Az első magyar nyelvű liturgiafordítás Lupess István 1814-es kéziratában

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az első magyar nyelvű liturgiafordítás Lupess István 1814-es kéziratában"

Átírás

1 Az első magyar nyelvű liturgiafordítás Lupess István 1814-es kéziratában nyiran_onallo_kotet.indd /3/1 10:22:36

2 nyiran_onallo_kotet.indd /3/1 10:22:36

3 Szent Atanáz Görög Katolikus Hittudományi Főiskola Görög Katolikus Örökség Kutatócsoport Nyirán János Az első magyar nyelvű liturgiafordítás Lupess István 1814-es kéziratában Nyíregyháza 2011 nyiran_onallo_kotet.indd /3/1 10:22:36

4 Kiadja a Szent Atanáz Görög Katolikus Hittudományi Főiskola Felelős kiadó: Soltész János, rektor H-4400 Nyíregyháza, Bethlen G. u Tel. +36/42/ A kötet a Norvég Finanszírozási Mechanizmus és az Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok sz. kutatási projektje keretében jelent meg. Nyirán János 2011 ISBN nyiran_onallo_kotet.indd /3/1 10:22:36

5 Tartalom 1. A magyar nyelv oltárra emelésének rövid áttekintése Bevezetés Kiváltó okok Árpád-kori emlékek Valódi kiváltó okok Összegzés század végi fellángolások és csalódások Fellángolások és lehűtő csalódások Eredmények A Hajdúdorogi Egyházmegye megalapítása Utórezgések Az 1920-as Liturgikon Róma utolsó próbálkozásai A magyar nyelv hivatalosan is az oltárra kerül A Krucsay Mihálynak tulajdonított liturgia-fordítás fennmaradt kézirata és más liturgia-fordítások Történeti háttér Bevezetés Bacsinszky András püspök kora Célkitűzés A kézirat ismertetése Kódextani leírás Általános információk Díszítés Tartalom Kézirattani leírás Általános megfigyelések Nyelvészeti megfigyelések Tanúságok a kéziratról Krucsay és Lupess, avagy a fordító és a másoló Krucsay Mihály Lupess István A fordítás eredetije A kézirat útja Murányi Miklós Timkó Imre A liturgia-fordítások egymáshoz való viszonya 32 nyiran_onallo_kotet.indd /3/1 10:22:36

6 Status quaestionis Kritsfalusi, majd Krucsay Krucsay, majd Kritsfalusi Kritsfalusi, majd Krucsay A liturgia-fordítások összehasonlítása Az összehasonlítás szükségessége Problémafelvetés A három liturgiaszöveg összehasonlítása Következtetések Lupess István 1814-es kéziratában fennmaradt Szent Liturgia szövegének átírása Előzetes megjegyzések Bevezetés Jelmagyarázatok A Szent Liturgia szövegének átírása Liturgikus kommentár Lupess István kézirata és az 1920-as Liturgikon összehasonlító elemzése alapján Bevezetés Általános megjegyzések Fogalomtisztázás: a Szent Liturgia felosztása Igeliturgia A nagy ekténia Az antifónák Kisbemenet Triszághion Az olvasmányok Ekténiák Az Eucharisztikus Liturgia Nagybemenet Az oltár körüli teendők a Nagybemenetben Az előkészületi asztalnál végzett teendők Visszatérés az oltárhoz Hitvallás és Anafora Miatyánk előtt és után A fractio (megtörés) és elegyítés Áldozás Konszumáció Amboni ima és antidór Konklúzió nyiran_onallo_kotet.indd /3/1 10:22:36

7 Első fejezet A magyar nyelv oltárra emelésének rövid áttekintése Bevezetés A történelmi philosophia a nyugateurópai és keleteurópai népek egyházának társasági berendezésére nézve két egészen ellentétes fejlődési irányt állapít meg. A nyugoti keresztény-egyház a latin liturgikus nyelv által az egységesség elvén mintegy monarchikus egyetemességre törekszik; a görög szertartású keleti egyház ellenben, kezdettől fogva inkább lélektani motivumoknak engedve tért, a nemzetegyedek foederalis szövetségének alakját vette föl. Teljesen megfelel ez az alakulás a nyugoti és keleti nemzetek politikai és műveltségi életétől megszabott körűlményeknek és azok etnikai jellemének: ott románok, germánok és kelták laknak, emitt meg görögök és szlávok. A keleti szertartású egyházban emiatt a foederalisztikus hajlandóság miatt az egyes népegyedek, mihelyt kedvező körűlmények segítségével nemzetekké alakultak, mindenütt érvényesíteni tudták nemzeti egyéniségüket azáltal, hogy úgy egyházi életük, mint egész művelődésük nyelvéül a maguk nemzeti nyelvét fejlesztették ki. 2 Ezen szavakkal kezdi Sztripszky Hiador tájékoztatóját, amelynek megírására, sőt egy teljes kötet megszerkesztésére az Országos Bizottság elnöki tanácsának felkérésére tett eleget. A felkérés alapját az szolgáltatta, hogy a híres Emlékkönyvből 3 kimaradt okiratokat, elhallgatott igazságokat, fontos tényeket, mint igazi közkincseket a magyar olvasóközönség elé akarták tárni, persze már a dicsőséges fordulat után, mivel az egyik nagy kitűzött álom 1912-ben valósággá vált a Hajdúdorogi Egyházmegye megalapításával. E nevezetes álom 1868-ban egy nemzetiszínű zászlóra is felkerült Magyar Püspökség felirattal, amelyet egy másik, nyugodtan mondhatjuk: álomzászlóval együtt, melynek felirata Magyar Liturgia volt, ajándékként kapott meg Hajdúdorog városa a magyar ajkú görög katolikus hívektől. Érdekes módon három évtizedig a 1 Kutatásaimat a Norvég Finanszírozási Mechanizmus és az Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok által finanszírozott NNF A Kárpátok Eurorégió görög katolikus kulturális örökségének kutatása és megőrzése: a történelmi munkácsi egyházmegye bizánci szertartású katolikus közössége kialakulásának és fejlődésének kutatása ( ) és magyarországi tárgyi emlékeinek feltérképezése című projekt keretében végeztem. A támogatóknak ezúton is köszönetet mondok. 2 Sz t r i p s z k y Hi a d o r: Tájékoztató, in Sz a b ó Je n ő: A Görög-Katholikus magyarság utolsó Kalvári-útja , Budapest 1913, III. (A következőkben e könyvben megjelenő cikkek szerzője és címe után csak Szabó nevét és a megfelelő oldalszámot adom meg.) 3 Emlékkönyv a görög szert. katholikus magyarok római zarándoklatáról, Budapest Következőkben Emlékkönyv (és a megfelelő oldalszám). nyiran_onallo_kotet.indd /3/1 10:22:36

8 fő zászlóvivő mégsem görög katolikus volt, hanem egy református, név szerint György Endre, akit 1898-ban Szabó Jenő váltott le. 4 Sztripszky bevezető mondata a két álom közül nem egészen a Magyar Püspökségre, hanem inkább a Magyar Liturgiára, vagyis a magyar nyelv liturgikus nyelvként való elismer(tet)ésére irányul, még ha nagyon le is egyszerűsíti azt a bonyolult történelmi folyamatot, amely a latin rítusú egyházban a latin nyelv, a bizánci rítusúban pedig a különböző nemzeti nyelvek elfogadásához vezetett. Mégis kifejezőnek tartom ezt a mondatot (leszűkítő látásmódja ellenére is), mert számos szerző cikkek és könyvek sokaságát ontotta, melyek ihletője a történelmi események leírása mellett a magyar nyelv oltárra emelésének gondolata volt. Igen, ez az a vezéreszme, ami felfűzi az írásokat, legyen azok mögött nemzeti kérdés, vagy nemzetiségi: más népek (szláv, szerb, román, stb.) iránti irigység és féltékenység, vagy éppen a hívek igényeinek kielégítése. A Magyar Liturgia zászlaja bizony 1912-ben a Hajdúdorogi Egyházmegye megalapításával sem került komoly és őszinte meglengetésre, mivel e probléma végső megoldása még több mint fél évszázadot váratott magára. Ebben a fejezetben éppen az a célom, hogy ezt a hosszú és nehézkes folyamatot szemléltessem, ha nem is teljes részletességében, de néhány fontosabb momentumot kiemelve Kiváltó okok Árpád-kori emlékek A magyar nyelv liturgikus használatáról többféle elmélet létezett és létezik mind a mai napig. Egyesek szerint őseink a honfoglalástól kezdve magyar nyelven végezték szertartásaikat, amit igyekeztek is megtartani, mások viszont egyértelműen cáfolják ezt az álláspontot, különösen a folytonosság elvét, amely szerint elődeink több mint 1000 éven át megtartották magyarságukat és bizánci rítusukat. A honfoglalás-kori bizánci rítusú magyar emlékek összegyűjtésére és e kultúra folytonosságának fennmaradásáról a legelső és legösszeszedettebb kísérletet az 4 György Endre, a hajdúk országgyűlési képviselője kálvinista létére tiszteletbeli görög katolikusnak számított (Vö.: Pe t r o n i u s: Hajdudorog két zászlaja, in Sz a b ó: 31.) ban Farkas Lajos Egy nemzeti küzdelem története című könyvét sajtó alá rendezte és tájékoztatóval látta el, majd 1897-ben Petrus Jenő A magyarság önvédelme... című könyvéhez ő írta a bevezetőt. A későbbiekben azonban változott a helyzet, és sokan támadták a hajdúdorogiakat György Endre tevékenysége miatt (ld. Pe t r o n i u s: V. B. T. T., in Sz a b ó: 85.), sőt azt követelték tőlük, hogy helyette más, görög katolikus, tiszta magyar férfiút válasszanak (ld. Pe t r o n i u s: Hajdudorog két zászlaja, in Sz a b ó: 31.). A helyzet tovább súlyosbodott György Endre megítélésével kapcsolatban, mivel 1896-ban a magyar liturgikus nyelv használatának betiltására vonatkozó pápai intézkedést az ő illetéktelen beavatkozása eredményeként könyvelték el. Erre vonatkozóan ld. bővebben: Sz a b ó Je n ő: Nyilt levél György Endre volt o. gy. képviselő és miniszter úrhoz, in Sz a b ó: ; Id e m: A gör. kath. magyarság ügye, in Sz a b ó: ; Nyílt válasz György Endre úrnak a hozzá intézett levelemre adott válaszára, in Sz a b ó: (György Endrét egyébként azért emelem ki a sok-sok elkötelezett személy közül, hogy az isteni gondviselést még jobban felfedezhessük történelmünkben. Tevékenysége pozitív vagy negatív voltának megítélése legyen a történészek dolga, azt azonban be kell látnunk, hogy Isten más vallás fiain keresztül is képes előrébb vinni egy ügyet, jelen esetben segíteni a görög katolikus egyházat.) 8 nyiran_onallo_kotet.indd /3/1 10:22:36

