Az Európai Bíróság Alliance One ítélete

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az Európai Bíróság Alliance One ítélete"

Átírás

1 Pázmány Law Working Papers 2014/26. Szilágyi Pál Az Európai Bíróság Alliance One ítélete Pázmány Péter Katolikus Egyetem Pázmány Péter Catholic University Budapest

2 Az Európai Bíróság Alliance One ítélete Szilágyi Pál 1 I. Bevezetés A közelmúltban több tanulmány is foglalkozott a versenyjogi eljárások során az alapvető jogok szerepével. E tanulmánysorozatunkban törekedtem úgy összeválogatni az Európai Bíróság ítéleteit, hogy azok széles skálán mutassák be a versenyjogi eljárások során felmerülő problematikus pontokat. Jelen tanulmány is ebbe a sorba illeszkedik, amikor az Alliance One kontra Bizottság ítéletet 2 mutatja be. Mint látni fogjuk, az ítélet során a felperes vállalkozás a személyes felelősség elve érvényesülésének hiányát rója fel az uniós jogérvényesítési rendszer keretében. II. Az ítélet előzménye Az Alliance One (korábban Dimon; továbbiakban: Felperes) 1997 áprilisában megvásárolta az Intabex Netherlands BV vállalkozáscsoportot, amely Agroexpansión családi vállalkozást novemberében vásárolta meg. Az Európai Bizottság 2001-ben hajnali rajtaütés keretében vizsgálatokat folytatott, többek között az Agroexpansión vállalat üzleti helyiségeiben, majd 2004-ben végül határozatott hozott, amelyben a spanyol dohánypiacon működő kartell tagjait büntette. A kartell az Európai Bizottság határozata szerint lényegében 1996 és 2001 között rögzítette a nyers dohány szállítási árait, valamint a kartellezőkre irányadó kvótákat. A határozatában az Európai Bizottság a Felperes jogelődjét, a Dimont, is marasztalta azzal az indokkal, hogy a mai EUMSZ 101. cikk (1) bekezdése szerinti egységes és folytatólagos jogsértés miatt az Agroexpansión vállalatra kiszabott bírságért ő is egyetemlegesen felel. 1 A tanulmány a Pázmány Péter Katolikus Egyetem TÁMOP B-11/2/KMR sz. projektje (A tudományos kutatások kibontakoztatása a PPKE-n) támogatásával készült. 2 C-679/11. P. C-679/11 P sz ügy, Alliance One International Inc kontra Európai Bizottság, ECLI:EU:C:2013:606. 2

3 A Felperes a nevezett határozatot megtámadta a Törvényszéken többek között arra hivatkozva, hogy személyes felelőssége hiányában ő nem felelhet a korábbi jogellenes magatartásért, továbbá mint anyavállalat sem volt aktív, közvetlen részese a jogsértéseknek. III. A Törvényszék ítélete Ahogy fentebb utaltunk rá, a Felperes az Európai Bizottság határozatát megtámadta a Törvényszéken. 3 A Törvényszék számos fontos megállapítást tett ítéletében, amelyet alábbi idézünk: A közösségi versenyjog a vállalkozások tevékenységeire vonatkozik. A vállalkozás fogalma minden gazdasági tevékenységet folytató jogalanyra kiterjed, függetlenül azok jogállásától és finanszírozási módjától. Az ítélkezési gyakorlat megállapította, hogy ebben az összefüggésben a vállalkozás fogalmát úgy kell értelmezni, mint amely gazdasági egységet jelent, még akkor is, ha jogi szempontból ez az egység több természetes vagy jogi személyből áll. Ha ilyen gazdasági egység sérti meg a versenyszabályokat, a személyes felelősség elve szerint neki kell felelnie ezért a jogsértésért. 4 A közösségi versenyjog megsértését egyértelműen azon jogi személynek kell betudni, amellyel szemben később bírság szabható ki. A Bizottságnak a versenyjog terén hozott határozatai alkalmazása és végrehajtása céljából ugyanis címzettként egy jogi személyiséggel rendelkező jogalanyt kell meghatározni. Többek között akkor lehet az anyavállalatnak betudni a leányvállalat magatartását, ha a leányvállalat jóllehet külön jogi személyiséggel rendelkezik nem önállóan határozza meg magatartását a piacon, hanem lényegében azokat az utasításokat követi, amelyeket az anyavállalat ad a számára, különös tekintettel az említett két jogi személy közötti gazdasági, szervezeti és jogi kapcsolatokra. Ilyen esetben ugyanis az anyavállalat és leányvállalata ugyanazon gazdasági egység részét képezi, és egyetlen vállalkozást alkot. Ilyen esetben tehát nem a jogsértésre vonatkozó, az anyavállalat és a leányvállalat közötti felbujtói viszony, még kevésbé az anyavállalatnak a jogsértésben való részvétele teszi lehetővé a Bizottság számára, hogy bírság megfizetésére kötelező határozatot címezzen az anyavállalathoz, hanem az, hogy valamely anyavállalat és annak leányvállalata az EK 81. cikk értelmében egyetlen vállalkozást alkot. 3 T-24/05 T-24/05 sz ügy, Alliance One International, Inc, korábban: Standard Commercial Corp és társai kontra Európai Bizottság [EBHT 2010,, II o] (ECLI:EU:T:2010:453) 4 Ibid pontok. 3

