BALÁZS GÁBOR PEST MEGYE NEMZETISÉGI ÖSSZETÉTELÉNEK VÁLTOZÁSA. Történeti bevezető

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BALÁZS GÁBOR PEST MEGYE NEMZETISÉGI ÖSSZETÉTELÉNEK VÁLTOZÁSA. Történeti bevezető"

Átírás

1 BALÁZS GÁBOR PEST MEGYE NEMZETISÉGI ÖSSZETÉTELÉNEK VÁLTOZÁSA AZ 1940-ES ÉVEKBEN 1 Történeti bevezető A XX. század hajnalán több mint nyolc és fél millió magyar anyanyelvű lakost számláltak meg Magyarországon, és mintegy hét millió román, szlovák és német anyanyelvű állampolgár élt az országban. Az egyéb nemzetiségek aránya ekkor együtt sem érte el a 10%-ot. Ide az összeírások készítői a szerbeket, a ruténokat, a horvátokat, vendeket és a cigányokat sorolták. 2 A századfordulón az egykori Pest-Pilis-Solt-Kiskun (PPSK) vármegye területén élő különböző nemzetiségek lakhelyének elhelyezkedése és a hatalmas terület természetrajzi képe alapvetően két fő részre tagolódott. Az ország települési viszonyainak megfelelően a vármegye hatalmas, alföldi síkjának lakossága tisztán magyar volt. A vármegye északi, hegyekben-völgyekben, helyenként alacsonyabb hegyláncokban gazdag részét ezzel szemben német, tót, szerb, illír stb. nemzetiségek lakták. Mindent egybevetve e hatalmas terület nemzetiségi szempontból egyértelműn magyar többségű volt, amit a korabeli statisztikai adatok mindennél egyértelműben bizonyítanak; a vármegye főnyi lakosságából ugyanis beszélte a többség nyelvét, a magyarul nem tudók aránya a vármegyében mindössze 8,5%-ot tett ki. Az anyanyelvet vizsgálva ettől természetesen némileg eltérő adatokat kapunk: a magyar anyanyelvűek 82%-os aránya azonban így is az egyik legmagasabb a korabeli Magyarország vármegyéi között. 3 Ezek a nemzetiségi arányok a hosszú évszázadok alatt lezajlott, különböző irányú történelmi folyamatok eredőjeként alakultak ki. A középkorban kikristályosodott területi eloszlást alapvetően felülírták a törökkor évtizedei. Ekkor a vármegye népe folyamatosan ki volt téve a török, a tatár és a német magyar hadaknak, ezért az itt élők tömegesen költöztek el a vármegye területéről. 1 Jelen tanulmány a Pest Megyei Levéltár november 24-ei konferenciáján elhangzott előadás szerkesztett változata. 2 Kollega Tarsoly István (főszerk.): Magyarország a XX. században. II. kötet. Szekszárd, o. 3 Borovszky Samu (szerk.): Pest-Pilis-Solt-Kiskun Vármegye. Országos Monográfia Társaság. I II. Budapest, o. 1

2 A törökkor után, a XVII. század első felében újratelepült a vármegye. Mindez részben a központi kormány intézkedéseinek, részben pedig a spontán népvándorlásnak volt köszönhető: a németek, a szlovákok, esetenként a szerbek és természetesen a más vármegyékből szabadon beköltöző magyarok ekkor alakították ki azokat az arányokat, amelyek még a huszadik század negyvenes éveinek elején is jellemezték Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegyét. Ha az országos, átfogó jellegű folyamatokat vizsgáljuk, akkor azt látjuk, hogy a század első négy évtizedében a mobilitás bár érzékelhető, de nem változtatta meg lényegében a hazánkon belüli arányokat. Ebben az időszakban a szlovák, a német és a vend anyanyelvűek száma csökkent, ami elsősorban a kivándorlásukra vezethető vissza. A magyar, a rutén és a szerb anyanyelvűek száma ellenben valamelyest, 5-15%-kal emelkedett. 4 Bár jelen dolgozat nem vizsgálhatja az évszázadok alatt végbement, a vármegye nemzetiségeit érintő, illetve befolyásoló társadalmi-gazdasági folyamatokat, azt mindenképpen le kell szögeznünk, hogy az itt élő népek a XX. század közepére jelentős mértékben átvették a magyarság mentalitását, szokásait, és amint már statisztikai adatokkal is jeleztük a nyelvét. Az egyegy nemzetiséghez való tartozás a negyvenes évek elején kevés kivételtől eltekintve már szinte csak a különböző családnevekben volt megragadható. Korszakunkban kivételt ez alól csupán a főváros környéki sváb települések jelentettek: ez a húsz-harminc község ugyanis még a XX. század első felében is elég nagy tömbben és egymással elég szoros kapcsolatban élt ahhoz, hogy nyelvét és szokásait szinte érintetlenül meg tudja őrizni. A magyarság néprajzi képe a századfordulóra egyre inkább veszített jellegéből. Az északi részt, mint említettük, elsősorban nemzetiségiek lakták, a Duna túlsó oldalán lévő megyerészt elsősorban németek. Az északi, hegyes tájon emellett szlovákokkal is találkozhattunk a századfordulón. A déli, alföldi síkon ellenben magyar volt a lakosság. Kiskőrös és Félegyháza vidékén a korábbi évszázadokban igen jelentős volt a szlovák telepítés, ami a századfordulóra már szinte kimutathatatlanná vált. 4 Kollega Tarsoly, 154. o. 2

3 Magyar Ném et Szlovák Szerb 1. ábra Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye (PPSK vm.) nemzetiségeinek megoszlása a századfordulón. Ha a diagram mögötti számokat nézzük, megállapíthatjuk, hogy a vármegye lakosából magyar, német, szlovák volt, és végül 3451 fő tartozott a szerb nemzetiséghez. A vármegyében így a lakosság magyar többségű (60%) volt. Mindössze két jelentősebb lélekszámú kisebbség élt ezen a területen: a németek (11%) és a szlovákok (7%). A szerbek jelenléte már alig kimutatható (0,5%). A nemzetiségiek egy tömbben éltek, ezért tudták megőrizni identitásukat. Németek a Biai, a Monori, a Pomázi, a Ráckevei, a Váci és a Szentendrei járásokban éltek. A szlovákok a Gödöllői, a Monori és a Pomázi, illetve a Váci járásban telepedtek le. A szerbek velük és a németekkel vegyesen éltek a Pomázi, a Ráckevei és a Szentendrei járásokban. Ezen nemzetiségek által sűrűn lakott hat járáson kívüli nyolc járás, tehát a területileg nagyobb kiterjedésűek, tisztán magyar jellegűek voltak. Érdekes, hogy az északi, hegyes és nemzetiségiek lakta vidékeken a településhálózat sűrűbb volt, és elsősorban apróbb községekből állt. Ezzel élesen szemben állnak az alföldi rész települései, ahol többnyire nagyobb lélekszámú községeket találunk. 5 A kitelepítés alapja: az 1941-es népszámlálás A negyvenes években az országosan és ezzel összefüggésben a vármegyében végbement etnikai változások elsősorban a németek kitelepítésére, illetve a csehszlovák magyar lakosságcserére vezethetőek vissza. 6 5 Borovszky, 3. o december 29.: rendelet a német nemzetiségű lakosság kitelepítéséről február 27.: aláírták a csehszlovák magyar lakosságcsere egyezményt Budapesten. 3

