KNABEL VILMOS ÉLETMŰ-BIBUOGRÁHÁJA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KNABEL VILMOS ÉLETMŰ-BIBUOGRÁHÁJA"

Átírás

1 KNABEL VILMOS ÉLETMŰ-BIBUOGRÁHÁJA SZEKSZÁRD 1989

2

3 KNÁBEL VILMOS ÉLETMŰ - BIBLIOGRÁFIÁJA Bonyhád kedves kis városkám - Te lettél második tanyám, gyújts egykor majd nyugvóhelyet, álmomban se felejtselek! SZEKSZÁRD 19B9

4 A bevezetőt írta és a bibliográfiát összeállította: G.Lengyel Éva Lektorálta: Schuth János Kiadja:a Magyarországi Németek Szövetsége é3 a Tolna Megyei Könyvtár Készült: a Megyei Könyvtár sokszorosítóján Megjelent: 400 példányban

5 KNÁBEL VILMOS, A NÉPTANÍTÓ Bevezető tanulmány Knábel Vilmos 1884.július 31-én Felsőlövőn - ma Qberschlitzen, Burgenland - született. Nagyapja 48-as honvéd, édesapja asztalosmester volt. Hárman voltak testvérek : Wilhelm, Julius és Cornelia, mindhárman a pedagóguspályát választották. Wilhelm, azaz Vilmos 6 éves korában kezdte az elemi iskolát.aminek 5. osztályát Vasnádasdon végezte. Apja kívánságára Felsőlövőn járt gimnáziumba.ezt követően a felsőlövői tanítóképző hallgatója, tanárai között volt Ebenspanger János, Móra Ferenc ben, az oklevél megszerzése után, Tolna megyében Szárazdra, később Kölesdre, majd 1911-ben Bonyhádra került kántortanítónak tól nyugdíjba vonulásáig a bonyhádi kétnyelvű alsófokú iskolában dolgozott (igazgató, tanító, majd címzetes igazgató) ban megnősül. Felesége Ruppert Anna, parasztlány. 3 gyermekük születik: Jolán, Valéria, Wilhelm, szintén a pedagóguspályát választják hivatásul ben feleségével Franciaországba, Olaszországba és Ausztriába utazik. Hosszú útjáról sok élménnyel és tapasztalattal tér vissza júliusától 1916-ig szolgál az I. világháboluuau.i7i^-ben lelkes támogatója a Tanácsköztársaságnak. A Tanácsköztársaság leverése után őt is bebörtönzik 8 hónapra. A börtönből egy barátja segítségével kiszabadul és egy ideig Ausztriában, majd Németországban él. Már 1911-ben a Szabadoktatás járási titkára, a Völgységi Járás Pedagógus Szabad Szakszervezete 48-as Bizottságának elnöke és 1926-tól az Országos Gárdonyi Géza Irodalmi Társaság rendes tagja. írt meséket, verseket, elbeszéléseket, színműveket. Számtalan a közélettel foglalkozó írása jelent meg a korabeli újságokban és folyóiratokban. írásait magyarul, németül és hienc, illetve Bonyhád környéki német nyelvjárásban írta. Az amatőr régészként végzett ásatásai nyomán előkerült érméket a szekszárdi és pécsi múzeumban őrzik. Arany, gyémánt és vasdiplomás pedagógusként október 26-án hunyt el Bonyhádon. Sírja a bonyhádi evangélikus temetőben van. Körülbelül ennyit olvashatna az irodalom vagy a helytörténet után kutató egy 1945-után kiadott lexikonban vagy életrajzi bibliográfiában, ha Knábel Vilmosról keresne és találna adatokat. A "Korok és emberek": Tolna megyeiek életrajz-gyűjteményében valószínű azért nem találni Knábel nevét, mert az 1970-es években, a bibliográfia összeállításának évében még élt, és Oskar Metzler tíz évvel később íródott "Geschpräche mit ungarndeutschen Schriftstellern" című munkájából azért maradt ki, mert már nem volt az élő magyarországi német írók sorában. A Bene Lajos szerkesztésében megjelent Magyar Tanítók Lexikona a következőket hozza: "Knábel Vilmos 1884 bonyhádi ev. igazgató-tanító. M.: "Karácsonyfa alatt","az Isten segít", "Karácsonyi képek", "Karácsonyi Ígéret szebb jövője",

6 "Karácsonyi mesejáték", "Magyar gyermekek *<iracsonya" (karácsonyi játékok), "A múltból itt maradt árnyak" (elbeszélések), "Jairus leánya" (melodráma), "Megbukott női tűzoltóság" (bohózat), "A tanterem és a tanítás egészségügyi szempontból". A Keresztény Magyar közéleti Almanachban: "Knábel Vilmos igazgató-tanító,járási tűzrendészeti felügyelő, cserkészparancsnok szül: Felsőlövő, 1884.júl.31. ev. Atyja: néhai K.János, anyja: néhai Schranz Mária. Értékes irodalmi tevékenységet fejt ki.ismertebb művei: "A múltból itt maradt árnyak" c. novellák, "A karácsonyfa alatt" c.versek. Több népszínművet és vígjátékot írt. Régészettel is foglalkozik. Német nyelven is beszél. L.: Bonyhád,Gróf Tisza István utca 65." Aki ennél többet szeretne tudni arroi, hogy ki is volt Knábel Vilmos evangélikus néptanító -,ahogy ő saját magát nevezte - az egyetlen könyvet vehet kézbe: a Kerner Lőrinc összeállításában megjelent "Zur Heimat zieht der Brotgeruch" című gyűjteményt. A könyv két részre osztható, az első 34 oldalon Kerner tollából olvashatunk Knábel életéről és munkásságáról, másik és nagyobbik felében Kerner válogatást ad közre Knábel költeményeiből, elbeszéléseiből és helytörténeti írásaiból.a művek egy része ebben a kötetben jelenik meg először nyomtatásban Rudolf Helmut a könyv megjelenése után ezt írja a Neue Zeitung 1983-as 17. számában:"az az életérzés, amelyet ez az írói mű a maga sokoldalúságában kisugároz, erős hatást gyakorol az olvasóra és tudatosítja benne a magyarországi német irodalom hatását. Ha Knábel Vilmos alkotása a maga korán túl is érthető és értékelhető, akkor a magyarországi német irodalmi alkotás fejlődése szempontjából nem hagyható figyelmen kívül." (A bibliogr. összeállítójának fordításában.) Ezt a megállapítást még inkább igaznak érzi az,akinek módjában áll Knábel í- rásait olvasni, azokat is, amelyeket 1906-tól kezdve különféle újságokban és folyóiratokban publikált. Rudolf idézett cikke és a Kerner-féle gyűjtemény védőborítóján megjelent méltatás egyaránt azt állítja, hogy "Knábel Vilmos a II. világháború befejezése és a Magyarországi Németek Szövetsége Irodalmi Szekciójának megalakulása közötti időszak hazai német nemzetiségi irodalmának legjelentősebb képviselője." Anélkül,hogy ezt az állítást vitatnánk - hiszen ezt alátámasztják a gyűjteményben publikált, többségükben ebben az időszakban keletkezett művek -,rá kell mutatnunk, hogy Knábel műveinek többsége az első világháború előttől a második világháború utánig terjedő időszakban jött létre. Könyvtárunk abban a szerencsés helyzetben van, hogy a több mint 50-féle folyóiratot, amelyekben Knábel műveit publikálta, magáénak tudhatja, sőt feljegyzéseinek és kéziratainak nagy hányadát is. Knábel írásait olvasva rendkívül széles körű érdeklődéssel, nagy szorgalommal és igazi pedagógusi alkattal megáldott ember képe bontakozik ki előttünk, aki könnyedén ír magyarul.németül és "Mundartban" azaz nyelvjárásban. Nagyon nehéz eldöntenem, hogy most melyik Knábel Vilmost mutassam be: a költőt, az elbeszélések szerzőjét, a hely - Bonyhád és környéke - megszállott kutatóját, a napi politikát és gazdasági életet oly kritikus szemmel vizsgálgató újságírót, vagy a tanítót? A TANÍTÚT - csupa nagybetűvel, hiszen ő azon kevesek közé tartozott,aki tanítói munkásságának természetes részeként felvállalta a könyvtáros, a népművelő, ha kellett, a pap szerepét is. A szó igazi értelmében volt Ö néptanító. Persze az is igaz, hogy olyan tanárai voltak, akiknek egyénisége mély nyomot hagyott benne. Ilyen tanára volt mindenek előtt Móra Ferenc.

7 Knábel így ír szeretett iskolájáról, annak falujáról és tanárairól: "Ezt a határmenti iskola-községet a 48-as szabadságharc nagy papja, Wimmer Ágoston azért alapította, hogy az Őrség magyar és hienc-német szegény gyermekeinek lehetővé tegye a tanulást. Az iskola azt is céljának látta, hogy hazafiasan nevelt, becsületes és müveit evangélikus vezetőket: papokat, tanítókat bocsássanak ki az életbe... Olyan községbe került Móra, ahol a felekezetek példás e- gyetértésben éltek. Ennek bizonysága, hogy a három családból álló, kicsiny katolikus gyülekezetnek saját kápolnája volt Felsölövőn, amelyben mindannyiszor megszólalt a harang, valahányszor az evangélikus lelkész nyitott sír felett i- mádkozott. Nemcsak a felekezetek éltek békésen egymás mellett, hanem a nemzetiségek is... Az akkori tanári karban is észrevehető volt a különböző színek és irányzatok békés együttműködésének levegője. E téren aztán akadt a fiatal tanárnak (Móra Ferencnek) nemcsak csodálni,hanem tanulnivalója is bőven. Ebenspanger János, a tanítóképezdei főnök muzeális értékű ősnyomtatványokat és könyveket gyűjtött a tanári könyvtárnak,és soha nem mulasztotta el kincseit új kartársainak bemutatni. Elfoglaltsága mellett még arra is szakított időt,hogy az iskolai szünetekben diákjaival bebarangolja a környéket. A nyílt szemű és nyílt szívű környezet és az évszázados magyar múltat olyan színesen szemléltető vidék nem maradhatott hatás nélkül Móra Ferencre, 3 fiatal földrajz, természetrajz szakos tanárra sem... A felsőlövői iskolában és vidéken eltöltött idő hozzájárult ahhoz, hogy Móra Ferenc, az ifjú tanár kutatórégésszé és múzeumgyarapítóvá is váljék..." (Evangélikus Élet. 20 évf. 12.sz.) Az ifjúságnak szánt egy másik cikkében így ír Knábel Móráról:"...Jól emlékszem pl. Bukovináról tartott előadására. Fájó szívvel mesélte, mint vetkőzik ki lassan-lassan viseletre, szokásra, sőt nyelvre is Andrásfalva, Hadikfalva. Oly élénk színekkel ecsetelte a magyar faj ottani sorsát, küzdelmét,de pusztulását is, hogy bizony könnyeket csalt a szemünkbe. Végtelen fajszeretete és a szegény,földhözragadt néppel együttérzése egycsapásra hódította meg szívünket. Nem kellett könyvből leckét feladnia, mint elődjének, megtanultuk majdnem szószerint az ajkáról, méltóságos szomorúsággal áradó magyarázatát." (Ifjúság 5. évf. 7.sz.) Bizonyára sokat tanult, tapasztalt Móra Ferenc Felsőlövőn, de Knábel Vilmos is, aki nagyon sokat köszönhetett máig híres tanárainak. 88 éves korában is büszkén vállalja az alma matert, amikor Tüskés Tiborral Bonyhádon beszélget: "Régi újságíró vagyok én. Dolgoztam Pécsett, Bonyhádon meg Pesten. - Folyóiratok bekötött évfolyamait, megszámlálhatatlan sck cikkét teszi elém. - Tagja voltam a Gárdonyi Géza Irodalmi Társaságnak. S az egyetlen élő tanítványa vagyok Móra Ferencnek." (Dunántúli Napló 1972 jan. 13.) Valóban nagyon sok a hasonlóság a két ember - tanár és tanítvány - között: Knábelnek az amatőr régésznek szekrényei tele voltak urnákkal, római és kelta pénzérmékkel. Egy részük Szekszárdra, más részük a pécsi múzeumba került. Kéziratai között megtalálható levelezése a Művelődési. Minisztériummal, amelyben egy tájház létrehozását sürgeti, hogy a megszűnt vagy megszűnőiéiben lévő kézműiparágak mint fegyverkovács, kékfestő,kályhás,pipakészítő, stb. eszközeiből, mintasablonjaiból, továbbá régi háztartási eszközökből és edényekből,népviseleti ruhadarabokból,nyomtatványokból, szerződésekből, könyvekből, képekből álló több száz tárgyat számláló gyűjteményének helyet kapjon,mert félő volt,hogy a begyűjtött tárgyak egy nedves raktárban elrozsdásodnak és elpenészednek. A bonyhádi múzeum 27 évvel később, 1987-ben nyitotta meg kapuit. Azt hiszem, igen nehéz lenne válaszolni arra (és erre a múzeum munkatársai sajnos nem, vagy legalábbis feliratokból megítélhetően nem törekedtek),hogy mennyi a gyűj-

