MOLLAY KÁROLY ( )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MOLLAY KÁROLY (1913 1997)"

Átírás

1 A HETVENES ÉVEK MAGYAR NYELVÉSZEI Pályaképek és önvallomások 35. MOLLAY KÁROLY ( ) ELTE Fonetikai Tanszék

2 Sorozatszerkesztő: Bolla Kálmán Technikai szerkesztő: Földi Éva Munkatárs: Andó Éva Markó Alexandra ISBN Bolla Kálmán A kiadvány sokszorosítását az ELTE Magyar Nyelvészeti Tanszékcsoportja támogatta. Kiadja az ELTE Fonetikai Tanszéke. Felelős kiadó: Dr. Bolla Kálmán. Készült 250 példányban, 2,5 (A/5) ív terjedelemben. Hozott anyagról sokszorosítva AKAPRINT Nyomdaipari Kft., Budapest. F.v.: Lajtai Ferenc. 2

3 MOLLAY KÁROLY ( ) 3

4 4

5 MOLLAY KÁROLY VALLOMÁSA PÁLYÁJÁRÓL november 14-én születtem Sopronban. Apám egy iparos családból származik, nagyapám csizmadia volt, apám lakatos a soproni Vasáru Gyárban, édesanyám pedig egy parasztcsaládból származik. Mindkét család német anyanyelvű volt és így német nyelvjárásban nőttem fel. Hozzá nyelvészeti szempontból ennek az az érdekessége még, hogy az iparosok és a parasztok nyelvjárása nem egyezik. Tulajdonképpen két nyelvjárásban nőttem fel. Ehhez a környezeti hatáshoz tartozik még, hogy mindkét család kétnyelvű volt, német és magyar, így tulajdonképpen kétnyelvűen és két német nyelvjárással nőttem fel. Magyarul tulajdonképpen nem odahaza tanultam meg, hanem az óvodában. Nagynéném óvónő volt és így már mondhatnám szinte magyar nyelvű kompetenciával kerültem a középiskolába, ahol hamarosan a magyar anyanyelvűek mellett, a legjobb magyar stiliszta is lettem. Sopron mint miliő ezenkívül hatással volt rám egyrészt a nemzetiségi kérdés szempontjából, amelyet ott elevenen átéltem, Ausztria közelsége pedig állandóan arra késztetett bennünket, hogy összehasonlítást tegyünk a külföldi, osztrák és a magyar viszonyok és problémák között. Hozzátartozik még az előzményeimhez, hogy kitűnő iskolába jártam, ahol különösen a természettudományi oktatás: matematika, fizika, biológia, azonkívül a művészettörténet oktatása állt magas fokon, amelynek mai napig is hasznát érzem. Az érettségi után a budapesti Eötvös József Collegiumba kerültem, ebbe a nagyhírű intézetbe, amelynek akkor Gombocz Zoltán, az egyik legnagyobb magyar nyelvész volt az igazgatója. Az Eötvös Collegiumban német és francia szakon tanultam, ugyanígy az egyetemen. Az Eötvös Kollégiumban franciából Gyergyai Albert volt a professzorom, az egyetemen Eckhardt Sándor, mindkettő kiváló tudós. A németből Koszó János és az egyetemen Petz Gedeon, Schwartz Elemér és Thienemann Tivadar. Ilyen körülmények között végeztem mint Eötvös Kollégium ösztöndíjas ingyenes hallgatója az egyetemet, kerültem ki Bécsbe 1937-ben a Collegium Hungaricumba, amely után 1938-ban doktorátust tettem német nyelvészetből, német irodalomból és francia filológiából. 5

6 Ugyanakkor, a kor szokásának megfelelően, már díjtalan tanársegéd voltam az egyetemen. Ezután kerültem még csak középiskolába: 1940-ben Salgótarjánba, majd Pestszentlőrincre. `942-ben lettem az Eörvös Collegium főiskolai tanára. '944-ben behívtak frontszolgálatra, hadifogságba kerültem, ahonnan csak 1948 végén kerültem haza. A hadifogságnak is megvolt a maga jelentősége későbbi nyelvészeti munkásságom szempontjából, mert megtanultam oroszul, s így az orosz szakirodalmat már hadifogságom alatt, tehát különösen azután is figyelemmel tudtam kísérni. A felszabadulás után azután kapcsolódtam bele erőteljesebben a nyelvészeti stúdiumokba, a nyelvészet életébe. Egyrészt mint Eötvös collegiumi tanár, azután átmeneti középiskolai tanárkodás után mint az egyetem német tanszékének docense és később professzora. Munkásságom kezdettől fogva elsősorban a német nyelvészetre irányult, a magyar német nyelvi kapcsolatokra, a hazai németség nyelvi és kulturális történetére és így tovább. Doktori értekezésem `938-ban már e témakörben mozog: Középkori soproni családnevek, amelynek az volt az újdonsága, legalábbis akkoriban, hogy sikerült igazolnom, hogy komoly családnév-fejtés csak családtörténet ismeretében lehetséges, legalábbis ebben a korban, a középkorban, a XIV XV. században, amikor a családnevek alakulóban vannak. Ez a stúdium vezetett azután el a várostörténet tanulmányozásához, szélesebb körben azután a hazai németség történetének, nyelvemlékeinek a tanulmányozásához. S ebből a felismerésből fakadt azután az a tervem, hogy fel kell dolgozni a magyarországi német nyelvemlékeket, különös tekintettel a legrégebbiekre, az ún. korai új-fölnémet nyelvemlékekre, amelyek Magyarországon 1346-tól kezdve a kancelláriai gyakorlatban, szépirodalomban, s később, 1527-től nyomtatásban is megvannak. A nyelvemlékek feldolgozására tettem javaslatot 1961-ben az NDK Tudományos Akadémiáján, amely elfogadta egy hazai korai újfelnémet szótárnak a tervét. Az NDK Akadémiájának a javaslatához utána a Magyar Tudományos Akadémia is kutatási tervébe ezt fölvette, s 1962 óta ezt a munkát végezzük az egyetemi német tanszéken. 6

7 Másik kutatási irányom ugyancsak névtudományi. Ezt a magántanári habilitációs iratom dokumentálja, amely 1944-ben jelent meg: Scarbantia, Ödenburg, Sopron címmel. Ebben azt igyekeztem igazolni, hogy helynévfejtés sem lehetséges anélkül, hogy a hely történetét, település történetét, kialakulását ne ismernénk. Ezekből az előtanulmányokból született meg `961-ben kandidátusi értekezésem, amely széles körű nyelvészeti kutatások felhasználásával Sopron vármegye első modern történeti monográfiája volt. Mindezeknek a szintézise, azt lehetne mondani, 1975-ben megvédett akadémiai doktori értekezésem: Német magyar nyelvi érintkezések 1600-ig. Ebben a doktori értekezésben lényegében a magyar nyelv ig átvett német jövevényszavait dolgozom fel. Mindenütt abból az elgondolásból kiindulva, hogy a jövevényszavaink nagy részét idehaza vettük át, tehát hazulról, hazai német nyelvemlékekből kell dokumentálni. Ezenkívül figyelembe kell venni a tárgytörténetet, de figyelembe kell venni a hazai latinságot is, mivel nem egy német jövevényszavunk etimonja, latinosodott formában évvel korábban megvan, mint a hazai német nyelvemlékekben feltűnnek. Ehhez a munkához tartozik még hazai német nyelvemlékek kritikai, nyelvészeti szempontból is használható kiadásom. Így adtam ki 1959-ben a Budai jogkönyvet, amely a hazai jogalkotásnak kiváló emléke, ezenkívül nagyhatású, elsőrendű hazai német nyelvemlékünk. Továbbá a Kottanner Jánosné évi emlékiratát, amely nemcsak a magyar történelemnek fontos emléke, hanem társadalomtörténeti, sőt művelődéstörténeti szempontból is nagyon tanulságos és a középkori német irodalomnak első női emlékirata. Ezt a munkát egészíti még ki a hazai német nyelvemlékek nyelvészeti feldolgozása, grafématikai alak-, hangtani, alaktani, szintaktikai és lexikológiai földolgozása, amelyet részben tanítványaim végeznek, akik többen már ezekből a témákból a mai napig doktoráltak is. A videofelvétel február 13-án készült, szövegét Földi Éva jegyezte le. 7

8 MOLLAY KÁROLY ÍRÁSAINAK BIBLIOGRÁFIÁJA Három bibliográfia a hazai németségről. Egyetemes Philologiai Közlöny, Székeles vagy Szakálos? Egyetemes Philologiai Közlöny, , Középkori soproni családnevek. Budapest. (Egyetemi doktori értekezés) Adalék Sopron régi helyrajzához. Soproni Szemle, Thier László (szerk.): Scarbantia-könyvek. Sopron, Soproni Szemle, (Ism.) Soós Imre: Ősi rábaközi parasztnemzetségek. Sopron, Soproni Szemle, (Ism.) Kniezsa István: Magyarország népei a XI. században. Budapest, Soproni Szemle, (Ism.) A soproni és sopronmegyei helytörténetírás módszere és feladatai. Soproni Szemle, (Társszerzővel) A soproni és sopronmegyei helytörténetírás módszere és feladatai. Soproni Szemle, (Társszerzővel) Sopron vármegye történelmének nyelvészeti és történeti kérdései. Soproni Szemle, 232 9, 358. Gondolatok az egységes német köznyelvi ejtés körül lefolyt vitáról. Egyetemes Philologiai Közlöny, ; 1941, Gugelweit János, a Soproni Virágének lejegyzője. Soproni Szemle, Mosca, Rodolfo: L'Italia e la questione dell'ungheria Occidentale. Budapest, Soproni Szemle, 351. p. (Ism.) Missuray-Krug Lajos: Társpohár. Sopron, Soproni Szemle, (Ism.) Thirring Gusztáv: Sopron városa a 18. században. Sopron, Soproni Szemle, (Ism.) Litschauer, G. Fr.: Bibliographie zur Geschichte, Landes- und Volkskunde des Burgenlandes Wels, Soproni Szemle, (Ism.) Házi Jenő: Sopron szabad királyi város története. II. rész 5. kötet ( ). Sopron, Soproni Szemle, 87. p. (Ism.) 8

