Prof. Dr. Örkény Antal könyvajánlója

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Prof. Dr. Örkény Antal könyvajánlója"

Átírás

1 Prof. Dr. Örkény Antal könyvajánlója Komoróczy Géza: A zsidók története Magyarországon I-II oldal, Kalligram Könyvkiadó, 2012 Aki kézbe veszi Komoróczy Géza A zsidók története Magyarországon című könyvét - ami egyáltalán nem egy egyszerű dolog, lévén két vaskos kötetről van szó -, egy ritka élmény keríti hatalmába, nevezetesen, hogy egy enciklopédikus részletességgel és alapossággal megírt csodálatos történetet olvas egy vallásában, szokásaiban, társadalmi helyzetében elkülönülő csoportról a Kárpát-medencében, akinek tagjai zsidónak mondták magukat, és akikre a külvilág, mint zsidókra tekintett. Komoróczy Géza nyolc év alatt és 2010 között - írta meg ezt a páratlan művet, amely hosszú évtizedek kitartó tudományos munkájának szintézise. A könyv 2448 oldalnyi terjedelme 4-5 átlagos tudományos könyv terjedelmének felel meg. Az elemzés több mint ezerszáz évet fog át a legrégebbi koroktól napjainkig, és bár a szerző alapvetően a Magyarországon élő zsidók történetét meséli el, megkerülhetetlen a szerző számára, hogy ne a teljes európai teret és történelmet tekintse a zsidók történetének színteréül. Ez az egész Európát átfogó látásmód, a szerző óriási tudása a zsidók európai történelméről és a velük kapcsolatos legkülönfélébb eseményekről, valamint Komoróczy Géza páratlan nyelvi felkészültsége a legkülönfélébb nyelven elérhető források kezelésére teszi a könyvet egyedülállóan gazdaggá és egyetemessé. Napjainkban ehhez hasonló vállalkozást nehéz találni akár a magyar, akár nemzetközi történetírásban. Mindamellett bátran ajánlhatjuk a könyvet a laikus olvasóknak is, hiszen a szöveg nyelvezete közérthető és nem egyszerűen könnyen olvasható, de sok helyütt irodalmi műveket meghazudtolóan lebilincselő, elbeszélő munka. De kikről is szól ez a könyv igazából? Ki a zsidó? Ezt a kérdést Komoróczy Géza értelemszerűen már a könyve elején felteszi, és bár részlegesen választ is ad rá, ez eleve nem lehet teljes, hiszen az egész tárgyalt időszakra érvényes felelet nincs. A vallási hovatartozás a kezdettől máig érvényes eleme a zsidósághoz való tartozásnak. Az izrealita vallás követői zsidóknak tekintették magukat, annak tekintette őket a saját közösségük és a nem zsidó társadalmi környezet egyaránt. Ez a meghatározás máig is érvényes a zsidóság egy részére, nevezetesen a hagyományokat őrző ortodox zsidókra. Úgy gondoljuk, hogy ez a szoros kapcsolat a 19. századtól, a nacionalizmus, a szekularizáció, az asszimiláció és a nem vallási jellegű antiszemitizmus feltűnésével fokozatosan

