Fejezetek Dunaszentmiklós történetéből

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Fejezetek Dunaszentmiklós történetéből"

Átírás

1 Fejezetek Dunaszentmiklós történetéből Időutazásunk kezdetén menjünk vissza a 19. század közepéig, és képzeljük magunkat egy korabeli vándor helyébe, aki hosszú és fárasztó útja során elérte Dunaszentmiklós akkor még csak Szentmiklós határát. Milyen látvány tárulhatott a pihenni vágyó utazó szemei elé? Lássuk, mit írt Fényes Elek, a kiváló magyar tudós a több mint 160 évvel ezelőtt, 1848-ban megjelent könyvében Szentmiklós földrajzi fekvéséről, a falu természeti adottságairól. Sz. Miklós, kis német f. [ ], melly 1400 h. körül terjed, északról Neszmély, kis részben Tardos, keletről kis sarkon Agostyán, azután Szomód; délről szinte Szomód s nyugotról Neszmély veszik körül; a szomódi határ közé az almási is felsarkallván, földterületének keleti és északi fele csupa erdőség, s itt nevezetesebb tetők a Borshegy, Satvány, kis Somló, hosszú Vontató, Bükkhegy, Kálváriahegy, a falura szép kilátással és a keletre álló Markó völgye, a Miklósvölgy, Sötétvölgy, melly utóbbit egy patak csereg végig, s nyugoti része már szántóföldül használtatik. A falu a Markó hegy nyugoti aljában fekszik, a hegy déli részét szőlő foglván el. Réte kevés, legelője az erdőkben; szántóföldei szelíd emelkedésű dombok, széles völgyein agyagosak. 1 A kies fekvésű, hegyek közé ékelt település a piacoktól való távolsága, viszonylagos elszigeteltsége, nehéz megközelíthetősége miatt nem tartozott a jelentősebb, sokat szereplő, nagy emlékanyagot megőrzött települések közé. 2 Az idők folyamán ehhez képest mégis viszonylag jelentős mennyiségű római kori emlék került felszínre a föld alól. Több feliratos szarkofág és a megtalált római pénzérmék arról tanúskodnak, hogy a település már jóval a honfoglalás előtt is lakott volt. A népvándorlás időszakából, majd a honfoglalást követő első évszázadokból semmi bizonyosat nem tudunk a községről. A falu valószínűleg annak a sok ezer magyarországi középkori falunak az életét élte, amelyben házban, a viszonylag szűk határt váltva művelték, a környező erdőkben pedig gyűjtögettek, vadásztak. 3 A település nevének első írásos említésével 1382-ben találkozunk. Az oklevél szerint Zent Myklos település tulajdonosa Zentmyklósy Mihály, akinek felesége Abustyáni (vagy Agostyáni) Anna volt. Feltehető, hogy a Szentmiklósi család a falu Szent Miklós tiszteletére emelt templomától kapta a nevét tól a tatai bencés apátság is birtokosként szerepelt. A környező településekkel együtt, a 16. század első felében Szentmiklós is áldozatul esett a török pusztításnak. A mohácsi csata után három évvel, 1529-ben a Bécs elleni hadjárat során Szulejmán szultán csapatai megszállták Tata és Gesztes várát, és Szentmiklósnak mintegy két évszázadra még a neve is eltűnt a történelmi forrásokból. Az itt húzódó fontos közlekedési utak és a végvári harcok következtében e vidék lett az ország egyik legaktívabb hadműveleti területe. A korábban sűrűn lakott vidék szinte teljesen elnéptelenedett. Erre vonatkozóan igen szemléletesek Sinkovics István történész 1934-ben kelt sorai, amelyek a szomszédos Esztergom vármegyére vonatkoznak ugyan, de tökéletesen illenek a korabeli Szentmiklósra és környékére is ben, amikor a keresztény csapatok már Budát ostromolták, hivatalos kiküldöttek fordultak meg Esztergom vidékén, amely csak az imént szabadult fel a félhold hatalma alól. Végighaladtak a Duna mellett, keresztül kasul járták a megye Duna feletti részét, ellátogattak a pilisi határig, és mindenfelé ugyanaz a vigasztalan kép fogadta őket. Félelmetessé nőtt a pusztulás ezen a kis darab, pompás fekvésű, termékeny magyar földön. Egészen kivételes eset, hogyha valahol emberekre találnak, sok helynek még a földesura is ismeretlen, a legtöbb faluról a nevén kívül semmi egyebet nem tudtak feljegyezni. Majdnem mindegyikre elmondják az élet teljes kialvását hirdető szomorú szavakat A halott falvak határában itt-ott még megkülönböztethetőek egymástól a műveletlenül maradt szőlők, parlagon fekvő szántóföldek, elhanyagolt rétek, a legtöbb helyen azonban még ennyi nyoma Az írás a Dunaszentmiklóson, március 4-én elhangzott előadás szerkesztett változata.

2 2 sincsen az emberkéznek, egyhangú roppant pusztasággá olvadt minden. 4 Egyes adatok szerint a török kiűzése után a korabeli Komárom vármegye lakossága nem haladta meg az ezer főt. 5 Szentmiklós még 1720-ban is Szomódhoz tartozó puszta volt. 6 Ebben a szinte reménytelennek tűnő helyzetben kellett mindent az alapoktól kezdve újraépíteni az ország területének jó részén. A Rákóczi szabadságharcot követő békés évtizedek Komárom vármegyében is megteremtették az újjáépítés gazdasági feltételeit, és Szentmiklós újra benépesedett. 7 Az újrakezdésben a legnagyobb érdem az Esterházyak ifjabb fraknói grófi ágához tartozó Esterházy József későbbi országbírót illeti. A gróf szenvedélyes jószágszerző volt, számos birtokot vásárolt ben a bécsi Krapff családtól hatalmas összegért, a hozzátartozó falvakkal együtt, a tatai uradalmat is megszerezte. Hamar felismerte, hogy birtokai jövedelmezőségét csak a szervezett és átgondolt telepítés biztosíthatja. Mivel az országon belül, mint láttuk, igen gyér volt a lakosság, sok más nagybirtokoshoz hasonlóan, az ő figyelme is az osztrák örökös tartományok és a délnémet területek felé fordult ban bocsátotta ki a telepeseket toborzó felhívását, amelyben földhöz juttatást, továbbá hatévi adóés szolgálatmentességet ígért. A felhívás eredményeként jelentős német bevándorlás indult meg az uradalomba. Rövid időn belül hat, a 16. század közepe óta pusztán álló falu népesült be újra: Agostyán, Alsógalla, Szentmiklós, Felsőgalla, Vértessomló (Semle) és Vértestolna. A telepítés megszervezésében, az új gazdálkodási rend kialakításában jelentős érdemeket szerzett Esterházy jószágkormányzója, Balogh Ferenc, a kor kiváló gazdasági szakembere. 8 Szentmiklósra az első érdeklődők Vesztfáliából jöttek még 1733-ban, majd néhány év múlva újabb csoportjuk érkezett. Az 1736-ig betelepült németek számát családra tehetjük, mindannyian római katolikusok voltak. A telepesek május 8-án kötötték meg a földesúrral az örökös szerződést. Ez hat adómentes év elteltével a községet pénz- és termékjáradék fizetésére, valamint robotra kötelezte, de mindez könnyebb volt az őslakos jobbágyok kötelezettségeinél. Az ún. Erbführgeld (garaspénz) lefizetése ellenében szabadon adhatták-vehették házaikat, és a földhözkötött jobbágytársaiktól eltérően szabadon költözhettek. 9 Templomul eleinte azt a kis kápolnát használták, amelyet egy remete épített. Amikor ez kicsinek bizonyult, hozzáépítettek deszkából egy nagyobb helyiséget ben aztán a földesúr segítségével kőtemplomot emeltek, majd 1911-ben megépítették a mai is álló templomot. A község pecsétje egy 1768-as irat tanúsága szerint püspökalakot ábrázolt NICOLLAUS körirattal. 10 A községi bírót ekkor Bauer Györgynek hívták. ( Georg Bauer Richter ). Fél évszázad múltán a község elöljárói az alábbi személyek voltak. Bíró: Beck Bernard. Jegyző: Kukutska Ferdinánd. Törvénybíró: Hartmann József. Esküdtek: Buzer Ferdinánd, Emmer György, Hertzog Mihály. 11 adatai 1. sz. táblázat: Az első magyarországi népszámlálás ( ). Szentmiklós Birtokos neve Házak száma Családok száma Tényleges népesség (fő) Gróf Esterházy Ferenc Forrás: Danyi Dezső Dávid Zoltán (szerk.): Az első magyarországi népszámlálás Budapest, 1960, 74. o.

