CSUPÁN AZ EMLÉK MARADANDÓ Emlékképek Dr. Kállay Kristófné Vásárhelyi Vera életébõl 1

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "CSUPÁN AZ EMLÉK MARADANDÓ Emlékképek Dr. Kállay Kristófné Vásárhelyi Vera életébõl 1"

Átírás

1 LAKATOS SAROLTA: CSUPÁN AZ EMLÉK MARADANDÓ Emlékképek Dr. Kállay Kristófné Vásárhelyi Vera életébõl 1 Felmenõk, családi háttér Dr. Nagy Ferencnek barátsággal A Vásárhelyi família 2 az Aranybulla társadalmában gyökerezõ Bács megyei család, õsi fészkük a Tisza torkolatánál fontos átkelõhely, Kisdivásárhely 3 volt. Egyik leszármazójuk Vásárhelyi András minorita szerzetes, kinek 1508-ban írt Szûz Mária éneke a magyar nyelvû költészet elsõ teljes szövegû emléke. 4 A mohácsi vész után Szatmárba és Beregbe húzódtak fel, 1630 táján Báthory Zsófia ecsedi várának egy Vásárhelyi volt a várnagya. Az õ utódai kerülhettek Beregbe, 1669-ben a Borzsova-vidéki Bene községben Vásárhelyi Ferenc már birtokos nemesember, felesége nemes Kozma Katalin. A família leszármazása tõle szakadatlan. Nemesi elõnevüket Kézdivásárhelyi 5 jelöléssel használták s használják. A 19. század közepén fiágon kihalt idõsebb águkon találjuk a fiutód nélküli Vásárhelyi Pált ( ), a Vaskapu és Tisza-szabályzó mérnököt, az MTA tagját. A terjedelmes aradi fõág megalapítója Vásárhelyi Márton (felesége nemes Jeremiás Sára) rekatolizált, leszármazói máig a római katolikus vallás követõi. Unokájának, Vásárhelyi János ( ) királyi tanácsosnak, aradi híres alispánnak, Simándi Bánhidy Annával kötött házassága (1799) nyitott utat a megye nemesi elitjéhez, és nyerte felesége kezével Lõkösházát. Vásárhelyi János nagyértékû könyvtárat gyûjtött, behatóan foglalkozott az irodalommal s mûvészetekkel, önmaga is írt novellákat. Fiának, Vásárhelyi János ( ) csanádi alispán, szabadelvû követnek, László nevû utódával ( ) kezdõdõen a lõkösházi földbirtokos apák és fiúk jeles közéleti szereplõk, országgyûlési 1 A dolgozatot Vásárhelyi Vera hagyatékával a Kállay Gyûjteménybe került levelezésébõl, naplóiból és iratokból (közel 1500 tételszám) állítottam össze, és felhasználtam a vele s férjével folytatott beszélgetéseim során elhangzott visszaemlékezéseiket is. 2 A Vásárhelyi família családfáját Vásárhelyi Miklós neves genealógus (Vera testvére) állította össze, a Csernovics famíliáról közölt adatok Vajda Miklóstól, Vera anyai unokatestvérétõl származnak. 3 VAJAY Szabolcs: A Máltai Rend magyar lovagjai I. MMLSZ, (a továbbiakban VAJAY, 2002.) VAJAY, Uo szerint a szakirodalom (sõt még az évi nemesség megerõsítõ címeres levelük is) forráskritika nélkül vette át az elõnév használatát; valószínûsíthetõ, hogy a török által feldúlt Kisdivásárhelyrõl való származásuk feledésbe merült, s a 17. század végén a hasonhangzás alapján jóhiszemûen a székelyföldi, háromszéki Kézdivásárhelyhez vélték köthetni magukat. 387

2 Lakatos Sarolta képviselõk, így Vásárhelyi László és fia, József ( ), József fia: András utóbbi Vásárhelyi Vera édesapja. Kézdivásárhelyi Vásárhelyi András (*Lõkösháza, Róma, ) lõkösházi földbirtokos, Csanád-Arad-Torontál k.e.e. vármegyék Törvényhatósági Bizottság örökös tagja, országgyûlési képviselõ Aradon, március 1-jén vezette oltár elé mácsai Csernovics Esztert (*Arad, Budapest, ). A görögkeleti hitvallású mácsai Csernovics família felmenõi között találjuk Csernovics Arzén ipeki pátriarkát, ki a 17. században negyvenezer szerb családdal menekült a török elõl Magyarországra. Egy másik felmenõ, Péter gróf temesi fõispán, ki Kossuth Pesti Hírlapját pénzelte, és a családi krónikák szerint 1849-ben õ szöktette ki az országból hintaján a menekülõ kormányzót. Vásárhelyi Vera anyai dédapjának (Csernovics György) nõvére, Csernovics Emília az aradi vértanú, Damjanich János tábornok felesége volt (nem születtek utódaik), özvegyként a pesti jótékony nõegyletek élén állt. A jogi végzettségû nagyapa, Csernovics Diodór (*Arad, 1857 Bp., 1924) 1918-ban menekült családjával Budapestre. Felesége, kádári báró Duka Olga ( ) Pesten trafikot nyitott, özvegyként ez volt egyedüli anyagi forrásuk; Horthy kormányzó felesége, jószási Purgly Magdolna még Aradról volt jó barátnõje, Pesten is tartották a kapcsolatot. Csernovics Diodórnak és báró Duka Olgának 3 leánya született: Eszter, Erzsébet és Judit. Csernovics Erzsébet a pesti Képzõmûvészeti Fõiskola hallgatója volt, Szõnyi István tanítványa is 1 évig, majd írással foglalkozott. Kádár Erzsébet írói néven 1936-ban megnyerte a Nyugat novellapályázatát, 1940-ben Babits Mihálytól vette át a Baumgarten-díjat. Egyetlen kötetet publikálhatott (Harminc szõlõskosár c. novelláskötet, 1944), mert fiatalon, 1946-ban meghalt. Csernovics Judit a pesti Zeneakadémiára járt, kiválóan hegedült, de anyagi okokból abba kellett hagynia a tanulmányait. Értékes hegedûjét egy bombától megvakult 12 éves zsidó gyermeknek ajándékozta. Szép hölgy volt, sokan udvaroltak neki, így pl. Illés Endre is. Férje dr. Vajda Ödön ( 1946), a fõváros egyik vezetõ ügyvédje lett, kinek elsõ felesége a Nemzeti Színház híres színésznõje, Bajor Gizi volt. Válásuk után testvéri baráti kapcsolatban maradt volt férjével, a második feleséggel s annak családjával. Az elsõszülött lányt, Csernovics Esztert vette nõül kézdivásárhelyi Vásárhelyi András. Házasságukból 2 gyermek született: Veronika (dr. Kállay Kristófné) és Miklós (*Lõkösháza, 1921 New Rochelle N.Y., 2005), aki Keszthelyen a Gazdasági Akadémián szerzett oklevelet, 1955-ben az USA-ba emigrált, kiváló genealógus volt, 1960-tól máltai lovag. 388