9 Emlékkönyv a görög szert. katholikus magyarok római zarándoklatáról című könyvben találjuk. Ez a könyv, ahogy a címe is sugallja, egy római, egészen pontosan az 1900-as jubileumi zarándoklat eredménye, az említett történeti bizonyságok pedig azt a célt szolgálják, hogy a két püspök (Vályi János eperjesi és Firczák Gyula munkácsi) által is kísért zarándokút lelki haszna mellett a magyar görög katolikus hívek még nagyobb lelki épülésére a Szentszék egyházmegyét állítson fel, és engedélyezze a magyar liturgikus nyelv használatát. Az Emlékkönyvben fölsorakoztatott elméleteket és Petronius 1901-ben írt érveléseit 5 a magyar nyelv honfoglalás-kori emlékeiről és fennmaradásáról Rajner Lajos, későbbi esztergomi segédpüspök, szinte pontról-pontra megcáfolta egy, a Katholikus Szemlében megjelent cikkének második fejezetében. 6 Ugyanezen folyóiratban, ugyanezen év második füzetében, Melles Emil válaszol a Rajner által felvetett néhány kérdésre, különös tekintettel a bilingvizmus 7 és a missa solemnis 8 problémakörét illetően, de a magyar liturgikus nyelv eredetével kapcsolatosan nem száll vitába. Szabó Jenő is megfogalmaz egy ellencikket a Magyar Állam január 9-i számában, amelynek ingerült hangvétele miatt a következő számban exkuzálta is magát ben Vitinius álnév alatt már elismeréssel szól a kérdéses cikkről. 9 Végül Sztripszky Hiador az, aki nem is annyira Rajner ellen, bár nevét többször is említi művében, hanem a tudományos alapokra helyezés igényével egy teljes könyvet ír Jegyzetek a görög kultura Árpádkori nyomairól címmel. 10 Sztripszky ebben az összeállításban nemcsak a görög kultúra Árpád-kori nyomait tárja elénk külön fejezetben a Halotti beszéd és könyörgés mint a görög szertartás emléke 11, hanem Kritsfalusi György liturgiafordítását is ismerteti, 12 melyet a következőkben még alkalmunk lesz behatóbban is szemügyre venni. 5 Pe t r o n i u s: Küzdelem a magyar liturgiáért, in Sz a b ó: Ra j n e r La j o s: A görög szertartású katholikus magyarok mozgalma a magyar liturgia ügyében, in Katholikus Szemle 16 (1902) (Következőkben: Rajner). 7 Rajner felfogása szerint a bilingvizmus nyugati egyházban szokásos rendjét be lehetne vezetni a keleti egyházban is (ld.: Ra j n e r: ), de minthogy ez a módszer csak az extraliturgikus funkciókra vonatkozik, és a szorosan vett liturgiát nem is érinti, ezért Melles egyértelműen elveti e lehetőséget. (ld.: Me l l e s: ). Vö. még: Emlékkönyv, 6.; Grigássy Gyula: A magyar görög katholiusok legujabb története, Ungvár 1913 (Következőkben: Grigássy), 69.; Sz t r i p s z k y: Tájékoztató, in Sz a b ó: XIV; Pe t r o n i u s: Küzdelem a magyar liturgiáért, in Sz a b ó: 7., ; Vitinius: Bilingvizmus a görög ritusban, in Sz a b ó: ; Sz a b ó Je n ő: A görög katholikus magyarság és a nemzetiségi kérdés, in Sz a b ó: 171.; Sz a b ó Je n ő: Vagy magyar liturgia, vagy külön magyar egyházmegye, in Sz a b ó: Rajner a diakónusok hiányára hivatkozva levezeti, hogy missa solemnis nem is végezhető (ld.: Ra j n e r: ), amit Melles nem tud elfogadni, mivel a hívek jelenlétében a pap diakónus nélkül is teljes, az előírásnak megfelelő liturgiát végez (ld.: Me l l e s: 101.). 9 Vitinius: A latin szert. főpapság és a magyar liturgia, in Sz a b ó: Sz t r i p s z k y Hi a d o r: Jegyzetek a görög kultúra nyomairól az Árpádok korában, in Sz a b ó: E művet egy kicsit más címmel szintén 1913-ban különállóan is megjelenteti: Id e m: Jegyzetek a görög kultura Árpádkori nyomairól, Budapest (Következőkben: Sz t r i p s z k y). 11 Sz a b ó: ; Sz t r i p s z k y: A Halotti beszédről Sztripszky ez utóbbi könyv bevezetőjében is ír néhány szót, vö.: Id e m: Tájékoztató, in Sz a b ó: VIII. 12 Sz t r i p s z k y Hi a d o r: A görög liturgia legrégibb magyar fordítása, in Sz a b ó: Sz t r i p s z k y: nyiran_onallo_kotet.indd /3/1 10:22:36

10 Valódi kiváltó okok Az Árpád-kori görög kultúra nyomait nem adták fel történészeink, 13 a kontinuitás elvét azonban már nem tartják annyira meghatározónak, mint korábban. 14 Nagy valószínűség szerint nem ebben a tényezőben kell keresni tehát annak okát, hogy már a 18. században, de a 19. században még hatványozottabban jelenik meg egy tendenciózus igény a magyar nyelv oltárra emelését illetően, vagyis a magyar ajkú görög katolikusok egyre inkább ragaszkodtak saját nyelvük használatához. A magyar nyelv liturgikus használatának előretörését Grigássy Gyula három kiváltó okra vezeti vissza. 15 Először is önvédelmi mechanizmusról beszél, amit az ortodoxok visszatérítő politikája eredményezett, véleménye szerint ugyanis az ortodoxok a magyar nyelv terjesztésével és népszerűsítésével akarták visszacsábítani elvesztett híveiket. Ezen lépésre ellenreakcióként értelmezi a görög katolikus papok azon tevékenységét, miszerint ők is magyar nyelven kezdték végezni a szertartásokat, ami magyarázatot ad a fordító munkák megkezdésére is. Másodszor Grigássy nemzeti felbuzdulásról is beszél, amelyet az 1791-es pozsonyi országgyűlés váltott ki, mivel az törvénybe iktatja, hogy a magyar nyelvet ezután tanítani fogják az iskolákban. Grigássy itt is felfedezi a hatás-ellenhatás törvényét, arra hivatkozva, hogy mindezt II. József erőszakos politikája váltja ki, amely erős németesítést terjesztett a birodalom területén. Ennek következtében a magyar ajkúak oly annyira a saját nyelvüket részesítik előnyben, hogy Bacsinszky András püspök 1797-es körlevelében már azt kifogásolja, hogy lelkészeinek papi pályára készülő fiai nem tudnak ószlávul. 16 A harmadik ok Grigássy szerint, ami a magyar nyelv egyházi berkekben való terjedését előmozdította, nem más, mint a rituális féltékenység vagy irigység, mely szerint a magyar hívek irigylik a ruténokat és az oláhokat, hogy ők a saját, nemzeti nyelvükön dicsérhetik az Istent. Mindezt nagyon közelről is megtapasztalhatták a hívek, hiszen léteztek olyan városok, falvak, ahol a román és rutén közösségek egymás mellett éltek a magyarokkal Összegzés A magyar nyelv oltárra emelésének gondolata és mozgalma véleményem szerint sokkal inkább tehát ez utóbbi korszakhoz köthető, mégpedig leginkább a Ld. bővebben pl.: A magyarság és a kereszténység kapcsolatainak kezdetétől az Árpád-kori bizánci szertartású kolostori közösségek megszűnéséig. Pirigyi Is t v á n: A magyarországi görögkatolikusok története I, Nyíregyháza 1990, (Következőkben: Pirigyi, I II). Hajdúdorog történetében vizsgálva ld.: B. Pa p p Já n o s: Hajdúdorog küzdelme a magyar görög katolikus egyházmegye felállításáért, Hajdúdorog 1996, (Következőkben: B. Pa p p). 14 Nb.: valójában már Sztripszky is ír erről 1912-ben a következőképpen: Ne keresse senki sem azt, hogy ez a görög katholikus tisza-vidéki magyarság hogyan lett magyar. Árpád óta él-e folytonos magyarságában? A honfoglaló magyarság egyenes ivadéka-e ez, avagy csak elmagyarosodott másnyelvű nép-e, avagy mindakét félének keveréke? Máma, amikor a tudomány már megállapíthatja, hogy az u. n. tiszta fajiság elmélete egyszerű ábrándkép mert hiszen ezer év óta történő folytonos keverődés miatt ilyen faj a világon nincs is az ilyen keresgélés, avagy vetélkedés mind hiú dolog. (Sz t r i p s z k y: Tájékoztató, in Sz a b ó: XI.). 15 Grigássy: március 14-én kelt 71. számú körlevél. Vö.: Emlékkönyv 79.; Ra j n e r: 7. nyiran_onallo_kotet.indd /3/1 10:22:37

11 század végétől kezdődően. 17 A kiváltó okokat Grigássy Gyula találóan rendszerezi, bár az első elméletét, vagyis az ortodoxok elleni önvédelmi mechanizmusból fakadó magyarosítást, nem tartom annyira jelentős tényezőnek a kiváltó okok között, mint a nemzeti és a nemzetiségi kérdést. Igen, bátran merem a kiváltó okokat nemzeti és nemzetiségi kérdésnek nevezni, hiszen a második kiváltó ok valójában a magyar nyelv nemzeti használatát célozza meg, és a harmadik szintén a magyar nyelv szentesítésére irányul, de már nem állami, hanem egyházi vonalon, ahol viszont mindezt a különböző nemzetiségek között kellett megélni. Manapság év távlatából persze könnyű egy-egy elmúlt, vagy megoldódott problémát nemzetinek vagy akár nemzetiséginek nevezni, de abban a korban, az akkori Magyarországon nem volt túl ildomos ilyen kérdéseket feszegetni. Nem véletlen, hogy egyházi hőseinknek nem egyszer nyilvánosan ki kellett jelenteni, hogy a magyar nyelvű liturgiáért folytatott küzdelmüket nem politikai vagy nemzetiségi érdekek fűtik, hanem csakis a magyar ajkú görög katolikus hívek lelki üdvösségét szolgálják. Igen, ez ebben a formában nagyon szép elv, de ahogy Rajner Lajos némi szkepticizmussal elemzi e gondolatot, 18 úgy mindenki más fejében megfordulhat ugyanez, hiszen az egyházmegye felállítása vagy a magyar nyelv engedélyezése érdekében írt folyamodványok egyike sem hagyja ki az érvelés során, hogy a magyar hívek számban is vannak annyian, mint pl. a románok. Ha pedig a többi nemzetiség is saját nemzeti nyelvén dicsérheti Istent, így ez a jog a magyar nyelvű görög katolikusokat is megilleti. Ez utóbbi gondolatmenet kapcsán mindenképpen szükséges kihangsúlyoznunk, hogy a magyar nyelv liturgikus nyelvként való bevezetésében igenis fontos kiváltó ok volt a hívek igénye, akik ragaszkodtak ahhoz, hogy saját nyelvükön hallják és kapcsolódjanak be az istentiszteletekbe század végi fellángolások és csalódások Fellángolások és lehűtő csalódások A 19. század második felétől igen komoly mozgalom bontakozik ki Hajdúdorog központtal a magyar egyházmegye felállítása és a magyar liturgikus nyelv elfogadtatása érdekében. A 18. század végén is voltak már bizonyos próbálkozások e 17 Ennek bemutatására, különös tekintettel a liturgiafordításokra a következő fejezetben kerül sor. 18 Ra j n e r: 4. kk. 19 A magyar ajkúak valóban nem értették az ószláv nyelvet, ami jelentős probléma volt, de mindezt tetőzték azzal, hogy el is ferdítették az ószláv mondatokat. Ezzel kapcsolatban több anekdotát is lehet olvasni, amelyek közül itt csupán kettőt emelek ki: kimutattuk, hogy a keleti szertartás corresponsiones természete feltétlenül megköveteli a nép együtt müködését, s az ismét a szolgálat értését, nehogy, mint a Magyar Állam julius 5-i értékes czikkében olvassuk: a vesperálás alkalmával a «Prisedsu szolacu na zapad» (Nyugvóra szállván a nap...) helyett egész nyugodt lélekkel énekeljék: «Présed s a szent szén az apád», s a póni magyarok szláv éneklése a husvéti kilenczedik Irmosznál átalános legyen... (Pe t r u s Je n ő: A magyarság önvédelme a keleti ritusu egyház idegen nyelveinek beolvasztó hatása ellen, Debrecen 1897, XII. Következőkben: Pe t r u s). Avagy egy másik helyen szintén Petrus Jenő jegyzi meg: Ilyen volt a többek közt a Viruju = hiszegy szóval kezdődő Apostoli hitvallás, melyet a nép Vi-riju = Kiturok értelmü szóval helyettesitett, továbbá: atcza ë szëna helyett ez a magyarossa: adsza-e szénát stb. (Pe t r u s: 21.). 11 nyiran_onallo_kotet.indd /3/1 10:22:37

