ELÔSZÓ A MAGYARORSZÁGI HOLOKAUSZT FÖLDRAJZI ENCIKLOPÉDIÁJA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ELÔSZÓ A MAGYARORSZÁGI HOLOKAUSZT FÖLDRAJZI ENCIKLOPÉDIÁJA"

Átírás

1 ELÔSZÓ Jelen Enciklopédia referenciamunkaként kíván szolgálni tanároknak, diákoknak és mindazoknak, akik a magyarországi zsidóságot általában, de különösen az annak helyi közösségeit sújtó katasztrófát szeretnék megismerni. Egyszersmind emlékmûvet kíván állítani azon zsidó közösségeknek, amelyeket a náci korszak idején megsemmisítettek. Más többkötetes, általános holokausztenciklopédiáktól eltérôen, amelyek csak a nácik által uralt Európa fontosabb gettóközpontjaival foglalkoznak, ez az Enciklopédia átfogó jellegû, és teljes egészében egyetlen országra összpontosít. Ez a munka kizárólag a magyar zsidóságot általában, de elsôsorban annak helyi közösségeit érintô tragédiával, illetve ezeknek a közösségeknek a történetével foglalkozik. A közösség nagyságától vagy pedig az abban élô zsidók lélekszámától függetlenül az Enciklopédia az 1944-ben Magyarországon létezô valamennyi zsidó közösségre vonatkozó adatokat magában foglalja. Földrajzi kiterjedése az 1941 és 1944 közötti Magyarország, pontosabban a trianoni Magyarország, amelyhez hozzáadódnak az 1938 és 1941 között Csehszlovákiától, Romániától és Jugoszláviától visszaszerzett területek. Az Enciklopédia bevezetô része a magyarországi zsidóság általános történetét, de hangsúlyosan a holokauszt idôszakát tekinti át. Az érintett témák, továbbá a terjedelmi okok miatt kihagyott részletkérdések elmélyítése, illetve árnyalása az Enciklopédia végén közölt forrásjegyzékben feltüntetett munkák segítségével válik lehetségessé. A történelmi áttekintést 41 önálló fejezet követi, amelyek a korabeli Magyarországot alkotó 41 vármegye és három (a Bereg, a Máramaros és az Ung vármegyéhez tartozó) közigazgatási kirendeltség zsidóságának történetét ismertetik. A különbözô vármegyéket taglaló fejezetek betûrendes sorrendben követik egymást. Az egyes fejezetek az illetô vármegye zsidóságának történetét és tragédiáját vizsgáló történelmi bevezetôvel kezdôdnek, s ezeket a tanulmányokat a közösségek nagyságától függetlenül szintén betûrendes sorrendben követik az adott vármegyén belüli zsidó közösségekre vonatkozó szócikkek. Minden egyes szócikk az illetô település zsidó közösségének történetét írja le, különleges hangsúlyt helyezve a holokauszt idôszakára. Ahol az lehetségesnek bizonyult, a szócikkeket megfelelô fényképfelvételekkel illusztráltuk. Az egyes vármegyék, illetve közösségek történeti leírásának terjedelme több tényezôtôl függ, beleértve a szóban forgó közösség nagyságát, a levéltári, a másodlagos és a nyomtatott források elérhetôségét, valamint a közremûködô munkatársak alaposságát. Az egyes járási székhelyekre vonatkozó szócikkek az adott járásban található valamennyi, 1941-ben zsidók által lakott települést is felsorolják, ugyancsak betûrendes sorrendben, csillaggal jelölve mindazokat a földrajzi egységeket, településeket, amelyekkel az Enciklopédia külön szócikkben foglalkozik. A zárójelben feltüntetett demográfiai-statisztikai adatok az izraelita vallású lakosság, illetve az összlakosság lélekszámára vonatkoznak az adott településen, járásban vagy vármegyében. Ezek az adatok az évi, tehát a vészkorszak elôtti utolsó országos népszámlálás adatai. Számos szócikk tartalmaz a különbözô helyi hatóságok, illetve a zsidó hitközségek ál- A MAGYARORSZÁGI HOLOKAUSZT FÖLDRAJZI ENCIKLOPÉDIÁJA 5

2 ELÔSZÓ tal német és/vagy magyar kormányzati parancsra készített, a zsidó lakosokat név szerint felsoroló listákból átvett számadatokat is. Mindegyik szócikkhez hivatkozó rövidítéseket használó könyvészeti, illetve levéltári források is tartoznak. A rövidítéseket az Enciklopédia végén közölt bibliográfiai jegyzék segítségével lehet feloldani. Szintén a munka végén találhatók a nevek és a földrajzi elnevezések jegyzékei, illetve az Enciklopédiában elôforduló idegen szavak, elnevezések és kifejezések szószedete. Az egyes vármegyéket bemutató fejezetek végén a holokauszttal kapcsolatos, külön e célra készült térkép található. A Magyarországi Holokauszt Földrajzi Enciklopédiájának kiadását 23 olyan, Magyarországon, Izraelben, Romániában és az Egyesült Államokban élô szerzô elkötelezett munkája tette lehetôvé, akik a magyarországi holokauszt szakértôi. Lekötelezett vagyok valamennyiüknek, amiért ebben a fontos történelmi és mûvelôdéstörténeti vállalkozásban részt vettek, és sikeréhez szaktudásuk megosztása révén hozzájárultak. Különösképpen hálás vagyok jó barátomnak, Tibori Szabó Zoltánnak, aki vállalta a rengeteg munkát feltételezô kihívást. Nemcsak egyes fejezeteket írt meg, hanem vállalta a teljes kézirat megszerkesztését. Mindkét feladatot nagyszerûen végezte. Lekötelezettje vagyok ugyanakkor Nagy Béla közismert térképésznek is, aki kiváló szaktudással készítette el az Enciklopédia különbözô térképeit. Szintén szeretnék köszönetet mondani Toronyi Zsuzsának, a Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár tudományos munkatársának, Toth Miller Arinak, a magyarországi zsinagógák és zsidó tárgyú képek kitartó és szakavatott gyûjtôjének és azoknak a magánszemélyeknek, akik közvetve vagy közvetlenül a holokauszttal kapcsolatos értékes fényképeket bocsátottak rendelkezésemre. Köszönettel tartozom a Graduate Center of the City University of New York (CUNY) jelenlegi és volt elnökének, William Kellynek, illetve Frances Degen Horowitznak, akik a Graduate Center keretében végzett holokauszttanulmányokat rendíthetetlenül és folyamatosan támogatták. Az Enciklopédia nem jelenhetett volna meg Várszegi Gábor, a Fotex Rt. igazgatóságának elnöke folyamatos és bôkezû anyagi támogatása nélkül. Hálásan méltányolom a CUNY-központú J. and O. Winter Fund, valamint a Várszegi Endowment meghatározó szerepét ezen terv megvalósításában. Egyszersmind elismeréssel tartozom a Conference on Jewish Material Claims Against Germany nagylelkû pénzügyi támogatásáért. Különösen le vagyok kötelezve Saul Kagannak, a Claims Conference tiszteletbeli ügyvezetô alelnökének bátorításáért és egyben az Enciklopédia történelmi fontosságának felismeréséért. Köszönetet mondok Arie és Gizella Edrichnek, Eva és Sheba és Jacob Grubernek, Ann és Gaby Newmarknak, valamint Elisabeth és Jack Rosenthalnak barátságukért és a Graduate Center holokauszttanulmányainak számottevô, folyamatos támogatásáért. Végezetül köszönetet mondok Szabados Erzsinek, feleségemnek, Elizabethnek, a szerkesztésben nyújtott segítségéért és erkölcsi támogatásáért október Randolph L. Braham 6

3 A HOLOKAUSZT MAGYARORSZÁGON: TÖRTÉNELMI ÁTTEKINTÉS AZ ELÔZMÉNYEK Demográfiai áttekintés Egyes történészek szerint a római korban már számos zsidó település létezett az akkor Pannóniának nevezett területen. Nincsenek meggyôzô statisztikai adatok arról, hogy hány zsidó élt Magyarországon a 17. század végéig, de az évi népesség-összeírás adatai szerint az ország zsidó lakossága abban az esztendôben 4071 fôre rúgott. A zsidó lakosság lélekszáma viszonylag mérsékelt ütemben nôtt a 18. században, s 1735 és 1787 között rôl fôre emelkedett re a zsidók száma elérte a fôt, s az ország összlakosságának 1,8 százalékát alkotta. Ettôl fogva a zsidók lélekszáma és hányada gyorsabb ütemben nôtt a viszonylag magas születési arányszám és kivált a Morvaországból és Galíciából érkezô bevándorlók számának emelkedése folytán re a magyarországi zsidók száma elérte a (3,7 százalék), 1880-ra pedig a fôt (4,4 százalék). Nagy- Magyarország területén a zsidóság lélekszáma ben tetôzött, amikor elérte a fôt, és a 21 milliós össznépesség 4,3 százalékát tette ki. Az aranykor A magyarországi zsidó közösség 1867-es egyenjogúsítása után a sokoldalú fejlôdés példa nélkül álló szintjét élvezte, maradéktalanul élvén azokkal a lehetôségekkel, amelyeket az országot az elsô világháborút megelôzô érában irányító liberális rendszer kínált. A magyar uralkodó osztályok tagjai a dzsentri és a konzervatívarisztokrata vezetôk a zsidókkal szemben toleráns álláspontra helyezkedtek. Ebben nemcsak gazdasági megfontolások vezérelték ôket, de az a vágy is, hogy állandósítsák uralkodó politikai szerepüket a soknemzetiségû birodalomban, amelyben a magyar nemzetiségûek kisebbséget alkottak. Magyarország feudális tradíciója folytán az uralkodó osztályok a zsidókat az üzleti életben és az iparban ösztökélték szerepvállalásra, s így az idô múlásával a konzervatívarisztokrata vezetôk és a zsidó iparosok, bankárok és pénzügyi szakértôk között baráti, az együttmûködésen alapuló és kölcsönösen elônyös viszony alakult ki. A zsidók maradéktalanul éltek az ôket újonnan megilletô tanulási lehetôségekkel is, s rövid idô múltán, ha nem is uralkodó, de befolyásos szerepet játszottak a szabadfoglalkozású pályákon, az irodalomban és a képzômûvészetben. A magyarok toleráns politikájának köszönhetôen a magyarországi zsidóság jelentôs része a magyar nemzet integráns részének tekintette magát. Lelkesen magáévá tette a magyarosítás folyamatát, s nemcsak úgy döntött, hogy megváltoztatja a nevét, de arra is kész volt, hogy a soknyelvû Magyar Királyság más nemzetiségek lakta területein a gazdaság korszerûsítésének és a kulturális élet magyarosításának az ügyét szolgálja. Az önrendelkezési jogot és függetlenséget követelô nemzeti kisebbségek csakhamar a status quo védelmezôit látták a zsidókban, akik nem tápláltak területi törekvéseket, s akik természetesen azt a csoportot támogatták, amelyik leginkább védte ôket. A zsidók jól tudták, hogy a rendszer az antiszemitizmus veszedelmével szemben megvédi A MAGYARORSZÁGI HOLOKAUSZT FÖLDRAJZI ENCIKLOPÉDIÁJA 7