2 fellazult. Olyanok is zsidóként jelentek meg a társadalomban, akik vagy vallást váltottak, vagy vallástalanok lettek, vagy nem is születtek izraelitának, de zsidó származásúnak tekintették őket, sokszor annak dacára, hogy az érintett elutasította ezt a besorolást. A származás szerinti besorolás alapja, hogy az illető vallási hovatartozásától függetlenül, legalább az egyik szülője zsidó volt, ami sajátos módon a halákhikus hagyományokkal is részben összhangban van, miszerint zsidó az, aki zsidó anyától származik. Úgy tűnik, hogy Komoróczy Géza is így gondolja; könyvében sokszor találkozunk a zsidó származású kifejezéssel, és a mű azokról is szól, akik ebbe a kategóriába tartoznak. A szerző könyvében amellett érvel, hogy a zsidók története Magyarországon a fennmaradást tekintve egy sikertörténet, és kétségkívül igaz, hogy a magyar zsidóság karrierje, drámai törések dacára felívelő volt évszázadokon át az első világháború végéig. A legkorábbi megjelenésüket követően a zsidók először, mint átutazó kereskedők tűntek fel nagyobb számban Magyarországon, majd némelyek megtelepedtek és pénzügyletekkel, kölcsönzéssel, pénzveréssel kezdtek foglalkozni, sőt még földműveléssel is. A középkorban Magyarországon a zsidókkal kapcsolatos hatalmi fellépést inkább az anyagi érdekek befolyásolták. A zsidótartás joga, vagyis annak engedélyezése, hogy zsidók telepedjenek meg egy földesúr birtokán anyagi előnnyel járt az uraknak, a törvények pedig a zsidókat illetően sokszor kedvezőbbek voltak Magyarországon, mint a korabeli más európai országokban. Az olvasó persze eközben a történelem tragikus olvasatával is szembesülni kényszerül: Komoróczy Géza nagyon aprólékos és részletes adatfeltáró kutatómunkával mutatja be a korszakot kísérő rendkívüli eseményeket, a pogromoktól kezdve, a vérvádakon keresztül, a gyakori elűzetésekig. Lenyűgöző az az alaposság, amellyel Komoróczy Géza felsorolja és adatokkal jellemzi az évszázadokon át ismétlődő súlyos atrocitásokat a zsidókkal szemben. A 17. század végén a történet újabb tragikus fordulatot vesz, amikor Buda visszafoglalásával a törökkel együtt a zsidókat is legyilkolják, kifosztják, rabszolgaként eladják, de ezzel párhuzamosan vidéken a betelepítéseket követően a zsidóság ismét csak újraformálódik szerte az országban. A zsidóság történetén keresztül sokszor a magyar történelmet is más szemszögből látjuk, mint ahogy azt a hagyományos történelemszemlélet bemutatja. Ez élesen jelenik meg a Rákóczi szabadságharc és a kurucok kapcsán. Ez utóbbiak harcait a magyar történeti emlékezet és tudományos történetírás egyaránt dicsőséges szabadságharcnak látja, a magyarországi zsidók számára viszont a kuruc csapatok leginkább fegyveres rablók és gyilkosok voltak. 18. század második felét a zsidók szempontjából a konszolidáció és a gyarapodás jellemzi, ami elvezet 19. század első felében az egyenjogúság követeléséig, amelynek megadásért olyan