3 Csupán az emlék maradandó Gyermek- és ifjúkor A római katolikus hitû kézdivásárhelyi Vásárhelyi Veronika 6 Lõkösházán született 1920-ban, Skorpió havában, november 15-én. Apja szép tornácos kúriája egy pusztán állott (legközelebbi falu 12 km-re), a birtokon s a gondozott tanyán kívül nem volt más lakott hely körülöttük, csak az állomás, amely egyszersmind határállomás is volt Magyarország és Románia között. Szülõházának emléke haláláig elkísérte: a vadszõlõvel futtatott kúria, a ház sarkán lángoló aranyesõ bokrok, a nagy udvar nyárfasorokkal és fenyvessel, a gyümölcsös- és veteményeskert, a szõlõskert, a méhkaptárak, a baromfiudvar, a lovak s tehenek, a zsemleszínû magyar vizslák, spanielek, dakszlik. Boldog és gondtalan, harmonikus gyermekkora volt, amelynek megismételhetetlen békéje, biztonsága, a soha ki nem hunyó emlékek jelentették számára az emigrációs években a kapaszkodót, amit számos elbeszélésében is megörökített. Apjától testvérével együtt mindent megkapott, amire szüksége volt. Az apa szûkbeszédû, jó humorú, csöndes ember volt. Életük az édesanya körül forgott, õ volt a lelke mindennek. Pusztán nõtt, egészséges, virgonc gyerekek voltunk, hajlékony, nevelhetõ természettel, szülõk, nevelõk feszes istrángján tartva. Kutyák és lovak, állatok közt éltek, közeli barátként szerették azokat, s ami a legfontosabb volt számukra, a természetben, szabadon nõhettek fel. Mindennapi lõkösházi életüket szertartásszerû események szabályozták, amelyeknek megvolt a maguk nemzedékrõl nemzedékre szálló íratlan törvénye: a nagymosás a cigányok faragta barna mosóteknõben, a kenyérsütés, a tarhonyakészítés, a mézpergetés, a disznóölés és disznótor izgalmas eseményei. Az elemit magántanulóként végezte otthon egy tanító irányításával. Majd Budára, a sashegyi francia apácákhoz került bennlakónak, a Notre Dame de Sion intézetbe, az ország egyik legelõkelõbb zárdájába. Amilyen szabad és boldog volt Lõkösházán, olyannyira rabnak érezte magát az intézetben. Nélkülöznie kellett a számára legfontosabb életelemeket, a derût, a meghitt, biztonságot nyújtó családi fészket, a fesztelen vidéki életet, a természet világát. Már gyermekként minden idegszálával érezte a természet legapróbb rezzenéseit, csodálta színeit, szépségét, a térdig érõ húsos füvet, a melegtõl párolgó földet, az erdõk-mezõk virágait, állatait. Szenvedett a ridegségig eltúlzott intézeti szabályoktól, lelki erõszaknak tartotta azokat. Egy ír apáca (Marie) vette pártfogásába, neki köszönhettem, hogy nem tévesztettem össze Istent egy elavult, szûklátókörû nevelési módszerrel. Az intézetben kötött egy életre szóló barátságot kaposmérei Mérey Györgynével (szül. báró Ulmann Erzsébet), osztálytársa volt. 17 éves, az intézet utolsó osztályát végzi, amikor édesanyja kíséretében egy pesti osztálytársnõjénél rendezett teadélutánon megismerkedett Kállay Kristóffal, egy erõsszemöldökû, komolyarcú, magas fiatalemberrel, s amikor kezet szorítottam vele, töretlen 6 A mindennapi életvitel során, ahogy írói névként is a Vera (s nem Veronika) keresztnevet használta. 389

4 Lakatos Sarolta biztonsággal tudtam, hogy vele, egyedül vele tudom elképzelni az életemet. Vannak ilyen egyedülálló és döntõ pillanatok, amikor eldõl egy ember sorsa. A teadélután után Kristófot azonban elnyelte a világ, sokáig még csak nem is hallottam róla júniusában lámpalázasan vizsgázott, az eredménye nem érdekelte, dacos volt és türelmetlen, repülni szeretett volna az intézetbõl. Az érettségi után búcsú nélkül vágta be maga mögött a zárda nehéz tölgyfakapuját õszén, a radványi Károlyi-kastélyszállóban töltött egy éjszakát Csernovics Judit nagynénjével a visszacsatolt Kassa felé utazóban, itt találkozott újból Kállay Kristóffal. Ettõl kezdõdõen amennyi idõt csak lehetett, együtt töltöttek. Még a Pázmány Péter Egyetemre is elkísérte, és kedvéért végighallgatta az unalmas jogi, és államtudományi elõadásokat. Tulajdonképpen titokban találkoztak, mert mindkettõjük családja túlságosan fiatalnak tartotta õket egy elkötelezõ kapcsolatra. Eljegyzéstõl az emigrációig januárban Kállay Kristófot Párizsba helyezték külkereskedelmi szolgálatra, apja májusban rendelte innen vissza, amikor a németek már 40 km-re voltak a francia fõvárostól ben lépett szolgálatba a Külügyminisztériumban, s ekkor komolyan elhatározták hogy összeházasodnak, csak elõbb Kállay Kristófnak meg kellett szereznie a családja és a Külügyminisztérium engedélyét a nõsüléshez. Az eljegyzés április 30-án volt hivatalos vacsora keretében a Sándor-palota nagy ebédlõjében, amikor az édesapa, dr. Kállay Miklós már miniszterelnök, Kristóf fia pedig az õ magántitkára. A vacsorát anyósom rendezte Bárczy István miniszterelnökségi államtitkár segítségével, ahol a kormányzói pár, a kormányzóhelyettes és felesége, néhány miniszter, barát és rokon volt jelen a két családon kívül. Szüleim azonban kikötötték, hogy az esküvõ Lõkösházán lesz, szûk családi körben. Minden eljegyzés két fõszereplõje az eljegyzendõ pár. A mi esetünkben a protokoll miatt másként alakult a helyzet. Még csak egymás mellé sem kerülhettünk, mivel a kormányzót és feleségét illette a fõhely. Szomszédom Horthy István volt, Kristóf Horthy Ilona mellé került, az asztal túlsó oldalára. Az ünnepi, de szerény vacsora étlapját a kettõnk fényképe díszítette. Kristóf a vacsora elõtt húzta ujjamra az eljegyzési gyûrût, és egy aranypántot kapcsolt a csuklómra. Az esküvõ július 16-ra volt kitûzve. Mint megbolygatott méhkas zúgott a lõkösházi tanyavilág, a cselédasszonyok frissen meszelték házuk falát. A kertbõl fölhozott rózsákkal, szegfûkkel, liliomokkal, borsóvirágokkal és tátikákkal díszítették fel a kúriát, a kápolnát rózsákkal és szegfûkkel. Anyával Pesten már megvettük a kelengyét de a lenvászon fehérnemû, a herendi porcelán, a címeres ezüst, a kézzel varrt és kikézimunkázott asztalnemû alig volt az enyém. Legtöbbjét elvitték az országot 1944-ben megszálló SS katonák, ami megmaradt, késõbb»elzabrálták«az oroszok. A hófehér menyasszonyi selyemruha a pesti Józsa-szalonban készült, a hosszú menyasszonyi fátyol a mirtuszkoszorúval a Kató kalapos-szalonban, a fehér selyemcipõ a Váci utcában a Kovács-mûhelyben. 390