3 3 Mit tudunk a falu évvel ezelőtti életéről? A II. József-féle népszámlálás adataiból kiderül (1. sz. táblázat), hogy az 1780-as években a község birtokosa gróf Esterházy Ferenc volt. Ötvenkét házban 80 család élt, a tényleges népesség kereken 350 fő volt. 12 A házak és a családok számának arányából arra következtethetünk, hogy közel 30 családnak nem volt saját háza, így a község meglehetősen túlzsúfolt lehetett. A tényleges lélekszám és a családszám osztója 4,37 tehát egy átlagos család négy főből állt. A megyei osztó 4,84 volt, ami arra utal, hogy a német lakta falvakhoz hasonlóan Szentmiklóson is kisebb volt a gyerekszám, mint máshol. 13 A község egyértelműen mezőgazdasági jellegű volt (2. sz. táblázat), ezt tükrözte a lakosok társadalmi rétegződése is. A már említett népszámlálás adatai szerint a község lakosai között nem akadt pap, nemes, tisztviselő, polgár, és a többség a földből élt. 2. sz. táblázat: Az első magyarországi népszámlálás ( ). Szentmiklós adatai A férfiak közül Pap Nemes Tisztviselő Polgár Paraszt Polgár és paraszt örököse Zsellér Egyéb Forrás: Danyi Dezső Dávid Zoltán (szerk.): Az első magyarországi népszámlálás Budapest, 1960, 75. o. A szentmiklósi földművelők jogállása az 1848-as jobbágyfelszabadítást követően vita tárgyává vált az Esterházyak és a község lakói között. Az áprilisi törvények értelmében ugyanis megszűnt a robot, a tized, és az úrbéres jobbágyok használatában lévő jobbágytelek a saját tulajdonukba ment át. Az ún. majorsági jobbágyok, vagy majorsági zsellérek viszont, akik nem úrbéres telken, hanem a földesúr saját kezelésű földjén, tehát az allódiumon gazdálkodtak ha csak saját pénzükön meg nem váltották nem kapták meg a földet, így nem lettek tulajdonosok. Az úrbérrendezésről szóló 1853-as császári pátens lényegében hasonlóan intézkedett. A szentmiklósi volt jobbágyok, arra hivatkozva, hogy ők is úrbéresek voltak, 1848 után a sajátjuknak tekintették azt a földet, amin addig is gazdálkodtak. Gróf Esterházy Miklós viszont ezzel ellentétes állásponton volt. Azt vallotta, hogy a szentmiklósi határ majorsági föld, amelyet a parasztok az uradalomtól csupán béreltek. Ezért a már említett törvények értelmében az továbbra is a földbirtokos tulajdonát képezi, használatáért a parasztoknak fizetni kell. Az uradalom és a falu közöti vita 1852-ben került az úrbéri törvényszék elé ben tehát pont 10 évvel később a bíróság Dunaszentmiklós község szolgáltatásait úrbéres jellegűnek ismerte el, tehát a községnek adott igazat az Esterházyakkal szemben. A község határának végleges rendezéséig, az összes földet érintő kölcsönös megegyezésig azonban még 30 évnek kellett eltelnie. A Komáromi kir. törvényszék előtt a két fél 1892-ben kötötte meg a birtokrendezési, erdő- és legelő-elkülönítési egyezményt. 15 Miként alakult az elmúlt évszázadok folyamán Dunaszentmiklós népességének száma? Láttuk, hogy az 1730-as években mintegy család települhetett be Németországból, ami feltehetően nem jelentett 200 főnél többet. Az 1780-as években már 80 család lakott a községben, 350 fő. Ezt követően lényegében stagnál a lakosság számának növekedése, ig, tehát közel egy évszázad leforgása alatt sem érte el a 400 főt. A 19. század utolsó évtizedeiben és a 20. század első felében dinamikusabb a növekedés, az 1949-es népszámlálás már 714 lakost mutat ki. Ettől kezdve fokozatosan csökken Dunaszentmiklós népessége, a

4 4 legutóbbi összeírás szerint már csak 411-en éltek a faluban, 16 alig valamivel többen, mint 1870-ben. (3. sz. táblázat.) (fő) 3. sz. táblázat: A népesség számának alakulása Dunaszentmiklóson között Forrás: évi népszámlálás. Területi adatok. Komárom-Esztergom megye. II. kötet. Budapest, 2002, o. Ami a lakosság nemzetiség, illetve anyanyelv szerinti megoszlását illeti, Dunaszentmiklós a 20. század közepéig lényegében megőrizte túlnyomórészt német jellegét. A hivatalos népszámlálások adatai ennek időnként furcsa módon ellentmondanak, és feltehetően azt tükrözik, hogy a dualizmus korában igen nagy volt a helyi németség asszimilációs hajlama. Már 1900-ban is csak mintegy 70% vallotta magát német anyanyelvűnek, az 1910-es adat azonban ennél is meglepőbb. Tíz év alatt ugyanis a német anyanyelvűek száma több mint háromszorosával csökkent, és az össznépességhez viszonyított arányuk 70-ről 20%-ra esett. (4. sz. táblázat.) 4. sz. táblázat: Dunaszentmiklós német lakosságának száma és aránya Népszámlálás éve Német lakosság száma Német lakosság aránya 70,6% 20,4% 98,0% Forrás: Az 1900., 1910., évi népszámlálások kötetei alapján A számok mögött rejlő asszimilációs folyamat azonban felszínesnek bizonyult, mivel 1941-ben ez az arány meredek növekedéssel 98%-ra kúszott föl. A német, vagy német gyökerekkel rendelkező dunaszentmiklósiak német öntudata tehát igencsak megerősödött, minden bizonnyal azzal is összefüggésben, hogy 1941-ben a Harmadik Birodalom a háborús sikerei csúcsán állott, és szinte egész Európát uralta. A dunaszentmiklósi németség számának és arányának erőteljes, hirtelen változásai alaposabb történelmi-szociológiai kutatást igényelnének, annál is inkább, mert a megye többi német lakta településére ez a tendencia általában nem volt jellemző. (Lásd az 5. sz. táblázatot.) 5. sz. táblázat: Néhány Komárom-Esztergom megyei település német lakosságának aránya között

5 5 Népszámlálás éve Község Agostyán 97,9% 94% 93,7% Ácsteszér 62,4% 58,1% 18,5% Dunaszentmiklós 70,6% 20,4% 98,0% Vértessomló 85,3% 90,9% 91,0% Vértestolna 92,8% 87,1% 91,6% Forrás: Az 1900., 1910., évi népszámlálások kötetei alapján Külön feldolgozást érdemelne a dunaszentmiklósi németség közötti sorsa. Mint ismeretes, 1945 után Európa keleti és középső felében a nemzetiszocializmus mellett a kisebbségeket elsősorban a németeket tették kollektíven felelőssé a második világháború kirobbantásáért. A Lengyelországból elűzött vagy elmenekült németek száma 7 8 milliót, a csehszlovákiaiaké 2,6 3 milliót, a magyarországiaké pedig több mint 200 ezret tett ki. Ezzel gyakorlatilag megszűnt a csehszlovákiai német kisebbség, a magyarországi pedig felére csökkent. 17 Hazánkból mintegy 185 ezer németet telepítettek ki Németország amerikai, majd szovjet megszállási övezetébe, a többiek önként távoztak, vagy a szovjetek hurcolták el őket. Már ezt megelőzően azonban, 1944 második felében, a hitleri propaganda, továbbá a közeledő szovjet csapatoktól és a bizonytalanságtól való félelem hatására, számos magyarországi német család önként vállalta a Németországba történő evakuálást. Megyénkben például Agostyán község lakosságának 1944 decemberében mintegy 20%-a távozott Németországba, és sokan hagyták el a szomszédos Baj települést is. 18 A szomori németek egy része is elhagyta szülőföldjét, a helyi Volksbund felszólítására. 19 Mások viszont nem voltak hajlandók eltávozni szülőföldjükről. Kecskéd evakuálását például kétszer kísérelték meg sikertelenül a németek, a lakosság azonban ellenszegült és otthon maradt. 20 Tisztázásra váró kérdés: Dunaszentmiklós lakosságát érintette-e a fenti népmozgás, és ha igen, hányan távoztak? Arra nézve sincs sok adatunk, hogy a magyarországi németeket 1945-től sújtó intézkedések miként csapódtak le a község életének mindennapjaiban. Az alábbi főbb kérdésekre kéne választ találni. Érintette-e a település német lakosságát, és ha igen, milyen mértékben: a szovjetunióbeli kényszermunka; a magyarországi munka- vagy internálótáborba való hurcolás; a vagyonelkobzás; az összeköltöztetés. A megyei szintű feldolgozások alapján 21 annyit mindenesetre nagy bizonyossággal már tudunk, hogy Németországba való kitelepítésre nem került sor, mivel az előzetes

