Az Európai Bíróság Alliance One ítélete

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az Európai Bíróság Alliance One ítélete"

Átírás

1 Pázmány Law Working Papers 2014/26. Szilágyi Pál Az Európai Bíróság Alliance One ítélete Pázmány Péter Katolikus Egyetem Pázmány Péter Catholic University Budapest

2 Az Európai Bíróság Alliance One ítélete Szilágyi Pál 1 I. Bevezetés A közelmúltban több tanulmány is foglalkozott a versenyjogi eljárások során az alapvető jogok szerepével. E tanulmánysorozatunkban törekedtem úgy összeválogatni az Európai Bíróság ítéleteit, hogy azok széles skálán mutassák be a versenyjogi eljárások során felmerülő problematikus pontokat. Jelen tanulmány is ebbe a sorba illeszkedik, amikor az Alliance One kontra Bizottság ítéletet 2 mutatja be. Mint látni fogjuk, az ítélet során a felperes vállalkozás a személyes felelősség elve érvényesülésének hiányát rója fel az uniós jogérvényesítési rendszer keretében. II. Az ítélet előzménye Az Alliance One (korábban Dimon; továbbiakban: Felperes) 1997 áprilisában megvásárolta az Intabex Netherlands BV vállalkozáscsoportot, amely Agroexpansión családi vállalkozást novemberében vásárolta meg. Az Európai Bizottság 2001-ben hajnali rajtaütés keretében vizsgálatokat folytatott, többek között az Agroexpansión vállalat üzleti helyiségeiben, majd 2004-ben végül határozatott hozott, amelyben a spanyol dohánypiacon működő kartell tagjait büntette. A kartell az Európai Bizottság határozata szerint lényegében 1996 és 2001 között rögzítette a nyers dohány szállítási árait, valamint a kartellezőkre irányadó kvótákat. A határozatában az Európai Bizottság a Felperes jogelődjét, a Dimont, is marasztalta azzal az indokkal, hogy a mai EUMSZ 101. cikk (1) bekezdése szerinti egységes és folytatólagos jogsértés miatt az Agroexpansión vállalatra kiszabott bírságért ő is egyetemlegesen felel. 1 A tanulmány a Pázmány Péter Katolikus Egyetem TÁMOP B-11/2/KMR sz. projektje (A tudományos kutatások kibontakoztatása a PPKE-n) támogatásával készült. 2 C-679/11. P. C-679/11 P sz ügy, Alliance One International Inc kontra Európai Bizottság, ECLI:EU:C:2013:606. 2

3 A Felperes a nevezett határozatot megtámadta a Törvényszéken többek között arra hivatkozva, hogy személyes felelőssége hiányában ő nem felelhet a korábbi jogellenes magatartásért, továbbá mint anyavállalat sem volt aktív, közvetlen részese a jogsértéseknek. III. A Törvényszék ítélete Ahogy fentebb utaltunk rá, a Felperes az Európai Bizottság határozatát megtámadta a Törvényszéken. 3 A Törvényszék számos fontos megállapítást tett ítéletében, amelyet alábbi idézünk: A közösségi versenyjog a vállalkozások tevékenységeire vonatkozik. A vállalkozás fogalma minden gazdasági tevékenységet folytató jogalanyra kiterjed, függetlenül azok jogállásától és finanszírozási módjától. Az ítélkezési gyakorlat megállapította, hogy ebben az összefüggésben a vállalkozás fogalmát úgy kell értelmezni, mint amely gazdasági egységet jelent, még akkor is, ha jogi szempontból ez az egység több természetes vagy jogi személyből áll. Ha ilyen gazdasági egység sérti meg a versenyszabályokat, a személyes felelősség elve szerint neki kell felelnie ezért a jogsértésért. 4 A közösségi versenyjog megsértését egyértelműen azon jogi személynek kell betudni, amellyel szemben később bírság szabható ki. A Bizottságnak a versenyjog terén hozott határozatai alkalmazása és végrehajtása céljából ugyanis címzettként egy jogi személyiséggel rendelkező jogalanyt kell meghatározni. Többek között akkor lehet az anyavállalatnak betudni a leányvállalat magatartását, ha a leányvállalat jóllehet külön jogi személyiséggel rendelkezik nem önállóan határozza meg magatartását a piacon, hanem lényegében azokat az utasításokat követi, amelyeket az anyavállalat ad a számára, különös tekintettel az említett két jogi személy közötti gazdasági, szervezeti és jogi kapcsolatokra. Ilyen esetben ugyanis az anyavállalat és leányvállalata ugyanazon gazdasági egység részét képezi, és egyetlen vállalkozást alkot. Ilyen esetben tehát nem a jogsértésre vonatkozó, az anyavállalat és a leányvállalat közötti felbujtói viszony, még kevésbé az anyavállalatnak a jogsértésben való részvétele teszi lehetővé a Bizottság számára, hogy bírság megfizetésére kötelező határozatot címezzen az anyavállalathoz, hanem az, hogy valamely anyavállalat és annak leányvállalata az EK 81. cikk értelmében egyetlen vállalkozást alkot. 3 T-24/05 T-24/05 sz ügy, Alliance One International, Inc, korábban: Standard Commercial Corp és társai kontra Európai Bizottság [EBHT 2010,, II o] (ECLI:EU:T:2010:453) 4 Ibid pontok. 3

4 A Bizottság nem szorítkozhat annak puszta megállapítására, hogy az anyavállalat meghatározó befolyást tud gyakorolni e leányvállalat üzletpolitikájára, hanem azt is vizsgálnia kell, hogy e befolyást ténylegesen gyakorolta e. Abban a különös esetben, ha a közösségi versenyjog szabályait sértő magatartást folytató leányvállalat az anyavállalat kizárólagos tulajdonában áll, egyrészről ezen anyavállalat meghatározó befolyást gyakorolhat az említett leányvállalat magatartására, másrészről pedig fennáll azon egyszerű vélelem, amely szerint az említett anyavállalat ténylegesen meghatározó befolyást gyakorol leányvállalata magatartására. E körülmények között elegendő, ha a Bizottság bizonyítja, hogy valamely leányvállalatnak az anyavállalata az egyedüli tulajdonosa, ahhoz hogy arra következtethessen, hogy ez utóbbi meghatározó befolyást gyakorol e leányvállalat üzletpolitikájára. A Bizottságnak ezt követően módjában áll az anyavállalat egyetemleges felelősségét megállapítani a leányvállalatával szemben kiszabott bírság megfizetését illetően, kivéve ha a fenti vélelem megdöntésére köteles anyavállalat elegendő bizonyítékot terjeszt elő annak bizonyításához, hogy a leányvállalata önálló piaci magatartást követ. Az abból eredő vélelmet, miszerint a leányvállalat az anyavállalat kizárólagos tulajdonában van, nemcsak azon esetekben lehet alkalmazni, amikor közvetlen kapcsolat áll fenn az anyavállalat és a leányvállalat között, hanem olyan esetekben is, amikor e viszony egy köztes leányvállalat révén közvetetten áll fenn. Mindazonáltal a Bizottság úgy dönthet, hogy nem csupán erre a vélelemre, hanem olyan további tényelemekre is támaszkodik, amelyek bizonyítják, hogy az anyavállalatok ténylegesen meghatározó befolyást gyakorolnak leányvállalatukra, és amelyek ennélfogva megerősítik a szóban forgó vélelmet. 5 A központi elem, amelyre a Bizottság annak megállapítása során támaszkodik, hogy valamely anyavállalat és leányvállalata gazdasági egységet alkot, a leányvállalat piacon tanúsított magatartásával kapcsolatos önállóságának hiánya, mivel az önállóság hiánya az anyavállalatnak a leányvállalat magatartására gyakorolt meghatározó befolyásának velejárója. A leányvállalat által elkövetett jogsértésért fennálló felelősség anyavállalatnak való betudhatósága megállapítása érdekében az anyavállalat által gyakorolt meghatározó befolyás nem korlátozódhat olyan tevékenységekre, amelyek szigorú értelemben a leányvállalat üzletpolitikájába tartoznak, és amelyek közvetlenül a szóban forgó jogsértéshez kapcsolódnak. Annak megállapítása érdekében, hogy valamely leányvállalat önállóan határozza meg magatartását a piacon, a 5 Ibid , 132., valamint 141. pontok. 4