5 Csupán az emlék maradandó A menyasszonyi csokor szegfûkbõl, fréziákból és narancsvirágokból állott, hosszú fehér szalagját mirtuszvirágok díszítették. A menyasszonyt Gellér Terus, édesanyja szobalánya öltöztette, egy Gyõr melletti faluból való parasztlány, nagycsontú, sovány, jóhumorú, négy évvel idõsebb tõlem, ki úgy hozzánõtt az emigrációban az életemhez, mintha testvérem lenne, félelmet nem ismerõ, vakmerõ természetével késõbb sok nehéz helyzetemben a segítségemre volt. A võlegény Miklós öccsével autón érkezett a nagy napra, a miniszterelnöki örömszülõk a LÉL nevû miniszterelnökségi különvonattal, 16-án reggel. Kállay Kristóf a fehér selyemdolmánya fölött meggypiros mentét viselt nyestprém díszítéssel, kócsagtollas fövegét kezében tartotta. A szertartások elõtt az udvaron a kúria elõtt a Magyar Távirati Iroda kiküldöttje hivatalos fényképeket készített. A szûk családi körben, 11 órától tartott polgári esküvõ a kúriában zajlott, Ferenczy Béla, Csanád-Arad-Torontál k.e.e. vármegyék alispánja eskette õket. Az egyházi esküvõt 12 órától a közeli családi kápolnában tartották, az esketõ pap a Kállayak régi szabolcsi barátja, Marnó Gyula fõesperes, rk. plébános volt, romantikus lélek, több magyar nótát õ zenésített meg, többek között a Mit susog a fehér akác c. mûdalt. Esküvõi tanúk: gróf Pongrácz Kálmán tiszaeszlári földbirtokos, és báró Urbán Gáspár fõispán, pusztakengyeli földbirtokos. Minden menyasszony álma a nászút. Vásárhelyi Veráé Velence volt, de apósom leintett. Háború van, a miniszterelnök fia és menye nem mehetnek külföldre nászutazni. Menjünk a Kárpátokba, s ott Kristóf megkapja elsõ medvéjét. Salánkon, Visón és Rahón töltöttek két hetet, amit az ifjú feleség nem kifejezetten élvezett, férje vadászatai miatt. Budapesten, a Sándor u. 10-ben béreltek lakást, elegánsan berendezték. Házasságuk elsõ 2 éve egybeesett dr. Kállay Miklós miniszterelnökségével, s így tulajdonképpen nem volt magánéletük, alig látták egymást. Kállay Kristóf korán reggel a miniszterelnökségre ment kocsiján, és csak késõn, sokszor éjfélkor tért haza. Délben általában Vera asszonyért küldték a hivatali kocsit, fölment ebédelni a Sándor-palotába. Az ebédeken követek, miniszterek, hivatalos meghívottak vettek részt, így hallgatólagos résztvevõje volt a beszélgetéseknek, sok mindenrõl értesült, apósa 1-1 igen bizalmas iratot vele gépeltetett, de õt a politika nem érdekelte. A Sándor utcai lakás akkor telt meg élettel, amikor január 5-én kora reggel a Fasor-szanatóriumban megszületett András fiúk (keresztanyja Horthy Istvánné), Vera asszony minden percét az anyaságnak szentelte március 18-án éjjel Kállay András testõr fõhadnagy, Kállay Kristóf testvére, felrendelte õket a Sándor-palotába, mert már bizonyos volt, hogy a németek megszállják az országot. A sebtében összepakolt kis csomaggal éjfélkor már a miniszterelnökségen voltak. Március 19-én reggel 6-kor az SS-ek elzárták a palota kijáratait, majd jelentették, hogy Weesenmayer kéreti a követségükre Kállay Miklóst és családját, hogy biztos helyre szállítsák. Késõbb bebizonyosodott, hogy Németország lett volna ez a hely. Ekkor egy földalatti alagúton ami a Várral volt összekötve erõltetett tempóban szaladtak 391

6 Lakatos Sarolta valamennyien a középkori folyosókon, 300 lépcsõn kellett futva felkapaszkodniuk, mert minden perc drága volt. Amikor felértek a Várba, a kormányzó és felesége már várta õket, s egy lakosztályt bocsátottak Kállay Miklós és családja rendelkezésére. A 2 és 1 /2 hónapos András szájából a szaladás közben kiesett a gumicuclija, ennek sajnálatos következményei lettek. Két álló napon át egyfolytában bömbölt a cuclijáért. Hiába adtak neki egy másikat, neki csak a szétrágott régi kellett. Az állandó gyereksírás nem tett jót a család pattanásig feszült idegeinek. Kállay Miklós nem akarta megnehezíteni a kormányzó helyzetét, ezért március 20-án telefonált Kececi török követnek, és menedékjogot kért tõle. Egy földalatti folyosón a kis udvaron kijutott a Várból, ahonnan egy autón Fáy András menekítette a rózsadombi török követségre. Ismert, hogy november 19-én innen hurcolták el az SS-ek és a nyilasok, felesége pedig február 7-én a követségen szörnyethalt egy bomba aknaszilánkjától. Horthy kormányzó közbenjárására Kállay Kristófnak és családjának a németek kényszerlakhelyet jelöltek ki Bikolon (Süttõ mellett, apai nagynénje kúriáját), azzal a feltétellel, hogy nem hagyhatják el, és Kállay Kristóf nem keres összeköttetést sem apjával, sem mással október 9-én egy testõr figyelmeztetésére beszöktek Budapestre. Vera asszony a karon ülõ fiával hamis papírokkal, mint Vasvári Veronika a törvénytelen gyermekével, ismerõsöknél, óvóhelyeken rejtõzködött. Kállay Kristóf elõbb Gecsõ Bözsi ismert rádió bemondónõnél bújt meg, innen az Üllõi úton a maristáknál, majd a Horánszky utcai ciszter rendház padlásán rejtõzködött, ahol gerendákon feküdt az ott bujtatott zsidókkal együtt a nyilas házkutatások idején. A jezsuiták beöltöztették és Kalmár Károly menekült erdélyi pap néven hamis okmányokkal látták el. A Veress Pálné utcában egy pincében bujkált, amikor egyszer megkérték, hogy misézzen. Kínjában azt válaszolta, hogy büntetésbõl eltiltották egy idõre a misézéstõl. Még jó darabig reverendában járt, hogy az oroszok el ne vigyék malenkij robotra február közepén csikorgó hideg télben, nyitott teherautón, Pestrõl Debrecenbe vitte Kállay Kristóf a családját, innen szekéren Kállósemjénbe, az ottani kúriájukba. Apja ugyanis a semjéni kúriát s birtokokat majdan Kristóf fiának kívánta örökségül hagyni, s aki ezért számba kívánta venni atyai jussát karácsony és újév között Kristóf kiszökött Bécsbe egy vöröskeresztes kocsival, itt meghallotta, hogy apja Capri szigetén van, s ekkor véglegesen eldöntötte, hogy emigrálnak. Vera a semjéni hónapok alatt végig betegeskedett, március végén már Pesten édesanyja orvoshoz vitte, aki szívizomgyulladást állapított meg az öthónapos terhes asszonynál, és 1 hónap szigorú fekvést rendelt. Ezt nem lehetett teljesíteni, mert április 14-én, virágvasárnap este 8 órakor egy autón elindultak a határhoz. 300 dollárjukba került az embercsempész. Velük szökött hûséges Gellér Terusuk is. Csak a legszükségesebbeket vihették magukkal: törülközõt, lepedõt, pelenkákat, egy szatyorban élelmet, ez mentette meg õket Bécsben az éhhaláltól. Minden vagyonuk a kis András pelenkájába rejtett 2 napóleon arany volt, amit Kristóf egy megbízhatónak vélt olasszal késõbb el akart adatni, de sem a pénzt, sem az olaszt soha 392

