Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download ""

Átírás

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 PANNON VOLÁN Autóbuszközlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Pécs, Siklósi út 1. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET év

11 Tartalomjegyzék A. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 4 I. ÁLTALÁNOS JELLEGŰ KIEGÉSZÍTÉSEK... 4 I. 1. A vállalkozás bemutatása I. 2. A számviteli politika ismertetése... 6 I. 3. A Számviteli Törvény előírásaitól való eltérés indoka, az eltérés eszközökre forrásokra, a pénzügyi helyzetre és az eredményre gyakorolt hatásoknak bemutatása I. 4. A Számviteli Politika évi változásai B. SPECIFIKUS RÉSZ I. A MÉRLEGHEZ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍTÉSEK I. 1. Eszközök I. 2. Források II. AZ EREDMÉNYKIMUTATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍTÉSEK C. TÁJÉKOZTATÓ ADATOK I. A TÁRSASÁG VAGYONI, JÖVEDELMI, PÉNZÜGYIHELYZETÉNEK ÉRTÉKELÉSE II. TÁRGYÉVBEN FOGLALKOZTATOTT MUNKAVÁLLALÓK LÉTSZÁMA, BÉRE, SZEMÉLYI JELLEGŰ KIFIZETÉSEI III. PANNON VOLÁN ZRT. RÉSZESEDÉSEINEK BEMUTATÁSA IV. A TÁRSASÁG KÖRNYEZETVÉDELMI TEVÉKENYSÉGE, KÖRNYEZETVÉDELMI KÖTELEZETTSÉGEI V. EGYÉB TÁJÉKOZTATÓ ADATOK... 42

12 Mellékletek: 1. számú: Az immateriális javak bruttó értéke, terv szerinti értékcsökkenése, nettó értéke 2. számú: A tárgyi eszközök bruttó értéke, terv szerinti értékcsökkenése, nettó értéke 3. számú: Elszámolt terv szerinti értékcsökkenés 4. számú: A saját tőke nyitó, záró értéke és az üzleti éven belüli változások 5/a. számú: Az egyéb bevételek alakulása 5/b.számú: Az egyéb ráfordítások alakulása 6/a. és 6/b. számú: A társasági adó alapot módosító tételek 7. számú: Cash-Flow kimutatás 8. számú: A környezet védelmét közvetlenül szolgáló tárgyi eszközök értékének alakulása 9. számú: A veszélyes hulladékok mennyiségének alakulása 10. számú: Mutatószámok 11. számú: Anyagjellegű ráfordítások

13 A. ÁLTALÁNOS RÉSZ I. ÁLTALÁNOS JELLEGŰ KIEGÉSZÍTÉSEK I. 1. A vállalkozás bemutatása. A társaságot -Pannon Volán Rt.- néven december 31-én a Közlekedési, Hírközlési és Vízügyi Miniszter alapította, az alapítás az évi LIII. törvény alapján állami vállalat átalakulásával történt (mely 1950-től működött). A társaság alapításkori jegyzett tőkéje ezer Ft-ot, saját tőkéje ezer Ft-ot képviselt. Az alapításkor 100 %-os állami tulajdon dolgozói részvények kibocsátása révén évben-90 %-ra módosult. A kibocsátás a jegyzett tőke egyidejű 10 %-os megemelésével párosult. A kezdetben 10 %-os dolgozói tulajdonrész évre -a részvénybevonásokat és a tőkeemeléseket követően- 1,4 %-ra csökkent. A cég rendkívüli közgyűlésének február 27-én született határozata alapján elindították a dolgozói részvények dematerializált törzsrészvényekké történő átalakítását. Az átalakítás időpontja június 1. A részvényeket tulajdonosaiktól a Dél-dunántúli Közlekedési Központ Zrt. vásárolta meg évben. A évi mérleg fordulónapi jegyzett tőke értéke ezer Ft, saját tőke értéke ezer Ft. A részvénytársaság tevékenységi köre döntően belföldi autóbusz-közlekedés, melynek jogi kereteit a május 1-jei hatályba lépett személyszállításról szóló évi XXXIII. törvény szabja meg. Az ezen alapuló közszolgáltatási szerződések január 1-jén hatályba léptek, mind a helyközi (távolsági), mind a helyi közlekedés érintett városai tekintetében. A helyközi járatok zöme Baranya megye aprófalvas településhálózatán elégíti ki a személyszállítási igényeket. A tevékenység jövedelmezőségét meghatározó körülmény, hogy az ország zsáktelepüléseinek mintegy ötöde Baranya megye területén található. A GKM-mel kötött december 31-ig hatályosközszolgáltatási szerződés december 3-án négy évvel meghosszabbításra került, mely ily módon december 31 ig adja meg a tevékenység jogi kereteit. Helyi közlekedést a cég Baranya megye négy városában Komlón, Mohácson, Szigetváron, Siklóson, jelentős részben helyközi járatainak bekapcsolásával bonyolít. A Komló városával kötött első közszolgáltatási szerződés december 31-én lejárt, az év közben -a szolgáltatás bonyolítására- kiírt pályázatot társaságunk nyerte 4. oldal

