LISZT FERENC ZENEISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA BAJA 2004

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "LISZT FERENC ZENEISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA BAJA 2004"

Átírás

1 1 A LISZT FERENC ZENEISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA BAJA 2004

2 2 Az ember tisztább zenei világképe kétség kívül hozzájárul majd általános világképe tisztulásához. Azért van olyan óriási fontossága a zenei nevelésnek, mert a ritmus és a dallam hatolnak be a lélek belsejébe, azt hatalmas erıvel megragadják, s rendet hozva magukkal, azt, aki helyes elvek szerint nevelkedik rendezett lelkő emberré válik. /Platon/

3 3 TARTALOM BEVEZETÉS A pedagógiai program jogszabályi alapjai Igazgatói köszöntı Az iskola státusza Az iskola rövid története HELYZETELEMZÉS Az intézmény szerepe a helyi oktatásban Az intézmény szerepe a város kulturális életében Az intézmény szerepe nemzetközi színtereken Hagyományaink Eredményeink Intézményi jövıkép AZ ISKOLA SZEMÉLYI ÉS TÁRGYI FELTÉTELEI Személyi feltételek Tárgyi feltételek AZ ISKOLA MŐKÖDÉSE Az iskola irányítási rendszere A tanulói jogviszony létesítése, megszőnése Tanulói jogviszony létesítése Tanulói jogviszony megszőnése A képzés szerkezete Képzési szakaszok AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELİ-OKTATÓ MUNKA PEDAGÓGIAI ALAPELVEI, CÉLJA, FELADATAI, ESZKÖZEI, ELJÁRÁSAI Pedagógiai alapelveink Az iskolában folyó nevelı-oktató munka pedagógiai céljai A zenével nevelı iskola OKTATÁSI PROGRAM, TANTERVEK Iskolánk helyi tanterve Tantárgyak Tantárgyak óraszámai Óraterv hosszú tanszakokon Rövid tanszakok A tananyag és taneszköz kiválasztásának elvei A tanszakokon folyó nevelı- oktató munka SZAKMAI ELLENİRZÉS AZ ISKOLÁBAN Beszámoltatás, vizsga A növendék munkájának értékelése Az iskola magasabb évfolyamaiba való lépés feltételei A zeneiskola munkarendje Érdekvédelem MINİSÉGBIZTOSÍTÁS ZÁRÓRENDELKEZÉSEK MELLÉKLETEK... 34

4 4 Liszt Ferenc Zeneiskola Nevelési /Pedagógiai programja (6500 Baja, Dózsa György út 18.) OM azonosító szám: BEVEZETÉS A PEDAGÓGIAI PROGRAM JOGSZABÁLYI ALAPJAI Az évi LXXIX. törvény a közoktatásról / 31. (1-3.bek.)/ és módosításai. A nevelési- oktatási intézmények mőködésérıl szóló többször módosított 11/1994. (VI. 8.) MKM. rendelet. A 32/1999. OM rendelettel módosított 27/1998. (VI. 10.) MKM. rendelet Az alapfokú mővészetoktatás követelményei és tantervi programja. Az 1/1998. OM rendelet 7. sz. melléklete: Jegyzék a nevelési-oktatási intézmények kötelezı (minimális) eszközeirıl és felszerelésérıl. Az intézmény Szervezeti és Mőködési Szabályzata.

5 5 1.1 IGAZGATÓI KÖSZÖNTİ Tisztelt Kollégák, Tisztelt Szülık, Tisztelt Mővészetpártolók! A Liszt Ferenc Zeneiskola napjainkban is méltó tolmácsa a zenei nyelvnek, a zenei nevelésben részesülık és a zenét szeretı bajai polgárok számára. A régmúltból származó, igényes zenei múlttal rendelkezı iskolánk ma is küldetést teljesít városunkban. A bajai zenei élet vérkeringésének része, aktív résztvevıje. A szakmailag is országosan elismert bajai Liszt Ferenc Zeneiskola a zenei pályán közremőködı mővészeket, kiváló zenetanárokat és zeneszeretıvé vált emberek ezreit nevelte és neveli ma is. A városban mőködı alapfokú mővészetoktatási intézményként a felelısségünk rendkívül nagy, hiszen értéket kell közvetítenünk, melyre a 75 éves múlt kötelez bennünket. Kunosné Dankó Ilona igazgató

6 AZ ISKOLA STÁTUSZA /Alapító okirat alapján/ Az alapító okirat száma: 72/2004. Kth. sz. határozat Az intézmény neve: Liszt Ferenc Zeneiskola OM. azonosítója: Az alapítás idıpontja: Az intézmény mőködését jelen alapító okirat alapján szeptember 01. napjától végzi. Tevékenysége jogfolytonosan kapcsolódik ezen alapító okirat jóváhagyása elıtt végzett feladataihoz. Az alapító, illetve a fenntartó neve: Baja Város Képviselı -testülete Az alapító, illetve a fenntartó címe: 6500 Baja, Szentháromság tér 1. Az intézmény székhelye: 6500 Baja, Dózsa Gy. út 18. Telephelyek felsorolása, címe: 1. számú telephelyre vonatkozó adatok: Bácsalmás Címe: 6430 Bácsalmás, Szent János út számú telephelyre vonatkozó adatok: Szentistváni ÁMK Címe: 6500 Baja, Dózsa Gy. út B épület 3. számú telephelyre vonatkozó adatok: Magyarországi Németek Mővelıdési Központja Általános Iskola Címe: 6500 Baja, Duna u. 33. Az intézmény típusa: Alapfokú mővészetoktatási intézmény- zenemővészeti ágon Az intézmény tagozatainak (tanszakainak) megnevezése: Tanszakok: -zongora, szintetizátor -vonós -fa és rézfúvós -ütı -magánének -szolfézs Az intézmény felügyeleti szervének neve, címe: Baja Város Képviselı- testülete Címe: 6500 Baja, Szentháromság tér 1.

7 7 Az intézmény törzskönyvi nyilvántartási száma: Az intézmény mőködési területe: Baja város és térsége Az intézmény jogállása: Helyi önkormányzati költségvetési szerv, jogi személy Az intézmény szakágazati (TEÁOR) besorolása, és megnevezése, alaptevékenysége szakfeladatonként: Alapfokú zeneoktatás (szj ) Évfolyamok száma: 12 Engedélyezett férıhelyek száma, a maximális befogadóképesség (gyermek-, tanulólétszám) Maximális létszám: 380 fı Iskola esetén az évfolyamok száma: 12 Évfolyamok számának megjelölése tagozatonként: Tanszakok: -zongora, 12 évfolyam -szintetizátor 8 évfolyam -vonós 12 évfolyam -fa : furulya, fuvola 12 évfolyam klarinét, szaxofon 10 évfolyam -rézfúvós: harsona, tuba 10 évfolyam trombita 12 évfolyam -ütı 12 évfolyam -magánének 7 évfolyam -szolfézs: alapfok: 4 évfolyam továbbképzı 4 évfolyam 1 koncertterem 13 tanterem 1 kottatár Az intézmény (és tagintézményeinek) gazdálkodási jogállása: Részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv. Az elıirányzatok feletti rendelkezési jogosultsága: teljes jogkörrel rendelkezik elıirányzatai felett. Pénzügyi-gazdasági feladatait a Türr István Gazdasági Szakközépiskola látja el. Az intézmény részére a feladatellátáshoz biztosított vagyon megnevezése Az intézmény használatában lévı, korlátozottan forgalomképes önkormányzati vagyon az alábbiak szerint:

8 a.) 1087/2 hrsz. alatt található kizárólagos önkormányzati tulajdonban lévı m2 nagyságútermészetben Baja, Dózsa György út 18. szám alatti ingatlanvagyon, b.)a leltár szerinti ingóvagyon: -érték szerinti és a mennyiségi nyilvántartások alapján. A vagyonnal kapcsolatos rendelkezési jogok és azok korlátai: Baja Város Önkormányzata vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 10/1994. Ktr. sz. önkormányzati rendeletben foglaltak szerint. Ellátható vállalkozási tevékenység meghatározása: Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem végez. 8 Az intézmény vezetıjének kinevezési rendjei: Az évi LXXIX. törvény és a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet, továbbá az évi XXXIII. tv. és a 138/1992. (X. 8.) Kormány rendelet szerint a Képviselı testület által. Az intézmény képviseletére jogosult: Igazgató