4 A Bizottság nem szorítkozhat annak puszta megállapítására, hogy az anyavállalat meghatározó befolyást tud gyakorolni e leányvállalat üzletpolitikájára, hanem azt is vizsgálnia kell, hogy e befolyást ténylegesen gyakorolta e. Abban a különös esetben, ha a közösségi versenyjog szabályait sértő magatartást folytató leányvállalat az anyavállalat kizárólagos tulajdonában áll, egyrészről ezen anyavállalat meghatározó befolyást gyakorolhat az említett leányvállalat magatartására, másrészről pedig fennáll azon egyszerű vélelem, amely szerint az említett anyavállalat ténylegesen meghatározó befolyást gyakorol leányvállalata magatartására. E körülmények között elegendő, ha a Bizottság bizonyítja, hogy valamely leányvállalatnak az anyavállalata az egyedüli tulajdonosa, ahhoz hogy arra következtethessen, hogy ez utóbbi meghatározó befolyást gyakorol e leányvállalat üzletpolitikájára. A Bizottságnak ezt követően módjában áll az anyavállalat egyetemleges felelősségét megállapítani a leányvállalatával szemben kiszabott bírság megfizetését illetően, kivéve ha a fenti vélelem megdöntésére köteles anyavállalat elegendő bizonyítékot terjeszt elő annak bizonyításához, hogy a leányvállalata önálló piaci magatartást követ. Az abból eredő vélelmet, miszerint a leányvállalat az anyavállalat kizárólagos tulajdonában van, nemcsak azon esetekben lehet alkalmazni, amikor közvetlen kapcsolat áll fenn az anyavállalat és a leányvállalat között, hanem olyan esetekben is, amikor e viszony egy köztes leányvállalat révén közvetetten áll fenn. Mindazonáltal a Bizottság úgy dönthet, hogy nem csupán erre a vélelemre, hanem olyan további tényelemekre is támaszkodik, amelyek bizonyítják, hogy az anyavállalatok ténylegesen meghatározó befolyást gyakorolnak leányvállalatukra, és amelyek ennélfogva megerősítik a szóban forgó vélelmet. 5 A központi elem, amelyre a Bizottság annak megállapítása során támaszkodik, hogy valamely anyavállalat és leányvállalata gazdasági egységet alkot, a leányvállalat piacon tanúsított magatartásával kapcsolatos önállóságának hiánya, mivel az önállóság hiánya az anyavállalatnak a leányvállalat magatartására gyakorolt meghatározó befolyásának velejárója. A leányvállalat által elkövetett jogsértésért fennálló felelősség anyavállalatnak való betudhatósága megállapítása érdekében az anyavállalat által gyakorolt meghatározó befolyás nem korlátozódhat olyan tevékenységekre, amelyek szigorú értelemben a leányvállalat üzletpolitikájába tartoznak, és amelyek közvetlenül a szóban forgó jogsértéshez kapcsolódnak. Annak megállapítása érdekében, hogy valamely leányvállalat önállóan határozza meg magatartását a piacon, a 5 Ibid , 132., valamint 141. pontok. 4

5 leányvállalat és az anyavállalat közötti gazdasági, szervezeti és jogi kapcsolatokra vonatkozó releváns elemek összességét figyelembe kell venni, amelyek az egyes esetekben különbözőek lehetnek, és ezért azokat nem lehet taxatív módon felsorolni. 6 Amennyiben egy vállalkozást két vagy több vállalkozás vagy személy közösen irányít, e vállalkozásoknak vagy személyeknek eleve adott a lehetőségük az irányított vállalkozás feletti meghatározó befolyás gyakorlására. Mindazonáltal ez még nem elegendő ahhoz, hogy nekik tudják be a közös irányítás alatt álló vállalkozás által a versenyjogi szabályok megsértéséért fennálló felelősséget, mivel ennek betudhatósága ezenfelül azt követeli meg, hogy a meghatározó befolyás tényleges gyakorlására vonatkozó feltétel is teljesüljön. Amennyiben ez az eset áll fenn, a közös irányítást gyakorló vállalkozások vagy személyek felelősségre vonhatók leányvállalatuk jogsértő magatartásáért. Amennyiben viszont kiderül, hogy valójában a közös irányítással rendelkező vállalkozások vagy személyek közül csak az egyik gyakorol ténylegesen meghatározó befolyást e leányvállalatra, illetve ha egyéb különös körülmények ezt igazolják, a Bizottság úgy dönthet, hogy csupán ezt a vállalkozást vagy személyt vonja a jogsértő leányvállalattal egyetemlegesen felelősségre. 7 Az EK 253. cikk által megkövetelt indokolásnak a szóban forgó jogi aktus természetéhez kell igazodnia, továbbá világosan és egyértelműen kell tartalmaznia a jogi aktust kibocsátó intézmény érvelését, oly módon, hogy lehetővé tegye az érdekeltek számára a meghozott intézkedés indokainak megismerését, illetve az illetékes bíróság számára felülvizsgálati jogköre gyakorlását. Az indokolási kötelezettséget az eset összes körülményeire, így különösen a jogi aktus tartalmára, a felhívott indokok jellegére és a címzettek vagy a jogi aktus által közvetlenül és személyükben érintett egyéb személyek magyarázathoz fűződő érdekére tekintettel kell vizsgálni. Nem követelmény, hogy az indokolás az összes releváns ténybeli és jogi elemet tartalmazza, minthogy azt a kérdést, hogy a jogi aktus indokolása megfelel e az EK 253. cikk követelményeinek, nemcsak szövegére, hanem körülményeire, valamint az adott tárgyra vonatkozó jogszabályok összességére is figyelemmel kell vizsgálni. Amennyiben az EK 81. cikk alkalmazásában hozott határozat több címzetthez szól, és a jogsértés betudhatóságának kérdését veti fel, e határozatnak megfelelő indokolást kell tartalmaznia a címzettek mindegyikére, és különösen azokra nézve, amelyeknek a határozat értelmében e jogsértés terhét viselniük kell. 8 6 Ibid 135., valamint pontok. 7 Ibid 165. pont. 8 Ibid pontok. 5

