TANTÁRGYLEÍRÁS. A kultúrdiplomácia szerepe a nemzetközi Tantárgy neve

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TANTÁRGYLEÍRÁS. A kultúrdiplomácia szerepe a nemzetközi Tantárgy neve"

Átírás

1 A kultúrdiplomácia szerepe a nemzetközi viszonyokban /Különös tekintettel Magyarország kulturális kapcsolataira/ NKM1101 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm+gyak) 1+1 kollokvium Prof. Dr. N. Szabó József egyetemi tanár NP Cél egy sajátos, a XXI. században a nemzetközi kapcsolatokat meghatározó diplomáciai szakág megismertetése, valamint az egyetemes és magyar kulturdiplomácia feldolgozása. Feladatunk a kultúrdiplomácia sajátosságainak bemutatása, azoknak a specifikus vonásoknak a megismertetése, amelyek a területet felértékelték, illetve a nemzetközi kapcsolatok egyik hatékony szférájává tették. Az oktatás további célja a magyar kultúrdiplomáciai intézményrendszer kialakulásának bemutatása, kultúrdiplomáciai törekvések feldolgozása. Részletes elemzés tárgya a két világháború közötti kultúrdiplomácia, illetve az 1945 utáni nemzetközi kapcsolatok és a kultúra viszonyának elemzése. Szemináriumi dolgozat készítése. Kollokvium. Számonkérés írásban és/vagy szóban. A főiskolai előadásokhoz általánosan használt oktatástechnikai eszközök. Samuel Phillips Huntington: A civilizációk összecsapása és a világrend átalakulása. Európa Könyvkiadó, Budapest, N. Szabó József: Magyar kultúra-egyetemes kultúra /Magyarország kulturdiplomáciai törekvése / /. Akadémiai Kiadó, József N. Szabó: Hungarian Culture-Universal Culture /Cultural Diplomatic Endeavours of Hungary / Akadémiai Kiadó, Vitányi Iván: Az Európa-paradigma európai kultúra, világkultúra. Magvető Kiadó, Budapest, 1985.

2 Külpolitika elemzés /angolul/ NKM1102 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm+gyak) 2+0 gyakorlati jegy Dr. Báthori Gábor főiskolai docens NP A nemzetközi kapcsolatok elmélete eléggé dominálta az utóbbi évtizedeket, mivel a viták többnyire a nemzetközi politikáról szóltak. Az utóbbi időkben azonban egyre inkább kezdenek a figyelem középpontjába kerülni a külpolitikáról szóló elméletek, amelyek elsősorban nem az államok közötti interakciókra, hanem inkább az egyes államok más államokkal szembeni viselkedésére helyezik a hangsúlyt. A tantárgy elsődleges szerepe, hogy megismertesse a hallgatókat néhány külpolitika elmélettel. A neoklasszikus realizmus például rámutat arra, hogy egy ország külpolitikájának alakulását elsősorban az adott ország gazdasági ereje, hatalma határozza meg. Egy másik elmélet szerint a külpolitika és a hatalom között nem mutatható ki kizárólagos kapcsolat, hiszen olyan tényezők is szerepet játszanak a külpolitika formálásában, mint a döntéshozók problémafelismerő készsége, vagy az állam struktúrája. A hallgatók megtanulják, hogy a hatalom és a politika kapcsolatának megértéséhez nemcsak a vizsgált országok belügyeinek tanulmányozására van szükség, hanem a nemzetközi összefüggések ismeretére is. A tárgy rámutat arra, hogy e nélkül nem érthető meg egy ország külpolitikájának alakulása sem. Ellenőrző dolgozat. Gyakorlati jegy. A hallgató félév során nyújtott teljesítménye alapján. Főiskolai előadásokhoz általánosan használt oktatástechnikai eszközök. Gideon Rose: Neoclassical Realism and Theories of Foreign Policy. World politics, 1998.

3 COURSE DESCRIPTION Name of the course Foreign Politicy Analization Course code NKM1102 Semester 1. Credits 3 Classes Per Week 2+0 Ways of assessment Practical grade Prerequisite - Course Director, Academic Degree Dr. Báthori Gábor Assistant Professor Code of Department of Course Director NP 1. Aim of the Course International relations theory has been dominated for the past several decades by debates over theories of international politics, but recently there has been a constantly increasing interest in theories of foreign policy. These theories seek to explain not patterns of state interactions, but rather the behaviour of individual states toward other states. 2. Course Programme The course intends to make students get acquainted with some theories of foreign policy. Neoclassical realism argues that the scope of a country s foreign policy is driven first and foremost by the country s relative material power. According to another theory the impact of power capabilities on foreign policy is indirect and complex for certain reasons (decision makers perception, state structure etc.). Students will learn that there is a need for understanding the links between power and policy which in turn requires a close examination of both the international and the domestic contexts within which foreign policy is formulated and implemented. 3. Requirements During the Term Test-papers. 4. Evaluation Practical grade. 5. Mode of Evaluation Steady Requirement. 6. Auxiliary Materials for Improving Knowledge, Abilites, Competence Didactical Means Generally Used in Lectures. 7. Suggested Radings Gideon Rose: Neoclassical Realism and Theories of Foreign Policy. World politics, 1998.

4 A magyar művelődéspolitika és az egyetemes kultúra NKM1103 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm+gyak) 1+1 kollokvium Prof. Dr. N. Szabó József egyetemi tanár NP A tárgy célja annak bemutatása, hogy a magyar művelődéspolitika története során milyen koncepciókat dolgozott ki Magyarország modernizációjának elősegítésére és az egyetemes kultúra értékeinek adaptálására. A stúdium fontos feladatának tartja annak megismertetését is, hogy a magyar kultúra és tudomány milyen hatást gyakorolt a világ kultúrájára. Az oktatás során így kiemelt szerepet kap a reformkor bemutatása, a dualista Magyarország elemzése, a Horty-korszak feltárása, a II. világháború utáni demokratikus Magyarország, valamint a szocialista időszak kultúrpolitikájának elemzése. Szemináriumi dolgozat készítése. Kollokvium. Számonkérés írásban és/vagy szóban. Főiskolai előadásokhoz általánosan használt oktatástechnikai eszközök. Klebelsberg Kunó: Tudomány, kultúra, politika. Gróf Klebelsberg Kunó válogatott beszédei és írásai. Vál. Glatz Ferenc. Bp., N. Szabó József: A koalíciós pártok felsőoktatási és tudománypolitikája /1944 ősze-1946/. Akadémiai Kiadó, N. Szabó József: Oktatáspolitika és politikai pluralizmus. Művelődéskutató Intézet- Bessenyei György Könyvkiadó, N. Szabó József: Értelmiség és rendszerváltás / /. MTA-DAB, 1993.