7 Csupán az emlék maradandó Vásárhelyi Vera Vásárhelyi Vera jogosítványa,

8 Lakatos Sarolta többé nem látták. Április 15-én hajnal 5 órakor érkeztek meg Bécsbe, április 21-én indultak tovább hálókocsival, autóbusszal (1-1 pihenõnap beiktatásával), és május 1-jén reggel érkeztek meg Rómába, ahol dr. Kállay Miklós várta az õ pompás kis családját ; május 3-án Nápolyból hajóval jutottak el Capriba, és itt az exminiszterelnök bérelt villájában (Villa Chiara) leltek otthonra. Emigrációs évek Dr. Kállay Miklós villájában élénk társadalmi élet folyt, szerteágazó levelezést is folytatott, a leveleket Vera gépelte augusztus 7-én hajnalban a nápolyi kórházban megszületett ifj. Kállay Miklós. Szülés után Vera asszonynak hosszú heteken át igen magas láza lett, megröntgenezték, s egy foltot találtak a tüdején, súlyosan üregesedõ, cavernás tbc. (Anyai dédanyja és nagyanyja tbc-ben hunytak el, így vélhetõen génjeiben hordozta a betegséget.) Nem szoptathatott, újszülött Miklós gyermekét s 2 éves András fiát nem engedték a közelébe. Ekkor még nem volt penicillin, beteg tüdejének pumpálással való összelapítása volt az egyetlen gyógymód, a pumpálás hónapokon át tartott. Egy évig fulladozott, amíg a szervezete valamelyest hozzászokott az állandó oxigénhiányhoz. 3-4 hónapos szanatóriumi kúrákon, hegyi pihenõkúrákon vett részt, s 8 évig tartott, amíg úgyahogy meggyógyult, s bármennyire is szeretett volna egy harmadik gyermeket, nem szülhetett ben Amerikába szerettek volna kivándorolni, de tbc-je miatt nem kapott beutazási vízumot. Majd viszonylag hamar megjelentek nála a szintén anyai ágú betegségek, a magas vérnyomás és a mind súlyosabbá váló reumatikus bántalmak is. Kímélõ életmódra szorult, a hûséges Terus a gyermekek nevelésében, a háztartásban minden gondot levett a válláról. Nagyon hitt az alternatív gyógymódokban, több természetgyógyász is kezelte májusában apósa a Rómától 22 km-re fekvõ Castelgandolfóban egy emeletes, szép villát vásárolt, körülötte tó s gyümölcsös, a család ide költözött át Capriról. Vásárhelyi Vera azonban önálló családi életre vágyott, augusztusában apósáék nélkül beköltöztek egy római bérelt lakásba, s megkezdték a 45 évig tartó római életüket. (Dr. Kállay Miklós decemberében áttelepült New York-ba második feleségével, Fényes Mártával.) Magyar állampolgárságukról sohasem mondtak le, de 1956-ban osztrák állampolgárságot is nyertek. Kállay Kristóf és családja az emigráció elsõ 6-7 évében igen nehezen, és csak Dr. Kállay Miklós szerény anyagi támogatásából élt. Az ifjú családfõ minden lehetõséget igyekezett megtalálni az üzleti életben a vállalkozások körül, de ezek többnyire tiszavirág életû kísérletek maradtak. Állandóan úton volt valamilyen állás reményében. Vera asszony férje támogatásával még ilyen körülmények között is heti-havi rendszerességgel küldte a csomagokat az otthon nyomorgó szüleinek, számos Kállay rokonnak, és jó barátnak (élelmiszerektõl a ruhanemûkig), még akkor is, ha az igen szûkös háztartási 394

9 Csupán az emlék maradandó pénzbõl, önmaguktól kellett megvonni erre a fedezetet. Minden idegszálával Magyarországon járt, rettegett a szeretteiért, iszonyatos honvágya volt. Férje az atyai jóbarátok segítségével 1951-ben végre álláshoz jutott, az Európai Állattenyésztõk Szövetségének titkára lett, majd 1967-ben osztályvezetõi állást nyert a római székhelyû FAO-nál. Mint máltai lovag is szépen emelkedett a ranglétrán, 1969-ben a MMLSZ elnöke, 1978-ban pedig a Szuverén Máltai Lovagrend szentszéki nagykövete lett ben nagy lelki megrázkódtatás érte Verát. Elvesztette imádott édesanyját, akinek közelségét, betegségében gyógyító szavait, simogatását, az emigrálásuk óta nélkülözte. Szülei az internálásuk után, 1957 áprilisában kézhez vették végre útlevelüket Rómába, de édesanyja 10 nappal az indulás elõtt agyvérzésben hirtelen meghalt. Özvegy édesapja kivándorolt hozzájuk, 1981-ben Rómában tért meg a Teremtõjéhez. Az aggódó édesanya a távolból több mint óvta leveleiben a lányát, hogy nincs önbizalma, nincsenek barátnõi, nehezen barátkozik, hogy vad lett s nem szeret emberek közzé menni; ezt a természetét az anyai nagyanyjától örökölte, ezért nagyon küzdjön ellene ben egy másik csapás is érte, elvesztette Hlatky Endrét, 7 azt az embert, akit még Caprin a bizalmába, pótapjává fogadott, s akivel együtt fedezték fel Róma igazi arcát. Vera asszony Kedves Barátja Lelkemnek titulálta, az irodalom szeretete kötötte õket egymáshoz. Hlatky Endre is az édesanyával azonosan nem egyszer szóvá tette, hogy fogadott leánya csukott lelkû, túlzottan hideg és kimért, hogy nagyon megkeményedett. Vásárhelyi Vera az 50-es, 60-as években bizonyára nem egyszer nézett magába, több feljegyzése utal erre. Pl ben így vallott magáról: Megtanultam, hogy az élet túl kemény, semhogy elbánjunk vele, inkább mi törünk meg a csapásai alatt. Én sose támadok, a maximum a passzív rezisztencia ameddig eljutok. Késõbb, a Fiugge-i útinaplójában (1961): Egy elveszett gyerek határozatlansága, félelme bujik meg bennem, csak ahol érzem hogy szeretnek, ott vagyok biztos és harmónikus. Talán senki sem merít úgy másokból erõt mint én, megtartom ugyanakkor belsõ magányom igényét. Gondolkodni, teremteni, élni belsõleg csak a magányban tudok, de boldog lenni, csak másokon keresztül. Még szépkorában sem tudta önmagának megmagyarázni, hogy miért olyan önmarcangoló, hogy miért mutatja magát mások elõtt a legrosszabb színben. Más voltam mint a többiek, mintha a bõrömrõl egy réteg hiányozna. Betegesen érzékeny, szeszélyesen hangulatos, de csak azért, mert erõsebben válaszoltam mindenre, mint a többiek. Ez a sehová se tartozás, elkísért egész életemben. Egy biztos: egész életét sírás és panasz nélkül élte le, ahogy azt nevelésünk, büszkeségünk, osztályunk hagyománya tõlünk elvárta, s benne volt a Skorpió jegyében születettek kettõssége: józan kötelességtudat, szívósság, 7 Hlatky Endre dr. juris (*Nagyvárad, 1895 Róma, 1957): között a Külügyben, ill. a Miniszterelnökség sajtóosztályán dolgozott, majd a Magyar Rádió mûsorigazgatója, rövid ideig nagyváradi fõispán; a Lakatoskormányban miniszterelnökségi államtitkár. A nácik Dachauba hurcolták, õ is tagja a Dél-Tirolban megmenekült VIP csoportnak. Olaszországban maradt, ferences harmadrendû, camalduli szerzetes lett. Franciából közel 200 kínai verset fordított magyar nyelvre, irodalmi hagyatéka a Kállay Gyûjteménybe került. 395