6 A Bizottság köteles tiszteletben tartani az egyenlő bánásmód elvét, amely az állandó ítélkezési gyakorlat értelmében megköveteli, hogy hasonló helyzeteket ne kezeljenek eltérő módon, és hogy az eltérő helyzeteket ne kezeljék egyenlő módon, kivéve ha az ilyen bánásmód objektíven igazolható. Vagyis egy olyan ügyben, amely egy, különböző vállalkozásokat érintő jogsértésre vonatkozik, a Bizottság az ítélkezési gyakorlat által rögzített kereteken belül egy adott módszert alkalmaz annak meghatározására, hogy meg kell e állapítani mind azoknak a leányvállalatoknak a felelősségét, amelyek ténylegesen elkövették e jogsértést, mind e leányvállalatok anyavállalatának felelősségét, ennek érdekében különös körülmények kivételével minden vállalkozás esetében ugyanazon kritériumokra kell támaszkodnia. 9 A Törvényszék tehát lényegében a tekintetben a Felperesnek adott igazat, hogy nem vonható felelősségre, mint anyavállalat azért a magatartásért, amelyet az általa megszerzést megelőzően követett el a leányvállalt. IV. Az Európai Bíróság ítélete A Felperes az Európai Bírósághoz fordult az ítélet ellen fellebbezve. 10 A fellebbezésében jogalapként felhívta, hogy az Európai Unió jogának általános jogelvei, valamint az Emberi Jogok Európai Egyezménye (továbbiakban: EJEE) és az Európai Uniós Alapjogi Chartája is sérül a személyes felelősség elvének hiánya miatt. Az ítéletnek mi jelen tanulmányban ezt a vonatkozását elemezzük. A Felperes érve szerint az előző bekezdésben említett jogforrások okán, a bűnösség vélelme, pontosabban az ártatlanság vélelmének a hiánya érvényesül. Az előbbit csak egészen kivételes esetekben szabadna engedni. Sajnálatos módon az elmúlt években megszokottak szerint az Európai Bíróság egy bekezdéssel elintézte a kérdést, miszerint mivel a Törvényszék előtt ezt az érvet nem hozta fel a Felperes, így mint elfogadhatatlant el kell utasítani. Az alábbiakban áttekintjük a hátterét annak, hogy az uniós versenyjogi joggyakorlat büntetőjogias minősítése mögött milyen EJEE joggyakorlat áll. V. Az Emberi Jogok Európai Bíróságának joggyakorlata Tekintettel a fentebb felvázolt szabályokra a kiindulási alapnak az EEJE-t kell tekintenünk. Következik ez az Európai Unió csatlakozási szándékából, az Alapjogi Charta és az EEJE védelmi szintjének párhuzamosságából, valamint abból, hogy Magyarország is csatlakozott az egyezményhez. Nem kell külön kitérni a nemzeti jog és ma már az uniós jog által is bűncselekményeknek tekintett magatartások körére. A problémát elsősorban azon helyzetek okozzák, amikor a nemzeti vagy uniós hatóságok nem tekintenek egy közigazgatási eljárást bűntetőjoginak, 9 Ibid pontok. 10 C-679/11. P. C-679/11 P sz ügy, Alliance One International Inc kontra Európai Bizottság, ECLI:EU:C:2013:606. 6