4 A HOLOKAUSZT MAGYARORSZÁGON: TÖRTÉNELMI ÁTTEKINTÉS ôket. S bár a legtöbben már asszimilálódtak, nem tekinthettek el az egyre nagyobb számú antiszemita párt és mozgalom létezésétôl és tevékenységétôl, fôképpen pedig a rágalmazási perek hatásától, amelyek közül a legismertebb az as tiszaeszlári per volt. A kormány azonnali és erôteljes fellépése az akkoriban még csak szórványos és helyi jellegû zsidóellenes megnyilvánulásokkal szemben azonban a zsidók ragaszkodását a magyar államhoz még inkább elmélyítette. Ilyenformán az idô múlásával a zsidók, s közülük is fôként azok, akik magyarul beszéltek és asszimilálódtak, minden korábbinál inkább a magyarok barátainak vallották magukat. Kötôdésüket pedig sok esetben nemcsak a célszerûség vagy az arisztokrata- dzsentri rendszer nyújtotta lehetôségek és a biztonság iránti hála erôsítette, de az odaadó hazafiasság is. A két világháború közötti idôszak A két világháború közötti idôszakban és a háborús idôkben a konzervatív-arisztokrata és a zsidó vezetôség nézeteit és magatartását akár a Harmadik Birodalommal, akár a Szovjetunióval szemben bizonyos fokig a két vezetôség között az úgynevezett aranykorban kialakult politikai és gazdasági szimbiózis szabta meg. Jóllehet a konzervatív- arisztokrata vezetôség inkább hajlott arra, hogy a Harmadik Birodalomban Magyarország revizionista törekvései lehetséges kielégítésének eszközét lássa, mindkét vezetôség a német és az orosz terjeszkedéstôl, ám mindenekfölött a bolsevizmustól tartott. Már az elsô világháború befejezôdése elôtt világosan kirajzolódtak annak a jelei, hogy a két csoport közötti érdekközösség valójában korlátozott, törékeny, és elsôsorban a célszerûségen alapszik. Annak dacára, hogy a magyar zsidók buzgón magukévá tették a magyar ügyet, és lelkesen elsajátították a magyar nyelvet, viszonylag kevés kivételtôl eltekintve nem integrálódtak teljesen a magyar társadalomba. Asszimilációs várakozásaik végsô soron meghiúsultak: társadalmi értelemben nem fogadták el ôket sem az arisztokraták, illetve a dzsentrik, akik politikailag és gazdaságilag arra használták ôket, hogy feudális kiváltságaikat állandósítsák, sem a szavazati jogától megfosztott és elszegényedett parasztság, amely akárcsak az ipari munkásság nagy része bennük gyakran az elnyomó rendszer eszközeit látta. A keresztény- zsidó kapcsolatokat megterhelte az a tény is, hogy az országban jelentôs számban voltak jelen a többnyire elszegényedett, jiddisül beszélô zsidók, akik nem asszimilálódtak hogy a magyar nyelv elsajátításáról ne is beszéljünk, s akiket az asszimilálódott, magyarosodott zsidóktól megkülönböztetendô, keleti vagy galíciai zsidókként becsméreltek. Ezekrôl a nem asszimilálódott zsidókról szinte kivétel nélkül fokozatosan az a benyomás kezdett kialakulni, hogy a kormány toleráns politikájára nem méltók. A két világháború közötti periódusban különleges visszaélések céltábláivá váltak, mivel még a Horthy Miklós államfôhöz közel álló civilizált antiszemiták is azt tartották róluk, hogy nemcsak különálló biológiai fajt alkotnak, de ideológiai fajt is, amely a keresztény magyarokat súlyos veszélylyel fenyegeti. A Habsburg-birodalom összeomlásával és a Magyar Királyság megcsonkításával 1918-ban véget ért az az érdekközösség, amely a magyar uralkodó köröket és a zsidókat ideiglenesen öszszekötötte. A nem sokkal ezután megvalósuló, ám rövid életûnek bizonyuló kommunista diktatúra sorsdöntô hatással volt a magyar bel- és külpolitika alakulására a két világháború közötti idôszakban. A Kun Béla vezette proletárdiktatúra rövid, de kíméletlen idôszaka az egész nemzetben keserû emlékeket hagyott, és a magyarországi zsidókra különösen megsemmisítô hatással volt. A zsidók túlnyomó többsége ellenezte a proletárdiktatúrát. A zsidók ugyanakkor valószínûleg többet szenvedtek a lakosság többi részénél. A kommunisták kétszeresen is zaklatták ôket: úgy is, mint középosztálybelieket, és úgy is, mint egy szervezett vallás követôit. Mindezek dacára a közvélemény hajlamos volt arra, hogy az elvetélt diktatúráért a zsidóság egészét hibáztassa. Ez részint azzal függött össze, hogy a Kun- kormányban több zsidó származású kommunista látványos szerepet játszott, de elsôsorban mégiscsak az 1919 nyarának végén hatalomra kerülô ellenforradalmi klerikális-nacio- 8

5 nalista erôk antiszemita propagandájának és akcióinak a következménye volt. Ugyanakkor az is tény, hogy a vezetô magyar politikai osztályok az elvesztett világháborúért saját felelôsségükkel szembenézni képtelenek voltak, s bûnbaknak elsôsorban a zsidóságot kiáltották ki. Az új politikai hatalmat az úgynevezett szegedi gondolat vezérelte, az a sajátos politikai propagandaelegy, amelynek vezérfonalát a bolsevizmus elleni küzdelem, az antiszemitizmus szítása, a soviniszta nacionalizmus és a revansista revizionizmus képezte. Ez utóbbi a trianoni egyezmény területi következményeit meg nem történtté kívánta tenni. A szegedi gondolat mint ideológiai elegy és akcióterv az olasz fasizmus és a német nácizmus elôfutára volt. Az ellenforradalmárok e gondolat jegyében a terror hullámát zúdították az országra, s ez a terror vadság és nagyságrend dolgában az ôt megelôzô és állítólagosan igazoló vörösterror mellett nem törpült el. Az ellenforradalmárok halálosztagai nagyon sok baloldali személlyel, köztük ipari munkásokkal és föld nélküli parasztokkal, valamint ellenzéki értelmiségiekkel is végeztek, de haragjuk elsôsorban a zsidók ellen irányult; erôszakos cselekményeik több ezer áldozatot követeltek. A nemzetet érô megaláztatás, a társadalmi földindulások és az elvesztett háború katasztrofális következményei Magyarország történelmi területének kétharmadát, magyar népességének egyharmadát és összlakosságának háromötödét vesztette el hatására radikalizálódott ellenforradalmárok különféle, szélsôségesen hazafias egyesületekbe szervezôdtek. Ezek mindenekelôtt ama két fô kérdés a revizionizmus és a zsidókérdés sikeres megoldásának szentelték tevékenységüket, amelyek a két világháború közötti Magyarországot mindenekfelett foglalkoztatták. Az idô múlásával e két kérdés összefonódott, és nemcsak Magyarország belpolitikájának, de a Harmadik Birodalomhoz fûzôdô kapcsolatainak is az alapját képezte. Amikor az utódállamok a területi elcsatolások nyomán a történelmi Magyarország legszámottevôbb nemzeti kisebbségeit elnyelték, az ország legsebezhetôbb kisebbségi csoportjává egyértelmûen a zsidók váltak; és mivel a trianoni Magyarország alapvetôen homogén állammá alakult át, a magyarság ügye szempontjából a zsidóság mint statisztikai tényezô fontossága megszûnt. A megcsonkított államban idôvel más célból is visszaéltek a zsidókkal: akárcsak valamivel késôbb a náci Németországban, Magyarországon is ôket tették meg bûnbaknak az ország legtöbb szerencsétlenségéért, a társadalmi- gazdasági viszonyok szétzilálódását beleértve. Ebben a légkörben nem volt meglepô, hogy a fehérterrort követôen Magyarország ugyanaz az ország, ahol a zsidók alig néhány évvel korábban az aranykor áldásait élvezték az elsô világháború utáni Európa elsô országaként hozott zsidóellenes törvényt. Az úgynevezett numerus clausus törvény (1920), amelynek elfogadása sértette a Népszövetség nemzeti kisebbségek védelmérôl szóló egyezményét, 6 százalékra a zsidók összlakosságon belüli állítólagos hányadára korlátozta a felsôoktatási intézményekbe felvehetô zsidók részarányát. Ha néhány évvel késôbb érvényét vesztette is, ez a törvény szentesítette azt az alapelvet, amelyre utóbb sokan hivatkoztak az 1930-as évek civilizált antiszemitái közül, akiket fûtött a vágy, hogy a zsidókérdést rendezett és törvényes módon oldják meg. Ezt az elvet késôbb Gömbös Gyula, a magyar szélsôjobboldal egyik fô képviselôje öntötte szavakba: kikötötte, hogy a zsidók semmilyen területen nem érvényesülhetnek a lakosságon belüli részarányukat meghaladó mértékben. A zsidó vezetôk csupán a háború szerencsétlen végkifejlete okozta idôleges torzulásoknak tekintették az ellenforradalmárok zsidóellenes intézkedéseit, s továbbra is hazafias álláspontra helyezkedtek. A magyar zsidók vezetôi nemcsak hogy magukévá tették a revizionizmus ügyét, de tiltakoztak és elutasítottak mindennemû, Magyarország szuverén jogait sértô külföldi beavatkozást a zsidó közösség érdekében a nemzetközi zsidó szervezetek fellépését is beleértve. Derûlátásuk néhány éven át fokozódott az 1920-as években, amikor a magyar kormány élén az a gróf Bethlen István állt, aki a nagybirtokosok és a pénzmágnások Magyarországát az elsô világháború elôtt irányító konzervatív- arisztokrata csoportot képviselte. A bethleni érát egyfelôl A MAGYARORSZÁGI HOLOKAUSZT FÖLDRAJZI ENCIKLOPÉDIÁJA 9