9 AZ ISKOLA RÖVID TÖRTÉNETE Baján mőködı zenepártoló társaság 1926-ban alapította meg a Liszt Ferenc Kört, melynek alapszabályában rögzített feladata volt a zenei nevelés és oktatás megszervezése. Ennek eredményeként 1929-ben megalakult és kezdte meg mőködését a Liszt Ferenc Zeneiskola. Kezdetben a tanítás zongora és hegedő tanszakon folyt. Az alapító igazgató Karig Emil, nyugalmazott tanítóképzı intézeti tanár, aki ig vezetette az intézményt. A bajai Liszt Ferenc Zeneiskola így az ország legrégebbi zeneiskolái közé tartozik. A mőködését megkezdı zeneiskola tanárai voltak Recska Ilonka (zongora), Szántó Jenı (hegedő), Lukácsné Váczi Jolán (zongora) és óraadó tanára Ernstné Grauaug Antónia (zongora). A világgazdasági válság nagyon megnehezítette az indulást. A kis köri iskola szinte tanévenként költözött. A város 1938-ban megvásárolta a Haynald utcai (ma Táncsics utca 8. szám) épületet a kör székházául, illetve a zeneoktatás céljára. Az intézmény itt mőködött ig. A családi háznak készült épület egyre szőkösebbé vált, tekintve, hogy 1967-ben a 7 fıs álláskeret idıközben 17-re nıtt, és három tagiskola is létrejött Madarason, Bácsalmáson és Garán ban kapta meg az iskola a Kis szerbtemplomot (Batthyány utca), amelyben növendékhangversenyek, próbák zajlottak. A kistemplom a közelmúltig az iskola kezelésében állt ban költözött az intézmény a jelenlegi helyére, az 1807-ben épült, szépen felújított Dózsa György út 18. sz. alatti Kiegl - féle mőemlékvédelmi épületbe. Ezzel egy idıben megszüntették a zeneiskola önállóságát, és az intézményt az Ének- Zenei Általános Iskolához csatolták. Az 1990/91 es tanévtıl visszanyerte szakmai önállóságát, gazdaságilag, pedig részben önálló költségvetési szervként mőködik ma is. Ma, a korábbi kihelyezett tagozatok közül Bácsalmáson, a 2003/2004-es tanévtıl két új telephellyel bıvült a bajai Liszt Ferenc Zeneiskola, a Szentistváni ÁMK ban (6500 Baja, Dózsa Gy. út ), valamint a Magyarországi Németek Mővelıdési Központja Általános Iskolájában (6500 Baja, Duna u. 33.) folyik zenemővészeti nevelés és oktatás.

10 10 2. HELYZETELEMZÉS 2. 1 AZ INTÉZMÉNY SZEREPE A HELYI OKTATÁSBAN A Liszt Ferenc Zeneiskola a városban mőködı minden közoktatási intézménnyel jó kapcsolatot tart fenn. A növendéklétszám legnagyobb része az általános iskolás korosztályból kerül ki. Tanulóink és tanáraink rendszeres közremőködıi a közoktatási intézmények kulturális rendezvényein, évfordulóin, ünnepségein. Kihelyezett tagozataink létrehozásával is törekedünk az intézményi kapcsolatok szakmai elmélyítésére, ezáltal lehetıséget biztosítva a zenei nevelés kiszélesítésére AZ INTÉZMÉNY SZEREPE VÁROSUNK KULTURÁLIS ÉLETÉBEN 2004 tavaszán ünnepeltük iskolánk fennállásának 75. évfordulóját. Visszapillantani a múltba, muzsikát idézı, régmúltból származó emlékek szolgáltak táptalajául a zeneiskola létrejöttéhez, Baja város virágzó zenei életének kibontakozásához. Kezdetben a zene iránt érdeklıdık egy része beérte a cigányzenével és a népszínmővek dalaival, ugyanakkor párhuzamosan élt az igényes komolyzene iránti érdeklıdés is. Voltak egységbe tömörült éneklı csoportjai a városnak, közöttük kiemelten az 1861-ben alakult Magyar Dalegylet. Sokféle polgárunk között a csiszoltabb ízléső családok, mint például az Alföldi, Amler, Aszalós, Bajai, Bartsch, Bernhart, Drescher, Éber, Grauaug, Hengl, Melles és sokan mások, otthonaikban adtak helyet a kamarazenének, ahol ambiciózus bajai amatırök muzsikáltak. Híres neves mővészek is szerepeltek Baján, néhányan közülük: Reményi Ede és Liedl Ferenc hegedőmővészek, Menter Sophie német zongoramővész, Popper Dávid csellómővész, Bartók Béla zeneszerzı, zongoramővész és sokan mások. Voltak a zene mővelıi között olyan bajaiak is, akik országos hírnévre tettek szert, mint például, Allaga Géza cimbalom- és csellómővész, Ditelján István zenei doktorátust szerzı pap, zeneszerzı és zongorista, Kodályné Schlésinger Emma zeneszerzı, Melles Béla operaházunk hangversenymestere, Rózsavölgyi Márk a XIX. század hegedővirtuóza. A teljesség igénye nélkül említett mozzanatok érzékeltetik, hogy Baján adva volt a talaj a zenei élet kibontakozásához. A múlt hagyományait követve iskolánk ma is szerves része, alkotó eleme Baja város kulturáliszenei életének. Baja Város Önkormányzata és közintézményeinek rendezvényein (ünnepélyek, kulturális bemutatók, kiállítás megnyitók, jótékonysági hangversenyek) szívesen közremőködnek iskolánk szólistái, hangszeres kamaracsoportjai.

11 AZ INTÉZMÉNY SZEREPE NEMZETKÖZI SZÍNTEREKEN Az intézmény nemzetközi kapcsolatai Partnerintézmény neve: Musik-und Kunstschule Unteres Remstal Kapcsolatteremtés éve: Partnerintézmény országa: Németország Szakmai kapcsolatunk május 13.-án, egy közös hangverseny kapcsán, - melyet a kis szerbtemplomban rendeztünk- kezdıdött a Waiblingeni Zene- és Mővészeti Iskola tanáraival és növendékeivel. Azóta ugyancsak több alkalommal szerepeltettük növendékeinket intézményeinkben. Partnerintézmény neve: Mővészeti Líceum, Marosvásárhely Kapcsolatteremtés éve: Partnerintézmény országa: Románia Az áprilisától kezdıdı szakmai, jó emberi kapcsolatot kívánjuk, lehetıség szerint továbbfejleszteni a két intézmény között. Mostanáig több alaklommal tettünk kölcsönös látogatást egymás iskoláiban és adtunk hangversenyeket júniusában a Mővészeti Líceum meghívására utaztunk az erdélyi városba, ahol növendékeink a Kultúrpalotában adtak nagysikerő koncertet. Legutóbb, májusában (hazánk EU csatlakozásának városi szintő megünneplése) kapcsán, egy közös koncertprogram keretében láttuk vendégül partnerintézményeink küldöttségeit. Iskolánk nevelési- oktatási elvei közé tartozik, hogy növendékeink számára biztosítjuk a sokoldalú tapasztalatcsere lehetıségét, ismeretek bıvítését országhatáron túl is. Ezzel lehetıséget teremtünk az európai zenemővészeti oktatás és pódiummővészet területén. A jövıben bıvíteni szeretnénk partnerintézményi kapcsolatainkat Románia és Németország mellett, Franciaország és Ausztria egy-egy zenemővészeti iskoláival állnak fenn szervezési elıkészületek.

12 HAGYOMÁNYAINK A kezdetektıl kialakult iskolai hagyományrendszerünket megırizzük, azt életben tartjuk, fejlesztjük és újabb kezdeményezésekkel bıvítjük. Az alábbiak alapján: Tanszaki növendékhangversenyeken- mutatják be tanulóink tudásszintjüket. Mikulás hangverseny a zongora tanszak rendezvénye, melyen a legkisebb gyermekeket szerepeltetjük. Karácsonyi hangverseny tanárok és növendékek bensıséges hangulatú programja. A félévi reprezentatív növendékhangverseny, - amelyen minden tanszak képviselteti magát. A szülık és érdeklıdık szembesülhetnek a gyermekek elımenetelével, megismerkedhetnek az iskolában folyó szakmai munkával. Örömünkre egyre többen érdeklıdnek a jó hangulatú, színvonalas produkciókat tolmácsoló gyermekek pódiumszereplései iránt. Zenei pályán továbbtanuló növendékeink hangversenye melyen figyelemmel kísérhetjük további fejlıdésüket. Zenei pályára, versenyekre készülı növendékeink elızetes meghallgatása az ország konzervatóriumaiban. Mesterkurzusokon való részvétel a szervezı intézmények külön felkérése alapján. Konzervatóriumi, fıiskolai, egyetemi mővésztanárok hangversenye A Zene Világnapja tiszteletére rendezett hangverseny (október 1.) Mővészeti Hét rendezvénysorozat A zeneiskola tanárainak hangversenye Nyílt nap- hangszerbemutatóval illusztrált hangversenyek óvodásoknak és kisiskolásoknak. Négy-hatkezes és Kétzongorás Tanulmányi Verseny Vonós Kamarazene Találkozó Fúvós Szóló- és Kamarazene Találkozó A PRO MUSICA Nemzetközi Nyári Akadémia és Fesztivál Baja- munkájában rendszeresen részt vesznek a zeneiskola tanárai és tanulói is. A zenei versenyekre, és a zenei pályára készülı növendékeket segíti a felkészülésben. A nem zenei pályán továbbtanuló fiatalok pedig az együttmuzsikálás élményével gazdagodhatnak. A nyári szakmai felkészülés a következı tanév sikeres elıkészítését, megalapozását segíti elı ben ünnepli a zenei tábor 20. éves jubileumát.