6 6 tervekkel ellentétben megyénkben összesen csak öt németajkú községben volt kitelepítés: 1946-ban Leányváron, Máriahalmon, Szomoron, 1947-ben pedig Dorogon és Környén. Arról is van adatunk, hogy október elején Dunaszentmiklósra horvát menekült családok, majd pilismaróti magyar telepesek érkeztek. 22 Ez azt feltételezi, hogy előzőleg akárcsak a megye más településén a volt volksbundisták házait és földjeit elkobozták, német tulajdonosaikat összeköltöztették, s az így megüresedett ingatlanokba helyezték el a telepeseket. A tatai járás főjegyzője 1946 júniusában azt jelentette, hogy a községben feszült a hangulat, a telepesek között folytonos viszály tapasztalható. 23 Állandó volt a súrlódás az őslakos németek és a magyar telepesek között is őszére már annyira elmérgesedett a helyzet, hogy a baji telepfelügyelő szerint Vértestolnán és Dunaszentmiklóson a németek és a telepesek között napirenden voltak a verekedések, bicskázásokkal egybekötve novemberében a tatai járás több községében, így Dunaszentmiklóson a helybeli német lakosság újabb összeköltöztetésére került sor, mivel helyet kellett szorítani az odairányított felvidéki családoknak, akik a magyar csehszlovák lakosságcsere következtében települtek át Magyarországra sz. táblázat: A Komárom Megyei Tanács 1958-as felmérése a nemzetiségekről és a telepesekről Község Magyar Német Telepes Agostyán 45% 55% 20% Baj 50% 50% 50% Dunaszentmiklós 40% 60% 15% Tarján 45% 55% 45% Vértestolna 40% 60% 12% Forrás: Gróf Károly: A magyarországi német lakosság a tatai járás területén a 2. világháborút követő években. Limes, sz., 67. o. 7. sz. táblázat: A évi népszámlálás adatai a dunaszentmiklósi németekről Össznépesség 411 nemzetiséghez tartozók kulturális értékekhez, hagyományokhoz kötődők Német anyanyelvűek nyelvet családi, baráti körben használók Forrás:

7 7 A németséget ért diszkriminatív intézkedések, megfélemlítésük, valamint a telepesek beköltözése következtében Dunaszentmiklós népességének etnikai összetétele is megváltozott 1945 után. (6. sz. táblázat.) Ennek ellenére, a Komárom Megyei Tanács 1958-as belső felmérése szerint a községben a németek még mindig többségben voltak (60%), de a lakosság 15%-a újonnan érkezett telepes volt. 26 A 2001-es népszámlálás adatai (7. sz. táblázat) viszont azt mutatják, hogy napjainkban a mintegy négyszázra csökkent dunaszentmiklósi népesség már alig több mint egynegyede vallja magát német nemzetiségűnek, német anyanyelvűnek pedig mindössze 29-en. A német kulturális értékekhez, hagyományokhoz kötődők száma 141, a német nyelvet családi, baráti körben használók száma pedig 91 volt. 27 E riasztóan alacsony adatok arra is figyelmeztetnek, hogy mindannyiunknak többet kell tenni a helyi kulturális értékek ápolása és megismertetése, valamint a község gazdag történelmi múltjának alapos feltárása érdekében. A múlt ismerete nemcsak büszkeségre adhat okot, de megtartó erőnek is bizonyulhat Dunaszentmiklóson. Jegyzetek L. Balogh Béni 1 Fényes Elek: Komárom vármegye leírása. Pest, 1848, 182. o. 2 Dunaszentmiklós történetének eddigi legátfogóbb összefoglalóját lásd Ortutay András: Dunaszentmiklós története. In Tata Barátai Körének Tájékoztatója IX. Tata, 1987, o. 3 Uo. 71. o. 4 Idézi Ortutay: Esztergom vármegye a török hódoltság alatt és a török kiűzése utáni évtizedekben. In uő: Jó, ha a dolgokat írásba foglaljuk. (Tanulmányok Komárom-Esztergom megye múltjáról.) Tatabánya, 2003, Kernstok Károly Művészeti Alapítvány, 13. o. 5 Fatuska János Kaptay György: A tatai Esterházy uradalom első német telepesei ( ). Limes, sz. 43. o. 6 Osváth Andor (szerk.): Komárom és Esztergom közigazgatásilag egyelőre egyesített vármegyék múltja és jelene. Budapest, 1938 /Magyar vármegyék múltja és jelene 1./, 549. o. 7 A tatai Esterházy-uradalom hét községe, köztük az egykori Szentmiklós betelepítéséről lásd Fatuska Kaptay: i. m o. 8 Uo. 44. o. 9 Ortutay: Dunaszentmiklós története 72. o. 10 Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Levéltára (a továbbiakban: K-EMÖL), Esztergomi cs. kir. Úrbéri Törvényszék iratai (a továbbiakban: IV.155.), 8. doboz, Dunaszentmiklós, 8212/1894. sz. Az úrbéri szabályozás során feltett kérdésekre adott válaszok 1768-ból. 11 Ortutay: Dunaszentmiklós története 79. o. 12 Danyi Dezső Dávid Zoltán (szerk.): Az első magyarországi népszámlálás Budapest, 1960, o. 13 Ortutay: Dunaszentmiklós története 78. o. 14 A periratokat lásd K.EMÖL IV doboz, Dunaszentmiklós. 15 Lásd K-EMÖL Szomódi körjegyzőség iratai (V.248.), 8. kötet, Dunaszentmiklós birtokkönyve 1900, 110. o évi népszámlálás. Területi adatok. Komárom-Esztergom megye. II. kötet. Budapest, 2002, o. 17 Romsics Ignác: Nemzet, nemzetiség és állam Kelet-Közép- és Délkelet-Európában a 19. és 20. században. Budapest, 1998, Napvilág Kiadó, 278. o. 18 Komárom-Esztergom vármegye évkönyve Készült a XI. Komárom megyei Levéltári napokra kézirat gyanánt. Esztergom, 1984, o. 19 Tóth Krisztina: Reménnyé váljon az emlékezet. Szomor története. Szomor, 2008, Szomor Község Önkormányzata, 94. o. 20 Komárom-Esztergom vármegye évkönyve o. 21 Megyénkben az 1990-es évek elején vettek lendületet a német lakosság 1944 utáni jogfosztását vizsgáló helytörténeti kutatások. E munka eredményeként is szentelhette a Limes, a Komárom-Esztergom Megyei Tudományos Szemle évi 1. számát az 1945 utáni kitelepítések és népcserék megyei szintű vizsgálatának. Az ún. svábkérdéssel négy írás foglalkozott e számban: Tisovszky Zsuzsanna a dorogi, Kövecses-Varga Etelka a táti, Wagenhoffer Vilmos a máriahalomi, Balogh Béni a leányvári németség 1945 utáni kálváriáját mutatta be. Néhány évvel később, szintén a Limes hasábjain jelent meg e témakörben Gróf Károly fontos tanulmánya. Gróf

8 8 Károly: A magyarországi német lakosság a tatai járás területén a 2. világháborút követő években. Limes, sz o. Ugyanő írta meg, egy évvel korábban, a megyei kitelepítések első összefoglalóját. Gróf Károly: A magyarországi német lakosság kitelepítése Komárom-Esztergom vármegyéből Szakdolgozat, K-EMÖL Kézirattára, 417 K/ sz. Lásd még Láng Beáta: A dorogi németek kitelepítése 1947-ben. Dorog, 1997, /Dorogi Füzetek 12./; L. Balogh Béni: Nemzetiségi kérdés Komárom-Esztergom vármegyében között. Kézirat, 2009, K-EMÖL Kézirattára. 22 Gróf: A magyarországi német lakosság a tatai járás területén a 2. világháborút követő években 58. o. 23 K-EMÖL, Komárom-Esztergom megye Főispánjának iratai, általános iratok (a továbbiakban: IV-951-b), ad 334/1946. főisp. sz. A tatai járás főjegyzőjének június 18-i jelentése. 24 K-EMÖL, Komárom-Esztergom Megyei Földhivatal iratai (XXIV-201), év, 6. tétel, 8335/1946. földhiv. sz. A baji telepfelügyelő október 3-i jelentése. 25 K-EMÖL, IV-951-b, ad 330/1948. főisp. sz. A tatai járás főjegyzőjének november 16-i jelentése. 26 Gróf: A magyarországi német lakosság a tatai járás területén 67. o. 27

Nemzetiségi kérdés Komárom-Esztergom vármegyében 1945 1950 között

Nemzetiségi kérdés Komárom-Esztergom vármegyében 1945 1950 között Nemzetiségi kérdés Komárom-Esztergom vármegyében 1945 1950 között Mottó: A kollektív felelősség elvével és a kollektív megtorlás gyakorlatával a magyar nemzet sem most, sem a jövőben sohasem azonosíthatja

Részletesebben

Melegedőhelyek Komárom-Esztergom megyében

Melegedőhelyek Komárom-Esztergom megyében helyek Komárom-Esztergom megyében Vértestolna Polgármesteri Hivatal Vértestolna, Petőfi u. 82. ESZI Szent Erzsébet Központ hajléktalanszálló Tatabánya, Tatabánya Hegy utca 20. Csém melegedőhely Csém, Béke

