MARKETINGKOMMUNIKÁCIÓ A KISVÁLLALKOZÁSBAN

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MARKETINGKOMMUNIKÁCIÓ A KISVÁLLALKOZÁSBAN"

Átírás

1 MARKETINGKOMMUNIKÁCIÓ A KISVÁLLALKOZÁSBAN Készítette: Hutflesz Mihály

2 A reklám Reklámmal ma minden olyan vállalkozásnak foglalkoznia kell, amelyik sikeres akar lenni a piacon. A reklám a vállalkozói tevékenység elmaradhatatlan tartozéka. A marketing-, ezen belül a reklámkiadások a vállalkozások jövıjét biztosító befektetések. A reklám egy olyan kommunikációs forma, amely egy termékre vagy termékcsoportra vonatkozik, és a fizetett médiákon keresztül a vállalkozás megfelelı identifikációját közli abból a célból, hogy a megcélzott, megszólított ügyfeleknél egy meghatározott magatartás változást idézzen elı. A kommunikációs folyamat reklámüzenet reklámkészítés üzenet címzettje visszacsatolás A kommunikációs folyamat Reklámcélok: forgalomnövelés fogyasztó informálása imázs befolyásolása nyereségnövelés kíváncsiság felkeltése ügyfél hőségének megnyerése a termék és a vállalkozás jó hírnevének növelése egy új termék, új márka, új vállalkozás megismertetése meglévı termék ismertségi fokának növelése meglévı fogyasztók, felhasználók befolyásolása vagy magatartásuk megváltoztatása világos megkülönböztetés a konkurens termékektıl és vállalkozásoktól kívánságok, igények közvetítése

3 Reklámeszközök: reklámlevél hirdetések névkártyák reklámajándékok mozi, dia prospektusok gépkocsi feliratozás plakátok közös reklámok Eladásösztönzés: akciós plakátok reklámlevél akció kirakatok nyitott kapuk napja pályázatok kiírása és díjazási rendszer akciós hirdetések dekorációs anyagok vásárok, kiállítások közös akciók PR eszközök: sajtójelentések sajtókonferenciák PR események, a köz érdekét szolgáló tevékenységek A reklámkampányok végrehajtása Legfontosabb elem a reklámterv. Fontos, hogy ez vállalkozásra szabott, egyedi legyen. A jó reklámtervnek a következı kérdésekre kell választ adnia: Melyik célcsoportot szeretném megszólítani? Milyen pénzügyi háttér áll rendelkezésre? Milyen reklámeszközöket lehet bevetni? Milyen reklámhordozók alkalmazhatók? Milyen idıpontban legyen indítva a reklám?

4 A célcsoport kiválasztásánál a következık merülnek fel. Milyen lehetséges célcsoportok vannak? Mely célcsoportok érdekesek a vállalkozás számára? Miért választanak az ügyfelek ebben az üzletágban egy vállalkozást. Hogyan informálódnak az ügyfelek az érintett üzletág szolgáltatásairól? A lehetséges célcsoportok: KÖZÜLETEK GAZDASÁG, NAGYIPAR hivatalok önkormányzatok egészségügyi létesítmények honvédségi létesítmények, stb. fémfeldolgozó ipar elektromossági szakmák szolgáltató vállalatok agráripar PRIVÁT SZEMÉLYEK alkalmazottak, beosztott dolgozók vezetı állásúak mezıgazdaságban dolgozók nyugdíjasok fiatalok, stb. Minden célcsoportot a sajátos jegyeinek megfelelıen kell megszólítani (lásd még: szegmentációs elemek). A célcsoportról a következıt érdemes tudni Az egyes ügyfelekrıl: név, cím, telefon családi állapot foglalkozás vagy beosztás lakásviszonyok mai és jövıbeni vásárlási kívánságok A célcsoportról: kor- és foglalkozási struktúra jövedelmi osztályok és vásárlóerı az egy fıre esı kiadások a vállalkozás termékének megfelelıen éves vásárlási összeg