5 leányvállalat és az anyavállalat közötti gazdasági, szervezeti és jogi kapcsolatokra vonatkozó releváns elemek összességét figyelembe kell venni, amelyek az egyes esetekben különbözőek lehetnek, és ezért azokat nem lehet taxatív módon felsorolni. 6 Amennyiben egy vállalkozást két vagy több vállalkozás vagy személy közösen irányít, e vállalkozásoknak vagy személyeknek eleve adott a lehetőségük az irányított vállalkozás feletti meghatározó befolyás gyakorlására. Mindazonáltal ez még nem elegendő ahhoz, hogy nekik tudják be a közös irányítás alatt álló vállalkozás által a versenyjogi szabályok megsértéséért fennálló felelősséget, mivel ennek betudhatósága ezenfelül azt követeli meg, hogy a meghatározó befolyás tényleges gyakorlására vonatkozó feltétel is teljesüljön. Amennyiben ez az eset áll fenn, a közös irányítást gyakorló vállalkozások vagy személyek felelősségre vonhatók leányvállalatuk jogsértő magatartásáért. Amennyiben viszont kiderül, hogy valójában a közös irányítással rendelkező vállalkozások vagy személyek közül csak az egyik gyakorol ténylegesen meghatározó befolyást e leányvállalatra, illetve ha egyéb különös körülmények ezt igazolják, a Bizottság úgy dönthet, hogy csupán ezt a vállalkozást vagy személyt vonja a jogsértő leányvállalattal egyetemlegesen felelősségre. 7 Az EK 253. cikk által megkövetelt indokolásnak a szóban forgó jogi aktus természetéhez kell igazodnia, továbbá világosan és egyértelműen kell tartalmaznia a jogi aktust kibocsátó intézmény érvelését, oly módon, hogy lehetővé tegye az érdekeltek számára a meghozott intézkedés indokainak megismerését, illetve az illetékes bíróság számára felülvizsgálati jogköre gyakorlását. Az indokolási kötelezettséget az eset összes körülményeire, így különösen a jogi aktus tartalmára, a felhívott indokok jellegére és a címzettek vagy a jogi aktus által közvetlenül és személyükben érintett egyéb személyek magyarázathoz fűződő érdekére tekintettel kell vizsgálni. Nem követelmény, hogy az indokolás az összes releváns ténybeli és jogi elemet tartalmazza, minthogy azt a kérdést, hogy a jogi aktus indokolása megfelel e az EK 253. cikk követelményeinek, nemcsak szövegére, hanem körülményeire, valamint az adott tárgyra vonatkozó jogszabályok összességére is figyelemmel kell vizsgálni. Amennyiben az EK 81. cikk alkalmazásában hozott határozat több címzetthez szól, és a jogsértés betudhatóságának kérdését veti fel, e határozatnak megfelelő indokolást kell tartalmaznia a címzettek mindegyikére, és különösen azokra nézve, amelyeknek a határozat értelmében e jogsértés terhét viselniük kell. 8 6 Ibid 135., valamint pontok. 7 Ibid 165. pont. 8 Ibid pontok. 5

6 A Bizottság köteles tiszteletben tartani az egyenlő bánásmód elvét, amely az állandó ítélkezési gyakorlat értelmében megköveteli, hogy hasonló helyzeteket ne kezeljenek eltérő módon, és hogy az eltérő helyzeteket ne kezeljék egyenlő módon, kivéve ha az ilyen bánásmód objektíven igazolható. Vagyis egy olyan ügyben, amely egy, különböző vállalkozásokat érintő jogsértésre vonatkozik, a Bizottság az ítélkezési gyakorlat által rögzített kereteken belül egy adott módszert alkalmaz annak meghatározására, hogy meg kell e állapítani mind azoknak a leányvállalatoknak a felelősségét, amelyek ténylegesen elkövették e jogsértést, mind e leányvállalatok anyavállalatának felelősségét, ennek érdekében különös körülmények kivételével minden vállalkozás esetében ugyanazon kritériumokra kell támaszkodnia. 9 A Törvényszék tehát lényegében a tekintetben a Felperesnek adott igazat, hogy nem vonható felelősségre, mint anyavállalat azért a magatartásért, amelyet az általa megszerzést megelőzően követett el a leányvállalt. IV. Az Európai Bíróság ítélete A Felperes az Európai Bírósághoz fordult az ítélet ellen fellebbezve. 10 A fellebbezésében jogalapként felhívta, hogy az Európai Unió jogának általános jogelvei, valamint az Emberi Jogok Európai Egyezménye (továbbiakban: EJEE) és az Európai Uniós Alapjogi Chartája is sérül a személyes felelősség elvének hiánya miatt. Az ítéletnek mi jelen tanulmányban ezt a vonatkozását elemezzük. A Felperes érve szerint az előző bekezdésben említett jogforrások okán, a bűnösség vélelme, pontosabban az ártatlanság vélelmének a hiánya érvényesül. Az előbbit csak egészen kivételes esetekben szabadna engedni. Sajnálatos módon az elmúlt években megszokottak szerint az Európai Bíróság egy bekezdéssel elintézte a kérdést, miszerint mivel a Törvényszék előtt ezt az érvet nem hozta fel a Felperes, így mint elfogadhatatlant el kell utasítani. Az alábbiakban áttekintjük a hátterét annak, hogy az uniós versenyjogi joggyakorlat büntetőjogias minősítése mögött milyen EJEE joggyakorlat áll. V. Az Emberi Jogok Európai Bíróságának joggyakorlata Tekintettel a fentebb felvázolt szabályokra a kiindulási alapnak az EEJE-t kell tekintenünk. Következik ez az Európai Unió csatlakozási szándékából, az Alapjogi Charta és az EEJE védelmi szintjének párhuzamosságából, valamint abból, hogy Magyarország is csatlakozott az egyezményhez. Nem kell külön kitérni a nemzeti jog és ma már az uniós jog által is bűncselekményeknek tekintett magatartások körére. A problémát elsősorban azon helyzetek okozzák, amikor a nemzeti vagy uniós hatóságok nem tekintenek egy közigazgatási eljárást bűntetőjoginak, 9 Ibid pontok. 10 C-679/11. P. C-679/11 P sz ügy, Alliance One International Inc kontra Európai Bizottság, ECLI:EU:C:2013:606. 6

7 holott azt a jellemzői alapján annak kellene tekinteni. Számos ügy került az EEJE bíróság elé, mivel a nemzeti hatóságok nem is feltételezték, hogy az adott ügyben a büntetőjogi eljárásoknak megfelelő garanciákat kellett volna érvényesíteni. Itt érdemes megjegyezni, hogy terminológiai szempontból zavaró az, hogy a közigazgatási eljárást vagy szankciókat büntetőjoginak nevezzük, de ez igazából abból következik, hogy az EEJE és az EJEB gyakorlata sui generis fogalmakat alkotott és emiatt irreleváns, hogy a nemzeti jog közigazgatásinak nevez-e egy, az egyezmény szerint büntetőjoginak minősülő eljárást vagy szankciót. Annak sincs különösebb jelentősége, hogy büntetőjoginak vagy büntetőjogiasnak nevezzük; az EJEB egyértelműen a büntetőjogi (criminal; quasi-criminal) kifejezést használja ezekre az eljárásokra. Az EEJE 6. cikk (1) bekezdése használja a büntetőjogi vádak kifejezést. Ennek értelmezése, mint utaltunk rá, a klasszikus büntetőjog által tiltott magatartások esetén nem okoz problémát. Jó példa a magyar Btk. 296/B. tilalma a versenyt korlátozó megállapodásokról közbeszerzési és koncessziós eljárások során. Annak érdekében, hogy az EEJE értelmezése ne az államok nemzeti jogának ilyen irányú megközelítésétől függjön, az EJEB egy saját megközelítést dolgozott ki. 11 E tekintetben a klasszikus ügy a, fegyelmi szabályok büntetőjogi jellegét tárgyaló Engel ügy. 12 Ebben az EJEB lényegében azt fejtette ki a 81. -ban, hogy míg az államoknak jogukban áll bizonyos magatartásokat szabadon a büntetőjog által üldözendőnek nyilvánítani, addig ennek az ellenkezője már nem igaz. Utóbbi esetben ugyanis szigorúbb szabályoknak kell megfelelni. Ha ugyanis a tagállamok szabadon határozhatnák meg, hogy egy nem büntetőjogi, vagy egy vegyes szabályt büntetőjogi vagy nem büntetőjogi alapokon vizsgálnak meg, akkor az EEJE 6. és 7. cikkei a tagállamok szuverenitásának lenne alárendelve. Ennek elkerülése érdekében az EJEB rendelkezik hatáskörrel annak eldöntésére mondta a bíróság hogy megítélje, vajon a kérdéses magatartás kapcsán alkalmazandó-e az EEJE 6. cikke. Ezt követően a bíróság a 82. -ban meghatározta azon feltételeket is, amelyeket figyelembe kell venni a kérdés megítélésekor. Kiindulási pontként az adott állam klasszifikációját kell elfogadni. Ez azonban nem több mint egy kiindulási pont. A magatartás megítélésekor különösen jelentős annak lényegi természete. Ugyanakkor figyelembe kell venni a szankciók súlyosságát, amely a szabályt megsértő személyt érheti. Egy jogállamban a szabadságvesztés büntetés tipikusan ebbe a körbe tartozik. Az EJEB lényegében három szempontot emelt ki: a) a nemzeti jog meghatározását; b) a jogsértés természetét; és c) a várható szankció súlyosságának természetét és mértékét. 13 A 11 Az egyik korai eset a Neumeister ügy volt: Neumeister v. Austria, 27 June 1968, Series A no. 8. Ld. alább Engel ügy és pl. AP, MP and TP v. Switzerland, 29 Aug. 1997, Reports 1997-V, Engel and others v. Netherlands, 8 June 1976, Series A no Ld. még AP, MP and TP v. Switzerland, 29 Aug. 1997, Reports 1997-V,