9 1940. Sopron és a magyar nyelv ügye 1825-ben. Soproni Szemle, Bors Sámuel magyar nyelvpályázata 1825-ben. A salgótarjáni állami gimnázium értesítője. Salgótarján. (Különnyomat). Házi Jenő: Sopron középkori egyháztörténete. Sopron, Soproni Szemle, 45. p. (Ism.) Heimler Károly: Sopron belvárosa (Sopron műemlékei I.). Sopron, Soproni Szemle, 46. p. (Ism.) Kolb Jenő: Régi játékkártyák. Budapest, Soproni Szemle, Soproni élet a XV. század második felében. Soproni Szemle, , A burgenlandi német népi színjátékok kérdéséhez. Soproni Szemle, 63 5, 147. Geschichte des Deutschtums in Ungarn (Forschungsbericht). In: Litteraria Hungarica. Szerk. Mátrai László. Budapest, Horak, Karl: Burgenländische Volksschauspiele. Wien und Leipzig, Soproni Szemle, 69. p. (Ism.) Pásztor Lajos: A magyarság vallásos élete a Jagellók korában. Budapest, Soproni Szemle, 151. p. (Ism.) A Sopronmegyei Kulturatlasz Közleményei 1 2. szám. Soproni Szemle, 76 85, (Társszerzővel) Ödenburg. Helynévfejtés és településtörténet. A Magyar Történettudományi Intézet Évkönyve. Budapest, ; különnyomatban: Budapest, Adatok a soproni ispotály történetéhez. Soproni Szemle, Deutsche, Serben und Ungarn des Banats in der Revolution 1848/49. Donaueuropa. Egyháztörténet és helytörténet. Soproni Szemle, Az évi belvárosi tervrajz magyarázó szövege. Soproni Szemle, 151. p. Csapodi Csaba: Esterházy Miklós nádor ( ). Budapest, é.n. Soproni Szemle, 152. p. (Ism.) Csatkai Endre: A soproni szappanosok és gyertyamártók története. Sopron, Soproni Szemle, Gantner Antal: A soproni színház és színészet története. Sopron, Soproni Szemle, 99. p. (Ism.) Missuray-Krug Lajos: Rónavíz. Sopron, Soproni Szemle, (Ism.) Házi Jenő: Gúnyvers a soproni asszonyokról 1595-ből. Budapest, Soproni Szemle, (Ism.) 9

10 Lám, Friedrich Missuray-Krug, Ludwig: In meinem Herzen baut ihr Nest die Stille. Sopron, Soproni Szemle, (Ism.) Újabb szempontok a helytörténetírás műveléséhez. Soproni Szemle, Sopron város évi pecsétje. Soproni Szemle, Puli. MNy XXXIX, 234. p. Jászai József: Rábatamási múltja és jelene. Sopron, Soproni Szemle, (Ism.) Maár Gizella: A soproni szőlőművelés és szókincse. Budapest, Soproni Szemle, 267. p. (Ism.) Benkő László: A falukutatástól a nemzetnevelésig. Budapest, Soproni Szemle, 268. p. (Ism.) Kálmán Béla: A bősárkányi gyékényszövés és szókincse. Budapest, Soproni Szemle, 285. p. (Ism.) Mosca, Rodolfo: Le relazioni internazionali del regno d'ungheria. Atti internazionali e documenti diplomatici raccolti e ordinati I. ( ). Budapest, Soproni Szemle, (Ism.) Scarbantia, Ödenburg, Sopron. Siedlungsgeschichte und Ortsnamenkunde. Budapest, (Egyetemi magántanári értekezés) Mecenzéf. MNy XL, A Schlägli Szójegyzék beller 'böllér' szava. MNy XLV, Szójegyzékeink polgár szava. MNy XLII, Das älteste deutsche Lehngut der ungarischen Sprache. ALinguH Német hangtan és helyesírás. Budapest. Német nyelvkönyv a gimnázium II. osztálya számára. Budapest, (Társszerzőkkel) Német nyelvkönyv a gimnázium III. osztálya számára. Budapest, (Társszerzőkkel) A vármegye történeti vázlata. In: Sopron és környéke műemlékei. Szerk. Csatkai Dercsényi. Budapest,

11 1954. A német nyelvművelés új arca. Nyr Szótörténeti adatok. MNy L, 206. p Harka nevéről. Soproni Szemle, 138. p. A régi és az új "Soproni Szemle". Soproni Szemle, 1955/ Zsirai Miklós ( ). Soproni Szemle, 1955/ p. Jahresbericht über die Erscheinungen auf dem Gebiete der germanischen Philologie. Filológiai Közlöny, 427. p. (Ism.) Hugo Kuhn: Germanische Jahrbücher. Filológiai Közlöny, 425. p. (Ism.) Sopron vármegye vázlatos története. In: Sopron és környéke műemlékei. Szerk. Csatkai Dercsényi. Budapest, ; különnyomatban: Budapest, (Kandidátusi értekezés) Sopron a középkor végén. Soproni Szemle, Fráng. MNy LII, Germanisztika és magyar nyelvtudomány. In: Pais-Emlékkönyv. Budapest, Richard Brinkmann: Zur Deutung von Wittenwillers "Ring". Irodalmi Figyelő, Leopold Schmidt: Burgenländische Volkskunde (Wissenschaftliche Arbeiten aus dem Burgenland. Heft 11) Eisenstadt, Soproni Szemle, 191. p. (Ism.) Hans Wagner: Urkundenbuch des Burgenlandes und der angrenzenden Gebiete der Komitate Wieselburg, Ödenburg und Eisenburg. I. Band ( ). Graz Köln, Soproni Szemle, (Ism.) Nyelvtanoktatás és nyelvtudomány. In: Az idegen nyelvek oktatásának időszerű kérdései, különös tekintettel felsőoktatási intézményeinkre. Szerk. Dobossy László. Budapest, John Ries szintakszis-elméletének értelmezése. MNy LIII, Szótörténeti adatok. MNy LIII, Kottanner Jánosné és naplója. Soproni Szemle, 1 9. XIV. századi vélemény a magyar parasztról és a magyarországi nemesekről. Ethnographia, A német nyelvművelés fő kérdései. Nyr Geschichte der deutschen Sprache. Budapest. 11

12 Szántó Imre (szerk.): A helytörténeti kutatások módszere és feladatai az oktatónevelő munkában. Budapest, Soproni Szemle, (Ism.) Deutsche Monatshefte. Budapest, (Társszerkesztővel) Jövevényszó-kutatásunk 1905-től 1957-ig. MNy LIV, A Budai Jogkönyv magyar szórványai. MNy LIV, Ungarischer oder Dacianischer Simplicissimus. (Az eddigi kutatások mérlege). Philologiai Közlöny, Das Ofner Stadtrecht. Eine deutschsprachige Rechtssammlung des 15. Jahrhunderts aus Ungarn. Budapest Weimar. Háztörténet és várostörténet. Soproni Szemle, , Soproni növendékek a jénai egyetemen. Soproni Szemle, Furir. MNy LV, Jelentés a Magyar Nyelvtudományi Társaság által szeptember 25-től 27- ig Budapesten megrendezett névtudományi konferenciáról. MNy LV, Eugen Nedeczey: Das Raaber Liederbuch. Wien. (Sajtó alá rendezés) Szöveggyűjtemény a régi német irodalom történetéhez I II. (A kezdetektől 1700-ig). Budapest. (Társszerzőkkel) Német nyelvkönyv haladók számára. Budapest. (Társszerzőkkel) Házi Jenő: Die kanonische Visitation des Stephan Kazó Archidiakon von Eisenburg/Vasvár im burgenländischen Teil des Komitates Eisenburg in den Jahren Eisenstadt, Századok, (Ism.) Dayka Gábor német nyelvű prédikációja a toleranciáról. Irodalomtörténet, A német helynévtípusok kronológiája a középkori Nyugat-Magyarországon. In: Névtudományi vizsgálatok. Szerk. Mikesy Sándor. Budapest, (Németül: Zur Chronologie deutscher Ortsnamentypen im mittelalterlichen Westungarn. ALinguH 1961, ) A soproni szelídgesztenyések történetéhez. Soproni Szemle, Nibelungen-ének. In: A világirodalom története I. Szerk. Kardos László. Budapest, Névtudomány és várostörténet. Dágtól Ágfalváig. ( ). Soproni Szemle, ,

13 Eine neue Handschrift des mittelalterlichen Väterbuchs. Beiträge zur Geschichte der älteren deutschen Sprache und Literatur. Halle, A középkori mértékekről. Soproni Szemle, A német és a németalföldi reneszánsz. In: Világirodalom II. Reneszánsz XVII XVIII. század. Szerk. Kardos László. Budapest, Német nyelvtörténet. Budapest, Wilhelm Ebel: Bürgerliches Rechtsleben zur Hansezeit in Lübecker Ratsurteilen. Göttingen, 1954; Wilhelm Ebel: Lübecker Ratsurteile. Göttingen, Tanulmányok Budapest múltjából, (Ism.) Ungarischer oder Dacianischer Simplicissimus. AUB SPhil, Zsidó történeti emlékek. Soproni Szemle, Középkori soproni naptárak. Soproni Szemle, , Adalék a francia nyelvi műveltség magyaróvári terjesztéséhez. Arrabona, Deutsch. Weltsprachen auf Schallplatten. Budapest. Hét hanglemez. (Társszerzőkkel) Jügelt, Karl-Heinz: Hungarica-Auswahl-Katalog der Universitätsbibliothek Jena. Weimar, Soproni Szemle, (Ism.) Grünvald Fülöp Scheiber Sándor (szerk).: Magyar-zsidó Oklevéltár VI. kötet Budapest, Soproni Szemle, Hutterer, Claus Jürgen: Geschichte der ungarndeutschen Mundartforschung. Berlin, Muttersprache. Lüneburg, 249. p. (Ism.) Große, Rudolf Hutterer, Claus Jürgen: Hochsprache und Mundart in Gebieten mit fremdsprachigen Bevölkerungsteilen. Berlin, Muttersprache. Lüneburg, (Ism.) Volksmedizinisches aus St. Margarethen im 16. Jahrhundert. Burgenländische Heimatblätter, Macskakő-Katzenstein. Feudális anarchia és huszitizmus Sopron környékén. ( ). Soproni Szemle, Deutsche Sprache und Literatur ( ). Ein Lesebuch mit altdeutschem Glossar. Budapest. Siebenbürgisch-deutscher Sprachatlas. Hg. von Karl Kurt Klein und Ludwig Erich Schmidt. Band I. Teil 1. Marburg, Muttersprache. Lüneburg, (Ism.) Schwarz, Ernst: Die Herkunft der Siebenbürger und Zipser Sachsen. Siebenbürger und Zipser Sachsen, Ostmitteldeutsche, Rheinländer im Spiegel der Mundarten. München, Századok, (Ism.) 13