5 Magyarország külpolitikája / / NKM1104 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm+gyak) 2+0 kollokvium Dr. Báthori Gábor főiskolai docens NP A tantárgy elődleges célja, hogy a hallgatók elsajátítsák a XX. századi Magyarország külpolitikájának fontosabb eseményeit és mélyreható ismereteket szerezzenek a Trianoni békeszerződésről, a Horthy-korszakról, Magyarország szerepéről a II világháborúban, a Kádár korszakról és a rendszerváltozásról külpolitikai szempontból. A félév során kiemelt hangsúlyt helyezünk a külpolitikai trendek, összefüggések és a kontextus tárgyalására. A félév végén a hallgató képes lesz önállóan elemezni a magyar külpolitikai eseményeket a XX. századból, átlátni az ezek közötti főbb összefüggéseket és értékelést tud nyújtani a fordulópontokkal teli XX. századi magyar külpolitikáról. Zárthelyi dolgozat. Kollokvium. Számonkérés írásban és/vagy szóban. Főiskolai előadásokhoz általánosan használt oktatástechnikai eszközök. Könyvtár, folyóirattár. Fülöp Mihály, Sipos Péter: Magyarország külpolitikája a XX. században. Aula kiadó, Bp., Romsics Ignác: Magyarország története a XX. században. Osiris, Bp., Pölöskei Ferenc, Gergely Jenő, Izsák Lajos (szerk.): 20. századi magyar történelem Egyetemi tankönyv. Korona kiadó, Bp., Ajánlott irodalom: A Rubicon és a História folyóiratok aktuális száma

6 Egyetemes diplomáciatörténet 1945-től napjainkig /angolul/ NKM1105 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm+gyak) 2+0 kollokvium Prof. Dr. N. Szabó József egyetemi tanár NP A tárgy célja megismertetni a hallgatókkal a nemzetközi kapcsolatok alapvető eszméit, és hogy átfogó képet nyújtson a második világháború utáni időszak diplomáciájáról. Elemi megközelítésben a diplomácia a nemzetközi kapcsolatok békés úton történő rendezését jelenti. Jelentősége napjainkban egyre csak nő, ezért a diplomácia jelentésének, természetének és szerepének megértése a nemzetközi kapcsolatok szakos hallgatók számára is elsődleges. A tárgy elsősorban az európai és az amerikai diplomácia történetével foglalkozik, s ennek érdekében részletesen elemezzük Európa és az Egyesült Államok nemzetközi kapcsolatainak legfontosabb eseményeit a második világháborút követően. Zárthelyi dolgozat. Kollokvium. Számonkérés írásban és/vagy szóban. Főiskolai előadásokhoz általánosan használt oktatástechnikai eszközök. Könyvtár, folyóirattár. Henry Kissinger: Diplomacy Paul Kennedy: The Rise and Fall of Great Powers Robert D. Schulzinger: US Diplomacy Since Kincses László: Diplomáciatörténet

7 COURSE DESCRIPTION Name of the course Universal Diplomacy History from 1945 to Now Course code NKM1105 Semester 1. Credits 3 Classes Per Week 2+0 Ways of assessment exam Prerequisite - Course Director, Academic Degree Univ. Prof. Dr. N. Szabó József Head Department Code of Department of Course Director NP 1. Aim of the Course The aim of the course is for students to get acquainted with major ideas about foreign relations, and to get a clear picture of the world diplomacy since WWII. 2. Course Programme In the strict meaning of the word diplomacy means the art, the skill, or the practice of conducting international relations with peaceful means. Diplomacy as such has never been more relevant than nowdays. Although there is a relative peace especially among the great powers, understanding the meaning, nature and purpose of diplomacy has become central to students of international relations. The course will cover a survey of the European as well as the American diplomacy, and will discuss major events in the history of the European and the American foreign relations, since Requirements During the Term Test. 4. Evaluation Examination (At the End of Term). 5. Mode of Evaluation Written and Oral Exams. 6. Auxiliary Materials for Improving Knowledge, Abilites, Competence Didactical Means Generally Used in Lectures, Library, Periodical Collection. 7. Required and Suggested Readings (3-5 Books) Henry Kissinger: Diplomacy Paul Kennedy: The Rise and Fall of Great Powers Robert D. Schulzinger: US Diplomacy Since Kincses László: Diplomáciatörténet

8 Társadalomstatisztika NKM1106 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 4 Heti kontakt óraszám (elm+gyak) 2+0 gyakorlati jegy Dr. Galó Miklós főiskolai tanár GI A tantárgy oktatásának célja, hogy megismertesse a hallgatókat az empirikus adatok értelmezésének eszköztárával, döntően a leíró jellegű statisztikai módszerekkel. Mindezt azért teszi, hogy megalapozza a módszertani tantárgyak összefüggéseinek megismerését, s tudatosítsa a statisztikának, mint módszertudománynak a társadalomkutatásban betöltött szerepét. a statisztika alapfogalmi rendszere, a leíró statisztika módszertana, fejezetek a következtető statisztika módszertanából, a társadalomstatisztika alapfogalmi rendszere, a társadalomstatisztika kiemelt vizsgálati területei, társadalmi folyamatok, népmozgalmi jelenségek, a humánerőforrás nemzetgazdasági és mikrogazdasági szerepének értékelése, kapacitás és kapacitáskihasználás társadalmi vonatkozásai, életszínvonal és jövedelemvizsgálatok, lakossági fogyasztás, lakáshelyzet, oktatás és kultúra, egészségügyi helyzet ellátottság és társadalmi következményei, társadalomstatisztika és jövőkép. 2 db zárthelyi dolgozat. 40 pont első zh dolgozat, 60 pont második zh dolgozat. Elégséges érdemjegy 51 ponton felül. Gyakorlati jegy. Kötelező és ajánlott irodalom. Könyvtár, folyóirattár. 7. Kötelező, ajánlott irodalom Babbie, E. (1995): A társadalomtudományi kutatás gyakorlata. Balassi Kiadó, Budapest. Galó M.: Bevezetés a társadalom statisztikába. Előadások anyagai, Nyíregyháza. Kerékgyártó Gyné et.al (2007): Statisztikai módszerek és alkalmazásuk. Aula Kiadó, Bp. Szűcs I.:(2002) Alkalmazott statisztika. Agroinform Kiadó, Budapest.