4 Az áttelepítési gyakorlati végrehajtására az állam számára kizárólag a német anyanyelvű vagy német nemzetiségű személyekről az 1941-es népszámlálás során községenként készített, név szerinti kimutatások szolgáltak. 7 Ez a kezdetektől fogva konfliktus forrása volt a KSH és a kormányzat között, mivel a hivatal a háború alatt elvégzett népszámlálás adatait nem tartotta alkalmasnak erre a célra. Ezt a véleményt többször ki is fejezték a hivatal vezetői. Egy bűnügy kapcsán kiadott szakvélemény például nyomatékosan leszögezte, hogy az anyanyelvi vagy a nemzetiségi kérdésről az érdekeltek kérésére kiadott egyéni igazolványokat nem szabad más jellegű eljárásban alapul venni. 8 A KSH egy másik szakvéleménye szintén egyértelműen leszögezte, hogy az áttelepítésnél kizárólag az 1941-es népszámlálás adataira támaszkodni célszerűtlen és aggályos. Ebben a tájékoztató feljegyzésben az 1941-es népszámlálás módszertanával is megismerkedhetünk. Fontos újítása volt például ennek a felmérésnek, hogy az anyanyelvi és a nemzetiségi hovatartozást firtató kérdéseket különválasztották a felmérés készítői. A módszertani újítás mögött Teleki Pál azon elgondolása állt, hogy mivel a terjeszkedő Német Birodalom propagandája a kelet-európai németek arányát túlbecsülte, ez ellen pedig a magyar kormányzat csak hiteles adatok birtokában védekezhet. 9 Az második Teleki-kormány emellett azért költött hatalmas összegeket az adatgyűjtésekre, mert a majdani béketárgyalásokon bizonyító erejű anyaggal akart rendelkezni a visszacsatolt területekkel, illetve az esetleges telepítésekkel kapcsolatban. 10 Teleki ennek érdekében a KSH-nak küldött titkos utasításában minden esetleges csalást vagy nyomásgyakorlást szigorúan megtiltott. 11 A népszámlálás végül, ahogy várható volt, inkább a magyar becsléseket igazolta, mintsem a németekét. A statisztikai hivatal azonban az 1941-es népszámlálás adataival kapcsolatban egyéb fenntartásait is megfogalmazta. Az érvelés ezúttal abból indult ki, hogy amennyiben a hatalom ezeket az adatokat veszi alapul a kitelepítéseknél, számolni kell azzal, hogy megrendül a bizalom 7 Az 1941-es népszámlálás irányítója, Thirring Lajos vérbeli statisztikus volt. Nagyapja alapította a KSH-t, apja nemzetközi hírnévre tett szert ebben a tudományágban. Sikernek könyvelhette el, hogy viszonylag fiatalon bízták meg ezzel a feladattal. 8 A Magyar Központi Statisztikai Hivatal szakvéleménye az Abaffy Lajos és társai elleni bűnügyben a budapesti államügyészség által /1946. á. ü /1946. alatt kiadott vádirat és a budapesti büntetőtörvényszék vádtanácsa által B.IV.2 593/1946/30. sz. alatt hozott vádhatározat egyes pontjaihoz. KSH Thirring Lajos hagyaték. In: Bank Barbara Őze Sándor: A német ügy A Volksbundtól Tiszalökig. Magyarországi Németek Országos Szövetsége. Budapest München Backnang, o. 9 Bank Őze, 127. o. 10 Bank Őze, 13. o. 11 Bank Őze, 14. o. 4

5 a hivatal jóhiszeműségével szemben, ami óriási károkat okozhat hosszú távon. Az elvi aggályok mellett jogi problémákat is felvetett a szakvélemény, mindenekelőtt azt, hogy a számlálólapok nem okmányok foglalatai. Sok esetben azokat nem is az érintett írta alá, hanem távollétében valamelyik, sokszor nem kellően tájékozott családtagja. Ebből egyenesen következik, hogy esetleg nem azt jegyezték be a nemzetiségével és anyanyelvével kapcsolatos kérdésekre, mint amit maga az adott illető válaszolt volna. 12 Érthető a KSH elutasító magatartása, hiszen a személyes adatok kérdése már a negyvenes években is alapvető probléma volt. A hivatal a korábban kialakult gyakorlatot követve egyéni adatokat nem szolgáltatott ki senkinek, legfeljebb magának az adatszolgáltatónak. Ezzel kapcsolatban arról tájékoztatták a miniszterelnököt, hogy az adatgyűjtés titkossága miatt korábban rendszerint még bűnügyi nyomozónak sem bocsátottak rendelkezésre egyéni jellegű adatokat. Zsidókra vonatkozó adatok kiszolgáltatására például egyetlen esetben sem került sor, de az anyanyelvvel és a nemzetiségi hovatartozással kapcsolatos információk átadására sem. A sváb kérdés azonban összetett feladatot jelentett. Korábban a KSH főleg technikai okokból lehetőleg elzárkózott azoknak a szórványos kéréseknek a teljesítésétől is, hogy igazolja az évi népszámlálás alkalmával tett, az anyanyelvi és a nemzetiségi hovatartozást firtató kérdésekre adott válaszokat. Később, amikor a technikai akadályok jórészt elhárultak, a népszámlálási anyag döntő része hozzáférhetővé vált. Mivel az évi XIX. tc. az egyéni adatoknak az adatszolgáltató saját részére történő kiadását nem tiltotta, a hivatal elnöke valamelyest engedett merev álláspontjából. Hozzájárul ahhoz, és ezt a miniszterelnöknek is bejelentette, hogy szigorúan családi alapon, illetve ügyvédi meghatalmazással az anyanyelvi és nemzetiségi adatvallomás -ról igazolást lehessen kiadni. Mindez azonban az új gyakorlat szerint is csak akkor történhetett meg, ha az anyag hozzáférhető volt, és a számlálólap kikeresése nem okozott aránytalan nehézséget vagy időveszteséget a KSH-nak. A hivatal elnöke az igénylők körét is meghatározta; adatokat így csak az adatszolgáltató házastársa, fel- és lemenői, testvérei, apósa, anyósa, veje, menye és végül meghatalmazással rendelkező ügyvéd igényelhetett. A személyazonosság igazolását a hivatal természetesen minden esetben megkövetelte. A hatóságok kérései elől a KSH azonban a már említett évi XIX. tc. tiltó rendelkezéseire támaszkodva továbbra is szigorúan elzárkózott. A politikai rendőrség kérésével kapcsolatban a 12 Bank Őze, 128. o. 5