14 el január december 31. közötti időszakra. A komlói helyi közlekedési tevékenység társaságunk számára veszteséges, a veszteség megszüntetése érdekében tett javaslatokat a Komló Város Önkormányzata elvetette, így a december 6. napján kötött komlói helyi közszolgáltatási szerződést társaságunk december 1-jei hatállyal megszűntté minősítette. Az ezt követő bírósági határozat szerint a szerződés nem tekinthető megszűntnek, az december 31-ig hatályos. A komlói önkormányzatot a bevételekkel nem fedezett költségek megtérítésére kötelezték. Siklós és Mohács várossal kapcsolatos szerződés december 31-ig meghosszabbításra került. Szigetvár helyi közlekedését december 31-ig társaságunk látja el. A szigetvári önkormányzat helyi személyszállításra pályázatot írt ki, melyet társaságunk megnyert, szerződés szerint február 1-től december 31-ig. A szabadáras személyszállítás keretében a társaság különjárati közlekedést, valamint szerződéses munkásszállítást végez. A tevékenységek piaci pozíciói: A helyi, helyközi menetrendszerű közlekedést tekintve a cég piaci pozíciói viszonylag stabilak, de a távolsági járatokon a társvállalatokkal, mint versenytársakkal számolni kell. A szabadáras személyszállítás piaci körülményei kiélezettek: - a különjárati piacon több éve jelentkező éles versenyhelyzetben a társaság tarifapolitikai eszközök (kedvezmények, mérsékelt díjszint emelés) alkalmazásával igyekezett a piacvesztést elkerülni, év során 2 db magas szolgáltatási színvonalat képviselő autóbusz került beszerzésre. - a szerződéses munkásszállítást a régió iparfejlődésének megtorpanása, néhány nagyüzem tevékenységének beszűkülése, ezzel egyidejűleg a magánszféra (nemzetközi különjáratból kikopott) autóbuszainak versenyhelyzetet élesítő hatása jellemzi május 24-én menetrendszerinti nemzetközi járat került beindításra diákszállítás céljából Horvátországba heti egy járatpárral. A kiegészítő tevékenységek közül a javító, karbantartó tevékenység volumene az előző időszakhoz képest tovább csökkent, gázolaj értékesítési tevékenységünket szeptember 15 vel megszüntettük, mivel a Pécsi Közlekedési Zrt. részére történő üzemanyag kiszolgálást a továbbiakban nem végzünk. A vevő saját maga végezte az üzemanyag beszerzését és kiszolgálását, társaságunktól már csak a kiszolgáláshoz szükséges kutat bérelte, melyet jelenleg a Tüke Busz Zrt. tovább bérel. Az egyéb tevékenységek közül a bérbeadás emelhető ki magas eredménytartalma miatt, bár jelentősége az ingatlan értékesítések következtében fokozatosan csökken. Az üzleti év lényeges eseményei: év során a KHEM el kötött közszolgáltatási szerződés évre vonatkozó -Nemzeti Fejlesztési Minisztérium által aláírt- Záradéka alapján a gazdálkodó 5. oldal

15 szervezetek részére nyújtott évi egyedi termelési támogatásokról, költségtérítésekről szóló kormányrendelet keretszabályai szerint társaságunk az autóbusszal végzett helyközi személyszállítási közszolgáltatásához ezer Ft összegű költségtérítési részösszegben részesült. Ebből a évi végelszámolásra ezer Ft jutott, a évre folyósított részösszeg ezer Ft, melyet az év végi elszámolás ezer Ft-tal egészít ki. Az eredménykimutatásban a évre a közszolgáltatási szerződés alapján termelési támogatásként szereplő összeg ezer Ft. A évi autóbusszal végzett helyközi személyszállítási közszolgáltatáshoz nyújtott költségtérítés elszámolásának alapja a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium tájékoztatója. (Részletes bemutatását a I.3. pont tartalmazza.) - A Pannon Volán Zrt. a DDOP keretében benyújtott a szolgáltatási színvonal erősítésére és az utastájékoztatási és jegykiadó rendszer cseréjére irányuló pályázata sikerrel zárult. A támogatási szerződés január 27 én, a Szállítási Szerződés a közbeszerzés nyertesével november 24 én került megkötésre. A Szállító teljesítése év végétől év első negyedévig tartott, a program összértéke ezer Ft. A év során konzorciumi keretek között lezajlott, sikeres közbeszerzési eljárást követően március 12-én 3 milliárd Ft értékű hitelszerződés aláírására került sor a közbeszerzés nyertesével, az OTP Nyrt-vel. A kedvező kamatozású MFB hitel igénybe vételével 79 db autóbusz beszerzése válik lehetővé 2 év alatt évben ebből megvalósult 25 db új autóbusz beszerzés. A évi autóbusszal végzett helyközi személyszállítási közszolgáltatáshoz nyújtott költségtérítésre vonatkozó Záradék aláírására február 28-án megtörtént. I. 2. A számviteli politika ismertetése A beszámoló formája: Éves beszámoló, mely mérlegből, eredménykimutatásból és kiegészítő mellékletből áll. A társaság az éves beszámolóval egyidejűleg üzleti jelentést készít. A könyvvezetés rendszere: Kettős könyvvitel. A évtől a tulajdonos MNV Zrt. új a Volán Táraságok részére egységes Számviteli Politikát vezetett be, a következők szerint: A beszámoló elkészítésének időpontja: A beszámoló elkészítésének időpontja (mérlegkészítés időpontja) minden év február 15-e. A közszolgáltatási szerződésből eredő költségtérítés összegénél és az ez által befolyásolt további tételeknél a mérlegkészítés időpontja, a még járó költségtérítési összegről szóló dokumentum kézhezvételének napja, de legkésőbb a tárgyévet követő év május 23-a. A választott mérleg, eredménykimutatás, az eredmény megállapítás módja: A mérleg választott sémája a törvény 1. számú melléklet A változata szerinti. 6. oldal