6 A HOLOKAUSZT MAGYARORSZÁGON: TÖRTÉNELMI ÁTTEKINTÉS a konszolidációs belpolitika, másfelôl olyan külpolitika jellemezte, amely arra irányult, hogy a nyugati hatalmak és a Népszövetség segítségével a vélt trianoni igazságtalanságokat orvosolja. Ám Gömbös 1932 októberében történt miniszterelnöki kinevezése ami idôben a németországi náci párt látványos választási gyôzelmeivel egybeesett jókora eltávolodást idézett elô a bethleni bel- és külpolitikától és attól, ahogyan a zsidókérdést Bethlen kezelte. Ez utóbbi csakhamar nemzeti rögeszmévé vált, és intenzitás dolgában gyakran a revizionizmussal vetekedett. A nácik propagandájából merítô magyar radikálisok azt terjesztették a zsidókról, hogy természetüknél fogva hazafiatlan lények, a nemzet energiáját parazita módjára szívják ki, s hajlamosak az internacionalista vagyis bolsevik irányzatok követésére. A propagandakampány csakhamar kibôvült a zsidókérdés határozott megoldására irányuló követelésekkel. A szélsôjobboldal által felvetett korabeli javaslatok skálája a zsidók szakmai és gazdasági tevékenységének jogi úton történô korlátozásától a Magyarországról történô szervezett kitelepítésükig terjedt. Bár a célszerûség és az ideiglenes jellegû taktikai megfontolások a zsidókérdésben elfoglalt álláspontjának felülvizsgálatára késztették, Gömbös volt az, aki politikájával elôkészítette a terepet a Magyarországra és az ott élô zsidókra lesújtó csapásra. Ô kötötte Magyarország sorsát szinte megmásíthatatlanul a náci Németországéhoz. Gömbös nemcsak azzal a bethleni politikával szakított, amely a trianoni igazságtalanságok orvoslását a nyugati demokráciáktól és a Népszövetségtôl várta, de ô volt az is, aki Magyarország külpolitikáját összhangba hozta a náci Németországéval, s lehetôvé tette a birodalom késôbbi behatolását és közvetlen szerepvállalását az ország életének gyakorlatilag valamennyi területén. Ezt nagymértékben megkönnyítette az a félelmetes és potenciálisan kollaboráns hatalmi bázis, amit Gömbös a hivatali ideje alatt kiépített. Az államapparátus közigazgatási és katonai bürokráciáiba be tudta vinni a saját védenceit, és ami talán még fontosabb volt fiatalabb, roppant nacionalista, németbarát tisztekkel töltötte fel a katonai hierarchia felsô köreit, beleértve a vezérkart is. A sajtó radikalizálódása, valamint a szélsôjobboldali politikai mozgalmak és pártok virágzása ugyancsak elôrevetette a késôbbi zsidóellenes túlkapások árnyékát. A Harmadik Birodalom látványos bel- és külpolitikai sikerei az 1930-as évek végén, köztük az Ausztriát bekebelezô Anschluss, aminek folytán Németország határos lett Magyarországgal, az antiszemita jobboldali erôket tovább bátorították. A nácik gyôzelmei ugyanakkor arra késztették az egymást követô magyar kormányokat, hogy a tengelyhatalmak mögé egyre szorosabban sorakozzanak fel. A magyar jobboldalt mind nagyobb lelkesedéssel töltötte el a gondolat, hogy a tengelyhatalmak szövetségének tevékeny tagjaként az európai új rend megteremtésében részt vállalhatnak, s a nácik revizionista-revansista politikájának gyümölcseit learathatják. A birodalompárti politikát különösen a németbarát vezérkar és a kormányzó Magyar Élet Pártjának jobbszárnya támogatta. A tengelybarát politika meglehetôsen gyümölcsözônek bizonyult, s lehetôvé tette, hogy revizionista törekvéseit Magyarország részint valóra váltsa. A tengelyhatalmak úgynevezett elsô bécsi döntése eredményeként Magyarország 1938 novemberében Csehszlovákiától viszszaszerezte a Felvidéket. Csehszlovákia márciusi feldarabolását követôen Magyarország bekebelezte Kárpátalját. Az augusztus 30-án hozott második bécsi döntés nyomán Romániától megszerezte Észak-Erdélyt, Jugoszlávia 1941 áprilisában elszenvedett vereségét követôen pedig annektálta Délvidék területét. Az arisztokrata- konzervatív magyar vezetôk, akik immár teljesen elkötelezték magukat a náci Németországgal kötött politikai szövetség mellett, csakhamar kénytelenek voltak dûlôre jutni a belföldön egyre nagyobb befolyást élvezô jobboldali radikálisokkal. Bár szinte ugyanúgy megvetették a nyilas szélsôségeseket és féltek tôlük, mint a zsidók, a kormány vezetôi kénytelenek voltak ôket is és a németeket is megbékíteni. A magyar nácik ugyanis nemcsak a zsidókérdés megoldásának szükségességéért szálltak síkra, hanem egy társadalmi forradalom elôidézésének szükségességéért is, amely- 10

7 nek véget kellett volna vetnie a konzervatívarisztokrata elemek öröklött kiváltságainak. E vezetôk valójában áldásnak tekintették, hogy a jobboldali szélsôségesek a zsidókérdést melegen tartják, mert így a figyelem a nemzetet gyötrô súlyos szociális és mezôgazdasági gondokról részben elterelôdött. Ezzel magyarázható, hogy egy sor zsidóellenes intézkedést készek voltak elfogadni. Az intézkedések pedig, 1938 és 1941 között minden egyes területi visszacsatolással párhuzamosan egyre drákóibbakká váltak. Az elsô zsidótörvény (1938. évi XV. tc.) május 29-én lépett hatályba. A törvény 20 százalékra korlátozta a zsidók részarányát a szabadfoglalkozású pályákon, valamint a tíz személynél többet foglalkoztató pénzügyi, kereskedelmi és ipari vállalkozásokban. Az május 4-én beiktatott második zsidótörvény (1939. évi IV. tc.) jóval szigorúbb volt az elsônél, s az említett vállalkozásokban foglalkoztatható zsidók részarányát 6 százalékra korlátozta. A törvény részletes és bonyolult vallási és faji meghatározással is szolgált arra nézve, hogy ki minôsíthetô zsidónak. A nagy keresztény egyházak képviselôi, ha nem is egyforma lelkesedéssel, de a parlamentben mindkét törvényt támogatták. A keresztény egyházak vezetôi ugyanakkor némiképp nyugtalankodtak a harmadik zsidótörvény (1941. évi XV. tc.), a Magyarországon valaha is elfogadott messze legarcátlanabbul rasszista törvényjavaslat miatt, amely egyházközségeik tagjainak jelentôs hányadát érintette. A törvény, amely a náci Németország évi nürnbergi törvényét utánozta, augusztus 2-án lépett hatályba. Egyebek között a házasságkötést és a nemi kapcsolat létesítését tiltotta a zsidók és a nem zsidók között. A három nagy zsidótörvényt jó néhány olyan törvényhozási lépés és kormányrendelet követte, amelyek a zsidók gazdasági jólétére megsemmisítô hatással voltak, s amelyek a közép- és alsó osztálybeli zsidókat különösen érzékenyen érintették. A szegény, akár magyar származású, akár külföldi zsidók nehéz sorsát némiképp megkönnyítette azoknak az oktatásikulturális intézményeknek és jóléti szervezeteknek a viszonylag terebélyes hálózata, amelyeket a három legnagyobb zsidó hitközség: a neológ, az ortodox és a status quo tartott fenn, különkülön vagy közösen. A különbözô kormányok zsidóellenes intézkedései azokon az illúziókon alapultak, amelyek az uralkodó elit tagjait a német megszállásig vezérelték. Utóbbiak azt gondolták, hogy ha olyan törvényeket fogadnak el, amelyek a zsidók gazdasági hatalmát megnyirbálják és ártalmas kulturális befolyásukat hatástalanítják, nemcsak hogy megbékítik a szélsôjobboldaliakat akiknek az országot gyötrô, társadalmi és gazdasági okokban gyökerezô nyugtalanság kapóra jött, de a Harmadik Birodalomnak is kedvében járnak. Az uralkodó elit mérsékeltebb tagjai, a civilizált antiszemiták álláspontjukat azzal indokolták, hogy a zsidóellenes intézkedések valójában maguk a zsidók létfontosságú érdekeit védik. Ez a gondolkodás abba a szélesebb, fellegekben járó feltevésbe simult bele, hogy a Harmadik Birodalom mögé felsorakozó Magyarország anélkül is kielégítheti revizionista törekvéseit, hogy cselekvési szabadságát veszélybe sodorná. A magyar zsidóság felsô rétegeinek tagjai a hivatalos országos vezetôséget beleértve osztották ezeket az illúziókat. Tették ezt abban a meggyôzôdésben, hogy az országot irányító elit a jövôben is méltányolni fogja, hogy a zsidó közösség hosszú ideje hûségesen szolgálja a magyarságot, s ezért megóvja majd a zsidók alapvetô érdekeit. Kénytelen-kelletlen fogadták el azonban a sok zsidóellenes intézkedést, amelyek a kor szellemét tükrözték, úgymond csak taktikai jellegû lépések voltak, s amelyekre azért volt szükség, hogy a bel- és külföldi szélsôjobboldaliak antiszemita kampányának méregfogát kihúzzák. A magyar zsidóság felsô rétegeinek tagjai hajlottak arra is, hogy egyetértsenek a kormány vezetôinek gondolatmenetével, miszerint a legfôbb biztosítékot az antiszemitizmussal és az intoleranciával szemben a zsidóellenes törvények alkották. Következésképpen meg voltak gyôzôdve arról, hogy a zsidók biztonsága és jóléte az alapvetôen reakciós konzervatív-arisztokrata rezsim fennmaradásával elválaszthatatlanul összekapcsolódik. A MAGYARORSZÁGI HOLOKAUSZT FÖLDRAJZI ENCIKLOPÉDIÁJA 11

8 A HOLOKAUSZT MAGYARORSZÁGON: TÖRTÉNELMI ÁTTEKINTÉS MAGYARORSZÁG TERÜLETI GYARAPODÁSA M=1:

9 K. E. E. VÁRMEGYE: Közigazgatásilag egyenlôre egyesített vármegye A MAGYARORSZÁGI HOLOKAUSZT FÖLDRAJZI ENCIKLOPÉDIÁJA 13

