MARKETINGKOMMUNIKÁCIÓ A KISVÁLLALKOZÁSBAN

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MARKETINGKOMMUNIKÁCIÓ A KISVÁLLALKOZÁSBAN"

Átírás

1 MARKETINGKOMMUNIKÁCIÓ A KISVÁLLALKOZÁSBAN Készítette: Hutflesz Mihály

2 A reklám Reklámmal ma minden olyan vállalkozásnak foglalkoznia kell, amelyik sikeres akar lenni a piacon. A reklám a vállalkozói tevékenység elmaradhatatlan tartozéka. A marketing-, ezen belül a reklámkiadások a vállalkozások jövıjét biztosító befektetések. A reklám egy olyan kommunikációs forma, amely egy termékre vagy termékcsoportra vonatkozik, és a fizetett médiákon keresztül a vállalkozás megfelelı identifikációját közli abból a célból, hogy a megcélzott, megszólított ügyfeleknél egy meghatározott magatartás változást idézzen elı. A kommunikációs folyamat reklámüzenet reklámkészítés üzenet címzettje visszacsatolás A kommunikációs folyamat Reklámcélok: forgalomnövelés fogyasztó informálása imázs befolyásolása nyereségnövelés kíváncsiság felkeltése ügyfél hőségének megnyerése a termék és a vállalkozás jó hírnevének növelése egy új termék, új márka, új vállalkozás megismertetése meglévı termék ismertségi fokának növelése meglévı fogyasztók, felhasználók befolyásolása vagy magatartásuk megváltoztatása világos megkülönböztetés a konkurens termékektıl és vállalkozásoktól kívánságok, igények közvetítése

3 Reklámeszközök: reklámlevél hirdetések névkártyák reklámajándékok mozi, dia prospektusok gépkocsi feliratozás plakátok közös reklámok Eladásösztönzés: akciós plakátok reklámlevél akció kirakatok nyitott kapuk napja pályázatok kiírása és díjazási rendszer akciós hirdetések dekorációs anyagok vásárok, kiállítások közös akciók PR eszközök: sajtójelentések sajtókonferenciák PR események, a köz érdekét szolgáló tevékenységek A reklámkampányok végrehajtása Legfontosabb elem a reklámterv. Fontos, hogy ez vállalkozásra szabott, egyedi legyen. A jó reklámtervnek a következı kérdésekre kell választ adnia: Melyik célcsoportot szeretném megszólítani? Milyen pénzügyi háttér áll rendelkezésre? Milyen reklámeszközöket lehet bevetni? Milyen reklámhordozók alkalmazhatók? Milyen idıpontban legyen indítva a reklám?

4 A célcsoport kiválasztásánál a következık merülnek fel. Milyen lehetséges célcsoportok vannak? Mely célcsoportok érdekesek a vállalkozás számára? Miért választanak az ügyfelek ebben az üzletágban egy vállalkozást. Hogyan informálódnak az ügyfelek az érintett üzletág szolgáltatásairól? A lehetséges célcsoportok: KÖZÜLETEK GAZDASÁG, NAGYIPAR hivatalok önkormányzatok egészségügyi létesítmények honvédségi létesítmények, stb. fémfeldolgozó ipar elektromossági szakmák szolgáltató vállalatok agráripar PRIVÁT SZEMÉLYEK alkalmazottak, beosztott dolgozók vezetı állásúak mezıgazdaságban dolgozók nyugdíjasok fiatalok, stb. Minden célcsoportot a sajátos jegyeinek megfelelıen kell megszólítani (lásd még: szegmentációs elemek). A célcsoportról a következıt érdemes tudni Az egyes ügyfelekrıl: név, cím, telefon családi állapot foglalkozás vagy beosztás lakásviszonyok mai és jövıbeni vásárlási kívánságok A célcsoportról: kor- és foglalkozási struktúra jövedelmi osztályok és vásárlóerı az egy fıre esı kiadások a vállalkozás termékének megfelelıen éves vásárlási összeg

5 a telephelytıl való távolsága az ügyfél motiválhatósága (lásd: szükségletpiramis) Minden vállalkozásnak magának kell eldöntenie milyen reklámot folytat. Tény, hogy ma már reklám nélkül nem lehet sikeresen mőködni. Minden célcsoportot különbözı reklámeszközökön keresztül lehet elérni. A kisvállalkozóknak a következı reklámeszközök ajánlhatók: hirdetések, címre szóló reklámlevelek, prospektusok, cégtájékoztatók. Nem szabad megfeledkezni a PR tevékenységrıl, a közönségkapcsolatokról sem, aminek alapja a kommunikáció. Ha egy vállalkozást minél többször említenek egy sajtóközleményben termékével, szolgáltatásával vagy közszolgálati akcióival kapcsolatban, annál magasabb lesz az ismertségi foka, illetve a potenciális ügyfelek annál jobban fognak rá emlékezni. A kommunikáció (PR) legfontosabb feladata a tájékoztatás, meggyızés, bizalomépítés, röviden a közvélemény alakítása. A kisvállalkozások klasszikus reklámeszközei Már kezdetben felmerül a kérdés, hogy mely reklámhordozót érdemes bevetnie a vállalkozónak annak érdekében, hogy célcsoportját a lehetı legjobban elérje (megyei újságok, regionális újságok, reklámlapok, folyóiratok, képeslapok, stb). Egy másik kérdés a reklámintézkedések idızítése. Ezt a mindenkori reklámhordozók és reklámeszközök összefüggésében érdemes nézni. Egy direct-mail (reklámlevél) akció például függ bizonyos idıponttól (Karácsony), tehát legkésıbb az ünnepek elıtt egy-másfél hónappal indítani kell. Az is lehetséges, hogy a címre küldött levelekkel egy bizonyos célcsoportot sőrőbben felkeressünk, javítandó a vállalkozás vagy a termék ismertségi fokát. Figyelni kell azonban arra is, hogy az ilyen akciók negatív eredményt is hozhatnak. A nagyon gyakori megszólítások elutasító magatartást válthatnak ki a vállalkozással vagy termékével szemben. Ezért a reklámleveleket 6-8 héten belül nem célszerő többször kiküldeni. A hirdetéseket természetesen sőrőbben kell alkalmazni. Nem feltétlenül kell egy szigorú sémához ragaszkodni. Az a fontos, hogy a hirdetés pozitív hatást váltson ki az olvasóban. A hirdetés grafikai megjelenésének fel kell kelteni a szemlélı figyelmét. Igy egy kis hirdetés a nagy hirdetések rangjára emelkedhet, s a vállalkozás az egyszínő sémától való elkülönüléssel megkülönbözteti magát a többiektıl. A hirdetések széles bázison teremtik meg a vállalkozás vagy terméke ismertségét. A jó hirdetés ugyanis nem csak a megcélzott piaci szegmensnek tőnik fel, hanem az újság valamennyi olvasójának. Ezért is van a hirdetésnek nagy jelentısége.

6 A prospektusok, cégtájékoztatók ideális eszközök arra, hogy a potenciális ügyfelek a termékeket, a szolgáltatásokat és a céget magát megismerjék. Ez a reklámeszköz minden ajánlatnál vagy címre küldött levél akciónál megjelenhet. Hasonlóan jól alkalmazhatók vásárokon, kiállításokon. Egy jól szerkesztett dokumentáció többet közvetít, mint sok elmondott szó! Minden reklámeszköznek meg kell felelnie a vállalkozás arculatának. A vállalkozás azonosulása alatt értjük a megválasztott logo, szín, írásmód valamennyi marketingkommunikációs eszközben való egységes alkalmazását. A levélpapír, névjegykártyák, fényreklámok, autófeliratok, hirdetések, reklámtáblák, prospektusok, kiadványok stb. mind ugyanazt az arculatot kell tükrözzék. Az azonos arculati elemek megkönnyítik az ügyfelek számára az azonosítást, növelik az ismertségi fokot, miközben a vállalkozás is megkülönbözteti magát a versenytársaktól. Az arculati tényezık és változtatásai A reklámeszköz általános megjelenítése akkor jó, ha: a megjelenítés elemei figyelmet keltenek (más mint a többi) a reklámeszköz a hirdetett szolgáltatást azonnal vagy meghatározott rövid idıszakon belül felismerhetıvé teszi a megszólítás célcsoportorientált a reklámüzenet a célcsoport számára mind szóban, mind képileg érthetı a reklámeszköz stílusa messzemenıkig azonosul a reklámhordozó imázsával, illetve stílusával a reklámeszköz egyes elemeinek stílusa harmonizál egymással az egyes elemek stílusa és az elemek összessége megfelel a reklám tárgya célcsoportjának, elképzeléseinek nem csak szövegében, hanem képileg is kifejezı a szemlélı számára összefüggés van a reklámeszköz nagysága és figyelemfelhívó hatása között A színek szerepe meghatározó. Több szín alkalmazásával erısebb a figyelemfelhívás, jobb az emlékezı és emlékeztetı hatás, ezért nagyobb a hatékonyság. Viszont a vállalkozás számára egy drágább megoldás. A reklámüzenet megfogalmazásának elvei: Az ügyfél valamely hasznát, elınyét kell megragadni. A lényegi elınyt ki kell emelni. Egyedinek, sajátosnak kell lennie. Az ábrázolás variálása vizuális elemek segítségével: jelmondatok, headline-ok képelemek (fı- és mellékelemek)

