Családi? Kapitalizmus?

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Családi? Kapitalizmus?"

Átírás

1 Családi? Kapitalizmus? Vállalat, üzem és cég nélkül? Végezetül térjünk vissza a tanulmány eredeti kérdéseihez. A tanulmány első felében tartalmatlannak mondtam a szakirodalomban elterjedt Buddenbrook-effektus tézisét. Ez azonban nem jelenti azt, hogy ne vizsgálhatnók az egymásra következő nemzedékek viszonyát. A Baumgartenek esetében az első ránk maradt megnyilvánulás a szakállát simogató Lipót/Lőbtől származik, aki természetes elégedettséggel beszélt arról, hogy utódokat hagyott az utókorra, és vagyont az utódaira. A következő etap talán nem is egy, hanem két- vagy háromnemzedéknyi, egy tisztes beilleszkedés hosszú története, melynek a huszadik századra három kimenetele, ha tetszik lezárása is azonosítható. Az egyik a Thomas Mann által is tematizált művész-polgáré, aki azonban Baumgarten Ferenc személyében egyáltalán nem a Christian Budden brook féle bohém, a másik Baumgarten Ignác személyében az úriemberséget mint erkölcsi szerepet vállaló polgár, a harmadik az új, szervezett kapitalizmus eljövetelét észlelő és elősegítő, s ezáltal saját családi múltján túllépni törekvő dr. Baumgarten Nándor. A Baumgarten család történetére tehát a Buddenbrookféle hanyatlás-séma nem illeszkedik. Természetesen, e megállapításnak ellene vethető, hogy a Baumgartenek esetében nincsen szó egy családi vállalkozásról. A Hatvanyak esetében megvolt, s az élet fura fi ntoraként a családot majdnem túl is élte a Deutsch Ig. és Fia családi cég. A Gregersenek esetében megvolt a Gregersen Gudbrand cég, az utódoknak volt mitől menekülniük. A Baumgartenek esetében is volt azonban vagyon, üzemeltetendő bérház vagy földbirtok formájában, csakhogy ezeknek a működése nem az ipari és kereskedelmi vállalatokra vonatkozó törvények és szabályok alapján történt. Ha a vállalkozástörténet határait kitágítva ezeket is fi gyelembe vesszük, akkor Baumgarten Ferenc személyében a hőseinkül választott családnak is volt olyan tagja, aki menekülni próbált a vagyontól. Érdemes azonban megfontolni, vajon a megfi gyelt menekülés tényleg csak hanyatlásként értelmezhető-e. Egy vállalat vezetése, egy birtok igazgatása folyamatos felügyeletet igényel a gazda szeme hizlalja a jószágot mondja erre magyar. Az urbanitás vagy például Karl Marxnál az egyetemes emberi emancipáció nézőpontjából ez ugyanolyan 149