16 Az üzemi eredmény megállapítása évtől összköltséges eljárással -a vezetői információk biztosítása érdekében a 6-7. számlaosztály alkalmazásával-, az eredménykimutatás a törvény 3. számú melléklet A változata szerint készül, azaz az értékesítés nettó árbevételének az eszközök között állományba vett saját teljesítmények értékének, az egyéb bevételeknek, valamint az anyagjellegű ráfordítások, személyi jellegű ráfordítások, értékcsökkenési leírás és egyéb ráfordítások együttes összegének különbözeteként. Alkalmazott főbb értékelési eljárások ismertetése: A befektetett eszközök bekerülési értékének meghatározásánál az üzembe helyezés után beérkezett számla és az elszámolt összeg nem jelentős különbözetének az adott eszköz tényleges bekerülési értékének 5%-át. A vásárolt készletek értéke FIFO módszer szerint meghatározott bekerülési értéken szerepel; a valutakészletek, a devizakészletek bekerülési értéke meghatározásához az MNB által közzétett, hivatalos devizaárfolyamon átszámított forint értéket használunk. Az értékcsökkenés elszámolása, számviteli politikában meghatározott módszerének ismertetése: Terv szerinti értékcsökkenés: Az egyes eszközök amortizációja a bruttó érték alapján, lineárisan kerül elszámolásra a várható hasznos élettartam és a január 1. után beszerzett eszközök esetében a számszerűsített maradványérték figyelembe vételével. Maradványértéket épületeknél, építményeknél, járműveknél és gépek-, berendezéseknél állapít meg a társaság, ennek mértéke: Épület Megnevezés Építmény Új autóbusz Használt autóbusz Járművek autóbusz nélkül Megmunkáló és emelő berendezés Gépek, berendezések évtől Maradványérték a bekerülési érték 5%-a a bekerülési érték 5%-a, ha az meghaladja az 100 ezer Ft-ot a bekerülési érték 5%-a a bekerülési érték 10%-a, ha az meghaladja az 500 ezer Ft-ot a bekerülési érték 10%-a a bekerülési érték 10%-a, ha az meghaladja az 100 ezer Ft-ot 7. oldal

17 A 100 ezer Ft alatti beszerzési értékű vagyoni értékű jogok, szellemi termékek és tárgyi eszközök elszámolásának választott módszere a használatba vételt követő egyösszegű költségkénti elszámolás. Várható hasznos élettartam: a társaság működése szempontjából meghatározó jelentőségű autóbuszoknál 10 év, a használtan beszerzettek esetében egyedileg kerül meghatározásra, 200 ezer Ft feletti tárgyi eszközök: egyéb műszaki berendezések közül a számítástechnikai eszközöknél 3 év, jegykiadó gépeknél 10 év, minden egyéb gépnél 6,9 év ezer Ft közötti tárgyi eszközöknél 2 év. 100 ezer Ft feletti beszerzési értékű immateriális javaknál 5 év. A december 31-én meglévő, maradványértékkel rendelkező (10 %) autóbuszok esetén a maradványérték megváltoztatásra (5 %-ra történő csökkentés) került, amely a terv szerint elszámolásra kerülő értékcsökkenés megváltoztatásával járt, oly módon, hogy a maradványérték különbözet az autóbuszok visszalévő hasznos élettartamára került felosztásra. A maradványérték módosításának időpontja január 1. A terv szerinti amortizáció megváltoztathatóságának elvei: ha az évenként elszámolásra kerülő értékcsökkenés megállapításakor figyelembe vett körülményekben (az adott eszköz használatának időtartamában, az adott eszköz értékében és a várható maradványértékben) lényeges változás következik be, akkor a terv szerint elszámolásra kerülő értékcsökkenés megváltoztatható; lényeges a változás: a használat időtartamában, ha az egy évet meghaladóan nő, vagy csökken, az eszközértékben, ha az az eredeti bruttó érték 20 %-át meghaladóan változik. Felújítások, karbantartások elkülönítésének elvei: Felújításként kell aktiválni különösen: A karosszéria felújítás: az autóbusz vázszerkezetére, karosszériájára, belső utasterére kiterjedő olyan komplex tevékenység, amelynek során minden egyes szerkezeti egység megvizsgálásra és szükség szerinti felújításra, kijavításra kerül, ezzel az autóbusz élettartama megnövekedik. 8. oldal

18 Karosszéria átépítés: az autóbusz vázszerkezetének újra történő cseréje megvizsgálása és szükség szerinti felújítása, kijavítása megnöveli az autóbusz élettartamát. A teljes felújítás: az autóbusz karosszériája és alváza gépészete teljes felújításra kerül. Ezzel az autóbusz élettartama megnövekedik. Minden fődarab egyidejű cseréje (motor, váltómű, kormányberendezés, első futómű). A vázcserés felújításhoz köthető fődarab csere, darabszámtól függetlenül felújításnak minősül. Nem sorolható ide a tárgyi eszköz folyamatos, zavartalan, biztonságos üzemeltetését szolgáló javítási, karbantartási munka. Javítás, karbantartás: Javítási, karbantartási munkák a járművek tekintetében egy előre meghatározott rendszer, ciklus részei, amelyek a folyamatos, biztonságos üzemeltetést biztosítják. Így javítási költség a törvény előírásai szerint az eszközök folyamatos üzemeltetését, rendszeres helyreállítását, állagmegóvását biztosító munkák ellenértéke évtől jármű (autóbusz) karbantartásnak minősül különösen a futójavítás, a műszaki szemle (I. és II.) és a nagyjavítás (élettartam növekedéssel nem jár). Karbantartási költségként kell elszámolni a Járműkarbantartási Szabályzat szerinti javítási tevékenység során felmerült ráfordításokat. Értékvesztés elszámolása: Gazdasági társaságban lévő tulajdoni részesedést jelentő befektetés értékvesztésének és az értékvesztés visszaírásának elszámolásakor tartósnak a mérlegkészítés napját megelőzően legalább egy évig fennálló (a gazdasági társaság saját tőke/jegyzett tőke aránya 10%-kal kisebb, mint a befektetés könyvszerinti értéke/befektetés névértékének aránya), jelentősnek pedig a bekerülési érték 20%-át meghaladó érték tekintendő. A követelésekre elszámolt értékvesztés számítására a vevők egyedi minősítése alapján kerül sor. A készletek értékvesztésének megítélésekor az utolsó beszerzési ár, mint piaci érték és a könyvszerinti érték összevetését végezzük el. A céltartalék képzés alkalmazott elvei: A vállalkozás a Szvt. 41. (1) és (2) bekezdésében foglaltak szerint jár el, nincs módszertani változás. 9. oldal