12 magasztos cél elérésére, de leginkább 1863-tól 20 datálható az az eseménysor, ami aztán, mintegy fél évszázad alatt a Hajdúdorogi Egyházmegye felállításához vezetett. Magát a folyamatot nem áll szándékomban részletesen ismertetni, mivel azzal több neves szerző is foglalkozott már, csupán a jelentősebb irányvonalakról és a magyar liturgikus nyelv bevezetése elé gördülő akadályokról számolok be. Az 1866-as dorogi közgyűlés 21 és az 1868-as országos kongresszus 22 következményeképpen megindul a hivatalos levelezés is a fentebbi eszmék realizálása végett. Az országos kongresszus kéréseire azonban csak 1873-ban érkezett válasz, oly módon, hogy a király létrehozott egy hajdúdorogi külhelynökséget. 23 A dorogiak, bár felterjesztéseikben a püspöki helynökség felállítását, ha nem is a legkedvezőbb, de járható útnak tartották, annak megvalósulásakor nem voltak túlságosan elégedettek, mivel ezáltal még távolabbinak tűnt az egyházmegye megalapításának lehetősége. Arról nem is beszélve, hogy helynöknek nem szeretett papjukat, Szabó Györgyöt nevezték ki 1875-ben, hanem Danilovics János kanonokot, akinek (személyétől elvonatkoztatva) nem is volt nagy joghatósága. A dorogiak tehát hamar rájöttek arra, hogy ez a helynökség nem egy jelentős előrelépés, a magyar nyelv terjesztésére pedig teljesen alkalmatlan, sőt a Szentszék felől sem fújtak kedvező szelek, 24 ezért 1881-ben elégedetlenségüknek hangot adva ismét megkezdték kérésekkel ostromolni a különböző fórumokat. Írtak a királynak, a kultuszminiszternek, a képviselőháznak. 25 Majd 1896-ban a millennium kapcsán újrakezdik a próbálkozásokat, és eljutnak egészen az Apostoli Székhez is, ban a dorogi hívek kéréseiket Popovics Bazil munkácsi püspök elé terjesztették, aki nemcsak szívesen fogadta azokat, hanem ígéretet is tett a nagy magyar kívánságok kedvező teljesítésére, közeli halála azonban megakadályozta törekvéseinek megvalósításában. Popovics Bazil munkácsi püspökhöz intézett felirat az évben. Megszólítás: Nagyméltóságu megyés püspök úr! Krisztusban szeretett lelki főpásztorunk! Incipit: A haza, melynek gyermekei vagyunk... Megtalálható: Fa r k a s La j o s: Egy nemzeti küzdelem története, Budapest 1896, (Következőkben: Fa r k a s); Pe t r u s: ; Grigássy: ; B. Pa p p: A hajdudoroghi képviselőtestület évi felirata a királyhoz. Megszólítás: Császári királyi apostoli Felség! Legkegyelmesebb Urunk! Incipit: Nem lehet egy nemzetiségét forrón szerető népre... Megtalálható: Fa r k a s: ; Pe t r u s: ; Grigássy: A hercegprimáshoz intézett felirat az évből. Megszólítás: Főmagasságu és főtisztelendő Hercegprimás úr! Krisztusban szeretett legkegyelmesebb lelki főpásztorunk! Incipit: Az igazak kiáltanak és az Ur meghallgatja őket... Megtalálható: Fa r k a s: ; Grigássy: ; B. Pa p p: A magyarországi magyarajku görög katholikusok egyetemes országos ülésének jegyzőkönyve rövid kivonatban. Az év április hó 16-ikán Sz.-H-Dorog városában a magyarajku görög kath. hivek egyházközségi küldöttei és lelkészei a gyűlés tanácskozásának vezetésére Farkas Lajos főhadnagyot választják meg. Megtalálható: Fa r k a s: ; Grigássy: Pe t r u s: 77. A külhelynökség történetére vonatkozóan ld.: Ja n k a Gy ö r g y: A Hajdúdorogi Külhelynökség története, in Iva n c s ó Is t v á n (szerk.): Liturgikus örökségünk I. Az első magyar nyomtatott Liturgikon megjelenésének 120. évfordulójára április 18-án rendezett szimpozion anyaga, Nyíregyháza 2002, XIII. Leó pápa Pászthélyi János munkácsi püspöknek írt rendelkezésében betiltja a magyar nyelv liturigkus használatát, amit az március között tartott egyházmegyei gyűlés el is fogadott és felvette a fegyelmi szabályai közé. Vö.: Pe t r u s: Pe t r u s: ; 12 nyiran_onallo_kotet.indd /3/1 10:22:37

13 kérvén, hogy engedélyezzék a magyar nyelv liturgikus használatát. Sőt ugyanebben az évben Budapesten magyar nyelvű Szent Liturgiát is végeztek. 26 E két esemény olyannyira felkavarta a kedélyeket, hogy szeptember 2-án a Hitterjesztés Kongregációja megtiltotta a magyar nyelv liturgikus használatát. A Rómából érkező hír Petrus átiratában ekképpen szól: Kelt Rómában szept. 26. Congregatio de propaganda fide. Protokoll Betiltatott a magyar Ritus, a további fordítások, és az eddig nyomtatásban megjelent ritualis könyvek megsemmisitése rendeltetett el. A püspök felelősségre vonatott a pápa rendeletére. Ledochowszky elnök. 27 Ugyanezen bíboros szeptember 26-i keltezéssel értesítette Vályi János eperjesi püspököt a dekrétumról, mely szerint Róma mind a magyar nyelv liturgikus használatát, mind a liturgikus könyvek magyar nyelvre történő átültetését megengedhetetlennek tartotta, és tudomására hozza, hogy az elutasító választ XIII. Leó pápa is jóváhagyta. 28 Majd a bíboros tovább folytatja a püspökhöz intézett intelmeit: a fennebbi rezolucziókat a legnagyobb gondossággal és pontossággal kösse papjai szivére, a tudomására jövő visszaéléseket irtsa ki, a könyvek leforditását tiltsa meg, a kinyomottakat semmisittesse meg; ha találkoznak megyéjében papok, kik ilyen könyveket használnak, vakmerőségüket fékezze meg, hogy csakis az egyháztól elismert szláv idiomban végezzék a liturgiát. Adja azt is tudtul papjainak, hogy ha ez intelemnek foganatja nem volna, a Congregatio további eljárást fog ellenökbe érvényesiteni. Egyúttal elvárja a püspök idevágó válaszát. Ezen leiratát a Propag. Fide Congregationak az eperjesi püspök az október 3-án tartott szentszéki ülésben tárgyaltatta s papjaival körlevélben tudatta. 29 Kemény szavak ezek. A rendelkezés hangneme olyan kíméletlen, hogy akár egy eretnekség megszüntetését is előírhatta volna. Nincs szó természetesen eretnekségről, de a Vatikán egyértelműen nem nézte jó szemmel a nemzeti nyelv bevezetését az istentiszteletekbe. A szigorú felszólítás mégsem ijesztette meg túlságosan az elkötelezett görög katolikusokat, és annak dacára már a következő évben ismét próbálkoztak Rómában, hogy elérjék rég óhajtott céljukat. Ezen alkalommal a román görög katolikusokat hozták fel példaként, akik nemzeti nyelvükön végzik szertartásaikat, de kérésüket 1897 februárjában negatívan bírálták el. Ugyanezen év szeptemberében is volt még egy hasonló kísérlet, amelyre ugyancsak elutasító választ kaptak. 30 Nagy volt az elkeseredés, különösen a háromszoros elutasítás miatt, ami viszont nem talált igazán komoly meghallgatásra, és nem egy egyházközségben továbbra is magyar nyelven végezték az istentiszteleteket A fő probléma az volt, hogy a magyar nyelvű Szent Liturgia hangja egészen Rómáig eljutott, amelyre reagált is Ledochowszky bíboros, vö.: Pe t r u s: Pe t r u s: 174. E rendelet a mily megdöbbentő, leverő volt, ép oly hihetetlen, megfoghatatlannak látszott. Azok a magyar liturgikus forditások, azok a könyvek, melyekre a magyar kormány annyi ezret áldozott, hogy hihetetlennek tünt fel többek előtt, megsemmisithetők?!! Hogy lehetne az istenházából kitiltani egy közel félszázad óta oltáron gyakorlott, hangoztatott nyelvet, még ha az nem a magyar nemzeté volna is, mely nemzet épen ez évben üli ezredéves fennállásának, dicsőségteljes multjának ünnepét?! Hogy lehet a püspököt felelőségre vonni azért, mert magyar, mert megtüri, megengedi, hogy a nemzettest, a vérbeli magyar, nyelvén imádja istenét... (Pe t r u s: ). 28 Vö.: Pe t r u s: Pe t r u s: Pirigyi: II, ; B. Pa p p: 64., 99.; Bo t l i k Jó z s e f: Hármas kereszt alatt. Görög katolikusok Kárpátalján az ungvári uniótól napjainkig ( ), (Következőkben: Bo t l i k). 31 Nyíregyházán pl. már 1900-tól magyar nyelven végezték a liturgiát. Vö.: Bo t l i k: ; 13 nyiran_onallo_kotet.indd /3/1 10:22:37

14 A nagy csalódás ellenére görög katolikus elődeink nem adták fel a küzdelmet az egyházmegye felállításáért sem, továbbfolytatták szervező tevékenységüket, és a Szent Évben (1900-ban) nagyszabású zarándoklatot szerveztek Rómába, amint már fentebb is említettem, melynek eseményei, okiratai szintén a már néven nevezett Emlékkönyvben kerültek megörökítésre Eredmények A magyar egyházmegyéért és liturgikus nyelvért folytatott küzdelemben a fellángolásokat lehűtő csalódások, a nagy esélyeket kudarcok követték, de egy kis remény mindig felcsillant, ami elég volt ahhoz, hogy őseink tovább vigyék a megvalósítás felé kitűzött céljaikat. Ha a 19. század végére, a 20. század elejére visszaugranánk, és csak az említett eseményeket néznénk, bizony lenne okunk a csüggedésre: sem egyházmegye, sem magyar liturgikus nyelv, helyette egy leszűkített joghatóságokkal rendelkező külhelynökség, és a magyar nyelv folyamatos betiltása Róma részéről. Mégis, van-e valami eredménye ennek az erőt próbáló küzdelemnek, vagy csupán szélmalomharc az egész? A feltett kérdésre a válasz mégis pozitív: igen, van eredmény, hiszen Danilovics külhelynök, akit a dorogiak kezdetben nem nagy bizalommal fogadtak, nagyon fontosnak tartja a liturgikus könyvek magyar nyelvre való lefordítását, s ennek, sőt kiadásuk érdekében meg is tesz minden tőle telhetőt. De szóljanak erről a források. A munkácsi és eperjesi egyházmegyék főhatóságai a mult század második felében b. e. Danilovics János hajdudorogi püspöki külhelynök elnöklete alatt egy kilenc tagból álló bizottságot alakítottak avégből, hogy szertartási könyveinket magyarra fordítsa. 32 A bizottság 1879-ben elkészítette, s április havában Debreczenben kinyomatta «Aranyszájú Szent János Liturgiája» fordítását. Később, 1890-ben Nagy Szent Vazul s az előszenteltek liturgiáinak magyar szövegét a többi nyilvános isteni tiszteletekkel kiegészítve rendezte sajtó alá. E könyvek segítettek fenntartani s fejleszteni több mint félszázadon át a kétszázezernyi görög katolikus magyarság hitéletét. 33 Ez utóbbi mondat igen nagy jelentőségű, mert abban a nehéz korszakban, amikor már valóban megfáradtak, s kicsit megtörtek a hívek, akkor olyan komoly liturgikus könyvek jelennek meg, amelyekből magyarul lehet végezni a szertartásokat (itt csak a legfontosabbakat említettük). Van tehát, ami fenntartsa a kétszázezernyi görög katolikus magyarság hitéletét, amire szükség is van, mivel 1910-ben még egy leirat érkezett a Hitterjesztés Kongregációjából, amelyben a budapesti Budapesten a mai Rózsák-terén alapítástól kezdve (1905.) szintén hasonló volt a helyzet. Vö.: Bo t l i k: A fordító bizottság tagjairól, eredményeiről és tevékenységéről ld. bővebben: Iva n c s ó Is t v á n: Az 1879-es hajdúdorogi liturgikus fordító bizottság és tevékenysége, Nyíregyháza 1999, Athanasiana füzetek A görög szertartásu katholikus egyház Szent és Isteni Liturgiája. A legszentebb áldozat bemutatását megelőző imákkal s isteni tiszteletekkel kiegészítve, Nyíregyháza, 1920, 309. (Következőkben: Liturgikon). 14 nyiran_onallo_kotet.indd /3/1 10:22:37

