LISZT FERENC ZENEISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA BAJA 2004

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "LISZT FERENC ZENEISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA BAJA 2004"

Átírás

1 1 A LISZT FERENC ZENEISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA BAJA 2004

2 2 Az ember tisztább zenei világképe kétség kívül hozzájárul majd általános világképe tisztulásához. Azért van olyan óriási fontossága a zenei nevelésnek, mert a ritmus és a dallam hatolnak be a lélek belsejébe, azt hatalmas erıvel megragadják, s rendet hozva magukkal, azt, aki helyes elvek szerint nevelkedik rendezett lelkő emberré válik. /Platon/

3 3 TARTALOM BEVEZETÉS A pedagógiai program jogszabályi alapjai Igazgatói köszöntı Az iskola státusza Az iskola rövid története HELYZETELEMZÉS Az intézmény szerepe a helyi oktatásban Az intézmény szerepe a város kulturális életében Az intézmény szerepe nemzetközi színtereken Hagyományaink Eredményeink Intézményi jövıkép AZ ISKOLA SZEMÉLYI ÉS TÁRGYI FELTÉTELEI Személyi feltételek Tárgyi feltételek AZ ISKOLA MŐKÖDÉSE Az iskola irányítási rendszere A tanulói jogviszony létesítése, megszőnése Tanulói jogviszony létesítése Tanulói jogviszony megszőnése A képzés szerkezete Képzési szakaszok AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELİ-OKTATÓ MUNKA PEDAGÓGIAI ALAPELVEI, CÉLJA, FELADATAI, ESZKÖZEI, ELJÁRÁSAI Pedagógiai alapelveink Az iskolában folyó nevelı-oktató munka pedagógiai céljai A zenével nevelı iskola OKTATÁSI PROGRAM, TANTERVEK Iskolánk helyi tanterve Tantárgyak Tantárgyak óraszámai Óraterv hosszú tanszakokon Rövid tanszakok A tananyag és taneszköz kiválasztásának elvei A tanszakokon folyó nevelı- oktató munka SZAKMAI ELLENİRZÉS AZ ISKOLÁBAN Beszámoltatás, vizsga A növendék munkájának értékelése Az iskola magasabb évfolyamaiba való lépés feltételei A zeneiskola munkarendje Érdekvédelem MINİSÉGBIZTOSÍTÁS ZÁRÓRENDELKEZÉSEK MELLÉKLETEK... 34

4 4 Liszt Ferenc Zeneiskola Nevelési /Pedagógiai programja (6500 Baja, Dózsa György út 18.) OM azonosító szám: BEVEZETÉS A PEDAGÓGIAI PROGRAM JOGSZABÁLYI ALAPJAI Az évi LXXIX. törvény a közoktatásról / 31. (1-3.bek.)/ és módosításai. A nevelési- oktatási intézmények mőködésérıl szóló többször módosított 11/1994. (VI. 8.) MKM. rendelet. A 32/1999. OM rendelettel módosított 27/1998. (VI. 10.) MKM. rendelet Az alapfokú mővészetoktatás követelményei és tantervi programja. Az 1/1998. OM rendelet 7. sz. melléklete: Jegyzék a nevelési-oktatási intézmények kötelezı (minimális) eszközeirıl és felszerelésérıl. Az intézmény Szervezeti és Mőködési Szabályzata.

5 5 1.1 IGAZGATÓI KÖSZÖNTİ Tisztelt Kollégák, Tisztelt Szülık, Tisztelt Mővészetpártolók! A Liszt Ferenc Zeneiskola napjainkban is méltó tolmácsa a zenei nyelvnek, a zenei nevelésben részesülık és a zenét szeretı bajai polgárok számára. A régmúltból származó, igényes zenei múlttal rendelkezı iskolánk ma is küldetést teljesít városunkban. A bajai zenei élet vérkeringésének része, aktív résztvevıje. A szakmailag is országosan elismert bajai Liszt Ferenc Zeneiskola a zenei pályán közremőködı mővészeket, kiváló zenetanárokat és zeneszeretıvé vált emberek ezreit nevelte és neveli ma is. A városban mőködı alapfokú mővészetoktatási intézményként a felelısségünk rendkívül nagy, hiszen értéket kell közvetítenünk, melyre a 75 éves múlt kötelez bennünket. Kunosné Dankó Ilona igazgató

6 AZ ISKOLA STÁTUSZA /Alapító okirat alapján/ Az alapító okirat száma: 72/2004. Kth. sz. határozat Az intézmény neve: Liszt Ferenc Zeneiskola OM. azonosítója: Az alapítás idıpontja: Az intézmény mőködését jelen alapító okirat alapján szeptember 01. napjától végzi. Tevékenysége jogfolytonosan kapcsolódik ezen alapító okirat jóváhagyása elıtt végzett feladataihoz. Az alapító, illetve a fenntartó neve: Baja Város Képviselı -testülete Az alapító, illetve a fenntartó címe: 6500 Baja, Szentháromság tér 1. Az intézmény székhelye: 6500 Baja, Dózsa Gy. út 18. Telephelyek felsorolása, címe: 1. számú telephelyre vonatkozó adatok: Bácsalmás Címe: 6430 Bácsalmás, Szent János út számú telephelyre vonatkozó adatok: Szentistváni ÁMK Címe: 6500 Baja, Dózsa Gy. út B épület 3. számú telephelyre vonatkozó adatok: Magyarországi Németek Mővelıdési Központja Általános Iskola Címe: 6500 Baja, Duna u. 33. Az intézmény típusa: Alapfokú mővészetoktatási intézmény- zenemővészeti ágon Az intézmény tagozatainak (tanszakainak) megnevezése: Tanszakok: -zongora, szintetizátor -vonós -fa és rézfúvós -ütı -magánének -szolfézs Az intézmény felügyeleti szervének neve, címe: Baja Város Képviselı- testülete Címe: 6500 Baja, Szentháromság tér 1.

