Fejezetek Dunaszentmiklós történetéből

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Fejezetek Dunaszentmiklós történetéből"

Átírás

1 Fejezetek Dunaszentmiklós történetéből Időutazásunk kezdetén menjünk vissza a 19. század közepéig, és képzeljük magunkat egy korabeli vándor helyébe, aki hosszú és fárasztó útja során elérte Dunaszentmiklós akkor még csak Szentmiklós határát. Milyen látvány tárulhatott a pihenni vágyó utazó szemei elé? Lássuk, mit írt Fényes Elek, a kiváló magyar tudós a több mint 160 évvel ezelőtt, 1848-ban megjelent könyvében Szentmiklós földrajzi fekvéséről, a falu természeti adottságairól. Sz. Miklós, kis német f. [ ], melly 1400 h. körül terjed, északról Neszmély, kis részben Tardos, keletről kis sarkon Agostyán, azután Szomód; délről szinte Szomód s nyugotról Neszmély veszik körül; a szomódi határ közé az almási is felsarkallván, földterületének keleti és északi fele csupa erdőség, s itt nevezetesebb tetők a Borshegy, Satvány, kis Somló, hosszú Vontató, Bükkhegy, Kálváriahegy, a falura szép kilátással és a keletre álló Markó völgye, a Miklósvölgy, Sötétvölgy, melly utóbbit egy patak csereg végig, s nyugoti része már szántóföldül használtatik. A falu a Markó hegy nyugoti aljában fekszik, a hegy déli részét szőlő foglván el. Réte kevés, legelője az erdőkben; szántóföldei szelíd emelkedésű dombok, széles völgyein agyagosak. 1 A kies fekvésű, hegyek közé ékelt település a piacoktól való távolsága, viszonylagos elszigeteltsége, nehéz megközelíthetősége miatt nem tartozott a jelentősebb, sokat szereplő, nagy emlékanyagot megőrzött települések közé. 2 Az idők folyamán ehhez képest mégis viszonylag jelentős mennyiségű római kori emlék került felszínre a föld alól. Több feliratos szarkofág és a megtalált római pénzérmék arról tanúskodnak, hogy a település már jóval a honfoglalás előtt is lakott volt. A népvándorlás időszakából, majd a honfoglalást követő első évszázadokból semmi bizonyosat nem tudunk a községről. A falu valószínűleg annak a sok ezer magyarországi középkori falunak az életét élte, amelyben házban, a viszonylag szűk határt váltva művelték, a környező erdőkben pedig gyűjtögettek, vadásztak. 3 A település nevének első írásos említésével 1382-ben találkozunk. Az oklevél szerint Zent Myklos település tulajdonosa Zentmyklósy Mihály, akinek felesége Abustyáni (vagy Agostyáni) Anna volt. Feltehető, hogy a Szentmiklósi család a falu Szent Miklós tiszteletére emelt templomától kapta a nevét tól a tatai bencés apátság is birtokosként szerepelt. A környező településekkel együtt, a 16. század első felében Szentmiklós is áldozatul esett a török pusztításnak. A mohácsi csata után három évvel, 1529-ben a Bécs elleni hadjárat során Szulejmán szultán csapatai megszállták Tata és Gesztes várát, és Szentmiklósnak mintegy két évszázadra még a neve is eltűnt a történelmi forrásokból. Az itt húzódó fontos közlekedési utak és a végvári harcok következtében e vidék lett az ország egyik legaktívabb hadműveleti területe. A korábban sűrűn lakott vidék szinte teljesen elnéptelenedett. Erre vonatkozóan igen szemléletesek Sinkovics István történész 1934-ben kelt sorai, amelyek a szomszédos Esztergom vármegyére vonatkoznak ugyan, de tökéletesen illenek a korabeli Szentmiklósra és környékére is ben, amikor a keresztény csapatok már Budát ostromolták, hivatalos kiküldöttek fordultak meg Esztergom vidékén, amely csak az imént szabadult fel a félhold hatalma alól. Végighaladtak a Duna mellett, keresztül kasul járták a megye Duna feletti részét, ellátogattak a pilisi határig, és mindenfelé ugyanaz a vigasztalan kép fogadta őket. Félelmetessé nőtt a pusztulás ezen a kis darab, pompás fekvésű, termékeny magyar földön. Egészen kivételes eset, hogyha valahol emberekre találnak, sok helynek még a földesura is ismeretlen, a legtöbb faluról a nevén kívül semmi egyebet nem tudtak feljegyezni. Majdnem mindegyikre elmondják az élet teljes kialvását hirdető szomorú szavakat A halott falvak határában itt-ott még megkülönböztethetőek egymástól a műveletlenül maradt szőlők, parlagon fekvő szántóföldek, elhanyagolt rétek, a legtöbb helyen azonban még ennyi nyoma Az írás a Dunaszentmiklóson, március 4-én elhangzott előadás szerkesztett változata.