5 a telephelytıl való távolsága az ügyfél motiválhatósága (lásd: szükségletpiramis) Minden vállalkozásnak magának kell eldöntenie milyen reklámot folytat. Tény, hogy ma már reklám nélkül nem lehet sikeresen mőködni. Minden célcsoportot különbözı reklámeszközökön keresztül lehet elérni. A kisvállalkozóknak a következı reklámeszközök ajánlhatók: hirdetések, címre szóló reklámlevelek, prospektusok, cégtájékoztatók. Nem szabad megfeledkezni a PR tevékenységrıl, a közönségkapcsolatokról sem, aminek alapja a kommunikáció. Ha egy vállalkozást minél többször említenek egy sajtóközleményben termékével, szolgáltatásával vagy közszolgálati akcióival kapcsolatban, annál magasabb lesz az ismertségi foka, illetve a potenciális ügyfelek annál jobban fognak rá emlékezni. A kommunikáció (PR) legfontosabb feladata a tájékoztatás, meggyızés, bizalomépítés, röviden a közvélemény alakítása. A kisvállalkozások klasszikus reklámeszközei Már kezdetben felmerül a kérdés, hogy mely reklámhordozót érdemes bevetnie a vállalkozónak annak érdekében, hogy célcsoportját a lehetı legjobban elérje (megyei újságok, regionális újságok, reklámlapok, folyóiratok, képeslapok, stb). Egy másik kérdés a reklámintézkedések idızítése. Ezt a mindenkori reklámhordozók és reklámeszközök összefüggésében érdemes nézni. Egy direct-mail (reklámlevél) akció például függ bizonyos idıponttól (Karácsony), tehát legkésıbb az ünnepek elıtt egy-másfél hónappal indítani kell. Az is lehetséges, hogy a címre küldött levelekkel egy bizonyos célcsoportot sőrőbben felkeressünk, javítandó a vállalkozás vagy a termék ismertségi fokát. Figyelni kell azonban arra is, hogy az ilyen akciók negatív eredményt is hozhatnak. A nagyon gyakori megszólítások elutasító magatartást válthatnak ki a vállalkozással vagy termékével szemben. Ezért a reklámleveleket 6-8 héten belül nem célszerő többször kiküldeni. A hirdetéseket természetesen sőrőbben kell alkalmazni. Nem feltétlenül kell egy szigorú sémához ragaszkodni. Az a fontos, hogy a hirdetés pozitív hatást váltson ki az olvasóban. A hirdetés grafikai megjelenésének fel kell kelteni a szemlélı figyelmét. Igy egy kis hirdetés a nagy hirdetések rangjára emelkedhet, s a vállalkozás az egyszínő sémától való elkülönüléssel megkülönbözteti magát a többiektıl. A hirdetések széles bázison teremtik meg a vállalkozás vagy terméke ismertségét. A jó hirdetés ugyanis nem csak a megcélzott piaci szegmensnek tőnik fel, hanem az újság valamennyi olvasójának. Ezért is van a hirdetésnek nagy jelentısége.

6 A prospektusok, cégtájékoztatók ideális eszközök arra, hogy a potenciális ügyfelek a termékeket, a szolgáltatásokat és a céget magát megismerjék. Ez a reklámeszköz minden ajánlatnál vagy címre küldött levél akciónál megjelenhet. Hasonlóan jól alkalmazhatók vásárokon, kiállításokon. Egy jól szerkesztett dokumentáció többet közvetít, mint sok elmondott szó! Minden reklámeszköznek meg kell felelnie a vállalkozás arculatának. A vállalkozás azonosulása alatt értjük a megválasztott logo, szín, írásmód valamennyi marketingkommunikációs eszközben való egységes alkalmazását. A levélpapír, névjegykártyák, fényreklámok, autófeliratok, hirdetések, reklámtáblák, prospektusok, kiadványok stb. mind ugyanazt az arculatot kell tükrözzék. Az azonos arculati elemek megkönnyítik az ügyfelek számára az azonosítást, növelik az ismertségi fokot, miközben a vállalkozás is megkülönbözteti magát a versenytársaktól. Az arculati tényezık és változtatásai A reklámeszköz általános megjelenítése akkor jó, ha: a megjelenítés elemei figyelmet keltenek (más mint a többi) a reklámeszköz a hirdetett szolgáltatást azonnal vagy meghatározott rövid idıszakon belül felismerhetıvé teszi a megszólítás célcsoportorientált a reklámüzenet a célcsoport számára mind szóban, mind képileg érthetı a reklámeszköz stílusa messzemenıkig azonosul a reklámhordozó imázsával, illetve stílusával a reklámeszköz egyes elemeinek stílusa harmonizál egymással az egyes elemek stílusa és az elemek összessége megfelel a reklám tárgya célcsoportjának, elképzeléseinek nem csak szövegében, hanem képileg is kifejezı a szemlélı számára összefüggés van a reklámeszköz nagysága és figyelemfelhívó hatása között A színek szerepe meghatározó. Több szín alkalmazásával erısebb a figyelemfelhívás, jobb az emlékezı és emlékeztetı hatás, ezért nagyobb a hatékonyság. Viszont a vállalkozás számára egy drágább megoldás. A reklámüzenet megfogalmazásának elvei: Az ügyfél valamely hasznát, elınyét kell megragadni. A lényegi elınyt ki kell emelni. Egyedinek, sajátosnak kell lennie. Az ábrázolás variálása vizuális elemek segítségével: jelmondatok, headline-ok képelemek (fı- és mellékelemek)