7 tipográfia (betőfajta, nagyság) színek a reklámeszköz felépítése a reklámeszköz nagysága A színek pszichológiai hatása: BARNA KÉK ZÖLD PIROS SÁRGA RÓZSASZÍN FEKETE Mint meleg szín alkalmas minden olyan dologra, ami kényelmességet, elégedettséget sugároz ki (kávé, bıráruk, stb.). Hideg, komoly hatása van. A vasáruk, szerszámok, hőtıkészülékek tipikus színe. Fıként a felnıtt ügyfelek részesítik elınyben. egészséget jelez és életerıt (zöldség, gyümölcs, szabadidı, kikapcsolódás). Szintén a meleg színekhez tartozik, a gyerekek színe elsısorban. De jelezhet veszélyt vagy fontosságot is! Izgató hatású szín, derőt, jókedvet sugároz (pl. Nap szimbólum). Finom, tipikusan nıi szín. A bébi cikkek és a kozmetika a fıbb területe. Elıkelıséget, de fenyegetést is jelezhet. A szöveg kialakítása Ha van számítógépünk, magunk is élhetünk a szövegszerkesztı gazdag eszköztárával. Ennek során vegyük figyelembe: A tipográfiai faktorokat: jól olvasható betőtípus megfelelı betőnagyság sorközök megválasztása világos-sötét kontraszt az írásban és a háttérben A nyelvi megfogalmazást: rövid, nyelvtanilag egyszerő mondatok célcsoportra szabott szókészlet A külsı megformálást: áttekinthetıség tagolás, kiemelés kreativitás Ha szlogeneket alkalmazunk, azok legyenek:

8 összetéveszthetetlenek, könnyen felfoghatók, megjegyezhetık, gyorsan érthetık, rövidek A kreativitásra egy példa: Ez itt egy nyomdaszedési játék, háromszög formájában. Az ötlet lényegében nem új, de mégis elgondolkodtató, hogy bár a szöveg meglehetısen semmitmondó és minden humort nélkülöz, mégis szinte mindenki, aki csak elkezdi olvasni, nem tudja abbahagyni egészen eddig a pontig. A vállalkozás külsı megjelenítésének alakítása A logo, homlokzat, gépjármő, munkaruházat, nyomtatványok és üzleti papírok, nyomdai reklámanyagok, csomagolási anyagok mind a vállalkozás egységes külsı megjelenését kell szolgálják. Mindezek a vállalkozás beazonosítását, arculatát jellemzik úgy, hogy a színekkel, formákkal, írásmóddal visszacsatolnak a vállalkozásra. A cégarculat legfontosabb kritériumai: a grafikai formákat és a színeket úgy célszerő megválasztani, hogy még egy fekete-fehér nyomtatványon is látványosan utaljanak a vállalkozásra, minél egysíkúbb egy szakma vállalkozása, annál nagyobb hangsúlyt kell fektetni a differenciálásra, a megkülönböztetésre, amit a külsı megjelenítéssel lehet jól alátámasztani, az arculati formatervezés optimális és markáns jegyeivel tehetı feltőnıvé a vállalkozás, a szolgáltatás (termék) egyedül ma már nem elég, minden vállalkozásnak fel kell hívnia magára a figyelmet. A logo (embléma, cégér) alapfunkciói a vállalkozás létezését jelezze

9 könnyen megjegyezhetı, emlékezetes, hatásos jegyeket kell felmutatnia legyen tiszta, könnyen áttekinthetı, ne legyen komplikált a képelemek lehetıleg legyenek a vállalkozás nevével összeköthetıek az alkalmazott jel, szimbólum legyen összetéveszthetetlen könnyel felismerhetınek kell lennie egy pozitív imázst kell kifejeznie a vállalkozást pozitívan és szimpatikusan kell mutatnia Hirdetések készítése A hirdetések összeállításánál a következı kritériumokat kell figyelembe venni: a média kiválasztása a célcsoport a hirdetés nagysága a hirdetés összeállítása, amely lehet: egyszínő kétszínő többszínő raszterrel készülı keretes csak szöveg szöveg képpel és grafikai elemekkel egyéb grafikai elemek a vállalkozás következı adatait feltétlenül tartalmaznia kell: pontos cím telefonszám telefaxszám szám mi legyen a hirdetésben kiemelve a termék a vállalkozás maga (cégreklám) egyéb milyen szakmai információkat szeretnénk a hirdetésben megjelentetni

10 További speciális információk: - a hirdetés nagysága - a média - milyen célcsoportot szólít meg - milyen reklámüzenetet közvetít - a cégarculatot figyelembe vették-e - a célcsoport reagálása a hirdetésre: nem megállapítható kevés visszajelzés közepes visszajelzés nagy számú visszajelzés A sikeres kishirdetése legfontosabb szempontjai: a negatív szedés jobban feltőnik ha nagy formátumú hirdetést alkalmaz, akkor esetleg egy kisebb hirdetés utalhat a nagyobb hirdetésre kis helyen a grafikák jobban érvényesülnek, mint a fotók egy kishirdetés figyelemfelkeltı hatása magasabb, ha több egymást követı oldalra nyomtatnak a cím 50 %-kal hatékonyabbá teszi a hirdetést minél nagyobb a cím, annál feltőnıbb a hirdetés minél tömörebb a cím, annál hatásosabb a reklám nem használ semmit, ha nem olvasható a hirdetés elhelyezésének döntı jelentısége van a kör az, amely a szemnek a leginkább feltőnik egy kishirdetésben csak egy jellemzıt célszerő kiemelni, mert fennáll a veszély, hogy a fı reklámérv elsikkad a hirdetést kevés szöveggel és képanyaggal tanácsos kitölteni, mert az üres területek hatásosabbak, mint egy információkkal teletőzdelt hirdetés amennyiben többféle hirdetés készül, úgy a külsı megjelenésnek, a logonak, a keretnek és a színnek összhangban kell lennie, hogy a jó felismerhetıséget szavatolja az AIDA szabályt be kell tartani, tehát a reklám legyen alkalmas : Attentio = figyelemfelkeltésre, n Interest = elégítse ki a céggel vagy termékkel kapcsolatos érdeklıdést, Desire = építsen a fogyasztó vágyaira, kívánságaira, Action = segítse elı a cselekvést, vásárlást.

