ELTE Bölcsészettudományi Kar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ELTE Bölcsészettudományi Kar"

Átírás

1 ELTE BTK 2014 FACULTAS PHILOSOPHIAE A.D. MDCXXXV

2 Mária Terézia magyar királynő, német-római császárné, osztrák uralkodó főhercegnő, Egyetemünk újraalapítója ELTE BTK ELTE BTK Tartalom 4 Bevezető 6 A Kar története 8 Alapképzés 11 Új típusú osztatlan tanárképzés 13 Mesterképzés 17 Tehetséggondozás 18 Oktatói minősítettségi adatok 20 A Kar szervezeti felépítése 22 Doktori iskolák és programok 27 Kutatás 29 Nemzetközi kapcsolatok 30 Erasmus 31 Nemzetköziesítés 32 Külföldi hallgatóknak meghirdetett képzések 33 Hallgatói Önkormányzat 36 Tartozz te is közénk! 37 Esélyegyenlőség 39 Elérhetőségek, kampusztérkép 2 3

3 ELTE BTK ELTE BTK KEDVES LEENDŐ HALLGATÓNK! EBBEN A KIADVÁNYBAN SZERETNÉNK BEMU TATNI, HOGY MILYEN TEVÉKENYSÉGTÍPUSOK ÉS SZAKMAI PROFILOK ÁLLNAK A BÖLCSÉSZET TUDOMÁNYI KAR KI EMELKEDŐ TELJESÍTMÉ NYÉNEK HÁTTERÉBEN. Tisztelt érdeklődő! KIADVÁNYUNK CÉLJA, HOGY MEGISMERTESSE ÖNT AZ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNY EGYETEM BÖLCSÉSZETTU DOMÁNYI KARÁNAK OKTATÁSI ÉS TUDOMÁNYOS SOK SZÍNŰSÉGÉVEL, PÁRATLAN GAZDAGSÁGÁVAL. A KIADVÁNY ÁTTEKINTHETŐ TAGOLÁSBAN, TÖMÖR, ADATGAZDAG ÉS INFORMATÍV MÓDON MUTATJA BE A BÖLCSÉSZETTUDO MÁNYI KAR KÉPZÉSI, TUDOMÁNYOS ÉS EGYÉB PROFILJAIT, EZZEL KÖNNYÍTVE MEG AZ ÖN VÁLASZTÁSÁT. Köszönöm, hogy érdeklődésével megtisztelte az ELTE Bölcsészettudományi Karát, és remélem, hogy az itt felsorolt adatok segítenek Önnek az intézmény, kar, szak vagy éppen szakirány kiválasztásában. Remélem, kiadványunkkal sikerült meggyőznünk arról, hogy Karunkat válassza. További, a Kar képzéseire, tudományos és mindennapi életére vonatkozó kérdéseire honlapunkon (www.btk. elte.hu) talál válaszokat. Tisztelettel, A Heti Világgazdaság (HVG) évente megjelenő, az Országos Felsőoktatási Információs Központ hivatalos adataira támaszkodó különszámában (Diploma 2007, Diploma 2008, Diploma 2009, Diploma 2010, Diploma 2011, Diploma 2012, Diploma 2013 és Diploma 2014) számos szempont szerint rangsorolja a magyar felsőoktatás intézményeinek 164 karát. Figyelembe véve a felvételi statisztikákat, valamint független szakértők és a munkáltatók véleményét is, a Diploma 2014 című kiadvány az ELTE Bölcsészettudományi Karát rangsorolta az abszolút első helyre. A rangsor alapvetően a hallgatók és az oktatók kiválóságán alapul. Ez a kimagasló eredmény további munkára ösztönöz bennünket, hiszen a magyar felsőoktatásnak és azon belül a bölcsészképzésnek is számos kihívással kell szembenéznie. Ezek között a kihívások között a háromciklusú, ún. bolognai rendszerű képzés áll az első helyen. Az alapképzésben (BA) 2006 óta az új típusú programokra veszünk fel hallgatókat. Az új felvételi algoritmus, amely a korábbi éveknél nagyobb hangsúllyal részesítette előnyben a jelentkező diákok igényeit első helyes jelentkezéseikben megnyilvánuló intézmény-, alapszak- és szakirányválasztásukat sikeressé tette karunkat. Mi ezt a minőségválasztás félreérthetetlen jelének értékeljük. A Karon 59 szakirány indult, az államilag finanszírozott és a önköltséges képzésben öszszesítve 416 pont volt az átlagponthatár. A bölcsészképzésben 2009 szeptemberében indultak először nagy számban mesterszakok (MA). Az ELTE BTK közel 100 mesterszakot készített elő, az akkreditációs folyamat első szakasza lezárult, s nagy örömmel számolunk be arról, hogy az országban egyedülálló módon, 49 diszcipli náris és 7 interdiszciplináris mesterszak akkreditációját sikerült befejezni a Karon. Ezen kívül 21 tanári mesterszak indult 2009 szeptemberétől. További mesterszakos akkreditációk vannak folyamatban, ezeket a brosúra 15. és 16. oldalán lehet megtekinteni. Mesterszakjaink kiemelkedően nagy száma kivételesen kedvező lehetőséget nyújt a jelentkezők szakmai tervének megvalósítására. A doktori képzésben (PhD) az ELTE az ország éves doktori oklevél kibocsátásának közel egyharmadát adja. Ennek több mint a fele a Bölcsészettudományi Kar 5 doktori iskolájának 71 doktori programjából kerül ki. Karunk tehát egymagában biztosítja az ország PhD-diploma kibocsátásának közel 10 százalékát. Ez az eredmény a Kar páratlan tudományos potenciáljának köszönhető. A Bölcsészettudományi Kar tudományos potenciálja nemcsak akadémikusaink és akadémiai doktoraink magas számában, hanem a minősített oktatók kimagasló arányában is tetten érhető (oktatói minősítettség: 18. és 19. oldal). Gazdag tudományos életünk számos tudományos (és közéleti) közleményben, publikációban, éves átlagban pedig több mint 100 tudományos ülésszakban és konferenciában ölt testet. Sikerünk és kimagasló teljesítményünk egyik legfontosabb záloga hallgatóink és oktatóink harmonikus, kölcsönös megbecsülésen és tiszteleten alapuló kapcsolata. Karunk oktatójának egyetlen stratégiai partnere és szövetségese van: a bölcsészhallgató. Hallgatóink már tanulmányi idejük alatt aktív részeseivé válnak a Kar szellemi műhelyeiben végzett munkának, a Hallgatói Önkormányzat szervezésében számos tudományos és egyéb rendezvénynyel gazdagítják Karunk életét, és viszik jó hírét a kampusz és az Egyetem falain túl. Igyekszünk mindehhez egy infrastruktúrájában teljesen megújuló, otthonos kampusszal megteremteni az ideális feltételeket. A 2010/2011-es tanévben Karunk fennállásának 375-dik évét ünnepeltük november között, a Bölcsészettudományi Kar alapításának évfordulója alkalmából ünnepségsorozatot rendeztünk. A jubileumról konferenciákkal, a BTK történetét ismertető könyvek bemutatójával, valamint fáklyás felvonulással és más programokkal emlékezett meg a Kar november 12-én zárult le az ünnepségsorozat, 17 órakor jubileumi kari ünnepségre került sor a Gólyavárban, az újonnan elnevezett Mária Terézia teremben. Ezen hosszú történelmi időszak tradícióit is választják azok, akik megtisztelnek minket bizalmukkal, és a pesti bölcsészkarra jelentkeznek. DR. DEZSŐ TAMÁS DÉKÁN 4 5

4 TÖRTÉNETI Történeti BEMUTATÁS Bemutatás TÖRTÉNETI Történeti BEMUTATÁS Bemutatás A Kar története KARUNK AZ ELTE LEGRÉGEBBI FAKULTÁSA. AZ EGYETEM ALAPÍTÁSAKOR, NOVEMBER KÉNYSZER SZÜNETET KIVÉVE FOLYAMATOSAN MŰKÖDIK. A Nagyszombati Egyetem Bölcsészeti Karán a jezsuita egyetemeken szokásos módon folyt a három éves oktatás. A Karon tudományos fokozatokat, baccalaureusi, magisteri és doktori címet lehetett szerezni ben a Karon is bevezették a Bécsi Egyetemen már korábban alkalmazott egyetemi reformokat. A jezsuita egyetem és a Kar állami irányításúvá vált, a fakultás működését a dékán mellett az állam által kinevezett kari igazgató irányította. A Kar 1777-ben az Egyetemmel együtt Nagyszombatról a budai királyi palotába költözött, majd 1784-ben Pest városába települt. A XVIII XIX. század fordulóján a Kar tanulmányi ideje bécsi mintára többször változott, és előkészítő jellege is megmaradt, ami akadálya volt a fakultás teljes egyenjogúságának ban a forradalom és szabadságharc alatt Eötvös József miniszter vezetésével megkezdődött az egyetemi reform kidolgozása, amelynek végrehajtása a neoabszolutizmusra maradt. Az 1850-ben induló változások teljesen átalakították az akkor még a természettudományokat is magában foglaló Bölcsészettudományi Kart. Az előkészítő jellegű kétéves tanfolyamot felváltotta egy 3, majd 4 éves képzés, és a többi karral teljesen azonos jogokkal rendelkező fakultás. A Karon is bevezették a magántanárság intézményét, és már néhány asszisztensi állást is szerveztek. A Kar hallgatói létszáma kezdetben igen alacsony volt, majd az 1860-as évektől kezdve meredeken emelkedett, de egészen a második világháborúig nem haladta meg az főt. Érem az egyetem Budára történő áthelyezése 50. évfordulójára A Kar elhelyezése a dualizmus óriási fejlesztései ellenére is mostoha volt, csak 1911-ben kapta meg a Műegyetem korábbi, Múzeum körúti épületét (Múzeum krt. 6 8). A mai Trefort kertben a XIX XX. században több épületet emeltek a Kar céljaira. A Kar szervezetének tagolására 1848-tól többször születtek tervek, de ezek nem valósultak meg. A magas szintű szakemberképzést a Karon a XIX. században az 1886-tól bevezetett szemináriumi rendszer biztosította. A Bölcsészettudományi Kar szervezete a XIX. században és a XX. század első felében nem változott. Az 1945 utáni politikai változások a Kart sem kímélték. Az első igen jelentős változás 1949-ben következett be. Kiváltak a Kar keretéből a természettudományos tanszékek, és önálló lett a Természettudományi Kar. Az 1950-es évek első felében a szovjet modell másolása rendkívül sok változást hozott a Kar életében. Többször átalakították az oktatás időtartamát, négy, majd újra öt év volt az egyszakos és kétszakos képzés ben kari hatáskört kapott az Orosz, majd Lenin néven 1954-ben kivált az egyetem szervezetéből, 1957-ben beolvadt a Bölcsészettudományi Karba. Mária Terézia Pozsonyi koronázásának emlékére I. (Nagy) Lajos ( ) aranyforintja 1953-ban szovjet mintára a Kar két részre, Történettudományi Karra, valamint Nyelv- és Irodalomtudományi Karra vált szét. A két bölcsészkar hallgatói és oktatói igen jelentős szerepet vállaltak az 1956-os forradalom és szabadságharc előkészítésében, és tevékenyen részt vállaltak harcokban is. A két Kar 1956 decemberében döntött az újraegyesülésről, ezt a kormány 1957-ben jóváhagyta. A Kar zaklatott létesítmény voltát, elhelyezési gondjait 1953-ban a kormány úgy oldotta meg, hogy a Piarista Rendtől elvett pesti épületbe költöztették, és közel fél évszázadig ez volt központi épülete. Az ún. Kádár-korszakban a Kar továbbra is a magyar felsőoktatás legnagyobb humántudományi kara volt. Azt, hogy e korszakokban is meg tudta őrizni az oktatás és kutatás magas színvonalát, mindenkori oktatóinak és hallgatóinak köszönheti. A rendszerváltozás időszakában Karunk a képzés korszerűsítésének élvonalába került. Új szervezeti formákat, új képzési struktúrát alakított ki, folyamatosan korszerűsítette a tananyagot. A rendszerváltozás után a Kar megkapta a volt Politikai Főiskola Ajtósi Dürer sori telephelyét, ez adott otthont a Germanisztikai nek, az Angol-Amerikai nek, valamint a Pedagógiai nek. Az 1990-es évek közepétől a Kar megkezdte visszaköltözését a Múzeum körútra, ahonnan a Természettudományi Kar az újonnan felépített Lágymányosi kampuszra költözött. Így 2001-től ig a Kar immár korszerűsített intézeti felépítéssel két nagy telephelyen működött, az Ajtósi Dürer soron és a Trefort-kertben ban az Egyetemi Tanács döntése értelmében a Karból kivált a Pedagógiai és Pszichológiai, és egy új kar, a Pedagógiai és Pszichológiai Kar része lett. Ugyancsak kivált a Karból a Szociológiai, a Politikatudományi és a Kulturális Antropológiai, amelyekből létrejött a Társadalomtudományi Kar. A Bölcsészettudományi Kar része lett a volt főiskolai kar több tanszéke és új képzésként a zenei képzés ben fejeződött be a Trefort-kert rekon strukciójának újabb fejezete, és a Kar elhagyta Ajtósi Dürer sori épületeit. A Trefort-kerti kampusz a teljes Kart befogadta, ma az összes tanszékünk itt működik. A Bölcsészettudományi Kar a magyar felsőoktatás legnagyobb kara, mintegy hallgatóval. 6 7

5 OKTATÁS Alapképzés A MAGYAR FELSŐOKTATÁSBAN 2006 SZEPTEMBERÉTŐL VEZETTÉK BE A BOLOGNAI KÉPZÉSNEK NEVEZETT TÖBBSZINTŰ KÉPZÉSI RENDSZERT. A KÉPZÉS HÁROM SZINTRE TAGOLÓDIK: A képzés első szintje az alapképzés vagy BA-képzés. A képzés időtartama 6 félév, a megszerzendő kreditek száma 180. A képzés alapfokú végzettséget ad (pl. történelem alapszakos bölcsész, vagy szakirányon végzettek esetében pl. germanisztika, német alapszakos bölcsész). Karunk, mint azt a táblázatunk is mutatja, öt bölcsész képzési ágon (magyar, történelem, modern filológia, ókori és keleti filológia, szabad bölcsészet), valamint társadalomismeret és zenekultúra képzési ágon folytat alapképzést. A képzési ágakat a törvény alapszakokra bontja, karunk 13 alapszakot és azok 59 szakirányát kínálja hallgatóinknak. Ennél szélesebb kínálattal egyetlen magyar felsőoktatási intézmény humántudományi kara sem rendelkezik. A hagyományos, a legtöbb bölcsészettudományi karon létező alapszakjainkon (magyar, történelem, anglisztika, germanisztika, szlavisztika, ro ma nisz tika stb.) kívül a szabad bölcsészet, az ókori és keleti nyelvek alapszakjai egyedülálló kínálatot adnak hallgatóinknak. Az említett 59 szakirány olyan bő választási lehetőséget kínál hallgatóink számára, hogy szinte minden hallgató kiteljesítheti szakmai igényeit. Az említett 59 szakirány többségére már a felvételi során jelentkezni kell, de vannak olyanok is, amelyek felvételére csak akkor kerülhet sor, ha a hallgató alapszakon felvételt nyert. A felvételi jelentkezéskor kell dönteni az anglisztika, germanisztika, romanisztika, szlavisztika, ókori nyelvek és kultúrák, keleti nyelvek és kultúrák szakirányairól és a történelem alapszakon belül a régészet szakirányról. A sikeres felvételi után, a tanulmányokat megkezdve lehet a magyar, a történelem, a szabad bölcsészet, és a kommunikáció- és médiatudomány, valamint az ének-zene alapszak szakirányaira jelentkezni. A szakirányokon kívül számtalan specializációt is kínál Karunk, amelyek tovább színesítik a képzési kínálatot és lehetőséget teremtenek egészen speciális ismeretek megszerzésére (pl. iszlám tanulmányok, iberoromán tanulmányok stb.). Specializációink száma, témája növekvő és változó, olyan specializációkat kívánunk a szakirányok mellett nyújtani hallgatóinknak, amelyek az alapképzés befejezése után növelik esélyeiket a munkaerőpiacon. A speciális érdeklődésű hallgatók számára azt is lehetővé teszi Karunk, hogy az alapszakok és szakirányok 50 kredites specializációját elvégezhesse, a mesterszakos képzése során kiegészíthesse tudását és további életpályáján ezt hasznosíthassa (pl. történelem szakosként arab vagy japán tanulmányokat folytathasson, hogy később e területek történész szakértőjévé válhassék). Alapszakos képzéseink a Kar szakmai adottságait és lehetőségeit kihasználva kifejezetten magas színvonalúak. Ezt biztosítja tanári karunk képzettsége, tudása. Minden egyes szakunkról, szakirányunkról elmondható, hogy kiváló oktatói gárda tanítja hallgatóinkat, erről tanúskodnak a különféle felmérések, statisztikák. A magas színvonalhoz a második alapot Karunk alapképzéseire jelentkező hallgatók középiskolai eredményei adják. ALAPSZAK SZAKIRÁNY 50 KREDIT Specializáció Minor MAGYAR Észt Magyar Finnugor Észt Folklorisztika Finnugor Irodalomtudomány Irodalomtudomány Művelődéstudomány Kreatív írás Nyelvmentor Magyar jelnyelv Ügyvitel Magyar mint idegen nyelv Művelődéstudomány Nyelv és beszédtudomány Nyelvmentor Szerkesztői ismeretek Ügyvitel TÖRTÉNELEM Történelem Történelem Történelem Német specializáció történelem szakosoknak A visegrádi országok története Régészet Levéltár Muzeológia NÉPRAJZ Néprajz ANGLISZTIKA Angol Amerikai írásprogram Angol Amerikanisztika Anglisztika Angol a médiában Angol az üzleti világban Angol fordítói készségek Az angol az EU-ban Dráma és színház GERMANISZTIKA Német Szöveg és recepció Német Német nemzetiségi Interkulturalitás és intermedialitás A magyarországi németek Szöveg, stílus, nyelvhasználat Kontrasztív nyelvészet és transzlatológia Német nyelv és kultúra a hivatali és üzleti életben Néderlandisztika Néderlandisztika Néderlandisztika Skandinavisztika Skandinavisztika Skandinavisztika ROMANISZTIKA Francia Francia filológia Francia Olasz Olasz filológia Olasz Portugál Portugál filológia Portugál Spanyol Spanyol filológia Spanyol Iberoromán filológia Román Román Román filológia Román nemzetiségi kultúra SZLAVISZTIKA Bolgár Bolgár Cseh Cseh Horvát Horvát Lengyel Lengyel Orosz Orosz Orosz Szerb Szerb Szlovák Szlovák Szlovén Szlovén Ukrán Ukrán Litván 8 9