13 EREDMÉNYEINK Iskolánk jó hírnévnek örvend hazánkban és az országhatárokon túl is az eddigiekben elért eredmények, valamint a hangszeres, zenei képzés színvonalát tekintve. A 75 év során a zeneiskola tanárai mindvégig kiemelkedı munkát végeztek, állhatatos munkájukkal sok kisgyermek számára nyitották meg a zene kapuit. Nagy hangsúlyt fektetve a tehetséggondozásra, a növendékek általános zenei mőveltségének és a hangszer szeretetének átadására. A tehetséggondozás lehetıvé teszi a zenei pályára való felkészülést, továbbtanulást. Tanszakaink igen eredményesen képviseltetik magukat nemzetközi, országos, regionális, megyei, és városi versenyeken, találkozókon. De nem csak a versenyek résztvevıi és a zenei pályán továbbtanulók színvonalas munkájára lehet büszke tanári karunk, hanem arra is, hogy a kedvtelésbıl, a lelkesen muzsikálók körébıl jelentıs azoknak a száma, akik középiskolás korukban is hőségesek maradnak iskolánkhoz INTÉZMÉNYI JÖVİKÉP A jövıben is szeretnénk megırizni és erısíteni iskolánk létjogosultságát, szakmai hírnevét, mely garancia a jelenlegi és a jövıben beiratkozni szándékozó növendékek számára. Feladatunk a kölcsönös bizalom fenntartása a szülıkkel, a fenntartóval, iskolánk partnerintézményeivel és a zenei nevelés és oktatás iránt elkötelezettekkel. Iskolánk infrastrukturális fejlesztésével, iskolaépületünk bıvítésével új fejezetét kezdhetné a zökkenımentes nevelı-oktató minıségi munka.

14 14 3. AZ ISKOLA SZEMÉLYI ÉS TÁRGYI FELTÉTELEI 3. 1 SZEMÉLYI FELTÉTELEK A Liszt Ferenc Zeneiskola elismert intézményi létszáma 25 fı. Ebbıl 21fıt foglalkoztat zenemővészeti ágban, és 4 fıt technikai állományban. Az elızı évek szaktanári ellátottsága lényegesen kedvezıbb, mivel a növendékek túlnyomó részét szakos tanár látja el. Célunk az állandó tantestület megteremtése és megtartása, a városunkban letelepedni szándékozó szakemberek megnyerése. Tanítványaink szakmai fejélıdésének zökkenımentessége úgy lenne biztosított, ha lehetıség nyílna arra, hogy tanulmányaikat a kezdetektıl a befejezésig többnyire egy tanár kezében végezhessék el. A jelenlegi tantestület képes az eddigiekben is magas színvonalon mőködı tevékenységet továbbvinni és fejleszteni. Az iskola vezetését az igazgató az igazgatóhelyettessel látja el. Az iskolatitkár, mint az igazgató közvetlen munkatársa ellátja az adminisztrációs teendıket, hogy az iskolát egységes és megfelelı szintő levelek, programok és iratok hagyhassák el, ezzel is hozzájárulva az iskola külsı pozitív megjelenéséhez. Középvezetıi szinten a tanszakvezetık irányítják a szakmai munkát. Az iskola tisztaságáról, az udvar rendezettségérıl a hivatalsegédek és egy fı portás gondoskodik. Munkaköri leírások az SZMSZ -hez csatolva. A Zeneiskola jelenlegi dolgozóinak névsora Igazgató: Kunosné Dankó Ilona zongora Igazgatóhelyettes: Bellyeiné Horváth Györgyi gordonka Gazdaságvezetı: Kislaki Istvánné (Türr István Gazdasági Szakközépiskola) Tanárok: Aradi Sándor Ábrahám Éva Bencses Anikó Dankó József Gubkó Adrienne Hazslinszkyné J. Adrienn Huzsvay György Kántor Erika Koós Zoltán Kubán Lóránd Koncz Erika zongora hegedő, szolfézs zongora, szolfézs zongora zongora zongora rézfúvós zongora ütıs hegedő szolfézs Lovretity Zoltánné hegedő - vonós tanszakvezetı

15 Mátyus Yvette zongora - zongora tanszakvezetı Medicsné Bundula Marcella zongora, szolfézs - Bácsalmás, tagozatvezetı Peszt Miklós rézfúvós, furulya Sárközi János szintetizátor Szabó Katalin klarinét, furulya Szalai Gyöngyvér fuvola - fúvós tanszakvezetı Tóth Mária fuvola, furulya Tuzson Ágnes zongora, szolfézs - szolfézs tanszakvezetı Vígh Magdolna magánének, szolfézs 15 Technikai dolgozók: Kıvári Lászlóné Balázs Gábor Fumacs Ferenc Krizsó Erzsébet Németh Mária iskolatitkár adminisztrációs munkatárs portás takarító takarító

16 TÁRGYI FELTÉTELEK Épület A fıút mellett elhelyezkedı iskolaépületünk két szintjén 13 tanterem, 70 fıt befogadó kamaraterem, 2 iroda helyiség, 1 könyvtár (kottatár), 1 tároló helyiség, valamint szintenként kétkét mellékhelyiség áll rendelkezésünkre. Parkosított udvar, az épület alatt pedig pince helyiség található. Évek óta kinıttük az épületet, nem rendelkezik minden kolléga saját szaktanteremmel. Több tanteremre, tanári szobára, iskolatitkári irodára, nagyobb hangversenyteremre, próbateremre, hangszertároló helyiségekre és több mellékhelyiségre lenne szükségünk. Továbbra is igénybe vesszük a Gyakorló Általános Iskola mindkét épületének (Bezerédj u., Flórián u.), valamint az MNÁMK Általános Iskola (Duna u. 33.) tantermeit. Ugyanakkor ez a helyzet kedvezı elınyöket is jelent a felsorolt intézmények tanulói számára, hiszen a kollégák a helyszínen biztosítják (lehetıség szerinti óraszámban) a hangszeres és elméleti csoportos órákat. A Szentistváni ÁMK ban létesített új kihelyezett tagozat nevelési-oktatási feladatait ugyancsak a helyszínen (Dózsa Gy. út B épületben) biztosítják nevelıink. A 2001/2002-es tanévtıl pályázatok során az alábbiak alapján alakultak kedvezıbben feltételeink: Irodabútorzat bıvítése. A kamaraterem pódiumának cseréje, padlózatának felújítása, csiszolása, lakkozása. Árnyékolók felhelyezése az emeleti és földszinti ablakokra. Függönyök, szınyegek cseréje. Valamennyi tanterem padlózatának feljavítása, csiszolása, lakkozása. Lámpa búrák cseréje a földszinti termekben, a folyosón, valamint korszerősítés és bıvítés a kamarateremben. A kottatár bútorzatának felújítása. Épületünk és vagyontárgyaink védelme érdekében riasztó berendezés felszereltetésére került sor. Vizesblokkok, mellékhelyiségek teljes felújítása az emeleten és a földszinten. Nem pályázati támogatásból: fedett kerékpártároló és pihenıpad szolgálja a kényelmet az udvaron. Nevelı- oktató munkát segítı eszközök: A feltételeket a 11/1994. (VI. 8. ) MKM. rendelet 7. sz. melléklete foglalja magába. Az ebben meghatározott (minimális) kötelezı infrastruktúrát, eszközöket, felszereltséget még nem sikerült teljes mértékben teljesíteni. Baja Város Képviselı testülete a felszerelés és eszközjegyzék hiányról, valamint a beszerzésrıl elfogadta iskolánk pótlás ütemtervét (305/2003. Kth. sz. határozat). Teljesítés határideje: folyamatos, ill augusztus 31.

17 Hangszereinkrıl Liszt Ferenc Zeneiskola Ahhoz, hogy a zeneiskola mővészetoktatása továbbra is magas színvonalon mőködjön és fejlıdjön, szükséges, hogy az eszközök is lépést tartsanak a minıségi követelményekkel. A csellók, és hegedők állagának megóvását fokozatos felújításokkal kell megoldani, és ez által biztosítani a vonós tanszak folyamatos munkáját. A fúvós tanszakra ugyanezen feladatok megoldása vár. Az iskola zongorái, pianínói folyamatos karbantartást igényelnek. 17 Az intézmény kamaratermében lévı Blüthner típusú hangversenyzongorát a Bányai Júlia Szakképzı Iskolával kötött közös szakmai együttmőködés eredményeként a szakiskola dísztermében helyezhettünk el. Ezzel lehetıség nyílt, nagyobb létszámú közönséget befogadó hangversenyek szervezésére. A hangszer ismételten folyamatos karbantartást igényel márciusában egy felújított Yamaha hangversenyzongora beszerzésére kerülhetett sor, melyet az iskola kamaratermében helyeztünk el. Ezzel a vásárlással valamennyi tanszak szakmai munkájának színvonalát garantálhatjuk (pl.: hangversenyek, vendégmővészek interpretálásai, zongoraszólók, kíséretek, növendékek félévi, év végi meghallgatásai ). 2003/2004-es tanévben a szintetizátor szak régi elavult hangszerét új, korszerőbb szintetizátorra cseréltük. További új hangszerek vásárlása egyre nagyobb erıfeszítésbe kerül, ezért fokozottabb hangsúlyt kell fektetnünk az állagmegóvásra, a meglévı hangszerek minıségének szinten tartására. Lehetıségeink szerint, valamint pályázati forrásból szeretnénk hangszerparkunkat továbbra is bıvíteni. Könyvtár-kottatár Az iskolai könyvtár (kottatár, lemeztár) az intézménynek szerves része, állományának mennyiségét és összetételét a lehetıségekhez mérten állandóan fejleszteni kell. Célunk a fıgyőjtı körünkbe tartozó minden olyan dokumentum, hangzó zenei anyag biztosítása, archiválása, amely a zenei mőveltségi területek tervei alapján a tanulás- tanítás folyamatában dominánsak. Pályázati úton az elmúlt években folyamatosan gyarapítottuk a kották, a könyvek, a CD-k és egyéb hangzóanyagok számát. A továbbiakban is minden igyekezetünkkel szeretnénk fejleszteni kottatárunkat. Ugyancsak pályázat segítségével sikerült kottatárunkba olyan technikai berendezést elhelyezni, mellyel korszerősítettük a nyilvántartást, valamint a kívánt hanghordozók (LP, CD) a helyszínen meghallgathatók és tanulmányozhatók. A kottatár kezelése adminisztrációs munkatárs közremőködésével történik, a nyitvatartási idı megjelölésével.

