TANTÁRGYLEÍRÁS. A kultúrdiplomácia szerepe a nemzetközi Tantárgy neve

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TANTÁRGYLEÍRÁS. A kultúrdiplomácia szerepe a nemzetközi Tantárgy neve"

Átírás

1 A kultúrdiplomácia szerepe a nemzetközi viszonyokban /Különös tekintettel Magyarország kulturális kapcsolataira/ NKM1101 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm+gyak) 1+1 kollokvium Prof. Dr. N. Szabó József egyetemi tanár NP Cél egy sajátos, a XXI. században a nemzetközi kapcsolatokat meghatározó diplomáciai szakág megismertetése, valamint az egyetemes és magyar kulturdiplomácia feldolgozása. Feladatunk a kultúrdiplomácia sajátosságainak bemutatása, azoknak a specifikus vonásoknak a megismertetése, amelyek a területet felértékelték, illetve a nemzetközi kapcsolatok egyik hatékony szférájává tették. Az oktatás további célja a magyar kultúrdiplomáciai intézményrendszer kialakulásának bemutatása, kultúrdiplomáciai törekvések feldolgozása. Részletes elemzés tárgya a két világháború közötti kultúrdiplomácia, illetve az 1945 utáni nemzetközi kapcsolatok és a kultúra viszonyának elemzése. Szemináriumi dolgozat készítése. Kollokvium. Számonkérés írásban és/vagy szóban. A főiskolai előadásokhoz általánosan használt oktatástechnikai eszközök. Samuel Phillips Huntington: A civilizációk összecsapása és a világrend átalakulása. Európa Könyvkiadó, Budapest, N. Szabó József: Magyar kultúra-egyetemes kultúra /Magyarország kulturdiplomáciai törekvése / /. Akadémiai Kiadó, József N. Szabó: Hungarian Culture-Universal Culture /Cultural Diplomatic Endeavours of Hungary / Akadémiai Kiadó, Vitányi Iván: Az Európa-paradigma európai kultúra, világkultúra. Magvető Kiadó, Budapest, 1985.

2 Külpolitika elemzés /angolul/ NKM1102 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm+gyak) 2+0 gyakorlati jegy Dr. Báthori Gábor főiskolai docens NP A nemzetközi kapcsolatok elmélete eléggé dominálta az utóbbi évtizedeket, mivel a viták többnyire a nemzetközi politikáról szóltak. Az utóbbi időkben azonban egyre inkább kezdenek a figyelem középpontjába kerülni a külpolitikáról szóló elméletek, amelyek elsősorban nem az államok közötti interakciókra, hanem inkább az egyes államok más államokkal szembeni viselkedésére helyezik a hangsúlyt. A tantárgy elsődleges szerepe, hogy megismertesse a hallgatókat néhány külpolitika elmélettel. A neoklasszikus realizmus például rámutat arra, hogy egy ország külpolitikájának alakulását elsősorban az adott ország gazdasági ereje, hatalma határozza meg. Egy másik elmélet szerint a külpolitika és a hatalom között nem mutatható ki kizárólagos kapcsolat, hiszen olyan tényezők is szerepet játszanak a külpolitika formálásában, mint a döntéshozók problémafelismerő készsége, vagy az állam struktúrája. A hallgatók megtanulják, hogy a hatalom és a politika kapcsolatának megértéséhez nemcsak a vizsgált országok belügyeinek tanulmányozására van szükség, hanem a nemzetközi összefüggések ismeretére is. A tárgy rámutat arra, hogy e nélkül nem érthető meg egy ország külpolitikájának alakulása sem. Ellenőrző dolgozat. Gyakorlati jegy. A hallgató félév során nyújtott teljesítménye alapján. Főiskolai előadásokhoz általánosan használt oktatástechnikai eszközök. Gideon Rose: Neoclassical Realism and Theories of Foreign Policy. World politics, 1998.

3 COURSE DESCRIPTION Name of the course Foreign Politicy Analization Course code NKM1102 Semester 1. Credits 3 Classes Per Week 2+0 Ways of assessment Practical grade Prerequisite - Course Director, Academic Degree Dr. Báthori Gábor Assistant Professor Code of Department of Course Director NP 1. Aim of the Course International relations theory has been dominated for the past several decades by debates over theories of international politics, but recently there has been a constantly increasing interest in theories of foreign policy. These theories seek to explain not patterns of state interactions, but rather the behaviour of individual states toward other states. 2. Course Programme The course intends to make students get acquainted with some theories of foreign policy. Neoclassical realism argues that the scope of a country s foreign policy is driven first and foremost by the country s relative material power. According to another theory the impact of power capabilities on foreign policy is indirect and complex for certain reasons (decision makers perception, state structure etc.). Students will learn that there is a need for understanding the links between power and policy which in turn requires a close examination of both the international and the domestic contexts within which foreign policy is formulated and implemented. 3. Requirements During the Term Test-papers. 4. Evaluation Practical grade. 5. Mode of Evaluation Steady Requirement. 6. Auxiliary Materials for Improving Knowledge, Abilites, Competence Didactical Means Generally Used in Lectures. 7. Suggested Radings Gideon Rose: Neoclassical Realism and Theories of Foreign Policy. World politics, 1998.

4 A magyar művelődéspolitika és az egyetemes kultúra NKM1103 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm+gyak) 1+1 kollokvium Prof. Dr. N. Szabó József egyetemi tanár NP A tárgy célja annak bemutatása, hogy a magyar művelődéspolitika története során milyen koncepciókat dolgozott ki Magyarország modernizációjának elősegítésére és az egyetemes kultúra értékeinek adaptálására. A stúdium fontos feladatának tartja annak megismertetését is, hogy a magyar kultúra és tudomány milyen hatást gyakorolt a világ kultúrájára. Az oktatás során így kiemelt szerepet kap a reformkor bemutatása, a dualista Magyarország elemzése, a Horty-korszak feltárása, a II. világháború utáni demokratikus Magyarország, valamint a szocialista időszak kultúrpolitikájának elemzése. Szemináriumi dolgozat készítése. Kollokvium. Számonkérés írásban és/vagy szóban. Főiskolai előadásokhoz általánosan használt oktatástechnikai eszközök. Klebelsberg Kunó: Tudomány, kultúra, politika. Gróf Klebelsberg Kunó válogatott beszédei és írásai. Vál. Glatz Ferenc. Bp., N. Szabó József: A koalíciós pártok felsőoktatási és tudománypolitikája /1944 ősze-1946/. Akadémiai Kiadó, N. Szabó József: Oktatáspolitika és politikai pluralizmus. Művelődéskutató Intézet- Bessenyei György Könyvkiadó, N. Szabó József: Értelmiség és rendszerváltás / /. MTA-DAB, 1993.

5 Magyarország külpolitikája / / NKM1104 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm+gyak) 2+0 kollokvium Dr. Báthori Gábor főiskolai docens NP A tantárgy elődleges célja, hogy a hallgatók elsajátítsák a XX. századi Magyarország külpolitikájának fontosabb eseményeit és mélyreható ismereteket szerezzenek a Trianoni békeszerződésről, a Horthy-korszakról, Magyarország szerepéről a II világháborúban, a Kádár korszakról és a rendszerváltozásról külpolitikai szempontból. A félév során kiemelt hangsúlyt helyezünk a külpolitikai trendek, összefüggések és a kontextus tárgyalására. A félév végén a hallgató képes lesz önállóan elemezni a magyar külpolitikai eseményeket a XX. századból, átlátni az ezek közötti főbb összefüggéseket és értékelést tud nyújtani a fordulópontokkal teli XX. századi magyar külpolitikáról. Zárthelyi dolgozat. Kollokvium. Számonkérés írásban és/vagy szóban. Főiskolai előadásokhoz általánosan használt oktatástechnikai eszközök. Könyvtár, folyóirattár. Fülöp Mihály, Sipos Péter: Magyarország külpolitikája a XX. században. Aula kiadó, Bp., Romsics Ignác: Magyarország története a XX. században. Osiris, Bp., Pölöskei Ferenc, Gergely Jenő, Izsák Lajos (szerk.): 20. századi magyar történelem Egyetemi tankönyv. Korona kiadó, Bp., Ajánlott irodalom: A Rubicon és a História folyóiratok aktuális száma

6 Egyetemes diplomáciatörténet 1945-től napjainkig /angolul/ NKM1105 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm+gyak) 2+0 kollokvium Prof. Dr. N. Szabó József egyetemi tanár NP A tárgy célja megismertetni a hallgatókkal a nemzetközi kapcsolatok alapvető eszméit, és hogy átfogó képet nyújtson a második világháború utáni időszak diplomáciájáról. Elemi megközelítésben a diplomácia a nemzetközi kapcsolatok békés úton történő rendezését jelenti. Jelentősége napjainkban egyre csak nő, ezért a diplomácia jelentésének, természetének és szerepének megértése a nemzetközi kapcsolatok szakos hallgatók számára is elsődleges. A tárgy elsősorban az európai és az amerikai diplomácia történetével foglalkozik, s ennek érdekében részletesen elemezzük Európa és az Egyesült Államok nemzetközi kapcsolatainak legfontosabb eseményeit a második világháborút követően. Zárthelyi dolgozat. Kollokvium. Számonkérés írásban és/vagy szóban. Főiskolai előadásokhoz általánosan használt oktatástechnikai eszközök. Könyvtár, folyóirattár. Henry Kissinger: Diplomacy Paul Kennedy: The Rise and Fall of Great Powers Robert D. Schulzinger: US Diplomacy Since Kincses László: Diplomáciatörténet