6 ALAPSZAK SZAKIRÁNY 50 KREDIT Specializáció Minor ÓKORI NYELVEK Assziriológia Assziriológia ÉS KULTÚRÁK Egyiptológia Egyiptológia Klasszika-filológia KELETI NYELVEK Arab Iszlám tanulmányok Ógörög ÉS KULTÚRÁK Hebraisztika Arab Indológia Iranisztika Japán Latin Buddhizmus Dél-kelet ázsiai kultúra Hebraisztika Kínai Kínai tolmács- és fordítóképzés Judaisztika Mongol Koreai Tibeti Török Hindi Kelet-ázsiai kultúrák Szanszkrit Iranisztika Újgörög Iszlám művészetek Japán Kínai Mongol Koreai Tibeti Török Újgörög SZABAD Filozófia Filozófia BÖLCSÉSZET Elméleti nyelvészet Vallástudomány Esztétika Elméleti nyelvészet Filmelmélet és filmtörténet Esztétika Kommunikáció és médiatudomány Etika Művészettörténet Filmelmélet és filmtörténet Kommunikáció és médiatudomány Művészettörténet INFORMATIKUS Információ és tudásmenedzsment Informatikus könyvtáros KÖNYVTÁROS EU-információ Bölcsészettudományi informatika KOMMUNIKÁCIÓ ÉS Újságíró Kommunikáció és médiatudomány MÉDIATUDOMÁNY Médiatudomány ÉNEK-ZENE Karvezetés Ének-zene Egyházzene Egyházzene Szakirányú továbbképzések az ELTE BTK-n Bölcsészettudományi képzési területen Alkotó vers- és prózaírás (kreatív írás) Európai uniós konferenciatolmács Európai uniós szakfordítás Német oktatási és kulturális referens Szakfordító és tolmács (szláv és balti nyelvek) Tibeti kulturális és turisztikai referens További információ: 10 Pedagógusképzési területen Bölcsészeti szakterületen kompetenciafejlesztő oktató Idegen nyelvet jelnyelven tanító oktató Mozgókép- és médiaismeret Német mint első és második idegen nyelv tanári szakmai kompetenciafejlesztő Német nemzetiségi oktatási referens Társadalomtudományi képzési területen Társadalomtudományi és gazdasági szakfordító 4 félév OKTATÁS Új típusú osztatlan tanárképzés Az a a bölcsésztanár-képzés országosan elismert központja. A Karon 19 tanári mesterszakon folyik képzés az osztatlan tanárképzésben. Legfontosabb feladatunknak a nagy hagyományokkal bíró, nemzetközileg is elismert bölcsésztanár-képzés megerősítését és továbbfejlesztését tartjuk. Karunk hagyományai nyomán kiemelt küldetésünk a tudós bölcsész tanárok magas színvonalú képzése. Tanulmányaik első három évében a tanárjelölt hallgatók kétszakos közös képzésben vesznek részt: együtt tanulnak az általános iskolai és a középiskolai tanári pályára készülő hallgatók. Képzésük során a szaktárgyi és a szakmódszertani képzéssel párhuzamosan pedagógiai és pszichológiai kurzusokat is végeznek. Ha azonban valaki meggondolná magát, és az első év után mégsem tanári szakon szeretné folytatni tanulmányait, lehetőség van arra is, hogy átjelentkezzen a Karon választható nem tanári bölcsészettudományi képzésekre. A tanári pályára készülő hallgatók a harmadik év után érdeklődésüknek megfelelően folytathatják tanulmányaikat az általános iskolai vagy a középiskolai tanári szakokon. A negyedik évfolyamon tehát kettéválik a tanárképzés: az általános iskolai (valamint a szakiskolai) tanári diploma megszerzéséhez még további két évig, a középiskolai tanári végzettséghez még további három évig kell tanulni. Az utolsó évben mindkét képzéstípus egyéves szakmai gyakorlattal zárul. Ezt a gyakorlatot egy rövidebb tanítási gyakorlat előzi meg a negyedik vagy az ötödik évben. A tanárképzés végén a hallgatók tanári szakdolgozatot írnak, és tanári záróvizsgát tesznek. A Bölcsészettudományi Kar gazdag könyvtárakkal, külföldi ösztöndíjakkal, kutatócsoportokkal, diákműhelyekkel, kulturális programokkal, tudományos konferenciákkal, szakmai honlapokkal, e-learning-szolgálattal, interaktív táblás Tanári mesterszakok 2014-ben a Bölcsészettudományi Karon képzésekkel, hallgatói képviselettel, hallgatói pályázatokkal is támogatja a tanárjelöltek szakmai munkáját. A kétszakos tanári diploma megszerzése után a végzett pedagógusok a Bölcsészettudományi Kar több mint 70 doktori programjában, valamint a szakirányú tanárképzéseken folytathatják tanulmá nyaikat. ANGOL NYELV ÉS KULTÚRA TANÁRA ÉNEK-ZENE TANÁR FRANCIA NYELV ÉS KULTÚRA TANÁRA HORVÁT ÉS NEMZETISÉGI HORVÁT NYELV ÉS KULTÚRA TANÁRA LATIN NYELV ÉS KULTÚRA TANÁRA LENGYEL ÉS NEMZETISÉGI LENGYEL NYELV ÉS KULTÚRA TANÁRA MAGYARTANÁR NÉMET ÉS NEMZETISÉGI NÉMET NYELV ÉS KULTÚRA TANÁRA német nyelv és kultúra tanára OLASZ NYELV ÉS KULTÚRA TANÁRA OROSZ NYELV ÉS KULTÚRA TANÁRA PORTUGÁL NYELV ÉS KULTÚRA TANÁRA ROMÁN ÉS NEMZETISÉGI ROMÁN NYELV ÉS KULTÚRA TANÁRA SPANYOL NYELV ÉS KULTÚRA TANÁRA SZERB ÉS NEMZETISÉGI SZERB NYELV ÉS KULTÚRA TANÁRA SZLOVÁK ÉS NEMZETISÉGI SZLOVÁK NYELV ÉS KULTÚRA TANÁRA SZLOVÉN ÉS NEMZETISÉGI SZLOVÉN NYELV ÉS KULTÚRA TANÁRA TÖRTÉNELEMTANÁR ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK TANÁRA UKRÁN ÉS NEMZETISÉGI UKRÁN NYELV ÉS KULTÚRA TANÁRA További tervezett tanári szakok 2015-től: bolgár és nemzetiségi bolgár nyelv és kultúra tanára, dráma- ás színházismeret-tanár, erkölcstan- és etikatanár, filozófiatanár, finn nyelv és kultúra tanára, holland nyelv és kultúra tanára, hon- és népismerettanár, japán nyelv és kultúra tanára, kínai nyelv és kultúra tanára, könyvtárostanár, média-, mozgókép- és kommunikációtanár, művészettörténet-tanár, újgörög és nemzetiségi görög nyelv és kultúra tanára. 11

7 OKTATÁS OKTATÁS Az osztatlan tanárképzés szerkezete Mesterképzés KÖZÉPISKOLA KÉTSZAKOS, OSZTATLAN VAGY ÉVES TANÁRKÉPZÉS Közös képzés: 3 év A BOLOGNAI RENDSZERŰ KÉPZÉS MÁSODIK SZINTJE A MESTERKÉPZÉS. A KÉPZÉS NÉGY FÉLÉVES IDŐTARTAMÚ ÉS 120 KREDIT ÉRTÉKŰ. A VÉGZETTSÉGET TEKINTVE MESTER FOKOZAT (PL. OKLEVELES TÖRTÉNÉSZ, OKLEVELES ELMÉLETI NYELVÉSZ, OKLEVELES FRANCIA NYELV, IRODALOM ÉS KULTÚRA SZAKOS BÖLCSÉSZ STB.). 3 év Pedagógia és pszichológia 3 év ÁLTALÁNOS ISKOLAI ÉS SZAKISKOLAI TANÁROK KÉPZÉSE: + 2 ÉV 1 év 1 év Pedagógia és pszichológia Szaktárgyi kurzusok Szakmódszertan + gyakorlat Szaktárgyi kurzusok Szakmódszertan Szakmai gyakorlat Szaktárgyi kurzusok Szakmódszertan + gyakorlat Kiegészítő középiskolai tanári képzés Szaktárgyi kurzusok Szakmódszertan KözépISKOLAI TANÁROK KÉPZÉSE: + 3 ÉV Pedagógia és pszichológia Az egyik tanári szak szaktárgyi kurzusai Szakmódszertan + gyakorlat Szakmai gyakorlat A másik tanári szak szaktárgyi kurzusai Szakmódszertan + gyakorlat Doktori képzés 3 ÉV 2 év 1 év A mesterszakos képzések rugalmasabb tanulási pályát tesznek lehetővé, hiszen két év alatt megszerezhető egy egyetemi szintű diploma, és könnyebbé teszi a hallgatók számára saját képzési portfóliójuk kialakítását. Fontos mindjárt leszögezni, hogy nem egyszerűen a korábbi ötéves stúdiumok felosztása történt, hanem egy alapszak elvégzése után többfajta mesterszakra is felvételizhet a hallgató. Karunk a mesterszakos képzés keretében három típusú képzés folytat: DISZCIPLINÁRIS MESTERSZAKOK A táblázatunk tartalmazza a már létesített és létesítendő szakok listáját. Ez azt jelenti, hogy legtöbb alapszakos képzésre, illetve azok szakirányaira építünk mesterszakos képzést, vagyis alapszakjainknak van folytatása a mester szinten. Ez hallgatóink számára óriási lehetőséget jelent. A legtöbb diszciplináris MA-szakirányokat is tartalmaz, ami a további specializálódást is segíti (pl. a történelem MA-n belül tizenhárom szakirányt terveztünk, a levéltáron belül kettőt). Ezekre a mesterszakokra abban az esetben is jelentkezhetnek az alapszakos oklevéllel jelentkezők, vagy a más típusú diplomával rendelkezők, amennyiben nem az adott alapszak fő szakirányán végeztek. Tehát például német nyelv, irodalom és kultúra mesterszakra nem csupán germanisztika alapszak német, vagy német nemzetiségi szakirányt végzettek, hanem mindazok, akik elvégeztek egy 50 kredites modult, és rendelkeznek a megfelelő nyelvtudással. Abból a célból, hogy megőrizzük a tudományegyetemeken szerzett mesterszakos diplomák értékét, az ország vezető bölcsészettudományi karainak dékánjaival (DE BTK, SZTE BTK, PTE BTK, PPKE BTK, ME BTK) a mesterszakos felvételi rendszerünk minél teljesebb öszszehangolásában állapodtunk meg. Erre azért volt szükség, mert az egyes intézmények hatáskörébe tartozik a 100 pontos felvételi eljárásban a részpontszámok meghatározása, a teljesen a szóbeli vizsgára épülő rendszerek pedig megítélésünk szerint a színvonalat nem biztosítják megfelelő mértékben. Ezért a fent felsorolt egyetemeken a bölcsészképzésben indított diszciplináris mesterszakok esetében azonos keretben válogatjuk ki a hallgatókat. Ezen kívül a Bologna rendszerű alapszakos (BA) bölcsészképzés keretében tanulható ún. minor vagy specializáció kölcsönös elfogadásával, az említett öt vezető bölcsészettudományi kar egyszerűsítette a mesterszakos felvételi eljárást, s ezzel átjárhatóbbá tette hallgatói számára a jelentkezési rendszert. Ennek keretében a a bölcsészkarok megállapodást kötöttek arról, hogy kölcsönösen elismerik az egymás intézményében alapszakon teljesített 50 kredites modulokat, ami a hallgatók számára megkönnyíti a mesterszakos felvételit

8 OKTATÁS DISZCIPLINÁRIS MESTERSZAKOK MESTERSZAK SZAKIRÁNY ALKALMAZOTT NYELVÉSZET Alkalmazott szociolingvisztika; Interkulturális nyelvészet ANGLISZTIKA Angol alkalmazott nyelvészet Angol elmélet nyelvészet Angol irodalom Brit kultúra és társadalom Posztkoloniális irodalmak és kultúrák AMERIKANISZTIKA ARABISZTIKA TANÁRI MESTERSZAKOK ASSZIRIOLÓGIA A bolognai képzésben a Kar a Kar a bölcsész a bölcsész a BOLGÁR NYELV ÉS IRODALOM zenei és a zenei szakterület szakterület legtöbb legtöbb tanárképes tanárképes szakjá- CSEH NYELV ÉS IRODALOM szakjának szakmai szakmai modulját modulját kínálja (a táblázatunk kínálja (a EGYIPTOLÓGIA részletesen táblázatunk felsorolja részletesen a választható felsorolja tanári a választható Kínálatunk tanári szakokat). ebben az esetben Kínálatunk is egye- ESZTÉTIKA szakokat). ELMÉLETI NYELVÉSZET Nyelvelmélet Számítógépes nyelvészet és neurolingvisztika dülállóan ebben az széleskörű. esetben is egyedülállóan A hagyományos széleskörű. A tanári FILMTUDOMÁNY Elméleti szakirány szakokon kívül hagyományos Karunk portugál, tanári szakokon nyelv- és FILOZÓFIA beszédfejlesztő, kívül Karunk portugál, valamint különböző nyelv- és beszédfejlesztő, valamint különböző nemzetisé- nemzetiségi tanárszakokon is kínál képzést. Ezek a FINNUGRISZTIKA Esztológia Fennisztika Uralisztika gi tanárszakokon is kínál képzést. Ezek a FORDÍTÓ ÉS TOLMÁCS Fordítói szakirány Tolmács szakirány szakok 2016-ig indulnak. szakok 2016-ig indulnak. FRANCIA NYELV, IRODALOM ÉS KULTÚRA HEBRAISZTIKA Bibliatudomány Zsidó tudományok INTERDISZCIPLINÁRIS HORVÁT NYELV ÉS IRODALOM MESTERSZAKOK INDOLÓGIA Hindi Szanszkrit A mesterszakos képzés képzés lehetőségeit kihasználvnálva Karunk Karunk a magyar a magyar felsőoktatás felsőoktatás kínálatában kíná- IRANISZTIKA kihasz- INFORMATIKUS KÖNYVTÁROS Kutatás-fejlesztési információmenedzser Üzleti információmenedzser eddig latában nem eddig szereplő nem szakok szereplő indítását szakok is indítását Ezek is tervezi. olyan típusú Ezek olyan képzések típusú erre képzések utal az irodalom Modern magyar irodalom Összehasonlító irodalom- és kultúratudomány tervezi. IRODALOM ÉS KULTÚRATUDOMÁNY Irodalom- és kultúratudomány Klasszikus magyar irodalom Középkori és kora újkori elnevezésük erre utal is az, elnevezésük amelyek reményeink is, amelyek szerint JAPANOLÓGIA több reményeink szakterület szerint oktatóinak több szakterület együttműködésévetóinak olyan együttműködésével új szakképzettséget olyan teremtenek, új szak- KOMMUNIKÁCIÓ- ÉS MÉDIATUDOMÁNY Kommunikáció- és médiatudományi kutató Kommunikációs és média szakember okta- KLASSZIKA-FILOLÓGIA Antik örökség Latin Ógörög amelyek képzettséget egyrészt teremtenek, a munkaerőpiacon amelyek egyrészt növelik KOREANISZTIKA hallgatóink a munkaerőpiacon esélyeit (pl. növelik Közel- és hallgatóink Közép-Kelet esélyeit szakértő, (pl. Távol-Kelet Közel- és Közép-Kelet szakértő,ruszisztika szakér- LENGYEL NYELV ÉS IRODALOM LEVÉLTÁR Közép- és koraújkor Új- és jelenkor stb.), tő, Távol-Kelet másrészt megteremtik szakértő, Ruszisztika annak a lehetőségét, másrészt hogy megteremtik egészen speciális annak képzettségű a lehetőségét, szak- Irodalom- és kultúratudomány Klassszikus magyar irodalom Középkori és kora új- stb.), MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Alkalmazott nyelvészet Beszédtudomány Finnugor Funkcionális kognitív nyelvészet embereket hogy egészen képezzünk speciális képzettségű (reneszánsz szakembereket képezzünk (reneszánsz tanulmá- Összehasonlító irodalom- és kultúratudomány Történeti nyelvészet tanulmányok, medievisztika, iszlám tanulmányok, kori irodalom Leíró nyelvészet Modern magyar irodalom Nyelv, társadalom, kultúra nyok, medievisztika, iszlám tanulmányok, MONGOLISZTIKA buddhizmus). buddhizmus). MŰVÉSZETTÖRTÉNET Középkori művészet Legújabbkori művészet Újkori művészet Az Az újfajta újfajta mesterszakok mesterszakok közül közül a a legtöbb legtöbb NÉDERLANDISZTIKA szakot szakot Karunk Karunk már már létesítette, létesítette, a a minisztériutérium kiadta kiadta a képzési a képzési és kimeneti követelményeket, követelmé- minisz- NÉMET NEMZETISÉGI NYELV ÉS IRODALOM NÉMET NYELV, IRODALOM ÉS KULTÚRA nyeket, hat interdiszciplináris hét interdiszciplináris mesterszakot mesterszakot pedig NÉPRAJZ Európai etnológia Folklorisztika pedig már indítunk már indítunk is. Az is. aktuális Az aktuális állapotról állapotról folyamatosan tájékoztatást tájékoztatást adunk adunk Karunk Ka- fo- OLASZ NYELV, IRODALOM ÉS KULTÚRA OROSZ NYELV ÉS IRODALOM runk honlapján honlapján (www.btk.elte.hu). Karunk oktatói kara egyedülállóan széles szakmai PORTUGÁL NYELV, IRODALOM ÉS KULTÚRA tudással és kapacitással rendelkezik, hogy a RÉGÉSZET Antik (görög-római) régészet Archaeometria Az ókori Elő-Ázsia régészete Középkori régészet Népvándorlás kori régészet Ősrégészet Római provinciák régészete mesterszakok a kimagaslóan széles széles választékát választékát tudjuk biztosítani. biztosítani. tudjuk ROMÁN NYELV, IRODALOM ÉS KULTÚRA SINOLÓGIA IDEGEN NYELVŰ NYELVŰ MESTERKÉPZÉSEK MESTERKÉP SKANDINAVISZTIKA Karunk ZÉSEK SPANYOL NYELV, IRODALOM ÉS KULTÚRA 2009 szeptemberétől elindította akkre Karunk ditált 2009 idegen szeptemberétől nyelvű nemzetközi elindította akkreditált idegen nyelvű nemzetközi SZLOVÁK NYELV ÉS IRODALOM SZERB NYELV ÉS IRODALOM mesterképzéseit külföldi hallgatók számára. Kínálatunkban egyaránt szerepelnek szakos kép- mesterképzéseit külföldi hallgatók számára. Kínálatunkban egyaránt szerepelnek TÖRTÉNELEM A 20. századi egyetemes történelem a hidegháború története A visegrádi együttműkö- SZLOVÉN NYELV ÉS IRODALOM zések: szakos történelem képzések: mesterszak történelem angol, mesterszak német, dés országainak és társadalmának kapcsolattörténete Az európai integráció története és francia, angol, német, orosz nyelven, francia, orosz valamint nyelven, anglisztika, valamint anglisztika, francia amerikanisztika, nyelv, irodalom, francia len- és az európai modernitás Újkori gazdaság- és társadalomtörténet Modernkori magyar jelene Koraújkor-történet Kulturális örökség története és gyakorlata Magyarország amerikanisztika, gyel nyelv, nyelv irodalom, és irodalom, lengyel logika- nyelv és tudományelméletlom, logika- szemiotika és tudományelmélet, angol nyelven, szemio- német történelem Művelődéstörténet Nemzetközi kapcsolatok, globalizáció a században Ókor; Középkor Orosz és kelet-európai történelem és iroda- TÖRTÉNETI MUZEOLÓGIA nyelv, tika angol irodalom nyelven, és kultúra, német német nyelv, nemzetiségi és nyelv kultúra, és irodalom, német orosz nemzetiségi nyelv és nyelv irodalom, és irodalom TURKOLÓGIA UKRÁN NYELV ÉS IRODALOM olasz irodalom, nyelv, orosz irodalom nyelv és és kultúra, irodalom, portugál olasz ÚJGÖRÖG NYELV, IRODALOM ÉS KULTÚRA* nyelv, irodalom és és kultúra, spanyol portugál nyelv, nyelv, iro- irodalom és kultúra és kultúra, a megfelelő spanyol szak nyelv, célnyelvén. irodalom VALLÁSTUDOMÁNY Vallás a modern világban Valláselmélet Vallástörténet és kultúra a megfelelő szak célnyel-vén. Bölcsészettudományi Kar 14ELTE 2014 BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI FACULTAS PHILOSOPHIAE KAR 2013 I FACULTAS PHILOSOPHIAE 15 14