7 holott azt a jellemzői alapján annak kellene tekinteni. Számos ügy került az EEJE bíróság elé, mivel a nemzeti hatóságok nem is feltételezték, hogy az adott ügyben a büntetőjogi eljárásoknak megfelelő garanciákat kellett volna érvényesíteni. Itt érdemes megjegyezni, hogy terminológiai szempontból zavaró az, hogy a közigazgatási eljárást vagy szankciókat büntetőjoginak nevezzük, de ez igazából abból következik, hogy az EEJE és az EJEB gyakorlata sui generis fogalmakat alkotott és emiatt irreleváns, hogy a nemzeti jog közigazgatásinak nevez-e egy, az egyezmény szerint büntetőjoginak minősülő eljárást vagy szankciót. Annak sincs különösebb jelentősége, hogy büntetőjoginak vagy büntetőjogiasnak nevezzük; az EJEB egyértelműen a büntetőjogi (criminal; quasi-criminal) kifejezést használja ezekre az eljárásokra. Az EEJE 6. cikk (1) bekezdése használja a büntetőjogi vádak kifejezést. Ennek értelmezése, mint utaltunk rá, a klasszikus büntetőjog által tiltott magatartások esetén nem okoz problémát. Jó példa a magyar Btk. 296/B. tilalma a versenyt korlátozó megállapodásokról közbeszerzési és koncessziós eljárások során. Annak érdekében, hogy az EEJE értelmezése ne az államok nemzeti jogának ilyen irányú megközelítésétől függjön, az EJEB egy saját megközelítést dolgozott ki. 11 E tekintetben a klasszikus ügy a, fegyelmi szabályok büntetőjogi jellegét tárgyaló Engel ügy. 12 Ebben az EJEB lényegében azt fejtette ki a 81. -ban, hogy míg az államoknak jogukban áll bizonyos magatartásokat szabadon a büntetőjog által üldözendőnek nyilvánítani, addig ennek az ellenkezője már nem igaz. Utóbbi esetben ugyanis szigorúbb szabályoknak kell megfelelni. Ha ugyanis a tagállamok szabadon határozhatnák meg, hogy egy nem büntetőjogi, vagy egy vegyes szabályt büntetőjogi vagy nem büntetőjogi alapokon vizsgálnak meg, akkor az EEJE 6. és 7. cikkei a tagállamok szuverenitásának lenne alárendelve. Ennek elkerülése érdekében az EJEB rendelkezik hatáskörrel annak eldöntésére mondta a bíróság hogy megítélje, vajon a kérdéses magatartás kapcsán alkalmazandó-e az EEJE 6. cikke. Ezt követően a bíróság a 82. -ban meghatározta azon feltételeket is, amelyeket figyelembe kell venni a kérdés megítélésekor. Kiindulási pontként az adott állam klasszifikációját kell elfogadni. Ez azonban nem több mint egy kiindulási pont. A magatartás megítélésekor különösen jelentős annak lényegi természete. Ugyanakkor figyelembe kell venni a szankciók súlyosságát, amely a szabályt megsértő személyt érheti. Egy jogállamban a szabadságvesztés büntetés tipikusan ebbe a körbe tartozik. Az EJEB lényegében három szempontot emelt ki: a) a nemzeti jog meghatározását; b) a jogsértés természetét; és c) a várható szankció súlyosságának természetét és mértékét. 13 A 11 Az egyik korai eset a Neumeister ügy volt: Neumeister v. Austria, 27 June 1968, Series A no. 8. Ld. alább Engel ügy és pl. AP, MP and TP v. Switzerland, 29 Aug. 1997, Reports 1997-V, Engel and others v. Netherlands, 8 June 1976, Series A no Ld. még AP, MP and TP v. Switzerland, 29 Aug. 1997, Reports 1997-V,

8 feltételek vagylagosak 14, azaz bármely alapján megállapítható lehet a büntetőjogi jelleg. 15 Ez természetesen nem jelenti azt, hogy a kérdés megítélése adott esetben ne lenne komplex mérlegelés kérdése, de ez igazából csak azt jelenti, hogy az adott eljárás, annak kontextusát figyelembe véve eleget tesz-e valamely, vagy több feltételnek. Ha azonban bármelyik pont alapján büntetőjoginak minősül az egyezmény szerint egy magatartás, akkor már megállapítható az egyezmény hatálya. Egy érdekes ügy volt ebből a szempontból a Bendenoun francia ügy. 16 Ebben az ügyben a kérdés az volt, hogy a megtévesztő jellegű adóelkerülés (nem adócsalás) esetén alkalmazott arányos adószabályokba foglalt adózási szankció büntetőjogi szankció-e? A kérdéses szankció fiskális pótdíj (adópótlék) jellegű szankció volt, amely az elkövetési összeghez arányos volt és nem volt büntetőjogi jogkövetkezménye semmilyen formában. (Pl. nem eredményezett büntetett előéletet.) Az ügyben azonban a bíróság figyelembe vette, hogy a szankció mindenkire vonatkozott, célja a büntetés és elrettentés volt semmint a kártérítés vagy kártalanítás, azt továbbá olyan általános szabályként fogadták el, amelynek célja szintén az elriasztás és szankcionálás volt, valamint a kérdéses összeg is jelentős volt (kb. 1 millió francia frank), amelynek be nem fizetése esetén börtönbe vonulhattak volna az elkövetők. Hangsúlyozta a bíróság még, hogy bár önmagában egyik tényező sem meghatározó, együttesen az adott ügyben ahhoz vezettek, hogy a kérdéses szankció büntetőjoginak minősült. Amíg létezett ez Emberi Jogok Európai Bizottsága lehetősége volt pl. megítélni egy francia versenyjog alapján folyó eljárás büntetőjogias jellegét. 17 Ebben a Bizottság arra az álláspontra helyezkedett, hogy mivel a szabad verseny fenntartása a piacon a társadalom olyan érdeke, amelyet általában a büntető jog véd; valamint, mivel a társaságokra kiszabott szankciók olyanok ellen irányulnak, akik szabályszegést követtek el; és kiszabott bírság összege nem elhanyagolható, sőt a kiszabható bírság maximum pedig jelentős ezért az az elrettentést szolgálja. A nemzeti jog meghatározása Az egyszerű eset, ha egy állam a jogában büntetni rendel a büntető jog eszközeivel egy magatartást, akkor az büntetőjoginak minősül. A probléma akkor merül fel, ha a nemzeti jog nem a büntető jog körében szabályoz egy magatartást. A többi szempont viszont pont ilyen 14 Ld. pl. A. Menarini Diagnostics S.r.l. v. Italy (2011) Ld. még röviden pl. Themistoklis K. Giannakopoulos, Safeguarding companies' rights in competition and anti-dumping/anti-subsidies proceedings (2nd edn, Wolters Kluwer Law & Business 2011) ; vagy Donald Slater and others, Competition Law Proceedings before the European Commission and the Right to a Fair Trial: No Need for Reform? 5 European Competition Journal Bendenoun v. France, 24 Feb. 1994, Series A no Société Stenuit v. France, 27 February 1992, App. no /85. 8