Részletesebben

Kom-Eg megye

Kom-Eg megye Engedélyezési terv beadásának tervezett Kivitelezés megkezdés Kivitelezés befejezés Kontakt személy Járás Település Nyertes pályázó Közintézményi IH Üzleti IH Lakossági IH határideje tervezett határideje

Részletesebben

Nekem szülőhazám (volt)... Nekem szülőhazám (volt)... A Fejér megyei németek kitelepítése befejezésének 50. évfordulójára

Nekem szülőhazám (volt)... Nekem szülőhazám (volt)... A Fejér megyei németek kitelepítése befejezésének 50. évfordulójára Nekem szülőhazám (volt)... A Fejér megyei németek kitelepítése befejezésének 50. évfordulójára A Fejér megyében élő németek Németországba történő áttelepítése az országos eseményekhez hasonlóan, alig több

Részletesebben

11. rész-ajánlattételi terület Komárom-Esztergom megye

11. rész-ajánlattételi terület Komárom-Esztergom megye e terhek 1 1 PILISCSÉV kül 18 8 43889 16293 2 18 igen 0 6 1 1 0 ESZTERGOMI JÁRÁSI HIVATAL 1 4397 11844 1 1 PILISCSÉV kül 80 32 41627 4288 6 129 igen 0 42 3 2 1 ESZTERGOMI JÁRÁSI HIVATAL 1 8568 83178 1

Részletesebben

Ne feledd! A felvidéki magyarok üldözésével, kitelepítésével a haza egy darabja elveszni látszik!

Ne feledd! A felvidéki magyarok üldözésével, kitelepítésével a haza egy darabja elveszni látszik! Ne feledd! A felvidéki magyarok üldözésével, kitelepítésével a haza egy darabja elveszni látszik! A témaválasztás indoklása Felvidéki gyökerek Felvidék-Nagymácséd-Hajós (1947) Hajósra 16 felvidéki településről

Részletesebben

Tatabánya Szent Borbála Kórház. Tatabánya 1. oldal / 104

Tatabánya Szent Borbála Kórház. Tatabánya 1. oldal / 104 Tatabánya Szent Borbála Kórház megye - Szak Progressz Település név makó Szakmanév Intézet név ivitási Szakmai szervezeti egység d 10 4105 Oroszlányi Bokod 2225 01 Belgyógyászat Tatabánya, Szt. Borbála

Részletesebben

VII. FEJEZET. Erdőhátság.

VII. FEJEZET. Erdőhátság. VII. FEJEZET. Erdőhátság. 1. A királyi ispánság falvai. 2. A Becsegergely nemzetség szállásterülete. 3. A Zóvárd és Barsa nem birtoktöredékei. A mezőség középső részén elterülő kisnemes falutömböt délről

Részletesebben

A DEMOGRÁFIAI MUTATÓK ALAKULÁSA A SZLOVÁK-MAGYAR HATÁRMENTI RÉGIÓBAN

A DEMOGRÁFIAI MUTATÓK ALAKULÁSA A SZLOVÁK-MAGYAR HATÁRMENTI RÉGIÓBAN A DEMOGRÁFIAI MUTATÓK ALAKULÁSA A SZLOVÁK-MAGYAR HATÁRMENTI RÉGIÓBAN A VIZSGÁLT TERÜLET ÉS DEMOGRÁFIAI MUTATÓK A vizsgált terület lehatárolása Az állandó népesség számának alakulása A határ menti régió

Részletesebben

TestLine - Pedigped tesztje-06 Minta feladatsor

TestLine - Pedigped tesztje-06 Minta feladatsor Történelem a 10. évfolyam számára IV. témakör: Az újjáépítés kora Magyarországon A magyar országgyűlés. 1. 2:42 Normál Válaszolj a táblázat és saját ismereteid alapján a kérdésekre! A magyar országgyűlés...

Részletesebben

A BESSZARÁBIAI NÉMET KISEBBSÉG 125 ÉVE

A BESSZARÁBIAI NÉMET KISEBBSÉG 125 ÉVE 96 IRINA NASTASĂ-MATEI A BESSZARÁBIAI NÉMET KISEBBSÉG 125 ÉVE Ute Schmidt: Basarabia. Coloniştii germani de la Marea Neagră, Editura Cartier, Chişinău, 2014, 420 oldal Túlz ás nélkül állíthatjuk, hogy

Részletesebben

Kamond (település bemutatása)

Kamond (település bemutatása) Kamond (település bemutatása) Kamond elhelyezkedése: Kamond község Magyarországon, Veszprém megye nyugati peremén, a Devecseri Járás területén, a 8-as számú Főút és a Marcal folyó mellett található. Területe:

Részletesebben

FÜLÖP. Elhelyezkedés. Földrajz, természeti adottságok. Történelem. Terület: 55,87 km 2 Lakosság: 1793 fő Polgármester: Hutóczki Péter

FÜLÖP. Elhelyezkedés. Földrajz, természeti adottságok. Történelem. Terület: 55,87 km 2 Lakosság: 1793 fő Polgármester: Hutóczki Péter FÜLÖP Terület: 55,87 km 2 Lakosság: 1793 fő Polgármester: Hutóczki Péter Elérhetőség: Fülöp Község Önkormányzata 4266 Fülöp, Arany J. u. 19. Tel./Fax: 52/208-490 Fülöp község címere Elhelyezkedés Fülöp

Részletesebben

I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21.

I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21. Felhasznált irodalom: I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21. II. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat2szabadbattyan.jpg

Részletesebben

Könyvtárak az emberi kapcsolatokért Fókuszban a nemzetiségi ellátás Feketsné Kisvarga Anita 2013. október 7.

Könyvtárak az emberi kapcsolatokért Fókuszban a nemzetiségi ellátás Feketsné Kisvarga Anita 2013. október 7. Könyvtárak az emberi kapcsolatokért Fókuszban a nemzetiségi ellátás Feketsné Kisvarga Anita 2013. október 7. Az előadás felépítése Miért kell fókuszálnunk a nemzetiségekre? Adatok a nemzetiséghez tartozók

Részletesebben

Pesthidegkút bemutatása

Pesthidegkút bemutatása BUDAPEST II. kerület / Pesthidegkút Pesthidegkút bemutatása 2013. szeptember 26. 1 Budapest II. kerülete A II. kerület területe: 36 km 2 Népesség: Polgármester: 88 200 fő Dr. Láng Zsolt 2 Pesthidegkút

Részletesebben

Bírói számadás, emlékirat, egyházlátogatási jegyzőkönyv a Tolna Megyei Levéltár legújabb kiadványa

Bírói számadás, emlékirat, egyházlátogatási jegyzőkönyv a Tolna Megyei Levéltár legújabb kiadványa Bírói számadás, emlékirat, egyházlátogatási jegyzőkönyv a Tolna Megyei Levéltár legújabb kiadványa 2014-ben a Tolna Megyei Levéltári Füzetek 14. kötete látott napvilágot Tanulmányok Bírói számadás, emlékirat,

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL NÉPESSÉGTUDOMÁNYI KUTATÓINTÉZETÉNEK KUTATÁSI JELENTÉSEI 78.

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL NÉPESSÉGTUDOMÁNYI KUTATÓINTÉZETÉNEK KUTATÁSI JELENTÉSEI 78. KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL NÉPESSÉGTUDOMÁNYI KUTATÓINTÉZETÉNEK KUTATÁSI JELENTÉSEI 78. KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL NÉPESSÉGTUDOMÁNYI KUTATÓINTÉZET Igazgató: Spéder Zsolt Készítették: Hablicsek László

Részletesebben

Német nép- és honismeret

Német nép- és honismeret Német nép- és honismeret 9. évfolyam A germánok története Népvándorlás A magyar nép honfoglalása Család A kötelező tananyag kiegészítése, a germánok népvándorlásával és a keleti germánok birodalmi alapításaival

Részletesebben

PDF created with pdffactory Pro trial version www.pdffactory.com

PDF created with pdffactory Pro trial version www.pdffactory.com Az Oroszlányi kistérség lakossági fórumai További információ Bokod: (Hősök tere 6.) Dad: Faluház (Fő utca 91.) Kömlőd: (Komáromi utca 16.) Kecskéd: (Fő út 1.) Szákszend: Faluház (Száki u. 89.) 2008. február

Részletesebben

Demográfiai és etnikai viszonyok Kárpátalján. Molnár József II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Földtudományi Tanszék

Demográfiai és etnikai viszonyok Kárpátalján. Molnár József II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Földtudományi Tanszék Demográfiai és etnikai viszonyok Kárpátalján Molnár József II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Földtudományi Tanszék 6 5 4 3 2 1 A Föld népességszám-változása az utóbbi kétezer évben (adatforrás:

Részletesebben

KOZTATÓ. és s jellemzői ábra. A népesség számának alakulása. Népszámlálás Sajtótájékoztató, március 28.