14 A Modern Nyelvoktatás szerkesztése (Társszerkesztővel) Sopron XIV. századi városképének vizsgálata. Soproni Szemle, 1 14, Jövevényszó-kutatás és tárgytörténet. Gesztenye. In: Bárczi-Emlékkönyv. Budapest, Sopron ismerkedése a huszitizmussal. Soproni Szemle, Die Wissenschaft von deutscher Sprache und Dichtung. Methoden, Probleme, Aufgaben. Stuttgart, Deutsche Literaturzeitung. Berlin, 5. Heft. (Ism.) Grünvald Fülöp és Scheiber Sándor (szerk.): Magyar-zsidó Oklevéltár VII. kötet. Budapest, Soproni Szemle, 380. p. (Ism.) Györffy György: Az Árpád-kori Magyarország történeti földrajza. I. kötet. Budapest, Soproni Szemle, (Ism.) Bodolay Géza: Irodalmi diáktársaságok Budapest, Soproni Szemle, (Ism.) Mersic, Martin: Baumgarten im Burgenland. Wien, Soproni Szemle, 285. p. (Ism.) Brinkmann, Hennig: Die deutsche Sprache. Düsseldorf, ALinguH, (Ism.) Kibelka, Johannes: Der wahre Meister. Denkstile und Bauformen in der Dichtung Heinrichs von Mügeln. Berlin, Deutsche Literaturzeitung 7/8. Heft. (Ism.) Obernberg, Alfred: Die Mundart der siebenbürgischen Landler. Eine bairische Siedlermundart des 13. Jahrhunderts. Marburg, Südostdeutsche Semesterblätter 16. Heft. (Ism.) Die Denkwürdigkeiten der Helene Kottannerin. Die ältesten deutschen Frauenmemoiren. Arrabona, Kottanner Jánosné emlékirata. A legrégibb német női napló ( ). Soproni Szemle, 142 9, 233 9, Deutsche Mundartforschung in Ungarn. Zeitschrift für Mundartforschung Wiesbaden, (Társszerzővel) Dornseiff, Franz: Kleine Schriften. Band I-II. Leipzig, ALinguH, (Ism.) Allgemeine Landestopographie des Burgenlandes. Band II. Eisenstadt, Századok, (Ism.) Dollmayer, Viktor Kranzmayer, Eberhard: Bayerisch-Österreichisches Wörterbuch, Lieferung I. Wien, Muttersprache 5. Heft. (Ism.) 14

15 Thiessen, John: Studien zum Wortschatz der kanadischen Mennoniten. Marburg, Muttersprache 5. Heft. (Ism.) Appel, Wilhelm: Die Mundart von Hilbetten im Schönhengstgau. Marburg, Muttersprache 5. Heft. (Ism.) B. Thomas Edit: Römische Villen in Pannonien. Beiträge zur pannonischen Siedlungsgeschichte. Budapest, Soproni Szemle, 192. p. (Ism.) Zu den deutsch ungarisch slowakischen sprachlichen Beziehungen. Studia Slavica, Képek Sopron történetéből. In: Sopron. Szerk. Sebestyén György. Budapest. Schirmunski, V.M.: Deutsche Mundartkunde. Vergleichende Laut- und Formenlehre. Berlin, ALinguH, (Ism.) Scheiber Sándor (szerk.): Magyar-zsidó Oklevéltár. VIII. kötet Budapest, Soproni Szemle, (Ism.) Zala megye földrajzi nevei. Zalaegerszeg, Soproni Szemle, (Ism.) Bayerisch-Österreichisches Wörterbuch 1. Österreich: Wörterbuch der bairischen Mundarten in Österreich, bearbeitet von Viktor Dollmayer und Eberhard Kranzmayer. Leiferung 2. und 3. Wien, Muttersprache, (Ism.) Nyugat-magyarországi szótörténeti adalékok. MNy LXIII, Csalfa. MNy LXIII, Helyrajzi neveink védelme. Soproni Szemle, Többnyelvűség a középkori Sopronban. Soproni Szemle, , , ; 1968, 37 58, Das Wörterbuch des Frühneuhochdeutschen in Ungarn. In: Verhandlungen des II. Internationalen Dialektologenkongresses in Marburg im September Wiesbaden, Több mint 80 szócikk a Benkő Loránd szerkesztette "A magyar nyelv történetietimológiai szótára" I II. kötetében. Budapest, Deutsche beschreibende Grammatik. Budapest. Schirmunski, V.M.: Deutsche Mundartkunde. Berlin, ÁltNyT V, (Ism.) Hadrovics László: Jövevényszó-vizsgálatok. Budapest, ALinguH, (Ism.) Szófejtés és tudománytörténet. Kalmár. MNy LXIV, ,

16 Ising, Erika: Die Anfänge der volkssprachlichen Grammatik in Deutschland und Böhmen. Berlin, ALinguH, (Ism.) Scherer, Anton: Donauschwäbische Bibliographie München Muttersprache, (Ism.) Scheiber Sándor (szerk.): Magyar-zsidó Oklevéltár IX. kötet. Budapest, Soproni Szemle, (Ism.) Lindeck-Pozza, Irmtraud: Urkundenbuch des Burgenlandes und der angrenzenden Gebiete der Komitate Wieselburg, Ödenburg und Eisenburg. II. Band ( ). Graz Köln, Soproni Szemle, (Ism.) Baesecke, Georg: Kleinere Schriften zur althochdeutschen Sprache und Literatur. Bern und München, Muttersprache (Ism.) Gutkas, Karl: Geschichte des Landes Niederösterreich. H.n , 3 kötet. Soproni Szemle, (Ism.) Helyrajzi neveink védelmének védelmére. Soproni Szemle, 1969, 334. p. Deutsches Städteburgertum in Ungarn. (Die Ödenburger Familie Petz). Lenau- Forum (Wien), 1969, 79 88; magyarul: Német polgárság magyar földön. Filológiai Közlöny 1970, Petz Gedeon. In: Magyar Életrajzi Lexikon. Budapest, 413. p. Schwartz Elemér. In: Magyar Életrajzi Lexikon. Budapest, Scheiber Sándor (szerk.): Magyar-zsidó Oklevéltár XI. kötet ( ). Budapest, Soproni Szemle, 191. p. (Ism.) Szathmári István: Régi nyelvtanaink és egységesülő irodalmi nyelvünk. Budapest, Soproni Szemle, (Ism.) Scheiber Sándor: Héber kódexmaradványok magyarországi kötéstáblákban. Budapest, Soproni Szemle, (Ism.) Wahrig, Gerhard: Das große deutsche Wörterbuch. Gütersloh, ALinguH, (Ism.) Tagliavini, Carlo: Panorama di storia della filologia germanica. Bologna, ALinguH, (Ism.) Eric A. Blackall: Entwicklung des Deutschen zur Literatursprache Mit einem Bericht über neue Forschungsergebnisse von Dieter Kimpel. Stuttgart, Muttersprache, (Ism.) Buzás Josef: Kanonische Visitationen der Diözese Raab aus dem 17. Jahrhundert. IV. Teil. Eisenstadt, Soproni Szemle, 288. p. (Ism.) A magyarországi németség 1686 előtti névanyagának vizsgálata. In: Névtudományi előadások. Szerk. Kázmér Miklós Végh József. Budapest,

17 9; németül: Die Erforschung des deutschen Namengutes in Ungarn aus der Zeit vor ALinguH, A Német Nyelv és Irodalom Tanszék története. In: Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Története Budapest, 491 8; franciául: Chaire d'allemand. AUB SPhil, , Helyneveink tipológiai vizsgálata. Soproni Szemle, Drei Arbeiten über die früneuhochdeutsche Kanzleisprache. ALinguH, (Ism.) Szócikkek a Világirodalmi Lexikon I. kötetében. Budapest. Scheiber Sándor (szerk.): Magyar-zsidó Oklevéltár XII. kötet ( ). Soproni Szemle, (Ism.) Internationale Bibliographie zur Geschichte der deutschen Literatur von den Anfängen zur Gegenwart. Teil I. Acta Litteraria, (Ism.) Festschrift für Heinrich Kunnert. Eisenstadt, Soproni Szemle, (Ism.) Kiss Jenő: A rábaközi Mihályi igeképzői. Budapest, Soproni Szemle, 383. p. (Ism.) Volk und Heimat. Monatszeitschrift für Kultur und Bildung. Jahrgang 26 ( ). Soproni Szemle, 384. p. (Ism.) A Soproni Szemle szerkesztése 1970-től Die Denkwürdigkeiten der Helene Kottannerin. Die ältesten Frauenmemoiren des deutschen Mittelalters Wien. (Wiener Neudrucke Band 2.) A német nyelvű írásbeliség és szépirodalom a XVI. század végén Sopronban. Helikon, Bán János ( ). Soproni Szemle, 188. p. Gyulai Zoltán 70 éves. Soproni Szemle, 193. p. Einführung in die deutsche Sprachgeschichte. Budapest. Vízkelety, András: Beschreibendes Verzeichnis der altdeutschen Handschriften in ungarischen Bibliotheken. Band 1. Budapest Wiesbaden, ALinguH, (Ism.) Scheiber Sándor (szerk.): Magyar-zsidó Oklevéltár XIII. kötet ( ). Budapest, Soproni Szemle, (Ism.) Pflagner, Margit (szerk.): Begegnung mit dem Burgenland. Das Grenzland in der Literatur. Wien, Soproni Szemle, (Ism.) Lechner, Karl: Donauländer und Burgenland. Stuttgart, Soproni Szemle, 96. p. (Ism.) 17

18 Kosáry Domokos: Bevezetés Magyarország történetének forrásaiba és irodalmába. I/1. kötet. I II. rész. Budapest, Soproni Szemle, (Ism.) Hiller István: Az Erdészeti és Faipari Egyetem. Sopron, Soproni Szemle, 190. p. (Ism.) Breu, Josef: Die Kroatensiedlung im Burgenland und den anschließenden Gebieten. Wien, Soproni Szemle, (Ism.) Dümmerth Dezső: Pest város társadalma A török hódoltság utáni első évtized lakosságának gazdasági, társadalmi és személyes életviszonyai Mária Terézia koráig. Budapest, ALinguH, (Ism.) Népi hiedelmeink kutatása. Soproni Szemle, Kronsteiner, Otto: Wörterbuch der Gewässernamen von Österreich. Wien, Studia Slavica, (Ism.) Keresztényi József: Az olimpiák története Olimpiától Münchenig. Budapest, Soproni Szemle, 382. p. (Ism.) Imre Samu: A felsőőri nyelvjárás. Budapest, Soproni Szemle, 284. p. (Ism.) Lőrinczy György: Sopron. Budapest, Soproni Szemle, 285. p. (Ism.) Magyar, Arnold: Schicksal eines Klosters. Das Erste Franziskanerkloster von Eisenstadt in Rahmen der Geschichte der Marianischen Ordensprovinz Eisenstadt, Soproni Szemle, 93. p. (Ism.) A magyar történettudomány válogatott bibliográfiája Budapest, Soproni Szemle, (Ism.) Rácz Endre: Fertőd. Budapest, Soproni Szemle, 285. p. (Ism.) Ulbrich, Karl: Allgemeine Bibliographie des Burgenlandes. VIII. Teil: Karten und Pläne 1. Halbband. Eisenstadt, Soproni Szemle, 284. p. (Ism.) A magyar nyelv történeti-etimológiai szótára. Szerk. Benkő Loránd. I. kötet A- Gy. Budapest, Muttersprache, 64. p. (Ism.) Kranzmayer, Eberhard: Wörterbuch der bairischen Mundarten in Österreich. 6. Lieferung. Wien, Muttersprache, 115. p. (Ism.) Zwei Festschriften für Eberhard Kranzmayer. Mundart und Geschichte. Hg. von Maria Hornung. Wien, 1967; Beiträge zur oberdeutschen Dialektologie. Hg. von Ludwig Erich Schmitt. Marburg, Muttersprache, (Ism.) Kranzmayer, Eberhard: Wörterbuch der bairischen Mundarten in Österreich. 5. Lieferung. Wien, Muttersprache, (Ism.) Galavics Géza: Program és műalkotás a 18. század végén. Egy festmény születése és fogadtatása. Budapest, Soproni Szemle, (Ism.) 18