11 A cégdokumentáció elkészítése Egy cégtájékoztató elkészítéséhez a következı dokumentumokra van szükség: 1. A vállalkozás ismérvei: cégnév vállalkozási forma alapítás dátuma cím kommunikációs eszközök munkatársak száma (esetleg tevékenységkörök megjelölésével) forgalmi adatok a vállalkozás fejlıdési útja 2. A vállalkozás filozófiájának felvázolása, a vállalkozás céljai. 3. Az ajánlat (termék, szolgáltatás) pontos leírása. 4. Az ajánlat képi, grafikai megjelenítése, illusztrálása, amely felkelti és fokozza a szemlélı figyelmét. (Termelési folyamatokat is lehet képszerően felvázolni.) 5. Adatok a referenciákról. 6. A cégdokumentáció papírja, formája, kialakítása a vállalkozás imázsával összhangban kell legyen. Tehát azok a vállalkozások, amelyek olyan minıségi szolgáltatást ajánlanak, amelyhez magas árkategória tartozik, attól a vállalkozástól az érdeklıdı természetesen minıségi dokumentációs anyagot vár. Reklámlevél készítése A reklámlevél (Direct-mail) a közvetlen reklám egy kevésbé költséges formája. A sikeres reklámlevél legfontosabb kritériumai: a címek kiválasztása Elınyös, ha a meglévı ügyfelekrıl ügyfélkártyát vezetünk a legfontosabb adatokkal. A saját címbank létrehozása folyamatos adatgyőjtést és adatgondozást feltételez (lehívás foglalkozás, telefon, postai irányítószámok, stb. alapján). Feltétlenül győjteni érdemes az elutasító ajánlatok címeit is! a megszólítás Lehetıség szerint személyes legyen a megszólítás. Általánosan elfogadott megszólítás: Tisztelt Hölgyeim és Uraim!, Tisztelt Üzletfelünk!, Tisztelt Ügyfelünk! A megszólítás helyett alkalmazható egy érdeklıdést felkeltı kiemelés is. a reklámlevél összeállítása - a levélnek tartalmaznia kell egy eredeti, valódi ötletet, azt az apropót, amiért a levelet küldjük

12 - a legfontosabb elınyt már az elején meg kell nevezni vagy a fıcímben kell megfogalmazni - a személyes megszólítás az olvasóban nagyobb figyelmet ébreszt - a levélnek egy logikai sorrendet kell követnie - az elején felébresztett figyelmet, érdeklıdést végig meg kell tartani - nem csak a termék, szolgáltatás lehet önmagában érdekes, hanem a potenciális ügyfelek ajánlatból származó elınyei, hasznai lesznek azok az érvek, amelyek feltétlenül kiemelendık (vastag szedés, aláhúzás) - úgy írjon, mint ahogy beszél, természetesen a célcsoportra vonatkoztatva: az idısebb generációt másként szólítsa meg, mint a fiatalabbakat - nyelvtanilag egyszerő és rövid mondatokat alkalmazzon, az érveket vonzóan fogalmazza meg - az olvasót helyezze az elıtérbe miközben az ÖN megszólítást használja, kerülje az ÉN vagy a MI megfogalmazást, és ez a két szó lehetıleg ne szerepeljen egy mondat elején - a levelet nem több, mint 4 5 rövidebb szakaszra célszerő tagolni, az elsı szakasz legyen rövid (maximum 3 4 sor), a következık valamivel hosszabbak (maximum 6 7 sor) - a levél végén fogalmazza meg az olvasónak, hogy mit kell tennie: Hívjon fel bennünket!, Töltse ki a mellékelt válaszkártyát és küldje vissza azonnal!, stb. - a fontos gondolatokat emelje ki (elınyök, hasznok), de ez ne legyen több, mint 4 5 tényezı, mivel különben elveszti hatását - minden egyes levelet a feladónak személyesen kell aláírnia, amivel kiemeli az önállóságát és bizonyítja a leendı ügyfélnek, hogy fáradozik érte - a PS (Post scriptum utóirat) a levél végén szintén nagy figyelemfelkeltı erejő, mivel az utóiratot mindig elolvassák (ez tehát egy olyan fontos információ legyen, amely az ügyfél számára hasznos elınyrıl tájékoztat) A gépjármővek feliratozása A cégautók, mint guruló információhordozók hasznosíthatók a vállalkozások számára. Ezt a szerepét csak akkor tölti be, ha szakmailag helyesen feliratozzák ıket. A következı adatoknak mindenképpen szerepelniük kell rajta: a vállalkozás logoja cégnév rövid utalás a termékre, szolgáltatásra cím, telefon, stb. A feliratozás ne legyen túlzsúfolt. Egy építési vállalkozó autója ugyan sokáig áll az építkezés közelében, így azt sokáig láthatják, azonban egy szállítmányozó vállalkozás gépjármőve mindig mozgásban van. Tehát a feliratozásnak olyannak kell lennie, hogy a rövid szemkontaktus ellenére is emlékeztetı legyen. Egyéni vagy közös reklámozás

13 A közös reklámozás, mint az egyéni reklámozás kiegészítése nagyon célszerő lehet, hiszen a reklámköltséget részben meg lehet osztani. Mindez természetesen a reklámeszközök készítésére is vonatkozik. Közös reklámozást lehet szervezni a szállítókkal, szakma- vagy nem szakmabeli kollégákkal, szakmai szövetségekkel, stb. Vásárok és kiállítások A vásárokat és kiállításokat szerencsére egyre több vállalkozó alkalmazza piachódítási és piacmegtartási eszközei között. Azt, hogy egy vállalkozás kiállítási bemutatkozásra érett-e, a következı adatok mutatják meg: 1. A vállalkozás piaci helyzetének elemzése ügyfélstruktúra alakulása forgalmazási utak a konkurencia erısségei, gyengeségei a termékválaszték szerkezete 2. A vásári részvétel egy marketingeszköz, hogy ügyfeleit megnyerje, amihez nélkülözhetetlen: a termékválaszték és szortiment kialakítása ár- és fizetési feltételek meghatározása reklám értékesítési utak kiválasztása 3. A kiállítások, mint új értékesítési utak a vásári, kiállítási részvétel célja: új célcsoportok felkutatása, meglévı üzleti kapcsolatok ápolása, reklám és PR tevékenység, piaci információk beszerzése, tapasztalatcsere, üzletek kötése különbözı típusú vásárok és azok funkciója a vásári látogatók célja a vásári cél integrálása a marketing eszköztárba a vásári részvétel meggondolása 4. A helyes kiállítás kiválasztásának szempontjai vásár kiválasztásának döntési kritériumai (célok, motivációk) kiállításképes termék vagy szolgáltatás megléte választás különbözı részvételi formák között (közös kiállítás, egyéni kiállítás) információ források felkutatása a vásár, kiállítás földrajzi helye

14 Az tehát, hogy egy vállalkozás egy kiállításon részt vesz-e vagy sem, sok tényezıtıl függ. Amennyiben a vállalkozás a bemutatkozás mellett döntött, akkor a részvételnek jól szervezettnek kell lennie, hogy a kívánt siker elérhetı legyen. A vásári részvétel elıkészítése, lebonyolítása, utógondozása 1. ELİKÉSZÍTÉS 1.1. A kiállítás helyszíne és programja a kiállítás árbevételi céljainak számbevétele a bemutatandó termékek, szolgáltatások kiválasztása a részvételi feltételek, információk begyőjtése a standterület megrendelése a katalógus bejegyzés elintézése 1.2. Idıtervezés idıtervezés a kiállítás szervezésében résztvevı alvállalkozókkal idıbeli koordinálás az egyes egységek között (vállalkozáson belül) 1.3. Költségtervezés standkiállítás költségei (felépítés, lebontás) szállítási költségek illetékek, biztosítások, vámok személyzeti, reklám, vendéglátási költségek 1.4. A stand megtervezése a kiállítóstand típusának kiválasztása, berendezése, felépítése energiaellátás, technikai kivitelezés vendéglátási lehetıségek kialakítása 1.5. Logisztika szállítás dekoráció, reklám- és irodaszerek 1.6. A személyzet kiválasztása és felkészítése képzés, motiválás termékinformációk és szállítási határidık árak és fizetési feltételek az illetékesség tisztázása 1.7. Reklám és PR a lehetséges reklámeszközök számbavétele, koncepciók kialakítása, információs anyagok begyőjtése

15 címjegyzék összeállítása reklámaktivitás a kiállítás elıtt sajtókapcsolatok 1.8. A jogi dolgok számbavétele munkajog betartása építészeti és tőzvédelmi jogszabályok betartása iparőzési jogszabályok a vásárszervezı társaság szabályainak számbavétele biztosítások versenyjog vámkérdések külföldi kiállításoknál 2. A KIÁLLÍTÁS LEBONYOLÍTÁSA a kiállítóstand végsı kontrollja a vásári személyzet eligazítása reklám és PR munka magatartás a vásári látogatókkal szemben vásári kapcsolatok győjtése 3. UTÓGONDOZÁS záró megbeszélés a kiállító személyzettel a stand lebontása, szállítása költségek számbavétele a kapcsolatok elemzése sajtóvisszhang kiértékelése a vásári részvétel átfogó értékelése és konzekvenciái a vállalkozás számára Összefoglalás Az ügyfelek azt a vállalkozást részesítik elınyben, amely minél komplexebb választ képes adni problémáik megoldására. A vállalkozások akkor járnak el helyesen és lesznek képesek valós teljesítményre, ha érveiket (reklámeszközeiket) ebben az összefüggésben vonultatják fel. A vállalkozásnak határoznia kell arról, hogy kíván-e és milyen irányban növekedni. A döntésnek piaci, pénzügyi és személyi vonatkozásai merülnek fel. A mikro- és kisvállalkozások marketingjének egyik elhanyagolt területe a kommunikáció. Az arculat kialakítása, reklámkampányok végrehajtása, cégdokumentáció készítése vagy vásárokon, kiállításokon való részvétel sok lehetıséget, de - rosszul kivitelezve számtalan veszélyt vagy felesleges költséget is jelent. A mai versenyhelyzetben kívánatos az igényesebb piaci megjelenés.

