MOLLAY KÁROLY ( )

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MOLLAY KÁROLY (1913 1997)"

Átírás

1 A HETVENES ÉVEK MAGYAR NYELVÉSZEI Pályaképek és önvallomások 35. MOLLAY KÁROLY ( ) ELTE Fonetikai Tanszék

2 Sorozatszerkesztő: Bolla Kálmán Technikai szerkesztő: Földi Éva Munkatárs: Andó Éva Markó Alexandra ISBN Bolla Kálmán A kiadvány sokszorosítását az ELTE Magyar Nyelvészeti Tanszékcsoportja támogatta. Kiadja az ELTE Fonetikai Tanszéke. Felelős kiadó: Dr. Bolla Kálmán. Készült 250 példányban, 2,5 (A/5) ív terjedelemben. Hozott anyagról sokszorosítva AKAPRINT Nyomdaipari Kft., Budapest. F.v.: Lajtai Ferenc. 2

3 MOLLAY KÁROLY ( ) 3

4 4

5 MOLLAY KÁROLY VALLOMÁSA PÁLYÁJÁRÓL november 14-én születtem Sopronban. Apám egy iparos családból származik, nagyapám csizmadia volt, apám lakatos a soproni Vasáru Gyárban, édesanyám pedig egy parasztcsaládból származik. Mindkét család német anyanyelvű volt és így német nyelvjárásban nőttem fel. Hozzá nyelvészeti szempontból ennek az az érdekessége még, hogy az iparosok és a parasztok nyelvjárása nem egyezik. Tulajdonképpen két nyelvjárásban nőttem fel. Ehhez a környezeti hatáshoz tartozik még, hogy mindkét család kétnyelvű volt, német és magyar, így tulajdonképpen kétnyelvűen és két német nyelvjárással nőttem fel. Magyarul tulajdonképpen nem odahaza tanultam meg, hanem az óvodában. Nagynéném óvónő volt és így már mondhatnám szinte magyar nyelvű kompetenciával kerültem a középiskolába, ahol hamarosan a magyar anyanyelvűek mellett, a legjobb magyar stiliszta is lettem. Sopron mint miliő ezenkívül hatással volt rám egyrészt a nemzetiségi kérdés szempontjából, amelyet ott elevenen átéltem, Ausztria közelsége pedig állandóan arra késztetett bennünket, hogy összehasonlítást tegyünk a külföldi, osztrák és a magyar viszonyok és problémák között. Hozzátartozik még az előzményeimhez, hogy kitűnő iskolába jártam, ahol különösen a természettudományi oktatás: matematika, fizika, biológia, azonkívül a művészettörténet oktatása állt magas fokon, amelynek mai napig is hasznát érzem. Az érettségi után a budapesti Eötvös József Collegiumba kerültem, ebbe a nagyhírű intézetbe, amelynek akkor Gombocz Zoltán, az egyik legnagyobb magyar nyelvész volt az igazgatója. Az Eötvös Collegiumban német és francia szakon tanultam, ugyanígy az egyetemen. Az Eötvös Kollégiumban franciából Gyergyai Albert volt a professzorom, az egyetemen Eckhardt Sándor, mindkettő kiváló tudós. A németből Koszó János és az egyetemen Petz Gedeon, Schwartz Elemér és Thienemann Tivadar. Ilyen körülmények között végeztem mint Eötvös Kollégium ösztöndíjas ingyenes hallgatója az egyetemet, kerültem ki Bécsbe 1937-ben a Collegium Hungaricumba, amely után 1938-ban doktorátust tettem német nyelvészetből, német irodalomból és francia filológiából. 5

6 Ugyanakkor, a kor szokásának megfelelően, már díjtalan tanársegéd voltam az egyetemen. Ezután kerültem még csak középiskolába: 1940-ben Salgótarjánba, majd Pestszentlőrincre. `942-ben lettem az Eörvös Collegium főiskolai tanára. '944-ben behívtak frontszolgálatra, hadifogságba kerültem, ahonnan csak 1948 végén kerültem haza. A hadifogságnak is megvolt a maga jelentősége későbbi nyelvészeti munkásságom szempontjából, mert megtanultam oroszul, s így az orosz szakirodalmat már hadifogságom alatt, tehát különösen azután is figyelemmel tudtam kísérni. A felszabadulás után azután kapcsolódtam bele erőteljesebben a nyelvészeti stúdiumokba, a nyelvészet életébe. Egyrészt mint Eötvös collegiumi tanár, azután átmeneti középiskolai tanárkodás után mint az egyetem német tanszékének docense és később professzora. Munkásságom kezdettől fogva elsősorban a német nyelvészetre irányult, a magyar német nyelvi kapcsolatokra, a hazai németség nyelvi és kulturális történetére és így tovább. Doktori értekezésem `938-ban már e témakörben mozog: Középkori soproni családnevek, amelynek az volt az újdonsága, legalábbis akkoriban, hogy sikerült igazolnom, hogy komoly családnév-fejtés csak családtörténet ismeretében lehetséges, legalábbis ebben a korban, a középkorban, a XIV XV. században, amikor a családnevek alakulóban vannak. Ez a stúdium vezetett azután el a várostörténet tanulmányozásához, szélesebb körben azután a hazai németség történetének, nyelvemlékeinek a tanulmányozásához. S ebből a felismerésből fakadt azután az a tervem, hogy fel kell dolgozni a magyarországi német nyelvemlékeket, különös tekintettel a legrégebbiekre, az ún. korai új-fölnémet nyelvemlékekre, amelyek Magyarországon 1346-tól kezdve a kancelláriai gyakorlatban, szépirodalomban, s később, 1527-től nyomtatásban is megvannak. A nyelvemlékek feldolgozására tettem javaslatot 1961-ben az NDK Tudományos Akadémiáján, amely elfogadta egy hazai korai újfelnémet szótárnak a tervét. Az NDK Akadémiájának a javaslatához utána a Magyar Tudományos Akadémia is kutatási tervébe ezt fölvette, s 1962 óta ezt a munkát végezzük az egyetemi német tanszéken. 6

