólt: Inkább öngyilkos leszek, m i n t h o g y keserves keresménye met csozék egyék f e l! A legények próbálták vigsztl n i V r g Mihályt s 'hogy gondo ltát más irányb tereljék^ kár tyázni kezdtek.. V r g is közéjük ült. A l i g játszottk egy-két prtit. V r g Mihály felkelt s i g y szólt: Mindjárt jövök, k i m e g y e k!. ' P á r pillnt múlv egy dördü lés hlltszott, legények kezéből kiesett kárty, sápdtn néztek egymásr, vlmelyikőjük igy szólt:, r - Beváltott fenyegetést! A legények most már kimentek z u d v r r s féírehelyeri meg tlálták társukt. M á r nem volt benne élet, g o l y ó ' á homlokon keresztül z gyb fúródott" s zonnli hlált okozott. A z esetről rögtön jelentést tet tek rendőrségnek, honnn K i s s A d o l f foglmzó ment k i 'hely-' zinre F á r i Bél d r. orvossl, zonbn m á r csk bekövetkezett hlált konsttálhtták., A hullát szüleinek lkásár" száilitották s onnn temetik m el boncolás mellőzéstével

4 TÁVIRATOK R slté'imsít tárgylás. Az utcákon rjokbn cirkáló lovscsendőrség muttj, Hogy ülés vn képviselőházbn. A sjtójvsltot tárgylják, melyet B k ó n y i Smu szedett izeire, kimuttván nnk tenger sok hibját; többek közt ezeket mondt: N e m látj be sttáriális j vslt tárgylásánk szükségessé gét. A hosszú szünetre bizonyár zért volt szükség, h o g y z ellen zéki pdokból elhngzót kifogáso k t megszívleljék és sérelmes, embertelen és oktln szkszokt eltöröljék. S ü m e g i V i l m o s : A szünetre zért v o l t szükség, h o g y ro mánokkl pktáljnk. (Zj bl oldlon.) P o l ó n y i Géz: Megvizsgál t-e lelkiismeretét szünet ltt z igzságügyminiszter? (Derült s é g bloldlon.) B k o n y i Smu: Se trónbe szédbén, se válszfelirtbn nem történt hivtkozás sjtóreform r. A miniszter progresszív vár kozássl vezeti be jvsltot, minth z hldást jelentene 48-s sjtótörvényhez képest, v lójábn pedig Blogh jvslt óriási visszesés. A r e f o r m egyik indokolásául hozzák fel prziták ellen vló védelmet. Hát csk sjtó terén vnnk prziták? F e r n b c h Károly: M i n d p rzit, ki sőpénzből e l f o g d! M i n d przit egytől-egyig. B k o n y i Smu: U t l leg újbb politiki botrányokr, hol milliókról volt szó. Miért nem ke res kormány i t t orvoslást? 'A kormány és többség túlnyomó része ujságirógyülöletben szen ved. A sjtóprziták elleni vé delmet bizzuk z újságírókr. Hí ve hírlpírói kmránk. Ezután egész végig sjtój vsltot tárgylták. Kossuth Ferencz feleségül tfetfe gróf Bengovszfcg Sándornét. Budpestről'jelentik: M délben tizenkét órkor kötőt házsságot Greshm-plotábn lévő lkásán Kossuth Ferenc özvegy gróf Benyovszky Sándornévl. Kossuth Ferenc már szerdán, m i k o r gyöngélkedni kezdett, gon d o l t házsságkötésre. K é s ő b b ál lpot súlyosbodott és vsárnp reggel borotválkozás közben esz méletlenül összeesett. T i t k á r - é s szolgáj ágyb fektették és elhív ták orvosát", d r. Plly Sándor, m j d báró Müiler Kálmánt és bá ró Hcrczel Mnót, kik megálipi tolták, hogy Kossuth rosszullété! szivgyöngeség okozt, mely hoz zájárult régebbi epebántlmihoz. A tegnpi np folymán ötször vizsgált meg báró Müiler Kimán beteget, m j d d r. Rito.;^ Z s i g m o n d bevonásávl esti konzi l i u m o t trtottk. A m délelőtti orvosi vizsgált állpotánk vl melyes jvulását konsttált, ü e í előtt zonbn ismét rosszul lett és lekkor kérte Jkb Sándor titkárát, járjon közbe dr, Bárczy, István psolgármesternél, 'hogy, z esküvőt mennél gyorsbbn megtrths sák. Bárczy, polgármester polgári részről megdt Uiszpenzációt, ugyncsk egyházi részről meg dt negyedik kerületi plébános. Tizenkét é r előtt megjelent ngybeteg K o s s u t h Ferenc lká sán Bárczy István Édes Endre t nácsjegyző kíséretében. Kossuth részéről g r ó f A p p o n y i A l b e r t, menysszony részéről p e d i g Kvssy J e n ő m i n. tnácsos szerepel tek m i n t tnuk. A polgári esküvő befejezése után negyedik kerületi plébános megáldott párt. j ; ; Sréf Lónkt Elemért letrtózttták. L á n y i Elemér grófot Stefáni főhercegnő férjét egy belg brátjá vl együtt Gémiábn letrtózttták, mert körözött hírhedt vsúti tolvj nk nézték. Csk egy npi fogság után tudt mgát igzolni, lítzóhosdrh csomgolt hullái Budpesten szenzációs gyilkos ság történt. A Dunprton egy utzókosrt fogtk, melyben meg gyilkolt leány hulláj volt. A rendőrség ngy pprátussl indított meg nyomozást, de két npig nyomr sem tlált. Még zt sem tudt megállpítni, hogy k i lehet hull. A boncolás megállpított, hogy leányt zsineggel fojtották meg. A ngy nyomozás lekötötte két npig z egész detektiv-osztályt, éppen ezért szombtról vsárnpr virrdó éjjelen ht betörést követ tek el fővárosbn. A detektivtestiuetet kettéosztották A fele prlmenti ülésre vló tekintettel politi ki szolgáltokt telje&it s most félnnyi ember nyomoz, mint z előző npokon, holott rendes létszám duplájár lenne szükség, mert ilyen ngy bűnügyeknél érez hető igzán, hogy különbön is gyonhjszolt detektivt«stület milyen kevés emberből áll. Kádár Elemér htárrendőrségi detektívet bűnügy iránti érdeklő dés Budpestre hozt s vele eljött jgow berlini rendőrfőnök volt rendőr kutyáj, Lur is. Az álltot elvitte hullházb, hol megszgolttt vele holt testet, hogy nyomot mutsson, A detektív zután elment sétálni kutyávl Mrgit-rkprtr. Lurát lig lehetett pórázon trtni, olyn erővel krt elirmodni. Gzdáj zonbn fékezte, de még ekkor is teljes erővel húzt el Lur de tektívet hhoz kőrkáshoz, hol két kocsis z utzókosrt fel nyitott. Szenzációs f o r d u l t. Egy fitlember egy npilpbn meglátt megjelent fényképet Alpos megtekintés után m i n d j o b bn megerősödött benne gynú, hogy, fotográfi testvérét, F u r c s n y i Emíli v o l t színésznőt áb rázolj. Elment nénje lkásár, M r g i t - r k p r t 46. számú ház b, mely egészen közel vn h hoz helyhez, hol kosrt Dunából kiemelték. Beszélt test vére házvezetőnőjével, kinek köz lései csk megerősítették rettene tes föltevésében. A házvezetőnőtől megtudt, h o g y testvére pénte ken zzl hgyt el lkását, h o g y két u r és egy hölgy társsá gábn Kiscellre utzik. Azzl b u icsuzott, hogy,.vgy, másnp, de legkésőbb vsárnp visszérkezik. A fitlember és házvezetőnő V i z y detektivvel kimentek h u l lházb és m i n d ketten mk csul megmrdtk mellett, h o g y boncoló-sztlon fekvő nő hoz zájuk trtozott. T u r c s á n y i Emíli löcscse m reggel nyolc lórkor megjelent M i nich Károly, tnárnál és megismé telte zt tegnpi kijelentését, h o g y hlottbn leghtározotbn"testvérét véli felismerni. Kö zölte tnárrl, h o g y testvéréről biztosn tudj, h o g y egy. csomó bn pró nyjegye vn bál lkrjánk közepén. M i n i c h meg vizsgált holttestet és megállpí tott, h o g y ténylegi több pró nyjegy vn megjelölt helyen. K é s ő b b egy újságíró is felis merte T u r c s n y i Emili holt testét, kt z éjszki világbn Mágnás Elz és Szőke Elz néven szerepelt. ;_ L megpofozott képviselő. A Szbd Lyceumbn d r. S i m o n Elemér munkpárti képvi selő véderőtörvények népszerű ismertetésére válllkozott. Simon jnuár 6-án t r t o t t m e g első elő dását Váci-uti 2. szám ltti iskol torntermében. A második elődás tegnp, vsárnp estére volt kitűzve. A z elődóterem zsú folásig: megtelt. Simon hdsereg kereteiről be szélt s zt mondott, h o g y z or szág sokkl t ö b b újoncot állitht n, m i n t mennyit d vlójábn. E r r e kielentésre vártln v i h r tört k i, miközben többen Simon hoz rohntk és megpofozták. ( HÍREK. Mennyi hust ettünk decem berben? V á r d y Sándor főálltorvos jelentést tett közigzgtá si bizottságnk közvágóhíd de cember h v i forglmáról. A jelen tésből megtudjuk, h o g y december hónpbn közfogysztásr 23 mrfíát, 57 növendék mrhát, 80 b o r j u t, 352 sertést és 747 j u h o t vágtk le. A z t is m e g t u d j u k je lentésből, h o g y Vásárhelyről de cember Wó folymán 25 m r h á t és 408 sertést szállítottk el. Esküvő. B u z i P á l kisbirto kos folyó h ó 2-én t r t o t t eskü vőjét ref. ó-templombn Biró Máriávl. A munknélküliekért. A mun knélküliség elleni küzdelem m gyrországi egyesületének igzg tóság leirt tnácsnk s rról kér felvilágosítást, h o g y Hódme zővásárhelyen hány ember v n fogllkozás nélkül. Az egyesület ugynis k o m l y kciót szándékozik kezdeni s szüksége v n erre sttisztiki dtokr. A városi t nács m e g fogj dni szükséges felvilágositásokt. Adomány. A h e l y b e l i Köz p o n t i Tkrékpénztár jubileumi lpjánk 00 k o r o n kmtját szereteth'áznk dományozt. A tnács köszönetet f o g m o n d n i z dományért. Jeget kér. C s i k y János d r. külterületi orvos kérelmet dott be tnácshoz, hogy, intézkedje nek kutsi o r v o s i lknál lévő jégverem megtöltése felől. A városi kőmivesek kérel me. A városnk h á r o m kőmivese vn, kiknek fizetése fejenkint f?60 k o r o n. A városi kőmivesek nevé ben most H e g y i Qábox kérelmet dott be tnácshoz, h o g y fizeté süket 860 koronáról 000 koroná< r emeljék f e l. A kérelmet t nács közgyűlés elé fogj ter jeszteni döntés céljából. A szolgák kérelme. P k s i István és társi közigzgtási szol gák kérelmet dtk be tnács hoz, h o g y közgyűlés áltl meg szvzott és költségvetésbe is felvett fizetésüket utlják k i, tekin tet nélkül rr, h o g y szervezési szbályrendelet nincs jóváhgyv. A f e g y v e r g y k o r l t o k. Szl m r m egye törvényhtóság f e l i r t kormányhoz f e g y v e r g y k o r ltoknk április és október hón pokbn leendő megtrtás céljá ból. A f e l i r t o t pártolás végett ne künk is megküldték'. A V A C. ünnepsége. A vsár npi np sport jegyében és di dlábn f o l y t le. A Vásárhelyi A t létiki K l u b trtott m e g tornün nepélyét és táncmultságát, m g nemében, mint elsőt. Konst tálni lehet, h o g y fitl egyesület méltóképpen bontkozott k i tor nteremben és prketten épp ugy, m i n t zöld mezőn. A délutá n i tornünnepély festői képekben, szebbnél-szebb szertorn és sz bdgykorltokbn bővelkedett. Ezért z elismerés elsősorbn B n g Sámuel torntnáré, ki torndélutánt vezette és V A C. kezdő csptát ránylg igen rö v i d idő ltt fegyelmezettségre, pontos és szép g y k o r l t o k r tní t o t t meg. Gyönyörű szép v o l t h zánk három tornászbjnokánk: K r i z s n i t s Jánosnk, P á s z t i Elemérnek és P á p y Gyulánk szereplése is. Este kitűnően sike rült táncmultság v o l t Fekete Ssbn, melyet kbré előzött meg. A z első csárdást mintegy 50 pár táncolt s jókedvnek r e g g e l i szürkület vetett véget. A de rék V A C. sikerének oroszlánrésze G u b i c z István érdeme, k i buzgó munkásságot fejtett k i rendezőség élén. N g y b n előse gítette sikert kör elnökének, Z s r k ő Jánosnk buzgólkodás is. Az építőmunkások áltl ren dezett, folyó hó 3-án m e g t r t o t t fényes bálon felülfizetni kegyesek v o l t k : Sztmári János, N,»>. 00 koronát, Bálifi Ljos (Ár-, pád-utc), Vékony I m r e férfisz bó, N g y Sándor 66 koronát, Koncz P é t e r építőmester, Koncz Pál épitőválllkozó, Rostás István, Krdos József, T ó t h A l b e r t, Olsz Máté, Szűcs Sándor 55 koronát, Széles Ljos, i f j. Bánfi Ljos 44 koronát, i f j. Koncz Ljos 3.50 k o ronát, L i b o r József, Süli A n t l, Weisz I m r e, G á b o r P é t e r 33 koronát, Kecskés János és neje 2.40 koronát, Pocsi P. Pál ( N g y l k ) 2.20 koronát, Kácser, János, Bes.enyi nővérek, K r d o s István, Krdos Ignác, Rákóczi V i k t o r, B r u n Som, N g y M U h'ályné 22 koronát, Juhász Jó^. zsef, N. N koronát, Bgi Sándor.40 koronát, Mészá-: ros Sándor, Olsz Mihály, T r u n ger V e r o n k koronát, Kruzslic Mihályné 80 fillért, Blog Sán dor, Kovács I m r e 6060 fillért, Körösztös Pál, N. N., T o k o d i I m réné 4040 fillért. U g y fentiek nek, m i n t bálon megjelenteknek ezúton is köszönetet m o n d R e n i dezőség. A szociáldemokrt párt f o lyó h ó 5-én, csütörtökön este z épitőmunkásoknál elődást trt, S! mely, l k l o m m l Krittelhoff e r. Ferenc budpesti lpszerkesz-