2 2 sincsen az emberkéznek, egyhangú roppant pusztasággá olvadt minden. 4 Egyes adatok szerint a török kiűzése után a korabeli Komárom vármegye lakossága nem haladta meg az ezer főt. 5 Szentmiklós még 1720-ban is Szomódhoz tartozó puszta volt. 6 Ebben a szinte reménytelennek tűnő helyzetben kellett mindent az alapoktól kezdve újraépíteni az ország területének jó részén. A Rákóczi szabadságharcot követő békés évtizedek Komárom vármegyében is megteremtették az újjáépítés gazdasági feltételeit, és Szentmiklós újra benépesedett. 7 Az újrakezdésben a legnagyobb érdem az Esterházyak ifjabb fraknói grófi ágához tartozó Esterházy József későbbi országbírót illeti. A gróf szenvedélyes jószágszerző volt, számos birtokot vásárolt ben a bécsi Krapff családtól hatalmas összegért, a hozzátartozó falvakkal együtt, a tatai uradalmat is megszerezte. Hamar felismerte, hogy birtokai jövedelmezőségét csak a szervezett és átgondolt telepítés biztosíthatja. Mivel az országon belül, mint láttuk, igen gyér volt a lakosság, sok más nagybirtokoshoz hasonlóan, az ő figyelme is az osztrák örökös tartományok és a délnémet területek felé fordult ban bocsátotta ki a telepeseket toborzó felhívását, amelyben földhöz juttatást, továbbá hatévi adóés szolgálatmentességet ígért. A felhívás eredményeként jelentős német bevándorlás indult meg az uradalomba. Rövid időn belül hat, a 16. század közepe óta pusztán álló falu népesült be újra: Agostyán, Alsógalla, Szentmiklós, Felsőgalla, Vértessomló (Semle) és Vértestolna. A telepítés megszervezésében, az új gazdálkodási rend kialakításában jelentős érdemeket szerzett Esterházy jószágkormányzója, Balogh Ferenc, a kor kiváló gazdasági szakembere. 8 Szentmiklósra az első érdeklődők Vesztfáliából jöttek még 1733-ban, majd néhány év múlva újabb csoportjuk érkezett. Az 1736-ig betelepült németek számát családra tehetjük, mindannyian római katolikusok voltak. A telepesek május 8-án kötötték meg a földesúrral az örökös szerződést. Ez hat adómentes év elteltével a községet pénz- és termékjáradék fizetésére, valamint robotra kötelezte, de mindez könnyebb volt az őslakos jobbágyok kötelezettségeinél. Az ún. Erbführgeld (garaspénz) lefizetése ellenében szabadon adhatták-vehették házaikat, és a földhözkötött jobbágytársaiktól eltérően szabadon költözhettek. 9 Templomul eleinte azt a kis kápolnát használták, amelyet egy remete épített. Amikor ez kicsinek bizonyult, hozzáépítettek deszkából egy nagyobb helyiséget ben aztán a földesúr segítségével kőtemplomot emeltek, majd 1911-ben megépítették a mai is álló templomot. A község pecsétje egy 1768-as irat tanúsága szerint püspökalakot ábrázolt NICOLLAUS körirattal. 10 A községi bírót ekkor Bauer Györgynek hívták. ( Georg Bauer Richter ). Fél évszázad múltán a község elöljárói az alábbi személyek voltak. Bíró: Beck Bernard. Jegyző: Kukutska Ferdinánd. Törvénybíró: Hartmann József. Esküdtek: Buzer Ferdinánd, Emmer György, Hertzog Mihály. 11 adatai 1. sz. táblázat: Az első magyarországi népszámlálás ( ). Szentmiklós Birtokos neve Házak száma Családok száma Tényleges népesség (fő) Gróf Esterházy Ferenc Forrás: Danyi Dezső Dávid Zoltán (szerk.): Az első magyarországi népszámlálás Budapest, 1960, 74. o.