9 Multikulturalitás és interetnikus kapcsolatok NKM1107 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 2. Heti kontakt óraszám (elm+gyak) 2+0 kollokvium Dr. habil. Kiss Lajos András főiskolai tanár TR A modern társadalmak kulturális identitásában döntő változás ment vége az utóbbi évtizedekben. Az őshonos nemzeti kisebbségek, a bevándorlók és más (pl. vallási) csoportok a közösségi létük nyilvános elismerését követelik a kulturális, a gazdasági élet legkülönbözőbb területein. A kurzus segítséget kíván nyújtani az említett folyamtokhoz kapcsolódó társadalomtudományi (filozófiai, szociológia) viták fő kérdéseinek feldolgozásához, illetve segítséget kíván nyújtani a másság és a tolerancia értékeinek tudatos képviseletéhez is. A tantárgyi program keretében értelmezésre kerülnek a klasszikus emberjogi felfogások, illetve a nemzeti, etnikai, vallási és szexuális orientációjú kisebbségek megváltozott státuszához kapcsolódó filozófiai és etikai problémák. Köztudott, hogy a felvilágosodás eredeti programja az egyéni szabadságjogok abszolút értékébe vetett hiten alapult. Ezzel szemben jórészt a fejlett világban - a második világháborút követő évtizedekben olyan társadalmi, gazdasági és etnikai változások mentek vége, melyek eredményképen alapjaiban rendült meg az emberi jogok klasszikus liberális (monadikus) értelmezése. Az egyéni jogok elismerése mellé számos a legkülönbözőbb összetételű közösség juttatta kifejezésre a kollektív elismerésre irányuló szándékát. Ezek a törekvések olykor alapjaiban kérdőjelezték a modern európai kultúra és jogrendszer hagyományos formáit. Ugyanakkor látni kell azt is, hogy a nyelvi, kulturális, szexuális stb. sokféleség elfogadására irányuló törekvések nemcsak a klasszikus modernitás elismerési formáival konfrontálódnak, de gyakran egymásnak is ellentmondó törekvéseket fogalmaznak meg. A kurzus egy tárgyilagos szemlélet keretében igyekszik tájékoztatással szolgálni a fentebb említett fontos társadalmi kérdések tekintetében. Szóbeli referátum önálló dolgozat készítése. Kollokvium. Számonkérés írásban és/vagy szóban. Tanterem, főiskolai könyvtár. Feischmidt, Margit (szerk.): Multikulturalizmus. Osiris Kiadó, Budapest, Sruton Roger: A nemzetek szükségességéről. Helikon Kiadó, Budapest, Fisnetti Francesco: Théories du multiculturalisme. Éditons la découverte. Párizs, Kymlicka, Will: La citoyenneté multiculturelle. Éditions la découverte. Párizs, Jürss Fritz (szerk.): Geschichte des wissenschaflichen Denkens im Altertum. Akademie Verlag, Berlin, 1982.

10 Az emberi jogok védelme a nemzetközi kapcsolatokban NKM1108 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm+gyak) 2+0 gyakorlati jegy Dr. Nagy Andrea főiskolai docens NP A tantárgy keretében a hallgatók megismerkedhetnek az emberi jogok kialakulásának folyamatával. A I.-II.-III. generációs jogok tartalmának bemutatása jogeseteken keresztül történik. A hallgató a tantárgy ismeretével képessé válik arra, hogy felismerje emberi jogait, és ha szükséges, a megfelelő védelmi mechanizmusokkal érvényesítse azokat. A nemzetközi szervezetek közül az ENSZ, Európa Tanács, EBESZ, EU legfontosabb, emberi jogokra vonatkozó dokumentumai kerülnek ismertetésre, hangsúlyt fektetve a jogérvényesítő mechanizmusok elsajátítására. Ellenőrző dolgozat. Gyakorlati jegy. A hallgató félév során nyújtott teljesítménye alapján. A főiskolai előadásokhoz általánosan használt oktatástechnikai eszközök, CD jogtár. Halmai Gábor Tóth Gábor Attila (szerk.): Emberi Jogok. Osiris Kiadó, Bp., Sári János: Alapjogok Alkotmánytan II. Osiris Kiadó, Bp., Gazdag Ferenc-Kovács Péter (szerk.): Európa Tanács Tanulmányok és dokumentumok. Stratégia és Védelmi Kutatóintézet, Bp., Taubner Zoltán: A Európai Biztonsági és Együttműködési Értekezlet Nemzeti Kisebbségi Főbiztosa. Acta Humana, 1993/10. sz.

11 Fenntartható fejlődés NKM1109 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm+gyak) 2+0 kollokvium Dr. Szénás Ignác főiskolai docens GI A tantárgy oktatásának célja, hogy a hallgatók sajátítsák el és értsék meg a környezettudatos gazdálkodási szemléletet, a fenntartható fejlődés koncepciójának lényegét, valamint a környezetszennyezés környezeti és gazdasági háttérmechanizmusának összefüggéseit, társadalmi következményeit, a gazdasági növekedés és környezeti minőség kapcsolatát. A cél eléréséhez oktatandó anyag tematikája: környezetünk globális és lokális kérdései, technológiák környezeti alapjai, ökoszisztémák működése és csoportosítása, fejlődési stratégiák, a fenntartható fejlődés, gazdasági növekedés és fenntartható fejlődés, környezetvédelmi menedzsment alapelemei, környezeti elemek védelme, életcikluselemzéses ökomérleg, környezeti menedzsment stratégiái, vállalati környezetvédelmi szabványok, környezetvédelmi igazgatás és környezeti hatástanulmány, hulladékgazdálkodás, hulladékok felhasználása, megújuló energiaforrások, fenntartható fejlődés és a gazdasági növekedés kapcsolata, fenntartható társadalmi jólét és fenntartható gazdasági jólét mérése, az emberi fejlődés indexe, ökológiai lábnyom és ökohatékonyság fogalma, mérése. 2 db zh eredményes megírása, az évközi foglalkozások rendszeres látogatása, a foglalkozásokon való aktív közreműködés 2 x 20 pont zh, 60 pont szóbeli és írásbeli vizsga. 51 ponttól elégséges érdemjegy. Számonkérés írásban és/vagy szóban. Általánosan használt oktatástechnikai eszközök, szakirodalmi forrásmunkák. 7. Kötelező, ajánlott irodalom Bulla M.-Tamás P.(2006): Fenntartható fejlődés Magyarországon. Jövőképek és forgatókönyvek. Új Mandátum Könyvkiadó, Budapest. Erdős T.(2003): Fenntartható gazdasági növekedés. Akadémiai Kiadó, Budapest. Kerekes S. (2007): A környezetgazdaságtan alapjai. Bologna Tankönyv sorozat Aula Kiadó, Budapest.