7 tipográfia (betőfajta, nagyság) színek a reklámeszköz felépítése a reklámeszköz nagysága A színek pszichológiai hatása: BARNA KÉK ZÖLD PIROS SÁRGA RÓZSASZÍN FEKETE Mint meleg szín alkalmas minden olyan dologra, ami kényelmességet, elégedettséget sugároz ki (kávé, bıráruk, stb.). Hideg, komoly hatása van. A vasáruk, szerszámok, hőtıkészülékek tipikus színe. Fıként a felnıtt ügyfelek részesítik elınyben. egészséget jelez és életerıt (zöldség, gyümölcs, szabadidı, kikapcsolódás). Szintén a meleg színekhez tartozik, a gyerekek színe elsısorban. De jelezhet veszélyt vagy fontosságot is! Izgató hatású szín, derőt, jókedvet sugároz (pl. Nap szimbólum). Finom, tipikusan nıi szín. A bébi cikkek és a kozmetika a fıbb területe. Elıkelıséget, de fenyegetést is jelezhet. A szöveg kialakítása Ha van számítógépünk, magunk is élhetünk a szövegszerkesztı gazdag eszköztárával. Ennek során vegyük figyelembe: A tipográfiai faktorokat: jól olvasható betőtípus megfelelı betőnagyság sorközök megválasztása világos-sötét kontraszt az írásban és a háttérben A nyelvi megfogalmazást: rövid, nyelvtanilag egyszerő mondatok célcsoportra szabott szókészlet A külsı megformálást: áttekinthetıség tagolás, kiemelés kreativitás Ha szlogeneket alkalmazunk, azok legyenek:

8 összetéveszthetetlenek, könnyen felfoghatók, megjegyezhetık, gyorsan érthetık, rövidek A kreativitásra egy példa: Ez itt egy nyomdaszedési játék, háromszög formájában. Az ötlet lényegében nem új, de mégis elgondolkodtató, hogy bár a szöveg meglehetısen semmitmondó és minden humort nélkülöz, mégis szinte mindenki, aki csak elkezdi olvasni, nem tudja abbahagyni egészen eddig a pontig. A vállalkozás külsı megjelenítésének alakítása A logo, homlokzat, gépjármő, munkaruházat, nyomtatványok és üzleti papírok, nyomdai reklámanyagok, csomagolási anyagok mind a vállalkozás egységes külsı megjelenését kell szolgálják. Mindezek a vállalkozás beazonosítását, arculatát jellemzik úgy, hogy a színekkel, formákkal, írásmóddal visszacsatolnak a vállalkozásra. A cégarculat legfontosabb kritériumai: a grafikai formákat és a színeket úgy célszerő megválasztani, hogy még egy fekete-fehér nyomtatványon is látványosan utaljanak a vállalkozásra, minél egysíkúbb egy szakma vállalkozása, annál nagyobb hangsúlyt kell fektetni a differenciálásra, a megkülönböztetésre, amit a külsı megjelenítéssel lehet jól alátámasztani, az arculati formatervezés optimális és markáns jegyeivel tehetı feltőnıvé a vállalkozás, a szolgáltatás (termék) egyedül ma már nem elég, minden vállalkozásnak fel kell hívnia magára a figyelmet. A logo (embléma, cégér) alapfunkciói a vállalkozás létezését jelezze

9 könnyen megjegyezhetı, emlékezetes, hatásos jegyeket kell felmutatnia legyen tiszta, könnyen áttekinthetı, ne legyen komplikált a képelemek lehetıleg legyenek a vállalkozás nevével összeköthetıek az alkalmazott jel, szimbólum legyen összetéveszthetetlen könnyel felismerhetınek kell lennie egy pozitív imázst kell kifejeznie a vállalkozást pozitívan és szimpatikusan kell mutatnia Hirdetések készítése A hirdetések összeállításánál a következı kritériumokat kell figyelembe venni: a média kiválasztása a célcsoport a hirdetés nagysága a hirdetés összeállítása, amely lehet: egyszínő kétszínő többszínő raszterrel készülı keretes csak szöveg szöveg képpel és grafikai elemekkel egyéb grafikai elemek a vállalkozás következı adatait feltétlenül tartalmaznia kell: pontos cím telefonszám telefaxszám szám mi legyen a hirdetésben kiemelve a termék a vállalkozás maga (cégreklám) egyéb milyen szakmai információkat szeretnénk a hirdetésben megjelentetni

10 További speciális információk: - a hirdetés nagysága - a média - milyen célcsoportot szólít meg - milyen reklámüzenetet közvetít - a cégarculatot figyelembe vették-e - a célcsoport reagálása a hirdetésre: nem megállapítható kevés visszajelzés közepes visszajelzés nagy számú visszajelzés A sikeres kishirdetése legfontosabb szempontjai: a negatív szedés jobban feltőnik ha nagy formátumú hirdetést alkalmaz, akkor esetleg egy kisebb hirdetés utalhat a nagyobb hirdetésre kis helyen a grafikák jobban érvényesülnek, mint a fotók egy kishirdetés figyelemfelkeltı hatása magasabb, ha több egymást követı oldalra nyomtatnak a cím 50 %-kal hatékonyabbá teszi a hirdetést minél nagyobb a cím, annál feltőnıbb a hirdetés minél tömörebb a cím, annál hatásosabb a reklám nem használ semmit, ha nem olvasható a hirdetés elhelyezésének döntı jelentısége van a kör az, amely a szemnek a leginkább feltőnik egy kishirdetésben csak egy jellemzıt célszerő kiemelni, mert fennáll a veszély, hogy a fı reklámérv elsikkad a hirdetést kevés szöveggel és képanyaggal tanácsos kitölteni, mert az üres területek hatásosabbak, mint egy információkkal teletőzdelt hirdetés amennyiben többféle hirdetés készül, úgy a külsı megjelenésnek, a logonak, a keretnek és a színnek összhangban kell lennie, hogy a jó felismerhetıséget szavatolja az AIDA szabályt be kell tartani, tehát a reklám legyen alkalmas : Attentio = figyelemfelkeltésre, n Interest = elégítse ki a céggel vagy termékkel kapcsolatos érdeklıdést, Desire = építsen a fogyasztó vágyaira, kívánságaira, Action = segítse elı a cselekvést, vásárlást.