2 Családi kapitalizmus bornírt, helyhez kötő, mintegy a szolgaság egy formáját megtestesítő tevékenység, mint a paraszti munka. Innen tekintve a családi vállalkozás hanyatlását eredményező menekülés egyszerűen a dologi tőke átváltása szellemi (humán) tőkévé. Ennek a konverziónak ráadásul elég egyszerű mozgatói vannak. Egy birtok vagy egy cég egy vezetőt bír el. A meghosszabbodó emberi életkor, a csökkenő gyermekkori halálozás viszonyai közepette az új nemzedékekben egyre többen nőhettek föl, akiknek józan várakozás szerint esélyük sem lehetett a családi vagyon sorsának befolyásolására. Az ő szemszögükből a menekülés nagyon is ésszerű stratégia lehetett nem kívántak benevezni egy olyan versenybe, amely kevés esélyt kínált a győzelemre, s amelynek a pályadíja sem volt különösebben vonzó. Paradox módon, ha mindenki a menekülés stratégiájára optált, akkor a cégnek valóban el kellett veszítenie családi jellegét. Ezen a ponton vissza is térhetünk e tanulmány címére, amely a Baumgartenek történetének fényében már nem állítás, hanem sokkal inkább kérdés. Család és kapitalizmus furcsa viszonyban vannak egymással. Miközben a megtapasztalt világban, a statisztikák szerint a világban a vállalkozások nagyobbik része még ma is családi keretek között működik, és nem mutat jel arra sem, hogy ez a részarány a jövőben megváltoznék, a tőkés rend és a família fogalmilag erősen ütközik egymással. Azonosítsuk a kapitalizmus lényegét akár egy szellemiségből, akár a puszta versengésből vagy a nyüzsgő-pörgő izgatottságból kialakuló, a szellemnek, a versenynek, a nyüzsgésnek érrendszert kínáló intézményrendszerrel, nyilvánvaló, hogy a család fogalmilag nehezen sorolható ezek közé az intézmények közé. Hacsak nem helyezkedünk arra a holisztikus-dialektikus álláspontra, hogy a kapitalizmus annyira átfog kisgömböcként elnyel mindent, hogy még saját ellentétét is tartalmazza. Ekkor viszont nincs miről beszélni. A bevezető fejezetekben törekedtem fordítva eljárni. A kapitalizmust igyekeztem leválasztani a fogalommal gyakran együtt tárgyalt vállalkozás-, illetve ipari kultúráról. Az esettanulmány főként örökségekről, szerződésekről, leltárakról szólt, de nem a kapitalizmusról, annak gépezetéről vagy mindent pénzzé formáló hatásáról. Joggal kérdezhető, nem volt-e félrevezető a cím, felbukkan-e a kapitalizmus a Baumgarten-dinasztia történetében, ha önmagában sem az ipari fejlődést, sem az élet más szféráitól elkülönült vállalkozást nem tekintem a kapitalizmus kifejeződésének, s a történetet sem lebegi át a tőkés szellem bárminő lett légyen is az. Valójában azonban s nem érdekes, hogy az ifj. Leopold-féle igazi vagy színlelt formájában a történetben végig jelen volt a kapitalizmus, kétféle módon is. Jelen volt egyrészt a szokásrendben, ha tetszik erkölcsben (a cselekedetekben, vagyis célszerű tettekben megbúvó, azokat mások számára kiszámíthatóvá, vagyis ésszerűvé tevő megszokottságban); másrészt a köznapi jogügyletekben: a szerződéskötések módjában, a kötelezettségek kikényszerítésének nehézségeiben, a haszonvételek és rendelkezési jogok elosztására vonatkozó törekvésekben. 150