10 A HOLOKAUSZT MAGYARORSZÁGON: TÖRTÉNELMI ÁTTEKINTÉS Tény, hogy amíg az arisztokrata elit volt hatalmon, a magyar zsidóság létfontosságú érdekei viszonylag csorbítatlanok maradtak még a háború alatt is. A magyar rendszer a háború éveiben is befogadott sok ezer menekültet Lengyelországból, Szlovákiából és máshonnan, s következetesen szembeszegült a németek egyre nagyobb nyomásának, hogy a zsidókérdés végleges megoldását hajtsa végre. Mialatt Európának a nácik által ellenôrzött részein a zsidókat módszeresen semmisítették meg, Magyarország mindaddig megvédte a maga fônyi zsidóságát (beleértve azt a mintegy kitértet is, akik Magyarország évi faji törvénye értelmében zsidónak minôsültek), amíg az március 19-én bekövetkezett német megszállásakor függetlenségét gyakorlatilag el nem veszítette. Mindez azonban nem jelenti azt, hogy Magyarországnak ne lett volna szégyellnivalója. A magyarok által kezdeményezett akciók következtében a zsidók több mint hatvanezer hitsorsosukat vesztették el. Az áldozatok többsége olyan zsidó volt, akit munkaszolgálatra mozgósítottak. A többiek a Kamenyec-Podolszkij közelében 1941 augusztusában, illetve az Újvidéken és környékén 1942 januárjában és februárjában lezajlott vérengzések áldozatául estek. A történtek ellenére azonban a magyar zsidóság alig sejthette, hogy mi vár még rá. A zsidó közösség a holokauszt elôtt Az évi népszámlálás szerint Magyarország lakossága fô volt, akik közül en (4,94 százalék) vallották magukat zsidónak. Ezen belül zsidó élt a trianoni Magyarországon ( Budapesten) és a Magyarország által 1938 és 1941 között megszerzett területeken: mintegy a Csehszlovákiától 1938 novemberében megszerzett Felvidéken és a Csehszlovákiától 1939 márciusában megszerzett Kárpátalján; a Romániától 1940 augusztusában megszerzett Észak- Erdélyben és a Jugoszláviától 1941 áprilisában megszerzett Bácska térségében. Ezenfelül mintegy fôre rúgott azoknak a kitérteknek vagy a zsidó származású keresztényeknek a száma, akik az akkoriban hatályba lépô faji törvények értelmében zsidóknak minôsültek. Közülük fô élt a trianoni Magyarországon ( Budapesten) és a megszerzett területeken. A túlnyomórészt városiasodott és hazafias érzületû zsidók az elsô világháborúbeli összeomlás után is fontos szerepet játszottak Magyarország modernizálódásában és kapitalista fejlôdésében. Viszonylag kis hányaduknak sikerült megôriznie vezetô pozícióját a szabadfoglalkozású pályákon és a gazdaság fô szektoraiban, így a bankvilágban, az iparban és a kereskedelemben. Az egyre kíméletlenebbé váló antiszemita agitáció és kormánypolitika hatására azonban a zsidók nagy többsége a megélhetésre valót is alig tudta magának összekaparni. Különösen igaz volt ez a Magyarország március 19-én bekövetkezett német megszállását megelôzô háborús években. Az elszegényedett zsidókat a zsidó hitközségek támogatták, amelyek a vallási, iskoláztatási, egészségügyi és jóléti intézmények jól fejlett hálózatát tartották fenn. A támogatás mértéke a központi jóléti intézmények és a helyi hitközségek pénzügyi állapotától függôen közösségenként eltérôen alakult. A nagyobb közösségek háromféle típusú hitközségekbe szervezôdtek: a neológ (vagy reform-, illetve kongresszusi) hitközségekbe, amelyek prototípusa a pesti zsidó közösség volt, fôként a magyarországi zsidóság beolvadni kész rétegeinek tagjaiból álltak, s a modern felekezeti gyakorlatot követték; az ortodox hitközségekbe, amelyek túlnyomórészt a beolvadást ellenzô zsidókból tevôdtek össze, akik ragaszkodtak a judaizmus hagyományos szertartásaihoz és gyakorlatához; és a létszámban legkisebb status quo hitközségekbe, amelyek tagjai általában független irányvonalat követtek. A két háború közötti idôszakban a magyar zsidóság 267 nagyobb és 465 kisebb hitközségben tömörült. Ezek közül 104, illetve 131 volt neológ, 149, illetve 321 ortodox és 12, illetve 13 status quo hitközség. A neológ hitközségeket szinte minden esetben világi személyek irányították. Az ortodoxokat, noha hazaszeretetük semmivel sem maradt el a neológokétól, többnyire rabbik vezették. A szélsôséges ortodoxok, a zömmel jid- 14

11 disül beszélô haszidokat beleértve, az ország északkeleti részein, fôként Kárpátalján és Észak- Erdélyben koncentrálódtak. A helyi hitközségek országos szervezeteik irányítása alatt mûködtek. Hatáskörük jellegét és korlátait a kormány szabta meg. A magyar zsidóság központi vezetését a neológok uralták, akik a trianoni Magyarország hitközségeinek többségét is ellenôrzésük alatt tartották. Ez a gazdag, hazafias érzületû és általában konzervatív elemekbôl álló vezetôség szilárdan elkötelezte magát a hagyományos konzervatív-arisztokrata rendszer értékei és alapelvei mellett. Egyértelmûen azonosult Magyarország revizionista törekvéseivel, s a megszállás elôtti korszakban mindvégig meg volt gyôzôdve arról, hogy a zsidóság és a magyarság alapvetô érdekei szorosan összefonódnak. A magyar zsidók többségéhez hasonlóan a vezetôk is büszkén hangoztatták, hogy ôk izraelita hitû magyarok. Ilyenformán hajlottak arra, hogy az antiszemitizmus erôsödését és a zsidóellenes intézkedések ezt követô meghozatalát az egész nemzetet érintô jogi és alkotmányos kérdésként fogják fel, amelyben a kor szelleme tükrözôdik vissza. Nem tágítottak attól a meggyôzôdésüktôl, hogy a szomszédos országok zsidó közösségeivel szemben a magyarországi zsidók a konzervatív-arisztokrata magyar kormány fizikai védelmét élvezve a háborút túl fogják élni. A NÉMET MEGSZÁLLÁS ELÔTTI KORSZAK Magyarország belépése a második világháborúba az ország zsidó közössége szempontjából újabb vízválasztónak bizonyult. A zsidók helyzete a háború elsô hónapjaiban számottevôen romlott. Túl azon, hogy amúgy is két nagyszabású zsidótörvény korlátozta ôket gazdasági és szabadfoglalkozású tevékenységeikben, a zsidókat immáron újabb korlátozások sújtottak, amelyeket egy nyíltan fajvédô törvény, az úgynevezett harmadik zsidótörvény kötött ki. Amint már láttuk, e törvény rendelkezései értelmében számos kitért és zsidó származású keresztény minôsült zsidónak, és tilos lett a házastársi vagy szexuális viszony létesítése zsidók és keresztények között. A szovjet erôk fölött aratott korai gyôzelmek hatására kialakuló euforikus légkörben a zsidók elvadult hecckampány célpontjaivá váltak, amely nemcsak a judeobolsevizmusként aposztrofált kommunizmus minden szörnyûségével azonosította ôket, de Magyarország gazdasági nehézségeit is az ô nyakukba varrta. Nacionalista, hazafias és jobboldali elemek követelték, hogy Magyarország háborús erôfeszítésekhez történô katonai hozzájárulásának növelésén túlmenôen az ország a náci Németország zsidópolitikáját is kövesse, a zsidók kitelepítését beleértve. A dühödten antiszemita sajtóhadjáratnak és a kormány zsidóellenes belpolitikájának a hatására a közvélemény egyre látványosabban jobbra tolódott. Csakhamar a zsidókat hibáztatták a háborúért és minden belpolitikai nehézségért, ami a háború velejárója volt, beleértve az egyre nagyobb méreteket öltô áruhiányt és a virágzó feketepiacot is. A zsidók roppant sebezhetôk voltak az efféle vádaskodásokkal szemben, hiszen nagyon fontos szerepet játszottak az üzleti életben, az iparban, a kereskedelemben és a pénzvilágban. Bár, ahogyan az hadviselô országban lenni szokott, gyakorlatilag az egész lakosság igyekezett készleteket felhalmozni, a hiányokat és az árak emelkedését kizárólag a zsidók mesterkedéseinek tulajdonították. A keresztény középosztály hagyományos antiszemitizmusát erôsítette a Harmadik Birodalom iránt növekvô rokonszenve, sôt csodálata. Hasonlóképpen érzett az ipari munkások és a parasztok egyre nagyobb hányada is. A zsidóellenes hisztéria légkörében a zsidók ellen folyamatosan újabb és újabb intézkedéseket követeltek és hoztak. Egyik rendelet a másik után született a zsidók különleges munkaszolgálatos-századokban teljesítendô szolgálatáról vagy a különbözô zsidótörvények végrehajtásáról, ami a zsidók helyzetét az üzleti életben és a szabadfoglalkozású pályákon tovább nehezítette vége felé az illetékesek újabb törvénytervezetet fogadtak el, amely az izraelita hitet végsô soron bevett vagy elfogadott vallásból csupán megtûrt vallássá degradálta. Bármennyire húsba vágóak voltak is azonban ezek a rendelkezések, nem ingatták meg A MAGYARORSZÁGI HOLOKAUSZT FÖLDRAJZI ENCIKLOPÉDIÁJA 15

12 A HOLOKAUSZT MAGYARORSZÁGON: TÖRTÉNELMI ÁTTEKINTÉS MAGYARORSZÁGI ZSIDÓ HITKÖZSÉGEK április A Magyar Zsidók Központi Tanácsának összeírása a német hatóságok rendelkezése nyomán 16