10 Lakatos Sarolta kitartás, ugyanakkor menekülés az élet kiábrándító valósága elõl a képzelet világába. Ezzel együtt hitte és tudta, hogy az élet nagy felelõsség és csodálatos ajándék, amit nagyon meg kell becsülni. Így élte életét. Elbeszélései mindezeket kiválóan visszatükrözik. Fiai ahogy cseperedtek, egyre több szabad ideje lett. Majd még több, amikor férje úgy döntött, hogy a családi hagyományok szerint a fiait bennlakásos (svájci) intézetben taníttatja. Anyai szíve azonban sohasem tudta elfogadni, hogy András és Miklós gyermekei csak az iskolai szünetekben lehetnek ezentúl az õ védõszárnyai alatt márciusában nagy boldogság érte, álláshoz jutott az Actio Catholicában, titkárnõ lett. Báró altorjai Apor Gábor 8 karolta fel. Apor egy angyal, ilyen jóságot még én életemben nem láttam. Amit mindnyájunkért tesz, ez fantasztikus, nem riad vissza soha semmi áldozattól, szeret minket, segített rajtunk mindezt kevés szóval, szívbõl. írja június 24-én. 25 éven át dolgozott a Katolikus Szemlénél szerkesztõként Békés Gellért író és teológus, fõszerkesztõ mellett, és az olasz rádió magyar nyelvû stúdiójában is munkát kapott. A családi gének dolgoztak benne, mert egymás után kezdte írni s publikálni elbeszéléseit, döntõen a Katolikus Szemlében, de írt a Szivárvány, az Új Hungária, az Irodalmi Újság, a Krónika, a Nemzetõr emigráns lapokba is. Elismert írónõ lett ben Rómában jelent meg a Katolikus Szemle kiadásában a Keserû babér c. novelláskötete, 1974-ben szintén Rómában a Fondor magány c. novelláskötete (magánkiadásban), ban az Újváry Griff kiadásában Münchenben a Fogyó holnapok c. novelláskötete, majd 1988-ban Rómában magánkiadásban a legnagyobb közönségsikert hozó, Skorpió hava c. önéletrajzi írása, a gyermekkoráról ban Sík Sándor irodalmi díjban 9 részesült a Fondor magány c. novelláskötetéért, különös tekintettel a Bettina c. elbeszélésért. Az 1990-es évek közepén magánkiadásban még két írását jelentette meg: Olvadó jég kezemben az idõ; Naplótöredékek olaszországi életünkrõl (Róma, 1995), valamint a Csupán az emlék maradandó. Gondolatok Rónay György: A kert címû verseskötetének olvasásakor (Róma, 1996). Elsõdlegesen a Katolikus Szemlében harmincnál több recenziója jelent meg, Alexander Lénárt, Ferdinándy György, Rónay György, Márai Sándor, Vadnay Zsuzsa, Saáry Éva, Tollas Tibor, stb. mûveirõl. Széleskörû levelezést folytatott, a nyugati magyar irodalom legkiválóbbjait barátjának tekinthette (Saáry Éva, Szabó Ferenc, Tollas Tibor, Vadnay Zsuzsa, Tûz Tamás, Csíky Ágnes Mária, Kabdebó Tamás, Vándor Györgyi, Fáy Ferenc, Cs. Szabó László stb.). 8 Báró altorjai Apor Gábor (*Sepsikõröspatak, 1889 Róma, 1969) a Monarchia összeomlásától 1944-ig a Külügyminisztérium alkalmazásában állt, dolgozott európai nagykövetségeinken is tanácsosi, majd nagyköveti minõségben ben a német megszálláskor visszaadta megbízólevelét, és Rómában maradt. Támogatta a Magyar Actio Catholicát, a Katolikus Szemlét és az Anonymus Könyvkiadót. Magas rangú máltai lovag volt, a Rend nagykancellárja között. Hagyatéka a Kállay Gyûjteménybe került. Testvéröccse a vértanúhalált halt, boldoggá avatott Apor Vilmos gyõri megyéspüspök. 9 A Sík Sándor irodalmi díjat Rómában alapították a Katolikus Szemle munkatársai s barátaik. Az elsõ díjat Fáy Ferenc kapta (1973), a következõt Lõkkös Antal (1974), a harmadikat Vásárhelyi Vera. A díj 1978 után megszûnt. 396

11 Csupán az emlék maradandó Tollas Tibor az 1987 júliusában írt Bújócska Istennel c. versét, Szabó Ferenc költõ ban az Emlék éden c. versét, Cs. Szabó László 1985-ben az Õszi óda c. versét neki ajánlotta, ahogy õ maga pl. a Szabálytalan négyszög c. novelláját 1975-ben Csé Lacinak. Írótársai róla alkotott véleménye közül néhány: Fáy Ferenc szerint (1974) Vásárhelyi Vera valami különös Istenáldást hordoz magában, írásai a nagy íróasszonyt mutatják, nagy írót apró mozaikokban ; Csíky Ágnes (1979): a te saját zászlód, emblémád, a felolvadás a természetben. ; Kerényi Magda (1988): nyelved gazdagságát és árnyalatosságát mindig megbámultam. ; Tûz Tamás (1979): Az emigráció egyik legjobb, de szerénysége folytán a nagyközönség által kevésbé ismert írónõ, írásai a természet és mûvészet, lélektan, dráma, líra nemes ötvözete, az írásmûvészet legmagasabb szintjén. ; Saáry Éva (1988): A nyugati magyar emigráció legkiválóbb prózaírója. Dedikációk a hagyatékával szintén a Kállay Gyûjteménybe került könyvtárának néhány kötetébõl: Márai Sándor (1971, 1973) barátsággal ajánlja köteteit; Illés Endre (1980): Egy váratlan felfedezés örömével, gyönyörûségével, fájdalmat keltõ szépségével, az Elefánttemetõ írójának, Vásárhelyi Verának. A természetjárás, barangolások, az olvasás és írás mellett a harmadik szenvedélye a festés volt. Elsõ festõleckéjét még gyermekkorában Lõkösházán, Csernovics Erzsébet nagynénjétõl kapta. A nagynéni már ekkor felfigyelt a gyermek tehetségére, hogy nem csak látja, de érzi is a színeket. Majd négy évtized múltán fogott legközelebb ecsetet a kezébe, amikor Triznya Mátyás tanítványa lett Rómában. A festõ felesége, Szõnyi Zsuzsa, az egyik legjobb barátnõje volt Vera asszonynak Rómában. Gyakran összejártak, közös családi programokat szerveztek, Vera asszony és férje rendszeresen részt vettek a nevezetes római Triznya kocsma rendezvényein. A Triznya házaspár rendszeresen olvasta Vásárhelyi Vera írásait, s amikor elolvasták A cethal gyomrában c. novellát, a nagy festõ úgy találta, hogy Veruska színekben látja a világot, festenie kell. Karácsonyi ajándékul egy komplett festõdobozzal ajándékozták meg, majd gyakorlatilag a Maestro haláláig (1991) Vera asszony rendszeres festõleckéket kapott tõle. Vásárhelyi Vera szép akvarelleket hagyott maga után. Férjét imádattal szeretõ feleség volt, aki bizony sokszor, erején felül segítette, támogatta az érvényesülését. Saját kedvteléseit (írás, festés) is félretéve, kongresszusról kongresszusra kísérte õt, szervezte a kongresszusi asszonyprogramokat. Kállay Kristóf nagyköveti kinevezését követõen a római diplomáciai élet sûrûjében is keményen helytállt, noha a hivatalos ebédek s vacsorák hetente-kéthetente követték egymást. Õ maga valójában nem kedvelte ezeket a zajos fogadásokat ( papagájkalitkában érezte magát), de férje tisztsége nem egyszer megkövetelte tõle a háziasszonyi teendõk ellátását is. Beutazták Európát, a látott csodálatos tájak, az ottani emberek mind visszaköszönnek elbeszéléseiben, vagy fennmaradtak a még kiadatlan útinaplóiban ben Vásárhelyi Verát felvették a Szuverén Máltai Lovagrendbe. Mint máltai dáma maximálisan igyekezett teljesíteni a vállalt kötelezettségeit. Ez a feladatkör közel állt 397