9 OKTATÁS OKTATÁS ELSŐ ÉS MÁSODIK TANÁRI MESTERSZAKOK ELSŐ TANÁRI SZAKKÉPZÉSEK (EGYMÁSSAL PÁROSÍTVA IS FELVEHETŐK) ANGOLTANÁR ÓGÖRÖGTANÁR BOLGÁR ÉS NEMZETISÉGI BOLGÁR-TANÁR* OLASZTANÁR ÉNEK-ZENE TANÁR OROSZTANÁR FRANCIATANÁR PORTUGÁLTANÁR HORVÁT ÉS NEMZETISÉGIHORVÁT-TANÁR ROMÁN ÉS NEMZETISÉGIROMÁN-TANÁR JAPÁNTANÁR* SPANYOLTANÁR KÍNAITANÁR* SZERB ÉS NEMZETISÉGISZERB-TANÁR LATINTANÁR SZLOVÁK ÉS NEMZETISÉGISZLOVÁK-TANÁR LENGYEL ÉS NEMZETISÉGILENGYEL-TANÁR SZLOVÉN ÉS NEMZETISÉGISZLOVÉN-TANÁR MAGYARTANÁR TÖRTÉNELEMTANÁR MOZGÓKÉP- ÉS MÉDIAISMERET-TANÁR* UKRÁN ÉS NEMZETISÉGIUKRÁN-TANÁR NÉMET ÉS NEMZETISÉGINÉMET-TANÁR Tehetséggondozás AZ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KARA OLYAN INTÉZMÉNY, AHOL A BÖLCSÉSZTUDOMÁNYOK LEGTEHETSÉGESEBB, LEGKIVÁLÓBB HALLGATÓI TANULNAK. KARUNKON A LEGRÉGIBB ÉS LEGNEMESEBB HAGYOMÁNYOKHOZ TARTOZIK A TEHETSÉGEK GONDOZÁSA. MÁSODIK TANÁRI SZAKTERÜLETEK FILOZÓFIATANÁR HON- ÉS NÉPISMERETTANÁR* MAGYAR MINT IDEGEN NYELV TANÁR MŰVÉSZETTÖRTÉNET-TANÁR* NYELV- ÉS BESZÉDFEJLESZTŐ TANÁR INTERDISZCIPLINÁRIS MESTERSZAKOK MESTERSZAK SZAKIRÁNY HUNGAROLÓGIA Irodalom Magyar mint idegen nyelv Nyelvészet Történelem INDOGERMANISZTIKA* ISZLÁM TANULMÁNYOK LOGIKA ÉS TUDOMÁNYELMÉLET MEDIEVISZTIKA* Bizantinológia Középkori anyagi kultúra Középkori európai irodalom Középkori filozófia Középkori latin Középkori magyar irodalom Középkori művészettörténet Középkori történelem RENESZÁNSZ TANULMÁNYOK SZEMIOTIKA AFRIKANISZTIKA* BUDDHIZMUS* KÖZEL- ÉS KÖZÉP-KELET TANULMÁNYOK* Társadalomtudományi-politológiai Történeti-művelődéstörténeti KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG* Kulturális örökség menedzsment Múzeum-szervezés RUSZISZTIKA TÁVOL-KELET TANULMÁNYOK* DÉLKELET-ÁZSIA TANULMÁNYOK* KÖZÉP-EURÓPA TANULMÁNYOK LATIN-AMERIKA TANULMÁNYOK* * a mesterszak akkreditációja még nem zárult le MESTERSZAKOS KÉPZÉSEINKRŐL, A JELENTKEZÉS FELTÉTELEIRŐL AKTUÁLIS ÉS RÉSZLETES TÁJÉKOZTATÓT TALÁLNAK A ALATT ELÉRHETŐ KARI HONLAPUNKON! A tehetséggondozás hagyományos színterei a Karon: a szakkollégiumok a Tudományos Diákkörök (TDK) a tutorálás a honorácior képzés. Az első, tehetségeket gondozó kollégium az 1895-ben báró Eötvös Loránd által alapított Eötvös József Collegium volt. A Collegium alapításakor több szállal kapcsolódott az akkor Királyi Magyar Tudományegyetem Bölcsészeti Karához, és manapság is a Bölcsészettudományi Karhoz ezer szállal kötődő szakkollégium. Tehetséges hallgatóink a Collegium műhelyeiben (Angol-Amerikai, Bollók János Klasszika-filológia és Orientalisztika, Filozófiai, Francia, Germanisztika és Skandinavisztika, Magyar, Olasz, Szlavisztika, Társadalomtudományi, Történész) végezhetnek az egyetemi tanulmányaikon túl olyan szakmai munkát, amelyben tehetségüknek és érdeklődésüknek megfelelően mélyülhetnek el. A Collegium honlapján bővebb tájékoztatás található a lehetőségekről (www.eotvos. elte.hu). Jó kapcsolatot építettünk ki a Mathias Corvinus Collegiummal (http:// hallgatóink ennek keretei között is tanulhatnak. A tudományos diákköri mozgalom létrejötte óta az ELTE Bölcsészettudományi Kara kiemelkedő eredményeket ért el a hallgatói tehetséggondozás ezen területén. A bölcsész szakterületen az eddig lebonyolított országos versenyeken Karunk hallgatói érték el a legtöbb első, második és harmadik helyezést, s az utóbbi évtized minden versenyén a legeredményesebb Karnak bizonyult. A Kar minden intézetében, és azokon belül számos tudományterületen működnek a diákkörök, melyek összesen 212 dolgozatot neveztek a 2013-ban megrendezett XXXI. Országos Tudományos Diákköri konferenciára. Az induló hallgatók 22 első, 36 második és 27 harmadik helyezést értek el. A kar hallgatói közül ketten érdemelték ki a Pro Scientia Aranyérmet, két oktató pedig Mestertanár Aranyérem kitüntetést kapott. A diákkörökben a tehetséges hallgatóink a napi tanulmányaikat messze meghaladó tudományos, kutatási tevékenységet folytatnak, dolgozatokat, tanulmányokat készítenek, közösen megvitatják és szakértő zsűrik előtt bemutatják eredményeiket. A legjobb dolgozatok a kétévente megrendezendő Országos Tudományos Diákköri Konferencián vehetnek részt. A tudományos diákkörök keretében készült dolgozatok közül több a későbbiekben önálló tudományos értekezésként megjelenik a kari kiadványokban, illetve a tudományos folyóiratokban. A tudományos diákkörökben jó eredményt elért hallgatók közül rendszeresen többen a doktori képzésben folytatják tanulmányaikat, a korábbi résztvevők közül pedig néhányan a tudományos élet elismert alakjai között vannak. A diákkörökről részletesebben: A négy éve bevezetett tutorálás intézményében a hallgatók az általuk választott oktatóval (tutorral) közösen készített munkaterv alapján, egy oktató egy hallgató típusú órán vesznek részt, amely igen intenzív felkészítést és elmélyülést tesz lehetővé. A tutorálásra pályázni kell, a korlátozott számú tutorálási lehetőséget a kari Tehetséggondozási Bizottság döntése alapján lehet elnyerni. A honorácior képzés lényege, hogy a hallgatók a kötelező tananyagon felül, a 180 kredit keretében felvett szakirány vagy minor mellé egy további minort vagy szakirányt vehet fel 50 kredit értékben költségtérítés nélkül. A honorácior képzésre szintén pályázni kell, ide is az egyes szakterületen kiemelkedő tehetséget mutató hallgatók kerülhetnek be től a kiemelkedő eredményeket elérő OTDK helyezés, publikáció, kitűntetés, jeles átlagú hallgatók kutatási témájuk beadásával pályázhatnak a két féléves Kiváló Hallgató ösztöndíj elnyeréséért, amely komoly havi anyagi juttatással jár

10 OKTATÁS OKTATÁS Oktatói minősítettségi Teljes állású oktatók, kutatók és lektorok munkakör szerinti bontásban Összesen 569 fő Nyelvtanár 9 fő adatok Tudományos segédmunkatárs 21 fő Lektorok 55 fő Egyetemi tanár 67 fő Főiskolai tanár 5 fő Tudományos munkatárs 14 fő Teljes állású egyetemi oktatók minősítettségi adatai Összesen 466 fő Tudományos főmunkatárs 4 fő Egyetemi docens 130 fő Fokozat megszerzése előtt áll 19 fő Tanársegéd 81 fő MTA doktora 40 fő PhD vagy azzal egyenértékű fokozat 401 fő MTA rendes tagja 2 fő MTA levelező tagja 4 fő Főiskolai docens 9 fő Adjunktus 174 fő Karunk kiváló oktatási és tudományos teljesítményének egyik fontos záloga oktatóink magas minősítettségi aránya. A Kar a kutatóegyetemi profilhoz méltóan oktatóink tudományos kutatásainak eredményeit hasznosítja az oktatásban. Oktatóink vezető szerepet játszanak a magyar humán tudományok művelésében, a humán tudományosság véleményformálói. Magas minősítettségi arányunk teszi lehetővé, hogy országosan a legtöbb BA-alapszakot és -szakirányt indítsunk, hogy a legtöbb mesterszak akkreditációját elvégezzük, illetve, hogy doktori képzéseinkkel országos vezető helyet foglaljunk el. A Kar stratégiájának kulcsfontosságú eleme, hogy oktatóink minősítettségi arányát még a mostani, országos kiemelkedőnek mondható aránynál is magasabbra emeljük, és ezzel még hangsúlyosabbá tegyük oktatásunk tudományos hátterét. 466 teljes munkaidőben foglalkoztatott oktatónkból 447 rendelkezik minősítéssel (kandidátus vagy PhD; akadémiai doktor; DLA), ami 95,9%-os arányt jelent. A Kar főállású egyetemi oktatógárdáját 81 tanársegéd, 174 adjunktus, 9 főiskolai docens, 5 főiskolai tanár, 130 egyetemi docens, és 67 egyetemi tanár alkotja. A Karon oktatott több mint 60 nyelv képzését 55 idegen nyelvi lektor és 9 nyelvtanár támogatja. Tudományos kutatói státuszban 39-en vannak. Karunk tudományos színvonalát emeli 52 professzor emeritus. Összesen 18 egyetemi tanárunk és professor emeritusunk tagja a Magyar Tudományos Akadémiának

11 Az AZ EÖTVÖS Eötvös LORÁND Loránd Tudományegyetem TUDOMÁNYEGYETEM Bölcsészet BÖLCSÉSZET ELTE BTK tudományi TUDOMÁNYI Karának KARÁNAK szervezeti SZERVEZETI felépítése FELÉPÍTÉSE ELTE BTK DÉKÁN STRATÉGIAI DÉKÁNHELYETTES NEMZETKÖZI DÉKÁNHELYETTES OKTATÁSI ÉS TANULMÁNYI DÉKÁNHELYETTES TUDOMÁNYOS ÉS KUTATÁSSZERVEZÉSI DÉKÁNHELYETTES Dékáni Titkárság Gazdasági és Üzemeltetési Hivatal Nemzetközi Oktatási Központ Tanulmányi Hivatal Doktori és Tudományszervezési Hivatal Pályázati Iroda Angol-Amerikai Filozófia Germanisztikai Ókortudományi Orientalisztikai Távol-keleti Régészettudományi Könyvtár- és Információtudo mányi Romanisztikai Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Magyar Irodalomés Kultúratudományi Történeti Amerikanisztikai Általános Filozófia Néderlandisztikai Assziriológiai és Hebraisztikai Iranisztikai Belső-ázsiai Archeometriai és Régészeti Módszertani Információtudományi Francia Nyelvi és Irodalmi Alkalmazott Nyelvészeti Modern Magyar Irodalomtörténeti Atelier Európai Társadalomtudományi és Historiográfiai Anglisztikai Elméleti Nyelvészet ELTE MTA Kihelyezett Német Nyelvészeti Egyiptológiai Sémi Filológiai és Arab Kínai Magyar Középkori és Kora Újkori Régészeti Könyvtártudományi Olasz Nyelvi és Irodalmi Finnugor Összehasonlító Irodalom- és Kultúra - tudományi Gazdaság- és Társadalomtörténeti Angol Alkalmazott Nyelvészeti Logika Német Nyelvoktató és Szakdidaktikai Görög Török Filológiai Japán Ókori Régészeti Könyvtár és Információtudományi Könyvtára Portugál Nyelvi és Irodalmi Fonetikai Régi Magyar Irodalom Kelet-Európa Története Angol Nyelvpedagógiai Ókori és Középkori Filozófia Német Nyelvű Irodalmak e Indoeurópai Nyelvtudományi Orientalisztikai Könyvtára Koreai Ős- és Koratörténeti Régészeti Román Filológiai Magyar Nyelvtörténeti, Szociolingvisztikai, Dialektológiai XVIII XIX. századi Magyar Irodalomtörté neti Középkori- és Kora Újkori Egyetemes Történeti Angol Nyelvészeti Újkori és Jelenkori Filozófia Skandináv Nyelvek és Irodalmak e Latin Távol-keleti Könyvtára Régészettudományi Könyvtára Spanyol Nyelvi és Irodalmi Mai Magyar Nyelvi Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Toldy Ferenc Könyvtára Középkori és Kora Újkori Magyar Történeti Angol Posztkoloniális Központ Filozófia Könyvtára Magyarországi Németek Kutatási és Tanárképzési Központja Újgörög i Munkacsoport Romanisztikai tanszéki könyvtárai Központi Magyar Nyelvi Lektorátus Művelődéstörténeti Angol-Amerikai Könyvtára Germanisztikai Könyvtára Ókortudományi Könyvtára Magyar Nyelv tudományi és Finnugor Könyvtára Ókortörténeti Szláv és Balti Filológiai Lengyel Filológiai Néprajzi Folklore Művészetelméleti és Médiakutatási Művészetelméleti és Médiakutatási Könyvtára Művészettörténeti Művészettörténeti Könyvtára Fordítóés Tolmácsképző Zenei KÖZPONTI OLVASÓTEREM DOKTORI KIVÁLÓSÁGI KÖZPONT RUSZISZTIKAI KUTATÁ- SI ÉS MÓDSZERTANI KÖZPONT Magyar-kínai Oktatási Kapcsolatok Központja SZAKMÓDSZERTANI KÖZPONT IDEGENNYELVI LEKTORÁTUS HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT (HÖK) Történeti Ruszisztikai Történelem Segédtudományai Új- és Jelenkori Egyetemes Történeti Orosz Nyelvi és Irodalmi Tárgyi Néprajzi VALLÁSTUDOMÁNYI KÖZPONT Új- és Jelenkori Magyar Történeti Szláv Filológiai Ukrán Filológiai Néprajzi Könyvtára BUDDHIZMUS-KUTATÁS KÖZPONTJA Történeti Szekfű Gyula Könyvtára Szláv és Balti Filológiai Könyvtára NEMZETKÖZI OKTATÁSI KÖZPONT Bölcsészettudományi Kar ELTE BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI Bölcsészettudományi Kar KAR ELTE BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR I FACULTAS PHILOSOPHIAE I FACULTAS PHILOSOPHIAE 21

12 KUTATÁS KUTATÁS Doktori iskolák és programok A BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KARON A PHD-KÉPZÉS 1993-AS BEVEZETÉSÉTŐL KEZDVE FOLYIK DOKTORI KÉPZÉS. MÁR AZ ELSŐ AKKREDITÁCIÓ ALKALMÁVAL MINDEN BÖLCSÉSZET TUDO- MÁNYI TUDOMÁNYÁGBAN ELNYERTÜK A FOKOZAT ODAÍTÉLÉSÉNEK LEHETŐSÉGÉT, ÉS EZZEL ORSZÁGOSAN IS EGYEDÜLÁLLÓ JELENTŐSÉGŰ DOKTORKÉPZŐ KÖZPONT JÖTT LÉTRE. TÁJÉKOZTATÓ ADATOK A DOKTORI KÉPZÉS EREDMÉNYESSÉGÉRŐL KÖZÖTT DOKTORI ISKOLA FILOZÓFIATUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA IRODALOMTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA MŰVÉSZETTÖRTÉNETTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA NYELVTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA TÖRTÉNELEMTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA JELENTKEZŐK SZÁMA Felvettek SZÁMA ÖSZTÖNDÍJASOK SZÁMA FOKOZATOT SZERZETTEK SZÁMA ÖSSZESEN A doktori képzés jelenleg doktori iskolai keretek között zajlik. A Karon 5 doktori iskolában és azokon belül 72 doktori oktatási programon folytathatják tanulmányaikat, illetve szerezhetnek tudományos fokozatot hallgatóink. Ez egyben azt is jelenti, hogy a bölcsészettudományok tudományterületén belül teljes a tudományági lefedettség. A doktori iskolák és programjaik iránt folyamatos a hallgatói érdeklődés, ami visszaigazolja a képzés magas szakmai színvonalát. Karunk szinte minden hagyományos és modern kutatási irányzatban vezető helyet foglal el, és sok esetben egyedüli képzési helye az adott szakterület tudományos utánpótlásának. Jelenleg három képzési formában lehet felkészülni a fokozat megszerzésére: államilag támogatott teljes idejű nappali tagozatos szervezett képzés, költségtérítéses teljes idejű nappali tagozatos szervezett képzés, költségtérítéses részidejű levelező tagozatos egyéni képzési rend keretében. A hat féléves doktori tanulmányok ideje alatt a hallgatóknak 180 kreditet kell teljesíteniük. A képzés szerkezete három nagyobb modulból tevődik össze. A kurzusok célja a szakmai ismeretek tudományos igényű elmélyítése, a kutatási módszerek elsajátítása, a kutatói, oktatói kvalitások továbbfejlesztése. A tanulmányi idő alatt a hallgatók publikációs kötelezettségeik teljesítése révén bekapcsolódhatnak a szakmai nyilvánosságba. A nemzetközi szakirodalom eredményeinek alkalmazása minden doktorandusz esetében elvárás, ezért a doktori képzés legalább két idegen nyelv ismeretét kívánja meg a hallgatótól. A doktori fokozat megszerzéséhez a doktorjelölteknek eredményes doktori szigorlatot kell tenniük, majd nyilvános vitában kell megvédeniük doktori disszertációjukat. Az egyetemi nemzetközi megállapodások és a témavezető oktatók széleskörű nem zetközi kapcsolatai révén a kiemelkedő teljesítményt nyújtó hallgatók számára lehe tőség van külföldi kutatási programokban való részvételre csakúgy, mint ún. cotutelle formában végzett doktori tanulmányok folytatására. Ezen forma keretében a doktoranduszok kettős témavezetés mellett folytathatják doktori tanulmányaikat és készülhetnek fel a fokozat megszerzésére. A doktori iskolák és oktatási programok rendszeresen szerveznek hallgatói konferenciákat, amelyeken lehetőséget teremtenek a tehetséges doktoranduszoknak kutatási eredményeik ismertetésére és a tudósi habitushoz kapcsolódó készségek fejlesztésére. A hallgatók kutatási témáikat egy-egy iskolateremtő tudósegyéniség irányítása mellett dolgozhatják ki. E kutatói műhelyekben megismerkedhetnek a legfrissebb hazai és nemzetközi szakirodalommal, valamint a szakterület legújabb kutatási eredményeivel és módszereivel. A visszajelzések alapján a fokozatot szerzettek olyan széles szakmai tájékozottságú, alapos módszertani felkészültségű felsőoktatási-kutatási szakemberek, akik mind a hazai, mind a nemzetközi tudományos közéletben eredményesen folytatják tevékenységüket ben indult Karunkon a TÁMOP /B-09/1/KMR projekt, amely 3 milliárd forintos költségvetéssel május 31-ig valósul meg. Az Európai Léptékkel a Tudásért, ELTE projekten belül a Kar alprojektjében, amely a Kultúrák közötti párbeszéd címet viseli, olyan átfogó kutatási keret-elgondolások kidolgozására kerül sor, amelyek a kulturális érintkezés történeti és térbeli sokféleségére alapozva a kultúrák közti interakciók gondolati, mentális, jogi és szociális változataitól a puszta nyelvi fordítás kultúraközi teljesítményéig terjednek. Ehhez elengedhetetlen a hazai és külföldi intézményekkel illetve szervezetekkel a kapcsolatok továbbfejlesztése, az egyes részkutatási területeken való kapcsolatok bővítése és kiépítése, valamint kapcsolatok létesítése külföldi és nemzetközi, tudományos tevékenységet végző intézetekkel ben az Önálló lépések a tudomány területén című TÁMOP /B-10/ jelű pályázatot is több mint hatszáz millió forintos támogatásra méltónak ítélték. Résztvevői az ELTE 6 karának 17 doktori iskolája, 5 szakkollégiuma, valamint szakterületi tudományos diákkörei. A projekt fő stratégiai iránya a doktori iskolákban, szakkollégiumokban, tudományos diákkörökben folyó szakmai munka színvonalának növelése, vonzásuk és mintaadó szerepük erősítése volt