19 A rendkívüli tételek elszámolása: A rendkívüli bevételek és ráfordítások számbavétele a törvényben tételesen felsoroltaknak megfelelően történik. Időbeli elhatárolás elszámolása: Az ISO Minőségirányítási rendszer költségének elszámolása két audit között időarányosan történik. I. 3. A Számviteli Törvény előírásaitól való eltérés indoka, az eltérés eszközökre forrásokra, a pénzügyi helyzetre és az eredményre gyakorolt hatásoknak bemutatása. A számviteli törvény előírásaitól való eltérés a vállalkozásról kialakítandó megbízható és valós összképet szolgálja és arra a könyvvizsgáló egyetértése és ilyen tartalmú nyilatkozata mellett került sor. A társaság január 1-jével közszolgáltatási szerződést kötött a KHEM-el az autóbusszal végzett személyszállítási közszolgáltatási tevékenységek végzésére. A szerződés pénzügyi feltételeket érintő rendelkezései szerint a társaság termelési támogatásra jogosult a gazdasági hátrányt okozó közszolgáltatási kötelezettség elrendelése esetén. A pénzügyi ellentételezés mindenkori összegét a pénzügyminiszter által jóváhagyott a Közszolgáltatási Szerződés mellékletét képező- záradékba kell foglalni. A veszteségtérítés elszámolása: évi záradék szerinti részösszegek: január 19-én folyósított rész összeg (1) január 17-én befolyt (2) március 8-án, április 5-én folyósított részösszegek (2) (3) május 30-án befolyt (1) augusztus 8-án, július 26-án folyósított részösszegek (2) (3) november 26-án folyósított részösszeg (3) november 26-án végelszámolásra (2) Tárgyévi utalás összesen: Ebből: évre évre évre Záradék szerint tárgyidőszakra utalt és figyelembe vett összegek együtt: (4) Záradék szerint még járó összegek Eredménykimutatásban szereplő összegek (1) év (2) év (3) év (4) a évi záradékban figyelembe vett összeg tartalmazza a január 17-én befolyt ezer Ft összeget is. 10. oldal

20 I. 4. A Számviteli Politika évi változásai. A Számviteli Politika évi módosításának indoka a évi CLXXVIII. törvény változása, melyek a következők: - Jelentős összegű hiba: ha a hiba feltárásának évében, a különböző ellenőrzések során, egy adott üzleti évet érintően (évenként külön-külön) feltárt hibák és hibahatások eredményt, saját tőkét növelő-csökkentő értékének együttes (előjeltől független) összege meghaladja az ellenőrzött üzleti év mérleg főösszegének 2 %-át, illetve, ha a mérleg főösszeg 2 %-a nem haladja meg az 1 M Ft-ot, akkor az 1 M Ft. - A megbízható és valós képet lényegesen befolyásoló hibahatás vizsgálata törlésre került. - Az ismételt közzétételi kötelezettség törlésre került. Egyéb változás: A közszolgáltatási szerződésből eredő költségtérítés összegénél és az ez által befolyásolt további tételeknél a mérlegkészítés időpontja, a még járó költségtérítési összegről szóló dokumentum kézhezvételének napja, de legkésőbb a tárgyévet követő év május 23-a. 11. oldal

21 B. SPECIFIKUS RÉSZ I. A MÉRLEGHEZ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍTÉSEK Az előző naptári év adataival való összehasonlítást torzító tényező (eltérő minősítésből, besorolásból, értékelésből adódó) nincs. I. 1. Eszközök Az eszközök összesített értéke ezer Ft, ezer Ft-tal nőtt, a változás főbb eszközcsoportonként a következő: Megnevezés Csökkenés Növekedés Index (%) A. Befektetett eszközök ,9 I. Immateriális javak ,3 II. Tárgyi eszközök ,5 III. Befektetett pénzügyi eszközök ,0 B. Forgóeszközök ,2 I. Készletek ,3 II. Követelések ,3 III. Értékpapírok ,0 IV. Pénzeszközök ,5 C. Aktív időbeli elhatárolások ,0 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: ,8 Az immateriális javak mérlegértékének alakulása. A társaság az immateriális javak között vagyoni értékű jogokat (szellemi termékek felhasználási joga) szellemi termékeket (szerzői jogvédelemben részesülő szoftvertermékek) mutat ki ezer Ft értékben, az előző évi záró értékhez mért csökkenés ezer Ft (19,7 %). 12. oldal

22 A tárgyidőszaki változások Immateriális javak beszerzése: Terv szerinti értékcsökkenés elszámolása: Selejtezés Eladás Összes változás: Az immateriális javak értékének tárgyévi növekedése ezer Ft a szellemi termékek közé sorolt szoftver felhasználási jogok megszerzésével függ össze. Ezek: ArcSight szoftver ezer Ft, adatmentő szoftver (Symantec) ezer Ft, VMWARE verziófrissítés ezer Ft, MS Exhange levelező rendszer ezer Ft, szünetmentes áramellátás szerverterembe 696 ezer Ft, egyéb ügyviteli szoftverek 349 ezer Ft. Az értékcsökkenés elszámolása a használati időn belül változatlanul lineárisan történik, a hasznos élettartam 5 év. Az elszámolt amortizáció ezer Ft-tal csökkentette ezen eszközök nettó értékét, (melyből a szellemi termékeket ezer Ft, a vagyoni értékű jogokat ezer Ft érinti). Az immateriális javak bruttó értékének, halmozott értékcsökkenésének és nettó értékének mérlegtételenkénti bemutatását az 1. számú melléklet tartalmazza. Tárgyi eszközök mérlegértékének alakulása. A tárgyi eszközök mérlegben kimutatott záró nettó értéke ezer Ft, a megelőző évinél ezer Ft-tal alacsonyabb, növekedése 20,5 %. A tárgyi eszközök állományára ható tényezők Tárgyi eszközök beszerzése: Tárgyi eszközök után elszámolt terv szerinti értékcsökkenés: Tárgyi eszközök átsorolása készletek közé: Tárgyi eszköz értékesítés: Terven felüli értékcsökkenés elszámolása: Összes változás: oldal