11 A cégdokumentáció elkészítése Egy cégtájékoztató elkészítéséhez a következı dokumentumokra van szükség: 1. A vállalkozás ismérvei: cégnév vállalkozási forma alapítás dátuma cím kommunikációs eszközök munkatársak száma (esetleg tevékenységkörök megjelölésével) forgalmi adatok a vállalkozás fejlıdési útja 2. A vállalkozás filozófiájának felvázolása, a vállalkozás céljai. 3. Az ajánlat (termék, szolgáltatás) pontos leírása. 4. Az ajánlat képi, grafikai megjelenítése, illusztrálása, amely felkelti és fokozza a szemlélı figyelmét. (Termelési folyamatokat is lehet képszerően felvázolni.) 5. Adatok a referenciákról. 6. A cégdokumentáció papírja, formája, kialakítása a vállalkozás imázsával összhangban kell legyen. Tehát azok a vállalkozások, amelyek olyan minıségi szolgáltatást ajánlanak, amelyhez magas árkategória tartozik, attól a vállalkozástól az érdeklıdı természetesen minıségi dokumentációs anyagot vár. Reklámlevél készítése A reklámlevél (Direct-mail) a közvetlen reklám egy kevésbé költséges formája. A sikeres reklámlevél legfontosabb kritériumai: a címek kiválasztása Elınyös, ha a meglévı ügyfelekrıl ügyfélkártyát vezetünk a legfontosabb adatokkal. A saját címbank létrehozása folyamatos adatgyőjtést és adatgondozást feltételez (lehívás foglalkozás, telefon, postai irányítószámok, stb. alapján). Feltétlenül győjteni érdemes az elutasító ajánlatok címeit is! a megszólítás Lehetıség szerint személyes legyen a megszólítás. Általánosan elfogadott megszólítás: Tisztelt Hölgyeim és Uraim!, Tisztelt Üzletfelünk!, Tisztelt Ügyfelünk! A megszólítás helyett alkalmazható egy érdeklıdést felkeltı kiemelés is. a reklámlevél összeállítása - a levélnek tartalmaznia kell egy eredeti, valódi ötletet, azt az apropót, amiért a levelet küldjük

12 - a legfontosabb elınyt már az elején meg kell nevezni vagy a fıcímben kell megfogalmazni - a személyes megszólítás az olvasóban nagyobb figyelmet ébreszt - a levélnek egy logikai sorrendet kell követnie - az elején felébresztett figyelmet, érdeklıdést végig meg kell tartani - nem csak a termék, szolgáltatás lehet önmagában érdekes, hanem a potenciális ügyfelek ajánlatból származó elınyei, hasznai lesznek azok az érvek, amelyek feltétlenül kiemelendık (vastag szedés, aláhúzás) - úgy írjon, mint ahogy beszél, természetesen a célcsoportra vonatkoztatva: az idısebb generációt másként szólítsa meg, mint a fiatalabbakat - nyelvtanilag egyszerő és rövid mondatokat alkalmazzon, az érveket vonzóan fogalmazza meg - az olvasót helyezze az elıtérbe miközben az ÖN megszólítást használja, kerülje az ÉN vagy a MI megfogalmazást, és ez a két szó lehetıleg ne szerepeljen egy mondat elején - a levelet nem több, mint 4 5 rövidebb szakaszra célszerő tagolni, az elsı szakasz legyen rövid (maximum 3 4 sor), a következık valamivel hosszabbak (maximum 6 7 sor) - a levél végén fogalmazza meg az olvasónak, hogy mit kell tennie: Hívjon fel bennünket!, Töltse ki a mellékelt válaszkártyát és küldje vissza azonnal!, stb. - a fontos gondolatokat emelje ki (elınyök, hasznok), de ez ne legyen több, mint 4 5 tényezı, mivel különben elveszti hatását - minden egyes levelet a feladónak személyesen kell aláírnia, amivel kiemeli az önállóságát és bizonyítja a leendı ügyfélnek, hogy fáradozik érte - a PS (Post scriptum utóirat) a levél végén szintén nagy figyelemfelkeltı erejő, mivel az utóiratot mindig elolvassák (ez tehát egy olyan fontos információ legyen, amely az ügyfél számára hasznos elınyrıl tájékoztat) A gépjármővek feliratozása A cégautók, mint guruló információhordozók hasznosíthatók a vállalkozások számára. Ezt a szerepét csak akkor tölti be, ha szakmailag helyesen feliratozzák ıket. A következı adatoknak mindenképpen szerepelniük kell rajta: a vállalkozás logoja cégnév rövid utalás a termékre, szolgáltatásra cím, telefon, stb. A feliratozás ne legyen túlzsúfolt. Egy építési vállalkozó autója ugyan sokáig áll az építkezés közelében, így azt sokáig láthatják, azonban egy szállítmányozó vállalkozás gépjármőve mindig mozgásban van. Tehát a feliratozásnak olyannak kell lennie, hogy a rövid szemkontaktus ellenére is emlékeztetı legyen. Egyéni vagy közös reklámozás