KOZTATÓ. és s jellemzői ábra. A népesség számának alakulása. Népszámlálás Sajtótájékoztató, március 28. SAJTÓTÁJÉKOZTAT KOZTATÓ 2013. március m 28. 1. NépessN pesség g száma és s jellemzői 2. HáztartH ztartások, családok 3. A lakásállom llomány jellemzői 1. A népessn pesség g száma és s jellemzői 1.1. ábra.

Részletesebben

CSODARABBIK ÚTJA 11 TOKAJHEGYALJAI TELEPÜLÉS ZSIDÓ LAKOSSÁGÁNAK ALAKULÁSA Összeállította: Erős Péter Dr.

CSODARABBIK ÚTJA 11 TOKAJHEGYALJAI TELEPÜLÉS ZSIDÓ LAKOSSÁGÁNAK ALAKULÁSA Összeállította: Erős Péter Dr. CSODARABBIK ÚTJA 11 TOKAJHEGYALJAI TELEPÜLÉS ZSIDÓ LAKOSSÁGÁNAK ALAKULÁSA 1869-1949 Összeállította: Erős Péter Dr. Jankelovics János 2 Tartalomjegyzék Bevezetés... 3 Abaújszántó... 4 Erdőbénye... 5 Tállya...

Részletesebben

07.00-11.30 Kisbér, Komáromi utca Magyar közút telepe elött 12.30-14.30 Kisbér, Perczel Mór u. 17. sz.

07.00-11.30 Kisbér, Komáromi utca Magyar közút telepe elött 12.30-14.30 Kisbér, Perczel Mór u. 17. sz. 2015. június 01. 4 óra M1 autópálya Tata 63+250km szelvény 09.00-17.00 ( 6 órában) 11-es sz. főút Pilismarót, Dömös, Esztergom Csenkei-híd Esztergom, 6-os kőnél 09.00-10.00. Komárom, Petőfi út ( 1-es főút)

Részletesebben

KALÁSZ PÉTER AZ 1970-ES ÉVEK ELEJÉN 1

KALÁSZ PÉTER AZ 1970-ES ÉVEK ELEJÉN 1 KALÁSZ PÉTER KI GAZDAGSZIK GYORSABBAN? PROPAGANDA ÉS VALÓSÁG A JÖVEDELEMPOLITIKAI VITÁK TÜKRÉBEN AZ 1970-ES ÉVEK ELEJÉN 1 Történeti háttér Magyarország a 60-as évek elején hasonlóan a többi szocialista

Részletesebben

Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár e-mail: leveltar@veszpremiersekseg.hu Tel.: (88) 426-088

Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár e-mail: leveltar@veszpremiersekseg.hu Tel.: (88) 426-088 Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár e-mail: leveltar@veszpremiersekseg.hu Tel.: (88) 426-088 TÁJÉKOZTATÓ 2015. augusztus 26-án Veszprémben, Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskolán megrendezésre kerülő

Részletesebben

Szervezetünk a Gerecse Natúrpark tagja. Írta: tea április 17. szerda, 06:06

Szervezetünk a Gerecse Natúrpark tagja. Írta: tea április 17. szerda, 06:06 Felismerve, hogy a Gerecse tágabb térségében fellelhető számos természeti és építészeti-kulturális érték, hagyomány megőrzéséhez, fenntartható fejlesztéséhez olyan térségi szintű, járásokon is átívelő,

Részletesebben

A kiirtott magyar szellemfalura emlékeztek

A kiirtott magyar szellemfalura emlékeztek 2014 március 18. Flag 0 Értékelés kiválasztása Még Givenincs A kiirtott értékelve magyar szellemfalura Mérték 1/5 2/5 3/5 4/5 5/5 Megemlékezést tartottak vasárnap délelőtt a Gánt község közelében található

Részletesebben

A KIS MAGYAR VILÁGRÓL

A KIS MAGYAR VILÁGRÓL ZÁKONYI BOTOND A KIS MAGYAR VILÁGRÓL Ablonczy Balázs: A visszatért Erdély, 1940 1944, Jaffa Kiadó, Budapest, 2011, 280 oldal Ablonczy Balázs kötete a magyar Észak-Erdély történetét mutatja be 1940 1944

Részletesebben

FONTOS, HOGY MINDENKI TUDJA!!!

FONTOS, HOGY MINDENKI TUDJA!!! FONTOS, HOGY MINDENKI TUDJA!!! A KITELEPÍTÉSTŐL AZ ÚJ HAZÁIG Ezer szállal összekötve: A németek a közép-európai országokban évszázadokon át fontos szerepet játszottak nem csupán a társadalmi, gazdasági

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2016-2017 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

08.30-12.30 Oroszlány, Csákvári út (8119 sz út), (143 sz kereszteződése

08.30-12.30 Oroszlány, Csákvári út (8119 sz út), (143 sz kereszteződése 2015. február 01. 07.00-09.00 Tata, Baji u. 09.05-11.00 Tata, Vértessszőlősi út 11.05-12.00 Tata, Honvéd u. 12.05-14.00 Szomód belterület 14.05-16.00 Tata, Kocsi u. 16.05-17.00 Tata, Ady E. u. 2015. február

Részletesebben

Volt egyszer egy cenzus, ami a népességet és a jószágokat egyaránt számba vette

Volt egyszer egy cenzus, ami a népességet és a jószágokat egyaránt számba vette Volt egyszer egy cenzus, ami a népességet és a jószágokat egyaránt számba vette Statisztikai Világnap ünnepi konferenciája Esztergom 2010. Október 14-15. Dr. Laczka Éva Miért választottam ezt a témát?

Részletesebben

TATABÁNYAI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS

TATABÁNYAI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS TATABÁNYAI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖZOKTATÁSI FELADATELLÁTÁSI, INTÉZMÉNYHÁLÓZAT-MŰKÖDTETÉSI, FEJLESZTÉSI ÉS INTÉZKEDÉSI TERVE 2010-2018. Tatabánya, 2010. augusztus TARTALOMJEGYZÉK 1. A TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI

Részletesebben

MAGYARORSZÁQ NEMZETKÖZI KAPCSOLATAINAK TÖRTÉNETE

MAGYARORSZÁQ NEMZETKÖZI KAPCSOLATAINAK TÖRTÉNETE ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Politikaelmélet tanszék HERCZEGH GÉZA ARDAY LAJOS JOHANCSIK JÁNOS MAGYARORSZÁQ NEMZETKÖZI KAPCSOLATAINAK TÖRTÉNETE SUB Göttingen 7 219 046 719 2006 A 6088 BUDAPEST,

Részletesebben

Demográfia. Lakónépesség, 2005

Demográfia. Lakónépesség, 2005 Demográfia Lakónépesség, 2005 Szlovákia délkeleti részén elterülõ Felsõ-Bodrogközt gyakran nevezik Szlovákia alföldjének. Ezen a területen 28 település található, amelyek a Bodrog, Latorca és Tisza folyók,

Részletesebben

Pesthidegkút bemutatása

Pesthidegkút bemutatása BUDAPEST II. kerület / Pesthidegkút Pesthidegkút bemutatása 2012. október 4. 1 Budapest II. kerülete P.H P.H. A II. kerület területe: Népesség: Polgármester: 36 km 2 88 200 fő Dr. Láng Zsolt 2 Pesthidegkút

Részletesebben

Dr. Simonik Péter: Honnan jöttek és merre tartottak? Adalékok a tatabányai zsidóság demográfiájához (1868-1945)

Dr. Simonik Péter: Honnan jöttek és merre tartottak? Adalékok a tatabányai zsidóság demográfiájához (1868-1945) 1 Dr. Simonik Péter: Honnan jöttek és merre tartottak? Adalékok a tatabányai zsidóság demográfiájához (1868-1945) A négy község Tatabánya, Alsógalla, Felsőgalla és Bánhida egyesítésével 1948-ban megalakult

Részletesebben

SZÁLKA. Ebből szántó 198,3 ha gazdasági erdő 1082 ha (összes erdő) védett terület 933 ha (NATURA 2000 az erdőből) ipari hasznosítású - terület

SZÁLKA. Ebből szántó 198,3 ha gazdasági erdő 1082 ha (összes erdő) védett terület 933 ha (NATURA 2000 az erdőből) ipari hasznosítású - terület SZÁLKA 1. A település területére vonatkozó információk: Teljes terület 1707,6 ha Ebből szántó 198,3 ha gazdasági erdő 1082 ha (összes erdő) védett terület 933 ha (NATURA 2000 az erdőből) ipari hasznosítású

Részletesebben

Tatai Kistérségi Többcélú Társulás Esélyegyenlőségi Programja

Tatai Kistérségi Többcélú Társulás Esélyegyenlőségi Programja Tatai Kistérségi Többcélú Társulás Esélyegyenlőségi Programja 2011. 1 Tartalom 1. Veztői összefoglaló... 4 2. Bevezető... 6 3. Stratégiai célok és alapelvek... 8 4. Általános elvek... 10 5. Helyzetelemzés...