15 templomban betiltja a magyar liturgiavégzést. 34 Ez volt az a fordulópont, amikor belátták, hogy az egyházmegye és a magyar liturgikus nyelv bevezetése egyszerre nem megy, így előtérbe helyezték az egyházmegye ügyét. 35 A hitélet mellett meg kell említenünk a kulturális élet fellendülését is június 20-án megalakul a Görög Szertartású Katolikus Magyarok Országos Szövetsége, vezetője Szabó Jenő nyugdíjas miniszteri tanácsos. Megindulnak a görög katolikus újságok is: 1900-tól ungvári kiadásban megjelenik a Kelet, amely mellett meg kell említenünk egy másik, kisebb nagyobb megszakításokkal és átalakulásokkal máig terjesztett lapot, a Görögkatolikus Szemlét december 3-án Szabó Jenő vezetésével megalakul a Magyar Görögkatolikusok Egyesülete, amely ban magyar nyelvű folyóiratot indít Görögkatolikus Hírlap címmel. 36 Mindezek a kezdeményezések egyértelműen a mozgalom lelki és kulturális pozitív irányvonalát konstatálják. Ezek alapján már nyugodt szívvel ki lehet jelenteni az 1900-as évek elején, hogy a főcélok még távolinak tűnnek, de van fejlődés, és a megvalósítás felé jó úton haladnak A Hajdúdorogi Egyházmegye megalapítása A hosszú kálváriút ahogyan Szabó Jenő fogalmazott 1912-ben ért véget, amikor Ferenc József megalapította a Hajdúdorogi Egyházmegyét. Ezzel az egyik zászló küldetése beteljesedett, ahogy azt már fentebb is említettem. A másik zászló küldetése még mindig homályba vesző, mivel a magyar liturgikus nyelv használatáról a Christifideles graeci kezdetű bulla ezt írja: Ad linguam liturgicam huius novae erectae dioecesis quod attinet, praecipimus ut sit graeca antiqua, vernacula vero in functionibus tantum extraliturgicis toleretur eodemque modo quo in ecclesiis latini ritus iuxta Sanctae Sedis decreta illa uti fas est. Quo vero memoratae novae dioecesis sacerdotibus tempus suppetat antiquae linguae graecae addiscendae, tribus tantum annis decretam huius dioecesis erectionem proxime sequentibus in singulis paroeciis ea lingua liturgica uti poterunt, quae hucusque usitata est, vetita prorsus hungarica lingua, quam, quum non sit liturgica, in sacra Liturgia nunquam adhibere licet. 37 A görög nyelv bevezetésének kötelező mivoltát Rafael laodiceai érsek, apostoli nuncius november 17-én a következőképpen hozta az újonnan megalapított Hajdúdorogi Egyházmegye papjainak tudomására: Nem kezdődik meg azonnal, hogy ugy mondjam, az uj irányzat, mert, mint jól tudjátok, három évig megengedtetik minden parochián ama liturgikus nyelv használata, melyet eddig használni szoktak, kizárva mindig a magyar nyelv használatát, melyet a liturgikus cselekményekben soha sem lesz szabad használni. Eme három 34 Pirigyi:II, Vö.: Pirigyi: II, 105.; Bo t l i k: 173., B. Papp János viszont a fordulatot Szabó Jenő június 30-i felsőházi beszédéhez köti, vö.: B. Pa p p: Pirigyi: II, ; Bo t l i k: AAS Annus IV, (1912) 12, ; Grigássy: 137.; Ti m k ó Im r e (szerk.): A Hajdúdorogi Bizánci Katolikus Egyházmegye Jubileumi Emlékkönyve , Nyíregyháza 1987, nyiran_onallo_kotet.indd /3/1 10:22:37

16 év elteltével a liturgikus cselekményekben a klasszikus görög nyelv fog használtatni, mely, mint tudjátok, a ti tiszteletreméltó szertartástok első nyelve volt. Ezt a nyelvet, ha már nem ösmernétek, ez idő alatt Isten segitségével tanuljátok meg és nem kételkedünk, hogy gondotok lesz arra is, hogy a liturgikus ténykedésekben feleleteikkel résztvevő laikusok azt legalább olvasni megtanulják. A nép nyelve a liturgián kivüli ténykedésekben, mint azelőtt, ugy ezentul is megengedtetik és még inkább a privát könyörgésekben, a szentbeszédekben és a nép tanitásában, mely szentbeszéd és tanitás azon a nyelven végzendő, melyet mindnyájan használnak, sőt különböző nyelveken is, ha egyesek a többi közül nem értené. 38 A magyarországi görög katolikusok nem rendelkeztek azonban görög nyelvű liturgikus könyvekkel, amelyek beszerzése igen komoly gondot jelentett a magyar ajkú papság számára, nem is beszélve a görög nyelv fentebb előírt kötelező elsajátításáról. A három év sajnos nem sok mindenre volt elég, így 1915-ben Miklósy István püspöknek kénytelen-kelletlen nem volt más választása, mint a Szentatyához fordulni. 3141/1915. szám alatt kelt levelében arra kéri a pápát, hogy a görög nyelv bevezetésének kötelező dátumát január 1-jére helyezze át. A válasz a Bécsi Apostoli Nunciatúrán keresztül érkezik, igaz csak szeptember 30-án (5416/1916. szám alatt), amelyben viszont Róma egyértelműen elutasítja a kérést, és a görög nyelv bevezetésére szólítja fel az immár negyedik évét is betöltő egyházmegyét Utórezgések Az 1920-as Liturgikon Az egyházmegye a római felszólításnak bizonyos mértékben eleget téve, csakis 1920-ban tud valami újat felmutatni, mégpedig az új Liturgikon kiadásával, amelyben az Aranyszájú Szent Jánosnak és a Nagy Szent Bazilnak tulajdonított Szent és Isteni Liturgiákban az anafora szövege (ha nem is egészében) görög nyelven jelenik meg. 39 Erre a kiadásra nemcsak a felszólítások foganatosítása miatt volt szükség, hanem amint a Liturgikon emlékeztetőjéből megtudjuk, a korábbi kiadások már el is fogytak. A sajtó alá rendezés munkáját a püspöki iroda vállalta magára. Az előbbi fordításokat az eredeti görög szöveg figyelembevételével, csakis a legszükségesebb javitásokra szoritkozva átdolgoztuk, a szent liturgiával kapcsolatos szertartásokkal, imákkal s énekekkel kibővítettük és az eddigi két külön kötetet egybefoglaltuk. Az egyházmegye főpásztora, Miklósy István püspök úr Őméltósága a ft. Káptalan közrevonásával a revízió munkáját személyesen vezette, sz. jóváhagyó intézkedésével 40 a mű kinyomtatását engedélyezte s a technikai kivitelt 38 Grigássy: Aranyszájú Liturgiában: Liturgikon (páros oldalak); Bazil Liturgiában: Liturgikon (páros oldalak). 40 Az 1920-as Liturgikon jóváhagyása: Melles Géza püspöki irodaigazgató és Szemerszky János püspöki iktató aláírásával készült a következő levél (GKPL 1235/1920): Méltóságos és Főtisztelendő 16 nyiran_onallo_kotet.indd /3/1 10:22:37

17 irányította. Ebbe az uj kiadásba a szent liturgiák kánoni részét görög szöveggel is befoglaltuk, hogy a lelkészkedő papságnak addig is, amig Rómából megfelelő számú liturgikont hozathatunk, módjában álljon a szt. liturgia leglényegesebb részét egyházunk őseredeti nyelvén végezni Róma utolsó próbálkozásai Róma belátta, hogy a görög liturgikus nyelv bevezetése szinte lehetetlen a magyarországi görög katolikus közösségekben, ezért politikát vált, és az ószláv nyelvet igyekszik előnyben részesíteni a göröggel szemben, amire 1922-ben, majd 1938-ban is sor kerül még. Először Miklósy István püspöknél, másodszor Luttor Ferencnél, a Vatikáni Nagykövetség kánonjogi tanácsosánál, ám a megkérdezettek mindketten a görög liturgikus nyelv mellett tették le voksukat. 42 Figyelemre méltó a fentebb említett két időpont közötti, egészen pontosan 1932-ből származó beszámoló, amelyet a keleti katolikusok statisztikai adatait és rövid történetét összefoglaló vatikáni kiadású kötetben találunk. A magyarok címszó alatti részből csupán a liturgikus nyelvről szóló, tömör, lényegre törő ismertetőt idézem: A Christifideles bulla elrendelte a liturgiában a görög nyelv használatát, a magyar nyelvét pedig csak úgy, mint a római ritus extraliturgikus funkcióinál, engedte meg. Három évi időtartamot adott a papságnak a nyelvváltozás keresztülvitelére. Az ujítás azonban nem valósulhatott meg, részben, mert a görög nyelv nem eléggé ismert, részben mert szükségképen el kellett volna fogadtatni a reuchlianus, azaz keleti kiejtést, az erasmianus, azaz ó-kiejtés helyett, mely egyedül ismeretes Magyarországon, részben mert a görögöknél használt éneklés, ámbár az is ugyanazon byzantin forrásból ered, mint amely a szláv, román és így a magyar egyházaknál is használatban van ma kissé eltérő és azonkívül középkori hangjegyrendszere van, mely különösen nehéz azoknak, kik ifjú korukban nem szereztek benne gyakorlatot. Ezenkívül helytelen lett volna megkísérelni, hogy megfosszák a népet a liturgikus imádságokra való karbani felelés szokásától, lehetetlen volt rászoktatni őket arra, hogy ezt egy előttük teljesen ismeretlen és a magyar nyelvtől nagyon elütő hangzásu nyelven tegyék. A hajdudorogi Ordinariusnak jóváhagyásával 1920-ban Nyiregyházán nyomatott egy Liturgikon (missale), amelyben Chrysostomus Szent János és Szent Vazul két Liturgiájának Anaforája és Canonja a magyar szöveggel átellenben görög nyelven is kinyomattatott, anélkül azonban, hogy ezért használatba került volna. A liturgikus könyveknek le nem fordított része helyett ma is az ószláv szöveget használják, melyet a kántorok úgy olvasnak, ahogy tudnak. 43 Püspök Úr, Kegyes Atyánk! Magas szóbeli intézkedése Méltóságodnak a szent liturgiai szöveg átjavításakor adott útbaigazításai szerint, a szentmisét megelőző összes szertartásokat is átjavítottuk s a szükséges pótlásokat megtettük. A nyomdamunka megkezdése érdekében mély tisztelettel kérjük Méltóságodat, kegyeskedjék a mű javított és bővített kiadását magánhasználatra jóváhagyni és ennek kinyomását engedélyezni. Szentelő jobbját csókolva vagyunk Nyíregyházán, augusztus hó 20-án Krisztusban engedelmes fiai... A püspöki válasz csupán indorzában olvasható: Jóváhagyatik s kinyomtatásra engedélyeztetik. aug Nyiregyháza, Karácsony hava. Melles N. Géza kanonok, püspöki irodaigazgató. Vö.: Liturgikon Vö.: Pirigyi: II, Statistica con cenni storici della Gerarchia e dei Fedeli di rito Orientale, Vatikán 1932, A fordítást Szántay-Szémán István készítette, ld.: Id e m: A görög ritus liturgikus könyvei s magyar nyelvre való 17 nyiran_onallo_kotet.indd /3/1 10:22:37