9 esetekben van segítségünkre. E tekintetben pl. az olyan pénzügyi szankciók, melyek pl. hiányos adónyilatkozatokhoz kapcsolódtak büntetőjogi szankcióknak minősültek. 18 A jogsértés természete Arra nézve, hogy a jogsértés természete pontosan mikor tekinthető büntetőjoginak, nincs egyértelmű joggyakorlat. 19 Trechsel és Summers a joggyakorlatból az alábbi feltételeket azonosította: egy szankció akkor büntetőjogi természetű, ha a norma címzettje általános, és ha a kiszabott szankciók természete retributív, azaz megtorló. Az ún. diszciplináris szabályok, melyek egy csoport magatartását szabályozzák, nem minősülnek büntetőjogi természetűnek. Érdemes azért felhívni a figyelmet arra, hogy az EJEB egy ítéletében kifejtette, hogy az EEJE nem tartalmaz arra utalást, hogy az elkövetett magatartásnak súlyosnak kell lennie. 20 A várható szankció súlyosságának természete és mértéke Míg a szabadságvesztés kérdése e tekintetben egyértelmű, addig a pénzügyi szankcióké már kevésbé. Az nem kétséges az EJEB joggyakorlata alapján, hogy a pénzügyi szankciók is lehetnek büntetőjogi jellegűek. 21 A pénzügyi szankciók mértéke mindenképpen fontos szempont ennek eldöntése során. Két fontos szempont, ami még kirajzolódik a joggyakorlatból, hogy a szankció meg nem fizetése járhat-e szabadságvesztéssel, valamint, hogy az rögzítésre kerül-e valamilyen nyilvántartásba? Ezek csak fontos szempontok, de nem kell, hogy feltétlenül fennálljanak, így pl. az utóbbi hiánya esetén is minden további nélkül lehet egy szankció büntetőjogi jellegű. 22 Amikor a szankciók súlyosságát elemezzük a figyelembe veendő szempont a kiszabható büntetési maximum. 23 Nem véletlen, hogy a fentebbi szempontok figyelembevételével, pontosabban azok súlyossága miatt, az EJEB a közelmúltban egyértelműen kimondta egy tagállam vonatkozásában, hogy a versenyjogi bírságok büntetőjogi bírságok Ld. pl. Öztürk v. Germany, 21 February 1984., Series A no Stefan Trechsel and Sarah Summers, Human Rights in Criminal Proceedings (Oxford University Press 2005) Ld. Öztürk v. Germany, 21 February 1984., Series A no Ld. még Société Stenuit v. France, 27 February 1992, App. no / Ld. Öztürk v. Germany, 21 February 1984., Series A no Campbell and Fell v. The United Kingdom, 28 June 1984., Series A no Ld. még Société Stenuit v. France, 27 February 1992, App. no / A. Menarini Diagnostics S.r.l. v. Italy 43509/ /08 9

10 VI. Következtetések Tekintettel arra, hogy az EJEB igen szigorú mércét alkalmaz az EJEE 6. cikke alkalmazása során, ezért a Törvényszék és az Európai Bíróságnak az a gyakorlata, hogy megkerüli a kérdés rendezését és a korábbi joggyakorlat átértelmezésével, vagy egyébként egy büntetőjogi ügyben más esetben elfogadhatatlannak minősítendő érvvel kerüli meg a kérdés végleges rendezését, az nem kívánatos. Hasznos lenne, ha az Európai Bíróság kifejezetten és egyértelműen foglalna állást a korábbi joggyakorlat újraértelmezése mellett és úgymond tiszta lappal alakítaná ki az EJEE szellemével összeegyeztethető védelmi szintet. Természetesen sokan vitatják azt, hogy a jelenlegi rendszer nem felel meg az EJEE követelményeinek 25, míg mások élesen támadják 26. Ami biztosnak tűnik, hogy az EJEB egyre határozottabban marasztalja el a tagállamokat az EJEE 6. cikk megsértése miatt. 25 Lásd pl. Wouter P. Wils, Is Criminalization of EU Competition Law the Answer? (2005) 28 World Comp 117, Wouter P. Wils, The Increased Level of EU Antitrust Fines, Judicial Review, and the European Convention on Human Rights (2010) 33 World Comp 5., Wouter P. J. Wils, The Compatibility with Fundamental Rights of the EU Antitrust Enforcement System in Which the European Commission Acts Both as Investigator and as First- Instance King's College London Law School Research Paper No , 26 Lásd pl. International Chamber of Commerce, Due Process in EU Antitrust Proceedings - Comments on and Analysis of the European Commission's and EU Courts' Antitrust Proceedings 10