8 feltételek vagylagosak 14, azaz bármely alapján megállapítható lehet a büntetőjogi jelleg. 15 Ez természetesen nem jelenti azt, hogy a kérdés megítélése adott esetben ne lenne komplex mérlegelés kérdése, de ez igazából csak azt jelenti, hogy az adott eljárás, annak kontextusát figyelembe véve eleget tesz-e valamely, vagy több feltételnek. Ha azonban bármelyik pont alapján büntetőjoginak minősül az egyezmény szerint egy magatartás, akkor már megállapítható az egyezmény hatálya. Egy érdekes ügy volt ebből a szempontból a Bendenoun francia ügy. 16 Ebben az ügyben a kérdés az volt, hogy a megtévesztő jellegű adóelkerülés (nem adócsalás) esetén alkalmazott arányos adószabályokba foglalt adózási szankció büntetőjogi szankció-e? A kérdéses szankció fiskális pótdíj (adópótlék) jellegű szankció volt, amely az elkövetési összeghez arányos volt és nem volt büntetőjogi jogkövetkezménye semmilyen formában. (Pl. nem eredményezett büntetett előéletet.) Az ügyben azonban a bíróság figyelembe vette, hogy a szankció mindenkire vonatkozott, célja a büntetés és elrettentés volt semmint a kártérítés vagy kártalanítás, azt továbbá olyan általános szabályként fogadták el, amelynek célja szintén az elriasztás és szankcionálás volt, valamint a kérdéses összeg is jelentős volt (kb. 1 millió francia frank), amelynek be nem fizetése esetén börtönbe vonulhattak volna az elkövetők. Hangsúlyozta a bíróság még, hogy bár önmagában egyik tényező sem meghatározó, együttesen az adott ügyben ahhoz vezettek, hogy a kérdéses szankció büntetőjoginak minősült. Amíg létezett ez Emberi Jogok Európai Bizottsága lehetősége volt pl. megítélni egy francia versenyjog alapján folyó eljárás büntetőjogias jellegét. 17 Ebben a Bizottság arra az álláspontra helyezkedett, hogy mivel a szabad verseny fenntartása a piacon a társadalom olyan érdeke, amelyet általában a büntető jog véd; valamint, mivel a társaságokra kiszabott szankciók olyanok ellen irányulnak, akik szabályszegést követtek el; és kiszabott bírság összege nem elhanyagolható, sőt a kiszabható bírság maximum pedig jelentős ezért az az elrettentést szolgálja. A nemzeti jog meghatározása Az egyszerű eset, ha egy állam a jogában büntetni rendel a büntető jog eszközeivel egy magatartást, akkor az büntetőjoginak minősül. A probléma akkor merül fel, ha a nemzeti jog nem a büntető jog körében szabályoz egy magatartást. A többi szempont viszont pont ilyen 14 Ld. pl. A. Menarini Diagnostics S.r.l. v. Italy (2011) Ld. még röviden pl. Themistoklis K. Giannakopoulos, Safeguarding companies' rights in competition and anti-dumping/anti-subsidies proceedings (2nd edn, Wolters Kluwer Law & Business 2011) ; vagy Donald Slater and others, Competition Law Proceedings before the European Commission and the Right to a Fair Trial: No Need for Reform? 5 European Competition Journal Bendenoun v. France, 24 Feb. 1994, Series A no Société Stenuit v. France, 27 February 1992, App. no /85. 8

9 esetekben van segítségünkre. E tekintetben pl. az olyan pénzügyi szankciók, melyek pl. hiányos adónyilatkozatokhoz kapcsolódtak büntetőjogi szankcióknak minősültek. 18 A jogsértés természete Arra nézve, hogy a jogsértés természete pontosan mikor tekinthető büntetőjoginak, nincs egyértelmű joggyakorlat. 19 Trechsel és Summers a joggyakorlatból az alábbi feltételeket azonosította: egy szankció akkor büntetőjogi természetű, ha a norma címzettje általános, és ha a kiszabott szankciók természete retributív, azaz megtorló. Az ún. diszciplináris szabályok, melyek egy csoport magatartását szabályozzák, nem minősülnek büntetőjogi természetűnek. Érdemes azért felhívni a figyelmet arra, hogy az EJEB egy ítéletében kifejtette, hogy az EEJE nem tartalmaz arra utalást, hogy az elkövetett magatartásnak súlyosnak kell lennie. 20 A várható szankció súlyosságának természete és mértéke Míg a szabadságvesztés kérdése e tekintetben egyértelmű, addig a pénzügyi szankcióké már kevésbé. Az nem kétséges az EJEB joggyakorlata alapján, hogy a pénzügyi szankciók is lehetnek büntetőjogi jellegűek. 21 A pénzügyi szankciók mértéke mindenképpen fontos szempont ennek eldöntése során. Két fontos szempont, ami még kirajzolódik a joggyakorlatból, hogy a szankció meg nem fizetése járhat-e szabadságvesztéssel, valamint, hogy az rögzítésre kerül-e valamilyen nyilvántartásba? Ezek csak fontos szempontok, de nem kell, hogy feltétlenül fennálljanak, így pl. az utóbbi hiánya esetén is minden további nélkül lehet egy szankció büntetőjogi jellegű. 22 Amikor a szankciók súlyosságát elemezzük a figyelembe veendő szempont a kiszabható büntetési maximum. 23 Nem véletlen, hogy a fentebbi szempontok figyelembevételével, pontosabban azok súlyossága miatt, az EJEB a közelmúltban egyértelműen kimondta egy tagállam vonatkozásában, hogy a versenyjogi bírságok büntetőjogi bírságok Ld. pl. Öztürk v. Germany, 21 February 1984., Series A no Stefan Trechsel and Sarah Summers, Human Rights in Criminal Proceedings (Oxford University Press 2005) Ld. Öztürk v. Germany, 21 February 1984., Series A no Ld. még Société Stenuit v. France, 27 February 1992, App. no / Ld. Öztürk v. Germany, 21 February 1984., Series A no Campbell and Fell v. The United Kingdom, 28 June 1984., Series A no Ld. még Société Stenuit v. France, 27 February 1992, App. no / A. Menarini Diagnostics S.r.l. v. Italy 43509/ /08 9

10 VI. Következtetések Tekintettel arra, hogy az EJEB igen szigorú mércét alkalmaz az EJEE 6. cikke alkalmazása során, ezért a Törvényszék és az Európai Bíróságnak az a gyakorlata, hogy megkerüli a kérdés rendezését és a korábbi joggyakorlat átértelmezésével, vagy egyébként egy büntetőjogi ügyben más esetben elfogadhatatlannak minősítendő érvvel kerüli meg a kérdés végleges rendezését, az nem kívánatos. Hasznos lenne, ha az Európai Bíróság kifejezetten és egyértelműen foglalna állást a korábbi joggyakorlat újraértelmezése mellett és úgymond tiszta lappal alakítaná ki az EJEE szellemével összeegyeztethető védelmi szintet. Természetesen sokan vitatják azt, hogy a jelenlegi rendszer nem felel meg az EJEE követelményeinek 25, míg mások élesen támadják 26. Ami biztosnak tűnik, hogy az EJEB egyre határozottabban marasztalja el a tagállamokat az EJEE 6. cikk megsértése miatt. 25 Lásd pl. Wouter P. Wils, Is Criminalization of EU Competition Law the Answer? (2005) 28 World Comp 117, Wouter P. Wils, The Increased Level of EU Antitrust Fines, Judicial Review, and the European Convention on Human Rights (2010) 33 World Comp 5., Wouter P. J. Wils, The Compatibility with Fundamental Rights of the EU Antitrust Enforcement System in Which the European Commission Acts Both as Investigator and as First- Instance King's College London Law School Research Paper No , 26 Lásd pl. International Chamber of Commerce, Due Process in EU Antitrust Proceedings - Comments on and Analysis of the European Commission's and EU Courts' Antitrust Proceedings 10

Szilágyi Pál. Az Európai Bíróság Schindler ítélete

Szilágyi Pál. Az Európai Bíróság Schindler ítélete Pázmány Law Working Papers 2014/22 Szilágyi Pál Az Európai Bíróság Schindler ítélete Pázmány Péter Katolikus Egyetem Pázmány Péter Catholic University Budapest http://www.plwp.jak.ppke.hu/ 1 Az Európai