6. modul. Stratégia, marketingtervezés

6. modul. Stratégia, marketingtervezés 6. modul Stratégia, marketingtervezés Készítette: Bokányiné Boda Gyöngyi AZ ISKOLAMARKETING STRATÉGIÁJA Stratégia: adott célok érdekében módszerek és feladatok összehangolása, a megvalósítási út kidolgozása.

Részletesebben

MARKETING- KOMMUNIKÁCIÓ

MARKETING- KOMMUNIKÁCIÓ MARKETING- KOMMUNIKÁCIÓ Az előadás témái 1./ A marketingkommunikációs mix tartalma 2./ Reklám 3./ Eladásösztönzés 4./ Személyes eladás 5./ PR Kommunikációs mix Reklám Eladásösztönzés Public Relations Személyes

Részletesebben

szolgáltatás ismertető www.primerate.hu

szolgáltatás ismertető www.primerate.hu Szemkamera kutatás szolgáltatás ismertető Mi is az a szemkamera? A szemkamera egy vizuális eszköz, amely képes rögzíteni az emberi szem mozgását, miközben az hirdetéseket, prospektusokat, DM levelet, reklámújságot,

Részletesebben

Marketing és kommunikáció PR Online kommunikáció. Schwarcz Tibor Oneline PR

Marketing és kommunikáció PR Online kommunikáció. Schwarcz Tibor Oneline PR Marketing és kommunikáció PR Online kommunikáció Schwarcz Tibor Oneline PR Marketingkommunikáció elhelyezése A marketing ( társadalmi és vezetési lépések láncolata, melyek során az egyének és csoportok

Részletesebben

3 Filozófia A biológiai információ generációk közötti átadását az örökítőanyag biztosítja. A DNS szerkezete teremti meg az információ majdnem tökéletesen stabil tárolását, pontos megkettőződését és átadását.

Részletesebben

5. MODUL ISKOLAI PR ÉS ARCULAT SZPONZORÁLÁS

5. MODUL ISKOLAI PR ÉS ARCULAT SZPONZORÁLÁS 5. MODUL ISKOLAI PR ÉS ARCULAT SZPONZORÁLÁS KÉSZÍTETTE: Hutflesz Mihály 1.1. Iskola és kommunikáció Miért fontos a PR értelmezése az iskolai környezetben? Kik az iskola belsı kommunikációs célcsoportjai?

Részletesebben

A Mediaforce. A többit bízza ránk:

A Mediaforce. A többit bízza ránk: A Mediaforce Cégünk egyedi, testre szabott megoldásokat kínál vállalkozása fejlesztésére és marketingjének racionalizálására. A mindig túlterhelt vállalatvezetők válláról vesszük le a terhet integrált

Részletesebben

Jogi és menedzsment ismeretek

Jogi és menedzsment ismeretek Jogi és menedzsment ismeretek Értékesítési politika Célja: A marketingcsatorna kiválasztására és alkalmazására vonatkozó elvek és módszerek meghatározása Lépései: a) a lehetséges értékesítési csatornák

Részletesebben

2010-2012. évi marketingstratégiája

2010-2012. évi marketingstratégiája A Magyar Turizmus Zrt. 2010-2012. évi marketingstratégiája Gulyás Péter igazgató Dél-alföldi RMI Békéscsaba, 2010. február 11. A stratégiaalkotás előzményei Nemzeti turizmusfejlesztési stratégia (NTS)

Részletesebben

2010.04.21. Definiciók. Definiciók. Európa e-gazdaságának fejlıdése. Szélessávú hozzáférés-ezer. Web felhasználók- Európa-fejlett része

2010.04.21. Definiciók. Definiciók. Európa e-gazdaságának fejlıdése. Szélessávú hozzáférés-ezer. Web felhasználók- Európa-fejlett része Definiciók Európa e-gazdaságának fejlıdése Bakonyi Péter c. docens Definiciók Az E-gazdaság fejlıdése Európában Az IKT térhódítása miatt a hagyományos gazdaság az E-gazdaság irányába mozdul Az üzleti és

Részletesebben

Projekttervezés alapjai

Projekttervezés alapjai Projekttervezés alapjai Langó Nándor 2009. október 10. Közéletre Nevelésért Alapítvány A stratégiai tervezés folyamata Külsı környezet elemzése Belsı környezet elemzése Küldetés megfogalmazása Stratégiai

Részletesebben

Részvételi és szponzorációs ajánlat

Részvételi és szponzorációs ajánlat Részvételi és szponzorációs ajánlat Elsı Önkormányzati Projektbörze és Szakmai Konzultáció Budapest, 2010. március 31. Az európai uniós fejlesztési források elnyerése érdekében készült Integrált Városfejlesztési

Részletesebben

A B2B marketingkommunikációs eszközei Dr. Piskóti István Miskolci Egyetem Marketing Intézet

A B2B marketingkommunikációs eszközei Dr. Piskóti István Miskolci Egyetem Marketing Intézet A B2B marketingkommunikációs eszközei Dr. Piskóti István Miskolci Egyetem Marketing Intézet - Nem tudom ki vagy. - Nem ismerem a céged. - Nem ismerem a céged termékeit. - Nem tudom mire törekszik a céged.

Részletesebben

Marketing mix. Marketing-orientált árazás 2012.02.25. Értékajánlat

Marketing mix. Marketing-orientált árazás 2012.02.25. Értékajánlat Marketing mix Partnerek Értékajánlat Pozícionálás Márkaépítés Referenciacsoportok Szolgáltató Fogyasztó Termék Árazás Értékesítés Versenytársak Reklám gyüttfogyasztók Árazás Ár Áron egy termék vagy szolgáltatás

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 0066-06/1 A marketing és reklámtevékenység szervezéséhez szükséges ismeretek alkalmazása Szóbeli vizsgatevékenység

Részletesebben

6. A szervezet. Az egyik legfontosabb vezetıi feladat. A szervezetek kialakítása, irányítása, mőködésük ellenırzése, hatékonyságuk növelése,

6. A szervezet. Az egyik legfontosabb vezetıi feladat. A szervezetek kialakítása, irányítása, mőködésük ellenırzése, hatékonyságuk növelése, 6. A szervezet Az egyik legfontosabb vezetıi feladat A szervezetek kialakítása, irányítása, mőködésük ellenırzése, hatékonyságuk növelése, 1 Formális és informális szervezetek A formális szervezet formákban

Részletesebben

4. modul A TELEPÜLÉSFELTÁRÁS ESZKÖZEI

4. modul A TELEPÜLÉSFELTÁRÁS ESZKÖZEI 4. modul A TELEPÜLÉSFELTÁRÁS ESZKÖZEI Készítette: Hutflesz Mihály 1.1. Helyzetelemzés (SWOT) A SWOT vagy GYELV módszer a települések piaci elemzésének egyik legfontosabb és leghatásosabb eszköze. Egyszerő,

Részletesebben

1. A mellékelt újságcikk (szemelvény, esettanulmány) alapján mutassa be a marketing fejlődési szakaszait, a marketing jellemzői tendenciáit

1. A mellékelt újságcikk (szemelvény, esettanulmány) alapján mutassa be a marketing fejlődési szakaszait, a marketing jellemzői tendenciáit 1. A mellékelt újságcikk (szemelvény, esettanulmány) alapján mutassa be a marketing fejlődési szakaszait, a marketing jellemzői tendenciáit napjainkban, a marketing sajátosságait a kereskedelemben! 7.