12 Világgazdasági folyamatok és a nemzetközi innováció/angolul/ NKM1210 Meghirdetés féléve 2. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm+gyak) 2+0 kollokvium Dr. Duleba Szabolcs főiskolai docens UT A hallgatók ismerjék meg a világgazdaság szerkezetét és aktuális tendenciáit. A tárgy áttekinti a világgazdaság szervezeteit és azok működését, valamint kritikáit. A világgazdaság periodicitása: válságok és felfelé ívelő szakaszok. A nemzetközi versenyképesség tényezői, növelésének lehetőségei. Nemzetközi innováció elmélete és gyakorlati tapasztalatai. K+F tevékenység Magyarországon és a világban. Aktív részvétel előadásokon. 1. db. zárthelyi és 1. db házi dolgozat. Kollokvium. Számonkérés írásban és/vagy szóban. A főiskolai előadásokhoz általánosan használt oktatástechnikai eszközök. Szentes Tamás: Világgazdaságtan. Aula Kiadó, Budapest Kozma Ferenc: A félperiféria. Aula Kiadó, Budapest, Görög Mihály: Projektvezetés. Aula Kiadó, Budapest, World Bank 2007: Global Economic Prospects Managing the New Wave of Globalization, The World Bank Report, Washington Farkas Péter: Középtávú világgazdasági és részben társadalmi prognózis, meghatározó növekedési tényezők, KÜM stratégiai kutatások, Budapest, 2007

13 COURSE DESCRIPTION Name of the course World Economy Tendencies and International Innovation Course code NKM1210 Semester 2. Credits 3 Classes Per Week 2+0 Ways of assessment exam Prerequisite: - Course Director, Academic Degree Dr. Duleba Szabolcs Associate Professor Code of Department of Course Director UT 1. Aim of the Course The aim of the course is to familiarize students with the structure and the contemporary tendencies of the world economy. 2. Course Programme The organizations of the world economy and their critics. The periodicity of the world economy: crisis and expansions. Factors of the international competitiveness and chances for improvement. Theories and practical experience of international innovation. Research and development (R&D) activity in Hungary and in the world. 3. Requirements During the Term Activ Participation, one Test, and one Essay. 4. Evaluation Exam. 5. Mode of Evaluation Written and Oral Exams. 6. Auxiliary Materials for Improving Knowledge, Abilites, Competence Didactical Means Generally Used in Lectures, Library, Periodical Collection. 7. Required and Suggested Readings (3-5 Books) Szentes Tamás: Világgazdaságtan. Aula Kiadó, Budapest Kozma Ferenc: A félperiféria. Aula Kiadó, Budapest, Görög Mihály: Projektvezetés. Aula Kiadó, Budapest, World Bank 2007: Global Economic Prospects Managing the New Wave of Globalization, The World Bank Report, Washington Farkas Péter: Középtávú világgazdasági és részben társadalmi prognózis, meghatározó növekedési tényezők, KÜM stratégiai kutatások, Budapest, 2007.

14 Demográfia NKM1211 Meghirdetés féléve 2. Kreditpont 2 Heti kontakt óraszám (elm+gyak) 1+0 kollokvium Dr. Galó Miklós főiskolai tanár GI Általános statisztikai és gazdaság-társadalomstatisztikai ismeretekre építve alapvető népesség statisztikai ismereteket nyújtson a hallgatóknak. Az adatforrások megismerését követően adjon betekintést a demográfia módszertanába, és elemzési eszközrendszerébe. Az elsajátított ismeretek birtokában a hallgatókat képessé tegye arra, hogy szűkebb, vagy tágabb környezetükben önálló demográfiai elemzési programokat hajtsanak végre. A demográfia fogalma, tárgya, és módszere. A népesség állapota és lakókörnyezete. A népesség különböző ismérvek szerinti összetételének vizsgálata, társadalmi foglalkoztatási összetétel. Demográfiai folyamatok (születés, termékenység, halálozás, halandóság, vándorlás, reprodukció). A demográfiai folyamatok elemzésének forrásai. Betekintés a demográfia történetébe, a népesedés politika és népesség statisztika egyes kérdéseibe. 2 db Zh eredményes megírása, az évközi foglalkozások rendszeres látogatása, a foglalkozásokon való aktív közreműködés. 2 x 20 pont zh, 60 pont szóbeli és írásbeli vizsga. 51 ponttól elégséges érdemjegy. Számonkérés írásban és/vagy szóban. A főiskolai előadásokhoz általánosan használt oktatástechnikai eszközök. 7. Kötelező, ajánlott irodalom Hunyadi, L.-Vita, L.(2008): Statisztika I-II. Aula Kiadó, Budapest. Kerülő Judit (2004): Demográfia. Krúdy Könyvkiadó és Nyomda, Nyíregyháza. Klinger András et al.(2002): Demográfia. KSH Budapest. Valkovics Emil (2001): Demográfia., Osiris Kiadó, Budapest.