Részletesebben

Szilágyi Pál. Rövid észrevételek egy véleményhez A Bíróság 2/13 sz. véleményéhez fűzött kritikai észrevételek

Szilágyi Pál. Rövid észrevételek egy véleményhez A Bíróság 2/13 sz. véleményéhez fűzött kritikai észrevételek Pázmány Law Working Papers 2015/2 Szilágyi Pál Rövid észrevételek egy véleményhez A Bíróság 2/13 sz. véleményéhez fűzött kritikai észrevételek Pázmány Péter Katolikus Egyetem Pázmány Péter Catholic University

Részletesebben

Drinóczi Tímea. A személyi biztonsághoz való jogról egy hatáskör-módosítás apropóján

Drinóczi Tímea. A személyi biztonsághoz való jogról egy hatáskör-módosítás apropóján Pázmány Law Working Papers 2015/14 Drinóczi Tímea A személyi biztonsághoz való jogról egy hatáskör-módosítás apropóján Pázmány Péter Katolikus Egyetem Pázmány Péter Catholic University Budapest http://www.plwp.jak.ppke.hu/

Részletesebben

A BIZOTTSÁG (EU).../... FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE ( )

A BIZOTTSÁG (EU).../... FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE ( ) EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.9.30. C(2015) 6466 final A BIZOTTSÁG (EU).../... FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2015.9.30.) az (EU) 2015/288 felhatalmazáson alapuló rendeletnek az Európai Tengerügyi

Részletesebben

Új távlatok az európai alapjogvédelemben - az EU csatlakozása az Emberi Jogok Európai Egyezményéhez

Új távlatok az európai alapjogvédelemben - az EU csatlakozása az Emberi Jogok Európai Egyezményéhez Új távlatok az európai alapjogvédelemben - az EU csatlakozása az Emberi Jogok Európai Egyezményéhez Szalayné Sándor Erzsébet PTE ÁJK Nemzetközi- és Európajogi Tanszék Európa Központ Szeged, 2010. november

Részletesebben

Dömötörfy Borbála Tünde

Dömötörfy Borbála Tünde Pázmány Law Working Papers 2014/10 Dömötörfy Borbála Tünde Az Európai Bíróság ítélete a Schindler-ügyben. Az anyavállalat versenyjogi felelőssége, illetve annak megdönthetősége Pázmány Péter Katolikus

Részletesebben

A nemzetközi jog fogalma és. története. Pécs, 2012. Komanovics Adrienne. Komanovics Adrienne, 2012 1

A nemzetközi jog fogalma és. története. Pécs, 2012. Komanovics Adrienne. Komanovics Adrienne, 2012 1 A nemzetközi jog fogalma és története Komanovics Adrienne Pécs, 2012 Komanovics Adrienne, 2012 1 A nemzetközi jog fogalma Komanovics Adrienne, 2012 2 A nemzetközi jog fogalma: A nemzetközi jog a nemzetközi

Részletesebben

Alapvető jogok az Európai Unióban, Európai Polgárság

Alapvető jogok az Európai Unióban, Európai Polgárság Alapvető jogok az Európai Unióban, Európai Polgárság 2012. december 13. Európai integráció és emberi jogok az EGK/Euroatom és ESZAK keretében lezajló európai integráció egyértelműen gazdasági célkitűzéseket

Részletesebben

időbeli hatály területi hatály személyi hatály hatály

időbeli hatály területi hatály személyi hatály hatály időbeli területi személyi 2 fogalma a fő szabály az elkövetési idő jelentősége az elkövetési időre vonatkozó elméletek magatartás (vagy tevékenység) elmélet cselekményegység elmélete ok-folyamat elmélet

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2011.12.21. COM(2011) 909 végleges 2011/0444 (NLE) Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA a Seychelle-szigeteknek a gyermekek jogellenes külföldre vitelének polgári jogi vonatkozásairól

Részletesebben

Alapjogok érvényesülése az Európai Bíróság és az Emberi Jogok Európai Bírósága eljárásában. Illisz Ivett

Alapjogok érvényesülése az Európai Bíróság és az Emberi Jogok Európai Bírósága eljárásában. Illisz Ivett Alapjogok érvényesülése az Európai Bíróság és az Emberi Jogok Európai Bírósága eljárásában Illisz Ivett Budapest, 2013 Tartalomjegyzék I. Bevezető... 5 II. Alapjogok jogforrásai... 8 1. Nemzetközi szerződések...

Részletesebben

Ajánlás: A TANÁCS HATÁROZATA. a Monacói Hercegséggel kötött monetáris megállapodás újratárgyalására vonatkozó rendelkezésekről

Ajánlás: A TANÁCS HATÁROZATA. a Monacói Hercegséggel kötött monetáris megállapodás újratárgyalására vonatkozó rendelkezésekről EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2011.1.31. COM(2011) 23 végleges Ajánlás: A TANÁCS HATÁROZATA a Monacói Hercegséggel kötött monetáris megállapodás újratárgyalására vonatkozó rendelkezésekről INDOKOLÁS Az Európai

Részletesebben

A kapcsolt vállalkozások nyereség-kiigazításával kapcsolatos kettős adóztatás. megszüntetéséről szóló egyezmény 7. cikkére vonatkozó nyilatkozatok

A kapcsolt vállalkozások nyereség-kiigazításával kapcsolatos kettős adóztatás. megszüntetéséről szóló egyezmény 7. cikkére vonatkozó nyilatkozatok ALÁÍRÁSI JEGYZŐKÖNYV A CSEH KÖZTÁRSASÁGNAK, AZ ÉSZT KÖZTÁRSASÁGNAK, A CIPRUSI KÖZTÁRSASÁGNAK, A LETT KÖZTÁRSASÁGNAK, A LITVÁN KÖZTÁRSASÁGNAK, A MAGYAR KÖZTÁRSASÁGNAK, A MÁLTAI KÖZTÁRSASÁGNAK, A LENGYEL

Részletesebben

A feltételes adómegállapításokkal és jellegükben vagy hatásukban hasonló egyéb intézkedésekkel foglalkozó különbizottság felállítása

A feltételes adómegállapításokkal és jellegükben vagy hatásukban hasonló egyéb intézkedésekkel foglalkozó különbizottság felállítása EURÓPAI PARLAMENT 2014-2019 ELFOGADOTT SZÖVEGEK Ideiglenes változat P8_TA-PROV(2015)0039 A feltételes adómegállapításokkal és jellegükben vagy hatásukban hasonló egyéb intézkedésekkel foglalkozó különbizottság

Részletesebben

KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE

KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE EURÓPAI PARLAMENT 2014-2019 Petíciós Bizottság 27.5.2014 KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE Tárgy: Mark Walker brit állampolgár által benyújtott 0436/2012. sz. petíció a határon átnyúló jogi képviselet biztosításáról

Részletesebben

Újabb versenyjogi követelmények magyar és európai fejlemények, valamint azok gyakorlati jelentősége a vállalatok számára

Újabb versenyjogi követelmények magyar és európai fejlemények, valamint azok gyakorlati jelentősége a vállalatok számára Újabb versenyjogi követelmények magyar és európai fejlemények, valamint azok gyakorlati jelentősége a vállalatok számára New antitrust challenges for companies recent Hungarian and European developments

Részletesebben

KÚRIA. v é g z é s t: Kötelezi a szervezőt, hogy fizessen meg az államnak külön felhívásra 10.000 (tízezer) forint eljárási illetéket.

KÚRIA. v é g z é s t: Kötelezi a szervezőt, hogy fizessen meg az államnak külön felhívásra 10.000 (tízezer) forint eljárási illetéket. KÚRIA Knk.IV.37.487/2015/2.szám A Kúria a dr. Tordai Csaba ügyvéd által képviselt szervezőnek (a továbbiakban: szervező), a Nemzeti Választási Bizottság országos népszavazási kezdeményezés tárgyában meghozott

Részletesebben

EURÓPAI BIZOTTSÁG. Brüsszel, 2011.6.14. COM(2011) 327 végleges ZÖLD KÖNYV

EURÓPAI BIZOTTSÁG. Brüsszel, 2011.6.14. COM(2011) 327 végleges ZÖLD KÖNYV EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2011.6.14. COM(2011) 327 végleges ZÖLD KÖNYV A kölcsönös bizalom megerősítése a jog érvényesülésén alapuló európai térségben Zöld könyv az őrizetre vonatkozó uniós büntető igazságszolgáltatási

Részletesebben

AZ ELSŐFOKÚ BÍRÓSÁG ÍTÉLETE A T 375/04. SZ. ÜGYBEN SZILÁGYI PÁL

AZ ELSŐFOKÚ BÍRÓSÁG ÍTÉLETE A T 375/04. SZ. ÜGYBEN SZILÁGYI PÁL Állami támogatások joga 1 (2009/1) 13 19. AZ ELSŐFOKÚ BÍRÓSÁG ÍTÉLETE A T 375/04. SZ. ÜGYBEN (Scheucher - Fleisch és társai kontra Bizottság) 1 SZILÁGYI PÁL Az Elsőfokú Bíróság 2009. november 18-án hozott