7 7 Az intézmény törzskönyvi nyilvántartási száma: Az intézmény mőködési területe: Baja város és térsége Az intézmény jogállása: Helyi önkormányzati költségvetési szerv, jogi személy Az intézmény szakágazati (TEÁOR) besorolása, és megnevezése, alaptevékenysége szakfeladatonként: Alapfokú zeneoktatás (szj ) Évfolyamok száma: 12 Engedélyezett férıhelyek száma, a maximális befogadóképesség (gyermek-, tanulólétszám) Maximális létszám: 380 fı Iskola esetén az évfolyamok száma: 12 Évfolyamok számának megjelölése tagozatonként: Tanszakok: -zongora, 12 évfolyam -szintetizátor 8 évfolyam -vonós 12 évfolyam -fa : furulya, fuvola 12 évfolyam klarinét, szaxofon 10 évfolyam -rézfúvós: harsona, tuba 10 évfolyam trombita 12 évfolyam -ütı 12 évfolyam -magánének 7 évfolyam -szolfézs: alapfok: 4 évfolyam továbbképzı 4 évfolyam 1 koncertterem 13 tanterem 1 kottatár Az intézmény (és tagintézményeinek) gazdálkodási jogállása: Részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv. Az elıirányzatok feletti rendelkezési jogosultsága: teljes jogkörrel rendelkezik elıirányzatai felett. Pénzügyi-gazdasági feladatait a Türr István Gazdasági Szakközépiskola látja el. Az intézmény részére a feladatellátáshoz biztosított vagyon megnevezése Az intézmény használatában lévı, korlátozottan forgalomképes önkormányzati vagyon az alábbiak szerint:

8 a.) 1087/2 hrsz. alatt található kizárólagos önkormányzati tulajdonban lévı m2 nagyságútermészetben Baja, Dózsa György út 18. szám alatti ingatlanvagyon, b.)a leltár szerinti ingóvagyon: -érték szerinti és a mennyiségi nyilvántartások alapján. A vagyonnal kapcsolatos rendelkezési jogok és azok korlátai: Baja Város Önkormányzata vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 10/1994. Ktr. sz. önkormányzati rendeletben foglaltak szerint. Ellátható vállalkozási tevékenység meghatározása: Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem végez. 8 Az intézmény vezetıjének kinevezési rendjei: Az évi LXXIX. törvény és a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet, továbbá az évi XXXIII. tv. és a 138/1992. (X. 8.) Kormány rendelet szerint a Képviselı testület által. Az intézmény képviseletére jogosult: Igazgató

9 AZ ISKOLA RÖVID TÖRTÉNETE Baján mőködı zenepártoló társaság 1926-ban alapította meg a Liszt Ferenc Kört, melynek alapszabályában rögzített feladata volt a zenei nevelés és oktatás megszervezése. Ennek eredményeként 1929-ben megalakult és kezdte meg mőködését a Liszt Ferenc Zeneiskola. Kezdetben a tanítás zongora és hegedő tanszakon folyt. Az alapító igazgató Karig Emil, nyugalmazott tanítóképzı intézeti tanár, aki ig vezetette az intézményt. A bajai Liszt Ferenc Zeneiskola így az ország legrégebbi zeneiskolái közé tartozik. A mőködését megkezdı zeneiskola tanárai voltak Recska Ilonka (zongora), Szántó Jenı (hegedő), Lukácsné Váczi Jolán (zongora) és óraadó tanára Ernstné Grauaug Antónia (zongora). A világgazdasági válság nagyon megnehezítette az indulást. A kis köri iskola szinte tanévenként költözött. A város 1938-ban megvásárolta a Haynald utcai (ma Táncsics utca 8. szám) épületet a kör székházául, illetve a zeneoktatás céljára. Az intézmény itt mőködött ig. A családi háznak készült épület egyre szőkösebbé vált, tekintve, hogy 1967-ben a 7 fıs álláskeret idıközben 17-re nıtt, és három tagiskola is létrejött Madarason, Bácsalmáson és Garán ban kapta meg az iskola a Kis szerbtemplomot (Batthyány utca), amelyben növendékhangversenyek, próbák zajlottak. A kistemplom a közelmúltig az iskola kezelésében állt ban költözött az intézmény a jelenlegi helyére, az 1807-ben épült, szépen felújított Dózsa György út 18. sz. alatti Kiegl - féle mőemlékvédelmi épületbe. Ezzel egy idıben megszüntették a zeneiskola önállóságát, és az intézményt az Ének- Zenei Általános Iskolához csatolták. Az 1990/91 es tanévtıl visszanyerte szakmai önállóságát, gazdaságilag, pedig részben önálló költségvetési szervként mőködik ma is. Ma, a korábbi kihelyezett tagozatok közül Bácsalmáson, a 2003/2004-es tanévtıl két új telephellyel bıvült a bajai Liszt Ferenc Zeneiskola, a Szentistváni ÁMK ban (6500 Baja, Dózsa Gy. út ), valamint a Magyarországi Németek Mővelıdési Központja Általános Iskolájában (6500 Baja, Duna u. 33.) folyik zenemővészeti nevelés és oktatás.

10 10 2. HELYZETELEMZÉS 2. 1 AZ INTÉZMÉNY SZEREPE A HELYI OKTATÁSBAN A Liszt Ferenc Zeneiskola a városban mőködı minden közoktatási intézménnyel jó kapcsolatot tart fenn. A növendéklétszám legnagyobb része az általános iskolás korosztályból kerül ki. Tanulóink és tanáraink rendszeres közremőködıi a közoktatási intézmények kulturális rendezvényein, évfordulóin, ünnepségein. Kihelyezett tagozataink létrehozásával is törekedünk az intézményi kapcsolatok szakmai elmélyítésére, ezáltal lehetıséget biztosítva a zenei nevelés kiszélesítésére AZ INTÉZMÉNY SZEREPE VÁROSUNK KULTURÁLIS ÉLETÉBEN 2004 tavaszán ünnepeltük iskolánk fennállásának 75. évfordulóját. Visszapillantani a múltba, muzsikát idézı, régmúltból származó emlékek szolgáltak táptalajául a zeneiskola létrejöttéhez, Baja város virágzó zenei életének kibontakozásához. Kezdetben a zene iránt érdeklıdık egy része beérte a cigányzenével és a népszínmővek dalaival, ugyanakkor párhuzamosan élt az igényes komolyzene iránti érdeklıdés is. Voltak egységbe tömörült éneklı csoportjai a városnak, közöttük kiemelten az 1861-ben alakult Magyar Dalegylet. Sokféle polgárunk között a csiszoltabb ízléső családok, mint például az Alföldi, Amler, Aszalós, Bajai, Bartsch, Bernhart, Drescher, Éber, Grauaug, Hengl, Melles és sokan mások, otthonaikban adtak helyet a kamarazenének, ahol ambiciózus bajai amatırök muzsikáltak. Híres neves mővészek is szerepeltek Baján, néhányan közülük: Reményi Ede és Liedl Ferenc hegedőmővészek, Menter Sophie német zongoramővész, Popper Dávid csellómővész, Bartók Béla zeneszerzı, zongoramővész és sokan mások. Voltak a zene mővelıi között olyan bajaiak is, akik országos hírnévre tettek szert, mint például, Allaga Géza cimbalom- és csellómővész, Ditelján István zenei doktorátust szerzı pap, zeneszerzı és zongorista, Kodályné Schlésinger Emma zeneszerzı, Melles Béla operaházunk hangversenymestere, Rózsavölgyi Márk a XIX. század hegedővirtuóza. A teljesség igénye nélkül említett mozzanatok érzékeltetik, hogy Baján adva volt a talaj a zenei élet kibontakozásához. A múlt hagyományait követve iskolánk ma is szerves része, alkotó eleme Baja város kulturáliszenei életének. Baja Város Önkormányzata és közintézményeinek rendezvényein (ünnepélyek, kulturális bemutatók, kiállítás megnyitók, jótékonysági hangversenyek) szívesen közremőködnek iskolánk szólistái, hangszeres kamaracsoportjai.