Alapjogok érvényesülése az Európai Bíróság és az Emberi Jogok Európai Bírósága eljárásában. Illisz Ivett

Alapjogok érvényesülése az Európai Bíróság és az Emberi Jogok Európai Bírósága eljárásában. Illisz Ivett Alapjogok érvényesülése az Európai Bíróság és az Emberi Jogok Európai Bírósága eljárásában Illisz Ivett Budapest, 2013 Tartalomjegyzék I. Bevezető... 5 II. Alapjogok jogforrásai... 8 1. Nemzetközi szerződések...

Részletesebben

Szilágyi Pál. Rövid észrevételek egy véleményhez A Bíróság 2/13 sz. véleményéhez fűzött kritikai észrevételek

Szilágyi Pál. Rövid észrevételek egy véleményhez A Bíróság 2/13 sz. véleményéhez fűzött kritikai észrevételek Pázmány Law Working Papers 2015/2 Szilágyi Pál Rövid észrevételek egy véleményhez A Bíróság 2/13 sz. véleményéhez fűzött kritikai észrevételek Pázmány Péter Katolikus Egyetem Pázmány Péter Catholic University

Részletesebben

A kamarai díjszabások versenyjogi megítélése

A kamarai díjszabások versenyjogi megítélése Pázmány Law Working Papers 2014/23. Szilágyi Pál A kamarai díjszabások versenyjogi megítélése Pázmány Péter Katolikus Egyetem Pázmány Péter Catholic University Budapest http://www.plwp.jak.ppke.hu/ A kamarai

Részletesebben

I. fejezet A törvény hatálya

I. fejezet A törvény hatálya A GAZDASÁGI VERSENYHIVATAL VERSENYTANÁCSÁNAK A Tpvt.-vel 1 KAPCSOLATOS ELVI JELENTŐSÉGŰ DÖNTÉSEI 2 2013 (egységes szerkezetben a korábbi években kiadott elvi jelentőségű döntésekkel) 3 I. fejezet A törvény

Részletesebben

Az általános gazdasági érdekű szolgáltatások működtetésével megbízott vállalkozásoknak közszolgáltatásért járó ellentételezés formájában megítélt

Az általános gazdasági érdekű szolgáltatások működtetésével megbízott vállalkozásoknak közszolgáltatásért járó ellentételezés formájában megítélt Állami támogatások joga 5 (2010/1) 77 99. Az általános gazdasági érdekű szolgáltatások működtetésével megbízott vállalkozásoknak közszolgáltatásért járó ellentételezés formájában megítélt állami támogatások

Részletesebben

Jakab András Sonnevend Pál. A reklámadó és az európai jog

Jakab András Sonnevend Pál. A reklámadó és az európai jog Pázmány Law Working Papers 2014/14 Jakab András Sonnevend Pál A reklámadó és az európai jog Pázmány Péter Katolikus Egyetem Pázmány Péter Catholic University Budapest http://www.plwp.jak.ppke.hu/ A REKLÁMADÓ

Részletesebben

az Európai Bíróság gyakorlatában I. Bevezető gondolatok

az Európai Bíróság gyakorlatában I. Bevezető gondolatok A ne bis in idem elv az Európai Bíróság gyakorlatában PÁPAI TARR ÁGNES I. Bevezető gondolatok büntetőjog-tudomány jó néhány éve intenzíven foglalkozik az európai büntetőjoggal. Hazánkban is sorra jelennek

Részletesebben

Felsőbírósági Jogesetek

Felsőbírósági Jogesetek DR. LEHÓCZKI BALÁZS, DR. SZÉPLAKI-NAGY GÁBOR, DR. BALOGH ZSOLT, DR. DARÁK PÉTER PHD, DR. SZABÓ ANNAMÁRIA ESZTER PHD Felsőbírósági Jogesetek AZ EURÓPAI UNIÓ BÍRÓSÁGA, A KÚRIA ÉS AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG KÖZIGAZGATÁSI

Részletesebben

Károli Gáspár Református Egyetem Állam-és Jogtudományi Kar Doktori Iskola. Dr. Balogh-Békesi Nóra