8 teményben a Knábel által már 1960-ig összegyűjtött tárgyi emlék. Mint ahogy arra is nehéz választ találni, hogy miért nem jelent meg hosszú éveken keresztül Knábel monográfiája Bonyhádról és környékéről. A kéziratok a- lapján megállapítható, hogy már 1948-ban készen állt Bonyhád község története az őskortól 1948-ig ban előfizetési felhívást köröztetett a környéken erre a leendő kiadványra, de a kéziratból sem 48-ban sem később nem lett kiadvány Magyarországon,egészen a Kerner féle gyűjteményben történt publikálásáig. A Boros Béla,Kedves Henrik, Kékes Károly, Knábel Vilmos, Kolta László,Réther Vilmos szerzők közös munkájaként 1958-ban elkészült "A Völgység Földje és Népe" című monográfia is kéziratban maradt. Knábel 1970-ben egy helytörténeti pályázatra is benyújtotta a -"Bonyhád története az őskortól a felszabadulásig" című munkáját. Valószínű, hogy ez az e- gyetlen nyomdát járt változat, de ez sem Magyarországon, hanem Münchenben, 1972-ben, J. Herp nyomdájában látott napvilágot "Geschichte Bonyháds (Bonnhards) von der Urzeit bis 1945" címmel. Knábel Vilmosra, a tanítóra is igaz az a megállapítás, hogy alkotása a maga korán túl is értékelhető, értékelendő és nem hagyható figyelmen kívül. Hogyan vélekedett Knábel a pedagógusokról, mit tanácsolt kora oktatóinak és a sok évvel ezelőtt megrajzolt néptanítói emberkép vajon megállná-e helyét napjainkban? "...Vidéken, falun élő tanítónak a könyv az egyedüli, szellemileg vele e- gyenrangú jóbarát. Ha régente azt mondták: Mondd meg, ki a barátod és én megmondom ki vagy, akkor ma ezt így csinálhatnánk: Mondd meg hány könyved van és mit olvasol és én megmondom, ki vagy... Aki nem olvas, akinek szellemi táplálékra nincs szüksége, az csak testi életet él, mely falun igen könnyen az elparlagosodáshoz vezethet. Nem a külsőségek, teszem a jól vasalt nadrág vagy a divatos cipő emeli ki az embert a tucatember sorából, hanem belső tartalma,tudása. A tanítóképzőből hozott ismeretek nemcsak, hogy elhalványodnak idővel, de az életben kevésnek is bizonyulnak.mint sportembernek a mindennapi tréningre, úgy a tanítónak is mindennapi szellemi tornára van szüksége, hogy szerzett ismereteit felfrissítse és kibővítse. Ezt pedig folytonos olvasással érheti el..." (Evangélikus Népiskola. 39, évf. 9.sz.) Hosszan leírja, hogy mi mindent olvasson a tanító, sőt ismerve munkatársai anyagi helyzetét azt is javasolja, hogy jól teszi minden tanító,ha felkeresi a gazdaköröket és olvasóegyleteket, ahol mégis csak nagyobb a választék folyóiratokban és könyvekben. Majd az olvasás mikéntjéről is a mai napig megszívlelendő tanítást nyújt:... "Az olvasás tehát akkor válik önmíveléssé, ha az olvasott elvek és igazságok ítéletalkotásra késztetnek, ha ismeretté, szellemi kincsünkké válnak, melyeket folyó tőkeként kamatoztathatunk szükség vagy alkalom adtán... Végül nem mulaszhatom el felemlíteni, hogy a tanító önműveléséhez tartozik az is, hogy elsajátítsa a társadalmi érintkezés szabályait. Az ev. tanítónak részt kell vennie minden nemesebb társadalmi megmozdulásban, mert képzettségénél és rátermettségénél fogva hivatott az ezekben való közreműködésére. Az önművelés nemcsak, hogy szükséges, de sokszor csodás eredményekkel jár. Ki nem hallott volna még autodidakta szaktudósról, művészről? És hány ilyent rejt a falusi magány, hány került már ki éppen a tanítóság köréből..."(evangélikus Népiskola 39.évf. 9.sz.) Majd sorolja a tanítókból lett máig is ismert alkotók neveit: Gárdonyi,Móra, Czener. Ma egy hasonló megállapítás után sajnos sehol sem említené felsorolásunk Knábel Vilmos nevét,mint ahogy utcát sem neveztek el róla és iskolát sem. Vajon miért nem?

9 1918-ban a pedagógusok anyagi helyzetéről így ír (szegény,jobb, hogy már nem tudja, hogy ezt a cikket 70 évvel a megírása után is benyújthatná valamelyik mai folyóirat szerkesztőségébe, mert még mindig aktuális): "Szakítani kell e- lőször a múlttal és kivívnunk a rendes megélhetést valamint a bennünket megillető jogokat! A jövő tanítója nem maradhat meg a frázis szerinti napszámos, mert ha marad, akkor munkája is csak napszámosi, a bérnek megfelelő lesz. Megszűnik minden idealismus ott, ahol anyagi gondok lépnek előtérbe... Ma már fizetés tekintetében a napszámos alatt maradunk, s így nem is tarthatunk lépést a háborús konjukturával... A megélhetés biztosításán kívül a tanítóságnak úgy a társadalmi életben, mint az egyházban képzettségének megfelelő helyet kell biztositani.és itt nem lehet azt mondani, hogy tessék azt kiküzdeni és kiérdemelni,mert mindenfelől sorompók állnak az utunkban. Ami a kiérdemelést illeti, hát bátran mondhatjuk: úgy itthon mint a harctereken, minden viszonyok között a tanítóság vezérszerepet töltött be és fényesen felelt meg minden rája bízott munkának. De kérdem, hogy hol maradt a várt elismerés? Csak szóáradattal és írott malaszttal lettünk kielégítve mely positionkat semmivel sem emelte. Maradtunk, mik voltunk a lesajnált szegény tanítók." (Evangélikus Népiskola. 30.évf sz.) Knábel véleménye még sok mindenben változatlanul aktuális, többek között a nemzetiségekről vallott nézete és véleménye ma is tanulmányozásra méltó.az első világháborút megelőző, illetve közvetlenül követő években azért dolgozott, hogy az iskolájában tanuló és lakóterületén élő német kisebbséget megtanítsa a befogadó ország nyelvére, a magyarra. A második világháborút közvetlen megelőző években a kétnyelvűség fennmaradásáért kellett szót emelnie: "...Bonyhád a Mecsekhez csatlakozó északi dombnyúlványok szélén fekvő, iparosodó és szépen fejlődő városka egészen a legutóbbi időkig nem ismerte a nemzetiségi kérdést: magyar és német anyanyelvű lakosai jól megértették egymást. Már hány magyar nyelvű és származású polgártárs folyékonyan beszéli a sváb dialektust,és a németek közül is alig akad egy-két öregasszony, akit az itteni szóbeszéd szerint magyarul nem tudása miatt el lehetne adni a vásárban, örültek annak, hogy az 1870-ben Sárszentlőrincről ide áthelyezett gimnázium megkönnyítette a magyar nyelv elsajátítását és azt, aki nem járt gimnáziumba, hát továbbra is cserébe küldték Sárszentlőrincre.vagy a Sárközbe... Ezek előrebocsátásával lássuk már, miként felelt meg népiskolánk a két nyelv követelményeinek. Napjainkig az e vangélikus népiskola B típusú volt,tehát magyar-német nyelven folyt a tanítás. Kivételt csak a hitoktatás képezett, ezt ugyanis a tanulók vagy kizárólag magyarul, vagy németül tanulták. Úgy a magyar, mint a német anyanyelvű szülők soha kifogást nem emeltek, sőt örültek annák, hogy gyermekeiknek mindkét nyelv elsajátítására adatott lehetőség. Az új rendelet értelmében a szülőknek nyilatkozniuk kellett, hogy milyen nyelvű oktatásban részesüljenek gyermekeik a jövőben..." (Mivel a tanügyi hatóság külön magyar és külön német osztatlan iskolára akarta szétbontani a négytanerős iskolát. - az összeállító megj.) "...Felvetődik a kérdés, hogy miként alakul át iskolánk,ha a tanügyi hatóság mégis első határozatának keresztülvitelét követeli. Természetes következménye lesz az, hogy a magyar anyanyelvű szülők jogosan és tömegesen is a magyar tagozat felállítását fogják követelni.négytanerős iskolánk egy osztatlan magyar, egy osztatlan német és kéttanerős vegyes tagozattá esne szét. Ez nemcsak nevelés- és oktatásügyi szempontból volna a legszerencsétlenebb megoldás, hanem megzavarná az eddigi békét - egyetértő gyülekezeti és közösségi életet is. A- vagy kettéosztanák az iskolát magyar és német tagozatra, mely esetben németnyelvű tanítványaink kerülnének hátrányosabb helyzetbe, mert a magyar nyelvet minden bizonnyal nem sajátíthatnák el úgy, mint eddig. Ezt pedig nem akarják német szülőink, hisz a mindennapi élet és gyermekeink jövőbeni elhelyezkedése, kereseti lehetősége megkívánja a magyar nyelv tudását. Akárhogy nézzük is a kérdést, oda kell kilyukadnunk, hogy az eddigi megoldás: vegyes nyelvű tagozat

10 a leghelyesebb. Ha megmarad, úgy iskolánk a jövőben is híven ápolja a nemzeti együttműködést, ami nemcsak városunk fejlődését fogja előmozdítani,hanem közelebb fogja hozni német és magyar anyanyelvű polgárainkat a közös veszély s vele a haza védelmében, anélkül, hogy akármelyik nyelv használata háttérbe szorulna." (Evangélikus Népiskola 48.évf. 2.sz.) Knábel személyiségében a legvonzóbb, minden bizonnyal, a sokszínűség, az emberi teljesség. A régészről, helytörténészről, tanítóról, a nemzetisége ügyét felkaroló emberről, a vallásos-erkölcsi tanácsokat,gondolatokat publikáló íróról mondottak mellett ezt tükrözi szépirodalmi munkássága, versek, elbeszélések, karcolatok sokasága is. A bibliográfia összeállítója nem érzi magát feljogosítva arra, hogy e szépirodalmi munkásságot értékelje. Amyi azonban biztos,hogy ha Knábel szépírói életművének nagyobb része az irodalomtudomány szerint nem lenne jelentős, illetve kihullana az idők rostáján, ez a kétnyelvű szépirodalmi életmű minden bizonnyal akkor is jelentős marad nemzetisége, de munkásságának egész szűkebb pátriája, Tolna megye népe számára.