5 94. jnuár 3, VASÁRHELYI R E G G E L I ÚJSÁG t ő t r t elődást»szociálpo!itik nálunk és külföldön«címmel. A z elődásr felhívjuk munkásság' figyelmét. H o l d é s npfogytkozás. Érde kes csillgászti esemény lesz eb ben z évben. Március 2 én hj nlbn, derült idő esetén részleges holdfogytkozásbn gyönyörködhe tünk, mig uguszius 2 én teljes npfogytkozást láthtunk délután 2 ór 27 perckor kezdődőleg, zó nidő szerint s véget ér délután 2 őr 50 perckor. Rendelet k t o n i sorozás Ügyében. Nem kell már nyomo rék kton. Erről tnúskodik honvédelmi miniszternek sorozás ügyében tnácsnk küldött leirt. A miniszter elrendelte, hogy szpo rítsák sorozó npokt, mert z állításr kötelezett újoncokt z idén lposbbn meg kell vizsgál n i. Szigorúbb rendszer lép életbe sorozásnál. Nem elég, hogy mér ték lá álló legényt z orvos sze mével vizitálj és kimondj szen tenciát : tuglich! Alposbbn szemügyre keü venni minden egyes újoncot, mert mint rendelet mondj, hdseregnek egészséges ktonákr vn szüksége, Hogy ezt jelérjék sorozó bizottságoknk minden legényt igen szigorú vizs gáltnk kell lávetni, nehogy szolgáltképtelenek felülvizsgál tokon tömegesen jelentkezzenek, f Az uj kukoricmorzsoló. JMegirtuk, h o g y Klmár-gyár tegy újfjt kukoricmorzsoló gé pet tlált fel, mely z eddigi i l y f j t gépeket minden tekintetben (felülmúlj. A z uj kukoricmorzsoj ó gépet m délelőtt tiz órától Í2-ig és délután 2 órától 4 óráig Vnuttják be z érdeklődőknek. ) A közkönyvtár nponkint öt r á t ó l fél 7-ig közönség rendel kezésére áll. A könyvek k i - és be szállíthtok. \ A mátyáshlmi ifjúsági egye sület 93. december 4-én z ípregylet ngytermében trtott [táncmultságán felülfizetni szi kesek v o l t k : K u n Bél ország -gyűlési képviselő u r 0 koronát, j H o r o v i t z M ó r 0 koronát, Slgó,'Péter, Nóvé Sándor 44 koronát, IBánfi Ljos, Hjdú Sámuel, Szbó íernő, Hjdú János 2-2 koronát, Szendi Horváth Sándor, Csáki M á t é, T u u y o g i Jusztik, Brth (János, Égető J á n o s, Csd Ferenc, N. N., i f j. Kenéz Ljos, Tuinyogi I m r e, Soós József, T t á r tjános, Krácsonyi János, T k á c s J á n o s, Kenéz Mihály, Szénási I m ire, K o k o v i Pál, Szűcs Sándor, D. N g y Ernő, N. I m r e Ferenc, Hjdú Ferenc, Bánfi Ljos, Blog E r n ő, T o l n i János, Szilágyi Ernő, S z b ó Mihály Szőlősi Ljos, Égető Ferenc, Széli I m r e, Olsz Bálint, j j k ó József, Blog Ljos, Pozsgi jantl koronát. U g y szives ;felülfizetőknek, m i n t multságon ímegjeient fényes közönségnek ez ú t o n m o n d hálás köszönetet irend e z ő s ég. ' Báli és lklmi cipők 3 koronától feljebb, férfi és női mgs cipők 8 koronától w)0~ lg érkestek. Schwrcz Her máimé, dr. Bky-hás. >.i mnwmmmmmmmmmmmmmmmmmm Pici-árk Vásárhelyen Buz Árp Kukoric Sertés. Szlonn Zsír Egyesületi hírek. A I I - i k kerületi '(Mlomutci) olvsókör jnuár -én trtott tisztújító közgyűlését következő eredménynyel: Elnök László J e n ő d r., lelnök V t János, jegyző L é v i Géz, másodjegy ző i f j. S z b ó Mihály, pénztárnok B n g Péter, ellenőr R á c z L jos, könyvtárnok M ó n u s József, g o n d n o k C s u t i Ferenc. Válszt mányi t g o k : Olsz Mihály, K ton Pál, H l m i I m r e, D n i János, Gál Péter, Rákos János, Hjdú József, Hegedűs Sándor, Dezső Péter. P ó t t g o k : V i g I m r e és Ko vács I m r e. Számvizsgáló' bizott s á g : Szbó I m r e, Molnár Sándor és i f j. Szbó Mihály. A körnek örökös diszelnökei: K o v á c s J ó zsef pártelnök, K u n Bél képvi selő és N g y György, d r. ügy véd. A z újvárosi Visszhng-utci olvsókör vsárnp d. u. t r t o t t évi rendes közgyűlését, melyen B o d r o g i Sándor lelnök elnö költ. Örömmel vették tudomásul, hogy d r. N g y G y ö r g y meleg hngú levélben jelentette k i z el nöki tisztség megtrtását. Egy hngú megállpodássl és igz ke gyeletes érzéssel htározták el, h o g y z egyesület hosszú időkön át v o l t szép emlékű elnökének, d r. E n d r e y Gyulánk életngy ságú rcképét ngy terem szá már elkészíttetik. A szokásos fel mentvényeket z nygi ügyeket kezelő tisztviselők számár meg dták. - A mártéíyi olvsókörnek j nuár -én t r t o t t évzáró és tiszt újító közgyűlésien tisztikr kö vetkezőképpen válszttott m e g : K u n Bél országgyűlési képviso lő diszelnöknek, H o r o v i t z M ó r tiszteletbeli elnök, K i s s János el nök, K o v á c s Sámuel lelnök, S z ű c s József pénztárnok, Al b e r t Ljos jegyző, S e p s e i A n drás könyvtárnok, M o h o s Sán d o r gondnok. Válsztmány: Brics Sándor, T ö r ö k Ljos, Kiss Pál Sándor, Kiss F. I m r e, Kiss P é ter, M u c s i Ferenc, Kiss Sándor, i f j. Kovács Ferenc, Ferenczi Fe renc, A l b e r t Ernő. P ó t t g o k : M u csi Sándor, Ferenczi Sándor. A gyűlésen K i s s Pál tnító, m i n t mungő kifutó indítványozt, h o g y kör lkuljon át gzdsági, szem pontokból Gzdsági Egyesület fiókjává. H o r o v i t z M ó r i c 'gz 48-s érzéstől áthtott beszédben leplezte le mungó cselfogást, mely gzdsági célok cslf ürü gye ltt szégyent kr h o z n i negyedszázdos olvsókör tiszt lobogójár, m i r e közgyűlés el vetette mungic tnító indítvá nyát, k i különben 'múltkor 'de rék mártélyikt csutkszárevéssel gynúsított meg. N g y Ljos okleveles gzd élvezetes elő dást t r t o t t ngy szkludssl r ról, h o g y miből él és táplálkozik vetés? A niágocsoldli olvsókör f. évi jnuár hő -én t r t o t t évi rendes tisztújító közgyűlésén tisztikr következőképp válszt t o t t meg. Diszelnök egyhngúlg: K u n Bél országgyűlési képvise lő, elnök Mczelk János, lelnök H é j j á Mihály, pénztáros Mczelk József, jegyző Gulyás István, l jegyző Füvesi J á n o s, ellenőr B l o g h József, könyvtárnokok: K o vács József, Süle I m r e, gondnok Juhász J á n o s. Válsztmányi. t g o k : M k ó Pál, Blogh János, Blogh A n t l, Rostás Mihály, Szél Sán dor, Juhász J á n o s, póttgok: T ö rök I m r e, H é j j á József. A z olv sókör m á r t i z éve áll fenn, testvéri szép egyetértésben és virágzás bn. A 48-s Bercsényi-kór évi rendes közgyűlését vsárnp tr t o t t m e g tgok élénk érdek lődése mellett. A gyűlésen megje lent B l o g h Sándor bizottsági t g is, k i városi közigzgtás hibáit és S z b ó I m r e, k i mi politiki viszonyokt fejtegette. A z időközben megüresedett állásokr következők válsztttk m e g : elnök I m r e József tnitó, főjegy ző H e g e d ű s István, ljegyző T ó t W A n t l. A válsztmányb póttgok közül P l ó c z I m r e j u t o t t be. A z olvsókör diszelnöke: K u n Bél országgyűlési képvi selő. A szíkáncsí olvsó népkör tisztújító közgyűlése közbejött kdályok m i t t folyó Wó 25-ére hlszttik. Felhívjuk ezen d o l o g r köri t g o k figyelmét. Tisztújítás k t h o l & u s kör ben. A róm. k t h. olvsókör folyó h ó 8-án d. u. négy órkor t r t j tisztújító közgyűlését, mely re t g o k t ezúton hívj m e g z Elnökség. M e g h í v ó. A hódmezővásár h e l y i róm. k t h. ifjúsági egyesület folyó hó 8-ikán d. u. két órkör t r t j tisztújító közgyűlését, melyre z egylet tgjit ezúton h i v j m e g z E l n ö k s é g. A z építőmunkások gyűlése f. hő 4-ikén délelőtt kilenc órkör lesz z e g y l e t i helyiségben. A k i véletlenül meghívót nem kpott, z e g y l e t i helyiségben átveheti. A Héjjhlmi gzdálkodók' köre folyó hó 8-án délután 2 ór kor trtj meg évi rendes tisztújító közgyűlését, melyre tgokt ez uton hivj meg z E l n ö k s é g. A Mátyáshlmi Ifjúsági Egyesület f. hó 4-én este ht órkor fogj évi rendes közgyű lését megtrtni, m e l y l k l o m m l tisztújítást is megejtik. A z egye sület t. tgjit és z egyleti Atyá kt ezúton is meghívj z El nökség. Muí t áfj k. H o m l o k István és susáni tánckedvelő ifjúság egy csoportj jnuár hő 25-én,HomIok István szé pen kivilágított tánctermében, Gyuricz Ljos kitűnő zenekr küzmüdése mellett ngy vsárnpi mult ságot rendez. A csizmdi i p r o s { i f j ú s á g jnuár hő 25-én "Fekete Ss,, dísztermében sját könyvtár jvá r szbd boritlll egybekötött Zártkörű táncviglmt" rendez. Belépődíj: Férfiknk 2 koron 40 fillér; nőknek koron 40 fillér. Kezdete este 8 órkor. Felülfizeté sek köszönettel fogdttnk és hirlpilg nyugtázttnk. A zenét Flór Jncsi első zenekr szolgálttj. A fekete himlő Bécsben. Bécs ből távirtozzők: Tegnp egy pék inst szállítottk be Ferenc Jó zsef-kórházb, kin- fekete himlőt konsttáltk. A pékins z otkringi kerület egyik pékmühelyében vn lklmzásbn és nponkint mintegy százhrminc csládnk vitt kenyeret és zsömlét. Még teg np is kihordt süteményt, noh már vsárnp kiütések voltk nykán. Félő, hogy pékinstól, vgy kihordott süteménytől mások is megkpják veszedelmes beteg séget. Akit kétszer temettek e l. Sze gedről jeletink: W o l f o r d Mihály kendergyári munkás jnuár 5-én meghlt Szegeden. A m i k o r hozzá trtozói hlálesetet bejelentették plébánián, felvilágosították őket. hogy hlotti bizonyítványt is el kell hozniok, mert e nélkül egyhá zi szertrtássl nem temethetik el hlottt. A hozzátrtozók erre eltávoztk, de hlottkémi bizo nyítványról megfeledkeztek, mert hllott! toron ngyon felöntöttek grtr. A város igy egyházi szer trtás nélkül temette el hlottt és rokonok csk 7-én, mikor már kijóznodtk, tudták meg, hogy mi történt z ő hlottjukkl Ezért éjnek idején belopóztk temetőbe, felásták frissen hntolt sírt és hlott koporsóját bevitték hul lkmráb. Jnuár 9-én, pénteken reggel jelentkeztek plébánián és bemuttták hllottkémi bizonyít ványt, mire plébánus intézkedett, hogy egyházi szertrtássl temes sék el hlottt. A rendőrség en nek ellenére kegyeletsértó" rokon ság ellen kihágás cimén eljárást in dított. A párisi é r s e k tngó ellen. A párisi érsek körlevelet bocsátott k i, melyben közli z láj rendelt ppsággl, hogy tngór vont kozó tillmát fentrfj és utsítj gyónttó lelkészeket, hogy ez olyn személyekre, kik gyónásbn be vllják, hogy tngót táncoltk, n gyobb vezeklést rőjjnk k i. M r d k m t l á b. Bécsből távir rtozzák: Az Osztrák és MgyBnk főtnács m délelőtt ülést trtott, melyen jóváhgyt z 93. évre vontkozó zárószámdásokl. A tiszt évi nyereség ,742 koron 64 fillér Y O H Részvényen!; ént 29 koron 0 fillér osztlékot fizet bnk. A kmtláb dolgábn nem történt változás. A bnk főtnács o hó 2 0 á n ismét ülést trt, mely en tekintettel rr, hogy ddig ele gendő menynyiségü dó mentes bnk jegy-trtlék gyül össze, kmt lábt leszállítj. F e l e l ő s szerkesztő : Grvátz Ferenc. Köszönetnyilvánítás. Köszönetnyilvánítás. Mindzon rokonok, jő brátok, ismerősök és htodik olvsó kör, k i k szeretett édes tyánk Orovecz András végtisztességtételén megjelen tek s megtört szivünk fájdl mát szeretetükkel és részvé tükkel enyhíteni igyekeztek, fogdják ez uton is lelkünk mé lyéből fkdó hálás köszöne tünket. A gyászoló cslád. Mindzon rokonok, ismerősök és jó brátok, kik felejthetetlen jó fiunknk Ifi. 3 ggsr Rándornli f. hó -én történt végtisztes ségtételén megjelentek, megje lenésükkel s részvétük kifejezé seikkel szivünk mély fájdlmán könnyíteni igyekeztek, ez uton is fogdják szivből jövő hálás köszönetünket. Jeger Nándor és neje, Kovács Emerenczi.