13 17 A MAGYARORSZÁGI HOLOKAUSZT FÖLDRAJZI ENCIKLOPÉDIÁJA

14 A HOLOKAUSZT MAGYARORSZÁGON: TÖRTÉNELMI ÁTTEKINTÉS a magyarországi zsidókat abban a mélységes hitükben, hogy ôket fizikai veszély nem fenyegeti. Ez a hit részben azon a meggyôzôdésükön nyugodott, hogy a konzervatív-arisztokrata vezetôség, amellyel szerteágazó gazdasági és személyes kapcsolatokat tartottak fenn, éppúgy meg fogja védeni ôket, ahogyan a múltban tette. A magyar zsidók bizalma abban, hogy a közösség bár gazdaságilag tönkrement és megfogyatkozott állapotban elég erôs pozícióban túléli majd a háborút, és képes lesz biztosítania önmaga gyors rehabilitálását, tragikus módon közrejátszott abban is, ami az ország március 19-én bekövetkezett német megszállása után velük történt. A központi zsidó vezetôség nem tett rendkívüli óvintézkedéseket, és nem tájékoztatta a helyi vezetôket vagy a magyar zsidók tömegeit a végleges megoldás programjának Európa más részein már javában zajló megvalósulásáról. Ez annál is inkább súlyos mulasztás volt, mivel 1942 közepétôl már egyre világosabban kirajzolódtak elôttük a program részletei és méretei. Álláspontjukhoz annak ellenére is mereven ragaszkodtak, hogy már jóval a német megszállás elôtt három súlyos esemény rendítette meg a közösséget és a magyar társadalom tisztességes rétegeit: a hontalan zsidók összefogdosása és lemészárlása; az úgynevezett délvidéki körzetben elkövetett vérengzések és a munkaszolgálatos rendszer radikalizálódása. A zsidóság vezetôi hajlamosak voltak arra, hogy ezeket az eseményeket ne a késôbbi erôszakos cselekmények elôjátékainak tekintsék, hanem csupán eltévelyedéseknek, amelyeket a felelôsök nemsokára majd kiigazítanak. A hontalan zsidók összefogdosása és lemészárlása Ausztria márciusi bekebelezése, Csehszlovákia 1938 novembere és 1939 márciusa közötti feldarabolása és Lengyelország ezt követô, szeptemberi német megszállása után nagyon sokan kerestek menedéket Magyarországon. Ezen az embertömegen belül különbözô becslések szerint és között mozgott a többnyire osztrák, német, lengyel és szlovák származású zsidók száma. Egy részük hamis papírokkal árjaként élt Magyarországon; mások hivatalos tartózkodási engedély birtokában háborítatlanul élhettek az országban; megint mások a budapesti cionista Palesztina Hivatal erôfeszítéseinek köszönhetôen Palesztina felé átutazóban tartózkodtak Magyarországon. A zsidó menekültek jelentôs hányada internálótáborba került Csörgôre, Garanyba és Ricsére. Ám bármilyen minôségben tartózkodtak is Magyarországon, kötelesek voltak lajstromba vétetni magukat a Magyarországon élô külföldi állampolgárok fölött joghatósággal rendelkezô szervnél, a Külföldieket Ellenôrzô Országos Központi Hatóságnál (KEOKH). A KEOKH feladatköre és felelôssége látványosan megnôtt a második világháború kitörése nyomán, amikor a menekültek egyre nagyobb számban érkeztek az országba. Amikor június 27-én Magyarország is belépett a Szovjetunió elleni háborúba, majd Magyarországtól északkeletre jelentôs ukrán területek kerültek magyar katonai közigazgatás alá, a KEOKH két megrögzötten antiszemita tisztségviselôje Martinidesz Ödön és Kiss Árpád tervet dolgozott ki a hontalan zsidók áttelepítésérôl az újonnan felszabadított területekre. A lengyel és orosz zsidók elûzésérôl szóló tervüket azzal indokolták, hogy ezek a zsidók, akik a zsidóellenes intézkedések következtében Magyarországon munkanélküliekké váltak, Galíciában új életet kezdhetnek. Elôször Kozma Miklóssal vették fel a kapcsolatot, aki az as évek közepén a Gömbös-kormány belügyminisztere volt, akkoriban pedig Kárpátalja kormányzói biztosa. Kozma lelkesedett a tervért, akárcsak Werth Henrik vezérkari fônök és Bartha Károly honvédelmi miniszter, az a két kormány-tisztségviselô, akiket a terv megvalósítására Kozma mozgósított. Közösen beszélték rá Bárdossy László miniszterelnököt, aki viszont a minisztertanácsot gyôzte meg a terv életrevalóságáról. A tanács tagjai közül a tervet állítólag egyedül a belügyminiszter, Keresztes-Fischer Ferenc ellenezte. A minisztertanács úgy határozott, hogy minden kétes állampolgárságú egyént ki kell utasítani Kárpátaljáról, és át kell adni ôket a kelet- galíciai német hatóságoknak. A terv végrehajtásával, amely túlmutatott Kár- 18

15 Hontalan zsidók összegyûjtése és deportálása, 1941 nyara pátalja határain, Kozmát bízták meg. A zsidók kiûzésének törvényes keretét Batizfalvy Nándor, a KEOKH tisztviselôje alakította ki. Batizfalvy a minisztertanács határozata alapján dolgozta ki az áttelepítés részleteit, amelyek utóbb bekerültek az július 12-én kelt 192/1941. számú rendeletbe. A rendeletet kiegészítette egy titkos utasítás, amelyet Siménfalvy Sándor, a KEOKH vezetôje adott ki. Az utasítás szerint a rendelet fô célja az volt, hogy az országba fôként az utóbbi idôben beszivárgott lengyel és orosz zsidók minél nagyobb számban és minél elôbb elszállításra kerüljenek. A terv szerint a zsidókat a lengyel határhoz közeli Kôrösmezôre kellett vinni és ott átadni a katonai hatóságoknak. Az akció elôzményeként Kôrösmezôre már 1940 ôszén deportáltak magyar zsidókat Észak-Erdélybôl és Máramarosból. Az 1940 októberében Csíkszeredából, majd késôbb Borszékrôl és más székelyföldi településekrôl deportált és a magyar szovjet határon egyszerûen átdobott zsidók megmentéséért A MAGYARORSZÁGI HOLOKAUSZT FÖLDRAJZI ENCIKLOPÉDIÁJA 19

16 A HOLOKAUSZT MAGYARORSZÁGON: TÖRTÉNELMI ÁTTEKINTÉS Slachta Margit katolikus rendfônök lépett közbe, sajnos kevés eredménnyel. A deportáltak zöme Magyarországon született, magyar állampolgársággal rendelkezô személy volt, akiktôl azonban a magyar hatóságok különbözô okokból meg akartak szabadulni. Amikor végeztek a formalitásokkal, a KEOKH szervei hozzáláttak, hogy begyûjtsék a jobbára lengyel születésû vagy származású, hontalan zsidókat. A hontalanok között azonban szép számban voltak magyar zsidók is, akik csak azért nem tudták bizonyítani magyar állampolgárságukat, mert nem tudták azonnal beszerezni papírjaikat. Voltak magyar állampolgárságú zsidók, akiket csak azért tartóztattak le, mert szálka voltak a helyi hatóságok szemében. Kôrösmezôre szállították például az egész putnoki zsidó közösséget, noha az szinte kizárólag magyar származású zsidókból állt. A Budapesten összegyûjtött hontalan zsidókat a Rumbach Sebestyén utcai zsinagógában, illetve a zsidó közösség Magdolna, Páva és Szabolcs utcai létesítményeiben helyezték el. A zsidókat rendszerint éjjel szedték össze, alig néhány órával azután, hogy közölték velük a deportálási határozatot. A zsidók összegyûjtése különösen kíméletlen volt Kárpátalján, ahol az egyik zsidó közösségbôl egyetlen szál ember sem maradt. A zsidók a látszat kedvéért engedélyt kaptak, hogy háromnapi ennivalót vigyenek magukkal, de olyan gyorsan gyûjtötték be ôket, hogy élelem beszerzésére nem maradt idejük, s többnyire csak azt vitték magukkal, amit a nagy sietségben odahaza találtak. A magyar tisztségviselôk biztosították a zsidókat afelôl, hogy Lengyelországba kerülnek, ahol beköltözhetnek azoknak a helyi zsidóknak az üresen maradt otthonaiba, akik a szovjet csapatokkal együtt távoztak a vidékrôl. A hontalan zsidókat tehervagonokba zsúfolva szállították Kôrösmezôre. Az utazás gyakran órát is igénybe vett. A kôrösmezôi gyûjtôhelyrôl a zsidókat naponta mintegy ezerfônyi csoportokban dobták át a határon augusztus 19-ig zsidót adtak át az SS- nek. Körülbelül még et szállítottak át a hónap végéig, amikorra az akció lezárult. Az átadott zsidókat az SS teherautókon elôször Kolomea környékére szállította. Innen fôs csoportokban, gyalogmenetben jutottak el a Kamenyec-Podolszkij környékén létesített ideiglenes barakkokba. Útközben gyakran karszalagos ukrán milicisták támadták meg és rabolták ki ôket. Aki nem volt hajlandó átadni értékeit, azt megölték. Kolomea és Kamenyec-Podolszkij térségében, amelyet a szovjet csapatok alig néhány héttel korábban ürítettek ki, még maradt néhány odavalósi zsidó, fôként nôk és gyermekek, akik azonban sok segítséget nem, legfeljebb menedéket tudtak nyújtani a Magyarországról kitoloncolt zsidók egy részének. A németeket a magyarországi zsidók tömeges beözönlése felkészületlenül érte. Eleinte még a deportálások leállítását is kérték, mondván, hogy nem tudnak mit kezdeni ennyi zsidóval, akik veszélyeztetik összeköttetési vonalaikat. Mivel azonban a magyarok nem voltak hajlandók a zsidókat visszafogadni, a helyzet csak egy augusztus 25-i értekezleten tisztázódott, amelyen a résztvevôket zömmel Wehrmacht-tiszteket Franz Jaeckeln SS-tábornok, az SS és a katonai rendôrség körzeti parancsnoka megnyugtatta, hogy szeptember 1- jéig befejezi ezeknek a zsidóknak a likvidálását. A Magyarországról kitelepített zsidókat augusztus án semmisítették meg. Egy szemtanú beszámolója szerint azt mondták nekik, döntés született arról, hogy Kamenyec-Podolszkijt meg kell tisztítani a zsidóktól, s ezért máshová kell vinni ôket. A kitelepített zsidókat SSegységek, ukrán segéderôk és állítólag egy svábokból álló magyar utászalakulat fogta körül, s a kamenyec-podolszkiji helyi zsidókkal együtt arra kényszerítette ôket, hogy mintegy 20 kilométert meneteljenek olyan területen, ahol bombatölcsérek szaggatták fel a talajt. Ezután megparancsolták nekik, hogy vetkôzzenek le, majd legéppuskázták ôket. Jó néhányukat súlyosan megsebesülve, de még élve temettek el. Nem lehet pontosan megállapítani, hogy Kamenyec- Podolszkijban hány zsidó lelte halálát. Franz Jaeckeln az szeptember 11-én kelt, 80. számú oroszországi hadmûveleti jelentésében a Kamenyec-Podolszkijban agyonlôtt személyek számát ra tette. Tegyük hozzá, hogy a nácik végleges megoldása programjának a vég- 20