Részletesebben

Marketing Megfeleljen a vásárlók igényeinek nyereséges módon

Marketing Megfeleljen a vásárlók igényeinek nyereséges módon Marketing Marketinget gyakran tekintik mint a munka létrehozása, a termékek és szolgáltatások promóciója és szállítása az egyéni fogyasztók vagy más cégek, az úgynevezett üzleti ügyfelek számára. (A legrövidebb

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ ÍRÁSBELI VIZSGATEVÉKENYSÉGHEZ. Gyógymasszır, Sportmasszır szakképesítés. 2392-06 Masszır szakmai szolgáltatás modul

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ ÍRÁSBELI VIZSGATEVÉKENYSÉGHEZ. Gyógymasszır, Sportmasszır szakképesítés. 2392-06 Masszır szakmai szolgáltatás modul Egészségügyi Minisztérium Szolgálati titok! Titkos! Érvényességi idı: az írásbeli vizsgatevékenység befejezésének idıpontjáig A minısítı neve: Vízvári László A minısítı beosztása: fıigazgató JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 0064-06 Külsı és belsı PR-tevékenység elıkészítése, szervezése, vállalati/márka arculat biztosítása

Részletesebben

Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA

Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA 11. Előadás Az üzleti terv tartalmi követelményei Az üzleti terv tartalmi követelményei

Részletesebben

Management & Controlling-Service Vezetési Tanácsadó Kft. Marketing mutatószámok. Prezentáció. Marketing hatékonyság. MCS Szakmai délután

Management & Controlling-Service Vezetési Tanácsadó Kft. Marketing mutatószámok. Prezentáció. Marketing hatékonyság. MCS Szakmai délután Management & Controlling-Service Vezetési Tanácsadó Kft. Marketing mutatószámok Marketing hatékonyság MCS Szakmai délután Prezentáció Budapest, 2008. november 4. MCS Management & Controlling-Service Vezetési

Részletesebben

KEDVEZMÉNYEZETTEK ALAPVETİ TÁJÉKOZTATÁSI KÖTELEZETTSÉGEI. Új Magyarország Fejlesztési Terv

KEDVEZMÉNYEZETTEK ALAPVETİ TÁJÉKOZTATÁSI KÖTELEZETTSÉGEI. Új Magyarország Fejlesztési Terv KEDVEZMÉNYEZETTEK ALAPVETİ TÁJÉKOZTATÁSI KÖTELEZETTSÉGEI Új Magyarország Fejlesztési Terv A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósulnak

Részletesebben

Beszéljünk a nyári uborkaszezonról!

Beszéljünk a nyári uborkaszezonról! Beszéljünk a nyári uborkaszezonról! Sok mikro-és kisvállalkozás tulajdonosának igazi rémálom a nyári idıszak, hiszen beköszönt az utálatos uborkaszezonként emlegetett jelenség, melynek a jellemzıit biztosan

Részletesebben

1. PR lényege, jelentősége. PR fogalma

1. PR lényege, jelentősége. PR fogalma Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 1495-06 Marketing és PR ismeret Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 1495-06/2 Marketing- és PR alapfogalmainak ismertetése,

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 7. melléklet a /2009. (...) IRM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérı neve és címe: Diákhitel Központ Zrt., 1027 Budapest, Csalogány u. 9-11. szám 2. A közbeszerzés tárgya

Részletesebben

Toborzás - Álláskeresés. Dr Gısi Zsuzsanna

Toborzás - Álláskeresés. Dr Gısi Zsuzsanna Toborzás - Álláskeresés Dr Gısi Zsuzsanna 1 A toborzás s fogalma és s céljac A toborzás: az emberi erıforr forrás s menedzsment azon résztevr sztevékenysége, amely során n a vállalat/szervezet egy megüresedett

Részletesebben

DISPLAY REKLÁMANYAGOK

DISPLAY REKLÁMANYAGOK DISPLAY REKLÁMANYAGOK Display matricák minták Hogyan rögzítse a Display matricát Energia takarékossági tippek Display marketing/motivációs eszközök (javaslat) Display képeslap (javaslat) 5 DISPLAY REKLÁMANYAGOK

Részletesebben

Az Arkánum Medhotel fejlődése

Az Arkánum Medhotel fejlődése Az Arkánum Medhotel fejlődése Hogyan véssük be egy új hotel nevét a köztudatba 2015-ben? Péter Krisztina Link Consulting Kft. PR is storytelling for your business. Patrick Goodness, The Goodness Company

Részletesebben

Bélyegtervezési technikák

Bélyegtervezési technikák Bélyegtervezési technikák a PÉCS EURÓPA KULTURÁLIS FŐVÁROSA 2010 bélyegív tervezési folyamatában Technikai tervezési kritériumok egységes bélyegív, melyen belül az egyes bélyegek önálló grafikát jelenítenek

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. február 26.-i ülésére Tárgy: Zirc arculati tervének és városi honlapjának elkészítése Előadó: dr. Benczik Ágnes Adrienn képviselő

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZAKIRÁNY

VÁLLALKOZÁSI SZAKIRÁNY VÁLLALKOZÁSI SZAKIRÁNY 1. Vállalkozások a nemzetgazdaságban 2. A vállalkozói döntések, a vállalkozóvá válás folyamata 3. A vállalkozás fıbb jellemzıi, elemei 4. A vállalkozás szervezetének strukturális

Részletesebben

Activity Plan. A javaslat nem teljes körű: csupán a konzultáción, a cégvezető elmondása alapján szerzett információkon alapszik.

Activity Plan. A javaslat nem teljes körű: csupán a konzultáción, a cégvezető elmondása alapján szerzett információkon alapszik. Activity Plan A program fő pillérét a cégvezetővel folytatott szakértői konzultáció adja, melynek tartalma minden esetben cégspecifikus és személyre szabott. A Human Map szakértői számára a programban

Részletesebben

Az ápolási folyamat. Gál Lászlóné - Perger Csaba diáinak felhasználásával

Az ápolási folyamat. Gál Lászlóné - Perger Csaba diáinak felhasználásával Az ápolási folyamat Gál Lászlóné - Perger Csaba diáinak felhasználásával Ápolási folyamat fogalma A humanisztikus ellátás olyan rendszeres módszere, mely költséghatékony módon összpontosít a kívánt eredmények

Részletesebben

Kommunikációs és promóciós eszközök a beiskolázási marketingben. Készítette: Duga Zsófia PTE-KTK PhD hallgató PTE-ÁOK PR referens 2010. Október 22.

Kommunikációs és promóciós eszközök a beiskolázási marketingben. Készítette: Duga Zsófia PTE-KTK PhD hallgató PTE-ÁOK PR referens 2010. Október 22. Kommunikációs és promóciós eszközök a beiskolázási marketingben Készítette: Duga Zsófia PTE-KTK PhD hallgató PTE-ÁOK PR referens 2010. Október 22. 1.Mi is az a beiskolázási marketingtevékenység? A felsőoktatási

Részletesebben

Éves jelentés grafikai tervezése AJÁNLATI FELHÍVÁS

Éves jelentés grafikai tervezése AJÁNLATI FELHÍVÁS Éves jelentés grafikai tervezése versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-138/2011. AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2011. május hó 11 nap AJÁNLATI FELHÍVÁS 1. Ajánlatkérı neve: Budapesti Közlekedési

Részletesebben

PORTFOLIO. 2. oldal CÉGBEMUTATÁS

PORTFOLIO. 2. oldal CÉGBEMUTATÁS 2. oldal CÉGBEMUTATÁS A kiállítás-szervezésben és az idegenforgalomban szerzett tapasztalatunkban bízva, 2001-ben raktuk le cégünk alapjait. Rendezvények szervezésével és lebonyolításával, kiállítások

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsıoktatási intézmény Babeş-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Földrajz Kar 1.3 Intézet Társadalomföldrajz és Turizmus Intézet 1.4 Szakterület Kommunikációtudomány

Részletesebben

Dombóvár Város Arculati Kézikönyve

Dombóvár Város Arculati Kézikönyve Dombóvár Város Arculati Kézikönyve tartalomjegyzék 1. Általános koncepció 4. Elektronikus eszközök 4.1 Honlap 2. Alapvető arculati elemek 4.2 Hírlevél 2.1 Logó kinézet 2.2 Logó szerkezet 2.3 Logó színek

Részletesebben

KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2012.

KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2012. KOMMUNIKÁCIÓS TERV Tanulj tőlünk- Tanulunk tőled! TÁMOP 3.1.7-11/2-2011-140 KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2012. A kommunikáció tervezése része a TÁMOP 3.1.7 projekt szakmai tervezésének. A szakmai feladatok alapján

Részletesebben

PORT FOL I O. 2. oldal CÉGBEMUTATÁS

PORT FOL I O. 2. oldal CÉGBEMUTATÁS 2. oldal CÉGBEMUTATÁS PORT FOL I O A kiállítás-szervezésben és az idegenforgalomban szerzett tapasztalatunkban bízva, 2001-ben raktuk le cégünk alapjait. Rendezvények szervezésével és lebonyolításával,

Részletesebben

AZ INTEGRÁLT KOMMUNIKÁCIÓ ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI KÉRDÉSEI. Dr.Tasnádi József fıiskolai tanár

AZ INTEGRÁLT KOMMUNIKÁCIÓ ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI KÉRDÉSEI. Dr.Tasnádi József fıiskolai tanár AZ INTEGRÁLT KOMMUNIKÁCIÓ ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI KÉRDÉSEI Dr.Tasnádi József fıiskolai tanár Gábor Dénes Fıiskola www.gdf.hu e-mail: tasnadi@gdf.hu Magyar Tudomány Napja - 2008 1 Tartalom Bevezetés Fogalom

Részletesebben

Örökségvédelmi szempontok a beruházás-elıkészítésben

Örökségvédelmi szempontok a beruházás-elıkészítésben Befektetıbarát településekért Örökségvédelmi szempontok a beruházás-elıkészítésben Reményi László remenyi.laszlo@mnm-nok.gov.hu Befektetıbarát településekért Gazdasági növekedése és a foglalkoztatási helyzet

Részletesebben

Tervezés-Kutatás A REKLÁM ALAPJAI. Sunday 14 September 14

Tervezés-Kutatás A REKLÁM ALAPJAI. Sunday 14 September 14 Tervezés-Kutatás 3. A REKLÁM ALAPJAI Mi a reklám?...hír az, amit eltitkolnak, a többi hirdetés! (?) REKLÁM: Valamely termék, szolgáltatás kelendőségének növelésére irányuló tevékenység. Mennyiért? Mikor?

Részletesebben

Magyar tıke külföldön. Budapest 2008. nov. 6.

Magyar tıke külföldön. Budapest 2008. nov. 6. Magyar tıke külföldön Budapest 2008. nov. 6. A globalizáció eredménye a növekvı tıkemozgás a világgazdaságban A magyar közgondolkodás középpontjában eddig a beáramló mőködı tıke állt Ha komolyan vesszük

Részletesebben

Az elvégzendő marketing feladatokat és a használni kívánt marketing eszközöket több szempontból lehet és kell csoportosítani.

Az elvégzendő marketing feladatokat és a használni kívánt marketing eszközöket több szempontból lehet és kell csoportosítani. Marketing koncepció: A Nemzeti Technikatörténeti Emlékpark megvalósítása során nagyon fontos szerepet szánunk a marketing tevékenységnek. A jól megtervezett PR és marketing munkát, már a projekt előkészítő

Részletesebben

MISSION:Possible. figyelemfelkeltés, ismeret-átadás, aktivizálás. Hargitai Lilla Kommunikációs szakértő

MISSION:Possible. figyelemfelkeltés, ismeret-átadás, aktivizálás. Hargitai Lilla Kommunikációs szakértő MISSION:Possible figyelemfelkeltés, ismeret-átadás, aktivizálás Hargitai Lilla Kommunikációs szakértő MISSION:Possible MISSION:Possible Miért nem beszél a szűrésekről a média? - Elkötelezettség hiánya,

Részletesebben

Beszerzési és elosztási logisztika. Előadó: Telek Péter egy. adj. 2008/09. tanév I. félév GT5SZV

Beszerzési és elosztási logisztika. Előadó: Telek Péter egy. adj. 2008/09. tanév I. félév GT5SZV Beszerzési és elosztási logisztika Előadó: Telek Péter egy. adj. 2008/09. tanév I. félév GT5SZV 3. Előadás A beszerzési logisztikai folyamat Design tervezés Szükséglet meghatározás Termelés tervezés Beszerzés

Részletesebben

KOMMUNIKÁCIÓ ÉS MÉDIA FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS KOMMUNIKÁTOR SZAKIRÁNY ZÁRÓVIZSGA TÉTELSOR

KOMMUNIKÁCIÓ ÉS MÉDIA FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS KOMMUNIKÁTOR SZAKIRÁNY ZÁRÓVIZSGA TÉTELSOR KOMMUNIKÁCIÓ ÉS MÉDIA FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS KOMMUNIKÁTOR SZAKIRÁNY ZÁRÓVIZSGA TÉTELSOR 2015 1. A vállalat, ahol kommunikátori munkakörben dolgozik, egy új terméket kíván a piacra bevezetni. Az Ön feladata

Részletesebben

Szépmővészeti Múzeum térszint alatti bıvítése: A projekt idıt befolyásoló kockázatok értékelése. Készítette: Kassai Eszter Rónafalvi György

Szépmővészeti Múzeum térszint alatti bıvítése: A projekt idıt befolyásoló kockázatok értékelése. Készítette: Kassai Eszter Rónafalvi György Szépmővészeti Múzeum térszint alatti bıvítése: A projekt idıt befolyásoló kockázatok értékelése Készítette: Kassai Eszter Rónafalvi György Tartalom A kockázatról általában A kockázatelemzés folyamata Az

Részletesebben

Értékesítések (összes, geográfiai -, ügyfelenkénti-, termékenkénti megoszlás)

Értékesítések (összes, geográfiai -, ügyfelenkénti-, termékenkénti megoszlás) Saját vállalkozás Értékesítések (összes, geográfiai -, ügyfelenkénti-, termékenkénti megoszlás) Piaci részesedés Haszonkulcs Marketing folyamatok Marketing szervezet Értékesítési/marketing kontrol adatok

Részletesebben

Nonprofit szervezeti menedzsment területek

Nonprofit szervezeti menedzsment területek XX/a. Nonprofit szervezeti menedzsment területek a Társadalmi Megújulás Operatív Program Civil szervezeteknek szolgáltató, azokat fejlesztı szervezetek támogatása c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-5.5.3/08/2

Részletesebben

52 341 05 1000 00 00 Kereskedő Kereskedő

52 341 05 1000 00 00 Kereskedő Kereskedő Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/10. (IV. 22.) Korm. rendelet. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

Innovatív HR fejlesztés jövıje a magán és közszféra számára 2010

Innovatív HR fejlesztés jövıje a magán és közszféra számára 2010 Humán Szakemberek Országos Szövetsége Gyır, 2010. január 17. Innovatív HR fejlesztés jövıje a magán és közszféra számára 2010 Dr. Poór József egyetemi tanár, CMC HSZOSZ elnöke Változni, de hogyan Fred,

Részletesebben

KONFERENCIA TÁMOGATÓI CSOMAGOK

KONFERENCIA TÁMOGATÓI CSOMAGOK VII. Országos Anyagtudományi Konferencia Balatonkenese, 2009. október 11-13. KONFERENCIA TÁMOGATÓI CSOMAGOK www.oatk.hu A Konferencia célkitőzése Az anyagtudomány, anyagvizsgálat és anyaginformatika képviselıinek

Részletesebben

Az innováció folyamata és eredményei. Pécs, 2009.10.13.

Az innováció folyamata és eredményei. Pécs, 2009.10.13. Az innováció folyamata és eredményei Pécs, 2009.10.13. 1 A BIOKOM Kft. 1994. december 1: Pécsi Köztisztasági és Útkarbantartó Vállalat Pécsi Kertészeti és Parképítı Vállalatot Pécsi Közterületfenntartó

Részletesebben

Közösség aktivizáció. Milyen akciók, játékok, marketingtrükkök válnak be a közösségi oldalakon, amire szívesen megadják adataikat az olvasók?

Közösség aktivizáció. Milyen akciók, játékok, marketingtrükkök válnak be a közösségi oldalakon, amire szívesen megadják adataikat az olvasók? Közösség aktivizáció Milyen akciók, játékok, marketingtrükkök válnak be a közösségi oldalakon, amire szívesen megadják adataikat az olvasók? Hogyan vegyük rá a felépített közösségeinket termékeink, szolgáltatásaink

Részletesebben

2012. szeptember 13. napján tartandó. Rádpusztai idegenforgalmi centrum fejlesztéséhez benyújtandó támogatáshoz kapcsolódó együttmőködési megállapodás

2012. szeptember 13. napján tartandó. Rádpusztai idegenforgalmi centrum fejlesztéséhez benyújtandó támogatáshoz kapcsolódó együttmőködési megállapodás Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. Ügyiratszám: 3499/2012. Sorszám: 6. E LİTERJESZTÉS Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2012. szeptember 13.