3 radikálisok emeltek szót, mint Kossuth és Vasvári. Az es forradalom és a zsidók részvétele a szabadságharcban az első tömeges kifejezése magyarrá válásuknak, és annak a szándékuknak, hogy aktív szerepet akarnak játszani az ország politikai életében. Végül a magyarországi zsidóság nagy korszaka a kiegyezéstől az első világháborúig tartó időszakban jön el, amikor a magyarországi zsidók gazdasági és kulturális jelentőségre tettek szert, demográfiai súlyuk kivételes módon megerősödik, és egyéni karrierjük és sikereik jelentős hozzájárulást jelentettek az ország modernizációjához. Az érem másik oldalát sem hallgatja el azonban a könyv, nevezetesen, hogy a zsidók térnyerése feszültségeket támasztott, egyesekben ellenérzéseket váltott ki, ami a külföldi hatások mellett jelentős szerepet játszott a századvégi antiszemitizmus erősödésében. Az igazi törés azonban ban következett be, és ettől datálható a magyarországi zsidók történetének a hanyatlása. A változás a fehérterrorral indul, majd a numerus claususszal folytatódik, de a zsidók kiszorítása a legkülönfélébb életpályákról az egész korszakot áthatja. Sokan úgy vélik, hogy a két háború közötti zsidóellenes intézkedések egyenesen vezettek a zsidók tömeges deportálásokhoz és fizikai megsemmisítéséhez. Komoróczy Géza ezzel nem ért egyet. A magyar Soá okaként a szerző egyetértően idézi Lévai Jenőt, aki a magyar emancipációs törekvések kudarcával magyarázta a hazai zsidóság elpusztítását, és azzal, hogy a magyar társadalom képtelen volt arra, hogy az itt élő zsidókat, mint zsidókat befogadja. A vészkorszak alatt a magyar társadalom jelentős része közömbösen nézte, sőt a zsákmányszerzés reményében asszisztált a zsidók teljes kiszorításához a gazdasági és társadalmi életből, és végül passzívan szemlélte elhurcolásukat. Kétségtelen azonban, hogy a német megszállás nélkül a zsidók tömeges elpusztítására nem került volna sor, ez utóbbit a szerző részletesen dokumentálja is könyvében. Komoróczy Géza adatai szerint ben a trianoni Magyarország területén élő zsidóság fele pusztult el, és a faji törvények szerint (ebből izraelita) érintettből menekült meg. Ugyanakkor egy évvel a háború után már csak embert számolnak össze. Vagyis a megmenekültek több mint kétötöde egy évvel a vészkorszak után már nem mondta magát zsidónak. Bár ezek jó része alighanem a nem izraeliták közül került ki, a Soát követően a valláselhagyás tömegessé vált és 1959 között a maradék zsidóság majdnem a felére csökkent, feltételezhetően - bár nem kizárólag - a kivándorlás miatt. Az elkövetkező 30 évben a zsidó közösség lélekszáma, a szerző adatai szerint további 85%-kal csökkent. De az itthon maradottak is eltávolodtak a vallási közösségtől, gyermekeinek nagy része nem tagja már a közösségnek. Ezt legtöbbször szüleik választása okozta, akik nem akarták, hogy gyermekeik zsidók legyenek, és sokszor eltitkolták származásukat, a gyerekek pedig erre csak jóval később, kerülő úton jöttek rá. Komoróczy Géza monumentális könyve egyszerre szolgál bizonyságul a magyarországi zsidó

4 emberek és közösség évszázadokon átnyúló sikeres túlélésének és fennmaradásának, másrészt a 20. század kataklizmájában elszenvedett tragikus hanyatlásának. Aki ismerni akarja a magyar társadalom történetét a maga teljességében, előbb vagy utóbb, de meg kell ismernie Komoróczy Géza történetét. Ezzel ajánlom a könyvet az MKB Professzori Klub tagjainak a figyelmébe. Örkény Antal Szerzők bemutatása Komoróczy Géza rövid életrajza Komoróczy Géza (1937) orientalista (assziriológia, hebraisztika) és történész, 1962 óta tanít az Eötvös Loránd Tudományegyetemen, alapítója volt az MTA Judaisztikai Kutatócsoportnak (1987) és az ELTE BTK Assziriológiai és Hebraisztikai Tanszéknek (1989); professor emeritus. Hosszabb tanulmányutakról ismeri a Közel-Kelet országait, a régészeti ásatásokat, múzeumi gyűjteményeket. Fontosabb könyvei: Fénylő ölednek édes örömében A sumer irodalom kistükre (1970, második kiadás: 1983); Sumer és magyar? (1976), A šumer irodalmi hagyomány (1979); Bezárkózás a nemzeti hagyományba (1992, második kiadás: 1995); A zsidó Budapest. Emlékek, szertartások, történelem, I II (társszerzőkkel) (1995, második kiadás: 1995); Kiáltó szó a pusztában: A holttengeri tekercsek (1998); Holocaust: A pernye beleég a bőrünkbe (2000); Héber mítoszok és mondák (A Bibliából) (2000); Héber kútforrások Magyarország és a magyarországi zsidóság történetéhez a kezdetektől 1686-ig (társszerzővel) (2003); Meddig él egy nemzet. A nemzet történeti látószöge (2011); s legutóbb: A zsidók története Magyarországon, I: A középkortól 1849-ig; II: 1849-től a jelenkorig (2012, második kiadás: 2012). Örkény Antal rövid életrajza Örkény Antal szociológus, az MTA doktora, az ELTE Társadalomtudományi Kar egyetemi tanára, 1996 óta az ELTE UNESCO Kisebbségszociológiai Tanszék vezetője, 2006 óta az ELTE TáTK Társadalmi Kapcsolatok Intézete igazgatója. Legfontosabb kutatási területei: társadalmi igazságosságérzet, generációs igazságosság, köznapi nemzettudat és identitás, tizenévesek politikai szocializációja és multikulturális beállítódása, a Kárpát-medence interetnikus viszonyai, kisebbség