11 AZ INTÉZMÉNY SZEREPE NEMZETKÖZI SZÍNTEREKEN Az intézmény nemzetközi kapcsolatai Partnerintézmény neve: Musik-und Kunstschule Unteres Remstal Kapcsolatteremtés éve: Partnerintézmény országa: Németország Szakmai kapcsolatunk május 13.-án, egy közös hangverseny kapcsán, - melyet a kis szerbtemplomban rendeztünk- kezdıdött a Waiblingeni Zene- és Mővészeti Iskola tanáraival és növendékeivel. Azóta ugyancsak több alkalommal szerepeltettük növendékeinket intézményeinkben. Partnerintézmény neve: Mővészeti Líceum, Marosvásárhely Kapcsolatteremtés éve: Partnerintézmény országa: Románia Az áprilisától kezdıdı szakmai, jó emberi kapcsolatot kívánjuk, lehetıség szerint továbbfejleszteni a két intézmény között. Mostanáig több alaklommal tettünk kölcsönös látogatást egymás iskoláiban és adtunk hangversenyeket júniusában a Mővészeti Líceum meghívására utaztunk az erdélyi városba, ahol növendékeink a Kultúrpalotában adtak nagysikerő koncertet. Legutóbb, májusában (hazánk EU csatlakozásának városi szintő megünneplése) kapcsán, egy közös koncertprogram keretében láttuk vendégül partnerintézményeink küldöttségeit. Iskolánk nevelési- oktatási elvei közé tartozik, hogy növendékeink számára biztosítjuk a sokoldalú tapasztalatcsere lehetıségét, ismeretek bıvítését országhatáron túl is. Ezzel lehetıséget teremtünk az európai zenemővészeti oktatás és pódiummővészet területén. A jövıben bıvíteni szeretnénk partnerintézményi kapcsolatainkat Románia és Németország mellett, Franciaország és Ausztria egy-egy zenemővészeti iskoláival állnak fenn szervezési elıkészületek.

12 HAGYOMÁNYAINK A kezdetektıl kialakult iskolai hagyományrendszerünket megırizzük, azt életben tartjuk, fejlesztjük és újabb kezdeményezésekkel bıvítjük. Az alábbiak alapján: Tanszaki növendékhangversenyeken- mutatják be tanulóink tudásszintjüket. Mikulás hangverseny a zongora tanszak rendezvénye, melyen a legkisebb gyermekeket szerepeltetjük. Karácsonyi hangverseny tanárok és növendékek bensıséges hangulatú programja. A félévi reprezentatív növendékhangverseny, - amelyen minden tanszak képviselteti magát. A szülık és érdeklıdık szembesülhetnek a gyermekek elımenetelével, megismerkedhetnek az iskolában folyó szakmai munkával. Örömünkre egyre többen érdeklıdnek a jó hangulatú, színvonalas produkciókat tolmácsoló gyermekek pódiumszereplései iránt. Zenei pályán továbbtanuló növendékeink hangversenye melyen figyelemmel kísérhetjük további fejlıdésüket. Zenei pályára, versenyekre készülı növendékeink elızetes meghallgatása az ország konzervatóriumaiban. Mesterkurzusokon való részvétel a szervezı intézmények külön felkérése alapján. Konzervatóriumi, fıiskolai, egyetemi mővésztanárok hangversenye A Zene Világnapja tiszteletére rendezett hangverseny (október 1.) Mővészeti Hét rendezvénysorozat A zeneiskola tanárainak hangversenye Nyílt nap- hangszerbemutatóval illusztrált hangversenyek óvodásoknak és kisiskolásoknak. Négy-hatkezes és Kétzongorás Tanulmányi Verseny Vonós Kamarazene Találkozó Fúvós Szóló- és Kamarazene Találkozó A PRO MUSICA Nemzetközi Nyári Akadémia és Fesztivál Baja- munkájában rendszeresen részt vesznek a zeneiskola tanárai és tanulói is. A zenei versenyekre, és a zenei pályára készülı növendékeket segíti a felkészülésben. A nem zenei pályán továbbtanuló fiatalok pedig az együttmuzsikálás élményével gazdagodhatnak. A nyári szakmai felkészülés a következı tanév sikeres elıkészítését, megalapozását segíti elı ben ünnepli a zenei tábor 20. éves jubileumát.