Részletesebben

MENTESÍTÉS A BÜNTETETT ELŐÉLETHEZ FŰZŐDŐ HÁTRÁNYOK ALÓL A MENTESÍTÉS HATÁLYA

MENTESÍTÉS A BÜNTETETT ELŐÉLETHEZ FŰZŐDŐ HÁTRÁNYOK ALÓL A MENTESÍTÉS HATÁLYA MENTESÍTÉS A BÜNTETETT ELŐÉLETHEZ FŰZŐDŐ HÁTRÁNYOK ALÓL A MENTESÍTÉS HATÁLYA 100. (1) A mentesítés folytán - törvény eltérő rendelkezése hiányában - az elítélt mentesül az elítéléshez fűződő hátrányos

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ JOGA (NEMZETKÖZI TANULMÁNYOK SZAK - BA )

AZ EURÓPAI UNIÓ JOGA (NEMZETKÖZI TANULMÁNYOK SZAK - BA ) 1 AZ EURÓPAI UNIÓ JOGA (NEMZETKÖZI TANULMÁNYOK SZAK - BA ) Tételek: 1. Az Európai Közösségek és az Unió jogának alapvonalai. A magyar csatlakozás 2. Az Európai Unió szervezete: Bizottság, Európai Parlament,

Részletesebben

ZÖLD KÖNYV. az online szerencsejátékokról a belső piacon. SEC(2011) 321 végleges

ZÖLD KÖNYV. az online szerencsejátékokról a belső piacon. SEC(2011) 321 végleges HU HU HU EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2011.3.24. COM(2011) 128 végleges ZÖLD KÖNYV az online szerencsejátékokról a belső piacon SEC(2011) 321 végleges HU HU TARTALOMJEGYZÉK Zöld könyv az online szerencsejátékokról

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 67. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 67. szám MAGYAR KÖZLÖNY 67. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. május 14., csütörtök Tartalomjegyzék 119/2015. (V. 14.) Korm. rendelet A Nemzeti Hauszmann-terv keretében a Budavári Palota épületegyütteshez

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.11.27. COM(2013) 824 final 2013/0409 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE a szabadságuktól megfosztott gyanúsítottak és vádlottak ideiglenes költségmentességéről,

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2011.6.8. COM(2011) 326 végleges 2011/0154 (COD) C7-0157/11 HU Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE a büntetőeljárás során ügyvédi segítség igénybevételéhez való

Részletesebben

A MAGYAR LMBT SZÖVETSÉG VÉLEMÉNYE AZ ÚJ BÜNTETŐ TÖRVÉNYKÖNYV TERVEZETÉRŐL

A MAGYAR LMBT SZÖVETSÉG VÉLEMÉNYE AZ ÚJ BÜNTETŐ TÖRVÉNYKÖNYV TERVEZETÉRŐL A MAGYAR LMBT SZÖVETSÉG VÉLEMÉNYE AZ ÚJ BÜNTETŐ TÖRVÉNYKÖNYV TERVEZETÉRŐL 2012. március 9. www.lmbtszovetseg.hu A Magyar LMBT Szövetség és tagszervezetei áttekintették az új Büntető Törvénykönyv társadalmi

Részletesebben

A Bíróság érvénytelennek nyilvánítja az adatok megőrzéséről szóló irányelvet

A Bíróság érvénytelennek nyilvánítja az adatok megőrzéséről szóló irányelvet Az Európai Unió Bírósága 54/14. sz. SAJTÓKÖZLEMÉNY Luxembourg, 2014. április 8. Sajtó és Tájékoztatás A C-293/12. és C-594/12. sz., Digital Rights Ireland, valamint Seitlinger és társai egyesített ügyekben

Részletesebben

A TANÁCS 169/2009/EK RENDELETE

A TANÁCS 169/2009/EK RENDELETE 2009.3.5. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 61/1 I (Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező) RENDELETEK A TANÁCS 169/2009/EK RENDELETE (2009. február

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 2009.11.30. COM(2009)194 végleges/2 2009/0060 (COD) HELYESBÍTÉS A 2009.04.21-i COM(2009)194 végleges dokumentumot törli és annak helyébe lép. A helyesbítés a

Részletesebben

A szakmai követelménymodul tartalma:

A szakmai követelménymodul tartalma: Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

NYILATKOZAT. Egyesülés, szétválás ideje: (év) (hónap) (nap)

NYILATKOZAT. Egyesülés, szétválás ideje: (év) (hónap) (nap) 1. melléklet a 19/2014.(XI. 27.) önkormányzati rendelethez 1 NYILATKOZAT az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013.

Részletesebben

Levélcím: Telefon: Fax: Ügyszám: Iktatószám: Axel Springer- Magyarország Kft. v é g z é s t. változtatja meg

Levélcím: Telefon: Fax: Ügyszám: Iktatószám: Axel Springer- Magyarország Kft. v é g z é s t. változtatja meg 1054 Budapest, Alkotmány u. 5. Levélcím: 1245, Budapest 5. Pf. 1036 Telefon: (06-1) 472-8865, Fax: (06-1) 472-8860 Ügyszám: Vj/23/2011. Iktatószám: Vj/23-211/2011. A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa

Részletesebben

Dr. Varga Ágnes. 2012. március 27.

Dr. Varga Ágnes. 2012. március 27. 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról Dr. Varga Ágnes j o g i

Részletesebben

(2008/C 75/10) Bevezetés. Az eljárás. a KONE, az Otis, a Schindler és a ThyssenKrupp vállalat mind a négy tagállamban részt vett a jogsértésekben,

(2008/C 75/10) Bevezetés. Az eljárás. a KONE, az Otis, a Schindler és a ThyssenKrupp vállalat mind a négy tagállamban részt vett a jogsértésekben, 2008.3.26. C 75/19 A Bizottság határozatának összefoglalója (2007. február 21.) az Európai Közösséget létrehozó Szerződés 81. cikke szerinti eljárásról (Ügyszám COMP/E-1/38.823 Felvonók és mozgólépcsők)

Részletesebben

A Tanács 2004/80/EK (2004. április 29.) irányelve

A Tanács 2004/80/EK (2004. április 29.) irányelve 1 / 5 2014.10.20. 14:36 A Tanács 2004/80/EK (2004. április 29.) irányelve 2012.08.10. A Tanács 2004/80/EK irányelve Nyomtatás: A Tanács 2004/80/EK (2004. április 29.) irányelve a bűncselekmények áldozatainak

Részletesebben

Az ügyvédi hivatás alkotmányjogi helyzete

Az ügyvédi hivatás alkotmányjogi helyzete Sulyok Tamás Az ügyvédi hivatás alkotmányjogi helyzete PhD értekezés doktori tézisei I. A kutatási téma előzményeinek rövid összefoglalása: Az ügyvédi hivatás alkotmányjogi helyzetéről a kelet közép -

Részletesebben

Alkotmánybíróság. a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság útján. Tárgy: alkotmányjogi panasz. Tisztelt Alkotmánybíróság!

Alkotmánybíróság. a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság útján. Tárgy: alkotmányjogi panasz. Tisztelt Alkotmánybíróság! Alkotmánybíróság a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság útján Tárgy: alkotmányjogi panasz Tisztelt Alkotmánybíróság! Alulírott Vincze Krisztián ( ) meghatalmazott jogi képviselőm (dr. Hüttl Tivadar

Részletesebben

AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HATÁROZATAI

AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HATÁROZATAI 2016. április 18. 2016. 8. szám AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HATÁROZATAI AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HIVATALOS LAPJA TARTALOM 3073/2016. (IV. 18.) AB határozat bírói kezdeményezés elutasításáról... 442 3074/2016. (IV.

Részletesebben

Csink Lóránt Fröhlich Johanna: A régiek óvatossága. Megjegyzések az Alaptörvény negyedik módosításának javaslata kapcsán

Csink Lóránt Fröhlich Johanna: A régiek óvatossága. Megjegyzések az Alaptörvény negyedik módosításának javaslata kapcsán Pázmány Law Working Papers 2013/1 Csink Lóránt Fröhlich Johanna: A régiek óvatossága. Megjegyzések az Alaptörvény negyedik módosításának javaslata kapcsán Pázmány Péter Katolikus Egyetem / Pázmány Péter

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 915/2009. (IV. 22.) számú HATÁROZATA

AZ ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 915/2009. (IV. 22.) számú HATÁROZATA AZ ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 915/2009. (IV. 22.) számú HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény

Részletesebben

TÁMOP-2.5.3.A-13/1-2013-0042 PROJEKT

TÁMOP-2.5.3.A-13/1-2013-0042 PROJEKT TÁMOP-2.5.3.A-13/1-2013-0042 PROJEKT Esélyegyenlőségi program III. rész Jogszabályi környezet Nyíregyháza, 2014. február 3-4 Kiskunfélegyháza, 2014. február12-13 Nyíregyháza, 2014. február 17-18 Szeged,

Részletesebben

SPC kiegészítő oltalmi tanúsítvány

SPC kiegészítő oltalmi tanúsítvány SPC kiegészítő oltalmi tanúsítvány MIE konferencia Mátraháza, 2011. május 26-27. Szentpéteri Zsolt szabadalmi ügyvivő SPC 1.) Forgalomba hozatali engedélyekkel kapcsolatos problémák 2.) Vizsgálattal kapcsolatos

Részletesebben

A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2014.9.19.)