Részletesebben

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA. SZINTVIZSGA SZAKMAI GYAKORLATI FELADAT 32/2011. (VIII.25.) NGM rendelet alapján. D feladat

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA. SZINTVIZSGA SZAKMAI GYAKORLATI FELADAT 32/2011. (VIII.25.) NGM rendelet alapján. D feladat MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA SZINTVIZSGA SZAKMAI GYAKORLATI FELADAT 32/2011. (VIII.25.) NGM rendelet alapján D feladat Szakképesítés azonosító száma, megnevezése: 31 341 01 0010 31 03 Műszakicikk

Részletesebben

PUBLIKÁCIÓ & PREZENTÁCIÓ. (számítógépes gyakorlat 6)

PUBLIKÁCIÓ & PREZENTÁCIÓ. (számítógépes gyakorlat 6) PUBLIKÁCIÓ & PREZENTÁCIÓ (számítógépes gyakorlat 6) építészlabor bevezető kurzus neve gesztor intézet építészeti intézet szak/képzés/tagozat építész/ba/nappali előadás/gyakorlat/labor (heti) 0/2/0 helye

Részletesebben

A LAKOSSÁGI SZELEKTÍV HULLADÉKGYŐJTÉS LEHETİSÉGEI NYÍREGYHÁZÁN

A LAKOSSÁGI SZELEKTÍV HULLADÉKGYŐJTÉS LEHETİSÉGEI NYÍREGYHÁZÁN ZÖLDSZEMLÉLET MINDEN NAPRA AVAGY A TÉRSÉGI HULLADÉK- GAZDÁLKODÁSI KFT. KÖRNYEZETVÉDELMI KOMMUNIKÁCIÓS TEVÉKENYSÉGE Hajzerné Hajnal Tünde PR referens A LAKOSSÁGI SZELEKTÍV HULLADÉKGYŐJTÉS LEHETİSÉGEI NYÍREGYHÁZÁN

Részletesebben

FELDERÍTÜNK AZONOSÍTUNK MEGOLDUNK

FELDERÍTÜNK AZONOSÍTUNK MEGOLDUNK FELDERÍTÜNK AZONOSÍTUNK MEGOLDUNK ADATBÁZIS ALAPÚ KIADVÁNYSZERKESZTÉS akciós vevőtájékoztatóra, termékkatalógusra, plakátra, szórólapokra vetítve A vevőtájékoztatók és katalógusok alapját képező termékadatbázisok

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 2652-06/1 Az információáramlás feltételeinek meghatározása a logisztikában. Az E-logisztikai feladatok

Részletesebben

Munkaerı megtartást támogató marketing belsı kommunikációs stratégia

Munkaerı megtartást támogató marketing belsı kommunikációs stratégia Munkaerı megtartást támogató marketing belsı kommunikációs stratégia Dr. Kópházi Andrea Ph.D egyetemi docens, Humán-szakfelelıs NYME Közgazdaságtudományi Kar, Sopron Vezetés-szervezési és Marketing Intézet

Részletesebben

Bemutatkozik a. Start Up Guide. program

Bemutatkozik a. Start Up Guide. program Bemutatkozik a Start Up Guide program Start Up Guide program Üzleti, vállalkozás működtetési és fejlesztési tanácsok mikro- és kisvállalkozók számára Branded content felület a mikro- és kisvállalkozókat

Részletesebben

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA A vizsga részei II. A VIZSGA LEÍRÁSA Középszint Emelt szint 180 perc 15 perc 180 perc 20 perc 100 pont 50 pont 100 pont 50 pont A vizsgán használható

Részletesebben

A Munkaügyi Közvetítıi és Döntıbírói Szolgálat Szervezeti, Mőködési és Eljárási Szabályzata

A Munkaügyi Közvetítıi és Döntıbírói Szolgálat Szervezeti, Mőködési és Eljárási Szabályzata A Munkaügyi Közvetítıi és Döntıbírói Szolgálat Szervezeti, Mőködési és Eljárási Szabályzata (az Országos Érdekegyeztetı Tanács 2008. július 04. jóváhagyta) 1. / A szervezet megnevezése: Munkaügyi Közvetítıi

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 7. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérı neve és címe: Lajosmizse Város Önkormányzata 6050 Lajosmizse, Városház tér 1. 2. A közbeszerzés

Részletesebben

Kreatív értékesítési technikák a social media segítségével.

Kreatív értékesítési technikák a social media segítségével. Kreatív értékesítési technikák a social media segítségével. Lukács Ádám József Piac & Profit 2014.09.24. Lukács Ádám József Online Marketing Specialista Ügynökség ATL BTL ONLINE KREATÍV PRODUKCIÓS GYÁRTÁS

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. február 25-i ülésére

ELİTERJESZTÉS A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. február 25-i ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ALELNÖKE VI. 68/2010. ELİTERJESZTÉS A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. február 25-i ülésére Tárgy: Tájékoztató a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2009-ben

Részletesebben

Családi vállalkozás stratégiai tervezése*

Családi vállalkozás stratégiai tervezése* vállalkozás stratégiai tervezése* 2008. január 19. * Randel S. Carlock John L. Ward A családi vállalkozás dilemmája A vállalkozás igényei és lehetıségei A család igényei és szükségletei Irányítás Karrier

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 0002-06/1 A piackutatás módszereinek és a marketingtevékenység eszközeinek bemutatása megadott célok

Részletesebben

0062-06 MARKETING ÉS PR ALAPISMERETEK TÉTELSOR

0062-06 MARKETING ÉS PR ALAPISMERETEK TÉTELSOR 1. A mellékelt források felhasználásával mutassa be a marketing gondolkodás fejlődését! Hasonlítsa össze a termelésorientált és a marketingorientált vállalkozást! Milyen lépéseket kell tenni a marketinges

Részletesebben

Az üzleti terv (Renner Péter, BGF Külkereskedelmi Főiskolai Kar)

Az üzleti terv (Renner Péter, BGF Külkereskedelmi Főiskolai Kar) 1/15 Az üzleti terv (Renner Péter, BGF Külkereskedelmi Főiskolai Kar) Az üzleti tervnek három funkciója van: egy terv, amely segít az üzlet vezetésében, egy eszköz arra, hogy a múlt eseményeit figyelembe

Részletesebben

Kommunikációs célú beszerzések általános eljárási folyamata. Ssz. Eljárásrendi lépés Dokumentum Felelős 1. Igény megfogalmazása

Kommunikációs célú beszerzések általános eljárási folyamata. Ssz. Eljárásrendi lépés Dokumentum Felelős 1. Igény megfogalmazása Kommunikációs célú keretszerződések terhére történő beszerzések (rendezvényszervezés, nyomda-grafika, médiavásárlás, PR-kreatív) lebonyolításának eljárásrendje A kommunikációs célú keretszerződések terhére

Részletesebben

Koncepció. vezető tréning cégeinek

Koncepció. vezető tréning cégeinek 10 10.. Personal Hungary Szakkiállítás 2013. október 9-10 10.. Koncepció Magyarország vezető tréning cégeinek 10. Personal Hungary Magyarország elsőszámú HR Szakkiállítása 78kiállító és 2.105szaklátogató

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. március 21-i ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. március 21-i ülésére Elıterjesztés 7. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. március 21-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzatának 2013. évi közbeszerzési terve Az elıterjesztést készítette: Szilágyi

Részletesebben

Egészség és fejlesztés az ÁNTSZ megújult rendszerében. szakmai találkozó

Egészség és fejlesztés az ÁNTSZ megújult rendszerében. szakmai találkozó Egészség és fejlesztés az ÁNTSZ megújult rendszerében szakmai találkozó változás Jelen helyzet Kívánt helyzet 2007. Május 10. irányított változtatás Jelen helyzet Kívánt helyzet Minıség javulás Változás

Részletesebben

ARCULATI KÉZIKÖNYV. Készítette: Line Design Kft. Budapest, 2012

ARCULATI KÉZIKÖNYV. Készítette: Line Design Kft. Budapest, 2012 ARCULATI KÉZIKÖNYV a É Készítette: Line Design Kft. Budapest, 2012 É TARTALOM 1. BEVEZETÉS 1.1. Mi az egységes arculat? 1.2. Miért fontos? 1.3. Hol helyezkedik el a kommunikáció eszköztárában? 1.4. Hogyan

Részletesebben

RSM DTM Hungary Zrt. Gyógy- és wellness szállodák marketingkommunikációja II. Országos Konferencia. 2015.03.04. Előadó: dr. Fekete Zoltán Titusz

RSM DTM Hungary Zrt. Gyógy- és wellness szállodák marketingkommunikációja II. Országos Konferencia. 2015.03.04. Előadó: dr. Fekete Zoltán Titusz RSM DTM Hungary Zrt. Gyógy- és wellness szállodák marketingkommunikációja II. Országos Konferencia 2015.03.04. Előadó: dr. Fekete Zoltán Titusz Tartalom 1. Adóköteles tevékenység 2. Reklámadó alanya 3.