6 f rág Ilveszett egy SZŰrlcéS brn trkpuli ki,ted ról jelentkezzen V I. ker. Rók-utc szám ltt jutlmt kp. 342 ízv. Misán Györgyné e y kocsi homokot 8 koronáért szállít házhoz, egy ko m i v l koron helyszínen. Ngyon jó utj v n ; értekezni lehet sjtos picon. I 368 e Hpont friss tej kphtó Mátyás-utc 9 Mám ltt. 37 Hsznált pénzszekrényt megvételre kere kek. Cim kidóhivtlbn. 374 llkborju, veres trk, nyugti fj, lónpos eldó első ker. Gyuli-utc 37 fizám ltt. 375.Tnyás kerestetik Szbdság-tér 52 szám»lá. 376 Kőt bogly lucern dóktób eldó. ^Kecskeméti Géz női szbónál, Szegedi,utc 6 szám. 379 Május elsőre keresek belvárosbn egy.2 3 szobás lkást mellékhelyiséggel. [Cím kidóbn. 380 Árp és kukoricánk vló föld vn kidó ; pusztán Vörösmrty dűlőben. Tnyszám 556. Tudkozódni ugynott. 38 Bírói árverésen is>i4 jnuár 5-én délelőtt Órkor Ngy Sándor-utc szám ltt e g y S i n g e r vrrógép eldtik. 382 Kézikocsi vn eldó Mihály-utc 39 szám ltt. 384 ymát egészségest, csir mentesen Jdvrhelyi zöldségpici üzletében. 385 i Í ; ukoricánk vló 7 hold föld vn kidó kútvölgyi állomás közelébe; értekezni lehet özv. Berlh Antlnévl, Bercsényiute 6 szám ltt. 380 IldÓ ház. Rákóci-utc 37 szám ltti ház 342 négyszögöl portávl sürgősen eldó;.értekezni ugynott. 392 iszép hízó disznó vn eldó Andrássy-utc,23 szám ltt. 394 Csíp, CSUP liorsepröt vesz Vrgh Gyul vendéglős Kistcprt-utc. 354 iípy mázs vágott tűzif jó szárz 280 MII. házhoz szállítv I I I " ker. Szerencse-u. ill szám Égető János kereskedőnél. (Ugynott egy kihordó felvétetik 355 Eldó kutsl nyomáson egy fél nyomá si föld, mintgzdsággt szemben, ér tekezni lehet nyolcdik ker. Tuhutum-utc 9 szám ltt. 360 Kenyereháton z őrház mellett másfél Mshóld föld eldó. Értekezni lehet Rákó czi-utc 39 szám ltt. 362 Több flu csizmdi tnoncnk felvétetik F j f r l k Imrénél H. ker. Kigyó-utc 5 sz. ltt. 358 Stelnberger Izidornk Vjháti bérletén mely 90 számú őrházzl szemben vn, bárom bogly lucern szénáj eldő.ugynott dinnye lá földet hold számr lehet váltni még, értekezni Könyves-utc 5. szám lt:. 277 Föld eldás srklyi szőlők közt Gál Imrének 4 tny szám ltt hold föld lányávl együtt szbd kézből örök áron eldó, értekezni lehet helyszínen t u ljdonossl. 326 Eldó ház V I I I. ker. Szécsényi-utc 27 sz. télház ngyon kedvező fizetéssel eldó, I339 Mintegy 80 mmázs kitűnő jó gyepszép eldó. Megtekinthető V ker. Károlyiutc 8 szám, pic-és vsánponként. 325 Kukoric lá vló föld holdszámr kph tó Szörháton, értekezni lehet Károlyi-utc \9 szám ltt, mely ház eldó, esetleg két részben is. 260 Bor eldó, sját termésű lkodlmkr is lklms, második ker. Bem-utc sz. ltt. 278 ' Keveset hsznált 2 fényezett ágy, 2 ru gnyos mdrc, éjjeli szekrény olcsón jeldó Róni-utc 2 szám. 36!) FéílerffiS kocslk mindenfjt kordé és szán»4 és hsznált, egy zslus kocsi lóvl együtt olcsón eldó hetedik ker. Kállyutc 3 Tóth Gyul kocsifényezőnél: T noncok felvétetnek. 36 MájUS elsőre kidó Mkó Ljosnk Jóky utc 02 szám ltti srokház, melyben most is forglms kereskedés vn. 359 e lucsos segédet keresek állnvó mun Almisy Ljos ppuesosmester V.. Sárkáy-ute 6 nim ltt. 359 Tóth Ernő Bercsényi-utc 24 számú ház szbdkézből eldó. G9 Törmelékppir zsákszámr kphtó Reggeli Újság nyomdájábn. 00 I I I. ker Ilon-Utc számú ház, külső peperében 989 négyszögöl szöllő föld el költözés mitt sürgősen eldó- Értekezhet ni fenti szám ltt. 348 Második ker. Szél-utc 8 szám ltti h á ' szbd kézből eldó. 60 Éves kocsist keres Dr. Czkó Ljos or vos. Jelentkezni lehet Kluzál-utc sz. ltt. 35 I I I. ker. Pálifi-utc 48 szám ltti és V I. ker. Lendvy-utc 2 szám ltti ház igen előnyös feltételek mellett eldó; értekez ni lehetanlszfeld Sándor vskereskedésé ben. 343 Zsigmond-utc 5 szám ltti ujonn épült modern 0 évig dómentes srokház, ked vező fizetési feltételek mellett eldó eset leg régi házért is elcserélhető. 34 Utci lkás mellékhelyiségekkel zonnl kidó- Értekezhetni I. ker. Zsoldos-utc 26 szám ltt, pic és vsárnpokon. 344 Bokodl István és neje Könyves-utc 4 száin ltti ház más válllkozás mitt sürgősen eldó. Ugynott készülnek legjobb nygból, gépen kötött uj hris nyák és fejelések jutányos árbn. 283 Eldó hrmdik ker. ltti ház. Pál-utc 49 szám 286 Ingyenes tnyás kerestetik; értekezni le het htodik ker. Kluzál-utc 74 szám ltt. 287 Eldó ház. Második ker. Csillg-utc 2/b szám ltti 0 évig dómentes, eddig is jól jövedelmező m i lkás eldó és május elsején átvehető; értekezni lehet ötödik ker. Jóki-utc 77 szám ltt, Rdics Ist vánnál drb. öregtkrékpénztári részvény el dó. Cim kidóhivtlbn. 300 Hlmi József szöllő hlmi telepe ltt tób dinnyeföldet oszt, motor ekével fel vn szántv minptői kezdve lehet írt ni, kint helyszínen. 322 Félport ezer vájoggl eldó- Perzse lést géppel válllok VTÍL ker. Fáncsi-u 8 szám Mucsi János. 323 Éves gulyás kerestetik Cz. Molnár Imre sóstóprfi tnyájár, zonnli belépéssel. Értekezni lehet, Petőfi-utc l o szám ltt. 324 Első ker- Róny-utc I sz, ltt egv külön bejártú bútorozott SZOb zonnl kíűqugynott egy szob, konyh és pince zonnl vgy február -ére kidó. 367 J ó hngú Pthé grmfon sok lemezzel minden elfogdhtó áron eldó ötödik kerület Kisfludi-utc 5 szám ltt. 25 rfsfms legújbb kukoslllitoiuűll. ricmorzsoló gép bemut tás Klmár Zs. és Társ gépgyárbn, melynek megtekintésére felhívjuk tisz telt gzdközönség szives figyelmét. A bemuttás délelőtt 02 óráig és délután 24 óráig trttik meg. 39 M v n ELVESZETT egy szők koc süldő puszt 405 számú tnyából. A k i tud ról vlmit, jelentse htblki iskolánál, jutlombn részesül. (Post, Vásárhely-Kuts.) 373 o c s o I f r Coksz I. poroszszén legjobb minőségben és legolcsóbb árkon Blss József veszek, tnoncokt Telefon 869 Literesüvegeket fizetéssel felveszek. 335 Imre Károly. Az Erzsébeti-útfélen, 8-ík kilóméter külső dűlőjében, Fejes Bálintné földjéből kukoric föld kphtó holdszámr; érte kezni lehet helyszínen, vgy Kőlcseiutc 69 szám ltt; 282 npont Ajánlkozik mgános ember ngyobb gz dságb, vgy ursághoz első embernek. Czim Krsz Pál Kálly-utc huscsrnokábn. noncul felvétetik. ElSŐ kerület Gyuli-utc 6 szám 0-évig dómentes ujház eldó, vgy rozogább épületért elcserélhető. 268 Eldó szőlőföld- Ércnyomő és bádogos, vgy kizárólg ércnyomó tnoncokt fizetéssel felvesz Ber t Károly, második ker. Zrínyi-utc 40. Ugynott egy mechniki esztergpd eldó. 234 Kishomokon 2 kt. hold beültetett sző lőföld sok gyümölcsfávl egy drbbn vgy kisebb részletekben, előnyös felté telek mellett szbdkézből eldó. Tud kozódni Dr. Sándor Jenő ügyvédnél. 390 Gyenge bárányhs kphtó klgr. kor. 80 Vrg fillér Dezső 56 éves f i u t388 Imre Rdroíj Pecsételt üvegekben méri tisztán kezeit jó érett szőlőből borlt literenként egy koronáért Kácser. Ngyobb vételnél ár engedmény. Gróf Bercsényi-utc 27 szám. 63 borsi J h í i i i É l i i. Kácser építő mesternek tói tnyáján En gedélyezett nyugti fj bikáj vn 4 kor. 40 filiér hágtsi díj. 62 bor-drk. Csongrádi I í 3 l i i l e r s i l l e r 4 fi!, é e z e r j ó BU B k t o r 7 rizling 84,j ő r i z l i n g 9 0 házhoz küldve. í t 99 5 Í 99 Telefon 00, Imre Károlynál. Engei zo&gorrktírábn Imre m HMM egyedüli képviselete. Hngolások, jvítá sok olcsón válltink. 393 Á Jisi-i számi Mi ngyobb mennyiségű vályog vn eldó. Ugyncsk h á z is900 négyszögöl p o r t á v l, vályog v e r ő teleppel eldó. 333 Eidő M l. 00 klgr. prim vegyes keménytüzif felvágv házhoz szállítv K 2.80 Hsábos 00 klgr. K 2.40 Lázár-utc koronától kezdve, legkedvezőbb f i zetési feltételek mellett kphtók SZEGEDEN, Fekete Ss-utc 7 szám ltt HU" Honr Tlz drb közgzdsági bnkrészvény el dó Szbdság-tér 30 szám ltt; érte kezni pic- és vsárnpokon Krdos J á nossl helyszínen. 285 Minden hölgy, k i egészségét szereti, ke resse fel bizlomml jóhirnévnek örven dő fűző üzletet, hol mérték után is ké szülnek igen kényelmes, jó fűzők. Allnj dó ngy rktár minden elképzelhető fűző-különlegességekben. Fűzők tisztítás s jvítás pontosn és jutányosán eszkö zöltetik. Szentesi-utc szám. Zöldség pic, Görög plot. ibbís»er G v u l. Kovács Bálintnk Mártélyon htszáznégy szögöl szőlője és Mátyás-utc 44 számú ház eldó ; értekezni lehet Mátyás-utc 44 szám ltt. 320 fkereskedő, 42. Gyümölcs-, gesztenye- és cukork pko lásr lklms tiszt fehér hulldékpplr kilószámr vn eldó Reggeli Újság nyomdájábn. 9 9 ElSŐ ker. Sziváivány-utc 4 számú ház nk fele része örök áron eldó, vgy árendáb kidó; értekezni lehet hrmdik ker. Fecske-utc 5 szám ltt tuljdo nosnál. 37 Szent István-Utc 68 szám ltti ház ked vező feltételek mellett sürgősen eldó. 330 négyszögöl. A l i 2 szob, konyh, 2 kmr, 4 lór vló istálló, 2 kocsir vló szin. és egyébb melléképületekből. Tud kozódni lehet helyszínen. 220 Dmjnlch-Utc 3 számú ház mely 5 szép szob és mellékhelyiségekből áll kedvező felételek mellett olcsóért eldó zonnl át is vehető. 59 Kisfludi-utc 59 szám ltt házikenyér sütődét nyitottm, hol 3 l kr.-éft jó kenyeret lehet kpni. Sütést szerdán és szombton válllok. 338 Újonnn épült, vízvezetékkel, villny világítássl, villnyos csengővel és min den szükséges mellékhelyiséggel ellátott kőház kedvező fizetési feltételekkel el dó, zonnl átvehető. Lehel-utc 5 szám : értekezhetni Dr. NyikOS Dezső ügyvéd úrrl. 38' 679 sz. 93 végrh. 7 i Alulírott birősági végrehjtó z 88. évi LX. t.-c értelmében ezennel közhírré teszi, hogy hmvásárhelyi k i r. járásbíróságnk 93. évi V. 435 számú végzése következtében Hivtlból. Révi Testvérek könyvkereskedő' cég j vár 34 kor. f i l l. s jár. erejéig 905. évi november hó 4 n. fog ntosított kielégítési végrehjtás ut ján fogllt és 225 kor. fill.-re becsült következő' ingóságok, u. m. : Házi bútorok, könyvek és más tár gyk nyilvános árverésen eldtnk. Mely árverésnek hmvásárhelyi kir. járásbíróság 93-ik évi V. 435 számú végzése folytán 34. kor. fill. tőkekövetelés, ennek 94. évi november hó npjától járó 5 % kmti, /s / váltódij és eddig összesen 76 kor. 09 fill-ben bíróilg már megállpított költségek erejéig, Hmvásárhelyen, Oldlkosár utc 6 sz.. leendő megtrtásár 94. évi jnuár hó 3-ik np jánk délutáni 2 óráj htár időül kitüzelik és hhoz venni szándékozók ezennel oly megjegy zéssel hivtnk meg, hogy z érin tett ingóságok z 88. évi LX. t.-c. 07. és 08. -i értelmében kész pénzfizetés mellett, legtöbbet Ígé rőnek, szükség esetén becsáron lul is el fognk dtni. Amennyiben z elárverezendő ingóságokt mások is le- és felül fogllttták és zokr kielégítési jogot nyertek voln, ezen árverés z 88. évi LX. t.-c értel mében ezek jvár is elrendeltetik. Kelt Hmvásárhely, 94. évi j nuár hő 3. npján. 0 Ö. Szbó József k i i. bir. végrehjtó.