Részletesebben

LENGYELTÓTI VÁROS RÉGÉSZETI LELŐHELYEI RÉGÉSZETI FELMÉRÉS LENGYELTÓTI VÁROS RENDEZÉSI TERVÉNEK ELKÉSZÍTÉSÉHEZ

LENGYELTÓTI VÁROS RÉGÉSZETI LELŐHELYEI RÉGÉSZETI FELMÉRÉS LENGYELTÓTI VÁROS RENDEZÉSI TERVÉNEK ELKÉSZÍTÉSÉHEZ LENGYELTÓTI VÁROS RÉGÉSZETI LELŐHELYEI RÉGÉSZETI FELMÉRÉS LENGYELTÓTI VÁROS RENDEZÉSI TERVÉNEK ELKÉSZÍTÉSÉHEZ Lengyeltóti város régészeti lelőhelyei Régészeti felmérés Lengyeltóti város rendezési tervének

Részletesebben

ELSÕ KÖNYV 1867 1918 19

ELSÕ KÖNYV 1867 1918 19 ELSÕ KÖNYV 1867 1918 19 20 Elõszó A román és a magyar életkörülmények alakulása a dualizmus korabeli Magyarországon és Nagy-Romániában (1867-1940) A kézirat szerzõje a fenti kérdés áttekintésével olyan

Részletesebben

Uram! Téged tartottunk hajlékunknak

Uram! Téged tartottunk hajlékunknak Uram! Téged tartottunk hajlékunknak 90. zsoltár A Vámosmikolai Református Gyülekezet küzdelmes évtizedeiből 1 A reformáció Vámosmikolán Mikola hitújítására vonatkozó feljegyzés csak a 17. század második

Részletesebben

Faluújság Bakonypéterd II. évfolyam 1. szám 2011. január

Faluújság Bakonypéterd II. évfolyam 1. szám 2011. január KÖZSÉGI TÁJÉKOZTATÓ Bakonypéterd Község Önkormányzatának ingyenes kiadványa Kedves Olvasó! Immáron a második évfolyamhoz érkezett kis újságunk. Nagyon sok visszajelzés érkezett és érkezik ma is a különböző

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. június 25-i ülésére

E L İ T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. június 25-i ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E VI. 1228 /2009 E L İ T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. június 25-i ülésére Tárgy: A Komárom-Esztergom Megyei Napok programja

Részletesebben

KULTURÁLIS ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY RÉGÉSZETI SZAKTERÜLETI RÉSZ BALATONAKALI (VESZPRÉM MEGYE)

KULTURÁLIS ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY RÉGÉSZETI SZAKTERÜLETI RÉSZ BALATONAKALI (VESZPRÉM MEGYE) KULTURÁLIS ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY RÉGÉSZETI SZAKTERÜLETI RÉSZ BALATONAKALI (VESZPRÉM MEGYE) Készült: Balatonakali község településrendezési tervéhez Készítette: Pintér László régész Laczkó Dezső

Részletesebben

Gyorsjelentés a hajléktalan emberek 2010 február 3-i kérdőíves adatfelvételéről

Gyorsjelentés a hajléktalan emberek 2010 február 3-i kérdőíves adatfelvételéről Gyorsjelentés a hajléktalan emberek 2010 február 3-i kérdőíves adatfelvételéről Összefoglaló: Győri Péter Válaszadó hajléktalanok száma 2010 február 3-án Település Szállón Utcán Együtt Budapest 2658 1252

Részletesebben

Albertfalvai Múzeum Baráti Köre

Albertfalvai Múzeum Baráti Köre BELEZNAY ANDOR Albertfalvai Múzeum Baráti Köre Szinte a múzeum létrejöttének pillanatában megalakult az Albertfalvai Múzeum Baráti Köre, azaz 1980. március 15-én. Székhelye az Albertfalvai Helytörténeti

Részletesebben

A csehszlovák magyar lakosságcsere népességföldrajzi vonatkozásai a dél-alföldi régióban

A csehszlovák magyar lakosságcsere népességföldrajzi vonatkozásai a dél-alföldi régióban A csehszlovák magyar lakosságcsere népességföldrajzi vonatkozásai a dél-alföldi régióban írta Kugler József A második világháború az európai országok többségétôl nemcsak súlyos véráldozatokat követelt,

Részletesebben

BUDAKALÁSZ VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE &ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY& BUDAKALÁSZ VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE

BUDAKALÁSZ VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE &ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY& BUDAKALÁSZ VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE BUDAKALÁSZ VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE &ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY& BUDAKALÁSZ VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY 2010. 1. Melléklet AKTUALIZÁLVA 2013. 1. MELLÉKLET Budakalász

Részletesebben

KÖLCSEY FÜZETEK. Győri-Nagy Sándor: JÖVŐKÉP(ESSÉG)EK. Iskolavizsgálat Kállón (Nógrád megye) 2002. Kölcsey Intézet

KÖLCSEY FÜZETEK. Győri-Nagy Sándor: JÖVŐKÉP(ESSÉG)EK. Iskolavizsgálat Kállón (Nógrád megye) 2002. Kölcsey Intézet KÖLCSEY FÜZETEK Győri-Nagy Sándor: JÖVŐKÉP(ESSÉG)EK Iskolavizsgálat Kállón (Nógrád megye) 2002 Kölcsey Intézet 1 A kiadvány a Szent István Egyetem Környezet- és Tájgazdálkodási Intézete Kultúrökológiai

Részletesebben

Negyven év eredményei egy nógrád megyei település politikai, gazdasági, társadalmi életében

Negyven év eredményei egy nógrád megyei település politikai, gazdasági, társadalmi életében Honvéd János Negyven év eredményei egy nógrád megyei település politikai, gazdasági, társadalmi életében [ Jelen beszámoló az egykori Magyar Szocialista Munkáspárt intézményén belül, az 1980-as évek közepén

Részletesebben

Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar. Doktori Disszertáció

Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar. Doktori Disszertáció Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Doktori Disszertáció Szilágyi Adrienn Békés vármegye nemességének társadalomtörténeti vizsgálata a 18 19. században Nemesi társadalom és nemesi birtoklás

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL MÁRCIUS

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL MÁRCIUS TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL Megnevezés A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK FŐBB ADATAI 213.. Változás az előző hónaphoz képest Változás az előző évhez képest Főben %-ban

Részletesebben

ETE_Történelem_2015_urbán

ETE_Történelem_2015_urbán T Ö R T É N E L E M ETE_Történelem_2015_urbán Szóbeli középszintű érettségi tételek / 2015-2016. év tavaszára / Gazdaság, gazdaságpolitika, anyagi kultúra 1, T é t e l A korai feudalizmus / középkor gazdálkodása

Részletesebben

A szlovák kultúra változása városi környezetben: Nyíregyháza*

A szlovák kultúra változása városi környezetben: Nyíregyháza* GYIVICSÁN ANNA A szlovák kultúra változása városi környezetben: Nyíregyháza* Nyíregyháza Kisköröshöz hasonlóan a hazai szlovák települések legjellegzetesebb típusához, a mezővárosokhoz tartozott. Létrejötte

Részletesebben

Észak-Erdély kérdése Románia külpolitikájában 1940 1944 között

Észak-Erdély kérdése Románia külpolitikájában 1940 1944 között Észak-Erdély kérdése Románia külpolitikájában 1940 1944 között Előadásom elsősorban román szemszögből, továbbá a politika- és az eszmetörténet oldaláról közelíti meg az 1940 1944 közötti észak-erdélyi

Részletesebben

HAJDÚSZOVÁT. Elhelyezkedés. Földrajz, természeti adottságok. Történelem. Terület: 58,01 km 2 Lakosság: 3.173 fő Polgármester: Vass Sándor

HAJDÚSZOVÁT. Elhelyezkedés. Földrajz, természeti adottságok. Történelem. Terület: 58,01 km 2 Lakosság: 3.173 fő Polgármester: Vass Sándor HAJDÚSZOVÁT Terület: 58,01 km 2 Lakosság: 3.173 fő Polgármester: Vass Sándor Elérhetőség: Hajdúszovát Község Önkormányzata 4212 Hajdúszovát, Hősök tere 1. Telefon: 52/559-211, Fax: 52/559-209 Hajdúszovát

Részletesebben

GONDOLATOK A MAGYARORSZÁGI ANALFABÉTIZMUS

GONDOLATOK A MAGYARORSZÁGI ANALFABÉTIZMUS Dr. Endrefi Istvánné GONDOLATOK A MAGYARORSZÁGI ANALFABÉTIZMUS TÖRTÉNETÉBŐL Bár csak az 1872. évi szentpétervári nemzetközi statisztikai kongresszus határozta el, hogy a jövőben a népszámlálások kérdőpontjai

Részletesebben

MAGYARORSZÁG TÁRSADALOMTÖRTÉNETE A SZOCIALISTA KORBAN

MAGYARORSZÁG TÁRSADALOMTÖRTÉNETE A SZOCIALISTA KORBAN MAGYARORSZÁG TÁRSADALOMTÖRTÉNETE A SZOCIALISTA KORBAN Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi

Részletesebben

Marek Viktor A dorogi szénmedence településeinek története az 1956-os forradalom fényében. Doktori (PhD) értekezés

Marek Viktor A dorogi szénmedence településeinek története az 1956-os forradalom fényében. Doktori (PhD) értekezés Marek Viktor A dorogi szénmedence településeinek története az 1956-os forradalom fényében. Doktori (PhD) értekezés PPKE BTK 2012 I. Kutatás előzményei, témaválasztás. Az 1956-os forradalom világtörténeti

Részletesebben

Makói útikalauz. és a város lógója. Makó város Csongrád megyében a Maros jobb partján, a román határ közelében helyezkedik el.