6 4184/1945. sz. miniszterelnökségi ügyiratban megadott engedély alapján később a bizalmas kezelés tilalma alatt hatóságoknak is kiadott a KSH egyéni (anyanyelvi és nemzetiségi) adatokat névjegyzékszerűen, vagy akár az egyes egyénekről külön is. A KSH azonban aláhúzta, hogy ez természetesen csak a miniszterelnöknek történő jelentéstétel mellett történt meg. Az említett, adatokat kérelmező hatóságok a világháború utáni legelső időkben elsősorban az igazolóbizottságok, a nemzeti bizottságok, a földigénylő bizottságok, a községi elöljáróságok, a Népgondozó Hivatal és különböző rendőrparancsnokságok voltak. 13 A politikai hatalom tehát eldöntötte, hogy a KSH népszámlálási adatait veszik alapul a németek kitelepítéséhez április 18-án délben a KSH II. osztályán megjelent a politikai rendőrség két kiküldöttje, egy bizonyos Szepes csoportvezető aláírásával ellátott levél alapján, és igazolványaik bemutatása után kikérték a Pest vármegyei németek által lakott városok és községek népszámlálási lapjait. Három nap alatt szerették volna a szükséges névjegyzéket elkészíteni. Az elnök azonban utalt a törvényi akadályra, és a gyakorlati megvalósítás nehézségeire is felhívta a figyelmet. Amikor a hivatalvezetőt néhány nappal később, április 21-én a miniszterelnökhöz hívták kihallgatásra, személyesen értesülhetett arról, hogy a kormányfő sem járul hozzá a munka elvégzéséhez. 14 A politikai nyomás azonban túl nagy volt, és a miniszterelnök végül engedett. A politikai rendőrség kérésére 1945 áprilisában és májusában a KSH Népszámlálási Osztályán a miniszterelnöktől Zöld Sándor államtitkár révén érkezett szóbeli engedély alapján néhány hivatali alkalmazott segítségével ugyanis a politikai rendőrség végrehajtotta eredeti elképzelését: a Pest megyei községek évi anyanyelvi, illetve nemzetiségi alapon magukat németnek valló lakosairól névjegyzéket készített. A munka végeztével a jegyzéket a politikai rendőrségre vitték. Ezután a hivatal a kettős munka elkerülése érdekében a Pest megyei kéréseket a Belügyminisztériumhoz (BM) tette át elbírálásra, a nem Pest megyei kérések esetében pedig a hivatal később a miniszterelnökhöz fordult döntésért. A miniszterelnökség 4184/1945. szám alatt engedélyezte ezeknek az adatoknak a hatóságok részére történő kiadását. A miniszterelnököt természetesen ilyen esetekben továbbra is tájékoztatni kellett. A nyilvántartások körüli politikai harc azonban tovább folyt. A /1945. I. B.M. sz. átirat úgy rendelkezett, hogy az anyanyelvi és a nemzetiségi adatokat belügyminiszteri engedély nélkül sem magánszemélyeknek, sem pedig hatóságoknak ne szolgáltasson ki a KSH. A rendelkezést 13 Bank Őze, 117. o. 14 Bank Őze, 114. o. 6

7 Bibó István miniszteri tanácsos írta alá. Ekkor tehát a minisztériumban folyó belső harcok is napfényre kerültek egy pillanatra. A levél ugyanis utalt arra, hogy az adatok kiszolgáltatásának korábbi engedélyezése bizonyára az időközben eltávozott Zöld államtitkár személyes befolyására történt. Ő azonban, Bibó kritikája szerint, nem vette figyelembe, hogy ez országos statisztikai érdekeket sért, és egyúttal a későbbi bármilyen adatfelvételek őszinteségét veszélyeztetheti. 15 Végül a különböző fórumok után a miniszterelnök hozzájárult ahhoz, hogy az eredetileg három napra tervezett munka május 22-én befejeződjön. A Pest megyei német települések anyagát a kiküldöttek átlapozták és feldolgozták. 16 A népszámlálás gyakorlati végrehajtásával kapcsolatban október 24-én értekezletet tartottak a miniszterelnökségen, amelyben részt vett a Miniszterelnökség, a BM, az Igazságügyminisztérium (IM), és a KSH. Itt ismét az az állásfoglalás született, hogy a törvény rendelkezéseitől eltérően a német nemzetiségűek névjegyzéke kiadható, de kizárólag olyan hatóságoknak, ahol nem forog fenn a visszaélés, rosszhiszemű vagy téves felhasználás (egyéni érdek, egyoldalú pártszempontok stb. érvényesítése), vagy éppen a hivatalra történő hivatkozással a publikálás veszélye. A megállapodás értelmében ilyen névjegyzékeket helyi hatóságoknak nem volt szabad kiadni, mivel itt tág tere nyílt volna a nem megfelelő felhasználásnak. 17 Hogy a névjegyzékek milyen keretekben szolgáltathatók ki a normális polgári berendezkedés szabályait követve, a BM volt hivatott eldönteni. Az értekezlet után Szekeres államtitkár azt kérte, hogy a német nemzetiségűekről minél előbb készüljön egy országos névjegyzék. A hivatal az értekezlet után azonnal hozzáfogott a német nemzetiségűek évi számlálólapjainak elkülönítéséhez és névjegyzékbe foglalásához. A munka jelentős részének elvégzése után jött Szekeres államtitkár következő kérése: a nemzetiségi jegyzék mellé készüljön egy nyilvántartás a német anyanyelvű személyekről. 18 Végül 1945 decemberének végén megjelentek a Központi Statisztikai Hivatalban a Népgondozó Hivatal kiküldöttei, akik leszögezték, hogy a BM-nek és a Népgondozó Hivatalnak a kérdéses névjegyzékekre a kitelepítések gyakorlati végrehajtásánál van szüksége. Ilyen gyakorlati előkészítő lépések után jelent meg december 29-én a /1945. M.E. sz. rendelet a magyarországi német lakosság Németországba történő telepítéséről Bank Őze, o. 16 Bank Őze, 116. o. 17 Bank Őze, 126. o. 18 Bank Őze, 127. o. 19 Bank Őze, 127. o. 7