Részletesebben

Támogatott és PR cikkek megjelenések szabályrendszere

Támogatott és PR cikkek megjelenések szabályrendszere Támogatott és PR cikkek megjelenések szabályrendszere» Rovatszponzoráció» Különleges Hirdetési Összeállítás, S.A.S. ( Special Advertising Section)» PR cikk» Tématámogatás» Receptszponzorációk» Keresztrejtvény

Részletesebben

A modern múlt m áért PROJEKTINDÍTÓ NAP. A projekt bemutatása

A modern múlt m áért PROJEKTINDÍTÓ NAP. A projekt bemutatása A modern múlt m - étkezésünk fenntarthatóságáé áért PROJEKTINDÍTÓ NAP A projekt bemutatása ELŐZMÉNYEK A TÁJT A VÁROSOMV A VÁROSODV A HELY SZELLEME KONFERENCIÁK Környezeti kultúra kulturális lis környezet

Részletesebben

A szóbeli vizsgához a képzőintézménynek számítógépről kell gondoskodnia.

A szóbeli vizsgához a képzőintézménynek számítógépről kell gondoskodnia. Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

Marketing a vendéglátásban

Marketing a vendéglátásban Marketing a vendéglátásban TÉMAKÖR TARTALMA - Marketing, marketingtevékenység, marketingcélok - Marketingtevékenység kapcsolata a gazdálkodással - Marketing-mix - Reklám - Üzleten belül alkalmazott reklámeszközök

Részletesebben

Kreatív elemek a reklámtervezésben

Kreatív elemek a reklámtervezésben Kreatív elemek a reklámtervezésben Dr.Piskóti István A reklámtervezés folyamata Helyzetelemzés Marketing stratégia Reklámcél - költségvetés Reklámüzenet tervezése Médiaválasztás Reklámkutatás Reklámalkotás

Részletesebben

ARTIQ MÉDIAAJÁNLAT 2015. ARTIQ Kulturális Magazin

ARTIQ MÉDIAAJÁNLAT 2015. ARTIQ Kulturális Magazin Kulturális Magazin MÉDIAAJÁNLAT 2015. A Magazinról Tisztelt leendő Hirdetőnk, Partnerünk! Az Kulturális Magazin 2014 januárja óta napi rendszerességgel tájékoztatja olvasóit a kulturális élet hazai és

Részletesebben

C É G I S M E R T E Tİ M A J U T E M É R N Ö K I R O D A

C É G I S M E R T E Tİ M A J U T E M É R N Ö K I R O D A Központ: H-3100 Salgótarján, Kıvirág út 6. Iroda: H-1183 Budapest, Üllıi út 454. Telefon: (32) 310-565; Fax: (70) 901-5644 Mobil: (70) 319-7843 e-mail: info@majute.hu web: www.majute.hu C É G I S M E R

Részletesebben

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Hajdúnánás Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Szervezetfejlesztési tanulmány Kiegészítés 2010. Készítette: Simeron Consulting Kft. A projekt az Európai Unió támogatásával az Európai Szociális Alap

Részletesebben

Interaktív táplálkozási programok

Interaktív táplálkozási programok Egészségfejlesztés a közoktatási intézményekben Kovács Ildikó Interaktív táplálkozási programok az iskolában dietetikus Budapest, 2007. február 28. Gyermekek táplálkozása Az elmúlt 10 évben a túlsúlyos

Részletesebben

A környezetbarát (zöld) közbeszerzés helyzete és lehetıségei az Európai Unióban

A környezetbarát (zöld) közbeszerzés helyzete és lehetıségei az Európai Unióban A közbeszerzések aktuális kérdései Budapest, 2011. november 16-17. A környezetbarát (zöld) közbeszerzés helyzete és lehetıségei az Európai Unióban Szuppinger Péter Regionális Környezetvédelmi Központ Magyar

Részletesebben

Az Indigo Network. Pénzügyi fejlesztı programok mélyszegénységben élık körében. http://www.indigo-asset-building.eu/ Levi Strauss Foundation

Az Indigo Network. Pénzügyi fejlesztı programok mélyszegénységben élık körében. http://www.indigo-asset-building.eu/ Levi Strauss Foundation Az Indigo Network http://www.indigo-asset-building.eu/ Levi Strauss Foundation Az Asset Building elvének nemzetközi népszerősítése A mikrohitelezés Grameen modellje A modell adaptációs problémái: Az adott

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város. emihaly@salgotarjan.hu JAVASLAT

Salgótarján Megyei Jogú Város. emihaly@salgotarjan.hu JAVASLAT Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármesterétıl emihaly@salgotarjan.hu Szám: 81317/02/09. JAVASLAT az Észak-magyarországi Operatív Program Turisztikai Desztináció Menedzsment Szervezet támogatására vonatkozó

Részletesebben

A VÁSÁRLÓI DÖNTÉS. 7. tétel

A VÁSÁRLÓI DÖNTÉS. 7. tétel A VÁSÁRLÓI DÖNTÉS ÉS VEVŐTÍPUSOK 7. tétel A vásárlási döntés folyamata A kereskedelmi vállalkozások létérdeke a forgalom folyamatosságának fenntartása, növelés. Ehhez nem elegendő csupán alkalmazkodniuk

Részletesebben

Médiaajánlat. KIDSOASIS KFT. 2120 Dunakeszi, Pallag u. 26. T: +36 27 200 873 Fax: +36 27 200 872 info@kidsoasis.hu. www.kidsoasis.

Médiaajánlat. KIDSOASIS KFT. 2120 Dunakeszi, Pallag u. 26. T: +36 27 200 873 Fax: +36 27 200 872 info@kidsoasis.hu. www.kidsoasis. Médiaajánlat 1. Bemutatkozás A KidsOasis egy családbarát minősítési rendszer, egy bejegyzett tanúsító védjegy, és az ahhoz kapcsolódó szállásfoglalási portál. A szálláshelyeket egy több mint 50 feltételből

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 1210-06 Szépészeti szolgáltatóegység üzemeltetése Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 1210-06/1

Részletesebben

Az üzleti terv lehetséges céljai

Az üzleti terv lehetséges céljai Az üzleti terv minden vállalkozás legfontosabb dokumentuma. Fő kritériuma, hogy legyen szakszerű és egyben közérthető. Lehetőleg optimista lelkesedést tükrözzön, derüljön ki belőle az ügy iránti elkötelezettség.

Részletesebben

Korok, Képek, Kamerák címő fotográfiatörténeti állandó kiállítás beszámolója

Korok, Képek, Kamerák címő fotográfiatörténeti állandó kiállítás beszámolója Korok, Képek, Kamerák címő fotográfiatörténeti állandó kiállítás beszámolója 1. A kitőzött pályázati cél megvalósul, a Dömötör Zoltán fotótörténeti anyagát bemutató, Korok, Képek, Kamerák címő kiállítás

Részletesebben

NFM: szemléletváltás történik a fogyasztóvédelemben MTI 2014. november 12., szerda 12:03

NFM: szemléletváltás történik a fogyasztóvédelemben MTI 2014. november 12., szerda 12:03 NFM: szemléletváltás történik a fogyasztóvédelemben MTI 2014. november 12., szerda 12:03 A fogyasztóvédelemben szemléletváltás történik, ezt tükrözi a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság (NFH) fogyasztóbarát

Részletesebben

Piac és tényezıi. Ár = az áru ellenértéke pénzben kifejezve..

Piac és tényezıi. Ár = az áru ellenértéke pénzben kifejezve.. Piac és tényezıi TÉMAKÖR TARTALMA - Piac és tényezıi - Piacok csoportosítása - Piaci verseny, versenyképesség - Nemzetgazdaság - Gazdasági élet szereplıi PIAC A piac a kereslet és a kínálat találkozási

Részletesebben