A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2014.9.19.) EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.9.19. C(2014) 6515 final A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2014.9.19.) a 2014/17/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv a hitelközvetítők számára

Részletesebben

Budapest, MSZÜK, 2014. február 3.

Budapest, MSZÜK, 2014. február 3. Újdonságot nem érintő nyilvánosságra jutás az Európai Szabadalmi Hivatal joggyakorlatában Dr. Kacsuk Zsófia Budapest, MSZÜK, 2014. február 3. Áttekintés Újdonságot nem érintő nyilvánosságra jutás Interneten

Részletesebben

Hatósági szerződés kulcs a jogkövetéshez

Hatósági szerződés kulcs a jogkövetéshez ÖRT Szakmai Fórum 2008. szeptember 9., Budapest Hatósági szerződés kulcs a jogkövetéshez Új fogyasztóvédelmi szabályok Az Országgyűlés 2008. június 9-én elfogadta: A fogyasztókkal szembeni tisztességtelen

Részletesebben

Lévay Miklós: A büntető hatalom és lehetséges korlátai egy alkotmányban, különös tekintettel a bűncselekménnyé nyilvánításra és a büntetésekre

Lévay Miklós: A büntető hatalom és lehetséges korlátai egy alkotmányban, különös tekintettel a bűncselekménnyé nyilvánításra és a büntetésekre Pázmány Law Working Papers 2011/24 Lévay Miklós: A büntető hatalom és lehetséges korlátai egy alkotmányban, különös tekintettel a bűncselekménnyé nyilvánításra és a büntetésekre Pázmány Péter Katolikus

Részletesebben

* JELENTÉSTERVEZET. HU Egyesülve a sokféleségben HU 2011/0447(NLE) 4.11.2014

* JELENTÉSTERVEZET. HU Egyesülve a sokféleségben HU 2011/0447(NLE) 4.11.2014 EURÓPAI PARLAMENT 2014 2019 Jogi Bizottság 4.11.2014 2011/0447(NLE) * JELENTÉSTERVEZET az Oroszországi Föderációnak a gyermekek jogellenes külföldre vitelének polgári jogi vonatkozásairól szóló, 1980.

Részletesebben

1. A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény módosítása

1. A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény módosítása 2011. évi. törvény a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény, a szabálysértésekről szóló 1999. évi LXIX. törvény valamint a közúti közlekedési előéleti pontrendszerről szóló 2000. évi CXXVIII. törvény

Részletesebben

Kérelem a PSZÁF J-B-IV-24/2007. sz. határozat saját hatáskörben történő visszavonására

Kérelem a PSZÁF J-B-IV-24/2007. sz. határozat saját hatáskörben történő visszavonására Marsi Erika Főigazgató Asszony Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete Budapest Krisztina krt. 39. 1013 Tárgy: Kérelem a PSZÁF J-B-IV-24/2007. sz. határozat saját hatáskörben történő visszavonására Tisztelt

Részletesebben

A bírság szankció. A bírság szankció alkalmazásának elvei a médiaigazgatásban. dr. Pap Szilvia. főosztályvezető. 2012. március 13.

A bírság szankció. A bírság szankció alkalmazásának elvei a médiaigazgatásban. dr. Pap Szilvia. főosztályvezető. 2012. március 13. A bírság szankció dr. Pap Szilvia főosztályvezető A bírság szankció alkalmazásának elvei a médiaigazgatásban 2012. március 13. 2 1. A szankció alkalmazásának funkciói OBJEKTÍV FELELŐSSÉG JOGÉRVÉNYESÍTÉS

Részletesebben

A BÍRÓSÁG ÍTÉLETE (hetedik tanács) 2013. május 16. *

A BÍRÓSÁG ÍTÉLETE (hetedik tanács) 2013. május 16. * A BÍRÓSÁG ÍTÉLETE (hetedik tanács) 2013. május 16. * A jogalap nélkül fizetett hozzáadottérték-adó egésze visszatérítésének az elmulasztása A héa-visszatérítést a héának egy harmadik félre történő áthárítása

Részletesebben

Újabb ítéletben pontosította az Európai Bíróság a légi járatok késésével és a vonatkozó kártalanítási kötelezettséggel kapcsolatos korábbi döntését

Újabb ítéletben pontosította az Európai Bíróság a légi járatok késésével és a vonatkozó kártalanítási kötelezettséggel kapcsolatos korábbi döntését Újabb ítéletben pontosította az Európai Bíróság a légi járatok késésével és a vonatkozó kártalanítási kötelezettséggel kapcsolatos korábbi döntését A visszautasított beszállás és légi járatok törlése vagy

Részletesebben

Láncos Petra Lea EGY TAGÁLLAM HARCA A NYELVI EGYENJOGÚSÁGÉRT: AZ UNIÓS VERSENYVIZSGÁK NYELVHASZNÁLATI SZABÁLYAINAK ÚJRAHANGOLÁSA

Láncos Petra Lea EGY TAGÁLLAM HARCA A NYELVI EGYENJOGÚSÁGÉRT: AZ UNIÓS VERSENYVIZSGÁK NYELVHASZNÁLATI SZABÁLYAINAK ÚJRAHANGOLÁSA Pázmány Law Working Papers 2015/13 Láncos Petra Lea EGY TAGÁLLAM HARCA A NYELVI EGYENJOGÚSÁGÉRT: AZ UNIÓS VERSENYVIZSGÁK NYELVHASZNÁLATI SZABÁLYAINAK ÚJRAHANGOLÁSA Pázmány Péter Katolikus Egyetem Pázmány

Részletesebben

Határozatainak Tára. A Bíróság. a Törvényszék. Határozatok Tára 2011 1 I: 1 268 I: 1* 8* * I. rész Bíróság LUXEMBOURG ISSN 1831-8096 ISSN 1831-8096

Határozatainak Tára. A Bíróság. a Törvényszék. Határozatok Tára 2011 1 I: 1 268 I: 1* 8* * I. rész Bíróság LUXEMBOURG ISSN 1831-8096 ISSN 1831-8096 ISSN 1831-8096 A Z E U R Ó P A I U N I Ó B Í R Ó S Á G A Határozatok Tára 2011 1 A Bíróság és a Törvényszék Határozatainak Tára * I. rész Bíróság * ISSN 1831-8096 Katalógusszám: QD-AB-11-001-HU-C I: 1

Részletesebben

Alkotmányügyi Bizottság JELENTÉSTERVEZET. Vélemény előadója(*): Gál Kinga, Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság

Alkotmányügyi Bizottság JELENTÉSTERVEZET. Vélemény előadója(*): Gál Kinga, Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Alkotmányügyi Bizottság 2009/2241(INI) 2.2.2010 JELENTÉSTERVEZET az Uniónak az emberi jogok és alapvető szabadságok védelméről szóló európai egyezményhez történő csatlakozására

Részletesebben

Ternovszky Magyarország elleni ügye 1

Ternovszky Magyarország elleni ügye 1 Az Emberi Jogok Európai Bíróságának legfrissebb döntéseibôl Az Egyezmény 8. cikke. A m agá n- é s a csa l á di élet tiszteletben tartásához va ló jog Ternovszky Magyarország elleni ügye 1 Az ügy körülményei.

Részletesebben

ISSN 1831-8509 AZ EURÓPAI UNIÓ BÍRÓSÁGA. Éves jelentés

ISSN 1831-8509 AZ EURÓPAI UNIÓ BÍRÓSÁGA. Éves jelentés ISSN 8-809 AZ EURÓPAI UNIÓ BÍRÓSÁGA Éves jelentés 0 AZ EURÓPAI UNIÓ BÍRÓSÁGA ÉVES JELENTÉS 0 Az Európai Unió Bírósága, az Európai Unió Törvényszéke és az Európai Unió Közszolgálati Törvényszéke tevékenységének

Részletesebben

Rendeltetésszerű joggyakorlás a részekre bontás tilalma vonatkozásában

Rendeltetésszerű joggyakorlás a részekre bontás tilalma vonatkozásában Rendeltetésszerű joggyakorlás a részekre bontás tilalma vonatkozásában A Közbeszerzési Hatóság Útmutatója alapján, az egységes jogalkalmazás elősegítésére Szerző: dr. Garancsy Georgina jogász, hivatalos

Részletesebben

AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HATÁROZATAI

AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HATÁROZATAI 2013. május 17. 2013. 11. szám AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HATÁROZATAI AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HIVATALOS LAPJA TARTALOM 3103/2013. (V. 17.) AB határozat bírói kezdeményezés elutasításáról... 520 3104/2013. (V. 17.)