5 és többség együttélése a régióban, migrációs potenciál a Kárpát-medencében, nagyvárosi bevándorló csoportok politikai és társadalmi integrációja, etnicitás és előítéletek, a rendőrök beállítódásai a romákkal szemben, gondolkodtató közvélemény-kutatás a magyarországi roma kisebbségről, sikeres roma életutak és a romák társadalmi integrációja. Eddig 13 könyve jelent meg.

A migráns tanulók oktatási problémái, a multikulturális oktatás magyarországi gyakorlatának feltárása 1

A migráns tanulók oktatási problémái, a multikulturális oktatás magyarországi gyakorlatának feltárása 1 144 Jakab György A migráns tanulók oktatási problémái, a multikulturális oktatás magyarországi gyakorlatának feltárása 1 A cikk a TÁMOP 3.1.1 6.2.3 elemi projekt fenti című kutatási eredményeiből közöl

Részletesebben

MTA Politikai Tudományok Intézete

MTA Politikai Tudományok Intézete MTA Politikai Tudományok Intézete A diszkrimináció öt (nemi, faji vagy etnikai származás, vallás vagy meggyőződés, fogyatékosság, életkor) területén eddig párhuzamosan folyó kutatások eredményeinek feltárása,

Részletesebben

A Kárpát-medence magyar nyelvű zsidósága

A Kárpát-medence magyar nyelvű zsidósága FORRÁSOK Részlet dr. Kecskeméti Lipót nagyváradi neológ főrabbi beszédéből (1920) A zsidóság ne nemzet akarjon lenni. Legyen az, aminek lennie kell: vallási és erkölcsi alakulatnak. Vallás vagyunk és nem

Részletesebben

jpr / kutatási beszámoló

jpr / kutatási beszámoló jpr / kutatási beszámoló Institute for Jewish Policy Research 2011 Szeptember Zsidó élet Magyarországon: Eredmények, kihívások és célok a kommunista rendszer bukása óta Kovács András és Forrás-Biró Aletta

Részletesebben

GAUGUIN : D où venons-nous? Que sommes-nous? Où allons-nous? Románok és magyarok HONNAN JÖVÜNK, MIK VAGYUNK ÉS HOVÁ TARTUNK?

GAUGUIN : D où venons-nous? Que sommes-nous? Où allons-nous? Románok és magyarok HONNAN JÖVÜNK, MIK VAGYUNK ÉS HOVÁ TARTUNK? KÖPECZI BÉLA GAUGUIN : D où venons-nous? Que sommes-nous? Où allons-nous? Románok és magyarok HONNAN JÖVÜNK, MIK VAGYUNK ÉS HOVÁ TARTUNK? I. A Tiszatáj kérdés-feltevése nem az egyéni sorsot, hanem a magyar

Részletesebben

Prohászka Ottokár és a zsidókérdés

Prohászka Ottokár és a zsidókérdés Prohászka Ottokár és a zsidókérdés Orvos Levente 2006 orvosl.hu Tartalomjegyzék Bevezető...3 I. Morális alapok...5 1. Kezdeti fogalomtisztázás...5 2. A judaizmus alanya...8 a) Kit tekintsünk zsidónak?...8