Makói útikalauz. és a város lógója. Makó város Csongrád megyében a Maros jobb partján, a román határ közelében helyezkedik el. Makói útikalauz Kora tavasszal vitt errefelé utunk. Én nagyon kíváncsi voltam, mert mindig azt hallottam a várossal kapcsolatban: makói hagyma. Így aztán utánanéztem jó előre a településnek, olvastam róla,

Részletesebben

A Kárpát-medence etnikai képe a 2. évezred fordulóján

A Kárpát-medence etnikai képe a 2. évezred fordulóján A Kárpát-medence etnikai képe a 2. évezred fordulóján (Kocsis Károly, Bottlik Zsolt, Tátrai Patrik: Etnikai térfolyamatok a Kárpátmedence határainkon túli régióiban (1989 2002). CD változat. MTA Földrajztudományi

Részletesebben

Gyorsjelentés a hajléktalan emberek február 3-i kérdőíves adatfelvételéről

Gyorsjelentés a hajléktalan emberek február 3-i kérdőíves adatfelvételéről Gyorsjelentés a hajléktalan emberek 2009. február 3-i kérdőíves adatfelvételéről Összefoglaló: Győri Péter Válaszadó hajléktalanok száma 2009. február 3-án Település Szállón Utcán Együtt Budapest 2326

Részletesebben

B E K Ö L C E TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

B E K Ö L C E TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE EGRI ÉPÍTÉSZ IRODA KFT. 3300 Eger, Dobó utca 18. Tel.: 36/511-570 Fax: 36/411-890 Heves Megyei Bíróság mint Cégbíróság Cg. 10-09-021606 E-mail: egriepir@egriepir.hu B E K Ö L C E TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

Részletesebben

A megyei területrendezési terv módosítása a következı szervezetekkel került egyeztetésre:

A megyei területrendezési terv módosítása a következı szervezetekkel került egyeztetésre: A megyei területrendezési terv módosítása a következı szervezetekkel került egyeztetésre: 1. Szervezet neve Válaszadás (igen+/nem-) Egyetértés (igen+/nem-) 2. Miniszterelnöki Hivatal + 0 3. Földmővelésügyi

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL MÁJUS

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL MÁJUS TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL Megnevezés A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK FŐBB ADATAI 213.. Változás az előző hónaphoz képest Változás az előző évhez képest Főben %-ban

Részletesebben

Kiadó: Perkátai Polgárőrség Közhasznú Egyesület. Felelős kiadó: Horváth István. Kiadási év, 2014.

Kiadó: Perkátai Polgárőrség Közhasznú Egyesület. Felelős kiadó: Horváth István. Kiadási év, 2014. Kiadó: Perkátai Polgárőrség Közhasznú Egyesület Felelős kiadó: Horváth István Kiadási év, 2014. Perkáta és a polgárőrség Perkáta története - röviden Fejér megyében, a Mezőföld keleti peremének völgyekkel

Részletesebben

A BOSZORKÁNYSÁG SZATMÁR VÁRMEGYEI FORRÁSAIRÓL

A BOSZORKÁNYSÁG SZATMÁR VÁRMEGYEI FORRÁSAIRÓL KISS ANDRÁS A BOSZORKÁNYSÁG SZATMÁR VÁRMEGYEI FORRÁSAIRÓL A Komáromy András által megindított, az egész országra kiterjedő rendszeres boszorkányper-kutatás és ennek eredményeként megjelent forráskiadványát

Részletesebben

Ótelek 2005. április 24-én

Ótelek 2005. április 24-én ÓTELEK Ótelek a temesi Bánságban található. Az 1700-as évek végén szegedi dohánykertészek alapították. 1856-ban önálló községgé vált. Jelenleg Újvár községhez tartozik, további hat faluval együtt. Ótelek

Részletesebben

Természeti adottságok

Természeti adottságok Földrajzi fekvése Téglást az ész.47 42 és a kh. 21 40 földrajzi koordinátáknál található A település Észak- Alföldön van Hajdú-Bihar valamint Szabolcs-Szatmár-Bereg megye határán Két legközelebbi nagyváros

Részletesebben

VÁRAKOZÁSI IDŐK JEGYZÉKE AUTÓBUSZ VÁR VONATRA

VÁRAKOZÁSI IDŐK JEGYZÉKE AUTÓBUSZ VÁR VONATRA VÁRAKOZÁSI IDŐK JEGYZÉKE AUTÓBUSZ VÁR VONATRA Almásfüzitő, vá. 8741/826 Naszály, Tsz. iroda Z 13 40 1/4934 8741/884 Naszály, Tsz. iroda M 15 40 1/4916 8741/834 Naszály, Tsz. iroda Z 18 40 1/4946 8741/842

Részletesebben

Ajánlott túraútvonalak Faluséta

Ajánlott túraútvonalak Faluséta MONOSTORAPÁTI Monostorapáti a Veszprém és Tapolca között húzódó út mentén fekszik, az Eger-patak völgyében, mely a Balaton-felvidéki Nemzeti Parkhoz tartozik. Határai: északon az Agártető, délkeleten a

Részletesebben

Maros megye és Marosvásárhely történetéből Tudományos ülésszak. A Magyar Tudomány Napja Erdélyben 14. fórum. Programfüzet

Maros megye és Marosvásárhely történetéből Tudományos ülésszak. A Magyar Tudomány Napja Erdélyben 14. fórum. Programfüzet MAROSVÁSÁRHELYI FIÓKEGYESÜLET BORSOS TAMÁS EGYESÜLET Maros megye és Marosvásárhely történetéből Tudományos ülésszak A Magyar Tudomány Napja Erdélyben 14. fórum Programfüzet 2015. november 28. Marosvásárhely

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

A.D.U. Építész Iroda kft

A.D.U. Építész Iroda kft A.D.U. Építész Iroda kft MONORIERDŐ TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA (ELSŐ VÁLTOZAT) 2014. január MONORIERDŐ TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA (ELSŐ VÁLTOZAT) (a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 2. melléklete

Részletesebben

^4 5zení György tér és környéke részlet J. Hauy helyszínrajza

^4 5zení György tér és környéke részlet J. Hauy helyszínrajza A SZENT GYÖRGY TÉR TOPOGRÁFIAI VÁLTOZÁSAI ^4 5zení György tér és környéke részlet J. Hauy helyszínrajza 1687-ben nyomán ;PíWS«fit......... f... /í Szén? György tér és környéke 1753-ban részlet a Hadtörténeti

Részletesebben

ADALÉKOK A MAGYAR KÖZLEKEDÉSÜGY ÉS HONVÉDELEM XX. SZÁZADI KAPCSOLATRENDSZERÉNEK TANULMÁNYÁZÁSÁHOZ

ADALÉKOK A MAGYAR KÖZLEKEDÉSÜGY ÉS HONVÉDELEM XX. SZÁZADI KAPCSOLATRENDSZERÉNEK TANULMÁNYÁZÁSÁHOZ VEZETÉS- ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNY DR. HORVÁTH ATTILA ADALÉKOK A MAGYAR KÖZLEKEDÉSÜGY ÉS HONVÉDELEM XX. SZÁZADI KAPCSOLATRENDSZERÉNEK TANULMÁNYÁZÁSÁHOZ Egy állam közlekedéspolitikájának alakítását számtalan

Részletesebben

A nemzetközi kapcsolatok története (1914 1946)

A nemzetközi kapcsolatok története (1914 1946) A nemzetközi kapcsolatok története (1914 1946) 2012. szeptember Valki László www.nemzetkozi jog.hu 15 m halott I. világháború Összehasonlítás: áldozatok száma millióban 62 II. világháború 40 Mongol hódítások

Részletesebben

Epöl Község Önkormányzatának 2010.

Epöl Község Önkormányzatának 2010. Epöl Község Önkormányzatának ESÉLYEGYENLİSÉGI PROGRAMJA ÉS TERVE 2010. Megtanultam, hogy egy embernek Csak akkor van joga A másikra felülrıl lenézni, Amikor annak Talpra állni nyújt segítı kezet. (Gabriel

Részletesebben

Soós Mihály laudációja Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves vendégek!