3 3 Mit tudunk a falu évvel ezelőtti életéről? A II. József-féle népszámlálás adataiból kiderül (1. sz. táblázat), hogy az 1780-as években a község birtokosa gróf Esterházy Ferenc volt. Ötvenkét házban 80 család élt, a tényleges népesség kereken 350 fő volt. 12 A házak és a családok számának arányából arra következtethetünk, hogy közel 30 családnak nem volt saját háza, így a község meglehetősen túlzsúfolt lehetett. A tényleges lélekszám és a családszám osztója 4,37 tehát egy átlagos család négy főből állt. A megyei osztó 4,84 volt, ami arra utal, hogy a német lakta falvakhoz hasonlóan Szentmiklóson is kisebb volt a gyerekszám, mint máshol. 13 A község egyértelműen mezőgazdasági jellegű volt (2. sz. táblázat), ezt tükrözte a lakosok társadalmi rétegződése is. A már említett népszámlálás adatai szerint a község lakosai között nem akadt pap, nemes, tisztviselő, polgár, és a többség a földből élt. 2. sz. táblázat: Az első magyarországi népszámlálás ( ). Szentmiklós adatai A férfiak közül Pap Nemes Tisztviselő Polgár Paraszt Polgár és paraszt örököse Zsellér Egyéb Forrás: Danyi Dezső Dávid Zoltán (szerk.): Az első magyarországi népszámlálás Budapest, 1960, 75. o. A szentmiklósi földművelők jogállása az 1848-as jobbágyfelszabadítást követően vita tárgyává vált az Esterházyak és a község lakói között. Az áprilisi törvények értelmében ugyanis megszűnt a robot, a tized, és az úrbéres jobbágyok használatában lévő jobbágytelek a saját tulajdonukba ment át. Az ún. majorsági jobbágyok, vagy majorsági zsellérek viszont, akik nem úrbéres telken, hanem a földesúr saját kezelésű földjén, tehát az allódiumon gazdálkodtak ha csak saját pénzükön meg nem váltották nem kapták meg a földet, így nem lettek tulajdonosok. Az úrbérrendezésről szóló 1853-as császári pátens lényegében hasonlóan intézkedett. A szentmiklósi volt jobbágyok, arra hivatkozva, hogy ők is úrbéresek voltak, 1848 után a sajátjuknak tekintették azt a földet, amin addig is gazdálkodtak. Gróf Esterházy Miklós viszont ezzel ellentétes állásponton volt. Azt vallotta, hogy a szentmiklósi határ majorsági föld, amelyet a parasztok az uradalomtól csupán béreltek. Ezért a már említett törvények értelmében az továbbra is a földbirtokos tulajdonát képezi, használatáért a parasztoknak fizetni kell. Az uradalom és a falu közöti vita 1852-ben került az úrbéri törvényszék elé ben tehát pont 10 évvel később a bíróság Dunaszentmiklós község szolgáltatásait úrbéres jellegűnek ismerte el, tehát a községnek adott igazat az Esterházyakkal szemben. A község határának végleges rendezéséig, az összes földet érintő kölcsönös megegyezésig azonban még 30 évnek kellett eltelnie. A Komáromi kir. törvényszék előtt a két fél 1892-ben kötötte meg a birtokrendezési, erdő- és legelő-elkülönítési egyezményt. 15 Miként alakult az elmúlt évszázadok folyamán Dunaszentmiklós népességének száma? Láttuk, hogy az 1730-as években mintegy család települhetett be Németországból, ami feltehetően nem jelentett 200 főnél többet. Az 1780-as években már 80 család lakott a községben, 350 fő. Ezt követően lényegében stagnál a lakosság számának növekedése, ig, tehát közel egy évszázad leforgása alatt sem érte el a 400 főt. A 19. század utolsó évtizedeiben és a 20. század első felében dinamikusabb a növekedés, az 1949-es népszámlálás már 714 lakost mutat ki. Ettől kezdve fokozatosan csökken Dunaszentmiklós népessége, a

4 4 legutóbbi összeírás szerint már csak 411-en éltek a faluban, 16 alig valamivel többen, mint 1870-ben. (3. sz. táblázat.) (fő) 3. sz. táblázat: A népesség számának alakulása Dunaszentmiklóson között Forrás: évi népszámlálás. Területi adatok. Komárom-Esztergom megye. II. kötet. Budapest, 2002, o. Ami a lakosság nemzetiség, illetve anyanyelv szerinti megoszlását illeti, Dunaszentmiklós a 20. század közepéig lényegében megőrizte túlnyomórészt német jellegét. A hivatalos népszámlálások adatai ennek időnként furcsa módon ellentmondanak, és feltehetően azt tükrözik, hogy a dualizmus korában igen nagy volt a helyi németség asszimilációs hajlama. Már 1900-ban is csak mintegy 70% vallotta magát német anyanyelvűnek, az 1910-es adat azonban ennél is meglepőbb. Tíz év alatt ugyanis a német anyanyelvűek száma több mint háromszorosával csökkent, és az össznépességhez viszonyított arányuk 70-ről 20%-ra esett. (4. sz. táblázat.) 4. sz. táblázat: Dunaszentmiklós német lakosságának száma és aránya Népszámlálás éve Német lakosság száma Német lakosság aránya 70,6% 20,4% 98,0% Forrás: Az 1900., 1910., évi népszámlálások kötetei alapján A számok mögött rejlő asszimilációs folyamat azonban felszínesnek bizonyult, mivel 1941-ben ez az arány meredek növekedéssel 98%-ra kúszott föl. A német, vagy német gyökerekkel rendelkező dunaszentmiklósiak német öntudata tehát igencsak megerősödött, minden bizonnyal azzal is összefüggésben, hogy 1941-ben a Harmadik Birodalom a háborús sikerei csúcsán állott, és szinte egész Európát uralta. A dunaszentmiklósi németség számának és arányának erőteljes, hirtelen változásai alaposabb történelmi-szociológiai kutatást igényelnének, annál is inkább, mert a megye többi német lakta településére ez a tendencia általában nem volt jellemző. (Lásd az 5. sz. táblázatot.) 5. sz. táblázat: Néhány Komárom-Esztergom megyei település német lakosságának aránya között