18 4. AZ ISKOLA MŐKÖDÉSE AZ ISKOLA IRÁNYÍTÁSI RENDSZERE Szervezetét, mőködési elveit, az iskolavezetésen belül a feladatmegosztás formáit és gyakorlatát az iskola SZMSZ -e tartalmazza. Az igazgató, az igazgatóhelyettes, a tanszakvezetık, a tanárok és a nem pedagógus alkalmazottak munkájukat munkaköri leírás alapján végzik. A munkaköri leírások a Szervezeti és Mőködési Szabályzat mellékletei A TANULÓI JOGVISZONY LÉTESÍTÉSE, MEGSZŐNÉSE A tanulói jogviszony létesítése A tanulói jogviszony a beiratkozással jön létre. A növendékeknek minden tanév végén újra be kell iratkozniuk. Az új növendékek beiratkozását megelızi a nyilvánosan meghirdetett felvételi meghallgatás (június hónap elsı szakaszában). A felvételi meghallgatáskor a jelentkezı (szülı v. jelentkezı) Zeneiskolai jelentkezési lapon rögzíti adatait. A felvételi meghallgatáson a jelentkezı zenei adottságainak, képességeinek felmérése történik az alábbiak szerint: daléneklés, ritmus- és hallásgyakorlatok alkalmazásával. A felsoroltak mellett a gyermek alkati alkalmasságát is figyelemmel kísérjük. A felvételi meghallgatást háromtagú felvételi bizottság (lehetıség szerint három különbözı szakos tanár) állapítja meg, az eredményt pontozással összesíti és rangsorolja, ezt követıen javaslatot tesz a gyermek felvételére. Az igazgató a szabad férıhelyek mértékéig a pontszámok csökkenı értéke felé haladva veszi fel a jelentkezıket. A helyhiány miatt elutasított jelentkezık az iskolához benyújtott, de a város jegyzıjének címzett fellebbezéssel élhetnek. A régi növendékek tanév végén adataik újraegyeztetésével jelzik az iskola felé tanulói jogviszonyuk folyamatosságát. Feltétele: érvényes év végi vizsga letétele, a térítési díj befizetési kötelezettség teljesítése. Pótvizsga lehetséges indokolt esetben (hosszantartó egészségügyi okból való távolmaradás, vagy egyéb, melyet a szülı indokol). A más zeneiskolából érvényes bizonyítvánnyal jelentkezı tanulót lehetıségeink szerint beiskolázzuk, figyelembe véve az addig elért zeneiskolai tanulmányi átlagát. Szülıi nyilatkozat szükséges: a más mővészeti iskolában fennálló (vagy nem fennálló) tanulói jogviszony létesítésérıl, (a tanév zárása elıtt, melyet a fıtárgy tanárhoz eljuttat.), a szülı írásban vállalja az iskolától kölcsönzött (nagyobb értékő) hangszerek használati díjának (differenciált) megfizetését, a szülı vállalja a szakmai munkát elısegítı, gyermeke elımenetelét szolgáló kiadványok (kották) beszerzését.

19 A tanulói jogviszony megszőnése A tanév végén megszőnik a tanulói jogviszonya annak a növendéknek, aki a zeneiskola továbbképzı osztályait sikeresen elvégezte, az alapfokú osztályokat elvégezte és eredményes felvételi vizsgát tett zenemővészeti szakközépiskolába, az alapfokú osztályokat elvégezte, és nem kíván továbbképzıbe lépni, az adott évfolyamot elvégezte, és a következı tanévre nem iratkozik be. Az új tanévre nem iratkozhat be az a tanuló, aki elégtelen osztályzatot kapott és a pótvizsgát nem teszi le, akinek az iskolával szemben tartozása van (térítési díj, kölcsönzött hangszer, kotta). Tanév közben megszőnik a tanulói jogviszonya annak növendéknek, aki 10 igazolatlan mulasztást vétett, és felszólításra sem tudja vagy akarja igazolni hiányzását, kiskorú tanuló esetében a szülıtıl kell kérni a helyzet tisztázását, olyan súlyos fegyelmi vétséget követett el, amely a megfelelı eljárás után az iskolából való kizárást vonja maga után, térítési díjjal tartozik, mentességet, kedvezményt nem kért és írásbeli felszólítás után sem hajlandó azt rendezni A KÉPZÉS SZERKEZETE Iskolánkat a tanulók a közismereti iskolai tanulmányaik mellett látogatják, a Zeneiskola nem kötıdik tankötelezettséghez. A hangszeres tanulmányokat megelızheti két szolfézs elıképzı (kis elıképzı, elıképzı) évfolyam. Elıfordul, hogy jó képességő növendékek a szolfézs elıképzıvel párhuzamosan hangszeres elıkészítı évfolyamot is végeznek. Az alapfokú és továbbképzı évfolyamok számát, tananyagát és követelményeit a 27/1998.(VI.10.) MKM rendelet 3. -ának (3)bekezdése alapján a Mővelıdési és Közoktatási Minisztérium kiadásában Az alapfokú mővészetoktatás követelményei és tantervi programja c. kiadvány alapján szabályozzuk. 4.4 KÉPZÉSI SZAKASZOK Szolfézs elıképzı (kis ek., ek.) Hangszeres elıképzı Magánének elıkészítı Alapfok A tagozat Alapfok B tagozat Továbbképzı A tagozat Továbbképzı B tagozat

20 20 5. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELİ-OKTATÓ MUNKA PEDAGÓGIAI ALAPELVEI, CÉLJAI, FELADATAI, ESZKÖZEI, ELJÁRÁSAI 5.1 PEDAGÓGIAI ALAPELVEINK A nevelés két alapvetı tényezıje: a pedagógus és a növendék egyenrangú félként vesz részt a folyamatban, közöttük aktív kölcsönhatás van. A nevelı vezetı, irányító, kezdeményezı szerepe érvényesül a pedagógiai légkör kialakításában, a növendék aktivitásának kibontakozásában, tevékenységük megszervezésében, személyiségük fejlesztésében. Alkotó pedagógiai klíma megvalósítására törekszünk, melynek jellemzıi egyrészt az igényesség, másrészt a növendékek jogainak, emberi méltóságának tiszteletben tartása, a velük szemben megnyilvánuló pedagógiai tapintat, bizalom, megértés, türelem, igazságosság. A harmonikus személyiségfejlıdés érdekében a gondolkodási képességeket, az érzelmi-akarati jellemzıket, a testi és lelki egészséget egyaránt gondozzuk. A tehetségek fejlesztését kiemelten kezeljük, a kreatív képességek kialakításához pozitív környezeti hatásokat (motivációs tényezıket: kíváncsiság, érdeklıdés, tudásvágy, szorgalom, kitartás) biztosítunk. A kommunikációs- és viselkedéskultúra elsajátításával kialakítjuk a tárgyi és személyes világunkban való eligazodás képességét. Reális önismeret és életszemlélet kialakításával segítjük a megfelelı továbbtanulási irány, illetve pálya kiválasztását. Alapvetı értéknek tekintjük a szőkebb és tágabb hazához való kötıdés érzését, környezetünk megismerésének és megóvásának igényét, valamint más kultúrák, szokások megismerését AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELİ-OKTATÓ MUNKA PEDAGÓGIAI CÉLJAI Az iskola elsıdleges célja az ismeretátadás, értékközvetítés, személyiségformálás. Pedagógiai munkánk középpontjában a személyre szóló fejlesztés törekvése áll; meglátjuk, megláttatjuk és továbbfejlesztjük minden egyes gyermekben személyiségének saját értékeit. Arra törekszünk, hogy növendékeinkben kialakuljon a reális önértékelés képessége, a teljesítmény- és sikerorientált beállítódás, az egészséges önbizalom. A tehetséges növendékeink számára biztosítjuk a kognitív érzelmi és szociális szükségleteinek kielégítését. Kognitív: lehetıség az önálló, önirányított önfejlesztésre, lehetıség a tapasztalatszerzésre, hatékony tanulási készségek kialakítására. Érzelmi és szociális: bátorítás az elmélkedésre, kérdésfeltevésre, kockázatvállalásra; megtanulják az emberek tiszteletét, el tudják fogadni másságukat.

LISZT FERENC ALAPFOKÚ MŐVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY- ZENEISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

LISZT FERENC ALAPFOKÚ MŐVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY- ZENEISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 1 A LISZT FERENC ALAPFOKÚ MŐVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY- ZENEISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA BAJA 2007. 2 Az ember tisztább zenei világképe kétség kívül hozzájárul majd általános világképe tisztulásához. Azért

Részletesebben

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minőségirányítási Eljárás 1. melléklet ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 18-i ülésére ELŐTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Vecsési

Részletesebben

Aszód Város Önkormányzat 2170 Aszód, Szabadság tér 9. Szám 3817/2009. Tisztelt Képviselı-testület!