7 Másik kutatási irányom ugyancsak névtudományi. Ezt a magántanári habilitációs iratom dokumentálja, amely 1944-ben jelent meg: Scarbantia, Ödenburg, Sopron címmel. Ebben azt igyekeztem igazolni, hogy helynévfejtés sem lehetséges anélkül, hogy a hely történetét, település történetét, kialakulását ne ismernénk. Ezekből az előtanulmányokból született meg `961-ben kandidátusi értekezésem, amely széles körű nyelvészeti kutatások felhasználásával Sopron vármegye első modern történeti monográfiája volt. Mindezeknek a szintézise, azt lehetne mondani, 1975-ben megvédett akadémiai doktori értekezésem: Német magyar nyelvi érintkezések 1600-ig. Ebben a doktori értekezésben lényegében a magyar nyelv ig átvett német jövevényszavait dolgozom fel. Mindenütt abból az elgondolásból kiindulva, hogy a jövevényszavaink nagy részét idehaza vettük át, tehát hazulról, hazai német nyelvemlékekből kell dokumentálni. Ezenkívül figyelembe kell venni a tárgytörténetet, de figyelembe kell venni a hazai latinságot is, mivel nem egy német jövevényszavunk etimonja, latinosodott formában évvel korábban megvan, mint a hazai német nyelvemlékekben feltűnnek. Ehhez a munkához tartozik még hazai német nyelvemlékek kritikai, nyelvészeti szempontból is használható kiadásom. Így adtam ki 1959-ben a Budai jogkönyvet, amely a hazai jogalkotásnak kiváló emléke, ezenkívül nagyhatású, elsőrendű hazai német nyelvemlékünk. Továbbá a Kottanner Jánosné évi emlékiratát, amely nemcsak a magyar történelemnek fontos emléke, hanem társadalomtörténeti, sőt művelődéstörténeti szempontból is nagyon tanulságos és a középkori német irodalomnak első női emlékirata. Ezt a munkát egészíti még ki a hazai német nyelvemlékek nyelvészeti feldolgozása, grafématikai alak-, hangtani, alaktani, szintaktikai és lexikológiai földolgozása, amelyet részben tanítványaim végeznek, akik többen már ezekből a témákból a mai napig doktoráltak is. A videofelvétel február 13-án készült, szövegét Földi Éva jegyezte le. 7

8 MOLLAY KÁROLY ÍRÁSAINAK BIBLIOGRÁFIÁJA Három bibliográfia a hazai németségről. Egyetemes Philologiai Közlöny, Székeles vagy Szakálos? Egyetemes Philologiai Közlöny, , Középkori soproni családnevek. Budapest. (Egyetemi doktori értekezés) Adalék Sopron régi helyrajzához. Soproni Szemle, Thier László (szerk.): Scarbantia-könyvek. Sopron, Soproni Szemle, (Ism.) Soós Imre: Ősi rábaközi parasztnemzetségek. Sopron, Soproni Szemle, (Ism.) Kniezsa István: Magyarország népei a XI. században. Budapest, Soproni Szemle, (Ism.) A soproni és sopronmegyei helytörténetírás módszere és feladatai. Soproni Szemle, (Társszerzővel) A soproni és sopronmegyei helytörténetírás módszere és feladatai. Soproni Szemle, (Társszerzővel) Sopron vármegye történelmének nyelvészeti és történeti kérdései. Soproni Szemle, 232 9, 358. Gondolatok az egységes német köznyelvi ejtés körül lefolyt vitáról. Egyetemes Philologiai Közlöny, ; 1941, Gugelweit János, a Soproni Virágének lejegyzője. Soproni Szemle, Mosca, Rodolfo: L'Italia e la questione dell'ungheria Occidentale. Budapest, Soproni Szemle, 351. p. (Ism.) Missuray-Krug Lajos: Társpohár. Sopron, Soproni Szemle, (Ism.) Thirring Gusztáv: Sopron városa a 18. században. Sopron, Soproni Szemle, (Ism.) Litschauer, G. Fr.: Bibliographie zur Geschichte, Landes- und Volkskunde des Burgenlandes Wels, Soproni Szemle, (Ism.) Házi Jenő: Sopron szabad királyi város története. II. rész 5. kötet ( ). Sopron, Soproni Szemle, 87. p. (Ism.) 8

9 1940. Sopron és a magyar nyelv ügye 1825-ben. Soproni Szemle, Bors Sámuel magyar nyelvpályázata 1825-ben. A salgótarjáni állami gimnázium értesítője. Salgótarján. (Különnyomat). Házi Jenő: Sopron középkori egyháztörténete. Sopron, Soproni Szemle, 45. p. (Ism.) Heimler Károly: Sopron belvárosa (Sopron műemlékei I.). Sopron, Soproni Szemle, 46. p. (Ism.) Kolb Jenő: Régi játékkártyák. Budapest, Soproni Szemle, Soproni élet a XV. század második felében. Soproni Szemle, , A burgenlandi német népi színjátékok kérdéséhez. Soproni Szemle, 63 5, 147. Geschichte des Deutschtums in Ungarn (Forschungsbericht). In: Litteraria Hungarica. Szerk. Mátrai László. Budapest, Horak, Karl: Burgenländische Volksschauspiele. Wien und Leipzig, Soproni Szemle, 69. p. (Ism.) Pásztor Lajos: A magyarság vallásos élete a Jagellók korában. Budapest, Soproni Szemle, 151. p. (Ism.) A Sopronmegyei Kulturatlasz Közleményei 1 2. szám. Soproni Szemle, 76 85, (Társszerzővel) Ödenburg. Helynévfejtés és településtörténet. A Magyar Történettudományi Intézet Évkönyve. Budapest, ; különnyomatban: Budapest, Adatok a soproni ispotály történetéhez. Soproni Szemle, Deutsche, Serben und Ungarn des Banats in der Revolution 1848/49. Donaueuropa. Egyháztörténet és helytörténet. Soproni Szemle, Az évi belvárosi tervrajz magyarázó szövege. Soproni Szemle, 151. p. Csapodi Csaba: Esterházy Miklós nádor ( ). Budapest, é.n. Soproni Szemle, 152. p. (Ism.) Csatkai Endre: A soproni szappanosok és gyertyamártók története. Sopron, Soproni Szemle, Gantner Antal: A soproni színház és színészet története. Sopron, Soproni Szemle, 99. p. (Ism.) Missuray-Krug Lajos: Rónavíz. Sopron, Soproni Szemle, (Ism.) Házi Jenő: Gúnyvers a soproni asszonyokról 1595-ből. Budapest, Soproni Szemle, (Ism.) 9

10 Lám, Friedrich Missuray-Krug, Ludwig: In meinem Herzen baut ihr Nest die Stille. Sopron, Soproni Szemle, (Ism.) Újabb szempontok a helytörténetírás műveléséhez. Soproni Szemle, Sopron város évi pecsétje. Soproni Szemle, Puli. MNy XXXIX, 234. p. Jászai József: Rábatamási múltja és jelene. Sopron, Soproni Szemle, (Ism.) Maár Gizella: A soproni szőlőművelés és szókincse. Budapest, Soproni Szemle, 267. p. (Ism.) Benkő László: A falukutatástól a nemzetnevelésig. Budapest, Soproni Szemle, 268. p. (Ism.) Kálmán Béla: A bősárkányi gyékényszövés és szókincse. Budapest, Soproni Szemle, 285. p. (Ism.) Mosca, Rodolfo: Le relazioni internazionali del regno d'ungheria. Atti internazionali e documenti diplomatici raccolti e ordinati I. ( ). Budapest, Soproni Szemle, (Ism.) Scarbantia, Ödenburg, Sopron. Siedlungsgeschichte und Ortsnamenkunde. Budapest, (Egyetemi magántanári értekezés) Mecenzéf. MNy XL, A Schlägli Szójegyzék beller 'böllér' szava. MNy XLV, Szójegyzékeink polgár szava. MNy XLII, Das älteste deutsche Lehngut der ungarischen Sprache. ALinguH Német hangtan és helyesírás. Budapest. Német nyelvkönyv a gimnázium II. osztálya számára. Budapest, (Társszerzőkkel) Német nyelvkönyv a gimnázium III. osztálya számára. Budapest, (Társszerzőkkel) A vármegye történeti vázlata. In: Sopron és környéke műemlékei. Szerk. Csatkai Dercsényi. Budapest,