7 94. jnuár 3. Sürgöny! F r i s s disznó fej é s láb kphtó nponkint V I I. ker. Bjz-utc 46 szám ltt, kilónként 70 fillér. 330 május ~jére 34 szobás 390 füszerkereskedőnél, Kossuth-tér. Szárz Htodik ker. Np-utc számú ház (Np-, Mátyás- és Kluzál-utcák tlálko zásánál) 550 négyszögöl telekkel; két portánk is bőven elég, teljesen teher mentesen eldó; értekezhetni tuljdo nos Vsváry Elemér gyógyszerészszel. (Susáni gyógyszertár.) 39 Én csk RÁKÓCZY VIKTOR,.R0dQStó"-hoz c. jóhirnevü vendéglőben, mert ott már 30 kor.-től kezdve meg kpj z ember ngy termet, borivó helyiséget, mely 230 háznk meg felel legújbb rendszerű husfőzők, z összes mellékhelyiségeket és be csületes kiszolgálást. 3 melyre tgokt ezennel meghívjuk. H közgyűlés kellő számú tgok hiányábn megtrthtó nem voln, z esetben f. évi február 5-én, délután 2 órkor ujbb gyűlés trttik, melyen tekintet nélkül meg jelentek számár htározt hoztik. TÁRGYSOROZAT: Az igzgtóság jelentése és mérleg bemuttás. Felügyelőbizottság jelentése felmentvény megdás tárgyábn. Az lpszbályok 3, 4., 5 0., 8., 20., , 3., 36., 47. módosítás. Elnök, lelnök, igzgtóság és felügyelőbizottság válsztás. Indítványok. flz iflzgíóság. HTéríegszáml 94. lnndr hó -én. VAGYON TEHER Részjegytőke Ért. csökk, felszer.-bői H ingóságokból gépekből Trtlék tőke Ujbb eszk. besz. lp Fel nem vett igzg jut. Fel nem vett osztlék Tiszt hszon ! , inuáv Uzleteredméngszámí 94. KÖLTSÉG hó -én. JÖVEDELEM Termelt nygokból Átírási dijkból Ferenc J ó 30 Keller ffiffts 59 8 <íj! Uj! keresse föl Hfl7flRYECZ-féíe szbóüzletet, szép és olcsó ruháé rím (A Szppnos dr. féle házbn.) Tisztelettel: Hivtlos h i r d e t é s. Az 894. évi XII. t.-c, vlmint z e törvény végrehjtás tárgyá bn kibocsátott sz. F. M. számú miniszteri rendelet és város törvényhtóság áltl lkotott állttenyésztési szbályrendelet ér telmében mind zon állttuljdono sok, kiknek tuljdonábn közte nyésztésre hsználndó bik, kn és kospálltik vnnk, trtoznk ezen pálltokt minden évfebr. 5-ig bejelenteni. Felhívom ebből folyőlg mind zon állttuljdonosokt, kik tu ljdonukbn lévő bik, kn, és kos p álltikt mások állti fedez tetésére kívánják hsználni hogy zokt lólirott tnácsnoknál tör vényes következmények terhe ltt f. évi febr. hó 5-ih npfáig múlhttlnul jelentsék be. Minthogy pedig z utóbbi évek tnulság zt muttj, hogy éppen legkiválóbb pálltokkl ren delkező tuljdonosok ezen páll tikt be nem jelentették, felhívom őket, hogy z álltállomány neme sítése céljából pálltikt fenti htáridőig ugyncsk jelentsék be. hogy zok később megtrtndó vizsgáltokon köztenyésztésre enge délyezhetők legyenek. Hmvásárhely, 94. évi jnuár hó 2-ikén, Bereck Pál v, gzd. tnácsnok. Vn szerencsém értesíteni közön séget, hogy Deák Ferenc-utc SZám ltt mi kor igé nyeinek megfelelő cípész üzletet nyitottm. E l válllok min dennemű ci pők és CSÍZ"., mák készíté sét, ngol, frnci és meri ki formákb, várv vgy szegezve, vlmint bármely hibás, vgy fájós lábr. (Olrtopédh) müclpöt leg jobb kivitelbe. Jvítást gyorsri és pontosn készítek. A n. é. közönség b. pártfogását kérve tisztelettel: ' B e v S c z uri- ándor és női cipész. 308 ti társt keresek. Felire, vgy negyedire, évi gyártás 6 millió. Feltételek megtudhtók Mészhomok téglgyár Orosház. Ügynökök dijzttnk. 365 Özletátlielyezés és megnyyobiiitásl Vn szerencsőm ngyérdemű kö zönség szives tudomásár hozni, hogy vegytisztitő és kelmefestő üzletemet megngyobbítv, Szegedi-u. 2 sz, lá, Imre Károly ur füszerüzlete mellé he lyeztem át. A munkák jó hírnévnek örvendő sze gedi iprtelepemen készülnek el. Férfi-, női- és gyermekruhákt, báli és estélyi ruhákt, pipere és szőrme dolgokt, tiszti egyenruhákt, bútorszövetet, sző nyeget, csipke és szövet függönyöket stb. Különös gonddl, szkszerűéi) ve gyileg tisztítok meglepő olcsó r i o n. Különlegesség: structollk vegyileg tisztítás, festése és gondoritése. A tisztításr átdott férfiruhák gondosán ki is jvítttnk. Gyászesetben szövet és selem ruhák, vlmint férfi öltönyök soron kivül egészben festetnek feke tére. J ó munkáért elismerő levelek z ország minden részéből. Utolérhetetlen munkképesség Meglepő olcsó á r k! A ngy érdemű közönség szives párt fogását kérve vgyok kiváló tisztelettel LÜGZA JÓZSEF vegytisztitó-kelmefögtő. Lkodlom, disznótor, kár látó és n CP VV II Il Cüi pduni Vlf ItJ) jánlom sját fejtésü szvtolt, tisztán kezelt uj és ő borimt z lnti árkon. EJ Eg B5 72 fillér i liter kövidink m 72 fillér 72 fillér I liter 6 bor, 9. termésű fcor. Továbbá jánlom kitűnő rdi pálinkáimt, vlmint kisűstön főzött törköly, brokr S llv, vlódi tne rumjimt különböző árbn és minőségben, úgyszintén mindenne mű édesített Itlokt. Krácsony és újévre z összes rőfös és divt kelméket, úgy szintén menysszonyi kelengyéket mélyen leszállított árkon árusítom. Ngy rktáí fűszer-árukbn, minden npi áron és friss állpotbn. klgr, uj dió 72 fillér. A szb dlmzott TERRENOL" pl egyedüli lerkt. A Dun biztosító társság főügynöksége. Számos látogtást kérve mrdok tisztelettel V I I I. ker. Széchenyi-tér 8. Telefon 6 w j «r ««. S szám. Szép fli nptár jándékb. MlStVOlCZl l\ythltt z elnök. Qregs IRáté, Kincses 3ános, ToIJÍer mrion, Lencse flndrds, Szép Imre, Bán IRáté, Égető Sándor, Horovitz IRór, Elek Imre, Rovák 3ózseí, Engelthller Kálmán, Fleíssig Sózsef igzgtósági tgok. Jelen mérleg- és üzleteredményszámlát átvizsgáltuk, fő- és mellék könyvekkel összehsonlítottuk, mindenben egyezőnek és helyesnek tláltuk. Bánli Sános Brics Rozáliánk z Erzsébeti-útfélen Ppi mlom dűlőben 3S8 tny szám ltt 0 hold földje sürgősen árendáb kidó.. _ 370 Ngyobb vételnél árengedmény! Égető Imre könyvelő. Kidó fől& b csinos vőlegény kr lenni, Cipész üzlet. liter rizling liter kdrk Gross Sándor tlicsk készítő iprtelepén, zsef-sugárut 87 szám ltt I. évi közgyűléséi, Házbérek Lőtrtási költség Gyári üzem költség Nyers nyg Tisztviselő fizetésekre Adókr Üzleti költség Felszerelések ért. csök. Gépek Tiszt hszon L j o s 306 A hmvásárhelyi Vendéglősök, Itlmérők és K e r e s k e kedők Szíkvizgyári Szövetkezete 94. jnuár 29-én délután 2 órkor szikvizgyár helyiségében trtj Felszerelésekben Gépekben Ingóságokbn Készpénzben Értékppír előleg Rktárkészlet Átmeneti számlán T r e n c s é n i Hvnyecz J ó z s e f n é. Meghívó ink tűzif fütő forgács, fürész por rendkivül olcsó áron kphtó : lüj lkás. C i l k XI. 7. VÁSÁRHELYI' R E G G E L I ÚJSÁG Szécséner IRór f e l ü g y e l ő b i z o t t s á g i tgok. 93. jnuár -én volt 52 tg 253 üzletrészszel. 94. jn. -ín 46 tg ~ 253 üzletrészszel, Megkezdődött Krácsonyi- és Újévi lklmi vásár Neumnn Vilmos rőfös- és divt áru üzletében, hol z idei szezon legújbb szövetei, selymek, bársonyok, ngol kelmék, fehérnemüek, ágy- és sztlteritők, pplnok, sző nyegek, sálk, téli- és berlini kendők és minden rőfös áruk legjobb minőségbe, mélyen leszállított árbn lesznek elárusítv, NEUMANN VILMOS