Aszód Város Önkormányzat 2170 Aszód, Szabadság tér 9. Szám 3817/2009. Tisztelt Képviselı-testület! Aszód Város Önkormányzat 2170 Aszód, Szabadság tér 9. Szám 3817/2009. E l ı t e r j e s z t é s a Podmaniczky Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény alapító okiratai felülvizsgálatára telephely, tanszak bıvítés

Részletesebben

Alapfok: 1-4 évfolyam. b.) Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola, 7400 Kaposvár, Fő u. 44. Alapfok: 1-4 évfolyam. Alapfok: 1-4 évfolyam

Alapfok: 1-4 évfolyam. b.) Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola, 7400 Kaposvár, Fő u. 44. Alapfok: 1-4 évfolyam. Alapfok: 1-4 évfolyam A L A P Í T Ó O K I R A T ált.isk. 5.sz.melléklet Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 319/2000. (IX.21.) számú határozata a Liszt Ferenc Zeneiskola alapító okiratáról. Az államháztartásról szóló

Részletesebben

2.) Telephelyek: a.) Kisfaludy Utcai Tagiskola, 7400 Kaposvár, Kisfaludy u. 26. Évfolyamok száma: Előkészítő: 1 évfolyam. Alapfok: 1-4 évfolyam

2.) Telephelyek: a.) Kisfaludy Utcai Tagiskola, 7400 Kaposvár, Kisfaludy u. 26. Évfolyamok száma: Előkészítő: 1 évfolyam. Alapfok: 1-4 évfolyam A L A P Í T Ó O K I R A T Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 319/2000. (IX.21.) számú határozata a Liszt Ferenc Zeneiskola alapító okiratáról. Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény,

Részletesebben

Az intézmény alapfeladatai: -gimnáziumi nevelés-oktatás -szakközépiskolai nevelés-oktatás -alapfokú művészetoktatás

Az intézmény alapfeladatai: -gimnáziumi nevelés-oktatás -szakközépiskolai nevelés-oktatás -alapfokú művészetoktatás ALAPÍTÓ OKIRAT Az intézmény neve: Alapfokú Művészeti Iskola, a Budapest Kortárstánc Főiskola Gyakorlóiskolája Az intézmény székhelye: 1036 Budapest, Perc utca 2 Az intézmény feladat ellátási helye: 1036

Részletesebben

A Talentum Nemzeti Kisebbségi Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény, Táncmővészeti és Zenemővészeti Szakképzı Iskola

A Talentum Nemzeti Kisebbségi Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény, Táncmővészeti és Zenemővészeti Szakképzı Iskola A Talentum Nemzeti Kisebbségi Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény, Táncmővészeti és Zenemővészeti Szakképzı Iskola Pénzügyi beszámolója 1. Az intézmény neve: Talentum Nemzeti Kisebbségi, Alapfokú Mővészetoktatási

Részletesebben

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlésének. 45/1999. (VII. 01.) Kgy. rendeletével alapított A L A P Í T Ó O K I R A T A

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlésének. 45/1999. (VII. 01.) Kgy. rendeletével alapított A L A P Í T Ó O K I R A T A A 13/2011. (VI. 1.) önkormányzati rendelet XIV. számú melléklete Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 45/1999. (VII. 01.) Kgy. rendeletével alapított Rózsavölgyi Márk Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZÓ-LA-M Alapfokú Mővészeti Iskola 6200 Kiskırös Tarnowi tér 1. A SZÓ-LA-M Alapfokú Mővészeti Iskola (6200 Kiskırös, Tarnowi tér 1.) a Nemzeti Köznevelésrıl szóló

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T - t e r v e z e t

A L A P Í T Ó O K I R A T - t e r v e z e t A L A P Í T Ó O K I R A T - t e r v e z e t 1. Az intézmény neve: Bocskai István Általános Iskola, Gimnázium, Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat 1.1 Az intézmény rövidített

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2005. Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2005. Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 1 SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2005. Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 2 A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvényben, valamint végrehajtási rendeleteiben foglaltak érvényre jutása,

Részletesebben

853112-1 Sajátos nevelési igényű (a megismerő funkciók vagy a viselkedés

853112-1 Sajátos nevelési igényű (a megismerő funkciók vagy a viselkedés ALAPÍTÓ OKIRAT 3. sz. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az 1992. évi XXXVIII. törvény 87. és 90. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: Kisfaludy

Részletesebben

A l a p í t ó O k i r a t

A l a p í t ó O k i r a t A Kartal Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a Könyves Kálmán Általános Iskola 2173. Kartal, Iskola tér 1. számára a 1992. december 4-én kiadott, a 17/2000.(IV.6.), a 38/2004.(III.11.), a 82/2007.(VIII.30.),

Részletesebben

2014/2015 tanév. Jelenleg a Dunaföldvári Alapfokú Művészeti Iskolában 8 pedagógus végzi a munkáját:

2014/2015 tanév. Jelenleg a Dunaföldvári Alapfokú Művészeti Iskolában 8 pedagógus végzi a munkáját: Dunaföldvári Bölcskei Madocsai Általános Iskola, Gimnázium és Szakiskola Dunaföldvári Alapfokú Művészeti Iskola 7020 Dunaföldvár, Templom u. 9. 75/541-247, Tel /Fax: 75/541-013 OM 201167 2014/2015 tanév

Részletesebben

A Bajai Liszt Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola Pedagógiai Programja

A Bajai Liszt Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola Pedagógiai Programja A Bajai Liszt Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola Pedagógiai Programja Liszt Ferenc Zeneiskola Baja Baja 2013.október TARTALOM Oldal szám 1. Bevezetés... 4. 1.1 A Bajai Liszt Ferenc AMI - Zeneiskola rövid

Részletesebben

MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA RÁBATAMÁSI

MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA RÁBATAMÁSI MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA (2009. szeptember 1.-tıl) RÁBATAMÁSI Rábatamási Község Önkormányzata az államháztartásról

Részletesebben

Balmazújvárosi Alapfokú Mûvészeti Iskola FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

Balmazújvárosi Alapfokú Mûvészeti Iskola FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ Balmazújvárosi Alapfokú Mûvészeti Iskola FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2015/2016 A Balmazújvárosi Alapfokú Mûvészeti Iskola fontos szerepet tölt be városunk sokszínû mûvészeti életében. Az itt folyó munka nem

Részletesebben

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. június 28-ai testületi ülésére

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. június 28-ai testületi ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés Alelnöke Elıterjesztés 2007. június 28-ai testületi ülésére Tárgy: A Német Nemzetiségi Zene-és Mővészeti Iskola (Csolnok) fenntartására létrehozott társulási megállapodás

Részletesebben

ÖNÁLLÓ INTÉZMÉNYI INNOVÁCIÓ - Egy mindenkiért, mindenki egyért

ÖNÁLLÓ INTÉZMÉNYI INNOVÁCIÓ - Egy mindenkiért, mindenki egyért Feladatellátási hely: alapfokú mővészetoktatási intézmény Németh László Általános Iskola és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény 2132 Göd, Ifjúság u. 1-3. Pf. 23. / : (27) 532-115 TÁMOP-3.1.4-09/1-2009-0006

Részletesebben

DUNAVARSÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ERKEL FERENC ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRAT

DUNAVARSÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ERKEL FERENC ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRAT DUNAVARSÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ERKEL FERENC ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRAT Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Dunavarsány Város Önkormányzat Erkel Ferenc

Részletesebben

Balmazújvárosi Alapfokú Mûvészeti Iskola FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

Balmazújvárosi Alapfokú Mûvészeti Iskola FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ Balmazújvárosi Alapfokú Mûvészeti Iskola FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015 A Balmazújvárosi Alapfokú Mûvészeti Iskola fontos szerepet tölt be városunk sokszínû mûvészeti életében. Az itt folyó munka nem

Részletesebben

A l a p í t ó O k i r a t

A l a p í t ó O k i r a t 1 A Kartal Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a Játéksziget Napköziotthonos Óvoda 2173. Kartal, Ady Endre út 60-62. számára a 1992. december 4-én kiadott, a 65/2005. /VII.21./, a 82/2007/VIII.

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az 1992. évi XXXVIII. törvény 87. és 90. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az 1992. évi XXXVIII. törvény 87. és 90. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: ALAPÍTÓ OKIRAT 20. sz. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az 1992. évi XXXVIII. törvény 87. és 90. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: Thuri György

Részletesebben

MUNKAKÖRI LEÍRÁS. részére OM:.. 1. A munkahely pontos megnevezése: Élı Forrás Alapfokú Mővészeti Iskola

MUNKAKÖRI LEÍRÁS. részére OM:.. 1. A munkahely pontos megnevezése: Élı Forrás Alapfokú Mővészeti Iskola 1. számú melléklet OM: 202920 MUNKAKÖRI LEÍRÁS részére OM:.. 1. A munkahely pontos megnevezése: Élı Forrás Alapfokú Mővészeti Iskola 2. A kinevezı szerv neve: Élı Forrás Alapfokú Mővészeti Iskola 3. A

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLÁSOK SZÁMÁRA 2012/2013. tanévre

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLÁSOK SZÁMÁRA 2012/2013. tanévre FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLÁSOK SZÁMÁRA 2012/2013. tanévre VASVÁRI PÁL GIMNÁZIUM A DEBRECENI EGYETEM PARTNERISKOLÁJA 4400 NYÍREGYHÁZA, KISS ERNİ u. 8. Tel.: 42/311-920 e-mail: nyhvpg@freemail.hu

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 1992. évi XXXVIII. törvény 87. és 90. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 1992. évi XXXVIII. törvény 87. és 90. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: ALAPÍTÓ OKIRAT A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 1992. évi XXXVIII. törvény 87. és 90. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: III. Béla Gimnázium, Művészeti

Részletesebben

Elızmények. Csengey Gusztáv Általános Iskola 2170 Aszód, Csengey u. 30. Ü.szám: 222/2009.