13 A közös reklámozás, mint az egyéni reklámozás kiegészítése nagyon célszerő lehet, hiszen a reklámköltséget részben meg lehet osztani. Mindez természetesen a reklámeszközök készítésére is vonatkozik. Közös reklámozást lehet szervezni a szállítókkal, szakma- vagy nem szakmabeli kollégákkal, szakmai szövetségekkel, stb. Vásárok és kiállítások A vásárokat és kiállításokat szerencsére egyre több vállalkozó alkalmazza piachódítási és piacmegtartási eszközei között. Azt, hogy egy vállalkozás kiállítási bemutatkozásra érett-e, a következı adatok mutatják meg: 1. A vállalkozás piaci helyzetének elemzése ügyfélstruktúra alakulása forgalmazási utak a konkurencia erısségei, gyengeségei a termékválaszték szerkezete 2. A vásári részvétel egy marketingeszköz, hogy ügyfeleit megnyerje, amihez nélkülözhetetlen: a termékválaszték és szortiment kialakítása ár- és fizetési feltételek meghatározása reklám értékesítési utak kiválasztása 3. A kiállítások, mint új értékesítési utak a vásári, kiállítási részvétel célja: új célcsoportok felkutatása, meglévı üzleti kapcsolatok ápolása, reklám és PR tevékenység, piaci információk beszerzése, tapasztalatcsere, üzletek kötése különbözı típusú vásárok és azok funkciója a vásári látogatók célja a vásári cél integrálása a marketing eszköztárba a vásári részvétel meggondolása 4. A helyes kiállítás kiválasztásának szempontjai vásár kiválasztásának döntési kritériumai (célok, motivációk) kiállításképes termék vagy szolgáltatás megléte választás különbözı részvételi formák között (közös kiállítás, egyéni kiállítás) információ források felkutatása a vásár, kiállítás földrajzi helye

14 Az tehát, hogy egy vállalkozás egy kiállításon részt vesz-e vagy sem, sok tényezıtıl függ. Amennyiben a vállalkozás a bemutatkozás mellett döntött, akkor a részvételnek jól szervezettnek kell lennie, hogy a kívánt siker elérhetı legyen. A vásári részvétel elıkészítése, lebonyolítása, utógondozása 1. ELİKÉSZÍTÉS 1.1. A kiállítás helyszíne és programja a kiállítás árbevételi céljainak számbevétele a bemutatandó termékek, szolgáltatások kiválasztása a részvételi feltételek, információk begyőjtése a standterület megrendelése a katalógus bejegyzés elintézése 1.2. Idıtervezés idıtervezés a kiállítás szervezésében résztvevı alvállalkozókkal idıbeli koordinálás az egyes egységek között (vállalkozáson belül) 1.3. Költségtervezés standkiállítás költségei (felépítés, lebontás) szállítási költségek illetékek, biztosítások, vámok személyzeti, reklám, vendéglátási költségek 1.4. A stand megtervezése a kiállítóstand típusának kiválasztása, berendezése, felépítése energiaellátás, technikai kivitelezés vendéglátási lehetıségek kialakítása 1.5. Logisztika szállítás dekoráció, reklám- és irodaszerek 1.6. A személyzet kiválasztása és felkészítése képzés, motiválás termékinformációk és szállítási határidık árak és fizetési feltételek az illetékesség tisztázása 1.7. Reklám és PR a lehetséges reklámeszközök számbavétele, koncepciók kialakítása, információs anyagok begyőjtése