7 COURSE DESCRIPTION Name of the course Universal Diplomacy History from 1945 to Now Course code NKM1105 Semester 1. Credits 3 Classes Per Week 2+0 Ways of assessment exam Prerequisite - Course Director, Academic Degree Univ. Prof. Dr. N. Szabó József Head Department Code of Department of Course Director NP 1. Aim of the Course The aim of the course is for students to get acquainted with major ideas about foreign relations, and to get a clear picture of the world diplomacy since WWII. 2. Course Programme In the strict meaning of the word diplomacy means the art, the skill, or the practice of conducting international relations with peaceful means. Diplomacy as such has never been more relevant than nowdays. Although there is a relative peace especially among the great powers, understanding the meaning, nature and purpose of diplomacy has become central to students of international relations. The course will cover a survey of the European as well as the American diplomacy, and will discuss major events in the history of the European and the American foreign relations, since Requirements During the Term Test. 4. Evaluation Examination (At the End of Term). 5. Mode of Evaluation Written and Oral Exams. 6. Auxiliary Materials for Improving Knowledge, Abilites, Competence Didactical Means Generally Used in Lectures, Library, Periodical Collection. 7. Required and Suggested Readings (3-5 Books) Henry Kissinger: Diplomacy Paul Kennedy: The Rise and Fall of Great Powers Robert D. Schulzinger: US Diplomacy Since Kincses László: Diplomáciatörténet

8 Társadalomstatisztika NKM1106 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 4 Heti kontakt óraszám (elm+gyak) 2+0 gyakorlati jegy Dr. Galó Miklós főiskolai tanár GI A tantárgy oktatásának célja, hogy megismertesse a hallgatókat az empirikus adatok értelmezésének eszköztárával, döntően a leíró jellegű statisztikai módszerekkel. Mindezt azért teszi, hogy megalapozza a módszertani tantárgyak összefüggéseinek megismerését, s tudatosítsa a statisztikának, mint módszertudománynak a társadalomkutatásban betöltött szerepét. a statisztika alapfogalmi rendszere, a leíró statisztika módszertana, fejezetek a következtető statisztika módszertanából, a társadalomstatisztika alapfogalmi rendszere, a társadalomstatisztika kiemelt vizsgálati területei, társadalmi folyamatok, népmozgalmi jelenségek, a humánerőforrás nemzetgazdasági és mikrogazdasági szerepének értékelése, kapacitás és kapacitáskihasználás társadalmi vonatkozásai, életszínvonal és jövedelemvizsgálatok, lakossági fogyasztás, lakáshelyzet, oktatás és kultúra, egészségügyi helyzet ellátottság és társadalmi következményei, társadalomstatisztika és jövőkép. 2 db zárthelyi dolgozat. 40 pont első zh dolgozat, 60 pont második zh dolgozat. Elégséges érdemjegy 51 ponton felül. Gyakorlati jegy. Kötelező és ajánlott irodalom. Könyvtár, folyóirattár. 7. Kötelező, ajánlott irodalom Babbie, E. (1995): A társadalomtudományi kutatás gyakorlata. Balassi Kiadó, Budapest. Galó M.: Bevezetés a társadalom statisztikába. Előadások anyagai, Nyíregyháza. Kerékgyártó Gyné et.al (2007): Statisztikai módszerek és alkalmazásuk. Aula Kiadó, Bp. Szűcs I.:(2002) Alkalmazott statisztika. Agroinform Kiadó, Budapest.

9 Multikulturalitás és interetnikus kapcsolatok NKM1107 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 2. Heti kontakt óraszám (elm+gyak) 2+0 kollokvium Dr. habil. Kiss Lajos András főiskolai tanár TR A modern társadalmak kulturális identitásában döntő változás ment vége az utóbbi évtizedekben. Az őshonos nemzeti kisebbségek, a bevándorlók és más (pl. vallási) csoportok a közösségi létük nyilvános elismerését követelik a kulturális, a gazdasági élet legkülönbözőbb területein. A kurzus segítséget kíván nyújtani az említett folyamtokhoz kapcsolódó társadalomtudományi (filozófiai, szociológia) viták fő kérdéseinek feldolgozásához, illetve segítséget kíván nyújtani a másság és a tolerancia értékeinek tudatos képviseletéhez is. A tantárgyi program keretében értelmezésre kerülnek a klasszikus emberjogi felfogások, illetve a nemzeti, etnikai, vallási és szexuális orientációjú kisebbségek megváltozott státuszához kapcsolódó filozófiai és etikai problémák. Köztudott, hogy a felvilágosodás eredeti programja az egyéni szabadságjogok abszolút értékébe vetett hiten alapult. Ezzel szemben jórészt a fejlett világban - a második világháborút követő évtizedekben olyan társadalmi, gazdasági és etnikai változások mentek vége, melyek eredményképen alapjaiban rendült meg az emberi jogok klasszikus liberális (monadikus) értelmezése. Az egyéni jogok elismerése mellé számos a legkülönbözőbb összetételű közösség juttatta kifejezésre a kollektív elismerésre irányuló szándékát. Ezek a törekvések olykor alapjaiban kérdőjelezték a modern európai kultúra és jogrendszer hagyományos formáit. Ugyanakkor látni kell azt is, hogy a nyelvi, kulturális, szexuális stb. sokféleség elfogadására irányuló törekvések nemcsak a klasszikus modernitás elismerési formáival konfrontálódnak, de gyakran egymásnak is ellentmondó törekvéseket fogalmaznak meg. A kurzus egy tárgyilagos szemlélet keretében igyekszik tájékoztatással szolgálni a fentebb említett fontos társadalmi kérdések tekintetében. Szóbeli referátum önálló dolgozat készítése. Kollokvium. Számonkérés írásban és/vagy szóban. Tanterem, főiskolai könyvtár. Feischmidt, Margit (szerk.): Multikulturalizmus. Osiris Kiadó, Budapest, Sruton Roger: A nemzetek szükségességéről. Helikon Kiadó, Budapest, Fisnetti Francesco: Théories du multiculturalisme. Éditons la découverte. Párizs, Kymlicka, Will: La citoyenneté multiculturelle. Éditions la découverte. Párizs, Jürss Fritz (szerk.): Geschichte des wissenschaflichen Denkens im Altertum. Akademie Verlag, Berlin, 1982.

10 Az emberi jogok védelme a nemzetközi kapcsolatokban NKM1108 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm+gyak) 2+0 gyakorlati jegy Dr. Nagy Andrea főiskolai docens NP A tantárgy keretében a hallgatók megismerkedhetnek az emberi jogok kialakulásának folyamatával. A I.-II.-III. generációs jogok tartalmának bemutatása jogeseteken keresztül történik. A hallgató a tantárgy ismeretével képessé válik arra, hogy felismerje emberi jogait, és ha szükséges, a megfelelő védelmi mechanizmusokkal érvényesítse azokat. A nemzetközi szervezetek közül az ENSZ, Európa Tanács, EBESZ, EU legfontosabb, emberi jogokra vonatkozó dokumentumai kerülnek ismertetésre, hangsúlyt fektetve a jogérvényesítő mechanizmusok elsajátítására. Ellenőrző dolgozat. Gyakorlati jegy. A hallgató félév során nyújtott teljesítménye alapján. A főiskolai előadásokhoz általánosan használt oktatástechnikai eszközök, CD jogtár. Halmai Gábor Tóth Gábor Attila (szerk.): Emberi Jogok. Osiris Kiadó, Bp., Sári János: Alapjogok Alkotmánytan II. Osiris Kiadó, Bp., Gazdag Ferenc-Kovács Péter (szerk.): Európa Tanács Tanulmányok és dokumentumok. Stratégia és Védelmi Kutatóintézet, Bp., Taubner Zoltán: A Európai Biztonsági és Együttműködési Értekezlet Nemzeti Kisebbségi Főbiztosa. Acta Humana, 1993/10. sz.

11 Fenntartható fejlődés NKM1109 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm+gyak) 2+0 kollokvium Dr. Szénás Ignác főiskolai docens GI A tantárgy oktatásának célja, hogy a hallgatók sajátítsák el és értsék meg a környezettudatos gazdálkodási szemléletet, a fenntartható fejlődés koncepciójának lényegét, valamint a környezetszennyezés környezeti és gazdasági háttérmechanizmusának összefüggéseit, társadalmi következményeit, a gazdasági növekedés és környezeti minőség kapcsolatát. A cél eléréséhez oktatandó anyag tematikája: környezetünk globális és lokális kérdései, technológiák környezeti alapjai, ökoszisztémák működése és csoportosítása, fejlődési stratégiák, a fenntartható fejlődés, gazdasági növekedés és fenntartható fejlődés, környezetvédelmi menedzsment alapelemei, környezeti elemek védelme, életcikluselemzéses ökomérleg, környezeti menedzsment stratégiái, vállalati környezetvédelmi szabványok, környezetvédelmi igazgatás és környezeti hatástanulmány, hulladékgazdálkodás, hulladékok felhasználása, megújuló energiaforrások, fenntartható fejlődés és a gazdasági növekedés kapcsolata, fenntartható társadalmi jólét és fenntartható gazdasági jólét mérése, az emberi fejlődés indexe, ökológiai lábnyom és ökohatékonyság fogalma, mérése. 2 db zh eredményes megírása, az évközi foglalkozások rendszeres látogatása, a foglalkozásokon való aktív közreműködés 2 x 20 pont zh, 60 pont szóbeli és írásbeli vizsga. 51 ponttól elégséges érdemjegy. Számonkérés írásban és/vagy szóban. Általánosan használt oktatástechnikai eszközök, szakirodalmi forrásmunkák. 7. Kötelező, ajánlott irodalom Bulla M.-Tamás P.(2006): Fenntartható fejlődés Magyarországon. Jövőképek és forgatókönyvek. Új Mandátum Könyvkiadó, Budapest. Erdős T.(2003): Fenntartható gazdasági növekedés. Akadémiai Kiadó, Budapest. Kerekes S. (2007): A környezetgazdaságtan alapjai. Bologna Tankönyv sorozat Aula Kiadó, Budapest.