13 KUTATÁS ELTE BTK AZ ELTE BTK DOKTORI ISKOLÁI ÉS DOKTORI PROGRAMJAI 1. IRODALOMTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA Vezető: Dr. Kállay Géza egyetemi tanár, PhD. OKTATÁSI PROGRAM VEZETŐ AMERIKANISZTIKA Dr. Frank Tibor DSc. egyetemi tanár ANGOL IRODALOM ÉS KULTÚRA A KÖZÉPKORBAN ÉS A KORA ÚJKORBAN Dr. Kállay Géza PhD. egyetemi tanár MODERN ANGOL ÉS AMERIKAI IRODALOM Dr. Péter Ágnes CSc. professor emeritus ÁLTALÁNOS IRODALOM- ÉS KULTÚRATUDOMÁNY Dr. Kulcsár Szabó Ernő MHAS egyetemi tanár A KORTÁRS LATIN-AMERIKAI ELBESZÉLŐ IRODALOM ALKOTÁSAINAK SZÖVEGVIZSGÁLATA Dr. Scholz László PhD. egyetemi tanár 1945 UTÁNI MAGYAR IRODALOM Dr. Schein Gábor PhD. habilitált egyetemi docens FRANCIA IRODALOM A KÖZÉPKORTÓL A FELVILÁGOSODÁSIG Dr. Maár Judit CSc. habilitált egyetemi docens FRANCIA IRODALOM A FELVILÁGOSODÁSTÓL NAPJAINKIG Dr. Maár Judit CSc. habilitált egyetemi docens GERMANISZTIKAI IRODALOMTUDOMÁNY Dr. Orosz Magdolna DSc. egyetemi tanár ITALIANISZTIKAI IRODALOM- ÉS MŰVELŐDÉSTÖRTÉNET Dr. Szkárosi Endre PhD. egyetemi tanár KÖNYVTÁRTUDOMÁNY Dr. Kiszl Péter PhD. habilitált egyetemi docens KÉSŐ ROMANTIKUS ÉS KORA MODERN MAGYAR IRODALOM Dr. Eisemann György DSc. egyetemi tanár A MAGYAR BAROKK Dr. Orlovszky Géza CSc. egyetemi docens A MAGYAR ÉS EURÓPAI FELVILÁGOSODÁS Dr. Szilágyi Márton CSc. habilitált egyetemi docens MAGYAR- ÉS ÖSSZEHASONLÍTÓ FOLKLORISZTIKA Dr. Bárth Dániel PhD. habilitált egyetemi docens A MAGYAR RENESZÁNSZ Dr. Horváth Iván DSc. egyetemi tanár OROSZ IRODALOM ÉS IRODALOMKUTATÁS ÖSSZEHASONLÍTÓ TANULMÁNYOK Dr. Kroó Katalin CSc. habilitált egyetemi docens OROSZ IRODALOM ÉS KULTÚRA KELET ÉS NYUGAT VONZÁSÁBAN Dr. Hetényi Zsuzsanna DSc. egyetemi tanár ÖSSZEHASONLÍTÓ IRODALOMTUDOMÁNY Dr. Szegedy-Maszák Mihály MHAS egyetemi tanár PORTUGÁL NYELVŰ IRODALMAK: A PRÓZAI MŰFAJOK TÖRTÉNETE Dr. Pál Ferenc PhD. egyetemi tanár ROMANTIKA Dr. Szegedy-Maszák Mihály MHAS egyetemi tanár SKANDINAVISZTIKA Dr. Masát András CSc. egyetemi tanár SZLÁV IRODALMAK Dr. Milosevits Péter CSc. egyetemi tanár AZ URÁLI NÉPEK FOLKLÓRJA ÉS IRODALMA Dr. Csepregi Márta CSc. habilitált egyetemi docens AZ IRODALMI MODERNSÉG Dr. Gintli Tibor PhD. habilitált egyetemi docens 2. NYELVTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA Vezető: Dr. Bárdosi Vilmos egyetemi tanár, CSc. OKTATÁSI PROGRAM ALKALMAZOTT NYELVÉSZET ANGOL NYELVÉSZET ARABISZTIKA ELMÉLETI NYELVÉSZET FORDÍTÁSTUDOMÁNY GERMANISZTIKAI NYELVTUDOMÁNY INTERKULTURÁLIS NYELVÉSZET IRANISZTIKA JAPÁN FILOLÓGIA KULTURÁLIS NYELVÉSZET MAGYAR NYELVÉSZET MONGOLISZTIKA ÓKORTUDOMÁNY OROSZ NYELVÉSZET ROMANISZTIKA SINOLÓGIA SZLÁV NYELVTUDOMÁNY TURKOLÓGIA URÁLI NYELVÉSZET ÉS NYELVEK VEZETŐ Dr. Gósy Mária DSc. egyetemi tanár Dr. Törkenczy Miklós DSc. egyetemi tanár Dr. Fodor Sándor CSc. egyetemi tanár Dr. Bánréti Zoltán CSc. habilitált egyetemi docens Dr. Klaudy Kinga DSc. egyetemi tanár Dr. Manherz Károly CSc. egyetemi tanár Dr. Gecső Tamás CSc. habilitált egyetemi docens Dr. Jeremiás Éva CSc. egyetemi tanár Dr. Bartos Huba CSc. egyetemi docens Dr. Kövecses Zoltán DSc. egyetemi tanár Dr. Tolcsvai Nagy Gábor DSc. egyetemi tanár Dr. Birtalan Ágnes CSc. habilitált egyetemi docens Dr. Déri Balázs PhD. egyetemi tanár Dr. Zoltán András CSc. egyetemi tanár Dr. Giampaolo Salvi DSc. egyetemi tanár Dr. Hamar Imre CSc. egyetemi tanár Dr. Bańczerowski Janusz DSc. professor emeritus Dr. Vásáry István DSc. egyetemi tanár Dr. Havas Ferenc CSc. egyetemi tanár 3. TÖRTÉNELEMTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA Vezető: Dr. Erdődy Gábor egyetemi tanár, DSc. OKTATÁSI PROGRAM VEZETŐ ASSZIRIOLÓGIA ÉS HEBRAISZTIKA-JUDAISZTIKA Dr. Dezső Tamás PhD. habilitált egyetemi docens EGYIPTOLÓGIA Dr. Bács Tamás PhD. habilitált egyetemi docens EURÓPAI HISTORIOGRÁFIA ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNY Dr. Sonkoly Gábor CSc. habilitált egyetemi docens EURÓPAI ETNOLÓGIA Dr. Mohay Tamás CSc. habilitált egyetemi docens KORAÚJKORI MAGYAR TÖRTÉNELEM Dr. Horn Ildikó PhD. habilitált egyetemi docens KÖZÉPKORI MAGYAR TÖRTÉNELEM Dr. Draskóczy István DSc. egyetemi tanár KÖZÉPKORI ÉS KORAÚJKORI EGYETEMES TÖRTÉNELEM Dr. Poór János DSc. egyetemi tanár MŰVELŐDÉSTÖRTÉNET Dr. Kósa László MHAS egyetemi tanár AZ OSZMÁN BIRODALOM ÉS A TÖRÖK KÖZTÁRSASÁG TÖRTÉNETE Dr. Dávid Géza DSc. egyetemi tanár ÓKORTÖRTÉNET Dr. Németh György DSc. egyetemi tanár RÉGÉSZET Dr. Borhy László DSc. egyetemi tanár RUSZISZTIKA Dr. Szvák Gyula DSc. egyetemi tanár TÖRTÉNELEM SEGÉDTUDOMÁNYAI Dr. Borsodi Csaba CSc. habilitált egyetemi docens ÚJ- ÉS JELENKORI MAGYAR TÖRTÉNELEM Dr. Varga Zsuzsanna CSc. habilitált egyetemi tanár ÚJ- ÉS JELENKORI EGYETEMES TÖRTÉNELEM Dr. Balogh András DSc. egyetemi tanár 19. ÉS 20. SZÁZADI KELET-EURÓPAI TÖRTÉNELEM Dr. Krausz Tamás DSc. egyetemi tanár TÁRSADALOM ÉS GAZDASÁGTÖRTÉNET Dr. Kövér György DSc. egyetemi tanár 4. FILOZÓFIATUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA Vezető: Dr. Boros Gábor egyetemi tanár, DSc. OKTATÁSI PROGRAM ANALITIKUS FILOZÓFIA ANTIK ÉS KÖZÉPKORI FILOZÓFIA ESZTÉTIKA FENOMENOLÓGIA FILM-, MÉDIA- ÉS KULTÚRAELMÉLET HERMENEUTIKA MORÁL- ÉS POLITIKAI FILOZÓFIA AZ ÚJKOR FILOZÓFIA TÖRTÉNETE LOGIKA ÉS TUDOMÁNYFILOZÓFIA 5. MŰVÉSZETTÖRTÉNET-TUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA Vezető: Dr. Kelényi György egyetemi tanár, DSc. OKTATÁSI PROGRAM MŰVÉSZETTÖRTÉNET-TUDOMÁNY VEZETŐ Dr. Kelemen János CMHAS egyetemi tanár Dr. Steiger Kornél CSc. egyetemi tanár Dr. Radnóti Sándor DSc. egyetemi tanár Dr. Ullmann Tamás CSc. egyetemi docens Dr. György Péter DSc. egyetemi tanár Dr. Fehér M. István CMHAS egyetemi tanár Dr. Ludassy Mária DSc. egyetemi tanár Dr. Boros Gábor DSc. egyetemi tanár Dr. E. Szabó László DSc. egyetemi tanár VEZETŐ Dr. Kelényi György DSc. egyetemi tanár 24 25

14 ELTE BTK KUTATÁS Kutatás AZ ELTE BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR AZ ORSZÁG BÖLCSÉ- SZETTUDOMÁNYI ALAPKUTATÁSAINAK HAGYOMÁNYOSAN LEGSOKSZÍNŰBB KUTATÁSI BÁZISA. EZT A TÉNYT A 2010-BEN HIVATALOSAN IS ELNYERT KUTATÓEGYETEMI KAR CÍM IS BIZONYÍTJA. A KAR KUTATÓI TEVÉKENYSÉGÉNEK LEGBE- SZÉDESEBB ELISMERÉSE, HOGY A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA 2012-TŐL HÉT KUTATÓCSOPORTOT TÁMOGAT HIVATALOSAN. A HAZAI BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAROK KÖZÜL NÁLUNK MŰKÖDIK A LEGTÖBB MTA TÁMOGATOTT KUTATÓCSOPORT. Az a kutatói kiválóság olyan központja, amely fontos oszlopa a hazai kutatóegyetemi hálózatnak. A kutatás magas színvonalának természetes letéteményese a kutató, aki Karunk esetében a tudós tanárt jelenti. Az oktatói statisztikák bizonyítják, hogy a Karon az oktatói minősítettség aránya egyedülállóan magas a magyar felsőoktatásban. A Karon folyó kutatások a bölcsészettudományok egészét érintik. A nagy tekintélyű hungarológiai szakok folyamatosan újulnak meg a friss diszciplínák kutatásának és természetesen oktatásának köszönhetően. Az úgynevezett alkalmazott művelődéstudományok, a szociolingvisztika, a neurolingvisztika, az információs könyvtártudomány, valamint egyéb feldolgozási/kezelési ismeretek, a médiakutatás, a humán- és kulturális menedzsment, a kulturális örökség kutatása, a fordítás- és tolmácsolási elmélet stb. a szemünk előtt szabják át a hagyományos diszciplináris kereteket. A klasszikusan honi tájékozódású filológia elhanyagolhatatlan feladata a történelmi múltunk során a Kárpátmedencében élt/élő kultúrák kutatása és oktatásba való integrálása. Ebben a tekintetben a kari hagyományokat folytatva 26 27

15 KUTATÁS NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK MTA-ELTE KUTATÓCSOPORTOK KUTATÓCSOPORT NEVE) MTA-ELTE HÁLÓZATI KRITIKAI SZÖVEGKIADÁS KUTATÓCSOPORT MTA-ELTE HERMENEUTIKA KUTATÓCSOPORT MTA-ELTE INTERDISZCIPLINÁRIS RÉGÉSZETTUDOMÁNYI KUTATÓCSOPORT MTA-ELTE ÓKORTUDOMÁNY ÉS MEDIEVISZTIKA KUTATÓCSOPORT MTA-ELTE KULTÚRAALKOTÓ MÉDIUMOK, GYAKORLATOK ÉS TECHNIKÁK KUTATÓCSOPORT A RÖGZÍTETT NYELV HASZNÁLATA A TUDOMÁNYBAN ÉS AZ IRODALOMBAN KUTATÓCSOPORT MTA-ELTE VÁLSÁGTÖRTÉNET A SZÁZADBAN KUTATÓCSOPORT Vezetője Dr. Dobos István egyetemi tanár Dr. Fehér M. István egyetemi tanár Dr. Borhy László egyetemi tanár Dr. Szovák Kornél egyetemi tanár Dr. Kulcsár-Szabó Ernő egyetemi tanár Dr. Szovák Kornél egyetemi tanár Dr. Kövér György egyetemi tanár Nemzetközi kapcsolatok AZ ELTE BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KARA KITERJEDT ÉS SOKSZÍNŰ NEMZETKÖZI KAPCSOLATOKKAL RENDELKEZIK. A KAPCSOLATOK ÉPÍTÉSÉBEN VEZETŐ SZEREPET JÁTSZANAK A KAR MODERN FILOLÓGIAI INTÉZETEINEK, AZ ANGOL-AMERIKAI, A GERMANISZTIKA, AZ ORIENTALISZTIKAI, A ROMANISZTIKAI ÉS A SZLÁV ÉS BALTI FILOLÓGIAI INTÉZETEINEK TANSZÉKEI, AMELYEK A MEGFELELŐ NYELVTERÜLETEK BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KARAIN MŰKÖDŐ NYELVI, IRODALMI ÉS CIVILIZÁCIÓS TANSZÉKEKKEL EGYÜTTMŰKÖDVE, AZ OKTATÓK ÉS HALLGATÓK CSERÉJE MELLETT KÖLCSÖNÖSEN RÉSZT VESZNEK EGYMÁS KUTATÁSAIBAN, KÖZÖS PROJEKTEKET ÉS PUBLIKÁCIÓKAT KÉSZÍTENEK ELŐ. és az európai folyamatok nyitásának (regionalizmus) köszönhetően virágzó és egyre intenzívebb együttműködési háló alakult ki a határokon túli területek történeti, nyelvészeti, néprajzi, irodalmi kutatásában. Az elmúlt évtizedben zajló alapkutatások, tudós tanáraink komoly külföldi tapasztalatai és sikerei alapján olyan, eddig nem oktatott regionális kultúrák tanítása jelent meg az oktatásban, mint az ausztrál, galego, indokínai, ír, kanadai, katalán, koreai, ukrán. Az ún. kis szakok a hazai bölcsészképzés egyedi színfoltját, és egyben a magyarországi és a nemzetközi tudományosság igen elismert és értékes kutatói műhelyeit jelentik. Az Egyiptológia évtizedek óta folyó egyiptomi ásatásai éppúgy folyamatosan elismerést aratnak a nemzetközi tudományos fórumokon, mint a mongolisták terepmunkával gyűjtött eredményei, vagy a finnugristák nyelvészeti-irodalmi-kulturális kutatásai, amelyek egyben veszélyeztetett kulturális értékek értékmentő eredményeinek is számítanak. A Kar nyelvi kis szakjai megkerülhetetlen kultúraközvetítő szerepet játszanak a hazai és az adott kultúra/régió párbeszédében. Az autópálya-építések nyomán a régészeti feltárások koordinátoraként szerepet vállaló Régészettudományi hazai és nemzetközi, tudományos és laikus körökben egyaránt jelentős sikereket aratott. A feltárások kiemelkedő színvonalú módszerei, a feltárt leletek gazdagsága, kiállításuk módja az európai régészet jelentős eseményei. Az Európai Unióhoz való csatlakozás folyamatával erőteljesen gazdagodott a fordító- és tolmácsképzés tartalma és gyakorlata, napjainkra ez a tudományterület is elismert doktori képzéssel rendelkezik a Karon. A kulturális fordulat hatásaként jelentős diszciplináris átrendeződés figyelhető meg a bölcsészettudományok területén. A Bölcsészettudományi Karon folyó irodalmi, történeti, filozófiai és filológiai kutatások a nemzetközi tendenciák éllovas hazai meghonosítóiként működnek. Nem véletlen, hogy a kultúra társadalmi kontextusban való értelmezésének újfajta megközelítései épp a Kar Művészetelméleti és Médiakutatási, Magyar Irodalomés Kultúratudományi, valamint Történeti ében kerülnek alkalmazásra az oktatás mindhárom szintjén kiemelkedően magas színvonalon. Egyre nagyobb szerepet kapnak az inter- és multidiszciplináris kutatások, amelyek eredményei az oktatás kereteinek átalakulásával is mérhetők. A Kar által kezdeményezett tucatnyi interdiszciplináris mesterképzés az új európai trendeknek megfelelő oktatási forma. AZ ELTE BTK KÖNYVTÁRAI A KUTATÁS SZOLGÁLATÁBAN Az ELTE BTK könyvtári hálózata 1,2 millió dokumentumegységet őriz, mely nemcsak hazai, hanem nemzetközi viszonylatban is ritkaság: ez kizárólag a legpatinásabb egyetemi karok privilégiuma. Impozáns különgyűjteményei, egykori professzorainak, neves tudósainak hagyatékai, magánkönyvtárai, muzeális állományai (unikális, világviszonylatban is egyedi ősnyomtatványok, továbbá kéziratok, jegyzőkönyvek), saját időszaki kiadványai (tudományos folyóiratok, almanachok), doktori disszertációi, nem hagyományos dokumentumai (pl. kották, fotók) a magyar kulturális örökség vitathatatlan kincsei: több gyűjteménye országos szakkönyvtárként is funkcionál. Néhány bölcsészettudományi könyvtár holt vagy egzotikus nyelveken íródott, különleges forrásokat gyűjt, ritkaságait a világ minden részéről felkeresik. A könyvtári olvasóterek, munkaszobák és raktárak összterülete közel 7000 m 2, ahol speciálisan, az adott szakmának megfelelő, személyre szabott könyvtári ellátást biztosítunk az érdeklődők számára. A hagyományos könyvtári szolgáltatások mellett a jelentősebb bölcsészet- és társadalomtudományi adatbázisok (JSTOR, Project MUSE, MLA/LRC), illetve további szakirodalmi adattárak (EBSCO, EISZ nemzeti program keretében hozzáférhető szolgáltatások) is hatékonyan segítik a fakultáson folyó oktatást-kutatást. A széleskörű nemzetközi kapcsolattartás ugyanakkor az ELTE Bölcsészettudományi Kar többi intézetét is jellemzi, amelyeknek oktatói rendszeresen utaznak külföldre és fogadják külföldi kollégáikat, nemzetközi tudományos konferenciákat rendeznek, és hallgatóikat külföldi egyetemekre küldve gondoskodnak a jövendő kutatók és oktatók nemzedékeinek magas szintű, nemzetközi kitekintést biztosító képzéséről. A Bölcsészettudományi Kar 26 európai ország 118 egyetemével, 6 észak- illetve dél-amerikai ország 9 egyetemével, 7 ázsiai ország 17 egyetemével és a közelkeleti országok 3 egyetemével tart fenn olyan intézményi kapcsolatokat, amelyek a további fejlődés lehetőségét hordozzák magukban. A kar oktatói 25 ország több mint száz egyetemének oktatóival állnak személyes munka- vagy konzultációs kapcsolatban, többen közülük elismert nemzetközi tudományos folyóiratok szerkesztőségének tagjai. A kar diákjai pedig, akik az Erasmus és egyéb szerződések révén több mint másfélszáz európai egyetem kínálatából válogathatnak, 22 ország 97 egyetemére jutottak el tanulni az elmúlt években. Az Európai Unión belül, a bolognai rendszer általánossá válásával egy időben megkezdődött a közös egyetemi képzések kialakítása. A BTK magyar irodalom- és Kultúratudományi intézete és a Romanisztikai intézet olasz e a Firenzei Egyetem Magyar ével alakított ki BA és MA szinten közös képzést, a BTK Irodalomtudományi Doktori Iskolája csatlakozott a Bolognai Egyetem által kezdeményezett DESE (Doctorat d Études Supérieures Européennes Les Littératures de l Europe Unie) elnevezésű doktori képzéshez, amelyben a Bolognai Egyetemen kívül a Krakkói, az Elszászi, a Babeş-Bolyai, a Thesszaloniki, a Blaise Pascal, a Hildeshelmi és Moszkvai Állami Egyetem doktori programjai vesznek részt. jelenleg több Erasmus Mundus együttműködési program kidolgozása is folyik. Karunk Történeti e a szervezője és koordinálója a Territoires européens (civilization, nation, région, ville) identité et développement, az Erasmus Mundus Action 1. keretében létrehozott francia nyelvű programnak. Az ának nemzetközi nyitottságát példázza az is, hogy a Múzeum körúti Campus területén helyet kapott több olyan kulturális intézmény is, amelyek nemcsak az egyetemi hallgatókkal ismertetnek meg, hanem szélesebb körben is népszerűsítenek egy-egy nyelvet és kultúrát; így a Francia Egyetemközi Központ után megnyílt a portugál Camões, majd a Galego nyelvi központ, egy ideig a Spanyol mellett működött a Cervantes kihelyezett tagozata, és öt éve nagy sikerrel és óriási érdeklődéstől kísérve végzi munkáját a Konfuciusz