8 A német telepítések Az 1945 nyarán megkötött potsdami egyezményekhez kapcsolódott a nemzetiszocialistákkal együttműködő németek felelősségre vonása és kitelepítése Kelet-Európából. A magyar népbíróság mint háborús bűnöst halálra ítélte és 1946 áprilisában kivégezte a Volksbund vezérét, Basch Ferencet. 20 A kitelepítés kérdéséről élénk vita folyt a koalíciós pártok között. A Nemzeti Parasztpárt heves nacionalista agitációt folytatott. A Magyar Kommunista Párt (MKP) lapja, a Szabad Nép arról írt, hogy a magyarországi németek több mint 90%-a hazaáruló. Ennek ismeretében a német nemzetiségű emberek nagyarányú beözönlése a népi demokrácia pártjaiba ezekben az években egyfajta védelemkeresés volt. 21 A Dálnoki Miklós Béla által február 20-án kiadott 302/1945. M.E. számú rendelet a Moszkvában január 20-án aláírt fegyverszüneti egyezményre hivatkozott. A megállapodás ugyanis arról intézkedett, hogy az ország területén tartózkodó valamennyi német állampolgárt Németország zsidó állampolgárait kivéve rendőrhatósági felügyelet alá kell helyezni. 22 A német nemzetiségű községekben már a földreform végrehajtásának kezdetén sajátos helyzet állt elő. A törvény nem tett különbséget nemzetiségi hovatartozás szerint az igénylők között, így természetesen a svábok is helyet kaphattak a földigénylő bizottságokban. Ezt azonban az Országos Földbirtokrendező Tanács saját hatáskörében igyekezett megakadályozni. A bizottságok sok helyen épp csak megkezdték a földhözjuttatási tervek elkészítését, amikor május 11-én a megyei földbirtokrendező tanácsok utasítást kaptak az Országos Földbirtokrendező Tanácstól. Ebben a megyei tanácsokat arról tájékoztatták, hogy az ország más településeihez hasonlóan Pest megyében Budajenő, Budakeszi, Perbál, Telki, Torbágy, Zsámbék, Budaörs, Nagykovácsi, Pilisszentiván, Pilisvörösvár, Solymár, Törökbálint, Dunaharaszti, Üröm, Harta, Hajós, Nemesnádudvar, Soroksár, Ceglédbercel, Budakalász, Csobánka, Dunabogdány, Pilisborosjenő, Piliscsaba, Szigetbecse, Szigetcsép, Szigetszentmárton, Szigetujfalu, Taksony, Pesthidegkút, Békásmegyer községek bizottságainak működését 1231/1945. számú határozattal felfüggesztik. Az Országos Földbirtokrendező Tanács arra is figyelmeztetett, ügyelni kell arra, hogy ezekben a községekben minél több magyar család települjön le, és foglalja el a Volksbund-tagok helyét Bellér Béla: A magyarországi németek rövid története. Magvető Kiadó, Budapest, o. 21 Tilkovszky Loránt: Hét évtized a magyarországi németek történetéből Kossuth Könyvkiadó, Budapest, o. 22 Bank Őze, 22. o. 23 Tóth Ágnes: Telepítések Magyarországon között. Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Levéltára, Kecskemét, o. 8

9 A németek által lakott községekben a földigénylő bizottságok működésének felfüggesztése nemcsak azt a célt szolgálta, hogy az egyébként jogosult, ám német nemzetiségű családokat a juttatásból kizárják. A döntés mögött politikai szándék húzódott. A kommunista párt arra törekedett, hogy a tiszántúli agrárproletár családokat az Alföldön, illetve a Dunántúlon telepítse le. Ezzel az eljárással elsősorban a szavazók számát akarták növelni az őszi választásokra készülve. Ezt támasztja alá a kiválasztás módja, hisz a telepítés egyedüli kritériuma a jelentkezők pártpolitikai megbízhatósága volt. Nagy számmal jelentkeztek olyanok is, akik a földhöz nem értettek, korábban soha ilyen jellegű tevékenységet nem folytattak, és sok esetben néhány hónap elteltével, a sváb vagyonok felélése után, vissza is költöztek eredeti lakóhelyükre. Az önkéntes telepítésre jelentkezettek a földigénylő bizottságokban igyekeztek túlsúlyba kerülni. Ez főként a vegyes lakosságú községekben az őslakosság és a betelepülők között feszültséget okozott. 24 A földreform végrehajtásánál a volksbundisták vagyonának elkobzásánál nagyon összekuszálódtak az események. A felszabadulást közvetlenül megelőző időszakban a Volksbund helyi és országos vezetői részben megsemmisítették a Volksbund-listákat. A világháború folyamán már 1942 második felétől megindult a Volksbundból a tömeges kilépések sorozata. A helyi vezetők, az országos központ azonban nem törölte a kilépőket, mert a létszámcsökkenés miatt a németek elmarasztalták volna őket. Aki tehát egyszer belépett, az már eleve hazaárulónak számított a földreform során, idő sem volt esetleges kilépési nyilatkozatok felkutatására. Arra csak néhány példát látunk az országban, hogy a Volksbund-listákat a hatóságok differenciáltan és kritikával kezelték. 25 Az első hónapokban sok bizonytalanságot okozott a rendelet országon belüli telepítést lehetővé tevő paragrafusa. A gyakorlati végrehajtás szabályozatlansága miatt teljesen szervezetlenül, különböző hatóságok, politikai pártok segítségével, illetve egyéni tervek szerint indult meg a munka. Az önkormányzatok, a járások vezetői tehetetlenül álltak például az önkényes föld- és házfoglalókkal szemben. Ez Pest megyében is előfordult a sváb településeken. Méltóztassék írja a Monori járás főjegyzője hivatali felettesének a járás területén lévő német községek (Vecsés és Ceglédbercel) betelepítési kérdését nyitva hagyni. Ugyanis a járás területén több népes magyar ajkú község van, és egy községben sem nyert a földigénylés igényelhető birtok híján teljes kiegyenlítést. Tegnap az történt, hogy a gyömrői járás területén lévő Péteri községből néhány honfoglaló az ottani község rendőrsége és a kommunista párt vezetőségének kíséretében 24 Tóth, 55. o. 25 Fehér István: A magyarországi németek kitelepítése Akadémiai Kiadó, Budapest, o. 9