12 Világgazdasági folyamatok és a nemzetközi innováció/angolul/ NKM1210 Meghirdetés féléve 2. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm+gyak) 2+0 kollokvium Dr. Duleba Szabolcs főiskolai docens UT A hallgatók ismerjék meg a világgazdaság szerkezetét és aktuális tendenciáit. A tárgy áttekinti a világgazdaság szervezeteit és azok működését, valamint kritikáit. A világgazdaság periodicitása: válságok és felfelé ívelő szakaszok. A nemzetközi versenyképesség tényezői, növelésének lehetőségei. Nemzetközi innováció elmélete és gyakorlati tapasztalatai. K+F tevékenység Magyarországon és a világban. Aktív részvétel előadásokon. 1. db. zárthelyi és 1. db házi dolgozat. Kollokvium. Számonkérés írásban és/vagy szóban. A főiskolai előadásokhoz általánosan használt oktatástechnikai eszközök. Szentes Tamás: Világgazdaságtan. Aula Kiadó, Budapest Kozma Ferenc: A félperiféria. Aula Kiadó, Budapest, Görög Mihály: Projektvezetés. Aula Kiadó, Budapest, World Bank 2007: Global Economic Prospects Managing the New Wave of Globalization, The World Bank Report, Washington Farkas Péter: Középtávú világgazdasági és részben társadalmi prognózis, meghatározó növekedési tényezők, KÜM stratégiai kutatások, Budapest, 2007

13 COURSE DESCRIPTION Name of the course World Economy Tendencies and International Innovation Course code NKM1210 Semester 2. Credits 3 Classes Per Week 2+0 Ways of assessment exam Prerequisite: - Course Director, Academic Degree Dr. Duleba Szabolcs Associate Professor Code of Department of Course Director UT 1. Aim of the Course The aim of the course is to familiarize students with the structure and the contemporary tendencies of the world economy. 2. Course Programme The organizations of the world economy and their critics. The periodicity of the world economy: crisis and expansions. Factors of the international competitiveness and chances for improvement. Theories and practical experience of international innovation. Research and development (R&D) activity in Hungary and in the world. 3. Requirements During the Term Activ Participation, one Test, and one Essay. 4. Evaluation Exam. 5. Mode of Evaluation Written and Oral Exams. 6. Auxiliary Materials for Improving Knowledge, Abilites, Competence Didactical Means Generally Used in Lectures, Library, Periodical Collection. 7. Required and Suggested Readings (3-5 Books) Szentes Tamás: Világgazdaságtan. Aula Kiadó, Budapest Kozma Ferenc: A félperiféria. Aula Kiadó, Budapest, Görög Mihály: Projektvezetés. Aula Kiadó, Budapest, World Bank 2007: Global Economic Prospects Managing the New Wave of Globalization, The World Bank Report, Washington Farkas Péter: Középtávú világgazdasági és részben társadalmi prognózis, meghatározó növekedési tényezők, KÜM stratégiai kutatások, Budapest, 2007.

14 Demográfia NKM1211 Meghirdetés féléve 2. Kreditpont 2 Heti kontakt óraszám (elm+gyak) 1+0 kollokvium Dr. Galó Miklós főiskolai tanár GI Általános statisztikai és gazdaság-társadalomstatisztikai ismeretekre építve alapvető népesség statisztikai ismereteket nyújtson a hallgatóknak. Az adatforrások megismerését követően adjon betekintést a demográfia módszertanába, és elemzési eszközrendszerébe. Az elsajátított ismeretek birtokában a hallgatókat képessé tegye arra, hogy szűkebb, vagy tágabb környezetükben önálló demográfiai elemzési programokat hajtsanak végre. A demográfia fogalma, tárgya, és módszere. A népesség állapota és lakókörnyezete. A népesség különböző ismérvek szerinti összetételének vizsgálata, társadalmi foglalkoztatási összetétel. Demográfiai folyamatok (születés, termékenység, halálozás, halandóság, vándorlás, reprodukció). A demográfiai folyamatok elemzésének forrásai. Betekintés a demográfia történetébe, a népesedés politika és népesség statisztika egyes kérdéseibe. 2 db Zh eredményes megírása, az évközi foglalkozások rendszeres látogatása, a foglalkozásokon való aktív közreműködés. 2 x 20 pont zh, 60 pont szóbeli és írásbeli vizsga. 51 ponttól elégséges érdemjegy. Számonkérés írásban és/vagy szóban. A főiskolai előadásokhoz általánosan használt oktatástechnikai eszközök. 7. Kötelező, ajánlott irodalom Hunyadi, L.-Vita, L.(2008): Statisztika I-II. Aula Kiadó, Budapest. Kerülő Judit (2004): Demográfia. Krúdy Könyvkiadó és Nyomda, Nyíregyháza. Klinger András et al.(2002): Demográfia. KSH Budapest. Valkovics Emil (2001): Demográfia., Osiris Kiadó, Budapest.

15 Nemzetállamok és az Európai Unió /angolul/ NKM1212 Meghirdetés féléve 2. Kreditpont 2 Heti kontakt óraszám (elm+gyak) 2+0 kollokvium Dr. Báthori Gábor főiskolai docens NP A tárgy célja, hogy a hallgatók minél jobban megismerjék az Európai Unió és a nemzetállamoknak nevezett tagállamok kapcsolatát. A nemzetállam sajátos állam, amely abból meríti legitimációját, hogy szuverén hatalmát a nemzet szolgálatára fordítja egy adott területen belül. A tárgy első felében olyan alapfogalmak tisztázására kerül sor, mint nemzet, nacionalizmus, szuverenitás, nemzet-állam. Ezt követően a tagállamok, mint politikai egységek, és mint kulturális vagy etnikai egységek elemzésére kerül sor. A tárgy második felében a tagállamok közötti, valamint a tagállamok és az EU közötti kapcsolatokat elemezzük. Az előadások során, az Európai Unión belüli hatalomközpontosítás elemzésére is sor kerül, és arra az alapvető kérdésre keresünk válaszokat, hogy az EU konföderációként, föderációként, vagy devolúcióként lehetne a legsikeresebb. Zárthelyi dolgozat. Kollokvium. Számonkérés írásban és/vagy szóban. A főiskolai előadásokhoz általánosan használt oktatástechnikai eszközök. Gopal Balakrishnan ed.: Mapping the Nation Anthony D.Smith: Nations and Nationalism in a Global Era Martin Holmes: European Integration Michael Artis ed.: The Central and Eastern European Countries and the European Union

16 COURSE DESCRIPTION Name of the course Nation States and the European Union Course code NKM1212 Semester 2. Credits 2 Classes Per week 2+0 Ways of assesment exam Prerequisite - Course Director, beosztása Dr. Báthori Gábor Associate Professor Code of Department of Course Director NP 1. Aim of the Course The course will provide students a better understanding of the nature, mechanism, and role of the European Union, and its member states. 2. Course Programme Nation-state is a certain form of state that derives its legitimacy from serving as a sovereign entity for a nation within a sovereign territorial unit. In order to understand nation-states the first part of the course will focus on concepts like nation, nationalism, sovereignty, and nation-state. Examining the member states of the European Union, the course will look at these states as political units, as well as cultural or ethnic units. The second part of the course will be mainly concerned with relationship between the member states, and between the member states and the Union itself. Different theories will be discussed related to the degree of centralization within the EU. The question of whether the EU is or should be a Confederation, a Federation or a Devolution will be asked. 3.. Requirements During the Term Test. 4. Evaluation Exam. 5. Mode of Evaluation Written and Oral Exams. 6.. Auxiliary Materials for Improving Knowledge, Abilites, Competence Didactical Means Generally Used in Lectures, Library, Periodical Collection. 7. Required and Suggested Readings (3-5 Books) Gopal Balakrishnan ed.: Mapping the Nation Anthony D.Smith: Nations and Nationalism in a Global Era Martin Holmes: European Integration Michael Artis ed.: The Central and Eastern European Countries and the European Union

17 Nemzetközi pénzügyi tendenciák NKM1213 Meghirdetés féléve 2. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm+gyak) 2+0 kollokvium Dr. Kvancz József főiskolai tanár GI Nemzetközi pénzügyi tendenciák című tárgy célja, hogy átfogó képet adjon a nemzetközi valutáris rendszer fejlődéséről, a jelenlegi piacok által vezérelt nemzetközi pénzügyi rendszer kialakulásáról, működési mechanizmusairól. Az elmélet és a gyakorlat szerves egységében a devizagazdálkodás alapfogalmai, működési mechanizmusai, a makrogazdaság devizális összefüggései kerülnek elemzésre. Kiemelt jelentőségű a fizetési mérleg tárgyalása, szaldójának értelmezése, a nemzetközi fizetések egyensúlyhiányát okozó főbb okok feltárása, a költségvetési egyenleggel való kapcsolatának vizsgálata. Az alapvető árfolyamrendszerek megismertetése és a legfontosabb árfolyamelméletek bemutatása mellett a nemzetközi pénzügyi- valutáris kockázatok típusai, a piaci kockázatok kezelésére használt ügyletek és a pénzügyi válságok mozgatórugói is elemzésre kerülnek. A tárgy kiemelt figyelmet fordít a Gazdasági és Monetáris Unióval (EMU) és az euró színrelépésével/használatával kapcsolatos kérdések elemzésére. Főbb témakörök: - monetáris politika, - pénzfolyamatok nemzetköziesedése, - nemzetközi pénz, - fizetési mérleg, árfolyamelméletek, - Magyarország közeledése az EMU-hoz. Zárthelyi dolgozat. Kollokvium. Számonkérés írásban és/vagy szóban. A főiskolai előadásokhoz általánosan használt oktatástechnikai eszközök. Lőrincné Istvánffy Hajna: Nemzetközi pénzügyek. AULA Kiadó, Krugman, Paul R. és Maurice Obstfeld: Nemzetközi gazdaságtan, Elmélet és gazdaságpolitika, Panem, Andor László: Nemzetközi Monetáris és finanszírozási rendszer politikai alapjai. Bod Péter Ákos: A pénz világa, a világ pénze. KJK-Kerszöv, Bp., 2004.