8 Telefon 35 szóm. Áltlánosn megbízhtónk ismert legolcsóbb bevásárlási forrás! Kemény Telefon 35 szám. T á r jánlják dus válsztékú rktárukt, legjobb minőségű v r r ó g é p e k és b e s z é l ő g é p e i! b e e, jótállás és kedvező részletfizetés mellett. Vlóbn látványosságok most beérkezett finom v r r ó g é p e k külföldi JE, és kisebb és ngyobb, egy és két lt \^[H beszélőgépen, <' r árusítunk, mint bárhol. Legngyobb rktár z eredeti Kemény v r r ó g é p e i lumbi", Pthé", cil", Prlment" Víllnyerőre berendezett, utogén heggesztővel is felszerelt áltlánosn kedveltek! ngy Tnoncot, feí 4 évei betöltötte, fizetéssel vesz fel Tudtom, é. gzd és u r i közön éggel, hogy merték után legdivtosbb Müvetekből egy öltöny rubát csk 30 kowriáért készítek, kívántr házhoz min tákici megyek. Müiler Miks 906 Hódi Pál-utc szám. Vékes ház f-ső osztályú száráz bükkhsábfát g rntált 00 Mm.' nettó súlybn 25 ko ronáért szállít Vásárhely állomásr szállítv : Megrendeléskor 0 rétik. Eldó llutormárvány munkák legszebb, legjobb kivitelben legolcsóbb árkon egyedül csk KISS B E R T A L A N tnk sági tkrék tött, Mucsi S á n d o r géplktos mester. Tnulók Mvétetnek. fizetéssel ^ koron előleg ké248 üzlet. Hí Andrássy-utc 7 szám, Orovee féle iiázbn sját készitményü ebédlő, háló ürl szobák és szlon berendezések. Noiváiszték festett bútorokbn- Réz és vs bútorok. Gyermekkocsi és ágyk. SzlOii lukszu6 dolgok,ngy válsztékbn. Feltét len bizlom olcsó árk, szolid kiszolgálás. Szíves látogtást.kér.. ;...,'?.,;,>. Tisztelettel: v. első hmvásárhelyi és orosházi disztemetési intézetében és vil lnyerőre berendezett kőfrgó ',:-: gyárábn kphtók. Semmiféle gzdsági gépet, nem kell elhjítni ddig, mig fel nem keresi pcsi Sándor iprtelepét, hol megjví és újjálkítnk bármilyen gzd gépet legngyobb berendezéssel. Bármilyen vsszerkezet, kerítés, kpuk, tűzhelyek, újonnn vló készítését, Jvítását, nikkelezését, glvnizálását, ön Tsk forrsztásit és csillárok átl. Ittsát szkszerűen, pontosn végzi részvénytársság. Bocsor Pál Dáni-utc 72 szám ltt levő fűszer és korlátln itlmérésü, jó menetelü üzlete házzl együtt más válllt mitt zonnl eldó. 230 Sírkövek, temetői müvek, épület jvitó TŰZIFA. Reggeil Íjig péjs.orosházi F t e m i i i Csk 30 koron. Go- Odeon", Fvorit', Spees gf Didl" hnglemezekben. és legolcsóbbn fest és tisztít' diszes báli és lkodlmi női ruhákt stb. ruhfestő és vegytisztitó, Petőfi-utc 23 szám. Ugynott egy jó f i u tnoncnk felvétetik Értesítem z igen tisztelt gzdálkodó közönséget, hogy megérkeztek legerősg bb és legjobb erdélyi lópokrócok leg finombb beszegett, ülés tkrók, erdélyi hosszú szőrű sub pokrócok, legfino mbb tigris előtkrók. lklmzottk ré szére meleg tkró pokrócok, mind eze ket, legolcsóbbn és legngyobb válsz tékbn cskis nállm lehet beszerezni. Úgyszintén legjobb erdélyi és szebeni szürposztóból készült szép szűröket gz dák részére, finom kbát szürköpönyegek és kocsisok részére, szép kerek gllérú szűrök legolcsóbbn nállm szerezhetők meg. Szőrtriszny és izzsztóból ngy válszték. Tisztelettel 647 Szbó Mihály szűr- ős pokróc-üzlete, Dmjnich-utc 25 'Kényelmes fizetési feltételek. Az elfflult osipiési H á t J á n o s n k BodZásprtí iskol mellett levő t nyáján egy kzl gyep és egy kzl i i c e r n s z é n á j el dó. Ugynott egy Gídrán ne vű állmi m é n szintén eldó 33 Értesítem z igen tisztelt vásárló kö zönséget, hogy mlmombn mindennemű klács- és kenyér liszt, dr, korp ugy kicsinyben, mint ngybn, jutányos árbn kphtó. Egy fordíthtó biliárd sztl minden elfogdhtó árért eldó. Úgyszintén lko dlmi és disznótori bor kphtó olcsó árbn. 983 Tisztelettel: SQLTi bor-, ser- és pálink üzletem házzl együtt kedvező fizetési feltételek mellett elköltözés mitt eldó; értekezni lehet Dréher sörrktárbn. 3it> WSLfflŰS. Glmb-utci körben sürgősen jutányo ss) sán eldó. sürgősen i s hold szántó föld tnyávl pusztán, szőkehlmi dűlőben; értekez hetni Gróf Bercsényi-utc szám ltt. 33 mc ".".>.!, müsztlös. Telefon 0. Ügyes fiuk tnoncnlc felvétetnek. Értesítés. ü e m é n y iiessélőiféisefl legjobb hngúk! k r á c s o n y f siessek s legnemesebb fikávék, teák rumok és cukorkák, csokoládék és dessert bonbo nok, tesütemény, olsz mrőni, dió, mo gyoró, füge, dtoly, mlg, citrom, n rncs és friss fűszeráruk, vlódi kini o r o s z teák, legfinombb jgzl ngol te-run!0k, pom pás izü kisüstön főtt törköly, seprő, b rck, szilv és gyümölcspálinkák, cognk és likörök, tisztán kezeit homoki és he gyi borok, oljos és pácolt hlk, sjtok, tűrők. Disznóöléshez jó rizs és köles kás. Npont friss pörköl? kávék házhoz szállítv is legolcsóbbn beszerezhetők S z m á K Károlynál Szegedl-ut Kovács József ur ház. Nnont friss te-vl. Telefonszám 9?. Aipsttottisso. (BORBAlé h beáll szükséglete, ugy bizlomml mehet Széeséner Mór Itlmérésébe I.. Szentesi-utc 63, hol mese jó 6 fokos siller bort knht literenként 72 fillér. Kitűnő zöld fehér rizlinget 80 fillér, tör köly, szilvpálinkát és rumot már.20 fillérért, de sját főzésű pálinkákt 2 k o ronáért szolgálnk k i és z első vételnél már meg fog győződni, hogy ez nem lárm, hnem JÉ m Ngyobb vételnél árkedvezmény. SOS Aki szép elegáns cipőt és olcsó kr, keresse f e l Ngy L. Imre Andrássy-utc 39 számú Üzletét, hol legelegánsbb férfi- és noí cipők készülnek. Jvítások gyorsn és pontosn eszközöltetnek. :-: Tessék prób rendelést tenni. :-. Tisztelettel: 274 NAGY L I M R E cipész-mester. Egy tnuló felvétetik. Lelkiismeretes kiszolgálás " Szombthely, " " Budpest ismét fényes beigzolást nyert, hogy Mgyr Motor U é s 'Gépgyár legjobbk, újból több s z á z gzd elismerő- é s h á l - l e v e l e bizonyítj z t. tttttff j 4 t i i " f l»»vrtiiimi üzemért és tiszt cséplésért. Legngyobb teljesítmény. Cséplőgrniturák, motorok, mlom berendezések, rktáron w 99 IfERCUR megteklnthetöl Géprktárbn." Hódmeze-Vásárhely, Nyomtott Kinizsi-utc. szám és Reggeli Vásártér.üjság körforgógépén. ÁUndógépkiállitás l Vásárhelyi