18 A beszámoló alapján kijelenthetjük, hogy a Vatikán politikája megenyhült, az 1930-as években már nem annyira elutasító a magyar nyelvet illetően, mint a 19. század végén, vagy a 20. század elején. Az idézet utolsó előtti mondatának a zárlata anélkül azonban, hogy ezért használatba került volna, mármint a görög nyelv az anaforában pedig egyenesen arra enged következtetni, hogy feladták a magyarok elleni harcot, belátták, nincs értelme erőltetni a különféle idegen nyelveket, ezért hadd végezzék akár a saját nemzeti nyelvükön is a liturgiát. A fentebb említett 1938-as megkeresés (a görög helyett az ószláv nyelv bevezetésével) viszont nem egészen erre enged következtetni. Ennek az lehet az oka, hogy a beszámoló elkészítésére a magyar püspököt, Miklósy Istvánt kérhették fel (ahogyan az ma is szokott lenni), aki ezt a feladatot kiadta egy olaszul tudó történész papjának, aki túl buzgó módon tárta fel az igazságot. Ha ez a feltételezésem meg is állja a helyét, még akkor is rejtély marad számomra, hogy ez a szöveg miként mehetett át a vatikáni cenzúrán. Az elkövetkező három évtized egyébként nem arról tanúskodik, hogy minden rendben a Vatikán részéről, vagyis, hogy nyugodtan lehet végezni a liturgiát magyar nyelven, akár az anaforát is, hisz akkor nem lett volna szükség arra, hogy Dudás püspök 1954-es Szent Liturgiára vonatkozó általános rendelkezéseiben 44 az anaforában a görög szövegeket is feltüntesse, 45 helyesebben kötelezően előírja papjai számára A magyar nyelv hivatalosan is az oltárra kerül A Vatikáni Zsinat előtti, fentebb is említett három évtized nem volt egyszerű Magyarországon sem az egyház számára, bár általánosan elfogadott, hogy kisebb volt a politikai elnyomás, mint a környező országokban, de mégis... Persze, mindenütt vannak problémák, de Magyarországon még a nemzeti nyelv használata is gondot okoz, ami még mindig nem engedélyezett, holott az első magyar nyelvű liturgiafordítás lassan 200 éves is lesz nyugodtan gondolkozhattak így a görög katolikus magyarok, amikor végre valahára elérkezett a Vatikáni Zsinat. Igaz, még annak is meg kellett várni a végét, hogy a magyar nyelv hivatalosan is az oltárra kerülhessen, amikor is Dudás Miklós püspök november 19-én a Szent Péter-bazilikában teljesen magyar nyelven végezte a Szent Liturgiát, mégpedig a zsinaton jelenlévő egyházi vezetők jelenlétében. Magyarországra hazaérve e jelentős eseményről nagy örömmel számol be Nyíregyházán december 21-én, majd a rá következő napon Miskolcon, de élményét körlevélben is megosztotta papjaival, sőt ezáltal ránk is hagyományozta. A körlevélben külön kiemeli, hogy... véget ért a magyar liturgiáért századokon át folytatott munkánk és küzdelmünk kálváriaútja. Most teljesült be az, amire őseink századok óta vágyakoztak, most érlelődött be az ő és a mi átültetésük in Keleti Egyház V. évfolyam 2 3. sz. (1938) Du d á s Mi k l ó s: Szertartási utasítások Aranyszájú Szent János liturgiájának ünnepélyes bemutatásához, in Iva n c s ó Is t v á n: A magyar görögkatolikusság körlevélben közölt liturgikus rendelkezéseinek forrásgyűjteménye, Nyíregyháza 1998, Ibidem, nyiran_onallo_kotet.indd /3/1 10:22:37

19 reményeink legszebb gyümölcse. 46 Az örvendetes szavakat követően a papság a Szent Liturgiát teljes mértékben magyar nyelven végzi /VII. számú körlevél, ld.: Iva n c s ó Is t v á n: A magyar görögkatolikusság körlevélben közölt liturgikus rendelkezéseinek forrásgyűjteménye, Nyíregyháza 1998, Valójában a II. Vatikáni Zsinat alkalmával sem kaptak a magyar görög katolikusok külön engedélyt a nemzeti nyelv használatára, mivel az Orientalium Ecclesiarum dekrétum 23. pontja kimondja ugyan, hogy egy-egy részegyház legfőbb vezetője a főpásztori tanácsával dönthet a nyelv használatáról a liturgia szent cselekményeiben, de jelentést kell küldenie az Apostoli Széknek, hogy az jóváhagyja a szövegek anyanyelvű fordításait. Ez nem történt meg 1965-ben, sőt, azóta sem, mégis e fenti eseménytől datáljuk a magyar nyelv hivatalos bevezetését a Szent Liturgiába. A zsinat hatástörténete beleértve a Sacrosanctum Concilium kezdetű liturgikus konstitúció idevágó pontjait is (36., 39., 54., 63., 76., 78., 101.) egy külön tanulmányt érdemel, melynek jelen tanulmányban már nem tudunk keretet biztosítani. 19 nyiran_onallo_kotet.indd /3/1 10:22:37

20 A Szent Atanáz Görög Katolikus Hittudományi Főiskola Könyvtárában őrzött liturgia-fordítás címlapja 20 nyiran_onallo_kotet.indd /3/1 10:22:38

RENDELKEZÉS A SZENT LITURGIA KÖZÖS VÉGZÉSÉRŐL

RENDELKEZÉS A SZENT LITURGIA KÖZÖS VÉGZÉSÉRŐL RENDELKEZÉS A SZENT LITURGIA KÖZÖS VÉGZÉSÉRŐL 1. Általános alapelvek 1.1. Bevezetés A Keleti Egyházak Kánonjai Kódexének 700. kánonjának 2. -a ajánlja a püspökkel vagy egy másik pappal való koncelebrációt

Részletesebben

Nikolaus Nilles és a magyar nyelvű görög katolikus liturgia ügye *

Nikolaus Nilles és a magyar nyelvű görög katolikus liturgia ügye * Nikolaus Nilles és a magyar nyelvű görög katolikus liturgia ügye * Véghseő Tamás A Vatikáni Titkos Levéltár tekintélyes mennyiségű iratanyagot őriz a magyar görög katolikusoknak a magyar nyelvű liturgiáért

Részletesebben

A liturgikus nyelv és Makó A MAGYAR LITURGIKUS NYELV ÉS A MAKÓI GÖRÖG KATOLIKUSOK

A liturgikus nyelv és Makó A MAGYAR LITURGIKUS NYELV ÉS A MAKÓI GÖRÖG KATOLIKUSOK A liturgikus nyelv és Makó Janka György A MAGYAR LITURGIKUS NYELV ÉS A MAKÓI GÖRÖG KATOLIKUSOK Ha egyház és politika viszonyát vizsgáljuk a XIX. században, akkor ez a magyar görög katolikus egyház sorsában

Részletesebben

Általános Iskola Hajdúdorog Petőfi tér 1.

Általános Iskola Hajdúdorog Petőfi tér 1. SZENT BAZIL OKTATÁSI KÖZPONT HAJDÚDOROG Ady E. u. 23-27. Általános Iskola Hajdúdorog Petőfi tér 1. LELKIPÁSZTORI PROGRAM 2009/2010 Munkaterv a tanévre: Augusztus 24-25. 9.oo - Pedagógusok lelkigyakorlata

Részletesebben

Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága 1388 Budapest Pf. 82.

Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága 1388 Budapest Pf. 82. Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága 1388 Budapest Pf. 82. Tisztelt Kuratórium! Tárgy: A 7. Con Spirito Egyházzenei Fesztivál megrendezésére szakmai beszámoló Pályázati azonosító: 3707/12072 A Filharmónia

Részletesebben

A MISE MENETE (TÁBLÁZAT) BEVEZETÉS Kezdőének, bevonulás

A MISE MENETE (TÁBLÁZAT) BEVEZETÉS Kezdőének, bevonulás A MISE MENETE (TÁBLÁZAT) BEVEZETÉS Kezdőének, bevonulás Csengő Térdhajtás Oltárcsók Keresztvetés, köszöntés (szándék) Bűnbánat Kyrie Főkönyörgés IGE LITURGIÁJA Olvasmány Zsoltár (Graduale, psalmus responsoricus)

Részletesebben

Az Országgyűlés...12012 (...) OGY határozata

Az Országgyűlés...12012 (...) OGY határozata {remegiysz km : I S9 0 11 Érkezett : 2012 FFFR 1 4. Az Országgyűlés...12012 (...) OGY határozata a Máriapócsi Kegyhelyről és a magyar görögkatolikus közösség társadalomba n betöltött szerepér ől Magyarország

Részletesebben

Révkomárom után. Európai utas OTTHON LENNI

Révkomárom után. Európai utas OTTHON LENNI OTTHON LENNI Révkomárom után Pomogáts Bélával, az Anyanyelvi Konferencia elnökével, Sárközy Péter római, Péntek János kolozsvári és Bányai János újvidéki egyetemi tanárral, valamint Göncz Lászlóval, a

Részletesebben

MEGBÉKÉLÉS EGÉSZSÉG REMÉNYSÉG A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ CIGÁNYOK KÖZÖTTI SZOLGÁLATÁNAK KONCEPCIÓJA

MEGBÉKÉLÉS EGÉSZSÉG REMÉNYSÉG A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ CIGÁNYOK KÖZÖTTI SZOLGÁLATÁNAK KONCEPCIÓJA MEGBÉKÉLÉS EGÉSZSÉG REMÉNYSÉG A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ CIGÁNYOK KÖZÖTTI SZOLGÁLATÁNAK KONCEPCIÓJA I. Küldetés Misszió A Magyarországi Református Egyház küldetése, hogy a Szentlélek által Isten

Részletesebben

A hit átadása a mûvészet segítségével

A hit átadása a mûvészet segítségével HAMILTON REED ARMSTRONG A hit átadása a mûvészet segítségével Már a kereszténység kezdeteitôl fogva a római katakombák legkorábbi temetkezési helyein a hit megjelenítését és átadását célzó képek széles

Részletesebben

GÉFIN GYULA EMLÉKVERSENY FELADATLAP 1.

GÉFIN GYULA EMLÉKVERSENY FELADATLAP 1. GÉFIN GYULA EMLÉKVERSENY 2013-2014. FELADATLAP 1. 1 Kedves Diákok, kedves Kollégák! A Géfin Gyula emlékverseny három feladatlapja három, némileg eltérő tematika köré fog csoportosulni. A köztük lévő kapcsolatot

Részletesebben

Karácsony és új élet (Gyülekezeti előadás)

Karácsony és új élet (Gyülekezeti előadás) 138 Karácsony és új élet (Gyülekezeti előadás) A most következő előadásban két kérdésre keresem a választ. 1. A múltra nézve: Hogyan kezdte ünnepelni a keresztyénség karácsonykor Jézus Krisztus születését?

Részletesebben

Kulturális Javak Bizottsága

Kulturális Javak Bizottsága Kulturális Javak Bizottsága 2007. szeptember 12-i ülés Az ülés napirendje 1. Franz Schrotzberg (1811-1889): Ismeretlen nő (Mária Lujza) képmása, 1846, (Olaj, vászon, 127 cm x 94,5 cm, Védési száma: 63/94.

Részletesebben

SZÓTÁRAK ÉS HASZNÁLÓIK

SZÓTÁRAK ÉS HASZNÁLÓIK SZÓTÁRAK ÉS HASZNÁLÓIK LEXIKOGRÁFIAI FÜZETEK 2. Szerkesztőbizottság BÁRDOSI VILMOS, FÁBIÁN ZSUZSANNA, GERSTNER KÁROLY, HESSKY REGINA, MAGAY TAMÁS (a szerkesztőbizottság vezetője), PRÓSZÉKY GÁBOR Tudományos

Részletesebben

Janka György: A hajdúdorogi külhelynökség története

Janka György: A hajdúdorogi külhelynökség története Janka György: A hajdúdorogi külhelynökség története A hajdúdorogi vikariátus szervezésének gondolata először 1866. május 6-án Hajdúdorogon tartott közgyűlésen fogalmazódott meg, melyről a dorogi görög

Részletesebben

A szláv írásbeliség kialakulása. Lőrinczné dr. Bencze Edit

A szláv írásbeliség kialakulása. Lőrinczné dr. Bencze Edit A szláv írásbeliség kialakulása Lőrinczné dr. Bencze Edit A szláv írásbeliség kezdetei A szláv nyelv első írásos emlékei:? szláv rúnák (rovásírás)? óbolgár rúnák A szó és írás szakrális és mágikus jellege

Részletesebben

AZ ESZTERGOMI ZÁSZLÓ L. BALOGH BÉNI PERAGOVICS FERENC. polgármesterének iratai (V-2-a), ad 14.993/1943. ikt. sz.