12 Lakatos Sarolta Balról: Kállay Miklós miniszterelnök, Kállay Miklósné Fényes Márta, Kállay Miklós, Dr. Kállay Kristófné Vásárhelyi Vera, áll: báró altorjai Apor Gábor Castelgandolfo, Dr. Kállay Kristóf, Dr. Kállay Kristófné Vásárhelyi Vera és Barcs György máltai lovagok a Máltai Lovagrend római kápolnája elõtt, 1972.

13 Csupán az emlék maradandó hozzá, mert a szegények, elesettek segítése, támogatása már gyermekkorától szívügye volt ben a Rend emlékéremmel tüntette ki az novemberi dél-olaszországi földrengést követõ karitatív munkájáért. Férjével együtt szélesre tárták házuk ajtaját a Rómába vetõdõ magyarok elõtt, legendássá vált Vera asszony kedves háziasszonyi vendéglátása saját otthonukban és a római Szent István Házban. Hosszan lehetne írni az 1956-os menekültek körül végzett munkájukról is, amikor a már Rómában élõ magyarok egy emberként segítették az éhezõ, pénznélküli menekült honfitársaikat. Idõközben fiai kirepültek a családi fészekbõl, mindkettõ családot alapított. András fiától Katalin, Krisztina és Kristóf, Miklós fiától András és Heléne unokája született, s ahogy minden nagymamának, Vera asszonynak is õk lettek a legfontosabbak, akikre mindig tudott idõt szakítani. (Az unokák Svájcban, Németországban és Olaszországban élnek, világpolgárok, kevés magyar érzelmi kötõdéssel.) Hazatérés 1990-ben lépett elõször 45 év múltán ismét magyar földre. Férje döntését inkább tudomásul véve, 1995-ben véglegesen visszatelepedtek. Valószínûleg a hazatelepülés okozta lelki trauma miatt 1994-ben még Rómában súlyos szívinfarktusa volt. Személyi igazolványuk tanúsága szerint az õsi Kállay település, Kállósemjén polgárai voltak halálukig. Magammal hoztam emlékeimet, de azt nem sejtettem, hogy mennyire fog hiányozni a reggeli esti harangszó az Aventino számos templomából, milyen szomorú hónapokig napfény nélkül élni, látni, mint lett idegen szinte felismerhetetlen a régen elhagyott, de mindig visszavágyott»haza«s az»élned halnod kell«bõl már csak a»halnod«szó ismerõs. Az»élned kell«felismerhetetlen lett. Idegen. Újra meg kellett tanulni valahogy élni egy idegenné vált országban. írja naplójában. Élete utolsó 5 évében súlyos beteg volt, pesti lakásukat igen ritkán hagyta el, a nyarakat a jó levegõjû hegyi panziókban, fõleg svájci unokáival töltötte, vagy az itthoni erdõs tájak szállodáiban. Férje 2000-ben nagy Kállay világtalálkozót szervezett Nyíregyházán, amin Vera asszony is részt kívánt volna venni. Elõbb Lillafüreden, majd Nyírkátán, egy reprezentatív vadászházban tartózkodott s várta a nagy napot. A rendezvény elõtt 3 nappal rosszul lett, azonnal a pesti klinikára vitték, ahol augusztus 27-én megtért Teremtõjéhez. Férje április 26-án követte õt, mindketten a kállósemjéni családi kriptában nyugszanak. Én az életem minden egyes napján magamat csak magyarnak éreztem. Ezért szeretném, ha gyermekeink, menyeink, unokáink sem felejtenék el, hogy õk is magyarnak születtek. Ez dicsõséget, illetve a tény, hogy õk valamennyien Kállayak, kötelességet is jelent. (Vásárhelyi Vera végrendeletébõl.) 399

14 Lakatos Sarolta Vásárhelyi Vera akvarellje SAROLTA LAKATOS: Only Memories Are Fadeless Traces from the life of Vera Vásárhelyi (Dr Kristóf Kállay s Wife) The author gives an outline of the life of Vera Vásárhelyi, wife of Dr Kristóf Kállay using letters, diaries, documents that can be found in Kállay Collection and reminiscences that came up during interviews done with her and her husband. Moments of her childhood, youth, marriage, the excitement when escaping from the country, the emigration and return to the country as if they were all pictures of a film we are watching. 400

A pap válasza: Ámen. (= Úgy legyen)

A pap válasza: Ámen. (= Úgy legyen) f ü z e t e k Emlékek nélkül, népeknek híre csak árnyék... (Vörösmarty Mihály) az Er dé lyi Ör mény Gyö ke rek Kul tu rá lis Egye sü let ha vonta meg je lenő ki ad vá nya XVII. év fo lyam 195. szám A Fővárosi

Részletesebben

BABITS MIHÁLY ÉS ILLYÉS GYULA LEVELEZÉSE DOKUMENTUMOK 1929-1941

BABITS MIHÁLY ÉS ILLYÉS GYULA LEVELEZÉSE DOKUMENTUMOK 1929-1941 ÉS LEVELEZESE BABITS MIHÁLY ÉS ILLYÉS GYULA LEVELEZÉSE DOKUMENTUMOK 1929-1941 TOLNA MEGYEI KÖNYVTÁR SZEKSZÁRD, 1992 Lektorálta: Illyés Gyuláné, Csányi László és N. Horváth Béla Összeállította: Takács

Részletesebben

ISSN 1586-8087 ISBN 978-963-661-771-4

ISSN 1586-8087 ISBN 978-963-661-771-4 S z a b ó L ő r i n c F ü z e t e k 8. S z a b ó L ő r i n c F ü z e t e k 8. ISSN 1586-8087 ISBN 978-963-661-771-4 Felelős kiadó Kabdebó Lóránt Felelős szerkesztő Ruttkay Helga Tördelte Somogyi Gábor