11 A BIBLIOGRÁFIA SZERKEZETE - HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A bibliográfia három részből áll: 1. Knábel műveinek bibliográfiai adatai, (cím, forrás-folyóirat címe, évfolyam, füzetszám, a cikk oldalszáma, vagy önálló mű megjelenési, (keletkezési) adatai, terjedelme) műfajonként csoportosítva, és egy-egy csoporton belül időrendbe felsorolva. 2. Betűrendes mutató, a címek első értelmes szavának betűrendjében, hivatkozással az első rész tételszámaira. 3. Knábel Vilmosról szóló írások (cím és egyéb bibliográfiai adatok). A műfaji és időrendi elkülönítés célja az volt, hogy az érdeklődő számára megkönnyítsük a kutatást, ha összehasonlító munkát akar végezni. A betűrendes mutatóval az ismert művek adatainak gyors visszakeresését kívántuk lehetővé tenni. Ha egy mű ugyanabban az évben több folyóiratban (vagy más periodikában) is megjelent, akkor e mű adatait a bibliográfia első részében egy tételben, a folyóiratonkénti adatokat pontosvesszővel elválasztva szerepeltettük. Ha egy hosszabb lélegzetű mű folytatásokban jelent meg, akkor a forrásnak, azaz a folyóirat címének ás évfolyamának megadása után mindazon számait felsoroltuk, amelyekben az adott mű részletei megjelentek. A hosszabb folyóiratcímeket a rövidítések jegyzéke szerint rövidítettük. Ha ugyanaz a mű önálló műként és folyóiratban is megjelent,két vagy több tételként szerepel az első részben és két vagy több sorszámmal a betűrendes mutatóban. A betűrendes mutatóban hosszabb címek esetén nem írtuk le a teljes címet, csak kezdetét, és három ponttal jeleztük az elhagyott szöveget. A művek fő- és alcímei külön tételként szerepelnek a betűrendes mutatóban. Mind a főcímnél, mind az alcímnél természetesen ugyanaz a tételszám szerepel. A Knábel életmű-bibliográfia összeállításának alapjául elsősorban a Tolna Megyei Könyvtár tulajdonába került "Knábel-hagyaték": folyóiratok, könyvek és kéziratok szolgáltak. Knábel Vilmos precíz ember volt, megjelent cikkeit, verseit megjelölte, sokszor még korrigálta is a nyomdai hibákat. Ezzel sokat segített az utókornak, nert így név nélkül, vagy csak kezdőbetűivel jelölt írásai sem kerülték el figyelmünket. A "Zur Heimat zieht der Brotgeruch" c., Kerner Lőrinc által összeállított gyűjtemény volt a másik forrás. E gyűjtemény Knábel 29 művét közli. Ezek több mint háromnegyed része Kerner összeállításában jelent meg először. Minden művet, amit Kerner felvett a gyűjteménybe.szerepeltettünk a bibliográfiában, a Kerner által jelzett keletkezési időpont szerint besorolva. A címeket követően forrásként a gyűjtemény címét írtuk rövidítve: Zur Heimat zieht... Kivételt képez a Heimatforschung aus der Geschichte Bonnhards c.munka,amelyet a rendelkezésünkre álló források szerinti keletkezési idő (1970),illetve az NSZK-beli megjelenési idő (1972) szerint soroltunk be. Harmadik forrásként az Országos Széchenyi Könyvtár (OSZK) katalógusait használtuk. Meglepetésünkre a vártnál több önálló műre leltünk,így az önálló művek száma 18-ra emelkedett. A 18 önálló műből a bibliográfiában a sorszámok melletti x-el jelölt 14 csak az OSZK állományában van meg, a többi könyvtárunkban megtalálható. Bibliográfiánkat külön figyelmébe ajánljuk a Tolna és Baranya helytörténetével foglalkozó kutatóinak, mert az 50 féle folyóiratból és egyéb periodikából> ami a bibliográfiában szerepel, 13 Tolnában, illetve 8aranyában jelent meg és ezek igen sok, érdekes információt nyújtanak a mögöttünk levő nyolcvan évről, mindkét megye társadalmi, gazdasági és politikai életéről.

12 Folyóiratok és más idézett periodikák rövidített címei B. és V. = Bonyhád és Vidéke Christi. Hausf. = Christlicher Hausfreund Ev. Élet Ev. Közérdek = Evangélikus Élet = Evangélikus Közérdek Ev. Népiskola = Evangélikus Népiskola FM. Néplap = Fejér Megyei Néplap NZ. = Neue Zeitung Orsz. Népi. = Országos Néplap Sz. Újság = Szekszárdi Újság TM. Hírlap = Tolnamegyei Hírlap TM. Közlöny = Tolnamegyei Közlöny TM. Tanügy = Tolnamegyei Tanügy TM. Újsáo = Tolnamegyei Újság TV. és Közérdek = Tv. Ip. Hírlap = Tolnavármegye és Közérdek Tolnavármegyei Iparos Hírlap W. und W. = Wehr und Waffe für das evangelische deutsche Volk in Ungarn

13 ÖNÁLLÓAN MEGJELENT MUNKÁK xoeln Volk sei raein Volk und dein Gott sei mein Gott! Eine Erzählung aus dem Leben der deutschen Ansiedler Bonyhads. Pécs, Dunántúl ny. 27 p xa karácsonyfa alatt. Karácsonyi versek és párbeszédek család és iskola használatára. Összegyűjtötte Knábel Vilmos. Szekszárd, Molnár ny. 44 p xa karácsonyfa alatt. Szerk. Knábel Vilmos, Wikkert Lajos. 2. bőv. és jav. kiad. Bonyhád, Raubitschek ny. 44 p xa tanterem és tanítás egészségügyi szempontból. Nevelési tényezők a családon és iskolán kívül. Bonyhád, Raubitschek ny. 44 p. 1917? 005. Herz und Hand fürs Vaterland! Soldatpnbegräbni31ieder im Weltkriege : Bonyhád, Hírlapnyo-rda. 14 p xdass Niemand zu weit greife, noch vervorteile seinen Bruder im Handel, denn der Herr ist Rächer über alles! Erzählung. Pécs, Dunántúl ny. 13(3)p xoas Glückskind. Erzählung. Pécs, Dunántúl ny. 14.p xkatekismus mit einfach, kurzen Erklärungen für den Volksschul und Konfirmanden Unterricht. Zusammengest. Wilhelm Knabel, Johann Bajor. 2. Aufl. Bonytiád, Raubitschek ny. 94(4) p xwir haben einen Gott, der da hilft, und einen Herrn, Herrn, der vom Tode errettet! Erzählung. Pécs, Dunántúl ny. 12(4)p A Bonyhádi Önkéntes Tűzoltó Egyesület Története : ig. Bonyhád, Pannónia Ny. 74 p xmegbukott a női tűzoltóság. Bohózat. Bonyhád, Raubitschek ny. 24 p xkatekismus mit einfach, kurzen Erklärungen für den Volksschul und Konfirmanden Unterricht. Zusammengestelt Wilhelm Knabel, Johann Bajor. 3. Aufl. Bonyhád, Raubitschek ny. 94(4) p xmit adjunk elő? Színdarabok. Oradea (1936?), Kálvin ny. 75 p xaz Isten megsegít. Énekes karácsonyi tündérjáték. Zenéjét szerzé Muhi Frigyes. 2. kiad. Bonyhád, Pannónia ny. 13(3) p Geschichte Bonyháds (Bonnhards) von der Urzeit bis München, Druck Herp. 44 p.

14 Zur Heimat zieht der Brotgeruch : Aus dem Lebenswerk. Ausgewählt und zusammengestellt von Lorenz Kerner. Bp. Lehrbuchverlag p. Önállóan megjelent műfordítások '. xln der Plattenseeluft (Balaton) / Vath Johann. Pécs, Dunántúl ny. 35 p. i8. xdie Fischer von Galiläa. Biblische Erzählung / Vath Johann. Győr, Baross ny. 21 p. SZÉPIRODALOM Versek Alszik a lányom == Harangszó. - 5.évf. 4.sz. 29.p Gyermekek esti imádsága == Harangszó. - 5.évf. 16.sz. 124.p Közvitézt temetnek == Harangszó. - 5.évf. 14.sz. 109.p In heiliger Nacht == Bauernbund (Weinachts Beilage). - B.évf. 36.sz. 5.p Das Festgeläute : Nach Longfellow == Bauernbund. - 9.évf. 44.sz. 6.p Feuilleton : Kriegsgebet == Bauernbund. - 9.évf. 4.sz. l.p Feuilleton : Soldatenbegräbni31ied == Bauernbund. - 9.évf. l.sz. l.p Álmaim == Harangszó évf. 45.sz. 331.p Édes anyánknál == Harangszó évf. 33.sz. 250.p Der Eltern Wunsch == Christi. Hausf. - 2.évf sz. 4.p Heimatslied == Christi. Hausf. - 2.évf. 19.sz. 5.p Drunten und droben == Christi. Hausf. - 4.évf. 14.sz. 2.p Es war einmal == Christi. Hausf. - 3.évf. 44.sz. 3-4.p Iairus Töchterlein == Christi. Hausf.- 3.évf.32.sz.2-3.p Mein Lied == Christi. Hausf.- 3.évf. 23.sz. 4-5.p. ; Der Ungarndeutsche évf. 5.sz. 11.p Bleib unverzagt! ==; Christi.Hausf. - 4.évf. 11.sz. 2.p Esti fohász Harangszó évf. 32.sz. 244.p.

15 036. Der Hammerschlag == Christi.Haust. - 4.évf. 49.sz. 2.p Im Aufblick zum Kreuz == Christi. Hausf. - 4.évf. 16.sz. 2.p Das Lied vom Schleifersmann == Christi. Hausf. - 5.évf. 2.sz. 2.p Mein Herzenswunsch == Christl.Hausf. - 4.évf. 17.sz. 2.p Ostern == Christi. Hausf. - 4.évf. 20.sz. 2.p Sehnsucht nach ruhe == Christi. Hausf. - 4.évf. 42.sz. 2.p Unser Weihnachtsabend == Christi.Hausf. - 5.évf. 5.sz. 2.p Am 15-ten März == Christi. Hausf. - 5.évf. 15.sz Schulbeginn == Christi. Hausf. - 5.évf. 39.sz. 6.p Sommerszeit == Christi. Hausf. - 5.évf. 30.sz. 2.p Vergelt's Gott! == Christi.Hausf. - 5 évf. 17.sz. 2.p Verge3t sie nicht == Christi. Hausf. - 5.évf. 24.sz. 2.p Der beste Wunsch == Christi. Hausf. - 6.évf. 5.sz. 2.p In Gottes Namen == Christi. Hausf. - 6.évf. 29.sz. 2.p Die Weihnachtssterne == Christi. Hausf. - 6.évf. 4.sz. 2.p An der Heldengedenktafel == Christi. Hausf. - 7.évf. 21.sz. 2.p Ludwig Schall == Christi.Hausf. - 7.évf. 16.sz. l.p Märzgedanken == Christi. Hausf. - 7.évf. 10.sz. 3.p Am Heldendenkmal : Zum Volkstrauertag == Gotthold évf. 10.sz. 15.p A tűzoltó dicsérete == Áradat jan.6. 2.p Die verlorene Heimat == Zur Heimat zieht p Hazavágyom == Harangszó évf. 35.sz. 288.p 's Fä3che == Zur Heimat zieht p Katl Wäsche in dea Hosa == Zur Heimat zieht ,, Dea stärkste Wein == Zur Heimat zieht p Was is' a Politik? == Zur Heimat zieht p Der Braut grö3te Angst == Zur Heimat zieht p In Abenddämmerung == Zur Heimat zieht p Wie dea Peter zu an Weib kimmt == Zur Heimat zieht p.