5 5 Népszámlálás éve Község Agostyán 97,9% 94% 93,7% Ácsteszér 62,4% 58,1% 18,5% Dunaszentmiklós 70,6% 20,4% 98,0% Vértessomló 85,3% 90,9% 91,0% Vértestolna 92,8% 87,1% 91,6% Forrás: Az 1900., 1910., évi népszámlálások kötetei alapján Külön feldolgozást érdemelne a dunaszentmiklósi németség közötti sorsa. Mint ismeretes, 1945 után Európa keleti és középső felében a nemzetiszocializmus mellett a kisebbségeket elsősorban a németeket tették kollektíven felelőssé a második világháború kirobbantásáért. A Lengyelországból elűzött vagy elmenekült németek száma 7 8 milliót, a csehszlovákiaiaké 2,6 3 milliót, a magyarországiaké pedig több mint 200 ezret tett ki. Ezzel gyakorlatilag megszűnt a csehszlovákiai német kisebbség, a magyarországi pedig felére csökkent. 17 Hazánkból mintegy 185 ezer németet telepítettek ki Németország amerikai, majd szovjet megszállási övezetébe, a többiek önként távoztak, vagy a szovjetek hurcolták el őket. Már ezt megelőzően azonban, 1944 második felében, a hitleri propaganda, továbbá a közeledő szovjet csapatoktól és a bizonytalanságtól való félelem hatására, számos magyarországi német család önként vállalta a Németországba történő evakuálást. Megyénkben például Agostyán község lakosságának 1944 decemberében mintegy 20%-a távozott Németországba, és sokan hagyták el a szomszédos Baj települést is. 18 A szomori németek egy része is elhagyta szülőföldjét, a helyi Volksbund felszólítására. 19 Mások viszont nem voltak hajlandók eltávozni szülőföldjükről. Kecskéd evakuálását például kétszer kísérelték meg sikertelenül a németek, a lakosság azonban ellenszegült és otthon maradt. 20 Tisztázásra váró kérdés: Dunaszentmiklós lakosságát érintette-e a fenti népmozgás, és ha igen, hányan távoztak? Arra nézve sincs sok adatunk, hogy a magyarországi németeket 1945-től sújtó intézkedések miként csapódtak le a község életének mindennapjaiban. Az alábbi főbb kérdésekre kéne választ találni. Érintette-e a település német lakosságát, és ha igen, milyen mértékben: a szovjetunióbeli kényszermunka; a magyarországi munka- vagy internálótáborba való hurcolás; a vagyonelkobzás; az összeköltöztetés. A megyei szintű feldolgozások alapján 21 annyit mindenesetre nagy bizonyossággal már tudunk, hogy Németországba való kitelepítésre nem került sor, mivel az előzetes

6 6 tervekkel ellentétben megyénkben összesen csak öt németajkú községben volt kitelepítés: 1946-ban Leányváron, Máriahalmon, Szomoron, 1947-ben pedig Dorogon és Környén. Arról is van adatunk, hogy október elején Dunaszentmiklósra horvát menekült családok, majd pilismaróti magyar telepesek érkeztek. 22 Ez azt feltételezi, hogy előzőleg akárcsak a megye más településén a volt volksbundisták házait és földjeit elkobozták, német tulajdonosaikat összeköltöztették, s az így megüresedett ingatlanokba helyezték el a telepeseket. A tatai járás főjegyzője 1946 júniusában azt jelentette, hogy a községben feszült a hangulat, a telepesek között folytonos viszály tapasztalható. 23 Állandó volt a súrlódás az őslakos németek és a magyar telepesek között is őszére már annyira elmérgesedett a helyzet, hogy a baji telepfelügyelő szerint Vértestolnán és Dunaszentmiklóson a németek és a telepesek között napirenden voltak a verekedések, bicskázásokkal egybekötve novemberében a tatai járás több községében, így Dunaszentmiklóson a helybeli német lakosság újabb összeköltöztetésére került sor, mivel helyet kellett szorítani az odairányított felvidéki családoknak, akik a magyar csehszlovák lakosságcsere következtében települtek át Magyarországra sz. táblázat: A Komárom Megyei Tanács 1958-as felmérése a nemzetiségekről és a telepesekről Község Magyar Német Telepes Agostyán 45% 55% 20% Baj 50% 50% 50% Dunaszentmiklós 40% 60% 15% Tarján 45% 55% 45% Vértestolna 40% 60% 12% Forrás: Gróf Károly: A magyarországi német lakosság a tatai járás területén a 2. világháborút követő években. Limes, sz., 67. o. 7. sz. táblázat: A évi népszámlálás adatai a dunaszentmiklósi németekről Össznépesség 411 nemzetiséghez tartozók kulturális értékekhez, hagyományokhoz kötődők Német anyanyelvűek nyelvet családi, baráti körben használók Forrás:

7 7 A németséget ért diszkriminatív intézkedések, megfélemlítésük, valamint a telepesek beköltözése következtében Dunaszentmiklós népességének etnikai összetétele is megváltozott 1945 után. (6. sz. táblázat.) Ennek ellenére, a Komárom Megyei Tanács 1958-as belső felmérése szerint a községben a németek még mindig többségben voltak (60%), de a lakosság 15%-a újonnan érkezett telepes volt. 26 A 2001-es népszámlálás adatai (7. sz. táblázat) viszont azt mutatják, hogy napjainkban a mintegy négyszázra csökkent dunaszentmiklósi népesség már alig több mint egynegyede vallja magát német nemzetiségűnek, német anyanyelvűnek pedig mindössze 29-en. A német kulturális értékekhez, hagyományokhoz kötődők száma 141, a német nyelvet családi, baráti körben használók száma pedig 91 volt. 27 E riasztóan alacsony adatok arra is figyelmeztetnek, hogy mindannyiunknak többet kell tenni a helyi kulturális értékek ápolása és megismertetése, valamint a község gazdag történelmi múltjának alapos feltárása érdekében. A múlt ismerete nemcsak büszkeségre adhat okot, de megtartó erőnek is bizonyulhat Dunaszentmiklóson. Jegyzetek L. Balogh Béni 1 Fényes Elek: Komárom vármegye leírása. Pest, 1848, 182. o. 2 Dunaszentmiklós történetének eddigi legátfogóbb összefoglalóját lásd Ortutay András: Dunaszentmiklós története. In Tata Barátai Körének Tájékoztatója IX. Tata, 1987, o. 3 Uo. 71. o. 4 Idézi Ortutay: Esztergom vármegye a török hódoltság alatt és a török kiűzése utáni évtizedekben. In uő: Jó, ha a dolgokat írásba foglaljuk. (Tanulmányok Komárom-Esztergom megye múltjáról.) Tatabánya, 2003, Kernstok Károly Művészeti Alapítvány, 13. o. 5 Fatuska János Kaptay György: A tatai Esterházy uradalom első német telepesei ( ). Limes, sz. 43. o. 6 Osváth Andor (szerk.): Komárom és Esztergom közigazgatásilag egyelőre egyesített vármegyék múltja és jelene. Budapest, 1938 /Magyar vármegyék múltja és jelene 1./, 549. o. 7 A tatai Esterházy-uradalom hét községe, köztük az egykori Szentmiklós betelepítéséről lásd Fatuska Kaptay: i. m o. 8 Uo. 44. o. 9 Ortutay: Dunaszentmiklós története 72. o. 10 Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Levéltára (a továbbiakban: K-EMÖL), Esztergomi cs. kir. Úrbéri Törvényszék iratai (a továbbiakban: IV.155.), 8. doboz, Dunaszentmiklós, 8212/1894. sz. Az úrbéri szabályozás során feltett kérdésekre adott válaszok 1768-ból. 11 Ortutay: Dunaszentmiklós története 79. o. 12 Danyi Dezső Dávid Zoltán (szerk.): Az első magyarországi népszámlálás Budapest, 1960, o. 13 Ortutay: Dunaszentmiklós története 78. o. 14 A periratokat lásd K.EMÖL IV doboz, Dunaszentmiklós. 15 Lásd K-EMÖL Szomódi körjegyzőség iratai (V.248.), 8. kötet, Dunaszentmiklós birtokkönyve 1900, 110. o évi népszámlálás. Területi adatok. Komárom-Esztergom megye. II. kötet. Budapest, 2002, o. 17 Romsics Ignác: Nemzet, nemzetiség és állam Kelet-Közép- és Délkelet-Európában a 19. és 20. században. Budapest, 1998, Napvilág Kiadó, 278. o. 18 Komárom-Esztergom vármegye évkönyve Készült a XI. Komárom megyei Levéltári napokra kézirat gyanánt. Esztergom, 1984, o. 19 Tóth Krisztina: Reménnyé váljon az emlékezet. Szomor története. Szomor, 2008, Szomor Község Önkormányzata, 94. o. 20 Komárom-Esztergom vármegye évkönyve o. 21 Megyénkben az 1990-es évek elején vettek lendületet a német lakosság 1944 utáni jogfosztását vizsgáló helytörténeti kutatások. E munka eredményeként is szentelhette a Limes, a Komárom-Esztergom Megyei Tudományos Szemle évi 1. számát az 1945 utáni kitelepítések és népcserék megyei szintű vizsgálatának. Az ún. svábkérdéssel négy írás foglalkozott e számban: Tisovszky Zsuzsanna a dorogi, Kövecses-Varga Etelka a táti, Wagenhoffer Vilmos a máriahalomi, Balogh Béni a leányvári németség 1945 utáni kálváriáját mutatta be. Néhány évvel később, szintén a Limes hasábjain jelent meg e témakörben Gróf Károly fontos tanulmánya. Gróf

8 8 Károly: A magyarországi német lakosság a tatai járás területén a 2. világháborút követő években. Limes, sz o. Ugyanő írta meg, egy évvel korábban, a megyei kitelepítések első összefoglalóját. Gróf Károly: A magyarországi német lakosság kitelepítése Komárom-Esztergom vármegyéből Szakdolgozat, K-EMÖL Kézirattára, 417 K/ sz. Lásd még Láng Beáta: A dorogi németek kitelepítése 1947-ben. Dorog, 1997, /Dorogi Füzetek 12./; L. Balogh Béni: Nemzetiségi kérdés Komárom-Esztergom vármegyében között. Kézirat, 2009, K-EMÖL Kézirattára. 22 Gróf: A magyarországi német lakosság a tatai járás területén a 2. világháborút követő években 58. o. 23 K-EMÖL, Komárom-Esztergom megye Főispánjának iratai, általános iratok (a továbbiakban: IV-951-b), ad 334/1946. főisp. sz. A tatai járás főjegyzőjének június 18-i jelentése. 24 K-EMÖL, Komárom-Esztergom Megyei Földhivatal iratai (XXIV-201), év, 6. tétel, 8335/1946. földhiv. sz. A baji telepfelügyelő október 3-i jelentése. 25 K-EMÖL, IV-951-b, ad 330/1948. főisp. sz. A tatai járás főjegyzőjének november 16-i jelentése. 26 Gróf: A magyarországi német lakosság a tatai járás területén 67. o. 27