16 NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK Erasmus Nemzetköziesítés A XVI. SZÁZADI NÉMETALFÖLDI FILOZÓFUSRÓL ÉS TEOLÓGUSRÓL, ROTTERDAMI ERASMUSRÓL ELNEVEZETT PROGRAMBAN, AMELYNEK CÉLJA, HOGY AZ ALAP ÉS MESTERKÉPZÉSBEN RÉSZT VEVŐ HALLGATÓK, VALAMINT A DOKTORANDUSZOK, AZ OKTATÓK ÉS AZ EGYETEMI DOLGOZÓK KÜLFÖLDI TOVÁBBKÉPZÉSÉT TÁMOGASSA, 1998 ÓTA VESZ RÉSZT AZ ELTE. Ez az Európai Unió által támogatott program a külföldi utazásokhoz adott anyagi támogatásával, bürokráciamentes ügyintézésével az első pillanattól fogva népszerű volt a hallgatók és az oktatók között. Ezt az is mutatja, hogy a programhoz való csatlakozás óta az ún. Erasmus mobilitás -ban részt vevő hallgatók és oktatók száma sokszorosára nőtt a folyamatosan gyarapodó egyetemi tanszékek által kötött bilaterális szerződéseknek köszönhetően. Az ELTE nyolc karának hallgatói és oktatói közül a Bölcsészettudományi Kar hallgatói és oktatói használják ki a leginkább az Erasmus mobilitás adta lehetőségeket. A es tanév elején rögzített adatok szerint a BTK különböző intézeteinek és tanszékeinek az Erasmus programban részt vevő 22 ország 97 egyetemének megfelelő intézeteivel és tanszékeivel van kétoldalú szerződése. A es tanévben 91 fő utazott külföldi egyetemre féléves tanulmányokat folytatni, a BTK pedig 25 fő beutazó hallgatót fogadott. Ez a szám a következő években folyamatosan nőtt. A as tanévben már 102 fő utazott külföldre, és a Kar 28 főt fogadott, ben ez a szám 92 illetve 35 fő volt és 2008 között gyakorlatilag egy lineáris görbe jellemezte a hallgatói kiutazásokat és fogadásokat, átlagosan hallgató utazott, és a Kar hallgatót fogadott. Ez a szám jelentősen megváltozott a 2008-as tanévtől kezdve a es tanévben csaknem 50 százalékkal nőtt a külföldre utazó és az onnan érkező hallgatók száma, 173 kiutazó hallgatót (ebből 12 fő szakmai gyakorlatra ment) és beutazó hallgatót regisztrált a Kar Erasmus irodája. A es és es tanévben az ELTE-re érkező hallgatók száma megint ugrásszerűen nőtt, mert az első félévben csaknem 100 hallgató érkezett, és ennek alapján éves viszonylatban több mint 200 beérkező hallgatóra lehet számítani. A kiutazó hallgatók számában, amely körül mozog évente, nem történt lényeges változás, ám ez az évek óta stabil hallgatói létszám egyre hoszszabb időt tölt a külföldi egyetemeken, mert nagyon sokan az ún. label-státuszt kérvényezve meghosszabbítják külföldi tanulmányaikat, és ez a gyakorlat egyre inkább érvényes a hozzánk érkező külföldi hallgatókra is. A folyamatosan növekvő hallgatói létszámok a Kar által megkötött kétoldalú Erasmus szerződések mennyiségének növekedésével járnak együtt: a es tanévben mintegy 80 bilaterális szerződés volt érvényben, ben már 95, a es tanévben pedig 280 szerződés, amelyeknek száma már 300 fölé emelkedett (ezek tudományterületre lebontott szerződések, tehát egy-egy egyetemmel több bilaterális szerződés is érvényben van, a Müncheni Egyetemmel pl. 6 7, az Angol-Amerikai, Germanisztikai, Magyar Nyelvi Lektorátus stb. által kötött szerződés is érvényben van). Az Erasmus oktatói mobilitás is hasonló tendenciát mutat, a es tanévben mintegy oktató utazott ki, és 12 beutazó oktatót fogadott a BTK. A os tanévben 48 oktató utazott ki és 25 oktató érkezett a BTK-ra. A es tanévben ez a szám 46 és 25 volt, ban: 48 kiutazó oktatóra 30 érkező oktató jutott, a es tanévben ez a szám nem változott, a es tanévben a Kar 47 oktatója utazott Erasmus mobilitás keretében meghívásra valamelyik külföldi egyetemre, és mintegy 40 külföldi oktatót fogadott a Kar. A es tanévben 40 külföldi oktató érkezésével számoltunk, a kiutazó oktatók száma pedig elérte a 48-at. A beutazó hallgatók száma a 2013-as őszi félévben már elérte a 200 főt, így a es félévben csaknem 400 Erasmus hallgatót fogad a kar. Külön kell megemlékeznünk a Magyar Ösztöndíj Bizottság (MÖB) ösztöndíjával karunkon tanuló külföldi hallgatókról, a számuk évente 150 és 200 körül mozog. AZ ELTE BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KARÁNAK NEMZETKÖZI LÁTHATÓSÁGA ÉS ISMERTSÉGE A 2012/2013-AS TANÉVBEN JELENTŐS MÉRTÉKBEN ERŐSÖDÖTT, ÉS A FELSŐFOKÚ TANULMÁ- NYAIKAT A KARON FOLYTATÓ ÉS MEGKEZDENI KÍVÁNÓ KÜLFÖLDI HALLGATÓK SZÁMA EZZEL EGYIDEJŰLEG UGRÁSSZERŰEN NÖVEKVŐ TENDENCIÁT MUTATOTT. BÜSZKÉK VAGYUNK AZ EDDIG ELÉRT EREDMÉNYEIKRE, HISZEN A VILÁG MAJDNEM MINDEN TÁJÁRÓL AZÉRT ÉRKEZNEK MAGYARORSZÁGRA HALLGATÓK, HOGY AZ ELTE BTK PEZSGŐ EGYETEMI ÉLETÉBE SIKERESEN BEILLESZKEDVE VEGYENEK RÉSZT, ÉS ITT MEGSZERZETT TUDÁSUKAT ITTHON ÉS SAJÁT HAZÁJUKBAN IS EREDMÉNYESEN HASZNOSÍTANI TUDJÁK. A BTK a közelmúltban kialakított innovatív nemzetközi fejlesztési stratégiája, a külföldi hallgatóknak kínált idegen nyelvű BA és MA reguláris, PhD és rövidtávú képzések beindítása, egy új, magasabb színvonalat képviselő nemzetközi hallgatói központ felállítása és a külföldi hallgatók tanulmányi ügyeinek intézésére kialakított Nemzetközi Oktatási Központ (International Study Centre) működése a Kar nemzetközi jellegének élénkítését szolgálta. Az elmúlt években rohamosan növekedett a külföldi jelentkezések száma. Túl az egyéni jelentkezőkön az Egyetem számos külföldön bejegyzett felsőoktatási tanácsadásra specializálódott, hallgatótoborzó szervezettel kötött együttműködési szerződést. A képzéseink iránt érdeklődő hallgatók a közelmúltban új arculatot kapott, aktuális tartalommal feltöltött angol nyelvű honlap segítségével tájékozódhatnak képzéseinkről. Ezen kívül az intézmény rövid- és középtávú tervei között szerepel a kapcsolatfelvétel számos, az Amerikai Egyesült Államokban működő felsőoktatási és tanulmányi szervezettel, amelyek kulcsfontosságú szerepet játszhatnak a külföldi hallgatói állomány további bővítésében, a Kar sokszínűségének megismertetésében, portfóliójának népszerűsítésében és nemzetköziesítésének komplex folyamatában. Az elmúlt évek tapasztalatai alapján a költségtérítéses, rész- vagy teljes idejű képzésben tanuló külföldi hallgatók jelentős része a közel-keleti régióból és az afrikai kontinens számos országából érkezik, de nagy számban várjuk európai, dél-amerikai és távol-keleti hallgatók jelentkezéseit is. Jelenleg, a Bölcsészettudományi Kar kedvező tandíjainak köszönhetően mintegy 290 külföldi hallgató jelentkezett karunkon folytatandó szabályos vagy keresztképzéses tanulmányokra. Azok a külföldi hallgatók, akik az ELTE BTK-n akarják tanulmányaikat megkezdeni vagy folytatni, két utat választhatnak. Abban az esetben, ha tanulmányaikat magyarul akarják végezni, az ELTE BTK Központi Magyar Nyelvi Lektorátusának magyar nyelvi tanfolyamát kell elvégezniük, majd jelentkezniük kell a kiválasztott szakra illetve szakirányra. Abban az esetben, ha idegen nyelvű tanulmányokat akarnak folytatni, akkor ezt a megfelelő nyelvtudással rendelkezve, alapképzésben, mesterképzésben, vagy a doktori iskolák (PhD) valamelyikében tehetik meg, de választhatják a részidős képzési formát vagy elvégezhetnek a BTK tanszékei által szervezett különböző idegen nyelvű kurzusokat is. Korszerű kutatóegyetemi intézményként igyekszünk Karunkra csábítani a legtehetségesebb, leginkább motivált fiatalokat az országhatárokon belülről és túlról. Hatékony kapcsolatot akarunk kialakítani a szűkebb és a tágabb régióval, Közép-Kelet-Európával és Európa, valamint a világ minden olyan kultúrájával, amelyekkel intézeteink, tanszékeink révén kapcsolatba kerülhetünk. Ösztönözzük a két- és többoldalú nemzetközi oktatási és kutatási együttműködéseket a régió és a világ vezető felsőoktatási és kutatási intézményeivel. A közép-európai régió egyik vezető központjává kívánunk válni, a bölcsészettudomány területén belül. Ehhez nélkülözhetetlen a külföldi hallgatók létszámának fokozatos növelése, és annak a piacorientált attitűdnek a tovább formálása, amely Karunk presztízsét a nemzetközi rangsorban is növelni hivatott

17 NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT Külföldi hallgatóknak meghirdetett képzések Az án a külföldi hallgatók az alábbi, idegen nyelveken (főként angolul) kínált alap- és mesterszakos, valamint egy és két szemeszteres rövidtávú képzéseken vehetnek részt. Kedves Olvasó! AZ ELTE BTK HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZATÁNAK (HÖK) ELNÖKEKÉNT SZERETETTEL KÖSZÖN- TELEK! REMÉLEM A KEZEDBEN TARTOTT KIADVÁNY HOZZÁSEGÍT AHHOZ, HOGY MEGISMERD AZ ORSZÁG LEGRÉGIBB EGYETEMÉNEK LEGNAGYOBB ÉS LEGTEKINTÉLYESEBB KARÁT. BA (ALAPSZAKOS) KÉPZÉSEINK KÜLFÖLDI HALLGATÓK RÉSZÉRE: KÉPZÉSI ÁG ALAPSZAK SZAKIRÁNY SPECIALIZÁCIÓ Angol Amerikai írásprogram Anglisztika Angol a médiában Angol az üzleti világban Angol fordítói készségek Az angol az EU-ban Dráma és színház Amerikanisztika Germanisztika Német Szöveg és recepció Interkulturalitás és intermedialitás A magyarországi németek Szöveg, stílus, nyelvhasználat Kontrasztív nyelvészet és transzlatológia Német nemzetiségi Romanisztika Francia Olasz Portugál Spanyol Angol nyelvű előkészítő év (2 szemeszteres képzés, az anglisztika alapszak bemeneteleként) MA (MESTERKÉPZÉS) KÉPZÉSEINK KÜLFÖLDI HALLGATÓK RÉSZÉRE: INTERDISZCIPLINÁRIS MESTERKÉPZÉSEINK KÜLFÖLDI HALLGATÓK RÉSZÉRE (4 SZEMESZTER): Hungarológia Logika és tudományelmélet Szemiotika RÖVIDTÁVÚ KÉPZÉSEK (2 ILL. 4 SZEMESZTER): Jelenleg, az ELTE BTK egy ill. két szemeszteres rövidtávú képzési programokat (short-term) kínál a külföldi jelentkezőknek, amelyek között olyan programok találhatók mint hidegháborús tanulmányok, dráma és színház, kulturális diplomácia, nacionalizmus tanulmányok, stb. A Kar és a HÖK közötti együttműködés jegyében mi is szeretnénk ezeken a lapokon bemutatkozni, megmutatva azt, hogy a Hallgatói Önkormányzat a hallgatói érdekvédelem mellett feladatai közé sorolja a kari tudományos, kulturális és közélet megszervezését, annak támogatását. Rövid bemutatkozásunkban szót ejtünk a Hallgatói Önkormányzat felépítéséről, az elsősök számára szervezett programjainkról (például: Gólyatábor, Gólyahajó, Gólyabál, szakos gólyarendezvények), a Karral közös rendezvényekről, végül bemutatjuk szociális, kulturális és tudományos támogatási rendszerünket. A Hallgatói Önkormányzat nevében kívánok Neked sikeres és élményekben gazdag felvételit és ezúton meghívlak a január 24-i Nyílt Napunkra. Sujtó Attila az ELTE BTK Hallgatói Önkormányzatának elnöke ALAPSZAK Amerikanisztika Anglisztika Francia nyelv, irodalom és kultúra Német nyelv, irodalom és kultúra Történelem (angol, német, francia vagy orosz nyelven) Lengyel nyelv, irodalom és kultúra Portugál nyelv, irodalom és kultúra Orosz nyelv, irodalom és kultúra Spanyol nyelv, irodalom és kultúra SZAKIRÁNY Angol alkalmazott nyelvészet Angol elméleti nyelvészet Angol irodalom Brit kultúra és társadalom Posztkoloniális irodalmak és kultúrák Ókor Középkor Kora újkor története Modernkori magyar történelem Nemzetközi kapcsolatok, globalizáció a században Magyarország és az európai modernitás újkori gazdaság és társadalomtörténet Művelődéstörténet Orosz és kelet-európai történelem Európai tér- és várostörténet Az európai integráció története és jelene További információ: Jelentkezés külföldi hallgatók számára: 32 33