11 1954. A német nyelvművelés új arca. Nyr Szótörténeti adatok. MNy L, 206. p Harka nevéről. Soproni Szemle, 138. p. A régi és az új "Soproni Szemle". Soproni Szemle, 1955/ Zsirai Miklós ( ). Soproni Szemle, 1955/ p. Jahresbericht über die Erscheinungen auf dem Gebiete der germanischen Philologie. Filológiai Közlöny, 427. p. (Ism.) Hugo Kuhn: Germanische Jahrbücher. Filológiai Közlöny, 425. p. (Ism.) Sopron vármegye vázlatos története. In: Sopron és környéke műemlékei. Szerk. Csatkai Dercsényi. Budapest, ; különnyomatban: Budapest, (Kandidátusi értekezés) Sopron a középkor végén. Soproni Szemle, Fráng. MNy LII, Germanisztika és magyar nyelvtudomány. In: Pais-Emlékkönyv. Budapest, Richard Brinkmann: Zur Deutung von Wittenwillers "Ring". Irodalmi Figyelő, Leopold Schmidt: Burgenländische Volkskunde (Wissenschaftliche Arbeiten aus dem Burgenland. Heft 11) Eisenstadt, Soproni Szemle, 191. p. (Ism.) Hans Wagner: Urkundenbuch des Burgenlandes und der angrenzenden Gebiete der Komitate Wieselburg, Ödenburg und Eisenburg. I. Band ( ). Graz Köln, Soproni Szemle, (Ism.) Nyelvtanoktatás és nyelvtudomány. In: Az idegen nyelvek oktatásának időszerű kérdései, különös tekintettel felsőoktatási intézményeinkre. Szerk. Dobossy László. Budapest, John Ries szintakszis-elméletének értelmezése. MNy LIII, Szótörténeti adatok. MNy LIII, Kottanner Jánosné és naplója. Soproni Szemle, 1 9. XIV. századi vélemény a magyar parasztról és a magyarországi nemesekről. Ethnographia, A német nyelvművelés fő kérdései. Nyr Geschichte der deutschen Sprache. Budapest. 11

12 Szántó Imre (szerk.): A helytörténeti kutatások módszere és feladatai az oktatónevelő munkában. Budapest, Soproni Szemle, (Ism.) Deutsche Monatshefte. Budapest, (Társszerkesztővel) Jövevényszó-kutatásunk 1905-től 1957-ig. MNy LIV, A Budai Jogkönyv magyar szórványai. MNy LIV, Ungarischer oder Dacianischer Simplicissimus. (Az eddigi kutatások mérlege). Philologiai Közlöny, Das Ofner Stadtrecht. Eine deutschsprachige Rechtssammlung des 15. Jahrhunderts aus Ungarn. Budapest Weimar. Háztörténet és várostörténet. Soproni Szemle, , Soproni növendékek a jénai egyetemen. Soproni Szemle, Furir. MNy LV, Jelentés a Magyar Nyelvtudományi Társaság által szeptember 25-től 27- ig Budapesten megrendezett névtudományi konferenciáról. MNy LV, Eugen Nedeczey: Das Raaber Liederbuch. Wien. (Sajtó alá rendezés) Szöveggyűjtemény a régi német irodalom történetéhez I II. (A kezdetektől 1700-ig). Budapest. (Társszerzőkkel) Német nyelvkönyv haladók számára. Budapest. (Társszerzőkkel) Házi Jenő: Die kanonische Visitation des Stephan Kazó Archidiakon von Eisenburg/Vasvár im burgenländischen Teil des Komitates Eisenburg in den Jahren Eisenstadt, Századok, (Ism.) Dayka Gábor német nyelvű prédikációja a toleranciáról. Irodalomtörténet, A német helynévtípusok kronológiája a középkori Nyugat-Magyarországon. In: Névtudományi vizsgálatok. Szerk. Mikesy Sándor. Budapest, (Németül: Zur Chronologie deutscher Ortsnamentypen im mittelalterlichen Westungarn. ALinguH 1961, ) A soproni szelídgesztenyések történetéhez. Soproni Szemle, Nibelungen-ének. In: A világirodalom története I. Szerk. Kardos László. Budapest, Névtudomány és várostörténet. Dágtól Ágfalváig. ( ). Soproni Szemle, ,

13 Eine neue Handschrift des mittelalterlichen Väterbuchs. Beiträge zur Geschichte der älteren deutschen Sprache und Literatur. Halle, A középkori mértékekről. Soproni Szemle, A német és a németalföldi reneszánsz. In: Világirodalom II. Reneszánsz XVII XVIII. század. Szerk. Kardos László. Budapest, Német nyelvtörténet. Budapest, Wilhelm Ebel: Bürgerliches Rechtsleben zur Hansezeit in Lübecker Ratsurteilen. Göttingen, 1954; Wilhelm Ebel: Lübecker Ratsurteile. Göttingen, Tanulmányok Budapest múltjából, (Ism.) Ungarischer oder Dacianischer Simplicissimus. AUB SPhil, Zsidó történeti emlékek. Soproni Szemle, Középkori soproni naptárak. Soproni Szemle, , Adalék a francia nyelvi műveltség magyaróvári terjesztéséhez. Arrabona, Deutsch. Weltsprachen auf Schallplatten. Budapest. Hét hanglemez. (Társszerzőkkel) Jügelt, Karl-Heinz: Hungarica-Auswahl-Katalog der Universitätsbibliothek Jena. Weimar, Soproni Szemle, (Ism.) Grünvald Fülöp Scheiber Sándor (szerk).: Magyar-zsidó Oklevéltár VI. kötet Budapest, Soproni Szemle, Hutterer, Claus Jürgen: Geschichte der ungarndeutschen Mundartforschung. Berlin, Muttersprache. Lüneburg, 249. p. (Ism.) Große, Rudolf Hutterer, Claus Jürgen: Hochsprache und Mundart in Gebieten mit fremdsprachigen Bevölkerungsteilen. Berlin, Muttersprache. Lüneburg, (Ism.) Volksmedizinisches aus St. Margarethen im 16. Jahrhundert. Burgenländische Heimatblätter, Macskakő-Katzenstein. Feudális anarchia és huszitizmus Sopron környékén. ( ). Soproni Szemle, Deutsche Sprache und Literatur ( ). Ein Lesebuch mit altdeutschem Glossar. Budapest. Siebenbürgisch-deutscher Sprachatlas. Hg. von Karl Kurt Klein und Ludwig Erich Schmidt. Band I. Teil 1. Marburg, Muttersprache. Lüneburg, (Ism.) Schwarz, Ernst: Die Herkunft der Siebenbürger und Zipser Sachsen. Siebenbürger und Zipser Sachsen, Ostmitteldeutsche, Rheinländer im Spiegel der Mundarten. München, Századok, (Ism.) 13