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ 33. szám Ára: 3887, Ft TARTALOMJEGYZÉK 62/2006. (III. 27.) Korm. r. Az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól...

Részletesebben

"ALAPÍTÓ OKIRAT... A továbbiakban változatlanul a 13. ponttal bezárólag. Határidő: határozat megküldésére: 199 6. október 30.

ALAPÍTÓ OKIRAT... A továbbiakban változatlanul a 13. ponttal bezárólag. Határidő: határozat megküldésére: 199 6. október 30. -8 4 - (...) "ALAPÍTÓ OKIRAT... (Változtlnul 12. pontig) 12.) Az intézmény vezetőiét pályázt útján Várplot város Önkormányztánk Képviselő-testülete htározott időre nevezi k i. Az áltlános iskolábn két

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 16., péntek TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról... 10754 Oldal 2007: CXXVII. tv. Az ál ta lá nos for gal

Részletesebben

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd 79. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: XLVI. tv. A ma gyar ál lam pol gár ság ról szóló 1993. évi LV. tör vény és a kül föl di ek be uta

Részletesebben

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek 75. szám Ára: 2478, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXI. tv. A cég nyil vá nos ság ról, a bí ró sá gi cég el já rás ról és a vég el szá

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM TARTALOM TÖRVÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK UTASÍTÁSOK

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM TARTALOM TÖRVÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK UTASÍTÁSOK LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. TARTALOM TÖRVÉNYEK Oldal Oldal SZEMÉLYI HÍREK 2006. évi LI. tör vény a bün te tõ el já rás ról szó ló

Részletesebben

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions Tenor 1 Tenor 2 Bariton Bass Trumpet in Bb 1 Trumpet in Bb 2 Trombone Percussions Organ 136 Con Dolore Tube bell X. Nikodémus: Mer - re vagy, Jé - zus, hol ta - lál - lak? Mu-tass u - tat az út - ta- lan

Részletesebben

% &'( Kedves Gyerekek! Nagyon szép ünneplést kívánok nektek ilyenkor decemberben! Addig is várom a leveleiteket!! " # $ %! & '

% &'( Kedves Gyerekek! Nagyon szép ünneplést kívánok nektek ilyenkor decemberben! Addig is várom a leveleiteket!!  # $ %! & ' !"#$ % &'( Kedves Gyerekek! Ngyon szép ünneplést kívánok nektek ilyenkor decemberben! Addig is várom leveleiteket!! " # $ %! & ' ())* + Az jándékosztó Mikulás eredetileg ktolikus vllású vidékeken Szent

Részletesebben

145. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal

145. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek 145. szám Ára: 1344, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXVII. tv. A fog lal koz ta tói nyug díj ról és in téz mé nye i rõl... 10192 282/2007.

Részletesebben

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27.

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. T A R T A L O M Szám Tárgy O l d a l Törvények 2006: X. tv. A szövetkezetekrõl --------------------------------------- 370 2006: XI. tv. Az ál lat

Részletesebben

A Kormány 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelete

A Kormány 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelete 2556 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2007/39. szám A Kormány 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelete a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM BM együttes rendelet módosításáról A köz úti köz le

Részletesebben

A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete

A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete 2009/96. sz m M A G Y A R K Z L N Y 24407 A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete a k lcs n s megfeleltet s k r be tartoz ellenдrz sek lefolytat s val, valamint

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek. 133. szám. Ára: 465, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek. 133. szám. Ára: 465, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek 133. szám Ára: 465, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek 133. szám TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 19., szerda 46. szám I. kötet Ára: 1679, Ft TARTALOMJEGYZÉK 20/2006. (IV. 19.) BM r. A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek, valamint

Részletesebben

TRIANONI EMLÉKMŰ-AVATÁS

TRIANONI EMLÉKMŰ-AVATÁS TRIANONI EMLÉKMŰ-AVATÁS A Község Képviselő testülete márciusi soros ülésén döntött, hogy 2010. június 4 én, Trinoni békediktátum láírásánk 90. évfordulóján emlékművet emeltet Lőkösház központjábn, Ktolikus

Részletesebben

Boldog, szomorú dal. 134 Tempo giusto. van gyer - me- kem és. már, Van. Van. már, fe - le - sé - gem. szo-mo - rít - sam? van.

Boldog, szomorú dal. 134 Tempo giusto. van gyer - me- kem és. már, Van. Van. már, fe - le - sé - gem. szo-mo - rít - sam? van. Boldog, szomorú dl Kosztolányi Dezsõ Soprn 13 Tempo giusto Lczó Zoltán Vince Alt Tenor Briton Vn már ke - nye-rem, bo- rom is vn, vn gyer - me- kem és Bss Vn Vn fe - le - sé - gem. Szí - vem mi-nek is

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. jú li us 8., szerda TARTALOMJEGYZÉK Oldal 95. szám 2009. évi LXXVII. tör vény A köz te her vi se lés rend sze ré nek át ala kí tá sát cél zó tör - vénymódosításokról...

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS!

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! LVII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 1-120. OLDAL 2007. január 9. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1113 FT FELHÍVÁS! Fel hív juk tisz telt Ol va só ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán köz zé

Részletesebben

III. Az Alkotmánybíróság teljes ülésének a Magyar Közlönyben közzétett végzése

III. Az Alkotmánybíróság teljes ülésének a Magyar Közlönyben közzétett végzése III. Az Alkotmánybíróság teljes ülésének a Magyar Közlönyben közzétett végzése 31/2006. (VII. 5.) AB végzés 1021 31/2006. (VII. 5.) AB végzés Az Al kot mány bí ró ság al kot mány jo gi pa nasz és utó

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám TARTALOMJEGYZÉK 2008:

Részletesebben

NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339

NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339 NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339 338 A fény ké pe ket a Ma gyar Nem ze ti Mú ze um Tör té ne ti Fény kép tárából (Nép sza bad ságar chí vu m, Ká dár

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 7., szerda TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXI. tv. Egyes szo ciá lis tár gyú tör vé nyek mó do sí tá sá ról... 10456 2007: CXXII. tv. A szol gá la

Részletesebben

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102.