18 HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT PÁR SZÓ A HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZATRÓL Az ELTE BTK Hallgatói Önkormányzatának feladata az ELTE BTK hallgatóinak érdekképviselete, adminisztrációs ügyeik egy részének intézése és a tudományos- és társasági élet szervezése. Az érdekképviseletet az egyes szakokon, alapszakokon és szakirányokon működő szakos hallgatói érdekképviselők látják el, akikhez nyugodtan fordulhattok tanulmányi és egyéb, az adott szakot érintő problémával. Az egyes szakok Szakos Hallgatói Érdekképviseleteit (SzHÉK) az i Képviseletek (IK) fogják össze. Emellett a HÖK-ben a legfontosabb ügyek intézésére állandó bizottságok működnek, amelyekhez az egyetemi élettel kapcsolatos problémákkal, támogatásokkal fordulhattok segítségért. Az alábbiakban e bizottságokat, illetve feladataikat, hatáskörüket írjuk le. 1. Gazdasági Bizottság: HÖK gazdálkodása, a szükséges infrastruktúra biztosítása 2. Kommunikációs és Rendezvényszervező Bizottság: a BTK-s hallgatók tájékoztatása a kari eseményekről, őket érintő egyéb kérdésekről, állandó rendezvények szervezése 3. Kulturális és Sport Bizottság: kulturális és sport pályázat kiírása és elbírálása, a kulturális élet megszervezése 4. Külügyi és Határon Túli Ügyekért Felelős Bizottság: külföldi hallgatók érdekképviselete és a BTK-s hallgatók tájékoztatása különböző külföldi ösztöndíjakról, valamint a határon túli magyar hallgatók segítése, támogatása. 5. Szociális Bizottság: a hallgatók szociális, kollégiumi ügyeinek intézése, és a fogyatékos hallgatók segítése 6. Tanulmányi Bizottság: a hallgatók tanulmányi és jogsérelmi ügyeinek intézése valamint a szabályzatok és javaslatok felülvizsgálása 7. Tudományos Bizottság: hallgatói tudományos élet támogatása, szervezése, tehetséggondozási rendszer működtetése A GÓLYÁBÓL EGYETEMI POLGÁR LESZ Az egyetemi élet első nagy kihívása, hogy az elsős hallgatók megtalálják helyüket az új közösségben, ahol már nem léteznek a középiskolában ismert kötött osztályközösségek. Fontos, hogy a Karon töltött három, illetve öt év alatt a hallgatók megismerjék egymást, hiszen ez az alapja az egyetemi évek alatt kialakult barátságoknak, amelyek azokon túlmutatva a későbbiekben is értékesek lesznek számukra. A Hallgatói Önkormányzat kulcsszerepet játszik a kari közösségi életben, annak megszervezésében és lebonyolításában. A frissen felvett gólyák közül az érdeklődőket Közép-Európa legnagyobb Gólyatáborában látjuk vendégül, amelyet hagyományosan a Zánkai Gyermektábor területén rendezünk meg. A harmadik nap végére a versenyek, a csapatépítő játékok, a tájékoztatók és természetesen az elmaradhatatlan esti táncos mulatságok eredményeként egymásnak ismerős gólyák szállnak fel a hazainduló vonatokra. Szeptemberben a beiratkozás és az ezt követő Elsős Tájékoztató Nap után amelyeken természetesen mi is részt veszünk, és segítünk eligazodni a bonyolultnak tűnő félév eleji feladatok között elindulnak az egyes szakok gólyaprogramjai, amelyek szaktól függően október végig tartanak. Ezek célja, hogy megteremtsék az elsős szakos közösségeket, illetve a már létezőkbe beintegrálják a gólyákat. Szeptember végén, egy egésznapos kiránduláson, az ELTE BTK Gólyahajóján Esztergomba utazunk, ahol rövid városnézés után, megkóstoljuk Párkány magyar ételeit. A báli szezon kezdetén az utolsó gólyarendezvény, és egyben minden őszi félév csúcspontja a Gólyabál, amelyen a megjelent elsősök esküje után neves zenekarok kíséretében ünnepeljük a gólyák egyetemi polgárrá válását. Minden eseményről tájékoztatást adunk a honlapunkon, illetve a Pesti Bölcsész Újság (PBÚ) hasábjain, amelyben emellett a vállalkozó kedvű és tehetséges hallgatótársaink publicisztikái, valamint az éppen aktuális kari dátumok, rendezvények is helyet kapnak. NYÍLT NAP Az a, hasonlóan más egyetemekhez, minden évben Nyílt Napot tart, ahol a felvételizni szándékozó diákok érdeklődhetnek az Egyetemről, az egyes alapszakokról és szakirányokról, valamint az új felvételi rendszerről, BA, MA, valamint az osztatlan tanári képzéssel kapcsolatban. Ezen a rendezvényen az oktatókkal együtt mi is részt veszünk és igyekszünk a legszélesebb tájékoztatást nyújtani minden érdeklődőnek. Idei Nyílt Napunk, ahogy már fentebb is írtuk, január 24-én lesz az ELTE Bölcsészettudományi Karán (1088 Budapest, Múzeum körút 4., Gólyavár). ÖSZTÖNDÍJAK, PÁLYÁZATOK KULTURÁLIS ÉS SPORTPÁLYÁZAT A Hallgatói Önkormányzat Kulturálisés Sportbizottságához havonta van lehetősége minden hallgatónak pályázatot benyújtania. Kulturális téren elsősorban kulturális és szakmai jellegű rendezvények szervezési költségeire, tudományos konferenciákon való részvételre, utazási támogatásokra, illetve kiadványok megjelentetésére pályázhatnak a hallgatók. Sport terén egyetemi sportrendezvények megszervezésére, azokon való részvételre, sporteszközökre, országos, vagy nemzetközi versenyeken való szereplésre adható be pályázat. RENDSZERES SZOCIÁLIS TÁMOGATÁS Minden év szeptemberében igényelhető a rendszeres szociális támogatás a Hallgatói Önkormányzat Diákjóléti Bizottságánál. Ha a Bizottság pozitívan bírálja el a benyújtott pályázatot, akkor a hallgatók minden hónapban megkapják a támogatást egy tanéven keresztül. Februárban, akinek változás állt be a szociális hátterében, folyamodhat ún. korrekcióhoz. RENDKÍVÜLI SZOCIÁLIS TÁMOGATÁS A rendkívüli szociális támogatásért havonta lehet folyamodni szintén a HÖK Szociális Bizottságához a szociális helyzetben beállt hirtelen változás miatt (például: az eltartó halála, munkanélkülivé válása, tartós betegsége, a hallgató házasságkötése, gyermekének születése, vagyoni kára, balesete). ELTE KOLLÉGIUMOK Az ELTE hallgatói 7 szociális- és 5 szakkollégiumba nyerhetnek felvételt, szociális helyzetük vagy felvételi eredményük alapján. Az épületek elhelyezkedésének köszönhetően bármelyik kar épülete percnyi tömegközlekedéssel elérhető. Mindegyik kollégium rendelkezik saját könyvtári állománnyal, de természetesen a szabadidő aktív eltöltésére is adottak a lehetőségek: a sportpályák, konditermek, biliárd- és pingpong asztalok mellett a lakók által szervezett sportkörök teszik mozgalmassá a mindennapokat. A hallgatók teljes autonómiában élnek a kollégiumokban: szabadon elhagyhatják az épületet, vendégeket fogadhatnak. Az önálló életvitelt kiegészítik a közösségi konyhák, a mosó- és vasalószobák is, így gyakorlatilag minden adott egy fiatal felnőtt önállósodásához a nagybetűs életben. TUDOMÁNYOS ÖSZTÖNDÍJ A HÖK Tudományos Titkára minden félévben meghirdeti a Tudományos Ösztöndíj Pályázatot, melyen csak kész dolgozattal lehet részt venni. Az elbírálást az oktatói és hallgatói tagokból álló, intézetenként felálló Bíráló Bizottság végzi. Emellett a HÖK kiemelt feladatának tartja az Országos Diákköri Tudományos Konferencián (OTDK) részt vevő hallgatók támogatását, és a kari tehetséggondozási rendszer fejlesztését. Hasznos linkek: Facebook: ELTE BTK HÖK

19 KAMPUSZ KAMPUSZ Tartozz te is közénk! Esélyegyenlőség Úgy tartják, hogy aki egyszer ELTE BTK-s hallgató lesz, egész életében kötődni fog a Karhoz. Ez nem is csoda, hiszen közös identitástudat köti össze az ELTE Bölcsészettudományi Karának volt, jelenlegi és jövőbeli hallgatóit. De vajon mi a titka ennek a generációkon átívelő erős kötődésnek, amely téged is meg fog érinteni, hogyha úgy döntesz, hogy az ELTE BTK-ra jössz. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kara kiemelt figyelmet fordít arra, hogy a hallgatók, az oktatók és az egyetem dolgozói körében egyaránt megvalósuljanak az esélyegyenlőség feltételei. Felnőtté válni nem egyszerű. Nem mindegy, hogy milyen közösségben éled meg ezeket az egyszerre szép és nehéz éveket. Az EL TE Bölcsészettudományi Kara a belváros szívében lévő épületegyüttesével második otthont kínál neked! Több évszázados hagyomány, ugyanakkor modernitás ötvöződik a Kar épületeiben. A hatalmas ablakok mélyedéseiben óráikra váró bölcsészek olvasgatnak, meglehet, hogy itt egykor az egyetemi hallgató Babits Mihály, Tóth Árpád vagy Kosztolányi Dezső üldögélt. De ha a közelebbi múltra tekintünk, az EL TE BTK-n szerzett diplomát Varró Dániel, Bereményi Géza, illetve D. Tóth Kriszta és Süveges Gergő is. A Kar egész területén fogható wifi-rendszerrel hallgatóink bármikor, bárhol csatlakozhatnak a világhálóhoz. A kampusz kertje, a Trefort-kert olyan zöld szigetet képez a belváros szívében, amely tavasztól őszig a hallgatók hangulatos közösségi találkozóhelyeként szolgál. Tavasztól őszig padokon, fűben olvasgató, egymással beszélgető bölcsészek népesítik be a Trefort-kertet tavaszán megnyílt a TreffOrt Terasz, ahol áprilistól októberig napközben egy jó kávé, tea mellett frissülhetnek fel a hallgatók, esténként pedig a TreffOrt Terasz színpada kínál színes kulturális programokat az érdeklődőknek. Télen sem áll meg az élet. A fagyos téli napokon benépesülnek az épületek alagsori, földszinti büféi, illetve a Trefort Aula Étterem. Téli álom helyett pedig a HÖK-kel karöltve színes kulturális estekkel igyekszünk színvonalas szórakozási lehetőséget biztosítani hallgatóink számára októberében nyugat-európai mintára egy Magyarországon ez idáig egyedi vállalkozás vált valóra: megjelent az EL TE Bölcsészettudományi Karának kulturális-közéleti alumni magazinja, a Trefort-kert Magazin. A Gólyavári esték című előadássorozaton, 2009 novemberétől hónapról hónapra a leghíresebb bölcsész professzorok előadásait hallgathatják meg az érdeklődők. Ez évben indítottuk útjára a Trefort Irodalmi Esték elnevezésű beszélgetéssorozatot, amelynek keretében havonta egy, a Karon végzett kortárs magyar íróval beszélgetnek a Bölcsészettudományi Kar neves irodalomtudósai. Oktatóink nagy hangsúlyt fektetnek a hallgatókkal történő személyes kapcsolattartásra, a hallgatók szakmai fejlődésének nyomon követésére. A karon az Esélyegyenlőségi Bizottság (www.btk.elte.hu/esely), a bizottság tagjaként a fogyatékosügyi koordinátor, a HÖK esélyegyenlőségi ügyeket is intéző munkacsoportjának tagjai és delegáltjai, továbbá az EL TE Kortárs Segítő Csoport önkéntes segítői foglalkoznak a hallgatók esélyegyenlőségét célzó tevékenységgel. Egyre több fogyatékossággal élő hallgató tanul a karon, közöttük látás- és hallássérült, kommunikációs zavarral és/vagy neurológiai eltéréssel küzdő (beszédhibás, diszlexiás, diszgráfiás, autizmus spektrum zavarral élő), valamint mozgáskorlátozott személyek. A fogyatékosügyi koordinátornál regisztrált hallgatók száma idén meghaladta a százat. A hallgatóknak az egyetemi életben való egyenlő esélyű részvételét elősegítendő létrehoztunk egy speciális eszközökkel felszerelt Esélyegyenlőségi szobát az A épület földszintjén (046-os szoba), ahol megfelelő programokkal ellátott számítógépek, fénymásoló, szkennerek, kölcsönözhető diktafonok, Braille-nyomtató, domborító gép és egyéb eszközök segítik a speciális igényű hallgatók munkáját ben az IBM cég újabb eszközök (számítógépek, fejhallgatók, felolvasó készülék, speciális olvasóasztal és olvasólámpa, interaktív tábla, speciális szoftverek) beszerzéséhez nyújtott támogatást annak érdekében, hogy lendületet kapjon a speciális igényű hallgatók nyelvtanulása. Az Esélyegyenlőségi szoba rendszeres nyitva tartással működik, a szolgáltatásaira az igényt ben is be lehet jelenteni A kar több könyvtári egységében kihelyezett számítógépek, olvasótévék, szkennerek is szolgálják a hatékony egyetemi munkát. A kar a saját keretein belül mindent megtesz annak érdekében, hogy az esélyegyenlőség ügye kellő nyilvánosságot kapjon (programok és figyelemfelkeltő rendezvények formájában, a kari honlapot is felhasználva), valamint törekszik arra, hogy nőjön azok száma, akik képesek a megfelelő segítségnyújtásra, elfogadással és szeretettel közelítenek fogyatékossággal élő embertársaikhoz. A figyelemfelkeltési és tájékoztató akció részeként esélyegyenlőséggel foglalkozó szervezetek segítségével érzékenyítő előadások és az átélést segítő interaktív foglalkozások keretében adunk tájékoztatást és nyújtunk gyakorlati segítséget a kar polgárainak ahhoz, hogy hatékonyan tudjanak kapcsolatba lépni és együttműködni speciális igényű személyekkel. Jelnyelvi tanfolyamot szervezünk a kar oktatóinak, hivatali dolgozóinak és önkéntes segítőinek, konzultációs lehetőséget nyújtunk, ahol szakemberekkel lehet beszélgetni az egyetemi életben felmerülő problémákról, a megoldás lehetőségeiről. A hallgatók információt kapnak tőlünk különleges jogaikról, kérésükre személyre szóló tájékoztatást adunk oktatóiknak a támogatás leginkább javasolt módjáról. Figyelmet fordítunk az egyetemi életben való részvétel egyik alapfeltételének, a fizikai akadálymentesítésnek a biztosítására, a már létező eszközök működtetésére. Több év munkájának eredményeképpen sikerült az A épület rosszul működő korlátliftje helyett korszerű liftet létesítenünk, hogy a kar hivatalai akadálymenetesen megközelíthetővé váljanak. Rehabilitációs környezettervező szakmérnököt kértünk fel az épületek felmérésére. Az elkészült akadálymentesítési tanulmány számos további feladatot jelöl ki, amelyhez azonban nem áll rendelkezésre elegendő anyagi forrás. Ennek ellenére a tanulmány által javasolt sorrendben a lehetséges ütemben folytatjuk az akadálymentesítést. Az információhoz való egyenlő esélyű hozzáférés terén is történtek előrelépések (például a Braille-írású tájékoztatók, nagy betűvel írott további információs táblák kihelyezésével, hangostérkép készítésével, akadálymentes infoterminál beszerzésével), és nagy eredmény, hogy megoldódott a tantárgyfelvétel során az arra jogosult hallgatók automatikus előnyben részesítése. Elindult karunkon a jegyzetelő szolgáltatás. A kisgyermekes hallgatók egyetemi létét könnyíti meg az A épületben található babaszoba, ahol kulturált körülmények között foglalkozhatnak gyermekeikkel

20 ELTE BTK KAMPUSZ KAMPUSZ Elérhetőségek FELVÉTELIVEL ÉS A KARON FOLYÓ KÉPZÉSSEL KAPCSOLATBAN TOVÁBBI INFORMÁCIÓK AZ ELTE BTK TANULMÁNYI HIVATALA Felvételi iroda: 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A, fszt 26. Félfogadás (telefonon és személyesen): hétfő szerda , Telefon: (1) / 5276-os, 5287-es melléken A HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT IRODÁI 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/H Félfogadás szorgalmi időszakban: hétfő csütörtök péntek ; Vizsgaidőszakban: hétfő csütörtök péntek Szolgáltató (Fénymásoló) Iroda: 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A, alagsor. Nyitvatartás: hétfő csütörtök péntek HONLAPOK az ELTE BTK kari portálja a Hallgatói Önkormányzat portálja az ELTE felvételi információs portálja az ELTE Karrierközpontjának portálja IMPRESSZUM KIADÓ: Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar, 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A FELELŐS KIADÓ: Dr. Dezső Tamás dékán SZERKESZTŐ: Dr. Brenner Koloman dékánhelyettes, Kóczán András Imre, a Dékáni Titkárság vezetője FOTÓ: Benedek Zsuzsanna, Lambert Attila NYOMDA: Komáromi Nyomda és Kiadó Kft Komárom, Igmándi u. 1. Demax Művek Kft., 1151 Budapest, Székely Elek út 11. ELTE BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI Bölcsészettudományi KAR Kar I FACULTAS PHILOSOPHIAE 39

ELTE BTK doktori oktatási programjainak felvételi időpontjai

ELTE BTK doktori oktatási programjainak felvételi időpontjai ELTE BTK doktori oktatási programjainak felvételi időpontjai 2011-2012 Nyelvtudományi Doktori Iskola Dr. Banczerowski Janusz Felvételi időpontja Felvételi helye Angol nyelvészet Dr. Varga László 2011.

Részletesebben

Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar intézeti /tanszéki kreditfelelősök 2014/2015. tanév

Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar intézeti /tanszéki kreditfelelősök 2014/2015. tanév Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar intézeti /tanszéki kreditfelelősök 2014/2015. tanév Angol-Amerikai Intézet: Dr. Hargitai Márta (oktatási intézetigazgató-helyettes) Dr. Starcevic Attila

Részletesebben

Az ELTE BTK Doktori iskoláin, doktori oktatási programjain a felvételi követelmények a 2011/2012-es tanévben

Az ELTE BTK Doktori iskoláin, doktori oktatási programjain a felvételi követelmények a 2011/2012-es tanévben Az ELTE BTK Doktori iskoláin, doktori oktatási programjain a felvételi követelmények a 2011/2012-es tanévben Nyelvtudományi Doktori Iskola Angol nyelvészet Dr. Banczerowski Janusz e.t. Dr. Varga László

Részletesebben

A FELSŐOKTATÁSI FELVÉTELI JELENTKEZÉSI LAPOT ÉS A RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ DOKUMENTUMMÁSOLATOKAT

A FELSŐOKTATÁSI FELVÉTELI JELENTKEZÉSI LAPOT ÉS A RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ DOKUMENTUMMÁSOLATOKAT ELTE BTK Intézmény elérhetősége: Cím: 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A Telefon: (1) 485-5200 Honlap: http://www.btk.elte.hu Felvételivel kapcsolatos egyéb elérhetőség: Félfogadási idő hétfő 13-16 óra, szerda

Részletesebben

Az ELTE BTK Doktori Iskoláin, Doktori Oktatási Programjain a felvételi követelmények a 2012/2013-es tanévben

Az ELTE BTK Doktori Iskoláin, Doktori Oktatási Programjain a felvételi követelmények a 2012/2013-es tanévben Az ELTE BTK Doktori Iskoláin, Doktori Oktatási Programjain a felvételi követelmények a 2012/2013-es tanévben Nyelvtudományi Doktori Iskola Angol nyelvészet Dr. Bárdosi Vilmos Dr. Varga László Jó vagy jeles

Részletesebben

Költségtérítés (félév) Képz. idő (félév) BÖLCS M N A amerikanisztika támogatott 4 BÖLCS

Költségtérítés (félév) Képz. idő (félév) BÖLCS M N A amerikanisztika támogatott 4 BÖLCS ELTE-BTK Intézmény elérhetősége: 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A Telefon: (1) 485-5200 Honlap: http://www.btk.elte.hu Felvételivel kapcsolatos egyéb elérhetőség: Félfogadási idő hétfő 13-16 óra, szerda

Részletesebben

Az ELTE BTK Doktori Iskoláin, Doktori Oktatási Programjain a felvételi követelmények a 2012/2013-es tanévben

Az ELTE BTK Doktori Iskoláin, Doktori Oktatási Programjain a felvételi követelmények a 2012/2013-es tanévben Az ELTE BTK Doktori Iskoláin, Doktori Oktatási Programjain a felvételi követelmények a 2012/2013-es tanévben Nyelvtudományi Doktori Iskola Angol nyelvészet Dr. Bárdosi Vilmos Dr. Varga László Jó vagy jeles

Részletesebben

HVG Rangsor Diploma 2017

HVG Rangsor Diploma 2017 HVG Rangsor Diploma 2017 A 12. HVG Diploma különszámban az intézmények és karok rangsorait ezúttal is az Oktatási Hivatal adatainak felhasználásával a Tudástárs Kft., a Felvi-rangsorok módszertani alapjául

Részletesebben

HVG Rangsor Diploma 2014

HVG Rangsor Diploma 2014 HVG Rangsor Diploma 2014 A HVG rangsorát az Emberi Erőforrások Minisztériuma, az Oktatási Hivatal és az Educatio Nonprofit Kft. adatainak felhasználásával a Tudástárs Kft., a Felvi-rangsorok módszertani

Részletesebben

Jelmagyarázat Képz. terület M N A alkalmazott nyelvészet (3) 4. Irányszám min. < max. Képz. idő (félév)

Jelmagyarázat Képz. terület M N A alkalmazott nyelvészet (3) 4. Irányszám min. < max. Képz. idő (félév) ELTE BTK Intézmény elérhetősége: Cím: 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A Telefon: (1) 485-5200 Honlap: http://www.btk.elte.hu Felvételivel kapcsolatos egyéb elérhetőség: Félfogadási idő hétfő 13-16 óra, szerda

Részletesebben

A MESTERKÉPZÉSI SZAKOK KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI (EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA)

A MESTERKÉPZÉSI SZAKOK KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI (EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA) A MESTERKÉPZÉSI SZAKOK KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI (EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA) KIVONAT A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok és A mesterképzésbe való felvétel

Részletesebben

A MESTERKÉPZÉSI SZAKOK KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI (EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA)

A MESTERKÉPZÉSI SZAKOK KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI (EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA) A MESTERKÉPZÉSI SZAKOK KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI (EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA) KIVONAT A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok és A mesterképzésbe való felvétel

Részletesebben

1 of 32 2014-12-28 23:12

1 of 32 2014-12-28 23:12 1 of 32 2014-12-28 23:12 Hitéleti AOF Mester Saját vizsgák Vizsgaidőpontok ELTE FI80798 ELTE Eötvös Loránd Tudományegyetem ELTE felvehető kapacitásszáma: 16074 fő. Képzési terület Település Nyelv Felvehető

Részletesebben

NYELVVIZSGA-KÖVETELMÉNYEK

NYELVVIZSGA-KÖVETELMÉNYEK NYELVVIZSGA-KÖVETELMÉNYEK ÖSSZEFOGLALÓ Tisztelt Hallgató! Mivel a különböző képzési rendszerű, képzési szintű szakok, különböző -követelményeket jelentenek, kérjük figyelmesen és átgondoltan nézze át és

Részletesebben

Előadás címe: Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Kar bemutatása

Előadás címe: Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Kar bemutatása Előadás címe: Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Kar bemutatása Károli Gáspár Református Egyetem Alapítása: Magyarországi Református Zsinat, 1993. február 24. Elvész az én népem, mivelhogy

Részletesebben

ELTE Bölcsészettudományi Kar 2015 FACULTAS PHILOSOPHIAE A.D. MDCXXXV

ELTE Bölcsészettudományi Kar 2015 FACULTAS PHILOSOPHIAE A.D. MDCXXXV ELTE BTK 2015 FACULTAS PHILOSOPHIAE A.D. MDCXXXV www.btk.elte.hu 9 9 1 Mária Terézia magyar királynő, német-római császárné, osztrák uralkodó főhercegnő, Egyetemünk újraalapítója ELTE BTK 2 ELTE BTK Tartalom

Részletesebben

Elte Bölcsészettudományi Kar 2013 facultas philosophiae I A.D. MDCXXXV.