Részletesebben

BIZTONSÁGPOLITIKA II. AZ ISZLÁM KULTÚRA SAJÁTOSSÁGAI ÉS 20. SZÁZADI JELLEMZŐI

BIZTONSÁGPOLITIKA II. AZ ISZLÁM KULTÚRA SAJÁTOSSÁGAI ÉS 20. SZÁZADI JELLEMZŐI Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Kossuth Lajos Hadtudományi Kar BIZTONSÁGPOLITIKA II. AZ ISZLÁM KULTÚRA SAJÁTOSSÁGAI ÉS 20. SZÁZADI JELLEMZŐI ELEKTRONIKUS JEGYZET A VÉDELMI IGAZGATÁS SZEREPLŐI SZÁMÁRA

Részletesebben

Biacsi Dávid SJ beszélgetése Henri Boulad jezsuita atyával

Biacsi Dávid SJ beszélgetése Henri Boulad jezsuita atyával A TARTALOMBÓL: Az út a lehetetlen maga.............. 2 Biblia és régészet.................... 4 Az Ószövetség nem Isten igéje........ 7 Iszlám és Nyugat.................... 8 Végsõ kisemmizésünk és likvidálásunk

Részletesebben

UniÓ vagy unificáltatás?

UniÓ vagy unificáltatás? UniÓ vagy unificáltatás? ERDÉLYI TUDOMÁNYOS FÜZETEK 267 ISSN 2068-309X ERDÉLYI TUDOMÁNYOS FÜZETEK 267 PáL JUDIT UniÓ vagy unificáltatás? Erdély uniója és a királyi biztos működése (1867 1872) Kolozsvár,

Részletesebben

A külföldiek magyarországi bevándorlásának, illetve letelepedésének szabályozása, és elbírálásának gyakorlata a kezdetektől napjainkig

A külföldiek magyarországi bevándorlásának, illetve letelepedésének szabályozása, és elbírálásának gyakorlata a kezdetektől napjainkig Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Doktori Iskola Liszkayné dr. Nagy Éva Katalin A külföldiek magyarországi bevándorlásának, illetve letelepedésének szabályozása, és elbírálásának gyakorlata

Részletesebben

A cigány nők helyzete

A cigány nők helyzete Janky Béla A cigány nők helyzete A tanulmány a rendelkezésre álló keretek között, arra a kérdésre keresi a választ, hogy miképpen befolyásolhatta a roma nők életpályájának alakulását századunk második

Részletesebben

"Szép dolog szlovénnak lenni, de nem könnyű"

Szép dolog szlovénnak lenni, de nem könnyű Szilágyi Imre "Szép dolog szlovénnak lenni, de nem könnyű" Ciril Zlobec költő, a szlovén nemzeti kérdéssel foglalkozó számos értelmiségi egyike fogalmazta meg a fenti gondolatot. Ha az ember végigutazik

Részletesebben

Doktori értekezés. Ruzsicska Yvette. A gyermekvállalási szokások megváltozása, különös tekintettel a nők reproduktív korának extrém elejére és végére

Doktori értekezés. Ruzsicska Yvette. A gyermekvállalási szokások megváltozása, különös tekintettel a nők reproduktív korának extrém elejére és végére Doktori értekezés Ruzsicska Yvette A gyermekvállalási szokások megváltozása, különös tekintettel a nők reproduktív korának extrém elejére és végére Konzulens: Prof.Emer.Dr. Herczeg János DSc. Szegedi Tudományegyetem

Részletesebben

Doktori (PhD) értekezés

Doktori (PhD) értekezés Doktori (PhD) értekezés Kiss Gabriella 2009 1 Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Kossuth Lajos Hadtudományi Kar Hadtudományi Doktori Iskola Kiss Gabriella INTERKULTURÁLIS KIHÍVÁSOK ÉS KOMMUNIKÁCIÓS KOMPETENCIÁK