14 A Modern Nyelvoktatás szerkesztése (Társszerkesztővel) Sopron XIV. századi városképének vizsgálata. Soproni Szemle, 1 14, Jövevényszó-kutatás és tárgytörténet. Gesztenye. In: Bárczi-Emlékkönyv. Budapest, Sopron ismerkedése a huszitizmussal. Soproni Szemle, Die Wissenschaft von deutscher Sprache und Dichtung. Methoden, Probleme, Aufgaben. Stuttgart, Deutsche Literaturzeitung. Berlin, 5. Heft. (Ism.) Grünvald Fülöp és Scheiber Sándor (szerk.): Magyar-zsidó Oklevéltár VII. kötet. Budapest, Soproni Szemle, 380. p. (Ism.) Györffy György: Az Árpád-kori Magyarország történeti földrajza. I. kötet. Budapest, Soproni Szemle, (Ism.) Bodolay Géza: Irodalmi diáktársaságok Budapest, Soproni Szemle, (Ism.) Mersic, Martin: Baumgarten im Burgenland. Wien, Soproni Szemle, 285. p. (Ism.) Brinkmann, Hennig: Die deutsche Sprache. Düsseldorf, ALinguH, (Ism.) Kibelka, Johannes: Der wahre Meister. Denkstile und Bauformen in der Dichtung Heinrichs von Mügeln. Berlin, Deutsche Literaturzeitung 7/8. Heft. (Ism.) Obernberg, Alfred: Die Mundart der siebenbürgischen Landler. Eine bairische Siedlermundart des 13. Jahrhunderts. Marburg, Südostdeutsche Semesterblätter 16. Heft. (Ism.) Die Denkwürdigkeiten der Helene Kottannerin. Die ältesten deutschen Frauenmemoiren. Arrabona, Kottanner Jánosné emlékirata. A legrégibb német női napló ( ). Soproni Szemle, 142 9, 233 9, Deutsche Mundartforschung in Ungarn. Zeitschrift für Mundartforschung Wiesbaden, (Társszerzővel) Dornseiff, Franz: Kleine Schriften. Band I-II. Leipzig, ALinguH, (Ism.) Allgemeine Landestopographie des Burgenlandes. Band II. Eisenstadt, Századok, (Ism.) Dollmayer, Viktor Kranzmayer, Eberhard: Bayerisch-Österreichisches Wörterbuch, Lieferung I. Wien, Muttersprache 5. Heft. (Ism.) 14

15 Thiessen, John: Studien zum Wortschatz der kanadischen Mennoniten. Marburg, Muttersprache 5. Heft. (Ism.) Appel, Wilhelm: Die Mundart von Hilbetten im Schönhengstgau. Marburg, Muttersprache 5. Heft. (Ism.) B. Thomas Edit: Römische Villen in Pannonien. Beiträge zur pannonischen Siedlungsgeschichte. Budapest, Soproni Szemle, 192. p. (Ism.) Zu den deutsch ungarisch slowakischen sprachlichen Beziehungen. Studia Slavica, Képek Sopron történetéből. In: Sopron. Szerk. Sebestyén György. Budapest. Schirmunski, V.M.: Deutsche Mundartkunde. Vergleichende Laut- und Formenlehre. Berlin, ALinguH, (Ism.) Scheiber Sándor (szerk.): Magyar-zsidó Oklevéltár. VIII. kötet Budapest, Soproni Szemle, (Ism.) Zala megye földrajzi nevei. Zalaegerszeg, Soproni Szemle, (Ism.) Bayerisch-Österreichisches Wörterbuch 1. Österreich: Wörterbuch der bairischen Mundarten in Österreich, bearbeitet von Viktor Dollmayer und Eberhard Kranzmayer. Leiferung 2. und 3. Wien, Muttersprache, (Ism.) Nyugat-magyarországi szótörténeti adalékok. MNy LXIII, Csalfa. MNy LXIII, Helyrajzi neveink védelme. Soproni Szemle, Többnyelvűség a középkori Sopronban. Soproni Szemle, , , ; 1968, 37 58, Das Wörterbuch des Frühneuhochdeutschen in Ungarn. In: Verhandlungen des II. Internationalen Dialektologenkongresses in Marburg im September Wiesbaden, Több mint 80 szócikk a Benkő Loránd szerkesztette "A magyar nyelv történetietimológiai szótára" I II. kötetében. Budapest, Deutsche beschreibende Grammatik. Budapest. Schirmunski, V.M.: Deutsche Mundartkunde. Berlin, ÁltNyT V, (Ism.) Hadrovics László: Jövevényszó-vizsgálatok. Budapest, ALinguH, (Ism.) Szófejtés és tudománytörténet. Kalmár. MNy LXIV, ,