Elte Bölcsészettudományi Kar 2013 facultas philosophiae I A.D. MDCXXXV. Elte Bölcsészettudományi Kar 2013 facultas philosophiae I A.D. MDCXXXV www.btk.elte.hu Mária Terézia magyar királynő, német-római császárné, osztrák uralkodó főhercegnő, Egyetemünk újraalapítója ELTE BTK

Részletesebben

Mely szakra, miből kell emelt szintű érettségi vizsgát tenni?

Mely szakra, miből kell emelt szintű érettségi vizsgát tenni? Mely szakra, miből kell emelt szintű érettségi vizsgát tenni? 3. melléklet a 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelethez felsőoktatási jelentkezés feltételeként meghatározott emelt szintű érettségi vizsgák

Részletesebben

Kötelező emelt szintű érettségi vizsgák jegyzéke 2014-ben

Kötelező emelt szintű érettségi vizsgák jegyzéke 2014-ben Kötelező emelt szintű érettségi vizsgák jegyzéke 2014-ben 1. grár képzési terület 1. állatorvosi 2. erdőmérnöki biológia és kémia biológia, fizika, kémia, szakmai előkészítő tárgy. 2. ölcsészettudomány

Részletesebben

B Osztatlan mester-képzési szakok. B Osztatlan mester-képzési szakok

B Osztatlan mester-képzési szakok. B Osztatlan mester-képzési szakok 3. melléklet a 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelethez felsőoktatási jelentkezés feltételeként meghatározott emelt szintű érettségi vizsgák jegyzéke szakonként, képzési területenként 1. grár képzési terület

Részletesebben

3. melléklet a 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelethez. B Osztatlan mester-képzési szakok. B Osztatlan mester-képzési szakok

3. melléklet a 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelethez. B Osztatlan mester-képzési szakok. B Osztatlan mester-képzési szakok 3. melléklet a 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelethez felsőoktatási jelentkezés feltételeként meghatározott emelt szintű érettségi vizsgák jegyzéke szakonként, képzési területenként 1. grár képzési terület

Részletesebben

A FELSŐOKTATÁSI FELVÉTELI JELENTKEZÉSI LAPOT ÉS A RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ DOKUMENTUMMÁSOLATOKAT 2011. FEBRUÁR 15-ÉIG A KÖVETKEZŐ CÍMRE KELL BEKÜLDENI:

A FELSŐOKTATÁSI FELVÉTELI JELENTKEZÉSI LAPOT ÉS A RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ DOKUMENTUMMÁSOLATOKAT 2011. FEBRUÁR 15-ÉIG A KÖVETKEZŐ CÍMRE KELL BEKÜLDENI: ELTE-BTK Intézmény elérhetősége: 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A Telefon: (1) 485-5200 Honlap: http://www.btk.elte.hu Felvételivel kapcsolatos egyéb elérhetőség: Félfogadási idő hétfő 13-16 óra, szerda

Részletesebben

Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar

Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar Intézmény elérhetősége: Cím: 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. Postacím: 4010 Debrecen, Pf. 38. Telefonszám:(52) 512-900/62239 Fax: (52) 412-336 E-mail: kustar.katalin@arts.unideb.hu

Részletesebben

Felvételi követelmények az ELTE BTK doktori iskoláiba, doktori oktatási programjaira a 2016/2017-es tanévre

Felvételi követelmények az ELTE BTK doktori iskoláiba, doktori oktatási programjaira a 2016/2017-es tanévre Felvételi követelmények az ELTE BTK doktori iskoláiba, doktori oktatási programjaira a 2016/2017-es tanévre Doktori iskola és doktori oktatási Filozófiatudományi Doktori Iskola Dr. Boros Gábor Analitikus

Részletesebben

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Kari Tanácsa június 24-i ülésének határozatai és jegyzőkönyve

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Kari Tanácsa június 24-i ülésének határozatai és jegyzőkönyve Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Kari Tanácsa 2010. június 24-i ülésének határozatai és jegyzőkönyve A KARI TANÁCS ÜLÉSÉNEK HELYE: ELTE BTK Kari Tanácsterem (Múzeum krt. 4/A) A

Részletesebben

ELTE Bölcsészettudományi Kar 2011 FACULTAS PHILOSOPHIAE I A.D. MDCXXXV.

ELTE Bölcsészettudományi Kar 2011 FACULTAS PHILOSOPHIAE I A.D. MDCXXXV. ELTE Bölcsészettudományi Kar 2011 FACULTAS PHILOSOPHIAE I A.D. MDCXXXV www.btk.elte.hu Mária Terézia magyar királynő, német-római császárné, osztrák uralkodó főhercegnő, Egyetemünk újraalapítója Tartalom

Részletesebben

DE-BTK PÓTFELVÉTELI augusztus

DE-BTK PÓTFELVÉTELI augusztus DE-BTK PÓTFELVÉTELI 2016. augusztus A pótfelvételire vonatkozó általános szabályok: A pótfelvételi eljárás során csak egy intézménybe és csak egy szakra lehet jelentkezni. Csak azok jelentkezhetnek, akik

Részletesebben

2016. évi határozatok kivonata

2016. évi határozatok kivonata 2016. évi határozatok kivonata 1/2016.01.21. sz. határozat: A PPKE Egyetemi Tanácsa döntött a Munkatársak Által Választható Béren Kívüli Juttatások Szabályzatának 2/2016.01.26. sz. határozat: A PPKE Egyetemi

Részletesebben

ME BTK MAGYARTANÁRI MESTERKÉPZÉS (TANÁRI MA)

ME BTK MAGYARTANÁRI MESTERKÉPZÉS (TANÁRI MA) ME BTK MAGYARTANÁRI MESTERKÉPZÉS (TANÁRI MA) A Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kara (ME BTK) magyar szakos képzéseinek megtervezésekor alapvetően két tényezőt vettünk figyelembe: a hagyományos magyar

Részletesebben

SZTE képzés-kalap összerendelések - 2011/2012. tanév II. félév. 1/29. oldal

SZTE képzés-kalap összerendelések - 2011/2012. tanév II. félév. 1/29. oldal SZTE képzés- összerendelések - 2011/2012. tanév II. ÖD 15 AJK_N_B Munkaügy I. évfolyam/sáv 50 1418 Munkaügyi és társadalombiztosítási igazgatási BA_N 0 60 ÖD 15 AJK_N_B Munkaügy I. évfolyam/sáv 50 2056

Részletesebben

a 2015-től fölvett hallgatóknak

a 2015-től fölvett hallgatóknak Tanegységlista (BA) Ókori és keleti filológia képzési ág Keleti nyelvek és kultúrák alapszak, török szakirány a 2015-től fölvett hallgatóknak 1 Jelek, rövidítések: G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz

Részletesebben

ME BTK MAGYAR SZAKOS OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉS

ME BTK MAGYAR SZAKOS OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉS ME BTK MAGYAR SZAKOS OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉS A Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kara (ME BTK) magyar szakos képzéseinek megtervezésekor alapvetően két tényezőt vettünk figyelembe: a hagyományos magyar

Részletesebben

Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar

Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar TÉZMÉY ELÉRHETŐSÉGE: Cím: 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. Postacím: 4010 Debrecen, Pf. 38. Telefon: (52) 512-900/62239 Fax: (52) 412-336 E-mail: kustar.katalin@arts.unideb.hu

Részletesebben

Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar

Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar NTÉZMÉNY ELÉRHETŐSÉGE: Cím: 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. Postacím: 4010 Debrecen, Pf. 38. Telefon: (52) 512-900/62239 Fax: (52) 412-336 E-mail: kustar.katalin@arts.unideb.hu

Részletesebben

VII. SZÁMÚ MELLÉKLET A FŐISKOLA KÉPZÉSI KÍNÁLATA

VII. SZÁMÚ MELLÉKLET A FŐISKOLA KÉPZÉSI KÍNÁLATA VII. SZÁMÚ MELLÉKLET SAPIENTIA SZERZETESI HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT A FŐISKOLA KÉPZÉSI KÍNÁLATA Teológia mesterszak Egységes, osztatlan képzés 1. (1) Teológia mesterszak kizárólag

Részletesebben

Tehetséggondozás a felsőoktatásban

Tehetséggondozás a felsőoktatásban Tehetséggondozás a felsőoktatásban 2010. március 29. Dr. Hudecz Ferenc, az ELTE rektora A felsőoktatás hosszútávú céljai Magas színvonalú és versenyképes tudás elérhetővé tétele az egyén számára. A kiművelt

Részletesebben

A Miskolci Egyetem pótfelvételi lehetőségeket hirdet az alábbi szakokon:

A Miskolci Egyetem pótfelvételi lehetőségeket hirdet az alábbi szakokon: 9 8 8 A Miskolci Egyetem pótfelvételi lehetőségeket hirdet az alábbi szakokon 3 + 0 + %! A L K munkaügyi és társadalombiztosítási igazgatás 0000 Magyartörténelem A L K igazságügyi igazgatási alapszak 0000

Részletesebben

DE-BTK PÓTFELVÉTELI 2014. augusztus

DE-BTK PÓTFELVÉTELI 2014. augusztus DE-BTK PÓTFELVÉTELI 2014. augusztus A pótfelvételire vonatkozó általános szabályok: A pótfelvételi eljárás során csak egy intézménybe és csak egy szakra lehet jelentkezni. Csak azok jelentkezhetnek, akik

Részletesebben

A JELENTKEZÉS ÉS A FELVÉTEL SAJÁTOS FELTÉTELEI

A JELENTKEZÉS ÉS A FELVÉTEL SAJÁTOS FELTÉTELEI A JELENTKEZÉS ÉS A FELVÉTEL SAJÁTOS FELTÉTELEI TANÁRI MESTERSZAK: A képzés nappali tagozaton szakpárban, eredeti tanári szakképzettségek megszerzésére vonatkozó formában indul, alapképzési diplomával rendelkezők

Részletesebben

NY/NYKK - Nyelvtudományi Doktori Iskola. Interkulturális nyelvészet doktori oktatási program

NY/NYKK - Nyelvtudományi Doktori Iskola. Interkulturális nyelvészet doktori oktatási program NY/NYKK - Nyelvtudományi Doktori Iskola Interkulturális nyelvészet doktori oktatási program Képzési idő: 6 félév Tagozat: nappali képzés munkarendje szerint. Finanszírozás: államilag támogatott, illetve

Részletesebben

KRE-BTK NAPPALI KÉPZÉSEK. ALAPKÉPZÉSBEN, OSZTATLAN KÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK Önköltség Képz. idő. Képz. terület

KRE-BTK NAPPALI KÉPZÉSEK. ALAPKÉPZÉSBEN, OSZTATLAN KÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK Önköltség Képz. idő. Képz. terület KRE-BTK NAPPALI KÉPZÉSEK ALAPKÉPZÉSBEN, OSZTATLAN KÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK Munka- Fin. idő rend forma Meghirdetett képzés szint A N K germanisztika [néderlandisztika] 170 000 Ft 6 1 < 2 A N K germanisztika

Részletesebben

MAGYAR REKTORI KONFERENCIA BÖLCSÉSZET- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI BIZOTTSÁGA

MAGYAR REKTORI KONFERENCIA BÖLCSÉSZET- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI BIZOTTSÁGA MAGYAR REKTORI KONFERENCIA BÖLCSÉSZET- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI BIZOTTSÁGA Alelnökök: Dr. Rostoványi Zsolt, BCE Elnök: Dr. Fazekas Csaba, ME Dr. Ujváry Gábor, KJF Á L L Á S F O G L A L Á S a felvételi eljárás

Részletesebben

NYELVVIZSGA KÖVETELMÉNYEK AZ EGYES SZAKOKON

NYELVVIZSGA KÖVETELMÉNYEK AZ EGYES SZAKOKON Zsigmond Király Egyetem nyelvvizsgakövetelmények 2016.08.01. NYELVVIZSGA KÖVETELMÉNYEK AZ EGYES SZAKOKON Ebben a dokumentumban foglaljuk össze, hogy a Zsigmond Király Egyetemen az egyes szakokon a kezdetétől

Részletesebben

DE-BTK PÓTFELVÉTELI 2015. augusztus

DE-BTK PÓTFELVÉTELI 2015. augusztus DE-BTK PÓTFELVÉTELI 2015. augusztus A pótfelvételire vonatkozó általános szabályok: A pótfelvételi eljárás során csak egy intézménybe és csak egy szakra lehet jelentkezni. Csak azok jelentkezhetnek, akik

Részletesebben

Változások a felsőoktatási felvételi eljárásokban 2013., illetve 2012. január 1-jétől

Változások a felsőoktatási felvételi eljárásokban 2013., illetve 2012. január 1-jétől Változások a felsőoktatási felvételi eljárásokban 2013., illetve 2012. január 1-jétől 2011. szeptember 19. Változások a felsőoktatási felvételi eljárásokban 2012. január 1-jétől Alkalmazás: a 2012. évi

Részletesebben

Változások a felsőoktatási felvételi eljárásokban 2013., illetve 2012. január 1-jétől

Változások a felsőoktatási felvételi eljárásokban 2013., illetve 2012. január 1-jétől http://www.oh.gov.hu/valtozasok-felsooktatasi Változások a felsőoktatási felvételi eljárásokban 2013., illetve 2012. január 1-jétől 2011. szeptember 19. Változások a felsőoktatási felvételi eljárásokban

Részletesebben

VÁLTOZÁSOK A FELSŐOKTATÁSI FELVÉTELI ELJÁRÁSOKBAN 2013., ILLETVE 2012.

VÁLTOZÁSOK A FELSŐOKTATÁSI FELVÉTELI ELJÁRÁSOKBAN 2013., ILLETVE 2012. VÁLTOZÁSOK A FELSŐOKTATÁSI FELVÉTELI ELJÁRÁSOKBAN 2013., ILLETVE 2012. JANUÁR 1-JÉTŐL 2011. szeptember 19. Változások a felsőoktatási felvételi eljárásokban 2012. január 1-jétől Alkalmazás: a 2012. évi

Részletesebben

Jelentkezés emelt szintű képzésre. 2011. március 31.

Jelentkezés emelt szintű képzésre. 2011. március 31. Jelentkezés emelt szintű képzésre 2011. március 31. Érettségi vizsga 2013 Nem válik szét az érettségi és a felvételi. Kétszintű az érettségi Középszint: a hagyományos érettségi Emelt szint: részben a felvételit

Részletesebben

Változások a felsőoktatási felvételi eljárásokban 2012., illetve 2013. január 1-jétől

Változások a felsőoktatási felvételi eljárásokban 2012., illetve 2013. január 1-jétől Változások a felsőoktatási felvételi eljárásokban 2012., illetve 2013. január 1-jétől Változások a felsőoktatási felvételi eljárásokban 2012. január 1-jétől Alkalmazás: a 2012. évi keresztféléves felsőoktatási

Részletesebben

SZTE képzés-kalap összerendelések - 2013/2014. tanév I. félév 2013.10.07. Képzési program Szakirány azonosító

SZTE képzés-kalap összerendelések - 2013/2014. tanév I. félév 2013.10.07. Képzési program Szakirány azonosító SZTE képzés-kalap összerendelések - 2013/2014. tanév I. 1 AJK_L_B Munkaügy 2058 Munkaügyi és társadalombiztosítási igazgatási/i. BA_L 1 AJK_L_B Munkaügy 1419 Munkaügyi és társadalombiztosítási igazgatási

Részletesebben

A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM KRISZBACHER ILDIKÓ TEHETSÉGGONDOZÓ ÖSZTÖNDÍJÁNAK ALAPSZABÁLYA

A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM KRISZBACHER ILDIKÓ TEHETSÉGGONDOZÓ ÖSZTÖNDÍJÁNAK ALAPSZABÁLYA A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM KRISZBACHER ILDIKÓ TEHETSÉGGONDOZÓ ÖSZTÖNDÍJÁNAK ALAPSZABÁLYA 2015. június 26. 1 A Pécsi Tudományegyetem Kriszbacher Ildikó Tehetséggondozó Ösztöndíjának alapszabálya I. Alapelvek

Részletesebben

Változások a felsőoktatási felvételi eljárásokban. 2012., illetve 2013. január 1-jétől

Változások a felsőoktatási felvételi eljárásokban. 2012., illetve 2013. január 1-jétől Változások a felsőoktatási felvételi eljárásokban 2012., illetve 2013. január 1-jétől Változások a felsőoktatási felvételi eljárásokban 2012. január 1-jétől Alkalmazás: a 2012. évi keresztféléves felsőoktatási

Részletesebben

Debreceni Egyetem Neveléstudományok Intézete

Debreceni Egyetem Neveléstudományok Intézete Debreceni Egyetem Neveléstudományok Intézete DE BTK alapszakjai: Bölcsészettudomány andragógia anglisztika germanisztika (néderlandisztika, német) Társadalomtudomány kommunikáció- és médiatudomány politológia

Részletesebben

Változások a felsőoktatási felvételi eljárásokban 2012-2013-ban 2011. szeptember 19.