Részletesebben

Szigethy-Piros János ka.:

Szigethy-Piros János ka.: Szigethy-Piros János ka.: Hadsereg és zsidóság. A magyarországi zsidóság integrációja a nemzeti haderőbe 2007. Témavezető: Dr. Szántó Mihály nyá. ezredes, egyetemi tanár Szerzői ismertető A tudományos

Részletesebben

SZINOPTIKUM szinpotikum.indd 1 4/17/2011 11:52:26 AM

SZINOPTIKUM szinpotikum.indd 1 4/17/2011 11:52:26 AM SZINOPTIKUM szinpotikum.indd 1 4/17/2011 11:52:26 AM Szinoptikum az ELTE Az Élethosszig Tartó Művelődésért Alapítvány periodikuma ISSN 2062-7009 A periodikum szerkesztője: Arapovics Mária Megjelent az

Részletesebben

Befogadás és kitagadás

Befogadás és kitagadás CSEKŐ ERNŐ Befogadás és kitagadás Adalékok a német-magyar asszimilációhoz: Tormay Cécile és Dienes Valéria családi hátteréről 1. TORMAY CÉCILE ÉS DIENES VALÉRIA MUNKÁSSÁGÁRÓL, EMLÉKEZETÉRŐL, MEGÍTÉLÉSÉRŐL

Részletesebben

Zsidó polgáriasodás a 19 20. század fordulójának Magyarországán: a nyelvhasználat és nők helyzetének alakulása

Zsidó polgáriasodás a 19 20. század fordulójának Magyarországán: a nyelvhasználat és nők helyzetének alakulása Dr. Fenyves Katalin Zsidó polgáriasodás a 19 20. század fordulójának Magyarországán: a nyelvhasználat és nők helyzetének alakulása Habilitációs értekezés Országos Rabbiképző Zsidó Egyetem Budapest, 2012

Részletesebben

Magyar Tudomány. magyar kisebbséegk a kutatások tükrében Vendégszerkesztõ: Szarka László

Magyar Tudomány. magyar kisebbséegk a kutatások tükrében Vendégszerkesztõ: Szarka László Magyar Tudomány magyar kisebbséegk a kutatások tükrében Vendégszerkesztõ: Szarka László A magyar botanika gyökerei 155 éve hunyt el gróf Teleki József Herman Ottó és a magyar halászat 2005 2 127 Magyar

Részletesebben

I. ÉVFOLYAM 2. 2 KEDVES OLVASÓ!

I. ÉVFOLYAM 2. 2 KEDVES OLVASÓ! Mediterrán és Balkán Fórum I. ÉVFOLYAM 2. 2. SZÁM Köszöntő 2007. június 18. 1 KEDVES OLVASÓ! A PTE Kelet-Mediterrán és Balkán Tanulmányok Központja (KMBTK) által útjára indított Mediterrán és Balkán Fórum

Részletesebben

SZABÓ SÁNDOR AZ AMERIKAI MAGYAR DIASZPÓRA ÉS AZ EGYHÁZAK

SZABÓ SÁNDOR AZ AMERIKAI MAGYAR DIASZPÓRA ÉS AZ EGYHÁZAK SZABÓ SÁNDOR AZ AMERIKAI MAGYAR DIASZPÓRA ÉS AZ EGYHÁZAK Amikor a nyugati világban élő magyarságról beszélünk, mindig beleesünk abba a hibába, hogy nem tudjuk meghatározni magunkat, hogy kik vagyunk. Nem

Részletesebben

A.Gergely András Nemzetiségek és kisebbségek Magyarországon

A.Gergely András Nemzetiségek és kisebbségek Magyarországon A.Gergely András Nemzetiségek és kisebbségek Magyarországon Hallod e, cigány! Ha mondasz nekem egy hazugságot, kapsz tíz pengőt...! De hát náccságos úr, az elébb húszat tetszett ígérni...! Régi tréfa szövege