16 Ising, Erika: Die Anfänge der volkssprachlichen Grammatik in Deutschland und Böhmen. Berlin, ALinguH, (Ism.) Scherer, Anton: Donauschwäbische Bibliographie München Muttersprache, (Ism.) Scheiber Sándor (szerk.): Magyar-zsidó Oklevéltár IX. kötet. Budapest, Soproni Szemle, (Ism.) Lindeck-Pozza, Irmtraud: Urkundenbuch des Burgenlandes und der angrenzenden Gebiete der Komitate Wieselburg, Ödenburg und Eisenburg. II. Band ( ). Graz Köln, Soproni Szemle, (Ism.) Baesecke, Georg: Kleinere Schriften zur althochdeutschen Sprache und Literatur. Bern und München, Muttersprache (Ism.) Gutkas, Karl: Geschichte des Landes Niederösterreich. H.n , 3 kötet. Soproni Szemle, (Ism.) Helyrajzi neveink védelmének védelmére. Soproni Szemle, 1969, 334. p. Deutsches Städteburgertum in Ungarn. (Die Ödenburger Familie Petz). Lenau- Forum (Wien), 1969, 79 88; magyarul: Német polgárság magyar földön. Filológiai Közlöny 1970, Petz Gedeon. In: Magyar Életrajzi Lexikon. Budapest, 413. p. Schwartz Elemér. In: Magyar Életrajzi Lexikon. Budapest, Scheiber Sándor (szerk.): Magyar-zsidó Oklevéltár XI. kötet ( ). Budapest, Soproni Szemle, 191. p. (Ism.) Szathmári István: Régi nyelvtanaink és egységesülő irodalmi nyelvünk. Budapest, Soproni Szemle, (Ism.) Scheiber Sándor: Héber kódexmaradványok magyarországi kötéstáblákban. Budapest, Soproni Szemle, (Ism.) Wahrig, Gerhard: Das große deutsche Wörterbuch. Gütersloh, ALinguH, (Ism.) Tagliavini, Carlo: Panorama di storia della filologia germanica. Bologna, ALinguH, (Ism.) Eric A. Blackall: Entwicklung des Deutschen zur Literatursprache Mit einem Bericht über neue Forschungsergebnisse von Dieter Kimpel. Stuttgart, Muttersprache, (Ism.) Buzás Josef: Kanonische Visitationen der Diözese Raab aus dem 17. Jahrhundert. IV. Teil. Eisenstadt, Soproni Szemle, 288. p. (Ism.) A magyarországi németség 1686 előtti névanyagának vizsgálata. In: Névtudományi előadások. Szerk. Kázmér Miklós Végh József. Budapest,

17 9; németül: Die Erforschung des deutschen Namengutes in Ungarn aus der Zeit vor ALinguH, A Német Nyelv és Irodalom Tanszék története. In: Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Története Budapest, 491 8; franciául: Chaire d'allemand. AUB SPhil, , Helyneveink tipológiai vizsgálata. Soproni Szemle, Drei Arbeiten über die früneuhochdeutsche Kanzleisprache. ALinguH, (Ism.) Szócikkek a Világirodalmi Lexikon I. kötetében. Budapest. Scheiber Sándor (szerk.): Magyar-zsidó Oklevéltár XII. kötet ( ). Soproni Szemle, (Ism.) Internationale Bibliographie zur Geschichte der deutschen Literatur von den Anfängen zur Gegenwart. Teil I. Acta Litteraria, (Ism.) Festschrift für Heinrich Kunnert. Eisenstadt, Soproni Szemle, (Ism.) Kiss Jenő: A rábaközi Mihályi igeképzői. Budapest, Soproni Szemle, 383. p. (Ism.) Volk und Heimat. Monatszeitschrift für Kultur und Bildung. Jahrgang 26 ( ). Soproni Szemle, 384. p. (Ism.) A Soproni Szemle szerkesztése 1970-től Die Denkwürdigkeiten der Helene Kottannerin. Die ältesten Frauenmemoiren des deutschen Mittelalters Wien. (Wiener Neudrucke Band 2.) A német nyelvű írásbeliség és szépirodalom a XVI. század végén Sopronban. Helikon, Bán János ( ). Soproni Szemle, 188. p. Gyulai Zoltán 70 éves. Soproni Szemle, 193. p. Einführung in die deutsche Sprachgeschichte. Budapest. Vízkelety, András: Beschreibendes Verzeichnis der altdeutschen Handschriften in ungarischen Bibliotheken. Band 1. Budapest Wiesbaden, ALinguH, (Ism.) Scheiber Sándor (szerk.): Magyar-zsidó Oklevéltár XIII. kötet ( ). Budapest, Soproni Szemle, (Ism.) Pflagner, Margit (szerk.): Begegnung mit dem Burgenland. Das Grenzland in der Literatur. Wien, Soproni Szemle, (Ism.) Lechner, Karl: Donauländer und Burgenland. Stuttgart, Soproni Szemle, 96. p. (Ism.) 17

18 Kosáry Domokos: Bevezetés Magyarország történetének forrásaiba és irodalmába. I/1. kötet. I II. rész. Budapest, Soproni Szemle, (Ism.) Hiller István: Az Erdészeti és Faipari Egyetem. Sopron, Soproni Szemle, 190. p. (Ism.) Breu, Josef: Die Kroatensiedlung im Burgenland und den anschließenden Gebieten. Wien, Soproni Szemle, (Ism.) Dümmerth Dezső: Pest város társadalma A török hódoltság utáni első évtized lakosságának gazdasági, társadalmi és személyes életviszonyai Mária Terézia koráig. Budapest, ALinguH, (Ism.) Népi hiedelmeink kutatása. Soproni Szemle, Kronsteiner, Otto: Wörterbuch der Gewässernamen von Österreich. Wien, Studia Slavica, (Ism.) Keresztényi József: Az olimpiák története Olimpiától Münchenig. Budapest, Soproni Szemle, 382. p. (Ism.) Imre Samu: A felsőőri nyelvjárás. Budapest, Soproni Szemle, 284. p. (Ism.) Lőrinczy György: Sopron. Budapest, Soproni Szemle, 285. p. (Ism.) Magyar, Arnold: Schicksal eines Klosters. Das Erste Franziskanerkloster von Eisenstadt in Rahmen der Geschichte der Marianischen Ordensprovinz Eisenstadt, Soproni Szemle, 93. p. (Ism.) A magyar történettudomány válogatott bibliográfiája Budapest, Soproni Szemle, (Ism.) Rácz Endre: Fertőd. Budapest, Soproni Szemle, 285. p. (Ism.) Ulbrich, Karl: Allgemeine Bibliographie des Burgenlandes. VIII. Teil: Karten und Pläne 1. Halbband. Eisenstadt, Soproni Szemle, 284. p. (Ism.) A magyar nyelv történeti-etimológiai szótára. Szerk. Benkő Loránd. I. kötet A- Gy. Budapest, Muttersprache, 64. p. (Ism.) Kranzmayer, Eberhard: Wörterbuch der bairischen Mundarten in Österreich. 6. Lieferung. Wien, Muttersprache, 115. p. (Ism.) Zwei Festschriften für Eberhard Kranzmayer. Mundart und Geschichte. Hg. von Maria Hornung. Wien, 1967; Beiträge zur oberdeutschen Dialektologie. Hg. von Ludwig Erich Schmitt. Marburg, Muttersprache, (Ism.) Kranzmayer, Eberhard: Wörterbuch der bairischen Mundarten in Österreich. 5. Lieferung. Wien, Muttersprache, (Ism.) Galavics Géza: Program és műalkotás a 18. század végén. Egy festmény születése és fogadtatása. Budapest, Soproni Szemle, (Ism.) 18