17 rehajtásában ez volt az elsô eset, amikor az áldozatok számát már csak ötjegyû számmal lehetett kifejezni. A Magyarországról kitelepített közel zsidóból mindössze mintegy 2000 személy maradt életben. Néhányan közülük lengyel parasztok vagy megvesztegetett magyar katonai személyek segítségével menekültek meg. Mások vélhetôen úgy próbálták menteni a bôrüket, hogy szovjet ellenôrzésû területre szöktek át, vagy elrejtôztek. A Magyarországra visszatérô menekültek odahaza elmesélték szenvedéseik és a tömeggyilkosság hátborzongató részleteit. A tömeges kivégzésekrôl szóló hírek felkeltették Keresztes-Fischer Ferenc, a felvilágosult gondolkodású belügyminiszter figyelmét, aki a deportálásoknak azonnal véget vetett. A délvidéki vérengzések Még el sem ült a vihar, amelyet a Kamenyec- Podolszkijban rendezett vérfürdô kavart, máris újabb atrocitások egész sorozata rázta meg a nemzet liberális rétegeit általában és a zsidó közösséget különösen. Ezúttal arról a hadmûveletrôl volt szó, amelynek keretében a Délvidéket így nevezték Jugoszlávia magyar kézre került területét akarták megtisztítani Tito minden korábbinál tevékenyebb partizánjaitól. A partizánok egyre merészebb akciókat hajtottak végre, mire a magyar hatóságok elhatározták, hogy kifüstölik odúikat. Figyelmüket elôször az úgynevezett Sajkás vidékére összpontosították, Bácskának arra a részére, amely a Duna és a Tisza összefolyása által képzett háromszöget ölelte fel január 4-én a csendôrség helyi alakulatai házról házra haladva razziáztak Zsablya községben és környékén, s eközben hat csendôr vesztette életét. A helyi közigazgatási tisztviselôk és a csendôrség a helyzeten nem tudott úrrá lenni, s ezért a kormánytól kért erôsítést. A minisztertanács által felhatalmazott Szombathelyi Ferenc vezérezredes és vezérkari fônök utasította a Szeged környékén állomásozó V. hadtest parancsnokát, Feketehalmy-Czeydner Ferenc altábornagyot, hogy egységeivel siessen a helyi csendôrés rendôralakulatok segítségére. Feketehalmy- Czeydner hangos németbarát és vad antiszemita volt, aki elérkezettnek látta az idôt, hogy a helyi partizánokat móresre tanítsa. Három gyalogsági zászlóaljat rendelt a térségbe, Deák László ezredes parancsnoksága alatt. A csendôri- rendôri alakulatokat nemzetôrségek erôsítették, amelyek szinte kizárólag a térségben élô magyarokból és németekbôl álltak. Bár Zsablyán idôközben kivégeztek hat partizánt, s a rend ezzel helyreállt, a térségben ádáz harcokat vezénylô magyar tisztek úgy döntöttek, hogy megleckéztetik Zsablyát és a szomszédos településeket, így Csurogot, Gyurgyevo- Mozsort, Sajkásgyörgyét és Titelt. A településeket körülvétették, s az ott élô emberek jó részét lemészároltatták. Mivel a vérengzésekben közremûködô tisztek jó része a zsidókat természetes ellenségének és lényegénél fogva tényleges vagy potenciális partizánnak tekintette, haragjukat nagyrészt a települések kiszolgáltatott zsidó lakosságán töltötték ki. Feketehalmy-Czeydner hivatalos jelentésben számolt be a Sajkás térségében történtekrôl. Ennek alapján a magyar hatóságok január 12-én elrendelték az átfésülési mûveletek kiterjesztését magára Újvidékre is. Az újvidéki akciók közvetlen irányítását Grassy József vezérezredesre bízták, aki január 20-án vonult be egységeivel a városba. Vele tartott a vad antiszemita hírében álló Zöldi Márton csendôr százados, aki a Szekszárdról odavezényelt csendôralakulatokat vezette. Feketehalmy-Czeydner még aznap találkozott a mûvelet végrehajtásával megbízott rendôr-, csendôr- és katonatisztekkel, és közölte velük, hogy a városban három napra átveszik az ellenôrzést, s ezalatt elvégzik a tisztogatást. Óva intette ôket a késedelmes fegyverhasználat veszélyétôl. A rajtaütés másnap reggel vette kezdetét. A várost nyolc körzetre osztották. Az elsô napon mintegy 6-7 ezer gyanús egyént vittek a sebtében felállított igazolóbizottságok elé. Csaknem száz személyt ôrizetbe vettek, et pedig a lehetô legrövidebb kihallgatás után agyonlôttek, és a Dunába dobtak. Január 22- én azonban az események még baljósabb irányba fordultak. A tisztogatás irányítói úgy döntöttek, hogy a lakosság tehetôsebb rétegeibôl szednek túszokat, ami természetesen a zsidók A MAGYARORSZÁGI HOLOKAUSZT FÖLDRAJZI ENCIKLOPÉDIÁJA 21

18 A HOLOKAUSZT MAGYARORSZÁGON: TÖRTÉNELMI ÁTTEKINTÉS Újvidéki áldozatok tetemei a Duna partján 1942-ben túszul ejtését jelentette. Az antiszemitizmussal már amúgy is megmérgezett katonákat Zöldi azzal is bujtogatta, hogy nagy zsákmányt helyezett kilátásba, külön adag rumot osztott szét köztük, és tudomásukra hozta, hogy több csendôrére rálôttek. Az állítólagos támadást Zöldi maga szervezte meg saját csapatai ellen, és bizonyítékokat is kreált oly módon, hogy bepólyált sebesült katonákat vonultatott fel a polgárokból és katonákból álló közönség elôtt. A támadás megtorlásaképpen Feketehalmy- Czeydner parancsot adott a túszok tömeges kivégzésére. Az akció kiterjedt a város több körzetére, ahol ötletszerûen végezték ki a zsidók és a szerbek csoportjait. A messze legkegyetlenebb atrocitásokra a Duna- parton került sor, az úgynevezett strandon. A gyalogmenetben kísért vagy teherautókon odaszállított áldozatokat négyes sorokba állították, s meztelenre vetkôzve kellett várniuk kivégzésükre. A szerencsétlen emberek többségét az ugródeszkáról lôtték a Dunába, amelynek jégpáncélját ágyúlövedékekkel szaggatták fel. A strandon mûködô kivégzôosztagot Korompay Gusztáv irányította. Az Újvidéken és a Bácska más részein elkövetett szörnyûségekrôl Keresztes-Fischert többek között Deák Leó, Bács-Bodrog vármegye fôispánja tájékoztatta. Január 22-én felfüggesztették ugyan a tisztogatásokról szóló parancsokat, ám a véres akciók, ha kisebb intenzitással is, tovább folytatódtak: Újvidéken még huszonnégy órán át, a Délvidék jó néhány egyéb területén pedig körülbelül egy héten keresztül. A délvidéki tisztogatásoknak 3309 személy esett áldozatául, köztük 141 gyerek és 299 aszszony és öreg. Az áldozatok között közel 2550 szerb és körülbelül 700 zsidó volt. Egyedül Újvidéken 879 embert gyilkoltak le, köztük 53 nôt és gyereket, 90 idôs személyt. Az újvidéki áldozatok sorában volt 550 zsidó, 292 szerb, 13 orosz és 11 magyar. A kormány eleinte elfogadta az eseményeknek azt a változatát, amelyet a hadsereg kreált. Az ügy csak Kállay Miklós miniszterelnökké történt kinevezése után részesült kellô figyelemben, s ekkor is nagyrészt azért, mert Bajcsy-Zsilinszky Endre kisgazdapárti képviselô kötötte az ebet a karóhoz. A vérfürdô újabb és alaposabb kivizsgálását követôen december 14-én állították bíróság elé azt a tizenöt magas rangú tisztet, aki an- Felakasztott zsidók Újvidéken 1942 elején Zsidók tömeges kivégzése Újvidéken 1942 elején 22

19 nak idején a tisztogatások végrehajtásának irányításával volt megbízva. Magyarország ekkor, a második magyar hadsereg év eleji megsemmisítô veresége és a háborúból való olasz kilépés után már javában azon iparkodott, hogy tekintélyveszteség nélkül valahogy kiválhasson a tengelyhatalmak szövetségébôl. A vádlottak azt állították, hogy amit tettek, azt feletteseik közvetlen parancsára cselekedték, a bíróság azonban bûnösnek találta és hosszú börtönbüntetésekre ítélte ôket. A négy fô vádlott azonban, köztük Feketehalmy-Czeydner és Zöldi Márton, hazájuk katonai becsületkódexét megsértve január 15- én a Harmadik Birodalomba szökött. Néhány hónappal késôbb a német megszálló erôkkel tértek vissza Magyarországra, és tevékenyen részt vettek a végleges megoldás programjának végrehajtásában. A délvidéki kegyetlenkedésekben közremûködô tiszttársaik többségével együtt a háború után már nem kerülhették el letartóztatásukat, és a jugoszlávok méltó büntetést szabtak ki rájuk. A MUNKASZOLGÁLAT RENDSZERE A rendszer háttere A maga nemében példa nélküli volt az a katonai szolgálatot kiegészítô munkaszolgálati rendszer, amelyet Magyarország mûködtetett a második világháború idején. A tengelyhatalmak szövetségének egyetlen másik tagja sem hozott létre olyan átfogó és sokoldalú kényszermunkarendszert, mint Magyarország. Több százezer katonaköteles korú férfit vontak be a rendszerbe, olyanokat, akiket megbízhatatlanoknak minôsítettek, s azért nem adtak fegyvert a kezükbe. Ezeket az embereket magyar tisztek és ôrök parancsnoksága és felügyelete alatt álló katonai egységekbe szervezték; a szerszámokkal felszerelt embereket fôként útépítésben, bányászatban, vasútvonalak létesítésében és karbantartásában, valamint a katonai célokat szolgáló erôdítési munkálatokban dolgoztatták egyrészt Magyarországon, másrészt Ukrajna és Jugoszlávia magyarok és németek megszállta területein. A frontvonalak mentén, különösen Galíciában és Ukrajnában utak karbantartására, hótakarításra, aknamezôk megtisztítására és hadianyagok mozgatására is felhasználták ôket. Az eredeti elképzelés az volt, hogy a munkaszolgálati kötelezettség az összes megbízhatatlan elemre, köztük a kommunistákra, a románokra, a szerbekre és a szlovákokra vonatkozzon, ám a rendszer az országban elsôsorban a zsidókérdés megoldásának eszközeként mûködött. A munkaszolgálati rendszer a nemzetvédelemrôl szóló átfogó törvényben foglalt rendelkezés alapján alakult ki és fejlôdött tovább. Az évi II. tc. néven elfogadott törvény a honvédelmi rendszer minden részletét szabályozta. A törvény nem irányult kifejezetten a zsidók ellen, mégis egyes rendelkezései késôbb törvényes alapot szolgáltattak a kötelezô munkaszolgálat bevezetéséhez. Magyarország március 19-én bekövetkezett német megszállása után pedig ugyancsak a törvény egyes rendelkezéseire hivatkozva indokolták jogilag a végleges megoldás programjának megvalósítását. Ebben a vonatkozásban a legfontosabbaknak azokat a rendelkezéseket tekinthetjük, amelyeket a 141., valamint a paragrafusok tartalmaznak. A 141. paragrafus rendkívüli hatalommal ruházta fel a kormányt háború vagy háborús veszély idejére, míg a paragrafusok kimondták, hogy minden év közötti személy, fizikai és szellemi képességeihez mérten munkára fogható a nemzet védelme érdekében. A munkaszolgálat rendszerének törvényes alapját a 230. paragrafus biztosította. Elsô cikkelye értelmében minden olyan magyar állampolgár, aki 21. életévét betöltötte, és a katonai szolgálatra tartósan alkalmatlannak minôsítették, kötelezhetô arra, hogy egy- egy alkalommal három hónapot meg nem haladó idôtartamban különleges munkatáborban közérdekû munkaszolgálatot teljesítsen. Elsô pillantásra nem is nagyon derült ki, hogy a munkaszolgálat rendszere milyen szándékokat szolgált, és milyen méretûre tervezték. Felületesen nézve nem tûnt kizárólagosan vagy szükségképpen hátrányosan megkülönböztetô természetû intézménynek, ugyanis az eredeti terv szerint a munkaszolgálatosok ugyanolyan zsoldot, ruházatot és ellátmányt kaptak volna, mint a rendes A MAGYARORSZÁGI HOLOKAUSZT FÖLDRAJZI ENCIKLOPÉDIÁJA 23