AZ ESZTERGOMI ZÁSZLÓ L. BALOGH BÉNI PERAGOVICS FERENC. polgármesterének iratai (V-2-a), ad 14.993/1943. ikt. sz. L. BALOGH BÉNI PERAGOVICS FERENC AZ ESZTERGOMI ZÁSZLÓ Levéltári rendezés során nemegyszer kerülnek elő a kutatók által még fel nem tárt iratcsomók, amelyek váratlanul új megvilágításba helyezhetik a történelmi

Részletesebben

A II. Vatikáni zsinat aktualitása a ma egyházában

A II. Vatikáni zsinat aktualitása a ma egyházában A II. Vatikáni zsinat aktualitása a ma egyházában Lukács László Piarista húsvét, Kecskemét, 2013. márc. 30. II. János Pál: Az egyház iránytűje a 3. évezredre Mára a zsinat eseménye: történelem: 50 éve

Részletesebben

Bírói számadás, emlékirat, egyházlátogatási jegyzőkönyv a Tolna Megyei Levéltár legújabb kiadványa

Bírói számadás, emlékirat, egyházlátogatási jegyzőkönyv a Tolna Megyei Levéltár legújabb kiadványa Bírói számadás, emlékirat, egyházlátogatási jegyzőkönyv a Tolna Megyei Levéltár legújabb kiadványa 2014-ben a Tolna Megyei Levéltári Füzetek 14. kötete látott napvilágot Tanulmányok Bírói számadás, emlékirat,

Részletesebben

Az egyenlő bánásmódról szóló törvény kimentési rendszere a közösségi jog elveinek tükrében. dr. Kádár András Kristóf ügyvéd, Magyar Helsinki Bizottság

Az egyenlő bánásmódról szóló törvény kimentési rendszere a közösségi jog elveinek tükrében. dr. Kádár András Kristóf ügyvéd, Magyar Helsinki Bizottság Az egyenlő bánásmódról szóló törvény kimentési rendszere a közösségi jog elveinek tükrében dr. Kádár András Kristóf ügyvéd, Magyar Helsinki Bizottság Az irányelvek és átültetésük A közösségi jog egyik

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A

A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babeş-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Római Katolikus Teológia 1.3 Intézet Római Katolikus Didaktika Teológia 1.4 Szakterület

Részletesebben

Nemes György Nemes Rita Gıcze Iván: Egyháztörténelem

Nemes György Nemes Rita Gıcze Iván: Egyháztörténelem Nemes György Nemes Rita Gıcze Iván: Egyháztörténelem Hittankönyv a középiskolák 10. osztálya számára TARTALOMJEGYZÉK Elıszó 01. Az egyháztörténelem fogalma A források típusai A történelem segédtudományai

Részletesebben

k é r e m az Ön fellépését a Kormánynál: a Magyar Köztársaság ügyészségéről szóló 1972. évi V. törvény [Ütv.] 3. (1) b) alapján;

k é r e m az Ön fellépését a Kormánynál: a Magyar Köztársaság ügyészségéről szóló 1972. évi V. törvény [Ütv.] 3. (1) b) alapján; Dr. Polt Péter úr, a Magyar Köztársaság legfőbb ügyésze részére Legfőbb Ügyészség B u d a p e s t 1155 Markó u. 16. Fax: 269 2862 Tisztelt Legfőbb Ügyész ú r! Alulírott dr. Jánossy András magánszemélyként

Részletesebben

TARTALOM I. FEJEZET: A VÁROS CÍMERÉNEK ÉS ZÁSZLÓJÁNAK LEÍRÁSA. 2 II. FEJEZET: A CÍMER HASZNÁLATÁNAK FELTÉTELEI. 2 III. 4 IV. 4 ZÁRADÉK.

TARTALOM I. FEJEZET: A VÁROS CÍMERÉNEK ÉS ZÁSZLÓJÁNAK LEÍRÁSA. 2 II. FEJEZET: A CÍMER HASZNÁLATÁNAK FELTÉTELEI. 2 III. 4 IV. 4 ZÁRADÉK. TARTALOM I. FEJEZET: A VÁROS CÍMERÉNEK ÉS ZÁSZLÓJÁNAK LEÍRÁSA... 2 II. FEJEZET: A CÍMER HASZNÁLATÁNAK FELTÉTELEI... 2 III. FEJEZET: A ZÁSZLÓ HASZNÁLATÁNAK FELTÉTELEI... 4 IV. FEJEZET: VEGYES RENDELKEZÉSEK...

Részletesebben

Mindszenty József bíboros engedelmességének kérdése

Mindszenty József bíboros engedelmességének kérdése Mindszenty József bíboros engedelmességének kérdése [ Orvos Levente 2012 orvosl.hu] Mindszenty József mai megítélésének két sarkalatos pontja is van. Egyrészt az ő állítólagos engedetlensége, másrészt

Részletesebben

Züricki Magyar Történelmi Egyesület Ungarisck Historiscker Vérein Zűriek MAGYAR TÖRTÉNELEM. Tízezer év ezer oldalról. SUB Göttingen 215 862 066

Züricki Magyar Történelmi Egyesület Ungarisck Historiscker Vérein Zűriek MAGYAR TÖRTÉNELEM. Tízezer év ezer oldalról. SUB Göttingen 215 862 066 Züricki Magyar Történelmi Egyesület Ungarisck Historiscker Vérein Zűriek MAGYAR TÖRTÉNELEM Tízezer év ezer oldalról SUB Göttingen 215 862 066 2003 A 5273 Oktatási segédkönyv Zűriek - Budapest 2002 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A MAGYAR SZENT KORONA

A MAGYAR SZENT KORONA NEMZET FŐTERE FÜZETEK A MAGYAR SZENT KORONA [ II ] A SZENT KORONA AZ EURÓPAI KORONÁK SORÁBAN A koronázásnak és a koronák viselésének világszerte különböző hagyományai vannak, de még Európán belül is számos

Részletesebben

2. A hitoktatás struktúrája

2. A hitoktatás struktúrája 2. A hitoktatás struktúrája II. A hitoktatás mai helyzetelemzése A Római Katolikus Egyház szervezeti felépítését - struktúráját, mint minden intézmény esetében a szervezet célja határozza meg. A cél a

Részletesebben

BERNARD CERQUIGLINI A FRANCIA NYELV SZÜLETÉSE

BERNARD CERQUIGLINI A FRANCIA NYELV SZÜLETÉSE BERNARD CERQUIGLINI A FRANCIA NYELV SZÜLETÉSE Cet ouvrage, publié dans le cadre du Programme de Participation à la Publication (P.A.P.) Kosztolányi, bénéficie du soutien du Ministère des Affaires Étrangères

Részletesebben

Isten nem személyválogató

Isten nem személyválogató más. Ezért gondolhatja őszintén azt, hogy ő, aki az összes többi apostolnál többet tett, még arról is lemond, ami a többi apostolnak jár. Mert mid van, amit nem Istentől kaptál volna? És amit tőle kaptál,

Részletesebben

Európai Beruházási Bank Csoport. Átláthatósági politika

Európai Beruházási Bank Csoport. Átláthatósági politika Csoport Átláthatósági politika 2015. március 2015. március 6. 1 / 17 Tartalomjegyzék 1. Háttérinformációk és a politika célja... 3 2. Vezérelvek... 3 Nyilvánosság... 3 A bizalom biztosítása és az érzékeny

Részletesebben

Az örömből, a legnagyobb Örömbe.

Az örömből, a legnagyobb Örömbe. XIII. évfolyam 1. szám 2015. február Az örömből, a legnagyobb Örömbe. Elmúlt a farsang és elkezdődött a csendesebb életvitelnek, az elgondolkodásnak, a változtatásnak az időszaka. Ahogyan a Prédikátor

Részletesebben

Katolikus megújulás Északkelet-Magyarországon

Katolikus megújulás Északkelet-Magyarországon Katolikus megújulás Északkelet-Magyarországon II. II. Katolikus megújulás Északkelet-Magyarországon II. Katolikus megújulás Északkelet-Magyarországon Művelődéstörténeti konferencia a jezsuita rend sárospataki

Részletesebben

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Bevezető rész

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Bevezető rész Felnőttkatekézis A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. június 22. A szentmise Bevezető rész I.A liturgia = Az Egyház istentisztelete Kettős célja:

Részletesebben

Helyi emberek kellenek a vezetésbe

Helyi emberek kellenek a vezetésbe Varga László Helyi emberek kellenek a vezetésbe Ön szerint minek köszönhető, hogy az hetvenes-nyolvanas években egy sokszínű és pezsgő kulturális élet tudott létrejönni Kecskeméten? Milyen szerepe volt

Részletesebben

A MÁSODIK ABORTUSZDÖNTÉS BÍRÁLATA

A MÁSODIK ABORTUSZDÖNTÉS BÍRÁLATA Tóth Gábor Attila A MÁSODIK ABORTUSZDÖNTÉS BÍRÁLATA Túlzás nélkül állíthatjuk, hogy az utóbbi évek legjelentôsebb alkotmánybírósági határozata az 1998 novemberében kihirdetett abortuszdöntés. Elsôsorban

Részletesebben

IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT

IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT Újpest-Belsőváros 2004. 03. 14. Loránt Gábor IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT Alapige (textus): Neh 1 és Lk 11,1 Lectio: Neh 1 Lk 11,1: Történt egyszer, hogy valahol imádkozott, és mikor befejezte, így szólt hozzá

Részletesebben

BEKÖSZÖNTŐ. háztartási és hasonló jellegű villamos gépek és készülékek-, illetve a villamos forgórészek javítás és módosítás utáni vizsgálatai.

BEKÖSZÖNTŐ. háztartási és hasonló jellegű villamos gépek és készülékek-, illetve a villamos forgórészek javítás és módosítás utáni vizsgálatai. BEKÖSZÖNTŐ A következőkben közzétesszük a javítás utáni vizsgálatokról szóló szakmai irányelveket (MEE.SZI 0401-1, -2), melyeket a szerviz tevékenységet végző javító-szolgáltató szakembereknek ajánljuk

Részletesebben

Tematika. FDB 2209 Művelődéstörténet II. ID 2562 Magyar művelődéstörténet (Fejezetek a magyar művelődéstörténetből)

Tematika. FDB 2209 Művelődéstörténet II. ID 2562 Magyar művelődéstörténet (Fejezetek a magyar művelődéstörténetből) Tematika FDB 2209 Művelődéstörténet II. ID 2562 Magyar művelődéstörténet (Fejezetek a magyar művelődéstörténetből) 1. hét: A magyar művelődés korai szakaszai 2. hét: A magyarok és a IX-X. századi Európa

Részletesebben

Nemzetiségi kérdés Komárom-Esztergom vármegyében 1945 1950 között

Nemzetiségi kérdés Komárom-Esztergom vármegyében 1945 1950 között Nemzetiségi kérdés Komárom-Esztergom vármegyében 1945 1950 között Mottó: A kollektív felelősség elvével és a kollektív megtorlás gyakorlatával a magyar nemzet sem most, sem a jövőben sohasem azonosíthatja

Részletesebben

Magyar vagy román sovinizmus?

Magyar vagy román sovinizmus? Magyar vagy román sovinizmus? = Budapesti Hirlap 1912. május 17. Szerző neve alatt. = A görög katholikus magyar püspökség küszöbön levő megalapítása miatt a románok telekiabálják a világot, a most kormányon

Részletesebben

VECSÉS, IRGALMAS JÉZUS PLÉBÁNIA LELKIPÁSZTORI TERVE, 2011.

VECSÉS, IRGALMAS JÉZUS PLÉBÁNIA LELKIPÁSZTORI TERVE, 2011. 1 VECSÉS, IRGALMAS JÉZUS PLÉBÁNIA LELKIPÁSZTORI TERVE, 2011. Tartalom: I. Bevezetés II. Céljaink megvalósítása munkacsoportjaink által 1. Liturgikus munkacsoport 2. Közösségi munkacsoport 3. Karitatív

Részletesebben

A SZABADKAI KÖZSÉGI FŐGYMNASIUM RÖVID TÖRTÉNETE (1860 1918)

A SZABADKAI KÖZSÉGI FŐGYMNASIUM RÖVID TÖRTÉNETE (1860 1918) A SZABADKAI KÖZSÉGI FŐGYMNASIUM RÖVID TÖRTÉNETE (1860 1918) Az egykori szabadkai gimnázium épülete 8 A Szabadkai Községi Főgymnasium története 1861-ben kezdődött, amikor az 1747-ben alapított iskola megnyitotta

Részletesebben

III. A kisebbségi nyelvhasználat hazai szabályozása, illetve gyakorlata és a nemzetközi mérce

III. A kisebbségi nyelvhasználat hazai szabályozása, illetve gyakorlata és a nemzetközi mérce III. A kisebbségi nyelvhasználat hazai szabályozása, illetve gyakorlata és a nemzetközi mérce Zoran LONČAR Kisebbségi nyelvhasználat a hazai törvényhozásban és a gyakorlatban I. Megállapítva, hogy egy

Részletesebben

Magyarország rákos betegeinek statisztikája.