23 A tárgyi eszközök beszerzésére évben ezer Ft-ot fordított a társaság. A főbb beruházások műszaki tartalom szerint: Megnevezés Beszerzés Aktiválás Befejezetlen beruházás állományváltozása Ingatlanok: Műszaki berendezések, gépek, járművek: Autóbusz közlekedést közvetlenül szolgáló beruházások új autóbusz beszerzéshez kapcsolódó beruházás használt autóbusz beszerzés egyéb járműbeszerzés (1 db műhelykocsi) Műszaki tevékenység eszközfejlesztése: ezer Ft feletti beszerzések érintés-védelmi műszer és 200 ezer Ft közötti beszerzések front/olalkijelző (25 db) ütvecsavarozó(6 db) gépi menetfúró esztergatokmány digitális hidr.pisztoly magasnyomású mosó Egyéb műszaki berendezések: formaruha, munkaruha ezer Ft alatti műszaki eszközök Egyéb berendezések, felszerelések, járművek szemlygépkocsi beszerzés számítástechnikai gépek utasinfo LCD TV (3 db) bankjegy tároló kazetta (4 db) karos gépi sorompó hulladék tároló konténer mobil telefon (3 db) TÁMOP eszközök beszerzése szóda automata gép (2 db) klíma íróasztal ezer Ft alatti egyéb eszközök számítástechnikai-, és egyéb eszközök TÁMOP Összesen: A tárgyévi ingatlan beruházások értéke ezer Ft, melyből a műszaki telepen a műhelyek felújítása ( évi NAV revízió megállapítása, költség elszámolás helyett aktiválás) ezer Ft, a Harkány autóbusz állomás 14. oldal

24 felújítása ezer Ft, a Pécsi autóbusz állomás villamossági kiépítés 245 ezer Ft, esőcsatorna felújítás 354 ezer Ft, átépítési tervezet 303 ezer Ft értékben valósult meg. Autóbusz beszerzésből 25 db új ezer Ft és 1 db használt ezer Ft volt. A járműállomány átlagéletkora év december 31-én 13,6 év. A társaság járműparkja szakmai szinten az egyik legidősebbnek minősül. Az állomány 23,0 %-a (73 db) még régi Ikarus 200-as típusú. Az autóbusz-közlekedést közvetlenül szolgáló eszközök beszerzése ezer Ft értékben valósult meg, melyből 4 db autóbusz felújítás ezer Ft, 16 db üzemanyag fogyasztás csökkentő ezer Ft, a későbbi autóbusz beszerzésekhez kapcsolódó rendelkezésre álló hitelkeret rendelkezésre tartási jutaléka ezer Ft. Az autóbuszon kívüli műszaki berendezésekre ezer Ft-ot fordított a társaság, melyből a műszaki tevékenység eszközfejlesztése ezer Ft, az egyéb műszaki berendezések ezer Ft-ot képviselnek. Az egyéb berendezések, felszerelések beszerzési összértéke ezer Ft, melyből egy személygépkocsi beszerzés ezer Ft, számítástechnikai gépek ezer Ft, autóbusz pályaudvari utas információs kijelzők ezer Ft, egyéb eszközök ezer Ft, 100 ezer Ft alatti azonnali leírású eszközök ezer Ft-ot képviselnek. Értékcsökkenési leírásként figyelembe vett összegek: Terv szerinti értékcsökkenés Lineárisan elszámolt értékcsökkenés: A terv szerint elszámolt értékcsökkenés megváltoztatásából adódó összeg: ezer Ft egyedi beszerzési érték alatti eszközök használatba vételkor egy összegben elszámolt értékcsökkenése: Összesen: A terv szerinti lineárisan elszámolt értékcsökkenés ezer Ft, döntő részben (60,7 %) az autóbuszok után elszámolt összeg. Az új beszerzésű autóbuszok értékcsökkenés elszámolásánál figyelembe vett várható hasznos élettartama 10 év. Azonnali leírású eszközök közé a forma-, és munkaruha ezer Ft, illetve kis értékű szerszámok ezer Ft értékben tartoznak. A tárgyévi tárgyi eszköz értékesítés döntően egy befecskendező vizsgáló berendezés és három személygépkocsi eladása, melynek még le nem írt értéke ezer Ft. 15. oldal

25 A tárgyi eszközök nettó értékére ható tényezők összesített adatai az alábbiak: Megnevezés Nyitó állomány Aktiválás Növekedés Átsorolás Elszámolt amorti-záció Csökkenés Értékesítés Átsorolás Egyéb Záró állomány Ingatlanok Műszaki berendezések, gépek, járművek Egyéb berendezések, felszerelések, járművek Összesen: Beruházások Beruházásokra adott előlegek Mindösszesen *Beruházások állomány változása Az tárgyi eszközök bruttó értékének, halmozott értékcsökkenésének és nettó értékének mérlegtételenkénti bemutatását a 2. számú melléklet, az értékcsökkenés alakulását a 3. számú melléklet tartalmazza. A befektetett pénzügyi eszközök mérlegértékének alakulása. Az egyéb tartós részesedés állománya a társaság eszközeihez mérten nem jelentős, záró értéke 509 ezer Ft. A Közlekedési Eszközfinanszírozási Zrt-vel szemben felszámolási eljárás befejeződött, emiatt a részesedés kivezetésre került. A dolgozóknak korábban adott lakásépítési kölcsönök állománya nulla. A befektetett pénzügyi eszközök záró értékének összetétele Tartósan adott kölcsön (munkavállalóknak adott lakásépítési kölcsön): Egyéb tartós részesedés: 509 Összesen: 509 Az egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozások jellemző adatait a III. fejezet részletesen tartalmazza. A készletek évi záró értéke ezer Ft, ezer Ft-tal alacsonyabb a nyitó értéknél. 16. oldal