19 Kaufmann, Jacques: Eine Studie über die Beziehungen der Habsburger zum Königreich Ungarn in den Jahren 1278 bis Eisenstadt, Soproni Szemle, 93. p. (Ism.) Gál, Károly (red.): Ethnographia Pannonica. Sozialhistoriche und ethnologische Studien zum Pannonischen Raum. Eisenstadt, Soproni Szemle, 93. p. (Ism.) Herpay Imre (szerk.): Mindnyájan voltunk egyszer az Akadémián... Sopron, Sopron, Soproni Szemle, 191. p. (Ism.) Dercsényi Dezső Entz Géza Merényi Ferenc: Magyar műemlékvédelem Budapest, Soproni Szemle, (Ism.) Zur Geschichte der Norm der deutschen Schriftsprache in Ungarn ( Jahrhundert). Linguistische Studien. Reihe Arbeitsberichte der Akademie der Wissenschaften der DDR. Berlin, A helytörténeti és honismereti folyóiratok szerkesztőinek szombathelyi konferenciája. Soproni Szemle, 265. p. Kunszery Gyula ( ). Soproni Szemle, 276. p. Scheiber Sándor (szerk.): Magyar-zsidó Oklevéltár XIV. kötet Budapest, Soproni Szemle, (Ism.) A világi zene jelentkezése Sopronban ( ). Soproni Szemle, 4 40, Jahressitzung des Instituts für deutsche Sprache (Mannheim 1 5. April 1974). Deutsche sprache, Honti Pál: Hany Istók nyomában. Győr, Soproni Szemle, 192. p. (Ism.) Kobilarov-Götze, Gudrun: Die deutschen Lehnwörter der ungarischen Gemeinsprache. Wiesbaden, MNy LXX, (Ism.) H. Takács Marianna: Magyarországi udvarházak és kastélyok (XVI XVII. század). Budapest, Soproni Szemle, (Ism.) Allgemeine Bibliographie des Burgenlandes VIII. Teil: Karten und Pläne. 2. Halbband: Pläne und Register. Bearbeitet von Karl Ulbrich. Eisenstadt, Soproni Szemle, 382. p. (Ism.) Derx, Josef: 100 Jahre Eisenstädter Bankaktiengesellschaft ( ). Wien, Soproni Szemle, (Ism.) Scheiber Sándor (szerk.): Magyar-zsidó Oklevéltár XV. kötet ( ). Budapest, Soproni Szemle, 281. p. (Ism.)

20 Vízkelety, András: Beschreibendes Verzeichnis der altdeutschen Handschriften in ungarischen Bibliotheken. Band II. Budapest Wiesbade, Acta Litteraria, (Ism.) Eper Tivadar Réthly Endre Gerencsér Nándor (szerk.): Sopron Városi Tanács VB Kórházának III. évkönyve ( ). Sopron, Soproni Szemle, (Ism.) Emresz Károly: Sopron helytörténete a gimnáziumban. Győr, Soproni Szemle, 284. p. (Ism.) Krammer Jenő. In: Pedagógiai Lexikon. Budapest. Deutsche Mundarten im mittelalterlichen pannonischen Raum. Burgenländische Heimatblätter. A magyarországi germanisztika etimológiai problémái. In: Az etimológia elmélete és módszere. Szerk. Benkő Loránd Sal Éva. Budapest, A hétszáz éves Sopron. In: Az Élet és Tudomány kalendáriuma (1977). Szerk. Fenyő Béla Ludas M. László. Budapest, Csapody István stb.: Barangolások a soproni erdőkben. Budapest, Soproni Szemle, 181. p. (Ism.) Barkóczy, László Mócsy, András: Die römischen Inschriften Ungarns (RIU). I. Lieferung. Budapest, Soproni Szemle, 182. p. (Ism.) Hadrovics, László: Schrifttum und Sprache der burgenländischen Kroaten im 18. Jahrhundert. Wien, Studia Slavica; magyarul: Soproni Szemle, (Ism.) Die Kunstdenkmäler des politischen Bezirkes Oberwart. Bearbeitet von Adelheid Schmeller-Kitt nach Vorarbeiten von Julius Fleischer, mit einem Beitrag von Hansjörg Ubl. Wien, Soproni Szemle, (Ism.) Scheiber Sándor (szerk.): Magyar-zsidó Oklevéltár XVI. kötet Budapest, Soproni Szemle, (Ism.) Gimes Endre: Szil, Szany, Rábaszentandrás, Sobor, Egyed, Árpás. Útikalauz. Győr, Soproni Szemle, (Ism.) Katona Imre: A habán kerámia Magyarországon. Budapest, Soproni Szemle, (Ism.) Imre Samu: Felsőőri tájszótár. Budapest, Soproni Szemle, 378. p. (Ism.) Il miniatore del Leggendario Angioino ungherese. Acta Historiae Artium Academiae Scientiarum Hungaricae, A három középkori városháza. Soproni Szemle,

MAGYAR NYELVÉSZ PÁLYAKÉPEK ÉS ÖNVALLOMÁSOK

MAGYAR NYELVÉSZ PÁLYAKÉPEK ÉS ÖNVALLOMÁSOK MAGYAR NYELVÉSZ PÁLYAKÉPEK ÉS ÖNVALLOMÁSOK 40. Rácz Endre (1922 1992) BUDAPEST 1994 1 Sorozatszerkesztő: Bolla Kálmán Technikai szerkesztő Földi Éva ISSN 963 462 939 3 Bolla Kálmán Kiadja az ELTE Fonetikai

Részletesebben

MAGYAR NYELVÉSZ PÁLYAKÉPEK ÉS ÖNVALLOMÁSOK 20. HAJDÚ MIHÁLY

MAGYAR NYELVÉSZ PÁLYAKÉPEK ÉS ÖNVALLOMÁSOK 20. HAJDÚ MIHÁLY MAGYAR NYELVÉSZ PÁLYAKÉPEK ÉS ÖNVALLOMÁSOK 20. HAJDÚ MIHÁLY Budapest 2007 1 Sorozatszerkesztő: Bolla Kálmán Technikai szerkesztő: Földi Éva Munkatárs: ISBN 963 462 945? Bolla Kálmán Kiadja. Felelős kiadó:

Részletesebben

MAGYAR NYELVÉSZ PÁLYAKÉPEK ÉS ÖNVALLOMÁSOK

MAGYAR NYELVÉSZ PÁLYAKÉPEK ÉS ÖNVALLOMÁSOK MAGYAR NYELVÉSZ PÁLYAKÉPEK ÉS ÖNVALLOMÁSOK 33. LŐRINCZE LAJOS (1915 1993) ELTE Fonetikai Tanszék 1994 Sorozatszerkesztő: Bolla Kálmán Technikai szerkesztő: Földi Éva Munkatárs: Andó Éva ISBN 963 462 940

Részletesebben

A magyar lexikográfia évszázadai (Áttekintés) Tisztelt Hallgatóim!