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. szám II. rész JOGSZABÁLYOK A Kormány rendeletei A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete a felszín alatti vizek védelmérõl A Kor mány a kör nye zet vé del

Részletesebben

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda 38. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 79/2006. (IV. 5.) Korm. r. A fel sõ ok ta tás ról szóló 2005. évi CXXXIX. tör vény egyes

Részletesebben

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek 155. szám Ára: 1110, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2008: LXI. tv. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szóló 1992. évi XXXIII. tör -

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM V. ÉVFOLYAM 1. szám 2007. ja nu ár 31. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA Szo ci á lis Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Akadémia u. 3. Telefon: 475-5745 Megjelenik szükség szerint.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVIII. ÉVFOLYAM 14. SZÁM 3657-3768. OLDAL 2008. július 7. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1365 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, köztársasági

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. szeptember 20. Megjelenik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/38. szám Ára: 315 Ft TARTALOM Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szervezeti hírek A Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd 148. szám Ára: 1701, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2006: C. t v. A kül föl di bi zo nyít vá nyok és ok le ve lek el is me ré sé rõl szóló 2001.

Részletesebben

Ajánlat. Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től

Ajánlat. Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től Ajánlat Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től UNIQA Biztosító Zrt. 1134 Budapest, Károly krt. 70 74. Tel.: +36 1 5445-555 Fax: +36 1 2386-060 Gyertyaláng III. Temetési biztosítás Ajánlatszám: Ajánlat

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 2. szám 2008. feb ru ár 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

28. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, már ci us 10., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1863, Ft. Oldal

28. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, már ci us 10., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1863, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 10., péntek 28. szám TARTALOMJEGYZÉK 49/2006. (III. 10.) Korm. r. A föld gáz el lá tás ról szóló 2003. évi XLII. tör vény egyes ren del ke

Részletesebben

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2006. május 12. 943 Ft. Szám Tárgy Oldal.

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2006. május 12. 943 Ft. Szám Tárgy Oldal. CXXXIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2006. május 12. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA 943 Ft T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal Jog sza bá lyok 95/2006. (IV. 18.) Korm. ren de let 11/2006. (IV. 10.) HM ren

Részletesebben

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal. Jog sza bá lyok. Ha tá ro za tok. Miniszteri utasítások

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal. Jog sza bá lyok. Ha tá ro za tok. Miniszteri utasítások CXXXIII. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 2006. áp ri lis 26. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA 943 Ft T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal Jog sza bá lyok 71/2006. (IV. 3.) Korm. ren de let 80/2006. (IV. 6.) Korm.

Részletesebben

GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL

GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL 182 SZÖVETKEZÉS XXXIII. évfolyam, 2012/1 2. szám Dr. Kár olyi Géza 1 GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL Cselekvési változatok A szö vet ke zet a ha tá lyos meg fo gal ma zás 2 sze rint:

Részletesebben

Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám TARTALOMJEGYZÉK

Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám TARTALOMJEGYZÉK Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYEK 2006. évi LIX. tv. Az államháztartás egyensúlyát javító különadóról és járadékról... 224 2006. évi LX. tv.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú li us 5., kedd 92. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: LXX. tv. A fog lal koz ta tás elõ se gí té sé rõl és a mun ka nél kü li ek el lá tá sá ról szóló 1991.

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 1. (1) A ren de let cél ja a mo ni tor ing ada tok egy sé ges rend - szer alap ján tör té nõ adat szol gál ta tá si ke re te i nek meg ha tá - ro zá sa. (2)

Részletesebben

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE XIII. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2007. SZEPTEMBER 30. 2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE A Turisz ti kai Ér te sí tõ Szer kesz tõ sé ge

Részletesebben

40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal

40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek 40. szám Ára: 207, Ft TARTALOMJEGYZÉK 83/2006. (IV. 7.) Korm. r. A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és

Részletesebben

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)...

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2011. áp ri lis 30. TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... Oldal Melléklet

Részletesebben

Gyõr Megyei Jogú Város Önkormányzata egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása (12070/2004)

Gyõr Megyei Jogú Város Önkormányzata egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása (12070/2004) 356 Közbeszerzési Értesítõ, a Közbeszerzések Tanácsa Hivatalos Lapja (2005. I. 5.) 1. szám Pos tai irá nyí tó szám: 1163 Te le fon: 401-1459 Telefax: E-ma il: B. MEL LÉK LET: A RÉ SZEK RE VO NAT KO ZÓ

Részletesebben

- 27 - (11,05 Miskolczi Ferenc megérkezett, a létszám: 21 fő)

- 27 - (11,05 Miskolczi Ferenc megérkezett, a létszám: 21 fő) 27 A ház hét minden npján progrmokkl telített. Kb. 900 fitl fordul meg hetente z állndó progrmokon. A próbák, z összejövetelek hosszú évek ót ugynzon helyen, ugynzon időpontbn vnnk. A megszokottság egyegy

Részletesebben

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott Me se ku tyá val és bi cik li vel Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott egy gyö nyö rû bi cik lit. volt két nagy ke re ke, két kis ke re ke, egy szél vé dõ je, ben zin tar tá lya, szi ré ná ja,

Részletesebben

96. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2009. jú li us 10., TARTALOMJEGYZÉK. péntek. Ára: 3825 Ft

96. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2009. jú li us 10., TARTALOMJEGYZÉK. péntek. Ára: 3825 Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. jú li us 10., TARTALOMJEGYZÉK Oldal péntek 96. szám Ára: 3825 Ft 2009. évi LXXX. tör vény A Bün te tõ Tör vény könyv rõl szóló 1978. évi IV. tör vény

Részletesebben

(Margitszigeti sétány, 1940 körül; MNM) Copyright Márai Sándor jogutódai L. C. Gaal (Toronto)

(Margitszigeti sétány, 1940 körül; MNM) Copyright Márai Sándor jogutódai L. C. Gaal (Toronto) A borítóillusztráció Gruber Ferenc fotójának felhasználásával készült (Margitszigeti sétány, 1940 körül; MNM) A borító Kiss László munkája. Copyright Márai Sándor jogutódai L. C. Gaal (Toronto) Kiadja

Részletesebben

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 29., csütörtök 172. szám II. kö tet TARTALOMJEGYZÉK 125/2005. (XII. 29.) GKM r. A köz úti jár mû vek mû sza ki meg vizs gá lá sá ról szóló

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. március 8. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/10. szám Ára: 345 Ft T A R T A L O M I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Sze mély ügyi hírek...

Részletesebben

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM AZ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA B U D A P E S T, 2 0 0 6. F E B R U Á R 2 8. TARTALOM Oldal TÖRVÉNY 2003. évi CXXIX. tv. a köz be szer zé sek rõl (egy sé

Részletesebben

72. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. május 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal

72. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. május 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. május 31., kedd 72. szám Ára: 506, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2005: XXXVII. tv. Má jus 9-e Eu ró pa Nap já vá nyil vá ní tá sá ról... 3520 2005: XXXVIII. tv.

Részletesebben

13. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, ja nu ár 30., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3555, Ft. Oldal

13. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, ja nu ár 30., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3555, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. ja nu ár 30., péntek 13. szám TARTALOMJEGYZÉK 19/2009. (I. 30.) Korm. ren de let A föld gáz el lá tás ról szóló 2008. évi XL. tör vény ren del ke zé

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás egységes szerkezetben

ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás egységes szerkezetben ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás egységes szerkezetben A je len mó do sí tás sal az Ala pí tók a Fô vá ro si Bí ró ság ál tal nyil ván tar - tás ba vett Ala pít vány Ala pí tó oki ra tát úgy kí ván ják mó do sí

Részletesebben

147. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2116, Ft. Oldal

147. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2116, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök 147. szám Ára: 2116, Ft TARTALOMJEGYZÉK 246/2005. (XI. 10.) Korm. r. A vil la mos ener gi á ról szóló 2001. évi CX. tör vény

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 26., kedd. 31. szám I. kötet. Ára: 895, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 26., kedd. 31. szám I. kötet. Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. feb ru ár 26., kedd 31. szám I. kötet Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. feb ru ár 26., kedd 31. szám I. kötet TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! Tartalom VI. ÉVFOLYAM 1. szám 2008. ja nu ár 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

A Szolgáltatás minőségével kapcsolatos viták

A Szolgáltatás minőségével kapcsolatos viták I. A Szolgálttó neve, címe DITEL 2000 Kereskedelmi és Szolgálttó Korlátolt Felelősségű Társság 1051. Budpest, Nádor u 26. Adószám:11905648-2- 41cégjegyzékszám: 01-09-682492 Ügyfélszolgált: Cím: 1163 Budpest,

Részletesebben

12. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. február 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

12. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. február 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. február 3., péntek 12. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 22/2006. (II. 3.) Korm. r. A fiatalok lakáskölcsönéhez kapcsolódó állami kezesség vállalásá

Részletesebben

115. szám 1. kö tet* A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. 1 2. kö tet ára: 5124, Ft

115. szám 1. kö tet* A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. 1 2. kö tet ára: 5124, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek 115. szám 1. kö tet* 1 2. kö tet ára: 5124, Ft TARTALOMJEGYZÉK 1. kö tet: 224/2007. (VIII. 31.) Korm. r. A köz al kal ma zot

Részletesebben

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete 26734 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2008/193. szám A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. má jus 21., hétfõ 63. szám I. kö tet Ára: 3234, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: XXXIX. tv. Egyes adótör vények mó do sí tá sá ról... 4132 18/2007. (V. 21.)

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap. 128. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap. 128. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap 128. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap TARTALOMJEGYZÉK 24/2008.

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ IV. év fo lyam 14. szám 1344 Ft 2007. december 31. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA F E L H Í V Á S! Fel hív juk tisz telt Elõ fi ze tõ ink

Részletesebben

47. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. áp ri lis 14., szombat TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 966, Ft. Oldal

47. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. áp ri lis 14., szombat TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 966, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. áp ri lis 14., szombat TARTALOMJEGYZÉK 70/2007. (IV. 14.) Korm. r. Egyes mun ka vé del mi tár gyú kor mány ren de le tek mó do sí tá sá ról... 2948

Részletesebben

21. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2009. feb ru ár 20., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1935, Ft. Oldal

21. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2009. feb ru ár 20., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1935, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. feb ru ár 20., péntek 21. szám Ára: 1935, Ft TARTALOMJEGYZÉK 33/2009. (II. 20.) Korm. ren de let A he lyi ön kor mány za tok vis ma i or tá mo ga tá

Részletesebben

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY A ma gyar la kos ság bel föl di uta zá sai PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY Ké szí tet te: a Ma gyar Tu riz mus Rt. Ku ta tá si Igaz ga tó sá gá nak meg bí zá sá ból a M.Á.S.T. Pi ac- és Köz vé le mény ku ta tó

Részletesebben

FESTÉSZETÜNK TÖRTÉNETÉNEK SZENTENDREI VONATKOZÁSAI A XIX. SZÁZADBAN

FESTÉSZETÜNK TÖRTÉNETÉNEK SZENTENDREI VONATKOZÁSAI A XIX. SZÁZADBAN FESTÉSZETÜNK TÖRTÉNETÉNEK SZENTENDREI VONATKOZÁSAI A XIX. SZÁZADBAN (A S Z E N T E N D R E I F E S T É S Z E T T Ö R T É N E T E ÉS S T Í L U S Á N A K V I Z S G Á L A T A 4 5 - I G C. M U N K A E L S