Magyarország rákos betegeinek statisztikája. 138 Magyarország rákos betegeinek statisztikája. Magyarország rákos betegeinek összeszámlálására s ezen adatoknak tudományos feldolgozására azon mozgalom szolgáltatta a közvetlen indokot, mely külföldön

Részletesebben

GONDOLATOK A MAGYARORSZÁGI ANALFABÉTIZMUS

GONDOLATOK A MAGYARORSZÁGI ANALFABÉTIZMUS Dr. Endrefi Istvánné GONDOLATOK A MAGYARORSZÁGI ANALFABÉTIZMUS TÖRTÉNETÉBŐL Bár csak az 1872. évi szentpétervári nemzetközi statisztikai kongresszus határozta el, hogy a jövőben a népszámlálások kérdőpontjai

Részletesebben

Castrum A CAstrum Bene egyesület Hírlevele 8. szám

Castrum A CAstrum Bene egyesület Hírlevele 8. szám Castrum A Castrum Bene Egyesület Hírlevele 8. szám Castrum A Castrum Bene Egyesület Hírlevele 8. szám Budapest, 2008 E számunk munkatársai Bu z á s Ge r g e ly régész-művészettörténész, MNM Mátyás király

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2008. július 8-án tartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2008. július 8-án tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2-4/2008/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2008. július 8-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 14.00 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

Konferencia Bethlen Gábor egyházpolitikájáról

Konferencia Bethlen Gábor egyházpolitikájáról BETHLEN GÁBORRA EMLÉKEZÜNK Nagy Dóra Schrek Katalin Konferencia Bethlen Gábor egyházpolitikájáról Négyszáz éve, hogy erdélyi fejedelemmé választották Bethlen Gábort. A kolozsvári országgyűlés 1613. október

Részletesebben

Tematika. FDB 2208 Művelődéstörténet I. (ID 2551 Egyetemes művelődéstörténet)

Tematika. FDB 2208 Művelődéstörténet I. (ID 2551 Egyetemes művelődéstörténet) Tematika FDB 2208 Művelődéstörténet I. (ID 2551 Egyetemes művelődéstörténet) 1. hét: Az emberiség őstörténete, az őskor művészete 2. hét: Az ókori Közel-Kelet 3. hét: Az ókori Egyiptom 4. hét: A minósziak

Részletesebben

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia Felnőttkatekézis A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. július 06. Igeliturgia Igeliturgia és Eukarisztia liturgiája, két része ugyan

Részletesebben

A macedón nemzeti öntudat történeti alakulása

A macedón nemzeti öntudat történeti alakulása Kapronczay Péter A macedón nemzeti öntudat történeti alakulása Napjainkban, a médiában közzétett hírekben az elsők között szerepelnek a Balkán-félsziget népeinek egymás ellen vívott politikai és katonai

Részletesebben

Braudel a Börzsönyben avagy hosszú idõtartamú meghatározottságok és rövid idõtartamú változások a nógrádi málnatermelõk életvilágában

Braudel a Börzsönyben avagy hosszú idõtartamú meghatározottságok és rövid idõtartamú változások a nógrádi málnatermelõk életvilágában 270 Braudel a Börzsönyben avagy hosszú idõtartamú meghatározottságok és rövid idõtartamú változások a nógrádi málnatermelõk életvilágában Bali János: A Börzsöny-vidéki málnatermelõ táj gazdaságnéprajza.

Részletesebben

A Bécsi Arany Biblia

A Bécsi Arany Biblia A Bécsi Arany Biblia A valaha megjelent legszebb magyar Biblia A könyvnyomtatás felfedezése előtt minden írásművet, így a Bibliát is kézzel másoltak. Királyi és főúri udvarokban, szerzetes kolostorokban,

Részletesebben

Szlovákia Magyarország két hangra

Szlovákia Magyarország két hangra dunatáj Szlovákia Magyarország két hangra anuár elsején ünnepelhette önálló államiságának huszadik évfordulóját északi szomszédunk. A Týždeň című pozsonyi hetilap tavalyi évet záró számában olvashattuk:

Részletesebben

Hodinka Antal: A Munkácsi Görög-katholikus Püspökség Története (Magyar Tudományos Akadémia Budapest, 1909)

Hodinka Antal: A Munkácsi Görög-katholikus Püspökség Története (Magyar Tudományos Akadémia Budapest, 1909) A munkácsi görögkatolikus püspökség története Hodinka Antal: A Munkácsi Görög-katholikus Püspökség Története (Magyar Tudományos Akadémia Budapest, 1909) Részlet az I. Rész, C) Szakasz, I. Fejezet, c) czikkből:

Részletesebben

Opponensi vélemény Ferkai András Molnár Farkas. Molnár életművének nagymonográfiája című akadémiai doktori értekezéséről

Opponensi vélemény Ferkai András Molnár Farkas. Molnár életművének nagymonográfiája című akadémiai doktori értekezéséről Opponensi vélemény Ferkai András Molnár Farkas. Molnár életművének nagymonográfiája című akadémiai doktori értekezéséről Évtizedek óta nem zajlott a Magyar Tudományos Akadémián tudományok doktora, illetve

Részletesebben

Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselőtestülete 22/2000. (XII.08.) sz. rendelete a közművelődésről I. RÉSZ. Általános rendelkezések.

Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselőtestülete 22/2000. (XII.08.) sz. rendelete a közművelődésről I. RÉSZ. Általános rendelkezések. Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselőtestülete 22/2000. (XII.08.) sz. rendelete a közművelődésről Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselőtestülete (a továbbiakban: Önkormányzat) a kulturális javak

Részletesebben

Az oktatás és vallás (vallási tudat, egyházi iskolák, hitoktatás)

Az oktatás és vallás (vallási tudat, egyházi iskolák, hitoktatás) Az oktatás és vallás (vallási tudat, egyházi iskolák, hitoktatás) A vallás Vallásnak tekintünk minden olyan eszmerendszert, amely az emberi és társadalmi élet végső kérdéseire, az élet értelmére és céljára

Részletesebben

KISEBBSÉGI NYELVHASZNÁLATI JOGOK SZLOVÁKIÁBAN, FINNORSZÁGBAN ÉS DÉL-TIROLBAN

KISEBBSÉGI NYELVHASZNÁLATI JOGOK SZLOVÁKIÁBAN, FINNORSZÁGBAN ÉS DÉL-TIROLBAN Alkalmazott Nyelvészeti Közlemények, Miskolc, IV. évfolyam, 1. szám, (2009) pp. 49-56. KISEBBSÉGI NYELVHASZNÁLATI JOGOK SZLOVÁKIÁBAN, FINNORSZÁGBAN ÉS DÉL-TIROLBAN MISÁD KATALIN Comenius Egyetem, Pozsony

Részletesebben

S U M M O R U M P O N T I F I C U M M O T U P R O P R I O

S U M M O R U M P O N T I F I C U M M O T U P R O P R I O S U M M O R U M P O N T I F I C U M M O T U P R O P R I O Őszentsége XVI. Benedek pápa Summorum Pontificum motu propriója az 1970-es reform előtti római liturgia használatáról XVI. BENEDEK PÁPA A pápák

Részletesebben

SZENT JÓZSEF KATOLIKUS SZAKISKOLA ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZENT JÓZSEF KATOLIKUS SZAKISKOLA ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SZENT JÓZSEF KATOLIKUS SZAKISKOLA ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA EGYHÁZASGERGE 2009 TARTALOM I. Szervezeti és Működési Szabályzat célja... 3 II. Az oktatási intézmény meghatározása...

Részletesebben

A TURÁNI KULTÚRA JELLEMVONÁSAI ÉS JELENTŐSÉGE

A TURÁNI KULTÚRA JELLEMVONÁSAI ÉS JELENTŐSÉGE r r. f A TURÁNI KULTÚRA JELLEMVONÁSAI ÉS JELENTŐSÉGE IRTA: DARKÓ JENŐ dr. gy- n Y r «tanár BUDAPEST, 1 936. Ez a különlenyomat megjelent A Magyar Tanítók Könyvtára első»előadások * e. kötetében VIII. IDŐSZERŰ

Részletesebben

313: a Római Birodalomban megszűnik a keresztényüldözés;

313: a Római Birodalomban megszűnik a keresztényüldözés; A keresztény egyház szertartásrendjének kialakulása Ószövetségi hagyomány: Páskabárány Újszövetség: Húsvéti Bárány páska-vacsora pontos szertartás Jézus a kovásztalan kenyeret és a harmadik serleg bort

Részletesebben

Tájékoztató. a közigazgatási alapvizsga. tananyagát érintő változásokról

Tájékoztató. a közigazgatási alapvizsga. tananyagát érintő változásokról Tájékoztató a közigazgatási alapvizsga tananyagát érintő változásokról Budapest, 2015. augusztus 15. 1 Tisztelt Vizsgázó! A Nemzeti Közszolgálati Egyetem (a továbbiakban: NKE) jogszabályban rögzített feladata,

Részletesebben

Címlap Hagyományőrzés, helytörténet Hírek Tápiószecső Anno. A könyv méltatása Tápiószecső Anno. A könyv méltatása

Címlap Hagyományőrzés, helytörténet Hírek Tápiószecső Anno. A könyv méltatása Tápiószecső Anno. A könyv méltatása Címlap Hagyományőrzés, helytörténet Hírek Tápiószecső Anno. A könyv méltatása Tápiószecső Anno. A könyv méltatása Írta: Tarnavölgyi László 2015. január 08. csütörtök, 23:59 Anka László és Kucza Péter Tápiószecső

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 20/1992.(VII.1.) számú. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 20/1992.(VII.1.) számú. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 20/1992.(VII.1.) számú r e n d e l e t e az önkormányzat jelképeinek meghatározásáról (egységes szerkezetben a 17/1993. (V.1.) sz, és a 37/1993. (X.6.) számú

Részletesebben

KATOLIKUS HITTAN I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK

KATOLIKUS HITTAN I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK KATOLIKUS HITTAN I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK KÖZÉPSZINT Témakörök/ I. Biblia ÓSZÖVETSÉG 1. Az Ószövetségi üdvtörténet a kezdetektől a próféták aranykoráig 2. Ószövetségi üdvtörténet a próféták aranykorától

Részletesebben

MAGYARORSZÁQ NEMZETKÖZI KAPCSOLATAINAK TÖRTÉNETE

MAGYARORSZÁQ NEMZETKÖZI KAPCSOLATAINAK TÖRTÉNETE ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Politikaelmélet tanszék HERCZEGH GÉZA ARDAY LAJOS JOHANCSIK JÁNOS MAGYARORSZÁQ NEMZETKÖZI KAPCSOLATAINAK TÖRTÉNETE SUB Göttingen 7 219 046 719 2006 A 6088 BUDAPEST,

Részletesebben

A MAGYAR TUDOMÁNYTÖRTÉNETI INTÉZET

A MAGYAR TUDOMÁNYTÖRTÉNETI INTÉZET A MAGYAR TUDOMÁNYTÖRTÉNETI INTÉZET TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEI 42. Gazda István Feladataink id. Szinnyei József tudományos életműve további feltárása érdekében Íródott halálának centenáriumán Megjelent 2014-ben

Részletesebben

Székács József püspök visszaemlékezései

Székács József püspök visszaemlékezései Székács József püspök visszaemlékezései Székács József püspök visszaemlékezései Szerkesztette, sajtó alá rendezte, jegyzetekkel ellátta, a névmagyarázatokat készítette és a bevezető tanulmányt írta Kertész

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. június 30-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. június 30-i ülésére 331-6/2010. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. június 30-i ülésére Tárgy: Kunok és jászok a Kárpát-medencében 770 éve című kötet megjelentetéséhez támogatás

Részletesebben

A HAJDÚDOROGI EGYHÁZMEGYE KÖRLEVELE. 2013. év III. szám I. KÖZLEMÉNYEK

A HAJDÚDOROGI EGYHÁZMEGYE KÖRLEVELE. 2013. év III. szám I. KÖZLEMÉNYEK A HAJDÚDOROGI EGYHÁZMEGYE KÖRLEVELE I. KÖZLEMÉNYEK 2013. év III. szám 700/2013 Krisztus feltámadt! Krisztusban Szeretett Testvéreim! Húsvét éjszakáján, mielőtt elindulnánk a föltámadási körmenetre, a gyertyalángok

Részletesebben

Buzsáki Gábor: Az életed kiszámolható!