19 Kaufmann, Jacques: Eine Studie über die Beziehungen der Habsburger zum Königreich Ungarn in den Jahren 1278 bis Eisenstadt, Soproni Szemle, 93. p. (Ism.) Gál, Károly (red.): Ethnographia Pannonica. Sozialhistoriche und ethnologische Studien zum Pannonischen Raum. Eisenstadt, Soproni Szemle, 93. p. (Ism.) Herpay Imre (szerk.): Mindnyájan voltunk egyszer az Akadémián... Sopron, Sopron, Soproni Szemle, 191. p. (Ism.) Dercsényi Dezső Entz Géza Merényi Ferenc: Magyar műemlékvédelem Budapest, Soproni Szemle, (Ism.) Zur Geschichte der Norm der deutschen Schriftsprache in Ungarn ( Jahrhundert). Linguistische Studien. Reihe Arbeitsberichte der Akademie der Wissenschaften der DDR. Berlin, A helytörténeti és honismereti folyóiratok szerkesztőinek szombathelyi konferenciája. Soproni Szemle, 265. p. Kunszery Gyula ( ). Soproni Szemle, 276. p. Scheiber Sándor (szerk.): Magyar-zsidó Oklevéltár XIV. kötet Budapest, Soproni Szemle, (Ism.) A világi zene jelentkezése Sopronban ( ). Soproni Szemle, 4 40, Jahressitzung des Instituts für deutsche Sprache (Mannheim 1 5. April 1974). Deutsche sprache, Honti Pál: Hany Istók nyomában. Győr, Soproni Szemle, 192. p. (Ism.) Kobilarov-Götze, Gudrun: Die deutschen Lehnwörter der ungarischen Gemeinsprache. Wiesbaden, MNy LXX, (Ism.) H. Takács Marianna: Magyarországi udvarházak és kastélyok (XVI XVII. század). Budapest, Soproni Szemle, (Ism.) Allgemeine Bibliographie des Burgenlandes VIII. Teil: Karten und Pläne. 2. Halbband: Pläne und Register. Bearbeitet von Karl Ulbrich. Eisenstadt, Soproni Szemle, 382. p. (Ism.) Derx, Josef: 100 Jahre Eisenstädter Bankaktiengesellschaft ( ). Wien, Soproni Szemle, (Ism.) Scheiber Sándor (szerk.): Magyar-zsidó Oklevéltár XV. kötet ( ). Budapest, Soproni Szemle, 281. p. (Ism.)

20 Vízkelety, András: Beschreibendes Verzeichnis der altdeutschen Handschriften in ungarischen Bibliotheken. Band II. Budapest Wiesbade, Acta Litteraria, (Ism.) Eper Tivadar Réthly Endre Gerencsér Nándor (szerk.): Sopron Városi Tanács VB Kórházának III. évkönyve ( ). Sopron, Soproni Szemle, (Ism.) Emresz Károly: Sopron helytörténete a gimnáziumban. Győr, Soproni Szemle, 284. p. (Ism.) Krammer Jenő. In: Pedagógiai Lexikon. Budapest. Deutsche Mundarten im mittelalterlichen pannonischen Raum. Burgenländische Heimatblätter. A magyarországi germanisztika etimológiai problémái. In: Az etimológia elmélete és módszere. Szerk. Benkő Loránd Sal Éva. Budapest, A hétszáz éves Sopron. In: Az Élet és Tudomány kalendáriuma (1977). Szerk. Fenyő Béla Ludas M. László. Budapest, Csapody István stb.: Barangolások a soproni erdőkben. Budapest, Soproni Szemle, 181. p. (Ism.) Barkóczy, László Mócsy, András: Die römischen Inschriften Ungarns (RIU). I. Lieferung. Budapest, Soproni Szemle, 182. p. (Ism.) Hadrovics, László: Schrifttum und Sprache der burgenländischen Kroaten im 18. Jahrhundert. Wien, Studia Slavica; magyarul: Soproni Szemle, (Ism.) Die Kunstdenkmäler des politischen Bezirkes Oberwart. Bearbeitet von Adelheid Schmeller-Kitt nach Vorarbeiten von Julius Fleischer, mit einem Beitrag von Hansjörg Ubl. Wien, Soproni Szemle, (Ism.) Scheiber Sándor (szerk.): Magyar-zsidó Oklevéltár XVI. kötet Budapest, Soproni Szemle, (Ism.) Gimes Endre: Szil, Szany, Rábaszentandrás, Sobor, Egyed, Árpás. Útikalauz. Győr, Soproni Szemle, (Ism.) Katona Imre: A habán kerámia Magyarországon. Budapest, Soproni Szemle, (Ism.) Imre Samu: Felsőőri tájszótár. Budapest, Soproni Szemle, 378. p. (Ism.) Il miniatore del Leggendario Angioino ungherese. Acta Historiae Artium Academiae Scientiarum Hungaricae, A három középkori városháza. Soproni Szemle,

2 A MAGYAR STILISZTIKA A KEZDETEKTÕL A XX. SZÁZAD VÉGÉIG

2 A MAGYAR STILISZTIKA A KEZDETEKTÕL A XX. SZÁZAD VÉGÉIG 1 SZATHMÁRI ISTVÁN A MAGYAR STILISZTIKA A KEZDETEKTÕL A XX. SZÁZAD VÉGÉIG 2 A MAGYAR STILISZTIKA A KEZDETEKTÕL A XX. SZÁZAD VÉGÉIG 3 SEGÉDKÖNYVEK A NYELVÉSZET TANULMÁNYOZÁSÁHOZ XXXIX. SZATHMÁRI ISTVÁN

Részletesebben

BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990.

BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990. Major Zoltán László BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990. Balogh István: Pusztai pásztorélet és szállások a XVIII. század végén. (Egy debreceni emlékirat 1794-ből) = Történeti-néprajzi

Részletesebben

Kornya László Bibliográfia Gragger Róbert (Aranyosmarót, 1867 Berlin, 1926) halálának 75. évfordulóján a megjelenés idõrendjében

Kornya László Bibliográfia Gragger Róbert (Aranyosmarót, 1867 Berlin, 1926) halálának 75. évfordulóján a megjelenés idõrendjében Kornya László Bibliográfia Gragger Róbert (Aranyosmarót, 1867 Berlin, 1926) halálának 75. évfordulóján a megjelenés idõrendjében Megemlékezések Gragger Róbert haláláról Dem Andenken Robert Graggers. Ungarische

Részletesebben

SZÓTÁRAK ÉS HASZNÁLÓIK

SZÓTÁRAK ÉS HASZNÁLÓIK SZÓTÁRAK ÉS HASZNÁLÓIK LEXIKOGRÁFIAI FÜZETEK 2. Szerkesztőbizottság BÁRDOSI VILMOS, FÁBIÁN ZSUZSANNA, GERSTNER KÁROLY, HESSKY REGINA, MAGAY TAMÁS (a szerkesztőbizottság vezetője), PRÓSZÉKY GÁBOR Tudományos

Részletesebben

Beszámoló az Osztrák-Magyar Irodalom- és Kultúrtudományi Vegyesbizottság 2007. évi munkájáról

Beszámoló az Osztrák-Magyar Irodalom- és Kultúrtudományi Vegyesbizottság 2007. évi munkájáról Magyar Tudományos Akadémia Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya Budapest Nádor u. 7. I em. 139 Beszámoló az Osztrák-Magyar Irodalom- és Kultúrtudományi Vegyesbizottság 2007. évi munkájáról 1. Az Osztrák-Magyar

Részletesebben

Kovácsik Antal K. 19:30-21:00 és Sz. 19:45-21:15 EC 24; 011. Sára Balázs Sz. 20:00-22:00 és Cs. 21:00-22:00 EC, 012

Kovácsik Antal K. 19:30-21:00 és Sz. 19:45-21:15 EC 24; 011. Sára Balázs Sz. 20:00-22:00 és Cs. 21:00-22:00 EC, 012 2014/2015. őszi félév BBV-200.178/EC Német nyelv kezdőknek (A1) Miskei Réka 1/a: H. 16:30-18:00 Sz. 19:45-21:15; 1/b: H. 18:00-19:30 P. 12.30-14:00 EC, 012; 015 BBV-200.179/EC Német nyelv újrakezdőknek

Részletesebben

ID. SZINNYEI JÓZSEF ( ): TERMÉSZETTUDOMÁNYI ÉS MATEMATIKAI ÍRÁSOK

ID. SZINNYEI JÓZSEF ( ): TERMÉSZETTUDOMÁNYI ÉS MATEMATIKAI ÍRÁSOK ID. SZINNYEI JÓZSEF (1830 1913): TERMÉSZETTUDOMÁNYI ÉS MATEMATIKAI ÍRÁSOK A HAZAI FOLYÓIRATOKBAN (1778 1873) A szöveget sajtó alá rendezték a Magyar Tudománytörténeti Intézet munkatársai, Gazda István

Részletesebben

Babics András tudományos munkássága

Babics András tudományos munkássága Babics András tudományos munkássága Ádámné Babics Anna bibliográfiájának felhasználásával szerkesztette Sziráki Zsuzsanna Monográfiák, önálló kiadványok BABICS ANDRÁS: A kamarai igazgatás Pécs városában

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Alapadatok: Név: E -mail: Telefonszám: Dr. Kaposi Zoltán kaposi@ktk.pte.hu 06-72-501-599/23105

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Alapadatok: Név: E -mail: Telefonszám: Dr. Kaposi Zoltán kaposi@ktk.pte.hu 06-72-501-599/23105 SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Alapadatok: Név: E -mail: Telefonszám: Dr. Kaposi Zoltán kaposi@ktk.pte.hu 06-72-501-599/23105 1. Munkahelyi adatok (beosztás, mikortól): Beosztás: Időpont: egyetemi adjunktus 1991-1994

Részletesebben

A nyelvterjesztési politika formái az egykori NDK-ban

A nyelvterjesztési politika formái az egykori NDK-ban TANULMÁNYOK Alkalmazott Nyelvtudomány VIII. évfolyam 1-2. szám 2008. MIHALOVICSNÉ LENGYEL ALOJZIA Pannon Egyetem, MFTK, Germanisztikai Intézet alojzia@btk.uni-pannon.hu A nyelvterjesztési politika formái

Részletesebben

. MÁTYÁS-RAUSCH PETRA

. MÁTYÁS-RAUSCH PETRA Szakmai önéletrajz Személyes adatok: Név: dr. MÁTYÁS-RAUSCH PETRA (lánykori név: Rausch Petra) Családi állapot: házas Születési hely, idő: Komló, 1984.03.04. Cím: 7300 Komló, Damjanich u. 13. Telefonszám:

Részletesebben

I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21.