Részletesebben

A SZOCIÁLIS SZÖVETKEZETEK JELLEMZŐI ÉS TÉNYSZERŰ ADATAI 2

A SZOCIÁLIS SZÖVETKEZETEK JELLEMZŐI ÉS TÉNYSZERŰ ADATAI 2 136 SZÖVETKEZÉS XXXIII. évfolyam, 2012/1 2. szám Né meth Lász ló 1 A SZOCIÁLIS SZÖVETKEZETEK JELLEMZŐI ÉS TÉNYSZERŰ ADATAI 2 Cselekvési változatok Ki in du lás ként fon tos meg fo gal maz ni azt, hogy

Részletesebben

95. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, jú li us 31., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 693, Ft. Oldal

95. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, jú li us 31., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 693, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. jú li us 31., hétfõ 95. szám Ára: 693, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2006: LXIX. tv. Az európai szövetkezetrõl... 7792 2006: LXX. tv. Az éle tük tõl és a sza bad

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. ja nu ár 5., péntek 1. szám TARTALOMJEGYZÉK 2007: I. tv. A sza bad moz gás és tar tóz ko dás jo gá val ren del ke zõ sze mé lyek be uta zá sá ról és

Részletesebben

Feltétel. Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás. Érvényes: 2007. januártól

Feltétel. Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás. Érvényes: 2007. januártól Feltétel Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás Érvényes: 2007. januártól Perfekt Vagyon- és üzemszünet biztosítás feltételei TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK 3 1.1 A BIZTOSÍTÁSI SZERZÔDÉS HATÁLYA

Részletesebben

Együtt Egymásért. 6. Szám. Kirándulás Erdélybe. www.hkse-kup.atw.hu Kiadja a Háromhatár Kulturális és Sport Egyesület Kup

Együtt Egymásért. 6. Szám. Kirándulás Erdélybe. www.hkse-kup.atw.hu Kiadja a Háromhatár Kulturális és Sport Egyesület Kup Együtt Egymásért 2011. 6. Szám www.hkse-kup.tw.hu Kidj Háromhtár Kulturális és Sport Egyesület Kup Kirándulás Erdélybe kupi Háromhtár Kulturális és Sport Egyesület Ifjúsági tgozt második lklomml vett részt

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 21., kedd 31. szám I. kö tet Ára: 4807, Ft TARTALOMJEGYZÉK 57/2006. (III. 21.) Korm. r. A gyám ha tó sá gok ról, valamint a gyer mek vé del

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ III. év fo lyam 7. szám 28 Ft 2006. jú li us 0. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÚJ HELYEN A KÖZLÖNYBOLT! 2006. jú li us 3-tól a Köz löny

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv.

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYEK 2005. évi CLXIII. tv. 2005. évi CLXXIV. tv. Az adózás rendjérõl szóló törvény egyes rendelkezéseinek alkalmazásáról

Részletesebben

TISZTELT TAGTÁRSAK! Tagság létszámának alakulása

TISZTELT TAGTÁRSAK! Tagság létszámának alakulása TISZTELT TAGTÁRSAK! 1994. ja nu ár 26-án 151 sze mély meg ala kí tot - ta a Moz gás kor lá to zot tak Mély kú ti Egye sü le tét. A he lyi szer ve zet lét re ho zá sá nak több cél ja is volt. Leg fon to

Részletesebben

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek 123. szám TARTALOMJEGYZÉK 241/2007. (IX. 21.) Korm. r. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi XXXIII. tör

Részletesebben

63. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, má jus 8., TARTALOMJEGYZÉK. péntek. Ára: 1395, Ft. Oldal

63. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, má jus 8., TARTALOMJEGYZÉK. péntek. Ára: 1395, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. má jus 8., TARTALOMJEGYZÉK Oldal péntek 63. szám Ára: 1395, Ft 2009. évi XXVIII. tör vény Egyes agrártárgyú törvények módosításáról.... 15832 2009.

Részletesebben

Pan non hal ma, 2011.

Pan non hal ma, 2011. Meditációk a Szûzanya életérõl Szentóra-iMádSág Szûz Mária tiszteletére ös sze ál lí tot ta: Bán he gyi Mik sa OSB Pan non hal ma, 2011. 1. Szûz Má ria, is ten any ja Ének: Má ri át di csér ni... (SzVU

Részletesebben

A torokgerendás fedélszerkezet erőjátékáról 1. rész

A torokgerendás fedélszerkezet erőjátékáról 1. rész A torokgerendás fedélszerkezet erőjátékáról. rész Bevezetés Az idő múlik, kívánlmk és lehetőségek változnk. Tegnp még logrléccel számoltunk, m már elektronikus számoló - és számítógéppel. Sok teendőnk

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 11., szerda 93. szám Ára: 588, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CIII. tv. A pénz mo sás meg elõ zé sé rõl és meg aka dá lyo zá sá ról szó ló 2003.

Részletesebben

Ikonok Világa Magazin

Ikonok Világa Magazin Ikonok Világ Mgzin IkoNo k V i l á g elektronikus képesképes kidvány elektronikus m gzin A március - áprilisi szám trtlmából: Március és április ngyböjtnek és húsvét ünnepének is z ideje. Ikonokbn gzdg

Részletesebben

A SZÓRVÁNNYÁ VÁLÁS FOLYAMATA MINT A NEMZETI KISEBBSÉGI KÖZÖSSÉG LEBOMLÁSÁNAK TERMÉKE

A SZÓRVÁNNYÁ VÁLÁS FOLYAMATA MINT A NEMZETI KISEBBSÉGI KÖZÖSSÉG LEBOMLÁSÁNAK TERMÉKE A SZÓRVÁNNYÁ VÁLÁS FOLYAMATA MINT A NEMZETI KISEBBSÉGI KÖZÖSSÉG LEBOMLÁSÁNAK TERMÉKE Mirnics Károly A DESTRUKTURÁLÓ TÉNYEZÕK SZÁMBAVÉTELE ÉS A DESTRUKCIÓ FOLYAMATÁNAK SZOCIOLÓGIAI MEGVILÁGÍTÁSA Egy nemzetrész

Részletesebben

A HELYI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA

A HELYI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA XX. évfolyam 1. szám www.domsod.hu A HELYI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA 2010. január Ára: 150.- Ft Új esztendõ új jót hozzon, régi jótól meg ne fosszon, S ha már több jót nem is hozhat, vigye el a régi rosszat.

Részletesebben

A közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter 33/2009. (VI. 30.) KHEM rendelete

A közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter 33/2009. (VI. 30.) KHEM rendelete 23584 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2009/90. szám A közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter 33/2009. (VI. 30.) KHEM rendelete a szélerõmû kapacitás létesítésére irányuló pályázati kiírás feltételeirõl,

Részletesebben

2009. évi XXXVII. törvény

2009. évi XXXVII. törvény 2009/71. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 16273 2009. évi XXXVII. törvény az erdõrõl, az erdõ védelmérõl és az erdõgazdálkodásról* Az er dei élet kö zös sé gek nél kü löz he tet len fennmara - dása, vé dõ

Részletesebben

Kösd össze az összeillı szórészeket!

Kösd össze az összeillı szórészeket! há tor gyöngy tás mor kás fu ház ál rom á mos sá rus szo dály moz szít szom széd ol vad pond ró dí ves da dony ned rál süly lyed tom na ka bog ge gár bál dol lo bol bun bát bár da bo be kar pa e ca koc

Részletesebben

131. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. ok tó ber 27., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 693, Ft. Oldal

131. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. ok tó ber 27., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 693, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. ok tó ber 27., péntek 131. szám Ára: 693, Ft TARTALOMJEGYZÉK 212/2006. (X. 27.) Korm. r. A Pá lya mó do sí tó hi tel prog ram ke re té ben nyúj tott

Részletesebben

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se 711/I/2003. AB eln ki v gz s 1779 711/I/2003. AB eln ki v gz s Az Al kot m ny b r s g el n ke jog sza b ly alkot m ny elle ness g nek ut la gos vizs g la

Részletesebben

160. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. no vem ber 23., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3801, Ft. Oldal

160. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. no vem ber 23., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3801, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 23., péntek 160. szám Ára: 3801, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXXIII. tv. A bá nyá szat ról szóló 1993. évi XLVIII. tör vé ny mó do sí tá sá

Részletesebben

63. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, má jus 8., TARTALOMJEGYZÉK. péntek. Ára: 1395, Ft. Oldal

63. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, má jus 8., TARTALOMJEGYZÉK. péntek. Ára: 1395, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. má jus 8., TARTALOMJEGYZÉK Oldal péntek 63. szám Ára: 1395, Ft 2009. évi XXVIII. tör vény Egyes ag rár tár gyú tör vények mó do sí tá sá ról.... 15832

Részletesebben

142. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 680, Ft

142. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 680, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. ok tó ber 3., péntek 142. szám Ára: 680, Ft TARTALOMJEGYZÉK 38/2008. (X. 3.) EüM r. A veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcso - latos

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVI. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 737-888. OLDAL 2006. március 3. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1104 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, kormányrendeletek

Részletesebben

Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás Ügyfél-tájékoztató

Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás Ügyfél-tájékoztató Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás Ügyfél-tájékoztató 1. A biz to sí tó tár sa ság ra vo nat ko zó ada tok UNION Vienna Insurance Group Biz to sí tó Zrt. 1082 Bu da pest, Ba ross u. 1. H-1461 Bu da

Részletesebben

13. szám C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2016. március 31.] 2769

13. szám C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2016. március 31.] 2769 13. szám C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2016. március 31.] 2769 y szám: 16112 * * * A Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nonprofit Kft. (Cg.: [01 09 920128]; szék hely: 1055 Bu da pest, Baj csy-zsi

Részletesebben

2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról1

2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról1 j)10 R (1)4 2000. évi XXV. törvény kémii biztonságról1 z Országgyűlés figyelembe véve z ember legmgsbb szintű testi és lelki egészségéhez, vlmint z egészséges környezethez fűződő lpvető lkotmányos jogit

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 31., péntek 35. szám I. kö tet Ára: 943, Ft TARTALOMJEGYZÉK 24/2006. (III. 31.) FVM r. Az Európai Mezõgazdasági Orientációs és Garancia Alap

Részletesebben

Kosztolányi Ádám jegyzetfüzetéből

Kosztolányi Ádám jegyzetfüzetéből Kosztolányi Ádám jegyzetfüzetéből 68 Emlékek között Karinthy Gáborról Kö ze leb bi kap cso lat ba ti zen há rom éves ko rom ba ke - rül tünk egy más sal. Álom vi lág ban élt, ami ta lán nem lett vol na

Részletesebben

104. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú li us 26., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1150, Ft. Oldal

104. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú li us 26., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1150, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú li us 26., kedd 104. Ára: 1150, Ft TARTALOMJEGYZÉK 67/2005. (VII. 26.) FVM r. A 2004. évi nem ze ti ha tás kör ben nyúj tott ag rár- és vi dék fej

Részletesebben