Részletesebben

Zsoldos Ildikó A SZATMÁRI VÉCSEYEK A 19-20. SZÁZADBAN

Zsoldos Ildikó A SZATMÁRI VÉCSEYEK A 19-20. SZÁZADBAN Zsoldos Ildikó A SZATMÁRI VÉCSEYEK A 19-20. SZÁZADBAN Zsoldos Ildikó A szatmári Vécseyek a 19-20. században Bessenyei Könyvkiadó Nyíregyháza, 2011. Írta: Zsoldos Ildikó Lektorálta: Prof. dr. Czövek István

Részletesebben

Alsózsolca, 2010. novemberében. Farkas Ferenc helytörténet kutató, nyugdíjas iskolaigazgató, a Vay Miklós Egyesület tagja

Alsózsolca, 2010. novemberében. Farkas Ferenc helytörténet kutató, nyugdíjas iskolaigazgató, a Vay Miklós Egyesület tagja Ajánlás Az utóbbi húsz esztendőben helyi szerzők tollából egymás után jelentek meg olyan írások, melyek Alsózsolca település helytörténetének hosszabb-rövidebb időszakát mutatták be. Ezek alapmunkák, melyek

Részletesebben

Bevezető énekek. az Er dé lyi Ör mény Gyö ke rek Kul tu rá lis Egye sü let ha vonta meg je lenő ki ad vá nya XV. év fo lyam 171. szám 2011.

Bevezető énekek. az Er dé lyi Ör mény Gyö ke rek Kul tu rá lis Egye sü let ha vonta meg je lenő ki ad vá nya XV. év fo lyam 171. szám 2011. f ü z e t e k Emlékek nélkül, népeknek híre csak árnyék... (Vörösmarty Mihály) az Er dé lyi Ör mény Gyö ke rek Kul tu rá lis Egye sü let ha vonta meg je lenő ki ad vá nya XV. év fo lyam 171. szám A Fővárosi

Részletesebben

A Semmelweis család eredete és története The roots and history of Family Semmelweis

A Semmelweis család eredete és története The roots and history of Family Semmelweis A Semmelweis család eredete és története The roots and history of Family Semmelweis v. Prof. k.kapronczay@freestart.hu Initially submitted October 20, 2010; accepted for publication November 5, 2010 Abstract:

Részletesebben

XII. ÉVFOLYAM 2 3. SZÁM 31. 2012.

XII. ÉVFOLYAM 2 3. SZÁM 31. 2012. XII. ÉVFOLYAM 2 3. SZÁM 31. 2012. Kiss Ern (Simon M. Veronika festménye) (A kép magántulajdonban van) A Ferenc József forrás színezett nyomat (Budáné Bocsor Ágnes ajándéka) A Nagyvendéglő kávézója képeslap,

Részletesebben

2011. ÉVI RENDES KÖZGYÛLÉS ÖSSZEHÍVÁSA

2011. ÉVI RENDES KÖZGYÛLÉS ÖSSZEHÍVÁSA MAGYAR PIARISTA DIÁKSZÖVETSÉG 1052 Budapest, Piarista köz 1. KÉSZPÉNZZEL BÉRMENTESÍTVE BP. 72. 1426. A MAGYAR PIARISTA DIÁKSZÖVETSÉG LAPJA 72. szám 2011. március 2011. ÉVI RENDES KÖZGYÛLÉS ÖSSZEHÍVÁSA

Részletesebben

SZEREP: LÉNÁRD SÁNDOR

SZEREP: LÉNÁRD SÁNDOR Színház- és Filmművészeti Egyetem D.L.A. képzés Mesteri pályamunka GÁLFFI LÁSZLÓ SZEREP: LÉNÁRD SÁNDOR Témavezető: Huszti Péter egyetemi tanár Készült: 2003. január Mit hagynak ránk holtuk után az öregek?

Részletesebben

Saragán-gondolatok. Fény hajnala, igaz nap, kelts fényt bennem, Atyának sarja, sarjassz lelkembe értelmet, a Te örömödre.

Saragán-gondolatok. Fény hajnala, igaz nap, kelts fényt bennem, Atyának sarja, sarjassz lelkembe értelmet, a Te örömödre. f ü z e t e k Emlékek nélkül, népeknek híre csak árnyék... (Vörösmarty Mihály) az Er dé lyi Ör mény Gyö ke rek Kul tu rá lis Egye sü let ha vonta meg je lenő ki ad vá nya XIII. év fo lyam 145. szám A Fővárosi

Részletesebben

Ferences Világi Rend. Kpoverello 2012. 11. 11.

Ferences Világi Rend. Kpoverello 2012. 11. 11. 1 (http://berakash.blogspot.ro/2012/02/tau-franciscano-origemsimbolos-e.html) Ferences Világi Rend 2 Kedves Testvérkék! Úgy gondoltam, érdemes lenne ezeken a borongós őszi napokon kicsit a Ferences Világi

Részletesebben

Én + Te = Mi III / 3 EGYMÁST ÁTÖLELVE 21 év története

Én + Te = Mi III / 3 EGYMÁST ÁTÖLELVE 21 év története 157 Én + Te = Mi III / 3 EGYMÁST ÁTÖLELVE 21 év története 158 EGYMÁST ÁTÖLELVE 21 év története A tartalomból 1./ Előzmények a régmúltban 1944-1955. 2./ Előzmények a közelmúltban 1956. augusztus 6-tól 3./

Részletesebben

ZIRCEN VOLTUNK 2011. ÁPRILIS 30-ÁN

ZIRCEN VOLTUNK 2011. ÁPRILIS 30-ÁN XVIII. évf. 1. (61.) sz. 2011. HÚSVET EGRI FEHÉR/FEKETE a Ciszterci Diákszövetség Egri Osztályának lapja ZIRCEN VOLTUNK 2011. ÁPRILIS 30-ÁN Apátavatás a zirci bazilikában Egy beszélgetés Sixtus apátúrral

Részletesebben

Történelmet. alakító máltaiak. Ócsa: nem valóságshow. Miklós püspök Mürából. Imádkozzunk egymásért és hordozzuk együtt a terheket!

Történelmet. alakító máltaiak. Ócsa: nem valóságshow. Miklós püspök Mürából. Imádkozzunk egymásért és hordozzuk együtt a terheket! A Magyar Máltai Lovagok Szövetsége és a Magyar Máltai Szeretetszolgálat lapja XIX. évfolyam :: 4. szám :: 2013. december Ócsa: nem valóságshow Miklós püspök Mürából Történelmet alakító máltaiak Imádkozzunk

Részletesebben

X. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 26. 2010.

X. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 26. 2010. X. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 26. 2010. Füredi villasor 1915 körül (A háttérben jobbra a Tornay villa) (képeslap, Városi Helytörténeti Gy jtemény) FÜREDI HISTÓRIA X. ÉVFOLYAM 3. sz. 2010. december 1 Felelős szerkesztő:

Részletesebben

A Lélek megadja nekünk ajándékait Írta: SPÁNYI ANTAL c. püspök, Budapest

A Lélek megadja nekünk ajándékait Írta: SPÁNYI ANTAL c. püspök, Budapest POSTVERSAND MÜNCHEN B 21696 E XXXI. évf. 5. szám (31. Jahrg. Nr. 5) Az európai magyar katolikusok lapja 1999 május PÜNKÖSD LELKE Ünneplő lélekkel várjuk a pünkösdöt, a Szentlélek ünnepét. Ez a lélek világosság

Részletesebben

PERIÓDICO HÚNGARO DE LA ARGENTINA

PERIÓDICO HÚNGARO DE LA ARGENTINA Ifjúsági rovattal L. Monteverde 3132 (1636) Olivos Bs. Aires - Argentina PERIÓDICO HÚNGARO DE LA ARGENTINA C O N S E C C I Ó N E N C A S T E L L A N O II. évf. 22-23. sz. 2007. JANUÁR-FEBRUÁR (LXXVII.

Részletesebben

SYDNEY AZ EGRI VÉGVÁRON

SYDNEY AZ EGRI VÉGVÁRON POSTVERSAND MÜNCHEN B 21696 E XL. évf. 9. szám (40. Jg. Nr. 9) Az európai magyar katolikusok lapja 2008. szeptember A SZENTLÉLEK EREJE Részlet XVI. Benedek pápának az Ifjúsági Világtalálkozó záró szentmiséjén

Részletesebben

VILÁGP STA. Békesség nektek!

VILÁGP STA. Békesség nektek! VILÁGP STA Új folyam, VI. évf. 1. sz. A verbita missziós szerzetesek lapja 2010. tavasz Nyolcvan éves a Kõszegi Missziósház 6. oldal Egy szipus fiú új élete a Fülöp-szigeteken 8. oldal Szabadulás az alkohol

Részletesebben

UNGARISCH HISTORISCHER VEREIN ZÜRICH. Acta Historica Turiciensia XXIII. évfolyam 2. szám A Zürichi Magyar Történelmi Egyesület 55. sz.

UNGARISCH HISTORISCHER VEREIN ZÜRICH. Acta Historica Turiciensia XXIII. évfolyam 2. szám A Zürichi Magyar Történelmi Egyesület 55. sz. UNGARISCH HISTORISCHER VEREIN ZÜRICH Acta Historica Turiciensia XXIII. évfolyam 2. szám A Zürichi Magyar Történelmi Egyesület 55. sz. kiadványa A Zürichi Magyar Történelmi Egyesület kiadványa Budapest

Részletesebben

SÜMEG ÉS VIDÉKÉNEK KÖZÉLETI HAVI LAPJA. Kossuth-díjban részesült András Ferenc, városunk díszpolgára

SÜMEG ÉS VIDÉKÉNEK KÖZÉLETI HAVI LAPJA. Kossuth-díjban részesült András Ferenc, városunk díszpolgára SÜMEG ÉS VIDÉKÉNEK KÖZÉLETI HAVI LAPJA MARCAL-PARTI IX. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2013. ÁPRILIS Kossuth-díjban részesült András Ferenc, városunk díszpolgára András Ferenc filmrendező ez év március 15-én vehette

Részletesebben

SZEGÉNY EMBER GAZDAG ÉLETE

SZEGÉNY EMBER GAZDAG ÉLETE SZEGÉNY EMBER GAZDAG ÉLETE SZABÓ LÁSZLÓ EMLÉKEZÉSEI I. BUDAPEST, 1928 ATHENAEUM IRODALMI ÉS NYOMDAI R.-T. DÉLMAGYARORSZÁG HÍRLAP ÉS NYOMDAVÁLLALAT R.-T, NYOMÁSA, SZEGED I. Hogyan vándorolt Szeged városa

Részletesebben

NÕK VILÁGA. Kiadja az Unitárius Nõk Országos Szövetsége. 2008. Szeptember

NÕK VILÁGA. Kiadja az Unitárius Nõk Országos Szövetsége. 2008. Szeptember NÕK VILÁGA Kiadja az Unitárius Nõk Országos Szövetsége 2008. Szeptember 2 Nõk Világa 2005. Karácsony Tartalomjegyzék ISTEN FELÉ Szabó Adél: A hálaadás labirintusában 1 Adorjáni Gyöngyvér: Ima őszi hálaadás

Részletesebben

A Magyar Jugoszláv Társaság története (1945. október 1949 vége) Sajtó alá rendezte, a bevezetőt írta és jegyzetekkel ellátta A.

A Magyar Jugoszláv Társaság története (1945. október 1949 vége) Sajtó alá rendezte, a bevezetőt írta és jegyzetekkel ellátta A. Rex József A Magyar Jugoszláv Társaság története (1945. október 1949 vége) Sajtó alá rendezte, a bevezetőt írta és jegyzetekkel ellátta A. Sajti Enikő Néhány szó a szerzőről és a kéziratról Egy évvel ezelőtt

Részletesebben

Sikeres Emberi Sorsfordulók

Sikeres Emberi Sorsfordulók Sikeres Emberi Sorsfordulók Találkozás Harsányi Zsuzsannával, az Oxford Egyetemi Kiadó volt főszerkesztőjével Egy ismerősöm hívott, hogy ismerjek meg egy kiváló, a leghatékonyabb oktatói módszerrel dolgozó

Részletesebben

Kőrösi Zsuzsanna. Itt a magamfajtának nem fog sok fű nőni. Meneküléstörténetek 1956 végéről

Kőrösi Zsuzsanna. Itt a magamfajtának nem fog sok fű nőni. Meneküléstörténetek 1956 végéről Kőrösi Zsuzsanna Itt a magamfajtának nem fog sok fű nőni Meneküléstörténetek 1956 végéről Magyarországon a kommunista hatalomátvételt követően a külföldi utazás lehetősége sok egyéb mellett nem számított

Részletesebben

Séta a kerületben. Készítette: Csömör Izabella 5. b osztályos tanuló Szenczi Molnár Albert Református Általános Iskola

Séta a kerületben. Készítette: Csömör Izabella 5. b osztályos tanuló Szenczi Molnár Albert Református Általános Iskola Séta a kerületben Készítette: Csömör Izabella 5. b osztályos tanuló Szenczi Molnár Albert Református Általános Iskola Pestszentlőrinc - Pestszentimre területe már a honfoglalás idején lakott volt, legkorábbi

Részletesebben

BÁCSORSZÁG VAJDASÁGI HONISMERETI SZEMLE 2014/2. (69. szám)

BÁCSORSZÁG VAJDASÁGI HONISMERETI SZEMLE 2014/2. (69. szám) BÁCSORSZÁG VAJDASÁGI HONISMERETI SZEMLE 2014/2. (69. szám) Alapító: Grafoprodukt Kft., 24000 Szabadka, József Attila u. 26., tel./fax: 024/555-032 Kiadó: Bácsország Vajdasági Honismereti Társaság Elnök:

Részletesebben

Dunakeszi Alag Helyismereti Lapja

Dunakeszi Alag Helyismereti Lapja II. évfolyam 1. szám Dunakeszi 2009. május Dunakeszi Alag Helyismereti Lapja SZERKESZTŐSÉG: KÖLCSEY FERENC VÁROSI KÖNYVTÁR DUNAKESZI, KOSSUTH LAJOS U. 6. FELELŐS SZERKESZTŐ: CSOMA ATTILA ÉS LŐRINCZ RÓBERT

Részletesebben