18 Ajánlott olvasmányok Décsy Jenő: Nemzetközi pénzügyek. BGF, Sándorné Új Éva: Nemzetközi elszámolások. Perfekt, Gellért Andor: Digitális pénzügyek. KJK-KERSZÖV, Dunning, J. H. Gray, P. H.: Extending the eclectic paradigm in international business. Essays in honor of John Dunning, ed. by H. Peter Gray 2003.

19 A XX. századi világirodalom NKM1214 Meghirdetés féléve 2. Kreditpont 2 Heti kontakt óraszám (elm+gyak) 2+0 kollokvium Dr. Karádi Zsolt Béla főiskolai tanár MY A tantárgy általános célja az, hogy átfogó képet nyújtson a XX. század világirodalmának főbb csomópontjairól, a történelem és az irodalom viszonyáról, valamint a társadalom és irodalom kapcsolatáról. Arról, miképpen adja vissza a történelmi társadalmi megosztásokat a művészet, miközben új problémák kifejezéséhez szükségképpen új nyelvet kezelnek. A specifikus célkitűzések között szerepel az, hogy a tantárgy hívja fel a figyelmet a műfaji jelhasználat történetének változásaira, különös tekintettel a klasszikus avantgárd, a neoavantgard illetve a posztmodern problémáira. Szintén specifikus vonás az, hogy a tantárgy keretén belül megmutatkozzanak irodalom és filozófia, irodalom és pszichológia (illetve érintőlegesen irodalom és nyelvfilozófia) irodalom és filmművészet, irodalom és színház kérdéskörei is. A világirodalom fogalma. A XX. sz. világirodalom előfutárai : pillantás a XIX. század végére (Baudelaire, Flaubert, Csehov, Jarry, Poe, Dosztojevszkij, Proust stb.) A klasszikus avantgárd; Az abszurd Kafka; Freud, Jung, Wittgeustein, Heidegger; A líra változásai Apollinaire, Benn, Rilke, Eliot; A próza Proust, Kafka, Hemingway, Musil, Bulgakov, Thomas Mann, Huxley; A dráma Pirandello, Lorca, Brecht; Az abszurd filozófusai - Sartre, Camus; A latin amerikai irodalom Marquez, Borges, Cortazar; Az amerikaiak: Miller, Williams, Keruac; A század második felének európai irányai, jellegzetes alkotói: Beckett, Dürrenmatt, Ionesco, Szolzsenyicin, Koestler, Orwell, Kundera, Hrabal, Mrožek; Az új regény: Robbe-Grillet, Duras; A posztmodern: Lyotard, Eco; Jelinek, Ulickaja Zárthelyi dolgozat. Kollokvium. Számonkérés írásban és/vagy szóban. A főiskolai előadásokhoz általánosan használt oktatástechnikai eszközök.

20 Abádi Nagy Zoltán: Mai amerikai regénykalauz. Bp., Balotă: Az abszurd irodalom. Bp., Bécsy Tamás: A drámamodellek és a mai dráma. Bp.-Pécs, Cohen-Solal, Annie: Sartre Bp., Györffy Miklós: A német irodalom rövid története. Bp., Kristó Nagy István: Világirodalom története I-II. Bp., Madarász Imre: Az olasz irodalom története. Bp., Meyers, Jeffrey: Orwell. Bp., Pál József (szerk.): Világirodalom. Bp Todd, Oliver: Camus élete. Bp.,2003.

21 Zene és kultúrtörténet NKM1215 Meghirdetés féléve 2. Kreditpont 2 Heti kontakt óraszám (elm+gyak) 2+0 gyakorlati jegy Dr. Csobó Péter György főiskolai docens TR A tantárgy a századi zenei gondolkodás tágabb művészeti és kulturális kontextusaiból vizsgál néhányat. Az első nagyobb tematikus blokk azokat a vitákat tárgyalja, amelyek a zene mibenlétéről, esztétikai rangjáról és hatásáról folytak a 19. sz. folyamán. Ezek vizsgálata egyrészt segít nyomon követni, miként alakult ki, és változott az a nyelv, amelyen lehetségesnek tartották a zenei reflexió adekvát fogalmi megragadását, másrészt rávilágít arra a sajátos paradoxonra is, hogy a zenei reflexió nyelvének és eszközrendszerének a század elejétől formálódó normája, a tiszta zenei épp a költészet-elmélet fogalmi apparátusára, ill. a plaszticitás esztétikai kategóriáira támaszkodva körvonalazódott. A tárgy másik tematikus blokkja sajátosan 20. sz.-i kérdések mentén közelít a zene kulturális pozícióihoz. Egyfelől a technikai reprodukció visszahatásait vizsgálja a zenei gondolkodás, ill. a gyakorlati interpretáció területén a médiaelmélet segítségével, másfelől ízelítőt ad az amerikai zenetudomány 1990-es évektől mind népszerűbb modelljéből. Az ez utóbbiban érvényesülő kultúratudományi (cultural studies), ill. társadalmi nemekkel kapcsolatos (gender studies) elméleti perspektívák, mivel éles ellentétet alkotnak a tiszta zenei 19. sz.-i normájával, egyben izgalmas történeti ívvé egészítik ki a tantárgy alapproblémáját: milyen főbb receptív és/vagy reflektív normákkal és reményekkel fordultak a zene felé az elmúlt két évszázadban? Házi dolgozat készítése. Gyakorlati jegy. A hallgató félév során nyújtott teljesítménye alapján. A főiskolai előadásokhoz általánosan használt oktatástechnikai eszközök. Carl Dahlhaus: Az abszolút zene eszméje. (ford. Zoltai Dénes) Typotex, Bp., Eduard Hanslick: A zenei szép. (ford. Csobó Péter György) Typotex, Bp., Theodor W. Adorno: Zene és festészet néhány relációjáról. (ford. Csobó Péter György) Vulgo, 2005/1-2. Helga de la Motte-Haber: Musik und bildende Kunst. Von der Tonmalerei zur Klangskulptur. Laaber, Fr. Kittler Th. Macho S. Weigel (Hrsg.): Zwischen Rauschen und Offenbarung. Berlin, Susan McClary: Feminine Endings: Music, Gender and Sexuality. University of Minnesota Press, 1991.

TANTÁRGYLEÍRÁS. A kultúrdiplomácia szerepe a nemzetközi Tantárgy neve

TANTÁRGYLEÍRÁS. A kultúrdiplomácia szerepe a nemzetközi Tantárgy neve A kultúrdiplomácia szerepe a nemzetközi viszonyokban /Különös tekintettel Magyarország kulturális kapcsolataira/ NKM1101 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm+gyak) 1+1 kollokvium

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK /I.

KÖVETELMÉNYEK /I. Közösségi szociális munka SPB1209 Kreditpont: 3 Félévi óraszám (elm.+gyak.) 1+1 Gyakorlati jegy SPB1121 Követelmény: Két zárthelyi dolgozat. Gyakorlati jegy. Zh: 2016. okt. 19. 8-9., nov. 30. 8-9. Kötelező,

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK /I. Tantárgy neve Társadalomtudományi kutatások 2.

KÖVETELMÉNYEK /I. Tantárgy neve Társadalomtudományi kutatások 2. Társadalomtudományi kutatások 2. PDB1702 Félévi óraszám (elm.+gyak.) 0+2 Gyakorlati jegy PDB1005 Évközi tanulmányi követelmények: Empirikus vizsgálat adatfelvétele és az adatok statisztikai feldolgozása.

Részletesebben

Heti Tantárgyfelelős. kódja. Jogi alapismeretek (Közjog) I. NKB1101 2 0 G 3 NK Dr. Nagy Andrea X

Heti Tantárgyfelelős. kódja. Jogi alapismeretek (Közjog) I. NKB1101 2 0 G 3 NK Dr. Nagy Andrea X Nemzetközi tanulmányok alapszak Szakirányok: EU tanulmányok, Kultúrdiplomácia, Nemzetközi logisztika 2006. szeptemberétől Tantágy "A" típusú tárgyak felelős Jogi alapismeretek (Közjog) I. NKB1101 2 0 G

Részletesebben

Nemzetközi tanulmányok alapképzési szak

Nemzetközi tanulmányok alapképzési szak Nemzetközi tanulmányok alapképzési szak Specializációk: EU tanulmányok, Kultúrdiplomácia, Nemzetközi logisztika 2006. szeptemberétől Tantágy "A" típusú tárgyak felelős felelős oktató Jogi alapismeretek

Részletesebben

3. A tantárgy teljesítésének követelményei 2014/2015-ös tanév II. félévében:

3. A tantárgy teljesítésének követelményei 2014/2015-ös tanév II. félévében: Kommunikáció alapjai FDB2201, FDB2201L Meghirdetés féléve 2, 4 Kreditpont 3 Összóraszám 2+0 (elm.+gyak.) kollokvium Tantárgyfelelős intézet TFI kódja 1. Kollokviumi tételsor: 1. Az emberi interakciók világa

Részletesebben

NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK TANSZÉK LEVELEZŐ TAGOZAT. Kötelező kreditek: A típusú tárgyak

NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK TANSZÉK LEVELEZŐ TAGOZAT. Kötelező kreditek: A típusú tárgyak NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA Gazdasági és Társadalomtudományi Kar NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK TANSZÉK LEVELEZŐ TAGOZAT Kötelező kreditek: A típusú tárgyak 12+0 G 2 Nemz. Kapcs. Dr. Nagy Andrea 12+0 G 2 Nemz. Kapcs.

Részletesebben

Tantárgyi követelmény

Tantárgyi követelmény Tantárgyi követelmény Multikulturális nevelés TKM2101 Meghirdetés féléve 4 Kreditpont 2 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 0+2 Tantárgyfelelős neve és beosztása Bodnárné Dr. Kis Katalin főiskolai tanár

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Cigány gyerekek szocializációja Tantárgy kódja Meghirdetés féléve 2. Kreditpont 2 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.