Országos Tudományos Diákköri Konferencia OTDK dolgozat. Házassági szerződések a XVIII-XIX. századi. Veszprém megyében

Országos Tudományos Diákköri Konferencia OTDK dolgozat. Házassági szerződések a XVIII-XIX. századi. Veszprém megyében Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar Jogász egyetemi szak Jogtörténeti Tanszék Levelező Tagozat Országos Tudományos Diákköri Konferencia OTDK dolgozat Házassági szerződések a

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT. Gagybátor, Ináncs és Onga községek kilenc kérdőpontos paraszti vallomásainak vizsgálata

SZAKDOLGOZAT. Gagybátor, Ináncs és Onga községek kilenc kérdőpontos paraszti vallomásainak vizsgálata SZAKDOLGOZAT Gagybátor, Ináncs és Onga községek kilenc kérdőpontos paraszti vallomásainak vizsgálata Készítette: Hadházi Orsolya BT-508t Konzulens: Dr. Horváth Zita, egyetemi adjunktus, Magyar Középkori,

Részletesebben

Előszó. A múlt és jelen csupán eszközünk célunk csakis a jövő (Pascal)

Előszó. A múlt és jelen csupán eszközünk célunk csakis a jövő (Pascal) A múlt és jelen csupán eszközünk célunk csakis a jövő (Pascal) Előszó Máriahalom és környezete kisebb megszakításokkal évezredek óta lakott hely. A középkori Kyrwa népessége éppúgy megküzdött mindennapi

Részletesebben

Békéscsaba rövid története a kezdetektől napjainkig

Békéscsaba rövid története a kezdetektől napjainkig JÁROLI JÓZSEF Békéscsaba rövid története a kezdetektől napjainkig Békéscsaba rövid története.indd 1 18/09/14 20:25 Városvédő Füzetek 3. Szerkeszti: Jároli József Békéscsaba rövid története.indd 2 18/09/14

Részletesebben

ZSADÁNY KÖZSÉG TÖRTÉNETE

ZSADÁNY KÖZSÉG TÖRTÉNETE ZSADÁNY KÖZSÉG TÖRTÉNETE Írta és szerkesztette: Dr. Makai Sándor Kiadja: Zsadány Község Önkormányzata Dr. Makai Sándor, 1999. A mű szerzői jogilag védett. Minden jog, így különösen a sokszorosítás és fordítás

Részletesebben

BODNÁR TAMÁS ALSÓZSOLCA TÖRTÉNETE. A honfoglalástól a XVIII. századig

BODNÁR TAMÁS ALSÓZSOLCA TÖRTÉNETE. A honfoglalástól a XVIII. századig BODNÁR TAMÁS ALSÓZSOLCA TÖRTÉNETE A honfoglalástól a XVIII. századig - 2 - Bodnár Tamás ALSÓZSOLCA TÖRTÉNETE A honfoglalástól a XVIII. századig Alsózsolca Község Önkormányzata, 2005 A kötet Alsózsolca

Részletesebben

Kaposi Zoltán 1. Bevezetés

Kaposi Zoltán 1. Bevezetés Földrajzi Konferencia, Szeged 2001. TÉRGAZDASÁGI ÁTALAKULÁS EGY DÉLNYUGAT-DUNÁNTÚLI TERÜLETEN A 18-19. SZÁZADBAN Kaposi Zoltán 1 Bevezetés Dolgozatunkban egy meglehetően sajátos gazdaság- és természetföldrajzi

Részletesebben

Mágocs nagyközség. várossá nyilvánításának kezdeményezése

Mágocs nagyközség. várossá nyilvánításának kezdeményezése Mágocs nagyközség várossá nyilvánításának kezdeményezése Mágocs, 2009 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 2 Ábrajegyzék 4 Táblázatok jegyzéke 5 1. Bevezetés a nagyközségről röviden 7 1.1. Mágocs fekvése, földrajzi

Részletesebben

4000 éve Európában NAGYVENYIM TÖRTÉNETE RÖVIDEN. Írta: Ambrusné dr. Kéri Katalin tanszékvezetô egyetemi docens Pécsi Tudományegyetem

4000 éve Európában NAGYVENYIM TÖRTÉNETE RÖVIDEN. Írta: Ambrusné dr. Kéri Katalin tanszékvezetô egyetemi docens Pécsi Tudományegyetem 4000 éve Európában NAGYVENYIM TÖRTÉNETE RÖVIDEN Írta: Ambrusné dr. Kéri Katalin tanszékvezetô egyetemi docens Pécsi Tudományegyetem Dunaújvárostól Sárbogárd felé haladva, lekanyarodva a 6-os fôközlekedési

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT Moser András Gyöngyös 2012