A magyar lexikográfia évszázadai (Áttekintés) Tisztelt Hallgatóim! A magyar lexikográfia évszázadai (Áttekintés) Tisztelt Hallgatóim! Készülésemben első pillanattól kezdve a bőség zavarával küszködtem, annál is inkább, mivel a lexikográfia szónak mindkét jelentésére,

Részletesebben

senki sem várja, hogy egy orvostörténész operáljon

senki sem várja, hogy egy orvostörténész operáljon senki sem várja, hogy egy orvostörténész operáljon Beszélgetés Dr. Dr. h.c. Harald Zimmermann professzorral, akadémikussal, a magyar történelem nagykövetével Professzor Úr, az Ön munkásságát sokan ismerik,

Részletesebben

A Luther-szobortól a Luther-filmig

A Luther-szobortól a Luther-filmig A Luther-szobortól a Luther-filmig A hazai Luther-recepció utolsó negyedszázada (1983 2008) CSEPREGI ZOLTÁN I. 1983 1988: A POLITIKA KERETEI KÖZÉ SZORÍTVA Az első magyar Luther-szoborbizottság 1917-ben

Részletesebben

Közlemények. Bán Imre Emlékezete

Közlemények. Bán Imre Emlékezete Közlemények Bán Imre Emlékezete KÖZLEMÉNYEK A DEBRECENI TUDOMÁNYEGYETEM TÖRTÉNETÉBŐL III. BÁN IMRE EMLÉKEZETE SOROZATSZERKESZTŐ: HOLLÓSI GÁBOR SZERKESZTETTE: FAZAKAS GERGELY TAMÁS HOLLÓSI GÁBOR TECHNIKAI

Részletesebben

A Modern Filológiai Társaság születése

A Modern Filológiai Társaság születése A Modern Filológiai Társaság születése FRANK TIBOR az MTA levelező tagja, egyetemi tanár, ELTE BTK, Angol Amerikai Intézet, Amerikanisztika Tanszék Abstract: The Society for Modern Philology, Hungary s

Részletesebben

Balogh István (1912 )

Balogh István (1912 ) Balogh István (1912 ) (SZEMÉLYI BIBLIOGRÁFIA) összeállította: Sándor Lászlóné Előszó A múlt ismerete minden tudományágban nélkülözhetetlen. Ez vonatkozik az ethnográfiára is, amely az egyes népek kultúrájával

Részletesebben

EPRUZI HÍREK A MAGYAR NÉPRAJZI TÁRSASÁG TÁJÉKOZTATÓJA VI. ÉVFOLYAM 5-6. SZÁM BUDAPEST 1977.

EPRUZI HÍREK A MAGYAR NÉPRAJZI TÁRSASÁG TÁJÉKOZTATÓJA VI. ÉVFOLYAM 5-6. SZÁM BUDAPEST 1977. EPRUZI HÍREK A MAGYAR NÉPRAJZI TÁRSASÁG TÁJÉKOZTATÓJA VI. ÉVFOLYAM 5-6. SZÁM BUDAPEST 1977. Szerkesztő : Szemerkényi Ágnes Tárkány Szűcs Ernő Szerkesztőségi cím: 1250 Budapest, Országház u. 30. Szerkesztőségi

Részletesebben

FILOZÓFIA II. RÉSZ MAGYAR FILOZÓFIA, OSZTRÁK FILOZÓFIA,

FILOZÓFIA II. RÉSZ MAGYAR FILOZÓFIA, OSZTRÁK FILOZÓFIA, MAGYAR FILOZÓFIA, OSZTRÁK FILOZÓFIA, FILOZÓFIA II. RÉSZ Tanulmányom első részét* Rudolf Hallernak ajánlottam. Az ember ilyenkor nem gondol arra, hogy talán ez volt az utolsó alkalom. 2014. február 14-én

Részletesebben

DOKTORI DISSZERTÁCIÓ. Hermann István

DOKTORI DISSZERTÁCIÓ. Hermann István Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar DOKTORI DISSZERTÁCIÓ Hermann István A VESZPRÉMI RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZMEGYE IGAZGATÁSA A 18. SZÁZADBAN Történelemtudományok Doktori Iskola Dr. Székely

Részletesebben

TIZENKÉT ÉV. ÖSSZEFOGLALÓ TANULMÁNYOK AZ ERDÉLYI MAGYAR TUDOMÁNYOS KUTATÁSOK 1990 2001 KÖZÖTTI EREDMÉNYEIRÕL I. KÖTET

TIZENKÉT ÉV. ÖSSZEFOGLALÓ TANULMÁNYOK AZ ERDÉLYI MAGYAR TUDOMÁNYOS KUTATÁSOK 1990 2001 KÖZÖTTI EREDMÉNYEIRÕL I. KÖTET TIZENKÉT ÉV. ÖSSZEFOGLALÓ TANULMÁNYOK AZ ERDÉLYI MAGYAR TUDOMÁNYOS KUTATÁSOK 1990 2001 KÖZÖTTI EREDMÉNYEIRÕL I. KÖTET s SAPIENTIA KÖNYVEK SAPIENTIA ALAPÍTVÁNY SAPIENTIA ERDÉLYI MAGYAR TUDOMÁNYEGYETEM PARTIUMI

Részletesebben

2010 : 5 : szeptember - október

2010 : 5 : szeptember - október 2010 : 5 : szeptember - október HallgaTóI siker A Kaposvári Nemzetközi Kamarazenei Fesztivál képzőművészeti pályázatára érkezett képek közül a zsűri kiválasztotta a nyertes alkotást. Az 1500 eur. fődíjat

Részletesebben

Hungarológia nálunk és más nemzeteknél

Hungarológia nálunk és más nemzeteknél SarkozyP.qxd 2012.05.18. 20:05 Page 77 VISSZHANG SÁRKÖZY PÉTER Hungarológia nálunk és más nemzeteknél J elen írásom nem egy tudományos kutatómunka eredményeit tükrözi, nem vagyok pedagógiatörténész, és

Részletesebben

I. Személyi és tanulmányi adatai

I. Személyi és tanulmányi adatai Szepesszombati Genersich Antal (1842 1918) Genersich Antal mint a dualizmus korának egyik kiemelkedő személyisége, a kórbonctan és törvényszéki orvostan egyetemi tanára, a kolozsvári tudományegyetem Kórbonctani

Részletesebben

24. évfolyam 2009. 2. sz. AETAS TÖRTÉNETTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT. A kiadványt szerkesztette: BENCSIK PÉTER

24. évfolyam 2009. 2. sz. AETAS TÖRTÉNETTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT. A kiadványt szerkesztette: BENCSIK PÉTER 24. évfolyam 2009. 2. sz. AETAS TÖRTÉNETTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT A kiadványt szerkesztette: BENCSIK PÉTER A kiadvány Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma, Nemzeti Kulturális Alapprogram, Nemzeti Civil Alapprogram,

Részletesebben

III. évfolyam, 2. szám

III. évfolyam, 2. szám ISSN 2063-0077 A MAGYAR CSALÁDTÖRTÉNET-KUTATÓ EGYESÜLET KIADVÁNYA Skultéty László zászlótartó huszárőrmester a Vasárnapi Újság 1900. február 25-i számából, a Párizsi Világkiállítás alkalmából. III. évfolyam,

Részletesebben

RÁLÁTÁS. A Rálátás Szerkesztősége, a Rhédey Kastély a Közművelődés Szolgálatában Alapítvány Kuratóriuma RÁLÁTÁS

RÁLÁTÁS. A Rálátás Szerkesztősége, a Rhédey Kastély a Közművelődés Szolgálatában Alapítvány Kuratóriuma RÁLÁTÁS RÁLÁTÁS ZSÁKAI HELYTÖRTÉNETI HONISMERETI, KULTURÁLIS TÁJÉKOZTATÓ Évente négy számban jelenik meg. ISSN 1585-8677 Szerkeszti: Dankó Imre Szerkesztőség: Művelődési Ház és Könyvtár. Zsáka, Rhédey Kastély.