I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21. Felhasznált irodalom: I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21. II. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat2szabadbattyan.jpg

Részletesebben

A Széchenyi-érmek katalogizálása során győjteményembe került egy szabadkımőves érem, egyik oldalán

A Széchenyi-érmek katalogizálása során győjteményembe került egy szabadkımőves érem, egyik oldalán 2001. LV. ÉVFOLYAM 3. SZÁM / Mőhely / Egervölgyi Dezsı: Széchenyi arcképegy szabadkımőves érmén 337Egervölgyi Dezsı: Széchenyi arcképegy szabadkımőves érmén A Széchenyi-érmek katalogizálása során győjteményembe

Részletesebben

Archeometria - Régészeti bevezető 1. T. Biró Katalin Magyar Nemzeti Múzeum tbk@ace.hu http://www.ace.hu/curric/elte-archeometria/

Archeometria - Régészeti bevezető 1. T. Biró Katalin Magyar Nemzeti Múzeum tbk@ace.hu http://www.ace.hu/curric/elte-archeometria/ Archeometria - Régészeti bevezető 1. T. Biró Katalin Magyar Nemzeti Múzeum tbk@ace.hu http://www.ace.hu/curric/elte-archeometria/ Archeometria - Régészeti bevezető 1. - Az archeometria tárgya, témakörei,

Részletesebben

Archeometria - Régészeti bevezető 1. T. Biró Katalin Magyar Nemzeti Múzeum

Archeometria - Régészeti bevezető 1. T. Biró Katalin Magyar Nemzeti Múzeum Archeometria - Régészeti bevezető 1. T. Biró Katalin Magyar Nemzeti Múzeum tbk@ace.hu http://www.ace.hu/curric/elte-archeometria/ Archeometria - Régészeti bevezető 1. Az archeometria tárgya, témakörei,

Részletesebben

KUTATÁSI JELENTÉS I.

KUTATÁSI JELENTÉS I. Magyar Honvédség 5. Bocskai István Lövészdandár Takács Attila dandártábornok parancsnok Honvédség és Társadalom Baráti Kör Egyesület Debrceni szervezete Polyák András elnök KUTATÁSI JELENTÉS I. a Debreceni

Részletesebben

Europass Önéletrajz. DR. KRISTON RENÁTA (PhD) MISKOLCI EGYETEM MODERN FILOLÓGIAI INTÉZET, NÉMET NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI TANSZÉK, A/6. FSZT. 28.

Europass Önéletrajz. DR. KRISTON RENÁTA (PhD) MISKOLCI EGYETEM MODERN FILOLÓGIAI INTÉZET, NÉMET NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI TANSZÉK, A/6. FSZT. 28. Europass Önéletrajz SZEMÉLYI ADATOK Név Cím DR. KRISTON RENÁTA (PhD) MISKOLCI EGYETEM MODERN FILOLÓGIAI INTÉZET, NÉMET NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI TANSZÉK, A/6. FSZT. 28. Telefon +36-46-565-111 Fax +36-46-363-865

Részletesebben

2006/2007. TANÉVI TORNA ORSZÁGOS ELŐDÖNTŐ Pápa, március

2006/2007. TANÉVI TORNA ORSZÁGOS ELŐDÖNTŐ Pápa, március Országos Elődöntő I-II. korcsoport B kategória leány Csapatbajnokság Csapat neve: Ugrás Gerenda Talaj Össz pont Helyezés Batthyány Kázmér Ált. Iskola Siklós 47,8 46,9 47,15 141,85 I. Köztársaság Téri Ált.

Részletesebben

2016/2017. őszi félév Kód Cím Oktató Időpont Hely

2016/2017. őszi félév Kód Cím Oktató Időpont Hely 2016/2017. őszi félév 2015/2016. tavaszi félév BMVD-200.407/EC Német 2: Német nyelv kezdőknek (A1-A2) Sós Gabriella H, 19:30-21:00 ; Sze, 19:30-21:00 EC BMVD-200.408/EC Német 4: Német nyelv félközéphaladóknak

Részletesebben

Castrum A CAstrum Bene egyesület Hírlevele 8. szám

Castrum A CAstrum Bene egyesület Hírlevele 8. szám Castrum A Castrum Bene Egyesület Hírlevele 8. szám Castrum A Castrum Bene Egyesület Hírlevele 8. szám Budapest, 2008 E számunk munkatársai Bu z á s Ge r g e ly régész-művészettörténész, MNM Mátyás király

Részletesebben

Kézi Erzsébet (Neveléstörténet)

Kézi Erzsébet (Neveléstörténet) (Neveléstörténet) 2016 Interdiszciplináris pedagógia és az oktatási rendszer újraformálása a IX. Kiss Árpád emlékkonferencia el adásai a Kiss Árpád archívum könyvsorozata. Link 2015 1. Elisabeth Kézi The

Részletesebben

MAJOROS CSILLA A BERLINI HUMBOLDT EGYETEM MAGYAR TANSZÉKÉNEK FELADATAIRÓL

MAJOROS CSILLA A BERLINI HUMBOLDT EGYETEM MAGYAR TANSZÉKÉNEK FELADATAIRÓL MAJOROS CSILLA A BERLINI HUMBOLDT EGYETEM MAGYAR TANSZÉKÉNEK FELADATAIRÓL 1.Ma a berlini Humboldt Egyetemen működő nagymúltú magyar tanszéknek (Fachgebiet Hungarotogie) elsődleges feladata a tolmács-fordító

Részletesebben

Emlékezzünk az elődökre!

Emlékezzünk az elődökre! Emlékezzünk az elődökre! Pályázók: Nagy Ottó (16 éves) Tamaskó Marcell (16 éves) Iskola neve: SZOI Vörösmarty Mihály Gimnáziuma A pályamunka befejezésének időpontja: 2012. március 29. Dolgozatunk a hagyományteremtés

Részletesebben

9. sz. melléklet Kimutatás a Nógrád Megyei Levéltár dolgozóinak 2004. évi tudományos tevékenységéről

9. sz. melléklet Kimutatás a Nógrád Megyei Levéltár dolgozóinak 2004. évi tudományos tevékenységéről 9. sz. melléklet Kimutatás a Nógrád Megyei Levéltár dolgozóinak 2004. évi tudományos tevékenységéről Tanulmányok, recenziók, cikkek, kéziratok, kiadványszerkesztés Barthó Zsuzsanna 1. A salgótarjáni házicselédek

Részletesebben

ELTE BTK doktori oktatási programjainak felvételi időpontjai

ELTE BTK doktori oktatási programjainak felvételi időpontjai ELTE BTK doktori oktatási programjainak felvételi időpontjai 2011-2012 Nyelvtudományi Doktori Iskola Dr. Banczerowski Janusz Felvételi időpontja Felvételi helye Angol nyelvészet Dr. Varga László 2011.

Részletesebben

Balogh Ilona (Budapest 1912. VI. 24. - Budapest 1947. XII. 29.) művészettörténész néprajzos

Balogh Ilona (Budapest 1912. VI. 24. - Budapest 1947. XII. 29.) művészettörténész néprajzos 2014. szeptember 14. Balogh Ilona (Budapest 1912. VI. 24. - Budapest. XII. 29.) művészettörténész néprajzos Névváltozata Balogh, Hélène Balogh Jolán testvére 935 Pázmány Péter Tudományegyetem bölcsészdoktor

Részletesebben

Egyházmegyei Levéltár Gyır. Visitationes canonicae

Egyházmegyei Levéltár Gyır. Visitationes canonicae Visitationes canonicae (1641-1934) 1. Tájékoztató az iratcsoportról A püspöki levéltárak egyik legkutatottabb és legértékesebb iratcsoportját az ún. egyházlátogatási jegyzıkönyvek győjteményei teszik ki.

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Dr. Szántay Antal Péter

Oktatói önéletrajz Dr. Szántay Antal Péter tudományos főmunkatárs Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Kar Szociológia és Társadalompolitika Intézet Karrier Felsőfokú végzettségek: 1982-1987 ELTE (Budapest), történelem - német nyelv és

Részletesebben

- - 2006. szeptemberétől

- - 2006. szeptemberétől - - Germanisztika alapszak - német szakirány mintatanterve - - 2006. szeptemberétől "A" típusú tantárgyak 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tantárgy neve Tantárgy kódja Heti Tantárgyfelelős Meghirdetés kontakt Félévi

Részletesebben

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői A kötetben szereplő tanulmányok szerzői Dr. Barzó Tímea, egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Államés Jogtudományi Kar, Polgári Jogi Tanszék, Miskolc Dr. Barta Judit, egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Állam-

Részletesebben

Beszámolónkban a még 2001-ben megtervezett és nemzetközi együttműködésre is számító programunk várható eredményeit és ütemezéseit próbáljuk követni.

Beszámolónkban a még 2001-ben megtervezett és nemzetközi együttműködésre is számító programunk várható eredményeit és ütemezéseit próbáljuk követni. Zárójelentés Kutatási beszámoló Beszámolónkban a még 2001-ben megtervezett és nemzetközi együttműködésre is számító programunk várható eredményeit és ütemezéseit próbáljuk követni. A tervet időközben ugyan

Részletesebben

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői A kötetben szereplő tanulmányok szerzői Bálint István, nyugalmazott újságíró, Magyar Szó, publicista, Belovai József, nyugalmazott történelemtanár, Szeged,, Nagybecskerek Beretka Katinka, okleveles jogász,

Részletesebben

specializáció mintatanterve kreatív írás 2013. szeptemberétől

specializáció mintatanterve kreatív írás 2013. szeptemberétől Magyar alapképzési szak ügyvitel kiadványszerkesztő specializáció mintatanterve kreatív írás 2013. szeptemberétől Tantárgy neve Tantárgy oktató neve KÖTELEZŐ TANTÁRGYAK ALAPOZÓ ISMERETEK A KÖZÖS ISMERETEKET

Részletesebben

Collectanea. Sancti. Martini I. Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményei

Collectanea. Sancti. Martini I. Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményei Collectanea Sancti Martini I. Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményei Collectanea Sancti Martini A Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményeinek Értesítője 1. Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményei Pannonhalma, 2013 Szerkesztette

Részletesebben

A felsőoktatási intézmények. Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Vitéz János Tanárképző Központ

A felsőoktatási intézmények. Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Vitéz János Tanárképző Központ A felsőoktatási intézmények KAZINCZY FERENC SZÉP MAGYAR BESZÉD VERSENYÉNEK 44. országos döntője scientia et f idelitate Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Vitéz János

Részletesebben

A 2015. évre vonatkozó folyóirat-kiadási pályázaton támogatást nyert folyóiratok tudományos osztályonként

A 2015. évre vonatkozó folyóirat-kiadási pályázaton támogatást nyert folyóiratok tudományos osztályonként A 2015. évre vonatkozó folyóirat-kiadási pályázaton támogatást nyert folyóiratok tudományos osztályonként Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya Cím Kiadó Megítélt támogatás (forint) Acta Ethnographica