15 Nemzetállamok és az Európai Unió /angolul/ NKM1212 Meghirdetés féléve 2. Kreditpont 2 Heti kontakt óraszám (elm+gyak) 2+0 kollokvium Dr. Báthori Gábor főiskolai docens NP A tárgy célja, hogy a hallgatók minél jobban megismerjék az Európai Unió és a nemzetállamoknak nevezett tagállamok kapcsolatát. A nemzetállam sajátos állam, amely abból meríti legitimációját, hogy szuverén hatalmát a nemzet szolgálatára fordítja egy adott területen belül. A tárgy első felében olyan alapfogalmak tisztázására kerül sor, mint nemzet, nacionalizmus, szuverenitás, nemzet-állam. Ezt követően a tagállamok, mint politikai egységek, és mint kulturális vagy etnikai egységek elemzésére kerül sor. A tárgy második felében a tagállamok közötti, valamint a tagállamok és az EU közötti kapcsolatokat elemezzük. Az előadások során, az Európai Unión belüli hatalomközpontosítás elemzésére is sor kerül, és arra az alapvető kérdésre keresünk válaszokat, hogy az EU konföderációként, föderációként, vagy devolúcióként lehetne a legsikeresebb. Zárthelyi dolgozat. Kollokvium. Számonkérés írásban és/vagy szóban. A főiskolai előadásokhoz általánosan használt oktatástechnikai eszközök. Gopal Balakrishnan ed.: Mapping the Nation Anthony D.Smith: Nations and Nationalism in a Global Era Martin Holmes: European Integration Michael Artis ed.: The Central and Eastern European Countries and the European Union

16 COURSE DESCRIPTION Name of the course Nation States and the European Union Course code NKM1212 Semester 2. Credits 2 Classes Per week 2+0 Ways of assesment exam Prerequisite - Course Director, beosztása Dr. Báthori Gábor Associate Professor Code of Department of Course Director NP 1. Aim of the Course The course will provide students a better understanding of the nature, mechanism, and role of the European Union, and its member states. 2. Course Programme Nation-state is a certain form of state that derives its legitimacy from serving as a sovereign entity for a nation within a sovereign territorial unit. In order to understand nation-states the first part of the course will focus on concepts like nation, nationalism, sovereignty, and nation-state. Examining the member states of the European Union, the course will look at these states as political units, as well as cultural or ethnic units. The second part of the course will be mainly concerned with relationship between the member states, and between the member states and the Union itself. Different theories will be discussed related to the degree of centralization within the EU. The question of whether the EU is or should be a Confederation, a Federation or a Devolution will be asked. 3.. Requirements During the Term Test. 4. Evaluation Exam. 5. Mode of Evaluation Written and Oral Exams. 6.. Auxiliary Materials for Improving Knowledge, Abilites, Competence Didactical Means Generally Used in Lectures, Library, Periodical Collection. 7. Required and Suggested Readings (3-5 Books) Gopal Balakrishnan ed.: Mapping the Nation Anthony D.Smith: Nations and Nationalism in a Global Era Martin Holmes: European Integration Michael Artis ed.: The Central and Eastern European Countries and the European Union

17 Nemzetközi pénzügyi tendenciák NKM1213 Meghirdetés féléve 2. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm+gyak) 2+0 kollokvium Dr. Kvancz József főiskolai tanár GI Nemzetközi pénzügyi tendenciák című tárgy célja, hogy átfogó képet adjon a nemzetközi valutáris rendszer fejlődéséről, a jelenlegi piacok által vezérelt nemzetközi pénzügyi rendszer kialakulásáról, működési mechanizmusairól. Az elmélet és a gyakorlat szerves egységében a devizagazdálkodás alapfogalmai, működési mechanizmusai, a makrogazdaság devizális összefüggései kerülnek elemzésre. Kiemelt jelentőségű a fizetési mérleg tárgyalása, szaldójának értelmezése, a nemzetközi fizetések egyensúlyhiányát okozó főbb okok feltárása, a költségvetési egyenleggel való kapcsolatának vizsgálata. Az alapvető árfolyamrendszerek megismertetése és a legfontosabb árfolyamelméletek bemutatása mellett a nemzetközi pénzügyi- valutáris kockázatok típusai, a piaci kockázatok kezelésére használt ügyletek és a pénzügyi válságok mozgatórugói is elemzésre kerülnek. A tárgy kiemelt figyelmet fordít a Gazdasági és Monetáris Unióval (EMU) és az euró színrelépésével/használatával kapcsolatos kérdések elemzésére. Főbb témakörök: - monetáris politika, - pénzfolyamatok nemzetköziesedése, - nemzetközi pénz, - fizetési mérleg, árfolyamelméletek, - Magyarország közeledése az EMU-hoz. Zárthelyi dolgozat. Kollokvium. Számonkérés írásban és/vagy szóban. A főiskolai előadásokhoz általánosan használt oktatástechnikai eszközök. Lőrincné Istvánffy Hajna: Nemzetközi pénzügyek. AULA Kiadó, Krugman, Paul R. és Maurice Obstfeld: Nemzetközi gazdaságtan, Elmélet és gazdaságpolitika, Panem, Andor László: Nemzetközi Monetáris és finanszírozási rendszer politikai alapjai. Bod Péter Ákos: A pénz világa, a világ pénze. KJK-Kerszöv, Bp., 2004.

18 Ajánlott olvasmányok Décsy Jenő: Nemzetközi pénzügyek. BGF, Sándorné Új Éva: Nemzetközi elszámolások. Perfekt, Gellért Andor: Digitális pénzügyek. KJK-KERSZÖV, Dunning, J. H. Gray, P. H.: Extending the eclectic paradigm in international business. Essays in honor of John Dunning, ed. by H. Peter Gray 2003.