Részletesebben

KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE

KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Petíciós Bizottság 16.12.2011 KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE Tárgy: Elena Clara Popescu román állampolgár által a gyógyszerészek romániai kollégiuma nevében benyújtott 0695/2011.

Részletesebben

ELTE PÉNZÜGYI JOGI KONFERENCIA 2012

ELTE PÉNZÜGYI JOGI KONFERENCIA 2012 Budapesti Ügyvédi Kamara ELTE ELTE PÉNZÜGYI JOGI KONFERENCIA 2012 Budapest, 2012. november 23. Második szekció: Belföldi ÁFA ügylettel kapcsolatos problémák elemzése Moderátor: dr. Fülöp Péter ügyvéd,

Részletesebben

EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG HATÁROZAT

EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG HATÁROZAT EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG Ügyiratszám: EBH/446/2012. HATÁROZAT Az Egyenlő Bánásmód Hatóság kérelmezőnek a Gyermekrák Alapítvány (1084. Budapest, Rákóczi tér 10.) eljárás alá vonttal szemben az egyenlő bánásmód

Részletesebben

Kérdés. Válasz. Kérdés. A különböző típusú élelmiszerek beszerzését egybe kell-e számítani? Válasz

Kérdés. Válasz. Kérdés. A különböző típusú élelmiszerek beszerzését egybe kell-e számítani? Válasz Az előre nem látható és nem tervezhető, de az év folyamán felmerülő beszerzési szükségleteket az ajánlatkérőnek hogyan kell figyelembe vennie az egybeszámítás szempontjából? Az adott évben (tizenkét hónapban)

Részletesebben

Érkezett 2012 APR 16. 2012. évi... törvény a nem átlátható cégek állami finanszírozásának teljes tilalmáró l

Érkezett 2012 APR 16. 2012. évi... törvény a nem átlátható cégek állami finanszírozásának teljes tilalmáró l LA, :,-.dggyú'i,,s Hivatal a?rarttányrs if :1 \( o- N- Érkezett 2012 APR 16. 2012. évi... törvény a nem átlátható cégek állami finanszírozásának teljes tilalmáró l Az Országgyűlés a közpénzekkel való átlátható

Részletesebben

fogadó tagállam az a tagállam, amelyben egy ügyvéd az irányelvnek megfelelően ügyvédi gyakorlatot folytat;

fogadó tagállam az a tagállam, amelyben egy ügyvéd az irányelvnek megfelelően ügyvédi gyakorlatot folytat; Az ügyvédi hivatás gyakorlása az Európai Unión belül (folytatás) Ígéretünkhöz híven visszatérünk a Prókátor legutóbbi számában megjelent cikk témájához és megkíséreljük bemutatni az ügyvédi hivatás, a

Részletesebben

A társasági jog szerint és az AEO-iránymutatásban már használtak alapján:

A társasági jog szerint és az AEO-iránymutatásban már használtak alapján: Multinacionális és nagyvállalatok esetében az engedélyezett gazdálkodóként történő elismerés feltételeire és a követendő eljárásra vonatkozó iránymutatás 1. Jogi nyilatkozat Ez az iránymutatás ismerteti

Részletesebben

Mink Júlia Nemzetközi Jogi Tanszék Témavezető: Kardos Gábor

Mink Júlia Nemzetközi Jogi Tanszék Témavezető: Kardos Gábor Mink Júlia Nemzetközi Jogi Tanszék Témavezető: Kardos Gábor AZ EMBERI JOGOK EURÓPAI EGYEZMÉNYE 3. CIKKÉNEK ÉRVÉNYESÜLÉSE AZ EU MENEDÉKJOGI SZABÁLYOZÁSÁBAN Jelen tanulmány célja feltérképezni azon jogosultságokat,

Részletesebben

FEGYELMI SZABÁLYZAT. A Baráti Kör tagsága tekintetében első fokon a Választmány, másodfokon a Közgyűlés rendelkezik fegyelmi jogkörrel.

FEGYELMI SZABÁLYZAT. A Baráti Kör tagsága tekintetében első fokon a Választmány, másodfokon a Közgyűlés rendelkezik fegyelmi jogkörrel. HONVÉDSÉG ÉS TÁRSADALOM BARÁTI KÖR Székesfehérvári Szervezete -Kiemelkedően közhasznú társadalmi szervezet- 8000. Székesfehérvár, Malom utca 2. Tel./ Fax: 00-36-22 311-255, www.htbkszfvar.hu, email: htbk.szfvar@regiment.hu

Részletesebben

BIZOTTSÁGI SZOLGÁLATI MUNKADOKUMENTUM GYAKORLATI ÚTMUTATÓ

BIZOTTSÁGI SZOLGÁLATI MUNKADOKUMENTUM GYAKORLATI ÚTMUTATÓ EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, XXX [ ](2013) XXX draft BIZOTTSÁGI SZOLGÁLATI MUNKADOKUMENTUM GYAKORLATI ÚTMUTATÓ A KÁROK SZÁMSZERŰSÍTÉSE AZ EURÓPAI UNIÓ MŰKÖDÉSÉRŐL SZÓLÓ SZERZŐDÉS 101. ÉS 102. CIKKÉNEK MEGSÉRTÉSE

Részletesebben

C-154/04. és C-155/04. sz. egyesített ügyek

C-154/04. és C-155/04. sz. egyesített ügyek C-154/04. és C-155/04. sz. egyesített ügyek Az Alliance for Natural Health és társai kérelmére The Queen kontra Secretary of State for Health és National Assembly for Wales (a High Court of Justice [England

Részletesebben

Doktori Értekezés Tézisei

Doktori Értekezés Tézisei Doktori Értekezés Tézisei Korom Ágoston Az uniós jog végrehajtásával kapcsolatos elméleti, és gyakorlati problémák A bírósági aktusokból eredő tagállami felelősség Budapest, 2012. Károli Gáspár Református

Részletesebben

Javaslat: A TANÁCS RENDELETE

Javaslat: A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2011.3.16. COM(2011) 126 végleges 2011/0059 (CNS) C7-0093/11 Javaslat: A TANÁCS RENDELETE a házassági vagyonjogi rendszerekkel kapcsolatos ügyekben a joghatóságról, az alkalmazandó

Részletesebben

az alkotmánybíróság határozatai

az alkotmánybíróság határozatai 2015. július 2. 2015. 15. szám az alkotmánybíróság határozatai az alkotmánybíróság hivatalos lapja Tartalom 3116/2015. (VII. 2.) AB végzés bírói kezdeményezés visszautasításáról... 892 3117/2015. (VII.

Részletesebben

A kutatás-fejlesztés minősítése a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalában

A kutatás-fejlesztés minősítése a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalában A kutatás-fejlesztés minősítése a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalában Németh Gábor Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala A kutatás-fejlesztési tevékenység rejtelmei Budapest, 2012. május 24. Bizonytalanság

Részletesebben

2012. évi.. törvény. a társadalmi szervezetek támogatása átláthatóságának megteremtése érdekébe n szükséges egyes törvények módosításáról

2012. évi.. törvény. a társadalmi szervezetek támogatása átláthatóságának megteremtése érdekébe n szükséges egyes törvények módosításáról Érk zo: 2012. V:2:.Ea. 2012. évi.. törvény a társadalmi szervezetek támogatása átláthatóságának megteremtése érdekébe n szükséges egyes törvények módosításáról 1. A pártok m űködéséről és gazdálkodásáról

Részletesebben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-1882/2016. számú ügyben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-1882/2016. számú ügyben Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-1882/2016. számú ügyben Előadó: dr. Zemplényi Adrienne Az eljárás megindítása A panaszos a politikai meggyőződésük miatt elbocsátott munkavállalók nyugdíjra

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

Javaslat A TANÁCS VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.9.17. COM(2013) 633 final 2013/0312 (NLE) Javaslat A TANÁCS VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA az Egyesült Királyságnak a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló 2006/112/EK irányelv

Részletesebben

Kötelezettségvállalások és utóvizsgálatok a GVH antitröszt eljárásaiban

Kötelezettségvállalások és utóvizsgálatok a GVH antitröszt eljárásaiban Kötelezettségvállalások és utóvizsgálatok a GVH antitröszt eljárásaiban dr. Hegymegi-Barakonyi Zoltán Budapest, 2014. június 17. Kajtár Takács Hegymegi-Barakonyi Baker & McKenzie Ügyvédi Iroda is a member