Részletesebben

Dr. Várszegi Imre Asztrik OSB főapát. H-9090 Pannonhalma Tel.: 96/570-115, Fax: 570-116 E-mail: asztrik@osb.hu

Dr. Várszegi Imre Asztrik OSB főapát. H-9090 Pannonhalma Tel.: 96/570-115, Fax: 570-116 E-mail: asztrik@osb.hu Dr. Várszegi Imre Asztrik OSB főapát H-9090 Pannonhalma Tel.: 96/570-115, Fax: 570-116 E-mail: asztrik@osb.hu szül.: 1946. január 26. Sopron anyja: + Horváth Rozália, apja: + Várszegi Ferenc érettségi:

Részletesebben

A 2014. évre vonatkozó folyóirat-kiadási pályázaton támogatást nyert folyóiratok tudományos osztályonként

A 2014. évre vonatkozó folyóirat-kiadási pályázaton támogatást nyert folyóiratok tudományos osztályonként A 2014. évre vonatkozó folyóirat-kiadási pályázaton támogatást nyert folyóiratok tudományos osztályonként Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya Cím Kiadó Megítélt támogatás (forint) Acta Ethnographica

Részletesebben

Hírek Újdonságok Mintaoldalak www.olvas.hu

Hírek Újdonságok Mintaoldalak www.olvas.hu Katalógus Bı ológı ológı a Fı zı zı ka Földra z Kémı a Hogy biztos legyen... Hírek Újdonságok Mintaoldalak www.olvas.hu 1 Bán Sándor, Barta Ágnes: 8 próbaérettségi biológiából (középszint) Csiszár Imre,

Részletesebben

A kolozsvári egyetem tanárai és a sport

A kolozsvári egyetem tanárai és a sport Killyéni András A kolozsvári egyetem tanárai és a sport Az első világháború előtti kolozsvári sportélet fejlődését kétségtelenül meghatározták az akkori sportvezetők: arisztokraták, köznemesek, később

Részletesebben

Rovatvezető: Király Pál

Rovatvezető: Király Pál E G Y E S Ü L E T I K Ö Z L E M É N Y E K Rovatvezető: Király Pál Az Erdőrendezési Szakosztály a Geodéziai és Kartográfiai Egyesület Székesfehérvári Csoportjával közös rendezvényt tartott Székesfehérvárott.

Részletesebben

MK-1 Nyelvi kompetenciák fejlesztése

MK-1 Nyelvi kompetenciák fejlesztése NNMKONO01 - Otatlan német és nemzetiségi német nyelv és kultúra tanára közös képzési ré MK-1 Nyelvi kompetenciák fejletése 1 2 3 4 5 6 - A mérföldkőben gyűjtendő: 9 kredit - Kötelezően teljesítendő tárgy(ak):

Részletesebben

SZENT GYÖRGY LOVAGREND XXI. NYÁRI EGYETEME

SZENT GYÖRGY LOVAGREND XXI. NYÁRI EGYETEME SZENT GYÖRGY LOVAGREND XXI. NYÁRI EGYETEME 2014. július 20. július 26. FŐVÉDNÖK: DR. VERES ANDRÁS szombathelyi megyéspüspök A SZENT GYÖRGY LOVAGREND XXI. NYÁRI EGYETEME 2014. július 20. 2014. július 26.

Részletesebben

előfordulásai" címmel előadást tartott.

előfordulásai címmel előadást tartott. nyert, hogy a fátlan utakon közel "azonosan sok és súlyos volt a baleset, mint a fákkal szegélyezetteken: a legtöbb útvonal ma már korszerűtlen, keskeny, útteste sem megfelelő és azzal sem lesz jobb, ha

Részletesebben

S. TURCSÁNYI ILDIKÓ BANNER JÁNOS EMLÉKSZOBA. Vezető a Jantyik Mátyás Múzeum állandó kiállításához (Békés, Széchenyi tér 6.)

S. TURCSÁNYI ILDIKÓ BANNER JÁNOS EMLÉKSZOBA. Vezető a Jantyik Mátyás Múzeum állandó kiállításához (Békés, Széchenyi tér 6.) S. TURCSÁNYI ILDIKÓ BANNER JÁNOS EMLÉKSZOBA Vezető a Jantyik Mátyás Múzeum állandó kiállításához (Békés, Széchenyi tér 6.) BÉKÉSI TÉKA 11.sz. A békési Jantyik Mátyás Múzeum tájékoztatója Szerkeszti: B.

Részletesebben

NAGY BÉLA * MAURITZ BÉLA

NAGY BÉLA * MAURITZ BÉLA NAGY BÉLA * MAURITZ BÉLA A MÚLT MAGYAR TUDÓSAI FÔSZERKESZTÔ SZABADVÁRY FERENC NAGY BÉLA MAURITZ BÉLA A AKADÉMIAI KIADÓ BUDAPEST Megjelent a Magyar Tudományos Akadémia támogatásával ISBN 978 963 05 8637

Részletesebben

A évre vonatkozó folyóirat-kiadási pályázaton támogatást nyert folyóiratok tudományos osztályonként

A évre vonatkozó folyóirat-kiadási pályázaton támogatást nyert folyóiratok tudományos osztályonként A 2016. évre vonatkozó folyóirat-kiadási pályázaton támogatást nyert folyóiratok tudományos osztályonként Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya Cím Kiadó Megítélt támogatás (forint) Acta Antiqua Academiae

Részletesebben

A német nyelvjárások szerepe a német nemzetiségi oktatásban

A német nyelvjárások szerepe a német nemzetiségi oktatásban Gyermeknevelés 4. évf. 1. szám 152 157. (2016) A német nyelvjárások szerepe a német nemzetiségi oktatásban Márkus Éva Eötvös Loránd Tudományegyetem Tanító- és Óvóképző Kar, Budapest A tanulmány bemutatja

Részletesebben

Alföldi András tudományos életműve beszámoló OTKA T 048358. A pályázat legfontosabb célja Alföldi András legjelentősebb (elsősorban a két világháború

Alföldi András tudományos életműve beszámoló OTKA T 048358. A pályázat legfontosabb célja Alföldi András legjelentősebb (elsősorban a két világháború Alföldi András tudományos életműve beszámoló OTKA T 048358 A pályázat legfontosabb célja Alföldi András legjelentősebb (elsősorban a két világháború között megjelent) műveinek feldolgozása és kiadása,

Részletesebben

EMLÉKKÖNYVÜNK

EMLÉKKÖNYVÜNK EMLÉKKÖNYVÜNK 1938 1998 60 EMLÉKKÖNYVÜNK 1938 1998 60 A ceglédi Kossuth Reálgimnázium 1938. évben végzett tanulóinak emlékkönyve Összeállította: Taracsák István Mûszaki szerkesztés és tipográfia: Taracsák

Részletesebben

További olvasnivaló a kiadó kínálatából: Alister McGrath: Tudomány és vallás Békés Vera Fehér Márta: Tudásszociológia szöveggyűjtemény Carl Sagan:

További olvasnivaló a kiadó kínálatából: Alister McGrath: Tudomány és vallás Békés Vera Fehér Márta: Tudásszociológia szöveggyűjtemény Carl Sagan: Tudomány és kultúra További olvasnivaló a kiadó kínálatából: Alister McGrath: Tudomány és vallás Békés Vera Fehér Márta: Tudásszociológia szöveggyűjtemény Carl Sagan: Korok és démonok Dombi Péter: Hiszem

Részletesebben

Mellékelten küldjük a Magyar Szociológiai Társaság Kárpát-medencei Társadalomtudományi Szakosztálya 2010-2012-ben végzett munkájáról szóló beszámolót.

Mellékelten küldjük a Magyar Szociológiai Társaság Kárpát-medencei Társadalomtudományi Szakosztálya 2010-2012-ben végzett munkájáról szóló beszámolót. Magyar Szociológiai Társaság 1014 Budapest, Országház u. 30. Paksi Veronika titkár részére Tárgy: szakosztályi beszámoló Tisztelt Titkár Asszony! Mellékelten küldjük a Magyar Szociológiai Társaság Kárpát-medencei

Részletesebben

Találati halmaz. Deutscher Kalender 2009 : Jahrbuch der Ungarndeutschen / hrsg. Otto Heinek.-Budapest : Landesselbstverwaltung der

Találati halmaz. Deutscher Kalender 2009 : Jahrbuch der Ungarndeutschen / hrsg. Otto Heinek.-Budapest : Landesselbstverwaltung der 53-13 1 Ady Endre : [német nyelvű cikkgyűjtemény az Innsbrucker Zeitungsarchiv anyagából].-[14] p.: ill.; 30 cm.- a költőről és műveiről német nyelvű lapokban, 1977 és 1988 között megjelent cikkek.- német

Részletesebben

Családfa. Deutsch Ignác Interjúalany. Pollák Béláné (korábban: Brandl Józsefné) (szül. Schwarz Klára ) Gyermekek

Családfa. Deutsch Ignác Interjúalany. Pollák Béláné (korábban: Brandl Józsefné) (szül. Schwarz Klára ) Gyermekek Családfa Apai nagyapa Apai nagyanya Anyai nagyapa Anyai nagyanya Schwarz? Schwarz?-né (szül.?) Deutsch Ignác 1828 1915 Deutsch Ignácné (szül. Weisz Teréz) 1860 1944 Apa Schwarz Mór 1877 1941 Anya Schwarz

Részletesebben

Időtartam (-tól -ig) 2012-2013 Munkáltató neve és címe Miskolci Egyetem (Központi Igazgatás), 3515 Miskolc-Egyetemváros

Időtartam (-tól -ig) 2012-2013 Munkáltató neve és címe Miskolci Egyetem (Központi Igazgatás), 3515 Miskolc-Egyetemváros 1 Ö N É L E T R A J Z F O R M A N Y O M T A T V Á N Y SZEMÉLYES ADATOK Név DR. LUKÁCS JÁNOS Cím 3535 MISKOLC (MAGYARORSZÁG), ELŐHEGY U. 48/2. Telefon +36 46 565 111/14 11 Fax +36 46 561 504 E-mail janos.lukacs@uni-miskolc.hu

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem Levéltárának fond- és állagjegyzéke.