13 EREDMÉNYEINK Iskolánk jó hírnévnek örvend hazánkban és az országhatárokon túl is az eddigiekben elért eredmények, valamint a hangszeres, zenei képzés színvonalát tekintve. A 75 év során a zeneiskola tanárai mindvégig kiemelkedı munkát végeztek, állhatatos munkájukkal sok kisgyermek számára nyitották meg a zene kapuit. Nagy hangsúlyt fektetve a tehetséggondozásra, a növendékek általános zenei mőveltségének és a hangszer szeretetének átadására. A tehetséggondozás lehetıvé teszi a zenei pályára való felkészülést, továbbtanulást. Tanszakaink igen eredményesen képviseltetik magukat nemzetközi, országos, regionális, megyei, és városi versenyeken, találkozókon. De nem csak a versenyek résztvevıi és a zenei pályán továbbtanulók színvonalas munkájára lehet büszke tanári karunk, hanem arra is, hogy a kedvtelésbıl, a lelkesen muzsikálók körébıl jelentıs azoknak a száma, akik középiskolás korukban is hőségesek maradnak iskolánkhoz INTÉZMÉNYI JÖVİKÉP A jövıben is szeretnénk megırizni és erısíteni iskolánk létjogosultságát, szakmai hírnevét, mely garancia a jelenlegi és a jövıben beiratkozni szándékozó növendékek számára. Feladatunk a kölcsönös bizalom fenntartása a szülıkkel, a fenntartóval, iskolánk partnerintézményeivel és a zenei nevelés és oktatás iránt elkötelezettekkel. Iskolánk infrastrukturális fejlesztésével, iskolaépületünk bıvítésével új fejezetét kezdhetné a zökkenımentes nevelı-oktató minıségi munka.

14 14 3. AZ ISKOLA SZEMÉLYI ÉS TÁRGYI FELTÉTELEI 3. 1 SZEMÉLYI FELTÉTELEK A Liszt Ferenc Zeneiskola elismert intézményi létszáma 25 fı. Ebbıl 21fıt foglalkoztat zenemővészeti ágban, és 4 fıt technikai állományban. Az elızı évek szaktanári ellátottsága lényegesen kedvezıbb, mivel a növendékek túlnyomó részét szakos tanár látja el. Célunk az állandó tantestület megteremtése és megtartása, a városunkban letelepedni szándékozó szakemberek megnyerése. Tanítványaink szakmai fejélıdésének zökkenımentessége úgy lenne biztosított, ha lehetıség nyílna arra, hogy tanulmányaikat a kezdetektıl a befejezésig többnyire egy tanár kezében végezhessék el. A jelenlegi tantestület képes az eddigiekben is magas színvonalon mőködı tevékenységet továbbvinni és fejleszteni. Az iskola vezetését az igazgató az igazgatóhelyettessel látja el. Az iskolatitkár, mint az igazgató közvetlen munkatársa ellátja az adminisztrációs teendıket, hogy az iskolát egységes és megfelelı szintő levelek, programok és iratok hagyhassák el, ezzel is hozzájárulva az iskola külsı pozitív megjelenéséhez. Középvezetıi szinten a tanszakvezetık irányítják a szakmai munkát. Az iskola tisztaságáról, az udvar rendezettségérıl a hivatalsegédek és egy fı portás gondoskodik. Munkaköri leírások az SZMSZ -hez csatolva. A Zeneiskola jelenlegi dolgozóinak névsora Igazgató: Kunosné Dankó Ilona zongora Igazgatóhelyettes: Bellyeiné Horváth Györgyi gordonka Gazdaságvezetı: Kislaki Istvánné (Türr István Gazdasági Szakközépiskola) Tanárok: Aradi Sándor Ábrahám Éva Bencses Anikó Dankó József Gubkó Adrienne Hazslinszkyné J. Adrienn Huzsvay György Kántor Erika Koós Zoltán Kubán Lóránd Koncz Erika zongora hegedő, szolfézs zongora, szolfézs zongora zongora zongora rézfúvós zongora ütıs hegedő szolfézs Lovretity Zoltánné hegedő - vonós tanszakvezetı

15 Mátyus Yvette zongora - zongora tanszakvezetı Medicsné Bundula Marcella zongora, szolfézs - Bácsalmás, tagozatvezetı Peszt Miklós rézfúvós, furulya Sárközi János szintetizátor Szabó Katalin klarinét, furulya Szalai Gyöngyvér fuvola - fúvós tanszakvezetı Tóth Mária fuvola, furulya Tuzson Ágnes zongora, szolfézs - szolfézs tanszakvezetı Vígh Magdolna magánének, szolfézs 15 Technikai dolgozók: Kıvári Lászlóné Balázs Gábor Fumacs Ferenc Krizsó Erzsébet Németh Mária iskolatitkár adminisztrációs munkatárs portás takarító takarító

16 TÁRGYI FELTÉTELEK Épület A fıút mellett elhelyezkedı iskolaépületünk két szintjén 13 tanterem, 70 fıt befogadó kamaraterem, 2 iroda helyiség, 1 könyvtár (kottatár), 1 tároló helyiség, valamint szintenként kétkét mellékhelyiség áll rendelkezésünkre. Parkosított udvar, az épület alatt pedig pince helyiség található. Évek óta kinıttük az épületet, nem rendelkezik minden kolléga saját szaktanteremmel. Több tanteremre, tanári szobára, iskolatitkári irodára, nagyobb hangversenyteremre, próbateremre, hangszertároló helyiségekre és több mellékhelyiségre lenne szükségünk. Továbbra is igénybe vesszük a Gyakorló Általános Iskola mindkét épületének (Bezerédj u., Flórián u.), valamint az MNÁMK Általános Iskola (Duna u. 33.) tantermeit. Ugyanakkor ez a helyzet kedvezı elınyöket is jelent a felsorolt intézmények tanulói számára, hiszen a kollégák a helyszínen biztosítják (lehetıség szerinti óraszámban) a hangszeres és elméleti csoportos órákat. A Szentistváni ÁMK ban létesített új kihelyezett tagozat nevelési-oktatási feladatait ugyancsak a helyszínen (Dózsa Gy. út B épületben) biztosítják nevelıink. A 2001/2002-es tanévtıl pályázatok során az alábbiak alapján alakultak kedvezıbben feltételeink: Irodabútorzat bıvítése. A kamaraterem pódiumának cseréje, padlózatának felújítása, csiszolása, lakkozása. Árnyékolók felhelyezése az emeleti és földszinti ablakokra. Függönyök, szınyegek cseréje. Valamennyi tanterem padlózatának feljavítása, csiszolása, lakkozása. Lámpa búrák cseréje a földszinti termekben, a folyosón, valamint korszerősítés és bıvítés a kamarateremben. A kottatár bútorzatának felújítása. Épületünk és vagyontárgyaink védelme érdekében riasztó berendezés felszereltetésére került sor. Vizesblokkok, mellékhelyiségek teljes felújítása az emeleten és a földszinten. Nem pályázati támogatásból: fedett kerékpártároló és pihenıpad szolgálja a kényelmet az udvaron. Nevelı- oktató munkát segítı eszközök: A feltételeket a 11/1994. (VI. 8. ) MKM. rendelet 7. sz. melléklete foglalja magába. Az ebben meghatározott (minimális) kötelezı infrastruktúrát, eszközöket, felszereltséget még nem sikerült teljes mértékben teljesíteni. Baja Város Képviselı testülete a felszerelés és eszközjegyzék hiányról, valamint a beszerzésrıl elfogadta iskolánk pótlás ütemtervét (305/2003. Kth. sz. határozat). Teljesítés határideje: folyamatos, ill augusztus 31.