20 A HOLOKAUSZT MAGYARORSZÁGON: TÖRTÉNELMI ÁTTEKINTÉS katonák. A gyakorlatban azonban hamar bebizonyosodott, hogy ez az intézmény az ellenforradalmi korszak gyakorlatát tükrözi vissza, amely annak idején a megbízhatatlanokat a katonai szolgálatból módszeresen kirekesztette. A rendszer ugyanakkor azt a célt is szolgálta, hogy fokozatosan eltávolítsa a zsidókat az ország kulturális és társadalmi-gazdasági életébôl. A munkaszolgálat szigorúan vett katonai céljai csupán másodlagos fontosságúak voltak. A honvédelmi minisztériumra hárult a 230. paragrafusban foglaltak gyakorlati alkalmazásának részletes kidolgozása. A minisztérium e feladat elvégzésével megbízott tisztviselôi március 31-én megegyeztek abban, hogy ki tekintendô zsidónak. Az errôl szóló törvényjavaslat a magyar parlament elé került, majd 1939-ben IV. tc.-ként törvényerôre emelkedett. Az elnöki osztály április 12- én elfogadta a zsidótörvények hadseregbeli alkalmazásának irányelveit, amelyeket a minisztérium vezetôségi értekezlete három nappal késôbb csekély változtatásokkal jóváhagyott. E szerint a tényleges tisztek és tisztfeleségek kötelesek voltak bizonyítani, hogy mind a négy nagyszülejük keresztény, míg a tisztesek esetében elegendô volt a szülôk keresztény voltát igazolni. A zsidó tartalékos tisztek megtarthatták rangjukat, de behívásuk vagy általános mozgósítás esetén harctéri beosztást nem kaphattak. A munkaszolgálat rendszerének megszervezése A munkaszolgálat célkitûzéseinek általános elveit, valamint a megszervezésére, szerkezeti felépítésére és irányítására vonatkozó rendelkezéseket a minisztertanács 5070/1939. M.E. számú rendelete tartalmazta, amely május 12-én lépett hatályba. A rendelet a munkaszolgálat elsôrendû céljait az alábbiakban jelölte meg: a munkaszolgálatra behívott fiatalok kiképzése vagy átképzése, összhangban képességeikkel; a szolgálatban úgy kell ôket foglalkoztatni, hogy a haderô igényeit kielégítsék, és a védelmi munkálatokat elvégezzék; a minisztérium beleegyezésével ôket bármilyen más közhasznú munkára is igénybe lehet venni. A rendelet a sorozóirodákat hatalmazta fel, hogy eldöntsék, ki alkalmas fegyveres szolgálatra, ki küldendô munkaszolgálatra, illetve ki mentendô fel mindkettô alól. Akiket munkaszolgálatra soroznak be, különleges munkatáborokba kerülnek, de három hónapnál nem hosszabb idôre, s katonailag szervezett munkásalakulatokban szolgálnak. A táborok számáról, jellegérôl, belsô szervezetérôl és ellátásáról a honvédelmi miniszter dönt, s az ô joghatósága alá tartozik (az illetô hadosztály parancsnoksága révén) minden olyan kérdés, amely a vezénylettel, a fegyelemmel, a kiképzéssel és a konkrét szervezômunkával függ össze. A miniszter gyakorolja a munkatáborok fölött a legfôbb parancsnokságot a közérdekû nunkaszolgálat országos felügyelôje (KMOF) révén. Utóbbit a hadsereg fôtisztjei közül a miniszter javaslatára az államfô nevezi ki. A munkaszolgálat rendszere július 1-jei hatállyal lépett életbe. Legelôször az 1916-ban születettek korosztályát hívták be, közülük is azokat, akiket fegyveres szolgálatra alkalmatlannak minôsítettek. Mûködése elsô szakaszában a behívás és a sorozás rendszere nem sokban különbözött a honvédség gyakorlatától. Akárcsak az összes többi újoncnak, a munkaszolgálatosoknak is a helyi kiegészítô parancsnokságokon kellett jelentkezniük. A szokásos orvosi vizsgálat és minôsítés után megkapták beosztásukat a közérdekû munkaszolgálatos-zászlóaljak valamelyikébe, amelyek az akkor létezô nyolc hadtest parancsnokságainak a joghatósága alatt mûködtek. A munkaszolgálatosokat fôs századokba sorolták, a századokat pedig szakaszokra osztották. A munkaszolgálatosokat puskák helyett lapátokkal vagy csákányokkal látták el. A tiszteket a szokásos módon kellett szólítaniuk, a rangfokozat megnevezésével. Bár a munkaszolgálatosok faji és politikai okokból kifejezetten megbízhatatlanoknak minôsültek, a rendszer mûködésének elsô évében lényegében ugyanolyan bánásmódban részesültek, mint a haderôbe besorozott keresztény újoncok. Ugyanakkora zsoldot és ellátmányt kaptak, s a szigorú fegyel- 24

A kőrösmezei zsidódeportálás 1941-ben *

A kőrösmezei zsidódeportálás 1941-ben * MAJSAI TAMÁS A kőrösmezei zsidódeportálás 1941-ben * In: Ráday Gyűjtemény Évkönyve IV-V. 1984-1985. (Szerk.: Benda Kálmán, Beliczay Angéla, Erdős György, Nagy Edit, Szabó Julianna.) Budapest, 1986. 59-86.

Részletesebben

Eloszó 4 A téma és fobb kérdéseinek ismertetése, az oktatási anyag felépítése

Eloszó 4 A téma és fobb kérdéseinek ismertetése, az oktatási anyag felépítése 1 A vihar közepén A cionista ifjúsági mozgalmak földalatti ellenállása Magyarországon, a német megszállás idején Oktatási program és segédanyag Izraeli megjelenése a Magyarországi Cionista Ifjúsági Mozgalmak

Részletesebben

A NYÍREGYHÁZI ZSIDÓK PUSZTULÁSA

A NYÍREGYHÁZI ZSIDÓK PUSZTULÁSA A NYÍREGYHÁZI ZSIDÓK PUSZTULÁSA Történeti áttekintés Manapság az tekinthetô zsidónak, aki vallása és etnikuma szerint is az adott népcsoporthoz tartozik. A kora középkori Magyarországon azonban a zsidónak

Részletesebben

Gondolatok Horthy Miklósról és 1944. október 15-rôl

Gondolatok Horthy Miklósról és 1944. október 15-rôl Gondolatok Horthy Miklósról és 1944. október 15-rôl Második bôvített kiadás Írta és válogatta: Isépy Dezsô Budapest 2001 Kiadja: Isépy Dezsô Nyomdai elôkészítési munkák: Laczó Éva Nyomda: Éles Györgyné

Részletesebben

2014 148. ÉVFOLYAM 6. SZÁM SZÁZADOK 148. ÉVF. (2014) 6. SZÁM

2014 148. ÉVFOLYAM 6. SZÁM SZÁZADOK 148. ÉVF. (2014) 6. SZÁM 2014 148. ÉVFOLYAM 6. SZÁM 9 770039 809004 1 4 0 0 6 SZÁZADOK 148. ÉVF. (2014) 6. SZÁM Romsics Ignác: A Numerus Clausustól a Holokausztig Molnár Judit: A zsidók utazásának korlátozásától korlátlan deportálásukig

Részletesebben

Fejezetek a zsidó-magyar együttélés történetéből

Fejezetek a zsidó-magyar együttélés történetéből Fejezetek a zsidó-magyar együttélés történetéből I. A magyar zsidó együttélés 1867 ig, a polgárosodás koráig A zsidók és keresztények közötti együttélés a kereszténység kialakulásától kezdve problémákkal

Részletesebben

1 Készítette: Pécsi Tibor. Pécsi Tibor: Falak mögött. Zsidó gettók a második világháború alatt

1 Készítette: Pécsi Tibor. Pécsi Tibor: Falak mögött. Zsidó gettók a második világháború alatt Pécsi Tibor:. Bevezetés A holokauszt oktatásával kiemelten foglalkozó szaktanárként régóta foglalkoztat a náci gettók témája. Írásomban arra keresem a választ, hogy a gettónak hol van a szerepe a nemzetiszocialista