A Pécsi Tudományegyetem Levéltárának fond- és állagjegyzéke. A Pécsi Tudományegyetem Levéltárának fond- és állagjegyzéke. VIII. Tanintézetek, intézmények 1. A Pozsonyi Magyar Királyi Erzsébet Tudományegyetem iratai (1837-) 1914-1923 (-1935), 5,48 ifm a. A Rektori

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Farkas Judit

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Farkas Judit SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Farkas Judit I. Személyi adatok Név: Farkas Judit Születési hely, idő:, 1979. 04. 01. Anyja neve: Mohai Margit Judit Személyi igazolvány száma: 335364SA Munkahely: MTA Nyelvtudományi

Részletesebben

Magyar Levéltárosok Egyesülete 2008. évi vándorgyűlése

Magyar Levéltárosok Egyesülete 2008. évi vándorgyűlése Magyar Levéltárosok Egyesülete 2008. évi vándorgyűlése Zalaegerszeg 2008. augusztus 26-28. A vándorgyűlés támogatói: Oktatási és Kulturális Minisztérium Nemzeti Kulturális Alapprogram Zala Megyei Önkormányzat

Részletesebben

A Győri Eötvös József Általános Iskola és Szakiskola tankönyvei a 2015/2016-os tanévben

A Győri Eötvös József Általános Iskola és Szakiskola tankönyvei a 2015/2016-os tanévben 5. osztály Kiadói kód Szerző Cím Iskolai ár AP-050305 Széplaki Erzsébet Nyelvtan 5. AP-050306 Széplaki Erzsébet Nyelvtan munkafüzet 5. 950 Ft 470 Ft német NT-56521/M/NAT Kocsány Piroska - Liksay Mária

Részletesebben

VIII. 53. Nagykőrösi és Dunamelléki Református Tanítóképző Intézet iratai (-1949)

VIII. 53. Nagykőrösi és Dunamelléki Református Tanítóképző Intézet iratai (-1949) Raktári helye: Nagykőrös, vk. terem, 76-77. polc a) Igazgatótanácsi és tanárszéki jegyzőkönyvek 1904-1947 0,12 fm b) Ügyviteli iratok 1889-1948 (-1949) 0,14 fm c) Anyakönyvek 1865-1946 0,14 fm d) Évkönyvek

Részletesebben

ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. RAKTÁRI JEGYZÉK X. 218. Zala vármegyei Közjóléti Szövetkezet iratai 1940-1949

ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. RAKTÁRI JEGYZÉK X. 218. Zala vármegyei Közjóléti Szövetkezet iratai 1940-1949 ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. RAKTÁRI JEGYZÉK X. 218. Zala vármegyei Közjóléti Szövetkezet iratai 1940-1949 Terjedelme: 3 doboz +1 kötet = 0,36 ifm Helyrajzi jelzete: Elhelyezés:

Részletesebben

1 STÍLUS ÉS JELENTÉS

1 STÍLUS ÉS JELENTÉS STÍLUS ÉS JELENTÉS 1 2 3 SEGÉDKÖNYVEK A NYELVÉSZET TANULMÁNYOZÁSÁHOZ XXXI. STÍLUS ÉS JELENTÉS Tanulmányok Krúdy stílusáról Szerkesztette JENEI TERÉZ és PETHÕ JÓZSEF TINTA KÖNYVKIADÓ BUDAPEST, 2004 4 KÖNYVEM

Részletesebben

Goreczky Tamás. Doktori (PhD) értekezés tézisei. Témavezető: Dr. Ress Imre tudományos főmunkatárs, MTA Történettudományi Intézet

Goreczky Tamás. Doktori (PhD) értekezés tézisei. Témavezető: Dr. Ress Imre tudományos főmunkatárs, MTA Történettudományi Intézet Goreczky Tamás BURIÁN ISTVÁN, EGY MAGYAR DIPLOMATA AZ OSZTRÁK-MAGYAR MONARCHIA SZOLGÁLATÁBAN Doktori (PhD) értekezés tézisei Témavezető: Dr. Ress Imre tudományos főmunkatárs, MTA Történettudományi Intézet

Részletesebben

Önéletrajz. Személyi adatok. Szakmai tapasztalat férjezett, 3 gyermek édesanyja népzenei tárgyak tanára, tanszakvezető

Önéletrajz. Személyi adatok. Szakmai tapasztalat férjezett, 3 gyermek édesanyja népzenei tárgyak tanára, tanszakvezető Önéletrajz Személyi adatok Név Szabó Ágnes Cím 1022 Budapest, Ruszti út 7. Telefonszám +36304790140 E-mail szaboo.agnes@gmail.com Születési év Családi állapot 1978 férjezett, 3 gyermek édesanyja Szakmai

Részletesebben

Családfa. Krämer Gyuláné (szül. Benedek Gizella)?? Neuser Lipótné (szül. Bachmann Róza) 1870 1943. Neuser Lipót Kb. 1868 1939

Családfa. Krämer Gyuláné (szül. Benedek Gizella)?? Neuser Lipótné (szül. Bachmann Róza) 1870 1943. Neuser Lipót Kb. 1868 1939 Családfa Apai nagyapa Krämer Gyula (Julius Krämer)?? Apai nagyanya Krämer Gyuláné (szül. Benedek Gizella)?? Anyai nagyapa Neuser Lipót Kb. 1868 1939 Anyai nagyanya Neuser Lipótné (szül. Bachmann Róza)

Részletesebben

Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar. Doktori tézisek. Hegyi Ádám Alex

Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar. Doktori tézisek. Hegyi Ádám Alex Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Doktori tézisek Hegyi Ádám Alex A bázeli egyetem hatása a debreceni és a sárospataki református kollégiumok olvasmányműveltségére 1715 és 1785 között

Részletesebben

Publikációs jegyzék Dr. Molnár Béla

Publikációs jegyzék Dr. Molnár Béla Publikációs jegyzék Dr. Molnár Béla Könyv, kézirat Molnár Béla - Palásti Béla (1990): Az abonyi amatőr színjátszás története a kezdetektől napjainkig. Pest Megyei Levéltár, Kézirat Molnár Béla (2000):

Részletesebben

Karmacsi Zoltán Márku Anita szerk., Nyelv, identitás és anyanyelvi nevelés a XXI. században Nemzetközi tudományos konferencia előadásainak gyűjteménye

Karmacsi Zoltán Márku Anita szerk., Nyelv, identitás és anyanyelvi nevelés a XXI. században Nemzetközi tudományos konferencia előadásainak gyűjteménye Szemle 107 A kötet e két kimondottan magyar etimológiai tárgyú anyagán kívül magyar szempontból is figyelemre méltó még MICHAEL KNÜPPEL cikke a magyar tambura távoli keleti előzményeiről (219 26), továbbá

Részletesebben

A SAPIENTIA SZERZETESI HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA BIBLIATUDOMÁNYI TANSZÉKÉNEK KIADVÁNYAI. A d o r já n i Z o l t á n. Jób testamentuma

A SAPIENTIA SZERZETESI HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA BIBLIATUDOMÁNYI TANSZÉKÉNEK KIADVÁNYAI. A d o r já n i Z o l t á n. Jób testamentuma A SAPIENTIA SZERZETESI HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA BIBLIATUDOMÁNYI TANSZÉKÉNEK KIADVÁNYAI A d o r já n i Z o l t á n Jób testamentuma B e v e z e t é s f o r d í t á s j e g y z e t e k Adorjáni Zoltán Jób testamentuma

Részletesebben

KÖZMEGHALLGATÁS BESZÁMOLÓ. KÉSZÜLT KOMLÓ VÁROS NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATA 2015. DECEMBER 09-i K Ö Z M E G H A L L G A T Á S Á N

KÖZMEGHALLGATÁS BESZÁMOLÓ. KÉSZÜLT KOMLÓ VÁROS NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATA 2015. DECEMBER 09-i K Ö Z M E G H A L L G A T Á S Á N KÖZMEGHALLGATÁS BESZÁMOLÓ KÉSZÜLT KOMLÓ VÁROS NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATA 2015. DECEMBER 09-i K Ö Z M E G H A L L G A T Á S Á N Tisztelettel köszöntöm meghívott vendégeinket, klubtagokat, oktatási

Részletesebben

2007/2008-as tanév Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum

2007/2008-as tanév Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum 2007/2008-as tanév Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum Országos versenyszervező: OFI OPKM 1089 Budapest, Könyves Kálmán körút 40. 06-1-323-55-00 Honlap: www.opkm.hu

Részletesebben

A Szegedi Tudományegyetem Sófi József Alapítvány évi ösztöndíjasai

A Szegedi Tudományegyetem Sófi József Alapítvány évi ösztöndíjasai A Szegedi Tudományegyetem Sófi József Alapítvány 2007. évi ösztöndíjasai A Szegedi Tudományegyetem Sófi József a Szegedi Tehetségekért Alapítványa 2001. január 2- án jött létre, és eddig 4 millió forint

Részletesebben

Europass Lebenslauf ANGABEN ZUR PERSON DR. GABRIELLA ANNA BIKICS. bikicsg@gmail.com BERUFSTÄTIGKEIT

Europass Lebenslauf ANGABEN ZUR PERSON DR. GABRIELLA ANNA BIKICS. bikicsg@gmail.com BERUFSTÄTIGKEIT Europass Lebenslauf ANGABEN ZUR PERSON Vorname(n) Nachname DR. GABRIELLA ANNA BIKICS Büro UNIVERSITÄT MISKOLC A/6 RAUM 25 Telephon 00 36 46 363 865 Fax 00 36 46 363 865 bikicsg@gmail.com E-mail Geburtsjahr

Részletesebben

VIII. 54. Sümegi Állami Kisfaludy Sándor Általános Gimnázium iratai 1868-1955

VIII. 54. Sümegi Állami Kisfaludy Sándor Általános Gimnázium iratai 1868-1955 ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. RAKTÁRI JEGYZÉK VIII. 54. Sümegi Állami Kisfaludy Sándor Általános Gimnázium iratai 1868 1955 Az intézmény névváltozásai: Sümegi M. Kir. Állami Kisfaludy

Részletesebben

Románia, 410104 Nagyvárad, Iuliu Maniu 15. 0744-370997 hausmannaliz@gmail.com. Neme Nő Születési dátum 06.09.1952. Állampolgárság román, magyar

Románia, 410104 Nagyvárad, Iuliu Maniu 15. 0744-370997 hausmannaliz@gmail.com. Neme Nő Születési dátum 06.09.1952. Állampolgárság román, magyar Önéletrajz SZEMÉLYI ADATOK Hausmann Alice Románia, 410104 Nagyvárad, Iuliu Maniu 15. 0744-370997 hausmannaliz@gmail.com Neme Nő Születési dátum 06.09.1952. Állampolgárság román, magyar SZAKMAI TAPASZTALAT

Részletesebben

0151-es kód (fodrász) ideiglenes felvételi jegyzéke

0151-es kód (fodrász) ideiglenes felvételi jegyzéke 0151-es kód (fodrász) ideiglenes felvételi jegyzéke Sorszám Jelszó TASZ Általános iskola Összes pontszám 1 71768014594 Szent János Katolikus Általános Iskola 69 2 71652328331 Üllői Árpád Fejedelem Általános

Részletesebben

MVMSZ tagok nyilvántartása. Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye

MVMSZ tagok nyilvántartása. Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye MVMSZ tagok nyilvántartása Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye 1. megyei hatókörű városi Katona József Múzeum 6000 Kecskemét, Bethlen krt. 1. 2. területi,

Részletesebben

nyelv és irodalom szak Történelem - német nyelv és irodalom szakos tanár

nyelv és irodalom szak Történelem - német nyelv és irodalom szakos tanár 1 Europass Önéletrajz Személyi adatok Fénykép Vezetéknév / Utónév(ek) Nagyné Paksi Margit Cím(ek) Telefonszám(ok) E-mail(ek) Állampolgárság magyar Születési dátum Neme Szakmai tapasztalat Időtartam Foglalkozás