Károli Gáspár Református Egyetem Állam-és Jogtudományi Kar Doktori Iskola. Dr. Balogh-Békesi Nóra Károli Gáspár Református Egyetem Állam-és Jogtudományi Kar Doktori Iskola Dr. Balogh-Békesi Nóra KÖZÖSSÉGI JOG ÉS SZUVERENITÁS- TRANSZFER A CSATLAKOZÁSI KLAUZULÁK ÉS A HATÁSKÖR MEGOSZTÁS MENTÉN Témavezető:

Részletesebben

1. SZ. MUNKADOKUMENTUM

1. SZ. MUNKADOKUMENTUM EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság 5.9.2012 1. SZ. MUNKADOKUMENTUM az alapvető jogok helyzetéről Magyarországon: normák és gyakorlatok (az EP 2012. február 16-i

Részletesebben

AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HATÁROZATAI

AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HATÁROZATAI 2014. február 17. 2014. 5. szám AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HATÁROZATAI AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HIVATALOS LAPJA TARTALOM 5/2014. (II. 14.) AB határozat a Kúria Pfv.IV.21.705/2011/4. számú ítélete alaptörvény-ellenességének

Részletesebben

Az emberi jogok védelmének fejlődése az Európai Unióban: az Unió csatlakozása az Emberi Jogok Európai Egyezményéhez

Az emberi jogok védelmének fejlődése az Európai Unióban: az Unió csatlakozása az Emberi Jogok Európai Egyezményéhez Az emberi jogok védelmének fejlődése az Európai Unióban: az Unió csatlakozása az Emberi Jogok Európai Egyezményéhez MARINKÁS GYÖRGY * Előszó 2009-ben megkötött Lisszaboni Szerződés 1 egy régóta húzódó

Részletesebben

ELLENI JOGVÉDELEM PROBLEMATIKÁJA MAGYARORSZÁGON

ELLENI JOGVÉDELEM PROBLEMATIKÁJA MAGYARORSZÁGON A MUNKAHELYI DISZKRIMINÁCIÓ ELLENI JOGVÉDELEM PROBLEMATIKÁJA MAGYARORSZÁGON Írta NACSA BEÁTA MUNKAÜGYI KONFLIKTUSOK ÉS VITÁK Nacsa Beáta egyetemi adjunktus Eötvös Lóránd Tudományegyetem Munkajogi Tanszék

Részletesebben

Sectio Juridica et Poliíica, Miskolc, Tomus XXV11/1. (2009), pp. 257-286

Sectio Juridica et Poliíica, Miskolc, Tomus XXV11/1. (2009), pp. 257-286 Sectio Juridica et Poliíica, Miskolc, Tomus XXV11/1. (2009), pp. 257-286 A JÖVEDELEMADÓVAL KAPCSOLATOS DISZKRIMINATÍV NEMZETI RENDELKEZÉSEK IGAZOLHATÓSÁGA A KÖZÖSSÉGI JOGBAN AZ EURÓPAI BÍRÓSÁG ÍTÉLKEZÉSI

Részletesebben

Jog, jogértelmezés Gondolatok a devizahiteles törvények kapcsán

Jog, jogértelmezés Gondolatok a devizahiteles törvények kapcsán MTA Law Working Papers 2015/3 Jog, jogértelmezés Gondolatok a devizahiteles törvények kapcsán Gárdos István Magyar Tudományos Akadémia / Hungarian Academy of Sciences Budapest ISSN 2064-4515 http://jog.tk.mta.hu/mtalwp

Részletesebben

A környezeti büntetőjog bírósági gyakorlata különös tekintettel a természetkárosítás bűntette elemzésének tapasztalatai alapján

A környezeti büntetőjog bírósági gyakorlata különös tekintettel a természetkárosítás bűntette elemzésének tapasztalatai alapján A bírósági szervezetrendszer jogalkalmazásának javítása az ítélkezési tevékenység hatékonyságának fokozása érdekében megnevezésű ÁROP-2.2.16-2012-2012-0005 azonosító jelű pályázat A környezeti büntetőjog

Részletesebben

NEMZETKÖZI KÖRNYEZETVÉDELMI JOGÉRVÉNYESÍTÉSI MECHANIZMUSOK

NEMZETKÖZI KÖRNYEZETVÉDELMI JOGÉRVÉNYESÍTÉSI MECHANIZMUSOK NEMZETKÖZI KÖRNYEZETVÉDELMI JOGÉRVÉNYESÍTÉSI MECHANIZMUSOK Útmutató a multilaterális egyezményeken alapuló nemzetközi jogérvényesítési lehetőségek igénybevételéhez dr. Bendik Gábor, dr. Berki Zsuzsanna,

Részletesebben

In-house (köz)beszerzés

In-house (köz)beszerzés In-house (köz)beszerzés Kivétel vagy kibúvó? Juhász Ágnes Bevezetés közös piac megvalósítása során az Európai Közösségnek számos nehézséggel kellett szembenéznie. A piac egységességét akadályozó korlátok

Részletesebben

Az Egyesült Nemzetek Menekültügyi Főbiztosának Hivatala KÉZIKÖNYV

Az Egyesült Nemzetek Menekültügyi Főbiztosának Hivatala KÉZIKÖNYV Az Egyesült Nemzetek Menekültügyi Főbiztosának Hivatala KÉZIKÖNYV a menekült státusz meghatározására szolgáló eljárásról és az azzal kapcsolatos követelményekről a menekültek helyzetéről szóló 1951. évi

Részletesebben

NEMZETKÖZI VÉDELMI IRÁNYMUTATÁS: A kizáró klauzulák alkalmazása: A menekültek helyzetéről szóló 1951. évi Genfi Egyezmény 1.