10 máris elindult Ceglédbercelre, hogy ott az uratlanul maradt volksbundista birtokokat és házas ingatlanokat elfoglalják. 26 A megtorlások eredményeként április közepétől június végéig a német gazdaságok 35%- át kobozták el, és a német lakosság 42%-át űzték el otthonából. A telepítések idejére a svábok (magyar) és német állampolgárok jelentős részét internálták a Tolna megyei Lengyel községben felállított internáló táborba, továbbá a szekszárdi, a tolnai, a pécsi, kecskeméti, buda-déli internáló táborokba januárjában kezdődött meg és júniusig tartott, majd egy rövid augusztusi megszakítással egészen az év végéig folytatódott a hazai németek kitelepítése Németország amerikai övezetébe. Ezt 1947 augusztusában újabb kitelepítési hullám követte, ezúttal Németország szovjet övezetébe. 28 Ide még 1948 folyamán is érkezett néhány szállítmány. A kitelepítés névleges leállítása és az itthon maradt német nemzetiségű lakosság állampolgári egyenjogúságának visszaállítása csak az március 25-i kormányrendelettel történt meg. Eddig az időpontig az NSZK-ba mintegy , az NDK-ba , Ausztriába magyarországi német került. Ha hozzászámítjuk a főnyi háborús veszteséget, a magyarországi németség teljes veszteségét főre lehet tenni. Ha egybevetjük ezt a számot az évi magyar népszámlálás német anyanyelvű lakosságára vonatkozó adatával ( ), arra az eredményre jutunk, hogy Magyarországon német maradt. 29 A Magyarországról kitelepítendő németek száma fő volt, amely a következőképpen tevődött össze: 12 é ven aluliak é v közöttie k 60 é v felettiek Földbirtokos M unk ás Hivatalnok Érte lm isé gi Ke res kedő Eltartott 26 Pest Megyei Levéltár (PML) XXI. 4-a. Pest-Pilis-Solt-Kiskun megye alispánjának iratai. Elnöki iratok / Bank Őze, 22. o. 28 Bellér, 188. o. 29 Bellér, 189. o. 10

11 Gyáros, kereskedő Gazda, 20 hold feletti birtokkal Gazda, 5-20 hold birtokkal Munkás Hivatalnok Ha a kor szerinti megoszlást nézzük, akkor azt látjuk, hogy 12 éven aluli , év közötti , 60 éven felüli személy hagyta el az országot ( férfi és nő). Foglalkozásukat tekintve földbirtokos, munkás, 4781 hivatalnok, 2776 értelmiségi, 2257 kereskedő és eltartott volt köztük. Végül vagyoni helyzet szerint is nézzük meg ezeket az embereket. Azt látjuk, hogy 2257 gyáros-kereskedő, 4220 volt a 20 holdnál nagyobb birtokkal rendelkező gazda, illetve volt az 5 10 hold birtokkal bíró gazda, továbbá munkás, 4781 hivatalnok, 2776 értelmiségi és szabadgondokodású és végül olyan gazda tartozott ide, aki 4 holdnál kevesebbel bírt. 30 Láthatjuk tehát, hogy az országot egy döntően gazdasági szempontból aktív (és emellett közismerten magasszintű munkakultúrával rendelkező) réteg hagyta el. A szlovák telepítések Röviden tekintsük át a rendelkezésünkre álló statisztikák alapján, hogyan alakult a Pest vármegyei szlovákság száma, illetve relatív aránya a huszadik század első évtizedeiben. 30 Fehér, o. 11

12 PPSK vm. Alföld Országos 0 Anyanyelv (1910) Anyanyelv (1920) Anyanyelv (1930) Anyanyelv (1941) Nemzetiség (1941) 2. ábra A Pest megyei szlovákok arányának változása 31 Trianonon átnyúló folyamat volt a magyarországi szlovákok beolvadása a többségi magyar társadalomba. Ez azonos sebességgel zajlott 1910-től 1941-ig. A Pest megyei beolvadás az országos tendenciákat követte. Ez azt jelenti, hogy a vármegyei szlovákság hozzávetőlegesen az országos aránynak megfelelően részesedett az Alföldön élő szlovákság teljes létszámából. A Pest megyei asszimiláció tehát az országos tendenciákat szinte maradéktalanul leképezte. A lakosságcsere-egyezményt csehszlovák részről a kormány által meghatalmazott külügyi államtitkár, magyar részről pedig Gyöngyösi János külügyminiszter írta alá február 27-én Budapesten. Az egyezmény 16 cikkelyben foglalja össze a reciprocitás elve alapján megfogalmazott lakosságcserét, illetve a jelentkezők kiválasztásának alapelveit. 32 A magyarok és a szlovákok között a politikai súrlódások mellett az is feszültséget okozott, hogy a két fél eltérő statisztikai módszereket alkalmazott. A Csehszlovák Áttelepítési Bizottság (CSÁB) sajátos módszerrel állapította meg a magyarországi szlovákok számát. Daniel Okáli PPSK vm. és Kecskemét törvényhatósági jogú (thj.) város összesen: (1910, anyanyelv), (1920, anyanyelv), (1930, anyanyelv), 9858 (1941, anyanyelv), 1431 (1941, nemzetiség). Alföld (Bács-Bodrog vm., Baja thj. város, Békés vm., Bihar vm., Csanád vm., Csongrád vm., Hódmezővásárhely thj. város, Szeged thj. város., Hajdú vm., Debrecen thj. város., Jász-Nagykun, Szolnok vm., PPSK vm., Budapest székesfőváros, Kecskemét thj. város, Szabolcs vm., Szatmár-Bereg vm.) összesen: (1910, anyanyelv), (1920, anyanyelv), (1930, anyanyelv), (1941, anyanyelv), (1941, nemzetiség). Országos (Dunántúl, Alföld, Észak): (1910, anyanyelv), (1920, anyanyelv), (1930, anyanyelv), (1941, anyanyelv), (1941, nemzetiség). Ehhez kapcsolódik még az úgynevezett országos index is (Dunántúl, Alföld, Észak): 100 (1910, anyanyelv), 859 (1920, anyanyelv), 634 (1930, anyanyelv), 459 (1941, anyanyelv, 1941, nemzetiség). 32 Vadkerty Katalin: A belső telepítések és a lakosságcsere. Kalligram Könyvkiadó, Pozsony, o. 33 A csehszlovák kormány a szlovákiai magyar kisebbségi kérdés megoldására, valamint a Csehszlovákia és Magyarország közötti lakosságcserével kapcsolatban elsősorban szlovák szakértőket kért fel. A Magyarországgal folytatott tárgyalásokon Csehszlovákiát a szlovák Clementis képviselte, a csehszlovák magyar vegyes bizottság vezetésével és a lakosságcsere tényleges irányításával Daniel Okálit bízták meg. Már a lakosságcsere-egyezmény aláírása előtt, február 19-én létrehozták a Csehszlovák Áttelepítési Bizottságot (CSÁB), amely a Magyarországról érkezők fogadására készült fel. A bizottság élén szintén Daniel Okáli állt. 12