Részletesebben

Debreceni Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Debreceni Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Debreceni Vörösmarty Mihály és Alapfokú Művészeti Iskola Megyei Német Nyelvi Verseny Eredménye 2016. november 28. 5. osztály Elérhető pontszám: 79 pont S.sz. Név Iskola Felkészítő tanár Pontszám Helyezés

Részletesebben

MVMSZ tagok nyilvántartása 2013

MVMSZ tagok nyilvántartása 2013 MVMSZ tagok nyilvántartása 2013 Jogelőd neve Szervezet neve, székhelye Képviselő Csatlakozás időpontja 1. Bács-Kiskun megye Bács-Kiskun Megyei ok Katona József 6000 Kecskemét, Bethlen krt. 1. Türr István

Részletesebben

1 a tanári testület A tantestület 1

1 a tanári testület A tantestület 1 1 a tanári testület 2 15 A tantestület 1 Bajza Sándor (2012) angol: 9. évf., 10. évf., 11. a, 11. b, 12. a, 12. b Bareithné Kecskés Mária (1983) testnevelés: 8. b, 8. c, 9. b, 9. c, 11. b, 11. c, 12. b,

Részletesebben

MAGYARORSZÁG TÖRTÉNETE

MAGYARORSZÁG TÖRTÉNETE ALKÖTETEKBÔL ÁLLÓ TÖBBKÖTETES KÖNYV 61/a Előzéklap homlokoldalán valamennyi kötet közös főcíme MAGYARORSZÁG TÖRTÉNETE 8. A közös adatok megállapításában segít a tipográfiai elrendezés: a többes címoldal

Részletesebben

35. ábra (folyt.) 36. ábra

35. ábra (folyt.) 36. ábra 41. Madách Imre munkái: Az ember tragédiája és Madách Imre költeményei Madách Imre képével (Budapest, 1904, Franklin-Társulat megyar irodalmi intézet és könyvnyomda) (2) + 292 l + 1 t, 20 cm, a Magyar

Részletesebben

Az Imre Samu Nyelvi Intézet ünnepi megnyitója a sajtóban:

Az Imre Samu Nyelvi Intézet ünnepi megnyitója a sajtóban: Az Imre Samu Nyelvi Intézet ünnepi megnyitója a sajtóban: I. Nyomtatott sajtó: MTI Híranyag: Tudomány - Megalakult az Imre Samu Nyelvi Intézet Bécs, 2007. november 23., péntek (MTI) - A Magyar Tudományos

Részletesebben

Rövidítésjegyzék. Jegyzetek 179

Rövidítésjegyzék. Jegyzetek 179 JEGYZETEK Rövidítésjegyzék évf. = évfolyam fn = főnév in = -ban, -ben KFL = Kalocsai Főegyházmegyei Levéltár köt. = kötet mn = melléknév MOL = Magyar Országos Levéltár, Budapest Nr. = néprajz sz. = szám,

Részletesebben

Tanítóképzők, tanítók a 20. századi Magyarországon. A budai képző 100 éve. TBN08M15

Tanítóképzők, tanítók a 20. századi Magyarországon. A budai képző 100 éve. TBN08M15 Tanítóképzők, tanítók a 20. századi Magyarországon. A budai képző 100 éve. TBN08M15 2012. február 22. A félévi munka megbeszélése: tematika, ütemterv, követelmények. 2012. február 29. Tanítóképzők, tanítók

Részletesebben

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján -

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján - 1. 5-2/2013 Terdik Ferenc Kossuth 2. 1 m3 2. 5-4/2013 Nagy Ferencné Kossuth 17. 1 m3 3. 5-5/2013 Cseh Gyula Kossuth 20. 1 m3 4. 5-6/2013 Lukács György Kossuth 38. 1 m3 5. 5-7/2013 Deák László Kossuth 49/b.

Részletesebben

a tanári testület 9 A tantestület * Bogdán Krisztina (2002) vezetőtanár, spanyol: 10. évf., 11. évf., 12. évf., 12. fakt

a tanári testület 9 A tantestület * Bogdán Krisztina (2002) vezetőtanár, spanyol: 10. évf., 11. évf., 12. évf., 12. fakt a tanári testület 9 A tantestület * Ábrahám Rita (2008) latin: 11. évf. Bodó Kinga (2008) angol: 7. évf. Dr. Bodó Márton (1996) vezetőtanár, munkaközösség-vezető, osztályfőnök: 11. b, magyar: 11. b, 12.

Részletesebben

német nyelv, zongora matematika, informatika angol nyelv,informatikus könyvtár történelem, informatika könyvtáros matematika-fizika

német nyelv, zongora matematika, informatika angol nyelv,informatikus könyvtár történelem, informatika könyvtáros matematika-fizika Pappné Dr. Forgács Edit PhD. intézményvezető,,, közoktatási vezető nyelvtudományi PhD. Germanisztika Szénási Andrea intézményvezető-helyettes,, Tóth Attiláné Deák Andrea intézményvezető-helyettes, André

Részletesebben

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Művelődési, Kisebbségi, Ifjúsági és Sport Bizottsága Elnöke

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Művelődési, Kisebbségi, Ifjúsági és Sport Bizottsága Elnöke Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Művelődési, Kisebbségi, Ifjúsági és Sport Bizottsága Elnöke Szám: 318-2/2007. ELŐTERJESZTÉS A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Művelődési, Kisebbségi, Ifjúsági

Részletesebben

BA Magyar szak I. évfolyam

BA Magyar szak I. évfolyam BA Magyar szak I. évfolyam 10.00-12.00 LEÍRÓ MAGYAR SZÓFAJTAN, ALAKTAN BTMAN203 Kabán Annamária nyelvész könyvtár 12.00-13.00 Fonetika szem. BTMAN111 Kecskés Judit XXVIII. 12.00-14.00 Régi magyar irodalomtörténet

Részletesebben

Kalász Márton Kovács József László Balogh F. András Komáromi Sándor FEJEZETEK A MAGYARORSZÁGI HÍMET IRBDALBM TÖRTÉNETÉBŐL

Kalász Márton Kovács József László Balogh F. András Komáromi Sándor FEJEZETEK A MAGYARORSZÁGI HÍMET IRBDALBM TÖRTÉNETÉBŐL Kalász Márton Kovács József László Balogh F. András Komáromi Sándor FEJEZETEK A MAGYARORSZÁGI HÍMET IRBDALBM TÖRTÉNETÉBŐL BUDAPEST 2002 Kalász Márton: Greift zur Féder!" Gondolatok a magyarországi német

Részletesebben

VÉGH JÓZSEF (1912 1997)

VÉGH JÓZSEF (1912 1997) A HETVENES ÉVEK MAGYAR NYELVÉSZEI Pályaképek és önvallomások 49. VÉGH JÓZSEF (1912 1997) ELTE Fonetikai Tanszék 1997 1 Sorozatszerkesztő: Bolla Kálmán Technikai szerkesztő: Földi Éva Munkatárs: Andó Éva

Részletesebben

Szakmai Önéletrajz. Név: Józsa Balázs. Születési hely: Debrecen. Születési év: 1979

Szakmai Önéletrajz. Név: Józsa Balázs. Születési hely: Debrecen. Születési év: 1979 Szakmai Önéletrajz Név: Józsa Balázs Születési hely: Debrecen Születési év: 1979 Tanulmányok: 2005-2007: Debreceni Egyetem BTK Interdiszciplináris Doktori Iskola PhD ösztöndíjas 1999-2005: Debreceni Egyetem

Részletesebben

1 a tanári testület 2 9. A tantestület 1. Bareithné Kecskés Mária (1983) testnevelés: 7. b, 7. c, 9. b, 9. c, 10. b, 12. a, 12. c

1 a tanári testület 2 9. A tantestület 1. Bareithné Kecskés Mária (1983) testnevelés: 7. b, 7. c, 9. b, 9. c, 10. b, 12. a, 12. c Bajza Sándor (2012) angol: 7. évf., 9. c., 12. évf. 1 a tanári testület 2 9 A tantestület 1 Bareithné Kecskés Mária (1983) testnevelés: 7. b, 7. c, 9. b, 9. c, 10. b, 12. a, 12. c Boronkai Zsófia (2010)

Részletesebben

A Szabolcs-Szatmár magyei Múzeumok Igazgatósága tudományos munkatársainak szakirodalmi tevékenysége 1975~1977-ben

A Szabolcs-Szatmár magyei Múzeumok Igazgatósága tudományos munkatársainak szakirodalmi tevékenysége 1975~1977-ben A Szabolcs-Szatmár magyei Múzeumok Igazgatósága tudományos munkatársainak szakirodalmi tevékenysége 1975~1977-ben Az 1970-es évtizedben egyre nagyobb számban jelentek meg cikkek, kiállítás vezetők, ismertetések

Részletesebben

VIII. 54. Sümegi Állami Kisfaludy Sándor Általános Gimnázium iratai 1878-1955

VIII. 54. Sümegi Állami Kisfaludy Sándor Általános Gimnázium iratai 1878-1955 ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. RAKTÁRI JEGYZÉK VIII. 54. Sümegi Állami Kisfaludy Sándor Általános Gimnázium iratai 1878-1955 Az intézmény névváltozásai: - Sümegi M. Kir. Állami Kisfaludy

Részletesebben

1. A Selters Balatonfüred projekt (2007) Problémafelvetés

1. A Selters Balatonfüred projekt (2007) Problémafelvetés 1. A Selters Balatonfüred projekt (2007) Számlákkal a német sajtóba Problémafelvetés A számla az egyik legkorábban selejtezhető, értéktelen iratfajta. Nem így, ha a számlák 19. századiak. Pl. a reformkori

Részletesebben

68/3. Edvi Illés Aladár (1870-1958) 8.000 Ft 22.000 Ft 68/4. Mednyánszky László (1852-1919) 20.000 Ft 46.000 Ft 68/6. Olvashatatlan szignó

68/3. Edvi Illés Aladár (1870-1958) 8.000 Ft 22.000 Ft 68/4. Mednyánszky László (1852-1919) 20.000 Ft 46.000 Ft 68/6. Olvashatatlan szignó 1023 BUDAPEST, ZSIGMOND TÉR 13. MŰGYŰJTŐK HÁZA TEL.: +36 1 800 8123, +36 30 270 5021 EMAIL: INFO@MUGYUJTOKHAZA.HU NYITVATARTÁS: H-P: 11.00-19.00, SZO.: 9.00-14.00 68/3. Edvi Illés Aladár (1870-1958) Gesztenyék,

Részletesebben

Eötvös József Koszorú

Eötvös József Koszorú Eötvös József Koszorú (1993-2011) 2011 Báldi Tamás, a földtudományok doktora, Fésüs László, az állatorvos-tudomány doktora Józan Péter, az orvostudomány doktora Lantos Béla, a műszaki tudományok doktora

Részletesebben