Elızmények. Csengey Gusztáv Általános Iskola 2170 Aszód, Csengey u. 30. Ü.szám: 222/2009. Csengey Gusztáv Általános Iskola 2170 Aszód, Csengey u. 30. Ü.szám: 222/2009. Aszód Város Önkormányzatai Képviselı Testülete részére 2170 Aszód, Szabadság tér 9. Tárgy: Beszámoló az iskola Minıségirányítási

Részletesebben

Tóth Aladár Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

Tóth Aladár Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény B U D A P E S T F Ő V Á R O S V I. K E R Ü L E T T E R É Z V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T A Tóth Aladár Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Egységes szerkezetbe foglalt módosított alapító

Részletesebben

Alapító Okirat. 7171 Sióagárd, Kossuth u. 57/a Garay János Általános Iskola és Alapfokú Mővészetoktatási. Intézmény Sióagárdi Általános és Mővészeti

Alapító Okirat. 7171 Sióagárd, Kossuth u. 57/a Garay János Általános Iskola és Alapfokú Mővészetoktatási. Intézmény Sióagárdi Általános és Mővészeti Szám: VI. 337-9/2009. Alapító Okirat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése és Sióagárd Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 9.

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLÁSOK SZÁMÁRA 2009/2010. tanév

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLÁSOK SZÁMÁRA 2009/2010. tanév FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLÁSOK SZÁMÁRA 2009/2010. tanév VASVÁRI PÁL GIMNÁZIUM A DEBRECENI EGYETEM PARTNERISKOLÁJA 4400 NYÍREGYHÁZA, KISS ERNİ u. 8. Tel.: 42/311-920 e-mail: nyhvpg@freemail.hu

Részletesebben

[11/1994. (VI.8.)MKM rendelet,10. sz. melléklet]

[11/1994. (VI.8.)MKM rendelet,10. sz. melléklet] Különös közzétételi lista - Alapfokú művészetoktatási intézmények [11/1994. (VI.8.)MKM rendelet,10. sz. melléklet] 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv

Részletesebben

I. A TANÍTÁSI ÉS TANÍTÁSON KÍVÜLI TEVÉKENYSÉG RENDJE A 2014/2015-ös TANÉVBEN

I. A TANÍTÁSI ÉS TANÍTÁSON KÍVÜLI TEVÉKENYSÉG RENDJE A 2014/2015-ös TANÉVBEN 1 I. A TANÍTÁSI ÉS TANÍTÁSON KÍVÜLI TEVÉKENYSÉG RENDJE A 2014/2015-ös TANÉVBEN 1. Az erőforrások miniszterének a 2014-2015-ös tanév rendjéről szóló rendelete értelmében a tanév kezdő napja 2014. szeptember

Részletesebben

Alapító okirat módosítása (határozati javaslat)

Alapító okirat módosítása (határozati javaslat) Alapító okirat módosítása (határozati javaslat) Mende Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a NOKI ÁMK alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja: 1.) Az alapító okirat 4. számú melléklete szerinti

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minıségirányítási Eljárás 1. melléklet ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. április 19-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Halmi

Részletesebben

K o n t r a s z t o k A. M. I. M u n k a t e r v e 2010-2011.

K o n t r a s z t o k A. M. I. M u n k a t e r v e 2010-2011. K o n t r a s z t o k A. M. I. M u n k a t e r v e 2010-2011. Megyei, regionális, és országos rendezvények és tanulmányi versenyek XIII. Országos Koncz János hegedűverseny Kovács Dénes emlékére A verseny

Részletesebben

Az Erkel Ferenc Alapfokú. Művészetoktatási Intézmény. szakmai beszámolója

Az Erkel Ferenc Alapfokú. Művészetoktatási Intézmény. szakmai beszámolója Az Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény szakmai beszámolója a 2011-2012. tanévről Dunavarsány, 2013. január 28. Statisztikai adatok 2011. október 15-i statisztikai adatok alapján Tanulói létszám

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. II. Küldetésnyilatkozat

TARTALOMJEGYZÉK. II. Küldetésnyilatkozat TARTALOMJEGYZÉK I. Az intézmény minıségirányítási programjának megalapozó helyzetelemzés 1. old. II. Küldetésnyilatkozat III. Az intézmény minıségpolitikai nyilatkozata IV. Intézményi minıségcélok 4. old.

Részletesebben

SZAKÉRTİI VÉLEMÉNY. Pedagógiai programjáról

SZAKÉRTİI VÉLEMÉNY. Pedagógiai programjáról HAJDÚ-BIHAR MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE RÉSZÉRE SZAKÉRTİI VÉLEMÉNY A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzati Általános Iskola és Kollégium Pedagógiai programjáról Készítette: Balázs Tünde Lakcím: 4031 Debrecen, Kishegyesi

Részletesebben

Különös közzétételi lista - Alapfokú művészetoktatási intézmények. [11/1994. (VI.8.)MKM rendelet,10. sz. melléklet]

Különös közzétételi lista - Alapfokú művészetoktatási intézmények. [11/1994. (VI.8.)MKM rendelet,10. sz. melléklet] Különös közzétételi lista - Alapfokú művészetoktatási intézmények [11/1994. (VI.8.)MKM rendelet,10. sz. melléklet] 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv

Részletesebben

A Hatvani Kocsis Albert Zeneiskola Alapfokú Művészeti Iskola 2013/2014 tanévre vonatkozó Munkaterve

A Hatvani Kocsis Albert Zeneiskola Alapfokú Művészeti Iskola 2013/2014 tanévre vonatkozó Munkaterve 1 A Hatvani Kocsis Albert Zeneiskola Alapfokú Művészeti Iskola 2013/2014 tanévre vonatkozó Munkaterve 1. A 2013/2014 tanév legfontosabb időpontjai 1.1. A szorgalmi idő legfontosabb eseményei Tanévnyitó

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: ALAPÍTÓ OKIRAT 1. számú melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: III. Béla Gimnázium,

Részletesebben

ABIGÉL TÖBBCÉLÚ INTÉZMÉNY 2013/2014 tanév

ABIGÉL TÖBBCÉLÚ INTÉZMÉNY 2013/2014 tanév Telephelyek Székhely ABIGÉL TÖBBCÉLÚ INTÉZMÉNY 2013/2014 tanév Pedagógusok létszáma és végzettsége - 1 fő rajztanár - 1 fő drámapedagógus - 5 fő tánctanár Oktatott tantárgyak Összlétszám Csoportok száma

Részletesebben

KÖRZETI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA RÁBATAMÁSI ALAPÍTÓ OKIRATA

KÖRZETI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA RÁBATAMÁSI ALAPÍTÓ OKIRATA KÖRZETI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA RÁBATAMÁSI ALAPÍTÓ OKIRATA Rábatamási Község Önkormányzata az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv., a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. és a költségvetési

Részletesebben

ZENEISKOLA, ALAPFOKÚ M

ZENEISKOLA, ALAPFOKÚ M PÁLYÁZAT AZ ÁDÁM JENİ ZENEISKOLA, ALAPFOKÚ MŐVÉSZETI ISKOLA INTÉZMÉNYVEZETİI MUNKAKÖRÉRE KÉSZÍTETTE: REGİSNÉ NYIRİ ILDIKÓ SZIGETSZENTMIKLÓS 2013. MÁJUS 24. 1 VEZETİI PROGRAM SZAKMAI HELYZETELEMZÉS Tíz

Részletesebben

Egyházzenei szakképzés

Egyházzenei szakképzés PREMONTREI SZENT NORBERT GIMNÁZIUM, EGYHÁZZENEI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS DIÁKOTTHON, GÖDÖLLİ Egyházzenei szakképzés FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ A 2014/15-ÖS TANÉVRE Oktatási alapok A gödöllıi premontreiek igényes

Részletesebben

Az Erkel Ferenc Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény

Az Erkel Ferenc Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény 2700 Cegléd, Kút u. 2. 1 Az Erkel Ferenc Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA Készítette: az intézmény Minıségirányítási Csoportja P. Szabó Zoltánné intézményvezetı irányításával

Részletesebben

[11/1994. (VI.8.)MKM rendelet,10. sz. melléklet]

[11/1994. (VI.8.)MKM rendelet,10. sz. melléklet] [11/1994. (VI.8.)MKM rendelet,10. sz. melléklet] 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához, művészeti áganként Zeneművészeti ág: Tantárgy

Részletesebben

Különös közzétételi lista Jogszabályi háttér: 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. sz. melléklete