17 Hangszereinkrıl Liszt Ferenc Zeneiskola Ahhoz, hogy a zeneiskola mővészetoktatása továbbra is magas színvonalon mőködjön és fejlıdjön, szükséges, hogy az eszközök is lépést tartsanak a minıségi követelményekkel. A csellók, és hegedők állagának megóvását fokozatos felújításokkal kell megoldani, és ez által biztosítani a vonós tanszak folyamatos munkáját. A fúvós tanszakra ugyanezen feladatok megoldása vár. Az iskola zongorái, pianínói folyamatos karbantartást igényelnek. 17 Az intézmény kamaratermében lévı Blüthner típusú hangversenyzongorát a Bányai Júlia Szakképzı Iskolával kötött közös szakmai együttmőködés eredményeként a szakiskola dísztermében helyezhettünk el. Ezzel lehetıség nyílt, nagyobb létszámú közönséget befogadó hangversenyek szervezésére. A hangszer ismételten folyamatos karbantartást igényel márciusában egy felújított Yamaha hangversenyzongora beszerzésére kerülhetett sor, melyet az iskola kamaratermében helyeztünk el. Ezzel a vásárlással valamennyi tanszak szakmai munkájának színvonalát garantálhatjuk (pl.: hangversenyek, vendégmővészek interpretálásai, zongoraszólók, kíséretek, növendékek félévi, év végi meghallgatásai ). 2003/2004-es tanévben a szintetizátor szak régi elavult hangszerét új, korszerőbb szintetizátorra cseréltük. További új hangszerek vásárlása egyre nagyobb erıfeszítésbe kerül, ezért fokozottabb hangsúlyt kell fektetnünk az állagmegóvásra, a meglévı hangszerek minıségének szinten tartására. Lehetıségeink szerint, valamint pályázati forrásból szeretnénk hangszerparkunkat továbbra is bıvíteni. Könyvtár-kottatár Az iskolai könyvtár (kottatár, lemeztár) az intézménynek szerves része, állományának mennyiségét és összetételét a lehetıségekhez mérten állandóan fejleszteni kell. Célunk a fıgyőjtı körünkbe tartozó minden olyan dokumentum, hangzó zenei anyag biztosítása, archiválása, amely a zenei mőveltségi területek tervei alapján a tanulás- tanítás folyamatában dominánsak. Pályázati úton az elmúlt években folyamatosan gyarapítottuk a kották, a könyvek, a CD-k és egyéb hangzóanyagok számát. A továbbiakban is minden igyekezetünkkel szeretnénk fejleszteni kottatárunkat. Ugyancsak pályázat segítségével sikerült kottatárunkba olyan technikai berendezést elhelyezni, mellyel korszerősítettük a nyilvántartást, valamint a kívánt hanghordozók (LP, CD) a helyszínen meghallgathatók és tanulmányozhatók. A kottatár kezelése adminisztrációs munkatárs közremőködésével történik, a nyitvatartási idı megjelölésével.

18 4. AZ ISKOLA MŐKÖDÉSE AZ ISKOLA IRÁNYÍTÁSI RENDSZERE Szervezetét, mőködési elveit, az iskolavezetésen belül a feladatmegosztás formáit és gyakorlatát az iskola SZMSZ -e tartalmazza. Az igazgató, az igazgatóhelyettes, a tanszakvezetık, a tanárok és a nem pedagógus alkalmazottak munkájukat munkaköri leírás alapján végzik. A munkaköri leírások a Szervezeti és Mőködési Szabályzat mellékletei A TANULÓI JOGVISZONY LÉTESÍTÉSE, MEGSZŐNÉSE A tanulói jogviszony létesítése A tanulói jogviszony a beiratkozással jön létre. A növendékeknek minden tanév végén újra be kell iratkozniuk. Az új növendékek beiratkozását megelızi a nyilvánosan meghirdetett felvételi meghallgatás (június hónap elsı szakaszában). A felvételi meghallgatáskor a jelentkezı (szülı v. jelentkezı) Zeneiskolai jelentkezési lapon rögzíti adatait. A felvételi meghallgatáson a jelentkezı zenei adottságainak, képességeinek felmérése történik az alábbiak szerint: daléneklés, ritmus- és hallásgyakorlatok alkalmazásával. A felsoroltak mellett a gyermek alkati alkalmasságát is figyelemmel kísérjük. A felvételi meghallgatást háromtagú felvételi bizottság (lehetıség szerint három különbözı szakos tanár) állapítja meg, az eredményt pontozással összesíti és rangsorolja, ezt követıen javaslatot tesz a gyermek felvételére. Az igazgató a szabad férıhelyek mértékéig a pontszámok csökkenı értéke felé haladva veszi fel a jelentkezıket. A helyhiány miatt elutasított jelentkezık az iskolához benyújtott, de a város jegyzıjének címzett fellebbezéssel élhetnek. A régi növendékek tanév végén adataik újraegyeztetésével jelzik az iskola felé tanulói jogviszonyuk folyamatosságát. Feltétele: érvényes év végi vizsga letétele, a térítési díj befizetési kötelezettség teljesítése. Pótvizsga lehetséges indokolt esetben (hosszantartó egészségügyi okból való távolmaradás, vagy egyéb, melyet a szülı indokol). A más zeneiskolából érvényes bizonyítvánnyal jelentkezı tanulót lehetıségeink szerint beiskolázzuk, figyelembe véve az addig elért zeneiskolai tanulmányi átlagát. Szülıi nyilatkozat szükséges: a más mővészeti iskolában fennálló (vagy nem fennálló) tanulói jogviszony létesítésérıl, (a tanév zárása elıtt, melyet a fıtárgy tanárhoz eljuttat.), a szülı írásban vállalja az iskolától kölcsönzött (nagyobb értékő) hangszerek használati díjának (differenciált) megfizetését, a szülı vállalja a szakmai munkát elısegítı, gyermeke elımenetelét szolgáló kiadványok (kották) beszerzését.