19 A XX. századi világirodalom NKM1214 Meghirdetés féléve 2. Kreditpont 2 Heti kontakt óraszám (elm+gyak) 2+0 kollokvium Dr. Karádi Zsolt Béla főiskolai tanár MY A tantárgy általános célja az, hogy átfogó képet nyújtson a XX. század világirodalmának főbb csomópontjairól, a történelem és az irodalom viszonyáról, valamint a társadalom és irodalom kapcsolatáról. Arról, miképpen adja vissza a történelmi társadalmi megosztásokat a művészet, miközben új problémák kifejezéséhez szükségképpen új nyelvet kezelnek. A specifikus célkitűzések között szerepel az, hogy a tantárgy hívja fel a figyelmet a műfaji jelhasználat történetének változásaira, különös tekintettel a klasszikus avantgárd, a neoavantgard illetve a posztmodern problémáira. Szintén specifikus vonás az, hogy a tantárgy keretén belül megmutatkozzanak irodalom és filozófia, irodalom és pszichológia (illetve érintőlegesen irodalom és nyelvfilozófia) irodalom és filmművészet, irodalom és színház kérdéskörei is. A világirodalom fogalma. A XX. sz. világirodalom előfutárai : pillantás a XIX. század végére (Baudelaire, Flaubert, Csehov, Jarry, Poe, Dosztojevszkij, Proust stb.) A klasszikus avantgárd; Az abszurd Kafka; Freud, Jung, Wittgeustein, Heidegger; A líra változásai Apollinaire, Benn, Rilke, Eliot; A próza Proust, Kafka, Hemingway, Musil, Bulgakov, Thomas Mann, Huxley; A dráma Pirandello, Lorca, Brecht; Az abszurd filozófusai - Sartre, Camus; A latin amerikai irodalom Marquez, Borges, Cortazar; Az amerikaiak: Miller, Williams, Keruac; A század második felének európai irányai, jellegzetes alkotói: Beckett, Dürrenmatt, Ionesco, Szolzsenyicin, Koestler, Orwell, Kundera, Hrabal, Mrožek; Az új regény: Robbe-Grillet, Duras; A posztmodern: Lyotard, Eco; Jelinek, Ulickaja Zárthelyi dolgozat. Kollokvium. Számonkérés írásban és/vagy szóban. A főiskolai előadásokhoz általánosan használt oktatástechnikai eszközök.

20 Abádi Nagy Zoltán: Mai amerikai regénykalauz. Bp., Balotă: Az abszurd irodalom. Bp., Bécsy Tamás: A drámamodellek és a mai dráma. Bp.-Pécs, Cohen-Solal, Annie: Sartre Bp., Györffy Miklós: A német irodalom rövid története. Bp., Kristó Nagy István: Világirodalom története I-II. Bp., Madarász Imre: Az olasz irodalom története. Bp., Meyers, Jeffrey: Orwell. Bp., Pál József (szerk.): Világirodalom. Bp Todd, Oliver: Camus élete. Bp.,2003.

21 Zene és kultúrtörténet NKM1215 Meghirdetés féléve 2. Kreditpont 2 Heti kontakt óraszám (elm+gyak) 2+0 gyakorlati jegy Dr. Csobó Péter György főiskolai docens TR A tantárgy a századi zenei gondolkodás tágabb művészeti és kulturális kontextusaiból vizsgál néhányat. Az első nagyobb tematikus blokk azokat a vitákat tárgyalja, amelyek a zene mibenlétéről, esztétikai rangjáról és hatásáról folytak a 19. sz. folyamán. Ezek vizsgálata egyrészt segít nyomon követni, miként alakult ki, és változott az a nyelv, amelyen lehetségesnek tartották a zenei reflexió adekvát fogalmi megragadását, másrészt rávilágít arra a sajátos paradoxonra is, hogy a zenei reflexió nyelvének és eszközrendszerének a század elejétől formálódó normája, a tiszta zenei épp a költészet-elmélet fogalmi apparátusára, ill. a plaszticitás esztétikai kategóriáira támaszkodva körvonalazódott. A tárgy másik tematikus blokkja sajátosan 20. sz.-i kérdések mentén közelít a zene kulturális pozícióihoz. Egyfelől a technikai reprodukció visszahatásait vizsgálja a zenei gondolkodás, ill. a gyakorlati interpretáció területén a médiaelmélet segítségével, másfelől ízelítőt ad az amerikai zenetudomány 1990-es évektől mind népszerűbb modelljéből. Az ez utóbbiban érvényesülő kultúratudományi (cultural studies), ill. társadalmi nemekkel kapcsolatos (gender studies) elméleti perspektívák, mivel éles ellentétet alkotnak a tiszta zenei 19. sz.-i normájával, egyben izgalmas történeti ívvé egészítik ki a tantárgy alapproblémáját: milyen főbb receptív és/vagy reflektív normákkal és reményekkel fordultak a zene felé az elmúlt két évszázadban? Házi dolgozat készítése. Gyakorlati jegy. A hallgató félév során nyújtott teljesítménye alapján. A főiskolai előadásokhoz általánosan használt oktatástechnikai eszközök. Carl Dahlhaus: Az abszolút zene eszméje. (ford. Zoltai Dénes) Typotex, Bp., Eduard Hanslick: A zenei szép. (ford. Csobó Péter György) Typotex, Bp., Theodor W. Adorno: Zene és festészet néhány relációjáról. (ford. Csobó Péter György) Vulgo, 2005/1-2. Helga de la Motte-Haber: Musik und bildende Kunst. Von der Tonmalerei zur Klangskulptur. Laaber, Fr. Kittler Th. Macho S. Weigel (Hrsg.): Zwischen Rauschen und Offenbarung. Berlin, Susan McClary: Feminine Endings: Music, Gender and Sexuality. University of Minnesota Press, 1991.

TANTÁRGYLEÍRÁS. Tantárgy neve Jogi alapismeretek (Közjog) I.

TANTÁRGYLEÍRÁS. Tantárgy neve Jogi alapismeretek (Közjog) I. Jogi alapismeretek (Közjog) I. NKB1101 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm+gyak) 2+0 gyakorlati jegy Tantárgyfelelős neve, beosztása Dr. Nagy Andrea főiskolai docens NP Cél, az

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. Dr. Kerülő Judit főiskolai tanár Tantárgyfelelős egység kódja

TANTÁRGYLEÍRÁS. Dr. Kerülő Judit főiskolai tanár Tantárgyfelelős egység kódja Szociológia TTB1101 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 5 Heti kontakt óraszám (előadás+gyakorlat) 2+2 Dr. Kerülő Judit főiskolai tanár AK A szociológia történetének és fejlődésének bemutatásán keresztül

Részletesebben

A típusú tárgyak tantárgyleírásai

A típusú tárgyak tantárgyleírásai A típusú tárgyak tantárgyleírásai 1 2 TANTÁRGYLEÍRÁS Digitális kommunikáció, távoktatás PDB1000 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 4 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 0+4 - Dr. Dráviczki Sándor főiskolai

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 1+2. Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős intézet kódja