Részletesebben

II. Nyíregyházi Doktorandusz (PhD/DLA) Konferencia Nyíregyháza, 2008. november 21.

II. Nyíregyházi Doktorandusz (PhD/DLA) Konferencia Nyíregyháza, 2008. november 21. II. Nyíregyházi Doktorandusz (PhD/DLA) Konferencia Nyíregyháza, 2008. november 21. II. Nyíregyházi Doktorandusz (PhD/DLA) Konferencia Nyíregyháza, 2008. november 21. II. Nyíregyházi Doktorandusz (PhD/DLA)

Részletesebben

Zalaegerszegi füzetek 8.

Zalaegerszegi füzetek 8. Zalaegerszegi füzetek 8. Wlassics Gyula és kora 1852-1937 Zalaegerszeg, 2002 Zalaegerszegi Füzetek 8. Sorozatszerkesztő: Kapiller Imre Szerkesztő: Kapiller Imre Technikai szerkesztő: Pintyőke Gábor A

Részletesebben

AKADÉMIAI TAGAJÁNLÁSOK

AKADÉMIAI TAGAJÁNLÁSOK AKADÉMIAI TAGAJÁNLÁSOK 2012 A Magyar Tudomány 2012. novemberi számának melléklete 1 A Magyar Tudományos Akadémia folyóirata. Alapítás éve: 1840 173. évfolyam 2012/11. szám, melléklet A jelöltek névsora

Részletesebben

Ferences misszionáriusok Magyarországon: a Királyságban és Erdélyben a 17 18. században

Ferences misszionáriusok Magyarországon: a Királyságban és Erdélyben a 17 18. században Ferences misszionáriusok Magyarországon: a Királyságban és Erdélyben a 17 18. században Franciscan Missionaries in Hungary: in the Kingdom and in Transylvania in the 17 th and 18 th Centuries bibliotheca

Részletesebben

BÁNSÁGI ÁHÍTAT T. Székely László Czank Gábor

BÁNSÁGI ÁHÍTAT T. Székely László Czank Gábor BÁNSÁGI ÁHÍTAT T. Székely László Czank Gábor SZEGEDI VALLÁSI NÉPRAJZI KÖNYVTÁR BIBLIOTHECA RELIGIONIS POPULARIS SZEGEDIENSIS 41. A VALLÁSI KULTÚRAKUTATÁS KÖNYVEI 9. Szerkeszti/Redigit: Barna Gábor MTA-SZTE

Részletesebben

MAGYAR EGYHÁZTÖRTÉNETI 2013/3 4

MAGYAR EGYHÁZTÖRTÉNETI 2013/3 4 MAGYAR EGYHÁZTÖRTÉNETI VÁZLATOK essays in church history in hungary 2013/3 4 MAGYAR EGYHÁZTÖRTÉNETI ENCIKLOPÉDIA MUNKAKÖZÖSSÉG BUDAPEST, 2014 Kiadó Publisher MAGYAR EGYHÁZTÖRTÉNETI ENCIKLOPÉDIA MUNKAKÖZÖSSÉG

Részletesebben

Városunk. Szabaddá vált Pest-Buda. Katona Józsefvárosa. Deák-nap Csepelen. Háromszáz éve történt. Emléktábla, mellszobor és emlékülés

Városunk. Szabaddá vált Pest-Buda. Katona Józsefvárosa. Deák-nap Csepelen. Háromszáz éve történt. Emléktábla, mellszobor és emlékülés Városunk Budapesti Honismereti Híradó VI. évfolyam 4. szám Mintegy két évtizedes kilincselés után Buda és Pest polgárai 1703. október 23- án nyerték újra el a szabad királyi városi kiváltságaikat. Korábban

Részletesebben

Magyar Tudomány. kőrösi csoma sándor, a tibetisztika megalapítója vendégszerkesztő: Dévényi Kinga

Magyar Tudomány. kőrösi csoma sándor, a tibetisztika megalapítója vendégszerkesztő: Dévényi Kinga Magyar Tudomány kőrösi csoma sándor, a tibetisztika megalapítója vendégszerkesztő: Dévényi Kinga A Williams-szindróma Nyílt hozzáférés a tudományos szakirodalomhoz Doktori képzés Tudomány és internet kapcsolata

Részletesebben

MÛEMLÉKVÉDELEM LII. évf. 2008. 6. szám MÛEMLÉK- VÉDELEM. LII. évf. 2008 6. szám Ára: 565 Ft

MÛEMLÉKVÉDELEM LII. évf. 2008. 6. szám MÛEMLÉK- VÉDELEM. LII. évf. 2008 6. szám Ára: 565 Ft MÛEMLÉKVÉDELEM LII. évf. 2008. 6. szám MÛEMLÉK- VÉDELEM LII. évf. 2008 6. szám Ára: 565 Ft MÛEMLÉKVÉDELEM A MAGYAR MÛEMLÉKVÉDELEM FOLYÓIRATA LII.évf. 2008 6.szám Alapította: Gerô László Szerkesztôbizottság:

Részletesebben

BIERNACZKY SZILÁRD MAGYAR AFRIKA TUDÁSTÁR (AHU MATT) MAGYAR AFRIKA TÁRSASÁG (AHU MATT)

BIERNACZKY SZILÁRD MAGYAR AFRIKA TUDÁSTÁR (AHU MATT) MAGYAR AFRIKA TÁRSASÁG (AHU MATT) BIERNACZKY SZILÁRD MAGYAR AFRIKA TUDÁSTÁR (AHU MATT) MAGYAR AFRIKA TÁRSASÁG (AHU MATT) ELEKTRONIKUS KÖNYVTÁR (SZAKMAI BEMUTATKOZÁS, CÉLOK, FELADATOK ÉS ELSŐ EREDMÉNYEK) Elöljáró szavak Ma már mind gazdagabb

Részletesebben