Különös közzétételi lista Jogszabályi háttér: 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. sz. melléklete Különös közzétételi lista Jogszabályi háttér: 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. sz. melléklete Az intézmény neve: Wesley-Da Capo Művészeti Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Címe: 2400 Dunaújváros,

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat A Budapest XIX. kerület Gábor Áron Általános Iskola Gyakornoki szabályzat 2007 Célja: az intézményben gyakornoki időt teljesítő pedagógus, valamint segítői feladatainak, hatásköreinek és juttatásának szabályozása

Részletesebben

A V áczi Gyula Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Alapító Okiratának módosítása

A V áczi Gyula Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Alapító Okiratának módosítása : 7. sz. melléklet A V áczi Gyula Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Alapító Okiratának módosítása Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a Váczi Gyula Alapfokú Művészetoktatási Intézmény alapító okiratát

Részletesebben

ZENEOKTATÁSI MUNKATERVE

ZENEOKTATÁSI MUNKATERVE Kultúrát nem lehet örökölni. Az elődök kultúrája egykettőre elpárolog, ha minden nemzedék újra meg újra meg nem szerzi magának. (Kodály Zoltán) OM azonosító: 031528 VERPELÉTI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA

Részletesebben

Százhalombattai Alapfokú Művészeti Iskola

Százhalombattai Alapfokú Művészeti Iskola Százhalombattai Alapfokú Művészeti Iskola Pedagógiai Program 2013 OM szám: 202792 KLIK azonosító: 123024 A Pedagógiai Programot a nevelőtestület 2013. október 11-én fogadta el. A Pedagógiai Program hatálya

Részletesebben

Beszámíthatósági szabályzat Beszámíthatósági óratervek

Beszámíthatósági szabályzat Beszámíthatósági óratervek Beszámíthatósági szabályzat Beszámíthatósági óratervek 6-. sz. melléklet Bevezetve a 2008/2009-es tanévtıl szakiskolai évfolyamokon A szakképzésbıl lehozott elméleti és gyakorlati ismeretszerzés elfogadásának

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2014-2015-ös tanév

Különös közzétételi lista 2014-2015-ös tanév Különös közzétételi lista 2014-2015-ös tanév Jogszabályi háttér: 229/2012 (VIII.28.) Kormány rendelet Az intézmény neve: Wesley-Da Capo Alapfokú Művészeti Iskola Címe: 2400 Dunaújváros, Március 15.tér

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minıségirányítási Eljárás 1. melléklet ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. június 28-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Halmi

Részletesebben

Adatlap. 1. Általános felvételi eljárásban felvételi vizsgát tartanak: igen nem (Kérem aláhúzni a megfelelı választ!)

Adatlap. 1. Általános felvételi eljárásban felvételi vizsgát tartanak: igen nem (Kérem aláhúzni a megfelelı választ!) Adatlap 1. Általános felvételi eljárásban felvételi vizsgát tartanak: igen nem Ha igen, akkor: Központi írásbeli vizsgát tartanak: - 8 évfolyamos képzésre jelentkezıknek igen nem - 4 (5) évfolyamos képzésre

Részletesebben

5. Kistérségi Iskola Óraterve

5. Kistérségi Iskola Óraterve 5. Kistérségi Iskola Óraterve Alsó tagozat 1.osztály 2. osztály3. osztály 4. osztály E K H-T E K H-T E K H-TE K H-T Magyar nyelv és irodalom8 8 8 8 8 8 7.58 8 7 7 7 Idegen nyelv 3 2 3 Matematika 5 5 4

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. augusztus 28-i ülésére

ELİTERJESZTÉS A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. augusztus 28-i ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKÉTİL ELİTERJESZTÉS A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. augusztus 28-i ülésére Tárgy: Egyetértés a társulásban fenntartott Pedagógiai Szakszolgálat (Nyergesújfalu)

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. I. A pedagógusok végzettsége, szakképzettsége, feladatköre 2011/12-es tantárgyfelosztás szerint:

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. I. A pedagógusok végzettsége, szakképzettsége, feladatköre 2011/12-es tantárgyfelosztás szerint: KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 32/2008.(XI.24.) a nevelési oktatási intézményekrıl szóló OKM rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Móra Ferenc Általános Iskola és Óvoda Igazgató:

Részletesebben

Javaslat az Illyés Gyuláné Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratának módosítására

Javaslat az Illyés Gyuláné Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratának módosítására Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Tel.: (32) 312-570; (32) 417-255 Szám: 27983/2007. Javaslat az Illyés Gyuláné Óvoda,

Részletesebben

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS. Önkormányzati Minıségirányítási Programja (ÖMIP) (2007-2011) Érd 2007.

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS. Önkormányzati Minıségirányítási Programja (ÖMIP) (2007-2011) Érd 2007. ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS Önkormányzati Minıségirányítási Programja (ÖMIP) (2007-2011) Érd 2007. 1 Érd megyei jogú város Önkormányzatának Minıségirányítási Programja Minıségirányítási program területi hatálya:

Részletesebben

ELFOGADÁS BEFOGADÁS EGYÜTTMŐKÖDÉS

ELFOGADÁS BEFOGADÁS EGYÜTTMŐKÖDÉS ELFOGADÁS BEFOGADÁS EGYÜTTMŐKÖDÉS Az együttnevelés eredményei a többségi intézmények szemszögébıl, avagy miért van szükségünk az Egységes Módszertani Intézményekre? Készítette: Lırincsikné Kovács Olga

Részletesebben

T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT

T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat a rendelkezésére álló dokumentumok alapján az 1891. évben nem megállapítható

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FİISKOLA EÖTVÖS JÓZSEF GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM ALAPÍTÓ OKIRAT

NYÍREGYHÁZI FİISKOLA EÖTVÖS JÓZSEF GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM ALAPÍTÓ OKIRAT NYÍREGYHÁZI FİISKOLA EÖTVÖS JÓZSEF GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM ALAPÍTÓ OKIRAT 1. Az intézmény neve: Nyíregyházi Fıiskola Eötvös József Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium. Az intézmény rövidített

Részletesebben

Szám: VI. 869-2/2010. Alapító Okirat

Szám: VI. 869-2/2010. Alapító Okirat Szám: VI. 869-2/2010. Alapító Okirat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése és Szálka Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 9.

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁS. 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet, 10. sz. melléklet

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁS. 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet, 10. sz. melléklet Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, OM azonosítója: 039985 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁS 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet, 10. sz. melléklet 1. A pedagógusok iskolai végzettsége

Részletesebben

Pedagógiai Program kiegészítése

Pedagógiai Program kiegészítése Az Illyés Gyula Általános és Alapfokú Művészetoktatási Iskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálatot Ellátó Intézmény Pedagógiai Program kiegészítése 2011 2011. 08. (módosításokkal egységes szerkezet) Tartalomjegyzék

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. (A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 2011. december 19-én)

ALAPÍTÓ OKIRAT. (A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 2011. december 19-én) ALAPÍTÓ OKIRAT (A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 2011. december 19-én) Halimba, Nyirád, Szıc Önkormányzatok Képviselı Testületei a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Tv. 9..-a,

Részletesebben

ZÖLDLIGET MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ BAPTISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA (2481 Velence, Kis u. 1.)

ZÖLDLIGET MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ BAPTISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA (2481 Velence, Kis u. 1.) Fenntartói értékelés [Nkt.85. (3) bek., és 83. (2) bek. e), h) pontja alapján] a Baptista Szeretetszolgálat Egyházi Jogi Személy által fenntartott ZÖLDLIGET MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ BAPTISTA ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Belső ellenőrzési terve

Belső ellenőrzési terve Belső ellenőrzési terve A vezetői feladatokat ellátók, továbbá a pedagógus és más munkakörben foglalkoztatottak ellenőrzése, értékelése az éves munkatervben ütemezett módon történik. Az intézmény egy tanévre

Részletesebben

Esztergomi Zsolt Nándor Alapfokú Művészeti Iskola MUNKATERVE (2014 2015. TANÉV) Készítette: Stipkovits Fülöp intézményvezető-helyettes

Esztergomi Zsolt Nándor Alapfokú Művészeti Iskola MUNKATERVE (2014 2015. TANÉV) Készítette: Stipkovits Fülöp intézményvezető-helyettes Esztergomi Zsolt Nándor Alapfokú Művészeti Iskola MUNKATERVE (2014 2015. TANÉV) Készítette: Stipkovits Fülöp intézményvezető-helyettes 1 Az iskolai munkatervet a nevelőtestület egyhangúan elfogadta 2014.