TANTÁRGYLEÍRÁS. Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 1+2. Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős intézet kódja Kommunikációs ismeretek FKF1101 Meghirdetés féléve 1. Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 1+2 Dr. Mohácsi Márta főiskolai adjunktus, Ph.D TKI A tantárgy célja, hogy a hallgatók betekintést nyerjenek a kommunikáció

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Olajos Judit, főiskolai docens Tantárgyfelelős intézet kódja TSI

TANTÁRGYLEÍRÁS. Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Olajos Judit, főiskolai docens Tantárgyfelelős intézet kódja TSI Anatómia I. TNB1111 Meghirdetés féléve 1 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Olajos Judit, főiskolai docens 1. A tantárgy

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. Meghirdetés féléve 1 Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 1+2. Előfeltétel (tantárgyi kód) -

TANTÁRGYLEÍRÁS. Meghirdetés féléve 1 Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 1+2. Előfeltétel (tantárgyi kód) - Kommunikációs ismeretek FKF1101 Meghirdetés féléve 1 Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 1+2 kollokvium Dr. Mohácsi Márta főiskolai adjunktus, Ph.D Tantárgyfelelős tanszék/intézet kódja AK A

Részletesebben

3. ÉVKÖZI ELLENŐRZÉS MÓDJA: - 2 db zárthelyi dolgozat megírása; - 1 db alkalmazástechnikai feladat elkészítése és megírása.

3. ÉVKÖZI ELLENŐRZÉS MÓDJA: - 2 db zárthelyi dolgozat megírása; - 1 db alkalmazástechnikai feladat elkészítése és megírása. GAZDASÁGI MATEMATIKA ÉS OPERÁCIÓKUTATÁS I. GZ1101 I. 3 ÓRASZÁM (ELM.+GYAK.): 2+2 (30+30) Kollokvium ELŐFELTÉTEL (TANTÁRGYI KÓD): - Dr. Bácsó Sándor főiskolai tanár A matematikai alapok elsajátítása után

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. A szociális professzió alapjai

TANTÁRGYLEÍRÁS. A szociális professzió alapjai A szociális professzió alapjai SPB1101 Meghirdetés féléve 1 Kreditpont 6 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 2+4 Kollokvium Bodnárné dr Kiss Katalin SP A hallgatók megismerkednek a szociális munka tárgyával,

Részletesebben

Andragógia alapszak Tantárgyi programok. Tantárgy neve: A PEDAGÓGIA ALAPJAI, A NEVELÉS TÖRTÉNETE (alapozó, kötelező)

Andragógia alapszak Tantárgyi programok. Tantárgy neve: A PEDAGÓGIA ALAPJAI, A NEVELÉS TÖRTÉNETE (alapozó, kötelező) Tantárgy neve: A PEDAGÓGIA ALAPJAI, A NEVELÉS TÖRTÉNETE (alapozó, kötelező) Kredit: 2+2 Félév: 1., 2. Heti óraszám: 2/0, 1/1 i jegy A cél azoknak az alapvető pedagógiai, neveléstörténeti, nevelés- és művelődésfilozófiai

Részletesebben

Az új szakirányú továbbképzés indításának indoklása

Az új szakirányú továbbképzés indításának indoklása TÁMOP 5.4.4.C. Útitársak projekt Széchenyi István Egyetem Szociális Munka Tanszék Győr Előterjesztés a Széchenyi István Egyetem szenátusa számára a PLESZI Szociális Munka Tanszéke szervezésében indítandó

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Városfejlesztési társadalmi tanácsadó szakirányú továbbképzési szak SZAKLÉTESÍTÉSI ÉS SZAKINDÍTÁSI KÉRELME Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar 2012. 1 Városfejlesztési társadalmi tanácsadó szakirányú

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 1+2. Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős intézet kódja

TANTÁRGYLEÍRÁS. Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 1+2. Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős intézet kódja Kommunikációs ismeretek FKF1101 Meghirdetés féléve 1. Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 1+2 Dr. Mohácsi Márta főiskolai adjunktus, Ph.D TKI A tantárgy célja, hogy a hallgatók betekintést nyerjenek a kommunikáció

Részletesebben

Emberi erőforrások alapképzési szak mintatanterve nappali képzés

Emberi erőforrások alapképzési szak mintatanterve nappali képzés Emberi erőforrások alapképzési szak mintatanterve nappali képzés tárgy kódja tantárgy neve tantárgy típusa előfeltétel számonkérés formája óraszám kredit E GY E GY AJ EEFAN0101K Matematikai alapok I. kötelező

Részletesebben

AZ ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA NEVELÉSTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLÁJÁNAK KÉPZÉSI TERVE

AZ ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA NEVELÉSTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLÁJÁNAK KÉPZÉSI TERVE AZ ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA NEVELÉSTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLÁJÁNAK KÉPZÉSI TERVE A Doktori Iskola előzményei: genus loci Eger városának modern kori iskola- és művelődéstörténetében hagyomány és egyéniségek

Részletesebben

TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÁSI FÕISKOLA CIVIL ÉS NONPROFIT SZERVEZETEK SZEREPE A GAZDASÁGBAN

TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÁSI FÕISKOLA CIVIL ÉS NONPROFIT SZERVEZETEK SZEREPE A GAZDASÁGBAN 34567890 34567890 34567890 34567890 34567890 34567890 34567890 34567890 34567890 ÁLTALÁNOS 34567890 34567890 34567890 34567890 34567890 VÁLLALKOZÁSI 34567890 34567890 34567890 34567890 34567890 34567890

Részletesebben

Konferencia-kiadvány Konference Materials

Konferencia-kiadvány Konference Materials Magyar Szociológiai Társaság Wesley János Lelkészképző Főiskola Konfliktus és társadalmi innováció a Magyar Szociológiai Társaság éves konferenciája és közgyűlése 2010. november 5-7., Wesley János Lelkészképző

Részletesebben

Kvantitatív és kavalitatív kutatási módszerek

Kvantitatív és kavalitatív kutatási módszerek Tantárgyprogramok Kvantitatív és kavalitatív kutatási módszerek Statisztikai elemzések és ökonometria Kövér György A tantárgy neve: Statisztikai elemzések és ökonometria A tantárgy neve angolul: Az oktatás