KÖVETELMÉNYEK. Cigány gyerekek szocializációja Tantárgy kódja Meghirdetés féléve 2. Kreditpont 2 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak. Cigány gyerekek szocializációja Tantárgy kódja CM3005 Meghirdetés féléve 2. Kreditpont 2 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.) 0+2 Gyakorlati jegy Egy szemináriumi dolgozat írása és bemutatása kiselőadás

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK félév

KÖVETELMÉNYEK félév Vizuális nevelés módszertana CG1041 Heti kontaktóraszám (elm.+gyak.) 0+1 Tantárgyfelelős neve és beosztása Orosz Csaba főiskolai adjunktus Tantárgyfelelős tanszék kódja TK 3 alkalom Feladatsor összeállítása

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Dr. Pornói Imre főiskolai tanár Tantárgyfelelős tanszék kódja

KÖVETELMÉNYEK. Dr. Pornói Imre főiskolai tanár Tantárgyfelelős tanszék kódja Szociális gondoskodás története B1401L Meghirdetés féléve 2 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.) koll Tantárgyfelelős neve és beosztása Tantárgy oktatója és beosztása A tantárgy elsajátításának célja: Annak

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. 2014/15/2. félév

KÖVETELMÉNYEK. 2014/15/2. félév KÖVETELMÉNYEK 2014/15/2. félév Tantárgy neve Oktatási rendszerek és gazdaság PDB1601L Meghirdetés féléve 5. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 2+0 Kollokvium PDB1005 Tantárgyfelelős neve

Részletesebben

Tantátgyi követelmények Család- és nevelésszociológiai alapismeretek

Tantátgyi követelmények Család- és nevelésszociológiai alapismeretek Tantátgyi követelmények Család- és nevelésszociológiai alapismeretek CGB1203 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 Tantárgyfelelős neve és beosztása Bodnárné dr. Kiss Katalin főiskolai docens A tantárgyfelelős

Részletesebben

Tematika. FDB 2208 Művelődéstörténet I. (ID 2551 Egyetemes művelődéstörténet)

Tematika. FDB 2208 Művelődéstörténet I. (ID 2551 Egyetemes művelődéstörténet) Tematika FDB 2208 Művelődéstörténet I. (ID 2551 Egyetemes művelődéstörténet) 1. hét: Az emberiség őstörténete, az őskor művészete 2. hét: Az ókori Közel-Kelet 3. hét: Az ókori Egyiptom 4. hét: A minósziak

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2016-2017 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Szolgáltatás menedzsment. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Szolgáltatás menedzsment. tanulmányokhoz IV. évfolyam szakirány BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Szolgáltatás menedzsment tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS Tanév (2014/2015) II. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Szolgáltatás menedzsment Tanszék: Tantárgyfelelős

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Regionális gazdaságtan

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Regionális gazdaságtan III. évfolyam Gazdálkodási és menedzsment, Pénzügy és számvitel BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Regionális gazdaságtan TÁVOKTATÁS Tanév: 2014/2015. I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Regionális gazdaságtan

Részletesebben

TANTÁRGYI PROGRAM. Óratípus: Előadás X. Szeminárium Gyakorlat

TANTÁRGYI PROGRAM. Óratípus: Előadás X. Szeminárium Gyakorlat JOGI ALAPISMERETEK /KÖZJOG/ I. NKB1101 Előfeltétel: - 3 1. 2+0 Előadás Szeminárium i jegy Ismerjék meg a hallgatók a jogi nyelv alapfogalmait, a magyar jogrendszer szerkezetének jellemvonásait, specifikumait.

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

2. Griffin, E. (2001): Bevezetés a kommunikációelméletbe. (1-3., 7-8., 20., 35. fejezet) Harmat.

2. Griffin, E. (2001): Bevezetés a kommunikációelméletbe. (1-3., 7-8., 20., 35. fejezet) Harmat. A tanácsadás kommunikációs alapja SPF1306 FKF1101 Tantárgyfelelős neve és beosztása Dudás Marianna, főiskolai tanársegéd Évközi tanulmányi követelmények: Zárthelyi dolgozat (Ideje: 2016. október 20. és

Részletesebben

Iskolai szociális munka gyakorlata

Iskolai szociális munka gyakorlata Iskolai szociális munka gyakorlata B1206 Meghirdetés féléve 4 Kreditpont 1 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 30 óra gyakorlat Min ai Előfeltétel (tantárgyi kód) B1101 Dr. Torkos Katalin 1. A tantárgy

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. A gyermekvédelem intézményrendszere Tantárgy kódja

KÖVETELMÉNYEK. A gyermekvédelem intézményrendszere Tantárgy kódja KÖVETELMÉNYEK Tantárgy neve A gyermekvédelem intézményrendszere PDB2123 Meghirdetés féléve 5. Kreditpont 2 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.) 1+0 K PDB1006, PDB1009, PDB1204 Tantárgyfelelős neve és beosztása

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. A nevelés történeti alapjai 3. ( A magyar nevelés történetének forrásai) Tantárgy neve: Tantárgy kódja: PDB 1103

KÖVETELMÉNYEK. A nevelés történeti alapjai 3. ( A magyar nevelés történetének forrásai) Tantárgy neve: Tantárgy kódja: PDB 1103 Tantárgy kódja: PDB 1103 Kreditpont: 3 Tantárgyfelelős neve és beosztása: Tantárgy oktatója és beosztása: Tantárgy oktatójának elérhetősége: 2230 A nevelés történeti alapjai 3. ( A magyar nevelés történetének

Részletesebben

Tematika. FDB 2209 Művelődéstörténet II. ID 2562 Magyar művelődéstörténet (Fejezetek a magyar művelődéstörténetből)

Tematika. FDB 2209 Művelődéstörténet II. ID 2562 Magyar művelődéstörténet (Fejezetek a magyar művelődéstörténetből) Tematika FDB 2209 Művelődéstörténet II. ID 2562 Magyar művelődéstörténet (Fejezetek a magyar művelődéstörténetből) 1. hét: A magyar művelődés korai szakaszai 2. hét: A magyarok és a IX-X. századi Európa

Részletesebben

TÖRTÉNELEM MESTERKÉPZÉSI SZAK MINTATANTERVE NAPPALI TAGOZAT Érvényes a 2016/2017. tanévtől

TÖRTÉNELEM MESTERKÉPZÉSI SZAK MINTATANTERVE NAPPALI TAGOZAT Érvényes a 2016/2017. tanévtől Felvétele Kreditpont Követelmény típusa Heti óraszám Ajánlott félév Felvétel típusa Meghirdető tanszék/intézet TÖRTÉNELEM MESTERKÉPZÉSI SZAK MINTATANTERVE NAPPALI TAGOZAT Érvényes a 2016/2017. tanévtől

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy oktatója és beosztása Dr. Tóthné Gacsályi Viktória főiskolai tanársegéd Tantárgyfelelős tanszék kódja

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy oktatója és beosztása Dr. Tóthné Gacsályi Viktória főiskolai tanársegéd Tantárgyfelelős tanszék kódja Pedagógiai szociálpszichológia TKM1010 Kreditpont 2 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.) 2+0 Előfeltétel (tantárgyi kód) TKM1001 Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár és beosztása Az előadáson való részvétel

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Cigány gyerekek szocializációja

KÖVETELMÉNYEK. Cigány gyerekek szocializációja Cigány gyerekek szocializációja CSM2101 Meghirdetés féléve 2. Kreditpont 2 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.) 0+2 Egy szemináriumi dolgozat írása és bemutatása kiselőadás formájában. Egy alkalommal hospitálás

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Politológia

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Politológia III. évfolyam Gazdálkodási és menedzsment, Pénzügy és számvitel BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Politológia TÁVOKTATÁS Tanév: 2014/2015. I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Politológia Tanszék: Közgazdasági

Részletesebben

Stratégiai és üzleti tervezés

Stratégiai és üzleti tervezés PSZK Távoktatási Központ / H-1149 Budapest, Buzogány utca 10-12. / 1426 Budapest Pf.:35 IV. évfolyam Gazdálkodás és menedzsment TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Stratégiai és üzleti tervezés 2013/2014. I. félév Tantárgy

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Regionális gazdaságtan

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Regionális gazdaságtan Felsőoktatási Szakképzés TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Regionális gazdaságtan Tanév: 2015/2016. II. A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Regionális gazdaságtan Tanszék: Közgazdasági Tanszék Tantárgyfelelős neve:

Részletesebben

EU szabályozási környezet. Tantárgyi útmutató

EU szabályozási környezet. Tantárgyi útmutató Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Budapest EU szabályozási környezet Tantárgyi útmutató Nappali 2014/2015. I. félév 1 Tantárgy megnevezése EU szabályozási környezet Tantárgy kódja:

Részletesebben

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR GAZDASÁGTUDOMÁNYI INTÉZET

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR GAZDASÁGTUDOMÁNYI INTÉZET TANTÁRGYI PROGRAM ÉS ÜTEMTERV 2014/2015. tanév II. félév A TANTÁRGY Kódja: NBG_TV116G5 Megnevezése: VIDÉKI TURIZMUS Szak: Turizmus-vendéglátás (BA) Heti tanóra: 4 A tantárgy kreditértéke: 5 Vizsgajelleg:

Részletesebben

ÉVFOLYAM TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. II. évf. vállalkozás szervező. 2007/2008 I. félév. Távoktatási Központ

ÉVFOLYAM TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. II. évf. vállalkozás szervező. 2007/2008 I. félév. Távoktatási Központ /fax: 222-4584 : 383-8491/172 Budapest 72. Pf.: 35. 1426 Távoktatási Központ ÉVFOLYAM II. évf. vállalkozás szervező TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Bevezetés az EU tanulmányokba 2007/2008 I. félév 1 A Tantárgyi útmutató

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. Tantárgy neve Jogi alapismeretek (Közjog) I.