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT

A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT 1. A költségvetési szerv hivatalos neve: Weöres Sándor Általános Iskola és Alapfokú Zeneművészeti és Táncművészeti Intézmény A költségvetési

Részletesebben

Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete

Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. Ügyiratszám: 1863/2012. Sorszám: 11. E LİTERJESZTÉS Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2012. május 31. napján

Részletesebben

Chován Kálmán Alapfokú Művészeti Iskola Szarvas, Kossuth tér 3. MUNKATERV. 2013/2014. tanév

Chován Kálmán Alapfokú Művészeti Iskola Szarvas, Kossuth tér 3. MUNKATERV. 2013/2014. tanév Chován Kálmán Alapfokú Művészeti Iskola Szarvas, Kossuth tér 3. MUNKATERV 2013/2014. tanév Tanszakvezetők: vonós: Vas István zongora, harmonika: Iváncsó Viola fúvós, ütő: Szabados Tóth Gábor csoportos:

Részletesebben

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. június 24-i ülésére

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. június 24-i ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés Elnöke Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. június 24-i ülésére Tárgy: Egyetértés az oroszlányi Benedek Elek Egységes Gyógypedagógiai Módszertani

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FİISKOLA APÁCZAI CSERE JÁNOS GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETI ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRAT

NYÍREGYHÁZI FİISKOLA APÁCZAI CSERE JÁNOS GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETI ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRAT NYÍREGYHÁZI FİISKOLA APÁCZAI CSERE JÁNOS GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETI ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRAT 1. Az intézmény neve: Nyíregyházi Fıiskola Apáczai Csere János Gyakorló Általános Iskolája

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ Mozgásjavító Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógia Mozgásjavító Módszertani Általános Intézmény Iskola, és Diákotthon Egységes Gyógypedagógia Módszertani Intézmény A 2010-2011-es

Részletesebben

Az intézmény székhelye szerinti megye neve: Pest megye Tankerület megnevezése: KLIK Nagykőrösi Tankerülete OM azonosító: 039999

Az intézmény székhelye szerinti megye neve: Pest megye Tankerület megnevezése: KLIK Nagykőrösi Tankerülete OM azonosító: 039999 A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 22/2013. (VII. 5.) EMMI utasítás módosításáról rendelkező az emberi erőforrások minisztere 37/2013. (X. 4.) EMMI utasítása

Részletesebben

Vikár Sándor Zenei Alapfokú Művészeti Iskola

Vikár Sándor Zenei Alapfokú Művészeti Iskola Vikár Sándor Zenei Alapfokú Művészeti Iskola FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2015/2016 A zenei nevelés nem csak zenei célokat szolgál, hanem más, kognitív folyamatokra is kedvező hatással van. A ritmus, a ritmusos

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA ZSIRA 2012/2013. TANÉV

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA ZSIRA 2012/2013. TANÉV KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA ZSIRA 2012/2013. TANÉV 1 Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére (A lista személyes adatokat nem tartalmazhat) Iskolák 1. A pedagógusok

Részletesebben

Józsefvárosi Zeneiskola alapító okiratának módosító okirata

Józsefvárosi Zeneiskola alapító okiratának módosító okirata 2/1. számú melléklet Józsefvárosi Zeneiskola alapító okiratának módosító okirata Az államháztartási szakfeladatok rendjéről szóló 8/2010. (IX. 10.) NGM tájékoztatóban foglaltak, valamint a közoktatásról

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA PERESZTEG

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA PERESZTEG KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA PERESZTEG Az iskola neve: ÁLTALÁNOS ISKOLA PERESZTEG Az iskola címe:9484 PERESZTEG Fİ u.76 Az iskola OM azonosítószáma: 030679 Személyi feltételek Pedagógusok

Részletesebben

Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény. Munkaterv Művészeti intézményegység. 2010/2011 tanév

Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény. Munkaterv Művészeti intézményegység. 2010/2011 tanév Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Munkaterv Művészeti intézményegység 2010/2011 tanév Készítette: Adorjánné Visontai Katalin művészeti intézményegység vezető 2010.

Részletesebben

A Vujicsics Tihamér Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény. Házirendje. Bevezetés

A Vujicsics Tihamér Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény. Házirendje. Bevezetés A Vujicsics Tihamér Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény Házirendje Bevezetés A Közoktatásról szókló 1993. évi LXXIX. törvény 40. - és a 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási intézmények mőködésérıl

Részletesebben

a) Mezıberény, Luther tér 1. b) Mezıberény, Petıfi út 18. c) Mezıberény, Petıfi út 20. d) Mezıberény, Martinovics u. 25.

a) Mezıberény, Luther tér 1. b) Mezıberény, Petıfi út 18. c) Mezıberény, Petıfi út 20. d) Mezıberény, Martinovics u. 25. A Mezıberény - Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola, Alapfokú Zene- és Mővészetoktatási Intézmény, Kollégium és Pedagógiai Szakszolgálat alapító okirata Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete,

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Kiszombor Nagyközség Polgármesterétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz.: 22-154/2011. Tárgy: Dózsa György Általános Iskola alapító okiratának módosítása

Részletesebben

Alapító okirat. (Egységes szerkezetben)

Alapító okirat. (Egységes szerkezetben) Alapító okirat (Egységes szerkezetben) Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. (a továbbiakban: Ötv.) 10. (1) bek. g) pontja, az államháztartásról

Részletesebben

SZTE Vántus István Gyakorló Zeneművészeti Szakközépiskola

SZTE Vántus István Gyakorló Zeneművészeti Szakközépiskola SZTE Vántus István Gyakorló Zeneművészeti Szakközépiskola Iskolánkról Az SZTE Vántus István Gyakorló Zeneművészeti Szakközépiskolát 2004-ben alapította a Szegedi Tudományegyetem. Iskolánk, fiatal kora

Részletesebben

KÉPZÉS NEVE: Informatikai statisztikus és gazdasági tervezı TANTÁRGY CÍME: Kommunikáció és viselkedéskultúra. Készítette: Dr.

KÉPZÉS NEVE: Informatikai statisztikus és gazdasági tervezı TANTÁRGY CÍME: Kommunikáció és viselkedéskultúra. Készítette: Dr. Leonardo da Vinci Kísérleti projekt által továbbfejlesztett Szakmai program KÉPZÉS NEVE: Informatikai statisztikus és gazdasági tervezı TANTÁRGY CÍME: Kommunikáció és viselkedéskultúra Készítette: Dr.

Részletesebben

Alapelveink. Legfontosabb értékünk a GYERMEK. A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük

Alapelveink. Legfontosabb értékünk a GYERMEK. A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük Alapelveink Legfontosabb értékünk a GYERMEK A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük Gyermekeink egyéni készségeinek és képességeinek figyelembevételével

Részletesebben

A TAPOLCAI JÁRDÁNYI PÁL ALAPFOKÚ PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A TAPOLCAI JÁRDÁNYI PÁL ALAPFOKÚ PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A TAPOLCAI JÁRDÁNYI PÁL ALAPFOKÚ MŐVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY PEDAGÓGIAI PROGRAMJA GYERMEK - ÉS SZEMÉLYISÉGKÖZPONTÚ NEVELÉS A ZENE ESZKÖZEIVEL Az emberiség bldgabb lesz, ha megtanul zenével élni, s aki valamit

Részletesebben

HÉBÉ ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI

HÉBÉ ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI 2014. február 15. HÉBÉ ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM 2013-2018. Összeállította Geisztné Gogolák Éva igazgató Jóváhagyta: az iskola tantestülete 1. Jogszabályi háttér A 93/2009. (IV. 24.)

Részletesebben

Ady Endre Általános Iskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény tagintézménye 8181 Berhida Kossuth L. u. 11. Tel: 06/88/455 608

Ady Endre Általános Iskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény tagintézménye 8181 Berhida Kossuth L. u. 11. Tel: 06/88/455 608 Ady Endre Általános Iskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény tagintézménye 8181 Berhida Kossuth L. u. 11. Tel: 06/88/455 608 Tájékoztató a 2010/11es tanévkezdés tapasztalatairól, az oktatási feladatok

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT

A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT 1. A költségvetési szerv hivatalos neve: Fekete István Általános Iskola és Szakiskola A költségvetési szerv székhelye: 2230 Gyömrő,

Részletesebben

K I V O N A T. A Tiszalök Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 11-én tartott ülése jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. A Tiszalök Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 11-én tartott ülése jegyzőkönyvéből. elektronikus példány K I V O N A T A Tiszalök Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 11-én tartott ülése jegyzőkönyvéből. TIS ZALÖK VÁROS ÖNKORMÁN YZAT KÉPVIS ELŐ-TES TÜLETÉN EK 9/2010.(II.11.)

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2010/2011. TANÉV (A 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet alapján)

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2010/2011. TANÉV (A 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet alapján) Barcsa János Általános Iskola 4080 Hajdúnánás, Polgári u. 71.sz. Telefon: 52/ 570-748; 52/ 381-260 E-mail: barcsajanos@freemail.hu OM: 031023 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2010/2011. TANÉV (A 11/1994. (VI.8.)

Részletesebben

(az iskola hosszú bélyegzője) OM azonosító BIZONYÍTVÁNY ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ZENEMŰVÉSZET KLASSZIKUS ZENE JAZZ-ZENE.

(az iskola hosszú bélyegzője) OM azonosító BIZONYÍTVÁNY ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ZENEMŰVÉSZET KLASSZIKUS ZENE JAZZ-ZENE. Sorszám: (az iskola hosszú bélyegzője) OM azonosító BIZONYÍTVÁNY ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ZENEMŰVÉSZET KLASSZIKUS ZENE JAZZ-ZENE részére Ez a bizonyítvány 24 számozott oldalból áll. Látta: OM

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA. 1.1.Közzétételi egység: Kapcsolat, szervezet, vezetők

KÖZZÉTÉTELI LISTA. 1.1.Közzétételi egység: Kapcsolat, szervezet, vezetők KÖZZÉTÉTELI LISTA 1.1.Közzétételi egység: Kapcsolat, szervezet, vezetők dokumentum az intézmény hivatalos Sándor Frigyes Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény az intézmény székhelye 2400 Dunaújváros

Részletesebben