26 Készletek Változás Index (%) Anyagok: ,0 Anyagok, alkatrészek ,9 Fődarabok ,9 Gumiabroncs ,8 Üzemanyagok: ,3 Gázolaj ,3 Motorolaj ,2 Tankkészlet ,8 Nyomtatványok: ,3 Forgalmi ,2 Egyéb nyomtatvány ,2 Egyéb anyagok: ,9 Vásárolt anyagok, alkatrészek: ,9 Saját termelésű készletek: ,8 Befejezetlen termelés ,7 Késztermékek ,9 Áruk: ,1 Értékesítési gázolaj Értékesítésre váró ingatlan ,0 Digitális tachográf kártya ,7 Készletek összesen: ,3 A piaci értéken történő értékelés sem 2012., sem évben nem tett szükségessé értékvesztés elszámolást (a készletek könyv szerinti értéke jelentősen nem haladja meg a piaci értéket). Az anyagok készlet érték növekedése ezer Ft, amely a javítások végzésének folyamatosságát biztosítja. A saját felhasználású üzemanyag készletek csökkenése ezer Ft, ezen belül az üzemanyag kutakban tárolt gázolaj ezer Ft-tal mérséklődött, az autóbuszok összesített tankkészlete az átárazás miatt ezer Ft-tal csökkent (a gázolaj tankkészlet ára az év végén az előző évi záró értékhez képest 9,47 Ft-tal, 3,0 %-kal csökkent). Az értékesítésre váró ingatlanok ezer Ft csökkenésének oka: átsorolás a tárgyi eszközök közé. Követelések A követelések összértéke ezer Ft, a csökkenése ezer Ft. Megnevezés Változás Index (%) Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) ,3 Követelések kapcsolt vállalkozással szemben Egyéb követelések ,0 - Költségvetéstől járó összegek ,7 - Munkavállalóktól járó összegek ,5 - Helyközi termelési támogatás IV. negyedévi járó részösszege , évi termelési támogatás ,0 - DDOP támogatás ,0 - Egyéb tételek ,0 Követelések összesen: ,3 17. oldal

27 A változás főbb tényezői: A vevőkkel szembeni követelések növekedése ezer Ft. A követelések lejárt határidejű követeléseket is tartalmaznak (4.011 ezer Ft). A költségvetéssel szembeni követelés változását a szociális menetdíj támogatás, az Áfa, a jövedéki adó, a társasági adó előleg pénzügyi bonyolítása befolyásolta. Az igényelt, de pénzügyileg még nem rendezett szociális menetdíj támogatás összege ezer Ft-ról ezer Ft-ra csökkent. Míg év végén nem volt Áfa követelése a társaságnak addig december 31-én ezer Ft ilyen jellegű követelés áll fenn. A felhasznált gázolaj után visszaigényelhető jövedéki adó év végén ezer Ft értékben, december 31-én ezer Ft értékben szerepel a követelések között. Innovációs járulék követelés a nyitó értékben nem szerepelt, a záró érték ezer Ft. Gépjárműadó követelésünk a nyitó értékben 13 ezer Ft, a december 31-én nincs záró állomány. A munkavállalóktól követelt összegek (prémium előlegek, gépkocsivezetői autóbusz bevétel elszámolások) ezer Ft-tal csökkentek. A termelési támogatás nyitó érékben szereplő megigényelt, januárban folyósított részösszege (a IV. évre járó részösszeg) ezer Ft volt, a decemberben nem szerepel ilyen követelés évben felmerült, a január 1-jétől bevezetett Egységes Önköltségszámítási Szabályzat alkalmazásából adódó értékcsökkenés többletéből származó termelési támogatás követelés ezer Ft. DDOP támogatásból eredő követelés nyitó értéke ezer Ft, záró érték nincs. Az egyéb tételek növekedése ezer Ft. Értékvesztések elszámolása mérlegtételenként: Vevő követelések értékvesztése: Követelés áruszállításból és szolgáltatásból Nyilvántartásba vételi érték Üzleti évben elszámolt értékvesztés Értékvesztett követelés kiegyenlítése miatti kivezetés Értékvesztés kivezetés leírás miatt Halmozott értékvesztés Követelések mérlegben szereplő értéke A követelések bekerülési értékéből ( ezer Ft) ezer Ft határidőn belül. A fennmaradó ezer Ft határidőn túli követelésből ezer Ft 30 napon belüli követelés, a 30 napon túli követelés behajtása érdekében a jogi lépések megtörténtek (448 ezer Ft összegben). 18. oldal

á á é é á á á é Ö Á Ö á á í á ő á ó íö É ö é ő á ő á é é á ö ö í á á é é ő ő é ő ő é ó í á á é ö ö í á á é á é é í é é á é é Á á é é ű é é é é á é é í é ö é ó ó é é ű ű é é á ű é é é á ű é á á á á á ú

Részletesebben

2011.12.31-i és 2012.12.31-i mérleg fő sorainak részletezése. Eszközök

2011.12.31-i és 2012.12.31-i mérleg fő sorainak részletezése. Eszközök Alba Volán Zrt 2011.12.31-i és 2012.12.31-i mérleg fő sorainak részletezése Eszközök Mérlegsorok Megnevezés 2011.12.31 2012.12.31 23. Dolgozók kölcsöntartozásai 28 078 23 245-1 éven belül törlesztendő

Részletesebben

1. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1.1. A társaságra vonatkozó legfontosabb információk bemutatása Elnevezése, működési formája, honlapja, cégjegyzék száma, statisztikai számjele és adószáma: Elnevezése, működési formája:

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK A. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 3 I. A vállalkozás rövid bemutatása... 3 II. A számviteli politika bemutatása... 5 1. A beszámoló készítés előírásai... 5 2. A beszámoló készítéséhez kapcsolódó időpontok...