TANTÁRGYLEÍRÁS. Tantárgy neve Jogi alapismeretek (Közjog) I. Jogi alapismeretek (Közjog) I. NKB1101 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm+gyak) 2+0 gyakorlati jegy Tantárgyfelelős neve, beosztása Dr. Nagy Andrea főiskolai docens TKI Cél, az

Részletesebben

Tantárgyi program 2013/2014. I. félév

Tantárgyi program 2013/2014. I. félév Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Vállalkozás és Emberi Erőforrások Intézeti Tanszék Tantárgy megnevezése Tantárgyi program 2013/2014. I. félév Vállalkozástan II. Tantárgy kódja:

Részletesebben

Osztályozó/Javító vizsga témakörei TÖRTÉNELEMBŐL. 40% fölött elégséges 20-40% között szóbeli vizsga 20% alatt elégtelen

Osztályozó/Javító vizsga témakörei TÖRTÉNELEMBŐL. 40% fölött elégséges 20-40% között szóbeli vizsga 20% alatt elégtelen Osztályozó/Javító vizsga témakörei TÖRTÉNELEMBŐL Írásbeli vizsga: teszt + esszé (60 perc) 40% fölött elégséges 20-40% között szóbeli vizsga 20% alatt elégtelen I. Az ókori kelet 9. évfolyam Mezopotámia

Részletesebben

2007. szeptemberétől

2007. szeptemberétől Szabad bölcsészet alapszak Esztétika szakirány mintatanterve 2007. szeptemberétől Tantágy neve Filozófiatörténet Bevezetés a művészettörténetbe és a művészettörténet irodalmába Bevezetés az etikába Bevezetés

Részletesebben

2012/2013. tanév II. félév Politikatudományi PhD program órarendje

2012/2013. tanév II. félév Politikatudományi PhD program órarendje 2012/2013. tanév II. félév Politikatudományi PhD program órarendje Csütörtök III. emelet 321. szoba PhD szoba Február 14 10.00-12.00 Dr. Arató Krisztina: Az Európai Unió válsága 12.00-14.00 Dr. Bíró Gáspár:

Részletesebben

KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEK RENDSZERE TANTÁRGY KÓDJA: MS 7001 MEGHIRDETÉS FÉLÉVE: 1. FÉLÉV KREDITPONT: 3

KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEK RENDSZERE TANTÁRGY KÓDJA: MS 7001 MEGHIRDETÉS FÉLÉVE: 1. FÉLÉV KREDITPONT: 3 "A" TÍPUSÚ ÁLTALÁNOSAN KÖTELEZŐ TANTÁRGYAK KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEK RENDSZERE TANTÁRGY KÓDJA: MS 7001 MEGHIRDETÉS FÉLÉVE: 1. FÉLÉV KREDITPONT: 3 8 ÓRA FÉLÉV LEVELEZŐ : CSIKÓS BEÁTA FŐISKOLAI ADJUNKTUS A

Részletesebben

Szóbeli tételek. Irodalom. 9.évfolyam. I. félév. 2. Homéroszi eposzok: Iliász. Az eposz fogalma, trójai mondakör, Akhilleusz alakja, központi téma.

Szóbeli tételek. Irodalom. 9.évfolyam. I. félév. 2. Homéroszi eposzok: Iliász. Az eposz fogalma, trójai mondakör, Akhilleusz alakja, központi téma. 9.évfolyam 1. Mi a Biblia? Két fő része? Ismertessen egy-egy történetet részletesen! 2. Homéroszi eposzok: Iliász. Az eposz fogalma, trójai mondakör, Akhilleusz alakja, központi téma. 3. Homéroszi eposzok:

Részletesebben

SYLLABUS. DF DD DS DC megnevezése X II. Tantárgy felépítése (heti óraszám) Szemeszter

SYLLABUS. DF DD DS DC megnevezése X II. Tantárgy felépítése (heti óraszám) Szemeszter SYLLABUS I. Intézmény neve Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Kar Bölcsészettudományi Kar Szak Német nyelv és irodalom Német nyelv és irodalom Magyar nyelv és irodalom Angol nyelv és irodalom Német/román

Részletesebben

Lisszaboni stratégia és a vállalati versenyképesség

Lisszaboni stratégia és a vállalati versenyképesség Lisszaboni stratégia és a vállalati versenyképesség 46. Közgazdász-vándorgyűlés Czakó Erzsébet Eger, 2008. június 27. 1/17 Témakörök 1. Versenyképesség az EU szintjén 2. A Lisszaboni Stratégia és metamorfózisai

Részletesebben

Záróvizsga tételek az Emberi erőforrás tanácsadó mesterszak hallgatói számára. A tételsor

Záróvizsga tételek az Emberi erőforrás tanácsadó mesterszak hallgatói számára. A tételsor Záróvizsga tételek az Emberi erőforrás tanácsadó mesterszak hallgatói számára A tételsor 1/A Az emberi erőforrás, mint komplex tudományelméleti probléma. Gáspár L. (2000): 11-20; 71-125. o. 2/A Stratégiai

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Pornói Imre főiskolai tanár

KÖVETELMÉNYEK. Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Pornói Imre főiskolai tanár Gyermekvédelem az iskolában CSM1002, 1002L Meghirdetés féléve 1 Heti kontaktóraszám (elm. + 1-0 gyak.) kollokvium A hazai és a nemzetközi gyermekvédelem fejlődési tendenciáinak és törvénykezési folyamatának

Részletesebben

Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai docens Tantárgyfelelős tanszék kódja

Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai docens Tantárgyfelelős tanszék kódja Mentálhigiéné INM 1011L Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 3 Konzultációs óraszám 9 Kollokvium Dr. Pauwlik Zsuzsa főiskolai docens AK Zárthelyi dolgozat írása az előadás és a kötelező irodalom alapján a

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. A gyermekvédelem intézményrendszere Tantárgy kódja

KÖVETELMÉNYEK. A gyermekvédelem intézményrendszere Tantárgy kódja A gyermekvédelem intézményrendszere PDB2123L Meghirdetés féléve 5 Kreditpont 2 Heti kontaktóraszám (elm. + 1+0 gyak.) Koll. PDB1006, PDB1009, PDB1204 Tantárgyfelelős neve és beosztása és beosztása A hallgatók

Részletesebben

Filozófia ADB K 2 FT Dr. habil Kiss Lajos András X. Szociológia I. ADB K 3 AK Dr. Kerülő Judit X

Filozófia ADB K 2 FT Dr. habil Kiss Lajos András X. Szociológia I. ADB K 3 AK Dr. Kerülő Judit X Andragógia alapszak Szakirányok: Művelődésszervező, Személyügyi szervező, Felnőttképzési szervező 2009. szeptemberétől Tantágy neve "A" típusú tárgyak Filozófia ADB1101 2 0 K 2 FT Dr. habil Kiss Lajos

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Marketingstratégia. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Marketingstratégia. tanulmányokhoz IV. évfolyam Gazdálkodási és menedzsment BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Marketingstratégia tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS Tanév (2016/2017) I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Marketingstratégia Tanszék:

Részletesebben

A globális világgazdaság fejlődése és működési zavarai TVB1326(L) és A világgazdaság fejlődése és működési zavarai FDM1824

A globális világgazdaság fejlődése és működési zavarai TVB1326(L) és A világgazdaság fejlődése és működési zavarai FDM1824 A globális világgazdaság fejlődése és működési zavarai TVB1326(L) és A világgazdaság fejlődése és működési zavarai FDM1824 A szorgalmi időszak utolsó hetében, december 19-én írásbeli elővizsga tehető.

Részletesebben

Kommunikációs és konfliktuskezelési tréning Tantárgy kódja Meghirdetés féléve 5 Kreditpont 2 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.

Kommunikációs és konfliktuskezelési tréning Tantárgy kódja Meghirdetés féléve 5 Kreditpont 2 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak. Kommunikációs és konfliktuskezelési tréning CB3063 Meghirdetés féléve 5 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.) 0+2 minősített aláírás Előfeltétel (tantárgyi kód) - Spanyol Ágnes tanársegéd-gyakornok SP A tréning

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Dr. Pornói Imre főiskolai tanár Takács Tamara főiskolai tanársegéd Tantárgyfelelős tanszék kódja SP

KÖVETELMÉNYEK. Dr. Pornói Imre főiskolai tanár Takács Tamara főiskolai tanársegéd Tantárgyfelelős tanszék kódja SP KÖVETELMÉNYEK Tantárgy neve A jóléti ellátások rendszere IS1356 Meghirdetés féléve 2. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 2+0 K Előfeltétel (tantárgyi kód) IS1351 Tantárgyfelelős neve és beosztása

Részletesebben

Időpont: csütörtök 12:00-13:30 Helyszín: Kazy 314-es terem

Időpont: csütörtök 12:00-13:30 Helyszín: Kazy 314-es terem Kultúraelmélet - bevezetés a művelődésfilozófiába 2. ANDB-705, ANDB-111 2014/15 II. félév Kurzusleírás B. A. Alapképzés 2/2 kredit- 2 félév második félév - heti 2 óra előadás kollokvium Striker Sándor,

Részletesebben

OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA IRODALOM TANTÁRGYBÓL 2013-2014 9-12. ÉVFOLYAM

OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA IRODALOM TANTÁRGYBÓL 2013-2014 9-12. ÉVFOLYAM OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA TANTÁRGYBÓL 9-12. ÉVFOLYAM A felsorolásban megjelölt, a tankönyvben elemzett irodalmi művek (versek, novellák és regények ismerete, azok elolvasása) kötelező. A vizsga

Részletesebben

Heti kontakt Tantárgyfelelős Tantárgyfelelős oktató. Filozófiatörténet ADB K 2 FT Dr. habil Kiss Lajos András X

Heti kontakt Tantárgyfelelős Tantárgyfelelős oktató. Filozófiatörténet ADB K 2 FT Dr. habil Kiss Lajos András X Andragógia alapszak Szakirányok: Művelődésszervező, Személyügyi szervező, Felnőttképzési szervező 2006. szeptemberétől Tantágy "A" típusú tárgyak Filozófiatörténet ADB1101 2 0 K 2 FT Dr. habil Kiss Lajos