Buzsáki Gábor: Az életed kiszámolható! Minden jog fenntartva 2015 www.asztropatika.hu 1 Ha egy problémával sokat foglalkozol, előbb-utóbb rátalálsz a megoldásra! Pontosan úgy, ahogyan ez lassan már 20 éve velem is történt a személyes tanácsadásaim

Részletesebben

Rákosliget építőmesterei

Rákosliget építőmesterei Rákosliget építőmesterei Rákosliget épített környezetét alapvetően a munkáslakás építés tervei határozták meg. Ennek lezárulta után kaptak lehetőséget a különböző egyedi tervek, amelyek a nyaralótelep

Részletesebben

1982. évi 17. törvényerejű rendelet. az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről. I. fejezet. Általános rendelkezések

1982. évi 17. törvényerejű rendelet. az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről. I. fejezet. Általános rendelkezések 1982. évi 17. törvényerejű rendelet az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről I. fejezet Általános rendelkezések Az anyakönyv 1. (1) Az anyakönyv hatósági nyilvántartás, amely -

Részletesebben

Engedelmeskedjetek egymásnak

Engedelmeskedjetek egymásnak Erdélyi Gyülekezet Zalatnay István Reménység Szigete 2010. augusztus 22. Lekció: 4Móz 9,15-23 Textus: Ef 5,21-6,9 Engedelmeskedjetek egymásnak Engedelmeskedjetek egymásnak, Krisztus félelmében. Az asszonyok

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Balassi Intézet 1016 Budapest Somlói út 51. AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ A Párizsi Magyar Intézet (92, rue Bonaparte 75006 Paris) épületének állapotrögzítő felmérési tervdokumentációja Az Ajánlati Dokumentáció

Részletesebben

35. ábra (folyt.) 36. ábra

35. ábra (folyt.) 36. ábra 41. Madách Imre munkái: Az ember tragédiája és Madách Imre költeményei Madách Imre képével (Budapest, 1904, Franklin-Társulat megyar irodalmi intézet és könyvnyomda) (2) + 292 l + 1 t, 20 cm, a Magyar

Részletesebben

5 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁGGAL MEGKÖTÖTT BÉKESZERZÕDÉS

5 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁGGAL MEGKÖTÖTT BÉKESZERZÕDÉS 5. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁGGAL MEGKÖTÖTT BÉKESZERZÕDÉS (Részletek) Párizs, 1947. február 10. * I.RÉSZ MAGYARORSZÁG HATÁRAI 1.Cikk 1. Magyarország határai Ausztriával és Jugoszláviával ugyanazok maradnak, mint

Részletesebben

Hajdudorog két zászlaja.

Hajdudorog két zászlaja. Hajdudorog két zászlaja. = Magyar Világ 1906. 16. szám. Petronius álnév alatt. = A nemes és túlnyomóan görög katholikus hajdúváros fegyvertárában 1868. óta két ritka szépségű nemzeti színű zászlót őriztek.

Részletesebben

90 Éves az MST. Kilencven éves a Statisztikai Szemle

90 Éves az MST. Kilencven éves a Statisztikai Szemle Hunyadi László Kilencven éves a Statisztikai Szemle A Statisztikai Szemle az egyik legrégibb szakmai folyóirat, 1923 januárja óta gyakorlatilag folyamatosan megjelenik. Sokan, sokat írtak a történetéről.

Részletesebben

A KÖRNYEZETI INNOVÁCIÓK MOZGATÓRUGÓI A HAZAI FELDOLGOZÓIPARBAN EGY VÁLLALATI FELMÉRÉS TANULSÁGAI

A KÖRNYEZETI INNOVÁCIÓK MOZGATÓRUGÓI A HAZAI FELDOLGOZÓIPARBAN EGY VÁLLALATI FELMÉRÉS TANULSÁGAI A KÖRNYEZETI INNOVÁCIÓK MOZGATÓRUGÓI A HAZAI FELDOLGOZÓIPARBAN EGY VÁLLALATI FELMÉRÉS TANULSÁGAI Széchy Anna Zilahy Gyula Bevezetés Az innováció, mint versenyképességi tényező a közelmúltban mindinkább

Részletesebben

Magyarországi Református Egyház Ökogyülekezeti Mozgalmának Szervezeti és Működési Szabályzata KÜLDETÉSNYILATKOZAT

Magyarországi Református Egyház Ökogyülekezeti Mozgalmának Szervezeti és Működési Szabályzata KÜLDETÉSNYILATKOZAT Magyarországi Református Egyház Ökogyülekezeti Mozgalmának Szervezeti és Működési Szabályzata KÜLDETÉSNYILATKOZAT 2010. októberében a református Skót Egyház és a Magyarországi Református Egyház együttműködési

Részletesebben

OPTIKAI CSALÓDÁSOK. Vajon valóban eltolódik a vékony egyenes? A kávéházi fal. Úgy látjuk, mintha a vízszintesek elgörbülnének

OPTIKAI CSALÓDÁSOK. Vajon valóban eltolódik a vékony egyenes? A kávéházi fal. Úgy látjuk, mintha a vízszintesek elgörbülnének OPTIKAI CSALÓDÁSOK Mint azt tudjuk a látás mechanizmusában a szem által felvett információt az agy alakítja át. Azt hogy valójában mit is látunk, nagy szerepe van a tapasztalatoknak, az emlékeknek.az agy

Részletesebben

Jegyzetek József Attila délszlávországi ismeretéhez

Jegyzetek József Attila délszlávországi ismeretéhez Pastyik László Jegyzetek József Attila délszlávországi ismeretéhez Költőnk neve és műve a délszlávországi magyar irodalomban viszonylag hamar, már a húszas évek második felében feltűnik, jelképpé azonban

Részletesebben

Program. Dr. Orosz Ildikó, elnök II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyr Főiskola. Demkó Ferenc, esperes Beregszászi Magyar Esperesi Kerület. 1.

Program. Dr. Orosz Ildikó, elnök II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyr Főiskola. Demkó Ferenc, esperes Beregszászi Magyar Esperesi Kerület. 1. Megnyitó: Program Dr. Orosz Ildikó, elnök II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyr Főiskola Demkó Ferenc, esperes Beregszászi Magyar Esperesi Kerület 1. szekció 10.00 Dr. Kránitz Mihály (professzor, Pázmány

Részletesebben

Karácsony előtti betegellátás

Karácsony előtti betegellátás II. évfolyam 12. szám 2015. december Karácsony Lelkünk szemével az égre nézünk, és mi is követjük a csillagot, amely vezeti Betlehembe a Napkeleti Királyok utazását. Isten igéje, a Szentháromság második

Részletesebben

Mindszenty bíborossal

Mindszenty bíborossal K Mindszenty bíborossal Ö Déri Péter Fotók Lovagi Milán Kiadja Martinus Könyv- és Folyóirat Kiadó 9700 Szombathely, Berzsenyi Dániel tér 3. Telefon: 94/513-191, 30/864-5605 E-mail: info@martinuskiado.hu

Részletesebben

A Tápiószecsői Levente Egyesület zászlójának leírása 2.

A Tápiószecsői Levente Egyesület zászlójának leírása 2. Tápiószecső Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2012. (I.29.) önkormányzati rendelete Tápiószecső Nagyközség Önkormányzatának történelmi zászlóiról Tápiószecső Nagyközség Önkormányzatának

Részletesebben

A SAPIENTIA SZERZETESI HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA BIBLIATUDOMÁNYI TANSZÉKÉNEK KIADVÁNYAI. A d o r já n i Z o l t á n. Jób testamentuma

A SAPIENTIA SZERZETESI HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA BIBLIATUDOMÁNYI TANSZÉKÉNEK KIADVÁNYAI. A d o r já n i Z o l t á n. Jób testamentuma A SAPIENTIA SZERZETESI HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA BIBLIATUDOMÁNYI TANSZÉKÉNEK KIADVÁNYAI A d o r já n i Z o l t á n Jób testamentuma B e v e z e t é s f o r d í t á s j e g y z e t e k Adorjáni Zoltán Jób testamentuma

Részletesebben

A BESZÉD, MINT MŰALKOTÁS

A BESZÉD, MINT MŰALKOTÁS házi András emlékére Lőrincz Róza neje 1907"; ennek hasonmása szintén használatban van, melyen ez a felirat olvasható: özv. Jakabházi An-drásné Lorinczi Róza emlékére." Jakabházi András és neje sírja az

Részletesebben

Mindenszentek. Halottainkra emlékezünk!

Mindenszentek. Halottainkra emlékezünk! Rákoskeresztúr, 2015. november Egyházközségi kiadvány XV. évfolyam 3. szám Megjelenik: alkalmanként Terjesztés: a Szent Kereszt és Szent Pál templomban Honlap: www.szentkereszt.weblapmagus.hu Mindenszentek

Részletesebben

Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján

Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján 2016. november 13. vasárnap 13:00 Boldog Charles de Foucauld halálának 100. évfordulójáról emlékeztek meg a budapesti Páli Szent Vinceplébániatemplomban

Részletesebben

László nagyváradi megyéspüspök körlevele I. / 2016

László nagyváradi megyéspüspök körlevele I. / 2016 László nagyváradi megyéspüspök körlevele I. / 2016 Nr. 321/2016. SZENTJOBB EGYHÁZMEGYÉNK ŐSI KEGYHELYE Az Irgalmasság Évében tervezett lelkipásztori programok között, ahogyan azt Főtisztelendő Paptestvéreim

Részletesebben

Rostoványi Zsolt hosszú évek óta a

Rostoványi Zsolt hosszú évek óta a NB2_bel.qxd 2/6/2008 9:23 PM Page 80 80 Háda Béla Helyzetképek a próféták földjérõl Rostoványi Zsolt hosszú évek óta a Közel-Kelet térségével foglalkozó kutatások egyik legelismertebb szaktekintélye Magyarországon.

Részletesebben

1982. évi 17. törvényerejű rendelet. az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről. I. fejezet. Általános rendelkezések

1982. évi 17. törvényerejű rendelet. az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről. I. fejezet. Általános rendelkezések 1982. évi 17. törvényerejű rendelet az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről I. fejezet Általános rendelkezések Az anyakönyv 1. (1) Az anyakönyv hatósági nyilvántartás, amely -

Részletesebben

Arcodat keresem, Uram!

Arcodat keresem, Uram! Arcodat keresem, Uram! Imádságok az Eukarisztia elõtt Pan non hal ma, 2011. AZ EUKARISZTIA ELÕTT SZENTSÉGIMÁDÁSI ÓRA IMÁDÁS Az Úr Jézus köztünk van az Élet Kenyerében. Hálaadó lélekkel imádjuk ôt, a mi

Részletesebben

Részletek Bethlen Gábor naplójából, azokból az időkből, amikor a hitről írt

Részletek Bethlen Gábor naplójából, azokból az időkből, amikor a hitről írt Részletek Bethlen Gábor naplójából, azokból az időkből, amikor a hitről írt Bejegyzés 1607. január. 5. Bocskai István (igen tisztelt példaképem) valláskülönbség nélkül egyesítette a magyar nemzet szabadságának

Részletesebben

Középméretű énekeskönyv

Középméretű énekeskönyv Az egyházi ének tanításához ajánlott énekeskönyvek és kórusgyűjtemények 1./ A Református énekeskönyv Magyarországon, 1948- ban jelent meg. Kiadja a Magyarországi Református Egyház. Több kiadást ért meg.

Részletesebben