SZAKDOLGOZAT Moser András Gyöngyös 2012 SZAKDOLGOZAT Moser András Gyöngyös 2012 Károly Róbert Főiskola Gazdasági- és Társadalomtudományi Kar Turizmus, Területfejlesztési és Idegen Nyelvi Intézet CSILLAGFALU SZAKDOLGOZAT Készítette: Moser András

Részletesebben

SZENTGÁLOSKÉR Községtörténeti tanulmányok

SZENTGÁLOSKÉR Községtörténeti tanulmányok Puskás Béla SZENTGÁLOSKÉR Községtörténeti tanulmányok Szerkesztette Puskás Béla 1. számú példány Szentgáloskér Önkormányzat tulajdona Kaposvár, 2006 3 A könyv kiadója és szerkesztõje köszönetet mond mindazoknak,

Részletesebben

Lakás, élet és munkakörülmények változásai egy pécsi bányászkolónián, Györgytelepen és környékén a kezdetektől 1945-ig

Lakás, élet és munkakörülmények változásai egy pécsi bányászkolónián, Györgytelepen és környékén a kezdetektől 1945-ig Lakás, élet és munkakörülmények változásai egy pécsi bányászkolónián, Györgytelepen és környékén a kezdetektől 1945-ig Pörös Béla 1. Bevezetés Az ipari forradalom egyik következménye a nagy létszámú munkaerőt

Részletesebben

A természetföldrajzi háttér

A természetföldrajzi háttér I. könyv... amelyben megelevenedik a régi és a kevésbé régi múlt, amelyben barangolhatunk az ezer évvel ezelőtti hernádi tájakon, találkozhatunk hajdan volt elődök neveivel, mindennapjaival úgy, ahogy

Részletesebben

Kiss Bernadett (ELTE ÁJK, konzulens: Dr. Völgyesi Levente egyetemi tanársegéd): A somlói szőlő- és bortermelés szabályozásának jogi keretei 1

Kiss Bernadett (ELTE ÁJK, konzulens: Dr. Völgyesi Levente egyetemi tanársegéd): A somlói szőlő- és bortermelés szabályozásának jogi keretei 1 Kiss Bernadett (ELTE ÁJK, konzulens: Dr. Völgyesi Levente egyetemi tanársegéd): A somlói szőlő- és bortermelés szabályozásának jogi keretei 1 A somlói szőlészet és borászat jelenlétének korai emlékei A

Részletesebben

AKuFF Hírmondó. VI. évfolyam, 20. szám 2010. március 20. Tartalom

AKuFF Hírmondó. VI. évfolyam, 20. szám 2010. március 20. Tartalom AKuFF Hírmondó VI. évfolyam, 20. szám 2010. március 20. Tartalom Az elnök előszava 2 Franziska Milbich-Münzer: A Budai hegységbe kivándoroltak A fekete erdeiek 3 Ercsey Dániel: Lehetnek-e segédtudományai

Részletesebben

2013/1 HONISMERET A HONISMERETI SZÖVETSÉG FOLYÓIRATA XLI. ÉVFOLYAM

2013/1 HONISMERET A HONISMERETI SZÖVETSÉG FOLYÓIRATA XLI. ÉVFOLYAM 2013/1 HONISMERET A HONISMERETI SZÖVETSÉG FOLYÓIRATA XLI. ÉVFOLYAM HONISMERET XLI. évfolyam 1. szám 2013. február Kiadja a HONISMERETI SZÖVETSÉG Szerkesztõbizottság: ANDRÁSFALVY BERTALAN BARTHA ÉVA DEBRECZENI-DROPPÁN

Részletesebben

Pál-Antal Sándor Népességi viszonyok a Székelyföldön a 18. század elején

Pál-Antal Sándor Népességi viszonyok a Székelyföldön a 18. század elején 1 Pál-Antal Sándor Népességi viszonyok a Székelyföldön a 18. század elején A 18. század eleji székelyföldi népességi viszonyok kérdése, az összlakosság tényleges létszámának megállapítása egy olyan kérdés,

Részletesebben

Maglód Nagyközség várossá nyilvánítási pályázata MAGLÓD NAGYKÖZSÉG. várossá nyilvánításának kezdeményezése. Munkaanyag, első változat

Maglód Nagyközség várossá nyilvánítási pályázata MAGLÓD NAGYKÖZSÉG. várossá nyilvánításának kezdeményezése. Munkaanyag, első változat MAGLÓD NAGYKÖZSÉG várossá nyilvánításának kezdeményezése Munkaanyag, első változat Maglód, 2006 1 Készült: Maglód Nagyközség Önkormányzatának megrendelésére a Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kar

Részletesebben

Kihívások és lehetőségek Válogatott társadalomtudományi tanulmányok

Kihívások és lehetőségek Válogatott társadalomtudományi tanulmányok Kihívások és lehetőségek Válogatott társadalomtudományi tanulmányok Kihívások és lehetőségek Válogatott társadalomtudományi tanulmányok Vajdasági Magyar Doktoranduszok és Kutatók Szervezete Szabadka 2014

Részletesebben

A kettõs identitás összehasonlító vizsgálata két magyarországi német településen

A kettõs identitás összehasonlító vizsgálata két magyarországi német településen BINDORFFER GYÖRGYI A kettõs identitás összehasonlító vizsgálata két magyarországi német településen Csolnok Véménd Köszönetnyilvánítás Terepmunkám a két településen lehetetlen lett volna Csolnok és Véménd