13 parancsára a bizottság munkatársai házról házra jártak, ám a szlovákok számát mégis a községekben bizalmiaknak kinevezett helyi lakosoktól tudták meg. A nemzetiség meghatározásának alapja a nyelvtudás volt. Erre az összeírásra, felmérésre hivatkozva beszélt Okáli , illetve magyarországi szlovákról. A szlovák nyelv ismerete azonban nyilvánvalóan nem jelentette automatikusan azt, hogy a kérdéses személyek magukat szlovák nemzetiségűnek is tartották. Az első világháborút követően, között például magyar nemzetiségű személy menekült át Magyarországra Csehszlovákiából, akik többsége addig az államigazgatásban dolgozott, és aránylag jól tudott szlovákul. Az 1941-es magyarországi felmérés szlovákul beszélő magyarországi személyt mutatott ki. A csehszlovák hivatalokban általában a Csehszlovák Áttelepítési Bizottság májusi felmérését használták, ami a következőket mutatta: PPSK vm CSÁB m ájusi felm érése PPSK vm. Össze sen Összes en 3. ábra Szlovákok aránya a lakosságon belül PPSK vm-ben és országosan 34 A Szlovák Statisztikai Hivatal ezzel szemben főre becsülte a magyarországi szlovákok számát, és a repatriálásra felszólított romániai és jugoszláviai szlovákokkal együtt személlyel számolt. A Belügyi Megbízotti Hivatal (BMH) a valóságtól messze elrugaszkodó adatok, valamint Daniel Okáli jelentése alapján mintegy ezer magyarországi szlovák áttelepítését helyezte kilátásba november 25-én ennek alapján kérte a csehszlovák fél a kiszállítási terv kidolgozását. Ez a szám azonban folyamatosan csökkent, és 1946 januárjában már mindössze ezer, március végén pedig 100 ezer főről beszéltek. Erre abból következtethetünk, hogy a BMH ennyi személy számára tárolt ruhaneműt és egyéb ellátmányt a Csehszlovákiának küldött UNRRA-segélyből. A magyarországi szlovákok számát az áttelepítésre jelentkezettek kimutatásai tükrözik többé-kevésbé pontosan; ezek egyébként nem sokkal haladták meg a hivatalos magyar adatokat. A csehszlovák politikusok és történészek viszont ezeket az adatokat nem voltak hajlandóak elismerni A diagram alapjául szolgáló adatok: PPSK vm. 1930: , 1941: , CSÁB májusi felmérése: Összesen: 1930: , 1941: , CSÁB májusi felmérése: Vadkerty, 114. o. 35 Vadkerty, 115. o. 13

A JÖVEVÉNYEKTŐL AZ ÁLLAMALKOTÓ TÉNYEZŐKIG. A nemzetiségi közösségek múltja és jelene Magyarországon

A JÖVEVÉNYEKTŐL AZ ÁLLAMALKOTÓ TÉNYEZŐKIG. A nemzetiségi közösségek múltja és jelene Magyarországon A JÖVEVÉNYEKTŐL AZ ÁLLAMALKOTÓ TÉNYEZŐKIG A nemzetiségi közösségek múltja és jelene Magyarországon A JÖVEVÉNYEKTŐL AZ ÁLLAMALKOTÓ TÉNYEZŐKIG A nemzetiségi közösségek múltja és jelene Magyarországon Szerkesztette:

Részletesebben

Onga község paraszti társadalmának átalakulása 1945-1961 között SZAKDOLGOZAT

Onga község paraszti társadalmának átalakulása 1945-1961 között SZAKDOLGOZAT MISKOLCI EGYETEM BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR Onga község paraszti társadalmának átalakulása 1945-1961 között SZAKDOLGOZAT Konzulens: Dr. hab. Ö. Kovács József Tanszékvezető, egyetemi docens Készítette: Demkovics

Részletesebben

Tóth Ágnes A múlt birtokbavétele önmagunk megismerése A magyarországi németek kitelepítése

Tóth Ágnes A múlt birtokbavétele önmagunk megismerése A magyarországi németek kitelepítése Tóth Ágnes A múlt birtokbavétele önmagunk megismerése A magyarországi németek kitelepítése A történelmi folyamatokat vizsgálva hajlamosak vagyunk azokat az események együttesét meghatározó körülmények

Részletesebben

A határ megindul, az ország nagyobb lesz

A határ megindul, az ország nagyobb lesz Sallai Gergely A határ megindul, az ország nagyobb lesz A csehszlovákiai magyar kisebbség és Magyarország kapcsolatainak diplomácia-, politika- és társadalomtörténeti vizsgálata az 1938. évi csehszlovákiai

Részletesebben

A külföldiek magyarországi bevándorlásának, illetve letelepedésének szabályozása, és elbírálásának gyakorlata a kezdetektől napjainkig

A külföldiek magyarországi bevándorlásának, illetve letelepedésének szabályozása, és elbírálásának gyakorlata a kezdetektől napjainkig Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Doktori Iskola Liszkayné dr. Nagy Éva Katalin A külföldiek magyarországi bevándorlásának, illetve letelepedésének szabályozása, és elbírálásának gyakorlata

Részletesebben

2010.2 NEMZETISÉGPOLITIKA A KÉT VILÁGHÁBORÚ KÖZÖTT

2010.2 NEMZETISÉGPOLITIKA A KÉT VILÁGHÁBORÚ KÖZÖTT T Á R S A D A L O M T Ö R T É N E L E M M Û V E L Ô D É S 2010.2 TUDOMÁNYOS SZEMLE NEMZETISÉGPOLITIKA A KÉT VILÁGHÁBORÚ KÖZÖTT BEVEZETÉS: Egry Gábor: Nemzetiségpolitikák a két világháború között ÁLLAM-