19 A tanulói jogviszony megszőnése A tanév végén megszőnik a tanulói jogviszonya annak a növendéknek, aki a zeneiskola továbbképzı osztályait sikeresen elvégezte, az alapfokú osztályokat elvégezte és eredményes felvételi vizsgát tett zenemővészeti szakközépiskolába, az alapfokú osztályokat elvégezte, és nem kíván továbbképzıbe lépni, az adott évfolyamot elvégezte, és a következı tanévre nem iratkozik be. Az új tanévre nem iratkozhat be az a tanuló, aki elégtelen osztályzatot kapott és a pótvizsgát nem teszi le, akinek az iskolával szemben tartozása van (térítési díj, kölcsönzött hangszer, kotta). Tanév közben megszőnik a tanulói jogviszonya annak növendéknek, aki 10 igazolatlan mulasztást vétett, és felszólításra sem tudja vagy akarja igazolni hiányzását, kiskorú tanuló esetében a szülıtıl kell kérni a helyzet tisztázását, olyan súlyos fegyelmi vétséget követett el, amely a megfelelı eljárás után az iskolából való kizárást vonja maga után, térítési díjjal tartozik, mentességet, kedvezményt nem kért és írásbeli felszólítás után sem hajlandó azt rendezni A KÉPZÉS SZERKEZETE Iskolánkat a tanulók a közismereti iskolai tanulmányaik mellett látogatják, a Zeneiskola nem kötıdik tankötelezettséghez. A hangszeres tanulmányokat megelızheti két szolfézs elıképzı (kis elıképzı, elıképzı) évfolyam. Elıfordul, hogy jó képességő növendékek a szolfézs elıképzıvel párhuzamosan hangszeres elıkészítı évfolyamot is végeznek. Az alapfokú és továbbképzı évfolyamok számát, tananyagát és követelményeit a 27/1998.(VI.10.) MKM rendelet 3. -ának (3)bekezdése alapján a Mővelıdési és Közoktatási Minisztérium kiadásában Az alapfokú mővészetoktatás követelményei és tantervi programja c. kiadvány alapján szabályozzuk. 4.4 KÉPZÉSI SZAKASZOK Szolfézs elıképzı (kis ek., ek.) Hangszeres elıképzı Magánének elıkészítı Alapfok A tagozat Alapfok B tagozat Továbbképzı A tagozat Továbbképzı B tagozat

20 20 5. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELİ-OKTATÓ MUNKA PEDAGÓGIAI ALAPELVEI, CÉLJAI, FELADATAI, ESZKÖZEI, ELJÁRÁSAI 5.1 PEDAGÓGIAI ALAPELVEINK A nevelés két alapvetı tényezıje: a pedagógus és a növendék egyenrangú félként vesz részt a folyamatban, közöttük aktív kölcsönhatás van. A nevelı vezetı, irányító, kezdeményezı szerepe érvényesül a pedagógiai légkör kialakításában, a növendék aktivitásának kibontakozásában, tevékenységük megszervezésében, személyiségük fejlesztésében. Alkotó pedagógiai klíma megvalósítására törekszünk, melynek jellemzıi egyrészt az igényesség, másrészt a növendékek jogainak, emberi méltóságának tiszteletben tartása, a velük szemben megnyilvánuló pedagógiai tapintat, bizalom, megértés, türelem, igazságosság. A harmonikus személyiségfejlıdés érdekében a gondolkodási képességeket, az érzelmi-akarati jellemzıket, a testi és lelki egészséget egyaránt gondozzuk. A tehetségek fejlesztését kiemelten kezeljük, a kreatív képességek kialakításához pozitív környezeti hatásokat (motivációs tényezıket: kíváncsiság, érdeklıdés, tudásvágy, szorgalom, kitartás) biztosítunk. A kommunikációs- és viselkedéskultúra elsajátításával kialakítjuk a tárgyi és személyes világunkban való eligazodás képességét. Reális önismeret és életszemlélet kialakításával segítjük a megfelelı továbbtanulási irány, illetve pálya kiválasztását. Alapvetı értéknek tekintjük a szőkebb és tágabb hazához való kötıdés érzését, környezetünk megismerésének és megóvásának igényét, valamint más kultúrák, szokások megismerését AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELİ-OKTATÓ MUNKA PEDAGÓGIAI CÉLJAI Az iskola elsıdleges célja az ismeretátadás, értékközvetítés, személyiségformálás. Pedagógiai munkánk középpontjában a személyre szóló fejlesztés törekvése áll; meglátjuk, megláttatjuk és továbbfejlesztjük minden egyes gyermekben személyiségének saját értékeit. Arra törekszünk, hogy növendékeinkben kialakuljon a reális önértékelés képessége, a teljesítmény- és sikerorientált beállítódás, az egészséges önbizalom. A tehetséges növendékeink számára biztosítjuk a kognitív érzelmi és szociális szükségleteinek kielégítését. Kognitív: lehetıség az önálló, önirányított önfejlesztésre, lehetıség a tapasztalatszerzésre, hatékony tanulási készségek kialakítására. Érzelmi és szociális: bátorítás az elmélkedésre, kérdésfeltevésre, kockázatvállalásra; megtanulják az emberek tiszteletét, el tudják fogadni másságukat.

CSENGERSIMA OM: 201048

CSENGERSIMA OM: 201048 FREE DANCE ALAPFOKÚ MÜVÉSZETI ISKOLA ÉS SZAKISKOLA ALAPFOKÚ MÜVÉSZETOKTATÁS PEDAGÓGIAI PROGRAMJA CSENGERSIMA OM: 201048 A mővészet varázs, mely átalakít. A könnycseppet persze gyöngyszemmé nem. Az embert

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Gyır, 200. április 2 TARTALOMJEGYZÉK B e v e z e t é s 3. oldal I. Alapelvek 5. oldal I/1. Az iskola célrendszere 5. oldal I/2. Az iskola képzési rendje 5. oldal I/3. Eljárási rend

Részletesebben

2011 Pedagógiai Program

2011 Pedagógiai Program 1 2011 Pedagógiai Program A győri Liszt Ferenc Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény pedagógiai programja és tantervi irányelvei a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény ( továbbiakban Kt.)