16 An Bonnhard == Zur Heimat zieht p Zur Heimat zieht der Brotgeruch == Zur Heimat zieht p Diamanter Hochzeitstag == Zur Heimat zieht p. ; Deutscher Kalender p Hin zum Plattensee == Zur Heimat zieht p. ; Deutscher Kalender p Für kleine Kinder Zum Vorsagen == Zur Heimat zieht p Dea Juri und die Nani == Zur Heimat zieht p Mein Lohn == Der Ungarndeutsche évf. 5.sz. 9.p Die verkehrte Welt == Zur Heimat zieht p. 1972? 073. Still vergnügt == Neue Zeitung.- 26.évf. 26.sz. 5.p. Mesék Pipacskisasszony története == Meseország. - 4.évf. 4.sz. 62.p A vakmerő nyuszika végzete == Meseország. - 4.évf. 3.sz. 43.p A hős Fakó == Meseország. - 4.évf. 15.sz. 236.p Miért nem szeretik a nyulak a szelet? == Tanulók Naptára. - Kiad. a "Meseország" az Országos Gárdonyi Géza Irodalmi Társaság Gyermeklapja, p A rászedett ördög : Nyugatmagyarországi cigánymese == Meseorszán. - 7.évf. 2.sz p A tücsök és a hangya == Meseország. - 7.évf. 2.sz. 26.p HBG. Jancsikát megijeszti a gépember == Meseország. - 9.évf. 6.sz. ld.p Elbeszélések, elmélkedések, falu-, katonatörténetek, úti élmények Úti levelek == Szekszárdi Újság.- 2.évf. 29,31,34,35.sz. 5.p.

17 A helytelen és mégis helyes címre : Karácsonyi történet == TM. Közlöny évf. 52.sz. 1-3.p Siroccoban == TM. Közlöny évf. 15.sz. l.p Vissza a férihez == Tm. Közlöny évf. 5.sz. 3.p Álom az ácsi csatamezókön == TM. Közlöny évf. 11.sz. 1-3.p An die unrichtige und doch richtige Andresse == Gro3er Bauernbund Kalender für das Jahr p Az apróhirdetés útján == Szekszárdi Újság. - 6.évf. 5.sz. 2-4.p A beteljesedett átok == Tm. Közlöny évf. 44.sz. 1-2.p Egy megfakult levél története == Tm. Közlöny évf. 16.sz. 1-2.p Élményeim az orosz háborúban.== Bonyhádi Újság. - 2.évf. 41,42,43,44.sz. l.p Der Glocken Abschied == Bauernbund. - 8.évf. 36.sz. l.p. 191R 092. Vergilbte Papiért. Erzählung aus dem Freiheitskampfe : == Bauernbund évf. 13.sz. 5-6.p Oer hienzische "Ausgeher" == Német olvasókönyv a német tannyelvű elemi népiskolák V. és VI. osztálya számára. - Bp. A Királyi Magyar Egyetemi Nyomda Kiadv p Das Geheiirnis der Knallhütte : Eine hienzische Dorfgeschichte == Oedenburger Zeitung évf. 81,82,83,84,85.sz. 2p Ein erlentes Wunder Christi. Hausf. - l.évf. 2.sz. 8.p Für unseie Kindel. Wie der Christbaum Brot ins Haus brachte == Christi. Hausf. - lévf. 4-5.sz. 8-9.p Az árulc végzete == TM. Ip. Hírlap. - 2.évf. 4.sz. l.p Für unser? Kinder - Siehe dein Vater und ich haben dich mit Schmerzen gesucht 2hristl. Hausf. - l.évf. 9.sz. 7-8.p Hienzischf 'Sprichwörter in wahren Geschichten : Vergelt's Gott braucht man auch == Christi. Hausf. - 2.évf. 4-5.sz. 8.p.

18 Dein Volk sei mein Volk und dein Gott sei mein Gott : Eine Erzählung aus dem Leben der deutschen Ansiedler Bonyhads == Christi. Hausf. - 2.évf. 20,21,22,23.sz. 2-5.p Ein Weihnachtswunder == Landpost. - 8.évf. 52.sz. 4.p Halte, was du hast!== Christi. Hausf. - 3.évf. 4.sz. 2-5.p Hienzische Sprichvörter in wahren Geschichten : Dienst bleibt Dienst, wenn er auch geschmolzen ist! == Christi. Hausf. - 2.évf. 11.sz. 4-5.p Hienzische Sprichwörter in wahren Geschichten : Viel Kinder, viel Stück Brot, aber auch viel Vaterunser in der Not! == Christi. Hausf. - 2.évf. 6.sz. 4-5.p Hier Wittenberg, dort Rom! == Christi. Hausf. - 2.évf. 19.sz. 3-4.p Bleibt treu im Glauben : Aus der Geschichte der Evangelischen im Tolnauer Komitate == Christi. Hausf. - 4.évf. l,2.sz. 2-4.p Ein Glück, dass der Herr nicht jeden Wunsch erfüllt == Christi. Hausf. 4.évf. 8.sz. 3-4.p Es ist nicht so fein gesponnen, es kommt doch an die Sonnen == Christi. Hausf. - 4.évf. 16.sz. 5-6.p Die Liebe Berg und Tal erschwingt, von Herz zu Herze schnelle dringt =* Christi. Hausfreund. - 4.évf. 19.sz. 5-6.p Musste nicht solch alles geschehen : Eine Ostergeschichte == Landpost. - 9.évf. 16.sz. 5.p Wie man das Leben verachtet == Christi. Hausf. - 3.évf. 35.sz. 5.p Gott kann alles zum besten wenden == Chirstl.Hausf.-4.évf. 32.sz. 2-4.p Wie ein Schulheft erweckte == Christi. Hausf. - 4.évf. 31.sz. 3-4.p Ein patriotischer Kinderstreich ~ Christi. Hausf. - 5.évf. 45.sz. 8-9.p. 2-4.p Glückskind == Christi. Hausf. - 5.évf. 25.sz. 2-4.p Der Herr schaffet Gerichtigkeit und Gericht allen, die Unrecht leiden = = Christi. Hausf. - 5.évf. 20,21,22.sz. 2-4.p Da3 Niemand zu weit greife, noch vervorteile seinen Bruder im Handel, denn der Herr ist Rächer über alles! == Christi. Hausf. - 5.évf. 27,28.sz. 2-4.p A vadölö Jóska == Magyar Család. - 6.évf. 8.sz. 85.p Was uns die Altertümer erzählen == Christi. Hausf. - 5.évf. 8.sz. 2-4.p Wir haben einen Gott, der da hilft und einen Herrn, Herrn, der vom Tode errettet == Christi. Hausf. - 5.évf. 23, 24.sz. 2-4.p Egy hazafias gyermekcsíny == Magyar Család. - 5.évf. l.sz. 4-5.p Ein vergessenes Grab == Christi. Hausf. - 6.évf. 16.sz. 1-2.p Das Geheimnis der Knallhütte : Eine hienzische Dorfgeschichte == Christi. Hausf. - 6.évf. 13,14,15.sz. 2-5.p Jesus und Barabas ~ Christ. Hausf. - 6.évf. 17,18,19.sz. 2-4.p Keine Liebe ohne Leid, doch das Beten hilft zur Zeit! == Christi. Hausf. - 6.évf. 30,31,32,33.sz. 2-4.p.

19 126. Not lehrt beten == Christi. Hausf. - 6.évf. 22,23.sz. 2-4.p Suche.t in der Schrift! == Christi. Hausf. - 6.évf. 24,25.sz. 2-4.p Vergeltet nicht Böses mit Bösem oder Scheltwort mit Scheltwort == Christi. Hausf. - 6.évf. 20,21.sz. 2-4.p Die Blutkreuzer schreien um Rache zum Himmel auf == Gotthold évf 4,5.sz p. ; p A cseregyerek szomorú halála Meseország. - 5.évf. 5.sz. 75.p Ein Neujahrstelegramm als Hilfe in der Not == Christi. Hausf. - 7.évf. l.sz. 2-4.p Der Gerechte mu3 viel leiden, aber der Herr hilft ihm aus dem allen == Gotthold évf. 12,13-sz p. ; p Niemand hat grö3ere Liebe, denn die, da3 er sein Leben lä3t für seine Freunde == Christi. Hausf. - 7.évf. 21,22.sz. 2-3.p Siómenti történet egy régi bibliáról == Harangszó évf. 24,25.sz. ' p. : p Vhöbe, die erste Diakonisse und ihre Freunde == Christi. Hausf. - 7.évf. 23.sz. 2-9.p Was der Sonntag erwirbt, schon der Montag verdirbt == Christi. Hausf. - 7.évf. 8.sz. 2-3.p Vier mich verleugnet vor den Menschen, den will ich auch verleugnen vor meinem himmlischen Vater == Gotthold : Evangelischer Volkskalender : p Wer mit seinem Bruder zürnet, der ist des Gerichts schuldig == Gotthold évf. 7,8.sz p. ; p Falschheit rächt sich == Gotthold évf. 9,10.sz p.; p Gehe hin und tue desgleichen == Gotthold évf. 20.sz p Irret euch nicht, Gott lä3t sich nicht spotten == Gotthold : Evangelischer Volkskalender für das Schaltjahr : p Nincsen senkiben nagyobb szeretet annál, mintha valaki az Ö életét adja az Ö barátaiért.- Harangszó évf. 13.sz p Faschingszeit und Fastenzeit == Gotthold évf. 8.sz p Kozák, a hű hadikutya == Meseország. - 7.évf. 4.sz p Vom Himmel doch da komm ich her == Gotthold évf. 24.sz p Der Wein macht lose Leute Gotthold évf. 2.sz p Wieder versöhnt == Gotthold : Evangelischer Volkskalender für das gemeine Jahr : p Das Weib ist des Mannes Los: Eine Dorfgeschichte == Gotthold : tvangelischer Volkskalender : p A jövő század regénye == Áradai jan.6. l.p Wer Geld liebt, wird Geldes nimmersatt und wer Reichtum liebt, wird keinen Nutzen davon haben == Gotthold : Evangelischer Volkskalender : p.

20 Wie der Kristbaum pli'"-klich macht == W. und. W. - l.évf. 4.sz p Bekenne einer dem anderen Süden und betet für einander, da3 ihr gesund werdet == W. und W. - 2.évf. 4.sz p A két fuvaros János == Tm. Újság. -23.évf. 78.sz. 1-2.p A kukacos Szekeres Estván esete == Tm. Újság évf. 54.sz. l.p Der schwäbische Stuhlrichter == Freies Leben. - 3.évf. 16.sz. 5.p Doppelte Weihnachtsfreude == NZ. - 2.évf. 52.sz. 3.p.; 3.évf. l.sz. 4. Der Melonen Peter == NZ. - 2.évf. 6.sz. 2.p. Schwähicr-hpr Sautanz : Humor == NZ. - 2.évf. 5.sz. 6.p Die Weibsleute von Ismin == Zur Heimat zieht p. ; NZ. 12.évf. 3.sz. 4.p. Was ein Floh verursachte == Zur Heimat zieht p Bunte Geschichten aus der Archäologie == Zur Heimat zieht p Was ein vergilbter Ehekontrakt erzählt == Zur Heimat zieht p. ; NZ évf. 26.sz. 4-5.p Vermächtnis eines schwäbischen Ansiedlers von anno 1810 == Deutscher Kalender : p. ; Zur Heimat zieht p. Was ein Teekochen verursachte == Zur Heimat zieht p Wie die Kinder die Mutter zum Geburtstag überraschen == Zur Heimat zieht... 96,p Drei Faschingskräpl'== Zur Heimat zieht p. ; NZ évf. 4.sz 4.p.