Változások a felsőoktatási felvételi eljárásokban 2012-2013-ban 2011. szeptember 19. Változások a felsőoktatási felvételi eljárásokban 2012-2013-ban 2011. szeptember 19. Változások a felsőoktatási felvételi eljárásokban 2012. január 1-jétől Alkalmazás: a 2012. évi keresztféléves felsőoktatási

Részletesebben

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar A Kari Tanács január 16-ai ülésének határozatai és jegyzőkönyve

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar A Kari Tanács január 16-ai ülésének határozatai és jegyzőkönyve Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar A Kari Tanács 2014. január 16-ai ülésének határozatai és jegyzőkönyve A KARI TANÁCS ÜLÉSÉNEK HELYE ELTE BTK kari tanácsterem (Múzeum krt. 4/A, fszt.

Részletesebben

TANEGYSÉGLISTA (BA) MODERN FILOLÓGIA KÉPZÉSI ÁG

TANEGYSÉGLISTA (BA) MODERN FILOLÓGIA KÉPZÉSI ÁG TANEGYSÉGLISTA (BA) MODERN FILOLÓGIA KÉPZÉSI ÁG SZLAVISZTIKA ALAPSZAK CSEH SZAKIRÁNY a 2016-tól felvett hallgatóknak 1 Jelek, rövidítések: G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga k

Részletesebben

TANEGYSÉGLISTA (BA) MODERN FILOLÓGIA KÉPZÉSI ÁG

TANEGYSÉGLISTA (BA) MODERN FILOLÓGIA KÉPZÉSI ÁG TANEGYSÉGLISTA (BA) MODERN FILOLÓGIA KÉPZÉSI ÁG SZLAVISZTIKA ALAPSZAK SZLOVÉN SZAKIRÁNY 2016-tól felvett hallgatóknak 1 Jelek, rövidítések: EF = egyéni felkészülés G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz

Részletesebben

A FELSŐOKTATÁSI FELVÉTELI JELENTKEZÉSI LAPOT ÉS A RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ DOKUMENTUMMÁSOLATOKAT

A FELSŐOKTATÁSI FELVÉTELI JELENTKEZÉSI LAPOT ÉS A RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ DOKUMENTUMMÁSOLATOKAT ELTE BTK Intézmény elérhetősége: Cím: 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A Telefon: (1) 485-5200 Honlap: http://www.btk.elte.hu Felvételivel kapcsolatos egyéb elérhetőség: Félfogadási idő hétfő 13-16 óra, szerda

Részletesebben

1 of 42 2014-12-28 23:10

1 of 42 2014-12-28 23:10 1 of 42 2014-12-28 23:10 Hitéleti AF Mester Saját vizsgák Vizsgaidőpontok ELTE FI80798 ELTE Eötvös Loránd Tudományegyetem ELTE felvehető kapacitásszáma: 16074 fő. Képzési terület Település yelv Felvehető

Részletesebben

Az MRK Bölcsészet- és Társadalomtudományi Bizottságának

Az MRK Bölcsészet- és Társadalomtudományi Bizottságának EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM Bölcszettudományi Kar EÖTVÖS LORÁND UNIVERSITY Faculty of Humanities DÉKÁN DEAN 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A H-1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A Tel.: (36-1) 485-5251, Fax:

Részletesebben

A felsőoktatás változásának tendenciái Előadások az európai oktatáspolitika köréből.

A felsőoktatás változásának tendenciái Előadások az európai oktatáspolitika köréből. A felsőoktatás változásának tendenciái Előadások az európai oktatáspolitika köréből. Bevezetés Kihívás: expanzió Felsőoktatási válaszok: tömegesedés, általánossá válás A felsőoktatás funkciói: tudományos

Részletesebben

15/2006. (IV. 3.) OM rendelet az alap- és mesterképzési szakok képzési és kimeneti követelményeiről KELETI NYELVEK ÉS KULTÚRÁK ALAPKÉPZÉSI SZAK

15/2006. (IV. 3.) OM rendelet az alap- és mesterképzési szakok képzési és kimeneti követelményeiről KELETI NYELVEK ÉS KULTÚRÁK ALAPKÉPZÉSI SZAK 15/2006. (IV. 3.) OM rendelet az alap- és mesterképzési szakok képzési és kimeneti követelményeiről KELETI NYELVEK ÉS KULTÚRÁK ALAPKÉPZÉSI SZAK 1. Az alapképzési szak megnevezése: keleti nyelvek és kultúrák

Részletesebben

Nyelvvizsga követelmények

Nyelvvizsga követelmények Nyelvvizsgák beíratása az Idegennyelvi Szaknyelvoktató Központban A nyelvvizsga beíratás rendje 2016. augusztus 8-12. [1] Az oklevelek megszerzésének nyelvvizsga-követelményei Alapképzési szakok (BA) nyelvvizsga-követelményei

Részletesebben

Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar

Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar INTÉZMÉNY ELÉRHETŐSÉGE: Cím: 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. Postacím: 4010 Debrecen, Pf. 38. Telefon: (52) 512-900/62239 Fax: (52) 412-336 E-mail: kustar.katalin@arts.unideb.hu

Részletesebben

munkarend név ELTE Kar képzési szint képzés név nyelv

munkarend név ELTE Kar képzési szint képzés név nyelv képzési szint képzés név nyelv munkarend név ELTE Kar Az Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE), a Nyugat-magyarországi Egyetem és az Emberi Erőforrások Minisztériuma által aláírt szerződés szerint az alábbi

Részletesebben

REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAKOK FRANCIA NYELVI REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS Indított szakirányok:

REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAKOK FRANCIA NYELVI REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS Indított szakirányok: REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAKOK FRANCIA NYELVI REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS Indított szakirányok: Képzési terület, képzési ág: Képzési ciklus: Képzési forma (tagozat):

Részletesebben

Nyelvvizsga követelmények a Nyíregyházi Főiskolán (Az oklevél, OKJ-s bizonyítvány kiadásának idegen nyelvi követelményei) 2010.

Nyelvvizsga követelmények a Nyíregyházi Főiskolán (Az oklevél, OKJ-s bizonyítvány kiadásának idegen nyelvi követelményei) 2010. Nyelvvizsga követelmények a Nyíregyházi Főiskolán (Az oklevél, OKJ-s bizonyítvány kiadásának idegen nyelvi követelményei) 2010. Ének zene Karvezetés Népzene Ügyvitel Magyar Történelem Szak Informatikus

Részletesebben

MAGYARTANÁR MESTERSZAK

MAGYARTANÁR MESTERSZAK MAGYARTANÁR MESTERSZAK Jelentkezés benyújtása: Országos Felsőoktatási Információs Központ OFIK 1380 Budapest, Pf. 1190 Jelentkezési határidő: 2014. február 15. A Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi

Részletesebben

SZILASSY ESZTER SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ

SZILASSY ESZTER SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ SZILASSY ESZTER SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ I. KÉPZETTSÉG, KÉPESÍTÉS okleveles magyar nyelv és irodalom 1998 Kossuth Lajos Tudományegyetem, történelem szakos tanár Bölcsészettudományi (okl. sz.: 7432/1998.B) Kar

Részletesebben

Pótfelvételi lehetőségek a Miskolci Egyetemen

Pótfelvételi lehetőségek a Miskolci Egyetemen Terjedelem: 18085 karakter Kijelölt: Export név: Oldal: Beíró: Szél Sorszám: Miklós Észak Rovat: Fiatalok Szerző: Tervezett terjedele m: Tartalmi cím: Egyéb: 200.08.0 18 Mutáci ó: Dátum: 200.08.0 12:5

Részletesebben

REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAKOK FRANCIA NYELVI REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS

REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAKOK FRANCIA NYELVI REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAKOK FRANCIA NYELVI REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS Indított szakirányok: Képzési terület, képzési ág: bölcsészettudomány Képzési ciklus: szakirányú

Részletesebben

Tanegységlista (BA) a 2015-től fölvett hallgatóknak

Tanegységlista (BA) a 2015-től fölvett hallgatóknak Tanegységlista (BA) Ókori és keleti filológia képzési ág Keleti nyelvek és kultúrák alapszak újgörög szakirány a 2015-től fölvett hallgatóknak 1 Jelek, rövidítések: EF = egyéni felkészülés G = gyakorlati

Részletesebben

A bemutatót készítette: Kegyesné Szekeres Erika és Paksy Tünde

A bemutatót készítette: Kegyesné Szekeres Erika és Paksy Tünde Germanisztika (német) alapszakos képzés A Miskolci Egyetem Német Nyelv-és Irodalomtudományi Tanszékén Tájékoztató Germanisztika, német alapszakos bölcsész képzésről a Miskolci Egyetemen SZERETETTEL KÖSZÖNTÜNK

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Farkas Judit

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Farkas Judit SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Farkas Judit I. Személyi adatok Név: Farkas Judit Születési hely, idő:, 1979. 04. 01. Anyja neve: Mohai Margit Judit Személyi igazolvány száma: 335364SA Munkahely: MTA Nyelvtudományi

Részletesebben

A pedagógusképzés fejlesztési projekt felsőoktatási környezete. Előadó: dr. Rádli Katalin Emberi Erőforrások Minisztériuma

A pedagógusképzés fejlesztési projekt felsőoktatási környezete. Előadó: dr. Rádli Katalin Emberi Erőforrások Minisztériuma A pedagógusképzés fejlesztési projekt felsőoktatási környezete Előadó: dr. Rádli Katalin Emberi Erőforrások Minisztériuma 2015. évi CXXXI. törvény (Nftv. Módosítás) Az Nftv. módosításának főbb irányai

Részletesebben

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Irodalomtudományi Doktori Iskolájának Szervezeti és Működési Szabályzata

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Irodalomtudományi Doktori Iskolájának Szervezeti és Működési Szabályzata Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Irodalomtudományi Doktori Iskolájának Szervezeti és Működési Szabályzata Elfogadta az Eötvös Loránd Tudományegyetem Egyetemi Doktori Tanácsa 2013. szeptember 26-án Tartalomjegyzék

Részletesebben

REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAKOK

REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAKOK REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAKOK 1 Indított szakirányok: Képzési terület, képzési ág: Képzési ciklus: Képzési forma (tagozat): A szakért felelős kar: Képzési idő: FRANCIA NYELVI REFERENS

Részletesebben

A MESTERSZAKOS JELENTKEZÉS ÉS A FELVÉTEL SAJÁTOS FELTÉTELEI:

A MESTERSZAKOS JELENTKEZÉS ÉS A FELVÉTEL SAJÁTOS FELTÉTELEI: A MESTERSZAKOS JELENTKEZÉS ÉS A FELVÉTEL SAJÁTOS FELTÉTELEI: Általános szabályok: A jelentkezés benyújtása elıtt kérjük, mindenképpen tanulmányozza, hogy az adott mesterképzésre való jelentkezéshez milyen

Részletesebben

2014. évi határozatok kivonata. 1094/2014.01.17. sz. határozat: A PPKE Egyetemi Tanácsa döntött a Közigazgatás-szervező BA szak indítása ügyében.

2014. évi határozatok kivonata. 1094/2014.01.17. sz. határozat: A PPKE Egyetemi Tanácsa döntött a Közigazgatás-szervező BA szak indítása ügyében. 2014. évi határozatok kivonata 1094/2014.01.17. sz. határozat: A PPKE Egyetemi Tanácsa döntött a Közigazgatás-szervező BA szak indítása 1095/2014.02.10. sz. határozat: A PPKE Egyetemi Tanácsa döntött Dr.

Részletesebben

a 2015-től fölvett hallgatóknak

a 2015-től fölvett hallgatóknak Tanegységlista (BA) Ókori és keleti filológia képzési ág Keleti nyelvek és kultúrák alapszak, koreai szakirány a 2015-től fölvett hallgatóknak 1 Jelek, rövidítések: G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz

Részletesebben

PSZICHOLÓGIA DOKTORI ISKOLA

PSZICHOLÓGIA DOKTORI ISKOLA PÁLYÁZATI FELHÍVÁS doktori képzésben való részvételre 2016-2017. tanév PSZICHOLÓGIA DOKTORI ISKOLA BME TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR 1 A BME Természettudományi Kar pályázatot hirdet a Pszichológia Doktori Iskola

Részletesebben

megnevezése: Anglisztika alapszak Az oklevélben szereplő szakképzettség Anglisztika alapszakos bölcsész Levelező Tagozat: Alapozó ismeretek

megnevezése: Anglisztika alapszak Az oklevélben szereplő szakképzettség Anglisztika alapszakos bölcsész Levelező Tagozat: Alapozó ismeretek Szak megzése: Az oklevélben szereplő szakképzettség megzése: Tagozat: Anglisztika alapszak Anglisztika alapszakos bölcsész Levelező Alapozó ismeretek LBB_AN171K2 Bevezetés a kommunikációelméletbe K 9 2

Részletesebben

Negyedszázados múlt, tudatos jelen, fenntartható jövő

Negyedszázados múlt, tudatos jelen, fenntartható jövő Negyedszázados múlt, tudatos jelen, fenntartható jövő és a TDK mozgalom Kósi Kálmán Környezetirányítási szakértő akkreditálás 2001. december (indítás 2002) A szak indítását elsősorban a gazdálkodói és

Részletesebben

Változások a felsıfokú szakképzésre, az alapképzésre és az egységes, osztatlan képzésre történı jelentkezés esetén:

Változások a felsıfokú szakképzésre, az alapképzésre és az egységes, osztatlan képzésre történı jelentkezés esetén: Oktatási Hivatal Változások a felsıoktatási felvételi eljárásokban 2013., illetve 2012. január 1-jétıl 2011. szeptember 19. Változások a felsıoktatási felvételi eljárásokban 2012. január 1-jétıl Alkalmazás:

Részletesebben

TÁMOP 3.1.5. Pedagógusképzések

TÁMOP 3.1.5. Pedagógusképzések TÁMOP 3.1.5. Pedagógusképzések A NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM SAVARIA EGYETEMI KÖZPONT ÁLTAL KÍNÁLT TANÁRI MESTERKÉPZÉSI SZAKOK, RÉSZISMERETEK, SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSEK, VALAMINT PEDAGÓGUS SZAKVIZSGA

Részletesebben

Angol nyelv és kultúra tanára

Angol nyelv és kultúra tanára Mintatanterv kód: AN50+ME22_2015ON Mintatanterv angol nyelv és kultúra tanára - média-, mozgókép- és kommunikációtanár szakos hallgatók számára (nappali tagozat) Önálló képzési szakasz 11 féléves képzésben

Részletesebben

Szakirányú továbbképzés neve: alkotó vers- és prózaírás (kreatív írás)

Szakirányú továbbképzés neve: alkotó vers- és prózaírás (kreatív írás) Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Szakirányú továbbképzések: - alkotó vers- és prózaírás (kreatív írás) (Esti) () - bölcsészeti szakterületen kompetenciafejlesztő oktató (Levelező)

Részletesebben

PÓTFELVÉTELI ELJÁRÁSBAN MEGHIRDETETT KÉPZÉSEK A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLÁN FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉSI SZAKOK

PÓTFELVÉTELI ELJÁRÁSBAN MEGHIRDETETT KÉPZÉSEK A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLÁN FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉSI SZAKOK NYF-BTMK FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉSI SZAKOK Tagozat Irány-száma követelménye Gazdasági idegen nyelvű menedzser N 1 < 5 100 000 Bármelyik két érettségi Idegennyelvi kommunikátor N 1 < 15 100 000 Bármelyik két

Részletesebben

Felsőoktatási felvételi tájékoztató februárban induló képzések

Felsőoktatási felvételi tájékoztató februárban induló képzések Bármely tanári szakképzettség mellé vagy után választható kizárólag második tanári szakképzettségek magyar mint idegen nyelv tanára háztartásgazdálkodás-tanár életvitel és gyakorlati ismeretek műveltségterületi

Részletesebben

FRANCIA-MAGYAR BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI SZAKFORDITÓ. szakirányú továbbképzési szak

FRANCIA-MAGYAR BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI SZAKFORDITÓ. szakirányú továbbképzési szak FRANCIA-MAGYAR BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI SZAKFORDITÓ szakirányú továbbképzési szak A szak felvételének feltétele: Alapképzésben szerzett fokozat és szakképzettség birtokában bölcsészettudomány képzési területen

Részletesebben

Gazdálkodás- és Szervezéstudományi Doktori Iskola Képzési terv

Gazdálkodás- és Szervezéstudományi Doktori Iskola Képzési terv BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM Gazdálkodás- és Szervezéstudományi Doktori Iskola Képzési terv Kutatási tevékenység A Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola (továbbiakban: Doktori

Részletesebben

ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar

ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar. február 4. Dr. Papp Lajos Tanulmányi Hivatal A Pedagógiai és Pszichológiai Kar számokban 4+1 telephely

Részletesebben

ME BTK MAGYAR SZAKOS ALAPKÉPZÉS (BA) Mintatanterv

ME BTK MAGYAR SZAKOS ALAPKÉPZÉS (BA) Mintatanterv ME BTK MAGYAR SZAKOS ALAPKÉPZÉS (BA) Mintatanterv Az ME BTK a bolognai felsőoktatási rendszer (a ciklusokra bontott, osztott képzés) mindhárom szintjén biztosítja a magyar szakos hallgatók képzését: hároméves

Részletesebben

I. PREAMBULUM. POLITIKATUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA ELTE Állam- és Jogtudományi Kar

I. PREAMBULUM. POLITIKATUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA ELTE Állam- és Jogtudományi Kar 1 I. PREAMBULUM POLITIKATUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA ELTE Állam- és Jogtudományi Kar Tudományág: Képzési forma: Képzési cél: Képzési idő: Képzés nyelve: Tagozat: Finanszírozás: A képzésbe történő belépés:

Részletesebben

Gazdálkodás- és Szervezéstudományi Doktori Iskola Képzési terv

Gazdálkodás- és Szervezéstudományi Doktori Iskola Képzési terv BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM Gazdálkodás- és Szervezéstudományi Doktori Iskola Képzési terv Kutatási tevékenység A Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola (továbbiakban: Doktori

Részletesebben

Nyelvtudományi Doktori Iskola - Japán filológia Doktori Program

Nyelvtudományi Doktori Iskola - Japán filológia Doktori Program Nyelvtudományi Doktori Iskola - Japán filológia Doktori Program A program rövid bemutatása: A nagy kulturális örökséggel rendelkező Japán megértése csak Japán kulturális gyökereinek és fejlődési sajátosságainak

Részletesebben

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Kari Tanácsa november 25-i ülésének határozatai és jegyzőkönyve

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Kari Tanácsa november 25-i ülésének határozatai és jegyzőkönyve Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Kari Tanácsa 2010. november 25-i ülésének határozatai és jegyzőkönyve A KARI TANÁCS ÜLÉSÉNEK HELYE: ELTE BTK Kari Tanácsterem (Múzeum krt. 4/A)

Részletesebben

ME BTK MAGYAR SZAKOS ALAPKÉPZÉS (BA)

ME BTK MAGYAR SZAKOS ALAPKÉPZÉS (BA) ME BTK MAGYAR SZAKOS ALAPKÉPZÉS (BA) 008/009. tanév A Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kara (ME BTK) magyar szakos képzéseinek megtervezésekor alapvetően két tényezőt vettünk figyelembe: a hagyományos

Részletesebben

PTE-IFK. 1. oldal, összesen: 7 PTE FI58544 INTÉZMÉNY ELÉRHETŐSÉGE

PTE-IFK. 1. oldal, összesen: 7 PTE FI58544 INTÉZMÉNY ELÉRHETŐSÉGE PTE FI58544 PTE-IFK INTÉZMÉNY ELÉRHETŐSÉGE 7100 Szekszárd, Rákóczi u. 1. Telefon: (74) 528-300 Fax: (74) 528-301 E-mail: felveteliinfo@igyfk.pte.hu Honlap: http://www.igyfk.pte.hu A JELENTKEZÉSI LAPOT

Részletesebben