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET II. fejezet KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A Hatvani Volán Zrt. 2012. évi gazdálkodásáról Hatvan, 2013. május 17. Hatvani Volán Zrt. Kiegészítő melléklet 2012. 2 I. ÁLTALÁNOS RÉSZ I. A. A VÁLLALKOZÁS ÉS A SZÁMVITELI

Részletesebben

2 0 1 3. Éves beszámoló

2 0 1 3. Éves beszámoló 1 1 3 0 2 8 0 1 4 9 3 9 1 1 4 1 8 Statisztikai számjel 1 8-1 0-1 0 0 5 4 3 Cégjegyzék száma VASI VOLÁN KÖZLEKEDÉSI Zrt. a vállalkozás megnevezése Szombathely, Körmendi út 92. 94/517-600 a vállalkozás címe,

Részletesebben

Éves beszámoló. BORSOD VOLÁN Személyszállítási Zrt. a vállalkozás megnevezése. 3527 Miskolc, József A. u. 70. Tel.: 06-46/515-015

Éves beszámoló. BORSOD VOLÁN Személyszállítási Zrt. a vállalkozás megnevezése. 3527 Miskolc, József A. u. 70. Tel.: 06-46/515-015 1 1 0 6 6 3 0 3 4 9 3 1 1 1 4 0 5 Statisztikai számjel 0 5-1 0-0 0 0 1 0 6 Cégjegyzék száma BORSOD VOLÁN Személyszállítási Zrt. a vállalkozás megnevezése 3527 Miskolc, József A. u. 70. Tel.: 06-46/515-015

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 2013. január 1. - 2013. december 31. Budapest, 2014. május 19. Tartalom 1. A Társaság bemutatása, szabályozói környezet... 3 2. Számviteli Politika... 5 3. A Társaság

Részletesebben

MÁV INFORMATIKA ZRT.

MÁV INFORMATIKA ZRT. MÁV - CSOPORT Egységes kiegészítő melléklet MÁV INFORMATIKA ZRT. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012. 1/43 Tartalomjegyzék I Általános kiegészítések 5 I.1 A vállalkozás bemutatása 5 I.2 A Társaság által alkalmazott

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A MISKOLC VÁROSI KÖZLEKEDÉSI Zrt. 2013. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A MISKOLC VÁROSI KÖZLEKEDÉSI Zrt. 2013. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ MVK Miskolc Városi Közlekedési Zrt. Miskolc, Szondi György út 1. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A MISKOLC VÁROSI KÖZLEKEDÉSI Zrt. 2013. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ Miskolc, 2014. május05. Devecz Miklós vezérigazgató

Részletesebben

Tartalom 1 A Társaság bemutatása... 2 2 A Társaság számviteli politikájának ismertetése... 3 2.1 Amortizációs politika... 3 2.2 Értékvesztés... 3 2.3 Céltartalék képzés... 4 2.4 A számviteli politika egyéb

Részletesebben

2013. ÉVI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

2013. ÉVI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2013. ÉVI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Készült: Budapest, 2014. április 10. Az éves beszámolót összeállította: dr. Palatka Lívia vezérigazgató

Részletesebben

2013. Éves beszámoló

2013. Éves beszámoló 2 4 2 0 0 4 9 3 7 0 1 0 1 1 4 1 8 Statisztikai számjel 1 8-1 0-1 0 0 7 0 1 Cégjegyzék száma ÉNYKK Zrt. a vállalkozás megnevezése Szombathely, Körmendi út 92. 94/517-600 a vállalkozás címe, telefonszáma

Részletesebben

Éves beszámoló a 2013. üzleti évről

Éves beszámoló a 2013. üzleti évről 1 0 8 9 8 8 2 4 3 6 0 0 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 2 4 5 1 Cégjegyzék száma A vállalkozás megnevezése: Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság A vállalkozás címe, telefonszáma:

Részletesebben

Független Könyvvizsgálói Jelentés

Független Könyvvizsgálói Jelentés Ernst & Young Kft. Ernst & Young Ltd. H-1132 Budapest Váci út 20. 1399 Budapest 62. Pf.632, Hungary Tel: +36 1 451 8100 Fax: +36 1 451 8199 www.ey.com/hu Cg. 01-09-267553 Független Könyvvizsgálói Jelentés

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a 2013. évi éves beszámolóhoz

Kiegészítő melléklet a 2013. évi éves beszámolóhoz Kiegészítő melléklet a 2013. évi éves beszámolóhoz Tartalom 1. A Társaság bemutatása... 5 2. A Társaság vezető tisztségviselői, az Igazgatóság, Felügyelőbizottság tagjai... 7 3. A számviteli politika

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. A Mecsekerdő Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2011. évi gazdálkodásáról

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. A Mecsekerdő Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2011. évi gazdálkodásáról KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A Mecsekerdő Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2011. évi gazdálkodásáról Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 4 I/A. A társaság és a számviteli politika bemutatása... 4 1. A társaság

Részletesebben

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2012. ÉVI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Készült: Budapest, 2013. április 30. Az éves beszámolót összeállította: dr. Palatka Lívia vezérigazgató

Részletesebben

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) 2012. december 31. adatok E Ft-ban. Sorszám módosí- A tétel megnevezése

A MÉRLEG Eszközök (aktívák) 2012. december 31. adatok E Ft-ban. Sorszám módosí- A tétel megnevezése 14125979-9603-113-18 1/2. oldal Statisztikai számjel 18-09-107574 Cégjegyzék száma "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) 2012. december 31. adatok E Ft-ban Előző Sorszám módosí- év(ek) A tétel megnevezése Előző

Részletesebben

K O P I N T - D A T O R G Zrt.