3 Családi? Kapitalizmus? A tőke mozgásának, áramlásának, a nyereség vágyának alakot adó szokásrend nem jogi formulák halmaza. Lehetséges, hogy éppen a jogi szabályok nem szándékolt következményeként alakul ki. Például az egyetemi tanár Baumgarten Nándor a részvénytársasági jog kapcsán már 1913-ban fölrótta a törvényalkotónak, hogy a szabályokba foglalt jog nem az élet realitásait tükrözi. Több mint két évtizeddel később ezt a meglátását pályatársa, Kuncz Ödön őt búcsúztatván kiemelte, sőt napirenden is tartotta. 1 Vladár Gábor volt igazságügy miniszter pedig egész példatárat kerített a jelenség köré. A Baumgarten Nándor által is jelzett tünetek mellé sorolt egy még kiterjedtebb példát is. Tóth Lőrincet idézve arra az álláspontra helyezkedett, hogy az ősiség megszüntetésével, amely nemcsak öröklési jogunknak a legderekasabb része volt, de át- meg átszőtte a magyar jog egész területét, megszünt a magyar jognak legalább fele. Az úrbériség és a királyi adományrendszer eltörlésével a régi magyar jognak szintén hatalmas területei váltak fehér lapokká. [ ] Az ürességet, a fehér lapokat az élet, a birói gyakorlat lassan betöltötte volna; a reánk szakadt alkotmányellenes uralom azonban az évi novemberi ősiségi nyíltparanccsal az évi május hó 1. napjával hatályon kívül helyezte a magyar magánjognak még megmaradt részeit is és hatályba léptette az osztrák polgári törvénykönyvet minden tartozékával együtt. 2 (Képszerűbben ezt Hajnal István a következőképpen fogalmazta meg: Erős bürok rata elszántság kellett a földtulajdon és az egyéb úrbéri viszonyok és jogok ily felszámolására. Igyekeztek minden részletben a jogi előzményekre visszamenni [ ] végül kitűnt, hogy sehol sem jogokról van szó, hanem életteljes történeti társadalmi képződményekről. A cél: mennyiségekben kiszámítható viszonyokat állítani helyettük. ) 3 Vladár Gábor mutatott rá arra az elhajlásra is, amely az ingatlanátruházás körében támadt a telekkönyvi jog és az élet között. Az osztrák polgári törvénykönyv honosított szabályai értelmében adásvételi szerződés alapján ingatlan tulajdonjogát csak telekkönyvi bejegyzéssel lehet megszerezni. Ezzel szemben az életben ingatlanokat adtak-vettek telekkönyvi bejegyzés nélkül is. A falusi nép felfogása szerint [ ] nem az a lényeges, hogy mit irkálnak a telekkönyvi irodákban, hanem az a lényeges, hogy mi történik a valóságos életben. Az ingatlant megvettem, a vételárát kifi zettem, az ingatlant birtokba vettem, ennél erősebb jogszerzés nincsen. 4 A szerző szerint sem volt azonban kétséges, hogy nyolc évvel később az október diploma a német jogot már valamiféle kerék vágásban találta. 5 A leírás ellentmondásos helyzetet körvonalaz. A vagyonok könnyebb átruházását, tehát tőkévé alakítását célzó szabályok a fölszínen nem látszó, nem kinyilvánított elkülönülést (manapság az ilyen különbségeket a szociológusok vizsgálják) hoztak létre az alattvalók között. 6 Az esettanulmány alapján be kell látnunk, a Baumgartenek azok között voltak, akik az üzleti tevékenység jogrendjével élni tudtak, amint erre a pusztaszenttornyai eset utal is. Mivel azonban nem mindenki volt kész és képes arra, hogy az új szabályokkal éljen, joggal mondhatjuk, hogy a Baumgartenek megfeleltek a hazai kapitalizmus követelményeinek. 151

4 Családi kapitalizmus Bár Vladár Gábor listája a bérleti viszonyokat nem sorolja föl a hirtelen megváltozott joganyag részeként, mi említsük meg, miszerint a Baumgarten család esetében azt tapasztaltuk, hogy törekedtek írásos bérleti szerződéseket kötni, a bérleti viszony részleteit rögzíteni. Más kérdés, vajon miért nem alakult ki hazánkban a földbérletek tulajdonjoga, de ennek a vizsgálata már nem lehet ennek e tanulmánynak a föladata. Jog és élet elválásának egyik példájaként említtetett az imént az örökösödési jog átalakítása. A nagyléptékű történelmi átnézetek, pozitivista fejlődési vázlatok 7 nagy jelentőséget szoktak tulajdonítani az örökösödési rendszereknek. Max Webert követve szokás a világtörténelmileg egyedinek tekintett nyugat-európai fejlődést és a modern kapitalizmus kialakulását azonosítani, s a nyugat-európai fejlődéstől való eltérést a germán törzsörökléstől különböző öröklési rendszerek hatásával magyarázni. Az újabb kutatások kétségessé tették ugyan, hogy az öröklési rendszerek tisztán és átfogóan érvényesülnének, de a séma ennek ellenére nagyon csábító. A séma szerint volna a törzsöröklés rendszere, amelyben a rendelkezési jogokon van a hangsúly. A gazdaságot egyvalaki örökli, a többieknek más kenyér után kell nézniük, s volna másrészt az egyenlő öröklés rendje, amelyben mindenből mindenki egyenlően részesedik, s amely rendszerben a rendelkezési jogok csak nagyon körülményesen gyakorolhatóak. Fél Edit egy tereptanulmányában a két háború közötti kor vonatkozásában megállapíthatta, hogy ez a nagycsaládi rendszer már bomlóban volt, a leírt családot sokkal inkább a szükség tartja együtt, mint a hagyomány. A gazdaság leltárát a család tagjai közöseknek tartják, a család valamennyi tagja egyaránt jogot formál hozzájuk, és közösen használja őket. A család tagjai szeretik azt felelni a kérdésre, hogy minden közös, nincsen senkinek sajátja; [ ] azonban kitűnt, [ ] hogy ha más nem, a testi ruha kinekkinek tulajdona. 8 A szerzőnő általánosítva is megfogalmazza, miszerint közösvagyon van csupán, a magánvagyon a ruházatra, a kézbeli szerszámokra, esetleg egypár lábas jószágra szorítkozik. 9 Mindezek mellett fontos még Fél Editnek az a megfi gyelése, hogy a családban a megszólítás már igen polgáriasult. 10 Az iméntiek alapján fölmerülhet: vajon hányan voltak olyan tulajdonosok az országban, akik akaratukon kívül öröklés során kerültek olyan helyzetbe, hogy vagyonukat másokkal együtt kellett tulajdonolniuk. Ha ezek után megkísérelhetnők megbecsülni, vajon ezeknek a közös tulajdoni viszonyoknak átlagosan hány százaléka szűnhetett meg évente, akkor arra is választ kaphatunk, milyen gyorsan terjedhetett el a kockázatot vállalni képes, felelős egyéni döntésen alapuló viselkedés. Innen nézve világossá válik, hogy nem az úgynevezett törzsöröklésben rejlik a lényeg. A Baumgarten családban az örökhagyók arra törekedtek, hogy s most a fiúk és lányok öröklése közötti esetleges eltérésektől tekintsünk el az egyenlő osztály mellett kerüljék a vagyonközösségek kialakulását, s megteremtsék az egyéni, személyes rendelkezés föltételeit. 152