Részletesebben

Acta Beregsasiensis 2010/2 1. Acta Beregsasiensis 2010/2

Acta Beregsasiensis 2010/2 1. Acta Beregsasiensis 2010/2 Acta Beregsasiensis 2010/2 1 Acta Beregsasiensis 2010/2 2 Acta Beregsasiensis 2010/2 3 Acta Beregsasiensis A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola tudományos évkönyve Науковий вісник Закарпатського

Részletesebben

Gordon Győri János Eötvös Loránd Tudományegyetem, Radnóti Miklós Gyakorlóiskola

Gordon Győri János Eötvös Loránd Tudományegyetem, Radnóti Miklós Gyakorlóiskola MAGYAR PEDAGÓGIA 98. évf. 4. szám 273 317. (1998) MITŐL HATÉKONY MÉG A JAPÁN OKTATÁS? A hivatalos oktatási rendszer tanítási óráin kívüli képzés és oktatás japánban Gordon Győri János Eötvös Loránd Tudományegyetem,

Részletesebben

Búcsú Dankó Imrétől. zemle. Csorba Csaba

Búcsú Dankó Imrétől. zemle. Csorba Csaba Csorba Csaba Búcsú Dankó Imrétől Kemény hidegben álltam (s körülöttem még legalább százan-százötvenen) a debreceni temetőben 2009. január 5-én. Miközben a szép református zsoltárokat énekeltük, alig tudtam

Részletesebben

Írásomban azon kutatás összefoglalására törekszem, amely egyik fő alappillére volt a

Írásomban azon kutatás összefoglalására törekszem, amely egyik fő alappillére volt a Vadász Viola Iráni bevándorlók: a magyar és a svéd társadalom tükrében Írásomban azon kutatás összefoglalására törekszem, amely egyik fő alappillére volt a Nemzeti Kiválóság Program Apáczai Csere János

Részletesebben

nem voltak fogyatékosok a történelemben

nem voltak fogyatékosok a történelemben nem voltak fogyatékosok a történelemben A fogyatékosság jelensége a történettudományban Kőszeghy Miklós Parragh Szabolcs Budapest, 2003. tavasz Tartalom A történeti kutatás és a fogyatékossággal élők...1

Részletesebben

Nemzetfogalom és nemzeti identitás a dualizmus korában és a Horthy-korszakban

Nemzetfogalom és nemzeti identitás a dualizmus korában és a Horthy-korszakban SZABÓ ILDIKÓ Nemzetfogalom és nemzeti identitás a dualizmus korában és a Horthy-korszakban BEVEZETÉS Az itt következô tanulmány egy nagyobb munka része, amelyben a politikai szociológia egyik kevéssé kutatott

Részletesebben

IMMANUEL WALLERSTEIN. Bevezetés a világrendszer-elméletbe

IMMANUEL WALLERSTEIN. Bevezetés a világrendszer-elméletbe IMMANUEL WALLERSTEIN Bevezetés a világrendszer-elméletbe eszmélet kiskönyvtár Sorozatszerkesztõ: Lugosi Gyõzõ IMMANUEL WALLERSTEIN Bevezetés a világrendszer-elméletbe Eszmélet Alapítvány Fordította: Koltai

Részletesebben

Magyar Tudomány. magyarok és törökök egymás szemével vendégszerkesztő: Fodor Pál. vendégszerkesztő: Ádám József

Magyar Tudomány. magyarok és törökök egymás szemével vendégszerkesztő: Fodor Pál. vendégszerkesztő: Ádám József Magyar Tudomány magyarok és törökök egymás szemével vendégszerkesztő: Fodor Pál A SZÉN-DioXID ÖSSZEGYŰJTÉSE ÉS VISSZASAJTOLÁSA FÖLDTANI SZERKEZETEKBE vendégszerkesztő: Ádám József 2011 4511 A Magyar Tudományos

Részletesebben