Komplex tehetséggondozási program a Ceglédi kistérségben TÁMOP - 3.4.3-08/1-2009- 0002

Komplex tehetséggondozási program a Ceglédi kistérségben TÁMOP - 3.4.3-08/1-2009- 0002 Komplex tehetséggondozási program a Ceglédi kistérségben TÁMOP - 3.4.3-08/1-2009- 0002 A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg Név: Iskola:

Részletesebben

Osztályozóvizsga követelményei

Osztályozóvizsga követelményei Osztályozóvizsga követelményei Képzés típusa: Tantárgy: általános iskola német Évfolyam: 1. Emelt óraszámú csoport Emelt szintű csoport Vizsga típusa: szóbeli, írásbeli írásbeli: a tanult témakörökhöz

Részletesebben

NÉMET NYELV. Célok és feladatok. Fejlesztési, kimeneti követelmények

NÉMET NYELV. Célok és feladatok. Fejlesztési, kimeneti követelmények NÉMET NYELV Célok és feladatok A nyelvoktatás célja a kommunikatív kompetencia kialakítása, azaz a tanuló képessé tétele arra, hogy idegen nyelvű környezetben képes legyen megoldani felmerülő problémáit,

Részletesebben

VIZSGALEÍRÁS NÉMET NYELV. 8. évfolyamos vizsga

VIZSGALEÍRÁS NÉMET NYELV. 8. évfolyamos vizsga VIZSGALEÍRÁS NÉMET NYELV 8. évfolyamos vizsga A vizsga lebonyolítása: írásbeli április 15-30 között előzetes egyeztetés szerint szóbeli május elején, az írásbeli érettségi vizsga napjaiban A vizsga részei:

Részletesebben

ÓRATERV. Nevelési-oktatási stratégia Módszerek Tanulói munkaformák Eszközök

ÓRATERV. Nevelési-oktatási stratégia Módszerek Tanulói munkaformák Eszközök ÓRATERV A pedagógus neve: dr. Horváth Beáta Éva Műveltségi terület: Idegen nyelvek (Élő idegen nyelvek) Tantárgy: Német nyelv Osztály: 12/C Nyelvi előkészítő osztály Az óra témája: Zukunftspläne, Interview

Részletesebben

Találkozó az általános iskolákkal Október 4.

Találkozó az általános iskolákkal Október 4. Találkozó az általános iskolákkal 2012. Október 4. Témák Változások a felvételiben Német nyelvi verseny Adatok kérése Felvételi 1. Kevés információ-bizonytalanság Nem lesz tehetséggondozó felvételi, csak

Részletesebben

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz NÉMET NYELV

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz NÉMET NYELV Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz NÉMET NYELV 3. MINTAFELADATSOR KÖZÉPSZINT Az írásbeli vizsga időtartama: 30 perc

Részletesebben

Menschen um uns wie sind sie?

Menschen um uns wie sind sie? Menschen um uns wie sind sie? Charaktereigenschaften Modultyp Kreative Kommunikation Zielgruppe Schüler von 12 bis 15 Jahren Niveaustufe A1 Autorinnen Dömők Szilvia, Somló Katalin A kiadvány az Educatio

Részletesebben

Német nyelv 5-6.évfolyam. 1.forduló

Német nyelv 5-6.évfolyam. 1.forduló Nyugat-magyarországi Egyetem Regionális Pedagógiai Szolgáltató és Kutató Központ Vasi Géniusz- Tehetségsegítı hálózat a Nyugat-Dunántúlon TÁMOP-3.4.4/B-08/1-2009-0014 Német nyelv 5-6.évfolyam 1.forduló

Részletesebben

mi és más népek - összehasonlításuk, karaktereik személyleírás: főként külső tulajdonságok alapján

mi és más népek - összehasonlításuk, karaktereik személyleírás: főként külső tulajdonságok alapján 8. évfolyam A 8. évfolyamon idegen nyelvet tanuló diákok A1 szintű, a Közös európai referenciakeret alapján alapszintű és ezen belül minimumszintű nyelvi ismeretekkel rendelkeznek. A 8. évfolyamon folytatódó

Részletesebben

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz NÉMET NYELV

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz NÉMET NYELV Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz NÉMET NYELV 1. MINTAFELADATSOR KÖZÉPSZINT Az írásbeli vizsga időtartama: 30 perc

Részletesebben

A KERBÁJT NÉMET NÉPZENÉJE

A KERBÁJT NÉMET NÉPZENÉJE A KERBÁJT NÉMET NÉPZENÉJE Az eddigiek során nem volt érzékelhető, s csak az elmúlt pár hétben vált nyilvánvalóvá, hogy a menetnél játszott zeneszámok és a placcon játszott sváb zeneszámok, sokak számára

Részletesebben

10. Die Modalverben A módbeli segédigék

10. Die Modalverben A módbeli segédigék 10. 10. Die Modalverben A segédigékkel kifejezhetjük, milyen a viszonyunk a cselekvéshez: akarjuk, szeretnénk, tudjuk stb. Általában egy fôigével együtt használjuk ôket a mondatban. Seit 2 Jahren kann

Részletesebben

Soós Mihály laudációja Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves vendégek!

Soós Mihály laudációja Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves vendégek! Soós Mihály laudációja Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves vendégek! Vannak emberek, akiken érződik, hogy a helyükön vannak, tudják mit akarnak, miért vannak a földön. Mások nyugtalanok, keresik, de nem

Részletesebben

,t ~===============~ ~ :f fer /!L~

,t ~===============~ ~ :f fer /!L~ i/ii/i//i/iii//ii/iiii!iiiii/iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii/1111111111111111'1111111111111111111111111111111111111iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiilli1\llliii111\111111111\lillll/1\11111 'o 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Részletesebben

Irrtümer. 1620_25 Blaue Blume, Max Hueber Verlag 2002. Der Ötzi

Irrtümer. 1620_25 Blaue Blume, Max Hueber Verlag 2002. Der Ötzi Irrtümer 6 A szövegek Egy érdekes könyv komoly vitát váltott ki. A vita arról folyt, hogy valóban emelik-e a dohányzás és a dohányosok az egészségügyi költségeket, mint ahogy sokan gondolják. Két professzor

Részletesebben

Ma egy 100% életszerű német élethelyzetbe viszlek el! Gyere velem!

Ma egy 100% életszerű német élethelyzetbe viszlek el! Gyere velem! Ma egy 100% életszerű német élethelyzetbe viszlek el! Gyere velem! Ha úgy hozza az élet, hogy irány Németország, Ausztria vagy Svájc, mert ott könnyebbnek látod az életet, akkor állásinterjúra akkor is

Részletesebben

Dr. Reuss András A Luther-énekek teológiája Országos énekkari találkozó. Budapest-Deák tér, 2003. október 25.

Dr. Reuss András A Luther-énekek teológiája Országos énekkari találkozó. Budapest-Deák tér, 2003. október 25. Dr. Reuss András A Luther-énekek teológiája Országos énekkari találkozó. Budapest-Deák tér, 2003. október 25. Megjelent: Lelkipásztor (79) 2004/2, 42-44. Magyar Egyházzene (11) 2003/2004/1, 96-100. A nagy

Részletesebben

BOD PÉTER ORSZÁGOS KÖNYVTÁRHASZNÁLATI VERSENY

BOD PÉTER ORSZÁGOS KÖNYVTÁRHASZNÁLATI VERSENY BOD PÉTER ORSZÁGOS KÖNYVTÁRHASZNÁLATI VERSENY 2013/2014. tanév országos döntő I. kategória, 7-8. évfolyam 2014. április 23. szerda versenyző példánya A versenyző tanuló kódszáma: Elérhető pontszám: 71

Részletesebben

NÉMET NYELV 4-12. ÉVFOLYAM NÉMET IDEGEN NYELV

NÉMET NYELV 4-12. ÉVFOLYAM NÉMET IDEGEN NYELV NÉMET NYELV 4-12. ÉVFOLYAM SZERZŐK: Gilbertné Domonyi Eszter, Illésné Márin Éva, Kincses Mihályné Knipl Andrea, Kurdi Gabriella, Petriné Bugán Barbara, Szántó Bernadett NÉMET IDEGEN NYELV 4. ÉVFOLYAM Célok

Részletesebben

Idegen nyelv 5-8. évfolyam

Idegen nyelv 5-8. évfolyam Idegen nyelv 5-8. évfolyam Az élő idegen nyelv műveltségi terület céljai és tartalma összhangban vannak az alaptanterv többi műveltségi területének céljaival és tartalmával, valamint az Európa Tanács ajánlásaival:

Részletesebben

ORSZÁGOS ÁLTALÁNOS ISKOLAI TANULMÁNYI VERSENY 2008/2009. NÉMET NYELV FELADATLAP. 8. osztály iskolai forduló. Tanuló neve:... Iskola neve:... Címe:...

ORSZÁGOS ÁLTALÁNOS ISKOLAI TANULMÁNYI VERSENY 2008/2009. NÉMET NYELV FELADATLAP. 8. osztály iskolai forduló. Tanuló neve:... Iskola neve:... Címe:... JÁSZ-NAGYKUN- SZOLNOK MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET PEDAGÓGIAI SZAKMAI ÉS SZAKSZOLGÁLAT, SZOLNOK OM azonosító szám: 102312 OKÉV nyilvántartási szám: 16-0058-04 Intézmény-akkreditációs lajstromszám: AL-1100

Részletesebben

alap közép felső angol német francia orosz

alap közép felső angol német francia orosz Könyvtárhasználói szokások (2001) Az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum szeretné megismerni olvasóinak könyvtárhasználati szokásait. Kérjük, legyen segítségünkre, és válaszoljon az alábbi kérdésekre.

Részletesebben

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP / XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz NÉMET NYELV

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP / XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz NÉMET NYELV Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz NÉMET NYELV 2. MINTAFELADATSOR KÖZÉPSZINT Az írásbeli vizsga időtartama: 60 perc

Részletesebben

Német nyelv 5-6.évfolyam. 4.forduló

Német nyelv 5-6.évfolyam. 4.forduló Nyugat-magyarországi Egyetem Regionális Pedagógiai Szolgáltató és Kutató Központ Vasi Géniusz- Tehetségsegítı hálózat a Nyugat-Dunántúlon TÁMOP-3.4.4/B-08/1-2009-0014 Német nyelv 5-6.évfolyam 4.forduló

Részletesebben

Emlékezzünk az elődökre!

Emlékezzünk az elődökre! Emlékezzünk az elődökre! Pályázók: Nagy Ottó (16 éves) Tamaskó Marcell (16 éves) Iskola neve: SZOI Vörösmarty Mihály Gimnáziuma A pályamunka befejezésének időpontja: 2012. március 29. Dolgozatunk a hagyományteremtés

Részletesebben

IN ZIRKUS Themenbearbeitung Lehr- und Lernmaterialien Teil 2

IN ZIRKUS Themenbearbeitung Lehr- und Lernmaterialien Teil 2 IN ZIRKUS Themenbearbeitung Lehr- und Lernmaterialien Teil 2 Zielgruppe Schüler von 9 bis 10 Jahren Autorinnen Kuszman Nóra, Némethné Gálvölgyi Mária, Sárvári Tünde A kiadvány KHF/334-5/2009 engedélyszámon

Részletesebben

A tanév rendje. A félévi értesítők kiosztásának határideje: január 23-ig (péntek) Őszi szünet: október

A tanév rendje. A félévi értesítők kiosztásának határideje: január 23-ig (péntek) Őszi szünet: október A tanév rendje 6.1. Tanítási napok és szünetek A tanév első napja: 2014. szeptember 1. (hétfő) A tanév első féléve: 2015. január 16-ig (péntek) A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2015. január

Részletesebben

NÉMET CSOPORTOS TANFOLYAMOK TEMATIKA

NÉMET CSOPORTOS TANFOLYAMOK TEMATIKA INVEST ENGLISH NYELVISKOLA 1147 BUDAPEST, Lovász utca 7. [XIV. kerület] +36 20 583 2208 info@investenglish.hu www.investenglish.hu NÉMET CSOPORTOS TANFOLYAMOK TEMATIKA TARTALOM I. ELSŐ SZINT... 2 II. MÁSODIK

Részletesebben

BALASSA JÁNOS HALÁLÁNAK 100. ÉVFORDULÓJÁRA

BALASSA JÁNOS HALÁLÁNAK 100. ÉVFORDULÓJÁRA BALASSA JÁNOS HALÁLÁNAK 100. ÉVFORDULÓJÁRA BALASSA JÁNOS élete 56-dik, tanársága 26-dik évében december hó 9-kén, reggeli 4 órakor meghalt. Az eddig országszerte köztudomásúvá lett gyászos esemény, melynek

Részletesebben

Osztályozóvizsga évfolyam SCHRITTE INTERNATIONAL 1. TANKÖNYV

Osztályozóvizsga évfolyam SCHRITTE INTERNATIONAL 1. TANKÖNYV Osztályozóvizsga 9.-10. évfolyam SCHRITTE INTERNATIONAL 1. TANKÖNYV 9. évfolyam írásbeli: 1. könyv - W-Frage - Aussage : Ich heiße/ich bin - Personalpronomen: ich, du, er.. - Verbkonjugation (ich. du.