5 Családi? Kapitalizmus? Ebben az értelemben a Baumgarten család 19. századi sikertörténete közvetve a hazai tőkés fejlődés korlátairól is szól. Jegyzetek 1 A részvénytársaság szervezetének problémái. Kuncz Ödön előadása. Magyar Jogi Szemle 19:1, Vladár Gábor: A jog elhajlása az élettől. Magyar Jogi Szemle 19:3, Hajnal István: Az osztálytársadalom <1943>. In: Domanovszky Sándor (szerk.): Magyar Művelődéstörténet. 5. Az új Magyarország. Magyar Történelmi Társulat, h. é. n Vladár G.: A jog Uo Állampolgárokról beszélni ebben az időben még korai volna. 7 Egy példa: Gunst Péter: Kelet-Európa gazdasági fejlődésének néhány kérdése. Valóság 19:9, Fél Edit: Egy kisalföldi nagycsalád társadalom-gazdasági vázlata. (A marcelházi Rancsó-Czibor család élete.). SzMKE Kisalföld-kutató Intézete, Érsekújvár , , 12., 14. = Kisalföldi Közlemények 1. sorozat 3. szám. 9 Fél Edit: A vagyon és tulajdon Martoson. Társadalomtudomány, /1 3: Fél Edit: Egy kisalföldi nagycsalád társadalom-gazdasági vázlata

A devizahitel jogi alapkérdései

A devizahitel jogi alapkérdései 2013. TIZENKETTEDIK ÉVFOLYAM 5. SZÁM 371 GÁRDOS ISTVÁN NAGY ANDRÁS A devizahitel jogi alapkérdései Ez a cikk a devizahitelekkel kapcsolatban az ügyfelek számára végzett gyakorlati munkánk során néhány

Részletesebben

A regionális együttműködés és formái

A regionális együttműködés és formái NKFP 2/021/2001 Az információs társadalom igényorientált informatikai eszközei és rendszerei Regionális, jogi-közigazgatási részprojektek kutatási anyaga Projektkoordinátor: Dr. Chikán Attila Részprojekt

Részletesebben

Az autósiskolák alapításának és működtetésének jogi környezete

Az autósiskolák alapításának és működtetésének jogi környezete dr. Lacsny Márton: Az autósiskolák alapításának és működtetésének jogi környezete lektorálta: dr. Mezey Róbert Tartalom 1. Bevezetés... 3 2. A jogi környezet általában... 3 3. Közjogi és magánjogi környezet

Részletesebben

Az állam célszerű gazdasági szerepvállalása a XXI. század elejének globális gazdaságában

Az állam célszerű gazdasági szerepvállalása a XXI. század elejének globális gazdaságában Az állam célszerű gazdasági szerepvállalása a XXI. század elejének globális gazdaságában Tanulmány 2009. szeptember Állami Számvevőszék Kutató Intézete Az állam célszerű gazdasági szerepvállalása a XXI.