15 címjegyzék összeállítása reklámaktivitás a kiállítás elıtt sajtókapcsolatok 1.8. A jogi dolgok számbavétele munkajog betartása építészeti és tőzvédelmi jogszabályok betartása iparőzési jogszabályok a vásárszervezı társaság szabályainak számbavétele biztosítások versenyjog vámkérdések külföldi kiállításoknál 2. A KIÁLLÍTÁS LEBONYOLÍTÁSA a kiállítóstand végsı kontrollja a vásári személyzet eligazítása reklám és PR munka magatartás a vásári látogatókkal szemben vásári kapcsolatok győjtése 3. UTÓGONDOZÁS záró megbeszélés a kiállító személyzettel a stand lebontása, szállítása költségek számbavétele a kapcsolatok elemzése sajtóvisszhang kiértékelése a vásári részvétel átfogó értékelése és konzekvenciái a vállalkozás számára Összefoglalás Az ügyfelek azt a vállalkozást részesítik elınyben, amely minél komplexebb választ képes adni problémáik megoldására. A vállalkozások akkor járnak el helyesen és lesznek képesek valós teljesítményre, ha érveiket (reklámeszközeiket) ebben az összefüggésben vonultatják fel. A vállalkozásnak határoznia kell arról, hogy kíván-e és milyen irányban növekedni. A döntésnek piaci, pénzügyi és személyi vonatkozásai merülnek fel. A mikro- és kisvállalkozások marketingjének egyik elhanyagolt területe a kommunikáció. Az arculat kialakítása, reklámkampányok végrehajtása, cégdokumentáció készítése vagy vásárokon, kiállításokon való részvétel sok lehetıséget, de - rosszul kivitelezve számtalan veszélyt vagy felesleges költséget is jelent. A mai versenyhelyzetben kívánatos az igényesebb piaci megjelenés.

PIACKUTATÁS GAZDASÁG - MARKETING REKLÁM FOGALOMTÁR

PIACKUTATÁS GAZDASÁG - MARKETING REKLÁM FOGALOMTÁR PIACKUTATÁS GAZDASÁG - MARKETING REKLÁM FOGALOMTÁR Összeállította és szerkesztette: Hutflesz Mihály TARTALOMJEGYZÉK Témakörök Piackutatás fogalomtár 3 Gazdasági fogalomtár 17 Marketing fogalomtár 36 Reklám

Részletesebben

Értékesítés - ösztönzés

Értékesítés - ösztönzés Dr. Dankó László MSc,MSc,Ph.D. CSc Értékesítés - ösztönzés a nappali és levelezı tagozatos kereskedelem marketing szakos BA közgazdász hallgatók számára Miskolc, 2008. Írta és szerkesztette: Dr. Dankó

Részletesebben

A marketingterv és a szponzorálási terv kapcsolata (Dr. Fazekas Ildikó Nagy Alfréd: Szponzorálás MIND Bt. Budapest, 1994. 185.o.

A marketingterv és a szponzorálási terv kapcsolata (Dr. Fazekas Ildikó Nagy Alfréd: Szponzorálás MIND Bt. Budapest, 1994. 185.o. Szponzorálás Az ipari termékek piacán egészen a közelmúltig elfogadott volt az a nézet, mely szerint a marketingmix 4 P-je közül a promóció fontossága a többi mixelemhez képest csekély, különösen a fogyasztói

Részletesebben

Marketing és PR ismeretek

Marketing és PR ismeretek Marketing és PR ismeretek Czéhmester Eszter A szak- és felnıttképzés rendszerének fejlesztése a Savaria TISZK-hez csatlakozott szombathelyi partneriskolákban (TÁMOP-2.2.3-09/1-2009-0001) Elıszó Ez a füzet

Részletesebben

E G Y VÁLLALKOZÁS MEGALAPÍTÁSÁNAK KEZDETI LÉPÉSEI

E G Y VÁLLALKOZÁS MEGALAPÍTÁSÁNAK KEZDETI LÉPÉSEI E G Y VÁLLALKOZÁS MEGALAPÍTÁSÁNAK KEZDETI LÉPÉSEI T é m a v e z e t ı : K é s z í t e t t e : d r. S z i l á g y i E n i k ı H o r v á t h G e r g ı T a m á s e g y e t e m i t a n á r s e g é d g a z

Részletesebben

A reklámtevékenység fogyasztóvédelmi aspektusai

A reklámtevékenység fogyasztóvédelmi aspektusai A reklámtevékenység fogyasztóvédelmi aspektusai Információs anyag kis- és középvállalkozások számára A reklámtevékenység fogyasztóvédelmi aspektusai 1 A reklámtevékenység fogyasztóvédelmi aspektusai 1

Részletesebben

A VÁLLALATIRÁNYÍTÁSI INTEGRÁLT

A VÁLLALATIRÁNYÍTÁSI INTEGRÁLT Szent István Egyetem Gazdasági- és Társadalomtudományi Kar Gazdaságelemzési és Módszertani Intézet Gazdasági- és Informatikai Tanszék A VÁLLALATIRÁNYÍTÁSI INTEGRÁLT INFORMÁCIÓS RENDSZEREK ÉS FEJLİDÉSÜK

Részletesebben

Az online üzlet felépítése. Hogyan térjünk át az elektronikus üzletvitelre?