Részletesebben

Kitelepített magyarországi németek Bajorországban

Kitelepített magyarországi németek Bajorországban TAKÁCS KATALIN Regio Kisebbség, politika, társadalom 1996. 7. évf. 4.sz. Kitelepített magyarországi németek Bajorországban A magyar szakirodalom a második világháborút követően kitelepített magyarországi

Részletesebben

A MAGYARORSZÁGI NÉMET ISKOLAÜGY ÉS A KATOLIKUS FŐPAPOK A BETHLEN-KORMÁNY IDEJÉN

A MAGYARORSZÁGI NÉMET ISKOLAÜGY ÉS A KATOLIKUS FŐPAPOK A BETHLEN-KORMÁNY IDEJÉN VALLÁS OKTATÁS POLITIKA 127 GRÓSZ ANDRÁS A MAGYARORSZÁGI NÉMET ISKOLAÜGY ÉS A KATOLIKUS FŐPAPOK A BETHLEN-KORMÁNY IDEJÉN A trianoni Magyarországon az 1920-as népszámlálás eredménye alapján az addig társadalmi,

Részletesebben

AKuFF Hírmondó. VI. évfolyam, 20. szám 2010. március 20. Tartalom

AKuFF Hírmondó. VI. évfolyam, 20. szám 2010. március 20. Tartalom AKuFF Hírmondó VI. évfolyam, 20. szám 2010. március 20. Tartalom Az elnök előszava 2 Franziska Milbich-Münzer: A Budai hegységbe kivándoroltak A fekete erdeiek 3 Ercsey Dániel: Lehetnek-e segédtudományai

Részletesebben

Az első bécsi döntés megítélése a szlovák és a magyar történeti irodalomban

Az első bécsi döntés megítélése a szlovák és a magyar történeti irodalomban SALLAI GERGELY Az első bécsi döntés megítélése a szlovák és a magyar történeti irodalomban nikto nám nemôže zabránit, aby sme celému svetu neoznámili, že na slovenskom národe spáchaná bola vel ká krivda

Részletesebben

JOGFOSZTÓ JOGSZABÁLYOK CSEHSZLOVÁKIÁBAN 1944 1949

JOGFOSZTÓ JOGSZABÁLYOK CSEHSZLOVÁKIÁBAN 1944 1949 JOGFOSZTÓ JOGSZABÁLYOK CSEHSZLOVÁKIÁBAN 1944 1949 1 FORRÁSOK A KELET-KÖZÉPEURÓPAI KISEBBSÉGEK 20. SZÁZADI TÖRTÉNETÉHEZ 2. MTA ETNIKAI-NEMZETI KISEBBSÉGKUTATÓ INTÉZET ARCHÍVUMA ÉS ADATTÁRA Sorozatszerkesztõ:

Részletesebben

Magyar külpolitika a bipoláris világban, 1945 1991 1

Magyar külpolitika a bipoláris világban, 1945 1991 1 Magyar külpolitika a bipoláris világban, 1945 1991 1 Békés Csaba A kelet-közép-európai régió sorsát, lehetőségeit lényegében egészen 1989-ig alapvetően a második világháború végén, 1945-ben létrejött európai

Részletesebben

SIMON ZSUZSANNA Erdély köz- és szakigazgatása a második bécsi döntés után

SIMON ZSUZSANNA Erdély köz- és szakigazgatása a második bécsi döntés után SIMON ZSUZSANNA Erdély köz- és szakigazgatása a második bécsi döntés után A második bécsi döntés A magyar-román tárgyalások augusztus 16-án kezdődtek, de nem vezettek eredményre, sőt mindkét fél újabb

Részletesebben

I. ÉVFOLYAM 2. 2 KEDVES OLVASÓ!

I. ÉVFOLYAM 2. 2 KEDVES OLVASÓ! Mediterrán és Balkán Fórum I. ÉVFOLYAM 2. 2. SZÁM Köszöntő 2007. június 18. 1 KEDVES OLVASÓ! A PTE Kelet-Mediterrán és Balkán Tanulmányok Központja (KMBTK) által útjára indított Mediterrán és Balkán Fórum

Részletesebben

SZABOLCS-SZATMÁR MEGYE NÉPESSÉGÉNEK BELSŐ VÁNDORLÁSA (1949-1960)*

SZABOLCS-SZATMÁR MEGYE NÉPESSÉGÉNEK BELSŐ VÁNDORLÁSA (1949-1960)* SZÁSZI FERENC SZABOLCS-SZATMÁR MEGYE NÉPESSÉGÉNEK BELSŐ VÁNDORLÁSA (1949-1960)* Természetes és tényleges szaporodás Témánkban - a jelölt időszakban - a Szabolcs-Szatmár megyei lakosság Magyarországon és

Részletesebben

A NYÍREGYHÁZI ZSIDÓK PUSZTULÁSA

A NYÍREGYHÁZI ZSIDÓK PUSZTULÁSA A NYÍREGYHÁZI ZSIDÓK PUSZTULÁSA Történeti áttekintés Manapság az tekinthetô zsidónak, aki vallása és etnikuma szerint is az adott népcsoporthoz tartozik. A kora középkori Magyarországon azonban a zsidónak

Részletesebben

Füzérkomlós község gazdasága és társadalma a 20. század első felében. SPÓNER Péter

Füzérkomlós község gazdasága és társadalma a 20. század első felében. SPÓNER Péter 76 Füzérkomlós község gazdasága és társadalma a 20. század első felében SPÓNER Péter. Economy and society in village of Füzérkomlós (Hungary) in the first half of the 20 th century Földbirtoklás és erdőgazdálkodás

Részletesebben

SZEMÉLYEK SZABAD ÁRAMLÁSA A STATISZTIKA LÁTÓSZÖGÉBŐL. Illés Sándor 1 Lukács Éva 2. Bevezetés

SZEMÉLYEK SZABAD ÁRAMLÁSA A STATISZTIKA LÁTÓSZÖGÉBŐL. Illés Sándor 1 Lukács Éva 2. Bevezetés SZEMÉLYEK SZABAD ÁRAMLÁSA A STATISZTIKA LÁTÓSZÖGÉBŐL Illés Sándor 1 Lukács Éva 2 Bevezetés A személyek szabad áramlása csatlakozási tárgyalási fejezetben zajló megbeszélések egyik kulcskérdése a játék