Részletesebben

Carsten Kümmel Dipl. Tonmeister www.tonmeister-online.de

Carsten Kümmel Dipl. Tonmeister www.tonmeister-online.de Carsten Kümmel Dipl. Tonmeister www.tonmeister-online.de Carsten Kümmel, Starenweg 8a, 82140 Olching DATUM: 23.10.13 Tel.: 08142 6551752 Fax.: 08142 4628228 carsten@tonmeister-online.de Betreff: Beurteilung

Részletesebben

NT-56544 KON-TAKT 4 TANMENETJAVASLAT. Képleírás, különböző szövegtípusok (vers, beszéd, meghívó, stb.) Kép értelmezése, állásfoglalás kifejezése

NT-56544 KON-TAKT 4 TANMENETJAVASLAT. Képleírás, különböző szövegtípusok (vers, beszéd, meghívó, stb.) Kép értelmezése, állásfoglalás kifejezése 1 NT-56544 KON-TKT 4 TNMENETJVSLT Lektion 1 - Familienleben Óra Takt címe 1-3. z élet stációi, Glücksmomente egy patchwork, ill. egy modern (mini) család működése 4-6. Typisch Mann, typisch Frau? 7-9.

Részletesebben

vasárnap, 2010 május 23-án - a Pünkösd ünnepére egy közös energiameditációt szerveztem.

vasárnap, 2010 május 23-án - a Pünkösd ünnepére egy közös energiameditációt szerveztem. Kedves olvasó, vasárnap, május 23-án - a Pünkösd ünnepére egy közös energiameditációt szerveztem. Bárki ingyenesen részt vehet: 11:00 h - 15:00 h - 17:00 h - 19:00 h - 21:00 h- Ha valaki személyes fölhívással

Részletesebben

BUNDESGESETZBLATT FÜR DIE REPUBLIK ÖSTERREICH. Jahrgang 1999 Ausgegeben am 13. April 1999 Teil III

BUNDESGESETZBLATT FÜR DIE REPUBLIK ÖSTERREICH. Jahrgang 1999 Ausgegeben am 13. April 1999 Teil III P. b. b. Verlagspostamt 1030 Wien WoGZ 213U BUNDESGESETZBLATT FÜR DIE REPUBLIK ÖSTERREICH Jahrgang 1999 Ausgegeben am 13. April 1999 Teil III 70. Abkommen zwischen der Österreichischen Bundesregierung

Részletesebben

bab.la Kifejezések: Személyes Jókívánságok német-német

bab.la Kifejezések: Személyes Jókívánságok német-német Jókívánságok : Házasság Herzlichen Glückwunsch! Für Euren gemeinsamen Lebensweg wünschen wir Euch alle Liebe und alles Glück dieser Welt. Herzlichen Glückwunsch! Für Euren gemeinsamen Lebensweg wünschen

Részletesebben

Utazás Általános. Általános - Alapvető, létfontosságú dolgok. Általános - Beszélgetés. Segítségkérés

Utazás Általános. Általános - Alapvető, létfontosságú dolgok. Általános - Beszélgetés. Segítségkérés - Alapvető, létfontosságú dolgok Können Sie mir bitte helfen? Segítségkérés Können Sie mir bitte helfen? Sprechen Sie Englisch? Sprechen Sie Englisch? Annak megkérdezése, hogy az adott személy beszél-e

Részletesebben

Eset Hímnem Nőnem Semlegesnem Többes szám

Eset Hímnem Nőnem Semlegesnem Többes szám Benkő Attila 14. Névmások típusai és ragozása II. 14.1. A melléknévi birtokos névmás ragozása A birtokos névmás ragozása megegyezik az ein, eine, ein, illetve a kein, keine, kein határozatlan névelők ragozásával.

Részletesebben

Nyelvi és Irodalmi Tanszék szakdolgozati témajegyzéke. Konzulens Téma Szak

Nyelvi és Irodalmi Tanszék szakdolgozati témajegyzéke. Konzulens Téma Szak Nyelvi és Irodalmi Tanszék szakdolgozati témajegyzéke Konzulens Téma Szak Az irodalmi nevelés lehetőségei az általános iskola 1-4. osztályában Tehetséggondozás az anyanyelvi nevelésben Olvasástanítás egykor

Részletesebben

* Németek a Kárpát-medencében - nemzetközi konferencia március 31. kedd, 10:05

* Németek a Kárpát-medencében - nemzetközi konferencia március 31. kedd, 10:05 Meghívó Németek a Kárpát-medencében címmel rendez nemzetközi konferenciát 2009. április 2-4. között a Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium és Kollégium. Németek a Kárpát-medencében Nemzetközi konferencia

Részletesebben

a ház / lakás, ahol élünk, lakókörnyezetünk a család mindennapi életének tipikus szituációi

a ház / lakás, ahol élünk, lakókörnyezetünk a család mindennapi életének tipikus szituációi 5. évfolyam Az 5. évfolyam megkezdésekor a tanulók már rendelkeznek négy év nyelvtanulási tapasztalattal, így az általános célkitűzések az alábbiak szerint fogalmazhatók meg: 1. A kommunikatív kompetenciák

Részletesebben

Tantárgyi kapcs. Előzetes ism. Természetismeret: kifejezések felelevenítése. A tanult igék múlt ideje

Tantárgyi kapcs. Előzetes ism. Természetismeret: kifejezések felelevenítése. A tanult igék múlt ideje Óra Anyagegység Kötelező választott Wiederholung 1. Die Schulferien sind zu Ende. Der Herbst ist da! Was brauchen wir dieses Jahr? 2. Ein Tag im Sommer. Was hast du im Sommer gemacht? 3. Meine Familie

Részletesebben

HELYI TANTERV NÉMET NYELV 9-12. ÉVFOLYAM

HELYI TANTERV NÉMET NYELV 9-12. ÉVFOLYAM HELYI TANTERV NÉMET NYELV NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ ÉVFOLYAMRA ÉPÜLŐ NYELVI KÉPZÉS 9-12. ÉVFOLYAM A nyelvtanulás keretei Hozott nyelv esetén a NAT 2003 az A1-A2-es szintet tekinti induló szintnek, így mi is innen

Részletesebben

Mi a célod? Mikor? Mit teszel meg érte?

Mi a célod? Mikor? Mit teszel meg érte? 1 Tisztázzunk valamit: Mi a célod? Mikor? Mit teszel meg érte? Még mielőtt belevágnánk a nagy munkánkba, röviden nézzük is meg, milyen is ez a német nyelv. A NÉMET nyelvről röviden: Azonnal fel fog tűnni

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 30-i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 30-i rendes ülésére 9. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 30-i rendes ülésére Tárgy: Önrész biztosítása a Dombóvári Német Nemzetiségi Önkormányzat

Részletesebben

6. évfolyam Német nyelv

6. évfolyam Német nyelv IDEGEN NYELVI MÉRÉS 2015. június 11. 6. évfolyam Német nyelv Általános tudnivalók a feladatokhoz Ez a füzet német nyelvi feladatokat tartalmaz. feladatsor két részből áll. z I. részben hangfelvételeket

Részletesebben

IDEGEN NYELV 9 12. évfolyam 830. Közös Európai Referenciakeret szerinti nyelvi tudásszintek:

IDEGEN NYELV 9 12. évfolyam 830. Közös Európai Referenciakeret szerinti nyelvi tudásszintek: IDEGEN NYELV 9 12. évfolyam 830 IDEGEN NYELV 9 12. évfolyam Célok és feladatok A 9. évfolyamra a diákok öt éve tanulják a célnyelvet. Ez idő alatt megismerkedtek az idegen nyelvi foglalkozások feladat-

Részletesebben

ORSZÁGOS ÁLTALÁNOS ISKOLAI TANULMÁNYI VERSENY 2006/2007. NÉMET NYELV FELADATLAP. 7. osztály iskolai forduló. Név:... Iskola neve:... Címe:...

ORSZÁGOS ÁLTALÁNOS ISKOLAI TANULMÁNYI VERSENY 2006/2007. NÉMET NYELV FELADATLAP. 7. osztály iskolai forduló. Név:... Iskola neve:... Címe:... JÁSZ-NAGYKUN- SZOLNOK MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET OM azonosító szám: 102312 OKÉV nyilvántartási szám: 16-0058-04 Intézmény-akkreditációs lajstromszám: AL-1100 5000 Szolnok, Mária út 19. Pf.: 176. Telefon:

Részletesebben

Földeáki Návay Lajos Általános Iskola

Földeáki Návay Lajos Általános Iskola Az iskola neve: Földeáki Návay Lajos Általános Iskola Az iskola címe: 6922 Földeák, Zárda u. 18-20. Az iskola OM azonosítószáma: 029695 Tanév megnevezése: 2015/2016-os tanév Személyi feltételek Pedagógusok

Részletesebben

Helyi tanterv. NÉMET 4-8. évfolyam

Helyi tanterv. NÉMET 4-8. évfolyam Helyi tanterv NÉMET 4-8. évfolyam Az idegen nyelvi kommunikáció az anyanyelvi kommunikációhoz hasonlóan az alapvető nyelvi készségekre épül: fogalmak, gondolatok, érzések, tények és vélemények megértése,

Részletesebben

Zenei tábor Bózsva

Zenei tábor Bózsva Zenei tábor Bózsva 2015 Sopran Alt Tenor Bass Con moto q = 69 Wa Éb Wa Éb Wa Éb Wa Éb chet redj chet redj chet redj chet redj Paulus, N 15. Choral auf! em auf! em auf! em auf! em ruft ber, ruft ber, ruft

Részletesebben

A tanév rendje. A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2016. január 29. (péntek) Téli szünet: 2015. december 21 2015. december 31.