Az online üzlet felépítése. Hogyan térjünk át az elektronikus üzletvitelre? Schwarczenberger Istvánné dr.: Az online üzlet felépítése. Hogyan térjünk át az elektronikus üzletvitelre? Az online üzletvitelre való áttérés nem egyszerő feladat. Nagyon gondos tervezést és elıkészítést

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KERESKEDELEM ÉS MARKETING SZAK. NAPPALI tagozat. NEMZETKÖZI MARKETING szakirány

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KERESKEDELEM ÉS MARKETING SZAK. NAPPALI tagozat. NEMZETKÖZI MARKETING szakirány BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KERESKEDELEM ÉS MARKETING SZAK NAPPALI tagozat NEMZETKÖZI MARKETING szakirány A MAGYAR MIKRO- ÉS KISVÁLLALKOZÁSOK MARKETINGTEVÉKENYSÉGÉNEK BEMUTATÁSA

Részletesebben

Menedzsment és marketing képzés - tanyanyag

Menedzsment és marketing képzés - tanyanyag Menedzsment és marketing képzés - tanyanyag 1. A menedzsment alapfogalmai - Menedzsment: egy szervezet emberi, pénzügyi, fizikai és információs erıforrásai tervezésének és döntéshozatalának, szervezésének,

Részletesebben

SZIE - GTK JEGYZETEK. Integrált marketingkommunikáció Bővített változat KÉSZÍTETTE: Dr. Ph.D. Papp János egyetemi docens.

SZIE - GTK JEGYZETEK. Integrált marketingkommunikáció Bővített változat KÉSZÍTETTE: Dr. Ph.D. Papp János egyetemi docens. SZIE - GTK JEGYZETEK Integrált marketingkommunikáció Bővített változat KÉSZÍTETTE: Dr. Ph.D. Papp János egyetemi docens Gödöllő 2009 SZIE Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar MARKETING INTÉZET A kézirat

Részletesebben

Pénzügyi ismeretek részéhez készíttetett segédanyag

Pénzügyi ismeretek részéhez készíttetett segédanyag A Közbeszerzések Tanácsa által a közbeszerzési referens szakképesítés (OKJ 54 343 03 0000 00 00) Közbeszerzési vonatkozású gazdasági és pénzügyi tevékenység szakmai követelménymoduljának Pénzügyi ismeretek

Részletesebben

1. A benchmarking módszer általános bemutatása

1. A benchmarking módszer általános bemutatása A benchmarking módszer alkalmazási lehetısége közmővelıdési könyvtárakban Magyarországon Istók Anna, PhD. levelezı hallgató 2. évfolyam Szent István Egyetem, Gödöllı 1. A benchmarking módszer általános

Részletesebben

A direkt mail jellemzői

A direkt mail jellemzői A direkt mail jellemzői Dolgozatom témájául a direkt marketinget, azon belül a direkt mail ismertetését választottam. Azért döntöttem ennek az eszköznek a bemutatása mellett, mert az egyik legrégebben

Részletesebben

5. MODUL ISKOLAI PR ÉS ARCULAT SZPONZORÁLÁS

5. MODUL ISKOLAI PR ÉS ARCULAT SZPONZORÁLÁS 5. MODUL ISKOLAI PR ÉS ARCULAT SZPONZORÁLÁS KÉSZÍTETTE: Hutflesz Mihály 1.1. Iskola és kommunikáció Miért fontos a PR értelmezése az iskolai környezetben? Kik az iskola belsı kommunikációs célcsoportjai?

Részletesebben

Koralewsky Vilmosné. A reklám. A követelménymodul megnevezése: Marketingtevékenység

Koralewsky Vilmosné. A reklám. A követelménymodul megnevezése: Marketingtevékenység Koralewsky Vilmosné A reklám A követelménymodul megnevezése: Marketingtevékenység A követelménymodul száma: 0002-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja: SzT-007-30 A REKLÁM, A REKLÁMESZKÖZÖK,

Részletesebben

Kisvállalkozások marketingje és kommunikációja

Kisvállalkozások marketingje és kommunikációja A KIADVÁNY A VÁLLAKOZÓI AKADÉMIA CÍMŰ RENDEZVÉNYSOROZAT TAPASZTALATAI ALAPJÁN KÉSZÜLT. Kisvállalkozások marketingje és kommunikációja Az elvektől az eszközökig Miért szükséges a marketing? Hogyan készíthetünk

Részletesebben

MUNKAANYAG. Sipos Éva. A reklám. A követelménymodul megnevezése: Marketing és PR alapismeretek

MUNKAANYAG. Sipos Éva. A reklám. A követelménymodul megnevezése: Marketing és PR alapismeretek Sipos Éva A reklám A követelménymodul megnevezése: Marketing és PR alapismeretek A követelménymodul száma: 0062-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja: SzT-004-50 A REKLÁM ESETFELVETÉS MUNKAHELYZET

Részletesebben

Nagy Angelika A felnõttképzési szervezetek kommunikációja és marketingje

Nagy Angelika A felnõttképzési szervezetek kommunikációja és marketingje Nagy Angelika A felnõttképzési szervezetek kommunikációja és marketingje Nagy Angelika A FELNÕTTKÉPZÉSI SZERVEZETEK KOMMUNIKÁCIÓJA ÉS MARKETINGJE SZTE JGYPK Szeged, 2013 Projektcím: Dél-alföldi Felnõttképzési