Részletesebben

Teljesítmény és erőforrás controlling

Teljesítmény és erőforrás controlling IV. évfolyam GM szak TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Teljesítmény és erőforrás controlling 2012/2013 2. félév Tantárgyi útmutató Tantárgy megnevezése Tantárgy kódja: Tantárgy jellege/típusa: Kontaktórák száma: Teljesítmény

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. A tanárjelölt személyiségfejlesztése

KÖVETELMÉNYEK. A tanárjelölt személyiségfejlesztése A tanárjelölt személyiségfejlesztése PDB2304L Meghirdetés féléve 4. Kreditpont: 2 Konzultációs óraszám 6 Gyakorlati jegy Tantárgyfelelős neve és beosztása Vassné dr. Figula Erika, főiskolai tanár A kurzus

Részletesebben

Közgazdaságtan műszaki menedzsereknek I. SGYMMEN226XXX. Tantárgyfelelős: dr. Paget Gertrúd főiskolai docens

Közgazdaságtan műszaki menedzsereknek I. SGYMMEN226XXX. Tantárgyfelelős: dr. Paget Gertrúd főiskolai docens Közgazdaságtan műszaki menedzsereknek I. SGYMMEN226XXX Tantárgyfelelős: dr. Paget Gertrúd főiskolai docens Tárgyelőadó: dr. Paget Gertrúd főiskolai docens Gyakorlatvezető: dr. Paget Gertrúd Tantárgyi leírás

Részletesebben

SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK

SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK GAZDÁLKODÁSI ÉS MENEDZSMENT SZAKOS HALLGATÓK SZÁMÁRA 2013 Figyelem!!! A szakdolgozat készítésére vonatkozó szabályokat a hallgatónak a témát kijelölő kari sajátosságok figyelembe

Részletesebben

GAZDASÁGSZOCIOLÓGIA I.

GAZDASÁGSZOCIOLÓGIA I. GAZDASÁGSZOCIOLÓGIA I. Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi Tanszék az MTA Közgazdaságtudományi

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Szervezeti magatartás és vezetés tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Szervezeti magatartás és vezetés tanulmányokhoz II. évfolyam GI szak BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Szervezeti magatartás és vezetés tanulmányokhoz LEVELEZŐ Tanév (2014/2015) I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Szervezeti magatartás és vezetés Tanszék:Vállalkozás

Részletesebben

100 órás féléves intenzív Érettségi Előkészítő Kurzus Emelt szint

100 órás féléves intenzív Érettségi Előkészítő Kurzus Emelt szint ELTE Érettségi és Felvételi Előkészítő Iroda 1088, Bp. Múzeum krt. 4/A Alagsor -159. http.://elteelokeszito.hu 100 órás féléves intenzív Érettségi Előkészítő Kurzus Emelt szint Történelem Tematika Kurzus

Részletesebben

Közszolgálati protokoll szakirányú továbbképzési szak

Közszolgálati protokoll szakirányú továbbképzési szak Nemzeti Közszolgálati Egyetem Vezető- és Továbbképzési Intézet Közszolgálati protokoll szakirányú továbbképzési szak Képzési és Kimeneti Követelmények (KKK) Szakfelelős: Dr. Back András 1 I. A Közszolgálati

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Közösségi (EU) pénzügyek. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Közösségi (EU) pénzügyek. tanulmányokhoz III. évfolyam Pénzügy és számvitel szakirány BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Közösségi (EU) pénzügyek tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS Tanév (2014/2015) I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Közösségi (EU) pénzügyek

Részletesebben

DR. SZATHMÁRI JUDIT SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ

DR. SZATHMÁRI JUDIT SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ DR. SZATHMÁRI JUDIT SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Személyi adatok Név: Dr. Szathmári Judit Születési hely, idı: Karcag, 1973. szeptember 15. Munkahely címe: Eszterházy Károly Fıiskola, Amerikanisztika Tanszék, 3300

Részletesebben

Az MTA-DE Közszolgáltatási Kutatócsoport tanulmányköteteinek tanulmányai és a kutatócsoportra hivatkozással megjelent tanulmányok 2014

Az MTA-DE Közszolgáltatási Kutatócsoport tanulmányköteteinek tanulmányai és a kutatócsoportra hivatkozással megjelent tanulmányok 2014 Az MTA-DE Közszolgáltatási Kutatócsoport tanulmányköteteinek tanulmányai és a kutatócsoportra hivatkozással megjelent tanulmányok 2014 1. Az MTA-DE Kutatócsoport munkájának keretében 2014-ben megjelent

Részletesebben

SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR VÁLLALKOZÁSI AKADÉIA ÉS TOVÁBBKÉPZÉSI INTÉZET. SZÁMVITEL I. Accounting I.

SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR VÁLLALKOZÁSI AKADÉIA ÉS TOVÁBBKÉPZÉSI INTÉZET. SZÁMVITEL I. Accounting I. SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR VÁLLALKOZÁSI AKADÉIA ÉS TOVÁBBKÉPZÉSI INTÉZET SZÁMVITEL I. Accounting I. Tantárgyi tájékoztató Érvényes az 2003/2004. tanévtől Előadó: Koncsárné

Részletesebben

Hol találjuk a évi emelt szintű szóbeli érettségi anyagát a Forrásközpontú történelem sorozat tankönyveiben?

Hol találjuk a évi emelt szintű szóbeli érettségi anyagát a Forrásközpontú történelem sorozat tankönyveiben? Hol találjuk a 2009. évi emelt szintű szóbeli érettségi anyagát a Forrásközpontú történelem sorozat tankönyveiben? A hagyományoknak megfelelően közöljük, hogy a 2009. május júniusi történelem szóbeli érettségi

Részletesebben

Félévi Kredit. Filozófia ADB K 2 TFI Dr. habil. Kiss Lajos András X. Szociológia I. ADB K 3 TKI Dr. Kerülő Judit X

Félévi Kredit. Filozófia ADB K 2 TFI Dr. habil. Kiss Lajos András X. Szociológia I. ADB K 3 TKI Dr. Kerülő Judit X Andragógia alapképzési szak Specializációk: Művelődésszervező, Személyügyi szervező, Felnőttképzési szervező 2009. szeptemberétől Tantágy neve "A" típusú tárgyak Filozófia ADB1101 2 0 K 2 TFI Dr. habil.

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból

Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból 2016-2017 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott témakörökből,

Részletesebben

SZAKDOLGOZATI TÉMAJAVASLATOK SZOCIOLÓGIA MESTERSZAKOS HALLGATÓK SZÁMÁRA

SZAKDOLGOZATI TÉMAJAVASLATOK SZOCIOLÓGIA MESTERSZAKOS HALLGATÓK SZÁMÁRA 1 SZAKDOLGOZATI TÉMAJAVASLATOK SZOCIOLÓGIA MESTERSZAKOS HALLGATÓK SZÁMÁRA I. KISEBBSÉGSZOCIOLÓGIA SZAKIRÁNYON: DR. SZABÓ-TÓTH KINGA 1. A kisebbségi identitás vizsgálata 2. Kisebbségi csoportok társadalmi

Részletesebben

TANSZÉKI TÁJÉKOZTATÓ az ÜZLETI TERVEZÉS tantárgyhoz

TANSZÉKI TÁJÉKOZTATÓ az ÜZLETI TERVEZÉS tantárgyhoz Számvitel Intézeti Tanszék /fax: 06-1-383-8480 Cím: Budapest 72. Pf.: 35. 1426 TANSZÉKI TÁJÉKOZTATÓ az ÜZLETI TERVEZÉS tantárgyhoz Nappali tagozat Pénzügy és számvitel szak Budapest, 2013. szeptember 1

Részletesebben

B. Földrajz BSc Terület- és településfejlesztő specializáció Kötelezően választható tárgyai

B. Földrajz BSc Terület- és településfejlesztő specializáció Kötelezően választható tárgyai B. Földrajz BSc Terület- és településfejlesztő specializáció Kötelezően választható tárgyai Tantárgy neve A terület és településfejlesztés alapjai Tantárgy kódja FDB 2508 Meghirdetés féléve 3 Kreditpont

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Teljesítmény és erőforrás elemzés. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Teljesítmény és erőforrás elemzés. tanulmányokhoz IV. évfolyam PSZ Számvitel szakirány BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Teljesítmény és erőforrás elemzés tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS Tanév (2014/2015) I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Teljesítmény és

Részletesebben

Tantárgy Adatlap. Speciális kompetenciák

Tantárgy Adatlap. Speciális kompetenciák Tantárgy Adatlap 1. Tantárgy programja 1.1 Intézmény Babeş-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Földrajz 1.3 Intézet Földrajz magyar tagozat 1.4 Szak Turizmus 1.5 Képzési forma Alapképzés 1.6 A z oktatás tevékenysége

Részletesebben

Új földrajzi irányzatok 5. Posztmodern geográfiák, Timár Judit

Új földrajzi irányzatok 5. Posztmodern geográfiák, Timár Judit Új földrajzi irányzatok 5. Posztmodern geográfiák, Timár Judit Egyetemi docens DE Társadalomföldrajzi és Területfejlesztési Tanszék (MTA Közgazdasági és Regionális Kutatóközpont) 5600 Békéscsaba, Szabó

Részletesebben

Szakirányok: On-line kommunikáció, Televíziós műsorkészítő, Újságírás, Üzleti kommunikáció

Szakirányok: On-line kommunikáció, Televíziós műsorkészítő, Újságírás, Üzleti kommunikáció Kommunikáció és médiatudomány alapszak Szakirányok: On-line kommunikáció, Televíziós műsorkészítő, Újságírás, Üzleti kommunikáció 2009. szeptemberétől Tantágy "A" típusú tárgyak Szociológia KMB1101 3 0