A tanév rendje. A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2016. január 29. (péntek) Téli szünet: 2015. december 21 2015. december 31. A tanév rendje 1. Tanítási napok és szünetek A tanév első napja: 2015. szeptember 1. (kedd) A tanév első féléve: 2016. január 22. (péntek) A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2016. január 29. (péntek)

Részletesebben

4. évfolyam, minimumszint. 8. évfolyam, minimumszint. 12. évfolyam, minimumszint. KERszintben. Első idegen nyelv. megadható. Második idegen nyelv A2

4. évfolyam, minimumszint. 8. évfolyam, minimumszint. 12. évfolyam, minimumszint. KERszintben. Első idegen nyelv. megadható. Második idegen nyelv A2 NÉMET NYELV Az idegen nyelv oktatásának alapvető célja, összhangban a Közös európai referenciakerettel (KER), a tanulók idegen nyelvi kommunikatív kompetenciájának megalapozása és fejlesztése. A kommunikatív

Részletesebben

Beszámoló a Nemesnádudvar-Érsekhalma Német Nemzetiségi Általános Iskolában végzett nemzetiségi nevelésről-oktatásról

Beszámoló a Nemesnádudvar-Érsekhalma Német Nemzetiségi Általános Iskolában végzett nemzetiségi nevelésről-oktatásról Beszámoló a Nemesnádudvar-Érsekhalma Német Nemzetiségi Általános Iskolában végzett nemzetiségi nevelésről-oktatásról Iskolánk sajátos arculatának hosszú évtizedek óta meghatározó eleme a német nemzetiségi

Részletesebben

11. Kormányzói levél, 2014. május

11. Kormányzói levél, 2014. május Sólyom Bódog Kormányzó 2013 / 2014 Éld meg a Rotaryt, változtass meg életeket RC Szekszárd /Ron D. Burton/ 11. Kormányzói levél, 2014. május Kedves Barátaim! Minden Rotary év legnagyobb központi, és egyúttal

Részletesebben

ID. SZINNYEI JÓZSEF ( ): TERMÉSZETTUDOMÁNYI ÉS MATEMATIKAI ÍRÁSOK

ID. SZINNYEI JÓZSEF ( ): TERMÉSZETTUDOMÁNYI ÉS MATEMATIKAI ÍRÁSOK ID. SZINNYEI JÓZSEF (1830 1913): TERMÉSZETTUDOMÁNYI ÉS MATEMATIKAI ÍRÁSOK A HAZAI FOLYÓIRATOKBAN (1778 1873) A szöveget sajtó alá rendezték a Magyar Tudománytörténeti Intézet munkatársai, Gazda István

Részletesebben

Anyanyelvi lektor: Prof. Dr. Kai Günther. A legfontosabb német elöljárószók és esetvonzataik

Anyanyelvi lektor: Prof. Dr. Kai Günther. A legfontosabb német elöljárószók és esetvonzataik A legfontosabb német elöljárószók és esetvonzataik bis Präpositionen mit Akkusativ -ig (időben, térben) Ich bleibe bis nächsten Sonntag hier. Bis hierher gibt es keine Fragen. (DE: Gehen Sie bis zur Ecke.)

Részletesebben

Csoportosítsd a szövegben található szavakat! / Ordne die Wörter aufgrund des Textes!

Csoportosítsd a szövegben található szavakat! / Ordne die Wörter aufgrund des Textes! A. V. A házunk Hol van a ház? A Petőfi utcában. Hány óra (van)? Öt óra (van). Hol vannak a gyerekek? A szobában. B. Zsuzsa: A Petőfi utcában van a házunk. A házban négy szoba van. Egy nappali, egy hálószoba

Részletesebben

2013/2014. NÉMET NYELV FELADATLAP. 7. osztály iskolai forduló. Tanuló neve:... Iskola neve:... Címe:...

2013/2014. NÉMET NYELV FELADATLAP. 7. osztály iskolai forduló. Tanuló neve:... Iskola neve:... Címe:... OM azonosító szám: 102312 Felnőttképzési nyilvántartási szám: 16-0058-04 Intézmény-akkreditációs lajstromszám: L-1100 KLIK azonosító: 103008 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Intézet 5000 Szolnok,

Részletesebben

ÉLŐ IDEGEN NYELVEK NÉMET - 1. idegen nyelv, 9-12. évfolyam Heti 3 óra

ÉLŐ IDEGEN NYELVEK NÉMET - 1. idegen nyelv, 9-12. évfolyam Heti 3 óra ÉLŐ IDEGEN NYELVEK NÉMET - 1. idegen nyelv, 9-12. évfolyam Heti 3 óra Az idegen nyelvi kommunikáció az anyanyelvi kommunikációhoz hasonlóan az alapvető nyelvi készségekre épül: fogalmak, gondolatok, érzések,

Részletesebben

6.1. Tanítási napok és szünetek

6.1. Tanítási napok és szünetek 6. A TANÉV RENDJE 6.1. Tanítási napok és szünetek A tanév első napja: 2016. szeptember 1. (csütörtök) A tanév első féléve: 2017. január 20. (péntek) A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2017. január

Részletesebben

Az iskola neve és címe: A csapat tagjai: A felkészítő tanár neve, elérhetősége:

Az iskola neve és címe: A csapat tagjai: A felkészítő tanár neve, elérhetősége: TÁMOP: Az iskola neve és címe: A csapat tagjai: A felkészítő tanár neve, elérhetősége: Elért pontszám: 1 Ismerd meg a somogyi írókat, költőket! Berzsenyi Dániel 1.forduló Beküldési határidő: 2012. február

Részletesebben

Utazás Általános. Általános - Alapvető, létfontosságú dolgok. Általános - Beszélgetés. Segítségkérés

Utazás Általános. Általános - Alapvető, létfontosságú dolgok. Általános - Beszélgetés. Segítségkérés - Alapvető, létfontosságú dolgok Tudna segíteni? Segítségkérés Können Sie mir bitte helfen? Beszélsz angolul? Sprechen Sie Englisch? Annak megkérdezése, hogy az adott személy beszél-e angolul Beszélsz

Részletesebben

KŐBÁNYAI SZÉCHENYI ISTVÁN MAGYAR NÉMET KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA HELYI TANTERVE

KŐBÁNYAI SZÉCHENYI ISTVÁN MAGYAR NÉMET KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA HELYI TANTERVE KŐBÁNYAI SZÉCHENYI ISTVÁN MAGYAR NÉMET KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA HELYI TANTERVE ALSÓ - FELSŐ TAGOZAT Német nyelv 2015 1 HELYI TANTERV NÉMET 4-8. évfolyam A Nemzeti Tankönyvkiadó ajánlása alapján

Részletesebben

Látogatás a Heti Válasznál

Látogatás a Heti Válasznál Látogatás a Heti Válasznál Ulicsák Eszter (7.a) Mindenki belegondolhatott már, hogy ki is a mi szeretett újságunk és kedvenc cikkünk szülőanyja, de még inkább, hogy hogyan alkotnak egy hét alatt egy izgalmas,

Részletesebben

MUNKASZERZŐDÉS. amely egyrészről az. név: S.C. NUMELE FIRMEI SR.L. székhely: STR., NR. _LOCALITATEA, JUDET, TARA. cégjegyzékszám: NR.REG.

MUNKASZERZŐDÉS. amely egyrészről az. név: S.C. NUMELE FIRMEI SR.L. székhely: STR., NR. _LOCALITATEA, JUDET, TARA. cégjegyzékszám: NR.REG. MUNKASZERZŐDÉS amely egyrészről az név: S.C. NUMELE FIRMEI SR.L. székhely: STR., NR. LOCALITATEA, JUDET, TARA cégjegyzékszám: NR.REG.COMERTULUI adószám: CUI bankszámlaszám: COD IBAN képviseli: _NUME REPREZENTANT

Részletesebben

OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA IRODALOM TANTÁRGYBÓL 2013-2014 9-12. ÉVFOLYAM

OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA IRODALOM TANTÁRGYBÓL 2013-2014 9-12. ÉVFOLYAM OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA TANTÁRGYBÓL 9-12. ÉVFOLYAM A felsorolásban megjelölt, a tankönyvben elemzett irodalmi művek (versek, novellák és regények ismerete, azok elolvasása) kötelező. A vizsga

Részletesebben

Az iskola könyvtár gyűjtőköri leírása

Az iskola könyvtár gyűjtőköri leírása 1. sz. melléklet Melykóné Tőzsér Judit iskolai könyvtári szakértő véleménye alapján módosítva 2005. jan. 5-én. Az iskola könyvtár gyűjtőköri leírása Az iskolai könyvtár gyűjtőkörének alapelvei A Könyvtár

Részletesebben

III. Szakmai közéleti tevékenység

III. Szakmai közéleti tevékenység Dr. Kustár Zoltán: III. Szakmai közéleti tevékenység Tisztségek és megbízatások Választott intézményi tisztségek, megbízatások A Debreceni Református Hittudományi Egyetem Doktori Tanácsának törzstagja

Részletesebben

2016. március Suli-Harsona REJT VICCEK VÉNY BŐRÁPOLÁS

2016. március Suli-Harsona REJT VICCEK VÉNY BŐRÁPOLÁS 2 0 1 6. m á r c i us S ul i - H a r s o n a V IC C E K S Á L O P Á R Ő B REJ TV É NY A k t uá l i t á s o k N a g y L a j o s ki r á l y Nagy Lajos királyunk 1326. márc. 5-én született Visegrádon. 1382.

Részletesebben

X. A város. A. Hova mész? A városba megyek. Hova mész? Katihoz, Petihez és Enikőhöz megyek. Honnan jössz? A városból, egy koncertről.

X. A város. A. Hova mész? A városba megyek. Hova mész? Katihoz, Petihez és Enikőhöz megyek. Honnan jössz? A városból, egy koncertről. X. A város A. Hova mész? A városba megyek. Hova mész? Katihoz, Petihez és Enikőhöz megyek. Honnan jössz? A városból, egy koncertről. B. Szia, Zoli! Szia, Mária. Mit csinálsz ma délután? A városba megyek

Részletesebben

Énekekkel németül! 1. ének

Énekekkel németül! 1. ének 1. ének Grün, grün, grün Grün, grün, grün sind alle meine Kleider, 1. 1. Zöld, zöld, zöld minden ruhám, Mein Kleid ist grün. - A ruhám zöld. Meine Kleider sind grün. - A ruháim zöldek. Alle Kleider sind

Részletesebben

Berlin nevezetességei

Berlin nevezetességei Berlin nevezetességei Projektterv: Berlin Összeállította: Ősz Ágnes Wendler Andrea Iskola: Budenz József Általános Iskola és Gimnázium Tanév : 2009/2010 Projektleírás Kiemelt téma Időtartam Órakeret Évfolyam

Részletesebben

LdU Aktuell. 2011. április. Magyarországi Németek Országos Önkormányzata

LdU Aktuell. 2011. április. Magyarországi Németek Országos Önkormányzata Magyarországi Németek Országos Önkormányzata 1. HIVATALI HÍREK - MNOÖ Közgyűlés - 2011.04.16. 2. PARTNERINTÉZMÉNYEK - A német szövetségi kormány nemzeti kisebbségekért felelős megbízottja, Dr. Christoph

Részletesebben

ÉLŐ IDEGEN NYELVEK NÉMET - 2. idegen nyelv, 9-12. évfolyam Heti 3 óra

ÉLŐ IDEGEN NYELVEK NÉMET - 2. idegen nyelv, 9-12. évfolyam Heti 3 óra ÉLŐ IDEGEN NYELVEK NÉMET - 2. idegen nyelv, 9-12. évfolyam Heti 3 óra Az idegen nyelvi kommunikáció az anyanyelvi kommunikációhoz hasonlóan az alapvető nyelvi készségekre épül: fogalmak, gondolatok, érzések,

Részletesebben

NÉMET NYELV JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

NÉMET NYELV JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Német nyelv középszint 0802 É RETTSÉGI VIZSGA 2008. október 28. NÉMET NYELV KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM ÁLTALÁNOS ÚTMUTATÓ 1.