Részletesebben

Egészségügyi szervező alapszak egészségturizmus-szervező szakirány III. évfolyam

Egészségügyi szervező alapszak egészségturizmus-szervező szakirány III. évfolyam Központ: 5600 Békéscsaba, Bajza u. 33. Tel.: +36-66-524-700 Fax: +36-66-447-220 E-mail: dekan@gk.szie.hu Telephely: Egészségtudományi Campus, 5700 Gyula, Szent István u. 17-19.,Tel., Fax:: +36-66-561-620

Részletesebben

RÉSZIDŐS (LEVELEZŐ) MUNKARENDŰ KÉPZÉS TANTERVE. I. félév

RÉSZIDŐS (LEVELEZŐ) MUNKARENDŰ KÉPZÉS TANTERVE. I. félév RÉSZIDŐS (LEVELEZŐ) MUNKARENDŰ KÉPZÉS TANTERVE I. félév tantárgy kódja tantárgy neve tantárgy típusa előfeltétel számonkérés formája óraszám kredit E GY E GY AJ KEMAL0101K Pszichológia kötelező - beszámoló

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. 3. Évközi tanulmányi követelmények: Ajánlott részvétel az előadásokon. A félév során egy alkalommal írjanak zárthelyi dolgozatot.

TANTÁRGYLEÍRÁS. 3. Évközi tanulmányi követelmények: Ajánlott részvétel az előadásokon. A félév során egy alkalommal írjanak zárthelyi dolgozatot. A nevelés történeti alapjai CGB1101 Meghirdetés féléve 2. Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 1+0 Kollokvium Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Pornói Imre főiskolai tanár SP A hallgatók megismertetése

Részletesebben

Gazdálkodási és menedzsment alapszak Tantárgyi programok

Gazdálkodási és menedzsment alapszak Tantárgyi programok A tantárgy neve: Gazdaságmatematika I-II-III. Heti óraszám: 2+1, 2+1, 2+1 Félév végi számonkérés típusa: Kollokvium (minden félévben) Kreditszám: 3, 3, 3 A tantárgy felelőse: Dr. habil Kászonyi László,

Részletesebben

SZAKDIPLOMÁCIA SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS

SZAKDIPLOMÁCIA SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS SZAKDIPLOMÁCIA SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS 1. Képzési cél: Olyan diplomával már rendelkező szakemberek képzése, akik multidiszciplináris szakmai és általános műveltséggel rendelkeznek, akik magas szintű nyelvtudásukra,

Részletesebben

Környezet- és területfejlesztési menedzser szakirányú továbbképzési szak

Környezet- és területfejlesztési menedzser szakirányú továbbképzési szak Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Környezet- és területfejlesztési menedzser szakirányú továbbképzési szak (Nyilvántartási szám: OH-FHF/454-3/2009.) Budapest

Részletesebben

PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL

PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL BA SZINTŰ ALAPKÉPZÉSI SZAK INDÍTÁSI KÉRELEM Gazdaságtudományi képzési terület Üzleti képzési ág A kérelem címzettje: Magyar Bálint oktatási miniszter Véleményező: Magyar Akkreditációs

Részletesebben

Tantárgyleírás. Tantárgy neve

Tantárgyleírás. Tantárgy neve A pszichológia alapjai Tantárgy kódja TK 1101 Meghirdetés féléve 1. és 2. Félév Kreditpont 2 Összóraszám 30 + 0 Kollokvium Előfeltétel (tantárgyi Nincs kód) Dr. Madácsi Mária Tantárgyfelelős beosztása

Részletesebben

GYARAPODÁSI JEGYZÉK 2012. MÁRCIUS

GYARAPODÁSI JEGYZÉK 2012. MÁRCIUS GYARAPODÁSI JEGYZÉK 2012. MÁRCIUS Lezárva: 2012.04.21. - Szerkesztő, tartalomfelelős: Szabó G. Tibor Tisztelt Olvasóink! Gyarapodási jegyzékünk 2008 novemberétől kiegészül az új dokumentumoknak a katalógusban

Részletesebben

Pénzügy és számvitel alapszak tantárgyi tematikái

Pénzügy és számvitel alapszak tantárgyi tematikái 5600 Békéscsaba, Bajza u. 33. Tel: 06-66-524-700 Fax: 06-66-447-002x Pénzügy és számvitel alapszak tantárgyi tematikái 2014/2015. tanév 1 A KÖTELEZŐ ÉS KÖTELEZŐEN VÁLASZTHATÓ TÁRGYAK TANTÁRGYLEÍRÁSAI (Óra-és

Részletesebben

A MAGYAR TUDOMÁNY ÜNNEPE 2013 KONFERENCIA

A MAGYAR TUDOMÁNY ÜNNEPE 2013 KONFERENCIA 10. KÖTET A MAGYAR TUDOMÁNY ÜNNEPE 2013 KONFERENCIA 2013. november 21-22. Edutus Fõiskola, Tatabánya, Stúdium tér 1. Edutus Fõiskola, Budapest Villányi út 11-13. Felelős kiadó: Dr. Jandala Csilla mb rektor

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. Gazdálkodási alapismeretek Tantárgy kódja. Dr. Egri Imre főiskolai tanár Tantárgyfelelős szervezeti egység kódja

TANTÁRGYLEÍRÁS. Gazdálkodási alapismeretek Tantárgy kódja. Dr. Egri Imre főiskolai tanár Tantárgyfelelős szervezeti egység kódja Gazdálkodási alapismeretek KA1001 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 2+0 K Dr. Egri Imre főiskolai tanár ÜT A tárgy a vállalkozások általános jellemzőivel, működési

Részletesebben

Pannon Egyetem ELŐTERJESZTÉS. a Szenátus 2009. június 11-i ülésére. Az előterjesztés címe: PROJEKTMENEDZSMENT (FŐVÁLLALKOZÁS) SZAKÉRTŐ

Pannon Egyetem ELŐTERJESZTÉS. a Szenátus 2009. június 11-i ülésére. Az előterjesztés címe: PROJEKTMENEDZSMENT (FŐVÁLLALKOZÁS) SZAKÉRTŐ Pannon Egyetem ELŐTERJESZTÉS a Szenátus 2009. június 11-i ülésére Az előterjesztés címe: PROJEKTMENEDZSMENT (FŐVÁLLALKOZÁS) SZAKÉRTŐ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK INDÍTÁSA Képzési hely: Veszprém, Nagykanizsa

Részletesebben