Részletesebben

Fejezetek a magyar külügyi igazgatás 1945 és 1948 közötti történetéből

Fejezetek a magyar külügyi igazgatás 1945 és 1948 közötti történetéből Fejezetek a magyar külügyi igazgatás 1945 és 1948 közötti történetéből Sáringer János A magyar Külügyminisztérium és a külügyi állomány 1944 vége és 1950 eleje közötti történetének rekonstrukciójával a

Részletesebben

Eiler Ferenc A KÉT VILÁGHÁBORÚ KÖZÖTTI NEMZETKÖZI KISEBBSÉGVÉDELEM RENDSZERE

Eiler Ferenc A KÉT VILÁGHÁBORÚ KÖZÖTTI NEMZETKÖZI KISEBBSÉGVÉDELEM RENDSZERE Eiler Ferenc A KÉT VILÁGHÁBORÚ KÖZÖTTI NEMZETKÖZI KISEBBSÉGVÉDELEM RENDSZERE 1. A NEMZETKÖZI KISEBBSÉGVÉDELEM FEJLÕDÉSE A KEZDETEKTÕL AZ ELSÕ VILÁGHÁBORÚIG Amikor a Szövetséges Fõhatalmak a területi változásokat

Részletesebben

A civil szervezetek és az önkormányzatok együttműködési lehetőségei a Kárpát-medencében

A civil szervezetek és az önkormányzatok együttműködési lehetőségei a Kárpát-medencében A civil szervezetek és az önkormányzatok együttműködési lehetőségei a Kárpát-medencében Kulcsár László, Domokos Tamás Kutatási beszámoló az OKTK A. 1554/VIII. B. számmal elfogadott CIVIL SZERVEZETEK A

Részletesebben

A közfoglalkoztatási csapda

A közfoglalkoztatási csapda A közfoglalkoztatási csapda A közfoglalkoztatási csapda A Magyar Szegénységellenes Hálózat jelentése a közfoglalkoztatottak hátterérôl, helyzetérôl és lehetôségeirôl Magyar Szegénységellenes Hálózat Budapest

Részletesebben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-5577/2012. számú ügyben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-5577/2012. számú ügyben Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-5577/2012. számú ügyben Előadó: dr. Vass Veronika dr. Szajbély Katalin dr. Magicz András 1. Az eljárás megindítása Az alapvető jogok biztosáról szóló 2011.

Részletesebben

A MODERNKORI MAGYAR HATÁRRENDÉSZET SZÁZTÍZ ÉVE

A MODERNKORI MAGYAR HATÁRRENDÉSZET SZÁZTÍZ ÉVE A MODERNKORI MAGYAR HATÁRRENDÉSZET SZÁZTÍZ ÉVE 1 2 A modernkori magyar határrendészet száztíz éve Magyar Rendészettudományi Társaság Határrendészeti Tagozat Budapest 2013 3 Kiadja: A Magyar Rendészettudományi

Részletesebben

Kis-Kapin Róbert Csendlegyen úr kálváriája Széchenyi Zsigmond kitelepítése, 1951 1952

Kis-Kapin Róbert Csendlegyen úr kálváriája Széchenyi Zsigmond kitelepítése, 1951 1952 Kis-Kapin Róbert Csendlegyen úr kálváriája Széchenyi Zsigmond kitelepítése, 1951 1952 Széchenyi Zsigmond 1 nemzetközi tekintélynek is örvendő vadász íróként közismert. Az egyik legnevesebb magyar arisztokrata

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. Bevezető. Néhány gondolat a 2005-ös évről

BESZÁMOLÓ. Bevezető. Néhány gondolat a 2005-ös évről J/19340 Átiktatva: J/46. BESZÁMOLÓ Bevezető Néhány gondolat a 2005-ös évről A beszámoló végén olvasható szokásos statisztika tanulsága szerint legalábbis 2004-hez képest - kissé csökkent a hozzánk érkező

Részletesebben

A JÁSZLADÁNYI CIGÁNYSÁG TÁRSADALMI INTEGRÁCIÓJÁNAK KOMPLEX PROGRAMJA

A JÁSZLADÁNYI CIGÁNYSÁG TÁRSADALMI INTEGRÁCIÓJÁNAK KOMPLEX PROGRAMJA A JÁSZLADÁNYI CIGÁNYSÁG TÁRSADALMI INTEGRÁCIÓJÁNAK KOMPLEX PROGRAMJA Elfogadva: 218/2008. (IX. 14.) képviselő-testületi határozattal. Megerősítve: 153/2011. (IV. 28.) képviselő-testületi határozattal.

Részletesebben

MEGTART A SZÓ HASZNOSÍTHATÓ ISMERETEK A KÁRPÁTALJAI MAGYAR NYELVHASZNÁLATRÓL SZERKESZTETTE: CSERNICSKÓ ISTVÁN

MEGTART A SZÓ HASZNOSÍTHATÓ ISMERETEK A KÁRPÁTALJAI MAGYAR NYELVHASZNÁLATRÓL SZERKESZTETTE: CSERNICSKÓ ISTVÁN MEGTART A SZÓ HASZNOSÍTHATÓ ISMERETEK A KÁRPÁTALJAI MAGYAR NYELVHASZNÁLATRÓL SZERKESZTETTE: CSERNICSKÓ ISTVÁN Milyen kérdésekre kereshet választ az Olvasó ebben a kötetben kik és hányan beszélik a magyar

Részletesebben

Magyar Tudomány. magyar kisebbséegk a kutatások tükrében Vendégszerkesztõ: Szarka László

Magyar Tudomány. magyar kisebbséegk a kutatások tükrében Vendégszerkesztõ: Szarka László Magyar Tudomány magyar kisebbséegk a kutatások tükrében Vendégszerkesztõ: Szarka László A magyar botanika gyökerei 155 éve hunyt el gróf Teleki József Herman Ottó és a magyar halászat 2005 2 127 Magyar

Részletesebben

A kisebbségi és etnikai konfliktusok feloldásának kísérletei a 19-20. században a Kárpátmedencében

A kisebbségi és etnikai konfliktusok feloldásának kísérletei a 19-20. században a Kárpátmedencében A kisebbségi és etnikai konfliktusok feloldásának kísérletei a 19-20. században a Kárpátmedencében Bárdi Nándor: A budapesti kormányzatok magyarságpolitikai intézményrendszere és stratégiája 1918 1938

Részletesebben