Részletesebben

WEIDINGKR GYÖRGY HURLER FERENC

WEIDINGKR GYÖRGY HURLER FERENC WEIDINGKR GYÖRGY HURLER FERENC A budai vár 1687. és 1696. évi helyszínrajzai Tanulmányunkban három vártérképet ismertetünk. Haüy 1687- ben készített térképét, amelyen a házak egy a térképhez tartozó francia

Részletesebben

Pusztainé Tötök Éva tantárgyprogramjai

Pusztainé Tötök Éva tantárgyprogramjai Pusztainé Tötök Éva tantárgyprogramjai NÉMET KÖZÉPFOKÚ NYELVVIZSGÁRA FELKÉSZÍTŐ I. KURZUS Tantárgyód: Óraszám : N_ITH4, B_it001_1 heti 2x2 Számonkérési típus: folyamatos Értékelés módja: Tanszék neve:

Részletesebben

CSECSEM Ő- ÉS GYERMEKHALANDÓSÁG KÉT PEST KÖRNYÉKI KÖZSÉGBEN A MÚLT SZÁZAD 7 0 8 0 -AS ÉVEIBEN

CSECSEM Ő- ÉS GYERMEKHALANDÓSÁG KÉT PEST KÖRNYÉKI KÖZSÉGBEN A MÚLT SZÁZAD 7 0 8 0 -AS ÉVEIBEN CSECSEM Ő- ÉS GYERMEKHALANDÓSÁG KÉT PEST KÖRNYÉKI KÖZSÉGBEN A MÚLT SZÁZAD 7 0 8 0 -AS ÉVEIBEN írta: KÁRPÁTI ENDRE (Budapest) 1876 őszén a Rókus-kórház szülészeti osztályának fiatal segédorvosa megrázó

Részletesebben

T. Ágoston László 70. születésnapjára

T. Ágoston László 70. születésnapjára T. Ágoston László 70. születésnapjára A Magyar Írószövetség és a Hungarovox Kiadó és a jelenlévő vendégek T. Ágoston László író 70. születésnapját köszöntötte 2012. október 11. (csütörtök) 18 órakor a

Részletesebben

SARKAD HELYISMERETI BIBLIOGRÁFIÁJA 1979-IG.

SARKAD HELYISMERETI BIBLIOGRÁFIÁJA 1979-IG. 1 SARKAD HELYISMERETI BIBLIOGRÁFIÁJA 1979-IG. 2 B e v e z e t ő A szűkebb haza, az otthon környékének alaposabb megismerését, a tárgyi és szellemi értékek összegyűjtését célzó honismereti mozgalom és helytörténeti

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból 2015-2016

Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból 2015-2016 Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból 2015-2016 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott témakörökből,

Részletesebben

FOGLALKOZÁSTERV KOMPARATION DER ADJEKTIVE. Melléknév fokozás. 1. rész I. VORENTLASTUNG

FOGLALKOZÁSTERV KOMPARATION DER ADJEKTIVE. Melléknév fokozás. 1. rész I. VORENTLASTUNG FOGLALKOZÁSTERV A foglalkozás célja a melléknév fokozásának megtanítása és begyakoroltatása a kiskunmajsai Tomori Pál Gimnázium ún. 10.ABC1 csoportjában. Ez az elnevezés azt jelenti, hogy az intézményben

Részletesebben

A CSORBA GYŐZŐ KÖNYVTÁRRÓL IDŐSZAKI KIADVÁNYOKBAN, KÖNYVEKBEN ÉS SZAKDOLGOZATOKBAN MEGJELENT KÖZLEMÉNYEK JEGYZÉKE. (2013. nov. 2015. júl.

A CSORBA GYŐZŐ KÖNYVTÁRRÓL IDŐSZAKI KIADVÁNYOKBAN, KÖNYVEKBEN ÉS SZAKDOLGOZATOKBAN MEGJELENT KÖZLEMÉNYEK JEGYZÉKE. (2013. nov. 2015. júl. A CSORBA GYŐZŐ KÖNYVTÁRRÓL IDŐSZAKI KIADVÁNYOKBAN, KÖNYVEKBEN ÉS SZAKDOLGOZATOKBAN MEGJELENT KÖZLEMÉNYEK JEGYZÉKE (2013. nov. 2015. júl.) Kiegészítés a Pécs Város Közművelődési Könyvtárától a Csorba Győző

Részletesebben

Bier- Fisch- Mineral- Schnell- -wurst -wasser -imbiss. Apfel- Schokoladen- Speise- -zelt -saft -salat -fest

Bier- Fisch- Mineral- Schnell- -wurst -wasser -imbiss. Apfel- Schokoladen- Speise- -zelt -saft -salat -fest 9.osztály Német nyelv Szavak és kifejezések ismerete az Essen und Trinken témakörben, a tőhangváltós igék ( i, ie ) ragozása, a möchten ige ragozása és használata más igékkel, a határozatlan névelő ( ein,

Részletesebben

KÖZMEGHALLGATÁS BESZÁMOLÓ. KÉSZÜLT KOMLÓ VÁROS NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATA 2015. DECEMBER 09-i K Ö Z M E G H A L L G A T Á S Á N

KÖZMEGHALLGATÁS BESZÁMOLÓ. KÉSZÜLT KOMLÓ VÁROS NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATA 2015. DECEMBER 09-i K Ö Z M E G H A L L G A T Á S Á N KÖZMEGHALLGATÁS BESZÁMOLÓ KÉSZÜLT KOMLÓ VÁROS NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATA 2015. DECEMBER 09-i K Ö Z M E G H A L L G A T Á S Á N Tisztelettel köszöntöm meghívott vendégeinket, klubtagokat, oktatási

Részletesebben

A DUNÁNTÚLI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET TUDOMÁNYOS GY JTEMÉNYEI

A DUNÁNTÚLI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET TUDOMÁNYOS GY JTEMÉNYEI A DUNÁNTÚLI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET TUDOMÁNYOS GY JTEMÉNYEI Köntös László gy jteményi igazgató (Pápa) 2015 Szabadon tenyészik A Pápai Református Kollégium a történeti hagyomány szerint 1531 óta m ködik

Részletesebben

MEZŐGAZDASÁGI ÉS TECHNIKATÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY BORSOD MEGYÉBEN HAJDÚ RÁFIS JÁNOS

MEZŐGAZDASÁGI ÉS TECHNIKATÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY BORSOD MEGYÉBEN HAJDÚ RÁFIS JÁNOS MEZŐGAZDASÁGI ÉS TECHNIKATÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY BORSOD MEGYÉBEN HAJDÚ RÁFIS JÁNOS Egy rendhagyó múzeum születése és fejlődése bontakozik ki az alábbi írásból. Létrejöttét, céljait tekintve olyan igény kielégítésére

Részletesebben

KUTATÁSI JELENTÉS I.

KUTATÁSI JELENTÉS I. Magyar Honvédség 5. Bocskai István Lövészdandár Takács Attila dandártábornok parancsnok Honvédség és Társadalom Baráti Kör Egyesület Debrceni szervezete Polyák András elnök KUTATÁSI JELENTÉS I. a Debreceni

Részletesebben

VERTEBRATA HUNGARICA M USE I HlSTORICO - NATURALIS HUNGARICI Tom. VII. 1965. Fosc. 1-2.

VERTEBRATA HUNGARICA M USE I HlSTORICO - NATURALIS HUNGARICI Tom. VII. 1965. Fosc. 1-2. VERTEBRATA HUNGARICA M USE I HlSTORICO - NATURALIS HUNGARICI Tom. VII. 1965. Fosc. 1-2. Ritka nagyemlősök a régi Állatkertben 1 Irta: Anghi Csaba Budapest Főváros Állat- és Növénykertje, Budapest 1966-ban

Részletesebben

2012/1. 1051 Budapest, Széchenyi István tér 9.

2012/1. 1051 Budapest, Széchenyi István tér 9. 2012/1 1051 Budapest, Széchenyi István tér 9. Tisztelt Klubtagok! Egyesületünk az új esztendôben is igyekszik megfelelni az Önök elvárásainak: hat hangversennyel és nagy borkóstolós vacsorával várjuk majd

Részletesebben

ISKOLA. Órakeret Témakör iskolám, osztálytermem

ISKOLA. Órakeret Témakör iskolám, osztálytermem 2. évfolyam A 2. évfolyam megkezdésekor a tanulók már rendelkeznek idegen nyelvi tapasztalatokkal így az általános célkitűzések az alábbiak szerint fogalmazhatók meg: 1. az idegen nyelv tanulása iránti

Részletesebben

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége.

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége. Közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.). MKM rendelet 8 (6) bekezdése kötelezi az intézményeket arra, hogy szülőket tájékoztassák az eredményességükről, felkészültségükről, a személyi feltételeihez kapcsolódó

Részletesebben

Követelmények a gimnázium német nyelv 10-12. évfolyama számára

Követelmények a gimnázium német nyelv 10-12. évfolyama számára Követelmények a gimnázium német nyelv 10-12. évfolyama számára Fejlesztési követelmények A tanuló ismert témakörben, szóban és írásban tud információt cserélni, hallott és olvasott szöveget megérteni és

Részletesebben

ORSZÁGOS ÁLTALÁNOS ISKOLAI TANULMÁNYI VERSENY NÉMET NYELV FELADATLAP. 8. osztály megyei forduló. Tanuló neve:... Iskola neve:... Címe:...

ORSZÁGOS ÁLTALÁNOS ISKOLAI TANULMÁNYI VERSENY NÉMET NYELV FELADATLAP. 8. osztály megyei forduló. Tanuló neve:... Iskola neve:... Címe:... JÁSZ-NAGYKUN- SZOLNOK MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET PEDAGÓGIAI SZAKMAI ÉS SZAKSZOLGÁLAT, SZOLNOK OM azonosító szám: 102312 OKÉV nyilvántartási szám: 16-0058-04 Intézmény-akkreditációs lajstromszám: AL-1100

Részletesebben

Rövid szövegek anyanyelven való szóbeli alkotása. Szóbeli interakció, kommunikáció anyanyelven.

Rövid szövegek anyanyelven való szóbeli alkotása. Szóbeli interakció, kommunikáció anyanyelven. 1. évfolyam A 1. évfolyam megkezdésekor a tanulók még nem rendelkeznek idegen nyelvi tapasztalatokkal így az általános célkitűzések az alábbiak szerint fogalmazhatók meg: 1. az idegen nyelv tanulása iránti

Részletesebben

Mercedes-Benz : Six Sigma Black Belt, (135203 ) Six Sigma Black Belt, Werk Kecskemét, Ungarn (135203)

Mercedes-Benz : Six Sigma Black Belt, (135203 ) Six Sigma Black Belt, Werk Kecskemét, Ungarn (135203) Oktober 2014 Kecskemét, Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft. Mercedes-Benz : Six Sigma Black Belt, (135203 ) Six Sigma Black Belt, Werk Kecskemét, Ungarn (135203) Aufgaben Feladatok: Stellennummer

Részletesebben

Német C2 1 1 061. nyelvi programkövetelmény. A javaslattevő alapadatai. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok. 960 óra + 180/300 OP

Német C2 1 1 061. nyelvi programkövetelmény. A javaslattevő alapadatai. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok. 960 óra + 180/300 OP Német C2 1 1 061 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve Tudományos Ismeretterjesztő Társulat A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Nyelv megnevezése Nyelvi képzés szintje

Részletesebben

Szakmai beszámoló. Dr. Nagy Gyula 100 időszaki kiállítás. Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum. 2014. október 2 2015. május 31.

Szakmai beszámoló. Dr. Nagy Gyula 100 időszaki kiállítás. Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum. 2014. október 2 2015. május 31. Szakmai beszámoló Dr. Nagy Gyula 100 időszaki kiállítás Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum 2014. október 2 2015. május 31. Az NKA Közgyűjtemények Kollégiumánál elnyert pályázat

Részletesebben

Deutsch4. Klasse 4. Célok, feladatok

Deutsch4. Klasse 4. Célok, feladatok Deutsch4 Rund um das Jahr 5 Stunden per Woche Klasse 4 Célok, feladatok Életkorának megfelelően ismerje meg a német nemzetiség kultúráját, hagyományait. Értsen meg egyszerű kérdéseket és utasításokat és

Részletesebben