Részletesebben

XII. Hejõbába társadalma

XII. Hejõbába társadalma XII. HEJÕBÁBA TÁRSADALMA 167 XII. Hejõbába társadalma Bába a feudalizmus idõszakában A korai középkortól az újkorig a gazdaság meghatározó alapja a termõföld, illetve annak nagysága volt. A nemzetségi

Részletesebben

A NYÍREGYHÁZI ZSIDÓK PUSZTULÁSA

A NYÍREGYHÁZI ZSIDÓK PUSZTULÁSA A NYÍREGYHÁZI ZSIDÓK PUSZTULÁSA Történeti áttekintés Manapság az tekinthetô zsidónak, aki vallása és etnikuma szerint is az adott népcsoporthoz tartozik. A kora középkori Magyarországon azonban a zsidónak

Részletesebben

Füzérkomlós község gazdasága és társadalma a 20. század első felében. SPÓNER Péter

Füzérkomlós község gazdasága és társadalma a 20. század első felében. SPÓNER Péter 76 Füzérkomlós község gazdasága és társadalma a 20. század első felében SPÓNER Péter. Economy and society in village of Füzérkomlós (Hungary) in the first half of the 20 th century Földbirtoklás és erdőgazdálkodás

Részletesebben

Antal József GYÖRGYFALVA GYÖRGY PÁSZTOR NÉPE

Antal József GYÖRGYFALVA GYÖRGY PÁSZTOR NÉPE Antal József GYÖRGYFALVA GYÖRGY PÁSZTOR NÉPE Antal József GYÖRGYFALVA GYÖRGY PÁSZTOR NÉPE 2005. Antal József, 2005. 407272 Györgyfalva 297. szám Kolozs megye, Románia Tel: +40 745 642 490 Lektorálta:

Részletesebben

TÁNCZOS TIBOR A nagymegyeri Mátyás legendák

TÁNCZOS TIBOR A nagymegyeri Mátyás legendák TÁNCZOS TIBOR A nagymegyeri Mátyás legendák 1 Előszó Nagymegyer városának címerében is látható az a tölgyfa, amely az itt élő közösség történelmi múltját, jövőbe mutató életerejét szimbolizálja. Egy fa

Részletesebben

2010.2 NEMZETISÉGPOLITIKA A KÉT VILÁGHÁBORÚ KÖZÖTT

2010.2 NEMZETISÉGPOLITIKA A KÉT VILÁGHÁBORÚ KÖZÖTT T Á R S A D A L O M T Ö R T É N E L E M M Û V E L Ô D É S 2010.2 TUDOMÁNYOS SZEMLE NEMZETISÉGPOLITIKA A KÉT VILÁGHÁBORÚ KÖZÖTT BEVEZETÉS: Egry Gábor: Nemzetiségpolitikák a két világháború között ÁLLAM-

Részletesebben

Onga község paraszti társadalmának átalakulása 1945-1961 között SZAKDOLGOZAT

Onga község paraszti társadalmának átalakulása 1945-1961 között SZAKDOLGOZAT MISKOLCI EGYETEM BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR Onga község paraszti társadalmának átalakulása 1945-1961 között SZAKDOLGOZAT Konzulens: Dr. hab. Ö. Kovács József Tanszékvezető, egyetemi docens Készítette: Demkovics

Részletesebben

SZENTES ÖSSZNÉPESSÉGE ÉS A NÉPESSÉG KONTINUITÁSA 1715 ÉS 1840 KÖZÖTT

SZENTES ÖSSZNÉPESSÉGE ÉS A NÉPESSÉG KONTINUITÁSA 1715 ÉS 1840 KÖZÖTT SZENTES ÖSSZNÉPESSÉGE ÉS A NÉPESSÉG KONTINUITÁSA 1715 ÉS 1840 KÖZÖTT Doktori (Ph.D.) értekezés Írta: Aranyiné Patai Magdolna okleveles filozófia, történelem szakos középiskolai tanár Készült: a Debreceni

Részletesebben

A BIHAR MEGYEI EGYHÁZI BIRTOKOK JOBBÁGYNÉPESSÉGE A XVIII. SZÁZAD ELSŐ HARMADÁBAN Bársony István

A BIHAR MEGYEI EGYHÁZI BIRTOKOK JOBBÁGYNÉPESSÉGE A XVIII. SZÁZAD ELSŐ HARMADÁBAN Bársony István A BHAR MEGYE EGYHÁZ BRTOKOK JOBBÁGYNÉPESSÉGE A XV. SZÁZAD ELSŐ HARMADÁBAN Bársony stván A középkori Bihar megye nemcsak nagy területi kiterjedésével,l viszonyítottan jelentős népesség számával2 hívja fel

Részletesebben

Bükkösd község helytörténete 1950-ig

Bükkösd község helytörténete 1950-ig Bükkösd község helytörténete 1950-ig Tisztelt Olvasó! Felhívom szíves figyelmét, hogy Bükkösd helytörténetéről szóló dokumentum teljes tartalma szerzői jogi védelem alatt áll. Így annak - akár teljes tartalmának

Részletesebben