K O P I N T - D A T O R G Zrt. 2. sz. melléklet K O P I N T - D A T O R G Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2010. december. 31. Budapest, 2011. április 15. Tartalom 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 4 1.1. A Számviteli Politika... 5 1.2. A számviteli alapelvek...

Részletesebben

Éves beszámoló. üzleti évről 2013.12.31. Statisztikai számjel. Cégjegyzék száma: SZABOLCS VOLÁN KÖZLEKEDÉSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

Éves beszámoló. üzleti évről 2013.12.31. Statisztikai számjel. Cégjegyzék száma: SZABOLCS VOLÁN KÖZLEKEDÉSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 1 1 2 4 4 4 9 3 4 9 3 1 1 1 4 1 5 Statisztikai számjel 1 5-1 0-0 4 0 1 1 1 Cégjegyzék száma: SZABOLCS VOLÁN KÖZLEKEDÉSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG a vállalkozás megnevezése 4400.Nyíregyháza, Korányi

Részletesebben

Független Könyvvizsgálói Jelentés

Független Könyvvizsgálói Jelentés MorálAudit Kft. 5309. Berekfürdő, Búzavirág u. 24. 1075. Budapest, Wesselényi u. 12. II/1. Tel.: +36 30 2070 735 email: moral.audit@gmail.com Független Könyvvizsgálói Jelentés a MAHART Magyar Hajózási

Részletesebben

MILLENÁRIS TUDOMÁNYOS KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG É V E S B E S Z Á M O L Ó

MILLENÁRIS TUDOMÁNYOS KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG É V E S B E S Z Á M O L Ó MILLENÁRIS TUDOMÁNYOS KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG (korábban Millenáris Tudományos Kulturális Közhasznú Társaság 2008.03.31.-ig) 1024 Budapest, Kis Rókus u. 16-20. 2011.

Részletesebben

Kalória Gödöllői Gyermek és Közétkeztetési KHT Gödöllő,Szabadság u.3. 2100 Tel..,Fax: 06-28-422-009

Kalória Gödöllői Gyermek és Közétkeztetési KHT Gödöllő,Szabadság u.3. 2100 Tel..,Fax: 06-28-422-009 Kalória Gödöllői Gyermek és Közétkeztetési KHT Gödöllő,Szabadság u.3. 21 Tel..,Fax: 6-28-422-9 E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 29. május 21-én tartandó ülésére Tárgy: Javaslat a Kalória

Részletesebben

Tisztelt Részvényesek!

Tisztelt Részvényesek! Tisztelt Részvényesek! A 2011-ES ESZTENDÔ IS KIHÍVÁSOKKAL TELI ÉV VOLT, MELYET STABIL, NYERESÉGES VÁLLALATKÉNT ZÁRTUNK. ELEMZÔK SZERINT A NYUGATI ORSZÁGOK MÁR RÉSZBEN KILÁBALTAK A VÁLSÁGBÓL, TÖRETLENÜL

Részletesebben

MVM Magyar Villamos Művek Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2014. évi Mérlege

MVM Magyar Villamos Művek Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2014. évi Mérlege MVM Magyar Villamos Művek Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2014. évi Mérlege 1 0 7 6 0 7 9 8-6 4 2 0-1 1 4-0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 1 8 2 8 Cégjegyzék száma 1 1 2014. december 31. MVM Magyar

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. A Váti Nonprofit Kft. 2012. december 31-én végződő év. éves beszámolójának

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. A Váti Nonprofit Kft. 2012. december 31-én végződő év. éves beszámolójának A Váti Nonprofit Kft. 2012. december 31-én végződő év éves beszámolójának KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Budapest, 2013. május 30. P H Ügyvezető igazgató 1 I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. A TÁRSASÁG BEMUTATÁSA Név: VÁTI Magyar

Részletesebben

Tevékenységi zárómérleg

Tevékenységi zárómérleg MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET 7623 Pécs, Köztársaság tér 2.. Internet: www.mvhsz.hu Cg.: 02-02-060334 Tevékenységi zárómérleg 2015.01.09. Mérleg Eredmény-kimutatás Kiegészítő melléklet Könyvvizsgálói jelentés...

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI CSOLNOKY FERENC NONPROFIT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 8200 Veszprém, Kórház u. 1. Tel: 88/556-556 Fax: 88/556-209

VESZPRÉM MEGYEI CSOLNOKY FERENC NONPROFIT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 8200 Veszprém, Kórház u. 1. Tel: 88/556-556 Fax: 88/556-209 VESZPRÉM MEGYEI CSOLNOKY FERENC NONPROFIT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 8200 Veszprém, Kórház u. 1. Tel: 88/556-556 Fax: 88/556-209 e-mail: titkarsag@vmkorhaz.hu Szám: 02/129-6/2009. ELŐTERJESZTÉS

Részletesebben

A MADÁCH SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT. 2012. JANUÁR

A MADÁCH SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT. 2012. JANUÁR KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A MADÁCH SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT. 2012. JANUÁR 1-től 2012. DECEMBER 31-ig TARTÓ ÜZLETI ÉVÉRŐL Budapest, 2013. március 19. Szirtes Tamás ügyvezető igazgató Tartalom Tartalom:... 1 I.

Részletesebben