Részletesebben

A versenyképes vállalatirányítás

A versenyképes vállalatirányítás Schwarczenberger Istvánné dr.: A versenyképes vállalatirányítás Budapest, 2008. P:\BMS CM_final\Management\Versenyépes vállalatirányítás_sm.doc TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS 3 2. AZ INTEGRÁLT VÁLLALATIRÁNYÍTÁSI

Részletesebben

Gulyásné Kerekes Rita

Gulyásné Kerekes Rita MISKOLCI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR VÁLLALKOZÁSELMÉLET ÉS GYAKORLAT Doktori Iskolája Gulyásné Kerekes Rita Hatékony marketingkommunikáció tervezés, végrehajtás és ellenırzés a szervezeti piacokon A

Részletesebben

MARKETING ÉS KOMMUNIKÁCIÓ

MARKETING ÉS KOMMUNIKÁCIÓ a sikeres újbudai kisvállalkozásokért 8. füzet MARKETING ÉS KOMMUNIKÁCIÓ Marketing és kommunikáció 2 Tisztelt újbudai vállalkozók! Magyarország fejlődésének talán legfontosabb motorját a hazai tulajdonú

Részletesebben

AZ ÉV HONLAPJA PÁLYÁZAT SZEREPE A HAZAI ONLINE MARKETING KULTÚRA FEJLŐDÉSÉBEN

AZ ÉV HONLAPJA PÁLYÁZAT SZEREPE A HAZAI ONLINE MARKETING KULTÚRA FEJLŐDÉSÉBEN BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KERESKEDELEM ÉS MARKETING SZAK Nappali Tagozat Nemzetközi marketing szakirány AZ ÉV HONLAPJA PÁLYÁZAT SZEREPE A HAZAI ONLINE MARKETING KULTÚRA

Részletesebben

Projektmenedzsment jegyzet

Projektmenedzsment jegyzet Nagy Zsolt Projektmenedzsment jegyzet Nyugat-magyarországi Egyetem Közgazdaságtudományi Kar Sopron, 2008. TARTALOMJEGYZÉK 1. MI A PROJEKT?...3 2. A PROJEKTMENEDZSMENT ELEMEI ÉS JELLEMZİI ÁLTALÁBAN...9

Részletesebben

8. Promóció, reklám, kommunikáció

8. Promóció, reklám, kommunikáció 8. Promóció, reklám, kommunikáció Az intézkedés célja és indokoltsága: Egy tematikus út esetében a fejezet címében szereplő tevékenységek a Palóc Út üzenetének eljuttatása a célközönséghez a legfontosabb

Részletesebben

B1. Tétel Mutassa be a marketingkutatás leggyakrabban alkalmazott eljárásait a felhasználás célja szerint!

B1. Tétel Mutassa be a marketingkutatás leggyakrabban alkalmazott eljárásait a felhasználás célja szerint! B1. Tétel Mutassa be a marketingkutatás leggyakrabban alkalmazott eljárásait a felhasználás célja szerint! Marketingkutatás A marketingkutatás olyan objektív formális eljárás, amely a marketing döntéshozatalt

Részletesebben

PhD Fekete István. Kockázatelemzés és controlling

PhD Fekete István. Kockázatelemzés és controlling PhD Fekete István Kockázatelemzés és controlling 1. A bizonytalanság, a kockázat és a kockázatmenedzsment fogalma. A kockázat típusai. Bármely feladat megoldásának egyik lényegi sajátossága a bizonytalanságok

Részletesebben

ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÁSI FELADATOK

ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÁSI FELADATOK ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÁSI FELADATOK ESETFELVETÉS MUNKAHELYZET Néhány nagy ambícióval rendelkező fiatal saját vállalkozást tervez. A képzési idő alatt nagy szorgalommal, odafigyelve a napi feladatokra, igyekeztek

Részletesebben

3. A kis- és középvállalkozások innovációs tevékenysége

3. A kis- és középvállalkozások innovációs tevékenysége 3. A kis- és középvállalkozások innovációs tevékenysége 3.1. Elméleti megalapozás és a szükséges fogalmak 3.1.1. Az innovációs fogalomkör Az innováció meghatározására a szakirodalomban számos kísérlet

Részletesebben

AZ MKB BANK MARKETINGTEVÉKENYSÉGÉNEK ELEMZÉSE, AZ MKB OTTHONKERESŐ KAMPÁNY BEMUTATÁSÁN KERESZTÜL

AZ MKB BANK MARKETINGTEVÉKENYSÉGÉNEK ELEMZÉSE, AZ MKB OTTHONKERESŐ KAMPÁNY BEMUTATÁSÁN KERESZTÜL Budapesti Gazdasági Főiskola Külkereskedelmi Főiskolai Kar Kereskedelem és marketing szak 3. tagozat Nemzetközi marketing szakirány AZ MKB BANK MARKETINGTEVÉKENYSÉGÉNEK ELEMZÉSE, AZ MKB OTTHONKERESŐ KAMPÁNY

Részletesebben