Részletesebben

Németh László Általános Iskola és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény 2132 Göd, Ifjúság út 1-3. OM azonosító: 032351 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2010.

Németh László Általános Iskola és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény 2132 Göd, Ifjúság út 1-3. OM azonosító: 032351 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2010. Németh László Általános Iskola és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény 2132 Göd, Ifjúság út 1-3. OM azonosító: 032351 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2010. TARTALOMJEGYZÉK NEVELÉSI PROGRAM 4 1. Helyzetelemzés 5 1.1.

Részletesebben

FARKAS FERENC ZENE- ÉS ARANYMETSZÉS MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2007.

FARKAS FERENC ZENE- ÉS ARANYMETSZÉS MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2007. FARKAS FERENC ZENE- ÉS ARANYMETSZÉS MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2007. TARTALOMJEGYZÉK: AZ ISKOLA JOGI STÁTUSA... 4 AZ ISKOLA NEVELÉSI-OKTATÁSI ALAPELVEI, CÉLJAI, FELADATAI, ESZKÖZEI, ELJÁRÁSAI...

Részletesebben

SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2009 1 A PEDAGÓGIAI PROGRAM ELFOGADÁSA ÉS JÓVÁHAGYÁSA A pedagógiai programot az iskola diákönkormányzata. napján tartott ülésén véleményezte,

Részletesebben

A TORONYI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A TORONYI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A TORONYI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Tartalomjegyzék A: Az iskolában folyó nevelı-oktató munka B: A személyiségfejlesztéssel és közösségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok C: A tehetség,

Részletesebben

Szılıskerti Általános Iskola Diákotthon és Gyermekek Átmeneti Otthona Pedagógiai Program

Szılıskerti Általános Iskola Diákotthon és Gyermekek Átmeneti Otthona Pedagógiai Program Szılıskerti Általános Iskola Diákotthon és Gyermekek Átmeneti Otthona Pedagógiai Program Nyíregyháza, 2009. TARTALOMJEGYZÉK 1. HELYZETÉRTÉKELÉS 1.1 Iskolatörténet 1.2 Tárgyi feltételek 1.3 A feltételrendszer

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM MŰVÉSZETI ISKOLA 2013

PEDAGÓGIAI PROGRAM MŰVÉSZETI ISKOLA 2013 Az új iskola nem lehet más, mint egy nagy kert, édes testvériségben él itt az örömmel végett szellemi és művészeti tevékenység, a játék, az ünnep, a természet kultusza, melyben a nevelő töretlen hite,

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM VÁROSKÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETI ISKOLA PÉCS PÉCS 2013.

PEDAGÓGIAI PROGRAM VÁROSKÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETI ISKOLA PÉCS PÉCS 2013. PEDAGÓGIAI PROGRAM VÁROSKÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETI ISKOLA PÉCS PÉCS 2013. VÁROSKÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETI ISKOLA MOTTÓ A pedagóguspályánk szépsége abban rejlik,

Részletesebben

Hubay Jenő Zeneiskola, Alapfokú Művészeti Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzata

Hubay Jenő Zeneiskola, Alapfokú Művészeti Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzata Budapest Főváros XV. kerületi Hubay Jenő Zeneiskola, Alapfokú Művészeti Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata 2013. 2 TARTALOMJEGYZÉK Függelékek... 4 I. RÉSZ... 6 1. Általános rendelkezések... 6 1.1.

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM KÖLCSEY FERENC GIMNÁZIUM ZALAEGERSZEG

PEDAGÓGIAI PROGRAM KÖLCSEY FERENC GIMNÁZIUM ZALAEGERSZEG PEDAGÓGIAI PROGRAM KÖLCSEY FERENC GIMNÁZIUM ZALAEGERSZEG Készítette: Tarjánné dr. Szabó Zsuzsanna ZALAEGERSZEG 2008 JANUÁR 1. Tarjánné dr Szabó Zsuzsanna igazgató 2 TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

Részletesebben

Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnázium

Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnázium Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnázium Minıségirányítási Program Készítette: Az iskola minıségirányítási csoportja Budapest, 2009. TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 5 1 AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 5

Részletesebben

Budapest XXII. Kerületi Nádasdy Kálmán Alapfokú Művészeti Iskola és Általános Iskola. 1 Az intézmény bemutatása... 7. 1.1 Iskolánk adatai 7

Budapest XXII. Kerületi Nádasdy Kálmán Alapfokú Művészeti Iskola és Általános Iskola. 1 Az intézmény bemutatása... 7. 1.1 Iskolánk adatai 7 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Tartalom 1 Az intézmény bemutatása... 7 1.1 Iskolánk adatai 7 1.1.1 Jogszabályi háttér:... 9 1.1.2 Az intézmény vezetésének és közösségeinek kapcsolatai... 10 1.1.3 A kapcsolattartás

Részletesebben

Iskolánk Pedagógiai Programja

Iskolánk Pedagógiai Programja Iskolánk Pedagógiai Programja Tartalomjegyzék I. Alapító Okirat II. Arculatterv III. Az iskola hagyományai IV. Az irányítás rendszere V. Személyi feltételek VI. Tárgyi feltételek VII. Kapcsolatrendszer

Részletesebben

Teleki Blanka Gimnázium és Általános Iskola

Teleki Blanka Gimnázium és Általános Iskola Pedagógiai Program Tartalomjegyzék 1. Az intézmény bemutatása... 4 1. 1. Jövıképünk... 4 1. 2. Küldetésnyilatkozatunk... 5 1. 3. Az iskola története... 6 1. 4. Az intézmény alaptevékenysége... 7 1. 5.