Részletesebben

Zsögöd Benõ. Öröklött s szerzett vagyon

Zsögöd Benõ. Öröklött s szerzett vagyon KÖZJEGYZÕI FÜZETEK STUDIA NOTARIALIA HUNGARICA tom VIII. Zsögöd Benõ Öröklött s szerzett vagyon Budapest, 2008. KÖZJEGYZÕI FÜZETEK STUDIA NOTARIALIA HUNGARICA tom VIII. Politzer Zsigmond kiadásában 1897-ben

Részletesebben

Az elővásárlási jogról mint a földforgalom korlátozásának közvetett eszközéről

Az elővásárlási jogról mint a földforgalom korlátozásának közvetett eszközéről Holló Klaudia Agrárjogi Tanszék Témavezető: Vass János tanszékvezető habil. egyetemi docens Az elővásárlási jogról mint a földforgalom korlátozásának közvetett eszközéről I. Bevezetés 2014. május 1. napjával

Részletesebben

A szociális demokrácia alapjai

A szociális demokrácia alapjai A SZOCIÁLIS DEMOKRÁCIA OLVASÓKÖNYVE 1. Szerkesztette Tobias Gombert A szociális demokrácia alapjai Kiadja a Friedrich Ebert Alapítvány Német kiadás: Politikai Aladémia Osztálya, Bonn (3. átdolgozott kiadás

Részletesebben

Európa a jövônk, Magyarország a hazánk. Vitairat az európai újraegyesítésrôl

Európa a jövônk, Magyarország a hazánk. Vitairat az európai újraegyesítésrôl Európa a jövônk, Magyarország a hazánk Vitairat az európai újraegyesítésrôl 2002 Az ezredforduló lehetôsége és felelôssége A szovjet uralom alól felszabadulva, a polgári demokrácia megteremtésével Magyarországnak

Részletesebben

vasstárs9 28.10.2005 9:16De Page 1 Vass Csaba Bevezetô fejezetek a társadalom-gazdaságtanba

vasstárs9 28.10.2005 9:16De Page 1 Vass Csaba Bevezetô fejezetek a társadalom-gazdaságtanba vasstárs9 28.10.2005 9:16De Page 1 Vass Csaba Bevezetô fejezetek a társadalom-gazdaságtanba vasstárs9 28.10.2005 9:16De Page 2 Kölcsey füzetek XIV. vasstárs9 28.10.2005 9:16De Page 3 Vass Csaba Bevezetô

Részletesebben

A 19. század végi gazdasági elit

A 19. század végi gazdasági elit A 19. század végi gazdasági elit és a nemzet A 19. század végi gazdasági elit és a nemzet * Klement Judit A 19. század a társadalmi, gazdasági átalakulás évszázada volt Magyarországon. Ez volt az a kor,

Részletesebben

nem voltak fogyatékosok a történelemben

nem voltak fogyatékosok a történelemben nem voltak fogyatékosok a történelemben A fogyatékosság jelensége a történettudományban Kőszeghy Miklós Parragh Szabolcs Budapest, 2003. tavasz Tartalom A történeti kutatás és a fogyatékossággal élők...1

Részletesebben

A cigány nők helyzete

A cigány nők helyzete Janky Béla A cigány nők helyzete A tanulmány a rendelkezésre álló keretek között, arra a kérdésre keresi a választ, hogy miképpen befolyásolhatta a roma nők életpályájának alakulását századunk második

Részletesebben

SZEREPEK ÉS SZABÁLYOK A HAGYOMÁNYOS ÉS MODERN TÁRSADALMAK CSALÁDJAIBAN. Családmodellek összehasonlítása és teológiai értékelése

SZEREPEK ÉS SZABÁLYOK A HAGYOMÁNYOS ÉS MODERN TÁRSADALMAK CSALÁDJAIBAN. Családmodellek összehasonlítása és teológiai értékelése SZEREPEK ÉS SZABÁLYOK A HAGYOMÁNYOS ÉS MODERN TÁRSADALMAK CSALÁDJAIBAN Családmodellek összehasonlítása és teológiai értékelése 1 Tartalomjegyzék BEVEZETÉS 3 I. Történeti rész 5 1. CSALÁD A SZENTÍRÁSBAN