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve Segítő kapcsolat CB 1304 Meghirdetés féléve 6. Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 0+2 Vassné dr. Figula Erika főiskolai tanár A szorgalmi időszak utolsó előtti hetében szóbeli vizsgán szerzik meg a hallgatók

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve. Az EU. társadalompolitikai rendszere

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve. Az EU. társadalompolitikai rendszere Az EU. társadalompolitikai rendszere B1406L Kreditpont 4 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.) K B1407 1. A tantárgy elsajátításának célja: A szociális ellátások, a hozzájutás feltételrendszerének és a segítségnyújtás

Részletesebben

20. SZÁZADI MAGYAR TÖRTÉNELEM

20. SZÁZADI MAGYAR TÖRTÉNELEM 20. SZÁZADI MAGYAR TÖRTÉNELEM 1900-1994 Egyetemi tankönyv / Második, bővített kiadás Szerkesztők PÖLÖSKEI FERENC, GERGELY JENŐ, IZSÁK LAJOS Korona Kiadó, Budapest, 1997 TARTALOM I. A KIEGYEZÉS VÁLSÁGJELEI

Részletesebben

AJÁNLOTT TANTERV - EURÓPAI ÉS NEMZETKÖZI IGAZGATÁS MESTERKÉPZÉSI SZAK TELJES IDEJŰ (NAPPALI TAGOZATOS) KÉPZÉS

AJÁNLOTT TANTERV - EURÓPAI ÉS NEMZETKÖZI IGAZGATÁS MESTERKÉPZÉSI SZAK TELJES IDEJŰ (NAPPALI TAGOZATOS) KÉPZÉS TANTÁRGY TÁRGYKÓD INTÉZET TANTÁRGY FELELŐS OKTATÓ(K) TANTÁRGY TÍPUSA FÉLÉV ÓRASZÁM Ö E Gy KREDIT 71 57 14 120 VIZSGAF ORMA ELŐFELTÉTEL A diplomáciai és konzuli kapcsolatok joga 5NK12NKO100M Nemzetközi

Részletesebben

Tantárgy neve. Európa természet- és társadalomföldrajza I-II. Meghirdetés féléve 4 Kreditpont 3-2 Összóraszám (elm+gyak) 2+0, 0+2

Tantárgy neve. Európa természet- és társadalomföldrajza I-II. Meghirdetés féléve 4 Kreditpont 3-2 Összóraszám (elm+gyak) 2+0, 0+2 Tantárgy neve Európa természet- és társadalomföldrajza I-II. Tantárgy kódja FDB 1605; FDB1606 Meghirdetés féléve 4 Kreditpont 3-2 Összóraszám (elm+gyak) 2+0, 0+2 Számonkérés módja kollokvium + gyakorlati

Részletesebben

Tantárgyi útmutató 2016/2017. I. félév

Tantárgyi útmutató 2016/2017. I. félév Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Vállalkozás és Emberi Erőforrások Intézeti Tanszék Tantárgyi útmutató 2016/2017. I. félév Tantárgy megnevezése Tantárgy kódja: Prezentációs- és íráskészség

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai adjunktus Tantárgyfelelős tanszék kódja

KÖVETELMÉNYEK. Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai adjunktus Tantárgyfelelős tanszék kódja Mentálhigiéné INM 1011L Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 3 Konzultációs óraszám 9 Kollokvium Dr. Nagy Edit főiskolai docens Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai adjunktus AK Zárthelyi dolgozat írása az

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ HUMÁNGAZDÁLKODÁS ÉS MENEDZSMENT SZAK NAPPALI TAGOZAT

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ HUMÁNGAZDÁLKODÁS ÉS MENEDZSMENT SZAK NAPPALI TAGOZAT Számvitel Intézeti Tanszék /fax: 383-8480 Budapest 72. Pf.: 35. 1426 III. ÉVFOLYAM TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ HUMÁNGAZDÁLKODÁS ÉS MENEDZSMENT SZAK NAPPALI TAGOZAT Humán kontrolling c. tárgy tanulmányozásához 2014/2015.tanév

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Kutasi Gábor

Oktatói önéletrajz Kutasi Gábor egyetemi docens Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Kar Világgazdasági Intézet Karrier Felsőfokú végzettségek: 2002-2008 Budapesti Corvinus Egyetem, PhD, Közgazdaságtudományok doktora, Budapesti

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Vállalkozás az EU-ban tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Vállalkozás az EU-ban tanulmányokhoz III. évfolyam GM/VSZ BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Vállalkozás az EU-ban tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS 2015/2016 I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Vállalkozás az EU-ban Tanszék: Vállalkozás és Emberi

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. 2015/16. tanév 1. félév. Dr. Margitics Ferenc. főiskolai tanár. Alkalmazott Pedagógia és Pszichológia Intézet

KÖVETELMÉNYEK. 2015/16. tanév 1. félév. Dr. Margitics Ferenc. főiskolai tanár. Alkalmazott Pedagógia és Pszichológia Intézet KÖVETELMÉNYEK 2015/16. tanév 1. félév Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár Alkalmazott Pedagógia és Pszichológia Intézet Pszichológia Intézeti Tanszék Nappali képzés Tantárgy neve Bevezetés a pszichológiába

Részletesebben

AZ IDEGENFORGALMI SZAKMENEDZSER KÉPZÉS ÓRATERVE

AZ IDEGENFORGALMI SZAKMENEDZSER KÉPZÉS ÓRATERVE AZ IDEGENFORGALMI SZAKMENEDZSER KÉPZÉS ÓRATERVE 1. A képzés óraterve Az idegenforgalmi szakmenedzser képzés tanulmányi ideje négy félév. Az idegenvezetőhostess szakirányon ez a hallgatóktól összességében

Részletesebben

A nemzetközi tanulmányok mesterképzési (MA) szak képzési terve Regionális és civilizációs tanulmányok Mediterráneum és Latin Amerika szakirány

A nemzetközi tanulmányok mesterképzési (MA) szak képzési terve Regionális és civilizációs tanulmányok Mediterráneum és Latin Amerika szakirány A nemzetközi tanulmányok mesterképzési (MA) szak képzési terve Regionális és civilizációs tanulmányok Mediterráneum és Latin Amerika szakirány Alapozó kurzusok NETN-MA A 2011/2012-es tanévtől kezdődően

Részletesebben

Szeminárium-vezet ő tanár: dr. Hunyadi Attila adjunktus, hunatti@gmail.com

Szeminárium-vezet ő tanár: dr. Hunyadi Attila adjunktus, hunatti@gmail.com Babes Bolyai Tudományegyetem Történelem Filozófia Kar Történelem szak Egyetemes XX. századi történelem Szemináriumi témák és olvasmányok Szeminárium-vezet ő tanár: dr. Hunyadi Attila adjunktus, hunatti@gmail.com

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK 2015/16. tanév 2. félév Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár Pszichológia Intézeti Tanszék

KÖVETELMÉNYEK 2015/16. tanév 2. félév Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár Pszichológia Intézeti Tanszék 2015/16. tanév 2. félév Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár Pszichológia Intézeti Tanszék Személyiség és egészségpszichológia TKM 1012 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 Szóbeli vagy írásbeli kollokvium.

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. E-business alapjai. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. E-business alapjai. tanulmányokhoz IV. évfolyam Gazdálkodási és Menedzsment Szak, Vállalkozásszervező Szakirány BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ E-business alapjai tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS 2015/2016 Tanév I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése:

Részletesebben

Tantárgyi program. Kontaktórák száma: Elmélet: 10 Gyakorlat: Összesen

Tantárgyi program. Kontaktórák száma: Elmélet: 10 Gyakorlat: Összesen PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI FŐISKOLAI KAR- TÁVOKTATÁSI KÖZPONT COLLEGE OF FINANCE AND ACCOUNTANCY- CENTER OF DISTANCE LEARNING 1149 BUDAPEST, BUZOGÁNY U. 10-12. / FAX: 06-1-222-4584 : 06-1-469-6672 IV. évfolyam

Részletesebben

2007. szeptemberétől

2007. szeptemberétől Képi ábrázolás alapszak festészet szakirány mintatanterve KÖTELEZŐ TANTÁRGYAK Tantágy neve 2007. szeptemberétől oktató neve Előfeltétel ajánlott féléve ALAPOZÓ ISMERETEK (1) (általános ismeretek) Informatika

Részletesebben

IPARI PARK MENEDZSER szakirányú továbbképzés

IPARI PARK MENEDZSER szakirányú továbbképzés IPARI PARK MENEDZSER szakirányú továbbképzés 1 Képzés célja: A résztvevők számára olyan átfogó és naprakész tudásanyag átadása, amely a mai magyar és európai gazdasági környezetben egy ipari park hatékony

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve. Csecsemő- és kisgyermekkor pszichológiája. Meghirdetés féléve 2 Kreditpont: 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve. Csecsemő- és kisgyermekkor pszichológiája. Meghirdetés féléve 2 Kreditpont: 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak. Csecsemő- és kisgyermekkor pszichológiája CGF1301 Meghirdetés féléve 2 Kreditpont: 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 Kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve: Dr. Margitics Ferenc

Részletesebben

TÖRTÉNELEM ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI

TÖRTÉNELEM ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI 2006 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 27. szám 3. Az R. 2. számú melléklet MÁSODIK RÉSZ AZ ÉRETTSÉGI VIZSGATÁRGYAK ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI cím TÖRTÉNELEM ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI alcíme

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból 2015-2016

Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból 2015-2016 Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból 2015-2016 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott témakörökből,

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK 2014-2015. 1.félév. Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Torkos Katalin, Ph.D.

KÖVETELMÉNYEK 2014-2015. 1.félév. Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Torkos Katalin, Ph.D. Társadalomtudományi kutatások SPB1109 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 3 Félévi óraszám (elm.+gyak.) 2+0 kollokvium Tantárgyfelelős neve és beosztása A kurzus vizsgával zárul. Babbie, Earl: A társadalomtudományi

Részletesebben