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK 3 II. Bevezetı

TARTALOMJEGYZÉK 3 II. Bevezetı S Z I G E T I J Ó Z S E F U T C A I Á L T A L Á N O S I S K O L A 034873 TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetı 3 II. Jogi státus 4 III. Az iskola értékrendje, alapelvei, célrendszere 5 1. Az iskola célja, pedagógiai

Részletesebben

Széchenyi István Általános Iskola 2092 Budakeszi, Knáb János u. 60. Tel.: +36 23 451 532, fax: +36 23 451 934

Széchenyi István Általános Iskola 2092 Budakeszi, Knáb János u. 60. Tel.: +36 23 451 532, fax: +36 23 451 934 Széchenyi István Általános Iskola 2092 Budakeszi, Knáb János u. 60. Tel.: +36 23 451 532, fax: +36 23 451 934 Úgy kell tanítanunk, hogy tanítványaink megérezzék minden egyes részleten, hogy annak a megtanulása

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. a Bács-Kiskun Megyei Közgyőlés 2010. szeptemberi ülésére

TÁJÉKOZTATÓ. a Bács-Kiskun Megyei Közgyőlés 2010. szeptemberi ülésére 4790/2010. TÁJÉKOZTATÓ a Bács-Kiskun Megyei Közgyőlés 2010. szeptemberi ülésére Tárgy: Tájékoztató a BKMÖ Kecskeméti Közoktatási Gyermekvédelmi és Szociális Intézményében megvalósult infrastrukturális

Részletesebben

A Horváth István Általános Iskola

A Horváth István Általános Iskola A Horváth István Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2010. Nevelni csak úgy tudunk, ha látjuk a gyerekben a felnıttet, akivé lesz lássuk meg a felnıttben a gyereket, aki volt. Mérei Ferenc- V. Binét

Részletesebben

L A J T H A L Á S Z L Ó A L A P F O K Ú M Ű V É S Z E T I I S K O L A P E D A G Ó G I A I P R O G R A M J A

L A J T H A L Á S Z L Ó A L A P F O K Ú M Ű V É S Z E T I I S K O L A P E D A G Ó G I A I P R O G R A M J A A BUDAPEST XX. KERÜLETI L A J T H A L Á S Z L Ó A L A P F O K Ú M Ű V É S Z E T I I S K O L A P E D A G Ó G I A I P R O G R A M J A Budapest 2014 1. BEVEZETÉS A Pedagógiai Programot a nevelőtestület fogadja

Részletesebben

Szegedi Szolgáltatási Középiskola és Szakiskola PEDAGÓGIAI PROGRAM

Szegedi Szolgáltatási Középiskola és Szakiskola PEDAGÓGIAI PROGRAM Szegedi Szolgáltatási Középiskola és Szakiskola PEDAGÓGIAI PROGRAM 2009 TARTALOM 1. AZ ISKOLA ADATAI... 1 2. AZ ISKOLÁBAN ELLÁTOTT OKTATÁSI-NEVELÉSI ALAPFELADATOK... 3 3. NEVELÉSI PROGRAM... 4 3.1 ALAPELVEK,

Részletesebben

HÉBÉ ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI

HÉBÉ ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI 2012. 11. 30. HÉBÉ ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI PEDAGÓGIAI PROGRAM ISKOLA Összeállította az iskola tantestülete Jóváhagyta: Geisztné Gogolák Éva igazgató 1 Tartalomjegyzék A pedagógiai program jogszabályi alapjai...3

Részletesebben

1. 5. 1. 5. 1. 1. 5. 2 1. 6. 2. NEVELÉSI PROGRAM

1. 5. 1. 5. 1. 1. 5. 2 1. 6. 2. NEVELÉSI PROGRAM Tartalomjegyzék 1. BEVEZETİ... 3 1. 1. Kedves Olvasó!... 3 1. 2. Rövid iskolatörténet... 3 1. 3. Intézményünk fı tevékenység-területei az alapító okiratunk alapján... 3 1. 3. 1. Alapvetı szakfeladataink:...

Részletesebben

MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM ZSÁMBÉKI PREMONTREI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 2072 ZSÁMBÉK, PIAC KÖZ 8. ALKALMAZOTTI KÖZÖSSÉG JÓVÁHAGYÁSÁNAK DÁTUMA: 2008. április 7. FENNTARTÓI JÓVÁHAGYÁS DÁTUMA: 2008. április

Részletesebben

KIS TIGRIS GIMNÁZIUM ÉS SZAKISKOLA. Pedagógiai program

KIS TIGRIS GIMNÁZIUM ÉS SZAKISKOLA. Pedagógiai program KIS TIGRIS GIMNÁZIUM ÉS SZAKISKOLA Pedagógiai program Nevelési program 1. Az iskolában folyó nevelı-oktató munka világnézeti és pedagógiai alapelvei: Iskolánk neve, a kis tigris azokra a keleti országokra

Részletesebben

Pedagógiai program. Medgyessy Ferenc Általános Iskola. 1039 Budapest Medgyessy Ferenc u. 2-4. 2013. március

Pedagógiai program. Medgyessy Ferenc Általános Iskola. 1039 Budapest Medgyessy Ferenc u. 2-4. 2013. március Pedagógiai program Medgyessy Ferenc Általános Iskola 1039 Budapest Medgyessy Ferenc u. 2-4. 2013. március 1 Tartalom Nevelési program... 4 Törvényi háttér... 5 Küldetésnyilatkozat... 6 Az intézmény mőködésére,

Részletesebben

Miskolc-Szirmai Református Általános Iskola, Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény és Óvoda. 3521 Miskolc, Miskolci u. 38/a.

Miskolc-Szirmai Református Általános Iskola, Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény és Óvoda. 3521 Miskolc, Miskolci u. 38/a. Miskolc-Szirmai Református Általános Iskola, Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény és Óvoda 3521 Miskolc, Miskolci u. 38/a. Jézus Krisztus tegnap és ma és örökké ugyanaz. (Zsid. 13,8) PEDAGÓGIAI PROGRAM

Részletesebben

ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT Fábiánsebestyén Pedagógiai Programjának az. Alapfokú Művészetoktatási Intézményre vonatkozó része

ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT Fábiánsebestyén Pedagógiai Programjának az. Alapfokú Művészetoktatási Intézményre vonatkozó része ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT Fábiánsebestyén Pedagógiai Programjának az Alapfokú Művészetoktatási Intézményre vonatkozó része Pedagógiai Program Átdolgozta: Hercz Szilvia 2011. Tartalom 1.

Részletesebben

az agárdi Chernel István Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény

az agárdi Chernel István Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény az agárdi Chernel István Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény P E D A G Ó G I A I P R O G R A M J A AGÁRD, 2008. Tartalom I. Iskolánk bemutatása...1 I. 1. Bevezetı...1

Részletesebben