Részletesebben

Civil szervezetek vezetési és működési sajátosságai

Civil szervezetek vezetési és működési sajátosságai DEBRECENI EGYETEM Agrár- és Gazdálkodástudományok Centruma Gazdálkodástudományi és Vidékfejlesztési Kar Vezetés- és Szervezéstudományi Intézet IHRIG KÁROLY GAZDÁLKODÁS- ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA

Részletesebben

PHD ÉRTEKEZÉS. dr. Palásti Gábor Péter

PHD ÉRTEKEZÉS. dr. Palásti Gábor Péter PHD ÉRTEKEZÉS dr. Palásti Gábor Péter MISKOLC 2008 2 MISKOLCI EGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR DEÁK FERENC ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA dr. Palásti Gábor Péter A szerződésre alkalmazandó jog

Részletesebben

Új szocializmus felé: Bevezető

Új szocializmus felé: Bevezető Új szocializmus felé: Bevezető W. Paul Cockshott Allin Cottrell 1993 A szocializmus ki lett próbálva. Hetven esztendővel a bolsevik forradalom után a történelem ítélete az, hogy megbukott. Azok, akik az

Részletesebben

A TULAJDONHOZ VALÓ JOG A MAGYAR ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG GYAKORLATÁBAN

A TULAJDONHOZ VALÓ JOG A MAGYAR ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG GYAKORLATÁBAN TULAJDONVISZONYOK AZ EURÓPAI UNIÓBAN ÉS ROMÁNIÁBAN* Drinóczi Tímea** A TULAJDONHOZ VALÓ JOG A MAGYAR ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG GYAKORLATÁBAN I. rész: A MAGÁNTULAJDONOSI RENDSZER KIALAKÍTÁSA A tulajdoni garancia

Részletesebben

Szociálpolitika és társadalom

Szociálpolitika és társadalom 87-88 TÁRSADALOMPOLITIKAI OLVASÓKÖNYVEK Szociálpolitika és társadalom Válogatás Ferge Zsuzsa tanulmányaiból T-WINS AZ ELTE SZOCIOLÓGIAI INTÉZET SZOCIÁLPOLITIKAI TANSZÉKE ÉS A T-TWINS KIADÓI ÉS TIPOGRÁFIAI

Részletesebben

A BIZTOSÍTÓ EGYESÜLETEKKEL KAPCSOLATOS NYILVÁNOS VITAANYAG VITÁJÁNAK ÖSSZEFOGLALÁSA TARTALOM

A BIZTOSÍTÓ EGYESÜLETEKKEL KAPCSOLATOS NYILVÁNOS VITAANYAG VITÁJÁNAK ÖSSZEFOGLALÁSA TARTALOM BEVEZETÉS A BIZTOSÍTÓ EGYESÜLETEKKEL KAPCSOLATOS NYILVÁNOS VITAANYAG VITÁJÁNAK ÖSSZEFOGLALÁSA TARTALOM Bevezetés 1 A vita összefoglalása 2 Támogatás 2 Végső garantőr, garancia sémák 2 A végső garantőr

Részletesebben

Szükség van-e írott alkotmányra?

Szükség van-e írott alkotmányra? Lánczi András Szükség van-e írott alkotmányra? Ma már nagyon kevés olyan ország van, amelynek nincs írott alkotmánya. Ilyen Nagy-Britannia, Új-Zéland vagy Izrael. Több mint kétszáz évvel ezelőtt azonban

Részletesebben

Alapítványok az iskolákban

Alapítványok az iskolákban 1 Debreceni Egyetem Tudományegyetemi Karok Bölcsészettudományi Kar Interdiszciplináris Társadalom- és Bölcsészettudományi Doktori Iskola Neveléstudományi Doktori Program Alapítványok az iskolákban Harmincnégy