Részletesebben

Iránymutatások a kiegészítő szavatoló tőkéről

Iránymutatások a kiegészítő szavatoló tőkéről EIOPA-BoS-14/167 HU Iránymutatások a kiegészítő szavatoló tőkéről EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email: info@eiopa.europa.eu

Részletesebben

11217/10 ZSFJ/md DG G 2B

11217/10 ZSFJ/md DG G 2B AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2010. október 5. (OR. en) 11217/10 SOC 428 HR 45 JOGI AKTUSOK ÉS EGYÉB ESZKÖZÖK Tárgy: A TANÁCS HATÁROZATA az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamai, másrészről

Részletesebben

Óberling József r. ezredes rendőrségi főtanácsos ORFK Közlekedésrendészeti Főosztály vezetője

Óberling József r. ezredes rendőrségi főtanácsos ORFK Közlekedésrendészeti Főosztály vezetője Óberling József r. ezredes rendőrségi főtanácsos ORFK Közlekedésrendészeti Főosztály vezetője megváltozik a közigazgatási bírsággal sújtandó szabályszegések köre; bizonyos esetekben a bírság kiszabására

Részletesebben

Adatkezelési, Adatvédelmi ismertető az Új szabályok tükrében

Adatkezelési, Adatvédelmi ismertető az Új szabályok tükrében Adatkezelési, Adatvédelmi ismertető az Új szabályok tükrében Az adatvédelmi szabályozás célja, fontossága - A személyes adatok gyűjtése nyilvántartása, feldolgozása a legutóbbi időszakban került az alkotmányos

Részletesebben

Az uniós jogrend, az uniós jog forrásai

Az uniós jogrend, az uniós jog forrásai Az uniós jogrend, az uniós jog forrásai 2012. ősz Dr. Lattmann Tamás Az uniós jog természete Közösségi jog : acquis communautaire (közösségi vívmányok) része a kötelező szabályok összessége Európai Bíróság

Részletesebben

Vincze Attila. Az Alkotmánybíróság határozata a pénznyerő gépek betiltásáról* A vállalkozás szabadsága és a bizalomvédelem

Vincze Attila. Az Alkotmánybíróság határozata a pénznyerő gépek betiltásáról* A vállalkozás szabadsága és a bizalomvédelem JeMa 2014/1 alkotmányjog Vincze Attila Az Alkotmánybíróság határozata a pénznyerő gépek betiltásáról* A vállalkozás szabadsága és a bizalomvédelem Hivatalos hivatkozás: 26/2013. (X. 4.) AB határozat, ABK

Részletesebben

FRANCIAORSZÁG NYILATKOZATA

FRANCIAORSZÁG NYILATKOZATA Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2015. április 17. (OR. fr) Intézményközi referenciaszám: 2013/0025 (COD) 7768/15 ADD 1 REV 1 FELJEGYZÉS AZ I/A NAPIRENDI PONTHOZ Küldi: Címzett: Tárgy: a Tanács Főtitkársága

Részletesebben

egyes tiltott, kirívóan közösségellenes magatartásokról

egyes tiltott, kirívóan közösségellenes magatartásokról [a tervezet a Képviselő-testület 2012. március 27. napján tartandó ülésén kerül megtárgyalásra] Nagyfüged Községi Önkormányzat Képviselő-testületének.../2012. (...) önkormányzati rendelete egyes tiltott,

Részletesebben

A büntetőügyekben folytatott rendőrségi és igazságügyi együttműködés intézményi jogi aktusai a Lisszaboni Szerződés előtt és után

A büntetőügyekben folytatott rendőrségi és igazságügyi együttműködés intézményi jogi aktusai a Lisszaboni Szerződés előtt és után Császár Mátyás tudományos munkatárs, Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Nemzetközi Magánjogi Tanszék A büntetőügyekben folytatott rendőrségi és igazságügyi együttműködés intézményi jogi

Részletesebben

v é g z é s t. A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa az eljárást megszünteti.

v é g z é s t. A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa az eljárást megszünteti. 1054 Budapest, Alkotmány u. 5. Levélcím: 1391, Budapest 62. Pf. 211. Telefon: (06-1) 472-8865, Fax: (06-1) 472-8860 Ügyszám: Vj/70/2015. Iktatószám: Vj/70-8/2015. Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa

Részletesebben

A környezetbe való beavatkozással járó beruházások. engedélyezési problémái a közösségi jogban

A környezetbe való beavatkozással járó beruházások. engedélyezési problémái a közösségi jogban A környezetbe való beavatkozással járó beruházások engedélyezési problémái a közösségi jogban 2010. január 11-én került megrendezésre a A környezetbe való beavatkozással járó beruházások engedélyezési

Részletesebben

MELLÉKLET. a következőhöz: Javaslat A Tanács határozata

MELLÉKLET. a következőhöz: Javaslat A Tanács határozata EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.10.2. COM(2014) 611 final ANNEX 1 MELLÉKLET Tervezet AZ EGYRÉSZRŐL AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG ÉS TAGÁLLAMAI, MÁSRÉSZRŐL A SVÁJCI ÁLLAMKÖZÖSSÉG KÖZÖTTI, A SZEMÉLYEK SZABAD MOZGÁSÁRÓL

Részletesebben

az ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 328/2009. (II. 11.) sz. HATÁROZATA

az ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 328/2009. (II. 11.) sz. HATÁROZATA az ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 328/2009. (II. 11.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (a továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény

Részletesebben

A BIZOTTSÁG AJÁNLÁSA (2012.12.6.) az agresszív adótervezésről

A BIZOTTSÁG AJÁNLÁSA (2012.12.6.) az agresszív adótervezésről EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2012.12.6. C(2012) 8806 final A BIZOTTSÁG AJÁNLÁSA (2012.12.6.) az agresszív adótervezésről HU HU A BIZOTTSÁG AJÁNLÁSA (2012.12.6.) az agresszív adótervezésről AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

Részletesebben

Juhász László Két jogterület találkozása (A vezetői felelősség egyes kérdései a Ptk. és a Cstv. szabályai alapján)

Juhász László Két jogterület találkozása (A vezetői felelősség egyes kérdései a Ptk. és a Cstv. szabályai alapján) Juhász László Két jogterület találkozása (A vezetői felelősség egyes kérdései a Ptk. és a Cstv. szabályai alapján) 1. Bevezetés A Szegedi Ítélőtábla 2014 november 20-i ülésén foglalkozott a vezetői felelősség

Részletesebben

Iránymutatások a piaci részesedések adatszolgáltatás céljára történő meghatározásának módszereiről

Iránymutatások a piaci részesedések adatszolgáltatás céljára történő meghatározásának módszereiről EIOPA-BoS-15/106 HU Iránymutatások a piaci részesedések adatszolgáltatás céljára történő meghatározásának módszereiről EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20;

Részletesebben

Az Európai Unió Bíróságának az anyavállalati felelősséggel kapcsolatos gyakorlata, az anyavállalati felelősséggel kapcsolatos joggyakorlat fejlődése

Az Európai Unió Bíróságának az anyavállalati felelősséggel kapcsolatos gyakorlata, az anyavállalati felelősséggel kapcsolatos joggyakorlat fejlődése Az Európai Unió Bíróságának az anyavállalati felelősséggel kapcsolatos gyakorlata, az anyavállalati felelősséggel kapcsolatos joggyakorlat fejlődése Készült: Budapest, 2015. június 1. Bevezetés: Világszerte,

Részletesebben

Kérdés FF Dr. Szili Katalin asszonynak, az Országgyűlés elnöke részére. Helyben

Kérdés FF Dr. Szili Katalin asszonynak, az Országgyűlés elnöke részére. Helyben ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ Dr. Szili Katalin asszonynak, az Országgyűlés elnöke részére x ( e+3µ4. FF.- 10 Kérdés Helyben A Házszabály 91. -a alapján kérdést kívánok benyújtani dr. Draskovics Tibor pénzügyminiszter

Részletesebben

Miskolczi Bodnár Péter. Fogyasztói szerződések

Miskolczi Bodnár Péter. Fogyasztói szerződések Miskolczi Bodnár Péter Fogyasztói szerződések P a t r o c i n i u m - k i a d v á n y B e t h l e n s o r o z a t Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Kereskedelmi Jogi és Pénzügyi

Részletesebben

Praktikus tanácsok a megfeleléshez A Gazdasági Versenyhivatal Versenyjogi Megfelelés Konferenciája a kis- és középvállalkozások számára

Praktikus tanácsok a megfeleléshez A Gazdasági Versenyhivatal Versenyjogi Megfelelés Konferenciája a kis- és középvállalkozások számára A Gazdasági Versenyhivatal Versenyjogi Megfelelés Konferenciája a kis- és középvállalkozások számára 2014. November20. A versenyszabályok betartása Európában a cégek felelőssége Az uniós versenyjogi szabályok

Részletesebben