NEMZETKÖZI VÉDELMI IRÁNYMUTATÁS: A kizáró klauzulák alkalmazása: A menekültek helyzetéről szóló 1951. évi Genfi Egyezmény 1. Nem hivatalos fordítás! Terjesztés: ÁLTALÁNOS HCR/GIP/03/05 2003. szeptember 4. Eredeti: ANGOL NEMZETKÖZI VÉDELMI IRÁNYMUTATÁS: A kizáró klauzulák alkalmazása: A menekültek helyzetéről szóló 1951. évi

Részletesebben

Az alapjogok védelme általában

Az alapjogok védelme általában VII. évfolyam 2010/4. TANULMÁNY Téglási András: A tulajdonhoz való jog védelme Európában az Európai Unió Bírósága, az Emberi Jogok Európai Bírósága és a magyar Alkotmánybíróság gyakorlatának fényében A

Részletesebben

Az uniós jog és a belső jog viszonya uniós és alkotmányjogi szemszögből

Az uniós jog és a belső jog viszonya uniós és alkotmányjogi szemszögből 202 Láris Liliána Büntetőjogi Tanszék Témavezető: Bárd Károly habil. egyetemi docens, CEU Az uniós jog és a belső jog viszonya uniós és alkotmányjogi szemszögből Bevezetés Az uniós jog 1 és a belső jog

Részletesebben

AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HATÁROZATAI

AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HATÁROZATAI 2014. március 13. 2014. 7. szám AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HATÁROZATAI AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HIVATALOS LAPJA TARTALOM 7/2014. (III. 7.) AB határozat a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 2:44. -ának

Részletesebben

3/2004. (II. 17.) AB határozat 1 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

3/2004. (II. 17.) AB határozat 1 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! Az Országgyűlés címe: 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3. T.: 441-4000 E-mail: www.mkogy.hu A legfőbb ügyész és az ügyészség független, az igazságszolgáltatás közreműködőjeként mint közvádló az állam

Részletesebben

AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HATÁROZATAI

AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HATÁROZATAI 2014. március 24. 2014. 8. szám AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HATÁROZATAI AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HIVATALOS LAPJA TARTALOM 8/2014. (III. 20.) AB határozat az Alaptörvény M) cikk (2) bekezdésének, valamint ezzel összefüggésben

Részletesebben

AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HATÁROZATAI

AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HATÁROZATAI 2014. június 3. 2014. 17. szám AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HATÁROZATAI AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HIVATALOS LAPJA TARTALOM 16/2014. (V. 22.) AB határozat a jogerős határozattal kiszabott közérdekű munka vagy pénzbüntetés

Részletesebben

A KÖZVETLEN ADÓZÁS AZ EURÓPAI UNIÓBAN

A KÖZVETLEN ADÓZÁS AZ EURÓPAI UNIÓBAN dr. Békés Balázs A KÖZVETLEN ADÓZÁS AZ EURÓPAI UNIÓBAN Lehetőségek és korlátok a tagállami jogalkotásban doktori értekezés tézisei Témavezető: Dr. Halustyik Anna, tanszékvezető egyetemi docens Pázmány

Részletesebben

AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HATÁROZATAI

AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HATÁROZATAI 2013. július 24. 2013. 16. szám AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HATÁROZATAI AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HIVATALOS LAPJA TARTALOM 19/2013. (VII. 19.) AB határozat az egyes törvényeknek a nemzetbiztonsági ellenõrzés új szabályainak

Részletesebben

DISSERTATIONES BÍRÓSÁGI RENDELKEZÉS A BÜNTETÕELJÁRÁSBAN ÉRVÉNYESÍTETT POLGÁRI JOGI IGÉNYRÕL. Jogtörténeti tanulságok

DISSERTATIONES BÍRÓSÁGI RENDELKEZÉS A BÜNTETÕELJÁRÁSBAN ÉRVÉNYESÍTETT POLGÁRI JOGI IGÉNYRÕL. Jogtörténeti tanulságok Iustum Aequum Salutare VII. 2011/2. 159 180. DISSERTATIONES BÍRÓSÁGI RENDELKEZÉS A BÜNTETÕELJÁRÁSBAN ÉRVÉNYESÍTETT POLGÁRI JOGI IGÉNYRÕL Jogtörténeti tanulságok PhD-hallgató (PPKE JÁK) I. Bevezetés 1.

Részletesebben

kis értékű követelések európai eljárásának alkalmazásához

kis értékű követelések európai eljárásának alkalmazásához Gyakorlati útmutató a kis értékű követelések európai eljárásának alkalmazásához a kis értékű követelések európai eljárásának bevezetéséről szóló, 2007. július 11-i 861/2007/EK európai parlamenti és tanácsi

Részletesebben