Soós Mihály laudációja Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves vendégek! Soós Mihály laudációja Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves vendégek! Vannak emberek, akiken érződik, hogy a helyükön vannak, tudják mit akarnak, miért vannak a földön. Mások nyugtalanok, keresik, de nem

Részletesebben

Ötvenhat elhullajtott levelei Gyulán

Ötvenhat elhullajtott levelei Gyulán 20 2006/XVIII. 5 6. e z e r k i l e n c s z á z ö t v e n h a t Cora Zoltán Ötvenhat elhullajtott levelei Gyulán 1989 után az -os események újra- és átértékelése lehetségessé vált a korábbi egységes nézettel

Részletesebben

IV. FÖLDMÉRÕ TALÁLKOZÓ

IV. FÖLDMÉRÕ TALÁLKOZÓ S Z E M L E IV. FÖLDMÉRÕ TALÁLKOZÓ Csíksomlyó, 2003. június19 22. Dr. Ferencz József levezetõ elnök (és az EMT Földmérõ Szakosztály elnöke) fotók: Hodobay-Böröcz András A már hagyományosnak minõsített,

Részletesebben

Collectanea. Sancti. Martini I. Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményei

Collectanea. Sancti. Martini I. Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményei Collectanea Sancti Martini I. Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményei Collectanea Sancti Martini A Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményeinek Értesítője 1. Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményei Pannonhalma, 2013 Szerkesztette

Részletesebben

Osztályozó/Javító vizsga témakörei TÖRTÉNELEMBŐL. 40% fölött elégséges 20-40% között szóbeli vizsga 20% alatt elégtelen

Osztályozó/Javító vizsga témakörei TÖRTÉNELEMBŐL. 40% fölött elégséges 20-40% között szóbeli vizsga 20% alatt elégtelen Osztályozó/Javító vizsga témakörei TÖRTÉNELEMBŐL Írásbeli vizsga: teszt + esszé (60 perc) 40% fölött elégséges 20-40% között szóbeli vizsga 20% alatt elégtelen I. Az ókori kelet 9. évfolyam Mezopotámia

Részletesebben

A BELFÖLDI VÁNDORMOZGALOM STRUKTURÁLIS ÉS TERÜLETI SAJÁTOSSÁGAI MAGYARORSZÁGON 1 DÖVÉNYI ZOLTÁN

A BELFÖLDI VÁNDORMOZGALOM STRUKTURÁLIS ÉS TERÜLETI SAJÁTOSSÁGAI MAGYARORSZÁGON 1 DÖVÉNYI ZOLTÁN A BELFÖLDI VÁNDORMOZGALOM STRUKTURÁLIS ÉS TERÜLETI SAJÁTOSSÁGAI MAGYARORSZÁGON 1 DÖVÉNYI ZOLTÁN A probléma felvetése A vándormozgalmak motívumai szerteágazóak, ezek részletes számbavételét ezúttal mellőzzük.

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL ÁPRILIS

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL ÁPRILIS TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL Megnevezés A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK FŐBB ADATAI 213.. Változás az előző hónaphoz képest Változás az előző évhez képest Főben %-ban

Részletesebben

Hol találjuk a évi emelt szintű szóbeli érettségi anyagát a Forrásközpontú történelem sorozat tankönyveiben?

Hol találjuk a évi emelt szintű szóbeli érettségi anyagát a Forrásközpontú történelem sorozat tankönyveiben? Hol találjuk a 2009. évi emelt szintű szóbeli érettségi anyagát a Forrásközpontú történelem sorozat tankönyveiben? A hagyományoknak megfelelően közöljük, hogy a 2009. május júniusi történelem szóbeli érettségi

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS Nyugat-Nógrád Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat dokumentumainak elfogadása

ELŐ TERJESZTÉS Nyugat-Nógrád Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat dokumentumainak elfogadása Tolmács Község Önkormányzata Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat dokumentumainak elfogadása 1. Napirend ELŐ TERJESZTÉS Nyugat-Nógrád Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat dokumentumainak elfogadása

Részletesebben

9. sz. melléklet Kimutatás a Nógrád Megyei Levéltár dolgozóinak 2004. évi tudományos tevékenységéről

9. sz. melléklet Kimutatás a Nógrád Megyei Levéltár dolgozóinak 2004. évi tudományos tevékenységéről 9. sz. melléklet Kimutatás a Nógrád Megyei Levéltár dolgozóinak 2004. évi tudományos tevékenységéről Tanulmányok, recenziók, cikkek, kéziratok, kiadványszerkesztés Barthó Zsuzsanna 1. A salgótarjáni házicselédek

Részletesebben

SZKA208_13. A kurdok

SZKA208_13. A kurdok A VILÁG LEG- SZKA208_13 NAGYOBB ÁLLAM NÉLKÜLI NEMZETE: A kurdok tanulói A VILÁG LEGNAGYOBB ÁLLAM NÉLKÜLI NEMZETE 8. évfolyam 125 13/1 A KURDOK Szemelvények Kurdisztán A huszonkétmillió kurd a világ egyik

Részletesebben

Anyanyelvünk magyar, nemzetiségünk szlovák. Lengyel Diana

Anyanyelvünk magyar, nemzetiségünk szlovák. Lengyel Diana Anyanyelvünk magyar, nemzetiségünk szlovák Lengyel Diana - kezdtek bele a lányok mosolyogva a beszélgetésbe. Nagyon kevesen tudnak rólunk, ha megmondjuk, honnan és kik vagyunk, nagy szemeket meresztenek

Részletesebben

Nitrátérzékeny területek Komárom-Esztergom megyében

Nitrátérzékeny területek Komárom-Esztergom megyében Komárom-Esztergom megyében ESZTERGOM Pilismarót Bana Kerékteleki Bársonyos Réde Tárkány Ászár KISBÉR Bakonyszombathely Bakonybánk Hánta Ácsteszér Csatka Koromla Süttő NYERGESÚJFALU Dömös KOPPÁNYMONOSTOR

Részletesebben

Dr. Jablonkay István Helytörténeti Gyűjtemény Solymár Templom tér 3.

Dr. Jablonkay István Helytörténeti Gyűjtemény Solymár Templom tér 3. Dr. Jablonkay István Helytörténeti Gyűjtemény Solymár Templom tér 3. A, Bevezetés Az 1972-ben létrehozott Helytörténeti Gyűjtemény községünk történetével, régészetével, néprajzával foglalkozó gyűjtemény.

Részletesebben

Határtalanul a Felvidéken

Határtalanul a Felvidéken Határtalanul a Felvidéken A nyitrai piarista gimnázium 1698-tól 1919-ig működött. Bottyán János ezredestől misealapítványt szereztek. Végül 1701-ben Mattyasovszky László püspök tett számukra nagyobb alapítványt.

Részletesebben

AZ ADATOK ÉRTÉKELÉSE. A munkát keresők, a munkanélküliek demográfiai jellemzői. Munkanélküliség a 2001. évi népszámlálást megelőző időszakban

AZ ADATOK ÉRTÉKELÉSE. A munkát keresők, a munkanélküliek demográfiai jellemzői. Munkanélküliség a 2001. évi népszámlálást megelőző időszakban AZ ADATOK ÉRTÉKELÉSE A munkát k, a ek demográfiai jellemzői Munkanélküliség a 2001. évi népszámlálást megelőző időszakban A ség alakulásának hosszabb távú értékelését korlátozza az a körülmény, hogy a

Részletesebben

Rákóczi Krisztián Nemzetpolitikai Kutatóintézet

Rákóczi Krisztián Nemzetpolitikai Kutatóintézet Rákóczi Krisztián Nemzetpolitikai Kutatóintézet Közjogi berendezkedés Államforma: köztársaság Kormányforma: parlamentáris köztársaság Végrehajtó hatalom legfőbb szerve a kormány A törvényhozó hatalom letéteményese

Részletesebben

Az év múzeuma 2010 pályázat

Az év múzeuma 2010 pályázat "Ahhoz, hogy el tudjuk helyezni magunkat a világmindenség óriási körforgásában - ebben az időtlen, végtelen folyamatban - ismernünk kell múltunkat, személyes gyökereinket, valamint történelmünket is. Ismernünk

Részletesebben

LUKÁCS ANTAL Fogarasföld autonómiája: keretek és korlátok

LUKÁCS ANTAL Fogarasföld autonómiája: keretek és korlátok LUKÁCS ANTAL Fogarasföld autonómiája: keretek és korlátok A XIII. század eleji Erdélyben a források, a királyi vármegyék gazdaságitársadalmi struktúrája mellett, egy alternatív szerveződés típusát is rögzítik,

Részletesebben

8. rész KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT LEVÉLTÁRA (rövidítve: KEMÖL)

8. rész KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT LEVÉLTÁRA (rövidítve: KEMÖL) 8. rész KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT LEVÉLTÁRA (rövidítve: KEMÖL) Központ Cím: 2500 Esztergom, Vörösmarty u. 7 Levélcím: 2501 Esztergom, Pf. 51. Telefon: (+36) 33/500-405, (+36) 33/500-406 Fax:

Részletesebben