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGTAN I. MIKROÖKONÓMIA

KÖZGAZDASÁGTAN I. MIKROÖKONÓMIA A projekt az Európai Unió társfinanszírozásával, az Európa terv keretében valósul meg. Farkasné Fekete Mária Molnár József KÖZGAZDASÁGTAN I. MIKROÖKONÓMIA DE AMTC AVK 2007 HEFOP 3.3.1 P.-2004-06-0071/1.0

Részletesebben

Szent István Egyetem. Az 50+ generáció fenntartható fogyasztói magatartásának összehasonlítása svájci és magyarországi vizsgálatok alapján

Szent István Egyetem. Az 50+ generáció fenntartható fogyasztói magatartásának összehasonlítása svájci és magyarországi vizsgálatok alapján Szent István Egyetem Az 50+ generáció fenntartható fogyasztói magatartásának összehasonlítása svájci és magyarországi vizsgálatok alapján Szarka Krisztina Gödöllő 2014 A doktori iskola megnevezése: Szent

Részletesebben

MONISTA ÉS DUALISTA FELFOGÁS A MAGÁNJOGBAN, GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK A PTK-BAN

MONISTA ÉS DUALISTA FELFOGÁS A MAGÁNJOGBAN, GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK A PTK-BAN Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola A Doktori Iskola vezetője: Prof. Dr. Jakab Éva, tanszékvezető, egyetemi tanár, akadémiai doktor MONISTA ÉS DUALISTA

Részletesebben

Sasvári Nóra Civil szervezetek és az Európai Unió Civil érdekérvényesítés

Sasvári Nóra Civil szervezetek és az Európai Unió Civil érdekérvényesítés Sasvári Nóra Civil szervezetek és az Európai Unió Civil érdekérvényesítés Nemzetközi Tanulmányok Intézet Témavezető: Prof. Dr. Rostoványi Zsolt egyetemi tanár A bíráló bizottság névsora: Sasvári Nóra 2

Részletesebben

T ANYI AT TILA K OLLÁNYI ZSÓFIA. Etika és egészségpolitika. 2008. május

T ANYI AT TILA K OLLÁNYI ZSÓFIA. Etika és egészségpolitika. 2008. május T ANYI AT TILA K OLLÁNYI ZSÓFIA Etika és egészségpolitika 2008. május DEMOS Magyarország Alapítvány 2008. 2 T a r t a l o m j e g y z é k 4 1. RÉSZ: BEVEZETÉS 6 6 8 8 9 11 12 14 14 14 17 21 21 22 23 26

Részletesebben

1. TÖRTÉNELMI ELŐZMÉNYEK

1. TÖRTÉNELMI ELŐZMÉNYEK 1. TÖRTÉNELMI ELŐZMÉNYEK 1.1 A reformkortól a II. világháborúig Az első olyan egyesületek, amelyeket már a szó mai értelmében is nonprofit szervezeteknek lehet tekinteni, a XVIII. század utolsó évtizedeiben

Részletesebben

AZ ALKOTMÁNY MORÁLIS ÉRTELMEZÉSE ÉS A TÖBBSÉGI ELV*

AZ ALKOTMÁNY MORÁLIS ÉRTELMEZÉSE ÉS A TÖBBSÉGI ELV* Ronald Dworkin AZ ALKOTMÁNY MORÁLIS ÉRTELMEZÉSE ÉS A TÖBBSÉGI ELV* ALKOTMÁNYOS ELLENTMONDÁSOK A legtöbb modern alkotmány nagyon széles és absztrakt megfogalmazásban deklarálja az állammal szembeni egyéni

Részletesebben

A közhasznú szervezetek típusai és azok jellemzői

A közhasznú szervezetek típusai és azok jellemzői Tóbiás László A közhasznú szervezetek típusai és azok jellemzői A közhasznú szervezetekről szóló törvény után a következő oldalakon azokat a szervezeteket fogjuk bemutatni, melyek a törvény hatálya alá

Részletesebben

Civilnek lenni egyenlő más szemlélettel rendelkezni?

Civilnek lenni egyenlő más szemlélettel rendelkezni? Civilnek lenni egyenlő más szemlélettel rendelkezni? Mára a Károly körút Andrássy út Erzsébet körút Rákóczi út által határolt terület egy sorsára hagyott, sokszor üres és lehangoló, vajúdó városrésszé

Részletesebben