Részletesebben

A Kárpát-medence magyar nyelvű zsidósága

A Kárpát-medence magyar nyelvű zsidósága FORRÁSOK Részlet dr. Kecskeméti Lipót nagyváradi neológ főrabbi beszédéből (1920) A zsidóság ne nemzet akarjon lenni. Legyen az, aminek lennie kell: vallási és erkölcsi alakulatnak. Vallás vagyunk és nem

Részletesebben

TRIANONTÓL PÁRIZSIG (Magyarország lehetőségek és kényszerek között 1920-1947)

TRIANONTÓL PÁRIZSIG (Magyarország lehetőségek és kényszerek között 1920-1947) SZAKÁLY SÁNDOR TRIANONTÓL PÁRIZSIG (Magyarország lehetőségek és kényszerek között 1920-1947) Az I. világháború a Magyar Királyság, mint az Osztrák-Magyar Monarchia társországa számára, 1918. november 3-án

Részletesebben

9. Magyarország története az első világháborútól a második világháborús összeomlásig

9. Magyarország története az első világháborútól a második világháborús összeomlásig 9. Magyarország története az első világháborútól a második világháborús összeomlásig Érettségi témakörök TÉMÁK 9.1. Az Osztrák-Magyar Monarchia felbomlása és következményei 9.2. A Horthy-rendszer jellege

Részletesebben

CZETTLER ANTAL: Az első bécsi döntés -70 év távlatából

CZETTLER ANTAL: Az első bécsi döntés -70 év távlatából CZETTLER ANTAL: Az első bécsi döntés -70 év távlatából (A trianoni sokk és annak következményei) Az 1920. június 4-én aláírt trianoni szerződés a Magyar Királyság területét, amely 1918 előtt Horvátország

Részletesebben

ISKOLAI EMLÉKNAPOK A HOLOKAUSZT ÁLDOZATAINAK EMLÉKNAPJA. A holokauszt áldozatainak emléknapja

ISKOLAI EMLÉKNAPOK A HOLOKAUSZT ÁLDOZATAINAK EMLÉKNAPJA. A holokauszt áldozatainak emléknapja A holokauszt áldozatainak emléknapja 1 ISBN 963 004327 0 Az Oktatási Minisztérium kiadványa Felelôs kiadó: Környei László Szerkesztô: Szita Szabolcs Szerkesztõbizottság: Porogi András (elnök), Miklósi

Részletesebben

Amiről beszélni kell A menekültek ezeréves védelmében

Amiről beszélni kell A menekültek ezeréves védelmében Amiről beszélni kell A menekültek ezeréves védelmében Hernádi Tibor A magyarországi zsidóság ezeréves védelme c. művének kivonatolását és kiegészítését ellátta Botos László Gömbös Gyula korának egyik kiváló

Részletesebben

1735 A Conscriptio Judaeorum még csupán 890 zsidót talált Bereg, Ung, Máramaros és Ugocsa megyében.

1735 A Conscriptio Judaeorum még csupán 890 zsidót talált Bereg, Ung, Máramaros és Ugocsa megyében. 1 ZSIDÓK KÁRPÁTALJÁN: KRONOLÓGIA (1648 2012) * Összeállította: Fedinec Csilla (MTA TK Kisebbségkutató Intézet) 1648 1657 Bogdan Hmelnickij hetman kozákjai által elűzött vagy előlük menekülő zsidók érkeztek

Részletesebben

Trianon, nemzetközi szervezetek, kisebbségi jog. Dr. Serfőző Gusztáv 2010

Trianon, nemzetközi szervezetek, kisebbségi jog. Dr. Serfőző Gusztáv 2010 Trianon, nemzetközi szervezetek, kisebbségi jog. Dr. Serfőző Gusztáv 2010 Rövidített változat publikálva a ( Trianoni Szemle 2011. január, III.évf. 1. sz. 65-71. old.) Bevezetés: Problémafelvetés a határon

Részletesebben

Sorozatszerkesztő Horváth Jenő

Sorozatszerkesztő Horváth Jenő Tóth Ágnes Magyar lendkerekek az új Törökország gépezetében, avagy gazdasági és kulturális együttműködés Törökország és Magyarország között az atatürki aranykor időszakában GROTIUS E-KÖNYVTÁR 2009 1 Sorozatszerkesztő

Részletesebben

9. A ZENTAI ZSIDÓSÁG ÉS A VÉSZKORSZAK

9. A ZENTAI ZSIDÓSÁG ÉS A VÉSZKORSZAK 9. A ZENTAI ZSIDÓSÁG ÉS A VÉSZKORSZAK Könyvünk olyan fejezetéhez értünk, amelyet nehéz tárgyilagosan megírni (és elolvasni). A náci ideológia egy olyan, a gyakorlatba is átültetett szörnyszülöttjéről kell

Részletesebben

Mondjunk NEM-et a szélsőjobbra! A 2012. február 1-jei Új Színház előtti antifasiszta tüntetés

Mondjunk NEM-et a szélsőjobbra! A 2012. február 1-jei Új Színház előtti antifasiszta tüntetés Tovább Évkönyv 2013 Mondjunk NEM-et a szélsőjobbra! A 2012. február 1-jei Új Színház előtti antifasiszta tüntetés KIÁLTVÁNYA Minden jó szándékú emberhez, szervezeteikhez, a demokratikus pártokhoz, az egyházakhoz,

Részletesebben

Politikai-hatalmi változások az első világháborútól a másodikig

Politikai-hatalmi változások az első világháborútól a másodikig 31 Az első világháborút követő események Az első világháború politikai, katonai és gazdasági következményei Európa, az Osztrák-Magyar Monarchia, azon belül pedig a Mátyusföld számára sorsdöntő változást

Részletesebben

KISZAKÍTOTTAK. Az 1953. január 6-i kunmadarasi kitelepítés története és előzményei

KISZAKÍTOTTAK. Az 1953. január 6-i kunmadarasi kitelepítés története és előzményei KISZAKÍTOTTAK Az 1953. január 6-i kunmadarasi kitelepítés története és előzményei Készítette: Csurgó Bernadett 2003. 2 TARTALOM Bevezetés 3 Történeti háttér: a Rákosi-korszak 6 Hortobágy családos kitelepítések

Részletesebben

A következő fejezetben kívánok szólni azokról a jogfosztó, jogkorlátozó jogszabályokról és intézkedésekről, amelyeket Hitler és az NSDAP léptettek

A következő fejezetben kívánok szólni azokról a jogfosztó, jogkorlátozó jogszabályokról és intézkedésekről, amelyeket Hitler és az NSDAP léptettek Tartalomjegyzék Bevezetés... 2 I. A jogfosztó és jogkorlátozó rendelkezések megszületésének előzményei... 4 1. A gazdasági világválság... 4 2. Az NSDAP... 6 3. Hitler hatalomra jutása... 8 4. A náci ideológia...

Részletesebben

Dr. Hévizi Józsa: Kertész Ákos Auschwitzban járhatott,

Dr. Hévizi Józsa: Kertész Ákos Auschwitzban járhatott, Dr. Hévizi Józsa: Kertész Ákos Auschwitzban járhatott, Kertész Ákos Auschwitzban járhatott, a Magyar Nemzeti Múzeum 2004. évben felállított kiállításán (Romboló ország-imázs állami milliárdokért) Igen

Részletesebben

Fogalomtörténeti vázlat a munkaszolgálatról

Fogalomtörténeti vázlat a munkaszolgálatról Szécsényi András Betekintő 2014/3. Fogalomtörténeti vázlat a munkaszolgálatról Bevezetés Az utóbbi időben ismét megszaporodni látszanak a második világháború alatti munkaszolgálattal kapcsolatos közéleti

Részletesebben

Tovább. 10. Évkönyv MEASZ. a demokráciáért

Tovább. 10. Évkönyv MEASZ. a demokráciáért Tovább 10. Évkönyv 2014 MEASZ összefogás a demokráciáért A Magyar Ellenállók és Antifasiszták Szövetsége Összefogás a Demokráciáért (MEASZ) kiadványa 1081 Budapest, Népszínház u. 27. I/6. E-mail: measz@upcmail.hu

Részletesebben

Mózes Mihály Kozári József. Tanulmányok a forradalomról

Mózes Mihály Kozári József. Tanulmányok a forradalomról Szerkesztette: Mózes Mihály Kozári József 1956 Tanulmányok a forradalomról EKF LÍCEUM KIADÓ, EGER 2008 Minden jog fenntartva, beleértve a sokszorosítás, a mű bővített, illetve rövidített változata kiadásának

Részletesebben

Magyar külpolitika a bipoláris világban, 1945 1991 1

Magyar külpolitika a bipoláris világban, 1945 1991 1 Magyar külpolitika a bipoláris világban, 1945 1991 1 Békés Csaba A kelet-közép-európai régió sorsát, lehetőségeit lényegében egészen 1989-ig alapvetően a második világháború végén, 1945-ben létrejött európai

Részletesebben

A határ megindul, az ország nagyobb lesz

A határ megindul, az ország nagyobb lesz Sallai Gergely A határ megindul, az ország nagyobb lesz A csehszlovákiai magyar kisebbség és Magyarország kapcsolatainak diplomácia-, politika- és társadalomtörténeti vizsgálata az 1938. évi csehszlovákiai

Részletesebben

Müller János Kovács Tamás Kovács Levente. A Magyar Bankszövetség története

Müller János Kovács Tamás Kovács Levente. A Magyar Bankszövetség története Müller János Kovács Tamás Kovács Levente A Magyar Bankszövetség története Müller János Kovács Tamás Kovács Levente A Magyar Bankszövetség története Tarsoly Kiadó Budapest, 2014 A kötet megjelenését támogatta

Részletesebben

SIMON ZSUZSANNA Erdély köz- és szakigazgatása a második bécsi döntés után

SIMON ZSUZSANNA Erdély köz- és szakigazgatása a második bécsi döntés után SIMON ZSUZSANNA Erdély köz- és szakigazgatása a második bécsi döntés után A második bécsi döntés A magyar-román tárgyalások augusztus 16-án kezdődtek, de nem vezettek eredményre, sőt mindkét fél újabb

Részletesebben

Gidó Attila Sólyom Zsuzsa

Gidó Attila Sólyom Zsuzsa STUDII DE ATELIER. CERCETAREA MINORITĂŢILOR NAŢIONALE DIN ROMÂNIA WORKING PAPERS IN ROMANIAN MINORITY STUDIES MŰHELYTANULMÁNYOK A ROMÁNIAI KISEBBSÉGEKRŐL Nr. 35 Gidó Attila Sólyom Zsuzsa Kolozsvár, Nagykároly

Részletesebben